93963 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4505

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

26/2/1937
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
ΑΙγϋπτου
έτησΐα λίραι 3
έξά μηνός 9
Άμερικής
ετησία δολ. 15
έξάμηνος » 8
Τιμή
κατά φύλλον
Δρ. 3
ΠΑΡΑ.ΚΕΥΗ
26
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΤ
1937
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ί ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
ΤΟΕΥΒΥΗΣ ΣΤΙΤΑΚΤΗΧ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΜΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΣ
Η ΠΑΡ0Χ1 ΑΙΕΥΚΟλΥΝΣΕΟΝ
ΕΙΣ ΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΝ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΝ
Είς την Νομαρχίαν ρυ
αιέβΐη προ ήμκρ&ν έπιτρβ
πή έξ έμπόρων ύφασμάτων
•πβικιακνν καί λαιπνν εί
δών «αί έξ έπαγγελματιών
καί βιβτεχνών καί εζήτησεν
δπως ληφθούν μέτρα πρός κ
ναστολήν τβν κατ' αυτών
διώξεων υπό των πιστωτβν
των καί διαμαρτυρήσεως τβν
ληξιπρβθέσμων γραμμκτίων
των, μέχρις ότου έλθη η
νέα έοβδεία καί παρέλθη ή
πβρίβδος των άγόνων μηνδν.
Τό Έπαγγΐλματικόν καί βι·
τεχνικόν έπιμελητήριον επί
σης προέβη είς άναλόγβυς έ
νεργείας χαί δι» βή ματα κα)
ΐίς τάς τοπικάς «ρχ»ς καί
πρός την κυβέρνησιν. Ά πό
π«ντ·0 δε,άπό πάσης γωνίκς
τοδ νομ·ϋ μ«ς καί της Κρή
της γενικώτερον άκ·ύοντ«ι
ίχέτιδες φωνα), άπευθυνόμε
ναι πρός την Κυβέρνησιν
δια την λήψιν πρ·στατί«τι
χβν μέτρων υπέρ των μικρ·
αστικών τβξβων.
Δέν γινχάται έπομένως
•ύδεμία άμφιβολία ότι αί τα
(εις αύται διέρχονται περίο¬
δον τρομακτικάς κρίσεως. Πκ
ρίοδον τραχείας καί άπεγνω
ομένης πρ·σπαθεί«ς πρός άν
τιμκτώπιοιν των κινδύνων
τής οικονομικάς καταρρεύ-
σεως καί τής καταστροφήν,
υπό τβν οποίων απειλοϋν-
ται. Καί είναι φυσικόν τοδ
το. Φυσικόν, δια τ·ύς έ,ής
λόγον;: Είναι γνωστόν, δτι
•Ι μϊ,νες της ανοίξεως καί
•I
πρ&τοι μήνες τού θέρους,
&ι« τίς έπαγγελματικας καί
βιοτεχνικάς τάξεις, είναι
μάλλον νκκροί καί αγονοι.
Καί τούτο διότι κατ* την
περίοδον αυτήν, δέν ύπάρ-
χονν είσοδήματα γεωργιχά.
Άρα δέν ύπάρχουν καί χρή
ματα. Καί ή άγοραστική δύ¬
ναμις τ*ΰ χαταναλωτιχοϋ
χοινοδ είναι περιωρισμένη.
Κατ' ανάγκην λοιπον αί έρ
γαβ(«ι περιορίζβνται καί αί
βγοραβτικαί πράξει ς χ«λα-
ροδνται. Καί άλλα μέν ϊτη,
έχιν«ϊτ· ίπωσδήπβτί ή άγο
ρ* μας χάρις είς την ουγκβ
μιδήν τοδ ελαίου. Άλλ' έφέ
τβ£, έκτός τής καταοτρβφής
των βμπκλουργικ&ν πρβϊόν-
των, είχομεν καί την πλήρη
άφορίαν των έλαιων. Τόσον
πρωτβφαή μάλιστα άφβρί-
αν ώστ» βχι μόνον πρός πώ
λησιν ελαιβν δέν ύπάρχει,
«λλ' βϋτε δι* την κάλυψιν
τβν τοπικΰν άναγκ&ν της
καταναλώσεως δέν παρήχθη.
Είναι αλλωστε γνωστόν τβϋ
τβ. Καί δέν είναι ανάγχη
νά έκταθώμβν περισσότερον.
"Οπως είναι γνωστόν β τι ή
Κρή τη όχι μόνον δέν έχη
νά έξκγάγα έλαιον, διά νά
κΐσηρκξη χρήμκτα, νά κινή
οη τάς εργασίας της καί νά
καλύψη τάς ανάγκας της, «λ
λά καί θά «ίσαγάγη απβρέ-
λαια διά την έπάρχειαν τ·δ
καταναλωτικοϋ κοινοϋ.
Συνεπεία λοιπόν καί τή,
αφβρίας των έλαιων, ή άγβ-
ρά μας ένεκρώθη κατά την
περίοδον αύτην τελείως καί
|καθε κίνησις χαί έργβσία έ-
σταμάτηακν. Δέν είναι δέ
ύπερβολή , άν είπωμεν ϊτι
'κατασιήματα πολλά, πβύ
; έπραγματοποίΌυν άλλοτε εΐσ
πράξβις πολλών χιλιάδων
δραχμων ημερησίως, εφέτος
άνβίγουν τβ προ/ϊ καί χλκί-
•υν τ· βράδυ χωρίς μιάς,
δραχμης πολλάκις είσπραξιν.
Καί ϊΐναι γκγονος δτι οί πε
ρισσότκροι έκ τ&ν μιχρεμπό
ρων χαί των έπαγγελμκη-
ων καί βιε;εχνών δέν κ«·
τορθώνουν νά ϊίσπράξουνν
εΰτε τα άναγκαιοδντα διά
την συντήρησιν τ&ν βίκογε
νχι&ν των χαί την πληρω
μην τ&ν φβ; ών καί τ&ν ένβι
κίων των. Ευρίσκονται έπο
μένως έν πλήρει χαί απολύ¬
τως 2εδικαι«λ·γημένη «δυ·
ναμ'α νά φανοδν συνβπεΐς
πρός τάς ύποχρεώβΐις των.
Καί έχβυν απολύτως δίκαιον
νά ζητοδν νά τύχουν εΐδι-
κης μερίμνης καί είδικ&ν
προοτατ&Ητιχ&ν μέτρων έκ
μέρους τού Κρκτου;.
Οί ανθρωπβι αλλωστε αύ
τβί, οί βιχβΐβι άπβτελβϋν τα
πλέον νομοταγη, έργατικά
καί άποδβτιχα οτοιχ&ΐα τής
κβινωνίας χαί τό έρειομα
έφ' ε υ έδράζεται ή κοινωνι-
*ή καί.ή κρατιχή γαλήνη,
ίέν ζητοδν χαριοτικά μέτρν,
«ύτε προνέμια. (.ΰτε καί έ-
χουν την άπαίτησιν νά
τού; απαλλάξη τό Κράτβς
τ&ν πρές αύτό υπεχρέωσε·
ών των η των πρές τβύς πι·
στωτάς των όφειλων των. _η
τβΰν μόνον μικράς διβυκο-
λύνσ6ΐ£. Ζητοδν ν' ανάστα
λοδν αί κατ' αύτ&ν κιέαεΐΓ
χαί διώξεις. Ζητοδν νά τού;
δοθούν νέαι πιστώσεις, έφέ
σβν θά έΕακριβωθζ η καλή
πίστις χαί φϊρεγγυότης των,
πρός άντιμκτώπισιν τ&ν ση
μκριν&ν δυβκολι&ν, μέχρις
έ τού έλθη η νέα έσβδεί», ό
πότβ θά κινηθή έκ νέβυ η ά
γορά χαί θά πραγμκτβκβιή
σβυν (ίσπράξεις αρκετάς διά
νά χχλύψβυν τάς ανάγκας
των έξ ολοκλήρου.
Καί τέλβς ζητβΰν νά έπε
κταθοδν καί είς την πόλιν
μας αί Ισχύουσαι δι" άλλας
πόλεις βύεργκτικαί διατάξεις
τοδ ένοιχιββτασίου καί ι ής
πρβστασίας τής έπαγγβλματι
κης στέγης. Ζητοδν δηλαδη
πράγματα λβγικά, δίκαια ά
απολύτως έφαρμόοιμα χαί δυ
νατά. Καί πρό παντός πράγ
ματα τα οποΐα έφαρμοζόμΐ
ν», δέν πρόκειται νά ζημιώ
σβυν ουδένα έ ω έξ άντιθέ
τού θά άποφέρουν μεγίστην
ωφέλειαν χαί είς τεύς έπαγ
γελματίνς καί είς τόν τόπον
γκνικώτερον. Δέν πρβχειται
δέ νά ζημιώσουν, άφβϋ αί ό
φκιλαί τ&ν έπαγνκλματι&ν
χαί μικρΐμπόρων θά έξοφλη-
θοδν έηωσδήποτε καί μέ
τ·ύς ν·μ(μου; τόκβυς των,
μόλις χαταοτή τούτο εφικτόν
μόλις δηλαδη γίνη η ουγκ·
μιδη τής νέας γεωργιχής πά
ραγωγής. 'Εφόσον δέ η νέα
έσοδεία καθ" ίλους τεύς βίω
νβύς καί τάς πρ·βλίψεις θά
είναι πλουοί») ίέν γεννάται
αμφιβολίαι ότι θά υπάρξη η
δυναμικότης τής έξ όλοκλή
ρου έκπληρώσεως τ&ν υπο
χρεώσεων τ&ν όφειλΐτ&ν
πρός τεύς πιστωτάς των.
Είναι δέ δίκαιον χαί επι
βεβλημένον νά ληφθούν τα
μέτρα αύΐά διά τόν τόπον
μας Ιδιαιτέρως χκί διότι έιτλή
γη υπό τ&ν θεομηνιών καί ή
άδυναμία τ&ν όφΕΐλκτδν χκί
αί δυσχέρειαι τής άγβράς
μας όφείλονται είς λόγους
ανωτέρας β(«ς καί διότι ό τό
πβς αύτός Ιχει προσφέρει τό
βκ κέρδη είς τα πιοτωτιχά
ίδρύματα καί τόοας ύπηρεσ(
άς πρό; τό κράτβς ώοτκ νά
δικαιοδται Ιδιαιτέρας όλως με
ρίμνης καί αντιλήψεως καί
οτοργής χατά την μοναδικόν
αυτήν περίπτωσιν τής χαχ·
ί τβυ..
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
1 ΔΙΕΗΙΒΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΦΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Τάς τελευταίας ημέρας
ή 6ι·θνής 6ι«λωματΐα άνί-
ητυξ«ν εξαιρετικην όμολο-
γουμένως δρασιηριόιητσ.
Τα άνοτιλβσματά της δέ
έζεΒηλώθτισαν ,βμισα. Καί
■ρ6« στιγμήν έβημιουργή
θη ή ελπίς δτι χάρις ιΐς
την διπλωματικήν αυτήν
δραστηριότηια 6 6ιεθ>ής
■ολιτικός ί»ρΐζ«ν ήρκισι να
αίθριάζη καί χά άνειλητι
κα νέφτι τοθ «ολίμου νά
ύθν καί νά διολυ
ε·νται.
Τα κυριώτερα 6ι«)ωμα-
«ικ,ά γεγονότα τοθ τελευ
ταίου καιροθ. ύβ^ρξαν ή
Βαλιανική συνδιάσκιψις
τΑν ΆβηνΑν είς την όιοί
αν καβ«ρ(ο6η σοφ&ς ή θέ·
οις των Κραιβν τής Βαλ
κανικ|)ς Συνεννοήσΐως. Ή
άβόφασις τής έηΐτρο·ής μή
έ«·μΡώσει*ς έν Ίσβανίο:, μ
ρΐ ορμα-ιΐσ^Ο ιής α«ο
στ,ολής έβελοντών ιίς τούς
4ομένοι>ς Ίοβαν&ώς,
ή όποία καί λή|θη κατό-
ηιν «ής έντόνου στάσ««ς
τής Γαλλίας καί τής άβει
λής της δτι εάν δέν ά«ο·
φσσιοθ^ δ άκοκλεισμός
καί ίέν τερμαιιοΒβ ή άνά
μιξις ξένε·ν δυνάμεων είς
Ισπανίαν, θά ιΐσβάλτ] διά
6ύο—τριβν (ιεραρχίαν της
είς την άλληλοσβαρασσο·
μένην κώραν καί θά τιρμα
τίοη έντός δΐκαββνθημέρου
τόν εμφύλιον «όλεμον.
'Η 6ηλ«σις τοθ κρισββυ
τοθ %ζς Άμιρικ^ς έν Πα¬
ρισίοις δτι οί Ήννμένσι
Πολιτειαι θά έργαοθοθν δι*
δλων αυτών τ&ν Ευνάμεων
■(ός α·οτρο«ήν τοθ κολέ·
μου, «σσσομέναι καρά τό
■λ«υ(όν τβν φιλΐιρηνικΑν
ΕυνάμεΜν της Εύρώ«ης
Βηλαδή ττ^ς Αγγλίας καί
της Γαλλίας. ΚοΙτέλος, ή
έβΐσκΐψις τοθ ΓερμανοΟ ΰ
■ουργοθ τβν εξωτερικών
Φόν Νέ ϋρατ έν Βιέννη καί
οί δι·ξσ|χθ·ΐσαι υιταςϋ ού
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ «1θ>*
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4505
την «αλαιάν φιλίαν καίέγΐ
κάρβιον συνεργασίαν των
έ«1 τβν ΜισονιιακΑν καί1
των διΐθνΑν έν γένει «ρο
βλημττ«·ν, την 6«οίαν *1χ«
διακόψει καί εϊ^ε καλαρώ
σιι 5 Ίταλοαιθιοτηκός «6
λιμος, ή Αγγλία ανήνγιι
λιν δτι μταξύ τ&ν έοισή
μων ηροσκικλημένΜν της
είς τάς εορτάς τής στέψι
ως τοθ νεου Βασιλέως της
Γεωογίου τοΰ Στ' είναι καί
ό Αύτοκράτωρ τής κατ' ού
οίαν μή ΰθΐσταμένης ώς α¬
νεξαρτήτου Κράταυς, Ά
βησσυνΐας Χαϊλέ Σιλασιέ.
Ή είδησις δέ αύτη ώς ήτο
ένόμινον,έτφοξένησε δχιμό
νοντηνκατάιΐληξινάλλά καί
την δυσφορίαν τΑν έκισή
ιιιιν «ολιτικών κύκλων τής
Ρώμης. Καί καθώς τούλα
χιστον άναφέρουν τα σκ«τι
κά τηλιγραφήματα ή Ίτα
λ(α Ελαβε την άκόφασιν
νά μην άντι«ροσ*#»τευ6τ]
καί νά μην μιτάσχπ ούθό
λ«ς είς τάς τελετάς τής
στέψεως τοθ "Αγγλου βα
σιλ*ε«ς έκδηλώνουσα οΰτΜ
την δυσαρέσκειαν της διά
την στάσιν την όιοίαν τη
ρ·ΐ η Αγγλία Εναντι αύ
τής. Διότι ή πρόσκλησις
τοΰ Νεγκούς είς τάς εορ¬
τάς τής στέψινς, κρίνεται
ώς Ενδειξις τής άνοφάσι
ως τής Μΐγάλης Βριττα
νίας νά μην αναγνωρίση
την κατάκτησιν τής Αίθιο
■ίας ϋκό τής Ιταλίας. Καί
ώς ανάδειξις τοθ δτι θεώ
ρεϊ άκόμη Οφιστάμενον τό
Άβησσυνιακόν Κράτος.
Έξ αύτοθ λοιιόν τοθ γι
γονότος έίημιουρνήθησαν
Φόβοι δτι αί σι,εσεις μετα
ξϋ Αγγλίας καί Ιταλίας
θά ένταθοθν έκ νέου. Πολ
ν 6έ έκφράζουν
τοθ καί τοθ ΑύστριακοΟ
Καγκιλαρίου κ. Σοθσνιγκ
συνομιλΐαι Καθώς καί ή με
χό βάσις τοθ ΓερμανοΟ Άν
τικαγκελαρίου κ. Γκαΐριγκ
είς Βαρσοβίαν.
Έκ των διπλωματικήν
αυτών γεγονότων, μολοό
τι τα σχιτιζόμινα μέ τάς
κινήσιις καί τάς ένιργκί
άς των γερμανβν ϋκουρ
γβν εγέννησαν ανησυχίας
είς τινάς κυκλους τής Εύ
ρώνης, «αρήχθη η έντύκ»
σις 5τι οί κΐνδυνοι τούς ό
ποίους έδημιούργει ή έ«ι
«λοκή τοΰ Ίσκανικοΰ «α
ρήλθον, δτι αί άντιθέσιις
μεταξύ τβν μΐγάλαν χω
ρων θά ίξομαλυνοντο «λή
ρκς καί δτι ή ΐΐρήνη θά β
«αγιοθτοιίς την Εύρώιην
Δυστυχβς δμως, εν άνρό
οβτον γεγονδς ήλβκ νά έ
«πσ-ρεέση, νέα νίφη «Ις
τόν ταραγμέ«ον άλλωστι
ϊίσέτι ύ«ό «ρΐν Εύρ**ποϊ
ι όν δρίζοντα καί νά δημι
ουργηστ] έκ νέου άνησυχί
άς καί συγκινήσεις. Ούτω
προιχθές, έιφ δλοι ηλ
■ιζον καί ένΐστιυον δτι
μιτά την υπογραφήν τής
«συμφωνίας των κυρίων»
διά την Μεσόγειον ό Αγ
γλιϊταλικός άντανε*νισμός
θά έτιρματίζΐτο καί αί Ιύο
Α θα Αβονιύρισκον
άς δτι νέα οξύτης καί άνα
κίνησις τοθ 'Αγνλοΐταλι·
κου άνταγωνισμου θά Εχτ]
δυσαρέστους συνεβείας βιά
την ιΰρωναϊκήν ιΐρήνην.
Άλλαι δέν είναι αΰτό μό
νόν, δυστυχως, τό γιγονός
■ού «ροκαλβϊ την συγκίνη¬
σιν αυτήν την στιγμήν, είς
τούς δι«λ»ματικούς κύ
κλους τής Εύρώκης. Καί ή
άνόφασις τής έιιτρονής μή
έηΐμβάσΐως ««οί τιρματι
σμοΰ τής άνοστολής 4θι
λοντβν καί «ολιμοφοδίΜν
«ί« Ίσιανίαν, ήρχισε φαιί
νΐται νά «αραβιάζιται καί
νά καταστρατηγΐϊται ά«ό
δλους, κρΐν καλά—καλά
τεθή είς εφαρμογήν. Οϋΐ«
ή Γαλλία καταγγέλλιι την
Γΐρμανίαν καί Ιταλίαν δ
τι έξακολουθοθν νά ένισχ,ύ
ουν τόν Φράνκο ένώ έξ άν
τιθέτου ό Ίταλικός τύκος
Ισχυρίζιται δτι καθημιρι
νως διέρχονται έκ των «υ
ρηναίων κιλιάδις έθελον
των καί άφθονα «ολεμοψό
δια, «ού άνοστέλλιι ή Γαλ
λία είς την Κυβέρνησιν τής
Βαλινθίας.
'Υκό τάς συνθήκας λοι
■όν αύτάς αί έκ8ηλούμ«·
ναι άνησυχίαι είναι άηο
λύτως δικαιολογημέναι καί
τό μέλλον «αρουσιάζιται
εντελώς σκοτιινόν καί άβέ
βαιον. Έν είναι δέ μόνον
απολύτως βέβαιον: "Οτι δ
λοι καρασκιυάζονται διά
■όλεμον καί δλοι τόν φο
βοθνται καί τόν ά«οφεύ
γουν. Αύτος δέ ό φόβος
τόν ότΐοϊον έμννέει ό «όλΐ
μος καί οί συνέπειαι τού
κρός δλους, άκοτελεϊ καί
την ικάνην έλνίδα «ού άτχο
μένΐι άκόμη διά την ιΐρή
νην.
ΗΣΙΤαΡΚΕΙΑ-
Καΐά τάς άνσκοινώσβις
τοθ ύτΐουργεΐου τής Γεωργίας
ή μέχρι σήμερον εξέλιξις των
καλλιέργειαν ,εΤνε τόσον £α
νοτιοιηακή καί αί σπαρεΐσαι
δια σιτηρών έκτάσβΐς τόσον
μεγάλαι, ώστβ έβν συνβχισθ[)
μέχρι τέλους εύνοϊκός ό και
ρός, ή τιαραγωγή τβν σιτηοών
Θ5 εΐνβ τόσον μεγάλη, τιού έλ
ιΐ'ζβι νά καλύψη τό μβγαλύτβ
οον μέρος των άναγκών τής
καταναλώσεως κατσ τό έ πό
μβνον 6τος. Τό πράγμα είνε
έξαιρετικ&ς ευχάριστον. Διότι
δημιιουργεΤ την έλτιΐβα δ-ι είς
τό μέλλον τουλάχιστον δέ' θα
είμεθα ύποχρεωμένοι νά στε
ρούμεθα των πάντων δια νά
να έξασφαλΐζωμεν συνάλλαγ
μα πρός αγοράν σΐτου έξωθεν.
Άλλα καί διότι άπο&εικνύει
8 η ή σιτάρκεια τής χώρας, εί
νέ άποδεκτή, δπως κατ' έπα
νάληψ.ν έχομεν ύποσΐηρίξβι.
Ενδιαφέροντα ζητήματα
ΤΟ ΣΠΟΡΕΑΑΙΟΝ ΔΕΝ ΥΣΤΕΡΕΙ
ΟΥΔΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΑΑΙΟΑϋΔΟΥ
(Έν σχέσει μέ τό ζήτΓμοτ τί)ς
χρήσεως τοθ σττορελα!ου ό κ, Σ.
Γσλανός >αθηγητής τοθ Πανετει-
στημ(ου, ανεκοίνωσε τα κάτωθι.
Ό κ. Γαλανός είνε ώς γνωστόν
εΐδικός είς τώ ζητήματα των τρο-
ψίμων κοθό διευθυντής τοθ έργο.
στοσΐου τής Χημείας των τροφί
μων τοθ Πανεηιστημΐου "Αθηνών,
καθηγητής τής βιο) ημεΐας καί ύγιει
νής τής Θρέψεως έν ιη ύγειονομι
κβ °Χ0Αίϊ χσ0 ύπουργεΐου Ύγιεινής
κοΐ μέλος τοθ Ανωτάτου "Υγειονο
μικοΰ Συμβουλ'ου κοί τοΰ συμβου
λ(ου χημικάς ϋπηρεαΐας τού Κρά·
τους;)
Λίγω τής παρατηρςθεΐΌης έφί
τος άνεπαρκείας τιθ Ιλαιολαδου
δφιιλομένης κυρίιος ιίς την κακήν
ίσιδεΐαν, ϊπεφαοίοθΐ} δπδ τής
κυδιρνήσΐως ή διάθεοις είς την
κατανάλωσιν σποριλαΓων. "Αλλοτε,
&πηγοριύιτο ή Ι* τοθ έξοτιριχοθ
ίαγωγή σποριλαίων διά λόγους
ΐτροσΐασίας τής ελαιοπαραγιογής,
ίτΐίίρεπομίνης μόνον ττ]ς κατανα-
λώσιως τ&ν ίγχωρίας προιλΐίσι-
α; τοιούτων καί δή κκρίως 6αμβχ-
λΐΐΌυ χαί σηβκμιλαϊου. Τα ιίς
μεγαλειτέρας ποσότητας φέρομε¬
ν» είς την διεθνή κατανάλωσιν εί¬
νε σήμερον τύ βαμβαχέλαιον, τό
αραχιδέλαιον (φυστικίλοιδον), χό
ήλιίλαΐον, τα Ιλαιον σίγιας, χά!
τό σηαϊμίλαιον.
Τα απορέλαΐα παραλαμβίνονται
ίχ των ίλαιούχων σπιρματων ή
χαρπδν χαχά 563 τρόπους, ήτοι
δι' έχθ}[ψιως χαί δι1 ΐκχυλίαεως.
Τα δι" ίκθλίψιως έν θερμφ ώ; καί
ί δι' έχχυλίαεως λαμβανόμενα Ι
λαια Γνα χαταβτ&οιν έίώδιμαι,
πρίπει να δποδληθβσιν είς χημι
χον έξιυγινιομόν (ΐαφινϊριομα).
Ό χ-μιχθς έξιυγενιαμϊς ίπιτελιΐ
ται ιίς τρία ο·ά5ι»· ήτοι πρβτον
τόν άποχρωμϊτισμόν, δεύτερον την
απόΌμηαιν χαί τρίτον την έξουδι-
τίρκσιν τ&ν ελεύθερον όξέιον.
Τα διάφορα οπορέλαικ έφ' ίσον
Ιχουν ιπιμελ&ς ραφιναριοθή είνε
ίχροα χαί ά5ομα, ώς χαί άπηλ
λαγμένα οξύτητος. 'Δπό άπιίψιως
θριπτιχής χαί 6γΐιιντ)ς ιύδόλως υ
στιροθν τοθ έλαιολάίου, Ι* συγκρί
βιι μίλιοΐα πρός τα,ι χαταναλιοχό
μενά ουνήθως μεγάλης οξύτητς
έλαιέλαΒα ι (νέ άσυγχρΕτως άνώτι
ροτ, ούδιμΐβν δυνάμινο,' νά «ροβχβ
λέοουν
τής ογείας τοθ άν·
Ό προδλτ,θιίς άλλοτε ίαχυρι
σμός τής άπουσ'.ας βιταμινών άπο
τί ραφιναρισμίνα Ιλαια Σέν χέκιτ,
ττι σημαοί»ί, διότι χατά το μ»
γιίριυμα χαί αί ύπάρχοισϊ, Ιλά
χΐοται ίλλωστε, βιταμΐναι τοθ ι
λαιολάϊου χατκσιρίφοντιιι ένφ τα
δΕέα παραμένουν, άν μή χαί αυξα
νονταΐ, δι' 8 είνε αναμφισβητήτως
προτΐμόιερον νά χρηαιμοποιήιαι
οπορέλαιον άνευ οξύτητος παρα νά
ίπιδιώκεται ή* απίχτησις διταμι
νων «πό τό μαγιΐριυμένον Ιλαι
όλαδον ιίς βάρος τής δγιίας τοθ
χοινοθ.
Είνε ιίλλωοτι δυνατόν νά τρ ώ
γωμιν χαί έλαίας τινάς δι' ών 6
περχαλύπΐονται χαί πολλβηλαοΐ
ως μάλιοΐα αί βιταμΐναι τοθ έ
λαιολίδου χατά τρόπον πολύ ιύθη
νόΐιρον χϊ! δρθοτιρον άπό άπ^ψι
ως δγιιινής.
Λίγοι ίπομίνως γινικωΐέρου,
αλλά καί «ΜμικοΟ σαμφέρονυί,
ίπιδίλλουν την μιρικήν τ«6άχι
οτον άντιχατάοιαοιν τοθ ελαιολάίου
διά ραφιναρΐσμίνων οποριλα'ωΛ
είς τοθχο δέ συντρέχουν χκί λίγοι
δγιιινής. Διά την οαλάταν είνε
δεβαΐως προτιμδτερον ΐνεχα συτ)
θείας δι' ήυοΐς τους "Ελληνας να
χίησιμοποιωμΐν καλόν άγουρίλτι
όν, ήτοι μιχρβς οξύτητος χαί ιΰχχ
ρίατοϋ έ:μής χά Ι γεύσεως τοιοθ
τον. Δέν είνε δέ δύσκολον είς πά
σαν οικίαν νά υπάρχη δπως χαί
ιίς τόν (5λον χόσμον ίλον Ιϊχι
όν διά την μ»γειριχήν χαί Ιλλο
διά «την σαλίταν».
Διά τοθ τρόπου αύκθ δλαι αί
απαιτήσεις ίχανοποιοθνται χαί ση
μαντική ποσότης χρήματος έξίΐχο
νομιΐται. Τέλος δπάρχιι χά Ι &Χ
λη άχόμη ι&χολ»ιέρα λύσις διά
την άντιμιτώπιοιν τ«)ς σ»}μιρινής
έλλιίψιως τοθ ίλαιολίδου ί)κι ή
χρησιμοποίησις σποριλαΐων άνα
μιμιγμένων μιτά ποσόΊτ,κς τι ώς
έλαιολάδου, ταύτην την λύσιν Ι5α>
αι λίαν προσφυ&ς ή σημιρινή χυ
δέρνησις πρίς μιγαλην ώ^ίλιι
τοθ χοιν&Ο άπδ οικονομικάς χαί δ
γιιινής «πίψιως.
Χ. Γ«λ«νό|,
ΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ·
Σχετικώς μέ τό ζήιημα
τής άτιοπερατώσεως των ΚΆ
γροτικών Φυλακ&ν τής πόλβ
ώς μας επληροφορήθημεν τα
εξής άπ(στ£υτα: Πρώτον 6τι
ή καθυστέρησις των ίργα
σιών όφβΙλΕται είς τό Βτι δέν
άπεστίλλετσι είς μηχανικάς
διά ν ά δώση εργασίαν β[ς τόν
εργολάβον. Δεύτερον δτι γΐνε
ται σκίψις νά κατσργηθοθν
αί φυλακαί αυταί τελείως.
Καί τρίτον δτι κα' άν γίνουν
δέν θά εΤνε οθτε άγροτικαΐ,
ΐϋΐΐ. έπαγγελματικαί ώς εί
χεν αποφασισθή κατ' αρχάς
άλλ' άπομονωτικαί. Δέν γνω
ρ'ζομεν άν άνταποκρΐνωνται
είς ιήν πραγματικότητα αί
πληροφορίαι μας αυταί οί 6
ποΐαι επαναλαμβάνομεν, μάς
ΦαΙνονται τελε'ως άπΐστευτοι.
Πάντως, φρονοθμεν, δτι τό
σον ή ΝομαρχΙα δσον καί ή
Γεν. Διοίκησις θά τιρέπει νά
ένδιαφερθοθν άμέσως καί νά
φροντΐσουν ν' άποπερατω
θοθν καί νά λειτουργήσουν τα
συντομώτερον οί Φυλακαί αύ
ταί.
***
ΤΑ ΠΑΡΑΓΒΓΙΚΑ·
Μέ ίςαιρετιχήν ευχαρίστησιν
πληροφορούμεθα δΐι ή Κυδέρνη
σΐς απιφάσισι νά συνεχίση την έχ
τέλισ:ν των ήμιτιλών παραγωγι
χ&ν έργων μέχρις άποπιρατώσε
ώς των, ίξευρεθέντος ήδη τοθ ά-
παιτουμένου πρός τιθΐο ποσοθ.
Άλλί, διά την Κρήτην ειδικώς
ίέν είναι αρχιτόν τοθιο. Διότι έ
δ» χάτω δυατυχώς τα παραγωγι
χά έργ« ίέ^ ήρχισαν ποτέ. Έπο
μένως χαί δέν διεκόπησαν διά νά
επαναληφθοθν τώρα. Δίκαιον λοι
πον είναι νά φροντΓσ5 ή χιιδέρνη
σις νά έξιύρη χά άπαιτούμενα χρη
ματιχά ποσά χαί διά την έναρξιν
νέων έξ άρχής παραγωγιχών έρ
γων. Κ% μίλιστα τ&ν έργων τής
Κρήτη;, είς Μΐσ3»ρ3* χχί Βπου
άλλοθ δπάρχιι άνάγχτ).
ΜΙΑ ΕβΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ-
Ις,Ις τος 22 Φββρουαρίου
1857, απέθανεν είς την Ζά·
κυνθον 6 μεγαλύτερος νεοέλ
λην ιΐοιητής Διονύσιος Σολω
μ4ς. Συνεπληρώθησαν έπομέ¬
νως ογδοήκοντα Ετη, εφέτος
άπό τότε. Καί ,δμως ή όγδοη
κονταετηρΐς τοθ θανάτου τοθ
μεγάλου 'ΕθνικοΟ ποιητοθ. πά
ρήλβεν εντελώς άπαρατήρη-
τος είς ολόκληρον την χώραν
καί είς την πρωτεύουσαν καί
βίς τάς επαρχίας. Οί σπου-
βαΐοι λογοτέχναι καί φιλόλο-
γοί μας, πού τόσον άσχημο
νοθν πρός την μνήμην τοθ με
γάλου νεκροθ μέ τάς άπεραν
τολόγους δσον καί άνοήτους
συζηΐήσεις πέριξ τοθ Εργου
καί τοθ θανάτου τού ου τε ένβ
θυμήθησαν την επέτειον αυ¬
τήν. "Ισως μάλιστα καί βέν
την εγνώριζον Ι Όμολογουμέ
νως ιΐναι νά λυπήται κανείς
διά τό κατάντημά μας καί είς
την σφαίραν τής πνευματι¬
κάς κινήσιωςΐ
ί Μί
(«ΟΡΘΩΣ!-
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. -Σήμερον «Πρ
ούται» μέ την Λύντα Μπαρόβα.
ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον ή ι
πβρπαραγωγή«Δαυίδ Κόππεμφηλδ
Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ,
Καθ* εκάστην είς τας 6 μ μ, ι
τιογευματινή.
ΠΑΛΛΑΣ — Σήμερον «αο(μ.
νες τοθ αέρος» καΐ τοθ έπεισοδια
κοθ «Κόλασις τής Ζούγκλας» τα
έηεοόδια 11 όν, 12ο ν.
ΖΗΜΕΡΟΝ
Το άβάνβτβ άριστούργημα
τοθ ΝΤ1ΚΕΝΣ
ΑΑΥΪΑ
(ΟΟΒΕΡΦΗΑΔ
Πρντ«γωνιατουν:
Μωρίν Ο' _ούλ«βαν,
Μάτζ "Εβανς, Λύονελ
Μπάρρυμορ, Έλιζαμπέτ
Άλλαν.
Έκτος τιρογράμμστος:
ΖΟΥΡΝΑΛ.
Σημ. Καθ" έκαστην
είς τάς 6 μ. μ. ακογεν-
ματινή.
Είς τάς 28 Φε-
βρουαρίου, ή μεγάλη
έκτΐληξις.
ΕΡΧΕΤΑΙ
ΜΠΙΑΝΚΟ
(25 ΠΡΟΣΩΠΑ)
Γι« ίλες τίς "Απόκρηες.
'Αναβλητιχή
Πλειατηριασμοθ
Τί]ς 'Ανωνύμοιι ΈταιρεΙας δπδ
την έηωνυμίαν Τραπέζα Αθ
έϊύ ί* Αθήναις.
1) Μιχαήλ Στεφ Β*γιά«τι, 2)
Κατίνα; χήρας Νικολάου ϊΐνθί
>η χαί 3) Στυλιανός χήρ»ς Μιλ
τιαδου 'Αντιοναχάχη χατοΝυν Ή
ραχλεΕου.
'ΑναβληθεΙς κατόπιν αίτήαευ;
των άλληλεγγυοφειλετβν δ διά
τοθ δπδ χρονολ. 9ης Σεπτεμβρίου
1936 προγράμματος μου τοθ
σιιυθίντος είς τδ 6π" αριθ 4369
τής 10ης Σεπτεμβρίου 1936
λον ττ]ς έν "Ηρακλείω
νης εφημερίδος «'Ανδρθωσΐς»,
προκηρυχθείς δημέαιος άν^χαστι
χος πλειστηριασμος τβν έν τώ
προγράμιιατι τούτω περιγραφομέ
ν»ν άχινήτων χνημάταν τβν άλλη
λεγγυοφειλετβν κείμενον έντος
τής πόλεως "Ηρακλείου χαί έν
τί χτηματιχ$ περιφερε'α Ήρα
χλεΐου.
ΕΙδοποιβ δτι δ πλεισιηριασμδς
τθν έν ιω προγράμματι άχινήτων
χτημάτων, πλήν τβν πρώτων έχ
ποιηθέντων εκουσίως, γενησεται
την 21ην ΜαρτΕου 1937 ήιιέραν
Κυριακήν χαί ώ?αν 10—12 π
μ. ενώπιον τοθ Συμβολβιογράφου
Ηρακλείου ΕύστρατΕου Γαριφαλά
χη ή τοθ ν^μ'μου αυτοθ άναπλη
ρωτοθ χά Ι έν τώ χατά την δδδν
Χάνδακος ιτ)ς πόλεως "Ηρακλείου
χειμένφ γραφείω τού δπου χιΐ δ
τε χιιλεθνται ι Ε θέλοντες νοτ πλειό
δοτήσωσιν. 'Αρμδδιος διχαοτιχδς
χλητήρ ένεργησάτω τάς νομΕμους
επιδοθείς χαί τοιχοχολλήσεις ττ]ς
παρούσης, δημοσιευθήτω δ' οθτη
διά ττ)ς έν Ήραχλείφ εκδιδομένης
εφημερίδος «Άνδρθυαΐ(>
Έν "Ηρακλείω τ« 23 Φιβρουζ
ρΐου 1937.
Ό ττ]ς έπισπευδούσης χαί πά
ραγγελλοόσης πληρεξουσιος διχη
γόρος
Άρΐστοτ. Ν. Χατζιδάκης
Ζητεΐται εΐδικός τεχνΐτης δι" άρ
νιά σούβλας «αί διαφόρους μεζέ
δες, Πληροφορίαι παρά τφ ΟΙνο
ι «Λανκ*δα»(Ινσντι ταμείον).
Μιά πεντάαορφη
είς £να τόπον μοστηρίου
Η ΦΛΟΓΑ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Τοϋ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
45ον
"Οίαν έξύπνησα εΐχε πιά ξημε
ρώαη χαί ιΐϊα τοΰς φρουρους χαί
τους φορεΐς νά χινοθνται σάν μαθ
ρα «ραντάσμχτα μΐσα στήν πρωϊ
νή δμΕχλη. Έ φωτία ποΰ είχαμε
άνάψη τδ βράδυ εΐχε σβύση σχε¬
δόν χαί ή πρώτη μου δουλειά δ
ταν έιηχώθηχα ή-αν ά τινάξ»
λίγο τα ηδδια μου τα δηοΐοι ήσαν
χρύα άπδ ιήν ποακ»ή δροσιά.
Ό Αεδ ήταν χαθιαμένος χαί β χ
σ:ο£οε τί χεφάλι τού μέ τΊ ϊύο
τού χέρΐα. Τδν έπληΐίασκ χαί εί
δα δτι τδ πρίσ'Λπό τού ήϊαν χα-
ταχχδχινο χαί ιά μάτια τού χαυ
νωμένα.
^Λοιπον, Λ«ο, πβς τα περνα",
—Έλεεινά, θεΐέ μου! Τδ χεφά-
λι μου πάει νά σπάση. "Εχω ρί
γη .. ΕΙμαι γιά χαλά α^οωστος..
Ήταν νανερά δτι δ Δ*δ είχι
πυρετδχβΐ πολυ βσχημο μάλιστα
"Επήγα άμέσωζ ατδν Τζώ', δ δ
ίέν ή·-χν έπΕσης πολΰ χά
ΙΚΟΙΜΩΜΙΚΒ
Π)ΣΚΕΥΗ 9β Φ)ΡΟΥΑΡ1ΟΥ
Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 57
ΜΑΥΡΟΙ
ί ή η
λά, χαί Ιφερα χινΕνο απο τδ δ
ποίον Ι'ΐΰΐχ οίον Αΐδ μι« δυν
τή δδσι, Έηί)5α χι' έν ώ μιά μ
χρδτιρη ίόοι ώς προληπτιχο. Β?ή
κα κατόπιν τόν Μπιλαλί χαί το
Ιξήνηαα ιήν χατάαταοι «Ο Λεδ
Ό Μπιλϋλί ίϊειξε μιγάλο ένδια
φίρην χαί ήλθεν νά δς τιΰ; άαθ
νεΤς—τδ» λέοντα>. δπως ώ/ίμα
αι τδν Αι*, χαί τδν «χεΐροδπβ
ιίχΐ βαπτίοη τδν Τζών.
—Καλά ΐδ Ιλιγα έγώ, μοθ ε
πι δτΐν άπομαχρύνθηκε άπδ τδ
Διδ Ό λίων Ιχιι οοβαρδ πυριτδ
&Χλά είνε νέος χαί θά πχλαίοη
ΜπορεΙ νά νικήο$. Ό £λλο{ δ
χ(ΐΐος δέν είνε τόσο βαρεία.
χιι ιδ «μιχρδ πυρειό»· θά χάοη
λίγο πάχοζ, τίποτε άλλο.
—Μποροθν νά ταξιιδεύοουν, πά
τίρ-χ μου;
—Πρέπει νά αυνεχίσ^υν. Εάν
μείνωμε έδβ θά πεθάνουν. Πιδ ά
ναπαυτιχά θά είνε στ* φοριΐα πά
ρά οτδ Ιδχφος. Άπίψε τδ δράδυ
ά. ι πιρπατήσωμε χ«λά, θά ΙΧωμε
περίση τί {λη χαί θά Ιχωμι χά
θαρδ άέρα. *£λα, λοιπδν, άς φύ
γωμε «αι τρβμε α (δ δρδμο.
&Ιέ βαρεία χαρδιά ξάπλωαα οτδ
φοριΐο μου άοροθ έτοπίθέτηοα τδν
Λ«δ χαί τδν Τζώ' οτά διχά των
κ»! προοπαθοθβα, χαΡώ; ξεκινή
με, νά διααχιδίσω την σχίψ
μου μέ διάφορες ιύχάρισΐες άνα
μνήαι;ς τοθ Κίϊμπρπζ. Ό Μπι
λαλΐ προηγιίΐο μέ τδ φορεΐά τού
γιά νά δδηγ^. "Είώ άχολουθοθοα
πΕο«ι ε ώ το φορεΐί τΐ)ς Ουατά
νας 3ΐινΐ6αδιζ με τδ φορεΐΐ τοθ
Δεδ. Ήταν πάντοτι χοντί τού γιά
νά τδν προσέχη.
ΕΙχαμι φθάση αί 1*& ίπιχΕνδϋ
νο μονοτιατι οέ μιά έξαιριΐιχά
λιώίη περιοχλ, ή δ'ο'α ήταν
γιάτη άπδ λιμνοθλες, μερά έ; ά
ττο τίς διιοΐες Ιφαίνοντο πολύ βα
θΐιές. Δέν ξέρω τί άκριδδς συν*
} έχιΕνη τή στιγμή. "Ίςιιυς νά
έχόλλησαν τα πόϊια τβν φορίων
στή λάοπη, Ιίως νά έοχδνταψχν
ή >5ιι &\ο, έκιΤνο πού μέ Ιχανε
νά ξιπιταχθβ οχεδδν δρθιος οτδ
φοριίί μου ήταν μιά δυνατή χρου
γή χαί Ι χ κάφλασμα νεροθ, δ
πως συμδαίνιι δταν Ινας ί>θρωπος
πέση μίαα σ:ή θαλοοοα. Μέ μιά
ματιά αντελήφθην πιρΐ τινος έ
πρδχειτο. Την ωρα π&ύ πιρνούβχ
μι άπδ την δχθη μιβς λίμνης
κάποια άπροσιξία τβν φπρίων
επέφερε τδ δυστύχημ». Ό Μιΐλα
λΐ εΐχε πέση μ.σα σ:4 νιρδ μαζι
μέ τδ φορεΐβ χαί £^αν άπδ τους
φοριΐς.
(συνεχίζεται)
Προκήρυξις
μειοδοτικής δημοιτρκαίας
Τδ Ταμείον Προνοίας Έλαιο
τταραγωγής χά Ι τδ Γιωργΐχδν "Ε-
πιμελητήριον προχηεύΐοουν μιιο
3οτι>ήν ϊημοπρααίαν διά την έ
ξεύριοιν χαταλλήλου οΐχήμκτος
πρός στίγ&σιν τβν γραφείων αϋ
τβν.
Ή δημοπραοΐα γενησεται την
7ην Μαρτίου έ. Ι. δι' έ>σρραγ[·
οτων προσφορβν γενομένων δεχτβν
έχρι τδ Ιβηέρας τής 6ης Μ»ρτί-
«υ έ. Ι.
ΟΕ δβοι ουγγραφής δπαχριώοε
ών εί:1ν χατατιθιιμένοι είς χά
ραφιΐΐ τβν ώ; 2νω δργανιομβν,
χαί δύνανται ο( βουλόμενοι νά
λάβωσ. γνβοιν ηροοερχδμινοι
χαί}' έάσΐην είς τα γραφιΐα χα·
ί τ-ϊς έργβοίμους ω:ας.
(Έ* τοθ γραφείον)
Γό δτι αφίχθησαν στό Ηράκλειον
μαθροι ΤζαζμπαντΙστες, πολλοΐ έ·
θεώρησαν κοσμοιστορικόν γεγονός.
Έθεάθησαν μάλιστα πλεΐστοι 8σοι
συμπολίται — καΐ συμπολΐτιδες—
θεώμενοι αϋτούς ώς άξιοπερίεργα
φαινόμενα
—Άλλο γιατΙ; ηρώτησε κάποι
ος κοσμοτΐολΐτης. Ή μό5α των
μαύρων είνε παλαιά καΐ οί μαθροι
πσλαιότεοοι.
"Ισως εΐχε δίκαιον ό ανθρωπος.
"Ισως 8μος εΐχε καΐ άδικον: Ή
ΖοΓεφίνα Μπαΐκερ υπήρξε βόξα
τού παρελθόντος. Όπως καΐ οί
μαθροι ολων τθν άποχρώοεων.
"Ακόμη καΐ τό μαθρο ί) σοκολατΐ
χρωμα τό οποίον έφιλοδόξησαν
πολλαί δεσποινίδες καΐ κυρίαι—κα
τα κακήν άντιγραφήν. Ώστόσο
γιά μας τούς έτταρχιώτες ή δόξα
αυτή παρήλθεν άπαρατήρητος ΟΙ
μαθροι πού διετόνιζον μέ των μοθ
ρον δσον καΐ ποωτόνονον φολε
τικως χαρακτήρα τουε την μουσι
κήν καΐ τα σκέρτοια τής Τζαζ, 1
σαν γιά μας γνωστοΐ μόνον ά πό
τα περιοδικά καΐ τίς έφημερίδες.
Συνεπώς καΐ ή «πρωθύστερη» πε
ριέργειά μας—σχεδόν ό χαλοσμώς
κόσμου—ποϋ εσημειώθη μέ την &
φιξιν των μαύρων ?χει την έξήγη
ο(ν της.
ΚαΙ πρό Ετους έφιγοΰραρε σέ
κάποιο χορευτικόν κέντρον εΊ>ας
ενδιαφέρον μαθρος. ΤΗταν ύποθέ
τω ό πρωτος πού ήλθε—ό μοναδι
κός. ΚαΙ παρετηρήθη καΐ τότε τό
Ιδιον φαινόμενον. ΚαΙ θά παρατη
ρήται άκόμη. ΟΙ μαθροι άλλως τε
είς τάς διεθνεΐς προτιμήοεις είναι
κοΐ σήμερον £να κ' £να: Φαίνεται
δτι δέν ύπάρχει πλέον ή δέουσα
έμπιστοσύνη είς την λευκήν φυλήν.
ΑΙ Ικανότητες των υαύρων παρου-
σιάζονται παντοθ ώς ή τελευταία
λέξις τής προόδου είς δλα τα χο-
ρευτικά κσί.,. κοινωνικα έπίπεδα.
Άφήνω 6τι τό χρωμα τους συμβα·
δΐζ^ι σήμερον καΐ μέ την γενικήν
σχεδόν ψύχωσιν τής ....άπαιοιοδο·
ξ(αςΙ Μόνο ποθ τό γεγονός αύτό
είνε άλλοθ σύνηθες, ένω έδθ είνε
άσύνηθες, ελλείψει φυσικά μαόρων
Έξ οδ άκρφέοιερόν καΐ ή προ-
χθεοινή αναστάτωσις. Άλλά κοΐ
ή προθυμία τοθ αίωνίου—άγεω
γραφήτου—«δοαγουμάνου», ό όποΐ
ος τούς ηρώτησεν.... έλληνιστΐ αν
όμιλοθν... άραβικα.
Ό Άλλβς
—Σνάνιον θαινόαΐνον είς
Ί αιωνίαν τα καρδιακά
νοσήμαχα.
Ένω είς την "Αμερικήν χαί
την Ευρώπην τί χαρδιαχΊ νοσήμχ
τχ ΧβΙ οί άσθένειαι αί δρειλόμε
ναι είς κακήν κυκλοφορίαν τοθ
οίι»ατο( είνε τα συνηθέατιοα αΐ
τβν θανάτων, είς την ΊχπωνΕαν
άποτιλοθν σπανιον φαινίμενοκ.
ΟΟω ίπΐ 100 000 θχνάταν έν Ίχ
πων'« 7 μόνον δφιΐλονται είς
χαρδιαχήν προσβολήν ή χιονΐνον
έ φ είς την Γαλλίαν χά Ι άλλας
Εύίωποΐ ς χώρας επί 10 χιλιά
δών θανάτω^, αί 15 ΧιΙ πλίο·
προχαλοθνται άπδ χαρδιανά νοσή
μχτα.
—Ή βιομηχανία ΰφασμά
των ά«ό... γυαλί.
Έτειτα άπδ 'όιας αΛλας πρώ¬
τας Ολας, πού χρηαιμοποιοθνται
διά την χατασχευήν 6φ3ομίτων
Ολας δι μόνον φυσικάς άλλά χχΐ
τεχνητάς ήρχισε πρό τινος νά χρη
σιμοττ'ΐη'ται καί τδ γυαλί ώς Οφιν
τιχή Ολη 05·ω είς την χομη
τείαν τοθ Ίΐρχσίϊρ τής Αγγλίας
ίϊρώθ— Ι* εργοστάσιον είϊιχδν διά
την Ο^ανσιν σατέν άπδ γυαλί. Τα
νέα ύφάσματα θά έχτιθοθν διά
πρώτην φοράν είς μίαν Ι «θέσιν
έν Λονδίνω πρΐν δοθοθν είς την
αγοράν.
ΜΙΝΩΑ
Η ΒΕΝΕΤΙΑ
Ο ΒΙΑΝΟΟ
ΚΑΙ 2ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ
12 ΜΑΡΤΙΟΥ
Στό χορδ των Γυ-
μναστικών καί Ναυ-
τικών Όργανώσεων.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ύηοκατβτατημα Ηρακλείου
Δινχείρισις Κτημάτων έξ Άνταλλκγί,ς
Προκήρυξις Δημοκραβία; Πωλήσεων
Έκτΐθενται είς άρχικήν καί πρώτην επαναληπτικήν δημοττραοίαν
πωλήσεως διεξαχθησομένην την 1Β Μαρτίου 1937 ημέραν Πεμπτην καί
ώραν 12ην π. μ. έν τφ Ύπ)τι τής Έθνικής Τραπέζης ή έκποίησις των
κάτωθι χτημάτων ευρισκομένων είς Κατσαμπά, Χρυ?οπηγή καί έντός
τής πόλεως Ηρακλείου καί είς τάς κάτωθι σημειουμένας θέσεις καί
την πρώτην προσφοράν.
ΕΤ 245 Κατάστημα ΚιζΙλ Τ6μπια τ.μ. 22 Δρ. 30.000
ΕΤ 716 Κατ,μα καί Βυρσοδεψεΐον Ταμπακαοιά τ.μ, 138 „ 6Ρ.Ο0Ο
Ένυπόθηκον υπέρ Έθνοκτηματικής διά δρ.92,000 πρός 7 ο)ο άπό13)10)33
ΕΤ 936 ΟΙκία Καιν. γειτονιά τ.μ. 19 „ 11,000
Ένυπόθηκον έξ ολοκλήρου είς τρ)κά υπέρ Έθνοκτηματικίίς
937 11?ΣΟ)2Τ600 Ο1«(α Καιν. Γειτονιά τ.μ, ί7
Ένυπόθηκον έξ ολοκλήρου είς τρ)«α υπέρ ΈθνοκτΓματικής
ΕΤ 938 11320)?5600 ΟΙκία Καιν. Γειτονιά τ,μ. 22
Ένυπόθηκον βξ ολοκλήρου είς τρΐκα υπέρ Έθνοκτηματικής
956 ΟΙκία κοΐ Μαγαζείον Παν, ΝοσοκομεΓον τ.μ. 80 „
ΕΤ
7,«0
7.000
ΕΤ 956 ΟΙκία κοΐ Μαγαζείον Παν, ΝοσοκομεΓον τ.μ. 80 „ 50,000
Ένυπόθηκον έξ ολοκλήρου είς τρ)κά ύτιέρ Έθνοκτηματικής
ΕΤ 1144 1)2 ΟΙκία κοΐ Κατ)μα Αγ. Μηνδ τ.μ. 83 ,. 180 000
Ένυπόθηκον ΟπέρΈθνοκτΓματικής διά δρ. 224.000 ιτρός
V
ο)ο άπό 1)1 34
ΕΤ 1213 1)2 Οικόπεδον όδός Μαρτύρων τ,μ, 34 „ 37.Ό0
ΕΤ 1248 459)918 Κατάστημα Πλ. Βενιζέλου τ,μ. 80 „ 150.000
ΕΤ 2437 Σπήλαιον Χρυσοπηγή τ μ. 67 „ 12 000
ΕΤ 2462 » » . 26 ,| ίχ
ΕΤ 308& ΟΙκία Κατσομττδ τ,μ, 40 „ 15.000
ΕΤ 3105 ΟΙκία Κατοαμπα τ.μ. 270 „ 35,ι 00
ΕΤ 900 Άποθήκη Χανίων Πόρτα τ μ. 132 ,, 348 600
Των κάτωθι κτημάτων ή βημοπραοΐα διεξαχθήσεται είςβάροςτών ένοίκων
ΕΤ 1018 Οικία Πηγάιδα τ.μ. 30 ., 25.000
ΕΤ 2482 640)960 Σπήλαιον καί οΐκΐα Χρυσοπηγή τ.μ, 1Ε8 „ 8.000
ΕΤ 2601 ΟίκΙα κοΐ σπήλαιον Χρυσοπηγή τ,μ. 70 „ 7.0€0
ΟΙ άναλυτικοΐ δροι είναι κατατεθειμένοι είς τό *Υπ)μα τής Έθνι
κης Τραπέίης Ενθα δύνανται ιροσερχόμενοι νά λάβωσι γνώσιν οί έν
διαφερόμενοι {Έκ τού "Υπ)τος τής Έβνικής Τραπέζης),

Ι
ι
0
Σ ΗΜ ΑΙΕΣ
ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ
Πλατειοι—Στρατα
β' ΚλΤΑΣΚΕΥΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΝ ΗΜΕΡΙΙΝ
1Ο.ΟΟΟ ΣΗΜ ΑΙΕΣ
Τίς οποίες θά πωλήση σέ πολύ φτηνές
τιμές νι,ό: νά δυνηθούν νά έφοδιασθοθν
δλσ τα καταστήματα καί τα σπίτια
τοθ Ηρακλείου.
Περιμένετε νά πάρετε άπ' τό «Αθηναι
κόν» την φτηνή καί καλή σημαία σας.
Ι
ί
Ζ Α Π Α Ν Τ ί
ΜΙ Α- Μ
ΠΙΑΝΚΟ
ΔΤΟ Ι1ΕΙΦ0Ι
ΔΤΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
ΤοΟ Προοιτέρ Μ«ριμ>_
103
—"Αχ! πβς θά ή-Οΐλα νά Ιχ»
την ευγλωττία τε Ο αεβασμΕου π£
τερ Ζρίν, τοθ Φραγκισκανοθ!
—Είνε άνίητος καί χαυχηαιά
ρη;. ΤοΟ κάκου δμ»ς ξελαρυγγί
οθηχε 159 *ο ί Ιξ χρίνια σέ μιά
ϊηαία-α σΊάλεξη, δ πάατοράς
δ Ού^α τόν άτΐοαιόμωσε
— Ψέμματα! ψΐμματα τδν
τικών.
—Πίς! ίέν ξίρεις πβς
τή διάρκεια τ*}ς σιιζή—σης
γονΒρές σιαγβνες Ε5ριοτα νά ατά
ζουν άττί τό ιιέτηπο τοθ ηχν&
επάνω ο' !α Χευσίατμο που χρα
τοθσε στό χέρι; Κι' Ινας άστεΐος
έχανε τοτε τοΰς αΐίχους.....
—Δέν θέλα νά τους άκοδοω
Μή 8τ]λτ]ττίριάζΐ8ς τ9 αυτιά ΐιου
μέ αΕρετ,ικά λόγια. Βιοναρ, άγ«
ττημίνε μου Βιρνάρ, ο' Ιξοοκίζω,
μΐν άχοθς δλα αΰτά τα δ;γανα
τοθ ΣϊτανΛ, πού οέ άκατοθν χά)
σε φέρνουν στήν χόλΜΤ)!... Σέ
Ικετεύιο, σδσι την ψ;νή σιν, χι'
έλα στήν έ«χλησ(α μβ(!
ΚχΙ έπειδή παρ' δλες τίς έπίμο
νες παραχλήσεις της ϊιάδαζε ο (ά
χείλια τοθ έραατοθ της τό χά
μόγελο τί)ς άπιστίας:
—"Αν μ' άγακ^', άνέχραξε, ά
παρνήσου γιά μενά, «πό άγάττη
γιά μενά, τίς χαιηβαμενες ((εις
σου!
—θί μοθ ή«ν πό) υ ευολώτε
ρο, άγαπηιιέντ, "Αρτειιις, ν' άπαο
νηθάε γιά σένα ττ, ζωή μου, παρί
ίκιΐνο ποΰ τδ λογιχδ μου μοθ ά-
πέδειξε άληθινδ. Π6ς θέλεις ή ά
γάπη νά μ' εμποδίση νά πιατεδω
π6ς δυδ χαί δυδ κάνουν τέσσιρα;
Σληοϋ.
Ό Μερζϋ είχε Ινα άλάνθαστο
μέαο γιά νά τελειώνη πάνττ ού
τοθ τοθ εϊϊους τίς φιλονεικίες' ιδ
μειαχειρίσθηχε λοιπόν.
Ισυνεχ(ζεται)
ΣΗΜΕΡΟΝ
Μέ την
ΛΥΝΤΑ ΜΠΛΡΟΒΛ
"Ανίρωποι χωρίς συνεί
δησι ποδ δίχονται γιά
ολίγα άργύρια νά που·
λήσονν την π«τρ(δα
τους.
Τα Έπιτελεία ·λνν
των Κρατ&ν έργάζονται
πυρϊτωδώς. Κκθε τεχνι-
κή ίφεύρεσις γιά την ά¬
μυναν της χώρας φυλάσ
ΟΒται αύοτηρ&ς αιπό την
ξένην Ματαοκοπεΐαν.
Μ« ο! Καετάσκοποι δ·υ
λεύον. Γιά τ·ν οκοκβν
αυτόν χρϊΐάζονται:
ΠΡΟΑΟΤΑΙ
ΣΗΜ. Για την κινημκτο
γρ&φησι το& Ερνβυ ίι Γβρμα
νίκη Κυβέρνησις έπεστράτε»
οί ολόχληροι Μηχκνβκίνη
τ« Σώμκτα τβν ϊτολβν χκι
την ΆεροπορΙκν της.
Την Κυριακήν 1η βπο
γβυμαιτινή ωρα 3 μ. μ.
ΒΟΛΓΑΒΟΛΓΑ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Α7οΚΑϋ^ϊον«Δημ· Βο«Ρίκα μετβ
φερθή άιτό τό Βαλιβέ- Τζαμί είς
Καμαράκι ϊναντι ακριβώς ΤοΟ μα
γειοεΐου Στρατή.
Πρός τοθτο ειδοποιεί τούςάίιοτΐ
ούς έλπΐζει 6τιθά έξακολουθήσουν
την υποστήριξίν των.
ΈνβΐΜΐάζετοιι ιταρά τό Καμάρα
νείον .Πάνβεον, μεθ' δλων των
έπίπλβν ταυ, ΠληροφορΙα»
«ΘΑΝΑΤΟΙ.— ΤηΧεγοαφικως ήγ.
νέλθη έξ "Αθηνών ό θανατος τοθ
έν άτΐοστρατεία άντισυνταγματάρ
νού Ν Μάρκελλου ΛδελφοΟ τοθ
Νϊμάρχου Ηρακλείου κ. 'Ανορ,
Μάρκελλου. Είς τούς οίκείους τοθ
μεταστάντος ή «Ανάρθωσις» άπευ
θύνει θερμά συλλυπητήρισ.
Γύοω στήν τιόλι μας.
Την προσέχη Τρίτην τό άπόγευ.
μα δ βεται είς την αίθουσαν «Μι
νώαβ οθζο ττρολονζέ τοθ Πατριω.
τικοθ Ιδρθματος.
—Ό χορός αΰτός άξίζει νά οη
μειωθϋ κοΐ διά τόν φιλανθρωπι-
κόν τού σκοπόν φυσικά—αί είσπρά
ξεις τού θά διατεθοθν υπέρ των
λαϊκών συσσιτΐων καί διά τό γάλα.
τοθ παιδιοθ—άλλά καί διότι συμ
πίπτει μέ την Εναρξιν τής όρχή.
στρας Μπιάνκο.
— Διά τόν διπλοθνδέ αυτόν λό
γον, είναι βέβαιον δτι θά συγκεν
τρώοη δλους τοθς φιλανθρώπους
καί τό άφρόκρεμα γενικά τής κοι
νωνΐας μας.
—Καί έηειδή ό λόνος περΐ χο
ρών σημειοθμεν καί τόν προσέχη
χορόν τής «Ναυτικής Όργανώσε
ως Ηρακλείου»
—Ό Χ°ρός σύτός θά είνε άπό
τοθς μάλλον ώραίους Λλλά καί
τούς μ&λλον δικαιολογημένους
τής έφετεινής σαιζόν:
—ΑΙ εΐσπράξεις τού θά Αποτελέ
σουν την βάσιν τής δημιουργΐας
ναυτικής κινήσεως έν τβ πόλει
—"Ολοι γενικώς οί ...χερσαϊοι
Ηρακλειώται θά γίνουν επί τέ
λους ... άμφΐβιοι, κολυμβώντε^, μι
κροΐ μεγάλοι, είς τό ναυτικόν οτά
διον κοΐ μανθάνοντες κωτΐηλσοΐαν
είς τάς λέμβους Λσκήσεως τήςναυ
τικής βόχεως.
-"Οπως ό:λλως τε ύπεοτηοίξα
μέν καί .πρό καιρθθ ή έπΐδο
υις ούτή των Ηρακλειωτών θά
σημειώση σταθμόν προόδου διά
την πόλιν μας άπό απόψεως έμ
φανΐσεως, ύγιεινής καί διά τουρι
στικούς λόγους.
- Έφ' ώ κάΐ τό τελείως σκόπι
μόν κσί 'τής χορευτικής αυτής
έοπερΐδος.
— Είς τόν "Αη Γιάννη ήνοιξε ί¬
να καλόν έξοχικόν κέντρον υπό
τοθ κ. "Ιωάν, Τζομπανάκη άπο»
στράτου άστυνομικόθ.
— Τό κέντρον οθτό άναπληροΐϊνα
κενόν είς τό ωραίον αύτό προά¬
στειον τοθ Ηρακλείου καί είνε κα
θαρώς οΐκογενειακόν ώστε νά προ
τιμηθζ άπό τούς συμπολίτας.
—ΚαΙ Ιδίως κατά τάς ωραίας
ημέρας τής άνοίξεωο.
—Τό προσεχές Σάββατον είς τό
«Ντορέ» δίδεται τιμητική έσπερΐς
τού συμπαθούς χοροδιΒασκάλου
κ. Καραγιάννη.
—Είς την έσπερίδα θά συμπρά
ξρ, καί ή «Τσιγγάνικη όρχήστρα»
τοθ καλοθ τούτου χορευτικοϋ μας
κέντρου.
—Άπό τα μδλλον ενδιαφέρον
τα-καί έπίκαιρα — κινηματογραφι
κά £ογα είνε τό φίλμ: «Προ&όται»
πού προβάλλεται είς τό θεατρον
Πουλακάκη
ο Ρεκβρτερ
—Τα καταστή'ατα ΓραΙκη.
Ή πρωτοτυπία την οποίαν έφήρ
μοσαν ά πό προτθές τα καταστή
ματα 'Αδελφών Γραίκη νά πωλή
σουν επί τη τεσσαρακονταετΓα τής
ίδρύσοώς των Είς τιμάς κάτω ΐοθ
κόστους επί ολόκληρον οκταήμερον
έξετιμήθη παρά τοθ καταναλωτι
κου κοινοθ δεόντως. Κόσμος καί
κόσμος της πόλεως καί των έτταρ
χιών προμηθεύεται καθημέραν τα
έκλεκτά εΐδη των καταστημάτων
Γραίκη είς τιμάς άληθώς έξσιρβτι
κάς. _______________
Ένβικιάζονται 2 οΐκΐαι παρά;
την Καινοόργια Γειτονιά. Ή ιτρώ
τη άπαρτιζομένη έκ 4 δωματίων,
κουζίναν, αύλήν καί πΓ,γάδι, ή δεΰ
τερη έκ δόο δωματίων καί πηγάδι.
Πληροφορίαι παρά τφ ΕύσταθΙω
Σερβάκη παντοπώλη.
Ένβιχικζεται δωμάτιον παρά
την οδόν Σμύρνης, Πληροφορίαι
παρ' ήμΓν.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
'ΑτιχθεΙς είς την πόλιν μχς
δι* ολίγας ημέρας εΐδιχδς τεχνί-
τςς τοθ ΠλαστιγγοποιεΕου Έμμαν.
Παγκάλου, πρός τοποθετησιν πλα
στίγγων τοθ Τιλιονιίου, ιΐδοποι-
εί τού; ϊχοντας πλάστιγγβς πρός
'πισχευήν νά τίν ζη-ίοιν είς τό
Κϊτάστημϊ Δηιητρίου Γιαλιτά«η
άντιπρεσώτιου έν Ήραχλείφ.
Ζητιΐτοιι ύπηρέτρια παρά καλλΐ
στής οικογενείας διαμενούσης είς
Αθήνας. .Μισθός ίκανοποιητικός
Πληροφορ'αι παρ' ημίν,
Ένοικιάζονται δύο δωμάτια 6υ
νάμενα νά χρησιμοποιηθοθν καί
παρ' όλιγομελοθς οικογενείας. Πλη
ρο^ορΐαι παρ' ημίν.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 παρά την λεω
φόρον ΚνωσοΟ οίκία νεόκτιστος Λ
παρτιζομένη έκ 4 δωματίων, κου
ζΐνας καί λοιπων χρειωδών. ήλε
κτροφώτιστος καί μεθ' Οδατος Πλη
ροφορΐαι «Καφενειον Μινώα» Α.
Μαρκομανωλάκη,
Πιιλεΐται τό καφενειον «Μινώα»
παρά τη Πλατ. Ελευθερίου Βενιζέ
λου λόγω αναχωρήσεως τοθ Διευ
θυντοΟτου.ΠελατεΙα εξησφαλισμένη
'Αποτανθήτβ είς τόν Διευθυντήν.
Ζητΐϊταΐ σοβαρδς άντιπρδοαι
Πθ( δπως αναλάβη τδ πραχτορεΐ
όν Ζπής χά Ι Πυρος διά την Κρή
την τί)ς άσφαλισΐιχής 'Βταιρείας
δ Γαλλιχδς Φιϊνξ ν ο 1819.
Γρίψϊτε δίδοντες λεπτομιρείβί
συνεργαοίας Σ. Π. Μ^υσ-.ύ,ην «αί
Λ. Α. Πολίιην Ευριπίδου 11 'Δ
· Τη
1λλ«σ« «
,ι καί «ολό·
ΐρϊς έξαναγυ
ϊλλΐες γιά νί
ί,βλιοθήκη του
»ββ(|στό οί
ΚοΙ άν άργοθσ
οκίταν ό τρόιΐ'
ςουν. Ένα Βθί
λιΟασ άνυιΐομ
ν[| γιβ τό Πορΐ
λή συντροφιώ '
^ τό ρολόΐ μι
κοΙ6 Λουβοβ
αντιληφθή τή
μόλις ίσήμανΐι
-καΙ ήταν μό
νι, σαν άρνά*
Ή ά
Κεφάλαια
Κκτβιθέαε
Ί
Λ
οιν
«ίδη
τ6
Α'Π Ο ΡΘΓΩ Σ Ι 2
ΑΙΊΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
47ον
—Ό τόπος αύτάς υπήρξε
κάντοτε ή οιαμονή των εΰνο-
ουμένων των βασιλέων1 έπθ'
μένως πρέτιβι νά εΤνβ καΐ δι
κός σας, εΐχβν *ί-β στή Μα¬
ρία— Άντουανέττα^ ό άνδοάς
της 6ταν της έχάριζε τό Τρι-
ανόν.
ΚαΙ, άραιά καΐ πού, τής έ-
ζητοθσε την αδεία νά πάη
κι' ούτος στό μαγικό παλάτι,
βπου, εύτυχισμένος καΙ ύπερή
φανος, έκύττοζβ τούς αλλους
πού βιεσκέβαζαν. Καμμιά φο·
ρά έτολμοθσε νά κάμη, μέ
πολλή συστολή, καμμιά παρα
ιήρησι δταν έκεΐνοι έξεπερ»
νοθσαν τα δρια τής ϊύτιρεπεΐ
άς ή οίαν τα εξοβα ώγκοθν-
το κατά τρόπον (λιγγιώδη.
'Αλλα τότβ ή βσσΐλισσα έγε
λοϋσβ καΙ τό γέλιο της τόν ά
Φώπλιζεν. *Όσο γιά τούς αλ
λους, έτρϊφαν μιά συγχατοβα
τιχή συμπάθεια γιά τόν βασι
ληά κου ήταν κάντα καλάς
χαΙ ύπάκουος καΙ πάντα ύτιέ
γραφεν δλα τα διατάγματα
μέ τα όποΐα ή βαοίλισσα έ
προμήθευε στήν παρέα της
προνόμΐα, τΐτλους καΐ λεφτά
"Αλλωστε Γεν τούς ένοχλοθ
σε καΙ πολύ' μετά μιί—Βυό
ώρες έξαναγύριζε στίς Βερ
σαλλΐες γιά νά κλεισθή στή
βιβλιοθήκη τού ή νά άνασκου
μπωθβ στό σιδεράδικό τού.
ΚαΙ άν άργοθσε νά φύγη βρι
σχόταν ό τρόπος νά τόν διώ
ξουν. Ένα βράδυ πού ή βασ!
λισσα άνυπομονοθσβ νά φύ
ΥΠ γιά τό ΠαρΙσι μέ την τρελ
λή συντροφΐά της, εβαλβ κρυ
φα τό ρολόΐ μιά ώρα μ-ροστά
καί ό ΛουβοβΤκος, χωρίς νά
αντιληφθή τή μικρή άτιάτη,
μόλις έοήμανεν Ενδεχα ή ώρα
—καΐ ήταν μόνον δέκσ—έκή
γε, σάν άρνάκι, νά πλαγιάση
ένώ οί αλλοι έκρατοθσαν την
κοιλιά τους άη6 τα γέλια.
Τέτοια άστεΐα Βέν ίξύψω
ναν. βέβαισ, τό βασιλικόν ά
ξ(ωμα. Άλλά τί νά τόν κά
μουν στό Τριανόν έναν α ν
θρωιο τόσον άδέξιον, τόσο
βαρύν; Δέν ήξβρεν οΟγε νά
γελάση οθτβ νά διηγηθβ πι
κάντικα άνέκβοτα. Συνεσταλ
μένος, φοβισμένος, εμβνε κα
θισμένος άνάμεσα στήν ιΰθυ
μη παρέα μέ 6ψ ν άνθρώπου
πού υπέφερεν άπό τό στομά
χι τού. Σέ λ(γο έχασμουριό
ταν άπό τή νόστα τού, ένώ
ςί άλλοι μόλις αρχιζαν να
κάνουν κέφι κατά τα μεσάνυ
χτα. Στούς χορούς μβτημφιε
σμένων »6ν επήγαινε, χαρτιά
δέν επαιζε, κόρτε δέν εκανε
σέ καμμιά γυνοΐ,χα— άλήθεια
τ! νά τόν κάμουν. Στό Τρια
νόν, τό βασΐλειο τής έλαφρό
τητος καΙ τής χαράς, δέν εί
χβ θ/σιν αύτός ό ανθρωπος.
Ό δεύτεοος αδελφάς τού, ό
κάμης τής ΠροβηγκΙας, ό ΰτιοΤ
ος δύσκολα κατώρθωνε νά
κρύβη τήν_ φιλοδοξία τού—έφ'
Οσον διάδοχος τοθ θρόνου
?έν υπήρχεν τα δικαιώματα
περιήρχοντο σ' αυτόν—ίκρινε
φρόνιμον νά σώζη την άξιο
πρέττειά τού άποφεύγοντας
αΰτοΰς τούς καχοΦημους νέ
ούς, Άλλά νά ποθ βρέθηκεν
ό τρΐτος αδελφάς, 6 κάμης
τοθ Άρτουά, γιά νά πα'ξη
τόν ρόλο φύλακος άγγέλου
τής βασιλΐσσης. Έλαφράς, επι
πόλαιος, θρασύς, άλλά έλσ
στικός καΐ έπιδέξιος, ΰπέφερε
κοΐ αύτός Από την Τδια άνη
συχΐα ποθ έβσσάνιζε τή Μα
ρίσ—Άντουανέττα—ιΤχε τόν
εμμονο φοβο τής άνΐας καΐ
των σοβαράν πραγμάτων.
(συνεχΐζ^ται)
ΕΗΝΙΙΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ■ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841
Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των
Έλληνικών Τραπεζών.
Κεφαλαια ΝετοχΐΜΚ χά ι άηοθιμάΤΝν Δρχ. 1.205.000.000
Καταθεοεις » 10.000.000,000
'Υποκαταστήματα είς όλην την Έλλάδα.
'ΥηβΝκτάατημα έν Άλκ,ανδρκία. Καθ 8εβιπ-
οοιιΐ Νο 17
Ύποχατάοτημα έν Καΐρν: Κιιβ Βΐη&ά βΐ
Όΐηβ Νο Ι7·
Πρακτορείον έν Ζαγ,βζίΗΐ Κπβ Τβννίϊΐΐί.
Ανταποκριταί είς όλας τάς χώρ«ς τ·δ βς"ωτ6·
ρικοΰ.
Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζιτικάς
εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τ6 ε¬
ξωτερικόν.
Δέχεται καταβίσεις είς πρώτην ζήτησιν, ταμι-
(υτηρίου καί επί προθεσμία, μ! λίαν ευνοικαί ί-
πιτοκια.
•Ιδρυθείσα υπό της Έθνιχης Τραπέζης της
Ελλάδος συμφώνως μέ τούς νόμον; της Πβλιτεί-
«ς τής Ν·ας ■ Υόρκης, ηρ·ς εξυπηρέτησιν τδν «ν
Άμερικβ Έλλήνων.
Κεφάλαι» όλοσχερώς καταβεβλημένα
Μ, 1 .3ΚΟ.ΟΟΟ.
ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΑ
ΣΠΥΡ. Δ. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΙΔΗΣ 27
Έπέχτβσις επί της Πλβτείβς Έλιυβ. Βενιζέ¬
λου (Τηλέφωνον Ν· 2-06).
Λαμβάνομεν τίιν τιμήν νά εΐίοηοιηονμιν τβύς «£ιοτ(·
μευς ημ&ν πελάτας »α! «Ιλϋυς βτι ηροέβημεν είς έπεκτα-
σιν τβυ Κατβσαηματος μας έγχειτβστήσαιντες ιά ήμέτ«ρ«
Τνη·νρ«β/«τ« «Ις τέ* »ρ*>ην Ποατΐιριβν τής Έταιρίας Β«ν«
Μης-Λι«««( Χι» ηαραιηλΐυ(ΐΜ{ ΦαρμαΜΐΙβυ μ. Λ«μκρο»
Κανβικάκη, Ιδρύσκντες ««» Πρατΐιριβν άηάντΜν των «ίοδν
μ*(. ΟΙ κ.μ. Πελάται μ»ς δύνανται νά πρβμηθιΟΜντ«ι τκ
■Ιδη των μ«1 έκ τβδ έν τή πλατ«Ι« Έλ. Βενιζέλου, νέβυ
τβΰτβυ Ηβταστήμ*τ*ς μ«ς όπως ίπΐοης δύνανται έκ τής Ι
οίας εΐοόδου ιΐσιρχβμενβι «ά ϊιτιοχεητΝνται χαΐ τβ γν»ι
βτόν εν τή βδν "Ιδής Κεντρικόν μας.
Μεθ' ύπβλήψιως
ΣΠΥΡ. Δ. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΙ
ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
Όλίγσ χρήσιμσ λάγια
Ή Ογιεινή τής ψυχής
Γ.'
ΆψοΟ λοιπόν κατ' σύτόν
τόν τρόπον είνε χορδισμένος
ό ψυχικάς μας μττχανισμός,
δέν ύηολείπεται παρά νά τόν
χανονΐζωμβν καΐ ημείς δπως
τ' ώρολόγι μας, οθτως ώστε
αυτομάτως σχεδόν ή κοί μέ
κάιοιαν προσπάθειαν νά ίρ
χωντσι έμπρός είς την αντίλη¬
ψίν μσς τ' άνοικτόχρωμα γυ·
αλιά, άντΐ νά ερχωνται τα
μσθρα καΐ διά νά μή μειδιά¬
ση μέ την αφέλειαν μου πού
νομΐζω τάχα ότι είνε τόσον
ιΰκολον είς τόν Ανθρωπον νά
κανονίζη την ψυχικήν τού βιά
θέσιν δπως τ* ώρολόγι τού, έ
νφ την διάθεσιν αυτήν την κά¬
μνουν τοιαύτην ή τοιαύτην οί
περιστάσεις καί τα άνεξάρτη-
τα τής θελήσεως γεγονό·
τσ, σοθ ύπενθυμΐζω κοί πά¬
λιν δτι ή ψυχικη μας διάθε¬
σις έξαρτάται πρώτον άπό
την κατάστασιν τοθ ύλικοθ
άργανισμοθ μας, άκό την εύ·
εξ(αν βηλαδη κα( υγείαν τοθ
σώματος ή άπό τάς παθολο-
γ κάς τού άνωμαλΐας, καΐ δεύ
τβρον άπό την δύναμιν τής θε
λήσεώς μας, ή ό ποία ημπορεί
νά επιβληθή καΐ επί των πε·
ριστάσεων άκάμη καΐ νά με-
τατρίψη την πορείαν των, Αλ
λά καί αύτοματΐκώς τρόπον
τινά ή μηχανικάς διά τής αό·
θυποβολήΐ νά κατορθώστ) ώ·
ότε νά μάς κάμη νά βλέπο¬
μεν τα πράγματα πλέον εύ
χάριοτα άπό Β,τι είνε, μέ άλ
λους λογους νά τοκοθειήσω
μέν ημείς ί ΓΒιοι έμπρός στά
μάτια τό λσμπράχρωμο γυα·
Οί προσεχεΐς άγώνες
σκοποδολής Νεαπόλεως.
XI,
έστω καΐ μέ την βοήθειαν
τής φανταοΐας.
ΆφοΟ τέλος πάντων, κσ·'
θώς λέγει ή θεωρΐα πού άνέ·
φβρα, τα πράγματα βέν είναι
καθ* έαυτά καλά ή κακά, άλλ'
είνε δ,τι τα αντιλαμβανόμεθα
ήαβΤς, είς τό χέρι μας είνε νά
τα βλέπομεν άπό την καλήν
των δψιν καΐ δχι άπό την κα
κήν, άρκεΐ νά θέλωμεν. Έ-
τσι μόνον ήιιπορεΐς νά ζήσης
είς τόν κόσμον καΐ νά μή μεί-
νης είς τό μέσον τοθ δράμου
τής ζωής.
Πρό παντός φοβοθ την άν[·
αν κσΐ την μβλαγχολΐαν, την
απαισίαν αυτήν ψυχικήν λα-
σπην, μέσα «Ιςτήν οποίαν α
μα τσαλοβουτάς κα( προχω·
Ρήσπς βυθ ζόμενος, δέν θά
ήμνορβς ε0ολα πλέον νά ζε
λασκώση,ς. Δέν ξέρω Αν έχη
ρωμαντικόν θέλγητρον ή μβ-
λαγχολΐα, άλλά κατά την ψο
χιατρικήν είνε άσθένεια μάλ
λον ή ήττον βαρεία, ή όποΐα
άρχΐζει άπό πο'ησιν καΐ ρωμαν
τισμόν καΐ καταλήγει είς τα
φρενοκομείον. Αίσθάνεσαι δτι
σέ πολιορκεΐ ή ψυχική αυτή
άνωμαλΐα; Πέσβ μέ τα μο0«
τρα στήν εργασίαν, ή δημι
ούργησε μίαν ευχάριστον ή*
χρήσιμον έπαοχόλησιν, πάρε
νά διοβάσης κάτι ίθμορφον
καΐ σοβαρόν συγχρόνως. "Ή έ
πιδΐωξε μίαν ευχάριστον συν
τροΦΐάν, μίαν εύγενή ψυχα
γωγΐαν, πάρε τό καπελλάκι
σου ή έν άνάγκη καΐ την βαλΐ
τσα σου καΐ κάμε ενα περΐ
πατον, μίαν ωραίαν έκδρομήν,
ένα ταξειδάκι επ Ι τέλους. Κά
με τέλος πάντων δ,τι σέ φω
τΐση ό Θεός διά νά ξετινά
ξΠζ άπό την ψυχήν σου αυτήν
την άπειλητικήν στάχτην, υπό
την οποίαν ήαπορεΐς νά τα
Φή; βπως οί κάτοικοι τής
Πομπηΐας άν Ρέν κινηθβς μέ
μίαν γενναίαν καΐ ζωντανήν
προσπάθειαν. Έχουν καΐ τα
χειρότερα ποάγματα την κα
λήν των ΰψ.ν λάββ μόνον
τόν κόπον νά την ζητήσης
καί νά την ευρης.
τοθ Ιατρόν Ι. Γ. Α.
Σ1ΓΑΡΕΤΤΑ ..ΖΑΙΑ1ΙΪΓ
Οί άνππρίσωποι ητίς μεγάλης ΚαπνοβιομηχανΙ
άς ΛΔΕΛίΩΝ Κ>»ΡΕΛΙΑ οΐοθάνονται την ύποχρέ
ώσιν νά βύχαρισιήσουν θερμάς τούς ψΐλους καΙ κα
ταναλωτβο των ύπερέχων σιγαρέττων ΖΑΠΑΝΤΙ
Νο 12 και Νο 13, ώς *αΐ ολων των δλλων ιΐβων κ αί
ποιοιήτων, Βιά ι ήν εξαιρετικήν υποστήριξιν των καΙ
νά τούς διοβεβαιώσουν &τι ή ποιότης των σιγαρέτ
των τούτων θά είναι πάντοτε αρίστη ώς μέχρι σή
μερον.
Φουστανίχηί—Βυλούρης καί Σία
ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΟ£-ΠΑ®ΟΛΟΓΟ-
'Αριατβνχβς Εθνικον ΠανικιοταμΙο» 'Αθη-
ν&ν καΐ Στρατιωτικάς Ίατρικης Σχολής.
καθ* εκάστην ιΐς τό Φαρμακείον
ζά (Βλέ Τζί άθό
χ η ρμ
Έμμαν. Ματζα««τάκη (Βαλτέ Τζαμί), άριθμός
τηλιφώνου 443.
ΝΕΑΠΟΛΙΣ 25 ΦιβρουαρΙ
ου (τοθ άνταποκριτοθ μας).—
Ώς γνωστόν πρωτοβουλία
τής Λέσχης Νεαπόλεως όργα
νοθνται είς την πόλιν μας
παγκοήτιοι σκοπευτικοΐ άγώ
νες. Πρός τοθτο Ιχβι καταρτι
σθή 6πό τής Λέσχης έπιτροπή
τής οποίας οί. εργασίαι προ
χωροθν [ανοποιητικώτατα.
Κατά τας πληροφορίας μου
ή Έπιτροπή υπέβαλεν οΓιη
σιν είς την ΜεραρχΙαν Κρή
της διά την χορήγησιν τοθ σ-
ναγκαιοθντος είς τούς αγώ¬
νας πολεμικοθ ύλικοθ· "Οσον
άφορφ τόν τόπον των αγώ¬
ν ών εξευρεθή ήδη κατάλλη
λον γήπεδον, συγκεντρωνον
κσΐ τούς άπαραιτήτους δρους
ασφαλείας.
Οί άγονες ώς εγνώσθη θά
οιεξαν,θοθν δι' δπλου μάλιγ
χερ έξ άποστάσίως 500 μέ
τρών, διά πιστολΐου έξ άπο
στάσεως 50 καΐ 25 μέτρων
καΐ διά κυνηγετικοθ οπλου επί
έκσφεν&ονιζομένων δίσκων.
ΈττΙσης θά γΙνΓΐ καΐ έκσφεν
δόνισις χει^βομβί&ων, κατ' έ
ξσΐρεσιν καΐ καινοτομίαν, χρή
σιμον Εέ προπόνησιν τής νεο
λαίσς είς τό άγώνισμα τοθτο.
Είς τούς νικητάς των άνω
τέοω άγώνων δέον νά σημειω
θή δτι έκτός των συνήθων &ι-
πλωμάτων θά χορηγηθοθν
κσΐ χρηματικά ίπαθλα.
—'Η Λέσχη Νεαπόλεως κα
τήρτισε κα( Επιτροπήν λαο
γραφικών έρευναν ήτις καΐ
συνήλθε προχθές είς πρώτην
συνεδρίασιν. Είς την συνεδρί
ασιν αυτήν διεπιστώθη ή σκο
πιμότης τής συγκεντρώσεως
λαογρσφικοθ ύλικοθ αφορών
τος την κοινωνικήν ζωήν, την
Ιστορίαν καΐ τάς παρσδόσεις
τοθ τόπου, καθώς καΐ άντιπρο
σωπευτικων έργων τοπικής
χειροτεχνίας καΐ λατ,κής τέ
χνης έν γένει. Είς τα μέλη
τής επιτροπήν καΐ κατά κλά·
6ους, άνετέθη'ή φροντίς τής έ·
ρεύνης καΐ καθωρίσθησαν αί
πρώται βάσεις καΐ κατευθύν
σεις αυτής.
Ή προσωρινή έπιτροπή των
λαογρσφικον έρευνων Νεαπό
λεως άπεΐελέσθη έκ των κ.
κ. Ν. Παπαδάκη Έπιθεω^ητοΟ
Δημοτικήν Σχολείων, Έμμ.
Πιτυκάκτ}· Ν. Τσαμπσρλά·
κη, Κ. Λογαρισστάκη, Έμμ.
Μαυραειδή καΐ Έμμ· Μαυρο-
φόρου.
' Δνοβληιική ΕΙβονοίησις
■λιιστηριασμοθ
Τ&0 έν "Ηρακλείω 'Υποκατασχή
ματος τής Έθνιχης Τραπέζης τής
Ελλάδος νομίμως ίχπροσωπουμι-
νοα δπό τ&Ο Διευθυντού αθτοθ Άλ
χιβίάδθϋ Μαρή κΛΧ&ίχοϋ Ήρα-
χλιΕθιι.
Κατά
Ηρακλέους Ε. Φραγχιαδάχη
χατοίχου Μαγαριχάρι Πϋργιωΐίσ-
ς.
'ΑναβληθιΙς νομίμων λόγων Ινε
χιν δ διά, τοθ υπό χρονολο¬
γίαν 24 ΣιπτιμβριΌυ 1929 Αρο-
γράμματός μ^υ ξηλιιαιτ,ριασμοθ
προκηρυχθεΐς χαΙ έν τφ[5π' αριθ
2399 ιής 29 Σιπτιμβρίου 1929
φύ)λφ τής ένταθθιχ εκδιδομένης έ
φτ,μιρΐδος «'Δνόρ6ιοαΐ(» £τ]μ;σ υ
θείς δηι-03'ος «ναγκαοτικές πλει
στηρΐασμος ώς χαΙ δ διά τΐ]ς δπδ
χρονολογίαν 17~ς Μοίου 1932 αν»
6λη ικής είδοποιήσΐώς μου π)ει·
στηριαομοθ προκτ)ρυχθε1ς χαί έν
τω δπ' αριθ. 3175 τοθ 1932 ςρδλ
λψ τής ένταθθα έκδιδεμίνης Ι^η
μερίδος «Άνόρθωσΐ(» δημοσιευ
θιίς Εημόαιος άναγκαατιχός πιι-
οτη^ιαομίς ώ; χαΙ διά τί]; 5π&
χρονολογίαν 26 Μαριίου 1936 ά
ναδλητικής ιίδοποιήοΐώς μου
πλιιοτηριασμοθ προχηρυχθιΐς ίη
μίαιος άναγκασΐικος πλιιοτΐ]ρια·
ομίς τ&ν έν ·ψ προγράμματι πλιι
οτηριαομοθ περιγραφομένων έυ·
ποθήχαν μοί «κινητών, χτημχτω'
τοθ χαο' ου ή παροθαί μου χιιμέ
νων έν ταίς χτηματικαΐς πιριφι
ριίαΐς τβν χωρίων Μαγαριχάρι,
Κισσ&ν χαΙ Καλοχωραφίτη Πορ
γιωτίαοης ττρίς . ιΐαπραξιν δραχ.
127.220 10 μετά των τδχων χ>ί
ίξόδων άπό 21 Ααγούατου 1929
μεϊον δραχ. 7.000 καταβληθεισών
μοί την 19 ΝοιμβρΕου 1929, δριχ.
3.431 χαταβληθεισιον μοί την 17
Δεκεμβριού 1934, δραχμών 14
000 χαταβληθειοΐν μοί την 17
Σεπτεμδρίου 1935 χαΙ δραχμήν
1500 χαταβληθιιοων μοί τή'
Ιβτ,ν Μοΐου 1936, ΐίδοποιφ ίίΐ
γενήαετ»ι ανυπερθέτως την 2ίψ
Μαρτίου 1937 ημέραν Κυριακήν
χαί ώραν 10—12 κ. μ. ενώπιον
ΙΥ-ΙΙΧΓΩ Α
Μαρτίου 2 ό χορός τού Πατριωτικού Ίδρύματος.
» 4 6 χορός των Ανθέων έκπλήξεις.
» 6 6 χορός τού Τέννις.
» 9 ό χορός τής Λέσχης Έπιβτημόνων.
^ 12 ό χορός των Ναυτικδν Όργανώσεων.
> 14 ό Άποχαιρετιομός τού Καρναβάλου.
ΜΠΙΑΝΚΟ
—Τα δημοτικαί Ιργοι Χ«·
νίων.
Είς Χαν(« ηρχιακν αί έργ«α(αι
σκιρρόστρωσις τής πλ«τ«ίας Νε·
άς Άνοράς Χ«νί«ν χαβώς καΐ
τής χατασκιυης υηονομβιν. ΑΙέρ·
γαοίαι αυται εκτελοδνται οαπά·
ναις της Γβν. ΔιοΐΜήβεε·( Κρήτης.
—-ΑΙ έμποριχαιί άνταλλαγαί.
Είς τίιν εφημερίδα τής κυββρνή
σ&ως έδημοοιβύΒη άηόφααις διά
της έποίοις κνρβδτκι ή μ«τ«ξό
Ελλάδος «αί Σουηδίας αύμβααις
κβρΐ έμκορικ&ν αυναλλαγβν.
—Κατάργησις Πλημμβλκι·δι·
χβίων.
Διά διατάγΐίατος καταρνοϋνται
χάριν βΐκονομι&ν μ(α βίσις Άν-
τβισαγγιλέΝς τοδ 'ΑρβιΌυ Πά·
γβν, 8 Πταισματοβικβϊα α' τα {β-
«ς. 22 ΕΙρηνβδΐΜΕΐικ «' τοι{ιμ|
καΐ άνάλογα Πταισματοδικεΐκ
χά! Εΐρηνοβικεια β' τά{β«(
—Ή φορβλογία της καθα·
ράς προσόδου.
Έβημοβιενθη διάταγμκ διά τοθ
οποΐου κανονίζβνται τα τής έχτε
λέσενς της τρΐτης ηαρκγράφο»
τού αρβρου 13 τού π«ρί φορβλο-
γίας καθκράς προσόδου άναγκα·
στικοΰ νόμου.
—Δια φβνβν χαί ληατεί«ν.
"Υπό τού 'ΑατυνομΐΜθΟ Στοτθ-
μο& 'Αν»ιγ»ίων συνελήφθη έ Μιχ.
Κακουδάκης έ{ 'ΑνωγείΜν χά τα
ζητοόμενος δυνάμει ένταλματος
τοθ κ. 'ΑνακριτουΙ Ρεθύμνης. Ό
Κακουδάκης κατηγορι.ται διά
φόνον καΐ ληστιίαν. ο
—Παράνομβς όπλοφβρία.
Συνελήφθη κροχθές β ;Ζ«χ«ρί·
άς Φρκγκιου £αλο&ατρος έ£ 'Ανω
γβίων κατηγορούμκνος ϊπΐ παροι
νομώ χατοχό ίπλου,
-Τα βπ«νγ·λματικ(ε ζητή-
ματα.
Είς Ρέθυμνον ανεμένετο την
π«ρ«λθοΰσαν Τετάρτην 6 άντι
ηρόεδρος τής ΟανελληνΙου £υνο
μοοκονδίαβ Έιταγνβλμοιτιών καΐ
Βιοτ·χν&ν χ. ι. Μοναχος Γίώρ , 2
ηου χ«1 θά όμιλήοη ηερΐ τ&ν έ·
γγ8λμ«πχ&ν ζητηματΝν.
τοθ Συμβολαιογρά'φου Μοιρών έν
Βόρροις Πυργιωτίσσης έδριύοντος
Έμμαν. Κωνιωτάχη ή τοθ νομ£·
μου αύτοθ άναπληρωτοθ χά Ι έν τώ
έν Βίρροις Πυργιωτίσσης χιιμ·>
νφ γραφιίφ τού ένθα χαί δτι χα·
λοθνται οΕ πλιιοδοτήσοντες.
Άρμόδιος διχασιιχός χλητήρ έ-
νεργηοάτω τα νόμιμα.
Έν Ήραχλιίψ τί 10η Ίκνοιικ
ρΐου 1937.
Ό πληριξούοιος δΐχηγόρος τοθ
ιίδοποιοθντος χά Ι παραγγέλλον·
τος.
Έμμ. Σπινθουράκης
ΜΙΝΩΑ
Η ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ
Ο ΔΙΑΚΟΖΜΟΧ
ΤΑ ΚΟΤΙΓΙΟΝ
Ο ΜΠΟΥΦΕΣ
ΤΟ ΜΠΑΡ
£τίιν ύππρ*οί« των
γλεντζίδων τ·ϋ Ηρα¬
κλείου.
"Ηράκλειον Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Νομαρχίας
Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΛΙΟΣ ΑΠΕΦΑΝΘΗ
ΟΤΙ ΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΟΦΕΙΑΙΙ
ΙΑΙΟΤΟΝΠΡΟΣΙΑΙΩΤΑΣ
ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ
ΠΕΡΙΑΡΑΧΜΟΠΟΙΗΣΕΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 25 Φεβρουάριον (τού
άνταποκριτού μας).—Είς τάς απογευ¬
ματινάς εφημερίδας δημοσιεύεται εί¬
δησις καθ' ήν ό "Α,ρειος Πάγος εξέδω¬
κε σήμερον απόφασιν βι' ής άποφαίνε·
ται ότι αί είς χρυσόν όφειλαί ίβιω-
τών πρός ιδιώτας είτε πρός' όργανι-
σμούς αί βημιουργηθείοαι πρό τού
1923, ύπάγονται κανονικώς είςτόν νό
μόν περί δραχμοποιήσεως των είς χρυ¬
σόν χαί ξένον συνάλλαγμα καταθέσεων.
Κατόπιν τής αποφάσεως αυτής τού
Άρείου Πάγου, ή Κυβέρνησις απεφά¬
σισε νά λάβη νομοθετικόν μέτρον βι'
ου θά καθιερούται ή βραχμοποίησις των
όφτιλών αυτών.
Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΠΙΣΤ ΑΝΑΚΪΟΡΔ
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΑΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 25 Φεβρουαρίου (τού
άνταποκριτού μας).—Την μεσημβρίαν
ανήλθεν είς τα άνάκτορα ό Πρωθυπουρ
γός χ. Μεταξάς γενόμενος βεκτός είς
ακρόασιν παρά τού Βασιλέως.Ό κ.Πρω
θυπουργός κατετόπισε τόν Βασιλέα έ
πί των Έσωτερικών χαί Εξωτερικών
ζητημάτων τής χώρας.
Έπίσης εγνώσθη, ότι ό Βασιλεύς
Γεώργιος ομιλών πρός τόν χ. Πρωθυ
πουργόν "διά τό ταξείδιον «ου άνά τάς
νήσους τού Αίγαίου εξέφρασε τόν έν
θουσιασμόν τού βιά την ύποβοχήν πού
τού εγένετο παντοΰ χαί έβήλωσεν ότι
είνε απολύτως ίχανοποιημένος έκ τής
περιοβείας τού καΐ τής έπικοινωνίας
τού μέ τόν λαόν.
Η ΠΛΚΡΟΜΗ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΟΝ
ΤΟΝ ΘΥΜΑΤϋΝ ΠΟΛΕΜΟ Υ
ΑΘΗΝΑΙ 25 Φεβρουαρίου (.τού
άνταποκριτού μας).—Έκ τού ύπουργεί
ου των Οίκονομικών ανεκοινώθη 'άπόψε
Οτι εδόθη τηλεγραφιχή έντολή είς τούς
Ταμίας τού Κράτους νά προβούν είς
την πληρωμήν μιάς τριμηνίας είς τούς
λαμβάνοντας σύνταξιν έκ των θυμάτων
πολέμου. Ή πληρωμή τής τριμηνίας
όπιφασίοθη βιά ν' άνακουφισθοΰν τα θύ
ματα πολέμου χαί ν' άντιμετωηίαουν
τάς βημιουργοομένας έχ των έορτών
των Απόκρεω έξαιρετιχάς ανάγκας.
Γφομευβη ο ρασ μτεΤτα
ΑΘΗΝΑΙ 25 Φεβρουαρίου («ού
άνταποκριτού μας).— Είβήσεις έκ Ρώ·
μης άναφέρουν ότι χαθ' ά ανακοινοί τό
πρακτορείον Στέφανι χατά τάς τελευ·
τ αί άς μάχας μεταξύ Ιταλικού στρατού
χαί των άτάχτων Λ ίθιοπικών στοιχείων
εφονεύθη καί ό Ράς Ντέατα όστις καί
βιηύθυνε την αντίστασιν χατά τής Ιτα¬
λίας. Κατόπιν τού φόνου τού Ράς
Ντέστβ, προοθέτει χό Ιταλικόν πραχτο
ριϊον,. βέν άπομένει πλέον ούβείς άντι
βρών χατά τής Ίτχλικής χυριαρχίας έν
'Αβησσυνία.
ΤΑ ΕΚΔΙΚΑΙΘΗΣΟΜΕΝΑ
ΚΑΚΟΪΡΓΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΝ
Είς την Εισαγγελίαν Ηρακλείου έκοινο
-οιήθη τό χατσρτισθέν παρά τής ΕΙσαγγελί
άς Έφετων Κρήτης πινάκιον των* βικασθησο
μένων άδικημάτων ένώκιον τοθ ένταθθα Κα
κουργιοδικεΐου κατά την σύνοδον τοθ μηνός
ΜσρτΙου:
Συμφώνως πρός τό ανωτέρω κινακιον ιήν
την 1 ΜσρτΙου θά γίνη ή έναρξις ι ής Συνό-
&ου Την 2 ΜαρτΙου θά έκδικαοθή ή ΰτιόθε
σις κατά τοθ 'ΕλευθϊρΙου Ρικουνάκη κ.λ.π.
κατηγορουμένων διά φόνον. Την 5 κατά τοθ
Γεωργ. Τσιραντωνάκη κ.λ.π. κατηγορουμένων
ομοίως διά φόνον, την 9ην κατά τοθ Έμμ.
Ι. Ρουκούνη επί φόνφ έπίσης καΐ την 12 χά
τα τοθ Γεωργ. Ευστ. Στακακη κατηγορουμέ
νού διά κλοπήν.
Κατά τό β'. δωδβκαήμβρον θά έκδικασθοθν
αί κατωτέρω τρείς ύτιοθεσεις: Την 16 κατά
. τοθ θεοδ. Γ. Παπαοηφάχη κατηγορουμένου
επί ληστε ο, 'ήν 19 κατά τοθ Στυλ. Άναγνω
στάκη χατηγορουμένου διά φόνον καΐ τέλος
την 23 κατά των ΦραγκΐοΟ Κοπάνου, Μιχαήλ
Κοπάνου, Νικολάου Κοτιάνου κσΐ Γ. Κ
νού Κ9τηγορρΐ>μένων &η&νταν διά φόνον.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωία Παρασκυεής
26 Φεβρουαρίου 1937
Ή κατάστασις εις την Βαρκελώνην.
Ό Σοΰσνιγκ δα μεταβή είς Γερμανίαν,
ΑΘΗΝΑΙ 25 φεβρουαρίου.
—ΕΙβήσεις έκ Βαρκκλώνης
—μέσω Σαλαμάνκας—*να-
φιρουν δτι ή κατάστασις
αύτόθι εΐνι χαώδης. Ή Κυ
βέρνησις δέν δύναται *' Λ
σκήσή την αΐιβολήν της.
Ή άστυνομία καταδιώκει
■ολιτοθύλακας τινάς, οί Α
■οϊοι, διά ν' άβοθύγουν
την ιρυθραν τρομοκρατίαν,
κατέφυγον είς δρη τοθ Τορ
τέλα, «λησίον τής Βαοκε-
λώνης. Σύγκρουσις ««ήλθε
μετά των φυγάδ»ν τούτων
καί τώ ν αστυνομικον κατά
την δβοίαν οί τελευταίοι
ύιίστησαν σοβαράς ά «ε*,
λΐίας. ΟΙ -ολιτοε>ύλακες,
βοηθούμενοι ύκό των ά,γρο
των, κατορθώνουν νά δια
•εύγουν.
Κατ' άλλας νληροθορίας
«κ τής αυτής «ηνής. είς
την επαρχίαν τής ΆστουρΙ
άς οί έρυθροΐ Ιξηκολούθη-
σαν την Ιβίθεσίν τε*ν κα
τα τού Όβιέδο, άλλ' άκι
κρούσθησαν μΐτά μ*γάλ«ν
άνωλειβν. ΑΙ άβώλειαί
τ«ν είς νικροϋς καί είς ι
τοαυματίας ύκολογίζονται
είς δύο καί «λίον κιλιά
δας. Δύο ερυθρά τάνματα
τα δκοϊα διέβησαν τόν «ο
ταμόν Ναλόν, δ«ως ά «οκά
ψαυν τάς συγκοινε*νίας τοθ
έθνικοθ στρατοθ, Ανΐδΐκα
τίσθησαν. Έκατοντάδις β
ρυθρΏν στρατιώτην οΓ,δϊθΐ
οί ά,νεΐΜΐράθησαν νά δια
βοθν καί πάλιν τόν «οτα
μόν κολυμβθντες ιβνίγη
σαν.
Τηλεγραφοθν «κ Παρισί
ών δτι καθ' & Υρά·«ι ό
Περτινάξ οί αύστοιακοί
πολιτικοΐ κύκλοι βεβαιούν
δτι ό καγκνλλάοιος Σοθσ
νιγκ θά δεχθή την «ρ6
σκλησιν τοθ Χίτλερ, μΐτα
βαίνων «αρ' αύτω, άλλά
«ροηγοίμένι#ς, «ρό δικα
πενθημερου, θά μεταβή είς
Ρώμην. Πρόκβΐται «ροσθ!
τει ό Περτινάξ, «ερΙ μυστη
ρΐου, τό όνοϊον είνε άδύνα
τον άκόμη νά διαλΐυκαν
θη.
ΈκΛονδίνου αγγέλλεται
δτι σημΐιοθται είς τάς διι
θνΐϊς άγοράς ραγδαία άνα
τίμησις τ—ν μετάλλων, 161
«ς σιδήρου καί κάλυβος,
πού κρησιμονοιοθνται, ώς
γνωστόν, χυρίως είς τούς
ίξοπλισμοός. Ή ά,νατίμη
σις άκοδίδεται είς κερδο
σκονίαν.
3" ΠΡΟΊ'ΗΗ
Ό διακανονισμός τώνκαχά τό λήξαν
εξάμηνον γενόμενοι είσαγωγών.
'Υηό τοθ ΰπουργεΐου Έθνι
η ΟΙκονομΙας εκοινοποιήθη
κρός άπαντα τα έμποοικά κα!
βιομηχανικά έπΐμελητήοια τοθ
Κράτους καί τάς αρμοδίας άρ
χβς έγγραφον έτιΐ τοθ προ
χυψαντος ζητήματος τοθ δια
κανονισμοθ των κατά τό λή
ξαν εισαγωγικόν εξάμηνον εί
σαχθεισαν ποσοτήτων έμπο
ρευμάτων, έλευθέοων μβχρι
τής 1ης Ιουλίου 1936 καί οπα
χθέντων είς περιορισμόν ε(σσ
γωγής άπό ιη"ς ήμβρομηνΐας
ταύτης. Ή ΰπαγωνή αθτη ώ;
γνωστόν εγένετο βάσει βεβαι
ώσεων χορηγηθεισών παρά
των έμτιορικων έπιμελητηρΐων
συμφώνως πρός τάς διατάξεις
σχετικάς άποφασΕως, παρ' ε(
σαγωγέων οΐτινες τελικος διά
διαφόρους λόγους δέν έτυχον
κατά τό λήξαν εξάμηνον ε(σα
γωγικοθ δικσιώματος παρά
των οΐκε'ων έττιτροπών κατα
νομής διά τα ιιερί ών πρόκει
ται εΐδη. Καΐ τοθτο ίνα κατα
στή έφιχτή ή χρέωσις τοθ ε(
σαγωγικοθ δικαιώματός των
διά τας παρ' ,αύτων κατά τ*
ανωτέρω, εΐσαχθβΐσας τΐοσό'.η
τας έμπορευμάτων.
Διά τοθ (δΐου έγγράφου ζή
τεΐται παρά των ό,νω άρχον
ή ύποβολή έντός 15 ημερών
όνομαστικών καταστάσεων
των εΐσαγωγέων είς τάς όποΙ
άς νά έμφαΐνωνταΐ οί *-!
πλέον παο' ούτον εΐσαχθεΐ
σαι ττοσότητες βάσει βεβαηώσε
ών τοθ οΙεΙουΈπιμ6λητη3ΐου,
ή δασμολογική κλάσις καΐ τό
εΐσαχθέν εΐδος.
Ώ; άναφέρεται, συν τή υπο
βολ() των άνω χαταστάσεων,
τα Έμπορικά Έπιμελητήοια
δέον νά γνωρΐσουν βΐς τό 'Υ
πουργεΐον την οίτίαν βι' ή
έκαστος των έν λόγφ εΐσα
γωγέων βέν Ιτυχβν ϊίσαγωγι
χοθ δικαιώματός διά τα εΤδη
ταθτα κατά τό λήξαν έξάμη
νόν.
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΣΟΥΝ
ΤΗΝ Α. Μ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
Διά τηλεγραφήματός ιης
πρός τάς πολιτικάς καΐ άστυ
νομιχάς αρχάς κοΐ τούς τίροέ-
δρους των κοινοτήτων ή Νο
μαργία γνωρίζει δτι ή άφιξις
ίΐς Χανιά τής ^. Μ. τοθ Βασι
λεως θά συμπέση μεταξύ τής
εκτης καΐ έβοόμης μηνός Μαρ
τ(ου. Ή ^. Μ. ό Βασιλεύς
θά συνοδεύεται υπό τοθ πρω
θυπουργοθ κ. Μεταξά, θά 4
πισκβφθβ δέ διαδοχικως μετά
τα Χανιά, τό Ρέθυμνον, τό Ή
ράκλειον, την Νεάπολιν καΐ
τόν "Αγιον Νικόλαον. Είς Κρή
την θά παρσμεΐνουν οΰτω έ-
πΐ έξαήμερον. Έπίσης άφι
κνιϊται ό ύφυτιουργός τοθ Πο·
λιτικοθ Γραφεΐου τοθ κ. Πρω
θυπουργοθ κ. Μπούρμπουλης.
ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΧ
Προχθές συνήλθιν άσχολη
θέν μέ διάφορα ύττηρεσιαχής
φύσεως ζητήματα τό έποπτι
«όν συμβούλιον '^γροφυλα-
κΓ)ς Ηρακλείου.
ΝΑΥΑΓΙΟΝ
ΙΔΡΥΣΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ
ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΣΠΟΥΔΟΝ
Την μισημδρίαν τής προχΒές
ένακάγηαε είς τίνα βραχώίη άχ
την τής περιφερείας 'Δκραηηρίοι»
Χανίων μικρόν ίατιοφόρον επί τοθ
όποίου έπέβαινον τρείς άλιεϊς.
Βινζινάχατος ιοθ ΔιμιναρχεΕοιι
Χανίων μετέβη είς τόν τόπον τοθ
ναυαγίου χαΐ ηερισυνέλιξε τούς
άλιεΐς ήμιαναισθήτους τούς δποίους
χαΐ μιτίφερε ιί{ Σϊύδοιν.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΙΜΟΣ
Ό Κωνστ. Κωνσταντουλά.
χης κάτοικος Μούνδρου Ρε¬
θύμνης έτραυμάτισε διά μα
χαΐρας τόν ομοχώριον τού
Ιωάννην Λεωνιδάκην. Ό τραυ
ματισμός προεκλήθη έξ έγεμ
θεΐσης διαφοράς καθ' ήν στιγ
μην οί ανωτέρω έπαιζον πρέ
φαν.
Η ΑΙΛΛΟΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
Υπό τοθ Σιβαομιωτάτου Κρή
της χ. Τιμοθίοιι, τοθ Έπισχίπου
Χανίων χ. Άγαθαγγέλου, τιθ χά
θηγητοθ τε Ο Π^νιπιατημΐου χαί
ΆχαΕημβϊκϋΟ χ. Γ· Χκτζηδαχη
τοθ διοικητοθ ι ής Τραπίζη; τής
Ελλάδος χ. Έμμ. Τσουδιροθ τοθ
χαθηγητοθ τοθ Πανεπιστημίου χ.
Ι. Καλιτσουνάκη, των η(ώψ 6ου
/ευτών χ. χ. Έμμ. Άγγελάχη χαί
Ευοΐρ. Φωτακη, τοθ πρώην νομάρ
χου χ. Γ. Σήφαχν, τοθ ατρατηγιθ
χ. Ν. Καλομινοηούλου, τιθ.χ Δημ
Λαμπράκη ιων πρώτην γυμνασιαρ
χ»ν χ. χ. Έμμ. Παντιλάχτ] καί
Π. Βιλάχη, τιθ πριΐην διιυθυν
τοθ Παιδ»γωγιχής Άχα&Τ]μ[οις χ.
Γ. Τΐομπανάχτ], τοθ πρώην έπιθι
ωρητοθ τ&ν σχολείων ν, Κ. Δ)
γουμιιζαχη, τοθ ηαώψ Γεν. Γραμ
μαιίως τοθ δπουργιίου Παιδείας
χ. Ι. Κωνσΐανταράχ)], τής χαθη
γητρΕας χ. Μαρίας Άμαρΐώτοιι
τοθ γραμματεύς τοθ Λιςιχοθ Ά
χκ&ημίας χ. Γ. Κουρμούνη χαί
τοθ συνταγματάρχου Π. Κριάρη ά
, πεφαο'σθτ) ή Γίρυσις Έταιρείας
' Κρητικδν Σπουδων τής δποίας
οχοπίς είνε ή έπισιημονιχή Ιρευνα
1 τήζίστορίας τήςφ.λολογίος χαί ·>ή,
λαογραφίας τής Κρήτης. ΟΕ συνελ
θόντες ένέχριναν τό Καταστατικόν
τής ΈταιρΕας χαί ιξίλεξαν έ «τα
μελή" Ιχΐελεστιχήν επιτροπήν δ πό
την επίτιμον προεδρΐαν τοθ χαθη
γηιοθ χοί άχαδημιαχοθ χ. Γ. Χά
τζηδαχη ή έποία ίττιτροπή (ϋ 5ι
■υϋύνη την ΙταιρΙαν χβί θα δημο
σ;εύη την επιστημονικήν ίπετηρί
δα αύιής.
Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΟΡΓΙΟΥ
Πρός τάς έκπαιδευτικάς άρ
χάς εκοινοποιήθη καΐ άλλη
έγχόκλιος τοθ τμήματος σχο
λικης ύγιβινής τοθ ϋπουργεΐου
τής Παιοείας δι" ής συνιστά
ται ή συστηματική διάδοσις
της Κορινθιακής σταφίδος είς
τα σχολεΐα τοθ Κράτους.
ΑΙ.έν τή άγορα μας κυμανθεΓσαι
χθές τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
ιΐροΤόντων βΤχον ώς κάτωθι:
ΖβυλτανΙναι
α' ποιότητος Βρ.
Μαύραι
Τ·χτ·»ε,
(
| 20 —21
Ι
*' «οιότ^το* ··. 16 —16.80
• Μ Η ··
ί
•■χ:;. ■■ ■·
■ βσθρβ» ··.
■οινα ν, ·οο«1α« „
42
40
Έξαιρετικοΐ 31
.. λι·Β·ι «' ··(·«. .. 28.—
■•Μνελ. «««ι». „ 88,—
.. ·' «οιότ. „ !«,—
■•■ρ—λ. ε(ειι·. „,
II,—
·' «·ι·«
II,
|Ην·ι
«ο
Είς την Δημαρχίαν εκλήθη
χθές έκτάκτως προκειμένου
νά προβή είς την ψήφισιν των
προβλεπομένων δαπανών οί
τίνες θά άπαιτηθοθν διά τή*
οργάνωσιν τής ύτιοδοχτΐς τής
Α· Μ. τοθ Βασιλέως Είς την
■πόλιν μας, τό Δημοτικόν Συμ
βούλιον.
ΤΑ ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Διά διαταγάς τής Διοικήσεως
Χωροφυλακήν χαλοθνται «"πάντες
ι Ε διατηροθντες χαρτοπαιχτιχά
χέντρα χαφΐπ&λαι χά Ι διευθυνταί
χαρτοπαιχτιχδν λιαχ&ν ϋ»α έφ'
ίσον επιθυμίαν νά τα διατηριΓ
οωσι χαί χατά τό οικονομικόν Ι
τος 1937—38 δπο6ά)ωσι σχετι
«ήν αΐττ,σ.ν ιΐς την Διοίχτ,σιν μέ
χρι τής 31ης ΜχρτΕου τό βραδότι
ρον. Είς την αίτησιν ταύτην δέον
νά οημειοθται λεπτομερώς ή διιύ
θυνοις τοθ αΖΐοΟντος, νά δπογράφι
ται ϋ άποχλι σακδς αθιη
τοθ ένδΐαφΐρομίνου.
Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΙΣ ΔΗΜ. ΦΟΡΟΝ
Κατά την συνεδρίασιν τοθ
ΔημοτικοΟ Συμβουλΐου της
παρελθούοης Τετάρτης ένε
κρίθη ή προκήρυξις της δημο
πρασ'ας ενοικιάσεως των Δή
μοτικών φόρων «ατ# τό ο[«ο
νομικόν Ιτος 1937—38 Τό Δή
μοτικόν Συμβούλιον συνήλθεν
β{ς συνεδρίασιν καΐ χθές την
εσπέραν.
««ναιο'] '
Μσΐββυθοα >«*' ««
Χαροθκια Ι
Μέλι ποιοπκω·
-«ταξα
Κουκοΰλια ζηρα
Δέρματα βόΐα
Αρνοδβρμστσ £Οιφ.
ΗροΒβτεεν αίγών
Μαλλια Ββττ- ύκ9,
40·.
|ε|(
„ μ, _4
Η,
,. 41,
Τιμαί Συναλλάγματος
Δολάριον βρ. 111,51-112.50
ΑΙρα (| |4β, _ϊ|ο
Κορώνα Σουΐ]δ(α 88,11—18.40
Φράνκο» „ $.1|__ β.33
Έλβετ.. φράγκον „ 114^—11.70
ΦιορΙνι ΌλΧανο. „ 60,61-61 60
Τ«χο·λοΡακ(α«.
Φ»ανι>«ν Βελγικόν,.
Τιμαί Κληριγκ
—αρκον
1,14—
ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΕΙΣ ΟΒΙΕΔΟ
ΑΙ ΑΠ.ΟΛΕΙΑΙ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΕΙ! 10 ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΪ ί ΕΘΝΙΚΟΙ
ΑΘΗΝΑΙ 25 Φεβρουαρίου (τού
άνταποκριτού μας).— Άποψινά τηλε-
γραφήματα πρός τό Αθηναϊκον Πρα
κτορείον άναφέρουν ότι καθ' ά βεβαιοί
ται πανταχόθεν αί τελευταίαι έπιθέσεις
των έρυθρών πρός κατάληψιν τού Όβιέ
βο απέτυχον οριστικώς καί ότι αί βυνά
μεις των βυνετρίβησαν κυριολεκτικώς.
Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα αί ί
πώλειαι των έρυθρών άνέρχονται είς βέ
κα χιλιάδας άνδρας κ«ί άφθονον πολεμι
κόν υλικόν. Έξ άντιθέτου αί θέσεις των
έθνικών ενίσχυον ται συνεχώς διά νέων
δυνάμεων αΐτινες καταφθάνουν έκ των
μετόπισθεν.
ΑΠΕΤΥΧΟΝ ΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
ΤΟΝ ΕΡΥΟΡΩΝ ιΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΝ
ΚΛΙ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 25 Φεβρουαρίου (τού
άνταποκριτού μας).-— Ραοιογραφήμα·
τα έκ Σαλαμάνκας άγγέλλουν ότι τό
στρατηγεΐον τού Φράνκο εξέδωκεν άπό
ψε ανακοινωθέν είς τό οποίον τηνίζε·
ται ότι όλαι αί έπιθέσεις .των έρυθρών
είς τόν τομέα τής Πανεπιστημιακής
πόλεως παρά την Μαδρίτην απέτυχον
μέ βαρυτάτας δι* αύτούς απωλείας.
Αντιθέτως τα έπαναστατικά βτρατεύμα
τα ό"χι μόνον έκράτηααν άλλά καί έπα
γίωσαν περισσότερον τας θέσεις των,
είς όλους τούς τομεϊς τού μετώηου.
ΗΡΧΙΣΑΝ λΙ ΑΤΤΟΜΟΛΙΑΙ
ΤΩΝ ΕΡΥΒΡΩΝ ΣΤΡΛΤ)ΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2ϊ» Φεβοουορίου (τού
άνταποκρποΰ μας).—■ Νεώτερα ραδιο
γραφήματα έκ Σαλαμάνκας άναφέρουν
ότι μετά την πλήρη καί οριστικήν ά πό
τυχίαν των τελευταίων έπθέσεων των έ
ρυθρών είς όλα γενικώς τα μέτωπα καΐ
λόγω των βαρυτάτων αυτών άπωλειών,
οί στρατιώται των απεθνρρύνθησαν τε¬
λείως. "Ηδη, συνεχίζουν τα ραοιογρα-
φήματοτ, ήρχισαν αί αυτομολίαι των
έρυθρών στρατιωτών, οί όποίοι προ-
σέρχονται κατα εκατοντάδας καί παρα
δίδονται είς τα χαρακώματα των έθνι·
κων.
ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗ
ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 25 Φεβρουαρίου (τού
άνταποκριτού μας).— Καθ' ά άγγέλλε
ται έκ Παρισίων, ό έν Μαδρίτη άντα
ποκριτής τού Πρακτορείου Χαβάς τη-
λεγραφε! ότι καθ* όλας τάς ενδείξεις
οί εθνικοί έτοιμάζονται πυρετωδώς διά
την αποφασιστικήν επίθεσιν των πρός κα
τάληψιν τής 'Ισπανιχής πρωτευούσης.
Πρός τόν σκοπόν αυτόν συγκεντρώνουν
μεγάλας στρατιωτικάς δυνάμεις καΐ ά·
φθονα πολεμοφόοια είς όλους τούς πέ¬
ριξ τής Μαδρίτης τομεϊς. Έκ ,παραλ·
λήλου όμως, προσθέτει ό ί'βιος άντα·
ποκριτής, καΐ οί Κυβερνητικοί έτοιμά
ζουν δραστηρίως την άμυναν των.
ΟΜΑΑΙΚΑΙΕΚΤΕΑΕΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΒΗΣΣΤΝΙΑΝ
^ ΑΘΗΝΑΙ 25 Φεβρουαρίου (τού
ανταποκριτοΰ μας).—Ό έν Άντίς Άμ
πέμπα άνταποκριτής τού Πρακτορείον)
Ρώυτερ τηλεγραφεί ότι τα Κχταχτα μέ
τρ» των Ίταλικών άρχών βυνεχίζονυαι
καθ' όλην την Άβησουνίαν. "Εκτακτ»
στρατοδικεΐα συνεδριάζουν συνεχώς κα
ταδικάζοντα είς θάνατον πάντα όηλοφο
ρούντα καΐ συλλαμβανόμενον ώς υπο
πτον. Όμαδικαί έκτελέβεις γίνονται κ*
θημερινώς. Οί κα.τ«δι«χζόμενοι τουφ»
κίζονται κατά εκατοντάδας υπό των **
τελε«τι«ΰν ^ηο4
ί
ί
ίνιαχύβο βι ·
μινν κ-· «&'
„!» διαβίπι
Βρεβη*β«ι·ν ι
ών
«ν·
ιΰ
XV
βερνι
ηρ·ς
ρ»ν;·{ ρς
ρεν ευ,Πβιν
τβν Υ·»ρν·'
κρ·1·ντ«ν μ
ιΐ( βύτή, εί
ι.χ«ριοτ·ς Ε
χνύιι βτι τα
Έλληνικ&ν ι
νέ κοιτεικτοδ'
λί
με τό οποίον
τικην έηίδρα
λ({ϊ4»ς τής ι
ζωή{. Άλλκ
ρώνιι ότι τ·
νίηβΐνέηί ι
οίαν την ·1
νΐ)51£ Τ6ν έ{
ή ύκεβοήθηι
Μ«5 έδ0
·ύχ«»ρίβ ν
5»*■ ζ
«·ρ·ν
ελύθη
5. Β
ΐίΐκπι
Μέγεθος Γραμματοσειράς