93918 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4498

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

16/2/1937
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
ΚΑΘΗΙνίΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
ΑΙγύπτου
έτησία λίραι 3
έξάμηνος 2
Άμερικής
ετησία δολ. 15
έξάμηνος » 8
Τιμή
κατά φύλλον
Δρ. 9
ΤΡΙΤΙ
16
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΤ
1937
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ι ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ
ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4498
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Ι1ΕΥ.ΥΙ0ΣΣΥΙΤΜΤΊ! ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΙΕΗΑΡΞΙΣ ΤΙΣ ΤΡΙΤΗΣ
Σ
Σ
Είς τας Αθήνας συνήλθεν
χΒές είς πρώτην ουνκδρία-
οιν ή τρίτη ί.ησία τακτική
διάσκεψις τβν Κρ·τ&ν της
ΒαλΜκνιχής Συνεννοήσεως
ΚαΒώς δέ βναφίρβυν τα σχε
τικ* τηλκγραφήματν, αί ερ¬
γασίαι της διαοκέψιως θκ πά
ραταθαδν μέχρι τής πρββε-
χβδς Πέμπτης λόγω τού πλή
θβυς τδν θεμάτων τ» έπβΐ«
πρέκκιται νά θυζητηθβϋν
καίτης σββαρότητβς των ζή
τημάτων τα ό«·ϊα, βνακύ·
ψκντα έκ τής επικινδύνου
τρβπί,ς τδν Εύρωπβϊχών
πραγμάτων, θ' ίπασχβλή-
ββυν κατ' ανάγκην τοίς άν
τιπρβαώπβυς τβν τεσσκρων
ουμμάχων. Ερκτβν.
Ποσην σημασίαν άπβκτά
ή διάσκεψις αυτή καί πέσον
οκουδαιίαν επίδρασιν θά έχη
ίπί τηΛ «ίβλίςεως τβν πραγ-
μάτων έν τ$ Β^λκανιχζ,έτο
νίσαμεν χαί πρό ήμβρ&ν «αί
δέ ν είναι ανάγχη υποθέτο¬
μεν νά αναφέρωμεν καΐ πά
λιν. Τ· ενδιαφέρον αλλωστβ
τό οποίον πρβχαλκί ή διαοχκ
ψις αυτή τδν Άθηνδν είς
τούς διπλωματικβύς κύκλβυς
της Εύρώπης καί ή πρεσβχή
μί τί|ν οποίαν παρακβλβυ
Βοΰν οί άντιπρόσωποι τβϋ διε
θνβϋς τύπον τ«ίέργβσί«ς της,
όμιλβΰν κσφαλ&ς μέ βρχε-
την εύγλωτίαν διά την σημ*
οίαν την οποίαν Εχΐι.
Ή Βαλκανική ουνϊννόη·
αι(> ειποτελεϊ · οήμερβν μίαν
πραγματικότητ*. Καί μάλι
οτα μίαν πραγματικβτητα
τβαον Ισχυράν, ώστε νβι ύπβ-
λογίζουν πάντες έπ' αυτής
Τα Κράτιι τα βηβΐα την βπβ
τελβϋν, αυγκεντρώνβυν πλη
θιισμόν πεντήκοντα καί πλέ
•ν έκαχβμμυρίων καί άποτκ-
λοϋν ουναοπιομόν άίιόλβγβν
καί δια την στρατιωτικόν
καί δια την ναυτικήν καί
την βκροπορΐκήν τού δύνα¬
μιν καί ύπολογίσιμβν έν τό
μκσβγε'ω.
Άλλ' η Βαλκανικη Σ«νεν
νίησις δέν στρέφετβ» έναν
τίβν ουδενός. €ΰτβ καί βηο
τνλΐί πολεμικόν συνασπι
σμόν. Άπεβλίικι είς την
παγίωσιν της γαλιίνης καί
τής τά{ϊως «ν τή Χβροονήσφ
τοδ Αιμου. Καί αποτελεί
όργανον ειρήνη;.
Ή πάροδον διάσκεψις της
έκομένως, ο'άαχοληΒί) άιιλδς
μόνον είς την εξεύρεσιν τρ*
κου απομακρύνσεως ολων
τδν κινδύνων τοδ πολέμου
χαί παγιώσεως μονίμου, κ«ί
δικρκοΰς εί δυνατόν είβήνης
έν τή Βαλκανικϋ· Πιοτεοβ
ται δέ γενιχΒς ίτι έν τό έ
πιθυμία της αύτό υπέρ τϋς
παγιώσεως τής είρήνης, θα
εργασθή οχι μόνον διά την
διευθέτησιν τδν τυχόν ύφι
οτκμένων μκτα,ύ τδν τεα-
ακρων χωρών μικροδιαφο
ρών, βλλοχ καί δια την λύ
οιν ©λων γενικ&ς τβν προ
βλημάτων τ« οκοία ένδιαφί
ρουν τα Κράτη τής Χβρσο
νήοβυ. Δι' αύ;ό κκί ύπάρ
χούν πολλοί πού φρονούν
ότι θά έίιτασθοϋν καιί τ« ά
φορδντα χαί την Αλβανί¬
αν καί την Βουλγαρίαν ζή
τιΐματα. Καί (τι θά κληθοϋν
έκ νέου α! χδραι αύται νά
προσχωρήσε-υν είς την —υ
νεννέηοιν. Ιδιαιτέρως μά-
λιστα διά την Βουλγαρίαν
θεωρκΐται τουτο λίαν πιθα
νόν κατόπιν μάλιατα τής ύ
πογραφης τοΰ Σερβο β·υλγα
ρικοΰ Σύμφωνον.
Πάντως, είτε προοχωρή-
οουν καί άλλαι δυνάμεις είς
την Βαλχανικήν συνεννόη
οιν βϊτβ ίχι, η έπιτυχία τήί
παρούσης διβσκίψεως θεωρεΐ
ται ήοφαλής. Καί πιοτεύεται
ότι τ« πβρίσματά τη;, δι' ών
Ρ« δΐί»ίϊ! «.ούται . η ίπόβρααΐί.
τδν Βαλκανίων νά πρβοτα-
τβυοουν την ειρήνην χαί νά
παραμκίνουν προσηλωμίνα
Είς τό ίδεώδες τη;, θά ίχουν
ασφαλώς άγαβά «πβτελέσμα
τα ίπί τής διεθνβδς θέαεώ;
των καί θά ουμβάλλουν είς
την αναγνώρισιν τβδ δβγμα
τος: Ή Βαλκανιχή διά τβύς
Βκλκανίβυ;.
Υπό τάς πρεϋπβθέαεις δέ
αύτά;, β έλληνικός λαό;, έκ
φράζει την χ«ράν τού διά
την ούγκληοιν τής Διαακέ
ψβω;, έχ&ηλώνει συγχρόνως
καί την Ιδιαιτεραν εύχαρί
οτηοίν τευ, διότι τβΰ δίδεται
η εύκαιρία νά φιλοξενήσρ
τβύς ύπβυργβύς τδν τριών
συμμάχων χνρδν χαί νά έκ
οηλώση πρός βύτβύς τάβίοθή
ματα τής πλέον εΐλικρινβδί
χαί άγνής φιλίας τού.
1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΟΥ ΤΟΙΡΙΣΜΟΥ
(ΑΙ ΑΙ
Είναι έξοτίριτικά ευχάρι
στον τδ γιγονός δτι ή Ελ¬
λάς άρχΐζιι νά εχροσελκύη
τό ενδιαφέρον των ά «αντα
ΚθΟ χοθ κόσμου φΐλων τής
■εριηγήσιως. Προξβνεϊ 6έ
Ιδιαιτέραν δλ«ς Ικανονοίη
σιν (| είδησις καθ* ήν ή Έλ
λάς βΐΜρεϊται σήμερον είς
τό εξωτερικόν, ώς τό κέν¬
τρον τής Εΰρωπαΐκ{)ς τού
ριστικ^ς κπήσιως. Ίδιαιτί
ρως δέ ευχάριστον είναι,
δτι Ο Κρήτη μ& τα λείψανα
ενός άτΐαραμΐλλου «ολιτι-
σμοθ τοθ αρχαίου Μινωϊ
κοθ βολιτισμοθ καί τό μο¬
ναδικόν είς ολόκληρον «όν
κόσμον άρχσιολογικόν μου
σιΐόν της, φέρΐται αυτήν
την ιτ.ο|;ήν είς τα .ίΐ«1λη
δλκν των ·1λων τοθ Έλλη
νικοθ κάλλους καί «ιριλαμ
βανεται είς δλα χά προ
γράμματα την ικδρομβν
τάς οποίας όργανώνουν τα
βιάφορα τουριστικά ταξΐί
δια τής Εΰο,ώκης, διά την
Μισόγιιον.
"Ετσι μέ την «ροονάθιι
αν τοθ Ελληνικοθ όργανι
σμοθ τουρισαοθ καί τοθ νι
οΙ6ρυθ·ντοςδ«ονργ«Ιου καί
ί $ν ■ρο«»νίνβαν τΠν
όνοίαν κολλοί φίλοι τής χώ
ρας καί θαυμασταΐ τού άρ
Καίου 'ΕλληνικοΟ ηνΐύμσ
τος ϊκαμσν είς τάς χώρας
τής δύσεως, καραβάνια ό
λόκληρα, χιλιάδων «ολλΑν
«ιριηγητΑν, έκ τής Γαλλ
σς, τής Όλλανδίας, τής
Ελβετίας, τής Γΐρμανίας
τής Αυστρίας καί της Αγ
γλίας, έτοιμάζονται νά έΐι
σκβθθοΟν την χώραν μας
κατά την ερχομένην δνοι
ξιν. Καί ή «βιομηχανία των
ξένων» άρχΐζιι νά σημιιώ
γ τ) νέαν ανάπτυξιν, νέαν
αρόοδον.
Ήδη «Ις την Γαλλίαν δρ
γανοΰνται έξ έκδρομαΐ διά
την 'Ελλάδα.κατά τάς £ορ
τάς τοθ Πάσχα μόνον. Καί
θά έτΐακολουθήσουν άσ·α
λβς άργότερα καί άλλας.
•Η έβιβυμία λοιηόν την ό
«οίαν είχομεν νά «ροσελκύ
σνμκν ξένους, νά γνωρίσω
μΐν τόν τόβον μας είς δλον
τόν κόσμον καί νά τονώσω
μιν τόν έθνικόνααςτΐλοθτον
διά τής ιΐσροής άφβόνου
τουριστικοθ συναλλαγμα-
τος, φαΐνιται δτι θά βκνλη
*Ώ έξ ολοκλήρου ί·ίτος
'ΑΔλά Ιβν «ρΐται άο|α
λώς ν6) νοιι(σ»μιν δτι διά
τής «ροσιλκύσιως τόσυν
ξένων κατά την ερχομένην
τουριστικήν νΐρίοδον, λύο
μέν τό ζήτημα τής όργανώ
σεως τής βιομηχανίας τβν
ξένΐον. Κάθΐ άλλθ μάλιστα.
Αντιθέτως ή συρροή τόσου
■λήθους ένισκιντων, θά
*χρέ«ει νά μδς κάμη «ερισ
σότερον «ροσεκτικους καί
α
νά μας έμβαλη.
λ ί
ς
μέγα
ί
μς μβη. ς^ μγ
λην «ερίσκιψιν καί φσοντί
δα. Διότι έκ τβν έντυκώσι
«ιν τάς οκοίας θ' Ακοκομί
σουν οί ξένοι έκ τοθ τόνου
μας, θ' εξαρτηθή έξ όλο
κλήρου τό μέλλο ν τοΰ τού
ρισμοθ μας.
Καί διά νά ιΐνωμιν την
αλήθειαν, ώς Εχουν σήμι
ρον έν Ελλάδι, τα σχΐτιζό
μινα μέ τόν τουρισμόν, μό
νόν ή ένιείκΐια των ξένων
■Ιμνοριϊ νά μας σώση. Δι
ότι τέραν τής κατροκαρα
δότου «ηγαίας καί ΐΐλικρι
νοθς φΐλοξινίας 6έν Εχο
νοθς φΐλοξινίας, δέν
μιν νά «ροσφέρωμιν τίβο
τι, ώς σύγχρονος λαός, ιίς
τούς ξένους.
ΟΙ δρόμοι μας, τα ξινο
δοχιΐα καί δλα έν γένιι
τα άκαραίτητα διά την ά»
νάντυξιν τοθ τουρισμοΰ μέ
σα, ιορίσκονται είς κατά¬
στασιν «ρΜΤογονισμου, έ·
ξαιρέσιι ολίγων ' διαμιρι·
σμάτκν. Είς τα ',-ιρισσότε
ρα μάλιστα μέρη δέν ύ
«άρχουν βιόλου οθτι δρό
μοί οθτι ξινοδοχιΐα ϋκνου,
ουτι έστιατόρισ, ο Οτι, τα
στοιχιιώβη κάν μέσα άνέ
σινς, τής ύτ.ο6οχής «αί
τής «.ιρινοιήσιως των ξέ¬
νων. Ένιβάλλιται λοιβόν,
νά ληφθ& άμέσως μέριμνα
διά την οργάνωσιν τής Οιο
δοκ,ής των ξένων ένισκι
ροχήν ιΐς αύτούς των στοι
χειυδών τουλάχιστον μέ
σων τής άνέσικς κατά την
ιίς τόν τό«ον μας «αρααο
νήν τ«ν ώστι ένιστρέφον
τις είς την κατρΐδα των νά
διατηρή?ουν μίαν καλήν ά
νάμνησιν καί νά. Εχουν νά
ιΐκουν §να καλόν λόγον
διά την 'Ελλάδα. ΕΙδικώ
τε ρον ιίς τόν νομόν μας,
είναι άνάγκη νά φροντίσυ
μιν άμέσ«·ς νά έκισκιυα
αθοθν αί τουριστικαΐ τούλα
χιστον οδοί. Νά ιό«ρε«ι
^3 ζώ 4ί
ή . . - .
)ς «όλΐΜς. Ν' άνονιρατ»
ή άσφαλτόστρωσις τής
ϊοό Κνωσοθ είς δλον τό
μηνός της, _«ό τής «λα
τιίας Έλιυθιρίας μέχρι
τέρματος. .Νά ένιδιορθωθΒ
όκ»σδή«οτι ή όδός Ήρα
κλιίου—Φαιστοθ. Καΐ νά
γίνη τέλος δτι ιίμνοριϊ νά
έμφανίστι τόν' τόκον ι μας
ιίς τα όμματα των ξένων,
τόνον «ολιτισμοθ κσΛ «ροδ
6ου. θά έλέγαμιν άκόμη,
νά όργανΜθοθν λαϊκαΐ έορ
ταΐ μέ την ενίσχυσιν τοθ
Δή μου, τοθ Κράτους καί
τβν ιΐδικβν όργανώσιων,
μέ τοιικόν εθνικόν κρομα
καΐ νά γίνουν άναναραστά
σιις τιλιτών, «ομκων καί
■ανηγυρΐΜν τής Μιννϊκής
έκοχής. 'Αλλά κρός τοθτο
θά έχριιάζιτο μιγάλη «ρο
«αρασκιυαστική έργασία,
διά την οποίαν δέν θνάρχιι
άρκιτός χρόνος.
Κατ' ανάγκην λοιιόν «ρέ
■ιι νά «ριορισθΔμιν ιίς
δ,τι «Ινα ι δυνατόν καΐ άν
θρ«*νηίν«·ς κατορθκτόν. Καΐ
■ρός τοθτο Εχομιν χρέος
νά μή φΐισθβμιν ο0τΐ4 κό
νων ου τι θυσίαν. Διβομέ
νού μάλιστα δτι ή άηοζη
'~
μίωσις, ήθική καί ύλική
μς ήή
«τ_ν μας καί διά την ψμ+βάι ιΐναι,χλουσίο;
Ό Ίσπανικός άλληλοσπαραγμός
ΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΗ! «ΑίΙΠί
ΡΩΜΗ Φεβρουάριος.— ΟΙ
άπεσταλμένοι των Ιταλικών έ
ΦημβρΙδων τηλβγραφοθν ά πό
την Μαλάγαν μακροτάτας ά
φη>ήσεις τής ιΐσόδου των έπα
ναστατικών δυνάμβων είς την
πόλιν ταύτην. Έκ των —ερι
γράφων των (τσλών άνταπο
κριτών, ε{ ότιοΐοι ιΐσήλθον
είς την Μαλάγαν μαζί μέ τόν
[ταλόν πρόξενον, καταφαίνε
ται δτι τόν κύριον ρόλον είς
τάς έπιχειρήσεις τοθ τομέως έ
κεΐνου έηαΐξαν α( λβγόμεναι
« έαι μηχανοκίνηΐοι φάλαγ
γες λεγεωναρΐω >.
Τό έρυθρόν καθεσ^ώς τής
Μαλάγας επσυσεν ύφΐστάιιε
νόν ιήν Ιΐην μ. μ. τής 7ης
τρέχοντος, "Οίαν έκατάλαβεν
δτι ουδείς πλέον ήούνατο νά
άντιστή είς την λαΐλαπα των
λεγεωναρΐων τής μηχανοκινή
τού κεντρική"ς φάλαγγος—τη
λεγραΦεΐ ό άπεσταλμένος τοθ
«Κορριέρε ντέλλα Σέρρο»—
ή κομμουνιστική διοίκησις τής
Μαλάγας Βιέτσξε τα στρατεύ
ματα νά άποσυρθοθν άπό τάς
θέσεις των καί νά συγκβντρω
θοθν είς την Μαλάγαν. Ή.βια
ταγή εκοινοποιήθη κατά τάς
πρώτας εσπερινάς &ρας. Την
11 μ. μ. ήρχισεν ή θορυβώ
6ης βοή των πρώτων Φορ-
τηγών αύτοκινήτων τα ό
ποία μετέφερον στρατιώτας δ
πλα καί πυρομαχικά πρός
την Άλμέρια. Οί ήσυχοι δρό
μοί άντήχουν άπό τόν βσρύν
βηματισμόν τΔν ΰποχωρούν
των στρατιώτην, οί όποΐοι ύ
πολογΐζονται είς οεκαπέντε χι
λιάδες Ανδρας περΐπου. Αυτή
υπήρξε ή μόνη νύκτα κατά την
διάρκειαν τής οποίας ή Μαλά
γα πάντοτε φωτισμένη, πά
ρίμεινεν εντελώς είς τό
σκοτος. Ήτο ιόση ή σπουδή
των φευγόντων, χά τα τούς Ι
ταλούς ανταποκριτάς, δστε
εύτυχως απέβησαν άοικαΐολό
γητοι οί οόροι των άγωνιών
των κατο{ί«ν Βτι 0ά διικράτ
τοντο βιαιοπραγΐαι καί βηώ
;
Μετά την αναχώρησιν των
έρυθρων παρέμειναν ο( πολι
τοφύλακες, άνερχόμβνοι είς
τινος εκατοντάδας, οί όκοΐ
οί είχαν ύπηρειήσει ήΊΙη υπό
τό κομμουνιστικόν καθεστώς
καί τώρα ανέλαβον νά τηρή
σουν την τάξιν ΐΐς την πόλιν,
μολονότι ήσαν δλοι αοπλοι
Ούτοι ήρχισαν καταλαμβάνον
τες τα κύρια σημεΐα τής πό
λεως, δηλαδή τό νομαρχιακόν
μέγαρον, τό τηλεγραφεΐον,
τό τη) εΦωνΐκόν κέντρον χά Ι
τα γραφεΐα τής Ίταλικϋς έ
τσιρεΐας καλωΒΙων, «Η&1οα·
1>1β». Διά τ&ν, μηχανημάτων
αυτής, τα όποΤα ευρίσκονται
είς την πιό κομμουνιστικήν συ
νοικίαν τής Μαλάγας καΐ τα
όποΤα ουδεμίαν βλάβην ύττέ
οτησαν, διεβ βάσθησαν οί άν
ταποκρΐσεις των Ίταλων άπε
σταλμένων. ΟΟτω ο( πολιτο-
φύλακες έξησψάλισαν τα έ-
περχόμενα στρατεύματα άπό
πάσαν δυσάρεστον Εκπληξιν.
ΟΙ «λεγεωνάριοι των νέων σχη
ματισμων» είχον ταχθ() διαρ
χούσης τής νυκτός επί ώρισμέ
νων ύψωμάτων δεσποζόντων
τής Μαλάγας. Τρείς «μπαν-
τέρες», ΒηλαΒή τάγματα, ανέ¬
μενον πρό των πυλων τής
πόλεως, 6ταν ακριβώς ήρχι
σε πίπτουσα πυκνή βροχή.
Παρά ταθτα γυναΐκες, ανδρες
καί παιΒιά συνίρρΐυσαν μ έ
ζητωκραυγάς κα( Βάκρυα χά
ράς, δταν την 9ην πρό μεσημ
βρΐας της επομένης εΐσήλθον
τα πρωτα αρματα έίόδου.
«Μέ εκλαμβάνουν ώς ά^Β(Γα
τικόν—λέγει ό κ. ΜπΙ«ντέτ>
τι τοθ «Κορριέρε ντέΜα Σί-
ρσ»—·καΙ εξαναγκάθομαι-, χω
ρΐς νά προλόβω νά παράσχω
(ΙλικρινεΤς Βιαψιύσεις—-νά δέ
χθω μίαν διαδήλωσιν των
πρώτων πολιτοφυλάχων καί
τοθ πληθυσμοθ, ο(όπο|οι άνυ
πομονοθν νά ΙΒοΟν τόν στρα
τόν. Ένδιαφέρομαι νά μάθω
την τύχην χιλΐων περίπου κρα
τουμένων, οί όποΐοι Ιχουν
έγκλεισθ{{ είς τό κθτος τοθ
ατμοπλοίου πού είνε ήγκυρο
βολημένον είς τόν λιμένα.
Τάς πρώτας στιγμάς άββ·
βαιότητος έπακολουθεΐ άλη.
θές παραλήρηαα. Επί τή θία
τοθ αύτοκινήτου μου επί τοθ
όποΐου εχουν άναρτηθή ή [τα-
λική καΐ ή (σπανική σημαία,
έκρήγνυται πραγματική θύελ
λα ένθουσιασμοθ. Τό αυτοκί¬
νητον β έρχεται μεταξύ. Βύο
γοαμμδν χιλιάδων άνόρώ·«ων
οί όποΐοι κρσυγάζουν: «Ζήτω
ή Ίσπανίο! Ζήτω ή Ίταλίο!»
Είς αΐαν στιγμήν 8έν μοθ εΤ-
νε πλ«ον δυνατόν νά προχω
οήσω έν μέσω τού έπιβλητικοθ
δγκου. Παρασύρομαι άπό ενα
κθμα άνθρώπων καΐ ώσάν νά
εΐχα έγώ άπελευθβρώση την
Μαλάγαν γυναΐκες καί άν-
δοες μέ έναγκαλΐζονται καί
μέ Ασπάζοντσι».
Έν τέλει ό γράφων κατώρ¬
θωσε νά ξεφύγη άπό ΐό πλή
θος καί νά τρέξη Ίΐρός τόν
λιμένα 6 κου μετά χαράς Εμα-
θεν δτι οί χίλιοι κρατούμενοι
ήσαν σωοι έντός τοθ άτμο
πλοΐου τό οποίον είχεν άφεθή
δπου εύρΐσ'ετο καΐ μετ" όλϊ
γον τούς είδεν,, έξβρχομένους
άπό τάς καρβουναποθήκας
ώς φηντάσματα. Είχαν δύο
ημέρας νά Φάνε. Πολλοί Ι-
κλαιγαν. «Άλλά διαδήλωσις
πραγματικάς ένθουσιώδης έ
κρήγνυται επί τή έμφανΐσβι
τοθ Ίΐαλοθ προξένου έν Μα
λά>α κ. Μιιιάνχι, ό οποίος
εισήλθε μέ τα πρωτα τμήιια
τα των λεγβωναρίων. Οί κά
τοικοι τής Μαλάγας τόν λα
τρεύουν κυριολεκτικώς διά τό
θάρρος τού καΐ διά την άγά
πην τού πρός τα εμπορικώ
συμφεροντα μβταξύ Ιταλίας
κοΐ Ίσπανΐας. Πραγματικόν
πλήΰος κυριβν κοΐ νβαν(&ών,
μεταξύ των οποίων μερικαί
άληθως ώιαΐα', ρίπτονται είς
τάς άγκάλας τού καΐ τόν ά
σπάζονται. Ό Μπιάνκι έξέρ
χεται των Φοβερόν αυτών έν
ναγιιαλισμον σάν ψημμένη
γαρΐδα. "Ομάς άνδρων τόν
ύψί>νει επί των ώαων καΐ τόν
φερει ϋριαμβευτικώς είς την
πλατείαν, έν $ φθάνει τό (σπα
νΐκόν ίππικόν άπό την παρα
λιακήν οδόν τής Μαρμπέλλα.
Τό μεσημέρι δλοι οί άνδρας
των νέων μονάδων τής μηχανο
κινήτου κεντρικής φάλαγγος
παρελαύνουν κατά μήκος τής
παραλιακής όδοθ ή όποΐα φέ
ρει τα Γχνη άρχοντιχων μέγα
ρων κατεδαφισθέντων καΐ πυρ
ποληθέντων υπό των μπολσε
βΐκων. Ή δψις των στρατιω
των είνε άληθος μεγαλειώ
δης καΐ έπιβλητική. Παρά τό
γβγονός δτι ζοθν άπό άρκε
των νυκτων επ9 αύτοκινήτων,
τα αύστηοά των πρόσωπα βΤ
νέ ξυρισμένα καΐ δέν φέρουν
χανένα Γχνος κοπώσεως. Τό
πλήθος δέν παύει νά τούς ά
νευφημή καΐ άντιλαμβάνεται
ότι οί λεγεωνάριοι αύτοι
είναι οί λεγεωνάριοι τής νί¬
κης καΐ τής απελευθερώσεως.
Ή πορεία τής κεντρικής μη
χανοκινήταυ φάλαγγος ύπήο
ξε πραγματική κάθοδος άν
θρωπίνης λάβας ή όιιοία κα
τακρημνΐζει πάν έμπόδιον. Ή
φάλαγξ τής Άντεκέρα φθά
νει καΐ αυτή κα( παρελαύνει
έν μέσω έπευφημιών. Μόνον
ή άνατολική φάλαγξ ή άναχω
ρήσασα έξ Άλχάμα Ελαβε
την διαταγήν νά σταματήση
διά νά παράσχη είς *·&»- έχ
θρόν ενα μόνον κρ&γψβτ την
ευχέρειαν τής φυγης/^Οί άν
δρες των νέων ^τηματισμον
λενεωναρΐωνν πΐ&τφΐλλοντο
καθ* δλην την λ3|φ«ν άπό
την φλόγα τής- αγάπης τοθ
άτυχοθς αύτοθ πληθυσμοθ».
Μέ ζωηρά χρώματα περι-
γράφεται υπό των Ίιαλών ά
πεσταλμένων ή πεΐνα καΐ ή
αθλιότης των κάτοικον τής
Μαλάγας κατά την διάρκειαν
τοθ έρυθροθ καθεστωτος. Έκ
των άφηγήσεών των προκύ
ιιτει στι οί Ανδρες της λαΐ
κης συνοικίας Τρινιντάντ, έρ
γάται λιμένος οί περισσότε
ροι, Ιφυγαν μαζί μέ %Εϊ κυ
βερνητικάς στρατιώτας Βυ
νάμιις. ΈπΙσης «^υγαν καΐ
ΓΦΩ1.
Ή παραγγελία καΐ τετάρ
τού συγκροτήματος διά τό
ήνεκτρικόν εργοστάσιον τής
πόλεώς μας υπό τοθ Δήμου
ήτο πράγματι έπιβ·βΧημένη.
Διότι μέ την επέκτασιν τοθ
ήλεκτροφωτισμοθ είς "Αγιον
Ιωάννην, ΚαμΙνια καί λοιπά
προάστεια, τό ρεθμα Εχει ά
Βυναϊ.σει σημαντικά κα' ό
φωτιαμός εχει γΐνει πολύ ά
σθενής. Μέ τό νέον δμως ήλεκ
ρΐκόν συγκρότημα θά ένισχυ
θ{| καί πάλιν ή Ενταοις τοθ
ρεύματος καΐ τό Ηράκλειον
θ' άνακτήση την παλαιάν
φήμην τού ώς τής καλύτερον
φωΐιζομένης πόλεως τής Έλ
λάδος.
ΗΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ.
είς την Νομαρχίαν ήοχι
σεν άπό προχθές ή διανομή
των βοηθημάτων τα όκοΐα έ
χορήγησεν ή Κυβέρνησις είς
τούς σεισμοπαθεΐς τής Κάτω
Πβδιάδος. Καί ου ιω οί δυστυ
χεΐς αύτοι Ανθρωποι πού έπε
σαν θύματα τής ^όργής τοθ έγ
κελάδου θά αΐσθανθοθν ήδη
κάποιαν ανακούφισιν. 'Αλλά
την πλέον θετικήν καί σοβα
ράν ενίσχυσιν θά παρίΐχεν
τό Κράτος είς τούς σεισμοπα
θίΐς καΐ ΐίς τό διαμέρισμα αύ
τό γενικώς τής επαρχίας Πε
διάδος, εάν έχ παραλλήλου έ
Φρόντιζε διά την κατασκευήν
τής όδοθ "Ανωπόλεως καί Έ
πισχοπής. θά έδιδε διά τοθ
τρόπου τούτου εργασίαν καί
τα μέσα τής ζωής είς τούς κα
τοίκους τής περιφερείας έκβΐ
νης καΐ θά κατεσκεύαζε μίαν
οδόν πού θά συνέτεινε σπου
δαΐως είς την επέκτασιν των
καλλιεργιών καΐ την αθξησιν
τής παραγωγής.
οί χωρικοί οί όποΐοι βΐχαν
συρρεύσει πρόσφυγες είς την
Μαλάγαν. Την φυγήν των, κα
θώς καΐ την Βόσπιστον σία
σιν των γυναικόπαιδων των
λαϊχών στρωμάτων οί Ιταλοί
άπεσταλμένοι άποδΐβουν είς
την προπαγάνδαν των κομ
μουνιστων οί όποΐοι διεκήρυσ
σαν θτι αί έπερχόμεναι έπα
ναστατικαί δυνάμεις θά κατέ
σφαζαν τούς πάντας.
«'Η τελευταία άρχή πού έγ
κατέλεψε την Μαλάγαν—τη
λεγραφεΐ ό συνεργάτης^ τοθ
«Κορρΐέρε ντέλλα Σέρρα»—-εί
νέ ό νομάρχης Λούΐς Χερράεθ
ονόματι. Ο Ο τος ανεχώρησεν
έκ τής πόλεως την 6 μ. μ. τής
7ης τρέχοντος μέ τόν γραμ
ματέα του_ καί θλους τούς
κομμουνιστάς ύπαλλήλους:
Πρός φρούρησιν τής ΝομαρχΙ
άς παρέμεινβ μόνον ένας γέ
ρων θυρωρός, Έπίσης δλοι οί
ταχυδρομικοΐ καΐ τηλεγραφι
κοΐ ύπάλληλοι, παλαιοΙ κομ
μουνισταΐ, Εφυγαν την (δΐαν
ημέραν- Διά τοθΐο τό (σπανι
κόν ταχυδρομειον καΐ τηλε
γραφείον .δέν Αλειτούργησαν
σήμερον. Μέ την Ιταλίαν συν
δεόμεθα διά τοθ (ταλικοθ κα
λωδΐου Μαλάγας—Ρώμης. Μα
ζί μό τούς μπολσββΐκους .τρια
τατικούς Εφυγαν καΐ Αλλαι
χιλιάδες ανωτέρων καΐ κατω
τέρων δημοσΐων ύπαλλήλων
πού ήξεραν δτι είχαν μεγάλας
δοσοληψΐας μέ_ την διχαιοσύ
νην. Είς την Μαλάγαν εΤχε ή
δή άρχίσει, κάτά τάς έκ Μό
σχας διαταγάς, ή οΐονεί πλή
ρη; σοβ.ετοποΐησις. Είχεν άρ
χΐσει μέ. την έθνικοποΐησιν των
σιδηροδρόμων τής Άνδαλου
οίας των οποίων τα γραφεΐα
είχαν έγκατασΐαθή είς την ε
δραν τοθ (ταλικοθ προξενεΐου.
Είχεν έπακολουθήσει ή έθνι
κοποίησις των κινηματογρά
φων, των τροχιοδρόμων καΐ
των κυριωτέρων βιομηχανίαν,
Οπως τα βυρσοδεψβΐα, τό πά
γοποιεΐον καΐ ζυθοποιεΐον.
Τό διακονβν πεΐραμα
πρό 27 ημερών*.
1
!■)
.«Ι
Β
Ι
ηορβαπ-
Σ1ΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον τό «Μυ
στήριον τοθ Εξπρές», ' Από τα κα¬
λυτέρα κινηματογραφικά Εργα και
τα μάλλον ένδιαφέροντα δια την
τιλοκήν των.
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον ή άρι-
στοτεχνική άμερικονική κωμωδία:
«Φίλησέ με Έντυ» μέ τόν βασιλέα
τού γέλωτος "Εντυ Κάντωρ καΙ τα
όνειρώδη μπσλλέτα Γκόλδουιν
Γκέρλς,
ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον Τό αθτοτε
λές^Εργον: «Καζάν ό κεραυνόςικαΐ
τοθ έιτεισοδιακοθ «Κόλασις τής
Ζούγκλας» τα έπεισόδια 6ον, 7ον.
ΣΗΜΕΡΟΝ
Γ, Ό'Βαοιλεΰς .τοδ] γέλωτος:
ΕΝΤΥ ΚΑΝΤΟΡ
στή μΐνάλη τού δημιβυργΐα:
ΦΙΛΗΣΕ ΜΕ ΕΝΤΥ
Σχινές όνειρώίους βμβρ·
φιάς και ηλοότου πού τις
πλαισιώνβυν τα Γχολδουϊν
Γκέρλ{.
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
Μέβκ στΐς χιλιάδες τχινίες
πββ Ιονβε ο κινηματογράφβς
Οέν βά βρήτε ουτβ μιά νά
μπορή νά παραβληθή μέ τβν
ΔΓΓΕΑΟ
ΤΟΥ
ΣΕΟΤΟΤΣ
Μέ πρνταγΝνιστας τβν
Φρίντερικ Μαρς χά ι την
Μέρλ* "θμκριρον.
ΑΓΩΙΉ
ΜψΛ Γ. Οικονομίδου, ίατραθ
χβτοΐχου Ηρακλείου
Κατά
1) Μαρίας αυζύγου Ίιω&ν. Βλα
οτοθ τό γένοςΌΙχονομΕδου, 2) ΑΙ
χατερΕνης συζύγου Έμμ. Ζτχαριά
5ου τό γένος Οικονομίδου. 3) Δι
λίκας Γ. Οικονομίδου χατοίχων
πάνω' Ηρακλείου.
Ενώπιον
Τοθ Πρωτοδιχείου "Ηρακλείου
'Απο τϋς 2 Ν)5ρίου 1936 μ
χρι τής 17 Ίΐνουαρίου 1937,
χατ' εντολήν ένοοή^υα τον Γεώρ.
Οίχονομίδην πάσχοντα ίκ σοβαραι
τάτου νοσήματος τοθ ηιπτιχοθ ου
οτήματος. Κατά το ίιάσιημα τ|)ς
ώς άν» νβσηλεΐας έξετέλεσα δια
φόρους Ιατριχάς έπισχίψεις ήμιρη
οίας χαΐ νυκτερινάς, ένήργησα Ι
νέσεις χαΐ ορροΰ;, χενώοιις καΙ
πλύοεις τοθ στομάχου, παρέστην
■Ις ίκτριχα συμβούλίω χαΐ έν γένι
παρέσχον αΰιφ άΊΐαααν την ίίτρι
χήν συνδρομήν μου. Διά τάς παρα
σχΐθιΕσας ώς ά"ν» δπηριοΕας μου,
ίιχαιοθμαι λαμβάνιιν λόγψ ίατρι
χί)ς αμοιβής μου ώς λεπτομερώς
θ' άναλύοω χαΐ άνατϊιόξω 8ι* τδν
προτασιών μου έν 8λφ δρ. 48.000
άς μίχρι τοθ θανάτου τού !ε μοί
κατέβαλε.
Τόν ώς άν» ασθενΰ) άποβιήσαν
τη την 17ην Ίανουαρίου 1937 κλη
ρονομοθοιν έν, ώ χαΐ α Ε έναγομεναι
ώ; γνήσια τέκνα τού χατ' ίοομοι
ρίαν,...
Έπειδή το βάσιμον τής «Υ,ιογής
μοιι ακοοιιχθήσεται νομίμως.
Διά ταθχα
Αίτοθμαι
Ν4 γένηται δεχτή ή αγωγή
μοιι.
—Ν* διιοχριβθβαι α( έναγίμι
ναι νά μοθ χαταβάλασι ή πρώτη
δρχ. 9 600 ή δευτέρα δρ. δ 400
ή τρίτη δρ. 12.000 ιντδχως άπο
ιί){ έπιδόσεως τής παρούσης μέ
γρΐί έίοφλήσε»ς.
Νέ ΙηιβλτιθΑοιν ι!ς βίρος τΑν
Ιναγομέναν τ* δΐχβοτιχα έξοΒα
««Ι ι|Αΐ) χ«1 ή ίμβ'βί «Ο «λ*
Μιά ττεντάριορφη
είς £να τόπον μοστηρΐου
Η ΦΛΟΓΑ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Τοδ ΚΙ_ΒΚ ΗΔΟΟΔΚϋ
ΚΟΙΝΩΝΙΚγΑ
-Εν» πολυκροτον
Ιστορικόν ερνβν.
36ον
'Είιαλέξαμε μιά θέσι πρός
τοΐχο γιά νά έχωμε έξααφαλισμέ
να τα νωτά μας χαΐ έχαθήσχμι
κοί ο! τρείς στή σειρά μπροαΐί
στή φωτία. Μβλις χαθήσχμε δρχ
σε ή περιφορά άιτό χέρι σέ χέρ
ενός δοχείου που ήιαν γιομάκ
μέ πιοτό φτιαγμένο άπο χαλαμπά-
χι. Ήιαν άθλιο στή γεθοι άλλά
τό δοχιΐί ήταν ί'ας άρχαίος
άμφορεΰς μέ παραστάσιις ερωτι¬
κήν σκηνήν ώ,ιοθ ρεαλισμοθ
Τέτοια άγγιΐχ ϊέν ήιαν δυνατόι
νά χατασχευαζωνται άπα τους Ά
μαχαγχερ. θχ τό βρήχαν άσφαλωι
ο έ άρχ&ΐχ έριΕηια.
ΜΕα όλοχληρη περίπου ωρκ επί
ρασι σέ άπίλυτο σιωπή. Ή
χούετο μόνο το τρίξιμο τβν χαιο
μένων ξύλων. ΟΕ ίθαγενεϊς σοβα
ροΐ την έχφρβσι ήσαν προσηλ
μένοι ατή φωτία χαΐ παραχολοι
θοθσαν τόν χορόν Πβΰ έχανκν ο
φλόγες. Μεταξΰ τίίς φωτία; χά
τοθ κύχλοι» την ίθαγενβν χάΊιοι
Ιχι ι μηροστά μας δπήρχε Ινας μ
γαλος ξύλινος δίσχος μέ τέσσαρο
μικρά χίρια «πό Ινα σέ χαθι
πλευρά. ΔΕηλα στό δίσκο δπήρχε
μιά σιδερένικ μααιά μέ μεγαλα
χίρια. "Αλλη μιά Ιδία ευρίσκετο
στήν άλλη πλευρά τής φωτία";
"Ολαι αΰτά μςθ δημιουργοθοαι
δπένοιες άλλά ϊέν μποροθσα ν:
κχΐαλαβω ποία θά ήταν ή έξέλ
ξΐς τής εορτής. Όιωίϊήποτε τ
ποτΐ χαλό !έν έπρομηνύιτο. Κα
(?ώ; ένύτταιζα τή φωτία έαχεπτο
μβυν 8 α εδρισχόμεθα στή δΐάθε
αι των αγρΐων, εκιΙο ίέ πού μ
έφίβιζι περισσότερον ήταν ότι
Ιϊ> τιυς έγνωρΐζαμε άρχετά γιά
νά ίργβνώσουμε την ά'μυνά' μας.
Μβς εΐχαν καλέση γιά έορτή
χά Ι ϊέν έβλέπαμε πουθενά τό φα·
Υ»)τ4.
Ή &?& πιϋ επέρασε ήων μαρ
τυριχή, Αυτή ή αιωπή έχάθητο
σαν μολίιδι στήν ψ^χή μας.
"Εξαφνα, χωρΐς καμμιά
προιιδοποΕησι Ινας άπό τ&ΰς ίθα
γενιΐς στήν άπένκντι πλευρά έφώ
ναξε ουνατα':
—-ΟοΟΙιΝε τό χρέας- ποΰ θά
Ολοι οΕ αλλοι Κιιξαν μέ (ο
χέρι των τή φωτία χαΐ άπήντη
σαν έν χο(ΐρ,
—Τό χρέας θά έλθη!
—Είνε μήπως χκτσίχΐ; ρώττ]
αι ο πρδτος,
(συνεχΐζεται)
ρεξουσΕου ,δικηγίρου μου.
Νχ κηρυχθή πρεσωρινδς έχτε
λεστή ή έχδοθησομένη ά,πίφασις
Έν Ήρακλεί» τς 8 Φ)?Εου 1937
Ό πληριξοΰσιος διχηγόρος τοθ
έναγοντος
Κ. Μαμαλακης
ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
10 ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΚΙΗΗΤΟΗ ΑΙΟ
"ΑΙΡΟΟΟΑΙΣ,,
χρί έ{ Ήρακλεί
•υ έχάοτπν ΕΥΡΙΑΚΗΝ
ίρκδ» χκτ' εύθκΐαν ΠΕΙ
ΡΑΙΑ.
ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρν! Ρέ¬
θυμνον, Χανιά, Πειραια,
-δρον, Πάρον, Νίϊ·ν.
Πρα«»ορ«[·,ν ΑΙΝΑΡΑΑΚΝ
. 1-41
ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ
ΓΕΩΡ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΑΑΛΑΚΗ
[ Πρώπν δικβστήρι» οίκημα
ι].
Διδβσκβντοιι «λοι νέαι χβροΐ μέ
τίς πλέον μοντέρνες φινβνρ«{.
Έπίβπί διβεΐοχβντοτι 2λοι β| >£χ
ληνιχοΐ καιΚρητιχβΙ χορβΙ,
ΚΑΠΜΣίΤΑΙ
Τα ϊιγ·ρίττ« Ντάμι{0« βΗ.
λβδνηιι μόνον 0,50 λεητα |κ«
·τ·ν. 'βτ«ιί Φ*
ΤΡΙΤΗ
φ)ΡΟΥΑΡΙΟΥ_
Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 57
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΑΝΘΕΩΝ
ΜετΛ την αμυγδαλιΑ την οποίαν
ϋμνησαν οί εύσυνεΐδητοι χρονο
γράφοι—κατά κανόνα—ό Φεβρουα·
ριος παρουσιάζει σχετικώς τό θε·
ματάκι τού καΙ είς τόν κόσμον
των λουλουδιών: Ό μενεξές είνε
ή ωραιοτέρα Εκφρασις τής πρωΐ-
μου ή άκριβέοτερα τής χειμωνίκης
καθαρώς άνθήσεως.
—Ό μενεξές Εχει παρελθόν πά
ρόν καΙ.., μέλλον, ύπεστήριξεν ϊνας
«φιλανθής» τοθ όποΐου ό μικρο
σκοπικός κήπος είνε άληθινδ χαρ
μα αυτή την έττοχή.
Ή τταρατήρησΐς τού δέν ήτο α¬
πλώς εθτράτιελος. ΕΙχε βόθος κοΐ
ακρίβειαν. Ό μενεξές δέν έφιγου
ραρεν είς τό στήθος των παλαιών
ρωμαντικων δεσποινίδος κοΐ υπό
τοθς ήχους τοθ αλησμονήτου έκε(-
νού βάλς: τα κύματα τοθ Δουνά
βεως. διά να αποθάνη άδόξως.
Τα θερμοκήπια, οί βεράντες καϊ
οί αύλές τόν παρουσίασαν κοΐ με-
ταπολεμικώς. ΚαΙ έξακολουθοθν
να τόν παρουσιάζουν. Ή ζωή των
άγρών άλλα καΙ ή ζωή των πόλε¬
ων είνε σήμερον γεματη άπό μεν
ξέδες—αν έπιτρέπεται... άτιμωρη
τί ή φράσις. ΚαΙ θα ι Τ νέ καΙ αθ
ριον.
ΚαΙ έκεϊνοι πού δέν έννοοθν την
αίοθητικήν των ανθέων ή δέν δια·
κρίνονται διά τα φιλανθί) τους αί
σθήματα —μολονότι ή άγάπη πρός
τα ανθη καΙ τό πρασινον εΤνε ά.
γάπη πανανθιιώπινη—εΤμαι βέβαιος
ότι θά βροθν ίνα ενδιαφέρον ο
£να μπουκετάκι μενεξέδες. Ή λιτή
εμφάνισις άλλά καΙ τό εύγενέστα
το αρωμσ τοΰ λουλουδιοθ αύτοθ
τοθ δίνουν κάποια βαρίπητα,Ή βα
σιλεία τού διά μέσου των αίώνων
εΤνε βασιλεΐα καθαρώς.., συνταγ.
ματική, ΣτηρΙζεται οτό δΐκαιο
τί]ς καλωσύνης καΙ τής προοηνϊΐ-
άς. ΚαΙ οί φτωχότεροι την έποχή
αυτή έπότιζαν καΙ ποτίζουν μενε-
ξέδες. Τό θρυλικό κέντημα τί)ς κό
ρης στήν άπομακρυσμένη γειτονιά
Εχει συχνά καλλιτεχνικό καΙ πνευ-
ματικό ϋαραστάτη τή σεμνότητα
τοθ μενεξέ. Άπό τό περβάζι τοθ
συνοικιακοθ χαμόσπιτου Εως τάς
αιθούσας των πλουσίων, ό μενεξές
παρουσιάΓει κάποιαν ένότητα γού-
στου. "Ισως—Τσως διότι άνταπο
κρίνετσι στήν ψυγικήν ανάγκην
μιδς βαθυτέρας ανθρωπίνης Ισότη
τος χαΐ μιάς άδιαταράκτου κοινω
νίκης εΐρήνης.
Ό Άλλβς
—ΑΙ ι>υστηριώβεις Ιξαφα
νίσΐις τΑν λξνρβς.
"Ενα σοβαρόν γεγονίς άπασχο
λεΐ τάς γερμανιχάς εφημερίδας
Κατά τό παοελθον Σ£66*τον δταν
ή τανεΐα α>αξοστοιχ(α Βιρολί
νου—Βιυδαπέστης έφθασεν είς τό
ο&γγαριχίν καρά τα σύνορα σΐαθ
μόν τοθ Ζόμ«, δ α?μίδιος τελω
νειακος όπίλληλος ματαίω; άνιζή
τησε τον Ιδιοχτήιην ϊύϊ πολυτε
λ6όντίϊλιτζ6ν οί ίποίϊΐ εδρίσκον
το είς ίνα δαγόνι τής δευτέρα
θέσεως. Αί δύο βαλΕτζαι χατόπι1
τούτου ηαριδέϋησαν είς την άσΐυ
νβμίαν χαΐ απεστάλησαν είς Βΐυ
δαπέσΐην βπου ήνοίχθησαν. Δι
Βΐστώθη τίτε διι αυταί άνΐ]καν
ιίς Ϊυ3 άξιωματιχοΰς τοθ ίχπωνι
μΟ έπιτελείου ι Ε όττοΤοι έταξι
ίευαν άπό ΒιοολΕνου εί; Ββ
πέσιην ώ; Ιβιβαίωσεν ή έν Β.έν
νη ίαπωνιχή πρισβι(α.
—Τα μανικέν θά ΛβοκτοΟ
τοθ λοινοθ 6ί«λ«·ι>α.
ΟΕ διευθυνταί χαΐ αί διιυθΰ
τριαι τβν Ιμπορορραπτιχνν οΙ«ω
ΐή; Βιέννης απεφάσισαν νά Ιδρΰ
σουν μίαν «ανατέραν σχολήν>..
μανεχέν. Τα χορΕτσια ποΰ θέλου
νά «σπουδάσουν» είς την σχολή
θά παραχολοϋθοθν δίωρα μαθήμι
τα τρείς φοράς την ιβδσμάδα. Έκ
τος των «Λλων διαπρεπιΤς χαθηγη
ταΐ θά διδάσκουν την Εστορίαν τής
άμφιίσεως διά μίσου τβν αίώνων
ΕσΐορΕαν τής τέχνης, θεατριχή
τέχνην κλπ. Ή διάρχεια τω
σπουϊών θά είνε τρίμηνος, θά άπ
νέμιται ίέ «!Επ?ωμα μανεχένι
κατόπιν Ιξετάοεων.
Γ-Είς τό Άνθοκήπιον τοθ Ιω.
Κυπραίου παρά την Πηγάΐδα θά
εΰρητε τα καλλίτερα τριαντάφυλ
λα τής έποχής καθώς καΙ τριαντα
φυλλιές είς γλάστρες.
Άχυρα είς δέματα έξαιρετική"
ποιότητος πωλοθνται παρά τφ κ
Δ. Γιαλιτάκη καΙ Στ. Μπλαβάκη,
ΚΑΤΑΣΤΝΜΑΤΑ
ΣΠΥΡ. Δ. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΙΔΗΣ 27
ΈηέΗΤβσις ίπί της Πλαγίας Έλεκθ. Βενιζέ¬
λου (Τηλέκννον Νβ 2—06).
Λαμβάνομεν τίιν τιμίιν νκ εΐίοίτοιήσωμεν τβΰς άξιβτί·
μσυς ημών πελάτας καϊ ςρίλους ότι πρβίβημβν είς επέκτα¬
σιν τού Κκταστηματύς μας έγχαταστπσοιντβς τα ήμέτβρκ
Τυπβνρ«φϊΐ« είς τβ ηρώην ΠρατΑριον της ΈταιρΙας Ξίνά
κης—Λιανάς Σία παραπλεύρως Φαρμαχείου μ, Λάμπρου
Κανακάκη, ίδρύοβντες καΐ Πραττιριον άηάντκν των βΐβ&ν
μας. ΟΙ χ.μ. Πελάται μσς ίύναντοιι νά πίομηθεΰ»>ντβιι τα
ειδή των καϊ έκ τοδ έν τό πλατεΐιχ 'Ελ. Βενιζέλου, νέβυ
τούτου χαταστήματβς μας όπως ίπίσπς δύνανται έκ τής Ι
δίας εΐαόδου εΐσερχόμϊνβι να επισκέπτωνται χα1 τό γνοι
στον έν τό οίω Ιδής Κεντρικόν μας.
Μβθ' υπολήψεως
ΧΠΥΡ. Δ. ΑΛΕ&ΙΟΥ
'Ενας είνε στήν Έλλάδα
6 ΟΙκος Π. Β. Πραποιτούλου
Ιδρυθείς έν Πειραιεί τω 1889.
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΗΜΙΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
Βελγικν, εγχώρια βργυρωμένα χαΐλευχα.
Τζάμια κοινα διαμαντκ Μάτ χρ»μκτιστά.
ΆντιπρβσΜηβς έν Ήρ«κΑ·1μ
ΚίίΝΣΤ. ΤΟΣΕΟΥΔΗ2
ΠαραπλεΰρΝς Κβφφέ «Όλυμκβς».
ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ—ΠΑβΟΛΟΓΟΣ
Άριοτονχος 'ΕΒνιχο» ΠανεηιβτπμΙου Άβη-
νβν καϊ ΣτρβτΐΜτικής Ίατρικης Σχολης,
Δί^ΐται καθ9 εκάστην είς τό Φαρμακιϊον
Έμμρν. Ματζαβετάκη (Βαλτέ Τζαμί), άριθμός
τηλε>ώνου 443. *
ΖΑΠΑΝΤΙ
ΑΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ
ΒΥΟ ΠΟΛΕΜΟΙ
91ο ν
Τού Προοπέρ Μεριμέ.
Βτι αδτίς οί δια
φορές τής ϊθρησχΐΕας χαΐ ή άλλα
ξοπιστΕα μου, που θχρροθσα πας
ξεχάσθηκι.
—Πας ξεχάστηχε!; ..
—-ΆφυΡ ή Μιγαλειίτης Σχς έ
ίωαε τό παρϋειγμα τί}; λήθης
των θρησ*ευτικβν διχονοιων χι' ή
σπανία διχαυσύνη της...
—Μάθε, φίλε μου, διι δ Νχυ
αρχος δέν ξεχνόΐ τΕποτΐ.
—Τό παρατήρησα Μεγαλειί
τατε.
Κι' ή εκφράση τοθ Ζϊρζ σχυ
θρώπασι,
—Πίς, Ζϊρζ. τί Ιχεις σχοπό νά
χδνΐς;
—Έγώ, Μεγαλειίτατε;
—ΝχΕ- πίς μου μ' εΐλιχρΐνεια
—Μεγαλειότατε, έ·ώ είμαι 1"κι
πο)ΰ πτωχος εύγενής χι9 ο Νχύχρ
χος είναι πο? ΰ γέρος γιά νά ιον
προχαλέσω' έξ άλλου, Μεγαλειί
τατε, εΐπε μέ μιά δπδχλιαη, σάν
νά προσπαθοθσε νά δΊορθώση
μέ * μιά φραση αυλιχοθ, την
ένιύκωση ποΰ χ«τά την ίδέα
τού θά Ιχκνε στον βασιληβ
έχεΐνο ποΰ θαρριθσε,γιά, τίλμημα
χι' &ι μποροθσα άκόμη νά τό χά
νω θά έφοβούμουν μήκως χάσω
την ιΰ'οιαιήζ Μιγαλειότηΐός Σχζ.
—Μ π ά! φωναξε 6 βχαιληα;.
Κι' έβχλε τό δεξ( τού χέρι οίον
ώμο τοθ Ζ5ρζ.
—Εΰτιιχως, έξαχολοΰθησε δ λο
χαγος, ή τιμή μου δέν έξαρ'5τκ
4πά ιον Ναύαρχο, χι9 Αν χδποιος
τής σεΐρβς μου τολμιθσε ν* άμφι
βάλλη γιά την τιμή μου τίτε θά
(«έτευα ιήν Μιγαλειίτητά Σ*ς νά
μοθ επιτρέψη.
—-'Ωιτε λοιπήν ΐϋ θά έχίιχη
θζς τόν Ναύαρχε; Κι' δμως αδτος
δ.... κατήντησε άναιδέστατο'!
Ό Ζιρζ £χουγε χα-άπληχτος.
—Κι' ΐμως, έξαχολοδθησε ό βα
αιληβς, σέ πρίσβχλε. ΝΠ, 6 διά
βολος νά μέ πάρη! σέ πρίσβαλε
σοβαρά, χαΡώ; μοθ ιίπαν... "Ενας
ιύγενής ϊέν είναι δπηρέτης, χι'
δπάρχουν πράγματα πιύ δέν μπο
οεΐ νά' τα δποφέρη χανένας, άπό
Ιια πρΕγπηπα άχίμη.
(συνεχΐζετοίι)
ΜΙΝΩΔ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Τώ διαλεχτό κινηματονρα
φιχβ ϊρνβ:
ΤΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ
ΤΟΥ ΕΞΠΡΕΣ
ΠρΝταγΜνιστουν:
ΜΑΙΡΗ ΚΑΡΛΑΪΛ
ΣΑΡ Λ4ΓΚΛΕΣ
Ένα "ογο ζωντανό, ά
ληθινό, κάτατιληκτικό χιού
είς δύναμιν, υπόθεσιν καϊ
σχηνοβετιχήν, τέχνην σπα
νΐως μας καρουσιάζει ό
Κινηματογράφος.
Έκτός προγράμματος:
ΖΟΥΡΝΑΛ.
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
"Ενας Κβλοσσές:
ΕΑΖΙΝΟ
ΝΤΕ Ε Α ΓΙ
ΑΛ ΤΖΟΛΙΟΝ
ΡΟΥΜΠΥ ΚΗΛΕΡ
_πμ Κε,Ο'
ιΐς τάς 6 μ. μ.
ΓΑΜΟΙ.-Τήν παρελθούσαν Κυ·
ριακήν έν μέσψ πολλων καϊ έκλε-
κτών προσκεκλημένων ό κ. Τζάνος
Τζανίδης καϊ ή ΔνΙς Μαγδαλινή
•Αρχοντάκη ετέλεσαν τούς γάμους
των. Παράνυμψος παρέστη ό φ(
λος ίατρός κ. Κωνστ. Μαρκατάτης.
Είς τους νεονθμφους ϋύχόμεθα κά
θε ευτυχίαν.
ΒΛΠΤΙΣΕ1Σ.-Ή κ. "Ελένη Νίκη
τα Στρατάκη εβάπτισε την παρελ
θοθσαν έβΒομάδα τό άγοράκι τοθ
κ Δημ. ΖερβοΟ ονομάσασα αύτό
Στέφανον. Είς τούς γονεΓς κσΐ την
ανάδοχον ευχόμεθα νά τοίς ζήση.
—Είς "Αγ. Νικόλαον ό κ. Ν. Πβ
ροδασκαλάκης ύπογραμματβΰς
ΠρωτοδικεΙου,άνεδέξατο τής κολυμ
βήθρας τώ κοοιτσάκι τοθ κ. "Αντ.
Βουρεξάκη ονομάσας αύτό ΕΟριδΙ
κην.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ό κ. Έμμ. Γ.
Βλαχάκης καϊ ή δνΐς ΕΙρήνη Γ.
Χατζάκη Εδωσαν αμοιβαίαν υπό
σχέσιν γάμου έν Α0γενικ{ΐ Μαλβ
βυζΐου,
ΘΑΝΑΤΟΙ.—Σκληρά. βάσκανος
καϊ άδυσώπητος μοϊρα άνήρπασε
την τταρελθοθσαν Δευτέραν 8ην
τρέχοντος άπό τάς άγκάλας τής
οικογενείας τού τόν είς τό δνθος
τής ήλικίας τού διατελούντα,
23βτή· σπουδαστήν Εμμανουήλ
Πρατσίνην υϊόν τοθ αΐδεσι
μωτάτου Παπά Διονυσίου έκ
ΒραχασΕου. Την κηδείαν τού γενο
μένην την επομένην παρηκολοθθη
σαν πάντες οί κάτοικοι Βραχασιου
καϊ οί συγγενεΐς τού έκ Νεαπόλβ
ως, Λατσίδας καϊ Μαλλίων βκτι
μώντες την πραγματικήν άνθρωιτί
νην άνωτερότητα καϊ τα έξαιρετι
κά καϊ δλως £ Ο γενή χαρΐσματα τοθ
μετσστάντος. .Τάς δεινώς τρωθίί
σας οικογενείας τον Παπά Διονυ
σίου κοΐ Ιωάννου καϊ Σωτηρΐου
ΠρατσΙνη θείου τού συλλυπούμεθα
θερμότατα. „
**♦
Γύρω στήν πόλτ μας.
"Ηρχισαν καϊ συνεχΐζονται ίντα
τικως αί εργασίαι διά την κατα
σκεοήν τοθ ΓυμναστηρΙου.
—ΑΙ εργασίαι αυταί άπασχολοθν
πολλοϋς εργάτας.
—Προβλέπεται δέ δτι θά περα
τωθβ έντός τοθ συντομωτέρου
χρονικοθ διαστήματος τό Γυμνα
στήριον, διά τό οποίον άλλως τε
τόση καθυστέρησις— καθυστέρησις
έτων — έμεσολόβησε προκειμένου
νά αποφασισθή ή ϊδρυσίς τού.
—Καϊ αί τεΛευταϊαι καιρικαΐ με
ταβολαΐ δέν άνησύχησαν τούς προ
βλέαοντας έν σχέσει μέ την νέαν
εσοδείαν τα άγαθά τοθ 'Αβραάμ
καϊ τοθ Ίσαάκ.
—Ό καιρός έξακολουθεϊ εύνοϊ
κός καϊ τα άγαθά άπομένουν πάν
τοτε «σταθερά».
—ΉμεΓς δέν Εχομεν παρά νά
τούς ένισχύσωμεν μέ τάς είλκρι
νεΐς ευχάς μας.
—Τα άστυνομικά δργανα θά ίκα
ναν καλά νά ύποδεΐξουν είς μερι
κοιΐ'ς «φωνακλάδες» έκ των πλανο
δΐων ττωλητών.
—Ότι οθτε έγεινα πού πωλούν
πωλοθνται εύκολώτερα μέ τίς άπο
κρουστικές φωνές των καϊ τάς ά
ποκρουστικωτέρας έξάρσεις τής
ποιότητος των εΐβων των.
—'Αλλ' οθτε καϊ οί αλλοι έργα
ζόμενοι συνάνθρωποί των είμπο
ροθν νά τούς άκοθν άπό βαθεΐας
πρώτας—καϊ μάλιστα Λευτεριάτι
κα— φωνάζοντας είς την διαπα
σων.
—Είς την Νομαρχ'αν προσέρχον
ται κοθ' εκάστην οί ένδιαφερόμε
νοι παλαιοΐ σεισμοπαθεϊς καϊ πά
ραλαμβάνουν τα βοηθήματά των.
— Διά Τά βοηθήματα αύτά έχο
ρηγήθη ώς γνωστόν τελευταίως
πίστωσις ?ΟΟΧΟΟ δραχμών.
—Ίό τέρματής δΐκης (ών Λιμνων
καϊ ή απόφασις φυσικά τοθ δικα
στηρϊου, Εδωκαν λοβήν είς συζητή
σεις.
—Τό χαρακτηριστικόν τον συζη
τήσεων τούτων είνε δτι ή άπόφα
σις έπαινεΐτο ομοφώνως καϊ ώς αϋ
στηρά καϊ ώς σχετιζομένη μέ τόν
σύγχρονον πολιτικοκοινωνικόν ά
γωνα πρός εξουδετέρωσιν των κομ
ματικών παθών.
— "Οστις φβΐνεται κατά πολύ εύ
οδούμενος, καϊ είς τόν οποίον άπέ
βλεψε τό δικαστήριον έκδικάσαν δι
εξοδικώς καϊ ψυχραίμως την συγ
κλονιστικήν αύτην υπόθεσιν,
—Εναντίον των καταδικασθίν
νων σημειωτέον θά άσκηθη καϊ ά
γωγή άποζημιώοεως των οίκογενει
ών των τραγικων Σχοινιυτάκηδων
ανεξαρτήτως τής έγκρίσεως υπό
τοθ δικαστηρΐου τής ζητηθβίσης ύ
πό τής πολιτικάς άγωγής ψυχικής
όΒόνης ήτις έν συνδυασμώ μέ τα
Εξοβα της δίκης προοενγίζβι τάς
200.000 δρ,
β Ρεκβρτιρ
ΑΣΒΕΝΕΙΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙΑΕΥΜΛ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
Είδο-οιβ τούς Ενοντας
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (λβμονό-
6«νδρα) δτι άναλαμβάνω
τό κλάδΐυμα καϊ τόν τ*·
λεΐον καθορισμόν τη» ύ·
«ιυθύνΜς καϊ 0«ό τόν Ι·
λον οΐουδήιοτι γ«ε·-ό·
νου.
Έτΐίσης ΑναλαμβάνΜ την
φυτκυσιν όηωροθόρων 6έν-
6ρε·ν δλΐον των ιΙδΑν.
ΟΙ βουλόμ«νοι δύνανται
νά μέ ζητήσουν είς τό κα-
•ενεϊον τό Κέντρον» «αρα
τό Σανδριβάνι ««ό 7ης αί-
ΜΡΙ 10ης μ. μ.
ΣΤΑΥΡΟ8 Α ΜΟΥΛΑΚΜΣ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ καναρίν,α. Πλη
ροφορΐαι παρ' ήμ[ν,
Κρεμμόβια Νάξου πλεξιτίς καϊ
αλί _πωλο0νται «βΡβ τφ κ, Δ,
*&
ΚΡ^έ
ν Τή
ί
βσο *
. τα
χ
^ άνάμισα
ς. δταν ίσυνο
κί καϊ Οκου>
τοις, άιιείύει
««βάλοσσα. Δ
ιιιΐίτικό μυσλό τ«
Ιταν γιά να ά«Ο*
ε>—εί—ε—ειεε—εεβ
Τό μόνον ι
κων:
Α ■,1*"*· έ)
**
Α Π Ο Ρθ Ω Σ Ι Ζ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
Γεωργικά ζητήρατα
42ον
Άλλά πώς μποροϋσε νά
τα βγάλη πέρα μέσα ο* έκεί-
νη τή σφηκοφωληά τ&ν ρα
διούργων χαΐ των μηχανορρά
φων; Παντός) έσυναντοθσεν
έμπόδια. Οί άπεγνωσμένες
της προσπάθειες νά προασπΐ
ση τή βασΐλισσά της έναντι
των συκοφαντιών κα( των ύ
πουλοτήτων την έπότιζαν πΐ-
χρες. Δέν είχεν άλλο καταφύ
γΐο άτΐό την Μαρία—'Αντου
ανέττα ή όποΐα ακριβώς ήθε
λε να ξβφύγη άπό δλα έκεΐ
να τα δεσμά τσθ αύλικοθ τυ·
πικοθ καΐ Από την άποπνικτι
κήν εκείνην άτμόσφαιρα μισα
σιήν οποίαν ή δλλη άσΦυ-
κτιοθσεν. Έχασε πολύ γρήγο
ρα τή χαρά της. Σκοτειντ με-
λαγχολΐα, κρυ^έ; ζήλειες την
έβασάνιζαν. Τή σΐιγμή τιού
μετά την τραγωδΐα των πρώ
των βημάτων τής ζωής ιης
ένόμισε πώς άντίκρυζβν Ινα
φως χαρας καΙ γαλήνης κάλι
βρέθηκε βυθισμέιη σιήν άπό
γνωσι. ΚαΙ δσο έσειόταν τό
ίδαφος κάτω άπό τα πόδια
της, τόσο πιό Φανατική έγινό
ταν ή σιοργή της γιά τό μόνο
πλάσμα πού την περιέβαλλε
μέ άγάπη,«Προσεκολλήθη στή
ΜαρΙο— 'Ανΐουανέττσ, λέει
δνας βιογράφος ιης, μέ ι ήν
έπιμονή τοθ κισσοθ». Έθού-
μαζε τΑ λόγια, τΟ βλέμματσ,
τα χσμόγελα ιίς έιιιτυχΐες
της, τίς έπιπολαιόιητές
της. 'Αλλά ήθελε τή βασί-
λιοσα άποκλειστικά,διΐιή της.
Ό Φόβος πώς θά την εχα
ν·, τ ώς θα τής την Ε
παιρναν έοηληιηρΐοζε τή ζωή
της. Μπροστά της έβΐαζε τόν
έσυτό της νά είνε γελοσΐή
καΙ πρέσχαρη' Άλλά δταν
επεφτεν άνάμεσα στεύς άλ·
λους, βταν έσυναντοθσε τα
έχθρικά καΙ βπουλα βλέμμα-
τα τους, άτΐε6ύετο σ' δναν
άττΕγνωομένον άγανα γιβ νά
τχύς αντιμετωπίση καΙ τα
I-
κονε θάλοσσα. Δέν εΐχε τό
συνθεηκό μυσλό πού έχρεια
ζόταν γιά νά αποκτήση μίαν
άκριβη καί πλήρη Ιδέαν τής
αύλής. Άπό παντοθ ύψί>νον
το διαμαρτυρΐες. Δέν κατώρ·
θωνε νά ΙσοζυγΙση *α ϊΚοδα
μέ τα Εσοδα της βατσιλίσσης,
νά πραγματοποιηθή τίς ο(κο·
νομΐες πού έζητοθσαν οί υ
πουργοί. Έισακω.όταν, διαρ¬
κώς μέ τίς κυρΐες καί τούς ά-
ξιωματικούς τοθ παλατιοθ. 'Η
ζήλ.εια την έκανε νά προσπα¬
θή νά έκτοπίση δλους δσοι
περιεστοΐχιζαν τή βασίλισσά
της· Άποκαρδιωμένη, συντρι-
μένη άπό τόν άγονα αυτόν
κατέφευγε στή μόνη της προ-
στάτιδα. *Άκουε μέ δ'ψα τα
λόγια της, 'Αλλά, κατόπιν,
γυρμένη στά γόνατά της πα-
ρεδίδετο σέ μονότονΌυς θρή-
νους γιά τή σκληρότητα τής
ζωής, γιά την άχαριστία τοθ
ίρωτος, γιά τίς πίκρες τοθ πε
πρωμένου. 'Αλλά η Μαρία—
—Άντουανέττα Γεν ήταν
φτιαγμένη >ιά,νά σφογγίζη τα
δάκρυσ, άκόμη κι' έκεΐνα πού
δέν εΤχε προκαλέση ή ϊδισ.
"Ηθελε νά ύποτάσσωνται οί
αλλοι στίς (διοτροπίες της, όλ
λί δχι νά συμμορφώνεται αυτή
μέ τίς ΙΒιοτροπΙες των άλλων.
Ώστόσο κανένα σημάδι δέν
έδβιχνε τι ώς ό τρυφερός δέ-
σμός των ουο γυναι>ών εΤχε
χολσρωθβ. Ήσαν πάντα ά·
χώριστες. Κοζί έκήγαιναν
Α Π Λ Α Η ΣΥΝΘΕΤΑ
ΧΗΜΙΚΑ Λ1ΠΑΣΜΑΤΑ;
Σπατάλη ή οΐκονομία;
όπισθοδρομικότης ή πρόοδος;
Λαμβάνομεν καί δημοσιεύομεν
την κάτωθι επιστολήν έττΙ|τοΟ άνα
κινηθέτος ζητήματος τί]ς καλλιτέ
ρα^ λιπάνσεως των αμπέλων:
Φίλ· κ. Διευθυντά,
Εύχαριστω πολύ τδν
μου χ. Μωραΐτην γιά την χα)ω
σύνη πού είχε νά απαντήση είς
τα ά>θρά μου γιά την λίπαναη
των άμπελιων μέ κιιλ& στοιχιΐ*
Χημιχων Λιπασμάτων.
Στήν άρχή {σ«έφθηχκ κώ;
I-
σως {έν θά ίηρεπε νά απαντήση
χανείς στό ά>θρο τού χ. Μωροΐιη,
γιατί διαβάζοντάς το, μοθ έχανε
άληθινή χατάπληξι χά Ι λύπη, πώς
χανείς, γεωπδνος μάλιεκα δπογρα·
φίμενοί, είναι δυνατόν νά άραδιά-
ζή τίτοια σαθρά πράγματα μέ
εντελώς άστεΐες χαί σχουριασμέ-
νες ιίέες χαί άντιλήψεις. Πιστεύ»
λοιπόν π ώς δ χ. Μωροΐιης ?έ
είναι δυνατόν νά είναι γεωπδνος
επιστήμων, άντιλαμβανδμενος την
πραγματιχή τού αποστόλη ά τι έναν
τι τιθ άγροτιχοθ χδσμου, γιά την
οποίαν ίήθεν
γ
ή χαί έά1
ζ 8
στίς έορτές
ώργάνωναν
οί μεγάλες δέαποινες τής άρι·
στοκρατίας — ουγκεντρώσεις
άπό τίς οποίες άπεκλείοντο
οί άνδρες—μοζί εφευγαν γιά
τό Τριανόν δπου έλιύθερες
έτριγυρνοθσαν χσρωτές μέσα
στά άλση καί τα χωραφια τ]
6τιως στό Σουμζύ, εμχαιναν
σέ μιά βάρκα κσΙ άφηναν νά
τίς πάρη το ΡεΙ-^α τοθ ποτσ-
μοθ, βυθισμένες καί οί δυό
σέ γλυκούς ρευβασμεος. Τίς
ώρες έχΐΐνες ή μιά έξεχνοθσε
τις πΐκρες της
ή λ
έξανόβρι
όδ
κεν τή φίλη της όλόδική της
ή άλλη έξεχνοθσε τι ώς ήταν
βασιλιοσα κσί παρεδίδετο στή
νβανική της όρμή χαί τα δνει
ρά της.
(συνεχΐζετσι)
Τό μόνον έν Αθήναις
ΚΡΗΤΙΚΟΝ
Οικογενειακήν Ξενοδοχείον
'ΑΛΒΙΩΙΜ,
Όόέις "Ιείνος 10—«τλπσιέστατο» Όμονοίοις
Τπλ*φο»νον 23—303
Τελείως άνακαινισθέν, διαίέτει δκμάτια εύήλια,
ΐύετκρβ) καί χαλ&ς ίπιπλωμένα. Καθαριότητα 4·
μκμπτον καί ύπηρκοίαν προθυμοτάτην. Αγουσαν
«ναμονϋς.
ΑΙ ο»μ»ίρε.«ρ«ι τιμαί
Γβ ξενοδοχείον «ΑΛΒ'&Ν» διευθύνει αύτβ-
«■ροσώηως έ νε#ς ίδιοκτήτης χον ουμπβλίτης μας
Μ. ΙΩΑΝ. ΒΥΔ1ΑΝΑΕΗΣ.
ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ-ΧΤβΜΑΧΟΛΟΓΟΪ
ΝΟΣΗΝΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤΟΣ
■Ιδικ&ς ίκπ«»4β«6βΙς έν Μονάχψ χαί Βερολίνω Τ.
Ι τ&ν Μαθηνητβν νοη ΒβΓ^ηΐΒΐτη μ«| 51111
Δεκβται τούς βάσχοντας έκ τβν νοσημάτ«*ν
τοθ ΠιβτικοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον τού.
Πλατεΐα Τριών Καμάρων (Οίκία ΊατροΟ κ. Χι
λιδόνη) 9—12 «μ. καί 4—6 μ. μ Άρ. Τηλ7—92
ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΥΠΟΚαΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α. Ε.
'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί
είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
δος καί τοΰ Εξωτερικόν.
Ταμιευτηριον χαταθέαεις έν όψει
χαί επί πρββεσμία.
Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
Έκτέλεοις πάβης (ύσενς τι>ειπεζιι·ή( (ρ
γ«β(ε>Β υπο ΐ
τυχόν είναι γειβπόνος, νομΐζιο, δ
τι ίέν πρέπει νά λέη τέτοιβ χά
θυστερημένκ πράγματα.
'Αλλά ή καλλιτέρα άπάντησι
είς τίς άν«χρονιστι> ές ίδίες χά
άντιπρβοδευτι>ές άντιλήψεις
χ. Μωροΐιη, είναι ή χΑθε χρδν
παρατηρουμένη αλματιχή ι
τής ΧΡήοεως των άπλδν στοιχεί
ών, &3τε φέτος μονάχα έδω στό
Ήράχλεΐο ξωδευτήχανε άπ' δλε
τίς έταΐριΐις 45 000 περίπου σα'
χιά θειϊχή ϊμμωνίοτ, 45 000 σαχ
χιά πυχνά δπερφωσφοριχά το
τύπον 0—46—0 χαί 3 000 σκ
χιά χάλι χαίώ; έπίσης .χαί περ
τα 50 000 σαχχιά &η)Λ φιβαφορ
χά τεθ ιύπου 0—16—0.
Άλλ' έπειΐή δμαις ό χ.
ίιης, έηηρεασμένος Ισοΐς άπό έξι
πηρέιηοη ξέ'ων συμφερδντων, π
ριπίπτει χαί οέ μερικές χονδρο
ειΣιΙς άναχρίβειες χαί γιά νά μή
μείνη χαί ή ελαχίστη άπορία
είς τούς δπαδτυς των απλήν λ
πασμάτων, είμεθα δποχρεωμένο
νά διευχρινίσουμε τα πράγματκ
1) ΚαΙ πρωτα-πρωτα δ ίσχυρι
σμίς τοθ χ. Μωραΐτη δτι τα α
ή)& στοιχεΐα δέν ιίναι ιΰθηνδτε
ρα άπό τα ούνθετα θά μ άς έπιτρ"
ψη νά τοθ ποθμε δτι είναι έντε
λως άστεΐβς χαί άβάσιμος, γιατ
δλες ιί έταιρείες δπολογίζουν πάν
τοτε δι' έξοδα άναμίξεως (χκρμά
νι—ΠΒτσάλι) 7—8 ψ επί τή
ά£ίαο πίδγμα πιΰ σημαίνει δι
τό χάθε σΰνθετο σαχχί έπφαρών
τα ι αναλόγως μέ 10—12 δρ. γιά
την άνάμιξι. 'Αλλά ημείς προπα
γανδΐζοντες την χρήσι των άπλων
στοιχείων ίέν συνιστοθμε χαθόλου
τον σχηματισμόν συν θέτων τύπων
ίξ άπλων οτοιχείων άλλά τή χρη
σιμοποίησι άπ' εύθείας των δρ
ζομένων άναλογιών οτό χάθε φυ^ό
άνάλογαί μέ τίς λιπκντινές άνάγ
χες χαί την έν γένει χατάσταση
των φυτων. Κι' εισί ίέν δπάρχε
κανιίς λδγος νά χάνωμε τδσους
ηολλοϋς (55 περίπου) σύνθετους
τύπους π;υ σερβίρουν αί διάφορες
έταιριΐες σΐόν άγροτιχό χίσμο
χαί έπιφέρουν πλήρη σΰγχυσιν.
2) "Επειτκ δ χ. Μωριΐιης ι
αχυρίζεται δα τα μεταφοριχά έ-
ξοδα 50 χιλων θε ϊιής άμμωνίαΓ.,
50 χιλΐδν δπερφωοφοριχοθ χαί 50
χιλων θε ΐχοθ χαλίου, συσχευα
σμένα τό χαθένα χωριστά είς τρείς
έν δλφ σάχχους συνολιχιθ βάρους
150 χιλων ίέν θά έχουν ολιγώτε¬
ρα μεταφοριχά άπό 150 χιλά μι-
χτοθ λιπάσμσαος περιεχομένου πά·
λιν είς τρείς σάχχους 50 χιλων
το χαθένα. Άλλά πως είναι δυν α
τόν νά είναι ευθηνοτερα τα μετα
φοριχά τριών χωριστωνσάκχων συν
θέτων τύπων μ έ ΙκιΙνα των τριών
σάχχων των 50 χιλων άπλων στοι
χείων, τή στιγμή που χαί δ τε
λευταΐος χωριάτης ξέρει πολί» χα·
λά (έχτϊς τοθ χ. Μωραΐιη έννοεΐ-
ται, δτι οε χάθε σκχχί σύνθετου
τύπου των 50 χιλων μονάχα τα
25—35 χιλά είναι πραγμχτιχά
χρήσιμα δλιχά τα ίε δπίλοιπα 15
—25 χιλά είναι εντελώς περιττά
χαί άδρανή δλιχά, δηλαδή άμμβς
χαί χίμτ, ποδ γιά ν' 4?θη ώς
τόν τοπο τής καταναλώσεως άπο
την Σαντορίνη ή άλλοθ χοστίζει
γιά φορτωτιχά, έχφορτωτιχά, λι-
μενιχά κλπ. το_ λιγώτερο 50—60
λιπ'ά ή 4χί;
Φίρνω άμέσως Ινα παράδειγμα.
Γιά νά σχηματίσωμε αίφνης τόν
τύπο 4—10—5 των 50 χιλων μας
χρειάζονται 10 1)2 χιλά θειΐχής
άμμωνίας, 10 1)2 χιλά δπερφω-
σφοριχοθ χαί δ χιλά Κάλι, ήιοι
έν συνδλφ 25 χιλά χρήσιμα υλι-
χά. Μέχρι τα 50 χιλά μ Λ; δπο·
λείπονται 26 που αύτέ δέν είναι
ϊίηοτι ίλλο παρά μόν^ άμμος
χαί χβμα. Τό 1!ιο περίπου γίνε-
ται χαί γιά τούς ά'λλους τύττους
ΈμΡ τό χάθε σαχν-ί έπλοθ στοι
χείου περιέχει μόνον λιπαντιχέ
ουσίες χωρίς ίμμο χαί χωμα.
3) ΚαΙ τώρα άς έρθωμε στό ζή
τημα τής νοθείας. ΚαΙ στό ζήτη
μ» αθτο δ χ. Μωραΐΐης ίέν έχε
χαθόλου δίχηο χά Ι φκίνεται
£έν ζή στήν Έλλάδκ άλλά στή
Γερμανία ή στήν "Αγγλία. 'Υπάρ
χει βεβαία νδμος μέ α,υστηρές χυ
ρώσεις χατά πάσης νοθείας καί δ
φίσταται χαί σχετιχίς έλεγχος χά
γίνονται ταχτιχά σχετιχές δειγμαν
λτ,ψίες.Άλλά 2έν μπορεΐ νά πή χά
νιίς δτι δπάρχει άπέλυτος έγγύησι
γιάτό άνόθευτο των πωλουμένων ου1
θέτων χημιχων λιπασμάτων, γιατ
χαί τα άποτελέσματκ των άναλό
σεων, λόγω τοθ φίρτου των έργα
σιων των χημιχων δπηρεσιων,βγαί
νούν μετά 3—4 μήνες άπό τής
δειγματοληψίκς, δπως σέ άρχετέι
περιπτώσεις Ιχει συμβή, δπέτι
Ιχει τέλει ώσει σχεδόν ή περίοδο
τής διαθέσΐως των λιπκσμάτων
χαϊ Ιτσι !έν Ιχει χανένα πραχτι
χό άποτέλεσμα έ> φ θά έπρεπε νά
απαγορευθή ή διάθεσις των λι
πασμάτων μέχρι τής
των δειγματοληψ.ων (3—4 ήμέ
ρα() Έ ώ είναι γεγονος δτι ή έλα
χΐστη νοθεία στά &α)& οτοιχεΐα
είναι δλοφάνερη.
4) Τέλος δ χ. Μωροίτης γιά νά
δώση χάποια βαιύτητα ιί; τιυ
συλλογισμοός τού μβς ^άραδιάζε
μεριχές ανέψεΐς τού γιά την χρή
σι των άπλων' στοιχείων άπό τό
σΰγγραμμ» τιθ μβχαρίτου Ρ. ϊνόλ
δου Δημητριάδου πευ γράφτηχι
πρό 25 χρδνων χαί άποφαίνετα
δτι χρειάζεται δ γιωργός 27 σχέ-
ψεις γιά τα &πΙ& στοιχεΐ».
Όλκ αύτά ποδ έγραφε δ μαχα
ρίτης μποροθσε νάχαν νάποιο
πραχτιχό σχοπό τδτε, πρό 25 χρδ
νων, πιδ μίλις πρό 5—6 χρδνων
(1907) άρχισε στήν Έλλάδκ ή
είσαγωγή χαί ή χρήσις γενιχά
των λιπασμάτων. Κ»Ι έδιχαΐολο
φυσιχά ή αποφύγη τής δπο
δείξεως τής χρήσεως άπλων σΐ,οι
χείων γιατί δ χδσμος δ άγροτιχός
τδτε δέν ήξερε χαλά—χαλά τί θά
πή λίπασμα.
'Αλλά σήμερκ μετά 25 χρδνια
είναι εντελώς ίδιχαιολόγητον νά
μην πή χανείς στόν άγρίτη ποία
είναι ή καλυτέρα, σαμφερωτέρα
χαί έπιστημονιχωτέρκ λίπανσις
γιά νά επιτύχη τό μεγαλύτερο χαί
τό ευθηνοτερα είσδδημα.
*Ή μήπως δ χ. Μωροΐιης δπο
στηρίζει δτι προχειμένου δ γεωρ
γίς νά χρησιμοποιή &π)& στοι·
χιΐχ πρέπει να" χάμη πράγματι 27
δλέχληρες αχέψεις; Τίποτε άη' δ
λα αύτά άναχριβέστερον. Άπό
δειξις τώ; ο! Κρήτες γιωργοί καί
έν μέρει χά Ι ι Ε Μωμί';ες Ιχα
μαν κ»λή άρχή τώρα 5—6 χρδ
νικ νά χρησιμοποιών τα άπλα
στοιχιΐα, χυρίως γιά την λίπανση
των άμπελιων.
Ό χ. Μωροΐιης άποφεύγει επί
τηδες νά μνημονευη ιίς πράγμα
τι μεγάλες ώφέλειες π:δ Ιχει δ
άγρδτης μέ την χρήοι των α
πλων στοιχείων: Έχτίς τής οίχο
νομίοτς των μεταφοριχων, των πε
ριττων δλιχων (χώματος χλπ)
άπό τα έργοστάσια μέχρι τα χτή
ματοτ, των Ιξόίων άναμίξεως,
τοθ σαχχιάσματος των περιττων
δλιχϋν, τής άποφυγής τής νοθείας
χ. λ. π , ή χρήσις των άιτλων
στοιχείων Ιπιβάλλεται πρό παν
χ
τος χαί χυρίως
χνιχβυς λδγους.
βάλ
ρ
διά χαθαρως τε
Διότι μποροθμε
ά
ά βάλωμε, δηως πρέπει. τό χά
θε στοιχιίϋ στήν χατάλληλη έπο
χή χαί στήν ώρισμένη δδση, Ι
χοντκς δπ' δψ:ν την δλην χατά
στάσιν που μβς πκρουσιάζει τό χά
ε φυτί, χά Ι άποφεύγοντες μέγα
Ή ΰποτίμησις των είδών
τροφίμων είς τάς επαρχίας
Τό υπουργείον Άγορανο-1 καί τόν ύπολογισμόν θεμιτοθ
μίας έκοινοποποίησε πρός τούς
προέβρους των άγορανομικον
επιτροπών, τάς διοικήσεις καΙ
ύποοιοικήσεις Χωροφυλακής
καί τάς αστυνομικάς βιεθύν-
σεις εγκύκλιον, 3ιά τής οποίας
συνιστά δπως καί αί έπαρχια
καΐύπηρεσίαι τής'Αγορανομίας
συντονίσουν τάς προσπαθείας
των πρός τάς τοιαύτας τοθ
κίντρου μέ σκοπόν την διατή¬
ρησιν των ημών τροφίμων καί
ιίβών πρώτης άνάγκης, είς δ-
σον τό δυνατόν χαμηλότερα
έπΐπεδα.
Πρός τοθτο τό 'Υφυπουρ-
γεΐον συνιστά δπως καί οί
έπαργιακαί υπηρεσίαι έχουν
ύπ' δψίΐ τόν 'Αγορανομικον
κώδικα όρΐζοντα τρβΤς τρό-
πους πρός έλεγχον των τυχόν
διαθίσεων των έμπορον πρός
αισχροκέρδειαν, ήτοι την επι¬
βολήν διατίμησεως, τόν καθο¬
ρισμόν ανωτάτου όρίου τιμής
κέρδους,
ΚαΙ όσον μέν άφορβ τούς
δύο πρώτους τρόπους, λέγει
τό ύφυπουργεΤον Άγορανομί-
άς, δέν ύπάρχει μεγάλη δυ-
σχέρεισ, διά τόν τρίτον ομως
πρέπει νά έξετάζεται ό άγο
ρανομικός κώδιξ, είς τό οποί¬
ον καθορίζβται ανώτατον β¬
ριον θεμιτοθ κέρδους είς δ βέ
όν νά προστίθβται μικρόν πο¬
σοστόν δι' έξοδα μεταφορας.
Έκ παραλλήλου πΓάς τα α¬
νωτέρω παρασχεθή υπό τοθ
οφυπουργείου 'Αγορανομίας ή
διευκρίνισις, δτι δέν εγένετο
ώς ανεγράφη κατάσχεσις έν
Αθήναις 50.000 οκάδων έλα(-
ου τό οποίον είχεν άποκρυ
β(|, άλλ' απλώς εκλήθησαν οί
εμποροι νά δηλώσουν τί ποσό
τητας έλσιολάδου κατέχουν
καί οδτοι εδήλωσαν την ανω¬
τέρω ττοσότητα.
λες άπώλειες τής θε ι ϊ «ής 'Αμμω
νίκς, δταν τή βάζωμε πολύ πρίω
ροτ, ή χαί τοθ ΟηερφωσφοριχοΟ
μετατρεπομένο» είς άϊιίλυτον μέ
την παλινδρδμησιν. "Η χαί άρ
γά δπδτε λδγφ ελλείψεως τής ά
ποιουμένης δγρασίας ίέν επι
τυγχάνεται ή χανονιχή διάλυσις
χαί άφομοίωσΐς. Ένψ μέ τα &
"& σΐοιχιϊ* δπως παραδέχονται
νκί οί διαπρετιέστεροι γεωπδνοι,
[μιχνί χαί έδαφολδγοι τοθ χό
σμου Ιχουμε έχτός άπό τή μέγα
λη ιίχονομία χαίιίς μεγαλύτερες
δυναιές άποδέσεις χαί τό μιχρδτε
ρο χέστος παρχγωγής.
ΚαΙ τώρα εάν σ' 5λα αύτά Ι
χει πραγματιχή άνιί?;ηιι δ χ.
"ορίίιηΓ, μχχρυά άπό χάθε ίδιο
τέλη σχοπδ χ«1 έπίδραση, θά χά
μη πολύ χαλά νά χατέβη ατήν
Ερήτη χαί νά δπο&είξη, εάν ξεύ
[, στοδς άγρδτες τοθ Ήραχλε
ου χανένα δλλο καλλίτερο τρόπο
λιπάνσεως, έχτός βεβαία άπό τα
αύνθετα.
Μετά πλείσΐης
Σίκ. Σΐκόρου
Διπλ. Γεωπόνος.
—Τα δημοσία £ργα Κρήτης.
Είς Ρέθυμνον αφιχθη δ Έπιθε
ωρηχής Δημοσίων έργων Κρήτης
χ. Ξ*νθέπςυλος. Ό ίδιος θά μετα
βή χαί είς ά'λλους νομιύς τής Κρή
της προχειμένου νά γίνη ή παρα
λάβη δημοσΐων χά Ι χοινοτιχων έρ
γων.
—Σύλληψις φυγοποίνων.
'Υηο οργάνυν τοδ ϊτβθμβδ
λ Άν»»γεί«ν συνελη
λ 'Αδδά
ρφΠς Άν»»γεί«ν συνελη
φθπ έ Ευάγγβλβς 'Ανδρϊαδάκης
κάτοικος "Ανωγείων πρός ίκτισιν
ποινής δι' άπβτπν ΙπιβληβεΙσπς
βύτφ υπο τθ Πλλδΐ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Έκτίθεται είς μυστικην
Βι' Ινσφραγίστων κροσφο·
ρών μιιοβοτικήν δηιιοεχρα
οίαν ή «ρομήθιια είς την
Έ«ιτρονην Έκμΐταλλιύσε.
»ς Ήλικτρικών Έγκατα
στάσεων Ήρακλιίου 300
τεμακίΜν λυχνολαβων έκ
■ορσΐλάνης.
Ή βημο-ρασία βνιργηθή
οιται την 5ην τοθ μηνός
Μαρτίου 1937 ημέραν Πά
ρασκευην καί ώραν 11—12
«. μ. ιν τω Δημαρ^ιακφ
Καταστήματι καί ένώβιον
τής 'Ε«ιτρο«τ]ς Έκμιταλ
",ιύσιυς.
ΟΙ δροι συγγραφής ύβο
ϋριώσιων είσίν κατατεθει
μένοι ιίς τα γραφΐϊα ττ)ς
Έκμιταλλιύσ««ς ό«όθ«ν
Ι βουλόμενοι δύνανται νά
λάβωσιν γνΔσιν.
Έν Ηρακλείω τ^ 13 Φΐ-
βρουαρίου 1937
Ό Πρόιρος τίς Ένιτρο
«ής ΈκμιταλλΐύσΐΜς.
Μηνάς Γεωργιάδης
Ζητΐϊται σοβκρός άντιπρδαιο
;ο( δπως αναλάβη τό πραχτοριΐ
ιν Ζωής χά Ι Πιιρός διά την Κρή
ην τής άσφαλιστιχής Έταιρείας
Γαλλιχός Φ.ϊνιξ τιθ 1819.
Γράψχτε δίδοντες λεπτομερείας
υνεργασίας Σ. Π. Μουσούρην χαί
V.
Α. Πολίτην Ευριπίδου 11 Ά
'ήνκς.
Προπμάτε
τα αύτόματα
ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠλΟΝ
Σ. Σ. Σπαγουλίδη
1β21.
Εάχολίαι κλπρΜμΙ,ς
υπό τοθ Πλημμελειοδικεΐο»
Ρεθύμνης.
—ΈπΙσης συνελήφθη ο Γεώργι
ος Σίτρατηδάκης έκ Πηγήί Ρεθύ¬
μνης πρός ίκτιβιν ποινης δι' έ(ΰ
βρισιν έιτιβληθβίσπς αΰτφ ύιτό τοθ
μονομελο&ς Ολημμελειοδικιίου
Μυλοποτάμου.
—Ή κατίτάξις άνθυπιάτρων.
Δι' άν«ν>αστιχο& νβμου έρίζβ
ται δτι έπιτρέπβτχι δπως μέχρι
τβλους τοθ ϊτβυς 1937 «Ι χηρεό-
ουσ«ι έν τώ συνόλω χά! είς «παν
τας τους ββθμβΰς έν τφ υγιιονο-
μικφ σώματι θίσΐις, βεωρβύμ··
ναι ώς κεναΐ έν τω τελβυταΐω
βαβμω τοθ άνθυπιάτρου, πληρω·
θωβι δια χατ«τ«{βως άνθυκιβ·
τρών κατόπιν ένεργϊίας διαγννι
σιχβΰ, προχηρυβσομένου ίίς έν
τος τοθ ίτους τβυτου έφ' δσον
βια τβθ πρώτου δι*γωνισμου δέν
ήθελον ηληρωθβ αί κατα την Ι
νερνΐιαν αΰτοθ χεναΐ θέσεΐ(. ' Ό
«ρβχηρυχθβΐς κα! διενερνηθβις
κατα Δεκέμβριον τού 1936 διανοι
νισμβς πρβς κατάταξιν άνθυπιά
τρών θεωριΐται Ιγκυρβς.
—Ό ϊύλλογος Κομιστ&ν Ση
τβί«ί.
Γενομένων προχθές άρχαιρεσι
ών τοθ ϊυλλβγβυ Κομισΐ&ν καί
μεταφορένν Σητείας έ{βλεγπσ«ν
οί ίξήν £τέφ. ΧτεφανΙδης «Ρβ«
δρο;, Έμμ. Βιδάκις αντιπρο··
δρο$, Μιχ. Μαντουράκης Γραμ
μ«τεύς, Άριστ. Κβυτουκιάδης
ταμ(ας καΐ συμβουλαί οί χ. χ.
Άγγ. Μαντουνας, Κ. Έλληνιχά
κης. Ίωάνν. Μουλιννιτάκης Α.
ηανανινταράχηϊ χαΐ Ιωάν. Μπα
χιρτζάχης.
—Άποστρατβία.
Διά Βασιλιχοθ Διαταγμάτος έ
τεθή είς άποστρατείαν δ Κρής
ταγματάρχης πεζιχοθ χ. Δημοσθ.
Κυρμιζάχης προαγόμενος ταύτο
χρδνως είς τόν βαθμόν τοθ άντι
συντκγματάρχου.
—'Η καλλιέργιια τής μπ-
λέ«ς.
'Η Γεωργιχή δπηρεσία Λασηθι
ου παρέλαβιν άποαταλέντα έξ Ι¬
ωαννίνων έχλεχτά έμδόλια μηλέ
κς πρός έξευγενισμόν των μηλεών
ίς τόν νομόν τοθτον.
ΑΒΕΔΙΣ
Νέαι παραλαβαί.
Νέαι ύφκσματκ.
Νίοι μοδέρνοι χρνμ«·
τισμοί.
Αί τιμαί μ«ς ΐΐν* «Ι
κβλΰΐκραιι.
Α ΒΕ ΑΙ ΣΙΑ Ν
Όδ«)«'ΛνΙ«» Μαν·
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΛΙ τό Καφενειον
Κνωσός, Πληροφορίαι ηαρά τφ κ.
Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνβοός κα|
□άλλας,
ι
!*
"Ηράκλειον Κρήτης
ΓραφεΤα έναντι ΝομαρχΙας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωίσ Τρίτης
6 Φεβρουαρίου 1937
ΤΟΪ ΜΕΣΟΜΥΚΤΙΟΥ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΛϋΡΙΤΗΣ
ΤΑ ΕΒΝΙΚΔ ΣΤΡΑΤΕΥΜ4ΤΑ
ΠΡΟΕΛΐΎΝΟΥΝ ΙΝ.ΤΟΛΙΚΟΣ
ΤΟΥ ΙΙΤΜ_ Χ1Ρ1Μ.
ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρίου (τού
άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφήματα
έκ Παρισίων «ναφέρουν ότι κατά τηλε¬
γραφήματα τού έν Μαδρίτη άπεσταλ-
μένου τού Πρακτορείου Χαβάς, ή ε¬
πίθεσις των έθνικών στρατευμάτων κατά
«ής Ίσπανικής πρωτευούσης συνεχίζε-
ται έξ δλων των τομέων σφοΒροτάτη.
Κατ' άλλα έκ Βερολίνου Ιτηλεγρα-
φήματα τό στρα«ηγ·ίον τού φράνκο α¬
νεκοίνωσεν άπόψε διά τού ραδιοφώνου
ότι τα έθνικά στρατεύματα συνεχίζοντα
τάς έπιθέαεις των κατά τής Μαδρίτη
κατώρθωσαν νά προελάβουν είς βάθο
άρκετών χιλιομέτρων ανατολικώς τού
ποταμού Χαράμα, όπου οί κυβερνήτι·
χοΐ ηανιχοβληθέντες έτράπησαν είς φυ·
γήν-
ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
ΤΩΝ ΒΙΑΚ&ΗΙΚΟΝ ΧΟΡΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Φεβρουαρίου (τού
άνταποκριτού μας).—Σήμερον την πρω
ΐαν αφίχθησαν Βιά τής ταχείας άμαξο*
βτοιχίας οί άντιπρόσωποι των Βαλκανι¬
κών* χωρών είς την διάσκεψιν τής Βαλ
κανικϊ.ς Συνεννοήσεως, τής Γιουγχο
σλαυΐας κ. Στογιαντίνοβιτς μετ ά τής
κυρίας τού, τής Ρουμανίας χ. 'Αντω·
νέσκο μετά τής κυρίας τού χαί τής Τουρ
κίας χ. Ρουσδή Άράς, συνοδευόμενοι
χαί υπό τού Ρουμάνσυ ύφυπουργοΰ των
Εξωτερικών,τώνένΆθήναις πρεσβευτών
των τριών Κρατών, οΐτινες είχον μετα¬
βή μέχρι των συνόρων, των άντιπροσώ·
πων είς την Βαλχανικήν συνδιάσχεψιν
τού Τύπου, των οίλλων δημοοιογράφων
καί των άλλων μελών των τριών άντι·
προσώπων. Τούς ξένους έπισήμους ύπε
δέχθησαν είς τόν σταθμόν ό κ. Πρωθυ
πουργός καί οί ύφυπουργοί Έξωτερι
κων καΐ Τύπου μεχά των κυρίων των, ό
Γάλλος πρ«νσβευτής καί ηλήθος κόσμου
ί~ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΤΕΑΙΑΝΟ
ΕΦ0.ΣΕ ΠΡΠΒίΙΛΜΕΡΙΙΣ
ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΕΠΙΘΕΣΙΝ
Οί Άγγλικοί έξοπλισμοί καί οί
Γερμανικόν δημοσιογραφικοί κΰκλοι.
Α0ΗΝΑ115 Φεβρβυαφίβυ (τοδ βντακ·
κριτεδ μκς) — Ό ρ«&ιοφΜνικ·ς ατκβμός
•χϋς Σαλαμάνχας μκτέδβοκν βπέψε μακρόν
βναχβι«Βέν τεΰ έβνικοΰ ατρβτηγείου οχε
τικ&ς μέ την εξέλιξιν τ6ν έπιχιιρήσευν
Κατα τό ανακοινωθέν βύτό τα εθνικκ στρα
τκύματα συνεχίζων πανχσχκ νικηφβρνς
την πρβέλαοίν των είς τό νέτιβν μέτωπον,
&νΐυ σοβαράς &ντιοτ«οκν$ τδν ερνθρ&ν. Ό
ατρατηγες Κιϊπο Ντελιάνο έπικεφκλής Ι
σχνράς οτρ«τιά$, ιύρίσχεται ήδη πρό τής
Άλμερία;, εναντίον της οποίας καί έτοιμ*
ζιι σφοδράν επίθεσιν.
ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 1 £> Φεβρουαρίου («ού
άνταποκριτοΰ μας).—Είς την μεγάλην
αίθουσαν των βυνεβριάσΐων «ής'Ακα·
οημίας ήρχισαν τή* μεσημβρίαν αί έρ·
γασίαι τής διασκέψεως των άντιπροσώ
«ών τού ιύπου των τεσσάρων συμμάχων
Βαλκανικών Κρατών, Κατά την έναρ
ξιν τής Συνδιασκέψεως την οποίαν έκή
ρυξεν ό ύφυπουργός τού Τύπου καί
Τουρισμού χ. Νικολούοης παρευρέθη-
οαν καί ό χ. Στρίμπερ άρχηγός τού
στρατιωτιχοΰ οΐχου τού Βασιλέως έκ
μέρους τού "Ανακτος, ό Πρωθαπουρ
γός χ. Μεταξάς οί ύπουργοί ών τριών
χωρών χ. κ. Στογιαντίνοβιτς, Άντωνέ
βο *οΧ Άράς» οί ξέναι πρεσβευταί
ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρίου.
—Έκ Βερολίνου τηλεγρα
Φοθν δτι σκολιάζεται εόρύ
τατα ο«ό των Γερμανικήν
■ολιτικΑν καί δημοσιογρα
·ικ·ν κύκλων, η αθξησις
τ·ν Αγγλικήν «ξο«λισαων
καί συγκεκριμένως χό συ
ναφθέν εσωτερικόν άγγλι
κόν δάνειον. Είς τούς Γερ
μανους, καθ* εί τονΐζεται,
έα-οιεΐ Ιντύ««σιν ή ταχύ
της μέ την ό«οίαν ή Ά Υ
γλ,ία *ξο-λίζεται. Ή ταχύ
της αυτή· λέγουν αί έφημε
ρΐδες, διανιστοθται 6«ό τό
γεγονός δτι ή κυβέρνησις
εζήτησεν Α«6 την Βουλήν
■λήρη δικαιοδοσίαν είς τό
ζήτηαα τοθτο «ρός άβοφυ
γήν των «μνοδίων καί τ·ν
επιβράδυνσιν*, αί όνοϊαι
«αρατηροθνται είς την διά
τοθ κοινοβουλίου διαΒικα
οίαν. Σχετικώς ή εφημερίς
«Έγκώριος 'Αγγελιαφό
ρος» -αρατηριΐ δτι «αοτ)λ
θιν ή έ«0Μη καθ' ήν έν 8
θνος διιμαρτύρετο διά
τούς κξονλισμοος τοθ βλ
λου καί οβενθυμίζει τοϋς
λόγους τοθ ΓερμανοΟ καγ
κελαρΐου, ό δβοϊος «τόνι
σιν δτι εκάστη δύναμις
■ρέβει νά ά«οε>ασίζΐ] μόνη
«ιρΐ τβν μΐτρκν τα όνοϊα
είνε άναγκαΐα διά την ά
μυνάν της.
Καθ* ά τηλιγρα+οθν «κ
Ρώμης χό πρακτορείον Στβ
φανι «ληροφορβΐται έκ Λον
βΐνου δτι -ολλαΐ έφημερί-
δβς ιλκοουν την προσοχήν
έβί τής άθίξεως εΙςΜβοΟργ
κος δύο άντι·χροσώ«»*ν
γαλλικήν μεταλλευτικών
εταιρείαν. Ή «Εσπερινή
ΣημαΙα» τοθ ΛονδΙνου βι·
στεύει δτι τα δύο ταυτα
«ρόσωνα άντιβροσωκεύουν
κατ' θυσίαν τό γαλλικόν
υπουργείον τοθ Έμηορίου
καί σκονός τοθ ταξειδίου
των είνε ή συναψις κανονι
κΑν οΐ«σι«ν μιταξύ Γαλ-
λΐας καί τής έθνικής Ισνα-
νίκης κυβιρνήσιως.
Τηλεγραφήματα «κ Παρι
σΐων άναφίρουν δτι ό κ.
Γκαλιμάν δστις άνήκει είς
την κατηγορίαν τ·ν ριζο
,σναστβν οΐτινες ίβεσκί
1 φθησαν τελευταίως την Κα
Ίταλωνίαν ανεκοίνωσεν είς
τούς Γάλλους άντιβροσώ
■ούς τοθ τυνχου δτι τα «άν
τα είς την Καταλωνίαν διά
«ουν αί θιλήσεις των άναρ
■οσυνδικαλιστικών όργανώ
σεων κσί δτι ή ΙξουσΙα
τοθ Κόμνανυς είνε σκιώ
6ης. Πάντως ε«ιλίγΐι ό κ.
Γκαλιμάν οί ;κομμουνισταΙ
«ροσβαθοθν νά («ιβάλλουν
τάς θβλήσεις των έ«1 τής
άναρχικής όμοσαονδίας.
Ό Γάλλος βουλιυτής έν
κατακλιΐδι ανέφερεν δτι ιΐ
νι τής γνώμης δτι ή Γαλ
λία «ρέτΐει νά αποφύγη κά
θε ανάμιξιν έν "Ισπανία ή
όβοία ασφαλώς Βέν θά ά
«οβπ ύιέρ των συμφέρον
των της.
Ό τρόπος τής μισδοδοσίας
των έν διαδεσιμότητι ύπαλλήλων,
Ύυό τοθ ΓενικοΟ Λογιστη
ρΐου εκοινοποιήθη έγκύκλιος
πρός τάς δημοσίας αρχάς τοθ
Κράτους διά τής οποίας παρέ
χονται όοηγίαι περΐ τοθ τρό
που τής μΐσθο&οσΐας των τι
θεμένων είς Βιαθεσιμότητα Βη
μοσΐον ύπαλλήλων.
Διά τής έγκυκλΐου τον'ζε
ται δτι πάσαι οί κρατήσεις,
τόσον υπέρ τοθ Δημοσίου 8
σον χα( υπέρ τρ (των ΘΑ υπο
λογΐζωνται έττ.1 τοθ ημίσεως
ή* ενός τρΐτου των άντιπαρο
χών τας οποίας λσμβάνει 6
ϊΐς Βιαθεσιμότητα τιθέμενος ύ
πάλληλος. Εξαίρεσις γΐνεται
μόνον δια τάς υπέρ τοθ ΤαμεΙ
ου Προνοίας ύπαλλήΧων κρα
τήσεις.
Επί τή εύχαιρία άνεκοινώ
θη 8τι ουδείς ϋνάλληλος ού
ναται νά διορισθή ΐ[ς όργανι
σμόν δημοσίου ΒικαΙου έφ' δ
σον δέν προϋτίάρχει ή σχετική
έγκρισις τοθ ύπουργεΐου των
Οικονομικόν κατόπιν αΐτήσε
ως άρμοδ'ως ύποβοτλλομένης.
Συν επ ώς καί οί μετά την Εκ
Βοσιν τής έγκυκλΐου πραγμα
τοποιηθέντες ΒιορισμοΙ θεώ
ροθνται άκυροι, (άν δέ* έπα
κολουθήση ή απαιτουμένη ώς
άνω έγκρισις.
Έντός τοθ μηνός, έξ άλλου
κατόπιν αποφάσεως τοθ ύ
τιουργοθ τής Γεωργίας, οημο
σιευθείσης είς την ίφημερΙΒα
τής Κυβερνήσίως θά προκηρυ
χθή ό δΐαγωνισμός Βιά την
συμπλήρωσιν χον κενών θέσε
ών λογιστών γεωργικης ύπηρε
οίας, ϊίς τόν οποίον ΘΛ μβτά
σχουν άπόφοιτοι τής Άνωτά
της Έμπορικής Σχολής.
ΑΥΞΙΝΕΤλΙ Η ΜΕΤΑΑΑΙΚΗ
ΛΡΛΧΜΗ ΕΠΙ ΥΦΑΣΜλΤΩΝ
Ττ)λιγραφικ6ες άνικοινώθη πρός
τάς τεληνιιαχας αρχάς 5τι &ι'
δπουργιχής άποφάσΐως ηυξήθη
άπό τής χθέ; ή αξία τής μεταλλι-
ί δραχμάς είς χαρχΐνας δραχι».
30 επί εισαγομένων διαφίρωνιΕϊβν
υφαομάτων. ΑΕ έηερχίμινκι έχ
τής ανωτέρω βύξήαεως ιίοηράξεις
θά χατατΕθεντηι ηαρά τί Άγρο-
^ Τραπίζη είς πίστωσιν τοθ
λογαριασμοθ . Ίνοτιτούτβυ δάμδα-
κος.____ "
Η ΕΞΑΓΩΠΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΣ
Κατά την παρελθοϋσαν έβ
ΒομάΒα ή άγορά μας βέν κα
ρουοΐασεν αξιοσημείωτον χ(νη
σιν περιορισθεισον των έξα
γωγων είς 76 000 χιλγρμ.
σουλτανΐνων, 2000 ταχτάβων,
130 000 οΐνων κοΙ 68.000 κΐ
τρών.
ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Ό Εμπορικάς Σύλλογος
Νεαπόλεως προέβη προχθές
είς άρχαιρεσΐας έκλέξας ώς
ακολούθως τό νέον Διοικηη
κόν αύτοθ Συμβούλιον: Πρόε
δρος 6 κ. Έμμ. Κρασάκης,
άντιπρόε&ρος ό κ. Ιωάν. Άλε
ξάκης, ταμΐας 6 κ. Κωνστ.
Λαυρεντάκης καί σόμβουλοι
οί κ. κ. Έμμ. Φαΐτός, Ευστ.
Λαυδάκης καί Έμμ. Περου
λιός.
ΔΟΡΕΑ
Οί υίοί Άντωνΐου Καββαλά
κη χατέθεσαν είς τόν κ. Δή
μαρχον Ηρακλείου Βραχ. χ
λΐας (1000) ύι>έ3 τοθ Γηροκο
μεΐου Ηρακλείου ίίς μνήμην
τοθ αποβιώσαντος θεΐου των
ΔημητρΙου Κ. Καββαλάκη.
ΚΡΗΤΕΣ ΦΥΛΑΚ1Σ
Μεταξύ των Βιοριοθέντων έ
σχάτως ΒοκΙμων φυλάκων είς
τας διαφόρους φυλακάς συγ
κατσλέγονται χαΐ οί εξής Κρη
ες: Ι. Βούρβαχης, Ν. Μουζου
ράχης, Γ. ΜπασαΒιάκης, Α.
Ζερβάκης, Κ. Χατζηδάκης,
Ι. Βαγιωνβς καί Ζ. ΚοντοΒα
λά
Η ΚΙΝΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Υπεβλήθη ίίς την Δι&Ικη
σιν Χωροφυλακής σηα«(ωμα
τοθ προΐσταμένου τής Άγορα
νομικής υπηρεσίας άναφορι
κάς μέ την παρατηρουμένην
(ίς την αγοράν μας κίνησιν
των έλαΐω&ον. Έξ αύτοθ
πληροφορούμεθα δ τι έκομίοθη
σαν πρός διάθεσιν ϊίς ιήν %η
τανάλωσιν νέαι ποσότητες έ
λαΐολά&ου συμποσοθμεναι είς
4,500 οκάδας.
ΟΙ ΝΕΟΙ
ΥΠΕΙΝΟΛΟΓΟΙ
Προχθές έν τώ άμφιθβάτρω
τής 'Υν/ειονομικης Σχολής Ά
θηνων πσρουσ α τοθ χ. Ύφυ
πουργοθ τής Κρατιχης 'Υγιει
νής χαί Αντιλήψεως χαί των
κ. κ. Καθηγητων τής Σχολής
εγένετο ή άπονομή των πτυ
χ(ων είς τούς άποφοηήσαν
τας ύγιεινολόγους (ατροος
τοθ Άκαδημα'ίκοΟ έτους 1936
—37. Έτυχον «τυχΐου όγιβι
νολόγου (ατροθ καί οί κάτωθι
Κρήτες: Στ. Άλιγιζάκης, Γ.
Νικολακάκης κα( Ε. Χαρα
λαμαάκης.
ΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΧ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
Ά την κατάστασιν τής
12ης ΦεβρουαρΙου" τής Άγρο
τικής Τραιιίζης Ηρακλείου
προκύκτει δτι τό σύνολον των
τοποθιτήσεων αυτής ε[ς τόν
νομόν μας άνέρχβται 6(ς δρ.
123 078 370. Είς τό ποσόν
τουτο περιλαμβάνονται σ( ό
φειλαΐ τόσον των συνεταιρι
σμων όσον καί των μεμονω
μένων τΐιστούχων της Τρατιέ
ζης. Έν συγκρΐσει πρός τα
άλλα Ιτη αί τοποθετήσεις Ι
χούν ώς έξίς: 15)2)35 52.
216 280, 15)2)36 58.615 447,
15)2)37 123.078 370.
ΑΙ ΔΙΚΑΖΙΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡ1ΣΜΑ
ΑΓΡ0ΦΪΛ1ΚΗΣ ΠΥΡΓΟΥ
Κατά τό χοινοκοιν,θεν πρός χον
Έπόΐϊΐι,ν Βγροφυλαχής ΉρκχλεΙ·
ου ηρίγρκμμα 3ιχασίμων 'Αγροφυ
λαχής Ήρκχλείου έν τώ άγρο
νομυφ διβμερΐσματι Πύργου, την
17 ωρίσθη διχάοιμες ιίς
την Ιδτ,ν είς Πύργον χαί ροχ»,
την 19ην είς Μεοοχωριό χαί την
20ην είς Λιγόρτυνον.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
ΑΙ έν τη άγορα μας κυμανθβΐσαι
χθές τιμαί των διαφόρων ΙγχωρΙον
«ροίόντων είχον Δ? κάτωθι:
ΖοβλτκνΙναι
α' ποιότητος ορ. |
(V
.. .. )
Υ' .. .. ι Μ-21
• ι, ι. Ι
·' „ ι. Ι
Ίλεβϋει
α' «ο·ό"ΐο« ·». 16.—16.83
ι;
Τ ιι η η
Μαύραι „
ΤαχταΙιι
■ ^βαθρών ·ρ.
■οινα ν. 4·ο«·(α«
ΔιανικΑ·
42
40
ΈξαιρετικοΙ 31
λι·ι·ι «' «οιο«. ., >8,—
■■•ι—λ. ΙΙεηο. ., 88 —
,. «' «ο»ό». „ Ι* —
■ο·ρτ«4, ϋαιρ. ... Μ.—
.. «,' «·■·« εί.
ι εα^,ΙοοΙίΐΜ
ΑρχανΑν «ο ■(—. ·ο. «1,-4·
ΜαλιΒυΤ,Ιου ■««' «■. ,.
Χαροΰβια λραχ, 110
Μέταξα " 40·
Κουκούλια ζηρά " ιΗ'
Δέρματα βόΐα §4
•Δρνοβέρματα έρ.φ. ", Η'
ΒροΒ4τε»ν αΐγώ» 4·
Τιμαί Συναλλάγματος
Δολλαριον
ΔΙρα
Κορώνα
Φράγκον
δρ,
III
ίϊ-ΐυ,Βϊ
__—!.-φράγκον ,! Ι·'4,_υ.7θ
ΦιορΙη Όλλανδ. ,. 66.61-61 «)
?Ρ*Τ"·' Β«λγ«όν „ Ι,ΐβ- ε.ρ,
3» ΠΡΟ Ι'ΗΗ
. ιΓΊι
Η Β1ΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
ΕΙΝΕ ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ
ΙΣΧΥΡ. ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ
&ΗΛ-ΣΕΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ
ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙλΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Φεβρουαρίου (τού
άνταηοκριτού μας).—-Οί άντιπρόσωποι
παρα τή Βαλκανική συνδιασκέψει, τής
Σερβίας καί Τουρκίας χ. χ. Στογιαντί
νοβιτς καΐ Ρουσδή Άράς έδέχθησα*
άπόψε είς τό ξενοδοχείον τής Μεγάλης
Βρετταννίας τούς άντιπροσώπους τού
Τύπου καί προέβησαν είς μακράς βη·
λώσεις επί τής καταστάσεως είς τα Βαλ
κάνια. Οί ξένοι ύπουργοί έχόνισαν ότι
ή Βαλκανική Συνεννόησις όχι μόνον
υπέστη ουδένα κλονισμόν ποτέ, άλλά
καί παρουσιαζεταΐΛήμερον^ υπέρ ποτε
ή άλλοτε ίσχυρά καί αποτελεί τό
ισχυρότερον δπλον είρήνης έν τή Άνα-
τολική Μεσόγειω καί τή Χερσονήσω τού
Αϊμου.
ΧΒΕΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΗΡΧΙΣΑΝ
ΔΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ &ΙΔΣΚΕΨΕΟΣ
ΠΡΟΗΔΡΕΥΣΕΗ Ο ΡϋΥΣΑΗ ΔΡΔΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Φεβρουαρίου (τού
άνταποκριτού μας)-—Μέ εξαιρετικήν
έπιοημότητα ηρχιβαν.άκόψε αί εργασί¬
αι τής Γ" τακτιχής έτησίας συνβιαοκέ
ψεως των Κρατών τής Βαλκανικής Συ
νεννοήσεως.
Τής Συνεννοήσεως αυτής προήδρευ
βεν ό Τοΰρκος ύπουργός των Έξωτερι
χών κ. Ρουσδή Άράς ο οποίος είνε
καί Πρόεδρος τού Συμβουλίου τής
Βαλχανικής Συνεννοήσεως. Ή άπο·
ψινή ουνεδρίασις θεωρείται μάλ¬
λον τυπική. ^ Τό κύριον δέ έργον τής
διασκέψεως άρχίζει αυριον*
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ ΚΑΜΑΛ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ &ΜΜΟΝΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρβυκρίβυ (τού βντβικ·
κριτεϋ μα().— Κατά τηλεγραφήματα εκ
•εσσαλβνίχηί, υπό τού Δήμαρχον ©εσσβλβ
νίκης ελήφθη σημερον θερμότατον ιύχαρι
στήριον τηλεγρίφημα έκ μερβυς τού προέ
δρβυ τής ΤουρΜΐχη; Δημοκρατίας κ. Κα
μοί λ 'Ατατούρκ, περί έντειχισμοδ πλακός
ίίς την βίκίβν οπβυ εγεννήθη. Τέλος β «ρ
χηγ*)( τ·5 Τευρκικφΰ ίθνονς έκφράζει τας
θερμοτέρας ευχάς τού υπέρ τής πρβέδου
τής ΦεοοαλβνΙχης, υπέρ τής όπβίνς καίτρέ
φεΐ Ιδιαιτέραν αγάπην, καβ" ί γΐννΐτΐΐρας
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΕΝΕΣΚΗΨΕ!)
ΕΙΣ ΟΑΟΚΑΗΡΟΗ Τ Η Ν ΧΩΡΔΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1 5 &εβρουαρίου (.τού
άνταποκριτοΰ μας).—Ά πό της ηρωΐας
τής σήμερον είς ολόκληρον την Άττι·
κήν πίπτει συνεχώς βροχή δριμύτατον
δέ ψΰχος έπικρατεί. Έπίσης εις ολό¬
κληρον την χώραν καθ* ά ανακοινοί τό
Άστεροσκοπεϊον Αθηνών, ένέσκηψεν
έκ νέου καχοκαιρία είς πλείστας δέ περι
φερείας καί ιδία είς χά όρεινά τής Βο·
ρείου "Ελλάδος πίπτει πυκνή χιών.
Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΒΡΟΣΤίΥΣΑΡΧΗΙΟΜΚΡΑΤΩΝ
ΑΟΗΝΑΙ 15 Φιβρ·ν«ρ(·υ (τοδ άντ»
ποκριτοϋ μβς).—Ή Βκλκκνικη διαακΐψιί
τ·δ τύποΜ, μετά την κήρυξιν τής εν«ρς'ε»ς
τ6ν εργασιών τηςύκ· τ·ΰ Έλληνος ύφυπουρ
γοδ κ. Νικολούδη απκφκοιακν Ιπως ·π·οτΐί
λη χβιρετισΐήρια τηλεγραφήματα πρός τ·ύί
ΒασιλιΤς τής Ελλάδος, Ρουμανίας καί £>ρ
β(«ς χκΐ τ·ν πρόεδρον της Τ·νρκικής Δή
μβκρατίβς κ. Καμβλ ·Λτ»τ·όρκ, μεθ' · &
«€ψε την ουν·δρί«9ίν της δι' «ύριον
4ΐΚ*Β-
ύη«λληλ·ι
κ«μμΙ
ΟΙέγώβτβ,
ιίν μιγ«λ»ν η
Α «ρέοδον
λ1
ίί
ΟΙ&νθρνΜ
ινΐι$ αβνιχβ*. *ν
ιίΜν τής «ύ
,,βνίλλας τ·ι
τβκβνικεί κα
«ρι«5, ένβμβχλ
Ιίν χεί 4π·σπ·δ
ιν; κέπ·υς καί ι
κιρπε-ύς έκ τδν α
λύτ· ·ί όποΐοι
^χρονίνς είς
«».{χ«μκ·»ς κι
,ινκ β·»ν« ποτί
ϊριν$μϊτβν Ιορι
]ίνιμιηοιοδν τί.
ι!χ·ν
ελεσ
>1 ίώ βλοι
«λλ·ι «λΐύθεροι
|Ι«ι κβί οί Ερατ
Ιβνν
* *1 ν·οοκ·|
ϊ τ.«ί. Καί ά
κ«ί
λοιμβ
1
8.
Λ»ν έκτί
Χίϊν
ίί τ?δμιν ·
'
VI-
Μέγεθος Γραμματοσειράς