99234 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3106

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

4/3/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4
ΜΑΡΤΙΟΥ 1»3*
ΓΡΑφΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑφΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΑΡΙθΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 16
ΔΙΕΥΘ· ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 19ΐβ
ΕΤΟΙ 17ον.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.106
Ι'.Ι
&ΙΛ ΤΗΝ ΚΛΑΥΤΕΡΑυΐΟΜΙΝ ΤΟΥ Δ!ΚΑΙΟΥ|
"«Λ,,
ΕΠ'ΤΚΟΠΗΣΙΧ: ΤΗΤ ΤΡΈΤΙΑΣ 192&—1931
Α,'
Ή πα^κόσκιος οί ονοιΐική χρί-
σις μ έ τόν φυοι όν τη; αντίκτυπον
*η>ι επί τής οίΛβνομ κή; ζωης τοΰ
τότουμα; άπσορθΦφ κατά μέγα
ή δ^ ώ
►ίς τος ί'ςίαρΐι, χαι έ ϊΐκαίσει,, τής
Κιβ^νητικής πίλιτΐϋής νά πϊρα·
βλίπβται ή πιοβξηνήται πολλά ις
τό έ*ργ.ιν χι'ς Κβερήσβοας έν ιω
αυ*ό?ω τού· "Εχίϊμβν την ϊτβποΐ
Οηιιν διι ή Ελλάς χ^ις είς ιήν
ηολιτιήν άλλά «-εί Κβ8ρ·>ηΉ ήγ
(παθίςότητα την οποίαν έξησφί
λισην οί έ«'οναί τοΰ 1928 μέ τ1»
κολοίΐαίον κνρος τσΰ Προέδρου
τή; Κυββ^ήσβως, ή Έλλσς θ' άν
τιμβ^ωπίστι ! αί την ό|υομέτην
ο(κο«αμικήν κρίσιν κατά τοοπον
δι^αΐολογοίντα πάσαν αισιοδοξίαν
δια τ ό μάλλον.
Επί τοΰ θέμ'ίτος δμος χού,ου
δέν θά άπασχοληθώμβν σήμερον
έίΐιφυλαττόιιβνοι ιι«ταξύ τόσων
άΧλων νά διατυπώσωμβ» κοί ή
μείς τάς γνώμας κ^ί παοστηρή
σεις μας είς αλλο αοθίον.^ Πϋριο
ριζόμβθα ήοη Ρΐς ε α σύντομον
άπολο/ισαόν τοΰ έργον καί τής πό
λιτικής τή: Κνβζρνήπβως άφ' δ
τού άνέλοβΐ την αρχήν, δηλ. ά
πό τον Αύγουστον 1928 μέχρι τέ
λονς Δ) 3οίου 1931, έν οχέσβι πρός
τό Υπουργείον τή; Δικαιοαύνη..
Τό έ^γον καί είς τάς γενικάς τού
ΥΊ,αμμάς, άλλάΐΐς τα κατ' Ι οίαν νο
μοθβτήματα είναι διά πάντα άμβ·
(όληπτον κΰΐτήν άξιον δχι μί.νον
παντός έ πά ί νού άλλά καί άληθοβς
θαυμασμόν, δχι τόαον άπό άπόψ)-
ως ποσοϊΐκής, άλλά ποιοτικοϋ πβ·
αι χομϊ'ναυ Επί τον προκειμένον
μάλιστα νομίζομεν δ:ι δικαιολο·
γείΐαι μίι πα^έμβασις είς άπώιβ
ρον παρελθόν έχ>' δσον ή ου*ο
πτική έρευνά μας στρέφβται βίς
άπολονισμόν τ«δ τβλβοθέντος έ?
γου παρά «ής Κνββονήσβως βίς §·
α των σοβαρωτέραν κλάδων τής
δλης Διοΐ'ήορως ττς Διχαιοοΰνης,
ή ότοία άληθώς υπέστη Ινα των
μεγαλυτέραν κλονιοιιών κατά την
άηό τού 1915-1924 (δία πβοίοδον
Ινβκα των γνωστών λόγων. Δέν
ιίνβ ά γνωστόν δ»τι κατά την πρώ
την περίοδον τού Άρμοστβιακοΰ
χαθεστώτος έν Κς,ήϊη καί τόν σχη
ματισμόν τή; πρώτης Κρητικης
Κυβερνήσεως, τό Υπουργείον τής
Δικαιοσύνης ιΐχβν ή >η ό Πρόβδρος
τής Κυββρνή'ΐβωΕ καί άρχηγός
των Φ.λβλβυθέρεον κύοιος Ββ·ι
ίέλος. Ή καθ* δλου οργάνωσις τή
Δικαιοσύ*ης, ή λειτονργία της έν
τοίς λβπιομβρβίαις της, ή έπιλογή
τον προσωπικού,ή προπήλωσις των
δικασϊών είς τα αποκλειστικώς δι
χιστιχά καθή^ονΐα, ή αύοτηρά άλ
λά κ ί Ιδεωδως άαβοόληπτοΐ πβι
ζβλικοΰς ή Φιλβλβυθέρους κγ ί την
επανάστασιν άκόμη τοϋ Θβρίσον,
ή Αιχίχιοσύνη άνβπηρέασιος, χω-
οίς νά παρουσιάση τό οίστρον θέ-
αμα τόσων άσχημιών τό όηοΐον
ένβφανίσθη κατά την περίοδον τοΰ
Εθνικον διχασμον άπό τοΰ 1915
καί έντβϋθβν, έν τω πβθπώπφ «αί
-υ δράιβι τόσων 6ικαοτών τί ό
ποίοι ατυχώς εφάνησαν έπιλήσμο-
νες τής αποστολάς των «αί κατέ
στησαν άπλά δρνανα τής έ»τ8λβ
στικής έξουσ'ας δια την επιβολήν
πολιτιπής αντίθετον χαί πρΊς τό
π λ'τευμα άλλά καί τα συμφέρον-
τα τής Χάηας.
Είναι άληθές βεβαία κοί συ-
χνότατα γίνβται έπΐκλησις κοί κα
νά πβρίβργον άληθώς αντίληψιν
ποός επίκρισιν τής Κυβερνήσεως
των Φιλβλβυθέρων τής διοικήσε¬
ως άλλά «αί τής λειτουογ?ας τής
ΔΐΜαιοσύνη; έν γ^νϊΐ κατά την
πβρίοϋον τοΰ 1910 -1915 έν σχέ¬
σει μέ την μβνέπβινα έπβλθοΰσαν
χαλάρωσιν. Μήτως δαως ήπβρίο-
δος αύτη δέν άφοςφ την Κνβέονη
σιν τώ» Φιλελβυθέρων μέ τόν ση¬
μερινόν Πρωθυπουργόν, κοί ή τό
χβ τη^ηθβϊπα πολιτιχή καί έν τφ
Νομοθβτικφ έ'ργφ άλλά καί έν
τή καθόλου διοικήσβι τής Δικαιο
συν ής δέν άπβτέλβαβ πρόνραμμα
καί έφαομογήν τοΰ κόμματος ποΰ
κυββρνάσήμερον την Χώραν; ή
μήκως ό άβίμνηστος Δημητρακό
πονλος τοΰ οποίον ό ηςό^ροε θά
νατος άϋθτβλίί αληθή απώλειαν
διά τόν τόπον, καί ού ΐινος ή σνμ-
βολή ύπή^ξβν αναμφισβητήτως με·
γάλη εί; την ώιαίαν άλλί καί ε¬
πιτύχη προσπάθειαν τής δικαστι
κης ανορθώσεως £έγ άπβτέλει μέ
λος τότβ τοΰ κόιιματος των Φιλβ·
λβυθέρων, χαί ίέν μετεΐχβ εί; την
Κυβέρνησιν έκβίνης ώ: Ύπουργός
τής Δι>αιοούνη,; "Αν ό βπακολου
θήσας Έθνικός διχησμός μεταξύ
τόσων αΛλων χα«Αν παΰ έπροξέ
νηοβ είς την Έλάδα, έαηρόασβ
κοί έπηοέασβ δυστυχώς όλβθρίωα
βίς την ίδόαν άλλά καί τόν ύψη
λόίβρον σκοπόν τής Διχαιοσύνης
δπως καί τα μβγάλα Έθνικά δή
μιουργήματα τοϋ μβγαλυτέοου πό
λιτιχον κόμματος, ή εΰ^ΰνη δέ>
βίρύνει βεβαία τούς Φιλβλβυθέ*
ρους. Ή κβντρική γοαμαή τής
πολιτικτϊς δσο" άφθςή την Δικαιο·
σννην υπό την δημιουργικήν π>0
ήν τοΰ Άοχηγοΰ τού κατά πάσας
τάς πβριό^οις τής Κνββρνητικής
δράαβως άποτβλβί μίαν έννοιαν
ίΰγβ*ή άλλά «αί επιτύχη προσπά¬
θειαν πρό; εξύψωσιν τής Δικαιο
βύνης, πρός εμπέδωσιν τής πρός
αυτήν έμπισΐοσύνη: τοθ λαοΰ, έν
%ή έ*πλτίςώ~8ι τής μβγάλης αΰ
τής άποατολής άνέ«αθβν άνεπη-
ί οβάστου άπό οΐονδήποτβ κθνματι
νπολογισμόν.
'ώματα καί δέν της άοέσ» «αί ηολΰ
να μβιαιοαΐζεται άιό τό ΐαο'μ'ή ι—
λέγβται διι άνησύχτισβ σοβ-οβς:
—Έχβι γοΰσίο νά μέ στβίλΐ] μέ ?ό
στανιο 6 ά·8οας μην μβθανριο τα ψη·
φίσοοΙ
—ΜΊ ή ψητρΐ{ δέν βΐνβ ΰί'χοβοο-
ΠΧΐί·
—ΕΙιθΒ βέ0ιιοί; Τότι αλλάζι·. "Ας
!*πυ» Λ,τι θίλουν
Κ' έΉγαλβ τη χόκι*ο μκαστουνά'Ί
'πό »ό τσανά ι της κ'ΐι άαΐ οβ «|»
ί'είω'») ζωγοπφ κΊ τά>* χβιλέτην.
Άλλ' &", άφήσοαμι τα αατίϊα Δίν
^ έπιονται δΐρς τί γυναίκας ίισι.
Φΐ(τΒται δή δόν ιί»« πειά τα άβοα πλά-
η ύ ή^ύοαμβν Δβ» ιίίβ Νοο«;
«ή; ποότης πι,άΐετος ά'.λ'ΐ «ου ςρινάλβ
Δέ* (ι β λιν,ιυδ έ, βολι»έ;. Κίνβ ζηιη-
ιί τ. Εΐ»? ώ;γανσ)μέ»Β; «αί «αυνβιδη'ές».
β δύναμις. Άλλσ); ιβ ι& ι τίιοιο
ζη(ήθΐ) χδιιοτΒ ενας διαιβκοιμένος
;: Πάς θέλβιι νΛ «ιατβύαωμΒ,
^ι ϋπίοΐι μιά γυναικεία συτβΐδησις
διαν δέν ίχΒΐ να καοουσιάσο καμμιά
«οαγιίατική ίχδήλωσι ; Νά λοιπδνιώ-
θα π;ύ λίγο κολύ {πιδΒΐκνυονΐαι συντβ-
ττγμένον ίχλιγιχόν σΐρυτόιιιδο*. Π^έ·
(ΐβι νΛ «ό λάβχμβν ύι' όψβι.Τό συν«αγ-
ματ κ >ν δίκαιον δέν νοάφβιαι μέ αφη-
ηαέίους Μανόνβς. Τό οννιάοσονν οί
ΐθαγμιτιχαΐ δυνάμβις τού κοινωνικοΰ
«αί τοΰ δημοσίου βίον. Αύ έ;—ι ί ενλο-
;ιϊ; τοΰ Πβιοαιδς τουλάχιστον—δέ»
ιβριμένουν ίπί ηολύ νΑ άηοχιήσουν δι-
*αιώιη«α. Τα καίρνουν μέ τό σηαθί
—νΐ "Αλλΐας τβ καί οί πλέον άηαιοιό-
Οοξοι άοΐίζουν «ά μή φέονονν Ηβιά ά··
ηδοάσβις ιί; τό μίτοον.
—"Α; ιούς άφήσουν ββέ άδερφέ, λί·
γουν. Επί τέλους γιά νά Ιδοϋμΐ άτλώς
ιί (5ξ·ζουν.
Κ ιί Ιχουν άπολνιιαις δΐκβιον, Ή δη-
___ . ψήφας τδν γνναικάτν ϊϊβι τγ»
αξίαν ενός α>ιοάμαιος. Δβ» ποίπίΐ νά
βιασοΰμΒ αΰιήν την φοοάν μέ άϊινες
Ώ; σύζυγον η Ιρβκμένιιν ιΐμ-
ποο>1 νά ποοτι· § χανεί; πά»»ο»β μιά
αροσΐοή χοηέλλα κ:1 ·.· ασυ«εί5ιιιη α-
«όμτι, ά «ό μιά «αοαχάΕα «συνβιδητή».
Άλλ' αύιό βΝβ άλλο καί άλλο τα Δημα-
μας πί,άγμαια καί τό άν κρέβΐ} νά
.. _ σί*δ δι' αΰιά μΐα γυναικπα Φ~ν«ί.
Αί «Έ χλησιάζ^υααι» ίκειτα τοΰ 'Αρι-
σιοφάνους, ίηαυσσν ΰποθέω νά &ηο·
ιιλοΰν ά τλτός σάινραν διά ιούς
"(1 λίτινας
ΑΣΜΟΛΛΙΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ.
ΆρΗρογραφήαασ» χΒέ- ή συνάϊελ-
φος «*Ίΐτ;> ίηΐ τοθ άττοτ«λίσμαιτος τβν
Δη)ΐοτικ3ν έκλογ&ν Πιιραιδς αττε?ά/-
Θ— ηερΐ τής άνάγβης τής φυγής τοθ ν..
Βΐ.ιζίλου «ίι* νά έλθουν «Ε αώφρονις
ηολιτιιιοΐ κοί τόν διαδεχθβθν ιί{ την έ-
Ή παρ' δλον τόν φανατιαμό/ τη σώ¬
φρων συμπαλΙΊις χάμνει καλα νά βιαζι-
χχι δια την δίίουργοηοίησιν τοθ κ. Τοχλ-
άλλά Η* ι ά>νει διίλου καλά νά
ζ ώριομένας ηραγματικ6-ΐ)ταΓ.
"Ο,τι επί πϊρίδιΐγμχτι; Δι! νά κέοη δ
κ. Βενιζέλον πρέπει νά γίνουν εκλογαί
«ρβτον Βίΐιλή , χκτέκιν Γερουβ'ας (χ(
τριιιιΤς λεγίμενα) καί έν περιπτώσει
μή έξΐαναλίαενς ΙκαρΝθΟς πλΐκψΐ)φΐ'ας
χοθ ί'4ς ή τοθ αΧλοιι χόμμϊτος νά Ιπα-
ναληφθ,Ο/ οί μέν ή >ί Εέ ιΐίε κοιτα πι-
ριφε?είβ^ ιΐιε 3λατ ί>5θ. Άλλά καί
χορΐς τας ελϊγα(, δπάΐχοιιν άπ' έ «Τ
!«■)« ή?η ιυριχέμιθα μίχρι χτ)ς πτώ-
σι».—κι! φαγής Ιιια—τοθ χ. Βινιζί-
λου τόίίΐ μ»1 τίσαι λΐϋτβμίρειαΐ, κσΰ
μόνον δια να τα; ατυφιθμήαη χαινιΐς θΐ
έχ»ιιαζκο μιρικού; ττ£ι>άχιατον μήνας,
*Ω3:ι ο,τομϊνή θι κλνη ή συνάδελ-
φοΓ. Υπομονήν.
ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Ο ΚΑΦΦΕΣ.
Τις τελιυταίας ήμΐρκς μβ, δΊαβι·
6>ζοντϊΐ πολλά ηολλαχίθιν καράκονα
διά την καχήί, «τ/ν άθλίκν ποιίτητα τοθ
Καίτοι γνωρίζβμτ» Βτι α( ποιίτηχϊς
τοθ Π(β?ο;μίν9α έ5β καφφί ιΐν^ι α( χα-
ώρ, μβ; φνΐνιται έν τούτοις δΐΐ επι
δάλλεΐαι χάθι τόαον ή {ξινρΐββοις της
γνηαιίτηΐίς τού. Διατί λίγεται «αί τ4 Β¬
τι καρά τίνων νοθεύεται κ»1 «αρανοθεύε-
ται δ άλεσμέ/ος καφφέ(, Ιοιος διότι ή
απίνις τοθ θυναλλάγμχτος ίτ,.δαλλει
τοιαθτα μίτρα προ^αίας άλλ' ΐχας καί
διότι ή οίχονβμΐα είναι τό καλύτερον
πρα7μχ Ι φυο:«α οΐκβνομ'αν ίΐτιφίρϊΐ
ή ανάμιξις τοθ κιφέ (,έ την κριθην επί
καραδεΕγιΐκτι κιΐ μάλιαΐα την εποχήν
λ
αυτήν
ψ.
ΞΕΝΑ ΑΡ0ΡΑ
ΤΟ ΚΛΟΝΙΖΟΜΕΝΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ
Η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΣΩΣΗ
μίαν μακ
Ε1
αστ^,
αΐτονόη-,
μβάμαν μ ^
πβςίοδον. Ε1αι βέβηα αΐτονόη-,
τον Είς πΓίον ώφβίλβιο κατά «ρω-1
τον λόγον καί ή τιμή άλλϊ καί ό
βπαινος διά τό συντβλβοθέν Ιβγο»,
άρκβί ή ύπόμνησις καί ιιόνη δυο
ρύσιωδών γβγθνότων. Ότι δηλ. Ο
'Υπονργό; ττ-ς £$
δοβφ ομιλών κ
ον τού ■ΑγγλΜ.οβ ^
έξ βφορμίίς τού Κρητικού
τος έίήρβ τό έργον *Δ
«ής έν Κρήτη βΐά
τρ β φατΑΚΗ5
ΓΐΡβΜΐ«οτίΐί
οπΟΣ ΑΐΑΒ*ιΚΕ> η ΖΟΗ
«ήν έν
τφέλβυθέρω Βασιλείω κατάστα¬
σιν τής Δικαιοούνης διά των όποΐ
ών δικαίως ή άδίχως δέν έ^οατβι
«αί τόσον καλή γνώμη. Έκτός τού
τού καΐ κατά την έν ΚρήτΌ κομμα¬
τικήν διαίρβσιν είς Πρίγκηψ*0**
«αιΒίνιζβλικού,, δπως «α^ά την
' ό τοΰ 1915 πβοίοβον έν Έλλαθι
ιύίθΐς'α ιης συιμ(»πιή-
ι* ιί: ή· δημιοχιπΐΗή·
ς—{ψήφσιν
-% ΙφηαΒθΙδος,
^Λ» .νι.™ισ«α!>. Γ*σορ!ζ«Β
τό φοοΰτο! Εΐ·Β τό α·θος «ου ί'-
3τζτ)διρμοΰ: ΟΙ τζσμηα-
ι-,ηοκί »ΐ^ :·.ι.φήι. ΕΙ: δλονς τού; ου*
*αισ»ισμ[ύ; ΐυοίθ'ου» {ΰα»ρΙον νά ά -
^ουμπονν. Τί χαταλ βαίνουν; Ξ5οο κ'
Ινα; ΠηγΊνβ ε νά τού; ραπήΌβτβ.
Πιϊονουν' μιζ·δά«ια Πάνιω; δ«~ς «αί
αι είχχι τό κράγμσ, οί ά««ουμ«ισιαΙ
κανηγυςίΐουν. Τα τέοα'αΙ £«έκτονται
άηό ιώθα 'θ στρίμτογμη (Ις τα Ικλογι-
κά τμ^ματσ, Μ α ώ^αία «αί χανονμοΐι-
ηον τρέμι, αύά ιΛ τοαλα·
Β'.
Άς εξετάσωμεν ήδη τί Θέλει
συμβή έαν τσιού 6ψ τι ένίνετο.
Έν π(ώτσις δέν Θά δύναται νά
θωρ|θ0 άκάλυπτος έκδοσις χαρ·
τονομίσματος έφ' όσον πλήν τή, ο
ποθηκΐνμένης ακινήτου περιουσίας,
ή>Κ βεβαίως βϊιαι χουσό;, θά Ιχν
ή Έπδοΐική ώς οσφάλε'ιαν καί τόν
ό ν «όν ιής ΈθΐΊκβς Τραπέζης ήιις
βεβαίως έχ*ι εί; χρυσόν καί ύνιές
συνάλλανμα πασά άφαντάστως μ··
γαλύιερα τού άπκιτουμένσυ διά την
κυκλοφορίαν αύΐήν καλύμματος. .
Είναι πιθανώιερον δέ νά μή γίνο'
άνάγχτ; χοησιμσποιήσεως τοΰ συνό-
λου τού δισε«ατομμυβσυ έφ' όσον
ασφαλώς μέρσς των κλσνιζομένων
οί κων 9 των καταδικασθένιων είς
άκινησίαν διά τής έκπληρώσεως
«ών ύποχβιώσ.ών των, ύπέστησαν
τούιο διότι δέν δύνανται νά (ί
σπράξουν δια έχούν λαμβάνειν άπό
άλλσυς οίτινες πάλιν έχουν νά λά:
βσυν τ!πό άλλους. ΟύΊω άν συμβαί-
νει οί άβχικοί δφειλέται νό διαθέ·
•συν άκίνητσν πιριουσίαν, καί συμ-
βαίνει τούιο ιίς πλείστας πιοιπτώ·
σεις, καί νά ιούς καταστή δυνατόν
νά ίαηΧηαώιουψ τάς ύποχβεώσιις
των διά τού ιύεονετήματος τού ποο-
ΐιινομένου μέτρσυ μία δλόχληοος
άλυσος έπαννελματιών θά συνέλθο
καί θά χρειασθούν ολιγώτερα έ·|
ηομί*ως πασά πρός ανακούφισιν
πεβισσοτέρων οί «ώ ν. Ι
β ) 'Β Έ«σΌτΐΜΐ) καί Κΐηματικτ)
--— φ ωφέλειαν
έστω τού μικρού αυτού τόκσυ, άνερ·
χομένου είς μΐρικά έιαιομμύρια ε¬
τησίως.
γ') Τοθ Δημοσίου αί ιίσπράξεις
θά έχουν σημαντικήν άνατίμησιν,
διότι πλήν «ών δικαιωμάτων υπο-
θηκεύσιωςτά όπσϊα θά εισπράξη
1 καί «ά δηοϊα δύναται νά ύηοβιβά·
σο είς τό ήβΐαυ 9 τό τέταρτον, διά
την περίπτωσιν αυτήν, θά εισπράξη
άπό φόρους έπιτηβευμάτων τόσων
οίχων, πβϋ άλλως θά έκλειον, άπό
ένγείσυς φδρονς παραγωγήν, άπό
(ήν κίνηβιν, καί άπό «ήν αύίησιν
«ής καταναλωτάς δυνάμεως «ών
συναφών έργαιικβν πληθυσμών,
καί έμμέσως άπό «ήν έν γένει τό·
νωσιν «ής πίστεως καί «ών αγαθών
αυτής άποτβλεσμάτων.
δ'( Σημανζιπή έμμεσος ωφελεία
«ής εθνΐΜβί οίχονομίας.
β') Ό εμπορικάς καί άγρο«ικό(
κόσμον Λαμβάνων «ό χαρτσνόμισμα
μέ «όσον Μικρόν «ΟΜον, καί «ήν
τιμήν «ου πιρισώζει, διότι θά πλΐ}·
ρβο «ά χρέη «ου, καί «Αν άκίνιι·
•όν περιουσίαν «ου όιαφυλάττει
διότι μή πιιζόμινος, καί έξευρίσκων
«ά άναγκαιοθνια πασά πρός κάλυψιν
•ών χριών «ου, δέν θά πωλήβο βι«
βιασμένως.
Άπστέλεσμα «ής πλτ}ρσ>μή« «ών
χρεών είναι 1ον( όιι θά Ιπέλθο
άΐιόμη μιγαλυτέρα άνολογικώς εο·
ρυχωρία άπό «ήν προκιλουμένην
διά «ής κυιλσφοοίας «ού ποσού,
2ο*) διά «ής άηαλλαγής «ών ύπε-
ΐόκων ·Αν σημερινών χρεών
ΑΝΟΡΘΩΣΙΖ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σηιιβοαν
ά·αβιβαζεαι ή ηο,ώιη άυ^η Ο
ώατιοις «Πέ»! «εί! μοσχαοαΐίκια» ΐΐς μίαν
κβάΕιν μέ τας κ. ■. Ζβ[ώ ΝχαλμθΓ, Φιλο
σοφόν Φιλιπηίβαν, Ζωνοίφπΐ', καΙ τού;
Η. η. Μ ά «ο» Φιλικχΐοην, Κοονσϊαν. πομό·
ην, Δα«όκουλον, Μαυο,ΙΙην κ». Μβτό την
■πιθβώβηοιν άοΐ!ζ«ι μέγας χσο&ς μ«χοι
κβοοΐΐς" θΐ λ·βπ μβοος δ^ος ό θίασος. Είς
«όν χορόν θε καρβλάηοον βιάφοαα ά(ΐ|)α-
Ειόν,ΙμκαλΜοο φαντασιιαγοΒΐκά κ.λ.κ,
Έχίατις σήιιβρσν 16 άπόγενμα ώφα 4 μ,
μ. οίδεΐαι ό ποβτας ΠαιβΐΝ&ς χορδς μέ βρα¬
βείον είς «ήν ώααιοτέβαν ενδυμασίαν.
ΚΙΝΗΗΑΤΟΘΞΑΤΡΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝ.-
"Ηρχισεν ή χοβεντική ■έριδος τώ» Ά πό
κοβα> τού 1932. ΚαΛ« μίοα Απογευματινάς
καΐ Έοπερκός Χορός μετημφιεσμένων
καΙ νή.
Αύριον: "Ω ν ο 3 μ- μ. Μέγας Χοοός μ«-
τεμφΐ«σμίνα>ν κ«1 μή. "Ωρα 10 μ. μ. ά-
ΜΟ'βέις ό Έτήσιος Μέγας χορός τού Πα-
ΣΒ
%6αοψ αί άγοοτικαί καί έμποοικαί
καί βιομην,ανικαί έπιχιιρήσεις θ'
άρχίσουν νά βαίνονν πρός μίαν α¬
ναγέννησιν, καί άν τα πο,άγματα
βσηθήσουν, Ιφ' δσον αί δύσ αύΐαί
άρτηοίαι «ής έθνικής οίκονομίας θά
ίηηρζάζονν καί τος άλλας, δέν εί
ναι απίθανον νά ίδωμεν έντός ολί¬
γων έ «ών μίαν εύημιρούσαν Έλ-
Ιάοα.
Άλλά ύπάοχει καί άλλι; μεγίστη
ωφελεία ήτις θά {ηιταέψϋ ίοως είς
*ήν Έκδοτικήν συντόμως νά λάβη
οπίσω τό διατεθησόμενσν τούιο
χαοΐονόμισμα. Τό γ«νσνός ό»ι τα ά-
κίνητα τα όπσία άλληλσηιεζάμενα
σήμερον είς τάς επαρχιακάς ίδίως
άγσβάς θέλονν καταστή μοιραίως ή
θλιβερά λεία των άρπακτικών δια
θέσεων ελαχίστων άνοοασιών, θά
παύσουν νά πιέζσυν την αγοράν,
μόνον επί ΐ0 άγγβΐίφ τού νομαβχβ-
δίου, εάν ήθελε θεσπισθ#. Άμε¬
σον άποτέλεσμα έσεται, εάν έν ιφ
μ«ταξύ έχ«ι αποβιβασθή καί δ καθ
δΐον τό Κράεος νό«ιμος τόκσς «ίς £»
λογικόν ίαίαιδον 7 ο)ο π.χ., άμεσον
άποτέλεσμα έσεται, λένομεν, ι) ανα¬
τίμησις αύιβν, καί έπσμένως ή πό
Αϋ εθζερεστέοα πώλησις των, όπό-
·■ θά χοειασθούν ολιγώτερα δόνίΐα
άαό έκιΐνα ποϋ μπαρέ! νά νομίση
τις σήμερον έκ τής ποώΐης μελέ
ιης τού ζτ7ΐ^μαΐος. Άλλά θά προ¬
κύψη μία ό^όκληοος άλυσος εθνι¬
κον ώφελειών τάς οποίας δλας δέν
δυνάμεθα νά ποοΐοωμεν καί μία
«ών οποίων έσεται ασφαλώς τό σσ
βαρόν σταμάΐημα τής έπιδΐινώσεως
τής καταστάσεως, ι) σοβαρά ελάτ¬
τωσις τής άνιογίας καί χίλια άλλα
λ
ν
Άς εξετάσωμεν ήδη νά μειονε
κτήματα τού προΐεινομένσυ μέ
τρον: Τό σοβαρώτερον έπιχείοημα
κατά τού ποστεινομένου μέτρσυ εί
ναι «ό νενσνός διι κατ' αρχήν αί
έκδθΒΐΚαί ΐφάπιζαι δέν κάμνουν
μακασπρόθεσμα δάνεια οί «ε μεσσ
πβόθεσμα, άλλά μόνον βραχυηρό
θ«σμα. Έν ποώιοις δμως έδώ δέν
πρΟΜειται νά διατεθή ποσόν έ* των
διαθεσίμων τής τραπέζης διά την
κατασκευήν κοινωφελούς έογου μα¬
κράς ΛηοΛόαιως, θά διατεθή ποσόν
φυλασσόμενσν ήδη, τό οποίον κυ¬
κλοφορούν πρός πληρωμήν άλΐη
λσσυνδεσμένων χοεφν, μοιραίως έν-
τός μικρού διαστήματσς θά έηανέλ
θσ είς ιά ταμεία τής τραπέζης καί
Αν δέ τού*σ απολύτως δέν ποσβλέ'
ειειαι ύαό τού κατασιατικού τής
τραπέζης, δύναται ώς λένσμεν ανω¬
τέρω νά ζηΐηθ# διά τούτο ή άΐεια
«ής Διβθνούς Τραπέζης.
£Γπομν ανωτέρω όιι είς κακάς
ασθενείας χοειάζσνιαι δοαστήοια
φάσμακα, εάν δέ άναλογ·σθ0 «ις «ά
άπσιελέσμα.α μιβς πτώσεως τής
δοατμής $ '■*«( χρεωστασίσυ β 8λ·
λης τινος έ« «ών μέχρι σήμερον προ
«αθεισών λύοεον θ' αντιληφθή
ότι «ό ποο-.εινόμινον μέτρον χω
β·ς νά θίγβ κανένα «ακτοποιεϊ μίαν
κατάστασιν, άνοζωσνονεί «άς έπαγ
γιλματ αίς «άξεις καί δίδει μίαν ση
μανιικήν ώ&ησιν είς «ήν άμεσον
καί έμμβσον άνανέννι;σιν των οίκσ
νομικών μας. (Συνεχίζε«αι(
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
ΕΜΜ». ΪΙΪΑ. ΜΔΤΖΙΗΕ1ΑΚ8
(Οράην Χ«ριλ·ΐ·υ ΧτιφβνΙβη)
ΌοεΧ ΝκρτΗρνν
(Ινειντι ΐαχνΒρομιίον)
. Πλήρης παραχοΐκθήκη χ-μ:«
χβν χαΐ Φαρμακευτικ&ν κροΐβνηβν
χαΐ 5«·οκχλιτ|.
Η Ζίΐη α οί Περνα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΡΠΟΥ
«νβτολίι ΑλΙο» 6.56, οόβι« 7,ι8
ΤΟ
Τό κήρνγμα αίς £;χβ«αΓάκ'. «ό Παρίσ·,
την ιΐατΒίοα τής μόβα;, καί νομ'ζα **ς θά
σάς Ινανοχοιήση έξαι&8«ικά. Δέ* υ«αοχβι
μόβα στ5 χτέκιομο! Ή κάθε μία οας ;μ»ο·
ββΐ, «αί ίπιβίλΐβται νά χτενΐζβτσι δ»ω;
τής άοέστ], ή μάλλον δ «ως «ής «όπ. Δέν
είβατε ΐΐς βοιέιβς τον κινηματογαοφοι; Ή
κπθε μίι, Βΐεικ'1 Βικό της γιένισμσ, 5,κοί
Οικό «ής τρόυα κομμώσεω;. Ου β «ή μόΒα
άκολοοθεί, ου τε ά»τιγβόφ€ΐ καμμίαν δλλη-
Δέν άιούβι καρά οΐή φανή .τής ώμορφιά;,
σ' ού «ήν ύποτάσεΐαι κ»Ι μ* αυτήν γοητβύει
ίΊτβκα «οΰ:' φίλους «ής όΐόνης.
Άλλά ιό(8 «Ι θά κανετ», ώαοΐΐς μοί;
"Ας ύψώβεΐβ «ά μάΊια σας οΐή* όβόι-η καϊ
αί ο«ο£ψβε «ήν ιεοοσσχή οας ««ςιισότβοο
σΐό ΧΑΑ,νγονντ καρά στό Πσο'σι. ΕΙΒα«ε
τή Γκλόρια Σβάνσον, την χερίφημη έκβίνη
Βεν«έ«α «όν κινημαογράφον, *>οΰ χΒαΐοϋσε
«ά σκήκΐρα τής κονμαχικής μόοας άπδ «δ
1916 μαχαι τού 1927; "Ε(«ι ?ώ]α μαΐλιά
μακονά, πιΰ έπκρέκονν νά#β παικιλία
Ι'β»ίυμα«ος. Άλλ' έχβιΒή τό κεαιάλι ιης
είναι όΚγο χονβοδ, γιά «ό σειμα τητ, αν-
νηθίζβι γ«νικ«Γ ό»ιονλασ όν κου Ιέν «Ινε
γεμάτες καΙ^κού τί; έπιτοίποΐν νά Βιηκιιί-
ιβιαι ή καθσρή γρομμή «πΰ ηρσφίλ της. Ή
κερίφημοθ Σβονοον φαβ'ϊ άχόαα καηελλά·
κια μικρ.ά, «ού «ής μικραΐνονν «ό κ'φάλι
κΐί άσφαλέίς άκοφΕύνΒΐ να δβίχντι τα μαλ-
λιά «ής οίον κόσμΓ, χωςίς καπβλλακι.
Ή Γκβειχα Γκ *Βμπο. άπ" χή» άλληΐ με·
ριά ■αΒ0Ό·ά[ε«αι πά»το»ε ο>1ς ταιιΐβς
της μέ μαλλιά μιοο-μακςνά κγ Ι ■μποϊκλαΒΐ-
σμένσ. Ή κόμμωοις αυτή Μάει «βςίφημο
σ«Ις {ανθ«(, παοουοιίεβι τό κβφάΛι μικρδ
κγι χαοιταιμένιι «ή οιλονέττσ. ^»...
Ιΐολλές γβναϊκες] ποίΐ δοκίμασαν «ήν
χόμμωσι οϋτή, «ής ΓκΒέττα ΓκίβμπΓ· ϊωο'ί
νάιονντόν άκακονμβνο καιβό κοί τό...
χβήμα ϊέ» κατώρθαισσν νά ίμφανιοβοίν
■αοά οάν αΒρα>οε(, π&β μό)ι; έγκαΐίλει-
ψινιό κρ'ββά«ι! 'ϋβώ»πρέπει νά ^σημειω¬
θή διι ή Γιτιί^μπ3 Βέν ίμφανΐζβιαι μ' ούιή
«ήν χίμμαισι κοβά μόνον οχΐ; ταινίες.
Α Μον.έον»
ΙΩ ΕΡΪΒΠιΣΙΟΙ ΧΙΛΒΙΔΒΠ8ΓΓΑ2
ΑΔΕΛ. ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥ
ΓνωατοηοκΙ είς την άξιότμον πελαιιί-
αν τού δ'ΐ τ)»ξατο τβν εργασιών τού.δια
την καιαοχιυήν τβν απαράμιλλον χαί
αρίστης ποιό;τ)τοζ.
ΧΑΛΒΑΔΩΝ
καθ' δλην τή» Κρήτην.
πβρ«κατ.ιθΐζκτ).
, ταχινΐην καί αιαομελαίου.
Τιμαί ασυναγώνιαΐοτ.
—Γβγονός νβκροφανβίας.
ΕΙ; τό δΐϊΐνυν χαιοιό 'ήζ Σιοβία;
Μ*08«αν, δπ,ου πισϊεύβται',γΒνι»ώς με-
ταξύ τόόν ΐτοοικάιν, διι οί νβχοοΐ βου-
κολαχιάζουν, (αν δέν ΐΓύ? Μσθφώστ]
κανβΐς μέ Iν^ μβγάλο «"οτρΐ είς τό φέ-
ΟΜβθν τονς, αυνέβτ] κρό εβδομάδος 8
να τοΓμ»ςό'γβγοτός. Είχεν άηοθά'βι
ίνας πλούσιος χαιοιχός, τον δτοίου η
«όοπ, ποό δΐίναιν μόλις έβ3ομά
πων, 1«υμφεύ§τ] «όν , νβαοόν χω
οκόν Σ ογιάνοβιτς καί ,δ.έμινβν μ«ια
τον πυζύγου της ϊΐς τό «ατοινόν σκί-
τι. "Ο" αν δ νβκοό; άηετέθτ, (Ι; τό φΐ
ρβτοον,δ ναμβοός τού ?φβο«ν^άιΐό τό
σιίηοουονεΐον εα χαοφί κιΐ τόν έάο-
φωοβ. Μ;α,διά«οοο; χοαυγί) ήιούαθη
«ότβ διόο ώ: ίξτΐχθ'βώθ», ό άιυχήζ
νέοαιν ιΐχβ* ά ·λϊς νεκοοφάνΒΐαν' χαί
έξέίτνευσβν μόνον μβτά «ινα λβπτά. *Ή·
ϊη ό γαμβοδς καΐτιγοο ι (αι ί"ί φότφ'
τόσφ μάλλον δέ καθόσον μηοΐΜθί συγ-
ΐωοιανοί τού Ϊσχυο1ζο»ΐαι ό ι ήθίλβν
ίΰ.ω νά ίξασφαλίοΒ τή* χληοονομίαν.
—Ή αγανάκτησις τής φυσικάς ά-
γωγής.
Καιόιΐ,ν ιοΰ Λϊριοριομοϋ «ου αοιθ
μοϋ τώ» Γαλλικήν υπουργείων, ιί κα
ταογηθέτιβ; υ ιουογοί *χαί ύφυηουογοΐ
ανεχώρησαν άξιοκθΒΝΟϊΐ ή καλλΙΐΒρον
ή (θυσαν ά·βυ διομαβ'υοΐαί την Ληόφα
σιν τοΰ μ. Ταο»"8 λγοΙ »ήί χαταογΐ]
σεώς τσν. Άλλ' ΰατιοξΒν χοϊ §να;, ό
οποίος οέν *α»ά»οθαισ« νά συτοαιήσιι
την δογήν τού διότι ΙσΐΒθ(ΐο τοΰ χαο-
τοςρυλαχίου τον. Ή:αν ό νφυηουογός
της Φιισιχτΐί 'Αγτηγής. Άπιιύθυνβ λοι-
πόν Ηοός ιόν χ. Τιονιιέ ίνα γοάμμα
είς ιό οποίον τόν χατ,ακρ.νΒ» διά «ίΐ>
άπόφασ(ν τού ηεοΐ 'ής χα«αογτίσβα>;
ιοΰ ύςρυΐΓ υογΊου τούτου. Τό γοάμμα
τουτο, αναννωσθέ» ίΐ; τιύ; διαδοό-
μους τή; Βονλης Ιίΐοοχάλίσβ την γβνι-
θυμηδίαν.
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΤΜΟΠΛΟΤΑ ΣΑΜΟΥ
Τό τσχΰιιλουν θαλαμηγόν
«ΦΡΙΝΤΩΝ»
Κυριακήν η. μ. διά
—ΚΙΝΗΣΙΣ.— ΆφΙχθησβν χθές έ£ Άβη-
νεον οί «. «. Άνΐ. "Ανπμηγιίννηι, Κ'μων
Άν«μογιάν«η;, Γ·«οοΥ. Άϊάμης, ΛβωνΙίας
Χα«Εη»((κης «οί Ίηοβν. Τβιλένης.
— Έπΐστιο βφ'χ»ησ3» αί κ. κ. Επαμ. Ζιιι
»)ά«ος«οΙ Β τα. Μκπΐίλογλαν.
ΕΥΧΑΡΙΕΤΗΡΙΟΝ. - Τ4 Διοίχηϊι^ν
Συμβούλιον τής όιιάδις Ν4οο Άτοαλένιοα
τό οποίον προ ημερών ύιίββϊε* είς την
έντανθα Ν ιμοβχΐβ» ύπάμ*ηιι» 3ιά την *·
καν«κ[μη3ΐν ·>ν κλήϊον τον, θεοοα«ϊ ί-
ποχοέβσιν τοο ν* ί«φοάσ]] Βηαασ'α, τή»
άκβιυον «ύ/νωμοούνην τού πσΐ »όν σ·βα-
σμόν τον κρός τόν Νομάρχην Ήραιιλείον
κ. Έμμ. Λο5»κη«, βι5«ι έγένειο τοσοντον
βΐλικαινής κβί θββαός δι·ομη»«ύς, των αΐ-
τημάτων τον Γβοοβγικιύ ΠαοθφυγΐΜθά
κόομον.
Ή παοι>ιή δ'«ως σπρνη κιΐ κοοσΐαοΐα
«όν Κ30ς τή* ζωτιχή» υπόθεσιν μας ταύτην
θά μάς κςατήσουν πάνιοίβ βϋ/γώμοναί.
Έπίσης ύηιιοσία Γύζσρισιι,ΰμε» ιάς ά-
ξιοτΐμονς Βιβνθύνσβις των Αντανθα έφημε-
θίβων «Άνόρθωοις» «αί «'ΒλΒυθέρι Σ«έ·
ψις» διότι έπροθομοποιή Ιησβν νά ι άς έ£ν·
πηαετήσαισι χο κ.λοτ-ΒΟηω; καΐ ά«β» »ύ-
ββμιάς άμοιβής.
2 Μαρτίου 1932
Τό ΔιοΐΝητι«Λν Σι-μβ^ύΧιον
Νία» 'Ατσαλινιο»
στην ηόλι μας.
—Μέ τ&ν καιρόν κιτανά κυνεΐς νά έχ-
Ρέθυμνον, Χινιά, Πβιςαιά. Ταξείδιον
ά χαί δν»ιγόωοον.
Ποακτοοείον Λιναοδάχο
Τ-λέφ. 61
Βζ
— Άσάθβια «όν διακβίνβι κάντοτι—κα·
γαινιά, βοοχή. λάσπΒΓ, ή ιος μέ ιό οταγο·
>Ομεταα καΐ τΙκοτβ το μόνιμον.
—"Ωοη νά μή ξβυι,ωμΒ «ότι κρ,έΊΐΕΐ νά
ΚΒοφνλοσοώμΐθα «αί »ότε 6χι·
—Χβές έ£ οΐχίας τής Τσικνακέμκττις.
—"Ηυγηοαν δλα τί βημόσια γοαφβϊι;.
— Έν τούτοις ή Τσι«νοπίμπϊη εάν ΗΒΐνα-
μεν «ούλάχιστον άπό τα μέχβ' ιω* ύπογευ-
μαΐινών ώρείν σημεϊα.
—Δέ» ύπήβΕε ·η»ωιική κ>1 τόσον τοί...
μένονΐ τής έφετβινής ΆποκκΒάς.
—Μιά άθ»ία ■αβομοίωοις «γκαμήλας»
χιΐ ■λάχιθ'ϋΐ μαοκαράβΒς.
—Ήσαν τώ άτανιον τής ήμίβας ούιής,
—Τώβα πβΒΐμενιβμΒν να ϊίαιμΒν 1 θά
ίγινβ τα βοαβύχι κοί τάς ννκΐΒβιιάς ώ^ας.
—Μέ τού; βιανόροος χοοούς καί «ά πο·
λνποΐκιλα «άιιροΕιό)» ίύϊβν.
—Διότι «οί «Β(ιΙ ού ώ* γίνετει άκδ
χβέ; ίύ.ύ; λόγος.
— Μέ «ήν σννεχή κακοκαιρίαν— (μονιμο-
ποιήϋη καί 4 ΐρ,ιοαθλΐα κατάστασις ώαισμέ·
νων Βρόμαιν τής πόλβοος.
— Άλλά «1 νά γί»π; ΤΑ Λί,άγμα εΐνβ κου
>Ι*Β... μόνιμον κάντο»!
—"Όαιβ νά μην Βκκλήιτεΐαι κανεΐς—οΰ.ε
νΐ βχ— — φβνϊ— τό Βικαίνμα νά καβα-
πονήΐαι.
—Σνμχολϊται £έφρα£ον χϊές την 8ιισ·
φορΐαν τεβν.
— Διά τή» πλτιβώΒον ΐών χορέίν «ού
χο,οαναγγελΐΐονιαι
—Καί π^ός «ήν οποίαν ή οΐκοτομ κη άν
τοχή «ου κόομον ίέ» βί>αι άνά)ο?ος.
—Έ» κοσπ κΒΒΐπιώσι : έ>ός εοϊΐ χρε(α:
χοημάχο»!
—Άλλά... κοί χολιτιπής ονΕητήαιως λί·
γονν μερικοΐ—μβοικοί.
_—Διόιι καί ή σοίήτηυις αύ«ή ά^χίζει φαί-
νιται νά άκοΐΒλή ανάγκην ψυχολογικήν.
—Καί «αοφοΒοοίαν κνβνματικήν.
—ΕΙνβ άβύνα«ον βλίπετΒ καί τό τβΧβιι-
■αϊαν οϋτό—τό πνΒϋμα ίηΐ.—νά β
φβται ΗάντοΐΒ είς ΐό κρόβλημα τής
οεα>ς.
—"Ας σιραφοίν καί »αός άλλας κατιν-
θύνσβις οί καφφβνβιακαΐ φνσιογναιμίαι κοί
δ; χά πονν .καί ού1 έ, ίνα χιβάκι.
— Επί των «νίωι» πολιτικήν άποκλίαε·
σβοον καί ηαοιοκλΐσβω·: νέα χβάγματα, νέοι
&ρβς, νέα πΒπρωμένκ!
—Τή θέα«Βον Πονλαπάπΐ] έγκαιν(αοβ
απ& χθές.
—Τίς καθαΒΜς άχοΜΒηάΊΐΜΐς καΒοσιά-
οβ'ς «όν.
—Πα(Εον«αι άοκΐΐά καί έελκκτά νούμεβα
έκιθεωαήσιοος κοί είς «ό χέλο,άβχίζβι χο^ός.
—Είς «ήν ίναρΕι* κϋιήν κβοβμηννβιο
Ο«ι Θά σνμμειίσχε χθές άρκετός κοομος.
— Τό κοσμικώτββον γβγονός «ής τελευ¬
ταίας έβεομάβος τής ΆκοκΒηά;.
—θά άπυΤΒλ,ιου ή μίγάλη φιλανθρωπική
Βτή τοΰ θΙκονομΐΜον Ιυοσιτίοβ.
— ΚαΙ λόγφ τοϋ φιλανθρωπικόν ιης χα-
βακχή^ος κβ! λόγφ τής ό^γατώσιώς της.
—Αΰιό ύ*οστηυίζο«ν δοβι «ούλάχισιον
ε Ι νι μέσα εί; (ά «Βάγματα.
έ) Ρβκβρτιρ
ΔΙΑΝΥ&ΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Έμμαν.
ΓΑΛΑ ΆΐηΛΟΜΑ:
έ, "ζάχαρ'Μ
?Ιό4ερον
• καύχημβ
Ιον Ιήυ
ΐϊκώίεροι*

ι
ΝΕΥΡΑ-ΖΕΡΒΟΣ
Φίρμαχον έγχΐχριμίνκν δια τής δκ
αριθ. 866 τής 12—12 1928 γνιομχτεΰ-
οε»ς τ&Ο Άν. 'Γγ. Συμβουλίω ιί5ικ1}ς
πρός τίνιοσιν τοθ νιυριχοθ οοοιή^ατος
χρηγιύμενον έηιτκχβς |η1 τ&ν έξη;
νιυρΐχβν νοστ/μάτων ήΊοι:
Νευραοθ*νεία{, ΝιυρϊλγΙαΐς, ίσχυάδιβ-
Ριομαιτισμων, άρθριτσμβν, ψοχοπαθή-
θεαν καί μιταδαγκειαχΐβχ νΒυρΐκβιν νοοη
μάτων. Πωλιΐιαι ΐίι 8α« τα
Ή ν£»ω9ΐ( Έφίδρ»ν Γπαξκβμχτι
χίέν ΝομοΟ 'ΰραχλεΐ&υ προαχβλεί, πάν*
ΐχ τα ταιιτικα μίλη ού ή; τα έ * ηλ--
ρώίαντΒΤβς πρός την "ϋνιαοιν όιτοχριώ·
οεΐς τοβν, 5η«ς πρ&σίΑΗωοιν είς Γενικήν
Συνέλευσιν έν τ^ αίϋ(.ύΐη τοθ Σ^λλίγοϋ
ΈμποριΟ ιαλλήλων την _ 6η* Μαρτίου
1932 ημέραν Κυριακήν χ»ί ώ,3»ν ΙΟπ μ.
θίμα: ΔογοΒβοΙα, 'Αρχα'.ρεοίαι.
Εν Ήρβχλεΐφ νη 25 Φεβρουάριον
1932 Ο ΙΙροεδρεύων.
Κων. Τ
Μ
ΓΙ_ε^ίν
Τ
,{ 4.οιι εΓν· *
ννΙο*, (Ε "β.
μ, Η
(ι,
Μ
πεβιΐΜαΙ ΐβι)
(*/«β»»»1| Α αγο
βΐ', ώσιε δέν
Ιίι» ιήί 0091··
«ΐ! ι» εννετυθι
Ι|1η» »ίφ σνν.ι
!«ίβ{ κβο#έι
ΙΙΙ»Ι ίί{ ΚΙ«ί
«Π!. £νινχ«
ά·οβ
σία νά
μλ,
Τέ ,.,·
ϊ* Ι* "ιβ1 '
* ™ φβούι
» "υ
»· εί
«αί ,

ΛΝΟΡβΩΣΙΣ
ΑΝΟΡΌΩΙΙ*
2ΥΝΔΡΟΜΑ1
Έξα>τΒθΐκοϋ ίττισία Δολλάοια 10.
Άκαβαι «Ι «ιτβδ&ίξβις ουνδρομβν χ«
£ημο9ΐβύσ«»ν φέρουσι απαραιτήτως την
φήν τού Διευθυντού καΐ Ιδιο
της «Άνβρβώο«ο«».
Ηράκλειον 4 Μαρτίου 1932
Τ Ο ΖΗΤΗΜΑ τής
ι τ} 6 ίνα-Ι ο νίκης ωέρβιαι δια
ζμ°.*ον καιά τόν καλύτερον
ρν. '£Γ αναλονϋΐή, άνακινη9εί
οα ώ; έμαντεύσαμβν, ύηό τής 'Λντι
ηολιτεύοεως, θα έφαρμοαθβ έφ'
διτσν θά είνε δυσμβνής ι) απόφασις
ιής Δημοσισνσμικής Έπιτβαηής διά
ια οίχονομικά μα(. Διότι φυσικά
ιοιβ θά ύ«βρίπ άνάγκη σχηιιαΐι
ομού μιάί Κυβερνήσεως συνασπι·
ομού. £ύιυχώς, ώς πισιβύσμεν
σιιοοώΓ, τοιαύιη περίπτωσις δέ θά
παρουσιασθή μετά την απόφασιν
ιης Δημσσισνομικής Έακροπής—
ίδπιβ νά μή έφαρΐιοσθ" ι) άναλογι-
«4 #·ί ώς γνωσ»όν είνε καί κατά
ιής αναδείξεως Ισχυράν Κνβερνή
οίαν καί οίασδήποτε πραγματικάς
ηολιτικής άποσαφηνίσΐως.
Η ΔΗΛΩΣΙΣ τού Βαρδοηούλου
δ«ι παβαμένει είς εό Κόμμα
ΦιΑΈΛευθέρων παρά τα διαδοθέντα
διι ιΪ¥£ Καφανιαριπός, άπσδ·ι·>νΰβι
έιι σαφέστερον τούτο: Όιι ή δύνα
μ·ς των φιλελβυθέρων ψήφωγ, κα·
ιανεμομένη δπωσδήηστε καιά ύπσ-
ψηφίονς, άποδεικνύει άαβίωιον β
σχεδόν αμείωτον τό φιλελεύθερον
φοό'ημα τού Πειραιώς, έφ' όσον
υ«ι«ρτ«ρΐί την συνηνωμένην λοιπήν
παοάιαξιν κατά τρισχιλίας περίπσυ
ψήφους. Δίόα είνε πολύ νά φαντα
σθβμεν δεί οί ψηφίαινιβς τόν
Βαρβόπιυλον, έξ άρζής φιλβλεύθβ
05ν, θά ψηφΐοουν μιθαύοισν άλ
λον, εάν υποτεθή όιι παραμένει
οίισς ύποψήφισς.
ΜΙΑ μσναρχΐΝή Ιφηκεοίς κρί-
ψουσα «ήν εκλογήν τού Πει¬
ραιώς νράφει καί «άδ«; «Είνε «όσον
έξωνκωμένη ή αγανάκτησις «ών
Έλλήνων, ώστ> δέν έγνιαύμεθα διά
ΐι)ν «άξιν τής αΰβιον εάν οί θρα·
σεΖς δέν συνετιβθούν». Άπό την
δήλωσιν αυτήν δύναται νά έννσήσρ
ηβς τις ποίας πρσθέσεις «ρέφουν οί
μοναοχικσί είς περίπτωσιν έκλσγι
πής νίκης. Εύΐυχώς πό ν ποόκειται
μόνον πβρί όραματισμών καί ένυ
πνίων άφού πρσφανώς ό λαός δέν
παρεφρόνησε διά νά τοίς παρόδω
90 μεθαύριον «»)ν αρχήν.
ΑΙ κομμουνιστικαί ψήφοι είςτόν
Πειραιβ μίλις ύπερέ/7ησαν
την χιλιάδα; Τό γεγοψός αύ*ό άπσ
δεικνύει ότι είνε καθαρά φανιασιο-
Ηοπύματα «ά περί κομμσννισΐικού
Νΐνδύνσν. Τό φρούτο αύιό τό καλ
λιβργούν είς «ίν Έλλάδα ωρισμένα
ατομα μετρσύμενα είς «ά δάκιυλα
τής μι&ς χτιρός καί ννωστά είς «όν
γνμνόν όφθαλμόν. Άπομένουν οί
όηοδοΐ «ών άτάχων «ούιων, οΓιινες
ώς χαΐαδεικνύεεαι προέρχον«αι έκ
μερικών άνέργων ηλΙ οί ότοϊοι
6Ία? έπιο*0 ή ώρα «ής κρίσεως κα^
ιοδιικνύσνται παρά τόν νιόρσν πού
κάμνουν, ποίοι καί πόσοι εί»β.Του¬
λάχιστον διά «όν Πειραια αύιό φαί
•ειαι συμβαίνει είς μεγάλον βαθ
Μόν. __________
ΗΛΚΡΙΒΗΣ ήμέοα «ών έ«λσ
νών κατά νεωτέρας είίι}σιις
θά όρισθβ μετά «ήν Ιηάνοδον έξ
Εύ6ώηης τής Ελληνικάς άντιπρο-
σαπείας είς «ήν δβμοσιονομικήν έ
«ιιροπίίν. Όπωσδήπσιε ή έπίσπβυ-
σις των έκλογών δέν πρόκειται νά
μτπαιωθβ ώς έξ άρχής εδήλωσεν δ κ.
ΰραιθυπουργάς. Καί ώς καί πρσχθές
•'νράφσμβν,τσύτο άνιαποκρίνεται καί
ηρός «ήν κοινήν ψυχολογίαν καί
«ρός «ά οίκσνομικά κνρίως πράγμα
*α Ναί «ήν ύπιύθυνον διαχείρισιν
ιβν τού λοιπού.
ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡ
Μετώχησεν έν τί) όδβ Μαλββυζί-
β« χαΐ δεχεται έν τι) Πβλνχλινιχβ
Ηρακλειον χ*β' εκάστην 10—12
"•«Ι έν τί κλινικβ Μ. Πρινιανακη.
ΑΤΜθΠΛθΙΩΐν
Σάββατον 11 »· μ-
ανισ, Πειραια".
ίκοστι,ν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
(*· μ. κατ' ευθείαν διά Πειραια—ΣοΛμΙ-
··-Αΐδ!»>όΤ—Βολά»- θΜ0(Οον(Μΐν.
Άοιβμδς 3*71
ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΒΙΣΤΗΡΙΑΧΜΟΥ
ΚΙΝΗΤΩΝ
• α η Ι'Μοιογράφος Ηρακλείω Άντ.
Α. Γιάν»οοης «αΐοι.ών «αί έΐοεύαιν «ν
Ηοα«1β!φ. Λ»βώ» ύπ" όψιν Ιον) ΐήν ύ«'
οριθό 188 καΐ χοονολ«νΙας είκ-σιής έκ,ης
ρίοο ένιοτειΐος Ιιοβς 1932 ίκΛβπιν
κινητών τοό 6ιιασ«ικο6 κλΐ}·
ηυς τής πεοιφϊρΐΐας θΒΐαοΒιιιε[αβ Ήιια-
Μβίου Νικοΐίίοο Δ. ΚασΜτάκτι έξ ή; ββο·
κύ«τβι 8ΐι ούιος βννάιιιι χιΐ πΐ?ός εκτέλε¬
σιν τήςύπ' άαιθμδν 1029 τοϋ 2ονς 1931
όβιστινής Μοί χοαοωρ,ινέις κ>ιιτιρ«νμίνης
•«βλβστής αποφίσβαις ιοά Ε1οηνο«ι«ε(οβ
Ηοακ>Ε(ΐβ νομίμοος πβοιβίβΐ,ημίνης τ&«
έκΜλκοτήοιον τύπον κοΐ τής οΐΒΐική; υπό
χαοναλογίαν ίΐκοσιής «ετάβης Φεβαα·α
ρίαο 1932 καααγγελίαν τιϋ Ζιχαα. Άστρ.
Χ»άβη καΐοίχιο ΉοακΧΕίου ΰχογεγοαμμι-
νοβ καρά ΐυν κληΐ}·£οοσ[οβ ίικηγάοοπ τού
Γβοβογί™ Κοοηύζοβ Βι' ή; καοαγγέαεΐαι
ούτος νό π^υβτ] *ίς κατάσχεσιν κινητειν
τοό όφειλέτον ϊοβ Γεαογ(ο« Ί. Μεσοαοι·
«άκη κ««οί*οϋ Ηρακλείου π»ός είσπραξιν
ά*αιιήβεαι; δοαχμκν {ν όλω δύο χιλιάΐαιν
ό»ίοκ.ο£οον Βώεεχα (2812) διά κεφίΙΙαιον
«όχπνς «αί έ'αβα μέΐμι τής «πιταγή; με«α
ΐειν ί4ΐοιβ τάκων «αί εΈόδων κατέσχε α
νανοααπκώί τό έν τύ «κθέοει «αν »αΰΐη α¬
ναφερόμενον κινηιόν τού ό$ειλ«ον τού
Γβοοβγίου Ί. Μεοοαρκσκτι ήτοι ί»α ίππαν
ήλικίας χεοΐπια τεασαοων έέ>ν χοώιιαχος
«όκιιιναν ΰψ ινς πκβΐποβ έ»ό: καί 30)ιο
γαλλικον μ·«β0Β άξΐας ώς βνγισια βραχμειν
ίύι χιλιάΒον κ«1 τό* ό «οίον ■αρ,έδακεν
είς «όν Δηαήΐβΐον Βαοβιάμπΐσιν καφ«*ώ·
λην κάΐοικον Ήβα*ι>.(ΙΐΒ ώς μΐσενγοι ϋ,£0»
δ»ως οέφ·ι «αί φυλάΐ{) ού (όν ίιιιμεκέις
μ«χοι «ής εΝηλειστη^ιάσεώς τοο. 2ο>) την
ώς 5νω ύπ' αριθμόν 1029 «οβ «ιοος 1931
όβιστικής ν.αΙ βοοσαΐΒΐνώς «εκηοηγμένης
εκΐελεσΐήΐ άκοφΐίσεαις τού ΕΙ^ηνηΒΐΗΐΙοο
Ηρακλειον, 3ο») Τό ύπ' αριθμόν 9352 χψ.
ΐΙ·οσή; ε«χης Φββηοοαοίου ένεοΐάτος ϊ
τοπς ίπιβοιήμον ιοϋ Ιικασπκον κληιήοος
ηεοιφερεία: Οςωτοϊικεΐοιι Ήοακλιίοο Νι·
κολάαυ Κασοτάκη έ£ ού ποοιιύπϊβι δΐι ά
Ηοΐβέϊ αντίγραφον τής ώς α·α> ύπ' αριθμόν
188 έχθισεώ; τού άναγκαστική; κατασχί
οίας επεδόθη «Ι; τόν ώ; άνοο όφίΐΐέτην
^ γν*σιν. 3αν) Τό ύπ' αριθμόν 9209 τής
η; τυίτηί Φ»9υο«αρίιιο ένεσίίέτος ί·
τοις έκιίοχήοιον τοϋ αυτού δικασΐικοΰ
κλητή^ος Νικολάου Κασαχάκη έξ ού έμ-
φαϊνηται δ τι ·1ς τ6ν αχβχεοω όφειλέτην Γε¬
ώργιον Μεοααΐίΐτάιιην επεδόθη ή υπό χρ,ο
νολογΐαν ένάτης Φεβροναρίον 1932 έκιτα·
γή τού έπισπβύδαντοί Ζ. Α. Χνάβη βι' ή; έ
χιτάοοει αυτόν δπως κΐιοβίλπ εμχροθέ-
σμως έν όλω Βραχμάς Βύο χιλιάΐας ό ιτα
κοοίας ϊώδεχα καί ταύτας ίνιόιως επί τφ
νομίμψ πιτοκ(φ πλήν τού κινΐνλίοιι τε>ν
τόχαιν 4 ιν) Την οημποινήν αΐτηοιν τού έ
πισπεύΒοντος Απαις έχθέαω ιΐ; αναγκαστι¬
κόν μΐλειστηοιαομόν τόν άναιέοα ίϋπον.
5ον) Τή» ύπ' αριθμόν 122 χθεσινήν «οό-
Ειν τού κ. ΕΙοηνοδίκο» Ήρακλείοο Βι' ή;
χορηγ·ϊ(αι αβεια κοός τελιοιν «ού κλβιοτη·
ριασμον «ονιον έ «τος βέκα ήμεοάιν από
τής κοτααχέοεαις κοΐ οβ»τέμνε«αι ή προ-
θεσμία π|]όί Βημοσΐβνσιν καί επίδοσιν χον
πι]ογοάμμα(ος τού πλειστηο,ιασμού τούτον
είς Ιύϋ ημέρας πό ό τού κλειαιη^ιασμοΰ.
ΔηλοκίΐΜν ότι εκτίθημι ιίς δημόσιον ά«αγ-
κασΐικόν κλεισττιριασμον τό Β>α 'ής ά«ο>-
ερ.α> εκθέσεας καιασχέσ«α>ς ώ: ά»ω ανα¬
φερόμενον καΐ ΧΒριγοααόμενον ίκκον γενή
σόμενον ενώπιον μόν ή «οί νοιιΐμοο άναπλη·
χοϋ μόν την 7ην ΜαατΙον ημέραν Δεβχίραν
τρέχοντος Ιχονς 1932 καί ώραν Βιχΐτην
μέχρι βωΐβκάχης (10—12) *■ μ. έν 'Φ επί
τής οίον ΚανχονυΙίον κειμίνφ ονμβολαιο-
ΥΚαφΐίψ μο» Ιδιοκττ]σία Μαριάνθης Άντ.
ΧατΕ·δ3«η Νίβα καί λοικνν ίιθα Ηολοϋν-
ιαι οί κ! β οίοχήοονχες Μοί παοσκαλει τόν
μεοεγγνοΰχον Δημή'θΐον Βαρβιάμπασιν νο
μοί παραΒόσΐ] τό καταοχεβίν κιιητόν. Πα-
ηαγγλβ ά.ιμόδιον κλητήοα νό ένεονήση
(Ας »ομ1μον·ς τοιχοκόλλησις καί έπιΒόσεις
ίνχιγοάφοο τής καυυύσης είς τα υπό τού
«όμοχι όϊΐζόμβ»π μ»οη καί ποοσαιεια. Έγέ
«ετο έν ΉβακλεΙφ Κρήτης σήμιοον χήν τοί-
«ην »οΰ μηνός ΜοΒ«(οβ ημέραν Πέμπτην
χ οί βΐονς χιλιοστοϋ έ»ΥΒοκοσιοσιοϋ τοιαπο-
οιοϋ Βεντέρον καί έν Σβλί
—Τα έφβδρικά ταμβϊβ καί οί ββ·
βλαπμένοι οίνοι.
Ελάβομεν χθις η«ρ*Ι τβθ βουλΐυτβθ
κ. Κοκχι«ά*η τό κ&τ«βι τηλ«νράνημ>:
«Νομοσχβοιβν άναβιβργ«νι*α·νς Ιφ«
δροτβμείου εψηφίσθη κρήτην. Άηόοτβ-
{>ς βλνβέντνν οΐνιιν κανονισθή μιτα;
ϊηάνο&ον Ύκουρνβ» Μ*ρή.
^^ Κοχχινάκης»
—Τα φυτώρια άμβρικανικδν αμ¬
πέλων·
Πρές τέ) ύ«βυργεΐβν τής Γεωρνίχς β
ηεβτάλπ κροχθές πβρά της Γεν ι «ής Δι-
οικήΐενς χοινβηοιηβέν χβΐ είς την Νο
μβοχίβν Ιγνρβφον δια τβθ όπβίου κ«·
ρα*οιλ«1τ*ι τβ Ύπονιρνεΐον 2κ«ς λάβη
μέριμναν διά την ούβταοιν τ&ν φμτμ-
ρ(«ν *μερικ«νιχθν κλημάτειν Ιν Κρή·
ττι κρές β(λτίι>βιν της άμ«·λοκκλλι«ρ-
Υ·ί»ί·
—Ό αύριανός χορός τοΟ Ο Φ.Η
Αύριον £ά3β«τον βά δο99 είς την
βΐββυοανΛΝτορέ 6 χορβ( τβθ Όμίλβυ
ΦιλάθλΝν Ηρακλείου. Τό συμπαθές
£νμ τ«Ιβν το όιτβΐον αυντηρεΐ την
πρνταβλοτρΐΒν 4μάδ« τής «6λεως μας
είναι αςΊον καοη; ύ>τβστηρΙ(*·>ς έκ μ*-
ροικ της ΚοινΜνίας μ«ς. Άλλειστ· η
όργάννσις τβθ χβρβθ ούτβθ γίνβτβι κ*τ'
ϊτβς μ«τ« τρόπον αμβμητον *ι»β πΑαπς
άπίψΐΜς μ«1 άςρίνει π«ντοτ· τάς κβλι»
τέραις έντυπώΗΐς εί; τβύς προβκεκλη-
μένους.
'Βφΐτος μάλιστα ό χορος «ΰτβς β£
Μρατηβθ *ί τβ άκρον αυτβν τής έπι-
σπμότητος ίφ' δβον οΰ5«Ις αλλος χορος
έκτβς βύτοθ β* δοβΐ) μέ Ικιβΐβλημένον
έτΐβπμον Ινβυμβι.
ΑΙΤΟΟΑΙΐΑΤΙΣΕΙΙΑΗΣΑ. Ε
ΙΔΙΙΙΙΙΙ [ΒΙΙΚΙ1Ι1Ι1Ι ΑΙίΙΒΡΪΣΕΙΙ
ΑΦΟΒΟΧ Κνοιακτΐν
"Αγ Νιχόλαον,Πα·.. "Αμμον—Ση-
τεΐαν.
ΜΑΙΡΗ Μ. Τρίτην 7 μ. μ. κατ'
ευθείαν Πΐιοαιβ, Χ(ον, ΜυϊΐΧ»)-
νην.
ΑΦΟΒΟΧ ΤοΙνπν έσηέοπς Ρέ¬
θυμνον, Χανιά, Πβιοαια, Χαλκίβσ,
Βόλον, Θβσ)νίκιιν, Κοβίλλαν, Ά-
λϊξανδοούπολιν, Μυιιλ»ί»ην. Χίον.
ΐθΛΙΙΟΝΐΙΠίιιπτιινπ.μ. Ρέθυμνον
Χανιά, Πιιθαιά, Χαλκίδα, Βόλον,
Θεσ)»£«»]ν.
«ΕΝΩΣΙΣ» Παοασνευίΐν ποα>ΐαν
δια Ρέθυμνον, Χανιά, Πειοαιά,
Χαλ«(8αν, Βόλον, Θβσ)νίκΐ]ν1 Καβ
βάΐλαν, Ά.ιξανδοούιιολιν, Πόοτο
—Λΐγώ.
(Έκ τού Ποακτορΐίου)
ϊϋΝο 30
ΕΠΙΣΚΕΥΑ2 ήγγυημί·ας, μέ έ
ΟΡ&ΛΟΓ1&Η ςΊιοφαλισμενα άποτί-
λέσμ«τ« άνκλαμβάνει ό ιΐδιχός τιχνί-
της Ίϋαννης Ν. Μπτάκπς, έρν«ζβμενος
■1( τό ηβρ* τό Σανδριββνι νέον Χρυοο
χβεΐον Στ. Άτσβλάκη.
'ΒκΙοπς κ«μν«ι πνγνημένοις διορβώ
σεις νρ·φβμηχ«νδν παντός βυβτήματες,
χιλιομϊτρικ&ν ρυβμιοτΑρειν Μ λ.π. κ
τ«σκ·υάζ*ι δ' έκΐ πλέον γυβλιΑ Ρβπηββ
λέ Λρβλβνί»»ν.
—Ή όογάνοοσις παιδονομικτ,ς υπη¬
ρεσίας.
Ύκό τήςεΐδικής Ικιτροκϋς τβν κροε-
δροιν τβν σύλλογον Ηρακλειον εκοι¬
νοποιήθη είς την Νομαρχίαν πρόσκλη¬
σις δι* (ς άναφέρεται τό ίπάταγχΐς
τής όργανώοεβς σοβαράς Παιδονομιχής
υπηρεσίας τής οποίας ό σχβκός καί Α
ωφελεία είνε προφανΐΐς. Διά νά μελε¬
τηθή τό ζΑτημα τουτο από πάσης άκβ·
ψΐοις χαΐ καταρτισθή σχέδιον πραχτι-
χ&ς έβαρμόαιμβν, Α έν λόγν έπιτρβπΑ
έ{βνσιβββηθ·Τβα κρός τουτο εθιώρησε
ύηοχρίοιοίν της νά ζητήση τάς γνώμας
£λ»ν τβν δυναμενιιν νά ΙχΜθΐν Ιγχν·
ρον τοιαύτην, δι' £ χαΐ παρεκληθησαν
οί ένδιαβιρόμινοι νά καριυρεθβθν είς
σχετικήν ονγχεντρΜσιν λαβούσα ν χώ¬
ραν την 7ην μ. μ. τής χθές είς τα Γρα·
Φε1« τοθ Χυλλογου έμποροΟκαλληλΝν.
Κατόπιν τβν ανωτέρω ό χ. Νβμάρχης '
Ηρακλείου απηύθυνε χθές κρός την Ιν
λένν επιτροπήν τό χάτο>θι Ι ν γράφον:
«ΜΑ δυνάμενος νά κρβ^έλθ» χατά την
οριαθεΐββν ώραν συσΗΑφΐϋς κρός τόν
σκοπόν οργανώσεως Παιδβνβμιχής υηη-
ρεσίας, Ιχαι την τιμήν άφοθ ουγχαρβ
κ«1 εύχαριστηα» υμάς χ«1 βι' ύμβν
πάντας έν γένει τβύς ΐχοντας την πρει·
τοβουλίκν είς την κίνησιν ταύτην νά
εύχηθβ την ·ΰ6δο*σιν τβθ σκβκβθ υμβν,
ούτινος Α σκουδαΐα ώφελιμότης είναι
άναμφιοβΑτητος χαΐ νά οάς ύηοσχεββ
αμέριστον την υιτοοτΑρι{ίν μβυ τοββν
την υηηοεσιειχΑν όσον χαΙ την ατομι¬
κήν κρός έηίτευΕιν τβν μετροιν άτινα
θέλουσι ληφθα υκό τβν λοιηβν κρβσχ··
χλημένοιν πρβσώκ&ιν, Α ατλή συμμετβ·
χΑ τβν οποίων ένγνάται την λήψιν τβν
καλύτερον καί άκβτιλιοματικοιτΐρειν α·
μόν κιιμίνφ ένταίθα ηοΙ 4*1 τής όΒαϋ Καν
τανολέον ύπ' άοιθμόν 15 ίβιοκτηοία Μα
Οΐάνθης ίήοος Άντωνίοο Νίβα κοί λοιχών
καί ύπεγκαφτ) καο' έμοί.
Ό Σνμβαλαιογράφος
(Τ. Σ.) Α. Γιάνναρης
'Ακοιβΐς άντΐγβαφον
Ήν Ήαακλείω ονθημερ&ν
Ό Σνμβολαιογράφος ΉρακλεΙον
Α. Γιάνναρης
ΠΑΡΑ.ΚΕΥΗ11ΜΑΡΤ10Υ ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
18 ΚίΙΜΙΚΕΤΕΡΙΜ ΓΕΓΟΙΟΙ ΤΗ- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚιΕΤΙΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΦΙΑΑΝΘΡΟΠΙΚΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡ1Χ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΥΣΣΙΤΙΌΥ
ΟΡΓΑνΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ό Νβμάρχης Ηρακλείου χ. Λυδάκης.
Ταναχτάοχης Μηλιαράς. Ανδρ. 'Αλεϊανβρίδιις καθηνιτΑς. Χρ. Χβνρβά-
χη(; διχηγβρβί. Καί αί κυρίαι Κ. Δοκβυμετζίβου, Γ. Φουντουλάκη.
ΐχΕΪ α ¥εοσ ιύρισματα.....
(«τόπΐα ♦Επιθΐώρησις γραμμένη άπό τόν κ. ΤΕ-
ΛΗΝ ΑΛΚΗΝ).
ΕΚΤΒΛΕΣΤΑΙ.- Μα0Γκ» Β»βββ«η, Ήλίκ«οα βοβοΒοβμπα—, 'Ανν» Βοβρ-
"!Β_ ΜϋοΙνα Χο..οίοκη, Έλεο.ώβα Δημάκυ, Χοβοοολα Γιαννακίκκ,
ιαντΒφ«λλ(ίο^, Βικιωβία Μιτσοτβκη. Ρένα Δο««ο»μετϋΒον, Μαρΐπα
Κατίνα Γοαιΐμαΐικβκπ. Τιτίκα Λεονιά.η, Φίφος ΠεΒβιιιογιιίννης,
[άς, Μίμυς ΆλεΕίον. Μίμης ΆΙβμης, Κ. Παπο)[α«ζίκιΐς, ΘεοΒ.
αϋν»υν.....ίης. Άλ. Ά'.ξανΒβΙβιις, Τ. Μαβ«ό»»λος, Κ«ν. Γ,.τν.«.»τ,Γ,
Γεώρ. Βηρο«»άηΓ. Σ. Παυλάκης.
Πρό; «αβφάλιβιν εΐοιτηρίυν άκβτββήτ· είς τΑν ΈκιτρβηΑν.
Ό Νβμάρχης
Έμμ. Λυδάκης»
—Μία ώοα(α σχολική εκδήλωσις·
Πρβχβές βΙ μαβηταΐ κα! α! μαθήτριαι
τής 4ης τά{«ες τβδ υπό τΑν διεύθυνσιν
τού χ. Έμμ, Αστρινακη δημοτικόν
σχολειό» Διενήργησαν μ*τα{ό τιιν Ιρα-
νβν χαΐ ύηό τάς όδηγΐας τβν διδαοχα-
λιοοβν ΔίβΝν Χ«ρνς £χουλκ χ*Ι Εύ·
«γγιλίας Σφακιανάκη ηαρεοκιύαααν
Ινα ύραιύτατβν γλύχισμα τέ οποίον
χαΐ βιΐνειμαν αύτβκροσύηνς είς τβνς
γίροντβς τββ ητ*ίχοχομ«1βυ 'Ηρα-
χλΐίβυ.
ΟΙ βυνβιβφίροντες τόν οβολόν τειν
μαθηταί χαΙ μαθήτριαι τοθ βχβλιΐοΐι
τούτου είναι οί 'ΑγνΑ 8«νάχη, Σίοιοώ
Λογιάδου, Έλευβιρία ΤρβυλλινβΟ, ΕΙ·
ρΑνη Μκαλαμούτσβυ, Μιλισιιϋη^ £β-
φΐβ Βνλβύρη, Εύφημία Οχλασσινββ»
'βλενθιρ^α Δομ>, Ευτυχία £αχαβάχη,
Ναυροκουχβύλον, Ήγβυμινάκη, Λ»μ-
πράκη· Μαοτβράκη, Έλβυβερί* Παπα¬
δάκη, τςαγκαράκο, £ταυριαν6«, Ψ«ρά·
κης, Πλινριτάχης. Βλαχάχης, Βεργα-
κης, Πιάγχαλης χ«> Πετσώνης.
—Ή εγκατάστασις των γβοαργικών
ύπηρβσιών.
Πρός τόν χ. Νομάρχην απεστάλη ηα-
ρά τής ΓενιχΑς ΔιοιχΑσενς Ιγγραφβν
■Ις απάντησιν άναφβρας τού σχιτιχβς
μέ την στλγασιν η μή της Γενργιχϋς
Υπηρεσίας έν τ& βιαρρυβμιζομένν χη·
ρίφ τβθ ,ϊτρατβνος δι* ού γνειρΐζιι ίπ
βΰρίσκει προτιμοτΐραν την εγκατάστα¬
σιν καΐ τής υπηρεσίας ταύτης μ>τά τβν
λοιηβν ϋπηριοιβν είς τόν στρατβνα β·
που Ιχει γίνη &λλνς τε χαΙ χροβλιψις
στεγάσειις είς δέ τό ΐδρνμα τβθ Φυτβ-
καθβλβνιχβδ ϊταβμβθ νά παραμείνη
μόνβν Α Φυτοπαβολβγιχη ύκηρεσΐα δι'
άνιτΗτέραν έγκαΐάβταοιν ι6ν ίργαβτα·
ρίαιν αυτής.
—ΟΙ προσφυγικοί κλτ,ροι.
Ή Γινικη Διοίκησις Κρήτης βι' Ιγ·
γράφου της κρός την Νομαρχίαν χαΙ
την ΓΐΗργικΑν περιφέρειαν Ήραχλείβα
γνιιρίζιι βτι έντος τής εβδομάδος ανα*
χβιρβ&αι δι' Ηράκλειον βύο τβκογρα-
Φΐκά σΐίνεργεϊα κρός ΐκανικτΐμηοιν τβν
κρβοφυγιχβν κλΑρειν.
—Ό νόμος ηβρΐένοοιών.
Ανακοινούται άρμοδίΗς βτι γ>^
μή συνχεντρώοεως τού απαιτούμενον-
άβιβμου έκλογενν Α ένβριαχή έκλογη
Αγ. Τίτου ΙκαναληφθΑσιται τΑν κρο-
βιχΑ Κυριακήν 6 τρέχοντος μηνός Μ«ρ·
τίοη συμφώνως τβ Νβμν κιρΐ Ινοριβν.
—Στρατολογικά.
Τό άπογευμα τίς καρελθβύαης Τε·
τάρτης συνήλθον είς συνεδρίασιν τα
μιλπ τοθ διαρκβθς οτρατολογιχοθ συμ·
Βουλίου Ηρακλείου λαβόντα βιαφο·
ρους άκοβάοΐις έιιΐ χαββριβμβθ Αλικι·
6ν κλπ.
—Ή βίσαγωγή τής χριθής.
Ό 6κβυρνος Γενιχός ΔιβικητΑς Κρά·
της κ. Ν. Ά)χ&ύτβης διά χθεσινον τη-
λπγραφηματβς τβν κρός τόν κ. Νομάρ¬
χην γνοιρΐζει βη έχορΑγησι Ατέλειαν
«Ιβαγλΐγής ετέροι ν 50 τβν «-ο» ν κριθής είς
τόν Νομόν μας.
—Ή άπογραφτ) των κτΊΐναν.
Ή ν Μεραρχία ΚρΑτης έχοινβκοίηαε
κρός τάς Νομαρχίας τής ΝΑβου Ιγγοα·
φόν δι' ί« καρέχιι λεπτομερείς λβηγΙ«|
κερΐ τίς ενεργείας τής δυνάμει τοδ χά·
βικος «ερΐ οτρατιοιτικβν εΐββορβν άκο·
γραφήί χτηνβν χαΙ όχημάτνν.
ΑΒΕΔΙ2
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΕΙΔΗΣΕ1Σ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
ΤΟ ΑΝΑΚΙΝΗΟΕΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΛΔΟΠΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟΣ Ο κ. ΒΕΝΙ2ΕΛΙΣ
Τό Γ^αφβϊϊν Τύπον διά τ.ηβ·
γραφήματος χο" πρός τάς Γενικάς
Διοιχήιβις καΐ Νομαρχίας ανα¬
κοινοί τα κάτωθι:
Ός είναι καταφανές, κατόπιν
Τής δημιουργηθείσης χβλβυταί^ς
πολιτικαί καταστάσεως προβλθού-
σης μβτά τό άποτέλβσμα τή; έ-
κλογή: Πειραιώς, ζωηροτάτη κί
νηοις ήρξατο σημειουμένη μβα
ξΰ των κοινοβουλευτικήν παρα
γόντων, προσπαθούντων δπως έ-
πιτβυχθχί ή έπαναφορά τής άνα-
λονικί,ς ψηφοφορίας κατά τάς ε¬
πικειμένας βουλβυτικάς εκλογάς.
Αναφορικώς μέ την επίτευξιν
διαποαγματβύσβων μβταξΰ των
πολιτικών άοχηγΑν καί λοιπών
αρμοδίων, αί Αθηναϊκαί έφημβ-
ρΐδβς βεβαιούν, κάμνουσαι καί
μακρά σχβτικά σχόλια, δτι ό
Πσωθυπουργός κ. Ββνιζέλο; δέ«
ήοξατο άιτασχολούμενας βίσότι έ αί
των πολιτικών ζητημάτων τής
χώρας.
Αί αύται έφημβρίδες προαθό-
τανν δτι ό κ. Ββνιζΐλος δέν ήοχο-
ληθή μέ τα ζή φηματα ταυτα άνα·
μβνοον τό πόοισμα τής δημοσιο
νομικτϊς έπιτροπτ]ς ήης συνήλθε
χθές 3 Μ :ρτίου β£ς Παρισίους, ά
κούσασα καί έξετάσασσ τα έ χ τοΰ
ένεογηθέντος έιί των οίχονομι
κων τής Ελλάδος έλεγχον ουμ*
πβράσματα, τοΰ κ.^Νιμάηβρ, μί
λους αυτής.
Τό γβνικόν πόρισμα τής δημο-
σιονομικής έπιτροπής έφ' δσον θά
είναι βύνοΐίό*, άποδβικνύβι δτι
δέν υφίσταται οΰδίΐ; απολύτως
λόγος δποας έπαναφβρθδ ίσχύον
κατά τάς ποοσβχβίς βονλβυτι«άς
εκλογάς τό άναλογικ&ν σύοτημα
ψηφοφορίας. Είς περίπτωσιν δμως
κατά την ό «οίαν τό έξαχθησόμβ-
νόν πόρισμα τή; δημοσιονομικής
έπιτοοττής θά είναι δυσμβνές διά
την Έλλάδα, θά έπικρατήσουν ύ
ποχρβωτικώς διαφοοβιικαί αντίλη¬
ψίς αί οποίαι βεβαίως καί θά έ
πιβάλλσυσιν αργότερον την συν-
χρότησιν οίκονμβνικής Κυββρνή
σβως, όπότβ Οά καταστή άναγκαία
ή έπαναφαρά τής αναλογικώς ψη·
φοφοοίας.
Ώ: γνωιτόν διά τοΰ συαΐήμα
τος τής αναλογικώς ψηφθφορίος έ-
ξασφαλΐζβται ή συνβργασία μβτα-
ξύτών πολιτικών κομμάτων.
Ο! ΚΙΝΕΖ3Ι ΥΠΟΧΟΡΟΥΝ
ΚΑΘ* ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ
Τηλεγραφ ήματα έκ τοΰ έξοοτβρι-
κου άναφέρουν δτι αί έκ Σαγνάης
πληροφορίαι φβ'αου* τα κινεζικά
στοατβύμανα ώς ύποχωροϋντα
καθ' δλην την γραμμήν των θε
σεών των. Είς 4τήν ύποχώρησιν
ταύτην υποχρεούνται τα κινβζικά
στ «τβύματα λόγω τής άπό προχ-
θές έκδηλωθβίσης ά«αΟέ«του κατ'
αυτών έπιθέσβως των Ίαπωνικών
στρατευμάτων.
ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ νείθυ
ΠΡΩΪΝΗ
ΕΥΝΟΙΚΑΙ ΔΗΛΟΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΛΓΓΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
ΟΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΡΟΗ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου
(τού άνταποκρ.τοΰ μας).—
Τηλεγραφοΰν έκ Αονδίνου ότι
ό "Αγγλος Ύπουργός των
Οίκονομικών ^έβιλ Τσάμπερ
λαιν προέβη ·ί; δ^λώσεις κατά
τάς ό-ο(ας ή Αγγλικη χρη-
ματαγορά είναι ελευθέρα νά
παρέχη δάνεια.
Τό ανωτέρω γεγονός κρίνε-
ται εύμενέ; διά την ΈλλάΚα
ώττε νά έλπίζεται ή πραγμανο-
;ποίν?σις τού Έλληνικού δα·
Κατά γενομένας όαμαδίως σχε¬
τικάς άνο'ίοινώσεις τό κάλυμμα
της Τραπέζης «ής Ελλάδος έμφα
νίζβΐαι βίς 31,96 ο)ο.
19 ΙΙΜ9.ΧΕΔΙ0Ι
.!( ΤΗΝ ΦΒΡΟΑΠΠΑΙ ΤΩΙ Μ
'Υπδ «οθ δ«οι»ργι(3 τβν Οικονομικήν
κιτίτίθτ) ιί; τή-ΒχιΧήν το σχεδιον νί
μ-ϊΐι «ηιρΐ φορολογ'α; χ*ν οφ»ζιμίνβ»ν
ζώ«ν», δια τοθ ίιτο(ου δρΐζονται τί έ
ξ«)ς έν περιλήψκ: Έ«ι0{Χλΐια: φίοος χά
ί λήν ΐΐτί τβ« 1' χ% χώ α αφα
ε4 τής αλλ^δ'αχΐ"* είιαγομέ
ζώ βλλί
«ν
υ((« τ)*όγ «:β, 6ρι
ζμΐος ώ; έξτ5;:»·.') ΈτΙ τβν ι ίγβν
■καϊ προ 6 ά όν ϊοαχμαΐ ίίκ*. 6') Έ τί
τώ 4 6·βν. άγε'άϊβ' χνΐ 6?ιιβάΛαν δραχ
α. ν') Έ*1 χβν χο!ρ»ν
μ
Ό φίρε; 'ύ:ος Βττΐ Εθιταΐ δι*
σε»ς-κατά ϊήμοας ή κιινέ η^ΐ', Πρό
τή; χαΐαβολτ]; τού ϊεν έιτιΤΕέιιται
ή ζώ έό & ό
είς άλλην περιφέρειαν,
4 :ά·?μ45ιο( διά την είσπραξιν τού δια
μ;νΐ' εις ίϊψ πόλιν ή χωρία λ
Έ ι τ»ϊς π6)ε3( χαί χνμοκέλι-κ τβΤί·
ΙχοικΜίς πληθοομίν ανώτερον χβ 20"Ό
Χ-» ο!>ι;' χχτΊ την τέλει»»»!** έ~ίΐτ)μ»ν
άηογρα^τ)ν ή οφαγή χβν ζώίβν γ'νεχ-χΐ
εί: «λ μίι-η χά επί τοόϊψ χιθο?ιαθέτχ
δηο τή ώριι-.^(ας άοχυνομιχΐ]; άρχή'.
Έ«ιτρίπετ»ι ν.ιχ* την «ροτερβίαν ν>0
Πάοχα, ήιιΐραν ιοθ Πίαχα κϊί τας ίχο,
μΐνις 5ύι ήμίυα', ή χατ* ε.Γο«
οφ-γή άμνβν καί ίριφιο' έ αί «ί ηροη·
γουμένΐ πληριομ^ χβθ φόρο ■. Προχειμέ
νού ηερί τ&ν ηίλειον «α' κωμοπόεον
ίτληθυσμεθ 5*Μ χβν 2000 κοτοί »ν "ύ
ναται, μιτ" άιχίφβαιν τοθ ετχί %&4 Ο!χ5-
νομιχβν 'ΥποκργοΟ νέ δρΐσθξ '
ή κροοωρινή χχταβολή -εΟ φίρου.
ΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΑΙ ΠΡΠθεΣΜΙΑΙ
Υιώ τοθ δΐϊΡυργιΙου χβν Έοβτερι
χβν χχΐηρ'.Εσθΐ] Διά:αγμτ, διά χοΐ ό-
Π-Έου θιινίίμνονται α( προθείμΐίΐ ίκίι-
χβν Ι^ατάοκον χ»1
Χϊτα^όγβν χβν Ιγγρβφίντιον χ»τα
1932 Ικλνγίβν άαό έ ίς μηνός εί
Κιχια αονίκεία-'μιτΐ έτιά
ημέρας άαδ τί]; 10η; Μ α 1>ι δΐε λή
γιι ή κροθομ'χ άνΐθενρήσε»; χβν έ-
χΧογΐχβν χκταλίγβν θ' αρχίση ή εκτύ-
πβοις αυπΒν. Τ4 ΔΐάογμΜ άΐιιβ'άΐΐϊ είς
ιό Συμβούλιον τ{)ς ΈϋΐκρατεΕχς πρός
έηεξεργααΐοιν.
ΤΙ ΙΙΗΙΪΒΗΒΝ ίΐΪΒΙίΙΣ
Τό ύπουογίΐον τδ» ΟΙ(ονοιιιναν 9/
Ινχυχλίου ιου παοαγγέλλβι «Ι: τας τβλο-
νιαχας αοΐος, δκω; ΰ«'Ράλλουν χαχά
μτϊν^ΐΐς τό Ινοτιτοντον βάμβακος κατά-
σιασιν, Ιμφαίνουσιιν «ά κοαδ »αΰ |
«ου Ιξτοτε^ιχου «ίσαχθέντος θ^μβαχο;
ώ; χαί τα ιεοσά τοΰ Βΐσκααχθένιος λ Ο ο
σθέ?ου «Ισιγωγιχον τέλου; δοιτμω
1,17 ο)ι «ατα ΐιλιόγοαμιιον, Τ) τέλη
«αΰΐα θά ιΐΒΐαβιβ3ζα)ν«αι ιεοός «ό (ν
Θεασΐλον(·η ΰποκατάσιυμα τ*}«
χικήί Τ^αϋΕζτ,ς διά ν' αβοοοθοΰν
Ιτοι.ιονΐον
ΟΥΔΕΝ ΑΝΕΚΟΙΝΟΟΗ
ΕΚ ΤΙΣ ΙΟΕ1ΗΣ ΣΥΝ3ΜΙΛΙΑΣ
1ΤΡΟΟΟΣ ΑΙ19ΕΙΕΟ! ΤΟΥ ΑΝΑΟΙΡΙΚΙΙΥ Β91Ο1ΜΑΤΟΣ ιΟΕΝΙΖΕΑΙΥ Κ ΑΙ ΖΑΊ'ΜΗ
Κα»όιν «ής άναγνβλίας ιτροΙ καοα
ΰιιότοΰ έι^ανθα Δηιιοοίου Τα
μβΐου είς τόΠαοάαιημι
Λ ισΐ)θίου«οΰ ποσόν τάν 200.000
συνήλθον ιν τψ Ν ιμαοχια φ
ματι τα μίλη «ου Διοι·ΐ)»ικοϋ Συμβυυ
λίουιοβ ίνιαΰΰ^ Πιοαρή^α:ος χαί ου
νβζ^ιΐισαν επί μοκ^,φ «βοί τοΰ «οόΊιον
τή; διαθίσβχς τού ΐοτιμιτιχοϋ τού.ου
ποσοϋ είς τού: άνακήοπνς χαί «α Ού
μιια κολίμου Νομόν Ή{,ιχλι(ου—Λ>
οιιθίου.
'Βηβιδή τό ποσ> τάν 200 000 »0
χθίνβιαι μοΙ είνε άνβπαο^έ; διά «ήν χο-
ρήγηαιν · ίς ιούς διχαιαιμένους άνα»«τ5·
θους «αί βύμαια ΠιΧέμου τώ» ίγ ε«οι
μίνων διά την λήγουσαν ΐοήσιν βουθυ
μαΐων ηροιχο9οιήσβα>ν χ. λ. ι».
μ«ι& γενομένη» σΐβτκήν ουζήτη
σιν καί άνιαλλαγήν γταιμάν Ιιτί τοΰ
προχιιμένου μιιαξύ τώ* ιιβλ&ν τού συμ
βουλίου άπβορααΐοθη «λιχώ; δπαις
Πθός Ικανοποίησιν Λιιάττων των
ούχοσ*, διανβμηΰΌ ιό ποσόν τού «ο άνα
λόγοις των Ιν-χβκοιμέ σιν «αί ανεγβ-
νοιμαέ'αιν 5αηα·ών Ιν ·φ πο'ϋτπλο-
γισμφ «ή: Ιηνοΰαΐι; ΐοήίβοος τοΰ Πα·
Οαοιήμαιος ι υ (ως ώσ'β νά μην Ιηί·
θη ί ανοηοίησ ς δια τού; μέν χαί άδι-
κία διά τού: δέ.
ΕΙ; την άπόφΐοΐν τού ταΰιην «οο·
ήλθβν τ6 συμ9ούΊιαν 8(ον ύ/τίψ^ι
%ι δια τού ποσοϋ ιόν 2 Χ) 000 δοΐ·
?έ» «Ινι δυνατόν μέν να θϊοαπΒυθυΰν
όλοτβλώς αί ανάγχαι των άναπήοων, αι
οινώ; δΊιτη; καί κρ^ς τό κσρόν τούλα-
χισ-ον Ιπιτυγχά·Βΐαι τι,ΰιο
κατά τας ύκαοχ ύσας
; τοΰ μη»ός Ά«οιλ(ου
ι) Μ ΐ υθΛ §«ιτβυΐθΒ ή άποαΐοΐί) ΐοη
ίΐάτηνδιάιήν ειροΐΝθδόττισιν ι ου Πιοαρ
τήμαΐις ιυϋ Ταμΐίου Θυμάισιν Ήθ,α
κλβ'ουΜτιτΑ την ϊ"ί βυ αίς νέαν οΙονο
μικίΐν χοηοιν 1932—33
Ι ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου
(τού άνταποκριτού μας).—ι
; Σήμερον ό Πρωθυπουργός κ.
, Βενιζέλος ανελθών είς τό Κυ-
. βερνιίον, έσχε μακράν συνομι-
. λίαν μετά τού προέδρου τής
; Δημοκρατίας κ. Ζα'ί'μη. Έκ
τής σν^ομιλίας ταύτης, ουδέν
ανεκοινώθη.
ΟΙ ΠΑΗΡ08- ΕΙ!
ΎΟ ΧΡΕΩΛνΣΙΟΝ
Πληροφορούμεθα ά-φ λώ: δ'ΐ λδγφ
έλλε ψ »; (υν»λλά,'μΐ!ος ή Κυβι^τρι
4πιφί3ΐ3·ν ?αω; τα τοκομ»ρ!5ινν τ Ο
δανιί,υτώ 500 έ«τομμ ρΕτΐν τοθ 1914
λήξιιβ: 1η Μιρτο", Ιξοφη&$ εί, δρχχ
μάς. Ω α-ι^ο^ώΐτ), τό διχχίωια «αθ
το Ι/ιε τό Δη> όιΐον ί τής
αυμδίΐϊΐο; πιρΐ συνίψΐίίς τοθ
τοθ 1914.
Ε3ΑΚΟΑ9ΥΟΕΙ
ΗΕΡ1 ΤΗΝ
ΚΙΝΗΣΙΣ
χβν
ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΙΣ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ
Τό Τ«ουργιΙον τίίς 'Γγιε!ν;ς δ/ έ*
Κ'ΐχλΕου τού $κβσ αλε'βη; πρίζ τας δια¬
φόρους α»χ*( τοθ Κ,ά-οϋς ηαρακαλιΐ
ν.1 προββθν είς τή «α-ά^εκν τβν χ«
τίων ο-οδελλβν 6>' ^ε^ίντων την ίπι
γραφήν «Λινχί|» χβθίΐον ταθΐα 1ου
ΐλοιαθς κΐί είνε αχατάΧληλα πρός 6ρβ-
α:«. 'Κηίσης χο αΰ ό 'Γπβυε Ιϊν
ρχχαλιΐ δάβες έν ουνιννοήο αιτβ
τελωνειακόν άρχβν ακαγοριύ ι> ιί. χο
μίλλον τί) Ιχ τιθ έξβΐΐρ:«9ό ε'
Χλ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ
Τό δπουργιΐον των 'ΕοτοτΐρικΑν διά
λ«γρχφήμϊί; χοιι πρός την Γενικήν
Δ.ιί»Τ)3ΐν παιρακαλεΐ δια»; άρχΐαη την
«ροκαταρχτιχήν ΙογασΙ»ν δι* τις 2
ό
ί Γνι*ί];
πηοιή'ίΐβς
χιί χαθ
χ
Το Γιωργικόν Έ-ια«λτ)ή;(;ν ««βι
^ γνβαιον ί" δΐϊΓ'ί εί οεΐοίό
( οκελιύιΐΜ; Νίουβ") «ρ!α:τ)ί π^
ν ί (ι; «·>λή» ΐμήν. Ο "?ακαλ« ι δέ ν. ύ;
•π θ^μιβντας νά 4γοράι»αι
ΑΘΗΝΛΙ Λ Μαρτίου
(τού άνταποκριτού μας).—Ή
«ίνηβις τής Δημοκρατικής αν¬
τιπολιτεύσεως διά την επανα¬
φοράν είς τας εκλογάς τού άνα·
λογικού συστήματος, έξακο
λουθεϊ.
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Η 2ΥΖΚΤΗ2Ι!
Α'Α ΤΑ ΟΡΟΜΙΚΑ Μ»!
ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου
(τού άνταποκριτοΰ μας).—
Νεώτεραι πληροφορίαι έκ Πα¬
ρισίων άναφέρουν ότι ή Δημο-
σιονομική Έπιτροπή τής Κοι
νωνίας των Εθνών, θά εξετάση
τα έλληνικά οΐκονομιχατήνπρό
αεχή Δευτέραν.
ΤΡΙΜΗΝΟΧ ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ
ΤΟΥ ΑΐαΐΟΣΤΑΣΙΟΥ
1ΙΧτ)ρ2φο;(ύμιΘα ϊτι είς τή/ Βουλήν
κατετέθη σχέδιον ν6μου π«ρ[ χι»ρώ3ε»ς
ν.ΰ διαιά/ματος δα χ 0 δ ιο(ου παοε
τίθη επί τρίμηνον τό ϊικαιοοτάοιον. Τρο
πολογΐα ιί; τό διάταγμ» χοθτο θά χχθο
ρίζη Β» παρίχεται νίχ χρΐμηνος καρά
χββις χοθ *}ι«ο( υί
Ο ΠΙΘΑΝΟϊ ΚΑΙΡΟΣ ΪΗΜΕΡΟΝ
Το Άαχεροοχοπΐΐΐν Άθηνβν διά ΧΤ)-
ήό τού ηοός τα ΛιμιναρχιΤϊ
χβ Έπιμελττήθ 1ζ
βι π θανος ήμρ ρ^ή
είς δΧίκληρον οχ«δόν ιήν χά¬
ριν λίαν νεφΐ/ώίης ή νεγοαχεπής
ρμ
χμέ;, ί «μοί βίρειοι Ιος 9ΐ
μίτριοι τ) ίοχι/ρ',Ι. λλΙ χαιά ΝεριοχΑς %%1
Ιλ^μ ΐΐ
ΣΗΜΕΡΪΝ ΣΥΜΝΤΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΗΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΡΧΙΓΟΙ
ΑΘΗΝΛΙ 3 Μάρτιον
άνταποκριτού μνς).—
Αύριον (σήμερον) συνέρχοντχι
οί άρχηγοί τής αντιπολιτεύ¬
σεως προ κειμένου νά κανονί-
βουν την στάσιν των έναντι τής
Κυβερνήσεως.
ΟΜΑΗΟΝΕ! ΚΑΤΕΑΙΒ1
ΟΑΡΚΑΙΡΙΙΝ ΤΗΝ ΣΑΓΓΑΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου
(τού άνταποκριτού μας>·—
Σημερινα τηλεγραφήματα βε¬
βαιούν ότι οί Ίάπωνες κατέ'
λαβον ολόκληρον την περιοχήν
τής Σαγγάης άπωθήσαντας τε¬
λείως έξ αυτής τούς Κινέζους.
| Κατά τάς ιδίας είδήσεις τα
|Προελαύνονια Ίαπωνικά ατρα·
τβύματα φέρονται άμειλίκτως
πρός τούς περΐ την Σαγγάην
] Κινεζικούς πληθυσμούς, πυρ-
, πολοΰντες τα χωρία καί τυφε-
'κίζοντες τούς κατοίκους.
'ίΥΝΑΝΤΗΣΙΣ Μ!ΧλΙΚ9ΙΙ,Υλ9Υ
ΤλΡΝΠΕ ΑΙΑ_ΤΟΥΙ ΟΙΝΟΥΣ
ΑΘ»ΝΛΙ 3 Μάρτιον
(«ού άνταποκριτού μας).—·
Αυριον (σήμερον) συνανιάται
είς Παρισίους ό Ύπουργός
των Εξωτερικών κ. Μιχαλα
κόπουλος μετά τού Γάλλου
Ηρωθυπουργού κ. Ταρντιέ
βια τό ζήτημα τής είσαγωγής
εις Γαλλίαν έλληνικών οΐνων-
"ΕΛΑΙΟΥ
ΑΓΟΡΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 3 - Μαρτίου
(τοθ άνταηοκριτοδ μας).—
Καθ* ανακοινούται αί τιμαί
τού ελαίου είς την διεθνή ά
γορ άν έβελτιώθησαν.
Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τού
άνταποκριτού μας). — Ή
Αγγλικη λίρα_ ετιμάτο οήμ*·
ρο» φράγκ»
ΑΙ ΤΙΜΑΙ
ΕΙ! ΤΟΝ
ΤΟΥ
" .ι. τα ΟΛ013
Γΰ τόσον «ιολοο
5 έοίβηι *χλ«»ι
Μιντί γνώμπ
χαί έμ«.στ
τάς α*
ήσύχος α*ί
«ιΐιΐΐίΐα των θβσι.
ν Δίκαιον· Ή (
τού ·
Η, ώ; ιΐν
Ιβΐτγχανβ* είς
«Ν {«λεχΐοον μ
άχό «ής άν.
ΐι«ί.
Κι»ελαιώδους
ιΙν χαί ή σύσχαι
Ύ»ο
ιιοτίμον
μκ
.«Βγασία* χαί &ι
ιέια,
ΐω>χαι δλαι αί έ
"ί"{ την ούσταα
Λ Έ
ο! αί ·
ι
Ι·
Μέγεθος Γραμματοσειράς