99950 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3258

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

01/10/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟ
ΩΣΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3·268.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΤΤΕΜΤΤΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1932.
-,. ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ
5ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ Δ1Εγθ. 1ΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑ- Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, ΤΤΕΜΤΤΤΗ
Σ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916 ______ _, —==-—== '......
ΩΣ ΕΥΓ1ΑΡΕΣΤΗΣ
την Κ(
αφ ής βτιγμής σήμερον τό
«λοίον τό φέρον τόν Γεώργιον
Μαρήν θά είαπλεύβη είς τ· Κρη
τικόν πέλαγος, ή ψυχή τής Κρη
της θά άναμνηαθό των ιστορικήν
τηβ φυσιογνωμίαν, ©α ένβυμηθη
έκείνβυς οΐτινες μέχρι τοϋ Βενι¬
ζέλου, υπήρξαν οί ίσχυροί και
τίνες μ«ζ» μέ την ελευθερίαν
ΤΠ * έκαλλιέργηοαν την πραγ
ιιατικην πρόοδον καί αναπλασίν
της. Μέ αύτούς θά ουγχρίνη «ν
ερχόμενον διαπρεπή Κρήτα πο¬
λιτικόν, άναμετροϋσα μίαν πρός
μίαν τ«ς πρός τόν τόπον υπηρε
αίαί τού. Καί έν πεποιθήσει βτι
εκτελή ύπέρτατον καθήκον πρός
εαυτήν, πρός τόν Ιδκλιομον κ«
τόν πατριωτισμόν της, αλλα καί
πρός τα άληβη τβϋ τβΠβυ °»Ηφε
οοντα, θά δονηβό έξ Ικανοποιή¬
σεως καί εύγνωμοσύνης: Είς τους
έκλεκτούς Κρήτας τους έργασθέν-
τας καί πρό τής Ιδρύσεως ^ της
Κρητικής πολιτείας καί μετ αυ¬
τήν καί μετά την ένωσιν της
νήσου μετά τής μητρός πατρίδος,
ό Γεώργιος Μαρής αποτελεί φυ-
ο1βγνωμίαν άπροσκόπτως συνεχί-
ζβυσαν την υπέροχον πατριω¬
τικήν καί πολιτικήν δράσιν αυ¬
τών, έν σχέσει ειδικώτερον^ε τό
Κρητικόν όνβμα καί τα *«»«
ά συμφέροντας.
Πρός ύποδοχήν τοΰ Γεωργίου
Μαρή δέν θά κατέλθουν μόνον
οί Φιλελεύθερον τοΰ Ηρακλείου,
σήμερον καί οί πολιτικοί καί προ
οωπικοί τού φίλοι. ©ά κατέλθη
σύμπας ό λαός τής. πόλεως* αν¬
τιπροσωπείαι έξ βλων των Κρη
τικών τάξεων. Διότι ?1ς αύτό έγ¬
κειται τό εξαιρετικόν τής δράσεώς
τού έπιλέκτου συμπολίτου: Ότι
έν τή προσπαθεία διά τα τοπι-
κά συμφέροντα τα όποΐα έννοεϊ-
ται έξυπηρέτησε άπό συμφώνου
μέ τα γενικά, δέν έκαμε προτι
μήσεις, δέν επέδειξε μεροληψίαν
δι" οιονδήποτε λόγον καί υπέρ
οΐασδήποτ'ε τάξεως ή προσώπου.
Ώς'Υπβυργός των ΟΙκονομικων
ό Γεώργιος Μαρής υπεστήριζε
την Κρήτην, ύπεστήριξε φανα-
τικώς καί έμμόνως τό Ηρά¬
κλειον. Όλαι αί τάξεις, κοινω¬
νικαί, έμπορικαί, έπαγγελματικαί
καί' άγροτικαί Ιδιαιτέρως, εύρον
«ύτόν οθεναρόν καί άπροσωπόλη-
πτον άντιλήπτβρχ καί ύπβραβπι-
στήν. Όλη ή Κρήτη απετέλεσε
Ινα σύνολον άδιαίρετον διά τό
οποίον ό Γεώργιος Μαρής κατά
τό πολύμηνον διάστημα τής ύ
πουργείας τού ήμύνθη καί έπολέ-
μησε άπτόητος, άποφασιστικός.
©ά ελέγαμεν μάλιστκ, ότι είς τόν
άγώνα τούτον, άπεδείχθηκαινοτό-
μο; άπό τούς ολίγους τής πολιτι-
κης μα; ίστορίας. Προκειμένου
νά εξυπηρετήση την Ιδιαιτέραν
τού πκτρίδα κατεπολέμησε άαο-
τελεσμκτικώτατα τόν δράκοντα
τής γρκφειοκρατίας υπό τόν οποί¬
ον εστέναζε άπό άμνημονεύτων
χρόνων ή Έλληνική έπαρχία.
Ή αημερινή ύποδοχή τού Γε¬
ωργίου Μαρή έσεται παγκρητι-
κή, πανηρακλειωτική. Ό λαός
τής πόλεως πλήρη; εύγνωμοσύ¬
νης, εύγνωμοσύνης ανεξαρτήτως
πεποιθήαεων καί πολιτικών αυ-
σχετίβεων, θά ύποδεχθή τόν ίδρυ-
τήν τής δημοσιονομικής πολιτι¬
κάς τής τετραετίας, τής εξόχως
αυγχρονιαμένης καί δημιουργι-
κής έκ&ίνης πολιτικής, άλλά καί
τόν πολιτικόν τού τόν έξυψώσαν-
τα κ*ί τό άξίωμκ μέ τό οποίον
έτιμήθη υπό τοΰ λαοΰ καί την
συναίσθησιν των υποχρεώσεων
τού πρός τό άξίωμα τουτο. Ό Ή·
ρχκλειώτης άγρότηί, έπαγγελμκ-
τίας καί βιοπαλχιατής θά προσέλ-
θη ώς είς άνθρωπο; είς τόν λιμέ¬
να. Καί μέ την απλήν τού ψυχήν,
την χωρις δόλον κκί όπισθοβου-
λίαν θά εύχη^ή τςκώςεύ παρέστη»
είς τόν Γεώργιον Μαρήν. Κατ'
έπιταγ*ήν, επαναλαμβάνομεν
τής τιμίας, τής είλικρινοΰς, τής
όρθοφρονούαης καί πατριωτικης
Κρητικής Ψ^χής. Καί άπό συμφώ-
^ νού απολύτως μέ τό συμφέρον τό
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΑΡΗΣ Ιδικόν τού καί τό συμφέρον της
. _ Ν. χώρας! καί της Κρήτης ίοιαιτέ-
ό άφικνούμενος την 8ην πρωϊνήν τής σήμερον, διαπρεπής συμπολίτης.
~ ~ Λ ■ —— % Λ 0 % ΔΙ^^ι1*^-^^>ε^_Δ>^εν^ε^^^>^^>^ίΤ^Αε»^^>^^—ε>*1^^ετΝεΙ^^^ε*^ε^^εΙ
ε^ε»«~1εΜ—-■ »— ■ ——- ___
ΑΓΡΟΤΟΠΑΤΕΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΗ ΚΡΙΣΙΜΟΗ
έχομεν »»*·,»..-.
ιν νά ανοίξωμεν ϋάς στή-
μας είς προσωτϊικούς ά-
,ατά οιουδήποτε. Δι·
καιωμα τοΰ παντός είναι καί
νά πολιτεύεται καί νά άντι-
πολιτεύεται καί νά κάμνη
παροτρύνσεις πρός τόν άρι-
στερισμόν καί νά γίνεται
ρυξ οίωνδήποτε ίδεών.
Δημοκρατία, &
·»-------.. Λ,
κτν
Η
ποίαν τό κόμμα αύτό είχε
τάς δυσκόλους περιστάσεις
άντιθέτους καί άντιμέτωπον
τόν κοινόν εχθρόν—τόν βα-
σιλισμόν — λυσσώντα άπό
φανατισμόν, ουδέ ένα βήμα
κάμνοντα πρός τάς νέας άν-
τιλήψεις καί τάς Ιδέας—μι·
σοΰντα άδυσωπήτως τόν Βε¬
νιζέλον καί κάθε τι τό Βενι·
ζελικόν, συγκρατούμενον μέ
τάς ένέσεις καί τάς ύποσχέ-
5
νόν, εί; βασιλόφρων, ν' άκο-
λουθήστι τούς άγροτοπατέ-
ρας, οί όποΐοι κηρύττουν την
άποσύνθεσιν τοϋ Φιλελευθε-
ρισμοΰ καί κοπανοϋν άέρα,
άπό πρωΐας μεχρι νυκτός,
διότι τάχα δέν πάμε διόλου
καλά καί θέλουν αύτοι, οί
πεντε, δέκα ή εΐκοσι ανθρω-
ποι, νά σώσουν δή·θεν τόν
άγρότην, ένω ή άλήθεια εί¬
ναι ότι δέν χωρεΐ τάς άκαί-
ρους των φιλοδοξίας ό Φιλε
λευθερισμος καί θέλουν μέ
την στροφήν αυτήν νά ύψώ-
σουν ιδικήν των, προσωπι¬
κήν σημαίαν κάθε άλλο πά
ρά φιλαγροτικήν, κάθε άλλο
' ' —■* —"»·.·>ΛΜΐ«.τιν. κάθε
Αλλο άπό φιλοπαραγωγικην
'~ "ιλλο άπό εκείνην πού
διέ
άντιβε
νά
των καί είς Γ
Γόπαδός τού βασιλισμσ
ϊϊνΝΛ έστω έπισφαλη «αι
άβέβαιον «αί δύσκολον, διό¬
τι ημπορεί νά επιφυλασση
• τό νέον άν 6χι τό καλυ-
τας άπό τι
φιλελευθέι
τής τόσον
τίιν δημοσίαν όν,-----
κόμμα ωργ^
πρώτον και τ
Ιλλάδος μέ ίΐΥ^««
[Τ|ν πολιτικήν.
ιιβενιζελικοί
υι καί άν είναι,
άπηλπίσθηοαν
"ν τελευταίον
χγερμόν τής
^ την άπο
ν πού
ΙΙ|ν ι/«·«~ — Λ.»
οί θεσσαλονικεις,
οί «"»»'
ες οΰτε νά μδς πρ
πλέον είναι «ρόθυμοι,
«Κ^μένο, μ* ο^χ ,ουν τό συνταγολ^
όπαδών ίδβο^^^Κον. άγροτοπατερισμου.
έξακολ.ουσΌυν νά παραμέ
καν υοΛ"»»^__· ___ νούν στερρώς προσκεκολλη
τό συνταγολόγιον τοΰ μένοι είς τάς παλαιάς κα'.
-----—■"■·" σκουριασμένας άντιλήψεις
των καί ένφ ένεθάορυνον
ρισμοΰ.
υρίσκετο είς μό·
ιαί ύπέσχσντο χθές καί είς
:ούς Καφανταρικούς καί είς
:ούς δήθεν άγροτικούς καί
:ίς την τρίτην λεγομένην κα¬
τάστασιν, έπανέρχονται πά¬
λιν πληαίοτιοι είς τα ίδια,
ιάμνουν μυστικά σχέδια ά-
ν'ατροπών, έτοιμάζουν άν
τεκδικήσεις, έξαπολύουν α¬
πειλάς, τρίζουν τα δόντια
των διά τό πολίτευμα.
Δέν κατακρίνομεν τούς άν-
τιβενιζελικούς διά τό εΰκο-
λον παιχνΐδι πού έπαιζαν, μέ·
χρι τινός. Άπ' εναντίας τούς
έπαινοΰμεν. Μόνον μέ τοι-
αΐτα τεχνάσματα καί μέ τάς
ψευδείς ένθαρρύνσεις καί
προτροπάς πού έκαμνον είς
τούς εύπίστους φιλοδόξους
τοΰ κόμματός μας οί άντιβε-
νιζελικοί ημπορούσαν κάτι
νά έλπίσουν, νά πάρουν δη-
λαδή σποραδικώς ελαχίστας
έδρας καί νά άναχκιτίσουν
την οιαρροήν των άντιβενι-
ζελικων, την άρχίσασαν καθ"
άπασαν την έπικράτειαν άπό
την πεποίθησιν των πρός την
νέαν άαφ«λή νίκην των Φι-
λελευθέρων καί τόν φόβον
τής ιδικής των κομματικής
πανωλεθρίας.
Κατακρίνομεν δμως, καθ1 δ
έχομεν καθήκον, τούς^ φίλους
τούς ίδικούς μας, τού; φεύ-
γοντας δι' ολίγας μόνον η¬
μέρας καί μέχρις ότου πει-
σθοΰν δτι άποτυγχάνει ή ά-
πόπειρά των, διότι περί ά-
πλής αποπείρας των πρόκει-
ται, διά νά έπανέλθουν αυρι¬
ον Βενιζελικώτεροι των Βε-
νιζελικών πού θά παραμεί·
νούν είς τάς θέσεις των ά
κλόνητοι, φίλοι καί πάλιν ά-
φού πετάξουν μακράν την ση
μαίαν τοΰ άγροτοπατερισμου
την οποίαν ήδη ύψώνουν δχι
χάριν τοϋ άγρότου,διότι καί τα
βρέφη γνωρίζουν δτι ό άγρΌτι-
σμός εχει προστάτην δγρυπνον
τόν Βενιζελισμόν καί δτι τό
ΗΣΗΜΕΡΙΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ·
Καί χθές έσυνεχΐσθησαν
αί αύθόρμητοι λαϊκαΐ προε¬
τοιμασίαι διά την σημερινήν
ύποδοχήν τοϋ κ. Γ. Μαρή. Ό
συμπολίτης τέως ύπουργός,
είνε βέβαιον οϋτω, δτι θά ευ¬
ρεθή ψθάνων είς την ΙδιαΙτέ-
ραν τού πατρΐδα, 8χι μόνον
έν μέσω των θερμών έκδηλώ-
σεων των άπειροπληθών φΐλων
τού άλλά καί έκείνών Ιδίως
πού θά τφ άπευθύνουν πλεΐ¬
στοι λαίκοΐ έκπρόσωποι τής
πόλεως καί τοθ νομοθ μας
ανεξαρτήτως φρονήματος. Αί
τελευταίαι αυταί έκδηλώσεις
θά χρησιμεύσουν ώστε ό χα-
Βενιζελικόν κόμμα είναι τα
άγροτικώτερον καί φιλεργα-
τικώτερον άπό τότε πού ενε¬
φανίσθησαν ώργανωμένακόμ-
ματα είς την Έλλάδα, άλλά
χάριν των μωροφιλοδοξιών
των μέν καί των άπβιθάρχων
τάσεων των δέ.
Είναι, δμως, ώρα διά τοι¬
ούτου εΐδους πβιραματισμούς
καί έξωφρενικότητας, έφ' δ-
σον ό έχθρός τής σήμερον
καί τής αυριον θά είναι κοι-
νός, έφ' δσον άπό τόν άγρο-
τοπατερισμόν, δέν Θά προκύ¬
ψη αλλο άπό την απώλειαν '
ολίγων έκατοντάδων ψήφων,
έφ' δσον ό άτρωτος Κυβερνή-
τηςδιανύβι πελάγη καί διασχι-
"" ■ την χώραν άπ' δκρου είς
ιον διά νά την σώση καί »
πάλιν άπό τόν εμφύλιον
σπαραγμόν, τόν οποίον τής
έτοιμάζουν οί έμπαθεΐς έχ·
θροί τοΰ Δημοκρατικοΰ πο-
λιτεύματος καί νά τής εξα¬
σφαλίση μαζύ μέ την εσω¬
τερικήν της γαλήνην καί την
V
'■?
Άλκαζάρ: «Ραψίοδία "Έρωτος»
μέ τόν Ραμόν Νοβάμρο. Μουσιχή
χαβάγιας.
Άλάμπρα: Σήμερον ή «Λευ^ή
Σκλάβα».
Βόβπορος: Ή «Γυναί: α ποΰ σκο-
τώνβι».
ρακτήρ τής σημερινής ύποδο-
χής νά είνε οΐος άνσμένεται:
πανηρακλειωτικός· άντάξιος
ακριβώς τοϋ χαρακτήρος των
πρός τόν νομόν γενικώς άμε-
τρήτων καί πολυσχιδών ύπη
ρεσιών τοϋ έξαιρετικοϋ συμ¬
πολίτου.
πού περνά
' Σεπ)βρίου 1932.
Ανατολή ηλίου 5.57, Λύσις 6,52
Η ΠΙΤΖΑΜΑ
—Οίκονομίαι.....άνοικονόμη-
τοι.
ΕΤΤΙΣΤΟΛΑΙ.
Λαμβάνομεν καί δημοσι¬
εύομεν ευχαρίστως την κάτω¬
θι αξίαν πάσης προσοχής επι¬
στολήν περί τό σταφιδικον.
Φίλτατε κ. Ζωγράφε,
Έπίτρεψέ μου νά σοΟ είπω
8τι στό ζήτημα των τιμών
τής σταφίδος δέν έδώκατε δ-
σην σημασίαν έπρεπε. Άπό
δσα σήμερον έδιάβασα στήν
«Άνόρθωσι» δέν βγαίνει τί-
ποτε, ποίος δηλ. Ιχει δίκαιον
ό άρθρογράφος τής «Δρά¬
σεώς» πού λέει δτι οί έξαγω-
γεΐς κερδίζουν δρ. 15)17 την
οκάν ή οί έξαγωγεΐς πού δια
τεΐνονταιδτι κερδίζουν κανονι¬
κόν εμπορικόν κέρδος. Χθές ή
άγορά ήτο νεκρά, καί ευρήκε
ή δημοκοπία έδαφος νά οργι¬
άζη γύρω άπό τό πολύτιμον
προϊόν μας, δπερ πρέπει νά
διαφυλάξωμεν μακράν κάθε
πολιτικήν εκμεταλλεύσεως.
Τό Γεωργικόν Έπιμελητή-
ριον πρέπει διά παντός τρόπου
καί ταχύτατα νά δώση είς
δημοσιότητα άριθμούς άναλυ-
τικούς καί νά άποδειχθή ποία
ή άκριβής θέσις τοΰ προϊόν-
τβς είς την διεθνή αγοράν.
Γράφετε σήμερον δτι ό οΐκος
Κωνσταντινιδη έπαρουσίασε
ντοκουμέντα καί απέδειξεν
δτι αί τιμαί πού πληρώνονται
είναι αί κανονικαί, ποία είναι
βμως τα ντοκουμέντα αύτά,
καί διατί νά μην δημοσιευθή
ό Σύλλογος των Έξαγωγέων
πΐνακα άναλυτικόν ώστε νά
πεισθή καί ό χωρικός, ποϋ νο-
μίζει σήμερον δτι κλέπτεται τή
άνοχή τοθ Κράτους;
Εάν αί βεβαιώσεις των έ¬
ξαγωγέων είναι άκριβεΐς, νά
τούς αποδοθή τό δίκαιον, δι¬
ότι είναι άδικον νά συκοφαν-
τοθνται οΤκοι πού έκοπίασαν
κοτί κοπιάζουν διά τό προϊόν
μορς. Εάν δμως πράγματι κα
τόπιν συνεννοήσεως ύποβιβά-
ζουν τάς τιμάς, έπειδή μέ τούς
κειμένους Νόμους δέν είμπο-
ροθμεν νά κάμωμεν τΐποτε,
πρέπει άμέσως ή'λγροτική νά
ανοίξη τα ταμεΐα της, καί νά
κάμη. δάνεια μέ τούς έλαφρο-
τέ(5ους δρους είς τούς χωρι-
κούς μας έπίένεχΰρω των στα¬
φίδων. Διά τοό τρόπου τού
τού θά ελαττωθή ΐσως καί
θά παύση, εντελώς κάθε προσ-
φορά σταφίδος, καί τότε νά
εΐσαι βέβαιος, ότι ο£ έξαγω¬
γεΐς θά συμμορφωθοθν πρός
τάς τιμάς των Εύρωπαϊκών
άγορών δλα δμως αύτά πρέ¬
πει νά γίνουν γρήγορα, σή
μερον αυριον, διότι έ'ξω στά
χωρία καί έδώ ό κόσμος είνε
καταγανσκτισμένος.
Άντιλαμβάνεσαι δτι την
παρούσαν μου σοΟ στέλλω
άπό ενδιαφέρον πρός ίνα
"κρο'ίόν, πού ένδιαφέρει δλους
μας, πλουσΐους καί πτωχούς,
έχοντσς καί μή εχοντας άμ-
πέλια καί χωρίς καμμίαν αξί¬
ωσιν, τουναντίον μάλιστα, δη-
μοσιεύσεώς της.
Ηράκλειον 31Αύγούστου 1932
Καΐέβαινα χθές τ' άπόγευμα έναν
τπό τους δρόμους παύ φέρνουν άπό
εής συνυιχίες σία «χέντρα». Θά ή
(αν τκσσερις, τό πολΰ τέσσκρις καί
αισή Ώρα όηλαδή ποΰ δέν έχουν
;υπνήσει άκόμη άπό τόν μεσημερια-
νό τους ΰπνο όσοι τελειώνουν τις
οουλειές των χατά τίς δύο. Κ' ένφ
Αά έ.τρεπε ό δρόμος νά ήΐαν βυθι-
σμένος στήν ήσυχ'α χαϊ νά μην ΰπήρ
χβν άνοιχτό πΐράθυρο,συνεβαινβ χά-
α τό εντελώς πβρίεργο καί άνεξήγη-
(ο. Ό/ι μόνο 6έν έβασίλευε ήσυχία
σΐό δρόμο, άλλά τα παράθυρα ήΐαν
ίνοιχτά χαί είχεν αεταβληθή... σέ
βιτρίνες εκθέσεως πιτζαμών.
Φυσιχά, μία πιτ,άμα, όταν σχβπά-
;υ μάλιστα ένα χηλοχαμωμένο γυ·
καιχεϊο χορμί, όέν είναι δυσάρεστο
Οέαμα. Άλλ' οί πιτ£άμες ποΰ έξετί-
θεντο στά άνοιχτά παράθυρα ήταν
Ίνδρικές. Καί δέν έξετίθεντο απλώς
Ιέν ήταν άπλωμένες σσν έναν όποι-
οδήποτε άσπρόρρουχο. "Εχανυν χάτι
καλύτερο χαί σπουδαιότερον έξησφά-
«.ιςαν μρρικές ώραϊες έμςανίσει;.
Όφείλω νά όμολογήσω ότι έχείνοι
ποΰ τίς φορούσαν ήταν ώραίοι άν-
)ρες. Όλαι νέοι, φρεσκοξυρισμένοι
αί μέ τα χρώματα τής ύγείας χαί
ΐής (ύδιαθεσίας ποΰ παίρνει τό
πρόσωπο μετά τόν ΰπνο. Μεριχοί,
ιιάλισΐα, είχαν ώραιότατα μάτια χαί
«ό κτένισμά τους έπρόδιδε πολλή
καί προσεκτιχή έργασία έμ πρός στό
*αθρέφτη. Άλλ' ακριβώς γι' αύτό
άπορώ περισσότερυ
"Ηξευρα ότι οί άνδρες χατακτούσαν
τίς γυναϊχες μέ τα ώραϊα τους μάτια
μέ τό χαλοστριμμέσ μουστάχι τους
ια1 μέ τό θήρρος τους Κάποτε ζη-
τοΰσαν ένισχύσεις χι' άπό ένα χαλο-
ο,αμμένο χοσΐοΰμι ή άπό ένα χαπέλ-
λο διαλεγμένο μέ γοΰοτο. Άλλά δέν
έχρειάζοντο πβρισσότ*τρα πράγματα.
ΚαΙ χάνω τή σκέψι: μήπω; άντε-
λήφθησαν ότι τα όπλα τους δέν κΐνε
άρχετά χαί χρησιμοποιοϋν, μαζύ μέ
όλα τ' άλλα χαί την πιτζάμα;
ό Άθηναίβς
Κατά πληροφορίας των Γαλ-
λικών έφηιιερίδων, ό νεαρός
Άνναμίτης Αύιθχράτωρ, φθάνων
κατ' αύτάς είς την πρωτεύουσαν
τής Αύτοχρατορίος τού, ?/ει την
απόφασιν νά προβή είς αυ¬
στηράς οϊκονομία:, των οποίων
την συνήθειαν απέκτησε χατά
τάς σπουδάς τού. Αί οϊχονο-
μίαι αύται χαρακτηρίζον™ι άπό
τώρα ώς πλήοως διχπιολογημε-
ναι διότι πράγμαπ τα διάφορα
άξιώματα τα όποΐα θά χαταργη-
ίτοΰν, διά νά προχνψυυν αί
άνω οιχονομίαι, ε,Ινε άνύπαρκτα
είς μίαν αύλήν Εύρωπαιχοΰ χρά-
τους. Ιδού μεοικοί τοιοΰτθ' ά-
ξιωματοΰχοι: Διακόσιοι φορΐΐς
τής εδρας τοΰ Αύτοκράτορο:,τρια-
κόσιοι φορεΐς των παρασήυων
καί άλεξηλκον τού, τετρακόσιοι
φορεϊς των άνεμιστήρων τού
καί εκατόν χήρυκες, των ο¬
ποίων έργον είνε νά φωνάζουν
πρό πάσης αύτοκραΐορικής πομ·
πής : «άνοιξατε τόν δρόμον
έμπρός στόν Αύΐοκράτορα». Ά-
κόμη θά γίνουν οϊχονομίαι διά
παύσεως μερικών έχ των ακολού¬
θων ύπαλλήλων—τής υπηρεσίας
τού τσαιοΰ, ή όποία άποτελιϊται
έκ 50 προσώπων των εκατόν
μαγϊίρων, των εκατόν πενήντα
μουσικών, των πενταχοσίων κο-
λυμβητών διά τό μάζευμα των
ψαριών καί των εκατόν κυνηγών
των πουλιών διά τ' αύιοκρα-
τορικά γεύματα!
—Ό ταγματάρχης Λεβίδης.
ΟΟΥ ΟΗΓΑΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΕ;
νΑΓΙ5)
107γ».
||ΚΟΙΝΩΝΙΚλ|
Προκήρυξιν δημοπρασίας
ΈκτίΘεται είς φανεράν πλειοδο¬
τικήν δημοπρασίαν ή ετηαία μί-
ίθωσις των άγριάδων καί άγρο-
Λτημάτων τής Κοινότητος Νέας
ΆλικαρνασσοΟ. Ή δημοπρασία
γενησεται την 14ην Σ)δρίου 1932
ημέραν Τετάρτην καί ώραν 10
—1 μ.μ, έν τω συνήθει τόπω δη·
μοπρασιών τής Κοινότητος ενώ¬
πιον τής κατά νόμον έπιτροπής.
Οί 8ροι υποχρεώσεων καί πλη¬
ροφορίαι σχετικώς, παρά τοθ Γρα-
φείου τής Κοινότητος καθ' εκά¬
στην 8—12 π. μ.
Έν Ηρακλείω ' τή 22 Αύγού-
στου 1932.
Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
Μιχ. Ν. Έλίυθβριάύης
Αι Παρισιναί Ιφημερίδες ά-
ναγράφουν είς την κοσμικήν κί¬
νησιν μίαν είδησιν: ότι δηλαδή
δ τέως Βασιλεύς τής Ελλάδος
Γεώργιος έφθασεν ίνκόγνιτο είς
τό Λονδίνον υπό τό όνομα... ό
ταγματάρχης Λεβίδης. Αί έφημε-
ρίδες δέν άναφέρουν υπό ποίον
ψευδώνυμον ταξιδεύει τόιε ό πα-
ρακολουθών τόν τέως βασιλέα
ταγματάρχης Λεβίδης. Δέν είνε
απίθανον νά έκράτησε αύτός ώς
ψευδώνυμον τό όνομα τού προι-
σταμένου τού.
Ένοικιάζεται ή οίχία τού Ταγ·
ματάρχου Πεζιχού Μπβτεινάχη Άν-
τωνίου χειμένη επί τής όδοϋ Κρι-
τοβουλίδου πλησίον πλατείας (Χεϊ,
τάν Όγλοϋ) χαί συνισταμένη έχ τεσ
σάρων δωματίων, χουζίνας μεγάλης,
άποθήκης εύρείας, αΰλής, ταράτσας
ήλεχτροφώτιστος καί έχουσα έγχα-
ταστάσεις ΰδατος. Πληροφορίαι παοά
τφ λοχαγφ χ. Λουλακάκη Ανδρέα.
•••••••••••••••••••••••••••••Ο················-
ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ
ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
Τό ταχύπλουν καί πολυτελέστατον
Α)Π ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
2.000 τόννων καί ταχύτητος 14 μιλίων, αναχωρεί
εκάστην Τρίτην 6 μ. μ. κατ' ευθείαν
διά Πειραια, Χαλκίδα, Βό)ον, θεσσαλονίκην.
Δέχεται επιβάτας καί έμπορεύματα.
Άναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν.
Πρακτορείον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ αριβ. —λ. 94 χαί 150
Ό Βινίκιος ΰψωοε πρός τόν
ουρανόν βλενιι» ρύγνωμοσύντις
χαί ώρμησε πςιός την θύραν, άν
χ«1 ό (ΐί|ρ ήρχισε- νά τόν καίτι.
Ήτο ιιισοανοιγμένη' την ώθησε
καί ώρμησεν έντΓς.
Είς τόν μικρόν κήπον, ούδε-
μία ψυχτι ζώσα, κηί ητ·οικίιΐ έ
φαίνετο εντελώς έρηιιος.
—Λίγεκΐ, Λιγειη.
"Ακρα σιγή! Έν τΌ ερημία
£ν|) δέν ηκούετο παρά μόνον
ό μακρυνός θόρνβος τής πυρ·
καιάς.
—Λίγεια!
Αίφνης ήλθεν εις τα ιοΐά τον
ή πένθιΐ'θς έκείνη φωνή, την ο¬
ποίαν είχεν «κθύσει άλλοτε είς
τόν κήπον τούτον.
Είς την γειτονικήν συνοικίαν
τό πΰρ είχε μεταδοθϋ είς τό
θηριοτροφεΐον τό *?γγύς τοΓ
ναοΰ τοΰ Άσκληπιοϋ καί τα
θηοία ήρχισαν νά βρυχώνται
Ό Βινίκιος εψρικίασεν άπό
κεφαλής μέχρι ποδών.
Δευτέραν ί']δη φοράν, καθ' όϊ
χρόνον δλοι οί λογισμυί τού ή
σαν συγκεντρωμένοι περί την
Λίγειαν, άντι'ιχουν ιί φοβεραί
αύται φτοναί των λεόντοιν, ώς
οϊοινός συμφοράς.
Ό Βινίκιος ώρμησε,ν ίίς το ε¬
σωτερικόν τής οικίας. Τό μικρόν
άτριον ήτο ερηαον. Ζητών διά
των χειρών την θύραν την άγου¬
σαν ε'ίς τούς κοιτώνας διέκρινε
το τρεμοσβΰνον ψώς μιάς λυχνί-
άς, καί πλησιάσας, εΐδε τό Ιε¬
ρόν των εφεσΐείων, όπου άντ!
τώνθεώνύπήρχε σιαυρός' υπό τόν
σταύρον εκείνον έκαίετο κηρίον.
Μία σκέψις διήλθεν άστραπιαίως
διά τού πνεύματος τού νέον κα·
τηχονμένου : ό σταύρος τώ έστελ-
λε το φώς έκιϊνο, τό οποίον θά
τόν έβοήθει είς την ανεύρεσιν
τής Λιγείας. Έλαβε λοιπόν τό
κηρίον καί έτρεψεν ε,ίς τούς κοι-
τώνας. Εις τόν πρώτον ήνοιξε
τό παραπέτασμα τής θύρας καί
φωτιζόμινος υπό τοϋ κυρίου πα¬
ρετήρησε.
Καί έκεΐ ουδείς ί|το. Έν τού¬
τοις ό Βινίκιος ήτο βέβαιος δτι
εΐχε,ν έπανεύρει τόν κοιτώνα τής
Λιγείας, διότι άπό ήλους καρ-
φωμένους είς τόν τοϊχον έκρέ-
μαντο τα ένδύματά της, καί επί
τής κλίνης έκειτο ή σιηθοδεσμίς,
ϊίτοι ή στενή έσθής, την οποίαν
αί γυναΐκες φοροϋσιν εσωτερι¬
κώς. Ό Βινίκιος την ήρπασεν,
έπέθηκε,ν έπ' αυτής τα χείλη τού
καί ρίψας αυτήν επί τοϋ ώμου
τού επηκολούθησε τάς ερεύνας
τού. Ή οίκία ήτο μικρά, τα¬
χέως επεσκέφθη όλα τα δωμά
τια καί μάλιστα τα ύπόγεια.
Κανιίς ούΥ έκεϊ. Ή Λίγεια,
ό Λίνος καί δ Ούρσος μέ άλλους
κατοίκους τής συνοικίας θά
έζήνησαν νά σωθώσι διά τής
φυγής.
(άκολουθεΐ)
ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθε προχθές
έξ Αθηνών ό κ. Κίμων Κρίτσας "Ιί-
πόπτης Γεωργικών Συνεταιρισμών
παρά τή Άγροτική Τραπέζη.
— Έπίσης έπαήΑ.θεν ο κ. Μιχ
Γιατράχης.
— Ανεχώρησε Λι' "Αθήνας ποο-
χθές ό κ. Εύαγ. Τζολάκης.
ΓΑΜΟΙ.— Την παρελθούσαν Κυ¬
ριακήν έν Άμυρά" Βιάννου έγένονΐυ
οί γάμοι τού κ. Ιωάννου Δ. Λουλά-
κη φοιτηιού τής Νομικής μκχά Τής
Δίδος Φώτας Λουλάχη. Παράνυμφος
παρέστη ό χ. Γεώργιος Μαρκάκης
Είρτινοδίχης Πεύχου.
Η,ύχόιβθα νά ζήσουν.
ΘΑΝΑΤΟΙ.-Τό παρελθόν Σάβ¬
βατον εκηδεύθη έν Μοχφ ό Δημή.
ΐ^ιος Ιω. Καπετανάκης Όπλαρχη-
γός Πεδιάδος, την κηδείαν τού ό
ποίου παρηκολούθησε κόσιιος πολύς
έκ Ποταμιών,Άβδοϋ χαϊ Καστέλλι,
ου Πεδιάδος ώς χαί άπασα ή χοι-
νωνία Μοχοϋ.
Τάς ταινίας τοΰ φερέτρου έφερον
οί έπιζώντες παλαιοΐ συναγωνισταί
τού Ό χ- Γεώογ Κριτσωτάκη Ία-
ιρός, έξύμνησεν άπό χειρογράφου
ΐόν βίον τοϋ άνδρός,τήν φιλοπατρίαν
καί άνιδιοτέλειαν αυτού.
Στέφανηι κατετέθησαν ό τής Νο·
ιιαρχίας Ηρακλείου διά τοϋ Προέ
Λρου τής Κοινότητος Μοχοΰ, ό τού
Συνδέσμου των Άγωνιστών Πεδιά¬
δος, καί ό τής κοινότητος Μοχοΰ.
Τούς οικείον; χαί συγγενείς τοϋ
αεταστάντος συλλυπούμεθα
Ι —Απέθανε χαί εκηδεύθη προχθές
ι έν Μοχφ τυπος χαί ύπογραμμός
χρησΐής χαί έναρέτου οϊχοδεσποίνη;
ή Μαρία σύζυγος Κων)τίνου Ιω.
Καπρτανάχη, τό γένος Δετοράχη, τής
οποίας την κηδείαν παρηκολούθησεν
άπαξάπασα ή χοινωνία Μοχοΰ μέχρι
ΐής τελευταίας αυτής χατοιχίας έχ·
τιμώσα τάς άρβτάς τής μβταστάση;.
Γΰρω στήν πόλι μας.
Μέ αγάπην
Εύαγ. Άνωγειανάκπί
ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΖ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΙ
ΔΙΔΑΚΤΟΡ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
Επί δεκαετίαν σπουδάσας χαί
εΐδιχευθεΐς ένΓερμανίςι χαί Βιέν¬
νη. Δϊχϊται έν τφ Ίατρείψ τού,
όοός Σφακίων (Καμαράκι) έ¬
ναντι τσθ Ιατρείον χ. Μϊλισσείδη,
9—12 χοί 8—7 μ. μ.
Άκτΐνη ΡαΙντγκβν
Τβχνιτόβ χν
Τηλ«ρ. 2-79
ΔΡ0Μ0Λ0ΠΑ ΕΞΠΡΕΣ
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε.
ΣΑΜΟΣ
ΑΕΤΟΣ
ΗΡΑΜ.
ΚΙΜΩΝ
ΣΑΜΟΣ
ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέθυ¬
μνον, Χανιά Πειραια.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬
αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
σαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π.μ. διά Ρε¬
θυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βό¬
λον, Θεσσαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' ευ¬
θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
σαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι' Ά¬
γιον Νικόλαον Παχ. "Αμμον Σητείαν.
(Έχ τβϋ Πρακτορείου τηλεφ. Νο 33
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Παραχαλοΰνται άπαντα τα μέλη
τού Άντιχομμουνιστιχοΰ Σύλλογον
Νομοΰ "Ηρακλείου όπως σήμερον
Πέμπτην χαί περΐ ώραν 8ην π. μ.
ακριβώς παρευρεθώσιν είς τόν Λι¬
μένα, ίνα συμμετάσχωσι τής γενή-
σομένης ύποδοχής άπό μέρονς των
όργανώσεων τής πόλεώς μας εις τόν
αφικνούμενον συμπολίτην μας τέως
Υπουργόν των ΟΙκονομιχών κ. Γ.
Κ Μαρήν είς ένδειξιν τής μεγάλας
εκτιμήσεως χαί άγάπης την όηοΐαν
τρέφει είς αυτόν ό λαός τοΰ Νομοΰ
μας διά τα συντελέσαντα ύπ' αυτού
χατά τό διάστημα τής ύπουργείας
τού μβγάλα τοπιχά ώφέλη.
Ό Πρόεδρος
Εμμ. Ε. Βαρούχας
Ό Γεν. Γραμματεύς
Γ. Γρ. Τζερνιάς
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
'Επ' εύχαιρία τής άφΐξεως ϊίς την
πόλιν μας τού συμπολίτου μας τέως
Υπουργόν των θίκονομικών χ. Γ.
Κ. Μαρή προσχαλούνται άπαντα τό
μέλη τής Συντεχνίας Καπνεργατών
Ηρακλείου όπως την σήμερον Πέμ¬
πτην χαί περί ώραν 8 π μ. άχρι
βώς πσρευρεθώσιν είς τόν Λιμένα
χαί συμμετάσχουν τής γενησομένης
είς αυτόν ύποίοχής άπό μέρους των
όργανώσεων τής πόλεώς μας.
Ηράκλειον τή 31]] Αύγουστον 1932
Ό Πρόεδρος
Έμμ. Ε. Βαρβύχας
Ό Γεν. Γραμματεύς
Γ. Γρ. Τζερνιάς
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΧΤΜΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΝΟΣΤΟΠΟΙΗ2Ι2
Φέοϋται είς γνώσιν τσΰ χοινοΰ δτι
άφίχθη είς την πόλιν μας ό βιάση*
ιιος χοφδιστής Πιάνων χ. Γίώρ. Σπέλ-
λας όστις χαί θά Παρπμίίνχι ενταύθα
βι' ολίγας ημέρας. ΟΙ βχοντβς 6θβν
ανάγκην χορδίσματος των πιάνων
των άς άποτανθούν βΐβ τόν ίδιον εί|
την όοχήστοαν τού χαφβνείου κ. Μ.
ΠβΛακαλιατύκή %$$1% Καμάρες*
Πρ*>ιήρ»{ΐί έπ«ν«λπιχτ«κτ1ί μή ΤίλίΐΜΤΐκτΙί ίημβπρ«3ί«ς ίκ«οιήβε»ις τδν κάτυβι »
κτπμάτΜν εί 'Ανταλλαγής γβνπσβμένπς τίιν Ππν 2)βρίβυ 1932 6μ«ραν ϊάββοςτβν
η. μ. έν τί) 'Υπβκαταβτήματι Ηρακλείου. *»»Ρϋ>«τβν
Αριθ. ΕΙδος θέσις "Εκτασις όνομα
Ε. Τ. χτήματος κτήματος στρβμ. νυν κάτοχον
3195 βγροΐ φυτάμπβλοι χαί ά· Χοχλιδολόγοι 850 ανεν χαί τμήματος Χο Μ«ι
[γρός ποτιστικός Ιτζίνης
Τοθ κάτωθι κτήματβς ή ΔημοιτραβΙα Ισεται τελειωτιχή
1387 Κατόστημα Χανίων Πόρτα 36τ.μ. Δημήτριος Κουκουλάχης
('Εη τού Γραιρεί ν)
«ρώτη Έγγυο
228.900 32.700
—Άπό χθέ; τό μεσονύκτιον τα ρο
λόγια μας έπήγαν ιιίαν ώραν πίσω.
— Έπανήρχισε βλέπβτβ ή χειμβρι-
νή ώρα—ή άκριβέστερον ή σαιστη
ώρα.
—ΟΙ παλαιωρολογϊται άνέπνευσαν
έτσι άλλά καί ό ρυθμός τής ζωής γβ-
νιχώς.
—Άνεΰρε τόν κανονικόν τού δρό¬
μον.
-Μέ τό χαλό
— Ό Αύγουστος άπό προχθίς έ·
βάλθηκε νά γίνΐ) Ιούλιος.
—Καί έπανέφερεν είς ενέργειαν
τα «χυνιχά χαύματα».
—ΟΙ άσχολούμενοι μέ την χαιρο·
σχοπίαν.
— Δέν Ιχανοποιήθησαν έκ τής μβ-
ταβολής αυτή;:
—Την χρίνουν ώς ενδεικτικόν
πρωϊμου βροχής.
—Άς περιμένωμεν πάντως νά
δονμε τί θά κάμη άπό σήμερον ό
Σεπτέμβριος.
—Πρώτος μην τοϋ φθινόπωρον, ώς
γνωστόν.
— Έν τφ μεταξύ έλαττοΰται τό
χρονικόν βιάστημα κου μάς χωρίζει
άπό τάς εκλογάς.
— Ώς έκ τούτου, σύξάνονται χαί
πληθύνονται καί αί άλλον είδους
χαιροσχοπίαι.
— Καιροσκοπίαι προφανώς ούχι ά¬
νευ χινδύνου χαί επί ιδία βύθύντ)
των χαιροσκόπων.
— Άλλ' ώς μανθάνομεν δέν λεί-
πουν οϋτε τα στοιχήματα διά τα ά·
ποτελέσματα των έχλογών!
—Καί στοιχήματα ουχί εύχαταφρό-
νητα.
—Ή σημερινή ύποδοχή τοΰ συμ¬
πολίτου τέως ύπουργοΰ κ* Γ. Μαρή.
— Προμηνύεται παλλαίκή.
—Τουτο έκρίνετο χθές άπδ τάς δι·
αθέσεις πάντων των συμπολιτών.
—Ανεξαρτήτως χόμματος.
—Πολλοί άντιβενιζβλιχοΐ συμπολί¬
ται υπεστήριζον ότι αί πρός τόν νο¬
μόν υπηρεσίαι τού χ. Γ. Μαρή.
—Είνε άνεπίδεχτοι πάσης αμ¬
φισβητήσεως.
— Άλλά χά Ι μ έσται ένδιαφέροντος
υπέρ τοϋ Ηρακλείου καί τής Κρήτης
γενικώτερον.
—Οί περίοικοι τής πλατείας Δα¬
σκαλογιάννη. -
—Έξακολονθοϋν νά παραπονοΰν-
ΐαι διά τό άνεπαρχές χατάβρεγμα
τής πλατείας ταύτης.
— Άπό τόν κ. Δήμαρχον περιμέ¬
νομεν νά διατάξη τα δέοντα.
—Τό μελτέμι έξαχολουθεί χαί τό
μαρτύριον τής σχόνης συνεχίζεται.
δέν είνε δέ οΰιε λογικόν οϋτε δίκαιον
νά μή χαταβρέχεται μία πλατεΐα τό¬
σον μάλιστα πυχνοκατωχημενη.
— Άπό τάς εφημερίδας των Αθη¬
νών τόσον τάς συμπολιτευομένας ό¬
σον χαί τάς άνππολιτευομένας.
—Καταδεικνύεΐαι πανηγυριχώϊ
πλέον ή μεγαλειώδης αύτόχ^ήμα ύ·
ποδοχή τού χ. Πρωθυπουρνΰϋ είς
Μαχεδονίαν.
—Ή συνάδβλφος «Ίβη» τί φθέγγβ
ται επί τούτου;
— Έπιμένει είς τό πενιχρόν τής ύ-
ποδοχής ή είς τό πενιχρόν τής έξυ ·
ινάδας της;
—Διότι βεβαία δέν φανταζόμεθα
ότι θά θεωρή έξυπνάδα τό σχετικόν
ψευδοιηλβγρσφηματάκι της.
—Οί γνωστοί άρβρογράφοι τής
«ρούσσιχης» σαλάτας χαί των οιανο-
ητικών παραχρούσεων.
—Ωμίλησαν χθές περί λυσσασμέ-
νων σκυλιών.
—Φαίνεται ότι ώσφράνθησαν χόχ·
χαλο οί βυστυχεΐς χαΐ αηζύ6ονν νά
τό καταβρσχθίσουν.
—Ό γοητευτιχός χαλλιτέχνης τής
όθόνης Ραμόν Νοβάρρο.
—Χαρίζει παρηγοριά σε πονεμένες
ψυχές χαί τίς γιατρεύει μέ τίς γλν
χές χαβάγιες ποΰ τραγουδεί χάθ·
βράδυ στό «Άλχαζάρ».
Ι Ρέκ€ρτρ
ΙΑΤΡΟΣ
ΙΩΑΝ. Σ. ΠΑΤΡΑΚΗΣ
Άποπερατώσας Αρτι τάς
σπονβάς χον εγκαθίσταται μο-
νίμως είς Βραχάβι Μεραμβέλ¬
λου χαί δέχβται τούς έκ παθο-
λογιχών, παιδιατριχών χαί δερ'
ματικών νοσημάτων πάσχοντας.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ναυτιλιακα
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
; Δολλάρια 10.
-Α«α-αι αί αποδείξει; συνδρο
α£ιν χαΐ δημβσιεύσεων φέρουσι
απαραιτήτως την υπογραφήν τού
Λ,ιευβυντβύ καί ίδιβκτητβυ τή;
«•Ανορθώσεως».
•Ηράκλειον 1 Σεπ)βρίου 1932
Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤϋΝ ΣΥΓΚΟΙΗΟΝΙΟΝ ΜΑΣ
ΠαραλαμβάνομΓν ?κ τού «Έμ
πορικοϋ Ταχυδρόμου τής Γενού-
ης» της 17ης Αύγουστον τα ά-
κολουθα:
Νέα άτμοπλοϊκή γραμμή
μεταξυ των λιμένων Άνατο
ληςκαι Ιταλίας.
, Τάς ημέρας αύτάς φιλοξενιΐται
ε-ις Ι ρνοβαν έν τώ ξενοδοχε-ίω
χ
κύριος —. Η.
β
0ο1ηιηΙ>ΐ8 ς
ί&ΓΠβ3 τού οΐκου ν7.Η. ίβηιββ
β ΟθΙνΓ,ά καί τής Όλλ.ΐνδική-
Ατμοτλοίας ΒθΙιββρν&βΓτ:
Ηβπάβΐ Μβ&ΐβΐι&ρρί·].
Ή ώ ά Ά
ική
βη
ρρ]
ΆτμοπΛυί ι ένε-
ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ τού κ.
Βενιζέλου είς Μακε-
δονίαν έξακολουθεϊ νά άπο-
τελή παντοΰ ένα ποοεκλογι-
κόν θρίαμβον άπό τούς μάλ¬
λον χαρακτηριστικούς όιά την
Κυβερνησιν «αί τό κόμμα
,ών φιλελευθέρας. Ή ύπο-
δοχή τοϋ κ. Βενιζέλου τόσον
είςΘεσσαλονίκην όσον καί είς
τάς κατ' εξοχήν αγροτικάς πε¬
ριφερείας τής Μακεδονίας έ-
φα*έρωσεν δτι ή λυσσαλέα
προσπαθεία τοΰ κιτρινισμοΰ
«ρός δ-υσφήμησιν τού εργου
της τετραετίας άπέμεινεν α¬
νευ άποτελέσματος. Άνευ ά-
«οτελέσματος έπίσης άηέ·
μεινεν ό υπό μασκαν άγρο-
τικήν ένσκήψας είς την ύ¬
παιθρον χώραν άριστερισμός
-καίσαρος κομμουνισμός ά-
«ριβέστερον—καί τα πλήθη —εμβοίο» μέ τό τηοΓθΓΒηΐρ
των άγροτών διετήρησαν ά-1 Νγνβπΐβΐβ τουτο δέ θά άκο
κλόνητον την εμπιστοσύνην]λουθή'ΐη μετά δεκαήιερον τό
των πρός την κυβέρνησιν καί —.)9 ΡΙγίη^ίντο.
θερμήν πάντοτβ την συναί-| Ή γραμμή αίίΐη ένεκαινιά
σθησιν των προσπαθειών της σ9η όπως άντικαταστήσιι τα τό-
διά την άνάπλασιν τής γεωρ- πην νπλοΐΓ ί»ιιπ·«ποΐ/, ^,,^,^η ..ό·^«.
Η ώς άνω
καινίασε^μίαν τακτικήν γραμαήν
μεταξύ των λιμένων ι ής βορπο-
δυιτικής Ιταλίας καί Μασσα¬
λίας καί των λιμένων τής άνατο
λικής λεκάνης Μ·σογ(ίου (Έλλά
δος καί Τουρκίας) μέ άναχωρή
σεις άν«« ί>εκ(«ήμες)ον.
_Δκ» την εξυπηρέτησιν τής γραμ
μής ταύτης διετέθησαν »οσρα
νε'αιται'α πλ^ΐα «ινούμενπ δι' ι)
καθάρτου πε:τρρλαίου (ηΐοίθΓ
■Ιΐΐρε) ναυπηγηθέντα
1931 καί 1932.
κατά τό
Ή
ποώτη άναχώηησις ά;τη
ί Γ
η χηις ά;τη
Ίμπέοιαν καί Γενοβαν θά λάβη
χώραν μεπα'εύ τής 15 -20ης Σε
γίας «αί την άμεσον καί συ·
νεχή εξυπηρέτησιν τοϋ συμ-
φέροντος τοϋ άγρότου.
***
ΙΙΛΛΑ μήπως «αί αΰτοί
>Λ' οί άντιπολιτευόμενοι
δέν άντελήφθησαν την τερα¬
στίαν σημασίαν τής ΰποδο-
χ#ς οΰ κ. Βενιζέλου — ύπο-
δ δέ ηδή
χ#ς ζ
δοχτ,ς την οποίαν δέν ηδυνή¬
θησαν ουδέ νά διαμφισβητή-
θθυν «αν ώς πανηγυρικώς
μεγαλειώδη; Πάρετε τα μετά
την ΰποδοχήν άρθρα «αί έπί-
καιρά των: Ένφ ολίγον πρό-
τεοον ήσαν απολύτως, μά ά
πολΰτως βεβαιοί περί τού
συντριπτικοϋ διά τούς φιλε
λευθέρουςάποτελέσματος των
έκλογών — τώρα «έλπίζουν»
μόνον ότι τα άποτελέσματα
των έκλογών θά δικαιώσουν
τούς αγώνας των!
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ τοΰ άρχη-
γοΰ τοΰ Πυροβολικοΰ
τοΰ Δ' Σώματος «ατά τής ό-
μοθύμου αποφάσεως τοΰ
στρατεΰματος νά προασπίση
έν καιρφ την Δημοκρατίαν
είναι ενεργεια χειροτέρα προ-
φανώς τής άντιπειθαρχικής.
Ό άξιωματικός ούτος ώρκί-
σθη αν δέν άπατώμεθα πί¬
στιν πρός.την Δημοκρατίαν
«αί ώς έκ τούτου ύποχρεοϋ-
ται νά τηρή την πίστιν τού
αύτην ανέπαφον όμοΰ μετά
τής στρατιωτικής τού τιμής.
Ή ενεργεια τού «ατά συνέ¬
πειαν όέν τόν «αθιστςί μόνον
τιμωρητέον άλλά προσάπτει
καί βαρείαν, βαρυτάτην δυ¬
σφήμησιν είς τούς τίτλους
τού ώς άξιωματικοΰ.
Ι/ΑΘΙΕΡΩΘΗ τελευταίως
^ υπό των άρθρογράφων
τοΰ κιτρινισμοΰ ό νεολογι-
σ»ι6ς «δραχμόπληκτοι». Πρό-
κείται ώς είνε ευνόητον περί
των θιγομένων διά τοΰ νέου
νόμου περί δραχμοποιήσεως*
των είς χρυσόν ή ξένον συ-
νάλλαγμα καταθέσεων. Δραχ-
(ΐόπληκτοι κατά τό χαλαζό-
|Αϊΐκτοι, παγετόπληκτοι,βκρι-
^όπληκτοι... κεραυνόπληκτοι.
0 «ατριωτισμός τοΰ «ιτρινι-
σΐΰ ομού μέ εκείνον μερι-
χρυσοκανθάρων, έπιτρε-
νά θεωρήται θβομηνία
ή στοιχειώδης άμυνα ύ-
τοί εθνικον νομίσματος!
ΙγΙΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝ άπό ή-
"■ μιεπίσημον λαϊκόν δρ-
τών "Αθηνών: «"Οσοι
δχουν την πώρα>σιν νά
" ΐουν «αί τόν άταφον
τοιν εάν έπικρατή-
είς τόν υπέρ δλων άγώ-
*ο εναντίον τού Βενιζέλου ό
"""; ατυχώς ζή άκόμη θά
υθήσουν μετεκλογικώς
'κτικήν «τοΰ οφθαλμού
, οφθαλμού «αί όδόντα
Ϋ όδόντος».
^Οειάζονται σχόλια περί
2£ Οτι δέν....ύφίσταται ««θε
■ζήτημα καί ζήτημα
«ών «πολιτικών
τό μέρος τού λα-
Έρωτώ-
σον καλώς έξυΛηρρτή'ΐανΐα μέχρι
σήμερον τόν εμπορικόν κόσμον
ο)πλοια ΕπιίΗο ΜθΓ&πάΐ καί
ΡβάβΓ&ΖΪθηβ ήδη ναυλωθέν-
τα παρά τοΰ ΙΛογά ΤΓΪββΐΐηο.
Όπως μή διακοπη ή γοαιιαή
μέχρι τής άφίξεως των ΓαθίθΓ
δΗίρβ έξ "Ολλανδίας τό Ναυτι¬
κόν γραφείον Πειοαιώς «Ρογ
τιιη&ϊο ^. ϋβηοη» έπρονόη
σε νά θέσχ) διά την εκτέλεσιν τής
γραμμής τό πρωτίστης κλάσεως
Ιταλικόν ατμόπλοιον «ΡβΠβ
Ιορβ» δπεο θά αναχωρήση άπό
Ίμπέφΐαν την 24ην τρίχ. καί άπό
Γενοβαν την 26ην ίδίου
Ώς γνωστόν Γίνικοί Άντιπρό-
σωποι διά την Κρήτην τού Ναυ-
τικοΰ γοαφείου Ρθ
Ι. Οαηοη Πειραιώς είναι οί
Ναυτικοί πράκτορες τής πόλεώς
μας κ. κ. Ανεμογιάννης—Δρα·
κοντίδης.
| 8)3 «ΚϋΝΟ»
Διά Λονδίνον,
Χούλ
24 Αύγούστ. 3 Σεπτεμ.
ννννννννννν
; 8)&
3)8
Διά Βρίστολ
5 Σεπτρμβρίου
Διά Λίβερπουλ
Ο1
5 — 10 Σεπΐεμβςιίου
■νΜΛΐνννΜνν»
διά Μπέλφαστ
12 Σεπτεμβρίου
Κατ' ευθείαν καί άνευ προ¬
σεγγίσεως είς Πάτρας.
Τηλέφ. Νο 146
» » 298
Πτηνοτρόφοι έξ έπαγ-
γέλματος,
Έρασιτέχναι Πτηνο¬
τρόφοι,
Γεωργοί Πτηνοτρόφοι,
άποατείλατϊ τα Πτηνοτρο-
φικά προϊόντα σας Πτηνο-
τροφικά Μηχανήματα καί
σκεύη, Πτηνοτροφικάς τροφάς,
άναθρεπτήρας πιλήματα καί
χειροτεχνήματα είς την
ΕΚΘΕΣΙΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
11—25 Σβπττμβρίου 1932
θ' άπονεμηθδαι τιμητικά
6ρα6εΐα καί χρηματικά ϊ-
παθλα.
Πληροφορίας ζητήβατ» ά¬
πό τούς κ. κ. Νομάρχας, Δη-
αΑρχους, Προέδρους Κοινοτή-
των καί άπό τάς κατά τόπους
Γεωργικάς 6πηρεσίας,
Ή τήρησις τής δημοσίας τάξεως
κατά την προεκλογικήν περίοδον.
Υπό τής Διοικήσεως Χωροφυ-
λακής Ηρακλείου εξεδόθη δποδλη-
θείσα εϊς την Νομαρχίαν πρός
έγκρισιν άστυνομική διάταξις περΐ
λήψεως μέτρων πρός τήρησιν τή;
δημοσίας τάξεως κχτά τάς βουλευ-
τικάς καί γερουσιαστικάς εκλογάς.
Κατί την άστονομικήν τχύτην
διάταξιν καί άπό τής προκηρύξεως
των βουλϊυχικών καΐ γερίυσιαστι-
κών έκλογών καί άνακηρύξεως
των υποψηφίων άπαγορεύονται αί
έν ϋπαίθρψ σ,ιγχενΕρώσεις, παρε·
λάσεις καί διαδηλώσεις. Άπαγο-
ρεύεται έπίσης ή ίδρυσις έκλογι-
κών κέντρων άντιπάλων επί τής
αυτής όδιϋ ή πλατείας καί είς ά-
κτΐνα έλάσσονα των 500 μέτρων.
Όμοίως άπαγορεύεται τα άνοιγ-
μα των δημοσίων κένΐρων καί ή
χορήγηίΐς καί κατανάλωσις οιου¬
δήποτε εΐδους οίνοπνευματωδών
ποτών καί οίνου άπό τοϋ Σαββά-
του παραμονάς μέχρι τής Δίυτέρας
τής επομένης των έκλογών.
Έπιτρέπεται κατά την ημέραν
των έκλογών τό ίνοιγμα των έστι-
ατορίων καί μαγειρίων επί δύο ώ¬
ρας την μεσημβρίαν άπό 11 1)2
μέχρ: 1 1)2 μ. μ. ώρας καί δύο
ώρας την έςιπέραν άπό 8ην καί ή·
μίσ-:ιαν μέχρι 10 1)2 πρός εξυπη¬
ρέτησιν τού κοινοϋ.
Τής διατίξεως ταύτης έξαιροθν-
ται τα καφφενεϊα τα χρησιμοποι-
ούμενα ώς έστιατίρια καί μαγει-
ρεϊα των πόλεων καί σονοικισμών
των εχουσών κάτω των 15000 κα-
τοίκων έφ' δσον δέν χορηγοθνται
έν αυτοίς οίνοπνευματώδη ποτά
καί οΐνος καί δέν προβλέπεται ή
διατάραξις τής δημοσίας τάξεως
καί ασφαλείας έκ τής συγκεντρώ¬
σεως έν αυτοίς άντιπάλων έκλο-
γέων.
ΟΕ παραβάται τής άστυνομικής
ταύτης διατάξεως ήτις ίσχύει δι*
ολόκληρον τόν Νομόν διωχθήσονται
καί τιμωρηθήσονται έπ,ί τ$ βάσει
των Νόμων.
Ένβικιάζβται ήλεκτροφώτιστος
οΐκία παράτήν Αγίαν Τριάβα ά
παρτιζομένη έκ βύο ίσογείων καί
τεσσάρων ανωγείων βωματίων, αύ-
λής, κουζίνας καί μέ άφθονον ΰβωρ.
Πληροφορίαι παοά τφ Ιβιοκτήτΐ) Κ.
Άνββ. Κονλάτση όδός 1821.
—Έκλογικά.
Τό υπουργείον τό5ν Έσωτβϊΐ
κδν ώι' ένκυκλίου τβο πρός την
Νβμαρχίαν γνωρίς$ι δτι άπίατά-
λησαν εί; αύτάς άντίτυαα τοΰ
τεύχους τβΰ πβριέχοντβς τον Νό¬
μον περί έκλογης ββυλευτων πρός
έφοδιασμόν των κοινοτήτων.
—Τβ υπουργείον τ ι-ν 'Εσωτβρι
κων έκοινοποιηαε προ; τάς Αι-
οικητικάς καί Δικνσηκάς αρχάς
τού Κράτβυς έν έγκυκλ(ω το διά-
ταγμα περΐ ορισμοθ ημέρας πρός
εκλογήν γερβυσί«στών ένεργπδϊί-
σπς κατά την 75 Σεπτεμβρίου έ £
Ή έκλογή αίίτη άφορώσ* τάς
έκβννίλματικάς έργανώσεις θά έ
νβργηθή διά την Νϋσον Κρητην
εί{ Χανιά καϊ διά 2 εδρας.
—Έπίσης εκοινοποιήθη τό διά-
ταγμα πβρΐ ένεργβίας γβνικΐιν
βουλευτικών έκλογών.
—Τό ύπουργβΐον τδν Έσωτερι
κων δι' έγγραφον τού πρό; τάς
ΝομαρχΙας παρέχει όίπγίας ό¬
σον άφορά την δαπάνην διά την
επισκευήν των καλαών καΐ την
προμήθειαν των εΐδ&ν γραφικής
ΰλης διά την διενέργειαν των έκ-
λόγων.
Ή δαπάνη αυτή βαρύνει τού;
Δήμου; καί τάς κοινότητος.
— Πολιτική κίνησις.
"Αφίκετο Είς την πόλιν μας ό πά
λαιότερος άρχηγός τοϋ άγροτι-
κοϋ κομματος έν Κρητο χ. Κων.
Τσίχλης ή Σπΐθας.
ΑΚΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΚΛΦΦΕΚΟΠΤΩΝ
Λόγφ τής αυξήσεως τής τιμής
τού καφφέ είς τάς άγοράς τής
παραγωγής καί επί τή βάσει τής
διατίμησεως τού άφρίκτου καφέ
υπο τής Έπιτροπής Διατιμήσεων
Ηρακλείου, ή τιμή τού άλεσμέ-
νου καφέ άπό σήμερον Τρίτην
30ήν λήγοντος θά είναι εκατόν
δώδεκα (112) δραχμάς ή οκά.
Οϊ Καφεκόπται
Εμμανουήλ Πορταλάκης, Σαχάκ
Αθανασίαν, Ιωάννης Περάκης,
Κωνστ. Μανωλικάκης, ΆριστϊΙδ.
Κουμπενάκη;, Νικόλαος Βϊρυκο-
κάκης Εύριπίδης Λάζος.
—Ή σημερινή μεταβολή της
ώρας.
Τό υπουργείον των Έαωτ«ρικ&ν
διά τηλεγραφήματός τού πρός τάς
Γενικάς Διοικησεις καί Νομαρχί-
ας τοϋ κράτου; γνωρίζει ότι απο¬
φάσει τοΰ Ύπουργικοΰ Σνμβουλί
ου, την 1 Σεπτεμβρίου έιαναφέ
ρεται είς Ισχύν ή κανονικη ωρα
έγκαταλϊΐπομενης τής ίερινής.
Κατ' ακολουθίαν τίκ 1 πρωϊνην
τής 1 Σεπτεμβρίου τα ωρολόγια
των διαφόρων πόλεων των διικφβ
ρων ύηηρεαιών καΐ Ιδιωτνν δέον
νά ύποχωρήσωσι κατά μίαν ώραν
ήτοι δέον νά δΕΐκνύωαι 12ην μ-
σονυκτίου.
—"Αδεία λειτουργίας φαρμα-
κε(ου.
Δι' ύπουργικής άποφάσβως έχο
ρηγηδη αδεία συβτάοεως καΐ λει
τουργίας έν Καστελλίω Πεδιάδος
φαρμακείου είς τόν διπλωματοΰ
χον φαρμακοποιόν κ. Έλευθ. Ζ.
Χαλκιαδάκην.
Τό έν λόγω φαρμακείον ηρξα
το λειτουργοϋν άπό προχθές.
—Τό ύδραγωγεΐον Νέας
Φορτέτσας
Υπό τοΰ μηχανικοΰ Κοινοτή
τ«ν τοϋ Νβμβϋ μας κ. Γ. Χ.»λκια
δάκη κατηρτίσθη καΐ υπεβλήθη
αρμοδίως ' μέσω τοΰ κ. Νομάρ¬
χου πρός έγκρισιν έ προΰΐτολογι
σμός τής απαιτουμένη; δαπάνης
δια την κατασκευήν τοΰ ύδρκ
γωγείου τοΰ Συνοικισμοϋ Νέας
Φορτέτσας.
—Τό ταμείον έφέδρων.
Κατά την προχθεσινήν τού συ
νεδρίαοιν τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον τοΰ Ταμείου Έφέδρων
Ηρακλείου άπεφάαισεν ολμ; προ
βή είς την ενοικίασιν διαφόρων
κτημάτων τοΰ ταμείου επί μίαν
διετίαν κατηρτίσθη δέ έπιτροπή
διά την σύνταξιν τοΰ εσωτερικόν
κανονισμοΰ τοΰ Ταμείου.
—Αί ύδραυλικαί συνδέσεις.
Υπό των υδραυλικόν καΐ Φ«·
νβποιων Ηρακλείου υπεβλήθη
είς την Νομαρχίαν αίτησις δι'
ής παρακαλοϋν ούτοι όπως ένερ-
γηθούν τα δέοντα καΐ απαγο¬
ρευθή ή ενεργεια Ιδιωτικήν 'συν-
δέσεων καϊ ΰδρανλικόίν έγκατα-
στάσεων υπό τής υδραυλικής υπη¬
ρεσίας τοΰ Δήμον» έκ τβΰ νέου
ύδραγωγείου, δεδόμένου ότι ού¬
τοι ύποφέρβυν έξ'άνεργίας.
ΛΛΟΎ'Δ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ
ΓΡΑΜΜΗ ΤΥΡΡΗΝΙΚΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ! ΜΗΝΟΣ:
έξ Ηρακλείου καΐ ανατολικήν λιμένων τή; Νήσου διά:
Γενοβαν, Μασσαλίαν, Ίμπέρια, Σάν Ρέμο, Νάπολιν, Νίτζαν,
Τρίπολιν, Βεγγάζην, Μαλταν καΐ Τύνιδα μέ τό:
ά]π. Ι Η. Μ Ο ί} Α Γ4 Ο Ι ·
ΤΗΝ 4ην ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ Σεπτεμβρίου εντέυθεν τό
αΰτό δρομολόγιον έπιστροφής μέ τό
ά)π. ι Α 1Λ β Α Γΐ Ο ·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ
Διά ΤΕΡΓΕΣΤΗΝ, καί διαμέσους λιμένας άνα¬
χωρήσεις ΕΒΔΟΜΑΔΙΑιΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ μέ
Μ.]Ν. «ΕσΐΤΤΟι, «ΟΙΤΤΑ ΟΙβΑ^Ι», «Α55Ιί?ΙΑ»
θΑ Ρ
Δι' ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ, λιμένας Συρίας κ. λ. π.
άναχωρήσεις κατά δεκαπενθήκερον εκάστην Τρίτην άπό 30
τρέχοντος μηνός μέ Μ)Ν.
«ΕΟΙΤΤΟ», ιΟΙΤΤΑ Οί ΒΑ$Ι».
ΤΤΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΛΛΟΥ'Δ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
2ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.......ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΐ;
." "ΜΑΡΙΤΑ'ΓΜ" Ι
= Αγγλικη 'Αοφαλιστική Έταιρεία |
' Έτος Ιδρύσεως 1864 έν Λίβερπουλ |
ΑΙ μετοχαΐ τής οποίας άνήκονσι τα 'Ασφαλ. Έταιρ. Ξ
«ΕΝ-ΣΙΣ 2ΚΩΤΙΑ5 καί Ε©ΝΙΚΗ» |
Κεφάλαια καί άποθέματα £ 15.500.000. §
(Λίραι Αγγλίας δεκαπέντε έκατομμύρια πεντσκό- Ε
σιαι χιλιάδες). ζ
ΘΑΛΑΣΣΑΣΦΑΛΕΙΑΙ πάσης φύσεως δι* άτμοπλοΐ- Ε
ών καί Ιστιοφόρων. Επί σταφίδων είδικά κόβερ έναντΐ- Ε
όν δλων των κινδύνων. «
Όροι, Άσφάλιστρα έκτός συναγωνισμοθ. =
"Αμεσοι διακανονισμοΐ των ζημιών. Ε
Πρακτορείον Ηρακλείου. Ξ
Γραφεΐα: Α. καί Ι. ΜΑΥΡΑΚΗ =.
ΏΐΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΗΙΙΠΙΙΠΙΙΐΠΙΙΙΙΐΙί
—Αί οδοί Καστελλίου—Χερ-
σονήσου καί Κολομόδι—
Θραψανού.
Ό Βουλευτή; Ηρακλείου κ.
Αντώνιος Γαλανάκης δστις κα¬
τόπιν δραστηρίων ένβργειών τού
κατώρθωσεν υπό τάς παρούσα;
δυσμενεΐ; συνθήκας νά επιτύχη
την συνέχισιν της κατασκευής
τής όδοΰ Κολομόδι—©ραφανοΰ
καΐ την έναρξιν τή; κατασκευής
τή; οδοΰ Καστελλίου—Χερσονή-
σου έλαβε σήμερον έξ Αθηνών
τό κάτωθι τηλεγράφημα σχετι¬
κόν μέ την έναρξιν των εργα¬
σιών των ©δών τούτων:
Γαλανάκην Βουλευτήν
Ηράκλειον
Υπουργείον διέταξε Μακρήν,
Μακρής διέταξεν Ηράκλειον έ¬
ναρξιν δρόμων^_____ΜΑΡΗΣ
—Οί έλεγκταί της σταφίδος.
Ό 'Επιθεωρητής Σταφίδος της
Σταφιδικη; έπιτροπής γνωρίζει
Οτι οί διορισμοΐ πάντων των έ
λεγκτών τής σταφίδος λήγουν
άπό τής 1—8 Σεπτεμβρίου, ίπβι-
δή δέ ή ύπηρεσία έλέγχου θά ε¬
ξακολουθήση λόγω τή; είσαγω-
γή; τή; σταφίδος έντός τή; πό
λεως μεγάλων ποσοτήτων παρα-
καλεΐ δπως παραταθή ή παραμο-
νή έν τή ύπηρεσία ταύτη των έν
λόγω έλεγκτώνέπΐΐδήμέρα; εισέτι.
—Ή όδός Έβανς" καί Κνω¬
σού.
Ή Γενική Διοίκησις Κρήτης
εί; απάντησιν έγγραφον τη; Νο-
μαρχία; έν σχέσει μέ την άπαλλο-'
τρίωσιν κτημάτων καταληφθηαο-
μένων υπό τή; όδοΰ τής ενούσης
τα; όδοΰς "Εβανς καΐ Κνωσού,
γναιρίζει ότι πρό της έγκρίσεως
τοϋ έκτό; των τΐιχών σχεόίου τή;
πόλεως Ηρακλείου Ητις δέν συν¬
ετελέσθη εισέτι δέν είναι δυνα
τή ουτε σκόπιμος ή άπαλλοτρίωσι;
αυτή.
—Τό ζήτημα των ημών τής
σταφίδος.
Ό Σΰνδεσμος έργοστασιαρχών
έξαγωγέων σταφίδος Ηρακλείου
απαντών είς έγγραφον τοΰ 'Εμ-
πορικοΰ Έπιμελητηρίου Ηρακλεί¬
ου γνωρίζει έν λεπτομερείς τα έ-
ξοδα εί; τα όποΐα ύκόχεινται αί
σταφίδε; άπό τής εντέυθεν άγο-
ρά; των μέχρι αποστόλη; των
είς τού; λιμένα; προορισμόν. Τα
έξοδα ταυτα άνερχονται είς δρ.
19/4 κατ' οκάν.
—Ή μετάβασις έργατών είς
Τουρκίαν.
Τό υπουργείον Εσωτερικήν δι'
έγκυκλίου τού πρός τάς Γενικά;
Διοικήσει; καΐ Νομαρχίας τοΰ
Κράτους γνωρίζει &τι κατα ■σύ¬
στασιν τοΰ υπουργείον Εξωτερι¬
κών ή είς Τουρκίαν μετάβασις έρ - ■
γατών έν γένει λόγω των έχεί οί-,
κονομιχών δυσχερειών δέον νά
άποφεύγεται εάν δέν έχουν ούτοι,
συμβόλαιον εργασίας. Καί τουτο
διότι διατρέχουν τόν κίνδυνον
νά παραμείνουν άεργοι καΐ νά ·
περιέλθουν είς την έσχάτην έν
δειαν λαμβανομένου υπ' όψιν
6τι α! έν Τουρκία Έλληνικαί
προξενικαί αρχαί άδυνατουοιν
νά παράαχωσιν εί; αΰτοΰς όχι μό¬
νον τα μέσα έπιστροφή; εί; 'Ελ-
λάδα άλλ' ουδέ την ελαχίστην
χρηματικήν βοήθειαν.
Πρό; τουτο παραχαλοΰνται α!
Νομαρχίαι όπως διατάξωσι τα; ΰ-
πηρεσία; των ϊνα πρό πάσης εκ¬
δόσεως διαβατήριον διά Τουρκί¬
αν είς εργάτας καθιστώσιν είς
αυτού; γνωστά τα ανωτέρω.
—Ή συμμετοχή τοΰ νομοΰ
μας είς την Έκθεσιν Θεσ¬
σαλονίκης.
Ή Γεωργιχη περιφέρεια Ηρα¬
κλείου δι' έγγραφον της πρό; τόν'
κ. Νομάρχην ώς πρόεδρον τοπι-,
κή; έπιτροπή; Διεβνοϋς Έχβίςετ
ως θεσσαλονίκης καΐ επί σχετικης ~
αυτού άποφάσεω; δι* ής ανετέθη
εί; την γεωργικήν περιφέρειαν ή
συγκέντρωσις των γεωργιχνν έκ-
θεμάτων τοΰ Νομοΰ διά την δι«·
βνή "Έκθεσιν γνωρίζει δτι διά την
εργασίαν ταύτην θά άπαιτηθοΰν
δαπάναι τινές διά την αγοράν
έκθΐμάτων καί παραχαλεΐ όπως
ένεργηθοΰν τα δέοντα διά την ε¬
ξεύρεσιν τοΰ απαιτούμενον χρη·
ματικβΰ ποσοΰ.
—Ή ίδρευσις Πόμπηας.
Ό Μηχανιχό; χοινβτήτβιν γνω
ρίζει εί; την Νομαρχίαν ότι μετί-
3η προχβές είς Πόμπηαν πρός έ-
Ιέτασιν τοΰ ζητήματο; τής υδρεύ¬
σεως τής κοινότητος εδόθησαν δέ
παρ' αντοΰ ίη τόπον αί δέβυσαι
οδηγίαι διά την διευθέτησιν των
πηγών τοΰ Οδραγωγείου καί την
εξασφάλισιν τής ζωής των έργα- '
των τώνίργαζομενων διά την κ«·
ταακβυήν τβθ ύδραγωγβίβυ,
Ηράκλειον Κρήτης
Γραφβίβ Έναντι Νβμαρχίας.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Πέμπτης
1 Σεπτεμβρίου 1932.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΐηΐΙΙΙΙΗΙΙΙιΙΜΙΙΜΙΐΙΙΠΙΗ^
Η
ΤΟΥ Κ. ΒΕΗΙΖΕΑΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΡΡΟΙΑΝ
ΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ ΧΟΕΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
ΕΚ ΒΕΡΡΟΙΑΣ ΑΓ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγούστου (ταΰ άν-
ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
Θεσσαλονίκης ότι σήμερον ό κ. Βενιζέ-
λος αφιχθη είς την Βέρροιαν τυχών παλ-
λαΐκής ύποδοχής. Τόν κ. Βενιζέλον
Προσεφώνησαν ό μητροπολίτης Βερροί-
άς καΐ ό δήμαρχος αυτής, εύχαριστή-
σαντες διά τό κυβερνητικόν έργον υπέρ
των άγροτών.
Ό χ. Βενιζέλος ανεχώρησε σήμερον
την μεσημβρίαν έκ Βερροίας κατευθυ¬
νόμενος είς Αικατερίνην.
ΑΙΑΠΙΣΤ8ΥΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΦΙΑΕΑΕΥΒΕΡΟΙ
ΒΑ ΚΕΡΑΙΣΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΗΜΙΣΕΟΣ
ΤίΙ ΕΔΡΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΙ ΜΑΚΕΑ0Κ1ΑΪ
ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγούστου (τού
άνταποκριτθύ μας). — Έξηκριβωμέναι
προβλέψεις έκ Μακεδονίαςδιαπιστώνουν
ότι οί Φιλελεύθεροι θά κερδίσουν πλέ¬
ον τού ήμίσεος των βουλευτικών έδρών
άπάσης τής Μακεδονίας.
Κατά τάς ιδίας προβλέψεις εάν έφηρ-
μόζετο τό πλειοψηφικόν ουδείς των άν-
τιπάλων τού κόμματοςΦιλελευθέρων έν
Μακεδονία θά έσώζετο.
Ν ΧΒΕΣΙΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦ1ΔΑΓΟΡΑΣ
ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΝ
ΚΑΙ Α. ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Διά των πυλών τής πόλεως εισήχθησαν
χθές υπό των σταφιδοπαραγωγών περί τάς
100.000 οκάδας σταφίδων εΐδους σουλτανί-
νας καί ταχτά.
—Ή κίνησις τής σταφιδαγοράς^μας ύπήρ
ξε καί χθές ζωηρά είς τα έξαιρετικά καί α'.
πράγματα εΐδους σουλτατίνας. Έπωλήθη-
οαν δέ έξαιρετιχαί σουλτανίνες είς δρχ. 22
—22,80 κατ' οκάν. Τα β'. καί γ'. πράγματα
έκυμάνθησαν είς τάς αύτάς ώς καί προχθές
τιμάς μέ μικράν σχετικώς αγοραστικήν κί¬
νησιν.
Οί ταχτάδες έξακολουθοΰν κυμαινόμενοι
περί την τιμήν των 8 δραχμών μέ μικράν
σχετικώς ζήτησιν άπό μέρους των έμπόρων
μας, Ή φόρτωσις σταφίδων έν τω λιμένι
μας προοριζόμενα^ διά τάς Εΰρωπαϊκάς ά-
γοράς έξακολουθεΐ. "Ηδη φορτώνονται
τα άγγλ,ικά φορτηγά«Μπάντρια»καί«Ροΰνο»
Ατινα θά μεταφέρουν σοβαράς ποσότητας
είς την Αγγλίαν.
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΠΑΝΟΔΟΣ
ΕΚ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΤΟΥ κ. ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
Άργά την νύκτα τής χθές επανήλθεν
δι" αυτοκίνητον είς την πόλιν μας έπιστρέ-
φων έκ τής άνά τόν Νομόν Λασηθίου περι-
οδείας τού ό ύπουργός Γενικός Διοικητής
Κρήτης κ. Μιχ. Καταπότης.
Ό κ. Καταπότης πιθανώς θά αναχωρήση
σήμερον διά Χανία.
Η ΑΠΩΔΟΣΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΠΑΣΘΕΝΤΑΣ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
Τάς απογευματινάς ώρας τής χθές συ¬
νήλθον είς συνεδρίασιν έν τφ Νομαρχιακώ
καταστήματι καί υπό την προεδρίαν τού κ.
Νομάρχου Ηρακλείου τα μέλη τής Έπιτρο-
«ής κατανομής χρηματικών ύπολοίπων των
διαχωριζομένων κοινοτήτων τοΰ Νομοΰ.
Τα μέλη έλαβον διαφόρους άποφάσεις
επί αποδόσεως χρηματικών ποσών είς άπο-
σπασθέντας έκ διαφόρων κοινοτήτων συνοι-
κισμούς καί άποτβλέσαντας άλλας κοινό¬
τητος.
ΑΙΣΘΗΤΗ ΑΠΡΑΞΙΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΑΦΥΛΑΓΟΡΑΝ ΜΑΣ
Ή σταςρυλαγορά μας χθές παρουσίασεν αίσθη-
τήν άπραξίαν, φορτώσεις δέ σταφυλών δι' Αίγυ¬
πτον δέν ίγένσντθ καθολοκληρίαν.
Κατά τάς πληροφορίας των έμπόρων αί τιμαί
των σταφνλών είς Αίγυπτον ίκυμάνθησαν καί χθές
απδ, 40«·50 παράδες κατ' δκθν.
Οί 4ντ-αϋθα σταφυλέμποροι ηγόραζον χθές στα-
φυλάς άβό τούς παραγωγούς εΐδους ταχτά πρός
δραχ. 2 κατ' οκάν καί ροίΐακΐ πρός δρ. 3—3.50
κατ' δκάν.
Σήμερον πρόκειται νά αναχωρήση δι* Αλε¬
ξάνδρειαν τό φσρτηγσν ατμόπλοιον «Δενδρινός»
μέ φορτίον έκ 3.000 χαλαθίων βταφυλών.
Συνέρχεται ή έπιτροπή
διά τή ν προσφυγ. στέ γασιν
Μάς παρεσχέθη αρμοδίως
ή πληροφορίαι ότι σήμερον
θά συνέλθη ή συσταθείσα
κατόπιν διαταγής τοΰ υπουρ
γείου Προνοίας έπιτροπή διά
την έπανεκτίμησιν των οϊ-
κημάτων άτινα θά άγορα-
σθοΰν έκ των τριών έκατομ-
μυρίων δραχμών τα όποΐα
παρεχωρήθησαν διά την εγ¬
κατάστασιν των άστέγων
προσφύγων των εξωσθέν¬
των λόγω τής πωλή¬
σεως των ΰπ' αυτών κατεχο
μένων μουσουλμανικον οί-
κιών.
Ή έν λόγω Έπιτροπή θά
β είς την όσον τό δυ¬
νατόν ταχυτέραν έπανεκτί-
μησιν των έν λόγψ οίκημά-
των, ύποβάλλουσα τάς προ-
τάσεις της διά την αγοράν
των αρμοδίως, καί έπιδιώ-
κουσα την επί τό ταχύτερον
διάθεσιν αυτών είς τούς ά-
στέγους πρόσφυγας ίνα έγκα-
τασταθοΰν ούτοι πρό τής έ-
λ,εύσεως τοϋ χειμώνος.
Ή αυτή Έπιτροπή κατά
τάς αύτάς πληροφορίας θά
προβή κατά την Δευτέ¬
ραν ή Τρίτην είς την εκτί¬
μησιν των άγορασθησομένων
οΐκοπέδων, των κειμένων έ¬
ξωθι τής «Καινούργιας Πόρ-
τας».
Τα οίκόπεδα ταυτα θά δια·
τεθοΰν είς τοΰς άσϊέγους
πρόσφυγας πρός στέγασιν
των οικογένειαν αυτών αί
τίνες ήδη παραμένουσιν είς
τό ύπαιθρον.
Έπίσης καί διά ταχυτέραν
διανομήν των έν λόγω οίκο-
πέδων καταβάλλονται* τόσον
υπό τής Νομαρχίσς όσον
καί υπό τής ίοιοκτητρίας
Έθνικής Τραπέζης προσπά¬
θειαι, λαμβανομένου μάλιστα
ύπ' όψιν δα, οί έγκαταστα-
θησόμενοι εί; αύτά άστε-
γοι πρόσφυγες θά προβούν
είς την ανέγερσιν οίκηαάτων
πρός εγκατάστασιν των οίκο-
γενειών των.
Αίγαιανδρακαποδηκαι.
Έγορηγήδη προνόμιον.
Την μεσημβρίαν τή; χθές συ
νήλθον εις συνεδρίασιν τα μέλη
τής Λιμ6»ιχής 'Επιτροπής καί συ¬
νεζήτησαν επί μακρόν επ» τβθ ζη-
τήματος τής έκχωρήαε&>ς είς την
ττμοκλο'ίκήν Εταιρείαν α'Ολι-
0ιέ» τοϋ πρβνομίου τής ίδρύ
αβως είς τόν λιμένα μας γαι-
ανθρακαποθηκων.
Μετά γενομένην αχβτικήν συ¬
ζήτησιν απεφασίσθη οριστικώς
πλέον π παραχώρηΐΐς τοΰ προνο-
μίου ανεγέρσεως των έν λόγω
γαιανθραΜαποθπκ&ν εί; τόν έν-
ταϋθα αντιπρόσωπον τής 'Εται
ρείας «Όλιβιέ». Αί γαιανθρακχ-
«οθήχαι θα άνεγερθοΰν είς την
έντός τής περιοχής τού Νέβο
Λιμένος "Ηρακλείου θβαιν «Τρυ·
απτό χαράκι» υπό τόν δρον δμως
δτι ό έν λόγω άντιπρβσωπος τής
'Εταιρβίας θά αποδώση τόν πχ-
ραχωρπθησομβνον έν τή ώς άνω
3έσει χώρον διά τπνέγκατάατααιν
τ&ν γαιανθρακαποθηκ&ν εί; τό
Λιμενικόν Ταμΐϊον Ηρακλείου,
βΐς περίπτωσιν κατά την οποίαν
τούτο θά προέλθη είς την απόφα¬
σιν νά προβή είς την κατασκβυ
ην των παραγωγέων έργων τοϋ
Λιμένος "Ηρακλείου έφ' ίσον μά
λιστα βά παρίστατο άνάγκη νά
χρησιμοποιηθή υπό τής Λιμβνι-
κής Έπιτροπής ό χ&ρος ούτος.
ΕΙ$ την απόφασιν της προήλ¬
θεν η Λιμβνική 'Επιτροπη κατβ-
ιτιν ύιαπιατώσεως ότι ή ίδρυσις
των έν λόγω γαιανθρακαποθηκών
θα επιφέρη μβγάλην ωφέλειαν,
τύοον διότι θά αρχίση μεγαλυτέ
ρα κίνησις έν τω Λιμένι μας,
άτμοπλοίων άτινα θά προσβγγΐ
ζουν ινα άνθρακεΰουν όσον καί
ύιά τάς τοπικάς ανάγκας λαμβα
νομένου υπ'οψιν δή μέ την ή
^π ένεργουμένην άνΒράκ&υαιν υ
πό τού χρηαιμοΐτοιβυμενβυ ώς
άποθήκη καΐ παραμένβντος μονι-
μως εί; τόν λιμένα μας ατμο¬
πλοίου Μ'ΑβΙα» έπήλθβ μείωοις
των τιμών τ&ν γαιανθράκων κα¬
τά 1.20 δραχ. κατ' οκάν τ&ν χρπ
βιμοποιουμβνων ϋκό των οιδη-
ρουργβΐων, έρνοβταβιων κλπ.
—Υπό τής Λιμινικπς έκιτροπής
άπΕφααιβθη έπίσικ δπως η χωρο-
φυλακή απαγορεύση την άνίγβρ
σιν παραηηγμάτων βίς την περιο¬
χήν τής κατασκευασβησομένης
προκυμαΐας τοϋ Νέου Λιμένος,
όσον δ' άφβρό) τα νυν υπάρχον
τα τοιαΰτα να κληθοϋν οί άν ι
γείραντες αΰτά παρανόμω; καί
νά τοίς ταχθή άνάλογος προββ
σμία διά την κατβδάαιβίν των.
—Όμοίω; κατόπιν υποβληθέν¬
των παραπόνων υπό τής Σταφιδι-
κής Επιτραπή; ή Λιμβνική Επι-
τροπη απεφάσισεν όπως προβή ·'ί
την άμεσον επισκευήν τού προ-
βλήτος τοΰ Ένβτικοΰ Λιμένος διά
τοδ όποίου ένεργεϊται ή φόρτωσις
των κιβωτιίίων στβφίδων άτινα
καταστρέφονται άποθετόμ«να υπό
των λιμενεργατών είς τόν έφθχρ
μβνον δντως προβλήτα.
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΙΙΛΛΟΜΕΝΒΥΣ
Ή Ύδρογραφική ύπηρεσία διά
τηλεγραφματός τη; πρός τα Λι-
μεναρχεΐα γνωρίζει δτι δ φαρός
Ίτέας τοποθετηθείς επί τής άκρας
τοΰ λιμενοβραχίονος λειτουργεΐ
εκπέμπων άναλάμπον Ιρυθρόν
φώς είς πλάτος 38,26 καί μήκος
22,25.
ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
Κατά τόν παοελθόντα μήνα
Αυγουστον ϊίσεπράχθησαν πα-
ρά τοΰ Τελωνείου έξ εϊσαγωγικών
καί έξαγωγικών δασμών καί έξ
είσπράξεων υπέρ είδικών Ταμεί-
ωντό δλον δραχμαί 4.980.821.60.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
ΑΙ τιμαί τροφίμων
είς την αγοράν μας.
Ή Έπιτροπή διατιμήσεων διά τής
τβλναταιας αποφάσεως της έχανό-
νισβ την τιμήν των κάτωθι βΐβών ώς
έίή
ίής
Όρυζα Γλαοοέ χονδρικώς κατ' ο¬
κάν βρϊ. 15.50 λιανιχώς 17, δουζα
ΡαγΝθΰν χονΑρ. 11,80, λίαν. 13.20,
καφές ΆβπσσηνΙας χονδρ. 80, λίαν.
88, καφές Ίάβας χονδρ. 72.50, λίαν.
81, ζάταρις χονθρικώς δρ. 20.50 λια¬
νικώς 22.
Λαχανιχα.—Κρόμμυα 4—5, χατά
τες 4-5, κολοκνθάκια 8-Ιθφασόλες 5,
καί λασηθιώτιχες 7-8 μπάμιες 8—10,
φασολάκια 7—8, ξυλαγγουράκια 4-5
ντομάτπς 3—4 δρα-χμός, στίφνος 8—
10 δραχμάς κατ' οκάν, μ*λ·
τζάνβς 4—5 λβμόνια έντόπια 16—
18, Ιταλίας 32—36,άγγουράκια 5—6.
πιπκριές 5, πράσσα 5—6 Χάχανα δρ.
8-10.
Όπκριχά.— Σταφύλια 4,50 —6,
καρπούζια 3. πβπόνια 4—5.
άχλάδια 4—6 Κραυσανιώτικα 10—12
χαΐ Ίταλιχά 12—14, σύκα 5—6, μή·
λει 5—6. ροδάκινα 12—14.
Κρέατα.—Άρνίον δρ. 38, χοιρινόν
36—40 μόσχος 38, ζυγοϋοικρέας προ-
βάτου 32,αΙγός 24, βόΐσν καί αγελάς
24 δραχ. χοιρινά μεγάλα 34, γου-
οουνΟΗθυλα 38.
Πουλερικά,-Άκό 35-50.
Ειδή η«ντ·ΧΝλ«ιβι>. — Ελαίαι
ίγχώριαι 12, Βόλον 16-20. Μα·
καρόνια εντοχια 15. Μαχαρόνια θεσ
σαλον(κης 16. Ζυμαρικά έν γένβι δρ.
15-20, μακαρόνια πολυτβλβΐας πακέτο
»βαχ. 19-30. ΦεΜόλεβ Ζ(«0(αβ Μ.
Ρββύθια ΙΙαοόχον 14, έντόχιαβ,Κον
κια έντόπια 12—16. Φιΐκές 12-14. *Ε
λαια λίαν. 22. Αυγά 1.20. Σάπων
λ~)κός α'. 19, Β'. 17, πράαινος α
16 κοΐ Ρ'. 15. Τέϊον 200. Καφφές ά-
λεσμένος 104.
Βο»τυρει.-Δέ(ντις 110-132.Γάλακ.
ββσοαλίας 116. Αί—ι 40. Μπάνβρ 68.
Γαλακτκρά.— ΤόοΙ Κασσιοι 68.
Τουλονμίσο 44. 'ΕντόΐΗο 54—64.
Γιαοϋρτι
II.
Γάλα 9.
Κίνησις τής Σταφίδος
Σουλτανίνα έξαιοβτ
» α
κατ' οκάν
Δρ.
Ταχτάδες
»
Ελεμέδες
ν .
α'
"',
α
β'
Ζταφύλια σουλτανί
Ροζακιά
» ταχχά
Κρασοστάφυλα
Δρ.
19.- 21.-
18.- 19.-
15.- 17.-
11.- 14.-
5.- 5.50
4.- 4.20
6.40-6.80
4.50- 5.-
4.50- 5.-
2.30- 2.50
1.30- 1.60
Τιμαί Συναλλάγματος
Δσλλάρισν Ι
Λίρα
Φράγκον
'Ελββτ. φράγκον
Λιρέττα
Μάρκον
Τουρκική Λίρα
Κορώνα (Σουηδ.)
Φράγκον (Βελγ.)
Σελλίνι (Αύστρ.)
Φιορίνι (Όλλαν.)
Όμολ. άντολλαί.
161,50-
562.—
6,32-
31,27-
8,27-
38,01-
75,50-
28,53-
4,46-
22,32-
64.94-
525,—
■163,-
•568,-
- 6,42
- 31,63
- 8.37
■ 39,28
■ 81,01
- 29,45
• 4.56
■ 23,39
■ 65.64
•528,-
Ο ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΑΠΕΙΛΕΙΒΙΑΙΑΝ
ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΙ
ΕΑΝ ΠΛΕΙΟΊΉΦΗΣΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ
ΑΗΑΟΗΙΣΤΟΥ'. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΦΥΑΑ;ΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας).—Ό άρχηγόςτοΰ Λ».
ικοΰκόμματος κ, Τσαλδάρης προέβη
σήμερον είς Πηλώσεις επί τού ένδεχομέ-
νού τής πλειοψηφίας τού Ααΐκού κόμ·
ματος είς τάς προσεχεϊς εκλογάς. Είς
τάς δηλώσεις τού ταύτας ό κ. Τσαλδά¬
ρης άπειλεΐ ότι είς ην περίπτωσιν τό
Λαϊκόν κόμμα,πλειοψηφοΰν, εμποδισθή
νά αναλάβη την εξουσίαν, θά προέλθη
είς την βιαίαν κατάληψιν ταύτης.
Ό άρχηγός των προοδευτικών κ.
Καφαντάρης λαμβάνων αφορμήν έκ τής
στάσεως τού κ. Τσαλδάρη, εδήλωσεν
ότε τό Λαϊκόν κόμμα όφείλει εάν πλει·
οψηφήση νά δώση απαραιτήτως έγγυή-
αεις διά τό πολίτευμα, άναθέταν τα πο·
λεμικά ύπουργεϊα είς ανεγνωρισμένου
δημοκρατικούς πολιτευτάς. Τάς έπιφυ·
λάξεις τού κ. Τσαλδάρη, ό κ. Καφαν¬
τάρης έχαρακτήρισεν ώς λ.υπηράς άλλ'
ούχι επικινδύνους.
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟί ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ
ΕΓΚΟΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΟΡΒΟΦΡΟΣΥΝΙΗ
ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ
Πέραν ότι ή ήμιεπίσημος «Μιλλιέτ»
άσχολείται σήμερον έν κυρίωάρθρω διά
τάς Ελληνικάς εκλογάς. 'Η τουρκική
εφημερίς πλέκει τό εγκώμιον τού κ. Βε¬
νιζέλου* πιστεύει δέ ότι οί "Ελληνβς Θά
διακριθούν καί την φοράν ταύτην, επί όρ-
θοφροαύνη ψηφίζοντες τόν χ. Βενιζέλον.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ
ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΛΤΑΙΟΥΤΑΙ Η ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΟΪ ΡΑΪΧΣΤΑΓ:
ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγουστον (τού άν-
ταποκριτού μας).— Σημερινά τηλεγρα·
φηματα έκ Βερολίνου φέρουν ώς συν»·
χιζομένας τάς περιπλοκάς έν Γερμανία.
Ό Πρόεδρος τού Ράϊχσταγ ανέλαβε
νάμεταπείση τόν Χίντεμπουργκ εναντίον
τής διαλύσεως αυτού.
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η
ΚΡΛΤΗΣΙΣ ΜΕΚΡΙ ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγούστου (τοΰ άν·
ταποκριτοΰ μας). Τό Υπουργείον τής
Δικαιοσύνης διά διαταγής τού παρατεΐ-
νει την χορήγησιν άναστολής τής πρόσω*
ποκρατήσεως μέχρις τέλους τού προσε·
χούς Όκτωβρίου.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΠΙ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ
Υπό των παρά τφ Τελωνβίω Ηρακλείου δρ-
γάνων διώξεως λαθρεμποοίου ένηργήθη χθές Ιο^'
να επί τοϋ καταπλεύσαντος είς τόν λιμένα μας ύπδ
Αίγυπτιακήν σημαίαν καί προερχομένου έξ Άλί-
ξανδρείας ατμοπλοίου «Βέκι» έφ* ου άνευρέβησσν
καί κατεσχέθησαν διάφορα μεταξωτά άξίας 5000
δραχμών.
ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΡΧ. ΟΑΟΠΟΙΊ'ΑΣ
Τάς μεσημβφΐνάς ώρας της χθές συνήλθον ?ν
τώ Νομαρχιακώ καταστήματι είς συνεδρίασιν χαί
υπό την προεδοίαν τοΰ κ. Νομάρχου τα μέλΐ)
τοΰ ΕΙδικοϋ Έπαρχιακοϋ Ταμείου Όδοποιίαί
Νομοϋ Ηρακλείου άτινα μετά σχετικήν συζήτησιν
προήλθον είς την απόφασιν δπως Ιπαναίιοοι·
σθϋ παρά τφ τιχμείω καί μέχρι λήξεως τού τρέχον¬
τος οίκονομικοΰ ίτους ό μηχανικάς κ. Βαρκβράκηί·
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΤιΜΕΝΕΡΓ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Κατόπιν σχετικής διαταγής τοϋ υπουργείον Β'
θνικής Οίκονομίας ό κ. Νομάρχας άηίφάοΜΛ
καί ώρισεν ημέραν έκλογής τοΐ5 νέου Διοικητιχσ*1
Συμβουλίου τού Συνδέσμου Λιμενεργατών Ηρα¬
κλείου την 11 προσεχούς μηνός Σϊπτιμβρίον «β'
ώραν 10—12 π. μ. .
Μέγεθος Γραμματοσειράς