94048 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4522

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

19/3/1937
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
ί-·
ί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦβΚΗ ΕΦΗΜΕΡίΕ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
ΑΙγύπτου
έτησία λίραι 3
έξά μηνός 9
Άμερικής
έτησία δολ. 15
έξάμηνος » 8
Τιμή
κατά φύλλον
Δρ. 3
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
, ΟΑΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
ιΙΕιΙίΙΊ)! ηΐΤλΚΤΜ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
παρα:κευη
19
ιΜΑΡΤΙΟΥ
1937
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ Ι|ΟΝ
ΛΡ'ΘΜ, ΦΥΑΛΟΥ 4522
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ
ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΙ ελλείψει;, «Ι άνάνχαι γ&ιν διά ν« έΐτικβινωνήσβυν
κα τα πβλλβπλόι κροβλήμ* μέ την άλλην Κρήτην δια
τα κου β>σανίζσυν την Κρή νά ίξαγουν κύχερως τα προΐ
την είναι γνωατά. "Εχομεν ίντα των κβί οιά νά είμκο
δέ άοχοληΒΒ μέ αύΐά, τα 2 ' ΰ έλλθ
χομεν έξονυχίοει χ«1 τα έ-
χ·μΐν άναλύσει τόσας φοράς
κατ' επανάληψιν, ώατε δέν
θά έπανηρχβμεθα σήμερον |ργς ργς
εάν δέ ν εμεσολάβει τΐλευ άκόμη θά εΐδβν εί τι είς
ΤΛίως τό Βασιλικόν τοχξ*(δι περισσότερα χωρία χβί
•ν χβί ή περιοδεία των επιύά Ιό ά
σήμων άνά την Μεγαλύνη
οβν.
εμκ
ρ·ΰν να έχμετβλλευθβδν χά
λύτερον τόν πλούτον των
κκί νά ίκιδοθοδν μέ μεγαλυ
τέραν έντασιν είς τας χαλλι
εργητιχάς τ«ν εργασίας. Καί
άό θά ΐδ ί ί τα
ρρ χρ είς
αύτάς Ιχόμη τάς πόλεις, τα
οχβλεΐα σΓεγάζβντβι είς
τρώγλας χαΐ έρείπια διότι
'Αλλ' Α διαδρβμή αύτη δέν ύαάρχβυν σχβλικά κτί
τβδ »Ανωτάτου Άρχοντος ρια τής πρβκβπης καί ότι τα
καί τοΰ ύπευβύνβυ Κυβερνή περισσότερα σχβλείν, λει
τ·« άπό τ·δ ενός μέχρι τβδ.τουργοδν ώ; έκ τούτου πλημ
αλλου άκρου τής Κρήτης, μελβρ. Καί θ'αντελήίρθηααν
θϋάθΙ « ά ί ό
ζήιηαε 6
8ηως χο&ς
μόνον
άλλά
κύκλον
χ«1
τοθ
δη« τή» διίψιι/σι ποθ
λη ή οίιονένκα γΐατ!
ά»τι"ταξ* ή διίψυσις
θι Ιφιρε άντίθετα
άττό χά ίπιδίωχόμενοι
διότι θχ ηδ?ιινε χ4ν
κοατσιμπολιοθ ποθ είχεν
ώς μιθρος λοαπώδης
χτης χαχά τή; αυντρίφου τοθ χά
λοθ οΐχΐγενειαρχου.
Άλά ιιήπως ιΐνι Ι^α ή Ι&ι
τα πεσιοτατινά ιοθ π^ιοθ χαΐ τ*]ς
μορφής αΰτοθ πβθ χνένιρα ίι' ίλΐ
γω ·, Μΰρια αλλ» χαχααχεοααματα
Η* Ιγιναν καί δμτβς 1αμαν χον
γθρο τοθ κίσμου ώ; πραγμϊχικά
χαΐ χειροπιαστά.
θ» μίθ πή τε: 'Υπιρ«απΙζ«3οιι
τό ώΐαΐον φθλον;
—Καθε «Λλο βπανχω. 'Υπεραι
σπίζομαι τουναντίον τδν πολιτι
ομ^ιν των α*θίώτων ποθ ηαοιιοέ
φρκζον αε συγκέντρωσις χ&Ι δια
οχεδάσεις"με μόνον σκοπόν την ου
χοφαντΐαν χαΙ χον διασυδμδν πέτε
τ$ς μα; χαΐ πέτε τής 4λης ανυ
πόπτου υπάρξεως.
ΚαΙ εφέτος, 8οοι άττδ ανάγκην
οΕανΒήποχε ή ακό χο αΐσθτ,μκ τής
ζ χοπΐυ χαΐ χρόνου
πιστεύομεν ίπθϋσΓάθημΙα β π έδβ κάτω είς τόν τόπον ΪΖΪ7 Γ«. ,«
κβλη εύκβιρίβ κβί θά συνε|βύτόν, δπο» «λλβτε υπήρχεν!χ*&λ.κΙ3ν"Ι1δ«,ιΐΣ
τέλεοεν είς τό ν' άντιληφδή εύτυχίβ, εφέτος πλανάται ή1 χ ' ... .
λίς, ιυτε έοηυείωσχν ξεσπίομαχα
φ
"Ίαως ή πικρα ηεΐρα χοθ παρελ
θδντας να εΐχι διϊάξη Ιπιφ^λά
ξεις χαΐ πριφϋλάξιις τοθ άδυνά
ιοιι φίλοα πρός τοΰ; γνωιχοΰς χύ
κους τβν «ΐνταστιχβν χαταχτήσε
ών. "Ιαιος δ πολιχιβιδί νβ Ικαρφι
ταώθΐ) είς τό μυαλί τβ» χΰπων α&
την ναΐ Ιλΐ'ψι το πολΰ ψΐ—ψ'.
5
XI
ών χρόνω.
Πίντως Ι« είνε τό γιγονίς: Ή
Ιφΐ'Κ'έ «ηίκοεω ?έν ϋωαχν την
ρ«6τνς £λω' χνιρβν. Τα χοαμι
κ* κΐνχοα κΐΐ ο[ ίΑοαηοι ηοΰ
χά έ«εσ*ίπ'οντο Ιϊειξαν Ινιν πό
λιχισμίν «ξιολογον. θ3ιαι ίέ' Ιηοι
οουοιίσθηΐίν αί χανίνα οτ'βΐ
£λλ' ι(ί ε κα! θύιΐατα.
Ό χίομ^ς ναΐ διεαχϋαζι, άλλ'
ιίς τα χίντρα τβν χοροεακεοΐίων
ΜαΙ των μουβιχβν αηολαύαεων.
Δι' διιο·δαζι κατόπιν ποδ^ηα
τβνχας οηολήψιις χαΐ αποχομΕζων
ώ; τό σπΐτι τού λάφυρα χουοχου
αοοριοθ.
ΚαΙ α&ιο θλ π) πολιχισμ^,
ηοϋ είς το 4φα τού Ιχει ναΐ μϊν
το χίφι, το μπρίο, την άλλιγροσύ
νη &λλα χαΐ ταμηέλλα τού την
κοαμιίχηΐοί, την αίβθηαιβιχί] Ιαορ
ροπία...
ΜΠΟΒΝ
καί τέ* επίσημον Κράτος πό
σ·ν Ιχει β.δΐΜηβ$ 4 τίπβς
μ·;, πέοον ίχει ανάγκην
ίργων, ονγκ·ινα>νι«Μ&ν καί
ηαραγωγικ&ν καί έξυγιαντι
κβν κ«ί πόσον είμπορεΐ ν*
συμφορβι καί ή δ»βτυχ(α την
οποίαν εδημιούργησε ή πβρ»
αινη κκταβτροφη τής π«ρ»
γωγής καί ή προχύψχοα τ«
τελευτοιΐκ Ιτη ανβρνί». "Ελ¬
πίζομεν δέ ότι τόσον 4 Β*·
Ή δράσις τοθ Φράνκο
ουμβκλα είς την οίχονομι | σιλδύς ίσον καί 4 κ. Πρωθυ
Μην άνέρθωσιν της χώρας πουργός θά λκδηλύβουν τό
καί την ευημερίαν τβΰ λα
•ΰ, εάν ενισχυθή, 4βν έκμΐ
ταλλευθ^ έντατικδς καί αν
άκοκτήσο όλαι τβ ίργα τοδ
ουγχρένβυ πολιτισμοδ
Φά εδον πιστεύομεν καί
λ μ. Μεταξάς καί 4 ύφνιπουρ
γβς τού κ. Μπουρμπούλης
καί 4 Γεν. Διοικητής κ. Σφα
κιανάκης ότι ή Μισσαρά είμ
κορεΐ «βίλλιατα να (ξ«σφ«λί
οο την σιτάρκειαν της Κρή
της. "Οτι ίχ*» πλβύσια ϊδάφη
κατάλληλα χ« διά όρυζβκαλ
λιέργειαν καί δι« βαμβ«κ·-
καλλιέργκιαν. "Οτι Ειμπορεί
να δικθρΐψα διπλ«α«ον βπο
τόν σημερινόν πληθυσμόν
της. Β«ί «τι ειμπορεί τίλ·ς
ν* άποβό πηγη πλουτισμοϋ
καί εύημ·ρί>( δι* 4λοκληρ·ν
την νήσον κ«ί δια τό Κρά
τος, έαν άπο£ηρανθοδν τα
ϊλη της, ί«ν έξυγιννΒό καί
αν πλ·υτΐσθό μ* «ρδβυτιχά
καί ουγχβινωνιακα ίργ«
Όπως θ« ·ιδον κβί θ' αντε
λήφθησαν ακέμη ·σφ«λώς
•τι καί η έπαρχίοι Πεδιάδος
καί 4 Νομός Λασηθίου 4λ·
κλήρος καί Ιδιαιτέρως αί ε¬
παρχίαι Σητείαί, Ιεραπέτρας
κ«1 Βιάννου Ιχ·υν άμεσον
ανάγκην συγκοινωνιακόν ερ
ενδιαφέρον των υπέρ τοδ π·
λυπαθοΰς αύτβΰ τόπβυ, τώρ*
4πέτκ έτΐίοτρεψχν είς την
πρωτ8ύβυσ«ν.
Καί δή θά φροντίασνν δια
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΝ ΕΒΝΙΚΩΝ
ΙΣΠΑΝ1ΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
πιστώσβΜν
τέλεαιν τδν πβρβγωγιχων
χαί συγκβινωνιαχβν έργων
τής άνατβλιχής Ιδ,α Κρήτης,
χάρις είς τα 4ιχβΙα καί η πά
2ον (τελευταίον)
Δέν είναι γνωστόν πας κα
τορθώνει ή έθνική Κυβέρνησις
νά έξευρ!σκη χρήματα Βιά την
διεξαγωγήν τοθ πολέμου.
Πάντως, δλοι οί πλούσιοι Ί
σπανοΐ προσεφέρον μεγάλα
ποσά ύπέο τοθ έθνικοθ άγώ
νος. Άφ' ετέρου ή κυβέρνη
σις έπέβαλε πρόσθετον φορο
λογΐαν επί τοθ καπνοθ κσΓ,Ιχουν μεγάλα καθήοντα
τον οίνοπνευματωΒων ποτβν. ^ ' Α— "
*Όλα τα έθνΐκά κόμματα
ύπόσχονται κοινωνικάς μ^ιαο
ραγωγή τ«δ τόπου θ' αυξηθή
καί ή θέαις τοδ λ«·δ της χ
Κρήτης θα βΕλτΐΝθό βη4 ΐτ«'ρυβμΙ°β.:· ΈπΙσης βλσ Ιχουν
σης βπέψΐως καί ή άνβργία.ώζ πρόγραμμα τΛν έό
Σφβκιβναχης
στοργη χβί ή μέριμνα υπέρ
της νήσβυ μας έχειέχδηλω·
Βό καί χατά τό παρελθόν ηβ
λυει5ϋς. Καί τρέφομεν την
πεποίθησιν ότι τώρα 4πότ έ
πέβτριψεν είς Χανία θά.χατα
βάλη κάθε ενέργειαν παρά
τή Κυβερνήσει διά την πρβ
ώβησιν καί επίλυσιν βλων
τβν Κρητικβν ζητημάτων.
Ι
ό
Μό
έθνιχοΐ ί
ταυτα Α'^ουν ^α Γιονον σκοπόν: νά νι
^1»ήσουν τόν κοι- όν εχθρόν, τόν
Πράγματι τα έθνικά κόμμα
τα συνεργάζονται στβνώτατα
καίτοι είς ωρισμένα πολιτικά ΜαΙηλ» τηλεγραφεΐ Βτι ό πρό
ζηΐήματα δέν συμφωνοθν. ΑΙ ββρος ιης ΚαΐαλωνΙας Κομπά
ΒιαφοροΙ οί οποίαι τα χωρ! νυς, ανεχώρησε άπό την Ίσπα
ζουν είνε έν τούτοις, Βευτερευ ν(αν, έπιβαΐνων γαλλικοθ έμ
ουσης σημασΐας καΐ όπάρχουν πορικοθ άεροπλάνου. Μόλις
πολλαί έλπΙΒες 6τ
Ιχη ώς αρχηγόν χον στραΐη
γόν φράνκο.
Ό στρατηγός Μόλα έβήλω
σβν έπίσης βτι ε(ς την νέαν
Ισπανίαν τα άτομικά συμφέ
ροντα βά ώποτάσσωνται ιΐς
τα συμφέροντα τής δλόχητος.
Ή (ΒιοκτησΙα θά βΤνβ σββα
στίι, άλλ' οί εύποροθσαι τα
ξεις δέον νά κατανοήσουν Βτι
καί
μόνον Βικαιώματα. Ό
στρατηγός Μόλα προσέθεσεν
6χι ή ΒημοκοπΙα καί οί όξύτα
τοι κομματικοΐ άγονες ώ*5ήγη
σαν την Ισπανίαν είς την κα
ταστροφήν. Διά τοθτο μόνον
τό σοσιημα τοθ κυριάρχου
κράτους δύναται νά σώση χήν
Ισπανίαν.
Είς χήν Καταλωνΐαν ή άντΐ
θέσις μβταξύ τής κυβερνήσε
ως κα( τον άναρχοκομμουνι
σιον προσέλαβε σοβαοωτά
την μορφήν. Ό έν Γ βοαλτσρ
άνταποκριτής τοθ «Νταίηλυ
ΠΕΤΑΧΤΑ
ΣΗΜΕ1ΟΜΑΤΑ
ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τώρα ηιυ πέραοαν αί «Άπό-
χρεν» χά Ι γΕνεταΐ ή περισυλλογή
χαΐ ή Οϋγχένχρωοις των οίονομι-
χβν τοθ χάϋε πολίχου οΐκογινει-
ου ή μν). είνε οκόπιμον νκ γΙ-
χ«1 μ(« άνασχίπηοις των ήμι
ρβν χιΐ τ*ν «τίοχρηίχιχων νυχ·
χβν. Ν* γίνη Ινας άπολογιομός
τρόπον τινά χτ)ς «ποχρηίτιχης χι·
νήίΐως, την χοροεοπιρίδων καί
την ΒιαοχεΒάοΐων π;ύ Ι.ιναν ιί;
τα οιάφιρχ χοριυτιχα χίνχροι.
ΓΐατΓ; θί έρωτήοΐ». Δ:όπ
δέν είνε πολύς χαιρίς πό υ ή πόλις
μας ΙϊιιοφημιΙιο χαΐ ίστραπαταα-
ρΐζιχο Ιδ» χλΙ έχιΤ ώς χόπος α
χαλινώτως Βιαοχεδίζων τής ήμ!
ρες α&τίς. 'ϊτιίΐρχαν φ'.λοι μας πε
ρβσΐιχοί ποθ μ άς ϊψ^λλαν τον β-
νοιβαλλίμενο γιά τό ξεφρίνιαομα
κι· εοημειώνεχο χάθε βπίχρηΐς
είς τα οιάφορα χέντρκ διασκιδά
οίον. Κ»ί 6ΐβ*ια τό χουτοομηο-
>1% α6χο χ& ίχροφοδόχουν μ! διά-
φορες 5περ6ολες χαΐ φχνταοιοηλτ)
ξίις, οί χύηοι χ*ν δτ)θεν χοαμι κβν
ηιΰ ηερνοθοαν βη' έδβ ή ηοΰ έρ-
χίχανι έδβ γιά νά περάαουν την &
ψΛ την οε χέτοιες ήμΐρες. 'Αλλα
πολλές φορές μέ το δίχτ,β των.
"Οχι διότι εγίνοντο τα ξεοπίομα-
τα χαί οί πβνζοκρλιομοΐ πού αφη
γβθντο. 'Αλλά ίιόχι ιΐχαμε χχί
|Μ>( ·)( 0«·ρ9ολΙς μ*ί· Ε
μάλλον τούς 6περβολιχιυ; χύπους
α .κων χβί ανδρων πού πλαοχο·
γρ*φίθααν τον πολιτιομο χαί χά-
ναν οημαΕα την πε, ι^ρρόνησι τοθ
παντός. Ηε &\χ λόγια: Δίν λογά
ριαζνν ιί θα π^ ό κόΐμος. ΚαΙ
ίπειδή δ κίβμος βϋνηθιζιι νά δλέ'ξον ΒιάΒογον
πή τό χαθε τι μέ φαχό μεγεθύν-
αεω;,γινδτανε ή γυναιχιΙιςί>λεγρο
ούνες ακάνδϊλα πιυ Ιτροφοδίτουν
επί ημέρας χαί νύχτας χο χοκιχό
χουτοομπολιο, χαί ι Ε λεγδμενοι
χαί χ»χως έννοούμενοι μονχερνι-
ομοΐ παράχες στραπατοχρΐΌμαχνς
οπολήψιων. Πίαους χαί πίαες δέν
πήρε τό ρεθμα χν)ς ο.ιχοφαντΐας
τόν χσιρο αυτών των παράξενον
γλενχιων. Καί πίαες δέν ζήαχν
χαί ?έ ζοθν μΐ χή ρετοιν^ι
χςϋ; χολλνθοε δ πρωχος χυχώι
οημαιοφδρος χ*
μετά τόν
τερματισμόν τού έμφυλ'ου πό
λέμου, τα έθνΐκά κόμματα θά
έ ωθοθν διά νά έφαοαόσουν
κοινόν πρόγραμμα· ΟΙ Καρλι
σία Ι συνηψττν μετά τοθ κόμ
ματος τής Ίσπανΐκής Άναγβν
νήσεως συμφωνίαν Βιά τής 6
ποίας άναγνωρΐζουν χον Δόν
Χουάν, νεώτερον ι,Ιόν τοθ βα
σιλέως Άλφόνσου, ώ; έπίΒο
τοθ (σκανικοθ
θρόνου. Καταβάλλονται ή^η
προσπάθειαι διά την συγχώ
νευσΐν τον Βύο τούτων κομ
μάτων μετά τον Φιλαγγιτον,
κα( τοθ κβ>μματος τής Λα'(ής
Δοάσεως. Εάν πραγματοποιη
θή τό σχέδιον τοθτο θά συνα
σπισθοθν δ Κοι οί έθνικοΐ ε(ς
διεδόθη ή είδησις είς την Βαρ
«ελώνην, έατοντ48ες γυναι
κων συνέρρευσαν πρό τοθ
κυβερνείου κραυγάζουσαι: «Ό
ποόεΒρος ϊγινβ λιποτάκτηςΙ».
Ή άστυνομΐα προσεπάθησε
νά άτιομακρύνΓ) τάς γυναΐ
κσς, άλλά αί τελευταίαι ήονή
θησαν καί επέμενον δπως 6
πρόεΒοος εμφανισθή είς τόν
εξώστην. Τέλος παρουσιάσθη
ό ύπουργός Χαθόλα ό οποίος
ανεκοίνωσεν Βτι «6 πρόεδρος
ευρίσκεται είς τό μέτωπον τής
Μαλάγας». Κατ' άλλας πλη
ροφορίας ό Κομπάνυς Βέν κα
τώρθωσε νά έγκαταλε'ψη. τό
(σπανικόν Ιδαφος παρά άφοθ
εβωσβ 6 έκατομμύρια Φράγ
κων ·ίς τό συν&ιχάτον είς το
£ ν μόνον κόμμα τό οποίον θά οποίον άνήκει.
μ μιά φορά πι5 μέ %&
αί/« σπΐχι χαΐ μπαίνοντβς
άνχΐχρυοα ι^α περφίλλον
μ0-Μας
χρεμά»ν μ5ο είπεν δ
ρ ούζϋγος τό βκοολαρίΐ«ι
ή χορΐβ «π' έδβ ώ^γΐααε χθ·ς
άδ έ Κ θέλ
Βτι ή χορΐβ «π' έδβ ώ^γΐααε χθ·ς
6ραδ« οχο τάδε χέντρ3ν. Καί θέλο-
6 ί
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΚΕΙΝΟΥ
ψιυτιά α&ττ]ς τής καθαρΛς οιιχο·
φαντίβς, κροοέθεαε δ ούζυνος, δοο
μέ βλέπεις χαί σέ βλέπω. Δ δχι
άιτλοόατατα κεράΐαμε άμασχάρευ
χοι τό βρίδκ μΐς οχοθ τάΒι ν(λοκ
ΈννοιΙτβι δχι
Βιοιρρτ)
Μ Ν ΗΜΟΣΥΝΟ Ν
Την Κυριακήν 21 ην τρέχ. ρηνός συμπλη-
ρουαένου «-τους άπό τής άποφρώδος ημέρας
τής είς Κύριον έν τή ξένη άποδημίας τού 'Υ-
περόχου τέκνου τής Κρήτης:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
θέλει τελεσθή Άρχιερατικόν μνημόσυνον πε-
ρί ώραν 11 ην έν τώ Μητροπολιτικώ ναώ Οπερ
αναπαύσεως τής ψυχής αύτοθ.
ΚαΙ παρακαλούμεν δπως πάσαι αί Δημο¬
σίας Δημοτικαί Αρχαί, τα Σωματεΐα, (οί έφε-
δροι των νικηφόρον πόλεμον καί ό Λαός πά
ραστωσιν είς αύτό.
Ηράκλειον 18 ΜαρτΙου 1937
Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΧΥΝΟΥ ΒΠΙΤΡΟΟΗ
οέν ·« οτ«λ6βι.
"Εν ίτ·ς συνεπληρύθη
χθές ά«ό τής τρανικής έκε(·
νης στιγμϊ,ς καβ' ήν υπό
τβν β«ρύν καεταιθλιπτικόν ού
ρκνον τδν Παρισίων ύκέκυ*
πτεν Είς τέν θάνατον, τής
Μιγάλπς Ελλάδος 4 Δπμι-
•υργές. "Εν {τος, άφ' ή: Ι·
δυσβν είς την ξένη ν 4 ί,λι
βς πού έθίομαινε κ«ί έζωβ
γβνβθβε κβί έζέτρεφβ τοΰ
Έθνβυς τ« μεγάλα Ιδανικα
καί ίφώτιζε τον δρέμον τής
Ελλάδος πρός την δ·ζβν
καί τας κβρυφβς τοδ ίδεώ-
δούς Έν ίτβς «φ' ότου ίγο
ρεν νεχρός 4 ύΐχερήφβινβς
Αετός πβύ έσήκωβεν είς τβ
φτερά τού την Έλλάδκ καί
την ίβτησ» στκφανωμίνην
μέ δάφνας καί λαμποκοποϋ
σ*ν «πό αίγλην καί μβγβ
λεΐβν προ τδν άετωμάτων
της Β«αιλ(δ·ς τ&ν πόλεων
καί την ϊλβυοεν Είς τα γαλα
να νερβ τοθ Ββαπορου. Έν
|τ·ς άφ' ότου τ4 θλιβκ
ρόν αγγελμ« τού θ«νάτ·υ
τοδ Έλβυδερΐου Βενιζέλου,
μακράν της Ελλάδος πού
τόσβν είχεν «γνπηοει καί
τοσβν Ειχεν νβσταλγήοβι Είς
τ«ς τβλΕυταΙ*ς ημέρας το»,
βύθιζΕ την χύρκν Είς β«ρύ
καταθλιπτικόν κένθος κβί Ι-
φερεν Είς την εθνικήν ψυ
χήν την ουντριβην καί την
τραγικήν αγωνίαν τοδ θ«νά
τ·υ.
Έν ίτβς άπό τοτε πβύ Είς
τβύς εύωδιβστβύς κάμκβυς
κνί Είς τα χιβνισμένα βουνα
καί Είς τ' άφρβλβυσμΕνα 4-
κρβγυάλια καί είς τΐί πβλι·
ΤΕΐες καί τα χ»ριβ της Ελ¬
λάδος «ντιλάλησεν 4 βρή-
νβς καί τβ σπαρακτικβν
κλάμμα ενός 4λβκλήρου λ··
οδ, πβύ τβσβν άπρβσδβχητα
εΐχεπληγη άπό την σκληρβ
τέραν συμφβράν.
Καί τώρα μετ* την πάρβ·
δβν τβδ ίτβυς αύτβΰ, 4 Ιδιβς
λ«4(, τό ιδιβν ίθνβς σύσσω-
μβν χαί πάλιν αυγκλβνίζεται
άπβ Ινα λυγμιχό ξέσπασμα
κ«ί κλίνει γόνυ εύλββικά
πρό τβδ λευχβΰ τάφβυ τβδ
Μεγάλβυ Νεκρβδ τβυ.
Είς τας Αθήνας καί τβς
Πάτρας πρβχθέί, Είς τό ίστβ
ριχόν Άκρντηρι καί τ4 Ή
ρκκλΕΐβν καί τα Ρέθυμνβν
καί ιίς βλνς τάς χωμοκέλεις
χβί τβ χωριβ τής Μεγαλβνη
σου κβί είς ίλας τβς πόλεις
τής Έλλάδβς την πρβοεχη
Κυριακήν, κβντοδ, θβ ψκ·
λβδν ετήσιαι επιμνημέβυνβι
Α ΠΟ ΤΒΡΑ-
Σχετικός μέ την Βωρεάν
χορήγησιν κινΐνης είς τόν λα·|
όν υπό τον ύγειονομιχον κένΐ
τρών τό ϋψυπουργεΐον ττΐς Ύ
γιβινης απηύθυνε μακράν εγ¬
κύκλιον πρός τάς διαφόρους
Βιοΐκητικάς αρχάς καί τούς
συνεταιρισμούς. Καί όμολογου
μένως τό περιεχόμενον χης έν
κυκλ[ου είναι λογικόν καί εΰ
χάριστον. 'Αλλά νομίζομεν έν
πάση περιπτώσει δ τι ή Βιανο
μή τής κινΐνης θά πρέπει ν*
ρη άπό τούδε, Βιά νά λαμ
βάνεταΐ προληπτικος. Διότι
(εν πρέπει νά λησμονομεν Β
τι εισήλθομεν ΐ[ς την άνοιξιν!
καί 6τι μετ' ολίγον θά Ελθη
τό θέρος, ή έποχή ΒηλαΒή τής
εξαπλώσεως τής έλονοσΐας.
Καί θά πρέηει νά προλάβω'
μέν τόν κίνδυνον.
ΒΒΑΛΚΑΝΙΚΗ.
Είς τος Αθήνας ήΌχισαν
χθές αί έργασαι τοθ ΟΙκονο
μικοθ ΣυμβουΧΙου τής Βΐλκα
νίκης Συνβννοήσβως τ() συμμε
τοχϊΙ άντιπροσώπων τον τβσ
σάρων συμμάχων χορόν. Τα
|έματα τα ό«οΤα θά εξετάση
δΕήβΕΐς Κβί πβντβδ θβ χυλή
σβυν δάκουα άπό τβ μάτιβ
χβί πβντβϋ θ' άντιλβλήσα 4
θρήνβς καί 4 όλβλυγμβςτβν
σ>τ«ρασσομένυν άχέμη άπβ
τόν κβνβν'πανελλήνων.
Ίδιβιτέοως είς την πόλιν
μ«ς, καθώς κβί είς την Κ·ή·
την όλβκληρβν, ή θλΐψις
χβί τ4 πένθβς είναι βκβ χθές
κ*τ«φ*νή χαί ή λύ»χη πλ«-
νκται χβί σχιάζει τβ πάντβ
χβί είναι ζωγραφισμένη Είς
τβ πρβσωπβ }λων.
Τό δέ μνημόσυνον τής
Κυριβκί,ς Ββ πρββλάβα την
μορφήν Κβί την έκτασιν γε·
νι«ής εκδηλώσεως πένθβυς,
4μ«δικης θΐηνωδίας. Κ«θβλι
χής άπβτίαεως φύρου εύγνω-
μββύνης κρ·ς την μνήμην
τβδ Μεγάλβυ Έθνιχβδ Άνβ
μβοφωτβδ Άλλά καί π«λ
λαικϋς εκδηλώσεως πίστεως
χβί άφβαιώθϊως ποος τ« ρή
ματα κβί τβς αρχάς πού ίδί
δαξεν έκΕίνβς, πρός τό έθνι
κόν εύχγγέλιβν της πβλιτι
χϋς θρηοκβίβς την όκβίβν
αφήκεν ώς καρβκβτβθήκην
είς τόν Έλληνιομόν.
Τό μνημόσυνον θβ τελε-
οθό Είς τόν Μητροπολιτικόν
νβόν την Ιΐην πρωϊνήν.
Άπό τής πρωΐχς δέ τα φν
τβ κβί τα ήλεχτριχά τόξα
της πόλεως θά είναι άναμμέ
νν, περιβεβλημένα μέ μαδ
ρα χβί μώβ κρέηια. Επί εί·
κβσιτετράωρον δ' έκίβης θά
είνε μκσΐσηβι αί οημβΐαι είς
όλας γενικώς τάς βίκίβς καί
τα χαταιατήμκτα της πόλεως
χα?ώς κβί τβν χωρίων τοδ
νβμοΰ, ίπβυ έπίσης θά ψχλ
λβδν κατανυκτιχαί έπιμνη
μόαυνβι δεήσεις. Άχόμη την
ημέραν αύτην θ' άργήσβυν
τα κέντρα διασχεδάσΐως κβί
τό πένθος. είς τό οποίον θά
συμμετάσχη χ«ί τό επίσημον
Κράτος διά τβν εκπροσωπών
τβυ, θά κρβολάβη κβθβλικην
Πανελλήνιον, Εθνικήν έκ
τάσιν καί μορφήν.
Ή πρββΕχης Κυριακη 8'
άφιερωθ^ άπό τόν ελληνι¬
σμόν, είς την μνήμην έκεί·
νού πβύ «φιέρωβε εαυτόν έ{
όλβκληρβυ είς τό Έβνβς καί
επί ααρβντβ όλόκληρα έτη
μβχββν, δημιβνργΰν κβί έμ
πνέων κβί χαθοδηγβν μέ την
βκτινβββλίβν της διανοίας
τού κβί θερμαίνων την εθνι¬
κήν ψυχήν μέ την άχβτάλυ
τον φλόγα τής πίστεως χβί
τής αίβιοδοξίβς κβί τής θε-
λημβτιχότητός τβυ έαιλβτέ·
χνηαε τό ηερίλαμπρβν βΐκβ
δόμημα τής Νεωτέρας Μενά
ληί 'Ελλβδβς.
τό Συμβούλιον» είναι ίξαιρετι
κης σπουδαιότητος, αί Ρέ άπο
φάσεις τού θά Εχουν μεγΐστην
επίδρασιν επί τής οΐχονομι
κης ζωης καί επί της έξελΐξβ
ως τον εμπορικον σχέσεων
των τεσσάρων Βαλκανΐχον
ΚρατΛν. Δι* αύτό καί 6 έλλη
νικός λαός, παρηκολούθει τάς
συζητήσβις τοθ ΣυμβουλΙου
μέ Ιδιαίτερον ένΒιαφερον καί
ευχετσι πλήρη «ύόΒωσιν αύ
τον, έπ' άγαθφ τον λαόν
τοθ Αϊμου.
***
ΗΝΕΑ λϊΡΕΑ·
Ή οεηΐή δίβΐίοινα χ. "Ελενα
Βενιζέλου συνεχΕζουσχ χή εθνικήν
δ?«οίν χης χαί τάς μεγάλας υπέρ
των π*«χων αγαθοεργίας, διέθεοε
πάλιν επί τί αυμπληρώοει Ιχους
απο τοθ θχνάχου τοθ μεγάλου ου
ζύγου της χριαχοοίας χιλιάδας
δραχμβν δπΐρ των παιδιχων έξο
χων Κρήτης. Ου ιω είς τας τδαχς
αγαθοεργίας χ«!ς Μεγαλης έθνι«τ]ς
ι&ιργίχιδος ή δποΐα αφιέρωαενΐχυ
την χαί τον πλοθιόν της είς την
έξυπηρεχηοιν τ§νμεγάλων βχοκΑν
τους ίποΐους Ιταξεν είς το Έθνος
δ Ελευθέριος Βινιζέλος, προστί
θεται χά Ι μΐα επί πλέον. Καί Βιά
μίαν εΙοέχ( φοράν οί πχωχιΐ τ)ς
ΈλλάΒος χαί τοΈθνος ολόκληρον
βχρίφεται κρός βδφ χαί Ιχφρά
ζΐι «ήν ί«θιΙ«ν ε6γνωμοο6νην,τβ«ί.
Α ΠθΡβ-ΣΙ-
ΚΟΙΙΊΩίΊΙΚΗ
ΜΙΝΩΑ.-Σήμερον τό άριστούο·
γημα τοΰ Νιουλιβιέ: €ΜΠΑΝΤΕ
ΡΑ». Πρωτσγωνιστοθν: "Αννα
Μτιέλα, Ζαν Γκαμτιέν
Έκτος προγράμματος: Ζουρνάλ
Καθ* εκάστην είς τάς 6 μ. μ. άττο
γευματινή.
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό
μουσικό θσθμο: «Σύ εΤσαι ή Εϋτυ
χΐα μου». μέ τόν Μ ΤζΙλλι καΐ Ί
ζσ Μιράντα. Σημ. "Εκάστην Δευτέ
ραν, Πέμπτην καΐ Σάββατον άτΐο
γευματιναΐ ώρα 6 30 μ/.μ- Τας Κυ
ριακάς 2 απογευματιναί ώρα 4 καΙ
6.30 μ. μ. ________
ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον «Έπιστρο
φή τοθ Σάντου Ιον. 2ον, 3ον. 4ον
έπεισόδια. ΚοΙ τό αοτοτελές «Νεα
νικό αΤμσ».
ΣΗΜΕΡΟΝ
Τό έργο πού θά μεί
νη ίστορικό ατό Ήρά
κλειο, τό άριστούργη
μα τού
IV
ΤΟΥ ΑΙ
ΒΙΕϊ
ΜΟΑΝΤΕΡΑ
Πρωταγωνιστοϋν:
ΑΝΝΑ ΜΠΤΜ
ΖΑΝ ΓΚΑΜΠΕΝ
Έκτός προνράμμστος
ετΐίκσιρο ΖΟΥΡΝΑΛ.
Λίαν προσεχώς:
Ό κινηματογραφΐχσς
χολοοσος: ΒΙΒΑ ΒΙΛ4.
ΣΗΜ Καθ9 εκάστην
ιΐς τάς 6 μ. μ. οίχογενεια
κή άπογευματινή.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΑΝΩΝ. ΒΙ0Μ- ΕΤΑΙΡΙΑΙ «0 ΜΙΝΒΣ»
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ -ΚΡΗΤΗΣ
Μή δημοσιευθείσα έμπροθίσμως
|!( την "Εφημερίδα τής Κυίερνή
οί ως ή 5.ά την 20ήν Μαρτίου έ.
Ι, όριοθιϊα* πρόκλησις τής Γεν.
Συνελεύσεως, αν&6*λλε*αι &ϋ'τί
δι» την ΙΟην Απριλίου έ Γ ήμί
ραν Σάββατον χαΐ ώραν 10 π. μ.
είς τα έν Ιεραπέτρα γραφεϊα ού
τής χαΐ χαλιθνται οί χ. χ Μίΐο
χοι δπως προσέλθωσι εΖ( ταύτην.
βεματα ημερησίας δικτά{ε«ι$
1) ΑβγοδοοΕα χοθ Διοικηαχο)
ΣυμρΌυλίου χαΙ Ικθισ ς των έλεγ
χτδν.
2) Έγκρισις κ.0 Η' έχτρίου Ί
οολογισμοθ τής Έταιρίας χρήσεως
1935—1936.
3) Απαλλαγή ΐυθ-ινων Διοιχηχι
χοθ ΣυμβουλΙου χά Ι έλεγχτων.
4)Έχλ&γή έλεγχτων διά την
επομένην χρήσιν.
5) Έχλογή ίύο ουμδκύλων είς
αντικατάστασιν των έξερχομένων
συμφώνως ιω Κατααϊατιχώ ίαΐρίθ
μων τοιιύ ιοκ
6) Συζήτησις διαφόρων ζητημά
την άφορώνιων την διαχείρισιν
Ιΐ)ς Έταιρίας.
Ο! επιθυμούντες νο> μετάσχωαΐν
ιή; Συνελεύσεως χ. χ. χατοχοι
τουλάχιστον δύο μιτοχ&ν, δ^είλου
οί Βπιος αυμμορφα>θ&αι πρός τας
ίιατβξεις τοθ ά^ρΌυ 28 τοθ Ν
2190 περί 'Ανων. 'βταιριων»
χά Ι τοθ άίθρου 29 τ&Ο Καταστή
ΤΙΧ03 Τής ΈτΛΐρίας.
Έν "Ιεραπέτρα τς 16η Μαρτίου
1937
Ό Πρόεδρον τιθ Διοιχητ. Συμ
βουλίοιι
Εύ*γγ·λβς
ΒΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ίύο ίωμά
τια δυνάμενα ν* χρησιμοπϊΐηθοθν
«αί π«ρ* ώλ:γομ«λϊθς ο.κργ,ινιΐοις.
ηχρ' ημίν.
Η ΦΛΟΓΑ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Τοδ ΚΙΡΕΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
62ον
Έγύριοχ οτδ δωμάτιον μου καΐ
Ιπεα* στδ χρεδδάτι μου χατάπλτ]·
χτος άιο έχιί^α ποθ εΐϊ* καΙ &
χουα*. Άλλά δαο περιααίτερο έ
σχεπτόμην, τίσιν δνινώτερο μπο·
ροθαχ νά χαταλάβω. 'Ηΐαν δυνα
τίν νά είνε άλήθεια δλ* ού'.ί; Μή
ττιος ιΙα τρελλαθή; Πώς ήτο δυ¬
νατόν έώ ε'!ας ίσίρροπημίν
άνθρωπος που ϊέ' πιατιύιι σία
θνύμχτα, Ιας χαθηγητής τοθ
ΐρτ.ζ δΒΐπηγμίνος στήν επι
σιημονιχή μόρφωσι χαΐ δπιστος
θίμδς ενώπιον των δπιρφυσιχβν
πραγμ&των νά παραδεχθώ, Βτι ή
γυν»1«α μέ την οποίαν ε Ι χά μιλή
πβο όλίγιον λεπτόν εΐχε ήλιχί
αν 2 000 έΐων; Ου» νά το οχε
$ χανεΐς θά μποροθοΐ.
Τέλος μέ το μυαλο αχοτιομένο
ϊπϊ τα παράξενα αύτα γεγονίια
*>ιευθύνθτ]«α πρδί το σπήλαιον τοθ
Λ*4 τοί> όποΕου ή κατάστασις £1
ιίχε άχίμη δελτιωθεΐ.
Τόν β?ΐ5α πάλι βυθιομένο οέ
ζάλες- Κ4θε τόσο παραμιλοθσε. Ό
πυρετό; τον Χϋΐτίτρωγε. Ή Ούοτά
να οχυμμένη &πό πάν» τού «νή
αυχη πχρκχολουθοθοΐ τού; ου·
ιπαομιϋ; τοθ προοώπου τού. Μί
λις μέ εΐδε Ιαηχώθηκε γρήγορ»
χαΐ με ΙπλησΕααε.
Ό Λΐά μοΒ ιΐπε δποφίρει. Ή
χατάστασ'.ζ τού εξακολουθή νά πά
ρ«μ(νη ή Κια. Φ;6ο0μαΐ, φοβοθ
μαι γιά τή ζωή τού ..
Ό σπαραγμος τί): γυναίκας αυ
τής ποθ ίίγε περιβάλει μέ τίση
ιγαπη τόν Δέ) μέ έπανίφερε αι»
λογιχί μου. Διότι γιά μιά στιγμή
ίβχέ^Ηηχα τό ένίεχίμενον τ,οθ θ«
νάτου τοθ Αο ι. έ χχποια ανεξ
Ίψη άπάθεΐίχ π;ϋ χωρίί αλλο ώ
φείλετο ανήν έπΕδραοι τής άγγελ
χής ώ,ιορφιβς ί)ς 'Αγιβσχς.
"Α^χιζι να φΐβοθμαι ο.βαρ
(ΐ% τή ζωή τού Χί»ί νά ακέπτωμα
(τοις θά ιιπβροθοα νχ ζή"ω χωρΐς
υ-4ν. Τίν άγαπ&Οοχ χάτι περια
ίίτερο &κό παιδί μου Τχίκοχρό
νω; έσχεπτίμουν δ τι άν ζβθοε Θ1
ήτο αοφαλβς ό ίχλεκτίς ι ής 'Αγ
Ιοχ Ισ·ω καί &» ίέ' ήΐαν 6 &>
Ηρωπος ηΆ Ιπερίμε»ε τίσβυς αί
(ϋνΐς θ* ήιαν 6 άντΐζηλίς μου
Άλλά δίξ* -φ βφ ή 'Ανιιίσ^ μέ
>Ιχε μέν τυφλώαη μέ την ώμορφιά
τηί, ϊλλα Ιϊ' ε(χε αχοτώαη μίαα
ιιου τα ανθεώπινα' μου αίαΒήματα
ϋιραΧΗλοΟαα τον θεα νά ζήση ί
σω χ»1 Λ* ήΐαν 6 £»8ρωπος πκο
Μ χαταχτοθοε την Άγιάαχ.
Ξχναγύριαα σιό Γωμάτιί μου,
χλλά δεν μπόρεσ* νά χοιμηθώ.
Έχτος από την Άγιάοα έοχεπτό
μουν τώρα χαϊ την χατάστααι το3
Ατό Μετχνοοθοα πιχρά γιά την
περιέργειά. μου νά την δω οΐοπεό
αιβπο χαϊ Ιβημάτιζα οάν τρελλός
μίια σία δωμάτιό μου. "Εξαφνα
αντελήφθην Ινα στενό ρί]γμχ οτο
έηάνω μίρος Τ(Ο τοίχοιι, το οποίον
Ην εΐχα π^οοίξτ, Ιως Ιχείνη τί)
ίτιγμή Έηί)?α μιά λίμπα χαΐτ
ίξήτοσκ. Το ρΐγμα ού'.ό ώ^ηγοθ
?ε σ' ϊ.α δΐάδρομο. Δέ ήτκν δέ
δαια εύχάριοιο σιή ψ^χικί^„xατά-
στϊσι πού ευρίσκομην νά αίαθίνω
μ?ι Βτι υπίρχει χρυφή ιΙσο&ος
στο δωματιί μου άπο την δ ποία
ϋποίΐΐ νά μηχ] χαΊΐίς ιήν ώ-α
Π'ϋ έχοιμώμην.Ίαως γι' ού Α Ισως
δμως χαϊ διότι ήθελα νά χάνω χάτι
γιά νκ γλυτώαω α πό τίς αίψεις
μ·ίυ, άπεφααισ» νά έξαχριβώαα
Πί.0 χαχέληγε δ διίδρομος χαϊ
μηΐ]α μίσα χρχχωντας την λάμ
π* μου.
ΙουνεχΕζεται)
ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
ΤΟ ΟΕΤΡίιΑΙΟΙΙ,™ ΑΙΒ
"ΙιΡΟΙΟΑΙΣ,,
Αναχωρεί ε* Ήρακλεί
·» έκαστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ
βρ«δ» κατ' ευθείαν ΠΕΙ
ΡΑΙΑ.
ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρ«ΐ Ρέ
βυμνον, Χανιά, Πειραια,
-δρον, Παψον, Νάζβν.
□ρα«το~Γβν ΑΙΝΑΜΑΚΗ
■—41
Π)ΣΚΕΥΗ ΙΡ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
ήτο ποαεμοι
Ανατολή ηλίου 7 35—Δυσις 5 57
ΖΟΥΓΚΛΑΣ ΠΑΡΤΥ
Τάς έφετεινάς Απόκρεω Εδωσαν
κοΐ επήραν τα »ζούγκλας—πάρτυ»
Κύριοι καί κυρίαι τοθ καλοθ κό
σμου, νέοι καί δεσποινΐδες, μετε-
τόπισαν την ζούγκλαν είς τάς κο
σμικσς αίθΐύσας. Έβάφοντο κα¬
ταλλήλως, μετεμφιέζοντο καταλ-
ληλότερι, έηρομηθεύοντο σύνεργα
των άνθρωποφάγων καί Ετσι πα-
ρουσίαζον Ενα σύνολον ίοθγκλας
άρισΐοτεχνικόν ΚαΙ τό θεσ μ α ου
νεπλήοωνον πλέον αί «πρακτικαΐ»
άπομιμήσεις·, συνιστάμεναι είς
ποωτόγονα—ΰσον κσί ακρως ένδια
φέροντα - ήθη κσί ΕΘιμα.
—Άλλάτά ζούγκλας ττάρτυ,εΤπϊ
κάποιος, έπιβάλλεται νά καθιερω
Θοθν καί γενικώτερον είς την ζωήν
—Δηλαδή δπως τα κσορπράιζ—
πάρτυ« τα «γουήκ Εντ», τα «τέΐ.3
μπρίτζι), οί «μαστΐχες» καί τα λοι
πά τής συγχρόνου κοσμικής ιυ·
πικότητος.
—Ακριβώς.
Καί ή;ο νομ'ζω μέσα είς τα
πράγμα'α ό καθορίοας—όπως μοΰ
καθώρισε—την σημασίαν των ζούγ
κλας πάρτυ. Ό τΐολιτισμίς είνε
αδύνατον νά μελετηθή 4μβριθέστε
ρον παρά άπό την ζούγκλαν καί
διά τής ζούγκλας. ΟΙ τύποι της
είνε σπαρταριστοΐ έκπρ^σωποι ο-
λων, των ψυχικόν τούλάχιστΓν,
δυνατοτήτων τής λευκής φυλής.
Ποθ τείνει παρακσλω σήμερα ό
πολιτισμόν; Ύποθέτω βτι δέν είνε
ύπερβολή εάν υποστηρίξη ό πρω-
τος τυχών ότι αποβλέπει είς τούς
οκοπούς τής ζούγκλας κοΐ καθιερώ
νει τό δίκαιον της ώς τό συνεπέ ϊτε
ρον πρός τάς ύστάτας φάοεις τοθ
,,.,άνθρωπισμοθ.
—Κσί δέν είνε μόνον σύτό, συ
νεπλήρωσεν ό καθορίσας τα...
καλά τής ζούγκλας έν σχέσει μέ
τόν πολιτισμόν ΟΙ άνθρωποι τής
ζούγκλας καί οί άγριώτεροι άκό
μή, είνε δντα ανωτέρα. Όπως
είνε γυμνοΐ τό σΰμα είνε καί γυ
μνοΐ την ψυχήν. Ένω τό χειρότε
ρον μειονέκτημα τοθ πολιτισμοθ
σήμερον είνε τό κεκαλυμμένον τού:
Κάτω άπό τα αΐώνια προοχήμα
τα, τα κοσμικά μπιχλιμπίδια καί
τούς γενικώτερους κοινω/ικούς τύ
πους, τάς π;ργαμί|νάς καί τούς
τίτλους, την φοβεράν μυστικοπά
Θείαν των πολιτισμένον, όργια
ζουν αί αΐμοβοοώτεραι τάσεις. Ξύ
σετε λιγάκι τό Οφασμα τοθ λεγο
μένου κοσμοπολίτου καί Θά βρήτε
αύτοΰσιον τόν άνθοωποφάγον.
"Ας ελπίσωμεν έν τούτοις δτι ή
καθιέρωσις των ζούγκλας πάρτυ
Θά κάμη σιγά-σιγά είλικρινεστέ
ρους τούς πολιτιομίνους. ΚαΙ οθ
τως ώστε νά παρουσιασθή επί τέ
λους ώμή καί άπροκάλυιτος κΕίΐ ή
ζούγκλα των λεγομένων κοινωνι
κων σχέσεων. Είνε ό μόνος τρό
πος διά νά άνακαλύψη ή άνθρωπό
της ποθ ακριβώς ευρίσκονται οί
καινοόργιοι δρόμοι της.
Ό "Αλλος
—-ΆντΙ τε)ς μΐς 0·ηλίου
μΐς νοικοκυρά.
Έν ώ τά χαλλιστεΤϊ δλοένα χά
νούν Ιϊίφίς ί^ς νίος διανωνιομίς
πκΰ έγχαινιάαθη είς την Γαλλίαν,
θ> τΰχη ασφαλώς μιμήαεως χαϊ
είς το εξατεοιχίν. Π?ίχειται πι
οί τ)ς άναϊείξιως ττ]ς καλλιτέρας
νοιχοίυρδ; τί)ς Γαλλίας Είς τ4ν
Ιφετεινδν πεωτο* διαγωνισμόν Ιξ«
λέγη ώ;..· μΐς—'ΐοΐχοχυρά ή χυοΐα
Έαχουντΐέ έχ Χίδρης. ΑΕ δπίψή-
φιαι έξετάζονται είς την δΐεδθυν
οιν 1> γένει έ*4ς απιτιοθ, είς τί
ζη'ήματα τη"ς περιποιήσεως χαϊ
άνατροφής των παιδιων, είς την
δγιεινήν χαϊ χαθχριοΉ)», χαϊ
Π90 πχντος είς την μαγειριχήν
Έ «τίς ί^ς βραβεΕου 2 500 φ^γ
χ»ν, ή άναίειχθΐΐσχ ώς μίς—
νοιχοχυρά Ιλαδε χαΐ Ινα άναμνη
στιχον μετίλΧιον χαϊ Ιπαινον τοθ
προέδρου τής Γαλλικής Δηιιοχρα
—Τό ΟΐλΙ τούς άνετίναξε
στόν άέρα
Ό ΦΛη ΓουΐΧνσον Ινας άν
θΐακωβύχος τοθ ΚΙμπεολαν ττ]
Β^εττανικίίς Κολομ6ί«, ήταν &α·
ραιβννιασμένος μέ την Ν:έλλα Κρέ
τλοου. Κάθε 6ρί?υ ή μνηστή το
τ4ν έπερίμενεν.... είς την ΙξοΒον
τοθ δρυχείου. Τίς προάλλες δ
Φ έ»τ έδγ*]χεν ε!5ε την μνηστή
τον. χαϊ ϊϊρεξε νά την άνχαλιίατ;
Έντσς δλίγου &Ε δοο νέοι ίνετινά
χθτ,ακν είς τον άέρ«. Ό Φ,Ιντ εί
χε ξεχίβη 8η στήν ταίπη τού
είχεν αφήση £« χομμ^ιι δυνχμΕτι
δος. Μέ την απότομον Ιϊ κίνησιν
π:ΰ έκαμε χα'ώ; πή^ε νά φιλήση
την νί/, ή δυναμΐκς έξερραγτ,!
= ' ' - ......—
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Ή Κοινοτης Κανλί—ΚαστελλΕ
ου, προχε'ΐιένου νά διοοίοη Κο
τηκόν Ίπρίν, χαλεΐ Τ'ύς βουλο
μένους χαϊ Ιχοντας τα νόμιμα προ
ίχτρεΰς Βπως Υποβάλωσι τα ι
ωι μέχρι τής 22ς τρέ
χοντος μηνός Μαρτίΰυ
Κ»νλ!—Καστέλλι τ{) 15η Μχρ·
1937
Ό Προεδρος τής Κιινί—τοζ.
Άντ. 3υδάχης
Τ6 μόνον έν Αθήναις
ΚΡΗΤΙΚΟΝ
ΟίκογΕνειακόν ΞενοδοχΕΐον
'ΑΛΒΙΩΝ,
'θο&ς 'Ιεΐνος 10—πλπσιέστατ« Όμονοίκς
ΤπλέφΜνον 23—302
Τελείως «νακαινισθέν, διβθέτετ δυμάτια εύήλια,
εύάερ» καί καλ£$ Ιπιπλωμένα. Καθαριοτητα ά-
μεμπτον καί ύιτηρεσίαν προθνμοτάτην. ^Ιθουβαν
αναμ·ν!){.
ΑΙ ουμφιρ4ίτΒρ«ι τιμαί
Γ· ξκνοδοχκΤον «ΑΛΒΏΝ» διευθύνει αύτβ-
Λρβσώπως ο νίος ίδιαχτήτης τού συμπολίτης μας
χ. ΙίίΑΝ. ΒΥΔΙΑΝΑΚΗΣ.
ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
ΕΜΐ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
Ριζιχΰς &ναχαινισ9έν.
ΈπλουτΙσΒπ διά νέας ουλλβγης
ύφοισματΜν Εύρκπαϊκδν καί Έλ
ληνιχων.
Προσέτι προσίλκβ· τβν γοιμβρβν
χον Κ. ΑΝΤ. ΚΛΠΕΤΑΝΑΚϋΝ,
επί σειράν έτδν έργασβέντα έν Ά
ΒΑναιις καί «Ιδικευβίντα (Ις την
χοπτιχην.
Έγγυάται τελείαν εφαρμο¬
γήν έν οννδυαομώ τ&ν εξαι¬
ρετικήν το» τιμβν κ«1 χρη¬
σιμοποιήσεως άρίατων ύλικβν.
ΥΠΟΚΑΤΑ£ΤΗΜΑ
ΕΙΣ
Τοθ Προσιτέρ Μεριμ*.
194
—"Ε! αχολοιιθος «Ο 6»σιλτίβ
έν εΐσ»; πού πβ» λοιπίν μέ τού;
συντρ6φ?υς σχς αοτά τΊ ά'λογι;
γιβ την άπ'ψινή
—Γιβ την άκκψινή διαα«έΐαατ)!
εγε μίσχ τού 6 Μιρζύ Φ «Ενιται
πβς δλος 6 κόΌμο(·, {«τος &πο μέ
νχ ξέρει το μυσιιχί. Τό κίτω χά
τω λίγο μί ένδιαφέοει* δ διαληδς
μποίεΐ να διασχεΐάση χ»1 χωρΐς
ίμένα, έγώ Η πολλή /Εγη περιέρ
γεια Ιχω νά ί5» τή διασχέδχσή
τού
Λίγο παραχάτω, παριτήρτ]3ε
χ χαχοντυμένο ά'θρωπο νά στα·
μα α αέ μεριχά σπίτια χαί νά στ)
μαΐεύη τίς πίρτες μέ χψωλΐ», χά
νοντας Ινα ίίΐΐρο αΐαυρό.
—'Καλέ μου δ'θίωτε, μήπως
ιί)θε έπιφοριιαμένος νά β)τ]η χά
τοιχΕκ γιά τε,ϊ»; ατρατιωτες χαί οί;
μ>5ΐίΐτε έτσι τα σπΙτι?;
Ό άρΊοσιος χάθηχε χω^Ις ν
κπαντήση.
Σιή στροφί/ έ'ος δοόμι^, μόλις
Ιμπαινε α* εκείνον πού χατοιχιθιε
κίμηΐσΐ, λίγο Ιλι ψι νά πίση
α1 έναν ά'θοωπο που ή:αν αχειτα
σμένος χαΡώ; χι' αυΐος μ' 1*% μί
γάλο ιιανδύχ %α ποΰ πήγαιν* νά
στΐίψη την Πια γωνΕατοΟ δρό^βι
4λλχ άπο την άντίθετη μεοιά
Πχρ' δλο τό αχοτάδι χτιΐ παρ'δΐη
τή φροντΕδα πού φιΕνονταν πβς
ϋειχναν χι',,οΕ δυί των των γιά νά
χρυφθοθν δ Ι^ας άπο τον αΛλο*,
άνχγνωβ'σθηχχν άμέσως.
—Ά χαλησπέοα, νύηε ϊέ Μπε
δίλ, εΐπε δ Μιρζΰ χά Ι τού |ίω?ι
τό γέρι.
Γιά νά τοθ ίώυη το ΒεξΙ τού χ·
οί, δ Μιτεδίλ |ανε μιά παοίξεντ
κΐνηση κάτω άπο το μανδύα τού
πέρασε άπο τ^ διξί σΐό άριστερί
τού χέίΐ Ινα πρβγμα άρ«ετά δ^ί
π; υ χρ»τοΟσι. Ό μινδύχς μισιά
νοιξε.
—Χιιοετ» τον «νϊρ«1ι εύγενη"
τόν ά(*απτ]μένο των ώιαΕων %α
ρι& ! άνέχραξε δ ΜτεδΙλ. Σ'.οιχη
ματΕζω π»ς 6 είιγενής μου φΐλος
πηγαΕνει ίλι Ϊ3ΐα σε καμμιά έρω
τοδουΐε ά.
—Κϊί σι!(, χύριι! , Φ«(>ετ*
πως στίς διχέ σας περιπτώσει, (
σ6«υγοι Ιχβυν πολυ άΐχημο χ»ρ>
χ'.ήΐα' έπειδή ή πολυ Ιπκτβμοιι ι
ΙχεΙνο πού δλέπω σ'ού; ώιους σχς
είναι άλυαιίω-ός θωραναςχι'έχιΐ^α
ηού χρατεΐτο α&τοΟ κάτω άιτδ τί
σας μβιάζουν μέ πιστδλια
(συνεχίζεται)
ΒΛΠΤΙΣεΐΣ -Την παρελθούσαν
Κυριακήν ό κ. Μιχ Μιχϊλινάκης
ανεδίξατο είς Κουσέ τό κοριτσάκι
οθ κ. Άλιβιάδου Λουλουδάκη ».
νομάσας αύτό ΔημοφΙλην, Εθχό·
μεθα να τοίς ζήση
Γ Α ΜΟΙ.—Είς Κουσέ την παρελ-
Θοθσαν Κυριακήν ετέλεσαν τοθς
άμους των ό κ. Γ. Κσψαλακης μ«·
Λ τής δίδος ΕοαγγεΜας Κουτσά
:η. Παράνυμψος τιαρέστη ό Ιατρός
ι. Μιχαήλ Μιχελινακης.
—Την παοελθοΟσαν^Τετάρτήν ίν
Μιλάτφ τοθ γείτονος, ετελέσθησαν
οί γσμοι τοθ κ, ΓεωργΙου 'Ανδρου-
λάκη μετά τής δίδος ΕύαγγελΙας
Μανουσάκη. Παράνυμφος παρέστη
δ κ. Ροθσος Κούνδουρος.
ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.- Δούς
τσς νενομισμένας έξετασβις βνώπι
όν των καθηγητών τοθ Πανβταστη
μ'ου ό κ. Γεώρ. Αλεξ. Γεωργιάδης
Ελαβε τόν έηΐζηλον βαθμόν λίαν
καλώς.
Συγχαίρομεν αυτόν καί τοος
γονεΐς τού.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Τόν βιακβ.
κριμένον Ιατρόν- χειρουρνόν τής
ττόλεώς μας κ. Στίλιον ΓιαμαλΑ·
κην σώσα"τα δια τής επιστημονι¬
κάς έτΐεμβασεώς τού τόν αδελφόν
μου Ιωάννην έκ βεβαίου Θανάτου,
αίσθάνομαι την υποχρέωσιν νά ευ¬
χαριστήση) καί δημοσία:, 'ΕπΙσης
εύχαριστω τας αδελφάς τοθ Πανα
νεΐου ΝΙτσαν Κατεχάκη καί Άργυ·
οή θεοδωράκη διά τάς πρός τόν
άοθενή περιποιήσεις των.
Ηράκλειον 18-3-937.
Ό ευχαριστών
Κννατ. Φουστάνης (λυράρης)
—Ό Φιλανθρωπικός Σύλλογος
Κυρίων καί Δεσποινίδων Σητείας
εύχαριστεϊ Θερμώς τούς κ, κ. Άντ.
ΑΙκατερινίδην Εμπορον καί την κ.
Μαρίαν χήραν Ν, Τζοβενή διότι
προσεφέρον άνά δραχ. 1000 είς
τώ Σωματείον είς μνήμην τοθ κατά
την 6ήν τρένοντος αποβιώσαντος
έν Ίεααπέτρα τριατατικοθ Ίω4ν
νού Ν. Γζοβενή γυναικαδέ^φου
τοθ πρώτου καί υΐοθ τής δευτέ
ρας
(Έκ τοΰ γραφε'ου τοθ Συλλό
γου).
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ ΦΟΣ
Σήμερον
Πέμπτη 18 Μαρτίου
Ό μεγαλύτερος τε
νόρος τού κόσμου:
Μ. ΤΖΙΛΛΙ
καί Α βι*σημο(
ΙΖΑ ΜΙΡΑΝΤΑ
Στήν μεγαλυτέρα
μουσική δημιουργία
τού αιώνος μας:
Ι
ΗΕΥΤΥΙΙΑΜΟΥ
άρμονία μέ τής
ρε{ &ρι(ς άηβ της
ίπερες ΤΟ2ΚΑ, Α ΙΝΤΑ,
Μβινον Λεακο.
Ανώτερον άπό τό
ΑΒΕ ΜΑΡΙΑ μ«1
«Μή μέ ξεχν&ς».
Γθοω στήν πόλι μας.
Παρά τίς λισκαδες τοι> ό Μάρ
της τα (5ραδάια, είνε κυριολεκτι
κως χειμωνιάτικος:
—Τό κρύο τού ΘυμΙζβι Νοέμβρι
όν, τρέπει δέ είς Φυγήν πάντα νυ
κτόβιον.
—Συμβαΐνει βΚέπβτε οί νυκτό
βιοι νά καταμβάνωνται. συνήθως
ανευ παλτοθ.
—Όπως παροι,'σιΑζεται ί(δ»| τό
νέον Μουσείον μας, Ικανοποιεϊ
πάντα Ήρακλειώτην.
—Διά τόν άΐτλούστατον λόχον 6τι
δημιουργεΐ την εντύπωσιν έτιιβλη
τι καθ καί συγχρονισμένου κτιρίου.
— Έν αντιθέσει πρός τόν &ρρυθ·
μόν καί ήμιτελή Ογκον τοθ παλαι-
οθ Μουσείου σωστήν άκαλαισθη
οίαν κοΐ σωστό.,,. μαράζι διά κάθε
συμπολίτην.
—Σήμερον άρχΓζουν οί χαιρετι
σμοΐ πού σημαΐνει Οτι αί έκκλη
σ'αι μας Θά συγκβντρώσουν πολ
λούς ΐιύσεβεϊς.
—ΟΙ ότοϊοι άπό την ημέραν αύ
την κ αί δπειτα προσέρχονται τα
κτικως είς την εκκλησίαν.
— Είς τό προκειμένον ώς γνω
στόν δέν συντελεί απλάς ή εύσβ
βεια άλλά καί ή έπιβολή τής γρα
φικής καί τρυφερδς παροδόσεοις.
—ΑΙ συζητήσεις είς τα καφεν^Γα
- έννοθμεν τάς γενικωτέρας πολι
τικής συζητήσεις—ήοχισαν πάλιν
να περιστρέφωνται είς τάς προβλέ
ψεις τοθ πολέμου.
— ΚαΙ δικαίως (σως. άφοθ τα νέ
φη τής διεθνοθς άτμοσφαίρας ήρχι
σαν πάλιν νά πυκνώνωνται έπικιν
δύνως.
—Μέ τάς έκπεμπ^μένας έκατέ
ρωθεν των δύο ίδεολαγικων κυ
ρ(ως στρατοπέδων τής . Εύρώπης,
άηειλσς καί προσκληθείς.
—Έν πάοη περιπτώσει ύπαρχουν
κοΐ οί προβλεποντες έδω κοΐ πάλιν
(καί με έηιχεΐρ'ήματο) εΙρήνην άντΐ
τοθ πολέμου.
—*Η ίφετεινή έξαιρετική τουρι
στική κίνησις όφειλομένη έν πολ
λοϊς είς τόν έορτασμόν τής εκατόν
ταετηρίδος τοθ 'ίθνικοθ μας Πά
νεπιστημίου, υποθέτομεν ότι Θά
παρελσβη γενικώτατα την Κρήτην.
—"Αλλως τε αΙ ιΐς τα περισ
σότερα προγράμματα τΑν έφετει
των ταξειδίων έκ τής Έσπερίας, πε
ριλαμβάνετσι ή επίσκεψις τοθ Μου
οείου τοθ "Ηρακλείου κοί τής Κνω
σοθ.
—Οί νηστεύοντες τώοα προτι
μοθν συν τοίς άλλοις καί τα μι
οιργιωτάκιαο κουκιά.
—Τό φαγητό αύτό ήτο άλλο¬
τε δημοφιλέστατο μεταξθ των λι
ταδιαίτων καί είδικά των νηοτεύον
των.
—Τείνει Βέ νά άποβ{| τοιοθτον
καί σήμερον.
—Τό περιθαλάσοιον τμήμα τής
πόλεοις άποκτα μέ τίς ώραίες Ανοι
ξιάτικες ήυέρες ώρκετοθς περιπα
τητάς.
—Οί περισσότ&ροι έξ αυτών προ
τιμοθν τόν λιμενοβραχίονα άλλά
δέν είνε ολίγοι οί έαισκεπτόμενοι
καί τόν άντιβραχίονσ τοθ λιυένος.
—Οί τελευταΐοι άνήκουν είς τόν
πληθυσμόν των ηροαστείων μας
Πόρου κ"1 Χρυσοπηγής καί τοθ
βορειοανατολικοθ τμήμα τος τής πό
λεως μας.
—Δέν λείπουν έπίσης καί οί εν-
θομούμενοι τίς βραδυνές βαρκάδες
εΤτε μέ πινΐ είτε χωρΐς πανί,
ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜλ
ΙΟΑΝΝΟΥ ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
Π«ρά χον Άραατά·
ΖΑΠΑΝΤΙ
λλά δτα
τοκετό,
^αώτ'
ς κσΐ ι1
|)μη
Κάιιοια μνσχ
μις έτροβοθσε
!τόν άλλον, χά
,4 τό καταλο
4ρχή ή Μσρΐο
τα ϊθρισκε φυο
σβήκη *νώ·. *
νινΐκοθ νέου ο
;^. Άλλβ σ* 3
ιβραξενϊύεται
νί κδς ό 4*6,;
Ιμοιοζε μ* «α
οους ,έννώριζ
τούς ΐΌραγκΐο
♦ασμούς τοθ ν
ήταν καυχησιάί
λος «αΙ κουκ
κ6ς δλλους.
βιασι,ό άνθρω
νι κοντά της
θεισ, έπιφυλο
κσΙ φισ.χός μο
(ήΧωνε μέ Ακ
τα ϊναν αι βαο
θύνετο τόσο σι
οο καί στή βα
ΛΑΊ
Υπο
είς τάς
δος καί
Ταμ
χαί επ!
Δάνει
Έκ
ΝΟ
ΤΟ0
ΑΠΟ ΤΟΥ (ΡΡΟΝΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
64ον
"Οίαν ύηεκλΐθη μπροστά
της. άνάμεσα στούς ψ θύρους
θαυμασμοθ τΛν γυναικβν, ή
Μαρία—Άντουανέττσ Ενοιω
σε μίαν άλλόκοιη ύπερηφά
ν εισ γιά τόν θρΐαμβο πού έ
κείνοι; εΤχε καταγάγη. Ένας
συμπατριώτης της Εγραψεν άρ
γότερα δτι«5λο τό -αλάτι 8έν
μιλάει παρά γιά ν. ά ποίον 6
μητα Φέρσεν * οποίος επήγε
στήν αύλή φορ&ντας την έθ«ι
κή στολή των Σουηβ&ν την 6
ποίον ή β^σίλισσα κοθώς μοθ
είπαν, εξήτασε μέ μεγάλην
προσοχήν ι.
"Οσον έπρογωροΟσΒν ή |γ
κυμοσύνη, ή Μαρία—'^ντουα
νέττα έοΐσταζεν, άπό Φυσικήν
συστολήν να έμφανΐζβται
συχνά μπροστά τού μέ τό πά
ραμορφωμένο σΛμά της καΐ
τό προσώπω της πού εφβρε
τα σημάοια τής καταστάσεως
της. Άλλά βίαν έσηκώβη ά-
πό τόν τοκετό, επήγε κοντά
τού, μέ την αύτοπετιοΐθησι τής
γοητείας καΐ τής τρυφερής ώ
μορφ άς πού τής εΐχε δ
ή 0
Κάποια μυσΐηριώ&ης δύνα-
μις Ιτροβοθσε τόν ενα κοντα
στόν Αλλον, χωοΐς καΐ οί δυό
νά τό καταλοβατΐνουν. Στήν
άρχή ή ΜαρΙο—Άντουανέτ-
τα εδρισκε φυσική την προ-
οθήκη ενός, ώρα'ου καΐ εο
γενικοθ νέου στό περιβάλλον
της. Άλλά σέ λ(γο άρχισε νά
παραξενΐύεται δταν οιεπΐστω
νέ πΦς ό άνδρας αύτός δέν
Εμοιαζε μέ κανέναν άπό 6·
σους .εγνώριζε. Δέν ίκανε
τούς καραγκιοζ·στικους μορ
φασμούς τοθ ντ' "Αρτου^, δέν
ή'αν καυχησιάρης καΐ ΰκου
λος καΐ κουτσομπόλης σάν
τούς δλλους. Σέ κάθε πβρΙ-
στασι, ό ανθρωαος αύ'ός έμε
νέ κοντά της χωοΐς προσπά·
θεισ, έτιιφυλακτικός πάντα
καΐ φυσ.χός μαζΙ, κοΐ τής εξε¬
δήλωνε μέ άπαλή σοβατρότη·
τα έναν σιβασμό πού άιιηυ.
θύνετο τόσο στή γυναΐχα, δ-
σο καΐ στή βασΐλσσα. Πόσα
καΐ πόσβ οβν τοθ εΤχαν βΐτιη
γιά την ζωή της οτό βιάστη.
μα έκβΐνης τής τβτραβηας. Οί
άλλόκοτες φιλίες της, οί σπα
τάλες της, τα ασόδοτα δ:>γισ
τΛν εύνοουμένων της καί τής
σπεΐρας πού έξβμβταλλίύβτο
την εύκιστΐα καί την άπερι-
σχΕψία της, 0( 6λονυχτ(βς της
στούς χορούς καί τα Οιιοπτα
κέντρσ, τα σκανοσλώβη χρέη
»ης. οί κλβψ^ς ποθ βιεπράτ
τοντο στά χαρτιά υπό την οί
νίβα της. τα άνώνυμα γράμ-
ματα, οί πορνογραφΐκοΐ στ(-
χοι, οί κυνικοί λΐββλλοι ποθ
έκυκλοψοροθσαν είς βάρος
τής βασιλΐσσης καί τοθ πβρι-
βάλλοντός της—δλες ούτές
οί άπαΐσ.ες φήμις καί τα επι-
ζήμ»α γεγονότα ?έν μποροθ·
σαν νά μην πβριέλθουν είς
γνώσιν τοθ Φίρσβν άφοθ έ·
κοινολογοθντο σ' δλο τό Π α-
ρΐσι. Καί βμωςΡέν τόν έπηρ*-
ασαν βιόλου. Έ«ατάλσβεν δ
ρά γε βτι Βλα βκεΐνσ τα οκάν
Οσλα καί τα δργια ήσαν μιβ
άπβγνωσμένη προσπαθεία τής
νίας βσσιλΐσσης νά ξβφογη.
άπό τό άποπνικτικό περιβάλ-
λον ιη?, νά γεμΐση τό φοβερό
κενόν πού Ινοιωθε μέσα της·
Πάντως ήταν βίβαιος δτι δ έν
ήταν αυτή ή άληθινή Μαρία—
Άντουανεττσ, ή γυνοΐκσ
πρός στήν ώμορφιά τής ότιοΙ
άς έμενε θσμβωμένος·, ή βα·
σίλ'σσα πού έ«χταπατο0σ8ν
δλους τούς τύπους γιά νά
φανή" Ιδιαιτέρως σ' αυτόν εύ
χάρισιη.
"Οσο τόν έπαρατηοοθσεν ή
Μαρία — Άντουανέττσ, 8σο
τόν εγνώριζε καλλίτερο, τόσο
έμάντευε την εύα'οθητη καί -ι
στή καρδιά η ύ έκρυβάταν
κάτω άπό τα ψυχρά έκ πρώ·
της ΰψεως φερσίματά τού. Έ
να νέο συναΐσθημα την έκυ
ρ'ευβ—κάτι πολο γλυχό καί
άλγεινό μαζ', έ"να ξεχεΐλισμσ
δλων των ουνάμεον τοθ εί
ναι της, τό οποίον έχρωματί
ζετο άπότομα άπό ξσφνι«ή
χαρά ή θλΤψ'.
(σονεχΐζεται)
ΛΑ'ΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α. Ε.
'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί
είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής "Ελλά¬
δος καί τοθ ΈξωτερικοΟ.
Ταμιευτηριον καταθέσεις έν δψει
καί επί προθεσμία.
Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
Εκτέλεσις πάσης φύσεως τραπεζιχής κρ
γασίας υπό συμφέροντας ορους.
ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΟΧ-ΪΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΪ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΟΝ—ΗΠΑΤΟΣ
ΒΙδιχ&ς ΙχηαιδευθεΙς «ν Μονάχω χά Ι Βερολίνω Τ.
ΑΒΒΐβΙβηΙ τ&ν χαθηγητ&ν νοη ΒβΓιη»ηη χ»Ι δοΙιΙΗβη-
Ιιβΐ—.
Δεκιται τούς «άσχοντας «κ τβν ?οσημάτ*»ν
τοθ ΠμτκοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον τού.
Πλατείαι Τριών Καμάρων (ΟΙκία ΊατροΟ κ. Χι
λιδόνη) 9-12 β. μ. *οΙ 4—6 μ. μ'Λρ. Τηλ.7-92
ΤΟ ΜΕΓΑΑΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
,ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ'
ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
Μιχ· ριζικβς Αν«Μ«ιν(οΐις κ«Ι την χροοβήχην χαιΐ «λ-
λ«*ν νίειν δνμβιτΐειν ιιρίς τβ ηρ·ί«λάσσιβν χά Ι τίιν ίραί·
*ν προκυμαίαν τής «ίλ«*)ί, έςασββτλΐζει «νετβν; καί άλη
βιν* ιύχβριοτ€ν Αιαμβνΐιν είς τβύς τ«ϊ«ιβι*»τας.
Τέ) «Άχ(λλ«ιον» κροτιμκτειι ύπβ ίλ»»ν τ&ν ια{ΒΐοΐΝτ6ν
μ«1 δι* την πρβββμβν νκπρεαΐαν το» κα! την άτκαοτρα.
κτβυβαιν καθαριέ-τητ* το».
ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
Τό προσωπικόν τού
δεσμού των άσφαλίσεων.
Τό παθητικόν
τού οίνοπνεύματος
Β'
Άλλ' Ιδού καί όλλο πεΐρα
μα άκόμη πλέον πολύπλοκον. |
Παρηγγέλλετο 6 υπό πειραμπ'
τισμόν ανθρωπος, Εχων άνα
6να τηΧεγρσψικόν πομπόν υ¬
πό την δεξιάν καί την άριστε
ράν χείρα, νά πατήση. τό άρι
στερόν μέν κομβίον μόλις ε-
βλεπε λευκόν φΟς, τό δεξ'όν
δέ μόλις ββλεττεν έουθοον
«Ας. Έχρβιάζετο λοιπόν έ83
καπως περισσοτέρα διανοη-
τική έργασίσ, πρώτον δια ν'
αναγνωρίση τό χρθμα τοθ φω
τος κοί δεύτερον νά ενθυμη¬
θή ποίαν χείρα πρέπει νά κι
νήσρ είς ωρισμένον σύνθημα,
ακριβώς δηλαδή δπως ίχει νά
σκεφθή άκαρΐα'ως καί 6 μη
χανοδηγός άμαξοστοιχ'ας μό·
λις συναντήση άπροσδόκηιό^
τι φωτεινόν σήμα. Έξηκρι(ϊώ
θη λοιπόν δτι μετά πόσιν μΐ-
κςας δόσεως οΙνύπνεύματοΓ,
ώς λόγου χαριν ενός ποτηρΐ-
ου ζύθου, έπήρχετο καταφα-
νής δΐατάραξις είς τάς δοκι-
μαζομένας διανοητικάς ένερ
γβΐας, διότι καί σχετικώς βοσ
δύτερον ανταπεκρΐνοντο ώ;
επί τό πολύ οί δάκτυλοι είς
τό σύνθημα άλλά πρό πάντων
εγίνετο σύγχυσις καί λόθος
ώς πρός τόν δάκτυλον, δστις
ώφειλε νά παιήση τό υπό ώρι
σμένον χρομα φωτός·
Κατ' Αλλα νεώτερα πειρά-
ματα, ό δοκιμαζόμενος πα·
ρηγγέλλετο νά αναγνώση με
γαλοφώνως ουνεχί) σειράν
γραμμάτων ή συλλοβΰν ή
μικρόν λίξεων καθ* βσον τάς
Ιβλετιε παρουσιαζομένας υπό
σχισμήν πεοιστρεψομένου κυ·
λΐνβρου. Έβββαιώθη λοιπόν
8η έκιΐνος πού άνεγΐνωσκεν
ορθώς καί ταχύτατα έν δσω
ν εΐχβ π(η τΐποτβ, ήοχ'ζβ
νά συγχέη καί νά σψάλλεται
είς την ταχείαν ανάγνωσιν
μόλις ειτινβ την ελαχίστην δό
σιν οΐνοπνεύμστος καί ποό
πάντων είς τάς ανευ σημασΐ
άς συλλσβίϊς, διόη ή άνάγνω
σις γνωστων λέξβων καταντά
όιτωσ^ήποτε μέ την εξιν μηγα
νίκη. Πλείστα, αλλα, τέλος,
νεώτερα πβιράματα κιΐ Ι^Ιως
τοθ δΐασήμου νευρολόγου
ΚοαΙπελιν άπέδειζαν ώς κε-
κτη^ένην επιστημονικήν άλή
θείαν τό γβγονός δτι τό οΐνό
πνβυμα, παρά τα λενόμβνα
δτι δήθβν διβνεΐρβι τόν έγκέ
φσλον, άπ' εναντίας άμβλύνει
άμέσως κπΐ χαταστέλλει την
διανοηηκήν Βρσσ'ηοιότητα
«αί διαύνειαν, παρεμποδ ζει
Λί κσΐ καθ σ 9 αδύνατον η"
ά«αρπον τι ασαν έπασχόλησιν
τής σκβπτικής δυνάμεως τοθ
νοός.
ΦαντασθΡ,τβ τώοσ, μέ την
όζύτητα καί άσ^ραπιαΐαν τα·
γύτητα αντιλήψεως πού χοβι-
όζεται είς κάθε σΐιγιιήν νά δι·
οθέτη ό όδηγιΰν αυτοκίνητον,
Ιδίως έντός τής πόλεως, καί
μέτήν διαρκώς έντεταμένην
προσοχήν πού πρέπει νά κα-
τσβάλλρ διά ν' άποίύνΤΊ συγ-
κρούσεις καί δυστυχήματσ,
νά άλλόσσρ εγκαίρως κα( κα
ταλλήλως διεύθυνσιν καί ταχύ
τητα, φαντασθήτβ τί σοβαρόν
κίνδυνον καί διά τόν όδηγόν
κα( διά τούς επιβάτας τοΟ
αύτοκινήτου δύναται νά δημι¬
ουργήση ή ελαχίστη συσκότι-
σις τοθ νοθ ή άμβλύτης άντι
λήψεως υπό την επίδρασιν καί
ελαχίστης δόσεως οΐνοπνεύ-
ματος. Καί οί μέν νοήμονες
όδηγοΐ ίχουν κάποιαν Ιδέαν
τοθ πράγματος καί είνε συνή
θως ο' περισσότεροι έγκρα-
τεΤς, κατά τάς ώρας τής έργα
σΐας των τουλάχιστον άλλά
τ( νά εΐπβ κανεΐς διά την μω·
ρΐαν έκεΐνων πού έπιχειροθν-
ΐες έκδρομήν δι* αύτοκινήτου
θβωροθν απαραίτητον διά την
αξιοπρέπειαν των νά φιλοδω-
ροθν είς τό 4ξοχι*όν κέντρον
καί τόν σωφέρ των υέ μερικά
ποτήρια χρασΐ ή μπύρα —οός
τοθ παιδιοθ Β,τι θέλει! διά νά
τρέχουν τόν κίνδυνον νά επι-
στοιψουν 6ι ίίς τό σπΐτι των,
Λλλ' είς τό νοσοκομείον, καί
αν μεΐνουν κα ζωντανο', κα¬
τόπιν άπό μίαν ωραίαν στρα
βοτιμονιάν τοθ σωφέρ.
(ΤοΟ ΙατροΟ Ι.Α.Γ).
Κατά συμπληοωματικήν α¬
νακοίνωσιν τοθ γβνικοθ γοαιι
ματ#ως τοθ ϋφυπουρνεΐου Έο
γασΐας, προέδοου τής επιτρο-
πής προσλήψεως τοθ πρόσω·
πικοθ τοθ (Αρύματος των κοι¬
νωνικον άοφαλίοϊων, έντός
τήο έΒδοαάβος θά προχηρυ-
γ,θή ό διαγωνισμός διά την
κατάληψιν των κατωτέρων θε
σεων τοθ [δοόματος. ΑΙ θε-
σε ς οδται ίΐ^ε κατά σκετιχήν
Λποφτσιν τοθ συμβουλ,ΐου αί
εξής: 59 νο-τΦΕΤς διά τΑς Α¬
θήνας καί 15 διά την θβσσα
λονΐιΐην, 17 ·ιοικητικοΙ νραμ
ματεΐς καί 20 οΙονομικο(.
Είς την προκήουξιν τοθ δια
γωνισμοθ Θ5 πεοιΧοϋβανων·
ταΐ τα θέμιτσ. κ(ς α θά #ξε
τασθοθν ο( ύποψήφιοι. Ό δια
γωνισμός Θ4 διενεργηθή χά
τα πάσαν πιθανότητα έντός
τοθ "Απριλίου, πάντοο «ρό
τοθ Πάσχα.
ΈιΙσης Λντός τής εβδομά¬
δος θά δημοσιευθή ή ποόσκλη
σις τής ίπιτοοπής τοθ προσο
πικοθ τοθ Ιδρύαατος διά την
κατάληψιν τ/δν ανωτέρων θέ·
σεων ού τοθ α'βυ διαγωνισμοθ
ΑΙ θέσεις οδται βΤνε τρείς
διευθυνταί α' χα( β' τάξεως.
5 διοικητικοΐ, 4 οΐκονοαικοί,
1 ύγβιονοϋΐκόο, 1 μσθηαατι·
κός, 1 δηυοσιβύσεων, 1 ταμΐ
άς, 7 βιοκηπκοΐ βΐσηνη'αΐ, 7
ο(ονοαικοΙ, 2 ύγειονομκοί,
1 μαθηματικός καί 3 ταμίαι.
Έκ των άνατέοω θ β σεων
βόναυτ-Ί να ποοσληφθοθν διά
α'αν θ'σιν τμηαΐτάοχου καί
δύο ·Ισηνη-5>ν «αί γυναΤκβς.
Είς τούς βνδιαφερομένους θά
πα έχωνται πληροφορίαι άπό
τό ϊιρυμα.
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΩΝΣΤ. ΟΔ, ΤΟΣΚΟΥΔΗ
Τακτικαί έβδομαδιαΐαι ίναχωρήαΐις δι"
'Αθήνας—Πειραια καί τάνάπαλιν.
Πιστή καί «χριβής εκτέλεσις πάσης π«^«γγΐ-
λί«ς έμποριχής φύσβως.
'Ασφαλείας, ταχύτης, μεΒοδικέχης παραδΐιγ-
ματική.
ΓΡΛΦΕΙΑ Ηράκλειον: ·αρα«λεύρως Κα*)ε)έ
—ίν'Αθήναις: Κάνιγγος 3 τηλ.24066.
ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΟΪ-ΠΑβΟΛΟΓΟΧ
'Αριοτοδχββ Έβνιχβν Πανιηιοτομίο» Άβα-
ν6ν καΐ Στρατιωτικάς Ίκτρικίις ϊχβλής,
Δέκΐται καθ* εκάστη* ιΐς τδ ·βρμακιΐον
Έμμαν. Ματζαεχκτάκη (Βαλΐεΐ Τζαμί), ά|>ι·μ6ς
τηλι^ώνου 443.
ΠΡ0ΓΡ4ΜΜ4
0Λ8ΙΣΤΗΡΗΣΜ0Ϊ
Μιχαήλ Γ. Λ*μπ.οά*η παιντο-
πώλου χαχοΐκου Δ»φνών.
ΚατΑ
Μαρ(ιχ( αυζύγου Γΐιοργ'οα Κα-
ραμπατακτ] χ«ΐο(χου
Καινουρίου
Ή καθ" ή; το παρόν
διά τής 6πό χρονολ. 12 Σιπτεμ ι
βοΕου 1936 Ιπιταγής μου χαΐ 17
Νιεμδρίοιι 1936 τοιαύτης ώ, δι!κνυ|
τοιιέ* τβν δπ'άριθ. 4521 χαΐ 4559
ιδοτηοΐιβν τοθ διχϊοτιχοθ χληνή
ρος Γ. Πιολΐ'ίϋδάκη ί,'/α Βυνάμΐι
χαϊ πρός εκτέλεσιν ττ]ς 6π' αριθ
745 τοθ 1936 αποφάσεως τοθ ΕΙ
ρηνοίινείου Έρανλιίου νομίμως
περιδιδληιιίνης τβν έιιτελεατήβιον
τύπον μοί καταβάλη δια χΐφαλαι-
όν τδχους χαί ίξοδα μίχρι τί): χά
ταυχιτηρΕου έκιταγτ]ς δρ. 5937 90
έν τούτοις ουδέν ηοοίν μοί χατί-
βαλε μέχρι σήμερον.
Δια ταθκχ
Ποβς ιΐΐκραξιν των δραχμδν
5937 90 τ&ν τίκων β&:6ν καί τ&ν
γ§ν»)3ομίνων έξίδων έχτΕΘ>)μι είς
δημόσιον αναγκαστικόν πλειατηρι-
αομόν τό ίιιίμενον άκΐνητον κτή
μα τής ώ; «νω δφειλίτιδός μ»
κείμενον έν τ) χτηματικ^ πΐρι-
φεριία τοθ χωρίου Πίμηηας τής
Είρηνοδιχειακής περιφερείας Μοί·
ρ6ν Καινουρίου ή«ι είς θεοιν
«Γρηλ αμάτ>> άμπελον σουλτανί
6 έργατ&ν ουνορ. χτήμηαι θεαδο
σί»ς ΦχργΐινοΟ,'Αοια οψ. Φραγ-
χαχη, Μύρωνος Ψηλομανουοάκη
χαί άματας ΦχργιννοΟ.
Ό πλιιατηριασμός τοθ χτήιια-
τος τούτου γενησεται την 25 Α¬
πριλίου 1937 ημέραν Κυριακήν
χαί ώ?αν 10—12 π. μ. ενώπιον
τοθ οϋμβολαιογρίφου Μοιρβν Κ«ν
οταντΕνου Τζιΐρανάχη ή «0 νομί-
μυ αύτοθ άνκπληρωιοθ χά! έν τφ
{ν ΜοΙρες δηιιοοίφ γραφεΐφ τού
1θα καί 8τε χαλοθνται &ί βουλί
μενοι νά πλειοδ^τήαωΐι.
Άρμόδιος διχααηβς χλητήρ
ένεογησιίτω τα νίμΐμ».
Έν Ήραχλεΐφ τ^ 18 Μχρχίου
1937.
Ό πλτ,ρεξούΐιος διχηγορος τοθ
έηιβπεύδοντος καί παιραγγέλλονιος.
Ήρ. Πολεμκρχάχης
—Τ« βκτβπλβΐκ* ζητήμντα.
Επί τού «κτοκλβΐκοθ ζπτήμκ
τος Κρήτης «αί είς απάντησιν των
·3«ν ένρ«ψαμβν σχ«τικ&ς, τβ υ·
φυηοορνιΐον π«ρά τ$ κ. Προεδρφ
τής Κ«0ερνήσβως διαβιβάζβι Αι»
Τβδ Οπ' άοιβ. 1^384 έννΡ«φβ» «ΰ·
τβθ άνακβίνωσιν τβθ υφυκουρνιΐ
ου 'Εμπορι-ής Ναυτιλίας τβνίζον
τος δτι κατά τον κανονισμβν
τ&ν δρβμονογΐων τ&ν άγονκν
νραμμ&ν θέλει λάβει μέριμναν
μοτϊ το τής ΒορειοανατολΐΜΐΙς
Κρήτας νά μην συμπΐπτη Κυρικ
κίίν κ«1 έπι^αρύνΝνται τ« έμπβ
ρβύματχ των λιιιεννν τής Άνα
τολικης Κρήτης δια μεγαλυτέ-
ρων φορτοιχφοΒΤΜτικ&ν λόγω
τής έξαιρεσΐμου ημέρας. Έπίση,
ίτι τέ Λιμεναρχείον Πΐιραι&ς β·
λβι καλέση τούς πλοιοχτητας καΐ
τάς άτμοπλοΐχς τάς εκηλοάοκς
τάς γραμμάς Χαν(ε*ν, Ρεβώμνβυ,
ΉρκΜλείου καί τάνάπβιλιν χαιΐ
συστήση βΐς αύτούς 5π«ς τρβπο
κοιησκαι τα δρομολόνι* αΰτ&ν
τβ νά μην συμκΙητΜσιν α! έκ
Κρήτης δια Πειραια άναχΝριισεις
αύτ&ν.
—Μνημόσυνον τβΰ Βενιζέ¬
λου καί ε>1ς "Αγίαν Νικό¬
λαον.
Πληροφορούμεθα ίτι καΐ είς
τβν "Αγιον Νικόλαον θέλει τελε
οβή την ηροσ&χη Κυριακην μνη
μοσυνον υπέρ άνβηβόσεΜς τής φυ
χής τβθ αειμνήστου Έθναρχου
Ελευθερίου Βενιζέλου. Τοιούτον
μνημόσυνον θέλει τελεαβθ πιθ*
νώτατκ καί είς την Νεάπολιν
προατοβουλ(β τ&ν έχεΐ σημαινβν
τιιν πολιτ&ν χ*Ι τ&ν χοινοτικ&ν
πβραγβντΜν τής επαρχίας Μεραμ
βίλλου.
—ΟΙ χνιρβτισμοί είς τσν ν«
όν 'Αγίου Τίτου.
Φίρεται είς γν&αιν τ&ν εύαε
β&ν Χριστιαν&ν βτι χαθ' 4χά
στην Παρασκευήν οί χαιρετιαμοί
τής υπέρ 'Αγίας ©βοτόκβυ θά φ«λ
λκνται δί(, ώραν 5ην χαί 7ην μ,
μεσ.
ΜΙγΙΗΠ. Κ1ΝΙ0Σ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ—ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ. ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Δέχεται έν τ& Ιατρείω
τού, οδ«)( Πειραι&ς 17δ'
ΑΘΗΝΑΙ. Τηλ. 52 379
Κρεμμόδια εξαιρετικήν τιοιότη
τος, διαρ«ής παρακαταθήκη τιαρΛ
τφ κ, Ίωάννη Χαλκιαδάκη Γενή
Τζαμί ττλησΐον Χανίων Πόρτα.
ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ
Υ ΨΥΛΛυΥ Ι ΗΣ. ΙΙ6:ΙνΊΙΜΜ^
'ΠΡΩΊ'ΑΝ,
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Δημοοιεύεται εκλεκτον *ναγν«.σμα Ανδικφέρον Ιδιαιτέρας τούς _ρή-
τ«ί, ύπσ τόν τίτλον:
ΕΝΑ ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΣΤΙΙ ΙΡΙΤΙ
Τής διαοήμου Γαλλίδος συγγραφίΜς £ΑΙΝΤ £ΓΛΙΝ, είς τ· βποΤβν
η«ριγρ«φ·ντ«ι, 4 (β** τ· ήθη καί τβ Ιθιμα τβν Εριιτβν.
—Δια την «γορ«ν οημβη&ν.
Ό ύκουρνοβ τής Εργασίας κ.
Δημητράτβς ακηύθυνε ϊγκΰπλιον
κρός τα Βιομηχανιχά χαί, Βι
οτεχνιχά Έηιμελητηρια χαΐηρος
τους επιχειρηματίας, διά τής βιτβί
«ί συνιστά είς τούς έργοβότας
νά χαταβαλουν είς τού{ εργάτας
ωρισμένον ποσόν κρός αγοράν
σημαι&ν. Το χαταβληθησόμενον
ηοσον θά χαλυνθό δι* Ιαοπέαων
ε0βομ«διαίων χρκτησενν επί
τ&ν ημερομισ9ίΗν των.
—Ή εοπρ«ζις τβν δημοσ(·
ών έο·δ»ν.
ΔΓ έγχυκλΐου τού ύκουργου
τ&ν θΙκονομικΒν πρός τβΰς τβμί
άς τού χράτους χαθορίζεται ότι
αί εΙσκρά{εις δημοαίΜν^σόδΗν,τής
τρεχούσης χρήσεως, θά γιννννοιι
μέχρι τής 10 'Αηριλίβυ χαί τουτο
ίνα μή οί όφειλέται τοδ Λημοσ·
ου έιτιβαρυνθουν μέ τάς τόσας υ·
κερημερΐας. "Οσον άςρορό) τα ί{ο·
δα έντέλλονται οί ταμίαι δπως
ένεργοϋν ηληρωμάς έντβλμάτων
βλων τ&ν ΟπβυργεΙων, πλήν τού
υπουργείον τ&ν £τρατι»τιχ&ν. μ·
χρι 10ης Απριλίου. Διά τα έντάλ
ματα τού υκουργεΐου τ&ν £τρα·
τΐΜτικ&ν ή πληρωμη θά γΐνεται
μίχρι 17ης Απριλίου.
ΤΙΣ
ΙΦΡΑΠΔΕΙ
_ΣΑΣ
ΚΑΤ/ΤΔ
Π,ΛΛΙΚΙΩΤπ
Ηράκλειον Κρήτης
ΓραφεΤα ϊναντι ΝομαρχΙας
ΑΝΟΡ€
Πρωΐα Παρασκευής
19 Μαρτίοο 1937
ΤΟΥ ΜΕΗΙΟΥ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΒΑΑΕΝΟΙΑΣ
ΕΠΡΟΤΕΙΝΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΕΝ ΤΩ Ι.ΠΑΝΙΚΟ ΜΑΡΟΚΩ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΝ
ΕΙΣ ΑΝΤΛΑΛΙΓΜΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τού &ν-
ταποκριτού μας).— Κατά τηλεγρχφή·
ματα έκ Ρώμης ό Ίταλικός τύπος άπο
καλύπτει ότι ή κυβέρνησις τής Βαλεν·
θίας εζήτησεν *πό την Γαλλίαν καί την
♦Αγγλίαν νά την ένισχύσουν είς -όν ά-
γώνα της πρός κατά«νιξιν τής έπανα·
«τάσεως τού Φράνκο έναντι άνταλλαγ·
μάτων τα όποϊα θά παρείχεν είς τα δύο
χράτη. Συγκεκριμένως, ό Ίταλικός
τύπος γράφει ότι ή κυβέρνησις των έρυ
θρών έπρότεινε είς την Αγγλίαν καί
Γαλλίαν νά την ένισχύσουν λαμβάνου·
σαι είς άντάλλαγμα μεγάλας παραχω*
ρήσεις είς τό Ίσπανικόν Μαρόκον.
Η ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑ
ΗΡΝΗΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Μαρτίου (τού άντα·
ποκριτού μας).— Νυκτερινα έκ Παρισί¬
ων τηλεγραφήματα άγγίλλουν ότι καί
ό Γαλλικός τύπος τής βιξιάς έπαναλαμ·
βάνει τάς πληροφορίας ·,τών *Ιταλικών
εφημερίδων περί προτάσεων τής Κυ
βερννσεως τής Βαλενθίας πρός την Γαλ
λίαν καί την Αγγλίαν. Προσθέτουν ό
ι*ως αί γαλλικαί έφημερίβες ότι αί Κυ
βερνήσεις τόσον των Παρισίων όσον καί
τής Ρώμης απέρριψαν τάς προτάσεις
των έρυθρών Ίσπανών άσυζητητί.
Αί αιματηραί ταραχαί των Παρισίων.
Έβλιίδη ό ΐδιαίτερος τού Μπλούμ.
ΑΘΗΝΑΙ 18 ΜβρτΙου.—
Τηλΐγρ«ε)οΟν 8Κ Ββρολίνου
κρός τ6 Αθηναϊκον Πρα
κτοριϊον δτι 6 βν Παρισί
οις ανταποκριτάς χοθ ημι¬
επισήμου ΓερμανικοΟ Προ-
κτοριίου τηλεγραφ·!, δτι
κατα τάς ταραχάς είς τό
Κλισύ 6 (λριθαός των τρ ου
μηιτιων ανήλθεν τούς 300.
Έξηκοντα έξ άστυνο^ικοί
μιτεφέρθησαν είς τα νοσο
κομεΐα. "Εβΐι *«αγοριυβή
ή «ροσεγγισις είς τό δη¬
μαρχείον τοθ Κλισο καΐ είς
τάς «έριξ όδούς. Έ« είδος
στρατιντικοΰ νόμου Εχει ε¬
φαρμοσθή είς τό 'Ασνιέρ,
δ«ου (λνάλογοι ρήξεις έση
μειώθησαν.
Παρετηρήθη δτι νολλοΐ
κομμουνισταί βουλιυταΐ
καί ό γενικός γραμματεύς
τοθ κομμουνΐστικοθ κόμμα
τος Τορβζ μετέβησαν είς
τόν τόπον τβν ίβεισοδίων,
δ«ου εγένοντο δικτοΐ μιτά
αποδοκιμασίαν. Μιταξϋ
τΛν τρπυματιών είνε καί ό
διευθυντής τοθ «ολιτικοθ
γραφΐΐου τοθ Πρωθυκουο
γοθ, τοθ όιοίου ή κατάστα
σις εΐνι σοβαρά.
ΑΙ ιφημ«ρΙΒ«ς σχολιά
ζουν τα χθεσιναί αΐματηοά
γιγονότα, άναλόγας, «ρός
την Ιδεολογίαν των. 'Η «Ά·
ξιόν ,Φρανσαίζ» ««ικρίνει
ζ«ηρ»ς την πολιτικήν τοθ
λαϊκοθ μίτώτίου, ή> θε,αρεΐ
ύκύθονον 6ιά τα χθισινά
γιγονότα. Ή «»Ηιώ τβν
3» ΠΡΟ
Παρισίων> άιοδΐδκι τάς
σκηνάς «Ις τή» «ολιτικήν
τώ» συνεχθν συμβιβασμόν |
τοθ -ρω9υ«ουργοΟ κ.'
Μκλουμ Εναντι τβν κομ-
ΐιουνιστών. Ή «ΠοτΐυλαΙρ»,
δργανον τοθ κ. Μνλούμ,
φρονεί ότι ή Ελλειψις ψυ
Κρΐιμίος «κ μίρους άσιυνο
μικΑν τίνων όργάνων συ Ι
νιτιλισιν είς την «ρόκλή¬
σιν των σκηνβν. Ή «Οΰμα
νιτβ» ζητεί την σύλληψιν,
τβν κ.κ. Ντ· λ* Ρώχ καί
Ντοριό. !
Έν τω μιταξϋ 6έν «αύουν
ύε>ιστοΐ"μ«νοι οί φόβαι Υ·νι
κωτίρων ταραχβν εν Γαλ
λ'α μέ βάσιν τας Ιδιιολο-
γικάς άντιθίσεις τρθ λαοθ
τί,ς χώρας.
Άνακοινώσεις τού ύπουργοΰ Γεωργίας
διά την παραγωγήν ζαχάρεως.
Ό δπουργβς νΙ)ς Γεωργίας χ. Ι
Κυριαχί; ομιλών σχετικάς μέ τή'
καλλιέργειαν τβν τιύτλαν πρδς πά
ραγωγήν ζαχάρεως έδ^λιοϋεν Βτι
αυτή έπιβαλλιται νά γίνη χαί είς
τίν τίπον μας;, διότι διά τοθ τρό
που αδχοθ άφ' 1ός μέν Θά ίξ-ιικο
νομήαωμΐν άρκειήν ποεό ψχ ου
ναλλάγιιατος δια τής μειώσεως τίί
,είσχγωγΐΐ: ζαχαριώ; έ« χ"0 ίξω
ΙτερικοΟ αφ' έ'έρου Η Θί ώρελη
θβθν άμίίως καί »[ άλλαι χαλλιέρ
γιιαι τβν δποίω θά βίλτιωΐ^ ση
μ-χντιχώ; ή άηόδοσις. Έηί τοθ
ηοοχιιμένου μά)πτα ό κ. Κυρι»
χβς θά προβς χαΐ είς σχετικήν ά
ναχοΕννοιν εί; την Ακαδημίαν.
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΒΙΛΚαΜΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΒΥ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τοθ βντανοκρι
τοθ μας).—Άνόψε εγένετο ή Εναρξις των
συνεδριάσει τε Ο ΟίβονομικοΟ Συμβου
λίου τής Βαλκανικτ)ς Συνεννοησειν «α
ρουσία καί τβν Πρισβιυτ—ν των τισσά
ρ»ν συμμάχαν κ»,; 9 ν. Την Εναρξιν τβν
εργασίαν τε Ο ΒαλκανικοΟ Συμβουλίου
εκήρυξεν 6 Πρε*6υ«ουργός κ. Μεταξάς
ιύχηθιίς πλήρη ί.βιτυ^Ια» είς -ούς £«ι
διωκομένους σκοβούς !«' αγαθω τβν
Βαλκανικών λαβν.
ΕΠΟΝιΙΩΐΙΜΕΤΑΞΑΝ
ΕΠΕΔΟΘΗ ΧΟΕΣ ΤΟ
Ο ΙΤ.ΛΙΚΟΣ ΜΕΓΙΑΟΣΤΑΥ
Ε1ΠΕ
ΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τού άντα
ποκριτού μαςι.— Τό εσπέρας μετέβη
είς τό υπουργείον των εξωτερικών ό έν
ταϋθα πρεσβευτής τής Ιταλίας καί ένε·
χείρησεν είς τόν πρωθυπουργόν κ. Με·
ταξάν τόν Ιταλικόν Μεγαλόσταυρον καί
τα σχετικά διάσημα, τόν οποίον ό Βασι
λεύς τής Ιταλίας Βίκτωρ Εμμανουήλ
άπένειμεν είς τόν "Έλληνα Πρωθυκουρ
γόν. Μεταξύ τού χ. Μεταξά καί τού
Ιταλού διωλωμάτου αντηλλάγησαν επί
τή εύκαιρία Θερμαί φιλοφρονήαεις καί
ύποσχίοΐις ίτι,μεγαλυτέρας συσφίξγεως
των 'Έλληνοϊταλινών φι)ικών σχέσεων
Γ9ΓΗ
ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ Η Ε1ΣΑ
ΜΕΤΙΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (.«ού άντα
ποκριτού μας).—-Κατόπιν συνεννοήσεως
των ύπουργών Ύγιεινής καί Έθνικής
Οικονομ^άς εξεδόθη οιαταγή δι» ής
άπαγορεύεται αυστηρώς ή είσαγωγή έχ
τού έξωτερικού μεχαχειρισμένων είοών
ένδυμασίας καί σάκκον τροφίμων.
Τό μέτρον τούτο ελήφθη κυρίως αι'
ύγιεινούς λόγους καί διά την πρόληψιν
μεταϋόσεως άαθενειών Βιά των μετα·
χειρισμένων αυτών εί5ών.
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗ
ΤΟΥ ΚΑΚ0ΥΡΓΙ0Δ1ΚΕΙ0Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Είς Τό έντοθθα ΚακουργιοδικεΤον άρχΐζβι
σήμερον ΐήν ιιρβίαν Λ δΐκη κατβ τοθ έκ Πι
σκοκεφάλου Σητείας ΣτυλιανοΟ Αναγνώστα
Μ^ κο·τιγβρουμ4νρν βιά φόνρν,
'8; έξήγηοΐν δ χ. δπουργδς ή
χαλλιέογεια τδν τεύΐλων είς την
αυτήν |χαοιν γίνεται άνά Γασχν
τετοαετίαν. Πρό τής στοιόίς δικος
τβ Ιϊαφϊ; δρίαΐαχαι 6χΘεΤ»ν α,ω
σιν, ω3ι ή απίδ^αις τιύτλων νά
είνε. Ε*νοποιηπχή. Έχ τής βχθι'.
άς δμω; αρώσκο; ώ^ιλ,Ονιοιι ση
μανχιχ&ς χοΐ α (άλλαι χαλλιίογιιαι
α Ε δτ&Ιχι γΐνοντϊΐ εί; τδ αύΐθ Ι
δαφβς χατά τα έττ5μΐν« τρΕα ίιη,
5ι4ιι ή ϊπίδοα'ς των αυξΐνιται
μίχρι τοθ διηλαοίου χαί ένΕοτι
μένοι τοθ τρΐηλαοίου.
Ώ; πρό; την υποβοηθήση τί);
χαλλιιργε(»ς τ«ίί ό,ύζη; δ χ. Κυ
ριαχ&ς μιταξύ τβν &}ιο* ψροηΐ
δτι έπιβίλλιται ή ϋϊροσι;
σίων άτιοφλοιώσεως τής ί,ύζης,
χαχά προΈμηΐιν
II
εί: τί χυρ:ώ
τιρα ν,έντρ» πϊραγωγή;. Διά νά
επιτύχουν δμω; τα ίργοσιάαια πρέ
πιι νά Ιργίζωνται καθ9 ίλον το Ι
τος. Πρός τόν σχοπόν αυτόν πρέ
πιι δπω; ή άναγχαιοθσα «οσόη;
ό?ύζη; διά τίτς ανάγκας %); χ»«
ναλώσι»;, ή δΐϊΐΐ είσάγεΐαι έ
τοθ ίξοτερικοΟ ν' &ποατίλλ(ται
εί; χά έλληνιχά Ιργοατάσ α.
Τοιουχοχρδπως χαί τα Ηρυθηαίμε
να έργοοτάοια θά έογάζωνχαι
ϊιτρχδ; χαί μινρόν ποοίν ουναλ
λάγμχτος θά Ιξοιχονομήται.
ΕΡΓΑΤΑΙ ΤΩΝ
ΕΚΗΡΥΞΑΝ ΧΟΕΣ Α Π ΕΡ Π ΑΝ
ΕΞ ΛΙΤΙΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΟΝ
ΚΟΜΜΙΚΙΣΤΩΝ-ηΥΡΟΣΤΑΥΡΙΤΩΝ
Η ΚΥΒΐΡΝΗΣυλΙΒί ΜΕΤΡΑ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τού άν
ταηοκριτού μας). — Νυκτεριν* έχ Πα¬
ρισίων τηλεγραφήματα άγγέλλουν ότι
είς την Γαλλικήν πρωτεύουσαν, οί έρ«
γάται διαφόρων κλάδων εκήρυξαν σή¬
μερον απεργίαν, ζητούντες την αυστη¬
ράν τιμωρίαν των ύταιτίων των τελευ¬
ταίαι ακηνών καί την διάλυσιν των πυ.·
ροαταυριτών.
Αφορμήν είς τας άπεργίας αύτάς, είς
τάς οποίας σημειωτέον συμμετίχουν
όλοι γενικώς οί εργάται, Εοωσαν αί τε*
λευταίαι αιματηραί αυγκρούσεις μεταξύ
των κομμουνισταί καί των πυροβταυρι·
των.
ΧΘΕΣ ΕΒΟΜΒΪιΤϊΐΤΒΗ
ΣΦΟΔΡ.Σ Η ΒΑΡΚΕΛ-ΝΗ
ΑΘΗΝΑΙ 1 8 ΑΙαοτίου (τού άντα-
ποκριτού μας).— ^Ραδιοτηλεγραφήμα
τα έκ Βαρκελώνης άγγέλλουν ότι χθές
τό άπόγευμα, σ μηνός άεροπλχνων των
έπαναστατικών ουνάμεων έπέοραμε κα¬
τα τής πόλεως την οποίαν κ»ι έβομ
βάρδισ σφοδρώς. Τα άντιαεροπορι
κά τηλεβόλα τής Καταλωνιακής πρω
τευούσης ετέθησαν άμέαως είς χρήσιν
καί ηνάγκασαν τα έθνικά ά*ροπλά>α νά
τραποΰν είς φυγήν χιορίς όμως νά έηι
φέρουν είς αυτα ουδεμίαν ζημίαν.
Ο! ΜΗΧΙΝΙΚΟΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Δ' αποφάσεως τοθ κ. 6
πουργοθ Έμτιορικής Νατιλΐας
αί έξετάσεις πρός άηόιησιν
βιτιλώμστος μηχανικοθ άτμο
πλοίων Α, Β, καί Γ. τάξων
πρακτιχοθ μηχανικοθ έσωτβρι
κης καύσεως ν' τάξεως άηΐ
σθησαν διά την 12 Απριλίου.
Η ΦΟΡΟΛΟΠΑΤΩΝ ΤΟΚΩΝ
Τό υπουργείον τβν Οίιονομι
χβν ανακοινοί Βτι διά τού «ναγ·
χαοαχοθ νέμου 332)1936 δ συντι
λιοχή; φορολογίαι τ»ν χόχων (τα
κίσημον) ωρίσθη έηαίο; εί; 17
ί)ι ΛντΙ τοθ ίαχύοντος ήίη 16
80 ο)ο (12 ε)] χύρι&ς φαρός οο^
4 80 ο)) δϊ>ί? τοθ άναγχααιιχοθ
δανι(ου). Κατόπιν τούτου άπό 1
Απριλίου 1937 άφ' ή; ίρχετ^υ
ή ί3χί»ς τής οχετιχή; διατάξιω,,
τα έν χρήσει ϊνσημα τοχθ9ή)ΐοι
θά &πολογΙζ«νται εί; την ίπ' βύ
τβν κ^αγραφομένην αξίαν εί; (ήν
όιχοΐαν χαί ϋά πωλβνται παρά τβν
ταμιίω/, άνευ προοθέτου ιίσηρά
ξεω; ποοοστοθ υπέρ τοθ ά α^χ»
ΐχοϋ δχνιΐου. Οί τυχόν χατέχον
τις τοιαθτα χοχίοημ» δέον νά μι
ριμνήαιοαΐ διά την χρησιμοποιή
οΕν την μέχρι τί); 31 ΜαρτΕου
1937, χ«θ03ον άπό τή; 1ης Ά
πριλίου τα τοχίοημα ταυτα θά αν
τιπροσωπιύωαιν αξίαν μιχροτίραν
Ικείνης εί; ή ή^οράαθηοαν χατά
τό ποσοοτδν 6πΐρ τοθ αναγκαατι
κοθ δανιΐου.
ΤΑ ΚΑΚΑ ΤΗΣ ΑΝΟΜΒΡΙΑΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΦΙΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΡΙΔΙΟΦΟΝΙΚΟΥ ΣΤΙΘΜΟΥ
Δηαοσ εύεται είς την έφηαε
ρίδα τής Κυβερνήσεως άναγ
κασπκός νόμος 6ιΟ τοθ 6πο(
ου ου ισάται είς τόν ραδιο
φωνικόν σταθμόν θέσις έπό
τιτου ασφαλείας. Την θέσιν
ταύτην δύναται να καταλόβπ
άξιωματικός ιής άστυνομίας
πόλεων ή τής χωροφυλαχής
μέ βαθμόν τμηματάρχου μέ
καθήοντα την άνακάλυψν
των λάθοα τυχόν λειτουργούν
των πομπων καί δεκτόν κα(
την επ βλίψ.ν τής έφαρμογής
τοθ άντιπαρασιτικοθ άγονος.
ΠΑΡΕΤΙΘΗ ΜΕΧΡΙΣ ΑΠΡΙΛΊΟΥ
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΜΦ)ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Η
Συνιπεία ττ]ς έξαχολουθούοης
ξηραοΕας πκριτηρήθη κατ' έ;μοδΙ
άς άναχοινώαιΐ; χαθυατίρησι; τί];
χανονιχτ]ς άναπτύξι»; τή; βλαοιή
αεω;.
ΦΙΑΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΩΡΕΑ
Οί χ. Άντ. χαί Ιωάννης Σπύρ.
θιοδωρίκη; χατίθεααν ε!; τδ Τα
μεΐον τοθ Φιλανθρ. ΣΑλόγου Κ^
ριβν Ηρακλείου δρ. 2 000 πρός
παροχήν φαγητοΌ διά τό τριήμι
ρον μνημόσυνον τοθ αλησμονήτου
χαί πολυχλούοτου άδελφοθ των
σήμερον Παραοχιυήν.
ΑΦΙΞΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
Τό υπουργείον των Έσωτε
ρικών δι1 έγκυνλΐου τού εΐδο
ποΐησε τούς γενικού' διοικη
τσς χαί τού; νομάρχας δτι ή
έγγραφή τΟν άδηλώτων είς
τα γενικα μητρώα τοθ Κοά
τους θά γίνη άτβλώς καί διά
τα σχετικα άκόμη πισΐοτιοιη
κά τα όποΐα άπαλλάσσονται
τοθ τέλους χαρτοσήμου.
Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ
ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΔΙΟΔΙΟΝ
Είς την Νομαρχίαν διεξήχθη
χθές ή οημοπροσία διά την έ
νοκίαοιν τοθ φόρου διοδ'ων
κατά την χοήσιν τοθ ο[θνομι
κοθ έςους 1937—38 '
Διά τηλιγραφήμντδς τού πρός
τού; οΐκονομιχοϋ; έ^ίρους δ διιυ
θυντής τοθ ΚρατιχοΟ Χημεΐου χ.
Μοδινο; γνω?1ζιι δχι είς αή" έφη
μεριδα τή; Κυβερνήσεως δημοσιιύ
■ται άναγχασ;ιχδς νόμος !ιά τοθ
δτΐίίοιι ή π3θθ,α;ί* μιταφο;β; τοθ
ατιμφυλοπνιύματος παρετάθη μέ
χρι τέλους Απριλίου.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ
ΓΒΩΤΤθΝΟΥ
1 ΑφΙχθη κτΐ ανέλαβε ύτηρβ
οίαν παρά τΠ έντσϋ^α Γεωρ
κη" Πβριφβρεΐα ό γεωιτόνος κ.
Χρ. ΣακελλαρΙΒης μετατεθβίς
έκ τής Ιδίας υπηρεσίας Λαση
θιου.
ΟΙ ΔΟΚ'ΜΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ
'Υπό τοθ ύιιουργεΐου τής
ΆβροπορΙας προχηαύσσονται
διαγωνΐσμοΐ έντός τής προσε
χοθς εβδομάδος διά την κατά
τάξιν μαθητων [ς τ*ς άερο
ποριχάς σχολσς Ίάρων καΐ
Τεχνιτων. Έπίσης τΐροκηούσ
θΒΐαι διά την κατάταξιν 1500
σμηνιτον έθελοντών διά τάς
ανάγκας των μονάδων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
Α1|£ν τρ άγορδ μας κυμανθεΐσαι
χθβς τιμαί των διαφόρων έγχωρΐβ»
νροίόντων είχον Ας κατοθκ
*·λ«ι«
* βαθειΛν >α.
■οιν* τ. ί·ο&>1α „
ΑιανικΑ* „
Μαθρεΐι
ΈξαιρβτικοΙ
31
10,—
η —
■••■ν«Λ. ίξβι»
,. «' «·ι4τ.
29 -
2640
«4 »Ι— «· Η —
Μ«νβΒυϊΙοβ
Καροΰβια
ΜίΧι νοιοτικθ·
Μέταξα
Κουκοολια (ηρα
ΖονλτβινΙναι
α' ποιότητος
ί
Είς την πόλιν μας αφίκετο
χθές συνοοευόμενος καί υπό ,«._.*_
τοθ κ. Σταθάτου 6 στρατηγόν ] βΤββΙ
κ· Αιλαγραμμβτικας. | ψ
·β«χ, 1,10
:: -λ·.
.. ΙΝ.
0ρ. | Ι»-20
II
Ι
II
ετ'
Δέρβατα βόΐα
Άρνο&βρματα ίοιφ.
ρ| ΐγθν
Μιχλλ>* μ** οκάν
( 14.-
4? "
··! -Η.
Τιμαί Συναλλάγματος
Δολλαριον Βρ, 1Η.5Ι— Π>,Β«
ΔΙρο „ Μβ, _§ε,ο
Κορώνα ΣουζΜαε. Ι8.ΙΒ—«8.40
Φράνκο ν „ |.ι ■_ Μ3
!^λΡί'· .ΙΡ*1»*0» ·. β·,45~·».7Ο
?_?.7Ι.9.λ1?νβ· ·■ 60.61—«1.60
.. ι.ϋ— Β.ιι
Τιμαί
Μάρκον
Β««λλ
.1.1·—Ι.Θ0
1.8·—1.·4
• 14- Ι (1
·>ι·
ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΣΤΛΣΙΜΟΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Μαρτίου (τού άντ α
ποκριτού μας).— Τό Πρακτορείον Ρώ
ϋ?ερ τηλεγραφεΐ έκ Λονδίνου ότι καθ'
ά άγγέλλουν οί έν Ισπανία άνταποκρι
ταί τού είς όλα γενικώς τα μέτωπα επι
κράτει άπό τής πρωΐας σήμερον άπόλυ
τος ατασιμότης. Είς τίνα μόνον οημεϊα
αντηλλάγησαν άραιοί πυροβολισμοί χαί
έλαβε χώραν μονομαχία ,πυροβολικού
άνευ όμως ουδενός ούσιαβτικοΰ άπο
τελέσματος.
ΠΑΛΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ Π1ΛΑΙΣΤΙΝΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τού άν-
ταποκριτού μας).— Καθ* ά αγγέλλεται
έκ Λονοίνου είς πλείστας πόλεις τής
Παλαιστίνης έξερράγησαν πάλιν νέαι
ταραχαί, αιματηραί δέ αυγκρούσεις έ¬
λαβον χώραν μεταξύ Ίθαγενών καί ά·
ατυνομίας. Ή Αγγλικη άστυνομία έ¬
λαβεν έκτακτα μέτρα πρός επιβολήν
τής τάξεως ένιαχυθιϊοα καί υπό σοβα·
ρών στρατιωτικών δυνάμεων.
ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΜΑΑΑΑΙ ΑΝΤΩΝΕΣΚΟ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τοθ αντανοκρι-
ιο0 μας).—Τό Πρακτορείον τής «Άνατο
λής» μεταβίδει έξ Άγκυρας μακράς λι
ητομερεΐς πληροφορίας ηερί των ένερ
γΐιων χον Ρουμάνου ϋβουργοθ των Έξ»
τερικ—ν κ. Άντωνίσκο «αρά τ| Τουρκι
κη Κυβερνήσει. Μιταξύ τβν δλλυν άνα
φβρΐι δτι 6 κ. Άντωνίσκο Ανήλθεν την
■ρ«εΐαν είς τό «ροιδρικόν Μεγαρον καΐ
Εσχε μακράν συνεργασίαν μετ* τοθ Προ
βδρου τής Δημοκρατίας κ. Καμάλ Άτα
τούρκ.
ΕΓΚΑΙΝΙΑΤΟΥΕΡΓΟΣΤ.ΣΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΒΙΔ2Ν
ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (νού «ντα.
ποκριτού μας).— Παρουσία τού Βα¬
σιλέως, τού Διαδόχου, τού Πρωθυπουρ
γοΰ καί τού Ά ρχηγοΰ τού έπιτελείου
καί πλήθους ανωτέρων καί κατωτέρων
αξιωματικών έγιναν σήμερον την πρωί
αν τα έγκαίνια χού νεοΚδρυθέντος έργο
ατασίου κατασκευής όβί6ω>.
Κατά τ* έγκαίνια έξεφωνήθησαν λόγοι
καί έτονίσθη η τεραστία αημασία τού έγ
κ»ινι»ζομένου έργοστασίου, βιά την
οά !} 4« *
.ο ·
Τ
ίζ?
νέ βύρη »**
βνος ■«ου β
(έν Εφθανεν
άλ
Έξεπορε
ί
,ιος, βιά
ίην εθνικήν
ίνβιβτήαη *
Βανικά. Α»
είς ςώσ·ν
ι« τα ό^εΐί
λιζβε,ν οί τ«5
ΐ πέ'
Μέ
εκέψεώς το
Βρόμον τώ
ηρωμένων
ιούς κεραυ
χών τού έχρ
»ιζ» την
ρον χαί έβ
χραδααμόν
χοβμογονία
Ένσάρκι
««μένη ό·
μι
Έλλην ικης
*ή> βιαβρ
μίσου των
νβν τής ίσ
χθη,
κήν φ
(ο« 'Έρρ
Γΐός
Βενιζέ
η
όταν
Μέγεθος Γραμματοσειράς