99244 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3108

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

6/3/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
4
ΑΝΟΡ
ΩίΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΟΝθν 16
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΑΡΕΑΖ5 Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ
6
ΜΑΡΤΙΟΥ 1»3*
ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ» ΑΠΟΝΟΜΉΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΕΤΟΧ 17ον.— ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.108
ΕΠ1ΓΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1928—1931
3ον (τελευταίον)
Αί έπβνβχθεΐσαι ωσαύτως μβταο
ονθμίσβις διά τοΰ Νόμου 5026
(1931) είς τόν Νόμον πβςι δικαστη
οίον κακονργιοδικών επέτυχον
την συγκρότησιν τοΰ δικαστή¬
ριον των ένόρκων έξ έπιλέκτων
καί όΙιγαριθμοτβ*ρων πολιτών, έν
συνδυασμώ δέ πρός «ήν άπλού-
στβυσιν τής διαοικασίας την ταχυ
τέραν έκδίκασιν των ύποθέσεων,
καί κατά τρόπον απολύτως Ικανο
ποιητιχόν.
Δέ» ύπάρχβι άμφιβολία δτι ή μβ
λέτη διά ρι£ι*ω τέραν μβταρρύθμι
σιν τοίδλου όρκωτικον σνστήιιατος
βίνβ ένδβδβιγμένη, ύπέδβιξα δέ τοΰ
το καί ώ; βίσηγητής τοΰ σχετικόν
νόμον έν ώ ιιο ν τής Γερ θυσίας.
Περιοριζόμεθα βίς την μνείαν
τον ού 3ΐω3βσ ιερόν νομοθβαχοΰ βρ
γον τή; παρούσης Κυβερνήσεως,
έν φ είς τό ενεργητικόν της ηδύ¬
νατο τις νά μνημονβύσΰ τόν Νό¬
μον «πββί Ταμείον Νομικφν» καί
τάς μβταρονθμίσβις των νόμοον πβ
θί ζωοκλοπής ληστβίας κλπ. διά
των οποίων έπβτβύχθησαν τόσον
λαμπρά άποτβλέσματα. Συνβπώς
οπο απόψεως ποιοτιχής τον δλου
Νομοθετικόν Ιργου τής Κυββρνή
οβως έν σχέσει μέ την καθόλου
λειτουργίαν τής διχαιοαύνης. δέν
εΐνβ ουδόλως κατώτβρον τής πβ
ριόδον 1910-1915.
Πλήν τοΰ Νομοθ. βογου τοΰ ό
ποίον ή μβγάλη σημασΐα βΐνβ κα¬
ταφανές, ή διοικητική ούτβες εί
κβΐν δράσις τοθ Υπουργείον τής
Δικαιοσύνης έχβ» .«ά. άιε«&··ξ&
τβλέσματα δξια Ιδιαιτέρας ώσαύ
τος μνβίας. Παρά τάς οικονομικάς
δνσχβαεΐας Ματά «Αν οποίων πά
λαίομβν άπό τοΰ 1928 καί εντέυ¬
θεν τβίνβι νά όλοχληρωθϋ ή κροσ
πάθεια τής λύσβως τοΰ ζητήματο;
των Διχαστικών μβγάρων βίς τάς
μεγαλυτέρας ΙΜα πόλβις όπως έν
Πάτραις, Τριπόλει, 'Αργοστολίω
κοί Κορίνθφ.
Σοβαροτέρα υπό πάσαν βποψιν
είναι ή πρόοδος ήόποία συνετελέ¬
σθη χαχά την εφαρμογήν τής Νο
μοθβσίας πβρί Φυλακών. Έκ κα
ραλλήλου πρός πληρεστέραν Ορ¬
γάνωσιν των καθ' αύτό τρόπον τι¬
νά Φυλακών, Ιδρύθησαν Φυλακαί
(οίον τύπον ΆνροτικαΙ, άποκλη-
θβΐσαι, είς τάς οποίας μβταφέρον-
ται άπό τα κοινά ββσμωτήοια οί
καταδικαι, οΐτινες μέ την. έν ΰπαί-
θρφ εργασίαν έξημβροννται άναμ
Φΐσβητήτως συνηθιζοντβς βίς την
καλλιέργειαν τής γής. Τοιούτου βΐ
δούς Άγροτιχαί φυλακαί λβιτουρ-
γοδσιν ήδη 8 έν Κασσάνοβα Χαλ¬
κιδικής, έν Τύρινθι, Άγυιά Κρήτης
'Αλμυρον (Κασαββτβίας) Βίδω Κβρ
κύρας, "Ασσφ Κβραλληνίας καί
Ηρακλείω Κρήτης δπου 1.7ΟΟ κβ-
θίπου κατάδικοι υπό αυστηράν πει
θαρχίαν είνε έπιδβδομβνοι βίς την
Γεωργίαν καί την Γβωογικήν Βιο¬
μηχανίαν, συγχρόνως δμως, δπβρ
χαί τό σημαντικώτατον βΐς άκο-
ξηβάνσβις καί έκχεοσώσβις έλών.
Κατ' άλλην κατεύθυνσιν Ιδρύθη
σανχαί λβιτουργο€σιν ήδηάταμορ
«ρωτικά σχολβΐα (δσυλα) δι' άνηλ(-
κους ρέποντας πρός την άλητβίαν
καί έπαιτβίαν μοιραίως δέ χαί βίς
τό βγκλημα. Έκ των άσυλον τού¬
των τό 8ν είς την Σκάλαν τοΰ Ό
ρωπου, είνε έγκατεστημβνον είς τό
οΐχοδομιχόν συγχοότημα τοΰ αλλο-
«β 'Αμαλιβίβυ Όρφανοτροφβίου.
δπβρ χαταστάν Ιδιοχτησία τοϋ Κρά
*ους, πβριλαμβανει τ,^η 350 τοιού {
τον ιΐδονς δβρβνας καί «ροφίμσυς
τό έτερον δέ υπό τό δνομα Έμπβι
θίχειον Ασυλον, όφβιλόμβνον είς
δωοβάν τοΰ Έμπβιρίκου, λβιτουρ-
γοβν παρά τάς Λβωφόρονς 'Αλβ-
ξάνδρας καί Κηφισσίας, πβριλαμ·
βανβι ώς τοοφίμους 180 πβρίπου
Τοιούτον εϊδους θήλβσ. '
8( τα έν Σύρω οίκοδομικά ονγ·
κοοτήματα τής πρό τό Κράτος δοο·
ρεάς τής 'Αμβρικανιχής πβριθάλψβ
ως τής Έγγύ. Άνατολής πβΒί των
οποίων εγένετο λόγος ανωτέρω,
μβτά την συμπλήρωσιν ώ-μσμένου
προκαταοκτιχοΰ έρνοιι θά δύναν¬
ται νά στβγασθώσιν κβοί τούς
2.000 άλητόπαιδας
Έπίσης πολλοΰ λόγον άξία βίνβ
ή προοπάθβια ποός συγκέντρωσιν
έν Ιδίω καταστήματι των φυματι-
χών κνρίως κοτ ιδικών. Τοιοΰτον
κτίριον ά*βγβ.ρβται ήδη έν Αθή¬
ναις παοά τό Νοσοκομείον Φομα·
τιχών «Σωτηοία».
Άλλα μβγάλα κτίοια ήρξαντο ά-
νοιχοδομούμβνα μέ όλας τάς βλ
ψβις νά συμπληοωθώσιν τάχιστα
έν Άγυ$, έν Χανίοις καί'Ηοακλβίω
Κρήτης έν ώ συγχρόνως ή >οράσθη
σαν άπνοαίτητοι έκτάσβις όπισθεν
τού ναοΰ τοΰ Σωτήρος, καρά την
Λβωφόρον Συγγροβ καί πασά τόν
Κοαυδαλλόν πρός ανέγερσιν των
Δικαστικών Φυλακών, έχουσι δέ
κροχηουχθή διαγωνισμοί παοά τοΰ
ύπουργβίουΔιχαιοσύνης μβτά προ-
γράμματος κρός ανέγερσιν Δικα-
στικών Φυλακών έν Αθήναις καί
τάς "Επαρχίας. Ουδαμώς έκίσης
δύναται νά παροραθή τό πβοιστα-
τικόν, δτι ή Κυβέρνησις μάς ά
πήλλαξβ άπό τό δγος των Φυλα¬
κών «Παλαιοΰ Στρατώνος» διέθβ
σβ δέ τό άναγκαιοΰν ποσόν κρός
άναχαίνισιν τοΰ κατηρβιπωμένου
Διχαστικοΰ μβγάρου επί τής όδοΰ
Σταδίου—Σανταοόζα ώΐτβ τουτο
νά πληροϊ τάς ανάγκας τοθ λαοΰ
τοΰ Δικαστιχοΰ άλλά καί τοΰ Δι-
χηγοριχοΰ κόημου μέχρις δτου έτι
τβυχθό ή οίκοδομή Δικαστιχοΰ Μβ
γάρου συγχοονισμένου καί άναλό
γου πρός τάς ανάγκας τής στβγάσβ-
ως δλων «ών έν Αθήναις Δικαστι-
κων Γραφείων έν αύτφ. Έκίσης
δέν δύναται παοά νά κροστβθώσι
είς τό ένβογηπ όν τής Κυββρνή-
σβως τα θαυμασία άποτελέσμα α
τής ταχβίας εκκαθαρίσεως τής ύ
παίθρου χώρας, άπό την μάστιγα
τή: ληστνίας, τού πβοιορισμοΰ των
άδικημάτων τής ζωοκλοπής, τής
έν γένει παγιώσβως τής Δημοσίας
τάξεως, άλλά καί τής έμπιστοβύ
νης πρός την δικαιοσύνην τοΰ τό·
κου έν γένει."Αξιον καρατηοτΐσβως
μάλιστα είνε ότι κατά την επί 4βτί
αν πβρίπου διακυβέρνησιν τής Χώ
οας παρά τοΰ Κόμματος των Φιλβ
λβυθέραν σττιοιΐομένης επί τόσης
μβγάλης κλβιονοψηφίας καί έν τη
δσοι ά ο κου ν διά νά ζοΰν άνεξάο-
τητοι άπό έπιρροάς ύπόπτους καί
νά μην Είναι όΛυσόδβτοι είς συμ-
αέροντα ξόνα πρός τόν στρατόν
των αναγνωστών των.
Έπιβάλλεται λοιπόν νά πυκνω-
θοΰν αύτοι, νά πυκνωθοϋν οί άνα·
γνωσταί των Ιδικών μας εφημερί¬
δων, αί οποίαι άν δέν υπήρχον
φαντασθήτβ τί θά εΐιβθα: "Ομοιοι
μέ ζφα ή μέ άνθρώπους έστω άλ¬
λά μή έχοντος φωνήν, άκοήν καί
δρασιν. _____
ΜΑΣΚΑΡΑΤΑ·
Ή νύκτα τής Πχρασχιυή~ς διέρρευ-
α χωρ(; καμμίαν ζωηοότητα, μέ ελα¬
χίστην αί ηαιν χαί μέ απόλυτον ησυ¬
χίαν· ΟΕ μαοχαρίδις είχον ΙξοτφανισΘφ,
γλεντζέδις {έν υπήρχον εί; κανέν χέν-
τρβν, άκο τα γνωσταί «άν ήμιρων, καί
άραιοΐ μί/ον διαδάται αναφαίνοντο
κδπιυ— άηου είς τού; δρίμους. Καί είς
:5:ό το Θέατρον 6 χόσμος ήτο έλάχι-
ατος έ* σογκρΐαει πρός τάς άλλβς ημέ¬
ρας χαθ' &; δπερπληροθται άπο πλα»
Βιινλη καί έν ττι Γβρονσία ουδβμία ϊ|[ας μίχρι 1βν ^
εκδηλωθή κςόθβσις έπηρβασμθΰ 'ΑηεδίΘη ή άπότομο: οθιτι διαχοπή
τής Διχαιοσυνης βίς τα έργα της πάοτ); Μ(νή3ιως εΙ( τα δ« ή πρ6χθ.ο:-
άπό μέρονς τής έκτβλβστιχής έξου ν* Π^ραοχΐυή ή-0 ήμ|?α τβν νιχρβν.
'Γίβ λό δ χθές θά
ή ή ήμ
?£ , , „ 'Γποιίβιται λοιπόν δτι χ
Η συμπλήρωσις τον έργον τής λαμβάνιτο ζωηρά ή χΐνηιις μιταξο τ&ν
βικαιοσννης έν^ πάσχΐ κβρικϊώσβι ζώνϊ(βν ββ1 8ϊ1 οήμ,ρίν—προιελιαιαίαν
θά άποτβλβοιι ενα νέον Σταθμόν Κή Άά
μβγάλης άναδημιουργικής κνοής
διά την εξέλιξιν τής Νομοθεσίας
μας, χαί την παγίωσιν τήςέμπιστο
σύνης τοΰ κόσμον κρός την Δικαι
οσύνην, την άσφαλβστέραν κρηπΐ
δα χάηης ηολιτβίας ή όΐιοία φιλο
δοξβί νά είναι Πολιτβία Διχαίου.
ΕΥΣΤΡ. Β. ΦΩΤΑΚΗ2
Ρίβύμνπς
ΟΤΤΟΪ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
ΚΟΡΔΕΛΛΕΣ
_. χοοδέλλιςΙ
—ΧαοτΙ καί πόλιμοςΐ
Είς τό η»βδμα τής γενικάς α εφίας
χαί «ήί οικονομολογικάς σΐβιοΰιηιος,
φαν-βς αδιές «Αν άη.οκθυί*ικων πα>-
λητών, δέ» συγχινονν. ΤΑ χομφβτί!
Άλλοιβ τ*| αΐθέοιβ; «ον^λέπβς, τΑ μβ-
ταξακά νιόμινα, «α φοάχα χαί τα σμό¬
κιν—διειήοουν χοόνια χαί χοΰνιυ, ΐχνη
β3ρυστ)μαν«σ, άηό τα ουιιπαθτ]ικά 8·
χΕΪ»α ΐαοιάχια. Τάοα οί «οοβυταΐ ηβο-
νοϋν χαιΐ χα>οίς ΜθμφΒ«(. Έκεΐνο μόνο
ηού ιεαοα«ΐ)ι>«1«αι παοά «Α οίχονομιχά
ηάνιο«Β μέσα τάίν ν.αβαλλιέοοο», βΐνι ή
χοοδέλλα.
___τ_ . σΐιτιχά διαΐαλητά χαί
μιταφέθομαι άιιέσαις βίς τό Ισοιτβοινόν
ενός συγχρόνου χοοΒυΐηοίαυ ..* Έιΐ α-
νακαλύπτβι χανβΐς δτι ή χοοδέλλα—
ό «ιω «αί δέκα δοοχι'ές «ό πα-έπο—
ζή ακόμτ] διόιι δ βόας βΙ·ε 5νί*τιτος!
Όμοιβς εΙ»ε χαί ·β χοοδίλλβς τοδ τηλβ-
Υθάφον. Μέ «ή διυφοοα μόνον κ"ύ μδ;
μιλοΰ» μέ «ό άλφάβτ,τον τού Μόος γιά
διάφοοβς ΰηοθέσιις γενικου ίνδιαφέ-
οονΐος. Άλλά «όν παλμόν μιας «ουφι-
ρης χαρδιά; κου Μ«υηά χάΐοο δηό τό
β«λαζα>«ό νιόμιτο, τό ιηλΒγοαφΕΐιν
δέν «Ον μβταβιβάζβι μέ «ήν εύολΙα»
ιή; χορδέλλας Καθυσΐ8θί)αΒΐς βλΐίβ^ι
τϋς γοαμμήίι χαμμιά φοοά χοί ί| λογο-
>.βιοία, δλα αύ«Λ «!»■ «ρομϊοα ίμπόδια
σέ μιά «αοδιΛ ηού βιάζβιαι. Καί εδά
♦Ί καοδιά βιάζβιαι ΙΕαιθΒτιχά! Μέσον
λαιηόν ΙζυΛί,οβτικώιαιον δ Ο8οπαν«ι*ο·
κόλιμος: Ξβχ黧 Ί χοοδέλλα αιιό τό
θβωοιΐον χαί φβάνβι «Ι; Ινα διυτιοό
λιιετον είς «ό «ραΐΗζάΐιΐ μέ «ό ούν:ο-
μον λαχαινιχόν «υλβ /ριίςρι,μα «)( ώααΐ-
ας άγνώσ«ου μέ τ| μιοί) μάσκα ^ειρδς
«όν άγναισιον ?ί τόν τνβσιόν. Ετσι
οΐό τοήγοοο ζβινλιγμα %»ίς χοοδέλλας,
ηλέΐΒΐαι «ό (Ιδύλλιον. ΟΙ δύο άγνχσ«οι
δθχΐζουν μΙ «ό «νλιγμα χ αί «ό ξβιύλιγμα
τϋς ΐάοτινϊΐϊ ΧοοδέλΙας χαί ξαφνικά (ύ-
οίσχονται μέβα ο' Ι»α δΐχτυ σιδτκ)ένιο·
Δέν ζβρ,βι χανβΐς κοιι βΙμ«οο«Χ »α ςρβά-
ση μΐα χορδέλλα ποδ φϊύγβι άπό «β
ΐίρια ττί; χαοι«π>μέ*τΐΐ μαοχε «αι τνλι·
γεται γύοιο ά«ό τό λσιμό «οδ ΐοοβυ-
«οβ. Μ«ορϊΙ χαί νά Ροβθχί δ δ θοαιεΐο;
σέ λίγο αηιιγΐονισμένος!
Μιβ «έτοια Ισιοο.ο β«ο*ο«)ατ·»τ.«
βοαδνδί μοδ βιΐ,γήθι,κα» »δ*οιβ,,.. Ο
μέ ττ)ν αϋίνα»«1
οφο*Ο&
«ου βγναισιον,
Γβν-
ναΐος ε>ολεμσή; ήγωνΐσθτι μίχοι «ών
κοινΐνών ωοήν χαί στό τέλος τυλιγμέ-
νος μ' Ινα σοοοό χορδέλλβς, χα«άσ«ιχ«ος
από τα κόχκινα χομματάχια των κου
ίιιοιοζαν μέ θιαγόνβς αϊματοΓ, Ιζήιτ)-
σιν ολίγων λβιΐτω» άιακαΐτΊν ή δκοΕα
χαί ύχιγοάφη. Άλλά «ότε δ ΙχθοοΕ ?·
χαμβ μ'αν παοασ«ονδΙαν: "Κβγαλι δη¬
λοί ό ο «ήν μάαχα «ου «αί άηΒχάλυψεν
ίνα θ'λαιχό ποάσαιπονΐ ΚαΙ δισι δ
σεοκανΐινοηόλεμο; βΐιλβίοοαβ μέ «ήν
«ου τιοαιος δ δϋο'ος χαί
ώ: γβνναία» πολεμικήν άπο-
ζημΐτβσιν τα ίξοδα τοΰ νάμου.
Αύιά είναι ουνήθοος «ά αποτιλέσμπ·
«α «ου θΒθκανιινοκολέμου, ΟΙ γινναιό-
τβοοι «ήν καθα'νουν αυΐνόιβοα χαί ιΰ-
θ(σχον«αι ίκβιτα μέ ιιίαν χοοδίλΐαν
«Ις «όν λαιμόν χαθ' ?λον τό μακοόν
5ιάαιημα «ής,... ιικιγχαοτοπολεμιχης
εκοιης. Εύίυχως (ί ήοτυβς κου «λ—-
Κυριακήν τώ' Αποκρέω—:ά μασχαρβ-
τα Θά κυχνωθοθν, οί μασκαρευμέ'οι θά
άναζήσουν, Ιπαναίίϊοντες εί; την πίλιν
την παλαιάν τη; ζωή
η ζλή
η ή
την πανζουρλιατιχήν
η
χαράν
Η
ΑΟΓΓΙΑ.
Άνοικοδομιΐιαι χ, Ι ϊιν άνοιχ^ίο-
μιΐΐαι ή Δίγγια άκδ ίτίδν τώρα. Τε¬
λευταίως 1*3έγγραφον τοθ κ. Νεμάρχοιι
πρός τόν Δήμον ειτ.1 τοθ, ζητήΐΛαιος τί);
αγοια; ηαρ' αοτοθ τοθ χτιρΐοιι τοθ Δή-
μαρχείοο, δηενβδμια* ' καί το ζή
"Ηδ ώ θά
μρχ, μ ζήημ
τουτο. "Ηδη ώς μανθάνομεν τό αρμόδιον
'ΥίουργεΙον έπΐοΐριψΐ την μελέτην τί)ς
βνο'.χοδομήβΐισς τής Λόγγιας πρός δημο·
κράττ]θΐν τοθ Ιργου. "Ρωμεν ϊάν Ιδίως
μ«τά την τελιυταΕαν ταύτην ενέργειαν
θά πραγματοποιηθή ή πβλυθρύλητος ά-
νίγερα'Γ·. Δ ίτι ώς γνιοατόν δπάρχει
χά! ϋάπβια «ιτραδοχιμονιά» είς την δια¬
χείρισιν τβθ χορη^ηθέντος άρχΐχΑς 5ττδ
ιοθ Δημοσίου ποσοθ διά την άνοικϊΐόμη-
σιν τής Λίγγιας. Κ»1 ι!νε ζήτημα ϋν
χατβρθιοθΙ νά διακανονισθή ου.») ιθτβς
ωίτε νά μή ιεροχύψΐΐιν νέαι δυσχέρειαι
είς τό έργον, μέλλον ώς γνωστόν νά
διααώΐη χχτά τόν καλύτερον τρόπον
Ι «α [3ΐοριχ$ν χτίριον καί νά ίξιοραΐοη
την πόλιν.
χ ς ^ς
θώ'ουν σήμΐρον «Ις χοοδέλλβς—δχτω
χαί (έκα δοαχιιές τό καιιέιιο—δεν 8-
χουν διόλον νπ' όψιν τον τή» Ιποχίιν
αύιή».
ΑΣΜΟΛΑΙΟΣ
ΕΠΙ π·ΣΤΩΣΕΙ ΚΡιθΗ.
ΈχοινοποιήΗτ ά?μο5ίως απόφασις
τοθ 'Γποϋργιχοθ Συμδουλίου διά τής ί-
ποΕας έγχρίνιται νά συμπεριληφθ^) είς
νέ «ν σύμβασιν μιτά τής "Αγροτικάς Τρα-
ΗΡΑΚΑΕΙΑ
ΑΝ ΔΕΝ^ΥΠΗΡΧΟΝ.»
Είναι δξια κολλής κροσοχής
τα γραφόμενα άπό τίνων ήμβρων
καρά τής συναδέλσου «Έλβυθό·
ρας Σκέ'ψεως» πβρί τού έπαρχια-
κοΰ Τύπον. Πράγματι πολύ: είναι
ό κόσμος δστις παροβλέπει την
σημασίαν την οποίαν ένέχβι δι'
ίνα τόπον ή ύπαρξις τύπον βύ
πρόσωπον καί ανεξάρτητον καί
άντί νά κάμνη τό πάν διά νά τόν
ένισχύη μέ έμμονον φανατισμόν,
τοΰ στβρεΐ πολλάκις την ζωήν,
δίδων την δραχμήν τού είς τόν
ξένον κρός κάθβ τοπικόν συμφέ¬
ρον φαΰλον τύπον τής πρωτευού¬
σης, τόν χίτρινον λβγομβνον.
Ή πόλις μας καί ό Νομός μας
έχουν καί κατά την όμολογίαν παν¬
τός ξένου έρχομένου ενταύθα τόν
άρτιώτβρον ώίγανωμένον, άπό πά-
θΐς,οίασδήποτβ άπέψβνς έκαρχια-
κόν τύπον. Κσί ναί μέν νπάρχουν
φανατικοΐ αναγνώσται των έντο
πΐων ΙφημββΙδ(ον αλλ' δχι τόσοι
• ή χορήϊη^ις είς τβυ; απόρους «·
γρίτας μχς χιλίων τόννων χριθής επί
πιστώσΐι. Τό μέτρον τοθτο ουμπληρώνει
την βλην κυβερνητικήν φρο«τΙδα είς τό
ζήτημη τί}; άτελοθς ιίααγαιγτ}; τής χρι-
θής, τοθ ίποίου ή άγιχθή εντύπωσις ήρ¬
χισεν ήϊη νά γενικ.ύιΤΛΐΓ.αρά τοίς αγρί-
ταις οίανες έλαβον ή θά λάβ?υν τοιαύ¬
την. Ή επί πιατώσΐι ειδικώτερον χΐρή-
γησις τής χριθής θά έΐχιτρίψΐβ είς πλη-
θυομ-.υί δ^ιινοίι,-, παθέ'τας έ τοθ τε-
λιυτχίου χειμώνος χαΙ μή ίυΐαμένους νά
παραλάβοιιν ελλείψει χρημάτων Χ3ΐθήν,
νά ουμπιριληφθοθν είς το μέτρον, διά
νά μή δημιουργοθνται, ουδέ είς την πι·
ρίιΐ'.ωςιιν ταΰΐην, παράΐιονα έκ μέρους
των. .
ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΜΕΝ.
ΐηλεγράφημχ πρδς την «Άνίρθω-
σιν» τοθ Βουλευτού χ. Γαλανάιιη αχιτι-
χως μΐτους βιβλαμμένοιις
δτι το ζήτημα θά έξιτασθ^ μιτά
Ιπ4νοδαν έζ Εύρώπης τοθ αυμπολ(«οιι
'ΥιτουργοΟ Ώ; γνωαιόκ, δ χ. Μαρτ]ς
εΐχε δηλώσει δ π μέλις θά εξήρχετο τοθ
«Εύαγγελιομοθ» θά άχησχολιΤτο μ! τ*)«
αίτησιν των χατίχων βιβλαμμένων γ!·
νω , εάν έν 16 μιταξυ δέ,δέν Ιμιοολάβιι
ή περίπτωσις μιταβάοιώ; «ου είς Πα·
ρ:οίοιΐΓ, θά Ιξητάζιτο παρ' αυιοθ άσφα-
λ»ς ή υπόθεσις. "Ας ελπίσωμεν δτι μιιά
γήν επάνοδον τού, ήιις άλλως τι διν θά
βραδύνη, θά λη?θ$ πβηι νίμιμος μΐρι-
μνκ δπΐρ τ·ν ενδιαφερομένων οίνβπ*·
ϋ
ί
ΑΝ0ΡΘ-ΣΙ2
ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. — Σήμερον
δίδονται 2 μβγάλαι «ιοασΐάσεις. Άπογεο-
μα«ι*ή ή «Γιΰλο» καΐ Εσπερινή ή «Πο,ιγ-
κήνσσα τής Τοάρ,ντας».
ΑνΊιον ή τεΐβηταΐα παράστασις συνβζο-
μής μέ την θαβμαο'αν Όπ«οτια «ε»ν κ. κ.
ΣυλΒΙοο—Καο,ακάση ·Β»ν[ίνα καοα«αλώ»
4 ό «οία έπα(χθη είς Αθήναις επί 75 σν-
νβχεΐς (ΐαοαστάσεις.
Με«ά ττιν βο,αβυνήν παράστασιν
μέχρι ΝΒταΐις. ________
ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝ.-
ΧθΒβοτικ); κεοΙοΒας Άπόκυεοα τού 1932
Σήμεοον ώρα 1.30 α. υ. κινηιιαχογοαφιχή
■ανάστασις ε» »ίον β^γον «Καου Μχόϊ
ώ,ια-3.30 μ. μ. «Μέγας Πηιδιχό; Χορός
μετημφιεσμένων καΐ μή. 'Ω^α 9.30 μ. μ
Μέγας χορ,δκ μέχΒΐ πββΊϊ;·
Σημτ(οεσις: βαιά τα Βιαλεΐμματα κοί
Ιύο χοοέεν, θά κοικ'λλα τ& ποόγοαμμα χά
ο,ιν «Αν κ. κ. κβλατών τού ΆπόΙιλανο;, ή
κοοβολή «Όμιλούντων· ΜιΊιχ« Μάονς μοί
Ζ άν.
γ ου; ή άρνησις ή"5») χοθ Κρά-
τους νέ επιτρέψη τή απδαιβξιν τωι
οΐντβν τω λ Ιχιι φί;ει σχεδδ> εί; άπό
γνβίΐ'.
οτ)
ΗΦΥΛΛΟΞΗΡΑ.
ΐό ύποκργίΐίν Γεω?γΕ«ς παρεχλή
π4 ·»ί)ί Γε'ΐκής Διοικήιεως 6πω;
διά την Ιγχα αατχσ:ν ίνΐ«εθ*
φρ Άμΐρικανικβν αμπέλων κρί
6ιλτ(»σιν τής αμκελοχαλλιεργεια; %*
αποτροπήν «ο3 κινΓύου τί); λλξή
Ή ανάγχη ιής τοιαύτης εγ
βνιφέρθΐ) χαϊ άλλοτε από χδ) έγχώριο
τύπον καί θί ιί ε εύχή; Ιργον εάν τό
Υπουργείον μεριμνήβν; *ράγμα:ι ώιτε
νά «αταδιιχθς εν χαι,'ώ ή βλή
χβν φυτηρίων ιί: την 6λτ)ν ργ
ϋήν άπίοΌσΐ". Ό χΐνβιινος άλλως τε ττ]ς
φυλλοξήρας είνε πάντοτε άπό τού; όϊ
βαρΜτϊρονς χαΐ δέον ή ιίίιχή μίριμνα
νά μή πάθη καΐ έ* μϊρους τβν ένδι»
φιρομίντον άλλά ν,αΐ έχ μίρ-υ. τ©> Γι
«ργιχΑν άρχβν καΐ διά τα κυριώτερα
ΐπιοττ,μονιχα μίτρα, χά εβφεύ/οντα; τί){
δλί τοθ παραγωχΌθ.
ΥΤΤΝΩΤΙΣΤΗΣ. ΦΑΚ ΡΗΣ Κ.Λ.ΤΤ-
"Υπο τάς τρείς αύτάς ίδ ό ητας ά
φιχνιΐται είς την ηοιν μ*ς Κρής χαΐ
"Ελλην—άς μβ; άναγίέλλιι—επιχειρη¬
ματίας. Οί έχοντες λόνους νά ΐυχονται
μίαν τοιαύ ψ ά*φ;ξιν ά"; χαοοθν. Ποίος
ξερει τί μποριΤ νά μάθουν άπό Ι»α τοι
βθτον τρισυποοτατον θ·τ)τδν χαϊ τί νά
χατορθώαουν χάρις είς την επενέργειαν
τού επ* οδΐ6! Ή φχκιριχή επ ατήμη
βλεΊιετε είνε ίπτστήμτ] τίς Ιποχή; κ»ί
ίξίζει νά ιήν {«μανθάνουν ή χχί νά τή
δποβίλλβντοι εί κολλοί. "Άλλας λοιπόν
μεθαύριον είς ιδν δπνβτιοτήν, χον φχ*ί
ρηνχα! τ*- ταχυδαχτυλοιιργόν....
κατκ τβ>ίΓζ~νιθ5ΐ»οΐπΐ χενκοτερκ ιοκτικ
ΤΗ ΚΙΤΡΙΙΊΙΣΜΕΗΛ ΔΟΚΤΙΑ
ΑΣ^ΗΜΙΖθνη ΕΓΐη ΩΡΜθη
Π?ΟΙΟΠΟΝ
Τα μιχρόβ«2 χον οτόματος είναι ή
αΐτία τοθ χιτρίνον χςκομοτιομον των
οδόντων ΟΙ έπκηήμονϊί ιότί λέ¬
γουν ότι τ6 στόμα είναι βακτηριώΛίς
'Αλλά 4πό την ενέργειαν τής 6δον-
τοχοέμας Κολννός τα μιχρόβια έξο-
Κο&οΐύοηκι* χαϊ τα δόντια έπανα-
χτονν τό λαμΐτρόν λενχόν των χοώμα
Χρηϊιμοποιήσοτ« ίνα ίχατοστόμε-
ΐ}ον Κολνν&ς έ»1 ξηοας ψήχιρο
καϊ βροΛν χαϊ Μ καοαΐηοή·
5τι τα δόντια σας θά γίνονν
καΐά %ϋί% &Ηθχβώβις λενχόκοα.
Διά νά ίχίΤί λΐυχότ«ρα «αί ύγιέ.
στερα ίόντια, μεταχίΐοίζεβϋε
ηΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗΜ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΛΜ
ΚΟΛΥΝΟΣ
> Λ1ΚΡΚΗΖ ΠΑΡΛΚ^ΤΜΗΚΗι
ΜΟέΊΣ ΦΛΡΒΤΖΗ, ενριπιιον 4 · μηνλι
ΤΖΑΚΟΜΟ
έν Κριίτη
ΉράΜλειβν
ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
ΑΤΡΟΣ-ΜΑΕΥΤΗΡ
έν τβ *6ε) Μ«λεΡυζί·
ο» »εβ»1 ο«χ·τβι Ιν τί Πολνκλινιχβ
ΉβΒΚλιΙβυ κ*0' εΗ*οταν 10-12
καά Ιν τβ κλινΐΝθ η. Πβινιανάκη.
Η ΖΩΗ ΠΟΪ ΙίΕΡΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
β
ΜΑΡΠΟΥ
άνβτολη ηλίου 6,52, δώβκ 6.21
ΤΟ ΧΕΡΑΚΙ
Τό καγωμέο χιο,άκι άνάμεοα σία χοντρ)
(εσιά Βαλαλά μόν, (ήτησβ λίγη ζΐστασιο,
«ι* Οφέθηκβ μέ χιχοια έμπισιοούνη ηοϋ
«ΙΙ" Ι8θ»ια νά δοίη...
Τ ό μΐΜΒ^ τό χ«οάι, κόαα κολύμααφα τό
ίχοο ννωβΐαΐι, σαν ενα ΐύΑωκότατο όινα-
νον δ Κων τέιν ψαχιχΜν της κατασιάσβαιν
β«α δλλο στόμα, δφοονο, αλλά ϊίί,ιβς φαςβς
»Β.ό έ«φ^ασΐικό!...Τό έχω ΙΒβϊ, βΐοΐμο καΐ
σεμνό, οέ μιά κβώΐη κριακάθβια γι. ϋΐιί-
ματος, νό σαμαίά ϊπάναι σό μονήχι μοί,
αήν άηϋφαοίΕοκτας νά πβ Ίωρήοΐ) κια «ο-
λύ, τινκίζοντας δήθβν κάπ-ιια φαττασιΐΜή
ακόντ), ή ν' άιροθίτχι «6 ΰφασμν, σάν νά
ήθελβ, ά*άιΐΒαα άχ' ι.ΰ(& νά μεΐοχετβύση
μιά Οιιλή» άχόμη άγίχη καϊ μίαν άϊοπΟΚΒΐ-
τη σΐοργή!
Τό ρΜα άννπόμονο, νά και(κύΐ) την μίαν
ακαη ενός μικβοϋ μαντηΐιοδ,ιιεύ Μ(}ο«3νηαν
την άΐλη τοβ τα βόνΐια «ης,νά τό,στςίβΐ],
νάτό ΕανασιβΦανά κοναελιηζ|) την νταντβ-
λΐισσ, κι' ΰιΐεβα νά τό »8ά μέ πΐίβμσ...
Τό ΐίΐα νεοοοομίνο νά βοΙΓβ γοΒΥβ βμβα
τή Κια κάηοιας ιιανιώϊους έφόοον εκάναι ο'
βνα ΤΒβπεζάιιι,όσο κου νά κανϋΙΤό κΙ5α νά
Η*τ«υθύ·ο κάποια βίννο σέ άιελβ^ωΐα χα-
Βάπονα, Νάηοιας ώ^γισμένης Ιχισιολή:...
Τό (11α νά ■ρ.οΐεΕνπιαι, ώς καΐήγορ,ο;,
μέ «Ον λιχανό* πβο«β(αμένον, νά ύψΔνβται
αύθόομητΐ·, σέ μίαν άψβυβή Βιαβί(1α[ηο>ν
ΐό εΐϊα νά (Βίνεται φιλικό καϊ κύγΒ«ικό,
ο' έναν χαιο.Βΐισιιό', ηβΙ νά ονμμαζΐύΒχαι
ά/ριο όϊ μίαν ά^νησι. Τό εΐ&α ν' αφήνη
Βιανοιτιηό, ταπεινό, μίαν βλεημοσ&ντ], καϊ
τό ΐΙΙα νά άΐλώίβται άπαιχηΐικό οί μιά
αΐττιοι χςη'ΐάτων.
Τό έηήαα ΤΒΐμάμβ«ο ο! μιά στιγμή ταοα-
χής, Μοί βύστοβχο. οέ μιά στιγμή Αημον...
Ά.λά ποχέ ίέν τδ άγίηησα τόσο, δσο ά·
π-ίψβ ίσι παγωμένΓ, άνάμεσα σία χον«οά
(εσιά μοί) Β'κτνλο,ζητώντας λίγη ζιοτασιο!
6 Άβηναΐίς
—Ή άθλητική τιμή, άλλοϋ.
Τα Άγγλ'.κά δικασιήοια δέν ασιβι-
ίύονΐσι μέ τος η^οαβάσβις ?ή; τιμιόιη-
τος καϊ τής (ασυνειδησίας !ς τα βπδο-
σφαιρικά μάις. Τίιν ιταοβλθοΰααν έβ3ο-
αά8α τα δικασιτοια ιής Γλασώβη;
κατϊθΐχασαν ίΐ; 2 μη·δν φυλάκισιν,
Ινα >αΐσιον Χάμιλτον, τέως αοχιογόν
ηοδοσφαιοιχϋς ομάδος, διότι π^οσβηά-
θηιβνα δωοοδονύσυ μέ 50 λι'οαί 'όν
αοιστβοόν μιτάχ »ίί, δαάΒος τή; Γλί-
σ«ώβςς διά νά ηΛίη «Ι; τό μάτς χατά
ν ώΐ'β νά νιχήσουν τι α'νζίκαλυι
(όας τοϋ Έίιμβούργου). Ό ΛθΟΒ^οοί
«ου Δικαστηοίον, βχφέοαιν «ήν άηόφα·
σίν τού, {«όνισβν ότι «;ά θβμέλια τού
σβόςτ 3ΐλον(ζι»«αι κατά τόν τροηον
αΰίόν». Έφ' φ κοί ό κα»ηγο3θύμ87ος
έσ .άλη άιιίστος είς τας φυλακάς, ΐωοίς
να γίνϋ δβκνή ή υϊ'.ησις ηεοΙ άνσσιολής
ιή; ιιοινης.
—Γυναΐχβς κιί δν5ρβς σωφέρ.
Άηό Νιστίαους Γολλιχά: στατισΐι
κάς, δι,μαοιευθβίαας κατ' αύιάς, κρο
κΰπιει, δτι «° αύιοηνηϋκα δυσιυΐά
μαια Ναθ' δλ~ν τή? ΓολΚαν §ιουν δ-
λιγοσιΐΰσβι χα«Α πολύ. ΕΊ; τουτο συνι-
«έλβσβ κα«Α «ολύ ή Έθνική "βναισι
των Συνδέσμων τοϋ Τουοισμον, επι
' ςροοτισθεΐσα νΛ £ξεΐάζη τοΰς ΰηεψη-
,φίου; διά την άδειαν ό^ηνοϋ αΰιοκ>νη-
'τον.'Η α»ωίέοα) λοιπόν Ένωσις εδβιξβ
χαχά χάς ίξβιάσβις τάν ύηηψηφίβιν
κολύ μεγάλην ανσΐΐ]θό«τ) α, ι υ (αίς ώ
σΐ8 Πΐρνσι βολύ Ολίγοι Ϊ5ιώιαι παοου
σιάσθησαν βΐς αύτάς καϊ πολύ ολίγοι
άκό «ούς ύηίψΐίφίου; ίηήοαν τό δί
|π>α))ΐα. Πποβιηοιί^υ δέ δτι δ συνΐβλβ
ίσιτ);«ϋς ίκιυχ(ας διά τάς γυναίκας ή Ό
'πολύ α·(6·8οος άιεό τόν συντβλεσιήν
τϊν υ κ ψήφισιν ανδοών. Ά«οδίΐ>ινύβ
,ται Εχ τούτον, δΐι αί γυ»αϊ«ΐς ίδη
χνύοντο Ιχανώιβοοι σςοφιο αηό τού;
ανδαας
ΕΥΤΥΧΕΙί ΓΑΜΟΙ.- Ο βΙΛος ·. Γε-
,ώονιοί Β. Μαοής «"Ι ή -·|β Λοβ>η Σ; Χβ"
νιω.άκη ίτελβσαν ·β-χβ»ί «υί γάΒοβς
των. Παράνυμαιος «αβέοτη ή ΔνΙς ΚαΙ«η
ΜΊιαςά
θεομά σγΐΐ
ΕαΐεΚΕΨΕΙΕ·- Ή κ^ο'» Λουλα Γ.
Μα0ή δέν Ιέίβιαι έΛΐσπέψΒΐς μέϊο' «ής
23ης 'λ1
στην πόλι
Τδ Άσι«οοσχο«ιϊον άνήγγβιΐε άπό προ-
χθές ύΐυχώΐησιν «τοϋ άν*ΐΝ»κλΑνος».
—ΟΙ ά»«ικ»κλώνβς μάς βφαγαν κυριολε-
■ιι«ήβ τελβυταίως.
—"Ω α (Β ή πληο,οφοο,ία νά σημειοΰται ρέ
Ικα>ο*οίησιν.
—Νά Βονμε δμω; εάν «ά «οπικά τουλά¬
χιστον κοιοι»ά κράγμαΐα.
—Θά βιϊίσονν «ήν δϊδν «ήν μετεαΐΒαλο-
γικώ« «ΒθβΙίψιω».
—Σονίβη γάιι νά Βιοψεΐισθωσ.ν αί «ελβι-
«αί αι ούιαί.
— Καϊ «ά έπανέλθΐ] δ άντικΒχ)ώί ή σΐ-
φέοτβρον ή χιονιες, ηαγωνιές χιΐ «α «α
! ρ,εκόμΕνά χαιν.
Πάν«ιο( κρίνεΐαι «ύίάοιστον διι καϊ οί
ΝΒΟχβΐΒθΐ Ηαιοοσκόποι ουμφβνοΰν διι έιε-
λείοοσα* «ά ψίμμα«α.
—Καϊ δτι ή Άνοιξις ιΐ.β πλέον γεγο-
νός.
—Ή έμφίτισις «Μν μασιΐαΒάβαιν ό»»·
αδήποτε σονΒχίζϊΤαι.
380ΐ υποθέτομεν με«α£ΰ «Αν
Ιμφανΐσεών «οαν.
—Είναι 1.1 λοϊκ·1 μονζτΒμΙνοι «α! άπρο-
τύποο μαοπαοάΒΒς—μέ «ή
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ11ΜΑΡΤ10Υ ΒΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
18 ΚΒΙΜΙίΩΤΕΡΙΙΝ ΙΜ ΤΗ! ΤΕΑΕΥΤΑΙΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ
ΜΕΓΑΛΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΙΙΤΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΠΡΟΠΗ: Ο Νομάρχας Ηρακλείου κ. Λυδάκης.
Τ«γμ«τ«ρχης Μηλιβράς. Ανδρ. 'Αλε{*νδρ(δπς χβθηνχτΑκ. Χρ. Χουρδαι-
χηςϊδιχηνβρος. Καΐ «Ι κυρίαι Κ. ΔβΗουμετζίδβυ, Γ. Φοονκνλχιη.
'ΐΧΕί ΟΪΕΟΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ.....
(•^τόΐίΐα Επιθεώρησις γραμμένη άπό τόν κ. ΤΕ·
ΛΗΝ ΑΛΚΗΝ).
ΕΚΤΒΛΕΣΤΑΙ.— ΗαρΓχΐ ΒαοΒάνη, ΉλΜ«οο ΒουΒ·("·μ«*·1. "Αννα Βι«ι|·
Βονμπά«η, Μαοίνα Χοιιοβάκη, 'Κλίοίώριΐ Δημοκτ·, Χ««σοίλα Γιαννοκάκΐτ,
Στάσα ΤβιαντσφνλλίΒο··, Βικΐωςία Μιχσο«άχη, Ρένα Δου·ονμετ((8ον, ΜαοΐΝα
ΞηβονΒάκη, Κατίνα Γραμματικάκτΐ, Τιτίκα ΛίθΐτάίΤ), ΦίφοΕ ΠβοΒικογιάννη;,
Έμμ. Μηλιοίά;, Μίμης Άλ·ίίου, Μίμης ΆΙάμης, Κ. Παποχα((άκη(, ΘίοΒ.
Δαν·ο«μετ([Βτ|ς, ΑΙ. Ά·ιΕονθηίΒης, Τ. Μοβκόπιΐιλο;, Κε>υ. Γιαννακάκη;/,
Γβώρ. Ξηβοοίά ΐητ, Σ. Παυλάκης.
ίξαοφάλιοιν ■(βιτηρΐιιν *ποτοθήτ« βΐς την "Επιτροηήν.
Τό κομψόιερο
Τό στερεώτερο
Τό έλαφρό-ερο
Α ΠΟΥΤΣΙ
Θά τό βρή 5 ί εί; τό Κατάστημα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΑΧΙΝΙΩΝ & ΧΑΛΒΑΔΩΝ
= Γ. ιΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΞΞ
Ήοξατο ιδν ίργασιδν τού μβ νέας βάσϊΐς ΙγκατασιιίσΓτν νία μ*],
ΐανήματα διά «ήν αριιοστέραν Ιμφάνισιν τού ποοΓόνιος είς Ιβνχόιιιτα
«αί κοιόιητα.
Διαρκης παρακαταθήκη
ΧΑΛΒΑΔΩΝ ΤΑΧΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΣΑΜΕΛΑΙΩΝ
Ποιότης άπαράμιλλος.—-Τιμαί άσυναγώνΐβτοι
Σημ. Πώληιΐίς σιοοκμιλαίβν χονΒριχτ, χαϊ λιανική.
το«μπβλέ«α.
—ϋϋϊι θυμίζει πιαασμένανς καιροΰ: άλ-
λά καΐ μασκαράΒις... «ιΐΙύΐΒρονς!
—Αύ£άνον«αι καϊ πΙη**ύίθ»ται οί ά»ογ·
γελίαι «εε· χοβε»ν.
—Συνβχίζονιαι !έ χίντοτπ έν «« μεΐαξΰ
αί ά>Βπίοομοι έοηιβίβεί των διαφόονν χο·
ετικάν κέντρον.
—Σννοικιακεέ» κοΐ μή.
—Τό βίβιιον ε[«β δι» καρά «ήν κρίσιν
καί ΐϊ; τα «ΒλΒνΐσίι αύιά ενβίοκανΐαι χο-
ί τόσοι.
νά Βημιονογί,ται «υόί στιγμήν
0μό{
νζσβλ0μό{.
—'ΕννοΕΪΐαι διι ό «Ιϊ ιος «ού μκοοφέ
ίέ» είνε άνάλογος,
—Σνχ·ά μάλισια μίνοιν άΒα«άρισΐε£
καί ή νΐάμΒς...
—υίκυνομία σοϋ λέβι δλλος τΤήμΒΒον Μρ,Ι
«ά ηάν«α.
—Κατόπιν τ·ν δσω» Ιγοάψαμβν ■βοχθές
Βιά «ήν νοθείαν τοΰ καφφέ.
— Έγένβιο ώ; πληροφορούμεθα αύθημε·
θίν σχβΐική ΒΒΐγμα«οληψία.
—Είμεθα πβοΐβογοι νά μάθαμεν «ά άπο-
τελέσματα ιή; ββιγμαΐολτιψίας.
—Έν πά ου περι:«ΐώσει, ΐΙ>ι χι.ν!) επι-
θομΐα.
—Νά σννΒχισθή κβΙ γινικώ«ΠΒον ό άγο-
νομικός £4ιγχ
γχκ.
Λνβια ή κβΐσιΐ Ολέπεκ κληβύνονιαι
κιΐΐ οί νοθεβτικαΐ έχιχβιβήοβις.
—ΕΙ»β ίέ πού ΐΐνβ ό Ραμυός νοββυτήι!
—'Ακό «ά( έφομερΐδας «ήν Άθηνει*
κηβοφοο,οάμεθο, ότι έοημειώθησαν «πλη·
«α(αι(.
ς ναο
«ε·* φύλων.
βς ώ: ε£ηΗριβώθΐ| άντΐ νό πή·
£ο«ν έβαιτικήν φαιλΒάν.
—Μεΐοβιίνονν είς μσνασΐήιιο*!
— Τι νά φαντασθήμΒν; Ό «ι ήρχισε κα-
ταλομβάνουσιι «ήν τβόΐηια καμμ(α νβθΒα--
μαντΐϋή άοθένιια.
—Κ-1 μολιοια έ* «Αν ιύαισ«ομνε>ν είς
Βΐ(ική* ά»«ίθβσιν κβός «ό ■£ ά πόλει ν ό«ύ-
ι—κνβΐμα «ής έποχήι;
—"Ιοοος ναΐ, Ισαις δχι.
—Ό Δημας Ήβαχλεΐου σονήψιν ώς
I-
μάθομβν ούμβασιν μέ εΐΐικόν οίκον «ώ»
Άθη*β)ν.
—Διά «ην φύτενσιν τώ» κάρ,κειν »ί^
—Δεν γνωρίζομεν κατά κόσον είς «άς
αβούσΐς ουνθήκας ένεβιικνύιτο ή«σιαύ«|;
σύμβασις.
— Καϊ κατ-ά πόσον ή φύιβνσιβ «Αν χαρ-
κων Βέν θά επετεγχάνετο καϊ ανευ «ής σνμ-
—"Υποθέτομεν δ«ι ό Δήμος {χει υποχρέ¬
ωσιν νά α;έβΐ) ■({ φε·ς καϊ Βιά «ό ',ετολν'
κοινόν.
—Την ανάγκην κοΐ τάς λεητομιβΒίας «ής.
ανωτέρω μΐρίμνη; «ου.
— ΆοχΒ«ά έπαινΒτη ή Ηθΐνοτομία «οί»
κινημαιοθεάτβου «Απόλλωνος».
—Νά πβαβάλη είς «ούς χοβούς «ο« «α!>
άν«1 κασηί άλλης άτΐαοΕιόν.
—Έκλεκΐά δμιλοβντα «Μ(κν—Μάοβς»'
κοί Ζονρ,νόλ.
_________________β Ρέκοατερ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Κανακάκης Κ.
ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩ
Μα«ζαπ·ΐάκη; Ε.,ΖαχαβιάΒης Ε., Ζουρα-
οηβ Χο., Δίβκοβμειζίδηί. ΣτινανΙΒιις Γ.
Α^ΙΟΙΚΤΗΕΠΙΣΤΟΛΗ
Πρβς χ ούς θυνενβρίτκς μόν κχτοίχβν|
της 'Ενορίβς τβθ Άνίβ» Τίτβυ.
Άφ' ού ινιαιιίθΐτιθίθ τοος σχό««ας «ήν
πβιητοβανλΐαν νά μι εκθέσ«αιν ώς ύποψή*
φ·ον 'Βκ(«βοπον τού Ίιροϋ Ναού τού Αγ.
Τίτον. Πσρ,ακαλεϊ ϋμά; Ινα ψηφΐσητε ώς
τοιούτους νεατέρονς μαο δννομένονς εύ*ο·
λώτρριν νά άνΐοπο*οιθβοι ιΐς τα δντωβ
βύσκυλα χ.θήκον«α «αν Ένο|). Έπιτρόπον.
Έν Ήβα«λε(φ «ό 5 Φεβοο—βίοι» 1922
Μέ κολλήν άά
ά Β
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΤΜΟΕΙΛΟΙΩ1«
Σάββατον 11 ν. μ,
Ρέβμνμνον,. ΧάνιΑ, Πειραιιΐ.
«ΛΕΩΝ» Ιχασΐτΐν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
α. μ. χατ' εΐθεΐαν δια Πειραια1—ΧαλιιΙ'
2
π 2ΥΖΒΤΒΣ
„„{

γσαφορμε:
ιιρακοβ
ίΙ »οιΐΓ?ιαί. Δέν
ύ»ι β *έ·( ίίγβι
είναι νι
απλώς
ι !ΐι#~·«νίαν ι«( εί
Μ 4ί«ίβββνεΙ 4
«Ι»
βνΐα,
Ι»ίιέ»ε»ν «οίον;
* Γ, *
ια
■>ε*ν.,
«■•Με—4·
«ε*»-**·..
'»η ίίιΐ χ)τι,»
■1^ι*πτ|
'ΐ6{ ««ΙΙ#
14μιι
ιιβήΜΐς.
ι Ρ·^6ς ι .
ε*τ·α·6|0ΐ( ιω
ιίιιιε «φ
«1«ί
Ι·*
^
ΑΝΟΡΘΩ*!*
~~ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΈξωΜ0.»οΰ ίιησία Δολλάοια 10.
Άπασαι «Ι αποδείξει; συνδρβμ&ν κ«
ίημοσιεύοεων φέρουσι απαραιτήτως την
β«βγρ«»ην τβδ Διευθυντού καΐ Ιδιο
ή τής «·Ανβρβώσ«»κ».
Ηράκλειον 6 Μαρτίου 1932
'Μ:
ΕΦΘΑΣΑΝ πβαχθές είς Παρι
σίους οί κ. κ Μαρής, Τσουδε¬
ρός καί Μανιζοβίνοί, ποσκιιαένσυ
Ψά σνμμετάαχουν είς (άς συζητή·
αεις τής ΔημοσιονομΐΜή; Έπιΐρο ·
ηήςέηίΐοθ Έλληνικοΰ οίΊονομι
κου ζητήματος. 'Β. παοουσία των
Ί&Ιλήνων έμπειβσιεχνών δέν ύτάο·
(II
άμφιβολία όιι θά συντελέση
είς τό νά λάβσυν τα έλληνικά δί¬
καια την καλύτερον υποστήριξιν,
διαφωιισθούν δέ πλήοατς «ά μέλη
«0ς Δημσσιονομικής Έπιτοοπής (πΐ
•ής άνάγπης ιής διά των καλυτέρα»
Μαί πβοσφοβωιέοαν αέσων ένισχύ-
σ*«( τής Ελλάδος. Περί αυτού άλ¬
λως τε υπήρχον πολύ πρότερον σα·
φιϊί ποσβλέψεις έκ τής ερεύνης τού
Μ. Μμάγιεο, ή.ις νομίζομεν έβααΐ·
αϋ·η ΙηΙ στοιχείον κοινών καί διά
ιήν Κυβέρνησιν καί διά πάσαν οί·
κσνομολογικήν αύθενιίαν ήτις εύ-
«υνειδήιως ήθελεν εξετάση την
οικονομικήν μας κατάστασιν.
Η ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ έν τ0 Β ου Χ β
επί τού ΟΙνονομΐΜού ζηιι)·
ματρς ανεβλήθη. Καί ανεβλήθη δι
ότι οί άρχηγσί τής αντιπολιτεύσεως
εδήλωσαν όιι δέν θά συμμετάσχσυν
είς την συζήτησιν. Άλλά διατί τό·
οη φυγσμαχίσ; Θά ίσχυοισθ0 τις
οΊι άναμένουν οί πολιτικαί άρχηψοΐ
ιήν άηάφασιν τής Δημσσιονομινής
Επιτραπή»; Άλλά (ότε διατί δέν
την ανέμενον προηγουμένως; Διόιι
ί&ί γνωστόν πρό ολίγων μόλις ήμε
οών εζήτουν την ανακίνησιν έν %ΰ
Βουλβ τής συζητήσεως επί των οί
κονομικών πραγμάτων. Τέλος πάν¬
των άνεξιχνίαστοι αιωνίως αί βον
λαί των άρχηγών τής άντιπσλιτεν·
σιω{!
ΕΞ ΛΦΟΡΜΗΣ, λέγει, τής έ-
ωαβΜ«ν4ΐ εβύ νέον Πανβπι
στημιακού οργανισμόν*, απήργησαν
οί φοιιηταί. Δέν εξετάζομεν καΐά
πόσον ό νέος όογανισμός τού Πανε¬
πιστημίου είναι καλός # κακός. Έ
ξειάζσμεν απλώς «ήν φοιτΐ,τιχήν
χειρονομίαν τής άπεογίας, ήιις Ι
παναλαμβανομέν*} συχνά τελευ¬
ταίως δημιουργή κάποιον προηγού
μενον εύιβάπελον διά την νοστοσ·
πίαν (ών Άκαδημαΐκών πολιιών.
Κάμνουν απεργίαν/ Άλλά διά νά
έκβιάβουν «οίον; Διά νά βλάψβυν
ηοίύψ; Τό Κράτει;; Δέν τό φαντα¬
ζόμεθα. Φσιιητική άπεογία σημαίνει
Μόνον διακοπήν «ών —ανεαισΐημι-
ακών μαθαμάτωκ. Τα μαθήμαια
δέ ώς γνωστόν (ά πληβώνουν οί
φοιη,ταί.
ΑΘΒ ΤΟΣΟ οί μεγάλαι σί«σ-
- ·* ισμσΑόγοι άλλά καί οί ύ-
«ΐίθυνοι άρχηγοί Κρατών κάμνουν
καί άπό μίαν γνωμοδότησιν, κ«1
άπό μίαν διαπίστωσιν περί «ών ά-
φορμών «ής κρίσεως. Ου ιω ποοχθΐς
καί ό Άγγλσς ύπουογός «ού Έμπο
βίον, έξετάζων μέ την σειράν «ου
«άς αφορμάς ούίάς, «άς απέδωκε
Είς διενεβγηθείσας τεραστίας πλη-
βιβμάς. Όπωσδήπσ«ε καιοός είναι
οί ιθύνοντες ακριβώς «ι)ν παγκό¬
σμιον οικονομικήν ζωήν, νά έγκα-
ταλείψονν «άς άκαδημαΐχάς αύτάς
σνζνιήσεκ καί νά κυτιάξουν όχι «ό
ΒΗό «1 ϋ διατί προήλθεν ή κρίσις
άλλά πας θά πβρισιαλί, τιμίως κα)
(ίλΐλρινώς. Διαφορειικά αί αφορμαί
«ής κρίσεως θά πληθύνωνιαι άλλά
«αί ή κρίσις θά μένη Ι
Α 110 ΤΑΣ φυλακάς Συγγρού
' «ών Αθηνών άπέδρασεν ό
κομμουνιστάς δσλοφόνος «ού άστν
φύλαΝος Γυφταδιΐμοπούλου. Μά «ί
οιάβολο; Φυλακαί είνε αυταί «ού
Συγνρσύ ή... πορθμεΐον διά «ήν
Ρωσσίαν, «ών φνλακισμένων κομ-
Μουπσιών; Προφανώς έχομεν ύπ'
έψ.ν μας προηγουμένως, *ηολϋ
γ»ωσΐάς» κομμουνιστικάς Αηο&ο,ά
σεις, ώσιε 4 άπορία νά είνε παρα
Κάνω άπό δικαισλογημένο. Καί
κρός αΐττχσς των διενθννόνιων «άς
«βιφήμονς ούιάς φυλακάς.
ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
«ΚΡ*ΝΟ>Χ»
ΑΝΟΡ©ΩΣΙΣ
—Ό χορδς χών προσκόπων.
Μέακ στβΰ; χορο»(, κου ο»ν>νώνον-
τ«ι κ*τ' οιύτάΓ, {«ιρ(τΐΜήν δλ«ς Αιόλου
θέσιν ιΐμΐθα βεβαιοί ίτι 8* κ«τ«>άβη
καιΐ εφέτος ο χορό; τ&ν ΠροσκόκΗν μ««.
©κ δοθή κ«τ« την ερχομένην Τβτβο·
την εΙ;το θέατρον Πουλ«χά«η μαΙ β·
μω; «Ι Πρ6ακοηοι, ηού είναι γν*)στον
πώσβν φιλότιμ* χαΐ μεθοίιχά έργάζον
τβι, ααχολοΰ/τ ι τώρ« κ«Ι δίκ« «Ιντβ
ήμέρες 6ι* νά έτοιμχσουν κβΐ τον διά¬
κοσμον τού θ«ά;ρου κ«1 τα δ&ρκ χχΐ
τβ Μοτινιον και τάς άττρβξιβν καί δ,τι
άλλβ μηορεΐ ν« έί«βφ*λΙοη άδιάπτοίτο
έφΐ μ*1 τκλεΐκν επιτυχίαν.
Αν ττ«ρ«λίΐλΜς κρός τίιν έπιιιελημ··
νην οργάνωσιν τού χοροθ ληϊθδ υκ' £
ψίΐ κ*1 6 οκβΛος ποθ έπιδιώκιται ΑΓ
αιύτοθ ή ενίσχυσις τοθ τκμείβυ των
ϋροσΜόηΗν μβς, πβθ &κοτ«λβΰν τιμίιν
διά την πόλιν το3 Ήρβκλϊίβυ-ΐΐμϊβ«
βίβ*ιβι ότι όλοχληρος π Μθΐνννί* δέν
θ« παρβλβΐφο νά εκδηλώση Μ»! πάλιν
δλην την νννατήν αυμπάΐϊΐάν της κρός
τβι «ναπημΐνα αύτ« παιδία της.
ΑΪΤΟ1ΑΟΪ1Τ1ΣΕΑΑΑ.ΙΣΑ.Ε.
ΙΑΙΙΙΙΑΙ [ΗΙΙΜΙίΙΑΙΑΙ ΑΙΙΙΟΡΙίίΙί
ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
Κυοιυκήν εσιιέοα;,
"Αγ. Νικόλαον,Παχ. "Αμμον—Ση¬
τείαν.
ΜΑΙΡΗ Μ. ΤοΙτην 7 μ. μ. κατ'
ΒύίΐΒΪιΐ» Πβιοαιβ, Χίον, Μυτιλή-
νην.
ΑΦΟΒΟΣ Τοί»Τ)ν ίσπέο«ς Ρέ¬
θυμνον, Χανιά, Πιιοιιιά, Χαλκίοα,
Βόλον, Θϋο)νίκιιν, Κυβάλλαν, Ά-
λεξανδοπύηολιν, Μυ«ιλή»«ιν, Χίον.
ΙθΝ'ΟΝΐΙΠέμκτννκ.μ. Ρέθυμνον
Χανιά, ΙΙκιοαιά, Χΐιλκίδο, Βόλον,
Θ)(
(Έν τοϋ Ποακτορε(ου)
ΤβΧ. Νο 30
ΑΤΜΟΠΛΟΤΑ ΣΑΜΟΥ
Τ6 «αχύιιλουν θαλαμιιγόν
«ΦΡΐηΐταΐν»
ηνα^ωοιΐ Ιχάσιην Κυριακήν π. μ. διά
Ρέθυμνον, Χυνιό, Πίΐοαιά. ΤαξίΙδιον
ά «Βίον καί δΐιγόωοον.
ΠθακτοοΒΪον Λιναοδάχΐ)
Ττ,λέφ. 61
ΤΟ ΕΡΓΙΣΤΑΙΙΟΙ ΧΙΑΒΙΔβΠβΓΓΑΙ
ΑΔΕΛ. ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥ
ΓνηατοποιιΙ είς την αξιότιμον πιλαπί-
αν τού δ;ι ήί,ξατο ι6ν Ιργβοιδν τ&υ διά
την κατασκευήν τδν άπαρβμΐλλβν χαί
4ρ[σττ)ς ποιότητος.
ΧΑΛΒΑΔΩΝ
φ»)μιζομένων καθ' όλην την Κρήτην.
Χαλδάϊων, ταχοίων χαί σισαμιλαίου.
Τιμαί
Ο ΐΊεΚΑΚΙΙΣΜΙΙΣ ΤΗΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΙ2 ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΝ
Συμςρών&ις ιτρίς το εκδοθέν διάταν-
α* περΐ «υκτερινη; |ρν>σ(α; νυν»ικ«ν
ανοι τ&ν 18 έτ&ν ιΐί την «πϊί«ργ«3ί*ν
Μαί συσκευήν οταφίδος κα! κατ' έί«ίρί·
σιν τ&ν διβτάξίΜν τού νομου περΐ γο-
ναικών »ιαΙ άνπλίκων' έηιτβίπΐτβιι ή ά·
παιχέλησις έβγ°>τί$Ην αϊτινβς συν··
χλήρΜβκν τό 18 ίτβς τής ηλικϊας τ«ν
ι>«τί την 9ην νυκτερινήν καί πρό τής
5ις πρωϊνής &ρας ΐΙ{ την έιεϊεονβοίαν
χαΐ συακευην εί γβ πρός μεταφοράν «Ις
τβ εσωτερικόν βΐτ· ηρόςί{«γ»γήν εΙ{ τβ
έξντιριχϊν βρεισίμΗν μέν στβφυλών άπό
της 15ος Ιουλίου μεχρι «ής 30 £«ητ«μ·
βρίου έκάίτου ϊτους {ηρά; δέ σταφίδος
παντός εΐίους «πό 15 Αΰγούστου μίχρι
31 Όκτ»Βρίου εκάστου ϊτονς, υηο τοϋς
κ4τ&ιθι βρονς:
Τα ώς «ν*ίτ4ρω πρέσνκκ δέν ίπιτρβ
«ϊτβι ν* άπααχολπθϋοι πλέον τ&ν 8 &>·
ρ&ν την νύκτα χατά εΙκοσιτ«τράα*ρον
δι' 2λ«ς τας ημέρας τής έβδομά,Ό;
πλήν τού Σαββάτβυ. Ή διάρκεια τής
εργασίας ϋκβλογί',και ακο της στιγμης
τής «Ιαόδου είς τό ίργοοτάϊΐβν η τόν
τόπον τής έργκ3ΐ«ς μ·χρι τής ίξέδβυ.
Διβκοπ»! έργααίνς χορηγοθνται είς Ο¬
λας τάς ίργατιδας άνυ τ&ν 18 έτβν είτε
τμηματΐΜ&(. λνμβοινομένννί ΰιτ' έφει
χαι τ&ν έκ τής φώο·»ς τής έργασίπς δι
ακοκ&ν.
Ό βργοδοτης τ&ν «ροαναφ·ρβΐισ&ν
έπιχειρήσενν κ«1 έργασι&ν ύηοχρεοθται
ν' άναρτό; είς διαμερίσμβτα η τού·: τβ-
κους έργασΐοις χά) βΙ{ Ιμφανές μέρβς
χ*τα τρβιτον ωστε νά είναι »υ «όλος Α
άνάγνναί; τού, πίνακα «ΰκνάνναστον
«(ριΐχοντα χχτ' αυξοντα Αριθμόν τα
ονοματα πλήρη τ&ν ύκ' βϋτβθ απκιχο-
λουμβνΜν συμφώνυς πρές τάς διατ«{ιις
τοθ διατάγματος τούτου ίργατίδυν, αη-
μειουμίνπς τής πλικί«ς τ«ν. 'Αχριβές
αντίγραφον τού πίναχος τούτου ϋκοβάλ
λκται «Ις την οΐκβΐαν έπιθβώρηοιν Ιρνα-
οίας χαί την κλησκστερβιν άστυνομιχην
αρχήν.
Έηΐ τού ηίναιχςς σημειούνται τα
χρονιχά σημβϊα τής {νάρ(«»>ς Χ»ι λΑ{ΐ-
κ{ τη; ίργαοίας ί»ί χαί α! διαχοπαΐ χαί
τα διαλβίμμχτα ταύτης. Πκαα μιταββ-
λή είς τό προσωπικόν, τό ϋπανόμ«νον
είς τό παρον Λιαταγμα η βΐς τάς ώρας
εργασίας δίον νά σημβιο&τκι άμίσκς
είς τον άνωτεριι πίνακα, ν' άναγγέλλη-
ται δέ ένυηογράφνς ·1ς την βΐκείαν έ
πιθ(ώρηαιν εργασίας ΜαΙ την αστυνο¬
μικον αρχήν.
Ό έργοδέτης υκοχρεοθται πρΐν λρχί-
ότι νά χ*μη χρήσιν τής κατ« τό παρον
Δ.άταγμα χορηγουμίνηΐ έ{«ιοέσινς, νά
(Ιδοποιήοςι την οΐχκίαν έκιθεάρησιν έρ·
γααίας χαί την'Αατυνομιχην αρχήν έγ¬
γραφον;, χαθορίζΗν χαί τί»ν ημέραν τής
ϊργασίας.
—Ό χορθς «Όλυμπιακοΰ» «Έργο
τέλους».
Μετα(ύ τ&ν τόθΝν χορ&ν που δίδονται
εφέτο;, πρίπει άοφβλώς νά {ιχνρίβΗμ*
τόν χβρον τ«ΰ «Όλυυπιακοίι», πβυ θά
δοθή την ερχομένην Τρίτην 8 Μαρτίου
στβ ι-Ντορι». Τό συμηαθε αύτό άβλη-
τιχό σιιματεϊβ έμφκνίζεται γιά πρώτη
φορά άπό της ίίρύίίώς τού ζητ&ντας
την συνδρομήν τής χοινΝνίας τβυ Η¬
ρακλείου χαί νΓ βύτό ελπίζομεν ότι θά
τού παρασχεθή άμεριστβς. κΐναι άλλει-
στ« γννστή ή μέχρι τούδε δράσις τού
χαί κόσο ίχβι συμβάλλιι στήν άθλητι-
χην κίνησιν τού 'Ηραχλίίου- Τόν χο·
ρό αΰχύ, ηού δίδεται μέ την συνδρομήν
χαί συνεργασίαν τού ετέρου άθλητικου
σωματείον, τοθ «Έργοτέλα», καί τοΰ ο-
κοίου κρββλεικται έ(αιρ(τιχη ή ίπιτο·
χία, θά κοιχίλλουν διάφορα:4ττρ«{ιόν
η*ϊ διανομή ύραιοτάτνν χοτιγιον.
—Τα όΕήτητα έμποςεύματα.
Υπο τού Τιλοινιίου Ηρακλείου προ-
Βχηροχθη δημοηραοία διά την εκποίη¬
σιν διαφβριιν έμπορευμάτΗν χαί είδ&ν
μ γ) ζητηθίντειν ύΐΐό τ&ν βΙσαγΜγί»>ν τί
καραληπτ&ν «ύτ&ν.
—'Αηόλνσις Λιμβνοφυλάκοον.
Τό Υπουργείον ΟΙχονομιχ&ν αηέλυσΐ
λβγ« όρ'ου ηλικίας τβύ; δβομβφόλαχβς
Ι. Δρύμαν, Μ. Νανιδάχην, Ι. Γύηαρη,
Ε. Μπιχάι«π, Ι. Καγιηλΐδάχη, Π. Βοό
την, Ε. Δεληγικννάκην, Γ. Ζουλΐνον,
Λ. 'Αντυκαν, Γ. &νλούρην, Α. Τσαφαν-
τάκην, Α. Άγγ*λιδάχην, Ι. Μαράκη.
Ι. Κορνάρον.
ΑΒΕΔΙΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟ:
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
δ 9
ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΛΒΡΑ
Φυλάσσετε την έντυπον βάσιν τού Κουτιού
2ΟΟ άπ' αύχές πέρνετε
4ΟΟ 9 » »
8ΟΟ » )) »
Άπό 110— «ΟΟ »
βΛΕ
ίνα ωρολόγιον έκιτραπέζιον-
βνα ωρολόγιον τσέπης ή έπι-
τραπέζιον.
ενα ωρολόγιον πολυτελείας
τσέπης,χειρός ή έπιτραπέζιον.
διάφορα πρακτικά γιά κάθε
οίχογένεια δώρα (κάλτσβς—έ
σώρουχα—κάμποτ — Λί»ά — Τ6-
κονς καί ά^λσ)
ΤΙΜΑΙ:
Τό Ι_ο»τΙ των ** σιγαρέττων Δραχμάς 1Ο.-
» » 11 » » Κ·-
'Ανταλλάσβονϊβι βτα Πρατήρια
ΕΥΑΓ. ΜΑΡΤΑΚΗ (Γβ.Ι Τζαμί)
ΕΜΜ. ΠΑΡΛΑΜΑ (Κέντρον)
ΑΔ· ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ (Ββλδέ Τζαμί)
—ΟΙ βββλ,αμμένοι οΐνοι καί ή πλη-
ρωμή τής σούμας.
Παρά τοδ βουλευτού Ηρακλείου κ.
Γαλανάκη ελάβομεν χθές τό χάτνθι τη.
λεγράρημα:
«Ζήτημα άιοστ4{ε»ις β(βλαμμένε>ν
ο!νυν άρνεΐται ρυθμίβο «φυιουργός
προ έπανόδου ύκουργοβ. Πληρνμή
σοθμας χανονιοθά βΰνοΐκ&ς Δευτέρα*
έν συνβννοησΐι ΰφυιτουργοθ καί ύηηρε·
σίχ(.
Γαλανάππς Βουλίυτης».
—Τό βοήθημα άναπήςων.
Ή Διοιχοϋια τό ενταύθα π«ράρτημα
τού Ταμείβυ ©υμάτων Πολέμου Ηρα¬
κλείου—Λασηθίου 'Επιτροηή χαθιστ$
γνωστόν είς τού; ενδιαφερομένους α-
ναπόρους χαί θύματα ίτι τα βοηθημα-
τα κλπ. χρηματιχαΙ ένισχύσεις θά άηο-
στίλλωνται είς αΰτοΰς υπό τού Ταμΐίου
©υμάτυν είς τας κατοικίας των ϊΐίτω;
ωΐτ» νά άκοφβύγννται «αχοηοι δαΐτά-
ναι τ&ν προερχομένην διά την π«ρα·
λ·βήν τ&ν ββηβημάτνν ά
—Ή άτβλής βίσαγωγή η
Ή αρμοδία ίπιτροπή διά τίιν ΚριΘαν
συνπλθβδαα ηροχθές άπεϊάσιαε την χο¬
ρήγησιν άτελίία; ύιά την εΐσχγωγην
χριβης είς τ«ΰ; χάτνθι ίμπορους τής πό¬
λεώς μας:
Είς Δημ. Γιαλιτάχην διά την ■Ισ«γει·
γήν 5 τόννκν χριθή;, Ανδρ. Καατελ·
λάκην 8 τόννειν, Κ. Χριστβφίδην 5,
Στ. Τβυπογιάννην 7, Τηλ. Πετυχάχην
10, Εύαγ. Παηαδνχην-8, 'Αν*»ν«ι»ν»ά-
χην 10, 'Αδιλφβνς Λιαναντωι άχη 10,
Χατζιδάχην—Τσιλίνην 10, Εύαγ. Πι·
ςάκπν 5, Υίβϋς Γ. Λιαηάκη 5. Άντ.
'Ανβμογιάννην 8, Εύαγ. Νηβιώτην 8,
©. Διαμβιντόηβυλον Ί «αί Γ. Μβοχολά-
χην 5.
—Ή εγκατάστασις άλλοδαπών.
Ύηό του'Υκουργείου τ&ν 'ΕθΝτεριχΒν
κατετεθη οηρχβές είς την Βουλήν νο¬
μοσχέδιον άφβρβν την εγκατάστασιν
καί την κίνησιν τ&ν έν Ελλάδι, αλλβ-
βαη&ν. Διά τ&ν διατά{ΐθΐν αύτοθ χαθο·
ρίζεται δπ οί φβιτηταΐ χαί οί ά'ιτοδβ.
δειγμβνΜς αποροι άλλοδαποί άπχλλάσ-
σονται τής καταβολάς τελβν. Έπίοπς
βρΐζοντβι αλλα τιλη διά τούς «λοιισΐ-
ους χ«1 {χλλα τέλη διά τβυς πτωχούς.
Δια την άνάπτυίιν τοθ Τβυρισμο» παρί-
χιΐαι τό δικαίνμα είς τόν Υπουργόν
τ&ν 'ΕβΜτιριχ&ν νά έηιτρΐπη την είσο¬
δον άλλοδακ&ν ανευ διαβατηρίΝν η θι·
ειρησιώς ταιν. Τέλος έιτί έ{4μηνον βΰίεΐς
Ιλΐγχο; «σχιΐται ίπΐ τ&ν έηισχβιιτομέ·
ννν την 'Ελλάδα βμογεν&Λ
—Τα Έφβδρικά Ταμεία,
Ανεκοινώθη ηαρά τής Γεν. Διοικήσε¬
ως ίτι κατατεθή ν είς την Βουλήν τό
νομοσχέδιον περΐ άναδιοργανώβε^ι; τ&ν
Εφεδρικήν Τ»μ·ί·>ν Κρητη;, εψηφίσθη
βΐς πρώτηνάνάγννσιν χατά την προχθε¬
σινήν συνεδρίασιν τής Βουλής χαΐ έλ«ιί·
ζιται νά ψηφισθή χβ' είς δευτέραν *νά·
γννβιν μέ οϊκς τροηοποιήσεις επέφερεν
έκ" «ότου ό Γΐνιχές Διοιχοτής Κρήτης·
—Τό έλαιον.
Ό Νβμάρχης Λασηθίου ν, 'Αγγελιδά·
κης διά τηλεγραφήματές τού πρός την
Γενικήν Διοίκησιν Κρήτης αναφέρει δ τι
μέχβι σήμερον ουνεκβντρώβη αίς μέν
τόν Άγιον Νικόλαον 1.592 000 οκάδων
έλαίουείς Δέ την Σητείαν 819.009
—Τα χαρούηια.
Τά ύκοχαταστήματα τής Άγροτικ(||
Τραπέζης Κρήτης διά τηλεγραφημάτΗν
των κρός την Γενικήν Διοίκησιν Κρή¬
της άναφέρβυν τάς παραληφθείσας μέχρι
σηκερον ποσότητας χαρουπίιιν τή Ιοο·
δείβς τοδ ίτους 1931.
—«Κυνηγβτιχά Νέα».
Έχυχλβφόρηαΐ τό τεΰχος τβδ Ν«ρτ(
ου τοδ περιβδιχβδ «Κυνηγετικά Νί«»
πλουοίες (Ικονογρβφημένον χ αί μέ ύ¬
λην ενδιαφέρουσαν τόν κννηγΐτιιιόν
κόσμον.
'
4
ΐ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΕΙΔΗΣΕ1Σ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
-———————ε—-ε"ε-εε-^ε—ρεε-ε-εε—-»—3 | , ■,....■-■. ιι - —— -
ΤΟ ΖΗΤ0ΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
ΠΡΟΒΑΕΠΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
Τό Γοαφβίον Τύπου διά «ηλβ-
γραφήματός «ου πρός τάς Γενικάς
Διοικήσεως καΐ ΝομαρχΙας ανακοι¬
νοί τα κάτωθι.
Ό Πρωθυπουργό; κ. Ββν.ζέλος
συνειργάσθη χήν παρελθούσαν Πά
ρασκβυήν επί μακρφ μβ«ά των
αρμοδίων ύπσλλήλων τοθ Πολι«ι·
κου Γραφείου, οϊΐινβς τοθ ποοέ-
Βοσαν τα άκαιτούμβνα στοιχβΐα έ
πί «ΰ βάαει «ών οποίων θά κα-
τήοτιζβ «όν σημερινόν (χθεσινόν)
λόγον «ου, έκθετον «ήν οίκονομι
κην κατάστασιν βίς την Βουλήν,
ήτις θά συνήοχβτο χθές επί «ούτω.
Κατά γενομένας παρά «ών άο-
μοΜοον κύκλων άναχοινώσεις, καΐ
μβ«ά σημβιωθβίσας συνεννοήσεως
«ής. ή αντιπολίτευσις έλαβε «ήν
απόφασιν δπως μή συμμετάσχη
είς τάς συζηιήΐΒΐς «ής Β ο υλής αΐ¬
τινες ©ά έλάμβανον χώραν κατά
την χθεσινήν τη; συνεδρίασιν.
Σ.ϊ. Ώς μά; ειηλεγαάφηοε χθΐ; ό άν
«αποποιτής μας έν Αθήναι;, ή άνωιέαη
συζήτησις έν τή Βινλή ανεβλήθη.
ΑΠΕΔΡΑΙΕΝ Ο ΜΠΕΖεΝΤΑΚΟΣ
Την νύκτα τή; παρελθούσης
Πέμπτης πρός Παρασκευήν άπέ
δοασβ ό προφυλαχισμένος βίς τάς
φυλακάς ΣυγγροΟ καί κατηγο
ρούμβνας διά τόν φόνον τοΰ άσιυ
φύλακος Γυφτοδημοπούλου κομ¬
μουνιστάς Μπβζβντά ιος. Υπό τής
άστυνοιιϊας καταβάλλονται συν·
τονοι ενέργειαι διά την οτυλληψίν
«ου, έλπ(£β«αι δέ δ« θά επιτευχθή
αΰιη λίαν συντόμως.
ΑΥΡΙΟΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ
Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ττιλβγραφήματα έκ τοδ έξωτβ-
ρικοΰ άναφήοουν δ τι την παρβλ
θοΰσαν Παρασκευήν άφΐκβτο βίς
Παρισίους ή υπό τόν Υπουργόν
«Αν ΟΙκονομικών κ. Γ. Μαρήν
Έλληνικτ) άντιπροσωπβία ή όποία
ώ; γνωστόν Οά παρακολουθήση
την Δευτέραν τάς σνζητήσβις τής
Δημόσιον ομιχής έπιτροπής τής
Κοινωνίαο των Εθνών.
Τα έ4 Παρισίων σχβτικά τηλβ·
γραφήίΐατα βεβαιούν δή ή Δημο
σιονομική έπιτροπή θά ου ν έλθη
αυριον Δευτέραν έκεΐ καΐ θά ά
σχολτ,θβ Κ έ την υπό «ου κ. Νιμά-
γιβρ καταρτισθή ιαν έκθεσιν επί
«ών οΐκονομικών «ής Ελλάδος.
Έ* «ών έξοχθησομένων συμπερα-
σμάΐων «ής εκθέσεως καΐ «ών
προφορικαί άναιοινώσβων «ου κ.
Νιμάγβρ ενώπιον «ής Δημοσ ονο
μικής έΐτιτροπτίς, έξαρτάται ώς
γνωστόν ή οίχονομική ενίσχυσις
τής Έλλίδ:ς, πβάγμα τό οποίον
πάντως έλπίζβται παρά «ών άομο
δίων νά επιτευχθή-
ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΜΝΗΜΕΙΟΝ
ΤΟΥ ΑΓΝΟΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
ΑΙ εργασίαι «ής ανεγέρσεως έν
Αθήναις «ου μνημβίου τοΰ α¬
γνώστου Στρατιωτου επερατώθη-
σαν ή^η. Κατά τάς γενομένας
υπό «ών άομοδίων σχβτικάς άνα
κοινώσβις τα άποκαλυητήρια τοΰ
μνημβίου θά γίνουν την 25 τρέ¬
χοντος ιιηνό; Μάρτιον.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΙΣ ΕΙΣ ΣΑΓΓΑΗΝ
Ττιλβγραφήματα έκ τοΰ έξωτβρι-
κου βββαιοΰν δαβΐς «ήν Σαγγάην
έπικρατβί άπό τής παρβλθούσης
Πβμπτης πλήρης ή}βμία·
Τα αύτά τηλεγοαφήματα βε¬
βαιούν δα ή Κίνα δέν άποδέχβται
τάς Ίαπωνικάς αξιώσεις πβρί συ-
νάψεως είοήνης. Οί Ίάπωνβς όρ
γανώνουν ή^η μέτωπον επί τή
ποοβλέψβι επαναλήψεως «ών έ-
χθροποαξιών. Τό τοιούτον δέν
κρίνβΐαι απίθανον.
ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ Ο ΙΤΡΑΤΗΤΟΣ
ι». Γ. ΚΑΤΕΧΑΚΗΣ
Σήμερον άν«μένε«οκ ίξ ΆΘηνβν ιίς
•φ πόλιν μΐς ένθα 81 διέλθη τάς,ήμί-
ροκ Τβν 'Αηίκριφ μ·τ* τής εί^ογπνΐίβδ
τού δ συμπολίτας δποιιργό; τβν·1 2ρα-
τιβτιιιβν χ. Γεώργ. Κατεχάκης»
Ι-————■''——, ^ .■■
ΑΙ1ΣΙΟΑ1Ι ΒΒΜΙΜ_ΕΚΙ ΚΛΤ..ΙιΊΥΣ
Κατα τή» «ελενιαίαν συνβδοίαοι»· ΐτ»ς!ν
Χανίοις Έεΐιΐοοηίς τοΰ Νόμοιι 81·1
ανεστάλη ιό ύπόλοικον «ής ηοινίϊς των
κάτωθι χαναδ.ιιαιν : '■
1) Ίαάννου Σφηνιά, το€ (ίιχολαον,
2) Μαοκοκούλου Ν κολάου τοΰ Διονυ
οίον* 3) Γκακέια τ) Μπλιΐάν- Ίβάν
νού τού Νικολάου 4) Καλλαντζή Γβωο
γίου «όν Ίοαννου, 5) Νίχα Νιιιολά
ου, τοΰ Θιοτώοου, 6) Διαλβχτάκ», Έμ
μανουήλ τουΝιχολάου, 7) ΚονΒύιη Δτα
μηιθ'ου, τον "Ιωάννου, 8) Σιδέρη Εύ-
αγγέλου, τον Σιαμαιίου ή Νιουντούμΐΐ],
9) Μβλαδάίΐ) Σ«υο·δανος ιοΰ Ίαιάν-
νον, 10) Μβσσιγιάνντ) Δημηιοίου, ιοΰ
Ίααννον, 11) Γχα>α Ιωάννου ιοΰ
Καινσΐαντίτον, 12) Χοοοιζιάν Χάϊου
τοΰ Τζιβάν, 13) Λουφαοδά'ίΐ Γιαιογί
ρν τοΰ Εμμανουήλ. 14) θεαφίλη Διο
νυσίου τοβ Παναγιάιου, 15) Καρνα
ούοη Χίήστου ιοΰ ΔημτττοΙοο, 16) Πά
Ηαδοσιιφαυ Μανούοου «ου Ιωάννου,
17) Σιάΐου Μιιαίιλ Καιστανι.νου, 18)
Άνασιασάκιι ΓβαιογΙου «ου Κωνσιαν
«(νόν, 19) Μαοκά«(ΐ ΓιαιογΙου, τού
Μανούαον, 20) Κοσμά" 'ΑΐΊονιου, «ου
Γβωογίου, 21) Τζιβέλλα Άΰανασίου
«ου Ία>άννουι22) ΠΐραΐΗ] τ) Γιαγκουλα
Γιαργ(ον «ου 'Αοισιείδου, 23) Σαλο
μιχώφ Σιβογίου «όν Βασιλβίου, 24)
Σκαθαοάχυ Εμμανουήλ «ου 'Αρισκί
Βου καί 25) Κοχχινάοι Μανούσου
«ου Πέιρον.
II
ΙΑΜΕΤΙΙ ΠΙΦΙΡΟΦΙΙΙΙΚΙΑΣ
Άφ(χΒ«σ «οοΐθές ή χα«αρ«ισθ*>Ισα
«■ό τοΰ ύ«ουογβΙου Σνγκοινωνίας Έ
Νΐιροηίι αηοΐίλουμένϊ) Ιη τώ» χ ν, Ά
νασιαοιάΒον Αρχιιοιιογοάφον, Νιχο-
λάοο μτιχανιχοΰ, Τσαιοαρούνον α*ιι
ειοοαώκου τή;'Κταιρβίας «ΤΕΚ» ο!ΐι
νις μετά «ου Ν ιμομηχανικοϋ ν, Καυ
γαλά·(] ΜαΙ «ου Διιυβυποΰ «τίς Νομαρ
χΐας χ. ΣυγγβΧάκη, θά ηαραλάβηοι ιήν
Ιογασίαν τοπογοαφήσΒω; ιών Ιδα
Φ&ν «ου υαρανλΐΝθΰ ΤαμιίονΦ ιινιχ 3;
—■ Γιόφυοο.
Ή ικιΐοοπή ο5.ΐ) οννϋλθι |θίς ιίς
«ό Νομαοΐιαχόν Κατάοιομα χαί |ξή«α·
Ο* άκαντα «Δ σΐιΐιχο «ής τοκογριφή
σε~{ «ήν Ιδαφώ» «ου Ταιιβίου «τ);
3«ο!ας ή δαηανιι αιϋλθιν ιΐ; τό κο
«όν ιΑν 426,0:0 δοαχμΛν.
II
ΔΙΙΜΕΙΑΚΒΜ'Ζ» Κ ΦΕΑΕΣ
Το 5ποιι?γιΐ3' τβν Ο2χ}νοινχ%ν δ.1.
ίγκίκλΐοι» τού παραγγέλλη ιίς «τάς τε
λβνιιαχας άργίς, δτΐβς δι-* ΐ&ύς έ« δια*
μΐτακομΐσιως ή μιτοφιρτώσενς ί> τρίτ)
χωρ α ίίααγομένους καςρίδες ζηιοθν δια
την απόδειξιν νί)ς πβραγαγ^ς των, τα
σιοκοιν,τιχά των ελληνικήν πρί.ςΊνείβ
ή «Ο» τελαινειακβν άοχβν «Ο 6κ-,ν
ιτ]ΐ διαμι«αχ?μ(σιτος τ) μιταφορτώίεώς
τβν. Παρόμοιον μέτρον λομβίνιται δια
«ήν ι133ΐγομίντ3' χά έλλαν, ίιότι δπάρχει
εί( τό δπουργεΐον ή πληροφορίαι ίΐικο-
τοηιν Ιπιτηΐιίυν Ινεργειίν προσκομί
ζ^νται πιατοηοιηχιχα έμφανΙζοντΛ τα έ-
μποριοματα ταθτα ώ: πριΐρχόμενα Ι(
άλλην χιβ,ώ> χ»1 ουχί τβν ηραγμα-
τι «ών.
ΤΔ ΤΕΛΗ
Το υκουργιΙ>ν τβν Ο'χονομκβν δι'
έγκυχλΕου τού κρός τίς βίονομκίς
ρΕας γν«ρίζ[ δ;ΐ τα έΊγραφκ αυμγ η
τιχά καραγγελι&ν δπόχιινται ιί, το »να-
λΐγικον τίλος τή: Ιμττορικτΐ; κλΐμχκοζ
(V
Ββον χαταρτ'ζονται μιτοξίι έμπόρων.
"Αν δμβς ό Ε(9αν την παραγγεΗιν £έ>
1η Ιμπορο',τδτι 6κίχ«ινται είς τό &να-
λογιχον τίλο; τί)ς άαΐιχή"; χλ'μΐχις,
Τό άναλογ χον τίλος έπΐϋολλατχι
έιτΐ τοθ αντΐ'.υιταυ τοθ παραμ4-
νοντος ιίς τόν Ιμ«ορον. Το παρα-
ρϊιδόμινον ιί; τό/ δίδονται την «α-
ραγγελΕιν δπίειτ^ι αίς πκγιον »ίλο(
δίχχ δραχμήν. Ή Ιζόρλησις τοθ άντιτί·
μου τής παραγγελίας γίνετΐΐ έ1 άποδιΕ-
ξιιος πινταδίάχμΐυ χαρτοσήμου. Έπίση;
είς άναλογιχδν τίλος ύπόχιινται χαί τα
οιιμβέλαια πωλήοιαν ·ίς δόσεις τή-ίμ-
ποριχή μέ/ χλίμκκ ς δ «ν καί δ άγορα-
σιής ιί ε Ιμτιορο , τής ί3»ιχ«1ς δέ διαν
ίέν ιΙ>". Αί αυοδειξεις δι' ώ/ ίζοφλοδν-
(αι αί καθοριζίμιναι έν ιω ίδιωτοφ προ
συμφωνηιηφ δίοιις δπίκιινΐαι εί; τίλθ{
δροιχμ&ν 5.
ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΝ0ΙΚ10ΣΤΑΙΙ0Ν
Άντιπροσιβττεΐαι Ιχ μέροιις ττ]ί ουνο-
μοοπονδίας αστ**ή; !5ιοκιτ]3(οις τή" 'Ελ-
>άΐ3(, τής Λανιλλη'ίου ΐστιχί]: {/ώ-
αι»; χτηματιβν, τ»ν ίπαρχιβκβν δργα-
νώβεων ΜβΙ τβν οιινοιχιαχβν ίατιχβν
όίγανώοείον 'Αθηνβν χ»1 προαατε'ιο ,
ίηεσχ.φθί)3αν τό πολίτιπόν γραφιΐβν Γ.α
ίπιδώσοιιν ψ^φιομα ίπιρ ενέκρινεν ή
ηροχθεαινή αυνίλΐϋσις πρός τον κ. πρό¬
εδρον τή; χυίερνήσιβς. Αί άντιπροοβ-
πιΐαι βνίπτιιξαν ' %χϊ κροφοριχβς χή
οικτράν χαιάιταοιν ιί( ή"^ πιριήλθβν οί
ΙδιοκτίΙταΓ, αυνιπι'α «βθ μαχραχρονΐου
ίνοΐκιοοτασίου, τοθ πλη^ωριαμβθ τή
α έ^ης τβν δυοβϊθτάχτβν έηί οιιριν
ίιβν φίριβν χαί την απί/νβαίν εί| ήν
περιήλθεν ίλίχλ»)ρος δ χτςμχτιχος %6-
σμος έκ «Αν ο»ιί·ν ό
ΗΑΓβΡΑΕΑΔΙΟΠΙΙβΤΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗ!
) /ΐχολονίζιται διι ή ίξαγορ* τοθ έ
λ^Ιίυ ·ίς τάς διαφόρους περιφεριίας υπο
ϊβν διτοχαταατημά-ων »ί)ς 'Αγροτιχΐ}
Χ^απίζης θά ίρχίη ίντός τής προβι-
χκΰς έβδ^μάΐος, η«ρατο^μίνοι^ έν »φ
μεταΐύ τού «αταρτισμίθ τβν «ατβλίτβν
τβν έλαιοηαραγηγβν, οί δηοΐοι δικθέ-
Μϋν Ιλτιον πρός πώ'ντίοιν. Σχητχβς δ-
ηάρχουν πληροφορίαι χαχά τάς όιτοίσ{
»{ τ μ (Ι τε.0 ελαίου Ι* % διιθνεΐ άγε-
^ βιλτιώθησχ', ηρβγμ> τό οποίον έ-
^ιί5ρ«αεν ιύ> Γχώ. %% ίηί τβν τιμδν
λ έλαίην.
ΙΟ ΕΠΙΤΗ.ΕΥΗΑ ΤύΝ ΚΑ01ΕΜΠΒΡΙΙ
"Υπό τή, αρμοδίας δπηρεοΕας τοθ υ¬
πουργείον τβν Οικονομ κβν χαταρτίζ*.-
ται ίγϋύκλιβς δα τ«ς οποίας χοινοποι-
εΐτϊΐ ίπεφισΐζ τίς ά?μοδ(ας έπιτοοπής
διά τής όπ ίϊί κιθοιίζο^ταί τα ής |-
πιβδλής τοθ φύρον Ιιι ηϊ'ύ,ιιχτος είς
ιάί χαπ εμπορικάς ίηιχΐιρήΐκς χαχά χϊ
οίχινομΐΜΟν Ιτος 1932—1933 Ή φς-
ρολογία, ώ; γνήσιον, έπ.6αλλε:αΐ βά-
οιι τής ποσότητος «ής Ιξΐγωγής χα·
πνοθ εί ύλλ
ΑΙ ΤΡ0Π0Π01ΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΙΔΙΟΝΥΜΟΥ ΝΟΜΟΥ
'ίπο τοθ 'ίποΐίργιίου τή; ΔιχαιοσΔ-
νη; χΛτη?-£αθη χιΐ χχτετέθη είς την
Βουλήν σχίδιον Νόμου, δι* τοθ δπ,Ιου
συμπληρούται αί διατάξεις τοθ νίμου
πιρΐ προσ·.αο!ας τοθ κοινννιχοθ χαθε-
οχβτος.
Ο ΠίθΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
Τό Άαιεροσχίκειον 'Αθηνβν δ;ά
τηλεγραφήματό: τού πρός τα Λιμεναρ·
χιΐβ χαί χά Γιωργιχά Έπιμιληχήρια
γνωρΐζει διι πιθανός χαιρος σήμερον
Κυριακήν φίρεται είς ολόκληρον σχεδέν
την χώραν άιτατοι μετά τιναν βροχβν.
θιρμορασ(α ολίγον ανατίρα τής χθε-
σινή , ίεμοι νότιοι Ιως ανατολικοΐ α-
σθινεΓς ή μίτριοί,
II
ΙΩ.ΨΗΦΙΟΗΕΡη'11'ΗΙ
'ϊαό τής αρμοδίας δΛΤ)?εο^ς «οθ δ-
πουργιίου τβν ΈαΜτερ^ών χαΐηριίοθη
δάταγμΐ διά χβθ δχοίο» χαβορίζιιαι Βτι
είς την πΓόΐαοιν τβν διτιψηφίβν γε·
ρουσιαατβν κροααριαίαι χαί γραμμάπ-
ον πιρΐ καΐαΒί^εως δρ. 1000 δια Ινα
Ιχαοτον τβ,ι προτεινομί ω»
λίγφ τβν Ιχλογιχβν ίζόδαν.
ΠΡΩΪΝΗ
Η ΧΒΕΣΙΝΗ ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ
ΟΟλΙΤΙΚΙΣ ΑΠΟ Τ8Υ 1929
ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαρτίο»
(τού άνταποκριτου μος).—
Είς «ήν αποψινήν Βουλήν ό κ.
Βενιζέλος θα συνεχίση την ο-
μιλίαν επί τής οίκονομικής πο·
λιτικής τής Κυβερνήσεως των
Φιλελευθέρας άπό τού Όκτω-
βρίου τού 1929.
Σημερον την πρωΐαν ό κ.
Πρωθυηθυργόςβυνειργάσθη μέ
την άρμοδίαν υπηρεσίαν καί
έλαβε στοιχεΐα διά την συνέχι¬
σιν τής όμιλ.ας τού έν τή Βου·
λή. Ή αγόρευσις τού κ. Βενι·
ζίλου δέν θά λάβη γενικώτερον
χαρακτήρα* δεδομένου ότι ή
"Αντιπολίτευσις δένθάμετάσχη
είς αυζητήσεΐΐ»αναμένουσα τάς
άποφάσεις τής Δημοσιονομιχής
Έπιτροπής.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΕΙΑ ΜΑΣ
ΕΙ! ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΙΥΝΙΗ Τ Η β 1
ΜΕ ΤΟΥΣ ^ΙΟΠ ΕΙΑΙΚΙΙ!
ΑΘΗΝΑΙ 5 Μάρτιον
(τού; άνταποκριτου μαςΐ.—·
Αγγέλλεται έκ Παρισίων ότι
οί άφΐχθέντες έ* εί Έλληνες
άντιπρόσωποι επί των οικονο¬
μικήν ζητημάτων, συνηντήθη·
σαν μέ τΌύς κορυφαίους τή'
Δημοσιονομικής Έπιτροπής
τής Κ,οινωνίας των Εθνών.
Έκ παραλλήλου αυριον (σή¬
μερον) συναντάται μετά τον
Γάλλου Πρωθυπουργού κ.
Ταρντιέκαί ό έν «Ιαριβίους
παρεπιδημών ά «ό προχθές Ύ- ,
πουργός των Εξωτερικών κ·
Μιχαλακόπουλος.
ΑΝΑΣΤΕΑΑΕΤΑΙ Ι ΗΟφΑΐΊΙ!
ΤΟΧΙΡΕΙΝ ^ί 2ΥΝ1ΜΜΙ
ΑΘΗΝΑΙ 5 Μάρτιον
(τοθ άνταποκριτου μας).—
' Υπό τή; Κυβερνήσεως απεφα¬
σίσθη ή άναστολή τής έξοφλή·
σεως των πρός τας Τραπέζας
χρεών είς συνάλλαγμα.
ΧΥΝΑΛΛΑΓΝΑ
άοι.
ΑΙο· Άγγλίη(
ΛΙρβ ΑΙγύκτον ■
Λιρέ««π ■
Φρβγπον Γαλλΐϋδν »
Φ»|(νι ΌΟΜ
267 Μ 177.50
275— Μ7.-
3.95 4.13
>.0β 3.11
Μ·» υ.Ι7
ΕΣΥΝίΙΙΣβΙ ΚΑΙ ΙΟΕΣ
Ι ΑΠΕΡΓΙΑΝ Φ3ΙΤΙΤΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαρτίου
(τού άνταποκριτοδ μας).—
Εσυνεχίσθη χαί σήμερον ή
άπεργία των φοιτητών τής φι·
λοσοφικής σχολής. Πάντως τα
ζητήματά των ευρίσκονται έν
έηιλύσει.
ΑΣΤΥΗ2Μ1Α ΕΠΙ ΤΙ ΙΧΝΒ
ΤΟΥ ΜΠΕΖΕΝΤΑΚΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ » Μάρτιον»
(τού άνταποκριτου μας).—·
Λέγεται ότι ή ΆστυνομΙα Α¬
θηνών ευρίσκεται επί τα ΐχνη
τού άποδράσαντος έκ των φυ-
λακών Συγγροΰ κομμουνΐστοθ
Μπεζεντάκθυ.
ΑΝΑΤΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ « Μαρτίου
(«ού άνταποκριτου μας).—·
Ή Αγγλικη λίρα ετιμάτο σή·
μ·ρον φράγκ» 9&19
».£ΙΑ
- 1
+
η«
τ»
«5 χ·»ρι«οβ
■οίον μέ μί
έ
ής γ
ρα φωνή της ·|
Η,νεΊιοβτολή*
■οιι
η
»ίοιι
είε;
ήλιι μιΐ4ς 6,
■4» της. _ιό
·»*ρχι·«βι
»»0ΚΡΗΑ1
ο«α«,0,
Μέγεθος Γραμματοσειράς