99206 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3100

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

26/2/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩ2Ι*
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΎΠΟΓΡΑφΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΖ
ΑΡΙθΜΟΖ ΤΗΛΕΦΟΝΟγ 16
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26
ΦΕΒ)ΡΙΟΥ 193»
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ! Ν. ΖΩΓΡΑΦΟΣ;
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 19'β
ΕΤΟΙ 17ον·— ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟ Υ 3.100
Η ΑΝΕΡΠΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ
ΤΗΣΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΤοΟ κ. Νόίο 'Αλ. ΦΜτιίλ»
'Β ΟίκονομΐΝφ κρίσις «ήν οποίαν
διερχόμεθα σημείον, Φαίνεται όϊ ι
αύιήν την φοράν δέν είναι παροδι
αίι άλλ' έμφανίζει την καθσΑικήν
κρίσιν ιού έν ισχύϊ οΝσνομΐκού
ηα&ισιώιος είς όλην αύιού την έ
κτασιν Ή σοβαρωιέρα δέ καί ψνη-
σιω·έρα εκδήλωσις τής κρίσεως,
διά «ήν αντιμετώπισιν «ής οποί¬
ας δέν έχουν πλέον μέσα οΰιε ι) οί
Νονσμική ιϋι* ή κσινωνική πσλιτι
πή, είναι ή άνεργία, ή δαοία, όπως
καί ι} κρίσις κατέστη πλέον μό
νιμος.
Τό όιι δέ ή άνεργία είναι μόνι-
μος καί παγία ώ ι οικονομικόν φαι
νόμενον, έξηγεΐται έκ «ού ότι α0ιη
όφείλεται είς «ό σημερινόν σύσι·;
μα τό οποίον σΦδένα ή σχετικόν
μόνον φραγμόν θίκει είς «ήν ατο¬
μικήν πρωτοβουλίαν, έπιτρέπσν ώ ·'
στε ι) πα?αγωγή νά ύπβρακονιίζο'
τίς ανάγκας «ής καταναλώσεως. Διόί
«ι δέν έχομεν ανάγκην νά άποδεί-|
ξαμεν όιι ι) άνεργία πρσή"λθ«ν|
ουχί έκ «0ς μηχανής αύιής ταύτας!
άλλά έκ «ού τρόπου τής έχμεΐαλ
·|
ίιύθΐώί «ής. Διότι Ι φ ή παραγω
γή είναι κοινωνική, ή έχμΐιάλλευ '
βις είναι άιομική. Ι
Άφ' ού λοιπόν ή άνεργία είναι
μόν μην φαινόμενον έπε«αι ότι διά
ιήν άντιμειώπισίν «ής, άπαιτού*
■αι μόνιμα μέσα καί μόνιμσς δρ, γ ά
νωσις Τό νβγσνός θε διιεΐνε ενδεχό¬
μενον νά ύπάρχουν προσωρινώς έν
Ελλάδι άκόμη οικονομικαί δι»»ά·
,μειςΐκαναί πρός μερικήν άπσρο,ό·*
φησιν «ής άνεργίας, δέν πρέιει νά
.μας παρασύρη είς πράχειρα μέσα,
διότι Θβιτον ή βράδιον ή άνβργΐα
■4)ά εμφανισθή πάλιν ώς μόνιμος
«οινωνική πληγή, έξαλειφσμένων
«ών ύπαρχάντων μικράν περιθώρι¬
ον ΙνόΌγενσύς δυνάμεως πρός κάλυ¬
ψιν αυτής.
Έξ άίλσυ ι) συσ«ημα·ικώς καλ¬
λιεργουμένη ίδέα ότι διά μιβ; διε·
θνούς συνεννοήσεως επί «ών πολι¬
τικών καί οικονομικωσ διαφόρων
«ών διαφόρων Κρατών θά λυθ0
άφ' έαυτού καί «ό ζήτημα «ής ά¬
νεργίας, είναι άτυζής. Διότι δυστυ-
χώς είμεθα υπέρ πσ«ε πεπεισμένοι,
όιι «ό όγαθόν «ής διεθνούς συνεν¬
νοήσεως είναι άπραγματοποίητον.
Τα άλυ«α διεθνβ οίκσνΓμικά πρσ-
βΐήμαια έχουν ώς αίιίαν «όν διε-
θν0 εμπορικόν καί βιομηχανίαν
άνταγωνισμόν «ών διαφόρων κεφα-
λαιοκρατικών όμάδων, δ οποίος άν
«αγωνισμός αποτελεί «ό κύριον
Υ'ώρισμα «ού κεφαλαιοκράται: ύ
συστήματσι-, έχει δέ ώς άπστέλε·
σμα «ήν δυσαρμονίαν παραγωγήν
καί καταναλώσεως. Έπσμένως,
σχσπός «ής διεθνούς συνεννοήσεως
θά έπρεπε νά είναι ι) άρσις «οβ
άνταγωνισμού αυτού, δηλ. ή επι¬
βάλη ·4ς διιθνούς υποχρεωτικός ά-
ναλογίας παραγωγής καί κα*ανα
λώσβας. Τούτο όμως θά εσήμαινε
προφανώς άρσιν «ής ελευθερίας «ών
συναλλαγάς καί συνεπώς άρσιν «ής
βάσεως «ού κεφαλαισκρα«ικθθ συ·
ΟΜήματος. Ακριβώς δέ ώς έ«
«ούιου αί διεθ/είς συνεννοήσεις εί¬
ναι διαρκώς προωρ'σμέναι νά ά·(
ποτυγχάνουν, διότι είς «αύτάς βε·.
βαίως θά ^ιο άνόητον νά νομισθβ
όιι δύναιαι νά ένυχάρχΰ *οιού«ος
άσφαλίσεως. Είναι δέ φυσικόν, όιι
είς «ό ό«δομένσν Κράιοτ, ότου διά
πρώτην φοράν άρχίζει εκδηλουμέ¬
νη ή άνερνία, νά δημιουργήιαι τό
σσν έκ αέρους «ού Κράιου?, όσον
καί έκ μέρους «ού κβφαλαίου βα
φής ι) άννιπάθβια πρός άντιμετώπι-
σιν της, διά «ής κατά κοινωνικόν
τρόπον άσφαλίσβως αυτής. Τούτο
δέ Ιξηγεϊιαι κ «ού 0,»ι άφ' ενός
μέν «ό Κράτος καί οί έργοδόιαι
θέλσυν νά πιστιύσυν ιίς «ήν προ
σωρ·νό*η«α «ού φαινσμτνου—πλα·
τώμΐνσι ώς άπεδείξαμετ— καί ώς
τκ τούτου άπσφεύγσυν «ήν δημι¬
ουργίαν κακοΰ προηνουμένου, άφ'
ετέρου 6ε διατάσσουνΚράτσς καί κε¬
φάλαιον νά φσριώαουν επί «ών
ώιιων «ών βάρη μή δυνάμενα νά
προϋπολογισθώσι ν. Είς δ' επί πλέ
όν λόγος «ής άνΐιπαθείας αυτής
είναι διι ή άνβργίο, ώς άσφαλισιι-
κός κλάδσς, παρουσιάζει «ά ννωστά
κατά «ής δημιουρνίας «οβ «ύπσυ
•ού Κρατικσύ είσοδηματίσυ.
Πράγματι,δέ έ« «ών λόγων αύ
«ών βλέπομεν «ά Κράΐη είς «ά δπσία
«ό πρώτον άν*ιμε«ωπ'ζεται 1) άνιρ·
γία, νά άποκρούσυν διαρρήδην «ήν
εισαγωγήν κοινωνικάς άσφαλίσεως
κατά τής άνεργίας—δι καί ως δέ—έ-
πιζητούντα την λύσιν «ού προβλή
ματος διά «ών είς «ήν δημοσίαν α¬
ρωγήν ή Κοινωνικήν αντίληψιν
προσιδιαζόνιων μΐαων (Ιφ' άπαξ
βοηθήμαΐα δωρεάν συσσίτια, βοη¬
θεία «οπικής διοικήσεως κλπ (. Έ
κεί όμως ίαου ή άνεργία κατήντιισ*
μόνιμσς κοινωνική αΐηγύ (Γερμανία,
ΆγγΙίο), «ό Κράτος καί «ό Κεφά¬
λαιον έχόντα άκσνια ήναγΜάσθησαν
νά προσφύγουν είς «ήν κοινωνικήν
άσνάλισιν «ής ίν«(γ(ας.
Είνε γΐγονόί, όιι ή κοινανΐΜή ά·
σφάλισις «ής άπργίας ένέχει παμ·
πολλα «ά κακά, κυριώτερον «ών ύ
ποίων είνε ή ύηέρμΐτρσς έπιβάρυν-
σις «ών προϋπολογισμώ ν. Έπιιδή
όμως άταξ έιέ&η ώς βάσις «ών
σκέψ ών μας, δα ή άνεργία αποτε¬
λεί καί θά·άπστελ0 μόνιμον φαινό*
μΦνον καί έπειδι) «ό μόνιμον «ής ά-
νβογίας δέν δύναται ν άνιιμειωπι-
σθ0 επί μακρόν χρόνον αποτελε¬
σματικώς δι' έμβαλωματιχήί χσινω ■
νίκης πολιτικαί, ή κατάληξις &ά εί
ναι ό*ι καί «ά Κρά«η «ά όαοϊα Ιό·
γφ «ού νεσφανσύς τού φαινομένσυ
(δκως ι} Άμ·ρικύ( προσπαθούν νά
«ήν άνιιμειωπίσουν προχνίρως θ'ι
άναγχαοθούν νά δεχθούν «ήν άνάγ·1
κιιν θεσπίσως μονίμων «ιέιρων πρός
άν«ιμ*·ώι«ισίν «ής. "Οσον δέ «αχύ
«ερον συσταθ0 ή μόνιμσς οργάνωσις
«ής άνιιμιΐω/τίσεως »βς άνεργίας,
«όσον ή έπέκτασίς της θά αποσο¬
βήθη.
Έφ' όσον λοιπόν όΐα «ά Κράιη
είς «ά δποία ή άνιργία άποιελεϊ
πρόβλημα θ' άναγχασθούν διά μο
νίμοον μέσων έν «έλει νά «ήν άν«ι
μειωιείσουν, πρέπει νά γί»ο άντιλη
πιόν, όπως απεδείχθη καί άπό «ήν
πρβξιν, όιι «ό βάρος «ής άσφαλίσε
ως είνε αδύνατον νά «ό φέρσ «ό κε
φάλαιον μόνον ά«ευ «ής Κρατικάς
παρεμβάσεως. Τοιουτοτρόπως «ό
κοινωνικόν καί οικονομικόν πρό-
βΐημα «ής άνεργίας καθίσΐαται δη·
μοσιονομικόν.
Έξ άλλου ή άνάγκη δ «ως «ό Κρά
«ος ώς ωργανωμένη πλέον Κοτνωνία
έκ «ού προϋιτσλσγισμού «ου συμ·
ιλη είς «ήν άντιμε'ώηισιν τής ά»
νεργίας, καθίσταται επί ηΐέον έκ-
όηλος, οίαν λι;α>θ0 ύπ' όιμιν δτι έ
να μιγάλο ποσοστόν των άνέργων
σύγκειται έξ έκείνων οί οποίαι δέν
έχασαν υπάρχουσαν επί μισθφ ερ¬
γασίαν, άλλά δέν είχον πο·έ τοιαύ¬
την. Τό φαινόμενον δέ αύτό έμφα·
νίζεται συμπτωματιχως ηαο,' ημίν,
8κου έκιός «Αν άπασχσλουμένων
είς «ήν άμέσως παραγωγικήν εργα¬
σίαν (Ιργατών καί ίδιωτικών ύπαλ
λήλων έμπσρίου, βισμηχανίας κλπ.(
έχομ«ν έμμέσως παραγωγιπώς έρ
γαζομένους (ιό διανσητικόν προλε-
«αριάτον( συμμετέχονιας καΐά σπσυ
δαϊον αριθμόν είς «όν συλλσγικόν
αριθμόν «ών άνέργων.
θεωρητικώς ύηάγειαι βυνήθως
είς «ήν έννοιαν «ής Κοινωνικάς άα
φαΐΐοβως καί δ κίνδυνσς «ής άνεργί-
ας. Τούτο όμως δέν είνε ορθόν, δι¬
ά*· ι) άσφάλισις περιλαμβάνει «ήν
αντιμετώπισιν Ικείνων μόνον «ών
κινδύνω* «ών προερχομένων Ικ «ής
φθοράς «ών έν συμβάσει εργασίας
διαττλούντων (άναπηρίσ, άτύχημα,
άσθένε·ακλπ( Αντιθέτως είς «ήν
άνβργίαν δέν οφίσ«α«αι συμβόλαιον
εργασίας καί έπσμένω* δημιουργεί
«αι διά «ό Κράτος πλέον ύπσχρέω
σις «ής περιθάλψεως. Διότι διά κά·
θε στοιχειωοως προηγμένον Κράτσς
ιδίως διά «ό σημερινόν κράτος προ¬
νοίας, όπως συνηθίζουν νά «ό όνο·
μόζουν ύφίσταιαι ή ατοιχβιώδης ύ·
πσχρέωσις ή «ής παροχής «ής συνα-
«όι*}*ος τής εργασίας ή «ής έξασφα·
λίσεως «ού κατωτάτου όρίσυ «ής
συντηρήσεως. Έκ «ούτων ουνάγεται
ότι «ό ζήτημα «ής άνεργίας είνε δη-
μσσιονομΐΜΟν, ώς καί έκ «ών προγ-
μαΐων άλλως τε άποδβικνύεται καί
έπομένως είνε ζήιημα άπ' ιύθείας
Κρατικής μερίμνης. (Συνεχίζετα·(
ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΝ
ΥΠΕΡΤΙΜΗΣΕΙΣ
Έκ «ούτων συνάγεται όιι καί ή
Ελλάς «ό πράβλημα «ής άνεργίας
είνε ύποχρβωμένη νά «ό άν«ιμε«ω'
δι' ίδίων της δννάμεων. Βε
βαίως καί ημείς έν «0 αντιμετωπί¬
ση «ού προβλήμαΐος «ής άνεργίας
θ' άναγκασθώμβν νά ακολουθήσω¬
μεν—έκ«ός ίδιοτυπιων—, «ήν πεπα·
«ηνένιΐν/ Ώς γνωστόν ή Λνβργία έν
»8ό5ΐία»ης μορφβ, *πό «»)ν δ
ποίον ενεφανίσθη «ά «ελβυταΐα
'«τ), άν«ιμειωπ·ζε«αι είτε παρά «0ς
Δημοσίας άρωγής (κοινβπκβς άντι
Ιύ] Ιϊί$ Μ %ϋί 1Ι
€'Αχριβά χρήματα, φθηνά πράν
μανα»—λέγει ένα άξΐωμα οί·ονο
μολογικόν. Άλλά τα άξίωμα τουτο
φαίνβται δτι άνατοέπβιαι παο'η¬
μίν- Διότι κείται ίκτός πάση; άμ
φισβητήσβως δτι ύπάοχπ βίς «ήν
αγοράν μβγάλη στβνόιη; χοήματος
καί οί βμποροι είς αύτϊιν άποβί-
δουν κατά τό πλείστον τάς μβγή
λα; δυοχβρβίας ποϋ σ«ναν«οΰ#. Ή
στβνότης λοιπόν ούιή ώψειλβ κατά
φυσικόν λόνον ν' αύίή^ΐΙ τίΐν ά-
γοοαστικήν δύναμιν τής δραχιιτΐς
καί κατά οιινέιΐβιαν νά προκύψη
ύποτίμησις των βΐδών. "Αλλωστβ
την ύποτίμησιν ταύτην θά Ιπρβπβ
νά εΐχβν υποβοηθήση «αί ή πτώ
οις τής λίρας, προκειμένον μάλι-
στα πβοΐ ωρισμένων πραγμάτων.
Καί δμως δχι μόνον ύποτίμησις
ούδαμοΰ έοημβιώθτι. άλλά τουναν¬
τίον καταφανές είναι αί τάσβις
πρός γβνικήν άνατίμησιν δλων
των βίδών «αί ιδίως των είδών τής
πρώιη: άνάγκης, τα όποΐα δ κό;
σμος έκ ώ» άΉων ύποχρβοΰται ν
αγοράζη. , , , ,
ί Είς βλλας χώρας, ««ου άκρί
ό , ΐύθήνηναν Μ Οί
άφορα ειδή κατ' αναλογίαν. Είς
την Τουρκίαν, δπου καί αυταί αί
χέριιναι λίοαι όλονέν καθίσταν-
ται σπανιώτβραι, γβνικη εΐνβ ή
ΰπο.ίμησις των ρί^ών. Μέ μίαν
λίβαν, δηλαδή τκϋααράκοντα πβ·
ρίπου δραχμάς ημερησίως, μία έρ
γατική οίκογένεια πβρν$ ανέτως.
Διότι τό μβγαλβίτβρον ήιιβρομί-
αθιον βΐνβ μία λίρα έκεί, μόνον
δέ οί άρχιεογάται λαμβάνουν μίαν
χαί ήμίσειαν λίραν ημερησίως.
'ΕπΙσης μέ 65 γρόσια, ήτοι μέ
δραχμές 25 τρώγβι ό ξένος «ΐάμπλ'
ντ' ώτ> βίς τό μεγαλειτέρον εστι¬
ατόριον τής μβγάλης όδοϋ τοΰ Πέ¬
ραν μβνοΰ, τό οποίον βίς τάς 'Αθή
νας ή την Θβσ)νίκην καί βίς άνά
λογα κβντρα θά έποβπβ νά πλη¬
ρώση τριπλασίως τουλάχιστον, ή¬
τοι 75 δραχμάς. Είς την Γβρ μανί¬
αν έξ άλλον, δπον βπίσης τα χον
οά μάοχα γίνονται όλονέν καί πε¬
ρισσότερον δυσβύρβτα, καταβάλ¬
λεται ύπβοάνθρωπος, άλλάκαί αν-
στηματική έοναοία δπως οχι μό¬
νον μή άκοιβήνη ή ζωη, τοΰθ' δ
πβρ ΐΐνβ δλλωστβ αδύνατον, άλλά
τουναντίον νά φθηνήνη δσον τό
δυνατόν πβρισσότβρον. Διωρίσθη
μάλιστα έκβΐ κατά τάς Γβρμανικάς
έφημεβ^δας καΐ ιί^ιχό; οίκονομι-
μγ)β διπτάτωο, 6 οποίος άοκ$1 τρό¬
πον τινά ανωτάτην άγοοανομικήν
εξουσίαν κανονίΕων τάς τιμάς των
τροφίμων καί άλλων βίδών πρώ
της άνάγκης κοί (ρροντίζων διά
την ύποτίμησιν αυτών.
Μόνον βίς την Έλλάδα, έ»φ τό
Χθήμα άκριβαίνβι διαοκώς καί κα
θίσταται- σπανιώτβρον, τα τρόαιμα
καί τα δλλα βίδη πρώτης άνάνκης
δχι μόνον δέν ύποτιμωνται ανα¬
λόγως άλλά τουναντίον καί μβρικά
έξ αυτών ύπβρτιμώνται.
Νά ζητήσωμβν άπό την άγορανο-
μικήν ύπηρβσίαν μας νά κανονίση
την άγοραστιχήν αξίαν τής δραχ·
μής αναλόγως πρός την οτβνότητα
τοΰ χοήματος θά ίίνβ μβνάλη ή
άξίωσίς μας. Θά ίίνβ δμως ά;ά γβ
πολΰ έκ μέρους μας αν ζητήηωμβν
νά καταστβίλη την αίσχοοχέοδβιαν
ποΰ ήοχισβ ββιλά—δβιλά νά προ-
βάλλη· διά νά όογιάση βίς βίρος
τοΰ πάσχοντος κόσμον;
ΗΕΐΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΡΘΗΣ.
Π*.τ)ρ·.φ'3ρο6μιθα εγκύρως Β α είς
τα ζητήμχτ» τής ατιλοθ; είσαγωγτ,ς τί];
κρ'θ5', τί); παρατάσεως τβν σχετικών
προθειμιών κα! τί]; έκάατοτΐ χορηγή-
οτως νίαν ηοσοτήτβν πρός ιίαιγβγήν
διά την Κρήτην, ουνίβϊλι αυυυδα(»{ τό
ενδιαφέρον τοθ αομπολ{του 'ΓποιιργοΟ,
βοτΐς εδρΜ«ό,ιενος ιίοίτι έν τώ «Β&αγ-
γελιομώ» έφρόντΐζε να πληίοφορήται τα
άφορβντα «ά ζηττ)ιιατα μ?ς καΐ νά ϊ!Εη
είς ααιά τάς καλυίίρας δυνβτάς κατιυ-
θύνσεις. Λαμβϊνομίνη; 6ττ' δψιν ττ]ε ση·
μοιαίας τής ατελοθς είιαγο)- ή; τής κριθή;
κατά τάς παρ&υαχς χριοίμους Βιά τοίς
πληθιισμού; μ«ς περιαΐάσΐΐ(, δίκαιον
ιίνε νά οημιιηθ^ χαί τό ενδιαφέρον
τουτο τοθ όυμπολΐτοα ΤαουργβΟ, σιινι-
χ!ζοντος πάντοτί την οηέρ τοθ τοκον
ηανθομολογοιιμένην δρβ)Εν τού.
ΠΑΛΙΝ ΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΝ.
Έν ίλλη σιήΐ8 καταχωροθμιν &-
«ιόμντιμα τδν κατοικίαν Πίροκ οΓιινις
δι' (0; δικαίους καί δρθοΰς λόγους έ«θέ-
τουν, άντιτίθενται ίν ιω συνολφ των,
είς την ανέγερσιν ίιΤ τοθ Οί»οποιιΙου.
Έπιιδή ή σχετική ατιόγιασις, λβμβανε-
ται ώ; μανθανεμιν, Ιββς έντός τής σή-
μΐρεν, ϊπανιρχέμιθα έ ι( τοθ ζητήματος
*.«* ευκαιρ'α χαί τν]ς δποδολτϊι τής άν»
αίιήσιβς χαΐ αυνιαχβμιν δκεβς πρό πά¬
σης άποφάσεβς ή ιίχιί* 'Επιτροπή
ατιχθμίοϊ κϊλβς την άξ'»ο:ν τβν χκτιί-
κ»ν καί μΐ) θιλήση νά προβ| εί; την
Ιγχριοιν τυχόν τή; άνιγιροεβι τοθ Οί·
νοποιείβυ ιίί τό έν λόγφ άπί κάοης 4-
πίψκβί άχατάλληλον γήττεδον. ΟΕ έ δΐ-
αφερέμΐνοι άλλως τε χάτοΐχΒΐ χαΐ] μιτ'
&ύ:βν πιοτιύομεν ό>όλ-ρος ή δη¬
μοσία γνώμη τής πίλιαβς δέν 11 ε δ.ατι-
θειμίνο: νά παοαδιχθοθν ^ίκνοδήποτε μ!
αντοιαύτην απόφασιν ή* ις μέλλει νά νέ
χρώαη τιλιΐβς Ιν (κ τ** οημχνι · ί·
ε»ν προαοΐιίων τής ήμετίρας πδλιιβς.
ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ.
'ϋ. γ/«όσιον πέραν τοθ άντιδβαχΐ-
ονος γίνεται σκίψΐις νά Ιδρυθοθν %ί νέα
θαλάασια λουτρά ΉρακλειΌυ. Εάν γίνη
λοιπίν τό ΟίνοποιιΤον παρά τον Πίρον
τά'απο^ρίματά τού θά τρΐχιυ' πιθανώ-
τατα Ιντίς τιθ χώρου τΑν λουτρόν τοΰ-
τβν, ι*ΰ3ΐε κιΐ γε>ι«ώηρ«ν δ)ίληρος ή
άνατολιχή παραλ'α τοθ Ηρακλείου να
χαθΕσΐαται Ιπιδλαδΐ); διά τοας λΐυομέ*
νους. Ίδοα λοιπόν χαΐ Ινας αλος λίγος
άπό τούς πΐλλβυς πού δφίοταντχι χατά
τής μιλετβεμίνηβ άνιγίρσεως τ?0 ΟΝο-
ποιεϊου καρά τον ϋίρον.
Τ Ο ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ.
Κατά «1 χθεσινόν μας τηλεγράφτ;·
μα φαίνεται β τι χαί ή δοθεΐσα τελιυτα!-
οκ λύσις είς τό ζήττ)μ* τοθ ελαίου διά
τής άγορα; αΰτοθ δ πό ττ]ς "Αγροτικάς
Τβαπεζηί, θά μετχρρυθμισθς. Διότι 4;
ήτο φϋβιχόν ή λύίΐς βθ'.η δέν έζυπηρέ-
τιι τό ίλαιιμπόριον άλλά μόνον τβΰς πά
ραγβγ.ύ;. Έ «τος τούτου ή π»ραλαβή
το3 ελαίου θχ συνήντησε δυσχερείας σο¬
βαράς ίλλιΐψιι μέσαιν άποθηχιύιεβς 6-
πό ττ)ς 'Αγροτιχτ]. Τραπέζης. "Ας ελ¬
πίσωμεν πίνιβς δτι οΕιϊήιτοτε μΐ-
ί κλΙ 2/ δοθφ ιίς τάς προηγον
ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
ΘΒΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. — Σήαιαο
ή άλτισμόνηισς όχεοέττα τ»δ Λέχαρ. Ή
«Εϋβνμη Χή
ΑΠΟΛΛΩΝ (Τι** Παολά»). - Σήμβρο
βύο καρ,αβτάσεις, ώρα 5.30 μ. μ. καΐ ώβ'
9.30 μ.μ «ο θαλασβινό έο,οβτικΊ βροματικ
άοκκοναγιμα «Νίοι "Ικοοοι· μέ τόν Ρομό
Ναβαβρο,ύπόθιβι λι€ σημκεοιλαμβανίΐ, «ήι
σχολήν των Δοκίμοον τής Άμιρ,ι«ής
ά γνμνπσια πλχ.
ΕΘΝΙΚΟΝ. - Καθ* έ«άατπν άκογευμα
ΤιχοΙ καΐ έσπιπινοΐ γπο,οΐ μέ «ήν Ιθρώβ
όα,χήβιρα Ματσόη—Κ',ασΌά.
μίνας απόφασις, θά χχτορθνθς
παύαοιιν τα έατίρβθεν καράκανα έοτ»
ηχΙ προσωρινάς χαί έν αναμένη τβν έν
χαιρφ κραγματοποιακμέναν ριζικιβίίρ»
μίτριον υπέρ ιί]; ελαιοπαραγωγήν.
ΣΥΝΑΛΛ*ΓΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ.
Τα Έμΐίοριχά Έπιμεληιήρια τό Ι1
μετα τ4 ίλλα διτοβίλΑουν ώς μχνθανο
μέν &πομνήμιτχ διά τδ ζήιημα τ.οΟ
αλλάγματθί. Τί ευΐόχημα είνε Βτι
τ% Οκομνήμαια ταυτα 6ι»οδΊικνδονταιι ι.υ
οτηρά μέτρα χαΐ χβτά τής χυβιίχ
έν τί ελευθέρα αγο^φ. Κ»! δκοθι
τομεν συμφώνως κρός άνΐιλήψιι
αφορώσαι αύτο τοθτο τό συμφέρον το(
έμκορίΐυ, μή δανάμενον νομίζομεν χαρ
ν Α παραβλαφθη' οκουϊα'ως είς ή*' περί¬
πτωσιν αρχίση νά χαρπβφορη" ή επί
τοθ ουναλλάγματος *ερδ&οχοπ!α χαί
αίαχροκίρδεια.
ΓΚΟΥΑΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΟΥ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
καθ,ιστά γνωστόν είς τους έ,νδια
φβρομένους δτι, έξαντληθβίση
Ολοκλήρου τής έξ δλων των άντι
κροσωπειών της έν Κρήΐτΐ, σνγ
κβνταοοΰβίσης ενταύθα -οοότητοί
τοΰ πβφημισμένου γνησίου λιπά
σματος Γκουανό τού Περού
διαβέΐβι τούς τελβυταίονς, διακο-
σίους σάκκους οΰς άναμένβι έ*
των άντιπροσωπβιών της Νομοϋ
Χανίων, έντός τής τρβχούσηί έβ5ο
μάδος.
Είς τόν τυχόν έπιθυμοΰνια νά
άγοράστι ολόκληρον την ποοότητα
«αύτην θά γίτχι έκπτωσις καί βύ
κολία πλποωμής.
(Έκ τής Διβνθύνσβως)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
ΕΜΜΑΙ. ΣΤΥΛ. ΜΑΤΖΑΟΕΤΑΚΗ
(Ορύπν Χαριλ&ο» £τ«φ«ν(δη)
Ό3·( Μ«ρτύρ·ιν
(Ινανΐι «αχυβρομείον)
Πλήρης πκραχαταθήχΐ] χημι-
χ*ν «αί Φαρμαχιυτιχών προΐίντων
χαί Σπεοιβλιτί.
ΛΗ091.11 ΤΙΣ ΜΜΙ 1Ε
11111111 ΕΒίίΜΙΔΙΑΙΑΙ ΛΙ1ΙΟΡΙΣΕΙ1
ΑΦΟΒΟΧ Κυριακήν
"Αν Νιχόλαον,Παχ. "Αμμον—
τεία».
ΜΑΙΡΗ Μ. Τοίιη» 7 μ μ. κατ'
ευβιΐαν Πβιοαια, Χίον, Μυτιλή
νην.
ΑΦΟΒΟΣ Τοίνι,ν ίσπέο-ς Ρέ¬
θυμνον, Χανιά, Πειραια, Χαλ*ί8α,
Βόλον, θισ)ν(χΐ)νι Καβίλλαν, Ά
λβξανδοπύπολι*, Μυιιλήτην, Χίον.
ΐθΝ»ΟΝ11Πία*τϊ)νπ.μ. Ρέθυμνον
ΧανιΛ, Πιιοαιά, Χαλχ.δα, Βόλον,
θβσ)·1«ην.
«ΈΝΩΣΙΣ» Παρασκευήν ποαίαν
διά Ρέθυμνον, Χανιά, Π
Χαλ(οαν, Β^λον, Θβπ)ν)ι β
βάλλιν, 'ΑΙεξαίδ,ίθυιευλ.ν, Πόοτο
—Λιγ6·
(Έμ χον Ποα*ιο|}ϊίου)
__________Τολ Νο 30
ατμοπα^ιΤσαμου
Τδ τπχύκλουν
«ΦΡΙΝΤΩΝΒ
ι β«πσιη» Κυριακήν π. μ. δια
Ρέθιμνον, Χανιά, Πειραια1. Ταξείδιον
ανεΐοτ καί δλιγόαιοον.
Ορακτσοβΐον Λιναοδάχΐ)
Τηλίφ. 14
ΑΝΑΧ ΩΡΗ-ΕΙΣ
ΑΤΜΟΙ3ΛΟΙΩΝ
ΦΩΚΙΩΝ Σάββατον 11 π. μ.
Ρέθμυμνον, ΧινιΛ, Πΐιοαιά.
«ΑΚΙΙΝΙ ΐκάστ*ν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
ψ. ■. κατ' ιΜφΙαν διά Πΐιραιβ—Χαλ*ι(·
Ια—ΑΐΒβΦόν—Βόλον- Θι«αα1ον(««ν.
Η ΖαΗ ηοϊ Περνα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
η.
ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
άνβτολίί ηλίου 7,03, δΰοις 6,13
Ο ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ
Ν« έκφοαοθϋ κανκΐς έ* των ποοιίοων ύ-
»έι} ή καιά «αν ύ«»βολλοΒένοβ *ομοσΐ«6Ε-
ο« κΐ|)1 οχήματος, εχτάαβακ, έμβαλοό καΙ
■ΒΒΐ*χομνων έφημβρΐϊαιν, είν· κοί τολμη¬
ρόν «αί άΌ»οπ'!ν. Δέ* Θέλνμβ* να έ{ιτίσαι
μέν κ·ίοι ζημιώνονται. ποϊοι ώφ«λο6«ται
πάσαι Ιχσο* κηΒνχθη ύ·έρ κ«1 χόσοι εναν¬
τίον, κ·1 τί θά οομβά μέ τδ άναγνοοσι·κ6ν
κοινόν* εάν θα εύΐ»3ΐαιητ)ή ή θά μείνη
Βτσηοεοτημένην.
Ά «ό τό ύκοβαΧλόμΒΐον οχίβιον νόμον,
8ν σημείον μάς β^αμρ ένιόπβσιν. "Οιι
Μαε^ΐην φόβον, «ρακιιμένοα ετβνί κνιιιμα-
τικήί έοναοΐα;, νίιβχαι καταμέ'ατισις «ύΐής
καί έκ',Ιμησις μέ την «ιοοίλΐα τεϋ'έαο
■αΐά τβτραγαινικόν μέβο». Τέασαυα βαΐ
ότβόντα άνογαάφβι ό νομαθέτη;* έβ&σιιήν-
τα επί ένενήντα έχαχοσΐά άναφ^ςπι αίλη
"αοάνοαφο;. Πολλαπλααιάζΐις έιχί τριιΐντα
ίσοι είναι αί ημέραι τοϋ μηνό;, ηο) έιβις
βΐς τό τίλος τού μηνός, αντι τοιάκο*«α
βραχμών, εκατόν τρ,ιάντα τόσο τβτραγαινι-
«Α μέτβα ή Γβΐοαγοονικέ; τεκΐονχέ; πήϊϊΐς
Ιίακοσίας κιντή·ον«α. Εάν χολλαπΧασιιί-
σΐ)ς κάλιν έκΐ βώΐειιο, δσοι εΐνβ υΐ μή*ε;
τβϋ (ιονς, γΙιπι κάϊοχος την καραμηνήν
τής πςώιης τού £ονς μβγίλοβ τΐχ^πέδον,
έΝτάσεαις ενός μβγάΐο*.) σιοίμμαΐος.
Ποΐέ άΙΙλοτβ ή πνβυματκή έργαοίι ϊέ·
είχεν έκτιμηθή κα(ό τοιοδτον τρόπον καί
ίέ» είχεν αποκΐήσει τόσον ύψηνήν τιμήν.
Σκέπΐειαι κανΐί; τί θαύματα θά μχσΒθϋβαγ
νά γίνονν, εάν έκαστος ποΐΐιης "ίίλΐην ά
γοϋασΐής κεί άναγτώστης έφημκρ'Βος εΐχβ
την βκτααιν ού ήν μπροοτα χον φΐτβυμέ-
νην, «λαδβαμε»ην, ώο/βιμέτην καί έν γένβι
λλιεογημένην, αντΐ κνεΐιματικής έογααΐας
μέ είΐη λαχανική:, μέ διβίΐο μέ πατ,άΐες
ηοΙ αλλα χρήοιμα ·15η ποώτης άνσγκη'.
Άντΐ νά Μοπιάζοην καί νά οτίβονν τ5 μ»α·
λό τονς »όθ3ΐ άΊθ^ω^οι, βιάνά πβφέ
κολλά>ις άίι^α καί σρλονμκβς Είς 'ό»
χόν ά»αγιώιτη", θό τον ΓίοσοφεοθΒν λνέ-
μβη στρέμμα μέ τα β&ρα τής γή;, χοιισΐι-
κά καί Φ9σκι Βια νά (ά «αί ού (άς καί ή
«Ικογένπιά τον.
'ΐϊεΰ τί θά ήιο δυνατόν νά χρσχύψρ έ
φΕλβς, Ιάν τή νέον νσμοσχιβ'ον συν(-
τασβετο μέ μεγαλυτέραν προσηϊήν κοί *«
ρισσοτέο,αν αγάπην ΚΒΟς... «Γΐΐς αναγνώ¬
σται! ό 'Αλλο;
—θά πληοώστΐ ό Δήμος.
Ό γνιβ9τΑ4 Γάλλος παλβο^
τόν ά»'μ·5« Π·ίρισ!»ν ζητών ά-
μ έ 4ζ έ άΐοιιμυρίοιι φράγκ»ν
πρ* ήιιιρων βαδίζων τί)« νόκτα ·ίί
Ά·6ίρτον Ρ&ο-θίυάρ Ιιιεοιν οϊ·
φν-ς ίίί μίαν δπίνομον χ^ί δπο!*ς «Τ-
ναν άνοίξιι τδ οιβμειον, χ»ρΙς ν' 4πο·
θίοοαν χαί χον προβλεπόμενον φ*ν4ν.
Άτιδ την) ητδοιν, δ άτκχήζ π*λϊΐοτής
!ιπίστη κίιαγμ* καΐ τδν 56ο ποδών καί
5έν ήμ-ίορε! πλέον νά *ργ«αθ^, καθιο^
ίέ &πι6θ^νον ιή·ν δ-ιηρισίκν τ^Ο Δήμου.
—Ή χορή/ησις συναλλ-ίγματος
μέ... ιιβσα
Είς την ΒϊϋΪΛΐϊίοιην ουνελήφθη μ5α
τρ;Ας χρημΐτισών τοθ ποδαριοθ πού εί¬
χεν ίφιύρει Ι/α νέον τρόπον νά κι(ρ-
νη Πϊρανόμτβς άδειαν αυναλλάγιιατος.
Είχαν βάλει νά χοίκ στίλλου, άηό χήν
ν κ·»1 «πό την Στρ^ίαν τηλιγρα
Φημαα π·'ί αΐγ'&ίοα θκνάτου έ ος σ^γ
γεν&Ο; τβν. Κ-»ί, Ικιίή είς τοιαύτας
περιπ ώ ιι^, ή Έηιτοο«ή Σ^ναλλά^μα·
τος, ηαριΤχΐν εδκ-λώτερα την άϊειβν
πρός αγοράν τοΒ άπαιτουμίνου ουναλλάγ
μΐτος ((«πατε&νες ΙαπιυδανάμΙαιας κα¬
τόπιν νά μεταπωλήΐουν μ έ σημαντικόν
χέρδβς εί; την ελευθέραν αγοράν τό συ-
νάλλαγμα οο.ο.
—Ήοωϊ-»μδς καί ήθική.
"θα δ ήίΐοϊ-μ^ί ιί ε ίσχβτος π*»δς
ήν ηθικήν καί δτι πολλο! ή'ίβες γΕνον-
ται δυστϋχδς κ*1 Χωηοβΰτοκ, άποδιικνύΐ
Τ3ΐ πίλι» μέ ε^α Ινιαλιι» βυλλήψΐως
«'ύ ίξεϊάθη π»6 «ενθημιοου έν Άμιρι
%% νατά χ&Ο Καρολθϋ Α;βι-, που ίπέ
ταξεν με τ!ν Τσάμπερλαιν έ ι Ν. Υόρ¬
κης ιί, ΒρολΤνον, τό 1927, ε&τΊος μΐχά
την πτήσιν τοθ Λ'νίμ^ιργ. Τδ Ινταλμα
ιί ι α^ναφέ; μέ τή* χλαη^ν 100 μιτο-
χβν μια τηλεφιβνιχγ]; έΐαιριίας Ιπιιδή
δμα>( δ Λ»6:ν, »υρία»ετ«ι είς την κλινι¬
κήν λίγφ τβΟ 8 :ι τιλευΐοιίιβ' Ιθραυββ τδ
τιό5ι τού, ή Άστυνομία τοθ έαέτρ ψι ν«
μείνη άχίιιτ] ίιεΐ μίχρΐς άηβθιρατιείαε.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΚΙΝΗΣΙΣ.— "Βββνήλθ· χθές Ε Άθη·
νέ·* ό ·. Έμμ. Κοο·σΐαλσκ«ς βι«ηγόΒος.
—"Ββίσης άφΐΜτσ ό ·· Ββσίλβιος Μεΐ-
οαχηΐ ■■Χκϊβτής.
ΑΡΡΑΒΩΝΒΣ.— Τή» ιεβο·*θουϊαν Κν-
οια«ήν ό κ. Μιχ. Ί. Κο»ι»β«ης «οί ή ϊϊ;
Άοιοβ·η Γ. Μανονοαιιη ίίωσαν άιιοιβαίαν
ύκόστισι* γβμβο *» Έ«4νβ ΆαΚιις.
Εύτόμεβα ταΐείαν «ήν στεψ ν. Ζ.Α Κ.
ΒΠΙΣΚΕΨΚΙΣ. — Ή κοο»β Στκφβνοο
Σαοιβανη Ιατοτιν βέχεται την 27ην καί 28ην
ί4 δ
ΘΝΑΤΟ1. — ·Α*έ*β*Η κοί εκηδεύθη
χθές τοηττΊς σοιικολΐτης ό ΣτνΙιανός Πς>ι-
μηκήοης κατήο «*νγνωσ«ών έν «ό χόλειμας
άβελφΔν Ποιμηκήιη. Τή* οΙ«ογί«ειαν «οά
μβταστάντος ονλληχ·ύμΒθα θκομΔς.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.—Συνελθόντες ιιόλις
άτό τή* μεγάλην όούνην μας έ£ οΐτΐας τγ«
σχληα,οΰ κ>1 αίφνιβίοο θανατον· «αν Μρ,αο-
Φΐλονς μας οπΐύγον καί κοτρός Νικόλαον
ΖβΒβανδοχη Οβωίοϋμβν ύποιοίωσί* μας τα
ευχαριστήσωμεν 8αθ6τα«α τού; κατοίκονς
«όν χωρίων Βαχοϋ, Άμηβεέν «οί Βιάννον,
οί οποίαι Αααηκιλούθησαν «ήν κηδείαν «όν
«ήν 17η» Φίββαυοϋίοο έ. ι. παΐ σνμιΐΒτί-
σχον εί; τό (ΐα^ΰ πίκθος μας. Ίδιαιτέοας
«ύΐαριστονμβν Οκρμόιατα «ού; μ. ν. Μοί-
Θαΐον Γιαλιαϊάκη* Ιιρέα ΚεφαλοβρβαΙον
κοί Κώσταν Γρ. Χ ιιαιόιιη» εκ Βαχον διά
«ούς έκ'χηΐείανς λόγονς ύ; ί£εφ·ινησαν
βΐς «όν κοοθφΐλή μας «ΒΝθόν.
Έν Βαχφ «ό 22 Φίβ^ανοοΐον 1932.
Ή βιουπβνθοίσα ?ΐ4α>έτεια
Νικολ. Ζ(βαυδάκη
^/Λ5ρς> στήν π5λι μας.
Μέ «ήν μεσολοβήαασαν ά πό προχθΐς νο-
«ιό.
—Τό «οϋο έμκιαιάσθη.
— Όπωσδή*οτΒ ό καιβός άπέμΐιτβν άμ-
β(
— ΚαΙ «ξ·.·κη6Β5ΐΓΟί είς «δ ά^πογμα τής
ί 1 όΙ άίή ά
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841
Κβφάλαια Μβτοχικά καί Άποθβματικά Δρχ. 1 205.000 000.—
Καταθέσβις (τή 31η. Λβκβμβοίου 1931 » 7.709 000-000.-
Κεντρικόν Καΐάοτημα Ι» Αθήναις.
Ύποκατασιήμαΐα »1; δλη* τίιν Ελλάδι
Πρακτοοβΐον έν Νέα Ύόρκκ 51 Μαίάβπ ^αηθ
Γραφείον έν Σ.κάγω 33 8. ΟΙβΓΐί
Ανταποκριταί είς δλας τάς χώοας οϋ
Ή Έθνι»ή Τοάηεζα τής "Ελλάδος ΙκτβλβΙ κάσης φύσεως τοαπ«ζκά;
ίθγοσίας εί; τό Ισωιβρικόν χ^ί ΐό ίξαιτβοικόν υπό §ξαιοβτν«ώ; ουμφέρον-
ΐ»ς δοους.
αι οί χαΐαθέσιις ( Ι; Νθώτην ζήτησιν, βχί ηοοθβσμία χαί *αμι·
') ιΐς δοαΐμΑς καί ίίνα νομίσμαια μέ τα αύιά βπιτόκια ά ι ινα πα-
οέΐουσιν καί ο! λοιπαί μεγΊλ^ι Τοάαβζαι.
ΗΒΙνΙνΕΝΙΟ ΒΑΝΚ ΤΚϋΒΤ ΟΟΜΡΑΝΥ
ΝΒΥ7 ΥΟΕΚ, 51 Μοϊάβη Ι,&ηβ
Ήοϊθβϊσα ύκ& τής ΈΛνικής Τοοπίζηΰ τής Ένλάβος
σνμαιώω: μέ τού; νόμονς τής Πολιτιΐα; τής Νέας Ύό
κρός έΕοπηςιέΐησιν τε*ν 1ν Άμε^ι«ή 'Ελλή««ν.
Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα $ 1.5ΟΟ.ΟΟΟ
Ι —Διά νά άποκτήσιομβν ΐύπκόσαιηα καΐ
κοκάλληλα θαλάααια λοιηβά.
—Σχετικήν «ληΗαφοοία» έΐημοσιιύσαμιν
Χθέ£.
—Έχομε.* δεν λόγονς νό πιστεύωμεν ότι
οί έν ούτφ άναφερόμεναι ΰπο6εί£εις «ής
σοσ«αθ>1σης επιτοοπής.
—θά ληφθώσιν ύκ όψ.ν ύ»ό «&« Δή¬
μον, ά.μοθίον α. δέ* άπατώμεθα επί προ·
ΝΒΐμίνο».
—Ή ύκοβειχθεϊσα άλλοις τι θέσις εικός
«ου άν«ιβραχ(ονος.
—ΕΙ»Β χροφανΜ( «αί ή καταλληλοτέρα.
—Ποοιμα»μί*η &( γνωστόν μέχρι» «ονδι
...ιλεοθερφ ΟΐΗαιώματι,ύχό «ε»ν φιλίαν «ής
ΟΧάα
—Την άλλην ΠαρασκΕΐήν.
—"Η όρ/άνωοις άνιισφαιρίσεας
Ι
ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΑΧΙΝΊΩΝ & ΧΑΛΒΑΔΩΝ
Ξ Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΞΞ
οξσ ά>ν ίργπσ ο- τού με νέας βάσβις ίγκατιισιίσαν νέα μτ|-
ΐανήματα διΑ «ήν άοτιωιέ^ ·ν εμφάνισιν τού προϊόντος «ίς λβνχόιητα
ΐ ηοιόΐηια.
Διαρχής παρακαταθήκη
ΧΑΛΒΑΔΩΝ ΤΑΧΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΣΑΜΕΛΑΙΩΝ
Ποιότης άπαράμιλλος.—-Τιμαί άσυναγώνιστοι
Σημ Πώλησις σιθ3αμεΛαί«ν χονδρΐχή ««Ι λιανιχή.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΕΝΖΙΝΑΙ
ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
ΖΟΚΟΜΠΕ.Υ
Είς διαρκή παρακαταθήκην παρά τώ άντιπροσώπω κ.
* ΑΝΤ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
—Διορ/ανώνΒΐ χορόν είς «ήνοίθονσαν «οά
«ΈθνιΗθϋ·.
—Ό χορός ούιος χοομηνύε«αι ότι θα ση·
μειώου ΙΕαιοΒΐική* επιτυχίαν.
—Συγχβντρώνων «όν έ«λβΝτότΒρον κόσμον
«ής ΚαινεενΙας μας.
—Ύπε»θϊμίίοΐίεν καΐ πάλιν — έπ' εύ^αι-
ρία «όν ά«ωτέ|]α) χοροί.
—Την ν γέ*Βΐ έν «ή αΐθονσυ «οβ «Έ·
θ»ικο{» χαοβνιικήν κίνησιν.
—Την όποιαν όμολογονμΐνως ποικίλλει
«αί έψίΐχώνει ή έκλβκτή Άβηναΐχή ό^χή-
σΐο,α «όν.
—ΣννβχΚΐβται όίΐαλίς ή άφιξις καί ή κ«-
κλοφθ£(α «ών Αθηναικώ* έφημεοΐδην.
—Σννβκείφ τής έπαναλήψεοας «Μ* βοομο-
λογΐων τε·* άτμοπλοίων.
—"Ε αι οί πΐαακαλοιιθϋϋντες «ήν δίκην
τής Κάστρον, Φούλας καί Σία.
— Έοοίφθησΐν πάλιν μέ τα μοντοα είς
τή» ανάγνωσιν και «ά σοναφή σχόλιαεΐς τής
γειτονιέ; έπανήρχισα .,.
—Μίχ9ΐ «ής χιιαιΐις «ής χθές είχον ίκ·
φβατωθχί 1000 Ν8){[χον «όντοι σιϊηαοσειλή·
*»·.
—Διά «ό νέον Βσατιοικ^ν ύϊοηγωγβϊο*.
—Ύπολείκονΐαι ΐϊιιίΐι «οός έ*φόρτωσιν
ώς κληβοφοβούμεθα ββ^Ι τού, 300 τόννονς.
— ΟΙ εκφορτω«ύμ8«αι οιδηροσιολήνες με-
«■φΙοον«αι «Ις «ά διάφοοα σημεία ίκός της
πόλεαις.
—"Βνβο ήρχισαν οί προΝαταρκτικαΙ έβ'
γασίαι «ής τοποθετήσεως «αν.
— Άκόμη «ό έμφατισθοϋ» οί κοΜΐοι μο·
—"Η.. άκαα((α αυτή—συνεπεία φαΐνιται
«ής γενικής τοιαύιης.
—Ύπενθνμίζει «ιΰ; καλαιυύ; καΐονς
Ναιρούς.
—Καθ* {{ν ά πό τώβα διέκαπτον «ήν μο·
νοτονΐαν των ό&εΐν.
—Ή γκαμηλα Μοί «6 γοϊιανάκι.
—ΤΙ νά (1«ά κανϊί,! θΐκοιροΐ έκιΐνοι ή¬
σαν πάντως ■ο!·ύ καλύΐεκοι τή* σημεοι-
νεόν.
—Μάλιοτα μέ τόν ολοέν κερισφΐγγόμενον
Ηλοιόν τής οΐχανομικής Νθΐσβας.
, ~Ή διαφσρά «αν ούιή κααανοιάΕ·ται
νπέα «ότε ή άλλοτε τεραστία.
—Κοί ά£ία Μικράς νοσταλγία;...
—Μέ την «Χιλιμάν* χοοχθές, «όσον ό
κ. Φ.λιχπθης όσον καΐ ή ·. Ζ»[ώ Νιαλ-
μάς.
—Μάς έπανέφερον §1; ΐή» μνήμην Μαλυές
σκηνικές δό£εις «αι».
—"Ο9«Β νά παταχιιοοιΐΒΟτηΟώβι έκανει·
λημμένοεα.
—'βκβιιλοφόιηοιι «ό κεοιοδιιιόν *θινμα»
μέ πλοισιαιτάτητ ύλην καΐ ΑπίΝθΐρπν φα-
Ι Ρέιιορτερ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Ά». Ζαφΐιοίον
ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
ΑΤΡΟΣ-ΜΑΕΥΤΗΡ
ΝετάΝασιν Ιν τ0 έ>β« ΝαλεββζΙ-
ο» κβΙ δβχιταιι έν τθ Πβλυχλινιχθ
Ηρακλειον χπΒ' Ικάοπιν 10-12
κ«1 έν τβ χλινΐΜΐ] η. Πρινιανάκη.
ΑΝΟΡΘΩ*!*
1
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Έξωτβοικοϋ ίΐηοία Δολλαοια 10.
'Αηββαι «Ι απόδειξις συνδρομβν κ«1
δημββκυσΐΜν φέρουσι &πα>>αιτητ»ς την
δ«βγρ«φην τβθ Διευθυντού μ«1 Ιδιο
κτητβυ τής «'Ανβρβώοβοκ».
1 ' ■■" —ε~——~*-Ηί ί —■■■■»■ ™Τ - "■ '' ''1·1 ..... ■ ——'~~*~~~—~~—πε—ι■~'—ε-Εν ι. ...ι ι. ——————ι———————————«^ι ■ .ι.—
ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
Η> Διοικητικίι Έπι*ροπή
τοΰ ΕθνΐΜοδ Όρφανοτροφβίου
αρρενων Λασηθίου
•Ηρακλειον 26 Φεβοουαρίου 1932
ΕΙΝΕ κοινόν μυστικόν πλέον δ-
«ι οί συνενναήσεις «ών κομ-
μάιων πρός έκλογικήν σύμπραξιν
δέν πογαίνουν διόλσυ καλά. Καί έ-
πειδή ίέ» πηγαίνουν—οί άντιπολι·
κνόμενσι ε'ηικαιρσγράφαι καί δή
οί ηροσχβίμινο" πρός τούς Λαΐκούς
οίιινες είχον έξ άρχήζ «ήν πρωτσ-
ρΌυλίανΐής συμπράξεως,καιηγοοούν
τενί Φιλελευθέρους ώς έηιδιώκσν
%αι διά διαφόρων προσφσρών πρός
τβΰς κ. κ- Κονδύλην καί Παπανα¬
στασίου νά διασπάσουν τό άντιπο-
λιτιυτικόν μέτωπον. Άλλά ιό μέτω¬
πον αύεό, θά έλεγε κανβίς, έχβι
«ού έχιι διασπασθβ. Διά λόγσνς
■άλιστα βασικσύς καί μεταξύ «ών
αντιπολιτευομένων αποκλειστικώς
Σννιπώς, πού μά «ήν αλήθειαν ή
νέα διάσπασις;
ΠΕΡΙΕΡΓΑ πράγματα άναγ-
νέλλονται άπό «ήν Κωνσταν
«ινσύπολιν. Οί έΝεϊ λέγει Έλληνες
Ο τουλάχιστον., οί κσρυφαϊσι «ής
μεισνάτητσς προσπαθούν ν ά συμ
βάλλουν είς «όν πλήρει έχτουρκι-
σμόν^των/; ΣχβτΐΜά άρθρα άνεφά-
ψησαν είς τόν Έλληπηόν τύπον
Κωνσιαντινουπόλβως όστις έν χοςφ
καρσυσιάζεται οννηγσρών υπέρ κα¬
ταρτήσεως τής Ελληνικάς γλώσσης
μ«ΐα£ύ «ών Έλλτίνων καί υπέρ
βΐλαιν μέτρων έκτουρκισμού. Άς
(ίνε φανερόν πρόκειται περί «ρομσ-
Νράτίας άσκηθβίσης πρός «όν σκο¬
πόν τούτον υπό των Τουρκικών άρ
χών. Ένφ υφίσταται ή «(γκάρδισς*
έλληνστσυρκική φιλία.
ΑΓΡΙΔΙ σκηναί μβταξύ κομ
μουνιστών καί άατυνσμίας ά-
ναγγέλλον*αι άπό «ήν ©«σσαλονί-
κην καί έξ άλλων μβρών τής βσρεί-
ου ιδία Ελλάδος. Ότι ό εργατικάς
κόσμος Οπαφέρει άπό «>}ν άνεργίαν
καί την οικονομικήν δυσηραγίσν,
6«ω£ καί αί άλλαι «άξεις, είνε πά
σιφανές. ΠοΙαν σχέσιν δμως μέ
ιήν καταπολέμησιν ?ής κρίσεως έ
χουπι κπρύγμαεα καί αχηναΐ δμοιαι
πρός έκβίνας πού εδημιούργησαν οί
κομμουνισταί; Καμμίαν. Οί αρχαί
δι—τό έχουν ύπ' όψιν »ων καί άς
έπεμβαίνουν ένκαίρως—διότι ύπάρ
χει καί άκαιρσς επέμβασις—εναντί¬
ον «ών κομμουνιστικών τούτων ά-
κρστή.ων.
ΔΙΛ ΤΗΝ δήθκν κυβερνητικήν
Μβταορύθμισιν οί άντιπολι-
«ευόμετθΐ άφησαν νά ίν*οη&ΰ ότι
θά απομακρύνουν «ής Κυβερνήσε¬
ως ακριβώς οί ύπουρνοί έχείνοι
διά «ούς όπίσυς έψαλλι τελευταί¬
ας «ά ί£ άμάξης ό άν«ιββνιζελικός
καί κίιρινος ιύηος. Μία δηλ. ά
πόδειξις επί πλέον ότι ή άναγρα-
φεΐσα ύπουργική πε«αρρύθμισις α¬
φεώρα μόνον «άς απίψας «ών άνιι-
^ενιζελικών.
ΛΙΑΒΑΖΟΜΕΝ κάαου; «Είς
~* δΐοψ «όν κόσμον έντείνεται
βυνεχώς ι) οίκσνσμική κρίσις καί
αυτή άκόμη ή πρσνομιούν,σς Γαλλία
υφίσταται ολοέν πιριοσότερον «ήν
θλιβεράν τ«ς επίδρασιν καί παν-
τού ή Ναιάσ·ασις παρσνσιάζει έπώ-
δυνα σημιία χβιροτβρεύσεως καί
αί μβζαι «ών άνέργων αύξάνονιαι
καί πληθύνονται καί ή βίομηΐανία
νικρούιαι. Υπερβαίνει «ά έννέα
έια.ομμύρια ό άοιθμός «ών άνέρ-
Υ«ν είς «άς Ηνωμένας ΙΖολι»είας
••αί είς την μέχρι «ής χθές εύδαί-
μονα Γαλλίαν οί άνεργοι φ^άψουψ
τ)3») τό £ν έκατομμύβΐον. Καί ό ά
βιθμός αύτό, αύίάνίΐ α «ό ημέρας
>ί( ημέραν». Καί διερωιώμεθα μα¬
ζύ μέ «όν γράφσν«α; τί πρέπιι νά
νί*Ο άλλά καί ιί θά γίνη;
^~=—————-___,__—__~~~^3
ΕΠΙΣΚΕΥΑ£ Αγγυημέ άς, μέ έ
ΟΡΟΛΟΠΟΗ Εηβφ«λιο»»«ν« αποτε
λέβμκτα αναλβιμβκνει δ εΐβιχδς τπχνί-
της Ινκννης Ν. Μητακης, έρν»ίβμ«νβς
είς τβ καρά τδ Σανδριβανι νέον Χρυσο¬
χοεΐον Στ. Άτααλάχη.
'Εηιοης κχμνει Αγγυημέναΐς διορθώ
καντδς συοτΛμβτβί
ρνθμιοτΑρΗν κ.λ.π. κα
τ·οχευβς« δ' έκΐ πλέον γναλι»
φανεράν επαναληπτικήν
μΐιοϊοΐΐχήν δ»)μο»ϊρϊα[αν, γεντιαϊμίνην
τ^ν 3η* Μ*ρτίου 1932 ήμίραν Πίμιεϊην
χαί ώριν 3—5 μ. μ ε! τό γραφείον
τής Δ:ευθίνσιως τοθ Όρφανοτοοφιίου
Λχοηθίου δια την προμήθειαν παθ' ίλον
τί λογιυτικόν Ι τος 1932—33 τ&ν χα'
είδδν άναγκαιοόνταν εϊς τί
. .__ Δζβηθίοιι ί)τοι 1) δ?-
του μέλανο(, 2) »»ρίατο(, 3) εΐδδν λαχα-
νοπηλείου χκΐ όπωροκαιλιΐοι», 4) είδών
&λΐΝβν χαΐ έργαλε.ίον Σ^νΐργείου ξυ·
λουργιχής ΐίχνης, 5) ιίϊδν υλιχί&ν «α!
6) ϊίδδν ξυλείας >ΐυΜτ]ς Σουηϊική; κ αί
έξ&ν, 7) είϊδν ραφείου, 8) είί&ν γαλα-
χτοκωλιίου ήτοι γάλακτος κ*1 χβν έκ
τούτου παραγομί'ων χαί 9) ϊχθκδν
(Έχ τ.οΟ γραφείον τή; Δ:ευθ6νοεας
τοθ Όρφχνοτρεφιΐου).
ΠΡ0Σ8ΑΗΣΙΣ
"Εχοντΐς δη' διε' δψτι την δ«' 4ριθ.
7571 παρ. ε* γ. άηόφααιν τής Γενική;
οικήςιε»; Κρήτη-.
Καλοθμεν , τοος βουλομίνους νά διορι-
οθ6ΐσ:ν ιίί την Μηχανική* δπηρεσΐαν
τβν χοινοτήτον τοθ ΝομοΟ Λασηθίου {κ
τβν χεχτημίνων πΐυχίοιι ηολΐτιχοθ μη-
χανιχοθ ήμιίαπής ,άνεγνωρισμίνης σχο-
λτ]( ή »ΑΑ9δαπής ίοοΐίμου τοιαύτηΐ·, 8-
πιο; μέχρι την 20ήν ΜαρτΕου 1932,
δηοβαλβοιν ημίν σχετικήν βΊτηαιν, έηί
τ&Ο κΐιιανονισμέναιι χαρτοαήμβιι.
Έν τή αίφει δέον νά έπιοιινβ-
ητβνται.
α') αντίγραφον τοθ άπ&δΐιχτΐΝθΟ ακου
86 ν, ν.εχ«ριομίνον δ πό διοικτιτιχί)ί ή
ΐοτυνομικήζ βρχγ](, β') πιατοποιητικόν
ι&0 οίχιίου ΣτρατολογικοΟ Γραφείον
ηερΐ έκπληρώαενς τ6ν οτρατκβτικ&ν
δκοχριώβιαιν ή 4«αλλαιγής έ* τούτων
νφ!μ»(·, γ') πιο«οποιητιχον τοθ ά;μοδ!οι»
Ορωτ»δΐκ«ιου, περί τής ποινιχτ]{ κατα-
9τά3«ος χοθ αίϊοθντοζ.
Μη ■ιαϊΐί μιοθίς όρΐζετβι μΐχρι οραχ-
μβν 81:00, ίχιος τβν ίδοιπορΐχβν ίξί
8ον χαί ημερησίας αποζημιώίεως.
Ό Νομβρχης Λασηθίου
"Αγ. Άγγβλιδάκης
κλτλ ιρειι>ηο)(ΡθΐΕΐΐ «ενκοτεη ιοντιμ
ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΕΝη ΔΟΠΤΐη
ΛΣ}(ΗΜΙΖθνΜ ΕΜΑ ΟΡΗΙΟΝ
ΠΡΟΣΟΠΟΝ
Τα μιχρόβια τοΰ στόματος ίΐναι ή
αΐτία τού κιτρίνου χρωμΛτιβμοΰ των
οδόντων. ΟΙ έπιστήμονβς τότε λί-
γουν δτι τό στόμα είναι βαχτηριώδες
'/ΜΑ ίπό την ενέργειαν τής οδόν-
τοχοέμας Κολυνός τα μιχοόβια έξο-
λοθρεϋονται χαΐ τα δόντια έπανα-
χτοΰν τό λαμπρόν λευκόν των χρώμα.
Χρησιμοποιήσατβ ίνα έχατοοτόμι-
τοον Κολυνός έ«1 ξηρας ψήχτοας
ποωΐ χαί βραδυ χαϊ θά παρβτηοή-
οητε. δτι τα δόντια οας θά γίνουν
χατά τρεΐί ά—χρώοβις λευχότβρα.
Διά νά έχετε λευχότερα χαί ίγιέ-
βτερα δόντια, μεταχειοίζεσθ» ι
ΛΝΤΙίΗΠΤΙΚΗΝ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΜΝ
ΚΟΛΥΙΝΟΣ
ΙΐνΚΗΧ
ΜΟΡΙΣ ΦΛΡΑΤΖΗ, ενκηιιον 4
Παρ«Μ«τ«βΐι>(η έν Κρατα
ΙΟΑΤ4 ΤΖΚΟΜΟ
'Ηρ«κΧ«ιον
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Προχ&ιμίνου ο ήμίτΐρος Σόνβ«αμβς
να ΙνΐρνΑοο οιαι την βν*ν·ρβιν Πρβ
σφΐ>γικβθ £)σμβθ έν τή κβλιι μ«$ κ«1
ίηιιβϊΐ Θ' «««ιτηβό ηρίς τοθτο βνβμκ
οτικίι Ηβτ*5ΐ«σις τβν ββτίγΜν, κ«ρ«
Μχλβ& ν
βρ·οί»χ«νΐβιι *ι»β σήμερον μαχρι τβ
Ιβκιρας τπί έλΐυβομίνης Αεντέρας 29ην
Λ Ινβντι «ΑθβηΜβν κ. Γ. Δ«λλ»ν«
έννΡ**βντ«ι >Ι{ τέ,ν καιτάβταβιν
κ τοθ Γρ«·εΙβν τ«& ϊίί
)
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΗΟΡΟΥ ΑΙ» ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΜΝΙΕΗΥ
ϊχετιχθς μέ την κνέν«ρσιν τοθ ΟΙνο·
πβιΐίου ΉρακλιΙοο οί κ&τοιχοι τβθ
ποο*βτΐίου Πόρευ υπέβαλον χ6ές είς
ν χ. Νομάρχην τλν ΜαιΤ*>Βι ϊχκλποιν:
«Κόριε Νομάρχαι: Μετά μεγάλης Α»
σφορ(«ς κ«1 θλϊψιυς ιΤΒομιν τίς τίν έν
χώ;ιον τυχόν νά άναχινηται κ«1 «Λ
λιν τβ ζήτημα τής ανοικοδομήσεως τοθ
θΐνοκβιείου ·(( τον ουνοικιαμόν Πόρον
ΉλΙ
ρ
Άνι{«ρτΑτΜς τβθ 6τι ή άνοικοδόμη-
ΐις τοβ ΟΙνβηβιιΙον τούτου άναχβιτί
ζβι τον οβναβμον κρός κβιλλΐίηισμόν
τοΰ δικμ«ρίιμ«τος τοθ ουνοικισμοθ Π6·
ροο πρός τό μερος τουτο βι' ώραίυν
κοιΙ μΐν^λοιν βΐκπμάτοιν απν« ηρχισαν
ν« κτ(ζιιντ«ι, κ«1 Ιχβυαιν Γίίη άρκβτά
ρ( τβθ χώρου τούτου κτιοβτ), δέον ν β
μην οΐκοδβμτιβθ τουτο είς Πόρον έντβς
τοθ συνβικιβμοδ κ*1 διότι κ «τα τίιν
γνώμην τοθ κ. Νομιάτρου τού μύνου
αριιοδίου πρίις τοθτβ, β« ΑιτοβΙδςι δ»-
σοομίβν βλ«β«ραν είς την ύνιί*ν ήμ6ν
κοιΐ επομένας δέον να ένκ«τ>λ«(φνιμ(ν
κ«1 ημείς τβ οΐκήμβιτά μ«{. Ού μόνον
δέ τα κΐρι£ οΐ^ήματβ μας καί »1ς μεγά¬
λην άκτίνα οι«θτ« θκ καταστησα ά-
ή άνοικοβέμηοις τ«θ ΟΙνβ-
κοκίου τουτο» είς τβ οχιοικζομινον μέ
ρο{, «λλα κ«Ι την τίοις κλινικην Στ··
φβνίδβυ. ήτις προκειτνι ν« μβΟ
•Ις 'θρφβινοτροφεΐον, βά Μβιτ«οτησρ &-
χρηστβν δ. α τον προορισμόν τη γ, διότι
δέν φβνταζόμββ» ποτέ Βτι οί αρμόδιβι
0> διβπράξουν το ίγκλημ*. μετά την
Ικβισιν τοθ ν. Νβμιβτρου, ν« μετβφέ·
ρωβι κ>1 Ινκατ«στηβ«βι τκ βρφβνόί
έκιΐ.
Βύιλκιοτοθμεν χ. Νομάρχαι, ότι θ*
έηίμβητι να κρολαβητι τβ &τοηον τοθ·
το διότι έν ένβντΐ* περιητώσει δέν 6*
άφίανμεν «παραιτηρητον κ«1 ανευ δια
μβρτυρίβς έντονΗΤΐρας την είς τον
ουνβίκισμόν ημ6ν άνβικβδομησιν τβθ
ΟΙνοποιείβυ χαΐ δι* τοθτβ μετ*
άνυπομονησίοκ αναμένομεν την 6ρβην
&κ6φ«σιν τής ορισθείσης Έπιτρβκΐνς, να
μην Ανοικοδβμηθβ το ΟΙνοπβιεΙβν ·1|
τ«ν συνοικισμόν ήμδν Πόρον. ήτις βα
ιίν« σάμφΝνος Μ«1 προ( την ομβφοινον
γνώμην τοθ Δημοτικου ϊυμββυλίβυ
δηιρ έκκροβΝκεΙ την πόλιν μβΙ βι»Β
ίνδικφβρετκι ηρειτίστεις κβι 4μ«οώτ·-
ρον δια τον έςΊιραΐβμον χαΐ την δι«τη·
ρήσιν είς τβ δ·«μ*ρισμα τβδτβ ττϊ( οη·
μβρινής ΰγκινής κατ*στάαεΜ{.
Μ«τβ οεβααμ^Ο έ{ ένοματβς τβν «4'
ρι{ τβ& χύρου ίνβ« μιλ·τάτ«ι η άνοι*
χοδόμηβις τβθ θΐνβηοιβίο» κβτοικβύν-
τκν. Έκοντκι ΰηονρ*Φ*>·
—Ή αΰϊησις των δασμών.
Τβ £»ιτβυβγβϊ*ν τβν θΙκβνβμΐΜ&ν 4-
πίβτβιλε χβές κρός τλ τιλΜν«!α κ«1 υπο-
λβινβΐ» τβ» Κράτους τηλΐγράφημα δια
τοΰ βιτοίου κοιθιστά γννατόν δτι χατ«-
τίθΐταιι είς την Βουλην νομοσχλβιον
όι' ου κκρκηΐνοντβιι αί ηροθβαμίπι 4χ·
τκλννιβμοθ τ»ν βΐδβν τ&ν 4ϊ*ιρουμί-
ν»ν Οκο τοδ δ«καηλ«αί«3μοθ τβθ μβ-
νΐστου δησμου τβθ νομου 5312. Έπομέ-
νν$ παρβγνβλλβι δκνς ί{«κβλβυβήα»»οι
μΐχρι ν««τέρας δΐΜταγϋς εκτελΝνιζβμβ-
ν» έκΐ άιΐ^φ μ«ν>στν δαομφ τα ίμπο-
ρβύμ«τ* Ιφ' ίσον υηάγοντεη ίΐί τ6ν έ-
ϋαίρββιν κ*1 κληρβθν τού; δρους τούς
δκτυηΜΒίντβις*·Ι{ προηγβυμιν^ς 4γχυ·
χλίους τβθ Ύηβυργιίου τούτο». ΌμαΙ
«{ ηαρατιίνιτκι ή κρ€θεσμίχ «ρος «νί-
λνσιν τ&ν έν αηοταμκυβΗ έμηβριυ-
μάτνν,
—Οί μετεωρολογικοί σταθμοί
Κρήτης.
Ή Διεύβυνοις τίς ΎδρβγραφιΜΐΙς Ύ·
πηριοίας δι" 4νκυχλίβυ της πρός τα Λι·
μβνβιρχβΐα γνΝρίζβι δτι 4γχρίνιι ώς μβ-
τενρολογιχβν Σταθμόν *.' τ&£ινς τον
τοιούτον ΉρβΐΜλΐίβυ, οταθμεϋ; &'. τα-
{νς την Χητείχν, Χαρ«Μα χβΐ Χκνιν,
στβθμβύς γ'. τα£(νς τα Άνύγιια κ«1
στοθμβν δ'. τβξ»»ις την Νΐβηβλιν, Ί«
ρβπετρβιν, Ρέθυμνον ΗβΛ £φ«χια.
έορχή το€
οηνήλβον
ΝΙ
χθές
οί
—Ή φιλανθρωπικη
Συσσιτίου.
*Ο*α>ί άνηγγεΙΙαμιν
είς τ4 Να(άσΐΐ)μιι (ής μΒχς
Βιοο,γανακαΙ τής ύ*έ() «ού Σνοσιτίοα μέγα
λης φιλα»*βωΐιι"Πί έοβτης. Κατόπιν συζη·
«ήσβω; λξελέγη επιτραπή έκ «ών κυρίων
Φοηνοτιλάκη, ΔονΜθβμετΕΙΒον, Χοου&αΜη
«αί των κ. κ. Έμμ. Μηλια6ά ταγματάοχοο,
Άν. ΆλβΕανΙοίβου, Χ$ιο. ΧαθΒαάκ«, ήΐις
υπό «ή» «μοβΐι,ίιΐν «αν Νομάρχαι) Ήρα-
κλβίον κ. Λνβάπη ανέλαβε τα τής Βιαργα-
νώσιοο; τής έαρτής. Έπίσης αοοσΗληθιί-
οαι πβοοήΐθον κα«ό τή» ανωτέαο οΰακβ-
ψιν ι>1 ϊίδβς Άννα καΐ Ήλέκίρα ΒονβΒον-
μπάκη, Καίη Βογιατζάκη, ΜαβΙνα Χο«β-
Βάκη, Κατίνα Γοαμματικάκη, Ρένα Λονκον-
μβΐζίίοτ, ΈΙβίρα Στεφανΐβον, Χονσοβλα
Γιαννακάκη, Ελένη καί Ίομήνη Δοαποειού-
λαβ νβΙ άλλαι ώς καί οί μ. ν. Σ. Πεο,Βιχη-
γιάννη;, Μήιοος Άίάμης, Μίμη; Αλεξίου.
ΔνΝονμχζίβη: Ν. λ. Έ* «■« άνοΐτίρη θό
κταΒΐισΟύ ό έρ,ασιτβζνικ&ς διιιλος ό δκ&ϊ·
ος κατά «ήν Βιάοκβιαν τής έοοιής θά 4π-
τβλέσυ μίαν ίίποα«»ον ίπιθβώοηαιν νοαμ-
ιιίνη εκΐ τούιφ υπό «ού κ. Τέλη Άλκη.
Ό τόπος καί ό χο,ΐνος τής έαοτής (έν ώ-
θίσθησαν ΐΐσέτι.
Ό ΕΙσαγγβλεύ; Πλημαβλβιοδι
Ήρακλβίου ώ; Πρόβδρος τής
Έπιτροπής των 'Ανβγβιρομένων
ΦολακώνΉρακλβίου.
Διακτ)θύΐϊ(ΐ δΊι,
Την 6ην Μαριίου 1932 ήμέοαν Κν·
καί ωια» 10—11 η. μ. Ιτβογ--
ή ίν ώ ΒΙσαγγβλικφ Καταστή¬
ματι Ήοακλβίου Ικαναληιιτική μβιοδο-
τικη δημοπο1"^ δι* ίναφοαγ(σ~ν
ποοσφοοόν δια την ποομήθΐιαν Ιχοη·
κτιχων ύλών ηοός ϊοήσιν των βνκγιι-
θμν Φυλακδν ΉοαχλΕΐου.'Ω; μέγι¬
στον δοιον ιτοοσφοοδς ώ,,ίοθησαν α(
έξη; τιμαί,
Πυβϊιις και' δκαν δοαχ. 29 δυναμΐ-
«π; κΟΜΧΐνΐ] χα«Α πακίιον δοαχμάς
230, άμμωνΛλ δοαΐ.130 χατά ηακέΐον,
καψυλια Να 7 δοαχμας 110 χατά κυιΐ-
ον χαί φιύλι ΰ*ο*(5μων δβαχ. 1, 25
χατα μίΐοον.
ΟΙδθοι τής δηΐιοειοαοίας εΐσίν κατα-
τεθβιμίτοι 8ν τοίς γοαφβΐοις τής ΕΙσαγ-
ΤβλΙα;, τόατ Δημοσία)» ϋαγαν καί των
Άγοο«Χ»ν φυλακών Ήοαχλβίου, 8ν
οΐ; ποοσΐοχόμινοι εί βουλόμενοι δύ»α»·
«αι νά λάβωσι γνώσιν αΰιων.
Έν ΉραχλβΙφ ^ 24 Φι)οίου 1932
Ό ΕΙοαγγβλιύς
Κ, Γραααχος
—-Ή ενίσχυσις τής παραγωγίίς.
Το οκουργεΐον τ&ν θΐκονομικ&ν, δι*
έγχυκλίου τού πρός τας τιλεινιαχ^ς Αρ¬
χάς τοθ Κρέτβυς χ«1 τα έμηβροβιβμη-
χ«νιχά κβΐ ν*Μργιχ« έκιμιλητηριβ;, 4-
χοινβκοΐησε τα ύκο τοθ τιλβυταίου νό·
μου 4836 λαμβανόμενα μέτρα πρίς ί-
νίβχιιαιν της γεκργικίς κειραγιινίιβ Χ«1
τιννν βΐίικών χλάίων «ύτης·
Διά τοθ έν λόγν νβμβυ κα9βρΙζ«ται
δτι πάσα χαλλιίργΐια φυτβν, τδ πρβ-
τβν (Ιβαγομανου «Ις την χώραν τή ύιτβ-
δ«1ί«ι τοθ ύτουργϊίου της Γ«Νργί>ς, δών
νκται δ.ά δι«τάγμαιτο{ να απαλλκγθ
επί ωρισμένον χρόνον παντός δασμβθ
καί φορο» Όσον δ' &φβρά τα έργαλεΐα
η μηχβνάς Α σπβρονς, βΐτινσς θε χρη·
βιμβκοιβθνται δια τβ{ ώς αν»» χαλλκρ-
γ»(»ς, δύνανται νά εϊβάγΝνται άτελ6(
έκ τοθ έςΉτεριχβθ.
Έν ουνΐχβΐβ ΜκθορΙζΐται δτι ιηΙ τβν
έκ τβθ ε(»τ·ρικοθ ιΐσαγβμΐνειν βίν·
βριιν ή φυτβν έν γενή έκιβχλλεται άκ*
Ι ής Όχτ«0ριΌν 1932 ·1α«γιινικος δα-
βμ6ς, χαθβριζόμινβς δ α διπτιχγματϋς
μέχρι δραχμάς 8 Ματα δένδρβν.
Ορος ένϊίχυαιν τβθ έ{«γΜγικβθ έμηο-
ρίου τβν δηυρ&ν, λ«χ«νΐΜ&ν χαί ζ«·
χειροηηκταιν βκυρβν «Ις τβς εΰριιπ*ϊ>»«|
«νβρίς, δύναται να χορηγϋτβιι έη! μΙ·
αν τριιτίαν &πό της Ιυχυος τοθ «Ιχιίο»
νδμβν, δι* άκβφ*σιε*ν τ&ν Οιτβυρνδν
ΓΐΜργΙαΙί «αί ΟΙκονομικ&ν, εΐδικη χρη·'
ματικά άμοιβη ·Ις τϋύς έί«γε»γ·Ι{ ε·»,
τβν.
Ορος έγΜατάοτνσιν χ»ϊ λειτουργίαν
μηχανικόν κτηνοτρβφΐΐΝν 4ηιτρε««
ται ή ηβρκχώρησις Α
χυριότητβς έχτβσευν
τβ Δημόσιον π νβμ·κ*
αίου δικαίου, ώς χβΐ η
λλί Ιβ
ρ
χρηοινς Α
άνηΜβναβν ·1ς
κρββΜβα δημ·-
άναγκαβτιχη α-
ύ
, ς η γτι
πβλλβτρίιιοις ΙοΐΜΤΐκβν τβιβύτε»ν.
—Ή απαγόρευσις τή; κρβωφαγίας.
Είς την Νομαρχίαν υκεβληθη ηρος
Ιγχριοιν Α Αατννομιχη διαΐαΕις π«ρΙ α-
καγβριύαεκς σφαγης καΐ πνληβενς καν·
τος ετΑβυς σφαγίειν καΒ' ώριβμΑνας ΑμΙ-
Ρ«ς τής εβδομάδος.
Ή διάτ«ϊις «ΰτη ής τδ πιριεχδμινβν
υπεδείχβη &ηο τοθ υκβυρνιιβυ τβν Έ·
βΝτΐριχβν εδημοσιεύθη ώς γννοτδν ηρβ
ημβρ&ν.
—Διάλεξις.
Ό χ. £η. ΝαρινάτβΕ θα δμιληβο αη·
μβρβν χ*1 περί &ραν 6 1)2 μ. μ. ·1( την
ΛΙσχην Ήρακλιίβ» μέ τδ λίαν ενδια¬
φέρον θεμα: 'ΙατρβΙ καΐ Ιατριχα ήαρ'
άρχα(οι«. Ή ιΐββδος ελευθέρα τβοβν
είς τα μέλη τής Λέσχης βαον Ν«1 ι(ς
τβΰς χ. χ. βιανοβυμένβυς.
—Τα έγχώρια προΐόντα.
Τδ υπουργείον τβν Ναυτιχβν ΑΓ έν-
κυκλΐο» τού ηρές τας Ναυτικαι αρχάς
τοθ Κρακ»( χαί πρός υηοσΐΛριςιν τή{
έγχϋρίο» πα?«γ»ιγής ηαρανγέλλει δ"
κ«>( χρηοιμοκβιβσι «Ις τα αυαβΐτια αντΐ
τβθ μέχρι οημιρβν χαταναλιαχομένβυ
μαύρβυ «εηέρβκί έρυβρόν ηέηερι Καρά·
τζββης δκπρ έ «τος τβν θριπτιχβν χαί
θιρμαντιχβν ΙβιοτητΜν είνε ε»γοτβν
αρεΐματιχδν χ«1 εύθηνβΐερον τοθ μ«β·
ρου.
—Έκλογικά.
Τβ υηουργεΐβν Δικαιββύνπς δια τη·
λενραφηματός τού κρός τβϋς χ.| χ. ΕΙ-
οαγγιλιΐς ΠβΝτοδικβν τοθ Εράτβυς
«αραγγέλλιι 6πν{ βιατ·{ε·βι τούς ΕΙρη-
νβδίκπς της πιρινερείκς «Ην χαί μετα·
βνΐνενοιν «Ις τος Ιδο«ς Εοινοτάτνν τ«ι
«ερΐφ·ρ«ί«ς Υνα παραλαμβανειαι τάς
αΙτΑοιις των πολιτβν ηρές έγγρβφην
«Ις τβύς έκλογικοϋς χκτειλογβυς. Δια
τβθΐβΐβ» τηλιγραφήματος χαθίσταται
γνκστβν δή χατηρνΑθη Α υκοχρέΗβις
ορκειμβοικς τβν νέον ιχλογέειν,
—Ή ανέγερσις τοθ Όρφανοτρο¬
φβίου.
Κβτόι πληρβφορΐας κ«ρ*σχεθεία·( Α'
μϊν οκδ τβθ χ. Νβμειρχβ». αφικνείται
4ντβς τΑς εβδομάδος δ Αρχιτέχτνν Μ«·
νουηλΐδΐκ, δ δηβΐίς εκτελεί τα σχέδια
τϋς μετβτρβιτης τής «λινικης £τΐφαν(-
βου είς Όρφανβτροφΐΐβν ίνα προβή «|ς
την έπιτβηιβνΙ{έτα9ΐν διατΑν χβταρτι-
οιν τβν δριαηχβν μελετβν άνεγέροενβ
Τ·β 'Ο··»ν·τρ··β$β», ψ ·
ι!;
Γ τ!! ι
4:
Ίϋ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
ΑΙ ΕΛΛϋΚΑΙ ΛΙΜ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤβΣΥΝΚΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΑΡΝΤΙΕ
α τή;
Έλλά
Τό Γραφείον Τύπον διά_ τηλβ- στρατιωτικής θητβίας Ετόνισεν
ι*έ δτι ό "Έλλην Πρωθυπονργός
κ. Ββνιζέλος πολύ πρό τοΰ Γάλ¬
λον Πρωθυπονργοΰ κ- Ταρντιέ,
ιΐχβνύποβάλη τ ήν γνώμην τής
δικθνοποιήαβως τής άβροπορ'ας
καί παρβτήρησβν δτι ό ήθικός άφο
πλισμός αποτελεί τόν 55ο
έξωτβοκής πολιτικάς τή;
δος. Ό κ. Μιχιΐλακότουλος
ληξβ ύπβνθυμίζων τάς άρχαίας άμ·
φιχτυονίας.
Ό λόγος τοΰ "Ελληνοςύπουογοϋ
τών'Εξωτβοικών χατεχβιροχροτήθη
ϋπότών άντιπροσώπων των ξένων
κοατων προχαλεΌας την έ φράσιν
ζωηοοΰ ένθανσιασμοΰ υπέρ τής
Ελληνικάς απόψεως.
Ο ΤΑΡΝΤΙΕ ΕΛΑΒΕ
ΨΗΦΟΝ ΕΜΠΐεΤθΙΥΝΗ-
Τηλβγραφιχαί πληροφορίαι έκ
Παρισίων αναφέαουν δα ή Γαλλι-
χή Κυβέρνησις μβτά ποοχληθένΐα
διάφοραι έπβισόδια έλαββ ψήφον
έμπιστοσύνης κατά την προχθβσι-
νήν συνεδρίασιν τής Γαλλικής Βον
γ^φήμς τού πρός τάς Γενικάς
Διοικήσεως καί Νομαρχ'ας άνακοι
«οί τα κάτωθι:
Τηλβγραφήματα έκ «ου έξωτβ
ρικοθ άναφέρουν δή ό "Ελλην
καΐ ύαουργάς των εξωτερικών κ.
Μιχαλακόπουλος ώμίλησβ προχθές
Τβτάοτην, καί χατά την πρωϊνήν
συνεδρίασιν βίς τή* Διάσκεψιν «ου
αφοπλισμόν
Ό χ. Μιχαλακόπουλος έξέθβ·
σβν βίς την βιάσχεψ ν έν πάση
λεπτομερείς την Ελληνικήν άπο¬
ψιν επί τού αφοπλισμόν, εξήρε δέ
την Ελληνικήν συμβολήν διά την
επίτευξιν των έργων βΐρήνης, χα·
Οακτηρίσας την σύμβολον ταύτην
ώ: μβτρίαν μέν άπό απόψεως ύλι·
κης, Ισην όμως άπό ή&ιχής άπό
ψβως κρός την συμβολήν διά την
βίοήνην των μβγάλων δυνάμβων.
Εξακολουθών ό χ. Μιχαλακό
πουλος άτβ'φβρβ την ανάγκην τοΰ
πβοιορισμοΰ τόσον «ών στρατιωτι¬
κών δσον χαί των ναυτικώ» δυνά-
μιων ώ; «αί την ελάττωσιν τής
τής
μβτά
*»·
μεταβαίνων βίς Γβνβύην Ινα πά
ρασταθό *ίς την συνβχιζοαβ'νην
είσέΐι διάσκεψιν τοΰ αφοπλι¬
σμόν.
ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙ5 ΣΑΓΓΛΗΝ
ΚΙΝ ΒΖΙΚΑΙ ΝΙΚΛΙ
Τηλβγραφήιιατα έκ τοθ έξωτβοι-
κοΰ άναφέρουν δτι βίς την Σαγ-
γοην έλαβον χώραν την παρελθόν
σαν Τετάρτην νέαι έπιθβΌβις έκ
μέρους των Ίαπωνι«ών δυνάμβων
Καί αί έπιθβ'σβις αύ (αι άπβχρού-
σθησαν άποτβλβσματιχώς υπό των
2ΜΊΡΩΪΝΗ
ΑΥΡΙΟΝ ΕΛΠΙΖΕΤΑΙ
ΝΑ ΓΝΟΣΟΟΥΝ ΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙ! ΤΟΥ ΝίΜΛΓΙΕΡ
£01 ΤΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ο Σ
ΑΘΗΝΑΙ
Φεβρουα-
ρίου(τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—
Ανεκοινώθη άπόψε ότι τό έρ¬
γον τού κ. Νιμάγιερ περατού·
ται.
Τό Σάββατον (αυριον) έληί·
ζεται όι θά γνωσθοΰν αί άντ ι
λήψβις τοδ "Αγγλου οίκονομο-
λόγου επί τής έν γένει οΐΜθνο-
μικής καταστάοεως.
Κινέΐων.

ΟΙ ΙΑΟΟΝΕ! Α Ν ί ΡΡ ΒΞ ΑΝ
ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ ΑΝΤΙΣΤΙΣΕΟ!
ληλομαχομένων οτρατβυμάτων βΐ" ■!-■ ^""{η»1___* ■ " Α Ι Ο Υ
ναι άπβλπιστική λόγφ τού βοοβέ-
ή γ β
ό οποίος Ιχβι πληοώσβι τα
ΑΘΗΝΑΙ
Φεβρουαρί
χαραώματα. ΟΙ Κινέζοι έπίσημοι ου (τού ανταποκριτού μας).-
δηλούν οί ϊϊναι άπθφασισμέ-! Σημερινα τηλεγραφηματα ανα
τοι νά άνησταβοΰν εναντίον ίψερουν ο« κατόπιν νέων επιθέ
,*. «*.»,.„!«■, Ρ4-. κ.,1 ,«5«£- ΖΖβΖΜΖ»
των.
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ
ΑΤΦΑΛΙΣΕΩΙ ΕΚΠλΙΔΕΥΤΙΚ-Ν
Ή Έπιτρηπή πςό; ίπβξ«ογασίαν τοΰ
νομοσχεδιον πκοΐ ϊδούσβως Ταμ·ίθυ Ά
σφαλΊΙας «τό» Ίίκπαιδϊυιικόδν όπβφάσι
οβν δπαις «οοποποιηθοϋν ωρισμένα
θοα «ου νοιιοσχβοίου. Ου αι θη τοο.το
ποιηβό τό άοθοον δια τοΰ οΊιοίου ηοο
βλέπιται ή προικ ιδόιησις «άν θυγατέ
θοπν των δημοδιδασκάλου βηΐ «ό γβνι
Χίιιρον.
ΔΙΑ ΙΟΥΙ ΝΑΪΙΙΑΔ8ΜΕΝ0ΥΓ
Τό ΰκουογΐΐιν »6ν Νιυτιχδν-βι" ΐγ·
κυκλίηυ τού ποός τάς Λμ·*)·^ς
Ι Ηέ ή ή
ς ς μ)^
φφ Ηιαιτέοαις «ήν «οοσοχήν
των χβν ναυτιχβν ιιοοκτίοων δΊι μί-
ΙΟ> 'Πΐ σβμηληηώσβαος «ου Λιμένο
»ή; ΚάΐϊΛ ουδέ* ηλοΐιν η άνΧον οϊιν
δήιτοΐΒ ηλωΐόν ναυκήγημα 8«ιτο.έ«β«αι
νά (Ισέλθί (Ις τόν λιμένα δνευ ιιροη-
γουμέττι; αδείας τοΰ μηχανικόν* καί ιοΰ
άξιαιμαιιχοΰ 8ιτ( «ου λιμένος.
Έχοινοποιή'ϊη ή έντολή ι!; τού; τα
μ(ας Βπ*( κχάββιιν Ιφιξτ]; γενικάς προ
εξίφλοθντΐς τ"'ύς μιαθοδ: τβν δημο^ων
6ταλλήλ«ν. "Οίον αφορφ την εξόφλησιν
Τ*ν πρός το δτ;μ43ΐον χρεβν τίδν δηιιο
οίων δπαλ ήλβν Ι ιώ' μπθίν τούς
ΤΙ ΑΝΕΚΟΙΝΩΣΕΝ 0 ΑΦΙΜΙΣ
μην άντιστάσεως τού Κινεζι
στρατοΰ επί των περί την
ΗΕΙΣΑΓΙΓΗ ΙΡίΒϊ', ΤΟΤΑΙΙΙΙ, ΤΑ ΠΡΟΙΦΙΠΗΙΙΙβΙΒΙΒΙΙΜΗΕΙΙΙ ΟΙΝΙΙ
Διά τού άιμιηλοίον Ίό»ιον» αφ(·
χβιο χι°ές είς τί.ν πόλιν μας δ Ύαονο-
γόο Γβνιχό; Διοικςιής χ. Άαχνίοτ:
Τόν κ. Γενικόν Διοικητήν §ιβσ«έ·
φβί βίς «ήν Νοιιαοχ(αν συνΐά*τΐ)ς μας
καί τόν ήοοόΐησίν ι* ηρώιοις πϊοΙ της
έκοβαό.ιτο τοΰ άνιπτιοικηϋ [σ ημα
τος. Ό ν Ύηουογός έβ·β3(σ>σβν δ «ι τη
δνταλμα διά την ακοστολήντάιν 200.000
δβαχμών
ηίΐοιοτήΊιατοςιοϋ τα
β ο ής
ιιείου θυμά«α>ν Ήοαχλβΐου βζβδόθΐ) ακό
ήμβοδν, ίξέφοασβ δέ την ά χ Ό''»ν τοι)
Βιαχΐ δέν απεστάλη βίσέπ. Έδηλσισ»
μάλισια διι βτηλβγοάφησι ποός «όν ν.
Ύ'
τω» ΟΙ ονοαιχων ϊ»α ω
γνα>9τΑ τα αΐιια «ής τοιού
της χαθυαΐίοήυΒως.
Είς ίοώΐησιν μας άταφοοΐ'ώς μ« τό
ζηΐημα τώ» καπ»ων Ιβεβιίσοσβν δτι ά-
ΗΕφασ'σθη ϊ»α | Άγοοχική ΛγοοΊσοιο
καοαμένον«α «Ισέΐι άπώληια καανο
των παλαιάν βσο?Βι»ν. Δια «ήν ά·ελ«
βΐσαγαιγην Μθιθή; ά«·φασ(σ9ιι β» Ύ·
πουογιιφ Συμβουλίφ *Α ποός άναχού
φισιν «όν άνοοιω* Κοήτη, ό "ος χοο»)
γηθϋ ίΐοέιι ή άιέλβια δια 1500 ιόν>
νους. Ό κ Γβνι«ός Διο κηιή; ίβββίί-
η
ωσβν βπ'σπς διιτόίλαιον Οα γϋ
είς «ήν όοισθβΐσαν «ιιιή» «όν 14 50
η
κληροφοροΰμεθα 8τι άκιφχο'οβτ]
μχτι»ή ί ί
θ 8
ύ«ό τή; Άγοοιι.η; Τααπέζη;
τμη θείας από τού; «αοαγαιγους.
α«'
ιών προσφυγικόόν ζητημάτων.
Κα*Λ ΐή» γνώμην τοΰ χ. Άσκούιση
ή δοθεΐ ια υπό ιής ΚυβΒ^ντίοβιος λύσις
διον άφπι § -ην Λίΐόαταξιν των ββλ
κέναιν οϊίω-, ίΙ>* λίαν βύνοΐ ή
τού; καιόχουν «όν. Ώ >φ βιόνιοεν
λα»ς «β ί σνμιολίτης Ύηουογός κ. Γ.
Μαοτκ, βύθύ; μετά «ήν βξοδόν «ου Ι
»οΰ «Κυανγίλ σι*οί> θά συννογασθ'ό
μπα νώ? όυμοδίπιν οχ««ιχά)( χι) μέ τό
ζύ Ο
δ χ Γβνιχός
δ
Ο Κ. ΜΑΡΗΣ Ε:ΗΑΟΕ
ΕΚ ΤΟΥ "ΕΥΑΓΓΕΑΙΣΜΟΥ,,
»οΟο.
Διά «ά δηιιόσια ^
Διοιχηιης μάς έβββαίοισβ» διι ή βο
νηοις βϊνε άποφασισμένη νά συν«χ(σχ)
μονον «ην ε««έ>εσιν τώ» οιαχΊΗέ»«α>ν
παοαγωγικών 8ογαιν. Σ'.βικώ; μέ «άς
λά διβυχολΰνσίΐς θα 8Πΐδ·αι-
Ιφαομογή «5» ίιιδοθΐισών «β-
Ιβυΐαίω; σΐβιιχάν διαΐάξβων μβΐα πά¬
σης άθ'β»{"ς.
Τόν η. ■Υ/του^γδν 8*εσχέφΘησιν οί
4σΐα1, διάφπο')ΐ ίπιτοοηαΐ χά Ι πολϊιαι
Πβοί ώ^αν 5 μ. μ. δ χ. ΆσχούΊσης
έί ί ξή ά έ
ς
καί βξήιαοε τάς έκτβλουιιβνας
ίογασΐας διά «ην βυισχβυήν «υϋ Σιοα-
τώνος.
Ό μ. Άσχούίσης θά ά»αχα>ο^σο σΐ-
αβοον «ήν μβοηαβοίαν δι' αύιοχινήιου
βαιο«οέφιον εί, Χινίιΐ.
ΑΘΗΝΑΙ 95 Φεβρουαρί-
ου(τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—
*Ο Ύπουργός των θίκονομι·
κων κ. Μαρής εξήλθε σήμερον
έκ τοΰ «Ε0αγγελισμθ0)>συνεργ«
σθεΐς επί μακρόν μετά τοβ κ.
Βενιζέλου.
ΗίΜΑΠΕΡ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΑΡΗ
ΑΘΗΝΑΙ
Φεβρουαρί
)
μ«]'α χρϊτηιις ί* τοθ μι Σχετικάς μβ «ήν παοοχήν
9 8ιά την απίοδισιν αύΐβν. Αί κρχ«ή μαιος βίς «ούς βμπόΌους «αί συμφώ
αυται Θα «ΐιχΕλλουν α»αλτ5γ»ς τοθ νος ποός «ό υποβληθέν χπί δημοσι-
ΚβθβΘ Τθ9 χρέου;. βυθί» ποό ήμβοδν παο' ημίν σχβιι-
χόν υι»όμ*πμι «ου Έμ*οοιχοΰ
ΤΟ ΑΠΒΜΑΧΙΝΜ ΤΑΜΕΙΟΝ
μ μ
ληιηρίου ΉοαχλβΙου ό χ. Γενκός Διοι-
Κα«ηοι(σθη νομοσχέδιον, διά τοδ
■ΓΐΙον μβ.αοουθμ(ζον»αι ωίΐσμίναι 8.α .α;
«άξε.ς τοΰ νόμου πβΟ1 βκομ^οθ τα!
μβίου. άςροοιησαι «ή» ισαΜβοικήν δ)γά
νβσιν αυ«οδ Εκ των τ0οποπο,ήσ8«ν
τούτον ούίϊμία επ.βοιουνσις τού π0ο13
Ηολογισμου προνβιτα
Μΐ)ΐής Ιτόνισβν διι
χος δέν και1ΐ)ξβν Ί
0 δμτος καθ'
γβ»ι
Ια
χο0ήγη ις
10(5 λο,Λ;€
αποχυα)ς
,χ8ηάς ιοιαύ.
συν .λλιίγματος Οί
ΒΛ'Β» Φ9ΤΙΣΙΜΑΝΤΙΡΙ2
Η γ
ου Ν*υΤικ*ν δ* η
πρός τα Λμ.*«ρχ.Τ«
Είς «όν χ Γενικόν Διοι ?. ήν α
,«ν κατόπιν γινομένης Ός ήμ
παοακλήυβως, δτι ί ίμποοοι δυσανα
σχετοϋν διότι «ό χράιος λαμβανβι χά
βηιιβοινός πιοιοοιοιΐΝά μέ«οα χατΑ
τοΰ έμιτοοίου, μονοπαιλοδν «ά διάροοα
Ιγχώ3ια
· Αα«ο«.οιις Ιΐόνισεν β·ι
χο(
6ίΘβν Βεβ«ειιΙανβ0 χίλιιου θοΐαλονί- νΛοστιίοιξιν των παοαγωγδν, τμις
*ηζ πλίΐος 40.29 μί)»ο; 22 48 Ιαζυβι »·«>» βϋΐβαλλομί»-.
λιιτουργβν. Ι Αναφοοΐκώ; μέ «ήν λήψιν
--------π— μβοίανης διά «ήν βιβυθέα,σιν
Η ΓΕΙΡΠΚΙ ΙΕΡΙΦΕΡΕΚ ΝΡΙΙΗΙβϊ ΓΠ^^Λ^· "
ά"φι·*ούν«αι εί; «ήν πόλιν μας α
«όν
Διευ
Διά τοθ ατμοβλοΕου «Ίδνιον» δ»ίι.ιτο θυνιης Άνιπλλπγ^ς κ. Μιχάλης χαί Λ
χθες εί «ή πόλιν μ·χς 6 τοποθιτηθιίς Τμηαατάοχη; Ποονοίας χ. ΒΗχος Ϊ
είς την Γ«ιβρ'ΐκή« Πυιφίριιαν Ή?*·
«λειου νέβν πρ&Ητάμιν,ς αύ ); χ Μ υ·
τίνες θά Ικιληφθ Γν «ου ζητήμι«σς
ς
«ής ί«ατϊ*«ιαήσ«α);
«λήρβ* ηΛ »ίί Ιν
τδν
Ο
ΪΑΙΡ8Ι ΙΗΜΕΡίΝ
Τό 'ΑοΜροοκοπειΌν ΆΘηνβν δια ττ,-
λινρ*φήμ3πό, τοϋ πρός τα Δ μενβρχεΐ»
χαί ΓιιοργιΧΛ Έπιμιληιήριο, γνωρίζ«ι
5θνϊ χατιρθ, οήμΐρβν Οοιριο«ιυήν
λόλ οχι?4ν τή» χώραν
νεφοσ«πής μ,τα
ί 4
5τι
φίριται ιί*ς
λίαν νιφΐΛώΐης
δ ί| ί
φς ή φής μ,τα
δροχβ» ί| χιί ών άνά τί 4ριινβ χιΐ 6ό-
ρεα. θ»ρμο«ρ»οία ηερΕπου ώ; χθες £ε
6δ1 ί) β
μ(ρ ) βριαατοΧιοΙ §ί4
τβ Ί4»ιο , βίρειοι Ιλ; α/αιολιχιΐ εί; %>>
64ριιον Αί^αΐιν, νοτιοδυτιχίΐ Ιω. δορΐιο
δΐ ί^ί Α! Κ
γ ρι,κό
κεριοχάς χ«ί δ.αλεΐμμοτ» ίβχυροί.
ΠΟΑΙΠΚΪΙ ΚΙΝΗΣΙΧ"
'Αφ'χΐτο προχθέ;
πίλιν μας
Κθ
φ χς ν τ) πίλιν μας
6 β?ι»λ«υτή; Α«Τ)6ίου η. Μ χ. Κοθρή;.
ΝίΡΙΙΕΙΙΕΙίΙΝ ΚΔΚΙΙίΙΡΙΛ
ΑΘΗΝΑΙ «5 Φεβρουαρί
ον> (τού άνταποκριτοΰ μας).—
♦Η κακοκαιρία παρατείνεται
πάλιν καθ' άπασαν την Έλλά
δα. "Ενέσκηψε νέα τρικυμία είς
τό Αιγαίον χαί τό Κρητικόν
πέλαγος.___
Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΡΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ
5 Φεβρου*
ρ£θν> (τού άνταποκριτοΰ μας).—.
Ή λίρα ετιμάτο σήμερον »ρ*άν
*%
ου (τού άνταποκριτοΰ μας).—
Άπόψε ό πρωθυπουργός χ.
Βειΐζέλος θέλει συνοχντηθή με
τα τού χ. Νεμάγιερ. Αυριον
πραγματοποιείται ή αυνάντησις
τού δευτέρου μετά τού χ. Μα
ρή καθ' ήν θά σ'ΐζητηθούν εύ
ρύτερον τα οί«ονομικά μας,
ζητήμοχτα.
ΤΟ ΕΟΙΜΕΛΪΤΗΡΙΟΝ ΙΟΙίΜΙί
ΛΙΑΤΟΥΣΗΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣΕΙΣΜΪ!
Α«ιΗΝΛΙ 25 4(^>οναρ^
ου (τού άνταποκριτού) μας).—
ΤόΈ-,ίπορΐνόν Έπιμελητή·
ρ Έπιμελητή·
Ρ· ^» *^*.θηνών υπέδειξε τόν πε¬
ριορισμόν τής είσαγωγής χατά
3 έχατομμύρια λιρών.
ΊμΕΙΟΟ. ΕΚ ΝΕΟΥ
ΤΟ ΚίΛΥΜΜΑ ΤΜΪ ΕΚΑΟΤΙΚΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ,
Φεβρουαρέ
ου (τού άνταποκριτοΰ μας).—
Ανεκοινώθη ότι τό κάλυμμα
τής Τραπέζης τής 'Έλλλάδος
ήτο σήμερον 3^.44.
ΤΑ
ΖΩΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΘΗΝΑΙ 25Φεβρουαμί
ου (τοΰ άνταποκριτοΰ μβς).—·
Ετελέσθησαν σήμερον τα έγκαί
νια τής ελευθέρας ζώνης τθ»
Πειραιώς·
ΤΡϊΒθηΐΙΙΣΙΣ Η&ΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΟΣΕΟΣΙΟΑΛΑΒΑΟΙί
ΑΘΗΝΑΙ 25 Φεβρουάριον/
(τού άνταποκριτοΰ μας).—'
Εγνώσθη αρμοδίως | ότι θά
τροποποιηθή ό νόμος των
ληλςκών όργ«νώβεων.
Μέγεθος Γραμματοσειράς