94394 – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Αριθμός τεύχους

Νο.: 17

Χρονική Περίοδος

Ημερομηνία Έκδοσης

1884
i

Αριθμός Σελίδων

365

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο

OCR
Σύνολο σελίδων:
41
.ώ-. ΪΧ——..Α.ΙΟ.Δ.Ο—Ο·3Γ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
τιισ:
/δ-
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΟΓΡΛΦΙΚΟΝ, ΦΙΛΟΑΟΠΚΟΝ ΚΑΙ ΕΙΝΣΤΙΠΙΟΜΚΟΝ
ΊΌΓ ΕΤΟνϊ
1884
"ου^γιίου της Ληαο^ΐία; 'Κζ-α'.ο:ύσ:ο>;,
759 ζαΐ ί,·ιζρ 18 Μουχ»ο=υ. 1301).
ΕΤΟ2 ΤΡΙΤΟΝ
ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓΠΟΛΕΙ.
Τώ-οι? Ι. ΠΛΛΛΛΜΛΡΙΙ.
1883.
Γ
-*_,, ΤΤΑ Λ Α.ΤΟ/-/~>Τ*Ό~ί?*
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΝ
ΠΟΛΙΤΕΙΟΓΡΛΦΙΚΟΝ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΠΒΤΙΙΜΟ1ΚΟΝ
ΤΟΓ ΕΤΟΓΣ
1884
Αδεία τοϋ ΰπουρ-(*!ου της Δημοσίας Έχπαιοεύσεως,
(Ιλ' οίρ. 759 χαι ή>ερ. 18 Μοκχαρεμ 1301)
ΕΤ02 ΤΡΙΤΟΝ
ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓΠΟΛΕΙ.
Τύποις Ι ΠΑΛΛΑΜΑΡΗ
1883. .
ΤΗ ΣΕΠΤΗ,
ΤίΙΝ ΑΟΙΔΙΜΠΝ
ΑΔΕΛΦαΝ ΖΕΝΟΚΡΛΤαΝ
ΤΟΔΕ ΤΟ ΠΟΝΗΜΑ
ΕΥΣΕΒΩΣ ΑΝΑΤΙΘΗΣΙΝ
Ο ΕΚΔΟΤΗΣ.
Εΰγνωμονοΰντες πάσι τοίς ευγενώς χορηγήσασι την πολύτιμον αυ¬
τών συμβολήν είς την σύνταξιν καί έκδοσιν τοΰ Ήμερολογίου τοΰ
1884, θλιδόμεθα έγκαρδίως ότι ήναγκάσθημεν, ένεκα λόγων ανεξάρ¬
τητον τής ήμετέρας θελήσεως, πολλάς άξιολόγους πραγματείας νά
παραλίπωμεν, οΐαι αί των φίλων Αλεξάνδρου Α. Λεονάρδου, προ¬
ξένου της Ελλάδος νυν έν Γκυργέβω, Γ. Τσιάκα, Ιωάν. Κηπουρίδου,
Ελευθερίου Ταπεινόν, Θωμά Πασχίδου, Κ. Πληθωνίδου, Γεωρ. Κού-
ζου, Διονυσίου Ίγγλέση, Αναστασίου Χρηστίδου καί ά'λλων. Χάριν
οίκονομίας χρόνου, παραλιιιόντες καί τό κεφάλαιον των σομπληρώ-
σεων, δ έν ήδυνήθημεν νά καταχωρίσωμεν καί τάς καθυστερησάσας
καταστατικάς πληροφορίας, οΐαι αί περί τηλεγράφων τοΰ έλληνικοΰ
βασιλείου καί αί περί τίνων ένοριακων ημών σχολείων, μή συμπερι-
ληφθέντων έν τω σχετικαί κεφαλαίω. ώς καί τας εις τα έκπαιδευτικά
καί φιλανθρωπικά καταστήματα Ιωαννίνων άναγομένας πολυτίμους
εϊδήσεις, αίς οφείλομεν άνδρί έκ των έκεΐ φιλοτίμως έργαζομένω,
τω άξιοτίμω Νικολάω Δράσω. Τούτ(ι) δέ θερμώς ευχαριστούμεν, ώς-
περ κ«ί τω προθυμότατα χορηγήσαντι ημίν τάς περί της καθόλου
εκπαιδευτικήν έν Σάμω /.αταστάΐεως λεπτομερείς καί ένδιαφεροΰσας
πληροφορίας, αΐτινες καί εγκαίρως αποσταλείσαι δημοσιεύονται έν τω
οικείω τόπω, διευθύνη; τοΰ έκεΐ ήγεμονικοΰ διοικητικοΰ γραφείου,
Σωκράτει Ίωαννίδη (*). Ευγνωμονούμεν έπίσης τω άξιαγάστω καθη-
(*) Το προσεχές ετος έλπ!ζο|^ν νά ε/ώμεν ζα>. άλλοθεν τοιαύτας εχθέσεις'
στουδαίαν δέπερΐ τίίς χαθόλου καταστάσεως της Ιιταρχίας Δε'ρ/.ων υπίσχετο
ήρ-Τν ά—ό τούδε πραγματείαν ό χαι τας περι των εχπαιδευτηριων των εν ττ)
έπαρχία ταύττ] προαστείων πληροφορίας χαί πΐρυαι χαι εφέτος προθυμότατα
παρασχών ημίν Λ. Καλίμτ,ς, ου έχ των δύο 4ποσταλεισών πραγματειών, ήναγ-
χάσθημεν να παραλίπωμεν την Ιτε'ρ«ν.
ι
γητή των φυσικομαθηματικών Ανδρέα Σπαθάρη, τώ έκπονήσαντι καί
πάλιν τό άστρονομικόν μέρος τοΰ Ήμερολογίου, ώς καί τω καλω
φίλω Ίσραηλίτη ,Ιαοο,ΙΙβυ ΟίΛίΐϊ, ω περ οφείλομεν την τε σύντα¬
ξιν τοΰ Ίουδαϊκοϋ ήμερολογίου καί πάσας τάςπερί άρχιρραβινίας πλη¬
ροφορίας. Δύο δέ περισπουδάστων φίλων δέν εχομεν λόγους νά παρα-
στήσωμεν την πρός τό πολΰπονον τουτο έργον στοργήν καί συμπάθειαν,
τοΰ έν Αθήναις νυν σπουδάζοντος εΰφυοΰ; καί φερεπόνου νέου Γεωρ-
γίου Τσιάκα, τοΰ μετά κόπου καί μόχθου πολυημέρου συλλέξαντος έκ
των αρμοδίων γραφείων καί άποστείλαντος ημίν πολλάς σπουδαίας
πληροφορίας, άναγομένας είς τό κεφάλαιον των περί Ελλάδος πολι-
τειογραφικών, καί τοΰ καλοΰ κάγαθοΰ Γεωργίου Ξανθοποΰλου, τοΰ άπό
της Ιδρύσεως τοΰ έ'ργου έκθύμως ημίν συναγωνιζομένου καί έν πδσι
την πολύτιμον αΰτοΰ αρωγήν κα'ι σύμπραξιν χορηγοΰντος' ου τό όξυ-
δερκές ομμα έν τή άκριβολόγω καί φιλοκάλω διορθώσει των τυπο¬
γραφικήν σφαλμάτων μόνη ή σπουδή τής έκτυπώσεως τοΰ έ'ργου
ηδυνήθη ένιαχοΰ νά άπατήση, έξ ου δή καί τα όλίγιστα παρεισφρή-
σαντα, ά"λλως εΰνόητα σφάλματα, οΐα τα: κατέστη κ εν άντίκα-
θέστηκεν ένϋποσημ. σελ. 103, στίχ. 12· θ'άναπολήσωμεν
άντ! άνακαλέσωμεν έν σελ. 217, στίχ. 5" νηών άντ! νεών έν
σελ. 219 στίχ. 17 καί σελ. 221, στίχ. 4. Πολύτιμον έπίσης είχο¬
μεν κ*1 νυν την συμδολήν τοΰ άγαπητοΰ ημίν Μανουήλ Ι. Γεδεών, ου
έκ των προσφιλών αΰτοΰ ϊργων, των ένυπογράφως φιλοδωρηθέντων, §ν
μόνο δημοσιεΰεται, κοσμοΰν τάς πρώτας σελίδας τοΰ Ήμερολογίου
της 'Ανατολής, δπερ εφέτος τιμαί καί ή χαρίεσσα καί έμδριθής γρα-
φίς τής Α. Έξοχότητος τοΰ Μεγάλου Αογοθέτου Σ. 'Αριστάρχου, διά
πολλής άςίας έ'ργου, πρός ταϊς άλλαις άλλων έριτίμων φίλων, ών
τα όνόματα εχει πρό όφθαλμών δ άνα-ρ/ώστης, σπουδαίαις διατριβαΤς,
έ» αίς ηΰτυχήταμεν νά περιλάβωμεν κα'ι ολίγα τινά περί τής έν
Αθήναις άρχαιολογικϊ-ς Έταιρείας, επί τί] βάσει των βοηθημάτων,
απερ τη αιτήσει ημών έσπευσε ν' αποστείλη ό σεβαστός τοΰ πανεπι¬
στημίου καθηγητής καί γραμματεύς τϊ-ς Έταιρείας Στέφανος Α.
ζ'
Κουμανούδης, δςδικαίως λογίζεται ή ψυχή τοΰ άρχαιστάτου τούτου καί
—ουδαιοτάτου σωματείου, έφ' ω καί ευχαριστούμεν αυτώ. Χάριτας
ομοίως οφείλομεν μεγίστας τώ έν Βουκουρεστίω άξιοτίμω φίλω Γ. Βα-
φειάοη, ου μόνον προθύμως άποστείλαντι ημίν σπουοαΐα βοηθήματα,
άναγόμενα είς τό κεφάλαιον τής Ρουμανίας, άλλά κα'ι πολυ τό ενδιαφέ¬
ρον περΐ τοΰ Ηργου έν γένει διατρανοΰντι· έπίσης δέ καί τοίς έν'Αθήναις
καλοΐς καί προθυμοτάτοις φίλοις Ν. Καζάζη, δΊευθυντη τοΰ τμήματος
της καταστατικής έν τω υπουργείω των έσωτερικών, καί ΠαντολέΌντι
Α. Βάλβη, χρησιμωτάτας σημειώσεις χορηγήσασιν ημίν, είς τό κε¬
φάλαιον τής Ελλάδος άφορώσας. θερμότατα δέ οφείλομεν νά ευ¬
χαριστήσωμεν καί τη ευμενώς κρινάση καί έκθύμως συστησάση τό
έ'ργον ημών ημετέρα τε καί ςένη δημοσιογραφίαν καίτοι δέν ϊιστά-
ζομεν νά ομολογήσωμεν ότι πολλά εισέτι ύπολείπονται καί πολλά
-ρέπει νά συναγωνισθώσιν όπως τουτο κατασττ, άντάξιον τοΰ προορι-
σμοΰ αΰτοΰ καί τής έπωνυμίας, ήν φέρει. Έκ δέ των άλλως ΰποστη-
ριξάντων τό όσω πολύμοχθον τόσω καί πολυδάπανον τουτο έργον,
πρώτιστα καί μάλιστα εΰγνωμόνως ενταύθα μνημονευτέον τό δνομα
τής Α. Π. τοΰ οικουμενικού πατριαρχου Ίωακείμ τοΰ Γ', τοΰ έκθύ¬
μως συστήσαντος καί συνιστώντος τό έ'ργον τή φιλογενϊία των τΐΰ
έ'θνους ημών Μαικηνών, είτα δέ τό τοΰ ευγενοΰς φίλου θεοδώρου
Αποστολίδη, γενικοΰ έλεγχ.τοΰ τής Τραπέζης Κωνσταντινουπόλεως1
πρός δέ τό τοΰ άξιοτίμου φίλου Ζήση θ. Ζήση, τοΰ πολλαχώς υπέρ
ημών άείποτε χρησίμου γινομένου. Έπιφυλασσόμενοι δέ νά άναγράψω-
μ=ν έν εΰθϊτω τα ονόματα των ευγενώς άναλαβόντων την εκποίησιν
άντιτύπων, μεγίστας επί πάσι χάριτας οφείλομεν νά ομολογήσωμεν
τω αΰτοκρατορικω υπουργείω της δημοσίας έκπαιδεύσεως, τω διευκο-
λύναντι καί την εφετεινήν ταύτην έκδοσιν, είδότι ότι τό έ'ργον, ω έπι-
χειροΰμεν, -εριπΐΐϊΐ έ'παινον τη χώρα, έν η έκδίδοται.
Έν Κωνσταντινουπόλίΐ, Τ^ 24 Δεκεμβριού 1883
Ο ΕΚΔΟΤΗΣ,
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ.
ΤΟ 1884
Έτος κοίνον άποΧριστοϋ γεννήσεως άντιστοιχεΐ-ρος τα:
7392 άπο κτίσεως κόσαου κατά τού; Εβδομήκοντα.
5888 άπο κτίσεως κόσμ.ου κατά Αατίνους.
5644 άπο κτίσεως κόσμου καθ1 Έβραίους.
6597 τής ίουλιανής περιόδου
2600 άπο τής συστάσεως των Όλυμ,πιάοων ή το δ'
έ'τος τής 665^5 Όλυμ-ιάδΌς.
2637 άπό κτίσεως Ρώμης.
1301 των Μωααεθανών, και τέλος πρός το οωδέκατον
τοϋ 1Ο40·1 κύκλου Ίνοικτιώνων άπο κτίσεως
Κωνσταντινουπόλεως.
ΗΑΙΟΔΡΟΜΙΟΝ.
ΑΚσος
/ρόνος
Το
.ιρχ /όν
Μίσο
ς> χρόνος
Κ
ωίστ
πολ:
α,ς
ωρολόγιον
χχτά
την αληθή
8
II.
___·
*αΐα
την μίσην
μεσημβρίαν

Άν
«θλϊ
1 ^
ίθ'ζ
μεσημβρίαν
Κωνσταν/κόλεω^
ωρ.
λ.
ώρ
λ
ώρ
λετ:
ώρ.
λ".
δευτ.
ώρ.
λ
.
1/13
7
26
4
54
6
59
0
8
53
9
28
0/18
7
24
4
58
6
55
0
10
37
9
34
11/23
7
22
5
3
6
50
0
12
3
9
41
ο
10/28
7
17
5
10
6
43
0
13
9
9
53
21/2
7
13
5
16
6
37
0
13
56
ίδ
3
Μ
26/7
7
7
5
22
6
31
0
14
22
15
1/13
7
1
5
30
6
23
0
14
26
10
29
6/18
6
55
5
36
6
17
0
14
9
10
41
11/23
6
46
5
42
6
11
0
13
34
10
56
10/38
6
38
5
49
6
4
0
12
45
11
11
β
21/5
6
30
5
54
5
59
0
11
42
11
24
26/10
6
23
5
59
5
54
0
10
29
11
36
' 1/13
6
18
6
ο
5
51
0
9
41
11
44
6/18
6
10
6
7
5
46
0
8
15
11
57
ε*
υ/23
6
2
6
13
5
40
0
6
45
12
11
α.
16/28
5
53
6
18
5
35
0
5
12
12
25
21/2
5
45
6
24
5
29
0
3
41
12
39
26/7
5
36
6
29
5
24
0
2
13
12
53
1/13
5
27
6
35
5
18
0
0
35
13
8
Ο
6/18
5
20
6
40
5
13
11
59
21
13
20
5]
11/23
5
12
6
45
5
8
11
58
18
13
33
Ξ
16/28
5
6
6
50
5
3
11
57
25
13
44
Β
21/3
4
59
6
56
4
57
11
56
46
13
57
£0/8
4
53
7
1
4
52
11
56
20
14
8
/ 1/13
4
48
7
6
4
47
11
56
9
14
18
6/18
4
43
7
10
4
43
11
56
12
14
27
ο
111/23
4
38
7
15
4
38
11
56
29
14
37
)16/28
21/2
4
4
34
32
7
7
20
24
4
4
33
29
11
11
56
57
51
40
14
14
46
52
126/7
4
30
7
27
4
26
11
58
31
14
57
§ ( 6/1ί
= "1/23
^ 16,28
Ο Γ21/3
" 26/8
4
4
4
4
4
4
28
29
29
30
33
35
7
7
7
7
7
7
31
35
36
35
34
33
4
4
4
4
4
4
22
18
17
18
19
20
11
0
0
0
0
0
59
0
1
2
3
4
42
46
50
53
52
44
15
15
15
15
15
14
3
6
7
5
1
58
ΗΛ.ΙΟΔΡΟΜΙΟΝ.
Μ&ος
■/ ρόνος
Τουρχιχον
ς χρόνος
«
υ-
Κωνστ/πόλεως
ωρολόγιον
κατα
την αληθή
•3 ΐ
■--------------------
----------—-
χΐτα την μέσην
μεσημβρίαν
-δ" ^,
_
Άνατολί
Λύσις
μεση
χόριαν
Κωνστ/πόλεως
Δρ
λ.
ώρ
λ.
δίρ.
λε*.
οίρ.
λεπ.
δευτ.
ω.ο. λ.
1/13
4
41
7
30
4
23
0
5
26
14 49
6/18
4
44
7
26
4
27
0
δ
56
14 42
Ο
11/23
4
49
7
23
4
30
0
6
10
14 34
16/28
4
54
7
18
4

0
6
15
14 24
21/2
4
δ7
7
13
4
40
0
6
3
14 16
26/7
5
3
7
7
4
46
0
δ
35
14 4
1/13
5
9
7
0
4
53
0
4
43
13 51
6/18
5
13
6
δ3
5
0
0
3
44
13 40
11/23
δ
18
6
45
δ
8
0
2
32
13 27
Ο

16/28
5
23
6
37
δ
16
0
1
10
13 14
21/2
5
28
6
31
5
22
11
δ9
39
13 3
26/7
δ
33
6
22
δ
31
11
58
1
12 49
1/13
δ
39
6
12
δ
41
11
55
57
12 33
*—Ι
6/18
δ
44
6
3
5
50
11
54
10
12 19
β
11/53
δ
49
5
55
δ
δ8
11
δ2
25
12 6
16/28
δ
δδ
δ
46
6
7
11
δθ
43
11 51
21/3
δ
59
5
38
6
15
11
49
7
11 39
26/8
6
4
5
30
6
23
11
47
39
11 20
#
1/13
6
10
6
22
6
31
11
46
21
11 12
β*
_5
6/ι8
6
16
δ
14
6
39
11
45
16
10 58
11/23
6
21
δ
7
6
46
11
44
26
10 40

Γ*
16/28
6
27
δ
0
6
53
11
43
54
10 33
21/2
6
33
4
53
7
0
11
43
41
10 20
20/7
6
40
4
47
7
6
11
43
47
10 7
1/13
6
47
4
41
7
12
11
44
23
9 54
6/18
6
53
4
37
7
16
11

10
9 44
11/23
6
58
4
34
7
19
11
46
29
9 36
Η
16/28
7
4
4
32
7
21
11
48
3
9 28
Ο
21/3
7
8
4
31
7
22
11
49
54
9 23
*/8
7
13
4
30
7
23
11
δΐ
58
9 17
α /
ι 1/13
7
17
4
31
7
22
11
δ4
16
9 14
3 Ι
6/18
7
21
4
32
7
21
11
δ6
41
9 11
Ι
11/23
7
24
4
34
7
19
11
δ9
11
9 10
-;
16/28
7
26
4
38
7
15
0
1
40
9 12
«
21/2
7
27
4
42
7.
11
0
4
10
9 15
7
26
4
47
7
6
0
6
26
9 21
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΕΚΑΕΙΨΕΙΣ Κ ΑΙ ΩΡΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1884.
Κατα τ; έτ:; 1884 συμβήσονται τρείς έκλείψεις Ηλίου άέρατίΐ έκ.
Τορ·/.·!»; ν.χ! ού3 ελλείψει; -ελήνης, ών ή δευτέρα όλική, όρατή ζαρ*
ήτ,ϊν, τήννΰ·/.τϊ γ.ι-Ά τής 22*- κϊΊ τής 23η; Σεπτέμβριον
ώ.ο. λ. δ.
Εί'::ί:ς είς την σκιάν 10 11.2
Άρχοτ^όλικήςέκλϊίψεως 11 11.7 μ.μ. της 22«;
Μ:7:ν τίί έχλίί-Αεως 11 57.9
0 442
ν;τ/ι:;Λ£ω;
Μ:7: τίί έχλίίΑεως 11 57.9
Ιίλ:ςτ/;ςίΑ..·/.ηςεκλ£ΐψεως 0 44.2/ _. „„ Λ
ΜέγεΟ:; 1525, τ^ς ϊιαμέτρου τήςΣελήνης ΰ-οτεθείσης 1000.
Τ: £3? άρχίται την 8 Μζρτίου ώρ. 6 λϊπ. 41 π.μΛ
Ι: Οίρ:; » υ 9 "Ίίυνίου » 2 » 55 κ.μ./μέσου νρόνοι»
Ίίϊθινόπωίίν» » 10 Σεπτεμβρ.» 5 » 17 κ.μΛΚων/πόλεως
Όχε-.μων ». » 9 Λεκεμίρ. » 11 ,, 29 π.;;.;
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΒΤΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΓΝΟΛΟΓΙΚΆ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.
Φιλτατε Παλαιολόγε,
'ΑμαΟείας Οράσος προτάττων τής παντοθ'αποθ'ς σοφίας των έν τω
έφετεινω σου ήμερολογίω συντάκτην, καίπερ μή άγαπών τας πρωτο-
ν.αθεδρίας, έξ άνάγκης προηγούμαι οΰραγός τής μακράς καί μυρια-
ρίθμ,ου των άγίων φάλαγγος, τόν τόπον σφετεριζόμενος, όν είς τόν πρό
•ενταετίας γρί'ίιχΊτοί περ'ι χρονολογικών συσιημάτων εχορήγησεν ή
πρός καθηγητήν τής καθ' ημάς Μ. τοϋ Γ. Σχολής τιμή κιί άγαπη
;ου· εις τό τότε δημοσιευθεν άρθρον τολμώ 'να -ροσθώ, άντ: άθυρ-
μάτων, έπισημειώσεις τινάς, τ.ίρ άριθμοίις, ατυχώς, ένϊιατρίβων, ο-
χληράν ο' εις εμέ λίγου ΰτόθεσιν ν.ακοτέχνως οικοδομών βραχείας
οέλέςεις -ροτάττω μόνον ~ερί Ίνδ'.κτιώνων κ»ΐ τουτο διότι ή διατριβή
τοΰ Ζαχαριάδου, έν τω περ: Ίνδ',κτιώνων έοΛφίω, μέπαραπέμπει είς
τού θεσσαλονι/,έως Κυριακού Μελιρρύτου την χρονολογίαν, έκδοθεϊ-
σαν έν Όδησσω τω 1836. Ή διατριίή έκείνη σημειοΐ μέν ότι ή κατά
Ίνδικτιώνας χρονολογία «εϊσήχθί) κυρίως άπό Κωνσταντίνου τοϋ Με-
γάλου, 312 μ. Χ.» άλλά καραπεμπίυΐα είς τόν Μελίρρυτον κακώς
"ράττει1 ΐιότ·., εΰτυχώς, ό μακαρίτης Κυριακός, μ.ίτα συνειδήσεως
γράφων, ώς πάντες ά άείμνηστοι τού Γένους διδάτχαλοι, ουδέν άχρι-
€ες περί τούτου εΐπΐ, τουναντίον μάλιστα (σελ. 35 χρονολ.) γρβίφΐΐ
«πέτε ήρξαντο οί αΰτοκράτοίες προσεπισημειοϋν ταύτην ά'οηλον
ίίχασία είναι ότι επί Λιοχλητιανοΰ· είτα επι Κωνσταντίνου τού Με-
γάλου 312 μ. Χ.» άλλ' εις ουδένα εττιτρέίτετα·. 'ν"άναγάγτ) τό άδη-
λον καί τό εΐχαζόμενον εις 'ύψος ακριβείας κα! βεβαιέτητος.
Οΰοίΐς δύναται 'ναει-η τι άκριβές περιτών Ίνδικτιώνων, ό 3' άπο-
φαινο'μενος άπΌ τρίποοος άπατά' άνοίγω τό έν Κωνσταντινοθπόλει, έκ
β ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
τ:ϋ πατριαρχικον τυπογραφείον, τω 1804, εκδοθέν καί έγκεκριμένον
υπο τής τίτε Ιπιτροπής αυτού, έπιστολάριον, κα'ι εΰρίσ/.ω αύτόθι την
μέν λέξιν γραφομένην «Ίνακτών, ή περί το'Άκτιον νίκη, "ίν Άχτιον
δηλαδή ή νίκη εγένετο.... καί κατά παραφθίράν Ίνδικτιών ....
Άχτιον δέ εστίν άχρωτήριον τής Ηπείρου, έ'νθα μάχην κροτήΐας ό
Αύγουστος.... μονάρχης τω τότε χρόνω ανεκηρύχθη· επί δέ τω κε'
ετει τής αυτού μοναρχίας την "Ινδικτον έ-ενόησε» (σελ. 311), τάς
Β' άν5ησίας ταύτας κυρουμένας υπό της Μ. Έκκλησία;" άλλ' ή Έκ-
ν.λησία αυτή τότε έ'ταττε την έναρξιν της ν.ατά Ίνϊΐλτιώνας άριθμή-
σεως άπό τού Μεγζλου Θί;5:ΐί:υ, ένω σήμερον τάττει άλλως.
Κ*ί μή φανί) περίεργος ή άντίφασις, εί καί, έφ'οσΐν γινώΐκομεν,
πρώτ;ς ό Μέγας 'Αθαν.'ίσΐίς άναφέρει Ίνίικτιώνα, λαλών περί της έν
Άντιοχεία ΣυνίΒου τω 341, κα! πρώτον τότε άριθμεΐται Ίνδικτιών 14,
οριζομένης τϊ,ς άρχής αυτών τω 327, ήτοι καθ' δν χρόνον έκτίζετο
ή Κωνϊταντίνοί—λις (βλ. λεξικον ΜθΓθΓΪ έν λξ.). Ό ήμέτερος Ίώ-
ση~ς Μοισιόδαξ ό τα μαθημϊτικα καί την φιλοσίφίαν ύκϊ τϊν κλει-
νόν Εΰγένιον Β:ύλγαρ·.ν, έν τη Άθωνιάδι Άκα3ημί«, διΒαχθείς καί
άκίλούβω; έν τω Παταυινω Πανε~5—μ(ω (Ζαβίρα θέατρον Έλλ. σελ.
350—353—βλειτβ δέ -/.αί Σάθαν Νεοελλ. φιλο'λ. σ. 563) ουδέν ά-
/.ριίές γράφει ζερί Ίνϊίχτου: «τινές γνωμίϊίτοΰσ·., λέγει έν τη τω
1781, έν Βιέννη, έκϊοίΐϊί— θϊωρία τής Γεωγραφίας (σ. 196)
«ώ; ήρξατο επί τ;ύ Ιουλίου Καίσαρος, τινές δέ πώς επί τού πρώτου
1ε6α":ΰ, τινές δέ πώς έ-ί τού Μ. Κωνσταντίνου, έν ω διέτριδεν αϋ-
τ:ς ό αΰτΐχ,οάτωρ έν Νικομηϊίία, ήτ;ν δέ εν ω συνιττάτο ή Πρώτη
Οΐχ:υ;Λϊνική Σύν:ϊς;, έν Νιχ*ϊα· οί μάλλον πιθανώτεροι νο-
μίζονται καρά τ;;ς χριτικοΐς οί τελευταΐοι, διότι πρίν τής
ε~5Χίί τίίί ε'·?'ί;;·'·;νης Συνίδου οΰΒ-μ,ία μνήμη φαίνεται — ιουμένη
-5Ρ' τίί Ί·'?··-«'.ώνος, τταρα τοίς συγνρί?εΰ7'.ν.» Εάν δ' ημείς ~ρί-
τιμώμεν 'ν' άριθμώ>εν τό τρέχον Ιτ3ς τζς Ίνδίκτίυ, άζό 1 Σετττεμ-
βρί:υ 1883—1 Σε-τεμβρίΐυ 1884, τϊ 8ωϊέκατ:ν τού έν.ατοστοΰ
τετάρτου χύκλϊυ των Ίνϊικτιώνων, τουτο—αττομίν χατάνεωτερί-
σμ:ν, ϊιίτι οΰδαμίΰ μ-ς/ΐι τίϋϊί ά-ήντησα κύχλους άρ-.θμουμένους-
νίεϊταΐ δ'ότι ο"^5-:τί /αί ζητώ 'να νομ-.σθώ κατατεταγμένος έν τοίς
ύζϊ των χρ..τ·.χών "θανωτέίϊ·.- νίμ.ζομέν;-;, προτιμώ δέ 'να νομίζω
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΑΗΣ 7
ότι ή, καθ' ημάς, βυζαντινή ΊνΒικτιών άρχεται τω 327. συγχρόνως
τή κτίσε: τής πόλεως.
Μοί φαίνεται 3έ παράξενος ν,αί ό τρό-ος, καθ' όν παραινοόμεθα 'να
ευρίσκωμεν το εκάστοτε έ'τος τής Ίνδίκτου, προστιθέντες οηλονοϋν 3
εις τό τρέχον έ'τος καί τό άθροισμα ϊιαιροΰντες διά 15, διότι ευθύτε-
ρον ά'γει ημάς εις τούτο ή τού άπό κτίσεως κίσμου έ'τους διαίρεσις
διά 15 ή, αν θέλητε, ή άπό τού ΰττ'οψιν έ'τους αφαίρεσις τοΰ άριθμοΰ
327, μεθ' ήν διαφεθήσεται τό υπόλοιπον διά 15.
Άνεχθείς, άγαπητή κορυφή, την τοιαύτην πολυλογίαν, έχίτρεψάν
μοί 'να ίτροίώ εις άτελή τίνα σημείωσιν βυζαντινήν χρονολογικών
συστημάτων ή γνωμών, ών προτάττω τα παρά διαΐίρο'.ς αρχαίοις
λαοϊς έν χρήσει, παρα-έμπων περί τε τούτων καί των παραπλησίων
εις τε την ■πΐλυμαθϊστάτην σχ/γραφήν τίΰ ές Οΐκονίμων θϊκονόμου
Κωνσταντίνου περί των Ο' έρμηνευτών (τόμ. Γ') είς την τοΰ Μοισιόοα-
ν.οζ Θεωρίαν, ής εμνήσθην ά'νω, ν.αί είς την σημείωσιν Σεδαστού Λεον-
τιάδου, ήτις δημοσιευθείσα μετά των έ-υτολικών τύπων τ:ΰ θεοφίλ:υ
ΚορυΒαλέως έν Άλλη, μετετυπώθη καί έν τω Έζυτολαρίω, περ; ού
είπον -/.α! ά'νω, -/.αι εις ήν έδωκεν επίσημον "/.ΰρος ή Μ. Έκκλησία
Κωνσταντινουπόλεως.
Κατά την χρονολογίαν των Ο', τω 1578 π. Χ. άρχεται ή κα-
λιιοΰγα, ή Ίστΐρΐ'Λη δηλονοΰν περίοΐος των Β εδ δών, παρατεινο-
μέ'/η μέχρι τοϋ 568 μ. Χ.
Ή ν,ατά Βραχμανας χρονολογία άριθμεϊ, κατά τάς ερεύνας
των ίστορικών καί άσιανολίγων, εβδομήκοντα αιώνος ά'χρι τού 1700
μ. Χ., κατά δέ την χρονολογίαν των Ο' έρμηνευτών άριθμοΰμεν μέχρ'·
τού έ'τους τούτου έ'τη 7208. Ειρήσθω δ'ότι ή χρονολογία των Ίνϊών,
των Α ϊ γ υ ζ τ ι ω ν, των Σ ι ν ώ ν, των Π ε ρ σ ώ ν, των Χ αλδ α ί ω ν συμΐω -
νεΐ τή χρονολογία των Ο' (βλ. τού ΟΙΐίΐΐαιΐΓθΠίΐηά 6βπΐθ ϊιι Ογιγϊβ-
ϋο,ηΐδπιβ
IV,
3 κλπ. Β&ϊΙΙ^ΑδίΓθηοηιϊβΙηά. πρλγ. σ.Χ ν.α! 126).
ΟΙΤορδοΰλοι «σοοώτατοι των Ίβήρων» άποκαλούμενοι παρά
Στράβωνι (Γ', 136), τώ> κατοίκων δηλ. τής Ίσζανίχς, έλεγον, σχε-
δόν περί τα έ'τη τής θεογονίας, ότι εΤχΛ συγ-,'ράμματα, έ;α/.·.ϊχι-
λίων έτών ηλικίαν φέροντα.
Παρά Σίϋίία (έν Λεξ.) ευρίσκομεν ότι οί Τυρρηνοί έ-ρέσβ?υο·/
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
'ίν. 6 θίϊς έντός ϊς χιλιάδων έτών εδημιούργησε τϊν κόσμον, τ'ον δέ
άνθρωπον κατα την εκτην χιλιετηρίδα, /.α: ότι ό ά'νθρωπος μέλλει
'να ζή τη επ: τής γής εξ χιλιάδας έτών.
Των :έ παρ' Αΐγυπτίοις μυθευομένων 36,525 έτών ό περι-
■/."/.εής αΐγυ-τίολόγος Οωπιροΐΐίοη εξαίρει την μυθικήν βασίλειον
τΐΰ Ηλίου, 30,000 έ'ΐη καί την βασιλει'αν των θεών /.αί ήμιθέων
4000 έτών ζήσασαν, ευρισκων τα ΰπίλοιπα 2525 όρίζοντα την ά'-
χρι; Αλεξάνδρου τοΰ Μακεοόνΐς Ιστορικήν των Αϊγυπτίων περίοδον
εάν δ' είς τα^τα προσθώμεν τα άπό Αλεξάνδρου μέχρι τής τ:3 θεαν-
Ορώ-:υ επιφανείας 330 ετη συνά-ρμεν έ'τη 2855, απερ άφαιροΰντε;
ίτ.'ζ τώ·' άχρι θεογονίας 5508, κατά τ:υς Ο', έ'χομεν έ'τη 2653. Ή
πρώτη ίδρυσις τής αιγυπτιακάς βασΓλείας τίθεται τω 2579 άπό κο-
-τ;Αογ:ν!ας, σχεϊόν συγχρόνως τω πρώτω ο·κι~η τής Αιγυπτου Μεσ-
Ρ*·;α (Γένεσ. Ι, 6)· άλλά κατα 01ι&τηρο11ίοη (Εβίίΐ'βδ & Μ. 1β
Ι)ιιο ιΐβ Β1αο;ΐ8 Γβΐοίίνβδ αυ. Μΐΐ8ββ Γον&Ι έ^ρίίβπ άβ Ττιππ.
ΡίίΠΐ 1824) τα έ'τη ευρίσκονται 2653, ό δ' άείμνηοτ;ς Οίκονόμος
υνάγϊΐ 27.),'5, «αλλόμενος.
Τό ά-ο /.ίτμογονίας μέχρι τής ελεύσεως τοϋ Σωτήρος
-"; 5·",·?· μ:λις /.αθωρίΐθ·/; είς 5508. Ίγνάτιος ί Θεο?ίρος, ί Σμύρ¬
νη; ΙΙ:λύ/.α:-;;, ό Εΐρηναΐ:;, ό Τατιανός, ό Τερτυλλιανός φρονίΰσιν
'"■'■ ή σωτήρι:; έ^ιΐάνϊΐα έγένΐτ: κατα την εκτην ά-: -/.τίσεως ν.ό-
·ΐ/:υ /.ιλιάδα έτών 4 Ώριγένη; τίθηΐι την ένανβρώπησιν τοΰ Σωτή-
ρί; τώ 4830 κϊ τής ϊημΐ'.υργία;· θεόφιλίς ό Άντιοχ-ς-α; (167—
180") άριθμίΐ 5507—Κλήμης ό ίερϊς των Στρωματέων συγγραφεύς
4472—5 Ί—;λυτ:ς 5501—Ιούλιος ό Άφρικανός, ί τω 220 άκ-
[>.ί'ΐ;, κατα τάς έθνογραφίκάς καί χρονολογι/.άς θεωρίας, άς ήρύσατο
μ-λίτών τα έλληνι/,ά συγγράματα, ν.αί ές ών ώφελήθησαν ό Εϋσέ-
6ι:ς, ί Σύγ/.ελ:ς, ί Μαλαλίς, ν.αΐ τό -/ρονικόν -ααχάλιον, άριθμίϊ
5500 ετη (παρά Συ--/.έ).ω 'ρον:γρ. 31 ΒθΠΕ- ϊϊϊ Φωτίου ΒιβλΟ.
άναγν. λ:' -/.α. Μ. Βα-·λε·.;ν (-. τοΰ αγ. Πνευμ. κφ. 7.0) μετά τινος
τιμής άνα:έροντα τόν Άφριχ.«ν:ν).
Εΰ—άθιο; ί 'Αντι:-/-:ίας (τω 320 άκμ.) άρΐθμεΐ ά-ό κέσμου κτί¬
σεως μέχρι τής άναΐτατεως τ;ΰ Σωτί;ρ:ς έ'τη 5531, ;-ερ 5 Οϊκονό-
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 9
μος οιορθϊΐ 5539, ώΐτε τίθτ,σι την ",έννηΐιν «ΰ Κυρίου τω 5498—
κατά Οϊκονόμον 5θΌ7.
Ό ίερός Έπιφάνιος συνάγει 5509, κατά Οϊκονόμον οΊορθοΰντβ,
κατά δέ τό κείμενον 5479· ό Βε ίερός Αΰγουστίνος όρίζει (Λθ οίνί-
ΐ&ίβ ϋβϊ ιη', 22) μήκω ουντελεσθείσας ά-ό τού ~ρώτου άνθρώπου
μέχρις αυτού 'ές χιλιάδας έτών. Σεβήρΐς ό Άντιοχευς 5500· Ήσύ-
χιος ό Ίερθϊολΰμων χρεσδύτερος άριθμε'ί ρητώς «άπό Αδαμ εως τής
παρουσίας Χριστοΰ ετη 5500»· δ Σουλπίκιος Σεδήρος 5469—Πα-
νόϊωρος ό Αίγύπτιος μΐναχός 5493—5 Αίγΰπτιος Άννιανός 5501—
Κύριλλος ό Σκυθουπολίτης 5500—τΐϋτο δέ τό έτος συνάγουσι κα'ι οί
πλείους των Βυζαντινών χρονϊγράφων.
Ή τω 783 συνελθούσα Ζ' θίκουμενική Σύνο3ος άριθμεΐ (έν ΣΤ'
πρξ. ε·/.δ. Μίλια Β', σελ. 829) «έν γάρ τω πρώτω καί -εντα/ισχι-
λιοστω πεντ»κοσ·,οστω Ετει Χριστός ό θεός ημών είς άνδρώπους
έλθών» κτλ.
Τό Χρονικόν Πασχοίλ'.ον άριθμεϊ 5507. Άλλά τόν χρόνον καθώ-
ρυεν άν.ριβώς ή ΣΤ' θϊχουμενική Σύν;Β:ς, ήτις συνήλθε τω 691' ό
τρίτος αυτής κανών γοάφί'. ρητώς «μέχρι τής πεντϊκαιδίκοίτης Ία-
νουαρίου παρελθόντίς μηνός, τής παρελθίΰσης τίτάρτης Ίνδικτιώνος,
Ιτους Ιςακισχιλ'οστοϋ έκατοστού έννίτου», δχερ ορθώς γραπτέϊν
«Ιξακΐϊχιλιοστοΰέκατοστοΰ έννενηκο;τοΰ έννάτουυΐ—ΐθθΐ, καδάΰ-ε-
σημείωσαν οί έκδόται τίΰ Συντάγματος των Ίερών Κανόνων (τόμ.. Β',
σελ. 312).
Έν Φανχρίω της Βατιλίυούση;, 1 Όχτωβρίου, 1883.
Μακουηλ Ι- Γελεων.
■~χ
10 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΙΝΛΙΚΤΙΩΝΩΝ.
327
642
957
1272
1587
342
657
972
1287
1602
357
672
987
1302
1617
372
687
1002
1317
1632
387
702
1017
1332
1647
402
717
1032
1347
1662
417
732
1047
1302
1677
432
747
1062
1377
1692
447
762
1077
1392
1707
462
777
1092
1407
1722
477
792
1107
1422
1737
492
507
807
822
1122
1137
1437
1452
1752
1767
522
837
1152
1467
1782
537
852
1167
1482
1797
552
867
1182
1497
Ι8Ι2
567
882
1197
1512
1827
582
897
1212
1527
1842
51) 7
ί* Ι 1
912
1227
1542
1857
()Ι2
927
125 2
1557
Ι872(*'
62/
942
1257
1572
1887
γολ 104 ου χΐι/,λο
-ζί νυν, τ)'ί.ζ·'ϊ»Λ)
-» "'" ' 2~ο /.τ τ;*
; ~,-ος τλ -ρόαβεν ιΐρτ^
>> ~Ζΐ Κ(ιΐν"Λντ'.νου-όλε
*&«, το 12ον ε-ο
ω; Ίνδιχτιώνων, ο
::;Λ;χ»>ος χ~ο τ.
-1 '""- '^-'-'τ,-
1887, δτϊ ίρν :τ3
Ν
Π.
13
1
14
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13
26
14
27

28
16
29
17
30
18
31
19
1
20
2
21
8
ί>2
4
23
ό
24
6
25
7
26
8
27
ί)
28
10
29
11
30
12
31
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! 11
ΙόΑΝΟΥ^ΡΙΟΣ
Κυ
II
ΠΕΡ1ΤΟΜΗ τοΰ Χριστοΰ χαι (ΐνήμη Βασιλείου τοΰ Μεγάλου
Αε. Κοσμ.5 πατρι. Κ/πόλεω;, Σιλβέστρου πάπα Ρώα, θεαγε'νου; ΪΕρο[χ.
Τρ. Μαλαχίου τοΰ προφήτου χαί Γορδίου μάρτυρος.
Τε. Μντίμη των ο' αποστόλου κα* θ:ο/ΐτισ:ου χαι Ζωσίμιοο όσίων.
Πί. θεοπψπτου, θεωνα μαρτύρ. (Ν^στε'α επί τηπαραα. θεοφανείων.)
Πά. ΤΑ ΑΓΐνθΕΟΦΑΝΓ.ΙΑ.
Σά. 4* Μνή|Αη τοΰ Προδρό|χου χαι Βαπτιστοΰ Ιωάννου.
Κυ. Κΰροο χαι Άττ'χοΰ πατριαρχών Κων/-όλεως κα Δο[ΐν'χ7); όΐ'ας.
Δέ. Πολοεόκτου μάρτυρος /.αί ί,ύστρατίου όσίου.
Τρ. Γρηγορίθϋ έπισλόπου Νίοσης.
Τε. θ^οδοσ'ο.; τοΰ χο'νοβιάρ/ου.
Πε'. Φωτ'ου, Άνι/.ήτ^^ χαίΕΜαα'ας (ΐαρτόρων.
Πά. *Ερμ.ύλου χαί ϊτρατον'κου [ΐαρ-ύρων.
Σά. 'Αγνης μίρτ^ρος
Κυ. Ιωάννου τοΰ Καλυβήτο.) χαΐ Παίλοϋ χοΰ Θη6α!ο^.
Λε. Ή προσχύνησις της τΐ[ΐ·'α; άλΰσεως τοΰ ο^πο!^τόλο^ Πέτρου.
Τρ. + Άντων'ο^ τοΰ Μεγ. χαί τοΰ βασιλίως θ:'^δοο·ίο^ τοΰ Μεγάλοα.
Τε. τ 'ΑΟανασ'ου χα' Κυρ'λλου πχτριαρ/ών 'Λλεξανδρε'ας.
Π^. Μάρχου τοΰ Πϋγενιχοΰ άρ/ιεπ'1/.όποϋ Ί'φέσου. Μαχαρίοο τοΰ '-
γυπτ'οϋ, 'Αρσ:ν'ου άρ/ΐόπ'ϋ/.όποι; |ερ/.ίρα{ χα' Ε^ρϊσ'ας ιιάρτ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ (ν. έ.)
Πά ^· Εύθυ;Λίου τοΰ Μεγάλον
Σά. Μαξί;Αθυ τοΰ όμ,ολογητοΰ χά1 Νεοφΰτοο [ΐάρτυρος.
Κο. ΤιαοΟ.'ου τοΰ αποστόλου χα' Αναστασίου τοΰ Πε'ρσου.
Δέ. Κληθέντος επισχόπου 'Αγ/.ΰρας κα· 'ΑγαΟαγγέλου [Αάρτυρος
Τρ. Ξενη; όσ'ας.
Ίε. 4- Γρηγορίου πατριάρ/οα Κ'ο^σταντ'νουπολεως τοΰ θεολόγου
ΪΙέ. ^.ενορώντος όσ'ου καρ ανάιχ^,σι; τοΰ επί 'Αρχαδίου χα> Ευδοξ'ας
έπισυμόάντος έν Κωνστ»-1 «υπάλει μ:γά)ου σειτμιοΰ
Πά. + Ί1 ά;α/ο(Λ·δή τοΰ ):■} Ίωά/νου ρίσ., Μα,'/( ανης Της [ϊαιιλ.
Σά. Έφρα^μ τοΰ Ιύρου κα' Παλλαδ'ου όσθ).
Ιυ. Τοϋ Τελώνου χ>! Φαρισαίου Ή ά^αχομιδτ) τοΰ
Ίγνατ'ου τοΰ θ:οοόρου.
ΦΑ2ΕΙ2 2ΕΛΗΝΗΧ.
^ Τελ. τέτα,οτον
8, ωρ 7, λ. 20 π. μ.
© ΝέαΣελή'η
16, ώρ. 6, λ. 48 π. μ.
3 Πρώτον τέταρτον
23, ωρ. 7, λ 54 π. μ.
Ο) Πανσέληνος
30, ώρ. 6, λ. 44 π. μ.
12
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ν.; π.
13 1
II1
-.'
κ;
π Ι
18
19
■Λ)
ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΝ
Πε ΐίνΠΛΠΜΙΙ τοΰ'Κυ?''ο.)ήμών.
11α. ΙυμΛν τοΰ Θεο3όχου ζα'ι "Αννης τη; κρο'^ητιδος. ■
Τοΰ Άσώτου. Πολυεύκτου πατίΐάονου Κωνσταντινουπόλεως.
Ί Λα.
Γ) Κυ.
> Α:·
Ί"Ρ-
Τε.
βεοοώρου αεγολομάρτυρος τοΰ Στρατηλάτου, Ζαχαρίου τοΰ προ-
οη'του ζαί των άοελφών Μάρθας χαΐ Μαρίας μαρτύρων.
"'3 1(> 11α. -'· α.:αλάμπυ: Ί=ρο;ιάρτυρος, 'Αναΐταΐίου πατριάρχου Κωνσταν-
( ' Τ'.νο^πόλεως χα Ζήνιονος όσίου.
'-ο 11 ^ά. Ί'ών Κ;κοιμημίνω ν. Πλασίου'.Ξρομ. και βεοοώρας τη; βασιλ.
"-Ί 1"-?| Κυ. Τη; 'Από/.ρεω. ^Λντων!ο^ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως,
Ι Ι Μελετίου άρ/'.επ'.σ/.όπου \ντιο·/;ιας καΐ Χρ^στου νεομάρτυρος.
^-) 1·'ί Αε. Ιΐΰλογίου άρ/'.Ξπ'.σχ.ο'που'Αλεξανορεΐας.
'.'*» Ί Τρ. Λυξεντίου ζαΐ %Λβραμίου οσίων.
-'^ 1.~) Τ=. Όνησί;-.ου τοΰ αποστόλου.
'-'8 Ιιί Π: ^ιλαβ'.ανοΰ πατριάρ/ου Κων/πόλεως χαι Παμφίλου ίχάρτυρσς.
! ΜΑΡΊΊ02 (ν. ε.)
17 ι Πά.
18 Σά.
111
Κυ
;; !ι ι
Λε.
Ί .Μ
ΐο
"> "-'.'
Τε
' ϊ, 3*3
ΙΙε
7 34
π·
8
35
0
•20
Κυ
10 3"«
1138
Το
39
Τε
Λ:'οντος τΛτ.% Ρώαη; κα· Παοηγορίου μάρτυρο;.
Τη: Τυροραγου. Λζ-/!.--^ τού ά-οστόλου.
ίΐτ^χζίωνο; οιίοι χχ-. 'ΑγάΟίκνοί -.1*. ('Αο/ή της Μ, ΤεσσαρΛχ.οσ.)
Ιωάννου -ατρ'.άρ. Κων/~όλΞω; καΐ Κυσταθίου ττατρ. Άντιο'/είας.
Συνετου κχΐ Άν0ού3η; ααρτΰρων.
Πολυκάρπου ΞΓτυκοπθϋ Χαύ^νης κ αί Πολυχρονίου όσίου.
II
α' καΐ |3' ε^:Ξσ'.ς τη; Τ'.μ'ας κεφαλής τού Προδρόμου.
θίθδώρου μΞγαλο■^.ά1^':^^ο; τού Τηοωνος καΐ Ταρασίου ~ατρ·.άρ-
*/ου ΚωνσΓαντρ,νου~όλ$ως.
Ι ' τωννηστΞ'.ών.) Της Όρθοδοξία;. Πορ9υ?^ου έτΐυκοπου
Γά^η? /αι ·Ι>ΌτΞ;ντ; της Σαααρείτ'.οος.
ϊϊροκοττίου τοϋ Λεζα^ολίτου.
Βασίλίίου το3 ό^ολογητου.
Κασσιανου τού Ρωααίου.
ΦΑ2ΕΙ2 2ΕΛΗΝΗ2.
€ Τίλ. τέταρτον
7, ωρ. 5, λ. 9 τ. α.
@ Νία Ξελ;νη
14, ώ?. 8, λ. 31 μ. μ
3 Πρώτον τέταρτον
21, ώρ, 3, λ. 29 μ. μ.
@ Πανσέληνος
28, ώρ. 9, λ. 36 μ. μ.
ΤΗΣ ΛΝΑΤΟΛΗΣ
13
Ν.
Π.
13
1
14
2
15
3
10
4
17
5
18
6
19
7
20
8
Ή
9
22
10
23
11
24

25
13
20
14
27
15
28
10
°9
17
30
18
31
19
1
20
2
21
3
22
4
23
5
24
β
25
7
^0
8
27
£
28
10
29
11
30
12
31
ΜόΑΡΤΙΟΣ
Τ{. Εύδοκίας όσ'.ομάρτυρο; της άτζο ϋϊαμαρε'.τών.
2 Πά. Ήσυχίου καΐ Εύθαλίας μαρτύρων.
«ά. Εύτροτΐίαυ, Κλεονΐζου καΐ Βασιλίσζου μαρτ., ΘΞοοωρητου οσιοα.
Κυ. (Β'των νηστε-.ών.) Γρηγορίου θεσσαλ. τού Παλαμά καΐ Γερασί-
μου όσίου τοΰ εν Ίοροάν7).
Δέ. Κόνωνος Οσιομάρτυρος καΐ Άρ*/ελάου μάρτυρος.
Τρ. Άρ/.αδίου δσίου καΐ Εύφροσύνου αάρτυαος.
Τε. Των εν Χερσών. Ιερομαρτύρων Άγαθοδώρου, Βασιλε'ως, κλπ.
Πε'. Θεοφυλάκτου Χ'.κομηδείας, ΈρμοΟ αποστόλου, Δίωνος μάρτυρας.
Πά. ■}· Των εν Ζεβαστεία 40 μαρτ. καΐ Καισαρίου αδελαοΰ Γρ. θεολ.
Σά. Κοδράτου ·α.άρτυρος τοΰ εν Κορίνθοι καΐ των συν αυτώ.
Κυ. (Γ' των νηστε'.ών.) Της Σταυροπροσκυνήσεως. Σωφρονίο
Δέ. Γρηγορίου ίζάτζχ Ρώμης τοΰ Δ'.αλο'γου καΐ θεο^άνους όαολογητοί/.
Τρ. Πουπλίου επισκόπου Αθηνών Ιερομάρτυρος.
Τε.
Πε.
η ρμρρ
Ααμψάκου καΐ ΒΞνεδίκτου όσίου.
καΐ των συν αυτώ 7 μαρτύρων Ρωα^λου. Τιαολά*ο.>, κλτ:.
ό Βί ! λάδ ά
'Λριστοβούλου ε-'.σκό-ου Βρεττανίας καΐΝ'.χ.άνδρου ιχάρτυρος.
Πά. Χριστοδούλου οα'.ο^ τοΰ εν Πάτμω καΐ Λεωνίοου μάρτυρος.
Σά. 'Αλεςίου καΐ θΐοστηρίζτου όσίων.
Κυ. (Δ' των νηστε'.ών.) ΆκολουΟ'α Ί'οάννοο συγγραφε'ως της Κ λ ί-
μαχ ο ς. Κυρίλλου άρ'/ · ιτλπυΛ~οο Ιεροσολύμων,
Δέ. Χρυσάνθου καΐ Λαρο.ίας, Ίάσωνος καΐ Ίλαρίας μαρτύρων.
ΑΠΡΙΛΙΟΝ (ν. ε.)
Τρ. Των εν τί) (χον^ αγ. Σάββχ άνα'ρ. ΐΓιτ/ρων χ»ι Έμμανου.ήλ μίρτ.
Τε. Θο3αα πατριάρχου Κων/πόλεως καΐ —εραπίωνος μάοτυρος.
22 Πε'. Βασιλείο^ ίερομιάρτυρος χαι Καλλ'.νίκης χαί Δροσίοος μαρτύρων.
('Αχ.ολουΟια Μ. Κανόνο;.)
Πά. Τίίχωνος όσιομίρτυρος.
Σά. 'ΑζολουΟία τοΰ 'Αχαθίστου Τμνου. Παρθενίου πατριάρχου
Κων/πόλεως κα>. Ζαχαρίου όσίου.
Κυ. (Ε' των ντ,οτειών.) Ο ΕΓΛΓΓΕΛΙΧΜΟΣ τη; θεοτόκου.
Δέ. Μνη^η τοΰ αρχαγγε'λου Γαβριήλ.
Τρ. Ματρώνης μάρτυρος τη; εν Θεσσαλονίκ7].
Τε. Ίλαρ'Λανος τοΰ ν.='ου και *Ηρωδίωνος τοΰ εκ των ο' άπο7"όλοίν.
29 Πε'. Μάρκου επισκόκου Ίνρεθουσίων και Κυρίλλου διακόνου.
Πά. Εύβοΰλης μητρο; τοΰ άγίου Παντελεήαονος.
Σά. Τοΰ Ααζάρου. Ί'πατίου επ. Γαγγρών, Άχαχίου επ. Μελετινης.
ΦΑ2Ε12 2ΕΛΙΙΝΗ2.
^ Τελ. τέταρτίν 3 Πρώτον τέταρτον
8, δρ. 1, λ. 9 τ., μ. 21, δρ. 11, λ. 13 μ. μ. '
@ Νέ α Σελήνη @ Πανΐέληνος
15, δρ. 7, λ. 44 τ., μ. 29, δρ. 1, λ. 40 μ. μ.
14
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Ν.
13
14
15
10
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20!
27 15
2810
2917
30
18
ι;ΐ9
2120
3!21
4'22
5123
10
11
12
Πί.
Πά.
Σά.
Κυ.
Λε.
Τρ.
Τε.
Πε
Πά.
_.
Κυ.
^ΠΡΙΛΙΟΣ
(ΣΤ' των νησϊειών.) Των Βαίων. Μαρίας της Αϊγ'υπτίας.
(Έβδομας των παθών ) Τίτου όσίου.
Νιχητα όσίου χαί Ιωσηφ τοΰ Ύμνογράΐρου.
Πλάτωνος χχΐ Ζωσιμα όσίων.
θεοδώρας όσίας της έν θεσσαλονίχη χαΐ Πομ—"ου μάρτυρος.
Εΰτυχίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Καλλιοπίου μάίτυρος, Γεωργίου έπ'.Χίόπου Μιτυλη"νης.
Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΤ λΡΙΠΌι'.
(Έβδομαςτης Λιαχαινησίμου.) Εΐψυχίου μάρτ. τοΰ έν Καίσαρ.
Τερεντίου, 'Αοριχανοΰ, Μαξιμίου χα Πομ7Τη!ου μαρτύρων.
'Αντίπα έπισχόϊΐου Περγάμου ΐ:.οομάρτυρος.
βαατλείου έπισχόπου Παρίου.
Τής Ζωοδο'/ου Πηγης. Μαρτίνου πάπα Ρώμης όμολογητοΰ.
Άριττάρνου, Πούδη χαΐ Γρο^ίμου των έκ των ο' άποστόλων.
Τοΰ θωμά. Αεωνίδου έπισχο'που "Αθηνών.
'Αγάτη)ς, Εϊρήνης χαΐ Χιονίας μαρτύρων.
Νίκης, Γαλτίνης, ΚαλλίοΌς, Νουνεχίας, Βασιλίσσης χαί θεοδώ-
ρας μαρρίρων.
Κοβμα έπισχόπου Χαλχηδόνος.
Μ Α105 (ν. Ι.)
Τρύοωνος πατρ Κων/-όλεω;, Σωχράτους χχΐ Διονυσίου μαρτΰρ.
Ζαχχαίου τοΰ αποστόλου.
Μαξιμιανοΰ πατρ. Κο,ν/πόλεως χαί"Αλεξάνδρας τη;βί1σ'-'-ίσσης.
Των Μυροφόρων. Ναθαναήλ τοΰ άποστ. χαί Νεάρ·χου [ΐίρτνρο;.
4· Γεωργίου μεγαλομάρτυρος.
Ελισάβετ όσίας, Λούχα Μιτυληναίου νεομάρτυρος.
Μάρκου τοΰ άζοστο'λου, Μχχεδονίου πατρ. Κωνσταντινουπόλεως.
Βααιλε'ως έπισκόπου 'Αμασίία; ίεροαάρτυρος.
Συμεών έ-ΐσχόπου Ίεροσολύμων ίίρομάρτυρος.
'ών εν Κυζίζω έννί'α μαρτύρων θεόγνιδος, 'Αντιπάτρου κλπ.
ου Παραλύτ ου. Ίάσωνος χχΐ Σωσιπάτρου των έκ των ο' 2~
ΦΑ3ΕΓ2 ^ΕΛΙΙΝΗΣ.
£ Τελ. τέταρτίν
6) ώρ. 5, λ. 51 μ. μ.
β Νέα Σελήνη
!3, &?. 4, λ. 54 μ, μ.
3 Πρώτον τέταρτον
20, ώρ. 8, λ. 4 π. μ.
© Πανσέληνος
28, ώ?. 6, λ. 4 χ. μ.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! - 15
Ν.
Π.
13
1
14
ο
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13
26
14
27
15
28
10
29
17
30
18
31
19
1
20
2

3
22
4
23
5
24
6
25
7
26
8
27
9
28
10
29
11
30
12
31
Τρ. 'ϊερεμίου τού προφήτου.
Τε. Τής Μεσοπεντη/.οστής. Ή 'Αναχομιδή τού λειψάνου 'Αθανα-
σίου τοΰ Μεγάλου, 'Εσπίρου /.αι Ζωής μαρτύρων.
Πε'. ΤιμοΟεΌυ χά! Μαύρας μαρτύρων.
Πά. Πελαγίας μάρτυρος.
Σά. Εϊρήνης μεγαλομάρτυρος.
Κυ. Της Σαμαρείτιδος. Ίώβ τοΰ διχαίου χά! πολυάθλου.
Λε. 'Ανάμνηαις τοΰ εν ούρανω φανίντος σημείου τοΰ σ-αυροΰ α! Κυ¬
ρίλλου Ίεροσολύμων.
Τρ. Ίωίννου τοΰ θεολόγου, 'Αρσενίου τοΰ Μεγάλου.
Τε. Ήσα'ου τοΰ προφήτου χά! Χριστοφόρου μεγαλομάρτυρος.
Πέ Σίμωνος αποστόλου τοΰ Ζηλωτοΰ.
Πά. 'Α'/άμΛΐησις των έγΛαινίων Κων/πόλεως χ» 'Αργυροΰ νεο|ΐάρτυρος
τοΰ έν θεσααλονίχη.
Σά. Γερ[ΐανοϋ Κων/πόλεως, Έπιφανίου έπισζόπου Κωνσταντίας Κύπρου.
Κυ. Τοΰ Τυφλοΰ. Γλυχερίας [ΐίρτυρος.
Δέ. Ίσιδώρου μ:άρΓυρος τού εν Χίω, θεράποντος Ιερο^άρτυρος.
Τρ. Παχωμίου τοΰ Μεγάλου, 'Ανιλλίου έπισχόπου Ααρίσσης.
Τε. Αλεξάνδρου άρχιεπισχοπου Ίεροσολύμων.
Πί. Τής ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. 'Ανδρονίχου χαί Ίουνίας ίών άποστο') ών,
Πά. Στεφάνου Κ/πόλεως, Ίουλίας, Κλαυδίας χά! των λθ'.πών 7 μαρ. γυν.
Σά. Πατριχίου έπισχόπου Προύσης Ιερομάρτυρος χά! των συν αυτώ.
ΙΟΥΝΙΟ2 (ν. έ'.)
Κυ. Μνήμη των 318 Οεοφόρων πατε'ρων της έν Νιζαία Α' οιχουμεν.χής
συνόδου χά! θαλαλαίου μάρτυρος.
Δέ. 4- Κωνσταντίνου χά! 'Ελρ'νης των ΐσαποστόλων βασιλε'ων.
Τρ. Κόδρου μάρτυρος.
Τε. Μιχαήλ έπισχόπου Συνάδων.
Ώί. Συμεωνόσίου τοΰ έν τω θαυμαοτω ορει.
Πά. Ή γ' ευρεσις τής τιμίας κεφαλής τοΰ Προδρόμου.
Σά. Των Κεκοιμη [χένων. Κάοπου τοΰ έχ των ο' '/.αι'Αλφαΐου άποστ.
Κυ. Τής ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. 'Ελλαοίου ίερομάρτυρος.
Δέ. Τής ΑΓΙΑΣ ΤΡ1ΑΛΟΣ. Εΰτυ-χοΰς έπ'.σχόπου Μελετινή; ΊερομάρΓυ-
ρος, 'ΕλιχωνίοΌς μάρτυρος.
Τρ. "Αλεξάνδρου πατρ. Αλεξάνδρειαν, θεοδοσίας όσιομ.τήςΚων/).ί:ιδος.
Τε. Ίσααχίου όσίου.
Όί. 'Ερμείου μάρτυρος.
ΦΑΣΕΙ2 2ΕΛΗΜ12.
€; Τελ. τέταρτον
6, ωρ. 6, λ. 51 π. μ.
Ο Νεα Σελήνη
13, ώ?. Ο, λ. 33 κ. μ.
3 Πρώτ;ν τέταρτον
19, ώρ. 6, λ. 53 [ι., μ.
@ Πανσέληνος
27, ώρ. 9, λ. 46 μ. μ.
16
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Ν. Ι Π.
18
1 ι Πά,
17 Γ)
18| Ο
19
20
21
■20
-27
28
29
30
3
Λ;.
10
11
12
13
14
15
10
17! Κυ.
181 Λε.
Λί.
ΤΡ.
Τε.
Πε.
Π*.
Τρ.
Τί.
Πά.
-»|23 Ζί.
0 2Ί Κυ.
Δέ.
8
10 2β
11
12
20
Τε.
•29 Πά
30 ϊά.
ΙΟΥΝΙΟΣ
'ϊουστίνου τού φιλοσο'^ου χά. θεσττεσ'ου μαρτύρων.
Λ'.κϊρορ^ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως δμολογητοΰ.
Των 'Λγίων Πάντων. Αουκΐλλιανου και Παύλης μαρτύρων.
Μητροφάνου; Γ.χτζιχο'/ον Κωνσταντινουπόλεως. (Άρ^ή τηςνηττείας
τών'Αγίων Ά-ο^τόλων, ή[Αΐ'ρας 25)
Δωροθϊ'ου ε~ιτ/.ό~ο -) Τυρού.
Γελασίου μάρτυρο;.
βεοοότου επίσκοπον Άγκυρας,
*ΙΙ άναχομιοή τού λ-ιψάνου θεοδώρου τοί Στρατηλάτου, Καλλιό¬
πη; (Λαρτυρος καΐ Μΐλανίας όσΐας.
Ι^ρΐλλου άρ/ίϊ~ΐ'ϊζόπου 'Αλεξανδρείας.
Απόλλωνος και 'Αλΐςίου ετϊΐσκόπων.
Βαρθολομαίου κα Βαρνάοα των ά~οστόλων.
Όνουφρίου όσίου τού Λιγυπτίου και'Ανΐωνίνης μάρτυρος.
Άκυλίντ: αάρτυοος.
Μεθοοίου -ατριάρ/ου Κων/πόλεως -/.αι Έλισσαΐου τού προφήτου.
Άμω; το'ϋ προφήτου κβι Νερση μάρτυρος.
Τύ*/'ονο; Ιπ'.ϊκόπου Άαχθοΰντο; τί^ζ έν ΚύίΤρα).
Μανουήλ αχρτ^ος
Λΐοντί»υ κ αί :0:ρίου μαρτύρων.
ΙΟΥΛΙΟΣ (ν. έ.)
Ίούοα τοΖ αποστόλου κα; Παϊσίου τοϋ Μεγάλου, δσίου.
Μΐθοδίου |-'.σ/ό-ου Π*τάρ'·>ν ίερομιάρτυρος.
Ίουλιανοΰ τοΐ ϊαοσί'ως μ.άρ-υ,5ος.
Εϋ726ίου Ιπιτκόζου Σααωσάτων.
Άριατο/.λΞθυς κα·. των συν αύΐω*ΐΑαντΰ(:ων.
Το γενίΌλιον τοϋ Προορό^ου ζαϊ Παναγιώτου νεο^ά,οτυρος.
Φίβ,οωνίας ότ'.ομά.οτυρο;.
Δαυίδ όσίου τοϋ έν θόσσαλονίχη.
Σαα'^ων όσίου τοϋ Ξΐνοδόχου.
Ήαναχομιδΐ) των λειψάνων" Κύρου χαϊ Ιωάννου των Άναργύρων.
4· Πίτρου χαι Παΰλου των άποστο'λων.
γ Μνήμη των δώδεχα άποττόλων.
ΦΛ2ΕΙΣ 2ΕΛΗΝΗ2.
£. Τίλ. τΕταρτον
4, δρ. 4, λ. 31 μ. μ.
φ Νέα Σελήνη
Π, ώρ. 7, λ. 29 - μ,
3 Πρώτον τέταρτον
18, ώρ. 8, λ. 11 τ., μ.
@ Πανσέληνος
26, ώρ. Ο, λ. 7 μ. μ.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ
17
Ν.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
10
11
12
ΙΟΥΑ.ΙΟΣ
Κυ. Κοσμά καί Λαμιανοΰ των 'Αναργύρων.
Δέ. Ή,εν Βλαχε'ρναις κατάθεσις τη; τιμίας έσθητος της Θεοτόκου επί
Λε'οντος τοΰ Μεγάλου.
Τρ. 'Ανατολίου Κωνσταντινουπόλεως χά! Ύακίνθου μάρτυρος.
Τε. 'ΑνδρέΌυ Κρήτης τού Ίεροσολυμίτου.
Πε'. 'ΑΟανασίου τοϋ εν "Αθω κα! Λαμπαδοϋ όσίων.
Πά. Σισώη όσίου τοο Μεγάλου καί Λουκίας μάρτυρος.
Σά. Ιίυαγγε'λοα [χάρτυρος κ αί Κυριαχης μεγαλομάρτυρος.
Κυ. Προκοπίου |λεγαλο[ΐάρτυρος.
Δέ. Παγκρατίου έπισκόπου Ταυρο,αενίας της εν Σικελία, ίερομάρτυρος.
Τρ. Των εν Νιχοπόλει της 'Αρμενίας [χε'καί 'Α^ολλωνίου τού έκ Σάρ-
δεων μαρτύρων.
Τε. Εύφημίας [ΐεγαλθ(χάρτυρος.
Πε'. Πρόκλου, Ίλαρίου καΐ Βερονίκης μαρτύρων.
Πά. Μνήμη τοΰ 'Αρχαγγελου Γαβριΐίλ.
Σά. 'Ακύλα τοΰ εκ των ο' άϊτοττόλων, Ιωσηφ άρχιεϊϊ. θείΐσαλονίκης.
Κυ. Μνήμη των 630 Οεοφόρίυν πατ/ρων της εν Χαλκηδόνι ο' οικουμε-
νικης ο·^ο?ίο^. Κηρύκου κα·. Ίουλίττης των μαρτύρων.
Δέ. 'Αθηνογε'νους ίερομάρτυρος.
Τρ. Μαρίνης μεγαλομάρτυρος.
Τε. Αΐμίλιανοΰ και Ούαλεντι'νης μαρτύρων.
Πε'. Των όσίων Δΐου και Μακρίνης αδελφής τοΰ Μ. Βασιλείου.
ΑΥΓΟΥ2ΤΟΧ (ν. ε.)
Πά. ·}· Ηλίου τοΰ προφήτου.
Σά. Συμεών τοΰ οια Χριατόν ααλοΰ.
Κυ. Μαρίας Μαγδαληνης της Μυροφόρου.
Δέ. Φωκά έπισκόπο» Σινώ-ης Ίίρο[ί. χ*ί Ίεζεκιήλ τοΰ -ροφη'του.
Τρ. Χρηο-τίνης μεγαλομάρτυρος.
Τε. Τί1 κοίμηαις της Οεομ. "Αννης. Όλυμπιάδος και Εύπραξίας όσϊων.
Πί. Έρμολάα^, Έρμί^που. Έραοκράτους χαί Ώραιοζήλης μαρτύρων
και Παρασκευης όσίας.
Πά. 4- Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος.
Σά. Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνο; κα'ι Παρμενα αποττόλων.
Κυ. Κωνσταντίνου πατρ. Κων/πόλεως. Καλλινίκου, θεοοότης μαρτύρων.
Δι. Επαινετού καΐ 'Ανδρονίκου των έκ των ο' άποστόλων.
Τρ. Τα έγζαίνια τοΰ έν Βλαχ/ρναις ναοΰ. Εύδοκίμου τοΰ Διχαίου.
£; Τελ. τέταρτον
3, δρ. 11, λ. 35 μ. μ.
® Νέα 2ελήνη
10, ώρ. 2, λ. 50 μ. μ.
ΦΑ2ΕΓ2 ΣΕΛΗΝΗΪ.
3 Πρώτον τέταρτον
17, ώρ. 11, λ. 38 μ. μ.
@ Πανσέληνος
26, ώρ. 1, λ. 3 π. μ.
2.
18
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Κ.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
29
30
31
Π.
6 25
26
27
28
29
10
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Τε. Μν^μη των 7 Μακκαβαίων μαρτΰρ., τοΰ διδασκάλου αυτών 'Ελεα-
ζάρου χαϊ της μήτρος Σολομονης. ('Αρ/ή νηστίίας της θεοτόκου.)
11/. Ή ανακομιδή τού λειψάνου Στεφάνου τού πρωτομάρτυρος /αι Ίου-
στινιανοϋ τού βασιλέως.
Πά. Στεφάνου πάπα Ρώμης, Σαλώμης της Μυροφόρου, θεοκλητοϋς δσ.
Σά. Των Ιπτα παίδων των έν 'Εφ/σω.
Κυ. Εύσιγνίου μάρτυρος.
Δέ. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ τοΰ Χριστοϋ.
Τρ. Ναρκίσσου αρχιεπίσκοπον Ίεροσολΰμων, Άστερίου όσ»|ί.άρτυροί,
Ποταμίαςμάρτυρος χαί Λοΐιετίου τοϋ Σημεΐοοόρου.
Τε. Α!|Λΐλιανο3 επισζόπου Κυζίχου, Μύρωνος έπισχόπου Κρήτης κ*'
Τριανΐαούλλου νεομάρτυρος.
11/. Ματθία τοϋ αποστόλου.
ΤΙλ. Ηύστου πάπα Ρώμ.ης, Λαυρεντίου καΐ Ίππολύτου μαρτύρων.
Σά. Εϊίπλου [/.εγαλο^-άρτυρος.
Κυ. Φωτίου καΐ Άνικήτου ρ,αρτύρων.
Δέ. Μαξίμου τοϋ ό[ΐολογητοΰ καΐ Εϊρήνης τη; βασιλίσσης.
Τρ. Μΐ'/αίου τοϋ προφήτου.
Τε. Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ τη'ς θεοτόκου.
Πε. 'Αλκ'.βιάδου, Στα[Αατίου καιΔιομήδους μαρτύρων.
ΓΓα. Στρατώνος καΐ των συν αυτώ μαρτύρων,
Σά. Ιωάννου χχΐ Γεώργιον πατρ Κων/πΛεως. Φλώρου χαιΛαύοου μχρ.
Κυ. 'ΑνδρέΌυ τοϋ Στρατηλάτου, μεγαλομάρτυρος.
2ΕΠΤΕ3ΙΒΡΙ05 (ν. έ.)
Δέ. Σαμουήλ τοϋ τζροτρήτον.
Τρ. θαδδαίου τοϋ αποστόλου καΐ Γίάσσης μάρτυρος.
Τε. 'ΑγαΟονίκοϋ μάρτυρο;.
ΪΙέ. Καλλινίκου πατρ. Κων/πόλεως. Εΐρηναίου έπ'.σκόπου Λουγδούνων.
Π». ΕΟτυχοΰς, μαθητοΰ Ιωάννου τοΰ θίολόγου, μάρτυρο;.
Σά. Βαρθολομαίου καΐ Τίτου των απόστολον.
Κυ. 'Αδριανοϋ και Ναταλίας μαρτύρων.
Λ=. Ποιμ/νο; όο-ίου.
Τρ. Μωϋσίως όσίου τοϋ ΑΐΟ'οπος.
Τε. ψ Ή
Ή άποτομή της-κεφαλής τοϋ Προδρόμου. (Νηστεία.) Αριστείδου
τοΰ 'ΑΟηναίου, όμολογητοΰ.
4η> Ι Αλ:;άνδρου, Ιωάννου καΐ Παύλου τοϋλΥαυ, πατριαρ. Κων/πόλεως.
121311 Πά. Ή κατάθεσις της τιμίας ζώνης της θεοτόκου έν τ^ άγία Σορω.
ΦΑ2ΕΠΕ 2ΕΛΗΝΗΪ.
^ Τελ. τέταρτον
% ωρ. 5, λ. 4 π. μ.
® Νέα Σελήνη
8» &?■ Π, λ. 50 μ. μ.
3 Πρώτον τέταρτον
16> ωΡ. 5, λ. 38' μ. μ.
@ Πανσέληνος
24, ώ?. Ο, λ. 52 μ. μ.
^ Τελ. τέταρτον
31, ώ?. 10, λ. 13 π. μ.
Γ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
19
Ν.
43
14
15
10
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Π.
1 19
2120
3*21
4|22
523
6 24
25
20
27
40 28
11,29
1230
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Σά. ·[· 'Αρνή τϋ5 ΊνδΓκτου χαϊ άνάμνησις τοΰ μεγάλου έν Κωνσταντ'.-
νουπο'λει έπισυμβάντος έμπρησμοΰ έν ετει 450.
Κυ. Ιωάννου τοΰ Νηστ-υτοΰ πατρ. Κων/πόλεως, Μάμαντος μάρτυρο;.
Δέ. 'Ανθίμου επ. Κικο^χηδείας, Άριστΐωνος επ. 'Αλεζανορείας.
Τρ. Βαβύλα έπισχόπου "Αντιοχείας, ΐερουάρτυρος, Μωϋσ=ως τού θεό-
πτου χαί Έρμιόνης μάρτυρος.
ϊε. Ζαχαρίου τοΰ προφήτου.
Π/. 'Ανάμνησις τοΰ εν Κολοσσαΐς θαύ|;.ατος τοΰ 'Λρ'/αγγΞ)^ο■^ ^Ιιχα^λ,
Πά. Σώζοντο; μάρτυρος, Ευόδου χ»ϊ Όνησ'.φόρου τώ·/ «ποϊτόλων.
Σά. Το ΙΈΝΙίθΛΙΟΧ της Θεοτό/.ου.
Κυ. 'ϊωαχεΐμ καΐ "Αννης των Οΐθ~ατόρων.
Δέ. 'Απελλοΰ, Λουχα ■/.οί·. Κλήρ.εντος των απόστολον.
Τρ. θεοδώρας όσίας της έν Άλεξανδ'ρεία χαιΕΰχνθίας μάρτυρος.
Τε. Αΰτονό[ΐ.ου Ιερο^άρτυρος.
Π^. Τα εγκαίν.α τοΰ έν Ίερουσαλήμ ναοΰ της Άναστάσεως. Κορνηλίου
Ιχατοντάρχου.
Πά. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΐ'ίΏΣΙΣ τοΰτιιιίου Σταυρου. (Νηατείχ.)
Σά. Νιχήτα μάρτυρος χΐι Φιλοθϊ'οΐ) όσίου.
Κ^. Εύοημίας |λεγαλοιχάρτυρος.
Δέ. Σοφίας μάρτυρος καΐ των τριών αυτής Ουγατε'ρων Πίστείος, Έλ-
πΐδος χαι 'Αγάπης. 'ΛγαΟοχλείας */.α: Παντολε'οντος μαρτύρων.
Τρ. Εύμενίου έπισχόπου Γορτύνης χαι Άριάδνης μάρτυρος.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ (ν. έ)
Τε. Τροφίμου, Σαββατίου χ*ι Λορυμε'δοντος μαρτύρων.
Πί. Εύσταθίου μεγαλομάρτυρος χαι θεοπίατης τη; συμξίου.
Πά. Κοοράτου τοΰ αποστόλου και 'ϊωνα τοΰ προφήτου.
Σά. Φωχα Ιπισχόπου Σ'.νώ—;, ΐερομάρτυρος, κχί Ίσχαζ μοίρτυρος.
Κυ. Ή σύλληψις τοΰ Προδρόμου. Πολυξίνης χα Ξχνθίππης όσίων.
Δέ. Θε'χ5*ης πρωτομάρτυρος χχι ισαποατόλου.
Τρ. Εύφροσύνης όσίας /.αί άνάμνησις τοΰ επι θεοοοσίου τοΰ Ν:'ου έπρ.-·
συμβάντος μεγάλου σειτ[Αθΰ.
Τε. 4* Ή μετάστασις Ιωάννου τοΰ θεολόγου.
Τΐε'. Καλλ'.στράτου χά1, των συν αυτώ μθ' μαρτύρων.
Πχ. Χαρίτωνος όμολογητοΰ χαί Βαροΰχ τοΰ προφήτου.
Σά. Κυριακού τοΰ 'Λναχωρητοΰ.
Κυ. Γρηγορίου έπισχόπου της Μεγοίλης 'Αρμενίας, '.Σ,ο
♦Α2ΕΙ2 2ΕΛΗΝΗΧ.
φ Νέα Σελήνη
.7, ωρ. 11, λ. 33 τ., μ.
3 Πρώτον τέταρτον
15, δρ. Ο, λ. 17 μ. μ.
φ Πανσίληνος
22, δ?. 11, λ. 56 μ. μ.
£ Τελ. τέταρτον
.29, ώρ. 4, λ. 20 μ.μ.
20
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Π.
13
1
ΙΊ
ο
15
3
10
Ί
17
Π
18
0
19
7
20
21
22
23
26
28
29
30
31
ο
7
8
()
10
11
Δ:.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
το^> έκ τώ*· ο' κα^ ΡωαανοΓΐ όσ'θ
Τρ Κ-ιπρ'ανουίερομ, Ίουστ'νης ,χάρτ
Τε Διονυσίου τοΰ 'Λρεο-αγι'του, ίερομοίρτυρος.
Π:'. Ίεροθε'ου έπισχόπου Αθηνών
Πά Χαριτίνης μάρτυρο;
Σά. θωμά τού αποστόλου
Κυ. Σςργ'ου /α> ΒάΊιχου μαρτύρων /.αι Πολυχρονίου ίερ
Δ:. Π:λαγ'οΐ5 όσίας
Το. Ίακώβου τού αποστόλου.
το5 Μελωοου.
όμολογητου
Τ.
Π- Φ'λ'—ου τού £/των ο' ά-οστόλων Ν:/.ταρΌυ, Άρσακίου κα'.-ι-
σιν'ου ~ατρ'αρχών Κοιν/πόλεως Θ.οφά/Ό.)ς τού Γραπτοΰ.
ΓΤα. 'Λνδρομα/ου καΐ Δ'οδώρου μαρτύρων.
Σά. 'Αντιγόνου, ΆγαΟοδώρο^, 'ΑγαΟονΐ/ης ;
ρφκ)
τοϋ εΰαγγε)'στο3 χά1 Μαρίνου μάρτ^ρος.
13
φ Νέα
7, δ?. 25 λ. 28 «. μ.
3 Πρώτον τέταρτον
15, ώρ. 6, λ. 51 π. μ. ·
αα~'ας μαρτύρων
' άόλ Ν
μαρτύρων
787
Κ.) Μνημη των Οεοφ πατ='ρΓον τηζ έν Ν'κα α το β' έν ετει 787 συνελ-
Δ: Λθϋκ'ανοΰ μΰίρτυρος
Γρ Αογγ'νοο τοΰ έκατοντάργο.,, μάρτυρος.
Τι......
Πί. ί
Πϊ. Ίι
ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ (ν. έ.)
Σά. 'Αρτεμίου μεγαλομάρτυρο;, Γερασ'μου τοΰ έ; Κεφαλλην'οΐ χαΐ
Ματρώνης της Χιο7τολίτ·2ος.
Κυ Ίλαρίωνος τοΰ Μεγάλου.
Δέ. 'Αβερκίου έπισκόκου Ίεραπόλεωξ
Τρ 'ία^ώβου τού 'ΑδελφοΟ:'ου καΐ Ίγνατ'ου πατριάρχου Κων/πόλεως
Τε. 'ΑρΐΟα μ:γαλομάρ;υρο; κα' των συν αύτω.
Π: Μαρ/"α/οϋ /α5 ΛΙαρτυρ'ου μαρτύρων.
Πά -^ Δημητρ'ου μ;γ»λομ , ΐνααν. τού έν ετ:ι 741 συμβάντι
2ά. Κυρια/.οΰ ζατρ. Κων,-όλεως χαι Ν:'στορθ'
Κυ. 'ΑΟανασίου -χτρ Κων/πόλεως τοϋ έ( "ΑΟω άο·κτ)ταντοί, Τερεν-
τ'νου χαί Νεονίλλης μαρτύρων.
Λε. "Αναστασ'ας όσιομ τ>ί; Ρωμαίας χ»; 'Αβραμ'Όυ όσίου.
Τρ Κλεό-α άζοστ , Ίωστ,ϊ I^ων/-όλεω^, Ζηνοβίου χαΐ Ζηνοδίας μαρ-.
Τ;. Στά/υος, α'μετά τον ά^όττολον 'Ανδρε'αν, έπισχόπου Κων/πόλεως
χαι Επ'μάχου μάρτυρος.
ΦΑ5ΕΓ8 2ΕΑΗΝΗ2.
Ο) Πανσέληνος
22, ωρ. 10, λ. 33 π. μ.
ι£; Τελ. τέταρτον
29, ωρ. 1, λ. 9 π. μ.
ϋ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
21
Ν.
13
11
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
28
29
30
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1 19
220
3 21
4 22
5 23
6 24
7 25
8 26
• 27
10
11
12
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Πε'. Κοσμά χ αι Λαμιανου των Άναργύρων.
Πά. 'Λκινούνου χ αι των συν αύτφ μαρτύρων.
Σά. Άειθαλα μάρτυρος.
Κυ. Ίω»ννικίου τ ου Μεγάλου. Νικάνδρου και Έρμαίου ίερομαρτ.
Δέ. Γαλακτΐωνος και Έτΐιστήμης μαρτύρων.
Τρ, Παύλου πατριάρχου Κων/πολε'ος, όμολογητου.
Τε. Των εν Μελετινϊ) λγ' μαρτύρων Ίε'ρωνος χαι των λοιπων.
Πε'. ·[■ Μνήμη των άρχ-ιστρατήγων Μιχαήλ χαΐ Γαβριήλ και των λοι-
πών άσωμάτων δυνάμεων.
Ε[α. Όνησιφόρου και Πορφυρίου μαρτύρων, Ματρώνης όσίας χαι Συ-
μεων τού Μεταφραστοΰ.
Σά. Όρέστου μάρτυρος.
Κυ. Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου μαρτύροιν.
Δέ. Ιωάννου Έλεήμονος άρχιεπισκόπου Άλεξανδρςίας, Νείλου όσίου.
Τρ. 4* Ιωάννου το^Χρυσοστόμου.
Τε. 4* Φιλί—που τού εκ των ιβ' άποστόλων και Κωνσταντίνου νεομάρ-
τυρος τού *ϊ'δραίου.
Π^. Των βασιλε'ων 'ίουστίνου και θεοδώρας. (Άρ/ή τη; νηστείας των
Χριστουγε'ννΐον.)
ΙΙα. Ματθαίου τού εύαγγελιστβΰ.
Σά. Γρηγορίου έπισκίί^ου Νεοκαισαρείας και Γενναοίου χ' χι~χ την α-
λωσιν πατριάρ/ου Κωνσταντινουπόλεως.
Κυ. Πλάτωνος και Ρωμανοϋ ιχαρτΰρων.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΎ (ν. έ)
Λε. 'Αβδιονι τοϋ προφή'ου.
Τρ. Πρόχλου πατριάρχου Κων/πόλεως και Γρηγορι'ου τού Λ:ζαπολίτου.
Τε. Τα ΕΙ2ΟΛΙ της θεοτόκου.
Πέ. Φιλήμονος, 'Απϊίϊς, 'Αρ-/ίππου χχι Όνηαί|ΐου των άποστόλων.
Πά. 'Αμφιλοχίου επ. Ικονίου, Γρηγορίου επ. 'Αχραγαντίνων.
Σά. Κλτ5μεντο; πάπαΡώΐΑης χα·. Πέτρου Άλεξανδρείας.
Κυ. γ Αικατερίνης και Μερχουρίου ΙΜεγαλοΐΑαρτύρων.
Λε. Στυλ'.χνοΰ όσίου.
Τρ. Ίαχώβου μεγαλομάρτυρος τοΰ Πέρσου.
Τε. Στεφάνου τοΰ Νέου και Ε!ρηνάρ-/ου [/.άρτυρος.
Πέ. Ν'.χολάου άρνιεπ'.σκόπου θεσσαλονίκης κα; Φαίδρου μάρτυρο;.
Πά. -τ* 'Ανο,οέου τοΰ προ)τοκλη-:ου α-οστόλου.
® Νέα Σε7.ήνη
5, ώρ. 8, λ. 8 μ. μ. '
3 Πρώτίν τέταρτον
14, ωρ. Ο, λ. 12 τ., μ.
ΦΑ2ΕΙ2 2ΕΛΙΙΝΗ2.
φ Πανσέληνος
20, ώρ. 8, λ. 56 μ. μ.
,£ Τελ. τέταρτον
27, ωρ. 1, λ. 27 μ. μ.
22
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Ν.
Π.
13
1
14
ο
15
3
10
4
17
5
18
6
19
7
30
8
31
9
90
10
33
11
34
12
35
13
26
14
37
15
38
16
39
17
30
18
31
19
1
20
2
21
3
23
4
23
Ι)
24
0
25
7
26
8
27
9
28
10
29
11
30
12
31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ναούμ τοΰ προφήτου χαϊ Φιλαρετου τοΰ Έλεήμονος.
2 Κυ. 'Αββκουμ τοΰ προφήτου.
Δέ. Σοφονίου τοΰ προφήτου και "Άγγελη νεομάρτυρος.
Τρ. Βαρβάρας μεγαλομ, Ιωάννου τοΰ Δαμασκηνοΰ? Σεραφεΐμ ίερομ.
Τε. Σάββα τοΰ θεοφόρου καΐ Διογ=νους μάρτυρος.
Πε". ^ ΝιχολάΌυ αρχιεπίσκοπον Μύρων της Αυχίας.
Πά. 'Αμβροσίου έπισζο'που Μεοιολάνων καΐ 'Αθηνοδώρου μάρτυρος.
Σά. Σωσθίνους τοΰ έκ των ο' άποστόλων.
Κυ. Ή σύλληψις της Οεομήτορος "Αννης.
Αε. Λίηνα, Έρμογε'νους /.αι Εύγράφου μαρτύρων.
Τρ. Δανιήλ τοΰ Στυλΐτου, όσ'ου.
Τε. ·]- Σπυρίδωνος έπισκόπου Τριμυθοΰντος της Ιν Κύπρω.
Πε". Εύστρατίου, ΑΟξίντίου χαϊ Λουκίας μαρτύρων.
Πά. θύρσου, Λευκίου /.αι των συν αύτω μαρτύριον.
Σά. Ελευθερίου ίερομάρτυρος και Σωσάννης όσιομάρτυρος.
Κυ. Των κατά αίρχκ προπατόρων τοΰ Κυρίον. 'Αγγαίου τοϋ προφήτου
καΐ θεοφανοΰς της βασιλίσσης.
Δέ. Δανιήλ τοΰ προφήτου μετα των τριών παίδων καΐ Διονυσίου τοΐί
έ/. Ζακύνθου.
Τρ. Σεβαστιανοΰ καΐ Ζωης μαρτύρων.
Τε. Βονιφατίου μάρτυρος.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ (ν. ε)
Πε Ίγνατίου ΐερο;^άρτυρος τού θεοωόρου.
Πά. θεμιστοκλέους και Ίο^ιανης μαρτύρο>ν.
Σά. Άναστασ'.ας της Φαρμακολυτρίας, [λεγαλομάρτυρος.
Κυ. Μνήμη πάντων των άπ' αιώνος θεώ εύαρεστησάντων αΐ:ο ΆδάΐΛ
Λγρι καΐ 'ϊ(οσή^> τού Μν^ττορος κατατήνταΰ εύαγγ. Λουχα γενεα-
λογίαν, ομοίως καΐ τώνπροφητών καΐ προφητίδων.
Λγ Εύγενίαί όσιομάρτυροί.
II
ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΛΧΙΙΣΪΣ τού Κυρίου ημών.
Μνήμη της θεοτόκου καΐ Εΰθυμίου έπισκό^ου Σάρδεων.
*" * ττρωτομάρτυρ
Τρ.
Τε.
Πί".
Πά.
Σά.
Κυ. 'Ανυσίι
Δέ.
γ ρμρρς
Των έν Νιχομηδεία δισμυρίων μαρτύρων χά; Δόμ'Λ)ς μάρτυρος.
Των έν Βηθλεέμ υπό Ήρώδου άναιρεβ/ντων 14 χιλιάδων νηπίων.
'Ανυσίας της έν θεσσαλονίκη μάρτυρος.
Μελάνης όσίας ττ)ς Ρωμαίας και Όλυμπιοδώρας μάρτυρος.
ΦΑ2ΕΠΕ ΪΕΑΗΝΗ2.
Ο Νέα Σελήνη
δ, δρ- 3, λ. 21 μ. μ.
3 Πρώτον τέταρτον
13, ώ?. 3, λ. 18 μ. μ.
(2) Πανσέληνος
20, ώρ. 7, λ. 23 π. μ.
£ Τελ. τέταρτον
27, ώρ. Ο, λ. 6 τ. μ.
Ι
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ 23
ΕΟΡΤΑΙ ΑΑΉΝΙΚΑΙ.
Π. Ν.
20 1 Ίανουαρίου Τρ. Ή Περ-τομή τού Χριστοΰ (ΟΪΓθοηοϊδίοη).
25 6 » Κυ. Τα Θεοΐάνεια (Ερϊρΐιαηίβ).
15 27 » Κυ. Ιωάννου τού Χρυ-οστόμου (δ' Τθαη ΟΙΐΓν-
8Ο3ΪΟΠ16)·
21 2 Φεδρουαρ. Σά. Ή Ύπαπαντή (Ριιγϊ£ο&Ιϊοπ).
29 10 » Κυ. Έδδόμη πρό τής τού Πά9:ος (ϋΪΓααποΙΐΘ
άβ 8βρίυα§β5ίπιβ).
5 17 » Κυ. "Εκτη πρό τής το3 Πάθους φϊπΐίΐηοΐιβ άθ
8βχ£ΐ§β8ΐΊηβ).
12 24 » Κυ. Πέμ—/] πρό της τού Πάθους
14 26 » Τρ. Τελευταία τής Απόκρεω
15 27 » Τε. 'Αρ/ή τής Μ. Τεσσαρακοστης
19 2 Μαρτίου Κυ. Πρώτη των νητκιών (1ΘΓ Βίπιαΐιοΐΐθ
22
5
24
7
25
8
26
9
4
16
7
19
πή
' Ι Νί)ΐ-εία τρ'.ήμερο; τοό έ'αρος (^ι1Εί^β-
) Τ *}
)
Κυ. Δευτέρα των νηστειών (2Μβ ϋΐπι&ηοΐΐθ άα
Ο&ΓβΓΠβ).
Κυ. Τρίτη των νηστειών (3Μ* ϋίπΐΕΐιοΙΐβ 1ιι
0&Γ6Π16).
Τε. Ιωσήφ τοΰ μνήστορος (8' 3θ3βρ1ι, βροιιχ
(*) Ή νηστεία αυτή, τ£λου[ϋ'νη χατά τας τέσσαρας τοΰ ετους ώρας, δι' ο χαΐ
χαλεΐται ΟιΐαίΓβ-Τθΐηρί, χαί αρχομένη πάντοτε άπ!) ημέρας Τετάρτης, δια¬
τάσσεται . ή τοΰ εαρος τϊί β' Ι63ο^άδι της Μ. Τετσϊραχοστζς, ή τοϋ θε'ρους τη,
έζοοαάδι τίίς Πεντηχβστ7Ϊς, ή τοΰ φθινόπωρον; ·πί γ' εβδομιάδι τοΰ Σεπτέμβριον),
ή τοΰ χειμώνος τί} προ των Χριτυουγε'ννων τελευταία έοδομαύι.
24 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Π. Ν.
11 23 Μαρτίου Κυ. Τετάρτη των νηστειών (41™6 ϋίΐηαηοΐΐθ
άΊι Οατ/βηιβ).
13 25 » Τρ. Ό Εΰαγγελ. τής θεοτόκου (Αηηοηοίαίΐοη).
18 30 » Κα. Τού Πάθους (ϋίπιαηοΐΐθ άβ 1ο, Ρα88ΐοη).
25 6 Απριλίου Κυ. Των Βαίων (ϋϊΐηαηοΐιβ άβδ Καπιβαιιχ).
1 13 » Κυ. Πάσχα (Ράςυ.68).
10 22 Μαΐου Πέ. Τής Άναλήψεως (Αβθβηδΐοη).
20 Κυ. ) _. „ _ ,„ , Λ, ,
α ί •^'ϊ'» Π-νΓΥΐκ!3ίΐτης (ΡβΠΤΘΟθίβ).
Τε. ν,
Π' Νηστεία τριήμερος το3 θίρους (^ι1^,ί^β-
Ζί. ) ΤβΗ1Ρ8)·
Κυ. Τής Άγίας ΤριάΒος (ΟίΐπαηοΙΐΘ άβ 1α
Τηπϋέ).
Πε. Τής Άγίας Δωρεας (ΓβΙβ-ϋΐβιι).
Τρ. Ή Γέννησίς τοΰ Προδρίμοθ (Ναίϊνίίέ ά1 β
8' ί&ΆΏ. Β&ρίΪ5ΐβ).
17 29 » Κυ. Πέτρου και Παΰλου των Άποστόλων (8&ϊηί
Ρίθΐτβ βί 8' Ραυΐ).
3 15 Αΰγούστου Πά. Ή Κοίμησις τής θεοτόκου (Αδδθΐαρϋθΐι
άβ 1α, 8ΙΕ
V.)-

4 16 » Ζί. δ1 Κοεΐι.
27 8 Σεπτεμδρ. Δέ. Ή Γεν. τής θεοτόκου (Ναίΐνΐίβάβ 1α 81βν.).
2 14 » Κυ. Ή "Γψωσις τβΰ Σταυροΰ (Εχαΐίαίίοη άβ 1α
8" Ογοϊχ).
5 17 » Τε.
π ιο τχ ( Νηστεία τριήμερβς το3 φδινοπώρου ((^ιΐίΐ-
8 20 " Ζά. ) ίΓ6-ΤβΐηΡ8)·
25 7 Όκτωδρίου Τρ. ΝοίΓβ-ϋαπΐΘ άϊΐ ΕοβαΪΓβ. (*)
20
1 Ίου
ινί
21
2
ί)
23
οκ
4
»
26
ο
7
»
Μ
27
8
»
31
12
))
12
24
)>
(·) Η Λρτη αδτη συΐίίση) υπο των Κϊπών ττ^ Ρωμη; πρός ανάμνησιν των
βαυμασίων τοϊ ΧΡ· —«ν.σμοΰ, συντελεσθίντων ^ π,οοστασ!? τ^; θίοτοχου. Πα-
νηγυρίζεται 6' α-5— εξόχως έν τω εν Γαλατϊ ναώ το3 Άγ'ίου Πέτρου, χαθ' ην
«■■α μεγαλης εχχλησι»—ι^ς πομπή; λιτανεύεται ή ΊκεΤ έ-;»ποτεΟαα=νη εν «γάλ-
μ*τι ειχων της θίθτόχου
μ*τι ειχων της θίθτόχου.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 25
Π. Ν.
20 1 Νοεμβριού Σά. Των Άγίων Πάντων (Τοιΐ83ίπητ).
21 2 » Κυ. Των Κεκοιμημένων (ΤΓβραδδβδ).
18 30 » Κυ. Πρώτη τής πρό των Χριστουγέννων νηστείας
(1*Γ ϋϊπιαηοΐιβ άβ ΓΑνβηΐ).
24 6 Δεκεμβριού Σά. Τοΰ Άγίου Νι/.ολάου (8ι Νίθθΐαβ).
26 8 » Δέ. Ή Σύλληψις τής Παρθένου (Ιπιπιαοηΐέβ
Οοηοβρίίοπ).
5 17 » Τε. Μ , , ., ._
π ->η π' Νηστεία τριημερος τού χειμώνος ((^ΐΐα-
13 25 » Πέ. Ή Γέννησίς τοΰ Χριστοΰ (Νοβΐ).
14 26 » Πά. Στεφάνου τοΰ πρωτομάρτυρος (8' ΕΐΐβΒΠθ).
ΕΟΡΤΑΙ ΑΡΜΕΝΙΚΑΙ.
1 Ίανουαρίου Κυ. Γκαγαντ (Νέον'Έτος).
6 » Πά. Τζουνοΰντ καί Μ·.γχ!ρτουτουν (Γέννησίς -/.α:
Βά-τισις τοΰ Χριστοΰ). ΙΙροηγοΰνται εξ ή;Λέραι
νηστείας.
7 » Σά. Μερελότς (των Κεκβ'.μημένων).
13 » Πά, Άνίαναγκοσιουτιουν (ή Περιτομή τοΰ Χριστοΰ).
30 » Δέ. Μπάκ Άρατσαδουράτς (νηστεία πενταήμερος).
14 Φεδρουαρίου Τρ. Διάρν Ίνταρϊτς (ή Ύπαπαντή).
7 Απριλίου Σά. Άβεδοΰμ (ό Εΰαγγελισμός τής Θεοτόκου).
1 » Κυ. Τζαγκαζάρτ (των Βαίων).
8 » Κυ. Ζαοΐΐ-Λ (Πάσχα).
15 » Κυ. Νόρ Γκυραγγή (Νέα Κυριακή, ήτοι τοΰ Θωμά).
17 Μαΐου ΙΙέ. Χαμπαρτσοΐ)·; (τής Άναλήψεως).
26 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
27 Ίβυνίβυ Κυ. Χοχχεχαλου— Πεντηκοστέ (τής Πεντηκοστής).
23 » Σά. Κρηκόρ Λουσαδοριτς (Γρηγορίου τοΰ Φωτυτοϋ).
Πρίηγούνται κέντε ημέραι νηστείας.
15 Ιουλίου Κυ. Βαρταδάρ (ή Μεταμόρφωσις τοϋΧριστοϋ). Προη-
γοΰνται ες ημέραι νηστείας.
16 » Δέ. Μερελότς (των Κεκοιμημένων).
12 Αΰγού—ου Κυ. Βεραποχούμουν Σουρπ Άσσφατζατζνίν (ή Κοί¬
μησις τής Θεοτόκου). Προηγοΰνται εξ ημέραι
νηστείας.
13 » Δέ. Μερελότς (των Κεκο'.μημένων).
8 Σεπτεμβρίβυ Σα'. Τζου«ύ/τ Σούρπ Άσσφατζατζνίν (ή Γέ'/νησις
τής Θεοτόκου).
16 » Κυ. Χάτς Βεράτς (ή "Υψωσις τοΰ Σταυροϋ). ΙΙροη-
γο3νται 1ξ ημέραι νηστείας.
17 » Δέ. Μερελότς (των Κεχβιμημένων).
21 Νοεμβριού Τε. Ίντσαίοΰμουν Σίΰρπ Άσσφατζατζνίν (τα Εΐσόϊια
τής θεοτόκου).
9 Δεκεμβριού Κυ. Χηγουτιουν Σίΰρπ Άσσφατζατζνίν (ή Σύλληψις
τής άγίας Άνν/,ς).
Σ η μ. Αί λοιπά: κοινα'ι μετά τής ήμετέρας Έχχλησίας έορταί έορ-
ταζονται παρ' 'Αρμενίοις κίντοτε χατά Κυριακήν.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
27
ΠΑΣΧΑΑ.ΙΑ.
1884
Πάσχα 'Ανατολιν,ών Απριλίου η'.
Πάσχα Δυτικών » α'.
Πάαχα Ισραηλιτών Μαρτίου κθ'.
Ηλίου κύκλοι κη'.
Σελήνης κύκλοι α'.
Σελήνης θεμέλιον ιδ'.
1885
Πάσνα 'Ανατολικών) ., , ».,
'■ _ Μαρτ'.ου κδ.
ΙΙασχα Δυτικων )
Πάσχα Ισραηλιτών »
ιθ'.
Πάσχα 'Ανατολικών) >
Πάσχα Δυτικών )
Πάσχα Ισραηλιτών
Πάσχα Δυτικών
Πάσχα Ισραηλιτών
1888
Πάσχα 'Ανατολικών Απριλίου κδ'.
Πάσχα Δυταών Μαρτίου κ'.
Πάσχα Ισραηλιτών » ιε'.
Ηλίου κύ/.λοι α'.
Σελήνης κύκλοι β'.
Σελήνης Οεμέλυν κε'.
1886
ζοιλίου ιγ'.
Ηλίου κύ-Λλοι
β'
Σϊλήνης κύκλοι
γ'
» η'.
Σελήνης θεμέλιον
στ'
188·7
Απριλίου ε'.
Ηλίου κύκλοι
ϊ'
1-αρτίΐυ κΤ.
Σελήνης κύκλοι
δ'
» κΒ'.
Σελήνης θεμέλυν
«ζ'
Ηλίου κύκλοι δ'.
Σελήνης κύκλοι ε'.
Σελήνης θεμέλιον κη'.
28 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΠΡΟΕΜΠΤΩΣΙΣ ΣΕΑΗΝΗΣ. (*)
Εισί τίνες οί αγνοούντες καί έρωτώντες, πόθεν "οκΰ"εί και -οίαν
σημαΐίαν έ'χει ό έν τω ΰπολογισμω τού θεμελίου τής Σελήνης έ'ξω-
θεν πρίτλαμβανόμενος καί συναριθμοΰμενος 3 άρ'.θμός.
Πρός λύσιν της άπορίας ταύτης σημειώ ίτά τού προκειμένου ολίγα
τινά δφηγοί,μενος ζερί τού θεμελίου τής Σελήνης πρότερον, πρός 3
έ'χει την αναφοράν ό έν λόγω 3 άριθμός.
Ή ένδεκαήμερος διαφορά τού ήλιακοϋ πρός τό σεληνιακον έ'-ος
λέγεται έζακτή τοΰ ένιαυτοΰ, α'ύτη δέ, πΐλλαπλασιαζομένη επι '£αχ-
στον έ'τος τής εννεακαιδεκαετηρίίος καί προϊλαμβάνουσα τόν 3 αριθ¬
μόν, αποτελεί τό λεγίμεν;ν Σελήνης θεμέλιον, ο-ερ αΰξάνει κατά
11 ημέρας κατ'έτος, άφαιρ-υμένου πάντοτε τοΰ υπέρ τρακοντάϊα
άθροίσματίς, ώς:
Κ. Σ. 1X11—11 Επ. Κ.Σ. 2X11—22 Επ.
3 3
~Ί4 θ. Σ. ~25 θ. Σ.
Κ. Σ. 3X11=33 + 3—36=-6 Θ. Σ.
~3Ο
(") ΊΙ πολλης οξίας αυτή π,οαγματεΐ'α τυγχάνει έργον τοΰ —λλοΐ τ.ζρϊ τοϋί
Οα-:·.·/.ου; υπολογισμοΰς ΜΕΑΧΙΙΕΔΕΚ" τοϋ Β»το~δινοϋ, νομοβύλαχος
τού «χουρνιχοϋ Ορονου, τοϋ Ιχ τί^ς νήσου Νάξου όρμωμε'νου. Μεταξυ δέ των
μέθοδον, άς 6 οξυνούστατος μονα/ος παρέ'χει εν ούτ^, οίον περΐ εΰρί'σεως ττ,ς
λ -, , -..--· --'/όμενοι ΐ'να ζατά τουτο Τ£δ7] τό φώς ..__.,__
ο0ο..χωτ»- Ι?.0μητ·.χ{;, ϊ-,ί-1 πολλοΰ εχπονε· ό πεοιτάααβΓυ.ατιχ* τοίβων Όι-
λο-ονο; μονχ/βς. ' ' '
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! 29
Τϊ ο'ύτως αποτελούμενον Σ. θ. ουδέν ά'λλο εστίν, ή ό άριθμός ό φανε-
ρίνων την ηλικίαν τής Σε?φης (τουτέστι πόσων ημερών είναι ή Σελήνη),
7.χ:λ την πρώτην τού Ίανουαρίου μηνός ή την πρώτην τού Μαρτίου. (*)
Πρός ε'ύρεΐιν τοίνυν των Νουμηνιών, Πανσελήνων κα'ι τής σεληνια-
κής ήλικίας, χρατοΰμεν τόν αριθμόν τούτον τοΰ θεμελίου τής Σελή¬
νη; ώς θεμέλιον -/.αί βάσιν ολου αυτού τοΰ £τους.
Οί βιλεπιστήμονες "Ελληνε;, διά τό χαράλλαγμα τού ήλιχλθΰ καί
σεληνιακοΰ ετους, ήγωνίσθησαν παντί σθένει νά εξακριβώσωσι διά των
άστρονομικών παρατηρήσεων -άς περιόδους Ηλίου χ αί Σελήνης, καί
ΐσοχρονίσωσ·. δι' έμβολισμοϋ τό σεληνιακόν ετΐς μ; τό ήλΐακόν, διά
τουτο -Λαί τ.ρος τόν σκοπόν τούτον έπενόησαν κατ' έ~οχ3ις κύκλους ή
κεριόδους, την οιετηρίοα. τετραετηρίοα /.αι όκταετηρίδα, την υπο τού
Κλίοστράτου Τενεδίου άττρονόμου έφευρεθεΐσαν.
Ό κΰκλος των 8 ετών, ό άπίδιδόμϊνος είς τόν Κλεόστρατον Τε-
νέδ-.ον (οκταετηρίς), περ-.εϊχδ 2832 ή;Λ=?α? (8X334=2832), προς-
τιθεμένβυ δέ τρ'ις καθ1 όλην την διάρκειαν τοθ κύκλου, δηλ. μετά τό γ',
ε' καί η' έ'τος, ενός τριακονθημέρου μηνός άπετελεΐτο ή -ισότης 2922
ημερών ακριβώς Ί'ση οκτώ ήμετέροις όνιαυτοΐς, προΐλογιζομένων καί
των δύο 3ισίκτων ή σχέσις τοΰ σεληνιακοΰ ένιαυτοϊ πρός τόν δρόμον
τοΰ Ηλίου καί πρός τόν ημέτερον ιουλιανόν Ινιαυτόν ήτο, πρός τό τέλος
έκάΐτης όκταετίας, ή αυτή σχεδόν οι'α •/.αί πΐρί την αρχήν τοΰ κύκλον
Ό σκοπός δέ ολων τούτων των περιόΐων καί κύκλων ήτο νά συμβι-
βάϊωσι την κα:ά σεληνιακους μήνας διαίρεσιν μέ την πορείαν των ώ-
ρών τοΰ ετους, διά προσθήκης έμβολίμων ημερών άλλά διά τάς άνα-
ουομένας άνωμαλίας περί την έπένθεσιν των έμβολίμων ημερών εις
τους σεληνιακοΰς μήνας ό έν λόγω σχ,οπός άπέβη δισέφΐΆτος (Αεξ.
Σκαρ.Βυζ. σελ. 1588).
(*) Κατα την ζρώτην τοΰ Μαρτίου ώς πρώτου της χοσμογονίας μηνός, χαβ'
όν Ιχτίσθησαν ταύτοχρο'νως έν τω στερεώ^ατ'. οί 8υο μεγάλοι φωστηρες (χατα
την θείαν Γραφήν), &:ρεπε φυσιχώζ κως να Οπολογίζηται χαί ή άρ/_ή των θε-
; ή[λί"ρας όίγε
την α' Μάρτιον, ώς έγγιστα.
30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Ό περικλεέστατος άστρονόμος Μέτων ό ΆΟηναϊος επι Περικλέου'ς,
παρατηρήσας ότι αί πρό αυτού περίοδοι ήσαν έλλειχεϊς ώς πρός τάς
άχριβεΐς περιόδους τού Ηλίου καί τηςΣελήνης, έχενόησε κα!. εξέθηκε
(432 ~. Χ.) τόν πολύχροτον κύκλον τής έννΐακαιδίκαετηρίϊος έκ σε-
ληνιακών μηνών 235 ή έξ ήμ.ερών 6940 ώς έ'γγιστα.
Οί Άθηναΐοι μετεχειρίζοντο σύνθετον ετος εκ σεληνιαχςΰ κα! ή-
λιακΐΰ, χρέος θρησκευτικόν νομίζοντες νά τελώσ'. τάς εορτάς των, οχι
μόνον είς τάς αυτάς φάσεις της Σελήνης, άλλά κα! είς την αυτήν ώραν
τίϋ έ'τους· τοιοϋτο ετος ήτο τό άττικόν, /.αί τίΐίϋτο είναι τί ίουϊαϊ-
κόν μέχρι τής σήμερον.
Π?:ς έπΐΰΊόρθιοσιν τοΰ άττικοΰ ήμερβλογίου, ό Μέτων, ώς άνθίτίρω,
είσήγαγε τόν κύκλον των !9 ένιαυτών, έξ ών οί μ.έν 12 περιβϊχον
καί ενα έμίίλ'.μον μηνα Ικ 30 ημερών, έπρίσθΐτον δέ /«τα καιρόν
καί μίαν έπακτήν ημέραν εις Ινα ;·>·ήνα, ωττε ό κύκλος ούτος περιεΐ-
χεν 6939 ημέρας, 16 ίορας, 3 Γ *η 43", όπερ είναι γινόμενον ώς
έγγιστα |9ιουλιαχών έτών επί 363 ημέρας -/.αί 4 Ιμδολίμων ημερών.
Κατά τ;ν -/.όχλον τ:5τον των 59 έτών, έπανέρχονται αί Νουμηνίαι εις
τάς α^τάς τϊί πίλιτιχοΰ έ'τΐυς ημέρας ■/.μ ώρας σχίδϊ;ν, ΐθεν ήρξαντο.
'Αλλ' έπειοή τό μέτρον τής Ηλίου ν.αι Σελήνης /ινήΐεω;, οϊίθ'
εύρε τις οΰτ' ελπίς υ~εστι κατά Κασΐνον αστρονόμον (*), έίωρα'Οη >~)
τ:ό σ::ωτάτυ χρίνου τού άνευρίσκοντος πάντα, ότι ό μετώνεΐϊς
■/.ύκλ:; έ'χει πλεονάζουσαν μίαν κα! ήμίσειαν ωρχ') τ.ψ.τ.νχ δήλαδή
εί 23ο σεληνια/.οί ήτοι συνιδι/.ο'. μήνις συμπληρίΰντα1. προ μιίς '/.λ!
ήμισείας ώρας ταχύτερον πριν ή συ;Α^ληρωΟώ;ιν :ί 19 ήλιακίί Ινιαυ-
τοί· αί νέαι ά'ρχ Σελήναι χαί Παν-έλην;:, μ.ετά μίαν περίοδον τ·ζς έν-
νεα·/.»ιοε·/.χετηρίϊ:ς βυμβαίνΐυσιν άρχήτερα μίαν ώραν κα! ήμίτε'.χν,
οτ.ιρ έΐτ: ή γέννησίς των Ν:υμηνιών είναι ταχυτέρα κατά 4', 43" ίΐ;
ϊχαΐτον έ'τος τής έννϊακαιϊΐκαετηρίϊ;; κα! εις μίαν -/.α! ήμίτειαν ώ¬
ραν καθ' ίλον τόν κύκλον των 19 έτών.
. ' , ΤΟι0,ε χατα πί^ον «ϊων» ένχ-οΓϊ;ιιεύετα·. ή ανεύρΐσις τοιούτων ολη-
βε;ων, ε» (ο, ώς πραγματι/.ω; βλ&ομεν, ^χαστος «?ών θαυματουργεΐ σχεϊον δι'
?γων ■'χιζτζλΖ 1 ί | '
?γων
;τχ. εις τα; κ:ϊκ).1; ο»·.μον'ων τί¬
νων ανοοών, χα γ,^μο^^^ενα ά^τίχτονται, ϊτί ?;ν=τ»ι τό πλ^ωα* το5
ΤΗΣ ΑΝΑΤΘΛΗΣ 31
Κάλλιππος ό Κυζιχηνός (330 π. Χ.) καί Ίππαρχος δ Βιθυνός
(150 π. Χ.) ό πατήρ τής άατρονίμίας έπενίησεν οί/.είας περιόδους, 5
μέν την έξ έτών 76 έκκαιεδόομηκονταετηρίοα, τετραπλασιάο-ας τόν με-
τώνειον κύκλον, ί δέ την έκ 304 έτών, τριακϊσατετραετηρίδα, τετρα-
ζλασιάσας την καλλίππειον, όπως άποκρούΐω-ι τόν πλεονασμόν κ*ί
άποκαταστήσωσιν ίσόχρονόν πως τό παράλλαγμ» τοΰ ήλια/.οΰ καί σε-
ληνιακοΰ Ιτους· άλλά καί μετ' αύτάς τάς περιόΒους Βοχιμωτέρα έ'δοξε
τοις πάλαι άστρονομΰΐς ή έννεακαιϊεκαετηρίς τοΰ Μέτωνος, ώς θαυ¬
μάσιον τι έφευρημα, διό καιχρυσοΐς γράμμασι τούς χαρακτήρας αυτής
ένεχάραττον καί χρυσουν αριθμόν τόν κύκλον τής Σελήνης άπεκάλουν.
Τό λάθος λοιπόν τουτο τοΰ μετωνείου κύ'/.λου είναι ή χρή'ΐς ν.αί ή
Γρόσθεσις τοΰ σήμερον συνήθως πρβσλαμδανομένου καί συναριθμουμέ-
νου έν τοίς θεμελίοις τής Σελήνης 3 άριθμοΰ, όπερ οί άστρονόμίΐ
προέμπτωσιν Σελήνης ή σεληνιακήν έξίσωσιν ονεμάζουσΐ'
καί συμπληρούται κατά μέν τόν "Ι—αρχον είς μίαν ημέραν μετά 304
έ'τη, κατά δέ τούς νεωτέρους μετά 312 ^ έ'τη.
Διά τούς ανωτέρω λόγους είς την παρούσαν ίκχτονταετηρίδα καί
εφεξής, άντί των έν χρήσει τριών ημερών, πρέπει νά προστιθώνται
τέσσαρες ήμίραι ταίς έπακταΐς τοΰ έ'τους αρξαμένου τοΰ ΰπολογισμοΰ
αύτοΰ ά~ότοΰ 1700 μ. Χ. έτους, οττω; έπανέρχωνται άκριβέστερϊν αί
συνοΒοπανίέληνοι εις τάς αύτάς τοΰ ήλια/.οΰ έ'τους ημέρας.
Ό άκόλουθος άρ'.θμητικός ύ-ολογισμός ΰποδεικνΰει τόν αριθμόν
της προσθετέας προεμπτώαεως τής Σελήνης 'λατά την παροΰ'αν Ικα-
τονταετηρίία καί έΐεςής.
Λιαιρώ τα λτλ Κ. Κ. διά τοΰ 31 2 τ ''■*'■ εΰρίσ·/.ω έν τω -ηλίκω
αύτάς, αο1 ο5 άφαιρέσω άζ' αύτοΰ την πλεϊνάζουΐαν ίσάριθμον τοίς
σελην.ακοΐς κΰ'/.λο'.ς περίοδον των προεμπτώϊεων, ήτοι την πεπληρω-
μένην έννεακαιΒίκαετηρίοα.
Έτη «πό Κ.Κ. 7387=μ. Χ. 1879
__2________2_
"~625 |14774 | 23
1250 | 19
2274 4 «ροέμ—ωσις
1875
2 1 399 Ι 199 ι 2τη.
32
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Τετραήμερθί λοιπόν προίμ-τωσις λογίζίται μέ υπόλοιπον 199 '-
έτών ;λϊτά Ι 13 ά'ρα έ'τη, ήτοι κατά τα άπό Κ.Κ. 7300 έ'τη καί μ. Χ.
1992, ζεντε ημέραι διά την προέμπτωσιν της Σελήνης προσθετέαι
ταίς επακταϊς /.α! άριθμητέαι έν τοίς θεμίλίοι-:, ώς:
7300
2 £
13000 | 24
1230 Ι 19
2300
2500
θΙΓ
5 πρίεμ-τώσεις
Τάς ϊσας προεμπτώσίΐς κα· τό οΰτο ϋ-όλΐ'.-ον ευρίσκομεν καί Ι άν
άΐαιρέτωμεν 3937 ^ έ'τη ά~ό των αζο Κ.Κ. δεδομένων έτών καί
την διαφοράν διαιρε'σωμεν διά τί3 312 ^, ώς :
7387
3937 ^
1449^
623
2899
2300
4 χροεμπτώσεις
2 | 399 | 199 ^ διαφορα.
Ό 3937^ είναι γινόμενον τοΰ 312 7X19, 2περ αποτελεί την
/ϊγίο—ν σεληνιακήν των προεμτπώσεων περίοδον, καθ' ήν περα-
"■ινται ισάριθμϊΐ τοίς σεληνΐακοϊς κΰχλοις προεμπτώσεις χαί επχΊΪρ-
χ»ται Λλί; ΐευτερα —ρίϊϊϊς άπό χρώτης προεμπτώσεως.
Κατϊ Τ5 υ:ν τ:ύ εϊρημένίυ χρίνίυ διάστημα εφεξής ες άριθμηθή-
σ-νται καί —ο-,βήσοντα- τοίς θεμελίοις της Σελήνης πρός έξίίω-
«ν των ήλ'ακοϊελην-βκών κερ-.έϊων· κατά συνέπειαν δέ των ανωτέρω
ίύνανται νά Χίθορισθώσι τα ετη καί α'ι συμ-ίπτουσ»ι προεμπτώίεις
ϊ·-ς ί/.ά—ην τριακοσαετίαν, ώ- ί:'-η- ·
Μ. Χ.
Μ. Χ.
1700
2000
4
5
2600
2900
7 προεμπτώσεις
8
[2300
6
3200
9 κτλ.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 33
Τόν άνά τριακοσαετίαν ισολογισμόν δΓ έκαστην χροέμπτωσιν άνα-
φέρει -/.αί ό πασχαλίογραφος Ίσιάκ Μοναχός τοΰπίκλην Άγειρος (ή
Άργυρός) (1374μ.Χ.), όστις καί περι τοϋ Ίεροϋ Πασχα έ'γραψε κα:
περί τοϋ μοναχικοϋ βίου.
Γινώσκοντες ότι οί κΰκλοι τής Σελήνης, αί έκακτα! καί τα θεμέ-
λ'.α χρησιμεΰουσιν άναγκαίως είς|τήν εΰρεσιν των Νουμηνιών Πανσε-
λήνων καί των ημερών τής Σελήνης έν παντί χρόνω καί έν πάση ή-
μερομηνία παραθέτομεν τάς περί τούτων μεθόδους ώς εφεξής :
Περι εύρέθεως τηζ νέαζ Σελήνης.
Διά νά ευρίσκωμεν πρακτικώς την ημέραν εκάστου μηνός καθ' ήν
γίνεται νέα Σελήνη προσθέτομεν εις τό έκ τεσσάρων προεμζτώσεων
θεμέλιον τής Σελήνης τού οεδομένου ετους τόν αριθμόν τόν ά-ό Μαρ-
τίου παρελθόντων μηνών άχρι τοΰ μηνός καθ' όν ζητεϊται ή Ν. Σ. Τό
άθροισμα των δύο τούτων ποσών, εάν μέν ηναι ολιγώτερον τ:ν 30
άφαιρΐΰμεν αϋτό άπϊ τέν 30, εάν δέ ηναι μεγαλειτέρον τό άϊαιρΐύ-
μεν ά-ό τόν 60, καί τ'ομετά τή* άΐα.ρε-ιν ύ-ίλοκον θϊΐ·/,νύε'. την ή-
μέραν τ;ϋ μην';ς /.ΐθ' ήν γίνετα·. ή θα γίνη νέα Σελήνη.
Εάν είς -ά άθρΐίσματα των ίύο τούτων ποαών-ρο-θέτω;λεν έλλεί-
-;ντα άχρι τής συμ-ληρώ-εως των αριθμών 30 ή 60 ευρίσκομεν τα
αΰτά ύ-.όλοιπα.
Ζητεϊται π. χ. κατά -;ίαν ημέραν τοΰ Αΰγού—ΐυ τοΰ 1879 έτίυς
Ιγινε νέα Σελή·>η:
Σελήνης ·Λύ·/.λο·. 13
τό θεμέλιον της Σελήνης τίΰ έ'τους είναι 19
δ άρ'.θμός των άπό Μαρτίου άχρι τοϋ ζητουμένου 6
τα έλλϊίκντα άχρι των 30 Λ >
"30
Κατά τα; 3 Αΰγ:ύ—:υ λίΐπόν νέα Σελήνη.
3.
34 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Ζητεΐται είς τάς πόσας τοΰ Δεκεμβριού τοΰ 1885 θά γίνϊ) Ν.Σ.
Σελήνης κύκλοι 2
τό θεμέλιον τής Σελήνης τοΰ ετους είναι
ό άριθμός των άπό Μαρτίου άχρι Δεκεμβριού
τα έ)*λεί«οντα άχρι των 60
Κχτά τάς 24 Δεκεμβριού λοιπόν νέα Σελήνη.
26
_?■

"60
Πεφ εύρέσεως της ήλιχίαζ τής Σελήνης.
Διά νά ευρίσκωμεν πέσων ήμ.ερων είναι ή Σελήνη έν οΈΒομένγι
ήμερομηνία προσθέτομεν είς τό θεμέλιον τν;ς Σελήνης τ:3 δοθέντος
ετους τόν αριθμόν των άπό Μαρτίου μηνών άχρι τοϋ ζητΐυμίνΐυ· κα'ι
τόν αριθμόν των ημερών τοϋ μηνός άπό τής πρώτης άχρ; τής ζητου-
μένης· τό άθροισμα, άν τ^ναι ολιγώτερον των 30, δεικνύει άμέσως
την ηλικίαν τής Σελήνης, άν δέ τό άθροιΐμα ΰττερβαίνη τα 30, διαι-
ρ:ϋμ=ν αϋτό διά τοΰ 30 ■/.αί τό κατάλοιπον δεικνύει την ηλικίαν της
Σελήνης.
Ζητΐΐται ή ήλικία τής Σελήνης κα:ά την 30η'' Αΰγούστου τΐΰ 1879.
Σϊλήνης Αύκλί'. 15
τό θεμέλΐίν τής Σελήνη; τοΰ ετους είναι 19
ό άριθμϊς των ά^ό Μαρτίΐυ άχρις Αΰγούστου 6
ό δεϊομένος άριθμϊς των ημερών τού Αΰγούΐτου 30
"55
25
Κατά την 30ή' λ:ι-ϊν Αΰγ:^τ:υ ή Σελήνη ηγεν 25 ημέρας,
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! 35
Ζητεΐται πίσωτ ημερών ήτο ή Σελήνη ν.ατά την 21ην Μαρτίου τ;ΰ
1872 έ'τους.
Σελήνης χΰκλβι 8
τό θεμέλιον τής Σελήνης τοϋ Ιτΐυς ήτο 2
ό άριβμός των άπό Μαρτίου μηνών 1
ή δεδομένη ήμερομηνία 21
"24
Κατά την 21ην Μαρτίου λοιπόν ή Σελήνη ήτο 24"™ ημερών.
Άπό την ηλικίαν τής Σελήνης ευρίσκομεν έμμέσως καί την ημέ¬
ραν καθ' ήν εγένετο ή νέα Σελήνη, άφοϋ βλέπομεν ότι κατά την
τριακοστήν Αυγοΰστου ή Σελήνη ήγεν 25 ημέρας, φανερόν ότι ή νέα
Σελήνη συνέπεσε χατά τάς 5 τού Αΰγοΰστου, διότι 5 + 25:_:3Ο.
Σημ. α'. Ό άριθμός των μετά τόν Μάρτιον μηνών προστίθεται,
διότι ή έπακτή αυξάνει σχεδόν μίαν ημέραν καθ' έκαστον μην»· ή δια-
φορά τουτεστι τού ήλ'.ακοΰ ετους άπό τού σελην,ϊ/,οϋ, ήτις είναι ένδε-
καήμερος, προστίθεται είς Ινα έκαστον μηνα πρός έξίαωτιν των ήλια-
κοσεληνιακών έτών. Ή πρώτη κοσμογόνος ήμίρα τής εβδομάδος καί
άρχή των εξής ημερών, καή' ήν έν άρχί) έποίησεν ό θε:ς τόν ουρανόν
καί την γήν, καί ε!ϊ:ε γενηθήτο) φώς κα'. εγίνετο οώς, δέν έ'χει την
αρχήν της άπό την κίνησιν τοΰ Ηλίου, ώς μ.ήζω κ,τισθέντίς, άλλ' ά—ο
τό ΐϊρωτίγονον -/.αί ούτως ειπείν άνήλιον φώς, ο~ερ ήτο τρίτον έργον
τής 7ΐρώτ(;ς ϊημιουργική; ημέρας· κατά την τετάρτην οέ τής χοσμ:-
γόνου έβϊίμάθίς ημέραν έν.τίσθησαν οί Εύο «ωϊτήρες κα'ι ήρξαντο την
είς τό παν κίνηιίν των ή ϊέ Σελήνη ευρέθη τελεία καί πλησιοαής καί
ώ; έκ τούτου ~αλαΐϊτέρα τΐύ Ηλίου κατά έ'νϊΐ/.α ημέρας. Δια τόν λό¬
γον τούτον χρονολόγο·. τίνες ύπο7.*μβάνουσι την 157ίν Μαρτίου πρώτου
της χοσμογονίας μηνός, αρχήν χρΐνικήν τής των οωστήρων κινήσεως·
ότι 4+11—ς15 καί την ένδεκαήμερον διααοράν τΐΰ ήλιακοϋ ■/.αί 75-
ληνιακοΰ έ'τίυς, τουτέστι τάς έπακτας.
Σημ. β'. Όταν αί μέθοΒοι άφορώτι τόν Ίϊνουάριον καί Φε5ρ:υ3ί-
ρ·.:ν,,λαμβάν;νται οί κύκλοι είτε τί δεμέλια ουχί τοΰ ένισταμέν:υ, άλλα
τ:ΰ παρελθϊντ;; έ'τ:υς· ί'.::ι αΰτά αρχονται ά~Ό Μαρτίου ώ: πρώτ:^
τής κο-μογονίας μηνός.
13Τ
30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Ό παρακατιών -ίνα; περΐίχει τϊν διά την προέμπτωΐιν τής Σελή-
νηςκατα την παρ:3-αν έκατονταετηρίΐα κα! εφεξής συμ~ί—οντα 4 α¬
ριθμόν (ημερών) άντ! των συνήθων τριών είς σύ-Γϊίΐν τίΰ Οεμίλίου
τής Σίλήνης, οτ.ϊρ καί νέον θεμέλιον ονομαστέον πρός ϊιάκρισιν τοΰ
παλαίον.
Κ.Σ. Ύ.τ.. Π:ο:''αγ β.Σ.
1 Χ 11 — 11 +' 4 = 15
2 Χ 11 ζ= 22 + 4 —: 20
3X11— 3 + 4 — 7
4 Χ 11 — 14 + 4—18
5 Χ 11 — 25 + 4 — 29
6 Χ 11 — 0+4—10
7 Χ 11 — 17 + 4 — 21
8 Χ 11 — 28 + 4 — 2
9 Χ 11 — 9 + 4 — 13
10 Χ 11 — 20 + 4 — 24
11 Χ 11 — 1 + 4 — 5
12 Χ Π ς— 12 + 4 — 16
13 Χ Π — 23 + 4 — 27
14
XII—
4 + 4— 8
15 Χ 11 — 15 + 4 —: 19
Κ! Χ 11 = 20 + 4 = 30
17 Χ 11 — 7 + 4 = 11
18 Χ 11 = 18 + 4 = 22
19 Χ 11 == 29 + 4 —: 3 (·)
(«) Ή κρώ- στ*;>
«:»χτΐί το3 ϊτου;. ί, τ
10 ΟΐμΑιβν τής
-Λ; 19 χύχλου; τί; Σελιίντ,ς, ή ο£υτ/ρ« τ»;
^ τΐ,ν ^βε';*.—ωτ.ν τή; ϊίλ^ντ,ς 4 ή;ιψ*ς, ή
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ :)7
ΠΙΝΑΕ
των αΰςομειώϊεων τ;3 σΐλην.ακού φωτός κατά την δωδεκάμηνον
έν.αυΐίαν περίοδον τής Σελήνης.
ΗΝΟ1ΑΡΙΟ1
ΨΚΙΙΡΟιΗΡΙΟΙ
Μ1'ΤΙ0ϊ
χχϊ
χά1.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ
ΟΚΓυΒΡΙΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ήα. Σ.
λ.
ώρ.
λ.
'.«». 2-
ώρ. λ.
1—10
υ
50
1—10
0
52
1-10
0 48
2—17
ι
52
2-17
1
44
2-17
1 30
·■; ι^
.>
48
3—
IX
·>
'■>',
3
IX
2 24
Ί - Ι1.·
.(
44
4—11»
;{
2Χ |
4 -19
3 12
Ι δ-20
4
40
δ—20
4
20
5—20
4 0
6-21
5
36
6-21
5
12
0—21
4 48
7__ο3
6
32
7—22
ι;
4
-[__.Μ
5 30
8—23
7
28.
8—23
ι;
50,
Χ-23
0 24
9—°4
8
24
9-24
7
ΊΧ1
9- 24
7 12
110—35
9
20
10-·-·."·
χ
Ίο
1·-Γ,
8 0
11—26
10
10
11—20

32
11—2;
8 48
12—-27
11
12
12-27
10
24
12—27
9 30
13-28
12
8
13—28
11
10
13—38
10 24
' 14—29
13
4
14—-29
12
«
14-29
11 12!
15- 30
14
0
15—;*>
Γ*
15-30
12 0
Α111
Ι ΜΟΙ
ΜνΐΟΙ
ΧΛ
ΙΟΙ'ΜΟΣ
ΛΕΚΙ.Μυΐ'.
ΟΤΟιΤΓΟΪ
ΙΟΙΛΙΟΪ
ήα. ν.
Α.
ώ?·
λΤ
ίιι. ϊ:
Α
Γ, Χ ϊ ώί.
ι—ι»;
ό
44
ί κ;
υ
40
1- 1·.
ο
. ί1 ι
1 Ι·. 1
2—17
Ι
•28
2-Γ
ι
20
2-1/
1
12
, 2-Γ, 2ι
3-18
·,
12
3 - 18
.>
II
3—18
1
48
3-18 3!
4-Γ.·
■_>
.ν>!
4-19
Ίο
4-1!·
'>
24
' 4 — 19 4'
5—-Ό
:;
40
5-20
3
20
.V
.'·
;
II
". .' ι '»
0-21
Ί
24'
ι; 21
4
0
ί .Ί

■ '>,
(. .Ί ·.
7—22
ι
> >
4
4(1
7 _*2
Ί
12
', -·.'.' 7
8--.·.;
. >
Ί >
. >
2ιι
8 - ■.·.;
Ί
Ί8
Χ ■„'.! 8
Ο- .'Ί
Γ,
:ν,
9—·2Ί
II
9- 24
. >

9—24 9.
ΐυ—·2Λ
~
Αι
1»—25
ι.
Ίο
1(1 -25
ι;
0
10—2Λ 10
11—.'·.
8
4
11—2ΐ;
ι
11 .··;
ι,
.%
Μ- 2»; π'
12-27
Χ
48
12—27
·
1 ' 'ι
1 .'
12-.-; 121
13-28
9
32
1*-28
Ν

13- -Χ
1
ι; .'χ 13
14—29
10
10
14—29
9
20
14—."·

14- ."· 14'
Ι ΙΓ>—ίϊθ
11
0
15—30
10

1.5—:*)
',ι
°ι
15- ·Χ· 15,
Ό πί/ϊ
μ;ις κα: •
χοτ,τ
ι.:.· τ;ΐς νιυτΓ/.λΐμίνκς, άλίεϋΐ·., τ.ζΐ,ζζμ-

ί 38 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
| Ό πίναξ ούτος παριστα την διάρκειαν τοΰ σεληνιακοα φωτός εις
) ώρας καΐ λεζτά καθ'έκαστον έ'τος καί καθ'έκαστον μήνα, άπό τής
Ι πρώτας ημέρας καθ'ήν φαίνεται νέα Σελήνη μετά την δύσιν τού Ή-
, λίου ά'χρι τής 15ΐ? ημέρας αυτής (τής Παντελήνβυ δηλονότι), πάσας
| ' ώρας /.αί λε-τά τουτέστι φωτίζει ή Σελήνη -/αί έπομένως δΰει (βασι-
λεύϊΐ) ~.ψ νύκτα, τάνάπαλιν δέ ά-ό τής 16ΐ? ημέρας αυτής, ήτοι
μ;τά την Πανσέληνον καί εφεξής, δεικνύει τάς αυτάς ώρας καί λϊ-
«τα, καθ' ά άνατέλλει καί φωτίζει ά'χρι τής πρωίας. (*)
ευρίσκομεν λοιπόν διά τού πίνακος, ότι ή κατά τϊν Ιανουάριον Σε-
10 ημέρας άγουσα, φωτίζει 9 &ρχς καί 20 λεπτά τής νυκτός,
καθ'α καί δύει, κα! ότι 25 ημέρας άγουσα άνατέλλει κατά τόν αυτόν
χρόνον, τουτέστι κερί τάς 9 ώρας καί 20 λεκτά τής νυκτός.
Ευρίσκομεν προσέτι ότι κατά τόν Σεπτέμβριον μηνα 6 ήμ,ερών ούσα
ή Σελήνη φωτίζει 4 ώρας καί 48 λετττά καθ' α καί δύει την νύκτα· 22
δέ ημερών ούσα, άνατέλλει περί τάς 5 ώρας καί 36 λε^τά -/.αί φωτί-
ι,ει αχρι τής ^ρωιας· οΰτω καί περί των λοιπών άλλά πρός εφαρμο¬
γήν τού πιναν.ΐς πρεπει νά έχωμεν γνώσιν πρότερον περί τής ήλικίας
_ϊΛί;νης εις μ{αν δεΐΌμένην ήμ,ερομηνίαν πρός ευρεσιν τής οποίας
>ν ώραν Β ,ει όΉλιος καί δύει καθ'ήν ύ>ραν αΰτός άνατέλλει· επί δέ τού
ιονυμο: άνατέλλει τό μεσονύκτιον κα'ι οΰει τό μεσημέριον.
Ι
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! 39
Μίθαδος
περί εΰρέσεως ο'ιασδήτινος δοθείσης ήμερομηνίας εν ποία ήμέρα τής
εβδομάδος συμπίπτει.
Πρίσ&ες εις τόν κύκλον τοϋ Ηλίου τοΰ δοθέντος έ'τους τα τούτου
τέταρτα ή δίσεκτα (άν ώσι), παραλειπομένων των κλασμάτων, τάς έ-
πακτάς τοΰ ζητουμένου μηνός καί τάς δοθείσας αΰτοΰ ημέρας παρά
μίαν, τό άθροιομα αν ?(ν«ι ολιγώτερον τοΰ 7 (άριθμοΰ τής εβδομάδος)
δεικνύει την ημέραν τής εβδομάδος καθ' ήν συμπίπτει ή δοθεΐσα ήμε-
ρομηνία' εάν δέ υπέρ τα 7, οίελε αΰτό διά τού 7 κα; έξεις τό ζητούμε¬
νον «ν τω ύϊτολοίπω" αν μένει 1 δηλοί Κυριακήν (πρώτην), 3ν 2 Δευ¬
τέραν, . . . ., άν 6 Παρασκευήν, αν μηοέν Ο Σάββατον.
Π. χ. Ζητεΐται ή 3 Απριλίου τοΰ 1887, ή 25 Αϋγούΐτου τοΰ
1890, ή 14 Ιουλίου τού 1892 καί ή 31 Ίανουαρίου τού 1900 μέ
ποίαν ημέραν τής εβδομάδος συμπίπτει εκάστη ήμερομηνία.
1887 1890 1892 1900
3
Κ.Η.
6
Κ.Η.
8
Κ.Η.
15
Κ.Η.(*)
0
τέταρτον
ι
τέταρ.
2
τέταρ.
3
τέταρ.
1
Επ. Άπρ.
4
Επ. Αΰγ.
1
Επ. Ίουλ.
3
Επ. Ίαν.
2
ίμερομην.
24
ήμερΐμ.
13
ήμερομ.
30
ήμερίμ.
6—ϊτ'ήμ. 7
35
5 7
Ί>4~
|3 7|
"δΤ
|7
35
21
49
Ο—Σάββ. — 3=γ' ήμ. _2=3' ήμ.
ΟΊ προγενέΐτεροι άρχημηνολογοι συνέθεντο χάριν άπομνημονεΰσϊως
τροπάριον, τας έπακτάς εκάστου μην:ς περιέχον, κατά τό ιι'Εϊωκας ΐη-
μείωσιν» κρολογιζόμενον, ώς :
"Εχει -έντε Μ άρτιας καί μίαν μόνην Άπρίλιος, δ δέ Μάϊΐς έ'χει
τρείς, Ίοΰνιοςβξ, Ιούλιος μίαν, Αύγουστος 2ίς δΰο, Ό όϊ Σε-τέμβρ,.ος
έζτά, δύδ καί μονάς 2έ ό Όκτώβρ'.ος καί —έντε ό Νοέμβριος, έπτά δέ
πάλιν Λεκέμβριος, τρείς ό Ίανουάριο; ν.α'ι οίς τρείς Φεβρουάρ'.ος.
(*) "Οίαν ζητζται ή ήμερθ[ληνία Ίζνουαρίου χ»ι Φε6ρου«ρίου ^αραλαα-
δάνοντ αι ήλιαχοι χύκλοι, οΰ/ί τοΰ έν.ΤΓααί'νου /.α; ηδΐ) άρξ»[ΐί'νου έ'τους, «λλά
τού πϊρελθόντος, ώς βαίνετϊΐ είς τί) τέτ*ρτον -αράδϊΐγ}ΐα ελήφθη ό 15 Κ.Η.
άντί τοΰ 16 χύχλβυ, τίιν οποίον ϊ/ν. τβ1900 ετος ϊιότι αί έπχχτχΐ χά; οί χ·ί-
χλοι τώναηνών ϊρχοντα; 'άπο Μαρτίου ώς πρώτου τηί χο^^ογονία; μηνός.
40 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Αί έπακταί ενταύθα χροσδιορίζουσι την ημέραν τής εβδομάδος, καθ'
ήν συμπίπτει έκα'στη άρχιμηνία άρξαμένων των άρχιμηνιών άπό Μαρ-
τίου. Ό Μάρτιος λοιπον εχει άρχιμηνίαν την ε' ημέραν τής εβδομά¬
δος (έ'χει πέντε Μάρτιος), ό Άπρίλιος την α', είτε Κυριακήν (καί
μίαν μόνην Άχρίλιος), ό Μάΐος τή·/ γ' (ό δέ Μάϊος έ'χει τρείς) καί
εφεξής ά'χρι τού δωδεκάτου μηνός Φεβρουάριον, όστις έ'χει την στ'
ημέραν (καί δίς τρείς Φεβρουάριος)· ή δέ αφαίρεσις τής μι3ς ημέρας
άπό τάς δοθείσας ^ημέρας τοϋ μ.ηνός γίνεται, διότι ή πρώτη αυτού ή-
μ.έρα είτε άρχιμηνία προσΐίθεται εις τάς έπακτάς *α'. ούτω οΊατηρεΐται
ή συμφωνι'α των ημερών άπό πρώτης άχρι τής ζητουμένης ήμερομηνίας.
Πάντες συνήθως, διά νά εύρίσκωσιν οίανδήτινα δοθείσαν ήμερομη-
νίαν εν ποία ημέραι της εβδομάδος συμπίπτεί, —-οστρέχουσι πρότερον
είς την ευρεσιν τής άρχιμηνίας, καί έκ ταύτης άριθμοΰσιν άχρι της
ζητουμένης ήμερομηνίας.
Είς εΰρεσιν κυρίως τής άρχιμηνίας ■ μεταχειρίζονται άρχιμηνολί-
γιον, χείρα; τού Σολομωντος καλουμένας, δακτύλους, άρμοϋς, γράμ-
ματα κτλ, άλλ' ή μεθΐδος ημών, ώς άπλουστέρα καί εϋληπτοτέρα, ά-
πΛλάττει τού; πραγματευομένους περί τα τοΐΑθτα άπό τοιούτων συμ-
βολικών τύ-ων, άρκεΐ μόνον ό ζητών την εδρεσιν των δύο τούτων άν-
τικειμένων νά έχη ύπ' όψιν τού τόν ένιστά'μενον κύκλον τοΰ Ηλίου
καί τα λοιπά κατά την μέθοδον καί αυτή δέ ή άρχιμηνία ενός εκά¬
στου μηνός ευρίσκεται διά τής αυτής μεθόδου, πλήν τής προσθήκης
της ήμερομηνίας.
Π. χ. Ζητεΐτα·. ή άρχιμηνία τού Αύγουστον τίϋ 1883, ή άρχι¬
μηνία τού Απριλίου τοϋ 1887 /.αί ή άρχιμηνία τοϋ Ιουλίου τοϋ 1895,
έν ποία ήμέρα τής εβδομάδος συμ-ίπτει εκάστη.
1883 1887 1895
27
6
4
Κ.Η.
δίσεκτα
Έκ. Αΰγ.
3 Κ.Η.
0 δίσεκτα
1 Επ. Άχρ'.λ.
11 Κ.Η. Ι
2 δίσεκτα Ι
1 Επ. Ι
17
35
5
4—ζδ' ήμέρα
7|~4|2 Ι
14
2=β' ήμέρα
0=Σάδβ. ήμ.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ!
41
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΝ.
1884
1301 (*
)
17
Ίανουαρίου
1
Ρεδί-ούλ-Άχήρ.
15
Φεβρουάριον
1
Δζεμαζ'ι-οΰλ-Έββέλ
16
Μάρτιον
1
Δζεμαζι-ούλ-Άχήρ.
14
Απριλίου
1
Ρεδζέπ
Λεϊλέϊ-ραγαιπ (ννξ τήςσυλ-
λήψεως τοϋ προφήτου).
10
Μαι'ου
27
»
Λεϊλέϊ-μιραάτζουν - νεμτί
(νΰς τής άναλήψεως τίϋ
προφήτου).
14
»
1
Σιαμπάν.
28
»
15
»
Λεϊλέϊ-μ-ερατ (νΐι; τής εμ¬
φανίσεως τοΰ άγγελον
πρός τόν προφήτην).
12
Ίοννίου
1
Ραμαζάν.
26
»
15
»
Χιρκάι-Σερίφ (ή "θσκΰνησις
τοΰ ίεροΰ μανδύου).
8
Ιουλίου
27
»
Λεϊλέϊ-ΚαΕήρ (νΰς ΐσχΰίς).
12
»
1
Σϊεβάλ.
"Ηδι-φητήρ, ή Σεκέρ Βαϊ-
ράμ, ημέρας 3.
11
Αύγουστον
1
Ζιλκαοέ.
9
Σεπτέμβριον
1
Ζιλχιδζε.
18
»
10
»
"Ηδι - άζχά, ή Κονρμχάν
Βαϊράμ, ημέρας 4.
8
Όκτωβρίου
1
Μουχαρεμ.
Νέον έ'τος 1302.
(*) Το νεον παρά Μωααεθανοΐς σίληνιαχον ετος ήρξατο άπο τϊίς 20 Όκτω¬
βρίου 1883.
42 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
17 Όκτωβρίου 10 Μουχαρεμ. Γέίμι άσιο'υρέ βακααί Κερ-
μπελά (τό μαρτύριον τοΰ
Κερμ^λά). (*)
7 Νοεμβριού 1 Σαφέρ.
6 Δεκεμβριού 1 Ρε6ί-οΰλ-Έ5βέλ.
17 ι. 12 » Λεϊλέϊ-μεδλού3η-νεμ.πί (ή
γέννησίς τού Μωάμεθ).
Ση μ. Έκ των 12 μηνών τοΰ μουσουλμανικον ήμερολογίου οί μέν
Μουχαρεμ, Ρεί'-οΰλ-Έβδέλ, Λζεμαζί-οΰλ-Έδβέλ, Ρε3ζέπ, Ραμαζάν
καί Σίεβάλ έ'χουΐιν άνά τριάκοντα ημέρας, ο; δέ Σαφέρ, Ρεβι-οΰλ-Ά-
χήρ, Λζεμαζί-δίιλ-Άχήρ, Σιαμιπάν, Ζιλκαδέ κα'ι Ζιλχιδζέ άνά 29.
Πλήν 2έ -ζ~> ήαερολογίοϋ τούτου, ΰπάρχει εϊσηγμένη άποέτώνήδη
καί ετέρα χρονολ;γία κατά τό ήλιακόν ημερολόγιον, ής γίνεται χρή¬
σις έν τώ -ρι,ιπίλογισμω καί ά).λα·ς έπισημοις πράξεσι τής κυβερνή¬
σεως. Κατά την χρονολογίαν ταύτην τη 1/13 Μαρτίου 1884 έ'χουσιν
οί Μωα,αεθανΐί 1 Μαρτίου 1300. Σημεΐίϋσι δέ έκ τού ήμερολογίου
τούτου τάς εξής ί,μέριχς :
1 Μαρτίου Νέον Ιτ:ς.
9 » Νεδρούζι-Σϊυλτανί (βασιλική ήμέρα), συμπί-
πτουσα μετά τής έαρινής τροπης καί κυρίως πρώτη
τοϋ ε-ούς ~αρά Πέρσαις.
23 Απριλίου Ρούζ-.-Χηζήρ (Άγιος Γεώργιος).
19 Αΰγούπου Αζ:^/,;ύτι-Xουμαγ^οΰν (ή άνάδασις είς τόν
θρόνον τ?(ς Α. Μ. τού Σουλτάνου).
26 Όκτωίρ-ου Ρούζι-Καΐήμ (*·) ("Αγιος Δημήτριος).
(*) Ήτοι ή Οβνάτωυις τοΰ υϊοΰ τοϋ Άλίί Χουσείν έν Κίρμπελα (της νομωρ-
χίας Β«γ8«τίο«). Έορτίζετχι ο' ή ήμέρ» α3- εξόχως —ρλ Πφ'σαις διά νη-
στ«ιών κα'ι βρήνων.
(**) Κασή(ΐ ~αα·.νε·. χωρίζειν δηλοί δέ χυρίως £ντ*ϋθα τΌν χωρι¬
σμόν ;οΰ χειμώνος άϋό τοϋ Χαλοχίφίου.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 43
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΟΥΔΑΪΚΟΝ.
1884 5644 (α)
16 Ίανουβρ. | Σεβάτ.
30 » 15 » Ήμέρα ίκεσίζς υπέρ των όπωροφόρων
δένδρων.
13 Φεβρουαρ. Ί ΆΒά'ρ.
27 » 13 » Νηστεία τής Έσθήρ.
28 » 14 » Πουρίμ (Άπολύτρωσις), έορτή διήμε-
(»«· (β)
15 Μαρτίου 1 Νισάν.
28 » 14 » Νηστεία των πρωτοτόκων. (γ)
29 » 15 » Πεσάχ (Πάσχα), έορτή οκταήμερος.
14 Απριλίου 1 Ίγια'ρ.
27 .» 14 »* Πεσάχ δεύτερον, (δ)
Ι Μαίου 18 » Αάγ-λαόμερ (τριακοστ)) τρίτη άπό τοΰ
Πάσχα).
13 » 1 Σιδίν.
18» 6 » Σαβαώθ (Πεντηκοστή), ίορτή Βιήμερος.
(αί) 'Το νέον παρ' Ίσρ*ηλίταις ετος ήρξατο άπο της 20 2ε—ελαίου 1883.
(β) Έορτη πρός ανάμνησιν της άπολυτρΐάοεως των ΊουΒαίων έχ της πανω-
λεθρΐας, ήν παρείΐχεύαζε χατ' αυτών ό Άμών επί της βασιλείας Άρταξέρξου τοθ
Μαχρόχειρος.
(γ) Ή νηστεία αυτή τελεΐται ΰτ:ο παντός πρωτοτόχου Ίσραηλίτου (Βοχόρ),
πρός ανάμνησιν της γενομ,ε'νης εν Αιγύπτω σφαγης των πρωτοτόχων πάσης άν-
βρω7ΐίνης καΐ ζωϊχης υπάρξεως «πό τοΰ έξολοθρευτο3 Άγγέλου, Η·'-"? των ^
πλΐ|γών τοί Φαραώ.
(ί) Ή Ιορτή αδτη καθωρίσθη ·/ άριν έχείνων, οΐτινες ενεχ* των περϊ την συγ¬
κοινωνίαν χατά τοίις άρχχίους έχείνους χρο'νους δυσχερειών ο'εν προί«θ«νον νά
εορτάζωσι το Πάσνα χατά την χυρίαν ημέραν της εορτής.
44
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
12 Ίουνίου 1 Ταμούζ.
28 » 17 » Άλωσις τοΰ Ναού. Νηστεία.
11 Ιουλίου 1 "Αβ.
19 «ι 9 » Έννάτη Αί. Νηστεία επί τη μνήμη τής
καταστροφάς τοΰ Ναοΰ.
10 Αΰγούστου 1 Έλ:ύλ
5645
8 Σεπτεμδρ. 1 Τισρί. Νέον έ'τος. Έορτή διήμερος.
10 » 3 » Νηστεία Γεδάλια.
17 » 10 » Κιποίιρ (Έξιλασμός). Μεγάλη νηστεία.
22 » 13 » Σου·/.ώθ(Σκηνοϊΐηγία),έ5ρτήέννεαήμερος.
8 Όκτωβρίΐυ 1 Χεσδάν.
6 Νοεμβριού 1 Κισλέδ.
30 » 23 » Χανουκά (Έγκαίνια τοΰ Ναοΰ), έορτή
οκταήμερον
6 Δεκεμδρ. 1 Τεβέτ.
15 » 10» Άλωσις της Ίερουσαλήμ. Νηστεία.
Σημ. Έκ των 12 μηνών τοΰ 'ουδαικοΰ ήμερολογίου οί μέν Τισρί,
Κεσλέδ, Σεδάτ. Νισάν, Σιδάν καί "Α6 έχουσιν άνά 30 ημέρας- οί δέ
Τεδέτ, Άδάο, Ίγιάρ, Ταμουζ, Έλοϋλ κα'ι Χεσδάν άνά 29. Παρατη-
ρητέον ομως ότι οταν τό ετος, έμδόλιμον όν, περιλαμδάνγ] /.αί τόν μήνα
άί;, αποτελούμενον ές 29 ημερών, ό Άδάρ τίτε εχει 30 ημέρας.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! 45
ΕΟΡΤΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.
ΕΝ ΤΟΓΡΚΙΑ.
α'. θρησκευτικαί:
Ή 1η τοΰ Ραμιαζάν (12 Ίουνίου). — Ή 15η τοΰ Ραμαζαν (26
Ίουνίου).—Αί τρείς ημέραι τοΰ Σεκέρ Βαιράμ (12, 13 καί 14 Ιου¬
λίου).—Αί τέσσαρες ημέραι τού Κουρμπάν Βαϊράμ (18, 29, 20 χαΐ
21 Σεπτεμβρίου).
β'. Βασιλικαί:
Τα γενέθλια τής Α. Μ. τοΰ Σουλτάνου (Βελαδΐτ Χουμαγιουν),
έορταζίμενα κατά τό σεληνιακόν έ'τος 16 Σιαμ-άν, ήτοι 29 Μαίίυ.—
Ήάνάβασις είς τον θρόνον τής Α. Μ. τοΰ Σουλτάνου (Δζουλίόσι-Χου-
μαγιουν), έορταζομένη ν.ατά τό ήλιαχόν έ'τος, 19 Αυγουστον.
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.
α'. θρησκευτικάς:
1. Νέον έ'τος.—2. θεοφάνε'.α.—3. Εϋαγγελισμός.—4. Μεγάλη
Πχρασκευή 7.α: Μέγα Σάββατον.—5. Κυριτχή καί Δευτέρα τοΰ Πά-
σχα.— 6. "Αγιος Γεώργιος.— 7. Άνάληψις.— 8. Πεντηχ.;στή.—
9. Άγιοι Απόστολος.—10. Κοίμησις τής θεοτόκου.—11. Άγιος
Δημήτριος.—12. ΑΙ δόο ημέραι των Χριστουγέννων.
β'. Βασιλικαί:
Τό όνομα τής Α. Μ. τοΰ βασιλέως Γεωργίου (23 Απριλίου).—Τα
γενέθλια αΰτοΰ (12 Δε·/.εμβρίου).—Τό όνομΐ τής Α. Μ. της βασιλίσ-
σηςΌλγας (11 Ίίυλίίυ).—Τα γενέθλια αυτής (22 Αυγουστον·).—
Τό ίνομα τοΰ βασιλικΐΰ διαΒίχου Κωνσταντίνΐυ (21 Μα-ίου).—Τα
γενέθλια αϋτ:ΰ (21 Ίίυλίου).
ΜΕΡΟΕ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
ΓΜΕΑΛ0Π4 ΤΩΧ ΒΑΣΙΑΕΥΟΤΩ 1Π ΡΛ3ΟΩ
ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ.
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΧΕΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.
Σουλτάν ΑΒΔ-ΟΥΛ-ΧΑλΗΤ-ΧΑΝ, Εεϋτερος τό δνομα Χαμίτ,
γόννηθεις τή 10/22 Σεπτεμβρίου 1842, τριακίίτϊς π£μ~ος ήγεμών
τής δυναϊτείας των Όσμάν κα: ε;.·/.ο-τός εννατος ί~Ό άλώ-εως, υιός τοϋ
Σουλτάνου Άδο-οΰλ-Μεϊζίτ (γεννηθεντςς τη 11/23 Απριλίου 1823
/.αί άπ;Οαν;ντος τη 13/25 Ίίυνίου 1861), ανήλθεν είς τόν θρίνΐν ττ
19/31 Α·»νθυίτου' 1876.
Τέκνα:
1. Πρίγκηψ Μεχμέτ Σίλήμ έ;έν3ης, γεννηθείς τη 30/11 Ίχ-
νϊυαρίίυ 1870.
2. Πρ·.γ·Λή^ε:ΐα Ζε-/.ιέ «υλτάνα, γεννηθϊϊσα τί, 31/12 Ίανιυι-
ρίου 1871.
3. Πρ'.γ/.ηζέυα Ναϊμέ ϊουλταν», γεννηθεΐτα ~τ, 24/5 Α>;ίΰ-
—ίυ 1876.
48 ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟΝ
4. Πρίγκηψ Άβο-οΰλ-Καϊίρ έφενδης, γεννηθείς τί} 11/23
Φεδρϊυαρίου 1878.
5. ΙΙ,;ίγ·Ληψ Αχμέτ έφόνοης, γεννηθΐίς τί} 2/14 Μαρτίου 1878.'
Άϊελφοί:
1. Μεχμέτ Μουράτ, γέννησίς τί) 9/21 ΣεπτεμδρίΒυ 1840.
2. Πρίγκηψ Μεχμέτ ΡεσάΒ, γενν. τη 22/3 Νοεμβριού 1844.
3. Πρίγκηψ Αχμέτ Κεμαλεδδίν, γενν. τη 21/3 Δεκεμβριού
1847.
4. Πρίγκηψ Νουρεδδ ι ν, γενν. τη 2/14 Απριλίου 1851.
ο. Πρίγκηψ Ξουλεϊμάν, γενν. τη 31/12 Ίανουαρίου 1861.
6. Πρίγκηψ Β α χ ι ε δ δ ι ν, γενν. τη 23/5 Δεκεμβριού 186...
Άδελφαί:
1. Ηριγκηζέσΐα Φατι;λέ σουλτανί, γεννηθεΐσα τη 20/1 Νοεμ¬
βριού 1840, ένυμοεύθη τί ~ρώτον την 30/1 1 Αΰγούστου 1854 τόν
Άλή Γκαλήπ πασσαν, τριτότοκ;ν υ'ιΐν τοΰ Ρεσ'ιτ πασσά, καί τούτου α¬
ποθανόντος τη 18/30 Όκτωδρίου 1858, ένυμφεύθη τό δεύτερον τη
12/24 Μαρτίου 1859 τόν Μουσίρην Μεχμέτ Νουρή πασσαν.
2. Πριγκηπέσσα Δζεμιλέ σουλτάνα, γενν. τη 6/18 Αΰγοΰστου
1843, ένυμοεύθητη 22/3 Ίουνίου 1858 τόν Μαχμοΰτ Δζελαλεδδίν
«ασσάν, υϊόν τοΰ Αχμέτ Φετή πασσά.
3. Πριγκηζέΐσα Σενιχέ σουλτάν*, γενν. τη 9/21 Νοεμδρίίυ
1851, ένυμφεύθη τή 7 Λεκεμδριβυ 1876 τόν Μαχμϊΰτ βέην.
4. Πριγκη-έσσα Μεδιχά σουλτάνα, γενν. τη 18/1 Μαρτίου 1855.
θ ε ί α :
Πριγκη-έτσα Άδιλέ σουλτάνα, άδίλφή τοΰ αποθανόντος σουλτά-
νου Ά6δ-ουλ-Με!ζΊτ, γενν. τηΐ 1/23 Μαίου 1826, χήρα το3 Μεχ¬
μέτ Άλή πατΐα (καπετ άν πασσά).
Έξάοελίοι (τέκνα το3άποθανίντβς Άβδ-οϋλ-Άζίζ-Χάν):'
!. Πρίγ-Ληψ Γιουσο·)5'Ιζζε.δδίν, γεννηθείς τή 29/11 Όκτω-
δρίου 1857.
2. Πρίγκηψ Μαχμοΰτ Δζελαλεδδίν, γενν. τή 5/17 Νοεμ¬
βριού 1862.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 49
3. Πρίγκηψ Άβδοΰλ Μεδζίο, νενν. τη 20/1 Ίουνίου 1868.
4. Πρίγκηψ Μεχμέτ Σεδχ,έτ, γενν. τή 30/11 Ίουνίου 1809.
5. Πρίγκηψ Μεχμέτ Σεϊφεδδίν, γενν. τη 13/25 Ίουνίου 1874.
6. Ηριγκηπέσσα Σαλιχ έ σουλτάν», γενν. τη 26/7 Αΰγούσ. 1802.
7. Πριγκηπέσσα Φατιμέ σουλτάνα, γενν. τη 11/23 Μαρτ. 1867.
8. Πριγκηπέσσα 'Ε-μά σουλτάν», γενν. τή 24/8 Μαρτίου 1870.
9. Πριγκηπέτσα Έμινέ σουλτάνα, γενν. τή 9/21 Όκτωβρ. 1874.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΝ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α', βασιλεύς των Έλλήνων, έκ τοΰ ο'ίκου τοΰ
Όλστέϊν-Σονδερβοΰργ-Γλυςίουργ, τριτίτοκος υιός τοΰ βασιλέως τής
Δανίας Χριστιανόν Θ' καί τής βατιλίσσης Αουίζης, γενν. τη 12/24
Δεκεμβριού 1845, εδέχθη τή 25/6 Ίουνίου 1803 έν Κο-εγχάγη τό
ατέμμα τής Ελλάδος, προΐενεχθέν αυτώ ΰττί τής Εθνοσυνελεύσεως
των Έλλήνων, δυνάμει τ;ΰ ΰπογραφέντος τη 24/5 Ίουνίου τοΰ αΰτοΰ
ετους έν Λονδίνω Πρωτον.ίλλου υπο των τριών πϊΐστατίδων δυνάμεων
Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσΐίας, υπό τόν όρον τής ενώσεως των Ίο-
νίων νήσων μετα τής Ελλάδος. Εκηρύχθη ένη7»ιξ τη 15/27 Ίίυ-
νίου 1863 6-ό τής Εθνοσυνελεύσεως, αφίκετο εις Πειραια τη 18/30
Όχ.τωβρίου καί ανέλαβε την βασιλείαν τη 19/31 τοΰ αϋτοΰ· είναι άρ-
χηγος τοΰ συντάγματος τοΰ ρώσσικου πεζικοΰ τοΰ Νέβα άρ. 1 καί συν-
ταγματάρχης τοΰ 99™ πεζικοΰ συντάγματος τής Αϋϊτρίας. Ένυμ-
φείιθη τη 15/27 Όκτωβρίου 1867 την :
Βασίλισσαν ΟΛΓΑΝ Κωνσταντινόβναν, μεγάλην οούκιΐσαν τής
Ρωσσίας, γεννηθεΐσαν τη 22/3 Σε—εμ,βρίοο 1851, θυγατέρα τοΰ με-
γάλΐυ δουκός Κωνσταντίνου Νικολάίεβ'.τς, αδόλφου τοΰ πρωην αΰτο-
κρα'τορος τής Ρωσαίας κα! Οείου τοΰ νυν.
Τέκνα:
1. Κωνσταντίνος, διάδοχος τοΰέλληνικοΰ θρόνου, γεννηθεις έν
Αθήναις τη 21/2 Αυγούατου 1868.
2. Γεώργιος, γενν. έν Κερκύρα τη 12/24 Ίουνίου 1869.
3. Αλεξάνδρα, γενν. έν Κερκύρα τη 18/30 Αΰγοΰστίυ 1870.
4.
50 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
4. Νικόλαος, γενν. έν Αθήναις τή 9/21 Ίανουαρίου 1871.
5. Μαρία, γεννηηεϊσαέν Αθήναι; τή 20/3 Μαρτίου 1876.
6. Ανδρέας, γενν. έν Αθήναις τη 20 Ίανουαρίου 1882.
"· ΡΟΓΜΑΝΙΑΣ.
Κάρβλος Α', βασιλεύς τής Ρουμανία;, έκ τού οίκου Χοεντζόλ-
|« λερν, δυτικός τό δόγμα, γεννηθείς τή 8/20 Απριλίου 1839, έκλεχθείς
|Ι· ώς ήγεμών, μετα δικαιώματος διαβΌχής, τής Ρουμανία; τή 8/20 Α¬
πριλίου 1866, ανεκηρύχθη βασιλεύς τής Ρουμανία; υπό των άντιπρο-
ί σώπων τίΰ έ'θνους τή 1*4/26 Μαρτίου 1881 καί εστέφθη τή 10/22
! Μαΐου τοϋ αΰτοϋ ετους. 'Ενυμφεύθί) τη 3/15 Νοεμβριού 1869 την βα-
οίλισσαν Έλισάδετ, λουθηρανήν τό δόγμα, γεννηθεϊσαν τη 17/29
Δεκεμβριού 1843. Εισίν άτεκνει.
ΣΕΡΒΙΑΣ.
Μιλάνος Όδρένοδ'.τς Α', βασιλίϋς τή; Σερδίας, γεννηθείς τη
10/22 Αΰγούστου 1854, άνηγορεύθη ήγεμών μέν τής Σερβίας τή
20/2 Ιουλίου 1868, κηρυχθεΐς ένήλιξ τη 10/22 Αΰγούστου 1872,
τη δέ 22 6 Μαρτίου 1882 βασιλεύς τής Σερβίας διά ψηφίσμα-
τος τής Εθνοσυνελεύσεως. Ένυμφεύθη τή 5/17 Όκτωβρίου 1875
την βασίλισσαν Ναθαλίαν, θυγατέρα τοΰ ρώσσου συνταγματάρχου
Κέτ/ω καί τής ΙΙουλχερίας, πριγκηπέσΐη; Στίύρτζα, γεννηθεΐσαν τη
26 7 Σεπτεμδρίου 1859.
Τέκνον: Πρίγκηψ Άλέξανορος, διάδοχος, γεννηθεΐς τη 2/14
Αΰγούϊτου 1876.
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΪ.
Νικόλαος Α' Πέτροβιτς Νιεγκός, Ήγ·μών (Όσποϊάρ) τοΰΜαυ-
ροδίυνίου, γεννηθείς τη 25,7 Όκτωβρίου 1841, άνηγορεύθη έν Κετ-
ίη τη 2/14 Αυγούίτου 1860, ϊιαΒεχΟεΐς τόν πρίγκηψ Λανίλον
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 51
Α' (άποθανίντα τί, 1/13 Αΰγούΐτου 1860). Ένυμφβύθη τη 27/8
Νοεμδρίοϋ 1860 την ήγΐμονίδ* Μιλέναν, θυγατέρα τού Πέτρου
Βούκίτιτς, γερουσιαστοΰ, βοεβόδα καί άρχηγοΰ τής ήγεμοναής φρου¬
ραί, γβννηθεΐσαν τη 21/3 Μαίου 1847.
Τέκνα:
1. Πριγχ,ηπέσσΛ Ζόρκα, γβνν. τή 11/23 Δεκεμβριού 1864, ένυμ-
οεΰθη τη 30/1 Ι Αϋγούστου 1883 τόν πρίγκηπα Καραγεώργεβιτς.—
2. Πρ'.γκηπεσσα Μιλίχα, γβνν. τω 1866.—3. Πριγκηπέσσα Στάνα
('Αναστασία), γβνν. τω 1867.—4. Ηριγκηπέσσα Σόφια, γεν;, τω
1868.—5. Πριγκηπέσσα Μαρίκα, γενν. τώ 1869.—6. Πρίγκηψ
Δανίλος (δ-.άοοχος), γενν. τή 17/29 Ίουνίου 1871.—7. Πρ·.γκη-
τ.ίζαΛ Έλενα. γενν. τω 1873.—8. Πριγκηζέσσα "Αννα, γενν. τω
1874.—9. Πρίγκηψ Μίρκος, γενν. τη 5/17 Απριλίου 1879.—10.
Πρι ρςηπέσσα Ξενί», γενν. τω 1881.
Χήρα τοϋ πρίγκηπος Λανίλου πριγκηπίσσα Δαρίγχα Κβεκδιτσέβα, έκ
τής σερίικής οικογενείας Κβέκβιτς. Θϋγάτηρ αυτής: Πριγκηπέσσα
"Ολγα, γενν. τί) 7/19 Μαρτίου 1859.
ΓΕΜ4Λ0Π1 ΤΩ ΒΙΣΙΙΕΥΟΐΥΓΙίΧ ΗΓΕΜΟΜΜ
ΚΙ ΠΡΟΕΑΡΩ ΛΙΙΜΟΚΐννΤΙίΙλ
ΕΝ ΕΥΡΠΠΗ: ΚΑΙ ΑΛΛΑΙΣ ΧΩΡΑΙ2-
ΑΓΓΛΙΑ.
Βικτωρία Α' (ΆλεςανΒρίνα), βαΐίλισΐα τής Αγγλία; κα: αΰτο-
ν,ράτβιρχτή-ςΊνδική;, γεννηθεϊσχ τη 12'2'ι-Μαίΐυ 1819, διεϊέχθη
τον ΟεΤον α",τής Γουλιέλμον Λ' τ/] 8'20 Ί:υνίου 1837, εστέφθη τ?,
16'28 Ίϊυνίου 1838, ένυμΐεΰθη ττ, 29 Ί Ο Φεβ,οου»?ίου 1810 τ':ν
Ι,
52 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ζρίγν.η-α Άλβέρτον, δοΰζ.α της Σαςωνίας, κ?: Ιχήρευσε τί) 2/14 Δε-
κεμβρ'ίυ 1861.
Έ^ίδοςος διάδοχος· Άλβέρτο; Έδουαρϊος, πρίγκηψ τή ςθΰαλ-
λίας, δε-ιτερότοκος υιός τής βασιλίσσης, γεννηθείς τη 28/9 Νοεμβριού
1841 -/.αί νυμφευθείς τί, 26/10 Μαρτ'ου 1863 την πριγκηπέσσαν
Αλεξάνδρα·.·, θυγατέρα τοΰ βασιλέως τ?;ς Δανίας Χριστιανόν θ' κα·
άδελφήν τίΰ βασιλέως τής Ελλάδος Γεωργίου Α', γεννηθεΐσαν τϋ}
19/1 Δεκεμβριού 1844.
ΑΥΣΤΡΙΑ.
Φραγκΐσκος Ιωσήφ Α' (Κάρολος), α^τοκράτωρ της Αυστρίας
■/.αί βασιλεύς άπίΐτο)ιν.ός τ?;ς Ουγγαρίας κλ-., γεννηθείς τή 6/18
Αΰγούστου 1830, οιεοέχθη "όν θείον α!ι:;3 α^τοκράτΐρα Φεροινανδον
Α', ζαραιτηθέντα τί; 20'2 Λεκεμβρίίυ 1848, στεφθείς και βασιλεύς
της Ουγγαρίας τί; 27/8 Ίουνίου 1867, Έν^φεύΟ/) τη 12/24 Απρι¬
λίου 1834 την α^τίκράτΐΐραν Έλισάβίτ, Ουγατέρα τοΰ Μίξιμιλια-
νοΰ Ιωσήφ, δουκός τής Βαυαρίας, γενν. τη 12/2ί Δεκεμβριού 1837.
Έπίδοξος διάδοχος· Άρχιδουξ Ροδόλφος, αυτοκρατορικός
κρίγκηψ τής Αυστρίας κα'ι βασιλικός τής Ουγγαρίας, δευτερίτοκος υιός
τού αΰτοκράτορος, γενν. ττ, 9/21 Αϋγούστου 1838 καΐ νυμφευθΐίς τί)
26/10 Μαίου 1881 τηνκρ'.γκηπέσσαν Στεφανίαν, Ουγατέρα τού βασι¬
λέως των Βέλγιον Λεοπό'λοΌυ Β', γεννηθεΐσαν τϊ) 9/21 Μαΐου 1864.
ΒΑΓΑΡΙΑ.
Αεοπίλδος Β' (Όθων ΦρειδερΪΛθς Γουλιέλμος), βασιλεύς τής
Βαυαρίας, γεννηθεΐς τ^ 13/25 Αϋγοΰστου 1843, διεδέχθη τόν γ.λ-
τέρα τού βασιλέα Μαξιμιλιανον Β' τη 27/10 Μαρτίίυ 1864. Άγαμος.
Άδελφός αυτοί: Πρίγκηψ Όθων, γεννηθείς τ^ 13/27 Απριλίου
1848, υπο—ράτηγος.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 53
ΒΕΛΓΙΟΝ.
Λεοπόλδος Β' (Αουδοδίκος Φίλιππος Μάριος Βίκτωρ), βασιλεύς
των Βέλγιον, γενν. τή 28/9 Απριλίου 1835, υιός τοΰ Λεοζόλδου Α',
διεδέχθη τόν πατέρα τού τί] 29/10 Δεκεμβριού 1865, ΐνυμφεύθη τη
10/22 Αΰγούστίυ 1853 την βασίλισσαν Μαρίαν Έρριέταν, άρχιδού-
Κ'.σσαν τής Αυστρίας, θυγατέρα τοΰ άρχιδουχός Ίωϊήφ, γενν. τη 11/23
Αυγοΰστου 1836.
Τέκνα αυτών: Τρείς θυγατέρες, ών ή δευτερότοκος πριγκηπέσσα
Στεφανία ένυμφεΰθη τόν επίδοξον διάδοχον τής Αύστροουγγαρίας άρ-
χιδοΰκα Ροδόλφον.
ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗ.
Κάρολος Α' (Φρειδερΐκος Άλέξανδρος), βασιλεύς τήςΒυρτεμ-
βέργης, υιός τοΰ βασιλέως Γουλιέλμου Α', γενν. τη 22/6 Μαρτίΐυ
1823, δίβδέχθη τϊνπατέρα τού τη 13/25 Ίουνίου 1864, ένυμφεΰβη
δέ τή |/13 Ιουλίου 1846 την βασίλισσαν Όλγαν Νικολαϊέδναν, θυ¬
γατέρα τοΰ αϋτοκράτορος τής Ρωσσίας Νικολάου Α', γενν. τη 30/1 1
Σε-τεμβρίου 1822. Άτεκνοι.
ΓΑΛΛΙΑ.
Πρίεϊρος τής Δημοκρατίας: Ιούλιος Γρεδΰ, έχλεχθεΐς τί)
18/30 Ιανουάριον 1879, κατά τό ίύνταγμ», έπ'. έ—αετίαν.
Πρίεδρος της Γερουσίας: Λερουαγέ.
Πρόεδρος τής Βουλής: Βρισόν.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ.
Φρειδερΐκίς Γουλιέλμος Α', αύτοκράτωρ της Γερμανίας, βασι¬
λεύς της Πρωσσίας κλπ., γενν. τή 10/22 Μαρτίου 1797, διεδέχβη
τόν αδελφόν αΰ:ο: ΦρειδερΤκον Γουλιέλμον Δ' ώς βασιλεύς τής Πρωσ-
54
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
σίας τη 21/2 Ίανουαρίου 1861. στεφθείς τη 6/18 Όκτωδρίου 1861,
άπόδέ της 6/18 Ίανουαριου 1871 άναγορευθε'ς αϋτϊκράτωρ τής Γερ-
μανίας. 'Ενυμφεύθη τη 30/1 Ι Ίουνίου 1829 την αυτοκράτειραν Αί>-
γοΰσταν, ΰν^χτέρχ τοΰ Μ. δουκός τοΰ Σάξ-Βέιμαρ Καρόλου Φρει¬
δερίκου, γεννηθεΐσαν τή 18/30 Σεπτεμβρίου Ι8Ι Ι. Είναι ό*5 ό πρεσ-
βύτερος των ήγεμόνων καί πολιτευομένων τής Εΰρώπης.
Έπίδοξος διάδοχος· Φρειδερΐκος Γουλιέλμος, αΰτοκρατο-
ρικός κα; βασιλικός πρίγκηψ τής Πρωτσίας, στρατάρχης τοϋ γερμ,ανι-
κοϋ καί τού ρώσσικου στρατοΰ, γεννηθείς τη 6/18 Όκτωβρίου 1831,
ένυμ*εϋθη τη 13/23 Ίανουαρίου 1838 την πριγκηπέσσαν Βικτω-
ρίαν, ζρωτότοκον θυγατέρα της βασιλίσσης τής Αγγλίας, γεννηθεΐ-
σαν τη 9/21 Νοεμβριού 1840, καί ό πρωτότοκος υιός αυτών πρίγκηψ
Γουλιέλμος (γενν. τή 15/27 Ίαν:υαρίου 1859) ένυμφεύθη ήδη τή
5/27 Φεβρουάριον 1881 την πριγκηπεσσαν Αΰγοΰιταν Β'.κτωρίαν
(γενν. τη 10/22 Ίανουαρίίυ 1858), θυγατέρα τοϋ άποθανό·/τος δουκός
τοΰ Σλέσβιγ-Όλστέίν Φρειδερίκου.
Θυγάτηρ τοΰ αΰτίκρατορικοΰ ζεύγους τής Γερμανίας εΤναι ή μεγάλη
δούκισσα τής Βαδης Λουίζα, γενν. τη 21/3 Δε-/.εμδρίου 1838.
ΔΑΝΙΑ.
Χριστιανός θ', βασιλεύς της Δανίας, γεννηθείς τή 27/8'Απρι-
■λίου 1818 καί άναβάς τόν δαν-κόν θρόνον τη 3/| 5 Νοεμβρίΐυ 1863,
ένυμφεύθη τη ' 4/26 Μ»ΐου 1842 την βασίλισσαν Λουΐζαν, θυγατέρα
τοΰ δουκός της "Εστης Κασέλης Γουλιέλμου, γεννηθϊϊσαν τή 25/7
Σε—ομδρίου 1817.
Έ-ίδοξος διάδοχος· Πρίγκηψ Χριστιανός Φρειδερίκος, γεν-
νηθείς τή 22/3 Ίουνίου 1843, ένυμφεύθη τη 16/28 Ιουλίου 1869
την πριν·ΛηπέσΜν Λουΐζαν, θυγατέρα τ=3 αποθανόντος βασιλέως τής
Σο^δίας Καρόλου ΙΕ', γεννηθεΐσαν τη 19/31 Ό/.τωβρίου 1831.
"Αλλϊ τέκνα αυτών: Πριγκηπέσσα Αλεξάνδρα, γεν^θε·σα τη
1« Ι Λε/.εμ6?ί:υ 1-844, καί νυμφευθεΤσα τη 26Ί0 Μαρτίου 1863
τ=ν -?'·γ/.ηπα της Οΰαλλίΐς Άλίέρτον Έδΐυάρδίν.—Πρίγκηψ Γ ο υ-
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 55
λιέλμος Γεώργιος, ό βασιλεύς τής Ελλάδος—Πριγκηπέσσα Δάγ-
μαρ (ή νυν ανιτοκράτειρα τ;ς Ρωσσίας Μαρία θεοΕωρόβνα), γεννη-
θεΐσα τ?, 14 26 Νοεμβριού 1847.—Πριγκηζέσσα θύρα, γεννηθεϊτα
τη 1 7/29 Σεπτεμδρίου 1833, καί νυμφευθεΐσα τί) 9/21 Δεκεμβριού
1878 τόν δοΰκα της Κουμβερλάνδης Έρνέστον Αυγουστον.—Πρίγκηψ
Βαλδεμάρ, γέννησίς τί) 15-27 Όκτωβρίου 1858.
ΙΣΠΑΝΙΑ.
Άλφάνσος ΙΒ', βασιλείς τής Ίσπανίας, γεννηθίίς τή 16/28
Νοεμβριού 1857, υιός τού βασιλέως Φραγ/,ίσκου καί τής βασιλίσσης
Ίσαβέλλης, απηγορεύθη ττ( 18/30 Λεκεμβρίου 1874, έν,ιμφεΰθη τί]
11/23 Ίανουαρίου 1878 την Μαρίαν Μερσεΐήν, θυγατέρα τοΰ δουκός
Μονπανσιέ, χηρεύσας δέ τη Ι 4/26 Ίουνίθϋ 1878 ένυμφεύθη τό δεύ¬
τερον τή 17/29 Νοεμβριού 1879 την βασίλισσαν Μαρίαν Χριστίνην,
Ουγατέρα τοϋ αποθανόντος αΰττριχκοϋ άρχιδΐυκός Καρόλου Φερϊινάν-
δου καί τής άρχιϊουκίσσης Έλισάβετ, γεννηθεΐσαν ττ( 9/21 Ιουλίου
1858. Φέρει τί τιμητικον άςίωμα τοϋ Ι90-1 πρωσσικοΰ συντάγματος
των θϋλάνων τοϋ Σλέσβιγ-Όλστέϊν.
θυγάττ,ρ: Πριγκηπέσσα των Άΐτΐυριών Μαρία Μεροείή, γεν-
νηθείσα τη 31/12 Σε-εμδρίίυ 1880.
ΙΤΑΛΙΑ.
Ούμβέρτος Α', βασιλεύς τής Ιταλίας, γεννηθείς τη 2/14 Μαρ-
τίου 1844, δΐϊϊέχθη τόν πατέρα αΰτϊΰ Βίκτωρα Εμμανουήλ "θ' Ιί',
άποθανόντα ττ, 28'9 Ίανουαρίου 1878, ένυμφεύθη τή 10 22 Απρι¬
λίου 1868 την βαϊίλισσαν Μαρίαν Μαργαρίταν, θυγατέρα Φερδινάν-
δου, πρίγκηπος τής Σαβοίας, γεννηθεΐσαν ττ, 8/20 Νοεμβριού 18ο Ι.
ΈκίόΌςος διάδοχος- Πρίγκηψ Βίκτωρ Εμμανουήλ, γεννη-
Οεϊς -ϊί 30
II
Νοεμβριού 1869.
56
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΟΑΛΑΝΔΙΑ.
Γουλιέλμος Γ', βασιλεύς των Κατω Χωρών και Μέγας δουξ
το3 Λουξεμβούργου, γεννηθείς τη 7/19 Φεβρουάριον 1817, όΊεδέχθη
τόν πατέρα τού Γουλιέλμον Β' τή 5/17 Μαρτίου 181-9. 'Ενυμφεΰθη
τη 6Ί8 Ίουνίου 1839 την βασίλ'.σσαν Σοφίαν, θυγατέρα τοΰ απο¬
θανόντος βασιλέως της Βυρτεμίέργης Γουλιέλμου Α' καί χηρεΰσας
τή 22/3 Ίουνίου 1877, ένυμφεΰθη τό δεύτερον τή 26/7 Ιανουάριον
1879 την β'/σίλισσαν Έμμ»·/, θυγατέρα τοϋ πρίγκηπο; Γεωργίου
τού Βαλδέκ.
Έπίϊοξος διάδοχος· Πρίγκηψ Γουλιέλμος Άλέςανδρος, γεν-
νηθείς έκ τού πρώτου γαμου τη 13/23 Αΰγούστου 1851.
ΠΕΡΣΙΑ.
Σ;αχηνσχάχ Νασρ-έί-ϊ·ν, γεννηθεΐς τή 12/24 Απριλίου 1831,
τέταρτΐς ήγεμών έκ τής δυναστείας των Καϊζάρ, διεδέχθη τόνπατέρα
τού Μωχαμμέτ Σϊάχ (γενν. 1807 καί άποθ. 1848) κατά Σεπτέμ-
ίρ·.οντΛ1848.
Έ-ίϊοξος οιίδοχος- Πρίγκηψ Μουζαφφέρ-έδ-δίν, πρω-
τίτοκο; υιός τοΰ Σάχΐυ, γεννηθεΐς τω 1832.
Ό Σιάχης εχει έν όλω Ι 1 τέκνα, ών τρείς υίοί καί 8 θυγατέρες,
καί πολλοϋς συγγενε'ίς, άδελφίυς, αδελφάς, Οϊίους κλπ., οΐτινες κατέ-
χουΐι διαΐορα άςιώματα έν τώ Κράτει.
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.
Λουδοίΐκος Α', βασιλεύς της Πορτογαλίας, γεννηθεΐς τη 19/31
Όκτωβρίου 1838, διεϊεχθη τόν άδελίόν αΰτοΰ Πέτρον Ε' τη 30/1 Ι
Νοεμβριού 1861, ένυμφεύθη τη 24/6 Όκτωβρίου 1862 την βασί-
λισσαν Μαρίαν Πίαν, Θυγατέρα τού αποθανόντος βασιλέως τής Ιτα¬
λίας Βίκτωρος Εμμανουήλ Β', γεννηθεΤσαντ?(4/Ι6 Όκτωβρίου -1847.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 57
ΈπίόΌςος διάδοχος· Πρίγκηψ Κάρολος, γεννηθείς τί) 16/28
Σεπτεμβρίου 1863.
ΡΩΣΣΙΑ.
Αΐ)τ57.ράτωρ ΆλέξανδροςΓ' Άλεξάνδροβιτς, γεννηθδίςτη 26/10
Μαρτίου 1845, διεδέχθη τόν πατέρα αίιτοΰ Αλέξανδρον Β', οολοφο-
νηθέντα τη 1/13 Μαρτίου 1881. Ένυμφεύθη τή 28/9 Νοεμβριού
1866 την αύτοκράτειραν Μαρίαν θεοΒωρόβναν (πριγκη~έσταν Λάγ-
μαρ), θυγατέρα τού βασιλέως τής Λανίας Χριστιανόν Θ', γεννηθεΤϊαν
τη 14/26 Νοεμβριού 1847.
Τέκνα:
1. Νικόλαος Άλεξάνδροβ ιτς, Τσεζάρεβιτς, μέγας ϊουξ διά¬
δοχος, γεννηθείς τή 6/Ι8 Μαίου 1868.—2. Μέγας ίϊυξ Γεώργιος,
γεννηθεΐς τη 27/9 Μαΐου 1871.—3. Μεγάλη δΐύκισσα Ξενία, γεν-
νηθεΐσα τή 25/6 Απριλίου 1875.—4. Μέγα; δούς" Μιχαήλ, γεννη-
θεΐς τη 23/5 Δεκεμβριού 1878.—5. Μεγάλη δοΰκισσα Όλγα, γεν-
ουνίου 1882. '
ΣΑΞΩΝΙΑ.
Άλδέρτος, βασιλεύς τής Σϊξωνίας, γεννηθεΐς τη 11/23 Απρι¬
λίου 1828, υιός τοΰ αποθανόντος βασιλέως Ιωάννου, διεδέχθη τόν
πίτερα τού τη 17/29 Όκτωίρίου 1873. Ένυμφεύθη τή 6/18 Ίουνίου
1853 την βασθασσαν Καρολίναν, θυγατέρα τού δανοΰ πρίγκηπος Γου-
σταύου τοϋ Βάζα, γεννηθεΐσαν τή 24/5 Αΰγοΰστου 1833. "Ατεκνος.
ΣΟΤΗΛΙΑ καΐ ΝΟΡΒΗΓΙΑ.
Όσκάρ Β', βασιλεύς τής Σουηδίας καϊ Νορίηγίας, γεννηθείς τί)
9/2! Ίανουαρίου 1829, υ·ϊ; τού βασιλέως Όσκάρ Α', διεδέχθη τόν
άϊελφόντςυ Κάρϊλΐν ΙΕ' τή 6/18 Σεπτίμβρί:υ 1872, ένυμ?εύθη τ^
58
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
25/6 Ίουνίου 1837 την βασίλισσαν Σοφίαν, θυγατέρα τοΰ αποθανόντος
δουκός τοΰ Ναυσώ Γουλιέλμου, γεννηβεΐσαν τη 27/9 Ιουλίου 1836.
Διάδοχος- Πρίγκηψ Γουσταΰος, γεννηθείς τή 4/16 Ίουνίου
1858, ένυμφεύθη τή 8/20 Σεπτέμβριον 1881 την θυγατέρα τοΰ με-
γάλου δουκός τής Βάδης Σοφίαν Βικτωρίαν, γεννηθεΐσαν τή 26/7
Αϋγούστου 1862.
ΒΡΑΣΙΛΙΑ.
Πέτ^ος Β' τής 'Αλκαντάρας, αΰτοκράτωρ τής Βρασιλίας, υιός
τοΰ αΰτοκράτορος δόν Πέτρου Α', γεννηθείς τη 21/2 Δεκεμβριού
1825, έδασίλίυσε κατ' αρχάς υπό κηϊεμονίαν παραιτηθέντος τοϋ πα¬
τρός τού τη 26/7 Απριλίου 1831 καί αυτοπροσώπως άπό της 1 Ι/23
Ιουλίου 1840, στεφθεϊς τη 6/18 Ιουλίου 1841 καί νυμφευθείς τη
23/4 Σεπτεμβρίου 1843 την αΰτοκράτειραν δόναν θηρεσίαν, θυγα¬
τέρα τίϋ βασιλέως των Δύο Σ'.κελιών Φραγκίσκου Α', γεννηθεΐσαν τη
2/14 Μαρτίου 1822-
Έπίδοξος οιάϊοχος· Ή πρωτίτοκος θυγάτηρ πριγ/κηπέσσα Ί-
σαδέλλα, γενη;θεΐσα τη 17/29 Ιουλίου 1846, καί νυμφευθεΤσα τί)
3/1 5 Ό/.τωβρίου 1864 τόν πρίγκηπα Λουδοδΐκον ν,όμητα ά'Ευ, γάλ¬
λον πρίγκηπα έκ τοΰ οΐκου της Αΰρηλίας, γεννηθέντα τΫ) 17/29 Απρι¬
λίου 1842.
ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ (τής Άμερικής).
'Ομόσπονοΐς Λημοκρατία. Δ'.ακήρυςις τής ά/εξαρτησίας αυτών τη
4 Ιουλίου 1776 (ν. ε.). Σύνταγμα τη 17 Δεκεμβριού 1787 (ν. ε.)
διανέμον τάς εξουσίας τοΰ Κράτΐυς εις τρία άνεξάρτητα καί διακεκρι-
μένα ά::1 αλλήλων σώματα: την Εκτελεστικήν εξουσίαν, έςατΑΐυμέ-
νην υπό τοΰ ΙΙροέδρΐυ, την Νομ·-θετ·.κήν υπο τοϋ Συνεδρίου κα'ι την Δι-
κα—ικήν υπό τοΰ Ανωτάτου Δικαστήριον, κλπ.—ΚαΊέϊρα τής Όμο-
—ονδίας : ΟΰαοΊγκτών, έν τω Κράτει τής Κολομβίας.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 59
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κατά την ένε—ώσαν τετραετίαν
(20/4 Μαρτίΐυ -1881—20/4 Μάρτιον 188ο) άντ! τοΰ δολοφονηθέν-
τος περί τάς αρχάς τοΰ 1882 στρατηγόν Ίακώβου Ά. Γκοίρφηλο, ό
τέως άντιπρόεδρος Τζέστερ Ά. Άρθοΰρος.
ΜΕΞΙΚΟΝ.
ΌμόσπονΒος Δημοκρατία. Προκήρυξις τής άνείςαρτησίας τή 4/16
Σεπτεμβρίου 1810. Σύνταγμα τη 24/5 Φεβρουαρίου 1837. Ή άνω-
τάτη έςουσία έξασκεϊται υπό τριών άνεξαρτήτων σωμάτων: ή Έκτε-
λεστική υπό τοϋ Προέδρου, ή Νομίθετική υπό τοΰ Συνεορίου καί ή Δι-
καστική υπό τοΰ Ανωτάτου Συμβουλίου. Καθέδρα τής Δημοκρατίας
Μεξικόν.
Πρόεδρος: στρατηγός Μανουήλ Γονζαλέζ, έ/,λεχθείς τη
II
Ιουλίου Ί 880 (ν. έ'.) επί τετραετίαν.
ΓΕΧΕΑΛΟΠλ ΠΓΕΜΟΛΩΧ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΝ ΚΡΑΤΙΔΙΩΝ.
ΑΓΧΑΑΤΗ.
κάτον.—Αοϋξ Φρειδερΐκος, γεννηθείς τη 17/29 Άπριλίοο
1831, διεδέχθη τόν πατέρα τού Λίοπόλϊον τή ΙΟ/22Μαΐου 1871 είς
τό δουκάτον τής 'Αγχάλτης, περιλαμβάνον τάς ηνωμένας χώρας τής
'Αγχάλτης Δεσώ, Άγχίλτης Κΐΐθεν καί 'Αγχάλτης Βερνβοΰργ, ττρα-
τη,γός τοΰ πρωσσικΐΰ ίππικοΰ. Ένυμφεύθη τη 10/22 Απριλίου 1834
την οΌύκκ—αν Άντωνιέτταν, θυγατέρα τοΰ «ρίγκηπος τοΰ Σάς-
Άλτεμβούργου ΈΒςυάρϊου.—Τέκνα 6.
00 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Β Α ΔΗ.
Μέγα Δουκάτΐν.-—Φρειδερΐκος (Γουλιέλμος ΛουοΌβΐχος), μέ¬
γας δούς" τής Βάδης, γεννηθείς τη 28/9 Σί-τεμβρίου 1826, δ'.εδέ-
χθη κατ' αρχάς ώς άνθηγεμών τόν παιΐρα τού ΛεοπόλδΌν, άντί τού
χρεσδυτέρου άδελφοϋ τού, τή 12/24 Απριλίου 1852 καί έλαβεν ορι¬
στικώς τόν τίτλον τού μεγάλου δουκός τής Βάϊης τή 24/3 Σεπτεμ-
βρίου 1856' ενυμφεύθη τί] 8/20 Σεπτεμδρίου 1856 την μεγάλην δοΰ-
κισσαν Αουίζαν, θυγατερα τοΰ αυτοκράτορος τής Γερμανίας Γουλιέλ¬
μου, γεννηθεΐσαν τή 21/3 Δεκεμβριού 1838.
Έπίδοξος ϊιάδοχος- Μέγας δούς Φρειίερΐκος Γουλιέλμος,
πρωτίτοκος υιός αυτού, γεννηθείς τη 27/9 Ιουλίου 1857.
ΒΑΛΛΕΚ.
Πριγκηπάτον.—Πρίγκηψ Γεώργιος Βίκτωρ, γεννηίεΐς τ?)2/Ι4
Ίανουαρίου 1831, διεδέχθη τόν χατερα τού πρίγκηπα Γεώργιον Φρει-
δερΐκον τή 3/10 Μαΐίυ 1845" βασιλείσας υπό την -/.ηϊεμονίαν της
μητρός τού" άνεςαρτ/ίτως δέ τί) 5/17 Αΰγούστου 1852, άντιστράτη-
γος τοϋ πρωσσικοϋ ίππικοϋ. Ένυμφεΰθη τή 14/26 Σΐπτεμδρίου 1853
-ήν χριγκηπέσσβν Έλένην, Ουγατέρα Γουλιέλμου δουκός τοϋ Νασώ.
—Τέκνα 5.
ΒΡΟΥΝΣΒ1Κ.
Δουκάτον. — Αύγουστος Λουδοβΐκος Γουλιέλμος, δούς" τοΰ
Βροϋνσβικ καί Λουνεδοΰργου, γεννηθείς τη 13/25 Ά-ριλίου 806,
διεδέχθη τόν πατέρα τού Γουλιέλμον Φρεΐδερΐκον, στρατηγός τοΰ πρωσ-
σικοΰ ί-πικοΰ. ',νέλοιβόν οριστικώς την κυβερνησιν τοΰ δΐυχάτου τη
συγκαταθέσει τοΰ πρεσδυτέρου τού άΒελφοΰ τη 8/20 Απριλίου 1831.
ΕΣΣΗ.
Μέγα Δουχίτον.—Μέγας 3:1>ξ Λουδοβΐκος Δ', γεννηθίΐς τϊ)
31/12 Σεχτϊμδρίου 1837, διεδέχθη τή 1/13 'ίίυνίου 1877 τόν θείον
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! 61
τ:υ μέγαν δοΰκα ΛουΒοβΐκον Γ', άντιττρίτηγος πρώσΐ:ς. 'Ενυμφεϋθη
τη 19/1 Ιουλίου 1862 την μεγάλην δοΰκισσαν 'Αλίκην, Ο,ιγατέρα
τής βασιλίσσης της Αγγλίας Βικτωρίας.—Τέκνα ;5.
ΛΙΠΠΕ ΛΕΤΜΟΛΤ.
η-άτον.—Πρίγκηψ Βόλδεμαρ, γεννηθείς τη 0/18 Απρι¬
λίου 1824, υιός τού πρίγκηπος Λεοπόλδου, άντΐϊτράτηγος πρώσσος,
διεοίχθη τόν αδελφόν αυτού πρίγκηπα Λεοζόλδον τη 26/8 Δεκεμ¬
βριού 1873. 'Ενυμφεύθη τη 28/9 Νοεμβριού 1838 την πριγκηπέσσαν
Σοφίαν, θυγατερα τού Γουλιέλμου μαργράβοιι της Βάδης.
Α1ΧΤΕΝΣΤΑΙΝ.
Ήγ5μονία.—Ιωάννης Β', ήγεμών τού Αιχτενυτάίν, γεννηθείς
"ή 23/3 Όκτωβρίου 1840, διεδέχθη τόν πατέρα τού τη 31/12 Νοεμ¬
βριού 1838. (Ό ήγεμών τού κρατιδίου τούτου χατοικεΐ ,συνήθως έν
Βιέννη -/.αί έν Μοραβία κατα τό θέρος.)
ΜΕΚΛΕΜΒΟΪΡΓΟΝ ΣΧΒΕΡΙΝ.
Μέγα Δουκάτον.— Φρειδερΐκος Φραγκΐσκος Β', μέγας ί:ΰς τ;ϋ
Μεκλεμβοΰργου, πρίγκηψ τοϋ Βένδεν, -χβεριν /.α! Ράτσίουργ, γεννη¬
θείς τη 16/28 Φεδρουαρίου 1823, οιεον.θητη 23/7 Μαρτίου 4 842
τόν -ατέρα τού μέγαν ίούκα Παΰλον Φρειοερϊκον, εχει τϊν βαθμόν
στρατηγόν τής Πρωσσίας καί τόν επίτιμον τίτλον ρώϊϊίυ στραταρχου.
'ΕνυμφεΙθη τό πρώτον τω 1849 την Ουγατέρατοΰπρίγκηπίς τού Ρο^ς
'Ε??ί/.υ ΙΛ' Σοφίαν, τί θίύτε?:ν τη 30/12 Μαίου 1864 την μεγά¬
λην Βού/.ιΐΐαν Άνναν, θ^γατ£ρα τί3 πρίγκηπος τής "Εσσης Λουδο¬
βίκου, /.α! τό τρίτον τή 22/4 Ίϊυλίου 1868 την μεγάλην δούκιτσαν
Μαρίαν, θυγατερα τού πρίγκηπος τςύ Σχδβρτζβοΰργ Ρβυδολστάϊτ
'Αϊίλβίυ.—Τέκνα έκ τού α' γάμου 4 καί έκ τού γ' 4.
62 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΜΕΚΛΕΜΒΟΥΡΓΟΝ ΣΤΡΕΛΙΤΖ.
Μέγα Δϊυκάτον.—Μέγαςδ;υς Γουλιέλμος, γεννηθεΐς τη ο/1Τ
Όκτωβρίΐυ 1819, διαδεχθή τόν ττατέρα τ:υ μέγαν 3οΰκα Γεώργιον τή
25/6 Σε—εμβρίου 1860, φέρϊ'. τϊν βαθμόν —ρατηγοΰ τοΰ ίππικοΰ Ιν
τω πρωσσ'.κώ στρατω. Ένυμφεΰθη τη 16/28 Ίουνίΐυ 1843 την μεγά¬
λην διΰκισσαν Αΰγοΰσταν, ιτριγκηπέσσαν ιήςΜεγαλης Βρεττανίας,
θΛγατέρα τοΰ δουκός τής Κανταβριγίας Αδόλφου, θείου τής βασιλίσ-
της τής Αγγλίας.—Διάδοχος ο μΐνογενής αΰτοΰ υιός μέγας δούς Ά-
δόλΐος Φρεΐδερϊκος, γεννηθίίς τη 10/22 Ιουλίου 1848.
ΟΛΛΕΜΒΟΓΡΓΟΝ.
Μέγα Δουκάτον.—Μέγας δούς Πέτρος, γεννηθεΐς ττ] 27/8 Ιου¬
λίου 1827, υιός τοΰ μεγίλου δουκός Αϋγούστου, διεδέχη τόν πατέρα
τού τί) 13/27 Φεδρουαρίου 1833, στρατηγός τοϋ ίππικοϋ έν τω πρωσ-
σικω στρατω. Ένυμφεΰθη τη 29/10 Φεδρουαρίου 1832 την μεγάλην
δίύκισσαν Έλισάβετ, Ουγατέρα τού δουκός τοΰ Σάξ Άλτεμβούργου
Ιωσήφ.—Τέκνα 8ύ5.
ΣΑΞ-ΑΛΤΕΜΒΟΪΡΓ.
Δουκάτον. - Λούξ Έρνέστος, γεννηθεΐς τη 4/Ι6 Σεπτεμδρίου
1820, υιός τοΰ δουκός Γεωργίου, διείεχθη τόν-ατέρατου τη 22/3
Αυ-,'ού.—ου 1833, στρατηγός τοΰ πεζικοΰ έν τω πρωΐσικω στρατω. Έ-
νυμφεύθη τη 16/28 Απριλίου 1833 την 8ούκι~αν Άγνήν, θυγα-
τερα τοΰ δουκός τής 'Λγχάλτη; Λεοπόλϊϊυ.— θυγάτηρ αϋτοΰ πριγκη-
-έΐΐϊ Μαρία, νεννηθεΐσα τη 21/2 Αΰγ;ύττου 1834.
ΞΒΕΪΜΑΡ
Μέγα Λ:Λάτ;ν.—-Κά?:>.1; 'Αλεξανϊρος, μέγας ϊοίιξ τοΰ Σάς-
Βϊιμ^ρ 'Εζενϊχ ν.λ- , γεννηθίίς τη | 2, 2ί Ίουνίου 1818, διεΒέχθη
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 63
τη 26/8'Ιουλίου 1853 τόν πατέρα τΐυ μέγαν δοΰκα Κάρολον Φρει-
δερίκον, στρατηγϊς τού Ιπιπκοΰ Ιν ΙΊρωσσία καί Σαξωνια. Ένυμφεύθη
τγί 26/8 Όκτωβρίου 1842 την μεγάλην δούκισσ»·/ Σοφίαν, θυγα-
τέρα τοΰ αποθανόντος βασιλέως τής Ολλανδίας Γουλιέλμου. — Τέ¬
κνα τρία.
ΣΑΞ-ΚΟΒΟΥΡΓ-ΓΟΘΑ.
Δουκάτον.— Λούξ Έρνέστος Β', γεννηθείς τη 9/21 Ίουνίου
1818, υιός τοΰ δουκός Έρνέστου Α', στρατηγός τοϋ πρωτσικοϋ Ίπ-ικίϋ
καί άντιστράτηγος τοϋ σαξων.κΐΰ, διεΒέχθη τόν πατέρα τού τη 17/29
Ιανουάριον 1844ΛΈνυμφεύθη τν}2Ι/3Μϊίου 1842 την μεγάλην
δούκισσαν Άλεξανδρίναν, θυγατέρα τοϋ μεγάλου δ;υχ.ός τής Βά-
δης Λεοπόλδίυ.
ΣΑΞ-ΜΕΪΝΙΓΚΕΝ.
Δουκάτον.— Δούς Γεώργιος Β', γίννηθεΐς τη 21/2 Απριλίου
1826, διεοέχθη τίί 8/20 Σεπτεμίρίου 1866 τόν πατέρα τού δίΰκα
Βερνάρδον, παραιτηθέντα χάριν τού υίοΰ τού· φέρει τόν βαθμόν ζρώϊ-
σου στρατηγοϋ. Ένυμφεύθη τό πρώτον τω Ί 850 την πριγκηπέσσίν
Καρλότταν, θυγατέρα τοϋ πρίγκηπος 'Αλδέρτου τής ΙΙρωσσίας, τό δίύ-
τερον τω 1858 την δούκισσαν Θ=5?ώραν/ θυγατέρα τοΰ χρίγκη—;
Χοενλόε Λαγ·/·εμ6ούργου Έρνέϊτου, καί τό τρίτρν μοργανατικώς τώ
1873 την Ελένη ν βαρωνίδα τ;ϋ 'Ελοίοΰργ.—Τέκνα 4.
ΣΧΑΟΓΜΒΟΥΡΓ-ΛΙΠΠΕ.
Πριγκηπάτον.—Πρίγκηψ Άϊόλφος, γεννηΟΥις τί- 20/1 Αϋ-'ίΰ-
στΐυ 1817, υιός τοϋ —ίγκηπο; Γεωργίου, διεδέχθη τόν πατέρα τΐυ ττ,
9/21 Νοεμβριού 1860, στρατηγόντίϋ·—;ικοΰ έν τω—ωσϊ'.ν.ωστρατώ.
Ένυμφεύθη τί) 13/23 Ό/.τωβίίου 1844 την τ.ρ'.γ/.Γ,τ.ίπχι 'Κρμί-
ναν, θυγατέρα τοΰ ιτριγκηπος τ;ΰ Βαλδέκ Γεωργίου.—Τέκνα 0.
64 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΡΟΫΣ-ΓΡΑΪΤΖ.
Πριγκηπάτον.—Πρίγκηψ Έρρΐκος ΚΒ', γεννηθείς τη 16/28
Μαρτίου 1846, διεδέχθη τη 27/8 Νοεμβριού 1839 υπό την κηδε-
μονίαν της μητρός τού τόν πατέρα τού Έρρΐκον Κ', άποθανόντα, καί
έκυδέρνησεν ανεξαρτήτως τη 16/28 Μαρτίου 1867, φέρει τόν βαθ¬
μόν ΰ—>στρατήγου έν τω πρωσσικω στρατω. Ένυμφεύθη τ/) 26/8 Ό-
κτωβρίου 1872 την —ιγκηπέσσαν "18 αν, θυγατέρα τοΰ πρίγκηπος
Αδόλφου τοΰ Σχάουμβουργ-Λίππε.
ΡΟΥΣ.
Πριγκηΐυίτον (νεώτερος κλαοος).—Πρίγκηψ ΈρρΤ/.ος ΙΛ', γεν-
νηθε:; τη 16,28 Μαίου 1832, δ-.εοέχθη τόν πατέρα τού πρίγκη-α
ΈρρΤκον ΞΖ' τη 29/1 Ι Ιουλίου 1867, άντιστράτηγος έν τω-ρωσ-
σι/ω στρατω. Ένυμφεϋθη τη 25/6 Φεβρϊυαρίου Ι 838 την τ:ρ:γκηπέϊ-
σχ' Άγνήν, δ:ύ/'.τ-αν τής Βορτε;Λβέρ·1Ύ;ς, θυγατέρα Τ5ί ϊίυκ:ς Εΰ-
γίνίου τής Βυρτεμβέργης —Τέκνα 2.
ΣΧΒΑΡΤΖΒΟΥΡΓ-ΣΟΝΛΕΡΧΑΟΓΖΕΝ.
Πριγκηπάτίν.—ΠρίγκηψΚάρ:λ:ς Γονθιέρος, γεννηίΐε'.ς τη 26/7
Αϋγούττου 1838, υιός τού πρίγκηκος Γονθίέρου, διεοίχθη τόν πα-
τέρα τςϋ παραιτηθέντα τή ο 17 Ίουλίίυ 1880, ένυμφεύθη τη
31 1 2 Ίουνίου 1869 την-ριγκη-ίΐ-αν Μαρίαν, θυγατέρα τοϋ α¬
ποθανόντος πρίγκζ—ς -ου Σάς 'Λλτίμβούργου Έΐίυάρδου, γεννηθεΐ-
σαν τω 184ο.
2ΧΒΑΡΤΖΒ0ΥΓ-Ρ0ΥΛ0ΛΙΤΑΛΤ.
Πρ^ηπάτον. - Πρίγκηψ Γεώ?ν«ς 'Αλβέρτος, γεννηθείς τη
1/23 Ν^μβρίου 1838, υίϊς το3 -ρί-—,ν,-βς Άλβερτοο, διεδέχθη τϊν
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 65
πάτερ» τού τί) 14/26 Νοεμβριού 1869, άντιστράτηγος έν τφ —ωϊ-
σι*ω στρατω.
ΛΟϊΞΕΜΒΟΓΡΓΟΝ.
Μέγα δουκάτον, ηνωμένον προσωπικώς μετά τού βασιλείου τής
"Ολλανδίας, η'ς ό μονάρχης φέρει τόν τίτλον βασιλέως της "Ολλαν¬
δίας καί μεγάλου δουκός τοΰ Λουξεμδούργου, άλ)>ά διοικούμενον αΰ-
τοτελώς καί ανεξαρτήτως.—Τοζοτηρητής άντΐπρόσωζος τού βασιλέως
μεγάλου δουκός έν Λουξεμδούργω ό πρίγκηψ Έρρΐκος της "Ολλαν¬
δίας, άδελφός τού βασιλέως.
ΜΟΝΟΙΚΟΝ ()
Κρατίδιον παρά την γαλλικήν Νίκαιαν, ούτινος ή άρχουσα δυνα-
στεία βασιλεύει άπό969έτών. Ό πρίγκηψ διαμένει εξ μήνας έν Μο-
νοίκω καί εξ έν Γαλλία.—Ήγεμών τοϋ Μβνοίχου Κάρολος Γ', γεν-
νηθείς τ?, 26/8 Δεκεμβριού 1818, διεδεχθη τόν πατέρα τού πρίγκηπα
Φλορεστάν τη 8/20 Ίουνίου 1856, ένυμφεύθη τω 1846 την πριγκη-
πέϊσαν Άντωνιέτταν, άποθανοΰσαν τω 1864.
Υιός αΰτοΰ καί διάδοχοί; πρίγκηψ Άλβέρτος, γενν. τω 1848.
5.
66 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΟΪΡΚΙΑ
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ.
Γεωγραφική Θέσις καί -/.λίμα.
Ή μέν Εΰρωπαϊκή Τουρκία κδΈται μεταξυ των 39°—48° 20' β.
πλ. καί 13° 24'—27° 20' άν. μήκ:υς· (*) ή δέ Άσιατική μεταξΰ
34"—42° β. πλ. καί 24°—45° άν. μ., αί δέ εν Άφρικη κτήσεις
αΰτής'(συμπεριλαμ6ανομένης καί τής Αιγυπτου) μεταξυ 10°—30° β.
τλ. καί 7°—4° άν. μ. Τό δέ κλίμα διαφέρει κατά τόπους. Έν τη
Εΐιρωχαϊκη Τουρκία -/αί τη Μικρά Άσία εΤναι μάλλον εδκρατον είς
τα ορεινά μέρη τής Βοσνίας καί παρά τάς κλιτΰας τού Αΐμΐυ καί έν τη
βορείω Άρμενία, ψυχρότερον έν Συρια, Παλαιΐτίνν), Αϊγύτ:τω καί
Τρ'.πίλει θερμότερον καί έν τη μεσημβρινη 'Αραδία Οερμ.ότατον. Ή
μέση θερμοκρασία έν Κωνσταντινουπόλει είναι 13° 3', ή ά'Κύτίρχ 12°
καί ή κατωτέρα 4 υπό τό μηδενικόν έν Σμύρνη ή μέση θερμοκρασία
είναι 18°, έν Ίερουσαλήμ 24°, έν Τριπόλει (τής Βαρβαρίας) 23°
καί έν Μέκα 31°. Πνέουσι δέ κατα μέσον όρον ετησίως 206 ημέρας
άνεμοι βορειοδυτικοί πρός άνατολικοίις, 106 νοτιοανατολικοι πρός δυ-
ττχβυς, κ»· 53 ημέραι άριθμοϋνται γαλήνης.
'Επιφάνεια καί π?>ηθυσμίς.
Κατά τους νεωτέρους ΰπολογισμους, ή επιφάνεια τής Τουρκίας Ευ-
ρτοπαίκής τε καί Άσιατικής μετά των αυτονόμων έπαρχιών, ήγεμο-
(*) ϊημίΐωτίον ότι ώς ά?ίτηρ!α τού πλάτους λαμβάνεται ό ιιεσταβρινος
φιαίων
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 67
νιών καί λίΐπών ε'ναι 6,352,679 περίπου τετραγωνικά χιλιαμετρα,
καί 'ινα παραστήσωμεν αυτήν διά συγκρίσεας είναι 265ά·λΐς μεγαλει-
τέρα τής Πϊλοποννήσου καί 12άκις τής Γαλλίας (ά'νευ των άποικιών),
ϊση πρός τό τρίτον τής επιφανείας τής Ρωσΐίας (μετά τής Σιβηρίας
κλπ.) καί πρός τό ήμισυ περίπου τής ΣινικήςΑΰτοκρατορίας. Διαιρεΐ-
ται δέ ή έπιφάνεια τής Τουρκίας ώς έςης :
α'. Έν Εϋρώζη
"Αμεσοι κτήσεις......... 165,438
Άνατολ,ική Ρωμυλία(αί)τόνομοςέπαρχία) 35,901
Βοσνία, Έρζεγοδίνη )-/.ατεχόμενα υπό «ι η«κ
Σανδζακιον Νοβι-παζαρ) της Αυστρίας '
ΒϋΛγαρία (υποτελής ήγίμονία) . . . 63,972 326,376
β'. Έν Άσία
"Αμεσοι κτήσεις........1,889,055
Σάμος (ύποτελής ήγεμονία) .... 550 1,889,605
γ'. Έν Άφρικΐΐ
ΝομαρχίαΤρ'.πόλεωςτήςΒαρβαρίας. . 1,033,350
Άντιβασιλείά Αιγυπτου......2,987,000
Ήγεμονία Τύνιδος........ 116,348 4,136,698
Όθωμανική Αϋτοκρατορία..........6,352,679
Ό δέ πληθυσμός τής Όθωμαν.κής Αΰτοκρατορϊας μετά καί των
ΰπίτελών αυτή χωρίον ΰπολογίζετα·. οΰτω:
"Αμεσοι κτήσεις:
Εΰρωπαϊκή Τουρκία...... 4,400,000
Άσιατική Τουρκία.......16,132,900
ΤρίπολιςτηςΒαρβαρίας..... 1,010,000
Τόδλον............. 21,542,900
Χώραι προνομ,ιοϋχοι καί ύποτελεΐς:
'Ανατολική Ρωμυλία...... 815,513 _________
Μεταφορά.........815,513 21,542,900
68 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Μετα?ορά....... 815,513 21,542,900
Βοσνία, ΈρζεγοβίνηκαιΝόβι-παζάρ. 1,326,440
Βΐυλγαρία.......... 1,995,701
Σάμος........... 38,255
Ήγεμονία ΤύνιόΌς . '...... 2,100,000
Άντιδασιλεία Αιγυπτου.....17.400,000
Τό όλον............. 23,075,909
ΌΟωμανιχή Αΰτΐκρατορία......... 45,218,809
Διοικητική διαίρεσις.
ί Ή Όθωμανική Αΰτοκρχτΐρία διαιρεΐται διοικητικώς εις Νομϊίις ή
ί Νομαρχίας (Βιλαγέτια), Επαρχίας (Σανδζχ/.ια), ΎικοΊοικήσεις (Κα-
; ζάδες) ν.αί Λή;χ2υς (Ναχιέδες) ώς εξής:
Νομοι έν τί] ΕνρωπαϊχΓ] Τονρκία.
1. Κωνσταντινουπόλεως κρωτεύουσχ ή ομώνυμος πόλις.
2. Άϊριανουπόλεως » » »
3. θεσσαλονίκης » » »
, 4. Βιτωλίων (Μοναστήρ) >. » »
5. Κίΐσοβας » ή κωμίπολις Πριστίνα.
6. Ιωαννίνων » ή όμώνυμΐς πόλις.
7. Σ/.:ορας (Σκΐυτάρεως της 'Αλβανίας) » »
Έν τφ Άρχιπε(η'ει.
8. Κρήτ/;ς — ωτεύουσα Χανία.
9. Των νήσων τοΰ Αίγαίου, πρωτεύουσα ή Χίος.
Έν τι] Μικρά: Άοίφ
10. ΧοαΒαδίν?ι/.ιαρ πρωτεύουσα ή Προθσα.
11. Καραΐση „ ή Βαλΐυζετίρ.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΑΗΣ 69
13. Ικονίου πρωτεύουσα ή όμώνυμος πόλις.
14. Άγκυρας » » »
15. Άδάνων » » »
10. Διαρβεκίρ » » »
17. Βάν » » »
18. Μ-ιτλις » » κωμέπολις.
19. Δερσίμ » ή κωμόπ. Τζεμισκεζέκ.
20. Χακκιαρί » ή όμώνυμος κωμόκολις.
21. Έρζερΐυμ. (Θεοδοσυυττόλεως) » » πίλις.
22. Τραπεζοϋντος >ι » »
23. Σεδαστείας » » »
24. Κασταμονής % » »
Έν τη Σν()ία και 'Λραβία.
25. Χαλεπίου πρωτεύουσα ή όμώνυμος πόλις.
26. Συρίας » ή πόλις Δχμασ-Λθΰ.
27. Μααμουρέτ-οΰλ-'Αζίζ (Μεσοποταμάς) ή κωμόπολ'.ς Χαρπουτ.
28. Μουσοΰλ πρωτεΰουσα ή ίμώνυμος κωμ:-ολις.
29. Βαγδατίου » ή δμώνυμος πόλις.
30. Χιδζαζ (Άραβία) >» ή Μέν.α.
31. Ύεμένης » ή πόλις Σαναοί.
Έν τί]
32. Τριπόλεως Βαρβαρίας πρωτεύΐυσα ή ίμώνυμος πίλις.
33. Βεγγάζης » » "
Έν τω επισίμω τής Αΰτ5·/.ρατ5?ίας Ήμερολβγίω (Σαλναμέ) ση-
μειοΰται μεταξΐ» των νομών χαί δ τής Βοσνίας καί Έρζεγοβίνης, όστις,
ώς γνωστόν, δυνάμει της βερολινείου συνθήκης ϊιοικε·τ»ι κρίΐωρινώς
υπό της Αΰστρϊουγγρικής κυβερνήσεως- μεταςυ δέ των έ~ρχιων ή νή¬
σος Κύπρος, ήτις δυνάμει συνθήκης ιδιαιτέρας μεταξύ τής Ύψηλή;
Πύλης καί τής Μεγάλης Βρεττανίας κατίχεται πρϊσωρινώ; υπό τής
τελευταίας.
70 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Εΰρωπαϊκή Τουρχία.
Νομός Κωνσταντινουπόλεως
Επαρχίαι εξαρτώμενα1, τού νομοϋ Κωνσταντινουπόλεως :
1. Έπαρχία Νικομηδείας (Ίζμίδ) περιέχουσα [τάς υποϊιοιχήβεις :
1 (*) Άδάπαζαρ, 2 Καραμουσάλ, 3 ΚάνΒαρα, 4 Κέϊδε.
2. Έχαρχία Μετρών (Τσατάλτζας) περιλαμβάνουσα τάς ύπβοΊοιχήσεις:
5 Μεγάλου Τσεκμετζέ, 6 Μικροΰ Τσεκμετζέ, 1 Σηλυδρίας.
Πρός τούτοις αί ύΐΜθΊθτκήσεις (χαΐμαχλμλίκ'.α) 8 Πριγκηχον/,σων,
.9 Βέϊκος, 10 Χιλής καί 11 Κέϊπουζε, ύπάγονται άπ' εΰθείας εις την
νομαρχίαν Κωνσταντινουπόλεως.
Διοικητικώς περιέχει τάς περιφερείας:
Σταυροδρομίου (Μπέη-όγλοΰ) χαί Γα7ατα.
Βεσικτασίου καί Βοσ-όρου εΰρωπαϊκής άκτής.
-κουτάρεως καί άσιατικής άχτής.
Δημαρχιαχά δέ τμήματα περιέχει τα έξή;^ό"έκα :
1. Σουλτάν Βαγιαζήδ. 6. Σταυροδρομίου χαί Γαλατά.
2. Σουλτάν Μεχμέδ. 7. Βίυγιούχδερε (Βαθυρρύακος).
3. Δζεράχ ζασσα (Ύψωμαθείων). 8. Κάνλιδζας.
4. Βεσικτασίου (Διπλοκιονίου). 9. Σκΐυτάρεως (Χρυσοπόλεως).
5. Γενίκϊοϊ (Νεοχωρίου). 10. Καδήκιρϊ (Χαλχηδόνος).
Έχτός τούτων ύπάρχουΐι δημαρχίαι κα; έν ταίς Πριγχηπονήϊί'.ς
ν.α: έν Μαχ,ροχωρίω.
Νομός Άδριανουπόλεως
Επαρχίαι ύπαγόμεναι είς τόν νομόν τούτον:
ι>. Έπαρχία Άϊ^.ανουπόλεως περιλαμίάνου» τάς ΰποΒΐΐΐχήσεις :
120ΰζ:νιν Κνοζροΰ, 13 Μουσταφά πασσά κιοχρουσοΰ, 14 Χάδζα.
4. Ρα·.2εστοΰ (Τεκΐώρ-ντάγ) —ριλαμδάνουσα τάς ύποϊ«ικήσε·.ς: 15
Ήρακλείας, 16 Τσορλοΰ (Τυρΐλώης), 17 Χβριουπίλεως.
} ίί / ί! ούτων χαί των εν άξ.χ% έ/.άστ7)5 πϊραγράϊοι> δηλοΰ-
-α·. ο Λξων άρ·.β[ΐόί των άαρχιων χαι υποοιοι/.ήσεων.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 71
Ο. Διδαμοτείχου (Διμετόκα) περιλαμδάνουσα τάς ΰποδιοικήσεις: 18
Όρτάκίοϊ, 19 Δεδέαγατς, 20 Σουφλί.
6. Τεσσαράκοντα Έκκλησιών (Κήρζ. Κελίΐϊ). Ύπΐδιοικήσεις: 21
Άχτέπολι (Άγαθουπόλεως), 22 Μπαμ-α-Έσκί, 23 Τύρνοβα,
24 Λουλέ Βουργάζ, 25 Μηοόίας, 20 Βιζύης.
7. Καλλιπόλεως (Γκαλλίπολι). Ύποδιοικήσεις: 27 Αΐνου, 28 Μυριο-
φύτου καί Περιστάσεως (Σιάρκ κιόϊ), 29 Κεσίνης, 30 Μαλγάρων.
8. Γκιρυμουλτζίνας. Ύποδιοικήσεις: 31 Έσκιτζέ (Ηάνβης), 32 Άχή
Τοελεπή, 33 Δαριδερέ, 34 Σουλτάν γερί.
Νομος Θεσσαλονίκης.
9. Έπαρχία θεσσαλονίκης. Ύποδιοικήσεις: 35 Στρωμνίτζης, 36
Τικβεσίου, 37 Δοϊράνης, 38 Άβρέτ-Χισάρ, 39 Καραΐεριέ
(Βερροίας), 40 Κιοπρουλοΰ (Βελισσών), 41 Καϊσανϊρ=ίας, 42
Βοδενών, 43 Γενιδζέ-Βαρϊάρ (.Γενιστών).
10. Σερρών (Σερές). Ύποδιοικήσεις: 44 Δεμίρ Χισαρ, 45 Ζίχνης,
46 Δζουμαά, 47 Μελενίκου, 48 Νευροκόπης.
11. Δράμας. ΎποοΊοικήσεις: 49 Σαρή Σιαμπάν, 50 Καβάλλας.
Νομος Βιτωλίων.
12. Έπαρχία Βιτωλίων (Μοναΐτηρίου). Τποδιοικήσεις: 51 Όχρίδος,
52 Περλεπέ, 53 Δζουμαά, 54 Σερβίων(*), 55 Φλωρί·/ης, 56
Κήρτζοβας, 57 Κοζάνης.
13. Πρεσρένης. Τίΐοδιοι/,ήσίΐς: 58 Καλκάν δελέν, 59 Λούμας, 60
ϊς
14. Λεβρών (Λέμπρε). Ύπΐοΐίΐκήσεις: 61 Έλβασσανίου, 62 Κάτω
Δϊβρών, 6Β Μάτας.
15. Κορυτζϊς (Γκιόρουτζε). Τποϊιοικήσεις: 64 Ζάρας, 65 Κολω¬
νίας, 66 Καστορίας (Κεσριέ), 67 Άνασελίτ—ς (Σιατίστης).
Νομος Κόσσοβας.
16. Έπαρχία Πριστίνης. 'ν—διοικήσεις : 68 Ίκεκίίυ, 69 Περτίβας,
70 Κελάν, 71 Βελετζετρίνης.
(*) Μετα την αχώρησιν της θεσσαλίας τη Ελλάδι αί υ—διοιχιί«·ς Χερ-
όίων, Φλωρίνη; χαΐ Κοζάνης άπετΑεσαν ιδίαν έ—?/„■'«» (Μο«τεσσ*?ινλ'/«ον).
72 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
17. Σκοπείων (Οΰΐκ^ούπ). ΎποοΊοικήσεις: 72 Ίστεπίου (Στοβών),
73Παλάγκας, 74 Ραδοβίστης, 75 Κρατόβου, 76 Κοτζάνης, 77
Κομάνοδας.
18. Ν5β;-παζάρ. Ύκοδιοοφεις: 78 Άκοβας, 78 Πράνας, 80 Πε-
ρεπόλ, 81 Τεργοδίστης, 82 Μητροδίτζης, 83 Νίβι-παζάρ, 84
Νόίι-Βαρός
19. Τασλίτζης. Ύποδιοικήσεις: 85 Άκτζέ Χισάρ, 86 Πίκας, 87
Γρό8*ς.
Νομος Ιωαννίνων.
20. Έπαρχία Ιωαννίνων (Γϊοίνγια). Ύποδιοικήσεις: 88 Άϊδονατίου,
89 Φιλιάτων, 90 Κονίτσης, 91 Γρεδενών (Κρέπενε), 92 Με-
τζόβίυ.
21. 'Αργυροκάστροϋ (Έργιρι). 'Υχοδιοικήσεις: 93 Πρεμετής, 94
Πωγο>νιανής, 95 Τεπεδελέν, 96 Χειμάρρας, 97 Δελβίνου.
22. Βερχτίϊυ 'Γκοδιβικίσεις: 98 Ίσκαοπαρ, 99 Αϋλώνος, 100 Τι-
μ;ύριτζας.
23. ΙΙρεβϊζης. Ύκοδιοικήσεις: 101 Μαργαριτίου, 102 Άλαΐί^ιας.
1Ν ορ.ος Σκόδρας.
24. Έ-αρχία Σκίδρας. 'Υπίδιοικήσεις: 103 Λεσίου, 104 ΜιρόΊτίας.
25. Δ^υράτζιυ (Δυρραχίου). Ύποδιοικήσίΐς: 105 Πεκλίν, 106 Τι-
ράν, 107 2ΐ5«αν, 108 Καδάίας. 109 Δζεμπίλ καζαση (νέα
έπαρχία).
ΆρχιπέΧαγο;
Νομός Κρήτης.
26. Τμήμα Χανίων. Επαρχίαι: 110 Χαν'ων, 111 Σελήνίυ. 112
Κιττάμίυ.
27. Σίχχ,ίων. Επαρχίαι: 113 Σφακίων, 114 Άχοκορώνων,
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 73
28. Ρεθύμνου. ΎποόΊοίκησις: 115 Ρεθύμνου. Επαρχίαι: 116 Μη-
λοποτάμοιι, 117 Ά μαριου.
29. Ηρακλείου. 'ΥποΒιοίκησις: 118 Ηρακλείου. Επαρχίαι: 119
Μαλεβυζίίυ, 120 Τεμένους, 121 Πεδιάδος, 122 Μεσαρας.
30. Λασιθιού. Ύποδιοίκησις: 123 Μιραμπέλου. Επαρχίαι: 124
Λασιθιού, 125 Ίίρα-ετρας, 126 Σιτείας.
Νομ,ος των Νήσων τοϋ Αίγαίου.
31. Έπαρχία Χίου (Σακήζ). Ύκοδιοικήσε'.ς: 127 Κώου (Ίστάνκιοϊ),
128 Ψαρρών, 129 Ίκαρίας (Καριότ), 130 Καλύμνου, 131
Λέρου.
32. Ρόδοο. ΎποόΊοικήτεις: 132 Σύμης (Σιονχεκι), 133 Κάσσου,
134 Καρπάθου, 135 Χάλκης.
33. Λήμνου. Τκοϊιοικήσεις: 136 "Ιμβρίυ, 137 Τενέδου (Ποζΐζά
'Αδά).
34. Μιτυλήνης (Μιοιλί). Ύποδ'.ί-.κήσεις: 138 Πλωμαρίου, 139 Μο-
λύβου, 140 Πούνοας.
Μικρά 'Λοία.
Νομ-ος Χουδαβενδικιάρ.
35. Έπαρχία Προύσης. Ύποδΐϊΐκήτεις: 141 Ίνεν.ρλ, 142 ΙΙιλε-
τζίκ, 143 Κεμλε-κ (Κίου), 144 Μο-,Βανίων, 145 Μιχαλητζίου,
146 Γενισεχέρ.
36. Καρά χισάρ σαχήπ. ΎποΒ·.οική«·.ς: 147 Πολοβαϊίν, 148 Τζάλ,
149 Σ»ν3ηκλή, 150 'Αζιζιέ.
37. Κουτάχίας (Κΐτ^ίου). Ύποδιοικήσε·.;: 151 Έσ« σεχέρ, 152
Σ..μαβΓΐ53 Οΰϊάκ, 154 ΚεΒούς.
Νομ-ός Βαλουκεσίρ (Καρασή).
38. Έπαρχία Βαλουκεσιρίου. Ύποϊΐοικήσεις: 155 Άρτά/.ης (Έρ-
ϊέκ), 156 Άδραμυτίου (Έορεμΐτ), 157 Κυϊων.ώ'/ (Άϊίαλήκ),
74 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
158 Πανίρμου (Μπάνδηρμα), 159 Πηγαδητζίου, 160 Κεμέρ
Έδρεμϊδ.
39. Πίγας (Λαρϊανελλίων). ΎποδΐίΐκηΌ-εις: 161 Έζίνης, 162 Άϊ-
βαδζήκ, 163 Ααμψάκΐυ.
Νομος Άϊδίν.
40. Έπαρχία Σμύρνης (Ίζμίρ). ΎποΒιοικήσεις: 164 Βουρλών
(Βρυούλλων), 165 Όοεμησίου, 166 Παϊνδηρίου, 167 θυρών
(Τίρε), 108Τσεσμέ (Κρήνης), 169 Φωκαιών (Φωτζετέϊν), 170
Νέας Έφέσου (Κοΰς'Ατασή), 171 Μενεμένης.
41. Άϊδίν (Ήλιουπόλεως). Τχοϊιοιν.ήσεις ι 172 Ποζδογάν, 173
Πίλδίγάν, 174 Δενιζλή, 175 Σωκίων, 176 Ναζιλλή.
42. Σαρουχάν. Ύποδιοικήσεις: 177 Άλαϊεχΐρ (Φιλαδελ?είας), 178
Άσμα, 179 Άκχισαρ, 180 Περγαμίυ, 181 Λεμιρτζί, 182 Σα-
λιχλή, 183 Σώμ'α, 184 ΤουργουΒλή, 185 Κοΰλα (Κολόης),
186 Κήρ·/. άγαϊζ, 187 Κεδούς.
43. Μεντεσά. Ύποδιοικήσεις: 188 Πουδοοΰμ, 189 Ποζογ-.ουκ, 190
Ταβάς, 191 Κιοπδζεγίζ, 192 Μάκρη, 193 Μαρμαρισίΐυ, 194
Μυλάσου.
Νοιχός Ικονίου.
44. Έ-α?χία Ί/.ονίου. 'Υποοιοι/ήσίΐς: 195 Ήραν.λείας ("Ερϊγλι),
196 Έσπκεσάν, 197 Άκ-σίχίρ, 198 Ίλγίν, 199 Μκη-σεχίρ,
200 Μοζκήρ, 201 Χαδίμ, 202 Σεϊδί-σεχίρ, 203 Καραμάν,
204 Καρά πινάρ.
45. Πουρδίυρίου ('Αλικαρνασΐοΰ). 'Υποοιοικήσεις: 205 Νεφτι, 206
Καρά άγάδζ.
46. Τεκκέ (Άτταλείας). Ύπβδ-.ίΐκήσεις: 207 Άλαία, 208 Έλ-
μαλή, 209 Άκσεκί, 210 Κάς.
47. Χαμίδ (Σπάρτης τής Πΐϊΐδίας). 'Υποδιοικήσεις: 211 Έγιρδίρ,
212 Οΰλου-ορλοΟ, 213 Καρά άγάδζ, 214 Γιαλβάδζ.
43. Νίγδης. Ύποδ-οικήσεις: 215 Οΰρ7.2ΰ(Προ·λθπ·5υ),216 Άκ-σε-
ρίι, 217 Πίρου, 218 'Αραδι—ώνβς, 219 Νέδ σεχίρ (Νεαπό¬
λεως τής Κ3--αοο·/.ίας).
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 75
Νομος Άγκυρας.
49. Έπαρχία Άγ-ώρα;. Ύποδιοικήσεις: 220 Άγιασοΰ, 221 Μπί-
λα, 222 Μπεη παζάρ, 223 Τζηπήν, Όδασή, 224Χαϊμενέ, 225
Σιδρι χισσάρ, 226 Μηχαληδζήκ, 227 Ναλλή Χάν, 228 1>-
πάν οβασσή.
50. Κήρ σεχίρ. ΎποοΊίΐν.ήσεις ι 229 Κεσκ'ιν, 230 Μεδζηδιέ.
51. Καισαρείας (Καίσεριε). Ύποδιοικήσεις: 231 Ίνδζεσοΰ, 232
Δεβελί.
52. Γιοζγάτης. Ύπ=?ιοικήσεις: 233 Μπΐγαζλαγχάν, 234 ΤζοροΙιμ,
235 Σανγ;υρλή, 236 Μαδέν.
Νοαος Άδάνων.
53. Έ-αρχία 'ΑΒανων. Ύποδιοικήσεις : 237 Ταρσοϋ, 238 Καρά Ίκ-
παλλη,· 239 Μερσίνης.
54. Ίτς'Ιλ. Ύποϊΐίΐκήσε'.ς: 240 Έρμενά/., 241 'ΑνΑμορ. 242
Κιουλ-Νάρ, 243Μούτ.
55. Μπερεκέτ νταγή. Ύποδιοικήσεις: 244 Ίσλαχιέ, 245 ΜποΛα-
νήκ, 246 Παγιας, 247 Χάσα, 248 Όΐμανιέ.
56. Κοζάν. Ύπΐδιοικήσεις: 249 Χατζίν, 250 Κάρς ή Ζουλκαδριέ,
251 Φενικέ ή Μζιλάνκιοϊ.
Νομος Διαρβεκίρ.
57. Έπαρχία Διαρβίκιρ (άρχ. Άμιδα). 'Υποϊ'.οικήσεις: 252 Σιλδάν,
253Νίτζα.
58. Μαρϊίν. Τζΐΐυικήσεις: 254 Δζέζερε, 255 Σ;ερνάν, 256 Ότιέ,
257 Νασιμϊίϊν, 258 Μιδιάτ.
59. Μαλάκα. Τποδιοικήσεις: 259 Άκτζέ ντάγ, 260 Βεχεΐ/ι, 261
Χασεν; Μανσοί), 262 Κιάχτα.
Νομος Βάν.
60. ΈπαρχίϊΒά/. Τποδιοι/.ήσεις: 263'Ασφέτ, 264 Χαϊδαρακλη,
265 Κεβάς, 266 Μέκς, 267 Έρδζίς, 268 Κα?τζ5κ;αν, 269
μουοί, 272 Παρκίρ.
76
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Νομός Μπιτλίς.
(51. Έπαρχία Σάρδ (Σάρδεων). ΎποΒιοικήσεις: 273 Άριδα, 274
Ρητίάν, 27ο Σιρββν, 276 Σασοΰν.
62. Μ;ύς. Ύποϊιοικήσει;: 277 Μπουλανηκλάρ μά Ααζκέρ, 278
Βαρτό μά Ένίρ, 279 Βαν-Μοΰς, 280 Άχλατλαρ -/.αί Σασόν,
281 Χασουρ Τόσο, 282 Μουτίκης.
Νομος Δερσίμ.
63. Έπαρχία Χοζάτ. Τποδιοαήσεις: 283 Τσεμεσκιζέκ, 284 Τζαρ-
σανδζϊκ, ί8ο Όβϊϊζήκ.
64. ΜαζΥ/,έρ:. Ί'-ΐδιοαόΐεις: 286 Κηζήλ Έκκλήσα, 287 Παχ.
Νοαος Χακκιαρή.
6ο. Έ-ϊρχία Τζιιλεμέρκ. Ύποϊι:ικήσε·.ς: 288 Μ-ειτ-ουλ-Σχί-
6άπ, 289 Τσιάλ, 290 Ίμαϊιέ.
66. Γκεδάρ. Ύκδιοικήσεις: 291 Σιεμϊινάν, 292 Όρμάν.
67. Έλ5άν. Ύζίίιοικήσεις: 293 ΝορΒΛζ, 294 Σιουκϊίυχτί.
Νομός Έρζερούμ..
68. Έπαρχία Έρζιντζάν. Τποδιοικήσεις: 293 Όβαδζίκ, 296 Κου-
ρώ-Τίάί, 297 Κοζιτζάν, 298 Κεμάχ.
69. Μπαϊμπούρδ. Ύποδιοικήτεις: 299 Μαζκέρδ, 300 Μπασενλέο,
301 Τερτζαν, 302Χανές, 303 Κειΐί, 304 Έίΐρ, 303 Σιραν,
306 Κελκίτ.
70. Μ=αγ:αζίτ. Ύ-διοικήσεις: 307 Άλισχέρϊ, 308 Άντάμπ, 309
Κ·ϊ-/.κλήκ, 3Ι0Δ;αΒ·ν.
• Νομος Τραπεζοϋντος.
71. Έ=ϊ?/.ία Τραπεζοθντος (Τρα-εζόν). Τ—δ'οικήτει; : 311 Όρ-
^(Κοτόωρα), 312 Όφ, 313 Τρίπολις, 3Ι4Βα/.ίΰ?, 3ίο
Σίυρμελδ, 316Κερα5θϋς, 317 Κίορίλέ.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ 77
72. Λαζαής (Ααζυτάν). 'Υποοΐί'.κήτεις: 318 Χόμπα, 319 Αθηναι
(Άτίνε).
73. Γκΐουμόυσχανέ (Χαλδείας). Ύποδιοίκησις: 320 Τυ,οόλ
74. Δζιαν':·/. (Σαμψοϋντος ή Άμισοΰ *). ΎποόΊοικήσεις: 321 Οΰνια
(Οϊνόη), 322 Τσαρσαμπά, 323 Μπίφρα, 324 θέρμα·., 325
Κάτ'.ςα.
Νομός Σιβάς (Σεβαστείας).
7ο. Έ-αρχία Άμασείας. Τποδιο-.κήσεις: 326 Όίμανξζίκ, 327 Κ;ο-
πρού,*328 Ααϊιλίκ, 329 Μεοζίτ-Όιζοΰ, 330 Μεβζιφοΰν, 331
Κιουμοΰς Μαδέν.
70. Το·/.άτ. Τποδιοικήσεις: 332 Έρμπαα, 333 Ζίλε.
77. Σιβάς. ΎποΒιοαήσεις: 334 Νιξάρ (Νεοκαισάρεια), 33ο Μπε-
λιέζ έλΐ, 336 Τήνος, 337 Χαφίκι, 338 Λαρεντέ, 339 Διδρίκ·.,
340 Άζ.ζ'.έ, 341 Κοτς-Γϊερι, 342 Κεσρούν.
78. Κοφαχισάρ-ι-Σνχρκί. Ύποδιοικήσεις: 343 Άλουτσερέ, 344
Χαμιδιέ, 345 Σουσεχρί, 346 Κογιοΰλ-Χισάρ.
Νομος Κατταμονής.
79. Έ-αρχία Κασταμονης. Τπί5ΐοικήσε:ς : 347 Άρατς, 348 Οΰ-
σκουλοΰπ, 349 Ίνέπολις, 330 Τζ·3α, 331 Ζαφίάμπολου, 352
Τατάϊ, 353 Τάς Κ;οπρ·, 354 Τόσια.
80. Μκίλου. Ύικϊιοικήϊεις: 333 Έρε'ίλί (Ποντοηράκλεια), 356
Μ-α?τ'ιν (Παρθέν·ον),357 Αούζξζε, 338Γκε?ε5ε, 339 Γκιοϊνουκ.
8Ε Σινώ-ης. Ύκοδΐίΐκήσεις: 360 Στέφανη, 361 Μπόϊ-Όίασί.
82. Τσαγκιρί (Γαγγρών). ΎποΒιοικήσεις: 362Τσερκέζ, 363 Κα-
λεδζίκ.
(*) Ή έπ*ρ/ί* Άμ.ισοΰ οια το εϋβορον χα'. την —οο8«τητ» τοΰ εν αθτ?,
οιενεργουΐλε'νοα έαπορίου διοιχεΐτϊ'. ανεξαρτήτως τοΰ νθ(ΐοΰ. Μιίνον δέ ώς πρβς
τον διχκστιχαν κλάδον ΰπάγεται τω νο;ιω Τροιπεζοΰντος.
78
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Νομος Χαλεπίου.
83. Έπαρχία Χαλεπίου. Τποδιοικήσεις: 364 Άδελίπ, 36ο Ίΐκεν-
δερουν (Άλεξανδρέττα), 366 'Αντάκια ('Αντιόχεια), 367
Τζκυμζουλ, 368 Μικλχ/, 369 Σουγουρ, 370 Χαρέμ, 371
'Αϊντάπ, 372 Κελίς, 373 Μεσχενέ, 374 Μαρέτ-οΰλ-Οόμάν.
84. Ουρ?α. Ύπίίιοαήσεις: 373 Μτηρεδζίκ, 376 Ρβυμ-Καλε, 377
Σερβέτζ.
85. Ζόρ. Ύπ5δ-.5·.·/.ήσεις: 378 Έλμπ-οΰ-Κεμάλ, 379 Ρεές-οΰλ-
Άϊν, 380 Ράκκα, 381 Οΰρμχάν, 382 Άσαρα.
86. Μαράς. ΎποδΜαήσεις: 383 Έλβεστάν, 384 Άντρΐν, 38ο Πα-
ζαρδζίκ, 386 Ζεϊτούν.
Νομ,ος Συρίας.
87. Έ-αρχία Δαμασκοΰ. ΎχοΒιοικήσεις: 387 Μπαλμπέκ (Ήλιοΰ-
πολις), 388 Μπακά, 389 Δζεμπέλ Καλεμίΰν, 390 Χασεμπιά,
391 Ρασιά, 392 Νεμκέκ, 393 Βαδί-οΰλ-Άδζέμ.
88. Μπάλ-/.α. Ύ™ϊ-.οικήσεις: 394 Σάλτα, 39οΜαάν.
89. Βηρυτοΰ(Μπεϊρούτ).Ύ«δΐίΐκήσε!ς: 396 Σάϊδα (Σιδών), 397
ΣΛρ (Τύρος), 398 Μερϊζιούν.
90. Χοράν. ·Γπ:δ-.ο!·Λήσεις: 39^9 Λζεμπέλ,δουρουί, 400 'Αδζελοΰν,
401 Κανιταρά.
91. Χάμα (Έ-φανείας). Ύ-διοικήσϊ-.ς: 402 Δζεμπέλ-βερεχέτ,
403 Χούμους.
92. Ταραμ-ίυλίυς Σιάμ (Τρίπολις Συρίας). Ύποδ-.ϊαήσεΐς: 404
^Χϊσ«-οϋλ-Έ*?»3, 40ο Σα?ετία, 406 Άκμο>.
93. Άκκχα (Άκρη). ΎΐΜΪ'οικήκις: 407 Χαΐφα, 408 Τιμπέρια
(ΤϊδΕριας), 409 Μέ?§, 410 Να--.ρά.
91. Λαζκιέ (Λαο3;κείας). Ύποδιοικήσεις: 411 Σιχουν, 412 Μερκάπ.
9ο. Κουδ:υ;-Σε?!? (Ίεροϊολύμων *). Τπο?ιοικήσε·.ς: 413 Χαλίλ-
Ρ»χμί", 414 Γάζα, 41 ο Λέδ (Λΰδη), 416 Ίά?α ('Ιί—η).
(*) 'ΕπΕΐδή ή ίτΛ?/ΙΛ Ίερο,ολύ^ων ενεχ» τδν έν αύηί ίερών προ-υνημά-
•ων Μο^ουλμανων, Χ?1~»νών χ*Πουδαίων, χατίχει |ξ«06τΐχ^ βίσιν, οιοι-
":·τ»; αν£ξαρφως -οτ;, - Α
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! 79
96. Διοίκησις ϊρους Λιβάνου. Ύποδιοιχήσε·.;: 417 Πετρΐν, 418
Χαρμπίν, 419 Ζάγαλα, 420 Σιόφ, 421 Κεσρεβαν, 422 Κιορέ,
423 Μετίν.
ΑΊ ύποδιοικήσεις τής αϊιτονόμου ταύτης επαρχίας ύ-ΐδιαιροϋνται είς
διαφόρους δήμους (ναχ'.έ).
Νομος Μαμουρέτ-ούλ-Άζίζ ΓΜεσοποταμίας).
97. Έπαρχία Έργανή. Ύποδιοικήσεις: 424 Μπάλο, 423 Σιδρίκ.
98. Μαμοϋράτ-ο'Λ-'Αζίζ. Ύποδιοικήσεις: 426 Έγίν, 427 Κεμ,πάν.
Νομός Μουσούλ.
99. Έπαρχία Μουσούλ. Ύποδιοικήσεις: 428 ΈρμκΙλ (Άρβηλα),
429Ράνια, 430 Ρεδαντίς, 431 Σαλαχιέ, 432 Κιΐί-σανδζάκ.
!00· Σουλευμανιέ. Ύποδιοικήσεις: 433 Μπαζμπ^ν, 434 Σεχέρ-
παζάρ, 435 Καραδάγ, 436 Γκι.οΧΑ-άμπέρ, 437 Μερεκέ, 438
ΔεχοΙικ, 439 Ζάχο, 440 Ζιμπαρ, 441 Σαντζάρ, 442 "Ακαρα,
443 Ίμαϊιέ, 444 Άϊι-οΰλ-δζείάζ.
Νομος Βαγδατίου.
101. Έπαρχία Βαγδατίου. Ύποδιοικήσεις: 44ο Χαγκιν, 446 Χορα-
σάν. 447 Δελίμ, 448 Σαμάρα, 449 Κιαζιμιέ, 450 Κιουτ, 451
"Αννα, 452Μενδίλί.
102. Μπάσρας (Βασόρας). Ύιτΐδιοίκησις: 453 Κουρνά.
103. Χίλλε.Ύποδιοικήτεις: 454 Διδανιε, 455 Σιμάβα, 456 Σημιέ.
104. Ίμαρέ. (Έπειδή έν τή έπαρχία ταύτη, περιλαμβανούση πολλά
μέρη τής έρήμου, κατοι-λθϋσι νομάρχαι ιρολαι, ών εκάστη Ιχει
ίδιον σεΐχην ώς αρχηγόν, δέν υπάρχουσι·/ ύζοδ'.ΐικήσεις.)
105. Κερμπελα.Ύποδιοικήσεις: 457Ζάρα, 458Ν?3ζέ?, 459Χίνϊιε.
106. Μΐυντεφίκ. Ύποδιοίκησις: 460 Σίβίχ-οΰλ-Σουγ»}/.· (Έκτός
της ΰποδιοικήσεως ταύτης ύπάρχο,υϊΐν έν τη έπαρχία καί άΤ,λα
διαμερίσματα κ,χτβ'.χούμενα υπό νομΐδικών φυλώ/, 2·.5ΐκίυ;χένων
διά τώ1» σείχων αυτών.)
■107. Χεϊζέδ. Ύκοδιοίκηΐις: 461 Κατίφ. (Τα περί των ανωτέρω ε-
«αρχιών λεχθέντα έφαρμόζοντχι καί είς την επαρχίαν ταΐτην.)
80 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
'Λραβία.
ΙΝομος Χιδζάζ.
108. Έπαρχία Δζίϊδϊ. Ύποδιοίκηϊΐς: 462 Ράμπι.
109. Μέκκεί-μουκερρεμέ (Μέκκας). Ύπΐδιοικήυεις: 463 Σεδακίν,
464 Τα'19, 46δ Λεπ;τ, 466 Μασσοΰ.
110. Μεδινέϊ-μουνεδερρέ (Μεδίνης). Ύποδιοικήσεις: 467 Σελεύκεΐα,
468Κογίοί»μ, 469 Μεδαίν, 470 Τισφουν, 471 Ίέμπου-έλ-
μπάχρ.
Νοαος Ύευ.ένης.
111.
Έπαρχία Σαναα. Τ~διοι*ήσε-.ς: 472 Ένές, 473 Γεριμ, 474
Χαζάζ, 47ο Χατζέρ, 476 Χαδδέ, 477 Ρεδδά, 478 Γιεμέν
(Τεμένη), 479 Ζαμάν, 480 Σούδα, 481 Ίμ?άν, 482 Κιόκ-
μπιαν.
112. Ταίζ. 'Γποδιοικήσεις: 483 Τάτιε, 484 Χίδζριε, 485 Άδΐν,
486 Μέκνι.
113. Χάίιοε (ΧοδεϊΒα). Ύποδιοοφεις: 487 Άρίς, 488 Φικκγιέ,
489 Νερδζέλ, 490 Δζεμζέλ·.-ρ·.μ5, 491 Χατζο^ρ, 492 Ζϊι>-
γβδιέ, 493 Ζεμπΐρ, 494 Λίτζα.
114. 'Αττίρ. 'Τποδΐίΐκήσεις: 495 Μπενι-σεχέρ, 496 Δζεμπιέ, 497
ΡιΒζάλι-Άτα, 498 Γαμιδ, 199 Γάνγαρα, 300 Μαχαΐλ.
Νομ,ος Τριπόλεως Βαρβαρίας
(Ταραμπουλούς-ού-Γάρμπ).
115. ΈκϊρχίαΤαραμπουλους-οϋ-Γάρμτ:. Ύιτοδιοικήσεις: 501 Ζα-
6ιέ, ο02 Άΐζ-.λάτ, 503 Γουρμχάν, 504 Μενσεμπε.
116. Δζεμ-ίλ. 'Γζίδΐϊΐκήσεις: 305 Ναλΐυτ, 306 Γαδαμί, 507
Χαφσα, 308 Κάστο.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 81
1" 7. Χουμούς. ' Υποσιοικήσεις: 509 Όρφελε, ο 10 Τερχοΰν, 5 Ι Ι
Σέρτ, 512 Ζιλετίϊν, 513 Μασλάτα, 514 Μασράτα.
118. Φεζάν. (Ή έπαρχία αυτή κατοΐλεΐται αποκλειστικώς υπό νο-
μάδων φυλών.)
Νομός Βεγγάζης.
119. Έπαρχία Βεγγαζης. 'Ίίποδιοικήΐεις: 515 Τζιδζ*μ-ι=, 516
Μπεραασιέ, 517 Οίίδζιλε, 518 Βετσάλου, 519 'Αδακίρ, 520
Λέρνε, 521 Μερίτς, 522 Μπομιχτίκ.
Έν ταίς Άφρικανικαΐς κτήαεσι τής Όθωμανικής Αύτοκρατορίας
περιλαμδάνονται ή τε Ήγεμονία τής Τύνιδος (Τούνους ϊμαρετί) καί ή
Χεδιβεία τής Αιγυπτου (Μησήρι Χεδιβιγετί).
Νομάρχαι.
Νομα'ρχης Κωνσταντινουπόλεως Μαζχάρ πασσάς, φέρων τϊν βαθμόν
βεζύρου.
» Άϊριανουζόλεως Καορ: πασσας (ά7>λοτε πρωθυπουργός).
» θεσσαλονίκης Γαλίπ πασσας, φέρων τόν βαθμόν βεζύρου.
» Βιτωλίων στρατάρχης Αχμέτ Έγιοϋπ πασσας.
)> Κόσσοδας.........
» Ιωαννίνων Άλί Κεμαλη πατΐας, φέρων τόν βαθ. βεζύρ:υ.
» Σκόδρας στρατάρχης Μουσταία Άσίμ πασσας.
» Κρήτης Ιω. Φωτιάοης κασσάς, φέρων τόν βαθμόν βεζύρου.
» Αΐγαίου Πελάγους Ναζΐφ πασσας, φέρων τόν βαθ. βεζύρου.
» Χουδα6ενίΥ/.ιάρ Ίζζέτ πασσας, φέρων τόν βαθμόν βυζύρου.
» Βαλουκεσίρ Ρεσίδ πασσας, φέρων τόν βαθμόν βεϊλέρ βέϊ.
» Άϊδινίου Χ" Νασίδ παστάς, φέρων τόν βαθμόν βεζύρου.
» Ικονίου στρατάρχης Σαΐδ πασσας.
» Άγκυρας.........
» Άδάνων 'Α5ε35:ν πασσας, φέρων τόν βαθμόν βϊζύρ:υ.
» Διαρβεκίρ.........
» Βάν Χασάν πασσας, φέρων τόν βαθμόν βεζύρου.
» Μπιτλίς Άρίφ πασσας, οέρων τόν βαθμόν βεϊλέρ βέϊ.
» Δερσίμ Φικρί πασσας, φέρων τόν βαθμόν βεϊλέρ βέϊ.
82 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Νομάρχας Χχχ.ν-ϊαρή........
» Έρζζρζϊιμ........
» Τραπεζοϋντος Σ'.ρρί πασσας, φέρων τόν βαθμόν βεϊλέρ β;ϊ.
» Σεβαστείας Ρ'.φαάτ χασσας, φέρων τόν βαθμόν βεζύρου.
» Κασταμονής'ΑδοΌυρραχμάν παστας (πρώην πρωθυπουργός).
» Χαλεπίου Δζεμίλ πασσας, φέρων τόν βαθμόν βεζύρου.
)ΐ Συρίας Αχμέτ Χαμδί πασσας (άλλοτε Μ. βεζύρης).
Διοικητής Λιδάνου Βάσα παυας, φέοων τόν βαθμόν βεζύρου.
Νομάρχης Μεσοποταμίας.......
» Μουσοΰλ.........
» Βαγδατίου.........
» Χιδζάζ..........
» Ύεμένης.........
» Τριπόλεως Βαρβαρίας 'Αχμέο Ρασΐμ -αϊϊας, οέρων τόν
βαθμόν βεζύρου.
Κυριώτερα·, πίλεις
μετά τ:ϋ κατά προσέγγυιν πληθυσμοΰ των χατοίχων.
ίκής Τονφχίας.
Κωνσταντινοόπολ-.ς 650,000. — θεσσαλονίκη Ι Ι ο.ΟΟΟ. (*) —
Άορ-αν^πολις Οο,ΟΟΟ. — Φιλιππουπολις 2ί,0·')3. — Σεράγεδον
21,377.
^Αοιατιν.ΐβ Τον(>γ.ίας.
Σμύρνη 130,000.—Ααμϊσκός 120,000.—Βηρυττός 80,000.—
Βαγϊίτιον 80,000.—Χαλέπιον 75,000.—Προΰσα 70,000.—θε:-
(*) "Ολως ήααρτημϊ'νω; το 'Ημερολάγιον τηί Γόθας 6πο€ι5άζει τόνπληθυ-
σμιον τϊίς θεισχλονίχη; είς 60 χιλιάδας. Μόνον οί Ίσραηλΐτχ'. άριβμοΰντα: Είς
65—70 χιλιάδας.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 83
δ5σ·.ού-ολ'.ς (Έρζερςΰμ.) 00,000.— Καισάρεια 60,000.— Μουσϊ'Λ
60,000. — Μαγνησία 40,000. — Σεβαστεία 40,000. — Μαράς ·
ίίο,ΟΟΟ.—Τραπεζοΰς 33,000.—Οΰρφά 30,000.—Βάν 30,000.—
Ίίίουσαλήμ 30,000.—Ά μ.άσεια 20.000.
Στρατιωτικαί; δύναμις.
Κατά σχέδιον έ-ιζ,υρωθέν ΰ-ό της Α. Μ. τοϋ Ιΐυλτάνΐυ κατά Μαί:ν
τού 1880, ή στρατολογία ένεργεΤται ώς /.αί τζρά-.ίρο διά κληρώσεως,
ή δέ ΰπηρεσία διαρκΐΤ. 20 έ'τη, ήτοι 3 έν τω ένεργητικω στρατώ (ν·.ζάμ)
ϊιά τό πεζιχόν ν,ϊί 4 διά τό ίππικόν κα'ι τα άλλα βπλα, 2 έν τ?( έπι-
φυλίκϊ) ή τω Ιτ.' αδεία ένεργητι/ω (ίχτιγιάτ) οιά τό πεζικόν ν.α! 1 δια
τα άλλα δπλα, 3 Άα! 2 έν τη πρώτη -/.α: δευτέρα τάξει τής έφεΒρείας
■/.αί 6 εν τη ΙΟν;φρουρα (μουσταχφήζ). Ώς και πρότερον, ή Αΰτον.ρα-
τ;ρίά διοί'.ρίΐται εί; 7 στρατιωτικάς περιφερείας (ορϊοΰ) κα: εκάστη
"εριφέρε'ια εί; 8 στρατολογιΆα τμήματα. "Ε3ραι των 7 σωμάτων, άτινα
φέρουσιν «υξοντα αριθμόν (—ρώτον, δεύτερον, ζρίχο'ΐ σώμχ κλκ.), εισ!
κατά σειράν: Κωνσταντινίΰπολις (αΰτοκρατοριχή φρουρά), Κοσσοία
(πρότερον Σοϋμλα), Μοναστήριον (Βιτώλ'.α), Ίίρζίροΰμη^ Δαμχσκός,
Βαγϊάτη κ»ι 'Υίΐλένη.
Εκάστη των 6 πρώτωνττερΐφερε'.ών χίρηγεΐ: α' εν ΐώμα στρατιω¬
τικόν νιζάμ, β' εν σώμα ίγίορω') τή; πρώτη; τάξεως ν.οά γ' "έν σώμ.α
έ^έορων τής δευτέρα; τάςεω;. Τό Βέ ζ' σώμα χορηγει" μίνον τόσώμ,α
τίϋ νιζάμ. διά την έπιχώριον υπηρεσίαν. "Εκαστον έκ των 18 σώματι»»
(των 6 πρώτων ττεριφερειών) περιλαμβάνει Βύο μ,οιραρχίας πεζιχΐΰ
έκ 2 ταςιαρχιών εκάστη πρός 2 συντάγματα, δύο τίγματα εΰζώνων,
μίαν μοιραρχίαν ί-πικοΰ έκ 2 τας'.αρ/ιών ^ρ'ς; 3 συντάγματα, εν σύν-
ταγμ.α πεϊινοΰ πυροίϊλ'.κοΰ, τάγμα σν.α-ανέων καί εν τάγμα καί λί-
χ:υς ΰπηρετικβΰ. Τό ζ' σώμ.α περιλαμβάνει ίύο μο'.ραρχίας πίζικοΰ
έκ 2ταξιαρχ!ών εκάστην άνά 2 συντάγματα, 2τάγματα εΰζώνων, Ι
ήμιτύνταγμ-α πυροδολικοΰ κα! 1 λέχον σκοπανέων Εκαστον σύνταγμ.α
—εζιχίϋ εχει 3 τίίγμϊτα ενεργητιν.ά ν.α· 1 έν άποθήκΐ], εκαΐτον σΰν-
τα-,'μα 1--·.κίΰ έ'χει 4 ίλα; ενεργητ·.ν.οΰ ν.ν. 1 άπϊθήκης· τό ΐύνταγμα
■«υ πεοινοΰ κυροβίλ'.κοΰ έ'χε; 4 τάγμ.ατα έ/. 3 λόχων έ'καΐτΐν, ών ε:ς
84 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
εφιπζος, καί δύ.9 τηλίίολοστοιχίάς ορειβατικάς, τα ϊέ τάγματα των
σ/.απανέων 1 λόχον σκαπανέων, 1 γΐφυροπβιών καί 2 ϋπονομοποιών.
Είς ταύτα προσθετέα κα! ή πο?.ιτοφυλακή τού Κράτους -/.αί ή τήί ν3~
μαρχίχς Τριπόλεως της Βαρβαρίας οιοργανισθεΐσα είς 3 συντάγματα
πεζικοΰ έν. 3 ταγμάτων έκαστον -/.αί εν σΰνταγμα ί—;ικοΰ έκ 3 ίλών.
Τα 7 σώματα τοΰ ενεργητικόν /.αί ή πολιτβφυλακή αποτελούσι τ'ίν
μόνιμον στρατόν, άλλ' ό ένεργητικός στρατός έν έκστρατεία περιλαμ-
βάνει μόνον τα ένεργητικά στρατιωτικϊ σώματα των 6 ζρώτων -ερι-
οερειών, μεθ' ών συνενοΰνται έν καιρώ πολέμ,ου τα 12 στρατιωτιν-ά
σώματα τής 1 καί 2 τάξεως των έφέορων. Ό στρατός λοιπόν περι-
λαμβάνει 155 συντάγματα πεζικοΰ ή 6Ί7 τάγμκα (ών 432 ένεργη-
τικά, 144 έν άποθήκη και 41 έπιχώρια), 38 τάγμ.ατα εΰζώνων (ών
36 ένεργηπκοί ν.αί 2 ΐπιχώρια), 115 συντάγματα ίππικβΰ ή 343
ϊλας (ών 432 ένεργητικαΐ, 108 έν άπίθήκη καί 3 έπιχώριαι), 18
συντάγματ» πεδινοΰ πυροδολικοΰ ή 72 τάγματα άριθμοΰντα 216 τη-
λεβολοστβιχίας πεδινάς καί 36 όρειβαταάς, έν ολοις 2θ8 τηλεβολο-
στοιχίας. 1 ήμισύνταγμα έπιχωρίου —ροβολικοΰ καί 6 τηλεβολοστοι-
χίας, 18 τάγματα ένεργητικά καί ενα λόχον έπιχώριον εΰζώνων κα:
18 τάγματα ΰπηρετικοΰ.
Έν καιρώ είρήνης εισί πλήρη μόνον τα επιτελεΐα των στρατιωτικών
σωμάτων, ό δέ στρατός άρ-θμεϊ 300 άνδρας εις τό τάγμα, 100 Γπ-
—υς είς την ί).ην καί 4 τηλεβολο—βιχίας. Τα στελέχη των έφεδρικών
σωμάτων έχουσι 1 ο % (*-νον τοϋ στρατευΐίμου των ένεργητικών σω¬
μάτων, εξαιρέσει τοϋ ίππικοΰ τοΰ ζ' σώματος όπερ άποτελεΐται έκ νο-
μάΒων. Τό στρατεϋσιμον σώμα έν καιρώ πολέμου συμποσοΰται είς
1000 άνδρας κατά ταγμ», ΙδΟΤππους κατ'ΐλην καί 6 τηλεβόλα
•/.ατά τηλεβολοστοιχίαν. Ό ένεργητικός στρατός θά άριθμη έν καιρώ
πολέμου, άνευ των έν άποθήκη ταγμίτων καί των έπιχωρίων^ 468,000
στρατιωτών τοϋ πεζικοΰ, συμπερ-.λαμβανΐμένων καί των εΰζώνων,
64,800 ίτ-έων, 57,600 «υρίδολιστών, 10,800 σκαπανέων καί
9,000 ύι-ρετικοΰ, τόδλϊν 610,200 στρατιωτών.
ένεργϊϊται /υρίως
•/.ών άκτών τεΰ Εΰξείνου καί τοΰ Αΐγαίου.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 85
Τό πολεμικόν ναυτικόν τής Τουρκίας συνίκειτο πρό τοΰ τελευταία
—ολέμβυ έξ 4 30 πλοίων (ών 26 θωρηκτά), βερο'ντων 6ϋ τηλεβόλα
-/.αί ιζλψωμα 28,462 άνδρών.
Ελλείψει νέων δεδομένων περί τής έμπορικής κινή¬
σεως καί της οίκονοιωκής καταστάσεως, παραπίμποντες
τϊν άναγνώστην είς δσα έσημειώσααεν έν τφ ήμιερολογίω
τοϋ παρελθόντος έτους (σελ. 93—95 καί 97—100), με-
ταβαίνομεν είς τό κεφάλαιον τής
Αημο-σίας Έκπαιο'εΰσεως.
Άνώτεραι θχολαϊ τοϋ
1. Ανωτέρα Πολιτική Σχολή
υπο την προστασίαν τής Α.Α.Μ. τοϋ Σουλτάνου.
Πρ:γρζμμα: Άρχβική, κερσική, τουρκική καί γαλλική.—Μαθημα-
τιν,ά.—Φασική.—Άνθρωπολίγί».—Ίΐτορία.—ΈΟνογραφία.—
Πολιτική οίκονομία.—Γεωγραίία καί Στατιΐτική.—Νομικά.
Καθηγηταί: Εΐ/.ΐσι καί τρείς τόν αριθμόν.
Μαθηταί: Διακόσι:1. τον αριθμόν.
"Απασα ή πρός συντήρησιν τής σχϊλής ταύτης δ—άν/; χορηγεΐται
έ"/, τοϋ ϊδιαιτέρου ταμείου τής Α. Μ. τ:ΰ Σουλτάνου. Εΐτί δέ ίεκτοί μα¬
θηταί άνευ βΊακρίσεως φυλής καί θρησκείας, πάσης τάξεως ίιπήχβοι
"?,ς Α. Μ. το3 Σουλτάνου· διαιροΰνται δέ ούτοι είς οικοσίτους και μή·
Ή σχολή κεΤτα'. άπέναντι τοΰ ΰ-ουργείου τής Δημοσίας Έκπαιδϊΰ-
σεως ταρά τό Μχυσωλεΐΐν τοΰ Σου"λταν Μαχμβυδ Β'.
2. Αύκειον «Σουλτανί!».
ΙΙρ;γραμμα:Άραίική, περσική, τουρκική καί γαλλική ίΐΕίχρεωτι-
κϊϊ, Καοϊηβδ ^τεοα^τιβδ βί Ιαϋηϋβ ϊτλτγ^ δικχρεωτικαι /.αί
86
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
έλληνική διά τού; βουλομένους. (Άλλοτε έόΊϊχσ/,οντο καί ή άρ-
μενική κ»! βουλγαρική, άλλ' άπό τεσσάρων έ των αί Οέσεις αυται
κατηργήθησαν.) — Φυσική. - Μαθηματικά.— Φιλοσοφία.—Ί-
στ:ρίχ.— Γεωγραφίχ. — Ζωγραφική ν.α: Ίχνογραφία.—Δι-λο-
γραφί* καί Γυμναστική.
Διεύθυνσις: Τό προσωπικόν τής Διευθύνσεως σύγκϊΐται εκ τοϋ οΊευ-
0υντο3, ΰχοδιευθυντίΰ, λιγιστοΰ, γραμματέως, οιερμηνέως, ΰ—-
λογιστοΰ, ταμίου καί ΐατρΐΰ.
Καθηγηταί: Τριάκοντα καί τέσσαρας τόν αριθμόν.
Προγυμνασταί μετά τοΰ άρχιπρογυμναστοί: Λέκα καί όκτώ.
θερά-οντες: Τεισαρά/.οντα τϊν άριθμίν.
Μαθηταί: 300 έσωτερικοΐ, 20 ήμίτροφοι ν.αί 60 έςωτεριν.οί εκ δια¬
φόρων έθνικοτήτων τής Αΰτϊ/ρατορίας καί εξ αλλων Έπικρα-
τειών.
Ή -χολή «Σίυλτχνιέ» κεϊτα·. έν Σταυροϊρ-μ.ίω έν τω Γα/^χτα-
Σεραΐω.
3. Πολιτική Ίατρική Σ/ολή.
Α'ύτη κείται παρά τα Βυζαντινά άνάκτορα έγγΰς τής πϋλης Άχουρ
ν.αζοϊ.
Πρόγραμμα: Άραβ;-ερϊοτουρχ·.χή καί γαλλική γλώσσα /.α! κάντα
τα μχθήματα τήςϊατρι/.ης έ-·.3Τ(;μης ϊιΒασκόμενα δα τηζ-.υρ-
Κ'.κής γλώσσης.
Καθί-,γτ,ταί: Τριάκοντα καί δύο.
Μαθί-,τχί. Πενταζ.5σΐ5·. μέχρις έςακοσίων.
Εντος τής ΐχολής όπαρχεί κα': ν:σοκομίΐον μετά κεριωρι;μέν:ι>
άριθμΐϋ κλινών.
ΟΊ έκ -.ής σχολης ταύτη; άττοφοιτώντες 5:ρίζ:νται εις Οέΐεις ϊημ:-
τικάς.
λα·. ν/-:τιζ·/ρ/,τι-χ^-.Γι·ι· ,;-,-^ ζν/.-.ζ'. μαθηταί ανευ διακρίσεως ϊι>-
λής ή θρησκείας.
-ημ. Ή Στρατιωτική Ίατρική Σχολή ΰζάγεται τω επί τώ·/
«τρ~·ωτ·.κών ΰ.ϊυργε'ω κΐΐ μνε·'α ταύτη; γίγνεται έν τω ο·κε·'ω
τόπω.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ 87
4. Διδασκαλείον Σχολαρχείων. — 5. Διδασκαλείον Δη-
μ,οτικών.—6. Διδασκαλείον προ; μόρφωσιν διδασκα-
λιστών.
Τα τρία ταυτα οιδατΛαλ.εϊα, ά-ο-/"λίΐστικώς προωριτμένα είς μόρφω¬
σιν οιδασκάλων διά τα σχολεΐα των Μουσουλμάνων, οέν οί/ονται ειμή
μουσουλμανό-αιοας έξ αμφοτέρων των ούλων.
Έν τοίς τρισΐ τούτοις οιϊατ/.αλείοις 8ιδάσκου;ιν ε'ί/.οσ·. ν.αί είς
καθηγηταί, έξ ών ή διευθϋντρια τοΰ βΊδασκαλείου των κορχσίω·' /.αί αί
οιδάσκαλο·. τή; ζωγραφικής ν.αί τής μουσ'.χής εισί Μουσουλμανίδες.
Σημ. Νέαι άνώτεραι σχολαί τ;ί Κράτίυς Ίδρΰθηϊαν έ-' έ-χάτων
τή άρχεβοΰλω εϊσηγήΐει τής Α. Α. Μ. τίϋ Σουλτάν:υ ή Νομική
Σχολή (άνατυΐτηθεΐτα επί νέων βάΐϊων), ή Σχολή των ξένων
■,'λωσσών ■/.αί ή Σχολή τής μηχανικ,ής. Όσονούχω δέ •.δίδον¬
ται κα'ι ή Έμζορική σχ.ολή «Χαμιδιέιι /.αί ή Σχολή τής άραβι-
ν.τ,ς γλώσσης ά^οκλειστικώ;. Τωςντιμεγίστη όΐείλίται ίΰγνωμοσύνη
τ?; Α.Α.Μ. τώ νυν εϋκλεώς βκιλεόϊντι Σουλτάν 'λβϊοΰλΧαμ'τ έ-·, τη
;χΐρίμνί·(, ίγ,ι έν τγ; ΰψηλή Αϋ"ΰ συνέϊει ποιείται υπέρ τής πα·.ϊ;ίας. 'Ιί
"/ε.ιματΓ/.ή 7.ίνη5·.ς, ήτις έχαρα/.τήρ'.σί την εποχήν τής βαΐιλείΐς Α^-
τ;ΰ, μή ίςαιρομ.ίνων οΰο' αυτών των άπωτάτων μεοών, έστί τί, ά-
ληθεία πρωτίφχνέ; τι ·Λαί έ'κτακτίν έν τί, ίστΐρία τής ϊθωμανική;
Αΰτοκρατϊρίας.
Κατώτεραι σχολαί.
Έν Κωνσΐαντ'.νουΓ:λϊ·. σχολαρχΐΐα, προκαταρκτικϊί σχολαί /.αί
οημοτικαί, αποκλειστικώς ωρισμένα*, οιά τό μουσουλμανικόν στοιχείον
ζρρίνω·) καί θηλέων, ΰ-άρχουΐι τριακίΐιαι τριάκοντα βχτώ, ές ών ί-
χχτϊντεσσαϊάχοντα τ:αρθενα-;ωγϊΐί, τα οέ λοιπά αρρενων.
Πρόγραμ-μα των τ:ροκαταρ-/.τικών σχολών : 'Αραβο-ερσοτο^ρ/.ι/.ή.—
Γαλλική.—Κοράνιον.—Ίστορία.—Γεωγραοια. — ΜαΟ;αατι·/.ά
■/.αί Καλλιγραφία.
Πρ;·;ραμ;Αα των οημίτικών : Κοράνιον.—Άνάγνωσ·.;.—Άριθμητική.
—Γράφη.—θρητ/.ευτί·Αχ—Γεωγραΐ.α κατ' έ—τομήν.—"Ιστο-
ρία τού όθωμαν./.οθ Κράτους.—1'ρ*μμ«!κή.
88
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Ό άριθμός των μχθητών των ανωτέρω σχολών ύπολογίζεται είς
18,000—20,000. Περί τους διακοσίους δέ άριθμοΰνται οί όΊδάτ/.αλοι.
Τάς δαπάνας των σχολών τούτων, έκτός μικρών —σών, χορηγου-
μένων Ιπό των γονέων καί κηδεμόνων των μαθητών, λόγω διδάκτρων,
καλΰπτε· τό υπουργείον τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.
Έκτός τούτων υπάρχουσι καί ίϊΐίσυντήρητα πρΐν.αταρκτικά ή δη-
μοτικά σχολεΐα περί τα τριάκοντα.
ΣχολαρχεΙα Έπαρχιών.
Καθ1 όλην την Αΰτοκρατορίαν μίχρι τής σήμερον κατήρτισθησαν
τριακέσια έβδομή/,οντα σχολαρχεΐα αρρενων, εις ά φοιτώσι περί τάς
δέκα καί πέντε χιλιάδας μαθηταί. ΜεταξΙι τούτων δένσυμπεριλαμβά-
νονται τα ίϊιωτικά έκπαιδίυτήρια των Μουσουλμάνων έν Σμύρ-η], Προΰ-
ση, θεΐταλονίκη, Τραπεζοϋντι καί Βηρυττω, καθώς καί τα εν ταίς κυ¬
ριώτερα;; πόλεσι καί πρωτευούσαις νομαρχιών τίνων άπό τίνων έτών
καταρτισήέντα ευάρΐθμα παρθεναγωγεΐα.
Είς τα σχολαρχεΐα ταυτα αποκλειστικώς φοιτώσ*. μουσουλμανίπα:-
2ες, τό ϊέ πρίγραμμα αυτών είναι τό έν τοίς σχολαρχείοις Κωνσταν-
τιν:υπ:λεως, έξαιοέΐε: τοϋ μαθ/^ματΐς τής γαλλικής γλώσσης.
Κείται πλησίον τ ου τεμένους Σουλτάν Σελήμ, άνωθεν τής συνοικίας
Τζιβαλίου.
Έν τούτω διαιτώνται περί τα διακόσια πεντήκοντα όρφανά μουσουλ-
μανικής θρηίκείας, διατηρεΐται δέ διά χορηγιών τής Κυβερνήσεως καί
συν··.σφορών άτομικών.
Λ^ίρϊύει τού όρφανοτροφείου ό (Μουσουλμανικός έκπαιδευτικός
Σύλλογο;,,, ούτινος τα μέλη διϊάσκουσι τα έν τω προγράμματι μαθή-
ματα ϊωρεάν.
Μεδρεοέδες.
Έκτός των ανωτέρω σχολών έν τε τη πρωτευούση καί καθ' 2λην
την Αυτοκρατορίαν υπίρχει μέγας άριθμός ΜεδρεσέΒων, ούς δύνα-
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ 89
τα· τις νά όνομα'ση ίερατικάς κα! νομικάς σχολάς. Αυται συντη-
ρο3νται διά των ττρουίϊων των άοΐϊρωμάτων, 3ι'ών έτροίκισαν αυτάς
ο! ίίρυταί καί κτίτορες, σουλτάνοι, μεγιστανες ή καί άπλίϊ ιϊιώτα'.. Είς
αυτάς φοιτώσι μαθηταί τροηγμένης ήλ'.κίας επ! έ'τη ΐολλά καί τιϊ^
ωρισμένης έποχής οΊΒαΐκόμενοι κατ'αρχαίαν μέθοδον τήνάραίι/ήν,
Όρησκευτικά καί νομικά. Οί μ.αθηταί ούτοι ΐνομάζονται σΐχ-άδες καί
κατά παραφθοράν σοφταίδες, εισί δέ πΐλυπληθίστατΐι εν τε τη πρω-
τευοΰση καί ταίς επαρχίαις.
ι οχολαί.
1. Ανωτέρα Στρατιωτική Σχολή έν Ταξιαίω.
Πρίγραμμα : Άρα5ΐπ£ρσ::ΐυρ·/.'.κή. — Γαλλική. —Τΐ-ΐγραΐία.—
Γεωγραφία ΐτρατιωτική.—Γεωμίτρία.—Τριγωνΐμετρία.—"Αλ-
•,'ϊδρα.—Χημίία.—Άρχιτεκτον.κή.—'03απ;ιία.—- Σ'.οηρϊορ:-
μική καί βχυρωματική.—· Ί-πασία.— Κτηνιατρική.— Τγΐϊΐνή.
—Χεφισμός όπλων.—Πβλεμική τέχνη.
Καθηγηταί: Διευθυντής καί ΰ-ίδιευθυντής μίΓα εΐκοτι 7.χί όκΐώ κα-
θηγητών καί οκτώ ανωτέρων υπαλλήλων τής διευθύνσεως.
Μαθηταί: Τετρακόσιοι μέχρι-εντακίΐίων. _
2. Προκαταρκτική Στρατιωτική Σχολή
Κϊΐμένη έν'τω περιβόλω τής πρώτης.
Πρόγραμμα: Άραβοπερσοτουρ/.ική καί γαλλική.—Γεωμΐτρία.—Τρι-
γωνομετρία.—Κοσμογραφία.—Άλγείρα.— Γεν.κή ίττορία. —
Μηχανική.—Άρχιτεκτονική.— Ιχνογραίία κα'ι Γυμναστική.
Καθηγηταί: Διευθυντής καί καθηγηταί είκοσι καί πέντε.
Μαθηταί: Διακόσιοι.
3. Κατώτεραι Στρατιωτικαί Σχολαί.
Τοιαύται ΰπάρχουσιν οκτώ: Έν Σογουκ Τσεσμέ, παρα την Υψη¬
λήν Πύλην, Γκ»υλχανέ (έντός των Βυζαντννών άνακτβρων), Σουλτάν
ί)0 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΜεχεμέΒ (Ψατίχ), Κςιζα Μουσταφά πασσά (έντός τού Τζιδαλίου),
Βϊΐ'.·/.:ίς, Χρυϊοπόλει, έν ουσί θέσεσιν, έν Τοπτασή καΐ έν ΙΙαϊτάΚα-
πίυση, /.αί έν Έγιουκίω.
Λιοάσκχλΐι: Έν ταίς όκτώ ταύταις σχολαΐς οιοάσκουσιν εβδομήκοντα
■/.αί ίύο οιΒάσκαλΐι.
Μαθηταί: Ό άριθμός των ΐοιτώντων είς αυτάς μαθητών υπερδζίνει
τοΰς δι^χΐΛίοϋς.
Έπιτηρηταί: Εκάστη σχολή έπιτηρεΐται υπό τριών αξιωματικών,
ωστε έν ταίς ίκτώ σχολαΤς ΰ-άρχουσιν εΐ/.:σι και τέσσαρες έπι-
τηρηταί.
4. Στρατιωτική Ίατρική Σχολή
έντος των Βυζαντινήν άνακτόρων.
Διευθυντής: Μάοκο πασσας στρατηγος (φερίκ).
Ύποο'.ε^Ουντής ι Αχμέτ -ασΐας άντιστράτηγος (μ'ρι-λιίά).
Έπόπτης : Χαϊήμ έφένδης άντισυντϊγμ*τάρχης.
ΚαΟηγΓ,τχ: έπίτιμοι: Σπυρίδων Μαυρογένης έφέν5/;ς βχθμοΰ Μπαλΐα·
Σίίί·-.'ίν> έφένδης βαθμοΰ α' τάςεως α' βαθμοΰ.
Καθηγηταί τακτικοί: Φαικ πασσας (ΛελασούΒα), Καλλι'ας έβένοης
β'βαθμΐύ Μουτεμα'ζ, οί συνταγματάρχα·.: Άριστείοη; Ζώτ;ς
βέης, Άντρχνίκ βέης, Φερϊίνάνδ β=/)ς, Άλέξανδρος Ζωηρός
βέης/.α: ΣιΊ-βέης, οί άντισυνταγματάρχαι: Άγκο^βέης, Παυ¬
λάκης (Φενερλή;) βέη;, Άχμέδ Χιλμή βέης, Μεχμέτ Νουρή
βέης, Ναφίζ βέης, Χμκ·ι Ρε;ο.ζή βέ(;ς καί Μ-ονκ:6σκι βέτ,ς
(Πολωνόί), έν ολοις ο»κα καί 'ές μεθ' έτέρων ε'κοσι καί πέντε
καθηγητών καί ΰφηγητών οιαφόρων στρΐτιωτικών βαθμ,ών άντι-
συντ*γμϊτάρχου, ταγματάρχου καί λίχαγοΰ.
Μαθηταί: Έσωτερικοί περί τίΰςτετρακοσίους -εντίίκοντα, έςωτεριν.οί
δέ -ερί τού; πεντήκοντα.
5. Προκαταρκτική Στρατιωτική Ίατρική Σχολή
έντος των Βυζαντινών άναχτόρων.
Καθηγηταί: Δέ/.α καί £ς.
Έ-5·.τη:η:αί. Έ-τά άςιωματικ:!.
ητΐί: Π?ρ· τού; 5·.—οτίαις.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! 91
Σημ. Έν μέν ταίς στρατιωτικαί σχολαΐς γίνονται 3εχτοί αποκλει¬
στικώς μουσουλμανοπαιδες, των μή μουσουλμανικόν·1 κΐινοτήτων, ώς
γνωστόν, άπηλλαγμένων τής στρατιωτιζ,ής υπηρεσίας" άλλ' εν τε τή
στρατιωτικαί) ΐατρικϊ) σχΐλή καί έν τί) προκατϊρχτιχΐ) αυτή; φϊΐτώσι
μαθηταί έξ ολων των έθνικοτήτων τής Αΰτΐκρατορίας άνευ δακρί-
σεως θρησχείας.
Έντος τής ίατρικής στρατιωτικάς σχολής ϋ-άρχει καί νοσοκομείον
μετα εκατόν κλινών, εις 3 γίνονται δεκτο'ι ασθενει; έξ ολων των κΐι-
νοτήτων.
Πλήν των Παρασχευών κα! Κυριχκώ'/, καθ1 έκαστην έν τη σχολΐ,
καρευρίσκονται ΐατροί, χειρΐυργοί καί μαΐαι, έπισκεπτόμενί·. δωρεάν
τους προσερχομένους πολυπληθεΐς άσθενεΐς.
6. Ναυτική Σχολή, έν Χ άλκη.
Έν τη σχολη τα3-Υ) διδάτΛουσιν εΤχοσι και τρείς καθηγηταί τα εν
τω προγραμματι ωρισμένα είοΊκά τη σχολη μχθήματα.
Έν τή σχολη ταύτγ; γίνονται δεκτοΐ μόνον μουσουλμ.ανί~ϊ·.35ς 31 ά
τ:ν αυτόν λόγον, οι' 3ν ν.αί ή στρατιωτική σχολή οέν Βεχετα; μαθητάς
έκ των μή μ;υσ;υ7»;ο.αν.·/.ών κοινοτήτων. .
Πολυτεχνεϊον
έν τω Ίππ:3ρομίω.
Έν τω Πίλυτεχνείω, έν ω γίνονται δεκτ« μαθηταί ανευ ξιαν.ρίτεως
Ορ^σχείας, εκτός τής άραβοκερσοτουρκικής γλώσσης καί τώ*/ στοιχειω-
δών μαθηματων 3·.3άσ/.ονται 300—350 μαθηταί χά; τάς επομένας
τέχνας: μηχανικήν, σιδηρουργόν, λεπτουργικήν, χοσμητικήν, έ-ι-
πλοποιίαν, λ'.θογραίΐχήν, τυ-ογραΐιζήν, ζωγραφιχήν, βιβλιοοίτιχήν,
κατασκευήν στοι/είων, ΰ~;3ηματοποιίαν ν.χί άλλα; παρομ.:ίας.
Διεύθυνσις ν.αί προσωπικόν καθηγητών αΓαρτίζεται έκ 5ί/.α καί ε|
"ροσώπων.
Έντϊς τοΖ υπουρ-,'είου τίΰ Έμπορίου, έν τω τμήματι των Δασών
κ»! Μεταλλείων, συνέστη σχολή ΐϊιαιτέρϊ, είς ήν φοιτώσιν ίΐ β:υλί-
μ*ν:ι νά δ'.ορισθώσιν εις Οεσΐ'.ς έ-:"ών κα! μηχανι/.ών των ϊασών
καί μεταλλΐίων.
92 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Πλήν των στρατιωτικών σχολών υ-αγβμένων τί, όΥλαιοίΌσία τοΰ
ϋπουργείου των Στρατιωτικών, της ναυτικής σχολής, έξαρτωμένης έκ
τοΰ ύζουργείου των Ναυτικών, -/.αί τού τολυτϊχνείου, έκ τοΰ υπουργείω
τίΰ Έμ-θίίου, αί λοιπαί μουσουλμανικα! σχολαί υπάγονται τω υπουρ¬
γείω τής Παιοείας (Μααρίφι Οΰμ.·.μ·.γέ Ναζαρετί), περιλαμδάνοντι δΰο
συμβούλίω, τό διοικητικόν ν.χί το εςελεγκτικόν, διαιρούμενα είς δ·.ά—
5ί?α τμήματχ
Ανωτέρα έλλην.χά έκπαιδευτήρια
έν Κωνσταντινουκόλει.
Μεγόλη τοϋ Γ. ΣχοΧτ] έν Φανοφο).
Ή σχολή αυτή, διάδοχος τής επί Βυζαντινών ταρά τω Πατριαρχείω
λειτίυργοΰσης Οΐκουμενικής Σχολής, άνασυνέστη άμέσως μετά
την άλω-ιν υπό τοΰ άοιδίμΐυ πατριάρχου Γενναΐίου τοΰ Σχολαρίου·
ϊιακοπέν-ων των μ.αθημάτων αυτής, όζατριάρχης Καλλίνικος Β' ό 'Α-
ν.χρνάν, χορηγοΰντος τοΰ αειμνήστου Μανωλάκη τοϋ έκ Καυτορίας,
άπο·ΛατέτΓ/;ΐ5ν αυτήν τω 1691, μεταρρυθμισθεΐσαν τω 1803 καί
καθιδρυθε'ϊσαν εν Ξηροκρήνη.
-κοπς τής σχολής, έχούΐης αλ,λοτε χαρακτήρα φιλοσοφικον καί
Οείλεγίχόν, εστίν ή μόρΐωΐις δ-.δασκάλων. Ό κύκλος των μαϋημά-
των ορ',ζεται οκταετής, έν ίΐαρίθμΐις τάξεσιν, ών τρείς τοΰ σχολαρ-
χε·.;υ, τϊτίαρες τοΰγυμνασίου, τής ανωτέρας εχούΐης χαρχκτήρα ά-
5
Προγραμμ*: Έκτός των έλληνικών /.αί των έγκυκλίων μαθημάτων
διϊάΐκονται εκ των ξένων γλωσσών ή λατινική (έν ζέντε ετεσιν
ώ; -/.α; αί λοιπαί), ή τ&υρκιχή καί ή γαλλι/ή.
Λ·.ά—μοί ο'.εοθυνταί τής σχολής έχρημάτισαν, μετά τΐΰς έν τωΙΕ',
111 καί ΙΖ' αίώνι Ζυγομαλαν, Κορυδαλέα, Αλέξανδρον Μαυρΐκορ-
ΐατον, κλπ., ί'. άείμνηστοι διΐάσκαλϊΐ τοΰ γίν:υς Ευγενώς ό Βούλγα-
ρις, Σϊ?·,".ος ό Μακραΐος, Λωράθεος ό Πρώϊος, ΚωνσταντΤνος ό Κοΰ-
μα:. Σαμουήλ ι Κύ-ριΐς, Νιχίλαος όΛογάϊης καί έφ'ήμών Εϋττά-
Ο'.ίς ι Κ/.«ί5υλβς, ϊιαΒεςάμενος τον Αλέξανδρον Αάσκαριν. Τοΰ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 93
Κλεοδούλου διάδοχϊΐ εγένοντο δ νυν μητροπ:λίτης Νικομηδείας Φι-
λόθεοςΒρυέννιος, ό Καυαρείας Ιωάννης Άνα—«ιάδη; κ»ί ό άρχι-
μανδρίτί,ς Γρηγίριος Παλαμας, διευθύνων άπό τοΰ 1878 μέχρι σή¬
μερον.
Καθηγηταί: Άναγραφονται νίν έν τω —ογράμματι 15, ωνδιδάσκίυ-
σιν οί 1ο, των 3ύο άρχαίων τοΰ γένους διδασκάλων 'ί. Φιλα-
λήθους καί Άντ. Χαριλάου θεωρουμένων ώ; έπιτίμων καθη-
γητών.
ΟΊ έν ενεργεια -/.αθηγηταί εισίν ά εξής: Βασίλειος Καλλίφρων, Άνα-
στάσιος Χουρμουζιάδης, Κωνσταντίνος Ζαχαριάς, Ιωάννης Ά-
ριστοκλής, Ανδρέας Σπαθάρης, Αίμΐλιος Νοννόττης, θεμιοτο-
κλής Σαλτέλης, Ευάγγελος 'Αμαςόπο/λος, Άβραάμ Μαλιά-
κας, ΟδναΙΐΚοαχ, Νικόλαος Βο3ρος, Ιωάννης Χλωρός, ήτοι τ:
όλον καθηγηταί έν ενεργεια μετά τοΰ σχολάρχβυ 13.
Μαθηταί: Μέχριτέλουςοκτωδρίίυή«ν εγγεγραμμένοι 785.
Ή β-.δλιοθήκη τής οχολης κεριλαμδάνει 7,000 ζερίπου τόμων, έν
οΤς καί χειρόγραφα· έ'χει δέ πλουσία; συλλογας φυσι/.ής καΐ χημείας,
ώς και φυσικοίστορικήν, δώρημα τού πρώην ήγεμόνος Μολδαυίας Μι¬
χαήλ Στούρτζα καί τοΰ έν Παρισίοις Γ. Κορωνιοΰ.
Πόροι τής Σχολής εισί τα έκ των εϊσιτηρίων είσΐϊραντόμενα %χζ'
ετίς (1500 περίκυ λίραι όθωμ.), τα έκ τοΰ έν Βασϊαραβία κτήματος
άποφέρΐντος ετήσιον 600 περίπου λίρας, τα έκ των έν τοϊςίεροΐς ναοί;
της πρωτευούσης περιαγομένων δίσκων 300—400 λίραι ετησίως,
όλίγιστα δ' έκ μικρών τίνων οϊκιών κα! έργαστηρίων, καί τέλος λίρας
όθωμανικάς κατ' έ'τος 300—400 ν.ατα μέσον δρον χορηγεΤ ή αδελ¬
φότης «Εηροκρήνη».—Δαπάναι ετήσιαι 3,900 λίραι.
Ή σχολή έφορεΰεται υπό πενταμελοΰς έ?ορί*ς, αποτελούμενης £ -
κάστοτε έξ ενός συνοδικοΰ άρχιερέως, τιΰ καί προέδρου, ενός μέλους
τοΰ Έθν. Μ. Συμδίυλίου, τοΰ κατά καιρόν προέΒρου της ««ηροκρή-
νης», τοΰ καί καθήκοντα άντιπροέΐρου έκτελοΰντος, έν άπΐυσία τ:>
-ροέδρου, καί δύο έτέρων πολιτών, έξ ών ίιβρίζβτ» καί ο της έ^ρια;
ταμίας.
Έ?οροι νυν τής Μ. τοΰ Γ. Σχολής εισίν : Ό μητρόπολις Ιωαν¬
νίνων Σωφρόνιος, έκ των συνοδικών αρχιερέων, Τηλέμαχος Καραθεϊ-
ό-ωρής, έ/, τώνμελων τοΰ Συμβουλίου, ΝιχΛ»ς Ψυχάρης, ώςπροε-
94
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
δρ:; τή; «Ξηρί/.ρήνης», Εοϊτχθυς Εύγενίοη; ν.αΐ Ίάκωίί; 'Αρτε-
μιάΪΓ,ς έΐένϊης, ταμίας- γραμματεύς οξ τ?,ς έφορίας ϊιχρκης άπό τοΰ
ΤΓϊρίντ:; σχ:λ·.λο: έ'τςος, ί έλ των καθη-,'ητών Β. Λ. Καλλίφρων.
Έν Τλΐς ίυνόϊριάϊεϊ'. τής έφορία; υ;Λ-χρίΒρεύί·. /ϊί ό σχολάρχης.
Έμποφΐχη Σχο!ϊ] έν Χάλχΐ],
•ϊρυθεϊσα κατά τό Ιτος 1831. Ή σχϊλή αυτή, οιατελοΰσα άνίκαθεν
ύ-ό την πρθϊταϊία·; τοϋ έν Κωνΐταντ'.νιυπέλίΐ συΐτήματος των Έλλή-
νων έμπίρων, ΐκο-όν κατά τόν -/.ϊνονΐϊμον αυτής ζρ:τίθετα·. τ:υτ; μέν
την ώς :::'·; τε τελειοτάτηνζαρατ/.ίυήν νέων μελλόντων νά £-·.2:0ώσιν
είς τ: Ιμ-όρ'.ον, τΐΰΐο Βέ την παρασκευήν νέων μελλϊντων νά 3-:υΒά-
τύζ·.·ι επ'.ΐτήμην.
Ή σχολή μεταρρυθμ'.ϊδείϊα ν.χ-χ τό 1881—82 ζερ-.έλαβε -λήοη
τόν κύκλον των γυμνασιαν.ών μαθημίτων, εΰρυνθέντος συναμ,α ν.αιτίυ
κύκλου των έμζ:ρ'.κών.
Ή ολη Γ/ολή, οιαιρίυμενη εις ζρογυμνάσιον ν.α: -^μνάσι:·/, σύγ-
•/.ν.-.χ: ΐζ ί/,τώ ένυυτίων τάϊεων τό μέν πρΐγυμνάσυν έ'χει 2ύο ε-
ν.αυϊίου; τάςε'.;, τό δέ γυμνάσιον ες.
Έκτϊς τής αρχαίοις έλληνικήςγλώσσης οιϊΐσν.εται ν.αΐ ήλατιναή.
Έκ των ςίνων γλωσσών ξιξάίκεται ή γαλλική εν Ιν.τίσε:. ή γε:-
μανι/ή, ή άγγλαή καί ή τουρκική.
Οί }.ϊΗτ--Α, 5-βντε; έσωτερικο:, κ*τά τό σχολ'.κϊν ?τ:; 1882—83
■>,-χ' 1!!',). Αί γενόμεναι δαπάναι ήσαν 7,533.90 λ-.ρών οθωμαν.κών.
Είϊϊ-ρά/.Οηταν 7.273.37. "Κλλ-:·μμϊ 260.53. Οί μαθηταί άΓ:τίν:υ-
σιν έτηΐίω; ϊίϊακτρα λίρας ;0. 50. Έγγεγραμμένί·. δέ κατά τ: παρϊν
σχ:/.-/.:ν =τ:ς ήταν 170.
; μ
τίΰ 1!·.
"Ί./ί·. ί: ,ί·.ίλι:Οήκην άςίαν λ:γ:υ, περ;λϊ;Α5άν:υταν τίύχη έν
=λ:ι; 4.Η4. έν :·ς χειρ:γρα5α 156.
Χημ-:·:ν ζληρες ίϊρ^Οέν κατά τό ετ:; 1879 μετ» των άναγκα;:ύν-
των χημ·.χων σκευών καί έργαλείων.
^).λ;γήν όργάνωνίΛΐΛτ,ς Γ.ίΐραματικής.
-Λλΐ',-ην πετρωμάτων εϊ2η 100.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! ί·ό
Συλλογήν ορ'υ/τΐλο-Ίκήν ν.χ> ά-ολ'-θΜμάτων.
Έκμαγίϊα εχ γΰψου τού ανθρωπίνου σώματος 10
Συλλογήν φυτών ξηρών, ε'ίίη 100.
Σφαίρας μεγάλας γεωγραΐίας 7.
Νοσοκομείον -/.α! ιδιαίτερον ίατρ:ν κατοικοϋντα έν ττ, σχολ?(.
Έχει έφημέριον 'β,-ν έν τω ναϊϊίω τής σχίλή;, κΞΐμίνη; ώ;γνω-
ΐ·;:ν έν τ·»; μΐνί, τής Παναγίας έ~ί Οίΐίως τερπνοτίτης.
ΊΙ σχοϊήέφορεΰετϊΐ υπό δι;;.ελϊϋς εφορίίς· ϊ;;ρ;ι ν^ν αυτής γι-':
Α. Ν. Ταμβα'/,ος, Λημήτριος εφένδης Γενι?:υν;3:. Λ'.ε^Ουντής Ιϊ Λ.
τρ'.άοη;, ά'λλϊτε γυμ.ναΐιίρχης Ιν θϊϊίαλϊνί/.1»;.
Θεολθ'/Γ/.η Σχολΐ} έν
::ρ'υθΞ"Ϊ73ΐ -/.ατά τ'ί 1^44 έ-'ι τ;ΰ -ατρ'.άρ/ου Γερμανου. (*) Αυτή :ϋσα
τέλϊΐον γυμνάσιον μετ' άν.αΐΓ,μαϊ/.ών μαθημάτων ^:λί-;ΐίας, ο'.λ:-
λϊγίας καί θε;λογίας, εχόντων -/.ύ/.λ:ν ί·/.ταΐ-ή, -/.ατά τ; τ.ίρζν) ύτώ
της Μ. Έκν.ληΐίας έ~ι·Λυρωθέν ζρΐγραμμα, σκίπεΐ την παρχ-κΐυήν
βϊϊλόγων τ?;ς Άνατϊλικής Έ·/.·/.ληΐίας.
Πλήν τής λατ'.ν.κής έκ των ςένων γλωττών ϊ'.οάτκονται ή τ:υρ·/Γ/.ή,
ή γαλλική κϊΐ ή σλαβων;ρρω77'./.ή. "Ε/ει Ιίιβλ'.ΐήήν.·/·,; άςίαν /.;γ:υ.
~εριλαμ6ανο·υ-αν τερί τάς 7,000 τ;;χων, έν οίς πϊλλά σ~ίυοα"α '/ν.-
ρϊ'γραοα ϋλης τ:ρό πάντων θεολογικής. Λιϊάσν.ΐυΐιν έν αΰτ?, 1·5 ν.α-
Οηγηταί, ί ίέ άρ'.Ομϊς των μαθητήν, πάντων έν αυτή ΐ:αιτ(ύ;Λί·/ων,
άνερχεται είς 85. Ή ΐχολή ΤΛτηρεϊται έκ. των άρχιερατ'.κών έτη-ίων
εϊτφορών, αναλόγως τής έπ«ρχΐϊ7.ής έ/.ά-τ:υ έ-'.χορηγήΐίως, ν.χ: ΐζ
δ/.τάκτων υνΐρΐμών.
II
ί/.'/.τ, ϊ'.τ^.χ ίαπάνη ίΐίζ/ζ'.χ'. είς 4—4 ^
Χ'.λ. λιρών. Ή -χ;λή ά-': Τίυ 1^72 ϊΐΐ'υθύνεται ύ-ϊ τ:ϋ άρχ'.μ. Γερ-
μανοϋ Γρηγΐρα- έ'ΐορ:· 5" αυτής εΐ-ιν οί ίν. των συν;ί·.ν.ών ίρχιερίων,
•/-αθ' α νϊ;;μ·.στα·., ό Έϊέΐϊυ Άγαθάγγελΐς, ί ζρ;ε;ρ:: Ν··/.αία; Α·.5-
νύϊ'.ίΓ. ό Αέρνων Ίωακεΐμ κϊ: ί Βϊίενών ΊερϊθΞΐς.
(*) ΊΙ μ.ονή τί;; 'Αγί»; Τρ'.ίδος, Ιν τ, /.εΐται ή οχολή, άν=χ»ΜΪιΐβη λο τοί
ΜΓ,τροίάνοκ;, χτ-.σβϊΐσ» /.ϊτ» την π»:ά?05·. ν~ό τοί ■ι:-;3.~/λι^·μι
Φωτίου.
96
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
'Ίδιωτιχά έκπαιΟΒυτή^ια έν Κων/πόλει.
Ελληνικόν Αύκειον Ά. Ταγη καί Χρ. Χατζηχρήστου.
Τό Λύν.ειΐν τουτο, άριθμοϋν βίον 12ετή άπό τήςσυστάσεως αυτοϋ,
διήρητα; ί;ς 3 τμήματα, τό δημοτικόν μετά τριών τάξεων, τό σχολειον
μϊτά τριών έτΐίΐης τάξεων κα! τό γυμνάΐιον μετά τεσσάρων, κατά τό
πρόγραμμα των έν Ελλάδι γυμνασίων, διερρυθμισμένον πρός τό τής
Μ. τοϋ Γένους Σχολής, τή προσθήκη των εμπορικώ·;, οΊδασκομένων
θεωρητ'.χ,ώς τε καί πρακτικώς. Έκ των ξένων γλωΐσών πλήν τής λα-
τινικής δΐοάσκεται καί ή τουρκική καί ή γαλλική έν έκτάσΐΐ' ή αγ¬
γλικη κα! ή γερμανιν.ή. Μαθητάς άριθμεϊ έν όλω 168, έξ ών 49 εισί
τρόφιμοί, 29 ήμιτρόφιμβι, εκατόν δέ έςωτερικοί. Οί έν αύτω διδάτΛον-
τες κϊθηγηταί καί διδάσκαλοι άνέρχοντα'. είς 27. Ή πρός συντήρησιν
αυτού έτησία οαπάνη ΰπολογίζεται είς λίρας οθωμ. 3,000. Δίϊα-
κτρα δέ καί τροΦε'ϊα όρίζονται των τροΐίμων μέν τοϋ γυμνασίου καί
σχολείου λίραι οθωμ. 40 ετησίως, των τροφίμων δέ τού δημοτικόν
34- των ήμιτροφίμων δέ τοϋ γυμνασίου -/.αί σχολείου λίραι οθωμ. 22,
τοϋ δέ δημοτικοϋ 18- των δέ εξωτερικών, ο'ιμέντοϋ γυμνασίου καΐ
σχολείου άποτίνουΐι δίδακτρα λίρας οθωμαν.κάς 15. οίδε τοίϊημβτι-
κοϋ 10.
Καίτοι 5έ τό εκπαιδευτήριον τουτο φέρει χαρακτήρα ϊδιωτικόν, έκ-
παιΒεύει οωριαν 35 απόρους μαθητάς έκ των έπιμελών καί χρηστοή-
θων, εισαγομένων τϊ] συστάσει ,τών Πατριαρχείων, ή τοϋ Έλληνικοΰ
Φιλίλΐγικοϋ Συλλόγου, ή των κοινοτήτων.
Ελληνικόν Εκπαιδευτήριον Ί. Βασματζίδου.
Τοϋ-ο ίϊρυθέν τω 1877 καί έπαγγελλόμενον την κατωτατην καί
μέσην εκπαίδευσιν, σύγκειται έκ τάξεων 10, διαιρουμένων είς 3 τμή-
μχτα, ών τα μέν δύο ικριλαμδανουσιν άν ά 3 τάξεις, τό δέ τρίτον 4,
τού κΰκλου των μαθημάτων συντελουμένου εν ΙΟετεϊ περιόδω, αρχο¬
μένη ά-ϊ των στοιχειωϊεστάτων γνώτεων τοϋ άλφαίήτου καί προβαι-
νου— ί ^
νου—
εν αυτώ —·5ς τη
νυμ,ναηακϊ·ς παιϊεύσεως. Ξέναι γλώσσαι διδασ-Λθντα'.
χ ή γαχχ,χί)> ί
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 97
γερμανική, ών ή τουρν.αή κα! ή γαλλιχή ΰ-οχρεωτικώς. Μαθηταί έν
δλω περί τους 100. Καθηγηταί ώς 12. Δίδακτρα καί τροφεΐα ά-οτί-
νβυσιν οί μέν τράφιμοι καί των τριών άνεςαιρέτως τμημζτων λίρας ό-
Οωμανικάς 40, οί δέ ήμιτρόφιμ:1., τού μέν α'τμήματος λίρας οθωμανι-
κάς 16, τοΰ δέ β' 20, τού δέ γ' 24· οί εξωτερικώ δέ τοΰ μέν α' τμή-
ματος λίρ. έθωμ. 8, τοϊ οέ β' 12, οί δέ τού γ' 16.
Ανωτέρα θηλέων
Παρθεναγωγεϊον τής Φιλομούσου Έταιρίας
«Παλλάδος» (*)
ίδρυθέν μετά τοΰ προσ·ι;ρτημένςυ αυτώ νηπιαγωγείου τώ 1874. Τό
παρθεναγωγεΐον τούτο, -ροτιθέμενον την παραικευήν διδασκάλων, διή-
ρηται είς δύο τ|Αήματα, γυμνίσιον -/.αί σχολείον, περιλαμβάνοντα έννέα
τάξεις, έν αίς διδάσκονται, πλήν των εγκύκλιον; μαθημάτων, ή ώ2;κή,
δ χορός, ή γυμναστική καί τό χλειδοκύμβαλον έ'τι δέ εν. των ςίνων
γλωσσών, ή γαλλική, ή αγγλικη καί γερμανική μετά πρακτικών έν
αϋταΐς άτ/.ήσεων. Τό έν αύτω ϊιδάσκον -ροσω-ι'κόν, υπό την διεύθυν¬
σιν τής ελλογίμου Σα~5:3ς Λεοντιάδος, σύγκειται έν δλω έκ 32 διδα¬
σκάλου; των δύο γενών. Έν δέ τώ προίωπικω τοϋ νηπιαγωγείου ττροσε-
τέθη άπό διετίας ή άπό^οιτος τής έν Δρέσδη πρΐτύπου σχολής Με-
λανία Βίγκλερ. Έχει δέ πλήρη όρυχτβλογικήν συλλογήν κα': όργά-
νων φυσικής καταρτιτθεϊσαν δαπάνη τοΰ μ.εγαθύμου Γεωργίου Ζΐρίφη.
Ό άριθμϊς των μαθητριών άνέρχεται είς 230. Πόρους ή σχ:λή ϊγζι
τας έτησίους τακτικάς συνδρομάς των μελών της έταιρίας, τάς έκτά-
κτους διαΐόρων μεγαπλούτων όμίγενών ίωρεάς καί τα δίδακτρα των
μαθητριών ίριζο'μενα ώς εξής: Λτ. 40 των τροΐίμων μαθητριών τοΰ
(*) Ή Φιλομουσος Έ—ιρία .^Iαλλ^ς» 18ρ«8εΐβα τώ 1874 σχο-όν ζατα
τον κανον.σνόν αΐζτ,ί -ροτίθεται χγι μ.£τ;ζ8οσιν της γυμνασιαχης Ιζ-α'.θίΰσίως
είς τα 'ίορνιχ κατΐ το σύστηα» των Ιν Γερμανία πραγματιχών σχολώ·/ (Κβαΐ
δοΚυΙθη^ χαί της ανωτέρας γυναΐχείας αγωγης ε!ς τ« θι^λεα τε'χνα των όιχο-
γ:νών, όίαα ο'ε /.χί την χκάρτισιν οιοασχάλων.
7.
98 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
γυμναοίίν καί 36 των τοΰ σχολείον, 18 των ήμΐ"θ?ι>ων άνεςαιρέ-
τως καί 10 των εξωτερικών γνμνασίου καί σχολείον καί 6 των τοϋ
νηπια-ωγείον. Πλήν των επί διδάκτροις μαθητρι.όν φ:·.τώσι οωρεαν
40 έξωτερικαί καί 12 τρό>ιμοι, γινομέναι δεκταί δια Βιαγωνισμϊυ κ»1
ύττοχρίθύμεναι μετά τό πέρας των σπιυδών των νά μετέλθωσιν έν. ταίς
επαρχίαις τό διδασκαλιών έπάγγελμα· πλήν τούτων γίνονται δεκταί
καί ύτίότροφοι κοινοτήτων επί τω αυτώ σκοπώ, υπέρ ών γίνεται έκ-
-ωσις 25°/ο· Δαπανώνται χρός συντήρησιν τοΰ παρθεναγωγείον τού¬
του τ.ιν. τάς 4,500 όθωμ. λιρών ετησίως. Τό παρθεναγωγεΐον έ—-
τ.-.ι^ζ: τό 12μελές διοικητικόν τής έταιρίας συμβούλιον -/.αί (ομελής
χοσμητεία αποτελούμενη έν. διαπρεπών έ-ί φιλομουσία καί φιλογενεία
δεσποινών.
' Τοΰ διοικητικόν σνμδουλίου μέλη εισί: Χρησ. έφένδης Ζωγράφος,
ζρίεϊοος. Ιω. Άριατοκλής, άντιπρόεδρος, Ιω. Γεωργαντόπουλος,
ταμ'α'ί. Ιω. Βάλσαμος, Ιω. Γκιών, Γεώρ. Καζανόδας, Παντ. Καζα-
νόβας. Νικ. Κοΰζοδικ, Ό3. Νεγροπόντης, Βασ. Σαρακιώτης, Κωνστ.
Σαϊτίνϊκης, Βαό. Σονδατζόγλονς. Γραμματεύς Ν. Κάριος.—Κοσμή-
τριαι 2· αί έςί-ς: Ελένη Σ. Άρχιγένους, Εΰφρ. Λ. Ζ»ρί9η, Έρατώ Β.
Ίωαννίοου, Βιργινία Καλλιάδου, Σόφια Νεγροπόντη, Αίκατερίνη Β.
Σαραν.ιώτου.
Ζά-πειον παρθεναγωγεΐον
Ίΐρνθέν τω 1875 υπό τοΰ μεγατίμον Ήχειρώτον Κωνσταντίνου Ζά"^
κ»· ί::ίαθμιον τω'Αρσακείω άνακηρυχθέν δι' επισημον άναγνωρίτεως
τού έ-ί τής παιδείας ελληνικόν ΰ-ουργείον, σκοπόν έπίσης προτίθετί'.
την ανωτέραν μίρφωΐιν τοϋ γνναικείον ?ύλον καί ιδία την άνά^ειςιν
διδασκαλιών. "Εχον δέ κύκλον μαθημάτων δωδεκαετη, διήρηται :·.;
τοία τ;λήματα, νητΐιαγωγεΐΐν, σχολείον καί γνμνά-ΐϊν. Διδάτν.θϋί'.'·1
έν αύτΐ]ι ϋ-ό την διεύ,θυνσιν τής έλλογίμου Καλλιόπης Κεχαγια ες κα·
εϊ/.ο-·. :ιΐάΓ/.»λοι των δύο γενών. Πρός τοίς έγκνκλίοις μαθήμασι »·.-
δαΐν.ονται έκ των ξένων γλωσσών ΰποχρεωτικώς μέν ή γαλλικη,
ζροαιρίτικώ; δέ ή ά-ρ/λική, ή ίταλική καί ή γερμαν.κή. Έκ των μα-
θητριώ; αΰτ:ΰ άναίαιν;νΐών είς 200 περίπου, 20 έσωτερικαί καί 40
έςωτερικαί έκΐ*'.ϊεύ;ντχ: δκάνη τοΰ ίδρυτοϋ —βσφέροντϊς μέν έτη-
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 99
είως υπέρ τε τούτων ν.αι τού μισθώματος τοΰ •/.χτχττήι.ι.ατος έπέ-/.εινα
των 2 χιλιάδων λιρών, συμπληροϋντος δέ καί τό τυχόν ελλειμμα τής
έτησίας δαπάνης, ανερχομένας εις 4,500 λιρών. Δίοακτρά εισί τα
αΰτά τοίς τοϋ -αρθεναγωγείου τής «Παλλάοος». Ή άνωτάτη έπο-
πτεία τοΰ Ζαππείου άνατέΌειται 3ω3ε·/.αμελεΐ οιοικητικω συμβουλίω
•/.αί έξαμελεΐ κοαμητεία δια-ρεπών επί φιλομουτία δέ—οΐνων.
Τό διοικητικόν συμβούλιον άπαρτίζουσιν οί εξής: 2. Ζωγράφος,
πρόεδρος, Ευστ. Ευγενίδης κα· Ν. Μπλέσα;, άντιπρόεϊροι, Στ. Β:υ-
τυρας, γεν.γραμματεύς, Δ. Ταμβάκος, Κ. Καλλιάϊης, Β. Ιωαννίδης,
Δ. ΓενιδΌυνιας, Ν. Άκατίς, Σ. Παλαιολίγος. — Τάς δέ κοσμητρίας
αί έςής.: Αΐυν.ία ΚαραθεοΕΜρή, Αγγελική Όρλώφ, Άογυρώ Καλ-
βον.ορέση, 'Αργυρώ Ί. Καλβίκορέση, 'Αρτεμι-ία Νικολοποΰλου.
Ανωτέρα έκ-αιΐευτήρΐα έπαρχιών.
Ζωβιμαία ^Σχολη Ιωαννίνων.
Ή σχολή αυτή ιδρυθείσα τω 1828 υπό των άο'.οίμων Ζωτιμαιών
ν.ν. 5>ά των κληροΐοιημάτων τούτων έκτοτε συντηρουμένη, κατη,ίτί-Οη
είς τέλειονγυμνάσιον άπό τ;ΰ 1852. Λιάτημοι αυτή; σχολάρχαι καί
οιδάϊκαλοι εγένοντο Γεώργιος δ Α'ισωτ::; ν.χ·. 'Αναϊτά-ιος ί Σα/.ϊλ-
λάριος, μαθηταί τςϋ έπιοανοΰς τοΰ γένους ϊιϊάϊκάλουΨαλλίϊχ. Λ·.;υ-
Ουντής αυτής ήϊη άπ'ο τοΰ 1880 Μιλτιάϊη; Πανταζής.
Εύαγγελιχή Σχολη Σμύρνης.
Ή σχολή αυτή ίορυθεΐσα τω 1723 έσχε την —οΐωνυμίαν Φιλο-
λογικοϋ Γιιμνασίου έ-Ί τής έττοχης 0;.·/.ονίμ5υ τοΰ Ις Οίκονομων
ν.αί τού Κούμα, 1810. Διέλαμψε δέ κατά τό 1813, οχολαρχοΰν-
τ:ς τοϋ πολλίϋ Βενιαμίντΐΰ Λεσβίίυ. ΜεταρρυθμισΟεΤσα δέ ν.ατα τό
1828 επ: 'Αβραμίου τοΰ Όμηρίλου, μετετρά— είς τέλειον γυμνάσιον
τω 1845 επί Χρυ-:βίρ-;:υ. Γυμνασιάρχης άπό τ:ΰ 1878 Ματθαΐίς
Παρανίχας.
100 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Γυμνάοιον Χίον.
Ή σχολή αύτη προϋπάρχουσα ά~ό τ:ΰ 1840 μετετράπη εις γυ-
μνάσιον τω 1859. Τό Ιστορικόν τΐΰτί γυμνάσιον, όΊαλυθέν άπό τής
τού σεισμοΰ (1881) -ανωλϊθρίας, μόλις έπ' εσχάτων άποκατέΐτη.
Πνθαγόρειον Σάμου.
Ή σχολή αύτη ΰπάρςασα άτ:ό τοΰ 1757 μετετρά-η εις γομνάσιον
μίτά την των ζραγμάτων έν τί, νήσω αποκατάστασιν. Γυμναΐιάρχης
νυν αύτνύ Κωνστ. Γεωργιάδης.
Γνμνάθιον Μιτνλήνης
Ή σχολή αυτή ιδρυθείσα τω 1840 έτελειΐποιήθη τω 1861. Γυ-
μνασιάρχης νυν αΰτοϋ Γρηγ. Βερναροάκης.
Φροντιστήζΐον Τρζπεζοϋντος.
Ή σχολή αυτή μνημονεαομένη άπό τού 660, ήρξατο τακτικώς λει-
τουργοΰσα ά~ό τοΰ 1778, ήτοι άπό τής ε^οχής τοΰ περιπύστου Τρα-
κεζουντίου Ήλία Κανδύλη. Τό Φροντιστήριον άπό τοΰ 1817, άφ' ου
γϊνονται γνωστά τα κατ'αϋτό, διατελεί όν ημιγυμνάσιον, περιλαμδάνον
τρείς τα'ξεις σχολαρχείου καίδύο, έν εΰπορία δέ τρείς, γυμνασίονί. Τό
μόνον δέ ανώτατον άνϊ τϊν Πόντον εκπαιδευτήριον, πολλήν έπιχέαν
εν τγι αρχαία έποχή φωτισμόν, έστί καί νυν, παρά την τταντϊλή πτώσιν
τοΰ άλλοτε άκμάζοντος έν τί) πόλει Τραπεζοΰντος έμπορίου, άριπρε-
πες των γραμμάτων φυτώριον. Διευθυντής νυν αάτοΰ ό περισπούοαστος
έν βιλολόγοις κχί παιδαγωγοΐς Ιωάννης Βεργά3ης.
Η βιβλιοθή/,η τοΰ Φροντιστηρίου ^εριλαμίάνει τερί τους χιλίους τό-
μους, τα πλείστα δέ των β'.βλίων ε'λ! παλαιαί έκδόσεις, θεολογικών,
9·.7νθλογικών κα! ίατοριν.ών. Ηδύνατο ίμως νά πλουτισ^. ειμή τό χά¬
ριν τούτου όρισθέν κατ' ετ;ς εΐσόδημα έκ των ένοειχτικών των μαθητών
δ-.ετίθετο ί-έρ των άναγν.ών τοΰ τΐμείου τής έφΐρίας. (*)
(*) Πλήν -ο: Φϊοι-ι—τ-,ρίου, εν τϊ) πόλ;ι Τ?~εζοΰντος ΰπά?χουτ-.ν εν ν.ν>-
τρ·.χον —ιοαγωγεΐον. π;'ο άιιντ,αον;ύτων /ρόνων καϊ προ τοΰ Φροντιστηρίου σ«-
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 101
Γνμνάθιον Θεθθαλονίκης.
Τουτο, ίδρυθέν τω 1870, έτελειοπο:ήΟη κατά τα τελευταία έ'τη,
άφ' ής ιίία έ-οχής την διεύθυυϊ'.ν αΰτίϋ άνέλαβεν δ άττ'ο τριετίας ήίη
την Εμπορικήν Σχολήν Χάλκης διευθύνων Δημήτριος Ί. Δημητριά-
οης. Γυμνασιάρχης νυν αυτού Αντώνιος Οίκονίμου.
Έν θεσσαλονίκη ΰπάρ/ει πρός τω γυμνασίω καί ανώτερον παρθε-
ναγωγεΐον, όπερ έ'χον χαρακτηρα διδασκαλείον έξ ου έκπέμπονται
αι άνά πασάν την άλλην ΜακεοΌνιαν διδασκάλου περιλαμβάνει περί
τάς 700 μαθητρίας, ΒιΒασκομένα; υπό 8 διΒασχάλων. (*)
Γνμνόοιον Σερρών.
Έ σχολή αυτή μνημονευομένη άπό τής 17'ΐ? έκατονταετηρίδος, άφ'
ής έποχής προσεκτήσατο χαρακτηρα γυμνασίου, -ροάγεται έσημέραι
•/.αί τελειοποιεΐται, μάλιστα δέ άπό τοΰ διορισμοΰ ώς γυμνασιάρχου τοΰ
ν.αλοΰ κάγαθοΰ Ιωάννου Δέλλιου. "Εχον δέ νυν τρείς τάξεις σχολαρ-
χείου καί ΐσαρίθμους γυμνασιακάς, περιλαμδάνει 250 μαθητάς, δι-
ίασκομένους υπό 9 διδασκάλων, 6 τακτικών καί 3 εξωτερικών. (**)
3τάν, 5ν -,.-αρΟεναγωγεΐον όΐλοιο'αοροον τώ παιοαγοιγείω ΊδρυΟ'εν χχτα το 1855
"/.αι 4 νηπιαγωγεΤα. Το όλον των μαθητευομίνων άνέρχεται εις 1250. Ο α-
Ρ'.ίμ.ός των οιδασκάλων δεν ίιπερδαίνει συνήθως τού; 25, ών 7 διδάσ/ιουσιν ά-
ποχ,λειστιχώί εν τω Φροντ·.τττ(ρίο>. Ή οαπάνΐ) πάντων τούτων άνέρχεται εις
1200 λίρας Τουρχίας, ών μόνον 60—80 εισί τταχτιχον έχ χττ)μιάτων ε!σόδη[ΐα·
"α λοιπά προε'ρνονται έχ οιχαιώματο; ε!σιτ/)ρ(ου χ αί εχουσίων 5) χαταναγχα-
στιχών συνεισφορών.
(*) Πρός τοΤς βυτωρίοις τούτοις της ανωτέρας ε»—ιδεύσεως ύπάρχουσιν έν
^ πόλει θεσσαλονίκης τέσσαρα πάιδαγωγεϊα (σονδιδαχτιχα) πε,αιλα(Λ.βάνοντα
'-Άο τοΐις 400 μαθητάς, ίιδασχοαε'νους υπό 13 διδασχάλων, χαί πε'ντε νηπια-
γωγεΐα περιλαμβάνοντα περι τα 600 νήπ·.α. Ί'περ της συντηρήσεως των εχ-
παιοευτηρίων τούτων δ*πανώντα·. ετησίως 2,500 όθωα. λιρών, προερ-χομε'νων
έζ ζληροδοτηαάτων, διχαιώ,ιιατος εισιττ,ρίων, λαχείου χα'ι εχτάχτων εισφορών,
περί ί,ν εν έχτάσει ε'ίπομεν έν τω ήμερολογίω τοΰ παρελθοντος ετους, εν ταίς
ύποσηαίΐώσεσ; των σελ. 275 χά ι 276.
(**) Πλήν το^ ανώτερον τούτου έ/.παιοευτηρίου ύπάρχουσιν έν Σϊ'ρραις εν
■/εντριχόν —?Οεναγωγ=?ον έχον ούο τάξεις γυριΐσιαχας, έν ω οιδάσζουσιν 7
102 ' ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Γνμνάθιον ΒιτοΑίων.
Ή άπό τοΰ 1780 τ) 1790 ΰπάρξασα σχολή έλαβε την —οσηγο-
ρίαν γυμνασίου τω 1872, Ιχουσα τότε δύο μόνον τάςεις γυμνασια-
■/.άς· άπό των χρίνων δ' έκείνων συμ.πληρωθϊΐσών των τάξεων άνε-
γνωρίσθη καί υπό τής έλληνικής κυβερνήσεως ώς τέλειον γυμνάσιον.
Υπέρ τοΰ όλως λιθοκτίστου αΰτοΰ χαταστήματος άνεγερθέντος τω
1848 έδαπανήθησαν λίρ. όθωμ. 2,000 καί έπέχεινα, έξ έκουσίων το-
πικών συνεισφορών καί έκ τοΰ ταμείου της μιας κ»ί μένςς τότε έχχλη-
σίας, φερωνΰμου τοΰ μεγαλομοίρτυρος Δημητρίου. Βιβλιοθήκην έχει μι-
κροΰ λόγου αξίαν. Διευθύνει δέ νυν τό γυμνάσιον Βιτωλίων ό πρώην των
έν Φιλιι—ουπόλει Ζαριφείων διευθυντής Φίλιππος Δ. Σακελλαρίου. (*)
διδάσχαλοι, ες οημοτιχζ σχολεΓα, ών εν χορασιαχον, και τρ!α νηκιαγωγεΐ*· ό
δ^ άριθμ,ος έν γε'νε: των μιαθητών και ^χαθητριών άνερ'/εται εις 1200.
(*) Προ αμντ,μιονεύτων χρόνων «πηρ"χεν εν Βιτωλίαις γρα^ματοδιδασ/.α-
λεΐον. Τί,ν αρχήν δ'ε της Ιδρύσεως σ/ολείου δεν ένθυΐϋοΰν-αι ούδ' οί πρεσβύ-
τατοι των κατο!χων. Είς μ-όνος διδάσκαλος [χετα βοηθου, λα[χβανομένου έκ των
όΊαχρ,.νο,χενων μαθητων αϋτηί, ειργάζετο έν τω τχολείω' προΐόντο; δέ τοΰ χρό-
νου -ροσεΐέθησαν χαι ετέροι. Ζωή δ' εν αύτω ήρξατο άπο τοΐ 1852· χαθ' οαον
δέ ό των ααθητών άριθμ,ος και αί τοττικα: άνάγκαι ηυζανον, προσελαιχβάνοντο
χαι νέοι διδάσϊίαλοι.
Ή σύστασις παρθίναγωγείου χρονολογεϊται ατζο τοΰ 1855. Τουτο έλειχοΰργε'.
επί τίνα ετη έν ΐδιωτ'.κί) οΐχίΐί, έκ^ισθου^ε'ντ] υπο τί;ς κοινότητος. Τί) δέ 1876
ηγορασθη αντι 1100 λ'.ρών όθωα. εύρΰ-χωρος οΐκία, ήτις τρο^οποιηΟεΤσα προση¬
κόντως εχρησίμευσεν ώς παρθεναγωγεΐον. ΆπΌ διετίας δέ, ήτοι απο τοΰ 1882,
λειτουργίΤ έν τω νεοδμήτφ καθ'.δρύμιΐτ1., οτκρ άνήγειρεν ή φιλο^ουσία των έν
Αλε,ανδρε'.ΐ -ολυταλάν-ων άδελΐών Λημητρίου, καταβαλόντων πρός αγοράν
γηπε'δου καί οικοδομήν υπέρ τας 3,000 λφών αγγλικών.
4η;«τικα σχολεϊα ΰπάρ·/_ουσι νυν έν Β'.τωλίο'.ς πίντ:, ίϊν τϊ ούο εισ; τίλε'.α,
το τρίτον ή[ΐιτελες, ΐα δέ ετέρα δύο /ρη'ζουσι —ουοαίας βελτ·.ώσεως. Ή πρώτη
οημ,οτική σχολή εχει επί—ς κΐτίστηαα λιθόκτιστον, έν τω αύτω δέ περιβόλω
'.ορυται /.αι τΌ τοϋ γυμνασίου.
Ληπιαγωγεια ΰπάρχουσ; τρία. Την έκ θεαελίων δ' ανέγερσιν χαταστήμιατος
ϋπ:ρ τοΰ δευτέρου νηπιαγωγείου έν τω περιβόλω, έν ω κα το τοΰ δευτέρου δη-
μ.οτ·.κοΰ ;«οδό[ΐηται, άνΛαβεν ή φιλογενε'στάτη' Μαρία Α. Οίχονόμου, χήρα τοΰ
"Αναστασίου Οίκονόμου, καταόαλοΰσα 225 οθωιι. 'λίρας.
Ό άρ·.Οαος των μαθητών συ;^π*ντων των ένΒιτωλίθ'.ς έκ-αιοευτηρίων άνίρ-
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 103
Γνμνάθιον Άδριανονπόλεως.
"Υπαρξις σχολής έν Άδριανουπόλε'. μνημονεΰετ»·. άπό τοΰ έ'τους
1362. Ένεκα ομως των κατά τό 1490 καί 1515 έπισυμβασών πυρ-
κϊϊών, τα πάντα έξαφανισασών, ή σχολή γίνεται ιδία ή^.ΐνγνωστή άπ'ο
τού 1550, διευθυνομένη υπό Ιωάννου τοΰ Ζυγομαλα τοΰ Άργείου.
Κατα δέ τό 1819 μεταρρυθμισθεϊσαν φροντίδι τοΰ περιπύστου μητρο-
πολίτου Λωροθέου τίΰ Πρωΐΐυ, διηύθυνεν ό άείμνηστος Στέφανος Κα-
ραθεοδωρής, διδάσκων την αρχαίαν ελληνικήν, τα μαθηματικά, την
ρητορικήν καί την φιλοσοφίαν μετά δύο έτέρων διδασκαλίαν. Ά πό δέ
τΛ 1878 έκ νέου διαρρυθμισθεΐσα αυτή προσέλαβε χαρακτηρα γυ-
μναΐίου- πρώτας δέ αΰτοϋ γυμνασιάρχης εγένετο Ιωάννης ο Βεργά-
δης, ό τό έν Τραπεζοϋντι Φροντιστήριον νυν διευθύνων, διάδοχος
δ1 αΰτΐϋ Γεώργιος ό Παγίδας καί τούτου Χριστόφορος ό Σαμαρταοης, ό
μέχρι τοΰ νυν γυμνασιαρχών.
Τό γυμνάσιον Άδριανουχόλεως έχον μέχρι τοΰ νυν τρείς τάςεις γυ-
μνασιακάς, άπό τοΰ προσεχοΰς ετους προσκταται καί τετάρτην καταρ¬
τιζόμενον ούτω είς τέλειον γυμνάσιον. (*)
Άπό τοθ 1881 τό γυμνάσιον έ—οικίσθη διά μεγαλοπρεπΞστάτου
κτιρίου, ωκοδομημένου έν τη αυτή θέσει, έν η έ'κειτο ή άπό τ:ο 1711
χ?ονο> ογουμένη σχολή, ής τό κατάστημα, άνεγερθέν έκ βάθρων τω
/.εται είς 1272, ό δέ των διοασκόν-ων αμφοτέρων των γενών είς 23 Αί δα¬
πάναι -ής συντηρήσεως αυτών άναβαίνουσιν εις 2,000 οβωμ.. λιρί,ν. Ο;. δέ πο-
ροι, συμχοσούμενοι ανω των 1000 λιρίν, —γάζουσιν έξ άχινήτων χτη«των,
έ·/, κληροδοτημ.'άτων, εκ τοΰ έχχλησιαστιχοΰ τ«|ΐ:ίου χαΐ έκ προαφετιχών^συν-
δρομιών, τοΰ έλλε'α^ατος άναπληρουμε'νου έκ συνδρο,αών των εξω ο^ογ:νων.
(*) Τα έν Άδριανουπόλει έλληνικα ίχπαιδευτήρια άνερν.οντοιι έν ολοις είς
Ιϊ>, -ριλαμβάνοϊτα υπέρ τας 2,300 ^αθητών. Λαπανώνται δέ πρός συντήρησιν
τούτων περ'ι τας 3,000 όθ. λιρών. Μνείας ιδιαιτέρας αζιον τυγ/.άνει το παρθε-
ναγωγεϊον. Περιλαμβάνει τουτο 4 τάξει; της πρωτοβαθμίου, ήτοι προγυρασ-.»-
■'·?,; έχπκδεύσεως, χαϊ δύο γυμνβσιαχα;, άριβμοΰν 6περ τας 200 μα^,τρ!»:.
Προχ/,ταται δέ όσονοΰπω χαΐ -/αραχτηρα διδασκαλείου δια τη; προσθηχης π»·.-
ο»γωγικώνμ»βημ»των. Δυστυ/ώς το χ*τ«—)[ΐ», εν ω νυν έγχκε'σ-χε το παρ-
γεΐον, δύνατα·. 'ίσω; να" Χ?ησΐ[ΐεύσΓι, καθα αυτόπται έβεβαίωσχ- ή(ΐ»ί,
ρών, ούχι ομως κα· ώ; χατάστηα» καρθεναγωγείου, πολλοΰ γε κα; οίΐ·
ΟεναγωγεΤον
ώςίχυρών, _.Λ. ....... . .,
-;ον «παιτίΐ ή άξιο-ρε'πεια χαί ή φιλο-ψία τοΰ εθνους ηαών.
104
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
1847 -/αί έπεκταθεν τώ 1879, έπυρπολήθ/; κατά Φεβρουάριον τοΰ
1880. Υπέρ τής οίχοδομής τοΰ νέου χ,τιρίου έδαπανήθησαν περί τάς
3,500 ΐθωμ. λιρών, μή ύπολογιζομένης τής άςίας των λίθων, οω-
ρηθέντων τη κοινίτητι υπό τού τότε γενικοΰ δΊοιχητοΰ Ραοΰφ πασσά.
Ή σχολή έκέκτητο αξίαν λίγου βιβλιοθήκην, περιέχουσαν χαίχει-
ρίγραΐα. Είτε £μως έξ ολιγωρίας, είτε ά'λλων ένεκα λόγων, τ7 βι-
βλία ταυτα, έν άτάχτω ν.είμενα σωρω, εγένοντο επί των τελευταίων
τούτων έτών βορά των σκωλήχων καί τοΰ εΰρώτος. Εί έ'κτοτε χείρ
εϋίεδή; κερυυνέλεξε τα ναυάγια, σώΐασα ο,τι ηδυνήθη, άγνωστον.
Κατωτέρα έκτταιδευτήρια
έν Κωνσταντινουπίλει *αί τοίς προαστείοις.
Σχολειό, Φαναρίον.
Ίωακείμειον παρθεναγωγϊΐΐν, διαιρούμενον είς τρία τμήμ,ατα,
νηπια-,'ωγΞΪου, σχολείου καί γυμνασίου, άριθμεΐ περί τάς 300 μαθη¬
τρίας.—Λιϊάσκαλοι: Χρυαούλα Ίωχννίδου, Βιευθύντρια, Π. Άσπριώ-
του, Α. Κρητικού, Α. Γιακοΰμα, Ζ. Άΐ-ριώτου, Α. ΔιογενίϊΌυ, Αεόν-
τιος Έλευθεριάδηϊ, Α. Χουρμουζιάδης, Α. Αημητριάϊης, Α. Σ-αθά-
ρη;. Λιμ. Νοννόττης, Κ. Ζαχαριάδης, Ζησιμό-ουλος, Κ. Φω/.αευς,
Ο». Ιίοιιχ. Νηπιαγωγός Β. Λαμ.-ή. — "Εφοροι: Ό μητροπολίτης
ΊΙρΛ/.λίία; Γρηγίριΐς, πρόεδρο;, Δημ. Ξανθίπουλος, Γ. Πολιτά-
κης καί Βζϊ. Άβραμίϊης. — Ή σχολή αυτή ουδένα Ιχει μόνιμον πί-
ρον, μΐναδέμΐσα τής μέχρι τ;ϋΒε συντηρήσεως ή«ν τα έξ εισιτηρίων,
Ααχί'.5^ καϊχί-ίΐ εΐσ-ραττόμενα. Τούτου ένεκα εθεωρήθη άναγ/.αία
η σοσταΐις αοελφοτητ;ς πρός συντήρησιν τής σχολής. Γνωστόν ότι ή
ο/,ϊ/.η αυτή επροικίσθη υπό τού μακαρίτ:υ πατριάρχου Ίωαχείμ τοΰ
Β οια 450 χιλ. γρ;σ·ων. 'Αλλα οαι'νεται Ετι τό ποσόν τςϋτ:, άτ.ο-ι-
λ5^μεν;ν ώγι έκ χρημάτων -ραγματιν.ών, άλλ' ές όμο/.όγων, έ~-
βαρυνίντων την κ:;νότητα 'Αρτάν.ης, μένει εισέτι άνεί—ρακτίν -/.αί
ισως ο·.ατΐλϊ7ΐ·. τ:·.;ύτ:ν είς αίώνα τϊν άπαντα.
'-ιντορηι·.ς τ;ς3χίλής, ώ; ·ή> 'έ/ν., πάντων των ανωτέρω μνη-
μ:νί^:^ι^νων καθη-,'ητών ϊωρίάν διδϊτκοντων, ά-αιτεΐ ετησίαν ΙχτΛ-
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! 105
νην 600 ζερίπου οθωμ. λιρών. Τό Ιλλειμμα νυν άνέρχίτα; είς 350
λίρας οθωμανικάς.
Παρθεναγωγεΐον Παναγίου Τάφου, ίδρυθέν επί Κυρίλλου τϊ3 Β',
συνετηρεΐτο υπό τής Άγιοταφιτικης Αδελφότητος. Άλλά ά-ϊ πενταε-
τία; ήδη ένεκα των οίκονομικών δυσχερειών, είς άς πϊριέστη, ώς μή
ώφελε, τό κοινόν τού Παναγίου Τάφου, ή σχολή αύτη συντηρεΐται διά
ϊιδάκτρων, άτινα τελοΰσιν αί εΰττορώτερα1. των μαθητριων. Παρά οέ
της όμολογουμένης φιλομουΐίας τοΰ νέυ πατριάρχου Ίεροσολύμων
δΐκαιοΰται πας τις ν' άπεκδεχηΐαι ότι πρός τοίς άλλοις έκπαιοευτι-
κΐΐς ίδρύμασι τοϋ Παναγίου Τάφου -/.αί τουτο άνακτήσεται την αρχαίαν
αϋτοϋ εΰπορίαν.—Μαθητρίας νόν άριθμεϊ 210, διδασκάλου; δέ απο¬
κλειστικώς μέν τής σχολής δϋο, Άσπασίαν Λαζαρίδου, δΐΐυθΰντριαν,
•/.αί Καλλιόπην Κλωναριαδου, νηπιαγωγο'ν έςωτερικους δέ, διδάσκον-
τας ωρισμένας ώρας καθ' έβδομάοα, τρείς : Βασίλειον Φωτιάδην, Γ.
Κωνσταντινίδην καίΚ. Φωκαέα.— Δαπάνας εχει νυν ή σχολή τψ.
τάς 200 λίρας ετησίως. Έφορεΰεται δέ ΰ-ό τοΰ "/.ατά καιρόν έν Κων-
ΐταντινουτ:όλει άντ·.-ρ;σώπΐυ τοΰ Παναγίου Τάφου.
Λημοτιχί] σχολή Μονχλίον,
άριθμοΰσα μαθητάς περί τϊΰς 70, εχει διδασκάλου; τρείς, Αλέξαν¬
δρον Γεωργιάδην, τελειίφοιτον τής Μ. τοΰ Γένους Σχολής, οιευθυν-
τήν, Κωνσταντίνον Ζ»λαμίχαν, τϊν καίίεροδιάκονίν τής αΰτίθι έκκλη-
σίας, καί Χρυϊίστομον Παπαδίπουλον, πρίαιρετικόν. Ή σχολή συν-
τηρίΐται εκ των κτημάτων τής εκκληϊίας, έξ εισ·.·—ρίων και ες εκτα-
κτων συνεισφορών.—Δαζάνη έτησία ιτερΐ τ?ς 100 οθ. λ·ρας.
Έιορεύουσι δέ αυτής ο τής έκκλησίας έπίτροποι· το'.οϋτοιοένΰν^εΐίΐ
θίόδωρος Βόλτου, Ίωακείμ Χ" Μισαηλίδης, Άβραάμ θΐκονίμίίη;,
Σωτήρίος Άγγελίδης -/.αί Σπυρίδων Μϊυτάφης.
Λημοτική Οχολή Φωτηρά,
-ίρ-.έχουΐα τά;-:·.ς 4 -/.αί μαθητάς 60.— Διευθυντάς καΐ μόνος ϊ'.ϊά-
σκαλος Δ. Δϊνασης.—Έφορο·. Συμεωνά/.ης έφένδη; Έφραιμίϊη; και
Άλέξανϊρο; Ζωγράφος.
Πρέσοοοι: Δΰο ίδιίκτητίΐ ο··/.ία·, έν.ν.ληΐιαστΓΛΐ: ίίϊκοι καΐ ει-·.-
τήρια.—Δαζάναι ύ-ολϊγίζοντα'. εις λίρα; οθωμ. 112, έν αί: ν.α· ή
τοΰ μέλλοντος προσληΐθήνα·. βϊηθίΰ μ·ϊθοδ:5Ϊα έκ λιρών 30.
106 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΣχοΚεϊα Ίζιβσΐίου.
Δημβτική σχολή, περιλαμβάνουσα τρείς τάξεις.—Μαθηταί 90—
100.—Δ'.δάσ/αλοι δύο : Θ. Πανίδης, διευθυντάς, Μωύσής Μωϋΐιά-
δης, βοηθός.
Παρθεναγωγεΐον, ϊιαιροόμενον είς τέσσαρας τάξεις.—Μαθήτριαι
50—60.—Λιδάσκαλο: δύο : Ελένη Κασϊόν, διευθΰντρια, Σόφια Κα-
ραγιάννη.
Νηπιαγωγεϊον, περιέχον τάξεις τρεΤς, ών ή ανωτέρα χρησιμεύει ώς
προκαταρκτιχή τής δημοτικάς καί τού παρθεναγωγΐίου.—Νήπια 100
—120.—Νηπιαγωγΐί δύο : Καλλιόπη Μασσάλη καί Βασιλική Λη-
μητρίου.
Έτησία όλική δαπάνη 45—50,000 γρ.—Μέσα συντηρήσεως ή ές
20,000 έτησία έπιχορή-;ησ·.ς τής ένοριακής έκκλησίας άγίου Νικό¬
λαον, ε'.ϊΐτήρια, λαχε'ϊον ν.οΛ ζρΐαιρετικαί συνδρομαί. — "Εφοροι :
Γεώργιος Κυριακού, Άλκιίιάδης Μαυράκης, Σταμάτιος Πολίτης /.αί
θΐίλί-,'ίς Περδάνογλους.
Ή σχολή Ιχει έντός μικράς τινος θήκης καί τίνα βιβλία, έν οΐς
καί χειρίγραφα, λείψανα πάντα μεγάλης βιβλιοθήκης, κϊτακερματι-
σθείσης βαθμηδόν καί κατ' ολίγον υπό χειρών φιλομαθών.
ΣχοΧέΊα Βλώ/χας.
-χολή ϊρρνιΐύ·), έχουσα τάςεις εξ.—Μαθηταί 150 περίπου, ?·.-
βασκόμεν:·. υπό τριών διδασκάλου, Ιω.
II.
Σιγάλα, διευθυντού, Ιω.
Άρδαν.τάκη καί ΕΰΟ. Σαρα^-ούλου.
ΠαρθίναγωγεΤαν.—Μαθήτρ-α- 130, Βιϊασκίμεναι υπό δύο διϊα-
σκάλων, 'ρ-μ?οϊς Πα-χαλίί:υ καί Μαρίας Νικόλαον». — "Εφοροι:
Δημήτίΐος Πα-α?:π;υλος, Στυλιανός Πλούμος καί Χ" Γεώρ. Μηνα.
Μϊϊα συντηρήΐεως: Ές έμβατι/.ίων ίερ. ζρΐιτταμένων, έκμισθώ-
σεως οικίας λαι φαρμακείϊυ, ές είϊΐτηρίων, λαχείϊυ, μικταρικής σφρα-
-,'ϊϊο;, ϊίτκων έ-' έ/.-/.λτ(-ίας καί έ/,τάκτων τυνεισφορών. Έτησία 3α-
πάνη 32,000 γρ. κερί-ϊυ.
Έν τω -αρΐ£ναγων=ί(ο ϊιίάτκονται ν.αί στοιχεΐα γαλλικής.
Κ α: έν τί; ;χ;λί· ταύτη οώζονται λείψανα πολυτίμου άλλοτε βι-
-λ·:θι-/.ης, έςϊ5«.Λε·3η; υπό χειρών φιλομαθών.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ 107
Λημοτιχη οχολη Τοπκαποϋ,
διαιρουμένη είς τέσσαρας τάξί'.ς περιεχούσας 32 άρρενα κα! 18 κο-
ράσια, διδασκόμενα πάντα υπό ενός ν.αί μόνου διδασκάλου, Εμμα¬
νουήλ Μουτεβελλή, έκ των τοΰ 1883 τελειοφοίτων τής Μ. τοΰ Γένους
Σχολής. Έφορεΰουσι δέ τρείς. Ιωάννης Νικολαΐδης, Άναστάσιος
Σταματιάδης καί Γεώργιος Κωτσαόπουλος.
Μέσα συντηρήσεως, γρ. 1200 ετησίως έκ τού έκνλησιαστικοΰ τα-
μείου, δίσ/.ος έν έχχλησίας κα! περιαγωγή έλεοδίκης έντός των όρίων
τής συνοικίας καθ' εκάστην Κυριακήν καί εορτήν. Έτησία δέ δαπάνη
γρ. 6,000. Έλλειμμα χροκύπτε; κατ'έ'τος.
Λημοτιχη οχολη Τεκφονρ-βεράϊ,
οιαιρουμένη είς τρία τμήματα κα'ι ~έντε τάςεις, πλήν τού νηπιαγωγι-
κοΰτμήματος.—Μαθηταί 50, έν οΐς καί -έντε λΐράΐια.—Λ'.3άΐκΐλϊς
είς -Λαί μόν:;, Π. Νομ-.σματίδη;, τελειοφίΐτο; τής Μ. τοΰ Γένου; Σχο-
λής, οιϊάσκων έκτός τΐΰ -ρ:γράμμ.ατο; κα! γαλλικά.
Ή σχολή ύϊίσταται άπϊ τοΰ 1850, ιδρυθείσα ίζ'ο τής μίνον κατ' 'ί-
νομα σωζομένης νυν άδϊλΐότητΐς ιιΌμονοίας», μόλι; άριθμ:ύ-η;
25 έκ των 80 ά-λλοτε αυτής μελών.—Δαττίνη έτησία 5,100 γρ. Α'·
2ί πρόσοδοι πηγάζίυσαι εκμισθώσεως δΰο ?ωματίων -/.ατά τό Άσμά-
άλτ!, συνορ:μή; άϊίλ^ίτητςς, ϊίσ/.ων έπ' έκκλη:ίας, μ5υκταρ;κής
-ΐραγΐϊος, βαζτίσεων ζαι ζεριαγωγής έλεΐοόκης, άνχίαίνουΐι κ*τ
έτ:ς είς γρ. 3,500. Έλλε-.μμα 1000 γρ. Δέν Βύναται 3έ οϋϊί παιδο-
νίμον να έχη ήσχολή, έ'νε/.α τί;ς ν:/Λιζ>::ι.τ^ ;^-χερεία;.—"Ε;;ρ;ι :
Λημήτριος 'Αριστοτέλους, Χ;υρμούζης Ιωάννου, Σωτήριος Ά3αμαν-
τίοης, Μαργαρίτης Ν·.κ:λάου, Φώτιος Παναγιώτιυ.
Λημοτιχη Οχολη Σαρμαθιχίον,
ϊιαιρουμένη εις τέσσαρας τάςίΐς, ώνήκατωτατη ά—τέλει το ·π-.'Λ-
γωγι/.'ςν τ;λήμα —Μαθηταί 44, ών 8 ν,οράσΐί, ήτ:; σχε3όν 1 κατα
:αίαν (3:;τι ή συν;ι/.·α Σαρ;Αασ·.·/.ί:υ -Εριλαχ.ίάνει 40 οικίας).—Λι-
δίϊΧϊλίς εΐς κα: μίν:;, ΣάβίαςΣα;ί:-:υλ:ς.—Έΐοροι: Χ" Γεώρ-
108 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
γιος, Απόστολος Αμηρα;, Απόστολος Β:υτυρά;. — Έτησία δαπάνη
45 λίραΐ περί—υ, καταδαλλόμεναι έκ τοΰ ταμείου τής έκκλησίν;.
Λημοτιχη Οχολη Ξνλοπόρτης,
άριθμοΰτα μαθητάς 90 καί διδασκάλους ού:, 'λναστάσιον Οικονομικήν,
έκ των τελειοφοίτων τής Μ. τού Γένους Σχολής, καί Β. Βαξεδάνογλουν-
Πρόσ:5;ι: Έτηΐία έπιχορήγησις εκ τού ταμ.εί:υ τοϋ άγιάσματος
των Βλαχερνών, γρ. 5,400, περιαγωγή ϊίσκου έν τω ένοριακω ναώ
τοϋ άγίου Λημη-ρίου ά-οφέροντο; ετησίως ώς έγγιστα 2,000, ε·σι-
τήρια κϊ· δίδακτρα μαθητών 2,600, συνϊρομή τής ά.τό δεκαεξαε-
τίας δφισταμένης -/.αί λειτουργοΰσης έν τή συνοικία ταύτη καλής
«'Αρωγοϋ αδελφότητος των άπόρων μαθητών» και ά'λλων όμΐγενών
είσΦθραί.—Αί δαπάναι άνέρχονται είς 110 οθ. λίρας, ών 96 διατί-
Οενται είς μισβοδοσίας διϊασκάλων, αί δέ λοιπαί εις ναύσιμον δλην,
πόσιμ;ν 'ύϊωρ κλπ.
Κατά την ^ρκαϊαν τώ 1879 πυρποληβέντο; τ:ϊ κτιρίου τής σχο-
λής, αυτή ξενίζεται έκτοτε έν τώ ίϊιαιτέρω καταστήματι τής αδελ¬
φότητος, καταδαλλοΰΐης νυν τό άντίτιμον είσιτηρίων, διδα'κτρων καί
βιδλίων 30 άπόρων μαθητών.
Ή διοικητική της σχολής άρχή πηγάζει εν. τε τής αδελφότητος -/.αί
τής έν;ρ!ας. Οί ζαρ' αυτής ε/,λεγέντες κατά τό παρϊν σχολικόν ετες
ϊίσί: Δ. Καραμάνος, Στέφανος Μιχαήλ -/.αι Ιωάννης Σκόντης, ο'ίπερ
;Α;τα τού προέδρου κ»1 τοΰ γραμματέως τής αδελφότητος ά-οτελοΰσι
την "ντ«μΐ7.η έφορίαν.
^χολεΐα Χόαχιοϊ.
Σχ;λή έλληνική δια·.ρου;χένη είς τρείς τάξει:, περιεχούσας 35 μα¬
θητάς.—Διδάΐκαλος ε!ς ν.α· μόν;;, Γεώργιος Ηαπίδό"υλος, έκ των
τ;λε·.:;ίίτων τί;ς Μ. τοΰΓένΐυς Σχολής, διδάσκων έν αύτη άτΐό έ;αε-
τίας. Πλήν τη; έλλην.κής ςιϊάσν.ονται κ»: στοιχεϊα γαλλικής έν τη
άνωτάτη τάςει ΰ-ό τ;ύ αΰτοϋ, έ'-χοντ:; -/.αι τό μάθημα τή; άριθμητι-
κής έν κασαις τα·; τάςεσι τοϋ πϊρθεναγωγείου.
Δημοτική σχολή, διαΐϊουμενΓ, είς ούο τάξει:, ύτ;;διαιρ:υμένας ί!.3
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 109
4 τμήματι* περιέχοντα 80 μαθητάς.—Διοάσκαλος είς -/.αί μένος, Αν¬
τώνιος Πετρίότ,ς, τίλειίφοιτος τοϋ διδασκαλείου Σερρών.
Παρθεναγωγεϊον, οιαιρούμενον είς τάςεις τρεϊς, περιεχούσας 36
μαθητρίας, δ-.δασχίμένας ΰ-ό τής διευθυντρίας Φλώρας Νικολαΐδου,
τελειοφοίτου τής «Παλλάδος», -/.αί τής βοηθοΰ αυτής.
Νηζιαγωγεΐον, ίδρυθέν χατά τάς αρχάς τοΰπαρόντος σχολιχοΰ έ'-
τους, περιλαμδάνει νήπια 70.—Νη-ιαγωγός Άννέτα Ιωάννου, πτυ-
χΐϊΰχος τής «Παλλάδος».
Πόροι : Πρόσοδοι ιδιοκτήτων κατβστημάτων, τόκοι τοϋ κληροδοτή-
ματος των άειμνή—ών άδελφών Κωνσταντίνου καΐ Ελένης, άζοφέ-
ροντος -/.ατά μηνα λίρας 10.—Δαπάνη έτηϊία λίραι 300.
"Εφοροι: Κωνσταντίνος Άργυρόπουλος, πρίεδρος, Πανανός Παρμενί-
3ης, εκόπτης καί ταμίας των σχολείων, -/.α! Μιχαήλ Παπαδί-θϋλθί,
γραμματεύς.
Λημοτιχη θχολη προπόδων Ταταούλων
(Εναγγελιστρίας).
Μαθηταί 160, κατατεταγμένοι είς τάξεις 4 κχί δ·3ασκί;;.ϊν;·. ϋ~Ό
τριών όΊδασ·/.άλων, Δ. Γρηγοριάϊου, τού -/.αι διευθυντοΰ, Ά~;-τόλ:υ
Δημητριάδου κϊ! Ή. Δεστούνη.—Μέ-α συντ^ρήσϊως, έμδατίν.::ν ·ε-
ρέων, —οαιρετιχά τέλη γάμων, βα-τίσεων, •/.ηοειών, δικαιώματα /.;·.-
νοτικήςσφραγΤδος, δίσκος έ-' έκκλησίας καϊ έλεοϊί/.η. Τού—ι; τρος-
τίθενται αι πρόίοδοι κτημάτων τινών ·χα: ή εκ 48 λ. Τ. έτη;ία χο-
ρηγία Γεωργίου τού Ζαρίΐη, ώς καί ή έκ λ'.ρών 6 έτησία συνδρομή τής
Έχπαιδευτικής καί Φιλανθρω-ιν,ής Άδελφότητίς κϊ: άλλαι ε/.τα/.τοι
δωρεαι.—Έτησία όλική ϊαπάνη λίρ. ϊθ. 240 περί—υ.
"Εφορβι: Λ. Γ. Μοστράτος, Ι. Πΐύμΐουρα;, Άνασταΐιος Πϊπαϊί-
πουλος καί Ά λ"/.. Γουναρί-ουλος.
Σχολεΐα Ταταούλων.
Σχολή έλληνική, περιέχουσοι μαθητάς 100, οιαιριυμένΐΐ/ς εις τρείς
τα;εις, διοκκομένας κατά πρέγρίμμα, διερρυθμισμένον κρός τό τής
Μ. τοΰ Γένου; Σχίλής, υπό τριών διδασκάλων, Άποϊτόλου Β. Οϊ·/.:-
110 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
νομ'δου, τού -/.α: διευθυντού", Άντωνίου Κωνσταντινίδου και Στεφάνου
Μορφιάδου.
Δημοτι/.ή σχολή, λειτουργοΰϊα κατά τό σΰστημα ΕαιηδΙιθΓη.—
Μαθηταί 250.—Α'δάσκαλοι τρείς, Κ. Καλλιγας, άπα πολλών έτών
διευθύνων την σχολήν, Ν. Βασαλόπουλΐς κ»ί Π. Βαφόπουλος.
Παρθεναγωγεΐον μετά νηπιαγωγείου, δ'.αιροΰμενον εις τέσσαρας τά-
Ξεις, ών αί ούο ανωτέρα·, άντιστοιχοΰσι ζρ'ος α' /.αί β'γυμνασίου. Πε-
ρ-.έχει μαθητρίας 240, διδασ/,ομένας υπό πέντε οιδασκάλων, θέκλης
Πρασίνου, διευθυντρίας, Βασιλείω Φωτιάοου, Ααμπρινής Πιταράκη,
Κλϊίζάτρας Γλυκά καί Αάουρας Βθ58θΠΪ. Έν τω παρθεναγωγείω
διΒάσκει κχί Ό διευθυντάς τής έλ)»ηνι·/ής σχολής γαλλικά.
Τό νηπιαγωγεΐον περιλαμβάνε'. 160 νήπια, Ιχ,ει τρείς διδασκάλους,
Άμαλίαν ΈλευΟεροποΛου, την ν.ϊ! διευθύντριαν αΰτοϋ, Λάουραν
Βθδδθηϊ ν,αί Αικατερίνην Φωτίου.
Έτησία οαπάνη 90,000 γρ. Μέσα συντηρήσεως: α' έκκλησια-
στική έ-ιχορήγησις, β' έμβαταιον ΐερέων, γ' δικαιώματα είσιτηρίων,
ι" έβδομαδιαϊα δίδακτρα μαθητώ^, εξαιρέσει των ά-όρων, ε' ετήσιον
λαχεϊον ν.αΐ οτ' βοηθήματα των δύο έν Ταταΐύλοις άδελφοτήτων : «Φι-
λΐπτώχΐυιι ν.αί «Εΰεργετικής».
"Εφοροι: Έμ. Δ. Νοτάρης ν.α'ι Σ. Κούμας.
Βιβλιοθήκαι: Έν τω εϊορείω τής έλληνικής σχολής υποίρχει μι¬
κρά τις βιβλκδήκη, περιέχουσα -ερί τοΰς 200 τόμους ποικίλης υλης-
έν δέ τω έφορείω τΐΰ παρθεναγωγείου υπάρχουσι ούο βιβλιοθήκα'., ών
ή μέν περιέχει έλληνικά, ή δέ γαλλχ/.ά βιβλία, άπαντα συμποσούμϊνα
είς 450 τόμΐυς ποικίλης ΰλης.
ή οχολη Φερίχιοϊ,
ϊιαιρουμένη εις 4 τάςεις, ένέγραψε κατά τό παρον έ'τος άνω των 100
μαθητων -/.αί μ*θητρ·.ών άναμίξ διδασκϊμένων. Έκ των 15,000 γρ.
άτινα άπαιτοΰνται έ-Γ,σίως πρό; συντήρησιν της σχολής, 48 λ. Τ.
-?53?έρ« ό Γίώργυς Ζζρίφης, —ρΐ τα 1500 γρ. ή αυτόθι προ δεκαε-
τίας πρό; ΰπ:~ήρ·.ς·.ν καί διοίκηϊΐν τ^ς σχολν-ς συστασα αδελφότης, τα
δ: λοιπά έξευρΐσκονται δια των -/.αι παρ' άλλαις ένοριακαΐς σχολαΐς
ϊίθισμένων μέσων.
λοι Χρ. θεοχαρίδης κα; Β. Κοΰζος.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 111
ΣχοΚεϊα Στανροδρομίου.
Ήκοινότης Σταυροδρομίου, περιλαμβάνουσα τρείς ένορία;, την τη;
Παναγίας, Εϊσοδίων, την τοϋ Άγίου Κωνσταντίνου κ»! την τής Άγίας
Τριάδος, όΊατηρεΐ τρία σχολίΐα, ήνωμένα διοικητικώς · προγυμνά-
σιον, 36= δημοτιν.ά καί νηπιαγωγεΐον. ΜαθητζΙ άριθμοόνται έν ο-
λίΐς 750, διδασκόμενοι υπό οέ·/.α -/.αί οκτώ οιόασκάλων: θεοοώρου
Ι. Πα-αθεοδώρου, διευθυντού, Κ. Παριτση, Άίραάμ Μαλιά/α, Πέ¬
τρου Παπαρρούση, Ν.Βούρου, Ν. Δεστουν.άνου, Κ. Όρφαν:υϊά·/.η, Εϋ-
στρατίου ΙΙαπαδοπούλου, Βασιλείοα Νατόλη, Χρήστου Γεωργιάδου,
Πέτρου Κωνσταντινίδου. Κωνσταντίνου Ηλιάδου, Ίακώβΐυ Βαϊΐάδου,
Νινιολάΐυ Εΰσταθίου, Άνδρέβυ Καμίλη, Μαρίας Ψιμιλο-ούλου, ΆΟη-
νας Κοφιώτου •/.αί Σοφίας Πατταευσεβίου. "Ε^οροι δέ εισίν: Κ. Καλ-
λ'.άδης, θ. Κοσσοϋδης, Μιχαήλ Λενος, Β. θΐκονομίδης κα: Σ. Βακάς.
Αί δαπάναι ΰπολογίζονται περί τάς 1500 λίρας. Μέσα δέ συντη¬
ρήσεως εισίν αί των αύτόθι ίερών έκκλησιών ετήσιαι επιχορηγή-εις:
Παναγίας 720 :0. λιρ., 'Αγίου Κωνσταντίνου 72 οθ. λιρ. καί 'Λγίας
Τριάδος έπίσης 72 οθ. λ'.ρ., τό ήμισυ τοΰ προιόντος τού έτησίου χοροΰ
της Φιλοπτώχου Αδελφότητος των Κυρίων, τα έκ των είσιτηρίων
ει--ρ»ττόμενα "/.αί εκτακτοι εΐσφοραί.
Άπό τού παρό'/τος σχολικοΰ έ'τους εισήχθη είς τό —ίγυμνάτιον ή
φυϊΐκή ν.α: χυμεία Βιά πειραμάτων διοασκομένη.
ΙΙαρθεναγωγεϊον ά-όρων -/.ορασίων, διοικούμενον άνεςαρτήτως των
ά'λλων έν Σταυροορομίω ήνωμένων έκπαιδευτηρίων. Διήρητα·. είς 3
τμήματα, σχολείου, συνδιδακτικοΰ καί νηπιαγωγείου, άριθμεΐ 2ε νυν
μαθητρίας 650, ών 100 ε'.σι κατατεταγμέναι έν τω οχολΐίω, 250
έν τω συνδιδακτικω καί 300 έν τω νηπιαγωγείω.
Τό παρθεναγωγεΐον τουτο, τό σπουϊαίας υπηρεσίας παραΐχόν τη η¬
μετέρα κοινωνία, διευθύνεται ά-Ό εΐκοσαετίας ήοη υπό "Ελένης Α.
Καλογερα. Λιϊίσν,αλθ'. σχολϊίου τρείς: Πολύκαρπος, άρχιμϊνορίτης
/.αί προϊστάμενος της ένΓαλατα ίερας έκ/.7,ησίας τοΰ 'Αγίου Ιωάννου,
Νικητάς Παπαγιαννί-ουλος καί Σταματίνα Καλογερα. Συνϊιΐαν.τι·/.:ΰ
3ύο : Σταματίνα Άνανίου καί Σταματίνα Φρχ-'κάκη. Νηπαγωγείου
τέσσαρες: θεοοώρα Λουΐζου, Μαρία Φραντζέσκου, Αίκατερίνη Φραν-
τζέσκοι» καί Άννα Άντωνίου, επιμελήτρια έργοχείρων.
112 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Έτησία όλινιή δαπάνη λ. Τ. 1000.—Πίρο·.: Συνδρομή τού αΰτο-
κρατορ·.7.οΰ οΪΛου τής Ρωσσία; -/.αρμ-όβολα 3,000, ές έργοχείρων κα:
λα/είυ λ. Τ. 300, έξ εϊσιτηρίων 200, έκ. διαφόρων συνδρομών 150.
Έ3ορ=; πεντε: Ξ. Τριανταφυλλίϊης, ίατρός, Π. Καζανίδας, Ν.
'Γυχάρης, Ιω. Γ/.'.ών -/.αί Κ. Μαλλιάδης.
Κοτμήτραι κέντε: Άργ,ιρώ Μ. Καλβοκ,ορέτη, Ελένη Ν. Ζζρίφη,
Φιλομήλα Θ. Μαυρογορδάτου, Μαρία Ευστ. Εϋγενίοου καί 'Αργίνη
Ι. Ζίΐου.
ΣχοΧεΐα Γαλατά.
'Αστική σχολή αρρενων, διηρηΐΑενη είς έπτά τάςεις, περιεχούσας
μαθητάς 364, διϊασκομένϊυς υπό πέντε ϊιοασκάλων, Κ. Γεωργαλα,
διευθυντού, Γ. Ι. Κίΰζίυ, Ι. Α. Ίλλίίου, 1. Ι. Πολυδίου, Ι. Δημητριά¬
δου, πάντων, πλήν τού δ'.ευθΰνοντος, τελειοφοίτων τής Μ. τού Γένους
Σχολής.
Παρθεναγωγείίν μ,ετά νηπιαγωγείου.—Μαθήτριαι 58, νήπια 254,
■κ όλον 312.
Διϊάΐκαλο·. τέσσαρες: Μαρία Νομικοΰ, οιευθύντρια, Ηέτρος Πετα-
λ·3ης, Ίουλία Α. Σ:κελιαν;ΰ, Άννα Α. Σικελιανοΰ. Νηπιαγωγός Έ-
λένη Άδα;Αϊντ!δου μετά δΐο βοηθών, Άλεξάνδρας ΙΙανταζή ν.αίΧα-
ρ'./.λείαςΜιλάνου.
'Α-ϊ τού —οσεχοΰς ετους καί τό πρόγραμμα τού ταρθεναγωγίίου
δ'.ίρρυθμίζεται όμοΐομόρ^ως πρός τό τής σχολής των αρρενων, οϋυης
πλήρΟϋς άσ-ι/.ής σχολής.
'Ετησί* όλιν.ή δαπίνη λίραι όθ. 1200.—Μέσα συντηρήσεως: Α!·
των έν Ι αλ*τα τεΐτάρων ένοριακών έ'/.κλησιων ετήσιαι έπιχορηγήσεις
και άλλαι τινές τακτικαί καί εκτατοι πρόσοδοι, εισΐοραικαί δωρεαι φι-
λϊγενών, ένερν;^Α£ναι δια τού διοικητι·Αθϋ τυμδουλίου τί;ς αυτόθι άκο
εννεαετίας ^ιτταμένη; ΦιλεΑ-τα'.δευτικής Αδελφότητος, τοϋ οιέκον-
τ;ς τ» ε·/.-α·ϊεοτήρια Γαλατα, καί των άςΊοτίμων κοσμητριών τού
"αρθϊναγωγείου.
Τό 2ΐ5;·/.ητ:«ν συμβούλιον άίοτελοΰΐι ;ο.ετα των άπιπροσώπων των
7.ϊ?ηγ:υ-ών έ/./.ληΐιών οί ές^ς: Κ. ΉροΛλής Βασιάδης, πρόεδρος,
Ζή~,ς θ. Ζήση καί Ν. Κατΐίνρης, Α. Παλαιολόγος, Γεώργ. Πρωγά-
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 113
•/η;, Δ. Σεργιάδ/;;, Έμμ. Μελινδινός, Μ. Ι. Β3γιατζν;ς, Ν. Εΰστα-
θίου, Ν. Άλφαντζής καί Ν. Καρδαμάτης.
Κοσμήτριαι δ' εισίν αί εξής: Άγλαΐα Ι. Μαυροκορϊάτου, Αίκατε¬
ρίνη Φ. Μαυρογοροάτου, Χαρίκλεια Ν. Άκάτου κα': Πηνελόπη Ν. Δι-
καίο,ι. Αίέρίτιμΐι αυται δέ—οιναι, άπό μακροΰ ήδη εργαζόμεναι μετ'
άξιΐθαυμάστου ζήλου υπέρ των έκπαιοευτηρίων Γαλατα, άφθονον συγ-
κομίζουσ'. την ευγνωμοσύνην τής κοινότητος ταύτης.
Σχολεΐα Ξηροκφήνης.
Σχολή αρρενων.—Μαθηταί 25.—Διδάσκαλος 'Αναττ. Συ;χεωνίοης
Παρθεναγωγεϊον (άρτισΰστατον).— Μαθήτριαι 35. — Διϊάσκαλοι
ούο : Αθηνά Μητροπουλου καί Σόφια Ιωάννου, βοηθός.
Έφορίς: Νικόλαος Τσιράγγελος.— Έτησία ίλική Βατιάνη γρίσια
10,800. Συντηροΰνται δέ αμφότερα τα έκπαιδευτήρια έκ τού ταμείου
τί;; έκκλησίας καί δια διδά/.τρων.
Σχολη Βαφεοχωφίον,
5·.Υ)ρημένη είς τρία τμήματα, νηπιαγωγειον, προκαταρκτικόν καί
σχολείον.—Μαθηταί 145, μαθήτριαι, έν τώ αύτω οιϊατκίμεναι, 50.—
Διδασκαλί'. πε'ντε : Ί 'Αοαμ.αντιάϊης, διευβυντής, Κωνσταντίνος ίερο-
διάκονος,
II.
Ζαχαριάδης, Ζ. Ιωαννίδης καί Α. Βαφειάοης. Έκ των
ξένων γλωσσών διδάσκεται ή τβυρκική καί γαλλική. Λαπάνη 200 όθ.
λίραι. Ή σχολή, μή έ'χουσα μονίμους πόρους, βυντηρεΐτα'.δι'έκτάκτων
συνεισφορών.
"Εφ:ροι: Μ. Τζελέζης, Δ. Βζζκινιάδης, Ν. Άγαπητίϊης, Α. Δη-
μητριβίδης.
Λημοτιχή βχολή Σωθθενίου.
Ή σχολή α'ύτη μόλις συντηρουμένη, ένεκα άπορίας μέσων, αριθ—
μ?Τ ζνι-.ήν.ζ-κχ μαθητάς.—Διϊάσκαλος Κωνστα·/τϊνος Βυζάντιος, ου ή
μ:σθ:δοσία γρ. κατά μήνα 180 !
Έφοροί: Γεώργιος Χ" Πέτρου καί Δημ. Εϋστρατιάϊης.
114
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΣχοΧύα Νεοχως'ιαν.
Έν Νεοχωρίω υπάρχουσι τρία έκπαιΒευτήρια, σχολή αρρενων,
χαρθεναγωγεΐον καί δημβΓ.κή (ή των Ίωνιοών).
Ή των αρρενων διευθυνομένη άτυο έννέα ή'Βη έτών ΰιτό τοΰ έξ Η¬
πείρου Ιωάννου Παγοΰνη μ?χρι τοΰ παρελθόντος Σε-τεμίρίίυ κε-
ριεΐχε τέσσαρας τάξεις· έδιδάσχοντο δέ ή μέν έλληνική γλώσσα καί
τα συμ-ληρωματικά μαθήματζ υπό τού διευθυντού καί ενός βοηδοΰ, ή
δέ τουρ·/.ι·/.ή ά« 'ές έτών υπό Μ. Τσικούρα. Πολλοι δέ των μαθητών ά-
πολυθέντες τής σχολής ταύτης κατετάχθησαν έν τί) πέμπτη τάξει τής
Μ. τοΰ Γ. Σχολής καί έν τή δϊυτέρα γυμνασίου τού «Έλληνικοΰ Λυ-
κείου», τοΰ υπο Α. Ταγη /.αί Χ. Χατζηχρήστου διευθυνόμενον Άλλά
Εοστυχώς κατά τό παρόν σχολικόν Ιτος ή σχολή αυτή, ένεκα λόγων
οϊκονομΐ'Λων, έ'παθϊ σπουδαίαν κολόβωσιν, των τάξεων πίριορισθε'.σών
είς δύο καί μονάς, διδασκομένας υπό μένΐυ τοϋ διευδύνοντΐς, ετέρου
τινός ΐι5»σ·/.οντος ολίγα τούρκικα. Οί μαθηταί μέχρι τέλους ίκτωβρίου
ήσαν ακριβώς 44. Έν τή αγρ)^ ταύτη ύπάρχε; καί μικρά τις βιβλιο-
θήκη, περιέχουσα περί τϊΰς 50 τόμους, ών οί 7.υριώτεροί εισίν έλλη-
νολατινικ,α! έκδόσεις έκκλητ.αστι/.ών πατέρων.
Τό ταρθεναγωγε'ΐΐν φερώνυμον τής Α. Έξοχίτητος τοΰ Χρηστά/.η
έοένϊη Ζωγράφου, κατά μέν τό παρελθόν έ'τος διαιρούμενον εις Βύο
τμήματα, χεριεΐχε 140 μαθητρίας. Κατά τό παρόν έ'τος ζρΐσίτέθη καί
νηπιαγωγικον τμήμα* ήΊαν οέ μ.έχρι τέλους οκτωδρίου έν μέν τω ά-
νωτέρι,) τμήματι μαθήτριαι 22, έν τω κροκαταρκτικω 53 καί εν τω
νηπιαγωγιν.ω 65, τό όλον 140, ώς καί κατά τό παρελθόν. Διδάσκα-
7.οι: Αί*, θ. Ταγη, ή "/.αί διευδϋντρια ατζο ΐύο έτών. καί Άναιτασία
Κ. Τσινάρη, άπό 18 έτών ο',δάίν.ουσα, μετά μ,ιας νη-ιαγωγοΰ.
Πϊρθεναγωγεΐϊν υπήρχεν έν Νεοχωρίω πρό 25 περίικυ έτών. 'Από
δέ τού 1872 ανηγέρθη τό νυν λειτουργοΰν οα~άνγ] τής Α. Έξοχότη-
τος τ:5 Χρ. Ζωγράφου, όπερ, προαισθέν οιά κϊ^αλαίου χιλ.ίων λιρών,
διν.αίως έζων;μάσθη Ζ ω γ ρ ά φ ε 11 ν.
Δα-άνη έτησία τής έλληνίκης σχολής "Λατά μέν τό παρελθόν έ'τος
πίρί τάς 210 5Θ. λίρας, χατά δέ τό παρόν 150' τοΰ όϊ παρθίναγω-
γείου •/.ατά μέν τό παρελθόν ~ΐρί τας 210, -/.ατά οέ τ: τ.χζζί τ.ι?-
τάς 300 ϊθωμ. λίρας.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! 115
Μέσα συντηρήσεως των δύο τούτων έκπα-ιδευτηρίων εισί: α' τα
ε!σπραττίμ=να έξ είσιτηρίων, β' εκ τόκω·/ κεφαλαίων, γ' εκ δίσκων
ε~' έκ/λησίας, δ' έκ λαχείου παρθΐναγωγείου, ε' εκ βαζτίσεων 7.αί
στέψεων, —'έκ μισθώσεως κτήματίς τινος, ζ' έ·/. Οίατρ'.κώνζαραστάσεων
κα! η' έκ προΛΐρετικών συνεισφοραι των κατά τό θέρος παρεπιδη-
μούντων πλουσίων ίμογενών. "Εφοροι αμφοτέρων: Ιωάννης Σισμάνο-
γλους, Εΰσταθιος Εΰγενίδης, Β. Σ^ρακιώτης -/.αί Ί. Κοίμπη;.
Ή ίημβτική σχολή διη;ημΐνη είς τέσσαρας τάξεις πΐριέχει μα¬
θητάς 150. Διδάσ/.αλοι δύο: βασίλειος Χειροϋδειμίδης, ό κα! διευθυν¬
τάς τής σχολής άπό πολλών έτών, και ό βοηθός αΰτοΰ Στέφανος Ά-
ναστασιάοης. Ή έτησία δα-άνη της σχολής τΐύτης ύπολογίζεται είς
110—120 οθ. λίρας. Ιυντηρεΐται δέ έκ των —οϊίδων των άκινήτων
κτημάτων, ά διέθετο ό ίδρυτής αυτής Κ. Ίπλικτσής, άνερχομένων ε¬
τησίως εις 54 λίρας καί έκ τού προϊόντος των είσιτηρίων, άνερχομέ-
νου εις 25 λίρας.
Την ίσίβιΐν πενταμελή έφορίαν αποτελούσιν οί έςής: Κωνσταντίνος
Καραθεΐδωρής, Τηλέμ.αχος Καραθεΐδωρής, Ιωάννης Λαμπίκης ν.τ.
Γεώργιος 'Αποστολίδης.
ΣχοΧεΙα Θε^απιίων.
Σχολή αρρενων.—Ή σχολή αύτη ιδρύθη περ! τα τέλη -αρελθόν-
τος αιώνος. Έν αυτή διδάσκΐνται ηδη 140 μαθηταί, δΐϊ-,ρημένοι είς
τΐσταρας τάςεις· έν τω πρωτοβαθμίω τμήματι διδζσν.εται ν.α! ή γαλ-
λιν,ή. Διδάσκαλοι τρείς: Φ. ΔημητριάΒης, διευθυντής, Β.Σκάρϊης, Κ.
Σεραιϊάρης.
Ζαρίφειον νηπαγωγεΐ:ν.—Τουτο ίϊρύθη ν.ατά τό έ'τ:ς 1879 Ζχ-ί-
ναις τοΰ εΰεργέτουτοϋ εθνους Γ. Ζαρίφη. Έν αυτώ διδάσκονται 200
νήζ'.α χορειά τϊ κα! θήλεχ Διευθϋντρια Α·/.7τερίνη Παππαϊίπούτλου,
β:ν;Ο:ς Όλγα Παπανιν.ολά;υ. Πίροι των δΰο τούτων σχολείων λίραι
οθωμ. ν.ατ'έ'τος 300, τ.ρζζίρζ Γ. Ζαρίΐη καί τα ένοίκια κτημάτων
τινών της σχολής. Έτησίχ ίλική δαζάνη λίραι οθ. 400.
Έλίΐαβέτε-.ον -αρθ;ν»,'ω-,'ϊϊ:ν.— Τ:ΰτ: Ιορ'Λη 5α-άνα:ς τή; Έ-
λυά5=τ Βαλτατζν;. Μαθήτριαι 80. Λιεϋθύντρ-.α Πολυξένη 'Αβραμ:-
δου, βϊηθός Χρυσή Ιωάννου. Πόρους ο' έ'χει τό κατ'έτος Ινεργούμε-
116 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
νόν λαχε"ον υπό την εποπτείαν των κ:σμητριών. Έτησία ίλική δα-
πάνη λίρ. οθ. 120.
Έφορ;ι σχολν;ς αρρενων καί νηπιαγωγείου: Ίάκωβος Ίακώβίυ,
Ιω. Πρ:ύ;ος, ΆΟ. Βασιλειάδης.—Κοσμήτριαι «αρθεναγωγείου: Σόφια
Βαλτατζή, Ελένη 2ιμηριώτου ν.αί Μαρία Νικολοπβύλου, μετ' άς'θί-
γά—ου βιλοτ'μίας εργαζόμεναι.
Σχολειό, Βονγιονκ-δερε.
Σχολή αρρενων. Μαθηταί 130. Διϊάσκ.αλοι 2, Λ. Έλευθίριάοης
■/αί Δ. Καλέμης. Έν αΰτϊ) διδάσ/,ονται πλήν τής έλληναής, ή τουρ-
κική καί γαλλική.
Πόροι αυτής: Έν;ιν.ια κτημάτων τή σχολή ανηκόντων, ή περια-
γωγή ν.ατα~αΐαν Κυριακήν έλεοδίκης καί μικραί τίνες έ'/.τακτοι ε!σ-
κράςεις. Δαπάναι έτήοΊθ'. λίραι οθωμ. 146. Έν ταίς δαπάναις ταύταις
λογίζονται λίραι οθωμ. 24, σύνταξις χορηγουμένη ό-ό τής έφορίας
Μ. Νέγρη, διδάξαντι έπ'ι τριάκοντα καί ίκτώ δλα έ'τη έν τή τής κοι¬
νότητος σχολϊ) καί χτη ενός Ιτους άποσυρθέντι τής υπηρεσίας.
"Εφοροι Γεώργιος Άντωνίβυ, Χ. Φούστας, Μιλάν Γρέγβδιτς, Χ.
Κομνένοδιτς καί Γ. Έλπίδης.
Παρθεναγωγεΐον. Μαθήτριαι 140. Διδάσκαλοι 2, Άννα Σεργιά-
δίυ καί Α'./.ατερίνη Τσαροπούλου. Έν αύτω διδάσκετα'. πλήν της έλ-
)ηνικής ή γαλλική.
Πόοοι α>τού : Ή έπιχορήγησις της ρωσσικής αϋτοκρατορικής κυ¬
βερνήσεως έ/, ρουδλίων χαρτίνων 1000 -/.αί ή κατ' έ'τος ένεργουμένη
έκκύδεϋΐις ενός λαχείου έργοχείρων. Δαπάναι έτήσιβι λίραι οθ. 150.
Το παρθεναγωγεΐον έοορεΰίται υπό τοΰ μητροπολίτου Δέρκων, άν-
τκροσωκυομένΐυ υπό Α. Βιτάλη.
Λημοτιχη θχολη Γενϊ-μαχαλέ.
Μαθηταί μέχρις 100. Διδίσκαλοι δύο: Χαράλαμπος Χρυσόπουλος,
ο ν.α: ιερο3ΐάλ:νς; της έ/.εϊ έκκλησίας, καί Ιω. Άναγνωστό-ουλος.
Πέρΐι: Έκυ/ΐθωΐις κτημάτων. Δαπάναι ετήσΐίΐ λίραι όθ. 76.—
"Εφοίίΐ: Χ" Κωττής, Κ. Πασχαλίδης, Ν. Άναγνωττίκουλίς.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 117
ΣχοΚεϊα Τθεγκελκιοϊ.
λή αρρενων (μικτή), διηρημένη εις δύο τμήματα, άριθμεΐ μα¬
θητάς 75.—Διδάτκαλοι τρείς : Ήρακλής Στρατουδακης, διευθυντάς.
Σ/*φρόν.ος Ιερο3'.ά·/.ον5ς -/.αι Δημήτριος Σπαθιώτης. Πλήν τής ελλη¬
νικάς διδάσχονται κα: ή τουρκική καί γαλλική.
ΠβρθεναγωγεΤον, περιέχον μαθητρίας 35, διευθύνεται υπό Ελέ¬
νης Καροπούλου, τελειοφοίτου τοΰ Ζαππείου, συνδιδάσκοντος δωρε&ν
κα! τού ίερολογιωτάτου Σωορονίου. Διδασκεται πλήν τής έλληνικής
καί ή γαλλική
Τό νηΐϊΐαγωγεΐον άριθμεΐ 70νήπια.—Νηπιαγωγϊς μετάμιαςβοη-
Θΐ3 Γλυ/.ερία Γρηγοριαδου.
Έτησία έλική δα-άνη λίραι οθ. 300.—Μέσα συντηρήσεως : Ή
έξηκοντάλιρος έ^ιχορήγησις τοΰ έχκλησιαστιχοΰ ταμείου. μηνιαϊα 3ί-
οακτρα, λαχεϊον, χειροτεχνήματα καρθεναγωγείου χαί ίλίγιστα*]
δωρεαι.
"Εβοροι: Γεώργιος Χρηστίδης, θεόδωρος Ιωάννου, Ναπολέων
Χατζόπΐυλος καί Παναγιώτης Πάρις, υφ' ών άπαρτίζεται κα! ή έχ-
χλησικστική έπιτροπή.
ΣχοΧύα ΚονβγοννταονγΛον.
Έλληνική σχολή, διηρημένη είς τάςεις τρείς, άριθμεΐ μαθητάς
25—30, διευθυνομένη άπό τριετίας υπό Μαρίνου Μιτυληναίβυ.
Δημοτιχή σχολή, οΊηρημένη εις τάςεΐς 4 συνδ'.3χχτοιοΰ κα! νηπια-
χϊΰ, περιλαμβάνει μαθητάς 110, διδασχομενους υπο δύο δ'.δασχά-
λων, Δ. Ι. 'ίσμυρίδου, διευθυντού ά~ό δεκαετίας, κα! τ:3 βοηθοΰ
αΰτοϋ Χρήστου Ξαντί.
Έν τη έλληνικτ, σχολϊ) ϊιϊάσκονται υπό μέν τού δΐευθυντοϋ αυτής
καί ή γα7>λ'.κή, υπό δέ τοΰ διευθυντού τής δημοτικάς ν.α'. ή τουρχική.
Έτησία δαπάνη γρίσια 25 χιλ. ώς εγ-ρστα. Πόρ:ι: έκ τοϋ έκκλη-
σιασταου ταμείου γρ. 500 λόγω τόν.ου άπέναντι 30,000 γρο-
σίων, άτινα αί σχολαί έδάνεισαν τη έκχλησία τ:ΰ άγίου Παντελεήμο-
νος, εισ-ράξεις έκ τού έν τη έκκλησί* ιτερϋγίμένου δίσν.ΐυ, έκ
τής χίΐνοτικης σΐραγ"?:ς, έκ στέψεων χαί βαπτίσεων ν.χ: ίν. των εισί-
118 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
τηρίων. Τό δέ κατ' έ'τος προκύπτον Ιλλειμμα ένεκα της άνεπαρκείας
των πόρων συμπληρούται υπό τοΰ ταμείου τής εκκλησίζς.
Έφοροι: Ξενοφών Σ. Αποστολίδης καί Εΰστ.αθιος Κυριαζίδης.
ΠαρΟϊναγωγεΤον, ίδρυθέν πρό δεκαετίας υπό τής αύτόθι φιλεκπαι-
δευτικής αδελφότητος «Είρήνης», τής άπό τοϋ 1868 υφισταμένην,
διευθύνεται έκτοτε υπό Μαρίας "Ιω. Μι/.ροδ. Διαιρούμενον δέ είς τρ ία
τμ.ήματα, ελληνικόν, συνδιδακτικόν καί νηπιακόν, είς ο φοιτώσι καί
ά'ρρενα κάτω των 6 έτών, περιλαμβάνει ΰ-έρ τάς 100 μαθητρίας. Δι-
δάσκουσι δ' εν αύτω πλήν τής διευθυντρίας καί τής βοηθοΰ αυτής Ά-
μαλίας Ζίκου καί οί διευθυνταί των δύο των αρρενων σχολών, ό τής ελ¬
ληνικάς μέν τα έλληναα, ό τής δημοτικής δέ τα γαλλικά.
Ή πρός συντήρησιν τοϋ παρθεναγωγείου έτΓ,σία δα-άνη άνέρχεται
είς γρ. 20,000 ώς έ'γγιστα. Μέσα δέ συντηρήσεως εισίν: Αί τακτικαί
των μελών τής αδελφότητος «Εϊρήνης» συνδρομαΐ, εϊίΐτήίΐα, 7.τη-
ματΐ7.ήτ:ς πρόσοδος, έτ/,σιος χορός, λαχεΐον έργο^είρων καί ά'λλαι
τινές προαιρετικαί εΐσφοραί.
Την έκ τής αδελφότητος πηγάζουσαν έφορίαν άπαρτίζουτι νυν: Ί-
σίδωρος Ν. Μπέλλος, Γεώργιος Κ. Β:υτζάς καί Κωνστ. Ιωαννίδης.
ΣχοΧΐϊα Χρυβοπόλιιος.
Σχολή έλληνική, διευθυνομένη ύ~ό Θ. Νειτορίδου καί διαιρίυμίνη
εις τάξει; δύο.—Μαθηταί 25, διδαΐκίμϊνοι πλήν τής έλλην·.ν.ής καί
την γαλλικήν.
Δημοτική οχολή, διαιρουμένη εις τάςεις 5.—Μαθηταί 150, διδα-
σκόμενοι υπό δύο διδασκάλου:
II.
Εύκαρπίδίυ /.αί Π. Κυριακίδου.
Παρθεναγωγεΐον; διηρημένον είς τάςεις 0.—Μαθήτριαι 1 Ι Ο, οι-
δασκίμεναι πλήν τής έλληνιγ.ής καί την γαλλικήν.—Λιδάσχαλοι δύο :
Βασιλική Βάκΐυλη, διευθύντρ-.α, -/.αί θε:δώρα Βάκβυλη.
Τό «ηπιαγωγεΐϊν άριθμεΐ νή-ια 50.—Νηπιαγωγός Άννα Σινα-
νίδου, ήτοι τό όλον τού προσωπικού των έκζαιδευτηρίων Χρυτο-έλεως
6·—Έ;;ρ:·.: Κ. Δημητριάδης, Ι. Ι. Πϊρβάνογλους καί Ν. Α. Οϊ/.ο-
νομίο^ς.
Τα σχβλεία κέκτηνται καί 3ι£λιιθήκην κεριλαμδάνουσαν περί τ;ΰς
1 οΟΟ τίμους.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! 119
Ή έτησία δαπάνη τής συντηρήσεως των σχολείων τούτων άνίρχε-
ται είς 50,000 γρ.—Πο'ροι: Έ-χορήγησις της έκκλησις προφήτου
Ηλίου ] 500 γρ. κατά μήνα, έτησία χορηγία τοΰ μητροΐίολίτου
Χαλκηδόνος 2,250 γρό^ια, χορηγία έτησία τής αδελφότητος άγίου
Ιωάννου τοΰ Έλεήμονας 1500 γρ., εκκλησιαστικός δίσκος, άποφέρων
κατ' ετος γρ. 4,500—5,000, εΐσιτήρια καί δίοακτρ* 8,000, τέλη
επι διαφόρων Ίεροτελεστιών, θεατρική παράστασις ή χορός, λαχεΐον
έργοχείρων παρθεναγωγείου, εκτακτοι είσφοραί φιλομούσων ούτως
ωστε κατ' ετος προκύπτει ή Ιλλειμμα ή -ίρίσσίυμα έκ γρ. τό πολΰ 500.
ΣχοΚεϊα Χαϊ,χτβονος.
Σχολαρχεΐον, εχει μαθητάς 70.—Συνϊίδακτικόν 140.—Παρθενα-
γωγείου ελληνικόν τμήμα 50, συνδιδακτικοΰ 120, ήτοι τό όλον μα¬
θηταί 210, μαθήτριαι 170.^—Αιδάτκαλοι έν τω σχίλαρχείω ες: Χ.
θ. Παπαδόπουλο:, διευθυντής, Π. Οϊκονομόπουλος, 0. θεοφ^νίδης,
Κ. Βρασ:ύ·/.3ίς, Ι. Οίκονίμος, 3. Κοαχ. Έν τω συνδ;δϊκτικω τρείς:
Ν. Ζ3;χ^^ο^λ^ς, Α. 'Αγαθός, Γ. Γεοασιμίδης. Έν τώ -αρθεναγωγείω:
Ταρση βαφείδου κα! τρείς άλλαι δ'.οάσχχλοι.
Γλώσσαι ξέναι "ρΐς τη έλληνΓ/.ή διδάσκονται λατινική, τουρκική
/.αί γαλλ'.κή. Τό ζροσωπικον δέ τοΰ σ/_ολ2ρχεί3^ διδάσκει τα ανωτέρα
μαθήματα τοΰ παρθεναγωγείου.
Βιδλιοθήκη υπίρχει Λγ τόσω πλου-ία.
Έτησία δα-άνη 1200 ώς έγγιστα λίραι. — Μέσα συντ/)ρήτίως:
'Ετησία ΐπιχορήγησις έκκλησίας λιρ. 400, είσιτήρια /.αί οίία/.τρα
λιρ. 400, τό έκ ούο έτησίων χορών προϊόν λιρ. 200 καί -ρ;α'ρετ'.·/.αί
τίνες συνδρομαί.
"Εφοροι δέ των εκπαιδευτήριον Χαλκηοόνος είϊίν οί έςής : Ε. Ζα-
χάρωφ, πρίεδρος, Α. Χουοαίερϊόγλους, Χ. Κωνσταντής Γιάγκογλους,
Γ. Νομίδης, Σ. Καλλιάρχης, Ι. Βαςεδίνίγλους, Γ. Δημ(;τριάίης.
ΣχοΚεϊα Πριγχήπων.
Σχολή δημοτική αρρενων.—Μαθηταί 120.—Διδάσκαλοι ό*ύϊ : Πέ-
τρ:ς θωμά καί Άθανασιος Μάντικας.
120
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Παρθεναγωγεΐον. — Μαθήτριαι 65. — Διδάσκαλοι δύο: 'Αμαλία
Νικολαΐδου, δ'.ευθύντρια, καί Μαρία Μαυρομματέλη.
Νηπιαγωγεϋον.—Νήπια 100.—Νηπιαγωγός Ελένη Σνάκου μετά
μιας βοηθΐο, Άμαλίας Κουρχα.—Έτησία όλική δα-άνη 38,200 γρ.
Ή δημίταή σχολή έ'χει καί μικράν τίνα βιβλιοθήκην, χεριλαμδάνου-
σαν 100 τίμους.
Τα έν Πριγκήχων σχολεΐα οΊοτκοΰνται υπό των συγκρΐτΐΰντων την
έφοροεπιτρο-ήν την διέπουσαν τα τής έκκλησίας. Αποτελούσι δέ ταύ¬
την ν3ν οί έςής: Νιν.ίλαος Ζαρίφης, πρίεδρος, Γ. Οϊκονομίδης, Ν. Φω-
τιάΒης, Αντώνιος Ψαραύτης, Νι/.όλαος Κουρμοΰζης, Κωνσ. Τριαντα-
φυλλίδης, Κωνστ. Δήμπογλου;, Κοσμας Πανας κα: Ιωάννης Κούλιας.
Σχολειό. Χάλκης.
Αημοτική σχολή αρρενων, διηρημένη είς ό*ύο τμήματα χεριεχοντα
6 τάςε'.ς.—'Αριθμϊΐ μαθητάς 150.—ΔιΒάσκαλοι τρείς: Χ. Λιβαδας,
διευθυντής, Λ. ΓρηγοριίΒης καί Ι. Ιωαννίδης. Πλήν της έλληνικής
ίιδάσχονται ν.α'ι γαλλικά.
Παρθεναγωνεΐον, ϊιηρημένον είς 86ο έπίσης τμήματα, περιλϊμδά-
νοντα 8 τάξει.-, άριθμεΐ μαθητρίας 120.—ΔιΒάσκαλοι δύο : Άντιόχη
Ζαχαριάδου, διευθύντρια, καί Δέσποινα Ραλοπούλίυ.
Έτησία όλ-.κή δαπάνη υπέρ τάς 340 λ. Τ. — Μέσα συντηρήσεως :
Οΐκιών τίνων χρέσοδοι, είσιτήρια, λαχεΐον έργοχείρων, χορός, αί 8ε-
κάλιροι προσφοραί τριών μεγάλων δωρητών: τοΰ μακαρίτου μητροκο-
λίτου Χαλκηδένος Γερασίμου, Κ. Ήλιάσκου καί Σωτηρίου Παπαϊωάν-
νου, καί άλλαι Ικτακτοι συνδρομαΐ καί ερχ/οι.
"Εφοροι: Ι. Βασιλειάδης, Κ. Τριανταφυλλίδης, Κ. Χαραλ.αμπίΒης,
Ι. Γλωσσότης, Γ. Λαμπίκης, Δ. Κωνσταντινίϊης καί Ν. Βερνίν.ος.
ΣχοΧΐΙα *Λντιγονον.
Λημοταή σχολή αρρενων, άριθμοϋσα 15—20 μαθητάς, ϊιδαϊκο-
μένους υπό ενός διδασκάλου.
Πβρθεν*νω-;ε·ον, άριθμοΰν έπίτης 15—20 μαθητρίας, ϊιδασκομέ-
νας υπό μιας διδασκάλου μετά βοηθοΰ.
Μέσα συντηρήσεως: Έ—χορήγησις ταμείου εκκλησίας, πρίσοδοι
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 121
ν.τημάτων τινών καί λαχεΐον. Έτησία όλική δα-άνη λίρ. δθ. 160 ώ;
έ'γγιστα.
Έφοροι: Δ. Τα-εινϊς, Δ. Τσιδόγλους καί Ν. Κανέλλο;.
Σχολεϊα
Σχολή αρρενων, διηρημένη εις δΰο τμήματα, συνδιδαχτικόν καί
νηπΐαγωγιχόν, περιλαμβάνει 62 μαθητάς.—Διευθυντάς καί μόνος 8ι-
δάσχζλος: Α. Στεφανίδης. ·
Παρθεναγωγεΐον, διηρημένον έπίΐης εις δύο τμήματα, συνδιδακτι-
κόν καί νηπΐαγωγικόν, περιλαμβάνει 50 μαθητρίας.—Διευθΰντρ'.α καί
μόνη διδάσκαλος: Ουρανία Κωνσταντινίδου.
ΜΙσα συντηρήσεως : Έτησία έπιχορήγησις εκκλησΐίστιζοΰ ταμείου
γρ. 6,000, δίσκΐς έχκλ., λαχεΐον, χορηγίαι ετήσιαι Σεβαΐτο-ούλου
•/.αίΣαλβάου, έτησία συνδρομή αδελφότητος «Άγίων θεοδώρων» λίρ.
οθ. 13.—Έτησία όλική δαπάνη 14,000.
"Εφοροι: Άν. Βαφείϊης, Δημ. Έμμανουηλίϊης, Δημ. Χ" Άνέστη.
Σχοΐεΐα ΚοντοθκαΧίου.
Σχολή πρωτοβάθμιος (έλλ.ηνική), άριθμοΰσα 70 μαθητάς, διδασκο-
μίνους, -πρός τί) έλληνική, τούρκικα, γαλλαα καί λατινικά.—Διδά-
σκαλοι τρείς: Γεννάοιος Κίμνηνός, διδάσκων μόνον τα ίερά, Ιωάννης
Βασιάοης καί Σάββας Γεωργιάδης.
Συνδ'.δακτ'.κ,όν, άριθμοΰν 160 μαθητάς, διδασκομένους υπό ?ύο δι-
δασκάλων: Κυριακού Χρηστίδου καί Δημητρίου Μυτακίδου.
Παρθεναγωγεΐον, περιέχον 86 μαθητρίας, διδασχομένας υπό δύο
Βιδασκάλων: Εΰτέρπης Σαντΐρηναίου καί "Αννης Μιχαήλ.
Νη-'.αγωγεϊον, περιέχον 140 νήπιβ, διδασκόμενα υπό δυο νη~α-
γωγών : Εΰθαλίας καί ΜαρίαςΕΰθυ,Λίΐυ.
Δα-αναι λίρ α ι Τουρ. 800.—Μέσα συντηρήσεως: Έ-χορήγηϊ·.;
των δύο αυτόθι ένοριακών έκκλησιών, Άγίας Κυριακής καί Έλπίδος,
καί δίδακτρα.
'Εφοροι: Κωνσταντίνος Κυρίλλου, ΙάΜαΐ Χ" Καζίζΐγλους, Γρη-
γίριος Άπέργης, Ιωάννης Φωτιά3ης, Τριαντάφυλλος ΠδίΛ
"/αί Χρήΐτος Κωνσταντίνου.
122
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Λημ,οτικη Οχολη Βελιγραδίου
(παρά τα Ύψωμαθεΐα). (*)
Αυττ, διηρημένη είς δύο τάξεις, άριθμεΐ 60 μαθητάς ν.αί μαθητρίας
δμίΰ διδασκομένας.—Διδάσ/αλος είς: Ι. Γ. Λιτός.
Έτηΐία οαπάνη περί τάς 5,000 γρ.—Έφοροι: Γεώργιος Σκυρί-
δωνος, Νικόλαος Κωνσταντινιδη;, Χαράλαμπος Σάδδα Ψάλτης καί
Δημήτριος Γεωργίου.
ή Οχολη Φαναρίον,
διηρημένη εις τέ7σαρας τάςεις, περιλαμδανούσας μ,αθητάς 158, ίΊ-
δασκομένους υπό τριών διδασκάλου : Δ. Νάκου, διευθυντού, Ι. Α.
X*-
τζηιωάννου -/.αί Γ. Νάν.ου.—Έτηΐία όλική δαπάνη λ. Τ. 340 περίχΐυ,
είϊπραττόμεναι έξ είσιτηρίων, έκκλησιαστικοΰ δίοκου, μέρους των εϊσο-
δημάτων τοϋ άγιάσματίς Βλαχερνών, δικαιωμάτων ματαραήςσΐιρα-
γϊο:ς ένορίας Φαναρίου καί τοϋ κληροοοτήματος τού ά:ιοί;ιου πα-
τριάρχΐ'Λ Κωνσταντίο'ϋ τοϋ άπό Σιναίου, τ:ΰ μικροΰ έλλείμματος συμ-
«ληρουμένου έξ έκτάκτων δωρεών καί ε'.σφορών.
Την έφορίαν τής σχολής ταύτης αποτελεί αυτή ή έπιτρΐπή τιΰ
πατριαρχικον ναού, προεδρευομένη έκάΐτοτε ή υπό ενός των συνοδικών
αρχιερέων, ή τοΰ Μ. Ηρωτβσυγχέλλου, υπό την ανωτάτην προστα-ίαν
τοΰ οϊκουμενιχΐΰ πατριάρχου.
Σημ. Τα των σχολών Κοντ-οσκαλίβυ καί Βελ'.γραΒίου, ώς καί τα
της δημοτικ,ής σχολής Φαναρίου, τίθενται ενταύθα τελευταία, έ'ςω τής
προΐη-λΐύΐης θέσεως, ώς έκ τής βραϊύτητος πίρί την ά—στίλήν των
σχετικών πληροφοριών. Καθυστεϊοΰσι δ' έ'τι μέχρι της στιγμής, καθ'
ήν κερατοϋνται αί σελίδες αυται, ειδι',ΐεις περί των εξής ένορια/.ών
σχολείων: Τψωμαθείων, Έςμαρμάρων, Έδιρνέκαπου, Έγρίκα-:υ,
Σαλματομδροΰκ, Βαλατά, Διπλοκ'.ονίου, Μεσαχώρου, Μεγάλου Ρεύ-
(*) Κκι έν τω ετίρω όμωνΰ[Μ>> χωρίω, τώ παρά τον Βαθυ,ορΰαχα κειμιενο),
""*Ρ'/.ει |*ι*?ά τις ϊχολή, εγχκθεστηχυΐα έντός τοΰ χελλείου της έχχλησίας.
Αυτή, περιλα[χ6άνουσα περι τους 50 μαθητάς, συν—ρεΐτοιι διά έτησίας 8απάνης
3,000 γροοίων, προ:ρ/θ[ΐε'νων έχ χτηματιχη; τινος προσόδου.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 123
ς, Βεβεκίου, Βεϊκός, Παΐσα-μ-αγτσέ, Κανδυλλΐ, Μάλτεπε, Παν-
τειχίου, Άγίου Στεφάνου καί Μακρΐχωρίου. Όσιον δέ πληροφορίαι ά-
κοσταλώσιν ημίν βραδύτερον, αυται /.αταχωρισθήσονται έν ιδιαιτέρα
στήλη συμπληρώσεων.
Τό κ»θ' ημάς, ώφείλομεν νά ζητήσωμεν παρά πάντων των αρμοδίων
πληροφορίας καί τουτο έπράςαμεν άνεξαιρέτως. Όσοι σιω-ήσωσι μέ-
χρι τέλους, έσονται αύτοι ύπεύθυνϊΐ τής σιωπής των, όπερ άτ.ευχόμεθα,
'ινα μή δειχθη ότι υπό τοσαύτης ενιοι ημών κατεσχέθημΐν άπειροκα-
λίας, άπεναντίας των άξιοτίμων έφόρων ή οιευθυντών των σχολείων,
ών ανωτέρω παρατίθεμεν καταστατικάς πληροφορίας, επί τη βάσει των
σημειώσεων, άς πρΐβυμο'τατα έσπευσαν ν' άποστείλωσιν ημίν ούτοι, κα¬
λώς είδότες την σ/.οπιμότητα τής τούτων δημοσιεύσεως, έφ' η ίϊιαί-
τατα χαρακτηρίζονται τα ημετέρα έκπαιδευτήρια, έ'χοντα άεί άνα-ί-
πταμένα ού μόνον τα προγράμματα αυτών, άλλά καί τα τής χρηματι-
κής διαχειρίσεως, γνωριζόμενα ϊοία τω δημοσίω οι' επί τούτω λογο-
δοσιών -/.αί έκθέσεων. Όπ:Τα έκ τής οημισιεύσεως ταύτης πηγάζουσιν
άγαθά μόνον ο^ελχέρχ διάνοια δέν δύναται νά κατανοήση. Πας ά'λλος,
άναγινώσκων ζροΐίκτικώς τάς ανωτέρω καταΐτατικας πληροφορίας,
ϊέν δύναται νά μή άλγήση επί τη καταστάσει των πλείστων ένΐρια-
κών ημών σχολείων, ών εΰάριθμά εισί τα σχετικώς εΰημεροϋντα άπό
τε την οικονομικήν καί πνευματικήν έ'πίψιν, τιμώντα την φιλοτιμίαν
των συντηρου-ών ταυτα κοινοτήτων. Τα αΐτια τής καταστάσεως ταύ¬
της, ήτις γεννα πολλάς σκέψεις κα! συμ-εράσματα, πρέπΐ'. νά έςετα-
σθώσι γενικώτερον καί άναζηΓΐθώτι βαθύτερον. Έν όσω δέ τουτο οέν
γίνεται, τα καθ' ήμ.άς χωρήςτουσιν επί τα χείρω, άνευ έλ-ίϊος 5ιορ-
Οώσΐως.
Άρμενική έκζαίδευσις.
Τα έν Κωνσταντινϊυπίλΐΐ καί τοις -έρις άρμενικά σχολεϊα, μετά
καί των 15ιωτ'./.ών, συμπθϊοΰντα·. είς 63, ών 42 άρρί·ιΐύ·> καί 21 θη¬
λέων. Ό δέ άριθμός των εις αΐιτά φοιτώντων άνέρχεται είς 6,740,
ών 3,780 άρρενα καί 1960 κοράσια. Πρός συντήρησιν βέ των εκπαι-
ϊευτηρίων τούτων δαχανών-αι έτηΐίως γρ. 1,261,480.
124
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Έβραϊκή έχπαίδευσις.
ΈβραΊ/.χ σχολεΐα ν.αθ' άπαν τό οβωμανικον Κράτος υπάρχουσι*/ αρ¬
ρενων μέν 30, έν οΐς /.αί 1ν γεωργιν.όν έν ΊάππΥ], θηλέων δέ 16,
ήτοι τό όλον 46, ών 12 έν Κωνσταντιν;υπόλϊΐ, ήτο; 7 αρρενων /.αί
5 παρθξναγωγεΐα. Ό άριθμός των εις αϋτα φβιτώντων άνέρχεται είς
7,060, ών αρρενα 5,360, θήλεαδέ1700. Ή έτησία δλική δαπάνη
τής συντηρήσεως των σχολείων τούτων άνέρχεται είς 422,000 φρ. πε-
ρίπ:υ, χΐρηγούμενα τό πλείστον ΰ-ό τής «Παγκοσμίου Ισραηλιτάς
Ενώσεως». Ταύτης τό κεντρικόν συμβούλιον έδρεΰϊ'. έν Παρισίοις,
προεϊρευόμενον υπό τοϋ βαρώνΐυ Χίρς, των δέ έν Τουρκία τοπικων
συμβουλίω·/ πρΐίσταται ό τής ενταύθα Γενικής τραπεζιτικής Έταιρίας
διευθυντής Σαλωμών Φερνανοές. Γενικός δέ έ—ό—της πάντων των έν
Τουρκία ίσραηλιτικών σχολείων εστίν ό γραμματεύς τού ενταύθα συμ.-
βουλίου Φελίξ Βλόχ.
Εένα ενταύθα έκπαιοευτήρια, οίον γαλλιν.ά, άγγλικζ, άμερικα-
νικα, γερμανικά καί ϊταλιχά, ΰπχρχουσιν ίκανά, ών τα πλνίΤστα άνή-
κουσι τ:ϊς διαφόροις μοναχικοϊς ταγμαΐι τής Δυτικής Έκκληιίας.
Τούτων δέ σπουδαιότερά εισί τό έ·/ Χαλν.ηδόνι λΰκειον τοΰ τάγματος
τώ·/ Άδελφών των χριστιανικών σχολείων (Ργ6Γ68 άβ8
Εθθΐββ ΟΙΐΓΟΙΐβηηβδ) κα'ι τό έν Σταυροϊρομίω της «άγίας Πουλχε-
ρίας» έ-ωνυμούμενον, τό υπό Ίησΐυιτών διευθυνόμενον. Έν. των ϊλ-
λων άς·.α σημε'.ώσεώς βίσι τϊ έν Βεβεχίω τοΰ Βοσπέρΐυ «Ροβέρτειον»
καί ή έν τή οδώ Τόμ-Τόμ Αΰ-τρο:υγγρικ(] σΧ:λή, εξαρτωμένη άπό
τοΰ ενταύθα προξενείου της Αΰστρΐ5υγ*/αρίας.
Έφημερίδες.
Έχϊίϊονται έν τηπρωτευοΰση εφημείίίίς τουρκικαί αί εξής : «Τακ-
βίμ; Βαν.α'ι» ^Ιυλλογή γεγονότω·/), έπίσημΐς, έκδιδομένη δις της
έί2ο,Λά5;ς· (ΐΛζερ'.5ί-ι-Άσκεριγέ» (Στρατιωτιχή εφημερίς), έχίση-
μος, έ/.:·:;;Α=;η 2·ς της εβδομάδος· «Λζερ·.Βέ-;-τηζηγέ-ι-Άσκεριγέ»
(Ιτρατιωτιχ/) ·ατρι/.τ( Ιΐημερίς), έχϊιδομένη μηνιαίως- «Δζερ·.δέ-ί-
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 125
Χαβαοΐς» (Εφημερίς βίϊή-ίων), έκϊιδομένη ήμίρητίως· «Βα/.ήτ»
(Χρόνος), έκδιδομένη ημερησίως; «Τερδζεμχνι-Χακηκ&τ» (Λιερμη-
νευς τής αληθείας), έ/.ϊ'.οομένη ημερησίως· «Όσμανλή», γαλλοτουρ¬
κικη έκδιΒομέτη 3ίς τής έβ3ομάό":ς· «Δζεβαι^» (Άνταποκρίσεις), άρα-
βι/,ή, εκΒιοομένη έβΒίμϊΒιαίως· «Άχτέρ» (Άστήρ), περσική, έκϊι-
οΌμένη έβϊομαδιαίως, ήτοι τό όλον 9.
Τούρκικα 5έ -εριοοικα έ·/.Βί3οντα; έν τή —ωτευοΰση τα έςής ι
«Βασιτάϊ Σερβέτ» (Μέσον πλουτισμοϋ), έκδιδόμενον 2!ς τού μηνός1
«Ζιραάτ)) (Γεωργία), έκδιδόμενον δΐς τοΰ μηνός- «'Αϊ)»έ» (Οϊκογέ-
νεια), μηνιαίον «Τζοδζουκλαρ» Άρκαοάς)) (Σύντροφος των Παίοων),
μηνιάΐΐν «Σ^^ρχ.» (Ανατολή), 5!ς τοΰ μήνις· «Μ·.ραά:ι 'Αλέμ» (Κά-
το-τρον τού ν,όσμου), μηνιαίον, μετ' εΐκονογραφιών ((Χαϊτά» (Έβδο-
μάς), έδοίμαόΊαΐον «ΜεΒζ;ο.ΐυά» ('Απάνθισμα), άςιόλογον περυδι-
κόν σύγγραμμα έκδιδίμενον υπό τ;3 εϋ-αιϊίύτυ Έβ-οΰζ-Ζιά Τεβ-
φικβέη- «Ένβάρι Ζί/.'.ά» ■ (Έκλάμψί'.ς τής 2ιαν;ίας), έ7.ίΐϊόμεν;ν
οίς τού μηνός, ήτοι -ό όλον 9.
Έν ταίς επαρχίαις 3έ έκδίδονται αί έςής τουρκικαί έφημερίϊες, έ'-
χουται ήμιεκίσημον γχρΆν.τηρζ: «Μήτηρ» (Αί'γυ-τΐς), έν Κ^ίρω,
έ635;ο.αδιαία· (ΐΡαίδ-ουλ-Τουνΐυση» (Όδηγός τού Τϋνητος), έν Τύ-
νητι, έβοομαδιαία· «Σοόρ'.ε» (Συρια), έν Δαμασκω, έβοομαοιαία'
«"Αγκ,αρα» (Άγζυρα), έ·/.ϊΐ:;μίνη έν τη όμωνΰμω πόλει, έ,ίΐίμα-
οιαία' ιιΚασταμθ'/ή», εν τη όμωνύμω πόλει, έβοομαΐ'.αία' κ'Ιωάν-
νινα», έν τη όμωνΰμω πόλει, έ5ο:μα5ιαία· «Κόϊΐΐβα», έν Πρισ:ι'νη,
έβδίμαδιαία· «Σκόϊρα» έν Σκουτα'ρει τΫ;ς Άλβανίας, έβοομϊδΐϊία.
«Γκ·.ρί3>. (Κρήτη), έν Χανίοις, έβϊομαοιαία· «ΧαΕικάτ-ΐΰλ-Άχ-
~άρ» (Κηττος ειοήσεων), ένΛιβάνω, έβϊομαδιαία- «Ταραμπουλοϋς
Γάρμπ», έν Τριπόλει τής Βαρβαριας, έβ2ομ*διαία· «Άοριανςύ-ιλις»,
έν τη ομωνΰμω πόλει, έβδΐμαδιαία- «Σελανϊκ» (θεσσαλονίκη), έν τή
όμωνύμω πόλει, έβδομαΒιαία· «Τρα-εζοΰς», έν τή όμωνΰμω τ.ί7,ν.,
έβϊομαοιαία- «Ίκόνιον», έν τη δμωνΰμω πίλει, έβδομαδιαία- «Α·.αρ-
βεκίρ», έν Άμίδη Μεσο—ταμίας, έβδομαδιαία· «ΣεΊχάν» (ονομα
-οταμοϋ), έν Άοα'νοις, έβϊίμαδιαία· «Φουράτ» (Ευφράτης), έν Χα-
λε-ίω, έβϊϊμαϊιαία- «Ζ=βρά>· (ονομα άρχαίας άραβική; ζίλεως), έν
Βαγϊ'ατίω, Βίς της ί6ο:μάϊ;ς· «ΧίυΒαβενδικιάρ» (τό ε'νομα τής νο-
μαρχίας),' έν ϋρίύ~, Β!ς της έ£5:μάΪ5ς· «Μπίχρι Σεφίϊ» (Αίγαίον
126
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Πελαγος), έν Χίω, έβδΐμϊϊ'.αία· «Ένδάρι Σαρκιγέ» (Φώτα τής Α¬
νατολή;), έν Έρζερουμ, έβδομαοιαία* «Άίδήν» (Ήλ'.ίυπολις), εν
Σμύρνη, δίς τή; έβϊ:μάθΌς· «Σ'.δάζ», ένΣεδχστεία, δι; τής έδΒομχ'-
2ος. Κοινχί δέ έπχρχιχκαί εφημερίδας έκδίδονται έπτά μέν αι εξής :
«Έλ-Άσρ-ϊΰλ-οζεδίδ» (Νέος Αΐών), «Έλ-Έχράμ» (ΑΙ Πυραμί-
δες), « Έλ-Ίσκενδερίε» (Ή 'Αλεξάνδρεια), «Έλ-Χιδζάζ» (Οί α-
γιοι τόποι), «Έλ-Χχ?ίδ» (Ό έ'γγονΐς), «Έλ-Τιν.ίτ-βέλ-Τι-Λίτ» (γε-
λοιογραφ'./.ή εφημερίς), «Έλ-Κούτρ-οΰλ-Μηΐήρ» (Όρίζων Αϊγ6-
~του), έν Αιγύπτω· ίσάριθμοι δέ αι εξής: «Έλ-Μι—:άχ» (Ήώς),
«Έλ-Δζεννέ» (Κήπος), «Έλ-Βεσίρ» (Άγγελια^έρος), «Λιτάν-οΰλ-
Χάλ» (Ή κατάστασις), «ΣεμερΙτ-οΰλ-Φουνουν» (Καρποί επιστή¬
μων), «Έτ-Τε/.αδδ5υμ» (Πρίϊδος), «Έλ-Οΰτπουιέΐ) (Έδδομάς),
έν Βηρυττω, ήτοι τό όλον των έπαρχιακών εφημερίδων 38.
Έλληνικαί έφημερίΒες έν τί; πρωτευίύση έκδίδονται μόνον 'ές, ήτοι:
((Ανατολή», συντασσομένη εις τουρκικήν γλώσσαν δι' έλληνικών χα-
ρχ'Λτήρων, έκοίδοται 5ίς τής έδδομάδίς1 «Β^ζαντΊς», ήμερησία· «Ά-
νατολικός 'Αστήρ», εφημερίς φιλολογική ν.χί έ/./7,ησια7Τ'.·/.ή, έν.διδο-
μένη δίς τής έδδομάδος1 «Νεολόγος», ήμερησί»1 «Αΰγή», ήμερ'/ισία"
«'£κκλη:ιχ3τική Άλήθεια», έβο;μ.α?ιαία. Περιοδικχ δέ δΰο, ταύτα:
((Θεατρι·/.ή Βιβλι:θή/.η», ήτοι σΆλογή των έκλεκτοτερων ϊραματι/.ών
έργων, έν.ΐιΐ:μένη κερΐϊδικώς κχτά τίμους έκ 200—216 σελίοων
/.αί «Κόϊμος», έβϊομαοιαίως έκδιδόμενος. Έπαρχιακχί δέ έλληνικαί
εφημερίδες έ·/.ί!δ:νται πέντε, αί έςής: «'Αμάλθεια», ήμερητίως έκ-
διδομένη έν Σμύρνη· «Σχμος», έδοίμχδιαίως έκδιδομένη έν τη ίμω-
νύμω νήΐω· «Νέχ Σμύρνη», ημερησίως έν,ΐιδομένη έν Σν.ύρνγ)· «Φα¬
ρός τής Μαν.ίίΐνίαςιι (Έρμης), έκδιοομένη έν Θευαλΐνί/.·/·, δις τή;
έδδίμάϊ:ς· «Άρμονία», ημερησίως έζ,διδίμένη έν Σμύρνη.
ΆρμενΓ/.χί έίημερίδΐς έκδίδ:νται έν τηζρωτευούση αί έςής: «Ά-
βεδα~έρ» ('Αγγελια;:;ο;), οργαν;ν των Πρϊτεστχντών έν.διδόμενίν
έδδϊμαδιαίως· «ΜασΙς» (Τόδρος'Αρχρατ), ή;Λερη7?α· «Πουντς» (Άν-
Οίδέσμη), ήμερησία· «Χαϊρενίκ» (Πατρίς), ήμερη-ία-«Αουι;» (Φώς),
έκδιδομένη 5ίς της έβ5:μ.χ?:ς" «ΆδεΒ.-;-έρ» (Άγγε7.ιχ::ρ3ς), έχδιδο-
μένη δίς τ:ΰ μήνις μίτ' ϊΓ/.ΐνΐγραν.ών ττρό; '/.^'-' των παίδων, ΐργα-
νον των ΗρίτεττΛντών «Άδϊδαπέρ», έτερα εφημερίς θρηΐ/.ευτ'./.ή,
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! 127
έβδομαδιαία, , ό'ργανον των ΙΙροτεσταντών «Μανζουμέϊ Έφκιάρ»
(Συναρμολόγησις ϊδεών), ήμβρησία- «'Αβεδαχέρ» (Άγγελιαφόρος),
έκδΊδομένη δίς τού μηνός πρός χρήσιν των παίδων «Τερδζεμάνι Έφ¬
κιάρ» (Διερμηνεϋς ίδΐών), έδδομαδιαία- «ΜεδζμουάΐΧαδαϊίς» (Συλ-
λογή εΐϊήσεων), έκδιδοται δϊς τής εβδομάδος· ήτοι τό δλον των έν
τί] πρωτευούση εκδιδομένων άρμεν.χών εφημερίδων 11· τούτων δέ αί
τελευταίαι πέντΐ έκτυποΰνται δι' άρμενικών μέν χαρακτήρων, άλλά
είς γλώσσαν τουρκικήν. Έπαρχιακή δέ άρμενική εφημερίς έκδίΒοται
μία: «'Αρσιαλους Άραραδιάν» (Αϋγη τοΰ Άραράτ), έκδιδομένη έν
Σμύρνη έβδομαδιαίως, -/.αί δύο περιοδικά: «Άραβελιάν Μαμουλ»
('Ανατολικός Τύπος) καί «Με-έωρα» αμφότερα εκδιδόμενα έν Σμίρνϊ).
Εβραϊκαί έφημερίδες έκϊίδονται δύο μέν έν Κωνσταντινουπόλει:
«Τηλέγραφος», έκδιδομένη τρις τής εβδομάδος, καί «Καιρός», έπί-
σης τρίς τής εβδομάδος, καί δύο έπαρχιακαί: «Έποχή», έχδιδομένη
έβοομαοιαίως έν θεσσαλονίχη, καί «Ελπίς», έκδιδομένη έβδομα-
διαίως έν Σμύρνη.
Άγγλογαλλικαί δέ έφημερίοες έν τή πρωτευούΐη μέν έχϊίϊονται
αίέςής: «1,3, ΤυΓςιιιϊβ» (Τουρκία), έκδιδομένη ημερησίως γαλλι-
στί' «δί&πιθοπΐ», έκοιδομένη ημερησίως γαλλιστί' «Ε3.5Τ6Π1 Εχ-
ρΓβ88» ('Ανατολικός Άγγελ'.αφίρος), έ/,οιδομένη ημερησίως άγγλο-
γαλλ'.στί, έχουσα καί έβ5;μα5'.αίαν Ιχδοσιν καθαρώς άγγλιν.ήν
«ΡΙα^ΓΘ (Ιιι ΒοερΙιθΓθ» (Φαρόςτοΰ Βίσπόρου), Ιχϊιδομένη ημερη¬
σίως γαλλιστί ίι~ο τοΰ όμογενοΰς Ε. Κυριαχο-ούλου* «Ιοτιπι&Ι άβ
0θη8ΐ3,πίίπορ1β» (Εφημερίς τής Κωνϊτίντινουπίλεως), έ·/.ο·.ί:μένη
ημερησίως γαλλιστί' «ί,β ΜοπίίβιΐΓ Οπβηΐ&Ι» (Άνατΐλικος Μη-
νύτωρ), έχϊιϊομένη ημερησίως άγγ7.ογα/.7.'.στί ΰ-': τού ;/";ενοΰς Δ.
Α. Βέ7>7.η. Τούτων αί δ}ο τε7>ϊυταΐα·. ήρςαντο έχδιδόμεναι άπο τ:ΰ
καρε/.Οόντος Μαρτίου τοΰ 1883. Περιοδικόν γα/.7 '.ν.ϊν έν.δί5:ται εν
Κωνσταντ'.νί^-όλει εν καί μόνον: «]_,& Οίΐζβίίβ ΤΒθάϊθίΐΙβ ά'Ο-
ΓΪβηΙ:» έχοιδόμενίν !ι-ϊ τής αΰτοχρατίρικης ίατρική; εταιρίας μη-
νιαίως.
Έπαρχιακα! δέ γα/Αι/.αί έφημερίΒες έχδίδϊνται ού; ι ι Σ;Λύρ/·Γ(, αί
έςής: «ΕΊΐπρ&ΓϋαΙ» καί «ίο,ΙΙέίθΓηιθ», αμφότεραι δίς της έ-
128 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Σιδηρόδρομοι:
Έν τί, ΕΰΐωπαΊν.η Τουρκία υπάρχουσι*/ αί εξής γραμμαί: Άπό
Κωνσταντινουπόλεως εις 'Α2ριανού-ολ;ν 319 χιλιάμετρα· ά~ό Ά-
οριανουπόλεως είς Βέλλοβαν 243" διακλάδωσις Ύαμπόλεως (άπό
Τύρναβον—Σείμενλή) 106· διακλάδωσις Δεϊεαγάτς άπό Κούλελι-
Βουργάζ 112' γραμμή Θεσσαλονίκης μέχρι Σκοπείων 243' Σκοπείων
εις Μητροδίτζαν 120- Βανιαλούκας είς Νόβι 102 καί Ζένικα-Βρόδ
189. Τό όλον έν τίί Εϋρωπαϊκη Το^ρκια 1434 χιλιάμ.ετρα.—Έν δέ
τη Μικρά Άσία υπάρχουσι τρείς γραμμαί εις τα πέριξ τής Σμύρνης
231 χιλιαμέτρων καί ή γραμμή Νικομηοείας (Ίσμίτ) ά~ό Χαϊδάρ-
πασσιΐ μετά καί τής άζό Κιζίλ-τοπράκ μέχρι Φενέρ-μπαγτσέ ϊια-
κλαδώσεως 97 χιλιαμέτρων. Τό δλον έν τί} Μικρά Άσία 328 χι¬
λιάμετρα.
Ή γραμμή των άπό Κωνσταντινουπόλεως άνατολικών λεγομένων
σιδηροΒρόμων έ'χει κατά σταθμους καί την κατά χιλιάμετρα απόστασιν
αυτών ούτω:
Γραμμή Κωνσταντινουπόλεως εις Άδρ'.ανούπολιν.
Κωνσταντινοϋ-ολις
Σινεκλή
22.400
Κοΰμ-Κα-;Ο
3.800
Τσερκέζ-κ^οϊ
21.200
Γεν·-Καπί5
0.900
Τσορλοΰ
24 400
Ύψωμαθεΐα
1.900
Μουρατλή
25.900
Γεδί-Κ:υλέ
0.700
Σαϊτλέρ
15.400
Μακρ:χώρ'.ον
5.300
Λουλέ-μ-οοργάζ
17.600
Άγιος Στίΐανος
ο.100
Μ~αμπα-έσ·ΑΪ
16.600
Τσΐκμϊτζίς
4.200
Παυλέ-κιοϊ
21.400
Στ:άρτα-ν.^λέ
17.100
Οΰζουν-κιοπροΰ
20.600
Χαϊέμ-ν.;:ι
12.500
Κούλελη
10.900
Τσατάλτζα
19.600
Οϋρλή
11. —
Καμ-α/.τζέ
14.700
Άϊριανούκολις
25. —
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
129
Γραμμή
'Αϊριανουζόλεως εις Μπέλλοδαν.
Άδριανουπολις
Παπαζλή
15.500
Καδή-χιοϊ
18.500
Κατουνίτσϊ
16.700
Μουσταφα-πχσσα
18.200
Φιλ'—τούπολις
13. —
Χερμανλή
27.500
Παζαρδζϊκ
36.500
Τΰρνοδον
15.200
Σαρέμπεη
16.200
Χάσκιοϊ
23. —
Μπέλλοδα
10. —
Γενί-μαχαλέ
32.400
Γραμμή
Γραμμή
Κούλελη-Βουργάζ είς Δεδέ-άγάτζ.
Τυρνόδΐυ είς Ύάμπολιν
Κούλελη-Βουργάζ
Τΰρνοδον
ΛιΒυμότειχον
13.800
Καράμπουναρ
15.400
Σουφλίον
28.800
Ραδνέ-μαχαλέ
22.540
Πιδ-.κλή
19. —
Γενί-Ζάγρα
24. —
Φερραί
21.800
Σλίβνο-Κέρμενλη
21.400
Δεδέ-άγάτζ
28.100
Ύάμπολις
22.480
Ή 8έ γραμμή τοΰ άπό Χαϊδάρ-πασσά αΰτοκρατορ'.κοΰ σιδηροδρόμ:υ
εχει οΰτω:
Χα'ιΒάρ-πασσα
Γκέ-ζε
44.250
Κιζίλ-τοπρακ
2.500
Δίλ-ίσκελεσί
55.250
ΈρΙν-κ;οϊ
6. —
Ταουΐανδζίκ
59250
Μποσταντζή
9. —
Χάρχ/.χ
63.750
Μάλτεπε
14. —
Γιάρεμδζα
73.500
Χαρταλιμή
20.500
Τουτο'υν τσιοτλίκ
79.750
Παντείχυν
24.500
Νικομήδεια
91. —
Τούζλα
34.750
Κιζίλ τοπρά-Λ—Φ.βαγτσέ 6. —
Ταχυδρόμεΐα.
Κατά τα έπίσημα έξαγόμενα τού 1882 τα ταχυ;ρίμικά γ,οαοεΤα έν
Τίυ?·/.ία άν-ς?χονται είς 702. Ό 3έ άριθμός των άνταλλαγέντωνγβαμ-
9.
130 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
μάτων κλπ. έν μέν τή έσωτερικη ΰπηρεΐία ύΐτολογίζετα'. είς 2,578,030,
εν 8έ τή εξωτερικώ ΰττηρεσία είς 760,971, τό όλον 3,339,001.
Τηλέγραφοι.
Κατά τα έπίσημ* έξαγόμενα το3 αΰτοϋ ετους (1882) αί τηλεγρα¬
φικαί γραμμαί έχουσιν έ'κταΐιν 23,388 χιλιαμέτρων, τα δέ σΰρματα
41,688. Ό δέ άριθμός των άνταλλαγέντων τηλεγραφημάτων υ«-
λογίζεται είς 1,362,442.
Τα τηλεγραφεϊα άριθμοϋνται εις 464. Σημειωτέον δέ δτι' έν ά¬
πασι τούτοις συνυπάρχει καί ταχυδρομιον γραφείον.
Βαθμοί τής οθωμανικής αϋτοκρατορίας.
Πολιτικοί:
Ό άνώτατΐς κολιτικός βαθμός είναι ό τού Βεζίρου (Ρουτπέϊ-βε-
ζαρέτ). Πρός πλείςν» τιμήν -/.αι ϊιάκριαιν ί Μ. Βεζίρ·*;; ν.χ: Ό Άντι-
βασιλείις της Αιγυπτου ν.ατέχουσι τόν βαθμόν σαδαρέτ καγεσί,
ητίΐ βαθμόν Σαδραζάμη, όν ε'χον ν.α: οί ήγεμίνες Ρουμανία; και
Σερβία;, ότε διετέλουν σίρυ ΰ-οτελεϊς τής οΌωμζνικης Αΰτο·/.ρ»-
*-?'·«ς.
Ή οθωμαν.κή Αύτοκρατορία άριθμεΐ την σήμερον εκατόν -/.αί Ζίν.%
Κΐ^ιρας, έν οίς συμ-ερ'.λαμίάνονται καί οί στρατιωτικαί ονομαζόμε-
νοι Μουσίραι. Έκ τούτων οί πεντήκοντα -/.αί έννέα είΐί πολιτικοί,
°'· :ε Αϊΐπί:. εςα·.ρ57ϊΐ των πριγκήπων υ'.ών ■/.αί γαμβρών τού τέως
εί'.5ϊυ τής Αίγύ—ου, τίΰ τέωςκα! έν ενεργεια Χεοίίίϋ -/.αί τού Βέη
νης Τύνιϊος, εισί στρατιωτικοί.
Μετά τόν τοΰ Βεζίρ;υ βαθμόν έ-έρχεται : τϊΰ Βαλ;5 (ΰψηλός
βαθμίς). Οί τΐϋ βαθμοΰ τούτου κάτοχοι 5έν τ·.τλ:ι:ρο3νται Βια της
έπωνυμϊα; ζασσί, άλλά καλϊΰνται έ?ίνϊα·. ή βέηϊες.
Τούτω ε-ονται οίβαθμίί: Οΰλια σίνφι έββέλ, ήτοι α' βαθμός χ
τάξεως, ν.αι οΰλια σ·ν?ι σανι, ήτοι α' βαθμός β' τάξεως.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 131
Βαθΐλοί κατώτεροι:
Δεύτερος μουτεμαΐζ (ρίυτ-έ-ι-σανιέ-μΐυτεμαΐζ).
Δεύτερος (ό:υτπέ-ι-3αν.έ).
Τρίτος (ρουτ-έ-ι-σαλ.ισέ).
Τέταρτος (ρουτπέ-ι-ραπιά).
ΙΊϊμπτος (ρουτπέ-ι-χαμισέ).
Διοικητικοί:
Ό άνώτατος διοικητικος βαθμίς είναι ό τοϋ Ροΰμ ίλ'. Βεϊλέρ
Βέϊ, ήτοι άρχςγός Ρωμυλίας.
Κατόπιν Ιρχ«τα·. ό βαθμ,ός Μίρι Μιράν ("Αρχοντες).
Ίεροδικαστικοί:
Άνώτατος βαθμ'ος είναι ό τοϋ Σειχ-οΰλ-ΐϊλαμ άπονεμόμίνος εί;
τον ανώτατον μβυφτην, όστις άντιπροτωπεύϊ'. την Α. Α.Μ. τϊν Σουλτά-
νον ϊν ταΤ; Ορησ/,ευτικιΐς καί ν3μο3ιδαΓ/.αλ'./.αΤς ύ-ίθίΐεσιν. Ό τίτλ:ς
ελων-ών οΰλεμά (νΐμομαθών) είναι έοένϊης.
Μετά τόν Σειχ-οϋλ-ίσλάμ ερχοντα; ό Καζιατχέρ της Ρωμυλίας ν.τ.
ό Καζ·.α-/.έρ τής Άνατ;λης -/.αί οί έχοντες τϊν βαθμόν τούτον ώς—ί-
χρηματίσαντες είς τάς ανωτέρας ταύτας ίερϊοΊκΛττικάς ΰίζν.ζ.
"Επονται τούτ:ις οί βαθμϊί:
'[οταν~όλ παγεσί (βαθμός Ιίρβί'.καστοΰ Κωνσταντινυ-ίλίως).
Χαρεμέϊν παγεσί (βαθμός ίεροδικαστοΰ Μέκκας 7.αί Μεοί'/ης).
Μπιλάδη χαμσέ (βαθμός Ίεροϊι/.α-τών των πέντε πόλεων Καί-
?ίυ, Βαγϊατίϊυ, Σμύρνης, Γαλατα ν.χ': Φιλιπ-ίυπίλεω; *).
Ρουτπέ-ι-Μεβαλί (βαθμός Μϊλλάοων ύ-:ψηΐίων).
Μίυοερρισίν (βαθμίς ν5μ:ϊι5ασν.άλων).
Κουζάτ (βαθμίς Καϊήδων, κατωτέρων δικαστών).
(*) Δυνάμει σαυλταν.χων θ£ττ:·.ααάτων αί τ.όΆν.ί αϊται ΞΓΐαήΟτ,σαν 2·.ΐ τζ;
άπονοιιης χοΰ τίτλου Μολλα τοΤ; /.χ-χ χαι,οόν δ·.χαστ«7{ «ύτών.
132
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Στρατιωτικαί:
Σερδάρ-η έ/.ρέμ (γενικός στραταρχης).
Μουσίρ (στρατάρχης).
Φερίκ (στρατηγός).
Λιβά (άντιστράτηγος).
Μ ιρ αλ ά ι (συνταγματάρχης).
Κ α ίμ α ·/. 3 μ (άντισυνταγματα'ρχης).
Μπίν μζασή (ταγματάρχης).
Κόλ άγασή (ΰποταγματάρχης).
Γιοΰζ μπασή (λοχαγός).
Μουλιαζίμ (ΰπολοχαγός).
Τζαβους (λοχίας). "
Όν μπασή (δεκανεύς).
Έν ταΐςτελεταΤς ή έπομένη διάταξις είναι έν ισχύϊ ώς πρός την θέ¬
σιν των διαφόρων βαθμούχων τοϋ κράτους:
Μέγας Βεζφης—Σειχ-οΰλ-ϊσλάμ,
Μουσίραι—Βεζίραι,
Ρούμ ϊλί Καζιασκερ—Ανατολή ΚαζιατΛέρ, οί έν ενεργεια,
Οί τόν βαθμόν τούτον έχοντες, οί μή έν ενεργεια,
Ρουτχε-ι-βαλίά, οσοι διατελοΰσιν έν ενεργεια ύπουργοί,
Ο προεδρος τ:ϋ στρατιωτικοΰ συμβουλίου,
Ρουτπϊ-ι-βαλΐα, ό'σοι δέν κατέχουσι θέσεις ΰπουργικας,
Ίσταμπόλ παγίσι,
Φε?"α (στρβ—γοϊ),
Ρουτ-έ-ι-οϋλΐϊ σίνφι έδβέλ (α' βαθμοΰ α' τάξϊως).
Ρο'υμ ίλ· βενλέρ βύ,
Παγέ-ι ΧαρεμέινΣεριφέ» (Ίε?ί5;-/.α-ταί Μέκκας κ»: Μεδίνης),
Λιβά (άντιστρ—γοι),
Μίρ·. Μιράν,
οοτ-έ-.-ΐ^ά ζ[,γ. ζχΑ (β'
Π
θμ:^ β' τάξεως
' τάξεως),
γ (β βμ:^ β τάξεως),
Παγέ-: μ-λϋη Χαμτέ (ΊερίΒικα-τΛΪ των πέντε πόλεων),
Μ άλ (
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 133
Ρουτπέ-ι-σανιέ σίνφι έββέλ μουτεμαγιζι (β' βαθμοΰ έπίλεκτοι),
Μαχρέτζ Μεβλεδιγετί (ΰποψήφιοι Μολλάδες),
Ρουτπέ-ι-σανιέ σίνφι σανισί (β' βαθμοΰ β'τάξεως),
Μίρ-οϋλ-οΰμερά,
Καϊμακάμ (άντισυνταγματάρχαι),
Ίστάπλι άμιρε μουΒιρλιγί (σταυλάρχαι),
Κιμπάρι μουδερρισίν (άνώτεροι νομοδιδάσκαλος,
Μπίν μπασή (ταγμχτάρχαι),
Ρουτπέ-·.-σαλισέ (γ' βαθμοΰ),
Καπουτζή μπασηληγή (άρχιθυρωροί άνακτίρων καί Γ. Πύλης *),
Μουδερρισίν (Κατώτεροι νομοδιδάσκαλος,
'Αλαί Έμινΐ (οί τροΐοδόται των συνταγμάτων),
Ρουτπέ-ι-ρα—ά (δ' βαθμοΰ),
Κόλ άγοσή (ΰποταγματάρχαι)
Χοδζάδες (προϊστάμενοι γραφείων),
Γ;οΰζ μπασή (λοχαγοι1).
Διπλωματική άντιπροσωπεία.
Άντιπρόσωποι ξένων Κρατών έν Κων/πόλει.
Αγγλίας, λόρδος Δούφφεριν.
Άμερικής, στρατηγός Βαλλάς.
Αΰστρίουγγαρίας, βαρώνος Κάλις.
Βελγίου, Βαρθο7.έϋνς Δε-Φοσελκάρτ.
Γαλλίας, μαρκήσιος Δε-Νοά:/,
Γερμανίας, κόμης Δε-Ράδΐβιτς.
(*) Έχτός των πολιτιχών, οιοιχητιζών, ίεροδιχα—χών χαϊ στρατιωτιχων
βθμων υπάρχουσι βαθμιοί ΐδιάζοντες τί) υ— οεσία των Άναχτόρων χα· τίίί 'Τψ.
Πύλης, δι'ων α^Κο'ΐηι ο' ίή1 πολλα :~ 1—,?:τιΙτ*ντ:; :' αυτοίς. Ούτοι οί
εϊσιν ό τοϋ !στάπλι ίμιρέ (στανιλάρχου των οναχτόρων), δερχιάχι άλι
χ«πουδζή [ΐπασηληγή (αρχιδυρωροΰ των αναχτόρων), χαΐ μ-πάπη Άλί
δ^ή [ΐποσηληγ^ (αρ-χιθυρωροΰ τί|ς 'ΙΓψ. Πύλης.
134 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Ίσπανίας, Ράτ/.ων.
Ιταλίας, κόμης Κόρτης.
Νορβηγίας, Σελ'.μ Έχρενρόφ.
Πορτογαλίας, ύ-οκόμης Καρνίοης.
Όλλανδίας, Φόν Πέστελ.
Περσίας, Μιρζά Μοχσίν χάν.
Ρουμανίας, Π. Μαυρογένης.
Ρωσσίας, Ν. ΝελιΒώφ.
Σερβίας, Έφραίμ Γρούϊτς.
ΈΧληηχη πφεθβεία :
Α. Γ. Κουντοοριώτης, εκτακτος άζεΐταλμένος ν.αίζληρεξίύΐιοςΰ— υρ-
γός τής Α. Μ. το5 βασιλέως Γεωργίου Α'.
Μιχ. Παπαρρηγόπουλος, α' γραμματεύς.
Δημ. Α. Γ. Κουντουριώτη, β' γραμματεύς.
Ροίέρτος Πρετζιόζης, β' διερμηνευς τού δ'.πλωμϊτικοΰ γραφείου τής
πρεσβείας.
Γεώργιος Αποστολίδης, βοηθός οιερμηνϊος το^ ανιτϊΰ γραίεί:υ.
Προξενι/.1:·/ γραφεΐίν της ζρεσβείας.
Νικόλαος Μίχος, γενικϊς πρόςενος οιευθυντής τοΰ προξενιν.οΰ γ?2-
φείου.
Κωνσταντίνος Πχ/ουρι5ς, ΰποοιευθυντής τοΰ προςενικοϋ γραφείίυ.
Τιμολέων Τσαγκαράκης, πρόϊορος τ:3 -ρ:ςενι·/.ο5 δικαστηρίου.
Γ. Σεμιτέλος, ιζάριδρίζ ίικαττής.
Νικόλαος Δαούτης, πάρεορος οικαστης.
Παναγ. Ταμβακόπουλος, ταμίας.
Κωνστα·«;νος Κριεζής, λιμενάρχης.
Γεώργιος Γιαννόπουλος, α'γραμματίϋς τ;2 -ροςενικοΰ γραφείου.
Ν. Σανϊζουλος, γραμματεύς β' τάξεως
Επαμ. Γαίράς, νΟαμματε^; β' τάςεως.
Κωνΐτ Ταρτής, γραμματεύς β' τάξεως.
Ιωάννης Λβλαγραμμάτικας, γ?Λ5ίύς.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ 135
Διερμηνεία τού ζροξενικού γραφείον! τής πρεσβείας.
Χαρίδημος Αποστολίδης, α' όιερμηνεΰς.
Κωνστ. Κυπραΐος
Άριστ. Λουκίσης ο, ».
ΛΛ *.. β διερμηνεις.
Μιλτ. Φακαρος ^
Μ. Σεληνιάόν,ς
Γ. Ξανθάκης )
Μ. Τσικούρας)
Άντιπρόσωποι Τουρκίας έν τή άλλοΐαπί).
Έν Αθήναις, Τεδφήκ βέης, εκτακτος άπεαταλμένος καί πληρεςού-
σιος ύπουργός.
Έν Αί'ϊ) (Όλλανδίας), πρίγκηψ Καρατζα πασσάς, άντιπροσωπεύων
την Ύψ. Πύλην καί παρά τη αΰλή Στοκχόλμης.
Έν Βελιγραϊίω, Χαλ'ιδ βέης.
Έν Βερολίνω, Σαιτ πασσας.
Έν Βιέννη,, Σααδουλλάχ πασσάς.
Έν Βουκουρεστίω, Σουλεϋμάν βέης.
Έν Βρυξέλλαις, Στέφανος Καραθεοϊωρής.
Έν Κετίγνγ;, ........
Έν Λονδίνω, Κ. Μουσοθρος παΐσά:.
Έν Μαδρίτη κ*ί Λισϊαβώνι, Σερμέϊ έβένϊης.
Έν θΰασιγκτώνι,........
Έν Παρισίοις, Έσάτ πασσάς.
Έν Πετρουχόλει, Σακρ πασσάί.
Έν Ρωμη, Στέφανος Μουσοΰρος βέης.
Έν Τεχεραίνη, Φαχρή βέης.
136
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΣΑΜΟΣ.
Ή νήσος Σάμος, μία τώνΣποράδων τής ανατολικώς άκτής τοΰ Αϊ-
γαίου, άνιδρύθη εις αϋτόνομον ήγεμονείαν, ΰποτελή τη Ύψ. Πύλη,
τη 29/11 Δεκεμβριού 1832 διάφιρμανίου τοΰ Σουλτάνου Μαχμουτ
καί τη σ,ίναινέσει των τριών Ιγγυητριών δυνάμεων.
Γεωγραφική θέσις καί κλίμα.
Γεωγραφικώς ή Σάμος κείται μεταξΰ των 37° 39'—37° 48' β.
πλάτους καί 24° 12'—24° 48' άνατ. μήκους, τό δέ κλίμα αυτής
είναι γλυκύ καί υγιεινόν ανάλογον πρός τό της ίωνικης παραλίας τής
Μικράς Άσί άς.
Ήγεμών
Κωνσταντίνος 'Αδοσίδης, γεννηθείς εν Κωνσταντινουπόλει τη
23 Φεβρουαρίου 1822, βεζίρης τοΰ οθωμανικοΰ Κράτους, διορισθείς
τό δεύτερον ήγεμών της Σάμου τη 5/17 Φεβρουαρίίυ 1879. Ένυμ-
φεύθη τή 11/23 Μαρτίου 1856 τήνήγεμονίδα Άθηναν, γεννηθεΐσαν
έν Κωντταντινουπίλει.
Βουλευταί.
Π. Σοφούλης.—Γ. Κεντούρης.—Γ. Βλιάμος.—Κ. θεοφανίδης.—
Γραμματεύς Β:υλής: θ. Στεφανίδης.
Ήγεμονικόν διοικητικόν γραφείον έν Σάμω.
Διευθυντής: Σωκράτης Ιωαννίδης.
Γραμματεύς: Γεώργιος Τρεμούλης.
Ύ-ογραμματεΐς δύο.
ΓραμματεΙις τοΰ τμήματος τής τουρκικής Βεσήμ έφένδης, οέρων τόν
βαθμόν μουτεμαΐζ.
Γενι/,ός ταμίας : Κωνστ. Βεϊνογλίδης.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 137
Ήγεμονικόν γραφείον έν Κων/πόλει.
Διευθυντάς: Γεώργιος ΆδΌσίδης.
Γραμματεύς: Σαματακης Ζαφεφόπουλος.
Γραφεύς: Χαρίλαος Καλλιάρχης.
Προξεν.κόν σώμα.
Πρόξενος Αγγλίας και δ—ττρόξενος Γερμανίας, Διονύσιος Αουιμάρχ.
Πρόξενος Ελλάδος, Ιωάννης Στορνάρης.
Ύποπρόξενος Αί)—ροουγγαρίας ν.αί "Ολλανδίας Κωνστ. Αουιμάρκ.
Ύποπρόςενος Ίσπανίας καί προξενικός πράκτωρ Ιταλίας, 'ΑίΐΤΓθτέ-
λης Σταματιάθϊ)ς.
Προξενικός πράκτωρ Γαλλίας, Λέων Μιΐήρ.
Έπιφάνεια καί πληθυσμός.
Ή Σαμική ήγεμονία έ'χει επιφάνειαν 550 τετραγωνικών χιλιαμέ-
τρων, πληθυσμόν δέ 39,108 κατοίκων, μή συμπεριλαμβανομένων
13,500 Σαμίων ν,ατοικοΰντων έν τζΧς παραλίοις τής Μικράς Άσίας.
θρησκεί* έπικρατοΰσα όρθόδ:ξος άνατολική. Έκ των ά'λλων θρη-
τ/ευμάτων υπάρχουσι 14 -/.αθολικοΐ, 6 αρμένιοι, 2 διαμαρτυρόμενοι
καί 1 ίσραηλίτης.
Ξένοι ΰττήκοοι ΰπάρ/ουσιν έν Σάμω 583, έξ ών 548 "Ελληνες ύ-
πήκοοι, 9 Γάλλοι, 8 Γερμαν;:, 6 Άγγλοι, 5 Ιταλοί, 3 Ρώσσοι, 3
Αΰστριακοί καί 1 Όλλανδός.
θ'ικονομική κατάστασις.
Κατά τον προυπολογισμόν τής χρήσεως 1882—83: Πρόσοδοι
3,304,584 γρ., δαπάναι 3,700,949 γρ., έξ ών 400 χιλ. γρ. ©όρος
ϋποτελείας χαί 150 χιλ. χορηγία πρός τόν ήγεμόνα.
Εμπόριον.
Κατά -Ό 1881: Έξαγωγή 15,893,615 γρ., εισαγωγή 17,694,103
γρ. Κυριώτερα ειδή τής εξαγωγης σταΐίς, ϊέρματα κατειργασμένα,
138 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
οΐνος, ?λ»ιον, ο'.νόπνευμα. κρόμμυα- της δέ εΐσαγωγής οημητριακα,
άπο'.κιακά, β'.ομηχαν.κά άντικείμενα κλπ.
Ή ναυτική κίνησις κατά τό 1881 άντί-ροσωπεύθη υπό 145 άτμο-
πλΐίων (έξ ών 84 άγγλικά), χωρ. 83,212 τόννων, καί 3,829 ίϊτιο-
φόρων (ών 2,857 σαμιαν.ά), χωρητικότητος 48,585 τόννων.
Τό εμπορικόν ναυτικόν περιλαμβάνει 335 τλοί.% χωρητικότητος
7,605 τόννων.
Ταχυδρομε'ΐα.
Κατά τό 1881 αντηλλάγησαν 27,623 γράμματα, έπίσημα ν.ϊ:
ίδιωτικά, εφημερίδι; δέ καί πΐριοοικά 15,632. Τό όλον 43,255.
Τηλέγραφον
Κατά τό αΰτό έ'τος αντηλλάγησαν 3,264 τηλεγραφήματα, έξ ών
1382 έίωτερικά -/.αί 1882 έςωτερικά.
Δημοσία έκπαίϊευσις.
Ή νήσος Σάμος οιαιρεΤται γεωγραφικώς καί πολιτΐκώς είς 4 τμή-
ματα, Βαθέος, Χώρας, Καρλοόασίων καί Μαραθοκ,αμπου- ή πρω-
"ϊύουσα εύρηται έν τω πρώτω τμήματι καί καλείται Λιμήν Βαθέος.
Έν τή πρωτΐυίύ~(-( ταύτν; Βρυται τό ιιΠυΟαγίρΐΐ;ν Γυμνάσυν» κα-
τηρτΐϊμένίν καθ' ϊν τρόπον /.αί τα έν Ελλάδι γυμνάΐια. Λί'.τουργεΐ
τουτο κατά τρόπον τέλειον κυρίως άπό τού Ιτους 1861, ότι ζρίσεκλή-
θη ϋΐό τής τίτε διοικήτεως γυμνασιάρχης ό νυν έν τω Άθήνηίΐ ΙΙανε-
χιστημίω καθηγητής Κ. Κόντος, διοάξας επί τριετίαν την σαμιαχήν
νεολαίαν. "Εκτοτε μέχρι σήμερον, ήτοι επί εΐκοσι κα! τρία ετη, τό γυ-
μνάϊΐον τουτο ΰπάρχει κατηρτιΐμένον κατά τό μάλλον -/.αί ήττον τε¬
λείως καί λϊΐτουργεΐ συμφώνως πρός τΐν χροϊρ'.σμίν τού. Το-:Οετη-
μένον τό γυμνάσιον τ;ΰτο έν ζαλαιω Βημοσίω κτιρίω, βίκϊδίμηθέντ·.
έ-: ήγεμίνβς Στεφάνου Βΐγορίοου, όπερ σήμερον εθεωρήθη απόκεντρον
πως καί άκατάλ),ηλον, μετηνέχθη εφέτος είς έτερον νεοτευχές, εΰρύ-
/ωρον καί καταλληλότατΐν κατάστημα, άκέρ ου ό τίζος έδαπά-
•/ησεν υπέρ τάς ϊύ; χιλιάοας λ'.ρών ίθωμαν.κών έν τω μετώ~ω τού
καταστήματος τούτου ανετέθη έπγρα;ή εμπρέπουσα ·λαί έτηΊθη άνά-
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 139
γλυφον, παριστών τόν Πυθαγίραν καθήμενον επί έ'ορας καί διαλβγιζό-
μενον.
Έν τω γυμνασίω τούτω, περιλαμδάνοντι τέσσαρας τάςεις, διοά-
σκ:νται τα έλλην.κά γράμματα μετά τής γαλλικής καί λχπνιχής
γλώσσης, ΰζϊ έ~ά καθηγητώ·/, ών οί τρείς έχουσι διπλώματα ϊιδα-
ν.τορικά τοΰ έν Αθήναις πανεπιστημίου. Διευθυντης δέ τοΰ γυμνασίου
Κωνστ. Γεωργιάδης Σάμιος. Έν τούτω έκπαιδίύίνται σήμερον 80 μα¬
θηταί, ήτοι 31 έν τη πρώτη τάξει, 20 έν τη δευτέρα, 20 έν τή τρίτη
/.αί 9 έν τη τετάρτη. Έκ των μαθητών τούτων οί κατ' έ'τος άπίλυά-
μενοι, τινές μέν έπιδίδονται εί; επιστήμας, τινές 2έ μετέρχονται τό
οιϊασκαλικϊν έπάγγελμα ενταύθα, έν Μικρασία καί ταίς πέριξ νήσοις,
ολίγοι 5' έ-·.3ίδοντα'. εις βιοποριστικά εργα ή δΐϊρίζονται έν τη ΰπηρε-
ΐία τής πολιτείας.
Πλήν τ:ΰ άνωτάτίυ τούτου έ'Λπαιδευτηρίου, ή νήΐϊς κέκτηται 4
τχολαρχεΐα, μ?τά τριών τάςεων καί ίσαρίθμων διδασκα'λων, -/αί τέϊ-
ΊΆρα -αρθεναγωγεΤα, έγ/.αθιδρυμένα έκαστον έν εκάστω των τε-τά-
ρων αυτής τμημάτων, καί τρία έλληνικά λεγό;χενα σχολεϊα, έν τοίς
τρισί δήμο-.ς Παγώνϊου, ΙΙύργου -/.αί Β;υρλιωτών, μετά μιάς ή 5ύ5 τί-
ςεων καί ενός διδασκάλου.
Είς τ'ο σχολαρχείον τοΰ τμήματος Βαθέος φοιτώϊ'. σήμ,ίρϊν 94 μα¬
θηταί, είς τό σχϊλαρχεΐί·/ Καρλοδασίων 80, είς τό τοΰ Μ*ραθ;κάμ-
-:υ 30 καί είς τό ΐχΐλαρχείον τοϋ τμήματος Χώρας 59. Διϊάσκίνται
λοιπόν εν τοις σχολαρχϊίίΐς τής νήσου έν όλω 263 μαθηταί υπό 12
Έκ δέ των τεσΐάρων παρθενιγωγείων της νήσου, έν μέν τώ -αρ-
θεναγωγείω τοΰ τμήματος Βαθέςς, έγ/.αθιδρυμένω έν τή πρωτευΐύση
**! τελ.ειοτέρω των λοιπήν ίντ·., πα'.οεύίνται 162 -/.ϊράίΐα, ών τα
μέν 44 είς τάς τρείς έλλτ,ν·.·Αάς τάςϊΐς, 16 είς τό συντακτικόν
τμήμα καί 102 εις τό άλληλοϊιοακτ'.κόν. Διοατκουτι οέ έν αύτω 6
ί'.ϊάσκαλοι. ήτοι τρείς κίραι, 5ύο -/.αθη-,ΛΓ,ταί τοΰ γυμνασίϊΐι και εις
'-οιαίτερϊς ί·.:άϊ7.αλίς. Ή ς·.ία;/.αλ:'α τ:ΰ παρθεναγωγείου τούτου γί-
'ϊτα: έν καταϊτήματ'. ΐημοτικω, ίϋρυχωρ;τάτ,) /.αί λαμπρΐτάτω, οΐ-
"■«•ϊϊομηθέντι άρτια);, καθάπερ '/.αί τό γυμνάσιον, επί τοΰ νυν ήγεμόνος
της ·φ:υ Κωνστ. Άοίϊϊϊίυ -ασσ£ Έν δέ τω παρθεναγω (-είω τοΰ
τμήματι; Κα;λ:5α?ίων, έγχαΟ'.Βρ^μένω έν τω 2ήμω Ν. Καρλοβαΐίιυ.
140 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
έχ.παιο"εύονται 218 κοράσια, ήτοι 22 εν ταίς έλληνικαΐς τάξεσι κα:
196 έν τω άλληλοδιδακτικω τμήματι. Διδάσκουσι 8' έν αύτω έπίσης
6 διδχσκαλοι, ήτοι τρείς κόραι, ό αυτόθι σχολάρχης καί δύο ίόΊαίτεροι
διδασκάλου Έν τω παρθεναγωγείω τοΰ τμήματος Μαραθΐχάμπου, έγ-
καθιδρυμένω έν τω δήμω Μαραθοκάμιτου, έχπαιδίύονται 70 κοράσια,
δ'.δάσΛουσ'. δέ έν αυτώ 3 διδάσκαλοι, ήτοι ούο κόραι καί είς έκ των
διδασκαλιών τοΰ αύτόθι σχολαρχείου. Τέλος έν τω παρθεναγωγείω τοΰ
τμήματος Χώρας, έγκαθιδρυμένω έν τω δήμω Μυτιληνών, ένθα κα-
τασχ.ευάζεται νυν μικρόν μέν πλήν εΰμορφον κατάΐτημα, καί άτελε-
στέρω των λοιπών παρθεναγωγείων 3ντι, έκπα'.δευονται 182 κοράσια
υπό τής διευθυντρίας καί μιας βοηθοΰ. Ό άριθμός λϊΐπόν των μαθη-
τριών των παρθεναγωγείων τής νήσου άνέρχεται εις 632 καί των έν
αυτοίς δ'.Βασκάλων εις 17' άλλ' υπάρχουσι /.αί πολλά ετέρα κοράσια
έκπαιδευόμενα έν τοίς Βημοτικοΐς σχολείοις, -ζρίοί δέ κοράσια φοιτώσιν
έςαιρετικώς ε'.ς τό σχολαρχεϊον τοΰ τμήματος Χώρας, όπερ έδρεύει έν
Μυτιληνοΐς.
Πλήν τοΰ παρθεναγωγείου τής πρωτευούσης Ιδρύθη εφέτος έν ταύτη,
ίόΊωτικΫ) δαπάνη, καί νηπιαγωγεΐβν μετά μιας ΒιΒατ/.άλΐυ /.αί 25 παί¬
δων. Πρώτον δέ ήδη εΐσάγεται είς την νήσον ταύτην τοιούτον διοασκα-
λεϊον, δπ=ρ 3έν αμφιβαλλομεν 3τι συν τί) χρόνω προϊόντι τό της Σάμου
δημόσιον θέλει υΐοθετήτει, έ-ί τω τέλε·. τοΰ νά ξύνωνται νά φοιτώσιν
είς αΰτό πάντων των πολιτών άνεξαιρέτως οί παΐϊες.
Έκ δέ των τριών κατωτέρων έλλην.κών σχολείων, έν μέν τω τοΰ
Παγώνδου έκιταιδεύονται 22 μαθηταί, έν τω τοΰ δήμου Πύργου 16 καί
έν τω σχολείω τοΰ δήμου Βουρλιωτών 18, έξ ών εν κοράσιον ήτοι έν
τοις σχολείοις τούτοις διδάσκονται 56 μ.αθηταί ΰ~ό τριών διδατχάλων
έν όλω.
2χολεΐα δέ δημοτικά έν άπασι·/ άνεξαιρέτως τοίς δήμοις, οΐτινες
άνέρχονται είς 29, καί έν τοίς πλείστοι; χωρίοις ευρηντα·. άπό πολ-
Χών έτών ίδρυμένα διά την κατωτέραν τής νείλαίας εκπαίδευσιν τα
σχολεϊα ταυτα ειΐι 33 τον αριθμόν, φοιτώσι δέ είς αΰτά σημϊρον
κατ' άχριβεστάτας πληροφορίας 2,372 άρρνιεζ μαθηταί καί 401 κο-
ράΐια, ήτοι έν συνόλω 2,773. Έν τω τμήματι Βαθέΐς ύπάρχουσιν 7
δημοτικά τχολεΐα, έν τω τμήματι χώρας 10, έν τω τμήματι Μαραθο-
κάμπου 7 καί έν τω τμήματι Καρλΐβαΐίων 9. Διδάσκουσιν έν τοίς
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 141
δημοτινκΐς τούτίΐς σχολείοις 42 δημοοιδάσκΛλοι, διότι έ'ν τ·.σιν αυ¬
τών Ικτός των διδασ/.άλων υπάρχουσι κ»! βοηθοί. Παντα/οΰ τής νή¬
σου ΐδρυνται σχολεΐα, οϊκΐδομηθέντα δημοτικί) δαπάνη. Τοΰς μισθους
απάντων άνίξαιρέτως των δημοδιδασκάλου·/ ν.ατοιβάλλει τ; δημόσιον ή
γενικόν τής νήσου ταμείον. Δαπανά δέ ό τόπος είς τα τί-ς παιδείας έν
γένει κατά τόν επίσημον ετήσιον προϋπολογισμόν 378,780 γρόσια,
ήτοι ανώτερον ποσόν παντός ετέρου κλάδου τής νήσου, διότι είς τα
τής δΊχαιοσΰνης δαπανά ό τόπος 377,300γρ., αΐίίρ μετά την αναίρε¬
σιν των έσόδων διν.αιοσύνης γρ. 95,000 καταβαίνουσι μόνον είς γρ.
282,300, ταυτα δέ πραγματικώς έπιδαρύνουσι τόν τόπον, είς δέ τα
τής δημοσίας ασφαλείας ό τόπος δαπανά ετησίως γρ. 265,000.
Υπάρχουσι·/ ά'ρα έν τή νήσω πλήν τοΰ γυμνασίου, των 4 σχολαρ-
χείων, των 4 παρθεναγωγείων, τοΰ ενός νηπιαγωγείου καί των Ά
κατωτέρων έλλην./ών σχολείων 33 δημοτικά σχολεϊα μετά μαθητών
έν όλω 2,773 κα! βιδασκάλωνέν όλω 42, ώς είρηται ανωτέρω.
Γενικώτερον δέ των ανωτέρω έςαγόμενον είναι ότι έν Σάμω ίιπάρ-
χουΐι παντός είδΐυς έ/.παιδευτι/.α -λαταστήμ.ατα 46, έν οΐς διδάσκουσι
καθηγηταί καί όΊδασκαλοι έν όλω 82 και έκπαιδεύονται 3,829 έν
3λω μαθηταί, ών 1Ο62κοράσια.
Ναοί, κλήρος, μοναι κλπ.
Υπάρχουσι /.αθ' όλην την ήγεμονίαν τής Σάμου 76 ένοριακοί ναοϊ,
138 ΙερΐΤς, ών 6 Ίίρ:;ο.5ναχοι, 8 μοναι, 91 μοναχοΐ καί 23 μονα-
χαί καί 22 μετόχΐΑ.
Ση;/.. ΠερΙ τής καταστάσεως των άλλων ύποτελών
τ^ οθωμανική Αύτοκρατορία χωρών, οίον Αιγυπτου, Βουλ¬
γαρίας κλπ., δέν εχομεν έξαγόμενα νεώτερα ό'σων έση-
μειώσαμεν έν τω ήμερολογίφ ημών τού παρελθόντος
έ'τους.
142
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Γ'.
ΕΛΛΑΣ
Γεωγραοική θέσις καί χλίμα.
Τό βασίλειον της Ελλάδος κείται μεταξΐ» των 35° 55'—40° β.
πλάτου; ·λαί17° 2'—23° 54' άνατολικοΰ μήκους- δΐϊΐρεΐται δέ φυσι¬
κώς είς τέσσαρα οΊα.κεκριμένα μέρη ι την Στερεάν Έλ/.άδα, την Πε-
λοπέννηϊίν, τάς νήσβυς τοΰ Αιγαίου ν.αί τάς Ίονίυς νήΐ:ο;, "/.α: πέμ-
~ον ήδη τάς νέας επαρχίας.—Το ν.λίμα τής Ελλάδος "/.αι ώ; έν.
της γεωγραφιχής αυτής θέσεως ν.χ ώ; έκ τής γειτονίας τής θαλάσσης
είναι έν γίνει εΰκοατον. άλλά καί λίαν ζοικίλον ϊ·/ί·/.χ τΐ3-ίλυδαι-
Βάλου σχηματισμοΰ τϊΟ έϊάφους αυτής Β·.ατε;;.ν:;Λέ>;υ ~:λλαχώς υπό
σειράς ορέων κατά τό μάλλον ή ητην ίιψηλών. Κατά τάς παρατηρή-
σεις τοϋ άΐτερίσκο-είου Αθηνών ή μίση θΐρμίτης έν Αθήναις είναι
18° 2 Ρεωμύρου, ή δέ κατωτάτη θερμοκρασία σημειωΟίΤ-α κατά τϊ
1850 δπήρςε 10° δ-ο τό μηϊενικόν, -/.αί ή μεγίστη (1858) 44" 6.
Ό ψυχρίτερος μην είναι ό Ίανουάριος πχρέχων μέσ;ν Οΐρμίτητα 8"
■/.αί ό θερμότερος ϊ Αύγουστος οίϊων μίσηνθερμότητα 28° 2. Ή μέση
θερμίτης κατά ε; μήνας άπό Μαΐίυ ;χέχρ'. Νοεμβριού είναι 24° 5,
•/ατά δέ τρείς μήν»ς μένον, τϊν Δεκέμβριον, Ιανουάριον -/.αι Φεβρΐυά-
ρ·.ον, ή μέΐη θερμότης εΤναι κατωτέρα των 10° (9° 1). ΊΙ άτμοσία·.-
ρική έμίχλη έν τω -/./.ίματι τής Έλ/.άδο; «Τναι σπανιωτάτη καί σχα-
νίως άναθρώϊκε·. τ:ιαΰ— ά-ό τής θΐλάσσης κατάΜάϊ:ν καί Δεκέμ-
βρΐϊν. Ή ποσότης της ετησίως ππτοΰσης βρο/ή; είναι ελαχίστη κ»;
ν.ατα μέϊϊν 5ρον 397 χιλιοστ:μ=τρων. Ό άνώτατος όρος αυτής ύ-^ρ-
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 143
ξϊν 718 χιλιοτκμέτρων (*). Σπανίως βροχή πι'-τουσα έντός 24 ώ-
ρών φθάνει μ.έχρι 45 χιλιοστομέτρων καί ουδέποτε μέχρι τοϋοί παρε¬
τηρήθη βροχή διαρκέσασα 34 ώρας κατά συνέχειαν. ΑΊ συχνότερα·.
βροχαί συμδαίνουσι τόν Νοέμβριον καί αί σπανιώτεραι τ'ον Ιούλιον κα·
Αυγουστον, ώσπερ καί τόν Απρίλιον, ουδέ—τε δέ βρέχει τϊν Ζεπτέμ-
όριον. Ή χιών εΐνα! έν Αθήναις σπάνιον φαινόμενον ν.αί υπάρχουσι
χειμώνος, καθ" οΰς ουδόλως χιών έπεσεν. Ουδέν ήττον υπήρξαν -/.αί
έςαιρετι/.οί χειμώνες, καθ' οΰς εχ·σε χιών άφθΐνος. Χαρα/,τηριστικόν
ίθ'.αίτερον τοϋ κλίματος των Αθηνών κα| ά7>λων μερών τής Ελλάδος
είναι ότι, κατά παρατηρήσεις γενομένας πρόπολλών έτών έν Αθήναις
έχουσιν ετησίως 203 Τιΐχίρας αίθρίας, 134 ήμια·.Ορί*ς καί 24 συννε-
ίώϊεις -/."αί κατά τάς τελευταίας 5 μίλις ημέρας ό ήλιος ϊέν φαίνε-
ται καθ' ολοκληρίαν. Καταιγίοες συμδϊίνουσι /ατά μέσον δρον είς 20
;Λ;νον ημέρας. Έκ των ανωτέρω έξάγεται ότι τό κλι'μχ των Αθηνών
/.χ: οχεΒόν άπίσης τής Ελλάδος είναι γλυκΰτατον, ότι ό χειμών, μή
'>'/ ουτε 7νίαν ΰγρός οΰτε λίαν ξηρος, εχει μ,ίσην θερμοκρασίαν 10"
"ϊρίπου, σπανίω; άλλβιουμένην υπο δριμέος ψύχοκς. Τό θέρος είναι
Οΐρμότατον /.αί ξηρότατον, άρχεται οέ κυρίως τόν Μΐίον καί οιχρ-
■'.εϊ μέχρις Όκτωβρίου, τό φθινόπωρον είναι τόν "Οκτώβριον -/.αί
Νοέμβριον -/.αί τόέ'αρ τόν Μάρτιον κα; Απρίλιον. Τό δέ κυριώτατίν
χϊρακτηοιστικόν τοϋ κλίματος των "Αθηνών καί τοϋ πλείστου σχεϊόν
;'·Ξ?;·ος τής Ελλάδος είναι ή αΐθρίχ τοϋ οΰρανοϋ, ήτ:ς διαρ/εΐ πάντοτε
ν.ϊϊ εν πλήρει χειμώνι, ωστε σπανίως συμβχίνει νά πχρέλθγ) ήμέρα
χωρίς 5 ήλιος νά οανη τουλάχιστον ολίγας στιγμάς.
(*) Έν "Αγγλία πίτττει ΐττ,τ.οιί χ«α (ΐίσονόρον ποσότης βρο/.ζ; 014 χι-
Λ'.οστομίτρων και εν Ίρλανδία δπίρβαίνει το ιχ.ίτροι (1.50). Έν Γαλλία 800
//■λ'.οτΓοιχίτρων, έν "Ιταλία χατα τί;ν Οί'σιν τών'Απϊννίνω» 1 ;α. 10, «»'■ -'' Ί-
~~αν!α, τί; νοτιωτΐρα χώρα τηί Ευ,ίώπης, 0.400.
144
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Έπκράνεια καί πληθυσμός.
Ή έπιφζνεια τού άρχαίου έλληνικο3 βασιλείου περιλαμβάνει
50,211 τετραγ. χιλιαμ. Ό δέ πληθυσμός κατά την απογραφήν τού
1879 έν κεφαλαίω άνήρχετο είς 1,679,470, ώς £ε'.·/νΰει ό εξής πίναξ:
-*
-τί
ο
ΟΟ
ο
Γ-
ο
·*
χ
«ο
Χ
—-
ΟΟ
ΟΟ
ο
ο
ί-
-*
|->
« 'χ
χ
Γ-
ΟΙ
Οϊ
ίθ
-*
ίθ
ΟΙ
Ο5
ΟΙ
00
ΟΙ
Οί
ΟΟ
00
Οί
ΟΟ
"**
Λ
οί
ο
ι—
Ο2
00
00
***
_
ο
Οί
ο
«ο
ο
ο
ο
οί
00
ο
Γ-
—-
Οί
Ο
τη
οί
^4
Οί
**^
ο
ο
Ο*
ο
00
ΟΟ
-*
ο
ο
-?-

1^·
ο
«Ο

ο
—-
ϊ-Ο
••-ι
Χ
—.
ττ
ΟΙ
χ
-ά*
ο
©
οο
00
ο*
χ
00
χ
Ο5
ΟΙ

00
ΟΙ
ο
Γ—
Η

ο
~*
ΓΟ
ϊθ
ΟΟ
ΟΙ
•^
ΟΟ
χ
ΟΙ
00
ΟΙ
Ο
ο
«ο
χ
ίθ
χ


ι—
ι—
ο
Γ-

ΟΙ
Οϊ
Οϊ
ο
Ο")
5ί5

©
ϊθ
ο
ι—

ο
00
«ο
ΟΟ
ο
ο
Ο
Χ
1

Ο
χ
ο
Γ-
χ
-*

ο

Οί
ια
Γ-
ο·
ο
(--.
Γ-
^,
χ
ΟΟ
ΟΙ
ΟΙ
^.

ο
Ο3

*

-**
^_
'*?·

-*
—·»
χ
00
ΟΙ
—^*


ω
ο
Γ-
Οϊ
Ο!
χ
Χ
—-
ΟΟ
σ:
ΟΙ
Ξϊ
.-_
Χ
Γ-

Ο
ο

00
Οί

»*
Οϊ
ι-
Ο
ι"^
Ο5
ίθ
χ
ο
Οί
χ
ίου

ΟΟ
Ο
«Ο
00
ο
«ο
ί^

σ>
^_
Οί

Γ-
(-.-
—Μ
ρ-
-4,
χ
ο
ΟΟ
ΟΙ
(—
-?-
ΟΟ
ΟΟ
-*
ο
οι
*
ω

(■-

-*
:*
-**
00
00
οί

—-
^.
ο


.

_

ο

^-,
ΟΙ
«ο
Γ^ Ο
ΟΙ
ο
ΟΙ
1(0
ο

^>—
Τί
-*
00
ο
«ο
οί
•Ό
μος
Οί
00
00
00
ΟΙ
-*
-*
ΟΙ
οί
ΟΙ
3,9

*
όντε
α.

_>
χ
.^
ΟΟ

οη

ο
Οϊ
ΟΟ
α.
■/■*
ΟΙ
00
00
00
ΟΙ
ΟΙ
00
—■
ΟΙ
η

|»ίϊ

ίθ
■**
■*
-*
"*
ϊβ
Γ*
"*
"*
ϊίθ
β
.
ο
Ι
β
ο»
«■-
«Γ
τωλ

ο»
ο
ΓΟ
εργε
ω
Ο1
3
-
8-
3
τ·
3.
ο
Βοι
1-4
*-

8
.ο
ρ
Γ,
.2
Ο
«
υ»
ι
/ο
ο
ό
ρας
ελον
§
3
Η
ω
"- ο κ --
Κ η. α. Ν
Ο
«
Γ»
Οιώτ
«
θ- Ο.
ω «υ

Η
ο.
-
-
ω

-
■υ1
ν:
«

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
145
Ό δέ πληθυσμώ- των νέων έπαρχιών καΐά τα εξαγίμενα τής
άρτι γενομένης άπογραφής εχει ούτω;
Νομοί
επαρχίαι
Ι
«Ό
χωρία
Τετραγων.
χιλμτρ.
"Αρρίνες
θήλεις
Τό όλον
Άρτης
Ααρίστης
Τριχκάλων
2
6
3
ΤΤ
8
41
27
76
55
343,
355*
1,136 ||
12,258 £
16,071
76,983
60,636
15,107
68,623
56,473
31,178
145,006
117,109
Τό όλον
753| 13,395 £
153,690| 140,203
293,893
"Ωστε ή δλη μέν έπιφανεια το3 νέου έλλην.κού βασιλείου, διαι-
ρουμένου είς 70 επαρχίας, 442 δήμους, 4,708 χωρία, περιλαμβα-
νει τετραγωνικά χιλιάμετρα 63,606 |£, πληθυσμόν δέ 1,973,363,
ών άρρενες μέν 1,034,642, θήλεις δέ 938,721.
Ή διά της τελευταίας άπογραφής πιστοποιουμένη αύξησις έν τω
άρχαίω έλληνικω βασιλείω «πό τού 1870, οφείλομεν») τό μέν είς την
υπέρβασιν των γεννήσεων επί των άποδιώσεων (αΰςησιν 12,789 ά-
τίμων κα-' Ιτος ή 0,89 τοίς ο/°), ™ ^ είς την δι' έποίκων γενομέ¬
νην ετησίαν αύξησιν τού πληθυσμόν, ΰποδεικνύει τόν διπλασιασμόν τοΰ
πληθυσμοΰ τής Ελλάδος είς ετη 41 κα! μήνας 4. Έκ των Ιπαρχιών
την μεγαλειτέραν αύξησιν παρΐυσιάζουσιν αί τής Άτ:ι/ής, Παςών,
Αιγιαλείας, Φθιώτΐϊος /.αί Ήλείας, έκ δέ των 366 δήμων τοΰ κρά-
τους ο: 37 παρουσιάζουσιν ελάττωσιν, δ-αντες δέ οί λοιποί αύξησιν ■/.·ί
την ανωτάτην αύξησιν ό δήμος Πειραιώς, ου ό -ληθυσμός καί αύθις
:?£·λεται /ατά τό πλί'τ
εις την βιομηχανικήν "ίαγωγην
οια:?ίσιν ί -ληθυτμός τΐθ άρ/αιΐυ βα
10.
146 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Πελοττοννήσου....................... 709,245
. (Ανατολάς ............ 302,589
Στερεάς ΕλΛαδος , ι οα ,μ ι
Ι Λυτικης............... 100,444
Έπτανήσου ........................ 244,433
Κυκλάδων ........................ 132.020
Εΰδΐίας........................... 83.352
Διαφόρων άλλων νήσων (Αϊγίνης, Άγκΐ3τρ{ου,Σα7«αμΤνο;,
Σπετσών, "Υδρας, Ηόρου, Σκοπέλου, Σπόρον, Σκιάθου,
Άλινήσου........................ 43,684
Τό όλον 1,653,767
Κ «τα την οΊαίρεσιν ταύτην Ιξεταζίμενος Ό πληθυσμός έν συγκρίσ*1.
-ρός τόν τής άπογραφής τοΰ 1870 ηύξησε τής μέν Πελο-οννήσου
χατά 15.90 τοίς °/ο, τής δέ Στερεάς Ελλάδος κατά 23.58, τής Εΰ-
β;!ας κα-ά 17.17, των Κυκλάδων κ «ά 7.07, των Έπτά Νήσων
κατά 6.50, των δέ λοιπών νήσων ηλαττώθη κατά 1.52 τοίς ο/0.
Κατ' αναλογίαν τής επιφανείας είς έκαστον χιλιόμετρον άναλο-
•'ίύ-ι 152.94 χ,άτοικβι, τούτο δέ παρουσιάζει πληθυσμόν άραιότερον
μέί των άλλο)ν ευρωπαϊκών κρατών, πυκνότερον δμως τοΰ τής Ρωσ-
σίας ν.α'ι Τϊυρν.ίας, /.αθώς καί τής Σουηδίας ν.αί Νορβηγίας, •/.αί ανά¬
λογον πρό; τόν τής Ίσπανίΐς Ώς έκ τ;ΰ πίνακος "οκύπτει, την με-
γίστην μέν έκτασιν έχουσιν οί νομϊί Άκαρνανίας καί Αίτωλίας, Άτ-
τικής ■/.*! Βοιωτίας, την ελαχίστην δέ ΐ'. των Κ-ΐΛλάοων ν.ζΐ τής Μεσ-
σηνίας. Τόν πυκνίΐερον :;ο.ως πληθ^Iμόν έχουσιν ό ν;μός Κτ/.λάίων
(55.03) καί ό νομός Μϊσσηνίας (49.04), τόν δέ άραιότερον ό νομός
Άκαρνανίας καί Αίτωλίας (17.67) -/.αι ό νομός Εΰδοίας (23.34). Έκ
δέ των Έ~τά Νήσων την μεγίστην εκταΐιν έ'χει ή Κεφαλληνία, οί
δέ Παςοί την ελαχίστην. Τόν πυ/,νίτερον πληθυσμόν εχει ή Κερκύρα
(132.67 καθ'εαυτήν λαμίανομένη), τόν δέ άραιότερον ή Ίθάκη
(40.74).
Έκ τ:ϋ όλικοΰ πλί;Ουϊμ:ϋ 880,952 εισίν Χχνΐίΐ καί 798,518
Ο/,λΐΐς- ώστε έ-'ι 100 κατοίκων άναλογοΰσι 52.45 αρρνιες -/.αί 47.55
θήλεις, ;ΰτω 5έ ό άριθμος των αρρενων είναι άνώτερος τοΰ των θη¬
λέων ν.αχ' άντίθεσιν των εις τα π)>εϊστα των λοιπών κρατών ϊι5;μ.ένω'',
ΤΗΣ ΑΝιΤΟΛΗΣ 147
θ'ίτι, ~λ>)ν τής 'Ιτχλ'ας «' τούΒελγ'ο.), πανταχΐί τό 0/;λο φύλο;
έχει την υπέροχον. Έλ τώ; χρρζιιαι 277,758 εΐΐίν Ιγγαμοι,
552,519 άγαμ/κ ■/.»> 24,694 ς; χίί?:''α, :/. 5: τώ; 0,)λ-:ω; 276,704
εγ,αμο·, 434,164 άγαμο· /.αί 87,040 έ; χι^'α, 278 δέ λ?ζ:γ.-
;ν 1θ0ή)ϊΐ;, ω; ή κχτασ-χΐ'ς Β;; ςξτ,/ρ'βώθί;.
Έα τής /.αθ' ξλι/.'α; άπ5γρα:ί;ς ςςχ/ςτα1 ότι έν 10,000 /α::''/.ων
17Ο1περδ*ίνο^ι τό 60όν ετος,' 173 τ;; Οδόν, 76 τό 70ον, 63 τ=
75ο;, 19τό80:ν, 13το85ον, 4 το 90ο;, 3 το 95ο; καί 2 μίλ-ς
το 100:; Ό μ:γαλ:·'τ5ρος άριθμο;τϊ3 πλΛ(0^7ι^.;^ (48 °/0) ά//(Α£'.
ς'ς τί); άπό 1 μ:χρις 20 έτώ; ήλ'κ'1*;, μςνει στάσψ,ος [οεταςϋ τώ;
25 ν.α5 40, άττο δ: το3 45 βα;;:ι δ'χολώς έλαττ:ύ,^:;;ς ο' 3: κα-
-αΐΟά;οντες ε!ς μεγαλς'τερα; ήλ'/.'α; ε;ϊ>; ο' ά;ορ:ς Οί άπο 20 :ως
40 έτώ; ά;ί>ς ίρ-Θμο^τ^· ε?ς 250,389, άλλ:- ί: 95,103 ά?·θ-
μούνται άπό 40 μςχρί 50 έτώ;. Κατχτί;; /.οι;ω;'/.Γ,; Αϊτάϊτ»;·; ο'
αγαμοι άρρενςς υπερέχη:;1 τώ; 0()λς'ω; καθ'δλας τάς Γ,)ι/''ας, ίτ!
τώ; έγγά^ων τό θήλ-ιΐόλ:; ε/ε· τί;; Ιπςροχί); μ-ΧΡ' τώ; 40, ε-' 5:
τώ; έ; //ρε'» τί;; Λερίχί;; :χε· λαθ' ό) α; τα; ^λ'/'ϊς -; Οί;/ ο ?3-
'ο; Ή μεσ/) ξλ'ΑΪα τής τελευτα''α; ά-ΐγρχ^ς, Λ:-^ ~Ρ'7-", , ϊν,
:τ;α; 25 :ΐ() 1 μ);;, -/.αιο)τ:ρ-ί -ρά-, ;/- τϊ;ς ^ζτη; όλν .; ά)/ω/
~) φπ)(ύ>, 'ήτ'ς ώς -τρ":ς τί;; Ίτ^λ'^; ϋ-ΐλο'/ζϊτα' ε;ς 27 --■;,
IV;-
'ί Λ) 30 ·/.:>·' 11 ^?(;ας /.χί 'γ^λ·'α; 26 Ιτ] /αι 6 μ5);ας
Κατα τό Ορήϊ/Ξϋμα 1,635,698 ε?-·;ορΟ:Βίς:· χρ·ϊ;·α;;', 14,677
■χρ'ΐτ'ανΐί α>λυ δογ,Αϊτος καί 3,392 άλλοθρ(;3/.οι, ές ω; 2,652
ϊρα/))*τα·, :; 7τν/Τ;ς σ/^ΐ;; πό/"τα· °Ε)/Γ(;ες /^τ:"ί· Κ:ι-/^ρΛ:,
"//;; τ·;ω; Αχ-οΆθύ/τω; έ/ Χ///:· Ί'/ -;ύ όλ·/:ύ -/.Λ,Οϋΐμο^
5^,858 δ:; )*λο3σ·; έ; τ?, ονογ:;ε α αυτώ; τ*)ν ς) αγ,;·/;; -,'λώϊ-
'ϊ;. Ές αυτώ; 15,911 /.χ-5 /.;37 τη; Ά"·//;;, 12,861 τ/;; Μ-ςγα-
Ρ'ϊΐ, 11.487 τάς Θήβας, 8,722 £; τ.~ς ο^ίΐς Κ5ρι;θ-'ας, 2,058
-; το"ς όν,μιις Λς6α3:·'*;, 1,66} ε; τς"; ογ,^'; Ίοκρ'δος, 1,428 ε;
Κ.ρ/.ύρα, 1,337 έ; "·- θΓ(;ο:·ς 1*ζκ-%:, 1,111 :' "·ς ?«ί,οο·ς
Ν^->·'άς, 911 ;/τοΤςδ(5μί·ςΆ;ί?υ, 206 έ; τώ ΐη^ωΤρΐ-ζ^ος,
•">'>2 ζι Πάτρα·ς λχ: 732 έ; αλλα-ς έπαρχ-'α'ς. ^''-/β>- '''■''' 'Γ,'
ά-:,ρα;ί;; "3 1879 οί; έςτ,/ρ'βώθ/; !?'χ'τ:ρως ό ά: 0,;:ς -";;>;-
/;^;-ω; τ);; ά/5α;'ν.>(;. ΐ'τ ;:: /-τά τ/5/ά~ν?*?κϊ' "5^ 1870 !-::/:-
·. -0,-,-α; «ϊς 37,598.
148
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
λΐ&α-:· υπήρχον 31,969, άναλογίθντες πρός 1.93 φ τού 3λου
πληθυσμώ (ά-ένανν. 1.37 β/ο τής άπογραφής τού 1870). ών οί
χλϊΤσ::! ά-εγράφησχν έν τοίς δήμΐις Άθηναίων (7,423), Πειραιώς
(2,364), κ*ί Κερκύρας (3,071). Έξ αυτών δέ 23,133 ήσαν όθα>-
μανο! ΰ-ήλθίΐ (καί οί πλεΐστοι "Ελληνες τό γένος), 2,187 "Αγγλοι,
3,104 Ιταλοί, 534 Γάλλοι, 364Αΰστριακοί, 314 Γερμανοί, 101
Ρώσΐϊΐ, 71 Σ=?ί5·., 54 Ρωμο3·«ι, 50 Βίύλγαροι, 40 Έλίετοί, 34
Αμερικανόν, 21 Αϊγύπτιοι, 65 διαφόρων έθνικοτήτων καί 1,897 α¬
γνώστου εθνικότητος.
Άριθμός οίκογενειών (*) εξηκριβώθη 357,727, άναλογοϋντων είς
έκαστην 4.62 άτόμων. ένω κατάτην απογραφήν τοΰ 1870 την οικο¬
γένειαν απετέλουν κατά μέσον όρον άτομα4.38. θίκοδομαί δέ υπάρ¬
χουσι έν Ελλάδι 335,159, έξ ών 316,300 χρησιμεύουσιν αποκλει¬
στικώς πρός κατοικίαν, αί δέ λοιπαί 18,859 εισίν έργοστάσια, απο¬
θήκαι, σχολεΐα, στρατώνες, έχχληΐίαί, αΐτινες ιδίως άριθμοΰνται εις
7,518. Είς έκαστην οικίαν έπομένως άναλογοϋσιν 1.13 οικογένειαι
καί 5.23 άτομα (**), ένω χατα την ά—γραφήν τοϋ 1870 ό μέσος δ-
ρ;ς των άτόμων ώς πρός εκάστην οικοδομήν ήν 4.60. Κατά τετρα-
γωνικόν δέ χιλιόμετρον άναλογοΰσιν οικογένειαι 7.12 καί οίκοδο-
μαί 6.67.
Κατά τα έπιτηδεύματα, έκ 529,749 κατοίκων ωρισμένου επαγ-
γέλματος (***) έζί άναλογίας 100 κατοίκων 39.24 εισί γεωργοί
8.81 ποιμένες, 8.49 βιομήχανοι, 6.37 εμποροι, 6.10 κτηματίαι,
(*) 'ΙΙ ίτ.ο'-^ΐγΤ, Οε(ο,5ϊ? ότι άποτίλεΐ ίδιαν οικογένειαν παν άτομον Εγγα[λθ'
?, ου. ΐΛ-τά ϊ, 'ί'ΐ:.) τίζνων, ενδιαιτιόμ:νον εν !δία Χϊτοιχίϊ.
(**) Έν Έλί:τ!» άναλογοΐσιν θ!/.ογί'νϊΐαι 1.52, χχτο'.χοι 7.24, εν Ίταλίϊ
ο'/.ογ;νίΐα'. 1.41, χάτθ'.χοι 6.57, =ν νΐττ.;1"» ο'ζ. 1.40, χϊγ. 6.43, έν Γαλλίϊ
ο·ϋ. 1.35, /Λ-.. 4 82, εν Αγγλία οϊχ. 120, ζάτ 5 41, έν Β-λ-ίω ο·ζ. 1.12.
χάτ. 5.43.
(***) Ε"; το^; ϊνΞϋ !-αγγΛμ*το: •/αίαζττ,ϊ'σθδ'ντας έ~·.λοίτ:!υς x*τβ''xβ^;
χαταλ;'γοντα·. οί μόνον τ-ι °~ίγτ, '.χ': τα μί; ίθ'.τώντα :;; τ^ σ/ολΛ -ίν.'η.
αλλα χαΐ όλό/./.η^ο; ό άθ'.Ομο; Τίο·ν Οηλί''ον, ~λτ;ν ζ/.ν.Ίοη ο'.' α έ^τκοΓ.6αϊ0Τ(
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 149
3.05 ναυτίχοι, 7.22 εργάται, 0.89 εργάτας, 0.46 άγωγιάται, 0.42
διδάβκαλοι, 0.12 διδασκάλισσα-., 0.24 ϊατροΐ, 0.09 φαρμακοποιοϊ,
0.16 μαΐαι, 0.32 δικηγόροι, 0.34 καλλιτέχναι, 0.14 μηχανικο!,
0.02 δημοσιογράοοι, 1.50 κληρικςί, 4.80 ΰπηρέται, 2.95 ΰ^ρέτριαι.
1.44 οημβσιοι ύπάλληλοι, 0.54 οημοτικοί ΰπάλληλοι, Ο 25 στρα-
τιωτικοί έν άργία, 3.50 όμ. έν ενεργεια, 0.38 άνδρες τοΰ ,τίλεμικοΰ
ναυτικοΰ, 0.98 ναυτικοί ά—ίδημοΰντες, 1.18 μή εξαγριωθέντος έ~αγ-
γέλματος. Ο'ύτως ό γεωργικός πληθυσμός μετ* των ποιμένων /.α: με-
ρ;υς των κτηματιών καί έργατών αποτελεί τό ήμισυ τ:3 εργατικου
πληθυσμοΰ, οί δημόσιοι ΰπάλληλοι άναλογοΰσι "πρός Ο 45 τοίς ο/υ τοΰ
όλου πληθυσμοΰ (έν Γαλλία άναλογοΰϊ'. 0.37 τΐΤς ο/υ). Ο; ϊατρί'.
^?ός 7.62 έ-ί 10 χιλ. κατοίκων, ά-έναντι 7 ϊατρών έν Γαλλία καί 9
έν Ιταλία, οί ν.ληρικοί πρός 4.75 επ! 1000 κατοίκων, ά-έναντι
:5.36 εν Ιταλία, 3.23 έν Βελγίω ν.αί 2.97 έν Γαλλία. Οί ΰ-ηρέτα-.
ν.α· ΰ-ηρέτριχι πρός 11.47 επί 100 οίκογενειών, ήτοι ΰπηρέται μέν
7.11, υπηρέτριαν δέ 4.36.
Κατά τη*) εκπαίδευσιν, δ άριθμός των κατοίκων, μή συμπ·?·.λαμ.6α-
,)0,093 θήλεις. Έ-ε;5ή δέ είς τΐΰς αγραμμάτους συμ-ερ'.ελήίθησαν
■/.τ. τα μέχρις ήλικίας 5 έτών τέκνα, ϋπολογιζόμενα ε!; 249,831, ά-
?αιρουμένων τούτων, ή άναλογία των έγγραμμάτων εΤναι επί μέν των
ά??έ·Ηύν 46.06 τοίς °/ο, επί δέ των θηλέων 23.8 τΐΐς ο/ο, άπένα·/τι
•52.96 ώς πρός τοίις άρρενας καί 7.36 ώς πρός τίϋς θήλεις έν τή
ως πρός τους αρρ
ά~ογραφΫ) τού 1870.
Κυριώτερα-, πόλεις.
7,10ο ο;κ:ϊ=μα; εϊτι λιβίκτιττ^, 608 Κλινβίκτ
Περιέχει οέ ϊ:λη0^5μϊν) άνευ των έν νιψί'.ί* στρατιωτικών
150
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Ι
63,374 κατοίκων, έξ ών άρρενες 34,203 ήτοι 54 τοίς °/ο καί θή¬
λεις 29,169 ήτοι 46 τοίς %, καί έξ αυτών εγγαμοι μέν 17,948,
άγαμοι δέ 40,337 ήτοι 63.63 °/°, έν γτχάοι 5,01 ο ήτοι 7.91 % κ«ί
74 μή εξακριβωθείσας κοινωνικάς καταστάσεως. Κατά την ηλικίαν οί
μεταξυ 5 καί 30 έτών αποτελούσι τό ήμισυ τού δλου πληθυσμοΰ, μέ-
λις Ι ο/,, φθάνουσι τό 70Όν έ'τοςκαί 2 επί δεκακ'.σχιλίων τό 10θόν.
Έκ των κατοίκων τής πρωτευούσης 32,761 εισίν έγγράμματοι, έξ
ών 21,330 ά'νδρες καί 1 1,431 γυναΐκες, 30,345 άγράμα,ατοι, ήτοι
12,734 ίνδρες καί 17,61 1 γυναΐκες καί 268, ών αί γ;ώσεις δέ·;
έςηκριβώθησαν. — Δημοτικά σ-/όλε7α υπήρχον έν Αθήναις 62, ήτοι
25 αρρενων καί 37 θηλέων, άναλογούντα 1 επί 1000 κατοίκων καί
εις ά έφοίτων 3,698 μαθηταί (2,660 αίρρνηζ καί 3,038 θήλεις)
κα'ι έδίδασκον 29 διδάσΑϊλοι καί 20 διδασκάλισσα1., έτίομένως άνα-
λογεΐ εΤς διδζσκαλος επί 90 μαθητών καί μία διδασκάλισσα επί 52
μαθητριών.—Κατά τ'ον χρόνον τζς άκογραφή; ευρέθησαν έν Αθήναις
7,423 άλλοδαποί, έ; ών 2,788 Έλληνες ύπήκοοι οθωμανοί έκ δια¬
φόρων μερών τήςΤουρκίας, 457 Ιταλοί, 372 Άγγλοι, 233 Γάλλο·.,
175 Γερμανοί, 105 Αΰστριακοΐ, 89 Ρώσσοι καί 3,202 διαφόρων ά'λ-
λων έθνιν.οτήτων. Έκ των άλλοδαπών τούτων 1,066 δέ·; λαλοΰϊΐ την
ελληνικήν γλώσσαν.
Κατά την διαίρεσιν των έπιτηδευμάτων, έκ 34,278 κατοίκων, ών
έςηκρΐβώθη τό έπάγγελμα, ΰτϊάρχουσι: Βιομήχανοι καί έ'μποροι
9,367, εργάται καί έργάτρια1. 3,258, ΰπηρέΐαι χαίΰπηρέτριαι 6,395,
κτημ.Λτία·. 1,167, νεωργοί 603, ποιμένες 155, ίατροί 203, φαρ-
μακοποιοΐ 73, μαΐαι 82, δικηγόροι 348, κληρικΐί 163, δημοσιογρά-
?5ΐ 54, ύ-άλληλοι δημόσιοι καί δημοτικοί 1,392, στρατιωτιν.οί έν
άργία 305, πολ·.τ·.«ί συνταξ'.ίΰχοι 1 1 4, διδάσκαιλο·.3Ι8, διδασκάλκ;-
εα'. 299, διαφόρων ά7»λων έ-3γγίλ;λάτων 877. Έκ δέ των βιομη¬
χανικώς, εμπορικώ·; καί λοιπών καταστημάτων εισίν έργαστήρια έδω-
2ίμων 399, έξ ών 234 παντοπωλεϊα (Ι επί 271 άτόμων)- έμ-οριν.α
κατϊστόματα δ-.άφορα 330" βιομηχανικά έργοστάσια 398 (έξ ών 32
κλίίανοι καί 46 άρτο-οΐϊϊα)· έργοστάσια ένδυμασίας 399, έξ ών 143
■>~:ττ,λΐχοτ.ζ·.ν.χ { επί 15!) άτίμων). Κατα;ττή;Λατα γραμμάτων 60
(ήτο· τ^ογραφεϊα, βιίλιοπωλεΤα. βιδλιοδετεΐα κλπ.). Οίνοπωλεϊ*
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! 151
288 ήτοι 1 επί 220 άτόμων. Καφενεΐα 161 τίτοι 1 επί 394 άτόμων.
Ξενοδοχεΐα καί μαγειρεϊα 126. Καπνοπωλεϊα 112, κουρεΐα 77, φαρ-
μακεΐα 30, συμβολαιογραφεΐα 24.
ΑΊ 63,374 κκοίκων τής πόλεως Αθηνών άκαρτίζουσι 15,209 οι¬
κογενείας, ο~ερ ύποδεανύει ότι εκάστη αυτών άποτελεΐται άπό 4.17
ά'τομα άντ! 4.62, δστις είναι ό μ,έσος όρος των αποτελούντων την
οικογένειαν έν Ελλάδι. Κατά τετραγ. χιλιάμτ. άναλογούσι κάτβικοι
15,843, οικογένειαι 3,802 καί οϊκοοομαί 2,020' ούτω δέ ή άναλο-
γία των κατοίκων της πρωτευούσης κατά τ?τρ. χιλμ. είναι 480άκις
ανωτέρα τής τοϋ δλου πληθυσμοϋ. Έπίσης κατ' αναλογίαν εκάστη οι-
ν.ία περιλαμ.6άνει ν.ατά μέσον δρον άτομα μέν 8.66, οικογενείας οέ
2.08, ένω ό μ.έσος όρος τοδ ολου κράτους ώς πρός εκάστην οικίαν είναι
άτομα 5.23, οικογένειαι 1.13. Έν. των μεγάλων πρωτευουσών, περί ών
υπάρχουσι1/ άνάλογοι πληροφορίαι, τό Λονδινον έ'χει έκτασιν 316
τετρ. χιλιάμ. καί 8,900 κατ. κατά τετρ. χιλιάμ., ήτοι 67άκις περισ-
ϊοτέρους τής δλης Αγγλίας· οί Παρίσιοι έχουσιν έκτασιν 78 τετρ.
χιλμ. καί 21,740 κατοίκους εΐςτό χιλιάμ., ήτίΐ 3Ιο4χις περισΐ:τΙ-
ρους τής δλης Γαλλίας· ή Βιέννη έ'χει έκτασιν 56.21 τετρ. χιλμ. καί
8,400 κατοίκους είς τό χιλιάμ., ήτοι ί οθακις ιΐερισσοτέρους το>
ολϊυ κράτους· τό δέ Βερολίνον έκτασιν 22.24 τετρ. χιλμ. καί 15,405
κατοίκΐυς είς τό χιλιάμ., ήτοι 233άχ·.ς περυϊοτέρους τοΰ δλου κρά¬
τους.—Άπό τού ετους 1870 μεγΛην έλαβεν έν τή πό7ει των Αθη¬
νών έπίταΐιν ή ανέγερσις νέων οΐχοοΌμών, διότι κατά τάς πληροφο¬
ρίας τής άστυνομίας άπό τοϋ ετους τούτου μέχρι τού ] 87!) έχορηγή-
θησαν παρ'αϋτί-ς 1,1 21 αδεία·, οϊκίϊίμή;.
Ό πληθυσμός τής πρωτευούσης άναλογεϊ πρός τϊν πληθυΐμόν το>
ίλου κράτους είς 3.83 επί τοις %. Ή άναλογία αυτή είναι ώς πρ:;
την Βιέννη·/ Γ.25 τοις %, Βερολίνον 2.96, Παρισίους 4.54, Λονδί¬
νον 43.97.
Κατα τό 1836, ό πληθυσμός τού Βήμίυ Άθηναίων είχεν ΰ-ΐλ;γι-
ο&ϊ είς 14,092, έπομένως ό άριθμός των έν Αθήναις κατ:··/.ων =/.-
κ-:τϊ => διαϊτήματ·. 43 περ·που έτών ύ-ερίτίτρα-λαΐιάΐθη ν.αί άχρι-
ίώς η'ύςηϊε κατά 150 τ:^ς "/,, 'ί 10 τ=ΐς °/« κατ' ετ:ς.
152
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Μετά τάς Αθήνας, αί πολυανθρωποτέρας πόλεις τοΰ βασιλείου εισί,
κατά την τελευταίαν απογραφήν: Πάτραι 25,494 (άντ! 19,641 τής
άπογραφής τοΰ 1870) (*), ΙΙειραιευς 21,618 (άντί 11,047 τοΰ
1870 καί 6,451 τοΰ186Ι), Έρμούπολις 21,245, Κερκύρα 10,515,
Ζάκυνθος 16,250, Τρίπολις 10,037, Άργος 9,861. Πυργος 8,788,
Άργοστόλιον Κεφαλληνίας 7,771, ΚΛάμαι 7,609, Χαλκίς 6,877,
Ύδρα (πόλις) 6,466, Σπέτσαι (πόλις) 6,495, Μεσολόγγιον 6,324,
Μεσσήνη 5,853, Ληξοίριον 5,818, Κρανίδιον 5,628, Λαμία 5,506,
Μέγαρα 5,348, Αί'γιον 5,311, 'Αγρίνιον 5,218" έννέα πόλεις: Λεω-
νίϊιον, Λαγκάδια, Σκόπελος (πόλις), Ίθάκη (πόλις), Άμφισσα, Ναυ-
πλιον, ΛειβαΒεία, Κέα (πόλις) και Κάρυστος περιέχουσι πληθυσμόν
κατώτερον των 5 μέχρι 4 χιλιάδων ενδεκα: Γαλαξείδιον, Κυπα-
ρισσία, Αΐτωλικόν, Κύμη, Σπάρτη, θήβαι, Σαλαμίς (πόλις), Λευκάς
(πίλ'ς), Μήκονος (πόλις), Σκΰρος (πόλις) καί Σκίαθος (πόλις) περιέ¬
χουσι πληθυσμόν κατωτέρω των 4 μέχρι 3 χιλιάδων τέσσαρες: Στα-
μνίτσα, Εηροχώριον έν Εΰβοία, Νέα Κίρινθος καί Δημητσάνα κατω¬
τέρω των 3 μέχρι 2 χιλιάδων τό δέ Καριτενήσιον, ή Ναΰχακτος καί
ή Καρύταινα μεταξυ των 1,727 καί 1,500.
Στρατός καΐ ναυτικόν.
Έ κατά ξηράν στρατιωτ'κή δύναμις τής Ελλάδος περιελάμίανβ
κατα τϊν προυπολογισμόν τοΰ παρελθίντος έ'τους 29,500 άνδρών μετά
3,602 ίππων καί ήμιίνων. Άφαιρουμένων δέ 220 άμάχων, ήτοι 21
ίερέων, 9 ίδιωτών, 30 καθηγητών καί διδασκάλων, 160 μζθητών, ή
(*) Κατα στατιστιχήν σηιιείωσιν δη[ΐοσιευβεΤσαν έσ/άτωξ ή κίνησις τού
κληθοσαο^ το3 1881 έν τω 8ήρ.«ο Πατρίων ΐ/ιι ώς §ξ/(ς. "Εγεννήθησαν έν ολοις
1,037 ατομια, εν οΤς 63 νόθα Έχ τοΰ ολου άριθαου των γεννηθέντων 564 ^σαν
αρρενα /.αι 467 0·ίλ;α, Ιλ δε των νόθων 36 ν)ΐαν δρρενα χα 27 β^λε». Άπε-
δίωσαν 8ε 1.067, έξ ών 629 αρρεν» κ»! 438 βήλεα, ωστε ό άριθμος των άπο-
δώ^εων ίπερίδη τόντων γεννι^σεων κα;ά 36. Έχ των άτζοβιωσάντων 685 3|-
σαν αγα[Μ·., 229 έ'γγα|Α0ΐ, οί 8ϊ λοιπο5 έν /ηρε'α.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
153
καθαρώς στρατιωτική δύναμις άνήρχετο είς 29,280, ώς ϊείκνυσιν ό
εξής πίναξ:
Άνδρες
Τό
'όλον
Σώματα
ί
Ι
Ό
υ»
ο
ϊ
Ι
8
Ο.

Ρ
-2
Ύπουργ. στρατιωτ.
44
56

100
18
---
Μηχανικόν
81
293
39
1,077
1,490
34
44
Πυρΐβολικόν καί ί-
ΐϊ7>οστάσιον
171
582
70
2,075
2,898
1,003
320
Ίπ—κόν
72
303
39
1,086
1,500
1,308

ΙΙεζικόν καί εΰζωνοι
783
2,304
468
13,464
17,019
108
288
Διοίκησις νοσοκόμ.
6
79
5
328
418
32

Γενιχ,αί υπηρεσίαι
234
238
273
47
792
76

Στρατιωτ. σχο7»εΐον
25
.2
—.

27
37

Χωροφυ7*ακή
113
605
■—
4,280
4,998
333

Διαθέσιμοικαί άργοί
3838
1
"Αθροισις
1,567
4,462 894
22,357
29,280
2~50|652
Γο πολεμικόν ναυτικόν συγκροτεΐται έκ 19 πλοίων, απερ έχουσι
κατ'ί'νομα ούτω: «Άμφιτρίτη», ατμόπλοιον, «*Αρης», πάρων, «Ά-
φρόεσσα», άτμοημιολία, «Αΰρα», ήμιολία, «(Βασιλεύς Γεώργιος»,
θωρα«6άρις, «Ελλάς», άτμοδρόμων,· «Ναύαρχος Μιαούλης», κα-
ταϊρομικόν, «Μπβυμαουλίνα»·, όπλιταγωγϊν, «Μεθώνη», ή;χιολ'.ϊ,
«Ναΰκλιον», άτμοημιολία, «ΒασΟ.ισσα Όλγα», Οωρακοίρόμων,
«Όλυμπος», ατμόπλοιον, «Πάραλος», άτμΐημιολία, «Πληξαύρα»,
άτμοημιολία, «Σαλαμινία», «μοημιολία, «Σόρος», άτμοημιολία,
«Σπέτσαι», άτμοβάρις, «Τδρα», άψ.οβάρις, «Ψβρρ5»>, τορπιλλο-
βόλον. Γο δέ πλήρωμα αυτού άποτελεΐται έκ 2,788 άνδρών, εξ ών
206 άξιωματικοί, 30 δόκιμοι, 72 ΰπάλληλοι έν τω υπουργείω και
τοίς λοιποϊς γραφείοις, 148 μηχαναί, 438 6παξ-.ωματι/.θ'.; ίο^
θερμασταί, 1,204 ναΰται. 207 τεχνίται κα112 μαθηταί &»τρ9γοι.
Τό δέ εμπορικόν ναυτικόν -ριελάμβανβ «τα την 1 Ι»^"»
•1883 πλοΐα, των άπό 30 τόννων καί άνω σημβτίλβγημπων,
χωρητικότητος έν δλοις 265,763 ~ τόννων.
154
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
% Οίκονομική κατάστασις.
Κατά τον προυπολογισμόν τοΰ 1883 αί πρόσοδοι τοΰ κράτβυς
άνήλθον είς 72,1153,610 δρ., αί δέ δαπάναι είς 72,011,648.62.
Περίσσευμα 121,961.38.
Ό γενικάς προϋπολογισμώ τοΰ
Πρόσοδοι.
"Αμεσοι φίροι 14,203,000
"Εμμ,εσοι φόροι 42,363,000
Δημοσία καταστή-
ματα 2,617,000
Δημοσία νομήμα-
τα χαί χτήματα 3,475,447
Έκποίησις έθνιχών
κτημάτων 4,040,460
Λιάφορα είσοδήματα 3,131,703
Έχχλησιαστικά εϊ-
σοο7,ματα 369,000
Έσοδα χλειομένων
χρήσεων 1,620,000
"Εσοδα άνανεούμε-
να έκ τής καθυ-
στερήσεως 90,000
Τό δλον 72,133,610
1883 εχει οΰτω:
Δαπάναι.
Χρέοςέξωτερ. 1,109,700
» έσωτερ. 20,803,114
Συντάξεις 3,345,460
Χορηγίαπρόςτόν
βασιλέα 1,012,500
Νομοθετικόν σώμα 568,800
Ύπουργ. έξωτερ. 2,193,613
Διχαιοσύνης 3,604,286.04
Εσωτερικώ-/ 6,531,453.89
Έκκλησιαστιχών 3,477,613
Στρατιωτικών 16,560,175.30
Ναυτιχών 3,830,733.39
Οϊκονομικών 1,788,965
"Εξοδα διοικήσ.
καϊ έπιστασίας 3,193,783
Δ'.άφ. πληρωμα'ι 3,749,450
Τό δλον 72,011,648.62
Σιδηρόδρομον »
Γραμμαί έν ενεργεια:
Άπ' Αθηνών είς Πειραια............. Ζ'λιάμ. 8
'Α-ό Πύργου είς Κατάκωλον.......... » 12 μ. 400
ΙΙάρ;υ ......................... » 5
Τό όλον..................... » 23 μ. 400
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ!
155
Γραμμαί κατασκευαζόμενα!:
Έν ταίς νέχις επαρχίαις.............. χιλιάμ. 191 (*)
Έν ταίς παλα'.αΐς..................
» 398 μ. 800
Ταχυδρομειον
Ύπάρχουσιν ήδη εν Ελλάδι 213 ταχυδρομικά γραφίϊα, ών 40 έν
ταίς νέαις" επαρχίαις. Τα άνταλλαγέντα έν συνόλω κατά τό Ι«82
γράμματ» άνέρχονται είς 5,063,900, τα έπιστολικά δελτάρια είς
17,779, αί εφημερίδας είς 3,183,388, Ιντυπα οιά?Ιρα είς 36,578,
τα δέ δείγματα των έμπορευμάτων εί; 27,778. Αί πρόσοδοι άνέίησαν
είς 903,303.56, αί δέ δαπάναι είς 563,861.39· ώστε ύπολείπεται
-ερίσσίυμα 337,702.17. Αί πρόσοδοι δέ παραβαλλόμεναι πρός τάς
τοθ 1881, ότι αυται άνήλθον είς 814,933.70, υπερβάλλ:υϊ·.ν αυτάς
■/.ατά 88,929.86. (**)
Δημοσία έκπαίδευσις.
Έπειϊή ή έν τω έλληνι·/.ω ύ-^ργείω τής ϊημίσία^έκπαιϊίύ
-αραΐΛ£υαζομ.ένη -/.αταττατι-Λή οΰπω επερατώθη, μή έχοντες
εκ τϊύτβυ άιφιίεΐς είϊήσεις ^?ί των καθ' όλον τό ελληνικόν^ κ
έκπϊΐδευτορίων τής μέσης καί κατωτέρα; έ·/.-αι?εύ7εω;, περί ών
χέα έκ των ενόντων έσημειώϊαμεν έν τω τοΰ παρελθίντος ετΐυς
ρΛογίω (σελ. 129-130), «?·.ο?..ζέμεθα νυν νά Βιαλάίωμ
ΐυντόμω -ερί τοϋ πανεπιστημίου, τίΰ έκΐ?5σωποΰντ:ς εν Ελ/.αο
ανωτάτην έκπαίδευΐιν. _
Οί έν τω μητρωω τίΰ -ανεττιττημίΐυ έγγεγραμμένίΐ κατ^ ~.ο
βρα-
ημε-
εν εν
άΓΟ Βώλου είς Λά?·.σσαν 3·.α Βελεστίνου γρα^ή περι
*«, 263 μίτρα. Άλλα έξ αθτών ,ψ. τ* 30 -/ΛιάμΕτρ
α^άνει 60
ϊΐ)σ«ν ύ™ των τελευταίως ηλημμυρών.
156
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
άκαοημαϊνών έ'τος φΐιτηται εισί ζαλαιΐί μέν 1300, νέίΐ δέ 600. Κα¬
θηγητάς δέ άριθμεΤ νυν 53 τακτικοΰς, 2 έκτάκτους ν.αί 1 επίτιμον,
ήτοι εν ολοις 56 καθηγητάς. Τούτων 4 άνήκουσι τή Οεολογικν) σχολη,
11 τη νίμικη, 21 τή ϊατριχη καί ισάριθμοι τη οι7.οτο^ι·/.ϊ). Ύιηγη-
τας δέ 45, ών 5 άνήκουσι τη θεολογικη σχολί), 11 τή νομ.ικ.η, 19
τ9) ιατρικί) καί ΙΟ τη φιλοσοφικη. "Εχουσι δέ ούτοι κατ' ονομ.α ούτω:
θεολογικής σχολής· καθηγηταί τακτικαί ι Νικόλαος Μ. Δα-
μαλας, τής θϊθλογίας, Άναστάσιος Διομήδης Κυριακός, τής θεολο-
γίας, Παναγιώτης ΙΙαυλίδ^ς, τής θεολογίας. Ζήκος Ρώσης, τής θεο-
λογίας.—Ύφηγηταί: Σπυρίδων Σούγκρας, τής άπολογητικής, Ίγνά-
τιος Μοσχάκης, τής έκχλησιατιχής ρητοριν.ής ή όμιλητιν.ής, Προχό-
τκος Β. Οίκονομίδη-, τής ίστορίας των δϊγμάτων, Ιωάννης Μεσολω-
ρας, τής συμίολικης, Γεώργιος Δέρβος, τής έζκληοιαστιν.ής ίστορίας
Νομιν.ής σχολής" καθηγηταί τακτικοί: Ιωάννης Α. Σοΰτσος,
της πολιτικής οίκονομίας, Πέτρος Παπαρρηγό-ουλος, τού άστικοΰ Βι-
καίου των Ρωμ,αίων καί των Βυζαντινών, Νικόλαος Δαμασκηνός, τοΰ
γαλλικοΰ άστικοΰ δικαίου, Κωνσταντίνος Ν. Κθίστής, τής ποινικής
νομοθεσίας, Στέφανος Στρέϊτ, τοΰ άλληλεθνοϋς καί τοΠ συνταγματι-
ν.οΰ δίκαιον), καί προσωρινός τοΰ διοικητικόν διν.αίου, Δημήτριος Θεο-
φανόπουλος, τίΰ ρωμαϊκοΰ δικαίου καί προσωρινώς της ίστορίας καί
των είσηγήσεων τοΰ ρωμαϊχοΰ δ'.καίου, Ξενοφών Ι. Ψαρας, τής πο-
λιτικής δικονομίας, 'Αλκιβιάδης Κρασσας, τοϋ ρωμαϊκοϋ δικαίου, Ίω-
άννκις Πακαλίυχάς Εΰταςία;, τοΰ έκκληϊΐαστικοΰ κανονικοΰ δικαίου,
εκτακτος, Ν. Καζάζης, τοΰ φυσιχοΰ δικαίου, έ-ίτιμος.— 'Υφηγηταί:
θεόδωρος Ν. Φλογαΐτης, τοΰ συνταγματικοΰ δικαίου, Τιμολέων Ά-
δαμόπουλος, τής πολιτικης οϊκονομίας, Άναστάσιος Στούχης, τοΰ συν-
ταγματικίϋ δικαίου, Χαρίλαος Άγγελάκης, τοΰ διοικητικοΰ διχαίου,
Νικόλαος Δημαρας. τής ίστορίας καί των είσηγήσεων τοϋ ρωμαϊκοϋ
δικαίου, Γεώργιος Άγγελό#π:υλος, τοΰ ϊιΐικητικοΰ δ·.·/.αίϊυ, Δαμιαν'ος
Βορές, τ:ΰ — ινικοΰ δικαίου, Ανδρέας Δ. ΗαπαΒιαμαντόπουλος, τοΰ
ποινι/.οΰ δικαίου, Σωτήβ'.ος Κροκιδας, τ;ΰ έμπορικοΰ δικαίου, Γουνα-
ράκης, τής πολ'.ταής ίίκονομίας, Ν. Μοσχοβάκης, τοΰ πολιτικοΰ δι-
Άαίου.
Ίατριχής σχολής· καθηγηταί τακτικοί: Δαμιανό; Γεωργίου,
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
157
τής άνατομίας καί φυσιολογίας, Γεώργιος Α. Μαχ.κδς, τής ειδικώς
παθολογίας καί θεραπείας, κα'ι τής κλινικής ΐατρικής, Χαράλαμπο;
Πρετεντέρτ,ς Τυπάλδος, τής κλινικής ΐατρικίς καί τής ϊατρικν-ς παθο¬
λογίας, Μιλτιάοης Βενιζέλος, τής μαιευτικής καί διευθυντάς τοϋ
μΐιεοτηρίου, θείοωρΐς Άφεντοΰλης, τής φαρμακολογίας καί προσω¬
ρινώς της βοτανικής, Διονύσιος Αΐγινήτης, τής εΐδιν,ής νοσολογίαςχαί
θεραπευτικής, Ανδρέα; Αναγνωστάκης, τής χειρουργική; παθολο-
γία; καί διευθυντάς τοϋ οφθαλμ'.ατρείου, Κωνσταντίνος Βουσάκης, τής
φυσιολογίας, Δημήτριος Γ. Όρφανίδης, καθηγητής καί ϊιευθυντής
τής άστυκλινικης, Αντώνιος Βιτσάρης, των νοσημάτων των παίδων,
των ψυχικών -/.α! τής ίστορίας τής ϊατρικής, Παναγ,ώτης Γ. Κυριακός,
τής έγκυκλοπαιδεία; καί μεθοδολογίας τής ΐατρικής, τής γεν.κής πα¬
θολογίας, καί πρίσωρινώς τής ΰγιεινής, θεόδωρος 'Αρεταΐος, της
χίΐρουργικ.ήςν.λινι/.ή; κα'ι χειρουργίας, Κωνσταντίνος Π. Δηλιγιάννης,
της εΐδικής νβσολογίας, Παίλος Ίωάνν:υ, τής έγχειριστικής μετά τής
τίπογραφΐλής άνατομίας καί έπιδεσμολογίας, καί προσωρινώς της συ-
φιλιδολογίας, καί διευθυντής τού νοσοκομείον των μεταδοτικών νοση¬
μάτων, Μιχαήλ Χατζημιχάλης, τής γεν.κης καί παθολΐγι/.ής άνατο¬
μίας. ν,αί δΐϊυθιιντής τοΰ παθολογικον μ,ουσείου, Σπυρίδων Μαγγίνας,
τής χειρουργικής παθολογίας, Γεώργιος Καραμήτσας, τή; άβτυχ.λι·«-
λης καί τής ε ιδικής νοσβλογίας, Ιωάννης Ζωχιος, τής πειραματικής
φυσιολογίας καί τήςσυγκριτικής άνατομίας, 'Αχιλλείις Δ. Γεωργαν¬
τά;, τής πειραματικής τοξικολογίας κα! τ?;ς ΐατρίδ'.καστική;, Άνα-
στάσιος Ζίννης, τής των νίσημάτων των τ.ίίΐω') ν.λινιν.ής, Λουκί;
Παζαΐωάννου, τής άνατβμιχης. — Ύβηγηταί: Νικόλαος Δελλαπίρ-
τας, τή; οφδαλμιολογίας, Ιωάννης Βάμ5α;, τής ύγιεινής, Γεώργιος
Τζαννετόπουλος, της γυναικολογία;, Περικλής Δ. Πατρίδος, τής έ;ω-
τερική; παθολογίας ή χειρϊυργίας, Τιμολέων Φ. Λ:ύης, τής χει-
ρίυργίας (ήτοι τής έγχίΐρυτιν.ης κ»ΐ τής έπιϊεϊμολογίας), Χα,οιλαίς
Ι. Όλΰμπιος, τής άνϊτίμ'ας, Νικόλαος Λαμ-α5αρι:ς, τής ε:ϊ·.Λ7,ς /ΐ-
σολογίας, Ν.κίλαος Γ. Λία/κας, τής ειοικ^ς νοΐολ:γία;, Κωνσταντ·-
νος Διγενής, τής μαιεοτικής, Γεώργιος Βλαχάκης, τής πα·.2·.ατρική;.
Δημήτριος Χαϊΐώτης, της βυσΐίλογιχη; κίί πϊθολϊγι·/.ή; !.":λΐγ·ας.
■/.αί ον.τώ αλλοι.
Φ'.λοσϊφική; 5-/.ίλ7,;· κίθηγηταΐ ϊίκτικοί: Δημν-τριο; 2.
158
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Στρο3;Λ-3;, τής φυ-ικής, Ήρακλής Μςτσόπουλος, τής φυσικάς ί-τορία;
καί έ'ΐορος τοό 6υ;ιολίγικσΰ μίυσείου. Στέφανος Α. Κουμανοΰοης, της
λατινι/.ής φιλολογίαν, Νικόλαος Κοτζιάς, των έλλην.κών οιλο,ΐοφη-
μάτιον καί της ίστορία; τής ί'.λοσοφίας, ΘεόοΊορος Γ. Όρφανί3/;ς, τής
βοτανικής καί έ'φορος τού βΐτανικοΐ μουσείου, Κωνσταντίνος ΙΙαπαρ-
ρηγί-ουλο;, τήςίστορίίς τού έλληνικοΰ εθνους, Εϋθύμιος Καΐτϊρχης,
τής λατινιν.ής φιλολογίας "/.χ! των έλληνικών άρχαιολογιών, Άθανά-
σιος Σ. Ρουσό'ουλϊς, τής άρχαιολ;γ!ας, Βασίλειος Λά/.ων, των μα-
Οηματικών, Σ-ϋρίϊων Φιντιχλη;, τ^ς έλληνίκης φιλολογία;, Δημή¬
τριος Χ. Σεμιτίλος, της έλληνικής φιλολογίας, Άναστάσιος Κ. Χρη-
στομάνος, τής γενικής κΐΐραματι/,ή; χημείας καΐ διευθυντής τού χη-
μείΐΐ), ΆΟαναίσιος Κυζικηνϊς, των μαθηματικών, Κωνσταντίνος Σ.
Κόντος, της έλλην.κης ΐιλολογίας καί διευθυντής τοϋ φιλολογικοΰ
φροντΐίτηρίΐυ, Γεώργιος Μυτρ'.ώτης, τής έλληνικής φιλολογίας, Σω-
κράτης Τ. Τζιίανίπουλος, τήςγΐν.κής ίστορίας, Ιωάννης ΠανταζίΒης,
τή; έ/Λην.νν-ς ΐιλολογίας, Κων—αντΐνΐς Μ^τσο'χουλο;, τής φυ-ικής
ί-τορίας, Χρήστος Πα-αϊό-οΛος, τήςφιλϊσοφίας, Δ. Κοκκίϊί;;, τής ά-
:τοον:;ο.ίας, Γεώργιος Α. Κρϊνος, εκτακτο;, τής φΛρμαν.ίυτικήςχη;Λεια;
καί ϊ-ινταγολογίας καί δΐευθυντής τοΰ φαρμακευτικοΰ φροντΐϊτηρίου.
—Ί'ίηΤ'ιΤαί: Ιωάννης Γ. Ιωάννου, τής χημεία;, Μιχχήλ Λέ-
γνε:. τ?(ς σϋνκριτικής γραμματιν.ή; των άρχαίων γλωΐσών, Τ'.;Λ0λέων
Α. Άργυρόποολο;, τής κειραχ.ατικής φυσικής, Κυριακός Δ. Μυλωνας,
τίί 'ΡΖ^'-ίλογίας, Σ-ϋρίδων Λάμ-ρ:ς, τής έλληνίκης Ι7:ορ;7.: μετά
τού έ-·ν.υρ'.κίϋ μαθήματος τής έλλη νίκης γραίογνωσίας, Σ-υρίίων
Σϊ·Λ;λλαρ;-ουλο;, τής ρωμϊίκής γραμμ.ατολογίας, ΠχναγιώτΓ,ς Κ*ί-
βαϊιας, τής άρχΐιλογίας, Ιωάννης Ν. Χατζιδάκης, των μαΟί;;Α*τι-
χών, Άν«τά;ιος Κ. Δαμβεργη;, -ηζ δαρμακευτικής χημίία;, Ν. Πο¬
λίτης, τή; ελληνικάς μυθΐλίγίας.
Την Σ>;κλητϊν τοϋπανΐ-υτημίΐυ ά-αρτίζίυσι κατά τ'ο ένεττώς ά-
/.α:ϊ;,/.αν.:νέτ:;: ΜΓ/.τ·άί7,; Βεν-.ζέλος, κρύτανις- Παναγιώτης Κυ-
.·:·;:/.:;. ί/τι-ρτανι; Νικόλαος Λα;λαλα;, κί,ΐμΓ,τωρ τής Οεολο-γικής
:/.'Μ-: Άλ·/.·.ί·.άϊη;ΚραΓτιϊ;. κο7;;/;τωρ τ^;νομ-/^; σ/.ολή;· Ιωάν¬
νης Ζωχΐος, -/.οΐμήτωρ τή; ·ατρ·κή; τχολί;;· καί Δηο.ήτριος Σεμιτέ-
λος, κθ7;;.-τωρ της ΐιλοΐο;ι/.η; σχολξς, μϊτά των καθηγητών Κων-
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
159
σταντίνου Ν. Κωστή, Νιν,ολάου Αϊμασν.ηνοΰ, θείοώρου Άρϊτ*ίίυν.α'.
βχσιλεϊβυ Λά/.ωνΐς.
Τό προσωπικόν δέ τού γραφείου εχειώςέςής: Μίνως Λοίππας,
γραμματεύς· Ι. Ίατρίδης Χλί Α. Φαρσης, ύπογραμματεΐς· Ιωάννης
Νικολαΐδης, λογιστής· Κωνσταντίνος Αίτωπος, τα;*1!*;· Άλέςίνϊρος
"Αλεξάκης καϊ Ν. Όλύμπιο;, βοηθοί. Κλητήρες δέ έπτά -/.α: εί; έ-
ττιστάτη;.
Έν τω πανεπιστημίω ίιπάρχουσιν αί έςής επιστημονικαί σ·Λ7»ογαί:
1) Φυσιογραφ'.κον μουσείον.—Λιευθυντα'. αυτού, ϊ τακτΐλός /χθη-
γητής τής φυσιογρίφίας Ήρ. Μητσόπ;υλ;ς ·Αα! ό τακτικ,ός ν.αθηγη-
~'Κ τής φυσικής ίστορίας Κ. Μητσό-ουλ;ς· έ-ιμ-λητής ΘζοίίΧΙτ:
Κρύπερ. Τό μουσείον τουτο έ'χει προσέτι Ινα έ~ΐ τ:ύ ~α;;ντ:ς τχρι-
χευτήν καί διασάκτην, Ινα βοηθόν κχί οάο φύλαν.ας. Είναι δέ τεταγ-
μέ'^η έπ'αΰτοΰ χαί οϊκονομιν.ή έ~ιτρο~ή. συνιΐταμένη εκ τοθ έφίρου
•/.αί εν. 3ύο τακτικών -/.αθηγητών, έν.λεγομένων κατ' ετΐς ΰ-ό της ά-
κχδημαϊκής συγκλήτου. Εΐΐο?3ς ϊ' είς αΰτό έπιτρέπίτα1. τε"; ζζ:ι
ν.χτά πασάν Τετάρτην ν.αί παν Σάββατον, ά~ο ωρχς 9 μέχρι με-
Ιϊΐμβρίας.
2) Βοτανικόν μουσείον.—Λιε^Θυντής αΰτοΰ, ό τϊκτικός ν.»0η·,'ητής
τήςβοτανικήςθ.Γ.Όρφαν!2ης. Έπιμίλητής Θ.Έλξράϊχ, μετα,^;ηθ:1
3) Ταμείον των οργάνων ιή; πειραματ'.ν.ής ^υσιν,ής.—Λιευθυντής,
ό τακτικϊ; καθηγητής της φυσιν-ής Δ. Σ. Στροίμπος, μετά οργαν:π5·ϊΰ
•/.αί βοηθοϋ.
4) Χημεΐον.—Λΐΐυθυντης αΰτοΰ. ό τχν.τιν.ίς ν.αθηγητής τής γενι-
ν.ης -ειραματιν.ής γ/^.ν.^ζ, Α. Κ. Χρηστομάνος, άναπληρωτής ϊ' «"'·-
μελητοϋ ί διΐάν.τωρ Ι. Τριν.α7.ιαν:;, μετ* βοηθοΐ
5) Φαρμαν.ευτινιϊν φροντ·στήρι;ν.— Λιευθυντής αΰτίΰ, ό έ'ν.τακτΐς
"/•ϊθηγητής τής φαρμχν,ευτικής χημείας κ*ι συνταγολογίας Γ. Α. ΚρΤ-
νϊς, μετα βοηθίΰ.
6) Φαρ^α/.^χγική συλλΐγή.—Α'.ευθτ)τή; αυτής, ό ταν.τιν.':; ν.ΐ-
Οηγητής τής φαρμακολογί»; θ. Άΐεντΐύλης, μετά βΐηθίΰ.
7) Άνατί;/-.ν.ϊν μουσείον.—ΛιεΆντή: αΰτϊΰ, ό τ;;ν.τ·.'ϊ; νίθη-,ν,-
τής τής άνατ:;;.(ας -/.->ί ΐυ-'.:λ:-/ία; Λα;Α·.ανό; Γεωργίίθ. πρΐταρα-
τ/.£υ»στή; 5έ ί ο ίά/τωρ Χ. Ι. Όλύμτ:-.:;, μετ* ?ΐηθ:1
8) Παθίλ:γΐν.ΐν μ^σεΤον.—Αιευθυντης αΰτςί, ί ταν.τ'.ν.ός ν.αΟη-,-η-
160 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
τής τής γεν.κης καί παθίλογικής άνατομίας Μιχαήλ Χατζημιχάλης,
επιμελητάς ϊέ ό ύρηγητής Δ. Χασιώτης.
9) Χειρ:υργική συλλογή.—Διευθυντάς αυτής, δ τακτικός καθηγη¬
τάς Παύλος Ιωάννου, μετά βοηθοΰ.
Έκτός δέ τούτων, ΰπαρχουσιν έν τω πανεπιστημίω:
10) Έθνική βιίλιοθήκη (ήκωμένη διοικητικώς μετά τής τοΰ πανε¬
πιστημίου).—"Εφορος αυτής, Έμμ. Ροΐδης, βιβλιοφΰλακες τρείς: Ιω.
Σακελλίων, Μιχαήλ Δέφνερ καί Φίλιππος Στεργίου.
11) Νομισματικόν μουσείον. — Έφορος αΰτοΰ, ό καί τής βιδλιοθή-
κης, Έμμ. Ρίΐϊης· νομισματογνώμων δέ Άχιλλευς Ποστολάκας.
Παραρτήματα δέ τοΰ πανεπιστημίου εισί τα εξής:
1) 'Ασιεροσκοπεΐίν.—Διευθυντήν, ό διοάκτωρ Ι. Φ. Ιούλιος Σμί9·
βοηθός, ό καθηγητάς Δ. Κ. Κοκκίδης.
2) Βοτανικός κή—ς.—"Εφορος, ό τακτικάς καθηγητάς της $οζα.-
νικής θεόοωϊος Γ. "Ορφανίδης, επιμϊλητής δ' αϋ:οΰ, θ. Έλδράιχ,
μετά δύο χητουρών καί δύο έργατών.
3) Δημοτικόν νοσοκομείον. — Λιευθυνταί των τής κλινικης Γεώρ¬
γιος Α. Μακκας, τακτικός καθηγητής τής είδικής παθολογίας καί θε-
ρα-είας καί τής ϊατρικής κλινικης, Χ. Πρετεντέρης Τυχάλδος, τακτι-
κϊς καθηγητής :ής κλινικης ϊατρίκής καίτης ϊατρικής χαθολογίας, καί
θ. Άρεταΐο;, τακτικός καθηγητής τής χειρουργικής κλινικης καί
χειρουργίας. Λιευθυντής δέ τοϋ νοσοκομείον ό ϊατρός Ι. Αάζος καί
τέσσαρες διδάκτορες βοηδοί των καθηγ·/;τών.
4) Μαιευτήριον καί μαιευτικώ-/ οργάνων συλλογή.—Διευθυντής, ό
ΤΛκτικόςκαΟηγητή; της μαιε-Λΐκης Μιλτιάδης Βενιζέλος· βοηθΐί α'υ-
τοΰ, ί καθηγητής Δημήτρυς Κόνσολας καί ή μαϊα Άνέζα Μαρκέτη.
5) Ό^Οαλμιατρεΐίν.—Διευθυντής, ό τακτικός καθηγητής της χει-
ρϊυργ:-/.ής Γαθΐλογί»; Α. Άναγνωστα'κης· ϋχοδιευθυντής αϋτοΰ, 5 δι—
οάκτωρ -'η; ;;!Τ,;·.·/.ής Ιωάννης Ζαχαριάδης, μετά βοηθοΰ.
6) Ν:ϊί/.;μίΤον των μεταϊοτίκών νοσημάτων.—Διευθυντής, ό τα-
κτΓΑΟςκαθηγητής Παΰλ=ς Ίωάνν:υ, μίτά βΐηθοΰ διδάχτορος.
) Ά::.··/.λινικ-ι;.—Διευθυντάς μέν ί τα·/.τ".κος καθηγητής τής άττυ-
-/.).ιν.·/.τ;ς λτ,χτ,ψ.ζζ Γ. Όρΐανίίης, ύποδιευβυντής δέ ό τακτικός κϋθη-
γη-ήςΓ. Κ«αμν;τϊας· βοηθ:; τίϋ α'τμήματο; ό ϊατρός θ. Ζ*?μης·
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 161
τοΰ β' τμήματος δ ίατρός Γ. Τζαννετόπουλος· τού γ' τμήματος ό ιατρός
Ν. Μακκας κα: τοΰ δ' τμήματος δ ίατρός Ν. Δελλαπόρτας.
Προσιτή δέ τοίς φοιτηταΐς τής ίατρικής τϊν μέν χειμώνα άπο ώρας
2—4 μ. μ., τό δέ θέρος άπό 7—9 τ. μ.
Έκ τής λογοδοσίας τοΰ άκαδημαϊκοΰ έ'τους 1880—81, τής καί
τελευταίας, άρυίμεθα τάς εξής εΐδήσεις περί τής καταστάσεως τού.
πανεπιστημίου:
Τη 11'Ιανουαρίου 1881 φοιτηταί έν τω πανεπιστημίω ήριθμοΰντο
έν δλοις 2,096. Έκ τούτων νέοι μέν εγγραφέντες ή'σαν 561, πα-
λχιοι δέ άνανεώσαντες τα εϊσιτήρια αυτών 1535. Τούτων 1514 ώρ-
μώντο έκ τοΰ ελληνικόν βασιλείου, οί δέ λοιποί 582 Ικ τού έξωτερι-
κοΰ. Κατετάχθησαν δέ έν μέν τη θεολογική σχολη 48, τη νομική
1001, τί) ϊατρικη 720, τη φιλοτοφικη 294 καί τώ φαρμακευτικω
σχολείω 33.
Έν τω προσωπικω των καθηγητών εγένοντο αί εξής μεταβολαί:
Άπελΰθησαν ένεκα γηρατος ή νίσου οί άρχαΐοι καθηγηταί Άλέ-
ξιοςΐΐάλλης, Γεώργιος Πρινάρης και Φραγ/ΐσκοςΠυλαρινός, ώς καί
ό καθηγητής τής οαρμακευτικής χημείας Γεώργιος Ζαδιτσάνος καί δ
Χαθηγητής τής μαβηματικής Νικόλαος Νικολαΐδης. Διάλίγους δέ πο-
λιτικοΰς άζελΰθη προσέτι δ άρχαΐος καθηγητής των εϊσηγησίων τ:ί5
ρωμαϊκοϊ δικαίου Κωνσταντίνος Φρεαρίτης. Ένα δέ, τόν καθηγητήν
τν-ς ϊατρικής, Σπυρίδωνα Μπαλάνον, απέλυσεν δ θάνατος, άναρπάσας
Λτόν άκμαΐον έ"τι οντα. .
Διωρίσθησαν δέ καθηγηταί:
Έν τη φιλοσοφικη σχολη οί έκ των ΰφηγητών αυτής Χρήστ:ς Πα-
"αδόπουλος καί Περικλής Γεωργιάδης· έν δέ τη είρα της φαρμακευ-
τ;/.·?|ς άντί τοΰ άπολυθέντος Γεωργίου Ζαβιτσάνου διωρίσθη ό έτερος
των ΰφηγητών τοΰ μαθήματος τούτου Γεώργιος Κρϊνος.
Έν τη νομικη σχολη Ιωάννης Ζωγράφος, γραμματεύς τοΰ πανε¬
πιστημίου, Ικτακτος καθηγητής της δημοσιονομίας, καί Ιωάννης Πα-
παλουκαςΕΰταξίας εκχακτος -/.αθηγητής τοΰ έκκλησιαστικοΰ δικαίίυ,
ρ έκ των ΰφηγητών.
Έν τη ΐατρικη δ άπό πολλών έτών ΰφηγητής Δημήτριος Κόνΐο-
λας, Ικτακτος καθηγητής της μαιευτικής, καί Ιούλιος Γαλβά'/ης, εκ-
ος καθηγητής τής χειρουργικήν παθολογίας.
11.
162
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Πρίΰβιβάϊθησαν δέ άπό έκτάκτων εις τχ/.τικους ό καθηγητής της
φυσιολογίας Ιωάννης Ζωχιός, ό των νοσημάτων των παίδων Άναστά-
σι:ς Ζίννης, ό τής τοξικολογίας καί ί»τροδικαϊτικής Άχιλλεί)ς Γεωρ¬
γαντά".;, κ»ί ό τής γεω) ογίας καί έρυκτολ:γία; Κωνσταντίνος Μη-
τσόποΛος· άπϊ Ιπιτιμου είς τακτικόν ό καθηγητάς τής θεολογίας Ζή-
χος Ρώσης ν.αί άπό έκτάκτου είς επίτιμον δ τής άστρονομίας Δημή¬
τριος Κοκκίδης. Διευθυντής δέ τοΰ φιλολογικοΰ φροντιστηρίου διωρίσθη
ό πολύς —ρί τάγραμματικά Κωνσταντίνος Κόντος, άντ! τοΰ άοιϊίμου
Φ ιλίπ~βυ Ιωάννου.
Ύφηγηταί νέοι εγένοντο δέκα, οί εξής:
Έν μέν τή θεολογικϊ) σχολϊ] Προκόπιος Οϊκονομίδης, ίεροοιά/.ονος,
ίιφηγητής τοϋ μαθήματος τής Ίστορίας των Βΐγμάτω-', Ιωάννης Μεΐο-
λωρας τής συμδϊλικής καί Γεώργιος Δέρδος τής έκκλησι»στικ?(ς
ίστορίας.
Έν τη νομ.ιν.ί) σχολη Σταύρος Κροκιδας, τοΰέμπΐρικοϋ ϊικαίου
Ιφηγητής, καί Ανδρέας Παπαδιαμαντάπουλος, τοΰ ποινικοΰ δικαίου.
Έν τη ίατρικη Κωνσταντίνος Διγενής, τής μαιευτικής, Γεώργιος
Βλαχάκης, της παιΒιατρικης. καί Δημήτριος Χασιώτης τής φΛΐολογι-
ν.ής καί παθολο-'ΐκής '.στολ.ογίας.
Έν τί, ΐ·λίσ;ς·/.τ, Γχολί) Άναοτάσκς Δαμβέργης, τής φαρμακευ-
τ-/.τ;; χημείας.
Κατά τό άκαϊημαϊκον ετος 1880—81 εξητάσθησαν έν συνόλω τε-
)ςι:::·.τοι291. Κα! έν μέν τη θεολογικη σχολ?, εξητάσθησαν 5, ών
τρείς έλαβον τόνβαβμϊν τοθπρολΐτου τής θεολογίας, άντιστοιχοΰντα
πρός τόν τοΰ διδάκτορΐς των άλλων σχολών. 1 τόν τοΰ τελειοϊιϊάκτου
καί 1 απερρίφθη. Έν ϊέττ, νομικτ) έξητάΐθτ;σαν τελειόφοιτίΐ 120, ω'
94 ελαβ:ν τόνβαθμόν τοΰ δι5άκτο?ο;, 24 τόν τοΰ προλύτου καί δύο άπερ-
ρίΐθησαν. Έν δέ τϊ] ίατρικΫ) έκ των έξετασθέντων 130, διδάκτορε;
ώνΐμάΐθηΐαν 128, μόνον δέ δύο άπερρίφθησαν. ΔιΒάκτορες δέ "ό
ίιποίττάντες — ακτικάς έςετάσεις έτυχον πάντες πλήν έ «ς τ?;ς άϊει*:
τ;5 μετΐρχείθαι έν Ελλάδι την ιατρικήν. Έν δέ τί, φΓ/.ϊϊθί'.κΓ, έςτ^
τάσθηΐαν 25, ών 13 έτυχον τοΰ Βι-λώματ:ς τοΰ διϊά/.τορος, 7 τοο
τ:ύ προλύτβυ, 3 ώνΐμάτθησαν διϊάσκαλοι έλληνικών σχολίίων κα'-
είς άζερρί^δη. Έκ των 13 ϊιΒακτόρων, 9 μ^ν εισί τής φιλολογίαν, 3
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ!
163
των μαθηματικών -/αί 1 των φυσ'.χών ε-'.στημών. Έν τώ φαρμζκευ-
ταω σχολείω ΐξητίσδηταν 12, τυχόντΐς πάντες τού :—ιχίου τοΰ φαρ-
μακοποιοΰ.
Έντωχημείω εγένοντο 188 μέν μαθήματα άνοργάνου χημείας,
38 δέ όργανικής, περατωθείσης οΰτω τής ολης χημείας. Ήσχ.ήθησα';
Βέ έκ μέν των 14 φοιτητών τοΰ φυσικοΰ τμήματος τή; φΐλβσοφική'ς
τ/ολής μόνον τρείς καί ούτοι έλλειπώς- έκ των 20 (ραρμακοποιών
τοΰ πρώτου, δευτέρου "/.αι τρίτου έ'τους ήτκήθησαν 14, έκ δι των 58'-
τητών τής ίατρικής εΐς μίνος.
Έν τω τοξικολογικω έργαστηρίω ήσκήθησαν 40 οοιτηταί
τής ίατρικης σχολής.
Έν τή άστυκλ'.ν>.·/.·?), ο3ϊϊ) ίϋ μόν:·; σ-;υδαίω μέΐω άτλήΐεως
των νέων τής ίατρικής οιοακτόρων, άλλά -/.α! εΰίργετικωτάτω άτύλω
τοίς πενομένοις, έχορηγήθη ίιπό τής έπιστήμης βοήθϊ'.α πρός 5,224
άαθενείς- ιδία δέ μεγάλας τόϊίρυμα τοϋτί καρέϊχε·; ύ^ηρεΐίας 7.ατά
τή·; μαστίσαϊχ; τί)·; πόλιν τώ·; Αθηνών τό θέρος τ;3 1880 2εινή;
έ-'.3ημ.ίαν.
Έν τω μα'.ευτηρίω ήτ/.ήθηΐαν επ: 36 «κετώ·;, γενίμένων έν
τω καταστήματι οί δ·.3ά/.τορες τής ΐατρικής κα! -Α >.ν.ν.. Ήριθμοϋντί
ϊέ αί μαθήτριαι περίτας 50, ών 31 έλαβον απολυτήριον ένθ;·.χτ·.Μν.
Έν τω οφθαλμιατρείω έθεραπεύθηϊαν χατά τό άκαϊημαΊ'ΛΟν
ε::ς 1880—81 τό 3λίν ασθενει; 870. ΈνοτηλίύΟ^αν >Λ 93. Έγ-
χί'.ρήΐΕΐς 2έ εγένοντο τϊ ;λ:ν 129.
Έν τω φιλολογικω φροντΐϊτηρίω ν. ^οιτηταί τής φιλολογίας
ήϊκ/,θη-αν είς τό Ιλληνιστ! κεζίγραφεΐν /.α! στιχουργε'ίν, είς γλΧλκ-
γραφικά κρ:5λήματα -/.α: =·ς την έρμηνίίαν υπό τ;3 δ·.ευθυντ:ΰ αΰτοΰ
Κωνσταντίϊίΐ/Κίντδυ "/.αί ΰπΐ τού ν.αθηγητοΰ Σ-υρί:ων;ς Φ'.ντικλϊου;.
Έν τώ άΐτϊροσν.;~είω έγέν;ντο ό^ΐ τ:3 διευθυ·;τ:3 Σν.'.Ο ~αρα-
τηρήϊεις τίϋ πλχ/ζτου Αι:γ, έ; ών ; χρίνος τής ~ψ. τ:ν άςονα αΰ-
"ϋ -ΐρ-ϊτϊΐ^ής ευρέθη κατά 4 δευτέρα λεπτά μείζων ή έ/, των /ατά
τό 1879 καρατηρήσεων. Πβρετηρήθηϊϊ·; ωσαύτως/.ατά ήν.ίν/ς 35ί·
*'■■ τίϋ ηλίου κηλΐίε;. Παρετηρήθη ττροτέτ: καί ά-=ι/.:ν·:Ο·/; -ςλλά/.'.ς
164
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ή σελήνη καί ή ταύτας τη 4 Δεκεμβριού τοΰ έ'τους 1880 συμβασα
εκλειφις.
Κομήτα·. παρετηρήθησαν 5. Καί διαττόντων δέ αστέρων εγένοντο
παρατήρησις καί το3 ζωδ'.α/.οΰ φωτός καί τοΰ λυκαυγοΰς -Λαί άπλανών
αστέρων ώς πρό; την σχετικήν αυτών λάμψιν, την μεταβολήν τής
λάμψεως καί τό χρώμα.
Ταϊς συλλογαΐς τοΰ φυσιογραφικοΰ μουσείου προσετέθησαν,
τα μέν άγορασθέντα δαπάνη τοϋ πανεπιστημίου, τα δέ συλλεγέντα υπό
τοϋ έπιμελητοΰ τοΰ μουσείου τούτου θ. Κρΰπερ ειδή 622 έν άτόμοις
1789 περίπου. Ή δέ βιβλιοθήκη τοΰ μουσείου ηυξήθη κατά 31 βι-
βλι'α, ών 28 ήγοράσθησαν καί 3 έδωρήθησαν.
Έν τω βοτανικω μουσείω σχεδόν επερατώθη ή κατάταξις της
Ροδοκανακείου συλλογής.
Ίκανή έργασία εγένετο έν τη έθνικη βιδλιοθήκη. Έξηλέγ-
χθησαν, κατεγραΐησαν έν καταλογω 3,000 έκ των έν τη άποθήκη βι-
δλίων καί έκαθαρίσθησαν άπό τοϋ φθείροντος τα βιβλία κονιορτού τα
ήμίση περίπου των της ολης βιβλιοθήκης βιβλίων. Έκ τοϋ κληροδοτή-
ματος δέ των Ίω,νιδών ήγοράσθησαν τόμοι 10, δαπάνη δέ τοΰ πανεπι¬
στημίου τέμοι περ;ο5ικών 153 καί τε6χη 56. Έδωρήθησαν τί) έθνικη
βιβλιοθήκη τόμοι 110 καί τεΰχη 262, τη δέ πανεπιοτημιακη τόμοι
621 καί τεϋχη 449. Εδόθησαν δέ κατά τόν περί βιβλιοθήκης νόμον
έν Ελλάδι παρ' έκδοτών τη μέν έθνικη βιβλιοθήκη τόμοι 221 καί
τεΰχη 199, τη δέ ιτανεπιστημιακη τόμοι 204 καίτεΰχη 137.
Τό νομισματιν.όν μουσείον επλουτίσθη οιά 1056 άρχαίων καί
νεώτερον νομ.κτμάτων, ών χρυσά εισί 24, εκ πλατίνης 1, άργυρΐ
379, χαλκα 559, μολΰβδινα 91 καί πήλ'.να 2.
Ή κερ'.ουσία τοΰ πανεπιστημίου κατά την πρώτην Σεπτεμβρίου 1880
ή τε χρηματιχ,ή καί κτηματιν.ή συνετ:3σοΰτο είς 2ραχ. 5,140,163.19.
Έντός δέ τοΰ άκαξημαϊκοΰ έ'τους 1880—81 ηύξησε κατά δραχμάς
133,152.63, ώστε -/.ατά την 1 Σε-εμίρίου 1881 ή -εριουσία τβΰ
πανε-ιστΛ,μίΐυ άνήρχετο είς δραχμάς 5,273,315.82. Ταύτης τό μή
χροσΐΒο^;ρ;ν μέρος αποτελούμενον έκ τίΰ οϊκοδομήματ:ς τοΰ πανεπι¬
στημίου, Β;α50ρων οίκιπέδων, συλλογών βιβλίων, έπίπλων λλπ., ί'/.^'-
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 105
αξίαν δραχμών 1,883,179.78, τό δέ "οσίδοφορον μέρος, αποτελού¬
μενον έκ κτημάτων προσοδοφόρων, οίον οίκιών, άποθηχών καί διαφό¬
ρων τραπεζιτικών χρεωγρα'φων έ'χει αξίαν δραχμών 3,390,136.04,
έξ ών προκΰπτν. τακτικόν είαόδημα άνω των 200,000 δραχμών, 'ότ.ερ
ύπολείπεται πολί) τού άπα·.τουμένου ίνα τό πανεπιστήμιον τελειοποιηθη
καί καταστή αδτοσυντήρητον.
Εϊσεπράχθησαν άπό τής 1ης Σεπτεμβρίου 1880 μέχρι τής 31ης
Αυγοΰστου 1881 εκ τε τακτικών χροσίδων κα! των έπιδεβαρημένων
■/.ληροοΌτημάτων τοΰ πανεπιστημίου οραχμαί 283,801.96. Έδαπα-
νήθησαν δέ εις διαφόρους ανάγκας τοΰ πανεπιστημίου 150,649.33.
Σημ. Έν τω τοΰ κ,ράτους προϋπολογισμώ τοΰ 1883 ΰ-έρ μέν της
ανωτέρας καί μέσης Ικ-αιδεύσεως όρίζονται δραχμαΐ 2,276,407, υπέρ
ϊϊ τής δημοτικής 808,272, πλήν των υπό των δήμων Βαπανωμένων
1,300,000 περίπου δραχμών.
Έφημερίδες.
Ό άριθμός των καθ' όλον τό ελληνικόν βασίλειον εκδιδομένων ε¬
φημερίδων άνέρχεται, κατ' έπισήμους πληροφορίας, εις 115. Τούτων
δέ 28 έν Αθήναις, 13 έν Πάτραις, 10 έν Σύρω, 6 έν Κραναία, 5
έν Μαντινεία, 5 έν Λαρίσση, 4 έν Κερκύρα, 4 έν Ζακύνθω, 3 έν
Ναυπλίω, 3 έν Φθιώτιδι, 3 έν Βώλω, 3 ένΚαρϊίτση, 2 έν Πειραιεί,
2 έν Λακεδαίμονι, 2 έν Ήλεία, 2 έν Άρτν), 2 έν Τρικάλοις, 2
έν Λευκάδι, 2 έν Καλάμαις, 2 έν Αϊγιαλεία, 1 έν Μεσολογγίω, 1 εν
Κο?1νΟία, 1 έν Τριφυλλία, 1 έν Παρνασίϊι, 1 έν Γυθείω, 1 έν Χαλ-
κίδι, 1 ένΆνδρω, 1 έν Τήνω.
Μή δυνόμενοι οέ να σημειώσωμεν ονομάστι πάσας τάς έν Ελλάδι
έ/.2ιϊ5μένας εφημερίδας, μνημονεύομεν ένταΰθα νυν μόνον -των έν Α¬
θήναις καί Πειραιεί γνωστοτέρων ζολιτικών εφημερίδων, αΐτινες εισίν
αυται: «Αϊών», «Παλιγγενεκα», «Έθν-.κόν Πνευμα», «Πρωια»,
«"Ωρα.., «Νέαι Ιδέαι,·, «Εφημερίς», «Νί, Εφημερίς.., «Ιουπιαΐ
ά'ΑίΙιβηβΒ», «Έρμής.. (βίκονομΛογική), .«'Ακρόπολις-.,^ως «Ηη
Χάνεσαι»), «Καιροί»», .«ΆΝκΛική Έ-βεώρη«ς» «Λ «Σφαφα.. εν
Πειραιεί.
166
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Περιοδι/.ά 2έ έκΒίοονται έν Αθήναις ταυτα:
«'Εστία», άςΊολογώτατον οικογενειακήν σύγγραμμα, «Παρνασός»,
έκΒιϊίμενος ύ~ό τού όμωνύμου Συλλόγου, «Διάπλασις των Παίδων»,
διαπλαστικώτατον ϊντως τής παιδΊκης ήλικϊας σύγγραμμα, ((Πλά¬
των», έκδιδόμενος υπότΐΰ διϊασκαλικοΰ ΣΛλίγου, (ΐΣωτήρ», «Φω-
νή τής Έκχλησίας» καί «Σιών», συγγράμματα έκκλησιαστικά, «Άτ-
τικόν Μουσείον». Κοσμεΐ δέ ήδη την χορείαν των έν Αθήναις πε-
ριοδικών καί τό ((Δελτίον» τής 'υτοριν.ής κα'ι έθνογραφικής έταιρίας».
Διπλωματική άντιπροσωπεία.
Άντιπρόσωποι ξένων Κρατών έν Αθήναις.
Αγγλίας, Φράνσης Κλαίρ Φίρδ.
'Αμερικής, Σκάϊλερ.
Αΰστροουγγαρίας, Πρίγκηψ Βρέδε.
Γαλλίας, Κάμης Δε-Μουί.
Γερμανίας, Φ;ν Πρίνχεν.
Ισπανία:, Άδίλφος Πατςότ.
Ίτα7>ίας, Ίτιπότης Κουρτΐπάσσης.
Ρουμανίας, Γ. Γκίκας.
Ρωΐσίας, Σίσν.ιν.
Σερβίας, Γ/.ρούϊτς.
Α. Τεβ^ίκ βέης, ξκταχτος άπεστα/.μενί; καί κλτ,ρεξούσιος ΰπουργός.
Χ. Μουνίρ βέης, α' γραμματεύς.
Στέφανος βέης ΦωτιάΒης, β' γραμματεύς.
Ν. Ζαλλΰ έϊένϊης, έπίτιμος γραμματεύς.
Χαΐϊή- έΐένϊης,νεν.κός πρίςενος.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
167
Άντιπρόατωποι Ελλάδος έν τη άλλοδαπη.
Έν Βελιγραδίω- Ν. Δεληγ-,άννης, ίκτακτος άπεσταλμένος •/.αί πλη-
ρεςούσιος ΰπουργός.—Β. Νάζ;ς, γραμματεύς.
Έν Βερολίνω* Α. Ραγκαδής, εκτακτος ά-εσταλμένος, κτλ. — Μ.
Δουρούτης, γραμματεύς.
Έν Βιέννη* Γ. Ύψηλάντης, ϊκτακτος άπεσταλμένος, κτλ.—Ι. Γεν-
νάδιος, γραμματεύς.
Έν Βουκουρεστίω* Μ. Δρχγούμης, εκτακτος άπεσταλμιένος, /.τλ.—Χ-
Άντωνόπουλος, γραμματεύς.
Έν Λονδίνω" Π. Βράϊλας Άρμένης. εκτακτος άπεσταλμένος, κτλ.—
Γ. Άργυρόπουλίς, γραμματεύς.
Έν Μαδρίτη- Σ. Σκουλίύδης, εκτακτος άκεσταλμένος, κτλ.
Έν Παρισίοις- Ν. Μαυρΐζ,ορϊάτΐς, εκτακτος άχεςταλμένΐς, κτλ.—
Κ. Κριεζής, γραμματεύς.
Έν Πετρουπίλει* Σ. Μαρ'Αοράν, επιτετραμμένος τα τής Πρεσδείας.
Έν Ρωμη* Δ Ραζής, εκταχτος άπεσταλμένος, κτλ—Ι. Κυργούϊ'.ος,
γραμματεύς. #,
Έν Μαυρςδουνίω- Α. Ψύλλας, πρόσεϊρος ΰ-ουργάς.
Έν Αιγύπτω- Α. Βυζάντιος, οιπλωματι·/.;ς ~ζάλ-;*ύρ.—Σ. Μπου^ίϊης,
α' γραμματεύς.
Έν Σόφια- Κλ. Ραγ/,αβής, δικλωματικός πράκτωρ.
168 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΡΟϊΜΑΐνΐΑ.
Γεωγραφική θέσις καί κλίμα.
Ή Ρουμανία κείται μεταξϋ των 48° 12'—43° 37' β. πλ. καί
20° ΙΟ'—27° 50' άν. μήκους, ή δέ μέση θερμοκρασία έν Βουκου¬
ρεστίω είναι 8°, ή ανωτέρα 45° καί ή κατωτέρα 30° Ρεωμύρου υπό
τό μηϊενικόν.
Κατβφτατική.
Ή έπιφάνεια τής Ρουμανίας μϊτά τής Λοδρούτζης ΰπολογίζεται είς
129,947 τ. χιλιάμ., ό δέ πλν.θυσμός είς 5,376,000 κατοίκων,
συμπεριλαμβανομένων καί 106,943 κατοίκων τής Δοβρούτζης, ήτοι
31,177 Ρουμάνων, 16,493 Τούρκων, 28,715 Βούλγαρον, 6,540
Τατάρων, 3,165 Έλλήνων, 1,051 Ισραηλιτών, 803 'Αρμενίων,
10,058 Λιποβάνων, 6,162 Ρώσσων, 2,471 Γερμανών και 308 άτί-
μων ά/.λων έθνικοτήτων.
θρησκεία.
Ή έπικρατοΰσα θρησκεία είναι ή ορθίϊοξος άνατολική, εις ήν άνή-
κουσι 4,529,000 κκ., 114,200 είναι Καθολικοι, 13,800 Διαμαρ-
τυρόμενοι, 8,000 Αρμένιοι, β,ΟΟΟΛιποβάνοι, 400,000 Ισραηλιται
■/.αί 2,000 Μωαμεθανίϊ, κατά τόν προ τού πολέμου πληθυΐμόν.
Κατ' έθνικίτητας δέ ό πληθασμός της Ρουμανίας, π7.ήν των κυρίως
Βλάχων καί Μολδαυών κα! των έκρ5υμαν!σθέντων Έλλήνων, περι-
λαμβάνε-. 772,700 άλλοϊαπους, έξ ών 400,000 Ισραηλιται,
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! 169
200,000 'Αθίγγανβι, 85,000 Σλάδ5·., 39,000 Γερμανοι, 29,500
Ουγγροι, 8,000 Αρμένιοι, 5,000 Έλληνες, 2,000 Γάλλοι, 1,000
"Αγγλοι, 500 Ιταλοί ν.αί 2,700 Το3ρ*οι, Πολωνοϊ, Τάταροι, καΐ
λοιποί.
Κυριώτεραι πόλεις- Βουκουρέστιον, 221,000.—Ίάαιον, 90 χιλ.—
Γαλάζιον, 80 χιλ. — Βοτοτσίνι 39,941. —Πλοέττι, 33.—Βραιλα,
28,272. —Γιούργεδον, 20,866.
Οίκονομική κατάστασις.
Κατά τόν προυπολογισμόν τοΰ οίκονομολογικοΰ ετους, λήξαντος
τη 31 Μαρτίου 1883, αί δαπάναι άνερχόμϊναι είς 122,267,044 υ¬
πήρχον έν πλήρει ϊσορροπία πρός τάς προσόδους.
Στρατιωτική δύναμις.
Έν καιρώ ειρήνη; ό στρχτός συμποσοΰται είς 19,812 άνΒρών, ές
ών 1,200 άξιωματικοί κα'ι 80 ύπάλληλοι, 2,945 ίππων καί τηλε-
βόλα 180.
Πλήν τοϋ τακτικοϋ στρατοΰ ύπολογίζονται 10,000 έπιχωρίου στρα-
τοϋ (ίβττΐίοΠΛΐβ) μετά 90 τηλεδόλων.
Τό πολεμικόν ναυτικόν "ριλαμβάνει 4 άτμΐκίνητα καί 6 κχνονιο-
φόρους λέμίους μετα πληρώματος 30 αξιωματικών καί 500 άνδρών.
Εμπόριον.
Εΐσαγω-/ή (1881): 274.757,458 ?., έςαγωγή 206,518,317
??., τελωνειακά τέλη 12,446,070.
Ή κίνησις των κυριωτέρων λ'.μένων Σουλινά, Βραίλχς, Γαλαζίου.
Κωνστάντζας, Γιουργέβου, Τοΰλτσης ν.ν. Τοΰρ·«υ-Σείερίνου ν.ατά τό
1880 ανήλθεν εις κατάπλους 19,875 πλοίων, χωρητικότητος 2.969,
848 τόννων καί άπόπλους 18,564 πλοίων, χωρητικότητος 3,174,131.
Σιδηρόϊρομοι
έν ;·«ργε,'α κατά τό 1882 ήσαν έν όλοι; 1475 χΓλιάαίτρα.—Λαπά-
ναι κ«»σκευής 376,450,000 ?ρ. Π?ϊ5θ55·. ακαΐάρυΐΐι (1881) 22,
800,745 φρ., δαπάναι 16,854,441 «??.
170 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Τ αχυδρομ. ιν.ά γραφεΐα.
Κατά τό 1881 υπήρχον ταχυΐρίμ'.κ* γραφεϊα καίΓ όλον -ό κράτος
200. Επιστολαί κλπ. δϊαδιδασθεϊσαι οΥ αυτών 12,504,199.
Τηλέγραφον
Κατα τό 1881 οί τηλεγραφικός σταβμοί τοΰ -/.ράτους ήσαν 102, οί
των σιδηρόδρομον 110, τό όλον 212, πρός δέ καί 28 τής άστυνομίας.
Μήκοςτών γραμμών 5,310, των συρμχτων 8,671 χιλιάμετρα. Τηλε-
γραοήματαέν γένει διαδοθέντα 1,150,118.
Είσπραξις γενααί 4,028,727.
Δημ,οσία έκπαίδευσις.
Ή Παιδεία έν Ρουμανία έσχε μεγάλην επέκτασιν υπάρχουσι1; έν
αΰτ-β παντός εΐδους έκ~χ·.ο'ευτήρ'.χ, αρρενων τε καί θηλέων, δύο δέ
κανεπιστήμ'.χ. Πλήν δέ τής ρωμουναής φιλολογίας, οιοάσν.εται ή
λατινική καί πάσαι αί άΟΛαι ξέναι εϋρωχαϊκαί γλώΐσαι, μή έςαιρου-
μένηςτής έλληνικής. Τον καλόν καταρτισμ.όν των έκπα'.Βε-ΐτηρίων αυ¬
τής οφείλει ή Ρουμανία τοίς έκΓαλλίας κ^θηγηταΐς, οϋστινχς έπϊ τούτω
μετεπέμψχντο έ/.εΐθεν είς Βουκουρέστιον, Ίάσιον καί άλλχχόσε τοϋ
βχσιλείου" τούτοο ένεκα καί ή διαίρεσις αυτών εγένετο χ,ατά τό γαλ¬
λικόν σύστημλ. "Εχουσι δέ ταύτα ώς εξής:
Σχολαί ά^Γλχί (ϋΛ&ηβ) πρωτοίάθμιοι 240.—Λιδάσ·λαλοι άμ-
οοτέρων των γενών 645, ών εκάστου ή μισθοδοσία ίρίζίται 2,400 φρ·
ετησίως. — Καθηγηταί δ' κλάσεως 123, ών εκάστου ή μισθοδοσία
3,000 φρ. ετησίως. Πρός δέ καΐ εί; στρατιωτικός γυμναστής έν τοίς
πρωτοβαθμίοις σχολειό·.; τ3υ Β3υ/.;υρεστίου.
Σχολαί έ-ιτη2ευμάτων έν Ρωμούνω /.α! Τούλτστ) 2.—Διδάσ/.αλοι τό
όλον 6.— Μισθ:5θϊία εκάστου κατ' έ'τος φρ. 1400.
Έν γένει δέ δαπανώντα: ζρός συντήρησιν πάντων των ανωτέρω
σχολείων ετησίως, 1,974.360 φρ.
Σχ:λαί δημοτικαί άγροτικαί (Ειιγ&Ιθ) 280.—Λιδάτ/.αλοι πρωτο-
βάδ;Αΐ5·. άγροτικοΐ, 1046, μισθοδΐτούμενο'. έκαστος ετησίως διά 1080
φρ. 12 ίέ σχολων γ' καί δ' τάξεως 12 πρωτοβαθμίων άγροτικών δι¬
δασκάλου ή μ.ισθ=δ:σί3ΐ εκάστου ίρίζεται 2,400 φρ. ετησίως. Δευτερ;-
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
171
βάθμιοι 800, ών ή μισθίδοσία εκάστου 720 φρ., 82 δέ 8·.δάσκ«λοι των-
έν Δοβρούτση δημοτιχών άγροτικών σχολείων μισθοόοτοϋνται διά
1200 φρ. ετησίως έκαστος.
Δαπανώνται έν γένει πρός συντήρησιν των σχολείων τούτων φρ.
1,874,880.
Σχολαί παιδαγωγικαί πρότυποι (Νοπηαΐβ) 4, ών 1 έν Βουκουρε¬
στίω, Καρόλου Α', 1 εν Ίασίω, Βασιλείου Λούπ^υ, 1 έν Γαλαζίω καί
1 έν Βερλαδι'ω. Έν εκάστη τούτων διδάσκουσι πλείονες των 14 καθη-
γητών καϊ ο'ιδ'ασκά'λων, ήτοι έν δλοις 56, πρός 80—200 φρ. κατά
μήνα έκαστος. Όλική έτηΐία δχπάνη της συντηρήσεως τίύτων ρρ.
239,142.
Σχολαί των ώραίων τεχνών 2. — Καθηγηταί 10, ών δύο διευθυνταί,
λαμβάνοντες άνάδΟΟ, 400, 300 φρ. κατάμήνα εκαΐτ:ς. ΑΊ δαπάναι
άνέρχονται είς 47,801 φρ. ετησίως, ών 26,600 φρ. υπέρ τής έν
Βουκουρεστίω καί 21,144 υπέρ τής έν Ίασίω.
Σχολαί τή; οργανική; μ:υΐικής 2.—Καθηγηταί 20 περίπου, λαμ¬
βάνοντες άνά 300 φρ. Ικαατος κατ* μήνα. Λαπανώνται δέ ετησίως
περίπου 136,668 φρ., ών 57,474 ΰ-έρ τή; έν Βουκουρεστίω καί
47,194 υπέρ τη; έν Ίασίω.
Σχολαί έμπορικαί 4. — Έν εκάστη τούτων οΊδάσχουσι 14 εως 17
καθηγηταί, ήτοι έν ολοις 60 περίπου, λαμβάνοντες άνά 400,300,200
φρ. Ικαστος. ΑΊ δαπάναι τή; σ-ΐντηρήσϊως άναίαίνουσιν εί; 181,910
φρ. έτηΐίως. ΑΊ σχολαί αδταί είΐιν έγκαΟιΒρυμέναι έν Ββυκουρεστίφ,
Κραϊόβγ;, Γαλαζίω καί Ίασίω.
Σχολή κτηνιατρική (νέτθΠΠΕΪΓβ)—Καθηγηταί 7, έχοντες μ,υθο-
δοσίαν άνά 300 φρ. έκαστος κατά μήνα. Έτησία όί.Γ/.ή %3.τ.τη φρ·
39,796.
Σχολαί έπ'.τηΒευμχτικαί των παρθένων 2.—1 έν Βουκουρεστίω %λ
1 έν Ίασίω. Διδάσιο;υσιν έν αΰταΐς 12 ϊιϊάοκχλοι, μετά 4 καθηγη-
τών, ών αί μέν έχουσι μισθόν 250, αί δέ 200 φρ. κατά μήνα, των
καθηγητήν μισθοδοτίυμένων διά 3000—2400 φρ. κατ' ετος. Έτηΐία
όλική3—ανη 23,744 υπέρ τή; έν Βουκουρεστίω 20,144 υπέρ τής εν
Ίασίω, ήτοι τό ίλον φρ. 43,888.
Παρθεναγωγεΐον κεντρικόν έν Βουκϊυρεστϊω — Ή διευθύντρια αύτοΰ
μιοθοδίτεϊται διά 3,600 φρ. ετησίως, ή 6~>ΒιευΟύντρια διά 2,400 φρ.
172 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Αί 6 παιδαγωγοί ίι' 600 φρ. εκάστη έτηίίως, οί δέ 1 3 καθηγηταί
διά 3,600, 2,600,1,800 φρ. αναλόγως των ώρών τής διδασκαλίβς.
Υπέρ τ;ϋ κεντρ'.κοΰ τούτου παρθεναγωγείου δαπανώνται ετησίως φρ.
213,903.
Σ,ημ. Τοΰ παρθεναγωγείου τούτου ώς καϊ των ανωτέρω δύοεπιτη-
οευματιχών σχολών αί μ.αθήτριαι εισίν έσωτερ'.χαί* τριών δέ έτέρων
παρθεναγωγείων, ών τό μέν έν Βουκουρεστίω, τό δέ έν Ίασίω, τό δέ έν
Κραϊώβη αί μαθήτριαι εισίν έξωτερικαί. Έν εκάστω των παρθεναγω-
γείων τούτων διδάσκουσι 14 διδάσχαλοι, ήτοι έν δλοις 42 επί έτησίω
μισθω 3400— 1240 φρ. ένάστη. ΑΊ πρός συντήρησιν αυτών ετήσιαι
δαπάναι άνέρχοντα·. είς 67,326 φρ.
Λύκεια 7, ών διασημότερον τό τοΰ «Άγίου Σάββα» τό καί άρχαιό-
τερον, έν Βουκουρεστίω, ένθα καί τό τοΰ «Ματθαίου Βασσαράβα». Τα
ετέρα 5 κεΐ,νται έν Ίασίω, Κραϊώβη, Βερλαδίω, Βοτοσανίω καί ΠΧοε-
στίω. Διδάσκουσιν έν εκάστω καθηγηταί 25—28, ήτοι έν δλοις 190
περίπου, έξ ών περί τους 100 λαμβάνουσι μιΐθοδοσίαν άνά 4,400 φρ.
έκαστος ετησίως, 14 άνά 3,600 καί 21 άνά 3000, οί δέ λοιποί άνά
1800—1400 φρ. Αί ετήσιαι δαπάναι άνέρχονται είς 710,739 φρ.
ΓυμνάσΐΛ 9, ών 2 έν Βουκουρεστίω, 3 έν Ίασίω, 1 έν Γαλαζίω, 1
έν ΙΙ'.τεστίω, 1 έν Βακάω καί 1 έν Φωξανίω. "Εκαστον των γυμνα-
σίων έ'χει άνά 7 /.αθηγητας, ήτοι έν δλοις 63 καθηγητάς, έν οΐς 9
γεωγράφοι, 27 ίστορ'.κοί, 9 τής γαλλικής γλώσσης, και 27 διΒάσκα-
λοι. Ή έτησία μισθοοοσία εκάστου πβιχίλλει μεταξΰ 4,200, 3,600,
2,640, 2,400, 840 φρ.
ΑΊ δαπάναι των γυμνασίων τούτων άνέρχονται εις 371,300 φρ.
ετησίως.
Ό άριθμός των μαθητών των λυκείων καί των γυμνασίων ΰπερ-
δαίνει τού; 1,600.
Γυμνάσια βασιλικά 4.—Καθηγηταί ν.αί διδάσκαλ:·. 40 περίπου,
ών οί μέν 20 λαμβάνουσι μισθόν άνά 2,400 φρ. ετησίως, οί δέ ετέροι
20 άνά 1,200 φρ.—'Ετησία άλκη δα-ίνη 56,720 φ?.
θεολογικαί σχολαί 8, έν Βουκουρεστίω, Γαλαζίω, Σοκόλα, Ρωμα-
νίω, Άρτΐεσίω, Ρεμνι'χω, Βουζχί(ι) καί Χ:υΐ··/ω. ΟΊ είς αυτάς φοι-
τώντες μαθηταί άνέρχονται -ερί-ου είς 680. Διίάσκουσι 3' ένέκάστϊ]
7 μέν ν.αθηγ/τ,ταί επί μισθω 2ο 20 φρ. έκαστος ετησίως, ό δέ της !-
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
173
χνογρβφίας κ αί καλλιγραφίας διδάίκαλος φρ. 1332, ό δέ της μουσι-
κής 1800 φρ. Έν όλοις διδάσκουσι καθηγηταί 36 καί διδάβκχλοι 16.
Έν ταίς θε;λογικαίς ομως σχολαΐς τοΰ Βουκουρέστιον κα! Σοκό-
λας διδάβκονται καί πανεπιστημιακά μχθήμ*τα, πρός δέ μουΐική φω-
νητ',/,ή καί οργαναή, ώς καί παιδαγωγία.
Υπέρ τής συντηρήσεως των σχολών δαπανώνται ετησίως 358,91 ϊ
φρ. Λειτουργοΰσι δέ άπό τοΰ 1878 καί κρατικαί σχολαί, υπέρ ών Ί
έκατομμύριον -ερίπου φράγκων διέθη/.εν ό άϊίμνηστίς μητροπολίτης
Νήφοιν.
Πανε-ιστήμια 2, ών 1 έν ΒουκίυρΞστίω καί Ι έν Ίασίω.—Καθη¬
γηταί των δύο πανεπιστημίων 126, ών 3ο έ'χουσι μισθόν ετήσιον Ικα-
στοςάνά 6,600 φρ., 22 άνά 5,000, εις τηςχημείας 7,200, α άνά
3,600, 10 άνά 2,400, 27 άνά 6,600, 18 άνά 3,600,8 άνά 2,400
—1200.
Ή έτησία δαπάνη τοΰ μέν έν Βουκουρεστίω πανεπιστημίου άνέρχε-
ται είς 449,484 φρ., τοΰ δέ έν Ίασίω εις 299,600 βρ.
Ό γενικϊς έπόπτης των σχολείων τής Ρουμανία; μισθοδοτΐΐται ε¬
τησίως διά 12,000 φρ. οί δέ 17 των ϊσαρίθμων νομών σχολικοί έπόπτα·.
λαμβάνωσιν έκαστος άνά 4,800 φρ. ετησίως, οί δέ 13 ϊατροί τοΰ κρα-
τους 1800 φρ. έκαστος εΓ]5ίως.
Ή δέ υπέρ των ιδιωτικήν έκπαιδευτηρίων χορηγί» τ;ΰ δημοσίου τα-
μείου άνέρχεται είς 89,200 φρ. έτηίίως, ή υπέρ τής Άκαδημίας είς
30,000 ρρ. ή δέ υ-έρ τοΰ έν Στεφανοπόλει γυμνασίου καΐ ναοΰ 15,000
κατ' έ'τος.
Όρφανοτροφεΐα 2, ν.ίίμενα περί τό Βουκουρέστιον, τό τοΰ «Παν-
τελεήμονος» καί τό άσυλον «Ήγεμονίοος Ελένης» (νοθαγωγειον)—
Έντωκρώτω περιδάλπονται 50—80 όρφανά, διδάτΑθυϊΐν 7 Β'.?α-
σκαλοι, ών ή έτηΐία μισΟοΒοσία άνέρχεται εις 9,480 φρ.
Ή έτηΐία όλική δαπάνη άνέρχεται είς 48,000 φ?.
Έν τω δεντέρω, περιλαμδάνοντι -ε?ί τα 260 όρφανά, διδάσ/.ϊυσ-.ν
41 διδάσκαλΐι έν ολοις, ών ή μισθοδϊσία άνέρχεται είς 36,200. Ή
2ϊ έτησία όλική δαπάνη άνέρχεται είς 158,093 φρ.
Βι6λιοθή·/.αι.
Ύπίρχουσιδύοβιβλιοθήκαι, ών ή μέν έν Βδυ/.5υ?εΐτίω, κολυκλε-
174
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
στέρα, ή Β έ εν Ία-ίω πλουσιωτέρχ. Υπέρ τής πρώτης δα-ανώντ»ι
Ι 5,600 ίρ. ετησίως, ΰ-έρ 3έ τής δευτέρα; 13,990 φρ.
Πλήν τώ·; 3η;/,οσ!ων τούτων υπάρχουσι καί Ιτίραι ϊϊιωτικαί βιβλ'.ο-
βήκαι, ών "οέχει ή το3 μχκαρίτϊυ Κωνσταντίνου Ρωσσέτίυ, Μ. Ρή-
τορ;ς τής Μ. Έίΐκλησία;.
Πιναχοθήκαι ν,μ μουσεΐα.
Πιναχοθηκαι υπάρχουσι·; ωσαύτως δΰο, 1 έν Βουκουρεστίω και ετέρα
έν Ίασίω, υπέρ ών δαπανώνται ετησίως περίτας 8,700 φρ.
Μουσεΐα δέ άρχαιοτήτων καί ιδία Ίερών είν.όνων, Ίερών άμοίων, χρυ-
σοϋφίντων κα': πόικιλτών έσθήτων, ίερών τα-ή-ων καί λβιπών κειμη-
λίων, φυσικάς ίστορίας, ββτανικης, φυσικής χημ.είας, υ-άρχουσιν εξό¬
χως έν Βουκουρεστίω έν τγί άκαδημία, άλλά καί έν Ίασίω. ΑΊ υπέρ
τούτων ετήσιαι δαπάναι άναβαίνουσιν είς 40}780 ??·
Τας περ'ι τής έκπαιΒευτ'.χής καταστάσεως τής Ρουμχνίας εϊϊήσίΐς,
ώς καί τάς είς την εκκλησίαν αυτής άναγομενας, αΐτινες καταχωρίζο·;-
ται έν τω εϊδικω κερι έχκλησιών κεφαλαίω,έπεξίΐργάσατο έ—ι —γί βάσει
επισήμων ρΐυμανιν.ών χειμένων, ό εΰμαθής -/.αθηγητής καί πρίθυμος
φίλος Θωμάς ΤΤαΐχίϊης. Ιερόν δ'ήμεΐς ήθετοϋμεν άν χαθήχον, ειμή λό¬
γον ενταύθα έποκύμεθα -ΐρι άρι-ρεποΰς έν τη πρωτευΐύστ, τής Ρου-
μανίας (*) ίϊρύματίς, όπερ, μνημεϊον άλτ,Οώς άθάνατον. διαιωνίσει άπό
γενεάς είς γενεάν τό ονομα των άοιδίμ,ων αυτού ίδρυτών, τϊ Ξενοκρά-
τειον λέγίμί·; νοσοχομεΐον.
Τό έργον τουτο άθορύβως άρξάμενον, ώς υπήρξεν άθόρυβος, άλλά
μεστός άγαθίεργιών ό βίος των άδελφών Ξενοχρατών, άθΐρύβως συν-
τελεσθέν χαι άθΐρύβως λειτουργοΰν άπό τριετία; ήϊη, τοιαύτην έ'σχε
V*)
Όφίλο; θ. Πΐσχΐδτ,ς άντ· της Ρουμανίας χο^τχ. τηλίξει. Ρωμυνίιΐ,
«διότι, λίγει, εχοαεν χχΐ Ρωμυλΐαν οοτε Ρωιιανίαν, λέγει, έπΞΐοη ύπάρ/ει
χ χαΐ εν Ίταλ'α —ρΐ την Ρώμην. Ό 8ε ίτχυρότερος πάντων λόγο;, διότι
« ρωμυνι—ί ό μέν χάτοιχος λέγεται χαΐ γράφε:αι Κθτηϊ(ά)π, ή 3= χώρα
» αυτού Κοηΐί(ή)ηίίΓ ϊρ« προτιμότερον Ρωμίνος χαί Ρωμυνία, ώ; Ρωμύλος
• Ρωμυλί», 5| Ρουμανία χα· Ρωμάνος, όπως συν:0!ζ~α·. ίω'ς τοϋδ:.»
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ 175
τελειότητα, ώστε δΥλαίως θεωρεΐται πρότυπον νοσοκομείον τουτο δέ
διότι δ εκτελεστής τής οΊχθήχης κ αί ανεψιός των άειμνή-ων έκείνων
άνδρών, ό ϊατρός Γεώργιος Κυριαζής, πρ:ν ή προβή είς την πραγματο¬
ποίησιν τής τελευταίας θελήσεως των μεγαθΰμων διαθετών, περιελ-
θών άπαντα τα πρότυπα έν Εΰρώπη νοσοχομεΐα, έμελέτησε λεπτομε¬
ρώς τα κατ' αΰτά ν.αί ούτω διαγράψας ώς Ινεστι τελειίτατ:·; σχέδιον,
έπελάβετο τούίερίύ έ'ργου.
Τό Ξενοκράτειον νοσοκομείον ίδρυμένον επί τοποθεσίας τερπνής, ευ-
αέρου -/.αίκαταφύτου, επί οίχβπέοου εΰρυτάΐ:υ, 8-υ ϊκειτο δ οΤ«ς των
Εενοκρατών, εχει δύο αρίστα διατεταγμένου; κήπους.
Έκ των τριών αΰτοϋ εϊσίΒων, ή μέν φέρει εις τϊ τμήμα των γυ-
ναικών, ή οέ είς τό τμήμα των άνίρών, ή Ιϊ τρίτη, ή καί -ρωτεύουσα
εΤαοδος, άγει είς αμφότερα τα τμή·μ.ατα. ΑΊ τρείς αυτού εύρύχωροι
αΐθουσαι, ών εκάστη φέρει τόονΐμα των Τρ-ών ίξρυτών, άδελφών, θε=-
δώρου, Άθανασίου -/.αί Κωνσταντίνου, περ.λαμ6ίν5υ5ΐ 32 κλ£ν«ς, ών
20 εισίν ωρισμέναι είς νοσήλευϊΐν ί??ν^·> ™ 12 είς νοσήλευίΐν
θηλέων. , ,
Κέατηται «λουσιωτάτην συλλογήν χειρουργικών έργαλείων, αρί¬
στην ν,ατά τε την ποιότητα τού μετάλλου κϊίτήν εργασίαν της ν,ατα-
τκευν-ς. Έχει ίέ καί τρείς λουτρώνας ^ρϊς χρήσιν των ασθενών. ^ ^
Τό μαγεφεΐόν έστι χατβαχευΐσμένον -/.αί ϊατεταγμένίν κατα τα εν
Εΰρώπτ, των νοσοκομείον συ-τή;ο.ατα. Ή δέ τρ=?ή έξαίρετος. ^ Ιψ
-ωί»ν -/.αφέςμετά γάλακτος, ή ζωμ'ίς μετ' ώο3· την μεσημο^ν
όί?ημα (βοηρβ), ίλλως άλλίτε *αΡβ»6υκ|_>ον, χ» ουο μ=?«=,
^ητ.5 ών ή μία έξ ΙπΛ ν.?ί^ζ (γΟ«)· την εσπέραν μια μερίς
;αγητΐύ «νϋβ^ ή έξ *«=» χρέατβς. Έ,ί „» δέ τούτοις αρτος
λευχίτατος. Πλήν δέ τού τα«·.«3, εκλ«τής «'.ίτητο;, ™^ψ>~
σις γίνεται έν έναάνιτω άνάγκη χαί «μ-ανίτου έ'τι. Ά?θ=νε- .= ;μα-
τίωνν,αίοθονών, έκ τού έξωτερικοΰ, ώς "/.αί άζαν το λίΐιτ-ν υ/,./.^,
κομιζομένων έν πάσι δέ πρυτανεύει άκρα ν.αθαριότης.
Την θεραπευτιχήν υπηρεσίαν άποτελε· είς ^τρ:ς ν.ν. μι» '—-
κ5μ0:. Άπό τοΰιτρσχίφαλαίοι· 3έ έκάί«υ «ϊθενίυς ,ν,ρτατα·. γ,ΑΛ-
τραος χώΒων συγκοινωνίαν ^ρ=ς ή>»κτ?ικήν ««ιχιι^ τεθε^ενίν
παραπλεύρως τού δωματίου, έν ω ίιαμένβ ή ν5κχίμ5ς, ι« Τ. *"*-
τόν νά —;σκαλήται αυτή έν πάση άνίγχη.
176
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Το λοιπΐν προσωπικόν τοϋ νοσοκομείου σύγκειται έκ δέκα άνδρών,
ών προίσταται είς ΐπιμελητής. Απάντων δέ τόν ζήλον καί την προθυ¬
μίαν εις ευσυνείδητον επιτέλεσιν των άνατεθειμένων εκάστω κ»θηχάν-
των υ-εκκαίε'. ή καθημερινή παρουσία κα: δ'.ηνεκής επίβλεψις τοϋ ια-
τροΰ Γεωργίου Κυριαζή, δός δ' ειπείν καί ή συχνή επίσκεψις της έρι-
τίμου αϋτοΰ συμβίου Ελένης, ζεύγους άληθώς μακαριστοϋ καί έφαμίλ-
λου κατα την φιλανθρωπίαν καί την άλλην αρετήν των μεγαλοψύχων
αυτών θείων.
Έκ της εκθέσεως, ήν ό τακτικός ίατρός τοΰ νοσοκομείου Στεφανέ-
σκος εδημοσίευσεν εσχάτως έν ίδιαιτέρω φυλλαδιω, γνωστόν γίνετα;
δτ; κατά την 31 Δεκεμβριού 1881 ένοσηλεύοντο έν τω Ξενοκρατείω
νοσοκομείω 26 άσθενεΐς, ών 18 αρρεΐϊς καί 8 θήλεις. Τούτων ίαθέν-
τες εξήλθον 245, 7 εξήλθον άθεράπευτοι καί 6 απέθανον Ιμενον δέ
κατά τό παρελθόν έ'τος 106, ών 82 διετέλουν έν άναρρώσει, 24 δέ
νοσηλευάμενοι.
Πρός συντήρησιν τοΰ νοσοχομείου έδα-ανήθησαν κατά την διάρκειαν
τοΰίτους 1882 έν συνόλω 38,192.44 φρ. ήτοι 3,774.33 είς φάρ-
μαν.α, 1,164.15 είς έπιδέσμΐυς, βδέλλαςκλπ., 10,716 είς τροφήν,
760.75 εις ύδωρ, 2,193.54 είς λεΰκανσιν ένουμάτων, 1,670.70 εις
φωτισμόν δι' άερίου, 2,375.50 είς θέρμανσιν, 11,901.98 είς μισθόν
τοΰ προσωπικού, 3,636.49 είς κτηματικίυς φόρους, άσφάλιστρα τοΰ
καταστή ματος κτλ.
Ή ετητ'α πρόσοδος τοΰ νίσοκομείου ήν φρ. 31,142" ώστε τό ε)>-
λ£'.μμ.α ανήλθεν είς 7,050.44, δπερ κατέβαλε·; έξ ϊδίων δ εκτελε¬
στής τής Ξενοκρατείου διαθήκης, Τνα μή κατ' ελάχιστον διαταραχθή ο
ν,ατα -ίντα έπιστημονικός τοϋ νοσοκομείου διοργανισμός, όστις άλη-
Οώς τιμα τόν φιλάνθρωπον ιατρόν καί άπεργάζεται έ'τι μάλλον λαμ-
πρότερον τό έργον των άοιδίμων ίδρυτών.
Την εντέλειαν τοΰ Ίεροΰ τούτου άσυλον» έμαρτύρησεν αΰτός ο βασι-
λεΰς Κάρολος, επισκεψάμενος αΰτό έπ' εσχάτων καί μετά πολλοΰ έν-
8·.*φέρ5·;τ:ς παντα τα έν αυτώ περιεργασάμενος- μετ'έπαίνων δέ έ—
μνημίνευσαν αΰτοΰ αί εν Εΰρώπη ϊατρικαί έφημερίδες.
Τα ολίγα ταυτα σημειώΐαντες περΐ τοΰ Ξενοκρατείου νοσοκομείου
επι τί) βάσει των βοηθημάτων, άτινα περί τε τούτου καί περί πάντων
έν γένει των εις τό κεφάλαιον της Ρουμανίας άναγομένων, εχορήγησεν
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 177
ημίν ό χρήσιμος καΐ πρίθυμος έν Βουκουρεστίω φίλος Γεώργιος Βα-
φϊΐοίϊης, -/.ατακλείομιεν τό μέρος τουτο διά τής εΰχής, δι' ής έπιστέφει
την έκθεσιν αΰτοϋ ό διακεκριμένος ΐατρός ·:οΰ Ξενοκρατείου νοσοκο-
μείου Στεφανέ—ος : «Εί'θε τό άθάνατον των αδελφών Ξενοκρατών έ'ρ-
)> γ;ν γένοιτο παράϊειγμα παντί μεγαπλοΰτω πρός μίμησιν της έκεί -
» νων άρετής έν τη μεγάλη 6Βω τής φιλανβρωπίας, ήτις ου τ ε δρια
» έ"χϊΐ ουτε έθνικότητα,» δπερ έστί τό έ'μ6λημ.α τοϋ Ξενοκρα-
τείου άσύλου, έκπηγάζον έκ τής θείας τού Σωτήρος διΒασκϊλίας κ»ί
τεβεμελιωμένον επί τήςμεγάλης άρχής: «Έλεον θέλω καί ου θυ¬
σίαν,» καί τής ΰψηλής έκεΐνης έντολης τοϋ «άγαπαν ού μίνον τόν
πλησίον ήμ,ών, άλλά καί τόν εχθρόν καί άγαθοποιεΐν καί αΰτοΰςτχυς
μισοΰντας καί κακοποιοΰντας ημάς».
Έφημερίδες.
Μεταξυ πολλών εφημερίδων εκδιδομένων έν Ρουμανία,
μεν τάς εφεξής κυριωτέρας καί άρχαιοτέρας:
«ΚοΐηΕθυ.1» (Ρωμοϋνος), «Βίηβΐβ Ριιθΐίο» (Δημίσιον Καλόν),
«Ροροπιΐ» (Λαός), ιιΕβίθπηα» (Μεταρρύθμισις), έκδιΒομένη πρό
πολλών έτών καί γαλλιστί, «Ιπίΐίρβηά'βηΐα ΚοΐΠΕΐια» (Ρωμβυ-
νική Άνεξαρτησία), «ΚβδΤοοΐυΙ» (Πόλεμος), (ΐθαζβίΐβ άβ Κοη-
πιαηΐθ» (Εφημερίς τής Ρουμανίας). Έλληνιστί δέ οί «Σ6λ)ογοι»,
εφημερίς περισπούδαστος, έκδιδομένη κ«ί διευθυνομέ'/η υπό Γ. Βα-
φειάδου καί Τ. Ρουμπίνη, καί «'Ίρις», ιδρυθείσα τω 1866 υπό Ζ.
ΣαρδΙλλη καί θ. Α. Πασχίδου.
Περιοδικά δέ έκϊίδονται πλεΐσθ' δια έν Βουκουρεστίω, Ίαΐίω,
Κραιώβη, Γαλαζίω, Βραίλα, Πλοεστίω, Πιτεστίω, Βερλατίω, Ρωμα-
νίω καί έν αλλαις Ιδραις νομων.
Άντιπρόσωποι ξένων Κρατών έν Βουκουρεστίω.
Γαλλίας- Βαρών Λθ Εϊη§, εκτακτος ά—σταλμένος καί πληίεςΐ
ΰπουργός.—Κόμης άβ ΌΪ65οαο1ι, «' γραμμϊτεύς.
12.
178
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Γερμανίας· Βαρών δαηπηα, έν.τακτος άπΐστα7.μένος καί πληρεξοί-
σιος ΰπουργός.—Κάμης άβ Μοηΐδ, α' γραμματεύς.
Αΰστροουγγαρίας· Βχρών Μαντ, Ικτακτΐς άπεσταλμένος καί πλ^ρε-
ξούσιος ύπουργός.—Βαρών άβ 8α1ζ1οβΓ§, σύμβΐυλος.—Αλε¬
ξ α 'δρος Μβζβγ άβ δζδΐΐιΐηαΐ·, γραμματεύς.
Ρωσσίας· Πρίγκηψ !_,. ΟιΐΓθαδδοί, εκτΐκτος άπεσταλμένος καί πλη-
ρεξΐύσιος ύπουργθ'ς.-—Ιβννοΐδϋ, α' γραμματεύς.
Μεγάλης Βρεττανίας- \Ί1Ηαπΐδ ΑτΙΙιυΓ λΥΙιΐΐθ, εκτακτος άπεσταλ¬
μένος καί πληρεξούσιος Οζουργός.—8ϊΐ" Νυ§βηΐ, ΰ—πρόξενος,
προσωρινός άκόλΐυθος.
Τουρκίας' Σουλεϋμάν Σαδί- βέης, εκτακτος άπεσταλμένος καί πλη-
ρεξούσιος ΰ—υργάς.—Άρτίν έφένίης, α' γραμματεύς.—Σιε-λίδ
έφένδης, β' γραμματεύς.
Σερβίας- Κ&11ίθνίΐθ1ι, Ικτακτος άπεσταλμένος καί πληρεξοόσιος ΰ¬
πουργός.—Ζαπΐίθνϊί,θΐι, α' γραμματεύς.
Ελλάδος· Μ. Δραγούμης, εκτακτος άπεσταλμένος καί πληρεξούϊΐος
ΰπουργός.—Στ. Άντωνβπουλος, α' γραμμ,ατεύς.
Ιταλίας- Κίμης ΤθΓΠΪβΠί Βπΐδ£ΐίί άβ ΥθΓ§ίΐηο, έ'κταχτος ά-=-
σταλμένος ν.αί πληρεξούσυς ΰπουργός- — Ίκπέτης Α. Ρ&Β58,
α' γραμ,ματεύς.
Βελγικής· ......... —Ιαΐβδ Ραοΐί, «ρέξενος.
Όλλανϊίας- 3. Α. Κβιιη, πρόσεϊρος ΰπουργός.—Α. Ε. ΟαβίβΓ, α'
γραμματεύς.
Ίσπανίας· ϋοη ^ΐαη άβ ΑΠ.ιάΓθ, πρίσεϊρος ΰπουργός.—Α' γραμ-
Μονοίκου* Ειιάονΐο, μαρκήσιο; τής Αυ.1)β8ρίηβ-δα11γ, έπιτετρΐμ-
μένο;.
Ελβετίας· ^. δτΕιΐΤ), γενι/.ός πρίςενος.
Βουλγαρίας· Ζβ,ηΐϊονν, διπλωμχτικός -πράκτωρ.—νβΙιΤίδΐη, α' γραμ¬
ματεύς.
Ήνωμένων Πολιτειών Ε. 8ο1ια}τ1θΓ, γενικός πρίξενος. —- το1ιΐι
Ηιιπΐ, ίι—κρίξενίς.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ 179
Ε'.
ΕΚΚΛΗΣΙ4Ι.
Α'. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.
Οίκουμενικό; πατριάρχης ΙΩΑΚΕ1Μ Γ'.
Σΰνοδος.
Ό Έφέσου 'Αγαθάγγελίς.—Ό Ήρακλείας Γρηγόρΐίς.—Ό Νι-
■Λ=μη3είας Φιλίθεος.—Ό πρίεϊρος Νικαίας Διονύσιος.—Ό Δέρκων
ΊωαΛείμ.—Ό Ιωαννίνων Σωίρίνυς.—Ο πρίεδρος Λιϊ^βτϊΙ/,βυ
ΜεθίϊιθΛ—Ό Άγκυρας Γβρα«μ«;.—Ό Βιζύης Κωνστίντιβς.—Ό
Γρεβενων Κύριλλος.—Ό Χαλεπίβυ Δβρίβεβς—Ό Κ.ρπάθου Τε-
ράσιμος.
'Αρχιγραμ-Λϊτεύ; : Άρχιμανδρί-.ης Κωνσταντίνος Δελιγιάννης.—
ατεύ;: Ίεροδιά«ν5ς Κωνσταντίνος Χ" Αποστόλου.
Εθνικόν Μικτόν Συμβούλιον.
Δέρκων Ίωαν,φ,-ρίίΒρος (*)· Μέληκληρικά: Ό πρόε??ος Δι-
8υμο«ίχ8«.—Ό Γρεβενών.-Ό Κα?τ:άΟ:υ.-Μέ/.η λαίκά : Δ. Πα-
σ-αλλής.—Λ. Γενι38υνι*5.—Γ. Καζανόδας.-Κ. ΠετΡ·3ίί.—Β. -α¬
(·) Τοΰ μητροπολίτου Λφχων «ονσιάζον.ο;, Ινεχα λόγων Ογίία;, τοΰ Ε.
Μ. Συ[ΐ6οΛίου προϊδρεύει νυν ό πρόεορος Διδυ|
180
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ρακιώτης.— Γ. Γαροφαλίδης.— Τηλέμ. Καραθεοδωρής. — Κυριακός
Χατζό~ουλος.
Αρχιγραμματεύς: Δημ. θ. Ξ*νΟόπουλος.
Έκκλησιαστικόν δικαστήριον.
Ό Μ. Πρωτοσύγκελλος Ίωακείμ Εΰθυβούλης, πρόεδρος. Μέλη :
Ό αρχιγραμματεύς της Συνόδου Κωνσταντίνος Δελιγιάννης.—Ό Μ.
οΐκονόμος Γεώργιος.—Ό Μ. άρχιμανδρίτης Λεόντιος Έλευθεριάδης.
—Ό Μ. Σύγκελλος Γρηγόριος.—Ό Μ. άρχιδιάκονος Ιωάννης Χ"
Αποστόλου.—Ό Πρωτέκδικος Δημ. Ξανθίζουλος.
Γραμματεύς: Ό ίεροδιάκονος Αουκας Πετρίδης.
Σημ. Τό εκκλησιαστικήν έν τοίς πατριαρχείον δικαστήριον, έν ω
δικίζεται πρωτ^δίκως πασά συζυγική διαφορά, όΊερρυΟμίσθη άπό 1ης
Ίανουαρίου 1883. Αί δέ άποφάσεις αυτού σημειούμεναι τέως μόνον
έν τοίς πρακτικοΐς, εκδίδονται ήδ/] καί ιδία κατά τοίις νομικους τύπους,
κοινοποιοΰμεναι τοίς διαδίκοις. Συνεδριάζει δέ δπαξ της
κατά τρίτην μ. μ.
Μητροπολίται καί Επίσκοπον
Ό Καισαρείας Καππαδοκείας Ιωάννης (Άναστασιάδης).
Ό Έφέσου Άγαθάγγελος. 'Επίσκοποι υπό τόν Έφέσου" α', κανονικοί:
δ Ήλιουπόλεως καί θυατείρων Ταράΐιος—δ Κρήνης θεόκλη-
τος—ό Άνέων Κωνσταντίνος· β', τιτουλάριοι: δ Άρκαδιουπό-
λεως "Ανθιμος (Χειμώνιος)—ό Έρυθρών Νεΐλος.
Ό Ήρακλείας καί Ραιδεστοΰ Γρηγόριος. Έ-ίσκοπο: ΰ-ό τόν Ήρα-
κλείας· α', χανονικοί: δ Καλλιουπόλεως καί ΜαΒύτων'Α6έρ-
κιος—δ Μυριοφύτου καί Περ'στάσεως Γρηγόριος (Φωτεινός)—
δ Μετρών καί 'ΑΟύρων 'Αθανάσιος" β', τιτοιι?.άριος : δ Συνάδων
Παναρΐτος (Μοσχίδης).
Ό Κυζίχ,οΐ) Ν'κόϊημος. Έκίΐκοπίς β:ηθί:ς αυτού ό πρώην Λέρνης
Μακάριος.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 181
Ό ΝικομηΒείας Φιλί'θεος (Βρυέννιος). Έπίσκο—ς βοηθος αΰτο» δ
πρώην Ίεροσιτείας Νεόφυτος (Καλογερίδης).
Ό πρόεδρος Νικαίας Διονύσιος. Έπίσχοπος τιτουλάριος: ό Μελιτου-
ιτόλεως Εΰγένιος (Νικηφορίδης).
Ό Χαλν.ηδόνος Καλλίνικος (θωμάδης).
Ό Δέρκων Ίωαχειμ (Κο/,κώδης). Έπίσκοπος τιτουλάριος: δ Τρωά-
δος Μεθόδιος.
Ό θεσσαλονίκης Καλλίνικος (Φωτιάδης). Έπίσχίκοι αυτού: ό Κί-
τρους Ίωαννίχιος (Μαργαριτιάδης)—ό Καμπχνίας Νεόφυτος—
δ Ηολοανής καί Βαρδιοριτών βείκλητος—δ Πέτρας Άβανάσιος
—ό Άρδαμερίου Κωνστάντιος—ό Ίερισσοΰ καΐ Άγίου Όρους
Μελέτιος.
Ό Άϊριανουπόλεως Νείφυτος. 'Επίσκοπος τιτουλάριος: δ Άδΰδου
Χρύσανθος.
Ό Άμασείας Σωφρόνιος. Έπίσκοπος τιτουλάριος : δ Λεοντοπόλεανς
Νεόφυτος (Κωνσταντινίδης).
Ό Ιωαννίνων Σωφρόνιος. Έπίσκοποι τοϋ "Ιωαννίνων : δ Παραμυθίας
Γρηγίριος (Δρακόπουλος)—δ Βελλας Βασίλειος.
Ό Προύσης Νικόδημος.
Ό Πελαγωνείας Ματθαΐος (Πετρίδης).
Ό Νεοκαισαρείας καί Ίνέου Κωνστάντιος. Έπίσκοπος υπό τόν Νεί-
καισαρείας: δ Νικουπόλεως Γεννάδιος (Βατιλειά5ης).
Ό Ικονίου 'Αγαθαγγελος.
Ό Βερροίας καί Ναούιτ^ς Πρβκίπιος.
Ό Πισιδίας Παρθένιος.
Ό Κρήτης Τιμόθεος (Καστρινογιαννάκης). Έπίσκοποι: Ό 'Αρκβδίας
Νικηφίρος—δ Ρεθύμνης ·λϊί Αΰλοπίτάμου Ίερόθεος—δ Πέτρας
Μελέτιος—δ Κυδωνίας (χηρεύΐΐ)—ό Χϊρρβνήσου Διονύσιος—
δ Ίίροσιτείας Γρηγόριος— δ Κισσάμου (χηρεύει) — δ Λίμπης
(χηρεΰει).
Ό Τραπεζοΰντος Γρηγόριος (Καλλίδης).
Ό Νικοπόλεως (Πρεβέζης *) Άμδρόσιος.
4*) ΊΙ μ,ητρόπολις αυτή έσχ_η[ΐατ!σ&ιι —ο ϊιετίας ίπατζΧίΛύ'3χ Ιχ των χω¬
ρίων της μ.ητροπόλ£ως "Αρτης των ένΐπολειοβέντων τΐί Τουρχίι^.
182 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Ό Φιλιπχουπόλεως Γρηγόριος.
Ό Ρόοου Γερμ»νός(Κα6ακόπουλος). Έπίσκο—ς ΰπότόνΡόοου: ό
Αέρνης Δανιήλ (Κεφαλιάνος).
Ό Σερρών Ναθαναήλ.
Ό Δράμας Γερμχνός (Μ'.χαηλίδης). Έπίσκοπος υπό τόν Δράμας: ό
Έλευθερουπίλεως Διονύσιος.
Ό Σμύρνης Μελέτιος. Έίυίσκοποι αυτού: α' κανίνικός, ό Μοσχον-
νησίων Ίάκωβος (Λεδεντΐνος)· β' τιτουλάριος, ό Χριστουπό-
λεως Κύριλλος.
Ό Μιτυλήνης Κωνσταντίνος (Βαλλιάδης). Έπίσκοπος τιτουλάριος:
ό Περιστεράς ΠαρθΙνιος.
Ό πρόεδρος Διϊυμοτείχου Μεθόδιος ('Αρώνης).
Ό Άγκυρας Γεράσιμος.
Ό Φιλαδελφείας Διονύσιος.
Ό Μελενίκου Προκόπιος. Έπίσκοπος ΰπ' αυτόν τιτουλάρ'.ος: ό Λα-
φνουσίας Μεθόδιος.
Ό Α'ινου Άνθιμος (Τσάτσος).
Ό Μεθύμνης Νικηφόρος (Γλυκάς).
Ό Μεσημβρίας Σωφρόν.ος.
Ό Σάμου καί Ίκαρίας Γαδριήλ (Κατσαρός).
Ό Βιζύης καί Μηδείας Κωνττάντιβς.
Ό Άγχιάλου Βασίλειος.
Ό Βάρνης Καλλίνικος.
Ό Μαρωνείας Ίερώνυμος (Γοργίας).
Ό Σηλυδρίας Γερμανός (Αποστολίδης).
Ό Σωζουαγαθουκόλεως Παρθένιος.
Ό Εάνθης Φιλέθεος (Κωνσταντινίδης).
Ό Γάνου καί Χώρας Βενέδικτος.
Ό Χί:υ καί ιΓαρρών Άμβρόσιος (Χρηστίδης).
Ό Αήμνοιΐ ν.αί Άγίου Εΰστρατίου Ίωακείμ.
Ο "Ιμβρου Παΐσιίς.
Ό Δυρραχίου Βησσαρίων.
Ό Σκοζίων Παΐσιος.
Ό Καστορίας Κύριλλος.
Ό ΡάΓ/.ας -/.αί Πρεσρένης Μελέτυς.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
183
Ό Βοδενών Ίερόθεος. Έττίοκΐπος τιτοολάριος: ό Λιτής Άλέςανδρος
(Ρηγόπουλος).
Ό Κορυτσας καί Πρεμετής Δωρίθεος (Χρηστίϊης).
Ό Βελεγράδων Άνθιμος (ΆλεϊίύΒης).
Ό Κεΐϊεντιλίου καί Στιπίων Ίγνάτιος.
Ό Στρωμνίτσης καί Τιβεριΐυ-όλεως Άγαθάγγελος.
Ό Γρεβενών Κύριλλος.
Ό Σισανίου καί Σιατίσιης ΆΟανάσιος (Μεγχ/.λής).
Ό Μΐγί,ενών Καλλίνικος.
Ό ^Ιρεσ-ών καί Άχριδών Άλέξανορος.
Ό Δεβρών καί Βελισοΰ Άνθιμος (Ά-ολλώνιΐς).
Ό Καΐσανϊρϊίας Κωνσταντίνος (Γαζής).
Ό Χαλδείας καί Χερροιάνων Γερδάσ'.ος.
Ό Έλασσώνος καί Δομενίκου Κύριλλος.
Ό Προικονήσου Διονύσιος.
Ό Δρυϊν:υπό).εως καί Λελβίνου Κλήμης.
Ό Κώου Μελέτιος.
Ό Λιτίτσης Ίγνάτιος.
Ό Χαλεπίΐυ Δωρόθεΐς.
Ό ΚαρπάΟ;υ ν.ϊί Κάιΐσου Γεράΐιμυς.
Ό Σίρβίων κα'ι Κοζάνης Εϋΐτ,άθιος.
Άρχιεπίσκοποι.
Ο Δισκάτης Ίωζννίχιος.
Ό Νβυροκοπίου Ίγνάτιος.
Σημ. Αί ϊΰο αυται άρχιεπισκοπαί έσχηματίσθηταν επ' εσχάτων
ϊυνοδικτ, άποφάϊϊΐ, ή μέν -ρώτη αποτελεσθείσα έκ των χωρίων τής έ-
-'.ΐ/.:-ής Σταγών των έν τή τουρκικτ, χώρα έναπολει?Οέν:ων -/.αί τοΰ
τέως τϊ) έίϊΐσκϊπη Γαρδικίου ύποκειμένου χωρίου Σμόλιανι, ή οέ δευ¬
τέρα έκ των νωρίων των περιλίμβανομένων έν τω έμωνύμω τμήματι
τώ τέως ττ, μητροπίλει Δράμας ύ-αγίμένω ν.χί τού τμ.ή;Λχτΐς Ραζλο-
ν.ίου, τού πρίν τή μητρίπόλει Σαμακοβ-:υ ΰ—κειμένου.
184 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Έπίσκοποι τιτουλάριοι έν Κωνσταντινουπόλει
προεστώτες ένοριών.
Ό Χαριουπόλεως Γεννάδιος (Σχολάριος), έν Ταταούλοις.
Ό Εϊρηνουπίλεως Φώτιος, έν Σταυροδρομίω.
Ό Παμφίλου Σωβρόνιος (Άργυρόπουλος), έν Μεγάλω Ρεύματι.
Μητροπολίται καί έπίσκοποι έν διαθεσιμότητι.
Πρώην Νικαίας Σωφρόνιος — πρώην Πισιδίας Καισάριος— πρώην
Καρπάθου 'ίγνάτιος—Ίεραπόλεως Άνανίας (τιτουλάριος έπίσκοτίος)
—Σκοπέλου Παϋλος Συμεωνίδης (τιτουλάρυς έπίσκοπος), διαμένον-
τες έν Κωνσταντινουπόλει.— Πενταπάλεως ΝεΤλος κ»ί πρώην έψη-
φισμένΐς πατριαρχης 'Αλεξανδρείας—πρώην ΑΓνου Μελέτιος—πρώην
Καμπανίας Ίερεμίας — πρώην 'Ελευθερουπόλεως 'Αγαθάγγελος —
πρώην Μοσχονησίων Κύριλλίς, ϊιαμένοντες έν Άγίω Όρει Άθω.—
Πηλουσίοκ Άμφιλόχιος (τοϋ 'Αλεξανδρινοϋ θρόνου) διαμένων έν Πά-
τμω—πρώην Μετρών Λοσίθεΐς, διαμένων έν Γανοχώροις.
Ό ζατριάρχης πρώην Άλεξανδρείας Καλλίνικος, διαμένων έν Μι-
τυλήνγ;.
Βαθμ.οφίροι τής Μ. Έκκλησίας.
Μέγας Λογο()έτης, Σταυράκης βέης Άριστάρχης.
Ύπομνηματογράφος, Κωνσταντίνος βέης Φωτιάδης.
Μέγας Ρήτωρ, Κωνστανΐ'ίνος Καλλιάδης βέης.
» » Μήνας Χαμουδόπουλος.
Ρεφερενδάριος, ΊωάνΛ)ς Άριστοκλής έφένδης.
Μέγας Σκευοφύλαξ, Σταυράκης έφένδης Ιωαννίδης.
Πρωτέκδικος, Δημ. θ. Ηανθόπ;υλος, αρχιγραμματεύς τϊ3 Έθν.
Μ. Συμβουλίου.
Πρωτονοτάριος, Γεώργιος Λημητριάϊης, α' γραμματεύς τ;ΰ πα-
τριαρχικοϋ γραοείου.
Νομοΐύλαξ, Μελχιΐϊδέκ, μοναχός Βατοτϊδΐνός (ένΑγ.Όρε·.).
Δ'.ϊάτκαλος τού Αποστόλου, Άρσενιος μοναχός Ίδηρίτης (έν
Κωνσταντινουπόλει).
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! 185
Μέγας Χαρτοφΰλαξ, ΆλέςΊνδρος Εόμορφόπουλος, μοναχ'ος Λαυ-
ριώτης (έν Άγίω Όρει).
Ίερομνήμων, θεοδάσιος μοναχ'ος Ίβηρίτης (έν Άγίω Όρει).
Ναοί όρθοδόξων υπάρχουσι1»1 έν Κωνσταντινουπίλει 44 μέν ένορια-
κοί, 6 δέ ά'νευ ένοριών, ήτοι τό όλον 50. Ό άριθμός δέ των έν τοίς
υπό την άρχιεπισκοπήν Κωνσταντινουπόλεως ένοριακΐϊς ναοϊς ΰπηρε-
τούντων Ίερέων καί διακόνων άνέρχεται είς 136, έν οΤς τρΐ"ς άρχΐϊ-
ρεΐς προι'ϊτα'μενοι.
Μοναι δέ έν τοίς ίρίοις των μητρ^πίλεων καί έττισν.οπών άπάρ-
χουσι περί τάς 80, πλήν των έν τω ϊρει "Αθω εΤκοσι σταυροπηγ,ίων,
~ερί ών ιδία έκτενή καταστατιν.ήν δημοσιεύσομεν έν τω ήμερολογίω
τ;ϋ προσεχούς ετους, επί τη βάσει των πληροφοριών, άς συνελέξαμεν
κατά την έν Άθω τό παρελθόν θέρος διατριβήν ημών, δτε φιλοφρονε-
ϋτάτης έτύχ:μεν, ώς πάντες οί τό αγιον ϊρος πΐριηγούμενο1., παρά
των έ·/.εϊ πατέρων φιλοξενίας.
Β'. ΕΚΚΑΗΣΙΑ ΑΑΕΞΑΝΑΡΕΙΑΣ.
Πατριάρχης 'Αλεξανδρείας ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ.—Έπίσκοπ:ς βοηθός αΰ-
τοΰ ό Ξανθουπόλεως Ίγνάτιος.
Γ'. ΕΚΚΑΗΣΙΑ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ.
Πατριάρχης Άντιοχείας ΙΕΡΟΘΕΟΣ.
Μητροπολίται.
Ό Σίλευκείας Μεθόδιος.
Ό Επιφανείας (Χάμα) Γερμχνός.
186 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Ό Τριπόλεως κα! Λιβάνου Σωφρόνιος.
Ό Θεοδοσιουπόλεως ΙΙαίσιος.
Ό Άρκαδίας Χρύσανθ:ς.
Ό Λαοδικείας Μελέτιος.
Ό Έδέσσης Διονύσιος.
Ό Τυρού καί Σιοώνος Μισαήλ.
Ό Ταρτΐΰ καί 'Αδανων Γερμανίς.
Ό Βηρυττοϋ Γαβριήλ.
Άρχιερεΐς τιτουλίίριοι.
Ό Εϊρηνουζόλεως Σεραφείμ (ό και έπίτροπος τοΰ πατριάρχου).
■Ο Χαυρανείοο (Αΰνίτιδος χώρας) Άγάπιος.
Δ'. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΙΕΡΟΣΟΑΥΜΩΝ.
Πατριάρχης Ίεροσολΰμων ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ.
Μητροπολίται.
Ό Σ/,υθουζόλεως Γεράσιμος (ΓΤρωτοπαζάς).
Ό Πέτρας Νικηφόρος.
Ό Πτολεμαΐίος Άγάπιος.
νΟ Βηθλεέμ Άνθιμος (Άπέρης).
Ό Νβζαρέτ Νήφων.
Άρχιεπίσκοποι.
Ό Λύδδη; Γρηγίριος.
Ό Γάζης 'ίωάσαφ.
Ό θαβωρίΐυ
Ό Ίορδϊνίυ Έπΐϊα'νειος (Ματ£ο;).
Ό Σιναίϊυ Καλλίστρατο; (Ροκίίης).
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ 187
Άντιπρόσωποι τού Π. Τάφου.
Ό Σκυθουπόλεως Γεράσιμο;, έν Κωνσταντινουπίλει.
Άρχιμανδρίτης Άρσένιος (Άγγελίδης), έν Μόσχα.
» Εϋστάθιος (Βουλισιιδς), έν Όίτ,σσω.
Παρθένιος, έν Ταϊγανίω.
Βησσαρίων, έν Τιφλίδι.
Δαμιανός, έν Κ=υταΐδι (Τιφλίϊος).
Γερμανός (Άποστολάτος), έν Αθήναις.
Γερ;ο.αν:ς (Κο'μης), ένΚρήτγ).
Πρωτοσύγκελλος Νιν.όδημος, έν Σμύρνη.
» Ήσαΐας, εν Άδρανουπόλΐΐ.
Διαθέσιμος έπίσκοπος
ό πρώην Ρεθύμνης -Ααί Αΰλο-οτάμου Ίλαρίων, διαμένων έν Σινα.
Ε'. ΕΚΚΑΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ.
Σΰνοδος·
Ό Άρχιεπίσκοπος Νέας Ίβυστινιανης καί πάσης Κύπρου διαρκής
πρόεδρος ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ.
Ό Πάρου Νεόφυτος.
Ό Κιτίβυ Κυπριανός.
Ό Κερυνείας Χρύσανθος.
Σημ. Ίκανΐ; εϊοήσεις περί τής αΰτο/.εφα'λου έκκλησίας τής Κύ¬
πρου έδημυιεύΐαμεν έν τωήμερολογίω τοΰ 1883 (σελ. 152—153).
188 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΣΤ'. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Σύνοδος.
(Περίοδος λδ' απο 1 Σε—ίμβρίου 1883—31 Αύγούστου 1884.)
Ό μητροπολίτης Αθηνών διαρκής πρόεδρος ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (Γεωρ¬
γιάδης)—ί μητροπολίτης Άρτης Σεραφείμ—5 μητροπολίτας Λαρίσ-
σης Νεόφυτος—ό Φηβών καί Αεδαδείας Δοσίθεος—δ πρόεδρος Στα-
γών Μελέτιος.
Αρχιγραμματεύς, Δαμασκηνός Σπυρόπουλος,—Βασιλικός ίπίτρο-
πος, Πέτρας Μαυρομιχάλης.
Άρχιεπίσκοποι κα'. έπίσκοπο1..
Ό Αθηνών Προκόπιος (Γεωργιάδης), μητροπολίτης.
Ό Άρτης Σεραφείμ, μηηροπολίτης.
Ο Λευκάϊος Γρηγόριος, μητροπολίτης.
Ό Καρυστίας Μακάριος (Κα?νλιάρχης), έτΐίίκοπος.
Ό Φαναρίου καί Φερσάλων Ίλαρίων, μητροπολίτης.
Ό Ίθάκης Γ«6ριήλ (Καραίί»ς), έπίσκοπος.
Ό Λαρίσσης Νεόφυτος, μητροπολίτης.
Ό Σταγών Μελέτιος, πρίεδρος.
Ό Άνδρου καί Κέας Μητροφανης (Οϊκονομίϊης), έπίσκοπος.
Ό Φωκίδος Δαδίδ (Μολοχάδης), έπίσ/,οπΐς.
^θ θηβών κ»ί Λεβαδείας Δοσίθεος, έ'πίτ/.οπος.
Ό Άκαρνανίας καί Αΐτωλίας Γεράσιμος (Καλοκαιρινός), άρχιεπί-
σκο-ος.
Ό Καλαβρύτων καί Αΐγιαλείας Εΰθύμιος (Άλεξανϊρόπουλος), έπί¬
σκοπος.
Ό Ζακύνθου Νικόλαος (Κατραμής), άρχιεπίσκο-ος,
Ό Οΐώλου Ποοχόπιος (Μελΐσαρόπουλος), έπίσκοπος.
Ό Μαντινείας καί Κυν;υρίας θείκλητος (Β!|Λ-:ς), άρχ'.επίΐκοπος.
Ό Τρίκκης Μελέτιος, έπίϊκο—ς.
Ό θαυμακοϋ Μανίυήλ (Οΐκονόμίυ), έπΐΓλΐπος.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
189
Ό Γυθείου Παρθένιος (Χρυσικάκης), έπίσκβπος.
Ό Δημητριάδος κα'ι Ζαγορας Γρηγίριος (Φουρτοονιάδης), μητρο¬
πολίτας.
Ό Κερκύρας Αντώνιος (*), άρχιεπίσκοπος.
Ό Πλαταμώνος Άμδρόσιο; (Κασάρας), έπίσ/.οπος.
Ό Γαρδικίου Γρηγόρ;;ς, έπίσκοπος.
Ό Χαλκίδος Χριστο?όρος (Σταματιάδης), άρχιεκίσκϊπος.
Ό θήρας Νικίϊημβς (Σακελλαριάδης), επίβκοπος.
Ό "Γδρας κα'ι Σπετσών Άρΐένιος (Γομ.ζοΰρθς), έπίσκοπος.
Ό Σύρου καί Τήνου Μεθίδιος (Παπαναατασόπουλος), άρχιεπίβκοΐτος.
Ό Τριφυλλίας καί Όλυμπίας Νείφυτος (Παναγιωτίπουλος),έπίακοπος.
Ό Μεσσηνίας Πανάρετος (Κωνσταντινίϊης), άρχιεπίβκίίϊς.
Ό Πάρου καί Νάξου Γρηγόριος (Γιακουμής), έπίσκο-ος.
Ό Άργολίδος ΝίκανΒρος, άρχιεπίσκοπος.
Ό Κυθήρων Κωνσταντίνος (Στρατούλης), έπίακοπος.
Ό Πατρών καί Έλείας Νικηφόρος (Καλογερας), άρχιεκσκοπος.
Σημ. Τάόνόματα των έν Ελλάδι άρχιεπισκόπων χα'ι έπ
σημειούνται κατά την τάξιν των πρεσδείων τής χειρΐτονίας αυτών,
πλήν τοϋ Αθηνών, έςαφετ'.χ,ώς, ώς έκ τοΰ άξιώματος αϋτοϋ, προτασ-
σομένου, την τρίτην δέ κατέχοντος τάξιν ώς πρός τα πρίσίεϊα.
Άρχιεπισκοπαί χηρεύουσαι ποιμένων.
Φθιώτιδος—Κορινθίας—Μονεμδασίας καί Σπάρτης.— Κείαλληνίας.
Σημ. Τής χηρευούσης άρχιεπ'.σκοπης Κεφαλληνίας εξελέγησαν
ήδη υπό της συνίϊίυ :■ τρείς υποψήφκι, έν οΤς καί δ ένΜ«σαλ!αϊι«-
μένων ώ; ίερατικώς προϊστάμενος άρχιμανϊρίτη; Γερμανός Καλλιγδς.
Έπισκοπαί χηρεΰουσαί ποιμένων.
Ναυπακτίας καί Εΰρυτανίας—Γόρτυνος καί Μεγαλοπίλεως—Παξών.
(*) Έ~ν«χά;ιψας οϊτος έκ Βιέννης, όπο» παραιτηθεις ά
190
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
'Αρχιερεΐς έν διαθεσιμθ'τητι.
Πατρών Άβέρκιος (Λαμ-ίρης)—πρώην Κεφαλληνίας Σπυ¬
ρίδων (Κβμποθέκρας)—πρώην Μευηνίας Στέφανος ('Αργυριάϊης),
ώς κα! όπρώην Ααρίσσης Δωρόθεος (Σχβλάριος)—ό έ-ίσκοπος πρώην
Βϊλλας Γερμανός (Τσενίδης)—ό Ιπίσκοπος πρώην Κισσαμου καί Σε-
λίνου (Κρήτης) Γεράσΐμος—ό τιτουλάρυς ίζ·.3/.οζοζ Σταυρουπόλεως
Κωνστάντιος (Πλιζιώτης), οΐπερ, άρχιερεΐς άλλοτε τοϋ οικουμενικού
υρίνου, διαμ.έν:υσι νυν έν τω ελληνικω βασιλείω.
Λατινική Ίεραρχία.
'Αρχιεπίίκοποι καί έπίσκοποι τής Αατινιχης Έκκλησίας ΰπάρχου-
σιν έν τω ελληνικω βαίΐλείω οί εξής:
"Ο άρχιεττίσκοκος "Αθηνών Ιωάννης Μαραγκός.
Ό άρχιε-ίσκΐπος Νάξου καί Αίγαίου Ίοισήφ Ζαΐΐνος.
Ό άρχιεπίσκοπος Κερκύρας Σπυρίδων Μαδελένα.
Ό έι:ίσκο-;ς Σύρΐυ θεοφιλος Μασούνκη;
Ό επίσκί—ς ΤήνουκαίΜυκίνου Μιχαήλ Καστέλης.
Ό επίσκο—ς θήρας Αντώνιος Καλιβερ.
Ό έπίσκϊπος Ζακύνθΐυ καί Κεφαλληνίας Εΰχγγελιστής Μπόνα.
Πάντες ούτοι οί έπίσκοποι ύπάγονται ττ)δικχιοδϊϊίατ5ΰ άρχιεπισκό-
π:υ Αθηνών, ε'χοντος τόν τίτλίν έπιτρόπου τΐϋ πά-α.
Ό άριθμόςτών καθ1 όλον τό ελληνικόν βασίλειον ναών δπολογίζϊ-
ται είς 7.518, των δέ μ:νών είς 145, εν αίς 10 γυναι/.ϊΐαΐ1 οί μο-
ναχ:ί άριθμοΰηαι είς 1618, αί μονα/,α'ι είς 203. οί δέ δίκιμοι εις
660, έν ί'ις 69 γυναίκας.
Σημ. Αί μέν μοναΐΓΓ(ρ!α7.α!. πρόσοδοι πρ;ϋ-3λογίζονται είς δραχ¬
μάς νέίς 2,018,892.68, αί δέ δαπάναι ε?ς 1.247,064.04, έςαιρέσει
δύο μβνων, ών δέν υπεδλήθηταν ε!σέτι τω ύ-;υργ£ίω των εκκληίΐαατι-
κών οί -ροϋπολογΐϊμοί- -ρ:/.ύ::τε·. ϊέ περίσϊίυμα 771,828.64.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
191
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΙΕΡΑΤΙΚΩΣ ΕΛΛΗΝ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΑΣΗ, ΑΦΡΙΚΗ Κ ΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ.
ΒάΒεν-Βάδεν, ................
Βραίλας, Ιερεύς Γεώργιος (Λεκατσας). ,
Βενετία;, ..................
Βιέννη, άρχιμανδρΐται Σε?α?είμ (Ζβρλέντης) — Φιλαρετος (Γιαν-
νούλης).
Βούία-Πέστης, άρχιμανδρίτης Γρηγόριος (Γώγος).
Γ^ουργέδςυ, άρχιμανδρίτης Δωρίθεος.
Καλκούττης, άρχιμανδρίτης Κ. Κανελλας.
Λειψίας, άρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος (Καλοζΰμης).
Λιβερ-οΰλης, Νιν.ηφίρος (Ζερβά;).
Λιβόρνου, άρχιμανδρίτης Παρθέν-.ος (Κηλαϊϊζς).
Λονδίνου, άρχιμανδρίτης Ίερώνυμος (Μυριανθεύς).
Μαγκεστρίαί, Ιερεύς Β. Μώρος.
Μασσαλίας, άρχιμανδρίτης Γερμτ/ϊς (Καλλιγίς).—Πρωτοπρείβύτε-
ρ3ς Φώτιος (Καντας).
Μεβτήνης (Ιταλίας), αρχιμανβρί-ς 'Αβανάσιος (Ζα/.υνθινίς).
Μίνάχου (Βαυαρίας), άρχιμανδρίτης Λαμαϊκηνϊς (Σπηλ·.ωτϊ«υλί;).
—Αιάκονος Χρύσανθος (Άντων-.άδης).
Νίας Αΰρηλίας (Άμερική; Ββρείβυ), άρχιμανδρίτης Μισαηλ (Κα-
Ρύδγ-')· .„ - λ
Νεαπόλεως, άρχιμανδρίτης Γεράσ-.μος (-ιματος).
Όδησσού, άρχιμανδρίτης Εΰστάθιος (Βουλισμάς).
Πετρς^βλεωϊ 4ρχιμ«3?ίτης Νεί?υτος (Ιΐαγίδας).
Τεργέσπ-,ί, άρχιμανδρίτης Παυλος (Βουτσινάς).
Τύνιϊΐ;, άρχιμανδρίτης Δωρίθεος (Σταυρινάκης).
192 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Ζ'. ΕΚΚΑΗΣΙΑ ΡΩΣΣΙΑΣ.
Σϋνοδος.
Ό μητροπολίτας Νοβγορόδ, Πετρουπόλεως καί Φινλανδίας Ι—
I-
ΔΩΡΟΣ (Νικόλσκη).
Ό μητροπολίχης Κιέβου καί Ι'αλλικίας Πλάτων.
Ό μητροπολίτης Μόσχας καί Κολομένσκης Ίωαννίκιος.
Ό άρχιεπίσκοπος Καρταλίνσκης καί εξαρχος Γρουζίνων ϋαΰλος.
Ό άρχιεπίσκοπος Βαρσοβίας Λεόντιος.
Ό άρχιεπίσκοπίς Τδέρσκη κα'ι Κασίνσκη Σάδβας.
Ό άρχιεπίσκοπος Ίαροσλάβσκη καί Ροστόβσκη Ίωνάθαν.
Ό διευθυντάς των οικονομικαί1/ Ανδρέας Ήλίνσκη (Ήλία).
Ό ΰποΒιευθυντής Πέτρος Όστροούμωφ.
Ό νομοίστωρ Βλαδίμ.ηρος Σάπλερ.
Αρχιγραμματεύς ...............
Αΰτοκρατορικός έπίτροπος παρά τί) συνόδω Ποβεδονότσεφ. Βοηδός αΰ-
τοϋ Νικόλαος Σμιρνώφ. Α' γραμμ,ατείις τΐΰ αΰτο/.ρατορικοϋ έ-
πιτρϊ-ου Ιωάννης Νεναρίκίμωρ. Β' γραμματεύς Ίλαρίω·>
Τσιστόβιτς.
Πρωτοπρεσβύτερος τοΰ αυτοκρατορικοϋ οΤκου Ιωάννης Γ^αννισέφ.
Άρχιμανδρίτης της έν Κωνσταντινουπίλί'. ρωσσικής πρεσδείας
Σμάραγδος. (*)
Πλήν τοϋ κκρίω; γραφείου τής συνόδου, διευθυνομένου υπό τοϋ άρ-
χιγραμμ.ατέως αυτής, υπάρχουσι τρία Ιτερα γραφεϊα, ήτοι τμήματα, τό
έλεγκτι/.όν, τό των οϊκίνομικών κϊί τό τής ίερατικής έκπαιδεύσεως.
Ό άριθμϊς των έν Ρωσσία αρχιερέων άνέρχεται εις 97, έν οΤς 3
μητροπολίται, 20 άρχιεπίσκΐζθ'. κα'ι 74 έ-ίσκοπςι. Λιαθέσιμοι δέ άρ-
χιερϊΤς εισίν έν Ρωσσία νυν 9.
(*) Περ',—(>/ να ση,αϊ'.ώΐωΐΑΐν ότι τάς πίρι της ^ωσσιχη; ουνόδου
χαϊ νΐν Γ.χρχ τοΰ έλληνο,ααθοΰς τούτου άρχιμανδρίτου.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 193
Οί έν Ρωσσία ναοί άριθμοΰνται ά'νω των 50,000. ΟΊ έν αυτοίς οέ
υπηρετούντες ίερεΐς παντός βαθμοΰ άνέρχονται είς 93,800, ών 7,706
δ'.άκονοι καί 48,623 ΰποδ'.άκονοι. Μοναι υπάρχουσι 552, ών 167
γυναι/εΐίΐ, μετά 28,963 μοναχών, έν οΐς 18,830 μοναχαί.
Γοίμοι ετελέσθησαν κατά τό έ'τος 1881 υπό τού ορθοϊϊξου κλήρου
έν Ρωσσία 654,496, διαζύγ-.α δέ εγένοντο 943, ών 32 ένεκα διγαμίας,
6 ένεκα στενής συγγενείας, 11 έ'νεκα φυσικής άνικανίτητος, 171 ένεκα
μοιχείας, 418 ένεκα «αρατεταμένης ά-ουσίας κα'ι ελλείψεως είοήσεων
καί 305 ένεκα καταοίκης εις καταναγκαστικά έ'ργα ή είς ΰπερορίαν.
Η'. ΕΚΚΑΗΣΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ.
Σύνοδος.
Ό μ^τροπολίτης Οϋγγροβλαχίας ΚΑΛΛΙΝΙΚ.ΟΣ (Μικλέσκος)—
ό μητροπολίτης Μολδαυΐας Ιωσήφ (Ναν.άνος)—5 έπίσιιοπος Ρημνί-
κου Ιωσήφ (Βοβυλέσκος)—ό έπίσκοπος Ρωμανί:υ Μελχισεοέκ—δ έ-
πίσκοπος Βίυζαίου Ίννΐκέντιος—ό έπίσκίπος Χουσίων Καλλίν·./.5ς—
ό έτΐίςκοττος 'Αργησίου Γενναϊιος — ό έπίσκοπος τοΰ κάτω Δχν:υ£ί:υ
Ιωσήφ—Κάλλιστος (Βακαόνιος)—Ίερεμίας (Γαλατσεάνος)—Σίλβε-
στρος (Πιτεστιάνος)—Ίννοκέντυς (Πλοεστιάνος) —Βαλεριανος (Ρη-
μνιτσανος) — Καλλίστρατος (Βερλατιάνος) — Νάρκισσος (Βοτΐσα-
νιάνος).
Ή σύνοδος της Ρουμανίας άπαρτίζεται έκ των δύο μητροπολιτών,
Βουκουρεστίω καί Ίασίου, καί των ες έπιχΛΟπων Ρημνίκου, Ρωμα-
νίου, -Βουζαίου, Χουσίων, Άργη-ϊίΐυ, Κάτω Δανουβίου (Γαλαζιου) κχί
ί)^λων τιτουλαρίων αρχιερέων.
Τ: ~οσω~·/ϊν εκατέρας των μητρο-ίλεων άπαρτίζεται έξ 1 άρ-
χιμανξρίτου, 1 εκκλησιάρχίυ, 1 ίεροκήρυκςς, 5 ίερέων, ών εΤςπνευ-
μζ:ιν.:ς, 5 ϊιακίνων, 2 μ:υ7·.κών, 2νεω/.:ρων, 2 κανοναρχών, 3 με-
13.
194
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
λών τοΰ ίεροϊικείου, 1 άρχ'.γραΐλματέως, 1 βΐηθοΰ, 1 άρχειοΐύλα-
κ;ς, 1 πρωτοκολλητοθ, 3 άντιγραφέων, 4 ΰχ/;ρ=τών.
"Εκαστος των μητροπολιτών έ'χει ετησίως μισθόν 36,996 φράγκων,
τό ήμισυ δέ έκαστος των έπισκίπων. Αί δαπάναι των μητροπάλεων
άνέρχονται είς 176,352 φρ. κατ' έτος, αί δέ των έπισχοπών καί των
έν αΰταΐς έχκλη?ιών είς 254,412.
Ό άριθμός των ναών ώς καί των ίερέων ϊέν δύναται έ-ακριβώς νά
ορισθή. Πλήν Βέ των ανηκόντων τοίς Βημευθείσι μ.οναστηρίίΐς των
Άγίων Τόπων καί διά των "ίσόδων τούτων συντηρουμένων, ο! λοιποί
ναοί συντηροΰνται ΰ-ό τ:3 κράτουί, ίαπανώντος έπίσης κατ' έ'τος υπέρ
μέν τής εν Παρισίοις έκκλησίν; 17,812 φρ., Οπερ δέ -ών δύο έν
"Αθω σκητών, τοϋ Προδρόμου καί τού Λά·/.ν.ςυ, των έκ της μονης τής
Λαύρας μέν έςαρτωμένων, υπό μοναχών δέ Ρωμούνων κατεχομένων,
5,200 φρ.
Μοναι χοινοβ'.ακαί άριθμοΰνται 43, ών 19 γυναιχεΐαι, ϊδιόρρυθμοι
δέ 12 μετά μοναχών έν δλοις 3,244, ών 2,024 γυναΐκες. Υπέρ των
πρώτων δαπανώνται 777,407 φρ., υπέρ οε των δόνΐτέρων 59,324 φρ.
ετησίως.
Σημ. Ή Έχκλησία τής Ρθϋμανίας, έ'χπαλαι εξαρτωμένη άτό της
έν Κωνσταντ'.νου-όλε1. Μ. Έ·/.ν.λι;σίας ,έχήρυξε' αυτή εαυτήν αΰτοκέ-
φαλ:ν πρ'.ν ή -ροηγηθη ή κανοναή χειραφέτησις.
θ'. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΥΡΟΒΟΤΝΙΟΐ.
Την ανωτάτην έκκλησιαστιχή'; αρχήν τοΰ Μαυροβουνίϊυ ΙπΕτελεΤ
είς μο'νϊν μητροζίλίτης, έχων παρ' έαυτω ενα άρχιμανϊρίτην μετ' εύα-
ρίθμίυ προϊωπικοϋ.
Ή Έκ/.λησία τοΰ Μαυροβουνίΐυ, ΰ-αγίμένη άλλοτε τη Έκκλησία
Κωνσταντ'.νίυπόλεω;, μεθ' η? έ^τι δΐγματι/.ώς ήνωμένη, ένεργεΐ νυν
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ 195
ώς άνεξίρτητος Έχκλησίχ, τού μητροπολίτβυ αυτής έ'χοντος την χει-
ροτον(αν έ/, τής ρωσσιν.ής Έκκλησίας, παρ' ής καί τό αγιον μύρον
λαμβάνει.
Μητροπολίτας νυν Μαυροβουνίου ΙΛΑΡΙΩΝ (Ρογάνϊδιτς).
Οί Μαυροβούνιοι, καίπερ σφοδρά οιλόθοησκοι, είσ'ι λίαν φειό"ωλοί
-ερί τους ναού;. Έν Κετίγνη, κατοικουμένη υπό 1200 Χΐρίπου ψυ-
χών, ε?ς καί μίνος ίιπάρχει ναός, άπλούστατος -/.αί λ'.τώτατος, κχί τό
ήγεμονικόν πχρε·λ·/.λήΐιον, έν τω παρά τάς ύπωρείας των μετά τοΰ 'ό-
ρους Αόφτσεν συναπτομένων βουνών κειμένω μοναστηρίΐ]), έ'νθα καί ή
μητρόπολις.
ΟΊ ίερεΐς έν Μ^υρίβου'/ίω, πλήν τοϋ μήτρΐπολίτίυ κα'. τΐϋ άρχι-
μανδρίτου, φέρουσι πάντες την συνήθη μίυροβίυνιωτιχήν σχολήν, μηδ'
αΰτίΰ τού όπλισμοΰ έςαιρουμένου, όν μόνον οσάκις -ρίν.ειται να λει-
τουργήσωσιν άποθέτίυϊΐ1/. Όλίγϊστο: ές αυτών εισίν άν.ερ?ο'/.όμαι. Οί
πλεΐστοι καί την κόμην καί τ'ον τώγωνα κείρουσϊ. Πολλοί δέ [χεταξΰ
των μεγιστα'νων εισίν ίερεΐς, ώς χ. χ. ό υπουργός των στρατιωτικών
β;εβίδας Ηλίας Πλάμενατς καί πολλοί ετέροι.
ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
ΊΙ άναταλική άρμβνικτ, Έχχλτ,ίΐ* ε'χει τρείς καθΛικβυ; άρχ·.ί«-
«:-ους: έν Έτσμιατζίν, έν 'Αχταμάρ τής άνω 'Αρμενίας καί έν Σ'.ς
της Κιλι·/.ίας, *« δύο πατριάρχας: έν Ίεροσολύμίΐς καί έν Κωνστ»-
τινίυτΜλει. Τή δικα-.οϊοσία δέ των πέντε τούτων θρητ/.ευτιν.ών ά?χηγ»ν
ύ^αγονται 73 επαρχίαι, ών εκάστη έ'χει ί'ί'.ον αυτής άρχιεπισκίπον ή
επίσκοπον. Τό δι/αίωμα «3 χβιρβτίνεΐν έπισκόπους Ιχει μίνίς ο ν,
Έτ^μιατζίν Καθολικίς.
Πατριάρχης έν Κωνσταν-'.^υπέλει ΝΑΡΣΗ1.
196
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΛΑΤΙΝ1ΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΕΝ ΚΩΝΣΤ/ΠΟΑΕΙ.
Ή λατινική Έκκλησία εχει έν Τουρκία πολλούς άρχιεπισκόπους
καί έπισκόπους. Οί κυριώτεροι δέ εισίν οί τής Κωνσταντινουπόλεως,
Φιλιππ^υζόλεως, Σμύρνης, Ίερουσαλήμ καί Βηρυττοΰ.
Έξαρχος άπβστολικός έν Κωνσταντινουπόλει ΡΟΤΕΛΛΗΣ.
ΑΡΧΙΡΡΑΒΙΝΙΑ.
Άρχιρ;α6ΐνος θρησκευτικάς ΜΑΪΡ ΓΙΑΕΣ.
'Αρχιρραδΐνος πολιτικός ΜΩΓΣΗΣ ΛΕΒΗ.
Ό μέν πολιτικός άρχιρραβΐνος έδρεύει έν Κουσκουντσουκίω, ό δέ
θρησκευτικάς έν Χάσκιοϊ, έ'χων παρ' έαυτω διμελές εκ ραβίνων συμ¬
βούλιον μεθ' ενός γραμματέως. Ιδιαίτερον δέ συμβουλιον εξαρτώμε¬
νον έκ τοΰ πρώτου ύπάρχει έν Βζλατα, διευθυνόμενον ύ-ό ραδίνου, ώς
άντιπροέδρου.
Συναγωγαι έν ολίΐς υπάρχουσιν έν Κωνσταντινουπολει 43, ών 17
έν Χασκρϊ καί 10 ένΒαλατα, μή συμπεριλαμβανομένων των ίδιαιτέρων
οΰκ ολίγων συναγωγών των Λέχων. Σημειωτέον δέ ότι αί πλείσται
οικίαι των Ισραηλιτών καί μάλιστα των πλουσίων κα'ι των ραδίνων
έχουσι συναγωγάς. 'Εκβίστης δέ των δημοσίων συναγωγών προίστα-
ται είς ραβίνος.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ.
Μϊ ΕΛΕΓΕΤΟ Η ΓΥΝΗ ΤΟΥ ΑΓΑΜΜΝ0Ν02;
Έςετάζων πρό δύο έτών έν Φλωρεντία τϊν έζιφανή τοΰ Σοφοκλέους
κώΒι/.α (τοΰ δε/.άτοο αιώνος) τόν άποκείμενον έν τω δευτέρω καΐ
τριακοΐτω άναλογείω τής Λαυρεντιακης βιβλιοθήκης κα! φέροντα τόν
αριθμόν 9 όπως συντοίξω νέαν αΰτοΰ άντιβολήν (*) εύρον ότι τό ϊ-
νομα τής γυναικός τοΰ Άγαμέμνονος φέρεται έν αυτώ άνευ τΐ3 Ν γε-
γραμμένον. τ. Ι. Κλυτ» ιμή στρα· δτιή γράφη αδύνατον ν' ά-:?οθ?,
τύχη ά~λή μαρταρεΐ όν. τό ονομα άπαντα εν πολλόΐς τόποις των αρ-
χαίων σχολίων των προσγεγραμμένων έν τοίς μετωπίοις τού αντι-
γρϊ?3υ, δ-υ
V
άπαντα γέγραπται άείχοτε άνευ τοΰ Ν· 5τι δ' ουδέ
ιϊιοτρόπω τοΰ άντιγραΐέως ορέξει άποδοτέα μαρτυρεΐ τό μέγα ετυμο-
λογιν-Λν'έν σελ. 521, 18: παρά τό κλυτόν, 3 σημαίνει τό
(*) Ί3ε τό βιβλίον μου .Οοάβχ ΕίΐυΓθηΙίαηυ.8 νοη
198
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ϊνδοξον, καί τό μήδω, τό φροντίζω, γίνεται Κλυτομήστρα,
τουτέστιν ή ενδοξα φροντίζουσα, τροπί; τοϋ ο είς α καε
χροσθέσει τοϋ ι γίνεται Κλυταιμνήστρα- άλλ' εάν τό δνομα
είνε σύνθετον έκ των λέςεων κλυτά καί μήδομαι, πόθεν ήλθε τό
παράσιτον έκεϊνο Ν;
'Αρχαιοτέραν μαρτυρίαν τής άνευ τού Ν έκφορας τού όνόματος πα-
ρέχονται ημίν άττικ» άγγεΐα τοΰ -έμπτου «ΐώνίς π. Χ., περί ών ίο*έ
τα γίγραμμένα εν τω πέμπτω τόμω τοΖ βιβλίου «Ρΐιΐΐοΐθ^ΐδθΐιθ
ΙΙΐιΐβΓ5τιο1ιυη§βη» τβΰ έκδΊδομένου υπό Κίβδδΐϊη^ καί Μιΐαΐηο-
νγίίζ-ϋοΙΙβπάθΓί' παράστασις των εΐκόνων είνε ό υπό Όρέστου φό-
νος τίό Α;γίΐθου, τό δ' ονομα τής μητρός τοΰ Όρέστου γέγραπται
ΚΛΥΤΑΙΜΕΣΤΡΑ (έν δυσιν άγγείοις καί βουστρο?ηϊόν)—Κλυται-
μήστρα.
Τή συνθέσει έκ των λέςεων κλυτά κα! μήοομαι, ήτις καί καθ'
εαυτήν εΤνε πιθανωτίρα τής έκ των λέςεων κλυτά καί μνώμαι,
συνηγοροϋσι καί τα ονόματα Κλυτομήδης, Κλυτομήστωρ, Πο-
λυμήστωρ κ. α.
Μόνη άκριβής των έζιγραφών καί άντιγρα'φων έ'ρευνα δύναται νά
έμπεϊώσ/) τό πραγμχ' άλλ' έγώ καί ά'νευ αυτής φοβοΰμαι μή ή γυ·/5)
τοΰ 'ΑγαμΙμνονος πρό αιώνιον πολλών ά-;βαλοΰΐα βία καί βαϊΐλεια·>
καί ζωήν καί άΤ^λα άγαθά όφε'Λν) νυν, μετά τρείς έτών χιλιάδας,
ν' άποβάλη κα! εν γράμμα μένουσα Κλυταιμήστρα.
Έν Άβήνοιΐί τ3 15 Όχτωδρίου 1883.
ΙΤ.ΕΤΡΟΣ2
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΑΗΣ 199
3Β'.
ΖΟβΑΟΠΑ ΜΪ0ΟΛΟΓ1Μ ΤΟΥ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΛΑΟΥ. (*>
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΘΗΡΙΑ.
Οί μΰθοι τουέλληνχΜϋ λαοΰ περί φανταστ-.ν.ών Θηρίων εισί σχε¬
τικώς ολίγιστοι· οί Δρά-,.οντες ^έλαβον άνβρω-ομορ?ι«ν χαρα-
κτήρα, μάλιστα έν τοίς -αραμυθί=ις, σ~ανιώτατα δ' εν τοις οημοτιν.οις
ά'σμασι καί τισι -ψαΒίκσι παρίατανται ώς βηρία τερατίμορ?α. Η
«λευτ»£α περίπτωσις παρατηρεΐται πρό πάντων έν τω συνα,αριω το.
άγί=υ Γεωργίου καί έν τ=ΐς ίμοίοις τούτω συναξαρίοις περι φονου
δρακόντων 0« άγίων. Τα μηναϊα καί οί βίοι των αγιων βρΛου,ι
τοιούτων ομμάτων άλλ'έν.τός τ:0 περί τού άγίου Γεω?γι=υ δη-
μοτικωτάτου κ,θ' άπασαν την ΈλλάΒα, έξ ϊλων «παοι χ* ^-^ω-
δεις εί^ μόνον δύο, καθ' 3«ν εύρομεν, ό «ρί τού άγ£θ!» Δον.του
έν Ή«ίρω καί ό περί τού δράκοντος τοϋ ΜεγΛου σπηλα·.:υ εν
'Αχαΐχ Τόν «όνον ίρακοντος Οπό τοϊ άγίου Γεωργίου α?ηγο.νται
—λλ*' δημώδη έλλτ,να* «ματα, βάσιν έ'χοντα τόν «χγκο^ιον
μϋθον περί Ερακοντομαχίας. Καίτοι δ' ό μθβος ούτος δεν *ερ·.Λα^α-
νεταιέντοϊς έλλ.ηνικοΐς συναξαρίοις «υ βίου τοΰ άγίου Γεωργιος, ο
φόνος δμως τοΰ οράχοντος 6« τού άγ£,« καί ή έν αγωνια την 6κ6»ι»
ιΐς το Ημερολόγιον τηί Ανατολάς.
200
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
τοΰ αγώνος θεωροΰσα βασιλόπαις εΤναι θέμα προσφιλές τί) βυζαντινη
άγιογραφία, ήτις έν τούτω άκολουθεΤ πιστώς τόν τύπον όμοίων άρ-
χαίων έλληνικών άπεικονίσεων, ιδίως την παράστασιν τοΰ Βελλερο-
φάντου κτεινοντος την Χίμαιραν. Ό δέ δράκων είκονίζεται άπαραλ-
λάκτως ώς ή άσχις έν τί) κοσμηματογραφία τοΰ ταμπλέου πολ-
λών έκκλησιών ήτοι ώς πράσινος φολιδωτός μεγαλίσαυρος, πτέρυγας
έχων νυκτερίδος καΐ πϋρ άποπνέων, όν βάλλει δίρατι ό έ'φιππος αγιος.
Περιεργίας δέ χαριν μνημονεύομεν, ότι περιγραφήν φανταστικής
άσπίδος απαντώμεν έν δημώδει τινί παραμυθίω τής Πάρου. « Είς
» Ινα δώμα τοΰ πύργου της εχει ή δράκισσα έκείνη μιά ά σ π ί δ α,
» πΐΰ βλέπει δώδεκα ημέραις δρόμο ποίος έρχεται 'ςτόν ττύργο' είναι
» φτερωτή καί είναι 'ς τό δρόμο γλήγορη 'σά σπίθα καί αμα 'δη πώς
» έ'ρχεται άδύνατος άνθρωπος, λέει: — Άσπρο σύννεφο έ'ρχεταΐ' αν
» ήναι μιά σταλιά δϋ'/ατϊς, λέει:—Άσπρόμαυρο σύννε^ο έ'ρχεται*
» -/.αί άν ήναι πολυ δυνατάς, οωνάζει· — Μαΰρο σύννεφο έ'ρχεται.
» "Εχει ϊμως κα: τουτο τό καλο, ότι 'σέ τριών ώρών δρόμο δέ βλέπει
» διόλου ποίος έ'ρχεται. » Άλλά κρός την σπουϊήν τής δημώδους
μυθολογιας τα παραμύθιά εισί ττηγαί έ-ΐ(7^α?νέσταται, διότι ευκόλως
άπό λααΰ είς λαόν μεταδιϊόμενα περιέχουσι διά τουτο πολλάκις ΐδέας
καΐ μυθολογικάς παραστάσεις παντελώς άλλοτριας τω διηγουμένω
ταυτα λαώ.
Οΰχ ήττον ίμως έν τοίς δημοτικίϊς ασμασιν άναφέρονται π:λλα'κις
'φείδιαμέφτερά, οχιαϊς μέδυόκε^οίλια, ί^ιαςμε δυόκϊφά-
λια κλπ. 'Ενιαχοΰ τής Έλλα'δος καλοΰσι μονομερίδα δ'.κέοα)>ον
όφιν, μίαν ημέραν μόνον ζώντα, διότι 2ν Ιζη επί μακρότερον θά έξω-
λόθρϊυε τό ανθρώπινον γενος. — Είς δέ μΰθος κοινότητος έν τη λοιτή
Εΰρώ7Γ») κα! μάλιστα εν Γαλλία (νοαίντο), άπορρέων έκ τής ιδίας δτι
ο: δράκοντές εί-ι φύλχχες θηΐαυρών, ΰπάρχει μόνο; έν Κύπρω, άνα-
φερίμενος είς τόν ίοβόλον όφιν τής νήσου, τ:ν λεγόμενον κ ο υ φ ή ν.
Κατά τάς δοξασίας των Κυ-ρίων, ό Ιγ- :3τος « κΐιματα: τΐχτικώς
» χαί ό 5-νος εΰλογεΐ αυτόν καί τόν χροικίζει διά τοσούτω1/ πλεονε-
» -/.τημάτων έ·/όσω έπικαθεται εις τα βλέφαρα τού, ώστε λέγεται
ιι μετά Οετι/.ίτητος, ϊτι έαν τις τολμήση δα ράβίΊιι νά κτυπησν] αΓ-
» φνης τον λαιμόν τού χοιμωμένου, πη?α έ/, τού στόματός τού πέτρα,
» ή τής κ ο υ ο ή ς καλουμένη, ήτις έ'/_5ΐ ΐαματικάς ενεργείας· χαί
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 201
» παρά τω λαώ μ,άλιστα δοξάζεται καί ώς θαυματοιιργός. Όθεν προέ-
» κυψαν μθθοι διάβοροι ένεκεν της πέτρας ταύτης τής κουρής φαι-
» νομ,ένη καθ' όλον τϊν μΰθον (;) καί μετα-οιούσης την γήν είς
» χρυσόν καί τΐΰς λίθους είς άδάμαντας, καθιστώσης τάς στείρας
» μητέρας τέκνων καί διά τής ελαχίστης συγκοινωνίας τής γλώσσης
» μετ' αυτής, δυναμένης νά καταστήση τόν άνθρωπον λαίμϊργον, ώστε
» νά φάγη πρόβατα καί βόας ολοκλήρους είς ολίγον διάστημα
» χρίνου.» (*)
Έκ των δημωδών παραδόσεων κοινόταταί εισίν αί περί Στοι-
χειών καί στοιχειωμένων ζωων (**). Τα Στοιχειά έπιφαίνονται
έν παντί τόπω, ιδία δ' έν ο'ικοδβμήμχσ·.·;. Ή περί τούτων πρόληψις
προήλθεν έκ τής συνηθείας της στοιχειώσεως (έντειχισμοΰ) ζωου
εν τοίς θεμελίοις παντό.ς κτιρίου, ήτι;, λείψανον ούσα άρχαίων άνθρω-
πΐθυσιών, διατηρε'ΐται μέχρι τούδε πολλαχοΰ τής Ελλάδος, ήτο δέ
γνωστη καί έν τί) λοιπή Εΰρώπγ] κατά τόν μεσαιώνα. Τό έντειχισθέν
ζώον καθίσταται τό στοιχειό τής οί/.ίας, ό τρςΐτάτης οαίμων αυτής.
Καί έν μέν ταίς οικίαις έπιφαίνεται πολλάκις ώς δφις, 3ν μεγάλως
εΰλαβοΰνται οί χωρικοί, ίεροσυλίαν ύπολαμβάνοντες τόν φόνον αυτού.
Έν δέ τοίς μεγάλοις οΐκοοομήμασιν, ήτοι ταίς έκκλησίαι;, τα στ;·.χ=ιά
έπιφαίνονται υπό παντΐίας μορφάς, μάλιστα τετραπίδων ζωων, μότ/ων
ιδίως καί προβάτων, καί ούχι σπανίως θεωροΰνται χαχοποιά καί έπί-
φοδα.
Άτ/έτως ομως ταίς προλήψεσι ταύταις άνα?έρετα·. εν πΐλλίίς
άσμασι στοιχειωμένο άλάφι, έχον σταύρον είς τα κερατα -/.α:
επί των νώτων. Τα περ! τούτΐυ δημώδη ά'σματα νίμ!ζ(>) δτ: άνάγοντα·.
εις τ:ν μέγαν κύκλον τού Αιγενή Κγ.?ί6χ, της περιέργου βυζαντινης
ή-ε^ωτικώ άσματι, έν ώ περιγραφεται ούτω:
^*) Πανδώρα τ. Ιθ' σ. 159.
(**) Βλ. έν Ιχτάσει περΐ των Στοιχειών της Ιαης Νεοελλ. μυΟολογί«ί σ.
126—154.
202 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Εΐ/ε σταυρο 'ς τ« χε'ρατα, φεγγάρ'. 'ς τα χατούλια,
σε^εται χαΐ σειο3νται τα βουνα, αςΐέται /.«'. σε;οϊντο« οί χά;Αΐ:ο,
ταράζει τα ποδάοια τού, τα δέντρ» ξεριζώνε'.'
Στριγγιά οωνήν εφώναξε, βοϋγκάν βουνά καΐ ράχαις:
β Κ' έ&ω ποϋ πίντε δέν πατοΰν χ»ι δίχα 8ε διαβαίνουν,
τί /άλευε; ^λονάγος σου πεζος κι1 άρ{ΐατο>[Α:'νος;«
"Κλαφον τοιαύτην άναφέρει ού μόνον τό ελληνικόν συναξίριον περί
τοΰ άγίο,ι Ευσταίίίου τού Πλαν.ίΒα, άλλά λαί συναξάριον τής καθολικής
έχκλησίας πεοι τοΰ άγίουθϋμβίρτΐυ. σημειωτέον, ότι έν τοις συναξα-
ρίοις ή έ'λαφος παρίσταται ώς εικών τοϋ Χριστοΰ, την δ' αύτην άλλη-
γορίαν ευρίσκομεν καί παρά τω άγίω 'Αμδροσίω. (*)
'Αλλα κα! στοιχειωμέναι μέλισσχ'. άναφέρΐνται εν τη έπομέ'/Τ) κο-
ρινθτακη παραδόσει: Μεταξίι τού Ηυλοκάστρου καί τής Ζούρας, εύρ{-
σ·/.ϊτ«ι έ'νας χρημνός, Επου ΐόν λέγουν Ψηλό λιθάρι. Έκεΐύπάρχου»
πολλναί άγριαι μελισσαι, άλλά κάνείι, δέν τολμά να τριγήστ; τό μέλι.
Μίαν φοράν ήθέλησεν Ινας νά τό τριγήτη 7.αί ε'χε χ,αί τόν κατέβασαν
μέ σκοινί άπό χήν κορυΐή τού βράχυ. Άλλ' έξαφνα τόν είδαν έγ,εϊκι
πΐϋ ήταν άπό 'πάνω να κάμνη Ό άν τρελλός καί νά τοΰ φαίνεται κώς
τ'ο σκί'.νΐ ητον 'οείδι καί ήθελε νά τϊν φάγη. "Είγαλε λοιπόν τό μα-
χαίρι καί Ικεψε μέ αΰτό τό σκοινί. "£ττ·. -/.ατε/.ρημνίσθη καί έ'γινε
κομμάτια.
Ν. Γ. Πολίτης.
(*)
VI
ΐη ρβαΐπι. 118.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΑΗΣ 203
ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ, ΗΑΙΟΙ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΪ,
ΚΑΙ
"Κ -Α-Ε"ΝΤντ.Α.ΟΣ: -κγτ-νγττγ!ΤΤ! ΕΝ Τίϊ
Κατά την σιωπηλήν ώραν τοΰ μεσονυκτίου ότε ή γή μακράν τοΰ
γηίνου δορύβου καί τής τύρβης άναπαύετιι ησύχως κο-ιμωμένη, ότε
άπασα ή φύσις άλαλος καί έεμβάζουσα φᣫτ« δτι 8ι»ά—- την πο¬
ρείαν αυτής, ώς εάν διετέλει υπό τό κράτος μαγαής τινος δυνάμεως
ανωτέρας, τότε ό μεγαλοπρεπής έ'ναστρος οΰρανός έκτυλίσϊετα-. ^ερι
ημάς ομιλών την θείαν αϋτοϋ γλώσσαν «έδώ ό άκτινοίίλος ασΐερι-
σμός «3 Ώοίωνος άνέρχεται ώς γίγας τις αξιών ν5- -Λατακτήση τόν
ουρανόν έκεΐ ό οιαυγής Σείριος έκτοξεύει τάς «λογεράς αΰτο. αχτι-
νας τάς λαμπούσας διά τής οιαφανοΰς άτμοσφαίρα;· ύψηλότερον εκε·.
σικνθηροβολοϋσιν αί τρέμουσαι Πλειάσες αί συνεσταλμέναι εις «ν εκ
κυανοΰ χρώματος φωλεόν ό Γαλαςίας Βιαχύνεται ώς ουράνιος τις κο-
ταμός έν τω μέσω της στρατιάς των αστέρων, καί έχίΐ κάτω είς τβν
νεναρκωμένον βορράν μόλις σύρεται τό αρμα τής Μ. "Αρκτου παρα-
κολουθουμένης υπό τοΰ Βΐώτου Βιευθύνοντος ησύχως την κίνησιν της
αφαίρας.» Τους άστέρας τούτους οί πατέρες ημών ίβλιπον μετ» β*ι-
μασμοΰ ώς καί ήμεΐς· δ-.ενοοΰντο καί έρρέμδαζον είς «ν »Α«ν τού
έξα^ίου τούτου θεάματος- οί νομαδικοί πρόγονοι ήαών της κεντρικης
'Ασίας, οί Χαλϊαϊοι της Βαβυλώνος πρό πεντήκοντα αίώνων, οί Αιγύ¬
πτω των π,ραμίδων πρό 4000 έτών, οί 'Αργβνώτ» τού χρυσ-.υ «-
ρατος, ά Έίραϊοι, οί Έλληνες, οί ΡωμΛ·, κα! πάντα τα βλεμματ*
204
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
τα επί γης ύπάρξαντα πρό των μυθικών καί σκοτεινών Ικείνων χρόνων
έστρά'φησαν άπό γενεάς εις γενεάν πρός τα όμματα τοϋ ούρανοΰ τα
πάντοτε άνοικτά, εδθυμα καί ζωηρά" αί γήϊναι γενεά! τα εθνη καί αί
δόξαι αυτών, οί θρίνοι καί οί βωμ.οί έςηφανίσθησαν είς την ν,ίνιν των
έφημέρων αίώνων άλλ' ό διαυγής Σείριος ευρίσκεται πάντοτε έκεΐ, αί
Πλειάδες άγρυπνοΰσι πάντοτε κ»: έσαεί οί αύτοι άΐτέρες παροτρΰνουσι
την διάνοιαν των θνητών. Ούτοι θωπεύουσιν ημάς δια των άκτίνων, πε-
ριβίλλουστν ημάς διά της λάμψεως, διαλίγονται ησύχως, προσεγγί-
ζουσι μυστηρ'.ωο'ώς τοΰς έρευνητικους οφθαλμούς ημών, διέρχονται
δι' αυτών ώς γλυκύ ρεθμα, συγκοινωνοΰσ; μετά των μάλλον άποκρΰ-
φων διανοημάτων, συμμετέχουσι των συγκινήσεων, άνταποκρίνονται
είς τάς επιθυμίας ημών, Ιννοοΰβι τάς στενοχωρίας καί ΰποθάλπουσι
τάς ελπίδας ημών οί άστέρες ούτοι είναι οί στενότατοι φίλοι κατά
τάς ώρας τής μβναξίας ημών, πρός οΰς έκδηλοΰμεν τοί/ς μάλλον άπο-
κρύοους λογισμους καί πρός οΰς καταφεόγει ή άπειρία των πϊριϊπτα-
μένων διανοημάτων ημών. Βεβαίως ούτοι γνωρίζουσα ήμ.ας, είναι γεί-
τίνες ημών, καί εάν δέν δυνάμεθα νά προσεγγίσωμεν αΰτΐύς, φαντα¬
ζόμεθα τίΰλα'χυτον ότι δυνάμεθα να καταλάβωμεν αϋτους διά των
βλεμμάτων καί νά πετάξωμεν μέχρις έκείνων. "Ω, πόσον -είναι μακράν
τό πραγματικόν τού φαινομένου! τί νΰξ βαθεΤα! πόσον ό ουρανός είναι
άνεξιχνίαστος! τίά'βυσσος! τί ά'πειρ:ν! έκαστος των αστέρων τούτων
είναι εί; ηλ'.ος ομοιος πρός εκείνον 2στις φωτίζίΐ ημάς- έκαστος
τούτων των ήλίων είναι χιλιάκις, εκατοντάκις χιλιάκις, έκατομμυ-
ριά/.ΐς, μεγαλειτέρας ή απασα ή γηίνη ημών σφαΐρα· ομως ϊνεκα
τής καταπληκτικώς αποστάσεως αυτών φαίνονται εις ημάς ώς σημ,εΐα
λαμ-οντα. Εάν ηδυνάμεθα νά πλησιάσωμεν έ'να των άπλανών τούτων
αστέρων, τα σώματα ημών ήθελον μεταβληθή είς ανθρακας, ήθελον
έξατμΐ3θή πρίν ή φθάσωμεν την περιαογή εκείνην κάμινον. Εάν είς
τόν πλησιέστερον είς ημάς άστέρα τόν άΤ,φα (α) τοϋ Κενταύρου συνέ-
βαινε φοβερά τις εκρηξις, ίκανή νά υπερβή τό χωρίζον ημάς διάστημα
καί νά φθάση ί,ίς ημάς ό κρότος τής τοιαύτης έκρήςεως θά έχρειάζετο
τρία έκατομμύρια έ'τη διά νά φθάση είς ημάς, έ'χων ταχύτητα 340
μέτρα είς έ'καστον δευτερόλεπτον σφαΤρα πυροβόλου ριφθεϊσα -ρός
ημάς έκ τοΰ Σειρίου τοΰ άστέρος τοϋ Όσίριδίς καί των πυραμίοων
καί έ'χςυσα ταχύτητα 340 μέτρ* είς Εκαστον δευτερόλεπτον, θά έ-
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ 205
χρειάζετο πέντε έχατομμύρια έ'τη δια νά φθάση είς ημάς, έκ δέ τοΰ
πολικοΰ άστέρος τουλάχιστον 38 έκατομμθρια έ'τηϋ!
Ώ θαυμασία ■/.α: γοητευτική άποθέωσις τής έπιστήμης! τί είναι
τό σϋμπαν τού Μωϋσίως, τού ΙΙυΟαγορου, τού "Ομήρου, τού Βιργιλίου
ενώπιον τοΰ πανορα'μ,ατος τής νεωτέρας έ-ιστήμης; ό Ήη'οδβς ένό-
μιζεν ότι εμεγαλοποίει την έκτασιν τοΰ κίσμου λέγων ότι σώμά τι Οα
έχρειαζετο έννέα ημέρας καί έννέα νύκτας ίνα καταπέση έκ τοΰ οΰ-
ρανοϋ είς την γήν -/.αί άλλας τόσας ίνα διατρέςη τό διάστημα τό χω-
ρίζον την γήν έν. τοΰ αδου" ό ΰπολογισμός σήμερον αποδεικνύη, ότι ή
ανωτέρω μνημονευθεΐσα διάρκεΐα τής πτώσεως τ;5 σώματΐς άναλίγεΐ
πρός 581,870 χ. μ. μόνον ή Σελήνη κινεΐται είς μέσην απόστασιν
ά—ο τής γής 384,400 χ. μ. καί 5μ.ως τό σύμ,παν τοϋ Ήσιόδου ουδέ
πρός την δΐ-λασναν έκτασιν τής οιαμέτρου τής τροχιάς τής Σελήνης
ισοδυνάμει" τη άληθεία είναι βομβύκιον, κύτταρον, έ'νθα ή νέα διάνοια
Οά έ-νίγετο, μικρόκοσμος δμους πρός άθυρμα πχ'.οικόν ευρισκόμενον
είς την χείρα τού άστρονόμου.
Υποθέσωμεν ότι ό ήλιος εΰρίσν.εται έν τω μέσω τής οικογενείας
τής οποίας είναι ό πατήρ" ότι ή οίκΐγένεια αυτή συνίστατα'. ές όκτώ
ν.υριωτέρων πλανητών 2τι οί πλανήτα·. ούτοι κινοΰνται περί τό ν ήλιον
ν,ατά τας έςής άττοστάσεις· ό μέν Έρμής είς 15 έ·/.ατ:μ. λίύγας, ή
Άφροοίτη είς 26 έ/.ατομ., ή Γή είς 37 έκατομ., ό Άρης είς 56
έκατομ., ό Ζεΰς εις 192, ό Κρόνος είς 355, ό Οϋρανός εις 710, δ
Ποσειδών είς "έν δισεκατομ. 110 Ι·/.ατομ. λεύγας· ο!5τ>ο μόνον τό ημέ¬
τερον πλανητικον σύστημα μϊτρεΐ περισσότερον των ούο 8ι-ε·λατ:μ.
λευγών ά-όΐτασιν καΐ ομως τό εΰρίι τουτο σύΐτημα είναι νήΐος έν τω
μέσω τοΰ οϋρανίου ώκεανοΰ, νήσος περ·"υκ7.ωμένη πανταχέθεν υπό τινος
άπείρου έρήμΐϋ· μεταξυ ταύτης τής νήσου καί τοΰ πλητιεστάτουήλιακοΰ
συστήματος, ή απόστασις είναι άνυπολόγιστος· άπότοϋ ήμετέρου μέχρι
τοΰ πλησιεστάτου ηλίου ηδύνατο νά παρενθέττ; τ·.ς 3,700 συστήματα
ώς τό ημέτερον, έκαστον των οποίων άντιστοιχεΐ πρός δύο δισεκατομ.
200 χιλ. έκατομ. λευγών έκτασιν· μηδαμώς δέ άς μή φαντασθώμεν
ότι αί ά-οστα'σεις των ά'λλων αστέρων άφ'ήμών είναι αί αύται· δ
άσΐήρ α)^α (α) τοΰ Κενταΰρου ό ευρισκόμενος είς απόστασιν 8 τρισε-
κατομ, λευγών είναι είς γείτων δι' ημάς- ουδείς ά/,λος είναι τόσον
πλησίον ημών, ουδείς ά'λλος άστήρ ΰκάρχίΐ καθ' οιανδήποτε διεύθυνσιν
206 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ταΰ όΊαστήματος οσν.ς νά ήναι έτϊίσης γείτων ημών ό πλησιέστερον
μετ' αυτόν είναι ό 61ος τοΰ Κύχνου ευρισκόμενος εις τό βόρειον ήμι-
σφαίριον καί ά~έ/ων 15 τρισεκατομ. λεύγας, ένω ο τοΰ Κενταΰρου
άνήκει είς τό νότιον ήμυφαίριον.
Ούτως οί πλησιέστερον ήλ·.οι τοϋ ήμετέρου ευρίσκονται ό μέν είς είς
8 τρισεχατομ., ό δέ είς 15 τρισεκατομ. κατά διεύθυνσιν δΊάφορον καί
ομως μεταςυ των καταπληκτικήν τούτων άποστάσεων ουδείς ήλιος
ύ-αρχε:, ουδείς άστήρ, ουδείς ·ΛΟσλος γήϊνος· ί'σως ό ίστορικός των
αιωνίως τούτων κίσμων, οδοιπορών κατά τίνα βαθείαν νύκτα, θά
ϊτροϊέκρουϊν εις όςυίωμένον τινά ήλιον, εις τα λείψανα πλανητών
τίνων καταστραφέντων ΐσως οί πλάνητες -/.ομήται φέρουσιν επί τού
καλύμματος αυτών τα έγκατα/*ειφθέντα φασματα των έςατμ/.σθέντων
οωτεινών σωμάτων, διότι άτ:Ό τής γενέσεως των ουρανίων τούτων σω-
μάτων -ολλοί ήλιοι εσβέσθησαν κα! πολλαί ουντέλειαι τοΰ κίσμου
ανηγγέλθησαν υπό τοΰ έπαηΐείου κώδωνας τοΰ οΰρανοΰ· οΰϊείς φαρός
ζαρατηρεΤται διά των τηλεσκο-ίων εί; τόν άχανή τούτον ωκεανόν, μέ-
χρι. τοΰ Κενταύρου. μέχρι τού Κύκνου ■/.•χ'ι -ερί ημάς μέχρι τοΰ άνυ~ο-
λϊγίΐτου βάθους, οϋϊέν ά/.λο ευρίσκει τις, ή διάττημα μελαν, κενόν,
έρημον -/.αί σιωπηλόν.
Φαντασθώμεν αμαξαν διατρέχουταν 1 χ.μ. εις έκαστον λε-τόν, 60
χ.μ. είς έκαστην ώραν, 1440 χ.μ. είς έκαστην ημέραν, αύτη θά έ-
χρειάζετο 60 έκατομαύρια ετη δια νά ΐθάΐη είς τόν αλ,ΐ^ (α) τοΰ
Κενταύρου καί 114 έκατομ. ετη 3;ά νά ΐθάο-η είς τόν 61ον τοΰ
Κΰκ«υ! ! πάντες οί λοι-οί άϊτέρες οί λαβόντες ν.ατά την βαθείαν
νύκτα ευρίσκονται είς μίγαλειτίραν απόστασιν ή οί 3ύο γείτονες ημών
τα τρ'.τϊ/.ατίμ. λευγών έκάΐτη των όττοίων ισοΰται μέ 4 χιλ. μέτρα
δύνανται νά έκληϊθώσιν ώ; μονάς τής ν.αταμετρΫίσεως των ουρανίων
ά-οστάσεων ό ά'λφα (α) τ:3 Κίνταύρου -/.α: ό 61ος τοΰ Κύκνου εδρί-
σκοντα·. ό μέν είς 8 έ/.ατ:μ. ά-όστασιν, ό οέ εις 15 έκατομ. λευγών αί
άποστάσε'.ς αυτών είναι άκρ'.βεΐς, ϊιότι Ο-ελογίσθησαν διά της παραλ-
λάςεως αυτών- τινών :·λω- α! -αρυλλάςεις ένεκα της μεγάλης άτ:ο-
στάσεως ίυ-7.όλως ούναντα1. νά ΰ-ολογισθώϊ'. -/.α! έπομένως αί άπο-
στάσεις αυτών δέν είναι άκριίεΐς· ή απόστασις τοΰ Κάστορος εςε-
τιμήθη ε!; 35 τρ:σ»/.ατο;Λ . τοΰ Σϊΐρίου εις 39, τοΰ Βέγα εί; 42,
τοΰ Άρκτ:ύρου εις 00. τοΰ -ολικοΰ άστέρος είς 100, της Αίγος εΓ;
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
207
170 τρισεκατομ λευγών ά~;στασι/ καί Ε^ως Λ~άρ73,)τ/ άστ:ρες,
ώ; τεί Β/τι/ι'τλυ, τού Προλϋω ■:;;, τα ΜΓ=τε/>γ/Αϊϋζ, τού Λαμ-α-
ο"'υ ν.α' άλλω', ωι α' άτοσταϊΐ'ς ε*>χ· αία-;/0(·'.στ3ΐ ί· :Λ.ω« των
μςχρι τούϊϊ άναΛα/,-ΐοθ:'τω / μζτω) τρ$ Αατ^μςτρηΐι·*.
Μΐγ'Ότΐ) πο'Χ'7·α ϋ-αρ/.' έ/ τή φ,ιΐς, τώ; ά:7-:ρω> αΆ' 'οτοι
άφορα την φωτίζη; -λα' Οίρ^αη·Αηί ζηζτν α^τώ;, τζ> Ζ;/ο, την
7αμψ>ν /α' τΐν τρο-ΐν τής ε;ϊργ:'3ίς οώτών τινές ν υ' ζ~. ΐ/;)ως
έγκωδςστερϊ·. ή ό ή^ετερος ήλιος, αΛΑθ' μ'λίοτερο1 ό λα,ο-ρΐς —εί—
ρ'ΐςφχ''':·:α· λατά τάς φωτ;μετρ'λας ~χρατΓ(ρ/(73'ς 1700—2000α*·ς
μςγαλςτϊρος ή ό ή)'3ς ό 70:ς άστήρ τΐ> άΐτεριΐμΐύ τού Ό^ιού-
χο^, ό τόσον μ'/.ρος, ό μολις όρατος διαγ^^οΰ ϊίθα7,^;ύ βΐρ^/:ι τρίς
ι:ερ·7"οτ6ρο/ή ίλθ' το /[χιτιρο> σύττη^α υΑ-:ρ')α,;5α;ς^-;:ο /α· τού
ήλιυ' Βυίαμςθαλοιτ:;ι ;αθ;,)ρ/ιΐω^->"υς α~ο;;.;α/ρ^:ιx;/υς-οοτί^ς
ήλΐί-ις, ώς ε/οντας δ'χιορυ; ηλ/ -ις, ί ϊίορυς ϊ^^3ι^:': /.υψ:'ς,
ν.αι προ κά>τω' ώςΒ'ς'ταρ,Λε'υς /χθ'ολχς τας I';^Ο^τ. ;, /α'Ι'ϊ'.οας
τοΐις κολ-υ;, ε'ς ά~: ρο^ς ά-οΐΤϊΐ; ς :^1;σ/ο^.;;^: α-' ά
Οί έ.ΛβρΌ-.ΐ; άΐτρ:ν·3μ5' (ά~5 τού Κ^-λ^:^, Ν:^-ω;;
σίο^ Ονωρ:ύ3ΐ τοΐις "ρ'-ΐΐνερο-ν; τυτω^ τώ; ά"τ;ρω;. ώ;
νητι*ά σϋστ/,^ατα γονι^ο-ί'υ ΰ
Τ3 το3 Σειρ'ϊο, ε;ς το ί~ς";; $7 ς"ΐ τ·; |;α ή Εερ'σ-ϊτ:ρυ; 5-ρυφό-
ρυς ν.Μουμί/υ; -;ρ';;αζ7·ο^ /ϊ' ά/5)ο^:3πα; "',ις :Γ.>τ;.ις ν;-
μους τους όποί;^ς Λ, -,!; λχ'ο5 λοιποί-λ*(ή-»'περΐ τ: η)·ί/
Τ1; θα έμϊ^-;^£ τ^ς ~αθ3θθςί.ι;: ,ιζζ'.τ--. "α; ^~«^= - -' ' - :'-
νώντ»1. /.αι ά-:οΟ;ή^/.ο^■:'; ε:ς έ / -
ΰτο τής άλτι/οβολ'α; ούτω;, ώς
σ:7 ;;:·' άίθβωκότητα, ' ; Ά? -"- " : Γϊ-Ο'ϊ:, .'': Σβςϊί/βίύργΊί,
τ·; Λαηης θα έΐα;τ^£το τα έ/τΐς τΤ-ς -;/;; Β'αϊρ2μϊ-.·":ο:'α. -χς
ίο:α;, τα α'ΐθΓ,ματα, τα -αθ/;, τ*; ή?;;ας ή τας λύτ*:, -α -ι '~>.ο>
ί τη' πςν'αν, τάς :/.- ;ας ?, τ^ς ϊπ;7—σας τώ; ϊτω/ α-;α Οϊ ζώτ
έχϊτ, ώς ενταύθα, θα σ·/εζτωντα', Οα έρ:^/ώϊ', Οϊ άγαπωσ·; ή Οχ ν-
σώΐ', Θά βλαϊφΓ,μώίΓί ή Θα ί"Λϊγώσ-,
Έλ τής ήμίτέρας ν5-ς τής ϋ-αρ/υϊη; έ;τος -ώ» άλτ ;ω/ "θύ
ήλ·υ, Γ,μς"; ϊ^άμςθα δ-α γ-,μνοϋ όφθαλ,/ού /χ ίω,Λ:; μο/; ♦>
χιλ άΐτέρων ά7λ' εάν ό άμΐ'ίληστροί'δή; χ·τω; τού
208
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
εΐ/ε την ίϊιότητα νά μεγεθόνη τα άντ'κΐίμενα ώς τό τηλεσκόπιον
τοΰ λαρίου Ρόσση, τίτε ήθέλομεν "δή τε~αράχ:ντα έχατομμόρια ά-
στέρας· ίσως αΰτοίις βλέπωσιν οί αΰτοχθονες τοΰ Ποσειδώνος· όττλί-
σωμεν τοΐις οφθαλμούς ημών διά τινος μικρόν σ—ικοϋ όργανον, π.
/. διά τινος τηλεΐ/.ο»ίου τοΰ θεατρον, τότε θά δυνηθώμεν νά ίδωμεν
οχι μίνον τους άστέρας της πρώτης τάξεως, άλλά καί τής έδίόμης οί¬
τινες άριθμοΰνται μέχρι 43 χιλ. επίγειον τηλεσκίπιον δεικνύει τοΰς
τής ο'βΟΓ,ς τάξίως των οποίων ό άριθμός φθανει μέχρι 40 χιλ μι¬
κρόν άστρονομικόν τηλεσκίπιον δεικνύει τους τής έννάτης οίτινες ά-
ριθμούνται μέχρι 100 χιλ. καί οΰτω καθοξής. Τηλεσκοπιθ'' μετρίας
δυνάμεως δεικνύει τους τής δεκάτης τάξεως άρΐθμίυμένους μέχρι
400,000 ενταύθα τό θίαμα είναι έξαίσΐίν, λαμπρόν — ή πρό;δος
έξακολουθεϊ' — ήουνήθησαν νά έκτ'.μήσωσιν εϊς εν ένατομ. τους τής
ένδεχάτης τάξεως και εις τρία έκατομμ. τοΰς τής δωδεκάτης- κατά
δέ τάς άστρονομ'.κάς έχτιμήσεις τάς γενομένας πρός εξέτασιν τοΰ
8ια«τήματος ό άριθμός των αστέρων τής δεκάτης τρίτης τάξεως φθά-
νει μέχρι δέκα έκατομμ. καί ό τής δεκάτης τετα'ρτης μέχρι 30 έκα-
τομμυρίων εάν προσθέσωμεν τϊΰς άριθμους τούτους ευρίσκομεν ώς
άθροισμα μέχρι της δεκάτης τετάρτης τάξεως τόν αριθμόν τετσαρά-
χοντα πέντε έκατομμυρίων.
Έν τούτοις ό άριθμός των αστέρων είναι τόσοξ; αί δυνάμεις των
εσχάτως άνακαλυιρθέντων τηλεσκοπίων εισήλθον εις τα βάθη τού ώ-
κεανοΰ βκεΐ μακράν χρός ανακάλυψιν τής δϊκάτης πέμπτης τάξεως καί
χατά την στατιστικήν των αστέρων, ό άριθμός αυτών έφθασε μέχρις
εκατόν έκατομμυρίων μόνος ό Γαλαξίας έμπεριέχει δεκαοκτώ έκα~
τομμύρια άστέρας' ή"5η δ άριθμός αυξάνει τόσον, ώστε πιεζόμεθα υπό
τοΰ βάρους αυτών χωρΐς νά έννοήσωμέν τι. Εκατόν έκατθμμύρια ά-
στέραςΐ τουτο βεβαία άντιστοιχεΤ πρός 17 χιλ, αστέρων είς έκαστον
άστέρα παρατηρ:ύμενον διά γυμνοΰ οφθαλμού· έ5ώ άδυνατοΰμεν νά
δια-Λρίνωμίν άστερισμίυς, διαιρέσεις, μόνον λεπτην τίνα κόνιν λάμ-
πουσαν έκεΐ, δπου ό ίφθαλμός έν φυσική καταστάσει θά έ'βλεζε σκό-
τος βαθΐ) έντός τΐΰ έπίίευ θά Ιφαίνβντο δύο ή τρείς άστέρες· καθ' ίσον
δέ αί θαυμασία; ανακάλυψεν της οτ.τηης προχωροΰσιν, άπασαι αί
χώραι τοΰ οΰρα/:ΰ Οά εκαλύπτοντο υπό λε-τής χρυσής άμμου, καΐ θά
έλθη έποχή καθ' ήν ό εκπληκτος όφθαλμός ό ΰψοόμενος πρός τα ά-
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 209
γνωστα βάθη, ό έμποδιζόμενος υπό τοϋ σωροΰτών αστέρων των άνα-
γεννωμένων είς τό άπειρον, νά ευρεθή ενώπιον λεπτοΰ ίστοΰ φω¬
τεινού.
Άλλ' αΰτό είναι τό ημέτερον όρατόν σύμπαν; έκεΐ δπου ν] τηλε-
σκοπική δύναμις, έκεΐ 8που ή άναπτέρωσις των τελευταίων έρευνών
καταπίπτει, ή ά'πειρος καί ατελεύτητος φύσις ΙξακολθΛθεΐ τό έργον αυ¬
τής- τό τηλεσκόπιον φέρει είς τό άπειρον καί έκεΐ έγκαταλείπει
ημάς.
Τό διάατ^μα εΤναι άπεριίριστόν οιονδήποτε καΐ εάν ηναι τό όριον
φανταζόμεθα πάντοτε ότι δυνάμεθα νά φθάσωμεν αΰτό καΐ, παρα-
τηροΰντες πέραν αυτού, πάντοτε ευρίσκομεν δΊάστημα· άν καί άδυνα-
τώμεν νά Ιννοήσωμεν τό άπειρον, έκαστος έξ ημών παραδέχεται ευ¬
κόλως τό απεριορίστου καί ΰποθέτει ότι είναι αδύνατον νά μή υπάρχη
χανταχοΰ διάστημα.
θέλομεν νά βολιδοσκοπήσωμεν τα βάθη ταυτα; άς πετάξωμεν πρός
έκεΐνα, άς φΰγωμεν έκ τής γής μετά ταχύτητος Ι'σης πρός την τοΰ
φωτός (75 χιλ. λεύγας είς έκαστον δευτερόλεπτον), άς έκσφενοΌ-
νισθώμεν κατ' ευθείαν γραμμήν πρός 'έν οιονδήποτε φωτεινόν σημείον
τοϋ οϋρανοϋ· πετώμεν επί τρία δλα ετη καί 6 μήνας χωρίς νά οθά-
σωμεν είς τόν πλησιέστερον εις ημάς ήλιον· — χωροΰμεν πρός τα
πρίσω·—έξακολουθήσωμεν επί δέκα δλα ε:η, επί 20, έπ'· 100, επί
χίλια έ'ττ; την πορείαν μετά τής αυτής ταχύτητος (75,000 λεύγας είς
έκαστον δευτερόλεπτον), Ιπί χιλίους αΐώνας, ά'νευ διακοπϊ;ς, ανευ
αναπαύσεως, εξετάσωμεν κατά την πορείαν ημών τού; νέίος ήλίους
παντός μεγέθους, τάς γονίμους κα'ι ισχυράς έστίας, άστέρας, των ο¬
ποίων τό φώς πάλλει, τάς άναριθμήτους οικογενείας των πλανητών,
τάς ποικίλας και πολλαπλάς γαίας τάς ν.ατοικουμένας ύπ": άγνώ-
στων ϊντων, πάσης μορφής, πάσης φύτεως, τους δορυφόρους μετά των
ποι/.ιλοχρίων φάσεων αυτών καί πάσας τάς οΰρανίΌυς καί άπρ:ΐ?3-
κήτους χώρας· κατοπτεΰσωμεν τα οϋράνια ταυτα έ'θνη, σπουδάϊωμεν
τα έ'ργα, την ιστορίαν αυτών, μαντεύσωμεν τα αϊσθήματα, τα ήθη,
τάς ΐξέας α^τών άλλ' άς έξακολουθήσωμεν την πορείαν ημών πρΐς-
λαμβάνοντε; χίλια αλλα ετη καί διευθυνόμενοι πάντίτε κατ' εϋθε·αν
γραμμήν άς διέλθωμεν τ:υς σωροος τούτους των ήλίων, ταυτα τα
14.
210 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
άπομεμακρυσμένα σύμπαντα, ταύτας τάς νεφελότητας τάς όμοιαζού-
αας τ:ρος ν.όνιν διεσπαρμένην, τόν Γαλαξίαν αυτόν τόν διασχιζόμενον
ί;;τ-:μάχια, τάς φοβεράς ταύτας γενεάς τάς άναγεννωμένας είς τό
άπειρον μ.ή εκπλαγώμεν εάν οί άστέρες τοΐις όποίους πλησιάζομεν,
οί άπομεμαχρυσμένοι ούτοι ήλιοι, χύνωσι πΰρινα δάχρυα, καταπί-
-τοντα είς την αιώνιον άβυσσον- εξετάσωμεν τάς κεκοιλωμένας σφαί-
ρας, τάς κατεστραμμένης γηραιάς γαίας, την αναγέννησιν των κάσμων
ακολουθήσωμεν την καταστροφήν των σύμζλεγμ.άτων άτινα ονομάζο¬
μεν άοτερισμούς· προχωροΰμεν! ιδού χίλια Ιτη άχίμη, δέκα χιλιάϊες,
εκατόν χιλιάδες διά την έρευναν ταύτην άνευ βραδότητος, άνευ πε-
ριστροοής τινος, πάντοτε κατ' ευθείαν γραμμήν, πάντοτε μετά τής
αυτής ταχύτητος, 75,000 λεύγας εις έκαστον δευτερόλεπτον υπο¬
θέσωμεν 3τ·. έπορεύθημεν επ! 1ν έκατομμύριον ετη...... ε'μεθα
είς τ; πέρας τοΰ όραιοΰ σΰμπαντος; ιϊοΰ μέλαν άπειρον τό οποίον
πρέπει νά ύπερπηδήσωμεν. . . . πλήν εκει χάτω είς τό βάθος τ:ϋοϋ-
ρανςύ νέοι άστέρες^λάμπουστν* έχσφενδονισθώμεν πρός έκείνους, πλη-
σιάζ;;λεν αϋτ:ύς· νέα έκατομμΰρια έτών, νέαι άνα·/.αλύψεις, νέοι οω-
ταυγεΐς άιτέρες, νέα σύμπαντα, νέοι /ί-ν.ο·., νέαι γενεαί, νέαι άνθρω-
πότητϊς! .. . Λοιπόν! οΰϊαμοΰ τέλος; οΰδαμοθ κεχλεισμένος ίρί-
ζων ; ουδαμοϋ θίλος; οΰδαμοΰ οΰρανος έμ.ποδ(ζων ημάς; "ανταχοΰ
ϊιάστημα, πανταχοΰ κενίν; ποΰ είμεθαλοιττίν; πό-ον δρόμον οΊετρί-
ξαμΐν!! . . . "Ω! μόνον ή ελευθέρα διάνοια έννοίΐ τον τϊλικον σκο-
πον τή; άτϊλϊυτήτου ταύτης Γ;ρϊ!ας· δ^ΟάσαΐΛεν λοιπ'ον ■?.& ; ε'ς τα
πρέθ^ρα τοΰ ά-ε!ρου ;. . . πρ*·(·ματτν.ώς ουδέ εν βήυ.α τ.ί'ζ- τα £;λ-
•κρός. ο^ϊέν όριον εύρομεν, ώς εάν έμ,είναμεν είς το αΰτϊ μερος, εί;
την αύτην θέσιν, είς τό αΰτό σημε?ον, =ς ο* άνεχωρήσαμεν την/·.~ω-
μεν την πορείαν έν. τού ~;ι.ε·Όυ έν μ έ;Λϊί·'αμεν, έπαναλάβω;Λεν την
ίίορεία/της αυτής έ·/.τάτΞως, προΐθέσωμεν αϊώνας εις αιώνα; εις τ:
άδο·.τ::ρι.κόν βιίλίςν. έςακολουθήσωμεν τήνά^^^τέλο·^ς —ρείαν πα'ν-
τοτε μετά της αύτη; τα/^τί;τ:ς άνεο άνα-α^εω;" διευθυνθώμεν καθ'
όλας τα; διευθΰντε·.; τ.ρ- τα άριττερά, ϊεξιά, έ μπρός, ϊπισθίν. 4νω,
κατω- -/.αί οταν μετά πϊριττροΐήν το-ούτων αϊώνων ά-ελ-ι-Οέντε; ή
άτ:ο/.αμόντες ζαύΐωμεν τον δρόμον ημών, ενώπιον τοΰ άτ:ε·';ου ""■>
αιωνίως άν:ιχτ:ΰ, τοΰ αιωνίως άνανεουμίνου, θέλομεν άναγνωρ'τΐ'. ότι
α!. αΐώ;ιοι πτήσεις ημών κατ' ουδέν εχρησίμευσαν είς τ'ο νά τροΐδ'.ο-
Γ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ 211
ρίσωμεν τό ελάχιστον σημείον τού διαϊτήματος, κατ' ουδέν έζροχω-
ρήσαμεν έκ τοΰ σημείου τής αναχωρήσεως ημών τό κέντρον πανταχοΰ,
ίΰδαμοΰ δέ ή περιφέρεια. . . έν τω άζείρω τούτω ι; συνδυαϊμοΐ των
ήλίων -/αι των κόσμων οί σχηματίζϊντες τό ημέτερον δρατόν σύμ-
παν αποτελούσι νήσίν τίνα μεγάλον άρχιπελάγους- έν τή οιαρτ.εία ϊ«
τής α'.ων.ότητος, ή ζωή τής τόσον ΰ-ερηφάνου ανθρωπότητος μεθ' 5-
ληςτης θρησκευτικάς καί πολιπκής ίστορίας, α-ασα ή ζωή τοΰήμετέ-
ριυ πλανήτου είναι όνειρον στιγμιαΐο·*!! . . .
"Ηδη πώς στηρίζονται είς τό διά'στητ.χ οί άνϊρίθμητοι οΰτ;· ηλ1.:·, οί
διεσπαρμένοι είς μεγάλας άπϊστάσεις ά~' αλλήλων; έ-ί τής γενι-
κής βαρύτητος'—Εκαστος ήλιος ελκϊ'. τ'ον έτερον κ*ί μέχρι τ:ύ άπεί-
ρου παίντες συγκρατοϋνται ύπείκοντες είς την αμοιβαίαν ενέργειαν α"Ιι-
τών, καί διολισθαίνουσιν εις τό αιώνιον κενόν έλκίμενοι ~ρ;ς αλλή¬
λους· ουδέν άτομον ήρεμεΐ είς τό σϋμπαν τα -ίντα κινίϋνται μετ1
έςαισίας ταχύτητος- ό δεΐνα άστήρ λ. χ. κινεΐτα·. είς την ουράν.;·*
σφαίραν μϊτά ταχύτητος Γσης τ.ρ'ος την φαινομένη·* διάμετρΐν τής Σε-
λήνης (31') είς 265 έ'τη- ό άΧλος μετά τής αυτής ταχύτητος είς
300 καί έτερος εις 400 ετη· αυται ίέ αίκινήτϊΐς γίνονται τ.τγ.χ/'.ί,
άλλ' ενεν.α τής ολιγοχρονίου ίιαρκείας τής ζωή; ήτ,ώ* -ιΐτΐ!ι:;*ΐ* '.ί
άναλλοίωτοντοΰ οΰρανοΰ, πίσχομεν δηλ. τό αϋτό, ί,τ1. καί τί Ι^ϊ,υ.ζζχ
εντο;Αΐ, τί έττοΐ.α γεννώνται την μϊτ^μίρίαν /.αί άποθτ/,τ/.ΐϋτι μίτΐ
5ύο ώρας· τό τοιούτον έντομον βαήϊ>*ατονάφαντχτΟή τ":·* ηλ1.:·* ?ύ:ν-
τα; ίι'αΰτό ή ήμέρα εΤναι αίώνιος- άλλ' εάν ά·*αλ:γ·.;9·ϋ,/.:·* ;α;--,'ζ
τϊαρελθ:·* χρονικόν ϊιάστημα, τότε θά "3ωμε·* τ?Γ/ βαθμιΐϊον 3·.αμίλ·.-
βμόν 2λων τώ·* άστϊθ'.αμώ·*· Οα ϊίω;Αί·* ~. χ. τού; έ~4 άστέρΐς ττ;;
Μ. "Αίκτϊυ ν α άπ;;Λακρυ·*θώσ·.ν άπ' άλλήλω·*, η μϊτϊ ϊχ/,;λατΐϊθώσ·.
>.ϊτ' αρχάς είς σταύρον τίνα εντός 50,000 «των, άκολίύθω; ε;; ϊρμϊ
τι καίμετά400 ή 500 αϊώνα; είς τίθλα^Λενην τινά ·{?*·>■'■*,'■ **
ίδωμεν τοϊίς τρείς βασιλείς τού 'Ωρίωνος νά ϊιαλΰϊωσι 3·.ά -ϊ'τ":; τϊ*
9ρό:καιρ:ν συ·*3υασμό·* αυτών, τού Προν.!ιωνος νά «μπέΐωϊ·. ί.%: ί χ-
ριστερός ώμος τού γίγαντος Ώρίωνος νάέςαλίΐΐθή έ·*ώ-'.ον -.'■■> Τα^-
ρ:υ, οττ'.ς προχώρει, τΐΐις τέσσαρας βοαχίονι; τ:3 -ιζ-.:υ στϊ^ρ:^ ν»
καταθέσωσι·* Ικαστος πρός τό μερίς αΰτοΐ.
Τά;κι«*ή«ις ταύτας βλέπων τις ;*.ϊν.ρ:Οεν νομ-Τί·. ότι γ·'ν;,·χ: ?;ΐ-
212 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
8έως· άλλά τί φοβεραί βολά! εΤναι αύτοι οί ήλιοι οί έκσφενοΌνιζόμενοι
εις τό άπειρον Ι! αί σφαίραι των πυροβόλων ημών παραβαλλόμεναι
κρός τάς φοβεράς ταχύτητας των αστέρων είναι χελώνα·." δ ήμέτερος
ήλιος διευθύνεται πρός τόν άστερισμόν τού Ηρακλέους, συμπαρασύρων
την Γήν, την Σελήνην καί τοΰς πλανήτας· ό ήλιος ά,λΐα (α) τού
Κενταύρου βυθίζεται πρός τόν άστερισμόν τοΰ Μ. Κυνός· ό Σείριος
άπομακρύνεται άφ'ήμών πλαγίως έ'χων ταχύτητα 700,000 λευγών
εις εκάστην ημέραν, 268 έχατομμ. είς έκαστον έ'τος καί 26 δισεκα-
τομμύρια 800 έκατομμ. εις έκαστον αϊώνα· καί έν τούτοις ά~ό τής
έ-οχής των πιιραμίδων, άπό 4,000 δηλ. Ιτών, ή λάμψις τοΰ Σειρίοι>
κατ' ουδέν ηλαττώθη 1 ό άστήρ ά'λΐα (α) τοΰ Κενταύρου έρχεται πρός
ημάς έ'χων ταχύτητα 1,382,000 λευγών εις εκάστην ημέραν, 500
έκατομμ. εις έκαστον έ'τος /.αί 50 δισεκατομμ. είς έ'καστον αΐώνα !
σφαΐρα μυδροδόλου έκσφενοΌνισδεΐσα όΊατρέχει είς έκαστον δευτερόλε¬
πτον 500 μέΐρα, καί ομως άστήρ τις τής Μ. "Αρν.του διατρέχει εις έ¬
καστον δευτερόλεπτον 300,000 μέτρων, δηλ. 600άκις περισσίτϊρο·/
ή ή σφαΐρα τοϋ μυδροβόλου.
Ενώπιον της διανοίας, ήτις διαφεύγει τα στενά δρια τοΰ διαστή-
ματος καί τοϋ χρόνου εν ω ζώμεν, 6 ουρανος Θα άπέβαλλε την σιω-
πήν, την ησυχίαν καί την άκινησίαν αύτοϋ την φαινομένη·;· άντί αστέ¬
ρων θά έ'βλεπέ τις ογκώδεις ήλίους, βαρείς, φλογερους, περικυκλου-
μένους υπό τρ'.κυμιών, στρεφομένους περί αΰτους, έκσφενδονίζοντας
πέριξ αυτών βροντάς βαρυήχους, ήλεκτρίζοντας μακρόθεν τοΐις κό-
σμους οΰς διευθύνουσιν είς τό διάστημα, τρέχοντας, άνερχομενους,
κατερχομένους, πίχτοντας, φεύγοντας, διαχυνομίνους πανταχοϋ, ρί-
«τοντας άνεμοστροβθ,ους φαντασιώδεις καί μεταϊίδοντας είς τα βα-
θύτατα τοϋ οϋρχνοΰ την ενέργειαν, την κίνησιν, την ζωήν ουδαμοΰ ό
Οα'νατος, πανταχοϋ ή κίνησις, πανταχοΰ φώς, πανταχοΰ μετασχηματι-
σμός, πανταχοΰ γιγαντώδεις δυνάμεις, πανταχοΰ τό άνεξα'ντλητίν τής
ενεργείας τής διακεχυμένης είς τό άπειρον.
"Ηδη τί είναι ή γή ; τί δέ ό ά'νθρωπος ; Ενώπιον τοΰ έκθαμβου καί
έκ-ί-ληγμένου δφθαλμ:ΰ τοΰ γηΐνου άστρονόμου τοΰ γεννηθίντο;
χΟές ινα την ακόλουθον ημέραν άποβάνγ) έντός μικράς σραίρας τής
άπολείθείση; είς την μυρμηκιάν των /.όσμων, τα ήλιακά συϊτήματ*
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 213
ΐπτανται ώς οί εκ κονιορτού άνεμοστρδδιλοι είς τό άπειρον, τό αιώ¬
νιον, τό άνευ Ιίών, ημερών, ώρών Ειάστημα.
θέαμα μέγα καί φοβερόν! βεδαιότατα άνήκομεν είς ταύτην την
δημιουργίαν, την οποίαν δεχόμεθα ή άρνούμεθα, αποτελούμεν μερίς
της φοβεράς ταύτης ίμηγύρεως" σπεύδομεν καί ήμεΐς μετά τής μι¬
κράς ημών σ?α?ρας έχούσης ταχύτητα 26,000 λίυγών είς έκαστην
δραν ή 643,000 λευγών είς έκαστην ημέραν, καί ένω συγχρόνως ή
Σελήνη στρέφετ»·. περί ημάς, τοΰς όποίους συνοδεύει ή Άφροδίτη, ό
Άρης, Ό Ζεύ'ς- δ ήλιος σύρει ημάς πρός τους άστέρας τοΰ Ηρα¬
κλέους κ*θ'8ν χρόνον αϋτός ό Γα)αξίας, τοΰ όποίου ελάχιστον μέοος
είναι ό ήμέτερος ήλιος, μεταμορφουται καί μετασχηματίζεται· αυτή η
δπαρξ-.ς ημών καταδικάζει ημάς είς τό αμετάβλητον πεπρωμένον τ=ϋ
νά είμεθα συνδυασμένοι μετά τής διηνεκοΰς κινήσεως των πραγμά-
των τό νά κατοικώμεν είς την γήν, ή είς τίνα πλανήτην τοϋ ΣειριΌυ,
ή εις την νεφελότητατοΰ Ώρίωνος, τουτο είναι τό αΰτό· είμεθα είς τϊν
ουρανόν, εις τό άπειρον, είς την αίωνιότητα -/.αί Βέν θά ^έλθωμεν
Τίτε. "Ω ! βεβαίως, ή ά—ρονομία είναι ή μόνη έπιστήμη ήτις συγκι-
νεΐ ήμ,ας- αυτή είναι σοβαρά, έ*ιυληκτ·.κή· πόσον είναι ώραία! 4κβΙο·ι
μαγευτικήν θέαμα! όποία μεγαλοπρεπεία! αυτή ρίπτει ενώπιον ημών
τοϋ'ς άδάμαντας καί τους σπινθηροβολοΰντας πολυτίμους λίθίυς' ή
ίΐοικιλία άμιλλάται πρός τϊν πλούτον, καί ή ώραία καί συμπαθητικη
6έα διά νά μή έκθαμδώση τους άδυνάτους οφθαλμούς ημών κρύπτεται
εντός τού ήσΰχου καί γαλανοΰ οΰρανοΰ· πραγματικώς δι' ημάς τ3 παν
είναι ήσυχον καί σιωττηλόν ή ν.ίνησις τής γής είναι ομαλωτέρα κα·.
αυτής τής" κινήσεως τής γονδίλας τής όλισθαινούσης επι τη; ,νη-
τιν,ή; θαλάσσης· ουδείς ποτε ησθάνθη αυτήν, οΰϊέ θέλει -ότε α«0«0ν
οΐήλιοι είναι τόσον μακράν ά?' ημών, ώστε ?αίνονται εις ημάς ω,
άστέρες- είμεθα τόσον ^ρο, ώ'τε είς τϊν γή/νον φωλεϊν ημών .υ-
νάμεθα νά -Λθΐμ.ώμεθα καί νά ίνειρ^ολώμεν άφέβω;, ως ο μ^τ,.-
νιλος Ό χοι,κτόμενος έντας άνθους τινός- ή μαργαρωϊης ο?=«, -■>-
δ^αώς 2λκε. τ=ν κ5ραυνόν ουδέ πρ^αλεϊ τάς τρικυμιας- η κυ^-
χρ
214 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
γηΐνη, ή ταπεινή ν.α! μΐτριίΐρων φύσις, ή συγχινοΰσα ημάς διά τής
θείας αυτής άρμονίας" εις ώραν καθ' ήν ή μυστηριώϊης νΐιξ εξα-λοΰ-
ται είς τόν ουρανόν, δ—οί* μυριάϊες φώτων θέλγουσι τα α'.θέρια 'ύψη,
ημείς νομίζομεν ότι οί άττέρες, αί καλλονα! τοΰ οΰρανοΰ, κοιμώνται
μειδιώντες είς την χλιαράν ήίυπάθειαν των άνατολιχών νυχτών.
Ν. Δ. Κασεανλρετσ.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
215
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 1 Μ ΤΗ ΑΓΙ1 ΓΡΑΦΗ.
Την έδδόμην ημέραν χατίκαυσεν ό θεός άπό των ίργων αυτβϊ,
άγιάσας αυτήν. β
Άναέπτάήσαντάκαθαραζώα, όπερ ϊλ.6εν όΝώεέν τη κι=ωτω.
Τόν εδξομΐν μήνα άπό τοΰ κατακλυσμοϋ έκάθι«ν ή κιδωτος εις το
ϊρος τής 'Αρμενίας Άραράτ.
Έπτά ημέρας μετ* τόν κόρακα ό Νώε έ'στειλε την περιστεραν χ»
τουτο έπραξε τρίς άνα έπτά ημέρας.
Έ-τά ήσαν αί υπό τού θεοϋ τω Νώε δίθεΐΐαι έντολαι.
Έ-τά ί— έϊ9ύλευ«ν 5 Ία*ώ6 τω πενθεοω αότοθ Αά6« χίριν
τής Λείας καί άλλα έτττα χάριν της Ραχήλ.
Έ-τά δαμάλεις είδε καθ1 ϋπνίυς ό Φαραώ καί έπτά σταχυς.
Έ-ΐά έτών ευθήνια εγένετο εν πά«ι τη γή τής Αιγυπτου, ως και
ά'λλα έπτά διήρκεσε·.» ό λιμός. ^ . ^
Έ-τά ήμίρας έώρτα-εν ό ΖΛίμών τί έγκαίνια τού ν»ι> τη. -^
ΘεούΣο?ίας.
Έπτά οΐους έσχεν ό πολύτλας Ίώ6.
Έι-» ημέρας έκάθισαν παρά τω Ίώ5 οί τρείς αυτού φίλοι 1>>-
?άζ, Βαλϊάϊ καϊ Σω?άρ, παραμυθούμενοι αυτόν.
Έπτάήμ=?ας εθρήνουν οί Ισραηλιται τοΙ,ς«5«βνή«!ν:»ς αΛι-
νεϊς αυτών. , , . _- ;__
Έ-τά ήσαν τα κυριώτερα ε"5η της θείας λατρειας επ·. ^ —
νής των πατριαρχών. . , „.
Έ.τά ημέρας διετέλε,εν ή Μαριάμ, άδελ^τ- Μω^ω,, „«
τής τ:αοεμβολής. τιμωρηβεΐΐα παρά Κυρίου δια λεπρας
.γ. '. * · ο ' -ν Λνδ^τσαν ό Βΐλάκ και Βαλααμ πϊρ*
Έ-τά ήσαν ο; βωμοι ου, ω/.-ο-μησ*ν ^
την στήλην τού Βάαλ.
216
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Έπτά λύχνους εΤχεν ή χρυσή των Ισραηλιτών λυχνία.
Έπτά ημέρας διέμενον έν τή αΰλη τής Σκηνής οί μέλλοντες Ίε-
ρατείειν.
Επι» ημέρας ώφειλε νά άριθμΐ} τουλάχιστον τό προσφερόμενον
ίερε'ον.
Έ-τάκις έρραντίζετο διά τοϋ δαν,τΰλου άπό τοΰ αΤματος τής θυ¬
σίας τό ιερόν τής Σκηνής.
Έ έδδίμη νουμηνία ήτο άφιερωμένη πρός ανάπαυσιν, ώς καΐ παν
εβίομον έ'τος, τό λεγόμενον Σαβδατικόν.
Επτάκις ό άρχιερευς έρράντιζε τό ίλαστήριον διά τοΰ α'ίματος της
θυσίας.
Έπτά ημέρας διήρκει ή έορτή των άζΰμων, ήτοι τό Πάσχα.
Έπτά ημέρας έωρτάζίτο ή έορτή τής σκηνοπηγίας καί πάντοτε
κατά τόν εβόομον μήνα Τίσρι.
Έ-τάίερεϊς έίάσταζον την Κιβωτόν τής Διαθήκης ΐιερί τα τείχη
τής Ίερ-.χώ.
Επτά ήσαν έπίσης οί κρατοόντες τάς σάλχιγγα;.
Έπτά ημέρας περιήλθον την πόλιν.
Εζτα'κις την έβϊίμην ημέραν περιελθίντες την πόλιν, έκυρίευσα·/
αυτήν, καταπεσόντων των τεΐνών.
Επτάκις άνέρχεται τό Καρμήλιον όρος τό παιδάρυν τού βασιλέως
'Α/.ααί, Ετε μόλις φέρει την χερ! τής βροχής αγγελίαν, κατίκιν τής
τριετοΰς άνομδρίας, γενομένας τη πρΐσευχη τοϋ προφήτου Ήλιού.
Έ—;ά χιλιάδες ήσαν οί μή κλίναντες γόνυ τω Βάαλ έν τω Ίσραήλ.
Έπτά χιλιάδες ήσαν οί στρατιώται τοϋ 'Αχαάδ, οί νικήσαντες τόν
βασιλϊ* τής Συρίας Βενχαδάδ τόν Β'.
Έ-τάκις κατ' εντολήν τίΰ Έλισσαίου, ό άρχιστράτηγος τού βασι¬
λέως τή; Συρίας Να-μάν λο,ιΐθείς έν τω Ίορδάνη εΛαθαρίσθη ά-ό
της •/.ατεχούσης αυτόν λέπρας.
Έ-τά έ'τη ετιμωρήθη ό Ναδουχοδονόσορ παρά θ«ΰ ε;ε·/.εν της
ίιπερηφανίας τού.
Δ.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
217
II
ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΠΡΙΣ
ΤΗΣ ΤϋϋΓ Α.ΕΙ?ΟΓΕΟΙ»ί1Ν· ΕΦΕΥΓΕΣΕΟΕ-
(Έκ των τοΰ Οαΐηίΐΐβ Κΐίτηιηαποη.)
Ακριβώς κατά τό έ'τος τουτο αίών δλόκληρος συμπληρούται, άιρ'
ότου τό πρώτον άεροπίρον άνυψώθη είς τοΰς αιθέρας. Οί Παρίϊ'.οι, ή
Γαλλία, πάντα σχεδόν τ* χράτη την Ινδοξον ταύτην ίκατοντχετηρίϊχ
δι' έορτών πάνδημον έώρτασαν. Κα: ήμίΐς μή έπιλαβέμϊνοι τής χρο-
νολογίας ταύτης θ' άναπολήΐωμεν τοίς ήμετέροις άναγνώϊταις τα
λαμπρά πρωτόλεια τής άεροπορίας ν.α'ι Ο' αναφέρωμεν τό Ιστορικόν
τής οωτβυγοΰς ταύτης ανακαλύψεως.
Οί άδελφοί Μογγολφιέροι έν τοίς έν ΑηηοΠίΐν' χαρτβυργείοις αυ¬
τών διά πλείστων χειραμάτων Ιτοιμίσαντες έαυτΐΐς θεωρητι/.ώς τε
•/.αί πρακτιχώς πλήρη την επιτυχίαν, ήμέρα τ:έ;ο.πτϊ) 5 Ίο^νί:ι^ 1783,
ενώπιον άπείρου πλήθους θεατών ν.α'ι πρός μεγίϊτην εχπληςιν αυτών
άνύψωΐαν σφαίραν πίρι^ερείας 110 ποδών καί χωρητικότητος 22,000
χυβικών χιδών είς υψος περίπου 1000 οργυιών.
Ή άτμ.ίσφα'.ρα ήτο ήσυχος· 5 άνεμος ήτο νότιος· εβρεχε. Ή άερ;-
πΐρική μηχανή, άνυψωβε'ίσα όριζοντίως πως μέχρι ΰψους 1200 τ.ί~
ρίπου δργο'.ών, έ'μ.ίΐνΐ δέκα ώς έ'γγιστα λε-τα έν τω άερι κ*, είτα,
συμπτυχθεΐσα, νατήλθε λίαν έλχφρώς επί αμπέλου.
Ήτο πείραμα άπλοΰν α>α -λαί έςαίϊΐον. Άπ' αϊώνων ήϊη πίλλοί
δια ζτερύ ^ων καί δι' άλεξιπτώτων ίπειράθηϊαν ν' άνέλθωσ'.ν είς τίυς
αιθέρας, άλλ' άπαντες έν γένει την τύχην το5 Ίκάρου ΰ-έ~Γ,σαν.
218 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Διηγοΰνται δτι θεώμενός ποτε ό Ίω-ήφ Μογγολφιέρος έν δωματίω
ξενοδοχείον τινός τής πόλεως Ανΐ^ηοπ χαλκογραφίαν, παριστώσαν
τό φρούριον τής Γιβραλτάρης καί άναμιμνησκόμ.ΐνος των μέσων, όπερ
μετεχειρί-θησαν πρός αλωσιν τής περιφήμου ταύτης θέσεως, καί ά-
γανακτών δτι οΰτε διά Θαλάσσης οίίτε διά ξηρας ήτο δυνατή ή κατα'-
ληψις τοΰ φρουρίου, άνέκραξε: «Δύναται τις νά καταλάδη τό φρού¬
ριον τουτο διά τοΰ αέρος,» '/.αί καθίσας παρά την έστίαν έρρέμβαζεν.
Ό καπνός τής έστίας έ'φευγε πρό των όφθαλμ.ώ ν αυτού διά των σωλή-
νων. Ό Ιωσήφ ένηαχολεΐτο περί την φυσικήν. Έγίνωσκεν ότι ό θερμϊς
άήρ είναι έλαφρότερος τοΰ άτμοσφαιρικοΰ. Ά-οτέλεσμα των ρεμδα-
σμών καί των σκέψεων αίιτοΰ ΰττήρξεν ή εφεύρεσίς τής ^εωρ'.ας τοΰ
άεροπόροΐ). Βεβαιοΰσιν δτι ό Ιωσήφ Μογγολφιέρος έν τω αμα κατε-
σκεΰασεν έξ ΰίάσματος μεταξωτοΰ σφαίραν, έπλήρωσεν αυτήν θϊρ-
μοΰ αέρος κα! ε'ϊεν αυτήν άνυψουμένην άμέσως πρός την οροφήν τοΰ
δωματίου. Οΰταΐ διά πειράματος την τής θεωρίας αλήθειαν άποδείξας
έ'γραψε τώ άδελφω αΰτοΰ Στεφάνω είς Αηηοΐΐ£ΐν: ((Έτοίμασον υφα-
» σμα μετάξινον καί σχοινία· θά σέ καταστήσω κοινωνόν καί θεατήν
» εφευρέσεως έπληκτικωτάτης.» Δέν ειχε παρέλθει πολύς καιρός καί
είδομεν ότι σφαΐρά τις άνϋψώθη έν Απηοπ&7 είς οϋρανοΰς.
Ή πρώτη αυτή σφαΐρα, ή άνά τάς οΰρανίους έκτοίσεις άνυψωθεϊτα,
δέν ειχε μεθ' έαϋτής ουτβ σκαφίοιον οϊίτε επιβάτας, καί ί'σως οΰδ1 αϋ-
τός ό Μογγολφιέρος ήλπιζεν ότι ή εφεύρεσίς αΰτοΰ θά έφηρμο'ζετό
ποτε επί τής άερίπορίας. 'Αλλ' ή πρώ:η α'ύτη άναβασις ήτο σπινθήρ,
δι' ου οί πάντες υπ' ενθουσιασμόν κατελήφθησαν. Ή φήμ.η, ώς άστρα-
πη, δ'.εσάλπισε τό γεγΐνός, καί τοΰς σοφοίις πάντας, καί τοϋς φίλους
χάντας τή; έπιστήμης καί της -ροάδου κατεκυρίευσε ζήλος άπερίγρα-
πτος, καί ένησχολοΰντο πάντες 'ινα την εφεύρεσιν ταύτην προαγάγωσι
καί χρησιμοποιήσας.
Τή 27 Αϋγούστου, 83 δηλαδή ημέρας μετά τό έν Αηηοη&ν πεί-
ραμα, σφαΐρα περιφερείας 38 ποδών -/.αί χωρητικότητος 943 κυβικών
ποδών, πληρωθεϊσα ύδρογόνου (πρό εξ ήδη έτών άνακαλυφθέντος) άνυ-
ψώθη έν τω έν Παρισίοις πεϊίω τοΰ Άρεως πρό των ομμάτων μυριά-
οων θεατών εί; δψος 488 οργυιών, διεζέρασε την Ικθάμβως θεωμέ-
νην πρωτεύουσαν, ήφανίσθη έν μέσω των νεφών, άψηφώτα τής βρο-
χής, κα! έπεσεν είς την /.ωμόπολιν 6οηβ886, παρά τους Παρισίους,
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 219
6-ου οί χωρικοι, έπτοημένοι, ωρμησαν έπ' αυτής, διεπέρασαν αυτήν
δια δικράνων, τή* έμαστίγωσαν καίδέσαντες αύτην είς την ουράν ίπ¬
που την χχτεκερμάτισαν.
Τό άεροπάρον τουτο είχε κατασκευασθή υπό Καρόλου τινός, νεα-
ροΰ καθηγητού της φυσιχής, βοηθουμένου υπό των άδελφών ΚοοβΓΐ,
Τοϋ βασιλέως Λουδοβίκου ΙΣΤ' καί τής βασιλίσσης Μαρίας Άν-
τωνιέττης έ/.φρασάντων την επιθυμίαν αυτών, όπως γίνωνται αυτό¬
πται μάρτυρες άναλήψεώς τινος άεροπόρου, οί άδ-;λ?οί Μογγολφιέροι
μετεκόμισανεΐς Βερσαλλία;, έντϊς τής αΰλης το5 άναχτόρου, λαμπρόν
άεροπόρον 57 ποδών "υψους επί διαμέτρου 41 ποΒών, κβμψβτατον,
ν.υανόχρουν καί χρυκ,χίσμητον. Ή δοκιμή εγένετο τή 19 Σεπτεμ-
βρίου ενώπιον έκατοντάδων προσκε·/.λημένων καί χιλιάδων περιεργων.
'Ανήρτησαν είς την άεροστ»τικήν σφαίραν κλωδίον, περιέχον πρί-
βατον, άλέ·/.τορα -/.αί νησσαν. Δοθέντος τοΰ σημείον υπό τού βασιλέως,
τό άβρο-όρον άν,ψώθη μέχρις 'ύψους 280 ίργυιών καί είτα κάτωθεν
είςτόδάσος ναπ0Γβ530Π. Έσπευσαν πάντες πλησίον τής αεροπορου
νηίς. Είδον ότι τίσον ησύχως κατηλθε, ώατε, εάν δϊοιπίρους άν^οι»
εις τους αιθέρας, έν τΫ) καθόΒω ο3τοι ουδένα κίνδυνον δ-έτ?ίχ:ν. ^ Η
νήσσα οΜέν είχε πάθί'ι, τό χρόβατον μ5τα την χάθίίβν εξηκολουθεί
τρώγον τόν έν τω κλωβίω χόρτον. _ __ __
Τό ανθρώπινον" πνεθμα ουδέποτε έσταμάτησεν επί τής οδθϋ της
αγούσης είς την λύσιν -9βλήμ«ός τινος. Ή γένιμος γα^λικη ίι«-
νο,α εΤ/εν ήδη μεταίΛει είς &>* άέριον τό κλωβίον των Β5ρ«/.λ«ων.
Οί π,ιηταί έϊίϊοντο είς όνειροπολήσεις. Οί μ»βηι«τικοι υπελογ'.ζον.
Ό χίσμοςδιηρωτίτο: διατί την ΖΑ των αΐθέρων ίϊοιποραν να μη
οοκιμάση νά αναλάβη αυτός οίτΐς ό άνθρωπος; ^ _
Επιχείρησις τοσούτον νέα απήτει θάρρος μέγιστον, ».ίν. ο τ.^
τολμητί^ ό άναλαμβίνο,ν την άεροπορίαν θα ένεπι5τεύετ5_ εα^τ:ν εις
τό άγνωστον των οΐρανίων έκτάσεων. Τέλος ά«?ασίΛη υ« *■> Λου¬
δοβίκου ΙΣΤ' ινα ϊύο είς θάνατον κατ*5ικασθέντες επιβω« '^ ~Ρ-
πόρου πλϊΐαρίου. , .
Επί τή .34,* ταύτη εν των ^ της έ,ε.ρέ,εως ™^>£[
πνευμάτων, 5 νέος ΡΠαίΓβ ά68 ΚοζίβΓβ, 'ος επεθ,,,ι βι«
νάα^θηεϊς ούρανο,ς, 4,έ«ρ»ξ.: « Πως! «^ «ϊ^
**™ θά ενωσι πρωτοι την δόξαν τής είς ου?ανους
220 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Ουχί. Δέν δύναται ν ά γίνη τουτο" ΐΰΐίτπτί θά γίνη.» Έξώρκισε, χα-
ρεκάλεσε, καθικέτευσε, ενήργησε διά μυρίων ΐσων μέσων, άνεστάτωσε
την τε πόλιν ν.αί την αΰλήν, άπετάθη είς πρόσωπα τα μάλα έν βερσαλ-
λίαις ίσχύοντα, άζετάθη -ρός την δούκισσαν Ροΐϊ^παο, τρόπον των
βασιλο-αίδων καί μεγάλην ί-ψροτιΊ έχουσαν επί τού οεύματος τού
Λουδίβίκου. Ή δ;ύ·/.ισσα ένθίρμως ύπερήσπισε την ίοέαν τίϋ ΡΠβ,ίΓΘ.
Τέλος ό βασιλείς συγκατένειισε, ευρέθη δέ καί συνοδίτης τω ΡίΙ&ΐΓθ
ό μαρκήσιο; ά'Ατ/Ιαΐιά'βδ, έπιμόνως ζητήσας καί μετά χαρϋς δεξχ—
μενος νά συνίΒο'.-ίρήση μ=τ' αΰτοΰ.
Οί πλησίον των Παρισίων κείμΐνΐι κήποι τής 'Αλάλου («Ιβ Ιά
ΜαβΙΐβ) υπήρξαν τό θέατρον τής πρώτης ταύτης άερείου όδοιπορίας.
Έντός πλοιαρίου, άνηρτημένου είς σφαίραν λαμπρώς έστολισμ.ένην δι'
εικόνος τΐϋ ηλίου κα! διά βασιλικών σημάτων, έχουσαν υψος 70 πΐοών,
διάμετρον 46 ποοών κχ: χωρητικίτητα 00,000 χυβικών ποΒών, πλήρη
αέρος θίρμοϋ, άφέντες την γήν τα πρώτον ήδη τή 21 Όζ,τωβρίου
1783 τή ^ρώτη ώρα μετά μεσημβρίαν άνελήφθησαν είς τοίις άέρας.
Έλαΐρίς έ'-νεεν ί ά'νεμΐς. Ό οΰρανός ήτο α"θρ'.3ς· νέφη τινά μόνον
άτμώδη ~εριίπταντο έν τη άτμΐσφαίρα. Τό άεροπόρον ΰψωθέν μεγαλο¬
πρεπώς μέχρι τριών χιλιάδων ποδών ύψΐυς, ϊιαπεράσαν τοΰς Παρισίους,
κατήλθε πλησίον μύλου τινός έν ΜοηίΐΌΐι^θ. Τή έσπέρα τερί την
πέμπτην ώραν έστάλη τό πρακτικόν τήςάναλήψεως εϊςτόν πύργΐν τής
Άλάλου. Τό πρακτικόν τουτο ν^το ύπογεγραμμένον καί υπό τοΰ Βενιαμιν
Φραγκλίνίυ, όστις, ερωτηθείς περί τής ώφελιμέτητος τής νέας
εφευρέσεως, άπεκρίνατο μΐθ'άπλότητος: «Εγεννήθη ημίνκαιδίον.»
Άλλ'ίίμοι! ό ~ρώτος άεροναύτης έ-έπρωτο νά ηνε καί Ό ζρώτος
μίρτιις τής άϊρΐπορίας. Μετά δύο ϋνη τή 15 Ίουνίου 1785 ά~οπί'.-
ραθίίς ί Ρϋαίΐ'β άβδ ΚοζϊθΓδ νά διέλθη οι' άεροπόρου Ι·/, τής Γαλλίας
είς την Αγγλίαν οικτρώς ά-έτυχε, τό άεροπόρον αυτού κατεκάη, κ*ί
ί τ5λμι;τίας κατ»-/.ρημν.σθεϊς εις τάς ά/.τάς τής θαλάσσης παρά την
Βοιιΐθ^ιΐθ απέθανε, μόλ'.ς τό 29 ετος τής ήλικίας αΰτοϋ αγων. Μετά
οκ:ώ ημέρας ή·/ολούθί·. αυτόν είς τόν τβφον ή νεαρά αϋτΐί μνηστή.
Επί τηθέα της άναλήψεως ταύτης ένθουσιασμός ά-ερίγραπτος κα¬
τέλαβε πά/τας. Ένίμιζον πάντες δτι -/.«τέκτησαν τόν ουρανόν. Έν τή
ίστορί» της άνθρωζΟΓθτΐς οΰξέτςοτί οΰϊεμία ανακάλυψιν επί τ:ΐούτον
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ!
221
έπευφημήθη. Τό ανθρώπινον πνεθμ,α και τό ανθρώπινον θάρρος οΰδέ-
ποτε εθριάμβευσαν επί τοσούτον.
Τού λοιποί ειχε πλέον καταστή ό ά'νθρωπος κύρ'.ίς τής φύσεως ίτ.ί-
σης. Άφ' ου ύπεδούλωσε τό γήινον εδαφος, άφ' ου υποπεδίον των νηών
αυτού κατέστησε τα άφροστεφή κύματα των ώκεανών, νυν εφαίνετο δτι
καί την κ.ατάκτησιν των ούρανίων έκτάσεων εποιήσατο. Αί τ;ΰ ά-είρου
θύραι ήνεωγησαν συντριβεΐσαι πρό της τόλμης τού θνητοϋ. Ουδείς ου¬
δέποτε, ουτε βασιλεύς, οΰτϊ δορυκτήτωρ, οΐίτε κυβερνήτη;, οΰτε £>ή-
τωρ, οΰτΐ ν.αλλιτέχνης ομοίαν ταύτη επιτυχίαν έσχεν. "Ως τι ά'ττρον
άκτινοβόλον έν τω άχανεϊ τοϋ οΰρανοΰ ελαμπεν ήδη ΰπερηφάνως καί
τό ανθρώπινον θάρρος.
Καθ' δν καιρόν οί τολμηροί ημών άεροναϋτα'. ένησχολοΰντο είς τάς
προπαρασκευάς τής δι' άεροπόρου πλήρους θερμοθ αέρος τ.ρώτης άε-
ροδρομίας, ό Κάρολος ·/.«! οί άδελφοί ΚοΤοβΐ'Ι; ητοίμαζον ανάληψιν 2ι'
άεροπόρου πλήρους ΰδρογόνου. Τή 1 Δεκεμβριού συνηθροίσθησαν ά¬
παντες οί κάτοικοι των Παρισίων παρα τό Κεραμειν.όν. Τό χλήθος έ-
πλήρου κατά γράμμα τόν κήπον, τους πλησίον ίρόμ-ους, τας γεφΰρας,
τους εξώστας, τάς θυρίδας ν.αί τάς στέγας. Όπίυ καί αν έ'στρεΐέ τις τό
βλέμμα, δέν έ'ίλεπεν άλλ' ή χεφαλζς. Περιέμενον πάντες άναΐ::μό-
νως την τοϋ άεροτίόρου ανύψωσιν.
Άλλ' ήδη τό πλήθος είς 8ύο άντίκαλα στρατό-εδα εΐχε δ'.αιρίθή'
είς βίλους των Μογγολφιέρων καί είς φίλουςτοΰ καθηγητού Κ αρόλου.
Άντήλλ*σσ:ν υβρείς καί απειλάς κα; περί μεσημβρίαν φήμη διέτρεχεν
' δτι στάσις τις Ιμελλε νά έκραγη, καί ότι ό βασιλεύς άνθίστατο είς
τηνάνύψωΐιν τού άεροπόρου, πεπληρωμένου δι'εΰ^λέκτου άέρ:ς.
Ό Κάρολος τρέχει πρός τόν υπουργόν Βΐ'βίβιιΐΐ καί π:ιεΐται αύτω
την παρατήρησιν ότι ό βασιλεύς δύναται νά διαθέση τα τής ζωής, ουχί
δέ καί τα τής τιμής αυτού.
Τέλίς άντηχεϊ ό την ανύψωσιν προαναγγέλλων κανονιοβολισμίς. Ό
Κάρί7,5ς, καθ' ήν στιγμήν άνεχώρΐΐ πρός τα οΰράνια, πλησιάζει τ^
Στεφάνω Μογγολ^ιίρω -/.αί έγχε-.ρίζων α^τω μι/.ράί τίνα ;:αΐρα/, τω
λέγει: «Είς σέ άπέκειτί νϋπ52ϊίς-/·(ς τ,φ την εις Γ·^ρλ·/^^; α·,·ιυ-
σαν.» Το πλήθος κρο«ΐ τάς χείρας ένθΐυΐιωδώς. Δ·.χ:ε>;ει τώ/χει¬
ρών τού Στεφάνου ή σιραϊρα κα! άνυψοϋται, άνΐιψυται 5μα ζρ:ς τ:υ;
αιθέρας ·Ααί τό άεροπόρον τού Κβρόλίυ, άί'.κνε'ΐτα·. εί; ύψ:ς 300 ςρ-
222
ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟΝ
γυιών -/.αί ϊιελθόν έν διαστήματ·. ϊΰο ώρών πολλάς πόλεις, κωμοπό-
λεις καί χωρία, κατέρχετα·. είς Νβί,ΐθδ, πίλιν απέχουσαν των Παρι-
ίίων έννέα λεύγας. Ό 5ίί»ς τής Σάρτρης άπό όυτήρος τρέχων έν συνο-
δία πλείστων εΰγενών αφικνείται, ίνα δίςιω6τ( τοΰς έκ των οϋρανών
κατερχομένίυς. Έξέρχεται ό ΚοΤοθγτ τής άΐροπόρου νηός, ό Κάρολίς
5μω; έκ ϊευτέρου ανυψούται. Το άεροπέρον ά-αλλαγέν ερματος δςτι
βέλος σχίζει τόν άΐρα, φθάνε·. μέχρις ΰψ:υς 1500 οργοιών, βλέπει
τον ούοντα "Ηλιον καί την έντ':; των νεΐών άνατέλλουσαν Σελήνην
■/.αι μετα ήμίίειαν ώραν κατέρχεται πλησίον τοϋ δ2σ:υς τ;3 ΤθΙΙΓ-
Άλλ' ή οευτίρα όδοικορία ώρισεν ακριβώς την εποχήν τής άερο-
πορίας. Ό Καρ;λος ώργάνωσε τϊν ίπλυμόν, τάς άπ:σκ=υάς τοϋ άε-
ροπόρου, οΤϊ; χαί σήμερον βλέπομεν. Ουδέν σχεδόν χρΐσϊτέθη είς ταύ¬
τας έν δ'.αττήΐΑατι έκατίνταετηρίδος ολοκλήρου. Τό άεροπίρίν παν
ΐ,τι ειχε τίτε, 'Λ:/ έπ'.στΐμίοα, ερμα, πτερύγ'.α πρός Β'.ασταλήν κτλ.
ταύτα εχει ν.αΐ νυν.
"Εκτοτε γεν.κή μΐθη κατέλαβϊ -άσας τάς τάςεις της κΐινωνιας.
ΕϋγενεΤς, πρίγκηπες και σοΰκες επεθύμουν ν' άνέλθωσιν εις τοϋς άέ-
ρας. Δέσποινα·, ΰψη/,ής περιωπης έπ'. ημέρΆν όλην εντϊς άερβπόρου έ¬
μειναν είς τϊν αιθέρα, έκτεθειμενα·. είς την βροχήν, μηδίλως φειδί-
μενα·. των πλου-ίων καί πολυτελών αΐιτών ένδυμάτων. Καί ό Ιωσήφ
Μογγολφ'.έρ:ς έν συνοϊια τ;ϊ άτρομ,ήτου ΡΪΙαίΓβ τη 19 Ίανουαρίου
1784 άνυψώθ/; εν Λυών. Τρις ηξη μέχρι τίτε ό άνβρω-ος άνήρχετο
έν άεροπόρω είς ίΰρανοΰς. Πρώτον έν των ν.ή-ων τής Άλάλβυ, δεύ¬
τερον έν τω Κεραμεικω καί τρίτΐν έκ τής Λυών.
Κχ! νυν τ. σφαίραι των άεροναυτών -Αατασκευάζίντα·. χ.ατά τό σνέ-
δ'.ίν έκείνης, δι' ής ό Κάρολος ανήλθεν ε·; τα ΰψη τό 1783. Ώς
τί τε, ν.τά νυν εντός δικτΰϊυ περικλείουσι την σφΐϊρα; καί άναρτώσιν
αύτη τόσκα;ί:ν, θέλοντες ναΰψωθώϊΐν ά-αλλάσονταί "3 Ιρματοί, θέ¬
λοντες νά κατέλθωσιν άνοίγουΐιν επιστομίδα, δ'.'ης ε/.ν.εν;ϋται τό άέ-
ριον, καί θέλοντες νά μετρώσι τό 5ψ:ς Ιν ω ευρίσκ;ντα·. -ρΐττρέχου-
σιν είς τΪ3 βαρόμετρον.
'Αλλά τό πρόβλημα της ϊιευθίνΐεω; τώ/ άερ^-έρων μένει εισέτι
3)>υτβν. Χάρις ταίς τελευταίαις ήλε/,τρ'./,αΤς άνα/.ϊλύψίσιν ΰπάρχε·.
—θανότης επιτυχίας. Τ:ΰ -ρς!λήματ;ς 5έ τ:ύ::ϋ 5-αξ λυΐμένου, οί
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! 223
μεταγενέστερον, ημών Οά ίδωσι την ατμόσφαιραν δικχιζομένην καθ1
απάσας τας διεύθυνσις ϋ-ό νηών άεροπόριον.
Ό ΙΗ' αϊών πνέων τα /^οίαθια εγίνετο Οεατής της πρώτης πρός
τοϋς αιθέρας άναλαμβανομένης αγαίρΆς. Ελπίσωμεν ότι ό Ιθ' αίών
άποθνήσκων θά "δή τό μέγα πρόίλημα τής διευθύνσεως των άεροπό-
ρων λυίμενον καί την τΐλείαν έπομένως κατάκτησιν των αίθέρων.
Ι. Ι. Πολ.υβιοσ:.
224
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Σ3ΓΓ-
ΚΟΝΣΤΑΝΜΟΗΟΑΕΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ ΟΘΟΜΑΝΙΚΑΙ.
Πηγαι: β. ΤΟϋΕΚΙΝΙ. Ι,ϋίθΓίΐΙιΐΓα ΤιΐΓθΙιββοα (έν Ένετία 1787.
3 Τό>. 8ον) Τόμ. Β' σ. 29—201. — .Γ. ν. ΗΑΜΜΕΚ. αοΐΐδΐαηΐίηο-
ροϋ8 υ. άβτ Βο·3ρθΓθ5 (έν Πε'στη 1522. 2 Το'ιχ· δόν) Τόμ. Α' σ. ΧΓ.,11

XI, VI,
518—526. — ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΪ*, πατριάρχου ΚΠ. Ή Κων¬
σταντίνος (έν ΚΠ. 1844. 8ον) α. 123—4, 130.—Ε. ΜΙΧ,Ι,ΕΚ. Οαία-
Ιο^ιΐθ αβΒ Μ88 Ογθο8 άβ ΓΕβοιΐΓΪαΙ (έν Παρισίοις, 1848. 4ον) α.
VI—
VIII.—
Σ. ΒΪΖΑΝΤΙΟΓ. ΊΙ ΚΠ. (έν Αθήναις 1851. 3 Τόμ. 4ον) Τόμ. Α,'
σ. 134, 135.—ΣΕΙΛ ΑΛΗ. Κηπος των τε[ΐ.ενών (τουρχιστί). έν ΚΠ. 1864.
2 Τό>. 8ον — Α. ΠΑΛΑΙΟΑΟΓΟν. Ημερολόγιον της 'Ανατολης (έν ΚΠ.
1883. 12ον) σ. 84, 85, 86.—ΣΕΛΗΜ ΣΑΠΙΤ. Κατάλογος της βιβλιοθη"χη;
Χααιδιγε (τουρ/ιστί). έν ΚΠ. 1883. 4ον.
Ότε ή Α. Α. Μ. δ σεβαστϊς ημών άναξ ηϋδόκησεν, έν τί) φιλο-
προίδω Αυτού μερίμνη πρός διάδοσιν των φώτων κατά την άχανή ΑΙι-
τοΰ Αυτοκρατορίαν, Ίνα ιδρύση την των Ώραίων Τεχνών Ακαδημίαν,
έ'νθα έλευθερίως διδάσ/.ονται μουσοΛμίνοι μετ» χριστιανών, έπίκαιρος
εκρίθη ή εν οθωμανικω περιοδικω ι δημοσίευσις τής ίστοβικής προ-
εισαγωγής, τ5;ς εξαχθείσης μέν έκ τοϋ ϋπομνήματος, τοΰ υποβληθέντος
τί; 28 Μαρτίου 1870 τω μ*καρίτ] πρωθυπουργω 'Ααλη Πασά περΐ
σοστάσεως έν Κωνσταντινοπόλει τοιαύ—ς τι/ίς σχολής, τήςάφορώσης
5έ την ζαρ' Όθωμανοΐς καί Άραψι κΛλ'έργειαν τής τετρακτύος των
Ώραίων Τεχνών, ήτοι ζωγραΐαης, γλυπτικής, άρχιτεκτονικής και
δή ν.α: μοΛΐκης.
1. Ρε/φ-ι-Φουνοϊιν (έν ΚΠ. 1298) «ρ. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 225
Ότε δέ πάλιν, ΰψηλη άνακτοραη έκινεύσει, ήρξατο ή έκτύπωσις
των ■λ.αταλόγων των εν ταίς δημοσίαις, σουλτανικϋς τε καί μή, βι-
βλιοθήχαις άποτεβησαυρισμένων χειρογραφων, οΰχ ήττον πρόσφϊρβς
εθεωρήθη ή δημοσίευσις τής παρούσης πραγματείας, οίονεί σ,ιμπλη-
ρώσεως τής προηγουμένης.
Α'. ΕΠΙ ΣΟΥΑΤΑΝΟΥ ΜΕΧΜΕΤ Β'.
α' Β1ΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΓ.
(έν τω Σαράϊ-Βουρνοΰ)
Ή βιδλιοθήν.η αυτή συνέστη τό πρώτον επί τοϋ Σουλτάνου Μεχμέτ
Β' τοϋ Φατίχ, συγχροτηθίΐσα έκ τής βιβλιοθήκης τοϋ θωμαίτου, έκ
τής βασιλιχής βιίλιοθήκης, ής καί κατάλογος περιεσώθϊ] έπιγραφίμε-
νος «Πίναξ των βιδλίων τού Παλατίου» Χ, έκ διαφόρων προσκτήσεων.
μάλιστα δέ έκ τής φιλολόγου διαθέσεως τοΰ Κατακτητοΰ, 2στις ου μό¬
νον τάς άνατολικάς γλώσσας έξέμαθεν, άλλά καί περί την άριστοτε-
λικήν τξ καί πλατωνικήν φιλοσοφίαν καί περί τα γεωγραφικά τοΰ Πτο-
λεμαίου καί περί τοϋς βίους Αλεξάνδρου τοϋ Μακεδόνος καί Χ)κτα-
δίου τοΰ Καίσαρος ένησχολεΐτο, καθά ό άςιόπιστος αϋτοϋ Ίστοριΐγρά-
φος (βακα νιβίς), δ Κριτό6ου7.ος, έπιμχρτύρεται 2.
Πολλά καί ζοικίλα εγράφησαν, τα πλείστα άνεξέλεγκτα μείναντα,
ι:ερί των φιλολογικών κειμηλίων τής χρΐκειμένης βιδλιοθήκης. Τινές
μέν έφρόνουν, 8τι έκεΐ που έκρύπτοντο αί δεκατέσσαρες ίε/.αϊίς τοϋ
Τίτου Αιδίου, ών μόνον αί τέσσαρες περιεσώθησαν. Τινές 3ε. έ; ο'ις
καί Κωνσταντίνος ό Λάσκαρις, έχεΐ άνεζήτουν όλομελή την «Λιοδώ-
ρου τίϋ Σικελιώτου Ίστοριών βιίλιοθήχηνΐ), έν ω ό πάπας Ν'χέλαος
Ε' έχεΐ ΰπελά'μβανε διατηρούμενον τό έδραϊστί πρωτίτυπον τοϋ Χϊτά
Ματθαΐον εΰαγγελίου.
Άναμφήριστον δέ υπάρχει, ότι έκ τή; βιδλιοθήκης ταύτης άντιγρα-
φίΐσα εξεδόθη ή άπό 1451—1467 Ίστορία τ:3 Μωάμεθ Β', ής ή έ-
1. ϋϋ ΟΑΝΟΕ. αΐο5ίαι·ϊιιπι Οι-ίΐοοαηι. Τό|ΐ. Β' ι. 150.
2. ΚΡ1Τ0Β0ΪΛ0Υ Α' ε' 3, Ε' ι' 5-8.— "0?α ?.χ: ΦΡΑΜ7ΙΙ, ι {>.)
15.
220
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
—,-,-ραφή «Κριτ:βοϋλου ξυγγραφής Ίστοριών εΊι *. Έξ αυτής έπίσης
ελήφθη2 ίιτό ζΛ σίφ;3 ϋΓ ΒέτΙΐΐθΓ τό αντίγραφον των «Πατρίων»
τού Μιχαήλ Αίχμαλώτϊυ, τό φέρον χρονολογίαν 1474. -Είς αυτήν
ένα-ετέθηυαν τα μετα την άλωσιν τού Οίοη ε;ς χείρας το3 Μεγάλου
Σουλείμαν ικσόντα τώ 1526 β'.δλ'α τοΰ βασιλέως τής Ουγγαρίας
ΜατθίουτοϋΚορδίνου 3, -/.αί ών πολλά άνεϋρεν ό ρηθείς ϋΓ ϋέίΚΐβΓ,
επισκεφθείς πρό Βεκαετϊας την έν λόγΐι) βιβλιοθήκην. Έξ αυτής ό" ΐ-
δώρηΐεν ό Σουλτάνος Σουλείμαν περί τό 1545 τα άκόλουθϊ έλλη-
ναά χϊΐρόγραφα 4 πρός τόν έν Ένετία αρέσδυν τοΰ βασιλέως τής Ί-
σπανίας Καρόλου Ε', τόν οΊάσ^μΐν Χουρτάϊον ΜενΒόζαν
α) Ν1ΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΝΙΑΤΟΥ, Βασιλεία Μανουήλ τϊ> Κομνηνοΰ.
β) Σχίλι* είς ΟΠ11ΙΑΝΟΥ, Άλιεοτι-Λών βιβλία ε'.
γ) » είς Α1ΣΧΥΛΟΥ, Προμηθέα καί Πέρσας.
δ) » ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, είς Λιονΰσιον τόν Περιηγητήν.
ε) ι> ΕΥΣΈΑΘΙΟΥ, είς έλληνι/,ά έπιγρίμματα.
ς) ΟΒΙΔΙΟΥ, Έπιστολϊί, μετάφρασις έλλην. Μαςίμου Πλανοΰδη.
ζ) ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, Περσι/,ών Λαί Γοτβ-κών βιδλία δ'.
η) ΠΟΛΥΒΙΟΥ, Ίστίριών βιβλία ιδ' (ς'—ΙΗ').
δ) ΑΠΟΛΑΟΔΩΡΟΥ, Βιδλιοθήκης τεμάχιά τίνα.
·.) ΦΩΤΙΟΥ, Βιδλιοδήκης Τόμ. 2.
ια) ΦΩΤΙΟΥ, ΑΓ§υΐηβηΐ3, ίπ 8οογ8,ΙΪ8 8θ1αοΐ88 (;)
ιδ) [ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΟΛΧΣΤΙΚΟΥ], Έκκλησιαστ-.κή; ίστορίας
βιβλία ζ'.
ιγ) ΕΡΜΕΙΟΥ ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ, 'ΕκκλησιαστικηςίίτβρίΑς βιδλία θ'.
-.Β) ΕΥΑΓΡΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΪ, Έ/.Αληαιαστικής ίστορίας βι-
δλία γ'.
ιϊ) Φ1ΛΟΣΤΟΡΓΙΟΥ, Έχκληΐΐαστιχών ίστοριών έπιτομή άπό φω-
νής Φωτίου πατριάρχου.
1. "Ορα Ρι·α^ΐη(3ΐιΙα ΗϊβΙοποοΐ'αΐη ΟΓαβοοΓΐιΐη, 1x5. Ρ. ΰίάοί
(εν Παρισίοις 1873. 4ον) Τό^. Ε' σ. 40—161.
2. Ι)γ ϋΕΊΉΙΕΚ. Εβ ΒοβρΙιθΓβ βΐ Ο/ρ1β (εν Βιε'νντ] 1873. 8ον)
σ. 23.
3. ΗΑΜΜΕΚ. ΗίβΙοΪΓβ Λθ ΓΕιτιρίΓθ ΟΙΙοτηαπ, Ιι·αα. ρ»Γ Μ.
ϋοοΐΐθζ (έν Παρισίοις 1844. 3 Τόμ.. 4ον) Τόμ. Β' σ. 488.
4. ΙΒΙΑΚΤΕ. αίΐΐ&ΐο^τιβ ΒΐΜ. Κβ£. Μ88. σ. 277.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ 227
•ς) ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ, Εΐϊύλλια μετα σχολίων.
ιζ) Πονήματα περί χρυσοποιΐας, ήτοι 1. ΣΤΕΦΑΝΟΥ τοϋ 'Αλφν-
δρέως, Περί χρυσοποιίας—2. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ τ:3 βασιλέως πρόςΜά-
δεστον τόν Άγιοπόλεω:, Περί χυμία;.—3. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Περίχρυ-
σΐποιίας.—4. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Σύλλογος περί των ζητούντων την φι-
λοσοίΐκήν λίθον. -- 5. ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ τ=ϋ βασιλέως, Έπιστολή
περί άλχυμίας. — 6. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Περί τή; θείας τέχνης. — 7.
ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Διάλεξις πρό; τ:υς φιλοίόφους.—8. ΚΟΜΑΡΙΟΥ,
φιλοσό^υ άρχιερέως, διδάσκοντος την Κλίίπάτραν την θείαν κα'ι ιε¬
ράν τέχνην τ;ϋ λίθου τής φιλοσοίίας.—9. Λιάλογος φιλοσόφων καί
Κλεοπάτρας.—10. ΗΛ10ΔΩΡ0Υ φιλϊσόφου, Ποίημα περί της των
φιλοσόφων |Αυ~ικής-έχνης.—11. ΘΕΟΦΡΑΣΊΌΥ, Στίχοι ίαμβικοί
περί τής ίερα; τέχνης.—12. ΙΕΡΟΘΕΟΥ, έπίσης, Περί τή; αυτής.
—13. ΑΡΧΕΛΑΟΥ, έπίσης, Πίρί της αυτής.—14. ΠΕΛΑΠΟΥ,
Περί χρυϊοπο-.ίας.—15. ΟΣΤΑΝΟΥΣ πρός Πετάσ-.ον, Π-:ρί τ^ς ίίρας
τέχνης.—16. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, Πί,οί πι??ύ?α; /.λ.—17. ΔΗΜΟ-
ΚΡ1Τ0Υ, Περί άσήμου Μ'.ή«ω;.—18. ΣΥΝΕΣΙΟΥ πρός Λιίσκο-
ρόν, Σγό'Κ'.χ περί τής μυστικήςφυσικής τοΰ Λημϊκρίτου.—19. ΑΝΩ-
ΝΥΜθΎ, ΙΙερίτοϋθείουΰδατος.—20. ΑΝΑΝΙΟΥ, Περί χ?υ«-ί·.'χς.
—21. ΖΟΣ1ΜΟΥ, Περί άρε:ή; κλ. — 22. ΑΓΑΘ0ΛΑ1Μ0Ν0Σ,
Κεφάλϊΐον.—23. ΕΡΜΟΥ, ΖΩΣΙΜΟΥ, ΝΕΙΛΟΥ Άΐρικϊ'θϋ, Κε-
?ίλν.».—24. ΖΩΣΙΜΟΥ πρό; Εΰΐείίαν, Περί τής 'μ'Λζ. τέχνης.—
25. ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΥ, Περί Ζωσίμου.—26. ΖΩΣΙΜΟΥ -ρϊ; θεί-
δωρον, Κεφάλαια ν,ε'. — 27. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Περί χ?υΐ;τ::ια:.—
28. Ι1ΑΠΠ0Υ, Περί τής ίεράς τέχνης.—29. ΜΩΥΣΕΩΣ, Π'.ρίδι-
πλώτεω; χ,ουσίϋ.—30. ΕΥΓΕΝΙΟΥ καί ΙΕΡΟΘΙ·Χ)Υ, Κεφίλ*ια.—
31. ΖΩΣΙΜΟΥ, Περί οτιτιω-ι /.αί καμίνων. — 32. ΖΩΣΙΜΟΥ,
Πίρί τοϋ θείου δϊατο;.—33. ΖΩΣΙΜΟΥ τ:ΰ Πϊνοπολίτου, Περί ορ-
γανων κ» κχμίνων γνήσια ύπομνήματα.—34. Βαΐή ήτοι μίτϊβολή
πυρΐχάλν,ου είς άσκρόχαλκον.—35. Βαιή -/.αί κίησις τού ΐνϊικού σι-
δήρου.—36. Βαφή πρός ξίφη "/αί έργαλεία λαξευτικά.—37. Πίρί
άσήμου ν.αί ΜρζργψΛ καί κινναδάρεως κίίηϊ'.ς.—38. ΚΛΕΟΠΑ-
ΤΡΑΣ, Περί σταθμών άπόσ-ασμα.—39. ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ, Περί εΰ-
σταθείας τοϊ χρυσβΰ.—40. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Περί χουϊίπ^ας.—41.
Περί οΐυρμών καί τίλων κ:ι/,σεως. — 42. Περι διαφοράς μίλι-θϊυ
223 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
καΐ χερί χρυσοπετάλων. — 43. Αεξικόν τής χρυσοποιι'ας. — 44.
ΠΟΙΗΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, Κεφάλαια περί χρυτοκοιίας. — 45. ΝΙ¬
ΚΗΦΟΡΟΥ, Στίχοι περί ένυπνίων.—46. ΣΥΝΕΣΙΟΓ, Περ: ένυ-
πνίων.
ιη) ΣΥΝΕΣΙΟΥ, Λίγοι καΐ Επιστολαί,
ιθ) ΛΙΒΑΝΙΟΓ, Μονωδίαι καί Επιστολαί,
κ) ΣΤΟΒΑΙΟΓ, Εκλογαί.
κα) ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΤ Σιμοκάτβυ, θϊκσυμενική Ίττορία.
κδ) ΝΙΚΟΛΑΟΓ Χαλκοκονδύλου, «Ίστορία χρονική, αρχομένη άπό
τού 1289 τοΰ πρώτον Σουλτάνου των Όθωμανών Όσμάν, μέ-
χρι τοΰ 1462 Μεχμέτ τοΰ Β', κατακτητοΰ τής Κωνσταντινί-
πόλεως.»
κγ) Πίναξ εις Πολυδεύκην καΐ 'Αθήναιον.
κδ) ΤΖΕΤΖΟΓ, Άλληγορία είς Ομήρου Ίλιάδα διά στίχων πο¬
λιτικών.
■/.ε) ΘΕΟΔΩΡΟΓ Λργοθέτου Μετοχίτου, Ποιήματ^.
κς) ΤΟΥ ΑΪΤΟΓ, 1. Μαθηματικά.—2. Έξήγησις προτάσεών τίνων
τοΰ Πτολεμαίου.—3. Σχόλια είς την Μεγάλην σύνταξιν τού
Πτ;λεμαίου.
κζ) ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, Κύρου Παιδείας βιβλία η'.
κη) ΑΡΡΙΑΝΟΤ, Άναδάσεως Αλεξάνδρου βιδλία ζ'.
κθ) ΖΩΝΑΡΑ, Χρονικόν.
λ) ΖΩΣΙΜΟΓ, Ίοτοριών βιβλία ς', καί ΕΥΝΑΠΙΟΓ, Βίοι των φι-
λοσίφων καΐ σοφιστών.
λα) ΟΡΦΕΩΣ, Άργοναυτικά.
λβ) Ή Παλαιά Διαθήκη.
Επ! τοΰ τελευταίου τούτου χειρογράφοο, χρονολογουμένου ίιη τίΰ
ΙΑ' μ. Χ. αϊώνας, άναγινώσκετα'. ή ϊδιόχειρος τοΰ Μενδόζα σημείωσις
«Ιηνβηίιιηι ίπ δοπηϋβ Οαηιαουζβηί θί πιί89υπι 3.0 ΙπιρβΓΕ-
ίθΓβ ΤιΐΓθαηΐιη.» Έ-ί δέ τοΰ ΰ^'άρ. κζ' Είνοφώντος, της αυτή;
έ-οχής, ή έςής άρχαία σημείωσις «Βιβλίον τροστεθέν τοίς κατηχου-
μενείβ'.ς τής ίερας Λαύρας τοΰ άγίου Άθανασίΐυ.» Έκ δέ των λοιπών,
ών ή χρονίλογί» άναΐΞρίται, τό μέν ύπ' άρ. ς' έστ! τοΰ ΙΛ' αιώνος,
-χ ϊέ ϋ-' αί. ζ'. '.Ζ', ν.α', ν.ϊ', ν.ς' %ν. ν.Ο' είτί τ;ΰ Ις' αιώνος μ Χ.
τό ?Ι !ι-' άρ. ι' τίΰ ίτου; 1543. Όίίθεν •Λατάϊηλον γίγνεται, οί·.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 229
χειρόγραφα εξηκολουθεί συλλέγων Σουλεϊμάν ό Μεγαλοπρεπής μέχρι
τής έποχής, καθ' ήν μέρος αυτών έδωρή^ατο, άνακτίσας μάλιστα καί
νέαν βιβλιοθήκην περί τ: 1527, έν γ] Ινα-ετέθησαν καί τα ώς είρη¬
ται βιδλία Ματθίΐυ τοΰ Κορβίνου.
Ίδρΰθησαν δέ έν τω αυτώ περιβόλω τού Σαράί-Βίυρνοΰ δύο άλλαι
βιβλιοθήκαι, ή μέν εσωτερική υπό τοΰ Σουλτάνου Άχμέδ τού Γ' τω
1719 μ. Χ. (έ'τ. έγίρας 1132 κατά τοίις χρονολογιν.ϊΰ; τοϋ Χατζή
Κάλφα Πίνακας), ή δέ έξωτερική υπό τοΰ Σουλτάνου Μουσταΐα Γ' τω
1767 (έγ. 1181), συγκροτηθεΐσα έκ των συναχθέντων βιβλίων
παρ' αΰτοΰ καί των δύο προκατόχων αυτού, τοϋ τε Μαχμουτ Α'
(1730—1754) καί τοϋ Όσμαν Γ'" (1754—1757).
Κατάλογον τής προκε'.μένης βιβλιοθήκης έΒημοαίευΐεν ό άββας Το-
δερίνης τώ 1787. Εντεύθεν πληρΐφΐρνύμεθα, 8τι υπήρχον έν αυτή
αί άραδικαί μεταφρίσε-ς α) ΑΡ1ΣΤΟΤΕΛΟΤΣ (Άριστό), Όργάνου
(Μαντήκ), μετάφρ. Έσσάτ Χότζα.—3) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΓΣ, Τέχνης
όητορικής βιβλ. γ', μεταφρ. Φαζίλ-ουλ-Βανγιουνν-(;)—γ) ΙΙΛΑΤΩ-
ΝΟΣ (Έφλατούν), Περί αληθείας (Μουσαχεχάτ), μήτ:ως Ίππίας ό
έλάττων ή Περί τοΰ ψεύδους(;).— δ) ΡΕΙΝ1Ι (Βελινιός), ΝαΙιΐΓαβ
Ηί8τοπίΐηιπι (Σίρ-οΛ-Χαλικάτ)
XXXVII
ΙΛπ.
Άλλά καί χειρόγραφον συριακόν τής Ί. Ι'ρα^ής εθεάθη αυτόθι επί
μεμβρτίνης είςσχημαφΰλλου, και ή Πεντάτευχος το3 Μωύϊέως (Ζ-ς-
δουρ) -άχι τό ψαλτήριον τοΰ ΔαυΊδ (Τεβράτ) καί τό Ευαγγέλιον (Ίν-
τζίλ), καί τα τρία ταυτα άραβιστί δια κουφικών χαρακτήρων γεγραμ-
μένα. Οί χαρακτήρος ούτοι ήσαν, ώς γνωστόν, έν χρήσει μέχρ'· τοΰ
932 μ. Χ. (έγ. 320) έ'τους, όπότε ό Ίβνι Μίκλα ι εισήγαγε τό νεώ¬
τερον άραδικόν άλφάδητον. Έπε·.!ή δέ κα: 1 Ίεροσολύμων μετηνέ-
σας εις την υπό Νικηφόρου υ- ^.-------, ,,
ρας ενός καί πεντήκοντα ύπομνηματιστών είς την Όκτάτευχον
τα των Βασιλειών» 2.
1. ΒΉΕΚΒΕΓ,ΟΤ. ΒΜίοίΙιβσυβ Οπβηίαΐβ, έν λ.
2. Έν Λειψία 1772. 2 Τό;α. φύλλ.
230 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Κατά την γενομένην δέ τελευταίαν τω 1881 άπαρίθμησιν των χει-
ρογράφων τής βιβλιοθήκης ταύτης, όάριθμός αυτών άνέρχεται εΐςτεύχη
πίρίπου τρισχίλια.
β' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΕΓΙΟΥΠ.
(έν τω τεμίνει τοϋ Έγιούπ)
'Αμέσως μετά ,την "Αλωσιν ήγειρε τω 1453 (858) ό Κατακτη-
τής τό έν Έγιοΰπ τέμενος, και παρ'αΰτό βιβλιοθήκην.
γ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.
(Ιν τώ ό|Αωνΰ[ΐω τεμέ'νει)
Πρώτος ίδρυτής τής βιδλιοθήκης ταύτης άνοτγροίφεται Μωάμεθ δ
Β' περ: τό 1454 (859)· δεύτερος Σουλεϊμάν Β' ο Νομοθέτης περ! τό
1560 (969)- τρίτος ό Μαχμουτ Α' τω 1739 (1152).
Έν τη βιβλιοθήκη ταύτη διετηρεΐτο Κουράνυν, γεγραμμένον διά
χειρός τού ΧΑΛΙΦΟΥ ΟΣΜΑΝ (έγ. 24—35).
Υπήρχεν ενταύθα καΐ ΑΠΟΛΑΩΝΙΟΥ (Άπλούνυς) ιΙΙερί ν.ω-
νικών τομών». χειρόγραφον άραβικόν κατά μετάφρασιν τοϋ Άχμέτ-
βίνι-Μουΐα-έλ-Χαμασή καί τοϋ Σαβίτ-βίνι-Κορρα.
Ό δ' άριθμός των έν αυτή χειρογράφων άνήρχετο είς 4864 τώ
Ιτει 1881.
δ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΓΣ ΦΑΤΙΧ.
(εν τω ό[λωνύρ.ο.ϊ τειιένει)
Εις τό διά τοϋ άρχιτέ-Λτονΐς Χριστοδούλου άνεγερθέν τουτο τέμε¬
νος τω 1470 (875), διέταςε Μωάμεθ ό Β' ίνα προσαρτηθί, καί βι-
ίλ'.οθήκη.
Καταστρα^εΐσα δ'υπό σεισμοϋ άνεκτίσθη πάλιν ή βιβλιοθήκη αυτή
ϋ-ό Μουσταφά Γ' τω 1771 (1185).
Έ/.ίΐ έσώζετο χεφόγραφον έν τουρκικη μεταφράσει των υπό τοΰ
περιφήμουγάλλου άστρονο'μου ΚΑΣΣΙΝΗ «Στ;ιχείων άστρίνομίας» 1.
1. Εξεδόθη γαλλ. έν Παρισίοις 1740. 4ον.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
231
Ό Βέ άριθμός των αυτόθι χειρογ?άφα)ν άνήρχετο τώ 1881 είς
4885.
Β'. ΕΠΙ ΣΟΥΛ-ΤΑΝΟΥ ΒΓΕΖΗΤ Β'.
ε' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΕΒΛΕΒΙΧλΝΕ.
(έν τω τεχΐ Πέραν)
Άναφέρεται μέν ή πρώτη αυτής ίδρυσις είς τό ϊτος 1492 (897)
Επλουτίσθη δέ δΥ άφιερώσεως τοΰ περιβοήτου Μεχμέτ Σαΐδ Χαλέι
Έφένδη τω 1819 (1234), «εριέχουσα 356 χειρόγραφα 1.
ς' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΒΟΥΑΡΟΥΜ.
(παρά τί» Λαλελη)
Την βιδλιοθήκην ταύτην ΐδρυσε τω 1501 (907) ό μέγας β
Μεσίχ Άλή Πασάς, ό *αί τό τέμενος τούτο άν,καινισας, οπε? ,
ρον μονή τοΰΜυρελαίου έπωνίμάζίτο 2·
Χειρόγραφα
V
έν ώζτ> 157 έσώζοντο τω 1881.
ζ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ
ΒΑΓΕΖΗΤ Β'.
ζοντοςυίοΰ αΰτοΰ περ! τό 1773 (1187).
Περιέίχε δέ τω 1881 χειρέγρ*?* 3244.
αΐουηι, βά. β. Ρΐιιβ^βΐ (έν Αειψ!?
σ. 528.
2. Α. ΠΑΣΠΑΤΗ. Βυζαντιναΐ μίλετα·., σ.
232
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Γ'. ΕΠΙ ΣΟΥΑΤΑΝΟΥ ΣΕΛΗΜ Α'.
η' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΓΑ.
(έν τω σχολείω (μ.εδρεσε) Σερβιλη)
Συστασα υπό τοΰ Κασάπ-παση Μουσταφά άγα περι τό 1519 (925),
περιεΤχε τω 1881 τό δλον 397 χειράγραφα.
θ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΓ ΣΕΛΗΜ.
(εν τω ό[χωνύ[ΐ.ω τεμ/νει)
Ή βιβλιοθήκη αυτή συνέστη τω 1520 (926).
Δ'. ΕΠΙ ΣΟΥΑΤΑΝΟΥ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ Β'.
ι' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ.
(εν τω Σαράι-Βουρνου)
Ιδρύθη υπό Σουλτάνου Σουλεϊμάν τοΰ Μεγαλοπρεποΰς τω 1526
(2ρα άρ. α').
ια' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΧΙΛ ΕΦΕΝλΗ.
(έν τω [ΐεδρεσέ αυτού)
Την μέν βιβλιοθήκην τϊύτην συνέστησεν ό Γιαχια Τεδφήκ Έφέν-
δ^ςπερίτό 1538 (945).
Τα ό" έν αυτή χειρόγραφα ανήρχοντο κατά τό 1881 είς 471
τόν αριθμόν.
ιβ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ.
(Ιν τω τε(Α£νει αΰτοί)
Ό ενδοξος ούτος μονάρχης ανήγειρε τω 1557 (964) έ'τει την βι¬
βλιοθήκην ταύτην, αϋξήθεϊσαν τω 1620 (1030) έκ δωρεών τού Σουλ-
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ 233
τάνου Όσμάν Β'. Ανακαινισθείς ό" ακολούθως τω 1746 (1159)
επί τοϋ Σουλτάνου Μαχμ,οΰτ τοϋ Α' επ/^ουτ'σθη ιδίως δΊ' άφιερωμάτων
τού μεγάλου βεζίρου Βαχήρ Μουσταφά Πασά τω 1754 (1168).
Έν ω δ1 επί Τθάβπηί, ήτοι πρό ενός αιώνος, περιεΤχε δισχιλίιυς
περίπου τόμους, τω 1881ήριΰμήθησαν μόνον 1535 χειρόγραφα.
"Ισως δ' έν αυτοίς ένυπάρχει καί ή κατά διαταγήν τοΰ Σουλτάνου
Σουλεϊμαν γενομένη άραβιστί μετάφρασις των ιΎπομνημάτων» ΙΟΥ¬
ΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ι.
ιγ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.
Ιδρύθη υπό τοΰ Σουλτάνου Σουλεϊμάν περί τό 1560 (5ρα άρ. γ').
Ε'. ΕΠΙ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΣΕΛΗΜ Β'.
ιδ' ΒΙΒΑΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΕΧΗΛ ΜΕΧΜΕΤ ΠΑΣΑ.
(έν τ^ συνοιχία Έγιού;:)
Ό μέγας βεζίρης Σίκολης Μεχμέτ Πασάς ανήγειρε την
κην ταύτην τω 1571 (979).
Περιεΐχε δέ τω 1881 χειρόγραφα 1768.
ς-'. ΕΠΙ ΣΟΥΛ.ΤΑΝΟΥ ΜΟΥΡΑΤ Γ'.
ιε' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΦΙΝΤΙΚΛΗ.
(έν τω ό[ΐωνύ)χω τεμίνει)
Ό καζιασκέρης τή; Άνατολής Μεχμέτ 'Εφένδτ;ς συνέστησε την ρ.
δλιοθήχην ταύτην περί τό 1580 (988).
Περιεΐχε δέ κατά τό 1881 Ιτος 561 χειρόγραφα.
1. ϊΆΒΚΐαΐ. Βίϋΐίοΐΐι. Ι,αί. Τό^ Α' "· 171·
234
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ις' Β1ΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΗΛΗΤΖ ΑΛΗ ΠΑΣΑ.
(έν τω ό[λωνύ(ΐω [λεδρεσε τοΰ τεμένους Τοπχανί)
Υπό τού περιφήμου ναυάρχοο Οΰλοϋτζ Άλή Πασά συνέστη ή έν
λόγω βιβλιοθήκη τω 1580 (988).
Τα δ" έν αυτή1 χειρόγραφα ήσαν πρότερον 1 μέν 752, τώ δέ 1881
ετει 110 τόν αριθμόν.
ιζ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΠΤΟΓΛΛΑΧ ΑΓΑ.
(παρά το Καδϊξ Τσεσμί)
Ή βιβλιοθήκη αυτή ανηγέρθη υπό τοϋ Ταελεμιτη Άπτουλλάχ άγα
περΐτό 1589 (997).
Ευρίσκοντο δ" έν αΰτβ τω 1881 χειρίγραφα 396.
ιη' ΒΙΒΛΙΟΘΗΙίΗ ΤΟΥ ΕΛΧΑΤΖ ΜΕΧΜΕΤ ΑΓΑ.
(εν τω όμωνύ^λω τεμι:'νει κατά τον Τσαρσαμπά)
Συνέστη μέν τω 1591 (999) υπό τού κιζλάραγα Μεχμέτ άγα.
Περιεΐχε δέ τω 1881 χειρόγραφα 210.
Ζ'. ΕΠΙ ΣΟΥΑΤΑΝΟΥ ΜΕΧΜΕΤ Γ'.
ιθ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΕΒΛΕΒΙΧΑΝΕ.
(παρά τω Γενή Καποΰ)
Ό Μαλκότζ Μεχμέτ Έίένδης συνέστησε τω 1597 (1006) την
βιβλιοθήκην ταύτην, ήτις —εριεΐχε τω 1881 χειρόγραϊα 165.
Η'. ΕΠΙ ΣΟΥΑΤΑΝΟΤ ΑΧΜΕΤ Α'.
κ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΧΜΕΤ ΠΑΣΑ.
Ό Χαφίζ Αχμέτ Πασάς, ϊιοικητϊ;; τής Β;σνίας καΐ άρχιναύαρ-
1. ΗΑΙΙ ΚΗΑΕΚΑ, αύτ σ. 106.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! 235
χος, ΐϊρυσε περίτό 1607 (1016) την παρούσαν βιβλιοθήκην, πε-
ριέχουσαν 312 χειρόγραφα *.
κα' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΕΝΗ ΤΖΑΜΙΟΥ.
(έν τω ό[ΐωνύμ.ο> τεμε'νει παρα την γίφυραν πρός τό Βαγτσϊ Κ«ποΟ)
Ή βιβλιοθήκη αυτή Ιδρύθη τω 1615 (1024) ύπ'ο τής Σίυλτοίνης
Μάχ-ι-Πεϊκέρ, συζύγου Αχμέτ τοϋ Α'.
Άνεκαινίσθη δέ τω 1683 (1095) υπό τής Σουλτάνης Τερχάν Χα-
τιτζέ, μητρός Μεχμέτ τού Δ'.
Συνεπληρώθη δέ τέλος πάντων υπό τοϋ Σουλτάνου Αχμέτ τοϋ Γ'
τω 1724 (1137), καίπεριεϊχε τω 1881 χειρόγραφα 1 δ3δ·
κβ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΓ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΑΧΜΕΤ Α'.
(παφ* τί> όμ,ωνύμιω τεμε'νει χατά το Ίπποδρόμιον)
Ή βιβλ-οθήκη αυτή άνεγερθεΐσα τω 1616 (1026) υπό τοϋ Σουλ-
τάνου Αχμέτ τού Α' περιεΤχε τω 1881 χειρίγραφα 1373.
Θ'. ΕΠΙ ΣΟΥΑΤΑ1ΝΟΥ ΟΣΜΑΝ Β'.
κγ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΟΥΛΕ1ΜΑΝΙΕ.
Ιδρύθη υπό Σουλτάνου Όσμάν Β' τω 1620 (5ρα άρ. ι£').
Γ. ΕΠΙ ΣΟΥΑΤΑΝΟΥ ΜΕΧΜΕΤ Δ'.
■χδ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΙΟΠΡΟΥΛΗ ΜΕΧΜΕΤ ΠΑΣΑ.
(περϊ το Τσίμ.περλη Τάς)
Ό περιώνυμος ούτος μέγας βεζίρης Τϊρυσε τω 1661 (1072) την
προκειμένην βιβλιοθήκην, είς ήν προσηλώθη περί το 167·> (108>)
κα; ή βιβλιοθήκη τού τε Κΐϊπρουλή Αχμέτ Φχζίλ Πατα νια': αλλων
1. ΗΑίΙ ΚΗΑΕΙι Α, αύτ. ». 113.
236 " ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
αφιερωτών ώστε εν αύτη τω 1881 ήσαν άποτεθησαυρισμένα 2777
χειρίγραφα.
κε' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΕΝΗ ΤΖΑΜΙΟΓ.
Ιδρύθη υπό τής Σοαλτάνης Τερχάν τω 1683 (ορα άρ. κα').
κς' ΒΙΒΛΙΟβΗΚΗ ΤΟΥ ΑΧΜΕΤ ΠΑΣΑ.
Ιδρύθη υπό τού Κιοπρουλή Αχμέτ Πασά περι τό 1675 (δρα άρ. κδ').
κζ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΠΑΣΑ.
(π*ρα τω τεμε'νει τοΰ Τσόρλουλου Άλη Πασά)
Υπό τού μεγάλου βεζίρου Μουσταφά Πασά Μερζιφουνη σοστασα ή
βιδλιοθήκη αυτή κατάτό 1684(1095) Ιτος, ένέχλειε 453 χειρόγραφα
■/.ατά τό 1881.
ΙΑ'. ΕΠΙ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΣΟΥΑΕΙΜΑΝ Γ'.
κη' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΑΡ-ΟΥΛ-ΜΕΣΝΕΒΗ.
(έν τω ό[χωνύ[χω τε[λένει χατα το Μου^λίον)
Ή β'.βλιοβήκη αδτη συνέστη μέν τό πρώτον τω 1689 (1100), ε¬
πλουτίσθη δέ δι' άφιερωματων τοΰ Σέϊχ Μουραδ 'Εφένϊη περί τό
1845 (1262)· περιεΐχε δέ χειρόγραφα 542 κατά τό 1881 έ'τος.
ΙΒ'. ΕΠΙ ΣΟΥΑΤΑΝΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ Β'.
κθ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΦΕΙΖΟΥΛΛΑΧ ΕΦΕΝΑΗ.
(παρα το τέμενος Φατί-χ)
Ό σέιχ-ουλ-ίσλάμης Σεΐδ-Φεΐζ-οΰλλάχ 'Εοένδης κατήρτισε τω
1700 (1112) την έν λόγω βιβλιοθήκην, περιλαμβάνουσαν τω 1881
χειρόγραοα 2099 τόν αριθμόν.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ 237
λ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ ΠΑΣΑ.
(εν τω όυ,ωνιψω σχολείω (|*εδρε3ε) ,ταρα το Σαράτς-χανε')
Έκ. τής περιφανοϋς οικογενείας των Κιοπρουλίϊων ξλκων τό γέν;ς
ό μέγας βεζίρης Άμουτζαζαδές Χουσειν Πα-άς άνίορϋϊΐ την βιβλιο¬
θήκην ταύτην ν,ατά τό 1700 (1112).
Τα δέ αύτόθι ϊιατηρούμενα χειρϊγραφ» συνκτοίθΰντο ε!ς 541 κατά
τό 1881 ετο.-.
ΙΓ'. ΕΠΙ ΣΟΤΑΤΑΝΟΤ ΑΧΜΕΤ Γ'.
λα' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΧΜΕΤ ΠΑΣΑ.
(καρά το τ/μενος Νούρ-ι-Όσμανιί)
Καί ό μέγα: ούτος βΐζίρης Τσόρλουλου Αχμέτ Πααας ανήγειρε
τω 1708 (1120) την προκειμένην βιβλιοθήκην, ήτις κατά τό 1881
ήρίθμει 450 χειρόγραφα.
λβ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΕΧΗΛ ΑΛΗ ΠΑΣΑ.
(παρα τω τ3}Λ.ίνει ΣΓχζαδέ)
Ή βιβλιοθήκη αυτή Ισχε κτίτορα τω 1711 (1122) τον μέγαν
βεζίρην Δαμάτ Άλή Πασάν, άνερχομένου τοΰ άριθμοϋ των χειρογρί-
φων αυτής τω 1881 εις 2876.
λγ'. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΕΦΕΝΑΗ.
(έν Τω 6|χωνύ[Λω μασγιδίιο (ιχΕστζιδ) τταρα το τ{*α.ενος Χαλιλ ίΪΛσΐ)
Ή βιδλιοθήκη αύτη συνέστη τω 1714 (Ι 126) υπό τοϋ ίίίς-ι'^λ-
κιτάπ (ίιπουργοΰ των εξωτερικών) 'Ελχάτζ Μίυ~ϊ:5 Έφένίη.
II-:-
ριεΐχε δέ τω 1881 ετίΐ 175 χειρίγραφα.
λδ' ΒΙΒΑΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΦΙΕΡΩΤΩΝ1.
(καρά τί) τεαίνίΐ Σεχζαί;)
Τέσσαρες φίλοι των γραμμάτων άναγρά^5ν;αι ίίίίρυται Λ^:ί;ς ζψ.
238 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
τό 1716 (1128), έν ο'ςκϊί ό Μεχμέτ 'Εφένϊης- περ·.είχε δέ τω 1881
τό ϊλον 1039 χειρίγραία.
λε' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΟΜΕΡ ΕΦΕΝΛΗ.
(έν τω ^εδρε^ε τού Μολλά Γχιουρανη)
Ό άρχίατρος (Χεκίμπασης) Όμέρ 'Εφενδης ανήγειρε τω 1718
(1130) την παρούσαν βιβλιοθήκην, ής ήριθμήθηταν τω 1881 χειρό-
γραοα 147.
λς' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΪ ΠΑΛΑΤΙΟΥ.
Ιδρύθη υπό τίΰ Σουλτάνου Αχμέτ Γ' τω 1719 (5ρα άρ. «').
λζ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΒΡΑΧΗΜ ΠΑΣΑ.
(ίντιχρΰ τοί τεμένους Σε/ζαδί)
Ό μέγας βεζίρης Λαματ Ίβραχήμ Πασάς ού μονον την βιβλιοθή¬
κην ταύτην συνέστησε τω 1720 (1132) /.ατάτοίις χρονολϊγιχους Πί-
νΐ*/.ας τ;3 Χατζή Κάλφα, άλλά καί την οθωμανικήν τυπογρϊφίαν εΐσή-
γαγεν είς Κωνσταντινότχολιν, καί πρώτον αυτόθι τυ-ωθέν άναχολικόν
βιβλίον έϊτίν ή τζι άραβιχ,οΰ λεζικοΰ τοϋ Τζεόχίρν; (Σιχάχ-εΰλ-λου-
γάτ) τουρ'/ιν.ή μετάφρασις τού Βάν-Κουλοΰ τω 1728 (1141).
Ό δέ άριθμός των έν τη βιβλ'.οθή-ζ.η ταύτη χειρογράφων άνέ-
δαινε τω 1881 είς 1199.
λη' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΕΝΗ ΤΖΑΜΤΟΥ.
Ιδρύθη υπο τού Σουλτάνου Αχμέτ Γ' τω 1724 (ό'ρα άρ. κα').
λθ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ ΕΦΕΝΛΗ.
(έν τω όμωνύμω τε[ΐ^νει χατα τό Τσαρταμπα Παζάρ)
Ό σέΐχ-ϊυλ-ίσλάμης Ίσμαή)^ 'Εΐένδης ανήγειρε τω 1724(1137)
τής έν λόγω βιβλιοθήκην, έμπίρικλείουσαν κατά τό 1881 έ'τος 762
χεφόγραφα.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 239
ΙΔ.' ΕΠΙ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΜΑΧΜΟΓΤ Α'.
μ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΛΙΙ ΠΑΣΑ.
(ε» τω όμιωνύ>Μο τειχε'^ει 7.ϊτ« το Άχ Σαράϊ)
ΙΙαρά τοΰ μεγάλου βεζίρίυ Χεκί^ζαξε 'Λλή Πασά άνιϊρΰθη ή
•Λαροΰ^α βιδλιοθήχη κατά τό 1734 (1147) ετος. Περιελάμβανε 3 έ
τω 1881 ιο όλον 1490 χειρόγρχφα.
μα' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΣΙΡ ΑΓΑ.
-(έν τη συνοικία βαβα Χαϊδαρ κατά το Έγιοΰπ) χ
Ή παρΐΰσα β'.βλιοθήχγ) συστδσα υπό τού περιφήμου κιζλίραγα Χα-
τζήΒεσφ άγά τω 1734 (1147) ήρίθμ.ει πρότερον μέν1 552, κατά
3έ τό 1881 έ'τος', 219 χεφόγρϊφα!
μδ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΤΗΦ ΕΦΕΝλΗ.
(ν.ατίΐ το Β:ΐα Μεϊδάνι)
Ό τϊοτεροάρης Άτήφ Έφένδης συνεκράτησε τω 1735 (1148) την
β'.δλιοθή'/.ην ταύτην, άριθμοΰσαν τω 1881 χειρίγραφα 2756, έν ω
έ~: Τοάι,'πηΐ εΐχε μόνον δισχίλια.
Μεταςΰ αυτών ϊιεν.ρίνοντο τάοί' 1. Πόντάτβυχος (Τεβράτ), κατά
μετάβασιν άραδικήν, ετ:υς 1398 (800).—2. ΕΒ-ΟΥΛ ΒΕΚΑ, Κων-
ΐταντινοπολίτου, « Περι των άλλοιώσεων τού κειμένου τού Εΰαγγ,ϊ-
λίου».—3. ΧΑΤΖΗ 1ΒΡΑΧΗΜ ΑΓΑ. .. Βιβλιογραφία» (εςα·/.:λοϋ-
Οησις τής τοΰ χαλ/εντέρίυ Χατζή Κάλφα).
μγ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΣΙΡ ΑΓΛ
(ν> τω όμιωνύμω μεδρεΛ παρα τη
V.
Πΰλτ;)
Ό επί Σουλτάνου Μαχμουτ Α' προμνημίνενΜς κιζλάραγας Χατζή
Βεσιράγάς συνεστήσατο περί τό 1735 (1148) καί την βιβλιοθήκην
ταύτην, ής τα χειρόγραφα ανήρχοντο τω 1881 είς 1368 τ'ον αριθμόν.
1. ΗΑΤΙ ΚΗΑίΡΑ, αθτ. σ. 207.
240
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
μδ' ΒιΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.
υπό τοϋ Σουλτχνου Μεχμέτ Α' τω 1739 (δρα άρ. γ').
με' ΒΙΒΛΙΟβΗΚΗ ΤΟΓ ΜΕΧΜΕΤ ΕΦΕΝΔΗ.
(εν τω όμωνύαω μ,εϊρεσ; χατχ τον Γαλατάν)
Ό κεχαγια βέης Μεχμέτ Έφένδης εστίν ό ίϊρυτής περί τό 1740
(12ο6)τής βιβλιοθήκης ταύτης, ής τα χειρόγραφα συνεποσοΰντο κατά
τό 1881 έ'τ£ςεις238.
μς' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΙΕ.
Ιδρύθη μέν υπό τού Σουλτάνου Μεχμέτ Α' τω 1746 (δρα άρ. ιβ'),
επλουτίσθη δέ ιπζ υπό τού μεγάλοκ βεζίρου Μουσταφά Πασά (αΰτ.)
μζ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΓ ΓΑΛ4ΤΑ ΣΕΡΑΙΟΥ.
(έν Πέραν)
Επί τ:ο αΰτοϋ Σουλτάνου συνέστη καΐ ή έν λόγω βιβλιοθήκη κατά
τό 1753(1167) έ'τος, περιέχουσα 556 χειρόγραφα !.
ΙΕ'. ΕΠΙ ΣΟΥΑΤΑΝΟΥ ΟΣΜΑΝ Γ'.
μη' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΓ ΝΟΓΡ-Ι-ΟΣΜΑΝΙΕ.
(εν τω ό|Αωνύμιω τεμένει)
Ό Σουλτοίνος Όσμαν Γ' ανήγειρε τω 1755 (1169) την βιβλιοθή¬
κην ταύτην, άριθμοΰσαν τω 1881 χειρίγρα9α4382, έν ω επί Τθάβ-
ΓΪπί εϊχε μίνον 1693.
Ενταύθα διετηροΰντο δύω Κουράνια γεγραμμ,ένα δια κουφιχών χα-
ρακτήρων, τό μέν ύζό τοΰ ΧΑΛΙΦΟΓ ΟΣΜΑΝ (έγ. 24—35), τό
:έ υπό το3 ΧΑΛΙΦΟΓ ΑΛΗ (έγ. 35—40).
ΤΗσαν έκεΐ -/.αί ή τουρν.ική μετάφρασις τού περιφήμου σαγ/γράμιο.ατος
1. λ. σ 265.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 241
τοΰ Ι. ΚΑΣΣΙΝΗ (ΐ'Αστρονομικοΐ πίνακες τού ηλίου, τής σελήνης, τώ/
χλανητών, των άκλχνών καί των δορυφόρων *».
Επί—ς καί τό Ψαλτήριον τοΰ Δαβίδ (Ζεβούρ), κατά μεταφράση
άραβιχήν, καί τό Ευαγγέλιον ωσαύτως άραβιστί επί μεμδρανης είςδον.
Ις-'. ΕΠΙ ΣΟΥΑΤΑΝΟΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ Γ'.
μθ' ΒΙΒΑΙΟΘΗΚΗ ΤΟΓ ΜΕΧΜΕΤ ΡΑΓΗΠ ΠΑΣΑ.
(παρα τω όΛονύαω τε;χΞ'νει κατά την Κόσκαν)
Τό όνομα τού ενδόξου τούτου μεγάλου βϊζίρου άίαχολεΐ είς την
μνήμην ημών τόν έ'παινον, 3ν επλεςίν όπερ αυτού ό χρονογράφ;;
Βασήφ, έ'νβα ό Ραγήπ παΐας κ,ρίνεται έφ^μιλλος ώς ποιητής μέν το5
"Ιβνι-Νεφάς, ώς επιστολογράφος δέ τοΰ Νεργχισή, ώς Ίστορικός δέ τοΰ
Βεϊσή. Ου μόνον δέ συν άλλοις πολλοΐς συνέγραψε χαίτό άριστοΰργημχ
αΰτοΰ «Ή κιβωτός των έπιστημώνιι (Σεφινέ-ι-Ραγήπ), άλλα καί τα
των ξένων χολυπραγμονών ενετείλατο την μετάφρασιν της «Περί των
άρχών τής φΐλοτΐΐίας τοΰ Νεύτωνος» πραγματείχς τοΰ Βολταίρου,
καθά διηγίΐτ,οιι μετ' έπαίνων Ευγένιος ί Βούλγαρι; 2.
Ή βιβλιοθήκη αΰτοΰ, ίίτ'.ς άπηρτίσθη τω 1702 (1176), π£ρ;εΤχ-;
τω 1786 χειρίγραφα 1173, διαιροΰμενα ώς έφίςης- Α"Ε;;Αηνϊ^τΐ7.ά
76.—Β' Βάΐεις των άπο/.αλύψ3ων 10.—Γ' 'Αποναλύψϊ'ς ϊ' ττ, -ρα-
ξε·. 126.- Δ' θεολογικα 115.—Ε' Συγγρά^.ατα -ψ. τώ/ ^άϊεων
τής δικονομίας 74. — ς' 'Ετώης —=ρ1 των γνώΐεων των ν:;Λ'ον 156.
—Ζ' 'Ε-ίτης περιτών τόπων τής ρητορικής καί τ7,ς εΐ)·,'λω~ίας 48.
—Η'Γρα^μχ-ινΛ 91.—θ' Γλω7-άριχ κχί Λεςιν.» 45.—Γ Φιλο-
ϊοοι-λά, λογικά, χστρονομικχ, γεω;Α£τρικχ, άλγεϊρικχ 111.— ΙΑ' Ά-
σν.ητΐ7.ά 49.—ΙΒ' Ίχτρικα 22.—ΙΓ' Ίϊτορ-.κα /.«: :5:·-3ρ·.κχ 79.—
ΙΛ' Φ·.λ:λίγι·/.3ι 146.—ΙΕ'. Πίρίτών χροϊόντωντϊΰ θ;;ΰ 25.
1. Εξεδόθη γαλλ. έν Πιρ'.σίοις 1740. 4ον.
2. ΕΪΓΚΧΐυν ΤΟ»" ΒΟΪΛΓΑΡΕίΐ::. ΙΙί?ί -Λί ί'^τώττ,; /.>τ»3
οΖ ίΟω;ϋ',,χον -ί,οϊτο^;. έν Κ^/.^ρϊ 1Τ90. 8ον.
16.
242
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Έκτοτε ηϋςήθο ό άριθμός των χειρογράφων, συμ-ϊσϊυμένων είς
1733 κατάτό 1881.
Έν τή βιόλ'.οθήκϊ] ταύτη υπήρχον, συν τοίς άλλοις, α) ή άραδική
μετάφρασις των ΐατρικών συγγραμμάτων τοΰ διαΐήμου άγγλου ϊατρίύ
ΘΩΜΑ ΣΥΛΕΝΧΑΜ Ι.—β) ή τθϋρχικ)] μετάφρασις τής τοΰ περιφή¬
μου δλλανδοϋ '.ατροΰ, ΕΡΜΑΝΝΟΥ ΒΟΕΡΧΑΑΒΟΓ, συγγραφής
«Άφορ'.σμοί περ! διαγνώσεως καί θεραπείαςτών νόσων» 2.
Παραπλεύρως τής βιδλιοθΓ,κης ταύτης ανηγέρθη τω 1762 (1176)
υπό τοΰ αυτού μίγάλ:υ άνδρός τό φερώνυμον μασγίδιον (Κιταπχανέ
μεστζιδή).
ν' ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗ ΤΟΥ ΑΑΛΕΛΗ.
(έν τω όαωνύαω τεμ.ένει)
Υπό τοΰ Σουλτάνου Μουσταφά Γ' συνεστήθη τω 1763 (1177) ή έν
λόγω βιδλ'.οθήκη, κεκτημένη τω 1881 αριθμόν χειρογράφων 3683.
να' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ.
Ίδρΰθί) υπό τοΰ αΐ»τοΰ Σουλτάνου τω 1767 (ορα άρ. α').
νδ' ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΒΑΓΕΖΗΤ.
Ιδρύθη υπό τοΰ σέιχ-οΰλ-ϊσλάμη Βελή-εδδ'ιν Έφένδη τω 1767,
καί έπλουτίΐθη υπό τοϋ υ'ιοΰ αΰτοΰ περί τό 1773 (δρ» άρ. ζ').
νγ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΦΑΤΙΧ.
Ιδρύθη υπό τοΰ Σουλτάνου Μουσταφά Γ' τω 1771 (Βρχ&ρ. δ').
νδ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΛΗ-ΕΔΛΙΝ ΕΦΕΝΛΗ.
(π*ρά τό τέμενος Φατί/)
Ό σοφός ούτος σέιχ-οΰλ-ΐσλάμης φαίνετ»ι ου μόνον άφιερώσχς
•κολλά χειρόγραφα είς την τοΰ τεμένους Βαγεζήτ βιβλιοθήκην, άλλά
1. Εξεδόθη λατιν. έν Λονδίνω 1734. φύλλ.
2. Εξεδόθη λ»τιν. έν Αοαγδούνω-Βϊταδών 1709. φύλλ.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ 243
χαί ίδιαν άπαρτίσα; τω 1772 (1186), την προκειμένην, έν ϊ) ήσαν
άποτεθησαυρισμένκ, τω 1881, χειρόγραφα τόν αριθμόν 2141.
ΙΖ'. ΕΠΙ ΣΟΥΑΤΑΝΟΥ ΑΠΤΟΥΑ ΧΑΜΗΤ Α'.
νε' ΒΙΒΛ1ΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΥΡΑΔ ΕΦΕΝΔΗ.
(έν τω Χανικοί-χ-ι-Ναξι5£ντ κατά τον Τβαβαα^πάν)
Ή έν λόγω βιδλιοθήκη ιδρυθείσα κερί τό 1777 (119!) υπό τού
καζιασκέρη τής Ρούμ,ελης Δαματζαϊέ Μεχμέτ Μουράδ Έ^,ένΒη ειχϊ
τώ 1881 χειρόγραφα 1268.
νς' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΕΛΡΕΣΕ ΧΑΜΗΔΙΕ.
(έν τω όιαωνύμω μεδρεσε χαΐά το Βαγτσε Ινατϊοασου)
Τής βιδλιοθήκης ταύτης, ίδρυθείσης τω 1780(1194), έςεϊίθϊ; π?ί
τίνων ημερών 5 κατάλογος, μερίμνη τοΰ ΰπουργείου τής Παιδείχ;,
ίι~ό τοΰ Σελήμ Σ»5ίτ 'Εφένδη, έπόπτου των σχολείων τή; μ.έτης εκ-
~αιϊίύσίως (ρουΐπέ).
Κατα τόν κατάλογον τούτον, τα έν αυτή χειρίγραΐα άνέρχίνται ?ΐς
1582, ΰποϊ'.Λΐρούμενχ είς τάς επομένας 27 κλάσει;·
Α' Κουράνια (μϊσαχίφ-ίΰλ-σεριφί) 13
Β' Τα θείπνευστΐ (σεμαδιέ) 2
Γ' Τα περί ορθής άναγνώΐεως (κηρϊϊέ) 14
Δ' Τα έρμηνευνικα (τεφσίρ) 170
Ε' Τα των λογίων (χαδίς) 216
ς' Τα τής ϊικονομίας (οΰϊθθλ-ϊΰλ-φ'ίκ/) 34
Ζ' Τα νομαά (φίκχ) 1*6
Η' Τα των νΐμοδιδασν.ίλων (φεταβή) 34
θ' Τα περί κληρονίμιών (φίραίζ) 6
Γ Τα περί μυσΓΓ(ρίων (τεσαδδίυφ) κ*·ή.9·.κης(ά/.λάκ) 93
ΙΑ' Τα -ερΐ πίατίως (άκα·δ) καί θείλογί»; (κελλαμ) 74
ΙΒ' Τα βιλθϊοφικά (χικμέτ) 18
244 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Μεταφορα των 2-ΐϊΟεν 820
ΙΓ' Τά-ρ:λογικής(μαντινι) 20
ΙΑ' Τάάστρολογικά (νουτζοΰμ) καΐ άλχυμικά (τζεφέρ) 39
ΙΕ' Τα άστρονομικά (χιέτ) 8
Ις' Τα γεωμετρΓλά (χενδεσέ) καί άριθμητικά (χισάπ) 17
ΙΖ' Τα ίστορικά (τεβαρίχ) -/.αί δδοιπορικά (σειρ) 124
ΙΗ' Τα Ίατρικα (τίδ) 37
Ιθ' Τα φιλολίγικά (έδεδιατ) 174
Κ' Τα ρητβριχά (μαανί) 40
ΚΑ' Τα περί δρθοεπείας (βεγιάν) καί υρους (Ιίχδ) 15
ΚΒ' Τα συντα/τικά (νάχου) 67
ΚΓ' Τα γραμματικά (σάρφ) 20
ΚΔ' Τα γλωσσάρια (λουγάτ) 84
ΚΕ' Διαφορί'. συλλογαί (μετζμουάΐ μουτενεβιά) 32
Κς' Τα έξωθεν εξαχθέντα (χαριτζδέν βάζ ϊλουναν) 6
ΚΖ' Τα Ιγγραφα (ΐΑουρακαάτ) 79
1582
Κατα τόν κατάλογον τούτον, έν τη βιβλιοθήκη ΧχμιθΊέ διατηροΰν-
ται δύο Κουράνια, γεγρχμμένα διά χουφιχών χαρακτήρων επί μϊμ-
βράνης, τό μέν διά χειρός τοΰ ΧΑΛΙΦΟΎ ΟΣΜΑΝ, τό δέ 3·.ά χειρός
τ5ϋ ΧΑΛΙΦΟΓ ΑΛΙί.
Σώζετχ; έτ:ίΐης έν αΰτί^ εν Κουράνιον διά χουίΐχών χαρακτήρων,
ιίιόγραΐον τΐΰ Χασάν Βαΐρα, άποθανίντος τώ 728 (110).
Αυτόθι υπάρχουσι καί τά?ε τα άραβιχά χειρίγραφχ· 1. ΑΡΙΣΤΟ-
ΤΕΛΟΥΣ (Άριστό), τα ί·/.τώ (;) β-.δλίχ (σεμαν-.έ), έ/, μεταφράσεως
Έσάτ-βίνι-Άλη·.—2. ΕΥΚΛΕΙΛΟΥΣ (03κλ·.δες), ΣτοιχεΤχ γεωμε-
τρίας κ χ! αριθμητικώς, Έρ;Αηνεΐαι ΰϊτό τοΰ 8·.ασ^;Αθυ μ.αθη;Αχτιν.5ΰ
Νάσρ-έδδίν-ι-Τουσή, άχμάσαντΐς ττερί τό 1250 (648). - 3. ΠΤΟ-
ΛΕΜΧΙΟΥ (Βατλαμ·.:;), «Τε:ράβι5λ:ς τύντχςις ;ΑχΟη;Αατ'.κή.), με-
τα?ρ. ΣίΛεϊ^ά^-οΰλ-Ριαζή.—4. Σχόλια ε·ς ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΝ '^'Ό
τ;ϋ Ν:ζά;Α-έοοίν-ίΰλ-'ρχ·/."ϊ;.
Άλλ' δμως ΐΰϊίλως ήϊυνήθημεν Τνχ άνε^ρωμϊν έν τώ κατχλί",'';>
■/.αί τρία ά'λλα άραβικά χϊ'.ρίγρα^α, ΰ~ότΐ5 ΤθαθΓΪιιΐ μνημονενιόΊΑίν^.
ώς πρό ενός αιώνος υ-χ'ρ/_5ντζ έν τν; β'.βλ'.ΐθή/.η Χχμιϊιέ, τό ).ϊ>
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ «Τοίτ:ν (;") Άάθτ/Αχ.) ΓταλίΆ-ίϋλ-σαλ^), κχθ' έρ-
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 245
μηνείαν Φαζίλ-ουλ-Γιανζϊβή (;), τό δέ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ «Μεγάλη
σύνταξις τής άστρονομίβς», καθ1 έρμηνείαν "Ιβνι-Έδοΰ-Τζαφέρ, τό δέ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ (Άκλούνιος), «Περί των γραμμικών τομών»,έ'τερίν,
φαίνετα;, ή τό γνωστόν «Περί κωνικών τομών» τού αΰτοθ μαθηματικοΰ.
νζ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ ΕΦΕΝΛΗ.
(εν τω αεδρεσε Χα^λΐδ'.ε /.ατα το Βαγτσ^ Καπουσο^)
Έν τέλει τοϋ προειρημένου καταλόγου συνεξεοίθη κχί ό τής βι-
βλιοδήκης ταύτης, συγκροτηθείσης μέν τω 1785 (1199) υπό τοΰ
Λαλα Ισμαήλ 'Εφένδη, περιεχούσης δέ κατά τό 1883 έ'τος 764
χειρόγραφα.
ΙΗ'. ΕΠΙ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΣΕΛΗΜ Γ'.
νη' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΜΙΧΡ-Ι-ΣΑΧ.
(έν τω δ[χωνύ^Α()> μαυαωλείω (τουρδε) τού τεμένους Έγιούτ:)
Ή Συλτάνα Μίχρ-ι-Σάχ, μήτηρ τοϋ Σβυλτάνου Σελήμ Γ', συνέ¬
στησε τω 1795 (1210) την βιβλιοθήκην ταύτην, η; τα χειρόγραφα
ήσαν τω 1881 τόν αριθμόν 287.
νθ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΣ1Ρ ΕΦΕΝΛΗ.
(χατα τό Β*γτσ'ε Κ»):ουσοΐΙ)
Ή βιδλιοθήκη αυτή τοΰ σέϊχ-οΰλ-ίσλαμη Μουσταφά Άσήρ Έμνδη
ίϊρυθεϊσα τω 1799 (1214) περιεΐχε τω 1881 χειρόγραφα 2159.
ΙΘ'. ΕΠΙ ΣΟ1ΆΤΑ1ΝΟΥ ΜΑΧΜΟΥΤ Β'.
ξ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΕΒΛΕΒΙΧΑΝΕ.
Ίϊρύθη υπό τοΰ Χαλέτ 'Εφένδη τω 1819 (όρα άρ. ε').
246 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Κ'. ΕΠΙ ΣΟΥΑΤΑΝΟΥ ΑΠΤΟΥΑ ΜΕΤΖΙΤ.
ξα' ΒΙΒΑ1ΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΧΟΣΡΕΒ ΠΑΣΑ.
(έν τη συνοιχία Έγιούπ)
Υπό τοΰ μεγάλου βεζίρου Τοπάλ Χοσρΐδ Πασά συγκροτηβεΐσα περί
τό 1844 (1260) ή βιίλιοθήκη αύτη συνέκειτο κατά τό 1881 έκ.
483 χειρογράφων.
ξί' ΒΙΒΑΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΑΡ-ΟΥΛ-ΜΕΣΝΕΒΗ.
Ιδρύθη υπό τοϋ σέ'ιχ Μουράδ Έφένοη περΐ τό 1845 (δρα άρ. κη _).
%{ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΤΕΒ ΠΑΣΑ.
(χατά τό Σκούταρι)
Ό πολύς επί τε πολιτικη οξυνοία καί καλάμου όξύτητι ΰπουργός
των εξωτερικών Περτέδ Πασάς 'ίδρυσε την βιβλιοθήκην ταύτην περί τό
1847 (1263).
ξδ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΕΣΑΛ Ε1'ΕΝΛΗ.
(εν τ5) συνοικίο; Γερε Βΐτά^)
Ό καζιασκέρης τής Ρούμελης καί ίστοριογράφος (βακα-νι6ίς) Έ-
σάδ Έφένδης ανήγειρε τω 1851 (1268) την προκειμένην βιβλιο¬
θήκην, άριθμοΟσ»ν κατά τό 1881 μίχρι τοϋ ποσοΰ των 3853 χει-
ρογράφων.
ξε' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ
(πεο· το Τσεμ7τερλη Τάς)
Ή βιβλιοθήκη τοΰ διδατκαλείου (Δάρ-οΰλ-μουαλιμίν) συστασα περϊ
τό 1855 (1272) περιεΐχε τω 1881 τό όλον 260 χειρόγ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ 247
ΚΑΛ ΕΠΙ ΣΟΥΑΤΑΝΟΤ ΑΠΤΟΥΑ ΑΖΙΖ.
ξς' ΒΙΒΛ1ΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΛΙΛΕ ΣΟΪΛΤΑΝΗΣ.
(έν τω όΐΛωνύΐλω τεμε'νει χατα τί) *Αχ Σαραί)
Ή βιδλιοθήκη αυτή Ιδρυθείσα περί τό 1870 (1287) περιελάμβανε
500 χειρόγραφα κατά τό 1881.
ΚΒ'. ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΑΟΓΙΑΣ.
ξζ' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΐ' ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΕΦΕΝΑΗ.
(χατα το Τααοσαμπα Παζάρι)
Ή δέ τοΰ πρ;υσαέως καζιασχέρη Μουσταφά έφένδη βιβλιοθήκη πε-
ριελάμ.βοινε κατάτό 1881 έ'τος τό όλον 194 χεφόγραφα.
ξη' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΑΛ1ΧΕ ΧΑΝΟΥΜ.
(έν τί] συνοιχΕα Μεαΐχ Άλη Πασά)
Τό άτελές τοΰαο σκιαγράφημχ έπιστέίει χαριέντως ή βι6λιοθήκν}
τής φιλΐβίβλου ταύτης γυναικός, άνερχομίνγ, κατά τό 1881 ύ', 273
χειρόγρ«φα. Εντεύθεν κατάδηλον γίνεται, ότι /.αί οθωμ.ανί?ες, οί*
μόνον ε'.ςτήνπίίησιν ι καΐ τ3^ς λοιποΰς τήςφιλολογίας κλάδους -/.χ:ΐ-
γίνοντο, άλλά κ αί βιβ/.ι:Οήν.ας ϊδρυον αλλαχού τε /.αί έν μέση τή
Πρωτϊυούστ), όπως άπο τής έΐτίας ταύτης τα φώτα των γραμμάτων
εις τάς έσχατιάς τής οθωμανι·/.ής α^:;/.ρατ;:ία; δ'.«χέωται.
έν Νίοχωρίω τ^ 1/13 Δεχεμβρίου 1883.
Σ. -Α-ΓΙΣΖΓΑΓΧΗΣ.
1. ΗΑΜΜΕΚ. ΟθδοΙιϊοΓΐΙβ 1βΓ οϋτηαηίβΛβη ϋΐΛΛηηδΙ. (νέ
Πί~ί) 1&26—31. 6 Τή». 4ον), ένθα 2200 ποιηταΐ χαΐ πο^τριαι άναγράφονται.
248 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ.
Φίλε Α. Παλαιοΐογε,
Ή αίτησις υμών, όπως γράψω κάτι περί γυναικός διά τό
Ημερολόγιον τής Άνατολής, μέ έ'θηκε, τη άληθεία, είς λίαν ά'πο-
ρον θέσιν, τόν 8ε δυΐτυχή χζλαμόν μου είς διαρκή βάσανον. Ν ά
γράψω περ'ι γυναικός!... τοϋ 8ντος δηλαοή έκείνου όπερ πα-
ρα'δΐξ,ϊν έστι συναρμολόγημα δ'-ΐνάμίως καί άϊυναμίας, ύποταγής κα'.
άποστασίας, ά^ΐσιώσϊως, μίσους καί έ'ρωτος· τού κρύπτοντος ψυχήν
εΰγενών α'.σθημάτων ήκαταχθονίων δ;λιοτήτων, καρδίαν πλήρη θάρ-
ρους 5/ άλίγων τρόμιον άχι δΐΐσιδαιμονιών τοΰ περιφρονοΰντος σή¬
μερον τούς μεγαλειτέρβυς κινδύνους, την αυριον δέ λιποβυμοΰντος
έκ τής συναφείϊς πτίλου !...
Όντως μυττηριώδης ύπαρξις ή γυνή ! ... καί δμως ή μεγάλη έστί
μηχανή ή κινΐϋσα τα πάντα, ό άςων, περί τόν οποίον στρέφεται ό κό-
σμΐς, πλοΰσιβι καί πένητες, ίτχϋροί καί άδΰνατοι, νοήμονες καίκοΰ-
φοι- ή ζωή ή διδοϋσα ημίν την ζωήν καί τόν θάνατον ό τρικυμιώ-
2ης «όντος δ ροφών διά των θυελλών αυτοΰ τό εδθραυστον τής ζωής
σκάφος, άλλά κα'ι ό λιμήν είς όν αϋτό προσορμίζομεν ζητοΰντες γα¬
λήνην καί άνάπαυλαν, άνακούϊΐσιν των πόνων καί τοΰ καμάτου. Ή
γυνή έστι τέλος τό όν έ/.ε'ΐνο είς ό ωρυται νά άφιερώμεν τό όλον τής
ζωής ήμ,ών, ώς εΰφυώς πανυ έκ^ράζεται ό Α. άβ 1η
ϋ&ΐιβ 5οη βηίαποβ θΙΙθ ίηΙθΓθ95β,
Οη άοϊΐ Γπ,ΐΐηθΐ· άαηβ 8θη
1,8. δουΙβπΐΓ άαιΐΒ βα νϊβϊΐΐβϋδθ,
Ι_,α ΓβκρβοΙθΓ ααηδ Ιοιιβ 1θ3 Ιβιηρβ.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
249
Καί νυν, ?ίλε Παλαιολόγε, άφοΰ άπαξ ήτησας νά γράψω κατ'.,
μή άπαίτει σοβαρόν τι ή σπουδαίον. Πρό Τίϋ κολοσσοΰ τοΰ εμού Οε-
ματος θαμβοϋνται αί ΐσχναί δυνάμεις μου. Καί ίχων ί'τως θά περι-
πέσω εις άντιρρήσεις συνεχεΐς, διότι καί αύτοι οί τορώς τό θήλυ έλέγ-
ξαντες, είς τάς άβρας αυτού άγχ,άλας μετ* ού ττολυ έθεάθησαν εκλι¬
παρούντες έν δάκρυσι μετανοίας τόν ερωτα καί την ευτυχίαν. Συγ-
χώρει όθεν καί συ την μετα6ατικότητα των ίδίών μου καί την έπι-
πολαιότητα τής άναγώγου γραφίδος μου καί άφες μάλλον νά γράψω
άτημελήτως καί... ούρδην μίγδην, ώς ήθελον είπεΐ οί των κ*0'
ημάς χρόνων λογιώτατοι, δ,τι περί όρισμοΰ τήςγυναικός ένθυ-
μοϋμαι /.αί γνο>ρίζω, είδον, ανέγνωσα ή εΐτω έΐιδάχθην έκ πείρας.
'Αλλά πρώτον πάντων, καλή μου άναγνώστρια, μή νόμιζε ότι, ώς
οί πλεΐστοι των μισογυνών, καί έγώ κ»τά την ευφυ* έκφρασιν Γάλλου,
ου τό δνομα διαφεΰγει μου την μνήμην,
3β Ιιαίβ οθ 88X6 βη §;γο8—]β ΓαάΌΓβ βη ιΐέιαίΐ
διότι συμφωνώ μάλλον μετά τοΰ Μαλέρδου, όστις είπεν ότι δύΐ ώρα"ΐα
τ:ράγμ.ατα ΰπάρχουσιν έν τω κίσμω: Αί γυναΤκες καί τα ρ:3α" καί
δύο·Α·λά: αί γυναΐκες χαί τα πεπόνια, όθεν κατα τόν εΰγενή τούτον
άναμορφωτην καί δημιουργόν τής γαλλικής ποιήσεως καϊ γλώσσης
ιή γυνή είναι πράγμα καλόν καί ωραίον».
— Έπιτραπήτω μοί μικρά χαρένθεσ;ς.—Έκ τής ίδέας τίϋ Μα-
λέρδοΰόρμώμενος φαίνεται καί ό Ηβΐνβΐΐιΐβ, έ'ϊω-/.ε τόν εΰίυέΐτατίν
εκείνον ίρισμόν, «γυνή έστι τρίπεζα πολυτελής, ήν διαφίρω; βλέ¬
πομεν πρό ή μετά την εΰωχίαν».
'Αλλα καιρός ίνα έλθωμεν εις τό θέμα μας.
II
Ή γυνή επέσυρε την προσοχήν ολων των σοΐών καθ' όλας τάς ε¬
ποχάς. Αί έπ' αυτής κρίσεις καί τα σχόλιά των είναι τόσω πίΐκίλαι
όσον καί τα επί τής αθανασίας τής ψυχής.
"Ας ίδωμεν λοιπόν τί λέγουσιν οί σοφοί φυσιολόγοι καί πώς 6ρ«αν
αυτήν, ινα μή προβαίνομεν ημείς μέν ΰ-:θέτ;ντες, οί ϊέ άναγνώαταί
μας άκροΰντες.
250 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Ό σοφός Σολομών ιδού τινάς επί τής γυναικός έκφέρει γνώμας:
— «Ήγυνή είναι πικροτέρα τοΰ θανάτου.»
— «"Ανδρα Ινα μεταξύ χιλίων εύρον άγαθόν γυναΐκα 5μως μίαν
μεταςΐι πασών οΰχ εύρον.»
— «'Απατηλή ή τής γυναικός χάρις καί ή άγαθάτης της κακία.»
Φαίνεται ομως, ίνα μή άδικήσωμ,εν τόν σοφόν εκείνον, δτι εν τη
άρχαιάτητι τοιαύτας είχον πίρί τής γυναικός ιδίας ο! γράφοντες, καί
πρός απόδειξιν παραθέτομεν τάς γνώμας πολλών.
— Διογένης, ΐδών άπό δένδρου γυναΐκα κρίμαμένην, ε'πε' Νή
Δία, εΰκταϊβν αν ειη εί πα'ντα τα δένδρα τΐιούτους φέροιεν καρποΰς.
— Αί τής γυναικός κακίαι εισί π;λλω πλειότεραι των ΐχθύων τής
θαλάσσης -/.α! των αστέρων τοΰ οΰρανοΰ.—0οάηΐ8.
— Πολλών -/.ατά γήν -/.αί κατά θάλατταν θηρίων 2ντων, μέγιστον
έστι θηρίον γυνή.—Μένανδρος.
—■ Φύσει γυνή δυσάνιόν έστι καί πικρόν.—Μένανδρος.
— Ή γυνή ίμοία έστι τω πανθηρ;· πάντα γάρ τα μέλη αυτών 2-
μοια. Των —ηνών τ»ί γυνα'κί ομοιον πέρδιξ, των δ' έρπετών έ'χι-
δνα.—Άριστοτέλης.
— Πάντων κακών χείριστον ή γυνή. — Εϋριπίδης.
— Τρομερά τα τής Θα7.άσσης κύματα, τρομερχί αί τοΰ πυρός φλί-
γες, τρομεροί οί κεραυνοί, τρομ.ερά ή πτωχεία, τρομερά χίλια αλλα
πράγματα, ουδέν δμως τρομερώτερον τής γυναικός. Δι' ουδενός ζω-
γραφεΐται χρώματος τό τέρας τουτο, οΐιδίμία λέξις δύναται νά δώση
Μικράν περι αϋτοΰ ιδέαν.—Εΰριπίδης.
Μ>) άδημίνεΐ, καλή μου άναγνώστρια, εννοώ κάλλιστα την αγανά¬
κτησίν σου, ήν και συμμερίζομαι. Άλλά προχειμένου περί τοΰ μισογύ-
•κ» Ευριπίδου, άφέωνται αύτω αί άμαρτίαι, ότι πολυ ήγά-
πησεν. Σχ,ώ-των αυτόν ό εν Μοΰσαις συνάδελφός τού Σοφοκλής, πάνυ
εϋφυώς είπεν δτι «Εΰριπίδ/)ς μ,ισεΐ τάς γυναίκας μόνον έν ταίς τρα-
γωοίαις αΰτοΰ». Καί πράγμ.ατ!, διότι δύο έ'λαδϊ γυναίκας, πρώτην την
Μελιτώ, δευτέραν δέ την Χοιρίλην, άλλά, δυστυχώς, υπήρξεν άτ.χής
καί είς τ:ΰς 5ύο ερωτάς τού, καί ίδοΐι ί λόγος των κατα τής γυναικός
'ύίρεών τού (·). «"Εσκωπτε δέ τάς γυναίκας διά των ποιημάτων δι'
(*) Πϊ,οά πολο?ς έπιστεύετβ ότι ό Εΰριπίδϊ;ς εΐ/εν, ώς χαΐ ό Σωκράτην
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
251
αιτίαν τοιάνϊε. Ειχεν οίκογενές μειράκιον ονόματι Κηφισοφώντα· πρός
τοΰτον έφώρατε την οίκείαν γυναΐκα άτακτοΰσαν. Το μέν ουν πρώτον
άπέτρεπεν αμαρτάνειν έπίί δ" ούκ επειθε, κατέλιπεν αύτω την γ·_>-
ναϊκα, βουλόμενοι» αυτήν εχειν τού Κηφ-.σοφώντος.» Καΐ ταύτα τα τής
πρώτης γυναικός τού κατορθώματα, ήν «άιτωσάμενος εΐχε καί δευτέ¬
ραν, κα'ι ταύτης ομοίως άχολάστου πειραθείς».
Άλλά κα': ή κωμωδία αυτή, ής τό πρωταγωνιστοΰν πρόσωπον ό Εύ-
ριπίϊης, έ'χει την λύσιν της ώς καί πάσα ά'λλη, καί ιδού αυτή. «Λέ-
γουσι δέ καί ότι γυναΐχες διά τους ψόγους ούς «ποιεί είς αύτάς δια των
ποιημ^των, τοίς θεσμοφορίοις έπέστηϊαν αυτώ βουλίμβναι άνελεΐν*
έΐείσαντο δέ αΰτοΰ πρώτον μέν διά τάς Μίύσας, επειτα δέ βεβαιωσαμέ-
νου μηκέτι αύτάς κακώς έρεΐν.» "Οτι δέ έτήρησε την ίοθεΐσ»ν υπό¬
σχεσιν τού ό Εΰριπίδης, ώς τίμιος άνήρ, καί 5!ύτω συνεφιλιώθη μετά
των γνναικών, μαρτυρούσι τό:
ώς πολλά γ1 εστι σβφά" χάπβ θηλίΐών σοφα,
καί οί έν τή Μεναλίππη λόγοι τού,
Μάτην αρ' εις γυναΐχας ίξ «νδρών ψόγος
ψάλλει, «νόν τάϋευμα, καϊ χαχώς λέγει·
αί δ' εΐα ίμείνους ά,οσ'νων, 1γί> λίγω.
"Οσον δ' άίθρά τάς παραλίγους ΰίρεις των λοιπών άνοήτων έχεί-
νων άρχαίων, οΐτινες μόνον εαυτούς ένίουν ν' ά-ϊθεώσωσιν, άνέφί-
ρον ούχι σπουϊάζων, άλλα περιεργίας ένεκεν. Μή κα! έν τί; άρχαιό-
τητι αΰτί ϊέν υπήρξαν άνϊρες άμερόληπτοι, οί τό ωραίον φθλον έν
εύθύτητι κρίναντες; Κα'ι τοΰς Γ/.λου; μέν συντίμίϊς χάριν πχραλεί-
—ντες, αναφέρομεν ενα των ύψίστων τ//ί αρχαιότητος νέων, τ;ν Ό-
λ.όμπιον Περ·.κλή, λέγβντα έν τω άθανάτω έκείνω έπιταφίω τού, ότι
«αρίστη γυνή έν.είνη περί ής οϋτε έπαινίΰντες, οίτε κιτηγοροίντες δ-
μιλοΰσιν οί ά'νδρες».
Καί Βμως, άναγνώτταί μου, ό μέγας έκεΐνος άνήρ εγένετο άνάρ-
τ:αστος υπό γυναικός, τής Μιλησίας έχείνης ήτις διά τής μεγαλοΐ^ίίς
της ν.αϊ τής ΰπερανθρώΐου δυνάμεως «καί άλλους πολ/^ύς κλι γ(χ-
ϊύο συγν,ρόνως γνναΐχας, χαΐ τουτο δυνάμει τοΰ κερΐ Δ ιγομίας ψηφίσμΐτος,
έχδοβί'ντος οί,Οεν 3ια —άνιν άνδρών, ίνα πληβυνβ^ ή έχ των κολίμων χ*'·. το5
λοιμοΰ έρημωθεΐσα πόλις.
252 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
θοΰς πεποίηκε ρήτορας, Ινα δέ κχί διαφέροντα των Έλλήνων Περι-
χλέ» τόν Εανθίππου»· δι' αύτην δέ διεζεύχθη την έξ εΰγενών αΰτοΰ
σύζυγον /.αί έκήρυξε τόν πρός Σαμίους καί Πελοποννησίους πόλεμον,
«πίλλά δέ πάνιι αφήκεν υπέρ αυτής δικαζομένης Βάκρυα».
Όποία, τη αλήθειαι, γυνή ή Άσπασία, ής τό μέν μειδίαμα εθεω¬
ρείτο εϋεργεσία, τό δέ κάλλος κα! έν αυτή τή πατρίόΊ τού χάλλους
εχρησίμευεν άντί προτύπου εις τόν Φειδ'ίαν! περί ήν συνίρρεον ιτοιη-
ταί καί φιλόσοφοι, οιοι Ζήνων καί Σωκράτης καί 'Αναξαγόρας, όπως
έμπνευσθώσι, καί πρός ή'ν οί ά'νδρες ώϊήγουν τάς ιδίας συζΰγους 8πως
άκροασθώσιν αυτής! Όποία, ναί, ή γυνή εκείνη ήτις διεκρίνετο με-
ταξΰ τής τότε άκμαζούσης πολιτείας των 'Αθηναίων επι συνέσει ν.αί
πραγμάτων έμ-οΐρία, καί όξύτητι εις τα πολιτικα, καί άγχινοία καί
δριμύτητι! Όποία δέ καί ή τέχνη ή ή δύναμις τής γυναικός έ/.είνης,
ήτις, μετα τόν θάνατον τοΰ Περικλέους, μϊσήλ'.ς ήδη, έ'συρεν άλυσί-
δετον εις τό αρμα αυτής τόν προίατοκάπηλον Αυσικλΐα, καϊ εξ άγε-
νούς καί ταπειν:3 την φύσιν άνέδειξεν ικανόν νά πρωταγωνιστήση των
'Αθηναίων !
Μέ συγχωρεϊτε μίαν παρέκβασιν; — Ό έ'ρως τού φυσικοϋ
κάλλους υψώθη παρά τοίς αρχαίοις "Ελλησιν είς βαθμόν απίστευτον
σχεδ όν.
Παρά τω λαώ έκείνω ό ώραΐος ήν Οεοείκελος.— Ουδέν, λέγει ό
Σχίλλερος, εθεωρείτο παρ' έκείνοις ιερόν καί αγιον ή τό κάλλος. ΟΊ
ίερεΐς τΐϋ έφήβου Διός, οί τοΰ Απόλλωνος, οί τοϋ Έρμοΰ, έξελέγοντο
έκ τώντάπρώτα έπίκαλλονη φερόντων. Οί κάτοικοι τής Αίγούτ/)ς, έν
Σικελία, άνήγεφαν ναόν εις Κροτων.άτην τινά, ονόματι Φίλιππον,
διότι ήν ό ώραιότερος άνήρ, όν ποτε είδον.
Έν Σπάρτη αί γυναϊκες έφύλαττον έν τοΤς έαυτών θαλάμοις τα ά-
γάλματα τοϋ Ναρκίσσου, τοΰ Ύακίνθου, τοΰ Κάστορος καί τοΰ Πο-
λυΒεύκους, 5πως άπολαίσωσιν, εί δυνατόν, τέκνα ώραΐα (*).
Περιπλέον υπήρχον έν Λέσδω, έν Τενέίω καί αλλαχού άγώνες
καλλονής 2ιά τάς γυναίκας, ώ; υπήρχον παρά τοις Ήλείοις δια τοϋς
άνδρας. Έπτα αϊώνας πρίν Χριστοΰ, Κυψελος, Κορίνθιος έξόριστος,
Ορα, Εΐηίΐθ ϋί8θ1ιαηβ1, Εβ8 οοιιι·ΙΪ8&ηβ8 ^ι-βο^ιιβδ, Ζ. Η. θ.
ΤΗΣ ΑΝΆΤΟΛΗΣ 253
άν/,γε·;» πχρα τας οχθας το3 'λφς>ο3 πίλ'λ
άφ'ερω,ΟΛχ^ ν.αί Ώρυτε Λ*λλονής αγώνας
πενταετίαν τελουμενοϋς.
Άλλ' ο'ιχρόνΐι έ/.ε"/οι ή-αν γίνιμοι επι -αοαγωγή Λ μην ·/*' λα-
τρεία το3 «λλίϋ;' Ναι, το3 έξοχυ ν α1 πςφτ,,λ'σμϊ/ου κάλλους της
Κλυτ'ας, άίαρπαϊάση; τϊν νο3 το3 'Αμ^τορ:ς μεχρν το3τυφ>ώΐα'
τόν ϋ'οί αΰτο3 Φοίν.Λα, τΓ,ς Αϊσθεν'ϊς ώτάση; τοι φ'λοσοφον Σ■!:ε^-
σιπθ/1 ε;ς τί"1 κίλλον Ι-.οινΖ'ζτι:) άσωτ;α/ το3 ροΐοχροου /.α/.λθϋς
,σαν την μ. «-
'Επ.'·,5,ο=ν. τος 'Βρ-λλβ^ «ς " γ*» Λ3. μ
λειτ:?α; έ-~« τί,'Βλλάίος, το, Άο,τοτ,) ,· ^ "^«^
^ΐ'Γ^τϊ^^*^
;5κ^ς)^τνΗ^-:^^-::;^^
το3 ίϊθμοί σ^εΛρουσΟησαν, η.ι^ιο./υ. , ά_
^
**, τω, ο*
τας ^7 ί;.·ς
3-ω; /,· τώ^
Ί / 'ίς --":.·'
- /" ι
Ι 1
V
:/- -
254 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
νων άνδρών μετά των εΰφυών έκείνων γυνα'.κών, προέκυπτε διανοητι-
κόν, δν ουχί ηθικόν ϊφελος, καί διά τους μέν καί διά τού; δί. Οί ά'ν-
δρες έδιδον είς τάς γυναίκας βαρΰτητα κα! 5ψος· αί γ,ιναΐκες έ'διοΌν
εις τους όί·ι^ρας την εθκαμψίαν εκείνην τοΰ πνεΰ;.ι.ατ5ί, τ/;ν ϊξΰνοιαν,
την γνώσιν εκείνην τής ανθρωπίνης φύσεως, -ί;τ!ς είναι ή Ιμφυτος
αυτών έιτιστήμη.
Καί ταυτα έν παρόδω" έλθωμεν ήδη ανευ υπεκφυγων π) έον, παρεκ-
βάΐεων καί σχολίων, είς τάς περί γυναικός, κατά διαφόρους καιροϋς,
ιδίας των πολλών κριτικών, οσους ή γυνή έΌχεν, άχρι των ημερών
ημών, άπανθίζοντες δ,τι καλόν, δ,τι ωραίον, 8,τι εΰγενές, είπον ίνα
καί τάς άναγνωστρίας ημών ευχαριστήσωμεν, εί τούτο δυνατόν, καί
τίυς αναγνώστας αΰτους, τους τυχόν τό ωραίον φϋλον φοβουμ.ένους,
τρέψωμεν πρός ειρήνην καί την μετ' αϋτοϋ σύμπνοιαν.
III
— Γυνή, όν ουδένα επιδεχόμενον όρισμόν. — ΜΠΕ Ι,&πώβτΙ.
— Τί έϊτ; γυνή ; "Ινα ϊώΐη τις τόν όριτμόν της πρέπει νά την
γνωρίζη. Ό αίών μας ήρξατο μελετίν αυτήν, άλλά φρονώ ότι ϊέν
ά—ΐφάνθη πίρί αυτής έ'τι οριστικώς. "Ισως ϊώσει ήμΤν τό συμ~έρασμα
των μελετών αΰτΐύ ν.ατά την συντελειαν τοΰ κίσρυυ.—Μϊναναυ.
— Τίς ϊύναταΐ να ορίση τάς γυναίκας ; Τα πάντα έν αϋταΐς λα-
λ;ΰτ'. γλώσσαν ύποπτον. Ή μαλλίν κατά τό φϊΐνίμενον άϊ'.άΐρρΐς
εΐ^αι Ινίοτε ή εΰαυθητοτέρα· ή μάλλον έχέμυθ:ς χαρακτηρίζεται
ζ:λλά/.·.ς ή λϊλυτέρα. Άϊίπίτε προκατδΐλημμέναι, α'. κρίσεις ημών
ΰπαγορεύονται υπό τοϋ έ'ρωτο; ή τ;ΰ μ;33υς, ό δέ μάλλον άνεπηρέα-
στίς, ί μάλλον κατά βάθος σχουαάσας αυτάς, πιστειίων ότι λύει τό
τερί αυτών ζρόβλημα, ουδέν ά'λλο πράττει ή εις νέα; άδιεξόϊους νά
περιπλέκη αΰτό.—ϋθ3ΐηα,1ιΐ8.
— Τρία ζράγματα ήγάπησα μεγάλως χωρίς νά δυνηθώ π;τε νά
τα έννοήΐω: την ζωγραφικήν, την μουσικήν καί τάς γυναίκας.—Γοη-
ΙβηβΠβ.
— Ή γυνή φαι'νετα·. άντιπροσωπίύουσα τ/;ν Ισχάτην ασθένειαν καί
ομως είναι ή μεγάλη ϊσχύς- ό άνήρ, εφ'ου έρείδονται όλόκληροι λαοΐ,
εΐνα; ήναγκαΐμένος νά έρείξηται επί μιάς γυναικός.—ΥΪοΙογ Ηιι§ο.
ΤΗ! ΑΝΑΤΟΛΗ! 255
— Ή γυνή εστίν δ,τι έν τω κόσμω άριστον ■/.αί /είρυτον.....
"Αγγίλος μέν τωφιλουμένω, 3αί;λων δέ τω μή φιλουμένω. Ιπ βαώβιη
ΗΓπα βι αυπιΐη β«τ βι νίρεΐ-α.—Ε. άβ ΝβιιίνΠΙθ.
— Αί γυναϊκες φέρουσι τόν νούν είς το στήθος' ή αΐσθησις μίνη
■ά'γει χαί φέρει αυτάς. Ό έρως των, αληθής, είναι μανία- προσζοίητος,
είναι ή φύσις των. Ή άφοσίωσίς των είναι τέχνη. Ή ήπιότης ν,αί ΰζΐ-
μονή των είναι ένέδρα. Πίστευσόν με· ή καρδία των είναι ή άμμος ή
άβυσσος· εντέυθεν τα αΐσθήματά των ολα εισίν ή ίχυρα ή νόσοι. Ά-
ταΐα ή ζωή των είναι φονική παρωδία άνθρώπων δμα ν.αί θεών. Ου¬
δαμώς μεγαλεΤον έν αυταΐς καί ά7>ήθεια, οίιδαμοϋ διάνοια κχ! θεΤον
άλλά μόνον μαγεία τις καί οπταποίτη. Φοροΰσιν ένδύματα ; εισί βα-
σιλίόΈς. Έγυμνώθησαν αυτών ; ιδού αί έταϊραι.—Σ. Ν. Βασιλειάδης.
— Ή άστατος πορεία των κομητών εις ^ττον ^ϊχϊρϊϊς ύπόκειται
ύπολογισμοΰς ή αί κινήσεις τής καρδίας, τού πνεΰματος -/.αί ιδίως τής
σιλανιτίας των γυναικών. Διά τής ίσημέραι άν,ριβοΰς παρϊτηρήσ5ως
έσχημάτισα την πεποίθησιν ότι ή φιλαυτία εστίν ή μόνη κλεις τού χα-
ρα/,τήρος αυτών. Τοΰ χαρακτήρος κκά συνέπειαν σχηματιζίμένου ϊι.
μεμιγμένων εςεων τής ψυχής καί τού σώματος, είς άνίσους βίδαίω;
δίσε'.ς, παραδέχομαι Βτι τό φϋλον, όπερ εςοχοι άνϊρες εχαρακτήρισαν
ώς άκατάληπτον, όφεΓλει την ίϊιότηΐά τού ταΐτην είς μόνην την
-αντί/.ή σχεδϊν έλλειψιν χαρακτήρος.—ΜΪΓ&Ιοβαιι.
— Ό χαρακτήρ των γυναικών πρός μόνον τόν χαλκόν έκ="νον τής
Κορίνθου δύναται νά παραίληθη, όστι; συ'ΐέκειτο εκ μυρίων έτϊρογε-
νών στοιχείων, έν οΤς Βμ.ως ύ-ήρχε καί ά'ϊολοςχρυσός.—Έμ. Ροίϊης.
—· Αί γυναΐκες ίμοιάζουσι ττρός Ίσπανιν.ας οϊν.ίας, αίτινες έχουσι
-λειοτέρας θύρας ή παράθυρα. Ευκολώτερον νά εισέλθη τις ή νά ϊια-
κρίντ) καθαρώς έν αΰταΐς.— Τβαΐι-Ραιι1 ΒϊθΓιΙβΓ.
— Όμοιάζουσι πρός παιδία- διασκεδίζουσι διά παιϊιών, άττον.οιμών-
ται δι' έπαίνων, άπατώνται δι' ΰ-οσχέσεων. Κλαίουσι ϊι' εΰτελή άντι-
κείμενα, άγανα/.τοΰσιν επί τη ελαχίστη άντιλογία, οργι,ονται 5~ι τη
άρνήσει τυφλής ίιπακοής. Έπαναλαμδάνω ότι εισίν αληθή πχ·.δ·ϊ, άλλά
παιδία κυδερνώντ* την άνθρωπότητ».—βπωααά άβ 1α ΚβνιιίβΓβ.
— Γυνή έστι μέσον άνδρας καί παιϊίου.Οί μέν πρθϊφερίμεν:·. αυτή
ώςπαιδίω ευκόλως αυτήν άπατώσιν, οί δέ πρϊσφΕρίμενο·. αύτη ώς άν-
Βρί ευκόλως ΰπ' αυτής άπατώνται.—Ββαιιΐηίΐηοίι.
256
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
— Γυνή έστι ποίημα, όπερ, ίνα έννοήση τις καλώς, —έπει ν' α¬
ναγνώση επί χολλά έ'τη.—
V.
Ηιΐ£θ.
— Γυνή εστίν όν λάλον, ένΒυέμενΐν καί έ/.3υόμενον. (Τ,ά ίβΐη-
ΐαβ 68ί ιιηβ θΓβειίιΐΓβ Ιιιαπΐίΐίηβ (χΐζΐ δ'ΐιβ,ΐοϊΐΐβ, φΐΐ Τοο,ΤοίΠβ βί
φπ 8β άβδΐα&οϊΐΐβ.)—Αΐρΐιοηκβ ά'Αι·&§οη.
— Ή γυνή εστίν έ'ϊεσμ.* καί των 0=ών ά'ξιον, οταν μή άρτύη αΰτό
ό διάδολος.—ΟίΐΙάβΓοη.
—- Ό άνήρ ανευ τής γυναικός, καί ή γυνή ανευ τού άνδρός, εισίν
άτελεΐς. Ένοΰμενοι συμπληρούται.—Ραιιΐ άθ Κοεΐί.
— Έν τω ανθρωπίνω γένει ή γυνή ειναι»ή σπανιωτέρα ζ:ικιλ:α,
η- ο κυριώτεροι φυσιολβγικοί χιζρακτήρές εισίν οί εξής:
Αυτή γενικώς άναγνωρίζεται έκ τής λευκβτητος, λειυτότητος καί
λειέτητίς τού σώμ»τος, φύσει ΒΊ άγα~α την ά'/.ραν /.αθαριότητα. Οί
ϊά/.τυλοί τη; φοδοΰντα·. νά έγγίσωΐιν ά'λΛο τι ή -ράγματα λεϊα, μα-
λαχά κα'ι εΰώϊϊ)· 'Αγα~α νά δίδη στιλ-νότητα εις την κόμην της,
•/.αί να άτ:;-νέτ) μεθυστικωτάτην εΰωοίαν νά ψήχη τους έρυθρΐυς όνυ¬
χας της καί νά τοΐις ν.έπτη άμ.υγοαλοϊ·.?ώς· νάλούηϊέ τυχνά τό θελ-
■Λτικϊν καί λΐ'ΐον σώμά της. Ή φωνή της έ'χει γλυκΰτητα δ'.απε-
ραστικήν, αί κινήσεις ~Λ,ς εισί χαρίευαι καί ή όμιλία της ευχερής.
'Α-3ίεύγει τας κίπιώοεις εργασίας /.αί μ' όλην την οαινομενην αδυ¬
ναμίαν της, υπάρχουσι βάρη άτινα φέρει οιά Οαυμασίας όαΐτώνης.
Φεΰγει την λάμψιν τού ηλίου ·Λα: προφυλάττετα·. ϊιά μέσων εΰφυών.
Λι' αυτήν βαϊίζειν ταϋτίν έστι τω κοπιάν. Περίεργος εις άκρον, τα¬
χέως καΟίσΓαται θϋμα τού -ρώτου δυναμένου νά -γ, κρύψϊ) ελάχι¬
στον τι, διότι τό πνεΰμά της άοιαλεί-τως την ώθεΐ είς τό νά ζητΐ;
τό άγνωστον. Τό άγαζαν είναι Ορησκεία.της κα! ή μόνη σκέψις της
τϊ -ώς νά άρέσ») εις τ'ον Ιραστήντης. Πασών των τ:ράςεών της καί
'/ινήσεων μ.ίνΐς σ/.;-';ς τό άγαττασθαι καί ϊιεγείρϊ'.ν τοΰς κόθους. Ή
μόνη ομοίως ο-κέψις ~η- τό -ώς νά ίια/,ρίνητα1., οι' ο καί ό κύκ-λος έν-
τϊς 'Λ ί-;ίυ στρΞ;εται πλής,-ς έττί χαρ:τ:ς ■/.α: κομψίτητο;. Δ'.'
■α".) τή ν ν.^Ο' ημέραν έργάζοντϊ·. τ;σα·. '/νζιζ, ν.·.ν;3νται τίσαι μηχαναί,
ήμίρα 55 τη ήμέρα ή ά/.ρί5 = '.α καί ή λετττίτης έν ττ, τέχνγ) γιγαν-
τιαίοις ,ΐίίμασι -::;ς£ύί'. ! Τ: γεν;- τ;3τ;5 τϊλος, ή ,'αϊίλισσά έστ;
τ:3 κόσμ:υ, -/.αί ή ΐ:7/.ν-( τής έλαχιστν;; έΐίσεως. Φοδϊϊτα'. μεγάλως
τ:ν γα'μ:ν, ώς αίτιον 7.χτ;.στρ;:ί5ς τ?,ς όσ^ύ;ς της, άλλ' έ-; τέλϊ^;
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 257
ένδίδει διότι τί) ΰποΊχετα'. ευτυχίαν. Έκ τύχης καί μόνης γεννα τέ¬
κνα, άτινα καί προβαίνοντα την ηλικίαν ττειραται νά κρύψη δπως μή
προδώση την ηλικίαν αυτής.—Βαΐζαα
—· Το χνεΰμα τής γυναικός είναι ώς λαδύρινθος τοΰ όποίου συ-
χνάκις καί αυταί αί ϊοΊαι άγνοοϋσι τοΰς έλιγμούς. Πολλάκις άκολου-
θοΰσι πορείαν τινά, στοχασμόν τίνα, άλλ' αίφνης χάνουσι τόν μίτον,
χάνουσι τα ϊχνη τοϋ στοχασμοϋ των, καί μόλις μετά πολύν μόχθβν
καί πολλάς περιπλανήσεις έπανέρχονται είς αυτόν. Καλόν δέ 5τι ή
γυνή είναι ούτω μεμορφωμενη έκ φύσεως, διότι τοιουτοτρόπως χρησι-
μεώε; ν.αί είς τοΰς μωροΰς καί είς τοΰς φρονίμους. Είς τοΰς πρώτους
είναι ζάθος, είς δέ τοΰς δευτέρους μελέτη. Καίναί μέν οί μάλλον αύτάς
γνωρίζοντες είναι ώς επ! τό πλείστον οί μωροί, άλλ' έ-ειδή, άμα
γνωρίσωσιν αυτάς, γίνονται κα! οί μωροί φρόν.μοι, το πραγμα κα-
ταντα είς εν καί τό αΰτό σημείον.—Α. Βιιΐαα8 βΐδ.
—■ ΟΊ άνδρες γινώσκουσι τάς γυναίκας μόνον υπό τό ίνομχ τοΰ
ώραίου φΰλου* άλλά εάν είναι μόνον ωραίον διά τοΰς έχοντος οφθαλ¬
μούς, είναι προσέτι, διά τοΰς εχοντας καρδίαν, τό παραγωγόν φίλον,
δπερ φέρει τόν ά'νθρωπον έννέα ολους μήνας έν γαΐτρί μέ κίνδυνον
τής ζωής αΰτοϋ, καί τό άνατρέφον φΰλον όπερ γαλουχεί αυτόν καί
έπιμελείται αυτού κατά την παιδικήν ηλικίαν. Είναι τό εΰσεβές φΰλον,
τό φέρον αυτόν βρέφος άρτιγενές είς τϊν ναόν, είναι το ειρηνικόν
φΰλον, τό μηδέ-οτε χύνον τό αΤμα των όμΐίων τού. Είναι τό παρήγο-
ρον φΰλον τό νοσηλεΰον τοΰς άσθενείς καί έλαφρώς έ-'^ίζον αΰτοΰς
χωρίς νά τοΰς πληγώνη.—ΒβΓηατά'ΐη άβ δαϊηί-ΡίβΓΓβ
— Ή γυνή εΤναι ό ήλιος τοΰ κοινωνικον συστήματος.'Αμα άποβάλη
την δύναμιν τής ελςεως αυτής, ουδέν δύναται νά εμποδίση τα βαρέα
σώματα,τουτέστιτουςάνθρώπους νάδιασκορπκθώσιν είς τό κενόν.—Χ...
— Διατί οί ποιηταί καί οί ζωγράφοι διά γυναικών παριστώσι την
Πενίαν, την Πανώλην, τάς Έριννύας, τάς Μαινάδας, τάς Άρπυίας, τάς
Σειρήνας ; Προσθέσωμεν ότι τα ωραιοτέρα Βιά γυναιικών παριστώνται-
ή Δααιοσύνη, ή Άρετή, ή Εϋσπλαγχνία, ή Εΰίργεσία, ή Δόξα κτλ.—
Διότι αί γυναίκας τα ά'κρα των άκρων άγαπώσι πάντοτε.—Το κάλ¬
λος καί αί άρεταί των γυνα',χ,ών είναι ανωτέρα των αρίτών και της
καλλονης των άνδρών άλλά γυνή κακή καί δύϊμορ^ς
1Τ.
258
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
τέρα /.αί χειροτίρα τού μάλλον δυίμΐρίου ·λα: κακίΰ ανϊρίς. —
ΑΙρΙΐΟΙΙΒβ ΚίΙΓΓ.
— Μέσος ϊρος είς τας γυναίκας δέν ΰπα'ρχε'., διότι εισίν ή καλ¬
λίτερα·, ή χε'.ΒΟτερα1. των άνδρών.—Ι,α ΒηινβΓβ.
— Αί γυναίκες εισί νίμισμ,α φέρον ώς σήμα τόν έ'ρωτα κα'. 2περ
παύει νάκυκλοφορή ευθύς ώς τό σήμα τουτο εκλείψη.— Αάπβη ϋαριιν.
•— Δύναται τις νά τάς παρΐμοιάση πρός θερμάατρας φεριάσας έ'ξω-
θεν μάΐμζρον ψυχρόν καί έ'νδοθεν κάμινον όλην.—ΟΙΐίΐΓΐβδ Εθπΐθδΐβ.
— Ή γυνή είναι τό ώραιότερον καί πολυτιμότερον χίσμημα, έξα-
χ&έν έκ τής άδαμαντοθήκης τοΰ θϊθΰ, πρός στολισμόν καί ευτυχίαν
τού άνθρώπου.—Αιι§. ΟαγαΓά.
— Ή γυνή είναι γλυκύ ϊργανον ου πλήκτρον πρέπει νά ί|ν*ι ό
έ'ρως ν.χ μουσικϊς ό άνθρωπος.—8ΐ;βΐιάΙΐΕΐ.
—- Είναι ή χρχική χατοικία τοΰ άνθρωπον κατά τόν ΒϊάβΓθΐ.
— Ή χαρδία τοΰ άνδρός.—ΡΐβΓΓβ ΕβΓθΐιχ.
— Τό ώραιότερον επί τής γής ττηνόν.—ΑΙίΓβά άβ Μιιδδβί.
— Τό άριστούργημα τοΰ σύμ.παντος.—Εβδδίη'ί;.
— Το ώραιότερον τμ'.ζι τοΰ χόσμου. — 3. 3. Βθυ.8363,11.
— Κομ,ψόν τής φύσεως σφάλμα.—Μϊΐίθπ.
— Αιάβολος παντέλειο;.—
V.
Ηιι§0.
— Άτϊλής άρτ/;ν.—Φίλων.
— Έρωμέ-Λ), θυγάτηρ, άδελφή, σύζυγος, μήτηρ, μάμμη· αί εξ
αυται λ?ςεις έμπεριχλείουσιν δ,τι ή ανθρωπίνη χαρδία εχει γλυκύ-
τερον, έκττατικώτερον, ίερώτερον, άνέ/.φραστον.
ΕΠΙΑ0Γ02.
Λΐιπϊν μετά τίσους περΐ γυνα·κός όρισμούς χαΐ γνώμας τοσαύτας,
κατόπιν τίσων λιβέλλων καί έγκωμίων, δσους λεγεών δλη φιλοσόφων
καί κριτικών άπό αιώνων ήδη μασσα καί άνεμάσσησε, μένει τόπος
ϊιλ καί ημείς οί έλάχιστοι την ημετέραν γνώμην περί γυναικός διατυ-
ιτώσωμεν έν επιλόγω τής παρούσης συρραφής ;
Βεβαίως οχι!
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
259
Καί £μως ζητεΐς μοί έχίλογον ϊ.ρυψίνους και άδρά μου άναγνώ-
στρια ! αίτεϊς καί πάλιν έγκώμια, μαμμόθρεπτόν μου παιδίον !
Εΐεν! ό λόγος σου ισχυράς ώς τό 3-όμα σου ! άπαιτητικός ώς τό
ομμα σου ! Ιΐρέπει νά σέ υπχκοΰσω εατω καί ουσανασχετών καί την
κεφαλήν ξέων έν άχορία. Διότι τη άληθεία εΰχερέστερόν μοί τό ά-
ποοανθηναι χ=ρί τής διώρυγος τοϋ Παναμα ή τής υποίρυχίοΐ) σύριγ-
γος τής Μάγχης, καίτοι οϋΒέ-οτε αΰτά ίδών ουδέ τό δυσχερές της
τεχνιν,ής αυτών έχιτεύξεως φίνταζόμενος, ή τό λχλήσαι περί σοΰ,
ώ μιν,ρόν -/.αί λε-τοφυές όν, καλλιπάρειος κίρη ή γόναι.
Λοιπόν έπίλογον.
Ό -/.ρείσσων καθ'ήμας περί γυναικός έπίλογός έστι; ή βαθεΐζ
έκϊίνη ρήτρα, ήν ό μέγας έν πολιτικοΐς, δϊΐνϊς έν Αθήναις καί τύ-
πος έν άνδράσι, Περικλης ό Όλύμπ-.ος, εκήρυξεν άπό τοΰ βήματος,
έν εχοχη καθ'ήν καίέν τη κοιτίδι έ'τι τής άνατροφής ή γυνή παρέ¬
σχεν οΰχ τ^χο' έν άνυπολογίστω αλματ*. τόν "Υψιστον των γυναικείων
τύπων, την Άσπίΐίαν.
«Αρίστη γυνή έ·/.είνη περί ής ούτε έπαινΐΰντες ίΰτε κατ/;γοροΰντες
ίμιλοΰσιν οί ανδρες.» (θουκ. Β. ς. 2.)
Διότι άληθώ; ό τής γυναικός χΰκλος αΰτός εστίν. Αΰτϊς ό ΰψηλός
δρισμός, τό μηΒέποτε ουτε καλόν ουτε κακόν περι αυτής λαλεΐν.
Έξη-'ίΰμαι.
Δέν ζητούμεν γυναΐκα περίπυστον καρά τω λαώ ώ; ϊημαγωγόν ή
ρήτίρα, πο7.ίτιδα ή φατριαστήν, ιατρόν ή ϊ;5άκτορ» ν;;ι.ομΐΟη ή σο-
φήν. 'Αρ·/.οΰσιν ή;λΐν επι τούτω οί ά'ν3ρες.
Δέν ζητούμεν γυναϊκ» χερίπυστον έν ταίς άγυιαΤς, τεριν.αλλή καί
ερωτικήν, καθότι μόνον αί φαϋλαι, αί τό κάλλος αυτών τ.-μ πολλοθ
χοιούμεναι κα! αΰτό χλαδαρώς δεικνϋσαι καί έ—ι αυτώ βρενθυόμενα·.
χρός τό έλν.ύειν άπαΰστως πρός εαυτάς θαμώνας καί Ομματα, κα-
ταντώσι τό θέμα στομάτων γυναικαρίων και άέργων εραστών. Μίνο;
ό σύζυ-,'ίς έστι κα'. δέον είναι ό τοΰ -/.άλλους τής έαυτΐϋ γυνβικό;
κτή-ωρ -/.αί κριτής.
Ζητούμεν Ουγατέρχ σεμνοχρεπή καί ιταρβενικβν ερΰίημ», νεάνιϊα
καλήν και αγαθήν. Ζητούμεν σύζυγον πιστήν, χρίτΐ'.λή ν.χΐ άγαχώϊαν
άκρΛ'.φνώ: τόνάνδρα αυτής. Ζητούμεν γυναΐκα γενέτειραν φιλόστοργον
μητέρα, τύχονχίστεως καί άρετής, ΰχΐγραμμόν ιΐ'ς τέ/.ν:·.; επί συνέσει
260
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
καί καλοκάγαθία. Ζητούμεν παρήγορον έν τοις δεινοπαθήματι τοΰ βίου,
σταθεράν καί ρέκτειραν έν τοίς ραπίσμασι τής τύχης, μετριόφρονα
•/.αί οΐκονόμον εν τοίς μειοΊαμαστν εΰνου είμαρμενης. Ζητούμεν γυ-
ναΤκα τέλος λάμπουσαν ϊν τω κύκλω καί μίνω τοΰ οΤκου αυτής,
ουχί εξωθί αΰτοϋ, 2ν0α άνάσσει ζηλοτυπία καί πονηρά των «Τλλων
3ια8ουλϊύματα, οίαν ένί λόγω ώρισεν έν τη γ9) ό Θεός, ό μηδέν ανευ
σκοποΰ ή στρεδλϊν ή Ιπί πονηρω ποιήσας.
Αυτήν έννοεΐ ό μέγας Περικλής, ό τό θήλυ παντός κρεϊσσον κα':
βαθύτερον παρά ττ, ϋψίστγ) έν τη άρχαιίτητι κα'. μόνηίπαρά μεταγε-
νεστέροις, γυναικί, τη άνδρόφρονι 'Ασπασία, σπουδάσας.
Τοιαύτας ευχόμεθα τάς άναγνωηρίας ημών.
Τοιαύτας δώη δ Θεός τοίς άγαθοΐς άναγνώσταις.
Πίραν Κωνσταντινουπόλεως, τ-η 28/10 Όχτωβρίου 1883.
Σ. Π. ΓΕϊΊΤίΤΖΗΣΙ.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 261
"Γ.
Θλιίερόν παρά τής φύσεως έσχε κληροίίτημ» καί ή των συγ¬
χρόνων γενεά όπως παραστη μάρτυς πολλάκις ήδη μιας των άπαι-
σιωτέρων ϊιαταράξεων τής κοινωνικάς λειτουργίας τού ήμετέροι»
πλανήτου, ότε άνοίγονται χάσματα άπειρομήκη, σχηματίζονται^ έν-
τός τής γηίνης επιφανείας βάραθρα καί ά'ντρα, ά-ρροφώνται όλό-
κληροι πόλεις καίκωμαι, βουνο· δέ κϊί 2ροι χαταίυθίζοντίΚ ή κατα-
στρέφονται όλοσχερως, καί έν γένει έπερχοντα·. μ φρικώϊει; έκεΐ-
ναι καϊ άκαταλίγιστοι καταστροφαί κα: μεταβολαί, αΐτινες Ιτι μίλ-
λον φοβερώτεραι γίνονται δταν ίκτείνωνται καί έ-ι των ανθρωπίνω·/
ύπάρςεων. ν , . __ ,
Έκ τοΰ είδους τούτου των κ»ταΐτροφών τέσσαρας ετι μ5τα της τ.^
δλίγου χρίνου εν Έρυθραία συμβάσης, έπέπρωτο εντϊς τριετίας να
θρηνήσωμεν
Τινος ούναται καί μικρόν Ιτι ένϊι^ερομένϊυ να β·.«ΧίΤ> ™™"
ή πρό τριών πε?«=υ έτών έν τή «Λ^αθεϊ νή5ω Χίω ^>^
θεομηνία, ήτις, έκ των 75 χωρίων, 33 μόνον έ,ώατο. ε* « των
κα^κων άρπάσα,α «ρΐ -ς 4 χιλιάδας, έγ«τ.λ«ψ. 40 ετ^.
τοιαύτας άνεστίους χ« Β^οχείς ; Πρό,.ατος α? ετερο. ή Ληγή,
χονιορτώϊη δ'έ'τιτάέρεί,ιαθ^ 2 εναγωνίως ^^^?^^;
θεί,α ή τ^μέν&γ.»*, ** δέ είς ν^,ολιν
δ5 '" ! τοΰ
δ
θεί,α ή τ^μέν&γ.»*, ** δέ είς ^ ^^
ν γ · -ι ! Τί δ5- ε'""ν Γ=ο! τοΰ κατακλυϊμο^ 2^.^^ τη,
μοιρΟςΚαζαμιτσιΛα! Τι δ, *·-->*> ^
νήσου Ία6ας τής έμπορικωτατης .^.1, α—';·Ζ ,
ν.αι
ρ
», τ^λήΡω3»ν τϊ έργον τής
262
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
"Ιλιγγος άληθώς καταλαμβάνει έκαστον αναλογιζόμενος ότι, οΰτε
δ άγριώτερος των ά'χρι τούδε πολεμων έπήνεγκέ ποτε έν τοσούτω δια-
στήματι χρόνου τηλικαύτην απώλειαν !
Πικρόν μέν τό σκέπτεθαι χερί τής μικροσκοπικήν μέν σχετικώς,
άλλ' άρκίύντως έπιβλαβοθς ττη ανθρωπότης, άπροο'πτου μεταλλαγής
αυτής τής φύσεως, τής επερχομένας οίονεί πρός άντιστάθμισιν των
ΰπ' αυτής γενναίως δαψιλευομένων τοις άνθρώχοις αγαθών.
Φρίκην δ" άφ' ετέρου έμποιεΐ εις παντα ΰπολογίζοντα έν πάση ώρα
καί πανταχοΰ, ότι ή ώς φάσμα παρισταμένη άπαισία αυτή εικών ά-
πειλεΐ αυτόν &τά> στιγμής εις στιγμήν, μάλιστα δέ οπόταν την τέως
άτρακτον καί φαντασιώδη μορφήν καθιστα έμφαντικωτέραν διά των
συχνών-/.αί δίκηνπαιδι;Ζςπρο7;εμ7;ομένωνάγ-|-ελΓ(;ρίων αυτής σημείων(*).
Ώς α'ίτια των σεισμ,ών κυρίως καί έν συνόψει φέρονται τα άκό-
λουδα1
Εις βάθος 45,000 μέτρων κάτωθεν τής γής ευρίσκεται ώς γνω¬
στόν κατά τάς παρατηρήσεις των έπιστημόνων θερμότης 1500° Θερ.
Κελσίου, έ'νθα κατά φυσικόν λόγον πασά ΰλη ΰπάρχει έν άναλελυμένη
καταστάσει.
Ή θερμότης λϊΐπόν α'ύτη, ήτις έ'λαβεν, ώς σήμερον εξηκριβώθη,
την αρχήν της άπό τής κατ' αρχάς άτμοειδούς συστάσεως καί καταστά¬
σεως τοΰ ήμετέρου πλανήτου, συτταλέντίς μετά ταυτα, "λαί στερεο-
ποιηθέντος κατ' επιφάνειαν, δίδει γένεσιν είς τους έντός τής γής
άτμούς. Οί άτμο1., ούτοι έκτεινόμενίΐ ένεκα τής θερμότητος,"παρίγουσι
μέγαν ή μικρόν, βραχύν ή χρόνιον σεισμ,όν, ή καί εκρήγνυνται, δτε
μεταδίδοντες την θερμότητά των είς τα έντός τής γής πετρώματα,
άν»λΰουσιν αΰτά πολλάκις, καί άναλελυμένα μετά φλογών τα έξε-
μώσιν έκτϊς επί τής επιφανείας. 'Ενίοτε δέ συντελοΰσιν ισχυρώς καί
αί μεταβολαί το3 ψΰχους καί της θι.ρμίτητος. ώς Ιπιδρώσαι επί τοΰ
έδάφους, καί παράγουσαι τάς συΐτολας καί διαστολάς των ΰπ' αΰτό
άτμών.
(*) Οί Ιτ/άτως καθ1 άπασαν την Ανατολήν συμιβάντες πολυΓλτ,θεΐί καί
συχνότατοι σ£·.σ^.οί, καίτοι χατα το πλείστον άβλαβεΤς, ουδέν ήττον (Αεγάλως
συνε"ά.·:αξαν τα ^νεύματχ των κατοίκων, ών μάλιστά τίνες εκριναν φρονι^ιον
καί να μετοικήσωσιν.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
263
Ότι δέ ο*ι άτμοί μετα μεγίστης δυνάμεως -/.ινούσιν ϊγχωϊίττατα
σώματι, τουτο Βείκνυται καί έκ των—λυειδών άτμοκινήτων μη/χνών.
Οί κραδασμοί λοιτάν ούτοι τής στερεάς επιφανείας τής γής, οί άλ¬
λως σεισμοί λεγόμενοι, συμδαίνουσιν άλλοτε μέν καθέτως, έκ των
ά'νω 5ηλ. πρός τα κάτω, άλλοτε δριζοντίως, /.αί άλλοτε χυκλοτερώς.
Ή θεωρίαι δέ αυτή, ^ συντάσσονται καί οί νεώτεραι των έπιστημόνων,
άπαντα παρχ τω 'Αριστοτέλει, δστις πρώτος δ-.ήρεβε τοΐις βειβμους είς
τρείς κατηγορίχς.
Τό πρώτον κατά κχθετον εΐδος συ;λδαίνει πολλάκις' μετά τοϋ δευ¬
τέρου εί'ϊΌυς συγχρόνως.
Τό δέ τρίτον είναι σπανιώτερον μέν πλήν έπιν,ινδυνώτατον.
Κα6' όσον
V
άψορα είς τόν χρόνον τής οΊαρκείας, ούτος είναι διί-
φορος; ένίοτε δι»ρκεΐ ολίγα δευτέρα λεπτά, άλ.λοτε ολίγα -ρώτα,
κά'ποτε ημέρας ολοκλήρους, καί άλλοτε έ'τη όλόν.ληρα, ώς οί έν τ?ι
Ν. Άμερικτ] συμβαίνοντες.
Καί νυν έ'λθωμεν εις τοΐις τε/.εϋταίως συμίάντας σημαντικωτέρους
σεισμούς.
Ή κατά τοΰς άρχαίους καλουμένη Αιναρία, ή κατά Στράβωνα
μία των παρα την Νεάκολ'.ν Πιθηκουϊών νήσω·;, νυν ϊέ Ίσχία ν.ίΤτϊΐ
έ'ξωθεν τού κόλζου τής Νεαπόλεως, έχουσα πρός ανατολάς τό Μι-
σηνόν άκρωτήριον. Περιφέρειαν περ!λα;Λδάνί·. τριά/.οντ» "/.αί ενός χι-
λιομέτρου, καί κώμας 'ές, ών δύο ή Καζχμίτσιολα /.αί ή -ά/./ο Άμένο
κεριέχςυσι μεταλλικά !ύ?ατα (_*).
Φαίνετχι ότι καί έν τη άρχαιότητι τα Οερ'χά λϊυτρά της Καζϊχ.-
τσιολας καί Σάκκο Άμένο ήσαν πεΐη;/.ιΐ;ι.ςνα ο·.α την θεραπείαν τώ·;
λιθιώντων, κ»θά ■/.*: Ό Στρίδων έν τω Ε' των γεω-'ραΐιν.ών τυ ^ι-
δ^νίων άναφέρει. Διχσημί;ερχ των έν Σάν.ν.ο Άμίνο ίερι()ερχ~ευτ·.-
κών ν.αταστημ.χτων είνε το τού Άγίου Λαυρεντίον ν.ύ της Αγίχς
Ρεστιτούτης. Άλλ' αί τής Κ»ζαμίτσ!θλα; Οερμιαί πηγαι, εχουϊαι
(*) Ή νήσος αυτή χατω*ε·το με'/ρι τη; 31 ΔεχΕ^δρ'ου 1882 υπό 25,900
κατοίχων οιανεμομίνων /.ατ» χώ|Αας ώ; ακολούθως- εν Φορίω 6791, έν Ιτ/_ %
6564, έν Βα,οάνΐ) Τεχτάτσιω 4596, έν Καα'τ3·.ολα 4217, έν Χ:-.,-ί'.ι Φ.-
τάνω 1971 κ»ι έν Σάχχο Ά[ΐίνο 1761.
264
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
θερμοκίασίαν 50 βαθμών έκατονταβάθμου, θξωροΰντα. αί άνυτιμιί>τε-
ραι διά την ιαματικήν των ενέργειαν.
Ή Καζαμίτσιολα κείται παρά τοος πρίποδας τού 5ρους Έπωπέου,
ή Σάχ.κο 'Αμένο επί τής παραλίας πρός βορράν, κα! ή Φόριο έ-ί
τής δυτικής παραλίας, είνε δέ μία των εμπορικωτέρων τοποθεσιών
της νήσου. Το ό'ρος Έπωπέον είναι ήφαίστειον αρχαίον άπό έτών έσδε-
σμένον καί ό φοδερώτερος τής νήσου καταστροφάς, συνταράσσων καΐ
νυν ετι αυτήν διά τού εν τοίς έγκάτοις αυτού κεκρυμμένου πυρϊς, κα!
διασπείρων ούτω κύκλω την καταστροφήν καί τόν θάνατον(*). Κατά
την άρχαιότητα δις είνε γνωστόν ότι συνέδη ~αρ;μοία έρήμωσις, κατά
τα έ'τη 474 καί 92 π. Χ. εξ ήφαιστειώδους άναίρασμοΰ των έγκά-
των της νήσ:υ, 5τε οί κάτοικοι πάντες ηναγκάσθησαν να έγκαταλί-
πωσι τάς έστίας των. Πρό τής τελευταίας καταστροφής συνέβησαν
δύο έ'τερα;, μία κατά το 1828, Φεβρο^αρ. 2, καί ά'λλη κατά τό 1881,
καθ' ήν εφονεύθησαν άνθρωποι περί τοΰς 110 καί ετραυματίσθησαν
πλεΐστοι, έν Καζαμίτσιολα δέ καί τοίς πλησιοχώροις κατέρρευσ»
μέγα μερος των οΐκιών. Μετά την καταστροφήν δμ.ως ή πόλις καί
αύθις συνωκίσθη, διότι οί άνθρωποι, έλκυομενοι υπό τοΰ ίιγιηροϋ καί
εύθχλοθς εδάφους, έπανήλθον είς τάς έστίας των, λησμονοΰννες δτι
όσω ευεργετικόν, τοσούτω καίέπίβουλον ήν τό έ'δαφος όπερ έξΐλέ-
ξαντο πρός κατοικίαν.
Έςαιρετιχώς μεγαλητέρα χαρά ποτε υπήρξεν ή συρρίή τ:ΰ πλή-
θους εφέτος έν Καζαμίτσιολα καί Σάκκο 'Αμένο, ταίς κώμαις ταύ-
ταις αΐτινες χρησιμεΰουσιν ώς έντευκτήρια τοΰ άνά την μεσημβρινήν
Ιταλίαν άρ>—οκρατ-.κοΰ κόσμου. Ώς έκ τής ώρας δέ καθ'ήν συνέβη
τό κακόν, τήςμεγάλης συρρ;ής τοΰ πλ.ήθους, της ίσχυροτέρας δονή-
σεως, καί της φύσεως των υπό τό έ'Βαβος στρωμάτων, ή -/.αταστροφή
δζήρςε πολλω ορικωδεστέρα ή άλλοτε.
Τοίις -ρο%ρδίθ·ος τοΰ ολέθρου ίξγγειλεν ή δωΒεχάτη Ιουλίου, ότε
ήκοϋσθησαν έν Καζαμίτσιολα δπίγειοι μυκηθμοΐ. κα! την επαύριον
(*) Κατά τον Στράβοιν» ομιλών ό ΤίμΕος περϊ Πιβηχουσώ* «ναφ,ρει ότι
ό έν α1τ«Τ; λόφος Έκωκίχί νυν δέ όρος Έπωπέον εγεννήθη άκ'ο σεισμιο^, τβ
οε μ:ταξΰ «ύτοϋ καΐ της θαλάσσης ϊδαοο; ετινάχβη πρός τί> π«λ«γο; χλπ.
Στζίζ Βι6λ. Ε'. Π. 20.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
265
εγένετο έλαφρά δόνησις σεισμοϋ, άλλ' ουδείς ηδύνατο νά προεικάση
τό όλέθριον άποτέλεσμα. Αεπτά τίνα πρό της καταστροφάς, ή χαρίϊσσα
αυτή πόλις απασα έφωτοδόλει, βεδυθισμένη άμερίμνως εις τάς τέρ-
ψεις τής ζωής. Ένω δέ έδώ μέν Ιδλεπεν ό χρό μικραί διαβάτης,
επί των χλοερών αυτής λίοων τερ-νά περί—ερχ καί ξενώνας, τους
δέ έν αυτοίς εΰωχουμένους όμίλους οδόντας καί γελώντας έν ψυχικη
γαλήνη- έκεΐ δέ εξοχικάς διασκέδασις συνι,γμένων όμάϊων πϊρετΐι-
Βήμων τε καί ίθαγενών, έντός μυρο6ο*λων καί εΰανθών λειμώνων
αίφνης μετά παρέλευσιν ολίγου χρϊ'νου πάσας τίς τερψ'.Ούμΐυς ταύ¬
τας διαχύσεις καί άγαλλιάσεις διεξέχθη τόσκότος κα'ι όθάνατΐς ούτι¬
νος ή τκιά έπ)^ανατο τέως υπεράνω τής δυσμοίρου νήσου, νεκρώσι-
μος δέ σιγή έττεκράτησϊ πλέον άνα τα χωρία.
Έν τω μ,έσω δέ των έρειπίων ή«ύ:νΤ: που ΰττϊκώ^ως οί στόνοι ϊαί
μυχηθμοί των θυμάτων άφ' ενός, γΐεραί δέ καί σπαραξικάρϊιοι φω¬
ναί των έπιζώντων άν ετέρου, έπιζητούντων τοΰς πεφιλημένους αυ¬
τών συγγενεΐς καί οίλους.
*Ητο ήδη έσπέρα της 16 Ιουλίου ημέρας Σα6βάτ:α, καί μέγα [Αέ¬
ρος των χατοίκων είχον παραϊίθή εις τάς άγκάλας τοΰ Μοϊ^έως, 3τε
περί την 9 χαί 1/2 μ. μ. ώραν (την απαισίαν αύτην ώραν εδείκνυε
καί μετά την καταστροφήν τό ωρολόγιον ενός ξενίϊ;χείίυ), άΐν)-νι-
σθέντες ευρέθησαν αΤφνης υπό τα έρείπια. Τόν φρικαλέον κρίτον 3ς χ*ί
μακράν της πόλεως ήχούίθη, επηκολούθησε δόνησις περίστροφον; 15
μολις διαρκέσασα δευτερόλεπτα, απερ ήσαν ίκανά Τνα άνατρέψϊ; -ίντα
λίθον -/.αί διαρπάσγι σκληρώς τάς ψυχάς τοσούτων ΰπά'ρξεων. Σύμ¬
πασα ή κωμίπολις Καζαμίτσιολα μ.ετά της παρακειμένης Σάν.ν.ο 'Α-
μένο έκλονήθη ώς έξ άορίτου μηχανής έλχυσθεΐσα, εΤτα ϊέ χατέπε-
σαν τάέπ' αυτής κτίρια. Τής κώμης Σά·/.·Αθ 'Αμέν:, οίπλεΐϊτοι των
κατοίχων έφονίύθησαν έκτός των τραυματισθέντων, έν 5 5 ττ,Καζα-
μίτσιολα μόνον ζέντε οικίαι έμειναν άθικτοι. Μεγάλην Ιτ/νι άλλείω-
σιν τό έ'ϊαφο;, παμμέγιστα έσχηματίσθησαν χάΐματα, λίβητες ικα-
νοί των θεραπειιτικών οΐκημάτων διερράγησαν, τα ϋΒατα των θερμών
λουτρών άνέβλυζον μετ1 άκαθέκτου όρμής, καί τέλος ο! π/.ε'στίΐ των
κατοίκων εύρον τόν οίκτρότερον των θανάτων. Όλίγισκι έ"κ των έ/.τός
των ο'ικιών, άνά τους άγροίις καί άστεγα μέρη εΰρεθέντων, ώς έκ θαύ-
ματος εσώθησαν.
266 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Πρός "όν νομάρχην Νεαπόλεως αφίκετο ή πρώτη είδησις διά συν-
τομωτάτου τηλεγραφήματος περΐ την Ιην μετά τό μεσονύκτιον. Αΰ-
θωρεί ούτος παραλαίων ίκανούς σκαπανεΐς, ίατρους, άστυνομικοίις
κλητήρας, φάρμακα κλπ. μέσα προχείρου περιθάλψεως, ανεχώρησεν
εις τό ν τόπον τιΰ δυστυχήματος, μικράν μόνον δυνηθείς μετά των
"οί αυτόν νά παράσχη συνδρομήν μέχρι τής ημέρας, ίτε ο¬
λόκληρον τό μέγεθος τής συμφοράς κατέστη γνωστόν, καί μετά
σκουοής Ιζητήθη έκτακτος καί άνάλογος πρός την περίστασιν συν-
δρομή. Ιδίως άνάγκη ΰπήρχε χειρών πρός δ'.άσωσι; των έπιζών-
των. Φέρων τις τό βλέμμ-/: επί τού φοδεροΰ τούτου σημείου τής άνα-
στατώσεως τής φύσεως ουδέν έτερον έ'βλεπεν ειμή έρείπια ν.αί πτώ-
μ.ατα, α^ερ φρικωδώς έσφίδαζον ώς έκ των άκρωτηριάσεων. Πασά
πείΐγραφή άτελώς μόνον δύναται νά παραστήση την πραγματικίτητα
της σπαραξικαρδίου ταύτης σκηνής. Είς μικράν τίνα πλατείαν παρά
την Εκκλησίαν ήτις διέμενεν ορθία, κατά στιβάδας έτίθεντο τα ιττώ-
ματα, κομιζόμενα αΰτίσε παρά των πενθίμων συνοδιών αίς εις παν
βήμα σχιήηχ τις καθ' οδόν. Έν μέσω των —ωμάτων τούτων διε¬
κρίνετο τό χτώμα ώραιοτάτης νεάνιδΌς, Τουπούτη καλουμένης, αδελ¬
φής λοχαγοΰ τινος, φονευθέντος κϊί τούτου μετά τής συζύγου τού. Έκ
των ένϊ^μάτων μόνον διεκρίνοντο τα — ώματα ώς άνήκοντα είς τάς
άριστοκρατικάς τάξεις καί τοϊις παρίπιδ);μοΰντας ξένους, έπειδή ε'χον
καταστή άγνώριστα. Πανταχοΰ ΐΐαίνοντο Ίερεΐς παρηγορ:ύ/τες τοΰς
έπιθανάτους. Άδελφαί δέ τού Έλέου; κα: χειροΰργοι περί τό Ιερόν
αυτών έ'ργον μετ'ά'κρας προθυμίας άσχολοϋμενοι, επίθετον έκεΐναι μέν
πάγον κλπ. επί τοΰ μετώπου των τραυματιών, ούτοι δέ άπέτεμνον
τα συντετριμμένα αυτών μέλη.
Έκ Νεαπόλεως έξε-έμφθησαν τρία πολεμΐλά πλοΐα μετ' ίτχυροΰ
αώματος ναυτών, χλεΐΐτα δέ ϊϊιωτ'.κά άτμόπλοια έστάλησαν έκ δια¬
φόρων πχραλίων τής Ιταλίας. Ή κυβέρνησις επεμψε χιλίους στρα¬
τιώτας, τρόφιμα, -/.λίνας, οάρμακα, καί πάντα τα άναγκαΐα έν άφδο-
νία, αί δέ έν Νεαπόλει διάφοροι ίδιωτικαί εταιρίαι καί τα έργοστάσι»
έ'θεντο το'υς έαυτών εργάτας φιλοτίμως είς την διάθεσιν τής κυβερ¬
νήσεως. 'Αμέσως μετέβη είς τόν τόπον τής καταστροφάς έκ Ρώμης
καί ό ΰπουργός των δημοσίων έργων Γεννάλας, όστις αυτοπροσώπως
Βιηΰθυνε τάς εργασίας μηδενϊς φειδέμενβς κόπου. Μετ' αυτών άφί-
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ! 267
κετο /.αί ό |υπουργός των ναυτικών Άκτων, καί την επομένην ό
βασιλεύς Οϋμδίρτος. Έπίσης μετά σπουδής ανεχώρησαν είς Καζα-
μίτσιολαν καί πολλοί ανταποκριταί Ίταλικών καί ξένον εφημερίδων.
Λέμβοιπλήρεις ασβέστου καΐ φανικοϋ όξέος έστάλησαν έ·/. Νεαπό¬
λεως πρός άπολύμανσιν, καθ1 έκίσίην «^εκαλύπτοντο υπό τα έρείπια
ζώντες καί ήμιθανείς. Αί εργασίαι τής διασώσεως καί τής ταιρής αδια¬
κόπως έξηκολούθησαν κατα τας επομένας ημέρας. Άλλ' έν τω με-
ταξΐ) εδέησε νά διακοπώσιν αί πρώται μέχρις έντελοΰς άπολυμάν-
σεως, καί οίανθρωποι ήσχολοΐντο πλέον ζερί την ταφήν τώννεκρων,
καταλιπόντες τίος υπο τα έρείΐϊΐα έΊϊΐζώντας είς την τύχην των, διότι
ήρξατο ήδη ή σήψις των πτωμάτων, «οβδρά δέ /.α; έπικίνδυνίς άνεοί-
δετο δυΐωδία είς βαθμόν ωΐτε οί έργαζόμενοι κατέπιπτον άσρυ-
κτιώντες.
Άξία άληθώς δακρύων είνε ή θέσις εκείνον οίτινες άπ;λέϊ*ντες
εν τί; καταστροφη ολόκληρον αυτών την ο;.κογένειαν, καί μίνο1. α"ϋτ:ί
έκ θαύμ,ατος σωθέντες, μένουσιν έν έρημία.
Πολλοί των έ/.τύχης διασωθέντων ά-ώλεσαν τας φρένας, ά'λλΐ'.
διετέλουν είς κατάστασιν ήλιθιότητος οΐκτον έμκοιοΰσαν ή Ινεκα τού
μεγέθους τής συμφοράς κατελήφθησαν ΰ-ό έντελοΰς άναυθησίϊς,
θεώμενοι άπαθώς το'υς πρό των όφθαλμών αυτών έκτάίην Κίΐμΐνίυς
ο!κείο^;, αΰτοί 8έ 6-ομένοντες ψυχρώς τάς άλγεινοτέρας των βαϊά-
νων. Οΰτω νεαρά τις γυνή υπέστη έγχείρισιν καθ' ήν οί χειροϋργοι
τϊ) άπεχοψαν την χείρα χωρίς νά άφήσγ) φωνήν. Μϊτά οέ την τιμήν
παρατηρήσασα ά^αθώς τόν άποκοπέντα βραχίονα, περ·.£-τρί·{.ϊ τ;
βλέμμα καί ει-εν: «είχον πίτερα, μητέρα, σύζυγον, τέ*-αρα τϊ/.να
καί τώρα ουδένα έ'χω.»
Ήτόν κόσμον ολόκληρον συγκινήσασα αυτή καταστροφή /.ατετά-
ραςεν ιδίως α^ασα/ άπό άκρου είς άκρον την "Ιταλίαν, καί εθεωρήθη
ώς έθνική συμφορά. 4ί δ'.ζσκεδάσεις κχί -ανηγύρϊ'.ς εν Ρώμτ, τε και
αλλαχού έπαυσαν, είς έ'νϊϊΐςιν πένθους, καί πανταχόθίν ή ειλαν-
θρωπία ήρςατο έ-ειΐχ:;α.ένη άρωγός, πολλοί ΐατρΐί £/. των ϊ;αΐ,-
ρων κέντρων τής Ιταλίας έσπευσαν αυθορμήτως εις τ; >-ζτλ> της
καταστροφής. Αί δέ έν Νεαπόλει της άνωτάτης τάξεως γυναίκες ~ε-
ριήρχοντο τα νο7ϊ/.:;Λίΐα περιθάλπουΐϊ·. τ:ύ; τραθματίζς. έν χ.; πολ-
λαί δίύ/.·.ϊσαι καί μαρκησίαι, καί άγρ-ι-νίύϊαι τζρι την ν."λί /ην των

268
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ασθενών. Πρός τούτϋς παντΐειδή μέσα πρός συλλογήν έράνων διωρ-
γανίσθηΐαν.
Βαθύτατα ομως τό τής συμφοράς τραύμα εισέΒυ είς τα σπάγχνα
των κατοίκων της Νεαπόλεως, οΐτινες ώς έκ τής γειτνιάσεως πρός τό
μέρος τής καταστροφάς έ'μελλον νά τροσφερωσιν εις τόν βωμόν αυτής
καΐ τα πλείστα των θυμάτων. Ενταύθα Ιβλεπέ. τις έκείνους οσοι δέν
κατώρθωσαν έμπ:δισθέντες νά μεταβώσιν επί τοΰ τόπου τοϋ φοβεροΰ
δράματος άναμένοντας εναγωνίως επί τής παραλίας, 'ινα μάθωσί τι
περί των συγγενών των καί φίλων. Ότε δέ κατέπλεε πλοϊόν τι κο-
μίζον τραυματίας τ) εϊίήσεις, τό θέαμα ήτο σπαραξ'κάρδκν γοεραί
άνε-έμποντο κραυγαί κϊ: ήκούοντο θρήνοι καί έλοφυρμοί των -αρι-
σταμένων, τού μέν άναγνωρίζοντος το^ς οΐκείους, τοΰ δέ μανθάνοντος
τό οικτρόν αυτών τέλος.
Πάντα τα νοσοκομεΐα τής Νεαπόλεως έπληρώθησαν τραϋματιών,
καί πολλοί των ναών μετεβλήθησαν είς πρίχειρα τοιαϋτα.
Ό/.τώ περίπ;υ ημέρας έξηκολούθησαν αί εργασίαι τής οΊασώσεως
αδιακόπως, καί όλονέν άνευρίσκοντο πτώματα είς κατάστασιν έντε-
λοάς άποσυνθέσεως, άναδίδοντα δ^τωδίαν άφόρητον. Τούτου Ινεκα ή-
ναπτον μεγάλας πυρας έκπίσσης άνάτάςόδούς.
Δεκαεπτά Ικ των τριάκοντα δύΐ κατΐίκω'/ τοΰ Ηενοδοχείου τοΰ Μι-
κροΰ Σκο-οΰ ανευρέθησαν νε/.ροί, καθα 5-ελογίζοντο. Υπέρ τοίις 50
δέ έκ τώνπαρευρεθέντων κατάτήν έν τη αιθούση τοΰ αύτοΰ ξενοδΐχείου
δοθείσαν συναυλίαν, έ'σχον την ιδίαν τύχην.
Έν τούτοις δι' ΰ-ερανθρώπων κόπων αί όϊοί ήρςαντο -/.αθαριζόμε-
ναι άπό των συντρ'.μμ.άτων, οί έτοιμόρροποι τοΐχοι άνετινάχθησαν διά
δυναμίτιδος καί παρά την παραλίαν κατεσκευάσθησαν πρ:χε(ρω; ξύ-
λ'.να ζαραζήγματα, ινα στεγασθώσιν ά έπιζώντες άτυχεΐς κάτοικοι,
~ρ':ς ί'ύς άπεστέλλο·/το τρόφιμα έκ Νεα-όλεως.
Τάς σπαραχτικάς σκηνάς τής καταστρΐφής πόικίλλουσι καί δραμα-
τικάτινα έπευόϊια έξ ών σταχυολογοθμεν τα περιεργότερα
Ό Λοίοβΐκος Σεργάρδης εύρίσκϊτο κατά την στιγμήν τής κατα-
στροοής έγγίις τοΰ λιμένος καί έπομένως εσώθη, θέλων όμως νά μάθη
την τύχην τής έγγάμβυ αυτού αδελφής, εχορεύθη πρός τίνα οικίαν
2·.ά μέσων των έρει-ίων, έ"νθα εγνώριζεν ότι ευρίσκετο ή άϊελΐή
«ΰτίΰ. Ή οίκία ειχε καταρρεύσει, ό γενναΐος νέος άρχεται νά έρευνί
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ 269
μεταξυ τώ·; έρειπίων καί δι' ήρωϊλών προσπαθειών κατορθοΐ νά έςα-
γάγη ν.αί σώση ενδεκα άτομα, κράζων άπαύστως Ίουλία! 'Αλλ' ότε
άσθενώς τω απήντησεν ή φωνή τής αδελφής τού τεθαμμ,ένης υπό τα
έρείπια, τότε αί δυνάμεις τού έγκατέλιπον αυτόν ν.αί ε~5σε λειπίθυ-
μος, μή δυνηθείς νά σώσγ; ν.αί αυτήν!
Είς τίνα μ.έρη ό Οάνατος ν.αί ή ζωή απετέλουν στ.αρακτικχ συμ-
-λέγματ;:. Ζώντϊς ?τι πολλαί περιέδαλλον ϊια των βραχιίνων των
ισχυρώς τού; φονευθέντος οΐκ,είϊυς των. Μήτηρ ζώτα έίίορίθη ί/^τα
χαρ'α!)Γτ( κΐράσιον ζών κα: τρία ετέρα τέκνα νεκρ», άϊύ,νατί·* 6—ΐ^ρςΕ
νά την άπ:σ~άσωσιν έκε'ΐθίν έπέμενεν α^τη ζρώτον ν' άπβγά*,'ωϊΐ τα
πτώματα των τέν.νων της ·λαί είτα ηκολούθη:; ν.αί αυτή.
Ό ϋεραφείμ Ταραντίνης ΐ'.α;υγών έν. τύχης ν.αί ούτος τον θάνατον,
κατώρδωσ£ την έ~οΰσαν ττϊρ! τϊν ορθρον νά ϊ'.ασώση π:λλ;^;, ά~3-
σύρας αΰτοΰς των έρϊΐπίων. Τής επομένης ϊμιος σκηνής, η; ·5;ρως
ύτςήρςεν αΰτ'ος, ή Ικδασις ατυχώς δέν άπέβη δμ,οίως εΰχάρ'.στος. Δια-
κρίνας ου-ος ΰ~ό τα έρ=ίζια ώμον γυναικός συντετριμμένον κ»! χείρα
φέρουσαν ψέλλια καί χειρίϊα πολύτιμα, υπο οέ την τεθαμμένην ταύ¬
την γυναΐκα ανδρ α τινά κραυγάζοντα- σώσατε αυτήν καί μή φροντί¬
σητε δι' εμέ ! επλησίασε τό θλιβερόν τούτο σύμπλεγμα, καί ανεγνώ¬
ρισεν ώραΐοτάτην ές Αιγυπτου γυναΤκα μετά τοί συζύγ:υ της. *Η5η
Ιτεινεν αυτή την χείρα 'ινα την έξαγα'γγί, οτϊ χατέπεσαν τα έρίίπια
"/.αι έτάφΐϊσαν υπό τον όγκον αυτών αμφότεροι ο: σύζυγοι.
Των έν τω νϊσΐκομ.ίίφ των προσκυνητών νοϊ/,λευομένων τραυμα-
τιών τις διηγεΐτο ότι εσώθη χωρίς νά γνωρίζτ, κώς, άφϊΰ εΤ3ί ;ο-
νευθέντας προ των ομμάτων τού τ'ον πατέρα, την μητέρα, τή^άθίλ-
φήν καί ετέρους συγγενεΐς αυτού!
Τα έπόμενα έπευόδια άνάγονται εις τ'ον βαϊΐλέα Ο^λ5=ρτ:ν, 5ατις
μυχίως-ληγείς επί τω μεγέθί·. τής συμφοράς, ε—ευϊίν, ώς ήϊη ει-
πομ.εν, νά μεταβϊ) εις τόν τόπον τής έρημώσεως όπως ϊίη αίιτο·ς :;χ-
μασι την εκταΐιν τού δυσϊυχήματος κα'. ένθαρρύνη τοΰς ά—·,'·/ωϊμέ-
νους κατοίκους. Ότε δέ,περιερχομένω -εζή τα μερη της κατβστρβ-
φής —οσηνεχθη αυτώ ινα όϊΐρανθη, Ενεκα της άναϊ'.ίομίνης ίυσω-
?ίας, «ριαλίϊιον περιέχον άλατα, 5 βατιλεΰ; άπώθησε τό ο-.αλίδιον ει¬
πών: «Μή λητμονϊΐτϊ ότι ειμαι στρατιώτης.» Πρός ϊέ τας περικυ-
κλούσας αυτόν γυναίκας ν.αί π«;5ία α-ερ ίκετευτικώς τω ετεινίν τάς
270 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
χείρας έ βασιλεύς συγκεκινημένος απηύθυνεν εις Ινα έκαστον λίγους
παραμ,υθίας.
"Οτί ό βασιλεύς μετέβη είς Σά·/.·/.ο 'Αμ.ένο προσήλθεν Ό δήμαρχος
όστις απώλεσε ν.ατά την καταστροφήν την σύζυγον καί τα τέκνα, ί-
τραυματίσθη Βέ καί αΰτϊς, οέρων επί των χαθημαγμένων ένδυμάτων
την τρίχρουν ζώνην τοϋ άξ'.ώματός τού, ν.αϊ προσηγίρευσε τόν ήγεμόνα
μετά λ,ιγμών. Ό βασιλεύς συγκεκινημένος τω έ'θλιψεν αμφοτέρας τάς
χείρας άποτείνων πρός αυτόν λίγίυς παρηγορίας καί συν.στών αυτώ
ησυχίαν άλλ' εκεΐνος απήντησε: — Δέν πρέ-εΐ νά λησμ-ονώμεν τό
καθήκον πρό πάντων, Μεγαλειότατε.
Αναχωρών εκ τής νήσου Ίσχίας ό βασιλεύς Οΰμβέρτος μετέδη
είς Νεάπολιν, έ"νθα έξηχολούθησε τό γενναίον αυτού έ'ργον, έπισκεπτό-
μενΐς τα νοσοκομεΐα, άποτείνων λόγοος ίνθβρρυντικους "/.αί ευμενώς
άποΒεχίμενος τας αΐτήσεις των ζασχίντων. Έν δέ τω νοσοκομείω
των "■ίϊκυνητών ό βασιλεύς επλησίασε^ άνδρα εΰ'ρωστον, ούτινος ~ρό
μιν.ρΐΰ εΤχον άπον.ίψει την κνήμην, ν.αί τόν ήρώτησϊ περί τής κατα¬
στάσεως τού.
— Λυποϋμ.αι, Μεγαλειότατε, απήντησεν ό τραυματίας, διότι ά~ώ-
λεσα την κνήμην εις Καζα;ο.ίτσιολα καί ούχι είς Κουστίζα.
— Ήσο είς Κουστόζα; ηρώτησε μετ' ένδιαΐέροντος ό βασιλεύς,
όστις έπολέμηΐε καί έτραυματίσ&η κατά την μάχην εκείνην.
■— "Ημην, κα! μαλιστα υπό τας διαταγάς τής Ύμετέρας Μεγα-
λειίτητος, έδραβΐύθηνδέ κα'ι διά τΐΰστρατιωτικαί άριστεί^υ.—-Ό βασι¬
λεύς θλίψας θερμώς την χείρα τοΰ άρχαίου αΰτοΰ συ-:ρατιώτου, Ιλαδε
7.αί σημείωσιν τοΰ όνόματός τού.
Ό άριθμός των θυμάτων άνέρχεται κατά τα έξα/.ριβωθέντα είς
5000 περί-ΐυ, έκτός των τραυματιών, άνερχομένων καί τούτων έπέ-
κεινα των 3 χιλιάδων. Έκ των επιθυμούντων 2 πίρίπου χιλιάδων ξί-
νων οί πλεΐστοι εύρον τόν θάνατον, έν ο!ς καί δύο έλληνιχαί οικογέ¬
νειαι, ή τοΰ έξ Άλεξανδρείας Χορτάττ/;, καί ή τοΰ ψιακη, άμφίτε-
ρα;, πλήν τοϋ Χορτάτση, μετά τής ΰτπ;ρετρίας αΰτοΰ, ταφεΐσαι υπό τα
έρείπια.
Σημ. Αΐτία των φοδερών άποτελεΐμάτων τοΰ σεισμοθ τούτου, κατά
τόν Παλμιέρον, οΐίυθυντήν τίΰ ζαρά τϊν Βεζούβιον άστεροσκοπείου,
υπήρξεν ουχί τό εΐδος (ευρέθη δέ τοΰτ: κυκλοτερές), ουδ' έτερος τις
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ 271
λίγο; των γνωστών, άλλ' ή φυσική τής χώρας Ααταϊταί·.;, ήτις :υ-α
ήφαυτε'.ώϊης ύπϊκίΐται είς σευμικους κλθ7ΐϊ;«ϋς κ« ύπογϊίους κα-
ταρρεΰσεις. Κατά -ήν γνώμην αυτού ό χλονισμό; έν Καζ>;λ!:ι;'.ολα
ήτο στιγμιαϊος, όπερ, χατά τάς παρατηρήσας τοϋ ΐοίου, προηγουμένως
3έν εγένετο έν Κερρίχη, Μέλφω ν.αι Κχλχίρία. Πϊραδίχετα·. λ;·.-;-/
ουτοςοτιέπίνήργησϊν ουχί μετχλλεΐον, άλλ' ΰπόγε'.ος κατα-τωτις, ΐιίτι
έν τη πρώτττ) -ερι-τώϊϊ'. θα άνεφζίνοντο χ-ι.ζ βϊύγϊτ.ες είς τ;ν ύ¬
παιθρον *έρα, ή θά ζί-^ο^ί έκ των ν.άτω πρός τα ά'νω. Τίΰνϋτίον
δέ ο> μόνον τοιούτοι άτμοί δέν έθεάθησαν, άλλά ■/.α! ή Καζαμίτΐιο).»,
άντΐ νά ύποΐτη κίνησιν έκ των ν.ίτίύ πρός τα άνω, κατακρημνισθή
έκ των ά'νω πρός τα κάτω, τΐΰβ' οχερ έξηγεϊ σαφέστερον ό έν λόγω
διευθυντής διά των κάτωθι παρατηρήσεων.
Τό εδαφΐς τής Καζαμίτσιολας σχηματίζεται έ·/, βράχου άρχαίου
κατά τό ήμισυ έσδεσμένου ήφαιΐτείου, έιιί τινος άργιλλώϊυς στρώμχ-
τος" έν τω άργιλλώδει τούτω στρώματι άόΊαλείπτως Ισκατττον ά κά-
τοικοι ινα άρύωνται την είς την βιομηχανίαν χρήσιμον ύλην. Οϋοεμία
τούτου ένεκα άμφιβολία, κατά τϊν Παλμιέρον, ότι τα θερμά μ.εταλ-
λικά υδατ», άτινα περιέχουσι μεγάλην ποσέτητα άνθραν.ιν.οϋ ϊςεΐς,
κατατρώγουσιν άπϊ κολλών αίώνων τόν ήφαιστειώδη βρίχον, 2η-
μιουργοϋντα τοιουτοτρόπως αγνωστα κενά ΰπόγϊ'.α. Έκ των ανωτέρω
ες'άγεται δτι, ϊνίκα τής καταστάΐεως ταύτης των ΰπογειων στρωμά-
των 5ταν συμβχίνωσι σεισμικο'ι κρα3ασμϊΐέ'/_οντΐς '.κϊνήν δύναμιν πρός
παραγωγήν ΰπογείων ταλαντώ'εων, τίτϊ φυΐικω τω λόγω έπέρ/εται
καθίζησις τού έδάφους, και έπομένως αί κατά ϊιαφίρους καιροΰς κατα-
στροεαί, έν αίς συγχαταλεχτέον καί την πρό τινος έν Καζαμίτσιολα
συμδαΐαν τοιαύτην.
Κατά 5έ την γνώμην τοϋ καθηγητού Στεφάνου Ρώσση, διευθυντού
τοΰ κεντρικίΰ άστεροσ/.3χε!ου έν Ρωμη ή ά-ώλε;α ανθρωπίνω·; ΰπάρ-
ςεων χατά τϊν έν 'τ/λ σεισμόν ηδύνατο ν ά προληφθή, 2ν έν τη
νήσω ταύτη '.3ρύετο μετά τόν σεισμϊν τοΰ 1881 άστε,θίσκοπειον ΐ-ερ
μετά πε-οιθήσεως έκτοτε συνιστά τή κυίερνήαε; ό Ρώ^ττ,;. Ό κίνϊυ-
νος θα-ρουλαμβάνετο ούτω έκ των άνωμάλων ίθϊΐν.ών βαινίμένων
«περ παρατηρηθέντα κατά τοΰς σεισμους τής αύτη; νήσου των έτών
1828,1851 κ»· 1881, έ-Λνελήφθησαν «υθις χα· ιλ'.χ τόν σεισμόν
272 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
τούτον, άλλ' ή έλλειψις άστεροσκοπείου έματαίωσε πάσαν έκ τού έπι-
•/.ειμένου ολέθρου προφύλαξιν.
Βραχυχρόνιον μέλις παρήλθϊ διάστημα άπό τής καταστροφής τής
Ίσχιας, καί νέαν ανήγγειλεν ημίν ό τηλεγραφος θεΐμηνίαν, την κα¬
ταστροφήν μεγίστου μέρους τής νήσου Ίάβας (*).
Την νύκτα τής δευτέρας 14ης πρός την 15ην Αύγούστου, σφΐϊροί
κρότοι ίι-οχθόνιοι ήκούσθησαν έν ϊουραπάρτη προερχόμενοι έκ τοΰ
ήοαιστείου Κρα/.ατέας κειμένου μεταξυ Σουματρας καί Ίάβας. Ταυ¬
τοχρόνως ϊέ ήφαίΐτειο·. λίθΐι έ'πεσαν έν Σεράγκ, ή δέ Χεριβάνη κατε-
καλύφθη υπό μεγίστου ποσΐΰ τέφρας. Έν τή χρωτευούση Βαταυία έφ'
ίχανάς ώρας ήσαν όραταί λάμψεις ήφαίστειαί, καί τό φωταεριον έν άχα-
ρεΤ έσ-βέσθη. Άμα δέ εγένετο πρωΐα ά κάτοιχοι ευρέθησαν άπομεμο-
νωμένοι, ή μετά τοΰ Άνζέρ'συγχοινωνία διεκόπη, αί γέφυραι ήφανί-
σθησαν, καί αί οδοί ήσαν άδιίίϊτοι. Τά'ύϊατα τοΰ στενοΰ έ'βραζΐν, έ'χον-
τα θερμοχρασίαν υπερβαίνουσα·»1 τίϋς 20 βαθμους, αί 8έ χλευραί τοΰ
ήφαιστείου, έξ ου εξήρχετο τό πΰρ, μετεσχηματίσθησαν εις χειμάρρίυς
λάδας, ρεούσης καθ'δλας σχεδόν τάς διευθύνσεις. Τή/ακόλουθον ημέ¬
ραν οί μυχηθμοί ήχούϊντο εΰκρινέστερον, όπότε τό κακόν μετεδόθη
(*) ΊΙ νήσος Ίάβ* κείται έν τώ Άρχιπελάγει της Σο'νδης, περιβρίχεται δέ
~ρος νότον υτΐο τού Ίνδιχοΰ ώκεανου, βορείως υπο της όμωνύμ.ου θαλάσσης,
δυσμ.ικώς ΰπϊ) τού πορθ|Αθυ της Σόν8ης 'χωρίζοντος αύτην άπο της νήσου Σου-
μάτρας, καί ανατολικώς υπο τοΰ πορθμοΰ τοΰ Βάλη. Πρωτεύουσα αυτής ε'νε
ή Βαταύΐα.—Μίγ* ^ε'ρος τοΰ έδάφους της Ίάβας σύγχειται έ/, γονιμωτάτων
καί καρποφόρων κοιλάδων. Τα ό'ρη αυτής εΤνε δασόεντα καί γραφιχώτατα ών
τα πλείστα ήραίστεια, εν,οντα διεύθυνσιν έκ δυαμων πρός ανατολάς χαί επιση-
μοτίρους χρατηρας τοΐις Ταλαχ, Μεβαρβυ, Λουά, Γεδε, Σλαματ, Τίγγερ χαί
Ίδζε'γμ.. — Διαβρε'χουσι δέ αύτην 50 σχεδον κοταμοί, ών οί μιεγιστοι εΤνε
ό Σόλος, κεί[ΐενο5 κατά τ'ο κεντρον της χώρας, χαί ό Κεδίρης πρός ανατολάς,
οΐτινες χαϊ πλωτοί με'χρι τινος τυγχάνουσι. Ώς δέ συρ,βαίνει έν άπάσαις ταίς
ήφαιστειώδεσι χώραις, ούτω χαί ένταΰθα τί) ϊδαφος έμιπεριχλείει πολλάς πηγάς
μεταλλούχων χαί θερ^ών υδάτων.— Ό λαος τί]ς Ίάίΐς είνε ργάς έξ ιθαγε-
νών Ίνδών δηλ. Σινων, 'Αράβων, Όλλανδων καί Μαλαισΐων ιδίως, συμποσού-
[ΐενο; σήμερον εις 15 περίπου εχατομ.|Αΰρια ών 30,000 Εύρωπαΐοι. Ό λαος ού¬
τος θεωρεΐται ώς ό μάλλον πεπ·λιτιβαενος χαβ' όλην την Όχεανίαν.—Ή νή¬
σος μετά αλλεπαλλήλους διαφόρων χαταχτήαεις ευρίσκεται νυν, ώςγνωβτό»,
υπο την κατοχήν των Όλλανδών κυριευσίντων αύτην χατά το 1683.
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 273
οΰτως ειπείν καΐ είς τό μέγιστον των ήφαιστείων τό χ^ρ,
εκείνου δέ πάλιν, ώς άπό κέντρυ είς τό τρίτον μερίς των 45 κρα-
τήρων τής Ίάβας, καί ούτω έν συνόλω ήρξατο τό έργον τής καταστρς-
φής, καί κατέκλυσαν τα τέσσαρα τής νήσου σημεΐα χείμϊρροι Οειου-
χου ·—)λοΰ καί λάδας.
Περί τό λυκαυγές τής Κυριακής τα νέφη έδιχάσθησαν, δτε δέ άν-:-
τε-.λεν ό ήλιος παρετηρήθη ότι μακρά ταινία γής, πεντήκοντα περιπΐυ
τετραγωνικών μιλίων, εξηφανίσθη, δύο των μεγαλειτέρας πόλεων, ή
Τουμεράγκη καί ΦίγεΑεγκοΰγκη, μετεβλήθησαν είς έρείπια, έν.οέ
-ών 1500 κατοίκων αυτών, οΰίε'ις ηρνήθη νΐ δΊαίΰγη τόν θάνατον.
Ή Βαντάμ κατεκλΰσθη κατά γράμμα υπό των υδάτων κα': άπώλοντ»
εν αύτη χερί τοϋς 1500 άνθρω-οι.
Άξιοσημείωτος είνε ή καταΐίτροφή. κατά τό κλεϊστον^τών έν Β?α-
μπανάμ κειμένων ναών, διακρινομένων υπό τό 5νομ* Σαν3ΐ-Σί6α, χ, !-
λ ι ο ι ναο ι, ώς /.αί ή τοϋ να:ΰ τοΰ Βαροδάδορ άρχαιολίγικήν κεν.τη-
μένο^ αξίαν διά τα έν αύτω παμπληθή άγάλματα, αρίστης βΐυϊι/ης
τέχνης. ^
Κατά τόν σεισμόν τούτον ή μάλλον τόν διά πυρός καιυίατος κατα¬
κλυσμόν, φΐβεράκαί όλως εκτακτα ήσαν τα έν τή θαλάσστ, -αρατηρ^-
μενα. Τα νέφη ούτως ήσαν πεπληρωμένα ήλεκτρυμοΰ ώστε υπέρ τ:υ;
δέκα καί πέντε έθεάθησαν συγχρόνως σί5ωνες, οεινώΐαντες έ'τι μα/.-
λον την έν τ?( ξηρά καταστροφήν.
Την δέ Τρίτην '-ρί την δείλην ε!Βον έξαί?νης^ άναίύίντα Ι,, τής
θαλάσσης τής Σόνοης δεκατέσσαρα ή^αιστειογενί νηίΐίΐα, τα μέν
εγγύτερον τής Σουματρας, τα δέ πρός την Ιαΐαν. ^ ^
Ό όλος άριθμός των θυμάτων ύπερβαίνει τάς 80 χιλ.-ίοας, ών
περί τάς τρ,άκοντα είνε Σίν» άπολεσθέντες οί πλείστοι έν Βατα,ια.
Ό καταπληκτικώς ο3τ=ς άριβμός των θυμάτων είνε ο μεγίστας
μετά τόν έν Καλαδρία συμδάντα κατά τό 1.783 Ι ν τ:·.; των σει-
σμών χρονικοίς, καθόσον οΰδεμία ουδέποτε άλλτ, των αχ.:ι «;με?:·»
γνωστών καταστρ:ίών ούτως ά~νώςχαΐ 8« κερ^νδβίλςυ ταχ,./·,.-,
αφήρπασε τοσαύτας άνθρωπίνους ΰπάρξεις.
Πρίν ή κλεί,ωμεν τ= περί σεισμών άλγεινόν τουτο κε?αλαιον, ι-
πωμέν τίνα ·,αί περ! τού τελευταίίυ πάντων ™ί~»*τΟς «ν τ, **'?
(.ραία /ερσονήσω τη 3Ώ Όκτωδρ.
II
καί περί ώραν 3κα-.1/2 μ.μ, ής
ι_ ι
274 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
οί άτυχεΐς κάτ:ι/.οι, καίτοι όϊ) μικρόν δο-λΐμασθέντες κατά τόν προ τριών
έτών εν Χίω συμίάντα, ουδέν ήττον έπεπρωτο -/.αί δεύτερον ήδη νά
πάθωσιν, έ'νιοι δ.' αυτών καί νά ταφώσιν υπό τα έρείπια,
Ό σεισμος ούτος, όστις ΰ-ήρξε μάλλον κυματοειδής, έπεξετοίθη
καί 5Ϊς.'|μέγα μέρος των παραλίων τής Μ. Άσίας. Ώς Ικ τής ώρας
δέ κχθ' ήν εγένετο καί των προαγγελτηρίων αυτού βημείων δέν έσχε
μέν εΰτυγώς τα αϋτά, οια οί δύο χροηγηθέντες αυτού, δυσάρεστα άπο-
τελέϊματα, ζωηρά ομως καί οΰχ ήττον σπαρακτικά έγκατέλιπε τοίς
κατοίκθ'.ς ΐχνη, πρός ανάμνησιν τής ά-αισίας αύτοϋ διαβάσεως, θανα-
τώσας περΐ τους 60 έξ αυτών, τραυμοαίτας ετέρους 240 καί έκοιώξας
ϊ:ερί τάς 20 χιλιάδας των έστιών των.
Καί τάς μέν έστίας αυτών αυτο7»εξεί μετεδαλεν εις σωρους 7νίθων
καί κ5νεως, τους δέ κατοίκους περιήγαγεν είς την ανάγκην νά πε-
ριέρχωνται πανοικει καί εις κατάστασιν έμποιοϋσαν οι/.τον, άπό τόπου
είς τόπον, πρός αναζήτησιν φιλοςένθυ γωνίαςγής, ίνα έν αΰτγ| την ν.ε-
φαλήν κλίνωσιν.
Ή νέα αυτή συμφορά των δυστήνων κατοίκων τής Έρυθραίας πρώ-
τ:ν πάντων συνεκίνησεν, ώς εικός, την πατρικήν καρδίαν τής Α. Μ.
τού Σΐυλτάνΐυ, όστις πάραυτα ετεινε την ευεργετικήν καί δαψιλή Αΰ-
τ:ΰ χε'ρα νιζ άνακουφίση τα δεινά των υπό τοϋ σεισμοϋ δυστυχησάν-
των ύχηκ,ίων Αυτοΰ. ΟΙ) μόνον δέ ΰπασπιστάς έξαπέστεΛεν ίνα επιτο¬
πίως εξακριβώσωσι τό μέγίθος τοΰ δυστυχήματος, μετά παντοίων β:η-
θημάτων, εκ τού ΙδΊαιτέρου Αυτού ταμείου χορηγών, άλλά καί την έν
τη ημετέρα πόλει γενομένην τη φροντίδι των πρεΐβυρών μουσικήν
συναυλίαν πρός συλλογήν έράνων, ώς ·λαί την έν τω μεγάρω τή; ρωσ-
σικής πρεσβείας συγκροτηθεΐσαν επί τω αυτώ σκοπώ μεγάλην Αγο¬
ράν, ηΰϊό/.ησε προφρόνως ν' τιχΧάζ-^ ύτό την υψηλήν Αΰτ;ϋ προστα¬
σίαν, είς ήν καί οφεθ,εται ή εντέυθεν προελθοΰσΐ οΰκ εΰκαταφρόνητος
είσπραξις.
Περαίνοντες την έξ'.στόρησιν των ν.ατά τους τρείς εσχάτως σεισμοΐ);
συμβάντων, εκρίναμεν καλόν, άμα δέ καί τω ήμετέρω σκοπώ μή ά-
πάδ:ν, νά συνεχίσωμεν αυτήν . διά τινος συντόμου ίστορικής άφηγή-
σεως των γνωστοτέρων καί σημαντικωτέρων σεισμών άπϊ των άρ-
χαίων χρόνων άχρι των ημερών μας.
Ή ίστορική αδτη άφήγησις, ήν κατά τό πλείστον ήρανίσθημεν έκ της
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 275
έν Αθήναις εκδιδομένης χίρι—ουΒάστου «Έφημείίίος», εχει ώς α¬
κολούθως :
Κατά τό 375 π. Χ. ή τό 282 ·λατ* τόν Σμίθ, διευθυντήν τού ά-
στερβσκοπείου Αθηνών, έσείσθησαν τα Μέθανα, κατόπιν έχρήςεως τοΰ
έν α:οταΐς ήφαιστείου, έ'/.θ'Κθς 'ύψος 210 μέτρων. Ή εκρτ,ξις αυτή,
ήν περιγράφουσ'. Παυσανίας καί Στρα'βων, είνε ή μένη γνωστή (*).
285 π. Χ. Μορφοΰται τό ήφαίστειον Φοΰζι-νο-να-'Γάμα επί τής
νήσου Ν