99928 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3253

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

26/08/1932
i

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡ
ΩΣΙ_
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
τλ_Π_—-ΡΡΛ ΑΠΊΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ
^^ ΜΑΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑ! Μ. ΖΟΓΡΑΦ02
ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.253
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΤΤΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1932.
ΑΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ
Ποΐοι οί ύττεύδυνοι
διά την Μικρασιατικήν καταστροφήν.
(Άποσπάσματα έκ των έν τή Βουλή σχετικών άγορεύσεων
ύ Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Ε. Βενιζέλου):
(ΑΆτ Λ ΤΙ ί ΓΛ Ι Πήππ Χτΐ άννθώ
τού
Τ4 Λ«ΐ*βν χέμμ«
-β, Μικρααιατικής καταοτρβ
©ής κοιΐ τ»>ν συνβηειών της.--
Ήόώνατο νά προλαβο, εις έ
«βν.ιλημμένας περίστασις
"ήν β»οιΙανέκρίζωοιντου Μι-
νης μετά Τουρκίας είς .„„.
τέραν συνδιάσκεψιν έν Λον¬
δίνω, άφ' ετέρου δέ δπως ζη¬
τήση, σκέψεις μου. Κύριος Κάρ
μοί ανεκοίνωσεν, δτι κατά
την συνεδρίασιν προηγουμένης
"Ιταλοί καί Γάλλοι έπέμειναν
είς ανάγκην τροποποιήσεως
συνθήκης Σεβρών πρός άπο
κατάστασιν ■'■■'■—
τροποποίησιν, _____,_,_.
μως δεχθή παραπεμφθή ζήτη-
μα'είς ιδιαιτέραν £■·-■*·■—-
ψιν έν Λονδίνω, ά
κρουσε παράβολον
δπως Συνδιάσκεψις
«Παρετήρησα, 8ΐι άγνοώ
σκέψεις Ελληνικάς Κυβερνή¬
σεως άλλ' δτι ξ,ίς την θέσιν ι
αυτής εάν έβλεπον οίκονομι-
κήν κατάστασιν άπροχώρη-
τον, θά εγκατέλειπον έδάφη
μικράς Άσίας, κατεχόμενα
σήμερον καί θά έπεριοριζόμην
κατοχήν παραχωρουμένου
'ΐμΐν έδάφους καί επί
Κοιλάδος Μαιάνδρου
έδάφους τού
επιτευχθή διά
τριών Μεραρχιών,
λ,ιάδων
την γνώμην
δπως Συνδιάσκεψις συνέλθη τα την γνώμην π.ΛΛ.ηνικυυ
έν Κωνσταντινουπόλει. Κύρι- κα1 ΣυμμαχικοΟ Έπιτελείου,
ος Κσρ προσέθηκεν, δτι Γάλ- δοθεΐσαν Φερρουάριον 1920.
λοι καί Ιταλοί θεωρούσι λη- _ ' , .,_.., .
φθεΐσαν απόφασιν ώς προει- Παρετήρησα, δτι ή Ελληνική
δοποίησιν πρός τροποποίησιν Κυβέρνησις έν τοιαύτη περι-
Συνθήκης, άλλ' δτι "Αγγλος πτώσει θά ηδύνατο νά έπαρ
α. υΐ.ιι·-._____ (Πρωθυ¬
πουργός). Κύριοι ΒουλευταΙ,
ό άξιότιμος άρχηγός τοϋ Λα-
ικοθ κόμματος άρχόμενος τού
λόγου τού μοΰ απηύθυνε την
βαρυτάτην κατηγορίαν δτι,
δταν κατά τό 1920 άπεδοκι-
μάσθην άπό τόν Ελληνικόν
Λαόν, δέν περιωρίσθην κάν
νά φύγω άμέσως άπό την
χώραν καίνά μεταβώ είς τό ε¬
ξωτερικόν, άλλά καί έκεΐ κάθε
αλλο Ιπραξα, παρά νά βοη-
θήσω ώς έδει την τότε Κυβέρ¬
νησιν, δπως φέρη είς πέρας τό
έργον τό ιδικόν μου άλλ' δτι
καί θετικώς εβλαψα την υπό¬
θεσιν. Καί δτι μέν έψυγα άπό
την χώραν τότε έλπίζω νά
μοθ συγχωρήση ό άξιότιμος
άρχηγός τοΰ ΛαϊκοΟ κόμμα¬
τος, διότι θά ενθυμηθή δτι είς
έρώτημα υποβληθέν υπό τοθ
μακαρΐτου άρχηγοθ τοϋ Γού-
ναρη τί θά κάμω εάν ό λαός
μέ άποδοκιμάση, θά. παραδώ-
σω την αρχήν; απήντησα δτι
δέν είναι άνάγκη νά μοθ ύ-
ποβάλητε τοιαύτας ερωτηθείς
διότι εΐμαι είς θέσιν νά σδς
διαβεβαιώσας δτι δχι μόνον
την αρχήν θά σάς παραδώ-
σω καθ" δ εχω καθήκον άλλά
θά χωρήσω καί πολύ πέραν, "γ :"■"■· , ■
διότι ανέλαβον ευθύνας με- °ι επεκτάσεως επι εδαφών λους ύπεδείκνυον καί εις την
γάλας καί Ιστορικάς κατά την άττοσπασθέντων διά συνθή Κυβέρνησιν τής Χώρας μου τί
ΛιΑγ,.^1—■ τΛυ .ηΐίιΐί™ νΛί κης. επι ουδενός των οποίων , , ' ., , . ,
οιαρκειαν των ποΛ,εμων και , 'γ Η κατ ε. ε θά ήτο τό ποακτέον
Β«ΓηΛ κ™ ίΛν Α έλλτινικήΓ υπάρχει Τουρκική πλειοψηφΐα. μ ' ιψυΜ&υν,
θεωρώδτι, εάν ό ελληνικος ._ κλ _ *>__γ_ ι,α,^ φ . νά τολ ησω βερα[ως
λαός δέν έγκρΐνη την πολιτι Γ^ ' ' ^
τα γκαρσόνια, τούς ναργιλέδες, τα
γουργουρίσματά των, τα κομπο-
λόγια, τα τάβλιο! Έγκυμονοΰν
πάντοτε «γεγονότα». Είναι μία
διαρκής κουφόβρασι, ενα σιγο-
νμήσιμο, μία κουβεντολογία τεμ-
πέλικη, ή όποίιι αίφνης ξεσπα είν
αποφάσεως εντελώς ίσιορικάς, πού
ώς ρλι το πλείστον γιά κλά-
ματα. Καί πώς νά μην είναι; Τό
καφενειον είναι γεμάτο καπνούς,
τα τζάμια τού πάντοτε θολά. Θά
ήτο λοιπόν κανείς τέςας άπαιτη-
τιχότητος εάν είχε την αξίωσιν νό
διακρίνουν άπό έκεΐ μέσα καθα-
οά τα πριίγαατιΐ οί άνθοωποι.
"Άλλως τε είς τα καφενεΐα δέν
ΰπάρχουν άνθρωποι. Ύπάρχουν
μόνον...καφέδες. Μόλις μπή τρεΤχ
μέρες κανείς έκεΐ γίνεται καφές—
έγώ βαρύς γλυκύς, σεΐς μέτοιο.
βοαατός καί υΰτω καθ' εξής. Τί
Συνθήκης, άλλ δτι Αγ
Πρωθυπουργός δέν δίδει
θόλ ύη έννοια
στρατ.(ήτικάς ά
Α ήλώ
βόλου τοιαύτην έννοιαν είς ™" ^ δ ά'66ο ' όνογ ήλιΚιών
απόφασιν ταύτην. ' , ''
«Παρετήρησα, δτι σπουδαι- κληρωτών καί έθελοντών,
ότερον άποτέλεσμα δι' άν- προβαίνουσα είς άπρστράτευ-
θρωπότητα έκ μεγάλου πολέ- σιν έφέδρων καί άνακουψίζου-
μου υπήρξεν 6χι διάλυσις Αύ· σο, χώραν.
σμός Γερμανικής, άλλά έξα- θά υπέβαλε έκθεσιν πρίν συν
*.α.—..„ τν.,,-,νικ-Κρ Αότοκοα- διαλέξεών μας είς Άγγλον.
σμός Γερμανιής,
φάνισις Τουρκικής
τορίας καί δτι θά ήτο
ό δά ερινόν
τικόν διά
σμόν
τι θά ήτο τμ
σημερινόν πολιτι
^έβτον πά-
β
διαλέξεών μας είς 'Άγγλον
Πρωθυπουργόν».
Βλέπετε μέ ποίαν λεπτότη
σμόν εάν άνατσυνέθετον πό:- ----------ι
λιν Τουρκικήν ΑύτοκρατορΙαν τα άπευθυνόμενος πρός άλ-
"δι' επεκτάσεως επί εδαφών λους ύπεδείκνυον καί είς την
χρίσιν μπορεΐ νά περιμένη κανείς
άπό καφέδες;
Έκαστος καφές άναγινώσκει
—φυσικά—την εφημερίδα τού.
" ■ - - ' - ,ι έφη-
ΐής κα·
-.. _„ πελάται
ιοΰς οποίους ονομάζομεν «Άν-
θρώπους» καί άλλους πού τούς
λέμε «Καθηαερινούς». Είναι δλοι
όπωσδήποτε περιπαιοΰντα κύρια
ά^θρα (καί ταύτα παρεξηνημένα)
τα όποΐα ουδέποτε κατωρθώνουν
νά φθά.ΐουν είς λογικόν συμπέρΜ
σμα. Είς τό κεφάλι των εχυυν
καί άπό ενα δίσκον ψωνογράφου,
μέ βυζανιινά τροπάρια, γεμάτα
άπό κακοφώνους μεμψιμοιρίαο
αρρώστου. Αλλοίμονον οίαν τα
καφινεΐα γεμίσουν άπό τέτοιουε
δίσκους όμοιομόρφους. Είναι έ-
πανάσιασις, άναΐροπή, μεταπολί·
τευσις·, θεομην ία. Τουτο καί δνο·
μάζεται επί τό γραφικώτερον χοι-
νή γνώμη. Καφές, ναργιλές.καΐ
δίσκος φωνογςάφου— δρίστε νά
συνεννοηθήτε.
Οί συμπολίται πού άνάβουν
καί κοοώνουν αΰτες τίς ήμέοες
°υΡ^κη πψηφ
ηθικήν ευθύνην Συμ
έ έφέροντε
η
έαν
ν ευθύνην ^.υμ- λ—γ--> ----..
έπαναφέροντες νά διατυπώσω συμβουλάς, δι-
ΐαν έγέ ότι ίίξευρα δτι καί μόνον διό-
μβ
δτι καί μόνον διό-
Κήν μου, εΤμαι ύποχρεωμενος ^ ' ήν Κυριαρχίαν, έγέ- ότι ήξευρα ότι και μόν»ν —
καί νά τερματίσω τό πολιτικόν νονζο οπα1τιοι εξοντώσεως τι Θά τάς εδιδα έγώ Θά άπερ
μου στάδιον καί νά έγκατα- εκατονταδων χιλιάδων Χρι- ριπτοντο. (Άναγινώσκει):
χ-ΐψ» τηνι χώραν'. Συνεπής στιανών. Είς παρατήρησιν κ. ^ Πρωθυπουργός
καί κοοώνουν αΰτές τίς ήμέοες
νύρω άπό τα καφενειακά τραπέ-
ζιά (καποτε κηρύττουν μεγαλοφώ-
νως καί την επανάστασιν άπό έ-
κε.1) είνε άδικον νά μην όνομάζων-
ται άνθρωποι έκτάκτου μοςφώ
σιως καί έλληνοπρεπεστάτης άνα-
τροφης: Άποδεικνύουν ότι γνω-
ρίζουν καλώς τάς παραδόσεις τής
ώ ί όι τάς σέβονται
πρός ταότα άνεχώρησα
Αθηνών. Άλλά σάς
εύγνώμων διότι μοθ
την ευκαιρίαν νά διαλυσω
μίαν πλάνην ή όποία, έκ κα- νψ-----,. ....
λής βεβαίως πίστεως, έπικρα- τούλαχιστον> άφοθ δ Ελλη
τεΐ είς την αντίληψιν; τών^με ^^ Στρατός δέν προασπίζε
καί
κόΤ έχομεν1 νά~ εξαλειφθή 'διό Συμμαχικά συμφέροντα Κύ-
τι καλόν είνε νά μή ύποτιμώ- ριος Κσρ μοί διέκοψε λέγων
μεθα άμοιβαίως. Είς τάς 1» 6η το0το αδύνατον, διότι ή
μ________(„,, 1091 7 -Ν'> ··-"" - " -
δέν δυνηθή δια- δν είδον χθές, μοΰ εζήτησε
επί πολύ στρατόν της, νά βοηθήσω αυτόν δπως δυ-
ρίζουν καλώς τάς ρς ή
χώρας των καί ότι τάς σέβονται
απολύτως.
ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
μεθα άμοιβαίως. Είς τάς 1» 6η το0το αδύνατον, διότι ή
ΊανουαρΙου1921, 2 1)2 μήνας Κυβέρνησις δέν δύναται νά
μετά τάς εκλογάς, άπηυθυνα ύπ^βάλη βουλήν τοιοϋτο νο-
πρός τόν έν Παρισίοις άντι- έδ έπικουρίας καθό-
πρόσωπον τής Έλληνικής Κυ
Βερνήσεως επιτετραμμένον τθ £ δσον
τε κ. Μεταξάν, απολύτως έμ σταντΙνος ευρίσκεται
πιστευτικήν ανακοίνωσιν μέ @ όνου
την παράκλησιν νά την μετα- ^
Τ 0ν ^"
νηθήνά βοηθήση μέχρι τέλους
αποτελεσματικώς την Έλλά-
δα, μοί έξήγησεν δτι ή δημο¬
σία γνώμη έν Αγγλία μετε-
βλήθη ούσιωδώς άπό επάνο¬
δον Βασιλέως Κωνσταντίνου
καί δτι φοβείται μήπως ευρε¬
ύ άτΐθεσιν
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
Αναμείνατε
θή είς τοιαύτην άντΐθεσιν
πρός κοινήν γνώμην, ώστε
λαμβανομένης ύπ' δψιν
Ί
καί
αντιδράσεως Ίταλών καί
Γάλλων, δέν δυνηθή μέχρι τέ-
τόν Όδηγόν
Ηρακλείου,
την ανακοίνωσιν μου
τηλ)κώς.
Ποΐαι αί ___.
Βενιζέλου έν τώ
'ΕμηιστΐυτικαΙ
χασες τα καφενεΐα; Έχάθης.
Ανεγράφη καί π&ό ημερών
ότι ή ίστορία μας είνε ϊστορία
καφενείων.Τρέμετε τούς ταμπήδες,
Προσεχώς.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ
ΗΠΡΟΣΦΥΠΚΗ ΣΤΕΓΗ.
Δίδεται λοιπόν καί τό
άλλο έκατομμύριον διά την
στέγασιν των άπόρων προσφύ¬
γων—διά την αγοράν δηλ. οί-
κημάτων μουσουλμανικών
πρός εγκατάστασιν αυτών δ-
σον καί καταλλήλων οίκοπέ-
δών. Οί άστεγοι πρόσφυγες
έξυπηρετοθνται ούτω Θετικώς
καί στεγάζονται συντομώτα-
τα, πολύ πρό τής ελεύσεως,
ώς ελπίζομεν, τοθ χειμώνος.
Καί λείπουν άπό τό μέσον τα
δίκαια παράπονά των άλλά
καί μερικαί άδικαιολόγητοι
παρεξηγήσεις καί ειδικώς ή
τόσον σήμερον έπιπολάζουσα
πολιτική εκμετάλλευσις, ή πε-
ριλαβοθσα ώς γνωστόν καί την
προσφυγικήν στέγην είς τό
τροπάριόν της.
***
ΟΙ ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΕΣ.
"Εφιστώμεν καί πάλιν
την προσοχήν τής αρμοδίας
Δημοτικής υπηρεσίας επί των
πρό τοϋ ΝομαρχιακοΟ περιβό¬
λου συσσωρευμενων ύδροσω-
λήνων των προοριζομένων
διά την συμπλήρωσιν τοθ νέ-
ου έσωτερικβθ δικτύου τής
πόλεως. Οί ύδροσωλήνες κα-
Θίστανται έστία μολύνσεως
συνεπεία τής άθρόας υπό δι-
ερχομένων... χρησιμοποιήσεως
των, παρέχοντες φόβους καί
διά τό μέλλον όπότε θά το-
ποθετηθώσιν δπου δεί διά την
ύδρευσιν τής πόλεως. Δέν εί¬
νε δυνατόν δραγε νά άποθη-
κευθώσιν είς άσφαλέστερον
μέρος οί ύδροσωλήνες οδτοι;
***
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ.
Ό περί τ&ς τιμάς τής
σταφίδος σκόπιμος «ντεφαιτι-
σμός» ασφαλώς δέν ώφελεΐ.
'ΕπαναλαμβάνΌμεν δτι δλα
σχεδόν τα σημεΐα συντρέ¬
χουν διά νά έλτΐΐση τις την
καλλιτέρευσιν των τιμών. Ε¬
άν εμεσολάβησαν γεγονότα
τίνα δυσοίωνα δέν έπεται δτι τό
παν έχάθη. Τουναντίον μέ τό
είλικρινές καί άποφασιστικόν
ενδιαφέρον τοθ κράτους αί έλ-
πΐδες ένισχύονται καθ' ημέ¬
ραν. ΟΙ διακαώς ποθοθντες
τό αντίθετον τροφοδόται τής
περί τάς τιμάς τής σταφίδος
ήττοπαθείας, άς μή χαιρεκα-
κοΰν. Ή χαιρεκακία είνε πο¬
λύ έσπευσμένη, ένδέχεται δέ
νά τοίς παρουσιάση όδυνηράς
έκπλήξεις ή αυριον.
***
ΗΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ.
Άπό συμπολίτας ήκού-
σαμεν χθές εΰφημα σχόλια
δι" δσα έν άλλη στήλη έγρά·
ψαμεν σχετικώς μέ τό ζήτημα
τής αισχροκερδείας κατόπιν
τής σημειωθείσης άξιεπαίνου
πρωτοβουλίας τοθ κ. Εισαγ¬
γελέως Ηρακλείου. Κατά
τούς συμπολίτας τούτους ή
αΐσχροκέρδεια όργιάζει πράγ-
ματι άπό τινος έκ μέρους ώ-
[ρισμένων πωληυών. Οί πωλη-
ταί έφαρμόζουν, λέγει, άλη-
Ή πολιτική συζήτησις
ή συζήτηις βρ
ϊα. Αυτή .ίνεήφρα-
ΡΑΛΛΗΝ
φ Πρόεδρον Κυβερνήσεως ^
Παρίσιοι 18)31—2—1921^.
Πρόκεΐται περί
καί απολύτως
άνακοινώσεως.
ζέλος μοί απηύθυνεν --_
λήν, ής μεταδίδω περιεκτικώς
•περιεχόμενον:
Ξενοδοχείον Μάζεστικ.
Κύριε έπιτετραμμένε,
«Λαβών τηλεγράφημσ
οδ μοί άνεκοινοθτο έπιΕ
•Άγγλου ΠρωθυπουργοΟ.
πως ιιέ συναντήση, εΡσ
Παρ1σΙους 25 λήΥ°ντ°5
έκ μέρους
πουργοθ κ.
φς
ση απόφασιν
καραπομπής
τιστικώς οί ρέποοτερς. Πρόκειται
πεοί δλων των καφενειων της πό¬
λεως καί μαζύ δλων των καφενει¬
ον τοϋ Πανελληνίου! Η παρα¬
τήρησις χρησιμίνει πολυ δια την
ιστορίαν. Έπικυοώνει μ««ν πα¬
λαιάν γνώμην — άποδειχθεισαν
καθαρώς Ιστορικήν - δτι δλα τα
μεγάλα γεγονότα είς τον τόπον
μας λαμβάνουν χώραν είς τοι κα¬
φενειον. Τό καφενειον δέν θεω-
ρεΐται δπως, ΐσως, άλλοϋ, ενα κέν¬
τρον άπλα-ς, δπου ημπορεί να
πάρη κανείς κδΐι τι καί νά πή
δυόλέΐεις τό πολύ άδιαφορες
έλαφοές, ξεκουραστ.κέ_ς. Ε»ναΗΙ
δημοσία κατοικία τού -**-^|·
Είναι δ,τι πεοίπου ή άρχαία ά-
γοοά. Είς την Έλλάδα καταντα
συνήθως νά κυβερνας, να δια-
πρέπτίς, νά λάμπτ,ς,, να «αδιο.
δρομΰς, νά έπιτυνχανης εφ σσσν
εχεις συμφωνα τα χαφενεια. _-
Ό άρξάμενος προεκλογικός αγών.
Πλήρης άνασκότιησις
τής τελευταίας 12καετίας.
Ό λόγος τοϋ Στρατηγόν κ. Κονδυλη.
8ον περιστάσεων.
•Η δράσις τής Οΐκουμινικής Ή λύσις τοθ είς αυτήν τεθέν-
'"*" τος προβλήματος ένέκειτο είς την
Ή συνένωσις καί ή συνεργασία
ολοκλήρου τοθ πολιτικοθ κόσμου
τής χώρας τόν οποίον άπό μακροθ
χρόνου έχώριζε βαθεΐα διαίρεσις
καί σφοδρόν μΐσος, έχαιρ'ετίσθη
μέ αγαλλίασιν άπό τόν Λαόν καί
έγέννησε τάς άρίστας των ίλπί-
8ων.
Καί δντως ή Οίκουμενική ά-
πηλλαγμένη πάσης εσωτερικάς
αντιδράσεως ειμπορούσε νά θέσι}
τάς δάαεις τής οίκονομικής ανα¬
συγκροτήσεως ττ]ς χώρας, εάν ή
θελε νά έξχρθς είς τό ΰψος των
τος προβλήματος ένέκειτο είς την
οίκονομικωτέραν συντήρησιν τοθ
Κράτους καί είς την τόνωσιν τής
έθνικής μας οίκονομίας. Είς την
ενίσχυσιν κυρίως τής γεωργίας
καί τής κτηνοτροφίας των δΰο πη-
γών άπό τάς οποίας έκόν άκον εί¬
νε ύποχρεωμίνον νά ποριοθη* τα
πρός τό ζήν έν τώ μέλλοντι τό
"Έθνος ημών.
Δυστυχώς ή οίκουμενική άθε-
θετοθσα τάς προεκλογικάς έπαγ-
γελίας της δέν άπησχολήθη μέ
οίκονομίας. "Αν έξαιρέσωμεν τα
πολεμικά Ύπουργεία κχΐ τόν μι
οθόν των αξιωματικών, τα όποΐα
μόνον εδοκίμασαν την δύναμιν τής
ψαλλίδος τοθ κ. 'ΥπουργοΟ των
Οίκονομικών, αί λοιπαί δαπάναι
τοθ Κράτους ηυξήθησαν.
Ή έθνική παραγωγή, ή όποΕα
τροφοδοτεΐ τόν Λαόν καί τόν προ¬
υπολογισμόν τοθ Κράτους, έ,ντε-
Λ&ς ήγνοήθη κατά τό 18μηνον
χρονικόν διάστημα τής διοικήσε¬
ως τής Χώρας άπό τάς Κυδερνή-
σεις γενικοϋ ι) μερικοθ συνασπι-
σμοθ.
Άλλ' άν ή Οίκουμενική δέν Ι-
καμεν οίκονομικώτερον τόν οργα¬
νισμόν τοθ Κράτους, άν δέν έφήρ
μοσε την τοπικήν αυτοδιοίκησιν,
άν δέν ίμερίμνηοε διά την προα-
γωγήν τής γεωργίας καί τής κτη-
οτροφία^ έπελήφθη δμως τής
οίκονομικής έξυγιάνσεως» τής
χώρας διά σειράς δλης μέτρων.
των οποίων σκοπός καί καταστά~
λαγμα ήτο ή πρό ολίγων μην&ν
κηδευθείσα αταθεροποίηοις τής
δραχμήςι
Δέν θά είνε δπερδολή εάν (Ι*
Μ
ΘΕλΜΠΤλ
ΑΛΚΑΖΑΡ.— Σήμερον «Μαραμέ-
να κρϊνα» μέ την Κορίννα Κχρίφιθθ.
ΒΟΣΠΟΡΟΣ.—Σήμερον: «Στόν ά-
νεμοστρόβιλον τής ζωής».
ΑΛΑΜΠΡΑ.— Σήμερον: «ό Περιπλα
νώμενος Ίουδαϊος».
κου περνα
26 Αύγουστον 1932.1-Τρομερά άδιάκριτος έφεύ
Ανατολή ηλίου 5.52, Λύσις 7,01
Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ
θινά συστήματα είς τόν τρό
πον ένασκήσεως τής αίσχροκερ
δεΐας ωστε νά κλέβεται μέν τό
καταναλωτικόν κοινόν νά μην
έννοή δέ άπό ποΟ καί διατί
κλέβεται. Άλλ' άς αφήσωμεν
τό περαιτέρω έργον είς την
Άγορανομίαν.
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ.
Λαμβάνομεν καί δημοσιεύο¬
μεν τήν κάτωθι επιστολήν:
Ι τιμαί των φχρμχκων.
- ύριε Διευθυντά,
Η χαρίστως άπαντώντες είς τόν
1 · - γράφον τοθ άρθριδίου «Ά-
α άνεξήγητος» τοθ δημοσι-
ος έν τώ χθεσινώ φύλλφ τής
ρίδος σας, δίδομεν τάς άκο-
^ς πληροφορίας πρός διαφώ-
παντός παραπονουμένου διά
.',' Ακρίβειαν ωρισμένων φαρμά-
τελευταΐαι τιμαί τής πωλή-
"ΐ'· . :ών φαρμάκων εκανονίσθησαν
Ιτι' βάσει τής Κρατικής διατι-
'π >ς τής 12 Όκτωβρίου 1931
Λαμβάνω τακΐιχά γράμματα πού
περιστρέφονται διαρκώς γύρω άπό
ΐόν γάμα. ΠολλοΙ άπό τούς έπιστο
λογράφους έπιρρίπτουν στή γυναϊ-
κα όλη την εΰ-
θύνη διά τήν
άποτυχία τοΰ
γάμου. Βρί-
σχονν ότι ή ύ·
πρρβιλική ε¬
λευθερία καί
ή σύγχρονος ά
νατροφή πού
δίδεται στά χο
ρίτσια εδημι¬
ούργησεν ένα ηθικόν έχφυλίσμό καί
έχαλσρωσε τόν θεσμό τοϋ γάμου.
Άς μοϋ έπιτρέψουν οί χύριοι αύ
τοί νά τούς απαντήση* ότι δέν έχουν
τελείως δίκηο, καί όσοι μιλάνε έ
τσι άποδειχνύουν ότι δέν έλαβαν
ποτέ τόν χόπο νά χρίνουν πιό άμε
ρόληπτα τήν χατάστασι. Διά την ά¬
ποτυχία των γάμων δέν φταίει μό
νόν τό κορίτσι άλλά κι' αύτοΐ οί
νέοι. Οί περισσότεροι άπ' αύτούς
είνε νωθροί, έπιπόλαιοι, χωρις ατο¬
μικήν αύτοπεποίθησι πού φανερώ
νει άνδρα σοβαρόν καί μέ θέ-
λησι.
Άλλοτε ότσν ό άνδρας απεφάσισε
νά ύπανδρευθϋ χατανοοΰσεν όλες τίς
εϋθύνες πού ανελάμβανε χαί προσ-
μϊ : «ίμησιν 50 ο)ο επί των εί-
ίίχ' των, όρών, φυσίγγων κλπ.
χα'. ) ο)ο επί των χημικών προϊ-
ί*'· των λιανικώς καί συνταγο-
• '5 χορηγουμένων. Ή διατί-
τών φαρμάκων, ώς Θά είνε
ι«ς γνωβτόν καταρτΕζεται
ιονίμου 'Υγειονομικής Έπι-
τοδ δπουργείου 'Υγιεινής
ι παρά των Φαρμακευτικών
ών, επί τή βάσει τιμολο-
ίστους των φαρμακεμπόρων
ραγγελιοδόχων, άντιπροσώ-
(ρμακευτικών είδών.
έν φαρμακέμποροι καί πα-
.οδέχοι ύποχρεοθνται νά
,ώσι περισσότερον των έν
εοστολογίοις όριζομένων τι-
δέ φαρμακοποιοί ουτε επι
ουτε επί πλέον των
διατιμήσει όριζομένων
ν. ΓνωστοΟ δντος 8τι
■)ν έγκατά/ειψιν τής χρυ-
' : - «ως τό ξένον συνάλλαγμα
ί ■- θη ιίς τό διπλάσιον οί πά-
οδόχοι καί οί φαρμακέμ-
5έν ήτο δυνατόν νά χορη-
ίς ήμδς φάρμακα μέ πα-
:μάς, διότι ταθτ·ϊ είσάγου-
τοθ έξωτερικοθ καί πλη-
τήν αξίαν αυτών είς δολ-
είς φράγκα καί είς λίρας.
ς λοιπόν διά λόγους συ-
ατικής διαφοράς τό 6-
>ν 'Υγιεινής εδέχθη άνα-
τήί χονδρικής πωλήσεως
καϊ τοθτο ίνα μή παύ·
ι.·ιί* οί,φαρμακέμποροι νά είσά-
Υ'-' «-'ρμακα επί βλάβη τής δη-
$.« ■ >γείας. Ένω τα κράτος πω·
' τήν κινίνην κατά 90 ο)ο
ραν διά λόγους συναλλαγ-
»· , έπιτρέπει μόνον 30 ο)ο
διά τα άλλα χημικά προ·
Λ ίλευθέρου έμπορίου.
μένης δπ' 5ψει τής άγο-
ν-^ν-' άξίας τής δραχμής τα
καί φαρμακιυτικά προΐ'-
ν·. άνετιμήθησαν αναλόγως
"- ίρδη των ψαρμακοποιών
*■ 3Λ^ διότι έκ τοθ κέρδους
* σι τήν διαφοράν τοθ άνα-
. ς συναλλάγματος καί ή
ιή δύναμις τοθ κοινοθ δ-
ϊαράν μείωσιν.
σπεσιαλιτέ τα έκ τοθ ί-
είσαγόμενα, τα δποΐα
. ι, τα σπουδαιότβρα, ένψ
ί' νατιμηθωσιν σχεδόν είς
ιον άνετιμήθησαν μόνον
ιά τοθτο α! ίξαντλούμε-
ιαταθήκαι τούτων δέν ά-
. ηαι ευκόλως παρ' ημών,
λόγους τούτους τα πλέον
1κ τοθ έξωτερικοθ σπεσι-
νίζουσιν. Διά τα έν τφ
Ιθ' παρασκευαζόμενα σπε-
9ΐ«^ ν- · άρχει κάποια άνωμαλία
:;μδ>ν. "ιότι ένψ άνετιμήθησαν
IV"1
' α μέν τούτων άγοράζον-
V»·
«τίμησιν ϊαην, άλλα δέ
£.,, ις τιμάς ή μέ αύξησιν
ς μβ ρ
παθοϋσε διά τής άτομιχής τού έρ
γασίας καί τής ΰκομονής τού νά
νπερνιχήση χάθε έμπόδιο τής συζυ-
γιχήςτου εύτυχίας καί τό χατώρθωνε.
ΟΙ νέοι σήμερον βασίζονται σΐήν
προΐχα τής γυναικός ή καί στήν ά-
τομιχή της έργασία. Όταν ό γάμος
τους δέν είνε Ικανϋποίησις σαρχικοΰ
πόθον είνε γάμος συμφέροντας. Πα-
ραδέχομαι ειλικρινώς ότι τό καθήκον
της γυναικός είνε νά εργασθή καί νά
βοηθήση ποιχιλοτρόπως τόν άνδρα
ποΰ άγαπφ διά νά νικήση είς τό κοι¬
νωνικόν έπίπενον. Διότι χάθε έπιτυ
χία πού δέν είνε άποτέλεσμα τήςάλ-
ληλοβοηθείας μεταξΰ άνδρογύνου δέν
έχει καμμίαν άία χατά τήγνώμη μοί).
Καθήκον τού ομως τού άνδρδί είνε
νά ξέρη νά επιβάλη καί τή θέλησί
τού οίαν παρσυσιάζεται άνάγκη.
Ν' άγαπά τή γυναί»ά τού περισ¬
σότερον δλων καΐ νά ξέρχι νά την
εύχαριστχί στΐς χατάλληλες εύκαιρίες.
Νά μην έχη μυστιχά άπ' αυτήν χαΐ
νά τή θεωρή πάντοτε σύντροφον
χαί συνεργάτην. Τότε μόνον μπορεϊ
ενας γάμος νά εύδοκιμήσπ όταν ύπάρ
χχΐ μεταξύ των συζύγων μεγάλη άλ-
ληλοβοήθεια καί μεγάλη έπιχοινω-
νία πνεύματος καί καρδίας. Ή σο¬
βαρά χαί βαθειά αύτη άγάπη τού
σύζυγον δίδει άφάνταστη ούναμι
στή γυναΐχα. Την ΰποβοηθεΐ ν' άντι-
μετωπίσυ μέ τό χαμόγελο στά χείλη
όλους τονς κινδύνυυς χαί τα βάσα·
να τής ζωής.
ΜΙΑ
ρεσις
Μία εφεύρεσίς τρομερά άδιά
κριΐος άναγγέλλεται άπό τό ΓΙα
ρίσι. Πρόκειται περί τού εξής
Ό καθηγητής Ντουσσώ ένέγνωσ
προχθές ενώπιον τής άκαδημία
των επιστήμων εν ύπόμνηαα εί
τό οποίον άναγγέλλει ότι έπέτυ
χε νά εφεύρη μέθοδον δι' ής ε
γεγονός συμβαΐνον κάπου θά δύ¬
ναται νά γίνεται δρπτον σχεδόν
συγχρόνως όπουδήποτε θά ήθελι
τις. Τί) θαϋμα—διότι περίπου πε
ρί θαύματος σχεδόν πρόκειται—
θά έπιτυγχάνεται δι' ήλεκτρικήί
ύποτυπώσεως καί άναπαςαστάσε
ως διά των συνηθούν συσκευών
τηλεοράσεως, άλλ' άνευ παρεμ
βολής φωτογραφ ίας ή προβολήι
ήλικτρικής. _______
—Άκαδημαϊκοί, ζέστη καί
βάψιμο.
Πέντε Γάλλοι άκαδημαϊκοί, έκ
των 40 άθανάτων εΐχαν προχθές
τό θάρρος ν' άντιμετωπίσουν την
άφόρητον ζέστην (37 βαθμοί έν¬
τός τής αιθούσης των συνεδριά-
σεων) καί νά παραστοϋν είς την
συνεδρίασιν τής Γαλλικής Άκα-
δημίας. Ήμείφθησαν όμως επαρ¬
κώς διότι εμοιράσθησαν μόνοι
αύτοι ώς παρόντρς τα 600 φρ.
τα όΐτοΐα διατίθενται διά κάθε
συνεδρίασιν. Συνεπώς ό καθείς έ¬
λαβε 120 φράγκα Οί Άκαδημα¬
ϊκοί εσυνέχισεν την εργασίαν τού
λεξικοΰ καί δή είς την λέξιν ζω-
γραφίζω, γράφω (ρβίηάΓβ). Τό
παράδειγμα τού παλαιού λεξικού
κατά τό οποίον «ύπάρχουν άγρι-
οί πού βάφονιαι τό πρόσοιπον
μέ πολλά χρώματα» άντικατεστά-
θη μέ τό ακόλουθον: «ή γυναΐ-
κα αύτη είνε πάρα πολύ βαμ-
μένη».
—"Αγνωστα ζώα.
Ό ζωολογικός κήπος τού Βο-
τανικοϋ Κήπου των Παρισίων
επλουτίσθη κατ' αύτάς μέ νέα
ζώα, τα δποΐα ήσαν μέχρι σήμε¬
ρον άγνωστα είς τούς Παρισι-
σινούς. Τα ζφα αύτά συνελήφθη
σαν είς τα βάθη τής Άφρικής
καί διά τής μέχρι Γαλλίας μετα¬
φοράν των εχρειάσθησαν πολλοί
κόποι καί πολλά εξοδα. Μεταξύ
των ζώων αυτών είναι μικρή άν-
τιλόπη, πολϋ ήμερος έχουσα ΰψος
μόλις 30 εκατοσιομέτρων. Ύπάρ-
χει καί έ'να ζφον, τό οποίον τρέ-
φεται αποκλειστικώς μέ μυρμήγ-
κια καί γάλα. Τό άμετάφραστον
όνομά τού είνε Ταμανουάρ.
30 ο)ο. Παρηκολούθησαν δηλαδή
τα μή άνατιμηθέντα χονδρικώς
έγχώρια σπεσιαλιτέ τα άνατιμη·
θέντα τοιαΰτα. Ελπίζομεν δμως
δτι ή μόνιμος επί τής διατίμησεως
Έπιτροπή συνερχομένη κατά τόν
νόμον έντός τοθ έρχομένου Σεπτεμ-
βρίου θά διορθώση τό ίτόπον τοθ¬
το, καί θά καταρτίση πληρεστέραν
διατίμησιν.
ΟΙ φαρμακευτικοί Σύλλογοι δέν
θά παραλείψωσι βεβαίως, νά θέ-
σιυσιν δπ' δψει τής Έπιτροπής
τάς επί τής διατίμησεως παρατη-
ρήσεις αυτών. Ό Νόμος τοθτο μό¬
νον τό δικαίωμα παρέχει είς ήμα"ς,
νά ύποδεικνύωμεν είς την μόνιμον
Επιτροπήν τάς παραλείψεις καί
τα σφάλματα τής διατίμησεως. Έκ
τής άνατιμήσεως των φαρμάκων
περισσότερον παντός ά'λλου πλήτ-
τονται τα συμφέροντα ημών, καί
διά τοθτο ένδιαφερόμεθα τα μέγι-
σΐα νά μην αυξάνη τό κόστος αυ¬
τών, άλλά δυστυχώς δέν είμεθα
ημείς ρυθμισταί τής διατίμησεως
άλλ' άλλοι ίσχυρότεροι παράγον-
τες.
Ηράκλειον 25 Αυγουστου 1932
Μετά τιμής
ΙΩΑΝ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΗΣ
Πρόεδρο£ Φαρμακεντικον Σύλλογον
Ηρακλείου
ϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ:
Ή "Ενωσις Κιτροπαραγών
Κρήτης.
Προκηρύσσει μειοδοσίαν τής
συσκενασίας των κίντςων εν άλ-
μην είς τα κάτωθι σημεΐα καί
μέ τάς άντιστοίχους ποσότητας
καί διά τό τρέχον έτος 1932—
1933.
Διά συσκευήν 500 βαρελίων εν
Χανίοις, 1500 βαοελίων έν Κα¬
λύβα ις 1000 έν Ρε-θύμνχι, 1300
έν Πανόρμω, 2500 εν Ηρα¬
κλείω.
Ή μειοδοσία γενησεται δ
ένσφοαγίστων προσφορών
ί
ΚΟΙ
ΝΟ.ΝΙΚΠ
καί
οί σχετικοί φάκελλοι κατατίθεν-
ται είς τό έν Ηρακλείω Γρα¬
φείον τήςΈνώσιως Κιτροπαρα-
γών Κρήτης μέχρι τής μεσημ¬
βρίας τής 3ης προσεχούς . μηνός
Σεπτεμβρίου ημέραν Σάββατον
καί άνοιχθήσονΐίτι ενώπιον τοϋ
Δ. Σ. την 4ην ίδίου μηνός.
Ή έγκρισις των μηοδοσιών έ-
νατόκειται απολύτως είς την
κρίσιν τού Διοικητικοϋ Συμβου-
λίου τής Ενώσεως άνευ ούδεμιάς
υποχρεώσεως έναντι τοϋ τελευταί¬
ον μειοδότου.
Οί όροι συγγραφής υποχρεώ¬
σεων ευρίσκονται κατατεθηιαένοι
είς τα Ιν Ηρακλείω Γραφεϊα της
Ενώσεως καί είς τα εν Χανίοις,
Καλύβαις, καί Ρεθύμνη Κέντρα
συσκευασίας της.
Ή έγκρισις ή μή υπό τής Ε¬
νώσεως έκδοθησεται έντός 8 ημε¬
ρών άπό τής μειοδοσίας.
Ηράκλειον τχ") 22α Αύγούστου
1932.
Ένωσις Κιτρο.ταραγωγών Κρή
της.
ο»»ιι.
ΚΙΝΗΣΙΣ.- Αφιχθη,
Αθηνών οί κ. κ. ·ΐ^
νης, Ιωάν. Καρούζος,*
λάκηί χαί Έμμ. Γεωρ.,,.,
-Όμοίως αφίχθησαν*
Λουλακάκης, τέως γ8ν.
υπουργείον Έθνικής'
Μιχ. Σηφάκης λυκειάρνη,. . , ■ -->,
Κνβερνητάχης χαθηϊητή^' αι '«ιί»,
-Έπίσης έπανήλθον οί χ „ „
κης Κυριακός μηχανικάς,
λος εμπορος. Μόσχος &.„
τρός καί ή κυρία Ι'. Κωσ
- Επίσης αφίχθησαν αί
οκάστη Στεργιώτου Πό™ Γ! >·
νάκη. Άλίχη καί Κήττη μ!*"^·
— Επίσης έπανήλθαν γ1
Φώτιος Κούτης χαί Ί. χα
-Άςίχθη εξ Αθηνών ί,,^
Ι. Καμαράτος κομίσας πλουσίαν
λογην γραφικων είδών ποοο »ΐ
σμόν χοΰγνωστοΰ Βιβλιοχο
τού παρά την Πλατείαν „„,„
άτινα θά διαθέση είς τιμά^'
γωνίστους. * 00|)»β·
ΓΑΜΟΙ.—Την παρΕλθοδσο,ν κ
ακήν ετέλεσαν τούς γάμου; Τ(11 ι'4"
θεόδωρος Πετυχάκης χαί *
Γρηγοριάδου. Συγχαρητήρια
II
Μ
Γΰρω στήν πόλι
ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΠΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
Πρώην Κοινωφελές Ταμείον
(πάροδος Πλατύ Σοκάκι)
Αριθ. Τηλέφωνον 188.
Τελειόταται πολυτελβΐς ήλβ-
χτριχαί εγκατάστασις όδοντκι-
τρικών μηχανημάτων ϋπϊΐ. Κ!1-
ΙβΓ συγχρονισμέναι μέ την τβ-
λενταίαν πρόοδον τής Όδοντια
τριχής 'Επιστήμης, σνμπληρώ
νούν τό σύνολον άρτιωΐάτης
κλινικής έφι/μίλλον των Άμερι-
κανικών.
Άντισηψία, άνώδννοι έπεμ-
βάσεις, ταχύτης εργασίας- Ε¬
κτέλεσις δλων των νεωτάτων
συστημάτων όδοντοτεχνικών συ¬
σκευών (τεχνητοί όδόντες κτλ.).
Έπισκεψεις επί συνεντεύξει.
Έργάσιμοι ώραι:
9 1)2-1 π.μ. 4-8 μ.μ.
-Ό Αϋγουσΐος φαίνετο» ί« »>
Θά μας αφήση, παραπονρμένουο
-Άφοΰ οΰτε πολύ ζεστό έ^
ς φή, ραπονρμένου
Άφοΰ οΰτε πολύ ζεστός
σεν όντε πολύ ψυχρός.
-Τόσον τό μελτέμι τού ίσον
ή ζέστες τον υπήρξαν ένα ύ
αί ενχαριστο σνά
(ία'
ή ς ήρξαν ένα ύποφβοώ
καί ενχαριστο σνχνά καιριΧ6 Π,
στως. ""·■
—'Εννοεΐται δή β({ α4τ6 .,
λογαριαζομεν τίς όλίγες ήιιίρΕ «
υπολειπονΐαι ακομη για νά ίϊΐ
χαταλείψτι ό Αύγουστος.
'?πΐβλΐ?*ί| ή *
τού
ΐ?|
Τίτου.
Πωλεΐται είς τιμήν εϋκαιρίας μη-
;ανή μεταχειρισμένη 25 ίππων καΐ
λαιόμνλος μετά των σχετικών ά|ό-
νων, τροχαλιών κλπ. ώς * αί αγγλικόν
έλαιοπιεστήριον 10 ίντζών.Πληροφο¬
ρίαι παρά τφ Νικολάω Μακράκ|] καί
Νιχήτα Στρατάκη (Χανίων Πόρτα).
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΑΝΔΡΟΝΙΚ. ΠΕΤΡΑΚΗ
ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ-ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ι Τό Εκπαιδευτήριον άπό Πλατύ Σοκκάκι ?νί)α μέχρι
σημερον έλεαούργει, τελείως άνακαινισθέν μετεφέρθη
ήδη είς τό πολυτελές νεόκτιστον υγιεινόν εύρύχωρον οίκη¬
μα τού κ. Α. Μαυράκη επί τής δδοΰ Μαρογιώργη (έναν¬
τι οικίας κ. Άκράτου—συνοικία Άγίου Μηνά).
Περιλαμβάνει.
1) Νηπιαγωγεΐον—Διευθυνόμενον υπό τής μόνης Ιν
Ηρακλειφ πτυχιούχου νηπιαγωγοΰ κ. Άνδρον. Πετράκη
2) Πλήρες Δημοτικόν σχολείον.
3) Οίκοτροφϊΐον τό οποίον θά λειτουργήσχ) άπό τοϋ
προσεχούς σχολικοΰ έτους είς τβς Ευρυχώρους καί καθα-
ροτατας αιθούσας τού Έκπαιδευτηρίου.
4) Ξένας γλώσσας (Αγγλικήν καί Γαλλικήν) ποοαι-
ρετικάς. ' ν
Προσωπικόν άριστον, έχ των καλλιτέρων διδασκά-
λων και διδασκάλισσα^.
Πληροφορίαι καθ' εκάστην.
Έκ τοΰ Γραφείον.
—Την λειτουργίαν όσον καί τί™ Ιι
τανείαν παρηκολούθησαν πλήβή «ί
σμου πάσης τάξεως.
—Έπίσης άρκετός κόομος ποοί
στατο καί κατά την ψαλβϊσαν £..
γότερον έπιμνημόσυνον δέησιν.
—Των σφαγέντων χατά τ*ν κ
Αύγούστου 1898 'Ηρακλειωτών.
—Είς την παρά την πύλην Χανιά»
οδόν Γαβαλάδων.
—Έξακολουθεί ή συσσώοευσΐ( οί·
χοδομικών ύλών.
—Διά την οικοδομήν πού γίνβται
είς την οδόν αυτήν.
—Καί είς τρόπον ώστε νά χαθί
σταται τελείως άδιάβατος.
—Ή άστυνομία υποθέτομεν 5™
είνε αρμοδία νά ύποδείξυ τα δέοντα
είς τόν ίδιοχτήτην.
—Συμπολίται μάς παρεηονέθησαν
διά την αταξίαν πού παβατηρβϊται
είς τούς ΰποδηματοχαθσριστά;.
—ΟΙ όποϊοι μέ τάς έπιδρομάς των
είς τα χέντρα χαί μέ την επίμονον
άξίωσί των: «νά τα γυαλίοωμε χύ-
ριοςί»
—Καταντονν ένοχλητιχοΐ είς τό
κοινόν.
—Άν ενθυμούμεθα χαλά ή άοη·
νομία εΐχε κανονίση χάηοτε τα;
θέσεις των ώστε νά ηαρατηβείται
σχετικώς μεγάλη τάξις.
—Είς τήν χθές χομισθβίσαν «Α¬
κροπολιν» περιέχονται αί πρώται
προβλέψεις διά τα έχλογικά άποτι·
λέσματα.
—Άπό τούς αναγνώστας τή; έν
λόγψ εφημερίδος.
—ΟΙ όπαϊοι βιάζονται νά
τα χρηματιχά βραβεία.
—Ποϋ ΰπόσχεται ή «Άκρόπολις»
είς τούς έπιτυχόντας «νά βαρέσονν
διάνα» μέ τάς προβλέψεις των δια
τα άποτελέσματα των έχλογών.
—Χαρακτηριστιχόν των προβλέψβ·
ών είνε ότι ώς επί τό πλείστον τό
Φιλελεύθερον χόμμα έξέοχεται ισχυ¬
ρόν άπό τάς εκλογάς.
—Χθές ήτο ή τελευταία ήμερομη-
νία διά την επάνοδον είς τάς ©έσβις
των των άδειούχων ύπαλλήλων «αί
αξιωματικών.
—Πληροφορία καταχωρηθεΐσα χθές
είς την 4ην σελίδα μας καί άφαρώ-
σα τάς άρχαιρεσίας τοΰ νευστισα
Θέντος «Συλλόγου άπόρων άστέγω»
έφέδρων».
— Έτιτλοφορήθη έκ παραδοομης
ώς αρχαιρεσίαι συνβέσμου λβμβού·
χων Ηρακλείου.
—Τήν διορθώνομεν λοιπόν χατα
τούτο. Ι Ρέικορτερ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Γεωργιάδη θωμά
πάρονν
^^εΜΜΓϋτ
αθθα δτι τό μεγαλήτε-
ρο· ια κατά τής έθνικής
^ μας μετά την Μικρά·
αταστροφήν τό κατέφε-
ραν τα μιτρα ταυτα τής ΟΙκουμε-
νικής, τα όποία ή ιδία ετίμησε
μέ το σεμνόν δνομα τής «ο.κονομι-
^ραμμή Τής ο'κονομι-
ής τής Κυβερνήσεως
χτόπιν των Κυίερνή-
πισμοθ ήτο ή παρά-
Έλλάδος εσωτερικώς
:ώς ώς πλουσίας, ώς [ Ξ
άνθίξη είς οΕανδή |
ιιχήν πίεσιν,
Τακτικόν έβδομαδιαΐον δρομολόγιον έκ Κρήτης διά
Λιβόρνο, Νεάπολιν, Γενοβαν, Όνέλιαν, Πόρτο
Μαουρίτζιο, 2άν Ρέμο καί Μασσαλίαν, έκτελούμε-
νον υπό νεοτεύκτων Όλλανδικών Μότορσιπ.
Τό Μ)8 «ΝΥνΕΚρΑΙ,Ε» 12 Σεπτεμβρίου
20 »
28 »
6 Όκτωβρίου
«Ρ^ΥΒΝΟIV70»
«ΜΑΗΑΒ0>
«ΡΙ,ΥΙΝΟΟΝΒ»
Τό &)π «ΡΒΝΕΙ/ΟΡΒ» 2 Σεπτεμβρίου 1932 κατ' ευ¬
θείαν Λιβορνο, Ίμπέριαν, Γενοβαν, Μασσαλίαν.
Διά πάσαν ίτλπρβφορΐαν απευθυντέον ΐ(ς τβίΐς Γενικοίς
έν Κρήτα ΠράΜτ«ρα$
ΑΝΕΜΟΠΑΝΝΗΝ—ΔΡΑΚ0ΝΤΙΔΗΝ
Τηλέφ. Νο 32. - Τπλεγρ. Δ)ίις «ΑΝΕΔΡΑΚ»
(συνεχίζεταΐ) Ι|ί>1Ι||||||||||||||||||ΗΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΗΠΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΐίϊ:
'Ενοικιάζϊται ή οίκία τού Τογ·
ματάρχον Πεζικοϋ Μπίτβινά)«η Αν
τωνίου χειμένη επί τής οδοί Κβι-
τοβουλίδου πλησίον πλατείας (Χ«ι«
τάν Όγλοϋ) καί συνισταμένη «* τί*'
σάρων δωματίων, κουζίνας μεγάλτις.
άποθήχης εύρβίας, αύλής, ταοοτσαί·
ήλεκτροφώτιστος καί ίχουσα έγχο·
ταστάσεις ύδατος. Πληροφοβίαι ηαβ»
τφ λοχαγφ κ. Λουλακάκη Άνοοεα.
■■■■■■■■■■Β-ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒβΒΒΒΒ||ΒΒ|||Β|1-ΒΒ||ΒΒ11,,ε
ΟΕΝ Ν0Κ8ΚΕ ΟΒΙΕΝΤ Μ Α)$08ί0
Β ΟΑΜΡ3ΚΙΒ89ΒΙ.·
8ΚΑΒ Α)3-ΟΟΡΒΝΗΑΟΒΝ
-Αί ανωτέρω εταιρείαι διά τοθ
β)β «ΝΟΕΜΑΝΤΙΒΤ»
έγκαινιάζουν άπό τής 27)31 Αύγούστου 1932 τακτι-
ΚΡΗΤΗΣ έ ώ ' 0
γ
θεΐανΡ
ής ) γου
έΚ ΚΡΗΤΗΣ ^έ ψορτώσεις κατ' «0·
«0 0 ΝΤΙΝΒΝΤΒ»
Αμβούργον
ίί?νΤσ
ψορτία διά τό Εσωτερικόν,
καί Σκανδιναυίκάς χώρας.
Γβνιχοί Πράχτορε; Κρήτης
ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Τηλέφκνον 63
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ "ΚΡΙΝΟΣ"
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Εξωτερικόν έτησία Δολλάρια 10.
"Αηα·αι αί άΐτβώείξεις συνδρο
μδν καί δημοσιεύσεων φέρουσι
απαραιτήτως την υπογραφήν τβθ
Διευθυντού καί Ιδιοκτήτου τής
α'Ανβρβώσβως».
Ηράκλειον 26 Λύγούστου1932
Ν1
[ΕΑΙ «φήμαι» πάλιν πβ-
ρί παραιτήσεως τής
Κυβερνήσεως: Την αρχήν,
λέγει, άναλαμβάνει ό κ.
Κονδύλης. Ό κ. Βϊνιζέλο
άποσύρεται... είς μοναστήρι'
όν. Καί διέψευσε μέν—κα!
μάλιστα—κατά τρόπον δρι
μύν— τάς φήμας ό κ. Ββνι
ζέλος. Έπίσης καί ό κ. Κον
δύλης, μή έχων «ιδέαν μου
σικής» άπο τα αναγραφέντα
Άλλ' οί φημολόγοι θά παύ
σουν άραγε τό χαβά των
Δέν τό πιστεύομεν.
ΑΛΛΑ καί περί «άντι
*» συνδέσμου» στρατιωτι
κου ωμίλησαν οί σκηνοθέ·
ται των φημών. Διατί δχι; Ό
στρατιωτικάς σύνδεσμος είνε
γεγονός καί γεγονός ταράσ
σων δχι μόνον τα νεΰρα άλ
λά καί τόν ύπνον των κι
τρίνων. 'Ανάγκη λοιπόν νά
έφευρεθή ό άντισύνδεσμος
Καί έφευρέθη. Άλλ' μέ ποί
ούς καί πόσους άξιωματι
«ούς; Διότι ό άντισύνδεσμος
στρέφεται κατά βάθος κατά
τοΰ καθεστώτος. Καί δλοι
ή σχεδόν δλοι οί σημερινοί
έν ένεργεία άξιωματικοί είνε
—δυστυχώς διά τοΰς γρά
φοντας—καθεστωτικοί.
ΓΕΝΙΚΩΣ μπορεί νά εί
1 πή κανείς τό εξής διά
τάς προχθεσινάς φήμας: Οί
σπερμολογοΰντες αύτάς εϊχαν
ξβχάσει τό έπάγγελμά των.
Μόλις δμως ό κ. Ββνιζέλος
ήρχισεν ομιλών πειστικώτα
τα επί των άφορμών τής ά
νακινήσεως τοΰ καθεστωτι
«ου καί τής άναποδράστου
άνάγκης περιφρουρήσεως
έφ' δσον ό κ. Π. Τσαλ-
δάρης έπιφυλάσσεται— ενό¬
μισαν ό,τι έπρεπε νά θολώ-
σουν έκ νέου τα νερά.,.έκνευ-
ρίζοντες την δημοσίαν γνώ¬
μην διά διαφόρων εΐδησβογρα-
φικών τεχνασμάτων. Αύτην
την φοράν δμως ούδε κδν
•ηυξήθη ή κυκλοφορία των :
'Τά τεχνάσματα παλαιά.
***
ΑΡΧΗΓΟΣ τοΰ Λαϊ-
κοϋ κόμματος δέν ή-
οβ οΰτε αϊρει τάς έπιφυλά-
ξεις τού. Έν τούτοις οί δύο
γνωοτοί δημοκρατικαί άρχη-
γοί ανέλαβον αυτόν υπό την
εγγύησιν των μολονότι πολύ
καλά γνωρίζουν τί δύναται
νά πράξη ούτος μέ πλειοψη¬
φίαν την επομένην των έκλο-
γών. Καί τουτο ιδίως δι* έλ¬
λειψιν έπιβολής επί των α¬
διάλλακτων άντιπάλων^ τού.
Δέν είνε εΰλογοι λοιπόν αί
τελευταίαι δηλώσεις τοΰ κ.
Βενιζέλου;
χα-
* *
*
ς κιτροβαρελίων:
Ιην *»«■ Χανίων βαρ. 350
* » Καλυβών » 1250
» Πανόρμου » 1000
» Ηρακλείου » 1450
ϊςτο εν Ηρακλείω Γραφεί
Κ/Εως Κ
ίον
Ο
«.ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ομι¬
λών επί των τελευταί¬
ον δηλώσεων τοΰ κ. Βενι¬
ζέλου έχαρακτήρισε ταύτας
ώς «προεκλονικόν κόλπο ά¬
νευ βαθυτέρας σημασίας».
Σοβαρά όμολογουμένως ή
• δήλωσις τού κ. Καφαντάρη.
"Εν πάση περιπτώσει δύνα-
•ται νά πιστεύση κανείς δτι ό
-Καφαντάρης ομιλών «ερί
κόλπων τοΰ κ. Βενιζέλου—έ-
(φαρμόζει κόλπο ό ϊδιος. Λαμ-
βανομένου μάλιστα ύπ' όψιν
ότι κδτι τέτοια κόλπα ό^ «.
Καφαντάρης θά τα θεωρήση
Απαραίτητα περισσότερον δ-
ταν άπό τό καθεστωτικον
ό κ.Βενιζβλος φθάση συν¬
τόμως είς τα «οίκονομικά θβ-
ματα» «ής «ροεκλογικής συ¬
ζητήσεως.... ___
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
ΕΜΜ1Ν. Σ. ΜΑ1ΖΑΜΠΕΙΑΚΗ
Πρώην Χαριλάβυ ϊτεφανίοη
•ίβς Μαρτύρων (ίνκντι Τα¬
χυδρομειον).
Πλήρης παρακαταθήκη χη-
^ν χαΐ φαρμακευτικθν
- ήλβκτροφώτιστος
Ενβικι*ζβτ«» Υ[αν Τριάδα ά
οΐκΐα παρά την > Ισογβίων χαΐ
«αρτιζομένη έκ οϋι -ιατίων, α«·
τβσσαρων ανωγείων βω, -«νόν ύδωρ.·
*»Ι., κουζίνας καί μέ δφθ.. τήτρ Κ.
ιηηροφΟρ(αι παρά χφ Ιδιοκ *
*»»» Κοολάτ— όοός 1821,
-—.,..„ ε^Λνι τής μεσημβρίας
3ης προσεχούς μηνός Σεπτε
ου Λιιρλγ... Σάββατον καί ανοι
.. . ____ενώπιον τοΰ Δ. Σ. τή
4ην ίδίου μηνός.
'" "γκρισις η μή τής μειο
—.^ έναπόκειται απολύτως εί
την κρίσιν τού Διοικητικού Συμ·
βουλίου τής Ενώσεως, άνπ
ούδεμιας υποχρεώσεως τής Έ
νώσεως έναντι τού τελευταίου μειο
ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
Ερμηνευτικαί έγκύκλιοι
διά την διενέργειαν των έκλογών
Ή έγκρισις η μή τή- Ένώ_
ως ^δοθήσεται εντός 8 ,ήμεοώ
«πό της μειοδοσίας. "
Η σύμβασις καταρτίζεται δι
εγγραφου ϊδιοκιχοΰ καί τα έ
ξοδα βαρύνουν έκαστον έξ Λαι
σειας.
Οί όροι τής συμμετοχής καί
'ΥΥΟ«φή υποχρεώσεων εύρισκον
τ«ι κατατεθειμένοι ιϊς τό Γρα
φεΐον τής Ενώσεως καί είς τα Κέν
τρα συσκε-υασίας Χανίων, Κα
λυβων, Ρεθύμνης καί Πανόρ
μου.
Έν Ηρακλείω τη 22α Αύγού
ότου 1932,
( Ενωσις Κιτροπαραγωγών Κρή
"ΐς).
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Θεωρώ υποχρέωσιν μου Ιεράν,νά έκ
φράσω διά των έφημερίδωντήςπόλεώ
μας άφ' ενός μέν πρός τό άξιότιμο
κοινόν τού Ηρακλείου,τόν ϊδιοχτήτη'
τοΰ «Άλκαζαρ» κ. Κ. Λιναρδάκης
καί άφ' ετέρου πρός τοΰς Διευθυν¬
τάς των εφημερίδων, Συντάκτας των
καί εργατικόν προσωπικόν των, τή
άπειρον ευγνωμοσύνην μόν διά τή.
όλως θερμήν υποστήριξίν των κατά
την Τιμητικήν μου τής Τβτάρτη-
24ης έ. 6.
Ό ΕΰβργετηβεΙς
Εύγένιος Κκνδύλπς
ΑΚΤΟ-|
ι
ι
ι
Ι
Ι
Ι
Π Λ ΟΙ Α
ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ«.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γηλϋφ. Νο 30.
£ ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΑΝΑΧΟΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. ΣΑΜΟΣ
διά Ρέθυμνον, Χανιά,
ΠΕΙΡΑΙΑ.
) ΤΡΙΤΗΝ 7 μ.μ. «ΑΕΤΟΣ»
κατ' εύθιΐαν ΠΕΙΡΑΙΑ
Χαλκίδα, Βόλον, ΘΕΣ¬
ΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
) ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π. μ. «Η-
ΡΑ Μ» διά Ρέθυμνον,
Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλ-
κίδα, Βόλον, θεσ)νίκην,
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. «ΚΙ-
ΜΩΝ» κατ' ευθείαν ΠΕΙ
ΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον,
ΘΕΣ)ΝΙΚΠΝ.
) ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. «ΣΑ¬
ΜΟΣ» διά Χερσόνησον,
Σεΐσι, Άγιον Νικόλαον,
Παχ. Άμμον, Σητείαν.
Ε
Ι,ΕνΑΝΤΒ ^IΝIΕ
β)β "ΑΜδΕϋ.
Διά ΚθΓΐβΓάβπι
Αίηαϊβτά&τη
ΑπΓννβΓρβπ
Υπό φόρτωσιν 27—31
Αύγούστου.
ΟΥΝΑΚϋ ΉΝΕ
β)β"ΒΑΝΤΡΙΑ"
Διά ^νβΓροοΙ Ο1αβςΌν7
άίτεοϊ.
Υπό φόρτωσιν 25—31
Αύγούστου.
ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ &
ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΣ
Τηλέφ. Νο 32
Ο ΙΑΤΡΟΣ ι
ΙΩΑΝ. Σ. ΠΑΤΡΑΚΗΣ
Άποπβρβτώσας Λοτι τάς
σπουβάς τού εγκαθίσταται μο· ,
νίμως είς Βραχάσι Μεραμβέλ- ,
λου χαΐ δέχεται τους έκ παθο- ,
λογικών, παιδιατρικών καί Λϊρ· .
ματικών νοσημάτων πάσχοντας. ,
Τό δπουργεϊον των Έσωτεριχών
έκοινοποίησε μακράς έρμητευτικάς
Ιγκυκλίους πρός τούς κ.κ.Γ. Διοι-
κητάς καί Νομάρχας τοθ κράτους
διά τόν χφίκο-Φ τής ενεργείας των
τε βουλευτικών καί γερουσιαστι-
κών έκλογών.
Είς τάς έγκυκλίους άναλύονται
διά μακρών οί ίσχύοντες νόμοι έν
σονδυ*αμώ πρός τάς σχετικάς συν-
τ*γμχτ;κάς διατάξεις
Μεταξύ ίλλω/ όρίζεται δτι οί
Ισραηλιται έκλογεΐς τοΰ δήμου
θεσσαλονίκης άποτελοθν Ιδιον έκ-
λογικόν σύλλογον. Έπίσης οί Μοο
οουλμάνοι έκλογείς τής θράκης
ξηλαδή αμφοτέρων των νομίδν Ρο-
δόπης καί "Ββρου, άποτελοθν Ινα
χωριστόν έκλογικον σύλλογον.
Είς εκάστην Ικλογΐκήν περιφέ¬
ρειαν δύναται νά συσταθη είς μό¬
νον συνδοαιμός δι'Ιχαστον κόμμα.
Δέν έπιτρέπεται ή σύστασις πλείο¬
να)·/ συνδοααμών τοθ αύτοϋ χόμμα-
τος έν τ·5 αυτή έκλογικ^ περιφε-
ρεία. Τσθτο προκύπτει έκ τής δ
λης οίκονομίας των διατάξεων τοΰ
νόμου 5493 (ίρβρ. 58, 59, 52,
79, 99, 101, 102) καί δή περί
κατανομήν των βουλευτικών θέ-
σεων είς τούς συνδοασμούς διατά¬
ξεων των άρθρων 107 καί 708,
111 καί 114. Τό σύστημα τής α¬
ναλογικώς έκλογής, τό οποίον ε¬
δέχθη ό ήμέτερος νόμος, προϋπο-
θέτει άνταγωνισμόν συνδυα-
σμών διαφόρων κομμάτων καί
ούχι συνδυασμών τοθ αυ¬
τού κόμματος. Συνδιιασμο!
δμως άνεξαρτήτων δύνανται νά
σ^σταθο(5ν πλείονες έν τζ αύτ^ έκ-
λογικη περιφ-ρεία.
Δύο ή" πλείονα κόμματα, ϊχοντα
κοινόν πρόγραμμ* έν ταίς γενικαίς
γραμμαίς, δύνανται νά ένωθοθν
είς Εν κόμμα, νά δηλώσουν Ιν
έμβλημα καί νά καταρτίσουν ένι-
αίους αυνδ'οασμούς. Αντιθέτως δ-
μάδες ανεξαρτήτου ύποψηφίων,
σχοποΰσαι νά συνεργασθοθν
είς πολλάς έκλογικάς περιφερείας
μόνον διά την επιτυχίαν είς ωρι¬
σμένην εκλογήν, δέν δύνανται νά
θεωρηθοθν κόμμα καί απολαύσουν
των πλεονεκτημάτων τοθ νόμου.
Έφ' ίσον δμως αί όμάδες των ά-
νεξαρτήτων συνδέονται διά κεντρι-
κής τινος άρχής δύνανται νά άπο·
τελέσουν κόμμα.
Έκαστος συνδυασμος δύναται
νά άποτελήται έκ τόσων δποψη¬
φίων, βσαι είνε αί βουλευτικαΐ
Θέσεις τής έκλογικής περιφερείας
ή καί έξ έλιγωτέρων. Δέν δύναται
δμως νά άποτελήται έκ πλειόνων
τοθ άριθμοϋ των βουλευτικών θέ-
σεων. Σύστασις σανδυασμοθ έκ
πλειόνων δποψηφίων θά ηδύνατο
νά δικαιολογηθή επί τώ τέλει τής
άνακηρύξεως ΕκανοΟ άριθμοθ άνα-
πληρωματικών δουλευτωνέκ τώνμή
έκλεγησομένωντακτικώνβουλευτών.
Τοατο δμως δέν εδέχθη ό ήμέτε-
ρος νομοθέτης κρίνας δτι μή έπι-
τυγχανόντων δλων των δποψηφίων
τοθ συνδυασμοθ εκάστου κόμματος
ό άριθμός των έπιλαχόντων εί¬
νε άνεπαρκής πρός αναπλήρωσιν
των κενουμένων θέσεων καί δέν δ-
πάρχει άνάγκη αυξήσεως τοθ άρι-
θμοθ των αποτελούντων τόν συν·
δυασμόν δποψηφίων.
( ΟΙΝΟΑΟΠΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ί
ΕΜΜ. Ι.ΛΥΔΑΚΗ
όδός Βλαστών
(Παλαιά Δερμιτζίδικα)
/ Οίνοπαραγωγοί
) θέλετε νά κάμετε κρασί
ϊ ποΰ θά καθαρίση γρήγορα,
- πού θά γίνη μπροΰσκο, δι-
ατ5γές, εΰγευστο, ύγιές καί
διατηρήσιμο, άναθέσατε έξ
ολοκλήρου την δπ' ευθύνην
τοθ ΟίνολογικοΟ Έργασττ/ρίου
Έμμ. Ί. Λυδάκη οίνοποί-
ησιν των σταφυλών σας.
Τό Οίνολογικόν Έργαστήρι-
όν ουδεμίαν αμοιβήν δύναται
νά απαιτήση είς περίπτωσιν
καθ3 ήν 5 οίνος άναλυόμενος
ευρεθή μέ πτητικήν δξύτητα
μεγαλυτέραν τής 0,9 ο)οο.
Οί επιθυμούντες νά άναθέ-
σουν είς τό Οίνολογικόν Έρ-
γαστήριον δπευθύνως την οί-
νοποίησιν των σταφυλών των,
δέον πρό τοθ τρυγητοθ νά ά-
πευθόνωνται είς τοθτο διά νά
λαμβάνουν τάς σχετικάς ίδη-
γίας. 1—10
—Δωρεαι.
Ό κ.Ί. Σακΐλλαρίδης Δΐϊυθον
τής τοθ έν τή πόλει μας ύηοκα
ταατήματος τής Λαϊκάς Τραπέζηι.
μας άττίστίΐλε ώρ«χ. 3:0 υπέρ
τβΰ Πατριωτικοΰ Ίδρώμαΐο
προστασίαν τού Παιίιοϋ κα
αίς μνήμην τού άιτοβιώοαντοι
Άρτεμίου Πατεράκη.
—Έκ μίρους τοΰ κ. Κων)τίνου
Άλεαουδέλη μάς κατβτέθηααν
δραχ 500 είς μνήμη / τού άαοβι
ώσαντος 'Αρτ«μίου Πατεράκη κα
υπέρ τοθ Οίκονβμικοΰ Συσσιτίου
—Έπίβης ήοΐκογένεικ Πχτερά
κη μάς παρϊίωαβ δρ. 500 πρός
παροχήν φαγητοϋΐΐςτέθίκβνομι
χον Συοσίτιον την 29ην Αύγβύ
στβυ καί εί; μνήμην τοΰ ίίίβυ
Άρτεμίου Πατΐράκη.
—Ό δασικός κώδιξ.
Κατ' ανακοίνωσιν τβδ υπουρ·
γοθ τής Γεωργίας θά δημοαΐΕυθή
τό ταχύτερον το εκτελεστικόν
διάταγμα τού νόμου πβρί τροπο
πβιησβως τού δασικβθ κώδικος.
—Τοποθετήσεις τελωνεια
κων.
Έτοποθβτήθη έκ Ναυπλίου είς
τό Τελωνείον Χανίων ο γραμμα¬
τεύς «' τά{ενς Νικόλαος Παπά
ναστασίου. 'Επίαη; έκ Βόλου ο
έλϊγκτης α' τάξευς Βασίλειος
Γρηγορίου. "Ομοίως ό Πέτρας Πα-
παθανασΐου έλεγκτής τοΰ Τελω
νβίου Καβάλλας είς τό Τελωνείον
Ήρακλίίου.
ΛΛΟΎ'Δ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ
ΓΡΑΜΜΗ ΤΥΡΡΗΝΙΚΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ] ΜΗΝΟΣ:
έξ Ηρακλείου καί ανατολικήν λιμένων της Νήσου διά:
Γενοβαν, Μασσαλίαν, Ίμπέρια, Σαν Ρέμο, Νάιτολιν, Νίτζαν,
Τρίκολιν, Βεγγάζην, Μαλταν καί Τύνιδα μέ τό:
ά]α. «Β. Μ Ο ^ Α Γ4 Ο Ι »
ΤΗΝ 4ην ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ! Σεπτβμβρίου εντεύθεν τό
αΰΐό δρομολόγιον επιστροφήν μέ τό
ά)π. · Α Ώ Β Α Ν Ο ·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ
Διά ΤΕΡΓΕΣΤΗΝ, καί διαμέσους λιμένας άνα¬
χωρήσεις ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΐΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ μέ
Μ.]Ν. εΕθΙΤΤΟι, «ΟΙΤΤΑ
ϋ Ρ
Δι' ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ, λιμένα; Συρίας κ. λ. π.
άναχωρήσεις κατά δεκαπενθήκερον εκάστην Τρίτην άπό 30
τρέχοντος μηνός μέ Μ)Ν.
ίΕΟΐΤΤΟ», €0ΙΤΤΑ ΟΙ ΒΑί^Ιι.
ΤΤΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΛΛΟΎ'Δ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
Όδηγός Ηρακλείου.
(ΠΟΤΑΣΣΑ
Είναι ή καλλιτέρα καί ευθηνοτερα πότασσα ή όποία
πραγματικώς σάς έξασφαλίζει την καλλιτέραν ποιότη-
τα σταφίδος.
Είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΗΓΓΎΗΜΕΝΗ «αθώς άπβδβι,-
ξβν καί ή γενομένη χημική ανάλυσις παρά τοΰ ένταΰ-
θα Παραρτήματος τοΰ Γεν. Χημείου τοϋ Κράτους.
Προτιμήσατε την ποτάσσαν ΒΕϋΙ/ΕΚ.
διότι είσθε εντελώς βεβαιοί πώς άγοράζβτβ την
ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΝ ποτάσσαν καί συγχρόνως ΤΗΝ ΕΥ-
ΘΗΝΟΤΕΡΑΝ.
Μία καί μόνη δοκιμή θά σδς κάμη νά μή ζητήτε
πλέον παρά μόνον ποτάσσαν μάρκος ΟΕΟΙνΕΚ.
Πωλείται είς τιμάς έκτός συναγωνισμθΰ, είς δλα
τα καλά παντοπωλεία καταστήματα έν γένει καί:
Έν Άρκαλσχωρίω είς τό κατ)μα κ. Γ. Κανιαδάκη
» Άρχαναις » » » Έμ. Άρναουτάκη.
Διά χονδρικώς πωλήσεις καί σχετικάς πληροφο¬
ρίας άπευθύνεσθβ είς τα καταστήματα:
ΓΕΩΡΓ. ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗ
καί ΑΔΕΛΦΟΝ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
«^
—Ή δίωξις λαθρεμπορίου.
Εξεδόθη διάταγμα τού ύπουρ-
γΐίου των Οικονομικήν διά τοΰ
όποίου ό άριθμός των ΰπαλλήλων
τής διώξεως λαθρεμπορίου όρίζπ-
ται είς 25 πρώτης τάξεως, 25 δ«υ·
τέρας καί 100 τρίτης. Ύπάλληλοι
τρίτης τάξίως διορίζονται οί ϊ·
χοντβς απολυτήριον πλήρους δη-
μοτικοϋ σχολβίβυ η ενδεικτικόν
δβυτέρας έλληνικοΰ, ήλιχίας 25 —
35 έτΐ>ν, φυσικήν διά την υπηρε¬
σίαν ίκανότητα καί αρτίαν υγεί¬
αν. Επιπροσθέτως δέον νά {χούν
έκπληρώαΐι τάς στρατιωτικάς των
υποχρκώσετς και νά είνε αμμ-
πτον τό ποινιχόν αύτ&ν μητρωβν.
Οί ύπάλληλοι τού λαθρπμπορίοο
άπΌχωροΰν ύποχρκωτικ&ς τής υ¬
πηρεσίας μβτά την συμπλήρωσιν
τοΰ έξηχοοτοδ έτβυς τής ήλιχίας
των.
—Θανάσιμος τραυματισμός.
Ή ΰποίιβίκησις Χωροφυλακής
Σφακίων διά τηλβγραφικής άνα·
φοράς της πρός την Είσανγελίαν
Χανίων άναφέρβι ίτι ιτροχθές τό
εσπέρας συνβπλάκησαν λόγω προ
πγουμένων αφορμήν ό Στυλια¬
νός Μιτριλλάχης έχ τοΰ χωρίου
Μουρί Σφακίων καί ό Ιωάννης
Βαρδουλακης έκ Λειβανιανων.
Ό Μπριλλάκις χατέφβρβ Ισχυρόν
χτύπημα διά τής ράρδου τού αίς
την κεφαλήν τοΰ Βαρδουλάχη
τραυματίβκς αυτόν θανααίμως.
Ό τραυματισθβίς την επομένην
άπεβίωσε. _______
—Ή στέγασις των μή άπο-
κατασταθέντων προσφύγων.
Έπιβεβαιοΰται ότι τή βίσηγή-
ββι τοΰ ύπουργείου Προνοίας καί
κατόπιν αποφάσεως τοΰ γβνιχοΰ
λογιατηρίου, απεφασίσθη ή έγγρα-
φή κατ' Ιτος εΐδιχοΰ χονδυλίου
είς τόν προϋπολογισμόν τοΰ ώς
ανω ΰιτουργκίου πρός διευκόλυν·
σιν καί στέγαβιν των άναπβκατα-
στάτων εΐσετι προσφύγων. Έξ αυ¬
τών άνά 3.ΟΟΟ.ΟΟΟ δραχμήν διατί-
θβνται διά τό Ρέθυμνον καί Η¬
ράκλειον της- Κρήτης, τα δέ ϋπό-
λοιπα διά τας διαφόρους άλλας
πόλεις.
—Ό νέος Διοικητής Χωρο¬
φυλακής Ηρακλείου.
Διά τοΰ ατμοπλοίου «τΗρ« Μ.»
αφίκετο χθές «ίς την πόλιν μας
ό τοποθβτηθιΐς ενταύθα νέος Δι-
οιχητης τής χωροφυλακης ταγμα-
τάρχης κ- Έπιτροπάχης άντΙ τβΰ
κ. Βαλυράχη μΐτατεθέντος.
—Αί συντάξεις έφέδρων άξι·'
ωματικ&ν όπλαρχηγών.
Διά διατάγματος τοΰ νπουργιι-
ου των Στρατιωτικών χορηγΐΐταί
σύνταξις είς τούς κάτωθι εφέδρβυς
άξιωματιχοΰς όπλαρχηγούς:
Ύπολοχαγούς: Γεωργαχάκην
Ι.,'.Γεωργακάκπν Ν., Παυλιδάχην
Π.' 'Ανθυπολοχαγοος: 'Αναλαμ-
πιδάχην Β., Παπαδάκην Ν. Αν¬
θυπασπιστήν: Φραγκιαδάκην £.
Διακόπτΐται ή χορήγησις συν¬
τάξεως ίΐζ τού; κάτωθι:
'Ανθυπολοχαγούς: Φασαράχην
Γ., Φαρμάκην Α., Τοράκην Α.
Ανθυπασπιστήν: Σπυριδάκην Γ.
Λνθυπολοχαγοβς: Λίτιναν Έμμ.,
Σκυβαλάκην Γ. 'Ανθυπολοχα·
γούς: Γιατρουδάχην ίι Μπούλα·
χαν Ν. 'Ανθυπολοχαγούς: Μπι·
λαλάχην Β., Βαρδάχην Δ., Πα-
ταιτουδάχην Ν. 'Ανθυπασπιστάς:
Μΐνεδάκην Ι. 'Ανθυκολοχαγοΰς:
Δπληγιαννάχην Κανάχην.
'Ανθυπασπιβτήν: Οωμαδάχην
Μ. Ύπολοχαγούς: Πολυξίγχην
Ι., Γρηγοριάδην Χ. 'Ανθυπολο¬
χαγούς: Σταυρουλάκην Σ. Ύκο-
λοχαγόν: Μ«ν«γάχην Γ. 'Ανβυ·
πααπιατήν: Μελαδάχην Γ. Άν
θυπολοχαγόν: Μυλωνάχην Α.
'Ανθυκολβχαγούς: Καλογεράχην
Α., Γκιδάκην Ι.
—Ίερά πανήγυρις.
Αυριον Σάββατον τελεΤται είς
όν καρά . τόν Κατσαμπάν ναόν
ου 'Αγίου Φανουρίου ή χαθιε-
ιωμίνη πανήγυρις επί τή ίορτή
ου 'Αγίου καί παρακαλοΰνται
>Ι φΐλέορτοι καί φιλόθρησχοι ό¬
πως προοίλθωσιν εις αυτήν.
Ή Ένοριαχή Έκιτροκη Χρν
Ηράκλειον Κρήτης
Γραφεΐα "Εναντι Νβμαρχίας.
ΡΘΩΣΙΣ
Πρωία Παρασκευής
26 Αύγούστου 1932.
ΙΙΙΙΙιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιΙΙΙΙΙΙΙιΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙ^^
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΑΡαΟΝ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ι
Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΦΩΣΙΩΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 25 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).—Σήμερον παρου¬
σιάσθησαν ενώπιον τού πρωθυπουργοΰ
κ. Βενιζέλου οί σωματάρχαι Αθηνών
καί Θεσσαλονίκης κ. κ. Μανέττας καί
Κλάδος.
Οί σωματάρχαι διεβεβαίωσαν τόν κ
πρωθυπουργόν δ-ι μετά την δήλωσιν
αυτού περί άσφαλίσεως καί μετεκλογι
κώς τού πολιτεύματος ώστε τούτο νά
μή κινδυνεύη ουδέ τότε, ά στρατός ά-
?ωσιώθη απολύτως είς τα έργα τού.
!ΤΓΤΑΙ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
ΘΑ ΥΒϊ ΡΑΦΗ Η
ΜΕ Γ" ΛΓΛΟΥΪ 0Μ0ΛΟΤ10ΥΧΟΥΣ
δίνθ'
4εϋ1ΑΙ 25 Αύγούστου (τοΰ
-Ού μας.)—Κατά τάς έκ Λον
^οφορίας έλπίζεται ότι έντός
' (σήμερον) θέλει υπογραφή
>μφωνία μεταξύ τοΰ έκεϊ εϋ
ι ύπουργού των Οίκονομικών
Ισαου καί των "Αγγλων όμο-
'-άς αύτάς πληροφορίας ή δι
των υποχρεώσεων τής Έλ
λάδος τ ς τούς όμολογιούχους κρί
Ι- οποιητική δι' αμφότερα τα
III
ΜΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Μ Τ- ΕΥΤΑΙΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ υΡΓΑΝΙΣΜΟΥΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Ο ΰπουργείου των Οΐχονομικών
θη πρός τάς δημοσίας αρχάς διά
γί δα χον όποίου έπιφέρονται τροπο-
πο -ήοεις ε·'ς τόν οργανισμόν τοΰ μετοχικοΰ
χά μ βίον ν πολιτικών ύπαλλήλων.
Διά ι διατάγματος τούτου έπιτρέπεται
ι,! αίττ'ίοει των ΰπαγομένων είς τάς διαλαμ-
έν αύτφ κατηγορίας μετόχων καί
λή των καθοριζομένων κρατήσε-
'νώρισις πάσης δημοσίας πολιτι
τιωτικής υπηρεσίας ή καί μή τοι¬
άναγνωρισθείσης επί τή βάσει
ών νόμων δια πράξεως τής άρμο-
:οϋτο άρχής, ώς συντάξιμον καί ή
ι την πρό τής 1ης Όκτωβρίου 1919
ου άρχικοΰ δρου καταθέσεώς των,
οια ιην μή εξάντλησιν δικαιώματος ώς
πρός τόν προοδιορισμόν τοΰ δρου τής κατα·
βολής.
α>ν
■κ^Ίι ο
αύτης -ί
Η ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΝ
Σχετικώς" μέ την πρόοδον των εργασιών κατα
σκευής τοϋ ΐσωτερικοϋ δικτύου τού ύδραγωγείου
"Ηρακλείου πληροφορούμεθα ότι αύται βαίνουν
καλώς.
"Ήδη ?χεΐ κατασκευασθή υπό τής έργολάβου
Έταιοείας τμήμα τοϋ ύδραγωγείου ύπολογιζόμε
νόν είς τα 2)3 τού όλου έκτελεσθησομένου έ'ογου.
Καταβάλλεται προσπαθεία δπως ή τοποθέιησις
των σωλήνων τοΰ έσωΐεοικοϋ δικτύου άποπερατω-
θή τό ταχύτερον, πράγμα δπερ καί έλπίζεται νά
κατορθωθή-
Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΞΑΧΘΕΙΣΑΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΜΑΣ
ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΚΣΤΡΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Κ«τ* πληροφορίας έξ Αθηνών μβταξύ τοΰ
διοιχητοΰ τής Έκδβτικής Τραπέζης καί τοΰ οΐκβίου
διευθυντού τού ΰηουργϊΐου Γεωργίας διβξήχθηοαν
συνεννόησις διά την ρύθμισιν τού ζητήματος της
κατακρατήσβως υπό τής αύστριχχής κυβϊρνηββως
τ&ν ποοών, τα οποΐα άντιπροοωπεύουν τάς έξαχββί
σας ποσότητας σταφυλών.
Κατά τάς αύτάς πληροφορίας, η Έκδβτική, κα¬
τόπιν συνεννοήσεως καί μβτά τής οτΰβτριακής ηρβ-
σβίίας, φαίνεται πρόθυμος νά έ?αργυρώση τό ποσόν
το& ουναλλάγματος, το οποίον κατϊκρατηση έκϊΐ.
Ή τιμη δμως τή; έξαγβράς άπό τούς έμπόρους τής
ώ; άνω ποσότητος συναλλ«γμ«τ©$, κατά τάς προ
τάσϊΐς τής Έκδοτικής, θά γίνη μβ τιμήν δβλλαρί
ου 120—135 δραχμήν, ήτοι είς τιμήν κατά τι κα-
τ&ιτέραν τής τιμής άγβράς. Τώ τοιοθτον κρίνεται
συμφέρον κ«1 έΜ μέρους τ&ν έμπορων, οί βποίοι
διά τής «Ις δραχμάς καταβολάς βΐς οτύτοΰς ολοκλή¬
ρου τή; άξΐας τού κοττκκρατηβέντο; αυναλλάγμα-
τος καί ουχί των 60 η 80 β)© ώς ένένβτο αρχικώς
σκέψις, βά χατβρθωαβυν νά συν«χίσβυν έντατικώ-
τερον την εξαγωγήν αταφυλών καί άλλων ©πωρών.
Μΐχρι τής στιγμής επετεύχθη ή έξαγωγη 35 έν
δλω βαγονίων διαφόρων οπωρδν καί ιδία αταφυ-
λϋν. Ήδη καταβάλλεται προσπαθεία διά την ενοι¬
κίασιν καί αλλων βαγονΐων-ψυγΐίων διά την συνί-
χιβιν τή; έζνγυγή;. Ή τιμη π»λή»»ί τδν έ$«χθεν-
Α 1»ν©βιηΤΜ»ή
Ή χδεσινη κίνηοις
τής σταφιδαγοράς μας.
Κ«8' δλην την διάρκειαν
τής χ9^5 εισήχθησαν όπό
τών~παραγωγών είς την πό
λιν μας περί τάς 80 —90000
οκάδας σταφίδων.
Είσαγωγή εγένετο κατά
τα ς βεβχιώσεις τοΰ έλέγχου
σταφίδος της Σταφιδικπς Ε-
πιτροπής καί είς έξαιρετικά
καί είς δευτερώτερα πράγ¬
ματα.
Γενικάς αί τιμαί των εί-
σαχδεισΐιν χθές είς την πό
λιε μας σταφίδων ποικτλ(ας
σουλτανίναι, έκυμάνθησαν
άπό τάς 15 εως τάς 20 δραχ
μάς καί αναλόγως των προ-
σφερομένων ποιοτητων.
Ώς μάς εβεβαίωσαν, Ιμπο-
ρβι τινές, προέβησαν χθές
είς την αγοράν έξαιρετικής
ποιότητος σουλτανίνας την
οποίαν έπλήρωσχν είς τόν
παραγωγόν πρός δραχμάς
22 κατ' οκάν.
Χ9ές έτίσης υφίσταντο είς
την σταφιδαγοράν μας άρ-
κετή ζήτησις είς τα έξαιρε·
τικά ομως καί τα πρώτα
πράγματα έφ' ών έαημειώ-
θηοαν καί πράξεις είς ίκανο
ποιητικάς τιμάς· Τ* δευτέρα
καί τρίτα πράγματα παρα-
μένουν εισέτι στάσιμα μή
σημειωθεισών ή ελαχίστων
πράξεων καί τουτο λόγω
τής έξακολουθητικής άζητη
σ(αξ των άπό τα καταναλω-
τικά κέντρα.
Ή έξαγωγίι σταφίδος είς
Αγγλίαν κκί λοιπάς άγοράξ
καταναλώσεως ήρξατο νά γε-
νικεύεται υπό των έμπόρων.
Λ*μβ«νομένου δ' ύπ' όψιν
δτι θά γενικευθή αυτή άκό-
μη περισσότερον, δέον νά
έλπίσουν βασίμως οί παραγω-
γοί δτι θά πωληαβυν τό προ-
ϊόν των είς ικανοποιητικάς
τιμάς.
Αί τιμαί των σταφυλών.
Ή έξαγωγή είς Βιέννην.
Κατά πληροφορίας δοθείσας υ¬
πό σταφυλεμπόρων ή σταφυλα
γορά ήρξατο σημειώνουσα μεγα¬
λυτέραν χαλοίρότητα ώς ηρός την
Αίγυπτον ένθα αί σταφυλαί μακ,
τής μέν ποικιλίας ταχτά έπωλή-
θησαν προ; 55 παράδες κατ' οκάν
τη; δέ ποικιλία; σουλτανί πρό;
2 γροαια κατ' οκάν.
Κατά την γνώμην τ»ν αυτών
έμπόρων έν Αίγύιττω έπικρατεΐ
«Ικονομική κρίσις τοιαύτη ωστε
νά μή γίνωνται ζητήοει'; των στα¬
φυλών ειμή μόνον έλάχιστοι έν
άναλογίικ πρό; πρβηγβυιιενοι ϊτη·
Ώ; έκ τή; κρίαεω;, τινές έκ των
έμπόρων τοΰτι»ν, θάΰποχρεωθοΰν,
ώς ίσχυρίζονται νά παΰσουν αχε-
δόν έντός ολίγου, τό μετά τή;
ΑΙγύ ήτου εμπόριον των νωπών
ατ«φυλ«ν.
Ή κρίσις τοϋ έμπορίου των
σταφυλών μας εί; Αίγυπτον ά-
ποδίδεται καί εί; τό γκγονο; δτι
είαάγονται έκεϊ σεβασταί πβσό-
τητβς βταφυλων, παρανωγη; Σμώρ
νη(, Συρίας, καί των Νησων Ρό-
δου, Κύπρου κ«Ί Κώ. ΑΙ σταφυ-
λαι αυται προσφβρόμεναι είς κα¬
τωτέρας τιμάς προτιμωνται άπό
τού; καταναλωτάς. Τό γβγονό;
έπιφέρει την παύσιν τακτικών ζή-
τήσβων παραγωγή; Ηρακλείου.
Ή μόνη δίβξοδβς βυνεπ»; διά
την ανύψωσιν των τιμών των στα
φυλών μας βΐ; Ικανοποιητικόν ε¬
πίπεδον είναι ή νά σταματήση
η νά έξαντληβή ή βίσαγωγή έκ
των άνωτέοω πβρτφερει&ν, σταφυ
λών χί; Αίγυπτον
Υπό μέλου; τής ϊταφυλικής
επιτραπή; μ»ς ανεκοινώθη δτι ή
έξαγωγή σταφυλΐ>ν μας, εί; Βιέν
νην έκτελείται κανονικώς. Ή¬
δη κατέπλΐοβεν είς τόν λιμένα
μα; τό ατμόπλοιον ψυγείον «"Αγ.
Ιωάννης», τό οποίον παραλαμ
βάν&ι αταφυλάς παραγωγήν περι-
φερειών τοΰ Νομοΰ μα; θά άνα
χωρήση δέ την προοεχη Τβτάρΐην
διά Τεργέστην καΐ εκείθεν οΛ
σταφυλαί διά βοινονίων Φυγβίων
θά μεταφερ9οΰν εί; Βιέννην πρό;
διάθεσιν αυτών εί; την κατανα
λωσιν.
Σχετικώς μέ την πύκνωσιν της
συνκοινωνία; Ηρακλείου—Άλ«-
ξ«νδρβίας μάς παρεβχέθη ή πλη-
ρεφορία ότι πρός δοκιμήν π«ρί
τή; καταλληλότητ6; τού διά
την μεταφοράν σταφυλών έφβρ
τώ3η καί ανεχώρησε χθές δι' Α¬
λεξάνδρειαν τ ό πΕτρελαιοκίνητον
ιστιοφόρον «Ιωάννης Δενδρινός»
μέ 2000 κχλάθια σταφυλών.
ΑΙ ΠΑΙΑ1ΚΑΙ ΕΞΟΧΑί
Τό εν Αθήναις Κεντρικόν τοΰ
Πατριωτικόν Ίδρύματος Προ-
στασίας τοΰ Παιίιιοΰ απέστειλεν
είς τό ενταύθα Παράρτημα αύ-
τοΰ δραχάς 10.000 διά την κίνη¬
σιν των Παιδικών Έξοχών Η¬
ρακλείου.
ΑΙ ΖΩΟΝΟΣΟΠΙΣ ΛΑΣΗΘΙ
Τό υπουργείον Γεωργίας έκοι-
νοποίησεν είς την Νομαρχίαν τό
έπιζωοτικόν δελτίον τοϋ μηνός
Μοΐου ε. έ. κατά τό οποίον εν
ΐφ Νομφ Λασηθίου καί επί 6
αΐγών τής κοινότητος Τουρλωτής
εσημειώθησαν κρούσμαΐα σπλη-
νάνθρακος.
ΑΠΟΛΥΣΕ1Σ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άπελύθη συνεπεΐΓΐι αποφάσε¬
ως τοΰ ύπουργείου των Οίκονο-
μικών δ γραμματεύς β' τάξεως
τοϋ Ταμΐ:ίυυ Σητείας Μιχαήλ
Παπαδάκης αδικαιολόγητος άπέ-
χων των καθηκόντων τού. Όμοί-
ως 6 Ε'ισποάκτωο τού Δημοσίου
Ταμείου Ρεθύμνης Παναγιώτης
Κωστάκης ώς αναλαβών έτέραν
υπηρεσίαν.
Η ΕΞ,ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
Κατά τό εκδοθέν δελτίον κινή
βεω; αταφΐδοκάρπου άπό 1ης Σε·
πτβμβρίου 1931—20 Αύγούστου
1932 εξήχθησαν 133.516.370 ένετι-
καί λίτραι σταφίδος έναντι 159
011.253 £νβτ·κϋν λιτρ&ν τοϋ αΰ-
τοΰ χρονικόν διαστήματος τοΰ
1930-1931.
0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
Αί τιμαί τροφίμων
είς την αγοράν μας.
Ή Έπιτροπή διατιμήσβων διά τής
ΐιβλευταία; άποφάσβώς της έχανό
νισβ την τιμήν των κάτωθι εϊθών ώς
έή
ής
Όονζα Γλασσέ χονδρικώς κατ' ο¬
κάν δρχ. 15.50 λιανικώς 17, βρυζα
Ραγκσΰν χονδρ. 11,80, λίαν. 13.20,
καφές Άβυσσηνίας χονδρ. 80, λίαν.
88, καφές Ίάβας χονδρ. 72.50, λίαν.
81, (άχαρις χονδρικώς δρ. 20.50 λια¬
νικώς 22.
Ειδή ΠοινίβπωλεΙβυ. — Ελαίαι
έγχώριαι 12, Βόλου 16—20. Μα-
καρόνια βντόκια 15. Μακαρόνια θεσ
ααλπνίκης 16. Ζυμαρικά έν γένει δρ.
15-20, μαχαρόνια πολυτελείας χαχένο
δραχ. 19—20. Φασόλβς Σευβίας 14.
Ρββύθια Μαοόκυΐ) 14, έντόπιαβ,Κου-
κια ένχόπια 12-16. Φαχές 12-14. Ε¬
λαια λίαν. 22. Αύγά 1.20. Σάπων
λκνχος α' 19, 0'. 17, ποάσινος α.
16 καί Ρ'. 15. Τέϊον 200. Καφφές ά-
λεσμένος 104.
Βουτυρει.—Δέρνας 110 132.Γάλακ.
θισααλίας 116. Λίπη 40. Μπάνερ 68.
Γ«λ«κτ«ρά.— ΤυρΙ Κασσίρι 68.
ΤουλουμΙσο 44. "Εντόπιο 54—64.
Γιαονρτι 11. Γάλα 9.
Λ«χ«νΐκβ.—Κρόμμυα 4—5, κατά
τπς 4-5, κολοκυθάκια 6-8 φασόλες 5,
καί λασηθιώτιχες 7-8 μπάμιες 8—10,
φασολάκια 7—8, ξυλανγουράκια 4-5
άτβς 3—4 δραχμάς, στίφνος 8—
10 δραχμάς κατ' οκάν, μ«λ-
4—5 λβμόνια έντόηια
24, Ιταλίας 32—36,άγγουράχια 5—6.
πιπβριές 5.
ΌπΗρικά.— Σταφύλια 4,50 —6,
καρπούζια 3, πβηόνκΐ 4—5,
άχλάδια 4—6 χαί Ίταλιχά (2—14,
σύκα 5-6, μήλα 5—6, ροδάχι-
να12—14.
Κίνησις τής Σταφίδος
κατ' οκάν
Σουλτανίνα έξαιρβτ. Δρ. 18.— 20.—
» α'. » 16.- 18.-
» β'. » 14.- 16.-
γ'. » 12.- 14.-
Ταχτάδες α 5.— 5.50
» β' 4.- 4.50
Ελεμέ5ες α' — —
» β' 6.40-6.80
Σταφύλια σουλτανί Δρ. 4.50-5.—
Ροζακιά » 4.5ο- 5.—
» ταχχά » 2.30- 2.50
Κρασοστάφυλα » — _
Τιμαί Συναλλάγματος
Αολλάριον
Λίρα
Φράγκον
Έλβετ. φράγκον
Λιρέττα
Μάρκον
Τουρχιχή Λίρα
Κορώνα (Σουηδ.)
Φράγκον (Βελγ.)
Σελλίνι (Αύστρ.)
Φιορίνι (Όλλαν )
Όμολ. άνταλλαξ.
Δρ.
159.—
553,—
6,21-
30,90-
8,14-
37,45-
74,33-
28,06-
4,40-
22,18-
63.95-
532,—
■161,-
•562,-
■ 6,33
■ 31,35
■ 8,17
• 38,83
• 79.85
■ 29,06
- 4,50
■ 23,10
■ 6«.85
■535.-
ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑΑΕΙΩΔΗΣ
ΤΟΥ
ΟΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΤΑ ΣΟΜΑΤΕΙλ
ΚΑΙ 0Λ0ΚΛΪΤΡ05 Ο ΠΡΟΣΦΥΠΚΟΣ ΚΟΣΜΟ!
ΑΘΗΝΑΙ 225 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).— Καθ' α αγγέλλε¬
ται έκ Θεσσαλονίκης είς τόν έκεί μετα-
βαίνοντα έντός των ημερών πρωθυπουρ¬
γόν κ. Βενιζέλον έτοιμάζεται μεγαλει-
ώδης ύποδοχή.
Έκτός τοΰ λαοΰ τής Θεσσαλονίκης
είς την ύποδοχήν θά συμμετάσχουν ε¬
πισήμως τα έπαγγελματικά καί βιοτεν-
νικά σωματεία τής πόλεως. Έπίσης είς
την ύποδοχήν ένεργόν μέρος θά λάβη
όλόκληρος ό αύτόθι προσφυγικός κό·
ομος-___________________
ΟΪ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ
ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΩΝ ΛΑΪΚΟΝ
ΔΙΑ ΝΛ ΚΑΜΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 25 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).—Οί πολιτικοΐ κύ·
κλοι άνέφερον τό άπόγευμα ότι οί
δημοκρατικοί άρχηγοί άναμένουν τάς
δηλώσεις τοΰ κ. Τσαλδάρη επί των τε-
λευταίων άνακοινώαεων τού κ. Βενιζέ¬
λου διά τό πολιτειακόν. Έκ των δηλώ¬
σεων τούτων τού άρχηγού των Λαΐκών
Θά εξαρτηθή ή στάσις των δημοκρατι-
κών άρχηγών άπέναντι αυτού.
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΙΝΕ ΠΡΟΒΥΜΟΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣ
Τ Ο Ν ΕΜΗΟΡΒΗ ΣΪΗΑΛΑΑΓΜΑ
ΑΘΗΝΑΙ 25 Αύγούστου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Ή Τραπέζα τής
Ελλάδος άν&κοίνωσεν ότι είναι πρόθυ-
μος νά διαθέση τό απαιτούμενον διά
τάς πραγματικάς ανάγκας τού έμπορίου
συνάλλαγμα. 'Επομένως οί έμποροι
πρέπει νά άποφεύγουν νά έμπίπτουν είς
τούς όνυχας των κερδοσκόπων.
ΕΡΡΥΘΜΙΣΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
Τ1ΝΕΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΝ Ε-ΑΧΙΙΣΩΝ
ΝΩΠΟΝ ΣΤΑΦΥΛΟΝ ΜΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 25 Αύγούστου (τοΰ
άνταποκριτού μας,).— Τό ζήτημα των
έξαχθεισών είς Αυστρίαν νωπών σταφυ·
λών διερρυθμίσθη οριστικώς καί έπ' ω¬
φελεία των έξαγωγέων.
ΕΠΕΤΡΑΠΗ Η ΕΦΑΠΑΞ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ
ΧΕΙΜΕΡ1ΝΩΝ ΕΙΑΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ »5 Αύγούστου (τού
ανταποκριτοΰ μας).— Απεφασίσθη ό¬
πως επιτραπή ή είσαγωγή χειμερινών
είδών έκ διαφόρων χωρών τού έξωτερι-
κου. Ή είσαγωγή αυτή θα γίνη έφ' άπαξ.
ΑΙ ΔΙΑΙΙΡλίΜΑΤΕΥΣΕΙΣ '
ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΑΑΑΤΗΣ
ψ ΑΘΗΝΑΙ 25 Αύγαύστου.— Ό
αντιπρόεδρος τής κυβερνήσεως κ. Μι·
χαλακόπουλος έσχε χθές συνεργασίαν
μετά τού κ. ύπουργού τής Έθνικής
Οικονομίας επί των διεξαγομένων δι*-
πραγματεύσεων, διά την σύναψιν Έλ·
ληνοαερβικής συμβάσεως άνταλλαγών-
Κατά τάς^ υπαρχούσας πληροφορίας *1
Σερβικήν άντιπροσωπεία εζήτησεν αυξ»,·
σιν τού ανωτάτου όρίου είσαγωγής ζώ·
ών είς Έλλάδα πράγμα επί τού όποίο»
έχει άντιρρήσεις τό υπουργείον Γεωρ¬
γίας.
ΤΗΝ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΦ1ΚΝΟΥΝΤΑΙ ΑΓΓΛΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ
Την 5 προσεχούς μηνός Σεπτεμβρίου άναμ
ται νά καταπλεύσυ είς τόν λιμένα μας τό υπό Γν
ουγκοσλαυϊκήν σημαίαν ύπερωκεάνειον «Βασίλιβ'
σα Μαρία».
Επί τοϋ ύπερωκεανείου θά Ιπιβαίνουν ΛΒβ'
τούς 250 "Αγγλοι παριηγηταί. Οί περιηγηταί ««
επισκεφθούν τάς αρχαιότητάς Κνωσού καί τό Μον"
οεϊον μας άναχωροΰντες αυθημερόν.
»·μ· }»)4νι;,;ΜΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ||υ
·Λ«α»Ηΐιαο»Α»κ λ«υ,υ.ιο
λ«ι λγοΗια Λ«α *._ρ ο(ο ΟΖ Λΐο««ίκ| |Η »Ηιχ
•αοαχκιο αοβΑ αοχ Αοο3θ3θΛ.αο ιηχ ΛοοβορχοηχοχΑβ
Μιχ ΐ3Αΐ)^τΙ»γηλη ητιΊιχορχηΝ Λθΐρ-ι οχ
Λ91Χ010 Λ9* ΧΙΟ «1Λ091ΧΧΛΧΛ
-χ ιοι οβιιιον; ο»ι ·χΐ9ςΐ9ϋ1β
Ι;ΐ1 χλ 9£>ΐ6»β9ΐικ> 5υΛροΑ
·ιΐ| Λ·ιβ(«ΧΑ| $υι λιοαΧριλβ ϊοαιι
ΛφΧΙΙΙΟχ Λ9Ι9λθη91Ι()
■ΒχιβΐΛηΛχ
*ιλ|ιι ίηοι ί]3
, ηοΐίτΐχχ
5υι
ιχχ ψ
$»μονος>Ο. Η, χ
091 ί^αοάχχΐι^, ί^κιιΐικιοι— $1}*
ΙΗ »ι ηχιΐφΐΒχιχκ ΑχχιΧό'χϊΐ'
Αι Λ| λ;ι£>χι(5ο9λοο~ 5;9
κλ} Λχοιιςυχχ* ηο
ΐε Λΐιιοβυχ ϋΧΐ09β» Λϋχ
ΙικχιΧό'χιι* Η,—
ίΐΐΧβχιχτΙΛχι θ9)9ν;χχοΊΐ. γ
·ηώοο«χ 5η9βΐρκΐ9ΐ— 5υι 5ιιιΪιμιο
-ι— 5ο3λ 5?βΧοθι/ ίΈζΧΪώ» ο η9ΐ
0 3
«χ 5ϋι
·5ϋκ»ν;ηώοσ
5©3Λ ο,—
λγ?Λ»
οΐγχχ
5«3ν;οαι
Ληχιιιιγο,χ λ$ι ίΐο
-χτΐ9 ιχκιοΊιοώοοοοιι * χ ζΐϋ «οο
>9ΐβι» χΗΙιν/βιοκΐθΊι Λθ-χιόΊχώβοο
-·ιι 91 χιο «5»ρΛ»χ» ΛβριυυΑ 91
5 · 9 Λ»β
Ιικτΰυο&βοοοκ ΙΐΛχιβπχι η,—
λολ
ρρ οχ ·}3,
•90919 ΛϋχιςΐΛ»γ.γ:ο( Λϋι 5ι» λοχ
ϋΛ» ΛβΛΧΐγιιοβϊ» '&»)3βθΑ»3*ν;ν
}? 9Λ9Χ4σ 5»Γΐ ΛΐγΟΙΙ ΛΙΙ1
τί '
5»ιλ9Υ,9ΐχοιο
ά }
5ορι
Ληχιιηιι
2 5χ>οηά
^; 5X51
Λθΐ«ιηΗιβιιαΧ
1
9}ν
Λοι οιΐη Λ9)ν;0ι() ϋςΐΐΛβιΐ3;ι ιιλ
-ηο;ΐΛ»|^ ^ -χ ηοΑβΧογ; ηοι 911
-η ιΐ9 5»)Χα»(ιοκ 5
5xxιΛ«^ 5»ι 5)3 }
-ΙΟ91Ν03, λλι ΛβΐίΑβηοιΐο οχ
-»ΐηιι»σιο
■«53γ>ιχπ»
•91 5ϋ1 )0Ι$9Ο ΛΟ1»*»10βΧΪ}1ΐ ΛΟΛ
·ισ9τιΐιο 91 »ο»« 1»κ ίΐιλΐιιιοοΑβχ
η9)9ΐθ9θ90π ηοι ιςηΛ»* λολιγΙιιχ
Α9109Ι91 ΛΟ0319, ;»Χ ΪΙΙΙ Λΐφθ
,ιιη Ι3Χ| 5ιοιϊλ3^ ιι ηοιΐο^χ ηοχιβρ
9β9 ($91 λ^χΛμλχ λνι ΛΪοΐιιφα
•ΐινη*;} Λΐΐι »ιο 5Μκ3»υ»Λ» ι»λ)3
5ιΐ09 ηοιοοι κούηΧ ηοι 591Κ3.
·ιοβΐρΐ*| ιοίου
$ 5
|
ι ς $χ 5»β
·|9 Λρουηι οηο 5υη9χοχιχκ ΛοιοβΧο
ιβκ ί(? 'χβΐ3(Ι ΒΧΐΛηΛχύιβι 000Ό»
109» £(«90X1X3 'ΧΚΙΙΧΙΟΧΙ^ ΠΟ Ο
5ϋ βΧΙ 1 {
-Ο 5ϋι ιβΧ9(Ι ΛηΛ9(1θΛΐ9ΐκ3 {χχ
«}Χ9Λχχ» ηοοβνΐιΑ ηοι ιχχ ηοιν
-ϋχοοΙΛν. βοχιιοτΐΐιν ηοι
•Χ Λ(ΐΛ|(1ΐ3Χ Λη03Κ0Χ]Ο~ ς
Χΐ Λΐ;ι ί^οΊι ύγχΐ09ΐιχ
Η Η
ΛΟ3Α 91
ΙΟΝΛΟάΗ
·^^^ϋ^^
ΉτΙΙιχορχηΜ 9* 30»Υ,?σ10-
δα ρχ κ
1 ΐ |
πΙΙιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΓπ
ΐνΐΗννΦζνζζνννθ
ϊ ,.νν.ΐ.νΐΐοΐννν,, ϊ
ΐίιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΐπ
0*1

θ
-Λν«Λ(ο)όΙιιθ3ΐηοιον;3,
•ιιγ;» -ην;» 'ϊηιγοιΐ. οΐΛ3όη|Λ| ηοχιο
ρι
δίιοριι
Ν3 ΝΩΐνΝΗΝΥΧΗΗ 1ΙΜ] V^I.1ΑVV^3I^. Η
2
V
ΜΗ Θ
V
018.
'ΝδΝΥ
Ν Ο Ι 3 ν>1 ν_Η
ΝΟΙ3ΦΥου ΝΟΜΙΝΧ31
•••••••••••••••ε»·······························
·5ΐΐΑ|10 |»Χ (Λ«30
■Λ91ΧΑ0310Χ
),ν, ηο)3(1χχ χιχΐΐηιχκ
-ιο χι ΐ9Λ3(1ηο03ΐο 'ηθΓΐοίί ηοι
5χ]>κ3Λ(ιο 5χ)9αχ^ ίχι λαοιοοιι
ο »3 Ληοςγ3θθϋυ Λ3ο λνιαοι
χ; |ο 1005 ηοιβγΜχαΗ. ληιχΑ
0 5ϋ34 υχιβιχ)
Ο310Χ
^ ιίΛυγ 5οιλοΧ3(5ι
χι ηοι
ι©—
ηο)9(Ι
5ϋκχιο9ύΐιιη {χχ
χ&ονχ Λΐφϋν; Λϋι χι; ηοΐ3(χχ
ηοι Αθ)γ;ηο{!τ1η~ ηοκιιΐΐκιοιν 091
Ιΐχ?ΐ1
XI
ΛΙ0Χ)ΰΟ3ΛΑ0 5)3 ΛΧ0
ΐιΧβοοάΊι λΙιι χιο
-χχΑηο
Α0)9(1χχ ΑοχιΛαηΐ,χ ηοι

5ΐιι ηοΑχβΛλ; ,ι; η9)βν;κχ0
Ληι 5ιο»Α3ΐο Η.— Ι
-»ιο»ιο
^ 5
χιβηοΛΐΧΗ Λϋι χϋχιι
'ΚΗΓ
χτΐϋΐοχιχχ οί 5)3
λΞ ΗΜΙΝΗνν3 ΝΗ1
3±ν|ΛΙΙ10τ111
-03" 9
-ο^οΐί κφ 3ιτοι 11)13X39 1ηχ ηοΥ.
-γ3()τίηθ3^ ιορΧοβς 5ΐ3 3οτΙΐΛ
■ οτΐ ιηιηιοι^»χλ3 αοι ϊρςαοιίο
3ηι ιιορ' 5
ΖΗΧν«1±νΐ1
ίίχι
ΛΟ)1001
-1110Τΐ{ιΙθΧ
-0011 ί5
-; ηοικ}χιι οοι
-ίικορ α(χι Λ?ιΐοκο
Α3
5110
31
-3τΙκ|
-3τ1κ|
Λφΐ
2 5
50133^1 5»3σοάογ_κηκ
Χ 3101£>ΐρκ| ΑΠίΙ
λτοι
■ίλτΐ
] 50100 | ^3ρ
-2» »ΐΛ5ριι 52» ηοΑβτΙηολ'λίϊοΧ 008
■Χ^9 }ηογ_3ΐ 1ί ί
-»ι»κ
•3
2^χ?τΙθΑηιο)ρ
}8|
-ιρ Λφΐ Λ5εη3γ_γ>;ΐ3τΙκ3 λ^ι
5φ λγολ
χ λολοτΙ
χιλ
φι
5 ^
λοι!)!λΧγ.ι
οιι $23
-3Χο φι
$2»
11
ίΐιοχα
ώκ:ι
5οοΊι
-9
'λοιλΛιοιι ϋτΐ 1031 ΛφόϋΧαι ΛωρϋΛαο
ϋ
ουν
Οί—Ι >ί5Ο5λ
01001 52»
Λ0?2
'Λ0)1
-]0 Λ
-03,
52» Λη0£>
λ
9
·οο(ο
3Τ)
ΑΟ Ι
ι
•ι. #τ1τ13.;
3|ΐλα
Ί "ΜΙΛΙ3
ΝΟΚυθνθΝΙΟ
Η7νΐνΗ 'Ν Κ
2861
Λΐοωιδο* οιτα
Ή(
—αοιοαολη,γ
Αΐοωχδοώ ονα
ΑΟΙ]Υ1Ι.(Ι»
3ΝΠ 380ΙΛΙ
59091ΧΧΟΠ
-ιόοοόίΐ. ς
] ς χ>]ΐσο6
-9X39 ηο]θ£|τΐ3ΐιΐ3— 92—
£Ζ λΙ,ιι ΛΐοοοιόφΦ 9^λ.
«0ΙΛ5ΒΠ5» β(·
21—6 λΙιι ΛΐοοοιόφΦ
1Χ3Μ '
-3Κ9Ο3 9ΐ 019
ΜνΐΉΘλΉ .ΙΥΜ ΝΟΚ
3^Η
ΝΉΝΙΧΝΟΟ »ΐδ ο]ΐ
-σοφ ΛΟΛ3ΤΙ9Χ39 ·Χ3σχ 62 ,
(92 4ι;
-00-
3Ή8
εε —ε
— - — — — —— — — — — — — — — — —
5ο1Αα«^^
Ή Ν Ό "Ή Χ 3 Οοι ϊοσ§3θ!!ττ

551 ϊια»ιι
ο !
$23
οοι
5
}θ(3?τΙ
3
Ακ»
"318
·τΙ·ιι φι Λ| -χ—
Λί,ιη3>ο»3
Λί*οε Λί 5
—δ£6Τ ηο85>ιό3ΐι οί—Ο
)Χ ϊ
-Η,
-9
-ιιοητΙ $23
3ς }χ Οοκι2
!^ιιεοΊιιΐ3ί ^1103^31x3 Η
££—Γ,εβΧ ηο59ΐο'3ΐι οί—Ο
-3τ1οιγ_ιΧ 5»ι
Α
ητ '

ι
-373 ΟΧ 513
,ιο-ίοϊβο
-»Α3Τί ΛφΧ
9*
« 13·9 Α^ΐίΐθ^ (109Ι#
•«αΑαααβ Λι«1» ΑαοΑτΙιοκ 91 ιι
-οιθ 5οι«ο»ίθθοσ3« ίΐιχ δηΧαΛθ
5 5' ΑαθΧίί]«Τΐ? ΟΑ
Λ3θ ιοδθίττίβ ιο 5ωί3 ·αοι
.αοχ Λΐι«λ»Λρ Αΐικιχητίλοβΐί
ΑαοΧ3 53Μ11Ο 3αοβ9«Π3 5αοχ
3ΐ3 5θΧ»ίΐΑί>ΧΥηΑ·ΛΟ Λ0£>0-
ΑθΑ3τΐαοχιοίί? 91 Ι^λΙβΧ
ΙΜ 3Α]3
:?Τι3.
•ατΐΑηα ΙΐΑ3τΙο§β9 Λ3
αΙιχ »λ ιιοχΑηΑας
Ογγ λοχ αΙιτΙ
(ΟΛλ ΑΐΧΧ 1X9—ΛΟΧ 1ΟΧ3θα3ώβ
Ο ΑΒ0ΐΐ9Λ3ΧΟ« »0 Αθβ31
-ανηκ Ιι — «3οτ1θ3ςΑαοιχΑΐρ»
ο' Α3θΙιοΛ3χη« η© 1x919 λοο
ο 'αοχ »Αβ2 ηχ 3ΐ3 Ιι§φιο
ώ 3οχο3χο ο 1x919 αοο9*
οΙ •«5οτΙθ39ΑαοιχΑρ» 9
3ΪΤ 139« ΑφΧβθΧ
αο?χ Αϋ,χαηχ
λΙχχ 3τΙ 3σ»^η*ον. 'ΛΟί
3
3οχοβχο 9 φΥδ Ρ
3»χ ηχ3ΐί 1x9 Αθλβαοϊί
·« αοχ Αο^^
ΛφΑ
·3ω3θ»χοΐ)χη«
·ο«ιο '51
31ι«ιτΙολ
ιη« 9^
γ ρ^ 5(03χοια£ 3οτΙ
-χ>κ 31ι.χ 31ιχζΐ» 3ω30ΐσσΐΛ,ΑηΑ9
5ϋ,χ «β ιχ9ΐ'ν ·3σ)3θΐβσ)ΑΑοΛ9
3 31}·Χ 3Ρίΐ91 3α0°
9
V0*
ννΐν '5ι3°
ρ 3»κιχ»σκ 5»Λΐδ3τΙ
-ίιο 5»χ ριρ * 3ηδη{'οο 5ωχ«ηχ
3β5
-3τΐ αοχ
ίδ
-3 5ριτΙ {|^ ^
3φ {ηκ ΑυιΌ»τ11ιο ΙιΧ3 ρ
* 3( 5
31χχ
»ΪΑ(0*τ1αο
3άλλ "^
3Α]3 ρ#
·5αοΧαοιΑογοτΐ9
Ή ώΙ Ιι
όχί ρχ»«
***
3Ιχ«ιΐΓθδ«οτΙ
ςγ ρρ 5ριτΙ
-ιχ 3ριτΙ
-»ϊί| 0
λ,Ιχχ ιοΐ92
3οκ
-9οχοχαοιοχ
!θ.θκ
·λιο
λ.3—
§ 9* 1Φβ
αοχ ΐοτΐΐΐοκ 91 13Χ?
ΐ ιχο ιηκ 3φ
ό ·« 9
ΟΧ ΙΧΟ Λ.0ΚΊ3
ό αοχ ιατ3
αοχ 3ΐ303^,οδχΕ 3»χ
Λωχ η]τίαή.υ£3 Ιι ιχ
ΛαθΧ3 Α.3^9 1X0
ρ9γχ"« αοχ 99§
-ιχιγου Αφχ ΛθΛοφ.» οχ 3ωι»χ
_ Λθ1Ο(0Λλ 3φ 33ΧΑ3§ίί(ΐΑ
-Αβχιδχ ιοΑΙιΧβρ ' ιοκιχηδκοη1
-Ιΐ9 ιο ϊΛΐορ10 Αηιοίί
Αΐορχο αΙχχ
Άωχάοχ ιβλβγ
Αφχ ΜϋθΧΏ·^ *αοκηΐ3Χΐγοΐΐ
αοχ ιΐ£3 ιιδιρςγποχ *κ αοχ 3ΐ30
.9 3ρχ ΛαθΛ3τίηΛ»
ιοΑΙιΧδρ ιο«ιχηβ«οτϊΊΐ9
ΌΧΐΐΧ
γ Λΐ>κιχιγοκ
-Ιιο Ιιοαοαβιωδατ ΙΙ
ΙΙχ λβ' Αηοαοχοδκιΐΐβ Αίιχ
Χ Λ3 Ιώ
5θΛθλ3λ 3Λ13
3φΧ30θδ]ΐ »ΧΑ0Λ1»^»Χ3Τΐ 13X3
3»χ ρχυκ
ιχο 9Χ ·3οδ3^να373γΐ())
-ηκ 3Λ.ΐ3Τΐ30ί» γ@
3Ιαχ Αφ3ητΙ Άφ«ιυ^ Λφχ 3ο«
•Αο 5οιδα« 9 μ-9 3οωιχ>{)3{|3Χί
-3 Λφκιηγ Άφχ ΑρλΙιΧδη αοχ
3}3 Λαώ3 Λΐα ΙΧοςοκ
α ΙιχρχοδΧαφ. 1^ 5ω]»χα3γ_
·3χ ·Λ(θχ»τίΑηβκ ΑφκιχΙΐΛδ3^
-αχ Λφχ' 5(035)^353 3Ιαχ ιχ
Άδ ΑΐΐΚ1Χ(0ΐδΧ
ΐ '
-οβΧοχα»χ' νόν. ^
^ΐφ Ιχλοιττΐαο 3|ΐ393Χΐρ 3»
-1Χ3ΏΟΧ3Χ 3ΙΐΧ Ι)ΤΐΙΐΧ0ρΐ'9 91
V1
•Ών. 3ωΛ3ΤΐτΙΙΐγΐ3Λ.»ν3 ΟΟΛΟΛ3Χ
β Ι
-ν. αοχ ΙιΧοςοαία 31ΐ9
^ 5ρ0Χ3 —»
Αίι«ΐΛογη0θ30 ν'ηχ 21 _
ηοι Λΐιώχβλβ'νη Λϋΐ ϊηιυιιχβχιιχ
ηοϋφώ ΛηϊΟΜΐοοΐΐΐΐο (»κ λγογι
α^Λπβ 5ΐ9$;9θονχ ]χ
Όϊ
Ηράκλειον Κρήτης
Γραφεία Έναντι Νβμαςχίας.
ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
Πρωϊα Σα66άτου
27 Αύγούστου 1932.
ΑΡΧΗίΟΙ
ΕΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ
ΤΑΣ ΔΗΑΟΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΜίΑΙΤΕΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τοΰ
άνταποκριτού μας).— Σχετικώς πρός
τάς γενομένας δηλώσεις τοΰ κ. Τσαλ-
δάρη επί τού πολιτειακού ζητήματος,
ανεκοινώθη άπόψε, ότι αύται έκρίθησαν
άνεπαρκεϊς υπό των Δημοκρατικών άρ-
χηγών.
ΧΟΕΣ ΟΑ ΥΠΕίΡΤφΕΤθ
Η ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥ
ΚΑΙ ΑΓΓΛΡΗ ΟΜΟΛΒΠΡΥΧΟΚ
ΑΘΗΝΑΙ «6 Αύγούστου (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έκ
Λονδίνου τηλεγραφικάς πληροφορίας
ή συμφωνία τοΰ "Ελληνος ύπουργοΰ
των Οικονομικαί ν κ. Βαρβαρέασθυ καί
των "Αγγλων όμολογιούχων ανεμένε¬
το νά υπογραφή άπόψε.
ΑΠΟ ΤΗΣ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ
Η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΩΡΑ
ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τοΰ
άνταποκριτού μας).— Έκ τού ύπουρ-
γείου των Έσωτερικών ανεκοινώθη ότι
άπό 1ης Σ)βρίου έφαρμόζεται οριστι¬
κώς ή χειμερινή ώρα.
Ο Κ. Γ. ΜΑΡΗΣ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΕΜΠΤΗΝ
Κατ' εξηκριβωμένας πληροφορίας ό συμ-
πολίτης τέως ΰπουργός των Οικονομικήν
κ. Γ. Μαρής αναχωρεί έξ Αθηνών την
προοεχή Τετάρτην 31 Αύγούστου καί φθά-
νβι ενταύθα την πρωΐαν τής Πέμπτης, 1
Σεπτέμβριον.
Ο 8ΟΡΥΒΟΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Κατόπιν τού δημιουργηθέντος θορυβου,
δτι αί σταφίδες μας άγοράζονται υπό των
έμπόρων είς έξευτελιστικάς τιμάς, είς βάρος
των σταφιδοπάραγωγών, ό κ.Νομάρχης^ Ηρα¬
κλείου ετηλεγράφησε χθές πρός τό υπουρ
γείον Γεωργίας παρακαλων όπως ληφθή
«αί διά την σταφίδα τό αύτό μέτρον δπερ
ελήφθη καί διά τό έλαιον.
Τό υπουργείον δηλαδή, νά τηλεγραφ^
δίς τής εβδομάδος τουλάχιστον, είς τό έν
ταΰθα Γεωργικόν Έπιμελητήριον, τάς τιμάς
είς άς κυμαίνονται αί σταφίδες είς τάς άγο·
ράς καταναλώσεως είς τρόπον ώστε νά μή
είναι δυνατή ή εκμετάλλευσις των σταφιδο¬
πάραγωγών υπό των σταφιδεμπόρων, εάν
γίνεται τοιαύτη εκμετάλλευσις.
ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑΣ ΕΥΚΟΛΙΑΣ
Σχετικώς μέ τάς φήμας δτι δήθβν ή Έκδοτική
Τραπέζα προβαίνει είς την συναλλαγματικήν ένί-
οχυβιν των μβγαλβμΐτόρων έξαγωγέων σταφίδος
τής «όλβώς μας μονον, ά κ. Νομάρχης ιιάς ανε¬
κοίνωσεν ότι εζήτησε πληροφορίας ά«ό το ενταύ¬
θα Ύηοκατάστημα τής Έκδοτικής ί»«νθυμίζι»ν
ίτι συναλλαγματικαΐ ίιβυκολύνσϊΐς γίνονται αυ-
νήθΜς καί βίς μικροϋς σταφιδεμπορους δημιουρ-
γουμίνης βυτω άμίλλης μΐταξϋ αυτών διά την εξα¬
γωγήν περισσοτέρων ποσοτήτων σταφίδων.
Τ© 'ΥπβΗατάστημα τής Έκδοτικής Τραπέζης
απαντών είς τον κ. Νομάρχην εβεβαίωσεν ότι ου-
ναλλαγματικαΐ διβυκολύνσβις ηαρέχβνται ποιρ'
αυτού ·1{ βλους τοΰς έμπορους έίαγωγϊίς σταφί-
δ«ν καί αναλόγως τής φ«ρ«γγυοτητβς έκαατου, δέν
γίνεται δέ βύδεμία εξαίρεσις ή προτίμησις ώς κα·
Μβββΰλ»; διαδίδεται.
Ή άγορά οίκημάτων
δι' άατέγους πρόσφυγας.
Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
ΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ1 ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Ή σταφυλαγορά μας χθές εσημείωσε κί
νησιν τινά είς τάς διαφόρους ποικιλίας των
σταφυλών αί τιμαί των οποίων παρεμειναν
αί αυταί ώς καί προχθές.ΑΙ σταφυλαί εϊδους
ροζακΐ ήρχισαν προσφερόμεναι πρός εξαγω¬
γήν διά τάς άγοράς καταναλώσεως τοΰ έξω-
τβρικοΰ ώς «αί τοΰ έσωτερικοΰ καί είς τιμάς
κυμαινομένας είς τάς 4.50 δραχ. κατ' οκάν.
—Χθές, άνβχώρησβ δι' Αλεξάνδρειαν τό
άτμόπλο ιόν «3έκι» φέρον πβρί τα 3.500 κα-
λάθια σΐ;αφυλώί διαφόρων ποΐκιλιών «ροο-
ριζομένων διά τά6 καταναλωτικάς άγοράς τής
ΑΙγύπτου. Σήμι·οΡν θά αναχωρήση τό ατμό¬
πλοιον «Κΐιστβί "βοιζο» μέ φορτίον 3 πβρί·
ηον χιλιάδων «αλαθίων.
Κατά παραοχεθείσας πλη¬
ροφορίας τό ζήτημα της
έςΊχγοράς υπό τοΰ δημο¬
σίου οίχημάτων έκ τής
ίδιοκτητρίας Έθνικής Τρα¬
πέζης, διά των διατεθέντων
πρός τουτο 3 έκατομμυρίων
δραχμών καί ίνα έγχαταστα-
θοΰν είς τα οίκήματα ταυτα
οί άστεγοι πρόσφυγες βαίν&ι
πρός τό περατοΰσδαι.
Κατά τάς αύτάς πληρο¬
φορίας κατηρτίσθη ή διά τοΰ
σχετικοΰ νόμου προβλεπομέ-
νη επιτραπή έκ των κ. κ.
Ι. Γιαννουράτου δικαστικοΰ
άντιπροσώπου, Χριοτοφίδου
ύπαλλήλου τοΰ ενταύθα ύπο-
καταστήματος τής ίδιοκτη¬
τρίας "Εθνικής Τραπέζης καί
Γ. Πανανακάκη άνηπροσώ-
που τοΰ «Συλλόγου Μικρά
σιατών Προσφύγων».
Μετά τόν καταρτισμόν της
έν λόγω Έπιτροπής εγένον¬
το κατόπιν έγγράφου τοΰ
ύπουργείου Προνοίας, αί δέ
ουσαι συνεννοήσεις μεταξύ
τοΰ κ. Νομάρχου, τοΰ εν¬
ταύθα Ύποκαταστήματβς τής
Έθνικής καί τοΰ Συλλόγου
Προσφύγων ίνα συντονισθοΰν
αί ενέργειαι πάντων δτ"
την ταχείαν διευθέτησιν των
απαιτουμένων διατυπώσεων
πρός διανομήν των άγορα-
σθησομένων οίκημάτων καί
οΐκοπέδων είς τούς έν λόγω
άατέγους.
Κατόπιν τούτου απεφασί¬
σθη όπως συνέλθη λίαν συν
τόμως ή προαναφερθεΐσα έ
πιτροπή ή όποία καί θα προ
βή είς την εκτίμησιν των
άγορασθησομένων οίκημά¬
των καί οΐκοπέδων κατκρτί-
ζουσα τούς σχετικούς πίνα-
κας. Οί πίνακες ευθύς μετά
τόν καταρτισμόν των θά ά-
ποσταλοΰν είς τό υπουργεί¬
ον Προνοίας καί Άντιλή
ψεως πρός έπικύρωσιν, όπότε
καί μετά την επιστροφήν
αυτών είς την Τράπεζαν θά
γίνη ή άγορά καί διανο
μή των οίκημάτων καί οίκο
πέδων.
Τό ζήτημα τής μειώσεως
των τιμών τής σταφίδος.
Εί; την πόλιν μα; εισήχθησαν
καθ' όλην την Διάρκειαν τής
χβές υπέρ τάς 120—130.000 οκά¬
δες σταφίδων. Κατά την έπικρα-
τοΰσαν γνώμην μεταξύ των στα-
φΐδβπαραγωγών ή γενομένη κα¬
θημερινώς άθρόα είσαγωγη καί
προαφορά, γίνεται άφορμή νά έκ-
πίπτουν α! τιμαί των σταφίδων.
ΑΙ τιμαί επηκολούθησαν κυμαι
νόμεναι καί χθές διά μέν την
σουλτανίναν άπω τάς 13 εως 20
δραχμάς διά δέ τόν ταχτά άπό
τάς 4—5 δραχμάς. Έλΐτίζβται έν
τούτοις βασίμως υπο των παρα¬
γωγήν ότι η ανύψωσις των τιμών
τής σταφίδος θά πραγματοποιηθή
μελλοντικώς καί Ευθύς αμα αρ¬
χίση έλκττουμένη υπό τούτων ή
προοφορά.
ΑΙ γενόμεναι μέχοι σήμερον
αποστολαί σταφίδων εί; τα Εύρω-
'παϊκά κέντρα καταναλώσεως έ-
πωληθπσαν εί; τάςσυνήθεις τιμάς.
Πάντως οί σταφιδοπαραγωγοΐ ί-
σχυρΐζονται δτι ή πτώβις των τι¬
μών εί; την αγοράν μας δέν έ'χει
ω; αφορμήν την ύποτίμησιν τής
σταφίδος εί; τα καταναλωτικά
κέντρα.
—"Ηρξατο {ίδη άπό ημερών τό
ξβλίκισμα τού ταχτά εί; τινάς έκ
των σταφιδαποβηκων τής πολβ
ώ; μας. Αί τιμαί τής ποικιλίας
ταχτά κρίνονται έξϊυτελιστικαΐ
πλήν βμως έλπίζεται ότι μβτά
την αποστολήν βϊς τάς εύρωπαϊ
κάς άγοράς καταναλώσεως τδν
δειγμάτων έλεμέδων, αί τιμαί
θά ΰψωβοΰν αναλόγως.
Ή έξαγωγή σταφίδων έκ τβδ
λιμένος μα; βΐδους σουλτανίνας
έξακολουθεϊ κανονικώς μόνον είς
Αγγλίαν «Ι άγβραί τής οποίας
άπορροφβΰν έξαιρετικά καί α'
ποιότητος πράγματα. "Ηδη φορ-
τώνονται 2 άτμέπλοια επί τούτω
αφιχθέντα είς τόν λιμένα μας.
—Είς τα δευτέρα—τρίτα πράγ¬
ματα αουλτανίνας, έξακολουθβϊ ή
κΰτή βχβδόν άζητησία μή έξαγο-
μένων ή μικρών τίνων ποσοτή-
των καί βίς άλλα πλήν τής Αγ¬
γλίας εΰρωπαϊκά κέντρα κατανα¬
λώσεως.
Η ΖΩΙΜΠΟΡΟΠΑΝΚΓΥΡΙΣ
Ρ Ε ΘΥΜ ΝΗ Σ
Κατ' ανακοίνωσιν τοΰ Νομβ-
κτπνιάτρου Ρεθύμνης κ. Μανια-
τάκη ή ζωβμποροιτανηγυρι;, ή έ-
ποία επρόκειτο νά γίνη έκεϊ αυ¬
ριον Κυριακήν 28 τρ. ανεβλήθη
όπως διενεργηθή μετά τάς εκλο¬
γάς είς ημέραν όρισθπσομένην
υπό τής υπό την προεδρίαν τοϋ κ.
Νομάρχου Ρεθύμνης 'Επιτροπή;.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Ληγουσών των θερινών διακο-
πών επανέρχεται, είς Χανιά κατά
τάς αρχάς τοϋ προσεχούς μηνός
Σεπτεμβρίου Ι. ε. καί άναλαμβά-
νει τα καθήκοντά τού ό Έπιθεω-
ρητής τής Μέσης Έκπαιδεύσεως
Κρήτης κ. Παναγιώτης Φιλό-
πουλος.
ΠΥΡΚΑΪΑ Ε": ΑΜΕΑΕΙΑΣ
Τό Τμήμα Χωροφυλακής Ρου
στίκων ανέφερεν είς την Διοίκη¬
σις Χωροφυλακής Ρεθύμνης ότι δ
Λαμπρινός Μαρνιε-ράκης έτών 26
άμπελοφύλαξ έθεοε πϋρ πρός κα-
ψαλισμόν είς θέσιν Πρινάρι τής
περιφερείας Μούνδρου δπερ έπε-
κταθέν λόγφ τοΰ πνέοντος άνέμου
έκαυσε την πλησίον έκ κουμάρων
δασώδη έκτασιν.
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΪ1ΑΑΟΜΕΝΟΥΣ
Ή Ναυτική ύδρογραφΐκή ύπη·
ρΐσία διά τηλβγραφήματός της
πρό; τα Λιμβναρχεΐα τοΰ Κρά-
τβυς γνωρίζϊΐ ότι ό αύτοματος
φαρός «Όρωποΰ» πλάτους 38,19
καί μήκου; 23,49 έπαυσε λειτουρ-
γών. Ή έπανάληψι; τής λβιτουρ-
γίας τού Θά αρχίση μβτά π«νθή-
μβρβν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
ΑΙ τιμαί τροφίμων
είς την αγοράν μας.
Ή Έπιτροπή διατιμήσβων διά τής
τελευταίας αποφάσεως της βκανό-
νισβ την τιμήν των κάτωθι βΐδών ώς
.ήί:
Όρυζα Γλασσβ χ.ονβρικώς κατ' ο¬
κάν δρχ. 15.50 λιανικώς 17, δρυζα
Ραγκουν χονβρ. 11,80, λίαν. 13.20,
χαφές Άβνσσηνΐας χονδρ. 80, λίαν.
88, καφές Ίάβας χονδρ. 72.50, λίαν.
81, ζάχαρνς χονδρικώς δρ. 20.50 λια¬
νικώς 22.
ΕΙδπ ΗανίθΛΜλίΙου. — Ελαίαι
έγχώριαι 12, Βόλον 16—20. Μα-
καρόνια έντόπια 15. Μακαρόνΐα θεσ
σαλονίκης 16. Ζυμαρικά έν γένει δρ.
15-20, μακαρόνια πολυτελείας κακέτο
δραχ. 19—20. Φβσόλβς Σερβίας 14.
Ρββύθια Μαρόκου 14, έντόπια 8, Κου·
κια έντόπια 12-16. Φακές 12-14. Ε¬
λαια λίαν. 22. Αύγά 1.20. Σάπων
λβυκός α'. 19,
(V.
17, πράσινος α'.
16 καί β'. 15. ΤέΙον 200. Καφφές ά-
λεσμένος 104.
Ββύτυρκ.—Λέρνας 110·132.Γάλακ.
βισσαλίας 116. Λίπη 40. Μπάνβρ 68.
Γοιλακτ«ρά.— Τνοί Κασσέοι 68.
ΤουλουμΙσο 44. Έπόπιο 54—64.
Γιαοϋρτι 11. Γάλα 9.
Λαχανικά.—Κρόμμυα 4—5, πατά
τος 4-5, κολοκυθάκια 8-10 φασόλες 5,
καί λασηθιώτικβς 7-8 μπάμιβς 8—10,
φασολάχια 7—8, ξυλαγγουράκια 4-5
νχοιιήτβς 3—4 δραχμάς, ατίφνοί 8—
10 δραγμάς κατ' οκάν, μβλ-
χζάνες 4—5 λβμόνια έντόπια 16—
18, Ιταλίας 32—36,άγγουΒάκια 5—6.
Ι 5.
Ι ΌπΜρικά.— Σταφύλια 4,50 —6,
' καρπούζια 3, πβπόνια 4—5,
άχλάδια 4—6 Κοουσανιώτιχα 10—12
καί Ίταλικά 12—14, σύκα 5—6, μή·
λα 5—6, ροδάκινα 12—14.
Κρεατα.—Άρνίον δρ. 38, χοιρινόν
36—40 μόσχος 38, ζυγοϋρικρέας προ-
βάτου 32,αΙγός 24, βόΐον καί άγβλάς
24 δραχ. χοιρινά μεγάλα 34, γου-
ρουνόπουλα 38.
Πουλερικά,-Άπό 35-50.
Κίνησις τής Σταφίδος
χβτ'
οκάν
Σουλτανίνα έξαιρετ.
» α .
Δρ. 18.50 20.50
> 16.50 18.50
β'.
» 13.50 15.50
» Υ ·
» 12.- 14.-
Ταχτάδες α'
5.- 5.50
» β'
4.- 4.50
Ελεμέδες α'
β'
6.30-6.70
Σταφύλια σουλτανί
Δρ. 4.50- 5.-
Ροζακιά
» 4.5ο· 5.-
» ταχτά
» 2.30- 2.50
Κρασοστάφυλα
» 1.30- 1.60
Τιμαί Συναλλάγματος
Δολλάρισν
Λίρα
Φράγκον
Έλβετ. φράγκον
Αιρέττα
Μάρκον
Τουρκική Λίρα
Κορώνα (Σουηβ.)
Φράγκον (Ββλγ.)
Σελλίνι (Αύστρ.)
Φιοοίνι (Όλλαν.)
Όμολ. άντολλαΕ»
Δρ.
153.—
553.—
6,21-
30,91-
8,14-
37,45-
74,33-
28,06-
4,40-
22,18-
63.96-
527,—
!62.
-561,-
■ 6,33
- 31,37
- 8,27
■ 38,83
■ 79,85
- 29,06
- 4,51
■ 23.10
■ 64,86
■530,-
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙ»»"»"»»11"»»1»»·"»
ΗΧΘΕΣΙΝΗΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
ΔΙΑ ΤΑ ΙΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΕΠΙΣΤαθΗ ΟΤΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΪΚΟΠΙΑ!
ΥΠΑΡΧΟΥΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ Λ Ο Γ ΟΙ
ΕΙ! ΤΗΝ ΑΜΑΤΙΜΗΪΙΜ ΤΟΥ ΣΥΝΑΑΑΑΓΜ»ΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 26 Λύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).— Την πρωϊαν σή¬
μερον συνήλθεν ύπουργική σύσκεψις
υπό την προεδρίαν τού κ. Βενιζέλου.
Ή σύσκεψις άπασχολήθη μέ την παρα¬
τηρήθεισαν τάς τελευταίας ημέρας άδι-
καιολόγητον άνατίμησιν τού αυναλλάγ-
ματος.
Συνεπεία τής άνατιμήσεως ταύτης
ειχε διαταχθή αίφνιδιαστική έρευνα είς
2Οχρηματιστικάγραφεϊα,προέκυψανδέ
κατ' αυτήν ένοχοποιητικά στοιχεΐα πεί-
θοντα 'ότι έκτός τής κερδοσκοπίας, ύ·
πάρχουν καί πολιτικοί λόγοι είς την ά¬
νατίμησιν τοΰ συναλλάγματος.
Κατά την σημερινήν σύσκεψιν απε¬
φασίσθη όπως έφαρμοσθώσιν αύστηρό-
τατα μέτρα κατά των κερδοακόπων έν
οΐς έν άνάγκη καί ό έκτοπισμός.
ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΗ ΚΕΗΤΡΟΗ ΑΒΗϋθΓ
ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΙΑΙίΗ ΣΥΗΑΥΑΣΜΟΗ
ΑΘΗΝΑΙ «6 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).—Εγνώσθη ότι τό
Εργατικόν κέντρον Αθηνών θά καταρ-
τίση ίδιον συνδυασμόν ύποψηφίων 6ου-
λευτών.
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΔΙΑΛΥΕΤ1Ι
Η ΓΕΡΜΑΝ1ΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τού
άνταποκριττΛύ μας).—Τηλεγραφούν έκ
Βερολίνου ότι άπό τής προσεχούς
Δευτέρας τό Ράϊχσταγ κηρύσσεται έν
διαλύσει υπό τής Δικτατοριχής Κυβερ¬
νήσεως.
ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ
ΧΑΡΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΑΗΧΟΤΡΧΟ
ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).—Καθ' ά αγγέλλε¬
ται έκ Μαδρίτης ό πρόεδρος τής Ίαπα-
νίκης Δημοκρατίας έχορήγησε χάριν
είς τόν καταδικασθέντα είς θάνατον στα-
σιαστήν στρατηγόν Σάν Χούρχο.
ΑΙ ΗΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑΙ ΕΙΕΤΛΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).— Άπό των τελών
τού τρέχοντος μηνός Αυγούατου άρχον-
ται αί είσιτήριοι ΠανεπιστημιακαΙ έ-
ξετάσεις.
ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΙΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΙΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ κ. Γ. ΜΑΡΗ
'Αργά την νύκτα τής χθές ελήφθη υπό
τοΰ Συλλόγου Μικρασιατών προσφύγων
Νομοΰ Ηρακλείου τό κάτωθι τηλεγράφη-
μα τοϋ συμπολίτου τέως ύπουργοΰ των ΟΪ-
κονομικών κ. Γ. Μαρή σχετικώς μέ την α¬
ποστολήν τοΰ χρηματικοΰ ποσοϋ δπερ θά
διατεθή πρός αγοράν των οίκημάτων διά την
στέγασιν των άστέγων προσφύγων:
«Άποστέλλεται συμπλήρωμα έξαγοράν
ανταλλαξίμων 3 έκατομμυρίων.
___________Μαρής».
ΗΙΤΕΓΑΣ1Σ ΤΒΐΓ ΑΠΡΡΟΚ ΕΦΕίΡΟΗ
ΣΙΕΤΙΙΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ' ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Κατόπιν ύποβληθεισών αύτϋ σχετικών
άναφορών υπό των έφεδρικών όργανώσεων
τής πόλεώς μας ή Νομαρχία απέστειλε χθές
τρός την Γενικήν Διοίκησιν Κρήτης καταρ-
τισθείσαν παρ' αυτής έκθεσιν περί των ά-
ναγκών αϊτινβς συντρέχουν διά την προσ¬
τασίαν «αί των άπόρων έφέδρων άστέγων
Ηρακλείου.
Διά τής έν λόγφ εκθέσεως τού ό κ. Νο-'
Μθχης συνιστά είς την Γενικήν Διοίκησιν
όπως ένεργηθοΰν τα δέοντα διά την παρα¬
χώρησιν υπο τοΰ κράτους είς τοΰς άστέγους
απόρους έφέδρους διαφόρων ΰποδεικνυομέ*
νων οΐκοπέδων διά την ανέγερσιν οίκιών
«βός εγκατάστασιν των οΐκογβνβιών των.
ι
Μέγεθος Γραμματοσειράς