99224 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3104

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

2/3/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡ
ΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΑΡΙθΜΟΧ ΤΗΛΕΦΟΝΟΥ 1β
===========————====—=—===—===___=__^__=
ΔΙΕΥΘ· ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΛΡΕΑϊ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ
2
ΜΑΡΤΙΟΥ 1»3*
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 196
ΕΤΟΣ 17ον.- ΑΡΙΘ- ΦΥΛΛΟΥ
3.104
ΤΟ
"Εχουν παρέλθη μτίνβς ή έβδο
μάδβς;... Όχι. Ημέραι μόνον έ
χούν παρέλθη άφ' ής ώρας έπβτβύ
χθη νά τβθ& ό θβμβλιος λίθος τοΰ
έσωτβρικού ύϋοαγωγειΌν, καί νά
δοθή—επί τέλους-μία λύσις βίς
τό σοβαρώτατον τουτο τοπικόν
μας ζήτημα. Ημέραι μόνον, τό έ
παναλαμβάνομεν. Καί δμως κινδυ
νεύβι, καθώ; εγκύρως πληαοφο-
ρούμβθα, νά εισέλθη «ιί νέαν φά¬
σιν άνσβολβν ή χανασχβυή τοΰ
έσωτβρικού ύόραγωγβίον, δχι διό
τι ό Δήμος μας δέν θέλει νά χά
μνχι έογα καί μάλιστα αφορώντα
την έξυγίανσιν τής πόλεως ά 12
διότι ό Δήμος—άτνχήσας χαποτβ
καί εξακολουθών νά διοικήται ώς
καχότυχος—όέν βχβι έομα κανέν
χαί βίς τα μικρά καί βίς τα μβγά
λα τού ζητήματα δέν έχβι κατβύ
θννοιν καμμίαν καί λογικήν καμ¬
μίαν, καί επί πλέον κάμνει βίς τα
έογα τον την διαχείρισιν τοδ α¬
μαθούς «αί πρωτοηβίρου μικρο
καταστή ματάρχου.
Κατά την παρούσαν ώραν δέν
ίχομβν διάθεσιν νά ανοίξωμεν την
σβλΐδα τής σοβαρωτάτης ταύτης
τοπιχής μας υποθέσεως, άλλ' οΰτβ
καί νά κάμωμεν Ιιτόρημα τα δσα
Ορυλοϋ'ται βίς β&οος τής Δημοτι
κης μας άρχτ,β διά την έπιπολαιό
τητα μέ την Οποίαν έχειρίσθη χαί
έξακολουθβϊ νά χειρίζβται άπό τής
οικονομικάς πλβυρδς τό ζήτημα
τοΰ έσωτβρικοϋ ύδραγχογβίου.
"Όχι,διά κανένα, δλλο* λόγον
'Αλλά κυρίοις διότι έχομεν απόφα¬
σιν νά ουνδράμωμβν «αί δχι νά
δνσκολβύσωμβν τόν Δήμον βίς
κάθβ προσπάθειαν τείνουσαν βίς
τό γενικόν καλόν τής πόλεως καί
την έξυγίανσιν αυτής.
Τό ονμπέρασμα πάντως εί» αι,
δτι παραγνωρίζουν οί έν τφ Δήμφ
την μβγίστην ευθύνην καί έναντι
τοΰ τόπον καί έναντι των σννδη
μοτών διά τό σοβαρώτατον τουτο
ζήτημα. "Αλλως δέν έξηγβΐται ό
δλωςέλαφρός χαί έπιπόλαιος τρό-
πος μέ τον οποίον ήρχισαν χαί έ-
ξαχολονθοΰν νά γ) διαχειρΐζωνται.
Καί τό ζήτημα το€ ύδοαγωγβίου
—διά νά τελειώνομεν είναι ζή τη
μα ζωής καί υπάρξεως τοΰ τόπον.
ΟΤΤΟΣ ΑΙΑΒΑΝΕΙ Η ΖΟΗ
ΑΠΑΧΙΣΜΟΙ
Μιά «άπάχισσα» εΉαιξβ προχθές κρ-
τβύοντα ρόλον είς Ινα χοροδιδασκαλεί¬
ον. Ευρέθη*! μάλιστα χάποιος συμπο
λΐτης νά την χαρακτηρίση μβ τόν άςιο-
Ιαώζεται διότι ευρίσκεται ?»ας λαϊκδς
|τύ«ος νά τόν διαιονίση μέ δυό—τοβΐς
Ι «χουμηότουκε;» εί; «ό κοομΐ 'ή; ά-
•ΐιστη,Ι ΑΙ ανώτβοαι »ά;βις πού ανα-
ποΰν ΐό κόχχινο μ·»νΐηλι, ξέοουν πάν-
τοτβ νά βολιύουν τα ττοάγματιι—ΐαιοΐί
α¥ατανόη«8ς διαστοοφέ;, χωί'ις γελοΐες
δοαματιχίς Ικοήίβις. 'Η Ιδιοσυγκοα-
αία «-ν »ϊνε Ινας Ικποοματισμό; σαα·
πάνιας, Ινα; άςροός καί μ!α
άό
όοισμόν:
—Ε1»β γραιριΐίήΙ
Ποάγιιατι ι ά^ιίιικβς μΗαμφιίσεις
βΐνβ ή γοαφινώιβοβς. "ΑΧλ' Ιραιταιαι:
Ό ακιιχισμός είνε άκόμη τη; μόδας;
Ή Ζιγκολβτ «αί οί άλητ»χο! χύκοι τοίί
Γχαο«ό, Ιξέλΐικαν ίί; ιήν κηγτ]ν τον:
τα χίντρα τοΰ ΠποισινΌ· ήιιιχόομον.
ρ
Τα δοάματα ιης Εαοης τβν
«5θλίων>—η μβγαλοψυΐία,
Φΐα των είς χό κνβδμα χαί τό^στιλέ«ο,
Εχουν κατανιήσ» καθφΜι τοΰ Ι«ιο'-
σ»ου ιΐδους. ΟΙ Λβιΐχιιδβ: «1»" ήθοκοι-
οι «τίς οουτίνας.Έννοβΐται δ» βυρΐσχον-
ΐαι Νουτοί νάιιλιιρώοουν τί.*· άστϊίαν αύ·
την καοαίσθι,σιν. Κί·αι δμως ζύπ,μα
Ιπν δέν φιύγουν άαδιασμένοι διά παν
ιό· μέ τόν άπαχισμόν.
Ότι άκοιβ&ς Α έ«οποιί» των Λπάχπ-
δων Βίνβ 8να κα>;ιι>ό> ψέμμα άκοδΐι
κ*ύβται μέ ιί|» μόνιμον ιιαοαμο»^»
«σιν ίί; «ήν μόίαν «Λ» 'ΑιΐόχρΒσ). 'Β
άαισιοχραιΐα «ρβλλαίνβιαι μέ *0ν ►«■·
ΐαμφΐβθίν αυΐίΐν δλλά τβελλαίνβται δ-
*α>ς μέ χάββ «ονόμει» συ»ιίθβιαν. Ποΰ
ή Ρ,ωμαντιχή ψυχολογία ίνός κρ(γ««·
«ος άηάχπ, κου ή βαθύ«0·! σκναισθΐΐ-
Ηαιασΐάσιις, κου ή π«ο>ςρο6
Ικβί»η ποδς »αβ ειροσ«οιτ)σΐις,
«αί »οίις υ«ολογισμούς Τα "ραγ
ς
ι»ατα αύτά «αοέμιιναν
νοοιοο*ι(αν τά»ν Μα«σ«έριο
σήμβοον
ά
άπορρόφησις τοδ άφροΰΙ ΕΙ; «άς επι¬
θέσει χαί «άς άποκρούσβις, «ή* άαπτο-
τιν καί τή» παλλ'ρροιαν των οίσθημ'ΐ-
(ΐνόον ΒΐΒιιλώΰΒαιν, διατηροΰν ώ; Ισχυ¬
ρόν άποθβματιχόν κεφάλαιον ^τό φλίγ¬
μα της «ποχης. Είνε δυνατόν στό β-ί-
θος τον σβπαοέ η είς τό φανιασμαγο-
Οΐκόν ήμίφτοι ενός ταγκό νά λαμβά-
νηυν χώραν α( σημινΐινώτβραι τάν
Ιρωτικών ΝΒριηβτειόν, εκμυσ«ηρίύαε·
σιν «αί άπολαύσιαιν. Τβλιχάς δμοος «α-
λύπτβι τα πάνια δ (ύίθτετικός πέκλος
τής λήθης. ΟΙ χοσιιιχοΐ ά'θροποι βπα-
νβυρΐσκουν την ψΰχ-σίν των: Π»ραμέ-
νουν τύΐοι κάθβ άίλο πιρ1 αΐσθημα
τιχοί—άΊ'θρ-ποι θίρμοΐ ?ΐ ψοχροί, δ¬
ταν θέλουν χαί κατά «Ας πβριστάσβις.
—Πας/ δλα αΰιά βπέμεινΐν δ θαυ
μαστής τής άπάχισσας—θά ομολογή¬
ση; δΐι αύτη Ιδώ είτε άπό τίς πβιό ά
πέριττε; χαί συγχρόνοας τίς πειό λ?υ
οάΐβς καί γοητευτικές. Θυμ'ζβι παβηιι-
χά άπάχικα μοιίβα χαί δικαιολογβΐ «ίΐν
ήφαισεειώοη ψυχήν ενός άΌχοττος ταν
«κα^ώ>—δ δκοΐις εΙ»ε δυνατόν νά ξβ·
πειαχθη κάποτε χαί άπό «ήν πβζην αύ
την ά:μοσοροίοαν.
"Αλλο-; σοβαςό; λόγος άντιλογίις ύ'
ποθέιω δτι δέν ΰπηρχβ: Εάν δ άπαχι-
σμός άπέμεινβ μόνον είς ΐήν μβταμφ'β
σι» των άνα>τέρα> »άξβα>ν, ίέν απίκλβ'·
σθη άπό τό κε¥ον μιά; όνοιαοδήποτβ
αίσθητιχης. Καί- ήϊο ενδεχόμενον γ^
τα ώραία μάτια «τίς «γραφιχνς» βκεΕ
νη; άπαχισσας νά Ιτραβιόνταν «ά σχε-
«ιχά μανρομάνικα σιιλβτάχια. Μί τήι
διαφοράν μόνον δτι ύ στιλβιιές θά {δί¬
δοντο μποοστά είς τόν μπουφβ χαί κατ'
είθβϊαν στην τσέπηΙ
ΑΧΜΟΔΛΙΟΣ
κρατήση ένημέρους τί); αυνεχεΐας της.
Διότι ώ; φαΐνετ» ή βλη δπίθεσις Ιχει
χαί την σ^νέχειάν της.
ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΑΓΜΑ.
Είς Ι«α τρίμη.ον μίαχ ι-.ί«τχξτιδιβται
άναψυχή » εξήγαγον ου άλλαγμα όπερ-
, 6χΤ«·ον τό 1 1)2 έκαΐεμμύϊΐον ίολλχριΉιν.
; Βεβαίως δικαίωμο κίθΐ ά-θρώπου διαθί-
«οντοςχρήματα ιίνε νά χάη κιΐ ταξεΐδια
άν»φ^χτ]ς. "Αλλϊ να, βτι ίφΡάίαμεν είς
χαιρούς,κοϋ καί αυτή ή >να(|υχτ) ακριβ:-
:, δχι δυστυχβς ά πά τού; τχ-
, άλλ' απο την οικονομικήν
τοθ τόπ.ο.1. Κ»1 ΐί.ε βνάγχη «α
,. Τό .Κράτος αχετΐ.βς έΐχίφθτ]
νά άοκήοη, τοθ λοιποθ βύίτηοόν έλεγ¬
χον. Άλλ' ο( ταξεΐίεύοντες σήμερον γά·
ριν άναφ^χτ]ς δέν Ιχουν «νάι-κτ)ν Ιλίγ-
γου. "Εχαυν &νάγκτ|4.«..σιιναλ)άγματος.
"Ας παύαη^λοιπον όλοτελώς νά τοίς δί¬
δεται
Η ΒΑΣΙΣ■
ΑΙερΙ
την βάυιν λοιπόν α χόμίος
ρ η β μ
τβν προχθεαινδν ιδχαρίατων πληνοφο
ριών: Πρΐθ(βπχ φαιδρά, οχεδον Ιξαλλα,
είς τού; δρόμ3"(", 6λίμμ·χτα δπιροπτΐκά
ή κεριφρονητικχ ή χλΐίΐαοτΐΜέ— ή «αί
«ά τρία μαζύ—κοιί Ιξαφνα α$> μκομκα
...ή ββαις! Ό κ. Στρατήγης έτί}ρΐ μέν
σεβαστόν αριθμόν ψήφτον ίέ> έττίτυχιν
δμ»; ιήν βάοΐν. Φϊντασθήτε λ
«ήν μετίβϊλήν Ελων Ικιίνων τβν «αι-
8ρ6ν καί ίγλαοέντβν «ροοώπ«βν.
ή τελεία αιιεικόνιοις τή; παν3»λή>Όυ 8-
«»ν «ήν άποχρύδουν Ιξοιφνα πυχνβ βΰν-
νιφα φθινοΠΕβρ:νί; νυκτί,: "Αχ αύΐή τ)
ά ΜαΙ τί δέν μ«ς Ικαμι!
ΤΑ ΕΝΤΟΤΤΙΑ ΕΙΔΗ.
Πολύς σέρυββς ήίέρθη άπ4 τίνων
μηνβν χαί ί$ία μιτά την κρίσιν την
δημιουργηθείσαν έ» τής π'ώοεης τί];
γγλή λίρας δι* τϋντίπιβ,εΐδη Χϊί
την άνάγχην τΐ)ς π^ο«ιμή»ώς τ«ν χαί
άλ άΒ βάλλ ιίιί
η γη ) μή
μιγάλτ) προοΐτάΒίΐα καταβάλλεται
τι «·Μ αποφυγήν πάστ)ς είσϊγ»γή: εΐ-
τί ίποΐ* παράγει ή ίδιχή μ» β'°-
μτ}χ«ν£α. Την οχ««χήν κίνησιν ήγνίη-
σαν 8λως παραδίξιβς ο[ ϋα αυνεΐαιρι-
ρμ^θ τβν άναγκαι*
ψιχ«οΐ.ήί)ΐ·ν Ιφ' δοον δ¬
χι μό«Όν ήγνίηοχν τ&δ; έν % ιδία
ώ ζ λ
ομοΐ χατά την
Ιιχροιΐμηιαν τοδς ξίνοος παρ4 τό
σημαντικόν κίρδος τό δ «οίον τοίς έξη-
σφάλιζον οί ψ«ιιαοιί1?«ς 4Χλ~νικ3ς κβο-
ύ; χαί χ»»αα«ειιίί.
ΚλΙ τ4 χιιρίτερον είς δλ^ν »6ιήν την
δ«όθεον εί.αι δ:ι οί προτιμηθίντΐί δέ»
παρουσιΐζουν τή οτΐρείτητβ χαί την
αχή τβ» Έλληνιχβν ηαρα Λ *ν-
τιθίιους Ιοχυρισμους Ιχιίνβιν ύ δβοίοι
π*ρα5ίξ»ς βλβί. Ιπανβλαμδάνοαΐν, ά«ιί
χλεισαν το6ί έλληνι«ού; χ»1 ίχι Τβθ»
νοϋζ ψιχ»οτ)?αί
Αύ:ά ίέν τ* λίνομεν ήμιΐ . 14 άβο-
οπ&μεν απδ ίπιβτολήν μελοιις τβν ίδίβν
* " λθήίντβί τή»
μ
συ*«ταΐρΐο|»*ν "
δηίβιβιν χ«1
τή»
ΟΙ ΣΥΝΤ*ΞΙΟΥΧΟΙ.
Τό Κρατος τελευταία·; Ικδίδει έγ-
κυκλίους ΙπΙ έγκυχΜιον δια τού: αυ«τα-
ξιούχους. ΔιεττιστώΒη δηλ. δ τι 6 τρόΐος
τής πληρωμήν των συντάξεοον ατερεΐται
σήμερον τβν άϋαραιτή'οιν άΐφΐλΐσεων
ώ;τε νά 6π£?χη βιβΐιέτηί βτι τας αΐΛ-
τάξεις λαμβίνοιιν αί πραγμΐιιχοΐ ουντα-
ξιοθχοι καί ουχί, Ιν πολλοΐς καΐ ίλ-
λοι ιΐτι «μεαάζοντες» ε!(ΐ μή δικαιού¬
μενοι νομοθετΐΜ&ς ο^ντάξιν; ώ; Ι χον τε:
χαί άλλας δημβοίας απολαυάς. Τιιαθτ»
χρβύ?μ«τα ηαρουθ[{σθΐ)ααν ιίς Αθήνας
ίθρέ», δέν εί'ε δέ διόλαυ απίθανον νά
δφίστανται χά! άλλαχοθ χαί μάλιστα ά¬
πό έ«βν. Δικαιολογημέντ) λοιπόν ή γε-
νιχωτερα άηαοχίληοις τοθ Κράϊθυς βιΐ
νά ίώοη ! α τέρμχ καί είς την κατά¬
στασιν· αθ'ήν. , '
Τ Ο ΤΕΛΩΝΕΙΟΝ ΜΑΣ. '
, Αί Αΐακράξκς τοθ Τ«λ««ε(ου Ή
ραχλιίβυ χατά τόν λήξαντα Φιβρουαριον
καρ'-ιισ άζοον ποσόν Ιηί κλίον των εί-
σπ(ά;«ω» τοθ άντιστο'χου μηνός τοθ πά
ρελ' 6 τος Ιτους άνερχ£μΐνον{ηε?(«ου είς
50 χιλιάδας δραχμϋν. Μικρά βιβαίως
ή 8ι*φορ·ί—πανττβς διαφοοά «έηί πλί-
ον» «αί εί; έηοχήν καθ* ήν είς &Χα τε-
λ»νι!ΐ ουμδαίνει τό άντίϋετον χαί μά-
λιστα μέ διαφΐίά' ίπΐ Ιλαττον έκατομ-
μυρ ω^ δλοβν. Κίιι λοιπίν γίνεΐαι ίδ*
4πά (μπορΐΜτϊς άπίψιως πάντιβ: βίν δ·
χι ενθαρρυντικόν, τουλάχιστον εϋελπι.
ΗΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ.
Έχνος τί)ς «ροχαταιιλυαμιαίας εί-
δήοεως Βτι ή Άγροτιχή Τραπέζα δ;έ-
ταξε τα διτοχαταατήματά της νά παρα-
λαμδάνουν τό Ιλαιον των παραγωγ&ν χαί
έκτός τβν πρός τάς χοινό-ητας όδηγιβν
τβν διΐοχατασΐημάτην, οδδεμίχ νεωτέρα
πληροφυρΐα δηαρχει δ:ι ή έν γέ"ει δια·
βικααία νί); παραλάβη τοθ ελαίου έηι-
σττιύδεται ή π£.ό»εΐϊαι νά έπισπευσθ|,
ώ:τε νά ηχύΐουν έκΐ τέλοιις τα ίέσχνα
τβν μιχροπκραγηγβν.ΚαΙ τί έπαναλαμβά
νομεν διότι άθβέα έξακολοιιθοθν νά χττα-
φθίνουν πχράπονα έκ τβνέπαρχιβν βτι ή
ταχυτέρα παραλάβη τοθ λαδιοθ άκοτελιΐ
ζήιημα ζιοή: ή θα^άτου διά τους ενδια¬
φερομένους. Τπάρχουν μίλισΐα κολλοΐ,
(.1 6ηΛοι χαρ«*ϊηίίζ->υν ώς δώρον 4δω¬
ρον τα τελευταία μ* ν» πρός κροοταοίχν
τοθ ελαίου ή τουλάχιστον τόν τρόπον
καθ* δν έβαρμδζονται μέχρι ττ]ς ώρας
ΕΙΣ ΤΟ ΤΤΕΡΘΩΡΙΟΝ
ΤΟ ΔΙΚΑΙϋΜΑ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Διά μίαν άκόμη φοράν τί) ζήΊυμα
της εΰθαναοΐας καοουσιάσθΐ] ετρό «ου
κοινού. Έκ'ιύ,αιο^α της γινιχτ]ς Ιτιι-
οίας συγχεντοώσβοος τδν Ιατοδν τάς
Αγγλίας, δ «οό'δθος Μ. Μίλλαοδ, δι¬
ευθυντάς τοΰ νοσοκομΕίου τη; πήλκ—ς
Λίστβο, ΙΕέθεσβ χ^Ι συνβζήτηαι «ό ζή-
τηαα τής νομιμοκοιύσεω; τή{ έχουσίας
ς
ΟΙ φΐλσι των ζώαν δέν διστάζουν
δταν Ινα άγαπημένο των ζφιν άσθβ»ί
σ|] ή τοαυματισθβ σοβαο&ς νά τό άπιλ
λάααουν 5«ό «ά βάσανα δίδοντΒς είς
αΰτό «όν θάνατον.
Γεν«όί:αι, λοικόν, τώοα «6 Μτημα
άν μία τοιαύιη φιλανθοτοκΐα ειρέιιΐ] νά
φομδ χαί διά τα άνθοώιτινα δ»»α,
Βταν ΐό άηαιτβ ή φνσικί, αυι#γ άθλιό·
τος. Ό ά»θοα>πος ||οι «5 διχα(-μα νά
αύιοκτονήοΒ καΐ ή χοιντονία ίχιι τό δι-
καίοομι νά βύνοήσϋ αυτόν δταν & άτυ-
ΐης θέλη νά διαφύγη κόνους χαί μας-
τύοια;
Τό ζηΊηαα ίχει τεθή "00 κολλοΰ χαί
λομβά'βι διαφόοους άντιθέιους λυσβις.
ΚατΛ χον Ρομιϊσν Βαλέοιον Μάξιμον,
ή Γβοουσία της Μασσαλίας 8θβ«ι χώ·
νειον είς τή* διάθεσιν εκείνην οί δκοΐοι
τίθελον νά άτσβανουν. Καί δ Πλάττον
βδέΐετο την άοΐίΐν αύιτίν. Τό «οοτΕλευ-
ταΐον διός της ζαιης τού δ Νόμπβλ, &
γντοστός άπό «ό βοαββΐον τό Οποίον ι-
Ι» Ιδού 11] ποϋθέιρβο*ν >ίς τόν τόιε ποαΐ
θυιουονόν τη; '1αλ((ΐς Κοίσκι νά χα·
τασκβυάσο μί δικά τού ϊθίιιατα Ινα
χατάστημα είς Ράίμην χαί άλΐο είς «ό
Μιλάνον διτου ίχ^στος θά ηδύνατο χά-
τα βονληαιν «ά »ΰίη ενα άνώδννον
θάνατον ώ; θεραιιτείαν των δβινδν «ου.
'Αλλά άντιτάΌσουν οί θοηοΗθΐ, ή αΰ·
τοχ«ο*(α β(νε ι«οαξ ς άνΐιΐοιστιανιχή.
Παάγματι. Καί δπω; λέΐι δ ειοα>θΐΒ-
οβύς τοΰ Άγίου Παύλου «ου Λονδίνου
"Ινγκ, ίΙ»β, καοάλογον νά χατη-
νοοή«αι ώ: άκποδος 8νας 3»θοτοπος β
οποίος άφήνει ίνα θανασΐμαις άοοωστο
άλογο νά ζτ] χαί θά θεωοηται φονβύ;
ενας οποίος δίοβι είς δ·α πάσχοντα ά¬
πό καακϊνον, δ οποίας ΰποφέθΒΐ «ά ηάν-
δεινα, δΜγην μορφίνην ή οποία τοΰ φέ
οει «όν ποθηιον διά τόν πάσΐοντα θά¬
νατον.
Καθ* δ'λαςιάς ίποχάς οί γνωμαι επί
τοΰ ζητή'ματος αυτού συνβκοούοντο.
Κάιτοτβ δέ ή αντίθβσις Ιπήρΐβιο χαί
εί: «όν ίδιον εγκέφαλον. Επί * Ναρα-
διΐΎματι, έ Ναπολέων, χσθω; άφη·
γίΐται δ Ντεζονέτ, ίνα «θαΐ τόν Ιχά-
ίβσβν βΐ; την Αίγυπτον δπου Ιμάχοντο
άχμΐ «οδ βϊπβί , /·>„' ,*· ^
"Αν 'τίιιουν είς «ήν θέσιν όου θά
οΐους αΰιούς πού πάσχονν
άπό πανώλην, γιατί Ιτοι Οά δπαυαν
τα μαοτύ'βιά «αν. Μί λίγο δκιο Οά ί-
«βλείωναν δλαΐ
—Τό καθήκον μου είνε νά «ούί δι-
ατηοησα) άκΒχρ(Ο«] δ Ιατοός.
Άφ' έΐέοου μίαν άλλην φοοάν Ινώ
δ Ντυοάχ ιΙ|8 πληγαιβ'α θανασΐμως χαί
τόν παοβκίτΒΐ μβ μίαν πιστολιάν νά τβ-
λειήσιι «ά μας/τύοιά «ου, δ Ναπολέων
ήθ*ή*θη. «Σέ λυποΰμαι φίλτ μου, «ου
βΙπβ, άλλά ποέπίΐ νά άποθά»χις δταν 6
Θβός βίλο Καί δέν ήω μόνος δ Να-
πολέσΐν έ οποίος εΐχβν άνΐιθέιου; γνώ¬
μας επί τοΰ ζητήαατος αΰιον.
Καί άληθινά ύπάοχουν σοβαοά επι-
χιιθΐίματα χαί διά «άς δύο αυτάς άπό-
ψβις, Καταλαμβάνβι χανιΐς την δογην
«ου μουσουογοϋ Μπβολιόζ διά τ{|ν πα-
ρατεινομένην αγωνίαν «ής αδελφής τού,
άποθανουστις άπό χαρχΐνον:
«Ου «ε δνας ίατρός δέν ήθιλβ νά δβί-
ξθ «ήν φιλανθοωπίαν νά θέση τίομα
είς τό μαοτύοιον αύιό, δΐδων είς την
άδίλςρήτ μου νά άναπνβύσΐΐ ολίγον
χλωοοφοομιον. Ό Ιατοός μβταΐβιοΐζβ-
ται ΐλα>θ~'φό'οιμιον διά «ην άναισθησί-
αν ποοκΒΐμένου πβοΙ χειοουογικής
I-
κΒμβαΌεαη ή ό ο(α Ιπί «έλονς διαοκεϊ
ολίγα λβπτά χαί δέν «ό δίδει διά νθ $6·
σητέομα είς μίαν βάσατον διαρχοΰσαν
άπό ε; μηνάν...».
Άπεναντίας δ Άμβοόσιος Παοέ Ιξα-
νίσταται βλέπαν τρείς στρατιώτας φρι-
χαιΒόβ πλαγ-μένους, παοκ^οθΦωμένους
είς «ό πρόαακον νά άποτελειώνωνιαι
άπό «ούς ονναδέλφους ταιν. Ένφ δ Μι
οαμπκ άποθτήσκοον παρε^άλει τόν
Καμπανίς νά «ου Ιπιταχύ»ϋ τό τέλος.
Θά άπαγοοεύσουν είς τό πλήρτομα
ενός ύποβρυχίου νά ΙχΏ άρκετήν μοο-
φίνην 9ι(· νά Ιπΐφέου «όν θάνατόν
τού Ιάν βυθιοθΰ; Θά ήτο τάχα ποοτι-
μθτίίον νά πεθάτΒ τό πλήοομα άπό
τόν φοιχτόν 8Ε άσφυξΐας θανατον; Βε¬
βαίως δχι.
ΚαΙ ά» ή χοινή γνώμη δέν είνε γε¬
νικώς σύμφωνος νά νομΐιΐοποιήοα, νά
κσδιχοιεοιήΌυ «ήν εύθανασίαν, «ήν αο·
τοχτονίαν διενχολννομένην είς Ικεΐνον
δ οποίος ζητεί «ό πρός τουτο μέσον,
ά «οιαδήποτε δεικνύει ταύ :οχοόνα>ς μίαν
άνοχην μεγάλην, κάποτε μάλισια υπέρ*
λ^
Κυττάξβτε μερικάς 8ικαο«ικάς Λπσ·
φάσεις πρησφάτου{. Κατά τόν "Οκτώ¬
βριον «όν 1927 5»ας Ιργάτης άνγλιχσβ
ναναηγβίου ήθαώθη μολονότι εΐχε φο«
γινση Ινα πσρινσάκ, χον ιεοσάαβν
IV
Α
ί
Ι,'
ΑΝΟΡΘΩΣΙ2
ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ |||
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήιιβοον
ή ά]ΐσΐο*)ογηματική όκβαίΐτα ή «Μκα-
γιανχέρα».
ΑΠΟΛΛΩΝ (Σι*β Παολάν). - Σήμερον
τό έξβιρβϊιτοϋ ίένβιαφέβονΐσς Όμιλούν ή
χηχικδ» καί άίον β,ΐγον: «Τό χαιβΐ τσή Ββό
μαοΗ ή δ «Τνχεαός Νέας» μέ ύθόεαι χον
κοατεί άμβ(αοτον τ& ενδιαφέρον χον χαο,α-
■ολαοθοννΐος ά»' άρχής μέχβι χελονς.
τβν, τό όηοΐον ήιο χα«αδικασμίνο «ϊ
θάνατον α πό γάγγοαιναν τού χοαοώ
κου καί ΰΐϊέφβοε φοιχαιδβ;. Είΐ« φπ
νιύσυ ά πό οι*«ον «οί δ Κόναν Νιι'υ,Ι
ϊηβ5ο«ίμασβ μέ δαθαον τού την άθώ·
-σιν.
Τό 1929 ήθωώθ- δ Ρ.χάοχις Κοο
μπέι άπό «ό δικαστήριον τοϋ Βάο. Ό
ά'θοοσκος αύ ός μέ άαβμηιον παοελ
ΰον, Ηολύ μοαφωμένσς, §3χό«α>σ· τη
μητέαα «ου διά να την απαλλάξη άι*ό
τα μαοΐύοιον τή; ζιοϋί, διότι δΊτασχι
από ανΐατον καοκΐνον. Μβιά ταϋια ή
Φέλησβ νά αΰιοιιτσνήση, άλλ' άπιτυχβ
Κατά ·ήν δίκην δέν 1ζτ)ΐι,σΐ την άθώ-
ωσίν τού, αλλ' οί ένοοκοι τόν ή Ιώοοσαν.
ΜκοοβΙ κανείς νά συζητήση πΐοΐ
τοϋ βιχαιώ^ατος τό οποίον εχ8ΐ έκαστος
δηως ίιυθβιη την ζωήν τού άλλά δβν
μηοοβΐ χανιί; νά αμφισβητήση την έλ¬
λειψιν δικακύματοί ΐΐς τόν Πανλον να
διαθέση την ζωήν τού Πίτοου, άχόμη
καί καιά τάς μάλλον Βνμβηϊ;, και' έ-
πιφάνβιαν συνθήκας.
Καί δμαις ύπάοχουν πβθιιπώσΒΐς κα-
χά τας δ «οί άς μ«οοβϊ νά βΐνβ φιλαν
βοαχιΐα ό φόνος τοϋ δμοίον μας.
Ή θρπσκεία ά·αγοοιύει νά παθά·
σΐαμιν αύιήν «ην ύίηοβσίαν; "Ωρισμέ¬
νας κατ' άοχην. Άλλ' ϊστυς ή άλήθβια
βΰθίσκίται είς ,,ιίιν ακόλουθον Φοάσιν,
την οποίαν ϊΐπβν έ>ας ίβοΐύς είς Ινα
Ιατοόν χριστιανόν, δ δηοΐος «ϊχβ ιύχο-
λΐίνη β»α θάνατον τοιούτον:
—"Αν δ Θίδς χοίν~ δτι διβιιςάξαιε
ίνα Εγχλημα, θά αίς οΐ'Υΐα>θήσΐ), διότι
4 θέλησις οας ήιο δΐι να Ιγνλϊ,ματΐσβ-
μ, βλλά νά χάμιτβ μίαν ςριλανβοαιιιι-
*ί)τ κςάίινΙ
' Ββηΐ-ν όβ Υ3ΐ·!η£ην
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
ΕΜΜΑΙ. ΣΤΥΛ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
(Πρύην Χαριλάβυ £τεφ«νίδη)
Όδ«ς ΝαρτύρΝν
(έναντι ταχυδρομειον)
Πλήρης «αραχα·αθήκ»! χτ,μι-
χβν χαΙ Φαρμαχειιτικθν προίίντων
χαί Σπεαιαλιτί.
ΑΙΤΟΟΑΙΊΑΤΙΣ ΕΑλΑΙΟΣ Α.Ε
11111(11 ΕΟ1ΙΗΙ1ΙΛΙ1ΙΑΙΙΙΟΡΙΣΕΙ!
ΑΦΟΒΟΣ Κυριακήν έσπέοας
"Αγ Νιχόλαον,Παχ. "Αμμον—Ση
«βίαν.
ΜΑΙΡΗ Μ. Τρίτην 7 μ μ. κατ
εύ&βϊαν Πβιοαια, Χίον, Μυτιλή-
'νην.
ΑΦΟΒΟΣ Τοΐνην ίσπόθ"ς Ρέ¬
θυμνον, Χ,ινιά, Πειραια, Χιλκίβσ
Βόλον, Θ8σ)*(χην, Καβιλλαν, Ά-
λβξανδοούπολιν, Μυιιλήνην, Χίον
ΙθΝΙΟΝΐΙΠέμιιτηνΜ.μ. Ρέθυμνον
Χανιά, Πειραια, Χαλχίβα, Βόλον
θΒσ)·£«ην. ι
«ΈΝΩΣΙΣ» Παρασκευήν ποαΐαν
διά Ρέθυμνον, Χανιά, Πειραια
Χαλκίοαν, Βόλον, Θβσ)ν(κην, Καβ
βάλλαν, 'Αλεξατ-δΰούΊιολιν, βόοτο
—Λάν ώ.
(Έκ τού
Τηλ Νο 30
Α Ν ΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΛΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΦΩΚΐΩΝ Σάββατον 11 π. μ,
Ρέθμνμνσν, Χανιά, Πειοαιά.
«ΛΕαΝ» Ικάοτΐιν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
α. μ. κατ' εΐθιΐαν διά Πειραια!—ΧαλχΙ
8α—ΔΙδβφόν—Βόλον—· Θιβσαλον(κ«ν
10 ΕΡΓΙΙΤέΙΙΙΟΜ
ΑΔΕΛ. ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥ
Γνβστοηοιιϊ εί( την αξιότιμον κελατεί
κν τού δτι ήρξατο τ&ν έργβιαιών
την κατοοκιυήν τ&ν απαραμίλλου
λΕ ποιότητος.
καί
ΧΑΛΒΑΔΩΝ
φημιζομέναιν καθ' δλτιν τή»
Διαρκώς παρακοιτϊθήκΐ).
λβϋ ταχινΐβν καΐ αιοαμιλαΕβυ.
Η Ζωη ποϊ Περνα
ΤΕΤΑΡΤΗ
Ι
ΜΑΡΠΟΥ
ανατολή ηλίου 6,58, δύαις 7,17
ΥΠΗΡΕΤΡΙΕΣ
Ό ειι& περίεργος καί ίαος κπ> ό ■■ρισ
σότιοον ■οαιτόΐνπος οό«ος είναι ού «οί,
(Αν ό «οίον ίπβιξβν ι(ς την ύπόθΒσιν κου
Οικ^ζεται «Ις τό ΚακανρνιοΒιιιεϊον ή ύπη-
βέιοια Μπέλλου. Είς τα έβνο, κου χαίθον-
ται βΐζ τό θέατρον, σχαν>ώατα ή ύπηο'
ταιες εΙ»ε ρόλοι κου χοα·αλοΰ« ό«ωσ*ή-
παιβ την χοοσοχήν τοβ Κοινοϋ. Τό παΐύ —
ποΐύ σέ ιιατέτα ίβάαιι ή ύ*ηα.έτοια νά
φΙθΠ μίαν Ακισχολήν ή νο άναγγβΙΙπ μ!α»
ε«(οκΕψιν. ΟΙ.βόΛοι «·ν ύτη9·ο>ώ· είς τα
Οοάμαια «Ι·βι 11 άσθινέστβαηι. Δι* αύ«ό
χιΐ ή άΒΐάοιβς ββαοΙνβς άβτΐζοον ά πό «Ι{
ώς να φθασοον εί: χίς... μοο-
ό ί ί βΐ ό
ηρρ ς φ
«ηοίος. Μόνον εί; τίς καιμωβΐες ό β
της ύβηοειρίας ■(«■ πολλέ; φοηές ά πό
(ούς σημανιικοοτ/ρ «ς τοβ ίβγοα Μοί «ά«ο
ό ώ ό
ηρ ς βγ
τι ό σημαντικώτεραι, όκότβ καΐ καίΈβτοι
ά»ό την χραχαγαανίστριαν.
Τό Ιβια βμος χβάγματα βέν σομβαίτσκν
είς «ό Θέατρον τής ζοαής. Ή ύχηοετο,ια Ιέν
είνε παντοτε ό κωμικός ρόλος ή μάλλον βέν
βΙ»« ηοχέ. Άλλά βέν είνε ιΰο κιΐ τα
βοβόν ■οοσωχαν..., Βιότι πολλάκις είνε *ό
αύόαθέσΐκηον... Σοχνότατα ίέ ό οόλος ού¬
τος γίνβιαι καί τραγικάς διον ή.ύπηοίτοια
έΕαπαΐηθό ά «δ τόν ΙΐΝ-νία τον πβζκοΰ
καΐ φίοπ ΐΐς φ«ς τέρσς ή δταν έ£ακατι"υ
ιό άφεντικά της καί γ!>]] ΐέρσς ή ϊδιο. 'Υ-
χάρχοον τώοα καί ύίηοέϊθ'«6 καί είς «6
Θε*αοον Ηαΐ βίς την ζωήν «ού έμφινίζο*
τπι ώ: άφωσιοομένσι καΐ {μχ σία ηρόσω-
κα. 'Υπτιβετο'α δααις αφοοοιαιμίτη μέχοι
τοιούτον σημβΐου ώατκ νά λιβ]] μέρος (Ι;
ίνα ά«ο»ςό*αιον βγκλημα και νά κβτσοκο-
ψΠ είς την κον((να χό» άφβκχικό της χάοι*
«ής κορίας της. Βίν ΰπάιχει ούΐβ ·1ς ιό
θέα|]ον, ιύΐε (Ι: την Εαην,
Ή Μ»ί»λο« ββααβ τα κάντα Βιά την
κνρΐαν της. ΚοΙ ΐήν (ΐηήν «τις. Καί την
βλινθιρ,ιαν της. Οοέχει νά κόψοϊμε τόν
κύοιο. Νά ΐδν κέψ-ιυμε κοβία. Καί
έχήοπ τό ΐ|)σχιζυμάχαΐΒθ Μοί έ»ε
ΒΘ σάν καλδς χβιρονονος είς ιδ έ°ο
γον. Ήταν χβιροΰβγηι; "Οχι. Δέ* ή«αν
άναγκη, λέγει ό αχονβαιόιΐρας μάοτνς.
ΕΙχε κεϊοαν, βιόΐι 2σφο(ε ειιιοΙίεΒΐκο!....
Μΐα γυνσΐκα λοιπόν, ποΰ σφάΕει Βο«λβρι-
κά, ήμχο(/ΕΪ να μάς «βτσοκιψΐι; 'Εώ *νό-
^ β«ς τώρα ότι μία γ«νοϊ«α «ού οφά-
ζιι κοΐτόχουλο, βποκ'ά μόνον την χίΐ»τιν
«όν μαΐήματος. Καί ήιιποοΐϊ άμσχα νά μά:
μαΐήστ] ,, «οάγμπ πυϋ γί»β«»ι, άλλως «β
σηχνοτατα. άλλ' δχι «αί νά μάς κίΐντ) Ηΐμά.
Αύιό θα άχι Μροθιιμ'α ύχηοετςίας '^μείς
Εηΐυΰμε ίνα αοτήοι *«βδ καί κ4*ο«ν βύο
ώ}βς νά μ άς τό φΐρονν. Πμε μποβΐϊ μέ
«ετοιο ΰηηοβσία «ά ϊχ» σέ το£ι έ»α υπίΐι.
Είτε Βονατδν; Άβόναιον.
έ Άθαναΐος
—ΟΙ Γορμανοί θά στβρηθοΰν τοδ
ζύθον;
Ή γβομ-ϊνιιιή κυβέονησις ·Τχ«ν δ«ο·
σχβοη χελβυιαίως εί- «ούς ζυθοπώλας
ττϊς χώοαίι 8τι θά ήλάττσινΒ την Ικι-
βΐηθιΐσαν φσοολπνΐαν έ αί τοϋ εθνικον
αύίθϋ κοτοΰ των ΓιοΐΛανάν, δΐλ' οί ζυ
θοκώλαι 8έν οραίνονται «αθόλου !«ι·
νσχοιημένοι άηό την ύπόσχισιν αν
την.
Είς τό Βεοολΐ·ον (γβνβτο "00 ήμβ-
Ο&ψ μία σύακιψις ΕΪς την οποίαν με¬
τέσχον »ετοικ)θιοι Ηβοίπσυ
μοί ιόό* ζυθοηολων άκό δλα τα μέο
της Γιομπνία;, θποφασΐσα»»·; δτα)ι
«οοβοϋν εί; «ή» κήουξιν άιεογίας τώ
ζυθοπωλίίοον «ν ή Κ8οιηώσβι ή κυ
βέονησις θά έαίμβεβν «Ις την διατήοη
σιν της φοαολογΐας.
Είς την οΰσχβψιν αϋιην
μία άΊιοψις των δταοδντής ακρίς 5οι
οτρςά;: οί όποΐοι ΰπιστήοιξαν δτι £
ΗΟΒπιν οί ζυθοκ&λαι δΐι μόνον νι
μή πωλούν ζϋθον άλλΑ καί νά άκοδι
άκουν ά πό τα κατασΐήματά των καθ
πελάτην.
—Τα βίσανα χοΰ Τού.—Άγχ—
'Αμμών.
Ό Τυύι-Άγχ-Άμμών η'ο κΧέ«της
Αύιό βΙ·6 τό συμπέοισμα «ου "Αγγλο
ΑΙ/υκτιολόγου κ. ΠβνΐλμΛΐουου, αο
ίπεσιάιησεν είς «Ας ΐβλευιαίας έν Τέλ
Άμάοα ανασχαφά;.
'£« «άν άνασχαφών ούιων
χθη δ ΐι εύθύ; μειά «ην ανάοοησ ν «π
«Ις τόν θοό·ον δ Τού» Άγχ Άμμώ
ηαοιβίπσβ ιόν τάφον «ου κβνθϊοον «ο
Μέτκ Κάρα καί 18ιο«οιήθη ίλα τα πό
λΰΐιμα χΐιμήλια κου είχαν απσ«βθη ίν·
«ός ούιοΰ. Άογόιιοα δέ, διέταξι χαί
«Α εβιιλαν δλα ύ; «όν Ιδικόν τού τάφο
τόν οποίον ητοίμαζον Ι «άν ποοιέραΐ'
είς «ήν Κοιλάδα των Β
ΕΠΙΣΚΕΥΑΕ ηγγοημέ· «ς, μέ έ
αΡΟΛΟΓΙ—Μ £πσφκλισμ*ν« Ακοτε
λίίμαιτβι «ναιλαμβάνιι ό εΐδικές
της Ίειάιννη( Μ. Μπτάκης, έρναζμ
·ί( το πβρά τβ Σανόριβάνι νιον Χρνοο
χβιΐον Στ. Άτβαιλάκη.
Έπίσης κάμνει ήγγυημενας βιβρΒώ
οικ νρ»φομηχ*νών παντός αυανΑμ
χιλιομβτρικνν ρυβμιατάρειν μ λ.π. κβ
άζ 6' επί πλβον γυαλιά
ΝΤΟΡΕ
Είς την βύάβρον (δχι μπουντοουμι) καί φαντασμαγορικώς
διακοσμημένην αίθουσαν, δπου άναπνέβι καί κινβίται κανβίς
έλβύθβρα μέ τόν θαυμάσιον χαί άπλετον φωτισμόν της, την άρ
μονικήν μουσικήν μέ βιολιστήν τόν γοητβυηχόν ΟβοΓβ'β τόν ο¬
ποίον μονάχα εναςχορβυτής χαί ένας νλβντί,ές νοιώθβι.
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
3ην τρέχοντος (ώρα 4 μ. μ.) Παιδικός χορός. "Ωρα 7 μ μ. χο-
ρός μετημφιεσμένων καί μή. Ώοα 10 μέχρι πρωΐαΐ;, ό υπό επι¬
τυχίας κατ' ίτος στεφόμβνοε χορός άπάχηδων.
8==
Ι /
"ζάχορα> ι, ά/Ιηυ Ιον /ου ΐέρέ
υβΙ&ερον ^ φεη/αά/ερον σ#
Μ
£
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΕΝΖΙΝΑΙ
ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
διβρκή παρακαταθήκην παρά τφ άντιπροσώπω κ.
ΑΝΤ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Β
Ε8ΛΕΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΚΣ: - Ό ·.. χα.
Οίλαοε Πανααλοο καί ή ΔΙς ΕΙαή»!) Νι«·
νάκη ή ιραβοανίσθηπαν.
θ·ρμά συΥϊαοιΐήαια. Μ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Πάντας τούς πα·
οακολονθηααντας *^ν κηϊβίαν καί παντοια-
τοόπνς συμμβαισθίντας τή» λύπην μας έκΐ
ιή άπαιλεΐα τοϋ χοοσφιλονς μας ανζύγοη
«αί χαιρόί Στνλιανον νύχαριστονμβν θ«|).
μ«ς.
Οΐιιογινιια Πριμπκπρπ
/ΐρς> στήν πόλι μαςα
ιΐιι — — ^ι_— ■■■■■■ ■ ■■ ιεεπιιι^ι——»— ι^ιειιιΐΒΧ ■
—'ΕΕακολονθβϊ «αντοτ* ή καιρικη άσΐά·
θβια.
—ΟΰΗν «ό «ιλόν χβθΦαΐβύσνσα Μοί Βιά
τάς μετπιι«α ημέρας.
—Έφ' δσβν χλίον βμπήκαμβ είς χ4ν
Μάρτιον.
—Πού £(βι άβνναμίαν ώς γνοασΐό» χαος
τάς Ιιαρχείς καιοικάς μεταβολάς.
— Έν τφ μβ(α£υ κυκνώνονται τα «χοσμι-
κά νβνο»ό«α» των ΆπΑιτρΐα).
—"Ωαιινά μή μένη κημμία ήμέοα ή Ηα.
λύΐβοα καμμία νύκια χωβ'ί νά 6^ βια-
θ
η
— Ύπέ] χον τάδβ Φιλανθρωπικόν Σα·
ματιΐαν ή άλλοα τινος εύαγαϋς ακοκοϋ.
—"Ιβωμκν τέλος χάντην «οίον άχδ τα
κισμικά ού (ά γενονόια θά εΐνβ τδ κοσμι-
ο
—ΟΙ μηαϋαοάββς ιΐοχΐζονν νά φαίνωνται
κιίκως χβιό σοχνά ή πιιο σνσΐηματικά.
— Οροχθες τό βραβν δ φα·ός μας αντε¬
λήφθη ίνα Βύο καρεες μεΐημφιεσμέναιν μ|
γοϋστο.
—Καί μέ χβΒΐεχόμινσν έξ αμφοτέρων
«ε»ν φύλων άλλά καί κακώς ΰηοπΐον.
—Διά «Ις μασκα||Βμενις «νΐαμίΐσες* του¬
λάχιστον...
— Άπ6 μίαν πίηϋθφορίαν Βημοοιβνθιϊ-
σαν χθίς.
—Μανθάνομεν δΐι ΐΐνιι γβγονός ή 11β«·
σις τοϋ 'Αεοοβρομίοο Ήρακλείαν.
—Είς την πραγματικότης εν τοντοις Βέν
βλέποιιβν νά γί«ιται τίποτε άκύμη,
— Ξύχνησαν (ό οίματα μβρικΜν—μερι¬
κήν.
— Μέ τό άππτέλεσμα τής Βημαρχιαιή;
έκλογήΐ: Πειοαιώς.
—Άλλά γιαχΐ νά μή Ενχνήσοαν;
—Ό τύχος τοβ Λιονχαρή ΰηάρχιι κίν
«ΟΤΒ μεταξύ μας.
—'Υχάρχβι δμως κα[... ή οζβτική άφλο-
γιοτία βΙε τα κολιτικά *άθΐ|.
—'Ωίΐε αί Λεονχαοηδες νά λιον«αο(ζο«ν
μόνον ««οί όκΒλος τήίΗοινής (λαοότη«Βς.
—ΕΙ; «ήν Σητπίαν ύπάρχουν άΒκ·ΐά κροό
σματα όατραϋΐάς.
—Ή «όσας ονιή ίχαμι θραϋσιν τελεο-
ταίως είς την ΜακεΒονΙαν.
— Κοί Θά «Ινε Ναλόν «ά Βροληφθή ή (·
χέΜΐασίς της είς «ήν *ήσόν μας.
—Μά; φθανει ή τελιοΐαία άξιόλογος 8ιά
σις «ής γοίχχηβ.
—Με«αΕΰ μικράν καί μινάλων.
—Μβί άπιοτιίλτι χ ιησΐββιον νομόν —*α·
ταβτισβ«ν υπό τοα 'ΥκοαργβΙον Έθνιπής
θίκονομ'ας.
— Διά τού οποίον ό}!(ε«αι δίί αί άσοα-
λΐσεις χαο' άσφαλισΐΜών έαιο«ειν.
—θά γίναινται μόνον εί; δραχμάς, άπα-
γορευομένης χάσης είς £βνον σννάλλα,μβ
άοφαλίοεως.
—Άοκεχήν έχιινχϋαν έσημβίαισε ή χαο-
χθκσινή πρώχη τής αΓιόλας».
— Υπό τον θιάσαν Νχολμάς Φιλιππί-
Βοβ.
—Τό Ιογον ύποθέΐομιν δι θά «ό έ»α·
ναλόβΐ) ό θίασος.
—Δ>' όσους Βέτ ιό ΐΐϊαν μοΙ οΐτινες μά;
εξέφρασαν π«οΙ τούτου την ίχιθνμΐαν των.
— Άπό αύριον τό ββάθυ άοχίζονν «ίς τό
θέατρπν οί ταΗΧΐκοΙ άποΜουάχιχοι χοο,οί.
—Οίΐινες θά χοοοΒωσοαν Ιοιοιιέοα*
ήν είς την όλην κίνησιν ιέιν ήμιοων.
—ΤΙ νά γίνβται ά^αγε ή απόφασις Βιά «ό
43ινοποι«ΐα;
—ΟΙ ένϊιαφεοόμενοι ύχ·νθνμ[(ονν »4ν·
τοτβ τάς άνιιρρήσεις των διά «6 γήπεβον
τον Πόρσο.
— "Ωι «αί έν αλα ο«ήλη γοαφομβ».
—ΒΙχον Μαχελθβι χθέ. είς την χόλιν
μας άβκι«ο1 χωοιιαΐ Βιά την ειαααλοβήν
κριθής.
—"Η ό»οί* «ν τούτοις .. Βέν ε»εφανίΕε«ο
είς «Αν όβίζονια.
* Ρέκβρτερ
ΔΙΑΝΥΚΓΒΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Ίαοάν. Λογιάδου
ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡ
Μετύκησιν έν τβ έιδφ ΜαλεΒυζΙ-
ου ν«Ι δίχβτβιι έν τβ αολυκλινιχβ
Ηρακλείου χ«6' ίΗάστην 10-12
κβΐ έν τβ χλινιχβ χ. Πρινιεινβίχη.
ΝΕΥΡΑ-ΖΕΡΒΟΣ
Φάριιβχον Ιγκεχριμίνον διά τ)ς 6κ
αριθ. 856 τγ]ς 12—12 1928 γνωμβτΐυ-
σε»ς τοθ Άν. Τγ. 2ϋμ6ουλ(οϋ ε28ΐΜ«]ς
βί τόνωαιν τοθ νευριχοθ σκοτήματοί
χορηγούμενον έπιτυχβς Ιηί τ6ν εξής
νιυριχβν νοσηματ»ν ήτοι:
Νιυραοθενείας, Νευρβλγίίχς, ίσχυάδ»-
Ρευματιομιον, άρβριτιομβ», «{υχοτιαθή-
οιβν καί μιταδαγκιιαχβν νευριχβν νοοη
μάτην. ΠωλιΤται είς 8λα τα φαρμβκΐΐα.
ΝΕΑΙ ΠμΡΑΛΑΒΑΙ
ΉλιχτριχαΙ οτ*]λαι μέ ίπητρεφί δρ. 4
Μάσχες—ϊιρπαντΐνες — ΧαρτοηόΑΐμος
χαί δ,τι £λλο ζητήσιτι μέ ηαλαιάς τι-
ά
άς.
Κατ)μα Ζουράρη ΈΒΈΚ
ΈνοιχΐεΊζετβι οΐκΐα. ΠλυοοφοβΙαι
φ μ. Μιχ. Μαρνελίιιη.
ΠΡΟΙΙΜΑΤΕ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
£1
αΡΩΘ1
Ιφ' ίββν τα *
Μαί ά*
Π
ΚΥΒΕ
ζοναα ν
ώ{ έγ
ά,ϋί ιδίας
(ι ηοΐλοΐς καί
ιίιαΐ«5ι»οον ι
φιχς μιΐλούι
ιϋ(ΐ?αν {σνσκ
κ{9 δίάσχιψ
να, Έ Ιπίονί
ηια «ό μάλλσ*
ι! «(ανμαιοκο
Κ* άκόμ» χροι
ια»ν
ιοΰιον
δνναι
νά
χαί ούσ
Τοι
δηίώο
νά β
«ι.
·ς κοό
·ελ.
.ι «
ΑΝΟΡ©ΩΣΙΣ
ίΥΝΔΡΟΜΑΙ
Έξ-τβριχοΰ βττισία Δολλάρια 10.
"Απασαι αί άποδεί{εις συνδρομβν χά
δημοσίευσίν φέρουσι απαραιτήτως την
υπογραφήν τοθ Διευθυντού και Ιδιο
χτΑτον τής «'ΑνορΒώοβ»»;».
Ηράκλειον 2 Μαρτίου 1932
ΤΑ ΚΥΜΒΔΑΑ καί «ά σεΐστρα
των άντιβενιζελικών Ικρότη
σα» είς μάχην διά τό άηοτέΐεσαα
■ής Δημαοχιακής έκλονής Πειραιώς.
Καί έκρόβησαν άχι διότι ύηκΐήφ&η
■ής βάσεως δ άντιβενιζελικός υπο
ψήΦΐος ώαχβ νά έπαναληφθούν α
εκλογαί — ίπό »ίαν επανάληψιν δέ*
ξέρει κανείς τί πρέπει νά περιμένη
— αλλά διότι ι) δύναμις των φΐλ*
λευθέοων απεδείχθη ανωτέρα ιΛς
δυνάμεως των άνΐιβενιζελικών. Δέν
μβτεστράφιι δηΐαδή ό φΐλελιύθεβος
Πειβαιεύς άλλ' απλώς κατκτμήθα
Καί οί άντιβενιζελικοί έπιθύμουν
κυρίως νά μεταστραφ0.
ΟΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. Β·νι-
ζέλος ωμίλησεν ώς γράφομεν
άΧΙαχοϋ διά την ενίσχυσιν τού Λαϊ
κου κόμματσς έκ τής έπαναληπτικής
ίπλογής Πειραιώς. Έ δήλωσις τού
κ. Πβωθυπσυβγοΰ δέν άντιφάσκει
πρός ό,τι λέγσμεν ανωτέρω. Διότι ή
αναφερομένη ενίσχυσις νσεΐται προ
φανώς ώς συγκέντρωσις «ών άντι
βενιζβλικών ψήφων περί τόν Λαΐ
κόν ύπαψήφιον. Πά3α άλλη γενι
κωιέοα έκδοχή πββ! «ήν σημασίαν
τής εκλογάς καί έν σχέσει μέ ΐήν
ενίσχυσιν των —αϊκών, άπσκλβίεται,
Ιφ' όσον χά πράνμαια έξειάζσνται
λονικώς καί άμεβολ,ήπτως.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ συγχρονί-
ζουσα καί έπισπιύδουσα «άς
εκλογάς, ώς ένράφσμεν άπό ημερών
άπό ·ή£ ιδίας αχήλης, άηίβλβηβν
έψ πολλοίς καί είς «ήν, δημιουργίαν
«ό ταχύτερον νέας Ιαχυί&ς Κυβερ
νήσεως μελλούσης νά εμφανισθή μέ
εύρείαν έξσυσισδόεησιν είς χήψ προ
ειεχή διάσκεψιν «ών έπανσοθώνε
ην. 'Β. έκλονι) «ού Πειραιώς άφηαε
καιά «ό μάλλον καί τρίτον νά δημ*
ουργηθβ ή εντύπωσις όιι θά έδει
νά πραγματοποιηθή είς συνιομώ»
ρον άπόμη χρονικόν όιάσιημα ι) Ι
πίσπευσις ΐών έκλονών καί διά «όν
λόγον «ούτον καί διά νά λείψη
κάθε άμφιβολΐα περί «Αν εφαρμο¬
ζομένην οικονομικήν πολιτικήν καί
χατασ·0 δυνατόν «ό οικονομικόν
κο,όβλημα νά άνειμ«τωπιοθ0 μέ
πλήρη *α> ούσιαστικήν ελευθερίαν
κινήσεων. Τοϋιο έπβξηνεί είς «άς
σχετικάς δηλώσεις χον δ κ. Βενιζέ
λος, ώστε νά μή Ληομένχι ούδβμία
αμφιβολίαι διατί συγκεκριμένως ή
Κυβέρνησις πρόκειται νά επισπεύση
«αί ίπΐογάς.
ΟΙ ΠΟΑΙΤΙΚΟΙ ΛοχνγοΙ κα«ά
«άς «ελευταίας πληροφορίας
άποδέχσν«αι «ήν έπίσπευσιν «ών
έκλσγών. Τό πρδγμα είνε εύχάρι
σιον. Διότι ήιο ενδεχόμενον νά έκ
δηλώσουν άνιιρρήσεις οί άαχηγοΐ
«ών κομμάτων λαμβανομένας ύπ'
όψιν τουλάχιστον τής πο,σηγσυμένης
στάσεώς «ών είς «ά έκλσρικά ζηιή-
μαΐα. Καί δέν θά έπεβραόύνεΐσ
μέν οϋΐί «ότε ή έπίσπενσις «ών
έκλσνών έφ' δσον ή Κυβέρνησις «ε
λικώς θά «ήν προέκρινε. Πάνιως
θά έόημιονργούντσ ζης^ματα «ά ό-
ποΐα θά έχμβταλλεύονιο προεκλο
νικώς 9 μετεκΑθνικώς οί άντιπολι
«ευόμενοι επί ζημία Γσωβ μ·άς δμα
λβς εξελίξεως «ών ποαγμάτων.
ΕΞ ΑΙΊΙΑΣ χοϋ άποτελέσματος
τής έπαναληπτικής έκλσνής
τού Πειραιώς οί άντιβενιζελικοί ήρ¬
χισαν ν ά γαυριούν επί χβ ανατολή,
λέγουν, μιας νέας 1 Νοβμβο,Ιον. Θά
1Ι*ο καλύτερον οί άντιββνιζβλικοί
νά άπηύχανΐσ «ήν Ι Νοεμβριού.
—ε«ά δίμηνον «ό πολύ άπό «ής η¬
μέρας έκείνης οί μαύραι κόρακεκ
«ών καταστροφών θά έπιπτον ηα-
«αγωδώς. Καί θά ήιο χείρων ή δευ¬
τέρα πλάνη «ής
ΑΤΜΟΠΛΟγΓ-ΑΜΟΥ
Τό ταχύκλουν θαλαμηγόν
«ΦΡΙΝΤΩΝ»
Κυριακήν α. μ. διά
Τξ
Λναχαιοιΐ ίκάσιην Κυριακήν α. μ. διά
Ρέθυμνον, Χανιά, Πβιοαιά. Ταξείδιον
δ χαί διιγόοοον.
ΟραχτοοεΤον Λιναρδάχβ
Τέ 14
ΑΙΪ0 ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
ειδοποιησισ
αναβληθεντοσ πλειστηριασμου
Εμμανουήλ θ. Σημινελάκη Ιβιακικοό
ύ«αλλήλον κάτοικον 'Ηοακλείσΐ) ώ; εκδό
σεως «ώ* Οιχαιοομάτιαν (ής Βασιλική: σΐι-
£ύγοο Έμμ. ΡοΒίθη παχ. Ήρακλείαο.
Καιά
Χαοαλ. Άνα>γ*ιανίκη κατοΕκον Άγίοπ
Μύρωνος Μαλιβιζίσβ.
Άναβληθεΐς έ·*κβν νομίιια>ν λόγων, ό δια
τοϋ ύ-δ ϊοονολογίαν 8 Όκτωββ'οο Ι93'
ό λ
ργρμμτός μο« «λ
Β«χθ«Ις καί εν τώ ύ«'
ή έ Ήλ! ί

2992 φύλλφ
έΚ
Βχς καί εν τώ ύ άοιβ. 2
τή; έν Ήο.ακλε!φ έκίι5ομίνης έφημβοΚος
«Άνόρθαιοις» ΟημοοιιηθΒΐ; άναγβαστικός
πλβισΐηριασμός τάν άκινήτων χτημάΊαιν
τοδ καθ* ού ή χαρσϋοα μόν, χεμένων έν
«Ή κβριφεοΒία «σΐ εντδς τοϋ χααβΐον ΆγΙοο
Μύβαινος καί εν τφ είβημένφ ά
λπκομ ί ό »ϊο*οα
.ιν βραΐμών 3997,50 μζϊον Βοα*. 'ΟΟΟ π-
τοβληθεισών μοί Εναντι την 17 "θκτωβρΙον
1931 4{(οι υπόλοιπον 8βαν. 2,997,50 τό*
ΐόκου αύτ,Μν άπό (ήζ εχιιαγή; καί πάντων
ΐων «ξόβαιν μέχο.ις έΕοφλήοεως. Ειδοποιεί
5(1 ούιος γΐνήιείαι ήδη άνοπιοθέΐωί (ήν
24·Ά«σιλίοι>Ι932 ημέραν Κοηιακήν καΐώβαν
10—12 π. μ. ενώπιον τοϋ Σομβολαιογοάφοΐι
Άγίοο Μύρωνος 'Κμμ. Καλυτεοάκη ή τον
νομίμου αϋτοϋ αναπληβωτοΰ καί έν τω έν
Άγίφ Μϋρτατι Βημοσίφ νβαφβΐφ τον ίνθα
«αί δτ« καλοΰνται οί πλιιοΒοτήσαντες.
Άομόϊιος Βικαστικος κλητήΒ ένιονησάτω
ι νόμιμα.
Έν Ήοοκΐείω τή Ι ΜαοτΑΌν 1932
Ό κληΒεΕούσινς Βιχηγόαος τοδ
Βοντος.
Έμμ. Κρβνσταλάκη;
τη δοπτιη
λευκηιποντηι βλθμηδον
με την εξβλειφιμ των
βλκτηριδιο1ί του στομλτοσ
Άν τό χαμόγελό πας δείξη ίχχρωμο
τιομένα χαί χαλαίΐμένα δόντια,
στόμα σας είναι τότε πλήρες βακτη
ριθίων. Ή χαΐάστοσις αυτή όφείλε
ται είς τα έντός τοϋ στόματός σας
μιχρόβια
Ή Κολυνός λευχαίνει ταχέως το
δόντια διότι ό άντισηπτικάς άφρό:
της, έξαφανίζει τα έναπομείναντο
έν άποσυνθέσει φογητά κοί έξουδε·
τερώνει τα όξέα
Χρησιμοποιήσατε επί τρείς ημέρας
πρωΐ χαί βράδυ ένα έχατοστόμετρο'
Κολυνός επί ξηράς ψή*τρας χαί τα
δόντια σας θά γίνουν χατά τρείς
άποχρώσεις λευχότερα.
ΛΜΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΗ
ΚΟΛΥΝΟΣ
4ΙΛΡΚΗΙ ΠΗΡΛΚΛΤΛβΗΚΗι
ΦΗΡΑΤΖΗ, Ενρκιιιον 4·ΜΗηλ
Π«ρ«κα«αΘήκη έν Κρήτη
ΙΩΑΝ. ΤΖΑΚΟΜΟ Ηράκλειον
ΜΕΤΡΑ ΛΙΑ ΤΗΝ ΙΙΡΟΙΓΟΓΗΝ ΤΗ! ΣΙΤ1Κ1ΛΛΙΕΡΓΕΙΑ2
Ή υπηρεσίαι τοθ Ύ«βυργ«1βυ Γεειρ-
νίαϊ Απηύθυνεν ίνκόκλιβν πρός τβύς
προϊβταμΐνβυς τ6ν ουοτββίντΐίν είς τάς
δικφόρβυ; περιφερείας κίντρνν βελτι·
ώσιως της σιτοπο(ρ«γ»νη(, διά τής ό
ποίας αυνιατςί α({ αύτούς δ«Μς Μ«τ«
της ενεργείας τ«ν ίχβνν ύκ' όφιν ότι
κύριος σχοπός τνν κρΐηΐι νά εΐνβ π
έφαρμογη αί; δοον τί) δυνατόν μ«ν»-
λκιτέρκν κλίμκΗαι τ*)ν άποδ«δ*ιγμ«ννς
άποτελ*ομοιτικ6ν χαλλιεργητικϋν μ·-
Ββδ«ν
Ούτοι σονιοτάται είς αΰτούς 2π«ς έ-
φαρμόζουν καλλιτέραν κ«τ«ρν«>(χν
τού έ&Αφους. καταλλΑλους *«« έηικοιί-
ρους «ρόσιις, οβχρνΐαμκτα όι« αιδηράς
ίβκρνκί, βαθβίχ άρβοεις δια βόβ ζ*υ-
γών ζώκν έκΐ τοϋ 1)4 τουλάχιστον τής
κχλλιβρνουμίνης ίκτάσ*Νς, είς τρόπον
ώατβ να άν«*ίκβό έλέκληρος ή Κ«λ·
λιερνουμβνη έκταυι; έντός τατραιτίας.
Είς τ«ς εΰτϊΐ ηρβτρινμλνας έκτάσιις
σιινιστάται όιτος απϊίρυντβι κ»τ« προ¬
τίμησιν κοχτα τό πρβτβν ίτος ψοχανθίΐ
Μοί Ιαρινά βκ«λιβΐικ« φοτά. Έπίοπς νά
νίνετκι λίηηνσις επ) τοΰ 1)4 τβν έκτά·
σε»ν δια ζνΐχής χόΐτρου.
Σιινιατάτκι ΔσκύτΝς ή βελτίνβις τής
ρέ·
«μειψιοιτβράς διά ιτερικοκϋς Μυρ(«{
ρους τής κριβής π βρώμη; χ«1 ά
τκατάαεω; τούτιιν διά κτανβτρο»ικ6ν
φυτ&ν, χκτά προτίμησιν βκνβθ, ρΐηον
κλπ. Ή οιτορά εί; τάς Ικτάσιις ταύτας
βκεις γΐνιται διά καβχρβ» κ*1 άπολι-
μααμίνου σπύρου, είς τα βαρεία δέ έ
δάφπ οίίτπ νά έχτιλήται ίιιΐ στενδν
ακορβίιιν, έστω 3 μετρειν. Έπίαη{, μι·
τα{υ τ&ν αλλων, ουνιοτάταιβπεις ν>ν*ιν
ται συστηματικά χαί έηανιιλημμένα βο
τανίσματα χαθ' ίλπν την Ιχταοιν «Ας
φυτβτας. Τοαχάλιομα δέ χαΐ τβ καράχιι
μα νά νΐνΐται δι* άηοσκαλιστηρί«ν τβν
χά τα γραμμαί σκαρέντειν φυτ&ν.
Νά γΐνιται έπίβης έλαφρά άηβστράν*
γιβις τβν άγρ&ν επί τ6 βάσει ιΐ δυνα·
τον νβνιχοθ οχββΐβυ τβθ χκρίβυ διά
προσΐίπιχης έργασία; ολ«ιν τβν χαλΛι·
αργητ&ν. Αί έργαβΐαι αύται θά χ*τα·
χειροθνται είς «Ιδικάς ονομαβτιχάς χα·
ταβτάσιις Μβχ»ιριαμ·νΜ( δι* έκαστον
χοιρίον, είς τρόπον δ στ» νά δύνανται
έ τούτβιν νά εΈαχθβδν συμπβράσματ«
1ΐ( κρός τόν αριθμόν τβν νιειρν&ν, ο%·
τινβς έφηρμοβαν τβ Ινα Α το αλλο μπ·
τρον, χαί είς «βίαν άχριββς Ιχταβιν ϊ·
χχστοί καλλιεργητάς.
—Ή ύγιβινή καί καθαριότης.
Τβ υποορνεΐον Ύνιεινήί δι' έγχυκλί·
ο» το» κρές τ»ς ΔιοικπτΐΜάς χ*1 ΰνΐιο-
νβμιχάς αρχάς γννρΐζει ότι ώς Ιχ·ι ά-
ιτβδβιχβό, μ«χρι σήμερον δέν έΜτεόχθη
πληρνς ί) »ύβτηρά έφαρμυνη τβν 6ν/βι·
βνομικβν χβΐ άστυνομικών διατά£βΜν
περΐ ϋνιεινίΐς χαΐκαβαριοτητο;, χαί τοθ
το διότι τα λαμβανόμενα μέτρβ προο
χρούουν τόσον ϊΐς συμφίροντα έπιχει·
ρήαινν ίσον καΐ είς τάς υφισταμένας
οικονομικάς συνθήκας.
ι£. Κατόκιν τοότ€υ δέον ίπ«ς Α έφχρμο
νή των έν λβνν διατά{βειν έχιδΐΗχθή
ύχΐ αποτόμως άλλά βαβμιαίνς χά! δια
ιταροτράνσιοιν καί συμβουλήν «Ις τρό¬
πον ΰστε νά μη έηέρχοινται κληνματα
χατά τ&ν διαφόρων έκιχιιρησινν είς
την καρβΰααν οικονομικήν κρίσιν χαί
ν* άτονουσιν άφ' έτίρου τα θκσπιζόμε
να ύγιιονομιχά μέτρα.
μια πουδρα
κρατα τοκαλον
Συμπληρώσατβ την ώραιότη·
τα σας μέ πούδρα Τοκαλόν.
Μία δοκιμή πβίθβι.
17
14
160
178
39
141
143
144
45
186
187
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠρβχήρυςΊς ΔημβπρασΙας έκπβιήσεως τ&ν κάτωθι Μονοουλμανιχβν
χτημάτκν έξ'Ανταλλαγής γενησομένης την 19ην Μάρτιον 1932 Αμέραν Σαββα
τον χαί 6ραν 11—12 π.μ. έν τβ ΎκοχαταοτΑματι Ηρακλείου.
Αρ.κτ. ΕΙβος θέσις Έκτασις Όνομα Πρώτη
Ε'Τ. κτήμαιος κτήματος Μ. Τ. νυν κάτοχον Προσαοοό
(■τρ.
οίχ'α Έ*. ΜχολτάΒες 227 65 Μα((α ΣφΒχι—ακη κλ. 120.000
» "Αγιος Τίτος 237 ΙίΟ Γ. Πα»τε>όπουλος κλ. 280.000
» Κιζΐλ Τάιικια 386 28 Φοοΐεινή Γβη>Βγού!Ια 24 000
» > > 386 124 Αθαν. Ρουσέας κλ. 30.000
» » » 120 45 Άντ. Άιβαλιώΐης 22.500
» » η 120 27 Μύρων Πριμεοάκης 15.000
120 20 Μιχ. Λνμπέοης 22.500
120 30 Ήλίοί ΚαΕαντΕής 22.500
120 28 Χαοά». Λεονΐίκης 22.500
73 87 Γ. Πηλιόβονλον 120,000
72 154 Χοϋσα ΚαΒαλη κλ. 180 000
48 128 Ιω. Καΐβαγιαννβκ||{ 165.000
104 47,32 Ζαχ. Κανοβαβαιιης 60X00
130 2048 Ν. Χανβαβ&όνλοα 240.000
138 138 Ιω. θιοθΊ»0άκης 240.000
138 104 Γ. Κβΐτοωιόκης 180 000
141 169 Γ. Μοσχολόχης 300.000
141 106 Έμμ. Μανουσάκης 420.000
307 281 Γ. Ποπαδοχης «λ. 180.000
306 561 Σΐολιαιτι ΓιαννιΒακη 86.000
193 41 Σπβο. Βασκάκης 97.5·0
II
36 Γ. Κοβωναϊος κλ. 145 000
108 49 Αίκατ. Μασέλοκ Η*. 45.000
357 70 Γ. ΜατΑαιόκης 90.000
250 56 Έμμ. Μπαιιιοι&ής κλ. 52.500
256 68 Δημ. Μαςκάκης 30.000
κ Άνωκόλεως 248 27 Μα^ία Σκοκέτοκ 30.000
ΜΐΝ^ό Τζαμάκι 274 186 Άν&0(. Τϊοβοβίλης κλ. 120.000
» » 271 32 Σιμά Μπερμκεοιάν 12.000
Σοφοΰ Μβχμεϊ 270 ΠΟ Παόλος Μνλωνά κλ. 61 000
Κι(1λ Ταμκια 405 39 Ιωαν. Τσεσμελής . 30.000
Πηνθΐδα 364 64 Άοχασΐα Δασκαλοκη 30.000
ΚιΕΙλ ΤόμεΐΐΒ 131 Μ3 Έμμ. ΚπλοΙτζής Νλ. 60.000
(Έν τοί ΓβββιΙο·),
ΜποΙιά Τ£σμΙ
■ »
ό δ. ΧοοταισΔν
Μικρό Τοαρσΐκι
Ταμπακαριά
όΐύς Κισοάμαο
696 Φοΰονος
'26 Β»β)ψ«ϊον
_ί47 Άκοοήκη
Β48 οΐχΐα-άποθήκη »
Ί95 Άκοθήχη Χανίων Πόοτα
100 » » »
1092 Καχα)μα
1093 Τέμενος.
182 θίκΐα
209 Καΐ)μα
430 ΟΙχία
460
596
638
643
!043
1069
2099
2751
2772
θΐκΐα
όο. Καγιαμπή
Λιμένα
Μικοό Τοαρσάκι
68. ΠεΒιάβος
όΐδς Τβ»φ1τοοο
κ »
—Ή βίσαγωγή κριθής βίς τόν Νο¬
μόν Ήρακλβίου. ,, ^
Ή Γενική Διβίχαβις Κρήτης διά τη-
λεγραφΑματβς τας άποοταλίντβς χθές
κρός τόν χ. Νομάρχην Ηρακλείου γνε»·
ρΐζβι δτι κατόπιν άκβφάσβΗς τοθ υπουρ-
γιχοβ Συμβουλίου επετράπη Α άτελής
(σαγ«>γη είς τόν Νομόν μας έτΐρνν 350
τόννυν χριβής μέ προθεσμίαν μεχρι τ*-
λβυς άρ{αμενο» μηνίς Μαρτίβυ.
—Στρατολογικά.
Σήμερον θά συνελθουν είς συνεδρία¬
σιν τα μέλη τον £τρατολογιχον £υμ·
ββνλίου Ήρακλβίβν κρός λήψιν διαφό¬
ρων άκοφάσΐειν επί χαθοριβμβθ Αλι·
χιβν κλπ.
—Ή έξαχθβίσα σταφίς.
ΠληρβφορονμιΘχ β π Α γενικίι έ{α·
γειγικΑ κίνησις τβν σταφίδοιν τβν τ«·
λβνταίΝν ημερών ήτο ά{ία λόγον. Μ1
τό ατμόπλοιον αΧατασοον» έ{ήχθηοαν
1240 τόννοι είς Λίβίρπουλ χ«1 μέ τό
«Λ.ιβόρνο» 400 ΐόννοι διά Λονδίνον.
Είς τα «Χίος» καί «Στίλλα» έφορτύθη-
σ«ν 10Γ0 τόννοι διά Γερμανίαν ■ καί
Όλλανδίαν. Έπίαης 'έν νορβηγικόν πα¬
ρέλαβε έκ ΚΑλαμβν 150 τό·νου{. Τό
«εατβνρνια» άποπλιθοαν κρό ήμερβν
παρέλαβε δι* Αμερικήν 123 τόννβνς.
Ή ϋαγειγή χατά την λιίξβσαν έββο-
μάδα ανήλθεν είς 2.061.000 ίνετικβν
λιτρβν. Καιά τίύς ύπολογισμους τβν
ένδιαφερβμβνειν τα έν τβ έοειτεριχβ ά·
πβθέματα τβν σταφίδιιν άνέρχονται αίς
25-30 ίκατομμύρια.
—Ή κατάταξις λιμβνοφυλάκων.
Σήμερον διά τβθ ά)πλβίβν «Λίυν» ά·
ναχ*ιρβ&ν διά Πειραια κρός κατάταξιν
χαΐ οί νκολοιπόμΐνοι λιμενβφύλαχες.
—Τα δημοσία Ιργα.
■Υηάρχονν βάαιμοι πληροφορίαι, έ{
'Αθην&ν χατά τάς όκοίας Α Κνβέρ.νηοις
θά κληρώσο, είς την Εταιρείαν Γιηρ-
γβκούλον, δρ. 4 000.000, περίπου, ίσον
ποσόν βφείλει τό Κράτος είς την έν λό-
γ« εταιρείαν διά τα καταβχευ«σβέντα
παρ' αυτής έν Κρήτα Δημοσία "Βργα.
—Έφορβιακά.
Μετετέθη ό ΟΙκβνβμιχός Έφβροΐ Ση·
τΐίνς Ι. Χριοτόπβνλρς είς την Έφο-
ριίκν Νανπλίας.
—Σωματβιακά.
Γ*νβμίνε>ν άρχαιρεβι&ν τΑν 28-3—32
τοθ Εμπορικον Σύλλογον Νεαπόλεως
έ{·λ*γηοαν: 1) Βασιλ. Δημητρίβν Πρό·
■δρος 2) Έμμαν. Πιρονλιός αντικρόι·
βρβ(, 3) Μιχ. Μαστοράκης γραμματεύς
4) Έμμαν. Μυλωνάκης ταμίας 5) Ί«.
'Αλείάκπς, Έμμαν. Κραοάκης καί Γε¬
ώργιος Κατσαράκης σύμβονλοι.
—Τα τέλη χαρνοσήμου.
Τό υπουργείον τβν ΟΙχόνβμΐΜβν δι'
ΙγχνκλΙο» τον πρές τονς χ. κ. ΟΙκβνβ-
μιχοΰς Έφόρβνς τβν χράτονς γνειρίζ··
ότι έίεδόθα 6κό τοθ θίκονβμιχβν 'Βπι-
θειιρητου χ. Δ. Μαγκριύτη πραγματείβ
οκό τόν τίτλον :ΐ'ή έρμηνιία τβν νόμνν
«ερΐ τελβν χαρτοσΑμο»», χαί παρακα·
λιΐ δκεις τιθή τβθτβ «π' όφιν ιΐς τάς
άρμο£ί«ς υπηρεσίας.
—Οί άξιωματιχοί φορτηγών πλθ£·
ών.
Τό υπουργείον τβν ΟΙχονομικβν δι'
έγχνχλίον τβν κρός τβύς χ. χ. θΐκο,νο·
μικούς Έφόρονς, Ταμίετς χαΐ' άκάοας
τάς Λιμινικάς χαί Προ{ινιχάς 'Αρχας
τβν Κράτους παρέχιι έδηγίας περΐ τβθ
τρόπον βεβαιύβιαις χ«1 ·ίακρά{«εις τβθ
Φόρον επί τβν άκοβοχβν ά{ΐΜματιχβν
φβρτηγβν πλοίκν.
—Ληξιαρχικά.
Κατά τόν λή{αντα μήνα Φεβρβνάρι'
όν έσημιιβθηοαν είς τό λη(ι«ρχ·Ιον
■Ηρακλείου 100 γεννήβεις 9 γάμοΐ χαί
55 θάνατον
-Ή «Ίδη».
Χαμιρβν δέν θέλει εκ6*00 Α βννά-
Η*ΐβη» ίνεκκ τεχνικβν λ«ν«νι
Ι.Τ
π
ι.τ
Ι
Ι
ΑΝΟΡΘΩΣ»-
ΕΙΔΗΣΕ1Σ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
ΣΟΒΑΡΑΙ ΑΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΟΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙΑΡΧΗΓΟΙΣΥΜΦΟΝΙΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ! ΤΩΝ ΕΚΑΟΓΩΝ
Τό Γραφείον Τύπον διά «ηλβ·
γοαφήματός τού πρός «άς Γενικάς
Διοικήαβις καί Νομαρχίας ανακοι¬
νοί τα κάτωθι:
Τό δημιουργηθέν άπό τα έξα
χθβττα άποτβλϋσματα τής έκλογτ,ς
Δημάοχον Πειραιώς, ζήτημα Ιλα
βε τροπήν καθαρώς πολιτικήν,
τοΰ Ποωθυπουργοΰ κ. Βενιζέλον
δηλώσαντος δτι, βεβαίως αί δημο¬
τικαί εκλογαί έπηρβάίονται ά «ό
τοπικάς άντιλτΥψΒΐς, έν τούτοις,
συνβχίζβι ό κ. Βενιζέλος, ή έκλο
γή Πειραιώς άποδβικνύβι την ού-
σιώβη ενίσχυσιν τοΰ Λαϊοΰ κόμ-
ματος έκβΐ διον άπό 22 έτών
ουδέποτε σννβκέντρωσαν οί άντί-
θβτοι ποσοστόν 30 ο)ο δσον έλα¬
βον την παρελθούσαν Κυριακήν
Ή ενίσχυσις αυτή θά εί
ναι καραχβκινδυνβυμένον νά έο-
μηνβνθΰ ώς προσημαίνουσα την
γβνικοοτβ'ραν μεταστροφήν υπέρ
τοΰΛαϊκοΰ κόμματος καί την επι
κράτησιν τού κατά τάς γβνΐκάς,έκλο
νάςκαθ' δτι αί γενόμεναι έπαναλη-
πτικαί εκλογαί δέν βύνοοΰν τήντοι
αύτην άποψιν. _« «ών έκλογών
«ου Πειραιώς άπβδβίχθη δτι πρό-
π«ι τέλος πάντων, νά εγκατελεί¬
φθη πάσα (δία πβρΐ άναβολτίς
«ών γβοουσιαστικών έκλογών έν
ώ αντιθέτως έπιβάλλβται ή έπί-
σηευσις των βουλβυτικών έκλο¬
γών διβξαγομένων όμοΰ καί των
γβοονσιαστικών, δβδβμένου δτι τό
γβνικώτβρον συμφέρον επιβάλλει
«τ)ν ταχείαν διβυκρίνισιν τοΰ ζη·
τήματος, δαλαδή ποία Κυβέρνησις
θά άντιμβτοοΐϊίση ιιέχοι τέλονς τή *
έπΐτασιν «ής παγκόσμιον κρίσεως.
Όποοσδήποτε ή Κυβέρνησις ή
τις θά αντιπροσωπεύση την χώραν
β£ς «ήν συνβρχοιιένην «όν προσέ¬
χη Ιούνιον διάσκεψιν των έπανοο
θώσβων δέον νά άπσλαμβάνη «τίς
αναμφισβήτητον έμπιστοσύνης «τίς
χώρας.
Μ ΠΡΟΧΟ6ΣΙΝΗ ΣΥΝΟΜΙΛ,Α
Β« Ν Ι 2 Β Λ Ο Υ ΚΑΙ ΖΑΙΜΗ
Ό Πρωθνπονργός ν. Ββνιζέλος
ανελθών είς τό Προεδρικόν μέγα¬
ρον συνωμίλησβ μβτά τού Πρόε¬
δρον «ής Δημοκρατίας κ. Ζαΐμη
επί τοΰ οίχονομιχοΰ ζητήμα
τος καταστήσας συγχρόνως γνω
στόν τό δημιουργηθέν έκ «ής έ
κλθγής Πειραιώς πολιτικόν £ή«ημα
καί άνακοινώσας είς τόν κ.Ζαίμην
τάς κυβερνητικάς σκέψις πρός
αντιμετώπισιν αΰτοΰ. Έφ' δσον
τβλικΔς θά ποοκοιθΰ ή διάλυ¬
σις τής Βιυλής Οά ζητηθά ή σχβ·
τική αΐβια άπό την Γερουσίαν.
Πάντως ή τοιαύτη αδεία θά υπο ·
βληθά μβτά «ήν απόφασιν «τίς δτι·
μοσιονομικής έπιτροπής. Ή πα-
ραίτησις τής Κυβερνήσεως άπο-
κλβίβται.
Η ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓ&Η
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ
Κατά τάς υπαρχούσας σχετικάς
πληροφορίας οί πολιτικοΐ άρχηγοΐ
συμφωνοϋν ώς πρός «ήν έπίσχβν
σιν τής διβνβργίας των έκλογών.
ΛΕΗ ΙΕΥΝΕΚΕΝΤΡΩΕΕ
ΤΗΝ ΒΑδΙΝ Ο ΛΑ·Ι'ΚΟ£
Ό Λαϊκός ύποψήφισς δήμαρχος
Πειραιώς δέν σννβκέντρωσβ «ήν
βάσιν ύποληφθείς κατά 370 ψή-
φονς
ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ χ. ΝΙΜΑΓΙΕΡ
Ό ενεργήσας τόν οικονομικόν
έλεγχον κ. Νιμάγιβο άνβχώοησβν
«ήν πρωΐαν «ής Δβντέοας Ή έκ¬
θεσις καί τα έκ τοΰ έλεγχον τού¬
τον σνμπβράσματά τού θά άνακοι·
νωθο€ν προφοοικώς β£ς «ήν δή
μοσιονομικήν έπΊτροπήν σννερχο-
μένην «ήν 3 Μαρτίου είς Παρι·
σίους. ,■
Πρός συζήτησιν των άπόψβων
τοΰ κ. Νιμάγιβρ μβταβα'νουν άνα-
χωροϋντβς σήμερον Τετάρτην διά
Παοισίουε οί κ. κ. Μαρής, Τσουδβ·
ρός καί ΜαντζαβΓνος.
Ο Λ,ΙΜθε ΕΙ2 ΚΥΠΡΟΝ
Τηλβγραφτΐματα έκ τοΰ Έξωτβ*
ρικοΰ άναφέρουν δτι οί πιστβυ·
θέντβς φόβοι πβρί ένσκήψβως λι-
μοΰ βΐς «ήν Κύπρον έξέλιπον διό¬
τι έβοβξβ άφθόνως.
Ο Α ΣΥΝΛΦΟΗ ΑΝΑΚβΧΗ
ΝΒΤΑ8Υ ΚΙΝΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΑΝ;
Τα έκ «ου έξωτβρικοΰ τηλβγρα-
φήματα άναφέρουν δτι καταβάλ¬
λονται προσπάθειαι σννάψβως ά
νακωχής μβταξύ Κίνας καί Ίαπω-
νίας.
ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΛΙΑ Ο ΡΙΚ Η
ΔΙΑ ΤΑ ΒΡΙΙΚΑΤΛΡΚΤΙΚΑ
ΤΙ! ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΟΜ
ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίο»
(τού άνταποκριτού μνς).—.
Σήμερον ό Πρωθυπουργός κ.
Βενιζέλος συνειργάσθη μετά
τοΰ Ύπουργού των Έσωτε-
ρικών κ. Λιδωρίκη.
Κατά την συνεργασίαν ταύ¬
την, ήτις καί παρετάθηέη'χρκε-
τόν, έξητάαθ»} τό ζήτημα τής
ταχυτέρας προπαρασχευής των
γερουσΐαατικών καί βουλευτι-
κών έκλογών.
ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΧΟΕΣ
ΔΙΑ ΒΑΡΙΣΙΚΥ! ΟΙ' '■ Μ1ΡΙ!
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΧΑΙ ΜΑΝΤΖΙΒΙΝΟΣ
Ε21ΑΑΙΣΙΝ Μ 21Β ΗΑΙΑΔΕΣ
ΤΙΪ ΑΝΑΚΙΡΙΝι "
Ό σνμπολ.της Ύπουργός των
Οίκονομικών διά τηλεγραφικάς
διαταγήν «ου πρός τό Δημόσιον
Ταμείον "Ηρακλείου παραγγβλλβι
δπως μβτρηθβ βίς.'τό ένταδθα Πα-
ράρτημα τοΰ Ταμβίου Θυμάτων
τό εγκριθέν ποσόν των 200.000
δραχ. πρός χορήγησιν βοηθημά
«ών προικοδοτήσβων κλπ είς
«ούς αναπήρους καί νά θύματα
πολέμου Ηρακλείου—Λασηθίου.
Κατόπιν τής ανωτέρω άναγ
γβλίας τό Διοικητικόν Συμβούλιον
τοΰ ενταύθα Παραρτήματος τοΰ
Ταμείον Θνμάτοον θά σννέλθ
σήμερον είς σννβδρίασιν πρός σν
ζήτησιν καί λήψιν άποφάσβων επί
«ής διαθέσβως τοΰ ποσόν1 τούτον.
Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΡΙΘΗΣ
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙΗ αΟΡΗΓΗΣΙΙ ΑΛΕΙΟΗ ΑΠΟΣΤΑΖΕΟΙ
Δι* &ηοφ&ηας τη°( επί τοδτν____
θούαης χθέ; ά;μοίία, Έπιτροπί"; έχο·
Ρ'ϊΥή^ ϊτέλεια είβαγΜτ'ής *έ*ς κριβής
βναλ»γη ίίη; ιίς τόν Νομίν μχς έκ 350
τόννον εί; τού; χάκβθι έμκέρους:
Είς Άδελφοϋς ΚοΊταχα δι* δέ«χ τόν-
νους, Ανδρ. Καοιελλάιΐ,ν 20 ΐόκνους,
'Αδελφου; Βχθι&*·η δ, Ε. Πχντιλάχην
10, Άδελφούς Φχϊχάπη 10, Άντ Ά-
. νεμβγιάηην 25, Γίού; Γ. Λιαπίκη 20,
Δ. Γιαλι &%ψ 15, Ί. Συλλιγίρδον 15,
Ι. Δραχοντιβην 20, Κ. Κουφέκην 15,
θ. Διαμαντέπουλον 15, Άδιλφ.ΐ»; Λια¬
ναντωνακη 10, 'Ανϊβίαν Αιναρδϊκΐ) δ,
, Σ. Χουστοϋλάχην δ,Άίελφούς Σ;ραχια-
, νίκη 5, Κ. _ιτζ4καυλον 10, Γ. Πολυ-
χρο«!δην 15, Χίζιδάίην—Ταιλένΐ) 10,
Γ Φουντουλάκη» 20, Μ. Σ/οιιράν—
Μζρκάχην δ, Μβυχβλίκην 5, ίΐψ&ι
Καστρινάκη δ, Γ. Κουνδουράκη» δ,
Ευαγ. Πατεράκην δ, Έπΐιι. Περάην
15. 21. Μπλαίίχτ)/ 5, Κ. Χρΐαΐοφίϊην
•δ,χίΐ 'Αλ. _ηαγουλ(!ην 5.
ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
Ποδς άιανας τούς ΟΙ (ονοιιιχούί
Έφόοονς %α Π ιοαο»ήμα«α τού Γ«νι·
υ Χημ^πυ τού Κοάΐους
ύ*ό τού Ύκουογείου ιω»
τηλβγοαφΐκή βγχύολιος διαιαγί δια
της δηο(ας αναχσινοΰται σ»ι κατόπιν
ληυρθϊίσης άαοφάσκπς τού ΎιΤονργΐΜον
Συΐίβουλίον, καοβΐάθΐ) διά ιήν *ρέ|ου-
σαν φορολογικόν κβοΐοδο* Ιηί δίμυνον
«ό καθοοισθέν ποό «αιοοϋ τβτοάμηνοτ'
Ζθονικόν διάσιημι «ατά τό θ«οΐον
Ιϋκθέιιιιαι τ) ΐοβίίγησις άδβιάν άΊιο-
στάξβαις βΐς τού; βογαζομίνου: δι' άμ-
βύχων |οοητικόιΐ]ΐος μέχρις 130 χιλιο
Υθάμμοον.
Έν συνβχβία άναχσινοϋιαι διά ττ,λβ
γραφΐνης ταύ*ης διαταγάς δ«ι τό ΐοο-
νικόν διάστημα θα καθοοισθΉ ·1ς τό
μέλλον καοα τα»ν ώς ά·ω άναφβοουέ-
νων ύ«»)0Βθΐών ΝαΙ χαισ ιήν γνώμην
τούτω», χαισ χοινόϊηΐας τ] Δήμους,
λαμβανομέ α>ν υη' δψιι τδν τοκ-κϊν
συ·βηχά»ν κοιΐ συνηβειών.
Έκ «άνιων τούΐοην νοεΤται, συνβ|(·
ζβι ή ίγιιύχλιος δτι οί ά)ΐιαι οϊίινες θά
έκδίδτονιαι και' άαβυκας δέ» δύνανται
νά χααογιιθάισι δια ποσόν
άνώιβςον τοΰ έ«ι*0β«ομένου ύ«ό τού
σΐβ·ιχοΰ νόιιπυ 4650 χαΐ τοϋ βιατάγ-
ιιπτος τής 30 Νοεμβριού 1931, κατά
λ^ ί
ΑΘΗΝΑΙ 1
(τοθ άνταποκριτοΰ μας).—Α¬
νεχώρησαν χθές σιδηροβρομι
κώς οιά Παρισίους, ο Υπουρ
γός των Οίκονομικών κ. Μα¬
ρής, ό Διοικητής τής Έ«6ο·
τ ι κης κ. Τσουδερός καί ό Δι·
ευθυντής τού Γενεχού Λθγι·
στηρίου κ. Μαντζαβίνος.
Ή Δημθοιονομική Έπιτρο
πή, είς τής οποίας τας συζητή
βεις θά παραστχθούν οί ανωτέ¬
ρω, συνέρχεται, ώς σάς Ιτηλε-
γράφηαα, την προσέχη Πέμ¬
πτην.
ΛΙΑνΕΥΙΟΝΤΑΙ ΤΙ ΟΕΡΙ
ΕΦ1ΡΜΟΠ2 ΤΝ! ΛΝΛΛ9ΠΚ12
1 ■·■—■·" *■■■■■
ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου
(τού άνταποκριτοΰ μας).—
Είς τας πρωϊνάς εφημερίδας
άνεγράφηααν πληροφορίαι περί
έφαρμογής τού άναλογικού
συστήματος είς τάς εκλογάς.
Αί πληροφορίαι αυται διεψεύ·
σθηβαν έξ έγκύρου πηγής, ά«
όψε.
β
Φοθολογ«Μ^ν κιρίοδον «αί συΜκβς δι*
άμβυκας ή'π λϊΐτουργησαντας βα χο
θυγοΰνΐαι άδβιαι ιιόνον μέιοι ΐδί συμ
ηΧχίοώαΒως των υπολειπομένου τριτ)
μίοοον Εργασίας τά,ν οΐνοπνβνματο
κοκβν α' χαιτιγοοΐας.
Τό Ύηουογιϊον ηαραχαλιΐ τάς ά
νωτέοαι ΰπ»ΐθίσ(ας δΊιαις πάντα ταδ»α
βνακοιναΒθώσιν «ίς τού; α»τιηοοοώ.}^νρ'ινά τηλεγραφή'ματ* βε
κους τα>ν χαΐ ιούί κ. κ. ιιοοέδοους; βαιοΰν ότι είς την Σαγγάην οί
Ίά έ έ
ΝΕΑ ΣΦΙΙΡΑΙΙΗΟΝΙΚΙ
ΕΙΙΟΕΣΙ2_Ε|2 ΣΑΓΤΑΟΝ
ΑΘ«1ΝΛΙ 1 Μαρτίου
" (Τού άνταποκριτού μας).—Ση
των
ΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΡΙΑ
ΤΩΝ ΔΙίΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
ΕΝΑΡΞΙΣ ΠΥΡΚΑ ΓΑΣ
Την 8 ην εοΉρινήν τής χθές εγένετο
έντθς τίθ Γηροκομεί-
ΉραχλειΌϋ. Τό πθρ προελβον έκ τής
Ι ΒΙ1ΑΙΙΙ ΚΑΙΡΟΙ
Τί Άστεροοχίπεΐον Ά"'-νβν διά
τηλεγοαφήμαιίς τού πρός τα Λμεναρ-
χεΐα «αί τα Γεβργιχά 'Κπιμελητήρια
γνιβρίζ·ι 8τι πιθανός καιρός σήμερον «α!
εί; ίλόίληρον οχιβον την χώραν φίρε-
τβι λίαν νιφελώϊη: ή νεφιονιπή: μιτβ
λιπτβν βροχβν ή καΐ χιοναν περί τό
βόρειον Αίγαΐον. θιρμοχρααία κατνιέρα
τής χθΐ3ΐντ)ς άνιμοι βίρειοι Ι«ς άνατο-
λικοΐ άοθινεΐ; ή μέτρπι κχΐ χατά περι¬
οχάς καί δαλιΐμματα ίαχυροί.
Ή έντ»09* Έηιτροπή ϊ^^μή^ν ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΕΦΕΤΕΙΟΝ
διά χθεΐινής αποφάσεως τη: έχανδ'ΐαι | - " *
«ήν τιμήν τ&ν άλεόραν καί 2ρταυ &;·«: Σήμερον Τετάρτην τό έν Χα-
"Αλΐυρα λιυκά κατ' διον Βραχ. 6,91 νίοις Ποινικόν Έφβτεϊον τής Κρή-
"Αρτος λευχθ£ » > > 6,70 της θά έκδικάστΐ 20 νπθθέσβις έξ
Ή τιμή τΐν αλεόρον χαΐ ί?το« «υτι· ών δύο κατηγορονμένων διά τραύ-
ρουχου ώ; χαΐ τί]; χριβή; παραμίνοκν ματα
■ι
ς ρμζ
χ««νο84χον, γ·»ίμΐν2ν
βέθ χαρΙς νά
Διά διατάγματος καταρτισθέντος
υπό το€ Υπουργείον ΟΙκονομικών έπίας τοθ 1£ρύμ*τος μ«ΐεϊόθη είς τή"
τα έπιβοτήρια καί τα δλλα έγγρα-' " ' - - '
φα των δικαστικών κλητήρων θά
φέρουν βίδικήν έη σήμανσιν δη-
λωτικήν τοΰ ποσοϋ δπβρ άνήκβι
■ίς τό ταμείον σν ν τάξεως Νσμι·
κων.
—Μ,. .-^^ ..-
η ς τη
; άντιληκτόν
ή ζΐ}μία{.
ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ
Κατά τόν λήξαντα μ*)να Φιβρουάριον
χχΐέπΧιυοαν είς τόν λιαένα μα: τδ 9λον
44 ατμίπλο,* έξ ώ/ 29 Έαυν,κτ 9 Ί
• ? ν.'^.Γΐρμΐ!ιν χ*'
χα1 1 Ολλαν9ιχ4ν.
ς η
Ίάπωνες ένεργοΰν νέαν σφο¬
δροτάτην επίθεσιν κατά τού
Κινεζικού μετώπου. Οί Κινέ-
ζοι , άνθίστανται ήρωΐκώς.
Κατά τας αύτάς πληροφο¬
ρίας ή Ίαπωνία εδέχθη τούς
όρους είρηνεύσεως τούς προ
ταθέντας υπό τής Κοινωνίας
των Εθνών.
1Ν0Μ1ΑΙΑΙ ΕΙ! ΤΗΝ ΛΓΓΛΙΑΗ
ΑιΙΓΟ ΤΟΥ ΛΙΣΜΙΑΟΠΟΥ
Ι ΪΟβΒΕΜ ΪΡΑΟίΖβΙ ΙΡΗΤΙΙ2
(ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
Την καρελθοθσζν Δευτέραν |ξεδο_
οθη 6πό τοθ Πλτ,μιιελιιοϊινεΙοιι Ήρβ- Λ·**00^*1
χλεΐο* ή χατά τοθ Γεβργ. Έλιυθιρΐά- §ργ«τικών
δου μήνυοις £»ηθ τής Τραηίζης Κρήτης,,
κατηγορουμίνου έκΐ υπεξνιρέακ %Λ ΙΗΙΙΠΙ7ΓΤ1Ι
παραίάοει τοθ Νομοιι περί άνηνύμνν ΐΙΙΐΙ'/ΐΙΐΙ
■ταιριΔν καΐ επί π«ροιβάιεΐ τοθ άρθρον
419 ΐοθ αοιηχοϋ Νίμβϋ. Ό χατηγο
ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου
(τού άνταποκριτού μας).—
Καθ ά αγγέλλεται έκ Λονδίνον
τό νέον Αγγλικόν δασμολό¬
γιον εψηφίσθη. Συνεπεία τής
ψηφίσεως τού άπειλεϊται πά-
καί των λοιπών
και φιλελεύθερον
Ι ΚΑΝΚΑΙΡΙΙ
Α·Η1¥%Ι * Μ*ρτ{ο«
ρούμινος χατΐίυιάιθη" ιίς "φΰλάχιβίν ^χο° «νταποκριτοβ μας).—
χΐτά ουγχώνεϋθιν 2 έτβν χαΐ 1 μηνός Π*Ρ·'«»1Ρήθη καί σήμερον βυ-
Κατβ την ίδιαν Βιχάοιμον άπιρρ^θη-' ν,εχ6α65 τί1« κ«»»ο*αιρίας καθ»
α*ν αί, κατά τβνδπ'ίρ.1356,1359,1360 ^εΐβοβν
V·*
Έλλάβα. Είς την
1361 τής 17ης Διχιμβρίου π. Ι. ίηα Μ«κεδονίαν πίπτει χιών.
φάοεβν εναντίον «ο αδ«0, καταδικα- Μ ΤΙΜΜ ΤΗΤ αιοατ
οθέντος τίτ, έρήμην, «αχηθΐΓοαι «ναχο- Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ
π*1 ώί μή «ποδιιχθίντος τοθ
τ»ν. Ό
&*_?
(Ο,
ι ™ .
«ί
«ι 4.·.
Ι«|ιβ(έ#νι·ι
«εί νά νίνν; ·
θ ι) «
ί «ν
ΕΙ; έν
φΐηηηοΰ τόκο
η καί τού 4οι
Ην κβί θενρι
«αΐιΙν»μεν.
'ιι έ οίΜονομι
ειι βίς ιήν ,
ην κόβμον αι
ίηιβΐβαοιψ το
»ιοβ Μέοον ί
επι
καοι
ΰβλλοί
Β
^ ήο «όνον,
« "«ό ιβν ι
- «βιαν δα
Ιθΐ Ι«Μεν έ»
««>>»οί»σιν,
**ο·ν ιο« Ι·ι
κ άκό δ ο),
ί
α*ι
«ιας γ,
ιις
^«βον 1(
7
"βοόδ
«.αν
«ν»
βΐα,
'ρον
Μέγεθος Γραμματοσειράς