99214 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3102

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

28/2/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
■Ν*;
ΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΑΡΙθΜΟΣ ΤΗΛΕΦΟΝθγ 18
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ
28
ΦΕΒ)Ρ«ΟΥ
ΔΙΕΥΘ· ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Ιθΐβ
ΕΤΟΙ 17ον.- ΑΡΙΘ- ΦΥΛΑΟΥ 3.102
ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΎΟΝΤΑ
(Ό ε* Αθήναις άντακοΝα,ιιής μος, έιη·
λεγράφηοι χθίς δτι ΐψηαΐοθη τό 'Αγ-
γλι«όν Ιασμολόγιον. Κατοχέρφ βααο-
θέτομεν ά'ΤαχΑκοισιν ί» Λονβίνου ά-
φπονισαν τό οαύμοίιόγΐ'ΐν τονιο καί
ΐή* Ιν)«ϊομί.η ζημίαν ε* τής έφοο-
μογής τού, ι ών είς ΆγγΗιν εΐσαγομε-
να>» Ηβοϊονΐων μαΐ):
Τό αγγλικόν δασμολόγιον, άναγ
γελθέν είς «ήν Βουλήν των Κοινο¬
τικόν τηψ 5ην τρ. καί «ιθέμενον έν
Ιβχύϊ άηό ΐή{ 1ης Μάρτιον, ηβο·
βΐέηιι ώς γνωστόν, διά την επιβο¬
λήν δασμού έκ ΙΟ ο)ο επί «ής άξί
ο{ των είσανομένω» είόών. Τσύ δα
ομού αυτού έξαιροΰνιαι τα βΧδη διά
«ά όασϊα ίσχύβι άλλας προγενεστέ¬
ρας δασμό;. ΈηΙσης έξαιοούνται ό
οίνος (αβρί τού όποίου θά ληφθ0
άλλα>« πρόνοιο(, τό κρέα;, οί ίχθύς,
ο βάμβαί, τό μαΑλί καί τό τέϊον.
Ειδή προερχόμενα έκ των Άπσι
Νΐβν έξαιροΰνεαι τού δασμολογίου,
έν άναμον0 τής αύιοχραιορικής δια
βκίψεως τής Όιιάβας, συν'ρχομέ
»ης «όν προσέχη Ιούλιον. *Ε£αι-
οοβνιαι ίηίαης «ά προϊόντα των
Μΐήσεων—αύιά ό'μως άνευ ούδεμιάς
Ιι»φυλάξεω(. Ή αγγλικη Κυβέρνη¬
σις ανήγγειλε την απόφασιν της νά
διαπραγματευθή εμπορικάς ανμβά-
σιις μετά ξένων κρατών καί νά έ-
φαρμόαν δι* αύτά εννοΐ^ώι«(ον δα
' ομολόγιον υπό «όν όρον ιής άμοι-
βαιόιητος. Όπωσδήπσνι (μαβί, ου¬
δεμίαν τοιαύτην συμφωνίαν θά ύ·
κογράψο πρό τής συγκλήσεως τής
αύιθΜβατορινής οίκσνσμικής Δια¬
σκέψεως τής 'Οιτάβας, ιίς ιήν οποί¬
αν θά έξετασθοΰν αί έμπορικαί καί
οικονομικαί σχέσης Άνγλίας κιί
'ΑποΐΜΐών. Ό σκοπόβ τής τελβυΐαί-
ας αύι0ς δηλώσεως είναι βπως δ·α-
τηροθοΰν ύαέρ «ών Άποικιών οί-
αδήηοτβ προνόμια εϊνβ ύηό τάς πβ-
ριστάσεις δυνατά. Όσον άφσαξ. τάς
σνναγωνιζομένας την ΆγγΙΙαψ χώ·
ρα;, αΐιινες διεξάγουν εναντίον ι ής
δασμολογικόν πόΐεμον, άναλαμβά-!
νει ι} Κυβέρνησις διά «ού έξαγγελ!
θέντος νσμσσχβδίου,τό διχαίωμα νά
αυξήση «ούς δααμονς είς βάρσς των.
Ό μηχανισμός πρός εφαρμογήν
τού όασμολογίου θά έχο την συνή
τ>η καί είς άλλας χώρας μορφήν.
θά σνν«ρσιηθ0 ΰηΐαδή, ώς άνβκσι-
ιώ&η, μία είδικι) επιτραπή τού
ίασμολσγίου έπιφορτισμένη μέ την
*ιλέ»ί)ν των έσωιεριχών έμπορικών
Ναί βιομηχανικών άναγκών άηό τής
ακόψεως τής δασμολογικής των
κροσιασίας καί μϊ «ι)ν συμπληροί·
«αιικήν σπσυδήν «ών έμπσρικών
οχέσεων Αγγλίας καί δΐλων χωρών.
Ή έηιτροπή θά γνωμοδοΐβ επί των
όΌσμολσγικΦν ζητήματι»* κα) 4
ψψώμη της θά άποτελβ τό όριον έν·
τος τού όπσίσυ θά δύναται νά κι·
*ιΐθ0 ά ύπιύθυνσς ύηουαγός.
* *
Τα ανωτέρω είναι ιό έν γενικαίς
γραμμαίς περιεχόμενον «ού σασμσ
λογικού πρσγράμμαιος τής άγγλικής
»υ/}ερνήσιω(, ώς ανηγγέλθη υπό
«ού ύπουργού «ών οίκονομικών κ.
Τσάμκερλαιν. Ή θέσις «ού έλλτ; Ι
νΐΜού έμπορίου κατόπιν των άπο-
•άσεβν αύεών τής άγγλικής Κυ· ι
0«ρνήσεως έχει ώς εξής:
Αί παρούσαι έμπορικαί σχέσεις'
Αγγλίας καί Ελλάδος όΊέπσνται ά-
"ό την εμπορικήν σύμβασιν τής
-β»ς Ιουλίου 1926,ήτις έχει μέν
**»! λήξει, άλλά ίσχύει σιωπηρώς
'κ' άόρισ«ον—μέχρι «ής καταγγελί¬
αι της υπό έκατέρσυ των δύο κρα-
*Αν καί επί έ»ος με.ά ταύτα. Κα-
«ο «τ)ν έν λόγφ σύμβασιν, ■) Ελλάς
Χαίρΐι ίν Αγγλία (επί »φ δρφ '9.
άϋοιβαιόιΐ]«ο(( «ών όΊκαιοχιάτων
"ν μάλλον ευνοουμένου κράτους.
'ΐάγιται κατά συνέπειαν αίς τάς
*>νΐκάς άποφάσεις περί δασμολογί¬
ου υπό τόν όρον τούταν. Έηαδή ό ·
τό κυριώτερον τίδσς έλ-
έξαγωγής Ιν Αγγλία είνε ι)
., ιϊχ> ληφθ0 είδικτ) πρδνοια
τοΐ) προΐόντος ΐοίΐου—οδ«»ί,
*»·· ιΕα«0·ιικ0( διά ·ο·
νά ίσχύρ ό κατωτέρω άρθρον (δόν
τής συμβάσεως «Αί κορινθιακαί
σταφίδες, προϊΑν «ής Ελλάδος, εί-
σανόμεναι είς «ήν Μ§γάληψ Β«·«αν-
*ίαν καί την βόρειον Ίρλανδίαν,δέν
θά ύπόκεινιαι είς τελωνειακόν δα¬
σμόν ανώτερον των δύσ σελληνίων
κατά 112 λίβρας άγνλικός. Έξ άλ
λου ή έλληνική Κυβέρνησις άναλαμ-
βάνΐι όπως οΐαδήπο ε μέιρα συνε-
παγόμενα «ήν παρακράτνσιν ή την
«ξογοράν σταφίδος επί σκοπώ προ
σ«ασίας των παρανωγών, άωήνωσι
διαθέσιμον πρό; έξανωνήν ποσότη
τα ήας θά καθσρίζηιαι έιησίως ε¬
πί «0 βάσει τού μέσου δρσυ τής έ-
ξαγωγής «ών τριών «ελευιαίων έ-
■ών, μιτά πρσσθήχη; περιθωρίου
5 ο)ο διά την πιθανήν οϋξηοι* τής
καιανα/Ιώνεως. Έννσεΐται ότι ή πο¬
σότης αϋιη θά είναι διαθέσιμις
πρός ΚαγβογΙΐΨ διά «ών συνήθων
έμησρικών μέσων ή συνεταιριρών
δργανώσεων, άνευ σίασδύπσΐε πά
ριαβάοεως χής Ελληνικάς Κυβερ¬
νήσεως υπό τύπον νοΗσθετικού μέ·
«ρου καθσρίζοντο( τιμήν έξαγω
γήι».
Είνε ευνόητον ότι, κατά συνέπει¬
αν τού ανωτέρω άρθρου, Λ δασμός
τής κσρινθιακής σταφίδος δέν δύ
ναται νά υπερβή τό «αάξικουμ» τό
όριζόμενον «ιτό τ0ς συμβάσεως—
κσί έφ' δσον ή σύμβασις οϋ%η ί¬
σχύει.
*
Τό ζήιιΐρα τό έγειρόμενον έκ των
ανωτέρω λεπτομεριιών είνε κατά
πόσον θά εξακολουθήση ίσχύσνσα
Λ εμπορικώ σύμβασις ι) οΰιως πρσ-
βλέπουαοι περί τής σταφίδος.
Σχετικώς δέν ήουνήθημιν νά
λάβωμεν παρά «ών άομοδ/ων δήλω¬
σιν τίνα ενδεικτικόν των διαθέσεων
τής άνγΐικής Κυβερνήσεως. Ή προ-
σωπική μας εντύπωσις, έκ συνομι-
λιών τάς όηοΐας είχομεν μετά προ·
σο>πων καλώς πληρσφορημένων, εί
νέ δυνατόν νά συνοψισθ^ είς τα
?
Άναννωρίζεται έν Λονδίνω ιό ά
αοιβαίον συμφέρον «ής ίσχυούσης
έϋΐτορικής συμφωνίας, οΰιως ώατε
έμπορικοί ή νενινώιερσι οίκονομι
κβΐ ύπολογισμοί νά μην παρέχουν
έδαφος εντεύθεν καΐαρνελίας «ής
συμβάσεως. Όμολονείιαι όμως ταυ¬
τοχρόνως δτι Ινδέχεται πολκικοί
ύπολονισμοί ευρυτέρας φύσεως νά
θέοουν επί «άηηιος «ό ζήιημα τής
σταφίδος είς τάς επικειμένας συζη-
τύαιΐζ των έμτορικών σχέσεων τής
Μ. Βοετα·ίας καί των Άποικιών
ιης. Τποδεικνύΐιαι όιι υφίσταται
ή πιθανόεης ένδσαυ«σκρα«ορικών
συμφωνιών άσυμβιβάστων πρός
«άς διατάξεως «0ς αυμβάαιως Ελ¬
λάδος καί Μ Βρβιανίας. Τότε καιά
τό πνεύμα τού ανακοινωθέντος προ-
νράμμαισς τής άγγλικής Κυβιρ*ήσε
ως δυνατόν νά προσβλτ]θ0 ι) ίσχύ
ούσα έμαορική σύμβασις.
Μολονότι τό ειδικόν σταφιδικον
εμπόριον «ής Ελλάδος πρός «ήν
ΆγψΚα*· άποΐελβί τό σημανιικώτβ·
ρσν, άπό ελληνικάς άπόψ·ω«, κεφά¬
λαιον των μΐταξύ «ών δύο χωρών
έμηορινών σχέσεων, γενι>ώτερον
θεωρούαενσν τό δασμολόνιον τής
ΆψγΙΙαα πρσώρισιαι νά είνε επιζή
μίαν καθ* όσον άποκλείει «ήν άνά-
πιυξιν τής αγνλι»ής άν-σράς είς άλ-
λα βΓ3π τήζ 'Ελλάδος διά ιά Φηοΐα
ι) Αγγλία είνε μία πιθανωτάΐι; κα·
«αναλώΐρια. Μόλις τό παρελθόν θέ¬
ρος εγένοντο προσπάθειαι έζαγωγής
είς Αγγλίαν χλωρών καρπών. Ου α
είνε μόνον ι) Κορινθιακή σταφίς τό
είδος τής έλληνιπής παραγωγής τδ
οποίον έξόγεται ιίς "Αγγλίαν καί
ύαό τάς παρούσας συνθήκας Ή
σουΐτανίνα σταφίς, επί παραδείγ¬
ματι, τα σύκα, οί τάπητες κ. ά. εί
χαν ήδη άρχίσει νά διαδίδανιαΐ έν
'Λγγϊίφ ΕΪψμ φανερόν ότι οί δασμσ
λσγικοί πιρισρισμσ) θά έχουν δυ·
σμινβ αντίκτυπον επί τής έμπσρίας
των ΐίδών τούτων. Σ· Σ
ΘΑ ΕΕΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ;
Π*.τ/Ρ'.φΐ)ρεύμ«θ3 έξ Άρχαλοχνρ'-
ου %-Ί άλλην ίλαιοηαραγ»γ9ν μιρβν
τοθ ΝομοΟ μ», 8τι ή χατάΐταας τβν έ-
χδνττβν άττοθίμα'ά τινί», έλα'οιι, μιχρο»
ηβραγβγΑν, «Ι · οίκτρί άπο τ ά —ς ά-
ηδψι»(· Μή 8υ άμενοι νά πωΧήιου' τί
πρ&ϊίν των πιριφέρονται έ5β μ* ίεΤ,
προσηβθίθντες νά ίιτΐ'ύχοίν την διάθε¬
σιν Ιΐτιο χαΐ ελαχίστης ποαότητος, άλλ'
είς μά ην. Ώ, έκ τούιοιι αί οικογένειαι
τ«ν οποφέρουν τα πάνδεινα, οτερούμι^ι
ΧϊΙ &&Τ&0 τοθ 55του %1ί έιχοχήν βαρυ'ά'
ιου χειμώνος. Ή κατάστασις βίιτή λίγφ
χχΙ ί) διι>·ε5γοϋμέντ)ς 6π4 τί); Άγρο-
χιχί)ς Τρακέζη: χελωνοΐιδοθζ—4-, μβς
Ιιιτραττς ή !««φρα*ΐ(—καραλαβΐ]; τοθ
έλα.ο», τοσοθτον μάλλον ηβΘ' !σ;ν, 1λ·
λείπουν χά ιιχνιχβ μΐαα *Λ αϊ παντός
ιϋιυ; κυ««λ'.αι, ε(ε έ .όμινον δι Θ1
έξακ?λουί)ήιη 'ΑΧλ'Ιξνχολουθΐθοχ θί
καταστεί ψ $ ι όν ελαιοπαραγωγήν. 'Βνφ
ακριβώς αΰιήν «ήν χατβατροφήν ίπρί
κιιτο νβ προ?ά3η τ4 τιλι««Τον νομο¬
σχέδιον ηιρΐ πρβοτασ'ας ιιθ ελαίου.
ΚΑΙ Η ΚΡ.ΘΗ. „, , .
Χβρκοΐ Ιλθίντ»; χθ»; «ίς χά γρ^-
φιΐά μ*. δ εμϋΐρϊυρήθιραν χ Ι δι* την
χριθήν—διδΐι παρα τό 8κ έξϊγγέλλιτΐι
διαρκβςδτι ι δ Κέντρον άηοοιέλλιι *α!
νέχς ιΐ3θ4χητας χριθίίς ούτοι δέ ·15«>ν
άκίμη ου ι 1α οπν'Α ΤΙ οιιιιβαίνΐι;
Κ' ίμιϊς ?*' γνβρΐζοιιιν. Έν ηάιη πε
ρικιώΐειθειορ&Ομιν καλόν Βιά τάς «οκι-
χάς *ρχ*ί» νά τακχοηοιοθ/ Ι·ά'Μτε τί
«ρά'μ»τα. δΐ« οί 4γρίτ« ν» μή χ«-
τίρχιονοι χΐ, την πίλιν 8?*ν δέ; διτ«>-
χ» χρ'θή. νά χ&τίρχωνται δέ διαν !>'&>
χη. Ύτ-βθέκμεν 8« ό βγμ* «
χαιον !1 &ΐ
'
Ο' Δόξβ φ θ
Ηα: Βιχϊίχοντβι ή μ'β
1 * ί
χθί,ώ. άγ»·ε
«Χλη. Βυ
ρίλον «αΐζειδ φιλβνθρωπιχβς χαρΐκχήρ,
η.β/μα ηού κ.λάζει χαΐ οήμιρον την
οχιχιχήν αβαρίαν χο9 βαλαντΐϊΐι τ*ν
σιμπολιτβν «αί ουχνά την έαιδάλλει
δηέ? τε Ο συνίλου χαΐ τβν άναξιοπαθούν-
κβν. ΒιίαΐΊος χοριΰ; Ινιργ&Ον έχτος των
φιλανθρηπΐχΑν χΐΐ άλλα σαμχτεΐα άλλαι
τα σνμιχιΐα ού-ά ε*χούν σοδβρούς λίγοας
νά άπαιτοθν την κοινωνικήν συνδρομήν.
Καί «σφχλβς οΕ. 6κοο:ηρ(ζονχις χοΰ;
χοροϋς συμπολίται, είνε εί; θέοιν καΐ
8ιαχρ(αιις νά χάμ»ευν χοΐ τοί»; χοροΰ:νά
οποοιηρζΐυν έ» ιω μέτρφ χτ]ς σοβαρά :η
τδ; τβν.
ΟΠΟΧ ΑΙΑΒΑΝΕΙ Η ΖΟΗ
ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ
Τίλος κάντων ν.άθβ χοόνο ή μάσκα
αηοιιλιΐ πβιοασμόν! Καί εΐβιχ&ς, φα*-
«άζομαι, διά τού; λυ/ους κου άνοφέ-
ριι ή ΙσιοοΙα:
Ούδέκοτι χό φλογάιο μκουμιεο€κι «άιν
γνναικιΐων χειλέτον, ά*β(ζ«ι μέ τέσην
ιάοιν, λαμκρόιΐ)τα, »τοόχλτ]σιν, δσον
χά α &*ό τό καιάΌτιλιινο μυιάχι μια{
Ιθαιμαΐιοιτί; μάσχι;. ΟύδίΉοτι μάτια
Τυναιχβϊι δίδουν τόσην συγκίνησιν, 8-
οαν αύιά πού λάμαουν αστοάφΐουν,
σπιθίζουν, χαΐνβ, μισ' ά «ά τίς βαθΐιίς,
«'ΐυλαοισμένβ > χόγχις «τίς μάοιιας.
Ποιέ, μά ιεοιέ, Ισας. δι* βλέκβι χανείς
δσντάχιτι τόσο ΙξαΙσια—δοντάκια κου
θά θίλιτβ νά τοΰ; δάσιτι νά δαγχά-
σου. άιιχο μήλο χαί νά τδ φάτβ—οά»
αύά κου λαμηοά λουσμένα σιό βυοηδι-
ησμένο 1ουιοό τοϋ μκοοϋ οιόματος,
δίίχνουν «ό γίλιο της μάσκας. Ου ε
ιηγοϋνι «όοο άταλό οδν αύΐό κου κοο*
βίλλιι αιτοαυνάχι τοσοδοβλι, ΐιονδτο,
χαΊα α«ό μιά μάσχα άιλαζωιή. Γυ·
»-5ΐ»ίΐ'), λοιπόν, γανταιυένο χβοάο, γυ-
να-κεϊ > ποοσσηάχι κιί μάσχοι ώ» «ό
αν άι— Ιιού κιοΐ τινος «οάγμαιο; αν·
«ή» «τ)ν σΐινμήν οί συγχλονισμοΐ χαί
ί 4ιιαγοο«νσΗς Ι
Έαι,μιιώθο α «ό ιτ)ς σχ«)λ-ς αυιβς
κιΐΐοτ', διι Ίνβ »ο'μα *Α δφΐΐλομιν
ιό ιεβοοοιιιί3τ ιίς νόν Θίθίΐιν, ιό» κρ&·
τον δοαμαιι^όν «οιηιήν. *Έκοβπ« νά
την ΐριαισιούμΒ είς την έΊιπν·υσιν*ττΐς
αβγαλΰτβοτις χοκέιας. Πόσον άνίθτια
ιΐχαν μκδ σιό νοημά ιης αί ωοαϊαι
τ5ν (αοβμίτον ώθισμέναιν δΊσμεοιαμά-
ττον ιή; Άοαβίας την δκο(«ον ή φιλα-
θέσχεια Ιπέ^αλιν ώ; χανόνα οΐδονς
χτιί ιύιτοβπί[α·, «6 άνιίθβιον αΜθιβδς
της σημβοιντΐ; Εύίτοιιαίας: γυμνόν «ό
σάμι χαί τδ ποόσοιιον μασί. Σύοου-
σαι τα ιιβταζαχα κααουμάκια καχα
ά «ό «ά ιτεοΐβογα τπβίνια χαί Ιπάναί
•Ι; «ά ιεαχ«ιά ταηέια «ού —Ίγουν «αί
«όν ίΐάχιοτον ήχον χαί κάνουν «ο πβο-
κάτΐιιιά ΐτον βήμα «(γο·α(—ξαπλωμέ-
νβ; σά βαθβιά ντιβάησ, «*ά βαθοιά
ώ; οί »άφοι>, διίχνουν σιόν καλό χααν
μέσα σιή γλνχβιά τοοπικήν ατμόθφαι-
Οΐ των αναιολί«ι«α>ν μυοοκέντον θυ·
μιατών, τηύ μόσκου ναΐ «ού ήΧέκτοου,
μόνον δυδ μάτια κου βισ»λιύουν φλο-
γισμινα «Ις «όν άχαντ, ώ«ανό» τού !■
Οιοτιχοϋ μυσιηθΐηυ, χβΐλϊ) κου λαχτα-
Οθϋν χό φΐλημα, Ινα σαιια κου διψόί
«ήν θαοιιιίαν — ιιοιήματα αΐσθησι κης
χαοά; πούμ'λοϋν στήν ψυχήν «ιήν γλυ·
ιΛ γβέθλια γλόόσσάν τνς»
Μά βεβαία. Ή μάσιια, ού:ό «ό κομ-
μαιά«ι άιλάζι, μέ «ό δαοΐ ν τ) χαοιτα-
μέ*«) κολομκ.να ιΐσβάλλιι ιίς «ό νταν¬
σιγκ, ιΐνι «ό ά»ώι«οον ΙςΊηοΡΪατινόν
μέσον κου θ) μκοοο&σι νά |ηινοτ)σα
Φπνιασία γυνοικός. Άφιιοκ συνήθως
άπό ό ποόσωπον δΧην ιήν ρβαλιστι-
κήν «ου ώ^όιητα, ιό εςΊδανικινβι, «όν
δίν»ι μιά φόομα στοιχβιώδυ, «ό στνλι-
ζάοβι. Καί συγχοότως με ίνα «οΰπον
διαβολιχόν, τονίζβι υκογοαμμΐζβι, μά-
τια, χβΐλυ, . ό>τια, δέρμα, χηί «Α Βνό
θαυμασία ρόδινα κοχύΐκι κου άΊΐ" τίς
α οβ; των—στάλίς δοοσιάς άνοιΕιάιι-
κης διοιμβς νά κέσουν — αστοάφΐουν
χαί Ιοιοίζουν τα διαμινΊάκια—τα αύτά·
χια, δ,τι μέ δυό λόγιτι αηοχβλι· «όν
οΐοόνιον στόχον τοΰ Ιοαιι»*οϋ «οθόν.
Ή γνναΐβ γ1*ιτα> «ι«·ό γυναϊκα μί
τή μάσκα: Έξαφανίζβι «ούς αιομκού;
ΐαοακνήοες χαί δίΐχνει, Ιξαίοβι, Ιξτοοαϊ·
ζβι «ά θέλγητοα τοϋ φύλου. Άλλά ν.αί
ίκιβάλλϊΐ ώ; θεσμόν πλέον μαζύ μί «α
άηοχοηάτιχα καί τα κοι»α>τιχά καο»α-
βάλια. Έξ οδ χαί ή μήνις των ήθιχο·
λόγοον.
ΛΧ.ΜΟΛΜΟ2,
ΟΙ ΤΤΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ
ΤΟ ΥΒΟΜΝΙΙΜΛ ΤΟΝ ΙΙΡΙΤΟΝ
ΗΡΙΣΦΥΤΟΝΝ^ΑΤΣΑΑΕΝΙΟΙ
Σΐίτικώς ηοδς δια εγοάψιμιν χθές
διά »ίΐν 8«ανιχτ(μησιν «άν κροσ-
φυγικ&ν χλήοπιν. δι,μοσιιύομιν χαί τό
Λιιοσιαλέν ημίν δκό «ών ΛγροτέΙν πρε-
σφύγιον Ν.Άτσαλένιου ΰ «όμνημα κοό;
χον Νομάο".ν Ήοαχλβίου:
«Κόριι Νβμ4ρχ«.
Τό ζή«ημι δια χό Οκοΐον θά οάς
αηαοΐολήσημιν, δέν ιΐναι τόσον νέον
■1; «οόιεον ωΐη αηο»λεΐ "οιττοΧογίαν
χάθβ (Ισαγαιγή !»' αυιοΰ. Ούχ" ήΐιον
άνβκινήθτι τουτο τας ιβλβυιαΐας ήμβοας,
β κ διιμοβΐϊυμάΊαν «ου εγΐσο^ου ιυ«ου
εξ Ιτβογειόόν της Αγροτικάς Τοαηέζης
καί τέλος Ιχ ιδν χθεσινβν δτιλώσβων
«ου χ. Γ·ν. Διοιχηιον Κοήιτις, κερί
εκανιχιιμήριας των χλήοων ιας.
Έλβΐνο κον μάς άκογοιιτεύΒΐ ηΛ
μβς χοαιεΐ βΐς μίαν συνβχη αγανίαν,
είναι ή ηαοέλχυσις τού ζ-τήριατός μας
χαί αί βλλι,λοονγχοουόμιναι κλυοοφο-
θ(αι ΙπΙ «οΰΐου, διότι άφ' £·ός Ιιομιν
Ιγγραφον «ϋς Άγοοτικτΐς κιοΐφεοβΐας,
ήτις μάς «λτχ)θφοο(1 δι» Ιϋανβχτίμιισις
δέν θά γίνη, άφ' £ έοου Οί ή 'Αγοοτι-
χή Τοάκιζα μάς ακοοτέλλει, εΙΒοκοιΐ)-
σβις διά νθ χαταβάλωμβν την κοώιην
δόσιν ΒηΙ τή βάσβι της καλαιάς Ιχχι-
μήοβτος, μάς ιάσσιι δι κοοθισμ(α» μέ-
χοι 15 ΜαοτΙον νά πλυρώσωσιν αει&
20—40 Λ. Α. χαθ'ή· στιγμήν χάρις
■Ις ιήν Ιαΐάΐος Ικίιιλαιθΐτοαν φιλαν*
θοωκ'αν Ιμβιοιάσθη ολίγον τ) ηιΐνα
«άν μή 8θγαζομέ»τον γιοργδν χαί Ιρ ■
τατών. Καί ιέλος ϊχομβν «άς χθεσινάς
οηΐώσεις τοΰχ. Γ.Διοΐχηιον οιι βκΐφα
ο.σθτ] ή Ιηανΐχιίμησις ιέετ Μλήοοον
μας.
Θά μας εΜΐτοαιιδ χ. Νοιιάοχα να
καταοτόμιν αναΙυαχώΐΒοοι διά νά κα«
οονοιασθ*ό δλ? 4 σοβαρόιι,ς ιον «β»·
Ι
ΑΝΟΡΘΟΣΙΖ
.1
ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
ΘΒΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΧΚΑΚΗ. - Σή«ββον
Κδονται 2 μεγάλαι καβασιΑαειο άπογεα·
κατινή $ιΐ 5 112 μ. α. ό θρΐαμβας «ύ
βισσΐυ ή Χαλιμά μ« ιίιν ■. Νταλμάς τδ·
κ. Φιλιπκίδην «ίιν μ. Φιλασόφου, Κω>)'.νου
κλπ. 'Βσβερ'νή ώ;α 9 1)2 μ. ιι. ή ίικαρ
•ιοτική ΟΛβρίιτα τού ΥνβΙΙβΓ Οοΐΐο ή
«ΒιοΙΛισαα τής Νύ/,τας» μ* (ήν κ. Ζοοζώ
Ν«αλμΑς, Μάνο ΦΛιχπίβην ΜαΙρην Φι-
λικχΐβη. Κ. Πομό«ην κλπ.
Αυριον ό θαΐιμβις «οδ θιασοο ή «Γιόλα»
με τούς κο,ώτονς διΒΑΕαντας.
ΑΠΟΛΛΩΝ (ϊι>έ Παολάν). - Σήιιερσν
4 παοαστβσεις.— Ό^α 2:30 μ. μ. «ό πβοι-
εΐετβιήδες Ιο,γον τ,ό «Κραυγοζον Φηντιονια»
ΐό Ι2ι}« Ι3αν Μόν 15ον βκιισόβια. 'Ω^α 4
μ. μ. 6 μ. μ. «οί ώ}α 9.30 μ. μ. «6 οαϋμα
«ής ΚινηματογΒαφ κης χαραγωγής «Νέοι
"ΐΝαροι» μέ χοακαγωνιστάς τή» ΒασΙΛισοαν
τής κομψάτηιος Μοί τ,άο,ιτος Άνέιτα Πεΐιζ
«αί τ6ν αγαπημένον" τεΐν κοαιτσινν Ραμόν
Νοβίρρο.
χλε(ει τό ζήιημά μας.
1) Θ4 Ιιυγιάνομεν ίγ «αιασιάσΒαΐς
ίύεογβιιιιης δποοαδήηοτβ χαί θά καιε-
Ράλλβιο κάθβ ποοσκάθιια ώιΐε νά κα
τασιάμβν 6ογάται χαί παοάγοντβς μ ά;
τάξεης παοαγωγινί,ς χαί συνΐΕλΐσταΙ
χοινηνιχης ϋγβΐας.
2) ) Τα έ« τη; Ας ά-ω Ιγκατασιά-
σεαις ΐοέη μας θϊ σονΒψηφΙζοντο μ«τά
των ποαοσιάν αποζημιώσβών μας χαί
βά ϊΐοεούμβθα ή θά δικαιούμεθα μέ
την διαφοράν.
Έλκ,ΙααιΐΒν οΰιαι διι συν τψ χοό»ω
θά Ιπαυλώνοντο α! ηλ—γσΐ κου Ιποο-
ξένησβν ίΐ δμαδικί) Ιντεΰθεν μβταχίνη-
σις μας, χαί άνεηιΰξαμεν κάθβ δυνατήν
προσπάθειαν, διά νά δημιουργήσωμεν
κδποιον πυοή·α ΒύήμεοΙας, βελτιοΰντες
τούς χοοηνηθένιας άγοούς, χέρσους
κου ιούνιον, χαί έν γένει δέ» ΙφβΙσθη-
μεν κόπαιν χαί Ιδοήτος διά νά χάνα>·
μέν κάτι κιί ίμβΐς είς την φ,λόξενον
αύιήν γήν. Δέν θά πεοιαΐ'τολογύσαιμεν
εάν παοαθέσαμεν ενταύθα, δτι οί κό-
κοι αΰΐοΐ δγιναν χαιαφανβΐί χαί αί
προσπάθειαι μας δεν άαέβησιν σιιΐααι.
'Βδαά χ· Νομάοχα τελειώνει τό ποάτον
κίςράλαιον ιή: ύ/ιοθβοβώς μας, τό κβ
φάλαιον. των ίλιιί'ων τάν ηροσκαθΒΐ-
βν,τών Ιδοώ ών μας.
Ή ίπίοτΒψις τούτων θά τι Ό ή δ-
Οΐσΐϋή 8«χώοησις τδν κλήοων μας, εν
ιω πλαισίω «ών ύιιοσιιθέντων, έ» ψ
χώθψ τουλάχιστον μιδς λογιχή; λογι-
θτΐΜϋς, ι) Ης Όά έπβΐοβπί τί,ν κοαγμα-
τοκοΐησιν χαί Ιπαλήθευσιν δλων Ιχβ(·
τον τδ)ν ΐοΒσστΐΜων βοιθμδν κου θά
«αϊΒχαιόηύντο ιίς τα καΐάαιιχα των δια-
(ρόθοον Ύηηοβοιών. ΆντΙ τούιου ή χα·
τάσΐασις ΙνΒφανίσθη ποό Ιιους τβλε(-ς
διαφορβτική, χαί οί κοοσιιάθβιαί μας
1τοτβ ουδέν άπέ)αααν.
Εύαέθημβν τοιουτοτοόκω; χοεαιμένοι
μέ 8»α κονδύλιον, άηξέλεγχιον, βκα
θοοιστον, ασαφές χαί ιό οποίον δέν
δυνάμεθα νά δικιιολογήσωμεν μβ καμ¬
μίαν άριθμηιικήΎ. Είς τό κονδύλιον αν-
«ό ΰποτίθβται διι ουνεΐαινειΐβησαν χαί
αί αποζηκιώσεις μας.
Είς δσου; χατΦθθησαγ, νά ίξαχο»-
βώσουν την θέσίν των, χαί ηώζ ποοήλ-
θε ιό ΐοέος των τουτο Ιγένετο άνιι-
ληπιόν δ», ού5έν μέτρον χαί ουδείς δ-
ρσς Ιλήφθη ώ; βάσις της ίκτιμήοβως.
ΕύοΙσκονται ειολλοΐ (οε-μένοι μέ
ματα τα δηοΐα οΰοέηοτε κατεΐχοτ ου
κατΐχουν, χαί άΐλοι κάλιν μβ τόσην ύ-
ειιοβολιχην τιμήν μονάδος, παν θά ήτο
εύχολώι»θον καΐ ΐωαίς χανένα β
μα ►άν νϋάΐιοατα ΐιαθοΰν Ιπί μηά «α
λαξίμων κτημάτα)", Ιάν άκεφάσιζαν νά
αη«ά)σουν τό τεοάσιιον ποσόν μέ τό
οποίον ϊθΒθϋν αι.
Ο! «λήοοι, οί!»ΐι ηοικίλλουν από 100
—200.000 δο. Ι«σΐοί, μειά την άφα(-
ρεσιν ιδν άιυζτιμ'.ώσΒων ιω» ι ληοού-
χον, χαλοϋνται δέ οΰιοι νά χαταβά-
Ιουν Ιιησίως ά «ό 5—10.000 δο ώ;
τοχοχοβΐλύσπν καθ* ήν Ιπ>χίιν τό ιΐ-
σόδημά ι»ν μόλις θΛ Νθοσεγγΐζβν 'ό
ποσόν «ου χθ«ο)λυσ'ο« την χαί ουχί
ειάντοτ». Έν τφ μεταξύ ή Τοί«ζα 1·
ΠΒΐγομένη «άνιοτβ νά κανονίζη τάς 8«-
ΧΟΒμόιηιας βά εΐσαοά'τττι ιό Ιν λόγφ
ΙΟβωλύσιον διότι δύναιαι πάν μέαον
*ά μειέλθθ, θά ίδη δμσ>{ «αϋτοτοόνας
κενομένους, δλΊυς Ιχείνου: ' ί δκ -ϊαι
συνΐβλουν Ιν ω χύ«λφ «σιν, διά την
«ΰημεοιαν τοδ τόπου τούτου, θα «ούς
1*>υ δυσΐϋχιΐ;, χαί θά τού; υκσχοεώ·
οβι Ιμεΐοός βίς τό αΊααι 1?0Υθ»_ τή; Ι·
ζοφλτ]αεοος δυοβ^σιάχιιον χθ'ών, καί
ανιήν την γήν νά Ιγχαιαλβίψ-υσιν, ή¬
τις ύίΐόιάς συνθήας ανιάς ουδέν θά
νκόσΐεται πλέον.
'£· ανμπεοιΐσμανι χ. Ναμάοχα, θά
μ3ς ίπετοέψητε βύλαβδς *ά ύ^οβάλαι-
μιν τίΐ» γνώμην, δτι άποιελίΐ χοινοο-
νικην ανάγκην Λ ίηανβκιΐμησις τάν
κλτΐοοον μας, καί διι ή Ιπανεχιΐμηοις
ανη δέον νά Ιχη ώς συντελεα«ήν τό
Μαοαγόμενσν εΐσόδχμα διότι 1« τούΐρυ
χαί μόνον καί δ χληοοΐχος θά διατρα-
9ξ «αί έ) γβ θά »αλλ·ιβγ·)ν3 ;χα^ ι&
Η Ζωη ηοϊ Περνα
ΚΥΡΙΑΚΗ
28.
ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
άνβτβλίι ηλίου 7.01, βόοΐζ 6,15
ΤΟ ΚΟΥΡΕΛΑΚΙ
—ΓιΑ βίί... μόν (Ι «ε ή άγΐχη ιίνη μι-
ΚΒθΰλα φιλικαύ ακιτιαϋ, μέ «όν ΐαοιΐαιμέ-
»αν κιΐ εΙΙικοινή ένικ&ν τεΐν μικοών. κ >ύ
δέ» £{ει τΐποτε άπό την άδιάφοοη οίκβιό
τητα των βικ*ν μας, ή την εν.χΙη«ικΐ)ν
οΐκβιότηια ιέ>ν Είνων.
— Γιά βές... ΚοΙ «Α μικβούΧια ΐεοάκια
της μοί |ιιναν μέ κιρηφάνεια «δ Κα«ΐόν
τη: δργον.
Δέν ήιαν >ΰ«νχ«ς Νανένα λογοτίχνηκα
ά«6 έκβϊνα τα όιήο το σύνχβονα "**
φάν ΠΒοντΙζ» υεοβίοανν ΒιΑ τώ» διαφόο,ων
σΐοΐικών π«βιοδινιώ»... Ήταν άπλούσια«α
Ινα μΐΜρό λιραιμενο ασπβο Βΐνάιιι, οιρι-
φαιμέ ο μέ χοντκές βελανιίς, οέ μιό Χ|)οσ-
άθ (ύ
—Σ' Αοέσπ ; μόν έπανέλαβΐ...
Πίς ήταν θάνατόν να μή μ' ά|)έσΐ];
ΜΑ «6 μικοό αύιδ λεοα>μ|»ο ο
ήταν Ινα άβισιούβγημο, ήΐο Από τα ϋαχ
ιιασΐότεοα κατασκεαΑαμικα τής βιΧόνας,
ήχαν Ισάξιο μέ «Α ύ«ομον·«ικ1 ■β»»ήματα
των ηαληώ» Αφανείν καΧλιτεννίν, κ' άς
εΐχε χον«()έ: ΑΊεχνες θελονιές. "Ηιαν β·α
μικοό μο Αληθινό διϊγμα, διι ή ά/απημέ»η
μιχοονλα. δέ» έποόχβκο νά κοοβώστ] «δ
αΰ^όν «ής, νά γί*π μιΑ σανφΒαΕέτα ή μιό
Ανόητη λογία ««οΐα, άν,λά θα έαννέχιζε ο"
8»α «οοαΒϊές μέλλο» μιά παληό γενεΑ ν»
ναικέιν, κου ώιόοφαιναν τδ σπ(τι μέ τή1
νοιχσΜβρησύνη τβ»ς κι' έΐιναν την οΐχογέ-
νεια μέ ακατάΐνΐα Βεσμα.
—Σ' άβεσει; μόν έπανέλοβΐ...
Σ«δ τοβΙΕτοΙ.··
ΚοΙ τδ μι>Β& «ακβινό κονοβ1 ά ιι φνλαγ
μίνο σέ μιΑ μεριο, ΘΑ μϋ χβησιμεύσπ,
■Ιμαι βέβαιθΓ. κάβοτ», νά θνμίσαι σέ μιά
κα>ή νοικοΝοβά, τα »^»χά «ής βήμαια οέ
μιά» ώοαΐα ζοοή.
6 "Αλλος
Ιθέιι τού θά πληοτοθίσ *.
Μειά σεβασυοΰ δ
Δ. £. Ν. ΑΤΣΑΛΒΝΙΟΥ
Δημ. Στ*μ.υζ«ς
Τα μίλπ: Κ. Καρνιύτικ, Β. Λινάρ
βο{, Ν. Τσαΐνης, Μ. Κβπρινιάννηί, Λ
5ςλή, Όρ. Γύ
ΑΤΜ0ΠΛ0ΤΑ ΣΑΜΟΥ
Τό «αχΰπλουν θαλαμηγόν
■ «ΦΡΙΝΤΩΝ»
άναχαιοιϊ 8άστην Κυυιανήν π. μ. διά
Ρέθυμνον, Χανιά, Πειραια. Ταξείδιον
άνβιον χαί δλιγόα>οον.
Ποακτοοβΐον
Τηλέφ. 14
—Ή φυλα*ή τοΰ "Αλ—Καπόνβ.
Μ!« Γαλλική ΙϊηιΐϊίΙς ή ώττιαε τίν
{κχναοάμψ«ντα είς. Παρια.οι/ς έξ Ά-
μΐρικίζ γιγβντα κογμάχον Πρίμι Καρ-
ίιτ. πο'α δπήίξε ή πβριΐργοτίρα έντύ-
π»αίς τοι». Κ*1 4 Κ-«ονίρτ άπήν«ηαεν
άδισ·άτ»ς: «Ή ·π!σ«ιψί: μου είς «Ο
Άλ Καπίνε ϊταν ιφυλχχ(3Ητ)».
«Ε4ρί)«α—Ισ^ινίχισον δ Ί αλος πι»γ·
Ι»ά^—τ4ν διάοτιιιον άβχτιγόν τ&
γκίγχσερ-, ίγεατεαιτιμίνον είς την ε£;-
κφ σίν ν* ή« ιί. τ* μίτχρίν τοιι
Δια>9ρ* κιλλιά μεΐΐβιδ'ηΆΐνα ε! αχ
λο-ακια, γραφείω «αί χ»ιτβνα ή«ν Βλα
είς την δ.άθείίν τοιι.
«Μέ ίβΐλε ΜαΙ Ιχάθτ)ΐα εί; μ'αν θου
ραο'αν πίτσινην πολυθρό'α χαί ί'ας δ-
πηρίτης τοιι μοθ Ιφερεν 1->α (.ύΐχυ. Δα
φοροι δικτυλογράφιι ειργάζοντο δια τάς
οποθεαιις τοκ° εί 1* γειτονιχον χελλΐ
κ·»ί δ "Αλ Καπίνε ΐπεκοινώνιι α π' ιύ
βιΕχς μ»ζή των δι* ίϊιαιτίρου ττ)λετώ/θυ
—Μυθιστορήματα μέ «ό κιλόν.
Ή πληθιβρικτ) παραγάγη μυθοατορη-
μάτιον ιί ε τό βίμ« μέ «4 Οποίον άαχο
λιίται δ γνωαΐός Πχρισινός λογογράφο
ιί; τό προχθ«αινον χοονογράφημί τού
κ. Β ο έλ Αφορμήν τοθ ϊϊιβχε ή άγγε
λία ί ός εμτίροι/, 6 οποίος π;ο3φέρε
ται νά πωλήίί πολλ'.ύ; τίννους μυθι-
είς παντοπώλας, πρίν τού
ρη ιίς τό ίργοατάπον χαρτοποι-
Ι«ς. Κατα την αγγελίαν, τα ϊργα α
Ιχουν γράφη άκό 1500 διαφίρους αυγ·
γρ-φιΤ , ιΐ-ι ϊηλϊδή 1500 νίοι τίμιι
ιΖνοβοι, από 230 !»ς 400 αελ(8α(. Τα
100 Μΐλά περιίχουν 425 άντίτυπα πιρΕ
π^υ ν-κί πωλςθ/ται πρίς 125 φράγκα
Είς χάΐε αντίτυπον ιΐνι σημιΐωμίνη
«ιμή από 9, 12 χαί 15 φράγκα.
ΤΟ ΕΡΓΘΣΤΜ Χ1ΑΒ1ΑΙΙΠ8ΙΊΆ!
ΑΔΕΑ. ΜΠΑΑΑΜΟΥΤΣΟΥ
Γνωβτοποιιΐ είς την αξιότιμον κελατεΕ
«ν τού 8τι ή ξατο τάν εργασιών τού διά
καταβχιυήν τ&ν άπαρβμίλλων χαί
ποιότητος.
ΧΑΛΒΑΔΩΝ
φημιζομένων χαθ' δλην την Κρήτην.
Διαρκώς ηαραχατιθήκν).
Χαλδάϊων, ταχινίην κα( θΐσίμιλαίου
Τιμαί ασυναγώνισται.
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ -ΠΥΖΑΜΩΝ
το "ΑΘΗΝΑΊ'ΚΟΝκ
^ Πρός εξυπηρέτησιν τού κοινού Ηρακλείου μετεφέρθη
είς την πλατείαν Νικηφόρου Φωκά (Μεϊντάνι).
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΣΗΜ Καρά «ί)ν Μστά 20 ο)ο ουξτισιν της ιιμτίςιαν ίμιεοοβυαάτβν,
Βύοισ»όμββα «ίς ιην βύΐάοισιον θέσιν νά εΙδοηοιήσαμβν δτι ιΙς ουδεμίαν
οΰξπσιν «ςοίβΓ)μβν ΙκΙ των «ιλεΐΊος οσυ*αγω»(α«τον τιμον μας,
Νέα μεγάλη παραλάβη ύφασμάτων διά παραγγελίας.
Καί πλουσία σνλλθγή έτοίμων Ύποχαμίσσων-Πυζαμών.
ΓΑΜθΙ.— Ό κ. Κοβνσι. Φαλκαονάκις
«αποβας κιΐ ή »»ί ΞβνθΙκπη ΚατσούΙη
ετέλεσαν τούς γβμο«ς τω» ί» Άγίφ Νικο-
λΑφ. ΠαβάνομΦοΕ πας)έστη ή δΐς Νίτσα Κο-
πβ«ο»ά«η κοΐ ό κ. Δημ. Μαοβοφδοος §μ-
910006. ^* ΙΙ' ". Π.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Καθήκον ποντδβ
κ«ηματ(ον τής *βτμα>»ρβ[ικ μας είνε «Α
εκφράση. τΑς (ύχαβ>σχ(ας «οί Ικανοποίηοΐν
τού *1; «δν Άγβονόμ0* Καστ«λ>ίι« ΠββιΑ-
δος μ. Κονβνλάκη'. Διότι άφ' δ«η« Ανλα·
β ύ*ηο«σίιιν οί κεαιονσίαι μας ιύ^ον 5/0»
«νόν φοουοόν. 'ΒΒΥβεεΐαι μέ ζήλον, κατα-
βίιλει ύπεΒανθοώκονς ποοσχαθ«1ας ΙιΑ
νά περιορίση κΛ έ|ολ«!ψη τος άγΒοζημΙας
ποδς μέγιστον όφελος ««ν καλλιβρνητΑ»
νοΙ «ής Γεωβγίαΐ γενικώς Ταιοΰιοι ύκαλ-
ληλοι «ιμονν καί τή» ύ«ηοΒθίο» των καί
«ό πβά«οΓ,-Ινβ δέ δίιο «ανχδ; έκαίνον.
Ζ·χ· Παη*δογι»»ργάκος
Κ«ηματ(ας
ί'ύρφ ατήν πόλι μας.
—Μέ «ήν συνεχιζομένη» άπα«ασ«αο(αν
«ού «αιβοϋ.
—Όλοο ό χ5ομος βχει Ηοβββκαιθύ υπο-
0 Από «ή» »βΒΐώ»υΐΛ0» γαιπχίτσα*.
—'Η όιΐοία μΑλιοια ►ά/ιοτε ϊέ» στΐρ,εΐ'
«αι καΐ οαβαΒΟητος.
—Άσανήθους είς άλλας ΐιρ,οσαιατονς επο¬
χάς.
—Αύιό ήιούσιμβν ύποαΐηΒΐζόμενον άπό
ΜΜο«βάν«ηαες> Ιατβούς.
—Σήμεβον λοιπδν βι·«·ΒΥοάνται οί ένο·
βιακαΙ λκλογαΐ,
—ΑΙ εκλογαί ελπίζομεν διι ΘΑ Αποβή-
σα«ν Α»οτβλβσμα«α ΑνΑλογα κοδς «Ας μοί·
«Ας πβοβλίψΒΐς.
—'Άναδεΐκνύονοαι τεύ; χαλβτέβοας έκ
«ών ΰ χοδβιχθέντιαν ύ*οψηφίο>ν.
—"Κχομεν Ηοί ήμκΐς «ήν γνώμην μαζύ
μέ «ούς Αβχικέις σχόντας άξιεκαΐνας «ήν
■ΒαιτββανΜαν διά «ά ΠΒΟσωπα των νέοον
ρ» έπιΐβόποαν.
—Ό«ι χβε.ιΑ(β«αι »οδ κανΐός «νέον οίμα»
είς «δν δλον ενοριοκ^ν οργανισμόν.
—Χβιιάζβται βμιβς έν πάση παριπτώοει
καί δ/κος έκλογΐαν διά «Α περιβληθανν
οί ού (ως Ικλεγησόμενοι μέ «ό άπαιιούμενον
κϋβος.
—ΔιΑ «ήν Αλλην ΠαΒοσκινη» ωρίσθη ή
π-Βοαγγελθεϊσα μβγάλη φιλανθοα>*ικΙ| ί!·ρ-
«ή.
—Πεβ· ή: βΎοάψαμβν εΐροχθές.
— "Η έοριή θοϋησομέντι είς «δ θέα«βον
Πονλακάιιτ] θά Αχο«Βλέαο «ό σοθαβώΜ·
ρον καί Μοσμικώτεβον φιλανθοαιπίΐΜδν γε-
νονός.
—Τής >«βΟΠΒΖθίς έβδομσβος.
—Ώς μανθαναμβν ή επιθεώρησις ιοδ κ>
Τέλη 'Αλκΐ).
—"Ητις Θά καιχθά κα»Δ «ίν έοβ«ήν αύ¬
την, κα«ηρτ(σθα καί έ(ΐ«λοφθ(,ή4η κιόλα(:
ι« Εχει ό θεός γορίσματα...»
— Άποτβλιίται 1έ εν πολλυίς ά «δ ώ?α!α
κοί χαοακτηοιοτικά «ντόχια» «οαγονβάΜΐα.
Οού θο έπ»«*{»αιΐν> τίν» ΐύθνμίαν κιΐ
γενιινς «ό ιιέφι «ής ββαΐτάς.
—Χθές «δ μεσημέρι πάλιν ΙναοςΊς κβς·
«οίας είς τδ»... χ*έ*α κοοχβες
βά τί)» πλατείαν Καλλε^γήν.
—Φαίνβιαι δτι «πήβΐΒ Ακόμη βΐς
βεΐκια Μαμμία έατΐα μή Ισβεσμίνη.
—Ή όποία κοί αναψεν έ* καιρώ. '
—Χάβ'ϊ είς ύπάβχονια βοκανίδια.
-Πάλιν Μολα!
—Πληβοφοβούμεθα β«ι £ν·κα «ο6 άβκοο
μένοα σβναγιενιομον.
—Είς «ήν γοαμμήν ΉβακλεΙοβ—Ρεθύμνης
—Χανίων.
—Δύο αύιοκΕνητα παρ' ολίγον νό κατα·
«σακίζονταν ποοχθέ;.
—Ποίας εύθύνειαι διά τ6 εΐδος ούΐσ «οβ
συναγωνιομοΰ βέν είμεθα ά^μόΐιοι νΑ «β·*
νωμι».
—Πάντως ή ζωή των τα*;ει·ιαι««ν κάΐι
νομίζομεν ά£ίζει.
—'Ωοτβ νΑ γΐϊβται κάποιος Ιλεγχος ύπδ
τε>ν άοχέιν. ο
-ΔιοφοςβτικΑ κβοε|οφλοΰμεν άκό «*ρ* ,
δ«ι ΘΑ θβηνήσοβμεν ονντόμως δνσινχή·
ματα.
—Τό Ιογον «Γιόλα» Κου Ανοβιβάζει αυ¬
ριον ό Αφιχθείς θίαοος είς ιό θέατβον
Πουλακάκη.
—Είνε μιΑ άπό τίς έ£αιβετικόιεοες όπε-
β>««Μες έπιτοχΐες.
—Πβμι νΑ «6 Ιβοδν βλοι εί φΐλοι «·β
ά
«Α 4-
—ΔιΑ «δν λόγον δ«ι κα(Εο«ν οί κβπΐτοι
βιβάςανιες 11 όποϊοι καί τό Ανέ·ιι|αν έν
Αθήναις.
—Ή β(κη Κασιαοκ Φαύλας ηαί Σ(αβ
3οχα)Β«ϊ μέ Ινβιαφίρονα κολλά.
—Καί διά τού; ένταίθα Αναγνώστας «τις.
— Ώς μάρτυς παίζβι ρό»ον είς την χθε·
οινήν «οννέχειαν».
— Κάχοιος άφιλής (αχαοο»λασ«ΐ](.
—Τού οποίον τίς καοαμελλις Ιτβωγεν ή
λιχονδα ΦούΙα...
—Όλοι κοέπει νΑ Ιϊοϋν σήμβαον τό
θανμαο.ον τΐΗμ τού «Απόλλωνος»: «Νεαι
Ιχαβοι», ι ■
— ΒΙνβ ά «δ «Α πλέον «νΐιαφέβοντα ή·
χητικά καί αδαντα άρισιονργήματα.
-Τό νέον παοά τή Κέν«βον κονββΐον—
Χανιωτάκη—Αντωνακάκη.
-ΔιακρΙ Βται διά τ%ν παθοριότηται, την
«αχυΐητα καί «ήν προθυμίαν *ο«.
________^^ β Ρεπβρτιρ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΒΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Γεωβγιββης Γ.
ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΒΙΑ
Α. Κανακάκη;, Κ. Κανακάκη;, Α. Ζαωει·
βίον. Σ. Χανια(«άκης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Καλοδντηι είς γεν κήν συνέλευσιν άκαντεβ
οί κτηνοτοόφοι τοβ Νβμοΰ ΉρακλεΙοβ «ην
προσέχη Κυριακήν 6 Μάρτιον,
θέματα: Άοχαιοεοΐαι.
'ΗρΑκλιισν 27 Φ)οΙο« 1932.
Ό κβόεΐβος Σνλλόγον Κτηνοτοόφειν
Έμμ. Μ«ΐαν«ν0«ς
ΑΒΕΔΙΣ
ΛΝΟΡβΩΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ϋ Ιτησία Δο
Κλ
Άπαβαι «Ι άπβδείξεις ου
ίομβοιεόοεΜν φέρουσι άπα ·
0«βγραφήν τοθ Διευθύνη
Ητήτου τής «Άνβρβώοεοις»
ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
Ηράκλειον 28 ΦβββουΜον 193*
ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ
μίιαι συναντήσβις ιτ-ϋ ν
«όγιερ μι*ά «ού Υλοι βνοβ
Οίκονομικών, «ού κ. Π«
γθΰ, «Ού ΔΐΟΙΝΙ}«θύ «ής
,0ς Ελλάδος καί των β.1
οίαν καί έμπειρστεχνάίν,
κννουν όιι τ) έο να έπ> *«ί»ν
νσμικών μας συμπληροί*** κιι Ιή
γιι έντός ώρών ίσως, _αομέν*ι
νυν 4 ύηοβολή «ής έκΐ>*ββ-ς »ββ
ε>. Λιμάγιβο. Άλλά καί λ?ο «β» ύ ·.
ποβολής, «ϊνε ννωστόν δι» ά ν» ύ«Β
ιού Άνγλον οίχονομοΑόν0* *Γ·»
βχεδόν έκπεφρασμένη επί «8« Ίνα
ατολής «ού «σκσχβεωλυσίΕΐ κβ* ·§ς
πραγματοποιήσεως τής «βαΜαεα*
— Ι ά αονασΐηριαχά.
; Χ.βές την μεοπμβοίαν συνήλθεν *{(
τ* ν»«««Ι* τής Γπνιχης Διοικήσεως τέ)
*»*>' μικόν Εποπτικόν Συμβούλιον Λι«·
Χ». ιιη Μονβοτηοιακπς ιτΐριβυοίκς
χηέν επί διαρόρΝν ζπτημάτιιν
βχέαιν εχόντων μέ την εκποίησιν δια
* ν κτημάτΜν τής ΜονκβτπριβΐΜϋς
:· «ϊ»γ γ»·
β»τι·
^ #*ν
ΑΚΟΜΗ νά ννωσθί»
. ,,^ στάσις τής άν«ιηολι·%·σΜ·{
·«;«;, έναντι «ού υποβληθέντος *»ρο«»χ·>
διον π«β· συνχβονισμο'1 ··· Ικλο
"·«;: νών. Άλλ' ή στάσις αι7· , ί · Αον-
"ιι, μί*1 ^ά έχο βαφή άπ»·:Αομα*α;
«ί^,- Εάν ιαχθβ εναντίον «ού βμβσχβ-
'»» οίον, αί εκλογαί θά έπιι·»*»νοθβΐ»ν.
'£άν όχι,θά μιίνουν όΊά
Ιβιον. Δέν πρόκει«αι /
£ηιήμα«σς άναβσλής μό»,
οουσιασικών έκλογών
επιοπεύσεως β μή καί ι
τικών.. Έδώ δέ είνε δ
«ήν άντιπολίτευσιν, ηαρό
σννΐανματΐΝΟιητα 4 6ηοί
γιώμηψ «ής διακβίνει «ό
νομοσχέδιον.
ΕΙΔΙΚΑΙ συσκέψεις '-νγ'ί''· - λ«
επί «ών ζη«»;,&Γ. »» ΐί'ί
συναλλόγματος. Τό ζή* «"ι τβϋεσ
είνε ώς γνήσιον «ό
ρσν καί «ό κοισιμώτερ^ επί
εξελίξεως «ών οίκονο) χ-
Καί άξίζει νά μελετηθή >-. -ί μ*
λειάιαι άπό πάσης πλε»/.:; ϊληΙ·
ζομβν δέ έπ' άγ«θ^ »-»»·«·>■
διατηβήσεως ακλόνητον..-«ϋβ, «εα#ΐ
βσποιήσιως άνευ «4
αδύνατον νά νοηθί έθνι»
παβά πάσαν αντίθετον ι
0 στενώς συμα
ποόβλενιν.
**}■■.
'ΐροχήρνξις Δημοπρααίας
Ό'.ιΐθεται είς φανεο^ν μειοδοτικήν
- 'ΐοασίαν ή «οοιιήθβια ({; χό Πα¬
ν Δημοτικόν Νοσοκοιιεΐον Ήοα-
ίο*ι τοοφίμων χαΐ λιικβν είδον διά
ο;«ονομιιιόν 8ιος 1932—1933 τίιοι
ά «ο : ής Απριλίου 1932 εα>; 31 Μαρ-
τΐου .933.
Ή Δημοιιοασΐα θά ^ιιξαχθί είς τό
Ληαοτιπόν Κατάστηιια Ήοαχλβίου %{|ν
ΙΟι, Μοιοτίου 1932 τΊμέοαν Πέμηιην
: >3α» 11—12 π. μ. {«αΐτιον τού
νάτου τού Νοσοχοιιτΐου.
■■>. δοοι συγγοαφής είσίν χατατεθειμ-
ϋ*»ο είς τό Γοαφεΐον τού Δημου εί;
·>ν διάθεσιν των βουλομένων νά λά·
',νη γνώσιν.
Έτ Ηοαχλβΐφ ιή 27 Φίβοαναο(ον1932
(' Ποόβδοος ιοΰ ΆδεΙφάτου τού
Νιυ ϊχομιΐ υ.
Ανδρέας Παπαδόπονλος
ΤΑ ΦΙΔΑΝβΡ. ΙΔΡΓΜ4ΤΑ
" ίθίτβσιν είς ίημέιιον πλειατηρια-
αμί,· ίιεζαχθτρόμενον την 5ψ ΜχρτΕου
έ. Ι. ημέραν άχρααχιυήν χαΐ ώραν
Π - -12 π. μ. έν τοίς γραφείοις βύιβν
(ί· !α χ. Μαρίας Ανδρ. Καλοκαιρινό!))
ι& ^«τιοιέριο ιίκήμχια:
'£4 κατασΐΐϊμα επί τής ί!ο3 25 Αυ-
(
··>
ι»
ι(α άΒπρτιζομίντ) έξ ι ός ίοο-
χχΐ άννγείου δτβματίου, έδν
9ε(ον, οολή; καί κήποΐι' χαΐ εί,
. .οίαν την χατβοχευήν μκϊ. θύρας
«ήν επισκευήν τβν ρολβν μΐας άπκ-
>{ επί τής 65οΟ Γιοφύροιι έξωθι τής
>« Χανίβν. Πλειότιραι πληροφορίαι
γραφείον τβν ανωτέρα) Ίϊρυμί
ν«>ν
ΙγΑ
ΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ δ.
κλοναί «ού _ειοαΐ|Γ·
μειονέκιΐ?μα διά «ού;
βσυς—λένουν οί άνιιπο^
—νά ύπενθυμίζουν «ήν ;
τάπτωσιν «ού Δήμου, γ
ν«ς δπότε ήβχε φΐλιλε
μαρχσς. Ίδωμεν εάν «ό
μα αύτό θά σταθμισθβ 8γ
οί ανΐιββνιζελικοί—άπό
είς Πειραίώιας. Διότι εί*
ότι διά «ό φιλελεύθερον
είνε μειονέκτημσ, ουδέ ■■
έηηοεάσΐ; φρονούμεν
όοίου «ήν ψήφον «ού
λαού. ϊ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
νέα μέτοα κατά *7ί &ί****ά-
σεα>ς «ής Κομμουνισ«ικ>?ς
γάνδας. Είς «ά μέτρα «αύ»α
οειαι όιι μελειάται καί ")
οισις «βν ύπαλληλικών τι " .' >
ηοοηαγανδιστάς τού Ηομϊ^ϋϊ-βΖΐ
Ότι «εεάβχονν οπάλληλοι ίλ*»»#»βι
εύτυχώς, καλλιερνοβνΐες «ό* «ο#·
μουνισμόν δέν χωβεϊΐμφ.·/·'.'·-« ίδϊΐ
άζεται δμως έΊεγχσς έμπε· · · ■
νοςκαί άμεοόληπιος διά νι> -ί*. ·,·^~
φθούν καί τιμωβηθβύν «.ν»·»».·_-
χομβν ίπ' όψιν παρόμοιον *ιε**ο*
είς τόν διδασκαλιών κλόν»»· όεε·»
«αρουσίασε πολλά τα «βο>«ά καΙ Ι
Ενκιΐβέιιΐσ· «ήν
φανεβών άδικιών.
Ηράκλειον 25—2—32
(Έκ των Γραφι(αν).
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
. Ένωσις- Έφίδραν 'ϊηαξΐωματι-
•-ΙομοΟ Έραχλε(βυ προοκβλεΤ, παν-
τακτικα μίλη βύιής χά έκ ηλ~-
τατάς πρός την "Ενωοιν δποχριώ·
όν, δπβς πρισίλθωαιν ιίς Γενικήν
ιυοιν έν τζ αίθίύαη τοθ Συλλϊγοκ
λήλων την _, 6ην ΜαρτΙου
Η Κυριακήν κ»1 ώραν 10η μ.
Λογοδοαία, 'Δρχαιρεαίαι.
Ήρακλείψ % 25 Φεβ?ουαρ(ου
Ό ΙΙροιδρεύων.
Κων. Τσαγγαράκης
Ι^ντ»
μι«.
ΟΙ
σιν «,ΐ
ΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
6 ΜαοτΙΌυ ήμέοαν Κυριακήν καί
10—12 ■. μ. γενησεται φανερά
ιι»ύ δτιμοποαο(α ϊν ·,φ Γοσφβ ω
Έπιθιιαιοιιτοΰ τόν Δημοικώ»
' Ηοαολβίου δια την κατα-
30 θοανίοον διά «ό οΐολβΐο* "Α-
ΙονοφαισΙου μιάς βιβλιοθήκης
^απέζίΐς χαί ενός μηλανοηίναχες.
οοι Βΰα(οκονται κατατιθβιμένοι
Γραφείω τού Έκιθεοοοητοΰ Ή-
,ιυ καί δύνανται νά λάβωσι γτώ-
βουλόμενοι νά μειοδοτήσωσιν
Ασήμι »υ 25 Φεββουαοίου
Ιθόβδοος τής Σχολ. Έφοο«(ας
Ιωάννης Κρουσταλάκης
ΙΙΙΡΤΒΣΗΜΙΝΣΙ! ΙΡΙΜΛΤΙΚΟΗ ΑΠΗΕΙΙΕΟΝ ΤΟΗ ΚΟΙΗΟΤβΤΟΗ
Πρός τοΰς χ. κ. Προέδρου; τδν χοι·
νοιπτων τού ΝβμοΟ εκοινοποιήθη ««·
ρά τής Νβμκρχίας ΐΜδοΒιΙββι ηβρ' βΰ·
τής έν«ύχλΐτ:ς διβ τΙΙς Ιηιίχι χβιβΐοτοι·
ται γνΗστον 6π α άκοδ·1£(ΐς έ{«φλη-
σ«{ χρημκτΐΗ&ν λο»5>* α διδόμεναι
•Ις τβ δημοσικ δημοτικαί ή κοινοτικά
τχμεΐοι η εΙ( «άντβς έν ν*ν«ι τβύς χ«τ'
εντολήν χ«Ι διά λογβρΐΒβμον κυτ&ν
ένερνοθντβις χρημβτιχοις βοσβληψί«ς
Ιφ' οίον τβ τέλος χβρτοσημου υι»ρβ*>-
νει τάς 4 δραχμάς συντ&βοντεα ΰιχο-
χρΐΗΤΐπ&ς επί φόλλο» οφρ«ν·οτοδ χαρ-
τοι» χ«1 ουχί έν* κκλοθ ΑΓ έηικολλη-
οεκς χινατοθ έΐτιοτηματβς.
Κατά τ» άνντέρΝ ηρόεδρβς κοινότη¬
τος λ μβάννν ηαρα τοθ χοινοτικοθ
Ταμΐίοκ χρηματικήν ποσόν, συμφώνως
ηρος την χοινβτιχην Νομοθ«σ(αν, ϊν«
δι«χ·ιρια)$ ΐβΰτβ διά προμήθειαν «Ι-
δ&ν ή Ιχτίλπβιν Ιρννν διά λοναριαομόν
τής κβινότητος βί ακοβΐιςει; ά; θ> λ4-
00 ούτος δια τάς πληρωμάς άς θά ίνερ-
νησο διά την έκτίλεαιν τής άνατΐβείσης
αύτν έντολής πρέηει νά ουντάβοωνται
έκ· φόλλου σφραγιατοθ χάρτου ίφ' ίσον
τβ τελος χαρτοοήμου υπ«ρβ«ίν«ι τος
δραχμάς τεσβαρα;.
Ταυτα βεβν νά Ιχναιν νκ' όψει ΤΗν οί
χ. χ. Πρέιδροι χοινοτήτΜν κρές άηο
φυγήν κατβλογιομθν χατά τόν Ινεργη
Βεισβμενον βραδύτερον Ιλπγχον τδν
χοινοτιχβν αιτολονιομ&ν.
Δυνάμει τού «Ιρημενου διατάγμ«τβς
ανντάσβονται έηΐαης ύκοχριντικβς ΙκΙ
φύλλου σφραγιοτου χάρτου τα 6«ο ι&ν
χοινοτιχ&ν άρχ&ν εκδιδόμενα άντίγρα-
φα, «ΐϊοαπάομαϊ», άποδειχτικα, β«βαι·
ώοεΐς, καΐ πιστβποιηηχ», Ιο' ίσον ταθ·
τα χατά τάς κειμενας βιατ»{(ΐς υηό-
χιινται είς τέλος χαρτοοάμου. ΌμοΙνς
αί υπό τβν χοινοτιχ&ν άρχΒν εκδιδό¬
μενα· υπέρτούτνν αδεικι έφ' 2ββν αυ¬
ται χατά τάς κειμενας διάταξις ύκό-
κεινται είς τίλος χαρσοβπμο».
Ή Νομαρχί» παρακαλ«1 οκ»ς παόαο
τοθ λοιπού τ6 παρατηρηβέν μέχρι ση¬
μερον &τοηον της έκδβοεκς διαφορειν
ΐτιβτοκοιητικων »αί άντιγρ4φ»»ν χ«Ι τίς
καραδόοενς αύτβν «χβρτβσημανΐείν
(Ις τούς «Ιΐοθντας Τνα έκικολλΑθΜβι
οοτοι *«' αύτβδ τβ χαρτόαημον. Πάν
τοιούτον πιοτοπβιητΐΗβν περκρχύμενον
«Ις δημοοίαν ϋκηρεαίκν ίέλει διββιβα-
ζίται είς τόν οικονομικόν Έφορον διά
την επιβολήν τοθ νΐνομιβμλνο» «ρβ·
στίμβυ ιΐς τόν ηαρανβμ»»ς έκδβοαντα
πρόεδρον.
—Τα Δημοτικά Χανίων.
Έντός τβν ημερ&ν, κ»1 πιβανώτατα
χ«τά τάς αρχάς της πρβοεχβθς έ
βομάβος ςέκανέρχιται ιίς Χανία ε{
'Αβηνών, β Δημαρχος Χανίιιν κ. "Ιιιάν.
Κωνστ. Νουντάκης έπιτυχών χατά την
έχ«Ι παραμονήν τού, την αυνομολόνη-
οιν τοθ Δημοτικοΰ Δανείου έκ βρ. 3.
000.000.
—Δωρβαί.
Ό κ. 'Ιιιαν. Τζ«βΐνϋ{ Διευβοντης της
Έμκορικής £χολή( χκτίθεαιν «Ις τό
οικονομικόν συοοίτιβν δρ. 350 &ς πρό·
■βρος καί έ{ όνοματος τοθ Συλλόγου
τβν έν Ήρακλιίν Σητ«ιακδν ρη "Ιτα-
νος» κρός παροχήν φανητβθ είς μνήμην
τού αειμνήστου χαβηνατοΒ τού Παλλα¬
δίου Λυκΐίβυ Έμμ, Μαυράχη.
ΓΚΟΥΑΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΟΥ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
καθιστά γνωστόν είς «ούς ένδια
φβρομένους δΐι, έξαντληθβίσης
όλοκλήοου τής έξ δλων «ών άν«ι·
προσωπειών «ής έν Κρήττ]· συγ·
κβν,«ρωθείσης ενταύθα ποσότητος
τόΰ πεφημισμένου γνησίου λιπά-
σματος Γκουανό τού Περού,
διαθέτβι «ούς τβλευταίους, διακο-
οίους σάκκους οΰς άναμένβι έκ
«ών άντιπροσωπβιών της Νομοΰ
Χανίων, έντός «ής τρεχούσης έβδο
μόδος.
Είς «όν τυχόν έπιθυμοΰντα νά
αγοράση όλόκληβον την κοοότητα
«αύτην θά γίνη έκπτωσις καί βΰ·
κολία πληοωμής.
(Έκ τής Διβνθύνσεως)
ΑΓ0Β1ΒΪΔΤΙΠ11ΑΙ0! Α. Ε,
ΙΙΚΤΙΙΙΙ ΕΟΙΙΗΙΑΙΑΙΑΙΛΙΙΙΙΡΙΣΙ»
ΛΦΟΒΟΧ Κυοιακήν ίσηίοας,
"Αγ. Νικόλαον,Παχ. "Αμμον—Ση-
«ε(αν.
ΜΑ1ΡΗ Μ. Τοίτην 7 μ. μ. κατ'
βύθβϊαν Πβιοαια, Χίον, ΜυΤιλιί-
νην.
ΑΦΟΒΟΣ Τρ(*ιιν ίσηέοσς Ρέ¬
θυμνον, Χανιά, Πειοαιά, Χαλκίδα,
Βόλον, Θβσ)ν(χον, Καβάλλαν. Ά-
λιξανδοούκολιν, Μυηλήνην, Χίον.
ΙθΝΙΟΝΙΙΠέμκτιινιι.μ. Ρέθυμνον
Χανιά, Πειραια", Χαλκίδα, Βόλον,
Θ)[
(Έ- τοΰ Ποαχτορι(ον)
Τβλ Νο 30
—ΑΙ βίσιτήοιοι έ£β«άσβις «ου Πα·
νβπισ«ημίου.
Έν οχεαει μέ τό ζη«ημ> τΐίί τροπο¬
ποιήσεως τοθ σνβτηματος τβν ειβιτηρΐοιν
έ(ετάσε«ν τοθ Πανεπιβτημίον, πληρο¬
φορούμεθα δτι απεφβσίσβη νά βιοτκρΐ- '
νειντκι βΐ φοιτπταΐ είς δύο κατηγορί'ς.
Α' τβν ΒκοφηφίΗν διά τ*ς θετιχάς Ικι-
στημ«ΐΊ καί Β' τβν απββλ«ηβντ*ιν νά
εΐσαχθοθν είς τά( θενρητιχάς σχολάς.
βά ίξετβζιινται «Ι 6κβφΑφΐοι άμφοτέ-
ρκν τβν χατηγοριβν απβ έπιτροπάς κ*·
θηγητβν. ΟΙ τβν θετιχβν έπιστημβν θά
έ{ετάζ«νται είς τα φυοιχά, τα μαβημα-
τικ», την ΙχΒεβιν χαί την Ιστορίαν. ΟΙ
τβν θεοιρητιχβν έπιστημβν «Ις την Ικ-
θεσιν, την ΙβτβρΙαν, τα &ρχ«ιολογικά
χαί τα λατινικά. ©ά βαθμολογοϋνταη
τα γραπτά άπό 2 η 3 με>Π τής ίπιτρο-
πίς. Ό μίσ«ς όρος τής βαθμολογΐας
τβν έΈ«τ«ατβν θά άκοτ«λ(] νόν βαθμόν
τοδ κάθε μαθημ«τος· ΟΙ β«θμοΙ 8α «Ί·
ν«ι άπό 1—20. Βΐςτό έ.ής δέν θά Οπάρ.
χούν επιλαχοντες τβν έίετάαεοίν, άλλά
μόνον *πιτυχβντε{ καί ; άπβτυχόντες.
Ός χρόνος διε{αγΜγής τβν εΙοιτηρΙ»»ν
αύΐβν {ετάαεειν. χατά πάβαν πιθκνό·
τητα. κρόχειτκι νά όριαβη ή 1—15 £ε·
πτεμβρίου εκάστου Ιτους.
—Δέν θά άπαΐνορβυθΰ ή μάσκα.
Σχ«τικ6ς μέ την . δημοβιενθιΐσαν
χθες είδησιν περΐ άπαγορ(ώοε·»ς εΐβόδο»
μίτημβκσμίνιιν προβκπιδοφόρΜν (Ις τα '
διάφβρα κεντρα βι«αχ«οάα«Η( μ*ς πα·
ρεβχέθη αρμοδΐΝς η πληροφορΐα ίτι ή
ΝομαρχΙα δέν είναι διαγεβειμένη νά
έγχρί» ο την σχετικήν άοτυνομικην δι·
βταί.ν «τις «{εδόθη «πέ της έντ«δβ«
Διοικήαενς ΧοιροφυλαχΑς. : '
Κατόπιν μαλιοτκ τίς Ικδόοινς ταί-
της ένβιαφερόμενοι ΙδιβκτΛται τβν άν»»-
τεριι κίντραιν μ«ταβάντες χβές είς την
Νομαρχίαν έζΑτηοαν νά μη έγχριθφ η
βιάταίις βυτη Ητις άντιτιβεμένη - κυ·
ρΐως είς τα συμφέρβντβι «οιν, Ιχει καΐ
γενικήν απήχησιν (Ι{ τα Ιθιμα τβθ τό·
πό» χαί θΐΝρεΙτβιι Ας άναχρβνιοτιχη.
—Ή άγορά «ών καπνών.
Ύκό τοθ κ. ΣτυλιανβΟ Πιβτολάχη
Ιστάλη είς Χανία τό χάτειθι τηλεγρά-
φημα: Άνοκίΐνώοατβι είς τ«ύς Ινδια-
Φ(ρομένονς (τι τό 6«βυργΐ1βν τής Γ«·
ειργίας άπββτέλλβι κατ' ού τάς ύπάλλη- .
λον (Ιδικόν διά νά προβή ούτος «Ις την
έκτίμηβιν Τβν κβπνβν. Ή κνβΐρνηοις
Φροντΐζει νά εφεύρη χρΑματκ διά την
αγοράν τοντκν.
—Ή Γβωργικτ) καραγωγή.
Ό ϋκουργίς τής Γ«ειργ{α{ χ. Άλ({αν·
δρης «πέοτηλε χίές (1$ την Γινιχην
Διοίκηαιν Κρητη« μακρεσκελή έγχ6·
κλιΐν έν σχ*α«ι μέ την ανάπτυϊιν τίς
Γ«»»ργικής μας ϋ
Ι
ΗΔΜΕΡ1ΚΒ ζηιεΐ
κήν βύμποαξιν διά «ήν καιά
πανσιν «ών έϊθροποαξιών έν «0
"Λαώ— ΆψαταΧΰ Άλλά μίπως «οί
ούιΐ) σύμπραξις δέν υπάρχη είς «ήν
οιάσκεψ.ν τού Αφοπλισμόν; Καί
μόλισια όχι άτλώς Εύρωπαική άλλά
πογκόσμιο(; Ιό έρώτημα ύποθέιο-
μεν είνε ιΰλογον.
ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ ΑΣ
ΑΔΕΛΦΟΝ Π- ΠΡΑΠΟΤΤΟΥΛΩΝ
ΠΑΤΡΟΝ
Βραβευθέντες είς άοάβας τάς διεθνεϊς
έκθέαεις, ήγγυημένοι, συστήματος τελειοτά¬
του καί στερβωτάτου, άνωτέρου πάντων των
άλλων κυκλοφορουντων τοιούτων.
ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ .
ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ
Άντιπρόσωποςχ . „
ΙΩΑΝ. Ε. -νΛΛΙΓΑΡΛθ- Ηράκλειον.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ι·ί
λ
_ 'ίΙ
4
Γί
ΕΙΔΗΣΕΪΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
Ο ΝΙΜΑΠΕΡ ΠΑΡΕΔΕΧΘΗ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ χ. ΜΛΡΗ ΔΙΑ ΤΑ ΕΣΟΤΕΡΙΚΑ ΑΑΝΕΙΑ
Τό Γραφήιν Τνπου διά τηλβ-
γοαφήιΐατός τού πρό; τάς Γενικάς
Διοιχήαβις κσί Νομαρχίας ανακοι¬
νοί τα κάτωθι:
Ό Ποωθυπουργό; κ. Ββνιζέλος
καΐ ό ύπουργός «ών Οίκονομικών
κ. Μαρή; έΌχόν την παρελθούσαν
Παρασκβυήν αλλεπαλλήλους ου
νβργασίας μβχά τοΰ ένβογήιαννος
την δλβγχιν τώ* οίκονομικών μας
μβλους τής Δημοσιονομικής Έπι-
τροπίΐς «ής Κοινοονίας «ών Έθ
νίν, Νιμαγιβρ, ώς κιί μβτά «ου
Διοικητοϋ τής Τραπέζης «ής
Ελλάδος κ. Τσουδερου συζη
«ήοαντε; κυρίοις επί «ής ύφΐ-
σταμένης συναλλαγμαακής καΐα-
στάσεως «ής χώρας. ΑΙ συςητήσβις
θά έΕηκολούθουν μβχρι «τίς σήμε¬
ρον Κυριακής.
Κατ' αρμοδίας άνακοινώσεις αΰ
ριον Δευτέρα* δ κ. Νιμάνιβρ άνα-
χωρεϊ μεταβαίνων είς Παρισίους
ίνα παοαστϊ) είς «ήν συνβοχομέ
νην έκβΐ δημοσιονομικήν έπιχρο
«ήν είς «ήν οποίαν θά υποβάλη
«ήν κα«αρτισθησομένην &«Οβσίν
«ου επί «ών οίκονομικων «ής Έλ
λάδος.
Παρέχεται ή πληροφαρία δ τι επί
τοΰ δημοσιονομικοΰ προβλήμαΐος
ό κ Νιμάγιβρ παρβδέχθη άπολύ
«αίς τάς μβλβτηθβΐσας παρ' αΰχοΰ
σχετικάς Ελληνικάς άπόψβις. Ή¬
δη υπό «ών αρμοδίων διεξάγονται
εί5ικαί συζητήσεις επί τής Νομι-
σματικής, καταστάσεως ώ; καί ε¬
πί «ών παραγωγέων έργων
Η ΤΤΑΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ
ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
Ό ύπουργός «ών Οί*ονομικών κ.
Μαρής άνβοίνωσβν διι αί άναγρα-
Φβίσαι πληροφορίαι περί πληρω
μής βί; μβτοητά «ών τόχων «ών
έοωτβριχών μας δανβίων κατά 80
ο)ο τοΰ δέ υπόλοιπον 20 ο)ο ρί-,
έντοκα γραμμάχια φέροντα τόπον
5 ο)ο, άποτβλοΰν κυβερνητικάς
σκέψβις μόνον.
Ό ν. Μαρής συνεχίζων ετόνισεν
δή τό προέχον ζήτημα σήμερον
είναι ή συναλλαγματική κατάστα-
σις δηλαδή ή έξβύρεσις μέοων
πρός συγκράιησιν τής σταθβρο-
ποιήσβως
ΛΟΓΟΖ ΤΟΥ η. ΒΕΝ'ΖΕΛΟΥ
ΔΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ό πρωθυπονργός κ. Ββνιζβλος
επρόκειτο νά ομιλήση «ήν εσπέ¬
ραν «ής προχθές Παρασκβυής είς
Πειραια έπ' εΰκαιρίσ. «ής δηιχοτι
κης έχλογής διβξαχθησομένης σή
μβρον Κυριακήν.
ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
ΔΙΑ ΤΟ ΖΒΤΗ.ΗΑ ΤΩΗ Ο.ΝΏΝ
Τηλβγοαφήματα έκ «ου έξαοτβοι-
κοΰ άιαφβ'ρουν ότι ό άνπποόεδροΰ
«ής Κυββρνήαβως καί Ύπουργός
«ών Εξωτερικών κ. Μιχαλαχό
πουλος διβξάγβι βί; Παρισίους
συνεννόησις διά την καθιέσωσιν
ενός προσωρινόν έμποοικοθ κβθβ
στώτος μβταξύ τής Γαλλίας καί
Ίίλλάδοε άν«1 δέ τής μειώσεως
τής βίσαγωγής έλληνιχών οΐνων
βίς την Γαλλίαν επέτυχε την αΰ
ξησιν «ής Βΐσαγωνής καπνών.
ΟΙ ΙΑΠΩΝΕ2 ΗΤΤΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΙΣ} "ΑΙΓΛΗΝ
Τηλβνοαφήιατα έκ τοϋ έξωτβ·
ρικοϋ βεβαιούν διι είς την "Απω
Ανατολή* οί Κινέζοι μβτά γβνο
μάτην ύπ' αυτών έξόρμησιν ανε¬
κατελαβον τάς παλαιά; των θέσβις
οΐτινες εΐλον καταληφθή υπό «ών
Ίαπώνων. Τα αύτά τηλβγραφή
ματα άναφέρουν δή προ τής έ-
ξορμήιβως ταύτης των κινβζικών
στρατίυμάτων οί "Σάπωνες ήναγ
κάσθησαν νά ύηοχωρήσουν έγχα
ταλβίψαντβς «άς ανωτέρω θέσβις
Ο ΠΕΡΙΟΡιΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΟΝ
Κατόπιν τής γενομένη; σχβτική;
ποοτάσβως γΙ άντιπρόσωποι τοΰ
Έμποοικοΰ Έπιμβλητηρίου 'Αθη
νών δι' υποβληθέντος ύπομνήμα
τος πρός «ήν Κυβέρνησιν ζητοΰν
τόν περιορισμόν των βίσαγωγών
ετησίως είς 2700 έ*ατομμύρια
δραχμάς
Η ΑΙί:Ι2 101 ΚΙΜΜ9ΥΙΙΣΤΙΙ
ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ
'Υιτό χοΰ 6κουργιί)υ τής Διιυιιοοδνης
ΚατηρτίοΘη νεμοαχίδιον άφορβν τού;
κομμοιινΙζβνΤΛς βΐ)μο3(ους δΐιοιλλήλ'.ιις.
Τό νομοσχέδιον δέν ΜίΤΐτίΊ'ις «ίς την
Β 'ϋλήν διότι ΚαρκχλήΒτ] δ δΐΗηγορικΐί
αϋλλογος νά ΐκφίρ^ την γνώμην τού έκΐ
Τής άφορώσης τού; οΊχηγ·?οιΐ( Βιατάζι-
•ς. Διά τοθ νομοσχείίιυ «αθ3ρ!ζ»τβι 8τι
κατί τβν κομμουνιατβν δημοσίαν δ ταλ
λήλβον, κλήν τή; πςκιχ«)ς διώξεω; Ινιρ
γιΐται χαΐ ηειθαρχΐκή Ό τιμωρηθιις
κιιθχρχιχΑβ δι* 4?ιοτική; 4πολύιε«(,
ί( δυ*«τ«ι νά άναδιοροθ) ·ί' δί)μοοί-
αν δπηρεοίαν προ ττ)ς παριλιύΐιος !ξ
μηνβν άπό τί}; παδαιω;. ΑΕ διβτάξΐις
«οθ νέμο ι κερϊ μίιριβν προαΐασίας τοθ
καθεοτβΐος καί τοθ ά^Μτίρω
έφαρμίζ^ντχι διά τοδς δι
λβ 6ί
ηΡΟΧΘΕΪΙΗΒ ΣΥΝΕΑΡΙΙΣΙ! ΤΗΣ ΣΤΑΦΥΑΙΚ8Σ
ΤΟ ΖΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΨΥΤΕΙΟΥ ΙΡΑΚΛΕΙΟΥ
δικασχικούς καί ποινιχοΰ; κλητή*ρ»ς.
ΧΙΡΙΓΙΙΣΙΙ ΔΑΝΕΙΩΜ
Τό 0^μβί6XιΊV τή; Όμοσκονοΐας χ«-
ιέρου κροαιοχίΜ^Ο χδν ΤΤΤ. μϊ ίιτ|
φϊλής χον πρόεδρον τί); Όμαΐκονδίχς
Χ. Κΐχολάκην, Ικεαχίφΐτ) προχθές τον
δ Σ£ χ. Δ5
φ ή γ
«αί εζήτησεν δαβς τι χιρ^γ&δμινα δί·
νιια ·ίί τ&ί»; ΧΒΤβτίρου; δηαλλήλου;
«Αν ΤΤΤ. «.χ δκΐΐΐ σήμερον ανχιπρο-
οωπεόοιιν τό π ίσον ιβν 4 μιοθβν αδξη·
βίΟν ιίςχδ Π3Ο0 4 τβν 6 μιοθΑν.ΈπΙοη;
{ζήτησιν Βκ»( αί !ο«ΐ( δια τή πλτ)9ο-
μήν αδΐβν άκό 40 αδξηθβθν εί. 90.
Ό μ. δφυπουργός δΐιιο,,έιτ) νά ΐ
θζ τόν καταρτισμόν ιΙΒ^οΟ Ν^μοαχι
ο μφώνω; μέ τίς άνωΐίροις άπίψΐι;
βμοοχονίΐΊχς.
Ώ; βΐχβ κροαγγβλθ'Β «ήν παρβλ
θοΰσαν Παρασχβυτιν επρόκειτο νά
συβ"λθη είς συνβδρίασιν έν τφ Νο
μαρχιακφ Καχαστήαατι ή Σταφυ
λική Έπιτροπή Ήρακλβίου. Ή
συνβδρίαοις αΰΐη άναβληθεΐ3α λό-
ΥΦ «ής ελεύσεως τοΰ κ. Γβνικοΰ
Διοικητοΰ Κρήτη: διεξήχθη χθίς
καί πβρΐ τάς ποομεσημβρινάς ώ¬
ρας, πβριστραφϊίαα είς τό ζήτημα
| τής άνβγέρσεω; τοΰ ψυγείον Ή
ρακλβίου,
ι Είς τα μέλη τής έπιτροπτΐς έγβ*
νβτο βίσήγτ,σις επί «ών υποβληθέν¬
των διά την ανέγερσιν τοΰ ψυνβί
ου προτάσβων υπό των βιομτιχί-
ί νοον κ. ν. Ξβνάκη, Λίαν ά καί Παν.
Κοκκέβη, ώ; καί επί τής άποσχα-
ίλβίσης πρός τόν κ· Νομάρχην Ή
ρακλβίου υπό τοϋ έν Αθήναι; βι
ομηχάνου κ. Φίξ εκθέσεως διά
«ής οποίας έκφραΐ,βται ή γνώμη
τοΰ έν λόγω έργοστασιάρχου καί
παρέχονται οδηγίαι έηί τής κατα-
σκβυής τοΰ ψυγείον.
Τόσον αί σχετικαί ποοτάσης των
βιομηχάνων όσον καί ή έ«θβσις
ΐθΰ κ. Φίξ συνβζητήθησαν καί έ
μβλβτήθησαν υπό των μβλών τής
Σταφυλΐκής έπιτροπτΐς *ΛάηΒ·
φασίσθη £έ κατ' αρχήν βπως
ανβνβρθη τό ψυγείον. Πάντως
τοΰοο δέν εΐνβ δυνατόν νά τβθ'ή
κατά «ήν προσέχη σχαςρυλικήν πβ
ρίοδον βίς την διάθεσιν των έμπό
ρων κοί σχαφυλοπαραγωγών διότι
μβχά την κατασκευήν «ου θά ά «αι
χηθβ όπως παραμβίνα επί έν πβρί
παν έτους άχοησιμοποίηχον Ινα
έν τω μβταξύ άπορροφηθό ή υ
γοασία τοϋ κτιρίου.
Έπίσης απεφασίσθη όπως δοθή
σχβτική έντολή βίς τόν κ. Νομομη¬
χανικόν Ηρακλείου Ινα προβή βίς
Την εκτέλεσιν τής μβλέτης κιτα-
Οκβυής υπό τοθ μηχανικοΰ κ. Κυ·
ριαζή ήτις καί έμελβχήθη
Σχβτική απόφασις πβρί τοθ «ό
που καταοκβνής τοΰ ψυγβίου δέν
έλήφθη'όπωσδήποτβ τουτο θά άνε
γβρθά έντός τή; πβριοχή; τοΰ νέ
ου Λιμένος Ηρακλείου βίς τρόπον
ώ3χβ νά έξυπηοβτή ηλήρως «όν
σκοπόν τού·
II
ΙΐΣ Α11Ν0ΦΥΑΙΪ3Π
Σήμερον «αροιιοιαζονχαι ιί« χδ Λιμ··
ναρχ·(ον Ή33»ιλι[>υ &1 νίοι Λ:μινοφδ-
λαχΐς ϊχ Ράβοοοι «αχααΐάαιις διά χό
ΔιμιναρχεΤον ΠειρνιΑ*: καί ά
ίΐά χοθ ατμοπλοίου «Φ;ίντβ »
ΤΑ ΕΓΧΐΙΡίλ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Ή τιμή «ου Ιρυθροΰ πΐΜκέοβοβς «ών
ΡΗθΐφ«ριιΑν Άλμοκίας, Έδέοσιις χαί
Γιαννιτσόν α^ό 1 Αΰνούαιου 1931
μέχοι «έλους Ιουλίου 1932, «ου «00·
ααγομίτου ιίς τού; σταθμού; Ιλένΐου
χιΐ θημάνσβιης, ώο'οθτ] βίς δοαχ. 12
χαι' δκά» καΐ ή Ικί ΐτ,ς «ιμής ΐαυ.Γΐ.
ϊίοφοοά ύπέο «ου Κεντρικόν Γοαςρβί υ
ΙουΘοοΰ πβπηίΐϊσ); Εαοαι^όβη^ 1
0.25 Ιηί ιοϊς ο); τ);οι βΐς λι«ιά 30
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΓΕ1ΟΝΟΜ1ΚΩΝ
Καθ' Λ πληροφΗί,ύμιθα ίντδ; τής
ηροοιχοθς έδίομάΛοί δκοβάλλΐιαΐ είς
τή/ Βίυλή' σχέ*>[0' νό > α μι^ά
τΐΗΐ}ς ίκθίσεω; 1: *
Ιπιτρο"ή'; «κιρΐ Γαμε )ΐ»
δγε.ονομικδν>. Διά χοθ εν Χ4γω νομ·>
σχιδ'ου ή χορηγΐ)θτ)ΐεμιντ] σύνταξις
έρ'ζΐχαι έ Ι χοθ πχΓο«τος »?ς 3 ΟΟΟ
δραχμάς μηνιαΕως ιίς τοΰ; Ιγ -αίς ουμ
πληρώαιι 35ιττί δπηρισ'αν "*) ιον 4φο-
($ τεϋ; ουμπλτρώααντας 651 *, ηλικίαν
δι'ι&τργτ]τικωτέρων Βια·άξ(ω· παρέχον
χαι είς αυιοΰ; ιύχιλΐαι διά την απονομήν
συντάξεως μεχά χριιτίαν.
Ι ΒΙΒΛΙΩ* ΚΑΙΡΙΐΙΐΜΕΡΙΜ
Τό ΆοτιροαχοπιΙον Αθηνών 8ιά τη-
λεγρσφήμιιό; τού ηρ4; χά Λιι»·ναρχ·τ»
χαί χά Γιωργιχά *£ιχιμ«λη ή ιχ γνω^ί-
ζ«ι 8τι Πιθ«νος «αιρίς οήμιρβ. Κυριακήν
φίριτι βΕτ την βόρειον "Βλλάϊα λίαν
νιφιλώ5τ)ς ή νιφοοκιπής μιτά ίροχ&ν ή
χιβνων, είς χήν νότιον Έλ-άδί ν αί ιήν
Κρήτην νεφιλ(ό?Τ) ή λίαν ν·φ«λώδη:
χατά διαλιίμματα μεχά τίνων ^ροχων
,θιρμοκρα.* κατωτέρα τή; χθεονής
ι ίί£χ είς τα βοριιβτ, |»ιμοι είς χό βίρειον
Ι ΔΙναΙαν χ«1 ΊβιΊΡ* ββρι.αναΐθΑ(ΧθΙ Ιβς
βιριιοδυτιχ Ι εί τδ;νίπον ΑίγαΤον, Ίό
>ιον χαί Κρητκδν νοτιοδυτιχοΐ Ιτβς ββ-
ριιοδιιτιχοΐ άοθινιϊ; ή μέτριοι καί χαχά
περιοχάς «οί δκχλείμματα.
ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ1 2ΥΝΕΤΑ1ΡΙΖ Μ Ο Ι
Ή Άγεοτιχή Τρίπιζα «πιφίσιαι
ην Γ5ρυοιν τ(βν δγειονομιχβν ουνιτβι-
ριομών ηρΐς παροχήν ίαΐρι»ί)ς κεριθάλ
ψ·«ς είς χιυ, άηομεμχκρυσμϊν:υς άγρο
τικους κληθυομοός.
ΤΑ ΝΕΑ ΛΟΥΤΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ηρφρύμεθα Β» δ χ. Λι
προέβη ιίς ενεργείας καρά τώ ά^μοΒΙ
Ύκσυργιΐψ διά την λύσιν τ«]ς μιοθώσεω
των ηαλαιθν ηαραηηγυά:ιον λουιρΑν
μοΙ την προκήρυξιν μιιοδοσίας διά τή-
Αέ νέαν λουιρίιν ιίς ιή> εκείθεν
τοθ άτίίθέ
£ΥΝΑΛΛΑΓΜΛ
ΛΙοα ΆγτΜ·ί
ΑΙγύατον
Αιοέ«ια ·
Φοάγ«βν Γαλλικ&ν »
φΐ Όλλανθίας »
Κε«ν)Χΐ|εβ " »
267.50 277.50
275— 287.-
77.60 78.-
3.95
3.05
4.13
3.11
•118 31.57
».- 39,,
2^ΠΡΩΪΝΗ
ΕΠΕΡΑΤΩΘΗ ΧΟΕΣ
Η ΕΡΕΥΝΑ ϋϋΝΙΜΛΓΙΕΡ
ίΥΜΦΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΝ ΑΟΙΨΙΝ
αερι ΕΗϋϊϊϊίθϊ τις εααιαιι:
ΑΘΗΝΑΙ 27 ^εβρουαρί
ου (τού άνταποκριτού μας).—
Χήμερον ό κ. Νιμάγιερ επε¬
ράτωσε την έρευναν αύ«ού επί
«ής καταστάσεως. Άπόψε συ-
ναντάται έκ νέου μ έ τόν Υ¬
πουργόν των Οίκονομικων χ.
Μαρήν.
Ό χ. Νιμάγιερ φαίνεται ότι
συμφωνεϊ μ έ την Κυβέρνησιν
τόσον ώς πρός την γενικήν οί*
«ονομικήν κατάστασιν τής Ελ¬
λάδος όσον χαί ώς πρός τα ά-
παιτούμενα μέτρα [,τής ένισχύ'
σεώς της.
1ΝΙΙΟΡΟΥΝ71ΠΑΡΙΣΙ1Υ!
II
1.1. ΜΑΡΗΣ, ΜΑΝΤΖΑΟΙΝΙΣ
ΚΑΙ Ι ΛΙΟΙΧΗΙΝΣ ΕΧΑΟΤΙΚΚΣ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουα
ρίον (τού άνταποκριχού μας).—
Μεθαύριον Δευτέραν αναχωρεί
είςΠαρινσίουςόκ Νιμάγιερ.Τήν
προσέχη Πέμπτην βυνέρχεται
έχβΐ ή Δημοσιονομική Έηι·
τροπή τής Κοινωνίας των Ε¬
θνών ήτις μεταξύ των άλλων
θά εξετάση καί τά.έλληνικά ζη·
τήματα.
Εις την συζήτησιν τής Δημο
σιοιομ«κής Έπιτροπής θά πά
ραατούν οί κ. κ. Μαρής,
Μαντζαβίνος καί Τσουδερός·
οΐτινες καί άναχωροΰν την Τρί
την δια Παρισίους.
ΚΑΤΛ2ΤΡΕΠΤΙΚΟ 1ΡΑΣΙ!
ΤΟΥ ΙΑΟΟΝΙΧΟΥ ΠΥΡΟΒ9ΛΙΧΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρί
ου (τοθ άνταποκριτού μας).—
Σημερινά τηλεγραφήματα βε
βαιούν ότι ό ϊγών εί; Σαγγάην
αυνεχίζεται.
Τό Ίαπωνικόν πυροβολικόν
πυρπολεΐ τα περ(χωρα τής
Σαγγάης δι' έμηρηστικών ό
βίδων.
ΑΙΑΟΣΕΙΣ ΤβΥ ΡΟΥΣ.Ι
1ΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΟΜ0Η_ΤΟΝ ΧΑΙιΙ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρί
ου (τού άνταποκριτού μνς).—
Καθ' ά αγγέλλεται ό Τοθρκος
ύπουργός των Εξωτερικών
Τεβφήκ Ρουσδή εδήλωσεν ότι
ή Ελλάς χαί ή Τουρκίαν συνε
φώνησαν επί της τηρήσεως κοι-
νής πολιτικής είς τα ζητήματα
των καπνών.
ΣΙΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΙ ΖαΤΒΜΑ
ΤΙΣ ΗΡΟΗΑΣ ΣΙΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 27* Φεβρουαρί
ου (τού άνταποκριτού μας).—
Μεταξύ των αρμοδίων κυβερ
νητιχών κύκλων συζητεϊται σθ
βαρώς τό ζήτημα τής] προ
μηθείας ποσοτήτων σίτου επί
πιστώσει. Ή προμήθεια αυτή
λέγεται ότι θά άπαιτηθή διά
την οικονομικήν μας ενίσχυσιν *
ΐκτός τής χορηγηθησομένης
προκαταβολής έναντι τού παρα
γωγικού Βανείου.
Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουάριον
(τού άνταποκριτοθ μας>.—
Ή Αγγλικη λίρα ετιμάτο σή¬
μερον φράγκα 88.59
ΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ
ΙΙχρά χοθ ίαιτροθ %. Άκολ. Μιλιββ|(
?ου ιιαριιιλήθτ,μιν ά γνωρίσωμεν ίτί
κατά τάς οτ)μ·ριναΐ ένοριακβς
θ ά &(
ς ο)μ·ραΐ ένοριαβς ίκλογίί
Ην ηροτίθεται νά &ποοχ«ρ(ξγ| οδίιμίτν
*>ψ έ άλδ δέ άί
Η ροίθετα
*>ικψτ]φΐβτΐ)χα
ετίθετο
ργ|
έν άπολδ-φ δέ
χον 11; «ι
μ
άγνιίφ
δ
Μέγεθος Γραμματοσειράς