99249 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3109

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

8/3/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ι
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν
ΤΡΙΤΗ
8
ΜΑΡΤΙΟΥ 1»3»
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΑΡΙβΜΟΧ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1β
διευθ, ιδιοκτ. ανδρεαζ μ. ζωγράφος;
Ι
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1ββ
ΕΤΟΧ 17ον.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.109
Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
•Η τοπική εφημερίς τείνει να
άφανισθή. Μία πρόσφατος έκ¬
κλησις πρός τόν αίβθηματιαμόν
τού άναγνωστικοΰ κοινού έφε
ρεν είς φώς ένα μέρος των ά-
φορμών ένεκα των ό λ ϊίων πα-
λαίει όλ^χοονίως ή τοπική εφη¬
μερίς έναν άγώ »α]άπε /νωομένον
κχί ύηέρτερον κάθε ννθρωπίνης
δυνάμεως, τόν άγώνα τής υ¬
πάρξεώς της.
Καί όμως η τοπική εφημερίς
έχει παράσχη καί έξαχολουθεί
παρέχουσαι, τρισμεγίστας ύπη
ρεβέας είς τόν τόπον καί ποιέ
δέν ηρνήθη την υποστήριξίν
της είς ουδένα.
Χθές άχόμη ηγωνίσθη διά
την αταφίδα» άλλοτε δια τοΰς
βροχοπλήκτους άμπελοκτήμο
νας* παλαιότερον διά τούς σ·ι
βμοπλή*»ους, καί όταν διαμε
.όλόκληρατής πόλεως
γίνβται δ ήοοος τή; νυκτδς' δ ποωταγω·
νισιής «ής εορτής καί με «ό χύπβλΐον
ύψΐ)μέ»ον συγκβνταοίηει γύοτη «ου «ό
Θέηιν 'ν'Ουι,ον μβλΐσσι των γλβνιζβδων:
______,_,.,______Ύ. | -Έβίβα λοικόν »ύ0ιο.. Ή ζα,ή .Νέ
Ελέχθη έν πάση περιπτώσει;ωρ^α, τ] τύχτα της "Αποχοτΐά; ΥΒμάτη
Ελλάδος νά κρατήσουν
τόσο άξιοζήλευτον.
άπό χαοά χαΐ εΌτοτα. Άς κιοϋμίΙ
Καί δ νέος άνθοτοπος ιτού φαίνιιαι
μβθυσΐίέτος ά«ό ιύΐυχίαν πΐνβι ά&ιακό'
διά τής έχχλήσεως πού προανε-
φέραμεν ότι ή τοπική εφημερίς
ολοέν καί έξασθενεί καί φθίνει
οίκονομικώς διότι ό άναγνώ-!ησ)ί· πίνϊι
στής ένώ προθύμως δίβει την!«» ^Ο*
δραχμήν τού είς την ξένην πρός, β'β·σ"¥'?ί α% 8Τμ" -
τα συμφέροντά τού εφημερίδα Μ «οβολόν κρυσ,αλίο «ου .
τής πρωτευούσης, λησμονεϊ Μβ'πβαλλεται ιΐς φακδν μ.γεβυνιιχδν
την τοπι»ήν ή δέν ιΛτΛνίμ*ιΙπού ΑμΙ νά τού Αποιια*0ν»υ «ήν
Αλλά δεν μποο'ΐ νά αεθυσο,
νά ξιχάσο. Ή μνήιιη τού
«ου πιοτον
8υ-
τουλάχιστον κατ' ίσον ποσοστόν °™*1αν· 1ου **»
ό εδέ ί ό 'ΜΑ **" 1ιηβ "
τό ενδιαφέρον τού καί πρός
την μίαν χαί πρός την άλλην.
'Αλλ' είνε πράγματι αύτός ό
μόνος λόγος ό χάμνων την το·
πιχήν εφημερίδα νά πάβχη καί
νά υποφέρη; Καί πταίει όντως
η βραχμή τού αναγνώστου ή ή
άνέχεια ή ή δυστροπία τού
βυνορθμητού της καί άφανίζε-
ται άπό τα οΐκονομικά βάρν>
(
«Μά
ΗΒΐό Κθντά.
δέν μοϋ λές είνε νεοημένο «δ
πού μοϋ δίνβις;» Ιοοτπά ίκϊΐτο*
πού σΒθβίοβι. Καί δ σβοβιτόρας φβύγβι
χαρΙς; νά «ου Απαντήση...
Α υιού; τού; τΰπονς βΈεχώαισεν δ Αν-
Θο-πο; της άτλης, θά Ιλέγαμβν, αίσθτ)
ματιχή; παοακΐρύσβ-ς 'Αλλ' ύαάοΐουν
χαί ι,Ι καοαιηοηταί «ής ου*βέ«ου η
είς βάρος τί|ς πτωχήΊ Βραχμ^ς μας χ»
τοθ ΈλληνικοΟ σδμχανΐος.
Όφιΐλετοιι ή οχετική Οφΐοις είς την
χορευτικήν μανίαν των ήμιρδν, ή οηοΕα
Ομολογούμεν αΐζ χατέλαβεν ολα; τάς κλί-
σιις τοθ κοινωνικαί) μας σ^νίλου. Διότι
καί α( ίφεϊρεΐϊΐ τβν «αλαιοτίρβν ήλι-
βν, 8ιγ»; Θβ Ιγραφε οτρατΐωτικός ηε-
ργράφΜν τάς ηροχθοινας μάχας τΑν
δισφίρων >έ«τριον, έχινήθησαν προχθές
Κυριακήν μετά πβριοςή αποφααιοτιχί-
τ«Τ5ς καί ΙθνοφρουροΙ συμμετείχον ττ]ς
σηιιει»θ«ίοης ζωηροτάτη; κινήσεως.
Καί μετά ταθτα α! φήμαι τβν ηερα-
βμιναν ήμερίν ίδββοαν την θίοίν τ»ν
είς τό πλέον πρωτό τύπον χ&Ι ανηλεές
λί
ΟΙ ΟΨΙΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
Καί Ιξ ίκλης στήλας
γράφομεν
τον χαρβχτηριαμον πού έξαπίλοσεν
εναντίον «άν κροοφδγον, δοιιλεατής τοθ
ΛαϊκίΟ «έμματος ονομάσας οΌτβΰς «δ-
ψΕμους "Ελληνα». Καί έτειδή πολλά
ψμς ης ή
θρυλοθνται καί λιγονται αΰιάς τάς ή-
μίρ-χς περΐ τί); οταα*»ς τβν προσφύγων
άπιναντι τοθ Φιλ«λευθεριομο3, θεβροθ-
αΐσθτισιακής «οιαύ'Τΐ; Αΰ«οΙ ά «ό «ού;
.. .-„ ---------, .-. *..., .*-------.„,____,.-,-.. «"θούί μας Ιψαο.υσαν χαί 8ναν άλλον |
π«ρεδί6οντο έξ οΐουδήποτε ή τοπική εφημερίς καί διαρκώς «ύ*ον—ιυ«ον περισσότερον σύμφωνον ... .
λόγου είς τάς φλόγας τού άδη- χαροπαλαίει καί διαρκώς διε· Μ» «δ π«δμα τίς ί"ο,τκ άλλά καΐ «ό μέν καλόνι νά υπενθϋμίοαιμεν χαί έντιθ-
πυρός ή τοπική εφημερίς ξάγει αγών» μεταξύ ζωής καί «««μα »τ)ς άκοκοτΐα,: Τόν βουτϋπήν,βεν. Βιι την πολ,τ.χή» μεταστροφήν «Ο
•V*»1
τ 'Γ. *" ? 2 '. ' *" "9 ^ ιι (,,.,α* Λ...·—ΐηπηιπΐηιΐ Ώ ι««πγ αυ-! προοφιιγιχοα κόιιιοϋ δέχ Ιχει λίγους νά
την φ«βή~ται δ Φ.λελευθερισμίς. Μάλλον
πρέπει νά την φοββθνται ο( έχ τβν νΐβν
σ^μπ.λιΤΜV θιρμίαιμοι χήουχες τής
χειρπφετήοεΐΒς (; Ι) Το δι-
Το λέγει 6 ά-
συνέδεσε την υηαρξίν της μέ τό θανάτου;
ζήτημα τής οργανώσεως πυρο-ί Καθ'ημάς δέν είνε αύτός ό
βή υί καί πάντο· μόνος λόγος διά τόν οποίον
μετά η Ανευ φΐλοσοφΐαςΐ Ό «ΰπος
είνε αύτός ό 10» Ε^ίΒ χατα κανό*α ήλινιαιμένο;. Άλ¬
λά δέν χαίοβται οΰΐι μέ «ήν ήιονήν
σρεσ·(ΐχης υηημκσιος λι»6 β»»™· μ,υιυς Λν·7«» ν»·» ■·«■» ««■«·■««» ι-- ------ -
τε χαΐ ίν παντί έκαμε Ιμβλημα υφίσταται όσα ύνίαταται ή το· ιοβ «οιιιοομιιοΐιοβ οΰι μέ την ήδονίιν
τώνάγώνων της τό συμφέρον Ηΐ*ή εφημερίς Άγωνισθεϊσ* »« δ υ.^ς. Π,0α«ολο«θβϊ «αί ψυχολο·
των άγώνων της τό συμφέρον
τον λαοΰ καί τού τόπου τό συμ
φέρον.
Είς τάζητήματα τού λιμένος,
τού Δήμου, τού τοπιχού έμ·
πορίον» εί; τα ζητήματα δια-
φωτίαεως καί εξυπηρετήσεως
τού χωρικοΰ χόσμου, τόν ο¬
ποίον μϊ μίαν λέξιν έσυνηθίσα-
μέν νά λέγωμεν άγροτικόν, είς
τής συγκοινωνίας τα ζητήματα
«αί τού έφεδρισμού ποβάχΐς ή
φ
Ηΐ*ή
ί ή η ή
εφημερίς. Άγωνισθεϊσ* »« δ υ.^ς. Π,0α«ολο«θβϊ «αί ψυχολο·
ύ καί τιμίους ά·{Υ·ϊ «ο ζ·ν>· Καί .Ις τό τέλος ν.αιοοθώ|
. κίνησιν τείνουσαν εις την
' εξυπηρέτησιν τού γενικοβ το·
πικοΰ καλού, κομματισθείσα
όταν έπρεπε, καί πολιτευθείαα
ώς έπρεπε, μέ νούν, μέ άξιοπρέ Ι
ηειαν καί αυταπάρνησιν, έπρεπε'
χαί νά ύποστηριχθή «ολύ ή όλί
γον παρ' έκείνων οΐτινες άντε
«ν» ι»».^ ,, λήφθησαν βαθύτερον την αημα-
ατήλη αυτή δέν ηγωνίσθη καί σίαν» την έκτασιν καί το μέγε
δέν έπρωτοβτάτησε χαί πθσά· Θος των δακρυβρέκτων άγώνων
χις δέν εδημιούργησεν ή σθενα· ,κλΙ θυσιών της.
ρά φωνή τής άρθρογραφίας μας5 'Αλλ' ουτε πολύ οδτε ολίγον
την αποστολήν έκ τού χέντρου ύπεστηρίχθη ποτέ ή τοπική έ-
πότε χρηματικών πιστώσεων φημερΐς άπό κανένα άφέθη δέ
χαί πότε είδικών άποατολών; μέ εγκληματικήν αδιαφορίαν
Εάν έχάμνομεν άνασχόπησιν μόνη, νά διεξάγη τόν πολυμέ-
τών ύπηρεσιών τάς οποίας κατά τωπον άγώνα τής πολιτικής της
χαιρούς προσέφερεν ή τοπική άπό τό ίνα, μέρος καί τής ύπάρ
%- είς τόν τόπον καί ^^ ,Λς £πο το
τούλάχισίον αοομάιιην. Άλλά πβοΙ αΰ·
«ου άλλοτε.
ΑΣΜΟ&Α1Ο2
ΤΑ
ΕΦΕΔΡΙΚΑΤΑΜΕ1Α--, .
Κατετέθη λοιπον εί; την
.-Γ-, ψήφισιν τό νομ-.οχίϊυν περΐ έφε
δρικβν ταμιίβί Κρήτης κ; Ι Ιψηφΐαθη
μάλιοτα είς ιτρώΐην ανάγνωσιν. Μο
λονό*ι έξ άρχής άντιταχθε'τος είς τόν
τρόπον χαθ' βν σιινιζηήβη χαί ίθεσπί-
οθτ) ή διαρρύθμισις «οθ όργανιομοθ τβν
Εφεδρικήν Τίμε'ω^ βάσει τή-; μετοχο-
ποιήοευτς,ίπιθυμοθμεν χαί ή τεΐική επι¬
ψήφισις τ;0 Ν μ·3αχείίο« νά μή 6ραϊ6-
νη χαί τεθή τοθτο είς εφαρμογήν «ό
ουντομώτερον. Έξαχολβυθβθμεν νά πι·
Βτι το νεμβσχέδιον άκοιελεΐ
ε,γειι*.·!»,^ ··■» '^' ^------;-----ςεως -«η^ ·ΐ·« »« »«»■»· Ι
•ις δλους τούς παραγοντας τού ι ,Ιβού βςβτ1 «ορίως πάσχει ή ο,,ύβμ,ν Βτι το νεμοοχίδιο
δέν θα έπήρκουν όλαι ομού αι . 4«ημ»ρίς. Άλλά ιδού τόπον πιιράματος Μα1 Ιχομ.ν ώ; έκ τού
βτήλαι μιάς δωβεκαδος εχδο · '°"'*' ^ά ά»Ασ« αΰοιον με· τού λίγους ν4 ,δ>μ«Θα νά λιιτουργή-
«ών της Διότι δντως, ολίγα κ«1 διατί θα α^ηση αύριον με ι { Λ ^ Έϊ
«ών της
ς εας εχδο
«ών της. Διότι δντως, ολίγα κ«1 διατί
Ιηαρχιακά κέντρα ηυτύχησεν να «αύριον τα
άποκτήιουν εφημερίδας ώς «ίίνον £χΚρΐ 1
ίβ·ί ς μέ ιστορίαν μέ 4 &
ίδιχαί'μας, μέ ιστορίαν, μέ
παρελθόν καί -^••^^'βρ^ο»
αυριον με
προβχήματα καί
δρόμον τής άκροβα-
τόν ευκολον
Βημοκοπίας
Α. Μ. Ζ.
μερίδες αι οποίαι κατόρθωσαι.ν]ρΟχογίβ.ς.
είς άλλα έπαρχιακά μέρη τής
ΟΓΓΟΙ α'ΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ «η ή χαί άί-Ια ίδιαιϊέρας μΐλέτη;, «εοι-
« — ^ ...— ... —..,Α. —..— «.. λαμβάνει «ούς Ανθράϊηους «ού βύιορι-
ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ σ«οΰν«αι νά Υ(ν-ν«αι δυο«υΐ8ΐς,βλέ^ον-
———· »βς «ήν ίύτυχίαν «ών όίΐλαιν. Δέν ξέοαι
Καμμία ο«α«ισ«ιχή Εέν ιΎοαφη ίος εάν οΰιδ ιΐνβ μιά διασιοοφή, Ι «άς «ιια
' ' " ζοχιομός» τοΰ Φ$Αϋ η. Ξέοοο χαλά δ ·
μαις δτι ΰηάοχουν άνθθΦΠαι πού όμι-
λοΰν μέ δτθουσιασμόν διά «ήν ήαονήν
«η; δδύτης δαως χαί διΑ την γλυχύ««|-
, νέος δ,,γλνιαμος τβν ΈφεΐριχίΒν
Τϊμείων διά νά καταδιιχθζ εάν πρϊγμα-
χι—ώς φρονούν οΕ άναχινήοαν«ις χαΐ
υΐοθετήσαντες την μετιχοποίησιν—προ-
κειται πιρΐ θεομοθ, έπνφιλεαιέρου δια
τον έρεϊρικόν χίσμον άπό τόν πρβτον.
Καί μίλιοτ» χαθ' ή" στιγμήν αί Λνάγ-
χαι τοθ «λειιτς ίίϋ παροιιαιάζονται πάλιν
καί πολλαί χαί
καί ή
ρώδης
Λ-1«ο0
τού.
ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΝ
Η ΠΟΛΙΣ ΜΑΣ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ...
ΚαμμΙα οιαιισιιή γοφ
ιΛοα, γιβ ΗβΙνους «ού γΧβντοβν ο
μαιινώί σέ μια σάλη χοροδ. "Ε»ας ά*
κο*οτιάτι*ος ΐοοός βλέ««, δίν «ϊναι
Ι ί λφ
ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΕ ΜΙΚΡΟΝ.
Έπιυτολογράφβς συμπολίτης μίς
ζ Β ά η
οτιος ΐοοός βλέ««, δ
Ι Όΐίΐ ή δποία γίνβται ακοχλβιστικφς
διά τούς Ιχοντας χέφΐ. "Ισως μάλισια
οί Ηΐρισσόιεοοι ακδ βκβίνουι «ού ΙΗ)-
γαΙ»ουν Ιχιϊ, νά »1« δ«·φοι χαί νά
ιΐίγαίνουν ίια νά διοοθώσουν ΤΟ κίφι
«αν, δια να ξεσχάσουν η να ΐΰ^ουν
ιήν λήθ-ν. Αύτό ϊό βνακαλύιιηι κα
*ιίς οια ηρόο-εια τδν βνθοώ«αΐν «ου
Β".θΗλο·ν τίς πυκνές οβιοίς «β* «9·α-
ιαν», την γαλαβίι να ηοΰμ». «ού σία
ματΐζιΐαι γύο- &πό «ούς ΐοοβύοντας.
01 άνθοωποι ανιοΐ, πού (Ιναι «αί οί
•ιεοισσόιιροι, «ού ά«οτϊλοΰν τή ν
Χυν μόζαν τ«1ς σάλας, «ού «Ινουν
—ίθγά Ινα «ο»5|}ΐ κραοΐ, βΐν· δ
οχΐ"ΐι»ο., σαβαοοΐ καί Οϋορβγοοΐιτοι
ΔίΒ ΤΙ «ίγαν λοι«δν νά κάμουν ί
Χ«ΐ μίσσ;
Το«ς Λνωΐέρσ), Ινας
Ιΐώοισι οί «ο«ΐς κυρίοις κατυγοΰς
Ή κθώιτ| «ίοασμ0άν« τοίις ανθρα>-
«ονς κου ίϋβυμοθ» δ·αν βλέιιουν »σνς
αΐλους ιβθνμοΰνιας, ή οβυτίοα &**■
«λϊΐιαι σπό τον{ €θτόμ«» «οβ «Λγαί-
τουν β,ότί είναι 0«ίγ*ΐ, ν* χι»λθ»ο-
βοΒτ·Ι$ «4 Νθθμιχά κΐνΐυα %Α 4
β χαί δα τη γ
τα «ής «ικοΐαςΐ "Ενας τΊλιχιομένος
Οΐος «ΰΐαρισΐϊΐιαι νά «ηγαΐτχ) ιίς
έ δά
ύ
τα
Ο
γρφς μ
γνβρίζιι Βτι χατά την αγοράν «οθ
σματος τ&0 χρησιμοποιηθησΐμένου διά
τάς ατολάς τβν μουσινβν τη~ς άναδιορ-
γανουμέ ής μουβΐκτ]; μας μπάντας δέν
ίτηρήθηιαν υπό τοθ Δήμο» α( νίμιμοι
διατυττώςιεις.
0)9 ν.α! άν ιΕ.αι τό πρβ/μκ ηαραμι-
χρόν ·&χαρίστβς θά ή«ύαμεν χ«1 θά
ύ
ι νά «ηγαΐχ) ς
μ ο διά νά μ·'αγΐο*ί ανα-
όν «τ)ν ωαα(ιν Ι-οχήν της νεόιηιός
«ου χαί δια νά χαχολογϋ την συμβαί¬
νη νβό ηια «πού δέν ξέοβι να γλβ»»ή·
σΒ>. Κάτι τέτοιο «ιρΐιιον κάμτβι καί
ή «ουισομπόλα είς τού; χοοού.,ίΐ; τού;
νάμους χαί τα βαφΐίσια της γιι«ονιά;
Την έλκύΒΐ ΠΒΟΐοσότεοον ή ήδονή τή;
χαχογλα>σσιά; παοά δ πόθος ιτ,ς δια-
δάσεος.
Ό συμιιαθτ)ΐι*ώΐΒθος τΰπος είνε ί-
χιΐνος «ού ηηγαΐνει οια κέντρα των
οιαοΗΒδάσεοσν δια νά ξβΐάοΐ). 'Αβοός
άηέναντι της χαοά; «άν αΊλνν, εύλαβής
Α«ένα»τι «ή: Εί»ής εΰιυχίας κοοσπαθίΐ
νά δια*υοϊίοη μέιοι ιέλονς τής
Ινα εΰΐάριαιο χαμόγβλο. Δβν
«ήν θλΐψ'.ν του' ίέν εηιδιιχνΰει τή» με
λαγΐολίιν «ου. Ξβοβι δτι αΰιό ιΐ /■ μία
ανβυλάββια. Συμμετέμι ιίς «ήν Ι
άλλά «ήν ό «οίαν λύ
Ή Απη«οΐ>ά«ιχ«ς «οίλλβς αύξ({νον«αι
χαί πληθΰνοτται ώ; ή άμμος ττ}ς θα-
λο'ασιις. Ποδ{ ίκπόοθπσιν «τίς βΰθυμΐας
χαί «άν άιτοοσίκυν Φοσνοίσν της κα·
«ααοά)νον«αι σιέδια επί σΐεδίαιν χαί
συνωμοσίαι Ιξυφαίνον»αι υπο γεοόν»α>ν
καί νβαρών χοο'ων, ύ«δ χοραο'δοΒν
χαί κυρίων ποϋ Ικέοασαν Λ«ό πολλοδ
την νεαοάν ηλικίαν, υπό Ανθοά)Μ-ν
«έλος πάσης «αξεω;, ήλικΐας χαί φνί«
λου.
"Ολοι θέλουν νά «μκονν στόν |ορδ>
κι' άς βγοϋν Απ' πύιπν οάτ βοεγμένες
γάτες. Ή ζοοή είνε Ιφήμβοος. Τό πα-
θόν Ασταθές. Καί χανεΐς δέν Ιγγυδται
την αΰοιον, Διατί νά ΐαθοϋν αί ενχαι-
θΐαι «ής άποκουάιιχΐ,ς ζωή;, «τις Μινή-
08-ς καΐ μέθ~ς;
*
Καί ο υποφαινόμενος 8χαμε «όν γθ-
.ϋν «ών χοσμιχΑν κένιοων. "Οΐι διά'
νά ζήση «ήν ζωήν «αν. Όΐι διά νά Ιχ·
τβθή Ασυλλογίοΐας ιίς «ά διασταυοούμε-
να πυο4 «άν οιαμαχομέναιν είς αύΐά:
Όχι νόίν διά νά άπολαΰοη τό θέαμα
των πυοπολουμέναιν καί χαταχαιομένων
Απδ τάς Ιοωτικάς φλόγας «άν ννχτάν
ιΰ.άν. Άλλά διά νά σφυγομΒτοήΌτι
«ήν κοινήν γνίδμην άναφοοικδς Λϋός
«άς δονώσας διαθέσεις οί δποϊαι «ήν
άγουν χαί «ήν φέοουν πρός «δ., άγνβ-
Ιδημοσιεύαμεν έ«(οης εύχαρΕιτοχ·, χάθε
.χ μέρους τοθ Δήμον πληροφορίαν δια-
ψιό5ουσ*ν τοθτο.
ΗΟΔΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ.
Νία βροχή ττϊραπό'βν μάς ήλθε
έ Μχλλίαν διά τό περίφημον κ*τα
σϊάν τμη>χ τίί^ κεν«ριχτ]ς άρτηρΕας.
Τα Πϊραηονα μβ; ήθαν τή' φοράν
αυτήν ιχ μίρους ταξ«ιδι«τβν «Γιινις έ
ναυβγησαν εί; τί πέλαγος χβν λιμνβν
τ1]ς ίδοθ ταύτης χ»1 ήναγκίσθησΐν νά
τηλιφ»νήσουν νά μετο,6;Ον ίλλα μεγάα
αύτοχΐνητα νά ρκμουλκήσουν τα Ιδιχά
των.
Καί το ηερίΐργον ιΐν» 8 κ ή
νανία συνιχ ζ«ται διά τβν γνβσιβν με
γάλω/ έκιβατικβν βθτοκινήτων ττ]( γραμ
μΐ]Ί καραβλεπΐμένων τβν χινδόνβν οΓ
τίνες 4«ε λίθν τοΰς ταξειδιύίνχας.
Φ
ΗΜΩΝ. ..ΥΦΕΣΙΣ.
Έχίπασαν ά
ο
Εΐ3ε λοιπδν δ υποφαινόμενος, Λν-
. καί γυναίκας Αναμίξ χαί παιδία
μαζύ χαί ΰπάνδρους μή ΐτ,οεύσαντας
νά οοφοΰν μέιθ» «ουγδς «δ ποτίο»ον
«τις Αφοάτιις θέσις, εΐϊε ιΐΒίαμοοφώσεις
χαϊ μετασΐ«]μαισμούςχοιΙ ποάγμα«α ποα
«οφαν«5 χαί κα»οοθ(6μα«α χαί χα«οο-
θωσΐας, εΐσε κα«αφεο*ζτ)οες νά ΐοοβύουν
καΐ νά φλ«ο«άρουν μανιαδάς βΙ·
8ε διβθνιϊί «ύκουι νά στοοβιλ!ζα>ν»αι
μΐι' άθώων καί Αυπόπ«αιν χοοασΐδων
εΐβε οιψοκινδύνονς Αθληνάς νά κάμνουν
βοντιές είς «δ άπβιοον χαί άθλυτοΐας
νά κάμνουν δλματα θανάτου,εΐδε ασπρο
ιιάΧληδβς νά Ιδοοχοκου» χαί κυο(ας
,------,-. ._ ._.--------- υος
παοφ|ΐ)μένεον Ικοχ&ν νά α'αοιενύ'ζουν
μετά πάθους... ΕΗε ΐοοοδιδασχάλους
δμιλοϋ·*ας δλις «άς γλώσοας καί ίνα-
θέΐους θ'δρας δογιάζονιας...
* *
Είς την «Πανπβ» κέντρον, «ολυοΰ·
ΐναοιον παοβ««ιοηθτ) «δ Σαβ3ατο*τ5οια-
χο μιγάλΐ) ρευοιότιις λόγφ τού μετάΧσν
συνωστισμοϋ καί τηί κινήσεως. Μόνι-
μες παοέεβ δέν εοΐημαιίσθκσαν. Ό
χόομος ηόοχειο ναΐ Ιφενγι, «Ο «λήθος δ|
ΑΝΟΡΘΟΣΙΪ
ι
ι
Ι
ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - ίβ
4 τιμητι«ή τού συμπαθούς ήθοκοιοϋ καί
■οβΐανωνισιοϋ τυΰ θιάβοα ν. Μονον Φι
λιπκΐβ)» με τούς «Βιβο»ΐ·οο»»ι.
Κ1ΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝ.-
Σήμεραν Κινηματογβαφική παοάστασΐί, μέ
τό Οααμάβιον πεο.ΐΗΒτειά8ες ϊαγον «Δαιμο
νΐαιΐένη Καν^σ.» αύίοτβ έ; «Ι; 7 χρ,Αξβις
μέ ύκόθΒθι Κ}» «ΒοκαειΙ απ'αβχή; ιιέϊοι
«ελονς τό *»·ιαφεβον «ου καοακολονθ ΰ -
τος κιΐ μέ £π;ωΐαγονισην «όν Βιάαημον
Κάον Μπόϊ, Χότ-ΓκΕποον. ΜετΑ «ήν κι»η
ματογοαφι«ήν πβοββλή», θα ακολουθήση
μέγας Χοβδς Μετημφιασμένων «οί μή, μί-
Χ)ΐ χβωΐας. Την κρ ισκχή Πέμπτην ό ε«ή
σιος Μέγας Άπάχικος Χό
Η Ζωη αο υ Περνα
τριτη
Μ ΑΡΤΙ ΟΥ
ανατολή ηλίου 6.49, δύβις 6 23
«αν μασκέ οέν ίσταμάτα παο' δΜγα αό
νόν λιπτΛ, δσα Αριβτος νού Ιχοβιάζον
ιο «ούς Ανάπαυσιν. Καί δφβυγβ καί ήο-
χιτο καί πάλιν δφβυγβ καί ου ιω χαθβ-
Είς «ό
«Κοσμικόν»
τού μ. Καθό¬
ς μ
τι: όλι ή κίνησις των ιοοευ*ών διιοίαζβ
ιιρσς «Ας Α^κώτιδας καί τας καλιοοοί'
άς. Κόσμος, νόομο;. Κόσμος («λβκτός
ΗΐΙ κολύς καί ηυοέΐοοντις χοοβυιαί καί
ΐοοβύιοι^ι ϋυοέοαουααι. Έδω βά β-
χοιιάζβο καο» ε «ών διακοιθβισών εί;
«ά διάφαοα άποαξιόν. Καί χ απού—
καΊιον Ατβφύυο χανβΐς μβσηλιξ (σχο-
ϋββιής Ιλιύθε^ος) ΑΟΙΛ ηαοβσύοβιο Α-
ηό τδ Λίατάσΐβιαν οβϋμα τη; νβό'τιιος
χαΐ χαταηοντιζόμβνος ΙςΈβοάζβτο είς
καμμίαν γωνίαν καγβοΑν κ αί σ«ο«ιι«4*
τί ίξηφανΐζβιθ βίς την δίνην των χυμά
ταν τή: παοαζυλισμίθι,ς Ανθο,αΐίηηλτιμ
μυΌας.
"Ο θηλυκόοσμος ΰπιοβϊχι βίς «ό
κέντρον αύιό Ανο Α*-όψ8α»ς ποιοϋ. 'Αλ-
ύϊ Φ(
ΙΑ!χα1
Φ-ΐ(νβΐαι
ΙΑ!χα1 αοιθμηιικδς ύιτβοβϊχ. Φ-ΐ(νβΐαι
διότι Εΐκον τα κβοισαόιεαα θήΐβα μασκα
μευβί μ« ανδθΐκά δια νά ααίζουν τόν
ςόλον καβ ιλιίοου 8«αν ή 8λλ·ιψις «οι-
ούιου η λόγοι Λ?ώτβοοι τό ίκέβαλον.
*
ΕΙ; «δ «Ήθνιχδν» κύματα—δχι θα¬
λάσσης—χύσμου Βφβοον βίς «ήν επιφά¬
νειαν Β,τι ώοαΐον χαΙβςαιθΒτ κδν είς άμ
«ριβσβις, ιίς γθαμμ1·;, βΐς ίμφάνισ ν.
ΉααιότπτΒς, χαμπυλότο,ιβς > μία Ατμό
σφαιοα πιανζουολιστιχοΰ Ε*φοβνιάσμα-
ΐος. Καί «ό κδν Ιν οιαρχιΐ μΐθυ-
Συμβούλια ιίς «Α; γωνίας, διαβούλια
υ«ό (Α ίΊμΙιρτητα «ου βάθους τής Αηι-
οάνιου αιθούσης,συνοομοτών χαί συνω ·
μο·οιόν (ΐοοφαί ύ«ό Ας πιέουγας τής
γ«αοδαοομπα(, μαοκτισΐΒς 18», χουφο·
μιλήματα βχβΙ, χαί τό πά» βδοτΒΪω
I-
οείβιο, ουνικλοτίζβτο...
• Είς τό «ΝΊορ.1» έηίους ιιολΰ, κό-
ομος, ■ καιασιΛν όομΐ)ΐή2ΐον των
ΟΙΐΝΐνΐίιαιν μασχαριυμένοοτ· Έδδ δ
χΑρος βΐνι Λολύ;, άλλ' δ χιοδς μι-
ταιώιβοος... ,
• Είς τού Πονλακάχη δλα «Α μικοΑ
θεώνται χαί χβιοοκοοτοϋν φοβν-«ιοα-!
Βας Λιτό γαλαοιας χιιί ηλατΐΐας «ήν θβλ
χιιχήν καλλιιέχνιδα Ζαζώ. Οί μβγάλοιι
βλέπΜβ δχουν Ιγκαθιδρυθϋ εί; «Α χέν·|
%ύα ψυχαγωγίας χαί οιασχΒΪάαιπς. Καί
μένουν ίδώ οί μικοοΙ.
Είς μίαν σιιγμί,ν μάλισΐα χατΑ «ήν
βϋσ'αν ή ΦΛοσόφον ώ; Γιόλα χλαίβι
«6ν άοπαγήν τού εοαστοΰ της νηό τής
κοώιΐ,ς, βθέφσΓ τδς κλαιβίας ίιισηα β[ς
γοιθονς χλαυθιιηοισμού; καί παο' δλ(-
νον. νά ΟιαικΐΗΐ ή παράστασις. .
Τάμ -Τάμ
Υ. Γ ΔιΑ «ό βοάδυ της Κυοακτϊς
ψιθυρ(Εον«αι πολλα. Λέγβιαι διι μιγάλα
ψίρια Ιψαοβύθησιν 4 δέ ψαθΒύσασα
Ποαταγανίσνοια χΛ ηοοσίφιο» θυσίαν
ΐία τόν Βί»χον... ' |
Τάμ-Τ4μ ' ί
ΑΙΤΟΪΑΟΤΑΊΠΑΑΑΙΙΪ Ι.Ε.
ΑΦΟΒΟΣ Κυριακήν σπέοα{,
"Αγ Νικόλαον,Πυχ. Άμμον—Ση¬
τείαν.
11ΑΙΡΗ Μ. Τρίτην 7 μ. μ. κατ'
■ ινσβΪΓ» Πιιραιβ, Χ(ον, Μντιλή-
Ο ΧΟΡΟΣ Τθν ΟΜΙΛΟΥ
ΦΙΛΑΘΛΩΝ
Είς τή» οΐθαηααν «Νιοςέ» έεόθηκβ «ό
περ.ασμενο £6ββκα ό *·ήαιος χοοδς «ου
άθΐηιικοΰ οοαματιίοα αΌιιιλπς ΦΛήθΙων».
Ό χοοός ούιός, δβήχ«}υς άθληι«ό- χοοδί
«ής έφΒ«ειντ)ς πευιόθοΓ,·έ» χαο,ονσίασε ητ
σο«ι·εις ανάλογον ονγκενΐοαιοιν κόσμον μέ
«όν Χοοηνηθβντα χορόν τ ύ Τέννις «οί
«ούιο Ακο,ιβέις διότι οί «όασν άθοόνς «ιμή-
σαν«Β{ «6ν κρντον, ήγνόησαν σχπ&όν
πανχελώς «ο» Β·6τ.Β|)ΐν έξαιοέοβ» ελαχίστων
έπιτβλέιν «ην, Θ^ιββηα Βιαπίοταισς τού βιι
ό κωμηος δέ* καύιι να κομματίζβται, *ο
ύπολογΐζη «οί *ό «άν^ Ιια«Β(σβις ά«ι£ηγή
«ο«ς—τό ολιγώτερον—καί βίαν άνόμτ) βια-
Βζ
ζΐ]
"Αν ό ποόεΒβος τού Όμΐλοβ καί ό^γανω
«ής «ου χιβ°ΰ μ. Κοροϋζος (έν ήιο φίΐος
μοις καί φίλος έ£αΐΒβ«ικά ουμπαβή , θα «ο«
έλέ/αμβ» δ «ι 6έ· 6αι»ε σονβτήν «ι,άξι»
πολκικότηΐο; 4«ιχβιυήσας νά «βπιβαλο μέ
«όν άμφιβίλυο π^ίο» λαμπβόΐητοί φοοιοστέ-
Φανον τή; «Ικισημόΐητος» «όν χοοόν «ο«
όίζν «επίσημον (ν·τμι» κλπ. ά)ικέ*ν
«ό οοοματκϋν «ου «ού όκοΐον ώς
γνωστόν βάσις είναι ό «λαός».-ό αΐΐαθτιμα·
κοί ή «άγάπη» κιΐ άχι αί «νχνικαΐ κα«ό
σιινβή«ην ΑπΐφανειοκαΙ ίπιδΒί£ιις καΐ «ό
ό «οίον σαιμαΐεϊον βίον μέ «ό μίρ,ος «ου
«ήν σιοογήν δλων μϊί, ούΐβμίαν 6/η ά
«ην ·οΙκτ9ΐιν έηισημοτήταν» Βιά νά ήη
νά δβάστΐ "°' *° επιβληθή 5«ως έπΒ0λή9η.
Άς (ί»αι. Κα«ό τος μεσοννκτΐονς ώ^ας
οί έπιτελεΐς «οδ σωματείον—Τζανάχη-, Ί
ΒΒαιννμάκη', ΆνεροίψηΊ ΤβικονΒάκης «λ»,
—καί αύιός ό κ. Καοοϋζος φβης
(ααις δΐι απόλυτον έπιτνχίαν άκκαθηιαν
βύθεϊαν στής κ^βΒιές «ο«ς γιά νό ά πό
ύ ού &» «όν κίνδυνον. Τό «οιν&ν
—ΠΛς έξυπηρβτοΰνται οί δνβργοι.
Τό Πιοΐ"ΐνδν δημ-ιτιχόν σ μβούλιον
θ' άι»ολη(!'υ κατ' αυ-Λς μέ χό «οόβλη-
μα της άνΒθνίις τδν βιοιβχν&ν: ήτοι ί·
Ιχ'ονοάφΐο*, ^ιακοσιιητών,
χτλ. Τό Παοισινόν δη-
Συμβούλιον θά διαθέση "«Ο'
«Α 70 έ .Ητ^μμνοια: φίάγκαιν διά «ήν
Λ»αχουρισιν «όν ανέογοο» ττύ«ω» δ{ΐ
όιΐτοΰ ύιό αοοφήν β ιιιθήιιαιος Λλλ' Ιο-
γασΐας. Ον'ωζ οί δνβογοι τί οί θά
κηθαοίσηυ» τα διάφοοι άγάλματα «ου
Παοισιοΰ, θ' ανασΐΊΐλώσουν ζσιγοαφι-
κού; πΐνακας, θά βκιδιοοθώαουν τας
δημαοχιπκΑς οίθούσας, θΛ διακοσμη-
σουν τι υ; ·ο(χονς μΒθΐχοον οχολι(.α>ν
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΚΙΝΗΣΙΣ.—Έποιντιλββ χβές *Ε Άβηνειν
ό κ. Άλίκος Γβτοργιββης Ποόεβρος «06
'ΚμκοοΐΝθύ 'ΕπιμβΙτιτηοίου Ήρακλειο)).
— Αφίνετο χθές (Ις «ήν πόλιν μας ό φ{·
λος Ια'οδς ·· Άοιο«ομε»ης Γβοιογιάβτις.
—'Ε«(σης αφίχθησαν οί κ. «. Παναγ.
Ποαχιχίκης Εμκοοο(,'Βμμ. Κανάπης Ιό
Ν κολ. Κανοκπς δι*ηγόβος.
—'ΕπΙοηί αφίχΑηοαν οί κ. χ. ο
Κωνσιανιινίδπ;, Ηλίας Κηέν, Έμμ. Σ«νλ.
Καταλαγαοιανός κσί Λαζ. Πβτβίδης.
- Αφιχθη *5 Άθηνβν πρό τινος ή ΔΙς
ΕΙςή η ΓιαννιΒακη Βιπλυομαΐοίχας έΐιιοτή·
μα>« Μοϊα, άηατιύιασα καί πααα«αλθΐθή·
σασα «ά έν «ό Μαιεντική Σχολή Ά4ηνει«
8ι8ασ«όμ—α μαθήμΐΜ επί «οικίαν ώ;
καί «{|ν Πα«βπιστΐ)μιαιιήν Μαιιυτιχήν «α!
γ«*πικΐλογι«ή« πλινικήν Άθηνέι*.
Εΰχομαι βί: «ήν ά ω'έαω φ λτάΐην νββ-
βάν φίλη» μόν, καλήν βύδαχίμηαιν ιίς τό
«Οοκοκό* «τι σΐοβιον. Σ. Ι. Γ.
ΒΑΠΤΙΣΕ1Γ.— Ό κ. Μη»ά. ΓιτοογιΜης
εβάπτισε «& κιοιτηίκι τον κ. Γεα>ον. Βαϊ¬
κούση έχ Νέον Βα.νοΰλλοον, ονομάσας ούΐό
, "Αατεμι.
Ι Είς τοΰς γονείς Μοί άνάΒοχον ■ύχόμιθα
τα τγϊ; εί "χ)· ^· — ■
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ — Ή ΔπσχοινΙς Λελα Πα·
καγαηγοβίου καΐ ό κ. Ιωάννης ΜαλαγαρΒής
ί άβί ύό ί
—Δέν δακρύζβι δ κροκόδβιλος.
'Από δν π·ο·σιΐ!ύ5-»σ«ον δοθοον δ«ι-
μοσιβνόμινον »1ς Αγγλικόν δφθαλμολο- .....
γι*όν «Βοιοδινό» ποοκύκτβι διι «ανένα ···■"'·ι«ο·ΡΙι·~ *η6%1βσι" ^°''
δλλοζΛπν. πλήν «οδ Ανθοώ-.ον,δέν1 ΓΑΜθΙ.-Π0Οϊθέ5Κ«0.«.ή,6 -
χλιίβι. Πθθ-βιιΐένου πβοΐ ΐοΰ κθο»οδ·ί-
λ;υ,οΙ ΠϊΐοαμττισταίΙχονΐϊς ύιτ'όψινιων
«όν θοΰλον π,βοί τάν νοοκοδιιλΐω» δα
«ος έν μέοφ εκλεκτον κόσμον ποοσκ«»λημ·
μένων ίτελέοθησαν οί γαμοι «όν κ. Παναγ.
Τοικιυαάκη Ιατοον μκιά τή; 818ος Άθη-
νούλας Γ. Σεαμετζάκη. Παοάν»μφος κββΙ-
ό Ίά Άβά
μα
«ούς έβοήθησε χτοοΐί καμμίαν επιφύλαξιν,
ό καθηγηιή; τού 'ΩϊβΙοβ ν. Καοό
«ό γλ·κό ά» καΙ «ί««ός θέσϊοος» τραγοΰίι
«όν έπΐσης «αί «ό άπ3τέ1βσ4α «ό βννοβϊΐΒ.
Ό χορ&ς *»ί««χβ θηιαμβικως. Ήιο μία
συγχιντ|τι«ί| ιίκη «ής ψνχής «ού αΐοθήμα-
«άς καί τή; «αο,βιά; εναντίον «Αν «ύχα*.
Συγχαίρομεν δμως θεομόιατα «αί ευχόμεθα
μέ δλη μας «ήν καβθιά καΐ «όν Υβόν^υ...,.
Καλλιιέ^α ίμφΛνιοιι: Ή «νο(α
αβΐλλακΐ) καί ή ΒεοπαινΙ( Ζ. Βο-
νΐΒ£ά«η. Ά£ιασημε!ω«αι: ΑΙ «ποίαι
ΦβγάΒ, ΝβΒθιά'-, Λιγιίάη,
Σακκά, Νίβ^, Μαν&ΒλιναΗη, ΚαοούΕον, καί
οί δΐϊες, ΓαγάνΓ, Βογιατζάκη, ΊοοσννΙδοι·,
ΜΝΐνΙκτι, Βανο·ονμπά«η (2), Λ«ονάκη,
Δημη«οιάΒον, Δοαποιεαύλον (2) Κααέλον,
Δτ])ΐάκη ««λ.
Καί 8»α μναιικό*. Τδ καν«1 «ε»» σιγα^έτ'
την πάνοο σιδ ό*οΐ ιν είχον γρέψϋ «Α ό·
νόμαΐα «& έπέιαξα ά «ό άανγχώαητον άφη-
Βημάΐα παΐ Ιτσι γιά νά οημειώσαι «άς πά
Ι·ο||Βθε(σας άνα«ρΐω ιΐ; «ήν ά ιθενή μνή¬
μην μόν. "Ας μί) μέ παβ·Εηγήσουν σονβπέις
αί Ναααληφθεΐααι. 'Οπιος βλέπουν ίνας
δ ' ! Αλά (ΐ
αηφ
νοδς μ' κε!νο{
Β»μα(ΐχα(!
Τ. Α.
ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
Α1Ρ0Σ-ΜΑΕΥΤΗΡ
Μετάχηοεν έν χ!) ββε) ζ
βν* κα! ο·χ«τ«ι έν τ») Πολ»κλινιχ.θ
ΉρακλιΙβ» χ*β" έηάατην 10-12
κ«ι έν τό κλινΐΜί} κ. Πρινι«ναιχη.
χού,ν, «θοσ^άθ,ο,ν νά π0οκαλέσο«ν §-^ 6 -^--^ ΑΜ^,. ^^
καθ" οί ινδτίϋοΐΒ τοόπον την βηαλήθευ-
σιν ιοϋ θςύλου Αλλ1 δέν «ό καιώοθω
Ό γτιριιό; «οοχόϊεΛος Ικί «οϋδ·
πο(ου ΙΊιβιοαιιαΊσθιισαν δεν έιυσβν ου
εύινχΐαν.
Ι'ύριρ ατήν πόλι μας.
Ή άποκοηίτικη κίνησις τό έσπέβας
Σαββίτο» κιΐ την Κναιακήν.
. καθε
«οβ
«β 8άου όκομη χαί Λ τα ν βνέχυσαν ίνιός | —Έδικαιολόγηοβ έπάνα-πάτει «άς χοο
«άν δφθ'λιάν «ου δλό«ληοον πατί
όν μέ χνμόν λβμονίου χαί διάλυσιν
λατςιςΐ
τόν
—Διά νά προφθάσουν..
Επί ι{) ηοοι'ψδΐ τής Ιντός της εβδο¬
μάδος Ιφΐομογης ^οϋ νέου Λγγλιχοδ
νόμου Κ·οί ιήςΐπιβολίίβ νοοοι ι-ευ:ι«άν
δαοιιά* Είς δλα σχιδόν τΑ ΐί; τύν Αγ¬
γλίαν, ιΙααγ(5μΒ»α (ίδη, «Α χατβνθυνο-
μβνα ιί-, αγ"λ·κ ιύς λιμένπς άτμόπ,λοια
επισπκύδτν* τόν πλούν των χατά τ ό
δυνατόν διΑ νά Ικφοοτώσου* ιά Ιμπο-
Ο·ύματά των ποό 'ής Ινάοξβ-ς της
I-
σχΰο{ τιΰ νέου νόμου. Ποοβ'λήθο τοι-
ουτο'θόπτος Αληθής άνώ» τοχύιητος
μβταζύ «άν Ε έν ών ηλοθον των
θόνττον πΒΐρέλιια Ιχ Ρωσσίας, ά
έξ Ίαποονίας χαί Κίνας Χαί γεώμηλα Ιξ
Ίσπιανίας.
βλέψιις τειν
| —ΟΙ όκοϊοι επέμενον διι θά έΊιδε
ι«θ*>τον Εαιηιόν «όνον είς «ά ού/χΒθνα
χιΐ «άς ήμίβ"ϊ·
—Των χββ.ε««Μν καί «ών >λεντζ«Βαιν.
—ΚΊ θά έΒημιούργει καλά π^οηγούμενα
καί διά «άς ίφιτεινάς 'Αποχβ*ο.
—Τα χορεντικά κέντοσ, τουλάχιστον «ά
«■Οΐσσότεα,α, ήβαν κα«άμεα«α «όαμον.
—Καί έκ «όν έκλβικο .έπαΐ] μάλιατα.
-"Ωϊτβ νά βημιοηογήται «αν(ονβλισμΟς,
νά «ηοήται δμτος χαί ή έ:ι«έΐΐα.
έσημΐιεαθηβαν «αί αί σχετικαί
Μ1ΜΗΣ ΠλΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΒΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΑικλΝμ«το&χβ( ΈΘνιχοΟ
ΠπνεκιοτιιμΙου
όλος; νίκης; 32
Δέχεΐαι: κ. μ, 9—1 μ. μ. επί συνεν¬
τεύξει.
ο
—Άλλ' όφΒΐλανται ιίς ώρισμένονς καί
ώαισμινσς.
—Πού οέ «έτοιις σιιγμές θελονν «θδ
κα-τίις έλινθεαΐα.
—Καί Βέν νοιά(ον«αι Βιά «ήν αΐαθητικην
■οί «ήν άΕιο,ΠΒέπειαν «έ>ν άλλον.
—'ΑοχειοΙ καί καλαί οί μασκα||αδις «ήν
ή
'ΕνβΐΗΐαζετοιΙ οΐκΐα. ΠλιΐΒθφθβΙαι
τφ η. Μιχ. Μηον·λβ«η,
ΤρΙν^ν εσπέρας Ρέ¬
θυμνον, ΧανιΑ, Πιιραιδ, ΧαλχΙδα,
Βόλον, Θ«σ)ν(χΐ|ν, Κοβίλλαν, Ά-
λεξανδοούησλιν, Μυτιλτίνην, Χίον.
ΐθΝ·ΟΝ11Πέμειτΐινιΐ.μ. Ρέθυμνον
ΧανιΑ, Πειραια, ΧαίλχΙδσ, Βόλον,
; Θβσ)»ίκτ]ν.
(Έκ τού Ποαχνορβίον)
Τολ Να30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΤΜΟΗΛΟΙΩΝ
ΦΩΚΙΩΝ Σάββατον 11 π. μ.
■Ρ#6μι»μνον, ^ ΧανιΑ, Πφΐραιδ.
#Δ_ΟΝ· Ικάστ-ν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
ι μ. κατ' ΐίθιΐαν διά ΠιιοαιΛ1—Χαλχ(·
»—Βόλον— θε·θαλο*Ι««ν.
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
Τετάρτη 9 Μαρτίου
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο ΜΕΓΑΑΥΤΕΡΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΤΗΣΕΦΕΤΕΙΗΗΣ ΠΕΡΙΟ1ΟΥ
Κατά τα διαλείμματα θα διανεμηθώσΐ
ΚΟΤΙΓΙΟΝ
βίδικώς σταλέντα έξ Αθηνών καί θά έκιβλβσθώαι διάφοραι
ΑΤΡΑΗΙΟΜ
τή συμμετονή καί των καλλιτεχνών μας
ΖΩΖΩΣ ΝΤ ΛΜΑΣ—ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
Τα έλάχΐατα άπο.ικίναντα Θεωρεία θά διατεθώσι σή¬
μερον.
Διά πληροφορίας θβωρβίων καί είσιτήρια άποταθήΐβ είς
τα ΓοαςρεΙα Σώιιατος Έλλήνων Προσκόπων (παραπλβύρως
Διδασκαλβίου) Αριθ. Τηλεφ. 37.
ρή
—"Εχαμε «ήν εμφάνισιν «ής ειαΐ μία 8κ·
Ιοθις άπό «ό παλαιόν έχιΐνο γοαφικόν α-
ιεοκβΙΙ.ΒΤΐΝΐ νούμερο: Τό νά«ανακι.
— Όφβιί,όμ«νοτ, καθώ; λμάθομΒν, εΙ['
Ιμ*ν·νθιν διδα«τηρίου τής κόλβής μας.
- Χθές μ άς άφάνισβν ή νοτιά.
—Ή όπ,ία ήιχιοε «μέ «ό ηαιΒια της»
άπό «ό μεσονύκτιον τής Κνοια«ή;.
—"Α νά Βοβμε κάς θά τελειώση πάλιν ό
καιοό,:
—Μέ συνέχισιν «ής άνοι£ιά«ιχης αΐθαΐας
ή μι καμμίαν έκιστΒοφή οτΐς χιονιές.
—Διότι καί ούΐό ίέ» άποκλεΐβται άπ6
τοΰς καιροοι«6που:.
—Άλλά κϋί «ούς παοακολονθονντας ά·
πλώ: τάς «ιλενταΐας κοιβικάς λ{·λ({ει(.
—'ΕΕ» άπό «ό ά*ολνμανττ)Βΐον «οβ
Πανανείο· Νοσοκομείον.
—"βχβι κκαστοαφό ό όχιτός.
—ΚαΙ ή δυοοσμίι είνε ά«οπν·Μ«ΐΝή είς
μεγάλην οΗτϊνα γύβωθι*.
—ΠΒοσβίλλουαα καί «ούς νοοηλενομένατς
έν «φ Νοαοκαμείφ.
—ΟΙ ά^μόΒιοι θά Ιποεπε νομίζομεν να
■Ιχον άπό χολλοϋ Φροντίση.
—Διά «ην έκιΒιόαθωσιν «οβ όχιτοβ.
—ΟΙ συνοικι«κ Ι «ύ«λοι εύβΐσπονται είς
έϊαιββτιχή». ονγκίνηοιν ιβύτ1ς «Ις ήμέ-
β«{.
—Μέ την δίκην «ής ««ανονογας πεθε-
άς»
ΧΕ1Ρ0ΥΡΠΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑ1Κ0Λ0ΠΚΗ ΚΑΙΝΙΚΗ
Ο "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ,,
ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΩ
ΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΣΦΗΝΙΑ
>ια«·λέσαν«ος επί 7ε«(αν έσωτιοιχοί Ια«οοΰ «ής Γννα κιλογιχης Κλινικής τού
ΈΟνιποτϊ Πανίπιοΐημίοο υπό τον ειοθηγητήν κ. Αογοθ·τό«οβλον
ς
—ΠαΙονει «έλος ώ: γνήσιον ή «ολνήμε·
ς ούιή 6ικαστι«ή υπόθεσις.
—Ή άναμοχλεναασα (άς άφοβμός έ»ός
οτνγβιον γ«λ^μα«ος άλλά χαί δία «ά κοι-
| νοονιχά απλντα μιάς έηοχής.
Ι — "Ετοι ύκάοχει ιύ.ΰ χεο,ιθώοισν Βιά
κβοβλέψι ς χαΐ (Ιιασιας πεβ1 την «ατβ»!·
Ικην «ών ένόχων.
—Λαμβΐ-ομίνοον κατ' άτομον καί κατά
μέγεθος καί χαοα»τήρα οολον.
Ι —Έννοβϊται ότι οί ΚΕο.ισσόΒΒθΐ σνμφω-
νονν τελεσιΒί«α>ς κεΙιύ?οή«ως Βιά «ην
Κάσ«Βον....
Ι — 'Η αίθουσα *οΰ «'Εθνικοβ» άπέβει(ε
«ελεν«α(ως μι«α(ν δλων «Αν χοβεντικάν
κέν«οων.
—Ό«ι είναι ή καλνΐέβα.
—Καί «οίτο λόγφ «όν Οτι είνε κβνται«τ)
άλλά καΐ διότι Ιχβι την αρίστην μονοιχ)|ν
«αί «ήν άίΐίβς εί; «οια6«ας κεβισιάσεις
ω^γανειμένην ύπηαεσίαν.
! —ΟΙ ΙπιχεΐΒημοτίαι τοό Κένιβον είνε Λ·
δ'οι κολλής νποσιηβ1(εαί |· μ|Βονς τής
Κοιναινΐας μας,
—Είς «ί|ν χβ χθεσινήν άλλας «■ χιοιντΐ'
«ήν κίνησιν διεπιστώθη.
! —Ότι «ήν ύβοσιήοιίιν αυτήν «ήν άν«ι·
λαρβάνεΐαι ό ηεΒΐσοόΐεβος καΐ καλύκαοΐ
κόσμος.
, —ΚαΙ Θά «ήν παοέχο Ιλκ(ζομιν είς «ό
«■Έθνικό » μ(χι πέΒατος «ής Μβιόδοα «Αν
'Ακίκιεει
—Άρκετήν |χι«νχ(ι* έοημεΐωοαν αί τε¬
λευταίαι καΒαστάσεις «ου θιάσον Νιαλμάί
Φιλιππίβον.
—Μέ «ήν «Γιόλαν» «αί «ήν «Ποινν^Ή·**
σβ «ής Τσάαδας».
—Σήμεβον ΑίΒετσι ήεύεΒΥ««>κή «οδ βημβ'
βιλοβς πρηταγηνιστοβ «οδ θιάσον κ. Μ4·
νόν Φιλιππΐλον μέ «ου: «ΒιδανΙνονς».
—Δέν αμφιβαλλομεν ότι «ό κοινόν μαβ ·"
τιμήση τ,ί|ν ■αοόσταριν ρύσσιβαον.
* ΡΙ
Ι
οίιίί «ο·"Ρ«"
ϋοπββέλέγχ
ΟΨΙΜΟΪ
οη έν
. -α
ι« οί
πΐ ιοθ
ι4 Μέσον 4 τε.
αεα ύπέο τής ι
βι
ΟΙ άννιέοο
Ηίηακβ νά
•βί
Μ τούς #Με·
*·>αι>ια« πο
»ΙΙ» ιβν έπλο
■4. ΤΑ νά ιίν
«"»»« «όν»**
η«ς Δαΐ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΑΝΟΡΟΩ*!*
Μ4·ί.Τ.'Ή
•ε*·Ι»
_·*?·"!*
ιβε« », »ι«ε. ί
ε ·μέ (έ ε»Ν|
«·Ι(Ι·! Ί^
έεειιμ·*1
,, π;
·***'
.·***ι.
ΣΥΝΔΡΟΜΑ1
οϋ ϊτησία Δολλάοια 10.
Άπασαι «Ι αποδείξει*, συνδρομβν κ*
ίημββιεύσεΜν Φ'ρουσι απαραίτητον την
(ιτβγραφην τβδ Διευθυντού χαΐ Ιδιο
ήου τήί «Άνβρβώοεβ»;».
Ηράκλειον 8 Μαρτίου 1932
ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜλ ΠΛΕΙΣΤΗΡΤΪΜΟΥ
Ο μ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ θά Ισννέ·
χιζεν είς την Βουλήν «ήν έ-
αηέοαν τού Σίββάτου την δμιλίαν
ιου επί τής οί«σνομικής πολιτικάς
ι0ς Κυβερνήσεως άπό «όν Όκ*ώ
βΐιοψτοΰ 1929. Ή δμιλία αΰιη
«ού Πρωθυπουβγοΰ, πεο,ιέχει ασφα¬
λώς πολύ ενδιαφέρον διά τούς επι¬
θυμούντας νά μάθουν την άκριβ/)
γραμμήν ήν εχάραξεν ι) παβούσα
Κυβέρνησις ιίς τα κρατικά οΐπονα-
μικά, παλαίουσα ώς γνωστόν, ίν μέ·
αφ μυρίωχ δυσχερειών καί άντιξο·
ο.ι,ιαν. Άλλά καί «ούς άντιπσλι-
«ιυομένους, ασφαλώς θά ένδιαφέοπ
ή όμιλία αΰιη, τόσον τούί κακοπί-
σιονς όσον καί τούς καλσπίστους:
Ό μ. Βενιζέλσς θά ένδιέτριψε καί
είς τα τυχόν μικρσσφάλματα—εάν
έννοεΐιαι υπήρξαν τσιαύτα—άλλά
καί ιίς (ά άπσΐελισμαεα τής οίκονο
μιηής πολιτιχής, «ά «όσον γόνιμα
κα1 δημιουρνικά διά πάντα μή έχον
τα κλειστούί τούς οφθαλμούς. Έ»
■ής όμιλίας τού κ. Βενιζέλου θά έ
ξυπηρετΐ)θ0 οΰιω καί νέα άνΐιπολι*
ιενεική Ιπιχειο,ηματοΑογία κατά τής
οικονομικάς πολιτικάς ε*}ς Κυβερνή¬
σεως άλλά καί νέα άνασιροφή πρός
«ήν καλήν πίστιν. Διά» επαναλαμ¬
βάνομεν, πολλάκις ή καλή πίστις
δέν λείπει άπό την άντιπσλίτευσιν
0 τουλάχιστον άπό ωρισμένους Ιξ
αύι0ς κοινοβουλΐυιικούς αυζητηεάς
ϋ άοθρονβάφους καί είς κάθβ πε
διον τού έλέγχου τής κυβερνητικάς
πολιτικάς.
ΟΨΙΜΟΥΣ Έλληνας άπεκάλε·
σιν έν «β Βονλΰ τούς πρόσφυ
γας, έπιφσνές μέλσς «ού Λαΐκοΰ
ΝΟμμαιθ(. Κατόπιν αυτού καλοΰν-
«αι οί άμφιβάλλονιΐς, νά διατνπώ
σουν οριστικώς «ήν «νώμι,ν των ε¬
πί «ού ζητήματσί, εάν δηλ. καί κα¬
τά πόσον ι) τελΐυΐαία τυμπανοκρου
σία υπέρ «ής μεεαστροφ0ς «ών προ
σφύγων, υπό παρανόντων «ού
άν«ι/3«νιζ«λισμού, δέν ένέχει «ά
σπέρμα.α ποΑλής λυκοφιλίας
Οί ανωτέρω μάλισια κύριοι
θά έπρεπε νά έρωε*)θ£σ· καί επί
«ής πλήρους πλέον πιθανότητσΐ,
«ών έκπλήξεων πού έπιφυλάσσιι
διά «ούς *μετασιραφέντας καί άνα·
ντίψαντας πρόσφυγας», «ήν έηομέ
νπν «ών έκλογών, ή λυκοφιλία αύ
«*,. Τό νά είναι τουλάχιστον οί πρό
σφυγες «όψιμσι Έλληνε{> σήμερον
διά «ούς Λαϊιούς, αποδεικνύη ό»
μεθαύριον θά είνε κάιι χειρόει
ρον.
ΟΙ ΕΝ Παρισίοις ευρισκόμενοι
Έλληνες άνΐιπςόίωποι επί
«ών οίκονσμΐΝών ζηΐημάτων συνην-
«ήθησαν μέ «ούς κορυφαίους «ής
Δημοσιονομικής Έπκροπής. Αί συ·
ναντήσεις αυται θά άποβούν προ-
φανώς ώφίλιμοι ·ίς «άς γενικωιέ
ρας έν «0 Δ«μοσιονομικβ έπι«ροπ0
σνζηιήσεις επί «ών έλληνι>.ών ζη-
«ημάτων αί'τινες θά ϋρχιζον χθές
καί «ών οποίων ή σπουδαιότυς διά
«ήν μετέπειτα εξέλιξιν τής οίκονο
κικής μας καταστάσεως έξυπακσύε·
«αι. Άλλά καί ανεξαρτήτως «Φν ά
νωΐέρω συνανιήσεων, ύπάρχουν άλ
λαι σοβαραί ενδείξεις όιι αί άποφά-
σεις «ής Δημσσιονομικβς Ιπκρσπής
δέν θά άπομακρυνθούν «ής πραγ¬
ματικότητος, ώσ«ε νά άφήσουν έρ-
μάϊον «ήν Έλλάδα, έν μέσω «ής
παγκοσμίου κρίσεως καί «ών οικο¬
νομικήν κινδύνων «ού μέλλοντος.
ΗΣΥΛΑΕΨ1Σ «ο0 Δημάρχου
Δράμας διά καΐαχρήσεις, Ι
καμε «όσον «ούς «Μΐ«ρίνους» δσον
καί «ούς άκρους μοναρχικούς ψά
σπεύσουν νά χαραχτνρίοουν ώς φι
λελεύθερον καί «όν Δήμαρχον «ού·
«όν. Ό Δήμαρχος όμως Δράμας εί¬
ναι άγρρτικός καί άν*ιββνιζ«λι»>ό;,
έχει δέ συν«αχθβ μΙ «Ον κ. Παπα¬
ναστασίου έξ άφορ«0ς «βί «ελΐυτοί
άς άναμίξιως «ού δευτέρου είς «ήν
άνροτικήν κίνησιν καί «»)ν υίοθε-
βίαν «αύιης Μ* '*" °^^αίαψ ^'
Δημοκρανεκής Ενώσεως· Εσπευ¬
σαν α μ έ άλλας λέξεις «ά σΜανδα
ποθορικά σχόλια «βν άντιβενιζελι
ΗΛψ, άλλά χαρακτοβιβ»»"" ■··"»,
• ΐ,Ι06 ** 'ΗΒΒ«ι*ίφ Ύίΐοιιιιτασιήματος τής
Εβνικής Τββΐΐίζη: «ής ·ΕΙλ4ϊος νομΐμ»;
ΙχποοβαΒονμενοβ ύπ6 τοϋ Δι«υ»υν«ο6 αυ¬
τού ΑλκιβιάΒοΐ) Μαρή καΐοΐκου ΉρακΙιΐΌν
Κατά
Κοσμά Φέ£η Μα«ο[«οο ΉρακλεΙον γοαμ-
μαχίως τοό ΠρνκοΒικείον ΉοϊκΧείι» ή
τού νομίμο» άγα«ληΒωτοϋ ού τού ΰ «ό την
Ιθιό«ηά το« ταύτην, ώς κο,οσαΐΒΐνοϋ κη
Ββμόνος ΐο« ΰ«ό άχαγόοβνσιν Ιιατβλοίνιος
καταΐίκαο όφειλέτου μόν Ιω ίννον Δοα-
κοβλά«η κάτοικον «εα>ί Κοοβσώνος Μαλε-
βυζίου καί ν6ν * ταίς φνλακαϊς Καλααίον
κοατ.οομίνοΓ, Βιοοισθέντος τοιούΐοβ δ ό
Ηοά6·α>ς «αν κ. Ε1σαγγελα>ς τα« Πρωτο
βικ.ίου ΉοακλεΙοβ ύχ' Αοιθμόν 1100
τι» 1932.
Ό χιθ' ού τό ιεαβ&ν ΠΒΟγοαιιμα κλΐι-
στηβιασμοϋ καίτοι •■ετάγη νομΐμαις δ.4 τής
υπό χβονολογίαν 12 Φεβ0αναο(ο« 1932 έπ>-
ταγής μα« ώς Βείκννται εκ ΐοϋ ύη' άο,ιθμ.
6027 τοϋ 1932 *ΛΐΙοτηοίο« τού ΒΐΝαοΐ'Κθί
κλιιτήρας «τίς πΐηΐφΕαείας τού Πο,αιιοΒικεΙ-
ο» "ΗοοκλΒίου Έμμ. Στ. Άο,κονλακη δηως
Βννάμει καΐ πρός εκτέλεσιν χον ύπ' ά()ΐθ.
10.599 τής 22 ΊοννΙοα 1926 ονμβιλαΐον
«αν Σνμβαλαιονβάφον ΉοακΙβίου Έιιμαν.
Ζ. Μηλιαοά νομίμβος κικηονγιιέναυ έκτε-
λεστιϋ μοί ΗαταβαΙίτι διά κεφάλαιον τόκονς
καί β£οβα μέχρι 12 Φ/ββοναρίαιι 1932 έν
βλφ ·οαΐμΑς 57.01Β άχισχε μ|χΒι σήμεοον
νά πράζτ] τούτο.
Δια ταυτα
Πρός εΐσκραΕιν τοϋ ώς 5να κοθοδ τεΐν
&θαχμε>ν 57.015 τκν τόκων ούτΑν καί {ό-
Βοαν α>6 12 ΦβΒοουαοίοο 1932 μέχρις έντπ-
λονς εΕοφΙήσεως εκτίθημι «Ις Βημόσιον Α-
ναγκασίΐκ&ν πλβιστηΒΐοσμόν τα έπόμενα
έ»υπό«ηκά μιι ακίνητα κΐίμβνα έν τή κ«η-
ματική «■οιφβίΐ'α τοϋ χωρίου Πεν«ομόΒι
τήί Κίίηγοβιιιειακής κεοιφβοεΐας Άγίοο
Μύοαινο: ΜαλΐβοζΙοιι ήΊο.: 1) 11ς θισιν
«Ολατάνια» ελαιόφυτον εκτάσεως χενιή-
Μοντα μοοζανβίων ή-.οι ηιντήκοντα χιλιά-
Βων τ. μ, μέ 4£οκ4σια μιχβα καί μεγαλα έ·
λαιόοβνΒοο, εκατόν εΐκοσι 8£ άμννΐα'άς
καί Είιίοσι έη«ά άχηΒεας οηνο(|. κτήμασι
Γιαιογίον Κοΐιλάκη, Έμμαν. Τζαγκαοάκη,
Ν. ΣαΛοβντζοκη, Ν. Σοββίκη. Ιω. Βισ.-
λάκη κπί Βρόμφ.Μα12) Είς θεσι«Ν«α·ταΐ]ο6
Βο«οι ή Ποταμόν ή Τζαγκάρη βαύσι» τής
αυτής ώ; άνω πΒβιφερΒΐας τοϋ ήμΐοεας εί
άθιανεμήιον μιάς άμκελοη σουλτανίναι έκ
τάοπος έ*ατ&ν εΐκοοι ερ,γητιεν ήοι τριά
κοντα χιλιάδων ι. μ, μιτά οννεχομίνον ά
νρ,ον έπτάθΒος οεκαηένιε μουζονοΐων ήτοι
ΒικαπενΐΕ χιλιάΒην ι. μ Μοί πΐίζούλας »ο·
τιστικής μέ 450 κνπορ,Ισια διακόσια τκσσα
ράκοντα ϊλαιόΙενΒρα καί αΚλα καρποφόο
καί μη (ΒνΒο,α μεΐά ΒεΕαμΒνής καΐ Ισογείον
αγο,οτικής ι>1κ(ας σιινοβ. κτήμασι Έμμαν.
Στρατάκη, Χ' Κων. ΒαοΒαλαχάκη χληβονό-
μαιν Ιω. Καοαγιαννάκη κληρο«όμων Ζαχ.
Οοσχαλάκη Ναΐ κληοονόμην Σπ«β· Πολά-
■Τ), δπεα άκίγητο>) μετά την χορήγησιν
τής ύπαθήχη; μετετοάπη είς άμπελον τής
ηοικιλίας σονλτανΐ έκτάοαεις πεντήκοντα
οτοιμμάτων μετά οονβχαμίνου άγροί έκτά-
σιως πέντε στρεμμάιαιν μετά «ήν έν ούιό
όπΜροφόραιν ΒΒΐβοον οΐχΐος κιΐΐ έ»ός
φούρνου καί πηγής ΰϊατος μβτά βε£ομε»ής
σονοΒ· κιήμαοι 'Κμμ. Στρατάκη κλης>ο»ό
μ ών £, Πολακη, Μυοαινυς Ποινάοη Ζιχ.
ΟαοχαλάΜη, Κηνοτ. Βα|)Βα)ιαχάκη καί Βρό-
μφ άγροτΐΗφ.
Ό κλΒΐοΐηβιασμδί τε»ν κτημάτων τούταν
γβνήοεται «ήν 24 ΆηΒΐλίαν 1912 ημέραν
Κτριακήν καί ώρ,αν 10—12 κ. μ. ενώπιον
τού Σνμβολαιογ,ρ,άφοτ· Άγιον Μϋρννος
Μαλεβυζίον Έμμ. Γ. Καλντεβάκη ή «όν νο-
μΐμον αύΐον ά«αχληΒωτον καΐ εν τφ έν
Άγίω Μύβανι κειμένφ γοαφεΐω «ο» δπο«
Μοί δτε καλοννται οί κλειοΒοιήΐοντΒς.
Άομόδιος Ιικΐστικος »ληήα ένεβγηαά-
«β> «Α νόμιμα.
Έν Ήβοκλείφ «ό 4ο Μαοτΐοα 1932
Ό πληαεξούσιος Βικηγόρος τον έπιοπιύ-
ΒοντοΕ «οί παραγγέλλοντος.
Έμμ. Ν. ϋηινθουράκπς
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣ1ΟΥ ΤΥΠΟΥΗΡΑΚΑΕΙΟΥ
Ή συνεχιζομένη διατυμπάνισις
τής συμμβτοχής των ουντακτών
πασών των εφημερίδων «ής πό¬
λεως βίς τόν άνανγβλθέντα ώς βέ¬
βαιον διά τό προσεχές Σάββατον
χορόν, μά; ύποχοβοί νά καταστή
σωμβν γνωστήν βίς τό κοινόν την
παντελή άποχήν των ουντακ«ώ>
«Άνορθώσβως» καί «"Ιδής» άπό
τόν χορόν τούτον, τοΰ οποίον άλ¬
λως τβ ουδείς ενεφανίσθη μέχρι
σήμερον ύπβύθυνος όργανωτής
καί ουδείς ένυπογράφως ανέλαβε
δημοσία την ευθύνην «ή; διβνβργβί
άς καί πολύ πβρισσότβρον τής ε¬
πιτυχίας τού.
Την ανακοίνωσιν ταύτην χαθιστφ
επ μάλλον έπιβεβλημένην ή έλλει¬
ψις συνδέσμου «Ένώσβως Συντα
κτών»τοΰ όποίου βίνβ πιθανωτά·
τη ή έντός τοΰ τρέχοντος δτους ι
δρνσις καί οργάνωσις.
Έν Ήοακλβίφ ά 7 Μαοτίου1932
ΟΙ συντάκται «Άνορθώσβως»
καί «Ιδής».
Ί«άν. Δρ«Μόιιονλβς
βρ. £τ«υρά«ης
Γ. ΧοινΐΝτάχης
Γ. Μ«ιτζ«ράκης
Ν. Δασκαλάκης
Μ«ν> Κκνάπης
£κ. Συμιαιάκης
Μ. Ν*υρά«ης
—ΑΙ α&βιαι ταφής.
Τβ υκβνρνβν ΈσΝτιρικ&ν κροχει·
μενοο νά έγΜ^ίνο έκδββιιβαιν Οπο τής
εντα&Εα ΛιβΐΜια·Μ( Χιιρεφυλβκής «στυ
νομικην διάταξιν πιρΐ χορηνΑσβΝς &·
δ«ι6ν έντβφΐ»σμοδ των νικρ&ν κ·ρ«
Μαλιΐ την Νβμ«οχί«ν βιτκς τβθ 4ν«
φέρη αν διβνβιτΑβιι ή οπββεβις βΐίτο
οι' εκόόσιεις ν»βς σχετικάς «οτονομικής
δι>τβ>{ΐοιβ νννμΜτιύοΗβα αχιτΐΜϋς εηΙ
τοβ λ
10 ΕΡίβίΙίΣΙΟΙ Κ.ΑΒ.ΑΙΙΠΘΙΪΑ2
ΑΔΕΛ. ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥ
ΓνωστοποιιΙ ιί« την αξιότιμον πελατεί¬
αν τ ου δτι ήίξ»το ν&ν ϊργαο,ών τού δια
την Ματαοχιυήν τβν άπαραμίλλων χαΙ
αρίστης ποιότητος.
ΧΑΛΒΑΔΩΝ
φημιζομένβν καθ' δλην την Κρήτην.
Διαρχής παρακ&ταθήκ*].
Χαλδάδων, ταχινΐβν καί σισβμελαίου.
Τιμαί άαϋναγώνιοτοι.
ΑΒΕΔΙΣ
—ΑΙ ανταλλάξιμοι οΐκίαι.
Τέ) υκουρνΐΐον Δικαιεβώνης δι* έγκυ-
κλίου τβυ πρός τοις δικαοτιχάς αρχάς
κοιναηβιεΐ £ ν γράφον τβθ Νομικου τού
Συμβοθλου εί; το οποίον εκιίθιται τι
ννώμη τβυ κιρΐ τβν ορειν υφ' ου, Λ
'ΕΘνικη Τ( άΜζβ δυνάμει τϋς σχ·τιχης
μετ» τβθ Δημοοίου συμβάοε»»ς ούνβτβι
διοικητΐΜώ: μητκ τούί οχετικούς νο
μους ναι ζητΑοο τ© Μλβΐβιμόν παιρβτβό
ρειν βνοιγεντκν είς &ντ«λλ>ίίμονς βί
*ί*ς. ______
—Τό άκάθαοτον πετρέλαιον.
Είς την εφημερίδα της Κυββρνήσειις
έδαμαοκύθη τό ώιάταγμ» διοι τοΰ βπβί
βι> «ββοίίςονται «Ι δροι «υ: £εον ν«
κληρβΐ .τ* ηρές κίνησιν μηχανΒν Α
κρός κβίσιν «Ισ«γ*μ·»ον άκάβαρτβν
Μτρέλαιον (ι βρυκτή ναφθα χκΐ τβ &
ηβλείμμβτ» «ΰτής.
—ΟΙ κοινοτικοί ίατροΐ.
Τέ) υπουργείον Ύγιεινής είς Αηάντη
σιν οχετικήί άνβφβράς τβ& ν. Νο'μάρ
χον ηαρακαλεϊ δι* έγγράφοι» τβυ
τβν κ. ΝβμΙκτρον βηεις νν«μ«τ·ύσο
έκΐ της &κολυσειΐ( ιβθ ΓινργΙββ Χ«ρη-
νίτον ώς χοινοτΐΝοδ Ιβτρβϋ.
—ΑΙ δίκαι τοΰ δημοσίου.
Τβ ύηβυργεΐον Δικαιοσΰνης ίκοινβ
πβίπβε πρός τούς κ. κ. ,Προίβρβνς Πρεΐ·
τβδικβν κ«1 ΕΙρπνβδΐΝ«( ένκύκλιαν αΰ
τοδ ηεβΐ έμηροθεαμου κοινβιτβιΑσεοις
τ&ν χλήοεκν επί ύποβέσευν της έη' Λ
ν««οΐ$ δι>βΐΜ«αΐ9'ς είς &{ περιπτώσει;
καλείται ηρβς Ιμϊανισιν τβ Δημοριον.
—Τα φιλολογικά έργα.
Δι* δημβοιευβιιαης είς την Ι«ημερίβ«
τής Κυβερνήσει* υπουργικής άνβκοινώ-
οε»ς κββίοτοιτβι γνε>ατίν δτι ηρβοεχώ·
ρηοεν Α Έλληνική Κυβέρνησις είς την
ούμβοιοιν Βέρνπς διά την προστβοίβν
τ&ν φΐλολογικ&ν κ*1 καλλιτεχνΐΜβν
ϊργκν.
—Ή χορήγησις άπό τοΰδβ των ά-
ναπηρικών βοηθημάτων.
Τ ο έν ΆΘηνκις ΚεντρΐΜΐν τοΒ Τ«·
μεΐου ©ομ4τ»ιν Πβλλμου δι' εγγραιφβυ
τβυ πρός ατ«ντ« τα παρβρτάμβτβ «ΰ·
τβυ γνιιρΐζει ίπ τβ Διοικητικόν τ«υ
Συμβούλιβν βι' &κββ)*αεό( τβυ δι* Ας
Ιψηφίοβπ 6 πρ·ΰιτβλογιομβς χρήβε&ις
1932-33 κββώριβε τα χάτΝβι πβσά διά
την πρβικοδότηοιν των ηαραρτημάτΜν,
νπβλβνιοβέντκ ίπι τό β«οει τβδ βοιβμββ
των βνβτπηριιν κ«1 βυμάτυν Πβλέμβ»
τβν διαμενόντων μονίμοις είς την περι-
«έρεικν έκαστον συμ?ώ*»»ς τ* οχετικφ
Νβ
Ό Γενικβϊ χβρές τής Ε.Γ.Ο.Η. Ι
την προσέχη Πέμητην «Ις τβ ΐ'Ντβ-
ρέ» βά σημειωθή κ«1 εν>τϋς ώς «άν
τβτε τίιν μεγαλυτέραν επιτυχίαν.
Λεπτομερειαι τϋς βργ«νώβεις β υ
ριβν.
μ«
Παράρτημβι ΟεβακλβνΙχης δραχμ.
1,500,000, πβράρτημ» ©εοσβλΐβί βραχμ.
2,000,000. Χ«νί«ν 80Ο.ΟΟΟ ΑΙτΜλοβκβρ-
ν«νί»ς 1,300,000, Ί»ο^νινΝν 1,250,000,
Κομοτινης δρβχ. 300,000 Κ· Ι Ηρακλείου
δρ«χμ. 90Ο.Ο0Ο.
Μετά τβν χ>θορισμβν τΒν πβσθν τβ··
τ«ν τβ Κεντρικόν τβθ τβμείβυ π«ρ«κ«-
λεΐ τα κκρειρτΑμ«τει «ύτβθ οιτως ουν-
τά{«σι το ταχύτερον κ«1 τβθ υποβάλθ).
αι πρός Εγκρισιν τούς προδπολονισμβός
τ«ν χρηβεκς 1932—33, Ιχβνται »κ' δφει
δτι διά προιχβδβτποεις βά άνβνρβψκοι
κονδύλιον μη &περβ>1νβν τβ 1)10 τβθ
συνβλβυ των έ{όδειν τ«ν. ΈπΙοης τα
παρκρτήμοιτα δέον νά άνβγράφΜαι
Ιδιαίτΐρ» κβνδύλιβ διά την πληρωμήν
μηνιαίων έκιδβμάτειν ' άνβιπβχοτταοτά-
τκν φοματικ&ν άνβπηρ»»ν κ«1 διά την
πληρωμήν μηνιαίαν έπιδβμάτνν είς α-
ναιτβκ»τ·οτάτβυς άναπιηρους βλικις
άνικβινότητες.
—Έκλογικά.
Τβ οπβιιργεΐβν τβν Έβντερικ&ν δι'
ένκνκλίβΐ) τβυ ηρβς τάς Νοαβρχίβς π«·
ρακκλεΐ βΚΝ{ άπεφβαίσκοι τβ ταχυτιρον
έηΙ τώ τυχόν υπββληθεισ&ν είς »ΰτάς
πράΕεειν δημβτιχών Α κοκβτιχ&ν ϊυμ-
βλΐ πεβΐ των έπενεΜτΙοιν τρβπβ-
πβιηβεοιν είς τα ύφιοτάμεν» έκλονικά
τμήματα κββιατώαβι γνειοτβΰς είς βΰτβ
τού; βριατικεϋς πίνακ»ς τ&ν (κλβγικ&ν
τμημάτοιν έκάοτο» νβμβδ.
—Πρός τβύς κ. κ. Πρόεδρον^ Προτβ-
βικ&ν ΕΙρην/ίδίκβς Βράτβυς κ«1 Δικα¬
στάς επι της χορηγήσεως έκλβγικών 3ι-
βλικρ{Νν|έκβινβπβιηθη η Ιγκύχλιος περΐ
συντμηαενς πρβθεβμιβν τής διαδιχαοί-
άς της «νββεκρηοεϋβ τ&ν ^έκλογικ&ν
κχτκλέγοιν.Ι
—'Αγνοούμβνοι πρόσφυγες.
Τβ ύηουργεΐον Προνοίας χκΙ 'Αντι-
λ6ψ(»ς πβρανγελλει πρός τάς Νομβρ-
χίας 6η«ς τού γνΜρίσνοι &ν μετβϊύ τβν
πρβαφόγειν της κεριφερεΐας τειν βυγκχ-
τβλέγκνται κ«1 βί ανήκοντες είς την
Μλκΐΐν 1930 κατβζητβύμενβι ηδη ώς ά-
ννπύτακτοι:
ΚβλλιπολΙτης Γ., θΰβτάογλβυ Ι., Καμ
πάκος Άναατ., Γκιλίκβγλβν Π., Χει-
τζαμμανοβηλ Ανδ. Λουλβήδης Βλ«δ.
Διμετσιώτης Βμμ Π«λ«ντζβγλβυ Ίβρβ.
ΠοιυλΙδης Ανδρ.. Παπουτββκης Νικ.,
ΤσκκΙρβγλο» Περ , Χκουρΐδη; Κ., £η-
τηρβπουλος Άβ«ν., Σουλεϊντζόγλβ»
Άντ. χαΙ Βάζβς Στυλιανός.
—Τβ &πβυργ·1βν Πρβνβίας καί Άν·
τιληψινς ηκρκκαλεΐ τάς Νομαρχ(«ς ί·
κοις τβθ γνΗρίβιισι αν μετ«{ύ τβν προ-
σφυγ»»ν της περιφερείας τκν εύρίοκεται
κ«ί β Δημ. Άργυρίου Κβντιδης Κ*ί?ά-
λαλβς, ____
-ΟΙ έπιβληθέντβς φόροι καί αί
εκμισθώσεως τούτων.
Τβ υπουργείον 'ΕθΗτεριχβν έκβινβ-
πβίηβεν είς τβ Ταμείον Μεσσαράς εγ¬
κύκλιον βύτβδ κερΐ τβν |ν τή περΐφε-
ρείφ τούτβυ έηιβληΘΙντΜν νόρων, |κ·
μισββ)θίντ«ν φόρνν, έκμιοΒ»θέντΗν
μάτνν κλπ.
—ΑΙ χορηγίαι βίς τα σχολβΐα.
Τβ υπουργείον Παιδείας δι* Ιγγρί-
Φού τού ηρβς τβν 'ΕπιβεΜρητην δημο-
τικβν οχβλεΐειν τής έχπαιδιυτικίίς περι*
φερείοτς Πεβιάδβς μ«1 είς άπβντησιν,
οχετικής άναββρας αύτβθ γνειρΐζει βη
είς τβυς ηρςυιιβλβγιομβΰς τβν βχβλι-
χβν τβμείϋν δέν δύνανται.νά Ιγκριθβ-
σιν εγγραφαί χβρηγιβν υπο τοδ κρά-
τους καρά μόνον είς τάς περιπτώσειί κα¬
τά τάς οποίας είναι βεβαιοί αυται ώς
συμβαίνει ·Υ.ς τινάς περιπτώσεις λνεγέρ-
οε«ς διδακτηρΙε)ν κλπ. δέν δύναται δέ
νά ένκριΒί) βΰδ" η έιτιχορηγησις 500 δρ.
διά συντήρησιν σχολικβν κηποιν διότι
π δαπάνη αυτή ϊ{«ρτάται Ιχτβδ Γε·
' ν|Η«& ΛβγιοτηρΙου.
στου ΡΕΓΚΙΝΑΚΗ
Την Τετάρτην καί Πέμπτην 4—Ύ 1)* μ. μ.
Μ Ε ΕΙΣΟΔΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ
Την Κυριβ,κήν ό έτήσιος Μέγας χορός μέχρι πρωΐας.
—ΑΙ οχολικαΐ έφορίαι.
{ Τβ υπουργείον Παιδείας καί ΟρηοκεΒ·
μάτοιν δι' έγκυκλίβυ τού πρός τβυς Ι-
>πιβ·Ηρητάς Δημβτικβν £χβλεί·ιν γνει-
ρίζει δτι είς την περίπτνσιν τής αυγχοι-
νεΰσε«ς δόο σχολείων ηαθουν υφιστά¬
μεναι «Ι σχολτκα) έφορίαι τβν συγχΜ·
νευβμένυν σχβλείοίν χ·1 δίβν Κηεις αυγ
κρβτβδνται νΐ αι τοιαύται τβθ εκ τής
ο»γχοίνεύσε»»ί πρβερχβμένβυ οχολείο».
—Τα ληξιαρχικά βύρβτήρια.
Τβ ύκβυργεΐβν της Δικαιβούνας 1·
κοινοηβίησε πρίς τάς Νβμαρχίβς τβθ
Κράτοβς μακρβσκκλη έγκυκλιβν αύτβϋ
διά της βηβίας ηαρίχει λεπτβμερεΐς β·
δηγίας βββν άφβεβ) την κατάρτισιν εί>·
ρετηρΐκν τβν ληίιαρχικβν βιβλίοιν τβν
Λημκν καί ΜοινοτητΜν τβδ Κράτβυς.
—Δασμολογι'κά.
Κατόπιν Ακβν«βει>( τής ανντάτης Ι·
πιτρβπης τελοινειβκδν αμφΐσβητηαεειν
καΐατάσσονται είς την χλάσιν 41 Γ τοθ
δημοτιχοδ δ«ομβλογΙ»« τα διά την χτη·
ΛΝΟΡβΩΣΙ—
ι ! '
Ι
ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
ΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΝ
ΤΟΥ κ.
ΛΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΟ ίΙίΛϋΙΝ
ΤΙ! ΙΙΚΟΗΟΜΙΚ1Σ ΚΑΪΑ5ΤΑΣΕΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου
(τού άνταηοκριτού μας).—·
Εις την βν τή ^ Βουλή όμιλίαν
τού δια την οικονομικήν πολι¬
τικήν τής Κυβερνήσεως ό Πρω
θυπουργός κ. Βενιζέλος εφάνη
αίσιόδοξος διά την εξέλιξιν
τής οίχονομικής καταστάσεως.
Την αισιοδοξίαν ταύτην ό χ.
Πρωθυπουργός έδικαιολόγησε
βι* έπιχειρημάτων άντληθέν
των τόσον άπό την άναμφΐαβή
τητον δυναμιχότητα τής χώ
ρας, όσον καί βκ "των έκιδει
χθεισών μέχρι σήμερον εύμενών
διαθέσεων των ξένων οΐχονομι-
κών κύκλων.
Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ
ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣ
Δ.ά χβτατεθέντος πρός ψήφισιν Νμι
οχεϊίου τροκοιτ&ιοθνται χά σχΐΐΐχι α?
Θβα τοθ χαϊτβτβτιχίθ Νίμοιι τής έν
Κρήτη έκνληβιχς ώ, έξη" :
Ό αριθμος τβν έν τί εκκληι'α Κρή¬
της Μητροηίλκβν χαΐ Έκοκοπί* Μ-
νεται εί; 4, ήιοι την Μηιρότολιν Ή?*·
χλεΌυ περιλαμβάνουααν τάς τέ»; Μη
Τ(.5 τολιν Κρήτης μοΊ 'Είΐισκίπήν Άρ
χαΕ'ας μέ Ιδραν το Ηράκλειον, την Ιπ
οχίπή* Χανίων περιλαμβάνουοχν τίς
τί»; ΐττιακοπΐς Κυδ»ν'«ς—Άποκορώ
νού καί Κιοοάμου Σελίνου μέ Εδραν τα
Χανιά, την ϊπισκοηήν Ρεθύανου περι
λαμδίνοιιθαν τίως Έ ιιοχοπας Ρ-θ6μν-ς
Αυλοποιάμοϋ χαΐ Δίμπης — Σφακίων
μέ ϊϊραν τί Ρεθυμνον καΐ την Έπισκο
πήν Νεαπόλεως πιριλαμβίνουαχν τάς
τίος έηιοχοηάς Πέτρας χβΐ Ιίρίς—2η
τείας μέ Ι5ριν την Ν ά πόλιν.
Κατα τό 3 άρθρον τοθ έ- λόγω Ν^α"
αχΐδίβυ ή χά τα την δημοσίευσιν τοθ Νέ
μόν 3 έν |ενεργιί« Ίΐραρχαι τίΐς έχχΐη
ο!»ς Κρήτης δια»ηροΟσι Ζιΐ 6ίΌυ τοδς
χίΐλοκς «αί ίπιβποπίς αθΐβν, ή Η σ«γ
χώνευστς τούτων χαΐά τάς ϊιατάξιις τοθ
Νίμου συντελεΐται μετα την χηοεΐαν
τβιν,μέχρι δέ τη"ς πλήρους συγχώνευσιν;
ϊβν θρόνων είς 4, απαγορεύεται ή πλή"
ρβοτς χηριυίνταΗ θρόνβν δι» χιιροτο
νίβς. ____^_______
II
ΕΙΟΡΙΑΙΑΙ ΗΗΓΑΙ ΑΠΟΥ ΤΙΤΟΥ
Κατα τας Ιπχναληκκχάς ένοριαχάς
εκλογάς τβν ένοριβν των Νχώ Άν,ίίο
Τίίου κα( Άναλήψτιος έΕελιγηιαν ϊνο-
ριαχοΐ έπίτροποι Αγ. ΪΊτου οί μ. ν.
Έμμ. Πετράκης, Ήραχ'ής Νΐωτάχη',
ΑΪμκρκς Κανακάκης χά! 'Κμμαν, Άρχα
ΐζη*άκη(, «Ο !έ ναοθ ιή; Ά«αλήψ ως
οί χ. χ.'Ι ο. Φουντουλάκης, χ, . χ*
χατάχ*κ· Μιχ. Μαραβιλαχη; χά!
ΠεΒιαΗΐης.
ΟΙ ΜΙΙΒ1Ο ΪΟΙ ΑΓΡΪΦεΊΪΗΙ
Προχθές συνεκροτήθη έν χβ Γβ
νιχΰ Δισικήσιι Κρήτης βΐδικόν
συμβούλιον κατά τό οποίον απε¬
φασίσθη ή μβίωσις τού μισθοδ
«Αν άγροφυλάπωγ, Ινα δυνηθή ν'
άντα-θΝριθΰ ή ύπηρβσία βΐς την
σοβαρωτάτην μείωσιν των έσόδων.
II
ΖΗΙΟίΟΙΙΟΠΕΙΕΙΙβΡΙΙΙ
Τό υπουργείον ΓοοργΕας έχοινοκιίη-
οεν ιίς την Νΐμΐρχίχν χο ίηιζβοτίχον
ΒελτΙβν τοθ μηνός Δικΐμίϊίοιι 1931 χα-
■β τ* ίπ3ΐον εσημειώθησαν (ν τω Νβ-
μφ μβς «αί είς τό χωρίον Διγολιο 1
«ροθβμοι οχιμκτνμαιτιχβθ άνθρκχος έκ!
βο&( καί ιί 2«2ύρβ·υλΛ 2 χρούβμοιτα
ο«λη ά θραιιος Ιπί 6ο»ν.
Η ΔΗΜΟΣΙΑ. ΥΓΕΙΑ
Τό δποκργΐΤον 'Γγιεινής 8ι' ΙγκυιιλΕου
«ου ηρός τάς Ν9μχρχ(ας χα' τ;ί>. κ. η.
■ Νομιάτρους κβινοηοιιΖ Ικϊβθιΐοαν ον-ικ-
νομιχήν δ.άΐαξιν ίι' ή τρο «ποιείται
ηρογενεαιέρα τοπύιη, άπαγορευοι,ίνης
εφεξής ττϊς συνυκάρξι»; έ/ νφ αύ·φ 8 «
μιρίιμβχι χουριίοιι χαΐ στιλ6«τηρ!ου ή
πιλοχαθϊρτηοίυιι Δ; έπίβηβ πα' δ τα;·
( δ βιοτεχνιΑν έντίς χϊφεν»'ιον
ίο«βΤ3ρ(*ν δι* λίγοϋί
ΛΑΜΒΑΝΗΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΧΑΙ Λ!Α ΤβΥΣ ΕΠ^ΓΓΕΑΜλΤΙΑΧ
Πρό; τού: Γβίοογικού; Συνεται-
ρισμούς καί αχαντσς τούί ένδια
Φβρομένους άγοότας ανακοινούται
δχι προχθές έν Αθήναις κσί έν
σνσχέψβι των αρμοδίων, συνίζη
τήθησαν αί έπβνβκχέαι τροποποιή
σβις δσον άφοοό; τό νομοθέτημα
πβςί χϋβωστασίου των άγροτών-
Τού: συμμετασχόντας β'ς την
σύσκεψιν άπησχόλησβν ιδιαιτέρως
τό ζήτημα, κατά πόσον θά ήτο
σχόπιμος ή επέκτασις τοΰ χρβω
στασίου των άγοοτων καί επί των
κτηνοτρόφων, δβδομένου δτι είς
τελευταίαν πεοίπτωσιν δέν πρό
κείται πβςί άπαιτήσβων, άλλ' β£οο
δήματος, ήάναστολή τής βίσπρά-
ξβως τοΰ ό ποίον καί την ίδιοκτη-
βίαν θίγει χ αί 'αύτούς τοΰς κτη
νοτρόφους, μέλλοντας νά συναντή
σουν μβγάλαο δυσχβρβίας βίς την
μίσθωσιν λβιβαδίων.
Έιτός δμως τούτου θίγβται καί
τό Δημόσιον, τό οποίον λομβανβι
έ των μισθωμάτων τούτων τό
25 ο)3
Εκρίθη λοιπδν σκόπιμον δπως
ή διατύποοσις τής σχετικάς διατά
ξβως τοΰ νομοθβτήματος, έξαρτη
Ου έκ τοΰ μέλλοντας νά ποοκύψυ
πορίσματος έκ των υπό τήςΒουλής
γβνομένων σχβτικών συζητήσβων
ίΐ'ΐνρς καί διβξάγονται ή^η.
"Οσον άφος-ά τού; έμπόρους
καί έπαγγελμα:ία:, άνβγνωρίσθη
σαν είς αύΐούς τα ιδία βύβογβτή
ματα τα όη^ΐι παρσχωροΰνται καί
βίς τού; άνοότος «αί τού. όφειλέ
τας των. Έν τέλβι υπό των ώ; 5νω
ουσκβφθέντοον! εκρίθη ό^θότβρον
δπωο ή ύποχρέωσις τή; προσφν-
γής βαρύνβι τόν Ιχοντα λαμβάνβιν
παο' άνρόΐθυ δανβιστήν, χωβίς
βεβαίως ν' άποκλβίβται χαί τό βι-
χαίωμα νά πρ.σφβύγϋ είς τόν
Ποόβδρον τοΰ Δικαστηρίου διά
τας μβτά των όφειλβτών τον δια¬
φοράς καί ό άγρότης.
Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΧΟΥ Ν0Μ8Υ
ΚΑΙ Τ1Ν ΑΦ2ΡΒΝΤΟΝ ΤΑ ΤΙΙΒΙΚΑ ΕΚΙΑΗΣΙΑΣΤΙΚΑ Τ1ΜΕΙΑ
Κατά παρασχβθβίσας ημίν πλη-
θθφορίας παςά ττ]ς Ένοριακής Έ·
πιτοοπής Ήοακλβίου,ΐί; την Βου
λήν υπεβλήθη Νομοσχέδιον πβρί
τοοηοποιήσβως τοΰ Νόίΐου 5148
καθ' δ μέχοι τής 1ης ΌχΤΦβρ.ον
έ. 6. αί ένοριακιί έπιτοοπβΐαι ύ-
ποχρβοΰνται νά καταβάλωσιν είς
τού; έφημβοίους τοΰς έν τοίς προ¬
ϋπολογισμώ; 1931—1932 έψτκιι
σμένους μισθού; «αί τό είς τό Τ.
Α. Κ. Ε. (Ταμείον Άσφαλίοβως
κλήρον Ελλάδος) ώ^ιοθέν ποοο
στόν μεΐΏμάνον κατά τό ποσόν
τής καταβαλλομένης μιαθοδοσία;
Καταβλητέον ποσοστόν είναι
40 ο)α μέν διά τό άπό τής έναο-
ξβως τής ίσχύος τοΰ Νόμου 5148
μέχρι τής ενάρξεως τής ίσχύος τή;
τροποποιήσβώς ή*τι: άρχίζει άπό
τής δημοσιβύσβως ίί; την έπίση
μόν εφημερίδα, τό 1)3 δέ των άκα
θαρίσοων έσόδων (33 33 ο)^) διά
τό έφ' εξής διάστημα
Άπ& 1 ΌΛτωβ^ίου έ. Ι. αί επι
τρθπβΐαι θά κατσβάλωσι τού; υπό
τοΰ Νόμου καθοριζομένους μι
σθούς. Καί είς δσους μέν ναού; τό
συνολικόν ποσόν τής άπσιτουμέ
νης δαπάνης είναι περισσότερον
τοΰ 1)3 των ακαθόριστον έσόδων
τό υπόλοιπον θά καταβάλλεται βίς
τό τοπικόν «Τ. Α Κ. Ε > βίς δσους
δέ τό ποσόν τής απαιτουμένης δα
κάνης είναι ολιγώτερον, τό άπαι
τούμβνον ποσόν θά λαμβάνη ό
εφημερισ; παρά τοΰ τοπικοΰ «Τ.
Α. Κ. Ε » ΝαοΙ χαταβάλλοντβς κα
τα την 1 Ίανουαρίου 1931 είς
τού; έφημβρίους των μισθούς ύ
πβοβχίνσντας τό 1)3 των άκαθα
ρίστων έσόδων θέλουσι έξακολου
θήση κα αβάλλοντβς τού ΐοιΐς.
Δι' ετέρας τροποποιήσεως αί
ετήσιαι είσφοοοί των ένοριτΑν
όρΐζονται είς 4 κατηγορίας, ή πςώ
τη κατοβάλλβι 150 δρ. ή δευτέρα
100 καί ή τρίτη 30 δςαχ. Όμοίως
χωρία Ιχοντα αριθμόν οίκογβνβι&ν
έλάσσοντα των 400 άνώτβρον δέ
των 50, αποτελούσι £5ίαν ένορίαν.
'Ενοριακός ναός ίδ^ύΈται διά
διατάγματος μβτά σύμφωνον γνώ¬
μην τοΰ Μητροπολιτΐκοΰ Συμβον
λίου στηριζομένην βίς οΐτη-ιιν τον
ήμίσβος τοΰ κατά τόν νόμον άπαι
τουμένου,Ινα αποτελέση ένορίαν
έλαχίστου άριθμοΰ οίπογβνβιών
καί μίαν γνωμοδότησιν τού οίκβίου
δημοτικοΰ ή κοινοτικοϋ σνμβου
λίου,
"Αμα τή δημοσιβύσβι τοΰ νόμου
ένεργείται ύποχρεωτιχώς άπογοα
φή άιάαης τής περιουσίας χινητής
καί ακινήτου των ένοοιαχών ναών
καί των δι' βίδικών νόμων διβπο
μένων πβρατουμβ'νη έν τος τριμή
νού. Διά Προβδριποΰ διατάγματος
καθορισθή 7β ται ό τρόπος τής διοι
κήιβω; καί διοχβιρίσβως των Νβ
κραταφβίων.
ΤΙ ΙΝΑΟΗΡΙΚΙ ΖϋΤΗΗΙΤΙ Ι Ο ΠΙΒ4Μ0Ι ΪΙΙΡ9Ι ΙϋΜΕΡΘΙ
Τάς μιοημβρινά, ώ άς »ί): χθίς
'ήλθον είς σανεϊρίαίιν έν φ Νί
αχφ καταστήματι τα μέλη τ*1; Δ η
τΐκΐ,ς Ιπιτροπή; τοθ ένταθθα ΙΙΐραρτή
ματος τ-οθ Ταμτίου θ μίτ»ν κιί καχί-
πιν γεν·μένης αχεΐικτΐ βυζη.ήαε»; έπε
5!χα3αν διαφόρους ιΐιζ/ϋς τταροχή, 6ίη
θημάτον είς αναπήρους αί θύματα Πό
λΐ ΉλίΑ
λΐμου ΉραχλιίθΐΑϊθηΐοι».
Έτιίοης ουνεζή.ηβ» κ«* αρχήν έ«1
Τ3θ κριθκβλογισμοθ τκθ Πιραριήμαιος
Ταμιίοιι θ^μά:«« τιθ .έου ι-ί ονομικοθ
Ιΐους 1932—33έϋί?ϋλαχθέντ, "β προ
6οθν εί; τή ν οριστικήν ψήφ ι > ουιοθ
χατα την γενηοβμένην οήμ^^ν νέαν
δίι τ»ν.
ΑΙ ΙΗΔΙΦΗΙΙΙΙ 2ΙΓΝΙ1ΟΙΙΙΙ
Κατόπιν αποφάσεως τής Γβνι,κής
Διοικήσεως Κρήτης κατβμιρίσθη
σαν αί βιο,ύνουσαι τάς διαφόρους
κοινότητος είσφοραί ύηέο τοΰ τα
μβίον τηλβφωνικών Σβνχοινωνιών.
ΔΑΙΜΟΛΟΠΚΑ
Είς την εφημερίδα, ιή; Κυβερνήσεως
έ?ημοοιεύθη ιό διίιαγμα κερΐ Ηαϋβρι-
σμοθ μεγΐοτου χαί έλαχίατου δααμοϋ τβν
Βι' έμπορικ§ν ουμ^άσενν τροποηοιοι;-
μέ α*ν χλάσιον τοθ ηλαΐΊΐαχοΟ ίαομο-
"ί ΐ)
Ίύ Άίεροοπ Γ ιν Άθη-βν δια τη-
λεγραφήμχ ό; τού πρός τα ΔιμεναρχεΙα
χαϊ τί Γιιοργιχά Έπιμιλητήριοι γνωρί-
ζει 5 η πιθαθί καιρος σήμερον Τρίτην
φίριται είς ολόκληρον σχιδον την χώ
ρ»ν άιτατος με α τίνων δροχβν. θΐρ-
μοχρασΐα περίπβιι ώ; χθίς. ί^ιμίΐ >οτΐ·
ο^τικοΐ ή νοτιοανχχολΐκθΐ αοθενεΐς ή
μέτριοι καί κατά περιοχάς χαί διαλείμ-
μϊΤΛ ίσχϋρο'.
ΝΕΑΙ Α1ΑΤ1ΜΜΣΕΙΣ
Ή ένταΟθΛ Έίτιτροιτή διατιμήαενν
διά χθεσινάς άιιοφάΐεώ; της έανόνιαΐ
ήν τιμήν τΑν αλεύρων καΐ ίρτου ιθ.βο:
"Αλευρα Πϋτιρτθχα κ»' 4««ν 8ρχ. 5.99
"Αρτος ηιτυροθχος » » 5.60
Ή τιμή των λευχβν βλιύρβν »1 άρ.
τού παραμένιι ή ούΐή. Ή Ιοχυς τη
άρχεται άπό οήμιρον.
ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΔΙΑ ΤΑ ΣΙΝΟΤΑΠΩΝΙΚΑ
ΑΘΗΝΑΙ Τ Μάρτιον
(τού άνταποκριτοθ μας).—
Μέχρι τής στιγμής ούδεμία
πληροφορίαι ύηάρχει δια την
εξέλιξιν των Χΐνοϊαπωνικών
ά
ΠΡΩΪΝΗ
ΟΙ ΑΡΧΗΓΘΙ ΔΙΣΤΑΖΟΥΝ
ΙΙλ ΙΙΙΑΑΙΡΐνΝ ^ ΤΒίΙ~ ΛΡΥΙΙΙε
ΕΙ! ΗΕΡΙΙΙΤΟ1ΙΝ* ΟΑΡΑΙΤβίΕΟ!
ΚΥΟιΡΧΗΣΕΟΣ ΚΝΙΖΕΑ9Υ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου
(τοΰ άντατβοκριτού μας·.—.
Κατ έγκύρους άναχοινώσε'ς
οί άρχηγοΐ των Κομμάτων
διστάζουν νά άναλάβουν την
αρχήν είς η*' περίπτωσιν θά
πραγματοποιηθή ή παραίτη
σι; τής Κυβερνήσεως.
Ή παραίτησις τής Κυβερνή¬
σεως δύναται νά θεωρηθή βε¬
βαία, εάν ή Δημοσιονομιχή
Έπιτροπή εκδώση δυσμενή «.
πόφασιν, ματαιουμένης τής χο¬
ρηγήσεως τής προκαταβολής.
Μετά την παραίτησιν, θά κλη-
θοΰν οί πολιτικοί &ρχηγοί πρός
«χηματιβμόν Οίκουμενΐκής Κ υ
βερνήσεως.
ΣΥΝΐΙΤΗΣΙΣΐΤΟΥ Χ ΜΑΡΗ
ΜΕΤΟΝΧ1ΜΟΡΟΚΑΙΤΑΜΕΛ1
112. ΛΙΜΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ! ΕΟΙΤΡΒΒϋΙ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου
(τού άνταποκριτοΰ μας).—
Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων δτι
ό Ύπουργός των θίχονομι-
κών κ. Μαρής συνηντήθη μέ
τόν *Άγγλοντραηεζίτην Χάμ-
προ χαί τα μέλη τής Δημοσιο-
νομικής Έπιτροπής.
ΛΥΡΪΝΊΠΫΤΐΐΣίΣ
ΕΗΙΤΟΝΟΙΚΗΙΚΟΝΜΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου
(τού άνταποκρετού μας).—
Καθ* α αγγέλλεται ή Δημοαιο
νομική Έπιτροπή τής Η,οινω
νίας των Εθνών θά συνέλθη
την προσέχη Τετάρτην (αυ¬
ριον) πρός εξέτασιν των έλλη
νίκων οικονομικήν ζητημάτων.
ΥΗ9ΤΡΑΦΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΙ
ΣΥΜΦΟΝΙΙΣ ΕΑΑΙ1ΟΗΑΛΛΙΑ!
ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου
(τού αντακοκριτού μας).—
'Απόψε ό Γάλλος ΠρωΟυπουρ
γός κ. Ταρντιέ καί ό Υπουρ
γός των Εξωτερικών χ. Μιχ·
λακόπο ίλος θά ύπογράψθυν"
συμφωνίαν επί τού ζητήματος
τής είααγωγής είς Γαλλίαν Έλ
ληνικών οΐνων. 1κ
II
"ΤλΊΜί 1ΟΜ9ΣΙΕΥΟΥΝ
ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ Κ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου
(τοδ άνταποκριτού μας).—
Πληροφορίαι έκ Λονδίνον βνα
φέρουν ότι οί «Τάϋμς» δημοος
εύουν σήμερον εύρυτάτην περί
λήψιν τού προχθεσινού έν τή
Βουλή λόγου τοθ κ.Βενιζέλον
επί των οίκονομικών μας.
Περίληψις τοΰ λόγου τοβ κ.
Βενιζέλου δημοσιεύει καί ό
Παρισινός «Χρόνος».
II
ΙΗΜΟΙΙΟΚΙΜΙΚΗ ΟΑ 1Υ21ΗΙΒ
ΤΗΙ Μίίηί ΙΜΒΙΙΜ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου
(τού άνταποκριτού μας).—·
Τηλεγραφ ού ν έκ Παρισίων ότι
ή Δημοσιονομική Έπιτροπή
Θα συστήση την Βαλκανικών τ»
λωνειακην ένωσιν.
ΙΟΙΕΑΡΙΐΙΙΙ ΑΙίΙΗΟΠΙΙ
ΕΙΣ
III
ΑΗΙΠΗ! ΚΙΣΙΡΟ1
ΑΘΗΝΑΙ 7 ' Μαρτίου
(τού άνταποκριτοΰ μας).—
Σήμερον εσυνεχίσθη ή έκδ.κα
σις 4—1 τής υποθέσεως τού τεμ*
χισμού τού Άθανασοπούλου.
Πιθανώς έντός τής αυριον άρ«
χονται αί άπολθγίαι των
0
0ροχθ*ς
*·»
*λλος
τθν"
5ο5. Αέ» «4 »«
τό
άχετέλιι
Βενιζέ
νίγκην βυνηγόρ
ΚιιΙ ιοώ κάτ
Μέγεθος Γραμματοσειράς