99211 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3101

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

27/2/1932
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
■>
ΑΝΟΡ
ΩίΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ — ΤΎΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ
ΑΡΙθΜΟΧ ΤΗΛΕΦΟΝΟΥ 1»
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ
27
ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 19*6
ΕΤΟΣ 17ον.- ΑΡΙΘ· ΦΥΛΛΟΥ 3.101
Ο ΑΝΤ1ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ
Είς τάς πρό δβναημέοου συναν*
■ήσβις των μέ τόν κ. Ποω^οηουο-
νόν δ οποίος έξέθισεν κίς αύβούς
■άαηστελέσμανα των πεβισδειών «ου
είς τάς βύοωπαϊχάς ποω««υούτας,
οί πολιτικοί άϋχηγοΐ, Ιιήρηΐαν σώ-
Φβονα στάσιν, στάσιν άλλως τε πσύ
ποοσήκει είς την σσβΐοόιηια μιάς
άνιιπολιιεύσεως, μή θελιύσης νά
Ιμφανίζεται ώς μία διαοκής άρνησις
των πάν «ών, ίφάοαψ πραέρχονται
άπό την Κυβέρνησιν.
Ό κ. Βενιζέλοί δέν κΐριωοίσθη
είς μίαν απλήν έκθεσιν «ών ένεο
νβιώοτου. Εκάλεσε τού; άρχηγούς
.νά όιατυπώσρυν καΐ αύεαί «άς άκό-
ψεις ιω» καί «ούς διεβεβαίωσε ν ότι
θά ήιο προθύμως νά διχΰΰ κάθε
όοθήν υπόδειξιν, νά σιέοξο πασάν
τροποποίησιν, ποοανων*»ήν των
συμφίρόνιω· τού τόπον. Οί πολιτι¬
καί άρ,χι,ναί έιτβιρυλάζθησαν Άλλά
καί ή έπιφύλοξί; β»ν αυτή, ή~ΐσ
σώφρων καί λογική έφ' όσον
διειηβήθα καί έν τ0 Β»νΙΰ, έαειδή
φαίνεται δέν Ικοίνιτο δυνατόν δ»ι
τοιαύιη συζήτησις Ι·ώ*ιο» «ής
έθ νίκης άνιιποοσωπείας, θά έ-
«ηββΐεο έντός δρίων παύ επιβάλλει
ή άνάγκη «ής μτ) δημιουογίας άντ» ·
ανχιών; Οί ηολιτικοί άαχηγσί δέν
έθΐώρησαν ώς τό καλλίτερον, χαί «ό
ήθικώς αυμφββώιεοσν, νά συμφω-
νι,σσυν ανεπιφυλάκτως μέ «ήν Κυ¬
βέρνησιν επί μιβς κοινής βάσεως
διά «ή» τήρησιν ένιαίας πολιτικάς
πρός λύσιν «ού οΝονομικού ποσβλή
ματος. Ένφ ·ίν· βέβαιον διι ό κ.
Χ2βα)θοπθνβνός επέτυχε σημχνΐικά
ποάνματα πρός ΐ^» άποψίν' αΰβ&ψ,
μεεά όύσ $ ιρεΐς "δέ ημέρας όπόεβ
θά άνακοινωθσθν αί άν·ιλ»ίν»ις τού
χ. Νιμάγιιο, θά πβισθΰ πβρί τούτου
τελείως καί ό Λαός—ώστε νά «ήν
άμφιβάλλβι διι ό Πρωθυπουργόν
τού έπραξε πάν «ό άνθρωπίνως δν
νατόν διά νά εξασφαλισθή «ό ίσσ
ζύνισν τού προΰπολογισμού καί 4
σιαθεροπσίησις. Άλλως ή*·ο δ κα·
ταλληΐόεκρας νά «ό ηράξρ. Τούτο
δέν αμφισβητούν οΰιε οί άντίπαλσί
«ου
Παρτΐ τή· έξ άρχής έν τούτοις σώ
Φρονα δαασδήαστβ στάσιν «ών πό
λιτικών άρχηγών δ άνιιπολιτιυομε
νος «ύπος έξακολουθβϊ νά επιμένη
διι δ κ. Βνιζέλσς άπέιυχεν σίκ.ρό
νατα, όιι συνήντησε μόνον φΐλοφρσ
νήσεις έκ μέρους των ξένων, χωρίς
κανέ»α θειϊκόν άποτέλκσμα, όει «έ
λος δέ» «ένει τίποτε άλλα παρά νά
υπσσταμΐν όλοι «άς συνεπείας τής
άπστυχίας τού! Μέ ελαχίστας έξαι
ρέσεκ, αί έφηαβρίδες, πού κατά «εκ
μήριον έρμηνβύαυν «άς «ιώιιας των
διαφόρων πολιτικών άρχηγών, φαί
νονται ώς Ναιαληφθεΐσαι άπό πρσσ
βσλήν οίσιρσν δημοκοπίας. Θά έ.
λεγε κανείς, όιι αί έφημβρίδες αύ
•αί παριρμηνβύουν τάς άντιλήψκις
•ών άρχηνών. Θϊ ώφΐιλον όμως ού
«αι, έφ' όσον άνιιλαμβάνσνται πό1
σσν κακόν εΐρακαλ(ΐ·αι άηό τα φαν
■ασισκσπήματα καί τάς μωρολογίας
(ών δικιοσιογραφΐκών των δρνάνων
νά 3τ?λώυο«ν ότι δέν υίαθετσύν τα
άβρηι'άθέμιτα, πού σβοΐίρσνται είς
«ήν Κοινήν Γνώμην, δικαιοϋΐεένην
νά σχηματίσο «ήν εντύπωσιν οιι ά-
ηηχοΰν άντιλήψεις άρχηγών κομμά¬
των. Είνε ένα στσιχιιώδες καθήκον,
τό οποίον ελπίζομεν όιι θά Ιπηλχι
ρβσαυν, έστω καί άργά καί «τρίν ή
θιαλάμψσ π«0ΐσσόΐΒοσν ή άλήθεια
όπόιε αί όσύδοτοι γνωμαι τού άντι·
πολιτευομένοΐΙ «ύπου, θά>Ι"βαρύνουν
αύιούς μόνον καί θά άποδώσσυν
κάποιαν μσμφήν «απιινής μικρσπσ-
Αιιικής, είς τάς σώφρσνας κατ' αρ¬
χήν έπιφυλάξεις των.
Η ΙΝΕΡΠΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΒΟΣ
ΤΙΣΛΝΤΙΜΕΙΟΙΙΙΣΕΟΣΤΙΙ
ΤβΟ μ. Νοΐο 'ΑΧ. Φ«τΑλ«
Β'.
"Απαξ Ιτέθ« ώς βάσις δ» τό Κοά-
τος ιΐναι αρμόδιον διά «ήν μέοιμναν
χαΐ την ήεςιίθαλψ.ν των άνέογαιν, γεν
νθιαι πλέον τό ζήτηιια «ώς τό Κοάτος
θ" αντιμΒΐωπΙση 'ήν άτβογίαν, καο'
ί,μϊ».
"Ας μά; ϊι«ι»03··ί ή^Ί ουντόμοης να
ύϋοδβΐΕααμεν τα κατά τί)* ανΐιλτ.ψίν
μα'. κραοφοοώτίθα Ιν κροιΐιιμένφ
μέιρα. Ταν«α δέον νά ίΐωσιν τόσον
κρολυαιιχόν δοον καί κατασταλτικόν
ΐας» ϊκΐήθ'1. Καί ή μέν ειοολ«ι«τ.κί) δοά-
αίς τού Κθά^ους δέον νά συνΐσιαται
ν.υοία>ς «Ις την θέσιν φοαγμιό*, διά »ί|»
διΐμιουογίαν διανοηηκοΰ ποπλειαοιάιου
χαίιήν ανακοηί)ν τοΰ Ο'ύμαιος της
άσιυφιλίας, λαμβανομένβν ί» ανάνκυ
ποός τοΰιο ά»όμη χαί Λνβλβυθβοοον
χάπως μέοα>ν (οημιουογΐας ώ^ιομέ-
ναιν Ηθ',ϋιοθέσεαιν δια την βγκαιά-
σΐασιν ι&ν ανοοτάιν εί; τάς ειόΐβιν).
Ή δβ χιταοιαλιιχή δρασυ ιοϋ Κρά-
τους δέον νά ιΐΒΟΐσΐοαφιϊ «Ι. α «α·
έοα) χυοίβς μέ'θα· ·»ά»»σ>ς ΰαό τόν
της μή άπομα*θύ Οίας άκό τής
οχή «ής θβαπίοεως ηαροχ&ν βΐς βΐοος
ηοΙ όχι είς χοτΐαα.
"Ο30ν άφοςά ηλέα* »ά συγΜΒΧθΐΐιέ-
*α ιιέιοΛ ηρός ηβοισκϊλή» »ή; ανβογίας
δέον νά αυνίσιανιαι ταϋια ιίς τα
εξής.
1) Είς τί)* δογάνοοαιν συσσιτΐοον Ιξα-
θΦ^λιζάνιοον ά*αξ τής τ,αέοας δωοιάν
φαντιτόν διά πάντα «νβογο».
2) Είς τόν δοισμόν άνοοτάτου όοΐου
ήμοοομισθίου μέ σκοκόν χαί την αηα-
γόθιυσιν τάν ύτεοβοιών χαί ιή» ι*βΙαι-
οιν ι&ν ώ3ών ΙογασΙας δια τόν Ιογά-
τι» μέιοι ιτίί ουμπλυςώσβαις το€ β*α>-
τάτου δοΐου μιοθοθ Ιφ^ρμοζομένου γ·
νιχώιββον «αί α«ό ώοισμ**ας «ογΙΧο
θέοιις «όν ουο»ίμαιθί ιή, «κ
(Ι Ιί
3) ΕΙ; *ύν ιί ύσ ηοάν χαί Εντονον
ηοοσιασίαν των ίγχωοίαιν
4) Εί; την δι' δλι τα βϊδ- ποώτης
άνάγίης ΰκοχοΐωτΐΝήν ηαοά «ου Κοά-
ιους ςύθμιαιν τώ* τιμήν (^ιά χλήοους
8φαομογή; συσιήματος βια«ιμήσ8ην).
Τοιονοΐθόηαις λαμβάνηται ΰη' δψιν
«αί ι1] μβΐααις «ής ογοοασιικης δυτάμι-
το; «ου χοινϋ.
5) Εί; «ί ν μιχοΛν κοόσθιιον φορολο·
νΐατ δλαον των χέν«οα>ν διαθΝΐδάσεοΓ,
«δν εΐδών -εΐολυΐΒΐείας (αί ποδοσφαι
Οικον* αυναν.ή:εων)
6) Είς τόν υΰοοιοόν Ελιγχον διά »ή»
έγχατάσιασιν άλλοΒαη&ν καί είς «ήν
Βιενέογιιαν άμεσον Ιλέγχου «Αν ηδη
ύηαοχονταιν, χαί ίγχατβστΐμίνΓον «οι-
ούιων.
7) ΗΙ; »ίΐν ά«αγόοιυσιν «τίς ουνδοο-
μή; συνΐάξβτος χαί μισβοϋ δι* οίονδή-
κοιβ ΙογαζόΐΛΐνον, δ«αν «ό ποσόν άμ
φατέοτον ύ*ιοβαιΙν|ΐ ώοισμέ»ον δοιον.
ΈηΙση; «Ι; «ην χα«άργτ]σιν διειλόν
χαί «οιηλ&ν συντάζιςβν.
8) Είς τόν αΰο*ηοό«α«ον Ηβγιον Ι
κϊίνοον «αν Βημοα(α>ν ύηολλήλοον «δ»
Μα«8|όνταιν «αί άλλας ήιΐικοατικά; ή
Ισι-ιιχάς θέσβις.
Τα ΤΒνι«ώτιοα μ4«θοι ΙξηγγίλΘτΐσαν
ήη χιί Ι«8ΐδή Λφοοοϋν ιίς «ην νι-
τκτοτέοαν γοίΤμμή» »η; πολαΐΜη; *ης
Κυββονήσβτος δέν μά; !πι«οέ«ε*αι νά
β'φ^θΐνμιν Ιπ' αύιώ* γνώμην. Πάπος
δμοος τομΐζομβν δ,«ι διΑ να ΐιοαχβΰ
ένιαία χατιύθυνσις χαί διά νά χπ«ασ«ή
Ιφικτή, ή ά«αοαί«ιι«ος χαί αΰαιηοα
Μ'θακολούθησις των λη φθησσμέναιν
μέ«οων, είναι αναγχαίπ ή σύαιασις Ά·
τωτάτου Συμβοολίου Κοινα)νιι«ής Ππ-
λιτιιιης παθ* «φ χ. Ποωθυπουοτφ,
άβοΐελουμένου Ιξ εΐδιχώ* άλλα χαί Ιμ
πολιιΐΗΟβν ποοσώιιτον. Τό Συμβούλιον
αύ:ό δέον νά ε»οι0ληθδ άχόμη καί μέ
διοακιοοικης φύσβασς διχαιώματα, ως
τουτο ίγένιιο "θό ««νόν ήιιβοΑν έν
ΓβομανΙα άνα««θ«σάν «άν ά^οδιο·
«ήιβν τούτων βΐς δ» «αί μόνο» ηοό-
σοοιον, τόν χ. ΓϋαΙρνΛιθ, ποός καοα
χολούθυσιν τίς Ιφαομογϋς «β» *«δ
«4( Κνβιρνήοιβ» &.' Α*αγκαοηιιο6 Δια·
'άνμαιος ίπιβληθβισών μΐιώσεων «όν
«ιιι4* χαί «ήν ήμ«οομισθίων.
Έν χαιακλβΤΛ! νομίζομεν, δτι νφ(
σ«α«αι ύβηχοέησς νά «ο*ισθπ χαί
κάλι», διι τα μέίθ'ΐ ταΰισ, αυνικ.ι«ου-
θούμβνα άιό «η» ίτιτοτιχίιν α>ιλανθρα>
«(αν ά(ΐο*Βλοϋν μαζύ μέ «ά ειδή ϊξ «γ
γβλθέντα «ό «μίνιμουμ τοΰ δσφΐ'ί-
σΐ(/οι>, δπω; χιΐύκό τοϋ χ. Ποωθυ-
πουογ ΰ βΊον(σθη, διά «ήν διαιήθ'ίσιν
«ου Πολιτισμόν μα;.
ΝΟΤΗΣ ΑΑΡΞ. ΦΩΤΗΛΧΣ
Έπιθκββ|)ΐ|τ(|ς Κοιν. Ποονοΐας Ύπ.
Έθν. ΟΙκονομΙας.
Ι.
κατ' ουϊα- είς τάς
ΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ.
Άθην-, ϊ
Κρήτης αφαρΜοαι τα αγοοτιχά
κιΐ ατ?·φίμΐν.·χι χκτά τί); Κβ
Τό νίοτιμον ι!αι διι αί άνταποχρίαιις
αίι-αΐ τιροιξοφλοθσι την γνώμην όλο-
κλήρων Κρητιχ&ν ηληθ^αμίΒν, Λ δποΐοι
ί.υ ■« λίγο ιυ'ϊ ττολύ παρουοιίζονται ώς
ίν {ξιγίρηι, Ιτοιμοι νά ηρανματβκοιή-
σουν «κβρΐίας ηιΙντ)(» χαί άλλα τοιαθ*
τα. ΕΙ ι γνωοτύν ίτι «ά άγροτιχά ζη-
«ήμ^τα ιδρίίκίνται ηάντοτε χαί ποοκκ-
μίνοίΐ πιρί Κρήττ)( &τι' δψ:ν τή. Κυ-
Ρ·ρνήσω' ή"ΐ{ φροντίζει νά «ά ΐξυΐτη·
ριτ^ χατι τό δυνατόν «αί έν οχίσει
Κρός τΐςτιαρούσας δυαχερεΤς οίκονομιχίς
ηιριατάαιις. Την αντίληψιν ταύΐη^ 5ια-
τη-ϊθθν στιρρΛς οί αγρόται μας, ώΐτινβ
ίτινίζουν μετ* έμκιοτοούνΐ)ς πρός «ο
Κ χ-χΐ νά μή παραλογίζοίνται.
μόνον πίύ ηαρίλογΕζονται ιΐνι
οί ανωτέρα κ.», ανταποκριταί.
ΟΙ ΒΕΒΛΑΜΜΕΝΟΙ ΟΙΝΟΙ-
Ά«6 τας χθτσινάς άνακοινώ'ε·;
τ Ο μ. Γινιχ-Λ3 ΔιοιχητίΠ, αημε.οθιιιν
μ«θ' ! (ανοηοιήατ»; την άφορ&ααν -τίύ;
βεβλβμμινου' (·Γ^ου(. Ώ, γνιοοτίν 6 η.
Γενικάς Διοικητής ανΐκοΕνωαιν δτι ί
α^μτιολΐτης 'Γπουργβς 'ώ ίό.ιαι, δ«ι
έξιρχόμενος έ τε Ο «ΕύχγγιλιομοΟ» Η^
έφρόννιζι χαί δι! τό ζή'ημα τιθΐο. Ή
φροντίς ο.5.η «ε0 χ. Μ»ρή ίλΛίζομιν
5ΐι θά πιριατραφΐ ιίς τας έιτιθιΕαας
4πο ι6ν οιηλ&ν μαζ άπόψιις των ένδια
φιρομίχον οίνοπαραγωγ*», οΓΐινες έ-
θιώρηοοιν άλυσιτιλέ; το τιλ«ιιτ«Τον μέ-
ϊΐιρΐ αηΐστίξιιο; τδν χοααιΑν τ*ν
μΡυχι^ άνντίρων τδ»ν 200 χιλι*-
γράμμων. Διά νά τοίς δΐ-θξ, έφ' ίοον
κριθη δυνατόν, ή ζηιοϋμένη διευκόλυν-
αις πρός άπόοΐυξιν, ήτις άλλβς «ε άφο-
ηερκορΐσμϋντ,ν ηοσίτητα οΐνων.
ΟΑΠΟΨ.ΝΟΖ ΧΟΡΟΣ.
Χό Οίκ,ονομιιΐον ΣνοβΕτιον δίδει
αηόψι είς τό «"Βθνικθν>, χορίεοηιρΐί»
πρός ίνΐ-ΐχϋαΐν το^. Δέν ίμφιβίλλομεν
δτι ή Κοινω/ία μ»ς θί 6ποο«ΐ9ριΈΐ την
ταύτην, χάριν τοϋ φιλ*νθρα>-
πιχοθ της οχοποθ χαί Να τονώθη ή δρα-
αις τοθ ΣωματιΕθϋ είς τύ Ιργον τής πι-
ριθάλψινς τ6ν έ*8&·, δπερ τελεκταΐβς
τ6ίον προήγαγε χαί Ιδία ώ{ πρός
τόν θεσμόν ιώ λ»ί6ν ουοοιτίβν. Διά
»1μ«θα 6ηοθέτομιν μέαα είς τα
πραγμιτ*. έάνθενρήΐομιν έ;ησφϊλιαμί·
νην την επιτυχίαν τοθ άποψίνοθ χοροθ.
ΗΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΙΣ.
Ό χ. Γε«. Διαικητης μδς ιιαρέοχι
την πληροφορίχν, βΐι αφιχνοθνται αυντό-
μος ιίδικ&ί υηάλληλοι τί]; Ανταλλαγήν
οΓκς θά έκιληφθοθν τοθ ζητήματος τής
έηανικ: ιμήΐε»; τ&» χροαφϋγ.κ&ν χλή-
ρ»ν. ΈληΙζομιν δτι ού;ήν την φοράν
δέν ηρίχιιται ηερΐ ά«λί)ς 5κοοχέοεως
αλλά γιγονόιος ναι δτι οί έι λδγφ 6πάλ-
ληλοι θά έκιληφθοΐν τοθ ϊρν/οιι την Ιν-
τος «6. ν ήμιρδν. Δ 4 τι κ»ί δίκαια
«αί λογικά ·ί>ε τα ηαράηονα τβν
γρ προσφ6γ»«, χκθημερινβς
ίιατιιτιούμενα ές όλην τβν τιερι·
νιριιβν ι!; ά; «δρίοκοντβι ςδιοι, %Λ
πολύς χρίνος παρήλθεν άφ' ή; αρχικώς
οί αομο'διοι έϊήλβθίν δτι 4ποδίχονται
τα ηαράηονα ταθτα καί διι ΒιΙταξαν
την ένίργιιαν τής έπανιχτιμήίΐβς τΑν
λή
ΕΛΕΥΘΕΡ»! ΓΝΟΜ*Ι
ΤΟΝ ΕΚΑ1Τ0Ν ΤΗ! ΓΕΡΒΥΣΙΑΙ
Ή άνάγκτ) «ου ν' άποφβυΐββ δ δι·
Ηλσΰς ίκλονιχός αάλος της χόιρΐς Ιν-
»δς «οβ «οίχονιης βιονς, βΐιβ διά της
ίκισηβύσβαις «άν βουλβυιιχ&ν ·χλογτον,
βΐ'.β *ιά ή; άν,βιλής τόν γβοηυσια-
σιικάόν, βΙ*β φΐνβοά, ικΐ «ής βκιπισιώ·
ο ε ως δβ ιή; άνάγκης αΰ ής φπίνβΐαι,
δτι δέ» ΰιρσ-αιαι άντίροησί; τις σοβα-
θά. 'Βκ «·♦ (18ή"σβοον «ώ* Ιτρ»ιμ·οίδων
Ηθοχΰκτβι άφ' έιέοου, δτι ή Κυβέρνη¬
σις αηίφάσισβ νά 'ύτο τό ζήτημα του¬
το διά «ής ίναβολής τώ» ^εοουσιασ«ι-
χάν β λονόν, βηίχΒΐιαι δέ ή ψήφισις
ιοΰ οχβτικοΰ «όμηυ.
Τυ θέμπ Ιχτός της πολπι τις ηκόψι-
αίς (ύν δκοΐαν δέ» άφοοοΰν αί γααμ-
μαί αύιαί), ηαοουσκίζβι κοΙνομιάς«ιναί
απι'ψίΐς, «άς οποίας δέ* ηο δοκοπον
να έιο άπό τοΰδ« υπ' δψη η Κιβόοντι-
σις. Τό άΌθοο* 59 *οΰ Συνάγ ιατος δ
θίζ'ΐ, 5« Τ) Γεοι>»·σΙα άιταο'ίζετηιι άπο
120 γιοουσιαοτάς, 8*1 οί γβοουσιασΐαΐ
βΐλέγον«αι δι* ί»»ία Ιι,η, άνανεούμινοι
δνά «οικίαν «α«ά «ό 1)3. Έχέοα δι
Ηαοάγοαφος «ου αύτοϋ άοθοου ΑναΦΐ-
ΟΒΐ, διι νόμος θέλει δοΙσΒ «όν τοόπον
χαί την διαδικασίαν «η; έκλογής χαί
ιής Λνανβώσβοος ίχάσιης χατυγοοίας
«ου δλου Λοιθμοδ ΤΓΟν τβρουσιααιιην.
Ποάγμαιι 2 Ν. 3786 «Μοί συνχοο«ή-
οεοος τή; Γβοουαίας» Ιν ά^θο. 8φ χαί
έβομ. αΰ:οβ καθοοίζβι «ά της άναννώ·
σβοος «άν γεοουσιασχ&ν, «ό δέ άαθοον
12 «ου αύιοϋ νόιιου δαίζίΐ δτι αί ποό;
άνανέασιν «ου 1)3 βιλογαί γβοουσια-
σ^σιν διπ*πσσονται χαί έ»·ογοϋνιαι (ν-
«ός των 45 ήμε}όν, αΐτινες πο,οηγονν
«αι «ς λήξβιοςτης οί'ϊίας «οιβιίας.
"Εχομιν «ήν άκίλπψι», δ«ι η διάτα¬
ξις «ου Συντάγμαιος η δςι,ζουσα, διι
> ί νβοουαιαστιιΐ ανανΒθΰνιαι κα«ά τό
1)3 άνά «οιιιΐαν, δύνα«αι, λίαν ενισΐή·
μσις «αί μέ Ηάσαν »ύλά0ειαν ποός «ό
ΣύνιαγμΓ', νά έοιιηνβυθτί, δ«ι δέν χα-
θ«οώ»βι ΰ«οΐοέσιοιν άνανβήθΒθ); χα«α
«θιβιίαν ΰηολογ.ζθίένην άκό ημέοας
βΐς νΊμέοαιν, άλλά άπαιΤΒΪ ανανέωσιν &■
νά ιο>ΐο ϊνιαυοίας ΤΒοουσιαατιχάς συνό
αουο. Ή ίομηνβία αΰιη νομίζομεν, δ τι
ίηιβάλλιιαι νά 8οθΰ σήμΒθον, κατ' 8-
φοομογήν δέ «αΰιης θά εΐνβ βΐβ^Ισις
συντανμαιινός καί άονήν δ νόαος, δ
οπηϊος θά «οακπκοιή'στ] «ήν ώ; ά ω
ΛιάιαΕιν «ου άοθο. 12 τοΰ Ν. 3786
ως »θός «όν ΐοόνον «ής ποοχηςύ;Βσ)ς
«ών «οδς ανανέωσιν «ου 1)3 Ικλογδν.
Ίνα δμως γίνη συνιαγματικως δ ΐβιοι·
ομός «οδ δλου ζητήμαιο;, ποέκβι πάν-
«ης οί «Όός ανανέωσιν ταΰ 1)3 εκλογαί
γιαΌι&ν νά δΐΒνεθΥηΰοΰν ίγκ«(-
0~ς, είς «ςόηον ώι«β νά συνέλθο άνα-
νβ—μβ«~ καιό τό 1)3 ή ΓβρουσΙπι »1(
την «ακιιχηναύιής σύνοίον τη; 15 Ό
κτα>βο(ου 1^32.
, 'Υφίσιαΐαι δμαις καί Ιΐέοα ιτλβυοά
«ου ζητήμα«ος οχιτιζομένη μλ την λβι·
«ουογίαν «τίς Γβοουσίας.: δβτ,όμΐνοι τί)ν
άνα>«έοα> ιύοιΐαν ίομηνβ(αν της άνά
ϊνιαυσίπς συνόδου; (καί ουΐί άνΛ
θ άοιβώς 8η) άνανκδοιαις, ύ«ο·
σιηοΐζομβν πάνιωί, δτι άΊα »ή συμ-
πληοώσκι «ής κοώιης «θ'βιίας, θά παύ·
οβ ή σημβοινή Γβοουοία νά ύφΐοιαιαι
αυνιαγμα«ικός σνγχικοο««ιμένη χαί κα¬
συέηβιαν 8β» θά ιΐνι 8υνα«η πλίον
σννταγιιαιική δσχηαις τ&ν καθήκον-
των «0ς Γβο,ουοίιΐς χαί συ^βηώς χαί ή
άικηοις τής δλης νομοθβιικης λβιιουο-
γΐας. Α! Ικλονιϊ ιή; ΓβοουσΙπς ίνηο-
γτΙΑηααν την 21η* ΆποιλΙου 1929, 4
δέ Γβοουσϊα συνήλθι» εί; Α' «α««ι«ην
σύνοδον «ην 16η» Μοίου 1929 ΟΟιω
«ήν 16ην Μαΐιυ 1932 συμιιληοοθται
ή ιοιβιία μβιά «ην ήμ'θομηνΐαν δέ
«αυτήν δ«ν θά ε!νβ δνναιή ή λβιιονο·
γ(α «ής Γίθουαΐας, διότι αυτή θά ά·
ποιιλβΐται καιά «ό 1)3 ά «ό Ηοάαπκα
τα δ«οΙα θά Βκαυαν ειλίην νά άνιι-
■οοσσΐΜεύουν «ό "Εθνος (άοθο 66 χαί
37 «ου Συντάγαατος).
Τό Σύνιανιια ιίς τό σημείον «ουτσ
βΐνβ σαφίς. Έειιτάσσον «ήν χα«ά τοκ-
ϊ-, συνόδου; άνανέοοσιν καιά «ό 1)3
ίΐβοβί ειάνΐα): αύιοοικαΐϋος «αύονϊας
νά Ιιουν την Ιδιόιηια «ου γ·οουσιαο»ο1
ΙχιΙνονι, οϊηνις χαιά «6τ ιΐδιχόν »ό·
1
ι ,
1
ΑΝΟΡΘΟΣΙΪ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήιιεοον
χάο,ιν των οΙβονινκιΜ* δίδεται μία ά«ο·
γεοματινη Παράτασις μέ «ήν μεγάλην επι·
«»χ(αν «οί θιάσον, ό «Λοχαγόΐ. Αιλήη «ου
ΣσκιλλαοίΙη, καΐ μέ «ιμσς ήΧα««»μ·*ας.
'Κσπεοινη ΒΙ&εται ή έςΊαφβενική όκεβέττα
«Βανθή Μελαχοοινή».
Την Δ«β«έο.αν ό θα,Ιαιιβος τής χιιμεοινη:
σαιζόν «ή Γιόλα» μέ «ούς κοωΐεος Βιδά-
{α*τας.
ΑΠΟΛΛΩΝ (ΐινβ Παολά*). — Σήιιβρον
δύο καβαοιάσει(, ώο,α 5.30 μ. μ. καΐ ώβα*
9.30 μ.μ τό θαλαοβινό έββοτικΊ Βοαματικα
ά?ιοτούρ.γ*ιμα «Νέαι "Ικαβοι» μέ «ό» Ραμό»
Νοβίο,οο,ύπόθεσι κ·δ οημΗερ,ιλαμΒα«Βΐ,«ήν
σχολήν των Δοκίμων τής Άμεο,ιιιής όερ,ο-
ό γνμνάσια «λ*.
ΕΘΝΙΚΟΝ. - Καθ* έ*αο«η* άχονινμα-
Ιινοΐ καΐ εσπερινοί 7ητ)ο1 μέ «ήν Ιδεώβη
όή Μα«οόνι—Κο,ααβά.
μόν είς την χιινονιοθβϊσαν σειοαν έξό
8ου βΙ*β άνανβώσιμοι. "Αλλαιι βά κα·
τβλήγομβν νά θεοηίσιομεν δια νόμου
καοάιαθιν »ής ίϊιόιητος τού γεοουσια·
οίον χαί κέθαν «ού ΐοονικοΰ σι,μιίου,
τό δ ποίον ϊχιτο(πβι τό Σύνταγμα. Το-
νΐζομεν δι, ότι δ νόμος μόνον τόν «οό
ιτ,ον τής άνανεώσβως δύναται να ουθμΐ-
ΟΒ, ουχί δέ καί νά ίκιμηιύνΐι τό τοιβ·
χές ΐοονικόνδιασΐιιμιι δκβο ουνταγμα-
νιχ&ς όοίζβιαι.
Τό σημείον τονιο ιΐνΐ δξιον πολλάς
κοοσοιής, διότι Εμι χαΐ ποακτιχήν
νομική* αξίαν. Τα διχασιήοια θά ν.η-
ούξουν' ά»«ισυ»«ανματιχούί τού; νό
μους, οϊιινις θά ήθελον τυχόν ψηφι¬
σθή μηά «ήν 16ο,ν Μαΐιν'1932 καοα
τη; ΓβοουαΙις. υπό τή* αημβοινήν αυ
τής ουγκο4τ«]θιν, άοροθ οί νόιισι ούται
6α εΐουν ψηφισθή ιεαοά Γ«οουοίας
αντισυμιαγμαιιχή; συγκβκοοιηιιβνυς, 8
φόβον ταύιη; θά μβ'έΐουν χαί ιιοάσαι·
πά, άτινα ά «ό της ώ; ανα> δμβοοαυνΐ-
ας θά Ιΐρυν άηοβάλει την ΙοΊότιιΐα τού
γιρουοιασιον Ή η'μιτέοα Χίοα α «6
κιησε τό Σύνταγμα τού 1927 μβτά μι
κραν «ίοΐοδον ά·ωμαλιά>*. Είνε δέ
ανάγχ· νά Ια.βληθΌ ό "θό; «ό Σνίν-
ναγμα τονιο α«6λυτος σββασμός, χυοίτος
οί ακό την σημιοινήν «όσον Ισχυράν
κυβέρνησιν. ΚοΙνομιν δέ ιεεοιτ»όν νά
τονίσωμεν, δΊι ή τυχόν συγκατάθεσις
«ά*τα>ν των κομμάτων έχουσα βεβαία)*:
μεγάλην οηααοίαν διά τή* κολκιχήν ά
■όψιν τού ζηνδματος, ούδόλτος αΐθίΐ την
αντιουνταγματικοτητα, ήν Ανατέθη
Ιοημΐιώσαμίν, διότι δ Καιαστατικος
Χ·4ο*ις ιηι Χώρας δίν «Ινβ είς την
Ιλιυθόοα» διάθεσιν τ&ν ιεολιτικων άρτη
γλν Αλλ' ■!*■ Ηαοαχιταβήιιη ιου "Β
β*σν: «όν «ούς «ή* δ ιοίαν σεβασμόν
Ιιάχβησαν νά Ιοιβάλουν χαί άΛλαι
εξουσίαι.
ΑΙ άνωτέοω άντιλίψβις, χα>οίς νά
Ιθχωνται κ.οσώ; ιίς άντίθβοιν κοός «ό
Π*ευμα ι ου Συνχάγματος, λΰονν κατά
τοόιιον οβμνόν τό Αναφνέν ζί»ημα, ά'
■οφΐνγομένηι συγχρόνως χαί παοης
ζηαΐας τ Αν ΛτομιΆ» συμφ«οό»τ-ν
τόν Νολιτόν «χ τυχόν χηονξιαις ά»τι-
συνταγμαΐικών νόμον, οΐηνβς τυχόν
(Ιθιλον ουβμίοβι ίδιαιιιχά δίκαια. Ν.
ΛΠΟΙΗΓΑΤΙΣΕΑΑΑΙΟΣ Ι. Ε.
ΙΙΙΙΙΙΑΙ ΕΟΙΙΗΙΑΙΙΙΑΙΙ1ΙΙΙΡΙ11ΙΙ
ΑΦΟΒΟΧ Κυοιακήν £σηίοιΐ(·
"Αγ Νι«όλαο»,Παι. "Αμμον— Ση·
ΐ
Δ Μ. Τοίιτι» 7 μ μ. κατ'
ευθείαν Πειοαια, Χίον, Μνιιλή-
νην.
ΑΦΟΒΟΣ Τοίνιιν ίοπίθ^ς Ρέ¬
θυμνον, Χατιά, Πιιοαιά, Χ^λχίΛα,
ΒΛλον, Θ«σ)νίχην, Καβιλλαν, Ά-
λ«ξιι»Γίθ'ύ(«ολιτ, ΜυτιλήΊην, Χίον.
ΙΟΝ»Ο1·ϋ1Πΐι»ιιτΐ|νπ.μ. Ρίθυμνο»
Χανιά, Π·ισαια, ΧαλκΙοο, Βόλον,
«ΕΝΩΣΙΣ» Παοασ»Ευή*
διά Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕιθτα,
Χαλ«(βαν, Β4λον, Θσ)*(χην, Καβ
Ράλλιν, 'Αλιξονδοοΰκολιν, Οόοο
—·ι·(ώ,
(Έμ τπυ Ποακ»οοε(ου)
Τηλ Νο 30
ΑΤΜΟΠΛΟΤΑ ΣΑΜΟΥ
Τό «'χύΊιλπυν
«ΦΡΙΝΤΩΝ»
ΐο Ιιτσιη» Κυυιαχή» π. μ διά
Ρέβιμνον, ΧανιΛ, Πβιβαιά. Ταξείδιον
θνειον χαί δΐιγόαοοον.
. 14
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΤΜΟΙΙΑΟΙΩΝ
ΦΟΚΙΟΝ Σάββατον 11 π. μ.
Ρέθμαμνον, Χανιά, Πιιθαιθ.
«ΑπΒΩΝ» έχάοτην ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
■. α. χατ' «ΙθιΙαν διά Πΐΐοαια—
Ια—Α1ίι#6ν—ΒόΙον-
Η Ζαη
Περνα
ΣΑΒΒΑΤΟΝ
21.
ΦΕΒ)ΡΙΟΥ Ι
«νβτολπ ηλίου 7.01, δύαι« 6.15
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Δι* σβνηθΐζονται κιό «ό άυίτοτ|ΐο σ«Β"
«αοια «ής παλυάς έκοχής «ού *θεβ>οοόν«ο
5λ»οιε άβαοαίιητα γιά «ή* «άΐη έ»ός α «ι
ιιοϋ. Τώϊα ά» μέ» «6 σπίτι εί·β 16ιόκιηο
εΙ· μιγάλο, είιε μ κίό, πιβέ««ι να «ί·ε έ·
φαΐιασμένο μ' ε?α χαΒ'θχθ δε»μά«ιο, τό ό
«οίον δέ» θά ίχη ί«ατε βλλο καρά »ΐοτ>·
λάπια οΐους «αΙχο«{, ντονλαπια λο»έ λποκα
μέ οά«ια, σία ό«οϊ· βά μπα(νο«ν δλα «ό
χονδοά άοποόοβονχα (ού σπιτιο*, «ο,αχ'εζα·
μα«δηλα,σι«δόνια, πε«σέ(ε(, «οεσόψια βΐ.π.
Τα λ·«ζ·βΙ «ής κ«Ί)ίος ·1'« τόσο Ιιοφο-
οιιικα ά «ό άλλοτε ώ ι«ε κιανοιιν λΐγη Θέ¬
ση «οί «οκοβε«οΰναι σέ μια σιφονιέρα
κου Ιχει οτήν κ;»β3οΐο«άμβοιί της ή σ«ό
Βαματιο «ής χοοαλέιτΐις «ής. Τό ·αΐ9 «αί
ό «ύοιος. ϊιά μενόλα απίιισ, «ά μον«ίονα,
ύπάβχιι «αί δωμάιιο με Μτιοτέ; κασέλες δ-
■ου «ο*οΟε«ον««αι τό χαΐιό «αί «ό μάλλι·
να τό καλθΜαίρι.
***
Άπό μην·» έοημιουογήθη κίνησις με«α·
Εΰ «·>« Ηοαιων «ής αθηναϊπής Ηοινω»(ας
διά «ήν άκλοκαΐηαιν «οό θΓθ«ήμα«ος «ε»ν
Ιπιβκέψιων. ΑΙ σχετικαί συζηιήσεις κιχέ
ληΕαν είς «όν πό«αιθι χανανισμόν, «όν ό-
■οίον καί ύπίγοοψιΐ» κολλαΐ κνοίαι: Ιον.
Καιαρτοάνιαι τα Ιΐήσια Ικισκεβτήοια διον
*10 «ις κοαηγοιιμΙναΕ αχλυεις. 2ο*. ΟΙ »■·
ό«νμφοι ποέπει νά κάμουν «ήν ποώιη» έ·
πίσκεψι» ή όποία θά αν«αποβ^ή. 3ον.
Εάν «ιλΒσθή γάμος ή ανμθή άλλο σημαν¬
τικόν γιγονός >Ις μίαν οΐκογένβιαν, «ά δο¬
θούν έκισχεχχήϋ,ια, «ά όποϊα θό ά»«απο
Φόβον* αύιαποοαώπως ή διά «α« «αχοββο-
μεΐοα κατ.ά βούληοιν. 4ον. Δέ* άφ(νον«αι
έπιακεπιή^ια μπιά ιεοόακληοι* είς γινμα
ή οοναναατο,οφήν. ίαν. Δέον νά ά α,ιένονν
οί («ιόπιοι «ήν έ«ίοκίψι» «άν Ε'ν»* Βι*
πλοαματέιν. 6^ν. Κα«αο.γούν«αι αί επιοκέ-
ψιις «ής πςώιης «ου Ιτονς καί ««ν έομΐώ».
7ο». "θταν μία κοβ'α χαοονοιάΕυ «^ν πό-
ρη «ής παώΐην φοοά» εί; «όν κόσμον,
πνέηει νά κάμη επισκέψις μέ «& δκομα
«ής θογατοός «ής ι^ «ό λχιαιιιιΐτήΐΐον. 8ον.
01 ά««αποβοθοϋν οί εχιοχέψβις είς «ιιΰ;
άφ(νον«ας έπιοκεπτήβια με«ά χολύμηνο*
άποοσίαν. π Μβντερνοι
—Φέρβτρα άπό πάγον.
Μεριχά ανθρώπινα πτώμαχα
να μετΐξδ οτριομ«τ»ν ηάγοιι βποτελοθν
τα μόνα μακάδρια λΐίψχνα έ*τ* χβρίιον
χατΕΐχοιιμένον ά«0 Έαχψώου-, τα δ-
ποϊα χατεοτράφηααν άπό τάς τελευταίαι
πλημμύ?α(ι εί» τα άνχτ·λιν.4ν τμί)ιΐ8 ΐτ](
νήσου Νίλο*νος τί)ς Άλάσκαθ Ή χα-
ταστροφή βθ η ϊλ»6ε ν,ώοαν δ'ίγαζ ή-
μίρας ποο τβν Χίΐατοιιγέννων, άλλ' ή
ε18τ)«ς Ιφθίβε» είς τδ Νόμε τής 'Αλά·
οχ3( μίλις πρό τινοβ» ημερών, δεδΐμι-
νού Βτι δέν δπήρχε «αν|ν μέσον αυγ-
χοινβνία( μέ την υλημμυρβηΐΐθγ] «εριο-
χήν. Όό«ληρον Ιπ'.αηι; τό βόρειον τμτ)
μχ τής νήΐΐυ Νίλαννος, μίχρι Τ5θ ά-
«οβτηοίου Ρωαανώφ χβτεκλύίθτ) άπό τα
ΰϊατα τής πλημμύοαις, ή δηοΐ» προεκά¬
λει την χατ-καΐροφήν τ6ν χωρίαν τ&ν
Έανιμώων "Οταν τα 05*τα χατίκλυοαιν
την περιοχήν επήλθεν αΐΓΟ;ομο·ς κτβοις
τής θεραοκρασΐας προχαλίσχαα την ττή-
ξιν ταν, είς τρόπον ώιΐε πολλα Θ6μα·
τα ε&ρίΗηΐαν χλεισμένα μέ*» είς τα φέ-
ρετρα άπό πάγον, άπό τα όκοΐα δέν
πλέον νά έξιλθουν.
—Φόοος κληρονομίας καί κληρο»
νομία.
Οί χληρονόμοι τοθ «ποθανίντος πρό
τιν»ν έβϊομάδω^ Άμ«ρι*«νοΟ Ειοεχατομ·
μυριούχου θ^μ. Ρ^ΐχν θά ηληρώίθυν
ώ; φόρον κληρονομίας τό ν,ολοσοιοιΐον
ποσόν τβν 25.055 000 δολλαρίων (}χε·
£ον 2 8ιοιχοτομι»ύ?ΐ5ΐ δραχμδν).
Την κληρ^νομΐαν, ή άποί* άνέρχεται
είς 135 έ ατ 3μμ6ρΐί ϊολλαρΐων παΐ ιΐ'ε
έκ τβν μ»γαλεπέ?(»ν ποο Ιγιναν ποτέ,
θά ιιοιραιοθοθν ή χήρα τοθ θατνόντος χαί
ύ ούβ αί Λ τού.
Εί« τόν τρίτον υ(ίν—"Αλλαν ονόματι
—δ Ραΐχν αφήκε, ρητώ; διά τί]; Βιαθή-
χης τού Ι** ζεθγος χουμκι&ν τ&ν μανι-
χετΐων καί τΐηοτι αΛλε.
ΕΠΙΣΚΕΥΑ2 ήγγυπμί»«ί, μέ έ
ΟΡΟλθΠΟΗ ίαοφ«λιαμ·ν« βιτοτ»-1
λ*αμ«τ« 4ν«λ«μβάνβι έ) εΐδικίς τεχνί-
τπς Ίκβννπς Ν. Μητακας, 1ρν«ζβμενβ(
είς το ««ρ« τβ Σανδριββνι ν**ν Χρβοβ-
χβεΐον Στ. Άτί«λάκπ. ,
ΈιιΙαη{ κ«ι»νει ήνγυπμίν*( διβρΒύ·
σεις νρ·Φ«μηχ·νί»ν παντέ; αυατήμβτνς,
χιλιβμετρικδν ρυβμιστΑρΜν κ.λ.κ. κ«·
ταοχευαζιι β' σπΐ κλέβν γι»Βλι&
απρβιαελέ *»ρολβνί*»ν.
ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡ
Νιτύκηαεν έν τί) βδ4) Μβλπβυζί-
ον> μ«Ι βέχκτειι έν τ$ άβλυκλινικβι
Ήρ«Μλ«1ου Χ»β' εκάστην 10 — 12
μ«1 έν τή πλινΐΜο Μ.
ΑΒΕΔΙΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ!
καί πάσα έν γένει τρα
πεζική εργασίαι υπό
τούς καλλιτέρους δρους
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ:
ϋέχρι Αρ. 100 000 ελεύθερον η«ντέ){ φβροβ.
ΙΟΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
1 Γ
ι
'ΙΙ άρχαιονέρα των έν
Ελλάδι Τραπεζών Κ-
το·, ιδρύσεως 1839.
ΟΗΣ,ΑΎ ΡΟΦΥίΛΑΚΒΙ ΟΝ:
Τρι·κββι«ι κεντΑΜβντ* θυρίδες είς τΐιν
βι>β«βιν τοβ κοινββ. ΜΙοβειμαΕ μΐΝρβν.
Ταχύτης, Άσφάλεια
Οίκονομία. ,
ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΑΧΙΝΙΩΝ & ΧΑΛΒΑΔΟΝ
==Γ ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ
ςξο ιδν Ιογασ.ώ» τού μέ νίας β'ΐσε>ς Ιγχατασιίσαν νέα μυ·
ΐανήιιαια δια «ήν άοΐΐ'" έοαν Ιμφάνιοιν τού ιιοοΓόνιος είς Ιενχόΐτΐτα
χαί ΝοόΐΓτα
Διαρκής παρακαταθήκη
ΧΑΛΒΑΔΩΝ ΤΑΧΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΣΑΜΕΛΑΙΩΝ
Ποιότης απαράμιλλον·—-χςμαί άσυναγώνιστοι
Σημ Πώληαις 0[33ϊμεΧα!·ν χονδριχή χαΐ λιανιχή.
Ι ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Τό ■βοεΙθ4νΣόΕ)()
π. Ά»«αλκίβας Κανακβχης οβ
γ0α«ος έβα~.σ. έ* Χ40α.ο Μ,
«6 χαβιτ·»μ**«>* θβναΐοιο* «ο6 κ. χ,.τ*
μκοο 'Α*Οο»β*η'«η ονομάσας αύι& χο,!/'
λάν. Νά «οϊς ζήοπ. "°"
—Τή* βαοεΚθσϋοαν Κνοιβκη* |. μ
Πεδιάδος ή Αίς Εύαεβΐα Παπ-«ο4, "'Λ
«■ «ό ββγά«Βΐον «ού μ. Ζβϊοοί, ι!
όνομάοαοα αύιό ΕΙβήνιιν, "
ί ζή
κάπη
η μ
Ν ά τοίς
ί'ύρο} στήν πόίι μας.
ή
«ελε[α!
0|Μ
—Ή τοι*«μΙα μάλιστα
σΒόκηΐος.
—Δε8ομί»ο» β«ι ή θάλλοαβα
μάς κροτη·Βα ήτο* λάβι μοναχό.
—Άς πιισιεύσωιιε» δΐι ά»ό μ«ββίοι«
■ού μπαΐνιι ό Μοβτιογ. "
—θά καύβοβν αί αΙφ*ιΙιασμοΙ ούο|
γενικοίς ή τόοον οχετικη μέ «α
γήματα.
—Καιβική άμφΐ«αλάντε«σις.
—'ΕΕακολουθονν νά σημβιοίντβι
μήαεις.
—Είς κολλά εΐδη τού Ιμππρίαο,
—ΑΙ ύππβτιμήιιβις ούιοι έ«Ιι»ι
βαΐνονν καί «ά έσκαμμένα.
—"Ωσι« νά μή Ιέγιβνται ύπεοτιμήοΐι; ^
—'Η τελευταία Μαιοιαιρία—«ββ' {.
χομι» πλτιοοφοοίας.
—'Εβλαψι «αί την γεαιογίιιν,
—ΊεΙως είς τή* επαοχΐα» Βι
βοζίον.
—Είς ήν «οοχτίέ; βπιαε καί χάλαζο,
—ΑΙ Ιημίαι «Ινβ όπνσΐήκατι 0|
τιπα(.
—Ιέ καβοια ετΒοάστιιον τής ι
ώς μας.
— Ό άομόβιος έοημέριος ηρνείτο
φάλλθ τή* νεκαώοιμον άχολονβίε*.
—Αι* άποβιώβαν τέκνον πιωΐοβ |ι
γιλματίον.
—ΧιβοΙς Νοοηγουμένης νά «φ κειι{
θωσι τα δΐΗαιώματά τοο.
— Χοηματικέ; όλως Βιΰλοο ή 1«βα«ιΙι4
εςούιή» «ήν έποχή». Δέ» σάς
— Σα»βχΙ(β«αι μανθάνομεν ή
τώ* έ·λογέαν.
—Διά «ήν απόκτησιν έκλογικον
Βίον.
—Έσται πάλιν χαός γνώσιν τμ*
ίβ·α« έ«ν.ογέα»ν.
—Ό ιι ό Σνλλογοί ΦιΙελενΟίοαν (^
φεΐαν Ιικηγόρου κ. Χοιστοφοοάκιι), Ι
—Παοέχιι Μάντοτπ τάς βκνατας δΐητΐεεΐ
χά! ΒιεοΗολύνσιις.
—Καί άς μην άμελοβν οί 1ν1ιαα·|)όμη
νά άποτείνανΐσι χοθς αύΐόν.
—Είς
ά
άχογιν»αι*ή« κ
εά*Β0Β ΠοολαΗΒχη.
— Άνοβιβίζε«αι διά Βιυΐέρ,α» φοβέν Μ
τα6 νεοαφΐχθέν«ος θιάοοβ.
— Ή όπ·β««α «Λαχαγόί Λιλή»-μΙε ιι
τάς έΕοιβετιπάς επιτυχίας «ου θιοοοΐ.
—Παίζουν αί κ.«. Ν. Φιλοσόφα*, Λ4Ι
ΦιλικπΙΒον, Φωφώ ΖοοΥΒάφοο μοΙ οί ·
Η. ΦιλΐΜΐδτις, Μιχ. Κ«ονσΐα·«1»ο«, Π
νικ, ΜακαΙΒης, Κωνσταντινιδη μ.λ.π.
—Τό Ρβοο» «αΐζειαι ή «Ξα*0| Μιη
ΧΒθΐνή» μιά άπό τίς βιασκεΐαοτιιιαιιε:
όκερέ«ες.
—Ύίΐοθίτομεν δτικαΐ οί δόο πορβοχί»
τοβ θιάσοιι θά ύποσιηΒΐχθονν ανοΐόη
—Ή χφβεντικΐι πΐνησις δαον πάιι ·
—Άγγίλλονΐο» χοροΐ ΝαΙ ΐοοοί.
—Είς τάς άγγελίας αύτάς αποτελεί «Ι
«& έίαιοειικόν.
—Ή φιλα*θο.α>*ική έοβιή πεοΙ «ίί
■οίας έγοάψαμεν χθές.
—Καί ήτΐϊ κΒοώΒΐσιαι ■—ιο'ιειιτικβί
χαλ6σ]| κόσμον.
—Άλλ' δ; ετεοιμένειμι* ί»1*
■Ιδήιΐιις διά «ή* Βιεξαγειγη* καί ε15«
«Ας άτ«Βα(ιόν της.
_______________6 ΡεΊΟρΤΙΙ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Άβισιοτ, Χαλκιαιάκη
ΣΗΜΕΡΟΝ ΙΑΒΒΜΟΝ
ΤελβΙ ιΑ ΒγκαΙνιά τού τό -
Κέν«οον (ΤεφιβδΑρ Τζαμί) νέον
ρεϊον χαί Κοιιμαιΐτίοιον. Ι
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ-ΑΝΤΩΝΑ»ίΑΪ«
"Εκιηλα χαί σχενη
χαινονογή.
Καθαριόιιις, ειεοιιεοΐΐίσις,
ΓΚΟΥΑΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΟ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
καθιστδ γνήσιον είς
φΐρομένους δτι. έΕ
δλοκλήοου τής έξ δλων των
προσωπειών της έν Κρήτυ·
κβντοωθβίσης ένταΰθα ποσο*>ΐ|
«ου πβφηαισμένου γνησίον
σματος Γκουανό τού 0·Ρ°1
διαθέτΐι χούς «βλβυταίονς. δι'
οΐους σάκκους ούς άναμέ
των άντιπροσωπειών «τις
Χανίων, έντός «ής τρβχούοτΐί
μάδος-
Είς «όν τυχόν
αγοράση όλόκλτιρον την
«αύτην θά γίτχι ίκπτωσις
κολΐα πληοωμής.
(Έκ «ής Διβνθύνθ
λ,γβφ
γλι.δν δα
Οίτομβ* α
ί
φΒ
την 4ν5ει
μογήβ
τΐον
Τό
Ι,χύϊ άπό ι
βΐέηιι ώς *
Χήψ δασμού
άς των είσαι
αμοθ αυτού
,α ΟΛθϊα ίσ
βας δασμό;.
οίνος («» ·
Αλλως πρό*
δ ρ-άμβαξ, ι
£1(5*7 »β°
έξαιρ
οκεψεως τ4
,ης «όν «ι
οσύνται έ#
Ντήσεων—ι
έιειφυλάξει
σις ά>ήγγι
διαηβαγμα
βιις μετά {
φααμόσο δ
' σμσλόνιον
βαιά*ί)τος.
δεμ'αν οκ
πογοάψθ *>
αύιοκβατοι
σκέψεως τ
αν θά έξει
οΐΝονσμικο
άς
αβήποτε η
ριστάσεις ι
συνανωνιζ
ρα;, αίιιν
δασμολογι
νει ή Κν(.
θέντος νο,
αυξήση το
Ό μηχ
τού όασμι
Θιϊ καί ε!
θά
ίώθτί, μ
δασμολογ
μελέτην τ
Να) βιομ»
απόψεως
κροσιασίι
ματικν)ν
οχέσεων '
Ή έπι«βι
δασμσλσ»
ννώμη «ι
•ός τοθ Λ
*))Θ0 ό (
Τάάνβ
νοαμμαΙ(
λογικοΰ ι
}
■ού «π01
•Ίκοβ ίμ
«•ασίαν
ή
. ΑΙ η,
-νΐΆίας
"ό ττ)ν
Ιβ
■π' άόρι
■β *-ς Ι
«·ν καί
«ά ·τ)ν ι
Χαίοιι ι
ά
τού
νενικάς
"υ υπό
"«β» εο
Μέγεθος Γραμματοσειράς