99229 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3105

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

3/3/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ
ΠΕΜΠΤΗ
3
ΜΑΡΤΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΎΤΓΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝθΥ 16
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΖΩΓΡΑΦΟΣ]
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΕΤΟΣ 17ον.- ΑΡΙΘ· ΦΥΛΛΟΥ 3.105
ΤΟ ΚΛΟΝ1ΖΟΜΕΝΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ
Η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙ^Ι^ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΣΩΣΗ
τή;
ή
ιΐ ιονομιιής αναρρήσεως μας».
Ι. ΜανηαΓά Κβνηβδ
Ή οίκονομική έξασθένησις «ών
Ιμπορικών έπιχειρήσεων καί αί δυ-
σχερεΐς καί έπιχίνδυνοι συνθήκαι
ύφ* άς διάγσνν σήμερον έχονν φέ-
ρει είς «ά χείλη πσλλών διάφσρα
παραληρήματα. Έν «0 άπσγνώσει
•ου ό καθείς πρστείνει καί κάτι.
Άΐλος έπιθυμεΐ «ήν πτώσιν τής
δραχμήν, άλλος ζητεί χρεωσ«σ*σιον
καί διάφοραι άλλαι εύχαί, 0 αίτή
πολύ άπό μίαν παγκόσμιον
ευδαιμονίαν.
Άλλ' άς άφι,σωαε* «ό γενικόν
αύτό θέμα καί άς ίδωμεν τί ήμαο
ρεί νά γίνη σήμερον διά «ήν σωιη
ρίαν «ού κλσνιζοαένον έμποροβιο
μηχανικού μας κόσμον καί «ήν Ι*
«ής σωτηρίας αυτής άμ«σον καί έμ
μέσον καλλιτέρευσιν «ής άσθενού·
σης οικονομικάς ζωής «ού «ό πό υ
μας.
Χωρίς νά έχωμεν «ήν αξίωσιν ότι
εΰρομεν «ήν λύσιν «ού αύνσύ «ού
προτείνομτν ιιίαν λύσιν
πιθανώς
ρω$ νά έσωζον προσωρινώς «ούς
κλονιζομένους άπό «ήν καταστρο¬
φήν, άλλ' οί οποίαι βεβαίως δέν δύ
νανται νά θεωρηθσύν συνειαί λύ·
νά χοονγΰ ά»όκως έκα«ον«άδας έ·
καιομμυοίων ετησίως υπέρ αυτής
καί δ Γαλλικός προϋ»τολον«σμός
) Ο
ΔΙΑΔΟΣΕΙΣ-
Σ νεχίζονχαι α( διαδδΜΐς καί μεχά
χήν διευχιίνιοτν χβν ιεραγμάτον «αί
χήν έ*ανοδ>ν χβν πάντων είς την από¬
λυτον ηρεμίαν. Χθες επί παραδείγματι
διεδί*>ειο δτι ή καρδιοφθόρος «βίοκ>
τής δί)θε' έίλογιχή; νίκης τοθ Πειραιβς
δέν ιί ε 6άςικ,λλ4 κίπαλλο, οΕονδήκο-
_ τε ίλλο, ποδ δέν άχρηατεύει χήν νίκην
Υΐς δέ'"τήν"Γβρϋάνίαν'πλή'ν»ής λίαν *«* «* ά«οροΙ την έκλογή! Διεδιδετο
προηγουμένης μιθόδσυ «ών πιστω·. ****Ά 8« "δ Κυβίρνηοις πρΟΜΐτοκ νά
τινών ίδρυμά«ων «ά δποϊα νπερβαί «»Ρ*«^1 ή παρητήθη. Καί έ6·β*ιοΟχο
νονν κα«ά πολύ «ά Γαλλικά «οιαύ- το° λόγοϋ τβν διαδοαιβν χό 4οφ»)έ£.
τα πρός εύχερεστέραν εΰρννσιν τής Αλλά «ιοθ λό/ου των» μόνον. Διό«ι
πίστεως άπό «όν παρελθόν.α αίώνα'^^^βνχες. έϊ^ιοθνχο νά πιαχεόουν
έπκρέπκαι είς «ούς ιδιοκτήτας ά·! °*Χι * *»· Μ·™έ«ίν«ν άλλ είς χον
κινητών νά ρενστοπσισύν «αύτα δι" *1>β4» λόγον αποκλειοχιχβ.!
εκδόσεως ίσιωτικών όμολογιών ί·
ρ
πβοΐΜοδο«ιί καί ούτος ταύτην). Ου
τω έν ΓαλΙΙφ υπό «ών εί δι κων ί ■
δρυμάιων πσλλά δισε*ατομμύρια
δίδσν«αι διά ,ήν άγροκ«ημα«ικι*ιν
καί «ήν βιομηχανικήν πίστιν Ι«η·
σία* μέ «όν έλάχισεσν «όκσν 3 ο(ο·
ί δέ Γ λ λ
Α ΚΑΛΛΙΒΡΓΗΤΙΚΑ.
Ή Άγροτική Τράτίεζ·» ή"?χιοε χβ-
προχθές είς χβδς γεβργοδς
,ού
α«,ο|'
βεβαίως δέν
νά παρο
άαεσα καί έμμεσα αλεσνε-
1 κτήματα. 'Έπειτα, άς μή λησμσνώ-
μβν ότι είς κακάς ασθενείας ζρβιά-
, ζονται δρασεήρια Φάρμακα καί ότι
πολλάκις άναγκάζεται κανείς νά έ
κλέξο «όν μή χείρονα τρόπον διευ
θειήσεως μιάς επικινδύνου κατα·
σιάοεας, «βόπον, έπιβάλλονεα ένίσ-
«ε καί θυσίας Έδώ δέν θά νπάρ-
Γΐνναται ά(α «ό Ιρώ:ημα είς «όν
καθένα ασχολούμενον μέ «ήν δυσχε¬
ρή σημερινήν εμπορικήν κατάστασιν {ονν θυσίάΓ' θά
1^1*ΖΆ:11 ,7ξ.1Τσην^νβ1 'ά·"^-σ.σ,.κό./ίί. ^Ετημα.,^ Τραπέζης ,ής-Ελλάδο..
ο άν,ίκ,νπο" εΐΓ. βεβαίως μ'έγα *^Χ£^^%ί!Ζ. ϊ! &** *Φ"1>"* **Ο/°Τ "*
επ) τής έθν.κής οίνονομίαί: «1 πρέ ! ΖΖ,Ϊ * μ1··ι.··μ·€ δύο ο*.. ·£*„„* ϊραπέζης, χίλ,α ίκατομ
σχυρσποισυμένων διά «ής πισ·οπσι·
ήσεαΐς «ού έθνικού κΐηματολογίον
(τα περίφημα 1ΐ8ΐιά{β8ΐ:βη(. |τβν Λ,ρι^-,,βν μα« χά σ«νήθη καλλιερ
**γητικά Σά'ΐια. Επ τοθ κλήθους τβν
*/ .προοερχομίνων δχχιιύχιον, ίποδεικ ύε
„ ται δτι τα δάνεικ χαθτα δέν θά εΝε δ¬
ι 5 ε εφέτος. Ααμβανομένου δ' δκ'
8τι εί; χήν χορήγηιιν τβν χαλλιερ-
'.ζει ρόλον καί χό ου-
νεπες ιβν άγροχβν κρός χάς έ ά^τοτε ά-
τβν δκοχρεώιεών την—ή πλη
κδτή χβν διχαιούχνν Ιχει %* τό
ναται νά
κάλυπτον καί νά
πρέπει 9
χαρτονόμισμα
■ό «οκίσο μέ
ν)ο. Όχι' θέλομεν ό*μνς νά
μέν «*>ν γνώμην,κα)
πρσβλέπσνν νά ζητηθβ δι' αυτήν ι)
αδεία «ής Διβθνσύς Τραπέζης, νά
ζη«ηθ0 αύιη νά ρίνα>«·ν, λίγομ*ψ,
«ήν γνώμην όιι ι) '£κδο«ικη Τράπε
ζα θά ηδύνατο άπό «ό φυλαττόμε
ευχάριστον της σημείον έν σχέαει μέ
την Βίχατμκήν κατάΐταοιν ή χήν οώ·
νόν είς «ά ύπόγειά «η£ χαρτθνόμι φρ( νί 0ιβχΐ(ρι3ιν β&ϊ6ν χ.Ι την όμβ
σμα νά θέσ0 ^ίς τι)ν διάθεσιν »«ς χήν ουνέχιαιν χβν χαλλιεργητικβν έργα
οιδν έν ·ώ Νομφ:
πει νά νίνο; καί πώς δύναται νά|
ρζ,
ίμύοια δραχμάς άντ! ενός έλαχίσιου
Η
*"Μβ ί»ονον μέ βάσιν «ό είς
δέν έγέ- βΙβ#β
χρυσόν
ΐβςκαί μόνον,
3 1)2 ο)ο
μέ «όν
έως 4
αν καί τού
κον καί θεωρούμεν περιττόν νά ε¬
πανέλθωμεν. Τούτο μόνον λέγσαεν;
ότι ή σΐκσνσμι»*, έπισιήμη προσβλέ
πει είς την μέλλουσαν ευημερίαν
«ού κόσμον σνννφασμένην μέ «ήν
ύηοβΐβασιν «ού έπινοκίου πολύ κά
«ω «00 μέσον όρον «ού παγκόσμιον
σημβρινού επίπεδον (θεωρονμένον
είς 5 ο)ο),
ΠαΙλοί παραδέχονται ότι πρέπει
νά κατέλθη «ούτο συν ιω χρόνφ είς
1 ο(ο μόνον, ό Ροχν7β11 πρσέβλε
πε πρό έτών «όν είς απώτερον μέλ
λον δωρεάν δανεισμόν. Ό δέ ΤαΓ·
£θί έκαμεν εκείνην «ήν περίφηκσν
παρομσίωσιν, δι'
1913 ϋ ΛΙλων
μενά «ό
είς δλα «ά ηβοηγμίνα
πί
σ·εως. (Ή Γαλλική Κυβέρνησις ά
ναγκάζει «ήν Βαηα.η6 άβ
νά συναι
είς ύποθήκας επί κτηματι
κή(, αστικάς ή βισμηχανικής των
περιουσίας άξίας σημεριναί
σισν κατά 20 ο)ο μεναλυτέρας
ύπ' αυτών αίτονμένων πσνών.
(Σννεχίζε«αι(
ΕΚΛΟΠΚΟΝ ΜΕΝΟΣ
Επί τάπητος καί έδώ «ό ζήτη
μα των έκλογών Βουλής καί Γβ·
„-,,-,.___...... .„ πάραβανλε."ίίν βουσίας. Τα καφφβνβια;ά τραπβ-
π«ώσιν «ού έπιτοκίον («ατήρχε.ο «ό ίάκια ύφιστανται τα ηανδεινα ά-
τε άπό δ ο)ο είς 3 ο)ο)
βαθμιαίαν άλλά σταθεράν εκείνην
ύπσχώρησιν «ών υδάτων ήτις έπιτρέ
πει «ήν έξάπλωσιν «ής καλλιεργείας
επί «ών άποκαλυπτομένων νέων
παρθένων ναιών. Καί είνε ευκόλως
νοητόν «ούτσ, διότι έκιί δπον "τό
Νέρδσς μιβς γεωργικής 9 βιομηχα
νίκης έπιχειρήσεως είνε π. χ. 6 α)ο,
δέν είνε βεβαίως δυνατόν νά «ήν έ
πιχειρήσο «ις άν αί συνθήκαι δέν
έπιτρέπουν «ήν εξεύρεσιν χρημάιων
διά «ήν επιχείρησιν αύτην μέ «όκον
μικρότερον «ού έλπιζομένσν κέρ
όους, άρα μέ κάθε νέαν πτώσιν «ού
έπιτοκίσν εί« μίαν χώραν, μοιραίως
νέαι έπιχειρήσεις θά δοκιμάζωνται
γεωονιπαΐ, βισμηχανικα), Ιμπορικαί
πάν ι ως παραγωγικαι, πρσσθέτουσαι
είς τόν πλούτον τής χώρας αυτής.
"Αατε ό χαμηλός «όκος είναι μία
άπό τάς γεννητικάς οίτίας «ού ηΐού-
«ου. 'Λναμφΐσβηΐήτως Λλλη μία
«οιαύτη αίτία πλούτον είναι καΐ ή
πίστιςΓΜβ Οτέάίϊ. Γόμεγαλύτβρον βή
μα τής προοδον των Κρατώ» καί
τής αυξήσεως τού πλοντον αυτών,
έγινε όταν ήρχισε ν" άναπιύσητβι
ι) ίδέα «ής πίστεως, ό.αν ιδρύθη
σαν τα πρβτα τραπεζιτικά ίδρύματα
ύπεγράφησαν αί πρώται έπιταγαί
καί αί πρώται συναλλαγματικάς
Έκτοτε ό" ή πρόοσοβ 'ν·νε τόσον
άλματώίης, ώστε χωρίς «όν μέγα
λον πόλεμον πού έρριψεν είς τόν
Δνεμον πολλάς εκατοντάδας δισεκα
τομμύριακαί έσπατάλησε τα παν·
κόσμια άποθέματα αγαθών πσλ
λβν γενεών, δέν θά άπε.χομεν ού-
χε.ο «ό ί ^
μέ «ήν «ο προχθές, λόγω «>ΰ δτι επ αύ-
Λ *ύ^ Α αΙμ *ε>Μ αιιΐΑ
τω καταστρώνονται δλα τα έκλο-
γικά σχέδια καί δλβς οί ιιανοΰβββς
πού προΰποθέτβι ό έπικβίμβνος έ-
κλογικός αγών.
Φαίνβται νά έχη όρεξιν δ χόσμος
δι' εκλογάς. Μά καί μήπως Ιχβι
άδικον; Τέσσαρα όλόκληρα χρόνια
ήσυχΐας «αί τάξβως πβράσαμβ ένφ
άλλ ί ά ί
χ
άλλα πανίσχυρα
έκ θεμβλίων άπό
λ ΰ ε
ς
χράτη σβίονχαι
τόν συνιαρακτι-
λ
μ ρ
κόν σαλον χοΰ εσωτερικόν άλλη·
λοβξον«ώμα«ο:·
Παρ' δλην δμως την διάθεσιν
χοΰ κόσμου ν ά έπανέλθτ] είς
«ήν έκλογικήν καί μβχβκλογι-
κήν αναστάτωσιν, ΰποψήψιοι
δϊν έμφανίζονχαι άλλ' οΰχβ καί
αί φιλοδοξίαι αί όκσίαι έκδηλώεθν-
χαι βίς τοιαύτας ώ^ας, άναφαί-
νονται μέχοι τής ώ^ας.
Καί τό μέτος τό έκ λογικόν ου
νβπΦς μβρικών — μβρικών δέν ά
πθίίλείβτα. »ά μην βΰίΒ την βύ
καιρίαν ποΰ πβριμενει διά νά έ«·
σπάσΌ ··___
ΔΑΝΟΐνΙΗ ΤΗΣ ΚΡ ΘΗΙ.
Σαειήριαν μέτρον έκεΐνο τής χρ θί)ί,
τί); &Π3αταλε(οη; υπο τ)ς Κυβερνήαε-
»(. Κό-μ'/ζ χ» Μοαμίχις οπιόΐει άιτό
Η
ΗΑΣΚΑ.
( ,. Τέλος πάντων ε,δϊιΐς θά Ιφαντάζε-
το δ« ή μίσκα θά Ιγί εχο χόοης άξίχς
άντικείμινον Αΐτε νά ίτεριιτραφιθν περί
αυτήν έχτενεΐς εδφημσμοΐ χαΐ έξ άντι-
θέτου μαχηχικώχατοι ίφαρισμοί. Τοδλά-
χιατον αδτϊ χαταΐεικ^ύεται έχ μιότς δια
ίημοβιογραφήαανχα χιτά τής άπαγορεύ-
οεως τ«]ς μία^ας. ΌΛβσδήποιε ή μάιχχ
δέν απηγορεύθη — %% ίδ ό νομίζομεν
έ» τής άνιιλήψκβί ποα έκεκράτησε
δτι Ιπΐκσε νά έχη 'ή' αξίαν π:0 τής
απεδόθη χαΐ ώς μ{ιου διαακϊδαυχΐκοθ
χαι ώ; μέιοιι Βιαφθορβ : Σήμερον τι&·
λάχιοιον οί μττημφιεαμένοι οπανίιας
I-
χουν χά προσόν τα ενός γοϋστόζικοϋ ή έ-
ξύΐτνΐϋ μαακαρα. Έπΐβης άνβγνωρΐζον
χαι ιδκολώτερον τιθ άλλοτε ώστενά
διοιάζουν νά συνβμοτοθ» χοί χαχά τής
μ μ
τα πέρατα «Ο Ν:μ Ο χ»1 ■ρομηθιΑΐτ»! ~σ
άπ αδ ;ήν με χά διανεμόμενα 6πό χί)ς
&ρμοδία( δπτ)5εοίας δελιΕα.
Καί το κιλόν είς δλην αιδιήν χήν δ-
τιόθεοιν είνε δτι £εν άχούβνται παιάπί-
να διιό τβν ένδΐαφΐρομέ'νν άλλ' ιυΐι αί
δ
ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΝ
μεμψιμοιρίαι β(
ί
δρμιμφύτως δη·
ί
μιουργοθνται είς παρομοίας περιοτάοιις.
ΚΑΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ.
Δέν ήρμή^ευαεν, μβς φίίνεται ώς
Ιαρεκε ή αυνάΐελφος «'Βλειιθέρα Σκί-
ΟΟΣ ΕΝΕΡΓΙΥΗ ΟΙ Α1ΣΤΑΙ
ΕΝ ΜΕΣΟ ΑΟΝΑΙΝΰ
«Μίνιμουμ νόν χούοατ ιεοαΐτβθ», ο
κοαίτωο δέν Βνδιαφέο»αι 9ιβ «Α μι-
κοοποάγματα καί δέν αιεασΐολιΐται μλ
αύιά. Ιδού 4 άοχή χ&ν οκουδαίαιν
λα)Ηθ9νών «ου Λονδίνου. Πτοοΐα βα-
ψ;» τδ Ι*λογχ4> άΛ«ίλ«3μτ τοθ Πει- χαΥίια, αστίμα.χοι κροθηχαι δέν χού,
ι6Γ Ιφ δ>ον άκδίδε ίς δξηκν Σ ό
Ιφ δ>ον
μ
είς ίδξηικν
φ
τβ * λοΓ«*ν χό άπ^χέλεομα χοθχο.
Κ»Θ ήμβ ρόλον μιγιοιον είς χήν έχ-
ή Π Ιξ 6 ψλ
ήμ ρ μ ή
ή χοθ Πειρκιβ Ι^,ξ,ν 6 ψκχολο-
γιχβί ηαράγων. Καί 8.αν έξ αδιοθ ή
δι α&ηθ—·»0 φ*χαλογ.χ,0 ποιράγοντοβ
έηαναλομβάνμεν—δίδεται τό άκοτέλε-
σμ*μ«: έκλογ^,διε ι£ ό «δεί τοθ ί-
* Πϋχνο3ντο"
Η
ΜΕΓΑΛΗ ΗΜΕΡΑ
Β Γ
ΜΕΡΑ.
Β. Γεωργιάδης, ϊσβς Β-
ψ ί
Ισως Β-οίλειος 6π4γρ>ψι
ίί-Θρον φέ*ρον τόν τΐτλβν;
ή Μιγάλη ήμίρα φΡά'ει»
Ό άρθρογ^άφίς διιονοεΐ βεβ
ημέραν των προοεχΛν έ*λβγβ«
ήί ' δ ί
ς ή
Διότι
ίΧλτΐ ήμρ φ
τΐν νά χβρακτηρΐζη μιγάλη» Ι«ας
ν 9 ·^ Ο ι 1^3
ΙναΊαφεθουν. Συγνινοϋνται μόνον δταν
βνοβθοΰν αντιμεΐαιιεοι κιθανοτήταιν
«ϋέοβους» ίκφοαζομένου ΐίς εκατοντά¬
δας τ) χιλιάδας λιςών!
Καί μέ «οίαν χέΐντ)ν, μβ κοΐαν τόλ-
μην, μέ ιεοίαν θραούΐιιια βαίνουν ΙκΙ
τό Ιογονΐ Καί δμως 8χομβν εδά) την
λέγεται, άσιυ»ομίιν τοΰ
Μολαταΰΐα ηλΐ)ροφοοΐ]θ{ίτε τ!
! συνέβη ποό τ,με^ων είς Μείφέαο, τό
άοισιο*οατιι«ώιεοον μέοος τού
Οί Πειραιιΐ;, τονΐζΐμεν ά Πειραιεί.-,
(ΐΐορικβς χϊΙ ψίχκβς συνδεδεμένοι μέ
την φιλελευθέ?αν Ιδεολογίαν είναι καί ,ά βιιμαια |¥δς ΠΟλΓομαν. Δύο τ)
Λαραμένουνφιλελι69εροι. Αδΐβ Θά άΠ3- ώοας ίχολοΰθβς
δείξη -λλιβς τε ή μεθχυριανή Ι«ανάλη-
ψις τής Ιδίας
μ
Εγ.τε
η «Οε1(
δενιέοα Λ-ό-
ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.
ΠληΗος τηλεγραφημάτ«ν έξακε-
οτάλη χαίώ λέγεται προχθέ; εντεύθεν
πρός δλα τέ οηαεΐχ τβν Άθτ,νβν «α!
τίθ Πειραιβς διά «την έκλογιχήν νίκην
τοθ Πειραιβ » "Οιοι τβν 11 Αθήναις
ημετέραν 11 ον χήν μεγάλην τιμήν νά
ο 1
τάσιημα «ό οποίον ακεΐιε δΐι
τεοον «άν 50 γναοδ&ν αιεό τό ιεοδΐον.
Βίς τ|ν κρήιΐ)* εηοίκταιοιν υ κλέπιαι
ί«0«« »* «ΪΧ1™ ά«ριΡεσιάτας κληοο·
φοςίας σχβιικώς με τος συνΐ,ββΐας- τοθ
διιυθυντοδ τοΙ ν,αταστήμαχος εναντίον
τοδ δκοίου Ιπετέθησαν διότι Ικέ«σαν
εναντίον τού ΛχοιβΑς χαβ" τί» στιγμήν
ό λύ δί ό
>ά6β»βι χοιαθτα καλμώδη χηλεγραφή- μετέφτρε τό πολύτιμον δίμα τού άιιό
μαχα—μηδέ τοθ χ. Τοαλδάρη έξαιροιι- την τοά«ζαν είς τα γροφβΐα τοθ χατα-
μίνοΐί—-θά Ιιρφον χά μίτΐα μή γνωρίζον- σιήματος, μίαν διαδοομήν 30 «βιιΐκου
έ-
χες κου* νά άποϊώΐουν την φλόγα τοθ έ· ύαοδών καί την οποίαν 8«αμνε συ»τ)·
ζαπολκθέντος Ιντεθθεν ένθουοιαομοθ. θως κίθε Δβυιέοαν τό ιεριηΐ. Ύιιό τα
δταν'δνομίζε'τοιΊ Β κτντιος. Έ«δς| Καί Θά έγέλβν άοφαλβς μ» χ4 συγ- δ4ματα τδν διαβατάν χαΐ ενός «όλι-
λίγεται Βο(λειος όπότε άο»*λβς' χβρηχήρια χηλεγρίφήμαχ* τβν οιιμπο- ομαν β αδαμαντοκώΐης αίιός υπέοχΐ]
πρό^ιιχιι περί 1]ΐ θιΌμοοτιχτ); ε^ρ
τής τοθ άνθρωπον.
' λιτβν μβ(·, οί όποΓοι κι' έδβ έφίνηΐαν την Ιπίθεσιν ενός α·θο6κον δ διεοϊοβ
αμιχαβλψοΐ, βφον τό» ειέιαξι Ικάνσ «1| ιό «εζο·
ί
ΑΝΟΡΘΟΣΙΖ
Ι
ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήαβοον
άναβιβαζεται ή ηοώιη αποκρηατικη επιθΐ-
ώοηοις «Πε>! κ·! μοσκαοαΐίκια» εί; μίαν
πα,άΐιν μέ τάς μ. μ. Ζοοζώ Νιαλμας, Φιλο
σοφόν Φ·λικπίδα«, Ζοογρ.αφον, κ αί τού:
εί. μ. Μόνον Φιλικπίοην, Κανσΐαν. Πομό·
ην, Δακόπουλον, Μανρ,ίΙιιν χπ. Μβτό «ήν
Ικιθβώαησιν άοχΐζει μέγας χοα&ς μ·ϊοι
■ρνΐΐς' θά λαβυ μίο,οΐ δΛος ό θίασος. Είς
τδν χοοό» θά πααΒλασονν Ιιάφοοα άκρα-
Ειόν,ΐμκαλλεκα φανιασμαγοο,ικά κ.λ.κ.
Έ*1αη: σήμερον «Α όχόγενμα ώ}α 4 μ.
μ. Οΐ&εΐαι ό πο*τ·ς Παι&ικος χορός μέ βΡα
βιΐον είς «ήν ώα.αιο«ο.αν έν5·μαο(αν.
ΑΠΟΛΛΩΝ (Σιν» Παρλάν). -Σήμερον
άρχί£βι ή πβο,Ιο&ος τής «οελλής Άκοκβιιά'ς.
Είς «άς 3 μ. μ. ό Πρ.Μ«ος ΠαιΒικ&ς χοοός
μετημφιεσμένοι)* ηοΙ μή. Είς «ός 10 μ. μ.
μέγας χορος μετημφιεσμένων παΐ μή μέχοι
κροοΐις.
βοό,ιιον τού όίβηαξβ μίαν μικράν βαλ(
«σαν κιοιέΐουσαν χοσμύματα δξίας 15
μέχρις 20 χιλιάδων λιθών χαί εξηφανί¬
σθη 8«ιβαίνων Ιντός ενός αΰιθΜΐνήιου.
Τό θΰμα Ιπέστοβφιν Λ "ό «α γοαφ·ΐα
«ής Μίντλαντ Μκανχ μιταφέοον ιΐ; τό
κατάσιτ,μα «ου οποίον ή'θ διευθυντάς
μίαν βαλίσσα* κεοιέχουσαν μαογαοιτα-
ρένια πιοιδέοαια, άδαμάντινα δακτυλί-
δια, βραχΐόλια χαί πολλούς πολυτίμους
λ;θους.
Ό χαχοποιδς ΙκήπησΒ» ακολούθως
μέοα οέ Ινα αΰιοχίνιιτο, «ό οποίον
I-
ηεοΐμϊνι πηταΐνονιας σιγά-σιγά χοντσ
σ«ό «Βζοδοομιο. Είς «δ αύιοχίνι,ιο εύ-
οίσχοντο δύο άνθοτοηοι «αί ώ^ηγ«ΐο
Από 8·αν ά»8οε« μέ δίομάΊινο παλτό
χαί ψί)λό σκανφο. "Ετςεξβ ακολοΰθαις
μέ ιαχύιι,ια ίλιγνιώοη ποδς ιήν πλα¬
τείαν Χάνοββρ διον σχβδόν συιβχοου-
θθη μέ ε»α φοοιηγόν.
Ή δευτέρα δμα>ς λςοιιΐα δβ» καοέ
χβι ΙνδεΙξβις 8» οί χαχοπσιοΐ εΐχην εΐ-
δ(ΝΟς πΐΐηοαφοοίας, δ παίς αυμβαίνβι
μί «Α* *οώ«ΐ)ν πβοίπΐωσιν. Εδά) δ
χλΐΝτυς βπέταξβ μίαν ιιανιβέλαν αύιο-
χινίιου διιελιομένιιν μέοα σ« χαφέ χαρ·
τί, ϊ»αν«(ον τής βιιοί»ας έ»ός άλλον α-
οαματνοκαιλείον έκ! «τίς Ιδίας, δ5οϋ
χαί δ σύντοοφός «ου ήίαασιν ίνα 81-
σχον γιματον μέ χοσμίματσ, βΰθ:σό·
μΐνον ιίς «ό μέσον της βιιρΐνα;, Ιπ»!-
δηααν άμφόιεοοι «{( εα, πιθανώς
κλΐμί»ο, αύιοχίνηιο Χαί
οαν.
Καιά τ όν παοβλθόντα Ό«ώβριον
μ(α άχοιββς δμοία λπσιιία ίλαββ ϊώ^αν
«Ιςβνα άλλο μέοος τού Λονδίνον, ι ό
Μ«ίϊ3γου»ιβο, κατΑ «ήν διάο»βιαν μιάς
ηυχντίί δμίχλη;. Είς αύιήν ίπίσης την
■ΜθΐΊττησιν, ν κλέπται Ιπέινΐον νΑ α-
ποδοάσουν μέ χοσμήμαια αξίας 1.000
χαί τα ΐχνα «όν δέ» άνεχαλύ·
ποιέ.
Καιά τδν Ναριλ6όνια|)Άιεο(Χιον «1β-
σταί «Αν ανιοχινή αι»»—ΟβΓ Β&πάίτβ
εζβτέλβσαν τοιΐ; ληστΐΐας Ινιός δύο ή-
μιοδν σχβδόν ΰηό τΑ διιμαια »η; Σκώ-
τλαν8 Γυάοδ—ιης γΒνιχής Λιευθύνοεως
τής Λσιυνομίας,
Τόν Νοέμβριον 8νας δίσχος μέ δα-
χιολΐδια 8κλά·ε— χατά την Ιδίαν μέθο·
8ο* 5πδ .{«α χατάσιι,μα της Χάϊ
Σιοή» τού Κένοινγχτσν. Είς «Ας 20
ΝαβμβοΙου 8*ας Αστυνόμσί κατβδίωξβ
Ινιδς ενός «αξΐ δύο χλέιετα;, 11 Οποίαι
Ικβχβίοπσαν να λησΐεύσονν ίνα κι«ά·
σιΐ,μα ιίς την Μέίφίοα χαιΑ «όν ϊ?ιον
«θόκο.ν, ΚαΙ δέν βΐνβ παοΑ μόλις ποδ
δλίγων ήμβοάν, δπότΒ δ σχριός των
άναχιόοβν χον ΣιΙν« Τζιίημς καοέ-
ΟΗ) αύιόκτης μάο'νς ίνό; παρομοίαυ
ιγκλήμαιας. Κα»' αυτόν τόν «οόπον
δύταιαι χανβίς νΑ δώση μίαν Αηλιίαι-
«ον σβιοάν «οιουιων έγκλυματιχόν Α-
■οπιιρ&ν.
ΦαΙνιται 8 η Ιηί «όν ηαοόννος ή Α-
αιν«ομ(α δέ* Ιχιι άχόμί) βδθυ την λΰ
σιν «ου κοοβλϊίϋατος τό οποίον τής
ν·έβα«ον οί «λησταί «Αν αΰιοχι-
"Εΐονιις Πιαιτέοας ΰ*' 3ψιν «Α δύα
«ιλινταϊ] κοηαναφΐοβέντα κοούοματα,
82* μιιοςβΐ νΑ «ι·«6 χα»«1ς διι δυνάμβ-
θα νΑ ίχωμβ» ιμηιστοσύ»τ)ν είς τΑς μ·-
βόδους αί δκοΐοιι Ιμΐλιττΐθησαν 8«ιτ»ί
ΑντιμβταιηΌονν «όν χ(νου»ο» «ον·ον,
Ή ποοοςράιακ συσιαθάσ» «ίτ?ομίνη|
Λοιυνομιχϊ) δύναμι,»—- ίΐγηί,τ βα.ν&Γ
—δυνητόν *Α έθ()μβ ωσβ μ«οικάς ίηι·
«υχίαί, ΑλλΑ «ό Νθόβλημα «ίς ά»«:ιιι«-
ΐαχΐίθίοος «Αν «Ιηστών τόν αΰιοκινή-
«ίον» μένβι έν τω συνόίφ τον άλνισν.
ΑΝ ΑΧΩΡΗΧ ΕΙΣ
, Πι.ραιδ.
«ΛΕΩΝ» ειιΑσταν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
(Ι. μ. και' εΐθιΐαν διΑ ΠιιοαιΑ—Χαλχί-
Ι1ό ό
( μ
Ια—·
— ΘεΒοαΙονν.Β*.
Η ΖηΗ υοϊ Περνα
ΠΕΜΠΤΗ
ΜΑΡΤΙΟΥ Ι
άνβτολίι Λλίοι» 6,56, δύσι* 7.18
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ
Καΐ οί χιδ τακτικοΐ δ«θοαιποι, κου βέν
άφίνονν (Ιπαο ν) Ικκρ,εμή "οί Οβ» φνλάτ-
«ονν γιά «κι& ΰο«ιοα» μίιν οΐαναήποτε έ-
νασχόλησιν, είνε Αδύνατον νά μην άνακα-
λίψου» χάχοτε «ώ; (χοον κάιι ά-αικοποί-
ηιο »ά έκκαβααΐοοον. . Τί; μβγαλύΐΒοΒς
εκπΐήξεις μά; τίς παοονσιόζουν σννήθοος
*1 «σεπες μας. Δέ* κούχεκαι πβςΐ τα*
σνχνεΥν εκείνην έππλήξεω·,— δΛακ, 66,
αδικαιολόγητος! — δια* άν«ιλαμβα>ώμεθα
«όσον σΐβνό έφάπιονΐαι «ά χάνινα τοιχώ
ιια«α των, εΰιε τή; ά'λης έκείνη;, «όσο*
σπανΐας, φεΐ! έκπλήξιω-, «ής άοακήΐον
άνενρ,έσεαις λησμονημενων χοηματων...
Ορόκειται κερ,Ι «ε» ν έκπλή£βων κου έ»α
πρ,αιΐ μάς χαρονσιά£ον«αι ύπδ μορφήν ση-
μειαμάΐαν, άναπαντήτων επιστολήν, άκα·
«αλήπτων πλέον μονολβκ«ικ*ν σημβιάσεαιν
χρ,&ς καθοΒήγηοιν μιάς μνήμη(, πλέον ή
έχιλήαμονοΕ.
ΚαΙ ιίθβνΐαι «ότε σκληρό 8ιλήμμα«α γιά
«άθε ένα ά πό «ά μικο,ά αύιά χαοτιά, γιά
κάθε ίνα άπό «ά μικρά γοάμμα«σ;
— Να «ά οχίσω ή νά μή «ά σχΐσν;
Ή λογική καΐζβι χρ,έη άΐίγκτοο εΐσαγ·
γελέας:
—Σχΐσΐ «α!
Ή καρ,βιι*, ούιό «ό άϊιοθβή*ητο» δο,γα-
νο·, πό υ δέν μχοοεί «ότε «ο» .νά «ά [Β
μιά θβΐική άχόφασ>, σννηγοοεϊ:
—Όχ·, χαΚ... Γιά «ά Ιΐοίμβ... Μχορ,εϊ
νά χρειασθούν. "Ας ΒιαλέςΌομε.
ΚαΙ γΙ*Β«αι ή έπιλογή μέ χίρι τόσο έπι-
εικέ;, *ο{ι γεμΐζουν αορτόρισ, Μοντιά, *«ον
λαπακισ, άπό ηοάγμα«α «ού μοιραίως
πρόκΒΐται νά λησμονηθονν καΐ νά μή £α
ναχοησιμεύσονν πιά.
Μή κιστΐύβχΒ ποτέ ΐΐς «ήν απόλυτον
οΙσθημαΐΐΗΟΐηισ, χρο«ειμενοο πιοΐ «σονβε-
νΐο» κλπ. κλπ. κλπ. Πρόκίΐτσι, άκ,λούαια-
«α, πβ'Ι έλΙείψεοθΕ θελήσεως κα! ΰβοΐτ-
λία;, «ήν όηοίαν στολίζομεν έκ «ε>ν ύσιέ-
ρ«ον μέ όλίγην σογΜΐνησιν, λιγάκι οΐοθημα
καΐ μεοικεύ: ψεύτιιιοηςάνασιεναγμεϋς μοΙ
θάΝονα,άπ&ΒΑλλαιιτα δπαΐΕ 08 μεοι«έ: ά-
ΒιάφοΒΒς ΝηβεΪΒ(,πυϋ ίέ» βλεπονμΒ την ώ
Ο α χό«ι »ό ιελιιώοονν νά «6 σ«οσωμΐ!
* 'Αλλος
—Ή κυβέρνησις τοΰ Καναδά.
Μίτά τό Γκίνδαλον τοθ ρρ
γιθ τοθ Καναδ3, δ δκοΤος κατηγγέλθτ)
ιίς την Βουλήν δΐι άνίθεσε μίαν έξωτι
ρικήν αποστολήν έν εΐϊει ταξιίΗιι τοθ
γάμοιι εί, Ι α ταγμα ά?χη» πεύ ί«*ιιμ-
φιύθη Ι9χά(»( την αϊελφήν τοι», άγ-
γίλλεται νέιν α>ά>δ«λον άπο την αύΐί-
νομόν Ιπίϋης χτ*)3ΐν τί]ς Νίας Γτ]'. Ό
τέως οποαργος των Ο'κινΓμ·«όόν χ. Κά-
αιν Ιδήλωαι Ικε! την Τετάοτην είς την
Β ιιλή , 5τι ηναγκάσθη ν' απ^χωρήιη
τής Κοβιονήΐεαι;, διάκ δ πραθυπουρ-
γος εέρ Ριχ Σ«θ4άίος ιΙ· πλαατογρα-
φήοει τα πρακτικί τοθ 'ΓπιυργιχοΟ
Σκμβ^υλιΌυ δια νά Ιξιοποιηθη' ώίΐαμίνα
πόσί έτοΟ δημνα^υ ταμιίου. Έπίση
δ κ. Κάσ;ν «ατήγγιιλεν Ινα άλλον τέ
»( σιινάΐελαέ^ (>υ τόν 5νεα χαριοφαλα-
χΐΌυ δπουργον ίρα Κάμηελ), δ τι Ιπι-
μίνας άΓέφιυγε νά πληρώνη φόρον εί·
σ-δήματοζ.
—Ήλβκτρικά ωρολόγια.
θλιβερά νέ χ διά τοΰς κατίχοκς ηο-
λυτιλβν ώ?ολογί«ν: Έ'ΐδς δ^ίγοιι ΘΑ
ιΐ^αι ηανάρχοΊα χά! ντΐμοντέ. Ό ώ*
ρολογβποιός χ. Πελλατ(.ϋ τής Γενέυης
κατώρθωσε χζτδπιν 12εχβν πΐοσπα
θειβν νά εφεύρη Ινα έηιτραπέζιον ή
λικτριχ&ν ρολίϊ. Ίά ροΧίϊ β6;ό δ:υ-
λιδιι επί 1/ Ι τος ουνεχβς μέ 1«χ μι¬
κρόν ηλεκτρικόν οιαοιοριυτήν, δ δποΐο;
κατόπιν ξαναγεμίζετβι άτλούβτατα μί
νήν δίήθειαν οϊοδήποτε ήΧεκτρι ή ρα
οιοφ(βνιν.ΐ]ς ί'κ ,τοσ ά3ΐβ)(. Τό σπαυδαΐ
όν ι ["ε 8 ΐι δ Πιλλατού, ίφοθ Ικήϊε τό
σχετικόν δΕπλκμα ΐυρεοιτιχνΕας ιίί την
'Ελδετίαν καί &)χ κράττ;, Ιργάζεχαι
ήϊη διά νά Ιππύχη κ»1 Ινα ήικ:ριχόν
ρο)όϊ ιί)ς τοέπψ, λέγει 'έ ϊτι ίντδς
Ιξ μη>βν θά 11* ε χά) βυτο έιοιμον.
ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
«ΚΡΛΝΟΣ»
ΥΠ)ΤΑΪΤΗΜΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΊ'ΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΧ
Δ. ΛΟΒΕΡΑΟ&
Τό Ζδρυμα πού πρώτον έξυπηρέτηαε τό
πνεύμα τής λαΐκής άποταμιευσεως καί ίδιαι·
τέρως την λαϊκήν τάξιν.
Τ«μιε»τΑριβν μέχρκ ιΟΟ.ΟΟΟ
κρός 4 1)4 β)ο.
'ΒνοΐΜά((ΤΜ βΐκία. ΠλβΒοφοβίοι καρ,α
έ> η, Μιχ· ΜΜ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΕΝΖΙΝΑΙ
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
ΠΕΛ
παρακαταθήκην παρ* τώ άντιπροσώπω κ.
ΑΝΤ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ —Ή π. Χοια«£*α Κ. Ά-
ναγνα»σΐάι«η Θά βέχηται *φ·Εής μόνον «ί|*
2Ιην έκαστον μηνός.
' στην π5λι μας.
"Εναρ,Ειβ κνοκοϊδ; πάλιν παοχθέ; είς «&
Γηοο»ομ·ϊο» Ήβακλείοβ.
—Τέλος κάνιαΐ» ο πθΒκαΐΙς μά; έπήοαν
«6 κιιόπι «βλβοταίιθί.
—Εύιύχημα, 4* ειάΌπ πΒ^ιπιώσει, διι «&
Μβα γ(νε«αι έγκσΐρνς άνιιληπχόν καΐ σβύ-
*ει χβοΐς μεγάλας ζημίας.
— Παγανιά παΐ χθές ά^κε«ά διαπε|}α-
στική.
—ΚαΙ κα«ά «ά φαινόμινα καί σήμεςαν!
—Πο,όκειιαι περί νέαν εΙ8αν( χιινιάς ή
όποΐα αννβχΐειιαι μέ Ιιακυμάνοβις καΐ Ιεν
«ελβιώνει κοιέ.
—Πρός δφατο» θλίψιν «Αν ήλιοχαα&ν
κου σκανΐιρς ξβμπΐζοβν πλέον σιίς σ»)»η·
θισμέ*·ς ύκαίθοιες γοονιές τβ»ν.
—ΠολλοΙ έκ «ούιαιν «ήν Ιπαθαν μέ ιΐς
ΰποκτες λιακάβες τεεν κροηγονμένων ήμε-
Β·εν.
—ΚαΙ φνσαϋν «ώο,α, κιιά «ήν παραιμΐ-
αν, καί «6 γιαο«ο.«ι.
—Τό ΰποοργ'ϊο» Ύ/ιβινής λχανεοχόμε·
*ον βι' λγκ«κλ(οιι «όν επί τε·» Βιαφόβω»
μέΐρων ύ/ιβινήί καΐ καθαριόΐητος.
—Παραιηρεϊ διι «ά μέ«οα «αϋτα (β* έ-
φηρμόΐιθησαν μέχο οήμβρον ώ; Ικ^εχβν.
—'Βί αΐτίος πναίαις οΙ«ο*ομικών λόγων,
—Τό Ύπουργβίο» ■αοοκαλεϊ «άς ά;»ο·
οίας άοχάς όπως έπιίηιούν βαθμιαίως ΐή»
εφαρμογήν τα>ν.
— θά Βρόκεκαι φανια(όμεθα π·ρ' μέ-
«θων άφοοώνΐων ίπιχειοήοΐις ώ; «α Β«β·
σοΒιψΒΪα, έλαιο«||ΐβΐία καί πατοοχΐϊα.
—Λβιτουογούσας έν«ός κόΐεαν ή σβνοικι·
σμώ» κιΐ μή Βνναμένας 1x1 «ού παρό»«ο;
νά σβμμοβφαοθώσι «1ποτόμως>πρός ριΕικώ-
χέρα ύ/ειονομικά μετο,α.
—Κατά τ) σχετικόν ληξιαρχικόν δελτίον.
— Εσημειώθησαν είς «ήν πεοιφιβειαν
Ήβαιιλείου τόν λήξαντα μήνα
100 γεννήσεις κιΐ 55 θάναχοι.
—Τό ποσοστόν «ών δευτέραν
ίέ» (1*ε εΰχαταφροντιιον ί·αν:ι τειν η^ώ·
«αν.
—Άλλά μήχτοΕ κατά «ούς «άν«ιμαλθο«α-
νισιάς» καί μάλισΐα «ού; σβγχρό'θος- βται
Βεν ποέϋβι νά γίνεται;
—Τα κνοκέμπτη λοιπόν σήμεαον κοί μα·
κάριοι ο( «βώγωντες καΐ 6ιαΒκε9άΕον«ε(.
— Άπό «ήν κίνησιν πάνιω: «άν χοοευτι·
κΗν μας κέντραν.
—θά Βια»ισ«αθή εάν καί ή λοιχή Ά»ο-
·ΒΙ]ΐ θά περάση, έ* χορθαΐς κοί όβγανοις.
—ΚαΙ γενικώί έν «ύίυμ α σχειική «ού·
λάχιστον πρός «άς παλαιάς καλάς ήμΐβας,
—Διότι ή ΤσΐΗνοπέμπΐη, άποτεΐιΐϊ α«·
νήθοος ιΐς «ήν κίνησιν τε·* Άπόϋρεω.
—Ένα εΐϊος βΐιυομέτροιι.
— Ή τελ·ν«αία β^οιή, μοί επληροφόρη-
σαν, ήτο ά|)ΚΒή είς ωρισμένας άγοοτικάς
πεΒΐφ«β·'ας μας.
— Ωφέλησε Βε τάς καλλιεογηιικάς έ||·
γασίας.
—Τό γεγονός ούτδ μάς θυμίζει «αί «ήν
ά3ελφήν Κνπβον.
— Είς την οποίαν εδέησε νά β^Εη σογ-
ΧΒΟνεβς.
— Ωατε νά άποφεβχθή δ κΐνθβνος «οβ
λιμον....
—Παοκιιμένον βλέπβτε καί πεβΑ ούιής.
—Δέ* Ιχει «λίαν σημασίαν «ό πεβΐφη·
μόν «Κκβέονα Ββε«ια*ία>.
—ΟΙ έφυμββιΒοπώλαι Βιελάλονν ποοχθεί
«ούς άαιβμιϋ «ου λαχβΐον.
—Μέ «ό σιεΒεότνπον: ό κβΜ·ο{ ε!( «6
οππιον.
—Άλλ' οΰ-.ε «έ«ον«οσιμώσαμι» αύΐήν
«ήν φαράν είς «ό» πρώτον.
—Εάν «Ινι άκοιβεΐβ οί πληροφοοίοι μας.
— Η «Μπαγιονιίρα» «ού Κάλμαν σονι·
Ηέν«βηθΒ χθές κόσμον εΐ£ «Α θέαΐρον Παν
λακάκη.
—Ή άνακέρω όπΒοέ««α είνε πά»«ότε
Ιημοφιλής ΙΚαις Οιά «ήν γλυκείαν *ηβ
μονοιχην.
—Ή κ. Ζα[ώ Νΐαλμάς Ιξ δαοβ καί αί
λοιποί ρο.Βταγεενισ«ο«ντΒς ήβοπσιοί «οβ
θιάσου ίχοβν »ΙΕ αύιήν πιλλϊ]» έπιιυΐίβ».
—ΧοορΙς νά έξαιυέσωμΒ* καί «άς γνμνι-
κάς έμφανΐσεις «ής πρώιης, αί οποίαι δια-
ηβ°«ν κάν«0Τ8 «ή» £λ£1ν «!
ο
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
ΕΗΗΑΝ. ΣΤΥΛ. ΜΑΙΖ1ΗΕΙΑΚΙ
(Πρύην Χαριλάβν ΖτιφκνΙβη)
Όβοβ Μαρτόρνν
(έναντι ταχαβρομε(ο«)
Πλήρης παρακαταθήχτ) χημι-
χβν χαί Φαρμαχεϋτιχδν προϊίντων
χαί Σπεσιαλιτί.
ΤΟ ΕΡΓΒΣΤΑΙΙΟΝ ΙΙΑΒΙΔΒΠΙΙΐΑ!
ΑΔΕΑ. ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥ
Γν«οτοποι»Ι ·!( την άξιότΓμον
αν τού 8τι τ];ξκτο τ»ν έργβτβι&τν ΐου^ίιά
την Ματβιοχευήν τβν άίταραμΐλλιβν χαί
αρίστης ποιότητος.
ΧΑΛΒΑΔΩΝ
φημιζομίνβν καθ* δλην την Κρήτην·
Δ* θή
)ί ρ.ή)
Χαλίάδβν, ταχιν'βν «βΐ οιοαμιλα(ου,
Τί ίέΐ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΑΝΟΡΘΩ*»* Απο ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
ΕΥΝΔΡΟΜΑΙ
'ΕςΊπτιρ.χοϋ Ιτησία Δολλάβια 10.
Άη«0«ι «Ι άηοδείξεις σλινδρομβν κ«
βημοσκύσΐιιν φέρουσι ά««ρ«ιτπτ*»ς την
Οηβγρβφήν τού Διευθυντού κ«1 Ιδιβ
χτήτου τής «'Ανβρθύαε»ι».
Ηράκλειον 3 Μαρτίου 1932
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ααραιτείιαι
ι) Κυβέρνησις θά παραιτηθή,
4 Κυβέρνησις μετασχηματίζεται είς
ύαηοισιακύν— ιδού ι) εΠησΒογοα-
φία τής τιλιυταίας ώρας είς «άς
ανιιπσλιτιυομένας εφημερίδας, Εί.
νέ πρόδηλον δ'ΐ πρόκειται περί
παβαισθήσεων, πεο.1 δπτασιασμών
όφβιλομένων είς τό άπσιέλεσμα ή
σχεδόν παρ* ολίγον άπστέλισμα,
■ής έπαναληπτικής έκλσνβς «ού
Πειραιώς. Οί άνιιπσλιτευόμινοι
ναυοιοΰν. ΚαΙ θέλουν σώνει καί
καλά νά είσπηδήσουν άπό «ά παρά
θυρσν είς την αρχήν. Άλλά τό πα¬
ράθυρον είνε στ· νόν.
ΚΑΙ ΔΙΑ την άναλογικήν θά
έλενε κανείς περίπου τα ί5ια.
Έ άναλογική άνεκινήθη έξ άρχήί
Οπό τής με/ζσνος 0 τής έλάσσονος
άντικολιτεύσεως διά νά δικαιοΐσγή
σο ωρισμένας άμφιβολίας της περί
τού έκλονικού άποτελέσματος καί
νά άηοτρέψο δυσάρεστα μετεκλογι
κά άπευκταϊα δι* αύιήν. Ή Κυβέρ
νησίς δέν είχε κανένα Ιόγοψ νά την
έπ.ζυιβ, έξ αί.ίας δήθεν τής εκβά¬
σεως των άναπληρωματΐΜών έκλο-
νών «ού Πειραιώς. Άλλως ■■ ή έ-
φαρμογή «ής αναλογικώς προσκρούει
είς λάγους γενικωτέρας σκοπιμόιη
«ος διά «ήν χώραν, οίτινες δέν έ¬
παυσαν νομίζομεν νά ύφίσΐανται
άφ' ής ημέρας αϋ*η έδσκιμάαθη καί
απεδείχθη άλυσιτελής.
ΣΗΜΕΡΟΝ συνέρχιται είς Πα¬
ρισίους ή δημσαιονοΗΐκτ) επι·
«ροπή τής Κσινων/ας «ών Εθνών
Ή έν λόγφ συνεδρίασιν ήτις ώς
γνωστόν, θά άπασχοληθβ ειδικώς
καί μέ «ά οίΜονσμικά μας ζη%ήμα-
«α, είναι σοβαρωιάιτ) άπό «ής α¬
πόψεως αύιής καί δικαιολονβΐ βα¬
θείαν ανυπομονησίαν «ής Έλλι,νι·
ΗίΙ( κσινής γνώμας. Πάντως πι
σιιύσμεν όΊι δέν έξυπηριτεϊ ουδε¬
μίαν άνι,σνχητικήν πρόβλεψιν. ΕΙ
νέ «όσον ααφύς ή όημσσιονομικι)
μακ κατάστασις ώστε ή κρίσις τής
σίκείας διεθνούς Έπκροπής νά
είνε δυνατόν νά άπομακρυνθ0
πραγμακκόΐητοί.
ΘΛ ΕΙΝΕ πρόωρσν ίσως νά έκ
φέρη κανβίς γιώμην περί τής
ευρυτέρας σιάσεως είς τάς μελλού
βας εκλογάς τού προσφυγικσύ συ-
κόλου. Άλλ' ανεξαρτήτως τούτου,
είνε έκιός πάσας αμφισβητήσεως δ
τι μετα£ύ τού άνωιέρω σύνολον Ο·
πάρχσυν πρόσωπα άντιλαμβανόμενα
την σημασίαν πού θά έχο μία άλ
λα)«ή των μέχρι σήμΐρον πολιτικών
κατιυθύνσεων των προσφύγων έν
σχέσει μέ «ήν ανωτέραν θέσιν «ών
πρσσφυνικών ζητημάιων. Διότι εί·
νι ηλίου φαεινότβρον ότι ούδεμία
Κυβέρνησις έκ «ών νυν αποτελούν¬
των «ήν άν«ιπολίτευσιν θά δυνηθή
νά διαχβιρισθβ «ά ζη«ήμα«α ταύτα
καλύτερον τής σημερινής. Πολύ δέ
.περισσότερον νά δώση άποζηαιώβεες
4 καί νά ανεχθή οίσνδι}ποτε αύ
τοτέλειαν των προσφύγων έν «0 δια
κυβερνήσει τής χώρας ώς συμβαίνη
σήμερον; Βερ. αυτού δέ ύποθέτσ
μέν ή άνάγπν τής διαφωτίσεως.
Τ Ο ΑΓΓΛΙΚΟΝ δασμολόγιον
δυμιουρνεϊ κατά τάς χθεσινάς
μας πληροφορίας, νέας Ινδοκυβερνη-
ιικάς ανωμαλίαι. Οί Ιργατικοΐ καί
οί φιλιλεύθνρσι χαρακτηρίοαντνς
έξ άρχής ώς δλεθρίαν «ήν Ιφαρμο
γήν «ού νέου δασμολογιον έεάχθη·
σαν καί ώς νασνργσί, κατ' αυτού
Δέν άποκλείειαι λσιπόν «ώρα, δπότε
οί "Άγγλοι συν»υρο«ικσΙ Ιπέβαλσν
«ήν γνώμην «ών, ψηφισθέν«ος «ού
δασμολογίου, νά άπσχωρήσουν «ής
Κυβερνήσεως, ένισχύονιες «ήν κοι-
νοβουλευτικήν πλέον άν«ιπολίιευσιν
κα»' αύ.ήί. ΆπειλεΚαι *ν δλίγοις
οιάλυσκ τής Αγγλικαί Κυβερνήσε¬
ως συνασπισμού καί άνάληψις *πό
μόνων των συν«»ΐρΐϊΐικών, «ών εύθυ
νών «ής προσεατευτικής πολι»ικβς—
ιύθυνών έν πάση περιπτώσει ουχί
ένθαρρυντικών καί οιά «ήν μετέπει-
«α σΐαδιοδρομίαν ·«« ΆννλικΛί Αν·
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
ΚΑΙ ΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑΙ Δ Ι ΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙ Σ
Ποός «ο«ς Δημοσίοος εισπράκτορος «οί
Ταμείον Ηρακλείου απηνθύνθη καο,' ού·
«οί, ή κάτωθι έγκύιιλιος:
«Έν οονιχβία »βδς σχετικήν Βιαταγήν
μας καί σομφώτως »φ άπ& ίης φ)9ίοτι
1932 Νομαθβτικφ Βιατάγμαιι κααέχομεν ύ·
μϊν σνμκληονιιατικώς τάς κάτωθι όβπγΐας
δοον ιίφβςφ τος βίς τού; όφβιλίτας «ού
Δημ·σί·υ καΒασχεθείσας βιεβΗολύνοιις καΐ
έκπΐώαεις.
"Επί τό ΐύχαιοία τούτη «υλονον θό ήτο
όπως έκαστος έξ υμών χαΐ έν ΐφ μέσω των
Βννάμιων οας τονίοιι είς τβύ; όφκιλίτβς
βτι οί διά τού ώ: αντ» βιατάνματος «αο«·
χόμεναι βιε«Μολύγσβΐ[, σκοπόν Εχανσι δκε>ς
8·θϋ ή «ύκαιοία είς χοίις καθοαΐεοινντας
όφιιλέτας καί έΝπληΒώσοοσι «Ας φοοολαγι-
κός τιβν ύκοχβεώσεις, ·ύχΙ δμβρς καΙ ν' ά-
ναατεΐΐτ) πάσαν κατ' αϋιει* ΙΙοοξιν ποός
άπότισιν «ής όφΐιλής τω* κατά ό βιάσΐη-
μα τής κατιετέριβ κροθεσμίας ένΐός τής
οποίας ή καταβολη των χοεών σΐ)ν«»άγε-
ται είτε ίϋπτωοιν κοοοστών αύτέεν εϊ« ά
παλλαγήν άπό «Αν σννεκειειν ύκερημΒθίας.
Α) ΈοαΒα ύποΜβίμενα είς μείωσιν 50 ο)ο.
Είς τ^ν ώ; ά»αι μείωσιν ύκόκεινται οί άμε-
σοι φόοοι χειν χυήσεαν 1919 μέχρι κοί τής
«ου 1925 ονμπεοιλαμβανομένη( ήτοι: 1) θΐ-
ποΒομει*, 2) Γαιών, 3) Έαπορικέΐν έηιχει-
ο,ήσεων, 4) Ναθαρών αμοιβήν 4π μισθαχΜν
ύπηοεσιώτ, 5) σννολιχής καθαοάς η)οα6·
Βον, 6) φόρος έπιτηβΐύμαιο;, 7) φοράς οί-
νοπρ,οβάτων καί χοίρων, ίφ' όσον ούτοι
θα ΙΕοφλήσωσ.ν «:ν; ώς άνωφόβΊυςδλοιιλη
οωτικώς μέχρι «ιλονς «ής «βεχούαης χοή-
σιως (ή«οι μέχοι της 31ης Ιουλίου 1932).
β) Είς την &ύ ί)ν Ικκτωσιν των 50 ο)ο
ΰπόκειται «αί ό φόρος τής Γιωογ. Οαοα-
νηγή: τεόν χοήσεων 1927, 1928 καί 1929
μέ μό»ην την διαφοράν δτι «ής (κκτώοεως
ταύτης ΒΐΗαιοάνται ούτοι εάν παταβαλαιοι
«ό χοίος «ών μέχαι «ελονς ΔειιεμβαΙοο «αν
1932. ν) ΈπΙσης καί ό φόοος Μΐνηης ή ά-
Νΐνή«οι> χεριοοσΐας (Κεφαλα(ον) ύπόκειν-
ται είς 8«κ«ωσιν 50 ο)ο έφ' όσον ήβελε πά
τσβληθή μέΐρι τής 31ης Ίονλΐον «ού 1932.
Γνήσιον τνγχάιει είς υμάς 6«ι έκιος τής
ώς α«ω εκκτώσεως Ιέ» ύπόπ·ιν*αι καί είς
«ήν κληο«ιμήν «ών κροσθέτων «ελών «οί
χόχων ύπιρημβοίας. Πάντες οί λοιποί φό-
ροι «ών ώς α«ω χοήοεοεν β έν ΰχόκεινται
είς ουδεμίαν μείωσιν.
Β) "Εσοδα ϋπβκεΐμινα είς «ήν μείωσιν
20 »)σ. Είς «ή* ώς βνω μείωσιν ύπόκειν-
«αι οί αμεσοι φόβοι τώ ν χοήσεων 1926 μί·
ΧΒΐ καί «ής «ου 1929 σομπεΒΐλαμβανομέ
ιης ήτοι: ΟίιιοΙομών, Γαιών, Εμπορικώ*
Ιπιχειρήυεων, καθαβών άμοιβ&ν λπ μιοθω-
«ών ύπηοεσΐΜν, συνολικης καθαρ,άς «βο-
σόδαν, έπι«ΐ]8εύμα«ο( έφ' δσεν οΰιοι θό
έξαφΐήαωοιν ι»ύς ώς άνω φόοοβς μέχρι «ής
31ης Ίονλίον 1932 όλοσχεοώς άπαλλσοσο-
μενει κσΐ ·ύτοι των κροσθέιων χεΐών καί
«οκάν ύπεΒνμεΒίας. Κατ' έξαΐοεσιν είς «ήν
■ΐσροϋσαν πβΒΐπτωσιν «ής εκπτώσεως 20
ο)ί Ιέν ύπόκεινιαι ό φύοος οίγοποοβΑτων
■αί χειρών. Ωσαύτως είς (-ύΐεμίαν μείωβιν
νπόκιινΐαι οί φόβοι τής χβήσεως 1930 πλήν
βεβαίως «ής άχαλΐαγής αυτών άπό «ά
κβόσθιτα τέλη καΐ «όκβας ύχεριιμιοίας.
Έπΐσης ό «ρόρος κληΒονομιών Δωιιιάς ή
πβοικός είς ούοεμίαν μείωσιν ΰπόκβινται
άοιακοίεως «ής χβήιειας είς ήν άνήκονσιν,
άπαλλασσόμενοι «ών κβοσθέτων τελών καΐ
τέκων ύπεπημιοίας έφ' δοον θό κ«τοβΙΐη·
θώσι κατά τό ήμισυ μέν μέχρ,ι τέλονς Ί·
ονλίου 1932 καΐ κατά «ό &Ί·ρ.ον ήμισυ μέ-
χβι «έλοος Δ)ββίοι> 1932.
ακτοιαοτιτι:εαααιι:λ.ε.
ΤΙΙΙΙΗΙ [Ο1ΙΜ1ΑΙΑ|ΔΙ ΔΙΙΗΠ2ΕΙ1
ΑΦΟΒΟΣ Κυοιακήν
"Αγ. Νικόλαοτ,Παχ. "Αμμον—Ση-
«ι(αν.
ΜΑΙΡΗ Μ. Τρίτην 7 μ. μ. κατ'
ευθείαν Πβιρ,αια, Χίον, Μυτιλή-
λΦΟΒΟΧ ΤοΙνυν έσηέοας Ρέ¬
θυμνον, Χανιά, Πιιοαια", Χαλκίδσ,
Βόλον, Θίο)νίκιιν, Καβάλλαν, Ά-
λΐξανδοούηολιν, Μυηλήτην, Χίον.
ΙθΝΙΟΝΐΙΠίμκτιινιι.μ. Ρέθυμνον
Χανιά, Πειοαιά, Χαλκίδα, Βόλον,
Θεσ)»!*!)».
«ΈΝΩΣΙΣ» Παοασχευήν ηοοοΐαν
διά Ρέθυμνον, Χανιά, Πειοαιά,
ΧαλοΙδαν, Βόλον, Θβσ)ν(χΐ]ν, Καβ
βάΐλαν, 'Δλεξατδοούιιολιν, ίΊόαιο
—Λαγώ.
(Έμ τού Ποακτοοβίου)
Τηλ. Νο 30
ΑΤΜΟΠΛΟΤΑ ΣΑΜΟΥ
Τό ταχύϋλουν θαλαμυγόν
«ΦΡΙΝΤΩΝ»
αναχωοιϊ έκάσιτι» Κυοιακήν π. μ. διά
Ρέθυμνον, Χανιά, Πβιοαιδ. ΤαξβΙοιον
άνβτον χαί δλιγόοοοον.
Ποακτοοεΐον Λιναοδάχτ]
Τηλέφ. 61
—Έχπαιδεντικά.
Έντός της εβδομάδος 0«
ηβνίλθξΐ κΐς Χβνιάι έκ Ρΐβύμνης,
■υρίακΕτοΗ «ηβ βικβιημέρβιι έηιθββιρΒν
τβ εχεΐ £χβλεΙ« τής Μίβης Έκη«ιδ·ό·
σινς, 6 κ. Πκνοιγ. Φιλέπουλος έιτιθε
Μ*αης"ΕΗπι*ιδ«ύσει»ς.
—Τό Διοικητήριον Χανίων.
Διεβι$ά?βη 6πβ τού υκουρνιΐβ» ΟΙ-
ΝονομΐΗύν πρός τίιν Διεύβυνοιν Έγκρί-
σενς η«1 'ΕΗΜΒβαρίβΐΝς δαπβνδν τί σχί
διον Νβμου πβρΐ τής ίαπάνπς έηιβΜευής
τβθ ΔιοΐΜητηρίβυ Χοινίειν.
—Μβλέτη όδοΰ
ΔΓ άπβφβοΐκς τίς Γεν. Διβικήβεϊΐς
διετάχθη 6 Νομβμηχβινικβς Λβσσοβίβ»
ν β ύη6βΒΐ>ο τάχιστκ μελέτην δια το
τμήμ« της οδβθ μετα{ύ Δςάιι—Βρνο
ο&ν Λασηθίου.
—Ό φόρος δημοσίων θβαμάτων.
Την προσέχη ΚυριβΜτιν 6πν Μβρτίβ»
ϋρβν 9αν μ·χρι 12ην διε{«χθήβ·τ«ι έν
«ό ΟΙκονομικβ Έφορίο; ΉραΜλείο
τιλεΐΝΤΐκη βημοκραισί* ένβιχικβΐΗ; φβ
■ου δαμβσΐΝν β««μάτ*)ν.
ΕΠΙ2ΚΒΥΑΣ3 ηνγυημί»«ς, μέ έ
ΏΡΟΛΟΓΙ&Η Εησφ«λιομ*ν« βποτ«·
λίαμβτ* ανοιλκμβάνει 6 εΐδικος τ«χνί-
της Ιωάννης Μ. Μητάκης, έρναζόμινος
«1( το η*ρ« τί) Σανδριβάνι νέον Χρυσο¬
χοεΐον £τ. Άτυβλάκη.
Έκίοης κάμνη Ανγνημένας διορθώ·
απις νρβφομηχ«ν&ν ηαντέ)ς λ
χιλιομιτρικ&ν ρυΒμιατηρΝν κ.λ.η. κ«·
τοιακινάζβι δ* επ) πλέον ν»«λιάι Ψλ
μηραοελέ Αλί
ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΑΧΙΝΙ-Ν & ΧΑΛΒΑΔΩΝ
= Γ. ιΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ =Ξ
"Ηςξϊτο τδν Ιογασιών τού με *έας βάσβις ίγκαταα.ιίσαν νέα μ~-
ΐαντίματα διά ΐήν «ο·»ωτέοαν Ιμφιίνισιν το€ κροϊό"ος είς Ιευχόϊΐ]ϊα
«αί ηοιόιητα.
Διαρκής παρακαταθήκη
ΧΑΛΒΑΔΩΝ ΤΑΧΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΣΑΜΕΛΑΙΩΝ
Ποιότης άπαράμιλλος.—Τιμαί άσυναγώνιστοι
Σημ Πώληοις οιθ3«μιλαί»ν χονδριχή ** λιανική.
ΝΤΟΡΕ
Είς τί)* βΐάββον (δχι μπο«ντρο€μι) κοΐ φαντασμαγορικώς
βιακοομημένην οϊθουσαν. δπου άκαπ^έβι κοί κινείται κανβΐς
έλβύθβρα μέ τόν θαυμάσιον καί άπλετον φωτισμόν της, %ψ βρ
μονικην μουσικήν μέ Ριολιστήν ιόν γοητβυΐικόν Οβοτβτβ *όν ο¬
ποίον μονάχα βναςχορβυΐής χαί ένας γλβντζές νοιώθβι.
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
3αν τρέχοντος (ώρα 4 μ. μ.) Παιβικός χορός. Ώοα 7 μ. μ. «Ο¬
ρος μβ«ιμαιεσμένων καί μή. Όο« 10 μίχρι πβαιΐαί, ό υπό επι¬
τυχίας κατ' έτος ο«β(ίόμβνος χοβθδ άπβχηδων.
—Ή διάθβσις «ής είς βίσαγομένης
άτβλώς κριθής.
Προ( τβός κ. κ. Προέδρβυς τδν κ·ι·
νοτατνν | (ο» ΝομοΒ. άκιβτέιλη καρ*
τής ΝβμειρχΙας τβ κκτειΒι τηλεγράφη-
μ« &νοιφορΐΜ6ς μέ ταν δι4β·σιν τής ά-
τελδς ιΙοεινβμ·νη( ΜριΒϋι:
«Μίχρι τβθδε; Ιχ« δοββ άτελει* κρές
εΙοαγΝγπν 550 τβννειν χριΟΑ ·Ι( τ4)ν
Νομόν, την στιγμήν μάλιατα χειΒ' Ην
σαντάσβΗ το τηλινρβφπμα) μβυ, μέ κλη-
ροβορΐΐ, Γινικίι Διοίχαοΐϊ ότι χβρηγΐΐ-
τ αι «τέλει· ΑΓ αλλους 100 τβνονς.
»'Βκ τβότοίν Ιχβυν ιΐσετχββ μκΙ βι«·
τεθή μέλις 130 τοννβΓ «Ι λβικβΐ 920
τβννοι άνβμ*ν4ΐντοιι ν« Ιλβουν έντ·ς
τβθ μηνβς κβτι δμ«ί άκριββς ατβυνα-
τβθμεν να γνειρίζΗμιν, ευπ εΐνοιι βυ·
«τίν ν« Ιλβουν τοιύτοχρόνΜς βλοι.'
»Διά τον λόγον τούτον έ·Ίοτ*σ«μ·ν
προ ημερών ν· χορηνπθΗμπν β«λτί·
προ άβ1(ιβις χριβής ϊν« μίι δημιουργή ■
βοθν ηαράηον» βτι χβρηγοθμΐν βιλ>
τί* έν $ δέν υκάρχιι κριθη άλλαι Μετ-
τβπιν εηιμονΉν πκροικληαιιιν, Ινβι«·
φερομίνιιν «ρχ(α«μιν χορηνοϋντες δ«λ-
ί« μέ ρητην δήλνβιν ότι «μετ φβεισΐι
κριθη 6« «ΙβοηοιπσΜμιν τηλ·νρ«Φ>κ6(
βύς προιδρους «6ν κοινβτατιιν ινκ
ι« κηρυκ«ς «Ιβοηοιηοειοιν τβύς Ιχβν·
τβς δΐλτί* εΤτ« ΜβΙ αλλους μη *φ·»δ««·
μίνβυς ιΐσίτι μέ τβι·ΰτ« άλλ* Ιχβντεις
ιν τούτοις άνάγΜην ν' άνοράβΜβινι νί
λβ«σι ·ΐτ· ν* ατβίλκσιν βι' άντιηρββώ·
πβυτΝν οΰτνς,Ηβτι ν*1,μη υηοβάλλεινται
Ις δβπάνβς ΜβΙ Νκθοβτιρηαιΐ', τ*
δ»λτί« η (τιοτβΛβιητικ* «Βν προ··
ιροιν δια τβύ; μη έφοιβικσμένβνς μέ
·λτί«. ν* πειραλάβΗβιν την άνβγ-
χβιβθσκν είς ϊκβοτβν χριθΑν.
»Την λύβιν ταύτην π>ρ«δέχ6ηο«ν «·
π«ντ«(, έν τούτοις «ρΐν «ηλεγρβιφηαει·
μέν πρβς ομάς βτι Ιρββσεν Α κριθη Ιρ·
χοντΜΐ καθημερινώς πολλβΐ' πρβοιρχβ-
μ«νβι καί ζητο&ντ·( κριθίιν χ«ρ!ς ,άκβ-
μη ν* Ιχο φβάοο »πββ>λλβμινοι τβι-
ουτβτρβπ«ς ε({ «δίχους δ«ηάν«( χ«Ι
κόηβυς Παρβκβλοθμβν δπβίς δια χηρτ»·
κος ννιιρίαητι λνειτέρΗ χατβΐχβυς Ικι·
Φ«λαβσβμ«νβι τηλΐγρανηβκμιν μβλΐ(
θβ κριθή.
Νβμάρχη; ΛΥΔΑΚΗΣ»
—Τάοίκήματα Βίγλας.
Την πρνΤβν τής χθέ{ Ιπιτρβκη έκ
οεισμοκ«θβν χβιτοιχούντειν είς Άκ—
Ταμκιαν κ«1 Βίγλβν, παρουσιασθείσα
νώιτ,ιον τοδ χ. Νομάρχου ι«ρ·χα:λεσ·ν
2κ»ις μεριμνηΐο ούτος χ«Ι ανασταλβ μί·
χρι τής ΠΒβββχοΟς «νοίίευς Α κ«ρ' αύ-
τδν χαταβολη ένοιχίειν τβν οΙχοκέδ·>ν
έφ' ών Ιχβνν άνινείρη τ* ύ«" «ΰτθν
χ«τβικβύμ«ν« ««ρβππγμβτβ, βνμφήνεις
ηρος βοθε!ο«ν είς «ύτβύ; ηρβ ήμϊρ&ν
ί»πβ τβδ χ. „ ΓβνικβΟ ΔιοιχητοΟ ΚρΑτηβ
ύκύσχεβιν.
Ό χ. Νομάρχπς βκοόαβς τ* βιχοτιο-
λογημ*ν« «ιαράκονα της ««ιτρβπής &·
πεοχέβα ίτι 8* «ιτενθύνο βχιτικον Ιγ-
γρκΦβν είς τβν Χ. Γενικόν Διοικητήν
ΪΜθέτνν τβς άντιλύψεις τββ έκ! τβθ
ζητόματβς τ«ν χβΐ αυνιοτβν την *«β·
τελεοματιχήν ύκέρ βύτβν έπεμββσιν
τβθ χ. Ύιτβυργβυιν» αν«βτ«λ0 Α ίκτί·
λισιςτ&ν οχιτιχβν ένταλμ&τειν.
-Ή άτβλτις έξαγωγή ελαίου.
Τβ Οηουργιΐβν τβν ΟΙχβνομιχβν δι*
τηλ*γρ«νημ«τος τού *ρβς τας Τέλει·
νιικχόίς «ρχ«( τής Κρήτης γνιιρΐςει £·
τι η«ρ*ΤΛβη εκ· τρίμηνον άπβ Ι Μβρ·
τιβ» Α άτιλοί ϋ«γ«·γΑ έλ·ίβ» ·Ις το
ί£&)τεριχβν. 'ΒκΙοης γνκρΐζη βτι Ικ( τοθ
μιτετφΐρβμενβ» ίλ«ίβυ είς τό έσοιτερι-
χον κ τ6ν δι«μιριβμάτι.ν, Κβρχ6ρ«{,
ακ{βν, Κρήτης χ«Ι Λ»οββι*- θ« ιΐβηρα:-
τ«ται ηύξημίνβ; φόρβς χ«τα 50 «)β,
πκρκχαλιΐ δέ ίηνς κρός ιφκρμογΑν τββ
μέτρον τβύτβυ ουμμβρφβθντοιι μέ ηρβ·
γν·οτίρ«ϊ διαταγάς «ύτβθ.
—ΑΙ δηλώσβις διά τό βλοΗον.
Γΐνιχη Διοίχηαις Κρήτης δι* τη-
λίγρκφΑμκτβς χηί κρός τας Νβμαρχίας
«λιΐ όΊιοις τηλεγροΐφηαοισι μιτ*
την συγχίντροιβιν των βηλώαιοιν τβν
έλ«ιβη·ρ«γο>γΒν είς τίιν 'Αγροτρ,άι»·
ζχν συνβλιχί»; τα δηλκθίντ* ηβαα, τα·
χυδρβμιχθς δέ να ύκββάλΗβι Ανβλυτι-
χίς χ«1 χαταΐ κοα* τα δηλβιβέντα «οιαθ
τα υκό τβν η«ρ«γ»ιγβν. ίί (τ ^ ■
—Τό άντισήκωμα νών άηαλλα·
γέντοαν·
Τό Χτρατβλβγιχόν Γραφείον *Ηρα·
χλΐίου χκθιατό; γννοτόν «Ις τβύς &καλ·
λανέντας, βΤτινβς πρός ΙκκληρΗβιν τΑΊ
οτρκτιοιτικΑ ί·»ν θητε(«ς, ίδοισβν 6|
«'. δύσιν λντιαπΜ·ιμειτβ{ βρ. 1250 βτι
βφείλβυν να δώββυν «Αν β' δβοιν δηλ·
ετέρας 1250 βρ. διότι Α ηροθεομ.α λΑ·
γΐι σήμΐρβν χαί &λλ«»ς θ* κκταβτβθν
«ννκότακτβι.
—-Ή τοπογράφπσις των κλήοων.
ΤηλεγρΒΐΒημ* πρέ( Την Γ·ν. Διβ(·
χηαιν άγνίλλει βτι άναχεΐρβνν 1( Ά-
βηνβν έντίς τής εβδομάδος δι' Ήρα·
χλειβν βύβ τβκογραβιχα σννιργιΐα
δι* την τβκβγράνηοιν «βν προσφυνι-
κδν χτημάτκν. Μετ* τβ Ήράχλειβν β*
έπτβΜεφθβοι χαί τ* Χανιά κρός τόν ■&·
«όν ακβΛβν.
^"■^^—*^^ ■■* .»**
—Σύλληψις φυγοδίκων.
Σννιληφβηβαν ■(( Χ«ν|* «1 Έμμ.
ΧαρρΑ κ«1 Χαρ. Γ»««ρά)ΐηί φ»γβ·
βιχοι.
—Μισθώσβις.
ΈνιχρίΘη Α μίσθΜβις «ΙκΑμκτβ* ■«
Πιράματι Μυλβκοτάμβ» δι* την ΟΤΙ·
γαβιν τβν Τ. Τ. Τ, Λ '
Ι
Ι
ίί
ΑΝΟΡΘΩΣιΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
ΑΣΥΣΤΟΛΛ ΨΕΥΔΗ ΤΑ ΠΕΡΙΠΛΡΛΙΤΗΣΕΒΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΑΥΣΤΗΡΟΤΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ ΑΓΟΡΑΝ
Τό Γραφείον Τύπον διά τηλβ-
νοαφήματός «ου πρός τάς Γενικάς
Διοιχήιβ·ς καί Νομαρχίας άνακοι*
νοί χά κάτωθι:
ΑΙ έφημβρίββς «ών Αθηνών
σχολιάζουσαι τα τελευταία γβγο-
νό«α τής δημοτικάς έκλογής Πει¬
ραιώς καί άναγρίφουσαι την στά¬
σιν τής Κνβ^ρνήσβως μβτά χό άπο-
ΐίλβσμα τής εκλογάς ταύτης, ββ
βαιοΰν δ τι αί γβοουοιαστιχαΐ καί
βανλβυτικαΐ έκλοναΐ θά διβξα
χθοΰν κατά πάσ ιν πιθανότητα κα
τα τό δεύτερον δβκαπβνθήμβρον
«ου προσεχοϋς μηνός Απριλίου ή
τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ μηνός
Μ ιΐου έ. έ
—Ή άβριβής ήμέρα διά την διβ
ξαγωγήν των έκλογών 0ά ορισθή
άμβΌως μβΐά την επιστροφήν τοΰ
ύπουργοΰ των ΟΙκονομικών κ.
Μαρή έ* Παρισίων. Ινθα μεΐαβοί-
νβι, άναχωοήσας «ήν μεσημβρίαν
τή; παρελθούσης Τρίτης μβ «όν
σκοπόν δπως παρασΐυ είς «άς συ-
Εητήαβις τής σννβρχομένης, σήιιβ-
ρον 3 Μαρτίου έχβΐ δημοσιονομι·
κης έπιτροπής διά «ήν συζήτησιν
«ών ΈλληνικΔν θίκονομιχών ζή
τημάτων.
—Είς «ήν δημοσιονομικήν επι¬
τροπήν ώ; γνωστόν θά συμμετά¬
σχη καί ό ενεργήσας «όν έλεγχον
των οΐκονομικών κ. Νιμάγιβο ό
οποίος κσΐ 0ά αναπτύξη προφορι
κώς τα έ τής ερεύνης τού βξα
χθέντα ποαίσματσ, α (ίνα τιθέμβνα
βίς την κρίσιν τής δημοοιονομικής
επιτροπήν θά άποτβλβΌουν την
βάσιν των άποφάοβών τη; διά «ήν
Έλλάδα.
ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΑΙ ΦΗΜΑΙ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Υπό τοΰ Πολιτικόν Γραφείον
τοΰ κ· Πρωθυπουργόν δισψβύδον
«αι κατηγορηματιχώτατα οί κυ¬
κλοφορήσασαι άπό προχΰές φήμαι
πβρΐ παραιτήσεως «ής Κιββονή
σβως τής Κνββρνήσβοας ναί τής μβ
ταβολής το6 ύφισταμένον έκλο
γικοΰ σνστήματος.
Αί φήμαι ούται στβροΰνται πά
σης σημαοίας ώ; ποοελθοΰσαι έκ
κακοβούλων διαθβΌεων, γνοαστών
καλοϋβλητών.
ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓ*Ρ.ΚΑ
Τό έκ τοΰ έξωτβρικοΰ χθβσινά
τηλβγραφήματα βεβαιοΰν δτι ώς
έλπίζβται, αί διβξαγόμβναι είς Πά
ρισίους σχετικαί σννβννοήοβις μβ
ταξΰ των αρμοδίων κύκλων διά
την έλληνοβουλγαρικήν εμπορικήν
σύμβασιν θά κατσλήξονν κατά πά
σαν πιθατότητα είς συμφωνίαν.
ΔΙΑ
ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ
ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑΝ
Ή Κυβέρνησις κατόπιν «ής πβ-
ρατηρηθβίσης άδικαιολογήτον άνα·
τιμήσεως ταΰ ξβ'νου συναλλάγμα-
τος βίς την ελευθέραν αγοράν, ά·
πβφάσισβν όοιστινώς δπως πρός
πρόληψιν ενδεχόμενον, λάβη έξαι-
ρβτιχώς αύστηοά μέτοα κατά «ής
διενβργουμένης έν αΰΐή κβρδοσκο
πίας.
Η ΙΑΤΤ-ΝΙΑ ΕΔΕΧΘΗ
ΤαΖ ΤΓΡΟΤΑΣΕιΣ ΕΙΡΗΝΕΥΣΈΩΣ
Τα έκ «ου έξωτβςικοΰ τηλβγρα-
φηματα άναφέρουν δτι βίς τήνΓαγ-
γάην ουνίχίζονται πάντοτβ αί έχ·
Οροπραξίαι. Κατά τάς Ιδίας πλη¬
ροφορίας τόσον βίς τα στρατβύμα
τα των Ίαπώνων δσον καί τα «ών
ΚινέΧων ύπάρχουν άπειρα θύ·
ματα.
Παρά ταΰΐα αί διαξαγόμεναι
σχβτικαί σννβννοήσβις διά την ού
ναψιν άνακοοχής έξακολουθοΰν·
Αγγέλλεται έηίοχκ δτι ή Ίαπωνία
εδέχθη ή^η τάς γενομένας πρός
αυτήν ποοτάσβς ηβρί εΐοηνβύσβ·
ως. Κατόπιν τούτου έλπίζβται νά
καταπαύσουν λίαν σνντόμως αΐέχ-
θροπραξίαι.
ΤΑ ΕΤΚΡΙΙΕΝΤΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΙΑ ΛΥΣΙΣ ΕΔΟΘΗ ΤΕΛΙΚΩΣ
ΙγΑΚΑΕΙΙΥ ΚΙΙ ΛΑΣΟΟΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΕΛΑΙΟΥ
πρβχθές τό γννμοδβτιχόν
Συμβούλιον ι&* Δημϊοίω^ Ιργβν παρα
Κατά παοασχβθβίσας ημίν ά μοδίας
!, ΰ«ό τού ύ ιονογβΐου Γβοο-
κάτωθι φ
Ενέκρινε τό Δ' αΐίγχριΐικο* πΐναχ*
τ*3ς χα«αθ4ΐυ4}ς τοθ ΆοτκοΟ Π^ααφογι-
Μοΰ ουνοιχιομοθ Ηρακλείου. Τό ττρω
τΟΝθλλον κανονιομιθ νίνν τΐμ&ν χ«τα-
ο«ευτ] τή; ό5οΟ ΜιλεσοΛν—- Άρκαλο-
ηοός την Κυβέρνησιν σχετικών
γ5ν, αναφορικώς μβ την βΐς τό
Οΐό* ϊξαγα»γί)ν τοΰ ελαίου, δ*ακ, συμ¬
φώνως μέ τό τελευταίον νομοθετικόν διά
«αγμα πε^ι ηβοσιασ(ας τη, βίίαιοκαοα-
ή αγοοά τού Ιλαϊσν γ{»ο α«'
χανονιομοθ νέον τίμιον χιτασχιοΐ);
Τυλ(θ9θυ—'Αν»γε((βν Τό δ' αυγκριτιχον
πίνΐΗχ αονΐηρήίΐΐος τίν δπ' αριθ. 186,
187, 192 χαΐ 193 έθνιχίν ίδίν τοθ νο-
καρά ιή. 'Αγροτ. Τοα«έζιις ή ιις «αί θά
Ινακοθτ) ευστ) ιΐ; «άς άκοβ()«ας των
Ιμκόοων βξαγσιγης τό ιεαο' αύιή;
»1 183 ι
Ηρακλείου.
Πρωτόκολλον ουντηοήαε»; &* δκ'
άριθμ. 186, 187, 192, 193 ιθνιχβν
ό!*ν νομοθ 'Ηρακλιίθϋ. Πρβτόχολλον
χβταακευίϊς όδίθ ΆγιΌκ Νιχολάου—Ό^ο
πεδίου—Λ «σηθΐου. Δά/ραμμα μετά πί'
τΛΧος προελιύΐκος κ»1 μεταφορΛ, υλιχοϋ
χλπ. διά την κατασκευήν δϊοθ 'Δ^ίΐιι
Νικόλαον—Όροπεδίοκ—Α τοηθίίϋ. Δ>ά
γραμμ* προελιύ ΐειος δλιχοϋ καΐ χΕ«ακα
άίΐβο ά>ι»ς μιτχφορβς αδτβν τής ίθνι
«ής ο3ο0 ΚχλβΟ χβρΐου—Μ»λλ*Λ Δ ά
οικον διά τώ» έλακμποααιν είς (.δ; κα-
τβκυοώθησαν ιί ίιάφοοοι Ιξακτέαι πο¬
σότητας. Οί Ιλαιέμποβοι δέ ού οί θά χά-
ταβάλιυν εί; «ήν 'Αγοο«ιχήν Τϋάιτβζ >ν
«ήν αξίαν τοΰ παο' ού.ών
νομέτου ελαίου πρός δοαι. 14,50
δ άν.
Κατά τόζ αΰ -άς πΐηοοφοθίας, καρά
«άν άομοί'ω» ν*ιο*σιω· καταβάλλον¬
ται ποοσηάθβιπι ίιά νή» δσον «ό δυνα¬
τόν ιπχυιέοαν ίπΐσπβυσιν «ών σχετικήν
δ»αυκωσΒα>ν ποό; δναοξιν ιή; άτοοάς
τοΰ ελαίου ύτό τή; Άγοοτιχϊ); Τοαηέ-
ζτ]ς, διότι οί παοαγωγπί δυσαναοχβιοΰν
διά τί)ν παοατΐΟουμένΐ)ν σχβίικήν ά·
βοάνΐιαν ώ; ποός διιιχοΐνισιν ιή; θε
σβώς ταιν, βΐς Ιποχήν μάλιστα ιή; πά
Οούσης (Ιίονομικής δκσηοαγίας.
"Ηδη ώ. μά"; ανακοινούται ίξ βγχύ
θου «πγϋς, βι ό ιτροιθίς «ό Ιν Αθήναις
Κβντοιχόν τή; Τρακέζης αναμένβι την
άιοσ όλην 1-χ. μοου. των 8ν «αίς Ιπαρ
χίαις ΰηοχατάστομάτοαν «ου χπΐ τ|ν
συγΝένιοαισιν των σχβτιχών δυλο6σβ-»
τώτ ιΐαοαγΓογών, ϊψα Ιπΐ τή βάσβι τοΰ
»α>ν κανονίοχι «α τής δνάοξβως της ά
γοοά; τού ελαίου α*εό «ού: ίλαιοκαρα-
γωνούί είς τοόιιον ώ;»β νά Λνακουφι-
σθοΰ» οΰιοι,
• Γ —ΤΓΓ τ------------------ ------ -------------
βπαατάσιως μιταφορβ; υλιχοθ δια την
οδό Ίρϊπίιραί—-Σ-τβΙοις χαΐ Βιάγραμ
μ> ής ά υ κατΛσχίκής γ τμήματος τήί Ι
Διαγράμματα μεταφορΛ; ολικοθ *%χ
τϊροελϊύ-ΐίΐο, σχύ^ιβν καί
ναχβ ε&^ίοι»; μΐ3τ,ς «πίστάαε»:
δλικ&Ο διά την χαταιτχ'υή*
Ίέ
Ι ΙΑγΑΙΑΒΗ ^ΗΥΙ0ΙΝΕΥΜΔΤΟ2
ΙΙ?άς τα «αρ/τρτήμϊτα τοθ ΓΐνικοΟ
Χη'^ΐίου τοθ Κράχους Ικοΐνοπίΐήθη πά
ρα τοβ υπουργείον τΦν Ο'χονομικβν μα
χροακελή, έγ»6χλ(θ{ δ'Λ τ^; ϊηο'α; χά
θορίζ^ντβι τα χίντρ» παρα)η£ής οτεμ
φιιλοπνιόμα ος, Πίρίχονται Β) λεπτομΐ
ρ*Τς 4δΐ)^αι ηιρί «0 χρέποιι π
ύ
II
εΤΡΑΤΕΥΙΙΜΟΙ Τ8Υ 1932
Τό Σφαιτβλιχίν Γριφεΐ»
γνβρίζιΐ είς βτρατιιιο'μους λίσ
1932 τους Ιχοντας λόγοος άναδολήζ ή
άκαλλαγίΐί δτι ίεον νά &π' ίίλλοιιν τα ά-
«οδειχτικί των Ιγγραφα μίχρι τή; 22
Μου έ. Ι. 4λ»ς χ»θίυτανται έχπρί
1 ΕΒΑΙΙΕΚΤΙΜΗΣΙΣ
ΗΝ .ΛΙΜ ΙΕ9Ι ΔΙϋΑΕΙΙΙ!
Ό «. Νβμίρχ»,; Ήρ««λ (^ δι' ·γγρ«
φού τού πρός την Γενικήν _ιοΕ*ησιν
Κρή η 6π,6ίλλει δπόμνημα τώ» Ά
γροτων προ^φύγιον ν{βυ Άΐοαλί ιου μέ
δίοντ» δ(ί χή. -ί£»χυ-4^ι εκτέλεσιν τί]
ϊοθείοτ^ αχΐίΐκή, ιϋ9αΛΜΐε«ε% πρός είτα
νι*τ(μτριν χ&* π^-σφ^^κβν κλήρβν
άλλα λαΐ την αναστολήν έν ώ μττ*ξύ
ηίσηί δ.ώξιβ); αΰιβιν 6πό τής 'Αγροτι
χής διά χακαλλήλου έαιιγεύΐη ένιργιί
άς παρά τή'Αγροτιχς Τραβίζ^
Έν ουνιχε'α 6 χ. Νομάρχη. ανοιφί-
ρει 8» είναι άναμφιοβήτητον, 2 ι τόσον
είς Τ6ύ{ παρακονουμένους δοον χαΐ είς
άλλοιις έντός τής ηεριφιρε'κς τοθ Δή
μου, Ιχοιιν δοθ| χλήροι άνιπαρχιΐς. έ
πολλοΐς ι έ ί/ΐσοι *αΙ Β.ι ή έχτίμτ]3ΐς
εγένετο έπικ·λα(»ς χαΐ επί προφανεί ζή
μ'α πλείσίβν χληρκύχην, χατχδΐΜχομ*
νόν νά πλΓ^ώσιοοι άναντι^ρή-ιος 6ψ>)
λάς τιμάς πολλάκις 24 χά!
οίας τ{]ι πραγματικάς άξιας,
νβν ι υ .ιο ·ί, αδυναμίαν να πλτ,ρώσωο:
τάς όφειλά; τβν.
τοθΐο παρακαλεϊτβι ή Γενΐκή
Βιτοος έπιαπεώοχ] Η«τά τό δυνα
τάν την αποστολήν τ&0 άρμοδίου ο^νιρ
γιΐου διά την έπανεχτίμηβιν τβν έν λί
«»λ»,ρ·ν,
! Η ΩΑΡΑΔίΒΠΗί ΚΡίβΗΙ
Ό χ. Νομάρχας Ήρ«λε(βυ
βιΐνΐ Ιγγραφον κρο^. τους χ χ. Έλ«4)
τής ατελβς ιίοιγομίνης χριθ«2ς δι*
χαθ σΐΛται γνηο.όν 8 τι ής τοθ
γίλθη, κατοχοι διλ ίβν κριβ^, άϊκνα
τβθντες έλλείψκ χρημάτνν ν« πληρώιω
αι ϋμέοιβς ίλό ·λτ)?ον την παζύϊψα. κ?ι
θής παρ^λιμδίνοιιν μίνον μίρος β6ττ}ς
Έπειδή δέ τβθτο άντιβηί εί εί,
την λογικήν, δ χ. Ν.μίρχης παρα
χαλιΐ 5πω. ι! χ. χ. Ιμποροι ττ,ρβοιν
6 βλίον είς 8 νά άναγράφιοοι τάς παρα
διδομένας πό ό ηίαι ιί, «ι&ς αγρότας
ώ. χαΐ την έ> ίκάσ ω δελτίφ αναγραφο
μ|νη» ποοότητα.
Ι Π1ΒΑΙ8Ι ΙΑΙΡ1Ι "ΤηΜΕΡΙΜ
Τό 'ΑοτΐροοχοπεΙον Αθηνών διά τί)
λεγραφήμοιτος το* πρίς τα Δ μιναρχεΤα
χΐΐ τα Γιοοργιχ* έκμι>ητήρια γνβρίζι
βτιπθΛνίς χαιρός σήμερον Οίμπιη.
φίρεται ιί ολόκληρον αχεδον ιή χώραν
ήςμΑ
Χ«*»·»«»* τ* δίρεια
εί; τό Ίόνΐον δορειοαναιολικοί ή νοτιο
αν«τολι«1 ιίς τό Αίγχΐον δέρειοι Ι»ς ά
νατολ'κο! άοθενεΐς ή μέ'ριοι χαΐ
περιοχάς %%1 Βΐοιλιίμματα ίσχυροΐ.
ΙΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΔΙοα Άττ>.(εις Δρ«. 26710 277 90
ΠΡΩΪΝΗ
ΕΙΣ ΠΟΙΑΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ
ΟΑ ΓΙΝΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΙΝΑΜΪ ΨΒΦϊΦίΡΙΙΪ
ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίο»
(τού άνταποκριτού μ»ς).—
Κατ' άποψινάς έγκύρους άνα-
κοινώβεις ή Κυβέριηβις φαίνε
ται διατεθειμένη νά αποδε¬
χθή την εφαρμογήν τής ά
ναλοφογικής ψηφορίας» υπέρ
τής οποίας παρετηρήθη κί¬
νησις τής Δημοκρατικής άν·
τιπολιτεύσεως, είς ήν περίπτω¬
σιν είνε δυσμενής ή απόφασις
τής σήμερον συνερχομένη; είς
Παρισίους Δημοσιονομικής
Έπιτροπής.
Έν έναντία περιπτώσει είς
τάς προσεχείς εκλογάς Θά εφαρ¬
μοσθή τό πλειοψηφικόν.
Ο ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΟΑΟΣΕΝ ΟΤΙ ΠΑΡΑ Μ Ε Η Ε Ν
ΕΙΣ ΤΙ ΚΒΜΜΙ ΦΙΑΕΑΕΥΟΕΡΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2 Μάρτιον
ίτοβ άνταποκριτοΰ μας).— Ό
άνεξάρτητος ύποψήφιος Δή·
μαρχος Πειραιώς Βάρδόποι»·
λος, εδήλωσεν ότι πχραμένει
πάντοτε είς τό Κόμμα Φ»λε·
λευθέρων.
Ή δήλωσις τού Βνρδοπού-
λου λέγεται ότι δέν »ι»ε άσχε-
τος πρός νέαν ρύθμισιν των έ-
κλογικών πραγμάτων είς τόν
Πειραια.
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΙΑ ΤΗΝ ΗΡΑΝ ΑΓΟΡΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 9 Μάρτιον
(τού άνταποκριτοδ μας).—
Εγνώσθη ότι σήμερον ή" αυ¬
ριον έφαρμόζονται τα ληφθέν¬
τα αύστηρότατα μέτρα χατά
τής έναοκουμένης έν τή ελευ¬
θέρα άγορά αισχροκερδείας.
1Α 2ΥΗΕΖΙΤΕΙΤΟ ΧΙΕΣ
ΤΙ ΜΜΙΈ ΤΙΥ ΤΪΠΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου
(τού άνταποκριτού μας).—
Είς την άποψι ήν Βουλήν Θά
συνεζητείτο τό νομοσχέδιον
περί εφημερίδων.
Πιθανώς μετά τούτο ή Βου
λή θά άπασχοληθή μέ τας συν
τάξεις των ιατρών.
ήΐΝΕΖΚΙ ΓΡΑΜΜΙ
ΔΙΠ0Α1ΙΙ ΥΙΠΙΝ ΙΑΗΟΝΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου
(τού «νταποκριτού μας).—
Πληροφορίαι έκ τού έξωτερι
κου άναφέρουν ότι οί Ίάπωνες
κατώρθωσαν νά διασπάσουν είς
σημαντικήν έκτασιν,*ήν Κινεζο
κήν γραμμήν άντιστάσεως.
ΤΑ ΟΕΡΙ ΚΥ1ΕΡΝΗΣΕ1Σ
ΚΟΗΑΥΑΗ____ΑΗΥΠϊίΤΑΤΑ
ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου
τού άνταποκρετού μας).—■
Είς τινάς εφημερίδας ενεγρά¬
φησαν φήμαι περί σχηματι¬
σμόν Κυβερνήσεως Κονδυλη.
Ή είδησις αυτή έχαρακτη-
ρίσθη υπό Κυβερνητικών
Μέγεθος Γραμματοσειράς