99945 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3257

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

31/08/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ — ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΑΡΕΑ5 Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ 17ον.-ΑΡΙ8. ΦΥΛΛΟΥ 3.257.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1832.
ΤΟ «ΚΑΛΩΣ
Ποίον ύποδεχόμεθα αυριον; Τόν μέχρι χθές
Υπουργόν; Τόν βουλευτήν τής πρώτης γραμμής;
Τόν θεληματικόν πολιτευτήν; Τόν πανίσχυρον κομ-
ματάρχην; Τίποτε άπό όλα αύτά. Διότι αύτά ΐσως
νά μή σημαίνουν τίποτε. Ύποδεχόμεθα ένα μεγα-
λοφυή ύπηρέτην καΐ συμπαραστάτην τού τόπου,
τού νομού μας, τής πόλεώς μας, τής νήσου μας
ολοκλήρου.
Πάρετε όλην την τελευταίαν τετραετίαν με τάς
κακοτυχίας της, μέ τάς οικονομικάς της θυέλλας καί
άναστατώσεις. Καί δι' αυτής καί άπ' αυτήν, όλην
τού την δράσιν, όλον τού τό έργον, τό πολυσχι-
δές, τό πολύμοχθον, τό πολύ-
τροπον. Ύπάρχει είς τό έργον
αύτό τίποτε τό έστερημένον
ενός παλμού συνεχούς, στορ-
γικοΰ καί ώραίου πρός τόν
τόπον μας, πρός τα άπώτατα
οιαμερίσματά τού, πρός τούς
κατοίκους τού, πρός κάθε ζή-
τημά τού, πρός κάθε έκδήλω-
«ίν τού μικράν ή μεγάλην;
Ύπάρχει τίποτε τό κενόν, τίπο¬
τε τό έπισφαλές, τίποτε τό ακα¬
θόριστον;
Τό έργον αύτό ούτε μικρόν
είναι, ουτε ασήμαντον. Τό εί-
δομεν είς την όδοποιΐαν. Είς
την ανέγερσιν διδακτηρίων. Είς
την ελευθέραν απόστασιν τής
σούμας. Εις την ίδρυσιν τής
Άγροτικής Τραπέζης. Είς την
αποπεράτωσιν καί συμπλήρωσιν
τού λιμένος μας. Είς την ίδρυ¬
σιν προτύπων οίνοποιείων.
Είς τούς δανεισμούς των άγρο-
τών μας. Είς την ίδρυσιν Γεωρ-
γικών Σχολείων. Είς την απο¬
κατάστασιν των νέων συμπολι- ']
των προσφύγων. Είς ύδραυλικά
έργα.Εις τούς έπανειλημμένους δανεισμούς τού Δή-
μουΉρακλείου,αποβλέψαντας είς τόν εξωραΐσμόνκαί
έξυγίανσιν τής πόλεώς μας.Είς κοινωφελή έργα. Είς
την αποκατάστασιν των αεισμοπαθών έφέδρων. Είς
την ανέγερσιν προσφυγικήν συνοικισμόν. Είς την
παροχήν πάσης βοηθείας καί ένιαχύσεως τής Γεωρ¬
γίας. Είς την έκ βάθρων ,άνακαίνισιν τού στρατώνος.
Είς την ίδρυσιν ύποκαταατήματος τής Έκδοτικής,
τής οποίας πέντε μόνον ύποκαταατήματα λειτουργούν
καθ' όλην την χώραν. Είς την εξασφάλισιν τέλος πε·
ριβλέπτου θέσεως είς τό Ηράκλειον, τό πρό μιάς
άκόμη δεκν,κενταετίας έστερημένον πάσης δυνάμεως
καί ίσχύος.
***
Ό Γεώργιος Μαρής αφικνείται αυριον. "Ολη
τού ή ψυχή, όλη τού ή δράσις καΐ ή δυναμικότης καί
ή θέλησις καί όλο άν θέλετε τό πολιτικόν τού γόη¬
τρον ανήκουν είς όλους ημάς, είς όλους τούς Ήρα-
κλειώτας, γηγενείς καί πρόσφυγας, εις δλους αχόμη
τούς Κρήτας.
Καί όμως ύπάρχουν άνθρωποι, οίτινες άνιέρως
ύβρίζουν τό έργον τού καί έκμεταλλευόμενοι τάς δυ
στυχίας τής παρούσης μεταβατικής οικονομικάς πε
ριόδου, άναισχύντως διαβάλλουν την φιλοκρητικήν
καί ίδιαίτατα φιλοηρακλειωτικήν τού δράσιν. Ε¬
πόμενον καί φυσικόν ήτο ό ίσχυρός καί άτρωτος πό*
λιτευτής νά αποκτήση μέ τόν καιρόν καί έχθρούς!
Καί ποίους έχθρούς; Έκείνους, οίτινες ενόμισαν τό
άστρον τού δΰον την ώραν ακριβώς πού αύτό άνέτελ-
λε καί ήρχισε νά μεαουρανή.
Τί τα θέλετε: "Οστις δέν μυωπάζει καί δέν πά-
, σχβι άπό κακεντρέχειαν καί ει¬
λικρινώς καί άδιαφιλονικήτως
αγαπα τόν τόπον τού καί τόν
παγκρητισμόν καί την σημερι¬
νήν πανελλήνιον επιβολήν τού
δέν θά διστάση, αυριον, νά
τού είπη τό «καλώς ηλθες» μέ
όλην τού την ψυχήν καί την
θερμήν καί μέ δάκρυα άκόμη.
Δάκρυα χαράς καί μαζύ εύ-
γνωμοσύνης...
Καί όστις θέλει νά προχωρή-
σωμεν άνευ σοβαρών έμποδίων
είς τόν άνάντην δρόμον των
σημερινών οίκονομικών δυσχε¬
ρειών, καί νά προοδεύση ό τό-
πος άκόμη περισσότερον καί νά
καθεξη άκόμη μεγαλυτέραν θέ¬
σιν μεταξύ των άλλων διαμερι-
σμάτων τής χώρας καί νά άκμά-
ση καί νά γιγαντωθή οίκονομι-
κώς καί πολιτικώς μίαν ημέραν
άπό τής οποίας δέν απέχομεν
καί πολύ, θά τόν ακολουθήση
άδιστάκτως είς τόν δρόμον τού,
τόν όλόφωτον, είτε φιλελεύθε-
ρος είτε μή, είτε Βενιζελικός,
είτε βασιλόφρων, είτε άστός,
είτε άγρότης, μή άκούων καί μή προσέχων τούς δια-
βολεϊς τού έργου τού, μή βλέπων πρός τό μέρος έ-
κείνων οί όποΐοι τόν μισούν καί ενεδρεύοντες εναν¬
τίον τού, ένεδρεύουν κατ' αυτού τού τόπου ρ καί
κολοσσιαίων τού συμφερόντων.
Ό Γεώργιος Μαρής αφικνείται αυριον. Άναδη-
μιουργός. Έμψυχοϊτής. Θεμελιωτής μιάς βασίμου
πεποιθήσεως, ότι μέ τό ιδικόν τού μέλλον καί τό
μέλλον τού τόπου αυτού, τού τόβα παθόντος είς τό
παρελθόν έκ τής ελλείψεως πολιτικών άναστημά-
των, διαγράφεται εύρύ, εύρύτατον.
"Ας τόν ύποδεχθώμεν, λοιπόν, μέ όλον τόν θαυ¬
μασμόν καί τόν ενθουσιασμόν ποΰ δικαίως τού άνή-
κει. Άλλά καί μέ όλην την ευγνωμοσύνην, την ο¬
ποίαν διά των ίδίων τού έργων καί των άκαταβλή-
των καί πολυμόχθων τού προσπαθειών ήδραίωσε
καί έγαλούχησεν επί τής πανηρακλειωτικής ψυχής,
επί τής παλλαϊκής συνειδήσεως... Η "ΑΝΆΡΘΩΣΙΣ,,
ΟΠΩΣ ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
Η ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
Διαβάζω:
«Τα καλλιστεΐα διά την άνά-
δειξιν των βασιλισσών τής καλ-
λονής φαΐνεται δτι ϋχασαν πλέον
την παλαιάν των δόξαν. Ή έκλο-
γή τής μίς.Εύρώπης καί τής μίς
'Υφηλίου δέν συγκινεΐ πλέον ου¬
δένα. Τό άστρον των ώραίων γυ-
ναικών δύει πλέον καί άρχίζει
βΐς τό στβοέωμα άναφαινόμβνον
τό άστοον των ώραίων άνδρων».
Τό τελευταίον θά ΐσχυβ αυτήν
την στιγμήν διά τόν Νοβάροο.
Άλλά δέν πρόκειτάι περί αύτοΰ.
Πρόκειται περί τοΰ άντιθέτου:
ΓιατΙ ακριβώς έξέπεσε τό άστρον
των ώραίων γυναικών;
Την απάντησιν μας 8δωσεν μ(α
έπίκαιρος συζήτησις, γύοω άπό
τό άστρον αύτό —γύρω άπό τό
ίνσταντανέ μιάς συμπολίτιδος την
οποίαν έ αίιθάδης φακός άπηθα-
νάτισε μέ κοστοϋμι τοΰ μπάνιου.
—Καθ' 2νας άπό τούς συζητητάς
βυοισχεν είς την φωτογραφίαν
καί άπό μίαν λεπτομέρειαν ώ-
μορφιάς. ^ £
Ό πρώτος υπεστήριζε τας ω·
βαίας γραμμάς των κάτω άκρων,
ό δεύτερος των Λνω! Ένας άλλος
διετύπωνεν έπαίνους διά τό κεφά-
λι και ϋνας τέταρτος διά τό άτί-
βασσον των μαλλιών πού προσε-
θβτΕν είς τό τελευταίον Ινα παρα-
ξενα γοητευτικό πλαίσιο. Καί
οΰτω καθ εξής.
Τί Ιβγαινβν άχό την συζητησιν
ΙκϊΙνην; Ακριβώς τό άνεφαομο-
στο πλέον καί τσΰ βύστηροτερου
κριτηρίου μεταξύ των ώραίων
γυναικών. Κάθε κριτίκ «αι *πο
δναγοΰστο: Όλες είνε ωραιβς
Μ άδερφέΐ Είνε αδύνατον δηλ.
νάμήν είχουν κάποια ωραια λε-
πτομέοεια η Υΐά νά θυμηθω την
άσι Ινός γβρωχολασμένον
γυναΐκα Ιχει κδτι, κάτι τό δικό
της. Καί διά την οίκονομίαν ό-
λων των φιλοδοξιών θά Ιπρεπε
ακριβώς νά γίνωνται κοίσεις των
λεπτομερειαι: Γιά τα ωραιοτέρα
πόδια, γιά τα ωραιοτέρα χέρια,
γιά τα καλύτίρα στήθη, γιά τα
ώμορφότερα μάτια, την ώραιό-
τερη μύτη* τούς τελϊΐοτέρουςγλου-
τούς, θά ελεγα καί τα καλυτέρα
μαλλιά, εάν αύτά δέν είχαν πάη
πρό πολλοϋ περίπατο. Μιά σειρά
τέτοιων καλλιστείων θά ίκανοποι-
οΰσε ασφαλώς τόν κόσμο. Άν ή
Κοκώ δέν Ιπαινεθη γιά την μύτη
της, θ' άνακηρυχθη βασίλισσα
τής γάμπας. Καί αν ή Κική
χάση τό βραβείον τοΰ στήθους
θά μπορή νά κερδίσχι τό σκήπτρο
των γλουτών. Υπό την εννοια
δτι κάθε μιά ?χει «κάτι τό δικό
της» δλαι είνε ύπέροχοι, θαυμά-
σιαι καί δς είνε κατά τό σύνολον
των.... άλλο πράγμα.
Ιδού λοιπόν διατί Εδυσε τό
άστρο των ώραίωνγυναικών.Ό,τι
Ινδιαφέρει σήμερον τόν πολύν
κόσμον είνε ή λεπτομέρεια. Σύ¬
νολον ώραίων λεπτομερειών δέν
νοεΐται. Τα θελκτικά μυστικά των
βυθών άπό τα όποΐα Ιξεπήδησεν
άλλοτε ή Άφροδίτη, είνε ζηττ)-
ματα ίδιαιτέρου φακοΰ. Ό,τι
«σέρνει», αύτό είνε τό πάν.
ΑΖΜΟΔΛΙΟΣ
ΤΑ ΑΠΩΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ
Ποίοι οί ύπεύθυνοι
διά την Μικρασιατικήν καταστροφήν.
(Άποσπάσματα έκ των έν τή Βουλή σχετικών άγορεύσεων
τού Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Ε. Βενιζέλου):
ΠεριωρΙσθην νά κινήσω την Ι τοτε καί τό έπαναφέρατε σή-
κεφαλήν μου περιλύπως
διότι ηννόησα δτι τα λόγια
αύτά είναι £να άπό τα συνή-
θη κομπλιμέντα ποθ λέγον-
ται, άλλά είς ενα άνθρωπον
ώς εμέ την στιγμήν εκείνην
έκαμον θλιβεράν εντύπωσιν.
ΈλπΙζω, Κύριε άρχηγέ τοθ
ΛαϊκοΟ Κόμματος, μετά τάς
άνακοινώσεις μου αύτάς νά
εξαλειφθή άπό την συνεΐδη-
σίν σας κάθε ύπόνοια, δτι έ-
γώ δχι μποροθσα νά σκεφθώ
καί ν' άντενεργήσω κατά τής
χώρας "μου, άλλ' έν μέσω
τής θλΐψεως πού ευρίσκομην
δέν άφισα ευκαιρίαν διά νά
τιροσπαθήσω νά σάς βοηθήσω,
Μόνο» σας έ{βτέθητβ ώς φί
λβι χΙς Γ«ρμ*νΙ«ς ιιβτί έχ-
ΟροΙ τ&ν £υμμ»χ»ν.
Άλλ' 6ταν σεΐς ήρνεϊσθε
νά δεχθήτε την μεσολάβησίν,
τί θέλετε νά ώφελήσουν αί
ενέργειαι μου; Προβάλλει πάν
μερον καί σεΐς άπό τοθ Βή-
ματος ενα έπιχεΐρημα ό Τύ-
πος σας: «μά σεΐς κατηγορού-
σατε την Κυβέρνησιν τότε καί
τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον
ώς Γερμανόφιλον καί μέ αύ¬
τό είναι ποθ κατεστρέψατε
την Έλλάδα» ώς νά υπήρχεν
άνάγκη νά πεΐσω έγώ τάς
Δυνάμεις, δτι ό Βασιλεύς
Κωνσταντίνος ηκολούθησε
Γερμανόφιλον πολιτικήν. Έ-
λησμόνουν δλας των τάς τό¬
τε ενεργείας, δλας των τάς
άνακοινώσεις, δλον τόν άγρι-
ον πόλεμον, δλας τάς άγρίας
έπιθέσεις τοΟμοναρχικοθΤύπου
εναντίον τής ΓαλλΙας, διότι
ήσκεΐτο καί αυτή ή μικροπολι-
τική νά έπιτΐθενται κατά μιας
Μεγάλης Δυνάμεως, μέ την
έλπΐδσ δτι θά καταστοθν
προσφιλεΐς πρός την άλλην,
δταν 6 Βασιλεύς Κωνσταντί¬
ς είς τόν αντιπρόσωπον τοθ
ΆμερικανικοΟ Τύπου άπήγ-
γειλεν κατηγορητήριον κα¬
τά των Δυνάμεων, δταν
καί δταν καί δταν διά νά
μή σθς παραπέμψω είς
τό σημαντικόν Ιστορικόν
Εργον τοθ κ. Βεντήρη, διά νά
ίδητε 8λα δσα εγένοντο τότε,
διά νά κατανοηθή ή θέσις τής
Βασιλική/; Κυβερνήσεως άπέ-
ναντι των ξένων, νομΐζετε,
δτι ύπήρχε άνάγκη έγώ νά
άγωνίζομαι διά νά πεΐσω τάς
Δυνάμεις περί των διαθέσε-
ων τότε τοθ μοναρχικοθ κό-
ματος;
Ή ΔιακβΙνωαις τής Γαλλι¬
κής Κυβερνήσεως μβτά την
η«λιν«)ρβ»βιν τοθ Βασιλέως
Κωνσταντίνοϊΐ. Ό Κωνοτκν-
σταντΐνος χαρακτηρίζκται
*χθρ*>{ τ&ν Συμμάχων.
Άλλά κυττάξατε, έχομεν
καί άλλα δοκουμέντα έδώ:
Την 27 Νοεμβριού 1920 ή έν
ΚΑΚΙΣΤΗ ΥπΗΡΕΣΙΑ.
Ό τοπικάς άντιβενιζελι-
σμός προσέφερε μίαν άκόμη
κακίστην υπηρεσίαν είς τόν
Δήμαρχον κ. Παπαδόπουλον
μέ τό νά τόν επισκεφθή έν
θορυβώδει πομπή οΐκοι, προ-
τοθ συμπλακή μέ τούς πρό¬
σφυγας τής ΆλικαρνασσοΟ
καί νά διαδώση κατόπιν τε-
χνηέντως δτι έν πλήρει συνεν-
νοήσει μετά τοθ Δημάρχου
έξέδραμεν είς Άλικαρνασσόν
καί τή μεσολαβήσει μάλιστα
τοθ ίδίουέκαμεν ό λαίκός ύπο-
ψήφιος τής αυριον τάς δύο βα·
πτίσεις, των οποίων άποτέλε-
σμα ήτο ή αίματηρά σύρρα¬
ξις τής παρελθ. Κυριακής.
Συνεπεία των ανωτέρω διε·
δοθή έπίσης δτι μέ την ενέρ¬
γειαν τού αυτήν ό τοπικός
άντιβενιζελισμός έπεδίωξε νά
φέρη είς νέαν άντίθεσιν τόν
Δήμαρχον Ηρακλείου μέ τό
Φιλελεύθερον στοιχείον, τό τε
γηγενές καί προσφυγικόν, κτ-
θιστών ύποπτον καί δυσχερή
την θέσιν τοθ κ. Δημάρχου έ¬
ναντι των Φιλελεύθερον καί
των ήγετών τού.
Δι* δλας αύτάς τάς διαδό¬
σεις ό κ. Δήμαρχος έχει βε¬
βαία καθήκον νά ομιλήση,
έφ' δσον διατρέχει τόν κίνδυ¬
νον νά τοθ προσαφθή ή κατη-
γορία δτι όπωσδήποτε συμμε-
τέσχεν είς τρομοκρατήσεις
των δημοτών τού καί είς σχε-
διασμένας έκ των προτέρων
σκηνάς, αί οποίαι δέν ήτο α¬
πίθανον νά καταλήξουν είς
φόνους κα! είς άκόμη σοβα¬
ροτέρα δυστυχήματα.
ΕΙΣ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΙΜι
Τό καφανταρικάν ρζί
νον έλυπήθη χθές σφοδρά
διότι ή άρθρογραφΐα μας επί
των αϊματηρών γεγονότων τής
ΆλικαρνασσοΟ δέν ήτο έκεΐ-
νη πού έπερΐμενε.
Χαίρομεν διά τοθτο απο¬
λύτως. Διότι έκεΐνο συνηθέ-
στατα πού δέν άρέσει είς τό
καφανταρικόν όργανον άρέ¬
σει είς ολόκληρον την
παρ* ημίν δημοσίαν γνώμην
μέ την όποιαν διαρκώς ευρί¬
σκεται είς πλήρη άντίθεσιν.
Των φρονΐμων ολίγα.
«**
ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΤΤΙΜΕΛΗΤΗΣ.
Ώς μας γράφουν έκ Μοι¬
ρών ό διωρισμένος είς την αύ-
τόσε θέσιν ΈπιμελητοΟ Γε©ρ-
γίας κ. Σελλοθντος λαβών
είκοσαήμερον άδειαν διά Καρ¬
δίτσαν παρατεΐνει την άπου-
σΐαν τού άκόμη καί σήμερον.
ΟΙ κάτοικοι λοιπόν των Μοιρών
διερωτώνται εάν ό κύριος Έ-
πιμελητής μισθοδοτεΐται διά
νά κάμνη τόν κομματάρχην
είς την Ιδιαιτέραν τού Πατρί.
Αθήναις Γαλλική Πρεσβεία
άνεκοίνου είς την Κυβέρνησιν
δτι κατ' εντολήν τής Κυβερ¬
νήσεως της έπιθυμεΐ νά ανα¬
κοινώση είς τό Υπουργικόν
Συμβούλιον τό κείμενον των
άνακοινώσεων πού Εκαμεν είς
την Βουλήν των άντιπροσώ-
πων.
Πρεσβεία τής Γαλλικής
Δημοκρατίας
Κατόπιν όδηγιών τής Κυ¬
βερνήσεως τού, ό Πρεσβερτής
τής Γαλλίας εχει την τιμήν
νά ανακοινώση κατωτέρω είς
την Α, Ε. τόν Πρόεδρον τής
Κυβερνήσεως, Υπουργόν έ,πΐ
των Εξωτερικών, τό κείμενον
τής δηλώσεως, είς την οποίαν
προέβη έν τή Βουλή ό κ.
Γεώργιος Λέγκ, Πρωθυπουρ-
γός καί 'Υπουργός των Εξω¬
τερικών τής ΓαλλΙας:
«Τα έν Ελλάδι διαδοχικΛς
έπελθόντα μετά τδθης ταχύ¬
τητος γεγονότα, ό θάνατος
τοθ Βασιλέως Αλεξάνδρου,
ή άποτυχία τοθ κ. Βενιζέλου
καί τοθ κσμματός τού, ή ανο-
δος είς την αρχήν προσωπικο-
τήτων έχθρικώς Βιακειμένων
πρός την Άντάντ, ή διάθε¬
σιν των δπως έπαναφέρουν
είς τόν θρόνον τέως Βασιλέα
Κωνσταντίνον, εδημιούργησαν
«1
η
ο
ο(ο 09
5ΐ3οφιιΐκ|
ΐ'
5οοι
ίηοι
·κ ·κ
(Ι '
(1(3(13
χλ ] γγ3
Λθ(ί5*τιηο ί(ΐ>]3ηκ η%
ΑΟΟ91
Λ3
'ί(η3Ο?θ*3( 5!*ι ίιοω '
- :1»3(ίο*οί1ίΑγττ
Λσ> »Λ?$ -. |ΒΧ Λ0 ]
& Βιγο Λ|(
!
γ
1X5 ηογγ?, ^
5 * χι }
θ ί
'ίηοιιρο'}} οοι
Ι
οί
Φ1 Λ(Ι)Υ.8
Ο ηοι ίχ]βχλσΊ 5^ι
• -3. *«

523 Λΐοσ>9»ιχ? χιΟ»ι χα^ 'ηοι Ι
Λιμ 52» ηοι λοιιιο* Λρι }»κ
^ «ΛχΧληι Χ )
;—Π Λιμ. 5ί«. 5Βγηιι 5-, ι»λ}0Λγ
1ΜΙ ΜΝΟ3Ι, ιί Η
•Α0Μ09Χ Αρχιιηφΐίϊ Λοθ3ΐ9ΐκ3Υ_Χ3
ιοκ Λο93ΐ9θοι0αΐ£ Α91 «'Κ οσΗ > Ιι
$ρι 31α 3(ρχ ;ο ΙΐΛο9ΐΑ3χλη0 ρ.
Ι(τΙ9οώρ οιτΙ 91α» 'ιοκ ιρλ|3 119
"'-■ "■ Αοιϋ.ιιι^οιτ)τΙθΛγ —
«3οοορ»
ο ηοΐλρν ιολ]3 ϊΐίγηώίκ υ$ βριον
9 31ιι '5(030?0 5ηβ?ΐΛ30 ιηχ ΪΙιιφθ
51α ινθ)θΐΟίιιτα ΛΐΐΛ^τΙιθΛ,ολΟφ ηιοιφι
.βρ γοχ ΑοτΐΛ^9°ιί Α·ί1 :Α9κ»ΐΑητ(Ιι
β*9 ΙιτΙοχρ ιιΧ| α-]ι ηβΗ-» ^ 5ΐ11 Λσ)1
ί Λβ>1 5θ^ΙΐγΐΤ ΟΙ ^ρ)__
5θτΙ
λοι 5ΐ3 51ιι 5ι»ο;λλ3θο9ΐί 5ρχ
5α) έχΙ ϊ
9ιιοι 3ΐ3 3η
·ριητΙΙχλθαοιοι9ρ ρκιώη9λ
•οΐρτΙΙΐλΐχ Ρλ)^9 ηΐ
·€ΐ»Ασ>ιοχο ηοΐ£ Ιΐϋ'ρλγ» Ιι :«3ο0ονο
98» 9 «ΐΧΡίΙοβκ αον ΆολΟ| 91—
·Λ(003Τΐ
ργ
»(0ίΙ]ΐΛ3
ηηλιβο
-ίγΐιι ΛοιχβηιΐαΛρ ιηχ
■9Ιιι 5Τ)3(Κίΐγ>3Χ0Λη 51ιχ
>ονα 59ου ΐ3ΐί(}ΐ)0ΐ)ΐΐ
1
ΙΐΧθθθΚΓΙ
ΌτΙΙιιΙιρΟλ
9.1-
^. ·κ αοι
Λ3
II
110 Λ3ί(ΐ
5φ ιοΛβτΙοιγιΐαϊ !03τΙΙιθ3τΙ οΑΐτΙ ιηι
Λσ>βο)1)— ιΐφχιυογοιβακ τ/ΐΛβρ__ιοι
ί «ιοΧιχοΙιγιώ» ^οιβκθρ ιιοιν —
{|2
ΟΙΑρΐΐΙΐΟθΙΙ
ή
Α3
·ο*ρ α
—ΐιτΙΙι
•ρ Λ-91
3
αοι
οί ο
Λΐΐΐ Α
> Ιι
βν ΑφχιιητΙτΙοκ
•Ληι ρρ
ιηχ ρχΐΛίιθ)3γι* ηχ ΐιιρ,Ίθλ
ιΐιιιγουτΐαο ιον.ν,οττ—
• ·ΐ(θθΐί-ιωβΐ£ 9»"» ηιώτΐακ'^ι ώΙ
■9 ηχο^ρτ) €5ϊς]4ιγηο» ^»χι
■οΐλοντΐ οιοορ^ο^ 9.1 Ι0* !1° Α3.—
•ιοιβφΐΐλαο ιηΑΐθιοκογηχ ιη ι»χ Αφιιγ
■οΐίτΐαο Λφι Ιιγοφθ3ΐί ΙΐΛΐβιηχογοκ ιι
;η 5
9ι ΡΛ»
·*1β ρ
»)ΐ ^ηκ
99ιοχ Ο.—
■}οχηιοηιοοΛΐ>ιΐΐ)Γΐ ιο ιηχ
*ολΙ} Αΐχι9ο3 «.Ιιχ 3.Κ—
■ΑαθΙΛβγλ ΑΟΧΟ «3Α1ΟΧ
κ 3οχιοι»ντΙ 51ιχ ριςιην
'ιαβχΒΧ ρχ—
·ρι*ρχ3γν/#
. 1° ε53β9Λ?33Υ.ν, ϊ
ΑΡΟΡ19003 5^χ—
Ι ' ·5αοΐί
■ηι Βαοκιογ ••■•Βηοΐίχβρ—
•ρ Αΐιι ηιρ 3αοΑΐβχιχοβ0
•οηοΐίΧητί» 3^^χ 30ΐΑρ'σι3Λ3 ιρ}!—
•ΒοιΙιί
51ιι
5αχ ΑυχορΗ Λίιχ 3
γ ήρ
•«{οκρ Λφιαη αικοιρκ Ιι 1»>1 —
θ
η,οοοΡΛθΐϊΗΐγν.
5|ιι οι9(ΐλ(ΐΑηΐ( ρχ ιοχ ΡΥ,Υ,ν.—
" ρΛΙΙΟΟΧΓ,θηθ 1ΡΧ Χ>Ο11Λ)Ο139
. οθαητΐ λοβο 91 Ο^η
οφγΐ Α,ϋ. ,#Ρ5!—
'·ριχρ9αλΙΐΛ
·«« ΡΑΐοβφΧοοΊ: »χ 'βολοχ 9 ι°Η—
9 91
·5»τΙ ιγοΐί λΙιιο
Ν Υ3
Απιιοι9ρΧα3 ο.
—8—9Ζ* Ο·* αοι3υ.χρ9η.
·3ητΐ
Αΐΐΐ 1ΡΧ ΛΤΟΙ 5αθ1Ο«)3 3ΙΙΟ1
33ΑΟΤ|ΙΙΧΟ11£3
ηοιτρχηιςρ ιρχ 3οιΙιχολ
""Κ) ηοι 31ιχιλοτΙιιοιΪγ3 3Ιιι ριρ 3ιχοο
^"Ρβθΐχγήχ ·ΙΙΤΐί1# ·Χ Λ9Ο1Ρ] Λθλ9ϊ.
"ΟΟΙί ΜΊΑ3ΐ(ΐηχ3ΧΪ)1Ο Α91 999ΐΤ ΛΟΤ(
5ι>ΪΑ3λθΧ1ο 3111 1Ο)ί 31 Λθΐΐ3 3ΡΙ1Ο
·ιβοΧα3 5αοθ;3«ρ' 3ρι ί»ορδ1)χ3 6ιο
•ΟΐΙΙιρ 10Η ολ', φΰσ)3$ Α0Λ3ΤΐΙΐγ{)3}ίΐ>£
·? Αοχΐ,,,η^ -·Ν0ΗΗΧ2ΐίνΧλ3
■ΙιχροΐιοΟ
•"β Ή 'κ Λι ρ9ρΐ£ ιρ)βοώοβϋ.γ~
•09 #Οΐ9ρ αοιοαολαν 5Ζ 'Ρβν* '«
•κ Λθΐ39ΐ3λητ( *Λ(ο;ΐΡτισ>ο 5 *? β
0)Λο9χχίΙ 2
(
ΟοτΙ
'5ηοι
5οοιη»
ι,τΙ
5?>τΙ ]κ% 5»τΙ
319Χ
θ
α»Χ
|
5ριτΙ
ΐ
5»τΙ
■002 εΐο
.Ληοοτηιοχο
5—τί
9 Ί3}γ οοτΙ '3τ1»9Χΐΐ α^τ —
?τΙ '5κτ)
»ιοΌά!χι»κ ^
^ ίχιο 9
ΙΐΑχ;σ;3 ΊοΑ3τ1ηΐΑθχ»κ
»ι χηϋλρ ?τΙ 'σ)Λ5ριι
23X3 ϊφ {ογίίψ ιοικηίήΛϊ! »Χ37
Ι
-2 ?λ μ '5»τΙ (00
[ΐ)2 9ΐ 5ο
5ηοΧ(ΐ)ΐώ 3101131 3τΙ
005)9 χλ ηοιι 5([) 'οτΐτρ α91β ηοι 5»
}όκ 91 ϋ3χιι ΧΑ ;χχ
-.γχλ9 Οοι ¥Α ηοτΙ
9
•ηχ νβ
2
♦ ♦
*
•·5χτ1 .
χλ 3τ1χο3Χ|ίχ ς5κ 5χτΙ κ:ι
XI
3Τ) 3191
(ΐ)ΐ»κ
ηοι
ς 25 ?
κγ·γ.2Ρ ΊΧγό ^
γ_οκ ακΧ]3 οοι 5»τ1 5ριγ_ηκο
Τρΐ311 3Ο3^911Τΐ Λ3.2 ^θ
»Α 3»χ 5οΰίτΙ ογγιρ 91 9—¥ &
ιρ εα 3θίλγ_|9 ^κ ^η»τΐ3σ ί^ιο σ>ι
ηγοιι
">οι
303113 ς
| ρ 9 5ριι
5»1ΛθΧ3Ο1 '
ο
οοιι '
91
,,ικ
]9 ,
ίχγιι
ηοι
χ
3τ1ηοο
ηοτΐ
5κιαοα
$οιόχι
?
•ηοι «ιγιοκ ΛΪ,αο γζ ^
-2 91 Τ*χ ηοτ^ '^^ιλοχ ρο'χκτΙ 91
τΐ βιτΙ »τι»Χ2 γ,οιι 5»τί χιλοχ οε
91 3Ο0θΑθ'3Μ θφ^ 91 ίλ ΐ
1
»ι
κ »ι
!,;ιο »ΐΑοκ
Ληο
Ι
^ 5«τ| »ιγηκο κι χά οοιι ΊίίΙΐ'.
νύ,οάν. ΙΧ ϊ

2Ι530ΪΙ3 ΙΥΉ νΐ3φΥ«υ
. 01Λ30ϋ|/|
Ι
»·· ■ 'ίιθρτΐρχ 3ΐ3βι
2; Ή 'Μ αοΐ3Λ34>οχ αοι λΌοιοΙιΧ3ο Αΐμ.
Α0101 Α9& 913 ΑίΤ0^ΑΡ103£ρ 5ρ ΑΟΙ
3θί)
^ ] 9 Ί ^
ΑΟΑΡΙΚ Αφΐ 5θ1Ι)Ηθ)Ο.9θΧ
Χ 5δ11
.ιιοριο 9 9
ιιο ηοΑΐοχ αοι αιοτοαΑ
Ήθπόΐ
ρι
51ιοριι
Η1Η.Χ Ν3 ΝΟΙΥΗΗΝνΧΗί. 2ΙΙ]Θ)|] ΥιΗΙΜ Η
2
V
Μ Η Θ
V
'0Ι8.. _νΐ_ΐνΐΉ
'ΝδΝΥ
Ν Ο 13νΉν_Η
"νΐυνννννν « ο^^ΛΟ
. .-^.^.^νου ΝΟΜΙΝΧ31 *
••••••••••••••••••••••••••••ε···················
■αο)3ι^>η9^ αοι
-ρκοοςις
α(όι
^ γ^
-Α(οοοιγ»κο»οι§ ι»κ
'λοιοιΘ» σ
ιηκ
λοι :
5αοΐ3 ΛοκιγοΧο 5αο5(3θθόιτ
λοι οκγ) Ι1οΙι.λόαοιΐ3γ »^ λοίοιιο οί Αθΐ3ώοθιοκΐ0 (ς
•ΛθμγοΧο Λθκιιοτΐΐιγ
ομλ ΛθΛ3τ1ρΛη^α3ΐγ—Λοΐ3λωληιΐίΙι^ (^
ι ·3ριαοΧοριΙ ...,..„
• ·03ρ ιοχ Αηχιβιηιριρν Άωχιλογ,
; -ο^οΐί Χ3 !(}οι 1013X30 ^όχ Λθχ
■οχ ιοΐΒΐοιβΡκλϊ αοι
11 !ρι ιι9ρ
'2 Ί
ο—ηοιρσκγ,. ·χ 5»)κιο ιι
-Α»Λ3) ΙιΑβωιλοδητ^ π.ο§ο 5Ιιι ιιΐ| Ιικρβα»]^ ·γ ·κ λοι »τ1
ΧΙΟ ΛθΟθ)ΧΛβί13 Λ0Α13ΐλΛ Λθαθ11Χ03Λ 53γ31Λγθ1ί 01 513 ΙΙ^Χ
Ιθ3ώ313τ1 Λ3βΟ1Α1»κ»Λ» ϊ(013γ.·)1 ')3λΟί10113γ3 Λ003ΐ1Ι(0
Χ3τ1 »βΑ3 .ικρ:
Ι3ΤΤΝΙ0 Η ΥΝ
V
Ν3
Η±λ3νΐ νΐ1»3
·κ·τΐ β-» '»*■* ι-ε(ΐ
ιρορ ιοιιορ
;ιρορ ιοτιιορλου,
Ί33α31Α3ΛΛΟ 1Μ3 313413ΧΟ1Κ3,
•(•χίχ 331*099 1.οιΙιλΧ31) Αηααχο
•αο ΑηκΐΑΧ3ΐοΐΑος9 Αηιρτθιιοαο
Λωχρΐ0)3Α Αίρι Αίβγδ 9'Οβγ»»*
Αίβγδ 9Οβγ,»»·*
3ΙιιαΧΡΐ '3ΐ3θρ(|
Όι^ΙιοιΐΑν
3,
.τΐ3'«3 φρ ν,
■ΑηΧΙΑΟΧ
-ιββτΐν, Α(οχ αογγιιΐοώϊ 5(ι*χΐΛΐγχ
31ιιριωη9ρ ΑογοΑθθ Οί αοοα
0>9ΙιγντΙαο '31ιτΐαιβιΐ£3, 31ιχιβι
ήιΐΑορο 'Ιί* Αθρο99ΐ£ ΑΡΡΐα*γ
* Αθρο99ΐ£ Α
-31 Αΐμ. ;Τ 1ΟΑ3Τΐθ1Αθ9ΧλθΟ
ΛΥΑ ΊΙυΛ Αωχρτ11ΐΑΐ)ΧΙιΐΙ Λβι
■ υιΧΛΟ^θ 3ΐ30Ο10Ο1ΡΧλ3 ^ΟΧ
-βγίι Β'αιαγου ιρχρι
'881 ,ΐ Ρν.
(ιχρχοχ αιργπ ίοοοβρκ)
) 3* ΐ0>
λοννυον ν
ΗΉΙΝΐν»
ΗχυονοΐνΝοχΐοχΝονο
-ςιο
ΐρι
Λ39
Ιιιηχ>
3^30113
δηοΧίοτιτΙη- 5οοι
0θΧ3 ^Χ3
-3113 ϊοιοιιφ 9
5[}1ζ ^φ
-303,
111.3 Λ31
Λ91
3ου. ί>9Λ
λχ>3 Χ>Υ
-βτΐΐΐΐΐΐ^
-Τ13113 1?Λ 13X30
?9
■5ΐιι
ΛΙΙΙ
"ΙΖ81 '989
χ 0.1(11x0191 φι ρδοΐί ιοι9ο(1)θ91ιγ][ί
99α ΑθΑθφώρ ξτΐ ^Ρχ
αο Άοιιιητίτορ Αωΐ3λ(0ιρ Λ(ο9ροο3ΐ
XIX
Λ(Τ)13λ0Ο1 θίΐζ Χ3
ρ Ρ9ρι9τ^ Ληιλγ. αΙιι ρ9οκ ηικιο
Κ1ΧΠΑ
9
030119 οοι Α(ητΙ>ρκογιχ Α(ρι 5οιο
λχ3τ1 ηοι
2ο 5[μ. ΑΧ^ηή ^.ί 52» Α"οογγοχοΧ
ιοι χιχηΛ λ!(
γ|λλχιχχ 9ΐ '
3X5 ΑοτΙοαχ χα§ 119,
: 3Λ23 ηολ9γγΓ^ οοι
?Χ '5»
10101:9 ]θ '
ΧοβοοΊι Α*μ. 3φιοΊβ^ 5ολ
9 5(οτοη
Χ'8
-03 »α
ηοι '
-1 ^83
*ιολδ3Λ.η
ο Λ»3οηλδ3 Λαοβη.3 οα ηι——
ηοι
ηχ 5χλ
οοΊ:
Λ3,ιιχγχ 9Χ ^3ζιΐ
Χ2Αχλχιιοίιι ώ(.*.
,({,1 'ΓΟΙ Λθγΐώ ΧΑ| 523
γ
«α Χ52 3»κ αχΧο&κ Λιμ. 523
;Α ϊβΐοχσ)3ΐί» '5οχηχΑχσ: 5'
Χβθΐξ α!^.ι 523 Λ3λη
,9 9 η2 Α3φηγχκ3 ί
1!ά| }) 5χιγχ 501ΤΙ5
^ χ -χιχτΐιιΐογκ χι ΑΧββϊ
(Αάιρ ηοι ^χχ Αϊΐΐίΐχχ ΑΧβη3Λθά3
9 ηγοιι ΐΒβ^ο'χ ,τΙ μχιλ
ηοι :·
1X33 £ί3γβ;8 9 Λσ>]οιΐ9 α©ι ?ρι
3τ1 !ί2*Χ^2 ιοικπο'οΑγ^ 5οιχτ)!χ,γκ
? ^311 0113X90113 &
χλ 3β)Χο"ίχ.
5
-χι ηοι χ| χχχιοΊογχ χΐΑΐγγ-β
0Ο0Ό06 1 Ι
ί
Ν0ΗΗΧ2ΐ
■Ιΐοΐι} 3ιοι ρλ ©
Λ.91 ιΡΧ 3ΐ3Αθλ' !(}Ο1 ΪΤ.3
Λ1ορ)}| οΐα» 5»0
·9β3*3_ αογΐι'^ΐιΐίχ^'
·χ *
ζοιλιζιν^βΤνοιλι ο
γ
Ρβ? 3ο9οιΐτ1}
"Η. "κ 9 ΙίΛϋ.913
•ΗίΐϊΑητΙ ^ 5,8
-)Η ΙΜ Ο ΜΙΟΜ (Ι
3τΙαοοΙιγιτΙ ρα 9.ιη>>
53κιγΙιτ1θΛαο "
'1)113λθ1Ιθ9θ1 ΟΟΚ Ιΐΐαθ ΛΟΛρΐΙ 3Λ)3
Λ,^γ* ΌΧΐςΡ Α3Χ}3 ΛΐΧΐΊ ΠΑ 5(001
ίιγ_ι* αοτΐ ϋ.9κιτΐ Ιχ Α3ναοΓ
-11ΑΌ 3(ΟΑΐΒ3Πΐΐ(}»κ ΙΙΟΙλ, '
-Ιιΐϊ 5° 3(0120 'οιχρτΐ ρχ ριοΐ3^κ
3(ΐ 3ΐ1οΧ3 Ιιτ9κρ ριο>9| Λ910 |ρχ ιιο
-ι7 '3οΉ )θ(ιγ,3^ Ιιι ςτι ριαριτ ιοιβΛΐΑ
9ΐαρ '5ρβρΛρ Ϊ0Λ3 5ΐ3οριο9ιΐ 3ιιο
βτΐίοιΐίαχοχΐίΐ λοιο ιΐ)5Ι '
■ ι93Κ 3ρτΙ αου 3αοΑηοΑΐχ 5ηοι
11£(0Χ3Τΐι1Λη Α 3ΐ1αο93|
'■--*■- 5,3
ρΐ |ΡΧ
ΑΐΐΛθΤΐ ΡΙΐΙ
ηοιιιχΐο αοι 5αοΧ]οι
3|ΙΟ1Ο ΡΑ3Τΐ013γΧ 53Λ13>.3 3(Ι)1ΤΟ
αοι ρτΙρτΙ Ιι Ληα& 5(τ>κο
3111 Ο9ΐ3»ρ 3Λ]3 Λ^θ Ο101}9
-οχ ΡΑο9Χλαο ρχ [Ι^Ιιγή»ΐ3Τΐ 3(0)3^31
ΑαοΧ| αοιοιι9οχ 5ολ3 ίΙχα>] 5ίιχ ιο9
• 9 10 110 ΛαθΟ(Ο1ΟΛ ρΛ 131ί3θΐ£ '31ΐ(ΐ)3
31ιχ Ιιγρυοιή Ιιιο ρ^3τ)η>α3ΐΡΧΡΑρ
ΙΡΙΑθΧβΑρ 3ΡΤ 3ΐ3Λθλ 10 1)0Ιί ίΐΐΐλΐΐθ
αΙιι 91ΐΥ, '5ΐ3φ3χο γοχ 5ΐ33ηδΐί 3ιιο
Ο]93ρα«γβ 11X113X0 Ρ101ΪΡΚ Ι1ί£3Ο111ί3
αοΐΐ ρΛ 3X0(0 '31ισ)5 5Ιιι οόΐίΐΐ Ιιΐ3χ9ρ
(θΧ| 110 1ΡΧ Ιζΐυΐ! Λ03·1£ 1ΡΤΐ']3 Α^ς
110 0.ΟΟ)1θΛ ΡΑ 13001ΙΤ) λ^7 ·ΙΛ(Γ>3 Ι^1
ριλ 3ρτ|ρη 5Ιιι 3^ιαρ 5ΐ3ψΙιγιΐΑρ ιο
Λαο9ωΧοΑ3ΐο βΉ λοοοχε 'αοϋ Ρι9αχ
ΐ>οαο>ρ Λίιχ '5ηθ3ΐίΐίί 5ϋ.ι 53Χ9ρ 5ιι
ΐ3^αογ.οχρ Ά^ο ιτοιΐ ρτΐ ΌΛ3ΐϊσ>ιι8ηΧ
ιρχ οκηΙι^ηκτΐΛθ ρχι^3(|93κα ιοιι9
ΟΧ «Μ3 'Ιΐ9θΧ ΑΐΐΧ 31) ΙΐΛθίΙ ΡΧΐ>^30^
ηοιΐ κοθιτ ΐ)Λ3 _!)} -ηοτΙ υ;λογοΧαί(χ
Αΐιχο Ι1()1ιιηΐίρ ρΧ}3 Λ^ς ι»^ ·5αοβΖ(ψ
ΛΛΟΛΐώρ 5ηοι ιυχ Λ»ο^ρι9α3Α 3αοι
ΐ)ΐΐ)ΓΐΙιβ3ΐοθΐΓ ριαυ ργρλβτΐ ρι 5σ)ΐί
ΐ3Αΐηι11ιο ηοιτ ιθχ ?αοί οιτηΐΐιι οί
ΐ3&ο>χογαο'αοιΐ ρι?^η^ οςιίαθ ριΗ 31
(191 ρο '3ΐ3θΙιλογύΧαφ 3ηοι λ» ργγρ
■ρχιιχ3θθ9ιΐ ήΐΑρκ 3Αηο»ρ ΑΐΓι * 51x1
Ιιθοχ ϋ. |ηκ 31ιι 5»3§Λη ο. ·3ρβαχ
οχιολ ιοχ 3ηθ3ΐΙιΐ1 'αολα^ηο 3φ 5ο;κ
-ιρλλΛ ΐϋ,ι οΐΛοκϋ^οχ ρι ριλ 'οιοχιβ
■ οχ ρι ΛιιοΧηΛ ΐ3ΐ£3θν ηοιΐ 3^Χ9ρ 5ιι
ριλ 3σ»ΐθ3ΐ"9 !3γ_ιτΙ(), Ιτιλρ ,ιχ 51ιι
ΙΟΑθλθΟΐί ΙΟ (ΐϊ>ρ9ΐ»ΑΡ ΛαθΧ| 531Ο1ΤΟ
1 ί 51 51 3ιι ριοιιτ
-οιιιρ
-Ιι— 51,11.
( 11ΛΟΛ3, '
-Ιιγΐρ
-]θΌ)Λ
03118 η
5Ο13Λ0303 ΠΟΙ 5130
ΙΙοτΙοολΑοβ λ 13^
9 ηδ Τ3Λ]»ΤΐΙΐΰ
·5ϋ.9φιοηο0Λ3
•5οι
οοχιπγοαι. ^ηιΐμι
^ Λ~ηγοιιτ1ηο λ~ι λοοι
-Λ911- 1»Μ ΛΐίΧθςθΙΙΓΙ Ο
Λΐ,ΙΧ 5)3 Λσ>3^91 Λ©1 Λ"?Υ°,
-οΐ3τ1τ1ηο 1 0
•χ ηοιη3ΐιγοιι
5)3 λοιοοο ηθΛ|τϊοΧ
Μ^Χοςοιιςι 5^1 )ρι
ρ
ΙΪ
ιιο Ιι '
τΎ }
. —Ι*— 10Μ1019Μ
1
ΛΟ1
^1 Λ1θΙΐΛ]Μ
λποο1
■ηοοσΌιι. 9θ
-3ΐ Ληολ3γ ιι '
ΙόΑ Λ0Λ
-Ιιο
ηοι οΐ3036ισ3ΐι Ι,ιμιι
Λ0310313Τ1
(γρ ιΐιχ
(/ Ιινΐί
Ρ 3(0 13(1(Τ)3§.
Αςΐ 3
λοτΙ Λοχ
1Ο13Α1Ρί))
ηιθο ρι ίι
-35 3ΐοκρχ ηου
3ΐίι ριΐιιοχ
ιναι Ιι> ιγο(1
-93να Αΐιι ;ι1 Ιιχτοθιοΐ"! *
Ιια3τΙ(0χι9ρΧ ϋιτί ;
3Λ]3 Αλ3 "ιϊ ·χ ηοτΙ
'ρν
γ? ρ
θΌ ,ιχ>μ ΛθΛφτΙ 11919 'λ
3^ "Μ Λρΐ 5]3
9η ΙΪΟ30
13Λ3Τ11113 ]Χ)-Α 13γ30 99ν. Ί
όΙ 119, ί)ΐο >]η^3^ Ι,ι ιηι
ΐ
Λ91 91ιν. ΓΙ
•νινΐΝΗΐθίΐα
: 50)303(1)10
-3ΐί 5(4>ηΛσΌ)3^ 5[^ι
-)οόιι 9 ΊρΐζΌ ,ι
-9 ΐ30ηογοχη^3 Λ3Γ)οιΐ]3οσιι
5 9119 'ί>3σιονν! ί>]3 ηοι
91 ΙΪΛΤΙ9Μ 9Λ (τ1 η9
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
'Εξωτερικού έτησία Δολλάρια 10.
*Αηα·αι αί άποδβίξβις αυνδρβ
μών κοΐΐ δημοσιβύβεων φέρουσι
απαραιτήτως την υπογραφήν τού
Διευθυντού καί Ιδιόκτητον* τής
«Ανορθώσεως».
Ηράκλειον 31 Λύγούστου1932
Ο
κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ έτυχε
άποθεωτικών έκδηλώ·
οβων κατά την έπίσκεψίντου
είς τοίς προσφτγικους συνοι-
κισμούς τής Θεσσαλονίκης.
Τα σχόλια διά τάς έκδηλώ·
οεις ταύτας τα θεωρούμεν
περιττά. Ώς απεδείχθη «ατά
τούς τελευταίους αύτούς μή¬
νας, ή ψυχολογία τής προ
σφυγικής όλότητος, παρά τα
•ύποβολιμαϊα κ*αί άνειλικρινή
«ηρύγματα τώνπροσφυγοπατέ
ρων ένεργούντων υπό κοινοΰ
μετά των μοναρχικών, δέν
απώλεσε τίποτβ έκ τού πα-
λαιοΰ πατριωτικόν καί εξό¬
χως συγχρονισμένου πολιτι·
κώς, χαρακτήρος αυτής. Αί
συγκινητικαί έκδηλώσεις τής
Θεσσαλονίκης αποτελούσι μί
αν απλήν όσον καί εΰγλωτ-
τον έπισφράγισιν τοΰ γεγονό-
τος.
^ *{* 'ψί
ΟΛΟΓΟΣ τοΰ κ. Βενι¬
ζέλου είς την Θεσσα¬
λονίκην άπασχολεΐ εισετι ζω¬
ηρώς τούς οίκονομικούς καί
πολιτικούς κύκλους τής χώ¬
ρας. Τα σημεία της οίκονο-
μικής πολιτικής τα θιγέντα
•υπό τοΰ κ. Βενιζέλου είνε τφ
οντι άπό τα σοβαοώτερα άλ-
λά καί έκείνα έφ' ών μέχρι
τής στιγμής ουδείς άποφα-
στικός έλεγχος ήσκήθη; "Ε¬
πόμενον λοιπόν ήτο ότι ό
λόγος τοΰ κ. Βενιζέλου, πλή-
ρης έπιχειρημάτων σθεναρών
' καί συνάμοι επιστημονικώς,
ιδία επί τοΰ έργου τής οί-
«ουμενικής κυβερνήσεως, θά
άπησχόλει τούς οίκονομικούς
καί πολιτικούς κύκλους. Καί
θά έθορύβει μάλιστα τούς έξ
αυτών στερρώς προσκεκολ-
λημένο«ς είς παλαιάς τινάς
άξίας δι" ών έπιχειοεϊται ση¬
μερον νά κακοποιήση ή ά*
λήθεια είς βάρος τού οίκο-
νομικοΰ έργου τής τετραε-
τίας.
Ο
Ο κ. Τσαλδάρης συμφω-
νεΐ απολύτως μέ τόν
κ. Βενιζέλον επί των κατη-
νοριών διά την σταθεροποίη¬
σιν. Έν τούτοις ό ΐδιος ό κ.
Τσαλδάρης τάς κατηγορίας
αύτάς δέν τάς διετύπωσε
νομίζομεν πρός τον κ. Κα¬
φαντάρη ν, μόνον ύπεύθυνον
καί αρμόδιον. Νά είποϋμεν
δτι ό κ. Βενιζελος τας υπεν¬
θύμισεν είς αυτόν; "Η δτι ο
κ. Τσαλδάρης προβαίνων είς
την όμολογίαν έπωφελείται
τής εύκαιρίας νά εκδηλώση
εαυτόν λελνμένον ωρισμέ¬
νων υποχρεώσεων πρός τον
κ. Καφαντάρην; Συμπίπτει
βλέπετε ή δήλωσις τού άρ
χηγοϋ των Λαϊκών με τας
«σοφωτέρας σκέψεις» τοΰ κ.
Καφαντάρη επί τοΰ πολιτεια-
«ού.
***
ΟΙ ΦΙΛΟΙ τοΰ «. Παπα¬
ναστασίου κατηγοροΰν
αυτόν δτι μέ την τακτικήν
την οποίαν ηκολούθει φέρει
τό έργατοαγροτικόν κόμμα
πρός διάλυσιν. Τό τοιούτον
ί>ά έδει νά ύποστηριχθη απο
πολλού καί άφ' ής στιγμής ο
κ. Παπαναστασίου ήρχισεν
άπομακρυνόμενος των δημο-
κρατικών τού παραδοσεων
διά των γνωστών δηλώσεων
τού επί τού καθεστωτικού
ζητήματος. Τώρα ό κ. Παπα¬
ναστασίου παλινωδεί κατη-
γορών επί άσαφεία «αι όπι-
σθοβουλία τόν κ. Τσαλδάρην.
Άλλά οέν είναι καί τούτο
δείγμα τής σαθράς τακτικάς
' τού κ. Παπαναστασίου;
#
«. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣά-
^ πήντησεν είς τόν λό¬
γον τοΰ κ. Βενιζέλου. Και
ξαίρομεν πώς απήντησε:
Μβτατοπίζων την συζητησιν
επί τοΰ οικονομίδου «ρογραμ-
ματος τής κυβερνήσεως και
κατηγορών αύτην μέ τα συ-
νήθη κοινοτυπικά έπιχειρη-
ματα τού κιτρινισμοϋ. Ινν τφ
μεταξύ είς τόν λόγον κ. Κα¬
φαντάρη ...κοιμώνται τον
νήδυμον αί παλαιαι οικονο¬
μολογικά! καί ειδικώτερον
φορομπηχτικαίτου. Ικανοτη
τες. Ατυχώς δι' αυτόν ο λα-
δς δχβι ύγιβς μνημονικον.
ΑΚΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΚΑΦΦΕΚΟΠΤΩΝ
Λόγφ τής αυξήσεως τή; τιμής
τοΰ καφφέ είς τάς άγοράς τής
παραγωγής καί επί τη βάσει τής
διαπμήιτεως τοϋ άφρίκτου καφέ
υπό τής Έπιτροπής Διατιμήπεων
Ηρακλείου, ή τιμή τού άλεσμέ-
νου καφέ άπό αήμερον Τρίτην
30ήν λήγοντος θά είναι εκατόν
δώδεκα (112) δραχμάς ή οκά.
Οί Καφεκόπται
Εμμανουήλ Πορταλάκης, Σαχάκ
Αθανασίαν, Ιωάννης Περάκης,
Κωνστ. Μανωλικάκηι:, Άριοτίίδ.
Κουμπενάκης, Νικόλαος Περυκο-
κακης Εύριπίδης Λάζος.
— — ■■ — ■—■■■■■ —
ΝΟΚ3ΚΕ ΟΚΙ
ΕΝΤ
ΟΑΝ3Κ—ΡΚΑ.Ν
8ΚΕ ΟΑΜΡ5ΚΙΒ8-
8ΕΙ« 8ΚΑΒ β)8 —ΟΟ-
ΡΕΝΗΑΟΕΝ
β)β «ΝΟΕΜΑΝΤΙΕΤ»
"Υπό φόρτωσιν την 28)
29 τρέχ. δεχόμενον φορ-
τία διά ΟΟΝΤΙΝΒΝ-
ΤΕ ("Λμστερδαμ, Ρό-
τερδαμ, Αμβουργον,
Άμβέρσαν)καί ΛΟΝΔΙ¬
ΝΟΝ ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
καθώς καί διά τό εσωτε¬
ρικόν ΓερμανΙας, Βελγί¬
ου, καί πάντας τούς Λι-
μένας Αγγλίας, ΣκωτΙας
ΊρλανδΙας, ΒορεΙου καί
Βαλτικής Θαλάσσης.
8)3 «σ^ο^-ΑΝθ»
"Υπό φόρτωσιν την 9—12
Σεπυεμβρίου.
φ «5-Εδλ/ΐσ»
Υπό φόρτωσιν την 23
—26 Σεπτεμβρίου δεχό¬
μενον φορτΐα διά τούς
I-
δΐους ώς άνω προορι-
σμούς.
Γβνικοί ΠράΜτορες Κρήτης
Α_ΕΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Τηλέφωνον 63
■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
·■
Μθδδ υιΐΕ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α)π. ΚΑΝΑ
υπό φόρτωσιν
31 Αύγουστον—
1 Σεπτεμβρίου
Διά ΙάνβΓροοΙ
Α)π. ΕΤΚΙΒ
υπό φόρτωσιν
6)7 Σεπτεμβρίου 1932
διά ΒΗβτ,οΙ — Οΐ
Πληροφορίαι Γραφείον
Μ. Ν. ΗΛΙΑΔΗ
Τηλέφωνον 49.
ουνΐΕΡ & ο°
8)8 «ΚϋΝΟ»
Διά Λονδίνον,
Χούλ
24 Αύγούστ. 3 Σεπΐεμ.
8)3
8)8
Διά Βρίστολ
5 Σεπτεμβρίου
Διά Λίβερπουλ
1
5 — 10 Σεπτεμβρίου
8)3
διά Μπέλφαστ
12 Σεπτεμβρίου
Κατ' ευθείαν καί άνευ προ- ; 1
σεγγίσεως είς Πάτρας
Τηλέφ. Νο 146
» » 298
ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΑΟΓΟΧ
ΔΙΔΑΚΤΟ.Ρ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
Επί δεκαετίαν σπουδάσας καί
εΐδικευθείς ένΓερμανίτί καί Βιέν¬
νη. Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού,
οδός Σφακίων (Καμαράκι) έ¬
ναντι τού Ιατρβίου κ. Μελισσείδη,
9—12 καί 3—7 μ. μ.
Άκτίνβς Ραΐνιγκβν
Τεχνιτός πνβυμοθώραξ
Τηλεφ. 2—79
Τό ζήτημα των τιμών τής σταφίδος.
Ή χδεσινή διεξοδική συζήτησις.
Κατόπιν των ληφθεισών τό ε¬
σπέρας τής παρελθούσης Δευτέρας
άποφάαεων είς την λαβοθσαν χώ¬
ραν σύσκεψιν διά την εξέτασιν
τού λόγφ τής δποτιμήσεως των
τιμών των σταφίδων δημιουργη-
θέντος ζητήματος, συνήλθε καί
πάλιν την 11 π. μ. τής χθές έν
τώ Νιμαρχιανω καταστήματι ή
επί τούτω συσταθεΐσΛ είδική έ-
πιτροπή έκ των κ. Άλκ. Μαρή
Διευθυντού τοϋ ενταύθα όποκατα-
στήματος τής ΈΗνική; Τραπέζης,
κ. Άλ. Γεωργιάδου Προέδρου
τοθ 'ΚμπορικοΟ καί Βιομηχανι-
κοΰ Έπιμελητ^ρίου, κ. Στυλ.Όρ-
φανοθ ΙΙροέδρου τού Γεωργικοϋ
Έπιμελητηρίου, κ.κ. Νικ, Κρασα-
δάκη καί Γ. Αογιάίου δικηγορων
καί κ.κ. Γεωργ. Ξενοκτιστάκη
καί Κουτεντάκη προέδρων Κοινο
τή των.
Ή ίκιτροτι-ί] 6πό την προεξρίαν
τού Νομάρχου Ηρακλείου παρι-
σταμένων καί των Διευθυντήν τίν
ενταύθα υποκαταστημάτων των
Τραπεζών συνεζήτησεν επί μα¬
κρόν επί τοθ ζητήματος τής πα¬
ρατηρουμένης δστ,μέραι ύποτιμή-
σεως των σταφίδων.
Ή έξέτασις έγινεν άπό πάσης
πλευρδς, έπεζητήθη δέ ή ανεύρε¬
σις των αίτίων άτινα έπιφέρουν
τοιαύτην μείωσιν των τιμών των
σταφίδων ώς έκ τής οποίας οί στα-
φιδοπαραγωγοί ί»ποπτευόμενοι συ¬
στηματικήν εκμεταλλευθή μεμψι-
μοιροθν καί διαμαρτύρονται.
Σχετικώς ελήφθησαν ύπ' δψιν
αί επί τοθ ζητήματος άνακοινώ-
σεις των αρμοδίων καί εξηκριβώ¬
θη 8τι ή κυρίως άφορμή ώς έκ
τής οποίας μειούνται καθημερινώς
αί τιμαί των σταφίδων μας, έκπί-
πτουσαι είς τοιούτον σημείον ώατε
ουδέ τα Ιξοδα των σταφιδοπαρα·
γιθγών νά καλύ^τουσι, είναι ή έ-
φαρμογή τού παρακρατήματος. Τό
παρακράτημα καταργούμενον ίλο-
σχερώς θα άνακουφίση μεγάλως
τούς σ :αφιδοπαραγωγούς.
Κατόπιν τούτων παρεκλήθη
6πό τής συνελθούσης ώς προανε-
φέραμεν έπιτροπής ό κ. Νομάρ-
χης Ηρακλείου δπως προβή είς
την δέουσαν ενέργειαν καί ζητήση
άπό την Κυβέρνησιν την δλοσχερή
κατάργησιν τού παρακρατήματος.
Ό κ. Νομάρχης θά ζητήση συγ¬
χρόνως ίπως αί είς τα κέντρα κα¬
ταναλώσεως έξωτερικοΰ τής στα¬
φίδος μας Έλληνικαί Πρεσβείαι
τηλεγραφοθν τάς ίσχυούσας είς
τάς ίδρας των τιμάς, τής σταφί¬
δος είς τό Γεωργικόν Έπιμελη-
τήριον Ήρακλείοο καί καθ' εκά¬
στην έβδομάδα.
—Τό άπόγευμα τής χθές εσυ¬
νεχίσθη ή έν λόγφ σύσκεψις. Ό
σταφιδέμπορος κ. Άδ. Κωνσταντι-
νίδης έπεξήγησεν διά δοκουμέντων
τάς τιμάς άς έτυχον αί παρά τοθ
έ^γοστααίου Άδελφδν Κωνσταντι¬
νίδου αποσταλείσαι είς Αμβουρ¬
γον καί Λονδίνον ποσόΐητες έπε-
ξειργασμένων καί συσκευασμένων
σταφίδων παραγιογής τού ΝομοΟ
μας. Αί τιμαί αύται είπεν 6 χ.
Κωνσταντινίδης άποδεικνύουν α¬
ναμφισβητήτως δτι πάντα τα γρα¬
φέντα περί ύπερβολικού κέρδους
των έξαγωγέων είνε άνακριβή.
—Άτύχημχ είς τόν βουλευ-
τήν κ. Περδικογιάννην.
Σοβαρόν άτύχημα ουνέβη προ-
χβές Κυριακήν είς τόν βουλευτήν
Ναλεβυζιου κ. Περδικογιάννην
όπερ παρ' όλ;γ«ν νά τοΰ στοιχί¬
ση την ζωήν τού. "Ανελθών ου
το; είς τό έιτισκευαζομενον ΰψη·
λοτΐρον μέρος τής οίκίας τού κα¬
τέπεσεν έξ ΰψους πέντε μέτρων
καί έμωλαιηΐσθη οοβχρΜς είς διά
φορα μέρπ τοΰ αώματος.
Ή κατάστασίς τού δέν έμιτνέει
εύτυχώς ανησυχίαν τίνα, ώς ώέ
βεβαιοί ό θεράπων ίατρός τού ο
κ Περδικονιάννη; θά παραμείνη
κλινήρης επί δήμερον τουλάχι¬
στον.
—Τό ύδραγωγεΐον Άτσα
λένιου.
τοϋ μηχανιχοΰ κοινοτή-
των τοϋ Νομοΰ μχς κατηρτίσθη
καΐ υπεβλήθη αρμοδίως έ προϋ
πολογισμός δαπάνη; κατασκευης
τοΰ ΰδραγωγείου τοΰ προσψυγι
κου συνοικιβμοΰ 'Ατσαλένιου.
—Αρχαιρεσίαι τοΰ Πανερ-
γατικοΰ Συνδέσμου Ηρα¬
κλείου.
Γενομένωνπροχθές αρχαιρεσιών
των μελνν τοϋ Πανεργατιχοϋ
Συνδεσμου'ΗρακλεΙουέξελέγηοαν
ως διοικητικόν συμβούλιον τοΰ
έν λόγω Συνδέσμου οί κάτωθι:
Πρόβδρος Έμμ. Τριαμοιτάκης,
συμβουλαί 6έ όϊ Γεώρ. Μανια-
δακης, Νικ. Γιανναράκη;, Δημ.
Κριτσωτάχη;, Έμμ. 'Εγγλέζος,
Γεώργ. Σκρλιδάκη;, Μιχ. Χατζη-
μιχαλης, Δημ. Παυλιδάκης, Δημ.
Παγιάτης, Άντ. Κρυτσοοράκης,
Ηλ. Άμηαρτζής καί Δημ. Κασα
πάκης. Έξΐλεγκτικη επιτραπή: Κ.
Χαλκίτης καί Κων. Τσιγώνης.
—Τοποθετήσεις ταμειακών.
Διά διατάγματος ετέθησαν είς
την διάθεσιν τής Γεν. Διοικήσεως
Κρήτης οί ο'ιχονομικοΐ ΰηάλληλοι
1) Εύαγ. Κουχουλάκης Γ. Δ. Μα
κίδονίας, 2) Νικ. Μπκμιεδάκης
Γ. Δ. Μακεδονίας, 3) Έμμ. Πά
τητάκης τοΰ ταμείον Σύρου. Έ-
πίοης ετοποθετήθη είς το Δημό¬
σιον ταμείον Ηρακλείου ό εΐσ·
πράκτωρ Παν. Καντάσης.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ή Ένοριακή Επιτροπεία Ά-
γίου Μηνα γνωστοποιεί'δτι μή έμ-
φανισθέντων πλειοδοτών κατά την
διεξαχθεΐσαν χθές πλειοδοσίαν
πρός έκμίσθωαιν τής έν τη όδω
Κυρίλλου Λουκάρεως οίκίας καί
τού παρά την είσοδον τοθ ίεροΰ
ναού τού Άγίου Μηνδ μαγαζίου,
έπαναλαμβάνεται αδτη την προ¬
σέχη Κυριακήν 4ην Σεπτεμβρίου
έν τω Γραφείψ τής Επιτροπείας
καί άπό τής 11ης—12 ώ?ας 6πό
τούς αύτούς δρους καί μέ πρώτην
προσφοράν διά μέν την οικίαν
δραχμάς 800,διά δέ τό μαγαζείον
διαχμάς 350. Διά πλείονας πλη¬
ροφορίας αποταθήτωσαν οί βου¬
λόμενοι είς τό Γραφείον τής Ένο-
ριακής Επιτροπείας.
Έν Ηρακλείω τ^ 22 Αύγού-
στοα 1932.
Ό διευθύνων
Νικόλαος Καρέλης
Τα μέλη
Ζαχαρίας Άνυφκντ&κης
Παπά 'Εμμαν. Σπυριδάκης
ΠΡΟ Κ Η ΡΥΞΙΣ
Την 15ην Σεπτεμβρίου 1932 ημέραν Πέμπτην κ*αί ώρα 11—12
π μ. διεξαχθήσεται εν τώ 'Υπ)τ τής Έθνικής Τραπέζης δημοπρασία
άρχική ενοικιάσεως των κάτωθι Διαπιστωμένων άγροκτημάτων διά
μονοετή μίσθωσιν μέτήν κατωτέρω πρώτην προσφοράν καί έγγυοδοαί
αν συμφώνως πρός τούς δρους τής δπ' αριθ. 52 τής 25—8—932 δια-
κηρύξεως τοιχοκολληθείαης είς την κοινότητχ είς ήν ύπάγονται τα
κτήματα.
Ή Δημοπρασία διεξαχθήσεται ταυτοχρόνως καί διά τετραετή" μί-
αθωσιν όπότε ή πρώτη προσφορά είναι τετραπλασία καί ή έγγυοδοσία
διπλασία τής μονοετοΰς.
Λεπτομερής περιγραφή των κτημάτων ευρίσκεται έν τω 'Υποκα-
ταστήματι τής Έθνικής Τραπέζης καί είς τόν Πρόεδρον τής Κοινό¬
τητος είς ήν κεϊνται τα κτήματα.
'Αγροκτήματα
Πρώτη έτηαία Προσφορά Έγγυοδοσία
Άγίας Βαρβάρας δραχ.
Άγίου Βασιλείου
Άγίου Μύρωνος
Άγίων Παρασχιών
Άγί°υ Σύλλα
Άγίας Φωτιάς
Άβδοΰ
Άΐτάνια
"Ακρηα
Άλητζανήβ
Άμπελούζου
Άποστόλων
Άξέντι
Άπεσοχάρι
Άλικαρνασσοϋ
Άποσελέμι
Άρδάκτια
' Αρκαλοχωρι
Άρμανώγβια
Άρχάνες
Άνω καί Κάτω Άστραχοΐ
Άστρίτσι
Άρκαδίου
Άτσιπάδων
Αύλής
Αύγενικής
"Ανω χαΐ Κάτω Βάθεια
Βαθΰ Μετόχι
Βϊχιώτες
Βάλη
Βαρβάρων
Βαρβάρω Καστελλίοιι
Βούτβς
Βώνη
Βορροΰ
Βουτοτιφοΰ
Γάζι
Γαλατάς
Γάλυπι
Γαλένι
Γαρίπα
Γάσι
800
1200
600
300
200
800
1500
700
3000
300
500
300
500
100
200
1500
150
1000
2000
300
300
1800
1200
1000
700
400
1000
300
1000
400
400
1000
800
400
200
600
1500
200
1200
150
3000
300
δραχ.
300
400
200
100
100
300
500
250
1000
100
200
100
200
50
100
500
50
300
500
100
100
600
400
300
200
150
300
100
300
150
200
300
300
200
100
200
500
100
400
50
1000
100
—Οί άστεγοι έφεδροι.
Ό Σύλλογος Έφέδρων άπόρων
άστέγων Δήμου Ηρακλείου δι'
έγγράφου τού πρός την Νομαρ¬
χίαν παρακαλεϊ όπως μεριμνήση
διά την εκτίμησιν κατά τετρκ-
γωνικόν μέτρον καί καταμέτρη¬
σιν των οΐκοπέδων των χειμένων
πρός ανατολάς τής "Ακ Τάμπιας
καί τα όποΐα θά παραχωρηθούν
Είς τα μέλη τού Συλλόγου πρός
εγκατάστασιν των οΐκογενειων
των.
(Έκ τού Γοαφείου)
—Τό πρωτάθλημα ποδοσφαί-
ρου.
Την προσέχη Κυριακην καί πβ-
ρΐ τάς απογευματινάς ώρας θά
συναντηβοϋν διά τό πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου είς τό γηπεδον «Χάν
δκξ» αί ποδοσφαιρικαΐ ομάδες
των άθλητικων σωματείων της
πόλεώς μ«ς «Ε.Γ.Ο.Η.» καί «Ο.Φ.
Ήρακλβίου».
Ό αγών προβλέπεται πεισμα-
τώδης έφ' Βσον κατ' αυτόν θά £ι-
ΐκδικηθή έριατικώς τό πρωτάθλη¬
μα ποδοσφαίρου πβριόδου 1932.
—Ή αύξησις τΰν άρτεργα-
τικών.
Κατόπιν τής έκδοθείσης διατα-
γης υπό τής Διβυθύνσβως "Αγβ-
ρανβμίας Αθηνών αναφορικώς μέ
την αύξησιν των άρτεργατικών
κατά 9 λεπτά κατ' οκάν παρα-
σκευαζομένου αρτου «αί μετά
την παρατηρήθεισαν άδράνβιαν
τής ενταύθα έπιτροπής διατί μήσε-
ων κωλυσιεργοΰσης διά την, αύ¬
ξησιν ταύτην, ό κ. Νομάρχης
κατόπιν ένεργβιών τοΰ οωματεί-
ου άρτβργατών απηύθυνε βγγρα-
Φβν πρός τόν κ. Είααγγελέα διά
τοΰ όποίου παραχαλΐΐ δπως επι-
σιτευβθά ό διακανονισμός τοΰ ζή-
τήματβς πρός άρσιν των τυχόν
διαμαρτυριών έκ μίρους τ&ν άρ-
τβρνατ&ν.
—Ή έπαγγελματική ■ σχο-
λη Ηρακλείου.
Διά πράξεως τοΰ κ. επί τής Έ¬
θνικής ΟΙκονομίας ύηουργοΰ συν
εκροτήθη η Διοικητικη έπιτροπη
τής έσπερινης Έπαγγελματικής
αχολής έμπβροΰπαλληλων Ηρα¬
κλείου όριαθέντων τακτικών μέν
μελών τ&ν Γ. Μαρκάκη, Β. Χαλ-
κιοπούλοο, Ν. Νικολαΐδου, Ν.
Παπαδάκη, Ν. Κωνσταντινίδου,
μελλΰν τοΰ Συλλόγβυ Έμπβροϋ-
παλλήλων Ηρακλείου, Γ. Κου-
τσβυδάκη Ύποδΐίυθυντοΰ τού έν
Ηρακλείω ύποκαταστήματος της
Έθνικής Τραπέζης καί Ί. Τζοββ-
νή Διευθυντού τής Δημοσίας 'Εμ-
πορικης Σχολής Ήρακλϊίόυ.
Άναπληρωματικά δέ μέλη των
άντιστοίχων τακτικών ωρίσθησαν
οί Σόλων Πριμηκίρης, Τ. Φρ.
Παπαδάκης, Μιχ. Άνχουράκης. *
Άντ. Μαυράκης· Ανδρ. Πετρά¬
κης μέλη τοΰ Συλλόγου Έμπο-
ΰπαλλήλων Ηρακλείου, Ί. Σα-
κελλαρίδης Διβυθυντης τού έν
Ηρακλείω ύποκαταστήματβς τής
Λαϊκής Τραπέζης καί Γ. Σακ«λ-
λαρίδης καθηνητής ■ τ&ν νομικ&ν
τής Δημοσίας Έμπορικής Σχβ-
λής ΉρακλΐΙου.
—Οί πανελλήνιοι άθλητικοί
άγώνες.
Κατά πληρβφβρίας μας υπό τού
Συνδέσμβυ Έλληνικ&ν Άβλητι-
κ&ν ΣωματϊΙων κροεκηρυχθησαν
διά την 17 καί 18 Σϊπτ«μβρί«υ ο!
πανβλλήνιβι άθλητικοί άν&νες,
οΐτινες 0ά λάβουν χώραν έν τώ
Παναβηναϊκω Σταδίω.
Είς τούς αγώνας τούτου: θά συμ-
μβτάσχβυν οί νικηταί καί τ&ν έν
ταίς επαρχίαις τοπικών πρωτα-
βλημάτων.
Οί άγδνβς τβΰ τοπικοΰ πρωτα
θλήματος Κρήτης θά γίνουν είς
Χανιά την 11 καί 14 προσεχούς
μηνός Σβπτίμβρίου ύιβργανωθέν-
τβς υπό τοθ άθλητικοθ ουλλβγου
Χανίων 6 «Τάλως».
—Τα έφεδρικά ταμεϊα.
Τό υπουργικόν Συμβούλιον ε¬
νέκρινε τόν διορισμόν ,ώς Διοικη-
Τών Ταμίίων έφίδρων, τ&ν Παν.
Φιωτάκη Χανίων καί Ίν&ννον
Λκβηθίου.
ν!
Ηράκλειον Κρήτης
Γραφβϊα Έναντι ΝομαβχΙας.
ανορθωσισ:
Γίρωΐα Τετάρτης
31 Αύγούστου 1932.
Η ΠΕΡΙΟ&ΕΙΑ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΕΙΣ ΓΙΔΑ, ΗΙΑΟΥΣΑΗ, Ε&ΕΣΣΑΝ
Ο ΑΤΡΟΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑ
ΑΥΤΟΝ Π Α Η Τ ΟΥ ΕΝΙΟΥΣΙΟΔΟ
ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑ! ΟΙ ΑίΡΙΤΟΟΑΤΕΡΕ
ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας). — Σήμερον την πρω
ϊαν ό κ. Βενιζέλος επεσκέφθη τόν συνοι
κισμόν Γιδά καί τάς πόλεις Νιάουσαν
Σκύραν καί "Εδεσααν.
Παντού ό κ.Βενιζέλος έτυχεν ένθου
σιώδους ύποδοχής. Ό άγροτικός κό
σμος ύπεδέχετο αυτόν μέ λάβαρα, μου
σικάς, έπευφημίας. Ηα'ρά πολυπληθώ'
αντιπροσωπείαν των άγροτών έξεφρά
σθησαν πρός τόν κ. Βενιζέλον εύχαρι
στίαι διά τα υπέρ τής Γεωργίας κυβερ>
νητικά μέτρα.
Οί πρός τούς αγρότας όμιλίαι τού
κ. Βενιζέλου διεκόπτοντο υπό ζητω-
κραυγών. Οί αγρόται κατηρώντο τούς
άγροτοπατέρας ώς έξαπατήσαντας αύ-
τούς.
Η
ΔΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΣΚΕΨΙΣ
ΤΗΣ ΖΑΚΧΑΡΕΩΣ
ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τοΰ
άνταποκριτού μας).— Άπόψε συνέρχε-
ται είδική σύσκεψις διά τό ζήτημα τής
διανομής τής είσαχθείαης ζακχάρεως
είς τα οιάφορα έμπορικά έπιμελητή
ρια.
Ο ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΤΟΠΟΟΕΤΕΙΤΑΙ
ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΟΧ1ΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τοΰ άν
ταποκριτού μας).— Εγνώσθη ότι ό έν
άναρρωτική αδεία διατελών διοικητής
τού Β' σώματος στρατοΰ άντιστράτη-
γος κ. Πετρίτης θά τοποθετηθή πιθα
νώτατα είς τό Μετοχικόν Ταμείον
τού Στρατοΰ. ,
Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ!
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΜΕΤΡ1Α ΚΙΝΗΣΙΣ
ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΡΑΞΙΑ
Αί εΐσαχθεϊσαι χθές εις την πόλιν μας ποσό·
ττΐτες σταφίδων άνήλθον εις τάς 120 περίπου χιλι¬
άδας οκάδας.
Ή σταφιδαγορά μας χθες παρουσίασε την αυ¬
τήν ώς καί προχθές μετρίαν κίνησιν είς τα Ιξαιρε-
τικά καί πρώτα πράγματα είς δέ τα β'. καί γ'
παρετηρήθη άπραξία.
—Έπίσης κατά τάς πληροφορίας των έξαγω-
γέων έμχόρων ή κίνησις τής σταφιδαγοράς μας είς
τό εξωτερικόν ήρξατο χαλαρουμένη.
'Η χαλάρωσις κατά τούς αύτούς έμπόρους δ-
φβίλεται είς την άζητησίαν ήτις ύπάρχει είς την
κατανάλωσιν λόγω τής ύφισταμένης οίκονομικής
κρίσεως.
Κατά τάς τηλεγραφικάς έπίσης πληροφορίας
των σΐαφιδεμπόοων, ή Σμύρνη ήρξατο προσφέ-
ρουσα σιαφίδα είς τάς καταναλωτικάς άγοράς τού
εξωτερικόν πρός 18 γοόσια άντί των 22 είς ά προ-
σέφερε πρό ημερών μέ τάσεις μεγαλυτέρας
άκόμη ύποτιμήσεως.
Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Δι* έγκυκλίου τής επί τού σνναλλάγματος επι-
τροπής εκλήθησαν αί τράπεζαι νά ύποβάλλουν τό
ταχύτερον λεπτομερείς πίνακας έμφαίνοντας τα είς
συνάλλαγμα στοιχεΐα τοϋ Ινεργητικοϋ καί τοΰ πα-
θητικοϋ των, επί τη βάσει των οποίων θά κριθή
ώς γνωστόν ή συναλλαγματική κατάστασις έκάστης
τραπέζης ώς άπαιτεΐ δ τελευταΐος άναγκαστικός
νόμος.
Ό δλβγχος θά άρχίσΐ) μόλις οί πίνακες ούτοι
ΰποβληθοϋν, λόγφ δέ τοϋ δγκου τής εργασίας ή
όποία άναμένεται νά παρουσιασθή, ή επιτροπή
θά ενισχυθή καί υπό συνεργείων έξ ΰπαλλήλοιν
τής Τραπέζης τής Ελλάδος.
ΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΑΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΝΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Ένεκρίθησαν Απαντες οί πίνακες μετα-
θέσεων των έκπαιδευτικών λειτουργών τής
Μέσης Έκπαιδεύσβως, κατόπιν δηλώσεων
των μετατιθεμένων επί προαγωγή καθηγη-
τών ότι θά καταβάλουν αύτοί τό απαιτού¬
μενον £ιά την ενέργειαν των μεταθέσεων
ποσόν.
ΑΙ έπβνΕχθείσαι είς τούς δημοσιευθέν¬
τος ήδη πίνακας μεταβολαί είναι έλάχισται.
Ένεκρίθησαν ωσαύτως οί πίνακες των ά-
μοιβαίως μετατιθεμένων δημοδιδασκάλων,
μέ ελαχίστας μεταβολάς.
ΟΙ πίνακες έοημοσιεύθησαν ήδη βίς την
εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
Αί αποστολαί σταφυλών
είς Βιέννην καί Αίγυπτον.
Τάς μεταμεσημβρινάς ώ¬
ρας τής χθές ανεχώρησαν δι'
Αλεξάνδρειαν τα άτμόπλοια
«βέλος» μέ φορτίον 3500 κα-
λαθίων σταφυλών καί «Ν.
' Αλικαρνασσός» μέ φορτίον
2700 καλαθίων.
Σχετικώς μέ τάς τιμάς είς
άς έπωλήθησαν αί σταφυλαί
μας εΐδους ταχτά είς Αίγυ¬
πτον πληροφορούμεθα ότι
αύται έκυμάνθησαν περί
τούς 45—50 παράδες κατ' ο¬
κάν. Αί κατώτεραι αύται τι¬
μαί κκτά τάς αύτάς πληρο¬
φορίας όφείλονται είς τό γε-
γονός ότι αί σταφυλαί μας
δέν ζητοΰνται άπό τό εσωτε¬
ρικόν τής Αιγυπτου, πράγμα
όπερ έξαναγκάζει τούς
σταφυλεμπόρους νά παύσουν
τάς δι' Αίγυπτον φορτώσεις
των.
Έπίσης είς την προσωρι¬
νήν παύσιν τής έξχγωγής
σταφυλών είς Αίγυπτον υπό
των έν λόγω έμπορον όφεί-
λεται καί ή άποδεδειγμένη
ύποτίμησις αυτών.
—Ώς είμεθα είς θέσιν νά
γνωρίζωμεν τό ενταύθα Ύ
ποκατάστημοι τής Άγροτικήξ
Τραπέζης έξακολουθεΐ κανο¬
νικώς τάς αποστολάς τού νω
πών σταφυλδν είς Βιέννην
—Ώρισμένοι σταφυλέμποροι
οΐτινες έξαγάγουν σταφυλάς
είς την Βιέννην, ώς έπληρο
νορήθημεν, προτίθενται κατ
αύτάς νά παύσουν τάς άπο
στολκς, επί τοΰ παρόντος
τουλάχιστον, διά τόν λόγον
ότι αί άγοραί Βιέννης ήρ¬
ξαντο δεχόμεναι καί Βουλ
γαρικάς σταφυλάς είς μέγα
λας μάλιστα ποσότητας, αί
οποίαι προαφέρονται είς την
κατανάλωσιν είς πολύ χαμη
λας τιμάς συναγωνιζομεναι
ούτω τάς σταφυλάς μας.
Ό κίνδυνος τής Περσικής
υφίσταται πάντοτε.
Ή Νομαρχία Ηρακλείου ά-
πηύθυνΐ χθές πρός τό Εμπορικον
Έπιμελητήριον Ηρακλείου τό
κάτωθι έγγραφον, σχετικώς μέ
την διαφήμησιν τής σταφίδος μας
διά τής άναμίξεως ταύτης μετά
τή; Περσικής.
«Κατ' αύτάς ΰπββλήθηοαν
παροιπονα ότι έξάγεται διά Τερ¬
γέστην σταφίς αουλτανίνα αίς
ιάκκους, άνεπβξέργαστος «αί έ
γεννήθπ ή ύπόνοια ότι άναμι
ννύεται αυτή μετα τής Περσικής
σταφίδος, ίίς ώς γνωστόν ίι ποιό¬
της είναι πολυ ϋιτοδβεατερα, έ-
ηβξβργάζϊται ούτως άναμβμιγμέ
νη έν Τεργέστη κατά τό αόστη-
μα τής έν Ηρακλείω έπβξ*ρν«-
οίας καί πωλβΐται ώς σταφίς
Ηρακλείου, εξωτερικάς μέν
εύηαρουαιαστος, άλλά μειο-
νβκτβϋσοι κατά την γβϋσιν
καί δυσφημοϋαα αύτοι καί έκθέ-
τουσα ι ό προΐόν τβΰ Νβμοϋ.
Ή Σταφιίιχή Έπιτροαή ήτις
καί κατά τό παρελθόν ώς Υ^ω
στόν άπησχοληθη μέ τό ςήτημα,
καίτοι εύρίσκουσα τουτο άαύμ-
Φβρβν διά τόν Νομόν, άδυνα
τβΐ νά εμποδίση επί τη βάσει τού
(αχύοντος Νβμου την εξαγωγήν
της άνβπεξβργάατου σταφίδος έφ'
όσον όπως έχη είναι αυτή έμπβ-
ρβύσιμος ώς κατάλληλος πρός
βρδσιν. Άλλά έχει την γνώμην
ότι θά είναι συντελϊατικόν οχε-
τικώς νά συστηθή έκ μέρου; ΰ·
μίιν είς πάντας τούς έμπόρους
έξαγωγης όπως χαριν τοΰ γενι-
κου τοπικοϋ συμφέροντας τοϋ Νο
μβδ καί έκ λόγων ήθιχής υπο¬
χρεώσεως πρός τόν Νομόν έν τφ
οποίω έμπορεΰονται, άιτοφύγωαι
την εξαγωγήν σταφίδος άνβπε
ξεργάστου. Είναι άλλως τε καί
άπό αλλης «ιτοψεως τουτο
συμφέρον τού τόπβυ, διότι
έν τοιαύτη περιπτώσει η έν
Τεργέστη γινομένη βιομηχα
νίκη εργασίαι θά γίνβται επί τό
που κ*1 θχ έξυηηρβτβΐται ούτω
ή βιομηχανία τού τόπου καί ή
πρό; ταύτην χρησιμοποιουμένη
έργατική τάξις.
Εάν ήθελεν έγκρίνει τό Εμ¬
πορικόν Έπιμβλητηριον την έ
φαρμογήν μέτρου τής τηρήσί-
ως μαύρον πίνακος είς όν ν' &
ναγράφονται τα όνόματα των
έμπόρων έκείνων οΐτινες έπιδιώ
κουσι άτομικά συμφέροντα επί
βλάβη τοϋ γβνικοϋ συμφέροντος
τοΰ Νομοΰ ε'ίμβθα τής γνώμης
ότι θά επ ήρχετο τό έπιδιωκόμϊ
νόν άποτελεαμα.
Παρακαλω όπως «ΰαρεστηθη'τα
νά γνωρίσητβ ημίν τάς ύμβτέρας
επί τούτου άντιλήψβις ώ; καί
πάσαν άλλην τυχόν γνώμην υ¬
μών, δυναμένην νά φέρη τόν έ-
πιδιωκόμβνον σκοπόν».
ΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Κατόπιν έπιμονής τοΰ υπουρ·
γείβυ Γεωργίας, τής Γινικής
Διοικήσεως Κρήτης καί τής Ά-
γροτικής Τραπέζης καί μβτά την
άρσιν ωρισμένων έμποδιων διά
την καλήν καί άπρόσκοπτον
λειτουργίαν τού Όργανιαμβϋ
Οίνοποιείων, έ μ. Σκαλαΐος εδέ¬
χθη οπας άκυρωθή η διαταγή
τής έπιστρβφής τού ιϊς την παρά
τή Άνωτάτη Γ««πονικτ3 Σχολή
Αθηνών θέσιν τού και πα-
ραμένει νδν ώς Διβυθυντής
των Οίνβπβΐίίων Κρήτης.
Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΗΝΟΝ
Άπεφασίοθη ή παράτασις
τής προθεσμίας τής καταγραφής
των κτηνών καί όχημάτων μέχρι
τέλους τοϋ προσεχούς Όκτω-
βρίου.
0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
Αί τιμαί τροφίμων
είς την αγοράν μας.
Ή 'Επιτροπή διατιμήσβων βιό τής
τελευταίας αποφάσεως της έκανό
ισβ την τιμήν των κάτωθι βΐδών ώς

Όονζα Γλασσέ χονδρικώς κατ' ο¬
κάν Οοχ. 15.50 λιανικώς 17, δρυζα
Ραγκούν χονδρ. 11,80, λίαν. 13.20,
καφες Άβυσσηνίας χονδρ. 80, λίαν.
88, καφέϊ Ίάβας χονδρ. 72.50, λίαν.
81, ζάχαρις χονδρικώς δρ. 20.50 λια-
ιικώς 22.
Ειδή ΗαντοκΗλείου. — Ελαίαι
εγχώοιαι 12, Βόλου 16-20. Μα¬
καρόνια έντοκια 15. Μακαρόνια θεσ
οαλονΐκης 16. Ζυμαρικά έν γένει 8ρ.
15-20, μακαρόνια πολυτελείας ηακένο
19—20. Φασόλες Σβρβίας 14.
__..ια Μαρόκου 14, ένχόπια 8.Κου·
κιΑ έντόπια 12-16. Φακές 12-14. Ε¬
λαια λίαν. 22. Ανγά 1.20. Σάπων
ληικός α'. 19, β'. 17, πράσινος α'.
16 κοί Ρ'. 15. Τέϊον 200. Καφφές ά-
λίθμένος 104.
Βούτυρκ.—Δέρνας 110-132.Γάλαχ.
βπσσαλΐας 116. Αί— 40. Μπόνιρ 68.
Γοιλακτερ·.— ΤυβΙ Κασσέρι 68.
ΤονλονμΙσο 44. 'Εντόκιο 54—64.
Γιαονρτι Η. Γάλα 9.
Λ«χ«νικ«.—Κρόμμυα 4—5, πατά
—ς 4*5, κολοκνθάχια 8-10φασόλες 5,
καί λασηθιώτιχβς 7-8 μπάμιες 8—10,
φασολάχια 7—8, ξυλαγγουράκια 4-5
ντομάτες 3—4 δραχμάς, στίφνος 8—
- δραχμάς κατ' οκάν, μβλ-
ί«ς 4—5 λειιόνια έντόπια 16—
18, Ιταλίας 32—36,άγγοιΐο(ίκια 5—6.
ιπβριβς 5, πράσσα 5—6 λάχανα δρ.
1-10.
_ ρικβ.— Σταφύλια 4,50—6,
καρπούζια 3, χβπόνια 4—5,
άχλάβια 4—6 Κβουσανιώτιχα 10—12
■Ι Ίτανικά 12-14, σύχα 5-6, μή·
ι 5—6, ροδάκινα 12—14.
Κρέβτα.—Άρνίον Βρ.38, χοιρινόν
36—40 μόσχσς 38, (νγοΰβικβέαβ «β·»·
βάτου 32,αΙγός 24, βόίον καί άγβλάς
24 δραχ. χοιρινά μεγάλα 34, γου·
ρουνόπουλα 38.
Πουλβρικά,—Άπό 35—50.
Ή έπιτροπή διατιμήσεων διά
τής ϋπ' αριθμόν 38 αποφάσεως της
διετίμησε τα κάτωθι ειδή:
"Αλευρα λευκά χΰμα δρχ. 8.35 1)2
» » σάκκου > 8.46 1)2
» πιτυροΰχα χϋμα » 7.43
» » σάκκου» 7.54
Καφφές Άβησ. χονδο. » 83.—
» » λιανικώς » 91.50
Ή Ισχύς της άρχεται άπό σήμερον.
Κίνησις τής Σταφίδος
κατ' οκάν
Σουλτανίνα έξαιρετ. Δρ. 19.— 20.—
» α'. » 17.- 18.50
» β'. » 15.- 17.-
» γ'. » Π.- 14.-
Ταχτάδες α' 5.— 5.50
» β' 4.- 4.20
Ελεμέδες α' — —
» β' 6.50-6.50
Σταφύλια σουλτανί Δρ. 4.50- 5.—
Ροζακιά » 4.5ο- 5.—
» ταχτά » 2.30- 2.50
Κρασοοτάφυλα » 1.30- 1.60
Ή σταφιδαγορά μας χθές παρου¬
ασε την αυτήν κίνησιν* πράξεις
εγίνοντο μόνον είς καλά χαί α' πράγ¬
ματα. Τα β' καί γ' παραμένουν στά-
σιμα. _______
Τιμαί Συναλλάγματος
Δολλάριον
Λίρα
Φράγκον
"Ελβετ. φράγκον
Λιρέττα
Μάρκον
Τουρχιχή Λίρα
Κορώνα (Σουηδ.)
Φράγκον (Ββλγ.)
Σελλίνι (Αύστρ.)
Φιορϋνι (Όλλαν.)
Όμολ. άνταλλαί.
Δρ.
161,50-
561.—
6,32-
31,30-
8,27-
38,02-
75,50-
28,52-
4,46-
22,52-
64.94-
525,—
-163,—
■567,-
■ 6,42
- 31,66
- 8,37
■ 39.3ο
■ 81,01
■ 29,44
• 4,56
■ 23.39
"65.64
528, -
ΧΟΕΣ Ο κ. ΠΡΩΒΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΦΑΩΡΙΝΑΝ
ΜΕΤΑΒΑΣ ΕΙΤΑ ΕΙΣ ΚΟΖΑΝΗΝ
ΑΛΗΘΗΣ ΣΥΝΑΤΕΡΜΟΣ ΤΟΝ ΧΟΡΙΚΟΝ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΟΥΣ ΣΤΑΟΜΟΥΣ
ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Τό άπόγευμα
χθές ό κ. Βενιζέλος επεσκέφθη την πό¬
λιν τής Φλωρίνης έν μέσω θερμών έκ-
δηλώσεων των κατοίκων.
Έκ Φλωρίνης ό κ. Βενιζέλος κα·
τήλθεν είς Κοζάνην ένθα έπίσης έ-βυχε
παρά τό προκεχωρημένον τής ώρας
λαμπράς ύποδοχής. Είς Κοζάνην ό κ.
Βενιζέλος θά διανυκτερεύση άτΐόψε, α¬
ναχωρών αύριον την πρωΐαν.
Είς τούς ένδιαμέσους σταθμούς δι'
ών διήλθεν ό κ. Βενιζέλος οί χωρικοί
διετέλουν έν άληθεΐ συναγερμφ, ζητω-
κραυγάζοντες καί έπευφημούντες τού¬
τον ένθουσιωδώς.
ΕΚΛΗΒΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΙΣ ΑΒΗΗΑΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Α! ΣΟΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Η ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΛΤΑΤΗΣ
ΠΑΡ» ΤΟΥ ΙΐΡΧΙίίΟ» ΠΪΡΡΒ0Α1Κ0Ϊ ΤΟΥ ΪΙΑΤΟϊ
ΑΘΗΝΑΙ 30 Αύγούστου (τοΰ άνταπο¬
κριτοΰ μας).—Ό διοικητής τοΰ £'. ϊώματος
Στρατοΰ κ. Καμμένος εκλήθη υπό τοΰ Ύ-
πουργείου Στρατιωτικών όπως έλθη είς Α¬
θήνας.
Ή πρόσκλησις τοΰ Σωματάρχου σχετί-
ζεται μέ την ενέργειαν τοΰ άρχηγοΰ πυρο-
βολικοΰ τοΰ Δ'. σώματος συνταγματάρχου
κ. Γυαλίστρα,οστις έν άγνοία τής διοικήσε¬
ως τού, προέβη είς την έκδοσιν διαταγής
πρός τούςάξιωματικούς άντιτιθεμένης είς την
ομόθυμον απόφασιν τοΰ στρατεόματος ό¬
πως προασπίση είς περίπτωσιν κινδύνου τό
Δημοκρατικόν καθεστώς.
Εναντίον τοΰ έν λόγω άξιωματικοϋ
πρόκειται νά ληφθούν μέτρα.
Η ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧΣΤΑΓ
ΒΑ ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΟ ΧΟΕΣ
ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τοΰ
άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
Βερολίνου ότι σήμερον ό ύποδικτάτωρ
Φόν—Πάπεν θά εζήτει την πραγματο¬
ποίησιν τής διαλύσεως τού Ράϊχσταγ.
ΣΗΜΕΡΟΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ
Η ΣΥΜΦΒΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΠΟΥΧΟΪΣ
ΑΘΗΝΑΙ 30 Αύγούστου (τοΰ άνταπο¬
κριτοΰ μας).—Αύριον (σήμερον) ύπογράφε-
ται έν Λονδίνω ή αυμφωνία μέ τούς "Αγ
γλους όμολογιούχους, Μετά την υπογρα¬
φήν τής συμφωνίας έ ύπουργός των ΟΙκο-
νομικών κ. Βαρβαρέσσος θά αναχωρήση ί·
πιστρέφων είς Αθήνας.
Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 30 Αύγούστου (τοΰ άνταπο-
κριτοΰ μας).—Καθ1 α αγγέλλεται έξ Άγ¬
κυρας ό έπιτελάρχης τοΰ Άμερικανικοΰ
στρατοΰ έφθασεν έκεϊ επισκεφθείς τόν
Μουσταφά Κεμάλ καί τόν πρωθυπουργόν
Ισμέτ.
Η ΣΥΓΚΕΝΤΡ0.9ΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΣ ΣΙΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΙ ΠΟΣΟΝ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ
Ή συγκεντρωθεϊσα μέχρι τοΰδβ ποσότης
σίτου υπό των είδικών, συνεργβίων άνέρχβ-
ται είς 15 έκατομμύρια οκάδας.
Κατά τούς ύπολογισμούς τής αρμοδίας
υπηρεσίας, ό συγκβντρωθησόμενος εφέτος
σίτος θά υπερβή τα 70 έκατομμύρια οκάδας
αρίστης ποιότητος, ένφ «ατά τό παρελθόν
έτος συνεκεντρώθησαν μόνον 30 έκατομμύ*
ρια οκάδες.
Μέγεθος Γραμματοσειράς