99219 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3103

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

1/3/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
**
ΑΝΟΡ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ — ΤΥΤΤΟΓΡΑφΕΙΑ. ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΑΡΙθΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 16 -
ΣνΝΕΡΓΑΤΟΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΤΡΙΤΗ
1
ΜΑΡΤΙΟΥ 1»3»
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ} Μ. ΖαΓΡΑΦθΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Ιθΐβ
ΕΤΟΧ 17ον.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.103
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΛΟΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ό τηλέγραφος μας άνήγγειλβν-
ήίτ) δτι κατά τάς εκλογάς τή; πά
ρ,βλθούσης Κυριακής πρός άνάδβι·
ξιν τού Δημάοχου Πειραιώς έπλβι-
οψήφησβν ό λαϊκάς ύποψήφιος τοϊ
κνβββνητικαΰ ύποψηφίου.
ΐοΰτο βίς ομαλήν εξέλιξιν των
πολιτικών καί κοινωνικωσ ημών
π}αγμάτων δέν θά ήιο ά;ΐον σοβα
ρ,άς σημαοίας διότι καί δ παο' ολί¬
γον Δήμαρχος Πειραιώς "Ελλην
καί αύ:ός κοί δή έκ των έν
κοιτών θά διηγωνίζβτο έν τώ
πλαισίφ τής νομιμότητος καί
τής ιδίας αυτού δραστηριότη¬
τος είς την παροχήν των ύπηοβ
σιών τού πρός τού: συν δημότας
τον. 'Αλλ' έκβΐνο τό οποίον έμφα
νίζβι ζωηρώς «ό ζήτημα τούτο
(ίναι δ τι ή Κυβέρνησις θέσασα
πολιτικόν ζήτημα βίς ιήν έχλογήν
τοΰ Δημάοχου Πειραιώς Ινα διά
τή: λοΐκής ένκρίσεοος κρανύντ.
«ήν περαιτέρω προσπάθειαν «τις
είς τόν σημερινόν μεγάλον οί^ρνο-
κόν καί κοινωνικόν καταιγισμόν
ήττήθη!! Ποίον όλβθρίαν σημα¬
σίαν δύναται νά έχη τό γβγονός
τουτο επί τής δημοσία; καΐ κοινω¬
νικάς ημών ζωής δέν είναι δύσκο
λον νά προΐδη τις. Είς τό κοισιμώ-
τβρον οημβίον τής μάχης την ό
ποίαν διβξήγβ ή Κι βέρνηαις άπβ
γνωομέν»ς πρός συγκράτησιν τοΰ
Έθνΐΐίθΰ νομίσματος καί βελτίω
σιν των κοινωνικήν δοων διά τής
πραγματοποιήσεως τού δανείον
έθβίφθη τ* «4ρθ«βν^βέλος -Ηαΐ 4-
τοαυαατίσθη αυτή διά τής μειώ¬
σεως τής λαϊ*ής πρός αυτήν έμ
πιστοσύνης. Ό τα ν μβτ' ολίγας
ημέρας θά βύρισχώιβθα ϊσως είς
τόν έκλογικόν σαλον καί θά χατρα
κυλφ ή δραχμή καίθά δυσχβραίνβ
ται ό (ίίος καί δ κοινωνικάς κίνδυ
νος θά κρουη επικινδύνως τας
θύρας δλων μας, ήιείς θά >ωμβν
χαιρβκάκως τό θούριον τής επιτυ¬
χίας τού Δημάοχου Πειραιώς άντι
γράφοντες ϊσω; τόν μΰθον «των
οικιών ημών έμπιπραμένων ημείς
ομβν
Ήλπίσαμεν δτι ό Ελληνικάς
λαδς σννβτισθεΐς έκ των
σφαλμάτων τοΰ παρβλθόντος θά
έξτί βιο βίς τό ΰψας των πβριστά
σβων καί θά έξβτίιια τα πράγαατα
ώ; έ.άστοτβ βμφανίζονται έν τή
πραγαατικότητι κοί ουχί έ«ι*ο·
λαίως. 'Αλλ' έπλανήθημβν ώς άηέ
δβιξβ ή πρόσφατος έκλογή τού
Πειραιώς.
Ποίος δύναται νά .αμφισβητηθή
την οικονομικήν κρίσιν ή ό ποία
κυριαοχβΐ σήμερον είς δλαν τάν
κόσμον; 'Αλ)ά καί ποίος δύναται
νά άμφιοβητήστΐ έπίσης δτι ημείς
είσήλθομβν βίς ταύτην |ΐέ δβινά
πλήγματα οίκονομικής ζωής καί
κολνταράχου δημοσίου βίον, ώ;
ήσαν &[ μακοοί πόλβμοι, αί μεγά¬
λαι φνσίαι οΐματοε κιί χρήματος
ή Μικρασιατική σνμφορά. ή συρ·
Οοή τόσων προσφύγων καί οί κα·
θβστΦΤΐκοΙ άγώνβς καί δτι ταυτα
κάντα θά βΰρισκον ήμδς πβρισσό
τερβν έξηντλημένους καί μικροτέ¬
ρας άντοχής βίς την οικονομικήν
ταύτην καταιγΐδο; Καί δμως ή γβ*
νομένη Κνβεονηηχή προσπαθεία
ιιβγαλιιώδης άλτιϋώς πβός πάιαν
Εθνικήν κατεύθυνσιν συνβτβλ··
οεν δχι μόνον νά εμφανίζη «ό
Κράτσς Ιστάμβνον καί παρέχον τα
ίβοά άγαθά τί,ο πλήρους έσωτβρι-
κής βύρυθμίας άλλά καί μακρυτε
οα τής οίκονομικής κρίσεως των
δλλων Κρατών. "Ας άνοίΕωσι τοίς
οφθαλμούς των δλοι οί "Ελληνβς
καί άς εξετάσωσι τί ηέοαν αυτών
ΝρατΕΐ σήμερον οίκονομι«ώς. Κρά·
τη αφάνταστον οίκονομικής ακ-
μής κνλίονται άγωνιωδώς σήμβοον
καί ή μικρά Ελλάς έπάλθιβ καΐ
Καλαί·* καί αΐ.η άλλ' όλιγώτβρον
επικινδύνως καί ύπήρχβ βασίμως
ή ελπίς δι θά έΓςήοχβτο νικήτρια
τοΰ μβγάλου αγώνος ένεκα των ά-
καταθλήτων προσπαθβιών τοΰ Κυ
ββρνήτου της τάν οποίον έλάμ
πρυνβ έν τφ Ιβρφ αγών ι τον ή
πρός αυτόν έμπισΐοσύνη τοΰ Έλ¬
λην ικοΰ λαοΐ>, την οποίαν σήμβοον
τόσον αβιοϊ ή Δηιιαρχιακή έκλογή
τοΰ Πειραιώς.
Δέν άρνούμβθα βεβαίως πατρι¬
ωτισμόν βίς τοΰ; δλλους πολιτι¬
κόν; 'Α.οχηγού; διότι έλληνβς βΐνβ
καί αύτοι καί πολυτίμους έχουσι
προσφέρβι βίς την χώραν υπηρε¬
σίας. Άλλά πρέπβι νά ομιλήσωμεν
καθαοά ποός πάααν κατβύθυνσιν
δτι ούδβΐς σήμβοον έγγυάται πε¬
ρισσότερον τοΰ Βενιζέλου τό μάλ¬
λον καί την κανονικήν ημών έξέ
λιξιν ώς "Εθνους καί ώς καινωνί-
ας. Τα κύρος τού έν τβ τή χώρα
τού καί βξω αυτής, τα οποίον ποο-
σέδωκαν αϋτφ οί μεγάλαι τού ά¬
γώνβς, ή χαλΰβδινος καί άδάμα-
στος προοωπικότης τού βΐνβ άσφα-
λής έγγύηαις των σημβρινών κοι·
σίμων καί έπικινδύνων έθνικών
καμπών.
Ή υπό τάς παρούσας τόσον θυ·
βλλώδεις στιγμάς αποχώρησις τού
έκ τής διαχβιρίσβως των Έθνικών
πραγμάτων θά έμφανίστΐ ζοφβράς
διά τό "Εθνος καί την κοινωνίαν
ημέρας Έχβι καιρόν ό Ελληνικάς
λαάς δ τα ν θά παρέλθιι ή δίνη νά
τοΰ δώση τα φύλλον τής πορβίας
τού πρός τόν οίκον τού άλλ' ήδη
τοΰ χβιάζβταιπολ'υ ώςφό&ηιοαν κα¬
τά πάσης εναντίον τοΰ κράτους
αυθαιρεσίας χαί τής μαινομένης
έν τ& κοινωνία άοπατικής διαθέ·
σβως καί ώς πλήοης καί άπόλυτος
εγγύησις πβρί τήςόβθής καί τιμίας
διαχβιρίσβως των Έθνικών πραγμά
των. "Ας προσέξωμβν δλοι καί α;
έξαρθώμβν μέχοι τοΰ ΰψους των
κινδύτων οΐτινες πβριβάλλουσιν
ημάς. Ύπάοχβι άκόμη καιρός δ
πως τόσον ήμβΐς δσον καί οί έκλο-
γβΐς τοΰ Πειραιώς σταθμίσωμβν
βύσννβιδήτως καί πρός τό συμφέ¬
ρον τής Ελλάδος τα πολιτικά
πράγματα καί κρατήσωμβν αίχμά·
λωτον τοδ καθήκοντος, ημών, τής
Κοινωνίας καί τής Πατρίδος μας,
Έκβΐνον τοΰ όποίου τόσον έχομεν
Ιδία σήιιβρον την ανάγκην άλλά
χαί τόν οποίον τοσάχις μέχρι σή¬
μερον έχομεν πικράνη, διότι δλ·
λως θά φέρωμεν βίς την χώραν
μας την απόγνωσιν καί την άναρ
χίαν καί θά σαβανώσωμβν διά
τούτων πολύ συντόμως την Έλλά·
δα ή όποία έλάμπουνβ καί έξύ-
ιφωσβ τό ανθρώπινον πνβύμα δι
άγώνων χιλιβτηρίδων δλων, ύσιό-
ρησβ δέ τόσον είς την εξύψωσιν
των ίβίων αυτής πρανμάτων.
ΑΝΤ. Π. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
Βουλευτάς 'Βρβκλείβ»
ΟΠΩΣ ΑΙΑΒΑΝΕΙ Η ΖΟΗ
ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΙΣ
Είς οΐους τού; «οοιύ; τδν *Α«ό-
μοβο συιιβ-ιΐνιι, σΐ·οεοι5«α»ς Α«ό
I-
ιδν, τό έξη; «αοάδοξον. Έ'φ «ό σΐό·
ου—α>όϊ Αοχίζβι «»ά ζ«αταΙνο» Ακού¬
εται ξαφνιχά μιά οάληιννι δβυτέρας
•εαρουσίας. ΤΙ «ςέχ«ι; Έηήοβ φιητιά ιό
_ Μ . ΤΤ ^ Α__. _._. _ Α Λι«ηΐΙ«ΠΙΙΙΠ*ΐΐ
χανένα ούιιάζιον;
—ΆοχΙζου» ί ·· ΑντοαΕιόν χΰριος, ί-
γεϊ Ιιιβοιθω; «ό γκαοσότι.
—Ή άντοαΐιόν;
Δβύτϊθον τοαγιχ^ν σάληισμο, οιω-
πή Είς «ό Λοοα»ήθΐον^αί σιό βάθος
«ής αιθούσης «ΑΊτοιος η νάΊιυια ι*«·
λουν «ολύ σοβαοΛ *Λ" "ο* "'"!ς 8'*
ανιιλαμβάνβται, ΰ β «Ινβ οι,νιτδν »ά
ΑντιΧηφθΰ χαί «ού γίνβται «αβανια «αι
Ιίιχή «ον ν«όββα»ι: Τδ «σλοον—φόί»
κατ·σιοάφη, «6 χέτρι Ιιάφη Ταν λόγον
5χουν αί «ο5»τοαξιόν> ο Ισιί μβββομ-
νιυόα«νον: ή μ·λιγχολίι.
Βίβα'ω; καί άλλον (βΐμιθα ώ; γναι-
αιόν μιμηιικά ζώ^) θά γίνωνται αιτοα-
ξιόν: Ιιιφηνίσεις νούμβοα κλει. Λλλ' «Ι-
νβ άν ?έν άκατάμαι ποάγιιατα πεύ »θα-
βίϋν «ού άξΐζουν νΛ πδ'β σιό χορ&
μόνο χαί μόνο δι* αϋ ά. ΕΙνβ »ράνμα
«α κου '1κΐΐλοϋ·ται ά πό «51ηθινού;>
■αλλιτέΐνας καί καλλιτέΐνιδας,άηό μ«αλ
λέια, κόοα καί διιάσ·;, «κουοντισμένβς
στό χανι(νι> δπω; ιΐ«ι *ά«οιος. Μίι
αιτοαξιόν δημοσίου χπροϋ δέν μβοςεΐ
νά είνε 8,τι βαέξθ δ; καιββάσχι. Είναι
σηνοθβ«τιμέ»τ)1 χαλή* δειΐι*τ) μέ ^ό·
χαοακνηοα της Βοαδνά:. Εδά) διιοα>-
'δαθβ συΐνο'; Διαιί συμβοίνηυν διιγβ
δλα αΰιά. Καί δέν ύ/τάοχβι άνλη άπά»-
τηαις: ΠαθΒξήγτ,σις! Συνίσιαται δέ η
«οθβξήΎησις «Ις τούτο άκοιβδ;: Καλη-
οι ϊνας οΒοιοσδήιοι» ή μ(α δ«οια-
οήϋθΐβ καί λΐβι δΐιδήιοιβ. Κάιι ξβ>άο·
φαχο, 5δ«·ο μέ τό σύνολον τή; βοα-
διάς, την ξφο.ισίν της, ιό ΐαοοκιήοα
της ΜαΙ «ό κέςρι της. ΚιΙ δέν εΊ,ουν δι-
όλον άδικον ίκεϊτοι κου τας ώ'όιιασαν
άποαξιό» η...απσ»οαζιόν. ΕΙνβ ϊά:ι 8»-
«ό; βοάοβως—-ά τι Ι «τος τόιεου χαί
ΕΙ; ε*α χο^όν βΐχαν θλλοτβ
γιθ νά βάλονν «ήν έξη; Ιηάνω — χά«α>
άτ*οιιξιόν: Π«οί «ό μβσανύιιιο» δ
γναιστόιδοαματικό; σνγγοοφίύ; Πέ«οος
Ό^«άσοη; θέλβι ά»αγ»ώαιι την πεντά-
Ηοηχ«ονσ«αοαχτιχήνιοαγω8(αν «ου:«Τό
τής μοΐοις». Σας φαίνβται ύ-
; Δέν ιΐνβ διόλου. "Αλλοτε «ά
λιτ,δποιο; χαλλίφοονος ευρέθη διά νά
σοβαοό; μίαν δοιαν Α«ό
. Ό δυστυχή; ήγοονΐσθη νά
βιιιβληθδ—νά Αιαυσθϋ. Αθλιότης «ου
άιθθαιηοίου θά π5«. Κάθβ δλλο. Έ-
νας χο90ς δέν είνε σννανλία. Οΰτβ μ«ο
οεϊ νά γίνο: Τό χοινδν κάει άιτλ&ς ?&
χοοέψχι, νά ■!!!, νά ίθπ) ΐοτοοκηοτι, νά
γλΒ*ήστ>. Τό κοινόν «ού κάΐι νά Α·
κούοΒ βΙ»β ά^λο. Καί Β.νι «ό άδυνάτων
αδύνατον εκατόν ζβυγάοια «ού ?»οιιν
ανάψΒ σιό «αγκό νά χαοΦαιθοΰν αίφνης
σιόν τόπο, νά συγχΒ»ιοωθαΰν διά
νά ακούαουν σοβαρά μουσική Καί βΙ
«8 φυσικόν νά διαμαοτύοανιαι.
—Θά μά; ΑφήσεΐΒ νά χοοίψοααι βρ,έ
δδελςρέ φώναζβ σΐΒνιοοβ-ς είς ε.α χο
οό διακοιιτην «ήν σοβαράν Α««οα£ιόν
—8«ας χαβοιλλιέοος. Δέν ήλθαμβ βδδ
Κιί βΐχβν άκολυ'~; δίκαιον. Ή &ι·
«οαζιόν ΕΪΐβ «αιαστοσφδ. Ήτο «βοι«-
«όν λοικόν νά ΐανιαχοθί) χαί «ό χέφι
άοκί«δν Ανθοώκον.
ΑΣΝΟΔΑΙΟΣ
ΗΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:.
ΏργίΛοαν χΗέί αί διαδίαεις ά α·
φ?ριχβς ττρίς τδ πρόσωπον τοθ Ιχλεγέν-
το; Δημίρχ^υ Πιιραιβς χατά την ίχλο-
γήν τ*]ς κροχθεοινΐ): Κυριαχής. ΟΙ βια-
δοοί'χι φιΐνεται νά ήΐαν πολϊοΐ χαί αί
έχ!03ΐις των πολλΊ «υ!οτ)ς. Διότι έξ
αΐτΐας τοθ πλήθους «ν ιιροοώαων τα
δαοίϊ ίφιροντο ώ; έκιτυχίνια οθΐο χα-
τεφ»Ινετο. Οά*τως χα?ις είς τβο; δΐχδο-
οίας εγένοντο γνωιτά δ Χ» ν των δπίψη-
φ'ιο' τα δώματα χαί μιταζυ τβν συμ-
πτλιτδν μΐς. Μχζίι δέ μέ τάς πιθχνδ·
τητβς τής επιτυχίας των συνεζήτει»
των μέν ή επχγγελμχτική υχδσιβσΐί χ»ί
των δλλων ή χβμμγτΐχή ίπιρροή "βχει
μιγά η κεριουοίι 6 Μεταξβ ; ήρωτβτο
έκΐ παραδείγματι. "Η: δ Βαρδουλδηου-
λο; Ιχει μεγάλην πελαττίχν; "Η: Ιχιι
έηιρροήν δ Στρατθγτκ; Καί δ ΣχιιΗτοης;
Είς αί)-Λ τα δ·δματα άς προατεθΐ
αλλη ημίσεια δνδεχάς ή δκΐΕχ έχαλο-
νκρχεΐτο χθές χάρις είς τοΰς διαδοσΕας
χαΐ τάς «ίκριδεΐιάιας» πληροφορίας
««ν διά νά είνε πλήρης δ άριθμος έχεί-
νων ποθ έρίροντο έπιτιιχδντις άηδ τού
μέν χαί άχοτυγχάνοντες άπδ τοΰς ίέ
Α1 Ι ΕΝΟΡΙΑΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ·
"Εγιναν λοιπδν αί ένορακαΐ εκλο¬
γαί. ΟΙ εκλεγείς, έ«τδς ιοριομένων ένο-
ριων, ϋκήρξαν άρκιτοΐ, οί έκλιγέντες
δέ άπιτέλεααν μωοαίιδν άπδ τδ δποΐον
έν τούτοις δέν λείποιιν, χατά μεΐζονα
μαλί·« λόγον, ο[ Αξιοί χαΐ οί μ
λ·ι διά το Ινοριαχον άξ(«μα. Δέν Ιχομεν
λο π$ν παρα νά διατυπώαημιν εοχάς διά
ιό μίλλον τβν ΙνοριΛν έκ* άγοθδ
τβν έκ λτ,ο.βν ώ| χα γινιχβς τεν
ίνοριιβν καί τοΰ* θρηικΐυχ'χ&Ο αίοθή»
μ»τος.
ΗΑΚΡΕΩΦΑΠΑ.
ΗϋΐύοΗηυβιν παράιτονα καιρα χρεο
ττιβλβν χαί χτηνοτρόφΐίν διά την τελευ¬
ταίαν διάταξιν κιρΐ άχρειβφαγΐας. Δέν
χατβ πίαον ιΐνι άχριβε; τό
ρ άναφΐρβμενον 5τι ή ν1]9ας
μας Ιχει Ιπά>χει»ν χρέίχβ; χαί δ» τα
κρϊας, καρ' δλας τάς τελευταίας ζηαΕας
τίς χτηνοτροφΐας, αί ίποΤΐι πάλιν χατά
τ.ο; παραπονουμέ'ους ιΕα χναμγιαβτ)·
'ητο', θά έπαοκέ^ χαί μελλοντΜΑς
ώ «ε νά μή δημιουργηθή άνάγχη ·1βϊ-
γωγής ζ·!'ων χ τοθ έξατερικοθ. Π4ν-
φρονοθμΐν ιΐ.ε δυαχολώτΐΐον νά θι-
θ έζαιοίσεις εί, ί'« μέτρον το ο¬
ποίον ελήφθη πλέον οριστικάς χαΐ ! θκο-
ιτεύει νά !>5ΐ)ήιη γινιχώ ιεράν τόν %6*
είς την κιίχμον αΰ ήν έποχή',ιξυιιυρε-
τεΐ ίέ έχτβς τής δγιίιζ χαί την χαθη-
μΐίΐνήν είυονομ'αν εί; την δκ'ίχν έδει
νά Ιχωμιν αυνηθίατβ άκο κολλοθ.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
Ε1ΙΚΡΑΤΕΙ ΑΙΙΙΟΑίΙΙΑ
«Α ΙΙ«.ΙΙΙΜΙιΐΙ 1ΡΙΙΙΙΜ»;
Ένω διά »' αφορώντα την διάακβ-
ψι» τού άφοκΐισμοϋ χοί την σύγ=>λτΐ- '
σιν ιης έχτάχτου γβνικής συνΐλιΰσιαα
ιή{ Κοινοοτίας των 'Βθνόν ίΊεικοατεΙ
άηαιαιοδοξία καί χά«οια δχι άδιχαια-
λόνΐ)(ος δτηαυχία διά τό οικονομικόν
«θόβλημα κου αφσςά άμβσώ'Βοον δ-
λα «ά χοάΐυ, ήίχισβ να ϊαιχοατ'5 χδ*
κοια αΐσιθδοξία άπό τόπ κου ανηγγίλ-
θτι 4") βγγ,λογαλλιχη. συμφεονία—μοΐο-
νότι «αί αύιή χχι' αοχίΐν χσιοΐς »β «Γ-
σέλθτι ιίς λβκτομεοβίας—καί ή απόφα¬
σις ιης αυγχληΌΒοος οΙκονομι«ής δια-
σχέψβοος τόν ποοσίχδ Ιούλιον.
Είς τίΐν χοηματαγοοάν *σΰ ΛονοΙνον
χαί είς διάφορα βύοοοπαΐκά χαί αμιρι·
χανιχά ιοηματισιήοια Ιμποοβυματων
ή αΐσιοδοξία αΰιή ήρχισε νά ίξατιρι·
κευβται χατά τοόκον άΌκβτά δμποακτον.
Νά ίχουν δίαγβ δίκαιον ν' αηοδειχθουν
χαλοΐ ποοφήιαι— μάντβις αγαθών—
I-
κιΐνοι «ού ΙσχυοΙζονιαι δή τό 1932 θά
βΙυβ ιό τβλβυταην ίιος τη; οίκονομιχηι
κο(σΕα>ς; Αύ«ό βά τό δβίξυ 6 χοόνθΓ,
Αλλά κάνταις είνε κολύ δύαχολον νά
κάμη κανβίς ηοοβλέψεις την στιγμήν
μάλιστα κου ή Γβομανία δέν φαίνεται
άηοφασιαμέντι νά ύκοχωο»ίστΐ καί νά
«αοϊΐτιιβ'ά τ5ν γνοοστών δδιαλλάχιω*
δοαιν τού; δ «οΐους βθιαβν.
"Ας Ηΐριοο^σθάμΒν διά λογαριασμόν
μας ν* αναφέρομεν τα γβγανόια. Καί
αύιά μά; λέγουν διι ιοσοτ ή ϊθημα-
ταγοοά τού Λονδίνον, δσον χαί ή έμ-
•εοοιχτ) αγοοά της Μασσαλίας χαί μβ·
οιχαί άΐΐαι μβγάλαι Ιμκοοικαί αγοοαΐ
ήϊχισαν τάς τελϊυιαίας ούιάς ήμέοας
«νά Λαίονουτ Ικάτω ια>ν>. ΕΙθε νά μή
«οόπβιιαι νβοΙ ιραινομινΐΗηβ, κεςί κα·
θοδιχης σλλά κ«οΙ σιαθεοας χατονιχτϊς
βλώ
Έςρ' δσον, οηοοσαήΉστβ, ή γβνιχή
συζήΊησι; θά σΐοαφό κάλιν πολύ πο·
ΟΒχάς γύοω Αηό «άς οΐχονομικάς δυ·
ναιότηιας ιή; Γβομα*(ας, θά «Ινβ Ιη(-
χαιοον νά ύκομνυσθό 8να καλαιόν ίΐλη-
νιχόν σχέοιον τό Ακοΐον δταν ύπιβλή·
Ου—κου δβ*ατοιώ» η«ο(ηον χοόνπο»—
8χαοαιι«ΐ]θ·οθη ώ; «ολύ εΰφνές χαί
ιεοακτιχον δέν ν.1οθβττ)θη δμω; διότι
Ιθβτβοήθη συνάμα &% Ικιιιχεβ διά «ήν
ΓβομανΙαν. Ίΐού κβοί τινος ο
Κατά «5 1919 ή διάσ«ψις «{|ς
νης ή βκο(α εΐχβ συνέλθο «Ις «ό θ
σι διηοέθιι είς διαφόοους Ικιτοοιεάς.
Τή; οικονομικάς Ιιειτοοιιβς ιεοοήδρευεν
& χ. Κάνλΐφ. διοιχηΐή; τής Τρακέζης
τ^ς Αγγλίας χατά «ήν διάο*βιαν «ου
κολέιιου, 6 δκοΐο; καθχάΐβσβ «ά μέ-
λη «δ; Ιηιτοοπτΐς νά ύιοβάλουν δ χα·
θένας Β*α Ατομικόν σχέδιον κλιιοαιιιτΐς
των κολιμιχΑν Ακοζιιμιώσεσν Ιμ μέ- ,
οου; τής ΓβομανΙας. Έκ «ής συγχρ>
σβοος χαί μελέτης τδ» διαφδρω» αν«Αν
Αιομιχδν οχεδΐβν τ) μάλλον δΐ
ί
ΐΐίΐ'
ΑΝΟΡΘΟΤΙ-
ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
Ι
Θ3ΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σή*β9ον
Ι1δΐ(αι ή γλν«ντά(η όχΒο,ίττα «Σινό* Σι-
φανέι» Μοί οϋ^ιον ή «Ιΐπαγιανϊέρα».
Τ4» Πέμπτην τδ β,άίο δο.χονΐαι οί χορ,οΐ
τώ» Ά*οκ(|ΐαι μ έ τό εκΙβκτότβοονΗρόνοαμ-
μα ιΐζ «Λ οποίον θό συμμετάσχη όλος ό
θΐασος. θ* χαιχθό μ(α πμάΕΐί Έπιθεαιοή·
οβοος ά «Α «Α έ*λεκ(όπσα νούμερσ, άΐρ,α
ϊιδν βιάφοοα μπαλλέτα κχ.
ΑΠΟΛΛΩΝ (Είνε Παολάν). - Σήιιερον
τό έΕαιρβιιιοϋ ιένοιαφέαονιος Όμιλον» ή
χηιικόν καΐ άβον έ^γον: «Τό χαιΒΙ τού Βρό
μαν» ή ό «Τοχβο"δ5 Νέας» μέ ύ*θόβσι κου
κοατιΐ αμείωτον τό ενδιαφέρον «όν χαο,α-
■ολανθονντος ό π' άο,χής μίχοι τίλοος.
τ) Ιπιτοοιτίι θά καιήοτιζβ τβλικ&ς ιό (8ι
χον μας τβΐε,ωτικόν σχέδιον τό δκοΐον
β* ιΊοθέιβι χαΐ θΐ «ό υ*έβαλβν »1ς ιήν
διάσκεψιν »ή; είοήνης. Την Έλλάδα
αντΐκοσσάϊηιυΐν ιίς ιήν οικονομικήν
Ιπιτοοπην δ σήμερον άντιιτοόεοοος τής
κυββονήΌεοος χά) ΰτουοτό; «όν 'ΕΕαπβ-
οικοόν κ. Μ'ΐαλακόπονλος ο δ ποίος ί«οό
τβινε τΛ εξής:
Θΐ ϊΐάοτυμΐν — ιΐ«ν—" ώς βιίσιν
τδν> κοοπολιμκόν κοι ϋ ττ-λογισμόν
τη; Γβομανίας. τόν πθ' ϋ τολσγι-
σμ&ν δηλιίη τού 8 «ούς 1913 Είς αυ¬
τόν γΙπ Ιγγιγοαμμένα οΊοΙφοοαιτοσα δια
ά ίξπδπ. Δβσομένου δπ ή
ή ηΊιη τσν Ββοσαλλιάιν έΊΐέβ,ιλβ
ιό» Αφοπλισμόν τη; ΓίομανΙας, «α νο·
αί αύιά θ) μβι-θοϋν σημαντικώτατα.
Άνιιθίιοος, δβδομένου δή Νθέηιι νά
δοθούν είς ιήν Γβομανίαν δλι τα μέ·
αά διά να βογασθό καί νά ηαοαναΎη
θί της ά αγνωοισθηϋν δία τα Ιξοδα
διά την ίφαομογήν βύ^έος ιτοογοάμμο·
τος χοινων κης πολινικη;, υπό τόν δοον
βιι τα μέσα τα όΊϊοΐα θ1 «αοασΐεθοΰν
δίν,θά εΐνβ μιγαλβίτΒθα α πό β«η»ίΐπού
διαθίιου» τα άΊλα μεγάλα (ύοωηαϊ Ά
κοάιΐ). Επί ιν βάσει ιών αοιθμων —
—άοοοΒΐκνύιται δ·ι θά εΊιινβν ίνα ση¬
μαντικόν δκόλοηιν τό δτοΐον ή Γ«ο·
μαν(α θά κατέβαλλεν ύΐοΐοβικΐικέις κατ'
8ιος δια την Ιπανόοθοοσιν των δσοον
Ιξ υκαιτιό'ΐητό'ς της χατβστοάφησαν.
Ώ; ελέχθη δμσις', θά ιταοβίχονιο >?;
την Γβρματίαν δλα τα μέσα δια να 'ρ
γασθΐ χαι άβό την εργασίαν αυιή* θ'
απέμβνι ΗΕοδος μβιά την αφιΙθΒσιν δ-
λών τιδν Ιξόδαιν τοϋ ιτβ'Ισολογισμόν".
Εάν τδ κίοσος αύιό βπβφασϊζβτο νά
δοάΰ όίόκληαον είς τού; κ-οώην συαμά-
χους, τόιβ ι ί Γ«οι*α»οΙ δέν θά εΐογάζον-
τα διά νά «ό άΊιοχτήοουν Ιφ' βσον α-
μέσ~; θα ιό Ιχαναν. Διά τουτο δ κ.
ΜιχαΙαχό/ιουλις Ιποότβΐτβ νΛ διπιοιθή
βΙ{ δΰο μίου εκ ιδν δηοίων τό 8ν δη-
λα86 τό ήϋσυ τοϋ χέοδσνς θά Ιλάμβιι-
•εν ή Γβαμινία καί τό άλλο τό 88οον
ήιιισυ θά χατέβαλιν ίνανιι των ί«α-
νοοθώσβων, κοοοθέιονσα τό νέον αύ
ηοοόν βΐς1 ίκιϊνσ κου ποοανιφίοαμβ»
«ό (χ ττϊς μβ;ώοβως πολεμικόν δα«α
νβν. "Ετσι τό νά Ιογάζαινται καί νά
χιρδ ζου» οί Γβομανοί θά ή ό κοινό
συμφΐρον: ΙΊικόν των καί των ηοώη
ονμμάχτον, Καί ή Ι*—σία δόσις των ε
κβνοοθώσίαιν θά δηηοχΒν βλιιΐ; να αύ
ξάϊβται.
Τό σχέδιον τοϋ μ. Μιχαλακοπούλου
Ιχαοακτιιοίσθΐι ώ; πολύ βύφυβς χά
ιιολύ ηοακτιιιόν, (πηνέθη ά «ό δλους
νοΙ Ιξήοθβι Ιδΐ'ΐιτέςω:, 8» δημοσ'α συ-
ζτΐττΐσιι βΐς βΰούν κύ«λοτ, βτό τόν ποό
τινος ηαραιτηθέντα πολιτικόν πυνβο
τ^ν ιί): καοισιντΐ: «Ματέν» χ. Σοοβο
βαίν. Δβν ίΐοθβιήθη δμσς διότι ιθβα-
θήθΐΐ πολύ.;. Ικιει*ές διά την Γβομα
ν(αν. *Ιοοο{ άν οΐσβειβϊιο θά έφηομό
ζβιο ιτιρισσότβοον Εΐλιιιαινωβ άηό δοον
ΐφηοιιόσθησαν τα διάφοοα 8ΧΚη σχέ
διι. ΚϊΙ ΐσως βτΐιιιρσν δέν θ' ανιιμβ-
τφείζττσ τό Ινδίχόμβνον τού νά ιιή π
ρώσο πλέον ή Γιομανία εί; ιό μέλλον
τΐβοτι.
Η ΖίΐΗ ηοϊ Περνα
τρ. τη
ΜΑΡ1ΊΟΥ
άνβτολή ήλίβυ 6.59, ίύοκ 7.15
ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΙΔΕλ
Χβέ; δκανσα τΑ μικοο κοσιτσίπι μ ά
αιίλης μόν νά καΐΐκ πιίνο. Βρή»» «ώ;
έΊ«ι έξηιββτικ» ταλέντο «αί τό «Ιπα άπε
οΐφκασια μ»ροσιά ιοβ. '0α» έμεΐναμε μό
νες μέ τή μηιίοα τα», μύ βκανι τή» χά
οαήΐ)ηοι γιαχΐ να «όν δώσα> τόθ3 Θάροος
τον ηοιδιοϋ. ε?1(β ιήν Μ«α, αύιή ή μητέ-
00, »ώ; τδ παιΒΙ θά τό έταιρνε έπί»οο
τον, δχβ( λέμβ αυνήθως, χιΙ έκτ&ς τοί
βτι ύπήοχι ό φέββς «Α γ(*ο μβθαύοισ μιό
καπέλλα άνΐιπαθηΐ κί| άκό «ό ησλίι τοοπέ,
ΰκήοχε "οί ό «(νθιινος άκόμη νΑ μην «Ινε
τόαο τακι«ό στή μιλέτη χον.
ΤΙ έσφο1μ«»η ίβίο, Θί· μο! Τό καιΒά-
πι αύιό, χοϋ ίέ» ίχ·ι σιδ χιςαιιιήίη το·
τΙνοτβ ιό τοΐμηβό, «ίπατβ χ-ύ νΑ κοηΚοο
κάποια μική ίόσι ού9α·βίας, άΐλα τιύία»
τΐον ίΐνε τόσα βειλό, κου κατόπιν κολλού
κόποτι επείσθη ν' άιοτολμήππ «Α βάιπ τα
χεΙβάΝΐα τοο ατ& πιάνο καί μβιά Οισιο
Ιίας (Α σ«νβ*ράιι ά·ό ίνα βΆελο «οεμού'
λιοομσ, δέ» φα«τά[ομαι πΐ'έ 6η ίΐι* νό
βλαφθό έβ» τού εγε«>ά ο ή χβπο(Θττοι(
θ(όν ίαντό τοβ, μεϋοδικά βεβαία πάνΐα,
χα>3·Ε νά τό κΊνοαν νΑ πιοιίψπ «ώ; ή με
λετη τοϋ είναι χβοιττή- Ίσβς ϋπάοχο*
φύσεις κου έχονν τόσο τονχέ, ώοΐε χοέπε
ή άνοΐοοφή νΑ προσΐ^η κώς »ά τού: τό
;μεοιάσπνιά νΑ μή νΐνονν Λίαν μβναλώ-
σοον, ούιοΐ χιύ νομΐζσνν τώ; κάιι είνε,
χ «οί Ι; πολΐέ; φοβές νο είνε τΐπατε. Κάπο
τε δμως ύπάρχοον μεοικές φύσβιο τόσο
λιχτέ;, ώοιι μόνο μέ «οΐϋ μεγάλη ώΐηαι,
μέ χολίι κουςάγιο μχοροϋν να Κ0.0Ζ>>βή
σουν σ«ή ^ο^ή τα βειλά τον; βήμοτι.
"ΑλΙωυΐΒ ίχω τή» Ιΐέα κώ; καΐίλίτβοα
τρόχος γιΑ νΑ έπιμεληθό μιΑ τέιοισ «ρύαΐ(
ηοΙ νΑ επιμείνη οτή μεΐέητ, δέ» ύπά]χ«ι
άχό τό νΑ της Αμχνΐύοα>μι τή» ί·«α «ώ
ΑΕΙζει νΑ ν(νπ ούιός ό κόπος, έφόσον τΙ>β
βεβαία τΑ άηοτελέσματα χεύ ΘΑ Αποφέβυ.
Πρό πάντων γιά ίνα μέλΐοντα καλλιτίχνη
ώ3ΐσ(.β»(ύί βέ* είνε *αλό σύοΐημα νΑ νηο
θαλπεοι ή ββιλία. ΠοοτιμότεΒθ άπόμη καί
ά»τιχαθητικό{ Α»ό »ό ποΧύ τουκέ νϊ γ(Όι
άλλά νΑ χα((ο ψύχοαιμσ, καρά σνμπαθη-
«ιιιός «οί ά£ιολύπΐ)τος Α πό τό «οί ίι τράκ.
Α Μβντέρνκ
ΛΙΤΟΝΟΊΆ ΤΙΣ ΕΑΙΑΙΟί 1Ε
ΝΚΙΙΚΑΙ ΕΟΙΟΜΙ1Ι1Ι1Ι ΛΙΛηΡΟΣΙ»
Κυοΐαχίΐν βσιιέοπς,
"Αμμον—-Σ
ΑΦΟΒΟ-
Άν.
Μίαν.
ΜΑΙΡΗ Μ. Τρ'τη» 7 μ. μ. κατ'
«{θείαν Πιιραισ, Χ(ον,' Μυτιλή
ν;·»»; '■ ·
ΑΦΟΒΟΧ Τρίνυν έσπέο^ς Ρέ
--■ βυμνον, Χανιά, Πιιοαιδ, Χαλκίδσ,
Βόλον, Θβσ)νίχτ)ν, Καβάλλαν, 'Α
λιξανδοούβολιν, Μυιιλ»5ν«ιν, Χίον.
ΙθΝΙΟΝΙΙΠίμπτιινιι.μ. Ρέθυμνον
. Χανιά, ΠφιΟφο', Χαλκίδα, Βόλον,
)
«ΈΝΩΣΙΣ» Παρασκευήν
διά Ρέθυμνον, Χανιά, Πειοαιθ,
Χαλ.ίδαν, βόλον, Θβσ)ν(κΐ]ν, Καβ
βάΐλοιν, 'Αλΐξατδ^ούπολιν, Οόοτο
—Δα ν ώ.
(Έμ τού Πραχ«ορ«(ου)
Τ«1. Νσ 80
ΜΙΑ ΠΟΥΔΡΑ
ΠΟΥ ΚΡΑΤΑ ΤΟΚΑΛΟΝ
6 000.000 άπό «ής ώραιώτβρβς
νυναΐκβς τοΰ κόαμοο μβταχβιρί-
(ονται καθημερινώς την ποϋδρα
Τοκαλέν.
ΑΒΕΔΙΣ!
-Κτίρια έκ μέταλλον
Μίι οίχιδοιιική εΐιιοβί" τοϋ Σι*ά
νού σκοηεύ'ΐ νά ανβγιίου κ ιτά «ό 1932
ε; μβγάλα χτΐοια χατβσχβυασμένιι ΙΕ
ολοκλήρου Β4 αβ·άλου, δ>ό»ι ?»βι δια·
πισιώσβι δ τι ιί μβταλλικοί «τ ϊχαι, Ικτός
ού δΉ χαοουσια'ζουν μτγάλη* α»τοχήν
μέ ίλάΐιστον ποίος, ίλα«·ώνουν ση
,πντικώς χαί τα ο"λα γ Ιίοδπμιχά δξοδα
Οί ΙΕφιβοκοΙ τοΐχοι τβεν τΙιών·ού-
«τον θά ίΐσυν ιτάΊος έητά έ(ατοστάν
αΙ ανάλογον θά είνε χαΐ τό πάχος
··&* ΙσαπΒοιχών ιοίιων. ΤΊ β ίοος τώ
οίχοσν τού ιω» μό*ις θ) φθάση είς τό
ζι δέκατον τού βάοους την ουνήθω
(οίχων, διά της Ιηβνδύσ'ώ; τα>ν δέ δια
ιονωτικώνούσιώ» θά Ικιτυγχά'Βται μό
ναισις τοίς καλλιτέοπ της συτήθους.
ϊατά τού; ΒΐτΊχού; ή καινοτομία αύ«η
3ά σημβιώσο άσφαλδς μβγάλην Ιιτιτυ-
ΐίαν καΐ δέν βΐνβ άιίθανθς ή ταχεΐ
νινίχβυσίς τη; βΐς την Άμβοικι5ν.
—Άβροπλάνον ασφαλείας.
Εί; την Μασσαλίαν Ιποόκβιτο τή
(ΐαοίλθοΰσαν Τοίτην νΑ εΊϋΐβιοήΌΐ] δο-
αοσ α τα τβλικά « υ πβιοάματα, ό Γσλ'
λο; άβοοπόοος Σα>3άν, ποβ
Ινα «ίβοοπλά'ον άσφαλΐίας» τό
ήιιαοοιϊ νά ηέ ο άφ' ιψηλοδ ΐωοίς νά
πάθουν τίπσΐΒ ε! βκιβάται.
Καθώ δμτος έηοόπΐιτο τδ
νόν ν1 απογΒ.ωθϋ, ίπί κσρινσα μβ
γάλου πλήθους, «αιέαοθασΒ μ(α άστυ
νομιχη δύναμις χαί ήαπόδισβ την πττί
σιν, χαιόιτιν τηλΒγραφικής διαταγή; τού
ύπουογοϋ «ής αβοοποοίσ;, ακαγοοβν-
οντος *άί δοκιμάς τού «ίεοοπλάνου ά
σφυλ'λυί> ώ;... πολϋ ίπιχινδύ/ους.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΤΩ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ Χ1ΑΒΙΔ8Π8ΓΓΑΣ
ΑΔΕΛ. ΜΠΑΑΑΜΟΫΤΣΟΥ
ΓνωοτοποιιΙ ι!« την αξιότιμον πελατιί
αν τού 8ί ή,ξατο τ6ν ίργ»οι6ν του4δ.ι>
ή χαταοχιυήν χβν απαραμίλλαν χά
ποιό τίτος.
ΧΑΛΒΑΔΩΝ
φημιζομίνων καθ1 ίλην φ Κρήτην.
Διαρκώς ηαρακατ^θιζκτ).
Χαλδάδων, ταχινίων «αί αΐααμιλαίου
Τιμαί ώ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Την 6 Μαοτίου ίμέοαν Κυριακήν χαί
ω^αν 10—12 π. μ. γβνήΌβται φανιρά
μβιοδοική Οημοπρασία έν -.© Γοσφβ ω
τοΰ Έηιδβαιοητοΰ των Δημοικώ»
σχολβίοον ' Ηοα.λβίου διά την Ματα-
σχβυήν 30 θοαν(α>ν βιά τό σχολείον Ά-
σήμι Μονοφατσίου μιάς βιβλιοθη«η;
μιά": τοαπέζης χαί ενός μχλανοπίνακος
ΟΙ δοοι βΰο(σκονιαι κατατίθβιμβτοι
(ν τώ Γοατριίφ τοΰ "ΗΛΐθβωοητοΰ Ή·
ραχλβίου «αί δύνανται νά λάβοοσι γτώ
σιν ι! βουλόμενοι νά ιΐΒΐοδοτησοοσιν
"Εν "Αατίμι »ϊ 25 ΦεβοουποΙου 1^
Ό Πΐόβδοος της Σ{οΙ. Έφοοβίας
Ιωάννης Κοουσταλάχης
ΥΠ)ΤΑΧΤΗΝΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΑΓΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΗ£
&. ΛΟΒΕΡΛΟΣ
Τό ιδρυμα πού πρώτον έξυπηρέτησε τό
ηνεύμα τής λαΐκής αποταμιεύσεως καί ίδιαι·
τ έρως την λαϊκήν τάξιν.
ΤοιμιευτΑριον μέχρις ιΟΟ.ΟΟΟ
πρός 4 1)4 ο)ο.
Ι
ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΑΧΙΝΙΩΝ & ΧΑΛΒΑΔΩΝ
= Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ
*Ηοξιτο των Ιογασιών τού μβ νέας βάσβις Ιγκαταστίσαν νέα μη-
ΐανήματα διά την άρτιωτέραν εμφάνισιν τοϋ ποοϊόντος ιΐς λβυχόΐητα
χαί κσιόιητα·
Διαρκής παρακαταθήκη
ΧΑΛΒΑΔΩΝ ΤΑΧΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΣΑΜΕΛΑΙΩΝ
Ποιότης άπαράμιλλος.—-Τιμαί άσυναγώνιστοι
οιοιαμελαίβν χονϊριχή μ«1 λιανική.
ΕΥΙΥΧΕΙΪ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- ΗετΑ ΪΒ.
οός α»αγγίλλομβ» τού; άαοοβΑνας τής Δίδος
Άντιγόνης Καοπαθάχη θ«γαβός τσϋ
φιΐτάταν σομπολίτοβ κ- 'Κμιιανονήλ Καο-
■αθαιιη, ίργοσιασιοοχοΓ, ιιιιΑ τον ■. Γβ-
αιαγΐσν Ίβ. Β*γιω»ή, βιομητανον, γ«»0
μίτπβς ίν Αθήναις τή» ποοκ. έβίομοβα.
ΕΙ: τούς μνηστευθέντα; πέμχαμεν άβελ·
αιικΑ σονϊαοη'ή )ΐα.
ΚΙΝΗΣΙΣ.-ΈπβνήΙβον χοοχθές έ£ Α¬
θηνών ό κ. παΐ ή μ. Γρ«λλιω»αιιη. Επα¬
νήλθεν {πίστις ή κ. Τοαχαχη.
— Έχαήλθαν έξ Αθηνών εκΐοη; (( κ,
χ. Έμμαν. ΆγγελιΒΑκης, Ν ίνος Άλεχον
βΐλτκ, Μηνάς Γβωργιύδης κι> Εύίγγ. Χά-
λαοης-
ΓΑΜΟΙ·-Τή* βεοριλθοϋσον Πέμπτη»
βιβλέσθηοαν εί γάμαι «ού χ Παναγ. Ήλα-
ρΙΙοβ μβιά τής Δ)ίο{ Ελένης Κοκολλαιη.
Παράννμφος χαοεσΐη ό κ. Μη>ά{ Άισα-
λάκης.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Καθήκον βΒηοαν-
μβ» δποβί «αΐ.βημοοία εύχαριστήβωιιβ· βι·
Ούατα τούς κατο(κ·νς «ού χαιοΐον μας
Χα«αιονλια*Α τού; παρακολουθήσαντας ΐή»
■ηϊίία» τή; φιλοβιόογον καΐ άναχηΐής ή.
μών Άνίβΐανής.
ΊΙιαιιέοαις εύχαοιστοϋμβν Θβρμότατα
τδν Θιοφιλέστατον Έχίσιιοπον "Αγιον 'Αο-
κιΐβίας, τούς Άοχιμανθοίιην Ίει/ά; Μονής
'Κπανωσήφη Άνθιμον Ββσιλοκην, Πααιια·
σύγγβλο» ΊοαακεΙιΐ Χιΐζάκην, τού, λοιπού;
πατεοας καί βιακόνατς τής Μονής οΐτινες
χαοηχϋλούθηααν την κηββΐαν της «αί ονμμε
τέαχον είς τό βαρύ κίνβος μας.
ΤΑ Β 'ρηκΒνθονντα τέκνα
Τ Άαχιμανβο· Τιμόθβος Τ£αγκαρΑκτ)β
Πβ "Η,αιλή; »
δ
Έμμμινοοήλ »
Δημόχριτο; »
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Σ«νΐ«τΒιμμενοιι1η6
την μεγάλην αχώλβιαν τοΰ Αγαχητοά μος
σΕζύγον 11 6 αίβΐφοϋ κοΐ θείον Αποστό¬
λου έκφοάζομβν τάς Θερμάς μας εύχαρΐ'
σιΐας χ;ός του-ς σνγγβνης καί φίλον; «α-
(ίίεονς τού ΐαΗ>ίον Άσημι καΐ τείν περι·
χώαιατ τιύ; παΡα(Όλονθήσα «άς την κη-
βείανεύιον καΐ τού; δηαις δήποτι σνμμε-
βισβέντας την λύπην μορ.
'Ασήμι 20 Φεβυουαβίον 1932 '
Ή βαο,νχΜθοΰσα θίκαγένεια
'Απββτώλου Άντ. Αγγελιδάκη
Γνριρ στην πόλι μας.
—Μέ
«αί.»ή» λοσβονβιό τής
ατΐ(
— Έμβτριάσθη καί ή άχοκ^υάτικη κί¬
νησις.
—Ή όπαΐα Ιισΐι Βέ» μάς εχάρισε οΰ:ε
μασιιαράββς ιΰιε χοΒ«β»ι·ί|ν κίνησιν.
. — 'Δνάλογα μέ την χρεμονβαν κ'α4 την
ζωήν τον άλλοτε.
—Όλα άνάποΐα αΐΐό» τδν καιρόν.
—Δίόιΐ βεβαία καί έδώ ό σΙονομι*ός
παράγαιγ βα παίίο όπηαδήπατΒ ρόΐον.
— Άκόμη νΑ λή£ονν οί σν(ηιήσΐις ΒιΑ
ιό νομοσχίαιον π»ρ! τε·» έφηαε|]1δοαν.
— ΊΧεας είς τάς σνζηιήσιις
ατΑ δ·βα».
—ΤΑ Ιεΐρα ού >Α ενδιαφέρον ν ώς γνα·
στόν ποΐΰ «εοΐ τού; έπαρχιήιας.
—ΚαΙ είναι άνάγκη νά σιιντομειΐθι,ΰν αί
χβοθβσμίαι ««εν.
—Διά «Α χά||ονν όκοασΒήχοτβ οί άνθροε-
ποι έκεΐνο είς «ό όχαϊαν έπίστβνσαν κ Α
βιΑ «ό οποίον οί ε«διαΐ{β^ύμεναι έφημε-
β.βες. >
—Ανέλαβον ήτ>ιιιήν υποχρέωσιν.
—Αΰιής τής γνώμης εΐν* «αί οί ές"ετά·
[οντβς τό νομοσχέδιον βουλενιαΐ.
— Παακάθη λοιπάν καί πάλιν ή χραθε-
ιία_ ΒιΑ τ Α λκλογ κα Ρφλιάοια.
—Ή πρυΦεσμία ούή ΘΑ >Ινε άσφαλάς
ή «εΚευταία και ο( καθβστΒρήσανΤΒς έκλο·
ΐς άς σΛεύσουν νΑ έπαιφβλησονν.
—Είνε χολιτική άλλΑ χαί κοινωνική τοον
ύποχρέιησις νΑ άποκιήσουν βιβ,ιάβιον.
—Οερίοικοι τής συνοικίας τον ΆνΙον
ΔημητρίοΓ, μάς ηαοΒχονίθησαν Βιότι είς
(ήν σιινοικίαν των καΙ είς μεηος β*τ·λε·ς
άκατάλληλον (χαοά «Α β^Βλοποιεΐα).
—'ΐίναποθηκεύειαι μεγάλη χοσότι,ς
θείον.
—Αναφέρομεν «6 χρ,ά/μα *οτΑ κα¬
θήκον.
—Σήμΐοον εί; τό «Εθνικόν» ϊίϊειαι ή
εύβργετι·ή «όν σνμχαθονς χοοοΒιΒασιιάλσν
κ. Καραγιάννη.
Εάν κρίνωμεν άπό την ββουσινήν επι·
τνχΐαν τής εύιοΥετικής «βν χαί ή έφετεινή
βέ» ΘΑ ύποληφθή Βιόλον.
-ΚΙς αύιό ΘΑ σνντ>λέσο «»·' ή δλη έν
«φ «'Εθνιχφ» προΒτοιμασία, ή μονσική τον
καί ή τβλβΐα Βιακόαμησις.
—Είς «ήν ό5ό· Ζιχαοΐον θειακάκη κβΙ
λόγω τής άνεγέοοεως ΙκιΙ μιάς οΐιιοδομής.
—'Εχει άφαιβΒθά ιΐ; ήλεκτρικός λαμ-
τή».
—Ή οΐκβΐομή Ιχβι ΐΒλειώσει χρό «ολ-
λοό αλλ' ό λαμκτηο 1ε» έτοκοθβΐήθη.
—ΟΙ κάτοικοι μάς τό ά έφερον καΙ «β
Υθάφομβν ποός Βιενειόλννσιν της ΉλΒπτοι·
-ής ΎπτΐΒεσίας τού Δήμον. -
-Είς την χθεσινήν κοάιην «ής «Γιβλβς»
ίροεμηνύΒΐο κοσμοσ»γκέντοωσ>ς.
—Πρύκειται άλλςες τε πββί μ:άς ό»ε·
ρέιτας χον άξΐζβι π αί χρέπει νΑ χανα·
«θό. « Ρίπβρτερ
ΔΙΑΝΥΚΓΒΡΒΥΟΝ ΦΑΡΜΑΑΒΙΟΝ
Κανακάκης Α.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Καλοβνται «ό μέλη τοβ Σνλλόγον 'Κμχο·
ροον ύφασμάταιν καί ψιλικεΐν είς «ακτΐΜΐ)ν
'εν. Σννέλβνσιν γε»ηοομέν·ν «ήν προσέχη
Κνοιακην 6αν ΜαοΐΙον έ. Ι. καί ώ^αν
10.30 κ. μ. έν τή αΐθανση τοβ Έμχορικοΰ
καΙ Βιομηχανικοΰ Έχιμελητηρΐον.
θ έ μ α * ο
Ι) ΣνΕήτηςις πΙ «ής παταστάσεως καί
ής οΐκονομικής κοίσεως έν γένει καΑ λήψιβ
ιχβιικάν άποφάσεων.
2) Λογοδοσία.
3) Αρχαιρεσίαι.
Έν Ηρακλείω «ή 29-2-32
Ό Ποόεβοος ό Γεν. Γραμμαι·νς
Φ*»
5
"βια
««»»·.
|ΐ«('βΊ
«ίειικονΐτ/, ι
ιΐη ι. ακοιέλε·»
Κ*ΐίβΙιψα «αί
καΐ ίιά β
Π
ϊχλονής ή ό
*4
,1*. 411ε*. ,.
> «*»**
ΑΝΟΡ©ΩΣΙΣ
ΑΝΟΡΟΩ*Ι ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Έξαχβρικοΰ Ιτησία Δολλάρια 10.
Άπαβκι «Ι άπβδείξεις αυνδρομ&ν κα)
6ημοοιΐύσει>ν φέρουσι «««ρβιτπτΜς την
υπογραφήν τοθ Διευθυντού μ«1 Ιδιο
χτπτβυ τής «Άνβρθώο«Νς».
Ηράκλειον 1 Μαοτίοο 1932
ΗΕΡΕΥΝΛ «ού κ. Νιμάγιερ
πιθανώτατα συμφωνεΐ πρός
τάς άπόψεκ «ής Κυβερνήσεως. 'Β.
ουμφωψΐα αύΊη ύ/ιοθέτσμεν όιι είνε
βββαιόιης καί όιι «ό πιθανώιατα ή
«ό φαίνεται, αποτελεί τύπον έχφρά-
σ?ως. Διόιι δ« Νμάγιεο. έσιηρίχθη
διά νά έκφέρο «ήν γνώμην «ου έι»ί
«ών ίδίων δημοσιονοαικών σιοιχιί-
ων έφ'ών καί ή Κυβέρνησις.Καίόέν
είνε δυνατόν παβάνάσυνεφώνησε μέ
ιάςαπόψιις «ηβ.Υπάοχει μάλιβ«αβά
σιμος ελπίς ότι καί θά ύπεοβάλλ.7
αυτών, όσον άφοοφ ιδίως «άς γενι¬
κάς οικονομικάς εύκολίας^αίιινες δέ¬
ον νά παβασχεθούν σήμερον είς «ήν
Έλλάδα υπό «ών πισιωτών της.
Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ είς Λονδίνον
«ών κ. κ. Μαβή, ΜανιζοβΙ
νού καί Τσονδβ^οΰ δέν άποιελεί
πβσφανώς σημείον άνησυχητικόν διά
«ήν οικονομικήν μας κατάστασιν
Έξ Λρχβί #«ο ννωστόν διι δ κ.Μα
βής καί οί Λοιποί άοαάδισι διά «ήν
οικονομικήν ζωήν «ής χώοας θά
μετέβαινον είς Ευρώπην πρσκειμέ
νού νά διαφωΐίσουν «ούς ίθύ>σν«ας
«9$ Κσινωνίας «ών Εθνών επί «ή
ο/κονσμικής καταστάσεως τής 'ΕΙ
λάδας. Ή σημερινΐ) μάλιστα συν
κλησις «ής Διβθνούς ΔημοαιοΨομΐΜής
'£πιΐ0οπής άπσΐελεϊ βϊδος ποοσυ
σκέψεως διά **)ν μέλλουσαν νά βυ
νέλθο άονότεοσν Οικονομικήν Διά¬
σκεψιν δι* ήν καί ειδικώτερον θά
μετέβαινον βίςένύΐώιτην οί Έλληνες
έμπειρογνώμονες. Συνεπώς ή μβ%ά
βάσις νυν «ών κ.κ. Μαρή καί Τσσυ
δεοού καί «ού Διευθυντού «ού Γε·
νικού Λογΐ0**;ρίσυ είς —ορώπηι
σχειίζεΐαι μέν καί μέ «ά οίκσνσμι
κά ζητήματα «ής παρούσης στινμής
άλλ' έχΐι καί χαβακτήρα αφορώντα
έν γένει «ά έλλ~»ικά ζηιήμαια, έν
σχέσει καί «τβόί «Α μέλλσν. * Λ
ΗΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ αναπληροί
μα«ι»ή έκλσνή «ού Πειραιώς
βεβαίως έχει σημασίαν. Άλλ' ή ση
μασία της αίϊίη, οιαδήποτε καί άν
είνε «ό άποτέλεσμά «ής δέν βαο,ύνει
ώς ποόβλενις καί ώς σημείον «ών
καιοών καί διά μέλλονια έκλσνικά
άπστελέσμαΐα. ΙΖοόκειται περί «ο
πικής έκλσγής ή ύηοία θά άποδείξο
«ήν δοθήν πλέον διάγνωσιν «ών έ-
κλονέων Πειραιώς επί «ού πρόσω
που ιο0 νέσυ Δημάρχσυ «ών άπό
πάσης απόψεως — ίκανοΰ δηλ. καί
«όν Δήμον νά όαγανώσα άλΐά καί
μελλούσας Γσως καΐαχοήσεις νά προ
λόβρ. Άλλως τε σί φιλελεύθκοοι
ύποψήφΐοι είνε μέχοι πέντε άν δέν
άαατώμεθα, πβάγμα τό οποίον κα
θισιςί πιθανήν την άνάδειξιν «ού ί
σχυβστέρου άντιβενιζελικοθ υπο-
ΗΕΙΣΑΓΩΓΗ σΐτου επί πι
««ώσει αποτελεί φαίνειαι σο¬
βαράν σκέψιν «ής Κυβερνήσεως.Καί
θά ήιο ποοφανώς εύχής Ιργον εάν
έπευγχάνε«ο ή είσαγωρι) α«7*-. Είς
«άς δυσχερεστάτας αύτάς οικονομι¬
κάς στιγμάς καί «όν χόηον θά ώφέ'
λιι χωοίς νά επιβαρύνη άβαστά-
κΐως «ά βάρη «ού κα«αναλωιικού
κοινού καί μεγαλυτέραν όΊαοοσ^ν
«ού συναλλάγματος θά πρσελάμβα-
νέ. Κα) περί «ό συνάλλαγμα σήμε¬
ρον δ αγών υπέρ πάν«ων.
ΑΝΤΙΒΕΜΖΕΑΙΚΗ
ίδημοαίβναβ είδησιν έπισπεύ
««ως «ών βουλβυτικών έκλογών. "£Γ
Γδ αυτή διΐψεύσθη. Καί είναι
ότι θά #εο άνακριβ^ς έφ'
ίσον ή ανωτέρω εφημερίς «*)ν έσχέ-
«ιζε μέ «ήν έρευναν «ού κ. Νιμάγερ
καί «ά έξ αύιήκ άπσ·ελέσμα«α. Δι
ότι «ά άποτελέσμαια ζαθβα κυοίως
παρουσιάζει ώς άπαΐσιόδοξα ι) άν«ι·
βινιζιλΐΝή εφημερίς καί έξ αυτών
άφήνει νά υπονοηθή διι θά προέλ¬
θη ή έπίσπευσις «ών έκλογών.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Καλοΰνται «Ι; γενικήν σννέλινσιν ί «όντες
■Ι ΚΤτ)νοτοό«οι «ού Νΐμοά "Ηρακλείοο την
■ροοεχή Κυριακήν 6 Μαβ«Ισν.
Βΐμαΐα: ΆΒχαιρεο[αι.
Ήοάκληον 27 Φ)βίοο 1932.
Ό κβόεΐβος Σνλλόγοιι Κ««νο«οό»;«ιν
Έμμ, Μ»β,ντβ»ίί*ί
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΤΡΟΣ ΤΗΝ "ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ,,
Άξιόιιμι κ. Διβυθυντό,
Άγνοώ «(νέ; «αί έ« τιναιν λόγον βσο
Όθυσαν, εν θγνο'α μου, διΐτυς κβο.·-
λάβοον καί τ.6 δ'ομά μου είς τι |« τά>ν
ψηφοδβλιίων των αφοοώντων την ΐθβ-
οινήν Ικλοτήν τδν |#οοιακών Ιιΐιιοό·
παν τοΰ Μητροπολιτικόν Ναού τού
Αγ. Μη'ά.
Οίιιδή'ο» δμως καί αι είναι οί κύ
Οΐοι αύτοι κιί ο! ιιδήκονα χαΐ δ» βΐναι
οί ίόγοι τή{ τοιαύτης 8*βογβ(ας την, βα
μοϋ Β«ιτοέψουν «α τοΐ( ηαοαι«)θ»1σαο
μιτά «ολλής μου λιΐ«-ς δ,τι καί εάν
άχόμΐ) κοΟΜΐιται πεοΐ τιμ~τικ*1ς διαχοί-
σεοο;, δέν »ί»αι χοιναινικάς ιύιιθΒβες νά
χοοσιμοησΐΌ ιις «ό δ'ομα ενός άλλον
«αί νά λαμβάνη α«οφάσ«ις διά τ6 ηοό-
οωιτόν τού, Ιν άγνοία τού κιί ΐαιοΐί
νά «όν κΙοσ«ονχϊ καταλλήλωί, δστο χαΐ
ίκ τά>* ύιτέοαι*, κεοί τής άφοοώσης
«ό ιιοοσωπόν «ου 1·Β0Υ«ίας «αί κβοΪ
«όν λόγων οΐΐινις ίηέβιλλον αύιήν.
Θ) σάς ΐΐμαι λίαν ΐΰττώμαιν, κ. Δι-
ευθυντά, εάν θά έχητβ την βύγβνή κα-
λα>ού'(]ν νά εηιτο^ψητβ τίιν δ^μοσίβυ·
σιν τή; «αοούστις Ιν ιί £γχρ(:φ υμών
Έν Ήοαχλείφ ιυ 29 Φββ)οίου 1932
ΜβιΑ ίξαιρβΐΐΜτϊς τιμίϊ:
Άπολ. Ι. ΝΐλιοβεΙδης
ΠΕΡΙΔΗΨΙΣ
δι! την χοΐταοχιυ«]ν γι-
φύ?α: Λιφαδίτου «π! »ί):
δϊοθ απ4 —ρακάκια »ί, 1Ιύ;γον.
Ή Έχτιλιοτική 'ϋπΓρ',πή τοθ είϊι-
ηοΟ ταμεΕου έκαρχια·τ] &Ίοπθιΐχς Νι-
μιθ ΉραχλιΕου !ια«ηρύτιι 8π Ικιίθι-
ται εί; μιιοτιχήν ίηα&προιβίΐ»ν ή χαΐα-
σιυή γΐφύρας ΔιιβαοΙτου επί ^ή: έπαρ-
χιακής 6!οΟ άπό Πραινώ ι · »ί 06ργον
διεξχχθηαομίν-ν την 16«» Μ^> ί 1932
ήμίίοιν Τετάρτην κ»Ι ώραν 11—-12 «.μ.
Οί βουλόμενοι &', βποτβνίώη ιί, τ*
γραφιΐα τβθ «αθ' ημάς ιίίκιθ ταμ«( ι
ϊ«αρχιαικ*) όδοπο ΐχς |>θα εί>ρ(ο*;;νιβι
κάντα τα σχετιχά.
Ό Ν3μά3χτ)ς ώ; Πρίιδρος τοθ Ε Τ
Ε. Ο. Ν. Η,
Έμμ. Λυδάκης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΙ
Προκειμίνοιι δ Γειοργικός 2υνεταιρι-
πωλήσε»; σ^υλτανίνας 2ΐ)τιίαςνά
βί %1ί την προμήθειαν έξήκοντα (60)
ηΐρΕπου ψιχαοτήραν, πΐραχαλοθνται οί
αντιπροσβπεύοντΐς Έργοστάυια χατα-
σκιι/ής τοιούτων Βπως ϊντός δίχα (10)
τό Νολΰ ήμερβν άηό τής σήμεραν, μα
υτΐδδϊλτοοι τάς φίρμα προοφοράς χαΐ
δρους την.
Σηιΐ'α τ| 25η ΦιβρουαρΕου 1932
(Γευργικος Συνιταιριομος πωλήβε»;
σοϋλτανίνας Σητιίαί)
Ό Πίόεδρος
Κ. Δρακάκης
ΑΤΜΟΠΛΟΊΑ ΣΑΜΟΥ
*τ ——— .
Τό ιαχύΊιλονν θαιΐα'μτιγδν
«ΦΡΙΝΤΩΝ»
ίναχωθΐϊ δχπσιην Κυι/ΐαχήν κ. μ. δια
Ρέθυμνον, Χανιά, Πβιοαιά. Ταξείδιον
άνβΐον χαϊ δΐιγόοοοον.
Ποακτοοβΐον Λιναοδάχΐι
Τιΐλέφ. 14
ΠΡ.ΙΓΟΓΑΙ ΑΙΜΙΛΙΛΙΣΚΙΛΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΙΝ ΓΟΡΤΥΗΣ
Δι» οημοοιινθείαιις είς τΑν Ινημρ
οοττΒς Κυβερνήσεοις άηονάβιιις της Νο
μοιρχίκς ΉρεικλεΙου προκνΜνταιι ο!
κχτειβι δημοδιβαισκβιλοι τίς ·κπ«ιδ«ι»τι·
κης κ·ρι··ρ>1«ς τ6ν Δημοτικβν Χχο-
λείκν Γόρτυνος:
Είς Γραμματεύς Α' τά{»( Έμμ. Άν-
δρουλάκης διδαοκαλος Έβικς, Γ. Πβ·
λιβράκης 2τ6λι»ν, Ν ΝικολαντονΑκας
Ζ*ρβΟ, Ν. ΉνουμινΙδης Κοτλνβ(«ν. Ε¬
λένη Λιμ·ν·Μη Τυμπάκι·», Χ«ρΙκλ«ι«
£η*8πιιη Ρογδιά(, Ν«ρ(« Χρυβέκη Πι·
τοιδίΗν, ΊΗ9ήφ Κτιατάκης Πλβτάνβυ,
ΑΙκοιτιρίνη ΚβιλλΐΗρβΐκιι Πόμπηοις *κ
Νικόλ. Παπβδαικης Νβιρβν.
Είς νραμμΒΤΐϊι β'. ταϊϊ·Ης. ΒΰοεβΙαι
φρουζάκη Πΐντ«μ6δι, Νερύκη ΛυκάΜη
Πύρνοιι, Γ. Κ«λλΐΝρ«κης Μβράββυ,
Χκεοει Κοκιδοίχα Κάτ·· Άοιτβν. Κι>νατ.
Παιηαδακας Μητροπόλεν;, Γ. Σηφνκης
Άν· Βκρβέρας, Χ«υΐΑ ϊΐρίΛετσπ Ββρ-
ριζΐιιν, Άν. ΆνΜγειβνάκηί £τ>υρκ
χί*ιν, Ίη. Ίββμινέκς ΚαχοΟ χβιριοθ,
"Αννβ Καλμπβχα Κβλβοοδν, ©. Ρββί-
Θης Κρουα&νος, ΒΐρΑνη Κβλλικτάχη £ν
καρά, Στ. Σπυριδάκης ΧΙββκς Πυρνιν
τίσΐης, Χαρίκλεια Μ·ρκ4χα ΤυλΙοσου,
Ελένη Μαυροειδη Κ. Ζ*ςβΟ, Έμμ.
Λ«οκκλ*κης ΜιαμοΟ, Γ. Φουντοβλ*
χης Λιγβρτυνου, Μιχαήλ Σβραχι νάχας
Άλ«ννΙοι>, >'Α4«μ Νατβ«ιβιχης Πρινιά,
Άλ. Πκηοβτβάχης 'Αγ. Βχρβίιροΐ;, 'Β.
Κουνινάκης Άρχ«λοχΜρθυ, Κ «τίνα
Σκαβχραχη Αΰγενίκης, ΈΑένπ Πλατή
ΜονΒς. Νικ. ΖβφειρΛχης Κάτει "Αοι·
των, Μβιρίαι Σχοτινάχη ααρτήρνν, Μ«-
ρίνοι Τσαντηρβχη Μορώνι, Αίκατερίνη
Χτ«υρκι·άκη Βουτδίν, Ζνη 'Λνιβμυρι-
ανάχπ "Αν*» 'Αβιτ&ν, Κ. £κβθ«χάχης
Κρβυαύνος ΕΙρήνη ΜιχελινάκηΠιτροχι
φχλι,'Αννα Π«ιτβ»τσ6χη Κρουοδνος,Γ.
Τρυκκχης Κβναβέ χ«Ι 'ΑνκσταβΙ* ββ-
λουβκχη £β>ρχβυ.
Είς «κολουβους «ρβάγβντβι οί £τ«0
ρ«ς Καλιντάχης 'Αχΐντριά, Ίη. Μπα¬
ριτάκης Ίνι, Χπυρ. Ποντιχαλπς Νεο-
χβρι, Αίκαιτερίνη £ύνβνή Κειμάρι χαϊ
Μιχ. Π«π«ηλιβ& Μορ&νι. Όμοίοίί ιΐς
γρβφείς Α'. τί{ε«ς κροάνονται οί Άν
γελος 'Αννελιοάχης Πύργου, Νικ. Μ«-
χρυδάχης Πύργου Ν«ι 'Ασημένικ Μ«·
νίκ* Μβόέ.
'βοαύτΗ; ΑΓ λχο*άβι«( τής Νβμαρ*
χ(«ς Λ,ασηβΙου προΑνοντβι είς τον άμΙ·
βνς επόμενον ββιΒμβν οί χ*τωβι οημο·
διδκθΜαλβι τής περιφερείας Χητιίας:
Ν. 'ΛνπγνΜβτάχης, Έμμ. Ζιλιγαρ-
δάκπς, Ζτ. 'Αοπρβββχιις, Βΐρανα Π«·
«βδάχη, Ί. Δερμιτζαχηι, Γ. Μοοχολι·
ββχης, £οφ(« Π«πβστΐφ«νάχη, Πην·-
λβπη Δ>ρ«, Α1χ«τ«ρ1νη Γικννιχαιχη,
ΧριβΤ. Φρ«νΜβύλη(, Γ. Άν. Πετπβδά-
κης, Ν. Κλώντζας Ν. Χαροχ«/ιβχη(ι
Γ. Κβνβββκης, Ν. Τσιριλβχτκ, Κεαλι-
β«η Κ«τοβυλ*χη, Χρυσή Περ0ολ*ράΧη,
ΑΙκβτ. Βαρβάχη, Γ. Διαλυνίς, Δλοηβι-
νβ Χ«τζβ>ντ«να(χη, £οφ(β ΔαβΚΒλάχη,
ΑΙχμτ. ΠβηαγεΜργίου, ΒΙρΑνα Π«νΜ-
μΐνβυ, 'Αννβι Πβγχβλβυ, 'Ανειοτασί*
Ζκχκρ&χη, Έμμ. Κβυβάχικ, Ν. Κβλυ·
β α κης, Έμμ. Χ«τζιβαιχης, Ί. Πβοιεΐδά-
χης, Χη. Πορταράχη;, Έμμ. Λοτηιδάκπς
χ«Ι Ί. Τΐρζάχηί.
Περΐφερεία; Μιρκμβίλο» «Ι 'Ανδρβ·
νίκη 'ΑιτοοτολΜκη, £βφ(« Πλατττ, Β».
βιλΐχη ΜοιγριιτλΙι, Έ. Άγγ«λά·πί, Ε¬
λένη Ζβρρή, "ΕλιασβΡ«τ Λυράχη, Χαρ.
Κυριατχάχης, Άλ. βιιμιριτβιχΐΗ, Έμμ.
Πάγχχλβς, Ν. Τζερμιβδιβνίς, Μαρία
£«ΡΡΑ· Ελένη Πιιτικβχη, 'Αβηνά Μ«υ-
ριχκχη, Γ. ΧΒτζάκη;, Σβφία ΓιβννΙση,
Έ. 'Αλε'ανδράχη;, Γ. Τβκγκαρ&χιΐί,
Κβιλλιοπη Παγκάλου, Έμμ. ΠανβιγΐΝ·
τβχπς χβΙΕύαγγελί» Μκρχίχη.
Έκισης ηροαγοντβπ βΐ Ίνάννα Τσί¬
χλη, Ελένη Μ. Δρακιινακη, Όλγβι
Κ«ρ«β«λάχη, Ν. Φιλιππάχης, Χ. Τζα¬
νάκης, Έμμ. Χιιχιιρακης, Ζπμκίβι Π«·
δ Μβρί» Κτινάχη, £ββ>στη
, Μιλκομίνη Λυρ'άΜη, Μα¬
ρία Φινοχαλιάτου, Άη. Π«·τ«φιμΊι·
τροπουλοί, Μ. ΚυκριειταΜης, 33βφ(κ
Κορννάκη, Εύριδίχη 'Αηοστολάκη, Έ.
Χουρδάκης. "Αλ. £«ργάκης χαϊ Μ*γ-
δαλινή ©ϊοδώρβυ.
—Φιλανθρωπική παράστασις.
Ή Νομ«ρχ(α Ήρ«χλ«(βυ ανέθεσεν είς
Έηιτροιτήν έκ χνριΒν τοδ ΠχτρΐΗτικβυ
Ίδρόματβς 2ιινς προβοθν είς τάς άπαι
τουμίνας διατυπώαεις χά Ι την πώλησιν
εισιτήριον προκτιμίνου νά δοθή βεατρι-
χή «αράστασις υπο τβδ εντανθ* κ«ρε·
ιιιβημβυντβς βιάβου υ»έρ τοθ Οάραρτή-
ματβς ΠΜτρΐειτΐΜοΰ Ίβρύματβς Προστα-
οία| τοβ Παιδιοδ ΉραχλεΙβ».
—Ή καταπολέμησις ιών άχρίδων.
Το υηουργεΐον τβν ΈβΝτερΐΜβν ΑΓ
Ιγγρώφου τβυ «ρβς τάς Ηβμαρχίας ««■
'ραγγέλλει βηει$ πίβββοιν είς την άμε¬
σον εκτέλεσιν τής σχετιχϋς δί*ταγ«ίς
τοθ 'Υκβυργείου ίοβν κφορφ τβν κα-
ταρτισμβν «ρβυπβλογιβμβδ δαηάνης χ«·
τβιιολεμησενς τβν ακρίβ«ν χατά την
προσέχη περίοδον.
—Δωρβαί·
Ή οΐκογένεια Μύρκνβς Ν. ΠβΛ«ίά»η
κατέθεσεν είς το Ταμείον τβδ Οίκον.
£υασιτίου δρ. 300 εί; μνήμην χ Άς αει¬
μνήστου «άμμης τ»ιν, Μαρίας ©. Πα¬
παδάκη·
—Ό χ. Έμμ. Νυοτεριχχης χβτίθηκε
ύηέρ τβυ Όρφανοτρβφείβ» δρ· 1ΟΟΟ είς
μνήμην τβθ αποβιώσαντος κατρος τού
Ν. Νυστεράκη,
ΕΠΙ£ΚΕΥΑ£ Αγγυημένας, μέ έ·'
αΡΟΛθΓΙΟΝ {ησφαλισμίνα άηοτε-
λέσματα άναλαμβάνει ο εΐδιχος τεχνΐ-
της Ίειάννης Μ. Μηταχης, έργαζόμενος
είς το παρά το £ανδριβάνι νλον Χρυσο¬
χοεΐον £«, Άτσαλάχη.
Έπίσης χαμνει ηγγυημέναι διορθώ·
σεις γρεΐφομηχανβν πβντβς συστόματβς,
χιλιβμετριχβν ρυθμιστηρνν κ.λ.η. χ«-
τασχευαιζει δ' ίπΐ πλέον νβαλιά Ρβπηββ
μηραβελέ ίιρολογίοιν.
—Μεταβολαί έφοριακών.
ΑΓ άΐΓβςρά9ε*ΐ( τ«ς Γενιχής ΑιοικΑβε·
εις ετοποθετήθη είς την οικονομικήν
Έφβρείβν £ητεί>ς η Ιφβρικχές γραμ.
μκτιύς "Ανν« Άβρονιδάκη.
Έπίσπς έτβκβθετήθηβαιν βΙ γραμμα¬
τεύς β. Κλίαρχος Βκχιντάκης χαϊ Καλ¬
λιόπη Κυριακάη είς τ* Ταμείον Μ»
ρβμβίλλου, £βφ(« Φρυ£««α νμΙ Μιχ.
Μλάης ιΐς το £ητιί«ς χ«1 Ί,
είς το Ήραχλείβυ.
—Τό Είρηνο5ικ·Ιον Σβλίνοϋ.
Διά δημοσιευθέντος «Ις «ην Έ·«με·
ρίδα τ« Κυβερνήαενς βι·τάγματ«ι με·
τβνοράζεται τό ΕΙρηνβδικεΙον χαϊ £υμ
ββλαιογρ«φΐΤον £ελίνβυ «Ις ΕΙρηνβδι·
χιΐβν χβΐ £υμβολα'ογρ«φ·Ιον £πήλι.
—Ή ίδρυσις άερολιμένος.
Δια δημοσιευβέντος εΙ{ «ήν εφημερί¬
δα τΑς Κυβιρνηοενς δια**γματ?( αυνι-
οτ&νται ΗλεινιιαΜοΙ κερολιμενες Α τε-
λκνειαχΑ Αιροδρόμι» «Ις ΧιιιναλογΜαν
ΛααηΒίου χ«Ι είς ΉρκΗλιιον.
—Ή άποταμίβυσις τοΰ σίτον.
Διβ δι«τάγμ«τβς Α χβτ* τβν χώδιχα
φορολβγίβς οίνου ιιαρεχομένη Αμ>Ρ«ι·
σία άηοζημΐκβις είς τοθς έν«ργβθντ«β
τβν Ιλινχβν τβθ βποτβμιευβίντβς οί¬
νου είς δημοσίοις ίδημβτιχβύς Α χβινο-
τιχβύς ύπαλληλους κ.λ.κ. έρΐζιται ιΐι
δ 30. .
—Ή έκ τοδ έξωτβρικοΰ είσαγωγτ).
Διά βιβτάγμβτοί έ~τρί»πτ«ι 4 άη'
■ύθιΐας έκ τοδ Ι{Μτιρικββ ιΐβαγειγη
χ«ΐ άκβταμΐιυβις δια *6ν τελΜνεΐΗν
Αγ. ΝικολάουχΒΐ ΊερβϊΐέΤρ«( χ«Ι Τβθ
ύποτκλιινιΐβυ £ητε(»{ τβν χάτιιΒι ε(·
δβν:
1) Σίτου τής βασμολογιχτ1( χ>άι·*,|
7ά, 2) χριβής τής χ>α»«{ 7ή, 3) ϊυλβίβί
οχοββμαο(μβιι χλάΗ*ι 45, 4) κ««Φβ
κλαηεις Ι5π, 5) ζαχχάρινς χ>&σ«Νς 24,
6) ορυζπς χλάϊΐκς 9ί, 7) οοηβ(»ν κ>ά«
θ(Μ( 9, 8) σίβκρβ« είς έλάοματ* χλάη·
εις 6Ζά χαϊ 9 αιβήρειν κλαβε·ιν 61 καΐ (Λ,
—ΟΙ έκτ·λωνιστα(.
Διά βιατ4γματβ( δημββιευβίν»{ «Ι|
την Ιφημιρίβα τής Κυβερνήσεως χ«ββ·
ρΙζ«ντ«ι τα απαιτούμενα διχβιολογητι· ·
χά κρός ουμμιτοχην είς 1{«τάβει| χ«ρΚ·
γήβενς κτυχιο» εχτ·λο.νιβτ6ν. - ·
—Μβτρα κατά «τίς δστρακιδς,
'βνεκρίβα υπο «βθ ύπβυργεΐβυ τήι
Ύγκινης Α μετάβασις «Ις £η«ιίκν τβθ
Νομοχτηνιάτρου Λβσηθίβυ ιτρβ$, λήψιν
μΐτρνν χ«τά τίίς όβά
—Πολιτική κίνησις-
Έιτβν«λ·ον ηρβχβές οί ββυλευτειΐ τβθ
ΝβμοΒ ΉραχλεΙβυ χ χ. .Ίει. Περδικο¬
γιάννης χ«1 Κεινοτ. Πολυχρονάκης.
—Ή μΐγάλη Φιλανθρωπικτϊ έορΐή.
Συνεΐ(£ονΐαι εΐνΒΐτηβώς οί ποοετοιμα'
σ(αι διά την μεγάλην φιλανθοαΜεΜήν έοα-
τήν ύπΐρ «οδ Οίκον. Σβοσιτίοο τής τελε··
«οίας ΠαοασΝεοήί «ώ«Άιεό«ρ«ει «Ις «6 βέα
τ0ον Πονλακάκΐ). Χβές Ιγινεν «1ς «6 «"Ε¬
θνικόν» ΗοΑτη μαοί^α της έκιΟι«οτ]Μα»|
α Εζει ό θεδς γββ[ομοτα...» «όν κ. Τέλη
Αλκη. Δια σήμερον βέ καΐ ώΒαν 12η» «κλή
βηοον είς «ό Ηαιάσττιμα «ής Νιμαοτΐας
κρός οννιδΒΐασιν βλοι αί όογαναταΐ το6 *»·
οοβ τούτοβ Νο&β >ανονΐ0|ΐ6ν λ·α«ομΐ||··εΙν
«ι»*».
ίΐ!
ϋ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΕΙΔΗΣΕ1Σ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
Η ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΒΕΛΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΗ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΚΑΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ
ΑΘΗΝ%Ι 29 Φεβρουαρί
ου(τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—
Τό άκοτ*λεαμα των προχθεσι
νών Δημοτικών έκλογών τ ου
Πειραιώς δ έν φέρει ουδένα
έηιτυχόντα λόγω τής μή συγ¬
κεντρώσεως τής έκλογικής βά-
σεως υφ' ουδενός των υπο-
ψηφίων Δημάρχων. Ό πλειό*
ψηφήσας κατά την έκλογήν,λαϊ-
χός ύποψήφιος Στρατήγης ύπε
ληφθή τής έκλογι«ής βάσεως
κατά 365 ψήφον ς.
Ή Δημοτιχή έκλογή τού
Πειραιώς θα επαναληφθή με·
τα τό ανωτέρω άποτέλεσμα
την προσέχη Κυριακήν.
Τί ίΟΙΙΤΕΑΕΣΜΙΤΑ_ΪΟΚ ΙΝηΒΙΙΙΙ ΒΛΙιΊΙ
Ι ΕΒΕΤΪΧΪΗ ΚΑΤΑΕΝΟΡΙΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ
πε·
Βιι
ΤΑ 1ΚΒΑ1ΚΔ ΟΡΓΑ-Α
Τό υπουργείον Π>ιδ«(α διαπιατδσχν
Ετι ή προμήθιι* τβν ό)γίν«ν φιηικη"
χαΐ χημείας ί:ά μεσολαβήσεως τοθ δ-
ηαυργείοα ηαροασιάζει μεγάλας δυαχε·
ρείβς, ΜθΐνοΚοιεΤ εγκύκλιον πρός τού
έπΐθιωρητάς ιβ* σχολείων, διά τί)ζ δ·
ποίας χαθιοτφ γνωστόν 8τι ή προμή-
θεια τβν α γά'»ν τούταν δύναται νά γί-
νεϊαι άκ' ·6ϋ·(ας δφ" έ£ΐ«ης σχολικήν
έρορία;. Έν έσονται δέ ϊπβς παρακο-
λβυθήαουν ο&ΐοι την προμήθειαν καρά
τβν έφ^ρΐβν, «ι οποίαι έιιχορηγήθησϊν
λθό λδ ί ίδ
χ*τά τδ παρελθόν αχολιχδνΐΐας είδικ&ς
πρδς τόν σκοπόν τβθτον. ^'^^^ _ *
1 ΔΙΕΘΙΗΠρΑΡΙΓΙΓΙ
Τδ διεθνες γεοργΐΝβν Ινίτιτοθτον δη-
μοσιεύιι τάς Ιξ%ζ πληιορορίας αχετι-
κβ{ μέ την παγκόσμιον αί«ο»ιαραγογήν
τή; τρεχοό η; περιδδου· Ή έβοδεΐα τβν
6?ρΐ(ιον χωρίον προβλιπεκι δα θα
ανέλθη εί{ 150—-160 έατομμό;ια έ*α-
τυλΙτρ»ν· Ή ττοιίτης τβν οί-/ βγγίλ-
λεται πανταχεΒ σχεδόν χαλή, γενικώς
ίέ ά βτίρα τβν προβλίψιον. Ή νέχ οί
νίκη περΕοδος άρχΐζει μέ αποθέματα «*-
τ* παλΰ ανωτέρα τβν άναΐχβν τής
χχταναλώσιος.
Έν ουνεχεία τβν μίΐιΐβ' ποδς περιο¬
ρισμόν τή; εξ^γβγΐ» αυνκλλάγματος 4-
κεφχσισθη βπο; δ ΙΛεγχος κερΐ
Παροχήν ουναλλάγματος πρδς τού; τβ-
ξιδεύοντας είς τδ εξωτερικόν χττ
αυηηρβ α:ος. Ή απονα·ης α5 η ίλή
φθη χαθίιαν χατά τό τελευταίον τρΐμη
νόν οί τοιούτοι ταξεϋιβτχι Ιλίδίν 1 1)2
(«ατομ δολλαρίων,
ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
φ «ς πρδς τόν Νέ ν Νίμον
3' Ινοριβν καΐ ενο5ΐα*%ν ιπττρέπιβν
ξήχθτρχν «ϊβ* βληι την ήμίρζν
Κιιριαν.η"; 28 λήξαντος μη δ; Φ'
ι,Ιια αί δ«4 τοθ Μη-ροποΧιτικοΟ
63υ)(α^ πρεχιριιχθ ΐιαι έ»ορια«αΙ εκλο¬
γαί χχτα τάς ίχοΕας «ίί τάς Ι
π«ρ φιρε'ας τϊ)ς πίλιώς μτ;
ι νάιβθι ΙνβριακοΙ ΙπΙτβυιτο :
Είς ΐήν έ·ορ!αν τ-ΐθ Άγΐου Μηνβ έ-
ψήφιοαν τδ δλον 508 ΙκλογΊς ουγχε'
τ(.ω'ιέντος &υΐιβ τοθ απχρβ'τήτου άριθμϊθ
ψηφΐφίοβν τοθ π^&βλιπομίνου 5.«δ τβθ
αχετικοθ 4|ΐο«. Έξιλέγησιν ένοριαχ ι
ιιιίτροποι «αι! σειράν έηκυχίαζ'. Τα« ι
Μΐί: Οί χ. ν. Ζιχ. Άνυφιν·άη:, Νι».
Καρέλλη,', Ξίνοφδν Στϊινθάης καί Γ
Χριβΐθδβυ/ά«η(, ά-απληρβμϊΐικοΐ Ιέ
ι κ. χ. Έμμ. Κατιχράκτκ, Έμμ. Κι
αμβδίοηί, Άντ. Όρφανδς >α' Έμμ.
Νικολ· άχη;.
Είς την περιφέρειαν "Αγ. Τριά^βς
I-
τδ δλον 311 έλβηΙς χαΐ Ιξι
η τακτικοί ένοριαχοΐ έπίτροκοι:
Οί χ χ. Μιχ ΑΐτΊάδτ}; [ατρδτ, Γ. Γυ
λιτάκης δικηγόρον, Άντ. Μ«ρ3ιά*η;
χκΐ Διον. ΆτθΛλακης. 'Αναπληρωμαΐι
Καμτ,
Ίχά'.
Αγ
εκο
κα': ΟΙ χ. κ. Ίβίν, Άργυράχης,
νάπιτρο , Σιρπετσιδάκης κχί
Β ΐ3ΐλά«η·.
Εί; την ένορ ακήν κεριφ(?«ΐ'χν
Δημητρίου -ψίφιβχν τδ δλον 183
Υ«ΐ. χιΐ Ιξ«λ«γΐ]θχν: Τ»κτκο! ί
έ*ίτρο«οι: Οί χ.χ. Ίοαν. Άίάμης, Νΐ'.
] Π. Κΐΐφΐνογιίννη; κ1
«Ε κ. χ. Μιχ. Καοτελίκτ]
Μχ τ*αοίκί]'. Δι* κή?ΐυ ίξ«λί
γ Γ) ο κ. Μιχ. Καατελάκη', Ά»απΧηοω
ματικ.Ι εξελέγησαν: Οί κ. κ. Μιγ. Μ χ
ναοάκ»)-. Σ». Άλεξί.ΐί, Γ. Αί κβ:ίκ«)ς
κ .1 Γ. Πιρβολαρ'κη .
Εί; 'ή' ένορίιν τοθ Αγ. Τίτου ή έ'β
ρια«4) έλογή ΘΑ έκχνκφιρθ) την προσι
χί) Κιρια^ήν χαθ' δ)» δεν συγχιντρώ
6τ} δ δπ.δ τβθ νδμοιι δριζέμενο; άριθμδς
Ικλογίβν «ροαιλθό ιτιον μά^ον 73. Ό>ο!
«·( αί Ινοριαχιί ίχογαΐ θάέκαναληφθοθν
κ ,ί ιί{ τή^ έ ο,[αν "Ακ— Ταμηιας ώ.
μή ·*ροαΐλθότ«ν ειμή 11 ικ ογέ(ΰ".
ΕΙ, Νχδν τ-0 Αγ. Και»οΕαντί»οϋ Ν*
χιοιαιφείου Ιψ^ισαν 93 ίκλιιγ.Ι. κ1 έ
ξίλίγηο^ν Έ·οοιΐ>κ.[ Ιηίοαπιι οί κ.κ.
Ά.τ. ΙΙεΐίβς κ*ί 2ΐαμ. Γκζη;.
ΤΔ Τ1ΜΕΙΙ ΑΓΡ9ΦΥΑ.ΙΗΙ
Πρός τι.υ κ χ. Νυμά^χας ώ; πρέ-
δροιις τβν έποίΐτικϋτ Σ^μβ^υ ίβν Ά-
γρίφκλΐκίΐζ ΙκοινοποιήΗη ΙχΐοΒεΤοια &«4
τοθ 6ηο^ργεΕου τβν Ιο»τ«βι«» μικ?«-
σκελής ίγ»ύ.λιο; διά τί] ό~ ίκ ηα
ραγγ·λλει κ»1 δποϊεικνίιιι τή' λήψν
μέτρον πρός αντιμΐτώκΐϋΐν ά>επαρχείαι
τβν ^Ταμιίον Άγροφυλαής τοθ χρά>
τοας. ·
—Τδ δτοιιργιΐον τβν ίσωτερι«βν έ
κοινοπαίη ε, πρός ',ί>; χ. μ, Ν μ4*·χα(
μ»κ56σ ελί] έγκδχλιον ηερΐ τοΦ τ ό «βυ
«αταρτίαιιο; τνν πρ ϋιολογιομ'βν τβν
ΤΙ Άλ^
χρή3ΐ»ς 1932—33.
ΡΞΑΓΩγΤ» ΣΤΑΦΙΔΟΣ
Κατ' χθεσινήν Αναφοράν τ^Ο Ικιβεο
ρητο0 αταφίϊος Ή;:χε!ου πρδ; τδν
χ. Νομάρχην ή Ιςτγωγή οτ φ 8ος κατΐ
'θί»; 2 μΐ)ναις Ίινουίβιον χαΙ Φιβρουά-
ριον τοθ 1932 ανήλθεν ε!; τα χάι«9
1) Σ υλτανίνα χιλιογρ καθ 291 924
2)Ξ^έ. » » 109,834
Κ»τα τα π«ρ«λθδν Ιτ^ς 1931 τ-·ύ,
$υτ ϋ» μή α; ή έξαγνγή σ:ΐ>φ:5ος 11 (ε
ανέλθη είς τα Μαιοθι πο:ά:
1) Σίυλτανίνα χιλΐογρ. καθ. 305,646
2) Ξ οθΐς * » 259,553
3) Μαθρις » » - 2,574
4) Τ «τας » » 29,700
Η ΠΡΒ8ΪΙΜΙ4
ΒΒΔΙ1ΡΙΙ
Πρός ίιαντας τού; ;
συλλέγους τοθ Κράτους εκοινοποιήθη
Η«ρά τοθ δπουργείοιι 'Γγιειντ]-. 4γκ6·
χλιβς δι' ή, άρίζεται 8«»ί αί άρχαιρε·
οΐβι πρός εκλογήν νίιβν Δ οικητικβν χαί
Πιιθβρχικβν Σαμβιυλ'ην ώς «αί άντι-
κροσβπον μελβν τοθ Πανελληνίου φχρ·
μκχεχΐίΧβθ .Συλλδγοϋ διεξαχθϊαιν Ιντδς
τοθ ΚροσεχοΟ; μηνός 'Απριλίβυ. Έιίιης
διά τής εγκύκλιον όρΐζεται δ τρδιος
ββξαγογής τής ίκλογή; ταύτη;.
Τό υπουργείον ιβν Έσιοτερικ^ν διά
τηλεγραφήιιιτί; τού πρδ; τ^ς Γενικάς
ΔιοΐΝήσεις, Νιμαρχίοις χαί 'ά, Βικιΐστΐ'
κάς 'Λρχ&ς γνορίζει βτι διά δι τίγμα
Ι τος παρατείνεται ή πρ&θεαμί* άναθεω
Ιρήβεος έκλογιχβν καταλδγω» χαί χ»τη
λόγον ΙκλΒγιχβ/ βφλιαρΐον μέχρι ττ](10
Μ»ρ*ίου.
τι αβξι.ρχ α ΤαθΤιΥιτα
ΤΙ 9ΙΙΙΟ0ΙΕ1Δ ΗΙΒ'
Τό δηοιιργεΐίν τβν
χ χ ίου τοιι ιιρίί τίς Νομαρχίίς παρέ
ώ; πρός την Ιξά χ^ιν τβν
κϊθτ(κ5ντοβν δ ο τβν δη-
χιΐ πρόεδρον κ/ΐνοή «ν.
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ Ν Ο ΜΙ ΚΩΝ
Είς την εφημερίδα αί): Κυβερνήβιο;
έϊημοσ ιδθη διάταγμτ διά τοθ δποίου
καθορΐζιται δ τρόπ3; ττ]{ ίχριδίθ: Ιπ-
Πΐρά χ% ά-μοδΓα ^πιιριι'α Ιηιχρα- 8δ3ΐος τβν είς τ6 ταμείον ου-ιάξεβν
«Τ ή χνιΐληψ ς δΐιω μή γίνη ή τιλιχή Νομι»ών τβν άνηιιδντον διχιιωμάιιΐ)
χατα»ΰ;«»3ΐς τής προμηθείας τβν μηχα- |κ ΤΤ]ς ουντάξιος έγγραφον τινβν κ, Ι
ί ίνί Κή ίς ξ δ
ντ;μίιον τ»ν οίνοποιείω» Κρήτης
τό παρίν.
ΔΑΣΐνϊθΛΟΓΙΚΑ
»»ν
χλητήοον
Η ΕΙΙΙΧΥίΙΣ ΤΒΗ ΙΡΟΙΚΟΠΟΝ
Είς την εφημερίδι «1) Κυβιρνήσεωί
εδημοσιεύθη ό νέμος 6316 πιι.1 κυρώ-
οεως τίς μπαξί» Ίίλλά'ο; καί Βελγίου
βυμφ»νία4 κρός παραχώρηιιν τ-βν μβ
λον ήαττ«μέ>Όχ δισμβν Ιπ' άμοφχιέ-
νϊ)Τΐ είς τ*ί έξ "Ελλάδος χ»1 άι (χ τιθ
ΒελγΗθΟ Κογκό %% τοθ 6ηό Βελγικήν ψιι τϊν χ ηβν (ϋ; Ιξυττ—ριτΐΙ
εντολήν έδίφους τοθ Ρουάντ»—Οΰροθατι μι τοθτο πρός
ιοθΐργβϋ
Τδ οκοιιργεΐον τϊν Έα»τερχ·ν δι'
Ιγγρ*?οι* τού πρός τα. Νομαοχίζς ηχ
ραχ 'λεΐ βποζ παρέχωαι προ· ύ>»ς ηΛ
σαν ήθιχήν( έΓαχυσιν είς τα έν τη* περι
φερεία τβν ίργ^ινα τεθ ΣομχτεΙου ΈΧ
λήνβν προτχόϋον λκμβανομένον δι»1 δ
τό 5
ΜΕΓ1ΛΥΤΕΡΑ Ι ΙΪΗΑΜΙί
10.1 ΦΙΛΕΙΙΙΟίΡΙΙΙΙ ΟΕΙΡ1ΙΟ!
ΑΘΗΝΑΙ 29 Φεβρουαρί
ου (τοΰ άνταποκριχού μας).—
Παρα τό δυσμενές άποτέλεσμα
διά τόν κυβερνη ικόν ύποψή
φςον Δήμαρχον Πειραιώς κ.
Μεταξάν οί φιλελεύθεροι έκλο-
γείς Πειραιώς άπέδειξαν βια
τηρούντες συνολικώς την με
γαλυτέραν δύναμιν.
Ι
ΟΙ
ΠΡΩΪΝΗ
ΟΥΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΚΤΩΝΔΗΜΟΤ.ΕΚΛΟΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΛΙΙΙΡΕΣΕΟ! ΤΟΝ ΦΐΑΕΑΕΥΒΕΡΙΜ
ΕΚΛΟΓΕΩΝ
ΛΘΜΝΑΙ 29 «1>εβρουαρ6
ου (.τού άνταποκριτού μας).—·
Κατά τάς χθεσινάς Δημοτικάς
εκλογάς τού Πειραιώς δέν έ-
πετεύχθη ουδέν άποτέλεσμα
λόγω τής διαιρέσεως των Φ;·
λελευθέρων έκλογέων των ο¬
ποίων αί ψήφοι κατετμίθησαν
μεταξύ των ομοφρόνων υπο-
ψηφίων.
Εψήφισαν 32 χιλιάδες
1^8 έκλογείς γηγενβϊς κ*1
πρόσφυγες. Εξ αυτών έλαβεν
ό μέν πλειοψηφίβας λαϊ«όςύ·
ποψήφιος Σ«ρατήγης 1 2486
ύποληφθείς τής έκλογικής βά·
σεω; κχτά 3624 ψήφους. ό κυ-
βερνητικός ύιεοψήφιος 7654,
ό δέ φιλελευθέρας άνιίπαλός
τού ίατρός Βαρδόπουλος
6827 ψηφους.
Αί ύπόλοιποι ψήφοι κατενε-
μήθησαν μεταξύ των άλλον
φιλελευθέρας, ενός λαϊ*οΰ καί
τού κομμουνιστού ύποψη·
φίου.
Σ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΟΙ ΕΟΙΣΟΕΥΟΙΥΝ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 29 Φεβρουα
ρίου· (4όύ ανταπόκρ»τού μας).—
Κατόπιν τού άποχελέαματος
των Δημοτικών έκλογών Πει¬
ραιώς καί τής μή ύπερψηφί·
βεως τού κυβερνητικού ύποψη-
φίου ό πρωθυπουργός κ. Βεν»·
ζέλος προέβη είς βαρυσημάν¬
τους δηλώσεις αναφορικώς
πρός τή* θέσιν τής Κυβερνή¬
σεως «χούσης ήδη άμεσον ύ·
«οχρέω«ννά επισπεύση τάς έ-
μ χρ *λογ*? «»* *ον Απρίλιον πι·
αυριον (σήμερον) βιδηροδρο!?*ν.ωτ*τ*,π*ρ* ττ^ *ντίθετον
μικώς είς Παρισίους ό υπουρ- *«οφασι* ην εΐχε προγ.νεστέ-
ό Ο 1 δί β
ΛΥΡΙΟΝ ΑΚΙΧΟΡΟΥΝ
Ι. Γ ΜΑΡ82_ 1ΣΟΥΑΕΡΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 29 Φεβρουαρί
ου (τού άνταποκριτού μας).—
Προκειμένον νά συζητηθή υπό
τής Δημοβιονομικής Έπιτρο
ής τό ζήτημα τής προκαταβο
λή; των 2.5ΟΟ έκατομμυ-
ρίων λιρών καί ή αχετική έ*θε
αίς τού κ. Νιμάγιερ άναχωροΰν
μικώς είς Παρισίους ό υπουρ- φ η χ ργ
γός των Οικονομικωσ κ. Μαρής ?ω5 «*Ρ1 δ"ν*ργείας των βου
' » « _--------ν ~—----- .- ". λευνικών έκλογών κ»1 συγχρο
χαΐ ό Διοικητής τής Τραπέζης
ή λάδ ή
ηή
τής Ελλάδος
Τσουδερός.
ς ή ρζης
χ. Εμμανουήλ
ΔΙ ΕΙΙϋΡ.ΙίΙΠΟΥ ΙΕΑ8ΚΕΙ0Υ
Κατά ιδν λήξαντα μήνα Φιβρουά-
ριον είίεκρίχθηααν ηαρά τοθ Τελιονιίοι»
Ηρακλείου ε"ξ είθπ'άίιω* διιίρ ίίϊικβν
Γαμε(*ν χ ,1 έξ εισ γα>γΐΜΟ> χ 1 Ιξα-
γβ χβ ■ δ..ομ» ·~τδ Βλ·ν δρ»χ. 5.315.
656.40.
Κ-κτά τδν Αντίστοιχον μΐ}να τοθ 1931
είοιΐ»ρίχθηι« δρ*/, 5.268.124,80.
λευτικών έκλογών καί συγχρο
νιαμου τούτων μενά των γιρου
σιαστικών κατ' Αυγουστον.
Β Ι. ΒΕΗ!ΖΕΛΤ. ΕΛΑΒΕΝ 1111
ΕΞ0Υ2Ι0Α0ΤΗ.1Ν ΔΙΑ Λ Υ. Ε 0.
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 29 Φεβρουαρί
ου (τού άνταποκριτού μας).—
Ό πρωθυπουργός κ. Βενιζέ·
λος άνήλθε χθές είς τό κυβερ¬
νείον καί κατέστησε ενήμερον
τόν Πρόεδρον τής Δημοκρα¬
τίας κ. Χαΐμην περΐ τού άπο·
τελέσματος των έκλογών Πει·
Τδ 'Α3τεροοχ πεΐ« ΆΘη.βν δι* τη'Ρ*6ω? %■■*·*« «μ*τήν έξουσιο
λεγραφήΐΜτός τοιι πρός τ Ι Α μενκρχεΐα , οοτησιν τής αμέσθυ διαλύσεως
χ «Ι τα Γιοργ χ * έιχιμελητήρια γνβρίζει.
δ:ι δ κιθ^νό: χ«.ρδς σήμερον Τρίτην 1
φΐρεται είς δλίκ^ηρον σχεδδν την χώ¬
ραν νιφιλώϊη ή λίαν νεφιλώδης κατά
δΐαλεΐμκα μετ* άσθενβν τοτικόν 6?ο
χΛ· ή χχΐ χιό όν ά»α τα 4>εινά κιΐ 6ό
ρεια. θερμοΜραοία περΐπου ώ, χΡέ; 2 ε
μοί βορειοανατολΐΗθΙ Ιμ, βορειβδυ «*οΙ
αοθενείς ή μέιριοι.
Ι 0Ι81ΙΒΣ
ΣΗΗίΡΙΙ
Βουλής.
Ό Πρόεδρος τής Δημοχρ»
ίβωσε την εξουβιοδότησιν
'*ύτην εις τόν κ. Βενιζέλον,
**θως δέ πιθανολογεϊται »1
εκλογαί Βουλής θ« προχηρυ
^ Βια την βην Απρίλιον.
•ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
II
ΚΕΡΑΠΜΕΝΙΙΑΡΙΟΜΟΙ
ΙΙΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΙΥ ΣΤΟΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 29 Φεβρουα-
Τό δπουργιΐον Έϊ(οτερ:κβν συνεπεία
οχετχιθ έίγράφου τοθ δπουργείοιι ιβν ._ _ _τ_ ._ . - -_.___
ΟΓχι«μκβ παραχιλεΐ τίς Νομαρχίας ρίου(τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—
διτος τοθ γνβρίσουν, εάν Ιχοσιν Γενομένης χθές τής κληρώσεως
αναλάβη παρ' αυΐαΤς δημοσίαν δ· τού Λαχείου τού στόλου έξη*
πηρεαίαν χχΐ δπό την Ιδιίτητ» χθησαν οί εξής πρώτοι αριθ·
τοθ μονίμου ή έ«τίκ«οϋ ί] ήμερομιοθϊοα
δπαλλήλο^, στρατιοι Χ)1 ναυτιχοΐ ή ηι
λιτιχοΐ συνταξιιθχοι ώς , Ιπίοης δι' Ινα
Ιχασ'ον έ« τούτων |αν δι* εί!χί)ς τι¬
νος ΒΐανάΓςεε* πριβλίπΜκι 5« δύνανται 43ΟΚ0. 3Ο2Τ3, Τ*ί»3»
ρ
1847, 484ΟΘ,
42484, 37871,3β 124,
14539, 29ΘΟ2, 6Κ2Ο,
ομι*ιο
τή» δ·»
μίίο,ς χαΐ "β·
««0*11110.00X0»
ίιύ τή» **9
(,ομι, διάθβσι* ι
Μ» τής οοβί
τβηχής μας ίποβ
«Ι τΑ κάμωμβν Ι
αι ίί; $ί
οςάςχής διί
| μέ την όποί
ίξακολουΰβ ι νά χ
ώθτθμιχής κλει
»ί ίοωαρικοτ) 6
%διά »·»*■
ΐύ χναιως διό
ό ά
ρ
ίΝχοίίινσωμεν
Α «βοσπάθεκ
^ Πηχόν χαλό-
Φ έζνγίανσιν ι
Ώ σνμΐτέοασΐΜΐ
ίγ»ωοίζον
ΦΐΜϊίστηνβΰθι
ίΟ καί ίνα
5κ1 (α οοί
Άλλως ϊ
ό
ΑΠΑΧΙ
Μέγεθος Γραμματοσειράς