99239 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3107

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

5/3/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
3 Μτρώ
, 3
{
% 1*Ρ
ΑΝΟΡΘΩ2Κ
^"•••■■επ^ΐΒεΜΐβ^^Ιεβ^^^^^ΗΐΜΗΗΐβΗΗΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΪΓΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΧ
ΑΡΙβΜΟΙ ΤΗΛΕΦΟΝΟΥ 18
ΔΙΕΥΘ- ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΛΡΕΑϊ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Ι
ΗΡΑΚΛΕ10 Ν
ΣΑΒΒΑΤΟΝ
5
ΜΑΡΤΙΟΥ 1»3*
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΕΤΟΙ 17ον.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΑΟΥ 3.107
ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑΗ ΑΠΟΝΟΜΗΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΠΙ*ΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΓ ΤΡίΕΤΙΑΣ 1928—1931
Β'.
Άλλά καί τόά/ιό τοϋ 1928 έρ¬
γον τής Κυβερνήσεως, ή έοβννα
τοΰ όποίου αποτελεί τό κύριον αν¬
τικείμενον τή; παρούσης μβλέτης
είαι άληθώ: γιγάντιον· Ώς πβώ·
τιστον δύναται εύλόγως , ά θεώ·
0η9ή ή ϊδονσις τοϋ Συμβσυλίου
«τίς Έπιχρατβίας. "Όχι ιιό»αν τό
έν Ισχύϊ Σύνταγιΐα άλλά χαί τό
τοδ 1864 χαί τό άναθβωοηθέν
Τθί5 1911 προ βλβψβ πβοί τοΰ θβ-
σμοΰ τούτου καίτοι όχι ακριβώς
επί των αυτών βάσεων,'ή ίδρυσις
τού δμως προσέχρονσεν^ βίς πολ¬
λάς δυσχερείας ίδ'α δ' διον άφοοά
την εκλογήν των προσώπων έκβί-
νων εί; τα οποίαι θά ά «ετίθετο ή
πρώτη κυρίοις λβιτουργία ενός θβ
σαοΰ τόσον κολοσσιαίας σηιιασίας.
Ή αρίστη έκλογή τοθ προσωπι¬
κού· έν τω συνόλω μακράν καμμα·
τκου ΰπολογισμού μέ έπικεφαλής
τόν κ. Ρακτιβάν. μέ την άαπιλον
άοβτήν άλλά καί την εύρντάτην
χαί φωτεινήν νομικήν μόρφωσιν
χαΐ κρίσιν, σννετέλβοβν βίς
την επιτυχίαν τοΰ θβσ,ιοΰ ώστβ ή
κοινή γνώμη νά τρβφο καί σεβα¬
σμόν χαί εμπιστοσύνην άκλάνη
τόν πρός τάς άποφάσεις νού. εί;
τάς οποίος άποκρνσταλλοΰται δλη
ή σύγχρονος σκέψις έν τή έρμη-
νβία Ιδία των θβσμών τοΰ Δημοσί-
ον Δικαίου. Ήτο αδύνατον τ, ΟΙ·
χουμβνιχή Κυβέρνησις τοΰ ευρύ¬
τερον βϊχβ τοϋ στενωτεΌου αννα-
σπισμοΰ, ώ; βΐνβ αύτονόητον νά
έπβτύγχανεν είς την εκλογήν τό·
σων έπιλέκτων μβλών-έ* τφ ' ου,
νόλφ άπό τής άνωταηκ μ^χοι ττ|ς
κατοατάτης Ιβραρχίας τοδ προσω¬
πικόν.
Κβφβλαιώδους ομως σημασίας
ιΐνβ χαί ή σύστασις καί λβιτονρ
νία παοά τφ Ύπουογβίφ τής Διχαι-
οσύνης μόνιμον Νομοπαρασχβυα
στικής Έπιτροπτΐς ή; μβτέχονσι
διακεκριμένοι νομομαθεϊς. Είς
αυτήν παραπέμπονται πςός έπβ
ξβργασίαν καί διατύπωσιν τα των
υπό των κατ' Ιδίαν ύπηοβσιών των
διαφόρων Ύπονογβίων καταρτιζό-
μβνα Νομοεχέδια, ώστβ νά παβέ·
χω»ται δλαι αί έγγνήσεις δα κα·
ταλήγουσιν άπό νομοτβχνικής',ίδία
απόψεως μέχρι των Νοαοθβιιχών
Σωμάτων άρτιώτβρα. Συγχρόνως
πρός την σύστασιν τής Νομοπα-
ρασκεναστικής Έπιτροπής,,διά τής
οποίας έπιδιώκβται ή θβοαπβία
των τρέχουσαν Νομοπαρασκενα-
στικών άναγχών βΐναι ή ψήφισις
των Νόμων δι' ώ» συνβκβντρώθη
σαν αί Επιτροπείαι τοΰ Άστιχοΰ
Κώδιχος, τής Ποινιχτ,ς καί τής Πό
λιηκτ,ς Διχονοαίας, δύναται δέ νά
θβωοηθή βέβαιον δτι έντίς τοΰ έ-
τους 1932 0ά δρθή βίς την δημο-
σιότητα σνγχθονισμένος Έλληνι·
χός Κώδιξ, την μεγάλην σημασίαν
τοβ όποίου δέν δύναται ηααά νά
έΐάρτι τις. Παοαλλήλως πρός τό ού-
σιώυες τουτο μέρος βαίνβι καί ή
συμπλήρωσις τοϋ έργου διά «ήν ά
νακαίνισιν τή; Ποινικής Διχονο
μίας, τόβ Έμποοικοΰ Κώδικος
καί Ιδία τοΰ πβρΐ συγχωνβύσββος
κεφάλαιον καρά των εΐδιχών Επι
τοοπών. Ή έργασία επί τοΰ Ποι
νικοδ Νόμον βχβι πρό «ολλον
συμπληροοθό, δπω: καί τής Πολι-
τικής Διχονομίας ττς οποίας βιναι
περιττόν νά τονισθή «°ση μβγά
λη θά βίνσι ή^σημασία τή; άνακα
θάοσβωςίιάτής άττλουστβύσβως τής
δια^ικασίας χαί τής σιντρμβύσβως
«ών δικών, πολύτιμον δέ ονμρο
λήν είς τόέίγονττϊδ Έπιτεοπής
ΑποτβλβΙ σχβΐκή έργασία αυτόν
τοΰ ΠοοβΓ'ρου τής Κυβερνήσεως
διά τής διατυπώσβως (δίου σχβ·
δίου Κώδιχος Π. Δ κονομίας τν-
πωθέντος είς ίδια'τβρον τβφχος
καί παραδοθέντος είς τό Διοικητι¬
κόν Συμβούλιον τοΰ Δικηγοοικον
Σνλλόνου Αθηνών. Τό Διοιχηη
χον Συμβούλιον ενέκρινε τό αχέ
διον τουτο βίς τάς γενικάς καί κν-
ρίας αυτού γραμμάς,
Ό Νόμος «πβρί Διχαστηρίων ά
νηλίκων» αποτελεί έογον κολοσσι
οίας κοινωνικάς οημαοίσς, ή Ιλλβι
ψιο δ' βίδκώς επί τοΰ μεγάλον
τούτου προβλήματος, τοΰ πβριορι-
,σμοΰ τής έγκληματικότητος των ά-
|νηλίκωνποακτικής Νιμοθεσίας,έν
.αντιθέσει ποός τα μ*}τρα τα ό»τοΐι
'ποό πολλοΰ έχουσιν ληςρθβ άλλα
χον μβτα£ύ των πβΐτολιτισμένων
Κοατών, δέν ήτο χαθόλου τιμητι
κή διά την Έλλάδα. Τα μεγάλα
| καί κοινωφβλή άποτβλόσματα τοΰ
θβομοΰ τούτον θά καταφανώσι
'χαί άπό άπόψΐως πβριστολής τής
έγκληματικότητος των παίδων, άλ
λά καί ώς πρός την λήψιν ών ά
ναμορφωτικών καί σαφαονιστικών
μέτοων διά τού; έκ τούτων έ,κλη
ματοΐτντας, μβτά την λβιτου&γΐαν
των σωφοονιστικών, Ιδρνμάτοον
(Πατοονάζ). Εντυχώς διά τής είς
τό Κράτος βωρβά; παρά τής 'Αμβ-
ρικανικής Φ.λανθοωπικής Έται-
οείας Νήαρ Ήστ Ρβλήφ όλοκλή·
Ι ρον σνγχροτήματος οίκοδομημά
]τοον παραδοθέν των ήδη είς την
διάθεσιν τοθ Ύπονργείον τής Δι·
καιοσύνης έν Σύρω· λύεται κατ'
.αρχάς ή δνσχέρεια τής οίχοδομής
Ι παρά τοΰ Κράτονς χατά την πρώ¬
την εφαρμογήν τοϋ Νόμον, σω¬
φοονιστικών Ιδονμάτων διά τιύ;
^νηλίκονς καί έπιροβπβΐς είς τό
[ένκλτιμα, την άλητβίαν χαί τή·
διαφθοράν· Ό Νόμος. 4441 πβρί
καθορισμοϋ διαοκείας τής προφν-
λακίσβως χαί 4915 περί άποζημιώ-
σβως των άδίκως προφνλαχιΕομέ-
νων βίσάγει καί παρ' ημίν τόν
θβσμόν δννάμβι τοϋ όποίου ό α¬
δικηθείς πολίτης διχαιοΰται νά ζη¬
τήση την αποκατάστασιν των ζη-
μιών τάς οποίας νκβ*στη εΐτβ έξ όλι
γωαίας εϊτβ έκ πλάνη; τής Ποιν.
Δικαιοσύνης. "Η τοιαύτη άρχή εί¬
ναι σύμφωνος πρός τάς άντιλή·
ψβις, δτι τό Κράτος, είνε Κράτος
δίκαιον έχον αποστολήν ν' άσφα-
λίζτι «αί βίς τό κοινωνικόν σύνο¬
λον άλλά καί είς τα δτομα Ιδιαιτέ¬
ρως την Ισότητα καί την πιστήν
καί άμερόληπτον εφαρμογήν τοΰ
Νόμον.
Έπίσης Ιδιαιτέρας προσοχής καί
σοβαοότητος βΐναι ό Νόμος 3998
δι* ού βίσήχθηό θβσμός μονομβ-
λών δικαστηοίων· Όλόκληροι πλη-
θνσμοί κατηγοοονμβνων μαρτύ¬
ρων, ήααν ύποχοεωμένοι έν μέσω
χιόνων πολλάκις άπό τα άκρότα-
τα σημίία των δικαστκών πβριφβ
ρβιών νά έκκιν&Ίσιν πρός τό κέν¬
τρον διά την έκδίκασιν πλημμβλη
μάτων άσημβντων χατά τό πλβΐ
στον. Ήδη μβταβαίνβι ό διχαστής
πρός τού; πληθνσμονς, χωρίς άπο
λύτως νά υφίσταται χόπους καί οί
κονομικάς θυσίας, επί ζημία καί
τοΰ ί5ίον άλλά καί «ής δλης έθνι-
κής οίκονομίας.
Τό πολυθρύλητον ζήτημα τοΰ
ενοικιοστασίου ελύθη μβθοδιχώτα
τα καί χατά τρόπον αΐροντα έν τω
Ιΐιέτρω τού δνναχοϋ τάς διαρκβίς
προστριβάς μεταξν Ιδιοχτητών χοί
1 ένοιχιαστών διά τΰΰ Νόμον 4784
1 θά όλοκληρωθΰ δέ τό δλον «ογον
' τό οποίον ήτο άλλωστβ καί ζήτη-
!μα δημοσίας τάξεως δταν λνθΰ νο-
'μοθβηκώς καί τό υπό μελέτην ζή·
τημα τής έπαγγβλματικής στέγης,
χωρίς διά τοΰ μέτρον τούτον νά
ί βποστή κλονισμόν ή άκίκητος Ιδι-
οχτησία
Διά των μβγάλης έπίσης σημα¬
σίας «ομοθβτημάτων 4229 «πβοί
μέτρων άσφαλβίας τοϋ κοινωνικοΰ
καθεστώτος κοΐ προατασίας έλβν
θβριών τ Αν πολιτών, καί 4879
«πβρί ύπαλληλικών Όβγανώσβων
ηοβίχονται τα μέοα βίβ τό Κοά·
τος πρός άποτβλεσματικήν δμνναν
κατά πάσης έπιβονλής προβρχομέ-
νης εΐτβ άπό μβοους των πολιτών
είτε άπό μέοους των ύπαλλήλων.
"Οπως έπίσης διά τοϋ Νόμον
(5060) «πβοί τύπον ποοσβολών τι
μής έν γένει» άσφαλίζεται βίς τόν
πολίτην τό δικαίωμα άχι μόνον
παοσφννής βίς την Δικαιοσύνην
άλλά χαί τή; άκροάσβως χαί Ικα¬
νοποιήσεως είς περίπτωσιν παρεκ
βασ «ών τού τύπον, δστις είς πολ¬
λάς πβριστάσβις είτε άπό έλατήρια
προσωπικά, βΐτβ κομματιχά, ιίτβ
καί σνμφεροντολογικού; ύτολο-
γισμονς χάριν κνκλοφορίας, κατα-
φωοάτϊΐ έπιλήσμων τής μβγάλης
αύτοΰ Λποστολής. Παο' δλας τάς
έπικρίσβις κατά τοϋ Νόμον τούτον
άπό μέοους μεγάλης μερίδος τοϋ
τύπον, ήιο απολύτως ένδβδειγμέ-
νη ή λήψ-ς τοΰ Νομοθετικόν τού¬
τον μέτρον ουδαμώς θίνοντος την
έλενθβρίαν τοΰ τύπον όντε έπηρβ-
άζοντος τάς εφημερίδας έκείνας αί
οποίαι έχουσιν άκριβή σνναίσθη-
σιν καί των εύθυνών άλλά καί τής
άποστολής των.
ΕΥΣΤΡ. Β. Φ-ΤΑΚΗ5
ΗΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΙΣ.
Αφιχθη ιαν λοιπον άπό προχθές
,τ.λ ουνεργιΐ* διά την έηανικ Ε^ηβιν
τβν προσφυγικήν χλήρ-βν. Ή πληρβ-
ψ^ί% μβ; χαροποιιϊ ιδιαιτέρως χαί ώ;
ένδιαφερθίντα; αρχικώς %Λ διότι μα°(
κάμνει νά θεωρήσωμεν άηο τοθϊε γεγο-
νίς την τελειωτιχή» επίλυσιν τοθ ζ-τή-
μαιο(. Οί έ'δαφιρίμενοι πρίαφ,ιγε; ή?·
χιααν ψ.η καί αύτοι νά πισΐεύουν δτι τα
των άν«γΒ)ρ[οθτ]σαν. Έξ 4ρχή|
τ», ώ; Ι.έβη τό ζήιημά των, αυ¬
τάς συμπαθείας των αρμοδίων
, ιδκε τώρ« πλέον, όπίτε διεκα-
νονίσθηοαν τα καθαρώς οπηρεσιαχά τή;
υποθέσεως χαί κατήρτισθησαν τί είδΐκά
ουνεργεΤα, να μή χωρή αμφιβολίαι δτι
τό ζή ημβ 1ξιλίοαε»αι κρός την πραγ¬
ματοποίησιν τβν λον,ιιων χαί νομίμην
άξιώαιων απαντών των άγροτων προσφύ¬
γων κχΐ δ»Γ>{ ά>αβ3λαΙ έτελι'ωσαν 'Αλ-
λά χαί Βτι οί ίκμεταλλευθέηες ταύ¬
τα; ιίί βάρος τής δλης ταχτιχής τοθ
Κράτους Ιναντι των προσφύγων δέν δρ-
ίμωντο ου τε έξ άγαθοθ αιινειδότο;, οΟ:ε
Ι χαί ίκ πληροφοριών άντακοχρινομένων
οκωσδήποτε κρός την αλήθειαν.
ΝΟΜΙΖΟΜΕΝ.
Οί άνάπηροι Αρχανών, οί κατέ¬
χοντες Λ!ι:όθι περίπτιρα κωλήσεω: χα-
ττνοθ, μβ άηέοτΐιλαν χθές έπισχολήν
έν τ| δποία έιΐφ'άζΐΐιν παραπονα χατά
τή; {ξτΐρέοεώ; των έχ τήο'διανομή; τοθ
άναπηρικοθ βοηθήματος. Οί έν λόγω πε-
ρΐπτεριοθχ^ι, παριοιάνουν ώ; δυσχερή
την οίκονομιχήν των κατάστασιν, τα έπι-
χειρήμιτά των Εέ ιϊ ε άρχετά ιυγλωτ-
τ* ώιΐε νά τα παραδεχθή κανεΐ; καί νά
θιωρή^η πιάγμχχι αΚχημα διι έξηρέθη
σαν τοθ χναπηριχοθ ^οηθήματοΓ, εί; η¬
μέρας μάλιστα χαθ' & ή έίάτωσις των
δ των γλΐοχροον ποσων είσπράττουν Ιχ
των περικιέ;ων των, νά εί ε άνεπαρκήι
χαΐ διά τον άρτον των οίχογινειων των.
Μ α άναθιωρηΐις λοιιεον ιβν σχετικών
άκοαάσιων, ώ: πρός τού; χιρικτιριού·
χους τούτου;. έκιβάλεται νομ'ζομιν.
ΠΑΛΙΝ ΑΙΕΝΟΡΑΑΚΑΙ.
ϋλη ,οφ&ροόμιΗ» έκ ΜοχοΟ διι ά-
φορμή τής μιιαιύαΐως χαΐ έχεΐ των έ
νορ ακών ίκλο.Μν ήτο ή αοσΐηρα άκαί-
τησις καρά τοθ Τόπ χοθ Μητροπολιτι
μοΟ Συμβουλίου δπιος δαοι θά ψηφΐζουν
πλη(ώσουν προηγοομένωςτά; κροςτήν έχ
κληοΐαν εΐαφορά' των.Το μέτρον δσοκαΙ
αν προέρχιται έκ τής έφαρμςγή; τοθ
νέουένοριαν.οΟ νίμου, θά ή*ύ·ατο νά άνα
σταλφ «ρεσωρινβς,διά νίψηφίοι^ίκόομος
κιΐ Ιχλέξη τα καλυτέρα κρίσωπα διά
τό άξίωμα τοθ Ένοριαχΐθ Έπιτραπου
αργότερον Ιϊ χαί εί; ιύθενώιερόν χι6·ο
ταχτοκοιήβη χαί την πληρωμήν. Τοιοθ
τϊν τι έγινεν ώ. μανθάνομεν χαί είς τόν
Ντΐιον Λ-βτ,βίου, Ρά ή'ο δέ ιοχής Ιργον
! νά Ιφηομίζετο χαί βπου ίλλεθ οί οίχο
σιοθήχκι ΕΙ»
νως 2με9ον κΐταβνλήν τβν εισφορών.
Τό ζτ)τημα φρονοθμιν εί-αι πριβτίίτως
π*ς θά έξαοφχλιοθβοιν ένοριαχαί έπιτρο
παΐ άξιαι 3 τως τοθ προορισμοθ των χαΐ
έδει είς αυιό νά στραφή ή πρ·οοχή των
ενδιαφερομένων έχχληιιαστιχων άρχων.
0Χ0ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ.
Έξακολοιιθοθν οταθερως αί προ-
6λίψιτς διι δ μίγας χορος τής αλλης
ΙΙϊραοοιυής υπέρ τοθ ΟίκονομικοΟ Σία·
αιτΐου, θά είνε δαίβς χίΐι τό έξα'ριτι-
κόν διά τέ χοριυτικά μας χρονιχά. Όρ
γά^ιοσΐΓ, τάξις χαί «χτραξιον» τοθ χοροθ
τούτου Ηά άποτελέοβυν τί τό ιέ^ΐιον και
θά «Νέ διυ,ίνα τρέηον τινά μΐ τον χα-
ρακττΐρα τή 6 ραδ υ ί , ωΐτε νά μή τια-
ρουοιαοθί] ούδιμΐχ δυθϊρμονία χαί ώς
κρός ούιον χαί ώ; κρός τί κίφι ιΕ5ι*ώ-
τερον, τό οποίον εγγυώνται αμείωτον- οί
πβλλοΐ χαΐ χαλοΐ έξ αμφοτέρων των φά
λων ίκτίλιοΐ&ί «αί έοααι έχναΐ. Μίαν
επί πλέον έηφιδαιωαιν δι' δλα α&τά ά-
ποτελιϊ χαί ή συμιιετοχή ώς μανθάνβμεν
έκ Ρεθύμνης καΐ Χανίων άκόμη, έπιοή-
μιβν χχΐ έ'κιλέχτων κροβώπων.
ΣΤΑβΜΕΥΣΕΙΣ ΑΥθΑΙΡΕΤΟΙ.
Έ^ανερχομεθα έιιΐ τοθ ζητήμβτος
τής στβθμιύσεως των κάορων, οί οδηγοΐ
ή ιδιοκτήται των οποίων έξακολοιιθοθν
τον χχββν των, Αιτε νά οταθμιύουν πό-
τ* έοώ χαί πίτ' έχεΐ χωρίς καμμίαν τά¬
ξιν χαί επί ζη'Λ'α τής ήιυχίας χαΐ τής
δγείας των κεριιίχων. Προχιιμένου πιρΐ
τβθ περιβίλοιι τής Νομαρχίας τό πρβγμα
παρετηρεΐτο ταχτιχα αελιυταίως άλλ' ή¬
δη αί αταθμεύαεις των διτρίχων είς τα
κεντρΐοώτερα οημεΐα τής πέλιως έπολ-
λαπλασιάσθησαν κιί ««οδόν αι άχδ παν
τοθ παράπονα. Ή Άσΐυνομική αρχή
δποθίομιν δτι εί ε αρμοδία διά νά δια·
κανονίοη μιά γιά πάντα την οκέθιοιν,
ωστι νά σταματήοουν αί αύθαίρετοι χαί
δχληΐώΐ οταθμεύοεις, έπ' άγαβφ
τί]ς έν τ^ πόλει ι6«οσ'1Οί
πικοθ μας πολιτισμοθ.
ΓαντααααξιμαΓ™"
"Αν δέν απατώμεθα ηαρατηρεΐται
Ορεσΐς είς τάς αθρίας ηροοφοράς άγο·
ρων άνιαλλαζίμων. Τό γεγονδς εάν Ιχη,
ώ; το αντιλαμβανόμεθα, είνε εδχάρι-
σιον, 5ιό:ι προΐίδει Ινα αξιέπαινον φρο-
νιματιομόν μιταξΰ των έν τή πόλει δυνα¬
μένων νά άγοράζωΐι, έ τής αντιλήψε¬
ως δτι Ιχουν δρθως—ώς Ιχουν πράγμα-
λι—οί εκτεθέντες απο &ι οτηλων μας
είβιχοΐ λόγοι χατά τή; παρατηρηθείοη«
τελευταίως περί τα άνταλλάξιμιχ διαρρο-
ής τοθ χρήματος τςθ τδοοιι χ»Ι άλλαν
οινωνιχων χακϊν. "Αλλως τε χαί ή
ρό ημερών γενεμΐνη ούικεψ ς τοθ ΣΆ-
λίγου Μικρααιατάν Ιθισι τί ζήτηιια
τοθ η χαί άιο γενικωτέρας λαΓχή; άπί·
ψιως. δημιοαργεΐΐαι 61 ώ{ επ τ ύτβυ ή
πιπιίθηοις βτι ή ουντηρητιχίτης των
διαφόρων άγορ»ο:δν ανταλλαξίμων θά
αυνεχισθή άμείωτβ' μέ(ρς βτου βαθοθν
είς το ζήτημα χατευθύνβεις δικχιόΐεραι
ΜαΙ πλέον ουνεπεΐς πρός την σημερινήν
οικονομικήν κραγμχτΐχίτηικ.
ΞΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΟ ΚΛΟΗ»Ζ0ΜΕΝΟΗ ΕΜΠΟΡΙΟΝ
Η ΙΙΤΗΙΙλΤΙΗ ΒΙΙΐΓΐ ΑΥΜ&ΤΑ114 ΤΟ ΣΒΙΗ
Γ.
Καί επί τέλους άς υποτεθή διι
άντ! τής Έκδοιικβς ι) Κνβέβνηο-ιβ
άνιιμκιωπ/ζουσα την σημερινήν
κοίσιμον κατάστασιν καί είδικώβ
διά την πεοίπτωσιν, έδωκε ειδικόν
έκδοτικόν δικαίωμα όΓ έν δισεκα-
τομμύβιον είς την Κτηματικήν Τοά·
πεζαν μέ εγγύησιν τής ΈθνΐΜής ΜαΙ
υπό τόν όρον νά διατεθή τούτο ά-
ποκλσισεικώς καί μόνον διά τόν
σκοπό·1 πού ανωτέρω αναφέρομεν.
Ποϊοςθά ΐίχε τόιε νά άντείπο είς
τούτο;
θά «εχθβ Γσως ότι σώζΐι τούτο
μέύος τοβ πληθυσμοθ Μόνον ίτφ το
σύνολον ύποφέβει. ΝαΙ άλλ' ούδεί«
δύναται ν' άβνηθβ ότι σώζει άΜρι-
βώς ι ούς πλέον πάσχσντας καί
έκείνους «ούς δποίους ιδίως ·ϊ·
%η κα,τασιοέψει δ ύψηλός τόκος*
ώσει τό μέτοσν καί άπό απόψεως
όικαιοσύνης κα) ήθικώς είναι ορθόν
δνναται να θιωβηθή μία Ιπα·
ί—.
ΑΝΟΡΘΟΣΙ1
(τ ι
ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
ΘΒΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ - Σήιιβοον
ό«αβιβάζβϊαι ή άκοκαυιτχη επιθε¬
ώρησις «Π»! π»! μοσχαοαΐίκια» είς μίαν
καά£ιν μέ τας κ. κ. Ζΐο[ώ Ν«αλμί(·, Φιλο
σοφόν φ,λιππίδ;«ι, ΖιανΐάφΐΤΊ κα! τού;
κ. μ. Μόνον ΦΛιπκίβην, Κοανσιαν. πομό-
η», Δακδκουλον, Μαυο,ίβην κΧπ. Μβιά «ήν
επιθεώρησιν άυΐίζει μ*γας χοοός μίτοι
καα>ΐΐ£' Οί λ^βπ μοος ό^ος ό θίοαος. Είς
«όν χορόν θά κααελιίσαην Βιάφοο.α άΐχΒα"
Ειόν,^αχαλλίιτ· φανιασμαγορικα κΛ.κ.
Έκϊΐης σήμερον τ6 άπόγενμα ώβα 4 μ.
μ. Βίδκαι ό παΜτας Παιδιι&ς χοοός μέ βο,α-
βιϊον ·1{ ΐήν ώ|(αιαΐέ||αν ένανμασίαν.
ΚΙΝΗΜ^ΤΟΘΒΑΤΡΟΝ' ΑΠΟΛΛΩΝ.-
Χοεβοτ κ)| περίοΒοΕ Άπόβςβοο τού 1932
Σήμερον δύο χηραΙ μετημφ.βσμένων κ·1 μή.
"Ω,α 3.30 α. μ. μέγας χοοός των νέων με¬
τημφιεσμένων καΐ μή. *Ω«α 9.30 μ. μ. ό
έιίσιο; μέγας χοο,ός τοά Πανβρ,γατικοή Σ«ν-
βέσαον μίχβ' «β8^"1·
Τό ποόγααμμα «ου άνογβοματινοϋ χοοοίί
θα πσικίλλτ] κ*1 4 ΚΒοββλή όμιλοΰνχων
Μίχκν Μάονς καΐ Ζ««ρ'όλ είς ωρισμένα
Οισλείμματα χορΑν χάοιν τώ» πεΧαΐβν τοϋ
«ΆηόΛΙωνας». Τού; 8β χορούς θε σανό-
Ββΰσχ) κβΙ ή κΐλή ό^χήστρα τού Κινηματο-
Οεατοον.
νόοθωσις (οορΘΠββΐίοη). 'ΛΧλά
πλήν τού ότι ηδυνάμεθα νά πρσβά
λωμβν ότι έμμέσως σώζβι «ήν όλό
τητα διότι σώζσν «ούς άνοάιαΐ έμηό
ρους καί βισμηχάνονς σώζει «ά άλ-
ληλένδβΐα έογατικά καί ύπαλληλι-
κά αυμφέοσντα, -σώζβι «ούς εργάτας
πού θά ευρίσκουν εργασίαν, καί Ιφ'
όσον κάμει νά εκλείψη ό καχός
αύτός συμβουλάς: ή «ε?να, σΐ^ρ'ζει
«ό σημερινόν κοινωνικόν καθεστώς,
άρα σώζτι «ήν όλόεητσ, άλλάμήαως
όύναιαί τις ν' αρνηθή ότι ό «αν άρ
χίσο μία κίνησις, πληαωθούν «ά
χρέη |κιί εδραιώθη ή πίστις δύνα
■αί τις *»' αρνηθή, λέγω, όιι ή δ
λόιης θ' άνακουφισθ0;
Θά Ιβχ&β ϊαως άπόμη όιι δέ» θά
Ιπαρκέσο τό δισεκατσμμύριον.Άλλ'
έξηγ»ίσαμβν ανωτέρω δτι έπειδή ή
συναλλανή είναι μία άλυσος, ή κυ·
κλοφορία «ού δισκκεεσμμνρίου αύ»
«ού θά ΛναΜουφΙθΏ κατά 2 ή 3
φοΐιάς περισσότερον δηλαδή θά άνα
Ηονφίαα ώς νά επρόκειτο περί 2 ή
3, οισεκαΐσμμυρίων, ποσόν κολοσσι-
αϊοψ άναντιρρήιως, διότι ύπάρχσνν
εκκρεμούντα χοέη «ά όποία πληρω
νόμΐνα θά πληβώ^ου» άλλα καί
οΰτω καθ" έξήζ. *- -;* --1 .
"Ισως νά λβχθ# άκόμη όιι μικρόν
μέρος επαγγελματιαι έχει ήδη τεθ#
έ*«ός μάχης καί άλλον μέρσς έχει
σΐΐ7θΐχθ0 δυν*}θέν νά έξιύο*; ένυ
πόθυκα 9 άλλα δάνεια. Είς αύτό θά
απαντήσωμεν καί πάλιν όιι οί σΐη
ριχθέντες ήοαψ ίσως ίσχυρόιβροι,
θά ώφεληθοβν δέ τόσον αύΐοΐ όσον
καί μέρας «ών τεθέντων έκτός μά·
χης, έξ ών μερικοί ίσως άψαγβψψη
θοΰν, διότι θά ιίσπράξσυν «ό ά τι
ναιοπσιηθέν είς άλλους Λαβείν «ών
μέ «ό οποίον θά δυνηθούν νά έξο-
φλήαουυ μέρσς κατά «ό μ&Ιλον #
ή*>«ον μέγα, «ών μέ βαρείς «όκσνς
ύηοχοώαβώψ «ών.
Καί ιέλος θά είπωμεν «Α εξής;
Εάν υποτεθή ότι 10 συνάνθρω-
πσί μας (ηβααψ ατή θάλασσα καί έξ
αύιών 2 έΉνίγησαν, 2 συνκο,ατσύν-
•αι καλά επί «ών κνμάτων καί 6
κινδυνεύσυν, είς πσίους κατά πρώ-
■ον θά δώσωμεν «ήν βοήθειαν μας;
Είναι βέβαιον όιι θά βοηθήσωμεν
καιά πρώτον «ούς 6 χινδυνεύσντας
διότι διά «ούς 2 πνιγέντας ή βσή·
θεια πλέον είς ουδέν θά συνιιλέσο
καί θά έχωμεν «όν καιρόν είς «ό
«έλος νά «ούς περιμαζεύσωμεν άπό
«•ρησκευιικόν καθήκον, οί δέ δύο
άλλαι δέν έχσυν άμεσον ανάγκην
βοηθείας καί είναι προφανές ότι θά
έχωμεν «Αν καιρόν νά «ούς αώαωμη
άργότερα οίαν θά έχωμεν συνιελέ-
00 «ό πρός ΐτύ; άλλονς 6 άνθρω
έ μας
'Λλλ' ώς είπομεν ανωτέρω, Ιίν
θεωρβύμεν «Α πρστεινόμενσν μέτρον
φΐλανθρωπιχόν,'«Α θεωρούμεν έχον
σημαντικήν έθνικσοιχσνομικήν σκο
π«μίι»?«α καί θά ιϊ*ΐ&α βύιυχβϊς
ά> συμηληρούμδνον ή τροποησιού'Ι
ΐιενον υπό των εχόντων περισσοτέ'
ραν ά πό ήμ& πείραν, ήδύναιο νά
ίφαρμβσθ^ ιό συντομώινρσν, ή άν|
τού(άχισιον δώση ιούιο ίφρρμήν;
■ίβ βλους «ού; δννπμένους νά' σ*ε·.
φΦοΰν καί επί τής γενικής θέσεως
των οίκσνομιοών ιής Ελλάδος καί
επί μιάς ιώνσοβαρών α/τιών αυτής >
ηοϋ είναι ή έκμηδένισις τή; πίσιε'
ως καί ή σοβαρά τίσθένεια «ών Ιμ >
ποροβιομηχατΐκών έπιχβιοήσΐων,
Λψ δώση ΑΙγομιν άφοβμήψ είς τό νά
προταθούν καί άλλα μέ*ρα περισ-
ά Ληίμη ώφίΧιμα άπό τό προ
Η Ζωη ηοί Περνα
ΣΑΒΒΑΤΟΝ
ΜΑΡ1ΊΟΥ — Ή φορολογία των σκύλονν.
«νβτολίι ηλίου 6,54, δόοις 7.20
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΝΝΙΣ
Σ»ήν ώ υ οί α αϊί&υσο τοή «Έθ*ιι·ο«» έ-
Βόθηκι κ^οχβέ; ϋέαπιην εσπέρας ό έ«ή·
σιυς χορός τού τ·»νις. Ό χοοδί ούιδς γ»ω-
στός ηα ά «6 τό κοοηγαύμανα έΊπ βιο την
«κύκηοαν εβιοημόιητα χοι» βέ« ή·ο Βο-
ναόν *ά μΒ«ιβ»λπ έφέΐος—άολοβ1ο)*τσς
τάς πΒΒΐοΐασΒΐς—>α^κκτ|ρα «αί σύλ. Έ
σι τα Βίοιΐήν·" >ίχ·ν 3ιαιθό κίς κύκλον
ωρισμένον, «.ά μα «ου για μά(
θ ύ(ύ τό βύχ·|)«σ··: '0 βηλ«-
βή άπηλαοσόμεθα άπο ΐτ)ν «νια^ά» έκαγ-
γβ»μ«τικήν άπαοζόλη·ιν νά οω>άρε ηΟ»β
τόσο τό· βιπλανό* μα(: «Ποία Λι' ού>ή»
καί ««οιδί είτ' οϋιός·. Έγνη8(£νμΐν δλονς
Ι δλ
μφ δ«ι δια» ή ««πχνητή επιση¬
μότης» ύηεςβή—«β βεηθε'.α τ·ΰ ·ί»οπ»βύ
μα«ος—ϊά ΐΐιχιικά της ββ'» ΗαταλήγΒΐ
σχεβό* κατά κανόνα σ6» άνιΙΟετο χόλο;
Δέν μπ»β»Ι·,ε νά άντιτεΙνΒΜ ο' ού «ό. Κ ο!
όμωί εί» συ»«8η β ά τι χαοάξινο. Ή αιΐγ-
κέ·«ρωαις αυτή χ«ώ||θαιθΒ νά ουνΒοάοη.
ζωηρόν χέφι άφ' β»6ς κοΐ άρ μ τον ό£ιο-
π^ιίΧΒΐαν άφ' έιίρον. Σ«νΒΜ*«—λέμε βοι·
στάκΐως—ό χ·βός ούιδς εχίτνχι πλυοέ-
σιατ», ΑΕεπλήβωσι τόν αντικειμενικόν τού
υκοπίν καιά γοάμμα κιΐ γβπκέις ή έπιιυ
χΐα τού μας ββιβσε χό Βικαίαιμα νό σογχα-
ρ,οΰμβ τούς νέους διοΒγανωτάς ΐου. Θ4 ί-
Υθάφαμεν ά συγ»αοϋϊ·μβν «Οερμά». Άλλό
«ά «ΐκιός πάσης θίσβΐΐί» Βιανβμηθέντα
ύ«ό «όν γενικόν τίτλον «καιιγιό*» Μαπβλίνα,
χβοκάκια, όμΧ|)Βλ(νι·, οφυβιχταάκιν, μού-
ίι*ο, Κϋόΐαλα, τύμπονα «υ Ι ύπόλοιπα »α«ά
ιό μάλλον καί ήιιον Θ^οβ^κοιά άντικείμε-
νσ, «ά όποϊα «Βλβίαις χειμιτό είς την »«ο''
σιααιν παρ' ό*.ίγον έοοκ1λλι(αν την κατά
«ό λοιπά απολύτως ευχάριστον οννΐηβη"-
κόιηΐα ενός ούοιηι ώς ίπ.οήιιοο χορόν, μά;
έπι|)αλο«ν κάποιαν ίπιφυλο£ιν «ββ° "ά'
σ^ν καλήν μας θέλησιν.
Καλλκΐϋα εμφάνισις ή «νρ(α Άρ. Μιχβλι
Βίκη. Ά£ιοσημ·ίω(οι οί κο^ίαι Γεβιβγιιίθοΐ),
Νβοεβθιθν, Πανιαχεσάκη, Καροαχάκη,
ΚουτσονΒάκη, Νιβσ, Άνεμο,ιάννη, Φοον
ΐονλάκη, ΝίσκοΓ, απρΐβον, Σαοιδίκη, Κα-
ρ,ούζο«ι Μηλιιρό, Μανδελενακη Ίεοιανΐ-
μάκη, Βϋγιαΐςακτΐ, ςΐ ίίίκς Χανοΐάχΐΐ,
Τριανιαφιιλίθύν, Σιβφαιίΐο»-, ΒϋνρΒονμπα-
κη, ΊααννίΒον, Βισιλάιπ, Λβονχάιιη καί
άλλαι τειν όιοΐοβν—καρ' δλον ότι αρχΒΐό
γννσταΐ— 6έν έχομεν κβόχΒΐβα «ό όνόματα.
Τελης "Αλκας
τβινόμενον, ώσιε νά υίοθε«ι;θβ «ό
καλλίτερον έξ αύιών καί νά δυνη
θώμεν ονντόμως νά ίδωμεν μίαν
οίκονομΐΝώς άναγ&ννωμένην (*«$!
λάδα. .·. , , .
Μνιιλήνΐ}
ΠΕΤΡΟΣΑ. ΓΡΗΜΑΝΗΣ
'ϋ νομά χη το3 Σηκουάνα (Π»ρ-
ρΐ3ίαν)ι άπανχ&ν είς σχετικήν έίώττρι*
ο,ιμβ ύλβι», ανέπτυξε τό προΐφάτως βνα-
οχϋλβν. 00ιιβ παρέσχε τή* τιλη5οφ3-
ρΐοιν, δ .ι είς τό Π*ρΙοπ διιάρχουν 70.000
κερΕπου σκύλοι καΐ 5τι ανομίνετβι νά ά-
ιτοίώζουν ιτε^Ι τα τριβ Ι4ατ
φράγ»ων ώ; φίίθ'. Ό νομά>χης
οκει, 5« τό π«σίν τβθίο έ
π?ός τόν χυ*ιχόν φόρον άλλων πρω¬
τευουσών ιί.ε μηδιμινδν. Ου ω δ φδ-
505.6 ι·ς αποδίδει είς τό» Δή^ον τοθ
Β«ρολ(νοιι 45 έ**ι?μμδρια φ^άγκβν.
Κατόπιν ττ}ς ανωτέρω διχηιβτώαεωί-,
5 νομάρχης άνιχο(ν«βεν, 8-ι .1 ε 456-
νατο( ή ή μιίωσ ς τ «Ο φίρου τούτου,
ώς Ιζήνη^αν με·ιχοΙ δημοτιχοΐ ούμβοιι·
λοΐ, χαθ' ίσον τό χαθάηαμ* «Βν δρίμβν
καί τβν πεζ-)8ρομ{ων, ιΓ»υ λερώνονται
χατα μέγα μέ?οο χαί άπό τού; ο>ύου(
ίπβιτ,ιϊ δλ.έ/ περιοαέ:ερα Ιξββχ.
—"Ό τα ν έχει κανβίς τύχη.
Έκ ΝΐΗκΙας αγγέλλεται β« ■ ί« πλ?υ-
α!α 'Αμερι»ανΙ(, ή κ Σά·« Τζέ^νινγκς
—ΜχαΙρνς ανεχώρησεν έ«ιΙθεν άφ^Ο
ίκίοδισεν εί; τα καζίνον πιρΐ τα 2 έ
κατομμορια »;ράγχων. Την νύκ'» τ«)ί
παρελθούσης Πίμπΐης Ικ4ρδ;ζ ν ή^ΐ) Λ
νω τ Ό έκατομμι/ρΐου, 8*ν αίφνης Ιδή
λωαεν είς τό «ίεμέν-νέ φέ,> (ίαιζ·,
φσ[«4, $ί| την οίθοϋοαν τοθ άκεριο, ί
οτίυ μκαΜαρα) Βτι «όν ά?·ι τί έχατομ-
μώριοε ίλόκΧηρον. Ή προΐαις Ιγινε δε¬
χτή «αί ή Άμεριχανίν εκέρδισε. Μιθ'
Ι^μιοε τώ σακκίίιόν της μέ τα κίρδη
ΧΐΙ άιτιχώρηοι μέ 1*λ ψίχραιμον
«Γχούη-μτΐίίΠ>.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
ΕΜΜΙΝ. ΣΤΥΛ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
Χκριλάο» ΣτιφανΙβη)
Όβ«{ Μοιρτώροιν
(Ιναντι ταχνδρσμβΐον)
παραχκταθήχι;
χον χαΐ Φαρμαχευτι«βν
χαΐ Σπεοιαλιτέ.
ΠΑΡΑΙΚΕΥΗΙΐΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΝΠΰΥΛΑΚΑΚΚ
1Μ ΤΗ! ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΙΕΤΙΑΙ
ΜΕΓΑΛΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡ1Ζ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΙΙΤΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΠΡΟΠΗ: Ό Νβμάρχης Ήρακλιίβθ κ. Λυδάκης.
Ταγμβτάρχης Νηλιαρά(. Ανδρ. Αλεξανδρίδης Μκβηνητήί. Χρ. Χβυρδά-
κης.δικπγβρος. Κ«1 «Ι κυρίαι, Κ. Δοκουμετζίδου, Γ. Φουντουλάκη.
ΊίθΪΕΟΣΓΥΡΙΣΜΑΤΑ.....
(Ντόπια Επιθεώρησις γραμμένη άπό τόν κ.- ΤΕ>
ΛΗΝ' :ΑΛΚΗΝ).
ΕΚΤΕΑΕΣΤΑΙ - ΜαρΓκ> Βββίάιη, ΉλκτΟα Βο«ο·ο«μχακτ|, Άννα Βανο·
Βονμχσνη, Μνρ'νο Χαηοβάκΐ), Έλεοτ«·ΒΒ Λημάκΐ], Χϋβσοίλο Γιαννοκάκτ),
Στβσα Τριανΐίφ ΜΚυ , Βικτωςία Μιτσοτόκΐι, Ρένα Δο»«ουμετζίβθΓ, Μαοί«α
ΞηυοΐίΐίΛη, ΚοτΙ-α Ι ^αμματικάκΓ, Τιτίκα Αβοντάιτι, Φ^φος Πιβδικογιάννης,
Έιμ. Μηλιαιά;, Μίμηί'Αλ>Ε(ον, Μίμικ 'ΑΙάμη;, Κ. Παπαχατίάκης, ΘβοΒ.
Δαν«ο·ιμετ{[Βη«, Ά>. Ά '{Ό«Βο.ΙΒΐ](, Τ. Μαοκοχονλοςι Κων. ΓιαννακάκηΓ,
Γεώρ. Ξηοο»ϊάηΓ, Σ. Πα«λάκη(.
ίίαβφαλιοιν ΐ3ΐτη$ί«ν «ποτβθήτε είς την Έπιτρβηαν.
ΤΟ ΙΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΑΧΙΝΙΩΝ & ΧΑΛΒΑΔΩΝ
ΞΓ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΞΞ
'Η&ξοτο των {ογασιών τού μέ «έας βάσβις ΙγΝατασιτίσαν νέα μτι-
ΐανήμαια διά την άοτιαχέραν ίμφάνισιν τοϋ ποοϊόντος ΐ(ς Χΐυχ
καΐ ηοιόιτ]τα> '
Διαρκής παρακαταθήκη
ΧΑΛΒΑΔΩΝ ΤΑΧΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΣΑΜΕΛΑΙΩΝ
Ποιότης άπαράμιλλος.—Τιμαί άσυναγώνιστοι
2ΐ]μ Πώλησις
μ-1 λιανιχή.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΚΙΝΗΣΙΓ.- 'Βχο-ήλθε» ε£ Αθηνών ό
κ. Στ«λ. Καναταντι«[Βης Βιομήχανος.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ή ΔΙ: Ερασμία Ιω.
Καφφειζάκη καί ό κ. Γΐώογιος θ. Κα·
«βά4ος μη|ανικό(, έμνηοτεύβηοα' εν Ά-
ΕΥΧΑΡΙΪΤΗΡΙΟΝ. — 1ΥποΪΒέι»οίν μας
θεωοαίμΐν δπαις κοί βημοαία έ «Φβάσοομεν
ιήν άνβιοον *ύ /νωμοούνην καί σββασμόν
μας χοός τ&ν Νομάοτην ΉοακΐΒΐον κ. Έμ-
μανονήλ ΑνΒάκην Βιό »ή» τόσο> εΙλΐΗΒΐνή
καΙ ί·θερ,»ον ύΛασιήβιξιν ούιοϋ των βι«αί·
ω* αί-ημάτων αας.
Ή »α«οινιή δντας στοογι) κα( χοοστασΐα
)ΤΒΟς την Εαι«(|ν νπάθβαιν τοϋ γεωβνικοϋ
βοοσφηγικοό κόσμον θό μά; κρατήσουν χάν
τοτβ Βύτνώμονας.
Έπΐσης βημοσΐ(? εύ(αΒΐστοϋμεν τοίς άΕι·
οτίμοαι: Διενθύνσεις των ΙνταΰΙα έφημε·
ψις» διότι έπβαθνμοχοιήθησαν νό μάς ·£«-
κτιοετήναιοι χοικιλοτρΟΒως καί ανββ »ύΗ·
μιάς όμοιβής.
Έν Ήοακλβίφ 2 Μαοτίοπ 1932
Τό Διοι«ητ·κ5ν Συμβούλιον τής όμάϊος
•Νίων" '------
ί'νρφ ατήν πόλι «άς.
—Ή νϋΐτα τής Τσ>κν4πιέμκιητ Βέ» έπι-
ραοι κληβοφορούμβθα χω&1{ κίνησιν Μοί
Εαφ.
—ΊΚαις καλή Ιονλΐιά ίΐαμαν τα χοβο-
ΒιΒασκαλβϊα.
—Είς τα όκοΐα μαοκαοΒομένοι καί αμα·
ά
β.
— Έΐόα»ψ«ν καΐ γενικώς έγλέντηαα* πα·
λά ή σχεΒόν καλά.
—Τό γΐένιι δα»ς σύ;ό δέ» ή·ο αμοιρον
Μοί ΗαογιίΒαιΐ'.
—Εάν λήβ«|ΐιν ύ«' 6φιν νέον κσρα·
τράγονδα εί: όνομαοΐόν καΑ ά|ιοστΐμειώ(ως
μονΐΒΟ'ίζιν ντανσιγκ,
—Τής «ΚιΕΙλ Ν«άμχιας».
—Άς εΐτν, καί τού χοόναα Μαλύτεοσ.
—Έκ «ηλΒγο.αφήματο( τού ΕΙβαγγβλέοας
τοβ 'ΑΒβίον Παγον.
—Ζη«ονντις τό ό'όμα(α των έν »ή *ο·
λει μας Ιικηγόοων, σνμβαλαιογςάφοεν «λπ.
—Άποόειχνύειαι δτι βαίνομε* κλησίσιι-
οι Πβόί τος εκλογάς.
—Άφοϋ ■ατοΒτίζονται μι' βλας οί «Ινα-
κβς των Βικασιικων άνΐιηοοσώπων.
—ΕίμΒθα οΰμφωνοι καΐ ημείς.
— Ποδς την κίνηοιν ·ιά τόν καταρτισμόν
σοβαιά; καιΒονομΐΝής ϋπηΒεσΙας.
—Κιιί λέγομβν «οί β ΐβάς» Βιόιι ίέν ίχο-
μβν ύκ' δψιν μας κα>έν επ των μέχο,ι το«β·
ίθΑ ί
βμ ημ
—"Ατινα ώ; γνωστόν Βέν άαέΒωσαν νιιβ-
π)ύς.
—Μέ την χθεσινήν λιοκίδα.
— ΈΙημιουβγήθη *—Ι ιέλοος μία άνακού·
φισις.
-Άλλά κβΙ μία ·λκΙ(.
— Ότι επί τιΐονς εΐοήλθομεν είς την
Άνοιξιν,
-"Α νό βοΰμε ά* ή έλκΐ; θό χραγματο-
ΗΟΙΤΐΰΟ
—"Οπανς τ||ν όνειοεύωνται 11 αιγονντις,
ιΐήλιοχαβεϊς καί οί φοσιολάτραι.
—Μία ϊγιιΰκλιος «ου 'ΥπονκγβΙον Ύγιει-
νής άζοηςκεύει τίς οαρΒελλΒς τοά κουτιοΰ,
μά^κα; «Λανχόι».
—Άλλ' «ί»' ά]αγΒ μόνον ού«ί] ή μαρ.ι·α
ποΰ οερίΐΜΐ νά άχοηοτΐΕβό;
—Τό άπκψινά χβωτεϊα «ήί χο^ιντιπήβ
Ηΐνήαββς.
—θά καθέξΐ) ασφαλώς ό χορ,ός τοϋ «Ό·
μίλου Φιλαθλων».
—Είναι γνωστόν δτι τό σωματείον τοντο.
— Είναι έκ των σοβαοωτέο,ων είς την έ»
(Ο πόλει μας άθλητικήν κίνησιν.
—"Ωοτβ ή ύποοιήριϊις τοο νό αποτελή
ύχοχβεωσιν κοινωνικήν.
—Αί έορϊΓί Αλλως *π καί ιΐ χοροί τοο
αφήκαν κάντοτπ εποχήν παΐ λόγιρ Ναλής
όγανώθίΐος καΐ Ιόγφ τά{εως.
— Έχιτοχίαν έβημιίωσε προχθίς Μοί ό
αι&ικός χοβός» τού «Άπύλλαινος».
—Υποθέτομεν ότι «αί αλλα «ίντα.» θά
έχαναλάβονν τούς χορού; αύΐοας.
—Είς τοϋς δπιίοης ή χαρ,ό των μικκων
«αί τόσο γο,αφΐκή »ί»ε.
—Καί τόσον όντανακΐά'βίς τούς μεγά-
λονς.
—'Ωΐαία τα νούμβΐο τής Άπο«οΐ]ά:ιιΐϊ,ς
έπιθβωΒήοεως «Πώ, κώ μασκαοαλίκια».
—Τό νούμιβα πύιά θά βελιιώ'ωνιαι κά·
θβ ΡράΒο.
— "Ωοτε ό «όσμο{ «οέΝει νό ύποστιιοΐ·
10 τόσον τάς παΒαοτάσεις όσον καί τούα
χορού(.
—Τοά μοναδικόν μας θεατροο.
________________* Ρέιιορτερ
ΔΙΑΝΥΚΓΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
'Εμμαν. Ζαχαβιαδοβ
ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
ΑΤΡΟΧ-ΠΛΑΕΥΤΗΙ·
Νετύκηοεν έν τί *δφ ΜαλιΡνζί-
ο» μ«1 δέχκαι έν τθ Οολνκλινικί
Ήρ«κλ·1β» κ«0' έκάβταν 10—12
Μβΐ έν τή κλινΐΜθ η. Πρινικνβιχη.
ΑΤΜΟΠΛΟΤΑ ΣΑΜΟΥ
Τό ναχύΊτλονν θαλαμηγόν
αναχ-θιΐ έχάσιην Κυοιακί)ν η. μ. οιΑ
Ρέθνμνον, Χανιά, ΠβιραιόΙ. Ταξείδιον
α'τε.ον χαί δΐιγόαιοον.
Ποαχτοοβΐον Λιναρδάχ"
Τολέφ. 61
ΑΒΕΔΙΣ
ζί&ΐ
,,„,
'*
κατ^'
, ά«>' ώ»
»β Ιοιιτού ή
ι
ΐ ΤΙΜΑΙ*·
Μαι^
, είς
Μ*β
«· »βν νιτέο
Χγ}τ νβοντίδΐ
ΐΝε|ΝθΙίνι«( δι
μμ α ΙιενΜΟλν
ε#Νΐι ίίά ιό μο
ίφψομίίτκ α
■4{ σημααίας τώ
(V
Ε0ΑΙΊ1
Φι»«
νν τ> —
1 «Ι«»|{ β.ΙΙ» ΝΗΤΙ)
Ι ιΐΐΐκιβίοΐς—το«;
•ί! "βοβιιαθείαβ
, "·»·» »ΙΚ ώι ένι
«1 (ανασννέοχι
«««Ό» »α. *} βι
•«VI».
ΑΝΟΡ©ΩΣΙΣ
"•-Ν 1
:>**♦
«*4·1·ε«ε, .
ΙενΜ' πε«
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Ιιησίη Δολλάοια 10.
Άπασαι «Ι αποδείξει; συνδρομ&ν κ»
5ημ«βκύο·οιν φέρουσι απαραίτητον τίιν
Απογραφήν τού Διευθυντού χ«1 Ιβιο
κτπτου τής «'Ανορβώσε»»;».
•Ηρακλειον 6 Μαρτίου 1932
ΒΛΕΝΟΡΡΟΙΑ
Τό νέον Γαλλικόν φάαμακον ΥΣΤΑΝ
καψ ϋΐες θεοαπβΰει την β^νόαροιαν πά
λοιάν καΐ νέαν κ·1 την ζρονΐαν κυσ(τι&α
άν&οέιν χιΐ γνναΐΗΜν ■πινιογΒΪ άνωΐύναις
ιοΐ ασφαλώς καί ίκιχιν έγκο,Ιοβαις χον Ά
'ακάτου 'Υγβιονοιιικηά Σνμβαυλίαν,
Άνιιπίόσωποι: ΥΙΟΙ Κ. ΦΩΤΙΑΔΗ καί
σ Οΰ
ΑΙ ΔΗΑΩΣΕΙΣ τού "Αγγλαυ
ΎηονργοΟ των Οίκσνομικών
καιά τάς δαοίας ι) Αγγλικη άνορά
ιΐν» ελευθέρα νά έξάγο συν άλλαγ¬
μα, άπσιελούν μίαν διαηίστωσιν όει
ηρχισαν νά βελτιώνωνιαι αί διε·
θνεΐς οικονομικαί αχέσεις. Έξαιρε-
»Μ0ς διά την Έλλάδα, «ό άνωιέρω
μί.οον τής ΆγγΙιπής Κυβερνήσεως
είνε ποάγματι εύνοϊνόν, έφ' όσον
έίνπιΐρειεΐ την παροχήν «ού παρα-
γογικού δανείου καί εΐδικώιερσ»
%ής προκαταβολβς των 2 1)2 έκα-
«ομμνρίων λιρών, ήιις ώς γνωσιόν
κρίνεται «ό ζωτικώτερον, κατά την
στιγμήν ταύιην, ζήτημα, δία την ό
μαλήν συνέχισιν τής σιαθεροποιή-
σεως τού νομίσματός μας
Η ΚΙΝΗΣΙΣ περί (ήν άναλογι
κήν ψηφοφορίαν αγγέλλεται
όιι έξακολουθεϊ. Άλλ' ή έπαναφο-
ρά τού συστιίματος, κατά τάς ννω
σθβίσας όιαθέσεις τής Κυβερνήσεως
θά εξαρτηθή έκ τής αποφάσεως
«0ς Δημσσισνσμικής Επιτρσπής. "Αι
άναμένουν λσιπόν «ήν απόφασιν
οί κινούμενσι περί την άναλογικήν.
Διότι δέν φανταζόμεθα διι συντρέ¬
χουν αοβαροΐ λόγοι καί άνεξαρΐή
τας τής ανωτέρω αποφάσεως, νά
εφαρμοσθή έκ νέσυ «ό σύστημα;
Ή άνάγκη ισχυράς Κυβερνήσεως
καί ουχί μικιής καί άνσμσιογενού,,
έηιβάλλεται κυρίως είς την περί
πιωσιν καθ* ήψ θά έξευρεθοΰν αί
αηαραίτηΐοι σήμ;ρον οικονομικαί
βάαεις, άφ' ών θά συνεχισθή καί
τού λοιπού ή κραΐιπή μας οίκοναμι-
πή πορεία.
ΑΙ ΤΙΜΑΙ τού ελαίου έβΐλτιώ·
θησαν κατά τάς χθεσινάς μαι
πληροφορίας, είς «ήν διεθνή αγο·
ράν Ή βελτίωσις έρχεται έπικάί-
οως μέ την υπέρ «ού ελαίου κυβερ¬
νητικήν φροντίδα, ήν υποθέτομεν
ότι αρκούντως διευκσλύνει. ΟΙαάή
πσιε δέ διευκόλυνσιΐ είνε φυσικά
πάνιστε διά «ό καλόν μιάς ενεργείας.
Λαμβανομένας μάλιατα ύπ' όψιν
τής αημααίας των όλων υπέρ «ού
ελαίου μέιρων, ή βελτίωσις ιών τι·
μών τού ιΐς «ό εξωτερικόν, κρίνεται
ομολσγουμένως κάΊι τό σημαντικόν.
ΟΙ Π0ΑΙ1ΙΚ0Ι άρχηγοΐ θά
συνήρχοντο χθές διά νά κα-
νονίσουν την «τάσιν «όν. Άλλ' ή
στάσις αύιή κατήντησε ατερεόιυπος
τελευταίως—-τουλάχιστον ώς πρός
«άς προσπαθείας περί «όν διακανο¬
νισμόν της ώς ένιαίαΐ. Συνέρχονται
χαί ξανασυνέρχονται οί πολιτικαί
άρχηγοί καί ή στάσις χκν άπσμένει
πάντστε . . άκανόνιστος καί άντιφα
τΐΜή. "Ιδωμεν έν πάση περιπτώσει
«1 θά ανμββ μέ την χθισκήν ού
σχεψιν.
Τ Ο ΖΗΤΗΜΑ «ής είσαγωνής
είς Γαλλίαν Ελληνικήν οί
νων έξαΜθλσυθεΐ νά άπασχολβ σο
βαοώς «ήν ημετέραν Κυβέρνησιν.
Χθές επρόκειτο νά συναντηθβ είς
Παρισίους μενά «ού Γάλλον —ρωθυ
πουργού, δ Ύπσυργός «ών έξωτερι
κων κ. Μιχαλακόπουλος. Άπό «ήν
συνάντησιν «αύτην είνε νομίζομεν
δυνατόν νά περιμένη κανείς πολλά
όιά «ήν ριζικήν διευθέτησιν «ού
κρσβλήματος. 'Γποτίθεται διι σχε¬
τικώς θά δσθ0 λύσι; μή εύνοοΰσα
Μέν «ό πέραν τού άρχικού δρίου
είσαγωγής είς Γαλλίαν έλληνικών
οΐνων, όπωσδι}ποΐε όμως Ισαφο
ζουσα δι' αλλων είσσνωγών καί
'ίλληνικών καπνών, «ήν πρσσγε
σομένην είς «Α Ελληνικόν εμπόριον
(θΜίαν.
ΛΙΛ ΤΗΝ ηιοσιχ1Ι Δευτέραν
—* λοιηόν ωρίσθη ή
«ής Δημοσιονομιχής Έπιτρσπήί επί
>ών οίΝονομικών μας ζητημάτων
Ας ελπίσωμεν όιι ε] συζήτησις θ(
λιίξη συντόμως ώστε νά διευκρινι-
οθί έντός ««ς άλλης εβδομάδος
οίΜονομική μας κατάστασις. Διότι
0ιιυκρίνισις αύιή είνε καί
9*
ΣΥΦΙΛΙΣ
Ή Σύφΐλις θβοαπεύεται μέ χΛ 8ισκ(α
άπιο) ΤΡΕΠΑΡΣΟΛ τα ό«οίο άντ.κοβι-
σιοίν τάς ένέσΐις. ΆιόδβιΕις δϊι δσοι β(ουν
ιληγο·εφαλόπονο», Βυναιήν βεήν ώίβ»,
λιγγον (ζαλάβες) ή Βοακολεύονται «ό «οί
κατοίν, λαμβάνονιβς ιά χάηια ΤΡΒΠΑΡ-
ΣΟΛ θά αΐιθανθέισιν άμέοα>ς άνακιύ-
νισιν καί θβρα»ε[(»ν. Τό ΤΡΕΠΑΡΣΟΛ
•Ιΐαι έγββκοιμμί»ον άπό «α 'Υ«ονρ-
γεϊα 'Υγιεινήί Ελλάδος καί ΓαλλΙας «ω·
λεϊτΒΐ βΙε «ό φαομακΐϊα ζητήβατβ βιβΧιο-
Υήαφΐαν κιστοπαιοϋσαν Βιά τής ΰπογΒσφής
έ«α«·ννά1ΐΒ« έπισΐημόνω» Έλλήνων, Γάλ-
λοον, ΊΐαΙών,ΊσβανΔ* την άποιβλεσματιΝό
-η« τοβΤΡΕΠΑΡΣΟΛ.
Τό ΤΡΕΠΑΡΧΟΛ χοοηγκίται είς τό Γαλ¬
λικόν χολβμιχίνι Ναυτικόν (ίνγΒαφοναρθ. 8)
«αί ιΐςτόν. ΓαλϋΐΗΟ* αταατόν »*ν άποικιιεν
'ίγγααφον αριθ. 2446).
ΖηΐΕΪΐΒ τό γνοοΐον ΚντΙον μέ αριθμόν
εγκο(σεα>ς Ύκα«8Υ«(ο«.
'ΕαιοΐημονικαΙ πληροφορίαι Βωρεαν «α-
οά τφ Σοφΐλιδολύγφ χ. ΦΩΤ. ΜΟΣΧΟΥ-
Λλ όΐός Σωκβατονς 36 «οί Χαρ. Τρι-
κούαη 14.
ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
—Ό τόμος πβρί τβλών χαοοσή
μου.
Το ■Υηβοργεΐβν τ&ν θΙκβνομιχΒν βι'
ένκυκλίβυ τβυ πρός τβϋς θΙκονβμΐΜβυι
"Εφόρβυς τβθ Κιάτονς βυνιβτα νά είνε
έκι«Μ«Τ| είς την εκτίμησιν τίιν άν«κ«·
λυητομΐνυν κ«τά τόν Ελενχβν κ«ρ«-
βάβεϊΐν τβθ νόμου, περΐ τελ&ν χβρτβοή-
μοο. ΟΙ ϊφοροι όφβίλουν έχι μόνον νά
μη έκόίδουν καταλβγιατικάς άιχοφάθϊΐς
έκιβολης προατίμΜν, άλλ« ταύνβιντίβν
ν« άνκητυββυν, είς τούς παραβατκς κ«Ι
«Ις τβύς Ιλλειπ&ς χβρτβσημβΐνβντας τα
ίγγρ»«ά τνν, τάς διβτάϊεις τβθ ν6μο»
μ«1 τάς ου* ■)»(«( τ&ν π«ρ»βάισ«»ιν ου-
τ»»ί ΰατ· «Ι έλλβΐφεις ν« μη ίπβνβλβμ
βά
τη δοντια
ΛΕΥΚΗΙΜΟΜΤΑΙ ΒΗΘΜΗΔΟΙ1
ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΛΕΙΦΙΝ ΤΟΝ
ΒηΚΤΗΡΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Άν τ6 χαμόγελό σας δείξη έκχρωμα-
τισμένα καί ^αλασμένα δόντια, ΐό
στόμα σας είναι τοτε ηλήρες βαχτη-
ριδίων. Ή κατάστασις αυτή όφείλε-
ΐαι είς τα έντός τού στόματός σας
μιχρόβια.
Ή Κολυνός λευκαίνει ταχέως τα
δόντια διότι ό άντισηπτικός άφρός
της, έξαφανίζει ΐά έναπομείναντα
έν άποσυνθέσει φανή τα καί έξονδε-
τεςώΛ'ει τα όξέα.
Χρησιμοποιήσατε επί τρείς ημέρας
πρωΐ καί βράδυ ενα έκατοστόμετρον
Κολυνός επί ξηράς 'ψήχτρας χαΐ τα
δόντια σας θά γίνουν χατά τρείς
άποχρώσεις λενκότερα.
ΛΜΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΜΤΟΚΡΕΜΗ
ΚΟΛΥΝΟΣ
4ΙΛΡΚΗΙ
ΜΟΡΙΣ ΦΒΡΛΤΖΗ,ϊΥΡΐπΐΛον 4·μημμ
Π«ρ*κ«ταθΑκη έν Κρητη
ΙΩΑ.Ν. ΤΖΑΚΟΜΟ Ηράκλειον
ΤΟ ΕΡΓΒίϊιΣΙΟΙ Χ4ΑΒΙΔ6Π91 Ί'4Σ
ΑΔΕΑ. ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥ
ΓνκοτοηοιιΙ εί| την αξιότιμον πιλατιΐ-
αν τού 3(ΐ ί)«ξατο τ&ν ίργαθΐβν του|δΐί
την ν.αταοκιυήν χτβν άπκραμΐλλβν χά!
ίί ποιόιτ,τος.
ΧΑΛΒΑΔΩΝ
καθ* δλην την Κρήτην,
θή
Χαίδαδίβν, ταχινίιβν ηλΪ οισοιμΐλαΕου.
Τιμαί
νω»τβι.
Πάντειι εινβ ννΗβτον δτι τινές (χ τ&ν
ϋηοχρΐειν ·1ς τίιν Ιφβρμονην τ·& νβμοβ
π«ρ·ίήγηο«ν τίιν έηιβεβλημΐνην ώ{ έκ
πρώτηι έφβιρμογής τού νόμον ί(τι·1κει«ν
Μ«Ι χβτά ούβτημ· δέν χβρτοβημοιΐνουν
τα ϋγγρΐιςρά τνν π*ρά μόνον τότι, 4-
τ«ν ο ΟΐΗβνομΐΗές Ιφορος Α ο έφορι«-
χ6{ (Μτάλληλος, ένιργ&ν Ιλιγχβν, «νβ·
χα.λύφο τάς ελλείψει;, κ*τ» τίιν διάρ
κειβν αυτού. Διά τούτο τό Ύΐτβυργίϊον
κχτηγβρηματικ&ς ανακοινοί δτι «πό
τής ενάρ(Ευ; τού νέου θΐχονομιχοθ Ι
τους (Ι Απριλίου έ. Ι) έφόαον έκ τού
έλεγχου β* άιτοίεικνΰεται Α πβρά νό¬
μον μη χαιρτοοήιιανσις τ&ν έννΡ«Φ»ν
βά ουντάοοητκι Εκθεσις κ «Ι ρΊχοει τβό
της θά έχδϋπτβι κατ«λογιοτικί) «πό-
—Ή πληρωμή *ών συντάξεοαν.
Τό ί>πουρν*ϊον ΠρονοΙνς Η«ί Άντι
λήψιν; δι* ένκυχλίου τού πρός τάς Νο¬
μαρχίαν γν'Μρΐζβι 2τι διεπιοτώβπ, βτι
Δημοτ;κ*Ι κ«Ι κοινοτικαί Αρχαί. άρμ6·
διαι έκ τού νομου 2πε>ς ηρό ηάβης έ{«
λΑ «&ν πολεμικήν συντα£(Ην 8β
νρ&αι τα φυλλαδια τ&ν δικαιοώχειν
κοιϊ βεβαιδστν ότι ούδεμία Ικ το& νομου
μβιββολίι επήλθεν «Ι; τίιν χατάηααιν
αΰτϊιν έπαγομενη μείωσιν ή διακοκίι*
τής αυντά{«ι»(, ένβργώσιν έν προκίΐμί-
νψ βλνς έηιΐτολαίϋς χ«1 βνΐ{ηκριβώτ»)ς
ϊΐς τρόπον ωστ νά αυνειτάγϊΐαι ζημίας
τ ό Λημόοιον, δι' 8 καί παρακαλεί δ
πυς λοφθο&ν μβτρα διβ την ηαϋοιν
τ«υ άτοηο» τούτον.
—Ή καταπολέμησις των άκρίδων.
Τβ υπουργείον Γεωργίας δι'έγκυκλίου
τού κρές τβϋς ν. χ. Νομάρχας τβν α
κριδοπληχτΗν περιφβρει&ν γνειρΐζβι ότι
το ΓβειρνΐΜρν Συμβούλιον άπϊφασισ·
χαΐ καθώριοεν ίπεις χατά το τρέχον
ίτο{ ή καταπολέμποις τ&ν άκρίδων έ
νΐργηβά άπβΗλβιοτικδς διά άρσενικο-
μελβοοβύχΜν ίολνμάτΝν, δι* £ καί «α·
ρΐχβι όίηγί*ί οίον «φορΐ την καρά-
ο«ει>ην χαΐ τβν τρβηον τϋς χρηοιμο-
ί αότ&ν.
ΑΙΤΟΗΟΊΛΤ1ΗΙ1ΑΙΟΣΛ.Ε.
ΤΑΚΤΙΚΑΙ [ΒΙί|Α1ΙΙΙΑΙ ΔΙΗΟΡΙΣΕ»
ΑΦΟΒΟΣ Κυοιαχήν ος
*Αγ. Νιχόλαον,Παΐ. "Αμμον—Σ—
νιίαν.
ΗΛΙΡΗ Μ. Τρίτην 7 μ. μ. κατ'
ΐΰθβιαν Πβιοαια, Χίον, Μυτιλή-
ντιν.
ΔΦΟΒΟΧ Το(*υν έσηίοτς Ρέ¬
θυμνον, Χανιά, Πίΐοαιά, ΧαλκΙδσ,
Βόλον, Θ6σ)ν(χον, Κυβάλλαν, Ά-
λβξανδοούκολιν, Μυΐιλήντιν, Χίον.
ΙθΝΙΟΝΐΙΠιμκτΐινιε.μ. Ρέθυμνον
Χανιά, Πιιοαιά, Χαλκίδα, Βόλον,
Θεσ)·(κΐ)ν.
«ΈΝΩΣΙΣ» Παοασκευίιν ποοοίαν
διά Ρέθυμνον, Χανιά, Πειοαιά,
Χαλκίδαν, Βόλον, Θβσ)νΙχ»ιν, Καβ
βάΐλαν, 'Δλιξανδοούκολιν, Οόοτο
—Λαγώ.
(Έν τοϋ Ποακτορΐίον)
Τολ Νο 30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΦΩΚΙΩΝ Σάββατον 11 κ. μ·
ν,^ Χανιά, Πειραια.
ΙΛΕΟΝ» ΐΗάβτϋν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
μ. μ. χαι' εΐθεΐαν δια Πειοαιβ—Χα*Μ·-
5α—-ΑΙδ^φδν—Βόλον— θεοααλο*1κ«ν.
ΥΠ)ΤΑ25ΤΗΜΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΊΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΛΙ0ΙΚΗΤΗ2
Λ. ΛΟΒΕΡ-ΟΣ
Τό ϊδρυμ* «ου πρώτον εξυπηρετήση τό
πνεύμ* τής λαικής άποτοιμιευσεως κ«ι Ιδιαι¬
τέρως την λαϊκήν τάξιν.
Ταμιευτηριον μέχρις ιΜ.000
4 1)4 ο)ο. _
—Ή άνέγβρσις των σχολείων·
Το υπουργείον τής Παιδείας διά έγκυ-
κλίου τού κρός «ούς Γενικβϋς 'Επιβεοί·
ρπτάς τ&ν Λημοΐικβν Σχολειον «αρ«-
χαλεΐ τούτους δκεις ■Ιββηοιησβυν τάς
χατά τοκους οχολικας 'ΕφβρεΙας η &λ·
λας τοιαύτας Ιιτιτρβπε ς δτι δέον εντβς
συντβμβυ χρόνον ν* ίντοιχίσβυν επί
τβθ έμνανεβτίρβ» μέρονς τή{ προσέφτεις
τβν ΰιβακτηρίϋν τ&ν άνκγεββίντων δια
τής «ρκγής τ·ύ αημοσΐου καί τής συμ·
ιιετβχή; εΙ( την δαπάνην καί τ&ν δια¬
φόρων Κβινειτήτκν Α οτλλειν τβπιχ&ν
οργ«νιοιι&ν τ&ν άνεγερθίντΜν άηο τβθ
1928 μεχρι ααμβρον χ«ι έν γένει τβν
ακοηερατΗθέντΗν δια &ρ·>ν&ν χορηγή*
θ«·ο&ν έκ τ&ν παριοσευμ&ΤΝν κατά τα
ϊτη 1928 - 29-30 καί έκ τβν σχβλικβν
ταμείον, πλάκβ ΙηΙ τή β«βία( θά άνα-
νιάνκται τό Ιτος τής άνεγέροεΝς τβθ
διδ«Μτπρίου χαΙ ηβσβ αλλη λεπτβμέ·
ρεια Α στοιχείον έξαΐρον την συμμετο¬
χήν ή συμβ·λην είς την δαπάνην τής
ανέγερσιν; τού σχολείου τής κβινοτιχής
σχολική( Α αλλης έτιτροιτης πρές ηθικήν
ύτδν Ικανβπβίηαιν.
—'Ή φορολογία τού καηνοΰ.
Τβ Ύκουργεΐον τ&ν ΟΙκονβμιχβν βι'
έγχυχλΐου τού κβινοποιηθεΐοης κ·ος
τους Κ. ν. Διευθυντάς Μαπνεργβσταο(*ιν
χαΙ οΐκονβμικούς έφόρους γνοιρΐζει ίτι
κκτ« τό νομοθετικόν διάταγμα ηερΐ
Φορολογικ&ν διευκβλονσεοιν, Ικιτρέπε-
ται όηνς ίντίς τρι&ν μην&ν άηο τής
'οχύος τβδ διατάνμκτο», ύκοβληθουν
«Ιτηοεις ά*αθ«Μρησεχς τ&ν Ικδβθεισ&ν
ακβφάσειιν »ερΙ έκιβολίΐϊ κβιν&ν καί
προστίμνν ύκέ τβυ διοικητικόν δικαστη·
ρΐου τβν φορολογικ&ν παραββσβυν δια
παράβασιν τ&ν διατά{ε«ιν κερΐ φορολο-
γίας τού χαηνοθ Ιν γένει »αι ηερΐ μο·
παιλίου^τοθ σιγαροχάρτου.
Παραγγέλλει δέ είς αύΐους ί(ΐ«; ζη·
τησουν παρά το& άρμοδίου ταμείου πΙ·
νακα τ&ν έκ τοιοότϋν «κβφάβεοιν ονει-
λετ&ν. οΐ.βποΐβι δέν κατέβαλον άχομα
Α κατέβαλον έν μέρει «όνόν τα ΐ«ι·
βληθέντα αίς βύτούί πρβοτιμα χ«1 χρη-
ματικός κοινάς, εΐδβποιηοουν δέ τού¬
τους δηεις ένασκησουν τβ ηαρεχομενον
αΰτοί; £νδικον μέβον άναθενρηοεΜς.
—Τα άποθέματα σαπώνων.
Τβ υπουργείον τβν 'ΕσΗτερικβν έκβι-
νβπβίηοβ κρβς Λπάοβς τας Διβικητιχά|
χαιΐ αστυνομικάς αρχάς τού Κράτβυς
μκκροσκελή εγκύκλιον αΔτοϋ διά τής
4πβί»ς καρπχει λεπτομερείς οβηγίας
περί τροπβυ διαθΙαε«ς ϋπαρχόντνν ά-
θεμάτΝν οαπώνυν ε!( κ«ταοτηματ«
λιανικης λή
—ΑΙ πρόοδοι των κοινοτήτων.
Τό υπουργείον τ&ν 'Εο«τ(ρικ&ν 6-
κενθυμΐζον τος διατά{εις περί άιιοδό
σενς είς τοϋς Αημβυς καΐ χοινότητβι
τού ι!( αύτάς άνηκοντβς πβσοβτβυ *
προοόδΜν χοινβτΐΜής πε9ΐουοί*ΐ( χαΙ έ
κροοθέτειν βημοτικβν φόρνν ίπΐ τή
σταφίοβι, αύκειν καί έλαιιιδβν, παρβχ*
λεΐ τάς Νομκρχίβις 8πμ{ έπιοπεύΐΝθ
τάς επί τβυ προκειμενου ενεργειαι τε»ν.
—Ή έξαγωγή συναλλάγματος.
Τό υπουργείον τβν 'Εβκτερικ&ν χβι-
νοποιεΐ πρός τάς Νομαρχ(·ς Ιγγρανον
τού 'Υπουργείου θΐκονομιχ&ν βι' ου
συνιστΜται χαΐ πάλιν 2πεΐ( οσάκις Νβμι-
χά πρβθΜπα Α εΐδικά ταμΐΐα κρόκειται
νά προμηθευθ&αιν ειδή &ν ή ά£1α θά
καταβληθβ είς ςενον νομισμα ζητ&σι
πρό πάβθί άναληψενς Οπβχρεώιεκς την
Ιγκριοιν τής Τραπέζιχ τής 'Ελλάδοβ
βιά την χορήγησιν συναλλάγματος.
—ΑΙ εκλογικαι προετοιμασίαι.
Ό παρά τ& 'ΑρείΜ Πάγν Ε1β«ννελενς
βι' έγγράφβυ τού πρός τβν χ. ΕΪοαγγε-
λε« ΠρΜτβδιχ&μ, ηαροιχαλε! *π*»ς τ&
άπβοταλθ τό ταχύτερον βνομαοτικίς
χατάλογβϊ τβν έν τό κερΐφΐρεΐα τβυ
υκηρετούντ»ν ΣυμββλαιογράφΗν κ«1
'ΥποθηκοφυλάχΗν.
—-Μηνιγγίτις είς Μοίρβς.
Ό πρβεδρβς τίς κοινότητος Μοιρβν
βιά τηλεγραφήματόί τβυ πρβς την Νο¬
μαρχίαν γνΜρίζει ότι ΙιιΙ τΑς βυνατρβς
τβθ ί{ Αγ. Άντοίνίου Έμμ. Τζωρτζά¬
κη ένβφανίσθη μηνιγγΐτκ.'Ηδη ελήφθη¬
σαν άπαντα τα άπαιτοΰμενα μ*τρ«
κρός άποτρβπήν μετκββσεκς τής νόοου,
—Τα Λιμβνικά ταμβΐα.
Πρός τάς άρμοίίνς αρχβς τβθ Κρά·
τους έκοινβκοιηθη έγκόκλιβς κερΐ βιε·
(«ΥΝγής τβς δημβπραοΐας διά την ένβι-
κίαοιν τβν ύκέρ Λιμενιχβν ταμεΙ«ιν εΙσ·
ηραττβμΐνιιν λιμενιχβν φθρειν κ»1 τβθ
διχαιύματβς Μ τβν έηιβατΐχ&ν εΐβιτη-
ρΐκν.
—'Αναπηρικά.
Τό έν Άβήναις Κεντρικόν τβθ Τ·-
μεΐου βυμάτυν κολέμβυ είς άιτάντηοιν.
σχετιχβθ τηλενοαφήματβϊ τής Νβμαρ;
χίαί γνειρίζει «τι δέν ενεκρίθη εισέτι ·
κρευκολογισμός έηΐ τβ βάσει τοθ οκβίου
κανβνισθησβνται τα βιατεθηοόμενκ
ηβοά ε!{ τα Οαραρτόμαται.
—ΑΙ δδβιαι οίκοδοαφ*.
Τό ΒκβυργεΙον 'Εο»ίτερι»6ν βι' έγχυ·
χλΐβυ τού «ρ·ς τάς Νομαρχίαν γν*>ρ(·
ζει «τι έκ τβν βιεηάΕιειν τβθ σχετικοθ
Νβμβυ βύδβλβ·{ πρβκ6«τει (τι β! «ρ*β-
Φυγες «Ι άνβικοβομησαντες μιτά την
Ισχύν τβύτβυ οΐκοδομάς θά άήαλλαγβ·
αι τβθ τελονς Μ τ&ν άβει&ν βΐκφθο·
μβν.
«β
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ί ΐ
τ»~Ρ
ι
13
«*3
βδησεΊσ-τηλ/φη μ ατ α
ΟΑ ΓΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΔΙΑ ΤΑ
ΤΑ ΝΕΑΜΕΤΡΑΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑΛΑΑΓΜΑ
Τό Γραφιΐιν Τύπου διά ττ,λε·
γραφήματός «όν πρός «άς Γενικάς
Διοικήσβις καί Νομαρχίας ανα¬
κοινοί «ά κάτωθι:
Ενώπιον τοΰ Πρόεδρον «ής Έλ
ληνικής Δημοκρατίας κ. Ζιΐμηκαί
επί παρουσία τοΰ Πρωθυπουρ-
γοΰ κ. Βενιζέλου ωρίσθη «ήν
παρβλθοΰσαν Πέμπτην ό νέος
Γβνικός Διοικητής Ηπείρου κ.
Εύοιπαΐος.
Μβτά «ήν ό^κωμοσίας δ κ Ββνι-
ζέλος συνομίλησε διά μακρών
μβτά «ου κ. Ζαΐιΐη επί «ής ύφι-
σταμένης πολιτικήί καί οίκονομι-
κης καταστάσβως, ά ν τ. αλλάξας μβχ'
ού.ου σχετικάς γνώμας.
ΤηλβγραφΐκαΙ πληροφορίαι έκ
«ου έξωτβρικοθ άναφέρουν δτι ή
υπό «όν υπουργόν «ών οικονομι¬
κήν κ· Μαρής άναχωρήσασα ποό
ήμβρών έλληνική αντιπροσωπείαι
ίνα παραστΑ βίς «ήν συζήτησιν
υπό «ής δημοσιονομιχής έπιτοο
πής των οίκονομικών μ άς πραγμά-
«ων συμφώνως πρός τα ποοίοματα
«οθ κ. Νιμαγιβρ, θβ βφθανβ χθές
ΠαοαθΑβυή· εί; Παρισίους. Τα
αΰ(ά τηλβγραφήματα άναφέοουν
δτι ή συζήτησις επί «ών Έλληνι-
κών οίκονομικών έκ μέοους «ής
δημοσιονομικτ,ς έπιτοοπής θά αρ¬
χίση κα«ά πάσαν πιθανόΐητα «ήν
προσέχη Δευτέραν.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
Κατόπιν ληφθβίσης υπό «ή; Κυ
ββρνήσβως σχβτική; άποαάσβοος
#ά διεξαχθή όκοοσδήποτβ συζήτη
σις, σήμβοον Σάββατον βίς «ήν
Βϋυλήν έηί «ής ύφ σταμβνης οίκο¬
ν ομική; καταστάσβως.
Η ΑΡΕΙΣ Ρ3ΓΟΓΗΣ
£ΥΝΑ.ΛΑΓΝΑΤΟ£ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ
Τιΐλβγοαφήματα έκ Λον? ίνου
άναφέοουν ότι ή Αγγλικη Κυβέρ
νησίς ήο,β άπό προχθέ; νού; επι
βληθόντας παρ' ού«τ]6 πββΐοοι
σμούς έξαγωγής σνναλλάγματος.
Ό "Αγγλος ύπονργός «ών ιί*ο
νομικών εδήλωσεν δτι δέν κρΐνβ
ται ώς φρόνιμος ή άθρόα χοαήγη
σις, υπό «ής Αγγλίας, δανείων
βίς ξένα Κράτη.
Ή ληφθεΐσα ώ: άνωτβΌω άπόφα
σις τής Άγγλικής Κυβερνήσεως
άποδβικνύβι την πεποίθησιν της
δεί ή στβρλίνα δέν πρόκβιται νά
ύποτιμηθΰ Έπίσης άποδεικνΐβι
την ιΰνοϊκήν επιρροήν επί τής
γενικωτέρας καιαστάσβως πισΐεύβ
ται δέ δτι Οά επαναληφθή ή δανβια
κή κίνησις βίς τί,ν Αγγλικήν άγο
ράν πρός δρβλος βεβαίως καί τής
Ελλάδος.
ΕΠΑΥΣΑΝ ΑΙ ΕΧΘΡΟΠΡ'ΞΑΙ
ΕΙΣ ΤΗΝΐΠΕΡΙΟΧΗΝ ΣίΓΓΑΗΣ
Τηλ)μα«α έκ «ου εξωτερικόν
βεβιιοΰν δτι αί έχΰροποαξίαι βί
την Σαγγάην κατέπαυσαν άνακοι
νωθβίσης τής οχβτικής άποφάσβωι
την 2 α ν μβταμβσονύχτιον τή; Τε
τάρτης είς τόν Πρόεδρον «ής Κο
νωνίας «ών Εθνών.
Τα αύτά τηΧβγρατρήματα βββΐΐ
όν ν έπίσης δτι οί Ίαπαονβς καθ
όλην την ημέραν τής παρβλϋονση
Τβτάοτης έπυρπόλησαν «αί έσφα
ξαν α*αχον πληθυσμόν «ής έν Σαγ
γάη Κινβζΐκτίς συνοικιΌςΤσαπΕΐ. Ο
κΐνέζοι άπβμακρύνθησαν 20 χιλιό
μβτρα των παρ' αυτών κατβχομέ
νων άρχικ&ν θέσβων.
Έπιβββαιοΰται ή πληροφορία πβ
οί συγκεντρώσεως σοβιβτικοϋ Στοα
«ου έκ. 200 χιλιάδων άνδρών βί
Βλαδιβοσΐόκ.
ΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΑΙ
ΕΙ£ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
Ό έν Παρισίοις βΰρισχόμβνο.
"Ελλην ύπουργός τών'Εξωτβρικών
θά συνηντάιο κατά πάσαν ηιθα
νόΐητα χόες Παρασκευήν μβτά «οδ
Γάλλον Ποωθυπουογου κ Ταρντιέ
θά σννβζήττι δέ μβτ' αΰιχΰ διά
«άς Έλληνογαλλικάς εμπορικάς
σχέσβις
Ο ΙΗΙίΟ! ΣΥΙ8ΙΙΙίΙΑ3Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κατόπιν σχιτινον *5,λ«γο«φιίμαος
τής Γινιχής Διοιχήαβαις' ιό Ύαουογιΐ-
πν Προνοίας καί "Αντιλήψεως συνιο ξ.
ίπιΐθοπή» όοισοιιϋς ΐΓαοαλαβής τοϋ
νέου "Αστικόν ΣυνοιΚιο'μοΰ Ήοακλίίου
υπό τ&ν χ. >· 'ώκιθεωοι,τϋϋ Δημοσία)*
"Βογτον Κοήτπς, Νομομπχατιχοί Χινί
•ν καί Νϋμάοχου "Βο»»λίίου.
01 ΡΑΡΑΔΗΠΤΔΙ ΕΜΠΟ?ΕΪΜΙΤΒΝ
Παρά τού Λιμιναρχι(ου Ήοαχλείου
Ιξιδόθη άστυιομιχί) διάταξις δυνάμει
τ,ίίς οποίας άίΐαγοοβύβται ή ίζάσ«τ,σις
τού Ιπαγγέλμαιος καοαλήκιου Ιμτιο-
ρβυάιων έν »ώ λιμέπ εί; κάντα μή !φα>-
διασμένον διά σχβτιιιή; αΒβίας ιής λι-
μβνικής
ΟυΐΒΑΑΜΜΕΙΟΙ Β1Κ9Ι
Τό Γενικόν ΧημιΙΌν «0 Κ^άτους
τηλεγρβφήμιτό; τού πρός τα ϋβ'ραρή
ματα αΰιοθ παρακαλεΐ δΐτως άνκιιοινώ
σιβοιν ιί( τοί»ί ένδιαφΐρ^μίνους δ» ή
ηα^άτασιν ή; λιιτουργΐας των αμβύ¬
κων δέ» ίφοιγ. ιούςδι^λομ^ίνίΐις οΐνους
τ*ν οποίων άκαιγοριύιται ή απόοχαξις.
Η ΕαΑΡΧΙΙΚΗΟΑΒΒΒΙΊ.Ϊ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Ό μ. 'Γιθ'οργίς χ©ν Έκκληιιασιχδιν
Ιχιον δπ' ϊψιν τίς διβμβρτυρίχς τ&ν
έ'θρι&ν χατά των μίτεων Ι σχέικ
πρός την εκλογήν τδν Έκκλη^ιασ ιχ4ν
Έπιτρ'ΐβδν ίττίφΐρ» τάς ες^ς τροποπ^ι-
ήοιις. Ή ΐκλογή 'Είκληαιασ'ΐκδν Επι
τρβττδ'ν Θα λάβη χώραν δχίϊ^α. μή α
μΐτά την Εημοοίυΐΐν Τ'-Ο Νίμ·3υ πΐοΐ
ένοριβν άλλί μιτα πάροίον ί.ός Ιτους
όπότι λήγει ή θητε!α τ3ν έκχλτίοιαοτι
κων έηιτρό«»ν. 'Βχίοη; ίΐροποτιοιήθΐ)
μλΙ ή διάταξις ΐί)ς μή έπΐνιχλογή; των
εκκλησιαστικήν ΐπιτρόιΐα»ν οί οΐτοϊοι θϋ
Ιχοιαι τό διχαίβμα τΐ) έ τανεχλογτ^ς ίιά
μίαν Ι» «ριιτίαν. "'* ' -
_____________ - ί
ΙΔΡΥΣΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Τ πό τοΟ.&παυργεΕου 'Γ/ιεινΐ); έχοινο
ποιήθη πρός τή Νομαρχίαν ή δΓ,μβοιειι
θιΐοα εί( την εφημερίδα τή, Κυδερνή^ε
ως δπομργική άπόφαςιις δυνάμει -.ή; δ
ποίας ίχορηγήθή είς τϊν Μιχαήλ Χιλ
«ιαίακην ή ίίει* ίδρώηως έ* Κ
λίφ Πεδιάδος φαρμχκιίου.
Ο ΠίθΑΝΟ- ΚεΧΙΡθϊ
' Ή Γβνική ΔιοΙκιισις Κρήιυς δι' Ιγ·
γοάφου της ποός τόν γ. Παόεοοον τοϋ
ίΐδιχοϋ Ταμβίου έπαοχιακής Ό3οποΐας
Νεμοϋ ΉοαχλΒίου καοιικαλΒΪ δ τας τής
άκοσταλ&σιν ιάχισια ανι(γοαφα τοϋ
ν
χα»θ"θίος ς %
γϊον τού εί5ικού Ταικίαυ ιοϋ ΟΙ '.ονο-
μικοΰ Ι:ους 1932-33.
Ο ΦΒΡ02 ΕΠΙΤΗΔΕνΜΙΤΟ.
Τό απάγινμα τής χθέ; συνήλθβν ιΐς
ουνβδρΐαοιν έν ι Ό Οί ονομι»6 Έφο·
ςία Ήθϋκλΐίον, 4 ΙπΙ τούτφ άιμοδία
4«ι«0οπ.ί) χαΐ ΙξιδΙχασβ δ^αφόοους δηο-
βληθιίσας ιί; αν'ήν ενσιάσβις υπό ίπι
τυδΕυματιδν δια μείωσιν Κ επανάλη¬
ψιν ίΊιιβλοθένι-τ ιΐς αύΓΓϋ; φόοων
ύ
ΓΪΡΙ8ΠΑΙ ΟΙ ΑΟ9Ρ0Ι
Τό Ύκουογιχόν Συμβουλιον Ικοινο·
«οΙι,αΒν ιίς«ί)ν Γενικήν Διο[μ-οι Κ
την αηόφασίν «ου, καθ'ή/θά
μ »ίς «ή» νέαιν σύμβιισιν μβΑ τής
έ ϊ δ
I
ΐφμ ς
Άγοοτιχτϊς Τοαηέζη; καϊ δ οοος .ής
I-
Ηί π.σκοαβι παοοιής ιίς «ού; αΛΟοους
' Κοήιας 1 000 Τό»»αιν χοι-
Τό ,°Ασΐβοοθ4οΠ(ϊον διά ϋγφή
ματός τού πςό, «α Λιμιναοχιΐα καί «ά
Γβαυγικά Ίίπιμίλΐ,ιήοια γνοαςίζβι δΐι
πιθανός καιοός οημΒθον Σίββ-πονφι
Οβιαι ιίς όλό*λτ]οον σχβδόν την χόοαν
λίαν νιφιλάδιις ή νβφβλοσχβίΐή; μκά
()θ"ΐάιν ή χιόνικν ιίς ιά βΐρεια καΐ
δύβινά μιιυβϋλλόμβτο; ιί; ασιαιον με
τα τίνων βςιυχάν. ΘΗςμοχοααία δνοτέ
οα της χθβσινής Ιδία ά ά «ήν βόοβιον
Έλλάδα, ά.Βμυι νοη ι·αιολικοί εοος
νοΐιοδυιικ.ί άαθβν.ΐ. ή >έτοιοι.
ΕΚΑΟΠΚΑ
Τό Ύηουθγεΐον τα ν 'ΡσΒΐΐβικβν
ζητεί, ίηιιγό.τος υ >ό ιίς Γ »χτ)ς Δι-
οικησεχις Κρτ] η; «ήν άποσ. Λίν Κι«α
σιάοβως έν χ νά Ιμφαίνονία^ ιί ίλλβί-
ιεονιβς άηό «ά Δΐ,μόαιιι Τ^μιΐ] Ιχλι,-
γιχοί χαιάλογοι.
ΕΓΚΑΗΜΑΤΟΑΟΠΚΑ
Ύπιβλτίθη βίς «ήν Γινιχήν Διοίχη-
οιν Κβήιης ή μονιαία εκβεσις «ών λα
βόνιτον ιώοαν άδικιιμάιτην καΐΑ τόν
Φίβοονάοιον καθ* άασαν «ήν Νήοον.
ΔΙΟΡ1ΣΜΟΣ_ΦΥΛΑΚΩΝ
Δι' αποςράσυως τής Γβνι»ή; Διπιν»ισί
ως Κο«ί«ης δημοσιβυθίίσος ιίς «ήν Έςρη
μοίδα Κνββονήσεσς διωοίσθοααν φύ
λι»·ς καοά 'φ Λΐ'ροκομ'ίφ Σπίνα—
Λόγγας ιί Ε. ΠαιοντσΐοάΜΐις χαΐ Β.
Ποαιοινάχπ;.
Η ΔϋΒΙΚΙΔΒΜΗΣΙ! ΤΗΣ ΑΟΓΓΙΑΣ
Τ6 Ύ·ουογΕΪιν Παιδβίος Ιηέσιθ'ψβ β!
•ήν Γβνικί|ν Δ)σιν κρσσηχόνΐας τιθβαι
Οτυένην »ί)ν μελέτην άνοικοδομϊθ
ως τή; Ένι«ι βς Λ^σϊτις Ήοαχλβ(ου
ποός δυμοιιοάττισιν τού έ^γου. ;
ΔΙΔΤίΜΗΠΜΙίΙ ΚΡΙΒΚ
Ή ένταθθα έπιτροπή Βιατιμήο.ω^ ΐιά
χθεσινή. άποφόιώ, της ίκοινΟ»ισι την
τιμήν τί), άΐιλδς ιία>γομένης παρχ την
ίμπέρων χριθής.
Χονϊρικω; μέν δραχ. 3.08 κιτ'οχβν
λιανιχβς ίϊ » 3 15 > »
Ή Ιιχύς τη; (2?χι«αι άκΰ σήμερον
ΙΡΗΙΙΜΟΠΟΙΙΙΣΙΣ [ΦΡΑΠΣΤΟΪ ΧΑΡΤΟΥ
Πνο; τοΰβ χ, ν. Πρ&ίδρους τβν χοι ο
τήτων τοθ Ν^μιΟ εκοινοποιήθη μαχρ
ακελή; έγκύχλιος τί]: Ν?μαρχ(>ς διά
ή οποίας καρίχονται ίδη ίπ οίον β
φθί$ τ^ν χρηοιμοπο!η?ιν οφραγιαιοθ
χά;τοιι διά τή» ού/τάξιν
γάφβν
ΗΥΚΤΕΡίΝΝ ΕΡΓΙίΙΑ ΙίίίΜ
Είς την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως
εδημοσιεύθη το 'διάιογμκ πιρΐ νυκτΐρι
ν1; ίργιο'ας γυν»ι6ν ά ιβ 'ών 18 1
τ6ν, ασχίλουμινβν είς την Ιηεξιργαςί
αν καί συσκευήν σταφίδος
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ
Σχΐτιχϋς μέ τβν χορβν τΛς &λλης
Παρασκευης υπέρ τβδ ΟΙχονομικβυ £υο
οιτΐβυ, καρικλΐιθημιν »« γνν^ίσΝΐιιι
2η δι« τίιν χορήγησιν θειιριΐΝν ε( έυι
θυμιΰντίς δέον νά «ίτΐυθϋνυντβι ιίς τον
καβηνητπν Κ. Ανδρ. 'Λλε£αινδριδη«',
δι' εΐβιτήρια δέ ηλ·τεΙ«ς {ς τβν δικη¬
γόρον κ. Χριστβφ. Χβυρδάχην. ΕΙαιτπ-
ρια ί{β4έθησαν μόνον 350 ίκ τδν ό
κβίΗν 100 Ιχβυοιν Α δή δι»τ«βή είς Ρ».
βυμν&ν κ»1 Χοινίβ χαΐ Ιατιι ν«1 τοθτο
ηρό; γνΐίβιν τ&ν ένδι·φερβμίν»»ν κμΙ
προ; «ποφυγήν πβρβηόνΜν τίιν τελευ-
τ*1«ν στιγμήν
ΛΙΜΕΝΙΚΑ
Την προοβΐϋ Διυΐέοαν θά συνέλθουν
βΐς ου»ϊδοΙασιν «Α μέλη τής Λιμβνικης
Έπιτοοητί; Ήοανλ«(ου ιιοός )ήψιν δια·
φόοων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΑίΛΤΙΙΝ
ΙΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Α(ο·
Δία· ΑΙγίβχο·
Αιοέττα
Φβαγπον Γαλλιπ&ν
•ιοοίνι
267,50 277.50
275.- 287,-
3.Ν 4.13
1.09 3.11
11.11 31.(7
ΠΡΩΪΝΗ
ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΡΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ
ΑΝΕΒΛΗβΗ Η ΕΝ ΤΗΒΟΥΑΗ
ΣΥΖΟΤΙΣΙ! ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ ^ Μάρτιον
(τού άνταποκριτοϋ* μας).—
Ή ώριοθεΐαα δι* αυριον (σή¬
μερον) συζήτησις έν τή Βου-
λή επί των οίκονομικών ζητη-
μάτων ανεβλήθη. Ή άναβολή
έγινε διότι ή Αντιπολίτευσις
δέν θά αυμμετεϊχε είς την συ¬
ζήτησιν.'
ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
ΟΙ Γ ΙΜΑΡΟ», ΜΑΙΠΖ1ΑΙΝΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΙΙΙΚ8ΤΗ2 ΤΗ! ΕΚΛβΤΙΚΙ!
ΑΘΗΝΑΙ 4 Μάρτιον
(τού άνταποκριτοϋ μας).—
Σήμερον ελήφθη ττλεγράφη·
μα άγγέλλον την άφιξιν είς
Παρισίους των κ. χ. Μα^ή,
Τσουδερου καί Μαντζαβίνου.
Οί ανωτέρω θά ήρχιζον αυθη¬
μερόν συνεννοήσεως μετά των
μελών τής Λημοσιονομικής έ-
πιτροπής τής Κοινωνίας των
Εθνών.
ΑΓΓΑΙΚΑΓΔΒΛΟ ΕΙΣ
ίΙΑΙΑΙΑΦΙΡΜΑί ΪΙΪ ΚΡΙΣΕΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ Α Μάρτιον
(Τθύ άνταποκριτοϋ μας).—-
Αγγέλλεται έκ Λονδίνου ότι
ό "Αγγλος Ύπουργός τού
Έμ-ορίου εδήλωσεν ότι ή κρί·
σις.όφείλεται είς την πραγμα¬
τοποίησιν _ -τεραστίων πληρω-
μών.
ΕΝ
ΣΑΙΓΙΙ
ΤΙΚΙΙ
1ΣΥΚΙΑ
ΙΑΒΟΝΕΣ
ΑΘΗΝΑΙ 4 Μάρτιον
(τού άνταποκριτοϋ μας).—
Καθ* ά βεβαιούται είς Σαγγά¬
ην καί την ζό,νην των τελευταί-
ων έπιχειρήσεων, έπικρατεϊ ή¬
δη ήβνχία. Οί Ίάπωνες είναι
διατεθειμένοι νά ύποχωρή-
σουν εΐκοσι χιλιόμετρα άπό
τού τελευταίου σημείον «ής
προελάσεώς των έφ' όσον πραγ-
ματοΛθΐηθοΰν οί τεθέντες οροι
πρός είρήνευσιν.
Ο ΟΡΠΝΤσΜΟΣ ΗΑΝΕΟΙ2Τ.ΜΙΟΥ
ΑΠΗΡΓΗΣΑΝ ΟΙ___Φ
II
ΙΤΝΤΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ 4 Μάρτιον
(τού άνταποκριτού μας).—
Σήμερον απήργησαν οί φοιτη-
ταΐ είς ένδειξιν διαμαρτυρίας
διά τόν νέον Πανεπιστημιακόν
οργανισμόν.
ΑΝΒ1ΪΪΙΑΙ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑ!
ΑΙΑΤΙΝΑΡΑΣΙΝΤΟΝΑΕΥΗΡΙΙΣίΟΙΙ
ΑΘΗΝΑΙ Α Μάρτιον
τού άνταποκριτού μας).—·
Τηλεγραφ ·ΰν~δτι ή Μόσχα ά·
νησυχεΐ σοβαρώς έκ των κινή
βεων των Αευ/ορώασων οΐτινες
ώργανώθησαν είς στρατιωτικά
σώματαέν Μαντζονρία.
1ΕΛΤΙΒΥΙΑΙ Ο ΚΙΙΝ!
ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίο-ι
τού άνταποκριτού μβς).—
Τό Άστεροσκοπείον άναγγέλ"
λεΐ δτι ύβοχωρεί ό άντικν
χλών.
Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ Α, · Μάρτιον
τού άνταποκριτοδ μας).—■
Ή Αγγλικη λίρα ετιμάτο
βήμερον φράγκα βΤ
μόν
τίς
„! ζωο»λή
των οποίων έ:
ββτ» Ι
οίαϋ έ» σχέσβ
Ιίκο»ογίον τί
Λη οΰιόλως
0105ου 1910—]
Πλήν τοδ Ν
κοίον Α μβγάλ
ταφαντκ, ή θι
χιίν δράσις το!
Δικαιοσΰνης έ]
τβλέοματα δξιι
«ιςμνΐίας. Πι
ηΜς
Ιώμβν άηό τ
βεντΐτνβι νά
καθιια τής λΰ
ύι Δικαστικβ
μιγαλυτέοας ί^
Πάΐοαις, Τρι
κοΐ Κοοίνθφ.
Μέγεθος Γραμματοσειράς