95321 – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ

Αριθμός τεύχους

Νο.: 14

Χρονική Περίοδος

Ημερομηνία Έκδοσης

1301
i

Αριθμός Σελίδων

296

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο

OCR
Σύνολο σελίδων:
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ ΑΡΧΙΠΕΑΑΓΟΪΣ
ΗΡΟΟΙΜΙΟΐν
Το ΥιαϊρΆόγιον ~Τ>ζ νομαρ/ία; ΐαων δέν έξεΰίδοτο άχό
τίνων έτων. ενε*χ διαφόρων κωλυμάτων, κρθέντων ·?ι'5ϊι
τνί φιλοτίμω προθυίΛίχ τού Νομ,άοχου υπο τνιν αιγιδκ τού
τοϋ "Αναχτος. Δέν ττεριέχει μέν οεόντως τάς κναγ*«ίοΐ{
«ληροφορία; πε-Ί πολλων άξιχναγνώστων κατα
χ,α.·. ι7τορΐ/ίων Άοά είδικων μεταβολών τίς νομ,αρ^ία;, άλλ>!
θαρροΰντε; ότι ^ ειλικριν/ις πρόθεσις πρός σύνταξιν κατά
χ ίπόμενο'- έ'τη ίμ,ερολογίου λυσιτελοΰς θέλει κα
τού; αναγνώστας ΙπιεικεΤ; διά τάς εν τα» π^ρόντι ϊ
ψεις, έ>τεγϊΐρ·ήΓααϊν τνιν δτ,ΐΑθβ.'ευιην αυτβυ.
>

%
%
ι Ι».
Ι" ί1
'
ί
24
21
ζ
η.
£■
Αι
α
Α
υ
Α
ί:
α
ίί
τ
6
Ιτ
Ζ4
έ
/
τ.
τ.
Κ
&
Τ
Κ
α
1
η
Μ
η
γ-]
11
40
Ο
£,.
Α-
Ά
41
4
Ιί
υ
Τ
44)
Α*
Ιί, οα
ί
υ
ί
Λ

41.
Τέ
Α*
ΐ.
χ
4ί>
Ιϊ
Χ
♦♦
■■ —.
ιϊ
έ
α

Κ-
ίΐ
44
η
Ιο
ί
ΐ
ία
1/
/■
ί-
Λ
ίΐ
40
Η
Ί
2 ο"
ι7
11
43
Χ
Ιί
ι ι
ι4
ι*
Ζ
ν
XI
4*

^*.
οί
υ
*■?
Λ»

γοΐί
Ι
%
Κ,
%
Ο
£0
->

1
V
Ι" έ*
ΐ %
χ
ζ
Χά
)
κ-
Ιί
ί, ι"1
II
/ /τί
IX.
Ιί
3
11
Γ
Τ
{ ,
Ά
%
6
6
7
π
π
Γ /ί
! /έ
«7
8
η
3/1
ί
1
£
δ
9

α
/ο
II
Τ
2ο
$
9
Π
ιΐ
Ι
η
τ
/7
ι·
ΙΛ
7
11
\
α
υ
1
3

Χ
%*>
47
7/
16
Ιι

ί
υ.
ίι

ΛΓ
'7
η
7
α
7
Γ
ιι
17
Ίΐ
ο.
α
1ο

ι»
π
η
ιι
11
'7
ϋ,-Λ
Η
Ι"
II
α
Α
Ιί

ί
υ
2*
Ι]
Τ
ιι
11.
34
ο.
Ιί
Λ
τ
η
%
¥» %
ί
ίί
~3Γ
-»■'
4/
_

2
Χ.
«Ο

1-
1
Α
1 %
^1
***

ι
ι
16
ή
·/«
α
τ
31
1
¥
&
0
Η
24
ι
ι
η


*3
ΰ·
ί
α
>/
Η
Α
1-
)ο
Ι3
Γ°
£
α
14
(,
Γ
Ιί
Μ
4'
τ«
«/
ι
Ιί
VI
ι
η
21
V*
«Ι
//
α
η
η
1
10

ιί

Μ Ι
((Ο
^/
υ
ι*
II
τ


ίί
λ
ΙΓ
16
(
π
η
4*ο
*ο
%
3
ΙΓ
η
α
ι
16
19
•Γ
ι
%
ι ο
23
Ζ4
ί
η
ν>
Τ
Γ
Χ*

Ιί
(6
υ
Ί*
ΐ
ο
11
η
π
Λ
α
1*4
η
%
η
»ι
Ιί

/
*(ί
.«·
%
>
ΙΓ
Ιί
Τ
«4
4ο
11
//
1
ι
ι

Ν
ρ
1
Γ|
%
ι
Η
Ι?

Ι
σ
η
/« >^

3
α
α
2
3
4,
Λ
α
^/
Λ»
*/
6
ι*
ν
»
τ
3*
^1
Τ
ί
ι*
υ
ί
7
τ

α
33
33
4■^
«ο
Ϋ
Ό
Μ
ΙΓ
»
ΐ
16
ι«

38

26
&

II
$
IX
ί
31


ο.
&
Ι
α
α
τ
τ
/
3*
3ο
ίΤ
/•τ
9>
3


η
η
ι
3ο

1*
/?

π

κ
1/ η
ί.Τ
(9
έ
7
η
ιΤ
Χξ
XI
ΑΓ
&
«V
8
1
Ζθ
τ
α
4

^7
ι«
ζι
13
♦-V
■*-(
1
η
(3
ι*
«?
**
Λ.
Ζ4

ΙΓ
V
Τ
Γ

ζ/·
Γβ
-ν/
. Τ
■α
π
Π
31
3ο
υ
Α
ι
?
11
η
%
Ιί
(?
Η
ϊ
10 Η
α
Ϋ ί
ι

α
α
30
ι
Τ
Τ

»
1 ο
Ϋ ο
10
ιτ
ι*
ΧΑ
ι
3
π
β
6
ι
9 Λ

κ
α
£
ϊ.
(Ο 0
-ΤΡ-
Υ
7
7

Τ
ί,
ί
/

ν
',
η
>~ι

7 -Χ

11
_
10
//
η

α
η
//·
ε--6
/
η
Λ}
«22Γ
*6
^2
(4Ϋ
Π
2
}
Ιί
Τ
Τ
«ν
*ίύ
αν

—^
η
ίο
Ί
Γ
α
(7
η
η


νχ
*ίθ
30
2/
11
6
Τ
18
Ιί
Η

♦ί
Ίό
36

13
ΙΗ
ί
7
υ

Τ
,?
4?
31
30
' ίί·
χ
/ο
//
11
23
η
3ο
9(
ί/
ι>
α
ω
11
Η
2
χ ί
ε*
αν
IX
Κ
2-
Χ.0
α

ΓΡ
Α
ό
;;
Γ
ι Ι
η
ζ
/

24
τ
τ
% η
Ίο
Η
7 Υ
ΙΓ
Ο.£κ
3
*
/>
'/
3ο
»
η

Ιί
40
3
η
0.

£'
ί
1.
Η

31
10
ί
7
ό
XI
13
}
Η
9
Τ

3*
11
ί
τ
ιο
11
ΙΓ
Γ
τη
η
IX


"3
II
η
11
«7
Π
£
(*
Ιο
38
3?
Ι
7 °
13
ΙΗ
«Ι
9
ίύ
Ιο


Ιί-
16
Λ
α
η
Τ
τ
36
η
__
ί
υ
ΙΗ


η
η
1ο
3
Η
»(■
α
Χ
Μ.
ί
^

#
η
Γ
6
ί
η
%
Τ
6

3-Τ
Τ4
Λ 6
χ}
ΊΜ
8
α
ι«
τ
α
6
όϊ-
5'ό
.Γ*
εΓ
ι*
/
ο
21
11
η

όϊ
Γ6
Γ*

1/
η «
Π ιί*
κ
°ϊ

Γέ
1~6
-—
"Γ"
Τ
6
%
^;
V
Χ
|
ί
Γ |
% %
%
ι

ίί
Τ
Π
/ ν

•ί
16
17
χ»
Χ1
η
6
6
η

ΙΫ
3ο
Ι
Λ
ί
Λ
'Ιο
11
χ.
Τ
Τ
ό
7 /
?
/ο
ίί
11
9
χ
η
σ
/ο
Ίο
%
1
α
ν
4
7
κ
10
ίί


13
19

ιτ

ΰ
Τ
/ ξί
γ9
Ιϊ
α
ν
Ιί
ιο
II
τ
ο
/ (/
Ιί
%
ία
11
'ί.
30
Ι
η
13
%
%
9ο
1*4

'/ ' ^55
ο-
ί
ι
?
19
1/
Η.
10
Ζο
η
Μ
τι
Ρ
16
17
ττ
11
α
Ίί
ζο
Χ.Ι
Ι)
α.
6
7
ίί
η
α
Ϋ
Ά
17
14
10
ο
Ι**
•υ
ν
Γ
30
Ιί
Η
Τ
η
}*.
51
(ι ίϊ

ρ
Ι
κ
Ά
θ)
·"-------
%
ο
1 ^
%^
ι*
Π
36
α ι
ί
7 3Υ
(6
Η
Οί
π
%
α
19
Τ
ιι
ί7
π

ΧΑ
π
η
16
Μ»
η

0,
ιΐ
13
%
$*
Ι "

Ζ
Γ
Π
%

%
ί
Ιΰ ο
%
Μί
?

/7
Χ
τ

'/ί
V
II
(Χ.
Κ.
(
11
Ϋ ο
'ϊό
ι
Ο

τ
τ
(ο

? ο
/ &
ϊ
11
3
ΓΤ

α
Ζ
Λ
%
6

/
VI.
β
9
3?
6*
%
ί
■νο
τ
Η_ —1'
%
9
V
ϋ
Γ
π
%
V)
ΐι
{ν*
ίβ ΊΛ-Οί-0
ό
ε
* *^

/*·
10 ίϋ'
Μ
1 5
ί ^
ν
ίΓ
Τ

/?
τί
Γ
Λ
ν*
ι»
;
ο·^κ·
ίί
Α*
11
ίΤ
Μ
7
/ο
Μ
Ι
χ.
#
ίΚ
IV
υ
12
**_
6
Γ
Τ
μ ο

------^
13

IV
η
ίί'
ϋ
,'*
26
ί
£
ί
ι»
17
Ι»
3
9
10
Τ
ι».
Λ*
19
Χο
,»/
II
11
τ
α
Χβ
1/
ν
22
4.
13
ίιι
α
1
ι*
ίί
2.3
IV
«

α
κ
ϋ
ν
13
Γ/
16
Γ
6
7
Τ
α
ίί
α
ϊ
ΊΑ
π
α
*^
Γ
χ
ϊ
40
α
Η
**
16
16

Ι ^°Μ
ψ
Ί
&,
*
?
η
Η
ί
χ
//


τ
Υ*
ϊ
/ο
Ι ?
ν
ν
τ
η
Χί

(?

Χ!
3
>-ν

7
}
ιί
■χο
/$
Η

/ι *
*-/

Χ6
?
/ο

1*
ι

Γ
6


?/
μ

3
Π
Π
/
?

(3
/*
6
Χ
Α-

■?>»
α
Τ
κ
ϊ
ϊ
*
22
βΫ
ν/1
%
^^
ί
)/·
«9
Λ-
Η
^.
3*

ν
/
α
Λ»
Κ
δτ
34
α
Α
Χ3


16
»"■
τ
η /
τ
1*/
|| χ.6
η
(4
π
η
Υ*
Υ,
7
&
%


•ν
γ ο
11

1/
Τα κάτωθι ίττο,θ'.κ* συμβάν-α είναι ΰιηρημένα είς
ούο τάςεις, ών ή ΐτρώτη πίριέχιι τα τχρ τής 'Εγιΐρας
ή 5έ δευτέρα τα αετ' αυτήν.
« Τ« πρό τί; Έγιίρκς. »
Πλάοις τιΰ Άδζμκατχ τό Τακο'ιρι_ούτ·-τιβαρίχ.
6212
Πλζσις τοΰ Άδάρι *ατά τους ευρωτταίους.
4583
Κατακλυσμος επι1 Νω».
3974
Άρχ^νΐ τϊίς εύδαιμονία; ττ,ς Αιγιίτττβυ.
3548
» > βασιλείας των Άσβυρίων-
281Ϊ
» » ■» κ Άοαενίων.
2690
Γέννησίς Άοραάα.
2580
Πΐριτοατι Ί'ϊΐ/.αιήλ.
2480
Μετοι*εσία Ίακώβ εις Αϊγυπτον·
2317
Ή έν Αιγύπτω έζταετνις ά·ορία τ5)ς γτ,ς.
•2291
ι* χ υτό τιϋ Φαοαίΐ) θανκτωσις *ρρί-
'νων ννι^ίων.
217δ'
Άρχή -Ϋ.ς βασιλιιας τ3ν Λατίνων-
2116
Ίδρυσις τνϊ; βασι>εία; των 'Αίϊΐνδν·
2075
"Εςοδο; Μωϋσέως έξ Αιγυπτου.
2075
ι
Άρ/·/ι τν^ς βασιλείας τ3ν "Ιουδαίων βασιλέων-
203 4
ΟΐΑθδο(Χ7ί τοΰ Βυζαντίου.
1195
Μϊτατροι;-/) τοϋ πολιτεύματος των Άθϊΐνών ϊ?ς
ϋτ,μοκ?ατ«4τ5ν.
1709
Βαοιλεία τοΰ Δα"ί$ έν Σ^ρ'.ζ.
1637
χ » Σολομωντος.
1558
Άρχτ, -τϊί; βασΛίία; τνίς Μακε§βνίαί.
1470
"Π Βχουλών κτοχωρίζιται ά*α τοίι; Άίσυρίους.
135-2
Οί/.ι5οα/ΐ τϊ.ς Ρωμη;.
1337
Νχβουχοίονόαορ, βασιλεύς τίς Βαουλωνο;, κατα_
οτρίφει την Συρίαν **ί τ« Ίϊροβίλυμ,α.
1ί5Γϊ
*Η γ«ν«ά τΰν Κιανιλν «ναβαίνχΐ εις τ«ν θβ·'νον
τίς Περσία;.
1110
Οί Πέρσαι κυριΐύβνσι την Αίγυπτον.
1108
' Ο Μίγκς Άλέξανίρος κυρ'.»ύει τ«ν Αίγυπτον
κλο τού; Πέρτα-.
916
'θ Με'να; Άλ*ξανϊρ»; «υριβυΐι τίιν Περσίαν· Ό
Δτι^εΤίς φονεύεται.
910
Ή Μαιίονι'α «εβιϊαρτΧται ε'ι; τ·ίιν β?/ιμοκρχτίαν
τίί Ρώμτ,ς.
717
Ή ΑΥγυΐϊτος χροιταρτδται είς την Ρώμτ,ν-
613
Γέννησίς Ίνισοί! Χριιτοίϋ.
585
Διοριβμ6ί ΠίπκΆ έν Ρώμτί-
517
Έιρ«υ»ίσις τϊϊς ύίλου.
484
Άρχ·ίι τίς γενεάς των Σασαγΐείν·
368'
1)ι*οΧομί) 'Αγίας Σοφίας.
224
Έφεΰρεσις των υίραγωγιι'ων-
201
"ίδρυσις βαβιλείας έν Γαλλί^:.
163,
Γένντ)€ΐς Μωάμεθ.
53'
Έϊεύρίσκ της ί» πτερΰν γραφίί·;.
40
"Ιίίρυσις τοΰ ^αβιλϊίου τί;; Πωλωνία;.
Μι
» » » » Ζκωτι'α;.
ι
» » » » Αγγλίας.
» » » » Ίσιτανιθίί-
19
« ΤΑ μετ« την εγίΐβκν· »
Έγε'εα.
1
Μίτκοασις είς Μέκχ.ην βΊκ ποοΐκύν'Ίΐιν·

Ά πό οί ω «ι; Μωάμ'.Ο.
10
Ό Άμ—•αμπε/.ί'ρ οΊαϊεχετα'. τβν Μωάμεβ.
11
Συμζχν Μουβε'ιλεΐλέ-

Ό Όμέ» ίια5έχ_ετ«ι τον Άμτίουμκε-'.ίρ.
13
ΟϊκοβΌμή τίς Βαβόρας.
14
'Κχτ:β?9γΐ5ΐ; τίς Δαμκβκοϋ.
14
ΟίΛοδιμνι τΫϊς Κβά«ρα;.
16
Άϊχ-η χ^ιήΐϊως χρβν»λ»γ. παρε: μβυδουλμάνβις.
16
Κυοίευιΐΐς Καισαβΐι'α;.
19
» Α2γύ*τ'.,.
20
Ό Όσμλν ϊιαίίχ^εται τον Όμέ·.
24
Κυρ'.'ιν'ΐς τ?,; Κύπρου.
27
Ό * Αλη οΊκοέχετεη τον Ότμάν·
35
ΙΙρώτΛ πο'ΧιορωΙΐ Ε.Λ»ν«ταΉνουΐ(;ό).εως.
36
> οιά5οτις «τ,μης περί χυρίτιοΌς.
46
Άρχή τ^ς βα5ΐ>είας των Ούμμιί.
40
Ή τ· πρώτον οΐκοΧομη τ»3 »ν Γαλατα τεμιν^ι
Άράπ.
49
Χυμοάν Γχερμιτιλϊ.
61
Έ*τύτίω5ΐς μβυοοκλυιβινιχων ν»ι^.ΐ5μάτ*ν·
75
Γίνντΐσις τον» Μεγίβτου Ίμχμου.
80
Κυρίευίΐ; της Σικελία; »αί τ»ϋ κββθμοΰ τΫΙί
82
Μϊτχζασις των μουΐουλμίνων εί; Ισπανίαν·
92
| Δ,,τίρα «ΛχΛμί, τοΰ -μέν** Γχλατί.
95
Έίρευρϊαις τοϋ χάρτου. 1 20
Λ'ά^οσι; τ?ί γτ,μείας πχρχ τοίς ϋίραψι. 1 21
Έμφχι·ϊΐ; "ι',μχτου Μουολι'μ. 138
.στροφνι τνίί βασι'λείας των Ούμμιέ. 13'"ί
γν, τοϋ κράτου; των Άβασίϊ 133
» » » » Ούμμιέ ϊν Ίτιτανί?
λϊ&:, 407). ' 139,
0?-*ο5ομ7) τϊίς νέας Βαβυλωνο^ (Βαγδάδ). 145
'Αποβίωσι; τοΰ Μϊγίστου Ίμάμου· 150
Γέννησίς τοΰ Ίμάμου Σζφιη. 150
"Ελευσις τοΰ Χαρούνούι-ΡετίΧ είί Χρυσουπολιν· 16·
Άποβίωσΐς τοΰ 'ίμάμου Μα>ί. 176
"ΐΧουσι; τού βασιλϊίου τνΐ; Δανιμσρκία;
Άρχγ) τίς βαιτι>ε^ας των Βε'νι-Άγλέπ. 183
» τού χρζτους των Σαφαριέ (λ'Τίζΐί, 279). 232
Άποβίωσΐί τοΰ Ίμάαου Άγ^μετ υί^ΰ τοϋΧαακέλ. 240
Αρν/) τού ιρζτουί των Λαμανιε· ΖΟ*
» » » * Ίμαμών Γεμε'·πις. 270|
» τΤίί έμφανίσεω; των Κ^ραματϊ. 278,
» » βίίίλείας των Ούλβιγιέ ΙνΆφ:κν|. 296
"ΐίρυσις τοΰ κράτους των Φατια.ιέ Ιν Δύτει. 297
Άρχή » » » Χβυί-Λνΐϊ (>ηξι;, 40ϋ). 300
'» » » Αιάλμα (λΛξι;, 433). 315
Ο: ιο^ομν-, τϊίς ττόλεως Μερακ;. 342
Ά,χτ) «ϋ χ.^τους Γοζνεοιέ (ληξις, 579). 360
; τοϋ ρωΓτσκο» χρ^τους
382
Άρχ*
τοΰ κράτους τώνΣελτσουχιγΐί (λ
ϊξ·.;,59Ο).
422
; τοϋ Οονγρΐ/Χοΰ βαίΐ^είου.
455
τού Χίάτου; Χοβαρεζμιΐ (λνίξι;,
628).
490
Άίχ-7] τοΰ κρζτου; των ΊΐΛπαοΊέ.
500
» » » Άταμπεχ,ιέ (λίξις, 619).
515
Εφεύρεσίς τοΰ ώρολογιου.
516
*Ί5ρυσΐ{ τοΰ χρβέτους τνϊί Πορτογαλλία;.
529
Άρ/·Α » > Γαβριέ (ληξι;, 606).
543
Αηςις της βασι/νεί'ας των ΈγιουΛΐε.
567
Άρχν) της τίλετϊϊς τίς εορτϊίί επί των γβννε-
θλι'α»ν τοϋ Μωάμεθ.
604
'£μφιίν'σις τοΰ Δζεγκίζ.
616
Άποβι'ωσις τοΰ Δζελάλ-Ιδ-δίν-ι ρουμί.
631
Α/,ζι; τ·7,ς βασι'λεία; των Άβασσιέ.
650
Άρ^ϊ) » » » » εν Αιγύπτω.
(λΐξι;,*923).
659
Άττοβίωσις τοΰ Δζεγκίζ.
624
Διά$03ΐ; τνΐς γρ'Λσεω; τϊϊί ιτυρίτιδβί.
686
Εφεύρεσίς τ9ΐς ναυτιχγί; πυξ'ίος.
687
Άρχγΐ τοΰ οίωμανι*οΰ κράτους.
•388
ι τίς (/.νΛΐΛΟνεύσβως των οθωυηνων αύτο_
κρατυρων Ιν τοΤς τεμβ'νεσιν·
688
Άνεξαρτϊΐσία τοΰ οθωιι/.αν'.κοΰ κράτου;.
699
Κυρί-;ασΐί της Π^ουσσϊ1,;.
717
'ϋΛτύπωσις οθωιχανικων νο^ιισ^ άτων
7?8
Διοργχ'νωσι; Ιμμι'σθου ίτρατοΰ έν Τουρ*ί«.
729
Άρχ-ίΐ των Καρααανιζν-
7ΐ5
Κυ^ίευσι; Καλλιπόλεω; όπ· τοΰ «ύ-ίοκρατορι/.οΰ
ίΤίίγγτ,ιτος Ιουλεϊμάν.
758
Εφεύρεσίς ττ,λεβόλων·
762
Έκπόρθτ,ϊΐ; Άδριανβυ-όλεως.
763
1
1
χ
7!
Εμφάνισις Τιτ,ουρ (Ταμίρλάνου).
, των ΖυολΛ«δ?ιε (ληξις. 9*2).
Άβχίι τού Κιρχατικν^ΰ κράτους £ν Αιγύπτω
Μά/η
ΆτΓο^ίω-ΐι; τβϋ Σάχου Μεχμΐτ Μπαγιί-έδ-δι'ν.
Κυρίευσις ττ,ς θεσσαλον'κτΐί καί Ααείσυης.
τι τοΰ έν Πρβυσσ·/) μεγάλου τεμένους.
ρς τνίς Νιχοκόλεω;.
ίυιχβχν τβΰ Τιμούρ.
'Αποβι'ωσις »
Κυρίευσι; των Ιωαννίνων.
Συμβάν ιτ,; Β*?ντ.ς. '
Εφεύρεσίς τίς τυπογραφίας.
Δεύτερον ιυμβάν έν ϊόσ·β* καί νίχη τοΰ
Σουλτάν Μουρείτ.
·»] τού ρρουρίου Ρίύαελι-Χτηιΐαρΐί·
τίς Κωνσταντινουπτίλεω;.
ν) τοΰ ίταλαιοΐ! άνακτόοου.
μγι τοϋ τεμένους Φατίν.
ηςοικοδειμνίςτοβ τεμϊν»ν»ί Φατ:χ.
ή τοΰ ί&ν «ναντόρου.
Αποπεράτωσις τϊ,ς βίκ-3$ομ^; τοΰ νέου άνακτόρου.
'Γποταγ-ί] τοΰ Μουγχελϊί Γκιράϊ Χ».ν εί; τέ
&0ωμανι*δν κράτας.
Άν«^ώ;ηϊΐ; τοΰ Κεμάλ Ρείδϊΐ (Λετά στόου
:!; τ·},ν
765
780
784
791
791
796
797
798
804
807
825
848
850
857
857
857
858|
8δ?
867
868
873
875
880
802
τβν Τίμί'»υς Σουλτάν
_!«; τ·3 εύελ—:?>ς
Συμβάν ΤβΟ Τβ-αλο'ηοάν.
Οΐ·(909μή ^κντΐάθμου έν Κ
Έθίύρίτΐί ώρίλβγι'ου τβθ
Κυρίευτις τ·ϋ Χχλεπίβυ χχί τή; Δ*μ*σ·χβΰ.
τής Αϊγύ«τ»υ·
Γοϋ 'Ασή Γ*ζ«λή.
Ό 2Ε9υλταν Σ«υλ«ϊμχν τϊ,39ιχτχτί·ίΐ νψ Γαλλί«ν.
Πρώαη πίλιβρΛϊει τίς· Βΐιννη;.
Κυκ'ϊυτις τνί; Β«6°υλδνβ;·
» τβϋ "Αίεν.
Ήττκ τβϋ αύτοχβάτορβ;
: τ»0 Ούνγ»!Χ9ϋ βχσιλείβι; εί; την
τβχρκτ·ρίαν.
Πρώτη έχττρατίί* τββ Σίϊίή Ρίίζ' είς τέν
ε ?ν Καονσ/πόλει
τβΰ
μος τ·ΰ Κηλήτζ Άλνί Π*ττ5 είς τή
βέτιν ΰκίυίγοθ τ'ϋν ναυτιχών-
"Εξίθβζ τί2ν μουσίυλμά ν*»ν Ιλ τίς Ίτπχνί*;·
Κ«τ«τχ£υή τοϋ άϊτίρίϋλαπίίβυ Γεχηεδοΐν
903
903
920
923
922
922]
926
937,
932
935
941
944
947
957
957
961
982
965
979
985
987
24
Έμράνιτι; τού καπνοϋ έν τχ?ς μβυσουλαα-
νικ«ϊ; χώραι;·
1012
Διά5βτις της χρήσεως τοϋ τ*μβά«υ Ιν
Κωνσταντινουπόλει.
1050
Έ^;ύςϋτις έ» ηαιρίο ος έν Εΰρώπη-
1051
Δίυτέ^χ ΐϊολιοίκίχ τίς Β'.έννη;.
1094
Συνθή/.η ΤΛί Καρλόβττας.
1110
Ό Μέγα; Πέτβί; ίο*ρ!»£ΐ νόμβυ; έν Ρω-τίκ.
1116
Νίκη έν Πρίΰία).
1124
Συνίήχη τή; Μποταοόίΐζχ;.
1130
"Ιορυτις τυπβγραρΐίϊν έν Χρυτίυπόλει.
1135
Έοε·03'τ·- -7ϊ- έγχ'ν—ίί-ω- δ·λ 5χα*λ'«9-
1167
Μέγβς σειταο; έν Κωντ-ανΐΐνουπίλΐΐ.
1180
Συνθηχη ΐίΰ Κχΐναρτζϊ-
1189
Έ?:ΰ?£τι; τβϋ ά£?3Τ^άτ5υ.
1199
> * ΤΥΐλϊγ3α35υ·
1201
Κυχευτι; τή; Αίγύΐττβυ υπο τ3ν Γα'λλων.
1213
•Ε-'»ρί«; τής λΛβ,'ριφ*;.
1215
Άττί>ευ6:ρωσ·!ς τος Αιγυπτου·
1216
Έφίύρ:»·.; άτμοτλοιων.
1222,
Γίνική ίίρην/ν τί; Εϋιώτΐη;·
1222
Ειρήνη τοϋ Βϊυκίυρίττι'ίυ·
1229
Έβίύρϊ-; τΛ τι$ίΐ3·5ρ9Χ9υ.
1240
ΚβτάργηΛ; τβϋ τάγαατβ; τ5ν Γενιτζί/ίΜν
κ*ι ΐβρυτις τ*τιχ3ϋ ΐτβατοϋ.
1241
"Ιοιν,τ'.; τή; ίΐτρ-χή; τ/βλ^;-
12421
Συνθήη Ά
ίοιανβυπόλεω;.
124Π
Κ.χτ*τ-·>ή
τνί; —τλβιας γε^όρας·
"" Ι
Καν,νισαο;
*-?'' ύΤί«9ν».«'~*
Κατατκευή
Τχ; νέα; γίρύρα;.
121)0,
"ίίρυτ-.ς τ>
'θλείων Ρβυσο.έ.
1263
Άνϊξβρ-ητ
α τή; 'Ελλάθο;.
1247
Κριαα>χός
πίλεαί;.
1270
Συνθήχη τ
ϋν Πχρίϊΐων.
1273'
Έφ-Λθ-σ'.ς
ναυχλάττροιν.
1278
Έχβί-ς έν
Κ(ονσ·ταν-:!ν3υττ3λ£ΐ.
1180
Σύττατις ν
ομαρ^'.'ον-
1281
Μάχη τ«;
Σ,χοίζχ; [Λϊτβςϋ Π:ώ-των καϊ
λϋττρ'.ϊϋων.
1282,
Σύτταπ; ι
ωογιχδν τ«μ:ίω*
1283
» ^??%
ν5Τ?53ΐΐου.
1281
τΙΙ'ίΓΓ'"
1283,
; τή; ϊτρχτιω-χή; ουνάρκ-ί;
ι»!
τη; Τουρ^-.α;.
1286
Λ-.όρυ;;; τ;
ϋ Ϊ5θ;;.33 τ;ϋ Σουίν
1286;
Π-;λεμ?; Γ
ϊλλογίρμανζ:;.
1287
Κή>;ις τν
'; 5ύ':«?Ιτ3?:α; τ7ςΓρμΜ*;
1287
Ή Ίϊϊλ-χ
χ^ιεί-ΐ την Ρώαη·/.
1237,
χ τί; Γαλλία.;-
1287.
20
Τ35/·;;-ί)Λ5; Ιί Κωντταντινΐυπόλίΐ
1288!
Μονοπώλιον των κατνωλ
12831
«ϊτχΟΐΑω.
1289
' Υττό·'ε'.ο; (ΐι^τ,ρόϊριαος Ιν Γαλατίζ.
1290!
Κατα3Ίε^·/ι αΐοΛθΜορό'Αθ'Λ έν Ανατολή.
1290
Ιύνταγυα.
1293
Συο;ο/:ν ~ίΖ Τ-ϊ^κ'ε; Χατζν.
1293
Ι!ρο;τ-Λ συνεδρίασι; ~7,ζ Βουλγ;;.
1294
'1Γ.ϋνο/ρ^λαΛΓ, έν Κωνϊταντΐνουττόλει.
1294
Ό τελευταίας Ρω-ηι/.^ς πόλεμο;.
1295
Συνέο^ιον τού Ηε^ο'λί^ου.
129^
'.ιγκαιν.'αι·.; τοΰ αΐ'Λε'Όνι.
1297
ϊυαβΐντα τ,ν« .ατά γρ,στι«ν«*ν χρονο^
ίαν
Μ:ταχ.όμισ'.; έξ Άγίας ' Ε'λέν'Ίί είς Παρισίους
το~ λίΐΐιάνου τοϋ μ,εγκλου Ναπολέοντος Βονα-
— άρτου-
1810
Ά-οοίωιι; το'5 Ιωάννου Φρΰνεμ εφευρέτου τϊί;
,Τϊνογραοία;.
1516
Κατατκευγ, ΰττο των 'ΐΓ,ίουϊτων τν;ς καταχδο-
νίου υ. Ίναν~ι; προ; οολοΐΐν'αν τοΰ Ναττιλέοντος
Βονο-χρτου.
1874
ϊονλττ-ν Άοο-οΰλ-Ά^'.ζ τόΰκο το; Γαλλία; ττα-
;έν «'Βανί.'3ντοό)λΓιτον παράστ.αον τος ϊ.εγείϋν·)ί
1279
·) α'ύνι/.ρχτί;-ι) >■ τΛ;':ίνϋ τ'ί;
7,ς χαί τ/ϊ; βαυ.λΐία; αυτόν ώ; ;'.αΐ το~ ιχί.ου; ά~>ί
1. Γχζ/ΐ Σουλτάν Όΐι/.ζν Χζν Ιγενν/,Ο'Λ τό ΰ.ο>, κ·;:'-
οη εί; τβν θρόνον τ-7, 4 Λζ;_'χκζ'.-Ί·ύλ Ί·)οέλ 6ί/9 κ?ί μετχ
27 £τ"5ν 3χτιλ3·:αν άτ::δίωϊί τ7, 21 Ραμαζζν 721) εί:
Ι'Γ,λικίαν έτων /Ό. Έτχρη έν Γ^^ΰτι/) Ιντα; το~ φϊουρ'Όυ.
2. Γαζ-ί Σουλτάν Ό.υ/άν Χζν, Ιγϊνν/,θΛ τ6 630 ά
εις τδν θρόνον τί, 17 Ραμαζάν 720 Λα'ι μ,ϊ,-χ. 35 βΓαΙ
λΐίαν άζεβ''ω-ε τό 761 εί; ν;λ·.κι'αν έτόΐν 81. Έ
Λϊίον τού ττατοό; τού έν τω ιχαυτωλςίφ τω χα
3. Γαζνί — ΊυλτζνΜουίχτ Χάν εγενννίθΛ τό726.ανέ?·Λ
εί; τόν θρόνον τνι 1 ΡΐοΙ-ί·ύλ-ά·^7)ΐ; 76ί Λα'ι αϊτκ 31 έτών·
σιλΐι'αν άπϊοίωϊί τ7,15 Σαμ-άν 791 ε?; ΐ,λΐ'.ίαν έτων
03. 'Κ.τ^φνι έν Πρνίτίνι κχτχ' τ·/;νθϊ5ΐν Τίϊνχιργιί.
4. Γαζνϊ Σουλτκν ΓΛρ
το 761,άνέβ'Λ είς τον Θρό
13 έτώνβαΐιλειαν κ-εοίω
ίτών 44
ηνίια Μτΐαγιαζι-: Χάν,
^ντ7,4 Ραιχαζκ·; Τ01
ετ^ 15 Σ^ατ:ανδ1 5 :ί;
44.
5.
Τϊ5'λειι~9ί ίοί/.τάν Μενμϊτ Χζν, ίγενντ&'Λ τό «81
ί'; τ^ν θρ'ίρν τΐ 810 καϊ α:τζ 8 έτίΐν ίϊατιίϊίαν.
ΐίθ·ε τό 824 είς 'ΛλΐΛίαν ετων 48. "Έτύθ'· εν 1Ι:ούοτ/. ,
; Γίτ'λ.
τβ τί
ϋ'· Γαζ?, Σουλτάν Μουρκτ Χζν ό δευτέρα;, έγεννίθτϊ.
το 800, ανϊοΛ εί; χον θρόνον το 824 καΐ μετά 30 έ τ ώ
βοήθειαν άτΐϊοίαπε ·ν7, 5 Μου/αρρέα 855 εϊί γ,λικί
'49. Έτα'ί>Λ έν Πρ^ύτβ'/Ι τταρά τό τέΐί,ενός τον.
Ι 7. Γαζί Σουλτάν Μεχμέτ ό ττορΟτ,τ'Λ,ς εγεννΛΟη ττ, 2ί>
Ρε-τζϊΐ: 733, άνΐοη εί; τον θρόνον τ τι 16 Μουναρρέμ 8·3ο
χαί μΐτά 31 ΐΓωνβΛΐιλείαν ^Γτεβί^οε τ?ί 4 Ρεβί ούλ-έδβΓΛ
836 είς γ,λΐ'.ίαν έτ/ΐίν 53. 'ΕτάθΓ, έν Κω«σταντιν·ιυ"όλϊΐ
ΐττα:ά τί» ίε^ον τού τΕαε'νου; τού.
ι ' '
8. Γαζτί Σουλτάν Μτταγιαζιτ Χκν έγενν/,θτι το 851,
ένίοτ, εί; τδν θρόνον τ« 20 Ρε'ϊούλ-έβδϊλ 886 καί μΐτ?
32 έτων βα«7.ειαν Λπεβίωσε τνϊ 10 Ρεοι--ύ'λ-εββέλ 91 8
εί; 7.λι*ίαν έτων 67. Ετάφη έν Κωνυταντινουπόλϊ·. πα-ά
ίτο τέμενος τού.
9. Γαζί, Γιαβοϋζ Σουλτάν Σελϊμ Χζν, Ιγενν/,Ο-Λ το 875,
άνέβ'Λ ε'ις τον θρόνον τη 1 8 Σαφέρ 91 8 καϊ μετά 8 έτων "*
9 μ'Λνων βασιλϊίαν άπεοίωιε ττΐ 9 Σεβοάλδδδ είς·/ί/.ι>ί''&
έτων 51. Έτάον; έ-> Κωνιτκντινουπόλΐι τ:α;κ ιο τε'με-,
'Λί τη υ.
10. Γαζ·7, Σουλτάν ΙουΛεϊμάν λ«ν ϊγ
ίΣαμ-*ν900, άνίοτ. είς τον θρόνον τί, 4 Σϊ'όβάλ 91'6 *χί
μετά 48 Ιτων βα-;Γ/είαν άζεξίωσϊ τ·7, 20 Σαφέρ 974 εί;
■«/.•.Λίαν έτων 74. Έτάρ·Λ έν Κων-τχντονου-όλε·. τταρζ τό
"έμενό; τού.
11. ΓαΌ', ίΐυλτ^ν —£/ΐυΐ
;γενν
/.0Λ τ/
Ρετζε- 930, άνέβτ. εί; τόν θρόνον τ?, 0 Ρεϋ>ί-οΰλ-έ6βέλ 974
λχ': μετά 8 έτων/.αί 5 μπνων β·σιλ-.ιαν ζπίυ.'ωιε -γ?, 27
Σαμ-άν 982 εί; -^λι*ίαν Ι τώ ν 50. ΈτάοΤ' ^3:/. τί>
τίμενο; τί; Άγία; Σο-ρι'κ;-
12 Γαζν) Σουλτάν ΜουρχτΧάν ό τιίτο;. έγίνν/ιθ/", ττ, Γ)1
Λζεμαζί-)δλ-έο?έλ953, κνέοΓ,ει; τδν 0;όνοντ"Λ 8 Ραμαζχν!
982 καίμετά 20 ε-ών*α'ι 8 μΛνων βασιλείαν έ~ε£ίωσ3 -:?,
8 ΛζεμαζΊ.ο·ύλέο?ίλ 1003 εί; ίλι/.ίαν έτΰν 50. Έτ*?Λ τα-
5* τό τίίΛεν>; τ7,ς ' Αγία; Σθ'ρια;.
13 Γαζη Σουλτάν Μεχμέτ Χάν ό τοίτβ; ϊγενΊΐή,ϋϊΐ τ9ί
7ΖΛλχΛ,τζέ 974, άνέβ'Λ εί; τόν Ο^όνν τνϊ )0 Λζεμάζι-ούλ-
έοβϊλ 1003 καΐ μετχ 9 έτων βατ.λείαν άπεοίωτε τ·>, 12
Ρετζέτι;1Ο12 εί; τ,λικιαν έτων 37. 'ίίτάΊρΛ »αοά τί. τε'μενο;
τν;; Άγία; Σο·ρι'α:, τ:λτ,(;ίον τού Σελίμ Χά ν τ&ΰ δευτε'ίου.
14 Γαζήΐθ'/Ατάν Αχμέτ Χκν ένεν/;θΛ τ γ 1? Δζίμάζ
οΐλ-άχν,ρ 998, άνίοτι εί; τόν θρόνον τνί 18 Ρετζέπ 101 2ι
ί μζ-χ 14Ιτών ^χΐιλε·.αν ά-εβίωϋί τ^ 22 Ζιλκα5ς10ί'6
εί; ί.λικίαν έτων 28. Έ τ ά ;_>■, έν Κων^ταντινουπόλει πχ,-β
το τέμενος τού.
15 ϊουλ-άν Μθ'-ισταοΖ Χά ν νι'ο; το~ Σουλτάν Λΐε/
μετ, Ιγενν/,θΛ το ΙΟΟΙ,άνέδη εί; τόν θρόνον τί, 22 Δζε·
μά,ι-οΰλ-εοβϊλ 1020 καί [ϊχσ·.λΐυΐα; τιεΤ; μονα; ά~εχώ-|
7ε το~ Οΐόνυυ.
10 Σουλτάν Όϊμάν Χ*ν όοεότεΜς, έγενντθτ, τό 1013
Ιθα
τ«
Ι!ύ
30
άνίοΓ. εί; τον θρόνον ττ, 13 Ρ^'.-ο'Λ-έβδελ 1027/.αι ,"■-"*
■4 έτΰν **ί 4 μ,Λνων βασιλείαν ά,τε?ίωσε τγί 9 Ρχτζίτ: 1 031
εί; τΓλΐ/τίαν έτων 18. Έπζ'ρΥϊ παρχ τόν πατέρα τού Σουλ-
τλν
17 Σουλτχν Μουσταφΐ! Χάν ?«■ δΐυτέρυ, άνί^γ; εί; τον
τδ 1031, χαί ^Ιασ'Λΐύτα; 1 έ'το; /.αί ϋ'ίο
«-εχωι>·Λ5ε τ^3 θρόνον τ/ί 10 Ζι/.α'λοε 1032 καί άπ
το 1048 εί; ήλΐ'-ίαν έτΰν 48. ΈτκφΛ εί;
τω περιβόλω το~ τεΐΑν,-ου; τ/ΐ; 'Αγία;
18. Γαζ/ί ϊου'λτοΐν Μίυιάτ Χζν ό τέταρτο;,
τί] 27 Δζίτ.ζζ·.-οΟ'λ·£οοςλ 1018, άνί^'Λ είς τον θρόνον
1Γ) Ζιλ'.αΧ'ε 1Θ32, λ.-ϊι μετά 16 ετων κα/' 11 μντνων βασι-
ν.ίαν άκεζίωτε το 1049 εί; νιλΐΆίαν έτων 31 .
-χοά τον πατεοα τού Ιο
19. Σουλτάν Ίδραχν:;* Χζν, «γϊννηβη τνϊ 13 Σ:?£ζλ
|ΐθ·24,άνέζα εί: τε,ν θρόνον -71 16ΐεζ«ζλ 1049 καί [Αετά
8 ετϊόν καΐ 9 μΛν3ν άπε'/ώρτ,σε τοΰ θρόνου την
!ί7 Ρί^ζέτς 1038*αί άπεξίωΐεν εί; 7)>.ιχίαν έτων34 την 29
η
,το~ ΙδίουχΛνο; *αί ίτους. Έτάο'Λ έν τ^ 'Αγία Σ-.φίζ ε
^ γ
τω μαυβωλει'ω τού θεΐθ'.) το^ Σουλτάν Μουβται>2
20 Γαζί Σουλτάν Μεχαίτ Χ*ν ό τε'ταρτος. έγενν/,θ
τ7, 99ΐ»αμχζ*ν 1051, άνέβτ, εί; τον θρόνον τνί 17 Ρίτζΐ;
^1058 «αί μ;τά βϊβι"λείαν 40 έτων καί δμτ,νων ά—/ώρ/,
■σετούβρόνου το 1099 /.χ Ιτεΐεύννΐ'ϊε το 1104 είς νίλ'.κίαν
^_____________ 31
. κ·^3 έτων- Ετάφη έν Μπαγτζέ Καπνών-, έν τω ααυΐωλΐίφ
τΐί μητρός τού Τουρχχν Σουλτάνας.
21 Σουλτάν Σουλεϊαάνό ϋειίτερος, εγεννήθη τί) 1052,
ζνεοη εί; τ6ν θρόνον τ τί 2 Μουχαρρεμ 1099 και μϊτά 3
έτων *αί 8 μτ,νων βασιλείαν άχεζίωσε τό 110'2 εί;
•ηλικίαν έτων 50. Ετάφη έν τω μαυτωλείω τού πάπζου
τού Σιυλτχ
χά ι
εί
2 Σουλτάν Αχμέτ Χάν ό δεότερος. έγϊνν/,Ο'Λ τ7, 6
|ζαχιτζέ1052,άνέβ·« είς τ»ν θρόνον τνί 15 Σεδβάλ 1102
χΐμ,ετχ 4 έτων καΊ 8 μΥΐνώνβασιλεί'αν άπεβι'ωσετδ 1106
; ίλ'.χίαν Ιτων 54.Έτάρ·ο έν τω μαυΒωλείίί) τοϋ πάππου
τού Σουλτάν Σουλεϊμ,ίν·
23 Σουλτάν Μουσταρ2 Χάν ό δεύτερο;. έγίνν/,θη τό
1074, άνί^Γ, εις τον θρόνον τ·^ 22 Δζίμάζι-ούλ-άχ:Λρ 1106
αΐ μετά 8 έ-τΰν και 8 μτ.νων βασιλείαν άπϊ&ωσε τό 111 ο
εις 'Λ,λι%ι*χι; ετών 40. Έτάφτ, έν τω μαυοωλείω το™ πατρός
τού Σουλτάν Μες/ιιέτ Χ»··; τετάρτου.
24 Γαζη Σουλτάν Αχμέτ Χάν ό τρίτος, έγεννγ,θη τδ
1054,άνέ&Υΐ είς τδν Θρόνον τ^ 2 Ρεοί ούλ-άχτ,ρ 1115 κα
μζχκ βασιλείαν 27 έτων κο;ί 11 μτ,νων άπεχώρτ.σε τού
9ρόνουτδ1143 καΐ κ-εδίωσε τό 1149 είς ν,'λιχίαν 65 έτων-
|Έτά?·Λ έν Μπαγτζέ Κα7
λομνίτορος.
εν τω μαυσωλείιο τϊ,ς
25 Ταζ-Τι Σουλτάν Μαχι, ούτ Χάν, εγενντ,θτι -55 4 Μου-|
/.*??ϊμ 1108,*ν:'βτ,ϊ?; τόν θρόνον τν; 5 Ρεξΐ-ούλ-έί^λ 1143 Ι
-.12
τι ,1
Αί
θα
ύι
.αί αίτά 2ο έτών ^ασ·Λ:ίαν κπεο'.ωσε τ Τί 28 Σαφέρ 1168
ε'; νΛΐ'.'.'αν έτών 00. Ετάφη εν τω μαυσωλει'ω τοϋ πατρός
τού Σουλτάν Μουσταφά Χάν·
23 Σβυλτάν ΌτμάνΧκν ό τ^ίτβ;. εγεννήθη -ό 1110
'£ '- ' Π ' — 97 ν»· · 1 (~1 > -' **
έτ"5ν κα'ι 11 μηνΏν βΐτιλίίτν άτίίβ'ωτί τη 16 Σαφ-:?
1171 εί; ήλιχίχν έτ^ν 6ί). Ίί^άρη παρά τΐν άδ-λφί
—β« Σουλτάν Μττχαΐυ·; Χάν-
27 Σ-υλΐάν Μβυτταϊα Χζν ό Τ3Ϊ·!5ς, ένίνντ,Οη το
ι 4 ι Ι
1123, άνέβη εί; τον Ορίνον τ/) 122*^3 1171 *αί μ:τά
16 έτων κ*ί 8 μηνων βχσιλϊίχν οπζιζϊΐύτ. τ^ 8 Ρεβί-ούλ·
έ?β;λ 1187 εί; ηλικίαν έτών 58- Ετάφη εί; την
πϊβ'.χοχ τ>υ τίμενΐυ; Ααλελι.
23 Γαζή Σιυλτκν 'λβί-οΙλ-Χααιτ Χάν, εγεννήθη
Τ) 1127;άν:βί) ίΐ;τ^ Θί5ον -.7,11) Σίββχλ 1187 κχ>.
μ:-Λ 15 έ.~· /.ϊΙ 8 ι*γ}ν3ν βϊΤ'.λίίχν άπ·5ί(ντε -^ 12
Ρϊ-τζΙττ 1233 εί; ήλ«·'«Μ 1-5, 64ό- Έ.άρη εν τωχχ-ά
τί Μπχγτζΐ Κ.7?:ητή
2) Γχζή Σίιλτλν Σ:λίμ Χκν Ό τρίτο;, έγ-υνήθη
τοΙΐ7Γ), άνίόΤτ ε!; ■:■), Ο^η, τ;, 12 Ρίτζ:- 12)] κ»ι
χΐ'χ ΐο ε των κ« {> μην όν ζ~:γω:ητ· -ΐίΓ- Οίίνϊΐί ίο
Τ99"ί νι'« ά-ε*· -■ >.' 19Ϊ)1" ? '7 ' /ο
Ετάφη έν τί) μχυτωλίίω τίϋ πχτρ5; τού Σ^υλτάι
. 30 Σουλϊ*ν Μβι,τταρα Χχν 5 τέταρτΰς, "εγεννήθη
το 1193, άνέβη είςτόνθ^νίν τνί 21 Ρίδ'.-ούλ-έβόέλ 1222
καΐ μ·:τά 1 ίτου; «αί 2 ΐΑκ}ν3ν βζτιλ*ι*ν άπϊδί
1223 εί; ηλικίαν Ιτΰν 30. Εΐχ^η έν τω
τοΰ πατρίς «υ Σβυλτάν *Αβ5-9ύλ-Χ.«,υιίτ Χάν.
31 Γ«ζή 3·υλτ«ν Μχχμβύτ Χάν, εγεννήθη τγ
13 Ρ*μ*ζίΐν 1199, άνέδη εί; τ4ν θοίνον τή 4
Δζεμάζι-ούλ.ίδδΛ 1223 χμ μετ· 32 έτών χβΐ'ΐΟ
μηνΰν βχσιλίίαν άπ-βιωτΐ τν) 19 Ρίβ -ούλ-έβδέλ 125»
£ΐς ηλικίαν «των 55· 'Ετάφη έν
τωλείφ π«ρ>ί τό Τσίμ-
32 Γβ.ζη Σουλτάν Άβί-ίύλ-Μίτζίτ Χάν
τί| 14 Σ^απάν 1237, άνίβη «ίς τ*ν (ίρ
19 Ρεδί-βύλ-Ιββέλ 1255 χ*ΐ μετά 22 *Τ'ύ* χιί 9
■νυν βασιλείβν άπίβί.οτε τνί 17 Ζιλκ«5έ 12"·7 ίίς
χί*ν έτων 40- Έτάρ/} έν τφ ιδιαιτέρα) τ·
Σ;λιμ.
μη
ηλι.
33 Σίυλτάν Άβί··ύλ-Ά^Ίζ Χάν, ί^ί
μ 1245» άνίξη εί; τόν Ορον»·/ τί) 17
τζέ 1277 κ«ί μετ» 16 έτων χ%Ί 4 μηνών β
πίχώΐητι^τίθ θρόνου τη 7 Δζϊμχζι ούλ-έβζίλ
καί άχΐ&ωσ-ϊ την ΙδτοΟ ΐδ'.'βυ αηνί; κ«Ί ίτ»υς.
έν τβ. μειυίωλείω τβϋ πχτρί; τβυ ΣνΛχχφ
τοΰ ίευτέρίυ.
-γ 15
1293
θα
ύ.

34 Σουλτάν Μουρχτ Χ«ν δ πεμπτβς, εγε
τή 25 Ρίτζέΐϊ 1256. άνίβη εί; -όν θ?5ν.ν '.η 7
*άζι-ηΰλ-ίββέλ 1293 καί μΐτά 3 αηνϋν κκί 3 ή
λίίχν έςϊβΜνίσβ/) την 11 Σβμκάν 1293
τή; άσθίνΕΪ*; -όν.
35 Ό νυν εύχλεώς β«ΐιλίύων Γαζή Σουλτάν Άβ?-
Ολ-Χαμΐ-: Χάν ό έίντ£(»;, έγίν-ήθη τ7ί 18 Σαμπ
1258 κχί άν(βη είς τον θοόν.ν Π Σαμπάν 1293. Ό
ιττί; κρ*τα'.;ΐ την βχτιλ»ι'«ν τ»υ, παρντίίνβι τ
ν ~λί Αΐΐ στί·3»ι δι* επιτυχίας τάς πρά*;Ε!ς τ»υ.
Χ«ν»λ·γία τ.7;; γεννήσεως χαί ά'ίίρρήσεω; πάντων
των νυν
'Ο ϊάχη; της Γίίρ'ϊία; Νάσρ-έδ-Χτν Κατζάρ έγ
τ·ί«,ν 6 Σααερ 1545 χα'ι άνέβν·, εις τον θρόνον τίΐν ι3 Ζ·->-
«ί. 1263.
'θ Αυτ&κράτ-ωρ τ7,ς Αυστρίας Φ^αγ/.ία/.υ; Ιωαν;» έγεν-|
όθγι την 18 Αύγούβτευ 1830:κα'ι άνε&τ, εί; τ6ν Ορον
ΐν,ν 2 Δε/.εαδ?ίβυ 1848.
'Ο βχσιλί^ς -ί; Ίι^ανία; Άλφόνιο; Χωδϊ'κατος, έγεν"
θΛ την 28 Ν»ε;χδοίοι> 1857 *αϊ άΛοη »?; τόν θό
τό 1875.
10 βασιλεύς τΤίς Ιουτιϊιας καΐ Ν'.ρο/ιγία; Ό"«άρ δ 3ίϋ
τερος, ίγεννόβΛ την 2Ί Ίανουαρίου 1820.
Ό βασιλεύς τϊί Ίτ»λί«ς Ούμ?ί;τ·ς έγενν^6"Λ τν,ν 14
Μαρτίου 1844 καΐ άε'βτ. ε>ς τί»ν θρόνον ν/.ν 12 Δεκεμ.-
υ 1878.
Ό βασ ιλίΰς ττί; Μ*&.ζιέρας Ααυίοίίκ,ος δίϋτείος, ό έγίν-
«6λ τχν 25 Αύγούιτου 1845 καί άνέί,τ. ίί; τόν 6:·ί
τ·/ιν 10 Μαρτιου 1874.
'Ο αύτοκρίτωρ ττ,; Βρασιλίας δόν Πίτρος ό δίΰτερο;, ί-|
ενντίθϊί τήν 2 Ίανουαρίου 1825 *α! κνε'βτ, ε·? ~Ον ^όον^
ττ,ν 7 Απριλίου 1831.
Ο βασιλεύς τοϋ Βελγίου ΛεοπτίλοΌς ό δεύτε^ος, έγενν β'ί
την 9 Απριλίου 1835 χαί άνίΐνι είς τον θ?ά«ον τήν 17
Ιανΐυαρίου 1866.
Ο αΊιτο/.ρζτωρ τίς Πρωασία; Γουλί.ι
Μαρτίου 1797
αρίου 1861.
Ό βζ?ι/βυ; τνϊ;
|βτι τνιν 31 Σίπτ:
1861.
εί; τί>ν θρόνον
ί
ίβη 19 Φ,??1ϋχ3ί0« 1817 καί ά
2 1849.'
15 Μ,,
Ό αύτοκ?άτω> -Τίς Ρωττ·'α- Άνί
10 Μα?™ 1845 μ1 άν^ ^
ι
Ό αύτοκρχ'τωρ της Ίαπωνία; Μόντ-Σοχίτο
Ό βασιλεύς τη; Σάξ Φρειδερίκος Αύγουστος Άλβέρτυς;
«γεννΛδνι την 3 Απριλίου 1828 καΐ άνέβϊΐ εις τον θρόνον
την 27 Σεπτεα^ίου 1873.
Ή βατι'λιτίΐα τνϊς Αγγλία; Βιχτωρία έγενννίθ'Λ ·ττιν 14
Μαίου 1819 και άνέβη εις τ&ν θρόνδν την 21 Ίουνίου
1837.
Ό Σουλτάν^; τοα Μαο^χου Μολλκ
Ό βασιλεύς τη; Βιρτεμοέογη; Κάρολος Φρϊΐδ":ρίχος Ά-
,έξανδρος έγεννηθϊ! την 4 Μαριου 1823 *αί άνε'βνι είς
τον θρόνον την 25 Ίουνίου 1864.
Ό βασιλεΐ»; της Ελλάδος Γεώργιος έγεννηθ'Λ τ/ν 24
χεμβρίΌυ 1845 χαί άνέοί είς τδν θρόνον ιτν;ν31 Όκτω-
βοίοϋ 1863.
θα
Τί
ύι
τι'τλίΐ (1)·
11:6; τού; Μεγάλους Βίζΰρα; άποτεινόΐΑϊνθ'- γράφονκτ.ν
οί κλτ,ρΐΛθΐ: α*ρώζ·η δατ,ϊ κεμινεΛερίοΊοκι ( ό έλάχΐίτος εύ
νέτΥΐί Ιποοάλλει τα εζνϊ; ), οί 5ε λοιποί: μαρ'.ύζτ, τσακέρι
^εΆΐνΐλείίίιρκι ( όέλάχητο; θεράπωνότ:·>οά7.λει τί; έί^ΐΐς)·
ν τ3> χειΐΑϊνω οσάκις γίνεται {χνεία τοΏ θνόαατος αυτών
ά-ρίται ό τίτλος: φ:χααετλου δεζλετλου έφίνδτ,υ; χαζρετ-
,ρΐ (ΰψτ,λότατϊ κα'ι κραταιότατε κύριέ μου. )
ϋ,.4; τοί; ΐν^ώΛν Μεγίλαυ; Βίζύρα; οί χ.λ'Λρικοι γακφιυ-
|«ι: μαριύζο δαΛ,λεριδιρΑΐ ( δ ευ^έτΛ; ΰ^οβάλλει τζ £ζτϊί)>
ρ' δέ λαϊ*αι: μαρο ίζ-Λ τ^αΛεελείίδ'.ρκι ( ό θερζπον ύποβάλ-
1 λ:·, τα £;7,; ). 'ίν τω κε'·αέν« οσάκις γίνεται μνει'α τού
Γονό.αϊτο; α!ιτ>Ί)ν γρχφεται δ τίτλβ;: ούπχϊτ'λοΰ, δεδλετ'λου'
|:ρίΛηχ χαζρετλϊρί ( υ.εγαλο-ρε,τέστ'χ-ε χαί κρατακίτατε
Πρί,ς τού; έμί?α; της Μ:/.κα; τού; τε εν ίνϊργειζ »αί
ώχν'· δίολετλ'ίίί. *ΐ*δετλοΐ> έ«ν5Λμχ·χζρετλερ! ( κοαται-
]'ίτ7τε Λαι εϊγίνί'στχτε κύριέ α,ου).
0«; τού; άργιειινοΰχου; των κναχτόρων : ο"εο>.ετλοΰ|
*γιετλ·3~ί3ένϊ/ιαχαζ?ετΆε!;ι ( χρατοιότατε καίίύσπλα|
/ν.χώτατϊ χύριέ μοί»).
(1) ΟΙ «/>χ:ρον εν χ?«ϊει έζίβ^χοι τίτλοι
|νο~ντχι άπΐ τί; ΐ,-ι//,; τα,Ζ Σουλτάν Άζδ-ούλ-

Πρός τοΰς υ—ουογους των στρατιωτικών «ίαί τους υπϋυρ-
γους του;δντα; γαΛοβοΰ; τοΰ 2.οΆτάνου: δεολετλΛ οΰταυ-
ίτλον έφέν^'ΛΐΧ ^αζρετ'λερι ( κρχταιότατε καΧ 1-.::ιχ.ίττατζ
Προ; τον άρ/ιητρά-ϊΐγον'. δεδλετλοΰ ρεϊφίτλοϋ Ιφένδλγλ
ρετλερί ( χ.ραταιότ·ατε καϊ εύαενϊστατι κΰριέ ·»,ου).
Προ; τού; «τρατάρνα; »α'ι βεζυρκ; τ ι1!); εν ένίργεΐγ κα'ι
πρωΛ,ν: δεολετλου έφένδτιμ χαζρϊτλερΐ ( κ.ρ»ταιότατε
κύριέ μου).
Προ;
τοΰ ΣϊΛτ
ΐ); ϊ^οντα; τον ^λθμ,^ν Μπαλιχ, τον άρχιαυλικο
κα'ι τον άρνιγραμ.οι,ο!τέα των άναχτόρων:
ίν^Λΐχ χαζρετλερί ( έπιε.κίίτατϊ κύριέ
μόν).
Πρό; τού; στρατ/ιγοΰ; «αί τού; ε^οντα; βαθμό
οβελί, ηΡούι/,ελι ΒίϊλέρζεΛ'- σααδετλοΰ ίρένδτ,μ χαζ.
οί ( εύϊαυι,ονέστί/.τε κύριέαου).
Προ; τού; άνη5τρατ·«γους καΐ το!>; έχοντα; (ϊα'ιμβν
Μίρ'.-μιράν, ι Οόλ'-ά (ΐα,ισ'ίι: οαχ'ϊϊτλου έφέν^τ,α. ( εΰ5α'α.ο-
νέστατεκύριέ μου).
Προ; τοο: συνταγματά
Μουτεμα'ίζ: ίζζετλβύ εφέ
χϊς ^ αί τού; 2^οντας βαθμόν
β'Λα ( έν^οίότατε *ύρ·.έ |*ου).
Πρός τού; έγοντχς βαθμόν Σχνώ βαν-.β/ί, Μίλ-ού/.-ούαί-
?«', άντκΐυνταγματάρχου ·/.«(' σταΆ^ρχου ι ίζζΊ;τ/.· έφε'ν-ι
λ:
τ
ι
||ξ·Λ, πασσά, βϊτι, άγϊ ( ένοΌςότατε έφένοΌ, πασσά, βεΛ,Ιϊ
Πρός -τοΰς ταγαατάρχα; *αί τοΰς εχοντας βαθμόν Σα·
[[-.τέ. άρ-/ι9ο?ωροΐ5 τδν άνοκτόρων Λαί τουςάρχιγραμματεϊς
Ι βυνταγμχτων: ριφχτληυ βέη Ε«;νδη, άγχ, ( περί?λετ:τε
]βέτι, έφέν^Λ, άγζ ).
Πώς τού; έ'χοντα; βαθμόν Ραμ,πιχ, υποταγμα-άογου,
ινοτζαγκιάν /.αι λοχαγοΰ;: φουτουοβετλβυ βέη, Ιφίν^η.
ι άγ« ( γενναιο^ωρότατε, βέη, Ιΐέν^'Λ, άγ3? ).
Πρός τού; έ'χοντα; βαθμΛν κατώτερον τβΰ προτ,γουι; ένου
|αί χάντα; τοΰς λοιπού; ύπαλλήλου;: χααιετλοΰ βίη, έ-1
|»ε'ντϊΐ. κγα. ( ζ-ΛΛωτά, βέτη, βφέν5/1, άγα).
Προ; τού ΣΛ'/-ούλ·Ίσλκμα; τοΰς έν ενεργεια οί κλτ,ρ'.Λθΐ
γρά-ρο^σ·.: μαρούζ'Λ δα'ήϊ δΊρΐνίλερίδιρχι (ό άρχαΤος εθνέτη;
Ι Ααθυττοδζνλει τχ ές/ί;), οί 5: λαϊ/.οι: [/.αρούζγ) μπενδέϊΙ
ίιρινελε?''3ι^ι (ό άρχχΐο; θεράπων κα θυ-οβάλλει τα έςης)
"Οτιν εν μ£σω το~ Λε·.;χ5νου γίνΛται μν;ία τοΰ ονόαατο
άφετα'. δ τίτλο;: Χίολετλοΰ σεμαχατλοΰ έφΙν$·ΛίΛ χαζοετ-
Ιλερί ( χρχτα'.ότατε /.αί έλιυθεριώτατε ΑΊριε μου).
Π?ο; τοΰ; -ρώην _ϊ/.-ούλ-ΊσΛάμα; οί Λλϊΐρ-.χ.οΙ γρά-
υ5·.·. μα?ούζ-Λ δατΐ-λερίοιρ/,ι ( ό ώγέ-Ά; Οττοβάλλε'ι τα εξής),
οί δέ λ«*οΙ: μαρούζ'Λ μΐϊενοελιρίοιρχι ( δ θεράπων
λει τα έζ·7;). Έν μέσω τού κειμένου: δεδλετλοΰ ββζηλετ-
λοΰ ^φένοτ,α ζλ
|*ύριί αου ).
41
Προ; τοί>ς έ'/οντα; ββθμον Ρούμελη_Καζασ/.ερί
Ί/.αστής τίς Ρούμελνι;) /.αι 'Ανα'ολ-Καζασ/.ερί (άρ^ι^·.
,αστ·/ι; τνΐί Άνατο/ης): σεμϋ^ατλοΰ εφένον,μ, ^αζ^ετλερ
ελίυθεριώτατε κύρ'.έ μου).
Πρός τους έ'χονταί βαθμόν Ίσταμπβλ-ΚαδΛσί) (5ΐΛ
;τγ,ς τίς Κωνιταν'ΐνουπό Ιεως): φαζϊΐλετλοϋ έφένδτ,μ χαζ-
ιίτλερΐ (έναρετώτατε χ.ύριε' μου).
Πρό; τους εχοντας βαθμόν Χαρεμέϊν, Μπιλάδ-ι-χαμσέ
ίθί'. Μαγρέτζ Μϊ'ολεοιετί: φαζηλετλου εφένδ'Λ (Ιναρετώτα
'.υριε).
Πρός τού; έχωντας βαθμόν μουδερρί;: μεχρευιετλοΰ εφέν
$·η (Ιντιμότατε κάριε).
Πρός τβυς Καβ"9$ες:
ετλοΰ ε'ρε'νδ'ιη (-ροσφιλέστατε
Πρός τού; άρ-^ν,γου; μουιΐουλμανίϋων θΓ·/ισ/-ευτιχωνταγ
: ρεοαδϊτλοο έοένδημ χαζρετλερί (εύλαβέστατε
κύ^'.έ αου).
42
Ίϊ;αρν·.χή τα;!; *ών Οργ)τ.«υτ;!χων, στρατιωτικών
·/*■ πολιτικών βαθμών. (1)
.ια'Όα·. κ-αΐ Βίζύραι. Άρ^ιοΊκ.αιταί Ρούμελϊΐς κ,α'ι ν.ρ-
'Ανα-ϊολνίς· Μ-αλι,ζ είτε ύ-ουργοι εν ενεργεία:
πτυ-'γάνωσ'.ν ε'ιτεμτ,. Λ'./.αίΐ-ταί Κωνσταντινουπόλεως. Στρα-
Γ,γοΊ, *αϊ υύλιά-ΐοεϊλί. Ρούμελι-Βειλέρ βέη. Χαρεμεϊν-
ΙΐΆντιστρώττ,γοι. Μίρι-μιράν. Οϋλιζ σαν'.5"0· Μπιλάδι-Χαμσέ-
ιλίοιετί. Συνταγματιχρχαι. Μουτεμαίζ. Μαχρετζ
Βμϊ'"ίλεο.ετί. Σανιέ σανιο'/ί. Μίλ-ούλ-^ύμϊρζ. Άντΐδυ^ταγ-
Βαατκρχαι. Σταυλάργαι. Μεγάλοι Μουδερρίς. ϊαγματ-άρ/ιΐι.
[ι^α;ι;έ. Άρνιθυρωρία των άναχ.το'ρων· Μουοερρίς /ατώτεροι
|τών ~">~ — 0Μλεϊμα·νΐέ- Άρχιγραμμα-τεΤς συνταγμάτων
χμ~ιά. ' Υποταγματάρχαί. Χοτζαγχικν· Αο^αγοί.
(1) Οί θρ-ιΐ-χευτΐΛθΙ βαθμοί ύ-ζρχουοιν κτ;» —ολλου]|
ος ώς καί
Έκ των πολιτ'./.ων ΰχνΐρρν το -άλοι'. μόνον ό ΐνίςΠρω-]
' ' ' ' ·"'"'>>!'' ι Ι|
Ι^.Ουρωριας των άναχτορων καί Χοτζαγ/,ιάν- Έσγάτως Ι—ί[
|ττ,; £-ο/7,; τοΰ Σουλτάν Μαχαουτ τού δευτέρου -ρο-;ετε
κ αί οί λοίτΐοί.
Οί —ρατιωτΐίίοΐ ενϊΐναν ε~· Σουλτάν Μαχυ/ιυτ τοΰΐ
5εντ£>υ ότε διωργανώθΓ, τα·*τικδς στρατό;, καί οστεοονΐ "
.
τί; Ρουμελη;).
λαμβα'νε'. τι; τον τίτλον κα'ι ύστερον κατά σειράν κ,αϊ τν,ν
θέσιν κ,χί άροΰ ύτϊ'Λρετη-η χ.'χτχ τ6ν ωριτμένον γρόνον
ιίναται μετ* παρέλευ7'.ν 'α'.ροΰ ν* δηριτθ/ί εί νεου.
Άνατολ-Καζχσ^ερί (άρ^ι^ι^αϊτή; Ανατολή:). Ιΐρωτβν
ααοάνίΐ τις τον τίτλον "*αί υ'.ϊτεραν την θέσιν 'λά'ι κατά
σε'.:κν φ^άνει αέ/οι τοϋ τίτλου Ρυυαίλ
Πρώτον λαμοζνει τις τον τίτλον *αί υΐτςρον την θέσι.
αύτοϋ, η τ6ν τίτλον τού Άν*·τόλ-Καζασ/4ερί.
ί~) ίυρων πόλεων Μί'.χ.'χ; ~λγΑ Μ;5ινχ;). Λ'ίμζκνε'. τις ττ,ν
9ίσιν, η τω ίκσΌτα'. ότίτλο; Χαρεαε'ϊν.
-Χααιε-Μευλϊοβτί. ΛΙ)λλ?ς α'2; των πέντε
■ΐτολεων, '/·,γοι Α^^'.ανιιο~ολεω'^, ΙΤ30'>77ης, ΔαίΛ7.7Λου, Αι
γυτττο^, αι Φΐλιττττουττολείος.
Μαχρετζ-Ηΐ^λε'ϋετί. Μολλα; ενός των Ιςηί ί^ερων :
ίερουσαλήμ, Χαλεπίου, Έγίθο-, ©ε·>σαλονιν.-Λς, Γαλατχ,
ίι/ύνν'ίΐ:, Τ3α~εζονντο; καί Κίητης.
ΙΙαγ'ϊ-ι-Μουο,ερρεόέ. 'Ο ί/ων τον β'ϊθ'χον τιΰτον οό-
ναται νχ λκδ/) μόνον τον τίτλον Μα/ρετζ. Δεν έ'/_ί'· ~?°-
αγωγήν μήτε >.αμοάν2'- θε'σιν.
Γΐ'ίΧΛΛίίν· (--^ν'!>ιξιοΰ/ο·.). "Ο'θ'. ζχ. των ΟΛμοσίοιν
ν έπ·.9υ·Λοΰ5ΐ δύνανται νζ καταστώσι συνταςι-
44
τι '
τ· :
Λ'
θι
Δάρ-ούλ-χαδίί- Προ; ανατολάς τού ίεροϋ τεμί'νου; Σο·;-ιΡ
|λεϊμαν.έ, υπάρχη σχολη, Ζς οί καθηγηταί δύνανται νά|
|λ'κδωσ! τόν καλλίτερον των βαθμων Μαχρέτζ-Μεβλεβιετί.
.αιιέ. Πλτ,ΐίον τοΰ ίιροΰ τεμένους Σουλεϊμανιε|
4 *·/ολαί. "Οταν καθηγητάς το^ Δάρ-ουλ-Χα-|
Ιϋίς δέν έπιθυμνί νά Κ&γ βαθμόν χτ,ρειίο-,τα Μα/ρέτζ-Μβ-
Ιδλεδιετί, δ ?^ων βαθμόν Σαυλεϊμανιι δύναται νά ζ-Λτ·ΛΓ*1|
|τον 7'/"'Ρε"°ν'τα Μαχρέτζ.
έ'ί Ιουλεϊμαν.ϊ. "Οταν τις έ'γων άνώτεβον βαθμόν]
Ιδίν έ—ιθυμνί χ λά?τι βαθμόν γτ,ρεύοντα· Μαχρέτζ, οίεχο
ε; Χααβε'-ϊ-— οΆεϊαανιε καί ετι κατώτερον δύνανται ν*Ι
Λτνίσωσι τί>ν ς/τ,ρεύβντα Μαχρέτζ·
Μεβςνιλέ-ϊ-2ουλιϊμ5νιέ. Θί καθηγτ,ταί οί ε/οντι; τονΙ
«βαθμόν ·τΌ~τον, ίϊ ενα των προ αυτού, καλούντες μ*γάλοι|
Χαθτ.γτ,ταί μια; -πχεχ τό ιερόν τέμενο; Φατνιγ ο
Πσ-/ολών, 'ίίτοι, Σαχάνι Σεμάν, Χαρε«τι Άλτμησλ·/,, Ίπτιδάϊ Ι
Ιλνί. Μεόστηλέϊ Σαχάν, Χαρεκετι Δαγ-^λ, Ίπτιδκ'ϊ-Ι
Χαρκέτι.Χαρίτζ κα! Ίπτιοκϊ.Χαρίτζ. Άπο
|αύτου; τους ?αθμοΰ; Άαμβείνίΐ τις τον Ίσταμπολ Μοι-οερ. Ι
Βριυί, (χαθ·Λγ·Λτ·/ις Κωνσταντινουπόλεως). Ό άριθμος τών|
Ικαθτ,γγιτων τΰν έχτίντων τους β*θμοί»ς τούτους άλλ«τε|
|ΰςκχιι κα'ι άλλοτε έλαττονται.
Δεοριέ. Μϊ?λϊ?·.ετλε?-:. Μολλάδες ενός τδν εξ7,ς μερων,Ι
|Μ-αγοα8, Άϊντάπ, Βότνα;, Έι,ζϊρούμ, Μεραάς, Τριπόλεω:|
|τϊς Βαοίίΐοίαί, ΒΛρυττοΰ, Κουρδυτάν, Σιοάς, Άδρικνβυπό
Ι,λϊω; *αΐ Κεγγαρν;.
Ι
45
Έν τνί αθωμανιχ.·/! Αύτοχρατερίκ τα παράσ'Λ
κατά πρώτον τόν Αυγουστον τού 1248 επι Σουλτάν
μ,βυτ τβΰ δευτε'ρου καί κατ' αρχάς ετυπώθϊΐσαν παραα'Λ
^αμαντοκόλλΛτα καλούμενα Νισάνι Ίαιτιχάρ '.α/ υηοοΊα:-
ρούμενα εις οιαρόρου; ^αθμούί. "Υστερον καταργτιβέντο:
κατά τον μηνα Ζιλχιτζί τού Ι'τους 1268 έ«ί Σουλτάν
Άβό-ούλ-Μετζι'τ άντικατεστάθησαν διά των
μοί ν Μετζιτΐέ. Ό Σουλτάν Άβδ-ούλ-Άζ'ιζ έ"καμε κατά τί>ν
ψχ Δζεμάζι-ούλ-άχγ,ρ τού 1278 καί τδ παράσημον Ό-
σμανιέ. Ό δέ νυν βασιλεύων Σουλτάν Γαζν)
Χαμϊτ Χάν είτενόητε τ·/,ν 23 Ζιλ^ιτζέ τοΰ έ'τους 1295 τα
ρ^σημα Ίμτιάζ κα'ι Σεφαχάτ καί κατά Σΐπτέμβριον τοΰ
1299 τα χρυβα μ άενυρόΕ μετάλ/Μα Ίμτιάζ. Τα -αρά-
μα Μετζιτιέ Λαΐ Όσμανιε άπονέαονται εις
λους τοΰς παρε'^οντας μεγάλατ; έκδουλεΰτει; οΓας 5τ:οτε
είς την &9ωμανι*νΐν αύτθΑρατβρίαν- Τδ Μετζιτιέ 5ιαιρϊ~ται
είς χρώττ,ν, δευτε'ραν, τρίτ·ην, τετάρτνιν καΐπεμπττ,ν τάξιν.
Τό Όσμα-,ΐϊ εις πρώτην, δευτέραν, τρίτην κα'ι τετάρττ,ν1
τάξιγ. Τπάρχει δέ καί Μετζιτκ ανώτερον, τό άδαμαντο-
όλλ"θτ»ν, ώς /.αί Όβμαν.ϊ απώτερον, το άδαμαντ··κόλ-
ίλτ,τον- Το Ία'ΐάζ εΤν»ι άδαμαντοκόλ'λ'Λτον, μιας μόνης,
τάξεως καί ^ορηγεΤται εις τβύς παρέχοντας εκτάκτους
ί/.δουλεύσεΐί ώφελουσα; τα θργ,σλευτικά, διοικτ,τικά και
ΓΙ
:ο>~'.λχ τού κρ.του; Το ^ν-τΐ'Λτ εΤν/'. πρώται;, δίυ-'!
Ι τίνα; καί τρ.'τΛί τκ^ϊω; Τδ ι/ϊί χρώτη·, καί 3ευτ'» 'ί
έ'χει έν τω μέσω άδάμαντας άναλόγω; τ/ί; τάξεως. Δί-
δοται δέ είς ε/.ί·'νχν; ε/, των κυρίων οιαι έν καιρώ πολε'ιζο.)
ρ ρ ^ποτε τοόίτου
τ-/ιν ώ-ρέλϊ'.αν Λαι σωττ,ρίαν τού /ρκτου;, το~ εθνους ζα'ι'
τίς πατρίόο; καΐ τ>,ν «να'.ού-ριΐ'.ν '/.αλ τ:ερίθα'λψιν των
παθόν^ων χκΙ των ένδίων κα'ι εν τοιαύται; ττεριτττώσεσ'-
■ρ'.λοτίμω; οορόμαναι βοτηθοΰϊ·. τ·/ιν άνθρω-όττ,τα ανευ δια.
/.ρίϊεω; άτόαων-
ΐβ μϊτάλλην τοΰ παρασηι^οι» Ίμτιαζκττονέμετοΐι μόνον
Οπο τοϋ "Ανα/.το; εί; ε-ιεινους Ϊλ των πττων αθωμανώνΰ-
τινϊ; δει^νύουσ! πίιτΐν, άνδϋ'αν καΐεύ9ύτγιτα,τ:ρδς
ς'αν των ας-.:-αίνων -ράξϊών των κα'ι τροτρο-
πήν εί; τ-Λ; λοι::ούί. Είναι δύι εϊί5ών, ών το πρώτον χρυ ■
ϋ·. ΐ'/_ει?ί?α; κα μέγεθος «εντ&λίρου κ«ί τδ δευτεοον
αργυρούν /-αί εχ_ει βάρος καί μ;γεΟο; άογυροΰ μεδζ·.^.
Εί,- το ί'; !;·)·.: ΐΐναι εγ/.εγαριγ.Αένον τ δ σύμβολον τ~η;
δθ: •ύτ^.ρατορίας καί ε?; το ίτερον 0-άρ/ει ί
λλ Χ τού; $ε«νύοντα; εΐτατον '-·στι
κα- άν^ρϊΐαν '^έρ το~ οθωμανΐ/.οΰ κράτβυς » Κάτωθι τί:
φ.ά«ω; τ7,τ Γ-ΐ !'/>! νέας
|Τ7,; ό~>·-ι; - : ,ον Γνα μετχ την άττ
δνομα έ/,ε.ν^ 5.; Λον α-^εμ/,0" κα ^
,μ-ί;. Ή τννία τού μεταλλι'τ,υ :7ει ^ χρβ^ ^. _αινίος
|τοϋ παρατΛμν^Ιμτιάζ. Ο^ςιούμίυοι τοϋ -αριχσνμτ; τού-
,; τί. μέ
Ι
τού δν.αιοΰνται νκ α-οκτ/,τωσι τό τ:ρώτΆ; -ιαΐ δευτέρα; τβέ.
ςε;*ς μετάλλιον πίϊτε.ος και άνο)ϊίας, διά Θά έχωσιν αμφό¬
τερα. Αίτια οΊ'ων χ~ο^τ όντζι ίι*α:ώΐΛατα έ~ί των α,εταλ-
λίων τούτων είναι ζ'χζί,η;: Ιον '
II
δϊόντω; /αι άνελλι-ώ;
τις τοϋ ίΐροϋ κ.αθχ-'.θντος τνί; "ι'υτεωί ζ.αι άοοτι-
ώΐεως ~τ,; ύιρε.λοαίντ,ς ΟρνΊτκϊοτΐΛΰ; τε χαι ϋ.ατζ νόαον
είς τον σετττδν καί νόμιμον κυρίαρχον '/,ίλων· 2ον Ή
ις νέον πρζγι/.α-ο; ωφ:'),7,7θντο; τϊ. κρζτο; χ.α;
αι έςυ—Λρετχσοντο; τν;ν ττρόοδον καί εύτιθ,ερι'αν των
ρ'.κων χωρων. 3ον 'ΙΙ μ,ίτά ίκ*νόττ,τος και η'-
ττεως Ι-'.τςλνίρωΊΐ; των καθνΐΛΟντων εί5'.Λ?ς αποστολάς είς
Ιμέρος τι δι,αταγΟε^'Λ; υπο τοϋ Κρχτου;. Καί 4ον ν; μετά
τΐϊ^ς δ^ασττ,ριότ'ητος ά'οκνβί ένέργε'α ϊτρος έ/-τέ-
λε?ιν οίωνδ/,τΐοτε άρεοτών έκδουλεύσίων εις ·;■};·; οθωοια
*νΐν αύτο/.ρατορίαν έοελκυουσών ττ,ν ΙζιοοΛΐαασι'αν .ν.αϊ τόν
έλτ, τοΰ ύ-ουργικοϊϊ
Σαί'τ Παστάς, Πρωθυπουργόν
Αχμέτ Έσάδ έφένίης, Σε'ϊχ-ούλ-Ί
Έδ/έα Πασσάί, επί των έτωτ·:ρίκων
Άριοή Πχόττίς, 2τ:ί των έξωτΐοι/.ων.
ΓανΤ) Ότμ^ν Παστας, επί των στρατιωτικών
άχης των άνακτόρων.
'Ακϊο Πασσας, πρόΐορο; ιΐϋ συαίίυλίου τί ν κρά
Πατσας, έττΈ 'τίν ναυτικ3ν·
ι
'Ασήα Πασσά;, επί τίς δικαιοσύνης κχι των έκκλ
Άλή Σϊϊπ Πασσά;, επί τοϋ πυρίβίλικοϋ.
Μΐυν'ιρ Πα-τσαί, επί των οίκονβμικών.
Σουπχνί Πασσά;, τοϋ έιχκορΐβυ κ αί τής γεωργίας.
Κιααήλ Πατσα;, τβϋ αϋτ;5/.ρατ5ι3'.κ3ΰ έβ/.αφίου.
Χασάν Φϊχα,ή Πατσας, των δηαοτίων έ'ργων-
Άλή Ζουχ^δ'. έβένδη;, σΰμβουλο.; τνίς πρωθυπουργι'α;·
Νομάρχαι 'Αρχιπελάγους μίτά την σύττασίν
των Βιλαγετίων·
Άς//μετ- ΙΙασσάς-
Έξοχ. ΜεχΐΑίτ Ναζήφ Π
Όαέρ Φ=βζο Πασαα;.
Έ^ϊχ· Ίβςιαχήα Παττας
—;»χ· Σάββα Πασσά;·
'Υψηλ. Σαδήκ Πασσά;.
Έζοχ,. Σ^ίο Πατσας-
Έξος/. Νατίδ Πατσα;·
49
Μεχαέτ Ναζηφ Πασσά ς Νομυφχτις έ'χ
βαθμόν Βεζύρου καί παράσημον Όίμα^ιέ
καί Μετζιτιέ πρώττ,ς τάςεως.
Άνώτεροι ΰπά"λλτιλο·. της Νομαρχι'ας.
Χαϊρίι εφενδ'Λί, 'Αρχιλογιστ·/;; (Ουλιλ σανισ1/]· Μ. γ'.)
νη Βεν-,ς, Αρχιγραμματεύς (Ιανιέ. Μ. ε'.)
'.όν συμβούλιον.
Πρόεδρα; ό Κομάρχης.
Μέλϊΐ δΊ.κρ/.τί
Άρχ_ιλογ'.3της τ^ς νομαρχίας
Αρχιγραμματεύς »
Λογιστ/ις των εβκαφίων
Μέλη κ,λνιρωτιζ
ΣαΙ- εφέν^Λς (μουδεορίς)
Άλ-ίι βέης Καχ,,αμανζοιδές.
Καναλα έφένδης (Μ. δ'.)
Πετροιιόκκινος έ-ρέν
Γραφείον τίς άλληλογραφίας της
Ρεσ'ιδ έο. ελεγκτης
Νετζι- βε'τ,ς, γραμ. α.'
Σακφ |·ρ. γραμ. β'.
Χβυσειν » άντιγρα3>εύ; ά'.
Χοορε·" » » β'.
ϊ
Ίι'ϊλ,Ύΐ έφ. άντιγ.,. γ'.
Αχμέτ Μουρσΐ'λ » » ϊ>'.
Άλή ^ ύπιρζριθμος.
ΓοαοϊΤον τού νομαρνια/,ου «υι
Φεοζνϊ ειρ. αρχιγραμματεύς. (βαν'·έ)
Ξερ'ιψ » [ίοτ,θό;.
ν των άρ·χείων τνϊ;
Δ·.ευθυντγ,ς Ίρψάν βένι;- (σανι'ε Μ. 5'.)
Ρασημ έΐι. γραμματεύς.
Όμέρ ι »
Γραφείον τϊίς διειμηνεία; της νομαρχι'ας.
Βι·'κ.τωρ ^ετ,ς, διερμ'Λνεΰ; τΤις νομαρ^ίας.
Άλέςανδρο; Ίσα.^ρί^Λ; έφ. ^ολΟο;.
τοΰ λογιττι/.οΰ τμήματβ; τη;
νομαρχίας.
Μεχμίτ Ριφάτ εφ. έλεγκτ/,;.
Χΐίΐρέζ !■?. επί των εκάστοτε ύ-οθέσεων·
ϊ»λί;Α » α'. γραμ. έ-ί των προ^&ων.
Μϊχμετ » β'. » , » 8
Τα/Χδρ » α'. » , , έξόδων.
Χουβνο » ?'· » » ϊ ,
'Αλνί » τ:?
51
Διεύθυνσις τ7,ς δεκάττ.ς τίς νομάρχας.
Άοκφ β&νις διευ9υ·;τγς (μουτεμα'ίζ).
Ρ*γ-ίΐ— » αρχιγραμματεύς (χοτζαγκιάν Μ. ε'.)
Ζ'ιυχδί έφ. γραμματεύς.
Μουσταφά έφ. »
ε~ΐ τίς ά'λλτΛογραί,ίας (κενή 'Λ θέσις),
μίι έφ. άντιγραφεύς.
Γ^αφιϊον τού κτνιυιατο'λογίου καΐ τού έγγει'ου φόρου.
ι Ά "γ] έφ. όϊ
Όμϊρ » αρχιγραμματεύς.
Κιαζήμ » γ?α{Α· τνΐς κεντρικάς διοικήσεως.
» » » ι »
» καταστΐ/Όφύλας.
καί άστυνομ,ία τίς νβ
• ε:
Γ
Μεχμέτ έφ. α'. γραμμ. τοΐΐ συντάγματος (Μ. ε'.)
Με/υ,ϊν ΡεμζΫ) έφ. άρχιαβτυνόμος.
ΜπεσΊα εφ. «στυνόμος ά. τάξεως.
Καραμχέτ » » β'. »
Χχλίμ » » γ'. »
Χαιιπ » » ^'. »
Μπε).ι^ » *
Ηλίας » »
Δικαυτιχ.οι υ.-χλλτ,λοι τν,'. νομαρχίας.
ι
Άσνιμ βετ,ς, Ιλεγκττ,; των δικαστνιρίων (μουτεμαίζ).
Πολιτικόν έφετεΐον·
Μουσλΐμ εφ. πρόεδρος ("Εδίρνε παγιέ-ι-μουδζερρεδί).
Σ·νμπγχτ-ο·Ά'/^χ |?. μί-λο; (σανιέ," Μ. δ'.)
Γρηγο^ιος 1
Ιωάννης
(*εν/) ©εσιις)
ΝεσΊπ εφ. πάρεδρος.
ΠοινΐΛον
Σακ'ιρ εφ. πρόεδρος (Έσράο_ι_Κβυζζάτ).
Διρ«ν » εισαγγελεύς (Σαλισέ).
Μουσταφά Χτ,φζή εφ. μέλος
Νικόλαος Ζιρβουδης » »
Νικόλαος Χαλλιορης » χ
έφ. γραμμ. |π1 τ-ν πρα
4 κλτ,ττ,ρες.
1 καθαριότης.
οοχδί ε», ά. Ιλεγκτης των δασων τνίς νομαρνίας.
Οί επί των δοι/,οσίων έ'ργων υπκλλτιλοι τ?ϊς
Δζε'ϊμς βέης Άριστάοχης Άργΐμ-Λχανΐ'.ός (Μ. ό".
Ρεμχώλ έφ. β'. μηχανικάς,
θεόδωρος » ιτιχ.έρ.
Τμ.τ,μ.χ τνί; εγγραφης τοϋ π7/Λθυσμοΰ.
Ισμέτ βέης, διευθυνττίς (σα7ασέ).
Λουτφΐί 1ρ. γραμμ. ά.
Χαϊργ) „ „ β'.
Χουσνη βίης (άρχιγραμα. τ'ος νομχρχ.) έ/ϊόπτης.
συντάκττ,ς
Ίσμυρι'δης εφ. μετ-αφραιτν); ε» τού τουρ^ικοϋ
Ίσμαίιλ έφ. » διευθυντης.
Μες/μέτ Νουρη » στθ'.^ε'.οθέττιςτοΰτθΌρκιΐίθΰ
Έριμ.ανουτ,'λ » » » £Άλ.
ΧουσνΤί » επί τ^ς λιθογραοίας.
Χατζη Μεχμέτ άγας βδηθος επί τη;
Νοαος Χίου.
ΆρΙ·ρ (4έν;, δϊοι/.γιτ·/); (ϋΰλ-.χ
ΜουΛίμ ειρ. χακίμ/Λί της Χι'ου (Έοΐρνε ταγέ-ι-ρ
Ιζερρεδί).
Ίβματ,λ Γιουμ-ΛΪ εφ. Μουφτνΐς (Μπιλκ'5.ι_Χαμιτ^ '0· γ'.
Μ. γ'.)
Άμζρόσιος έο. μ'ΛτροπολίτΛς (Μ. γ'.)
Μας/μούτ Δζεμιλ Ιφ. ά. λογι»ττ,ς.
Μεχμετ Φα'α ερ. ά. γραμμ. έττΐ τ?ς ά
Χα/.'μη; μ:λο; διαρκέ;.
Μου^τη; » *
Μ ',τ30-τ·,/ιτης » »
α /ογΐ7ΤΓ,ς το ^ ν'ϊυ.ου
Άρχιγραμμ. > >
/υομαλάς έο. (Μ. ο*'.)
Δζϊμάλ έφ.
Ίωάνϊτ,; Κούρτ'Λς Ιφ.
Ρεβάδ ^έτις ά. γραμμ. ·τοο
ιχύΛ;
» χ
Λογιστικόν κτ
Μβχμε,ΰτ έ». ά·
"Η[*ς-£5-0ίν * β ■ »
Χκτκν Χηλμή » ταμί*;·
τί; άλληλογρα^ίας.
Χβιτί
φ· λρχιγρααμ,. (σανιέ).
» γραμμ.
Σαμπϊτ
Γεωργάκης Ι©· διΐρμηνεύς.
Πολιτικόν ιτρωτοίικεΤβν Χίου.
Έος/έμ » {χε)νθς.
Ν'.κόλκςς Ζερββύοης » (Μ. δ'.)
Νικολάχηί ι».
Ποινιχόν πρωτο5·κε?ον Χίου-
έ εφ. τΓρόό(5ρ»ς (ραμ,πιά).
ζν βέης είταγγελΣύς (σαλισέ)·
πάρεδρος.
(κενή θέσις)·
Χακκή ειρ. άρχιγραμαατ*υ;.
Άβδ-ούλ-Άζ'ιζ έ»· νρχμμ· έπϊ των πρεκτικών·
ί| Σ-ςρ
»
ι » »
» » »
'Αοί»
2 κλ
1 κα
Ζιβϊ'ρ έφ
έφ γρκμμ. τοϋ
Μπεσία. Ιφ.
μέλος
έφ·
Μέλη τοϋ μικτοϋ ϊυμβίυλίβυ τ53 Έαπβρϊίικίίου.
Άντώνιΐς ΜμπΛ·/ας έφ·
Ν'.κόλαβς Κόκκινος »
Σιμωνίίης Φλαβιανό; »
'Αθανα'σιβ; Γεωργιάοης έφ.
Γβκφ-Γβν τοϋ Έαπβρβο-.κΐίβυ.
ΙΝβυτρετ
ϊψ. γρβμμ.
τή
ς τ^υοκι^ς.
Έμμ. Κωρρί'ντη
έλλ.
Ραϊ·ρ
» »
επί
των πρακτικών.
1 χλητηρ.
1 καθαριότης·
ραφείον τοϋ Δειρτέρ-ι-Χαχκαννϊ.
Νημέτ β-η^, οιευΰυντή;. (τανιέ Μ. ο'·)
·%,
Εΐστράκτορες·
Ρασίυ.
Νίσϊα
Χασάν
» »
.άκτωρ ίππευς.
Ζκννή
'Υπάλληλοι επί «ου ζτη
ΜουχΊ4θ-δίν εί)· γ?*ί*ί*· ^ι* Οίνηΰςτας καί
Μουρ^τ » » » ι« Έπανόχωρα
Χ«5>ηζ "Αχμέτ ίφ· » » την Κώ·
'Αλνί
Άλνϊ
» » επί των ίοΊβκτητικων τίτ>ων
» » » των είι.τρκξίων·
Φιλεχτταιόευ-ικον σωματείον-
Ισμαήλ Γιβυμνή ε?· Μου3:ής χαί τφόίθβϊς (Μπι
λάβ'-Χκμσέ Ό. γ'. *&·. Μ- γ'.)
Ναριζ ρίης, μίλος· (ταλισέ)·
. ί?· » (μβυϊϊρρί;).
» »
Νετζ'ιπ » »
Μουνίπ » »
Σ-χβλή Ρουτοιέ.
ν Ρ·υ«ΐ έβ. ά
βέης β'.
ς τής γραο
'Αχαίτ έφ. θυρωρός-
^*ί 22.
}; τί; έλ>ην
'λρχή τής Τ5*ιοεία;·
Σερί· έ»· ά. ίιδάσχκλος.
Χ«λίλ „ β'.
Ι'ασίί ,, θ^ρωρός-
Μαθηταί 94-
1)9
Μέλη τοΰ γεωργιχ.οΰ ουμ
Γεώργιος 'Καίλ'.ας έφ. πρόεο"ίθς.
Κωνσταντίνος Καλαορέζο; έφ. μέΐος.
Νικόλαος Κούβας έφ. »
Νικόλαος ΠαγϊοΌύσ'/ις εφ. »
Σουλεϊμάν άγΚς Χατζη Μερτουρή-Διλ'ΐίζ-ζαο'έ.
'Αλνΐ Τσϊλεμπτϊ έφ· »
Νΐϋΐίλαος Χαρανδινος έφ. (έ'.τελων κα'ι χίέ'η γ?αμ·)
Δημ-ήτριο; Μτ:ουρκ>ιης έφ.
η τοΐί νομοΰ.
Πρώτον τκγιΛα τοΰ νοί«ν>ΰ Χίΐν> έν τ·ή ε^ρφ της
Με^/μέτ βίτ,;, 'αγαατα'ργ-η; (ί'/ε; Μετάλλιον "75; Κρ·ή
ττ,ς καΐ Μ. δ'.)
Ίσμα'/ιλ εφ. λογιοτνί;.
1αλ·)ιχ εφ. 7,οχαγός (είναι εν Κωντ/ιτόλει δΓυτϊ-Λ
Πρώτος λόνος πεζων·
ΪΊαχγλ^ «γΚ:, λοχαγο; (είναι ΰζασπιτττ,ς τ
Ύα.γχ αγας, ύπολοχαγός.
Σο'Λεϊα,ζν έφ. επί των έκθέΐεων. (ευρίσκεται χροϊ
έν Λ/,ανφ·)
Δϊύτερο; λόχβς ιτεζών.
Νετζ'ιπ έφ. λο^αγβς (ευρίσκεται προαωρ. έν ΑΛμν
Γι«/.ουπ έφ. ΰπολοχαγό; (Οτττ,ρε-:ϊ~ έν ΚκλυΜ.νω).
Ταχίρ άγκς, επί των έχβίΌεων(ΰπ·Λρ. έν τνί έδρκ της
Τβιτος λό/ος μεταβατικβϋ πεζικοϋ.
ρ Ίσμαίιλ έφ. λιχαγός (ύπηρβτεΐ έ'ί τνί ε^ρκ τ/ίί
Ι Έμϊν κγας, ύπθλοχ&γός.
.μ/ιτριος έφ. επι των ρκθέσεων-
Ι
60
ί
Άστυνομι'α.
Μί/μετ Ραγτ,π εφ άρχιαστυνόμος.
Ά:·.>τϊίδτιί εφ. άστυνόμο; β'. τάξεως
»
ι ·
Χαμιτ
ΝουγιΊν
ΧουιεΊ'ν
Παυ>α'ιιτις
Φυλακη.
Μεχαέτ έφ. άρ^ιφύλαξ.
Χουσνη άγας φύλαζ.
Μιχατ,λ
ΎγειονομεΓον Χίιυ.
Σακελάριος έφ. διευθυντγ-,ς και
Άλέζανδρος "ϋριε'μχς έφ. γραμ. της γαλ/ιχ9!ς.
Μεχμ,έτ έφ. ρύ>.αζ.
» Ογειονόμο; Καρ5αμ·^7ων·
Δι:ύθ^νσις τηλεγραφείου και ταχυ
Άβ5-ούλ Χαμίτ έφ. διε
Άλη έφ. δπάλλ. τού τηλεγραφείου.
Ζιτέ)·Λ » γραμ. τοΰ ταχυδρομειΌο.
Χουτειν χ~χ·, 8
61
'ΙΙ έν Χίω διεύθυνσις τού τϊΐλεγραοείου της ίταιρίας
Κ. Μ-οίζ Καρδώνα, διευθυντάς.
» Αουδοζίκο; Ζιτέλνις, ύ-
» Αντώνιος Δζιούδιτζος· »
» Έπρέμ »
» 'Ιοχτλιφ Ζιτε'λνις »
Αντώνιος Μπάσα; διανομεύς.
ΤελωνεΤα.
ηκ βέτ,ς, διευθυντάς
Ναϊλίι » άρ^ιγραμ.
Άδδ-ουλ-Καδιρ έφ. β'. γ^αμ.
Μπεπίρ Ιφ. έκτιμτ,τ·^:.
Δανιήλ » επί τώ ν δηλώσεων
Γαζαρος » τκμίας.
Άβδ-ούλ-Καδΐρ ειρ. γραμ- επί τω ν άδειων (τεζκερέδων)
Χαλι/Χ » > » » » »
Μουσταφά ερ. κ. έλεγκτ·/ις τΐίν έμπβοευμάτων.
Σέιδ Άλ5ί »Ρ'. » » »
Σ&μπίτ· » γ'· » » »
Νουρτΐ » έπιθεωρτίτός.
» »
ΜαυτταφΚ » άργιτελωνοφύλαξ.
Κιαζήμ » τελώντι; Νε/^των-
» » Βο'λιισου
'Α/ΐΑ^τ π » Λιθί.
Χατζνί Ίορα/τ,μ έο τελών.'.ς Ο?
Διεύθυνσις των εξ έμμέσων ©άρων.
Μουμτχζ έο. §ι^
ουό-ή » αρχιγραμματεύς.
%'· γραμματεύς.
Μινμίτ
» γ?κμμ. επι των άδειών·
μ » ταμίας.
Όσμζν άγκς αρ^ιφύλαξ.
Χουσε'ϊ'ν » ζυγιστης-
'Αλϊ) έφ. επι των έργ
Άο5_ουλ.Άζιζ έφ.
Αημαρχ/α.
ΔΛμητριος Άζιωτάκ,Υΐς έα>. πρόεδρος (Μ. 5'.)
Μι^αλάκτις εφ ίατρος κροσωρινος (ΐατρος στρατι»»τΐ/ΐος']
μέ βαθμόν ΰτΐοταγματάρχου.)
Ρετάδ βί'τις γραμ. τίς τουρχΐΑης.
Γεώργιος Καλίργης έφ. γραμ τ«; £λλ·/νν.χνί;.
Πέτρο; Μανίοικο; » μηχανικάς-
Ίσμαίιλ ,, ταμίας.
Σίΐτδ άγας έπιΟεωρ-Λττ,ς της άγβρας.
Ιωάννης Ε:νιος
μέλβ;.
Ζανίχος Κουτουρτ,ς
Νικόλαος Μίχαλος
Γεώργιος Βασιλειάδης » »
Αντώνιος Μϊρουστη;
Νικόλαος Παγιοοίσο;.
Νικόλαος Καατσούλη', επί των ΰδραγωγείων·
» »
» »
» »
Λιμεναρχείον·
Μουσταφά έφ. λ'μενάρχης (λογαγός τού
Άβδ-ούλ-Καδίρ έφ. γραμ.-
ή ή Οέίΐς κλτ,τνίρος.)
τικοί τοΐ» ναυτΐΑθΰ εν Χίω.
Χουσείν Χηλμνι βέη;, μοίραρχος τ^ς νοαχογίας (συν.
ταγματζρ/τς, Ό. ί'. ΑΙ. γ'.)
Ίσαάκ, έφ. γρ^μ τοΰ μ^ιρ '. χ.^
Χουτε.ν Αουτφη έφ. κ/ί;ρνΤ)-'Λ; τού παρά τη νομαρχΐί
αυτοκρ. «τμοπλοιοΐι) Πλειάδες (Σουρεγιδ), υποταγμα
τάρχτ,ς Μ. ε'.
Μουστειφΐί Μυυρζτεφ. Οποκυζερνητϊΐς (ότ
Μεχμέτ Ραίφ έφ
Μουσταφά έφ. β '. ι
Μουσταφά » γ'. »
Ισμαήλ άγας λο-χαγο;.
Γιαχ^για έφ. γραμ.
/ου^δνι έφ. μηχανικβς (
Μεναέτ ΜΛανα-έό-οιν έφ. »
ρ7, έρ·
Μεχμετ Νικζ-ίι έφ. »
Μουν/,ρ » χειροΰργος.
'ΑΆνί έφ επί των λε£ητων·
Το ατμόπλοιον τουτο ε^ει 63 ν°ώτας, 3 τηλε£όλα, 1
Ι μυδροΌόλον. *αί μτνχανϊΐν δυνάμεως ίππων 160.
Αξιωματικόν τνίς ένΧίωυπ'άρ. 4 βορζοροφάγου.
Όμερ έφ· κυξεργ/,ττ,ς, (υποταγματάρχης Μ. έ.)
Χουιεΐν Καδρί εφ. γραμ.
ΆλΤί άγΧς, μ/,χανικός, ("λοχαγός).
Χουσνί έφ. β'. » (ύπολοχαγός).
"Εχει πληρωμα Ι* 12 ναυτών, τηλεβόλον 1
Ιχαντ,ν δυνάμεως 34 "ππων·
Άξιωματΐ/·.οί τΐιΰ έν τώ φρουρίω Χίου εδβισκομένου δεύ¬
τερον καϊ τρίτον) λόγ_ου τοΰ δευτέρου τάγματος τοϋ πρω-
τού βυντα-'γματος των φρουρίων τΫ,ς νβμαρχία: Άρχιπελά-
γους Οπαγοαένων είς τί» ύτϊουργεΤον τού πυρο€ολϊ«οϋ.
Έσάδ ^έτ,ί, φρούραρχος (άντισυνταγματάρχτ,ς, Μ. §'·]
Ά·/μετ έφ. γρααμ· τοϋ ιάγματος.
Άλϊΐ έφ. ϊμάμτ,ς » >
ΜιχαΫ,λ έ©, ίατρό; (ΰχοταγματάρχγις).
Μελεκών » φαρμοκοπΊΐός.
'Αξιωματκοι τού δευτε'ρου λός/ου.
Μουσταφά άγκε λοχανός
Μεχμετ άγ5ς, •ζιλαχαγάς
ΪΛμς-έδ-δίν ιφ έπιλο^ίας
65
Μπεχιρ άγ2;, λο^ιας
Άζι«ματι/.οί τ>ΰ τρίτου /όχον.
λοχαγος («ν*, θέσι;).
'Κνβέρ εφ. υΛθ
Φερχατ βϊ'ϊΐς,
Γαλίπ έφ. λο^ίας
ΠροζενεΤα έν Χι'«β.
Δομε'νικ,ος ΣπαοΊχρο;, υποπρόξενος της Γαλλία; (Μ ο".
Ευστράτιος Κοσσένα;. οΊερμτ,νίύς·
Δομέ·»ι*ος Μιτρατσΐίΐρό'λιο;, υπο,τρόξενος ττ,; Αύττ3·ουγ_
γαρία; (Μ. ο".)
Αϊΐμ·ότριο{ 'Άναμισάζϊΐ; ύποπ-ρόζΐνβί τνξ; Αγγλίας.
Ίγνάτιο; Πχ?^«υας, υποΐϊρό^ενβί τίς Ιταλίας.
Σϋα^λάτος Μαγγανκς, ίιερμηνεύς.
Δζουστΐνιχν'Λς, ύποπρόξενος τνϊς Ίσπαν;'αί·
| Αριστείδης Παππα&άπουλο;, πρόξϊνο; τνΐί Ελλάδος.]]
(Μ. ο'.)
Κοντόπουλος,
Λαμπ?ίί
τ,ς »
ΠρακτορεΤϋν
ττϊί
ίταιρίας
Ίτμα·/ΐλ
Ιί>. πράκ,τωρ
Π^ακτορ
ιΤα διαφόρων
άτα
οπλοϊκών
έταιριών έν Χί · Ι
Άρ9οΰρ
Πρακ,τορεΤον
Τοΐχών, πράχ
τίς
.τωο
ρωσσιχη;
ϊταιρίας. Ι
=——
' "'ί
Βϊλιονόρα Καλομαάτ-η, γραμ
Πρακτορείον τ7,ς ίταιριας Λίϋ
ίν'·κοΐ Μ->ατβαοόλιο, πράιιτωί.
Αντώνιος, γραμ.
,ς Ιταλικάς έταιρίας.
θϊόΧωρος
Η(5ακτοίεΤον της άγγλ·.κ7,ς έταιρίχς.
Γβώινιος Πάτρωνα;, τρά-Λτωρ.
Τάχολος
>ν τοϋ &τμοζλτ·ί»υ 11άνορυι.»ς-
-Λς) γ·α;χ·
Άνατολν;.
Γιώογιο; Βοΰρος, πράκτωρ.
Νικόλαος Άνδοεάϊτ,ς
£-αΐΓ.{ας Δζό'λυ.
ΊωχννΤ4ΐ Πάτρωνα;, πράκτωρ.
ίαι χϊρι τϋν άτμ,α-λοίων τος ρώσσικου;
έταιρία; των ~ροσ»γγι^όντων εί; Χίον·
Ατ:α; /.οιτ». δί/ί,ατιΐντΛ,οΐϊΐίΐν, "Λμε'ε&τν Τρίτην, ά*
ιτα·ίτ:λΐιθΜ ές "Ο^Λίσ-Λ καί ττροοεγγίζίΐ εί; Κωνστ αν-
Γ>7
'νοΰ-ολΐν, ' Ελλτ,ιτοντον, Σμύρνην. Χίον. ΜερσίνΛν. "Ά
ϊςανδίετταν. Άττάλκαν, ΤρίΐτΆιν ~~,? 2υρι'χί, ΙΊτρυττδν
Ίόππγ,ν, Πδρτ-Σαίΐ κ.α>. 'Αλιςάνίρειοΐν·
"Ήττίίϊΐ; ΟΓτταξ κατά ίεκαττινβ'Λμερίανι ίαε'ραν Δευτέρα·;
ιττρε'φ^ν έ* τ/5; ι^.'χ; γρ/αχ/ΐ;, ττΛΐιγγιζίΐ εί; Χίον
/.αί μςταοαίνει ε;ς Κωνσταντινου-ολιν «αί 'θίν,σίόν·
οϊρία'. περΐ τ/;; άγγλ'.»Λί άτμοττλοϊκί; εται^'α;.
Τα άτμόχλο-Λ. τνί; είγγλιχνΐ; ίτο.·.-Λχ^ ίεν ίγουΐιν ώρι
τμένα; ήαέβας κ.αϊ •κροτίγγιζαυαιν εί; Χίον άλ'οτε κ,ατά
10 /.αι άλλοτε κατΐί 15 Ημέρας.
Πρ*ΐ75γγίζο'>σ'.ν είς ΐαυρνην, Χίον, — άαον, Γκιου/Αουκ
Κχλνμναν, Κω, Νίίηρβν, Σΰμην. Ρόϊον, Μ.γί.ιττ,ν (Κα_
στελλόρ'ζον), "ΑκρΛν, Φβΐνίκνιν αΐ Άττάλίιαν·
ι ίια τνΐ; αύτ·~,ς όΐοϋ ίΐ; Σα'ί^ντ,ν *»■' ένί
'.ζθΛΐσιν εί; Σύρον.
ΙΙλ.',ροφορίαι ιτΐρ'. τού άτμο~λι·>ίβυ
Προτϊγγίζεί είς Κωνσταντ'-νούττο'λιν. Καλ>ίΐ:ολΐν, Έ>.
ν, Μ'.τυλνϊν'ην, Σμύρνην, Χίον, Σιίοον, Κο/ιττ.ν κ^
ϊό ατμόπλοιον Ανατολή εχει δρομολόγιον ούγΐ ωρι¬
σμένην- Προ-εγγίζει εις Χίον Γλλβτ* κατά 10 χαΐ άλλοτε
χχτχ 15 ημέρας. Άνα^ωρεΤ ε/. ΣμΰρνΛ: λαί μεταδαι'νϊ' βίί;
Χίβν, Σ>έμον, *Αλΐ/:αρνατσόν, Κάλυμνο,Κω, Σΰμνΐν, Ρόίον,
Μεγίστνιν, Μζ£ρτ,ν χ.αϊ ΆττάλΓ.αν καΐ τάνχηαλίν-
ϊ'» άτμόττλθ'.εν Στε'φανο; τ55; έτιχιΡίοί,; Δζόλυ ίρχΐτ
158
Ζτ?1 ττΐ; Εβδομάδος έ» Σχύ>νη; είί Χίον έ"άστ"/)ν Τοίτγ^
—ο; τ» ϊί^έρας, /.αί μεταββίνει «2; ΚρνίνΥΐν, Σχμον *αί|
Νέαν "Κϊιεσον *«ΐ έιτιΐτρέφι·. δι* τ-η; αυτή; δϊιΰ ϊι; Χι'ον
•«ν χρΐκΈ.χν έΛάοτη; Πίμ πτ-Λς διευθυνόμενον ε'ί 2>μ.ΰ}νην-
Τα άτμόπλοια τΫϊς αύστρια/-ΐς έταιρίας Αόϋδ προσεγγί.
είς Χί»ν :
' Εχάστνιν Πέμπττ,ν έρχόμινα Ι* Τεργέο—ις, Κερκύροι;,
Ιύρας Πειραιώς *α? οιευθβνόμενα εις Ιμύρνϊΐν,
"Λιτάς" κατκ δεκαπενθτιμερίαν προερχόμενα έξ Ίό
άϊοοΐί, Βτ,ρυττοϋ, Κύπρου κοιΐ ΡίοΌυ καΐ διευδυνόμενα *ίί
Σμύρνην, Μιτι,λτ,ν'Λν, Έλλ·07πο·ντον, Καλλίηολιν καί Κων-
(ΐταντινουπολΐν,
"Εκαβτον Σάββατον προερχόμενα Ι*. Σμύρνη;
θυνόμίνα είς Πΐ'.ραια', Σύοαν. Κίρ*υρχν *αϊ Γεργέιτ/ιν.
"Απας κατα δι*ατ;ΐνβϊΐμιρίαν πρβερχόμϊνα έ*
τινουπό'λεω;, Κα>.λΐΛΟλεω;, ' Κλλτ,ΐΛΟντου, Μιτυλ-ήνης
Σμύρνης κκ'ι 1ι»υ9υνόμενα εί; Αέρον »αί'Αλϊςάν5ρε!αν
"Εκαιτον Σάόοαΐο·/ προ; ΐο εσπέρας πεοερ/όμενα έ*
Σμύρνη; "-αι διιυθυνόμενα είς Κρηνην καί Σκιχον·
Τα άτμόπλοια τνίς ίταλιιιί; ίταιρία; προσεγγίζουσιν
ΙΙΧίον,
"Απαζ κατχ δίκαπενΟ-Λμερί.αν, ίμίραν Τετάρτην, -ροκρ
Ι χόμ*να ί; Ό?-Λββοΰ, Κωνσταυ-ινοοπόΧεως. ' Ελλνιβπόντου
ΙΙ Σμύρνη; Λ*ί 5ΐ£υ')υνόμενα ε ς Πίΐρα'α, Κατάνην.
ντ,ν. Πχ/.*?μον, ΝϊχπιΛιν, Αιίόρνον, Γενοβαν καί Μασ-
[|«α'λείαν, καί
Άπαξ ίπί—ς κα-τλ οεχαπενθυμερίαν, "τμέραν Σάδξ
ν εί; Χίον διχ τη; αύτ/ί; δ$>~ κα'ι
■εις Σμύρνην, ' Ιίλλήΐ'ϊίντον, Κωνΐταντινούπολιν καΐ Ό
Ό Ν^αο; Χ'βυ οΊχίρεΤται δ'.οι-αιτΐΛω; είς 5ύο μ,ουο'ιρ'λ ί-
/.ια, τβ της Κα'λαμ.ωτνκ ε/ον 21 χωρία και τό των Καρ
χον 30 Εί; τον νομόν Χιου ύττζγονται
ις, ·?ίτο'.. ά· ή τη; Κώ, πρώτας τζζ«ω;,
|*αΙ τ^ μου^ιρλίκιβν Νιττ,ρου, β'. ίι ττί; Αέρ^υ, πρώτνι; τά-
ζεω;, έ*ν_ουτα τ* μουοφλι'Ίΐα Πάτμι»)* Λαΐ Φοϋρνων, γ'. ίι
τ/»ς Κα'λύυι.νου έττίβτις —ρώτνις τάζϊω;, ?χουβα το (χου3ίιρ_
ίλίχιον Ά στ «παλαιά;, Χ'. ή τϊίς 'ΐΑαρίας δευτέρα; τάξε*»;
.αΐ ί ·ίι των Ψχβρω > επίτνις 5νυτέ»α; τάξεως.
τίς ν'ίβο'ο Χί»υ χατά τό»τ νιματβλογικδν
γραφείον*
Έν τγϊ χωρ»; Χίου υχάρν^ουτι 1610 στρέμμ,οτα. γαιών
ιχαλλ.ϊργτιαένων χ.α'ι άκχλλιεργγ,των· Μουΐϊου"λμα)ΐ/ΐά σχο-
ίλεΤα 4, ών ϊύο αρρενων *αι δύο θη/ί'ων, τεμένΛ 3, τεέοε;
3, οικίαι 380, καί πλτ,θασμο; 700 αρρενων χ.α. 7θΟ Οτ,-
λέων· Χίΐττιανΐ'τά: σγβΆεΤιο 35, ίκίίΧχηίβίΐ. 75, οικίαι 2258,
«αί ιΛτίθυ'ϊμο; 6Γ>«10 αρρενων χαί 6000 θΛλέων. Ίο·>5αϊ-
5.ον σ^οΐιεΐον 1, συναγωγί) 1, οικίαι 35 καΐ πλτιθυβμο; 80
κ;χ) 80 θηλέων. Τ» κυριώτερον ιτροϊόν τνί; "/ώρας
είναιλεμό·/.α, τορτνΛζ'λ'λΐϊ και' εν 2>"λιγότ'Λτι έλα?αι, Ιρέοΐνθβί,
κ,αί τχ τοιαϋτα. $. χ,άτοικοι είναι έ'μποροι καί
'ιΤΒ.ι κα'ι ζολλο'ι έζ αυτών άβ^ολοϋνται μβ τό Οαλάσ-
έμ,πόριον· Εις τβ στόαιον τοΰ λιμε'νο; Χίοι» καΐ εις
7 Γ)
Ι
ννίσον Φανάρι υπάρχουσι οανο'ι διά τού; ν^'-ι
νοι>;
Ό Κχμ,τ.οί εχει ο/.τώ γωρία, 2321 βτρέμματα γαιών
χ.«Αλι»ργϊιμ.ϊνων *αΐ ακαλλιεργήτων, 9 ο^ολίΐα, 19 ναού;,
752 οικίας, «α'^ζλτ,θυσμαν 3359 άρ;ένων καϊ 3363 Θ"Λ·
λε'ων- Τλ κυριώτερα -ροϊόντα είναι άμύγδαλα, ελαια·, α.-
ι, έ»έ€ινθ«, καί χόαμοι, χ.αι έν δλ'.γότΛτι σΤτθί, κρι()·/ι
καί τβ; τοιαΰτα. Μίταζύ των χατοίκων Οπάρ^ουιι ιΐολλοί
τέκτβν3?, κτίσται, χρίαται, φοεατβποιοί, λιθοξόοι χαϊ τοιοϋ.
Τδ μουδιρλίκιον, (8ιοι·*νιτικον δικμέρισαα). Κ
ίχει Ζΐ χωρία, τα *αί Μαβτιχόχωρα κοίλοιίμενα, 80113
βτρε'μματα γαιών καλλι,,ργν,μένων καί άκαλ>ΐϊργν,των, 26!
σ/.ολϊΤοί, 59 ναούς, 5183 οικίας /.αι -ληθυϊμβν 8774
αρρενων και 8786 θΛί>έων. Τ* κυριώτερα προϊό'ντα εΤναι
μαβτίχιο, ελαίαι, καλούμεναι χουρμάοες ϋτ'οι 2-μ·/)«ΐί,'
«αί έν «ί-ιγάττ,τι άμύγδα>.α, «ρβ,νθοι, κύαμοι, σΤ-
Ητο;, '■%, ανισον κα τα τοιαϋτα. Οί χάτοιχοι «ιναι ώ;
ψ~ί τδ χλε?«τον γεωργοί. 2πανίω; άπαντώνται
ΙΤινέί ές αυτών ίμποριύβνται έν τνί χώρζ Χίου καί' ά'λ>ο·.
μζ-.χ^ί Λυσιν ϊί;Κωνσταντ.νοόι»λιν δπου' τ:ω>Λσαεμάνΐα,!
ΐ μετίρχον-οιι τδ ί--/1ϊ»υμα χ.ηπβυροΰ η ί?τοποιοϋ.'
Τέ μουοιρλίχιον Καρδαμ-^ων έ'^/ει 30 νω?-'α τί
;Έ-ανόχω?α χαλ,ύμ.να.98744 «ρέμματα ναΐδν χά
τα και
στρέμματα γαιίόν καλλιερ-
,31 «χ'ΐλίΤα, 65 έχ
11086 αρρενων καί 10917||
Τα κυριώτερα, τϊροϊάντβ είναι σΤτβς,
έν δλιγότητι εΛαΐ/ϊ! έρέ€ινθοι, χύαμοι, χχρυχ καί
Ι
γ^ενων «αί «
4098 ·ίχί«ς χ«ί
17
ιαΰτα. Τ6 μεΤζον με'ρθί τ~>ν γαιών ίΐνα· βουν* καϊ
/.αί. Έ*τ4ς τυΰ χωρίον Καρδαμ'όλων,Βίοντζονί χβίΐ άλλ
τινών ■κάντα τκ λοιπά είναι πτοιγχ. Αί γυναΤχες καΐ τά'ι
παιδία ζωοιν έν τί '/"?¥ •^10υ ωί τιτθοί χαί Οπτρέται
Εις τα περισσότερα των χωρίων τούτων οί ίνδρες '/.ολ αί
γυναΤΛες είναι ευρωστοι ένεκα ι?,ς καθαριόττ,τος τοϊάταβ
σφαιρικοΰ άε'ρτς καί ττ,ς γΆυκυττ,τος και καθαριιιτϊΐτο; τδν|
έξ %ποσταβεΐιΐς ρίόντων ποσίμου υδάτων.
Έν 6"λυι τνί ν'Λ'ω Χίου υπάρχουσι 241178 στρέμματα
γαιών, 105 σχο'λεΐα, 220 ναοι, 14537 οίκίοί, καί
μο; 30009 αρρενων καΐ 29853 θτ,ίέων·ΊΙ νΐσο; Οινοΐί-
σαι 5>ιοιχούμενοΐι ύπβ τ7.ς Κεντρικάς Διοικτιΐεως
θυσμον 285 αρρενων. 185 οΕιίας, 4 καφενΐΤα, 6
σί'ζς; 1 σγολεΤον, ί 6 σταυλους, 5 οϊλόπε^α, Ινα (}.ανόν
5317 οτρίμΐΛχτα γαιών *αλλιεργτ,ιχβνων *αί «κνλλιεργ
των Ό φανο; κείται εις το μέρος της νήσου ·το καλού-
Οί κάτοικοι Χίου έ'/ουσι ιοιόκττ,τα έμ·χο;·κά ίστιοοόρα
]τα όποία ναυλ·>ΰσιν εις ζλλου; $ι μεταγε'.ρ'.ζονται προςμε-
τακόμισιν ϊδίων των έμπορευματων· Ή άζία των '
τα ποσκ των κί,ριχλαιων καί άλλαι τινές
||ζλτ,εοΐ>ο;ίαι έκτιθενται ώς ακολούθως :
ι, ε/ονιες έν συνόλω 600 τΛ-
|τ«ς, είναι 50 ων 10 το~; 1 00 Ιργάζανται διά
των ίδ'ιοκ.ττ/ϊων, ^τοι—ιος ιΐντακόμισιν ιδίων
Ιμάτων (σερμαγιελιδικα), καΐταέπίλ
χ 350 αίνζι
; καιν^υ-
12750 λ'.ρδν· Τα κεφζλαια των 5 ειν»ι άνά 5500 λίραι
2»ν· Βρ'.κι*. εχίνΐβ έν συνόλφ 700 πλοιάρ^ϊυ; κ*1
ναύ.ας, είναι 80. ών τα 40 έργάζοντα·. διά λογαρια
σμόν τώ»* ίίιοχτητών καί τα ετέρα 40 μέ ναθλ9ν."£κα-
στον Ιχη χωρητικότητα 200 μέ/ρι 300 τόννων κ*ϊ
1500 λιρδν- Τα κεψάλκικ των 40 είναι άν»
3000 λίρ*!.
3ϊν. Γολέτ«·. έχουσαι £ν συνόλω 650 τΐλβι
ιί ναύτ*ς, ε'ναι 80, ών αί 40 έ>γάζονται ίιά
ριασμβν των ίδιβκτητων καί αί έτεραι 40 μέ ναϋλον.
Εκάστη Ιχε-. χωρητικότητ* 100 μέχρι 200 τόννθ)
ιΐ άξιβν ΙΟΟΟλιρών. Τ« κεφάλαια των 40 β'ναι άν*
1200 λίρ«(.
ιν Ββμβάρξβι, ϊχιυσαι 600 πλοιάβχους ναϊ ναύταί,
90, ών αί 60 εργάζοντ*'. δι* λβγβρΐεΐτμο* τω
ϊΥ)τωνκ« κί 30 μέ ναϋλον. Εκάστη έ"χ« γωρη
|τιχβτητα 50 Ι'ως 70 τόννων καΐ ά;ίαν 500 λιβΰν. Τα
[«φάλβια των 60 είναι άν* 850 λι'ραι.
5ον. Τ«ρνί«« χαί Π,ράμ.τα, ϊχ3ντα 500 τ,
καί ναύτας, εΤν« 140, χ«ί Ιργάζβνται ένγένει διϊ'"λο-
150 λιρών χ*ί κεφάλαιβν
|ΐθμ--χ;ι 30τό>
100 λιρών.
Ούτω; ή Χί;); ε'χ£ι έν συνόλφ 440
Ικλήρωμ. ίκ 3050 άνδρών, χ»ρη-χ6τητ« 47400 μί·
ψ 80500 τόννων, αξίαν 403500 λ,ρών Χ1', κεφάλα'.α!]
"260500, ήτοι αξίαν μετά κεφαλαίων ύδ400ύ λιρϊν
Μεταλλεΐα εν τνί νήσω Χίω.
1ον· Άντιμώνιον· Ευρίσκεται εν τοίς χωρίοι; Κέραμ,ος,
>ταμικ καί ΑευΛΟττοδα, άποστέλλεται ιΐς Ευρώπην καί
ονομιοΰ^ο; είναι ό Απόστολος Λάππος, διτις έζαχ.ολου
θε~ ττ;ν εΛαετ«λλευσιν-
2ον· ΛεΛνιν/Ί;. Ευρίσκεται εν τοΤ; χωρϊοις Καλαμωττ,
*α'ι Νενιτα κα'ι ό ΤΓρονοα,ιβΰ/οί ονομάζΐται Θεο5ωρζ!'-τις
χα Συντροφία, έφωδΊασμένο; μϊ το απαιτούμενον αύτο-
ρατοριχον Φερμάν«ν «λλλ μνι άρ^ίσα; «ΑΟμ·η τνιν εκ-
αετάλλευσ^Λ.
'Επαρ^ία (μαυδιρλΐΛΐον) Καρδαμνιλων εξαρτωαεν'Λ
εκ τ7,ς Κεντρικάς Διοικνίσεο»;.
Ίωχνν'Λί Μόγιας εφ. ε'παβνος
Χουσε'ΐ'ν ε
ψ τελων'Λ;·
'Επαρ ν ι'α
Καλαμωτ/
ς εξκρ-.ωμέν'Λ
διοικήσεως.
έϋ της αυτής
Ισμαήλ
Μεγμέτ έ
έφ. επαρχος
φ. γραα·
το$ιοι'κτ.σΐί
Κ ώ ύπαγομε'νΛ
είί Χίον.
γλν;; έφ. υποδιοικ-ΛΤ'Λ; (σανιέ).
Με^μέτ Χαλ'ιτ έφ. ^ακίμτ,ς.
Μελέτιος έφ. άρχΐϊρεύς.
ΧχλΓλ (ίέί·,;, λογισ-
"έτ,ς, ά
,. ττΐ; ύχοδιοι.·ηιεως καί τοϋ διοι-|
Ιωάννης έφ: γραμ· τ?ς ελληνικάς.
Μουσταφά έφ ταμίας.
-ΑΪμ έφ. μέλος διαρκές
'Αρχιερεϋς, » *
Λιγισττ,ς » »
Α'. γραμματεύς » »
Χατζη Λΐαχριουτ έφ. μέλος κ
(■Λζγίί θέσις)
Αντώνιος έο. μέ>ο; κληρωτόν
Αντώνιος Ιεμτενάκτ,ς έφ. μέλος
ΠρωτοδικεΤον·
Χακ,'ιμ έφ. πρςεδρος.
Άλνί βέης, μέλος καΐ άνακριτ·/,;.
ΚωνσταντΤνο; έφ. »
ΣοιΛεϊμάν έφ. ά. γραμ.
Σερΐφ έφ. βοη66ς τοΰ ά
Χουσεΐν έφ. β'. γοαμ.
2 κ,λϊΐτνιρες
2 φύλαχΐς
1
Γεώργιος έφ. πρόϊδρος
Αλεξάκης » μέλβς
Νικόλαος Μπερης έφ. πάοεο'ρος
Ά7&ξά/-ϊς Μυλωνας » »
Άγμέτ άγζς Ούλιαλϊϊς εφ. »
Αχμέτ » Γ'.αλ·ήυ.πϊ·Λς » »
Εμμανουήλ έφ. »
θέσις γραμ. κεν"/)
αν συμβούλιον·
Σουλεϊμάν ειρ. πρόεδρος
Άλτί βίϊΐς μέλος
Αντώνιος έφ. »
Γεώργιος » »
Αντώνιος » »
Σεφτ,κ βέτ,ς »
Αχμέτ «φ. γραμ.
Με/μέτ άγα;,
ΤμΤίμα τ·ΐ; εγγράφως τού τϊληθυσμοΰ.
Με/μέτ βέιπς, ΰζάλλτιλος
Ταλάτ » ΤΡ01^·
Γεωργικον συμ.βού'λιον.
λατζη Νεμπ9ϊ άγκς,
φ· μέλος
έ«; γραμ.. κ. ε ν/)
Σταματιος £ρ. πρόίόρος
Χουβεΐν » μέλο;
Λεωνίδας Νικόπος εο. »
Άνμέτ άγκς
· υπάλλη'λο;
Ρα/μ·/! » γραα-
Κττ,ματο'λογιον.
Αχμέτ έφ. υπζ
Άκίφ » νβαμ
Ευάγγελθξ έφ. μέλος
Άλνί άγα;
Αχμέτ άγκς
έ·. ταμίας ^ &-ο5ιοι»
Άλνί Νε,ζατ βέη; δ-.ευθ,ντης τοΰ
Μεχμέτ έ?.
Χατζη Έυ,ίν Ιβ. β'. ,
77
Δερδις ίο. Ιλεγ/.τλς των έΐΑΧθρευμάτων
Μ;;/ΐι.δτ έ©. ζυγιοτ-Λς
Χασάν Ιφ. δΊευθυντίίί των 6 εμμ:'σ(ήν ρόρ«ν
Κιαζί,α έν.
* ΥγειονομεΤον.
Έίΐρέφ ε?· ύγειονόμος
'ΑλΫϊ Μπαυιπχί ούλαξ
ΛιμενοίρχηςΧατζη Μουττα^ζ Καπου^άν (ΰποταγματάρ
Άζ
ιωιχατ«βϊ τού
λϊ-ϊδ'δΐν έβ. λογιττίκ συντάγματο; (Μ.
9Ιουχγί-Ι5-δίν εφ. ι&το6ς (λο^/αγίς)
Μεχμέτ ειρ. φαρμακοποιός
Τοσουν κγ^; 7,οχαγός
Μεχμέτ άγ«ς «νθυπολοχαγ»;
Χατζί 2ερίφ άγΖς λοχαγός
Γιονσουφ άγκς ύ
Χααζέ »
Μπεκ.Ίρ » επιλογί'α;
Αιδάσκαλο; Χαφηζ Αχμέτ ίφ.
1 θυρωρός
48 μαθηταί
Μουσουλμάνων) ά
101
Υ| οχβλν).
50 μαθηταί
Χριΐτ
155 μαθϊΐταϊ
Ατμόπλοιον αύτο.ρ*τορικόν Γ·.αλιί-.Κιοα>αοϋ', έν Κφ
Αχμέτ Καπουδάν, πλοίαρχος, (Οζοταγματάρχ-ης)
Μπαχά-έδ-δίν έ^. υποπλοίαρ^ος (ΰκο"Χογαγός)
Ραγίιΐϊ ίφ. άςΐωματικ&ς τοϋ στρατοϋ, (άνθυπολοχ^αγός
ταφΚ ειρ. γοαι/,. τοϋ άτμοτ:λοίου (γ?«μ· βο(ίου)
έφ. ά. μοχ^ανΐΛος (λοχ^αγό;)
Μεχαετ εφ. ^' π (ΰπολο^αγά;)
Μουραιτ » γ'. » »
Χασάν έφ. χειραϋργο;, (ν.χαγός)
Αχμέτ Καπουδάν όδϊΐγός, (ανευ βαθαου)
Τί» πλοϊον ίχει 39 στρατιώτας, 3 τηλεδόλϊ, 2 μυδρο.
Ιδό'λα κα μ·Λ"/αντ,ν δυ^άμεω; 50 ίππων-
Έπαρχία
εφ. επαρνος
79
ύς τΤί; γωροφυλαχτίς
Νισηρ*· κατά την θέϋΐν ' Αγία Ειρήνη υ—ζρχει προ
νομιοΰχον μεταλλεΤον θε.'ου και αρχαίαν αύτοι, ατορι-
/.6ν έργοίτζιιον. Τα κυριώτερα προϊόντα'εΤνα'· άμύγδαλα
, φάστ,λοι, /βιθή και σ?τος. Τα ζωα της νήσου
οι καΐ βάε;.
είναι πρόοατα, αιγες,
'Η ν^
Κώς
Τβ μνί*ος της διά θαλάσσης είναι 30 μίλικ καί διά
?ας 10 ωραι, τό δέ πλάτος 3 ωραι.
Α~ας δ πλ'Λθυσα,ος ά'οοϊΐν χαι θΐλυς άνερνετα1.
10145 ά'τομα.
'Υπάρχου,τιν εν τΫι γώζχ μΐα έλλ-Λνικν) ϊχολ·/) καί 4
ιδακτικαί και1 έν τοΤς ^ωρίοις 2 άλλ'/ιλοδιδακτιχοιι'
Τα οιοασχόι/,ενα α,αθγΐυιοίτα είναι σόΐλθωνκ α,ε τα ποονράΐΛ
χατα.
"Εχει λιμένα, εις όν δύνανται νά εισε'λθωζτ'.ν 1
ίτ'Λτος μεχρτ 300 κοιλών. "Ινα δ λιμην
ος πρός ι'ίσπλουν πλοίων αναλόγως τνίς εύρύττ,τός του>
πρε'πει χ καθαρισθνί κα'ι ν) Α. Β δ Νομζρς/η; φροντι'ζβι
νίδη περί τούτου.
'ΐπκγοντα'. εις αύτγ-,ν 4 νησοι, ών αι 3 μικραί και
''α μεγκλη· Αί μν.ραί καλοΰνται Δζεμπελί, Όρ*κ *
Καρχ_Άδκ. 'Η πρώτΛ καί ' δευτέρα έ'/ουτι μν1*ο; ενός
υ,ιλίου καί πλα'τος ίμίσϊωί. 'Η δί Καρά^Άδά έ'χει μτϊ'οί
-νο; καί χμίσεως μιλίΌυ καί πλάτο; ν,μίτεως καί
Ξ'·ί τον έ/. Κχλώχ/οο Έί^'Λχνουι-,λ Μαγγλί,ν, ζβ" '"
άνό'.ϊΐ εί; τα ν ϊπίση; ιχ. Καλϋμνου Ιωάννην. Την
Δζί,μπελί δ',%χειρ·.'ζεται τί» Κράτος. Δέ ν υπάρχουσι
ι. Ή Νίσηρο; εχ^ει περίπου 13000 κατν>.ων καί
οικίας 84·ί . Πέριξ κείται αί μι*ρώταται ^σοι Πυργοϋ-
βα, Έσδιρέγγιλος, Έν^ολογοϋία ναί Γιαλί, ών οιί γαΐαΐ
δωραιζν υπο αοϋ Κράτβυ; εις τνιν Μΐ-
Η. ννίσο; Κω παράγει στα.φίδα; εαζχικκ;, ΰ^ροπέπονας,
ιας, σΤτον, κρ'.ίϊΐν, βίσαμον -·α; κέγχρον· 'Μ βιοΐΛϊΐνα-
ιί* Τϊριορίζϊ-αι ε'ς περικν'ΐμίδας, τάπητας, πίδιλα κτλ·
'Κξχγΐται «τα«οίς 15009 στατ'ίρων είς Τϊργέ^την, βταφυ-
■ 1 500 000 βίάϋων είς Αλεξάνδρειαν, *αί πέπ»ν;ς καΐ
>π;πονϊ; πλε'ον τοϋενο; εΛατομμυρίου εί; Άλεζάνδρειαν,
ιτινούπολιν καΐ Κρητην. Σΐτο; κκί /.ρι9·/ι έζέγεται
είς ΚρτότΛν βσάκις §ίν υπάρχει άνάγ-/.η έν Κω. Σ·ήΐθ!μο
*αί κέγχρος στέλλονται είς τάς πέριξ ννίσους. Ή Μίσηρο;
ιταράγει άμύγδαλα 5000 κοιλων περι'που καί
1400 στατηρων, μετ«.κομιζιίμενα εί
ΙΙαβάγει ώ; έγγιστα 50000 λεμβνια αι). 200 000 π&ρ-
|τοΑά>ια, μετακομ.,ζάμενα εις Κωνσ/πολιν καί "Εφίσβν
Τί Χώ??Κΰ υπάρχειεΤς πλάτανος κα"Χούμενος πλά-
.; ' Ι-πο*ρ-£τους, τοΰ π:ρι?ημ0υ ϊατ?(,ΐ; /α> μ,;α κ?7:νγ]
|ϊπί»τ.; -3 Ίππο-οάτοο; είς άττ^τασΐν ίμιβείας ώρα; άπ?>
τν,ν χώραν- 'Γ-άρχει καί μβταλλι*δν ύδωρ γνωστόν διά
τοϋ ονόματο; χτ.ζ·ί,λ.-υ καί μεταχειρίζ'ονται αύτο ·!
'ν"ες δτι θε?απευει ασθενείας βμοία;
ΙίρματΓ,ς. Έν Νισ·ίρ« εΰ:ίσ/ιετ7ΐ αυτο.
Ιικοος τα τ;3
ενεπΐΒΒΐεΐ
9|μ—«
81
Β/ίοατορι/.ον έργοττχϊΐον εγΛαταλϊλειρ.χϊ'νιν *»' έτερον νίον
ΊκατασΛϊκασΟέν υπο τοΰ προνομιούχον ην! ιιεταλλείθΛ) βϊίου.
ΊΙΚ3; ϊ/ι: 120567 (;Γ?/αμχ-τχ γατ3ν, 2? τα 10500
||ειναί άδε'σπβτα.
Αιγοτυόοατα ΰτΐζρχουτιν εν ττ( ννίίω Κώ τϊίρί~ου2ί 152,
εν Νισνίρφ 1620 ■/.*: έν τνί ν^σω Ό?** 380.
Ή Κώς έ'/ει 17 τεμ^'νΛ, 2 τί^ες, 8 ϊχ/.λΛσία;, 1 8ι-
ρ.Λτ,τνιριον, 1 συναγωγήν, 1 νοσοχομεΤιν, 4 ελαιοτριβείον,
3 βυρίθΧϊ^εΤα, 14 χραβοπω'λεΤα, 4 Τ,έσχα;, 57 καφ:νε~α,
15 κλιξάνου;, 229 έργαϊτν^ρια, 1 ύγβιονβΐΑίΤον, 1 τελωνείον,
3 λι-υτ-ρωνας χαί 75 μΰλους.
Θιεθωράχης ίβ. ϋπβίίίΐκητής, (ε/_£'. βϊθν.όν Ούλι«
καί π·ράτημον Αέβντβ; κ*ί Ήλίβυ γ'. τάξίΜ;.}
Τσελεμπη έ», λογιττής
Δ*ιήλ ίφ. Μητρίπολίτης:
Μεχμέτ Σ*ΐί ι», ά. γραμ.
Χροτη; έ·· γρ«(λ. τίς έλληνΐχνίς
Ζ*νν? έφ. τιμίας
Μιχεήλ Νίκβς έβ.
Μιχχήλ Μίλάσηί έβ.
»
> »
» κληρωτόν
» »
Γ1ρωτοθικ€~ον·
Γιάγκο ίβ· τρίιβοο;
Νικόλαος Σχβπβλίοης εβ· μίλβς
Γϊώργυς Γβρουϊάκης » »
Αχμέτ Σε^κΫί έφ- ε«'·
Άβιβ-τ-ίοης ^ β
82
Τελωνείον-
Ά/μετ Φεβζΐ έφ. τελώνης
Νίξζίπ έρ· 7?*{*·
Άγιχϊτ «γδ;» ©ΰ
Έ~*ργία Πάτμβυ-
'Αίχνίβτος έ». ε*-*?χ·; (ιχουίίρης Μ. έ·)
Ζ:βέρ έΰ. ιΐλώνης
Τα/ίί »
αγά;,
Νικόλαος έφ. ύγ«»νόμςς.
ας έν Λε'ρω
» »
Έν τί) ύπείιβιχήτκ Λ.3υ υπάρχουσι 1000 βίκίβι,
«ληίυ,,α*- ά??ένω·* χ« 4000, 4 ^χ.λεϊα, 6 έ«χλητι'«ι.
10 χ.?.ν=Τ,, 12 άνε^όμυλοι καί 2 λ«τε,αεϊ«. Τα «ροϊ-
Ίντα ιΤν««τ.;,χρ1τ)ή1 χύαυο-.,φάβα, κρίμμ«α> στα?υλ«ί
»ϋχα ρίί'αάαύγξλ 4λ? ξλ^
83
Είς ΐήν ΰΐϊβδΊβίχητιν τϊύπρ ΰπίγβνται τ?-γ-ζ ν ήτοι
χαλ»ύμί>«ι Πίτμ*;, Αειψό; κ*ί
Έκ τούτων Ιν Πάτ,αω ύπάρχβΐίτί 550 οΐ/.ί*(, πλη-
'ίυτυ.ΐς 1501) άιόμων. 4 σχβλίϊα, 5 έκ.λη-ία(, 40 έρ-
γχστήριβ, 8 καρϊνίΐα, 8 «νεμάμιυλίΐ, 1 λατβμ.ίϊεν κ*ί
6 π>:νθ5π5ΐίΐχ· Π*ράγ£ΐ σίϊϊν. κριθή·;, κ'ΐάαβυς, »ΐ/.ήν,
κοίμαυχ, στϊ^υλάς, σΰ/ία, ρόίια, άμύγδϊλα κ«ί έλ«ιας,
έχει οί έκ των ζώων πρόοατα, κΤγκς, βίϊς κ*ί
Ένταίιθΐ κϊτατ/ΐΐυάζονται *ί όμ
Πζτμιβυ κ« έρίτ^ς αί γυναίκί; ?πλ·;
Ή Αϊΐψ}; έ'χϊΐ 5!) βίκίαί, πληήυτμίν 300 άτίμων,
Ι έχκλητιίκν, 2 κχτχττήμ'τ.*· 1 κΐρ-νίίιν κχί 1 άνί-
(χίμυλον. Τίχράγεί σΓτίν, κριθήν, κυάμους, φάόϊν, στ«-
?υλά; κ«1 έλαί*ς, κ»
ϊΐτπβυς κβί Λους.
Ο! Φίϋ^νϊι έ'^ίυτι 48 αίκίχ·;, πληθοΐαον 280 άτί-
μων, 1 έχλητί*ν, 1 καρίΜεϊιν χχ! 1 άνίμίμυλον καί
π«ρίγβυτι τίτβν, κριθήν, οχξαν, κίόμμυ», τταρυλάς καί
^υΛφκε'3«τ9:. Τα ζ3α εΤνα·. «κ τ!3ν
είς τάς ίύ» άλλας νήτους· Κατζτιιευάζίυιτι καί ίνταΰ-
9 χ -ιρ.κνηΐΛίίχς-,
Ή Λερίς Ιχιι 3 λ'.μίϊχς, ή Αιιψά; 4 καΐ οί Φβϋο-
2· Είς τού; λιμένος ιβΰτβυί βιαχειΐΑάζβυτι πλίΓα
ότητ·; μέχρις 2Ϊ000 χβιλΰν. Έν Φ*ύον»!ς
έ/.·:ετ*μέν5ν κ*ΐ Τϊλ»ΰτ!9·> λατομείον
"*«ι μεταλλεϊόν τι ίιδήρον καί
«Τγας,
Ή νήσο; Φήμαινα ύπαγομένη είς την οικ«ι·ϊβ9'!κν
εχει 10 ·ίχ'«ς καί πληθυσμόν 30 β-.όαων κ«1
■κχράγει σΐτον καί κρ·.ίήν. 'Γπάρχ·»»β·ιν ίν «ύτη καί
έκ«τ»ντ«δ£ς τινΐς -ρο6»ίτι·ν καϊ αίγων.
ΎποοΊοίκ,γισις Καλύμνου.
Ρεοΰφ βέτ,ς, ύποδιοικητγίς
έφ
Βεχπϊ » ά. γραμ.
Γρϊΐγόριος Ιφ. τοΐμίας.
Αογιο-τνίς
Α'. γραμ.
•Εμμ. Όλυμ-ίττ,; έ?.
Έμμ. Μαγγντ-ς
Δτ,μτίτριβ; Χα-ζνΐ Άλεςίου
Γεώργιο; έρ. ά. γρϊμ.
, β'. ,'
ήλ έφ. υτΓ
5 κλτ,ττϊρϊς.
1 καθαριβτνίς.
Νεουμζν εφ. τϊλώντ.;
Ότμάν . »
'ΓγειονομεΤον·
Παναγιωτά/.τ,; έφ- ύγειονόμος.
Γιακ·υπ εφ, υπβλο^αγός.
1 δί/ανίύς 18
ια Άστυτταλαίας.
Νικόλαος βρ. επαρχο;
5 χωροοάλακες.
Εις τίιν υποίιοίχτισιν Καλυ{Χνι»υ ΰτταγονται Ο ννΐσοι /-α
υμεν^ι Άγιος Ν'κόλαος, Μπιλαλγΐ;; Αίγοτνίτ!,
$ο;, Μέγας Γαλανιίί, Μι«ο; Γαλαννίί, Δζραν^ος, 'Άηρ
*α'ι Κερμίτ. Η' έπαρχί*. 'Αστυζαλαία; σύγΑίΐτ-αί άπο
Τ^ί έςΐ; 11 μΐ'.ρζς νόσοκί, ήτοι Μουτσομυττ,ν, ΆγίανΚυ-
~α, Αεβνϊ;, Βχτονά;, Φωκαινΐ; κα'ι Ποντικός.
Ή χώρα Καλυμνου ίχει 1950 οικίας, π>·Λθυσμ»ν 10400
«τόμων, 45 καταβτηματα, 15 καφενεΤα, 1 ζενο5οχε"ον, 1
δόν, 2 φαρμακεΤα, 15 έχκλτ.σίας, 2 βυρσοίίψεΤα»
ϊον ί^ον 10 δωμχτια, 116 σπογγαλιευτικά πλοι-
άιιια ούτον, ί9 δί,ΐν.α πλοιάριχ έ* τοΰ εί^ου; τοϋ κοινωί
κοιλου'Λένου ζτπυΑνιν, 4 κρρϊναγωγεϊχ χαί 2 παρθϊι*γωγι~ΐχ
μ.τα μχ&Λτων 400 και μαθήτριαι ν 120 Είς τί> Αίνον/ϊσι
υ-χρχαυ^ι 10 οικίαι /.αί 21 άτομα, είς δ: τ·>,ν νθ;ΐν Φα-
κρι μία οίκ.ία κ*: 3 ά'τομχ.
Ή νίτο; Ά^τυπζλα'.α εχε·. 500 ο?/.ι'α;, πλ'Λθυίμον 16Οθ'
ί|χτόμ«ν, 10 καταστήμχτα, 5 καφενίΤχ, 1 φαρμ,'.*ε~ον, 25
ΑλΛΐία;. 3 οΐϊογγαλΐϊυτΐΛά ττλοικρια δυ-ών, 3 ϊοϋ ε'ίδους
|ζ-Λπ.ϊ,ν
Χι^αιτ./.ί: σγαζΐχ αρρενων καί
γ ρ
ζ 45' μ-χθΛτΰν καί 20 μα9Λτριων· Αί εις τ·/ιν
α.'αν ύπαγόμεν.χι νίιοι δΐναι κ/.ατ»ί/θ·ΛΤθ'. /.αι
Η Κάλυμνο; ατ::'χ:'. 102 [ΐίλια κττί» την ννϊβον Χίον
ουιαν έδραν "νί; νομαρ^ία;, εχει περιφέρειαν 33 μιλίων *αί
παράγει σΪΓθν, «ι9/)^, έλαίκ; /.αι στχρΑ/;. Έ κυριώτερα
ϊχόλητις καΐ το έμπό'ρ.ον των Αατον.ων ε'ίνζ·. ·« σπ»γ-
Ιγα";ΐ:ία. Ή άιτο τίϊ; ΚχΧ'μιπ άυίσταϊ·.; τ:ον 10 μ.κρων
•^ων ποι*ίλει κιϊ» δ μ;^·. 40 μιλι'ων. 'Π ΆττυΓΐαλαίχ
πέχε·. τνΐ; Καλύμνου κατά 45 μ.'λια. ΊΙ χ-κί αλλήλων
ακόβταβις των εί; τ/·,ν ΊιχιπχΧχίαν ύπχγομίνιον 11 νη-
ίων «'ναι 2 μένρι 15 μιλ·ων. 'ΙΙ υ^ο5ιοΐΑΛ7ΐ; Κχλύ-
μ,νου ίχει 2">0 στρέμματα γ7ς π?ος α-^χ^ σίτου, 1 400
τρέαματα ζρος αιπ-μΊ /.ρ,Ο/ΐ;, Β00 άμυγίαλέα;, 16 000
«υχ,έας, 350 ροιίς, 600 ~>?Τ0Λαλλέας, 3
1
0 λεμονέας, 13 000
*λνίματα χμπ£λου, χ.ρ-.οΰς.πρόζατα, αίγας, δν,ιυςκ.α'ι ίμιίνους.
Ή ^ομτ.χαν.'α-εριορίζεται ε?; **τα5Λευίιν αερικνΓ,μ-δων,
ιντοίων πΛλίιωναγγβίω^ τυροΠ, βυυτύρου, ελαίου, ^αθά-
'ΓτΐοοΊοίκτ,σι; 'ΐ
Κασιμ £ρ. ΰποαΊοικϊΐττί;
. . . λογιστ·/;; («ννι "δ θέσι;)
ε/αέτ ειρ. ά. γραμ·
ΐττ,ί, πρόεδρος.
'Κπίτρβπο; τοΰ Δϊΐπότον>, με'λος.
Α'. γραΐΑ. »
Νικόλαος Δζάρνας Ιφ. »
Κωνσταντίνος Παππαοικονο'μου Ιφ. »
'£μμανου/)λ Λαρ5άς εφ. »
Γεώργιος Αύγερινόΐ » »
ΠρωτοοΊκεΐΌν.
ρρ
'ίωάνντ.ς Μα/κχιας έο. με'λος.
Ξ
ής Μπάφυλας έο. ττρόεδρος.
^ έφ. μελο;
2ϊνά".·Λς , „
Ι ο δεύτερον μέλο; τνϊί ^Λμαρ/ία; διωρίσθΛ εσχάτως
"■ο; τοΰ πρωτοΧικείο». Ένεργοΰντκι τζ δέοντα άπω; το
ωμ«τε~ον τίΰτο λειτβυργτ; συμφώνως τω νόμφ-
ι
88
καί
Έμ,ίν άγΚ;, άρχηγός τ7,ς χωρ
ΐβ· άστυνόμος.
στας έφ. »
"Εμμεσοι ρόροι.
Μαχμοίιτ έρ. τελώνας
)υ3μ6; 12 000 άτόαων. Μαθηταί Ιν -Τ; /3ι*τι«-
|νι4ο~; —«Λιίοις 375. Έργαστηρι» 21. Κ^ι Ζ. Μονα'
|~. ΣχολεΤα 14.
Ί»άννΛς έφ. β-οο'ιου.τ,τ-Λς.
Χαλιλ Ι?. ά.
Άμζρόοιος έφ. πνϊυαατι/.ός ΐρχηγό;.
Διοι*τ,τΐΛ4ν βυχζούλιονΓ
Πνευμιτΐ/.ός άρ£ηγο;,
Α'. γραμ·
ΛΐΑΟλαι; Ιωάννου
Γεώογ-.ο; Δτ,μΛΤ
μέλος οιαρκές
» »
«?· » κλτιβωτόν.
» » 1
ΧωροφΆακ·^.
8 χ-ιρορυλοίκϊς.
«
.^ 72
4 «νεάπολοι, ϊά
βί, φ>.«νέηα«, καί χ?^(α. Παο
χριθ-, «αφυλαΐ, ρ«χ* χαΐ σβχα. Ύπ
90
91
Μουστιχρ*
Ταχνιρ ίψ.
θεβρβαΓΓθί έφ.
'ρ'.
Σαλίμ βρ. Ιιευθαντνί; (ραριπ'ά).
Κτη|χατολόγιον.
Ραβΐμ ^9- ί
Νιίύτ έφ. επί των ίκίστοτε πράςίων τ5ί;
ϊς/μίτ έφ. βοηθο; τοΰ άνωτίρω.
ουρ-έ5 ί/ν ίφ· γραχ· τοϊϋ Καστώρα.
Μπιχίρ ε-ρ. βοηθό; τοϋ άνωτϊ'ιω.
Αχμέτ «γ*ί
ί*ΐίι ίιιυθνντνΐς (σανιέ).
ρ βέτι; γενιχό;
Άλνι
ί βέτι;, β'. »
«?. γ'- »
τ>ίί ύτ
Μεχμέτ
Ρεοϋο βέης, ταγματά·/·/ϊς.
Μεχμε-τ άγί?ς, λοχαγό;
Ριζϊ έΦ· "?«α· τού ΐάγαοίτος
Άλ? αγ2ς, ύηολοχαγό;.
ΧουσεΙν έ'ρ. 1"! των έΆΦέσ
Χασάν » » »
ϊπ.Τρος
Χασάν » »
Αχμέτ » »
Πολιτικόν 773ωτ»δ',ν-ίΤον·
Ηιχαηλο;
μίλος.
εφ. π
» «ίβαγγελίΰ;.
» ;*έλο;.
; ΝοΛελ έο. *
93
πρωτοοΊκείου.
_£-.
Μεχμέτ Άζγη/. ειρ. ά. γραμ.
ΡασΊμ |φ. γραμ. επί των
Χαλ'ιλ »
Μπεσίμ »
> » »
> > >
» » »
Χασάν
Ι 'Α^
» μέλο; δι:
'31ί Ρ - 1
ντΐνοί έφ. »
Ίντζίζ
ϊδέ; Μεχμϊτ «φ. μέλβ

'ίμακνίί
Μινοράλε; » »
Δζαφέρ
Σαδήΐΐ εφ. γρ«μ.
ΤτΛ3γ?α?εΤον ^
τανυδοοαί'ΣΌν·
Χα;άν
ϊίι. ΙτϊΙ τΐίς το
υρ/ΐι^τϊ;.
Ι Ίζμο'λε'νσχη » » χ γ
Άλνΐ άγϊς, διανομεύς.
ί)λΐ'7'
Φ^λ.^αιδευτι,όν
«ωματε~ον.
Μοο?τ7ϊ
ί'ρ πρόϊδρος. (Έδί
>ν«. Μ.γ'.)
Μουστα
ρα ίο. μέλος
(μουτεμαίζ). Ι
ε^.ς »
(σανΐί')· Ι
'Αβδη έ
?* *
(«λι··'). Ι
Ι
Η
Χατζη Β»λΊ» «γϊς,
Σαλίμ βέης,
Αχμέτ βίης
Χαβλν β«"τι{,
Ίσμαίιλ ··.
Μαζγιφ » ταμί
(ραμ—··).
Χα>ΐμ βέης, ^ρόιίρος.
Άρί? «γδς
Ίωάν/Λί
(«ανιέ).
Μίχμετ
» >
Άντα'λΫΐί ίφ. »
Κτϊΐματολόγιον-
Ιιευθυνττ,ς
γρααματεύ;
ίέσις).
των ορ·ανων·
Χ*τζ/ϊ Ίζραχτ,α, έφ.
Νικόλαος Μάν^Λρας έφ υ
Μιχαήλ Κβύμιτας » μίλος.
Αχμέτ βέτ;. »
Βουρνάζος έ®· >
Μαρΐνος ίφ.
;ρ(5»ορκ·
φ. μέ/·;.
Μιχαήλ Καρί; »
*
Αντώνιος Ιτ,έ >

"Αντώνιος «γ«ί,
Μιχ«ν)λος Γουτο5; ειρ.
»
Ζαφειράκις Βουρνζζο; τ·.
»
Εύΐτράτιο; ίρ. γραμ.
Κωνΐταντΐνο; Κα»ταρτζη; ίι
ρ. ί«τρ«ίς
Αημν,τρι·; έφ· μνιχανιχός.
Αύτοκρατοιιχον φρ»ύριον·
Χαεκν έφ.
Μουσταφά: Να'ιλ ίφ. ίατρός
Όσμάν ίφ· χ·ιρ»ΰργος >
$-5ίν ίφ. λοχαγός ♦
νίτριβς έφ. φχραακετοιο;
Μου*τ·κρα ίφ. Ίμίμης τ«γμ*τος
Ηουια έφ. «πιλο/ίας
Μεχμέτ άγας Ιιχαγβ; εν τω «ρρουρί·» τοΰ ϊίγρι
ϊιρίφ » ε«ιλοχ_ίας
Χαμ$ί ί·ρ. χΐιρβϋεγο;
Όσμάν Σ^κτ) ίφ. γρ«μ· ταγματο;
Χ ύό
Χοσεέβ άγα;,
Νουρη ειρ.
Αχμέτ ί«ρ.
Άςιωμα-Γ'χοι τού έν Μιτν·ήν/ι αύτο/.ρατνιΓί»οΰ άτμιι-
Μ·υζο«.Ριΐάν (Άγγελια^όρο; )
Άλη Κατκυο'άν, κυζερνΛτιτι; (ύπ»ταγμχταρχ/ίί).
Ρεοζ·- «γας, 4—ικυέερν^ττις (λοχαγβς)
96
έιδ-Άγμετ έρ. επί τοϋ τΛοΰ (ί-ιλονίας)
ΧουσεΙν άγα; κ- μτ,/ανικος (ύποταγματάργγις Μ. έ.)
Χασίπ έφ· |3'· » (ΰπολογαγός)
Όχέρ > γ'. »
Τ» π/.ο~ον εχει 46 στρατιώτας, 2 τΥΐλεδόλοΕ, 6
»λα καί μ-οχαντιν δυνάμεως 25 ί'ττπων-
ΤελωνεΤβν.
έϊ- τελώνης. >|,»,»...χ.
» ά· 7Ρ*(*·
Χχλίμ » επί τί; έλληλογρββίας.
Όσμ,κν » ΓΑιγχτή; των έμπ»ρ^μάτύ>».
Έπιτροπή επί των όίων.
Χαλ' λ ίο
μ;
Μσρίνβ; , (δήμ.?χ,;
ΙσΐΛ*ηλ β.ης
Πρβςενεΐι.
97
Γ
ε~ον ΡρυβοΊε.
Όϊμάν ,έ?-
Χαμίτ »
Μουσταφά αεγ
ά.
β'·
2; θυρα>3
ίιδάσκαλο;.
5; Μαθηταί ·45.
λλ-/·,λοοΊ3ακτ!κόν — ^ολεΤον-
Κ?«μ'ιλ ίψ.
Ρ.ζζ
Μουσταφά !ρ.
ά.
Ουρωρό;.
δι5άσ-:αλβ;.
ΜαθΛταί 00.
Άλλ·
Γ,λοδιϊαχ-
Γΐνίον των θηλέων.
'Κμΐνε' Χ
%
ίιίασκάλισσα.
ρο'ς. Μαθν·τριαι 9.^.
-Επαρχο
■ =ς«?
τώμϊνοι
,αν«ύ9ϊ?αν έ/, τί; δ·.οι/,/.«ω;
Φβρ'ιδ
Ρουστέα,
έρ.
άγα?,
ε>.
επαρχο;
Γέβας.
'Αγιά«ου.
Μ«ν^ααά5ου.
Άλλτ
λοο.ϊαχτ
ιχον ΐϊ^ολεΤιν Γίρα;.
Μεχμέτ
Αχμέτ
Χαλίλ
εο.
»
» βυ
«■
β'·
ρωρός.
θιοάα/.αλο;.
>
Μαβ/,ται 88.
Σχα-λεΤα
εν τοΤς χωρίοι;.
ίΓΧαλΜι__._ ί^ί-1—
98
Ι Σχρλιτζα
Ρ«υ«·τϊμ ίφ.
30
Μΐΐαλιμάκ
Ά?ο·ούρ-Ραχ·ίιμ έφ.
16
Κιολέ
Χυυσειν »
25
Κ «κια
Χασάν »
45
Κο·ίμ'δα
Μέν μετ »
20
«1--;,,,;
Χ Φύσει ν »
30
11
Ι"
Κελίμΐί
»
54
Κατωτρίτο;
Μουσταφά »
15
Κοϋααι
Χ»υ«ϊΛίν „
26

Β πό μ; •Ιιτυ'λνιν'ΐ μιτά των ΰπαγομ;νων αύτη μ«ρων
'έ'νει 2400 μ·υσθ'/λμάνου;, 16847 γριστιανου;, 16 αγο.
|λ»Τα μουσουλμανικα, ών 13 άερένων καϊ 3 των θτ,λίων',
.40 βχ·λε~α ^ειβτ'.κνιχκ, ών 29 των ί^έύΊ κ«ΐ 11 των
|θΛ>-ίων, 33 τϊμέγίι, 2 ν-,ρϊΐχωμένους χαΐ 2 έν χα>γί ίατα-
Ιστάοιι μϊ^ρεσέοι;, 7 τιχέδε;, 1 μίστζίτι, 1 βιδΜΐιθτ,κ'Λν.
51 ίιικλτισία;, 17 λουτρού;, 3 έν κα>.Ϋϊ /.αταστα'σίΐ /.Ά 2
ΙΙΑίειτωμίνϊ θιρμά υίατα, 10 τ;λ*ν*ι"α, 1 φροΰριαν, 4 φα-
Ινβύ;, 205 κρτ,νας, 121 γεφύρτς, 45 σιτ*μύΛ·υί, 5 έργο-
Ιστάιια, 1 τη>,εγρι*)*Τον. 181 κει-ρίν*Τα, 7 βυρσοοεψϊΤα,
1ί9 βαΐϊων>π·»ι:Τΐ, 167 [λαιοτριξ.Τβ, 1102 οκίας, 5 γ«γ.·χ,
αί 297 έϊγχβττί'.α.
; ΜοΆύοου.
έρ.
99
Μο
υιταφί Νουρί έ«ρ. χαίμϊΐ; μίλος (/.ουζζάτ)
(λογιυτνίς)
Μουσταφά Νατζη Ιγ.
ος εφ.
γ?*μ·
Ι», κ. γραα-
Κττ,ματολόγιον.
Ά/.!*ΐτ· , β'. »
Μΐ Χι'λμνί » γροτμι.. τΰν
Πρωτοοι/.ϊΤον·
Μουσταφά Λ'ουρΐ) έρ. πρόεϊρβ;.
έτ,ί, με'λβ;.
(χ.υζζατ).
Γραφείον" τού χλΐθυβμοΰ.
Διευθυνταί·
(κ.εν/1 τι θέσις).
Μου«ταο3? »
ΡεσΊο" »
Νικ«7.αος Γαοάζ β:ναζ,
,άνβς έ->.
με/.β;

,3»υι.
Λοιπβΐ ΰ-αλ'λτ,λοι.
Μεχμέτ άνα;, ύπολοχαγό;.
Χατζ-7; Μεχμετ ίφ. ά~υνόμτ>;.
Χουσννί βε'Λ;,
Χ9«ε£ν άγδ; θυοωρό;.
Μαδτιταί 40.
Άλ'λτ,λοδιδα/.τικόν·
Χαμίτ ϊφ. ά. διδάΐζαλος.
θ'-σταοκ εο. !?'.
Άλϊΐ άγ?ς.
Μαθηταί 8'ί.
Χαφτ,ζ 'Αλ'
Μπαγρί
η έφ.
"£-αργο;
Γ,
'Κρεσσοΰ.
ΚαλλονΊ5;.
τ/] ύποδιοΐΛνίςει Μολύοου υπάρχουσι 9 972 οικίαι,
ιός μουσουλμανΐΛο; 3774 καί ^ριστιανκδ; ι 3 534
τόμων, σχολεΤα μοοσουλμανΐί'.ά 18, τον 14 των άροίνων
1**1 4 -των θηλέων, (ΓγολεΤκ νριστιανι/.ά 38 ών 30 των!
καί 8 τί3ν θηλέων, 20 τεα,έν/ι. 1 τι/ές, 1 βιβλι-
^7 ΓΛ/.λ-Λσίαι, 3 μοναι, 16 'λουτρωνες, Ι —τ,γνι|
Ι,βϊομώ·ν υδάτων. 8 τϊλωνίΐα, 2 φρςύοια, ι φανός, 137κρίν«6.
120 (ίΐτόμκλοι, 152 καρενεΓα, 3
,ε-'α κ.·ί 73 ""
Αντώνιος ΓεωργιάΧτ,ς έφ. ύζο
Μεχμΐτ Βεχτζέτ έφ.
Β:χτ·ζέτ έφ.
Χοιισεϊν βέί;,
Δ/ΐμ·Λτριο; εο
μίλος.
Κιαμίλ έφ. διευθυντάς.
„ ά. γραμ.
. β'.
102
Ποωτοδικεΐον·
έφ πρόεδρο;.
Παναγιώτης έφ. μέλος.
Παναγιώτης Βουνζζος «γ*:; „
αί) τοίί πλτ,
ή ή θέσις).
Γραμματεύς
Πβνεγ.ωτη;
Τερζνίς έφ. πρίίίρβς.
Παναγιώτης
ΓΙουλα » μέλβ;.
Εμμανουήλ
άγα;
Παναγιώτης
» γ
Δημήτοιβ;
» »
Πανβγιώτη;
Έρίλα άγα;, »
Έπιτρ»πή επί τίς γεωργίας.
Ιωάννης 'Α8«ναϊΐά£ηί έ?· πρόίίρος
Χχ?ϊν5ος άγδς, μ^,';.
Δημήτρης Λαγου,ατζής άγας, ,
Παναγιώτι;; » ,.
Λβικίί ύπά
Χ«μτϊ βέης,
Ιωάννης Ιψ.
τοθ χτ
Έτάδ βίη;, γραμ.
βέης, ίιν^όμοζ-
Σϊλΐμ έρ. ϊπαρχ»; Πιλιχνήτου ύπχγομένου είς τήνί
Ή ύττοδΊοί,οηαις Πλωααρι'ου έ'χϊΐ 4748 οΪαΙχϊ, πλϊΐθυ-
!βμον μουσουλμανικον 312 καΐ χριστιανικόν 8885 «τόρων
^ σχολίΤα άροε'νων αοντουλμανΐ'.ά, 7 βχολεΤα χριστιανικαί
ών 5 αρρενων κα'ι 2 θνιλέω,, 5 τεμένη, 2) έ*λ/,τια;, 1
νην. 2 λουτοων^ί, 2 πν,γά; θΐίι/,ων υδάτων, 1 τελω»
°ν, 37 κβηνας, 15 γϊρυβας, 179 κα'ρϊνί'ί'*, 3 βυρσοοΊ
α> 15 «αχωνοποιεΤα καί 39 ΙλαιοτριζεΤα.
ΐοπογραφι/.-ΐ] χατάστασις τνίς νν.σΓ>υ·
Ή ννίσο; Μ-.τυλϊίνΛ ίχει κατά 6αΛασΐαν πίριφέρειαν[|
Ο μιλι'ων, μγίχβί 70 κα'ι πλκτ»; 41. *Ε77ΐ!ρ«ν8ΐ*ν 3*
·'ί)70 τετραγωνικων χιλιομέτρων.
ίειμίνΛ πρ4; ~ί, άνατολικον μέρος τ7,ί Μετογείιυ «ναΐ
?ο·./.ισμένϊΐ 5ιζ πολλων θείων 8ώρ'·ιν. "Ε//"· τον»; χό ■
( Πρας χά1· Καλλοννί;, καθκΐτώντα; ίτι *8ρί?τ,μβν την
ογραφί/,νιν σΛθυδαιότ-Λτά ττ,ς. Ό κόλπο; τ?ί Γέρας
ου» 8 μιΧίων χ.α- «λάτουί 4, όστις πράγματ! άζίζιι
ια(ΐ9^ οϊ;κίΛεντι παραδϊΐβειοί, «χει θε'αν τοσοϋτβν γ
ν ώττΐ $ίν έξαρΛΐ~ τ:ϊο; ΐΓόρ',γραφτ,ν της μ'ό^ε "ό >,"
?ζ κα· ΰ|»ηλ··>τέρ« ποΐΛτ-.^ή φαντα-τια. ΚαΙ γϊ?1
ί τη; ϊύναταί τις νά εΥ-νι ότι είναι έξαίρετο; β»ν!
•δ γλ·^.ε?χ τλ; β/α. Έντο; ττϊ; χαν.τοβτίτ^ «'ί« ί|
λίμνΛ; ΰττχ;-(">ο5ΐ καί τινϊ; ίλλοι φυσικο
106
έπροώ^ΐυσαν τοσούτον ωστε είς πάσα; -ά; λυιττ«ς νη?ουί>Μ>
πλήν τη; Χίου, κατέστησαν έπΐζτ.λοι. |ϊ]
....... -..... ., -. |
ϋ
Μΐ'/μέτ Ηεφί 1&. ύπο5ιοικ·Λτ·ής. Μ
1
'ΙΓϊΐΊοΊοικΥΐττίί, πρόι^εος. ί|
ΙΙτΐτβο—ι>.ίτνι; έφ. μέλ»;.
II
Χατζίί Αιαμαντη; » » Μ
Αζελάλ έ·, γ,αμ. , Ι
Ι Μιλτιζδτ,ί » »
II
Μισοχέφα'λος » > ι
Ισμαήλ » (τααίας). * Ι
Κττϊματο)όγιον. Ι
■)
[| Έμϊν έφ· (γρ«(Χ·) Ι
ι
#
Ι| Πρωτοβικ Τον· [1
ι
!
« ι-
II
■ ττρόε^ιο;. 1
Π Ί«άννΛ; Βαφιδ ίφ. « 1
■Ι Άναγνώστης Σ*»·ηίρα; άγ?; » ί|
|| Άριβτείδτι; ίρ. άναιριτ/,;. (|
|| Μουστα·» » γραμ. Μ
τοΰ
Άβανίσιβ; Μαυοοαμάττ,ς «γας, μίλος.
Γίώ?γ">; Παππκ Βαλί
ο ιιπ·
Μοσ^ονΛτίων ϊχΐ' Ι 161 οικίας, 1 900
χριστιανόν,;, 2 άίρίναγωγί'ΐ'α, 1 παρθίν»γωνίΤτ»ν,
> 5 έκκλγκτίας, ί τελωνίΤον, 1 φανόν, 5 κρην*ί,
^«>ί«ρομιίλους, 27 καφίνεΤα. 1 βυρσοϊβψεΤον, 9
> 8 έλαιοτριβεΤα «αί ί 17 Ιεγαστνί^α.
Χατζγ, Χα,άνβέης, βΊοΐΜΐτί,ς, ί/ων βαθμόν Μπαλτά χαΐ
,«-««« 'ϋσμανιί β'. χαί Μετζητιι γ'. τάξεως.
Λ η ερμανδ; |?.
Χρόϊθρος.
«ζ«ϊές, χκκιμτ,ς. (Χαρ,μίϊν Μ. γ'
Γίί (Ίζαϊρ — Υνί-ϊ-μβιιίζίρρ,ϊΐ).
./ *αμπρϊϊ » λογιστη;.
_«4"ϊ Ιφ. ά. γ?*α· (σανιέ).
Μα·:ζν$ ,
Ιατζτΐ Βασίλειος ,
ΐν'
(Μ. γ'.)
Σαΐί
εφ· ά. γραμ.
τοι
Φαήκ,
> «ντιγραφεϋ;.
Λιερμηνεύ
ς. Γε«ργάκη βε'/ις.
Γραφείον οιοιζτ,τΐχ·" «τομδουλίου.
Έδχέμ ίφ.
Δζεβ^'έτ ε?
ά. γραμ- (σαλισε').
.β'.
Δε/·άτΛ-
Μεχαετ Ά
Μουστβιρβ
Μιχμέτ
Ιφ. 5ιευθυντ-/;ς.
χ'ιφ » ά. γραμ.
» β'. »
» γ'. »
Δερτέρι Χα^αννϊ.
ϊϋΞττα.ί'1
). οιΐυθΐίντή;.
ι γραμ. των τα7Γ'.*υ*
Κτηματολόγιον·
Ιίεχμΐτ Ά
Χαβκν
ίιευίυντιίί (-εννΐ ή θέσις).
έψ. γρα}*· των έχάϊτατε ΟττοθέίεΜν.
λη ε^« ,, ,, ,, ^ ,,
Ι) ι> >) ·> "
,, χαταιΐτιχοφύλαξ.
Πολιτικόν πρωτοίικεΤον.
ϊεβαιίικ ειρ.
Χακ/.νί ,,
Βασίλειος „
ποόίθβος, (Χακίμϊΐς, χαρεμέίν, Μ. γ'·)
μέλος.
11(1
Ποι
Χττριμπέτ έφ. *βόεδ*ρος.
Μεχμετ βίτις, είυαγγϊ*»
Μαχμον»τ 4ρ» μέλος.
Άλέςανίρβς „ „
Κ>«μ·ίλ ,,
Ιουσιιν
•Εοχεα
Ριζβ
*■ γραμ.
επί τδν πρακτικών.
ΡιζΗίο. ι
Π >»
» η
·> »»
Ι καβαρι—νίί.
ε*, πρόεϊρος (ρ*μιηά)."
111
χ
Σαο'ήκ άγχς ταγμχτ
"Ομέρ έφ. )ογΐΐτ·ή;
Έλμα; ε£γ3?,-, λο)
Έμ'ιν „ ύκ·
Ίβραχνιμ άν*;, έτ
Μεχμέτ βέηί, ύτ
■αγ
ι,
Γΐλ
Γθλ
ο;.
'*γό;·
ιχίας.
Λ. ·
(κενί) ί θί«;).
Χαιιίτ
» β
/
),
·''
Μο««τ
Φ.')ιλ?ε«
»
>>
ο'
>♦
19
Μϊ/μΐτ
ΆΛέβί
»>
Μουσταφ
. ι
ι
ίΛ?Α'χ
Άλ/ι ιφ.
•βίί^ίς.
(Μ. Γ)
Χατζή
3; Θωμάς α
Γαββιηλ
>
,-.
>
»
1*1
Γιχχβ;
Καρα65>
ιυρος έ».
«τρί;
Ι Φβυάτ
>
γ?αμ.
Ι Μουττβ
άγορκνίμβς.
Ι Όσμάν
άγα;, ;
κλητήρ. |
ιπή Επί τν,ς γεωργίας.
| Χ*τζϊ
Χβυτίΐν ί
.ψ- πρόείρβς.
II
Χιχκη
» με'λο;· »
«3ς Θωμϊ; έο· »
| Χΐτζή
Γι*κά
: 'Αλϊ
» »
II
Βασίλειος
Κ ΧοιττβφΛς
» »
Έπιτροττή επί των ύ5«τ«ν.
Έϊχέμ έ·. π,σόϊίρος.
Μεχμέτ Άλή έφ.
Χατζή ΒϊσίλΕΐίς »
Νιχόλαος , * "
ΧβτζΫί Γβδρ-.ήλ αγας,
Άβί-ούλ-λ^χ έφ·
Ίβοϊχΐκ- Ιφ (ίιευβ. των έ
Χατζνΐ Άχαέτ «ιρ.
Μβυ»τ«βχ >
μέλος.
113
Διεύθυνσις των οασω'ν·
ϊψ. ίππενς δασονόμο;.
άγας, πϊζάς. »
ΤηλΐγραφβΤον.
Κωνσταντίνος 2$. $ιευθυντη{.
Μουστβφότ » επί τί; τ
Τακβώρ > > >
Ρι*άλ
ί άνταποκρΐσεως.
> ι »
'ΓγειονομεΤον-
Καλλια; ίφ. ^ιευβυντνι; χκ! Πατρός (Μ. ϊ'.)
Δε'πολος »
Ίσα&χ άγ«ς,
Μεχαέτ ΝαΛίι ίφ.
Αχμέτ Δζελάλ » ά- γ?«μ
Ριζ* » Ρ'. »
'Ακίο εο· επι των άδειαν
Διεύθυνσις τΰν εξ «μμ· φόρων-
Ίζζέτ ίφ. ίιευίυντιί{.
ΜουσταφΕ Ιφ. ά.
114
-ι.
1 Όϊμβν ίρ·
ίτΐ'ι τ·ί
ζλχτο; καί τϋν οίν·πν»υαχτων·
Ι *Α/>Τ »
Β Μ»υστ«(ο2
γραμ.
επί το~ χαπνοϋ.
»α;.
Ι
Αΰτιχ
•χτορτχον φ5βύρ;βν·
2 ΧιιΊμ *»■
ταγμ
ΐχτάρχης.
Ι ΙοΆεϊμέν
Ιφ. ίατρο; (ΰηβταγματάρχνι;).
Ι ·Αγ_μετ Γ*
ιαιι ίφ.
γραμ.
·,μ>ιι 4ΪΙΝ«ΚΙιί *·
β Λρτ?ιν
Ι Μ«εχίρ Ι·.
ε
ίμάμη;
γΐΑρυΐ,α(^Ο7>0»9 {·
τάγματος.
■ Μουβταο3
άγας,
Ι εΐεχμιτ
»
>
1 'Α^ Ιο.
>
Όμέρ άγϊ;. υ-λ·χαγδ; (Μ. ε')
ζ Ιϊείφ » ,
ΜουαταοΖ > ,
Ίιμαίιλ > .„♦..„„.
Μο.»στα·3! » ι
Μΐχαιτ έφ. (ιηλοχία;.
Γιουσοί)· «γβί, ι
Χαλιλ έ». (1ν Σμύρν>ι).
13 ε*Ί των χ«·(ΐκε«βν. 3 λο/ίαι. 18 ϊεχανιΤ;. 3 γ·αμ.
λΟυ, κα{ Ιν ίλ *2Ϊ8
τοϋ
ιίνου υπο τις ίιαταγβς τοΰ νβμοϊ Ρ(ί$ου.
Μεχμετ ♦«!·* έφ. πλοίαρχβ; (ύποτβγματιχρχη; Ι|.
Μεχμετ
(·ζ κκΐ λογκττ-ής.
115
εξι»αατικος »«' τ·ΰκατ
Αχμέτ ι·. γραμ. (γ?*(Χ· βοΐΛ^ί).
•ζαφερ άγΐ;, εί μηχανικαί, λοχαγ·;.
««ν ί«. ρ'. » νπβλο/αγίς.
άγΐς γ'. »
Χ«-τ~- ΆΧϊί άγ2ς, /ειρβΰργο; (ίποταγμβτβργτ.ί Μ. έ)
Χασάν καπου)εΐν δδΐγός.
Τβ «λοΤον ίχιι 2 τΛλεδόλβ, 2 μ«βεοβ»'λ«ί 48 στρ*τι-
50 Γκ7Μ»ν·
Σερϊ?
έ> ά. Μίβκβλος.
?. ά.
» β'·
· γ'.
Μ«·τΐτ«1 350.
Ί«αρχία Αίνοον.
*Ίταρχ·ς
Χατζ* Δηατιτρί'^ «γίς
116
Γίωργάλτ,ς
Σπεϊρο; ΆγατΜΐτός
Γεώργιος Χ. Δ'/ιμγιτρίου
Άστυνομί». καΐ χωροφ
1 άστυνο'μ,ος μετά 7 χωρορυλά%ων·
Σχολείον άν
Χαβάν έφ. ίιδάΊϊκαλο;. Μαθηταί 6.
Μαχμοί»τ Ρβχμί, {?. ΙΤπαρχο;.
ΜέΛη κ*»
Παναγιύτη; Φτΐνίηχλνίί άγδς.
Κ«νέλο; ΠιηΤνος
Άνάργυεος Πέρης
Ά·η·ώ·νιος Διαμαντής
Ή νίσβς Χάλκη ϊχβι 550
ίμων καί 20 ίογα,ΐτή'ριχ *α
Γαφύλια καί άμύγδαλα.
Ή νίοβί Ροοος ίν« 9 988
9335 χριστια^.:, 1076 ίοοοα,'οος. 44 ,.μένΛ( 4 τεΛο.;,
3 μεδρεσέδεί (βΡΤ»χ«υτΒ14ς μ«υ—Λμανιχάς σχολλς). 1 β.
ν, 93 ίκχλ^ίας χ«ί μονάίΐ 2 συναγωγάί> 2 μΟυ-
Τ«, ών το εν
1500 ά-
ν, «υκα,
έτερον ρουίοΊέ, 26 τχ·Λε7α χριστιανικά, 1 στρατδν», 1 -
ττηριβν, 1 τηλεβολοστέβιον, 2 φυλακάς, 50 κρνίνας, 3ί
Εβυς Σβυλβιμανιε', 1 μέγα δημόσιον ωρολόγιον, 1 λω6·-Η
,εΤον, 4 ανθρακοκοιεΐα. 2 δγ/ειονομεΤα, 2 τελωνεΤα, 2
έν«ί, 1 πρόχωμα, 1 «λυχ/ην, 3 δημοσίου; ΐίεριιτ:ίτοΐίς>
620 Ιργαστι/ίρια/.τλ., 1 χάνιον, 3 >»υτρωνας, 20 χλιβάνους^
3 ·αρμακεΤα, 2 παραΛηγματα, 1 εργοστάσιον άλειίρο», 1
•ργοβτάσιον μακ«ρ·νίων, 2 λε'σχα;, 120 άνεμομύλους, 4
.β«·9βίεψεΤα, 1 εργοστασιον «λίνθων, 2 σφαγεϊα, 3 ξεν·-
ε7α, 283 733 στ-ρέμματα γαιών, 6 άιτοβά&ρας, 20
ιοταφεΤα μονιτουλμανΐχά.. 40 άνατολικά, 1 ίουοαϊχόν, 1
καθολικον καί 1 άρμενικόν-
Ό νομός Ροίδου σθγκειται «ιπό τ«ς ύχοδιοικνίσει; Σύμης,
;γίστ-/ις, Κάσσου καί Καρπκθου χαί τα; ίπαοχία; Χά Α¬
ί, Τή*λου, Λίνοου καί Καατέλου· Οί κάτοι^οι της χώραιΙΙ
Ρόίου είναι έν γίνει ίμττοροι, μόνον τΐνέί έζ αυτών «·χ°-||
λοΰνται μέ την ναοτιλίαν «αί την γεωργίαν, οί ίέ τδν
χωρίων δύνανται ν* δνομαβ6ώ«·ν «πάντες γεωργοί. Οί|
««μαΤοι χαΐ χαλκϊται είναι ·ν γένει βΐνβγγα>ΐί~ς, οί *ά
βιοι νκδται, οί της Μεγίστη; έν μέρει στϊ·γγαλιε~ί κ«ϊ
στοι, ναυτικοί καί οί καρπάθιοι γεωργοί, ένεκα τη; 2πι-
ΐΛΟτητβς της νήσου των· Έ* τδν νηβων των ύπαγο-
με'νων είς τίιν Ρόδον έκτό; τίί; Καρπκθου ττ2σαι αί λβ»-
ιτκΐ ου»» άκατάλληλοι πρδ; γεωργίαν προμγιθεύβνται ε*ξω·
ιτάντα τβ τρόοιμα, καΐ στεροΰντοα κυρίων προϊόντων
'ωγνίς. Μόνον ν) ΡόΧος εξζγει ίτροφιχντά λαχανι**, 5ια-
(όροτις τοιούτους νωπου; καρπου; «αί έν άφθ·νί? ρερυχοκχα
"αί κρόμμυα. Οί έν τν) μεγ^λνι φυλακΫ) τη; Ρό$·υ κατά-
■ν!ί
Ιι Μ
!
Ιζζέτ
ι*·
ΤΐΓΟΟΙ
Αιεΐκτιτιχβν συμβού)ι»ν.
ΊθΙΧΥ,Τ^ς,

~ 1 -
1(1
• /ν
ί 7ΠιΧ«*λ Πετρίδης ^
^ )Παναγιώτ-Λ; Αόνίοες "
Γ3. Μιχές Μαγκαφ8;
ΠρωτοδιχεΤον
Μ«Ρ^?ιοί ο?.^μοί ί?; Ρμέλο!μντ'^)·
Αγαπτ,τος Διακογιίνντ.ς
2άδδ^ «»■ ά· γραμ. "
Χϊ?«? » Ι'. ,.
Ίωάνντ,; ΤσΓτ-,ς, Λτ,_ .
ΛογισχτΙβιον.
λογιβτ-ιτίς.
Ίωίνν/ι; Κλαϊκί „ ταμίας.
Χασάν Χουσννί ,, γ«αμ·
* -τού πλϊΐθυσμβΤ}.
θέσις).
Άστυνίμί* καϊ χωροβυλακή-
έ», άττυνόμος ί*.
χόλβος Νί
2 λφχίαι.
Ιτμβήλ έ©,
Τελωνείον.
"Ομέρ 'Αδνή
1
τε/ώνης.
γρα(χ.
"Εμμανουήλ ε«·
ίμο;
(VI-
έ.)|
Ή Σύμη ίχν. 1800 ίϊκι'α;, 10 000 περιπιυ χατοί-Ι
'^. 100 έργαττήριχ. 254 ίπογγειλιευτ'.κά πλβίάριαΐ
|**?Μων ιχεγεθών, 15 ίμπβ,αχά πλοϊ«, 11 έκκλησίν; Ι
1«> μβνάς, 2όΟ μέτρνν -ρίκυμαίαν, 1 μίγβ δημόσιον!
|ώολόγι3ν, 1 γέφυρνν, 10000 *7γ*ί κ*ί 1000 πρόβ*[
'Κηζ^γίχ Τήλου ύπαγομένη είς την Σΰμην.
Εφηνοίιχιΐθν.
Σίμχρνί έβ. ί*π«,οχος καϊ -χριόρκ-
Χβτζή Γεώργιος >
Μιχαήλ Ιωάννου >
Χωροβυλακή.
1 λογία; αι τα 2 χ»?βφυλ«χων.
Τελωνείον·
Χβλΐλ έφ. τελώνης χαΐ 1 φύλαξ.
Ή νήσος Τήλο; έχει 250 οικίας, 1200 κβτο-κου
χρττιβνού;, 2 σχολειό, 2 ίργαστήρια κ*ι 2 έκλλητίβς Ι
'Υπάρχουσιν έν αυτή 1200 «ϊγΐς, 400 πρόβατ* χ«'|
150 ονν9ΐ. Τα κυριώτερα πρβϊόντα τής νήσου ιίναι *(*υ
γίϊλα, ελαίαι, κριθή καί σΰ/.α.
121
εο.
»
μΛ.ος.
»
Έγγραν/ι τού
τ:λ'Λ6'05(Χ^υ
Διευθ ·> ν τής,
Γραμμαί;
(κενή
ή θίσ»;).
ΤελωνεΤον
Μιχμέτ Τεβφτί*
Αχμέτ Χαμδί
έφ· τελών
» γροίμ
'ϊ"γειονομε~>ν·
θεόίϊωρος
ε-ρ. υγειονο'μος.
Χωροφυλακγ). Άβ
5.ούλ-λ«ι^
άγκς, /οχίας.
Ή ΜεγίβτΥΐ έ'χει 50 μχικτουλμάνοος χα.1 4 500 χρι«τ'.-||
||ανου; χατοίνιυς, 1 Χιοικ·/ιτ-ήριον, 1 τέμενο;. 6 έχ'
ι ιιουβη.Λ..«...^ν κα{ 4 χοιστΛανι*ά σχολεΐα, 1 τ,ρ
νόν πρό
χ χ μ
, 100 έργασττίρια, 1 εργοστάσιον «λεύρου καίΙΙ
0
Γπο5
ίιοί/
ιυιοι; Καρπάθου
Μουσταφά Βεχ
τζέτ
έ?
υΐτοίιβικητνί;
(ζρ^ιθυοωρό
Διοικ
ητι,
«όν Συμβούλιον·
■πβόεδρος.
11^ ϊ^ρά—{χ*ς έφ. Μ·/ιτροπολίτ·Λς (Μ. γ'.)
">ω ^ 'Αλνι « γραμ καί λογίττ-^ς.
άννης Λεγουστϊΐί »
ΠωάννΛ; Μιχ«"8Α »
5. Σταμζτιβς Αυμπόττ,ς »
122
Ζχό^κ βέης, πρόώρς (σα/.ΐϊέ).
Κωνσ-ταντΤνος Σακ,ελαρίΧης έφ. με'λος (Μ. έ)
Ιωάννης Μίλιβσιαν»; » »
ά. γρβιχ. (*εν/) η θέσι;).
"Εμμανουτιλ Μανωλαά*ΐίΐί ίφ. β'. γρ«,(*·
Κικόλαβς ΊδΑχ'ν^αλος » λή
Νιχόλαο; Γεωογίου »
Γεώργιος Εμμανουήλ χα
Έγγραφνι τού
Διευθυνταί (**νίΐ 'Λ θϊ'σΐί).
Γραμματεύς »
Χωροφυλακτί.
,'α; κο.Ί 13
Τελωνίΐον· Χαμιδ'ι έφ. τελών/ις-
Ή Κάρπιθος ϊχν. 2 500 οικίας, 15 000 κατβί/.ους
[]χριστΐ'νούς,8 τχολϊΤα, 13 έ^λην'κ;, κ»ϊ (Λίαν αοννίν, κα
ιάγε·. δέ σΤτ»ν, κρ-θιίν, μέλεζι, ρόβι, ελαια; καί λεμόνί^
■ Έν τ·7ι ν/;σω ταύτνι υφαινβνται περικνημίίες καί νράι
Αχμέτ Έσάδ έ*, λαγιστίις «αί ά. γραμ. μέλο; ίι»ρΛες
Γεώργιος Μαυρ?; βφ. β'. '
ς Μενατζη; ί?.
Νικόλαος Φραγγοΰλ·Λς Ιψ.
Γεώργιος Πρωτόππαπα; ,,
Ή Κάσσος έ'χει 2 000 οικίας καί 11 000 κατοίχου
124
Κομο; Λημιιου.
Χουσείν ΡουβοΊ Πασσίί;, ίιοικϊΐτής
βα(Ιμον|
ητικόν συμβουλιον.
:·ής, πρόίδρος
Χαλτνς έφ. χαχίμτ,ς, μέλος οΊαρκε'ς.
Ίωακεια ., μητροπολίτας „ „
ΧουσνΫί ,, λ·γιστ·ί{ „ „ (
Μουχαρρέ-μ „ ά. γραμ. „ ,,
Ταχτρ βένις,
Μεχμέτ άγ2;,
Σταύρος Βουλγαρίτζκ; εφ.
έτις γραμ·
βανΊ Μ· έ.)[
κλΥΐρωτόν·
Αογισττίριον· Ι
[Ι Χουσννϊ έρ.
II
Γ'.ουσούφ ,,
| Χασάν „
η Μουσταφά,,
α. λογιστνϊς.
II
!' "
ταμίας. Π
Ι
Άλλτιλογραφία.
II
Π Μουχαρεμ
II
ΧουσεΊ'ν
II
ΜουσταφΧ
Ι Αχμέτ βέη;,
Ε
ε>
ά. γραμ. Ι
γ'· .. Ι
ιωτοολ/γιτης. Ι
Π
Αντώνιος έφ. ί
125
Αϊ/.άτη.
Ταχή?
Μονστ
Μεχμέ
ΈκΙν
τ Ναζί»
·>.
>>
ι»

διε'^υντής.
ά. γεα4α.
(·' »
Τ'· »
Αεοτέβι Χακβννΐ.
Χατζί Ναφήζ Ι«
Χουσι'ι'ν *ρ· ά.
Το7> » γρ«μ
• ϊ.
γρ«μ
τοΰ
ευθυντής.
ταποϋ τϊίς κεντ. όπο^ιοικίσεω;.
Κτλ
χατβ'λόγιον.
αν Νιαζη ί·. οιιυ
Χαφήζ Μαχμουτ ίφ. γραμ·
Ίμπις έφ. ίΐϊ'ι τβν ίκάστοτ» ύ
Μουσταφά ,, καταστιχβφύλαξ.
τοΰ
Χουσϊίν ί
Μ·ι»»τ·αφ»?
φ. ίιεοβυντής.
γρβμ·
Είσπ-ράκτορε;.
1 ειβπράχ
ά. είσπράκτωρ.
Γωρ τΫίς »»ντ. διοικ·ιί«ω;
χ αί
2
ίπττε~{-
Πολιτικόν πρωτ>5ιχ·Το
ν·
Χα^ίμ ί
5 —ρόϊδρος.
126
Παναγιώτης „
Ιαλ'ιλ
μίλος.
Ποινιχόν κρωτ
"Εμίν βε'τι;,
εφ. π
Άγγελνΐς 2ΐδ?'ιλ έφ.
Βαυίλεης
με'λος.
Γραφείον τού πρωτοοΊκειΐυ.
Ταγιάρ βεΛς, ά γ?»μ· και συμ
Ταχίβ β δ
Χατζη Όσμάν Ιφ.
Χατζ?, Μεχμέτ άγ?ς,
μέλος.
127
Γΐωργικάν ταμΐΐον·
μελος.
~εϊχ Έμ'ιν «φ·
Χατζτί ΣοΛεϊμάν έ»
Αναγνώστας Γαρόφα'λλος » »
Παναγιώτης Κατδα'ί'δτ,ς » >
1 γραμματεύς. Κεφάλαιον 341 1 04
γροσίων.
Συμβούλιον Ιμπορίου καΐ γεωργίας.
Νσυρή βέης,
Χίϊρή εβ·
Ριφ«άτ β·'ης.
Χ*τζή .Μεχμέτ άγας,
Δημήτριος Σάβουρις έφ·
Άγγ;λής Μεκίθης »
Καπετάν Πανιγιώτη; »
π'λειο; Μοσος »
αέλο;.
>
»
»
>
>
~
τοΰ·
Χϊτζί Μϊχμϊτ α^ας, ύποτ
Χ-ατζτ, Χουσίί'ν ίψ- ί»τρόί·
^μέτ «γας
Χωρϊ*υ/α*ή καί ά
128
1 Ί6ρ«7.ήί*
|ι Ανδρέας
1 Χα'?
Β Σ·ρ'ιο
» άστυνίμος ά. τάξίως.
» » β'.
» » γ'· »
» » » »
» » β*. »
Μϋ Κ
Τελοινίϊδν.
^τΡΛ
II
Μεχμέτ
έφ· τελώνης.
» ά. γραμ-
» ίλεγχτήί τ«3ν Ιμπβρευμκτων.
ε;·
Ι
"Εξ Ιμμεσοι βόρ»ι·
: Ι Σ*λ"ηλ.
'
II
Σΐυλεϊριάν
έφ. διευθϋντή;.
» γρ»,-1·· 3 φύλβχΐς.
: Ι
'Υγεΐίνβμιϊίν·
II
Γιου73ΐ>9
|| Γυυτούφ
άγαί, ΰγιι·νί(αβς.
ίφ· βΰλβζ.
Ι
Φιλεκπχιδΐυτικόν σωυ.*τ;ϊον.
βθ Ρου»5ιέ.
ΙΝβυρή βέης-
Χατζνί Μεχαέτ
Χκλίλ
Σουλεϊαάν
129
άτ κβλβς.
Χαϊρ-έο-(^ιν εο, §ι5δκσεαλο; τος σχολης ΡουαοΊέ.
Μαθηταί 38.
ϊ^φνιζ ϊρ. διδζακ. τνί; άλ'λ'Λ'λ. σ^ολϊς. Μαθηταί 35.
Χότ^α Ίμχάνδ'δαο-Ααλ'.σσιχ τοΰ παρθεναγ. Μαθήτριαι 80.
* *·λλ·ιτ»ΐΛ«; σχολαί, ών έν τνϊ ι,Ίί δΊ5κσκει δ Κυριακο;
; καί έν τίί έτέρχ ό /α^αρί*ς Άρι
ώτϊΐ εχί'. 45 μ,βιδ/ΐχ^ς κα'ι ή αλλ'Λ 95.
&|^ τ·?ς--χρτ{—ίανικ·Τ; β/^ολείοις ΰπ^ρχβιΐίΐν 884
αί Ι ν τφ παρθεναγωγείο» 40 μαθήτριαι.
Ή -νήσος Α/ία.νο; β/ει 5481 οικίας, πλτ,Ουυμον μο»-«
««υλμκνικδν 951 «αρε'νων καί 890 θηλέων κ«1 χριστριαν»-
9 113 ά^ίνίον *κι § 635 θηλέων, 583 ίβγαβτιόρια, 6
, 1 τε»έν, ϊ 5ιοικ·Λτ·/ίριβν, Ι φρούρτβν, 4 έκχλνι.
180 «νίαομ·''λβυς, 2 λουτρΰνας, 1 χάν*ον, 4
λίμ^ιας, 1 φανον καί 1 ύγειοομε~ον. Ή ντ,σος Αημο;
μϊτά των δπαγ·α.ίνων αύτνϊ α,ερων ίγει 77 085 τ:ί06ατί,
18 δ9δ αίγας, 2 458 ά'βρίνας βόας. 577 θήλεις β^α{, 112
Γα'·ίρους, 1 640 δνου;, Ϊ73 ίζπους, 467 -ήμ-.ο'νους καί
* ο 15 χοίρους.
Έν Χν,μνοί ύττάρ^ει μ,αυσω7εΤον "εΐί μιχρος εί
Η τοΰ Σουλτάν Μ'Λΐρτ) Μεχ,Άεΐ Νΐκζί *«' τας
;ται έκεΤ αΐ νενοα.ισμένα·. πεοσευχαί. Χΐ{ «ι
οί /ς α πό ι~,, '
Λ---
Βαων υδάτων ίαματ'.χ/ι ττό^ων λθΐ πλ/ιγών. Έν 2αμοθρα'-ιγΐ||
|ύ-άρχ>ίυσι μετκλλιχά. υ'δατα καί έν "Ιμ^ρω έγΛατκλελϊΐυ.
Ημένα μεταλ'λεΤ* Αικνίτου καΊ μΛύδδβυ. Ή Ανξμνος καρά
Βμέλι, ϊλαία;, •ιμύγο'αλα, ^α/ίανι'^ια καί σζόρο5α.
Έ-αβχ(ει
Σουλίίμάν έφ. επαρχος.
—ϊρ'ιφ » τελών^ί.
Μουιταφϊ > δΐί
1 φύλας.
ΐϊΐί των ες ?μμ. ■φ»49ββν·
ΑΙβυσταφζ έ»ρ, τε'λών'Λ; έν τ/) άποβκθρχ Πρ»0".ι
2 φυλά
Χα)ίλ έφ. λιειθυντίι; τΏν ϊξ Ιμμε'σων φβρων εν
ποζάθϊ* ιυτχ 2
Έπαρχία Άγ-ίιυ Ευ^τρκτΓου.
'Αλί ίφ. έ"-αεχο;.
Με^μέτ » τελώνης.
Τενίδου.
(σαλισε').
ΑΪρ Ίϊμα-ίιΧ ίγ.
μέλο;.
τοΰ
Ι3Ί
ΣοιΑεϊμάν » λιγιστ-όί-
Μεχμέτ ΡασΐΛ έφ. ά. γ?»μ·
Άλνί » ταμ·«ς.
Λατίιρ άγας,
Όυμάν «φ.
Σωτ-Ζ,ριο; άγ*ί,
Ραγν-,ιτ
έφ.
τοϊϋ
Μουσταφά Σερ'κ^ ίφ.
Άλν5 βέης, έπίτροτΕος τού λογιστοΰ των
Δϊϊμ-ήτρος έ—, ά. εισπρά*τωρ.
Χκχίιχ έφ. χ
Άλνΐ βέ«;, μέλος
Μεχμέτ 2αδρ·ή. » » » 6'·
Α'. γραμ- (κεννι 'Ή θί«ις).
Μβ/υάτ έο. β'. Υ?αί*·
Άλτΐ βέ^;, κΆητνιρ τβΰ έ*τελεβτ·.κοΰ τμτ,μοοτος.
πλ επί τΒν κττ.αάτων.
Ίίραχνιμ άγότ;,
132
:ί βέη,-,
Ίωχνντ,ς άγ2ς, άργΐτέκ,των >
ταμείον.
'Αλνί έ>
επιτροτΐος.
Ίωάνννις
Νικόλαος έ?. —^εσ^ος.
Χασάν έφ. γρ«μ.
Μεχμέτ άγα;, λο^ίας.
ζ, 5εχ«νεύς. " χωροφ^ακίί 11.
ΤελωνΣΐον·
Μίχμέτ έ?. τελώντις.
φύλακες 4.
μ
Χασάν ί9- λιμϊνίρχτ.ς.
'Εαίν »
Αύτοκρατορικον φρούρι
» «·
»
Κιαμίλ
Χαλιλ
Χασάν Τα/βίν άγζς,
Σουλειμάν Σ>,ον.Υ
Ηΐχμβτ έ?·
λοχαγβ;.
Σουλίϊμκν *
Ίζζέτ
Έμίν »
Χαφνΐζ Χουσϊιν »
ΧαμδΙ Ιφ.
Νεσου/ εφ. διδάσ/.ειλθί·
έ?. διοάακαλος
60.
δτ,ται 60.
Μαθ·«τριαι 45.
η » Νικόλαος Βλάσος
Παρ9εναγ. Α1χ«—ρ. Β»ζαντινοϋ,
120
60
'Π Τέν€*ο; ϊγΖί 1 200 οί-κ-α
*ον 592 βββί^ ^ 594 θηλέων χά! χ?κ;τιαν^ίϊοϊί
ν» 7 τεαένΛ. 1 τεχε. 1 μχο'ρεηι
13Γ>
Παί'ϊΐος ϊϊ>. Μ'Λτριττολί'7/", ς
μέλις
Μβυσταφα. ,, λογι-τνίς·
1*
Αχμέτ „ ά. γραμ.
.,
Αϊΐμ-ή-τριος „ ,, τη; έ">λ.
Μιχαήλ „ τιμίας
Ράλιις ΠαπιταδΌ'ΐϊουλος εφ.

Γεώργιος Αογοθέτης „
Ίωζνντις ΛινζρδΌ; „

ΕυκΤτρχηβ; Άναβτασίου ,,
Μ»ωτ·οοΊκε~ον·
Άλη Βεχμ-ι έο. πρόεΛίΐ
Παναγιώτης Κωιτάν'.α έ?·
με!«ί
Γεώργιος ίιι.
Νικόλαος „ κ. γρ**·
Αχμέτ Βεφ7)* έφ· $'· ,,
1 «ταναΛοιττής.
Χουϊεΐν ε'ρ. οιε^9υντ"/,ς
Κα5ρΙ „ ά. γρ'-α-
Αχμέτ 2*οχ·), 2?. γραμ. ίχ!
το~ τατ:οΰ.
Ατ,μαρ^ία.
Έμμβνου'ίιΧ. έ^ρ. ττίόείρος.
Ιωάννης Κωνσταντίνου ίο.
μέλ·;·
Γεώργιο; έο.

Παναγιώτης ,,
1-1;
136
Έγγβ-αφή τοΰ πληθυσμοΰ.
Όσμ&ν ίγ·
Ζαβίΐρακη »
γραα.
Επιτραπή επί ιοϋ ίμπορίο
Γεώργι:ς Μιχαήλ ί©· πρόΐώρ
Γρηγίριος Βχτιλίϊου » ΐλέλος.
Ιωάννης Γεωβγίου » »
Γι« γχι5,
Μεχμέτ,
Γεώργιος,
Χω?5φύλακες 2·
λ·χί«;.
»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
Μίτα6ο.λ«ί γινομέναι μετά την ϊύντκςΊ
ή
ν ιοΰ
Νομάρχας διωρίσθη δ !ξο^ώτατ·ος Χκχ.χ.% Πασσόίί έχων
! βαθμόν Ρο-ίαελι-βεϊλε'ρβε-η *«ΐ ΐϊαράΊΐνίμονι μεδζιτιέ δ
?ας τάξεως.
Ό σδφολογιώτατος Με^μέτ Έσάδ έα>. υίοί τοΰ Άλϊ)
Σουκρή ειρ. (Μολλ«ί) διωρίδθτι ίδροδικαστ-^ς Μιτυλνίν'ης
^ Άχμεΐ βε'ϊΐς, μέλο; τού Γίρωτο^«είοι> Μιτυλνίννΐί διωρί¬
σθη πρόεδρος Μοσχονησίων·
Πρόεοροι καί λθίχοΐ δπάλλ'/ίλοι τΰν νε
δίκο' έ ξ
ρρ ίχοΐ δπάλλ/ίλοι τΰν νεωστΐ σ
εξ δίκοστΥΐρι'ων έν εξ επαρχίαις της Μιτυλ·Λνϊ!ί·
Πρωτοδαε~ον Γέρας
Παν«γιώττ,{
Χασάν έ©·
Άβο-νΊ βέης,
Στ-χϊρο; Χατζη Κουτζο';.
138
———
Μουσταφά Σε'ο«.η *?· *· γ?αΡ-
,, άστυνόαος.
Νεσεέτ βέη;,
'Αν«γνώ«τ·Λς έφ.
Χατζη Σακΐρ >
Α'. γραμματεύς
Τχανακριτνις
Β'- γραμματεύς
μέλος.

(*ενϊ| 'ΐ θέσις).
άστυνό.α,ος·
Χρτ,ττάκ.0; έφ.
εΐον ' Ερεσσοϋ.
πρόίδρος.
μέλο;.
έφ.
»
γραμ.
β'. μ
άστυνόμος (όενΜΛύδω).
Πρωτοοιζείον
Μουσαφχ Τεζίργ-,κ έφ. ·ποόεδοο;-
* Ι Ι '
Χασάν έφ. Γρυ-κλτ,ς μέλος.
Εύστράτιος Μπάλτ,ς »
Μουσταφκ έο.
Ίσμαν,λ »
γραμ.
Με
χμέ
άστυνόμος.
Μεχμετ Χι/,μνϊ εφ.
Μιχαήλ 'ΑγγελίΧ/ις
-εφν-Λ βέΥ,;,
Νεβεέτ »
Καλλον'/ίς·
μίλο;.
ος ερ.
Χουσείν βέης
Χατζη Μεχ;/,ϊτ έφ. άστ
(δ Ιν
Κατά τάς έλογάς τάς γενομε'νας τν;ν 28ν,νΔϊκεμβρ:ου
1883 δ Ί,ίΐζ ζαδέ Μουσταφά έο. Εμμανουήλ Κατσαρο
ε^· Γΐώργιος Κουμαριανός εί), λαί Γεώργιος Γεωργ^δ; ϊο-
οιωρίσθτ,σαν πάοεδροι τοΰ εμποροδιιείου Χι'ου.
Αύτοκρατο:ΐν.όν ατμόπλοιον Έσε'ρι-Νουζχέτ· έλθον ε?ς
κντί τοΰ άτμοττλοι'ου 2)ουρεγι2 σταλέντο; βί; Κων-
σταντινούπολιν ιτρος έχισευ'ήν-
Νουρνί βέης, κυβερνήτη; (υιτοταγματάρχτ,;).
Αχμέτ εφ. υποκυβερντότης (λοχαγο';).
Αχμέτ άγας, (0-ολοχαγό;).
Μεχμέτ έφ, (ϊΡ01.^· β?""Ό«)·
Έδχέμ > ά. μνιχανικδς (υτ:οταγματάρχ·/ι;)·
Σελίμ αγ*;, β'. »
"Αλά-Ιδ-δίν Ιψ γ'. »
Χασ-ί-,μ ϊ χειροΰργος.
Το ατμόπλοιον τουτο ε/ει 1 λο-,-ίαν, 4 δ.κανε";, 33
140
στρατιώτας, 2 τιηλβδόλα., 2 μυδροβΛα /.αί μη/ανίιν ο"υν*
μεω; 60 ίππων·
Συμβούλιον επί τοΰ έμπορίου εν Χίω συιτάν εσγάτω,.
Λαφΐζ βέτ,ς, πρόεδρο; (πρ^?[τος /.-χί διευθυ"ντ« τοΰ
ταμείου των οροανων)
'Αλΐ βέης Άχαίτ βίη^αϊέί, μ,'λο,'
ΜυοσταφΖ έφ. 51·/.ίζ.ζα5ϊς.
Μουσταφά ^ 'Αρί? άγα-ζαδές
Νικόλαος
ί Γεώργιος Φαφαλιο; »
1_3 (όϊ ι_5
·1
ί-ν
>?
_>·
• _).λ_;
—.·
ύ»ι
-Λ >
>
4 ι^ ^·Ιϋ ι3> ϋ^-
1βΊ^.Γύ
;-
1 «^ όϊ/ ^
-» -ΐΐ ^~

ι5 ·^· -

■ ι ' ι *
ι
ΛΓ^ Λ· ν* Γ ΓΓ
- ι^'τ.»1 α
ί
ολ
0
οί
II
* *~
• ι " "1/^*" * Ι
οΤ
ν
^ ί
-Ι:, ώ Ι ο
I
β
σλ
Γ 1'
1
ον
ε
1
• $±
■ί'Τ^9 ΐ-^»0· ^^3ι-
^α^Ι ^>- ^ολ'Ι
^^
-
£Χα
~ϋ > ^ι>ΐτ·ϊ,
ία:β1 όΐΐ/- ^υ>
«λ
ο-ί: οο,'Ι» οοΛ· ^
4°1
υι *_*>
".· .·
ν»
-:τΤ>
*
> ι
—-----------.
— _
0,14. ^
■λ:*1ά:»^'"ι^^^
~~.....
—-------
ίΤΠ-----Β
ΜΙ ι , «=—:
'·—τττηΙ
ο"1
Γ
οο
οί
ι^ΧβΙ α!»^^9 ^'Ιι 1^β.ί;| ,_ςΧ3
ι^Ι ι/^_ ι--01
ιί-
^^^^
ι^Λϋ 3—1^ ^^^;) ,ί-Α-
^Α^Ι 41^* ^·1~ό* (.
ιι ι (Ι «ΜΙΓΐΙίΜΐ-ί-ι--------—-
^ ^ ι5^-
-----__------=1 Ι »
Λ-! β»
3 ^
ίί-
£"
ίί
# »
Ιβΐ^3··ΐ-
. >
3 *
ιΙαί;, „
■5-
ν-ιτ
ι->· (,—Ι»
_ι ^
■».*
1/
ϋί
ιί
;Χλ ^^
χ
χι
Β
»
ιί-1-

χ" .«
^ 1^- νί^
^ί-ί ^"τΓ ι/^'
·-—'Ι
ί
Ζ^
^Ι ^1:» 11.· Α.Λ-* ^Ι^
ο'λ
ν
Τ V5-νι
Γλ
-•ι;
4 ^ι_»-^ > *,-
τν
/.'
'· ο
3 ^.
* ό-ί
4 Γ-^'Ι·"

V
»
χ »
/ »

π
4 &+
ϋ ΙΛ.1 ,—Ι- Λ^Ι^
^ί^ ^^ι ,3^ ^-^ ι—ίΐ
V
νΐιΐ^'
----------
^/ά ^^ -.- «Ου ^ι 3_
νΤ
ι11>-»Λΐ _,·4^·* 4ιΑ.» »ί >"1«^
•ί
.α*
^>
ιί
^^(»ι^ιχ*ι»(_^ι.^
ιί-»1>1ι>·—»* » »
^^
'~— Ι
ι.
^^^^^^^^^■εεηεβ
χ» ΐ'ί^ ι5^_>»/, ι;»*·
»ί.^^-_1---^1ΙΙ_—.-------- .^
. 3
ϋ--Ι «Α:»."*·.. * 4. .·. ,1*2 α».
^Γ,α^ &>?*
-^
η
όΙ__ )_^ ^ι 4; ^ί1
'»■■—-
=—
«έ'ιί
>
«ι
>
ι.
'ι^>£.
>
==—Β
——
Υ
^·»;
ι5-
Α^1_ ζ» ο
=——β—
——
1
■ι " ι
— ■— - ?■
γ..—■ , .
.»>
—-.ΧΙΙΧεΙ
ιί-^'ά-»-
13.ΙΜΒΠ
Ι"
- ^
ί
>
-
0 ^Α.-*
Ι "
Γ
, 1^1 ««»:
■Ι 4-ί· —' · Ο
Ι ° νί^ ^-
,' ^ι>
Ι
Ι _
ί- ι
Ι ιλ
-«Γ.»1;
ο·
ι
£ ^£ ^'ΐίΐ-
λ:»1 ιί^^·' ^ ^.ί1 γ*"*
^ΧλΙ ι_ά-3» (3^* ^*
Γθ·
ι.
βΛ3ΐ ,>»^ ζ1^ »
ί &
»^- ^
:»ι ι; υ
ό**
\0
>
>>α
ΑΙ
ν

ι 1Γ*;
\
ν
---------Ο*!

ι5->
*- (.ιΐΛ"
4 &φ
ιί-1
**■
^-~
~' -^.
>—νί^
•Ι ^31»^
^>
^.1 ^τΓ
ι*>
-Γ-----ι

-•^τΤ
ΒΜ=^==——————.
ιί
ϋ
χίΐ · ·
■,ΠΓ-Π»»*

— ν
\1
„*;*.** α>—»$ ^ (3^·
—»
^— -6·»
Λ»^> Ο*—-

1 # !
4 νι-ι1
/*Λ3 Λ/
Γ^_ ^ί»113
■ί->.>·*· ι_
^>
ιί- ^^— ό> ^
>·_ ^λ ^ ο^
·» ι^-1--».
&3 ->/
ΧΛζ ,
ι^*! ό—^—- 3^)
'■» ιΛ 3 ί^~ι ^^
ζ* ; Λ ι
^» ι>-1
->·
^ - —Ην- »·1««.
^- & ^
»- ^ >"
οί*
-ν.
■-ΤΤΤΊΙΙΜ
- · ^>ϋ
ΒΒ=—Β———-__!
^- ^ ^^-^
ι>ί
>!^
έ,Ια ^ >
β Ι ^χϋ
«VI*
ο^
Ιάί · · · .-^ΙΓ
»
ιί-'—'ιί^'-^Λυ-ϊ-'
>·1> Λ^· Α
ι; ±:^
·|>-11>
>ίΓ. ^. 3->
.^^
^->
>0_?1 ^^!_
»· ^->^,
^)^^> ^γ 3_>-
.Λ—-—ζν
Λ*.*1 3^
3 ι_^
' '^χ ·
■ (^
μ,Γ»·^:,!·!
/--/: λ
ι_ι;ι
^ ό--9-1
^Ή 3.
Λ, Ε;
^α._ ό^' ~~*
'^'
ΐι*?1
- ϋΐΐ-ι ^
ν.
ί-5_)_^( 03-ί,Ί |·
ι»/Ι·"
—7-»-------------
_**
έ**
ε»Β~1Γ.,.ίι|ί
- 1_βΙ
όβ.Λ
κ----—-—-
-*» ^ ^
^^
..^
ύΐ^ΐ:.
ι·
ιϋ^_-^
λ·
ιί-
^ι ά"
-»»ιΤΐ» ι31 ^
\
4 ι/^>
4 (5-ν1·3.)—:ί
_ 4 £/ν±Αι
ι.
5^1 Οι5^ ^-^ υ'^
\
3>β— 0_}Ι ύΐ*.°1ο
ό~ ^ι ^^,|
> 0^>/-4>; 13^· ^
// ./Χ 3λ
11α. >
ιί^»Ι ^
ιί·*
ΐΐ Α;«—» ^ί—^1
» » ο
4 ϊ »
>. > »

·1
.^—ϋ 1α—*-
ι"ν:£ α^1^ ^·
>*ι^ν^ π
^ &.*>}*/ ·
♦ *
^χλ Οι_». ^
^ιτν^ "
ν^ νίΛ· ι5->·' 0^--.> ^
>»^ Τί «1 ι α) «1 · -Π * ,1 Τ
£.>ι ^>-=—^ ζ^' ύ^'
» Ι*ΐ · · (*
^ ν1-^" ^.^ *-*ΐ-^
*Ί ι ** α ι·ι λ.
~Α Ι .ΑΙ· Ι ι_»ΐΛ* ι_ί1>1 ·ψ
1ο
ι ί,
Τ ι3α-^^ /—"^ ό}
■^ ^"Χ Λ^^ ^
Γ
·β
^ι_Α 4* —■.Λ?Γ ^
6*
—^'
·"
4 ι>-ν'->1>· £
ι
;*■ ^
II
ι
4
Ι
ι
Ι
» ι
Ιβΐ ,·,_»-^
^^^—=———
4
ι
Ητ}ίτίτιΤ1Ι1ΠπίΗ^^ί>ΊΠν'ί"Γ·*"—ΐ^*Π3—
·
: »?* ;ι
υι;
IV
.ι *
4
ΓΥθ
«•—Λ -Χ*
ί
ν
Γ
ν"
ΛΜ.Α^
·.
{ΧΛ ^^-'.ίΐ,
» ϊ
^ί~> ^>τ·ν
ί >
> ϊ
4 ^-—^
-------—__
^^^^■εεεπεβββεΐ
ΐΗε1Βε52έϊ^^Η^^£2Ζ
"■■■ε—ε—ην
—ττ-
ΛόΙ^όκ
Μ
α-, ι;
ι*-' ιΡ
ι5~»1 ^ _
4Γ—/Ι·"^;
^ ^_5--^ αλ*.1·^1—*1
^χϋ ^^^,
'ύϊΛ> » '
Ι ,/ν^Λ* Α;-1* ^-*'
•Λ^ · *
*♦ ___
0 ^^ Α-Χ
ι 1"*-
.)ι?ι ,·^
ΑΙ
χ
-^,Α^Ι, ^ «ΐΐ
Αο
..
ίμ:_
^»-,
"^
ΑΓ
λ
ΙΓ
4

ι
4
.ί ί:_ *
ί Ι
1;
·

0
ϋ'-:-^

Λ·
^Α^Ι ι_9^Ι ^
Λ
4
;15)
4 ^
ϊΐίΛί · Ι ^»Ι 4ιΙλ *»
νν
&»»*.>
& ι/1-^ Ο^ ^
"^ ^λ Ζ*Λλ> α.
«1α—=
^
ν" ^*> ΰΐο^ Γ ^ ^^-*
& "-."ώ Β
Υο
,ι__*
»——;
VI
:ι_, «μ ^ ^^ ^υ1 ^]ΐΑι ·,;ι
-Η.Ι 4,1 ^£
^_>:1^^^ ,3" Ι α^^
-(*^«
*-'-'»
^ λ
ι
^ 1Λ-—" ^—— ^"'Λτ **
λ-'γ ^ /;«
ο» ν"Αο ο.::—^λ1»ι 0
*^
ί; ^-?^-? -)-τ ^ ■>
—"'.-'
?■
^·-
ε^>
Φ ^
~
ν
ί:-* —Τ^'^ —.31.)·
*—$_·
α-ί"
?
^'
ΗΤ
? ι5~ν
^—.
ο λ» ^
■ίΛ
χ'ΐ
) $»^-
Ι
-*■*'
^ ο^.'
IV
)> Τ-" 5* ό
~*
*Τ*3* ->■**"->°
" · ^
-?-)33 Γ
έ- λ^ ^^ ^1^
11
,3

ΙβΙ
""
.0-. 1—.ΡΙ
, ——»
_:—**
—-.β^
Ιβ'ΐΛν_.
Α·λ^ ,£ Ο31*» _λΐ***^ Ι·· **ΟΪ^ ;
>
4 ό.-'ί'
ί «Χ*
> »
Ι χ ι Ι
-ι" -> · Ι ι-
£Χλ Λ.ψ- Οϋ^^£^^-
(£| ;^—*" '->υ-^^
^ ό)>Λ^3
ολ
»! _ΙΓ Ι
• ι · ■*
—Ι 0
ι,. λ-αι 1-Λ.ίΙ
υ
χ
>"^:-.^
4 &.*&-^4 >
λ. ι_5 ■ -*
κ.
'ι "^ί^^ίΐ'·^ >—'' / ν^
^Λΐί' ι_»ι«^»- ^4^1»*
/
Γ 7
Ον"
Ον"
ί

ι^ΙΙ ^
χλα&

• ' »
ί
ί
'^.Β
?3^ «
Ι^ι^Ο-Ι
ν.
.--------—
9ΧΆ;
>^ ^
» ^ι_τ!ί ^
«υ
^^
—--■
«^ 3>·
^^
β^2.. 1^**1
]^" »
ν^'»
?3^ »
=-------=——
^•^
£ Λ» ι
βτη-------ιι ' ■ ιι ι '
ι ι ι ι ι»
» ^€ _}-

_-----^τ-
ν.
ί
ΕΚ-

0
Ο-Ϊ,ν-Ι*: ^·
ΑΙ*.
β >
-ι_ ;
■->'··■
ν_»ε^ ^«Ι5 ^υ
■Λ',ν
ν..
4 ^^,
υ
Ι_>^ Λ
ίλ
ίο
)
ίν
^^ι**")

α:— \"1ϊ _,

ί
■ Γ* * **
λ™ Χ, ι_Α'-'-
_^Λλ β »ΙΛ
^^ —-·** 1-^
—£_■ε—αααηα
|·^4>
^.^;|
^,
^^
ίί_^ ^
Α.ΐ
•^
_Τ α* «ι 1 1 ΙβΙ'Ι
} »_^"^
Ι Α_1ΐί!
• %ι
■ΑΛ.Ϊ 0·^
ι Ι *" "*
*
Α.·
^-^^
(*
• Ιΐ *■ -
·> ^'
- *Ί ·*
• ι
ι_»ο *λί & 9
_(ΙβΊ^
^^
^9_3 «Ι
51
ο_^ί ίί ^ 1 ο.
ί -, η
ι!)λ:
V:;
* "( *
IV-*
^
·_^ ^^
_5_5 _^
^ ν"
λΥο
Λον ^
ν· '
)-
' ν"
. ^
.ίο ^
Ι ^
V
* 1
V
)
λν
ο ,3^ »ΙΓ ν ^-^^^
Ι ^5
λ!_5ΐ ^! (^ν ) ^Ι^ίΐϋ^.'
.^
ι3'^__*" Ο—3
ν"
4 '^Λ'- Ά;^
Γί
ι ^
ν
13*3 ί
ι-ι ι
λ*«1>-' &) Ι β^ '.^
^> - -• -• ν_^ ·
ι*»» ^}.-μ«1 3 *Ρ^Μ
Χ ■ ■ .·:
* ^3^3 *-
1Χ:33
VI
·
ιρ—-
^—-
(ΟΙ—.1 _,ΙΊ _3
εν)
3 Ο»___^ *
^^;^.3.ι1
■■
^■?·>->
3 '^-^' *—*' ι3" *·^»·1»Ι^ι^3^ »
-£·-
_-
. _,_
IV
σ) α·.*** ι& ί-^*Ο
ι ^
>}3^^Ά) *
*
•■IV»·*
3-)33 "^-Μ^ 3?"3*
4
------«φ
*! _ ·
•ι · ι ► ι-
^ ι^3 ♦ ^_>ί^^ ν ^ α*&α $*^' —■
Ι £ώ
«υιώ, ^_^^Λ^
• ιςΛ . -^ · -^ ■'-' -• -^
11
»6
«Ι ^!β
$3^3*»:
τ-
ν"
ΙΙΠ»Μ1ΙΙΙΜ1ίΒΜ»»««ε)εΒ~«Π«»ΒΡ8εΐΙΙΜίΙ
III
Ι
III
ΙΙΙΊΙΙΐϋΙΙΒΒ
-.9ώ (»1>1 Ο^ν_5 ο ·
»_)Λ* ^ΐ ϋ__*ι νι
Ιί'Λ- «Ι.-ΙΙ "' " Ι "| .
V
»Γ
ϋ».-^ (_λ-ι_!ι^9 Α^^ι£ΓΟ Λ
Γγΐ ^^
^Ιλ Γ1>1 ι)ΙλΊ ν · ί
Α-"1>1-. ^^ β^} ν 1'
^ί ο^ι ,υ^ ^ι^ί -ν·
ι·· ^β
οί- ^β
ι· ^β
ζί*3 ^α>-
κ-

ν"Υ Ι
1 .«-.τ-— ολ ϋΐ^ι-1
γ° Ι
νΛ Ι
ί· Ι
Ι ^1^έ£^. ς,'Λλ·
1· 1
Ι ,τ^ . ί^' ·ΐ1*»ΐβ. ν-> ^ >*' ί «λ~1ρ
ίι Β
^^ ι
Ι] α-.Χ-Ι Άκ» ^>^'*>
Υο 1
Ι ^Α^Ια^Ι,.1,10^
1 λ»^;Ιέ ν 1^_. 4—·/·»11*-
Λ· Ι
Λν- Ι
Β ς*ΓΓ .-* -7. - - -*.^ . - .
Ι ά}ΐ

—· ^·» ι ^ '^·^-Ι
Ίν" Ι
Ι ^ ^ι ^. _*_.
1ο Ι
Ι ^.^^*-»^.^>
Γ· 11
η 1
\Α 1
ΓΓ Ι
*"τν 1
Ι ί ·ν ^>" ^---ν^ -^·3 '^^'1
τ!
Π 1
ιο !|
αί * ·
νο Ι
Γ ϊ
ι
λ
ν·1
ν Ινν
οβλ
^ί^_ι ^ι_.^ ^^^ν» ^ '^ν *^-
ίΥ·
ΓΓΥ
\οο

\·Α
» "11 Ι «Ι
νν
^%* ι^-!>υ ι λ»1» ,ς-1* °^*>"
ι ν
ολΓ
οΥ
ίλί
τΊνν
^ ·-__—=_==—■
ν--£
ι»
•^—*&
τ
ϊ
■Λ
•Γ
! >

ν
ν
(*
Α**
Γ~ί
ί~Γ
♦ι
■'·«.
»
;!

Ιΐ——
«V
Ά ■■

ν.
ψ.
Ιν»
«.ν
11
Ια

Α
ιι
Ιτ.
ϋ
.!**■'
VI
νν
ν
ιτ
IV
Ο-
• ««*-;·
·'
-4
ΪΤΓνΙ
Λ λΙ
ΐο
^','·;
ι

«;·
4
1
ν ,
ν
1*1
β·»

Γ—-Ι
..
.«1
ν1
-ί_.
*
11
ν
ΔΑ.

•^
ϊ·»
—4
ι*
ι ν ι

.
*ι(
^'-'-
ν

^
Ι - -
Γ—ι
•ν·
«ι
Λ
Αα
}}
ΓΛ
ΙΑ

·
λ
^*
^^ -^*

1
:^
*
«ί
ν·
Τ"
ς
·■»
* Λ
«ν
«Λ
0
(ο

ι·
β
ι-
_^
**

ν
Λ
ν
Α
ί
Η
^'-ι.
ι
·%·
Α
·

Ι?
τ—
ι
.*-
ι'-

1
ί
ν.
Ν
Β
ί Ν
ι»
«
^*
ν
41
ν»
11
τ.
1*ί «'
1« ο)
ν
«.Λ
ν
ΙΛ
νν
^
. εί '··
] Κ ο,
*ν «ι
11
ν·
XX
11
Κ»
Λ
"^
«ν
ο*;
ί"ι
Ι-ι
~*.
ι ■-

«ν
—4
β»
ν
1
*♦«

1
>
Ο0
Λβ
«Ί.
»·>
ί^Ι*»
α
1
ΐβ
:;
— —.
Λ
Μ1
«ν
βΛ
1· ι
V
Λ
~
ςν
νΛ
ν!
11
IV
«Λ
«Λ
ϊ
ν»
·ί
_ 1 *. **
1 *
η
Λ
-Ι'ΐ
ν
ν*
IV
Α
1 «
Ι .
Ιί
■^τΊ
Αί
χ
ι1
«Μ
¥ς
■τί Λ
—_*Λ1Ι
Ϋ
1|
νο

V
ν^Ιΐν!
1,1
«
-ι ι
η'
41

«Λ


Ι
ΛίΙΜ'__ίΛώΛ]ίΑ
«1ι

Κ
ί
-»>_*.
"'Λ**^
ιΥ'νΐ
4_______—-__
ΑίΜχΑ
ι *·(
τη
|
•ΤΙ
3"Α|
41
ν
ν·,ίίι_Τ.
η
ΐ**1?"ΐ
*νκ ··! κ,^Μ ν1»*'
«ΛΙ
Ί.
6ΤΓ
Ι , ';ι^
«α! ϊΛ~Μρ
όν "ν.—*Ι
ο^ι *Α(^Λ4
νν
« ν
Η1
«VI
^
«Α
ϋΛ.
ιλ1μ_—
'-Ί
Αΐ
^^
δι*
Δ
ν·
ν
^ΤΤνΊ
ν,«
ι.

Ιγ
•Γ
•ί

, ι
ι«
1-
**.ν,
«.ν
ιΙ1
νν
ΝΑ
τ*
Ι
ι
·
VI
ι
ι.
ν
ν
Λ
«
Δ
ΙΛ
IV
1
α


ν
λ
Α
11
ί
ι
ν

ν.
ι·»
V*
νβ
4 ·
1·4ΐ
«Λ
νν
νν
ν»
ν4
VI
β
νν
νί
Α
Χ
νν
Δ·
ίν
ν
ι*
ι

*"ίϊ "ι
νο
1[
Λ
ΗΛ
Α
V
Α
Λ
ν
V
^?
ν

νν
•Λ
γ-
α
ν
1
V
ΙΛ
^^
Ιβ

ι
«Ιί'ν1*».;»/;
Γ
τ
—=
=

—»
τί
• Γ
«μ
ζΑ
ν
ΙΛ
νν
ν
«0
Α
ΚΛ

ΙΛ
ν4
♦ ι
ν
ν
ς
;*1_
ί
Α
*.·
«.ν
4
Λ
ίν
ί
^
«.·
Λ
ν
κ,
V
Α,
Μ
ν
ΙΛ
ι!
Λ
4
V,·
VI

,4
·^
«ν
ν.
,>
ι
ν
Λ
•ϊ'Λ'ί
νν
ν
*

ίΑι-β
ν^
».{
κλ

νν
^
;τ.
νΐ
νν
1


νν
ν*
ι*,
Α
ΚΑ
Λ
^
14
ν

Λ
\
λ
^^
--—^
ο
Α
4—
ϋ
«τ 4

VI
Μ
41
.*>
ί«
Γ1
ι.
*
Ο

Κ
ί.
• ,ί."1·
^^

' -
Λ
·1«
ν^

Ά
0
α
•ο

Ι ν
Ιτ—ί
νι
ι Ν'
> ·

>
Γ
•^
•Γ
Α
■■·

ν
τί
Γ*»
^
«1
^>
»Λ
ι
Λ*
«
4ν *Λ
« ν
νϊΰ
·
\
(;
«Ι
Λ«
IV
^
ι* ν
-'-Ι
τ*
*
β
"
ν»
κ ■»
ί «Λ
&».

Λ
1
ν
Λ
κ ^^
« ^·
_>'
V
Α

ν·
^ νΛ
11 η
4
ν
Λ|
%1
ν^,
■ ^
«α
\ ν!
ί ν.
ν«
ι·
VI
ν
*%
V-
Λ
Λ· Λ
ν*
ν1
ι
«
ν»
^ ίΤ
-^ ^
νβ
νΛ
νν
Α
1

ΓΗν .
ν
ο
Λ
νη
νΛ
ν-ν
« «"»
(31~>
Λ
«;-
V
Λ
«",
ν
Λ *
«
'*
^ ·
Ί
ν
νν ιλ
ϊ Γ1-
ζ
Λ

ο
Α
Μ.
·νΗ
ίίι^
ο
*
Χ
Ί
ν
Λ
«. ·
*^ (Λ
-4.Ί*
ςν
Δ
£ ν
V
'ν .
ν.

ν
^>»
Γ

11
4_*
V

·
Ί ^·
ν
Λ*
ν*.
ο
1^
Α.
«Γ
Λ
4^1^
"
κ.*
0
ΑΙ
Ι5ζ
>
ν
«■ν
1
'·—*ί
«.ν
ν
Α*
-—κ?
Α
Α
* * · ·

Ίι
λ
1·ι«5·"'*"
ν
11
ν
■ν
ν^
--

ν^
- —
Δ
1

-—-έ
ν*
νΐ
Λ
11
Α
--7*
1
V
Α
*
Λ*
■•ό^Ι·^*5
IV
"1
ί Ι


6
Λ
νν
*—*■ΛίτΓ'£τί
»
&
(ϋΐ.'ί·
Α
ι
^
Ι4
Λ%
«;,
Α
ν
!_ ι
νί

*
'—Ιίρ

·{
ΔΑ
—1»*
ν »
__
__
_______Α^'
—Ι
κ
Λ*

ν>
1>'μ
ι«
ΐ»
Ο
. _$]
Λ
._—^.
_^
'·' ->
^-
Λ
;«—♦
„ ^'^'"·^
ν»
»
■τί·**

ί
-«>
Μ
Μέγεθος Γραμματοσειράς