99935 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3255

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

28/08/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ 17ον.— ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.255.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1932.
*-
ΤΑ ΑΠΩΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΜΑΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ
Ποίοι οί ύπεύδυνοι
διά την Μικρασιατικήν καταστροφήν.
(Άποσπάσματα έκ των έν τή Βουλή σχετικών άγορεύσεων
τού Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Ε. Βενιζέλου):
Γνυρίζων έ χ. Βκνιζέλος ο
τι ή τότβ Κυβέρνησις δέν «υ
ρίσκβτο ·1ς επαφήν μέ τούς
Συμμά^ους, ανέλαβε νά την
εΐδβκοιησςι διά την μεσολά
βηβιν τού Λόρδβτ» Κώρζον.
Τό τηλεγράφημα αύτό είναι
τής 21 ΦεβρουαρΙου 1921.
Φθάνομεν είς τόν Ιούνιον
τοθ 1921 καί θά σδς ά,
νσκοινώσω τώρα £να άλ-
λο τηλεγράφημα τοθ έ-
πιτετραμμένου κ. Μεταξά,
τό οποίον Ιστειλε κατό¬
πιν άνακοινώσεως την οποίαν
εΐχα παρακαλέσει τόν μακα-
ρΐτην κ. Ρέπουλην νά κάμη
πρός αυτόν, διότι έγώ άνε-
χώρουν την έπιοθσαν διά την
εξοχήν. Έκ τής άνακοινώσεως
τοθ τηλεγραφήματος αύτοθ
θά πληροφορηθή ό άξιότιμος
άρχηγός τοό ΛαϊκοΟ Κόμμα-
τος πόσον ολίγον γνωρίζει
τό δραμα τό ελληνικόν είς τό
οποίον καί έκεΐνος καί ημείς
δλοι ελάβομεν μέρος. Είχεν
έλθη τότε είς Παρισίους ό Ύ-
πουργός των Εξωτερικών τής
Αγγλίας λόρδος Κόρζων, διά
νά συνεννοήθη μετά των όλ-
λων Κυβερνήσεων Γαλλίας
καί Ιταλίας δσον άφορά την
μεσολάβησίν την οποίαν τότε
προέτειναν πρός την Έλλά-
δα. Γνωρίζων δτι ή Έλληνι-
κή Κυβέρνησις δέν ήτο είς θέ¬
σιν νά διατελή έν γνώσει των
διαθέσεων των Δυνάμεων,
διότι δέν ευρίσκετο είς καμ¬
μίαν απολύτως επαφήν μετ"
αυτών οί άντιπρόσωποί της,
εθεώρησα καθήκον μου νά
άνακοινώσω ταυτα διά τοϋ
μακαρΐτου κ. Ρέπουλη είς τόν
έκεΐ πρεσβευτήν. Σάς άναγι-
νώσκω δέ ποία υπήρξεν ή α¬
νακοίνωσις. (Άναγινώσκει):
...«Παρίσιοι τή 10]23 ΊουνΙ-
ου 1921. Αριθ. 2016. ΤΡ1Σ
ΕΠΕΙΓΟΝ. "Εξωτερικών Αθή¬
νας. (Απολύτως 'Εμπιστευτι-
κόν), Κύριος Βενιζέλος μοί έ¬
καμε δι' έμπΐστου προσώπου
τού έλθόντος πρός επίσκεψίν
μου επομένην ανακοίνωσιν,
είς ήν, μοί έτονΐσθη, προβαί¬
νει ουχί μέ την πρόθεσιν συμ-
βουλής είς Β. Κυβέρνησιν,
άλλ' επί τή έπιθυμία νά κα¬
ταστήση ταύτην ενήμερον τής
κατά τάς πληροφορίας τού,
άκριβοΰς απόψεως τής Άγ-
γλικής Κυβερνήσεως επί τής
'Ελληνικής υποθέσεως, μετά
τάς ενταύθα διεξαχθείσας με¬
τά των δυνάμεων συνομι-
λίας.
«Αγγλικη άποψις»
1) Διατήρησις Θράκης είς
την Έλλάδα, ΐσως μέ τροπο¬
ποίησιν μόνον τής γραμμής
ούδετερότητος, τόν καθορι¬
σμόν δηλ. ούδετέρας τινός
ζώνης, άλλά διατηρουμένων
των όρΐων Τσατάλτζας. 2) Ά-
νακήρυξις Σμύρνης είς Αύτό-
νομον Διοίκησιν υπό Γενικόν
Διοικητήν διοριζόμενον υπό
τής Κ. Τ. Ε. δστις νά όργα-
νώση την Διοίκησιν καί την
στρατιωτικήν δύναμιν. Ελλη¬
νικάς στρατός θά εκκενώθη
Σμύρνην δταν κατά κρίσιν
ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ οργάνωσις
έγχωρΐου δυνάμεως έσται έ-
παρκής. Εάν Έλληνική Κυ¬
βέρνησις είσέλθη είς την οδόν
των διαπραγματεόσεων, θά
δυνηθή νά επιμείνη είς τάς
Άγγλικάς βλέψεις ίνα μή 8-
ροι καταστώσι δυσμενέστεροι,
ώς θά ζητήσωσιν Ιταλία καί
Γαλλία, τής Αγγλίας οθσης
διατεθειμένης νά επιμείνη».
Επί πλέον Βασιλική Κυβέρ¬
νησις θά ηδύνατο νά ζητήση
πληρωμήν δαπανών κατοχής
Σμύρνης τουλάχιστον μέχρι
τής έποχής τής έπιδόσεως κα
τα τόν παρελθόντα Δεκέμβρι¬
ον τής διακοινώσεως των Δυ¬
νάμεων δτε θεωρεΐται ότι
δ ή " αυτών συμ-
μ
διερράγη ή μετ"
μαχΐα μας. Έν
περιπτώσει
Βασιλική Κυβέρνησις εδέχετο
μεσολάβησίν καί άπέκρουεν
αυτήν Κυβέρνησις Άγκυρας,
τότε Αγγλικη Κυβέρνησις θά
ηδύνατο πιθανώς νά εμφάνι¬
σις είς την Κοινήν γνώμην ιδέ¬
αν υποστηρίξεως τής Ελλά¬
δος πρός επιβολήν τής Συν-
θήκης των Σεβρών.
Έν τούτοις βΐς την κχδο-
ποίησιν αυτήν Δέν εδόθη
καμμιά απάντησις.
Είς τό τηλεγράφημα τουτο
ούδεμία εδόθη απάντησις.
Άλλ* έκεΐνο τό οποίον εί¬
ναι τραγικον είναι δτι
ή προταθεϊσα μεσολάβησις
απεκρούσθη άπό την Έλλην.
Κυβέρνησιν. Ενθυμούμαι δτι
ό μακαρίτης Κώρζον μοϋ
είπεν : «δέν σάς ζητούμεν νά
έμπιστευθήτε είς χείρας μας
την διάθεσιν των συμφερόν-
των σας, δπως έγινε μετά
τόν πόλεμον
[ητοθμεν νά
τοϋ 1897.
δεχθήτε
Σάς
την
μεσολάβησίν μας, καί έ'χετε
τό δικαίωμα νά θέσετε τούς
δρους σας.» Λυποΰμαι δέ διό¬
τι δέν μετεδόθη αύτό, Ϊσως
ήτο λάθος.
Ή μεσολάβησις δέν εγένε¬
το δεκτή, διότι, άλλως, θά
Ιπρεπε νά δοθή απάντησις
πρός δλας τάς Δυνάμεις δτι
δεχόμεθα αυτήν κατ' αρχήν.
Κύριοι βουλευταί, είναι α¬
πολύτως βέβαιον, δτι ό κ.
ι σαλδάρης έν
πίστει έβεβαίου
πλήρει καλή
πρό όλΐγου
δτι ημείς αύτά έζητήσαμεν
άπό την Αγγλίαν, άλλά δέν
τα επετύχομεν, ένώ αύτά ή"
σαν έκεΐνα, τα όποΐα μάς
επρότεινεν ή Αγγλία καί μδς
Ιλεγε, δεχθήτε την μεσολάβη¬
σίν καί αν δπως είναι πιθα¬
νόν καί δπως συνέβαινε συχνά
είς την Παλαιάν
δειχθή ύπερφίαλος
Τουρκίαν,
καί άπαι-
τητική, τότε θά δοθή πιθανόν
είς την Αγγλικήν Κυβέρνη¬
σιν ή δύναμις νά παρασύ-
Ρΐ} την χώραν είς τό νά επι¬
βάλη την συνθήκην των Σε¬
βρών. Έκεΐνο τό οποίον έβε
βαΐου έν καλή πίστει είναι
δυστυχώς άνακριβές, διότι τό
δρδμα τό οποίον έγράφη τό
σον αίματηρώς δέν γνω-
ρΐζει πώς διεξήχθη
γός τοθ ΛαϊκοΟ
ό Άρχη
Κόμματος.
Ήρνήθημεν την μεσολάβησίν.
Ενέργειαι παρά τω κ.
Λ. Τζώρτζ καί Πουανκαρέ
διά την παροχήν βοηθείας
είς τού; "Ελληνας.—Συνέατη
α* αναγνώρισιν τού Βασι.
λεως Κωνσταντίνου.
Ερχομαι είς δύο άλλας
άνακοινώσεις διά τάς οποίας
δέν έ'χω έ'γγραφα, άλλ' αί
οποίαι άφοροϋν την συνδιά-
λεξίν μου μέ δύο πρόσωπα
τοιαύτης θέσεως, δπως είναι
ό κ. Λοϋδ Τζώρτζ καί ό κ.
Πουανκαρέ, ώστε νά μή ΰ-
πάρχ καμμιά άμφιβολία δτι
είς την διήγησίν μου δέν άπο-
μακρύνομαι οϋτεκατά κεραίαν
άπό τό περιεχόμενον τώνσυν-
διαλέξεών μου. Διά την πρώ
την έξ αυτών, την Αγγλικήν,
δέν δύναμαι νά την προσδιο-
ρίσω ουτε χρονολογικώς. Ύ·
ποθέτω δμως δτι θά ήτο με-
ταγενεστέρα άπό αυτήν την
ενέργειαν. Εΐμαι σχεδόν βέ·
βαιος δτι είναι μεταγενεστέ-
ρα καί συνίστατο είς τουτο
ή ενεργεια μου. 'Επεσκέφθην
τόν Διευθυντήν τοθ πολιτικοθ
Γραφείου τοθ Λοϋδ Τζώρζ κ.
Φίλιππον Κάρτς, ό οποίος
σήμερον είναι λόρδος, £νας
έκ των διασημοτέρων δημο-
σιογράφων καί τοθ είπον:
Πές σέ παρακαλώ είς τόν φί¬
λον μου κ. Λοϋδ Τζώρτζ, δέν
είναι δυνατόν νά ένεργή κα¬
τά τοιούτον τρόπον ώστε νά
κάμετε νά λιμοκτονή ό στρα-
τός τής Μικρδς Άσίας. Έ-
χετε καθήκον νά συνδράμετε
οίκονομικώς την Κυβέρνησιν,
ιάφοθ τής όφείλετε χρήματα
καί τα όποΐα όφείλετε νά τής
δώσετε καί δέν έχουν κάν α¬
νάγκην νά σάς ζητήσουν δά¬
νειον.
Ό κ. Φ. Κάρ ανεκοίνωσεν
είς τόν κ. Λοϋδ Τζώρτζ δτι τοϋ
εΐπα. Καί την επομένην μέ ε¬
πεσκέφθη νά μοϋ είπη δ,τι
διά νά κάμωμεν αύτό τό ο¬
ποίον λέγετε, νά βοηθήσω¬
μεν οίκονομικώς την 'Ελλάδα,
θά είμεθα ύποχρεωμένοι νά
άναγνωρίσωμεν προηγουμέ¬
νως τόν Βασιλέα Κωνσταντί¬
νον.
ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
ΓΕΡΟΥΣΙΑ
"Από άκοιτομυθίαν φίλου, κα-
τοίκου γείτονος πόλεως—αφιχθέν¬
τος πρό ημερών ενταύθα— Ιμα-
θα Ινα γουστόζικο προεκλογικόν
γεγονός: Συμπολϊτις τού—ντάκος
θεώρατος καί δυσοικονόμητος—
τα Ιχει κατ' αύτάς μέ τόν άνδρα
τη:, κύριον τής αμφιβόλου έκεί-
νης ήλικίας πού ταλαντεύεται μέ
άμλετικήν διασκεπτικότητα με-
ταξύ τού παραδείσου τής νεότητος
καί τής κολάσεως τού γήρατος.
Αύτός καλά κορδωνόταν, καλά
λουσαριζόταν,καλά μπριλαντινιζό-
ταν, καλά κρατοϋσε τό πλοιάριόν
τού Ιν μέσω τής τρικυμίας τοϋ
χοόνου. Τί τοΰ ίιρθε λοιπόν νά
θέλη νά μπη σέ συνδυασμό γε-
ρουσιαστών—άπό Ικείνους τούς
όποΐους θά προσφέρχ) είς τάς
προσεχές εκλογάς ή πόλις τού
διά τό υπό συμπλήρωσιν
IV
τρί¬
τον τής Γερουσίας; Στά Ιξηγριω-
μένα μάτια τοϋ....τρυφεροΰ τού
ήμίσεος ήτο ώς νά κατετάχθη ο¬
ριστικώς στήν Ιθνοφρουοά τής
ζωής! Ή κυρία ϊγινε λέαινα. Έ-
ξέσπασεν ώς θεομηνία κατά τής
φαλακράς κεφαλής τού:
—"Η παραιτεΐσαι άμέσως άπ*
αυτή την σαχλή, την άνάλατη
ίδέα ή ξέρω έγώ τί σοϋ κάνω!
—Μά παιδί μου θέλεις νά κα¬
ταστρέψη^ τό πολιτικό μου στά·
διο;
-Άσ' τ' αύτά Άναξίμανδρε!
Εάν Ιξετίθεσο βουλευτάς τής
I-
πανορθώσεως ή τής άνυψώσεως
—χάτι τέτοιο έδιάβασα σέ μιά
τελευταία προκήρυξι—θά σοΰ έ-
λεγα τίποτε; Ανύψωσις, αύτό μά·
λιστα. Εΐν' εύχάριστο νά τ' άκούτ]
κανείς, νά τό.... βλέπη, νά τό αί-
σθάνεται. Άλλά γερουσιαστής;
Αύτό χριστιανέ μου είνε άνυπό-
φορο. Σέ κάνει έβδομήντα χρο·
νών. Καί επί τέλους γιά σένα—
μά έδώ πρόκειται καί γιά μενά:
Κυρία γερουσιαστοϋ! Αΐσθάνομαι
άμέσως άσπρα τα μαλλιά μου,
τό πρόσωπό μου γεμάτο ρυτίδες
καί στήν πλάιη μου νά φυτρώνχ)
καμποϋρα. "Α δχι εύχαριστώ.
Σοϋ άπαγορεύω νά γίνης γερου-
σιπσΐής. Έτελείωσε!
Ή ίσιορία δέν είνε οΰτε· πα-
ράδοξος, οΰτε καταπληκτική, οΰ¬
τε άπίστιυτος. Πιθανώτατα νά
συμβαίνη καί είς την ημετέραν
πόλιν, οπου ώς πληροφοροϋμαι
ΰπανδριι συμπολίται, οΰτε πολύ
νέοι άλλ' οΰτε πολύ γέροι, έκδη-
λώνουν άπό τώρ« διαθέσεις ύπο-
ψηφιότητος είς τάς μετά τριετίαν
τοπικάς γε-ρουσιαστικάς εκλογάς!
Γιατί αύιό τό σώμα νά τό άδι-
κήσουν εισί; Δεν τό είπαν μόνον
«/ΐουτανεΐον» άπομυζητικόν διά
τόν κρατικόν προϋπολογισμόν.
Τό κατηγόρησαν καί διότι δέν τό
έβάφτισαν: 'Άνω βουλή, σΰγκλη-
το, έκκλησία, συνέδριο. Γερου-
σία! Άμέσως πάει ό νοΰς σας είς
συνάθροισιν άπό μορφές Σαβα-
ώθ μέ χιονώδεις γενειάδας, ά-
νοικτάς στά στήθη ώς ριπίδια ή
ούρές άσπρων παγωνιών' είς πέ-
λαγος γυαλιστερών γλόμπων γυ-
μνών κεφαλών, είς ρευματισμούς,
ποδάγρες, άσθματα καί ραμολι-
μέντο.
Διότι ή Γερονσία δέν είνε κά-
τι καινούργιο. Πρίν ή Δημοκρα-
τία, τώρα καί τρία χρόνια,
λάβη την «πόφασι νά όλοκληρώ-
σχι κατ' αυτόν τόν τρόπον τό πο-
λίτευμά της, την εΐχαν κάμη μό-
νοι τους οί άνθοω/ιοι. Ή Γερου-
σία—ή πραγματική Γερουσία—
των καφενείων, συγκροτημένη καί
συνεδριάζουσα άπό μακροτάτων
χρόνων, έχη μιά ίστορία. Έχει
κάμτΐ κυβερνήσεις, νομοθεσίες,
πολιτικές συνθήκες, πολέμους, έ-
παναστάσεις, έξώσεις, παλινορθώ-
σεις, έχει διαλύση στρατούς, εχε-ι
κάψη στόλους, έχει συντρίψη δι
αδοχικώς δλας τάς μεγάλας δυνά¬
μεις τής ύφηλίου. Ή άτμόσφαι-
ρα είνε τόσο γεμάτη άπό τάς
συγκλονιστικάς αύτάς άναιχνήσπ;
τοϋ αύτομάτου θεσμοΰ, ώστε εί¬
νε αδύνατον νά πείσετε την συμ¬
βίαν σας (καί πολλούς παρά πολ-
λούς άλλους) ότι ή έπίσημος Γε¬
ρουσία δέν είνε άπλή συνέχεια
τής παλαιάς—έκείνης ποϋ ξεπη-
δα καϊ άπό τό τελευταίον ελληνι¬
κόν καφενειον.
—Σοϋ λέω καί σοΰ έπαναλαμ-
βάνω— άκούω βρυχωμένην την
κυρίαν τής γείτονος πόλεως—αύ¬
τός δ άνθρωπος (δ Βενιζέλος) εί¬
νε ένας__ άνάποδος Μεφιστοφε-
λής. Σάς έγέρασεν δλους γιά όκ-
τώ χιλιάδες δραχμές τό μήνα!
—Μά καϋμένη, θάφωνάζχ] επί
τέλους τό θϋμα, δέν χαίρεσαι; Γιά
σάς έργάζεται. Μάς καταδικάζει
είς αιωνίαν συζυγικήν πίστιν.
Ποία γυναΐκα θά δεχθή ποτέ γιά
έραστή της ενα νερουσιαστή; Άν
τί νά γκρινιάζχις έπρεπε νά τού
άνάβης κερί.
Άλλ' άμφιβάλλω εάν την επει-
σε. Τα θιιλυκά θέλουν «νέον άν¬
δρα». Καί άς....τόν άπατοΰν.
"I-
σως μάλιστα τόν θέλουν νέον α¬
κριβώς γιά νά τόν άπατοϋν. Τί
γοΰστο εχει σάς παρακαλώ νά ά-
πατά κανείς Ινα γέρο; Αύτό είνε
τόσο φυσικό συχνά, ωστε νά μην
είνε διόλου
έγκλημα.
ΑΖΜΟΔΑΙΟΣ
ΑΨΕΥΔΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ.
Ό δημοσιευθείς άπολο-
γισμός των πεπραγμένων τής
κυβερνήσεως των Φιλελευθέ-
ρων έν τώ νομώ Ηρακλείου
υπήρξεν όμολογουμένως μία
άπό τάς σεμνοτέρας καί συ-
νάμα τάς εύγλωττοτέρας καί
πλέον άδιαψεύστους συνηγο-
ρίας υπέρ αυτής. ΟΙ άμφιβάλ-
λοντες δέν έχουν παρά νά
μελετήσουν δνα πρός Μνα τα
δεδομένα τοθ άπολογισμοθ
τούτου. Θά έννοήσουν νομί¬
ζομεν μέ τό παραπάνω, διατί
ή κυβέρνησις αυτή έπραξεν
έν τώ νομώ μας δσα ούδεμία
άλλη—διατί καί πώς παρεμέ-
ρισε πλείστα έμπόδια καί δια¬
τί περιφρονήσασα κάθε σχο-
λαστικισμόν έβάδισε τόν δρό¬
μον τής ευρυτέρας τοπικής
προόδου καί άναδημιουργίας.
Διατί δηλ. ζητεί την ψήφον
τοθ λαοΰ, πού γνωρίζει κα¬
λώς ποίον τό συμφέρον τού,
καί διατί βασίζεται έπ' αυ¬
τής σήμερον καί θά βασίζεται
άσφαλέστατα καί την επομέ¬
νην των έκλογών.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΝΕΙΑ.
1 Ιδιαιτέρα μνεία πρέπει νά
γίντι σήμερον διά τάς συμβά-
σεις μέ την Γερμανίαν καί
Τσεχοσλοβακίαν πρός εξαγω¬
γήν καί διάθεσιν των σταφί¬
δων μας άς έπέτυχεν ή κυ¬
βέρνησις διά τοθ κύρους αυ¬
τής. Έπίσης καί διά τό διά-
ταγμα τής δραχμοποιήσεως,
διά τοθ όποΐου ναί μέν τό
κράτος παρέβλεψε τα συμφέ-
ροντα όμολογουμένως εύπό-
ρων πολιτών, κεφαλαιοΰχων
καί κτηματιών, έξυπηρέτησεν
δμως τόν άτυχήσαντα «λαο-
τζΐκον» των όφειλετών —δστις
βεβαίως δέν μετρδται είς τα
δάκτυλα τής μιδς χειρός—διά
τοϋ καθορισμοϋ τής τιμής
τής λίρας είς τάς 425 δραχ¬
μάς.
***
ΕΙΣ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ;
Μάς κατήγγειλαν δτι είς
τόν ενταύθα Πανεργατικόν
Σύλλογον παρεισέφρυσαν ά-
τομα άσχετα μέ την ίδιότητα
καί τούς σκοπούς τοθ συλλό-
γου. Δέν γνωρίζομεν ποΐαν
Ιδεολογίαν άκολουθοθν τα ά-
τομα ταυτα καί τί έπιζητοθν
νά κάμουν: νά κτίσουν ή... νά
γκρεμΐσουν. 'Ενδιαφερόμεθα
δμως διά την Ιδιότητά των ή
όποία επαναλαμβάνομεν εί¬
νε άσχετος τελείως μέ τόν
εργάτην καί δέν Ιχει «κανο¬
νικώς» τόπον είς τό περιβάλ-
λον τού. Ό πρόεδρος τοθ
πανεργατικοθ συλλόγου έχει
νομίζομεν υποχρέωσιν έκ τοθ
νόμου νά είπη είς τί χρησι-
μεύουν επί τέλους τα φώτα
των κυρίων αυτών καί πώς
δικαιολογεΐται ή παρουσΐα
των είς τόν πανεργατικόν
σύλλογον.
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟΡΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΙΟΗΗΛ_1 ΛΝΥΠΑΓ:ΙΙ!
Εχομεν κόμμα κυρίαρχον, | τοΰ οποίον κ υ ρ ι α ρ χ ο ΰ-
τό Βενιζελ,ικόν, διευθϋνον
τάς τύχας όλου τοϋ Κράτους,
καθαρώς καί σχεδόν έξ ολο¬
κλήρου Κρητικόν, διά τό ο¬
ποίον μάς ζηλεύουν, μάς
φθονοΰν καί μάς μισοΰν οί
δλλοι "Ελληνες. Είναι κόμμα
Ιδικόν μας, Ιδιαιτέρως, πατρι-
κώς, μέ στοργήν ένδιαφερό-
μενον διά την Κρήτην «αί διά
τόν Νομόν τοΰ Ηρακλείου,
αποκλειστικώς «αί μόνον διά
την Γεωργίαν έργασθέν, κόμ¬
μα πανίσχυρον διά τοΰ όποί-
ου λυομεν τα ζητήματά μας
έντός ώρών, καί δι' άπλών
πολλάκις τηλεγραφημάτων
μας καί ό κ. Λουλακάκης μάς
συμβουλεύει νά έγκαταλεί-
ψωμεν τό κόμμα αντό διά
μέν καί νά γίνωμεν άπό κύ-
ριοι ΰπηρέται, άπό αΰθένται
δοΰλοι άνυπάρκτου κόμμα¬
τος, τό οποίον πέρνει σκοπί-
μως τόν τίτλον τοΰ 'Αγροτι-
κοϋ διά νά εξαπατήση τούς
άφελεΐς Γεωργοΰς ένφ κατά
μέγα μέρος άποτελεΐται άπό
μερικοΰς καταχραστάς Γεωρ-
γικών Συνεταιρισμόν οί ό
ποίοι έδαπανοΰσαν τα χρή¬
ματα των πτωχών γεωργών
διά νά άποκτήσουν κομματι¬
κήν επιρροήν καί άπομακρυ-
θέντες άπό τούς Συνεταιρι-
σμούς δημαγωγοΰν ποταπώς
καί άναισχύντως κατά τόν
γελοιωδέστερον τρόπον.
Άλλ' άς μάς εΐπη ό κ.
Λουλακάκης άπό πόσους Βου
λευτάς άποτελείται τό κόμ¬
μα αύτό, άν έδωσε καθόλου
σημεΐα ζωής ή υπάρξεως έν
τη Βουλή, ποία ζητήματά
συνεζήτησε είς την Βουλήν,
καί πόσα επέτυχε.
Έπίσης, πώς μέ «έντε
Βουλευτάς έν τή Βουλϋ θά
κατορθώση ό κ. Λουλακάκης
νά προστατεύη τούς Γβωρ-
γούς μας, ποίος ό Άρχηγός
τοΰ Κόμματος αυτού έν Ελ¬
λάδι, άν γνωρίζη καθόλου
την Κρήτην καί δν τόν γνω·
ρίζουν οί Κρήτες καί άν θά
ϊχχΐ τό Ιδιον ενδιαφέρον διά
την Κρήτην δπερ άπέδειξβ
μέ έργα καί έργα μεγάλα τό
μεγαλύτερον κόμμα τής Ελ¬
λάδος, τό Βενιζελικόν, τό
οποίον άνέδειξβ την Κρήτην.
Έπίσης νά μάς είπη καθαρά
εάν είνε «αύχημα δι'δλην την
Κρήτην καί τό κόμμα τό Βε¬
νιζελικόν καί ό Άρχηγός τού
ό χαίρων παγχοσμίας εκτιμή¬
σεως, καίεάν είναι ό μόνος
έν Ελλάδι Πολιτικάς, ό Ικα-
νός καί Ισχυράς νά μ&ς έξα-
ί
Ά πό "τ/* Χοίττΐς είς την «Άνόρθωσιν» είς καθημερινά φυλλάβι».
ΑΛΚΑΖΑΡ. — (Όμιλών Κινημα-
τογράφος). Σήμερον δύο παραστά
σεις (8 π. μ. καί 10 μ. μ.) «Μαρα·
μενά χρϊνα» μέ την Κορίννα
Γκρίφιθθ.
Αυριον: Μία άπ& τάς ωραιοτέρας
δημιουργίας τού Ραμόν Νοβάρςο:
«Ραψωδία "Ερωτος».
ΑΠΟΛΛΩΝ.—Σήμερον 2.30' μ. μ.
Τό έπεισοδιακόν έργον: «θηρίον τή:
Έρήμου.
Η ζωή πού περνά
Τβ
28 Αύγουστον 1932.
Ανατολή ηλίου 5.53, Λύσις 6,58
ΝΕΑ ΠΡΑΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ
Άλλάσσει λοιπόν πάλιν ή ώρα μας.
Έτσι ένφ οί «παλαιοημερολογϊται»
χοντει'ουν νά καταντήσουν θρησκευ -
ΒΟΣΠΟΡΟΣ.—«Στόν άνεμοστρό- ,τική αϊρεσις, οί «παλαιωρολογϊται»
βιλο τής ζωής». Αυριον: «Ή Άγά ] φαίνεται πώς εκέρδισαν την ύπόθε-
πή που σκοτωνειι
κρι.
μέ την Πόλα Νέγ
Ί
ΑΛΑΜΠΡΑ.— «ό Περιπλανώμενος
Ίουδαίος». Αυριον: «Λευκή Σχλάβα».
σφαλίση άπό τόν κίνδυνον
τής πείνας φέρων είς πέρας
τό κολοσσιαΐον ζήτημα τής
άπαλλαγής μας άπό τα χρέη
των μεγάλων καί χρησιμο-
ποιήση τα έξοικονομηθησό-
μενα είς έργα όδοποιΐας, είς
έργα παραγωγικά, υπέρ τοΰ
Γεωργοΰ, καί μόνον χάριν
αύτοι), τα χρήματα επανα¬
λαμβάνομεν άτινα υπό οιον¬
δήποτε άλλον κυβερνήτην
θά έπληρώναμεν είς τους
ίσχυροΰς δανειστάς μας.
Είς την μεγάλην δυστυ¬
χίαν επί έξ έτη, άναμφίβολον
είνε δτι μόνον τό Βενιζελι-
κόν κόμμα έκαμεν δτι ήτο
άνθρωπίνως δυνατόν διά ν'
άνακουφίση τόν Γβωργόν:
Ενεφανίσθη καθόλου κατά
την περίοδον αυτήν τό 'Αγρο-
τικόν κόμμα τοΰ κ. Λουλα¬
κάκη νά μάς ερωτήση καθό¬
λου άν πάσχωμεν; Ποΰ ήτο
ό κ. Λουλακάκης τόσα χρό -
νια «αί διατί δέν συνέστησε
είς τό περίφημον κόμμα τού
νά σπεύση νά δ^ίξτι τό ενδι¬
αφέρον τού καί διά την Κρή¬
την, όπότβ καί θά ηδύνατο
τώρα νά μάς ζητφ ψήφους;
'Αλλά ό κ. Λουλακάκης ή¬
το ύποθέτω μέλος τής Κυ¬
βερνήσεως Βενιζέλου, είχεν
έμπιστβυτικτιν καί έξέχουσαν
θέσιν, έκαυχάτο δέ καί αύτός
διά την Γεωργικήν Πολιτικήν
τής Κυβερνήσεως Βενιζέλου!
Καί δταν τό Βενιζελικήν κόμ¬
μα δέν τοΰ εδωσε θέσιν είς
τόν συνδυασμόν λιποτακτεΐ
την τελευταίαν στιγμήν, ολί¬
γας ημέρας πρό των έκλο¬
γών διά ν« πάτι έκεϊ είς την
Επαρχίαν δπου ζοϋν άφε-
λείς γεωργοι νά τους είπη
λόγια, καί μόνον λόγια, μέ
την έλπίδα δτι θά τούς παρα¬
σύρη καί έπειτα παρουσιά¬
ζων τάς ψήφους των ώς προ¬
σωπικήν τού επιρροήν νά ά-
ξιώση έπανερχόμενος είς Α¬
θήνας καλλιτέραν θέσιν.
'Αλλά οί Γεωργοι οχι μό¬
νον τής Κρήτης άλλά καί τής
άλλης Ελλάδος ήπατήθησαν
δίς καί τρίς άπό τοιούτους
Πολιτευτάς καί δέν την ξα·
ναπαθαίνουν.
Έπρεπε νά έλθη έδώ εν
τουλάχιστον έτος πρό των
' έκλογών, νά παρακολουθήση
τόν πόνον-καί την δυστυχίαν
των χωρικών, νά τόν γνωρί·
σιΐ ό Λαός στάληθινά, νά τόν
μετρήση καί νά τόν αισθαν¬
θή βαθύτατα καί δχι νά πε-
ρισυλλέγη σήμερον πομπώ-
δεις φράσεις μέ την έλπίδα
νάποπλανήση τόν πτωχόν
καί άφελή άγρότην.
Ό Λαός, κ. Λουλακάκη,
θέλει έργα νά βλέπη, τα
έργα ποΰ εΐδε εκατοντάκις
χειροπιαστά άπό τόν Βενιζέ¬
λον, θέλει νάκούη ύποσχέ-
σεις άπό Πολιτικούς πού έ-
χουν την δύναμιν νά τάς έκ-
τβλέσουν μέ Αρχηγόν είς την
Βουλήν σάν ένα Βενιζέλον,
μέ Κόμμα τό οποίον νά κυ-
ΡΐαθΧΤΪ πανελληνίως. Θέλει
άναστήματα καί δχι φαμφα-
ρόνους, διά νά προξενοΰν
τόν γέλωτα είς την Βουλήν
εάν ποτέ...εισέλθουν.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΗ2
σι: Πολύ γρήγορα
υποχρεούμεθα νά
σιρίψωμε τοϋς δεί
κτες των ώρολογί
ών μας μιά ώ
Φ
πίσω. Φαντασθήτε
ι* σύγχυσις θά γί·
νη πάλι έκείνη
την ήμέρα. Πρώτ' απ' δλα, θά μοϋ
πή τε, τα ραντεβαϋ. Άν οί μισοί ξε-
χάσουν νά πάνε μέ τή νέα ώρα καί
οί άλλοι μισο'ι περιμένουν....
Άλλ' αύτό δέν έχει σημασία, γιατί
όπωσδήποτε τα «ρωμαίϊχα ραντεβού
ίσχύουν μιά ώρα παραπάνω», όπως
συνηθίζεται νά λέγεΐαι. Μέ άλλους
λόγους ό νεοέλλην μπορεϊ νά σέ κά¬
νη νά περιμένη; στή μέση τού δρό-
μου καταπίνοντας σκόνη, άναπνέον-
τας την άχνα τής βίνζίνης των αύτο-
κινήτων καί κινδυνεύονΐας άπό ήλί-
ασι. Καί οίαν επί τέλους έλθη μετά
μιά ώρα λυγιστός καί κουνισΐός καί
σάς εΰρη ξεθεωμένο άπό κούραση,
άλλοίμονό σας άν τολμήσετε νά πα-
ραπονεθήτε.
—Ά, φίλε μου, τα ξέρεις' τό ρω·
μαίΐχο ραντεβού κρατά μιά ώρα!
Καί αύτά δταν πρόχειται περί ραν¬
τεβοΰ φίλον, γιατί όταν πρόχειται
περί φιλενάόας, είτε μέ την παληά
είτε μέ την νέα ώρα θά περιμένετε
όπωσδήποτβ μιά—δυό ώρες.
Έπειδή όμως συμπίπτει ή άλλαγή
τής ώρας μέ την πρώτην τοϋ προσε¬
χούς μηνός Σεπτέμβριον απορεϊτε
νά είσθε βεβαιοί ότι θά ύπάρχουν
αυτήν την ήμέρα μερικοί καλοανατε-
θραμμένοι άνθρωποι, οί όποϊοι θά
είνε άχριβεϊς στό ραντεβοΰ των χαί
επί πλέον θά σάς ■ περιμένουν
όσονδήποτε χαί άν άργήσετε προ-
φασιζόμενοι την νέα ώρα. Αύτοι
θά είνε ό ϊδιοχτήτης τού σπιτιού
οας, οί εϊσπράκτορες καί... ή πεθε
ρά σας άν έχη διάθεσι νά σάς γχρι
νιάση λίγο γιά νά πάη χαλά ό μήνας.
ο Άλλος
ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
Επί δεκαετίαν σπουδάσας καί
εΐδικευθείς ένΓερμανία καί Βιέν¬
νη. Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού,
όθάιί' Σφακίων (Καμαράκι) έ¬
ναντι τοϋ ΐατρείου χ. Μελισσείδη,
9—12 καί 3-7 μ. μ.
Άχτϊνες Ραΐντγκεν
Τεχνιτός πνευμοθώραξ
Τηλεφ. 2—79
—Πρός αναζήτησιν τοϋ
θρωποφάγου δένδρου.
Μία μικρά ομάς "Αγγλων
ρευνητών ανεχώρησε διά την
δαγασκάρην πρός ανεύρεσιν
περιφήμου ί^ δέ
Ό
άν
Ιξε-
Μα-
τοϋ
ρφήμ ρψ δένδρου.
Ό άρχηγδς τής άποστολής λοχα
γάς—έν έφεδρεία—Μότο Χόϋρσ'
ίσχυρίζεται δτι δέν είνε μϋθος ή
ύπαρξις τοΰ φυτοΰ αύκΰ, είς ν
οποίον ωρισμέναι φυλαί τής Μα-
δαγασκάρης προσφέρουν κατ' ϊτος
τα ωραιοτέρα κορίτσια των. Οί
ϊθαγενεΐς λατρεύουν τό δένδρον
αύτό ώς θεότητα καί διά τουτο
είνε δύσκολον διά τούς Εΰρωπαί-
ούς νά μάθουν ποΰ ακριβώς ευρί¬
σκεται.
—Προβλέψεις διά τό φθινό¬
πωρον.
Ό Ιταλός μετεωρολόγος Έρέν-
τια φρονεί δτι οί μεγάλοι καύσω-
νες τοΰ Θέρους αύτοΰ άρχίζουν μό-
έ ύά Τό θέ
ς ς ημρς
το5 1932, λέγει είς
τευξιν τού, διαφέρει
ς ρ ρχ μ
λις τάς ημέρας αύτάς. «Τό θέρος
λέ ί μίαν συνέν¬
των άλλων
διά την μετατόπισιν τοθ καύσω¬
νος. Ένώ συνήθως θερμότεραι η¬
μέραι είνε αί τελευταίαι τοϋ Ιου¬
λίου καί αί πρώται τοθ Αύγού-
στου, εφέτος αί θερμότεραι ημέ¬
ραι θά είναι αί · τελευταίαι τοθ
Α&γούστου. Άφ' ετέρου δμως πα-
ρατηρεΐται καί μεγάλη έξάτμισις
τοθ έδάφους καί συνεπώς ό καιρός
θά μεταβληθή πολύ γρήγορα, όπό-
τε θά έχωμεν κατά τάς αρχάς Σε-
πτεμβρίου μεγάλας βροχάς είς την
Νότιον Ευρώπην.
—Οί θησαυροί των θαλασ-
σών.
Δύο ΆμερικανοΙ δύταΐ έφωδια-
σμένοι διά νέου σκαφάνδρου τελει¬
οτάτου εύρον είς βάθος εβδομήκον¬
τα μέτρων καί είς απόστασιν 65
μιλίων άπό των άκτών τής Βιργι-
νίας ναυάγιον πλοίου. 'Υποτίθεται
δτι είναι τό πλοΐον
βυθισθέν είς τα μέρη
«Μερίντα»,
έκεϊνα πρό
22 έτών. Τα πλοΐον έφερε μεταξύ
των άλλων καί κιβώτια περιέχον-
τα χρυσόν καί άργυρον, άξίας έν
δλφ πέντε έκατομμυρίων δολλα-
ρίων. Οί δύται είναι βέβαιον δτι
θά δυνηθοθν νά άνελκύσουν τόν
θησαυρόν. Τό νέον σκάφανδρον
Ιχει ήκεκτρικούς φάρους πολύ
ίσχυρούς, τηλέφωνον καί Ιλικα
χάρις είς τόν οποίον δύναται νά
κινηθή καθ' οιανδήποτε διεύθυνσιν
κατά βούλησιν τοθ δύτου.
των αίωνων.
ΑΡΕΤΟΥΣΑ,
Πολ. Αημητρακοιτούλο
ΛΛΟ ΥΔ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ
ΓΡΑΜΜΗ ΤΥΡΡΗΝΙΚΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ:
έξ Ηρακλείου καί ανατολικήν λιμένων της Νήσου διά:
Γενοβαν, Μασσαλίαν, Ίμπέρια, Σάν Ρέμο, Νάπολιν, Νίτζκν,
Τρίπολιν, Βεγγάζην, Μαλταν καί Τύνιδα μέ τό:
ά]π. « Η. Μ Ο Η Α Ι* - Ι »
ΤΗΝ 4ην ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ Σίπτβμβρίου έντβΰθϊν τό
αύτό δρομολόγιον έπιστροφής μέ τό
ά)π. «ηυΒΑίίο»
ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ
Διά ΤΕΡΓΕΣΤΗΝ, καί διαμέσους λιμένας άνα¬
χωρήσεις ΕΒΔΟΜΑΔΙΛιΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ μέ
Μ.]Ν. «ΒθΙΤΤΟι,
ϊΟΑ-ΟΕΑ», «ΡΑΙ1Β5Τ1Ϊ4Α».
Δι' ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ, λιμένας Συρίας κ. λ. π.
άναχωρήσεις κατά δεκαπενθήκερον εκάστην Τρίτην άπο 30
τρέχοντος μηνός μέ Μ)Ν.
«ΕΟΙΤΤΟ», «ΟΙΤΤΑ ΟΙ ΒΑί*Ι».
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΛΛΟΥ#Δ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
α|ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ||ΐ:
1 'ΠΑΛΛΑΑΙΟΝ,,ΛΥΚΕΙΟΝΪ
ΜΙΧΑΗΛ Ζ. ΣΗΦΑΚΗ Ι
---------=——=--------- =
= ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΣ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ =
Ι ΙΣΟΤΙΜΟΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ §
ΟΑΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΑΟΠΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
Πρώην Κοινωφκλές Ταμείον
(πάροδος Πλατυ Σοκάχΐ)
Αριθ. Τηλέφωνον 188.
Τελίιόταται πολυτίλείς ήλε-
χτρικαΐ έγκαταστάσεις όδοντια-
τσιχών μηχανημάτων 13ηίΙ. Κ11-
ΙβΓ συγχρονιομέναι μέ την τε¬
λευταίαν πρόοδον τής Όδοντια
τρικής 'Επιβτήμης, συμπληρώ
νούν τό σύνολον άρτιωτατης
κλινιχής έφαμίλλου των Άμερι-
κανιχών.
Άντισηψία, άνώδυνοι έπεμ-
βάσεις, ταχύτης εργασίας 'Ε-
χτέλβσις δλων των νεωτάτων
συστημάτων όδοντοτβχνιχών συ-
σχευών (τβχνητοί όδόντες Χτλ.).
'Επισχέψεις επι συνεντεύξει.
'Εργάσιμοι ώραι!
9 1)2—1 π.μ. 4-8 μ.μ.
ΤΜΗΜΑΤΑ : Μοντεσσόρειον Νηπιαγωγείον, πλήρες §
Δημοτικόν Σχολείον. Έξατάξιον Γυ- Ξ
μνάσιον, Οΐκογενειακόν Οϊκοτροφείον. Ξ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ.—Άληθώς εκλεκτόν καί προβυμότα- =
τον ίφαρμόζει τρόπους καί μεθόδους διδα- Ξ
σκαλίας άναλόγους πρός την φύσιν καί τόν,'χα- Ξ
ρακτήρα τοθ έλληνόπαιδος, άποφεθγον έπικιν- Ξ
δύνους πειραματισμούς. Ξ
ΜΟΡΦΩΣΙΣ.— θρησκευτική καί Έθνική. Πιοτή έφαρμογή |
τοθ άναλυτικοθ προγράμματος. Ε
Διαρκής έπικοινωνία Σχολείον «αί οικογενείας Ε
ΕΕΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ. —Γαλλική υποχρεωθή άπό τής Γ'. £
τοθ ΔημοτικοΟ καί 3νω. Αγγλικη καί Γερ- 5
μανική προαιοετικώς, £
1 ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ διά τούς άδυνάτους μαθητάς καί παρακο-1
3 λούθησις δπό των ίδίων καθηγητών των. £
£ ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ διαρκώς έπιβλέπεται υπό τοθ διευθυντού £
β καί παρακολουθεΐται ή μελέτη των οίκοτρό- £
φων υπό ίδιαιτέρου διδασκάλου. £
Δίδακτρα καί τροφεΐα απολύτως λογικά =
Αί εγγραφαί άρχονται άπό τής 15ης Σεπτεμδρίου, £
Ξ *Διά περισσοτέρας πληροφορίας απευθυντέον είς £
5 τα γραφεΐα τοθ «Παλλαδίου». Ε
Ηι||||||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|(η
ΙΟβον.
Ήτανε φθινόπωρο δταν άπεφά
ΐισα μέ τόν άρχικυνηγό μου ν
ΐτέσουμε σ' άλλα δάση, πού ήξερ
■5 πατέρας μου πώς ήσαν γεμάτο
άπό κυνήγι, γιατί κι' αύτός άπ
τότε π&ύ άρχισενά γερνάη, δέν εί
^ε πατήσει πειά σ' αύτά.
Μά την 15ια έποχή βγήκε κι
Ινας λόγος στή χώρα μας, πώ
ΐίχαν πέσει Β^ύλγαροι ληστα
ΐτή Μακεδονία, καί μάλιστα εί
(αν μπη^ σ' Ινα χωριό μας μ*
κρυνό, σκοτώσανε τούς κατοί
«ούς καί πήρανε δλα τ' άγαθι
τους.
Ό πατέρας μου άποφάσισε νά
στείλη στρατό νά τούς ξεκάνι;]
καί νά τούς δίώξη άπό τόν τόπ
μας, γιατί συχνά δταν τελείωνα
οί πόλεμοί τους μέ τδ Βυζάντιο
τό στράτευμά τους έμοιραζόνταν
σέ συμμορίες κ' έπεφταν μέσα
στή Μακεδονία καί λήστευαν.
Πραγματικώς λοιπόν .επήγε δυ
νατάς στρατός μας καί μαζί μι
τό στρατό τής θράκης τοθ Αύτο
κράτορα, τούς έδιωξε μακρυά μά
πάλι δέν είχαν παύσει νά λένε
πώς ό άρχηγός τους, Ενας τρομε
ρός κακοθργος, είχε σωθή μέ
πολλού; άνδρες τού, κι' άφοθ γιά
κάμποσο καιρό, ώς πού νά γυρί
σουν τα στρατεύματά μας πίσω, δέ
είχε άκουστή, ξαναφάνηκε πάλ
ώς ληστής κι' είχε ληατεύσει κα
σκοτώσει πολλούς άνδρες καί γυ·
ναΐκες.
Γιατί πρέπει νά ξέρετε πώς ο
άνθρωποι αύτοι δέν έχουν μέσα
τους εύσπλαχνία' είναι σάν τα
θηρία έκεϊνα τα άγρια καί αίμο-
βόρα, πού σκοτώνουν δσα ζψα
βροθν μπροστά ταυς, δχι γιά νά τα
κάνουνε τροφή τους, γιατί αύτό
είναι φυαικό, μά απλώς γιά νά
σκοτώνουνε.
Μέ τό λόγο λοιπόν πού γινό-
τανε, πώς δέν είχε ξεκαθαρισθ^
ό τόπος άπ' αύτούς καλά, ό πα¬
τέρας μου μέ συμβούλευσε νά μή
πηγαίνω σέ μακρυνές έρημιες
μην τύχη καί πέσω μέσα στή'
παγανιές τους καί μέ πιάσουνε, ώς
πού νά γίνη δεύτερη έκστρατεία
καί νά ξεκαθαρίση άπ' αύτούς τόν
τόπο.
Έγώ τοθ δποσχέθηκα, γιά νά
μή Τ5θ δώσω άνηαυχία, μά πάλι
μέσα μου αίσθανόμουν ντροπή μέ
τό νά μή μπορώ νά πάω δπου θέ-
λω μέσα στή χώρα μου.
Είχαν Ινα άρχικυνηγό τρομε-
ρό παλληκάρι, δοκιμασμένο σέ
μεγάλες τρικυμίες. Μιά φορά είχε
σώσει τόν πατέρα μου άπό δυό
ια θηρία, πού θά τόν έκαναν
κομμάτια, άν δέν ήταν αύτός μέ
την παλληκαριά τού καί μέ τή δύ-
ναμί τού.
Μιά μερά λοιπόν, πού είχαμε
6γ$ στό κυνήγι, κι' έλογαριάζα-
με νά μείνουμε τή νύκτα οτά
καλύβια κάτι χωρικών βοσκών, τοθ
λέω :
—Δέν σοθ φαίνεται σάν ντροπή
νά μή μποροθμε νά προχωρή-
σουμε στά δάση μας καί νά κυ-
νηγήσουμε δπου θέλουμε, μά νά
φοβώμαστε τόν Ισκιο ληστών, πού
δέν ξέρουμε κι' δλας άν δπάρ-
χουν πραγματικά ;
—Αύτό σκεπτόμουν κι' έγώ,
μοθ άπάντησε, μά δέν έτολμοθσα
νά σοθ τό είπω γιατί δέν ήθελα
νά σέ κάμω νά δείξης μπροστά
μου φόβο. Αέν άλήθεια οί 6ο-
σκοί πώς στά δάση μισή μερά
μακρυά, φανήκανε πάλι οί Βούλ-
γαροι, μά τούς άνθρώπους αυτούς
δέν πρέπει νά τούς πιστεύη κα-
νείς, γιατί τούς κάνει ό φόβος κ'
ή άδυναμία τους νά &λίηο^ δ-
«ειρα. "Ας τραβήξουμε λοιπόν
χωρίς νά ξέρη κανείς τίποτα,
κι' δταν κάνουμε τό κυνήγι μας καί
γυρίσουμε πίσω τότε τό λέμε στό
Ρήγα, γιά νά μή φοβάται πειά
καί νά μά"ς άφίνη νά κυνηγοθμε
ελευθέρα δπου θέλουμε.
,________________ (άκολουθεΐ)
Ένοικιάζβται οΐχία ήλεχτροφώ-
τιστος έκ 5 δωματίων, μαγειρείου κ.
λ.π. όδός 25 Αύγουστον) αριθ.
Πληροφορίαι παρά τώ κ. Κ.
ρουδάκη.
60.
Βε
II
~
||ΚΟΙΜΩΝΙΚλ
ΚΙΝΗΣΙΣ-Άφίχθη προχβές β:.
την πόλιν μας ό έν Αθήναις βύβο-
01)
Υ«ναι·
κίμως έγκατβσΐημένος ώς έμποοοο!
ράτης συμπολίτης κ. "Ιωάν. Αύγο...
στάχης.
— Άνβχώρησβ δι' Αθήνας
Δ)νίς Βασιλική Χαραλαμπίδι
πρός τελείαν έχμάθησιν
χβίων χομμώσεων.
—Έπανήλθον χθές έξ "Αθηνών οί
κ. κ. Γ Μισίίλογλου. Ί. Βαϊκούση,·
καί Γεώργ ΠαπαδρακάχηςδικηγόΒ0.
— Επίσης έπανήλθον οί χ. χ. β£.
ρερουδάχης διδάσκαλος, Έμμ. [ζ0
στρινάχης καί Σπ. Χάλαρης.
ΕΟΡΤΑΙ.-Μβθαύριον Τρίτην έοο-
την τού Άγίου Αλεξάνδρου ό ίατρδς
χ. Άλέκος Χ Μαρκοδημητράκη; δ£ν
έορτάζει όντε δέχεται έπισκέψεις
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Την ^α3ελ#ο0σαν
Κυριακήν είς Σωχαρά Μετόχια ό χ.
Ιωσήφ Μαυρόπουλος έκ Λιγορτύνού
εβάπτισεν τό άγοράκι τοΰ κ. Ν. Μου·
σαηλίδου ονομάσας αύτό 'Αβραάμ,
Νά τοίς ζήση.
ΓΑΜΟΙ. —Ό κ. Νικ. Ι. Γουβιανά-
κης χαί ή Δ)νΐς Ειρήνη Ξανθουδιδου
ετέλεσαν τούς γάμους των την 21 ην
φθίνοντος είς Άβδοϋ.
Συγχαρητήρια.
ΘΑΝΑΤΟΙ.— Απέθανε καί έχη.
δεύθη προχθές έν Νέα Άλιχαρνασ·
σφ ή οϊχοδέσποινα Εύδοκία Άλεξαν
δρή. Την κηδείαν της παρηκολοϋτ>η.
σεν πολύς χόσμος έχτιμών τάς άρε-
τάς της. Τού: οίχείους τη; συλλυπού¬
μεθα.
Γύρωστήνπόλι μας.
Χθές τοϋ Άγίου Φανουρίον, ά(·
χετός χόσμος φιλεόρτων συμμετέ-
σχεν είς την Ιεράν πανήγυριν τού
παρά την Χρυσοπηγήν φερωνύμοτι
ναΐσχου.
—Καί διά τό έθιμον δέν έλιιψαν
άπό τόν κόσμον αυτόν τα χοριτσό-
πουλα.
—Έννοεϊται ότι είς τόν όρον «χο-
ριτσόπουλα» ϋπήρχε διαφαρά.... κα·
λοκαιριών.
— Επιμελώς όπωσδήποτε χρυπτο·
μένη υπό την τέχνην τού κραγιόν,
την έρυθρότητα τού καρμινίου καί
την έπιμέλειαν τοΰ όντουλαρίσματος.
— Καί διά τόν Άγιον Φανοόοιον
βλέπετε ίσχύει τό σοφόν έχεΐνο: συν
Αθηνά χαί χείρα χίνει.
—Τό χαψάλισμα των άγρών έξαχο-
λουθεϊ νά καταστρέψη τό πράσινον
είς την Κρητικήν ύπαιθρον.
— Καί όμως θά έπρεπεν αί δασο
νομικαί μας αρχαί νά δείξοττν με>
γαλύτερον ενδιαφέρον.
— Έμποδίζουσαι την συνέχισιν
των πυρχαϊών τούτων διά παντός
τρόπον.
— Μέ την σημερινήν απονομήν με·
ταλλίων είς τούς δεινοτέρους ποδη-
λατοδρόμους τής πόλεως.
—Δημιουργείται βεβαία έπαινετή
άμιλλα χαί είς τό ωραίον αύτό σπόρ.
—Άμιλλα έν τούτοις πρέπει νά
δημιουργηθή χαί εις την τέχνην ποΰ
πρέπει νά κατέχη ένας ποδηλατι-
ή
—"Ωστε νά μή τρακαίρνη επάνω
είς άνυπόπτους βιαβάτας χαί την
στιγμήν άκόμη τού μεγαλυτέρου συ-
νωστισμού.
—Γράφοντες προχθές υπέρ τοΰ
ένδιαφέροντος τού χ. Εισαγγελέως
διά την πάταξιν τής αισχροκερδείας.
—Καί σημειώνοντες ότι ή αίσχρο-
κέρδεια άσκεΐται συστηματικώς με-
ταξύ «ωρισμένων» πωλητών.
—Είχαμεν ύπ' όψιν μας όλας τάς
έπαγγελματικάς τάξεις καί ούχι μό¬
νον τούς παντοπώλας.
—Κάμνομεν την διευχρίνισιν διότι
εναντίον τής τελευταίας ταύτης τά¬
ξεως έφαρμόζεται καθώς μάς πλη·
ροφοροϋν μιά ύπεςβολική αύστηρό
της. _
—Όλοέν καί χαταχτά αναγνώστας
τό είς φυλλάδια διδόμενον υπό
τής «Ανορθώσεως» άριστούργημα
τοΰ Νταβερώνα: «Τό λουλοϋδι τοΰ
χήπου μου».
—Τό μυθιστόρημα αύτό εΐνεπράγ-
ματι άπό τα συναρπαστικώτερα τής
ποχής μας.
— Καί δέν είνε δυνατόν παρά νά
άρέση είς δλους χαί δλες πού ξέρουν
τί θά π^ λεπτή αΐσθηματολογία,
βαθΰς ήδονισμός χαί διδαχτιχωτάτη
συγχρόνως φιλοσοφία τής ζωής.
— Κάποιοι χανταδόροι τα ίχονν
βάλει τελευταίως στά γ?ρά μέ τίς
σερενάτες.
— Φαίνεται ότι έπανερχόμενοι είς
ά σπίτια των χάπως άργά δοχιμά-
ζουν άλλες... σερενάτες είς τάς ο¬
ποίας έξοχον μουσικόν ρόλον παίζβι
ό ρυθμός τής παντόφλας επί τής χε·
ής κεφαλής των
—'Εχδικοΰνΐαι λοιπόν μέ τό νά
«αχοποιοΰν εκάστοτε τό κοινόν αί-
θημα, διαφοροτρόπως όγχανίζοντες.
—Διά τό αυριανόν έργον τού «Άλ-
καζάρ». «Ραψωδία έρωτος» ήχού-
σαμεν πολλούς έπαίνους.
—Χαραχτηριστικόν εΐνβ ότι είς τό
ργον πρωταγωνιστεΐ ό διάσημος
όης τής όθόνης Ραμόν Νοβάρρΰ.
— Ό οποίος παίζβι κιθάρα χαί
ραγουδεϊ μέ περίβολον....άλλά δέν
ό λέμε.
_________________ό Ρέττορτιρ
ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ματζαπβτάκης, Ζαχαριάδης Ε.,
Ζουράβ,ης Χρ., Δοκουμετζίδης Κ.,
Στβφανίδης Γ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Γβωργιάδη θωμά
ΔΡ0Μ0Λ0ΠΑ ΕΞΠΡΕΣ
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε.
ΤΔΜίΊΥ
—Ι /Λ1Τ1ν/_|
ΑΕΤΟΣ
ΗΡΑΜ.
ΚΙΜΩΝ
ΣΑΜΟΣ
ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέθυ¬
μνον, Χανιά Πειραια.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬
αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
σαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π.μ. διά Ρέ¬
θυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βό¬
λον, Θεσσαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' ευ¬
θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
σαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι' Ά¬
γιον Νικόλαον Παχ. Άμμον Σητείαν.
(Έκ τ«ϋ Πρακτορείον τηλίφ. Νο 33
Άπό τής Τρίτης είς την «Άνόρθωαιν» είς καθημερινά φυλλάδια
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
1011
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Έξωτερικού έτησία Δολλάρια 10.
"Απα·αι «Ι αποδείξει; αυνδρο
μών καί δημοσιεΰσεων φέρουσι
απαραιτήτως την υπογραφήν τού
Διευθυντού καί Ιδιόκτητον τη;
«'Ανορβώσβως».
Ηράκλειον 28ύγούστου1932
ΕΙΣ ΤΗΝ παρατηρήθει¬
σαν τάς τελευταίας η¬
μέρας άνατίμησιν τού συναλ
λάγματος ασφαλώς δέν συν¬
τρέχουν λόγοι οίκονομικοί.
Τα χρεώγραφα μας είς Λον¬
δίνον άνετιμήθησαν σοβαρώς·
έπίσης κατόπιν τής ύπογρα-
φομένης συμβάσεως μέ
τούς "Αγγλους όμολογιούχους
ή οΐκονομική μας κατάστασις,
φέρεται όδηγουμένη πρός
πλήρη βελτίωσιν. Κατά συ¬
νέπειαν ή ανατίμησις τού συ-
ναλλάγματος _είνε αυτή την
φοράν «τεχνική» όφειλομένη
είς την άχαλίνωτον κερδο-
σκοπίαν καί έκ παραλλήλου
είς την πολιτικήν αντίδρασιν
ή όποία έργάζεται μέ σύστη·
μα είς δλα τα πεδία τής κοι-
νωνικής καί οίκονομικής ζωής.
Διά νά τό πληροφορηθώμεν
δέν υπήρχεν ΐσως ή άνάγκη
νά άνακοινωθή τό πόρισμα
τής γενομένης υπό τής άστυ-
νομίας Αθηνών αίφνιδιαστι-
κής ερεύνης είς τα χρηματι-
στικά γραφεΐα.
***
ΕΝ ΠΑΣΗ περιπτώσει ή
υπό την προεδρίαν τοΰ
κ. Πρωθυπουργοΰ προχθεσινή
ύπουργική σύσκε·ψις έλαβεν
αύστηρά μέτρα κατά των κερ
δοσκόπων, μεταξύ των οποί¬
ων καί τόνέκτοπισμόν.Τά μέ¬
τρα ταύτα είνε κοινή άπαί-
τησις νά έφαρμοσθώσιν απα¬
ρεγκλίτως καί άπροφασίστως
Ή μάχη άλλως τε τής δραχ-
μής έξακολουθεΐ καί σήμε
ρον. Καί ή μάχη αυτή, όπως
καί κάθε 5λλη, δέν νοείται
χωρίς θυσίας καί θυσίας
σκληρώς.
***
ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ των δημο-
κρατικών κομμάτων
■η'ύραν τό δάσκαλό των. Ό κ.
Τσαλδάρης κυριολεκτικώς καί
δπως λέγομεν κοινώς, τούς
έπαιξε τόν παπά. Είπον οί
δημοκρατικαί άρχηγοί δτι ου¬
δείς κίνδυνος, μά ουδείς α¬
πολύτως, ύπάρχει διά τό πο·
λίτευμα. Άφησαν άκόμη νά
διαγραφώσιν είς τόν όρίζον-
τα χρυσαϊ έλπΐδες διά την άρ¬
σιν καί αυτών των διαβοή-
των έπιφυλάξβων τοΰ άρχη-
γοΰ των λαΐκών. Καί τό άπο-
τέλεσμα; Ό κ. Τσαλδάρης έ-
μιμήθη τόν κ. Μάξιμον καί....
έπαιξε τό κανόνι είς δσα^ γε¬
νικώς τοΰ κατέβαλον είς ανοι¬
κτόν λογαριασμόν: Οΰτετάς
έπιφυλάξεις αϊρει, όΰτε ομι¬
λεί τοΰ λοιπού διά τό πολί-
τευμα. Έν τφ μεταξύ οί δη-
μοκρατικοί άρχηγοί «κάνουν»
ότι συνέρχονται.
***
Ε Π' ΕΥΚΑΙΡΙΑ τοΰ γνω·
στοΰ πλέον παθήματος
,,τών δημοκρατικών άρχηγών
άξίζει νά σημειωθή δι' δσους
δέν τό ανέγνωσαν είς τάς Α¬
ί) Γυναίκας εφημερίδας καί τό
Ιδιαίτερον πάθημα τοΰ κ.Κα-
φαντάρη είς την πομπωδώς
άκόμη άναγγελλομένην προσ-
χώρησιν είς τάς τάξεις τού,
των άντιβενιζελικών πολι-
τευτών Τριανταφυλλάκου καί
υίοΰ·«...κ' έγώ καί ό υιός μου,
ετόνισεν ό κ. Τριανταφυλλά-
κος άναγγέλλωντήν προσχώ-
ρησίν τού είς τούς συμπατρι-
ώτας τού τής Τριπολιτσάς,δια-
τηροΰμεν ανεπιφυλάκτως τάς
πολιτειακάς μας άντιλή^εις
καί πεποιθήσει». Καί δμως
ό κ. Καφαντάρης δέν είνε
ουδέ μέγας γκαφφατζής!
***
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ άΛΟτών
στηλών τοΰ κιτρίνου
τύπου οί άστείοι τάχα έπική-
δειοι τής πληξάσης Βου-
λής. Καί διεπιστώθη μέν και
πρό ημερών δτι τό νόσημα
των συντακτών των έπικη-
δείων έγκειται κυρίως είς τό
δτι ή τελευταία Βουλή διηρ-
κεσεν επί τέσσαρα έτη συνα-
«τα, έξασφαλίσασα διά τον
τόπον καί την τόσον απαραί¬
τητον κοινοβουλευτικήν στα-
θβρότητα. 'Αξίζει όπωσδηπο-
τε νά μνημονεΰσχι κανείς την
συνέχισιν των άνοήτων κατη-
γοριών διά τό άνίατον
τοΰ νοσήματος των ανσρω·
πων των άνατροπών και
των βΰκόλων μβταλλαγών.
Άοιθμ. 6982
ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΙΝΗΤΩΝ
Ο Σϋμβολαιογράφος Ηρακλείου
Ευστράτιο θ. Γαρεφαλάκης έν
Ηρακλείω έδρεύων καί κατοικών.
Λαβών δπ' δψ*ι Ι) πρώτον έκ-
τελεστόν άπόγραφον τής ύπ' αριθ.
ζ! ένεστώτος έτους αποφάσεως τοθ
&£ρηνοδικείου Ηρακλείου δι' ής
δποχρεοθται ό Μάρκος · Λιαπάκης
«άτοικος Ηρακλείου νά καταβάλη
είς τόν Γεώργιον Έλευθεράκην κά¬
τοικον Άτσαλένιου δραχμάς χιλί-
άς πεντακοσίας (1500) μετά τόκο
νομίμου άπό τής 18 ΌκτωβρΕο
1931 μέχρις άποπληρωμής ώς κα
τα τής δ£κης ίξοδα καί τέλη έν
δραχμήν εκατόν (100) 2) τό ύπ' ά·
ριθ. 3416 τής 8 Φεβρουαρ^ου έ¬
νεστώτος έτους άποδεικτικόν τοί
5ικαστικο0 Υ.ψ1)ρος τής περιφε
ρείας τοθ Πρωτοδικείου Ήρακλεί
ο·^Ματθαίου Ζιχαριάδου ' έξ ο!
δείκνυται δτι έιτιταγή 6πδ χρονολ
3 Φεβρουαρίου ένεστώτος έτους τοί
έπισπεύ5οντ-,ς εκοινοποιήθη πρόι
τόν κατχδιωκόμενον δφειλέτην δι
ής έπιτάσςιεται ούτος διως κατα
βάλη είς αυτόν έν δλω δραχμά
χιλίας έξακοσίας έν^ενήκοντα μία
(1691) καί ταύτας έντόκως μέχρι
έξοφλήσεως άλλως θέλει προβί
είς την αναγκαστικήν αυτών είσ¬
πραξιν διά παντός νομίμου μέσου
3) την ύπ' αριθμόν 68 τής 12η
Ιουλίου ένεστώτος έτους έκθε
σιν κατασχέσεως τοΰ ρηθέντος δι
καοτικοθ κλητήρος έξ ής δείκνυ
ται δτι τή έντολή τοθ έπισπεύδον
τος κατέσχεν έν κάρρον τετράτρο
χον ύπ' αριθμόν 439 κατασκευής
έγχωρίου έν καλή καταστάσει εδ
ρισκόμενον πρός κανονικήν λει
τουργίαν άνήκον είς τόν ρηθέντα
δφειλέτην Μάρκον Αιαπάκην κα
παραδοθέν είς τόν ΙΙέτρον Μαριδά
κην ώς μεσεγγυοθχον 4) τα δπ' α¬
ριθμόν 3713 τής 13 Ιουλίου ένε¬
στώτος έτους άποδεικτικόν τοΰ εί-
ρημένου κλητήρος έξ ού δείκνυτα
δτι ή ειρημένη έκθεσις κατασχέσε
ως εκοινοποιήθη είς τόν ρηθέντα
όφειλέτην και 5) την δπό χρονο¬
λογίαν 24 Αύγούστου ένεστώτος έ·
τους αίτησιν τοΰ έπισπεύδοντος β
πως προβώ είς αναγκαστικήν έκ
ποίησιν τοθ κατασχεθέντος ώς άνω
κάρρου καί ίδών δτι έτηρήθησαν
αί δπό τοΰ νόμου όριζόμεναι δια-
τυπώσεις εκτίθημι είς δημόσιον α¬
ναγκαστικόν πλειστηριασμόν τό α¬
νωτέρω περιγραφέν κάρρον γεννη·
σόμενον ενώπιον μου ή τοΰ νομί¬
μου άναπληρωτοΰ μου την 8 Σε¬
πτεμβρίου ένεστΦτος έτους ημέραν
Πέμπτην καί ώραν 10—12 π. μ.
καί έν τώ ενταύθα καί παρά την
οδόν «Χάνδακος» ϊδιοκτήτψ συμ-
βολαιογραφείφ μου ένθα καλοΰν-
ται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσω
σι καί δ μεσεγγυοΰχος νά παρα¬
δώση τό έκποιηθησόμενον Παραγ
γέλλω αρμόδιον δικαστικόνκλητήρα
νά ενεργήση τάς νομίμηνς κοινο-
ποιήσεις καί τοιχοκολλήαεις καί
την δημοσίευσιν τοϋ παρόντος. Ε¬
γένετο έν Ηρακλείω Κρήτης σή¬
μερον την είκοστήν έβδίμην τοθ
μηνός Αΰγούστου τοθ χιλιοοτοΰ
ένεακοσιοατοθ τριακοστοΰ δευτέρου
(1932) έτους ημέραν Σάββατον καί
έν τώ ένταΰθα καί παρά την δδόν
«Χάνδακος» ίδιοκτήτφ Συμβολαι-
ογραφείφ μου.
Ό Συμβολαιογράφος
(Τ. Σ ) Ε. Θ. Γαρεφαλάκης
Άκριβές αντίγραφον
Έν Ηρακλείω αυθημερόν
Ό Σ,ιμβολαιογράρος Ηρακλείου
Ε. ©. Γαρεφαλάκης
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
_ΒΝ ΝΟΚ3ΚΒ ΟΚΙ-
βντ ΐ,τ.ΝΐΕβ)3θ5ΐ,ο
ϋΕΧΓ ΌΑΝ5Κ-ΡΚΑΝ
3ΚΕ ΟΑΜΡ5ΚΙΒ3-
8ΕΙ 8ΚΑΒ β)β —00-
ΡΕΝΗΑΟΕΝ ___
8)β «ΝΟΚΜΑΝΤΙΕΤ»
Υπό φόρτωσιν την 28)
29 τρέχ. δεχόμενον φορ-
τΐα διά ΟΟΝΤΙΝΒΝ-
ΤΕ ('Αμστερδαμ, Ρό-
τερδαμ, Αμβούργον,
'Αμβέρσαν)καί ΛΟΝΔΙ¬
ΝΟΝ ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
καθώς καί διά τό εσωτε¬
ρικόν ΓερμανΙας, Βελγί¬
ου, καί πάντας τούς Λι-
μένας Αγγλίας, Σκωτίας
ΊρλανδΙας, Βορείου καί
Βαλτικής Θαλάσσης.
β)β «01^014—ΑΝ-»
"Υπό φόρτωσιν την 9—12
Σεπτεμβρίου.
ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
Τό κληροδότημα Α. Καλοκαιρινό!).
Ή ττροχδεσινή κλήρωσις αυτού.
8)8
Υπό φόρτωσιν την 23
—26 ΣεπτεμβρΙου δεχό¬
μενον φορτία διά τούς ί-
δΐους ώς άνω προορι-
σμούς.
Γβνικβΐ Πράκτορες Κρήτης
ΑΔΕΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Τηλέφωνον 63
■■■■■■■■■■■■■■■■■«•«οί
Τα εσπέρας τής παρελθού¬
σης Παρασκευής καί περί ώ¬
ραν 8 μ.μ. εγένετο, είς την οικί¬
αν τής κ. Μαρίας Ανδρ. Καλο-
καιρινοθ παρισταμένων τής κ. Κα·
λοκαιρινοΰ, τοΰ γερουσιαστοθ ατρα-
τηγοθ κ. Κατεχάκη, τοθ κ. Νο¬
μάρχου Ηρακλείου, τοθ Προέδρου
τοθ ΔημοτικοΟ Συμβουλίου κ. Ά-
δαμαντ. Κωνσταντινίδου, το(3 κ.
Δημάρχου καί των κ. κ. Έμμ.
Μελισσείδου, Γ. Γερωνυμάκη δι-
κηγόρων, Ε. Καυγαλά/.η Νομομη¬
χανικού, Μψά, Καστρινάκη καί
Ι. Καλλ'πολίτου, ή κλήρωσις τού
διά τής δ:αΗήχης τοΰ αειμνήστου
Άνδρέου Καλοκαιρινοΰ χαταλειπο-
μένου κληροδ'οτήματος.
Τό έν λόγω κληροδότημα νχτε-
νεμήθη ε!ς πέντε λαχνούς έξ ών ό
πρώτος περιελάμβανε την πολυκα-
τοικίαν την κειμένην επι τής έ-
δοΰ 25 Αύγούστου, ό δέ δεύτερος
την κλινικήν Στεφανίδου.
Υπό τοΰ διαθέτου καί ώ; τυγ¬
χάνει γνωστόν τα 4)5 ολοκλήρου
τοΰ κληροδοτήματος διετέθησαν δ-
πέρ των Φιλανθρωπικόν Ίδρυμά-
των Άνδρέου καί Μαρίας Καλο¬
καιρινοΰ, τό δέ 1)5 δπέρ τής χή-
ρας ανζύγου τ>υ, ήτις δι' έπιστ>
λής της πρός τ-/ύς έκτελεστας τής
διαθήκη; ανεκοίνωσεν δτι είς την
περίπτωσιν κατϋ την όποιαν οί ώς
άνω λαχνοί ήθελον τύχει είς την
ίδιαν θά παρητεΐτο δπέρ των Φι-
λανθρωπικών Ίδρυμάτων έπανα-
λαμβανομένης τής κληρώσεως. Ση¬
μειωτέον ίχ. ή είς τόν Ιον λαχνόν
άναγραφομένη πολυκατοικία απο¬
τελεί τό μεγαλυτέρας άξίας μερί
διον καί κατά δεύτερον λόγον, ή
άλλοτε κλινική Στεφανίδου.
Ό Πρόεδρος τοΰ ΔημοτικοΟ Συμ
βουλίου κ. Άδ. Κωναταντινίδης
εξήγαγε τούς κλήρους καί έλα¬
χεν ό δπ' αριθμόν 1 είς την κ. Κα-
λοκαιρινοΰ, βυνεχισθείαης δέ τής
κληρώσεως έξήχθη ί δπ' άριθμ. 3
λαχνός ώς μερίδιον τής χήρας Μ.
Καλοκαιρινοΰ.
Ό κ. ΚωνσταντινΕδης έθεώρηοε
υποχρέωσιν νά έξάρη διά τοΰ τύ-
που την έξαιρετικώς εύγενή χει¬
ρονομίαν τής κ. ΚαλοκαιρινοΟ πα-
ραιτηθείσης έκ των προχίρων δ¬
πέρ των Φιλανθρωπικών Ίδρυμά¬
των των δύο σπουδαιοτέρας κλή-
ρων τοΰ δλου κληροδοτήματος.
Προκήρυξις δημοπρασίας
Έτίθεται είς φανεράν πλειοδο¬
τικήν δημοπρασίαν ή έτησία μί-
σθωσις των άγριάδων καί άγρο-
κτημάτων τής Κοινότητος Νέας
Άλικαρνασσοΰ. Ή δημοπρασία
γενησεται την 14ην Σ)6ρίου 1932
ημέραν Τετάρτην καί ώραν 10
—1 μ.μ, έν τώ συνήθει τόπω δη-
μοπρασιών τής Κοινότητος ενώ¬
πιον τής κατά νόμον έΐΐιτροπής.
Οί δροι υποχρεώσεων καί πλη¬
ροφορίαι σχετικώς, παρά τοΰ Γρα-
φείου τής Κοινότητος καθ' εκά¬
στην 8—12 π. μ.
Έν Ηρακλείω τή 22 Αύγού¬
στου 1932.
Ό Ποόεδρος τής Κοινότητος
Μιχ. Ν. Έλευβεριάδης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Τό Μητροπολιτικόν Συμβούλιον
λαβόν ύπ' όψει τάς διαΐάξεις των
άρθρων 1 καί 2 τού άπό -'5 Ίου
λίου έ. έτ. Προεδρικον Διατάγματος
περί διορισμοϋ είσπρακτόρων των
πρός τοϋς Ναού: εισφορών καί την
ύπ' αριθ. 380 έ. έ. απόφασιν αυτού,
δι* ής καθορίζει τάς περιφερείας είς
άς διορισθήσεοαι άνά είς εϊσπρά-
κτωρ, προσχαλεί τούς βουλομένους
νά διορισθώσιν είς μίαν έξ αυτών
όπως έντός 15 ημερών άπό σήμερον
υποβάλωσι τα υπό τού άρθρου 4 τού
ίδίου Διατάγματος άπαιτούμενα πι-
αΐοποιητιχά στοιχεία.
Διά περισσοτέρας πληροφορίας
δέον νά άναφε@θώσιν είς τό Μητρο¬
πολιτικόν Γραφείον.
Έν Ηρακλείω τη 28 Αύγούστου
1932. Ό Προβδρεύων
Γεν. Άρχιερατικός Έπίτροπος
Άρχιμ Εύμένιος Φανουράκης
ΌΕυΤδΟΗΕ
^ΕVΑΝΤΕ Ι/ΙΝΙΕ
8)8 "ΑΜδΕϋ.
Διά Κοτΐ,βΓάαηι
ΑηίννβΓρβη
Υπό φόρτωσιν 27—31
Αύγούστου.
ΟΥΝΑΚΏ
8)8"ΒΑΝΤΡΙΑ"
Διά ΙάνβΓροοΙ Οΐαβ^ονν
Υπό φόρτωσιν 25—31
Αύγούστου.
————π— εΜε-ε——-
ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ-&
ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΣ
Τηλέφ. Νο 32
—'Απόπειρα άναιρέσεως.
Παρά τϋν όργάνων της Χωρο-
Φυλακής Χανίων συνελήφθη έ
Ιωάννης Τσακαλάκης έκ Βατο-
λάκκου διότι λογομαχήσας ενε
κα προηγουμένην άφορμών με
τα τοϋ ομοχωρίου τού Παύλου
Δαβκαλάκη απεπειράθη νά τόν
φονεύση, πυρββολήσας τοΰ
τον διά περιβτροφβυ δίς άνεηιτυ-
χώς. Ό οηλληφθείς όδηγηθβΐς είς
Χανία παρεπέμφθη είς τόν χ. Ά-
νακριτήν.
—Ή νοσολογική κίνησις κα¬
τά τόν μήνα Ιούλιον 1932
Ή νοσολβγική κίνησις τί»ν έν
τφ Νομώ Ηρακλείου Κρατικήν
'Υγιειονομικών Ίδρυμάτων κατά
τόν μην« Ιούλιον υπήρξεν η
ς
1) Δημόσιον Λ. Ιατρείον: Τμή
μα Παθολογικον.— Εγένοντο 2.
005 επισκέψεως έξ ών 1732 έλονο-
σούντων. 2) Τμήμα Όφθαλμολο
γικόν.—Εγένοντο 1568 έιτισχέ-
φεις. Διά πρώτην φοράν προσηλ
θβν 242 πάσχοντβς έξ ών 69 τρα·
χνματικοί. 3) Τμήμα Άντιαφρο
ώισιακόν — Εγένοντο 752 έπισκβ-
ψεις έξ ών 455ι αρρενων καί 3%
θηλέων.
Τό Λ. Φαρμακείον Ηρακλείου
εξετέλεσεν 2453 συνταγάς.
Ό έν Μεσααρα προΐστάμενος
τοΰ Άνθελονοσιακοΰ Σταθμοΰ
επεσκέφθη 7 χωρία, εξήτασε 602
έλονοσοΰνταςι ενήργησεν έηίηα-
στν διά πραοίνου των Παρισίων
είς διαφόρους κοινότητας καί έ
χορήγησεν 30.000 δισκία χινίνης
καί 700 φύσιγγας.
ΜΟ33 ίΙΝΕ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α)π. ΚΑΝΑ
υπό φόρτωσιν
31 Αΰγούστου—
1 Σεπτεμβρίου
Διά ^Ι
Α)π. ΕΤΚΙΒ
υπό φόρτωσιν
6)7 Σεπτεμβρίου 1932
διά Βχ-ίβτοΐ — Ο1&8£θνν
Πληροφορίαι Γραφείον
Μ. Ν. ΗΛΙΑΔΗ
Τηλέφωνον 49.
Πωλβΐται είς τιμήν* εύκαιρίας μη-
χανή μεταχειρ^σμένη 25 ίππων «αί
έλαιόμυλος μετά των σχετικών άξό-
νων, τροχαλιών κλπ. ώς χαί αγγλικόν
ίλαιοπιεστήριον 10 ίντζών.Πληροφο¬
ρίαι παρά τώ Νικολάψ Μακράκυ κα!
Νιχήτα Στρατάκη. (Χανίων Πόρτα).
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ο··
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΑΝΔΡΟΝΙΚ. ΠΕΤΡΑΚΗ
ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ-ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τό Εκπαιδευτήριον άπό Πλατύ Σοκκάκι ένθα μέχρι
σήμερον έλειτούργει, τελείως άνακαινισθέν μετεφέρθη
ήδη είς τό πολυτελες νεόκτιστον υγιεινόν εύρύχωρον οίκη¬
μα τοΰ κ. Α. Μαυράκη επί τής δδοΰ Μαρογιώργη (έναν¬
τι οικίας κ. Άκράτου—συνοικία Άγίου Μηνά).
Περιλαμβάνει.
1) Νηπιαγωγεΐον—Διευθυνόμενον υπό τής υόνης έν
Ήρακλείφ πτυχιούχου νηπιαγωγοϋ κ. Άνδρον. Πετράκη.
2) Πλήρες Δημοτικόν σχολείον.
3) Οίκοτροφϊΐον τό οποίον θά λειτουργήσχ) άπό τοϋ
προσεχούς σχολικοϋ Ιτους είς τ$; ΐύρυχώρους καί καθα-
ροτάτας αιθούσας τοΰ Έκπαιδευτηρίου.
4) Ξένας γλώσσας (Αγγλικήν καί Γαλλικήν) προαι-
ρετικάς.
Προσωπικόν άριστον, εκ των καλλιτέρων διδασκά-
λων καί διδασκαλισσών.
Πληροφορίαι καθ' εκάστην.
Έκ τοΰ Γραφείον.
•••••••••••••••••••ο·ο···4οσ········«·········
Όδηγός Ηρακλείου.
—Οί νέοι πρόεδρο» κοινοτή-
των.
Κατά τάς γενομένας εκλογάς
μεταξύτών μελων των Κοινοτι-
κων Συμβουλίων τοΰ Νομοϋ Λα¬
σηθίου διά την νέαν περίοδον ε¬
ξελέγησαν κατά κοινότητας ο!
κάτωθι:
Έλθοντα.—Πρόεδρος ο κ. Δημ.
'Α.αναουτάχη;, άντιπροεδρος ο χ.
Έμμ. Φουντουλάκης. 'Εξω Λα-
χώνια — Πρόεδρο; ο κ. Εύάγγ.
Φιβρέντζης, άντιπρόεδοος έ κ.
Έμμ. Χαρούλης. Παλαιόν Μητά-
τβ.—Πρόεδρος έ κ. Έμμ. Ζωγρα¬
φίδης άντιπρβεδρος ό κ. Έμμαν.
Περάκης. Παχεϊα "Αμμος.—Πρό¬
βδρος ο κ. Δημ. Παπαδάκης, άν
τιπρβεδρος 6 κ. Άντ. Δερμιτζά-
κης. Ζένια.— Πρόβδρος ο χ. Χ.
Λιουδάκη;, άντιπροβδρο; ο κ. Δ.
Άβραμάκης. Σκοπή.— Πρόεδρος
ό κ. Εύσ. Ζαχαριάδης, άντιπρο¬
βδρο; ο κ. Γβώρ. Φουντουλάκης.
"Εξω Μουλιανά.—Πρόβδρος ό χ.
Γεώρ. Δρεττάκης, άντιπροεδρος
Μιχ. Σκαρβελάκης. Σταυροχώρι.
—Πρόεδρο; ο κ. Έμμ. Χατζοπου-
λο;, άντιπρόεδρο; Ιω. Καρακλά-
κης. Μεσαελέροι.— Πρόεδρος έ κ.
Νικ. Τσικαλουδάκης, άντιπρόε¬
δρο; Μιχ. Περαντώνης. Λάστρβς.
—Πρόεδρος Έμμ. Φραγκοΰλης,
άντιπροεδρος χ. Γαλβτάχης.
—Οί προσφυγικοί συνοικι-
σμοί.
Μέχρι τής 20 Σεπτέμβριον ο!
υποβαλόντες αίτήσεις διά την
έξαγοράν των 11 οίκημάτων τοΰ
νέου Άστιχοΰ Προσφυγικόν Συ·
νοικισμοΰ δέον νά προσέλθωσιν
είς τό αρμόδιον τμήμα τής Νο-
μαρχίας ίνα υποβάλλουν τα ά-
παιτούμενα δικαιολογητικα των
διά την έξαγοράν των έν λόγω
οίκημάτων.
—Ή έξαγωγή στεμφυλοπνεύ-
ματος.
Δι' αποφάσεως τοΰ χ. θΐκονο-
μικοΰ έφόρου Σητείας καθωρίσθη
χρονική περίοδος διά την οποίαν
έπιτρέπεται ή έξαγωγή ατεμφυ-
λοπνεΰματος, διά μέν τό τρέχον
έ'το; άπό 1η; Αύγούστου μέχρι
31η; "Οκτώβριον, διά δέ το 1933
άπό 1ης Ιουλίου μέχρι 31 τού
αυτόν μηνός.
—Ή μή συμμβτοχή ξένων
έργοδοτών είς τούς μειοδο-
τικούς διαγωνισμούς.
Τό υπουργείον τή; Σνγκοινω-
νίας έκοινοποίησεν πρό; τάς Δη¬
μοσία; αρχάς τοΰ Κράτους έγγρα¬
φον διά τοϋ οποίον παραγγέλ-
λει ίνα κατά τό δυνατόν άπο-
κλείωσι τοΰ λοιποΰ πάσαν συμ¬
μετοχήν εί; τού; παρ' αυτών προ-
κηρυβσομένους μειοδοτικόν; δια¬
γωνισμόν; έργοδοτών άλλοδα-
πων μή όντων Έλλήνων ύπη-
κόων.
Έπίσης παρακαλβΐ δπως συστη¬
θή εί; τοϋ; μετά τοΰ Δημοσίου
συναλλασαβμένους έργοδότα;ίνα
μή προσλαμβάνωσιν εί; τάς έπι-
χειρήσει; των ϋπαλλήλους καΐ ερ¬
γάτας μή "Ελληνας ύηηκοους»
—Τό κοινοτικόν συμβούλιον
Αρχανών.
Ό ΕΙρηνοδίκης Αρχανών διά
τηλεγραφήματό; τού πρός την
Νομαρχίαν γνωρίζει δτι διά την
ενέργειαν τή; συμπληρωματικήν
έκλογής μελων τοΰ κοινοτικοΰ
συμβουλίον Επάνω Αρχανών
δέν υπεβλήθη ϊΐσέτι οΰδεμία ύπο-
ψηφΐότης.
-Ή διεθνής έκθεσις Θεσσα¬
λονίκης.
Πληροφοροόμεβν δτι ο! μέλ¬
λοντες νά συμμετάσχωσι είς την
προσέχη 7 Διεβνή "Εκθεσιν Οϊβα-
λονίκης, δέον κατόπιν λπφθείση;
αποφάσεως τής τβπική; έπιτροπής
τής Εκθέσεως, νά άρχίοουν άπβ-
βτέλλοντες είς την άρμοδίαν υ¬
πηρεσίαν τα έκβέματα αΰτ&ν άπο
σήμερον καί αναλόγως τοθ
ϊϊδον; των.
—Οάνατος άγοενιστοΰ.
Την παρελββ&ββιν Παρασκενήν
άπεβίωσε καί εκηδεύθη χθές
Σάββατον είς Μοχόν ό έπλαρχη-
γός Δημ. Ι. Καπετανάκης ήλικίας
80 καί πλέον έτών.
Ό αποθανών διεκρίθη είς πλεί¬
στας μάχας κατά την διάρκειαν
των Κρητικόν Έπαναστάβεων. Ή
κηδβία τού ίγινε δημοσία δα-
πάνο.
5-
ν»
Ηράκλειον Κρήτης
Γραφεία "Εναντι Νομαρχίας.
ανορθωγισ;
Πρωΐα Κυριακής
28 Αύγούστου 1932.
Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗΝ
ΤΟΥ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΙΟΥ
Η ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΕΝΗ ΥΠΟΑΟΧΗ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον περί
την 4ην απογευματινήν ανεχώρησε διά
τής «'ΊΙρας Μ.» είς Θεσσαλονίκην, γ
πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος.
Τηλεγραφήματα έκ Θεσσαλονίκης έ
πιβεβαιούν ότι είς τόν κ. Βενιζέλο
έτοιμάζεται ένθουσιώδης ύποδοχή υπό
τού λαού τής πόλεως.
ΚΑΕΙΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝ&ΥΑΣΜΟΙ
ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΙΑΕΛΕΥ8ΕΡΒΝ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Έκ τής λέσχη
Φιλελευθέρων ανεκοινώθη σήμερον ότ
έκλεισαν οί συνδυααμοί τοΰ κόμματος
"Υδρας, Άρκαδίας, Πατρών,Ίωαννί
νων καί Τρικκάλων._______
Ο ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΡ Β. ΣΩΜΑ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Έβεβαιώθη έκ
τού Ύπουργείου Στρατιωτικών ότι ό
ύποστράτηγος κ. Πετρίτης δέν άντικα-
θίσταται είς την διοίκησιν τοΰ β'σώμα-
τος ατρατού. Θά παραμείνη όμως επί
τού παρόντος έν άναρρωτική αδεία.
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΑΠΟΡΏΝ ΑΣΤΕΓΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Η ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ
Κατόπιν νεωτέρας αποφάσεως ή Έθνι-
κή Τραπέζα προέβη είς τόν διορισμόν τού
ύποδιευθυντοΰ αυτής κ. Γ. Κουτσουδάκη
άντί τοϋ κ. Χρηστοφίδου ώς αντιπρόσω¬
πον τηςπαρά τη έπιτροπή διά την έκτίμη
σιν των Μουσουλμανικόν οίκιων αΐτινες
θά έξαγορασθοΰν διά των διατεθέντων πρός
τουτο 3 έκατομμυρίων πρός εγκατάστασιν
των άπόρων άστέγων προσφύγων.
Έπίσης διωρίσθη μέλος τής αυτής επι
τροπής «αί άντί τοΰ απουσιάζοντος ήδη
πρωτοδίκου κ. Γιαννουράτου ό πρωτοδίκης
κ. Κων. Κωτσόβολος.
—Μεταξύ τής Νομαρχίας καί τής Έθνικής
Τραπέζης έσυνεχίσθησαν καί χθές αί συνεν
νοήσεις όσον άφορά την ταχείαν περαίωσιν
των απαιτουμένων διατυπώσεων διά την
έξαγοράν των οικόπεδον καί οίκημάτων ά
τίνα θά δοθούν είς τούς άστέγους.
Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΑΟΠΟ|·ΓΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
ΤΙ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΤΟΥ ΕΚΕΙ ΕΙΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Κατά την τβλβυταίαν συνεδρίασιν τοΰ Διοικη¬
τικόν Συμβουλίου τοϋ Είίικοϋ Ταμείου Έπαρχια
κης ©δοποιΐας Λασηθίου απεφασίσθη όπως μή χ©
ρηγηθή ίι άναγραφομίνη είς τόν προυπολογισμόν
τβθ Ταμείου πίστωσις έξ 30 .000 δραχμήν δια την
κατασκευήν τής οδβΰ Άμυρων—Βιάννου άφοΰ ώς
γνωστόν η έπαρχία Βιάννου άπΐοπάαθη είς τβν νο¬
μόν Ηρακλείου.
Ή πίστωσις τοθ ΤαμεΙου Όδοπβιΐας Λασηθίου
άνερχβμένπ »1ς 1.972.610 δρχ. κατενβμήθη διά
την οδόν Κρηταάς—Κρούστα δρ. 2Ο3.ΟΟΟ, Ρουκά
κάς—Άχλαδιών 400X00, Σητείας—Ρούσας 'Εκκλη
οίας 75.Ο0Ο. 'Αμυρών — Βιάννου 300.000, Λοΰμα—
Βρβυχά—Πλάκα 130.000, Τζβρμιάώων—Λαγου 72.
0;0 καί Άγίβυ Νικολάβυ—Λακωνίων δρ. 20.000.
Κατόπιν τής νέας αποφάσεως τοΰ Ταμείου αί
ανωτέρω τριακόσιαι χιλιάδβς τής οδοΰ 'Αμυρών—
Βιάννου θά διατ«8»οιν διά την εκτέλεσιν αλλων
Εργων «1ς τάς επαρχίας Μεραμβέλλου-Σητείας—
"Ιεραπέτρας καί Λασηθίου κατανεμόμίναι κατά
την προσβχή συνβδρίασιν τοΰ Συμβουλίου.
ΠΙΘΑΝΗ Η ΙΔΡΥΣΙΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μάς παρεσχέθη αρμοδίως ή πληοοφορία ότι
εμελετήθη επισταμένως υπό τού κ. Νομοκτηνιά·
τρου, καταρτισθέντων καί των σχεδίων καιασκευή.,
ή ίδρυσις έν τη πόλει μας προτύπου κτηνοτρο-
φείου. Τουτο θά διατηρήται καί θά έφοδιάζεται
διά καταλλήλων έγκαταστάσεων, άποβαΐνον ώφε-
λιμώτατον είς την κτηνοτροφίαν τοϋ Νομοϊ
μας διά τοΰ Ιγκλιματισμοΰ Ιδίως διαφόρων ζώων.
Ή έγκρισις διά την ίδρυσιν τοϋ προτύπου
Κτηνοτροφείου Ηρακλείου θά ζητηθϋ την προσε
χή Δευτέραν έπ' εύκαιρία τής έπανόδου Ινταϋθα
τοϋ Γενικοΰ Διοικητθΰ Κρήτης κ. Μιχ. Καταπότη.
"Ελπίζεται ότι ή έν λόγω έγκρισις θά πραγματο¬
ποιηθή έφ' δσον μάλιστα είνε γνωστόν δτι ή κτη-
νοτροφία ΰστερεΐ έν τω Νομώ μας.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΒΙΑΝΝΟΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΜΑΡΙΟΥ
Κατ' άσφαλεΐς μας πληροφορίας τα χωρία τής
επαρχίας Άμαρίου Άποδούλου, Νίθαυρος, Άγιος
Ιωάννης, Κουρούτακ:, Πλάτανος Άγία Παρασκευή
χαί Λοχριά, νομοΰ Ρεθύμνης εδήλωσαν δτι κατά
τάς επικειμένας εκλογάς θά ρίψωσι ψηφοδέλτιον
μέ μόνον τό δνομα τοϋ συμπολίτου τέως Υπουρ¬
γόν κ. Μαρή ίνα διά τοΰ τοόπου αύΐοϋ διαδη-
λώσουν την επιθυμίαν προσαρτήσεώς των είς τόν
Νομόν Ηρακλείου προκειμένου νά τεθώσιν ούτω
μελλοντικώς οί κάτοικοι των εΐρημένων χωρίων
υπό την προστασίαν τοΰ κ. Γ. Μαρή.
Σημειωτέον δτι τα αύτά χωρία Ιχουν υποβάλη
άπό καιροϋ έπανηλημμένα ύπομνήματα ζητοϋντα
τίΐν προσάρτησίν των μ«ά τού Νομοΰ μας.
Τό Έμττορ. Έπιμελητήριον
καί ή έξαγωγή σταφίδος.
Παρά τοΰ Έμπορτκοϋ κ«ι
Βιομηχαινικοΰ Έπιμελητηρί
ου μάς απεστάλη χθές τό κά
τωθι ανακοινωθέν:
«Διάτελευταίων δημοσιευμά
των, είς τόν έγχώριον Τύπον,
έπιρρίπτονται μομφαί κατά
των σπουδαιότερον εξαγωγι¬
κόν μας Οί κων σταφίδος, ε¬
πί τω ότι έκμεταλλεύονται
την έν τή άγορά πλεονεκτι-
κήν θέσιν των καί άγορά-
ζουσι τάς σταφίδας είς τιμάς
άκρως άσυμφόρους διά τούς
παραγωγείς μας. Επιθυμούν¬
τες νά διαφωτίσωμεν πλή-
ρως την κοινήν γνώμην, έφ'
όσον πρόκειται περί ζητημά-
των συναφών πρός την άρ-
μοδιότητά μας έπιφυλασσό-
μεθα συντόμως νά δημοσιεύ¬
σωμεν σαφή καί θετικά δεδο-
μένα,τόσον περί των τελευταί
ωντιμώντών σταφίδωνμας είς
τάς Άγγλικάς καί Γερμανι-
κάς άγοράς καί των πραγμα-
τοποιουμένων τιμών Σμυρ
νκΐκών σταφίδων είς τάς ιδί¬
ας άγοράς, όσον καί περί
των βαρυνόντων τό προϊόν
έξόδων εντεύθεν μέχρι των
άγορών τοΰ προοριαμοΰ, έξ
ών θά έκτιμηθή ή πραγματι¬
κότης καί θά αποκατασταθή
ή τυχόν κακοποιηθεΐσα ά-
λήθεια. Πρός τόν σκοπόν
τούτον άποτεινόμεθα σήμε¬
ρον πρός τάς αρμοδίας έν
Λονδίνω καί 'Αμβούργω Όρ-
γανώαεις, άδιαφοροΰντες άν
έκ τής ερεύνης ημών ταύ¬
της θιγοΰν τυχόν πρόοωπα
μετερχόμενα την εμπορίαν
των διά μέσων πλαγΐων καί
μή θεμιτων, ώς αμφιβαλλο¬
μεν.
Νομίζομεν έν τούτοις έπι-
βαλλόμενον νά δηλώσωμεν,
άπό τοΰδε, ότι οίοσδήποτε ύ-
παινιγμός εναντίον των έν-
ταΰθα πιστωτιν.ών Ιδρυμάτων
επί τω ότι δήθεν μεροληπτι
κώς διαθέτουαι τάς πιστώσεις
των, δέν εύσταθεΐ. Βεβαίω
αί παρά των ενταύθα ύπ)των
των Τραπεζων πιστώσεις τοΰ
παρελθόντος περιωρίαθηααν,
αί παρά τί>ν κεντρικών των
δέ καθοριζόμεναι παρέχοντα
είς πιστούχους άποδεδειγμέ
νως φερεγγΰους καί άξιοχρέ
ούς, μεταξύ των οποίων συμ
πτριλαμβάνονται καί πρόσω-
πα συναλλασσομένων ίκανά
καί είδικά, είς την εμπορίαν
των σταφίδων, δυνάμενα ν'
όποτελέσωσι τό άντίρροπον
των ώς συνασπισθέντων υπο-
νοουμένων μεγάλων έξκγω
γέων καί νά συναγωνισθώσ
τούτους αποτελεσματικώς
Ειδικώτερον δέ, αί Τράπεζαι
Ελλάδος καί Έθνική, έπε
ξέτειναν την ευεργετικήν
αυτών δράσιν ού μόνον έπ'
των πάσης ίκανότητος έμπο
ρευομένων άλλά καί των πά
ραγωγέων αυτών, ένθαρρύ
νασαι διά τής λελογισμένης
αυμβολής των τάς πλουτοπα
ραγωγικάς ταύτας τάξεις τοΰ
Τόπου, συντελέσασαι είς τόν
κατά τό δυνατόν μετρια-
σμόν των συνεπειών τής κρί
σεως, τής ένταθείσης μετά
την απομάκρυνσιν άπό τής
χρυσής βάσεως καί τονώσα-
σ«ι τό εξαγωγικόν ημών εμ¬
πόριον.
Έν Ηρακλείω τή 27η Αύ
γούστου 1932. Ό Πρόεδρος
ΑΛ. ΓΕΛΡΠΑ-ΗΧ»
Ή άγορά σταφίδος,
χδεσινή ζωηρά κίνησις.
Χ9ές εισήχθη είς Την πόλιν μας
ΐταφΐς σουλτανίνα καί ταχτάς
περί τάς 80 χιλιάδας οκάδας. Καθ'
όλην την διάρκειαν τη; παρελ
βούαης εβδομάδος εισήχθησαν
ΐταφίδες υπέρ τό 1.50Ρ.ΟΓΟ οκάδες.
Παρετηρήθη δτι αί εΐσαγόμε-
ναι σταφίδες υπο των σταφιώοπα-
ραγωγώνεΤ,ναικχλώς άπεξηραμμέ
ναι. Είς τουτο συνέτεινεν ο αΰ
ατηρός ελεγχος όστι; διενεργεϊ-
ται τή βοηθεία καί των όργάνων
Κωροφυλακης, υπό των έλεγκτών
τής Σταφΐδικής 'Επιτροπής εί;
τάς πύλας τή; πόλεως.
Ή κίνησις τή; οταφιδανοράς
χΟές υπήρξεν βπωσδήποτβ ζωηρά
ΐίς τα έξαιρετιχά και πρώτα
τράγματα εΐς.τά: οποϊα εγένοντο
αρκεταί πράςεις καί είς τιμάς κυ-
μαινομένοις περί τάς 20 δραχμάς.
Έπίσης εσημειώθησαν ολίγαι &
μως πράξεις, καί είς δευτέρα καί
ίρίτα ηράγματα,
"Οσον άφορό) την άγβραστικήν
κίνησιν των έλεμέδων, την ζήτη¬
σιν των δηλαδη άπο τάς άγοράς
καταναλώσεως τής Ευρώπην, πλη¬
ροφορούμεθα ότι υφίσταται εισέ¬
τι ή αυτή άπραξία. Πράξεις
επί τοΰ εΐδους αΰτοΰ των σταφί
έγιναν μονον μΐταξΰ των
σταφΐδεμπόρων καΐ μίταπρατων.
Αί τιμαί των σουλτανίνων έκυ
μάνθηααν χθές πβρί τάς 12—20
δραχ. κατ' οκάν, οί δέ ταχτάδες
περί τάς 4.53- 5. Οί ελεμέδες έ
πωλήθηβαν χθές είς τούς σταφι-
δεμπόρους έξαγωγεϊς πρός δραχ.
6.50-6.80.
—Σχετικώς μέ τίιν εξαγωγήν
Των σταφίδων αυτή εξηκολουθεί
άποστΐλομένων είς την Αγγλίαν
σεβαστόν ποσοτήτων έξαιρετικών
καί α.' ποιοτήτων αουλτανίνας.
Έπίσης εγένοντο πράξεις τινές
καί μέ άλλα καταναλωτικά κέν-
τρα τής Εΰρώπης.
Ύπάρχει πάντως ή πληροφβρία
δτι είς τάς Άγγλικάς άγοράς κα
ταναλώσεως προσεφέρθησαν οτα
φίδες παραγωγής Σμύρνης είς χα-
μηλάς τιμάς. Τουτο φέρει είς ά
νησυχίαν τούς αταφιίΐμπόρους
διότι είνε πιθανόν νά έιτηρβα
βθοΰν αί τιμαί των σταφίδων μας
είς Ην περίπτωσιν αί Αγγλικαί
άγοραί θά έκτβλέσουν πράξεις
διά σταφίδας Σμύρνης, παρά τό
γβγονός δτι αύται βΐνβ κατωτέ¬
ρων ποιοτήτων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
Αί τιμαί τροφίμων
είς την αγοράν μας.
Ή Έπιτροπτ) διατιμήσβων διό τής
«λευταία; αποφάσεως της έκανό-
νισβ την τιμήν των κάτωθι βΐδών ώς
',α Γλασσέ χονθρικώς κατ' ο¬
κάν δρχ. 15.50 λιανικώς 17, δρυζα
Ραγκουν χονδρ. 11,80, λίαν. 13.20,
καφές Άβυσσηνίας χονδρ. 80, λίαν.
38, καφές Ίάβας χονδρ.. 72.50, λίαν.
81, ζάχαρις χονδρικώς δρ. 20.50 λια¬
νικώς 22.
ΕΙδη Παντοηωλβίου. — Ελαίαι
έγχώοιαι 12, Βόλον 16-20. Μα-
«αρόνια έντόχια 15. Ηακαρόνια θεσ
«αλονίκης 16. Ζυμαρικά έν γένει δρ.
15-20, μαχαβόνια πολυχβλβίας πακέτο
βραχ. 19—20. Φασόλβς Σβρβίας 14.
Ρεβυθια Μαρόκον 14, έντόπιαδ,Κου
α έντόπια 12-16. Φακβς 12-14. Ε¬
λαια λίαν. 22. Αύγά 1.20. Σάπων
Ιβυχός α'. 19, β'. 17, πράσινος α'.
16 καί β'. 15. Τέϊον 200. Καφφές ά-
,εσμένος 104.
Βοότυρει.—Δέ^νας 110-132.Γάλακ.
θβσσαλΐας 116. Λίπη 40. Μπάνερ 68.
Γαλαχτΐρά.— ΤυρΙ Εαοσέοι 68.
ΓουλουιιίΓ.ο 44. 'Εντόηιο 54—64.
Ίαοϋρτι Μ. Γάλα 9.
ά—Κρόμμυα 4—5, «ατά
θά 8Ιθόλ 5
Λβχανιχά.—Κρόμμυα 45, «ατά
τβς 4-5, κολοκυθάκια 8-Ιθφασόλες 5,
χαί λασηθιότικβς 7-8 μπάμιβς 8—10,
φασολάκια 7—8, ξυλαγγουράχια 4-5
•τομάτες 3—4 δραχμάς, στίφνος 8—
Ο δραχμάς κατ' οκάν, μβλ-
βς 4—5 λβμόνια έντόπια 16—
, Ιταλίας 32—36,άγγουράκια 5—6.
ΐτιπεριές Κ.
Όπλΐριχά.— Σταφύλια 4,50 —6,
καοπονζιΐ 3. πΕπόνια 4—5,
άχλάδια 4—6 Κρσυσανιώτιχα 10—12
α! Ίταλικά 12—14, σύχα 5—6, μή·
5—6. ροδάχινα 12—14.
έ—Άρνίον δρ. 38, χοιρινόν
ζ
18
36—40 μόσχος 38, ζνγοϋρικρέας προ-
βάτου 32,αΙγός 24, βόΐον καί άγελάς
24 δραχ. χοιρινά μεγάλα 34, γου-
ρουνόπουλα 38.
Πουλβρικά,-Άπό 35-50.
Κίνησις τής Σταφίδος
κατ' οκάν
Σουλτανίνα έξαιο,ετ. Δρ. 19.—
18.-
16.-
12.-
5.-
4.—
» γ . »
Ταχτάδες α'
» β'
Ελεμέδες α' —
» β' 6.50-
Σταφύλια σουλτανί Δρ. 4.50
Ροζακιά » 4.5ο
» ταχτά » 2.30
Κρασοστάφυλα » 1.30
20.-
19.-
17.-
15.-
5.50
4.50
-6.80
• 5.-
5.-
2.50
1.60
Τιμαί Συναλλάγματος
Δολλάριον
Λίρα
Φράγκον
Έλβετ. φράγκον
Λιρέττα
Μάρκον
Τουρκική Λίρα
Κορώνα (Σουηδ.)
Φράγκον (Βελγ.)
Σελλίνι (Αύστρ.)
Φιορίνι (Όλλαν.)
Όμολ. άνταλλαί.
Δρ.
159.------
553,-----
6,21-
30,91 —
8,14-
37,43-
74,33-
28,11 —
4.40—
22,18-
63.96-
525,-
■ 6.33
■ 31,37
8,27
■ 38,81
• 79.85
■ 29,10
■ 4,51
23,10
64.86
528,-
ΜΑΤΑΙΟΥΤΑ1 Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑ1ΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθώς μάς άνεχοίνωσαν χθές
τό εσπέρας ό ποοκηρυχθείς διά
την σήμερον αγών πρωταθλήμα·
τος μεταξύ των άθλητικών όμά-
δων Όλιμπιακοΰ—· Ηρακλέους
ματαιοΰται άναβληθεΐς έπ' άόςι-
στον.
ΑΙ ΑΗΑΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΩΗΛΑΪΚΩΝΔΙΑΤΟΠΟΑΙΤΕΙΑΚΟΝ
Ο κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΔΗΛΩΣΕΝ
ΟΤΙ Ο ΤίΑΛΑΑΡΗΙ ΕΦΕΙΛΕ ΗΛ Μ ΣΑΦΙΣΤΕΡΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ. 27 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).— Αί προχθεσιναί
δηλώσεις τοΰ άρχηγού των Ααϊκών έ-
ξακολουθοΰν νά σχολιάζωνται^ υπό των
πολιτικών κύκλων. Κοινή είνε γνώμη
ότι ό κ. Τσαλδάρης διατηρεί τάς γνω¬
στάς επί τοΰ πολιτειακού αντιλήψεις
τού.
Ό άρχηγός τοΰ έργατοαγροτικοΰ
κόμματος κ. Παπαναστασίου επανελθών
έκ Θεσσαλονίκης εδήλωσεν ότι ό κ.
Τσαλδάρης ώφειλε νά είνε σαφέστερος
είς τάς δηλώσεις τού διά τό πολιτεια¬
κόν ζήτημα.
ΕΦΕΡΟΝ ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑΤΑ
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΝΛΛΑΑΓΜΑ
ΣΥΛΛΗΊΈΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).— Τα ληφθέντα αύ-
στηρά μέτρα κατά των κερδοσκόπων
τού Χρηματιατηρίου ήρχισαν έπιφέ-
ροντα άγαθά άποτελέσματα.
Σήμερον συνελήφθησαν διάφοροι
χρηματομεαϊται. Κατεσχέθησαν έπίσης
τα βιβλία τοΰ χρηματιστού Μπούκουρα
διενεργοΰντος συστηματικήν κυβείαν ε¬
πί τού συναλλάγματος.

ΤΗΣ ΣΥΜΦΒΗΙΑΣ ΤΩΝ ΟΜΡΑΟΓΙΟΥΧΟΗ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).—Τηλεγράφημα έκ
Αονδίνου άναφέρει ότι ή υπογραφή τής
συμφωνίας των όμολογεούχων άνεβλή>
θη διά μεθαύριον Δευτέραν.
ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΒΟΛΟΝ
Β ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ Ι ΤΕΒΡΓ ΧΟΗΔΥΛΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Ό άρχηγός τοΰ
ΈΟνικοΰ Ριζοσπαστικο^ κόμματος κ.
Κονδύλης αναχωρεί αυριον (σήμερον)
είς Βόλονδιά προεκλογικήν περιοδείαν.
Τ» ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΠΑΗΕΡΧΕΤΑΙ
ΕΙΣ ΑΙΒΝΑΣ Β ί. ΒΒΒΝΑΙίΣ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου':(τού
άνταποκριτοΰ μας).— Τό Σάββατον έ-
πανέρχεται έξ Ύπάτης ό ατρατηγός κ.
Όθωναϊος, Ό κ. Όθωναΐος διατελεί
ώς γνωστόν είς άναρρωτικήν άδειαν.
Ο ι. ΖΑΊ'ΜΗΣ ΑΝΕΚΗΡΥΧΘΗ
ΕΙΙΙΤΙΜΟΣ ΔΙΑΑΚΤΒΡ ΒΕΣΣΑΑΒΝΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας). — Τό Πανεπιστη·
μιον Θεσσαλονίκης ανεκήρυξε τόν πρό¬
εδρον τής Δημοκρατίας κ. Ζαΐμην επί¬
τιμον διδάκτορα αυτού.
ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ
ΤΗΣ Δ1ΑΑΣΚΑΛ1ΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΑίΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).— Άπόψε διενερ-
γούνται αί εκλογαι τής Διδασκαλικής
Όμοσπονδίας. Προβλέπεται ότι είνε
ασφαλής ή έπικράτηοις κατάτάς εκλογάς
των αυντηρητικών στοιχείον.
ΕΡΧΕΤΑΙ Ο κ. ΜΑΡΗΣ
Έπιβεβαιοΰται δτι ό κ. Μαρής έρχεται
ιίς Ηράκλειον οριστικώς την προσέχη Πέμ¬
πτην 1 Σεπτεμβρίου.
Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
Η κίνησις τής σταφυλαγορδς μας χθβ-Ττϊπήσ-
ξε_ ζωηροτάτη μέ μίαν μικράν αύξησιν τώτ τιμών
ών καλών ποιοτήτων σταφυλών.
^ —-Τάς απογευματινάς ώρας τής χθές άνεχώρησβ
τό ατμόπλοιον «Κασιελόφριζο» φέρον 3500 κα·
λάθια σταφυλών προοριζόμενα^ διά τάς άγοράς
τής ΑΙγύπτου.
—Έπίσης βφορτώθη επί τοΰ «Κίμωνος» σοβαρά
ποσότης σταφυλών εΐδους ροζακί. Αί σταφυλαί
αίιαι μέσον Πειραιώς καί διά βανονίων ψυγεί-
ών θά μεταφερθοΰν είς την αγοράν τής Βιέννης.
πρός διάθεσιν είς την κατανάλωσιν.
Μέγεθος Γραμματοσειράς