99940 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3256

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

30/08/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.256.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1932.
Τό διελάλουν, τώρα, επί
ημέρας καί εβδομάδος. Κ*ί
τί διεχήρυττον είς κ«3ε των
βήμα: Ότι θά πάνε εί; την
Νέαν Άλικαρναααόν, νά
«πατήβουν» την ακροπολιν
αυτήν τού Βενιζελιαμοΰ καί
νά κάμουν θορυβώδεις βα
πτίαεις καί παράτες κομμα
τικε;. τΗτ«> πρόκλησις αυτή
των η προειδοποίησις η άπει-
λπ; θέλομεν πρός τό παρόν
νά τό άννοβΰμεν. Διότι, τής
Δικαιοσύνην είναι έργον νά
εξακριβωθή πότε εμελετήθη
ή ηολυπληβης κ·»ι τόόον κα
λώς ωργανωμένη έιιδρομή,
πότε προηγγέλθη καί πότε
απεφασίσθη. Καί ή δικαιοσύ-
νη έπελήφθη ήδη τού έργου
της τούτου." Είναι ή μία
πλευρά των αίματηρών γε-
γονότων αυτή.
Άλλ' άπό την άλλην'πλευ-
ράν έχομεν την δημοσίαν
γνώμην κεχηνώσαν διά τό
μέγα κατόρθωμα των άνθρώ-
πων της βίας καί τής άπει-
λής, τό κατόρθωμα νά ώθή·
οουν άδελφούς κατ' άδελφών
δια τό τίποτε καί άπό τό τί-
ποτε. Καί διά μόνον τόν λό¬
γον ότι έπρεπε διά πάσης
θυσίας νά κάμουν αίσθητήν
την έναρξιν τής προεκλογι-
χής των κινήσεως.
Καί ή δημοσία γνώμη δέν
συγχωρεΐ άναχρονισμούς ά
ναρμόστους, διότι έσυνήθισε
υπό το Δημοκρατικόν πΓλί
τευμα νά διαβιοΐ έν ειρήνη
καί άγαστή συμπνοία. Καί
περιμένει άπό χθές βαρύν τόν
πέλεκυν τής δικαιοσύνης κα-
τα των πρωταιτίων των αί¬
ματηρών σκηνών, όχι μόνον
διότι εντέυθεν έξεπορεύθη τό
φΰς των λαϊκών ελευθεριών,
όχι μόνον διότι εδιδάχθη νά
σέβεται τούς νόμου; καί τοΰ
κράτους την ύπαρξιν, όχι μό¬
νον διότι θεωρεϊ καταστρε¬
πτικόν την επάνοδον μας είς
τα βάρβαρα μέσα τής άλλη-
λεξοντώαεως καί άλληλοσφα-
γής, άλλά καί διότι φρονεί
μετά πεποιθήσεως ότι τα μέ¬
σα αύτά άνβπιστρεπτεί κατκ-
δικάαθησκν καί άν ύπάρχουν
άντιθέσεις κομματικαί—διότι
ισως πρέπει νά ύπάρχουν—
αλλοι είναι οί τρόποι ποΰ
πρέπει νά έκδηλώνωνται καί
όχι οί άπό προχθές άνα-
βιώσαντες υπό των άντιβε-
νιζελικών, πολιτικών μας
άντιπάλων.
Άλλά τί έγινε λοιπόν, είς
την νέαν * Λλικαρνασσόν;
Την απάντησιν δίδει ώμήν
καί άπερίφραστον τό αστυ¬
νομικόν δελτίον τής ημέ¬
ρας. Ιδού αυτή: Μετά δύο
βαπτίσεις σχεδιαζομένας ά¬
πό πολλών ημερών, διά την
άξιοπρεπή τέλεσιν των οποί¬
ων ή γενομένη επί τούτω
ανθρωπίνη έπιστράτευσις ά-
πήτησε εξ αύτοκίνητα—επη¬
κολούθησεν εκατέρωθεν ζω-
ηρόταται κομματικαί έκθη-
λώσεις, επίθεσις άμεσος κατά
προσφυγικοΰ παραπήγματος
καί άγρία συμπλοκή. Άπο
τέλεσμα τής συμπλοκής: Άν-
ταλλαγή πεντήκοντα πβρί-
που πυροβολισμών, μεταξύ
των συμπλακέντων, τέσσα-
ρες τραυματισμοί διά πυρο¬
βόλων όπλων καί μαχαιρων.
ϊυλλήψεις καί λοιπά, κλπ.
Τί ένθυμίζει ή σύντομος
«ύτή άπεικόνισις των αίμα-
τηρών σκηνών; Τίποτε τό νέ¬
ον, τίποτβ τό εκπληκτικόν,
τίποτϊ άλλ© άπό τα ϊργ«
καί τάς ημέρας τοΰ παλαιοϋ
θκαιώδους καί τα πάντα χά-
|>ιν τής ίατή 8*
ΤΑ ΝΕΑ.ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1η άριστερά.—Αυ¬
τοκίνητον έπιβατι· ■
κόν.—Έκ των έκτε- ;
λούντων την ουγκοι- ■
νοτίαν των διαφό-ι ;
ρων έπαρχιών τοθ
ΝομοΟ μετά τής πό¬
λεως "Ηρακλείου.
2α δεξιά.— Ύδρο-
πλάνον Ιμπεριαλ.—
Έκ των προσορμι-
σθέντων πέρυσι είς
τόν λιμένα μας ύδρο
πλάνων, των έκτε-
λούντων την γραμ¬
μήν Φαλήρου—Κρή¬
της—Αιγυπτου— Ίν-
διών.
ΛΛΛ
ΤΑ ΑΠΩΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΉΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ
Ποίοι οί ύπεύδυνοι
διά την Μικρασιατικήν καταστροφήν.
(Άποσπάσματα έκ των έν τή Βουλή σχετικών άγορεύσεων
τού Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Ε. Βενιζέλου):
Καί ή άπάντησΐς μου κύριοι διά τό οποίον προβλέπεται
ήτο άμέσως χωρίς νά μοϋ
χρειασθή χαμμΐα σκέψις, ή ε¬
ξής. Καί διατί νά μή τόν ά-
ναγνωρίσετε, άν άπ' αύτό έ-
ξαρτδται νά δοθώσιν τα μέ¬
σα είς τόν Στρατόν τής Μ.
Άσίας νά μή λιμοκτονή. "Η¬
μείς έχομεν μέ τόν Βασιλέα
Κωνσταντίνον σύγκρουσιν με
γίστην. Θά κανονίσωμεν την
σύγκρουσιν αυτήν μετά τό
πέρας τοθ πολέμου, άλλά σή¬
μερον δι" ήμδς είναι ό Άρ-
χηγός τοθ Κράτους τής Έλλά
δος, δέν εχω λοιπόν λόγον
νά μή συστήσω νά τόν άνα-
γνωρΐσετε, άν άπ' αύτό έξαρ-
τδται νό δώσετε χρήματα είς
την Έλλάδα. "Ολίγον βραδύ¬
τερον άνεχώρουν είς πολύμη-
νον ταξείδιον είς Αμερικήν
καί επιστρέψας εθεώρησα κα¬
θήκον μου νά έπισκεφθώ καί
τόν κ. Πουανκαρέ Πρόεδρον
τότε τής Γαλλ. Κυβερνή¬
σεως.
Ή αννομιλία μετά τού χ.
Πουανκαρέ. Συνέστησε την
καταβολήν των οφειλομί
νων είς την Έλλάδα.
Είς τόν κ. Πουανκαρέ εί¬
πον ότι είναι άφόρητον τό γι-
νόμενον δτι καθυστερεΐτε
πρός την Έλλάδα δχι μόνον
τάς πιστώσεις ^ποϋ τής ύπε-
σχέθητε, καί αί οποίαι έδα
πανήθησαν μέ την σύμπρα¬
ξιν σας είς τό ετος 1918 άλ¬
λά καί τα χρήματα τα όποΐα
σεΐς όφεΐλετε είς την Εθνι¬
κήν Τράπεζαν άπό δά-
νεια τα όποΐα σδς Ιδωσε.
Ό κ. Πουανκαρέ μου ύπεστή-
ριξε πράγματα τα όποΐα
I-
λαβεν αφορμήν νά μάθη καί
ό άρχηγός των προοδευτικών.
Μά ναί, χρεωστοΰμεν ημείς
καί ό τόκος καί ό χρόνος τής
αποδόσεως.
Πώς είνε δυνατόν νά κάμε
τε συμψηφισμόν ένώ ουτε κάν
ταυτότης πρόσωπον ύπάρχει
οΰτε, κάν αί άπαιτήσεις είνε
ληξιπρόθεσμοι κσί αί δύο; Ή
μία είνε ληξιπρόθεσμος ήδη
άπό τοθ 1921 ή άλλη δέν ξεύ-
ρουμε πότε θά ρυθμισθή, καί
πότε θά πληρωθή, σέ 50—60
χρόνια. Πώς είναι δυνατόν νά
ύποστηρίζετε αύτά τα πράγ¬
ματα; Τοθ προαέθεσα άκόμη:
Κύριε Πρόεδρε, μή λησμονεί¬
τε δτι, ή μόνη δύναμις την
όποιαν οιαθέτει ή Συνεννόη¬
σις διά νά επιτύχη δρους εί-
ρήνης άνεκτούς άπέναντι τής
Τουρκίσς είναι ό έν Μ. Άσία
Ελληνικάς στρατός. Φροντί-
σατε νά μην τόν άφΐσετε νά
καταρρεύση, πρίν τουλάχι¬
στον έπιτύχετε την ειρήνην
μετ" αυτής. Διότι δύναμαι νά
σδς βεβαιώσω δτι δέν θά ά-
πορήσω δτι εάν μεταξύ των
δρων τής είρήνης, σδς επιβά¬
λη ή ΤουρκΙα καί την υποχρέ¬
ωσιν νά κτίσετε έ"να τζαμί είς
ήν Ρώμην, Μνα είς τούς Πα-
οισίους καί ίνα είς τό Λον
δίνον υπό τόν δρον οί κουμπέ-
χρ
είς την Τράπεζαν σας
ποσόν, άλλά χρωοτδτε
άό ό λεμικόν
μ
ενα
καί
'""""Ρ ~>--------- Λι--
σεΐς άπό τό πολεμικόν υλικόν
ποθ έδώσαμε, καί έπομένως
κρατοθμε τό ποσόν αύτό ά-
πέναντι τοθ ύλικοΟ καί μένε
τε καί χρεώσται διά μερικόν
ποσόν. 'Εννοεΐται δτι έξηγέρ
θην διά τάς άντιλήψεις αύτάς
καί είπον δτι τό ε"να χρέος
πολεμικόν καί διά τό οποίον
δέν λαμβάνεται πρόνοια είς
την συμφωνίαν πότε θ' απο¬
δοθή καί πώς θ' αποδοθή. Τό
όλλο είναι χρέος εμπορικόν
ζοντος άντιβενιζελισμοΰ.
Ύπενθυμίζει όμως καί εν
άλλο άκόμη σοβαρώτερον
πράγμα: Ότι εΐναι καιρός νά
συνέλθωμεν οί φιλελεύθεροι
καί μεθ' ημών έκεΐνοι έκ
των νέων συμπολιτών οί ό
ποίοι δέν κγνώρισαν άκόμη
τό κίτρινον μΐσος των άν
θρώπων ποΰ έπρωτοστάτη
σαν είς τάς προχθεσινάς αί
. ματηράς καί τόσην θλΐψρ
Ι προκαλδσάσας σκηνάς,..
δες των τζαμιών αυτών νά
είναι ύψηλότεροι άπό τόν "Α
γιον Πέτρον, τόν "Αγιον ΠαΟ
λον καί την Μονμάρτ£>ην.
Όταν έπανήλθον δμως επί
τοθ ζητήματος τής άδικίας ή
όποΐα εγένετο είς την Έλλάδα
καί ήκουσα αυτόν λέγοντα:
«Αυτή είναι ή γνώμη μου, κ.
Βενιζέλε», έσηκώθηκα καί τοθ
εΐπα «Κύριε Πρόεδρε, νά μοΟ
έπιτρέψητε νά έκφράσω την
λύπην μου διότι ε"νας πολιτι-
κός ό οποίος είναι καί τόσον
διακεκριμένος νομικός ήμπο
ρεΐ νά υποστηρίζη τοιαΰτα
πράγματα καί έν τοιαύτη πε¬
ριπτώσει θά θεωρήσω ότι εΐνε
περιττή, πλέον ή συζήτησις
καΐ νά μοϋ έπιτρέψητε νά σδς
χαιρετίσω. Μέ συνώδευσε
μέχρι τής θύρας καί δταν ε¬
πρόκειτο νά έξέλθω μοΰ εΐ-
πε «Κύριε Βενιζέλε τίποτε κα
λύτερον δέν θά έπιθυμοΰμεν
παρά νά σδς ίδωμεν επί κε¬
φαλής των πραγμάτων τής
Ελλάδος καί ν" άποκαταστή
σωμεν τάς παλαιάς μας σχέ-
σεις».
ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΗ ΑΦΙΞΕΙ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΗ
Πρός τόν Λαόν τής πόλεως Ηρακλείου.
Άφικνουμενου την προσέχη Πέμπτην, Ιην Σεπτεμ-
βρίου, ώραν 8 π. μ. διά τού ατμοπλοίου «Ήρα Μ.» είς
την πόλιν μας τοΰ συμπολίτου πολιτευτοΰ καί τέως
Ύπουργοΰ των Οικονομικήν κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΗ.
Καλούμεν
: "Απαντα τόν λαόν τής πόλεως καί των περιχώρων,
| ανεξαρτήτως πολιτικών φρονημάχων, δπως κατερχόμε-
: νος είς τόν λιμένα ύποδεχθϋ τόν άνδρα εκείνον όστις το-
: σαύτας υπηρεσίας προσέφερεν είς τό "Εθνος καί ίδιαι-
| τέρως είς τόν Νομόν αυτού, καί εκδηλώση πρός Αυτόν
: την άπειρον ευγνωμοσύνην καί αφοσίωσιν τού καί
έκλέγομεν Επιτροπήν έκ των προέδρων Μ. Καστελ-
λάκη, Γ. Μαρκάκη, Εΰαγγέλου Μαρτάκη, Σπύρ. "Αλε¬
ξίου, Γ. Βασιλείου, Γεωρ. Θαλασσινός, Μύρ. Στειακάκη
καί Ιωάννου Χαρωνίτη, ήτις θέλει μεριμνήσει διά την
ύποδοχήν.
Έν Ήρακλείφ τη 29η Αύγούστου 1932
Διά τα Σωματεΐα
"Ενωσις έφέίρων κολεμιστ&ν Νομβΰ 'ΗΡ«κλ(ίου.
Σύλλογβς Έμπορουπαλλήλων Ήρκκλβίβτι.
"Ενωσις έβέδρων &Γταξιωματΐχών Νομοΰ Ήρακλίίου.
» άναπήρων Ν. Ήρακλίίβυ.
Σύλλογβς έφβδρων «{ΐΜματικ&ν καί βπλιτδν χωροφυλακής
Νομβΰ Ηρακλείου.
Σΰλλογος Ύποδηματοπβιών καταστηματαρχΰν Ήρακλείβυ.
Άντικβμμουνιστών Ν. Ηρακλείου.
Δβρματεμπόρων καί βυρσβδεψών Ηρακλείου.
Άρτεργατών Ηρακλείου.
Έκτελωνιστών Ηρακλείου.
Καπνϊργατών »
Κουρέων »
Πβλυτέκνων η
Πλακουντοποι&ν »
'Βμκορομ(βιτ6ν »
Ρκητ&ν »
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
("Εηονται ύιτβγραφαί)
»
η
η
»
η
1)
π
η
Λ ΝΑΧΡΟΝΙΣΜΟΙ.
Α Μέ μόνην την προκήρυ¬
ξιν των έκλογών οί άντιβενι-
ζελικοί έπανήλθον είς τάς
παλαιάς προσφιλεΐς των πα-
ραδόσεις. Καί χωρίς δισταγ-
μόν έπσνήρχισαν τάς μεθό-
δους τής τρομοκρατήσεως των
πολιτικών των άντιπάλων,
καίτοι πολυπληθέστερον καί
μή δυναμένων ουτε νά συγ-
κριθοθν μέ την μικράν των
μειοψηφίαν.
Οί άντιβενιζελικοί έκαμαν
χειρΐστην εκλογήν είς τάς με-
θόδους των πολιτικών των έκ-
■ίηλώσεων. Διότι ό πολύς κό-
αμος άπεχθάνεται τα τρομο-
κρατικά μέσα, τούς άναχρο-
νισμούς καί τα συστήματα
μέ τα όποΐα άλλοτε ό άντιβε-
νιζελισμός— πατών επί πτω-
μάτων—έκυβέρνα.
***
ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΤΑΤΑ!
IX
Τέσσαρα έτη εκυριάρχει
πανίσχυρος ό Φιλελευθερι-
σμός. Είς ποίου άντιπάλου
τού την αύλήν έτραγούδησε
τόν γυιό τοϋ Ψηλορείτη, ποί¬
ον άντιβενιζελικόν προεκάλε-
σε, ποίου τάς ελευθερίας έ-
περιφρόνησε, πότε παρεδόθη
είς την μέθην των πυροβολι¬
σμών καί είς ποίον μέρος έ-
ξέδραμε διά νά κάμη βαφτΐσα
μέ όλόκληρα όπλοστάσια;
Ό άντιβενιζελισμός καί μή
κυβερνών καί μή Ιχων ελπί¬
δας επικρατήσεως δέν έκαμε
μόνον θορυβώδη καί έσκεμ-
μένην έπιδρομήν είς την βενι-
ζελικοτάτην Νέαν Άλικαρ-
νασσόν, άλλά ήρχισε τάς
ζητωκραυγάς υπέρ τής βα-
σιλείας,καί τοΰς πιστολισμούς
δταν ή φωνή τού έπνίγη άπό
τάς άντιθέτους υπέρ τής Δημο¬
κρατίας ζητωκραυγάς των φι¬
λελεύθερον Άλικαρνασσέων.
Αύτά τουλάχιστον βεβαιοθν
μεθ' δρκου τα παρευρεθέντα
είς τάς σκηνάς άστυνομικά
δργανα καί αύτά τεκμαίρον-
ται άπό τάς άφηγήσεις άλ-
λων αύτοπτων μαρτύρων. Καί
ΰστερα, σοθ λέγουν, δτι ό άν·
τιβενιζελισμός άπέβαλε τόν
ΐταλαιόν άνθρωπον ή δτι εΐνε
άποφασισμένος νά κυβερνήση
τυχόν έπικρατών... δημοκρα-
τικώταταΙ Ι
***
ΕΥΛΟΓΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑ.
Βεβαία είναι θλιβερά τα
σίματηρά έπεισόδια τής Νέας
ΆλικαρνασσοΟ. Βεβαία, κα-
νείς άνθρωπος, δέν Εμεινε ά-
συγκίνητος άπό τα άποτελέ-
σματά των. Καί δλοι έθλΐ-
βημεν διά τό άδίκως χύθεν
αΐμα, καί πρό πάντων διότι
ούτως Ιδοξεν είς Μνα πολιτι¬
κόν τής άντιβενιζελικής πα¬
ρατάξεως νά κάμη έναρξιν
τής προεκλογικής τού κινή¬
σεως.
Γεννάται δμος τό έροτημα:
Βαρύνουν αί σκηναΐ τούς
συμπλακέντας άνθρώπους
τοθ λαοθ βενιζελικούς καί άν-
τιβενιζελικούς; "Η υπέχει δλας
τάς ευθύνας καί των σκηνών
καί τοθ άδίκως χυθέντος α*ί-
ματος ό ΐδιος άντφενιζελικός
ύποψήφιος;
***
ΣΥΜΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ.
Είς τα πεπράγμένα τής
κυβερνήσεος δέν συμπεριελά-
βομεν προχθές πράγματα άπό
τα σπουδαιότερα καί σπουδαι-
ότατα τοθ έφαρμοσθέντος προ-
γράμματός της έν τφ νομώ
μας. Ταυτα είναι Ιδίως αί
φροντίδες της διά τα προΐόν-
τα: "Αδεία άποστάξεως των
μή έμπορευσίμων οΐνφν. Έ-
ξαγορά χαρουπΐων διά τής
Άγροτικής Τραπέζης. Δώρον
δρχ. 150 κατ' οκάν είς τούς έ-
ξάγοντας νωπάς σταφυλάς
δι' Ευρώπην. Αποστόλη δι1
έξόδων τής Κυβερνήσεως πέ·
ρυσι ατμοπλοίου—ψυγείου διά
τάς πρώτας δοκιμαστικάς α¬
ποστολάς. Συνέχισις καί εφέ¬
τος τής έξαγωγής είς Βιέννην
νωπών σταφυλών. Έξαγορά
των άπωλήτων καπνών κλπ.
Συμπεριλαμβάνομεν καί τόν
_./ ■
Άλχαζάρ: «Ραψοδία Έρωτος:
μέ τόν Ραιιόν Νοβάρρο. Μουσική
χαβάγιας.
'Αλάμπρα:
Σκλάβα».
Σήμερον ή «Λευχή
Βέσιτορος: Ή
τώνει».
ΐΓυναίεα πού σχο·
κατάλογον τοϋτον είς τα πε-
πραγμένα τής κυβερνήσεως
των Φιλελευθέρας έπιφυλασ-
σόμενοι νά τόν συνεχίσωμεν
έν καιρώ καί μέ τάς είδικάς
έκεΐνας λεπτομερείας ποΰ κα-
ταδεικνύουν άκόμη περισσό¬
τερον την δντως Ιστορικήν ση¬
μασίαν τού επί τής οίκονομι
κης καί παραγωγικής μας ζω-
ής καί των τοπικών συμφε-
ρόντων.
***
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝ.
Είς την παρά την οδόν
Μινωτοτύρου (παρά την Νο¬
μαρχίαν) άδιέξοδον,λόγω τής
τοποθετήσεως των ύδροσω-
λήνων τοΟ έσωτερικοΟ δικτύ-
ου καί τής επί πλέον βλάβης
τής ϋδραυλικής εγκαταστάσε¬
ως καί άφθόνου έκροής των
υδάτων, ή κατάστασις δέν
είνε ουτε κάν άνεκτή. Ή πά-
ροδος έπλημμύρησε άπό νερά
καί είνε άδιάβατος άπό λά-
σπες καί επί πλέον άπό πέ-
τρες καί χώματα. Άπό τόν
κ. Δήμαρχον όστις δεικνύει
τόσον ενδιαφέρον διά την έ-
πιδιόρθωσιν των όδών τής πό¬
λεως, αναμένομεν τα δέοντα
καί διά τό πυκνβκατωκημέ-
νον τουτο τμήμά της.
***
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ.
Εί£ την άνασκόπησιν των
πεπραγμένων τής κυβερνήσεως
Φιλελευθέρων ένε φιλοχώρησε
λάθος δσον άφορςτ την φορο¬
λογίαν τής σταφίδος τής ώ-
ποίας την ελάττωσιν έπέτυ-
χεν, αποφασιστικώς ενεργή¬
σας, ό συμπολίτης τέως ΰ-
πουργός. Ή φορολογία αυτή
δέν ηλαττώθη άπό 55 είς 30
λεπτά ώς ανεγράφη, άλλ'
άπό 2-90 κατ' οκάν κατήλθε
είς 0.85. Κάμνομεν την έπα-
νόρθωςτιν.
Η ζωή ποϋ περνά
30 Αύγουστον 1932.
ηλίου 5.55, Λύσις 6,55
Η ΜΟΔΑ
Τό χειμεριχό καπέλλο φαίνεται εν¬
τελώς διαφορεΐικό άπό τό περυσινό
χάρις στό γαρνίρισμα ποΰ τοϋ προσ-
δίδει νεωιερι-
σμό χαί χάριν,
άλλοτε μία μι
χρή φανταιζί ή
ένας φιόγγος τό
όποΐα ώς επί
τό πλείστον το-
ποθβτ ού ν τ α ι
μπροστά χαί
χολακεύουν πο·
λύτό πρόσωπον.
Τα πρώτα καπέλλα πού έλανσάρισαν
ιά κυριώτερα έργοστάσια καπέλλα»
στό Παρίσι, είνε άπό λεπτότατο ϋ-
φααμα, ακριβώς γιά νά έξυπηρετή-
σουν τής νέες ίδιοτροπίες τής μόδας.
Λανσάρεται ένα είδος τόκ-μπερέ
άπό λεπτότατο βελοϋδο τέτ-ντί νέγκρ,
δλη ή καλόττα είνε έργασμένη, χαί
πλάϊ—έμπρός εχει ένα μεγάλο «σού»
άπό ΐδιο βελοϋοο Έπίση: λανσά
ρεται καπέλλο άπό χαστόρι λεπτό
νεγκραντέ—ρουμπί σέ σχήμα μιχρής
τόχ, μέ μιά φανταιζί άπό άνγκρέττες
στό ϊδιο χρώμα. "Η Μαρϊ —Άλφον-
σίν λανσάρέι ένα μοντελάκι άπό λε
χτό ^αστόρι «γχυί-τονρΓεδέλλ, χαλότ-
τα μέ μικρά μπόρ πτυχωμένη, συγ-
κρατεΐται πλάϊ μ' ένα μικρό φιόγ-
γο άπό καστόρι.
Ή Ρόζ Βαλουά καπέλλα σπόρ άπό
καστόρι μπόρ πεσμένο πλάϊ, γαρνί¬
ρισμα πολύ μοδέρνο άπό κορδέλλα
μαύρη καί μιά στενή μπέντα άπό ϋ-
φασμα χόχχινο ζωηρό μέ άσπρες
γραμμές. Ή Καμίλ Ροζέ λανσάρι-
σε κάτι μικρά χαριτωιιένα καπέλλα
άπό τοπέ χρωματισΐά τό μπόρ τρα-
βηγμόνο στό μέτωπο συγχρατεΐ δύο
μικρά1 «κουτώ» όμοιόχρωμα μέ τό
καστόρι τό οποίον κατά προτίμησι
είνε γκρενά. Πολύ χαριτωμένη είνε
έπίσης—άπό την νέαν σειράν μον-
τέλλων κάτι μικρές χαρακτηριστιχές
τόχ μέ μπόρ έφαρμοσμένο γυριστά
γύρω'άπό την καλόττη τα όποΐα ρϋ^»
λοτε φοριούνται εντελώς άπλρ^καΐ
άλλοτε γαρνίρονται μέ μιά*χοΰφα
πτερά ν. —'
Τα' κατ' εξοχήν «ύχολα χαί πρα
κτικά1 καπέλλα είνε νά «μποννέ» άπό
λεπτσ μάλλινο ζερξέ, τα όποΐα σέ
σχήμα μιάς μακρυάς τσέπης πού σχη
ματίζκται άπό στενές μπάντες ζερζέ'
ό κύκλος έφαρμόζεται στό χεφάλι
χαί τό περισσευόμενον ΰφασμα σχη-
ματίζει ή χοκέττα κυρία πτυχές ώστε
ν' άποδίδεται ή εντύπωσις τοϋ τιρ-
μπάν} τό οποίον συγχρατείται πλάϊ
μ' ένα μικρό φιογγάκι κόχκινο ή πρό
σινο δταν τό «μποννέ» είνε μονό-
χρωμο μπλέ μαρίν.
Ή Μβντέρνα
ΛΛΟΎΔ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ
ΓΡΑΜΜΗ ΤΥΡΡΗΝΙΚΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ:
έξ Ηρακλείου καί ανατολικήν λιμένων τής Νήσου διά:
Γενοβαν, Μασσαλίαν, Ίμπέρια, Σάν Ρέμο, Νάπολιν, Νίτζαν,
Τρίπολιν, Ββγγάζην, Μαλταν καί Τώνιδα μέ; το:
ά]π. «Ε. ΓνΤ Ο Η Α Γ4 Ο Ι »
ΤΗΝ 4ην ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ Εεητβμβρίου εντεύθεν τό
αϋτό δρομολόγιον έπιστροφής μέ τό
ά)π. « Α Ώ Β Α 1* Ο »
ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ
Διά ΤΕΡΓΕΣΤΗΝ, καί διαμέσους λιμένας άνα¬
χωρήσεις ΕΒΔΟΜΑΔΙΑιΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ μέ
Μ.]Ν. ίΕθΙΤΤΟι, «ΟΙΤΤΑί>ΙβΑί*ϊ».
θ ΡδΤΙ
Δι' ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ, λιμένας Συρίας κ. λ. π.
άναχωρήσεις κατά δεκαπενθηκερον εκάστην Τρίτην άπό 30
τρέχοντος μηνός μέ Μ)Ν.
«ΕΟΙΤΤΟ», «ΟΙΤΤΑ ΐ>1 ΒΑί^Ι».
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΛΛΟ'Υ'Δ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΡΕΣΚΟΤΑΤΟΝ
ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΥΠΕΡΑΝΤΟΧΗ ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ
ΤΟ ΒΕΒΑΙΟΙ Η ΠΟΛΥΙ1ΛΗ0ΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑ
—Άεροπλάνον ανευ πτερύ-
γων.
Είς την Γλασκώβην εγένοντο αί
πρώται δοκιμαί άιροπλάνου νέου
τύπου άνευ πτερύγων. Όμοιάζει
ι*ρ τό «αύτόγυρον» τού Ίσπανοΰ
Θερβέρα, άλλά είνε μικρό ιερόν,
ταχύτερον καί άσφαλέστερον. Αί
πτέρυγες τοΰ μύλου διά τού όποίου
θά άπογειοΰΐαι έχουν διάμετρον
όχτώ μέτρων. Ή μηκανή τού είνε
δυνάμεως δύο μόνον ίππων, άλλ'
ό έ'λιΕ, τόν όϊΐοΐον κινεί έν σνν-
δυασμφ με την κίνησιν τοΰ μύλου,
δίδει είς τό άεροπλάνον ταχύτητα
Ικατόν εί'κοσι χιλιομέτρων την ώ¬
ραν. Ό έφευρέτης τοΰ άεροπλά-
νου αύτοΰ, ό μηχανικάς Βεάρ,
φρονεί ότι τα άϊροπλάνα τού 48-
που αυτού θά άντικαταστήσουν
πού γρήγορα τα σημερινά άερο-
πλάνα. Τό πρώτον αύτό Μικρόν
άεροΐτλάνον τοΰ Βεάρ στοιχιζει
μόνον 200 λίρας.
—Ή εύφορία τής γής επέφε¬
ρε την κρίσιν.
Ό Γάλλος καθηγητάς τής ΟΊ-
χονομολογίας κ. Λαγκράνζ ύποσ-
τηρίζει ότι ή κρίσις όψελεται είς
τό γεγονός δτι ή Γή είνε σήμερον
περισσότερον γόνιμος ή άλλοτε.
Χωρίς νά αυξηθή ή καλλιεργουμέ¬
νη έκτασις σημαντικώς ή
μιδή ηΰξησεν άπό τοΰ1912—1ϊ»28
τόσον ώστε πολλά προΐόνία τής
Γής παραμένουν άπώλητα. Ή
παραγωγή τοΰ σίτοι ηύξησε κατά
22 τοίς έκατό.Ή '.τηνοτροφία κα¬
τά 20 τοις έκατό. Ή τοΰ οίνου
καΐά 25 τοίς έκατό.Ή τής ζαχά·
ρεως 54. τοίς έκατό καί ή τού κα-
φέ χτκά 66 τοίς εκατό. Οί παρα-
ίΐς εκάστου εϊδουί, μή δυνά-
Τ«ϋ
ΚΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΕ;
μενοι νά πωλήσουν τα προΐόνία
των, δέν δύνανται νά άγοράσουν
έκεΐνα των οποίων εχουν ανάγκην.
Έκ τούτου ή παγκόσμιος κρίσις.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
ΌΒΝ Ν0Κ3ΚΕ ΟΚΙ-
ΕΝΤ Ι,ΙΝΙΕ&)3Ο8Ι,Ο
ΌΕΤ -ΑΝ3Κ-ΡΚΑΝ
8ΚΕ ΌΑΜΡ3ΚΙΒ3-
8ΕΙ 3ΚΑΒ α)3 —00-
ΡΕΝΗΑΟΕΝ
8)3 «ΝΟΚΜΑΝΤΙΕΤ»)
Υπό φόρτωσιν την 28)
29 τρέχ. δεχόμενον φορ-
τία διά ΟΟΝΤΙΝΕΝ-
ΤΕ ("Αμστερδαμ, Ρό-
τερδαμ, Αμβούργον,
'Αμβέρσαν)καΙ ΛΟΝΔΙ¬
ΝΟΝ ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
καθώς καί διά τό εσωτε¬
ρικόν Γερμανίας, Βελγί¬
ου, καί πάντας τούς Λι¬
μένας Αγγλίας, Σκωτίας
Ίρλανδίας, Βορείου καϊ
Βαλτικής Θαλάσσης.
8)3
"Υπό φόρτωσιν την 9—12
Σεπτεμβρίου.
8)3 «5_Ε5νΐΟ»
Υπό φόρτωσιν τήν^23
—26 Σεπτεμβρίου δεχό¬
μενον φορτία διά τούς ί-
δίους ώς άνω προορι-
σμούς.
Γίνικοΐ Πράχτορες Κρήτης
ΑΔΕΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Τηλέφωνον 63
106ον.
Ή Τρανστιβέρη ήτο^ πλήρη:
καπνοΰ καί πλήθους, έν μέσω
τοΰ όποίου ήτο δυσκολώΐατον νά
διανοιχθή δίοδος, διότι έχοντες
περισσότερον χρόνον είς την διά¬
θεσιν των οί άνθρωποι άπήγα-
γον καί έσωζον περισσότερα
ττράγματπ. Οί πραιτωριανοί, οΐ¬
τινες ηκολούθουν τόν Βινίκιον,
εΤχον μείνει όπισθεν. Είς την
συμπλοκήν εκείνην, ό ίππος τού
τραυμαιισθείς είς την κεφαλήν
διά σφύρας ήνωρθοϋτο επί των
ποδών τού άρνούμενος νά ύπα-
κούση.
"Εφθασε τέλος είς την συνοι-
κίαν Αλεξάνδρου. Ό συνωστι-
σμός ήτο όλιγώτερος καί ό κα-
πνός άραιότερος. Άλλ' οί σπιν-
θήρες έπιπτον άφθονοι επί τής
κεφαλής τού" ετρεχεν, ?τρεχε μή
σκεπτόμενος άλλο τι ειμή πώς
νά σώσχι την Λίγειάν τού.
Τό πλήθος άνεγνώρισε τόν Αύ-
γουστιανόν έκ τού πλησίον χιτώ-
νός τού καί πάραυτα κραυγαί άν-
τήχησαν: «Θάναΐος είς τόν Νέ-
ρωνα καί είςτούς έμπρηστάςτου!»
Έκατοντάίΐί, βραχιόνων ετεί-
νοντο άπείλητικοί κατά τού Βι·
νικϊου. Άλλ' ό ίππος τού φοβι·
ομένος έτρεχε μακρύτερα ποδοπα
των ,τούς έφορμώντας καί νέον
κΰμα καπνοΰ έβύθισε την οδόν
εις τό σκότος. Ό Βινίκιος βεβαι
ωθείς δτι δέν ηδύνατο νά διέλθη
έφιππος κατήλθε τού ίππου τού
άψηφών τούς κινδύνους. "Ετρε-
ξεν. 'Ωλίσθαινε καΐά μήκος των
τειχών καί ένίοτε ανέμενεν ίνα
τό πλήθος των (ρυγάδων τόν άν-
τιπαρέλθχ). Έσκέπτετο ότι αί προ
σπάθειαί των ήσαν φανταατικαί
Ή Λίγεια ΐσως δέν ήτο πλέον
είς την πόλιν, δυνατόν νά είχε
φύγει. Έν τούτοις ήθελε καί μέ
θυσίαν τής ζωής τού νά φθάση
είς την οικίαν τού Λίνου. Άπό
καιροΰ είς καιρόν ίστατο καί ε-
τριβε τούς οφθαλμούς τού. Ά
ποσπάσας μίαν άκραν έκ τοϋ χι-
τώνός τού έκάλυψε δι' αυτής την
βίνα καί τό στόμα καί έπανέλα·
βε τόν δρόμον τού. Ένφ έπλησί-
αζε τόν ποταμόν, ή θερμόΐης κα-
θίστατο τρομερωτέρα.
Κάμπτων πρός την ό5όν των
Ίουδαίων, δπου ευρίσκετο ή οί-
κία τού Λίνου, ό Βινίκιος παρε¬
τήρησε τάς φλόγας έν τώ μέσφ
νέφους καπνοΰ' καί ή Τρανστιβέ·
ρη έκεΐ όπου καιώκει ή Λίγεια,
έκαίετο.
Ό Βινίκιος ένεθυμήθη ότι ή
ο'ικία τοΰ Λίνου ήτο περιβεβλη-
μένη μέ κήπον, ό'πισθεν τοϋ ό¬
ποίου, πρός τό μέρος τοΰ Τιβέ-
ρεως, εύρίσκρτο μικρός άγρός χω
ρίς οικίαν. Ή σκέψις αυτή τού
έδωσε θάρρος.
Αί φλόγες θά άνεκόπησαν ίσως
πρό τοΰ κενοΰ διασιήματος.
Μέ την έλπίδα ταύτην ήρχισε
νά τρέχΐ), καίτοι εκάστη πνοή
άνέμου έφερεν ό'χι μόνον καπνόν,
άλλά χιλιάδας σπινθήρων, οί δ-
ποΐοι ηδύναντο νά φέρουν τό πϋο
είς τό άλλο άκρον τής άτραποΰ
καί νά τού άποκόψουν την ύπο-
χώρησιν.
Διέκρινε τέλος διά μέσου πέ-
πλου Ικ καπνοΰ τάς κυπαρίσσους
τοΰ κήπου τοϋ Λίνου. Αί οικίαι
αί κείμεναι ό'πισθεν τοΰ άνοικτοΰ
γηπέδου έφλέγοντο ήδη ώς σω-
ροί ξύλων, άλλ' ή μικρά περιοχή
τοΰ Λίνου ή"το άκόμη άθικτος.
(Άκολουθεϊ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΚΙΝΗΣΙΣ.— Επανήλθε προχθές
είς την πόλιν μα£ ή δίς Μαρίκα 2.
Παπαδάκη καθηγήτρια τού βιολίου.
ΕΟΡΤΑΙ.— Σήμερον εορτήν τού
ά/ίου Αλεξάνδρου δέν έορτάζει οΰτβ
δβ'χβται έπισκεψεις ό κ Αλεξ. Κα·
—Έπίσης σήμερον δέν έορτάζβι
οΰτε δέχβται έπισκέψβις ό κ. καϊ ή
κ. Αλεξάνδρου Πβράχη.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Τό παρελθόν Σάβ
βατον ό κ. Έμμ. Τσαρδάχας ύπάλ-
ληλος τοΰ τηλεγραφείου Χίου χαί ή
διά πολλών προτερημάτων πεπροικι¬
σμένη Δίς Μαριάνθη Τσιχλάχη ετέ¬
λεσαν τοΰς άρραβώνας των έν στενφ
οίκογενειαχφ χύκλψ. Τούς ευχόμεθα
ταχείαν την στέψιν.
Θ.Δ. Α. Δ.
—Είς τό χωρίον Βασ. Άνώγεια
ό χ. Γεωργ. Μαλιαρός έκ Παναγίας
Καινουρίου χαί ή δίς Γεωργία Εύαγ.
Σπανάκη ήρραβωνίσθησ»ν. Συγχαρη-
τήρια. ________
Γύρω στήν πόλι μας.
ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ
ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
Τό ταχύπλουν καί πολυτελέστατον
Α)Π ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
2.000 τόννων καί ταχύτητος 14 μιλΐων, αναχωρεί
εκάστην Τρίτην 6 μ. μ· ί κατ' ευθείαν
διά Πειραια, Χαλκίδα, Βό>ον, Θεσσαλονίκην.
Δέχεται επιβάτας καί έμπορεύματα.
Αναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν.
Πρακτορειον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ βρ»θ. τηλ. 94 χαί 150
α|ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ(ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|||||||||||||||ΐ|||·|:
Ι ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ "
Ι ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ
II
καί δλα τα ύδραυλικά ειδή διά τό νέον δίκτυον
παρέλαβε τό κατάστημα:
ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ
ΒΑΛΙΔΕ ΤΖΑΜΙ
Τό ίδιον κατάστημα άναλαμβάνει την εκτέλεσιν
έγκαταστάσεων καί συνδεσεων τοΰ νέου δικτΰου.
Τιμαί μέ εκπτωσιν 20 ο)ο επί των τιμών των
άλλων καΤαστημάτων.
ΔΗΜ. *«1 ΕΥΤ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ. Ι^ΊΐιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιΐιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΙ
Ή προχθίσινή ποδοσφαιριχή ου·
νάντησις, ώς γνωστόν, έματαιώδη.
—Οί φίλαθλοι επέρασαν έτοι ά¬
νευ συγκινήσεων την Κυριακήν των.
—Διότι δέν μπορεϊ νά αρνηθή *α·
νείς.
—Ότι τελευταίως αί ΚυριαχαΙ
των φιλάθλων περνοΰν μετά συγκι¬
νήσεων.
—Έννοείται ότι ή συγκίνησις δέν
είνε άπλή ώς ή συνήθηςάλλό...πολ
λαπλή.
— Περιλαμβάνουσα τεχνικάς κατ'
αρχήν παρατηρήσεις, συζητήσεις
I-
πειτα πεισμόνους «αί ζωηράς καί είς
τό τέλος λογομσχίες χαί κάπου—κά·
που γροθοπατινάδες!
— 'Αρκετός κόσμος έξέδραμβ χθές
βίς Άρχάνες.
—Όπου έΐελεΐτο ώς γνωστόν τό
μεγάλο πανηγϋρι τού Άγίου "Ιωάν
νού
— Άλλά χαί γενιχά άπό τό άπό·
γευμα τοΰ παρελθόντος Σαββάτου.
—ΟΙ συμπολίται έδειξαν πολλή
προτίμησιν στΐς έξοχές.
—Άρχισαν άλλως τε τελευταία νά
έγχαινιάζωνται χαί έδώ.
—Τα λεγόμενα «Σαββατοχύριαχα»
(ούήκ βντ) των μεγάλων πόλεων.
—Τα όποΐα άχολουθεϊ σήμερον πι¬
στώς δσος κόσμος δέν παραθερίζει
περνώντας στήν έξοχή χαί είς τό
τέλος τής εβδομάδος, ένα είκοοιτε-
τράωρον αναπαύσεως.
—Έν τφ μεταξύ τή ζωή τής έξο-
χής εύνοεϊ έξαιρετικά χαί ό καιρός.
— Κάθε άλλο επί τοϋ παρόντος
παρά φθινοπωρινός.
— Ή προχθεσινή πρώτη προεχλο-
γιχή συμπλοχή — ανεξαρτήτως των
πραγματικόν αίτίων της καί των
εύθυνών της.
—"Εχει τούτο τό αξιοσημείωτον:
—Ότι συμβαίνει «Ις μίαν εποχήν
όπου ελέγαμεν ότι τα πολιτιχά πά¬
θη Ιχουν χατασιγάση.
—Ειδικώς είς τόν νομόν μας ή χα·
τασίγασις αύτη ήτο πλέον ή προφα-
νής τελευταίως.
— Άλλ' άφοΰ μεριχοί—μεριχοί εί¬
ναι υπέρ τού άνάμματος των αΐμά-
των τί νά γίνχι; Θά ευρεθούν κ' έ-
κείνοι ποϋ θ' άνάψουν ή.... θά την
άνάψουν.
—Ή χθεσινή νηστεΐα τού Άγίου
Ίωάννη τοΰ «ριγολόγου».
—Είνε καθιερωμένη χαί τηρεΐται
συνήθως μετά μεγάλης αύστηρότη-
τος.
— Μεριχοί «ταμμένοι» μάλιστα είς
τόν άγιον —ένεκα φυσικά τό ρϊγος ή
ό ρίγος—δέν τρώνκ-τίποτε «έως νά
βγοΰνε τ' αστρα».
—Έπειτα τό πράγμα θεωρεϊται Ι·
θιμον καί τα έθιμα τηροΰνται καί
διά τόν σεβασμόν πού περιχλεΐουν
πρός την θρησκείαν άλλά χαί διά την
ευχαρίστησιν καί την ποίησιν πού
χατέχουν ώς έθιμα.
—Έτσι χθές οί νηστεύοντες ήσαν
πλήθος—σχεδόν όλος ό πληθυσμός
τής πόλεως.
—Τό προάστειον "Αγιος Ιωάννης
έώρτασεν έπίσης χθές.
—ΟΙ έκεί παραθερίζοντες έφιλο-
ξένησαν πολλούς μή παραθερίζοντας
έπωφεληθέντας δέ τής πανηγύρεως
διά νά παραθερίσουν άνεξόδως!
—Είς την χθεσινήν πρεμιέραν τοΰ
«Άλχαζάρ» «Ραψφδία έρωτος».
— Εσημειώθη έξαιρβτική κοσμο-
συγκέντρωσις.
— Ό Ραμόν Νοβάρρο αποτελεί
διά τούς φίλ»υς τοΰ κινηματογράφου
ακατανίκητον θέλγητρον.
6 Ρέπορτερ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Τό Μητροπολιτικόν Συμβούλιον
λαβόν ύπ' Οψει τάς διατάξεις των
άρθρων Ι χαί 2 τού άπό 25 Ιου¬
λίου έ. έτ. Προεδριχοϋ Διατάγματος
περί διορισμοΰ είσπρακτόρων των
κρός τούς Ναούς εισφορών καί την
ύπ' αριθ. 380 έ. Ι. απόφασιν αυτού,
δι" ής καθορίζει τάς περιφερείας είς
άς διορισθήσεοαι άνά είς είσηρά-
κτωρ, προσκαλεϊ τούς βουλομένους
νά διορισθώσιν είς μίαν έξ αυτών
όπως έντός 15 ημερών άπό σήμερον
υποβάλωσι τα υπό τοϋ άρθρου 4 τοΰ
ίδίου Διατάγματος άπαιτούμενα πι-
στοποιητιχά στοιχεΐα.
Διά περισσοτέρας πληροφορίας
δέον νά άναφερθώσιν είς τό Μητρο¬
πολιτικόν Γραφείον.
Έν Ηρακλείω τή 28 Αύγούοτου
1932. Ό Προεδρεύων
Γεν. Άοχιερατικός Έπίτροπος
Τ Άρχιμ Ευμένιος Φανουράκης
ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
ΙΛΤΡΟΕ-ΦΥΜΛΤΙΟΛΟΓΟΙ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
Επί δεκαετίαν σπουδάσας χαί
εΐδικευθείς ένΓερμανία καί Βιέν-
νχ|. Δέχβται έν τφ Ίατρείφ τού,
όδός Σφακίων (Καμαράκι) 8-
ναντι τοΰ Ιατρείου κ. Μελισσείδη,
9—12 καί 8—7 μ. μ.
Άχτϊνιβ Ραίντγκβν
Τίχνιτόί πνίυμοθώραξ
Τηλβφ. 2—79
ΈνοΐΜΐάζβτκι οίχία ήλβχτροφώ-
τιστος έκ 5 δωματίων, μαγειρβίου χ.
λ.», όδός 25 Αύγούστου αριθ. 60(
Πληροφορίαι καρά τφ κ. Κ, Β··
αονθάκη.
Κ
0:
ΑΝΟΡβΩΣΙΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Έξωτεριχού έτησία Δολλάρια 10.
'Απα·αι αί αποδείξει; αυνδρ©
μην καί δημοσκύσεων φέρουσι
Απαραιτήτως την υπογραφήν τβΰ
Διευθυντού καί Ιδιοκτήτου της
«Ανορθώσεως».
Ηράκλειον 30Λύγούστου1932
ΕΙΣ ΤΗΝ Θεσσαλονίκην
ή ύποδοχή τοϋ κ. Βενι¬
ζέλου ήτο ανωτέρα πάσης
«ροσδοκίας. Ύπερτριάκοντα
χιλιάδες κόσμου, συνέρρευ
σαν κατά τάς πρώτας είδή-
σεις είς την παραλίαν τής
πόλεως διά νά ύποδεχθοΰν
χον αφιχθέντα κυβερνήτην.
Καί ή τοιαύτη ύποδοχή τοΰ
■λ. Βενιζέλου είς την Μακε-
δονικήν πρωτεύουσαν ανε¬
μένετο έκ τής άπλής άνασκο-
ωήσεως τής στάσεως τοΰ
λαοΰ τής πόλεως άπέναντι
τής κυβερνήσεως Φιλελευθέ-
ρων τόσον ώς πρός τό απώ¬
τερον όσον καί ώς πρός τό
εγγύτερον παρελθόν. Έν πά¬
ση περιπτώσει ή ύποδοχή γε¬
νομένη μετά την τελευταίαν
θυελλαν των αντιπολιτευο¬
μένων εφημερίδων—θυελλαν
κατηγορίαν»* θυελλαν «κιτρι-
νισμοΐ»—είνε ασφαλώς ή εύ-
γλωττοτέρα ένδειξις διά τό
γενικώτερον λαϊκόν κριτή-
ριον' την όρθήν τοποθέτησιν
των πραγμάτων καί την έπί-
τασιν παντοϋ τής ·ψυχολογι-
κής μεταστροφής τοΰ λαοΰ
υπέρ τής σημερινής κυβερ¬
νήσεως καί τοΰ κόμματος Φι¬
λελεύθερον.
^ Ψ
V
Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ είς
την έν Θεσσαλονίκη
βαρυσήμαντον λόγον τού έ-
θιξε άνακεφαλαιώνων την
εξέλιξιν των οικονομικόν μας
άπό Οίκουμενικής καί εντεύ¬
θεν, ομιλήσας καί διά την
σταθεροποίησιν. Ώς είχαμεν
άπό ημερών γράψει τό ζήτη-
μα τής σταθεροποιήσεως θά
άπετέλει κατά τα φαινόμενα
βάσιν άξιόλογον είς τόν λόγον
τοϋ κ. Βενιζέλου καί είς τό
μέρος τό αφορών την επίκρι¬
σιν τοϋ οικονομικόν έργου
των άντιπάλων τού, τοΰ τό¬
σον, κατ' αύτούς, μεγαλεπη-
βόλου καί άψόγου. Άλλ' άς
αναμείνωμεν τόκείμενον τοΰ
λόγου τοΰ κ. Βενιζέλου τό
διαφωτιστικόν προφανώς είς
τό έπιχείρημα αΰτό τής στα-
θεροποιήσεως— τό θεμελιω-
δέστερον ϊσως—των αΰτοε-
παίνων τοΰ άρχηγοΰ τού προ-
οδευτικοϋ κόμματος.
ΗΡΧΙΣΕ νά άποδίδη άπο-
τελέσματα ή δίωξις
κατά τΛν κερδοσκόπων τού
χρηματιστηρίου. Ή δίωξις.
δικαία καί λογική, ήτο βέβαι¬
ον δτι δέν θά έμενεν άνευ ά-
ποτελέσματος. Οί άνίεροι εκ¬
μεταλλευταί τοΰ συναλλάγμα-
τος άπεδείχθησαν δρώντες
έτεροκινήτως, κερδίζοντες μ'
ένα σμπάρο δυό τρυγόνια,
προκαλούντες ύπερτιμήσεις...
πολιτικής φύσεως. Ώς τοιού¬
τοι ήτο όμολογουμένως εΰκο-
λοννά παταχθώσι. Έλέγχε-
ται μάλιστα ώς καθυστερήσα-
σα ή ενεργεια των βρχών,
δβδομένου δτι ηδύναντο νά
προληφθώσι καί αί σημειω-
θείσαι ύπερτιμήσεις τού συ-
ναλλάγματος. -
ΟΑΡΧΗΓΟΣ τού Έργα-
τοαγροτικού κόμματος
χ. Παπαναστασίου επανελ¬
θών έκ Θεσσαλονίκης έχαρα-
Χτήρισεν άνεπαρκείς τάς τε¬
λευταίας δηλώσεις τού κ.
Τσαλδάρη επί τοΰ πολιτεια¬
κόν. "Όψιμος μά την αλήθει¬
αν ή όμολογία τοΰ κ. Παπα¬
ναστασίου. Διότι βεβαία τα
Ιδία έόλεγε καί πρό ημερών ό
κ. Τσαλδάρης, τα ιδία λέγει
καί σήμερον. Πάντως άς χαι-
οετίσωμεν τάς σοφωτέρας
οχέψεις τοΰ κ. Παπαναστα-
οίου ώς αφετηρίαν τής όρι·
°τικής άποκαταστάσεώς τού
ϊίς τό επίπεδον τού Ιδεολόγου
δηιιοκράτου—τού «ίστορικού»
«γκαθιδρυτοΰ τού έν Ελλάδι
Αημοκρατικοΰ πολιτεύματος
"αί τοΰ κυριωτέρου υπερα¬
σπιστού τού.
ΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ό είς μετά
των άλλον οί συνδυα-
θιιθί τοΰ κόμματος φιλελευ¬
θέρας βίς τάς κυριωτέρας πό¬
λεις τού Κράτους. Ελπίζομεν
ότι ή ταχύτης αυτή είς την
"«Υκβότησιν των συνδυα-
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
'Αναπλειστηριασμοΰ άκινήτων
Ό Όργανισμός διοικήσεως Μο·
ναατηριακής περιουσίας ΝομοΟ
Ηρακλείου.
Ειδοποιεί δτι, έπειδή έκ των
έκποιηθέντων τή 8η Μαΐου έ. έτ,
Μοναστιριακών κτημάτων ενώπιον
τοθ Συμδολαιογράφθυ Ηρακλείου
Μιχαήλ Έμμαν. ΓαλενιανοΟ, άλ·
λα μέν έπλειοδοτήθηοαν έμπροθέ-
σμως κατά 5ο)ο άλλων δέ εκρίθη
ή τιμή είς ήν κατεκυρώθησαν ά-
αύμφορος ·καΙ έπομένως ήκυρώθη
ό πλειστηοιασμός αυτών.
Διά τοθτα
Έκτίθενται είς άναπλειστηρια-
αμόν τα αύτά κτήματα κείμενα έν
ταίς περιφερείας των Χωρίων
Πύργου, Κιθαρίδος καί Καμάρι
Μαλεβοζίου καί περιγραφόμενα
είς τό όπδ χρονολογίαν 29 Ία-
νουαρίου 1932 πρόγραμμα πλει-
στηριασ,ιοθ, δημοσιευθέν διά τοϋ
δπ' αριθ. 3078 έ. Ιτ. φύλλου
τής ενταύθα εκδιδομένης έφημερΊ-
δος «Ανάρθωσις» ύπ'1 αριθ. 3,4
(τεμ. 1,2 καί 3)5 (τεμ. Ιον) 6
(τεμ. 3ον) καί 13 (τεμ. 1—5) 14
(τεμ. 1—12) 15 (ιεμ. 1—11) 16
(1—7, ώς τα οχετικά ύπ' αριθ.
1, 2, 3, καί 5 σχεδιαγράμματα
ΐοθ τεμαχίσαντος αύτά Τοπογρά-
φου ΜηχανικοΟ, καθώς καί τό έκ
πα,ραδρομής μή συμπεριληφθέν έν
τώ ανωτέρω προγράμματι ν.Α υπό
αυξοντα αρθ. 20 έν τή κτηματική
περιφερεία τού χωρίου Καμάρι
Μαλεβυζίου καί είς θέσιν
«Καβουαακι» Τεμάχια 2.
Τεμάχιον Ιον. ελαιόφυτον 2
στρεμ. μέ 13 έλαίας, συνορ. μέ
κτήματα Ί. Σαριδάκη, ρ'ύακα, ά-
γροτικόν δρόμον καί τεμ. 2, άξίας
δρ. 14.000
Τεμάχιον 2ον. ελαιόφυτον
2 1)2 στρεμ. μέ 13 έλαίας συνορ.
μέ κτήματα Ν. Κουκουλάκη, άγρο
τικόν δρόμον, Κλήρον. Γ. Μαρκο-
μιχελάκη, άγροτικόν δρόμον καί
τεμ. Ιον, άξίας δραχμ. 16.000
Ό πλειστηριασμδς των κτημά¬
των τούτων γενησεται δπό τούς έν
τω είρημένφ προγράμματι άναφε-
ρομένους δρους την 18ην Σ)6ρίου
έ. έτ. ημέραν Κυριακήν καί ώραν
9—12 π.μ. ενώπιον τοθ Συμβολαι-
ογράφου Ηρακλείου Μιχαήλ Ε.
ΓαλενιανοΟ καί έν τω Γραφείω
τοθ ΌργανισμοΟ Δ. Μ. Π. ΝομοΟ
Ηρακλείου δπου καλοθνται οί θέ¬
λοντες νά γίνωσιν άγορασταί.
Τα σχετικά σχεδιαγράμματα
των τεμαχισθέντων ύπ' αριθ. 13,
14, 15, 16, καί 20 κτημάτων ώς
καί το σχετικών πρόγραμμα περι-
γραφής αυτών τε καί των λοιπών
έν τί) παρούση είδοποιήαει άναφε-
ρομένων κτημάτω" ευρίσκονται έν
τώ Γραφείψ τοθ ΌργανισμοΟ δ¬
που δύνανται νά λάβωσι γνώσιν οί
άγορασταί.
Έν Ήρακλείφ τή 25 Αύγού-
στου 1932
Ό Προεδρεύων
Τ'Αρχ. Εύμένιος Φανουράκης
Τα μέλη
Κωνσταν. Κωτσοβολος
Γεώργιος Συγκελλάκη;
Κωνσταν. Παπαδάκης
Έμμ. Σπυριδάκης
ϋΕΙΙΤδΟΗΕ Ι
^ΕVΑΝΤΕ ΜΝΙΕ
8)3 "ΑΜδΕϋ.
Διά
Αχηβτβπΐαιη
ρ
Υπό φόρτωσιν 27—31
Αύγούστου.
μ——
ΟΥΝΑΚϋ ΙΛΝΒ
β)β»ΒΑΝΤΡΙΑ
Διά ΙΛνβΓροοΙ
"
Υπό φόρτωσιν 25—31
Αύγούστου.
■ε—■—η- -μ-εεεεΜ-
ΑΝΕΜΟΠΑΝΝΗΣ&
ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΣ
Τηλέφ. Νο 32
'Ενοικιάζϊται ήλΕκτροφώτιστος
οΐκία παρά την Αγίαν Τριάδα ά
παρτιζομένη έκ δύο Ισογβίων καί
τεσσάρων ανωγείων δωματίων,^ αύ-
λής, κουζίνας καί μέ άφθονον νδωρ.
Πληροφορίαι παρά τώ Ιδιοκτήτΐ] κ.
•Ανδρ- Κουλάτση όδός 1821.
ΕΓΚΛΕΜΠΕΡ
Έλαστικά δι' ανωμάλους
δρόμους.
σμών θά συνεχισθή, ώστε νά
άναγγελθή ταχέως, ταχύτερον
τοΰ συνήθους, ή όλοκλήρω-
σις τοΰ καταρτισμοΰ των. Τό
πράγμα διά τό κόμμα των
Φιλελευθέρας έ"χει νομίζομεν
ηθικήν αξίαν.
Προβλέφεις διά την σταφίδα Σμύρνης
Αί τιμαί τής σταφιδαγοράς Αονδίνου.
Ό έν Σμύρνη Γενικδς πρόξενος
τής Ελλάδος άναφέρει είς τό Γε·
ωργικόν Έπιμελητήριον 8τι παρά
τάς* προβλέψεις τοθ παρελθόντος
μηνός Ιουλίου ή έφετεινή έσοδεία
των σταφίδων Σμύρνης κατά τόν
μήνα τοθτον γενικώς υπέστη ζημί¬
ας είς δλην την περιφέρειαν λόγω
τής άνομβρίας. Οΰτω δέν ανεπτύ¬
χθη ό καρπός ώς ήλπίζετο καί αί
ράγες τώ/ βοτρύων παρέμειναν μι¬
κραί καί σκληραί.
Την μεγαλυτέραν ζημίαν δπο-
λογιζομένην είς 50 ο)ο περίπου
καί πλέον υπέστη ή περιφέρεια
Μαινεμένης. Τα όρεινά μέρη 6πέ-
ατησαν τάς περισσοτέρας ζημίας
ένώ Των πεδινών ή απόδοσις θά
είνε μεγαλυτέρα.
Ή έκ των πέριξ τής Σμύρνης
χιορίων έίοδεία ΰπολογίζεται δτι
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
δπέστη ζημίαν 10—15 ο)ο. Ώς έκ
τούτου ή είς 60—65,000 καί πε-
ρισσοτέρους τόννους δπολογιζομένη
τόν παρελθόντα μήνα έσοδεία κατά
τούς αίσιοδοξωτέρους δέν θέλει υ¬
περβή τούς 45—50000 τόννους.
Αί τιμαί προπωλήσεως τοθ πα¬
ρελθόντος μηνός υπήρξαν 25—35
γρόσια ή Οκά, 25—32 φιορίνια
τσίφ, είς άς λέγεται δτι προεπω-
λήΗησανπερι τούς 6-7,000 τόννους.
—Είς τό Γεωργικόν έπιμελητή¬
ριον διεβιβάσθη έπίσης τό κάτωθι
δελτίον τής σταφιδαγορίς ΑονδΕ-
νου τής 15 Αύγούστου 1932:
Άγορα ήρεμος επί Έλληνικής
Κορινθιακής, εξαιρέσει ολίγων πω-
λήσεων πράγματος Πύργου καί Αί-
γίου νέας έσ&δείας. Επί Αύστρα-
λιανής Κορινθιακής έγιναν ολίγαι
πράξεις. Τιμαί όνομαστικαί λόγψ
ελαχίστων άποθεμάτων, Αύστραλι-
ανήςσελλΕνια 42]-50]. Τιμαί (Νέ¬
ας εσοδείας) Πύργου 34]—34]6
τσίφ, φόρτωσις Σ)βρίου, Πατρών
36]6—36]·—τσίφ, φόρτωσις ^βρί¬
ου, ΑίγΕου (έκλεκτό) 46]—τσίφ
φόρτωσις Σ)βρίου.
Επί Καλλιφορνιακών σουλτανί-
νων δέν άναφέρονται πράξεις άξιαι
λόγου, παρά την πτώσιν των τιμών
είς τα 27]-------27]6 τσίφ, φόρτω¬
σις Ν)6ρΕου, Δ)6ρΕου. Τιμαί (Πα¬
λαιάς εσοδείας). Αύστραλίας 60)—
—78]—,Περσίας 29]--------38]—,
ΚαλλιφορνΕας 39]6 τσίφ άμεσος
φόρτωσις. Τιμαί (Νέας εσοδείας)
Σμύρνης 35]—50]—τσίφ φόρτωσις
Σ)6ρίου, Κρήτης 48]--------58]—
φόρτωσις Σ)βρΕου, Καλλιφορνίας
(άλεύκαντοι) 27]— — 28]—τσίφ
φόρτωσις Σ)6ρίου—Δ)6ρίου.
Την προκγΫι Παρασκευήν 2χν
Σεπτεμβρίου καί ώραν 10—12
π. μ. έν τψ έφοριακω καταστήμα¬
τι έπαναλαμβάνεται ή δημοπρα-
σία διετοθς ενοικιάσεως οίκήματος
διά την ατέγασιν τοθ Στ.' Δημο-
τικοθ Σχολείου Ηρακλείου.
Όμοίως κατά την άνω ημέραν
καί ώραν έπαναλαμβάνεται ή δη-
μοπρασία τριετοθς ενοικιάσεως
οίκήματος διά την στέγασιν τοθ ά-
νωτέρου ΙΙαρθεναγωγείου Ηρα¬
κλείου.
Ό Οίκονομικός "Εφορος
Ήρανλείου κ. ά. α.
Στυλ. Σκουλάς
Τα Φιλανθρωπικά Ίδρύ-
ματα Άνδρέου καί Μαρίας
Καλοκαιρινοϋ.
Εκθέτουσιν είς δημόσιον πλει¬
οδοτικόν διαγωνισμόν την ενοι¬
κίασιν των κατωτέρω οίκοδομών
αυτών, την προσέχη Πέμπτην
(1 Σεπτεμβρίου) καί περί ώραν
11—12 π. μ. είς τα γραφεΐα αυ¬
τών (οικίαν κ. Καλοκαιρινοθ).
α'. Ενός καταστήματος επί
τής λεωφόρου Άνδρέου Λ. Καλο-
καίρινοθ (ττρώην Μιγάδη).
β'. Μιάς άποθήκης επί τής Λε¬
ωφόρου Νόελ (πρώην Τζωρακάκη)
γ'. Μιάς οικίας επί τής όδοθ
Γάζι.
Πλειότεραι πληροφορίαι είς τα
ώς άνω γραφεΐα.
Ηράκλειον 29 — 8—32
(Έκ τοθ Γραφείου τής Διευ-
θύσεως.
—Ή λιανική πώλησις κα-
πνοΰ.
Τό υπουργείον Προνοίας καί
Αντιλήψεως έκοινοποΐησβν βΐς
τάς Γενικάς Διοικήσεις καί Νο-
μαρχίας έγγραφον τοΰ ύπουρ-
γείου των Οικονομικήν περΐ ά-
νακλάβεως των χορηγηθβιβών «-
δεινν λΐανικης πωλήσεως καπνοΰ
είς άξιωματικβύ; ίί οικογενείας
πεσόντων έν πολέμω άξιωματι
κων καί παρακαλεϊ οπμ; γνωρί-
ο^σι τουτο εί; τάς παρ' αυτοίς έ-
πιτροπάς τοΰ Νόμου 4042 διά την
συμμορφυαίν των.
—Ή μισθοδοσία των άγρο-
φυλάκων.
Τό υπουργείον των Έσωτερι-
κδν έκοινοποίησεν βίς τούς κ. κ.
Επόπτας Άγροφυλακης έγγρα¬
φον τοΰ ΰπουργείου Οίκονομικών
κατά τό οποίον τό δικαίωμα κα-
θοριαμοΰ της μπνιαίας μισθοδο-
σίας των τακτικών η προσωρινων
άγροΐρυλάκων μέχρι τοΰ ποαού
των δραχμήν 1.500 των δέ άρχι-
φιιλάκων μέχρι τοθ ποσοΰ των
1.800 παρά των Άγροτικών ή 'Ε
ποπτικων Συμβουλίων Άγροφυ·
λακής δέν ύποκΐιται είς την άνα-
σταλτικήν διάταξιν.
ΑΚΑΚΟΙΝΩΣΙΣ^ ΚΑΦΦΕΚΟΠΤΩΝ
Λόγω τής αυξήσεως τής τιμής
τού καφφέ είς τάς άγοράς τής
παραγωγής καί επί τχί βάσει τής
διατίμησεως τοΰ άφρίκτου καφέ
υπό τής Έπιτροπής Διατιμήσεων
Ηρακλείου, ή τιμή τοϋ άλεσμέ-
νου καφέ άπό σήμερον Τρίτην
30ήν λήγοντος θά είναι εκατόν
δώδεκα (112) δραχμάς ή οκά.
Οί Καφεκόπται
Εμμανουήλ Πορταλάκη;, Σαχάκ
Αθανασίαν, Ιωάννης Περάκης,
Κωνστ. Μανωλικάκης, Άριστϊίδ.
Κουμπκνάκης, Νικόλαος Βερυκο-
κάκης Εύριπίδης Λάζος.
ΠΡΟΚΗ ΡΥΞΙΣ
Την 15ην Σεπτεμδρίου 1932 ημέραν Πέμπτην καί ώρα 11—12
π.μ. διεξαχθήσεται έν τφ 'Υπ)τι τής Έθνικής Τραπέζης δημοπρασία
άρχική ενοικιάσεως των κάτωθι «άδιαπιστώτων» άγροκτημάτων διά
μονοετή μίσθωσιν μέτήν κατωτέρω πρώτην προσφοράν καί έγγυοδοσί
αν συμφώνως πρός τούς δρους τής δπ' αριθ. 52 τής 25—8—932 δια-
κηρύξεως τοιχοκολληθείσης είς την κοινότητ* είς ήν ύπάγονται τα
κτήματα.
Ή ΔημοπρασΕα διεξαχθήοεται ταυτοχρόνως καί διά τετραετή μί¬
σθωσιν όπότε ή πρώτη προσφορά είναι τετραπλααΕα καί ή έγγυοδοσΕα
διπλασία τής μονοετοθς.
Λεπτομερής περιγραφή των κτημάτων ευρίσκεται έν τώ 'Υπ&κα-
ταστήματι τής Έθνικής Τραπέζης καί,είς τόν Πρόεδρον τής Κοινό¬
τητος είς ήν κεΐνται τα κτήματα.
'Αγροκτήματα Πρώτη έτησίαΐΠροσφορά Έγγυοδοσία
Άμυγδάλου
Άγίου Σύλλα
Άγίας Φωτιάς
Κάτω Άκρηα
Άληιζανήί
Αρχανών
Άρκαδίου
Άτσιπάδων
Αύλήί
Άποΐνι
Βάθεια
Βαρβάρω Καστελλίου
Βελούλι
Βορηάς
Βασιλειές
Βαθύπετρο
Γάζι
Γάλυπβ
Γοΰρνες
δραχ. 200 - δραχ. 100
100 » 50
200 > 100
8000 > 1000
2500 » 500
1000 » 300
1800 » 500
500 » 200
3000 > 1000
1000 » 300
200 » 100
150 » 50
1000 » 300
2000 » 500
500 » 200
150 » 50
2500 » 1000
200 > 100
1000 » 300
(Έκ τού Γραφείου)
ΑΡΟΜΟΛΟΠΑ ΕΞΠΡΕΣ
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε.
ΣΑΜΟΣ
ΑΕΤΟΣ
ΗΡΑΜ.
ΚΙΜΩΝ
ΣΑΜΟΣ
ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέθυ¬
μνον, Χανιά Πειραια.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬
αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
σαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π.μ. διά Ρέ¬
θυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βό·
λον, Θεσσαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' ευ¬
θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
σαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι' Ά¬
γιον Νικόλαον Παχ. Άμμον Σητείαν.
(Έμ τοΰ Πρακτορείον τηλέβ. Νβ 30
—Έκλογικά.
Τό υπουργείον των 'Εβωτβρικων
δια τηλεγραφήματός τού πρός
τούς χ. χ. Νομάρχας τοθ Κράτους
καί κατόπιν της δημοσΐϊύσεως
τοΰ διατάγματος περί προκηρυ{(·
ως των εκλογήν παρακαλεϊ όπως
διατάξωσι την διανομήν των έκ-
λογικών είίών, φακέλλων, ψηφο-
δελτίων καί βιβλίων.
—Ή Γενική Διοίκησις Κρήτης
δι' έγκυκλίου της πρός τάς Ν©·
μαρχία; παρακαλεϊ όπως παύσω
σιν υποβάλλουσαι αΐτήσεις διά
την χορήγησιν κανονικων αδβι-
ων &1ς τούς ύπαλλήλους καί τοΰ
το λόγω των έττικειμένων έχλο-
γών.
—Τα βιβλιάρια πολυτέκνων.
Τό υπουργείον Έθνιχης θΐκο-
νομίας παραγγέλλβι βίς τάς Νο-
μαρχίας £πως δι' έγκυκλίου των
καταστήσουν γνωστόν (ί; πάν¬
τας τοΰς Δήμους καί κοινότητας
δτι εφεξής οί πολώτεκνβι οί ζη-
τοΰντβς νά έφβδιασθώσι διά βι-
βλιαρίου μέσω τού Δημου η της
κοινότητος των παρά τής έν Α¬
θήναις Άνωτάτης Συνομοσπον-
δίας πολυτέκνων, δέον νά προκα-
ταβάλωσι δρ. έ δι' άντίτιμον των
βιβλιαρίων.
—Τα αύτοκινητιστικά αωμα-
τεία.
Τό υπουργείον Συγκοινωνίας
γνωρίζει είς τάς Νομαρχίας ότι ε¬
πικειμένης τής λήξεως τής θητβΐ-
ας των άντιπροσώπων των Αΰτο-
κινητιστικών Σωματείον αίς τό
Συμβούλιον των αυτοκίνητον
καί είς τα τοπικά τοιαΰτα δέον
νά «Ιδοποιήσωοι τα έν τ0 περι-
φερείφ των άνεγνωριαμένα αύτο-
κινητιοτικά Σωματεϊα όπως πρβ-
βώσι εί; τάς διά τοΰ σχβτικοΰ Δι¬
ατάγματος καθοριζομένα; ενερ¬
γείας πρός υποβολήν των άπαι
τουμένων δηλώσεων καί νπόδίΐ·
ξιν των άντιπροσώπων αΰτδν μί·
χρι της 5 Όκτωβρίου έ. έ.
—"Αφιξις περιηγητών.
Ό έν Αθήναι; Ελληνικάς Όρ·
γανισμος Τουρισμοΰ βεβαιοί δι'
έγγράφου τού πρός την Νομαρ¬
χίαν δτι την 5 Σεπτβμβρίου θά
καταπλεύση είς τόν λιμένα μας
τό Γιουγκοβλαυΐκόν ατμόπλοι¬
ον «Βασίλισβα Μαρία» ςρβρον πβ-
ριηγητάς. Παρακαλκΐ δέ νά συ¬
στηθή βίς τάς αρμοδίας αρχάς καί
τοίς παράσχωσι πάσαν δυνατήν
ευκολίαν.
—Οί ύπάλληλοι λαθρεμπο-
ρίου.
Έδημοσιβυθη αίς την εφημερί¬
δα τή;τ Κυβερνήσεως τό διαταγμα
δι' ού καθορίζονται τα απαι¬
τούμεν» προσόντα διά τόν διο¬
ρισμόν ϋπαλλήλων τής υπηρεσίας
διώξεως λαθρεμπορίου.
—Τα είδιχά ταμεΐα έπαρχια-
κης οδοποιΐας.
Είς την εφημερίδα τής Κυβερ¬
νήσεως εδημοσιεύθη διάταγμα
διά τοΰ όποίου καθορίζβται 6
τρόιτος τ>ποδ«ίξ«Μς πρός διορισμόν
άντιπροσώπων Έπαρχιών ώς μι-
λων Έπιτροπήί Είδικών Ταμ«ί·
ών Έπαρχιακής όδοποιΐα; έν
τοίς Νομοΐς.
—Τα αυμβολαιογραφικά άν-
τίγραφα.
Διά διατάγματος δημοοιευθέν-
τος είς την εφημερίδα τής Κυ¬
βερνήσεως καθοΐίζεται ότι δέν
«Ιν* ΰποχρ&ωτική ή σύνταξις άν-
τιγράφων εκδιδομένων υπό συμ-
βολαιογράφων επί φύλλον σφρα-
γιστοΰ χάρτου.
—Δασμολογικά.
Είς την εφημερίδα της Κυβερ¬
νήσεως εδημοσιεύθη διαταγμα π·-
ρί έφαρμογής τοΰ άπλοΰ μβγί-
στβυ η έλαχίστου δααμοΰ επί
προελίύοβων τής Άργεντινής Δη¬
μοκρατίας.
—Συνέλευσις λιμενβργατδν.
Τό ίκτουργείον 'Εθνικής θίκο
νομίας είς απάντησιν σχετικόν
έγγραφον τής Νομαρχίας άναφο
ριχ&ς μέ την ενέργειαν έκλογής
τον Διοικητικόν Συμβουλιον των
Λιμενεργατων Ηρακλείου γ>.Ό»-
ρίζει ότι δέον νά σνγχληβή £κ-
τακτβς συνέλευσις κρός έκλογήν
τβθ νεον. Διοικητικόν Σνμββνλίον,
Ηράκλειον Κρήτης
Γραφεΐα Έναντι Νβμαρχίας.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΓΤμ,ωία Τρίτης
30 Αύγούστου 1932.
ΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΜΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙγΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ
Η
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ κ. ΠΡΟΒΥηθΥΡΓΟ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙ
ΥΠΕΡ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ Χ1Α1Α&ΕΣ ΑΑΟΥ
ΑΝΕΜΕΝΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (το
άνταποκριτού μας).— Τη>εγρβφοΰν έ:
Θεσσαλονίκης ότι ή ύποδοχή έκεί τ ο1
κ.Βενιζέλου υπήρξεν αύτόχρημα μέγα
λειώδης. Υπέρ τριάκοντν. χιλιάδες λα
ού ανέμενον τόν κατάπλουν τής «"Ηρα
Μ.» έφ' ής έπέβαινεν ό κ. Βενιζέλθς
είς την προκυμαίαν τής πόλεως.
Ό κ. Βενιζέλος άπεβιβάαθη υπό
τάς φρενητιώδεις εκδήλωσις καί τα
έπευφημίας τού πλήθους. ΛΙε·ταδάς εί
τόν Λευκόν Ηύργον εξεφώνησε μνη
μειώδη λόγον επί τής οικονομικάς κα
πολιτικής τετραετίας έπικρίνας αύστη
ρότατα τόν κ. Καφαντάρην διά τάς επ
βληθείσας φορολογίας. Την νομώ
σταθεροποίησιν έχαρακτήρισεν ώς μέγα
άτύχημα. Έκ ταύτης προήλθεν είπεν ό
κ. Βενιζέλος ή ύπεραξία των καλυμμά-
των.
Ό κ. Βενιζέλος έκάκισεν έπίσης τή
πολιτικήν τοΰ κ. Καφαντάρη είς τό ζή¬
τημα τού δεακανονισμοΰ τοΰ χρέου
πρός την Γαλλίαν. Την ανατροπήν τή
σταθεροποιήσεως έχαρακτήρισεν ώς ά-
ναπότρεπτον, τό δέ σχέδιον τοΰ κ. Μα·
ξίμου ώς κακουργίαν κατά τής χώρας.
Καταλήγων ό κ. Βενιζέλος εξήρε
τα συντελεσθέντα κατάτήν λήγουσαν κυ
βερνητικήν τετραετίαν.
ΒΑθΥΤΑΤΗ Η ΕΝΤΥΠΟΣΙΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΑΟΓΟΥ ΤΟΥ«. ΒΕΗίΖΕΛΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).—Ό εκφωνηθείς είς
Θεσσαλονίκην λόγος τού κ. Βενιζέλου
προεκάλεσε βαθυτάτην εντύπωσιν είς
τούς ενταύθα πολιτικούς καΐ οίκονομι
κούς κύκλους.
0ΙΠ.ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΔΙ011
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου #
άνταποκριτού μας).— Εγνώσθη ότι ί
άρχηγός τού κόμματος των Προοδευ
τικών κ. Καφαντάρης καί ό τέως Διοι
κητής τής Τραπέζης τής Ελλάδος κ.
Διομήδης ετοιμάζουν απάντησιν είς τό
λόγον τού κ. Βενιζέλου.
ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΕΣΧΗΣ 8ΕΣΣΑΑ0ΝΙΚΗΣ
ΑίΥΤΕΡΟΣΑίίίΣ ΤΟΥ ι ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ »9 Αύγούστου (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας).— Αυριον (χθές)
3ά εδίδετο είς την λέσχην Θεσσαλονί
κης, γεύμα πρός τιμήν τοΰ κ. Βενιζέ
λου. Ό κ. Βενιζέλος θά έκφωνήση κα
τα τό γεύμα δεύτερον λόγον σχετικώς
μέ την δημοσιονομικήν πολιτικήν τής
Κυβερνήσεως καί την διάθεσιν των πλεο
νασμάτων.
ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΪ
ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού
άνταποκριτοΰ μας).—-Γενομένης σήμε
ρον τής κληρώσεως τού μεγάλου λα
χείου τού στόλου εξήχθησαν οί εξής
πρώτοι άριθμοί: 8Ο87, 42169,
44143, 19963, 48Ο12,
49194, 14764,6141, 12481,
1938Ο, 1Ο188, 31625,
38357,37359, 1Ο884.
ΗΡΧΙΣΑΝ ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΝ"
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΟΣ ΑΙ' ΑΓΓΛΙΑΝ
Καθ3 δλην την διάρκειαν τής χθές εφορτώθησαν
βίς τα έλλιμενισμένα ενταύθα φορτηγά άτμόπλοια
ξένων Ιταιοιών περί τάς 15.000 κιβώτια σταφίδος
τό πλείστον μέρος των οποίων προοοίζεται διά τάς
Άγγλικάς άγοράς καταναλώσεως.
Ή φόρτωσις Ιξακολουθβΐ, τοιουτρόπως δέ γί-
νίται ή άρχή τής άποστολής μεγάλων ποσοτήτων
σταφίδος μας είς τό εξωτερικόν.
Καϊάτήν γνώμην των αρμοδίων λόγω τής «ι¬
δικής συσκευασίας καί τής καλής της ποιότητος ή
σταφίς μας θά πωληθη είς Ικανοποιητικάς τιμάς
Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΜΦΥΛΟ.Ν
ΤΟ ΑΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΕΩΣ
Κατόπιν σχετικόν έγγράφου τοΰ Δήμου Ηρα¬
κλείου πρός τό ενταύθα παράρτημα τοϋ Γβνικού
Χημείου τοΰ Κράτους τό τετράμηνον διάστημα
καθ" δ θά Ιπιτρέπεται ή άπόσταξις στϊμφύλων είς
την περιφέρειαν τού Δήμου Ηρακλείου ωρίσθη
υπό τοΰ ώς άνω Παοαρτήματος άπό 1 Σεπτεμ-
βρίου μέχρι 31 Δεκέμβριον 1.8,
Αί τιμαΓιή^σταφίδος
Ή χδεσινή σύσκεφις.
Την 11 π. μ. τής χβές
προσήλθον ενώπιον τοΰ κ.
Νομάρχου οί κ. κ. Πρόεδροι
των κοινοτήτων καί των
Γεωργικών Συνεταιρισμόν
τής Επαρχίας Μ«λεβυζίου,
οΐτινες προέβησαν είς δια
μαρτυρίας κατ* τής ύφιστα-
μένης μειώσεως των τιμών
τής σταφίδος.
Την μείωσιν ταύτην άπο-
δίδουν οί έν λόγω πρόεδροι
είς τό ύφιστάμενον «τράοτ»
των έμπόρων. Οί έμποροι,
κατ' αύτούς, άγοράζουν την
είσαγβμένιιν είς την πόλιν
αταφίδα είς τιμάς έξευτελι-
?τικάς, παρ' όλον ότι πω¬
λούν ταύτην είς τα κατα-
ναλωτικά κέντρα, κατά την
γνώμην των, είς ίκανοποιη
ακάς τιμάς καί έπ' ωφελεία
έννοεΐται των ίδίων.
Ό κ. Νομάρχης υπεσχέθη
ότι θά. αυνεκάλει τό εσπέ¬
ρας τής χθές είς σύσκεψιν έν
;ίί Νομαρχίατούς κ. κ. Προέ-
δρουςΈμπορικοΰκαίΒιομηχα-
νικοΰ Επιμελητηρίω, Γεωρ-
γικοΰ Έπιμελητηρίου, Έμ-
ΐτορικοΰ ^.υλλόγου,Συλλόγου
έξοιγωγέων σταφίδων καί
επιτροπήν έκ σταφιδοπαρα-
γωγών πρός συζήτησιν τοΰ
ζητήματος καί λήψιν άποφά-
σεων διά τα μέτρα άτινα θά
εφαρμοσθούν πρός κατάπαυ-
σιντής αισχροκερδείας καί έκ
μετκλλεύσεως των παραγω¬
γήν, εάν προκύψη βεβαίως
έκ τής συζητήσεως ταύτης βά
σιμος υπόνοιαι δ τι «Ί έμποροι
έκμεταλλεύονται τούς παρα
γωγού;.
Άρνά την νύκτα μδς ανε¬
κοινώθη ότι ή ανωτέρω ού-
σκέψις απέληξεν είς την σύ
στάσιν έπιτροπής έκ των κ
κ. Άλκ. Μαρή Διευθυντού
τοΰ ενταύθα ύποκαταστήμα-
τος τής Έθνικής Τραπέζης,
Άλ. Γεωργιάδου καί Στυλ.
Όρφανοΰ Προέδρων Έμπο-
ρικοΰ καί Γεωογικοΰ Έπιμε-
λητηρίων, Ν. Κρασαδάκη καί
Γ. Λογιάδου δικηγόρων καί
Ξ,ενοκτιστάκη καί Κουτεν
τάκη προέδρων κοινοτήτων
ήτις καί ένετάλη νά έξα
κριβώση τάς τιμάς πωλήσεως
των σταφίδων είς τό έξωτε
ρικόν 'Η αυτή έηιτροπή έ
πεφορτίσβη νά μελετήση κα
γενικκώτερον τό ζήτημα
τής συμφερωτέρας διαθέσεως
των ηταφίδων. Είς τούς στα-
φΐδοπαραγούς συνεστήθη νά
άναστείλουν τάς πωλήσεις
τώνσταφίδων των μέχρι πέ
ρατοςτοϋ έργου τής έπιτρο
πής.
Τα αίματηρά γεγονότα
τής Νέας Αλικαρνασσού.
Τα τελευταία τέσσβρα ετη της
«διακόπου πσυχίας καί της γα·
λήνης τ©6 τώπου, συνετάραξβ προ-
χθές αίματηρά σύρραξις, λαβούσα
χώραν εις Νέαν 'Αλικαρνασσον,
υπό τάς άχολβύθους περιστάσεις:
Τάς εσπερινάς ώρας της πα¬
ρελθούσης Κυριακης έξ αΰτοκί
νητοι κατάφορτα ομοφρόνων τοϋ
λαΐκοΰ οποψπφίου Βχσιλ. Μεϊ
ηάκη έβτάθμευσαν πρό της οί-
κίας τοΰ Ανδρ. Καραμάνη όπβυ
3α έβάπτιζε τό τέκνον τοΰ ΐδ'ιου
*αί ετέρου πρόσφυγος ο αΰτός
πολιτευόμενος κ. Μϊϊμαράχης.
Είς την βάπτιαιν δέν προσήλθεν
& Ιερεύς της Άλικαρνασβοΰ, λό¬
γω ασθενείας. Έκ τοΰ λογου τού¬
του ηρχισαν μεμΦιμοιρίαι των
ιτροσκεκλημένων, εκλήθησαν δ'
έξ Ηρακλείου ώόο Ιβρεΐς, οΐτινες
χαΐ ετέλεσαν τό μυστήριον. Ε¬
κείθεν οί φίλοι τοΰ κ. Μεΐμα-
ράκη μετέβησαν έν σώματι είς
(ήν οικίαν τοΰ Δημάρχου κ.
Πκπαδοπούλου, δπου τοίς προσε¬
φέρθησαν ολίγα άνκψυκτικά καΐ
άπό οπου ιτεζή ανεχώρησαν επι¬
στρέφοντες Είς την πόλιν υπό τώ
πον διαδηλώοεως καί μέ ζωηρά;
προκλητικάς εκδηλώσει; κατ'
χλλους μέν υπέρ της βααιλείας
κατ' «λλους δέ υπέρ τοΰ επί κε¬
φαλής ύποψηφίου.
Έκ τοΰ λογου τούτου οί ίόρι
σκομενοι έντός καί έκτός τοΰ
καφφενείου—παραπήγματος τοϋ
Άβανασίου Πολίται» μέχρι τής
ώρας έκείνης άμέριμνοι πρόοφυ-
γες, έζητωκραύγασαν υπέρ της
Δημοκρατίας καί τού Χ. Βενιζέ
λου, όπβτε καί οί πΐρισσοτΐροι
3ερμοαιμοι τής άκολουθίας Μίϊ
μαράκη απήντησαν διά ζητω
κραυγών υπέρ της βασιλβίας, άλ-
λοι δέ «ίσώρμησαν έντός τοϋ καφ
φβνβίου καί επετεθησαν καθ1 β-
λων θραύοντε; καδίσματα. ΟΙ
έντός τοΰ καφφενείου εΰρεθέντβ;
πρό ωργανωμένη; έπιβέσειις προ-
σεπάβπσαν νά φύγοΰν άλλά ευ¬
ρέθησαν παντκχοθβν άποκλεισμέ-
νοι. Ταυτοχρόνως έρρίφθησχν άλ
λΕπάλληλοιέχατέρωΒεν πυροβο
λισμοί καθ' όλον δέ τόν βυνοι
κισμόν έππκολ«ύθη.ββ πρΝτοφανής
αναστάτωσις, των φίλων τοδ κ.
Μεΐμοτράκη μή έγκαταλβιφάν-
των τό πβύίον ιταρά μβτά την ε¬
ξάντλησιν ολων των σφαιρών των
φονικών δηλών άτινα έκράτβυν.
Πυροβολισμοί έηίσπς έρρίφθη-
σαν έκ μέρους των 'Αλικαρνα
αέων. Έτραυματίαθησαν κατά
την βυμπλοκήν οί μέν Δημ. Μϊ-
ϊμαράκπς «αί Ήρ. Μπβλαντάκης
διά πιστολίου, οί δέ Γβώργ. Πι
λάτος «αί Νικ. Βλαχάκη;, φιλδ
λευθεροι, διά μαχαιρών. 'Έπίσης
έκτυπήθη έλαφρώς διά καθίσμα-
τος ό σκοπό; χωροφύλαξ, άλλοι
δέ έμωλωπίσθηβαν κατά τό μάλ
λον καί ήττον σοβαρώς.
Μετά τούς πρώτους πυροβολι-
σμού; προσέτρεξαν είς Άλικαρ-
νασαόν ό Διοικπτής της Χωροφυ-
λακής κ. Έπιτροπάκης μετά τ·ΰ
ύπομ)χου κ. Παπαδάκη προλκ-
βόντες οΰτω επέκτασιν τής βυμ-
πλοκης καί προβάντες αίς συλλή
ψει;.
Οί τραυματιαθέντβς 'Αλικαρ
νασσεϊς νοσηλεύονται είς τάς οι¬
κίας των,οί δέ λοιποί ίΐς την Πό
λυκλινικήν Ηρακλείου. Μετά τάς
πρώτας άνακρίσεις, τακτικών ά·
νακρίαεων έπβλήφθη χθές ό άνα-
κριτής κ. Καρράς πρός εξακρίβω¬
σιν των πρωταιτίων τής αιματηράς
συρράξεως.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
ΑΙ τιμαί τροφίμων
είς την αγοράν μας.
Ή Επιτραπή Οιατιμήσεων διά τής
Μλβυταίας αποφάσεως της έκανό
νισβ την τιμήν των κάτωθι «Ιδών ώς
*ξή
Όρυζα Γλασσβ χονδρικώς κατ* ο¬
κάν δρχ· 15.50 λιανικώς 17, όρυζα
Ραγκούν χονδο. 11,80, λίαν. 13.20,
καφές Άβυσσηνίας χονδρ. 80, λίαν.
88, καφές Ίάβας χονδρ. 72.50, λίαν.
81, ζάχαρις χονδρικώς δρ. 20.50 λια¬
νικώς 22.
Εΐοη ΠοτνίβπΜλίίου. — Ελαίαι
«γχώριαι 12, Βόλον 16—20. Μα¬
καρόνια έντόχια 15. Μακαρόνια θεσ
σαλονϊκης 16. Ζομαρικά έν γένει δρ.
15-20, μακαρόνια πολνιτελείαί Λαχένο
19—20. Φασόλβς Σϊρβίας 14.
„„__ια Μαρόκσν 14, έντόπια 8,Κου-
ιια έντόπια ί2-16. Φακίς 12-14. Ε¬
λαια λίαν. 22. Αννα 1.20. Σάπων
λβνκδς α'. 19, β'. 17, πράσινος α'.
16 καί β'. 15. Τέϊον 200. Καφφές ά-
λεσμένος 104.
Βούτυρ*.—Δέι,νας Ι10·132.Γάλακ.
ββσσαλίας 116. Λίπη 40. Μπάνκο 68.
Γβτλακτερά.- Τυ»1 Κασσέρι 68.
Ιονλουμίσο 44· Έντόπιο 54—64.
Γιαοίρτι 11. Γάλα 9.
Όπωριχά.— Σταφύλια 4,50 —6,
καρπουζια 3, πεπόνια 4—5,
άχλάδια 4—6 Κρουσανιώτικα 10—12
καί Ίταλικά 12—14, σύκα 5—6, μή·
ι 5—6, ροβάκινα 12—14.
Κρέατα.—Άρνίον δρ. 38, χοιρινόν
16—40 μόσχος 38, ζυγοϋβικρέαί προ
Ιάτου 32,αΙγός 24, βόΐον καί
άγβλάί
γσυ"
- δραχ. χοιρινά μεγάλα 34,
)ουνόπουλα 38.
Πουλ«ριχ*,-'Απδ 35-50.
'Η έπιτοοπή διοτιμήσϊων διά
τής ΰπ' αριθμόν 38 αποφάσεως της
διετίμησε τα κάτωθι ειδή:
"Αλευρα λευκά χΰμα δρχ. 8.35 1)2
» » σάκκον» 8.46 1)2
» πιτυροϋχα χϋμα » 7.43
» » σάκκον» 7.54
Καφφές Άβησ. χονδο. » 83.—
» » λιανικώς » 91.50
Ή ίσχύς της άβχεται άπό σήμερον.
Κίνησις τής Σταφίδος
κατ' οκάν
Σουλτανίνα έξαιρετ. Δρ. 19.— 20.—
• α7. » 18.- 19.-
» β'· » «6.- 17.-
» γ'. » 12.— 15.-
Ταχτάδες α' 5.— 5.50
» β' 4.— 4.50
•Ελεμέδες α' - —
• β' 6.50-6.80
Σταφύλια σουλτανί Δρ. 4.50- 5.—
Ροζακιά » 4.5ο- 5.—
» ταχτά » 2.30- 2.50
Κρασοστάφυλα » 1.30- 1.60
Ή σταφιδαγορά μας χθές παρου-
σίασε την αυτήν κίνησιν* πράξεις
εγίνοντο μόνον είς χαλά χαΐ α' πράγ-
ματα. Τα β' καί γ' παραμένουν στά-
Οιμα.
Τιμαί -υναλλάγματος
Δολλάριον
Λ(ρα
Φράγκον
'Ελβετ. φράγκον
Λιρέττα
Μάρκον
Τουρκική Λίρα
Κορώνα (Σουηδ.)
Φράγκον (Βελγ.)
Σελλίνι (Αύστρ.)
Φιοοίνι (Όλλην.)
Όμολ. άνταλλαΕ.
Δρ.
161,50-
561.—
6,32-
31,38-
8,?7-
38,02-
75,50-
28,53-
4,47-
22,52-
64.97-
525,—
-163,—
■567,-
- 6,42
- 31,73
- 8,37
■ 39,30
- 81,01
- 29,45
- 4,56
■ 23,39
• 65.67
•528,-
Ο χ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ
ΧΟΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΠΚΟΥΣ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝ ΜΕ2Ο ΑηθθΕΟΤΙΚΡΝ ΕΚΔΗΛΟΪΕΟΗ
ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τοΰ
άνταποκριτού μας).—Ό κ. Βενιζέλος
επεσκέφθη αήμερον τούς προσφυγικούς
συνοικισμούς τής Θεσσαλονίκης.
Αί πρός τόν κ. Βενιζέλον έκδηλώ-
σεις των προσφύγων υπήρξαν άποθεω-
τικαί.
Ό κ. Βενιζέλος έκφράζων την βαθεί¬
αν συγκίνησιν τού πρός τούς Πρόσφυγας
υπεσχέθη ότι καί είς την μέλλουσαν 6ου-
λήνθά καταβάλη πάσαν προσπάθειαν διά
παν ζήτημα άφορόν την πρόοδον τής
προσφυγικής όλότητος-
Ο ΧΘΕΣΙΝΟΣ ΛΐΓΌΓΤυΤκ· ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗΝ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ
Είς τό διΠόμ.ενον άπόψε πρός τιμήν
τού κ. Βενιζέλου μέγα γεΰμα είς την
λέσχην Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης,
ό τελευταΐος θά ομιλήση έκ δευτέρου
μέ θέμα την δημοσιονομικήν πολιτικήν
τής τετραετίας.
Ο Κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΣΥΜΦΟΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΪΣ
ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΝΟΜΒ ΣΤΑΟΕΡΟΠΟΙΗΣΕ8Σ
ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).— Ό έν Θεσσαλο-
νίκη εκφωνηθείς λόγος τοΰ κ. Βενιζέ¬
λου έξακολουθε! νά άπασχολή ζωηρώς
τούς πολιτικούς καί οίκονομικούς κύ¬
κλους.
Ό κ. Τααλδάρης είς σημερινάς δη-
λώσεις τού τονίζει ότι συμφωνεΐ απο¬
λύτως μέ την γνώμην τοΰ κ. Βενιζέλου
επί τής νομώ βταθεροποιήσεως καί τής
ιδρύσεως τής Έκδοτικής Τραπέζης.
Ο κ. ΚΑΦΑΝΤΑ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ
ΗΣ ΑΠΗΝΤΗΣΕ
ΤΟΥκ ΒΕΗ
ΖΕΛ{
Υ
ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).—Ό άρχηγός τού
Προοδευτικοΰ Κόμματος κ. Καφαν¬
τάρης πρόκειται νά ομιλήση άπόψε είς
Πειραια, απαντών είς τόν λόγον τού κ.
Βενιζέλου.
ΣΟΒΑΡΑΙ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑΙ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού
άνταποκριτοΰ μας).—Είς τό έργατοα-
γροτικόν κόμμα τού κ. Παπαναστασίου
έξεδηλώθηααν σοβαραί δυσαρέσκειαν
Οί φίλοι τού κ. Παπαναστασίου κατη-
γορούν αυτόν ότι ή τακτική την οποίαν
ακολουθεΐ άγει είς την διάλυσιν τού
κόμματος.
ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2» Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).— Αρμοδίως διε-
ψεύσθησαν τα αναγραφέντα περΐ έπαφής
τού Στρατιωτικού Συνδέσμου μετά των
δημοαίων ύπαλλήλων.
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤλ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΣΕΟΣ
ΤΟΝ ΑΝΪΙΒίΑΙΤΕΥΟΜΕΝΟΝ ΑΡΚΗίΟΝ
^ ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Είς τόν Στρατι¬
ωτικόν Σύνδεσμον ύποβάλλονται υπο
μ^ήμ,ατ* χαρακτηρίζοντα την ένωσιν
των αντιπολιτευομένων άρχηγών ώς ά-
νήθικον.
Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΡΗΤΗΣ
, ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τβΰ
άνταποκριτού μας).—Γενικός Γραμμα¬
τεύς τί,ς Γεν. Διοικήσεως Κρήτης διω-
ρίσθη ό δικηγόρος κ. Μιχ. Κουναλάκης.
ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο κ. ΜΑΡΗΣ
, ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τοβ
*ντ)κριτού μας).—Μεθαύριον τό άπό-
γεύμα αναχωρεί διά Κρήτην ό τέως ύ-
πθυργός των θίκονομικών κ. Γεώργιος
Μαρής. ________________
ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΤΗΣ Δ1ΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον έτερ-
μάτΐσε τάς εργασίας της ή διοασκαλική
συνέλευσις. Είς τάς εκλογάς τής διοι¬
κήσεως τής όμοαπονδίας επέτυχε τό ψη·
φοδέλτιον της προοδευτικάς ομάδος»
Μέγεθος Γραμματοσειράς