99923 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3252

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

25/08/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ανορθωσισ:
^■———■Ιε·~ΙβΒΙ1ΙΙΙεΗβιιβιιιβΒβββΙ1Ι^Ι^ΗΙ^βΗΗΒΙ~ΗΙ~ΗΗΐβ|—ΒΜβ1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ
ΕΤΟΖ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ 17ον.— ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.252.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, ΓΓΕΜΤΤΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1932.
ΤΑ ΑΠΩΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΡΡΐΜηι^
ΠΙΚΌΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΥΣΧΕΡΡΐηκι
, , Ποίοι οί ύπεύδυνοι
δια την Μικρασιατικήν καταστροφήν.
Ή σιτβυδπ τβθ Λαΐκοΰ Κβμ
ματβς νά άνέλβη είς την αρ¬
χήν Ιφΐρϊ την Μικρασιατικήν
καταστροφήν.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.—Ή περίστα¬
σις, την όποιαν διερχόμεθα,
είναι τόσον σοβαρά, ώστε θε-
ωρώ καθήκον μου, πρΐν κα-
τέλθω έκ τοϋ βήματος νά έ-
τασύρω την προσοχήν τοϋ Λα-
ϊκοθ κόμματος είς μίαν άλλην
προηγουμένην κρίσιμον πε¬
ρίστασιν, κατά την οποίαν
εύρέθημεν πάλιν άντιμέτω-
ποι. Κατά τό τέλος τοθ έτους
1920, έν φ είχεν ήδη ύπογρα-
Σβ
,η-.(οί?μ ,ίκ τών έν τ*ί
τού Προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Ε.
φή ή συνθήκη
'κσί ύπελεΐπετο
των Σεβρών
ή εκτέλεσις
αυτής, τό λαϊκόν κόμμα δέν
εδέχθη νά περιμένη δπως συμ¬
πληρωθή ή εκτέλεσις άλλ' ή
ξίωσεν έπιμόνως την άμεσον
διεξαγωγήν έκλογών.
Τό λαϊκόν κόμμα, ατυχώς
οϋτε ν' αντιμετωπίση τό Οψος
τών περιστάσεων ήτο παρα¬
σκευασμένον, οϋτε τό στοι
χειώδες θάρρος εΐχε μετά την
επιτυχίαν τού νά φανή συνε-
,,πέςπρός έαυτό, έγκαταλεΐ-
πον, ώς ήτο εΰκολον τότε, κα
τόπιν συμφωνίας πρός τόν
'Κεμάλ πασάν, την Μικράν
Ασίαν, καί διατηροθν την
Ανατολικήν Θράκην, φροντί¬
ζον δέ, άπό κοινής έπίσης
συνεννοήσεως, νά γίνη κανο-
νική ή άνταλλαγή τών πλη-
θυσμών, συναποκομιζόντων
μεθ' έαυτών καΐ τα τελευταία
στοιχεΐα τοθ κινητοθ των
πλούτου.
Τί) Λαϊκόν Κόμμ« εσυνέχισε
τίιν Ιδικήν ρο» «βλιτιχην «1ς
την όκβίαν δέν επίστευεν, ά-
φθΰ τής άφήρβσβ τάς χροΰ
ηβθέαεις τής επιτυχίας της
διά τής έπβναφοράς τβΰ Βα¬
σιλέως Κωνσταντίνου είς πεΐ-
ομα τών Ευμμβχων μβτά των
οποίων διβρρηςε την συμμα¬
χίαν μας.
Άντΐ τούτου διέπραξε τό
πολιτικόν λάθος νά επιμείνη
είς την εφαρμογήν τής Ιδικής
μου πολιτικής, είς την όποιαν
δέν έπίστευε, την όποιαν κα-
τήγγειλλε πρός τόν Ελληνι¬
κόν λαόν ώς δημιούργημα έ-
ξάλλου φαντασίας, καΐ άπό
την επιτυχίαν τής οποίας α¬
φήρεσαν δλας τάς άναγκαίας
προϋποθέσεις διά τής, εναντί¬
ον τής προειδοποιητικής νότας
των δυνάμεων, έπαναφορας
τοθ Βασιλέως, καί τής διαρ-
ρήξεως τοθ συμμαχικοθ δε-
σμοθ μας πρός την Αγγλίαν
καΐ την Γαλλίαν.
Την πολιτικήν τού εκείνην
τής σπουδής πρός ανάληψιν
τής άρχής, πρΐν περατωθή ο¬
ριστικώς τό πολεμικόν έργον,
κατέκρινε κατ' επανάληψιν
έκτοτε ό μοναρχικός τόπος με¬
τά την καταστροφήν τοθ 1922,
κηρύττων δτι διά τής σπου¬
δής έκείνης έσυγχύσθησαν αί
πολιτικαί εύθύναι, καί ύπο-
στηρίζων δτι έπρεπε νά μέ
άφΐσουν νά συμπληρώσω την
πολιτικήν μου, διά νά άποδει-
χθή δτι αΟτη θ' άπετύγχανε
Καΐ ύπ' έμοθ έφαρμοζομένη.
Δέν Ιχω καμμίαν διάθεσιν νά
εΐσέλθω την στιγμήν αυτήν
είς την συζήτησιν τοθ ζητήμα-
τος τούτου, επί τοθ όποίου 0-
χι απλώς δύσκολον, άλλά
καθ* αύτό αδύνατον, θά ήτο
νβ μεΐνωμεν σύμφωνοι μέ τό
λαϊκόν κόμμα.
Έχτβς των αλλ«ν τβ Α*ίκ*ν
χόμμα Ιγιν«ν άφβρΐ»η ν* Χ*·
β»μ«ν 40 έχατβμμ»Ρ»« *"*"■
«Αν λΐββν.
Άλλά ενα πρβγμα
είναι
3αιον, δτι τό λαϊκόν κόμμα
σπεθσαν τότβ νά λάβη την
αρχήν ϊδωκεν αφορμήν, εύ-
ηρόσδεκτον, αν θέλετε, «ρό-
Φαοιν, νά δημευθοθν ούσισ-
στικώς νόμιμοι άπαιτήσεις τής
Ελλάδος, άνερχόμβναι είς 40
περΐπου έκατομμύρια χρυσων
λιρών, χωρίς νά επιδείξη το
αναγκαΐον θάρρος ν' άντιτά-
ξη κατά τής. άδίκου ταύτης
συμπΐριφοράς την ενδεδειγ¬
μένην οικονομικήν άμυναν,
γεγονός αύτό, έξ ΐσου
Τό
τουλάχιστον πρός την στρα-|
τιωτικήν καταστροφήν τής
Μικράς Άσίας, είνε ή σπου-
δαιοτέρα άφορμή τής έξαν-
τλήσεως τής έθνικής οίκονο-
μίας τής Ελλάδος. Αμφότε¬
ρα δέ τα γεγονότα ταυτα έ·
ξηγοθν διατί, τώρα δτε ό κύ¬
κλων τής παγκοσμίου κρίσε¬
ως συνεκλόνισε καί τό Ιδικόν
μας οικονομικόν οίκοδόμημα,
δοκιμάζομεν τόση δυσκολίαν
νά συνέλθωμεν άπό την τα¬
ραχήν.
Τό λαϊκόν κόμμα, σήμερον,
έπιμένει αντιθέτως ν' αποφύ¬
γη τα βάρη τής άρχής, ώς νά
ήτο άμέτοχον εντελώς πάσης
ευθυνής διά τάς δυσχερείας,
τάς οποίας άντιμετωπίζομεν
(θόρυβος) καί ώς νά εΐχε δι-
καίωμα καί είς περίστασιν ά¬
κόμη πού ήτο άμέτοχον τών
εύθυνών, νά αρνήται είς την
χώραν την συνεργασίαν τού,
ή όποία καί άπό την άμερό-
ληπτον κοινήν γνώμην τών
παραγωγικών τάξεων καί άπό
ργγ ξ
δλον τόν άλλον
κόσμον κρίνεται
πολιτικόν
άναγκαία
σχετικών αγορευσεων
Βενιζέλου):
διά την αποτελεσματικήν αν¬
τιμετώπισιν τής κρίσεως.
Διά τής άρνητικής αυτής
τακτικής τού καί διά τής δια¬
τηρήσεως τής έκκρεμότητος
τοθ καθεστωτικοΟ ζητήματος
(θόρυβος) στερεΐται ή χώρα
τής νομίμου επιδράσεως επί
τών τυχών της ενός μεγάλου
κόμματος περιλαμβάνοντος
τόσα συντηρητικά στοιχεΐα.
Όπωσδήποτε, καί μετά την
έξ ύπαιτιότητος τοθ λαϊκοθ
κόμματος ματαΐωσιν τής οι¬
κουμενικήν, ή Κυβέρνησις μου
παραμένει είς την θέσιν της
μέ την πλήρη πεποίθησιν δτι
καί τό ίσοζύγιον τοθ προϋπο-
λογισμοΟ θά διατηρήση άθι-
κτον καί είς τό μέλλον, καΐ
την συμπλήρωσιν τών παρα¬
γωγικών έργων θά συνεχίση.
Τέ Λαϊκόν κόμμα διαπράττβι
κΐφαλαιώδες σφάλμα άρνού■
μενον νά μετάαχη «Ις την η
οωϊκίιν προσπάθειαν διά την
αντιμετώπισιν τής κρίσεως.
Γνωρίζω, βεβαίως, δτι τό
κυβερνητικόν έργον θά δημι¬
ουργήση χιλιάδας δυσηρε¬
στημένων. Άλλ' δπως δέν έ-
δίστασα ν' άντιμετωπΐσω την
δυσαρέσκειαν τοθ προσφυγι-
κοθ κόσμου, μέ τόν οποίον
τόσοι μέ συνέδεαν δεσμοί, 8-
ταν εκρινα δτι καθήκον είλι-
κρινείας μοθ έπέβαλλε καί ά
πέναντι αύτοΰ τού (δίου νά
τοΰ έξαγγεΐλω την θλιβεράν
αλήθειαν δτι δέν είνε δυνα
τόν νά δοθοθν συμπληρωμα-
τικαί άποζημιώσεις, δπως άν
τεμετώπισα τόσας φοράς κα¬
τά τόν τετραετή κυβερνήτι
κόν βίον μου κάθε άπαράδε
κτον άπαίτησιν οιονδήποτε
ώργανωμένων όμάδων, όσον
δήποτε πολυπληθών, δέν θά
διστάσω καί τώρα νά έπιτελέ
σω μέχρι τέλους τό καθήκον
μου. Καΐ ποίος ημπορεί νά
βεβαιώση δτι τό λαϊκόν κόμ-
δέν διαπράττει κεφαλαιώδες
λάθος καΐ υπό την στενήν ί-
ποψιν άκόμη τοθ κομματικοϋ
συμφέροντος, άρνούμενον νά
συμμετάσχη είς την ήρωϊκήν
προσπάθειαν, δπως άντιμετω-
πισθή τελεσφόρως ή ένσκήψα
σα κρίσις, καί δτι ό λαός κα-
λούμενος μετ" ολίγους μήνας
νά κρίνη τα πολιτικά κόμμα-
τα, δέν θά δώση την ψήφον
τού πρός έκεΐνα τα όποΐα κα¬
τά την ώραν τής κρίσεως έ-
δείχθησαν πρόθυμα νά συνε
νώσουν τάς δυνάμεις των, δ
πως βοηθήσουν τόν τόπον νά
εξέλθη άπό τάς δυσχερείας
κατά τών οποίων παλαίει καί
6χι πρός τό κόμμα τό οποίον
είς την κρίσιμον αυτήν στιγ
μην ηρνήθη την συνεργασίαν
τού καί έπροτΐμησε νά παρα
μείνη άπλός θεατής μέ την
προσδοκίαν δτι εάν τό έργον
τής σωτηρίας άποτύχη, θά
κληθή έκεΐνο νά συλλέξη τα
ναυάγια; (Χειροκροτήματα πά
ρατεταμένα).
• ο ·
ο ■■
ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΟΡΤΗ
::?
Άγιος Τίτος Γόρτυ¬
νος.—Ό πρώτος άνοι-
κοδομηθεΐς έν Κρήτη
ναός, είς μνήμην τοθ
προστάτου πάτρωνος
τής Κρήτης Αποστό¬
λου Τίτου, ή έορτή τοθ
όποίου πανηγυρίζεται
σήμερον είς τόν έν τή
πόλει μας έπίσης Ιστο¬
ρικόν φερώνυμον ναόν.
ΥΜΕΝΑΙΟΙ
Τό δακτ«λ£δι τό φορώ στό χέρι μσυ
καί τό στεφάνι τώχω στά μαλ
[λιά μου.
"Ετσι άρχίζει ένα μελαγχολικό
τραγοΰδι τοϋ Πόέ. Καί είνε με¬
λαγχολικό γιατί μέ τή χαρά τοϋ
γάμου σμίγει τα νεκρολούλουδα
κάποιου χωρισμοϋ. Ό γάμος γί-
νεται έξ άνάγκης καί δ πραγμα-
τικός γαμπρός λείπει. "Ισως είνε
πεθαμένος σέ μιά μακρυνή, 3-
γνωστη χώρα.
Κάτι άνάλογο συνέβαινε προ-
χθές τό βράδυ σ' ίνα γάμο μέ
πρωτότυπο «θέσι». Τό μυστήρι¬
ον έτελεΐτο είς αστυνομικόν κα·
τάστημα: Τα άνθη τής πορτοκαλ-
λιάς πλάϊ άπό τα κάγκελλα τής
φυλακής! Ένα κανονικό, κοινω-
νικό καί θρησκευτικό γεγονός, έ-
κεΐ ποΰ ή εννομος, ή κανονική α¬
κριβώς τάξις, περιορίζει την δ-
νομον! Γι' αύτό (καί μόνον αύ¬
τό) ή σκηνή διετήρει ?να κάποιο
περίεργο χαρακτήρα — κάτι άπό
τα στοιχεΐα πού ώρισμένοι άν-
θρωποι προσέχουν σέ πολλά κα-
θημερινά γεγονότα καΐ μποροΰν
κάλλιστα νά θεωρηθσϋν τραγικά
μαζύ καί κωμικά. Επρόκειτο πε-
ρί ζεύγους «άλληλοαπαχθέντων»,
Έτσι καμμιά πίκρα δέν Ιρρυτί-
δωνε τή γαλήνια μορφή τής έρω-
τικής εύτυχίας πού εύλογοΰσε, ξε-
χωριστά άπό τόν ίερέα, τούς νεο-
νύμφσυς. Άπδ τ6 Λλλο μέρος δ-
μως υπήρχεν ή εντύπωσις δτι τό
περιστατικό τής εύτυχίβς διεσύρε-
το είς έ"να περιβάλλον άταίριαστο
καί άρκετά χλευαστικό. Τό ρόδι-
νο συννεφάκι της πού άρμένιζεν
είς τό άπειρον μέ τίς δυό ήνω-
μένες ψυχές ταξειδιώτες καί τόν
ερωτα πηδαλιοΰχο, εμδιαζε σάν
κακοφτιασμένη σκηνοθεσία την
οποίαν οΰτε τα φώτα τής ράμπας,
οΰτε ό πολύχρωμος προβολεύς κα-
τώρθωναν νά έξευγενίσουν. Επί
πλέον άπό τα παρασκήνια, ήκού-
οντο σχόλια κακρντρεχη, φράσεις
άπρεπεΐς, εΐρωνεΐες καί κοροϊδευ-
τικά γέλια.
Ή χαμηλοβλεποΰσα νύφη δέν
εΐχε νά σιενοχωρηθΉ γιά τίποτρ
άφοΰ δ,τι εγίνετο ήταν τ' δνειρό
της. Ό γαμβρός νέος άρρενωπός,
σφριγηλός, φυσιογνωμία ποΰ έ-
ξωτερΐκευεν έκ των προτέρων τι-
μιότητα καί πρόθεσιν άγαθή—έ¬
πίσης δέν εΐχε νά σκοτουριαστή
γιά μπερδεμένες δουλειές. Μετά
την άπαγωγή τα ποάγιιατα ήταν
φυσικό νά φθάσουν έ"ως έκεΐ. Αύ-
τός εφαίνετο άλλως τε 6 σκοπός
τού. Δέν ύπήρχε λοιπόν κατά βά-
θος σύγκρισις μέ τό μελαγχολικό
τοαγουδάκι πούέσημείωσα παρα-
πάνω,Άπεναντίας δ παριστάμενος
κόσμος καί εΐδικώς οί συγχωρια·
νοί τοΰ ζεύγους—Ινα πλήθος ά-
γρότες άπό έκΐίνους πού στά ά"-
δρά, συμπαθητικά των πρόσωπα
άναγνωρίζει καί θυμάται κανείς
τή ζωή τοϋ Κρητικού χωρίου μέ
τίς ήθικοθρησκευτικές παραδό-
σεις, τίς άσύγκριτες ώμορφιές, τή
οιδιρένια νγεία, τα γλέντια χαΐ
τραγούδια—εκαναν νά περιμένω¬
με μετά τό γάμο ξεφάντωσες—
λίγο άκόμη κ«ί θ' άκούγονταν ·π
φαιδρές χαιρετιστήριεΓ πιστολιές
καί τό μελωδικό ψήλωμα τής φω-
νής τού λυράρη! Ή είρήνη Ισμι-
γεν έδώ φίλους κ' Ιχθρούς. Ό
γάμος γινόταν, δ,τι έπιζητούσε
καί τό εύαγγέλιο. Γεγονός μέ γε·
νικώτερη άξία. Ένα είδος συμ-
βολική χαρά πού έβρεχε παντοΰ
τό μάννα της εύθυμίας, τής κα-
λής καρδίας καί τής κοινωνικής
συναδελφώσεως.
Καί δμως! Ή χαρά ήταν λίγη.
Γιατί; "Άς μή τό λησμονοϋμε: Ό
γάμο; εγίνετο είς αστυνομικόν
κρατητήριον. Ή μαρμαρυγή τών
νυμφικών λαμπάδων επεφτε επά¬
νω σέ δικογραφίες καί έντάλματα
προσωποκρατήσεως. Οί φυλακι-
σμένοι παραπέρα έμάτωναν τα
χέρια των επάνω στά σιδερένια
κάγκελλα. Καί κάτω άπό τα πα·
ράθυρα παρευρίσκετο πάντοτε ό
παρδαλός έκεϊνος κόσμος πού λη-
σμονώντας τή ρήσι: «δ άναμάρ-
τητος τόν λίθον βαλέτω» είνε
πρόθυμος στήν πρώτη στιγμή νά
χλευάσχι τούί.,.άμαρτωλούς.
Άλλά δέν μποροϋσαν νά λεί-
πουν δλα αύτά; Ή εννομος τάξις
εΐχε τόν λόγον. Άπήντα λοιπόν
μέ Ινα αυστηρόν: δχι' Καί συνε·
πλήρωνεν: Νόμιμος ό γάμος είς
τα κρατητήρια. Νόμιμος ή κράτη-
σις τοΰ γαμβροΰ μετά τό γάμο—
ό δνθρωπος είχεν έξαγνισθη διά
την βιαίαν άπαγωγήν, Ιπρεπε δ¬
μως νά μείνχι μέσα δι* άλλην κα¬
τηγορίαν «νόμιρ Ισχύουσαν».—
ΠΟΛΥΘΡΥΛΗΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑ-
Ή φερεγγυότης τών στα-
φυλεμπόρων, αποτελεί τό
σπουδαιότερον Θέμα τών ημε¬
ρών. Ύπάρχουν, βλέπετε, οί
κατά τό παρελθόν παθόντες
σταφυλοπαραγωγοί, οί όποΐοι
καΐ άνακινοθν σήμερον πολύ
δικαίως τό ζήτημα τής φερεγ-
γυότητος έκείνων είς τούς ό-
ποίους κατ' έτος έμπιστεύον-
ται τό προνομιοθχον προΐόν
των.
"Ηδη ή Σταφυλική εξέδω¬
κε σχετικήν εγκύκλιον. "Ιδω¬
μεν δμως. Λύεται δι' αυτής
μόνης τό πολυθρύλητον του¬
το ζήτημα;
***
ΔΕΝ ΑΤΤΟΚΛΕΙΕΤΑΙ.
ΑΙ τιμαί τών σταφίδων
λαμβάνουν την άνιοθσαν.
Καί ευρισκόμεθα άκόμη είς
τάς αρχάς τής εσοδείας.
Δέν άποκλεΐεται λοιπόν νά
πραγματοποιηθοθν αί ίδικαί
μας αίσιόδοξοι προβλέψεις
περί πωλήσεως τών σταφίδων
μας είς υψηλάς τιμάς καί νά
διαψευσθοθν οί γνωστοί κύ-
κλοι πού νυχθημερόν εΰχον-
ται νά πωληθοθν άντί Ολί¬
γων μόνον δεκαρών.
0X1 ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ.
Άπό τών άρχών τοθ Νο-
εμβρΐου είναι πιθανώτατον νά
εφαρμόση ή Αγγλία τόν πρό¬
σθετον εισαγωγικόν δασμόν
επί τών έλληνικών σταφίδων.
"Ωστε την εσοδείαν τοθ έ-
περχομένου έτους άφορφ ή
σχετική πληροφορία καί 6χι
τού τρέχοντος. Ό νοών νο-
είτω.
ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟΝ, ΟΤΙ:
'Εστάλησαν τα πρώτα
δύο έκατομμύρια διά την στέ-
γασιν τΛν έν τή πόλει μας
άπορωτέρων προσφύγων.
Δίδονται μερικά άκόμη έ¬
κατομμύρια διά τοΰς υπό ε¬
κτέλεσιν δρόμους μας.
Δίδονται μερικαί έκατοντά-
δες χιλιάδων δραχμών πρός
αποπεράτωσιν τών διδακτη-
ρίων διαφόρων έπαρχιών.
Στέλλεται £ν έκατομμύριον
πρός πληρωμήν τών βεβλσμ-
μένων οΐνων τών οποίων επε¬
τράπη ή άπόσταξις.
Βέβαιον δέν είνε άκόμη άν
καί δι' αύτά τα μικροπράγ-
ματα ενήργησεν ό Γεώργιος
Μαρής ή ό...Γεώργιος Καφαν¬
τάρης. Καί περιμένομεν νά τό
μάθωμεν.
***
ΤΟΥΣ ΕΛΗΣΜΟΝΗΣΕ.
Είδομεν καί ημείς την πε-
ρί Κοινωνικών νεκροταφείον
άπεραντολογίαν τοθ κ. Μί,
πί. πί.
Καί δέν έξενίσθημεν Ό κ.
Μί—πί—πί έλησμόνησε προ-
φανώς τούς νεκροθάπτας τής
μεγάλης Ελλάδος καί επεδό¬
θη τώρα είς την περί νεκρο-
ταφείων φιλολογίαν.
Εάν δέν τούς έλησμόνει...
ΨΕΥΔΗ.
ΜΙα συνάδελφος διακρι-
νομένη επί «καλοπιστία»—-Ε¬
γραψεν δτι οί ύφυπουρ-
γοί καί οί ύπουργοΐ μας με-
ταφέρονται είς τάς επαρχίας
μέ άντιτορπιλλικά Ι "Ο,τι εί¬
νε ψεθδος ή πληροφορία είνε
δλοφάνερον. Τό όμολογεΧ αυ¬
τή ή Ιδία ή ψευδομένη γη-
ραιά συμπολΐτις. Καί τό όμο-
λογεϊ διότι σχετικώς ουδέν
συγκεκριμένον γεγονός έπι-
καλεΐται,οθτε άλλως τε ύπάρ-
χει τοιοθτον γεγονός, "Η
Συρροή δπως βλέπετβ νομίμων
περιπτώσκων. Ίσοφάριζαν δμως
δλες αύτές χ} «νόμιμες» πϊθιπτώ-
σεις ?ναν άλλον ά"γραφον Ιστ»,
ηθικόν νόμον; Δέν κατεβίβαζαν
τόν άνθρωπο καί τή θρησκεία
—δύο πράγΐιατα έξ ΐσου σπου ·
δαϊα—είς το επίπεδον μιάς άλη-
θινής κωμωδίας; Άφήνω νά κρί-
νετε.
4
%1
ι
χ**ί*^Η
ΑΛΚΑΖΑΡ.— Σήμερον «Μαραμέ·
να κρΐνα» μέ την Κορίννα Κχρίφιΰθ.
ΒΟΣΠΟΡΟΣ. -Σήμερον: «Στόν ά-
νεμοστρόβιλον τής ζωής».
ΑΛΑΜΠΡΑ.- Σήμερον:
νίκη συκοφαντία»
«Σατα-
Ή συνέχεια
τής αγορεύσεως τού κ. Κονδυλη
λόγω πλπθώρας Ιίλης είς τβ
αυριανόν.
μήπως έννοεΐ την μετάβασιν
εΐτ; Κέρκυραν τοϋ ύπουργοΟ
των Ναυτικών διά νά ϋποδε
χθή τούς "Αγγλους πρΐγκη-
πας; "Αλλ' ούτω θά μετέβαινε
νομίζομεν καί ό κ. Τσαλδά-
ρης εάν ήτο ύπουργός ή πρω-
θυπουργός. Άς σημειώσωμεν
λοιπόν τό πράγμα πρός... τι
μην τής ψευδομένης άλλά καί
διδασκούσης κάποτε κατά τό
δάσκσλε πού δΐδασκες κ.λ.π.
ΑΚΤΟ-
Ε**/ΠΛΟΪΑ$
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,ε.
ΤΓΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλβφ. Νο 30.
ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΑΝΑΧΟΡΗΣΕΓΣ
ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. ΣΑΜΟΣ
διά Ρέθυμνον, Χανιά,
ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. «τΑΕΤΟΣ»
κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ
Χαλκίδα, Βόλον, ΘΕΣ¬
ΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π. μ. «Η-
ΡΑ Μ» διά Ρέθυμνον,
Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλ¬
κίδα, Βόλον, Θεσ)νίκην,
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. «ΚΙ-
ΜΩΝ» κατ' ευθείαν ΠΕΙ
ΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον,
ΘΕΣ)ΝΙΚΗΝ.
ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ «ΣΑ¬
ΜΟΣ» διά Χερσόνησον, )
Σεϊσι, Άγιον Νικόλαον,
Παχ. "Αμμον, Σητείαν.
Η ζωή πού περνά
25 Αύγουστον 1932.
Ανατολή ηλίου 5.51, Λύσις 7,02
ΤΟ ΜΕΛΤΕΜΙ
—Λοιπόν, φίλε μου, έγώ σοΰ λέω
—Δέν σέ καταλοβαίνω. Άχοηστο
τό μελτέμι οίαν ό ηΜος μάς τσιγα-
ρίζει σάν μαριοίτσες σΐό τηγάνι;
—Δέν πρόκειται γιά τό τσιγάρι-
σμα! Μιλώ γιά τό θεαματικόν μέρος
τού πράγματος. Άλλοτε τό μελτέμι
έπαιζε σπουδαίον ρόλον είς τάς θεα-
ματικάς μας άπυλαυσεις. Όιαν άρ-
χιζε και φυσούσε έπαίρναμε όλοι
θέσι στά πιό έπίκαιρα σημεία τής
πόλεως, άπό έκεί πού τό ένερνε καλ¬
λίτερα, έστρατοπεδεύαμε στής κα-
ρέχλες των χαφενείων καί παραχο
λουθούσαμε Θυμάσαι συγκινήσεις;
Καθώς περνοϋσαν τα θηλυκά ήταν
μιά χαρά νά βλέπαμε τό ποδόγυρο νά
τινάζειαι ψηλά και νά μάς προσφέ-
ΡΤ| τα σπανιώτερα θεαματα—έκείνα
πού ή έχκλησία μόνον μάς επέτρεψε
νά βλέπωμε «ίς την κρεββατοχάμαρα
μετά τόν χορόν τού Ήσαΐα! Άλλοτε
κάλι καθώς τό μελτέμι έχολλοϋσε τό
μετάξι επάνω είς τούς λόφους χαί
τής χαράδρες τής γυναικείας ύδρσ
γείου, άφηνε την φαντασίαν μας νά
όργιηζΐΙ χαί την δρασιν μας νά πανη-
γνρίξη. Τώρα όλα αύτά άνήκουν είς
τό παρελθόν. Τα μυστιχά θέλγητρα
των θηλυχών έ χούν γίνη κοινοτάτη
υπόθεσις χαί δέν χρειάζεται νά πε¬
ριμένη κα Βόλου χανε'ις τό μελτεμάχι
γιά να τα άπολαύση. Ή γυναίχα έ-
βαρεθηχε νά περιμένη, τόν άνεμο νά
τής επιδεικνύει τα ύπάρχοντα καί έ-
κατέβηχε χάτω είς την άχτή όπου
σηχώνει καί πετά" μόνη της έκείνα
ποΰ τής έσήκωνε καί τής έπετοΰσε
άλλοτε τό μελτέμι. Γι' αύτό έκείνα
πού προσφέρει σήιιερα ή πνοή τού
άνέμου είνε ένα ασήμαντον ποσοστόν
έκείνων πού προσφέρουν μόνα τους
τα θηλυχά. Είνε λοιπόν ή δέν είνε
άχρηστο τό μελτέμι;
Ό διαφωνών συνεφώνησε. Καί
καθώς τό άεράκι έσήκωνε την _ φού
στα περαστικοϋ θηλυχοϋ, εδήλωσε
άποφθεγματιχώς:
—Άδικος κόπος!... Τα κοινά μυ-
στικά δέν εχουν κανένα γοΰσΐο... Άς
ρίξουν τέλος πάντων καί τό φύλλον
τής συχής νά ήσυχάσωμε!
6 Άθηναϊος
Ένοικιάζεται ή οίχία τού Ταγ-
ματάρχου Πεζικού Μπετεινάκη Άν-
τωνίου χειμένη επί τής όδοϋ Κρι-
τοβουλίδου πλησίον πλατείας (Χεΐ
τάν Όγλοΰ) καί συνισταμένη έχ τε ο
σάρων δωματίων, χουζίνας μεγάλης,
άποθήκης εύρείας, αύλής, ταράτσας,
ήλεχτροφώτιστος καί έχουσα έγκα-
ταστάσεις ύδατος. Πληροφορίαι παοά
τφ λοχαγώ κ. Λουλακάκη Ανδρέα.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ι
ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ
ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣ1ΑΝΟΥ
Τό ταχύπλουν καί πολυτελέστατον
ΛΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
2.ϋ00 τ ;νων καί ταχύτητος 14 μιλΐων, αναχωρεί
Τετάρτην 6 μ. μ. κατ' ευθείαν
χ, Χαλκίδα, Βό>ον, θεσσαλονίκην.
'πιβάτας καί έμπορεύματα.
/αχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν.
Πρακχκ.. >ν: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ άβ'θ, τηλ. 94 κα1150
—Επανήλθε διά νά δικασθή
μετά 14 έτη.
Ένας φυγόδικος καταδικα¬
σθείς είς θάνατον υπό τού Παρι-
σινοϋ στρατοδικείου κατά τό
1918, παρουσιάσθη προχθές ε¬
νώπιον των δημοσίων Γαλλικών
άρχών. Κατά τό διάστημα άπό
τής καταδίκης τού μέχρι σήμερον
διέμενε είς την Έλβετίαν, την
Ρωσσίαν κπί την Γερμανίαν. Ό
κατάδικος"ούτος, ονόματι Γκιλ-
μπώ, έν συνεργασία μετά τοϋ
Γάλλου συγγραφέως Ρ. Ρολλάν
είχεν ένεργήσει είς την Έλβετίαν
μίαν φιλειρηνιστικήν προπαγάν¬
δαν κατά τό 1915. "Ιδρυσε κα¬
τόπιν μίαν επιθεώρησιν, τής ο¬
ποίας ή κυκλοφορία απηγορεύθη
είς την Γαλλίαν. Έπειτα ειργά¬
σθη διά νά προκαλέση συγχρό¬
νως την κοινωνικήν επανάστασιν
καί είς την Γαλλίαν καί την Γερ¬
μανίαν. "Ηδη ενεκλείσθη είς τάς
φυλακάς τοϋ στρατοδικείου. Ή
υπόθεσις τού θά συζητήθη έντος
τού Αύγούστου. Θεωρεΐται βέ¬
βαιον ότι λόγω τής παρόδου τό-
σου χρόνου άπό τής έγκληματι-
κής κατά τής πατρίδος τού δρά¬
σεώς θ' άθωωθή.
—Τα σταφύλια είς την Γαλ¬
λίαν.
Εις την πόλιν Ταρασκόν, την
οποίαν, έδόξασε ό περίφημος ήρως
τού Α. Ντωντέ ιδρύθη σταφυλι
κός σταθμός. Σκοπός τοϋ σταθ-
μοϋ τούτου όπως άλλως τε καί
των άλλων, οί δποΐοι ίδρύθησαν
είς γειτονικάς πόλεις τής μεσημ
βρινή; Γαλλίας, είνε νά παρέχη
σταφύλια είς τούς θέλοντας νά
κάμουν μίαν κοΰραν θεραπείας
διά σταφυλιών. Κατά τα έγκαίνια
ό δήμαρχος τής πόλεως έχαρακτή-
ρισε ώς πεπλανημένην την γνώ¬
μην κατά την οποίαν τίποτε δέν
έπιτυγχάνεται εις την Ταρασκόν.
Καί οί γευθέντες τα σταφύλια έ-
πεκύρωσαν την γνώμην τού. Έν
τφ μεΐαξύ αί τιμαί των σταφυ¬
λιών είς τό Παρίσι Ιχουν σημειώ-
σει τόσην ΰψωσιν ώστε νά μην
είνε προσιτά πλέον ούτε διά φά·
γωμα, άλλ' οίότε καί διά κοϋραν.
Τό κιλό 8—10 φράγκα, άγουοα,
ξυνά καί πολύ συχνά σάπια. Τα
καλά σταφύλια πωλοϋνται μόνον
είς τα πρώτης τάξεως έστιατόρια
καί ξενοδ#οχεΐα. "Οποίος θά ήθελε
νά τα δοκιμάση σπίτι τού, τα ευ¬
ρίσκει μέ 12—15 φρ. τό κιλό.
Τό άριστούργημα
των «Ιώνων.
ΑΡΕΤΟΥΣΑ
Πολ. Δημητρακοιτούλου
ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ
Κ ΕΛΑΣΤΙΚΟΝ
Διαρκής παρακαταθήκη τής
μεγαλυτέρας έν Ελλάδι δα-
σικής έπιχειρήσεως.
Είς τα κατάστημα
ΔΗΜ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗ
παρά την Καινούρια Πόρτα
Ξυλεία έπιπλοποιΐας, βαρε-
λοποιΐας, (ολων των διαστά-
σεων) καί στέγης.
10-ίον
»Άπό μικρδ παιδί μέ εϊχε μα-
θημένον ό πατέρας μου ν' άγα-
πάω τα κυνήγια καί τής έκδρο-
μές' ατήν άρχή πηγαίναμε μαζί
οί δυί μας, μέ τα μεγάλα κυνη-
γιάρικα σκυλιά μας καί μέ τούς
δούλους μας καί κάθε βράδυ γυ-
ρΐζαμε μέ ζαρκάδια, κάπρους
καί διάφορα πουλιά, πού δέν ή-
ξέραμε τί νά τα κάνουμε, καί τα
μοιράζαμε στούς πτωχούς τής θεσ
σαλονίκης.
»Μ' άπό τότε πού άρχισα
μεγαλώνω έγώ, ατά εΐκοσι τρί
χρόνιά μου άπάνω-είναι τρία χρό
νια άπό τότε-μοΰ είπεν ό πατέ
ρας μου Ινα πρωΐ, πού τόν πε
ρίμενα νά παμε μαζί στό άγαπη
μένο μας κυνήγι:
—Παιδί μου, έγώ κίπως γέρα
σα λίγο καί βάρυνε τό κορμί μο
ίρχιαα νά συλλογίζωμαι μόνο
κυνήγι καί νά κουράζωμαι. Δέ
μπορώ πειά νάρχωμαι κάθε μέρ:
καί νά τρέχω μαζί σου στά ρου
μάνια, γιιτί τα πόδια μου δέ
κρατοθν. "Επειτα 2νας κυνηγό
ποθ γερνάει, αί;θάνεται μεγάλι
μαράζι μέσα στή καρδιά τού, δτα
βλέπη πως τραβάει τό δοξάρ
καί ή ααΐτα τού άρχίζει νά μ
κτυπάη έκεί πού σημαδεύει καί
τοθ φεόγη ζωντανό τό κυνήγι.
Πήγαινε λοιπάν μοναχός σο
τώρα κι' έγώ θά σέ περιμένω κά
θε βράδυ γιά νά μοιράζω τα κυ
νήγιά σου τουλάχιστον μέ τα χέ
ριά μου στούς φτωχούς τής χώ
ρας μου, καί νά ίχω τή βιπλΐ
εύχαρίστησι πώς κάνω έλεημοσό
νη μέ τοθ παιδιοϋ μου τό
κόπο.
Αύτά μοθ είπεν ό πατέρας μου
κι' έγώ άρχισα νά τρέχω μόνοι
μου στά δάση μέ τόν άρχικυ
νηγδ,τιοθ μοθ ιίχε δώσει ό πατέρα
μου μαζϊ γιά σόντροφο, καί μ
τούς σκύλους μου.
Τό κυνήγί μου ήταν πάντ
πλούσιο άπό λάφια κι' άπό κά
πρους κι' άπό χίλιων είδών που
λια, πού τα μοιράζαμε δταν γύρι
ζα πίαω στή φτωχολογιά κι'
πατέρας μου, εύχαριοτημένος άπ
μενά, διαλαλοθσε στούς φίλου
τού πώς θάρθγ^ μερά πού θά τό'
περάσω στήν ίκανότητα τοθ κυ
νηγιοθ.
Γιατί βεβαία ή χαρά τοθ πατέ
ρα είνε μεγαλύτερη άπό κάθε άλ
λη, δταν βλέπη τό παιδί τού ν' ά
ιαολο^ά·^ τόν δρόμο τού καί νά
γίνεται μάλιστα καί πειό άξιο άπ"
αυτόν σέ κάθε χάρι δική τού.
Χειμώνα καί καλοκαΐρι, μέ
τα χιόνια και με τα λιοπύρια
έγώ δέν έπαυα νά τρέχω στά δά·
ση, καί κάθε τόσο νά πηγαίνω
καί μακρύτερα, γιατί άπό τα χον
τινά δάση τα θηρία εΐχανκατα
λάβει τόν έξολοθρεμό ποΰ θά
τάβρισκε, καί τραβηχθήκανε στά
βαθειά καί στά μακρυνά.
(άκολουθεΤ)
ΚΟΙ
ΚΡ
ΪΜί
Ι1ΑΝΤΟΤΕ ΦΡΕΣΚΟΤΑΤΟΝ
ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
Α2ΦΑΑΕΙΑ ■ ΥΠΕΡΑΝΤΟΧΗ - ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ
Τν : -1ΛΗ0Η2 ΠΕΛΑΤΕΙΑ
τοίς Αντιπροσώποις:
άλ ΕΥΤ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ.
■■■■■■■■ι
ΒΕΝ Ν0Η8ΚΕ ΟΡ.ΙΕΝΤ ΙΙΝ1Ε ΑΙδ-ΟδίΟ
ΏΑΝ5Κ-ΡΚΑΝ3ΚΕ
8ΚΑΒ Α)3-ΟΟΡΕΝΗΑΟΕΝ
ΑΙ ανωτέρω εταιρείαι διά τοθ
&)8 «ΝΟΚΜΑΝΤΙΒΤ»
έγκαινιάζουν άπό τής 27]31 Αύγούστου 1932 τακτι-
κά δρομολόγια έκ ΚΡΗΤΗΣ μέ φορτώσεις κατ' ευ¬
θείαν διά:
«0 0 Ν Τ Ι Ν Ε ^ Τ Β»
'Αμβέρσαν, 'Αμστερδαμ, Ρότερδαμ, Αμβουργον
καί ΛΟΝΔΙΝΟΝ.
Δέχονται ωσαύτως φορτία διά τό Εσωτερικόν,
ΓερμανΙας, Βελγίου, Λιμένος Βορείου καί Βαλτικής
Θαλάσσης καί Σκανδιναυϊκάς χώρας.
Γενιχοΐ Πράκτορες Κρήτης
ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Τηλέφωνον 63
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■ΒΒΜΒΜΙ
ϋ|ΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|||||||||||||||^|·
Ι "μαριταγμ" Ι
= Αγγλικη Άσφαλιστική Έταιρεία Ξ
| 'Ετος Ιδρύσεως 1864 έν Λίβερπουλ §
Ξ ΑΙ μετοχαΐ τής οποίας άνήκουσι τό 'Ασφαλ. Έταιρ. Ξ
" ηΕΝ-ΣΙΣ ΣΚΩΤΙΛΣ χαί Ε0ΝΙΕΗ» §
Κεφάλαια καί άποθέματα £ 15.50Ό.00Ό. §
(Λίραι Αγγλίας δεκαπέντε έκατομμύρια πεντακό- δ
σιαι χιλιάδες). Ξ
ΘΑΛΑΣΣΑΣΦΑΛΕΙΑΙ πάσης φύσεως δι' άτμοπλοΐ- Ε
£ ών καί ίστιοφόρων. Επί σταφίδων είδικά κόβερ έναντί- §
8 ον 8λων των κινδύνων. =
8 "Οροι, Άσφάλιστρα έκτός συναγωνισμοθ. 1
"Λμεσοι διακανονισμοί των ζημιών. Ε
Πρακτορείον Ηρακλείου. &
Γραφεΐα: Α. καί Ι. ΜΑΥΡΑΚΗ 1
ΊΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιιιιιηιιιπ,,,,,ι,,,,,,,^Ι
ΘΑΝΑΤΟΙ. — Μάς ανηγγέλθη έχ
Τουρλωτής χθές, ό θάνατος μβτά πο-
λύμηνονκαί πολυώδυνον νόσον,σεβα-
στής οίκοδεσποίνης τής Άννης Γβ·
ωργίου Ζερβάκη ίατοοΰ. Ή μετα-
στάσα υπήρξε πρότυπον συζύγου
χαί έξβτιμάτο παρ' ολοκλήρου τής
χοινωνίας Τουρλωτής καί τής έπαο
χίος Σητείας. Ή «Ανάρθωσις» συμ¬
μεριζομένη ειλικρινώς τό πένθος
των οίχείων τής μεταστάσης Ιδίως
τού συζύγου της φίλου ίατροΰ κ. Γ.
Ζερβάκη, συλλυπείται τούΐους βερ-
μότατα καί εΰχεται την έξ ϋψους πα-
ραμυθίαν
Γύρω στήν πόλι μας.
Ή προχθεσινή διαταγή τού κ.
Εισαγγελέως πρός τόν αξιωματικόν
τής άγορανομίας κ. Πωλιουδάκην.
—Διά την εφαρμογήν αύστηρών
μέτρων χατά τής αισχροκερδείας.
— Είναι όμολογουμένως άξία παν¬
τός έπαίνου.
— Ή αίσχροχέρδεια είνε πλέον ή
βέβαιον ότι άσκείται εύςέως χαί έν τ^
πόλει μας.
—Άπό ωρισμένους πωλητας.
—Καί είς βάρος τοϋ άφελοΰς κα-
ταναλωτικοϋ χοινού.
— Επληροφορήθημεν χθές ότι ά-
παιτήσει των κατοίκων τής Γαύδου
οί έκεί έξόριστοι κομμουνισταί πρό-
κείται νά μφασταθμεύσουν.
— Ή μεταστάθμβυσις λέγει Θά γί¬
νη είς... Ντίαν.
—Άφοϋ προηγουμένως βφοδια-
σβη ή γείτων νησίς μέ τάς άπαραι
τήτους διά την φιλοξενίαν των χομ-
μουνιστών έγκαταστάσεις (;)
—Οί συμπολίται θά ενθυμούνται
ότι την Ντίαν εσκέφθη νά χρησιμο-
ποιήστι καί ό Πάγκαλος.
—'Ως τόπον έξορίας των κερδο-
σκοπούντων χρηματιστών.
—Κα'ά την σφαγήν τού Ηρακλεί¬
ου τής 25ης Αύγουστον 1898.
—Τής οποίας την επέτειον αγομβν ,
σήμερον. '
—Έσφάγησαν περί τούς 500 χρι-
στιανοί έν οΐς πλεΐστοι έπιφανεϊς
πολίται τού Ηρακλείου.
— Κατά τα τελευταία έτη έδημοσι-
βύθησαν είς τόν έγχώριον τύπον χαί
ιδίως χάριν των νέων συμπολιτών.
—Έχτενείς περιγραφαί των αΐμα-
τηρών καί αύτόχρημα Σαιξπηρικών
είς τραγιχότητα Ιστοριχών έκείνων
γεγονότων.
—Έν οίς χαί ή τής «Ανορθώσε¬
ως» κατ' Αυγουστον τού 1930.
—Αί πβρί την πανηγυρίζουσαν σή¬
μερον Εκκλησίαν τού Άγίου Τίτου,
οδοί.
—Έσημαιοστολίσθησαν άπό χθβς
υπό τού Δήμου.
—Είς τόν Εσπερινήν συνέρρευσαν
πλήθη φιλοθρησκών.
— Ό πανηγυρίζων ναός Θά πλη·
ρωθό ασφυκτικώς χαί σήμερον άπό
τούς πιστούς.
—Αί πολιτικαί συζητήσεις έξαχο-
λουθούν πάντοτε νά είναι είς τό φόρ·
τε των.
—Τα σχήπτρα χάθβ βράδυ χατέχει
τό «Καφέ Όλυμπος».
— Πού φιλοξενκί τακτιχά ολόκλη¬
ρον την άντιβενιζελιχήν παράταξιν.
—Άλλά καί πολλοϋς άντιμαχομέ-
νους αύτην.
—Συμβαίνει ώς έχ τούτου νά ση¬
μειούνται ένίοτβ... συμπλοκαί.
—Άναίμακτοι εύτυχώς.
—'Η ζέστες τοΰ Αύγούστου δέν
φαίνεται ότι θά μάς έγκαταλείψουν
συντόμως.
—Έν τφ μεταξύ φυσά πάντοτε χαί
τό μελτέμι χ' £τσι τα πράγματα βΐνβ
ϋποφερτά.
—Τό εκπαιδευτήριον τής κ.Άνδρο·
νίκης Πετράκη.
— Άνακαινισθέν τελείως διά τής
μβταφοράς τού είς τό νεόδμητον πα-
ρά τόν "Αγιον Μηνά χτίριον.
—Καί οιαθέτον άριστον έκπαιδευ-
τικόν προσωπικόν, άποβαίνει ίνα
άπό τα καλυτέρα τής πόλεώς μας ϊοι-
ωτικά σχολβϊα.
6 Ρέιτορτιρ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Χαλκιαδάκη Α.
ϋΕυΤ50ΗΕ
^ΒVΑΝΤΒ ^IΝIΒ
»)- "ΑΜδΕϋ.
Διά ΚοττβΓάαΐη
Αΐηβτβηΐαιη
Η
ΗαχηοιΐΓβ
ΑηίνννβΓρβη
'Υπό φόρτωσιν 27—31
Αύγούστου.
ΟΥΝΑΚϋ
β)β"ΒΑΝΤΡΙΑ"
Διά ΙτίνβΓρθθΙ Οΐ88£θνν
άίΓβοΙ
'Υπό φόρτωσιν 25—31
Αύγούστου.
ΙΑϋΚΑΝ3ΚΑ
_______ρ^ονI^ΒΑ
β). 1ΕΙΜΙΝΑ,,
23—25 Αύγούστου
Διά Τεργέστην—2βΰσακ
ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ &
ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΣ
Τηλέφ. Νο 32
ϋ.Νλεΐτ«ι είς τιμήν εύχαιρίαί μτ|-
ανή μεταχειρισμένη 25 Ιππων καΐ
λαιόμυλος μβτά των σχετικών άξό*
ών, τροχαλιών κλπ. ώς χαί άγγλιΛον
λαιοπιεστήριον 10 ίντζών.Πληροφο¬
ρίαι παρά τω Νικολάφ Μακράκτ] καί
Νικήτα Χτβατάκη (Χανίιβν Πόοτα).
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Ά«α·αι «Ι απόδειξις συνδρ©
χ«ι 5ημβ3ΐβύβεων φέρουσι
υ«*ΥΡ
ΰ κ«1 Ιδιοκτητου τής
Ηράκλειον 25Αύγούστου1932
Ο
κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ προέ-
' βη προχθές είς νέας,
υ,αχράς άνακοινώσεις επί τοΰ
χαθεστωτικοΰ ζητήματος. Είς
τάς άνακοινώσβις τού ό κ.
Βενιζέλος άνακεφαλαιώνει
τα λεχθέντα έν τή απαντή¬
σει πρός τό τελευταίον μανι-
φέστον των άρχηγών, τονίζει
την ύπαρξιν τοΰ στρατιωτι¬
κόν συνδέσμου καί ζητεί εκ¬
καθάρισιν τής καταστάσεως.
Ή άπαίτησις τοϋ κ. Βενιζέ¬
λου είνε όρθοτάτη. Ό πολι¬
τικάς κόσμος τής χώρας δέν
εχει Λάρα νά την ένστερνι-
σθη. Διαφορετικά τάς ευθύ¬
νας δι' δ,τι ϊσως θα συμβή
μεθαύριον, θά τάς φέρη άκε-
οαίας.
ΑΛΛ' ΕΡΩΤΑΤΑΙ: Θβ-
λουν την εκκαθάρισιν
τής πολιτικής καταστάσεως
οί δημοκρατικαί άργηγοί, την
θέλει ό κ. Τσαλδάρης; Οί
«ρώτοι μετά τάς σφοδράς
χατηγορίας τοΰ κ. Βενιζέλου
ήρχισαν όπωσδήποτε νά ά-
πομακρΰνωνται άπό τας άντι-
«αθεστωτικάς πολιτικάς προ-
σεγγίσεις. Κατά βάθος δμως
άπέμειναν προσχεκολλημένοι
είς την Ιδέαν δτι τό καθεστω-
τικόν δέν κινδυνεύει! Ό δέ
κ. Τσαλδάρης; Διετήρησε με-
τά πάσης σοβαρότητος άλλά
καί δεξιότητος τάς έπιφυλά-
ξεις τού άποστείλας έν τφ
μεταξύ τόν κ. Μάξιμον πρός
την «Α. Μεγαλειότητα». Να
είπωμεν λοιπόν ότι δέν θά
φρυάξουν μάλλον καί οί μέν
καί ό δέ μέ τάς τιμίας καί
λογικάς προτάσεις τοΰ κ. Βε¬
νιζέλου;
(Λ1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ των
ν-' Φιλελευθέρων τής Πα¬
λαιάς "Ελλάδος καταρτίζον-
ται ό είς μετά τόν άλλον. Τό
γεγονός είνε Ικανοποιητικόν
διά τό κόμμα των Φιλελευ¬
θέρων τοΰ όποίου ή οργάνω¬
σις άποδεικνύεται άρτια καί
ή περί την προεκλογικήν κα¬
τάστασιν συναίσθησις, απο¬
λύτως συγχρονισμένη. "Ας
ελπίζωμεν δτι μετ* ολίγας ά-
κόμη ημέρας θα άναγγείλω-
μεν την συμπλήρωσιν των
συνδυασμών των Φιλελευθέ¬
ρων καθ" άπασαν την χώραν
καί δτι πάντως δέν θά ση¬
μειώσωμεν ουδεμίαν εξαίρε¬
σιν τοΰ ανωτέρω «ανρνος.
ΜΕΤΑΞΙΚΟΙ πολιτευταί
μετεστάθησσν τελευ¬
ταίως είς τό κόμμα Φιλελεύ¬
θερον. Θεωρούμεν την με-
τάστασιν ώς σημείον των
καιρών διά την μελλοντι¬
κήν.... άναδιοργάνωσιν τού
κόμματος των Έλευθεροφρό-
νων. Διότι μά την αλήθειαν
κδτι τέτοιο φαίνεται θά συμ¬
βή: Νά μετασταθοϋν ή συγ-
χωνευθοΰν οί Έλευθερόφρο-
νες μέ τα μάλλον συντηρη-
τικά Δημοκρατικά κόμματα.
'Εννοείται δτι καί τό Λαϊκόν
κόμμα δέν θά μείνη έξω τοΰ
νυιιφώνος. Θά άπορροφήσχι
τούς έλαχίστους έκ τών'Ελευ-
θεροφρόνων οΰς κατέστησεν
ή πολιτική άνβργία έπιλήσμο
νας τό&ν άρχών τοΰ κόμματος
των, άναγνωρίζοντος ώς γνω-
οτόν τό Δημοκρατικόν πολί-
τευμα. Ός άνεργοι άλλως τε
οί πολιτικοί αΰτοί, θά εύρουν
τουλάχιστον φιλόξενον στε¬
νήν μεταξύ των Λαϊκών.
***
1-1 ΣΚΑΝΔΑΛΟΘΗΡΙΑ
■ ' ώργίασε πάλιν τίς τε-
λευταίβς ήμέρες είς τάς σελί¬
δας τοΰ κιτρίνου τύπου. Εν¬
διαφέρον έν πάση περιπτώ¬
σει είνε τό πομφολυγώδες
των δήθεν άνακαλυπτομένων
οκανδάλων. Άνθρακες ό θη-
σαυρός! Φβιδωλή ή δόξα τοΰ
εΐεγαφωνισμοΰ. Άλλά καί τής
Χυκλοφοριακής πολιτικής
Χον.
ο ιατροχ ι:
ΙΩΑΝ. Σ. ΠΑΤΡΑΚΗΣ;;
Άποπερατώσας άρτι τάς ι
βπουοάς τού εγκαθίσταται μο· ι
*ί|*—« ίΐς Βραχάσι Μβραμβέλ- .;
*ου καί δέχβται τοί)ί *κ «αθο- ; |
«•Υΐκών, παιδιατρικών καί ββρ- ;!
μοτικών νοσημάτων πάσχοντος. ;,
ΜΟ88
ΚΑΝΑ
υπό φόρτωσιν
Αυγούστου—
π. ΕΤΚΙΒ
_,„ υπό φόρτωσιν
ο)7 Σβπτεμβρίου 1932
δια ΒΗβτοΙ - ΟΙβ
Πληροφορίαι Γραφείον
Μ. Ν. ΗΛΙΑΔΗ
Τηλέφωνον 49.
Ο-ΙΥΙΕΚ &
)» «ΕϋΝΟ»
Διά Λονδίνον,
Χούλ
24 Αύγούστ. 3 Σεπτρμ.
β)β «Β3ΤΚΒΙΛΑΝ0»
Διά Λίβερπουλ
Ο/ΙαββΌνν
5 — 10 Σεπτεμβρίου
|; Κατ' ευθείαν καί άνευ προ-
* σεγγίσεωςείς Πάτρας.
Τηλέφ. Νο 146
ΟΙΝΟΑΟΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΕΜΜ. Ι.ΛΥΔΑΚΗ
όδός Βλαστών
(Παλαιά Δερμιτζίδικα)
Οίνοπαραγωγοί
θέλετε νά κάμετε κρασΐ
πού θά καθαρίση γρήγορα,
πού θά γίνη μπροΰσκο, δι-
αυγές, εΰγευστο, ύγιές καί
διατηρήσιμο, άναθέσατε έξ
ολοκλήρου την &π° ευθύνην
τοθ ΟίνολογικοΟ Έργαστηρίου
Έμμ. Ί. Λυδάκη οίνοποί-
ησιν των σταφυλών σας.
Τό Οίνολογικόν Έργαστήρι-
ι όν ουδεμίαν αμοιβήν δύναται
νά απαιτήση είς περίπτωσιν
καθ' ήν δ οίνος άναλυόμενος
εδρεθή μέ πτητικήν όξύτητα
μεγαλυτέραν τής 0,9 ο)οο.
Οί επιθυμούντες νά άναθέ-
σουν είς τό Οίνολογικόν Έρ-
γαστήριον όπευθύνως την οϊ-
V
νοποίησιν των σταφυλών των,
Ι δέον πρό τοΰ τρυγητοΰ νά ά-
πευθύνωνται είς τουτο διά νά
λαμβάνουν τάς σχετικάς δδη·
γίας. 1—10
ΑΠΟΜΙΜΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΡΙΣΤΑ
το ,
ΚΑΊΓΟΛ
Είνε τό
ΑΡΙΣΤΟΝ
Διαρχεί δύο ώρας περισσότε
ρον οιουδήποτε άλλου. Είνε τό
εύθηνότερον έντομοκτόνον.
Ζητεΐτε τό
ιι.
ΚΑΤΟΛ,,
όνομαστικώς
Άποφεύγετε τας άπομιμήσεις
Παρακαταθήκη:
ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ
4-ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ-4
Παραχαταθήκη διά τό Ή-
οάκλειον παρά τφ κ.
ΤΖΟΝ ΤΖΑΚΟΜΟ
(έναντι Μητροπόλεως)
!■■■■■■■■
ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΧ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΧ
ΔΙΔΑΚΤαΡ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
"Επί δεκαετίαν σπουδάσας καί
εΐοικευθείς ένΓερμανίςι καί Βιέν-
νπ. Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού,
όδος Σφακίων (Καμαράκι) 2-
ναντι το5 Ιατρείου κ. Μελισσείδη,
9—12 καί 8—7 μ. μ.
'ΑητΙνββ Ραίντγκβν
Τεχνιτός πνβυμοθωραδ
Τηλεφ. 9—79
£ν«ικιάζετ«ι οΐκία ήλβκτοοφώ-
τιστοβ έκ 5 βωματίων, μαγειρβίοι» κ.
λ.π- όβός 25 Αύγούστοιι άοιβ. 60.
Πληροφορίβι ίΐαοά τρ «. Κ. Ββ·
οονδό»·»!·
Ήχδεσινη ήμέρατού κ. Γεν,Διοικητού.
Τα δημοσία έργα καί οί άστεγοι.
Διά την εκτέλεσιν των Δημο-
σίων έργων έν τώ Νομφ μας καί
συμπληρωματικώς πρός τάς χθεσι¬
νάς δηλώαεις τού δ ένταθθα παρε-
πιδημών δπουργός Γενικός Διοι-
κητής Κρήτης κ. Μιχ. Καταπό-
της, ανεκοίνωσε χθές είς συντά¬
κτην μας καί κατόπιν σχετικοθ
έρωτήματος τα κάτωθι :
Διά την κατασκευήν τής όδοθ
ΚαρτεροΟ—Έπισκοπής διετέθησαν
ήδη δραχμαΐ 400 000.
Κατόπιν ένεργειών τοθ τέως
ύπουργοθ των Οίκονομικών συμ¬
πολίτου κ. Γεωργ. Μαρή έξη-
σφαλίσθησαν καί θά δοθοθν έν
συνόλφ δραχμαΐ 3 έχατομμύρια
επί πλέον των διατεθέντων ήδη 5
έκατομμυρίων διά την συνέχισιν
τής κατασκευής των υπό τής έ-
ταιρείας Μακρή έκτελουμένων έν
τή περιφερεία τοΰ ΝομοΟ μας
έργων ίδοποιΐας.
—Αναφορικώς μέ την λήψιν
μέτρων διά την στέγασιν των ά-
στέγων προσφύγων καί άπόρων
I-
φέδρων δ κ. Γενικός Διοικη^ής έν
συνεχεία των προχθεσινών άνακοι-
νώσεών τού μίίς επληροφόρησεν δ¬
τι, αί άρμόδιαι υπηρεσίαι έν τώ
Νομώ είναι τελείως κατατοπι-
σμέναι είς τό ζήτημα τής στε
γάσεως τόσον των άπόρων έφέ-
δρων δσον καί των άστέγων προσ¬
φύγων είς τρόπον ώστε νά μή
παρίσταται άνάγκη επεμβάσεως
τοΰ κ. Γεν. ΔιοικητοΟ διά την
διευθέτησιν τού. Κατόπιν των
καταβαλλομένας υπό των αρμο¬
δίων συντόνων ένεργειών, εβεβαίω¬
σεν δ κ. Καταπότης, 8τι έλπίζεται
θετικώς ή στέγασις των άστέγων
προσφύγων ώς καί των άπόρων
έφέδρων νά επιτευχθή σιιντομώ-
τατα.
'Υπό τοΰ κ. Καταπότη εγένοντο
χθές δεκτοί έν τω Νομαρχιακώ
καταστήματι οί προϊστάμενοι των
διαφόρων δημοσίων ύπηρεσιών τής
πόλεως,διάφοροι έπιτροπαί κ«ί πο¬
λίται οΓτινες εζήτησαν τήνδιευθέτη-
σιν διαφόρων ζητημάτων τοον. Την
5 απογευματινήν ό κ. Γενικός
Διοικητής ανεχώρησε δι' αύτοκι-
νήτου διά τόν Νομόν Λασηθίου
ένθα θά παραμείνη επί τινάς η¬
μέρας έπιστρέφων είτα μέσον Η¬
ρακλείου—Ρεθύμνης είς την έδραν
τού.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ή Ένοριακή Επιτροπεία Ά-
γίου Μηνδ, γνωοτοποιεΐ δτι την
προσέχη Κυριακήν 28ην Αύγού·
σιου διεξαχθήσεται φανερά πλει-
οδοσία καί άπό τής 11ης—12 1)2
διά την μίσθωαιν των έπομένων
άκινήτων τής ένορίας: 1) τής έν
τή δδφ Κυρίλλου Λουκάρεως οι¬
κίας μέ πρώτην προσφοράν δραχ¬
μάς 1000. 2) Τοΰ παρά την κυ¬
ρίαν είσοδον τοδ Άγίου Μηνά
μαγαζείου μέ πρώτην προσφοράν
δραχμάς 400.
Πλείονας πληροφορίας δύνανται
νά λάβωσι οί βουλόμενοι προσερ-
χόμενοι είς τό Γραφείον τής ένο¬
ρίας.
Ηράκλειον 21 Αδγούστου 1932
Ό Διευθύνων
Νικόλαος Καρέλης
Τα μέλη
Ζαχαρίας 'Ανοφαντάκις
Ξενοφών Σπιθάκι;
Γεώργιος Χριστοέουλάκις
Παπά Έμμ. Σχυριδοτκις
—Ή μοναστηριακή περιου¬
σίαι.
Τάς απογευματινάς ώρας τής
χθές σννήλδον ϊίς συνεδρίασιν
έν τω Μητροπολιτικώ Μεγάρω τα
μέλη τοΰ Όργανισμοΰ Διοική
σεως Νοναστηριακής Περιουσίας
καΐ έλαβον άιτοφάσϊΐς επί οίκο-
νομικής καί ύπηρεσιακής φύσε¬
ως τού έργανιαμοΰ ζητημάτων.
—Στρατολογικά.
Τό άπόγΐυμα τής χθές συνβ-
ίρίασαν τα μέλη τού διαρκοϋς
Στρατολογικοΰ Συμβουλίου Ή
ρακλείου καΐ έλαβον διαφόρους
άποφάσεις επί καθορισμοΰ ήλι-
κιών καί στρατιωτικών άπαλλα
γών στρατβυομένων.
—Δωρεαί.
Είς μνήμην τοδ ι αποβιώσαντος
Άρτεμίου Πατεράκη καΐ υπέρ
τοΰ Όρφανοτροφίίου θηλέων της
πόλεώς μας μάς καρΐδέθησαν υ¬
πο των κ.κ. Άίελφών Μαοράκη
δρ. 500 υπό τοΰ κ. Νικ. Σωτηρί
ου δρ. 300 καί ύηό.τοΰ χ. θυγκο
Μάουρο δρ. 200.
ϋ||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|(ΐ:
Ι 51ΕΙΕΙΕ .ΙΙΕ1ΡΥ11ΙΤ Ι
Τακτικόν έβδομαδιαΐον δρομολόγιον ?κ Κρήτης διά
Λιβόρνο, Νεάπολιν, Γενοβαν, Όνέλιαν, Πόρτο
Μαουρίτζιο, Σάν Ρέμο καί Μασσαλίαν, έκτελούμε-
νόν υπό νεοτεύκτων Όλλανδικών Μότορσιπ.
Τό Μ)3 «ΝΥVΒΚ^Α^Ε»
> «Ρ_ΥΕΝαΐν7θ»
> «ΜΑΚΑΒΟ»
» «ΡΙ/ΪΊΝΟΟΝΒ»
12 Σεπτεμβρίου
20 »
28 >
6 Όκτωβρίου
Τό ά)π «ΡΒΝΕ^ΟΡΒ» 2 Σεπτεμβρίου 1932 κατ' εύ- |
θείαν Λιβόρνο, Ίμπέριαν, Γενοβαν, Μασσαλίαν. =
Διά πάσαν πληροφορίαν απευθυντέον είς τοϋς Γενιχούς £
έν Κρήτη Πράκτορας Ξ
ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΝ—ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΝ |
Τηλέφ. Νο 32. — Τηλβγρ. Δ)σις «ΑΝΕΔΡΑΚ» §
^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠ
Η 7" ΔΙΕΟΝΗΣ ΕΚΟΕΣΙΣ ΟΕΣΣΑΑΟΝΙΧΗΣ
» Άνοίγει τάς πύλας της την 11—25ην Σεπτεμβρίου έ. έ.
ί Καθήκον παντός Βιομηχάνου, Βιοτέχνου καί ΠαραγωγοΟ των Έ-
ι παρχιών τυγχάνει ή αποστόλη τ&/ προϊόνΐτων τής εργασίας τού
* καί των κόπων τού είς την Νομαρχιακήν Επιτροπήν τοθ Νομοΰ
ο τού, Ενα ταυτα έκτεθώσιν είς τό μέγα περίπτερον τής Έθνικής
• ΙΙαραγωγής είς τό οποίον θά έμφανισθώαιν τα δμοειδή προϊόντα
δλων των Νομών τοθ Κράτους.
Είδική Έπιτροπή θά^έξετάση καί θά βραβεύση διά μεταλλί-
ων καί χρηματικών έπάθλων τα καλυτέρα ποιοτικώς προϊόντα
καί τα αρίστα έξ αυτών συακευασμένα.
Έξ άλλου δχι μόνον καθήκον άλλά καί κυρίω; συμφέρον παν¬
τός καταναλωτοθ καί έν γένει παντός "Ελληνος είναι νά επισκε¬
φθή την "Εκθεσιν θεσσαλονίκης, δπου θά εύρη τα προϊόντα διά
τα δποΐα ένδιαφέρεται, τόσον τα έλληνικά άτινα θά έμφανισθώσιν
έν δλη αυτών τή πληθύΐ κατόπιν τοθ περιορισμοθ είσαγωγών, δ¬
σον καί τα ξένα ών ή είσαγωγή έπιτρέπεται.
Πληροφορίαι: Παρά τοίς κ. κ. Νομάρχαις καί Αντιπροσώ¬
ποις τής Εκθέσεως.
Έκπτώσεις μέχρι 50 ο)ο είς τοΰς σιδηροδρόμους καί άτ·
μόπλοια. Αί δπό των σιδηροδρόμων ειδικώς τοΰ ΈλληνικοΟ Κρά¬
τους παραχωρούμεναι έκπτώσεις άνέρχονται είς 60 ο)ο. „
««««•••••••ο···································
ϋ|||||ΙΗΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΗΙΗΙΗΙΙΐαΐΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|Π:
" ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ 1
ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ |
καί δλα τα ύδραυλικά ειδή διά τό νέον δίκτυον Ε
παρέλαβε τό κατάστημα: Ξ
ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ Ι
ΒΑΛΙΔΕ ΤΖΑΜΙ Ξ
Τό ίδιον κατάστημα άναλαμβάνει την εκτέλεσιν =
έγκαταστάσεων «αί συνδέσβων τοΰ νέου δικτύο*
Τιμαί μέ Ικπτωσιν 20 ο)ο επί των ημών τ&
αλλων καταστημάτων.
ΗΙΙΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΗΙΗΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
—Ό έφοδιασμός των έχλο
γικών τμημάτων.
Ή Νομαρχία Ηρακλείου δι'
έγκυκλίου της πρός τοΰς χ. χ.
προέίρους κοινοτήτων, έδρών έ-
κλογικων τμημάτων, καί κατόπιν
τής προχηρύξεως των έκλογνν διά
την 25 προσεχοΰς μηνός Σεπτέμ¬
βριον παρακαλεί δπως τής άνα·
Φέρωσι εάν ΰπάρχωσιν έκλογικά
κιβώτια έν καλή καταστάσ«ι καί
ένάπβφατική πβριπτώσ»ι νά λά¬
βωσι αμέβως προνοιαν διά την εκ¬
τέλεσιν τδν άναγκαιούντων επι-
σκευών δεδομένου δτι αί δαπά¬
ναι θά βαρΰνουβι τούς Δήμους
καί τάς κοινότητας.
'Εάν δι' βίονδήπβτε λόγον δέν
υπάρχει έκλογικόν κιβώτιον είς
την κοινότητα πρέπβι άμέσως νά
φροντίσουν οί κ. κ. Πρόβδροι διά
την παραλαβήν τοιούτου έκ μιάς
γειτονικης κοινότητος ό προε-
δρος τής οποίας εντέλλεται δυνά¬
μει τής έγκυκλίου ταύτης νά πα¬
ραδώση τούτο καί φροντίση επί·
σης διά την επισκευήν τού.
'Επίσης δέον νά γίνη ή ίγκαι-
ρος προμήθβια τής απαιτουμένης
γραφΐκής ϋλης κλπ.
—Τα χρέη των παραγωγήν
πρός την Άγροτικήν.
Ή Άγροτική Τραπέζα φέρΐι
εις γνώσιν τδν κ. χ. σταφιδβμπο-
ρων καί σταφυλβμπόρων όπως κα¬
τά την πληρωμήν τδν άγβραζο-
μένων προϊόντων ζητοθσιν απα¬
ραιτήτως άπό δλβυς τβύς πωλη-
τάς νά τούς προσάγωσι σημβίωμα
τής 'Λγροτικής Τραπέζης καββ-
σον έν έναντία περιπτώσβι δταν
εν καιρφ γίνη ο ελεγχος είς (έκα¬
στον χωρίον διά την παραγωγήν
οί κ. κ. εμποροι θά εΰρΐθώσι ββ·
βαρυμένοι υπό μεγάλων ϊύθυνων.
—Οί προσκαλούμενοι κλη-
ρωτοί τοΰ Ναυτικοΰ.
Ή Νομαρχία Ηρακλείου δι'
έγκυκλίου της πρός τούς χ. χ.
Προβδρους των χοινοτήτΝν τβδ
ΝομοΟ γνωρίζβι ότι, ώς τής εγνώ¬
ρισε τό υπουργείον των Ναυτι-
κών εκλήθησαν πρός κατάταξιν
διά τό άπό 3—9 Όκτωβρίου 1932
οί ανήκοντες βΐς την γ'. σειράν
τής Ναυτικής άπογραφής 1931 καί
οί τής α'. σειράς τής Ναυτικής ά-
πβγραφής 1932 κλπ., παρακαλϊί
οε όπως γνωστοποιηθό τουτο ΐίς
ένδιαφβρομένους.
—'Μ άπογραφή των πολυ
τέκνων.
Ή Νομαρχία Ηρακλείου δι'
έγκυκλίου της ηοβς την Ιεράν
Μητρόηολιν τβύςτόν χ.Δήμαρχον
τοΰς 'Επιθβωρητας Δημοτικης χαΐ
Μέσης έκπαιδεύσεως καί τοΰς κ.
κ. Προέδρους των κοινοτήτων
τού Νομοΰ παρέχει όδηγίας ίσον
άφορ? τον τρόπον τής άπβγρα-
φής των πολυτέκνων.
—Τα φάρμακα των άναπή·
ρων.
Ό άντιπρβαωπβς Ανάπηρον
καί ©υμάτων Πολέμου Ήρακλβί·
ου—Λασηθίου παρά τώ ένταΰία
Παραρτήματι Ταμείου ©υμάτων
ανεκοίνωσεν είς τβύ; αναπήρους
καί θύματα πολέμου άμφοτέρΜν
των Νομώ ν, δτι τα άναγκαιουντα
αυτοίς φάρμακα έπιβαρύνουν ά-
ποκλΕΐατικώς τό Ταμείον ©υμά¬
των Πολέμου καί συνΐπβς δέον
νά παύσωαι νά καταβάλωσι α{(αν
φαρμάκων αίς τό έν Ηρακλείω
Στρατιωτικόν Νοσοκομείον η
φαρμακεϊα.
—Ή λουτροθεραπεία τδν ά·
ναπήρων.
Κατά παρασχϊθίίσας πληροφο¬
ρίας έντός των ημερών θά απο¬
σταλή είς τό ενταύθα Παράρτημα
τοΰ Ταμείου ©υμάτων Πολέμου
πίστωσις έκ δραχμών 100.000 προ-
οριζομένη διά Την λουτροθερ«·
πκίαν τδν άναπήρων.
—Ή ανάκλησις των άδειΰν.
Το υπουργείον των 'Βσντερΐ*
κίν διά τηλ«γραφήματός τβα
πρός τούς κ. κ. Γινιχους Διοικη-
τάς καί Νομάρχας τοθ Κράτους
γνωρίζβι δτι κατά τον σχετικόν
Νόμον άπασαι «Ι χορηγημέναι
είς ΰπαλλήλους τοδ Δημοσίου κα-
1 ϋΛ ···
Ι Ι
Ι ι
Ηράκλειον Κρήτης
Γραφεϊα Έναντι Νομαρχίας.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Πέμπτης Ι
25 Αύγούστου 1932. ,
δονται τα γραφεντα
υστασεωσ και ετερου
οτικου συν'δ;ε:σμου
λ 45 τα ι
ΝΑΙ »4 Αύγούστου (το«
ιτού μας).— Είς πρωϊνάς ε¬
ις άνεγράφησαν πληροφορίαι
ιιται νά συσταθή νέος στρατιω*
δεσμος μέ πρόγραμμα την κα-
ί}σιν των ένεργειών τοΰ ήδη
:ος.
^ιναί έγκυροι άνακοινώσεις χα-
ουν τάς πληροφορίας ταύτας
ως άνυποστάτους. Τοιούτοι:
ισμος οΰτε ιδρύθη, οΰτε πρό-
.Ιδρύθη.
> · ΜΗΣΙΣκΤΗΣ ΣΤΑΦΙΑΑΓΟΡΑΣ
Μ Τ.Κ· Ι ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΠΣ ;ΛΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΝ
:ληροφορίας μας ή είσαγωγή στα-
ις καί προχθές είς την πόλιν μας
5οπαραγωγών ηλαττώθη αίσθητώς.
βποδιδεται κατα την γνώμην τώ
ΐραγωγών είς τό γεγονός ότι ζητή-
ίρους των έξαγα>γεων έμπόρων γί·
; μικρόν βαθμόν.
φιδέμποροι πάντως όμολογοΰν 6-
ΰήρχε σχετική κίνησις είς την στα-
. Είς τα καλά πράγματα αί τιμαί
ισαν όπωσδήποτε" είς τα δευτέρα,
ος, ύπήρχε αίσθητή χαλαρότης
τάοες έκυμάνθησαν είς τάς δοαχ.
5 κ: ϊν μέ μικράς σχετικώς ζητήσεις.
; (αρετηρήθη έπίσης μία μικρά κί-
ννο. ιήν αγοράν των έλεμέδων β'. ποι-
όποϊοι έκυμάνθησαν είς τάς δραχ.
κατ' οκάν, γενομένων μάλιστα
.ών προπωλήσεων.
Η
ί!
ν* ε
.λΙΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΑΣ
■ΤΑΗ ΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
6π«ρ"λή6ησαν κατά τό παρελθόν παρά-
ΓαφυλέμπβρβΙ τίνες π μιταπράται, ά-
οταφυλάς δέν έιτλήρωσαν την συμφω-
;ίάν χινδυν*ύβαντ«ς λόγω άφβρβγγυό
ίμπορων η μεταπραττών μιβ ών συ¬
ν, ή Σταφυλική Έπιτροπή έν τί) επι·
πως προστατιύοο άπό τοιαύτας ζημίας
ίβπαραγΜγοΰς έμελέτηββ κατ' έπαναλη·
μα άλλά δέν »ύρήκ« τρόπον όστις νά
ιύη «Ις τό Σύνταγμα. Κατέλη{> κατό-
■Ις τίιν απόφασιν νά άρκεσθί) «Ις ου
ς ολους τούς παραγωγούς. Ή Σταφυ-
οπή συνιβτφ δι' άνακβινωβίντα »—·
κγβς, υποβαλλομενβ
χαί δαπάνας ποικί;
___ίξη τα σταφύλια τού,
»ν νά'μή πωλήση ταθτ
. τα όποία δέν γνωρίςβι
Ι χϋς φβρίγγυοτητός τμλ
ιλλοί αγβρασταί αταφυλί
ιβταξυ αυτών τόν καλλίτ
την ά{ίαν τοΰ πρβΐόντο
πΐ πιστώσβι άλλ' άφβΰ
•ρΐ τής φ«ρ«γγυότπτος τ
χφχρέγγυοι προκειμένου
ι πρββφίρουν μ«γαλυτβρ£
4)ν ιτβραγΜγβν βστις μέ
. καλυτέραν τιμήν, κινδι
:ό κροΤόν τού η νά «ίσιτρΐ
κς χαί τουτο μετά βασάνι
£ν«κα τούτου ή Σταφυλι
Ις τούς παραγωγούς διότι
Ιναι δυνατόν νά πρβφΐ
ιράς χαί πολλάκις χαταστ
ΠΟΛΙΤΟ ΓΡΑΦΗ
ΙΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΛΛι
χαταρτισθέντσς νσμοσχ?δ '·■·■■
•ς τδ γένσς γ«ννη9έντίς ι
απη, δρφανοί πατρός καί
βννηθέντες καί κατοικσΰντι „ -../.ν.^ι
ϊντες τό 18 ετος τής ήλικίας των, δύ-
ιολιτογραφηθώσι Έλληνες ώ; ύπή-
ναινέσει τσϋ άσκούντος έπ' αυτών την
ουοίαν τ] τοΰ έπιτρόπου αυτών, έφαρ-
κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων
των χειμένων νόμων περί άποκ.ήσεωί τής Έλλη-
ήί ΙθαγίΤίίας-
Λύεται τό ζήτημα
των άστέγων προσφύγων.
Κατόπιν των γενομένων
συνεννοησειν περί ών έγρά
φ-μεν χθές, κατηρτίσθη χαί
υπεβλήθη είς τόν κ. Νομάρ¬
χην υπό τοΰ πρόεδρον τού
Συνδέσμου Μικρασιατών
προσφύγων κ. Μαρτάκη, πί¬
ναξ είς τόν οποίον περιλαμ-
βάνονταιτά άγορχσθηβομενα
υπό τοΰ Δημοσίου οΐχήμιτα
τής Έθνικης Τραπέζης. Τα
οΐκήματα ταυτα συμφώνως
πρός τάς ύπολογιζομένας σή¬
μερον τιμάς, άπαιτοϋν ίνα
Ιξαγβρααθώσι δαπάνην 2.300.
000 δραχ.
Σημειωτέον ότι έντός τοΰ
περιθωρίου τοΰ πβσβΰ τούτου
συμπεριλαμβάνεται καί ή ά·
ξίχ των άγορασθησομένων
οίκοπέδων υπό τοϋ Δημο¬
σίου τα όποϊα θά δοθούν είς
χστέγους πρόσφυγας καί α¬
πόρους έφέδρου; διά την α¬
νέγερσιν οίκημάτων πρός
εγκατάστασιν των.
"Ινα ή όλη άξία των οίκη¬
μάτων καί οΐκοπέύων περι-
I
ορισθή είς τό ήδη διατιθέ-
1 μενον χρηματικόν ποσόν ά
1 ίτεφ*σία8η ώς γνωστόν νά
καταρτισθή έτπτροπή. Ή επι-
τροπή θά αποτελέση έξ ενός
άντιπροσώπου των προσφύ¬
γων, ενός ύπαλλήλου τής
Έθνικής Τραπέζης καί ενός
δικαστοΰ καί θά έπανεκτι-
μήαη τα άγορασθησόμενα βί-
κήματα.
Δέον νά ληφθή ύΐτ' όφιν
κχί πάλιν βτι διά την έγκα
τάστασιν των άστέγων 'Ηρα-
κλείου θ* διατεθή εισέτι τό
ποσόν των δραχμών 1.000.
000, έκ χορηνηθησομένης
επί τούτω ετέρας είδικής πι-
στώσεως.
Ώς μάς επληροφόρησεν
χθέ; β κ. Νομάρχης ήρξαν¬
το αί άπαιτούμεναι ενέργει¬
αι έκ μέρους αυτού τε καί
τής Έθνικής Τραπέζης είς*
τρόπον ώστε νά άγορασθοΰν
τα έν λόγω οίκήματα καί
οίκόπεδα τό ταχύτερον.
■■■■■■■ιιΐιΐ!3εειιιιιιιιεειειιειιιιιι·ιειειιιι·-ιιιε·>·ιιειιιεΐιιιΐιιιιιειιειιειιιιΐιιιιιειεε·ιεειιιι·ιειι>ιι»«ιιιιιιιΐιιιιΐι··ιιιΐΐιιι··ι·εε·ειιιεειΐ>«ειιιΐ·ιιεΐΐεειι·εεειι·ΐιΐΐιιι·ιεεεΐεε·εειι ■■■ι·ιει·>ι·ι*···ιι·*>ιιι>ΐ||>"ΐ··ι·ει··εειιιι
ΕΠΗΛΘΕ ΙΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΙΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ κ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑίίΑΟΝ Ρ ΜΟΑΟ Γ10
V
Χ Ο Η
ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τοΰ
άνταπο-.'.ριτού μας).— Τηλεγράφημα
ληφθέν σήμερον έκ Λονδίνου άναφέρει
ότι μεταξύ τού έκεί εύρισκομένου ύ·
πουργού των Οίκονβμικών κ. Β«ρβα-
ρίσσου καί των "Αγγλων όμολογιούχων
επήλθε προκαταρκτική συμφωνία.
**'·-* τάς διεξαχθείσας πρό τής
.ς συνεννοήσεις, οί "Αγγλοι ό
■>*■'·■ 'Χθΐ άνεγνώρισαν απολύτως
* · πίστιν τής Ελλάδος.
ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΔΗΑΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ Κ-ΒΕΝΙΖΕΑΟΥ ΔΙΑΤΑΣ ΦΗΜΑΣ
ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΟΕ2ΕΟΣ ΤΗΣ ΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΚΟΝΔΥΛΗΝ
Τα έργα Μακρή,
δοθούν πιστώσεις.
Τό νπουργιΐον ΣυγκοινυνΗας
είς απάντησιν σχβτικού τηλβγρα-
ρήματβς τοΰ κ. Γενικοϋ Διοι
ητοϋ Κρήτης γνωρίζβι ότι ο 4-
3βς τής συνομολβγπϊείοπί μβταξύ
τού Δημοσίου κχΐ τής «Έταιρεί-
χς Μακρή» Συμβάσεως κ»9 δν
ή άξία των έργων, των έκτελουμέ-
νων έν Κρήτο διά της Συμβά¬
σεως ταύτης, δέν δύναται νά υ-
πΕρβαίνη τό δωδέκατον το& ου-
νόλου τνν ποσ&ν των δικτεθκιμέ
ν»ν έχάστοτβ διά τα καβ' «παν
γο Κράτος έκτΐλούμενα ϊργα, δέν
έχει μέχρι τοϋ5« τηρηθή, καθό¬
σον έναντι συνολικοΰ ποσοΰ
1.574.772,ίΟΟ δραχ. πληρωθέντων
ηδη «Ις την Εταιρείαν «Μακρή»
5Γ ϊργα «τίνα ίξετέλϊοεν εί: τό
Κράτος ούτινος τό 1)12 Ιαοΰται
τρός 131.230Χ00 ώραχ. ΐ{(τελέ
ώθησαν έν Κρήτη εργα άξίας
138 800.000 πβρΐπου ίραχμνν '·>■
τληρώίπσαν δέ Εναντι τής άξίας
των έργων τούτων δραχ. 132.550.
000 πβρΐπου δραχμ&ν.
Κατά ταύτα ή άξία των έν Κρή¬
τα έκτΐλεσθέντων έργων ύπ«ρ-
βαίνβι κατά 7.570000 πϊρίηου δρ
γο άναλογούν αυτή δωδίκατον
Γβΰ αυνολου των γβνομίνων ηδη
ίΐς την Εταιρείαν «Μακρή» πλη
ρωμών, τό δέ πληρωθέν ήδη διά
τα έργα Κρήτης ποσόν ύπΐρβαί-
ν«ι κατά 1.320.000 δρ. τό 1)12
τούτο.
Κατόπιν τούτων έκ τοθ ποσου
τδν 100 πβρίπου έχατβμμυρίων
των διατεθηαομενων κατά τό
υπόλοιπον τού τρέχοντος οΐκονο-
μικοΰ ετους διά την εκτέλεσιν έρ¬
γων τής Οιϊ' όψει Συμβάσεως θά
ϊί€ΐ νά διατβθή διά την Κρή
την πρό; συνέχισιν εκτελέσεως
έργων, ποσόν Ισον πρός τό δωϋ-
κατον τού «οσοϋ τούτου, μεμβι
ωμένον κατά 7.570000 δραχ. ήτοι
ποσόν ένό; πϊρίπου έκατομμυ
ρίου.
Έν τούτοις τό υπουργικόν Συμ
βούλιον, λαβόν ΰπ' όψει την α¬
νάγκην τής κανονικής όπωσδή-
ποτβ συνΐχΐσεως των έν Κρήτη
έργων δι' ής θάπαρασχεθή καί έρ-
γαβία είς άνεργους πληθυβμούς
καί την διατυπωθεΐααν σχετικήν
παράκλησιν, συνκφώνησαν, όπως
διά την συνέχισιν των έργων τού¬
των διατεθή χατά τό υπόλοιπον
τοΰ τρέχοντος οίκονομικοθ ί·
τους ποβόν 50000:0 δραχ. χωρΐς
νά συμψηφιαβή τουτο ή μέρβς
αυτού πρός τα όφΐιλομενα δι'
ίκτελεαθίντα χαΐ μή άποπληρω
θέντα ιϊαέτι έν Κρήτη έργα.
Τα έκπλΐατέα διά τού ποβοθ
τούτου τ&ν 5 έχατομμυρίων έργα,
άπβφάαισε τό υπουργικόν Συμ
βούλιον 2πω; έ{ουσιοδοτη3τ3 β χ.
Γενιχό; Διοικητή; Κρήτης νά
καθορίση μετα{ύ των περιλαμβα-
νομενων πάντως αίς τόν άνακοι
νωβίντα αύτω σχετικόν πΐνακα.
ΑΘΗΝΑΙ «* Αύγούστου (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας). — Εις σημερινάς
τού δηλώσεις ό πρωθυπουργός κ. Ι1ε·
νιζέλος διέψευσε κατηγορηματικώτατα
τα αναγραφέντα «ερί παραιτήσεως δή-
θεν αυτού καί άναθέσεως τής άρχής είς
τόν στρατηγόν κ. Γεώργ.^ Κονδύλην.
«Έκπλήττομαι, είπεν ό κ.Βεν.ζέλος
διά την συστηματικήν ταύτην ασέβειαν
τοΰ τύπου πρός την αλήθειαν».
Δ1ΑΨΕΥΑΕ1 ΚΑ» Ο ΚΟΝΔΥΛΗΣ
'ΈπΙ των άναγραφέντων σήμερον σχε¬
τικώς μέ την κυβέρνησιν, προέβη είς
δηλώσεις καί ό κ. Κονδύλης-
Είς τάς δηλώσεις τού, ό κ. Κον¬
δύλης, διαψεύδει έπίσης την ύπαρξιν
οίασδήποτε συνεννοήσεως μετά τού κ.
Βενιζέλου πρός ανάληψιν παρ' αυτού
ή άρχής.
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΛΕΜΒΟΥΧΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γενομένων αρχαιρεσιών υπό
των μελών τοϋ Σύλλογον Λε·μ-
ίούχων Ηρακλείου εξελέγησαν
ώς διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ
Συλλόγου οί κάτωθι:
Πρόεδρος Ιωάν. Νικηφοράκης,
Άντιπρόεδρος Μύρων Π'ΐπαοά-
κης, Γεν. Γραμματεύς Γεώρ. Πε¬
ράκης, Ταμίας Γεώρ. Λυγερός
ί Σύμβουλοι Έμμ. Μπαριτά¬
κης, Έμμ. Λουκάκης καί Ιω.
Κορνάρος. Ώς πρώτοι έπιλαχόντες
ήλθον οί Άντ. Τριαλώνης, Άρ.
Κογκάκης, Νικ. Φανιουδάκη;
καί Στυλ. Φοινικιανάκης.
ΤΟΥ
ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΗΜΕΡΟΝ
Τό Τελωνείον Ηρακλείου άνα
κοινοϊ είς τούς ενδιαφερομένους
δτι λόγφ τής σημρρινής ίορτήο
τού Άγίου Τίτου θά λειτουργήσυ
τούτο μόνον άπό τής 11 π. μ.
μέχρι τής 1 μ. μ. πρός πραγματο¬
ποίησιν των φορτώσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
ΑΙ τιμαί τροφίμων
1.1, την αγοράν μβς.
:ιτροπή διατιμήσπαιν οιά τής
ις αποφάσεως της έχανό
τιμήν των κάτωθι «Ιοών ώί
Γλασαε χονδρικώς κατ' ό-
. 15.50 λιανικώς 17, δρυζα
χσνβρ. 11,80, λίαν. 13.20,
βνσσηνίας χονδρ. 80, λίαν.
Ίάβας χονδρ. 72.50, λίαν.
ις χονδρικώς. Β)}. 20.50 λια-
ΙανίβπΜλείου. — Ελαίαι
12, Βόλον 16—20. Μα-
ντόχια 15. Μαχαρόνια θβσ
16. Ζνμαρικά έν γένει δρ.
χιρόνια κολντπλβίας χακέτο
-20. Φαοόλκ Σβοβίαί Μ.
(αρόχον 14, «ντόπια β,Κοτ-
α 12-16. Φαχές 12-14.'Ε-
22. Ανγά 1.20. Σάπων
19, β'. 17, ποάσινος α'.
19. Τέΐον 200. Καφφέ4 ά·
104.
«.-Δέρνας ΙΙ0·132.Γάλαχ.
&. 116. Λίπη 40. Μπάνβρ 68.
> ιρ«.— Τυα.1 Κασσέρι 68.
ι 44. Έντόχιο 54-64.
. Γάλα9.
4,—Κρόμμοα 4—3, ηατά
,βς 4*^, κολοκυθάχια 6-8 φασόλες 5,
καί λασηθιώτικίί 7-8 μπάμιες 8 — 10,
φασολάκια 7—8, {υλαγγσυράχια 4-5
ντομστβς 3—4 δραχμάς, στίφνος β—
10 δρπιγμάς κατ' οκάν, μ*λ-
τζάνβς 4—5 λβμόνια έντόπια
24, Ιταλίας 32-36,άγγοπράκΜΐ 5—6.
πιπβριές 5.
ΌηΜρΐΗά.— Σταφύλια 4,50 —6,
«Μΐρ.»σύ(ια 3, ΐΗΜόνκι 4—3, ι
άχλάδια 4-6 καί Ίταλικά 12-14.
σνκα 5—6, μήλβ 5—6, ροδάχι-
να 12-14.
Κρίατα.—Άρνίον δρ. 38, χοιρινόν
36—40 μόσχος 38, ζυγοϋρικρέας προ-
βάτου 32,αΙγός 24, βόϊον καί άγελάς
24 δραχ.
Πονλεριχά,-Άχό 35-50.
Κίνησις τής Σταφίδος
χατ
' «χάν
Σονλτανίνα έξαιρετ.
» α.
Δο. 18.—
» 16.-
20.-
18.-
Ρ'.
» 14.-
16.-
» ν'·
» 12.-
14.-
Ταχτάδες α'
5.-
5.50
Ρ'
4.—
4.50
Έλεμέϊες α'
_
Ρ'
6.40-6.80
Σταφύλια σουλτανί
Δρ. 4.50
■5.-
Ροζαχιά
» 4.5Ο-
• 5.-
» ταχτά
» 2.30-
2.50
Κοασοστάφυλα
» —
Ή κίνησις τής
σταφιδαγοοάς ύ·
πήρξϊ χθές χαλαρά
χαί δεί είς
τα β'
καί γ' ποιότητος πράγματα.
Τιμαί Συναλλάγματος
Δολλάρισν
Λίρα
Φράγκον
ΈλΒβτ. φράγκον
Λιρέπα
Μάρκον
Τουρκική Λίρα
Κορώνα (Σονηβ.)
Φράγκον (Βελγ.)
Σελλίνι (Αύστρ.)
Φιοοίνι (Όλλαν.)
Όλ άνταλ(μ»ν
Δρ.
159.—
353.—
6,21-
30,90-
8,14-
37,45-
74,33-
28,06-
4,40-
22,18-
63.96-
538,—
•161,-
-562,-
■ 6,33
■ 31,35
- 8,>7
■ 38,83
■ 79,85
■ 29,06
■ 4,50
■ 23,10
- 64.86
■542,-
ΑΝΤΙΚΑΟΙΣΤΑΤΑΙΟΣΩΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΟΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΥΗΟΣΤΡΑΤΗίΟΣ ». Π Ε Τ ΡΙΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου ίτού
άνταποκριτού μας).—Αί έσπεριναί εφη-
μερίδες άναγράφουν την πληροφορίαν
ότι ό σωματάρχης τού Β.' σώματος
στρατοΰ ύποστράτηγος κ. Πετρίτης
άντικαθίσταται. Ή αντικατάστασις τοΰ
κ. Πετρίτη γίνεται δι* ύπηρεσιακούς
λόγους.
Ο Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΣΧΟΑΕΙΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΝ ΤΟΥ ΑΟ Γ Ο Υ
ΟΝ ΟΑ ΕΚΦΟΝΝΣΗ ΕΙΣ ΒΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τοΰ άνταπο
κριτοΰ μας).— Καί σημερον ό κ. Βενιζέλος
άπησχολήθη μέ την σύνταξιν τού λόγου
τόν οποίον πρόκειται νά έκφωνήση κατά
την προεκλογικήν τού περιοδείαν είς θεσ¬
σαλονίκην.
,ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφικαί
πληροφορίαι έκ Ηερολίνου άναφέρουν
ότι είναι πιθανωτάτή ή διάλυσις τού
Ράϊχσταγ καί ή ένάσκηβις τής έξουσίας
αποκλειστικώς υπό τής δικτατορικής
κυβερνήσεως φόν ΙΙάππεν.
ΕΝΤΟΣ Τ1Ν ΗΜΕΡΟΝ Η ΑΓΓΕΑ1Α
ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΝ ΤΒΝ ΦΙΛΕΛΕΥΒΕΡΙ1Η
ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τοΰ άνταπο-
κριτοΰ μας). —Έξακολουθοΰν αί συνεννοή·
σεις διά τούς συνδυασμούς τοΰ κόμματος
των Φιλελευθέρων. Έντός των ημερών
πρόκειται νά άναγγελθώσιν ο! περισαότεροι
έκ τούτων.
ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ .
ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τού
άνταποκρτ,τοΰ μας).— Κατά τα έκ τού
έξωτερικού τηλεγραφήματα είς την
Βραζιλίαν έλαβον χώραν αιματηραί
ταραχαί. Αί ταραχαί προεκλήθησαν έκ
διαδηλώσεων των αντιπολιτευομένων
την Κυβέρνησιν κομμάτων.
Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΟΥΝ Τ0 ΖΗΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 941 Αύγούστου (τού ά¬
νταποκριτού μας).— Καθ* αγγέλλεται
ή Αγγλικη χαί Άμεριχανική Κυβέρ¬
νησις διεξάγουν συνεννοήσεις διά την ε¬
πίτευξιν μ· ι άς παγκοσμίου αταθεροποιή'
σεως.
ΑΙΑΤΙΟΕΝΤΑΙ3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ
Άρνά την νύκτα έπληροφοοήθημεν παρά τοθ
κ. Νομάρχου δτι τό υπουργείον Προνοίκς τφ έτττ
λεγράφησε νά προέλθτΐ είς συνεννοήσεις μέ την
Εθνικήν Τράπεζαν διά την αγοράν οίκημάτων
διά τούς άστέγους πρόσφυγας άξίας έν σννόλφ
3,000.000 δραχμών,
Μέγεθος Γραμματοσειράς