99201 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3099

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

25/2/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
"

Ίι
π»·
ΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΑΡΙθΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 16
ΗΡΑΚΛΕ10 Ν
ΠΕΜΠΤΗ
25
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ!
ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΕΤΟΙ 17ον.— ΑΡΙΘ· ΦΥΛΛΟΥ 3.099
ΕΧΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΕΡΙΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
*
ΑΘΗΝΑΙ 23 ΦίΒοουαοίου (οια τού
«αΐυδοομβΐΌυ).— Ό διοιχτιτής ναί ΰ-
ιΐοδιοι*υιίις τίς '6ονι*ής Τοαηέζτις χ.
χ. Δουοόηουλος «οί Κοουζϋς ΙΉ«σ«έ>
φθτ,σαν ηοοχθές είς τόν €Εύαγγβ!ΐι-
σμόν» τόν υπουργόν τώ* Οικονομικόν
χ. Μιιοίτν μιιά τού όποίου ηαοβμβιναν
αυνοιιιλούνΐβς βιτί μαχοόν "Ω. κΛηοο-
φιοαύαβθυ τ) συ»ομιλία ή«ο σχβακί; μέ
τα μέτοα τα δηοΐι απεφασίσθη νά λη¬
φθούν σχετικώς μ έ την κίνησιν τοϋ
σνναλλάγιιατος
Τα μέτοα ταύτα ϋχουν ως γνή¬
σιον Λθοσοοοινον χαοαχτήθΏ, Ββδομέ-
νπυ δ«ι ή ίν γένει Ρημοαιονπμικί) καΐ
συν λλανματικί) κολιτι>ή τής χώοας θά
Ουθμισΰΰ όοισνικός μόνον μβτά το
η6οας ι ού Ιογου τοϋ ». Νιμάγιβα χαί
των Απο'8λΐσμάα)ν «ά ό«οία θά ποο-
κύψουν έξ αύιοϋ.
Δια τουτο «αί εΙ»« ιεοόαιοΐΐ 3ν μ*> β-
νακθ'βή τα δσα γοάφονται κατ' αύτάς
σχετικός μέ ΐήν νοιιισιιατικήν κυκλο-
φ ιο(αν χαί τα διάφθθα συναλΐαγιια
τικά καΐ δημοσιονομκά ζηιήματα Κη·
«ά τάς ανΐι»«ίψίΐς των άοαοδ[π>ν κ υ
*λτον §άν, ώ; Ιλπίζβται, «Λ
Ιξίλ.χθοϋν ίύνΓϊκώς κιί ή Έλλσς
της απαιτουμένης ενισχύσωσι; τόιε τόσον
τ*) δυμοσιονομιχή δοον καί ή νομισμπ-
«ιχή ιης κατάστασις ΘΛ χαταστοΰν ί·
καναΐ νά άνθέζουν 8*1 μακρόν κατά
τής κθίσβ-ς χαί μέΐρις δ*ου ήθελον
ληφθχ) τ4 μϊλιτώμβνα ΥΒνιχώιβοα μέ
«ρα διά τή* εΐκονομινήν δτϋσυγχοόιτι-
σιν ναί ανοοθαισιν τής Εύ(.ώ*«κ.
Ή ικΐοοχϋ »βς κοοχαταβολή^ Ι γ.
συνδυασμώ μέ την ανασΐοΐτ)* των
χΟΓωλυσίων, ϊόν περιορισμόν των εισα¬
γωγήν, «ήν «ατοχύο-σιν τού Ισοζυν.ον
τού Νοεΰηολογισμοΰ καί διάςροοα άΛλα
συνσφη μέτοα θά διιμιουογήσουν σχε¬
τικήν άνβσιν »ίς την οικονομικήν ζωήν,
ή δκοία δφ' ενός θΛ καταστήση ιτεοιτ
την την άνβιιίσημον ΙβιτουαγΙαν -ής §-
λΕνθέοος αγοράς τοϋ χοηματιατ«ιοίου
χαί αφ' ετέρου θά ϊιτιτοίψτ] *ά χατα-
σιί κάπίος ήιειάπΒθος δ ασχυύμβνος οή'
μεοον βπί τής χιτίαβοος το9 συναλλάγ-
μαεος δλβγχος.
Ή ΙκιτρακΒΪθίΐ σίίμβοον αιΐιιτΐσιιμσς
λΒΐτουογίιι τ«ϊς ίλευθέοας 5γοοάς σκο
«όν ?|Η νά διευκολύνη κοοα-οινδς
ιήν κρομιάθίΐαν συνα*λάγματος ποό,
ββραιΐΒίαν δ8υ»Βθ«υουσών τινάΊν άναν
Χων χαι δίν ειρόκβιται έιομέναις ν' ά-
ηοτΒλέσα μόνιμον κατάστασιν διά του¬
το ίε χαί δέν θά Βΐϊΐτοαηή ν' άναμι-
χθούν είς «άς συναλλαγάς της ιί ί«ι-
σήμτος ανβγντοοισιιένοι οΐκονομικοί δο-
γανισμοΐ καί δι" άλλους λόγους, άλλΊί
Χαί διά Τϋύς Ηΐνδύνους οί δκοΐοι Ινδβ-
χομένως νά δτιμιουογυθοϋψ δι* αύ:ούς.
'£ ιιαοαλλιίλου άαωστβ δέν χρ>»-
ΐαι γενικώς ουμφέοουοα ή ΙμΙ κολύ δι¬
α .ίθΐσις χατασχάσεαις είς ιή» δκοίαν
«ό νόμισμα της χώο^ς θά κυχλοφοοί
ιΐίδύο τιμά-, ιήν βπίσημον «αί βνβειί-
σιιμον τοιαύτη»■ Ηθάγμα τό οποίον δέν
δύναται παοά νά βΐνε ίκιζηιιιον δι" ω¬
ρισμένας τάζβις τοΰ ϋληθυσμοϋ, δποος
αί ιάξιις των παοαγα>γων των εξαγομέ-
»ων ϋοοϊόνιων, έηιΐεοοοθέταις δέ θά
συμβάλη καί ιί; την αύξησιν τοϋ τιμα-
θίθμου. Αΰ;«ισιν ι ου τιμηοΐθμου βηΐσιις
θά ηοοκαλΐση καί ι") αύξησις της κν-
χλοφοο(ας |(ΐρΐονομίσμοιος είς τδ Ιπ(-
κβδον ιάιν ιβσοάοα>ν δ οβκατομμυοΐνν
δοαιμάν, διότι μοιροιίαις θά μειώσπ
καιά Νοοοσιόν τι «ήν αγοοαβ» ήν αξί¬
αν ιϋ« δοοχιιϋ;.
Ό ν. Νιμάγιβθ θά συϊΒΟΥαοου *οι
θίμβοο» μβιά τοϋ γβνικοϋ διευθυντού
»οδ δβμοαίοο λογιστικόν »«. Μαντζιβί'
νού καΐ »ϋύ διβυθυντοδ τοΰ δηιιοσ.ου
Χθέονς χ. Δοοσοποϋλου «α°ά *σΐν δ
ποίβν θά «Ηθβληθοΰν είς αυτόν διάφο
Οα συ»ειληοα>μα«ικά στοιχβΐα. Κα»ά
»«ν συνάντησιν «αύΐην ιειθανόν βά γΐ-
>Β λαγος «αί ι»οΙ Ιξνι««30"»*ίσ"-5 ***
Βΐς χουσόν ίανείαιν μέ «ην τρέχουσαν
*"μ|ν «ής λίοαί, συιιφώνωί, "0^6 χο
Β0οηγοι5μβνον »οΰ 1918—1922
Ή μειά »ου ΰβονογοδ ·ών ΟΙκονο-
οννανιιισιί τοφ κ. Ν·μ«ίτ«β *"
πιθανά)τατα»α ϋντός
ιή; αΰϊΐον ή χατά «ήν η^οσβχη Πβμ-
πτην δΐΒ ύπ λιγίζβται διι δ ν. Μϊθή;
θά εξέλθη «ού «Εΰΐιγγβλισμού». Κατά
«ήν συ*άν«τ,σιν αύιήν βά γίνουν χαί
ύέ φύαεω; δμλίαι σχβΐιχώς
πρός «ά συαηΒοάσμαια «Ις «ά δκοΐι θά
ή ίοευνα «ου χ Ν μάγ>Β0 και
«ή» ενίσχυσιν «ής οποίας εχει α¬
νάγκην ή "Ελλάς διά «ήν ίπιιυιή αντι¬
μετώπισιν «ή; υίονομι»ής «οίσβοος. Ά-
Μολούθως δ ». Νιμάγιβο θά ζηιΐίσο χαί
διαφόοου; εελνςι )φο^ί^ς παοα τη; διβ-
θνοϋς οΐτονομιχής εκκροορης μεθ' 6 θ4
"•Ο'βΐΐ είς ιή» σύντπξιν ιή; ποός την
δημοσιονομιχήν έηιΐοοκίιν τή; Κοιναι·
νίας των Εθνών Β»θ«σΕώ; τού.
τα ττερι συγχωνευσεωσ
των τραπεζικων ιδρυματων
Σχειιχάς μέ την άναγοατριΐααν εί
δησιν δ«ι μβιαΕύ των τοακεζών Λυι
χής, Αθηνών, Ί .νιχή; «αί Ίίμιτοοι-
»ή; δΐϊξάγονται αυνυννιήαΒΐς κεοι έ·ώ-
σβοος ϋύ.ών ίΐς ε»ιαΐ'0»I0-1'«ίζ^'ικο'δ^γα-
νιαμόνάνβκοινώθησαν τι'8ςή..Ή ένοοσις
υΰ ο την ιοαηιζων ιί; έ»ιαΐον δογανι-
σμόν θά έηέσνρβ την άπόλυτυν ίμπι-
οτοούνην χαί την ασφάλειαν τ&ν κα-
ΐαθίτών, θά Ιδημιούογβι δέ ίνα νέον
Ισχνοότατον οΐκονομικ&ν όογα»ισμόν,
δοθέντος διι αί παπά ταίς ανωιέοω
»οα«έζ(ΐις ηάσης φύθΒσις χαταθέσβΐ! ά-
νιΌχηντπι στίΐΛΒοον ΐ(ς «ό ποσόν «άν
4.254 364 000 πβοίπου δοαχμάν
Ό ύπουογός νή; Έθνιχης Οίχονο-
μ(ας μ. Βϋνολονμτιβ ίοαιινιθβίς σχβτιχΑς
άν«χο(νασιιν δ«ι ή κνβέονησις ά «ό δι
βτίιις βπιδιώκβι τή» συγχάνΐυσιν τβν
τοαπβζιτΐΜΟν Πουμάτσιν, ι «α χαί τα
ϋξοδα ηεριοοιοθοϋν χαί ή οΐκονομική
δυναμιχόιης τοΰ νέου Ιδοΰμοαος Ιιιισν-
ΟΤ) την απόλυτον εμπιστοσύνην «αί ά·
σφάλιιαν «άν συναλλασσομένων. Ποός
τόν σκοπόν «ούτον ίψηφίσθησαν χατά
τό ιεαθϊλθόν θέοος, οί είβιχοΐ νόμοι «ε-
οί αντονύμην ί>αιο»ιών.
"Ηδη «ό ύιονογεΐον της Έθνική;
ΟΙκονομίαί κυτόπιν συνιννοήσετος μβ·
τΑ τοΰ ποοέοοον της Μνββςινη'σβιο; κα·
οασκΕυάζβι νέον νομοσχέδιον, διά τοΰ
οποίου θά διευκολύνβται ή ίιτ.ιβιοοκομέ-'
τη συγχάνευσις τάν τοαπίζών
Τό νομοσιέδιον τουτο εσυνέχισι θά
βΐνβ γινικη; μοοφός θά χαθιστά δέ δ υ-1
νατίΐν «ήν κοοσχώοησιν {{; τό νέον'
«θακβζι«ινόν ϊδίυμα οΙουδήιεοτΒ «οα-
πεζιτιχοϋ δαγανισμοΰ
Ό γινικός διβυθυοιή; της Λαΐχής
Τοα«έε«1ί *■ Λοβέρδος βοαιιηθΐΐς σχβ-
«ικω; ίηχοΙινααΒ τα έ;ή.:
— Δέν γν»ο ζα» τάς δΐΒξαγομέ*ας συ·
ίς Ή Αι-ϊκή Τοάπεζα ώς ίδι-
ότυιεοί δ^γανισμός δέν Μθοκβιτα^ νά
1 «ήν συγχώνβυσινταυΊην.
κατήντησε: ζήτημα κοινωνιχτΐς
γαγνραίνης καί οίχονομικής διαρ
ή;. Ποίν δέ τα χαταστοβπτικά
άποτελέσματά τού καταστοϋν κοινά
δι' δλας τάς τάξιις, εϊνβ άνάνκη
νά δοθούν είς αύιό αί ύποδβικνυ-
όμβναι όρθαί καί δυναταί λύσβις
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΠΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ.
Δημοσιιυβμΐν άλλιχοθ διιίμνημα
τ&ν άγροτών ΚΒβοφύντον Νίας Φβρτέτβα;
την Ιΐτανεκτμηαιν τ&ν χλήρων των.
Ώ, γνυαΐόν ή ίπανικτίμηαις των κρο-
&ν χλήρων άπιφκαισθτ] νά διενερ¬
γηθή «πό ττβλλοθ Καί ιίνΐ «ποοίας 5-
ξ π*ς ?έ Ιγι« διά τ γ. δ; πρόσφυγας
Νίΐς Φΐρτέταα. ιΓανες κχτ& «ά καο'
αΰτ&ν έαιθέμΐνα Ιγουν »άθε δ'χαιον Γ-
να την άηαιτοθν. "Ας έλπΐοωμιν ίτι τί
» υΐΓΟμνημ» άηεκθυνόμενον &ττά
νομιμ^νρένου καί αυγχρ4ν«ς εύ-
γ/ώττου ίκκλήοεβς κοίς την Κυβίρνη-
σιν, θά χοησιμεΰοι ωιτι νά δοθζ μία
ριζ'κή ΐηί τίλους χαί άττοτιλίσματική
λύςιις χαί είς τό ζήτ-μχ τοθτβ.
Τ Ο ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΝ.
ΚαθυσΐεριΙ άκέμη ή ακίφχοις διά
το γήπιδον τ&0 Ο!νοποιι(ο^. Χθές θά ί-
γέ'ΐτο ή τιλειωτιχή αυζήτηιις, άλλ' έν
τώ μεταξύ ιίε βέβαιον δτι οί Ιΐτί ποα-
χειμινου γ «ωμαί άλλτ)λοουγκ?ούον»αι ώ-
ότε νά μην ίΐνε άπίθανος καί νία &«*·
βιλή τή: εκδόσεως τής άπ'φάίεκς Ή·
μ·Ιί ελπίζομεν 8τι πάντας τό γήπεδον
τοθ ΟΕοποι«ίου δΐν θά ιΝε το τοθ Πό-
ρου &ιά τό οποίον άλλως τε δπάρχοαν
χχΙ Ιγκυροι γνωμαι, ίκτός τής γενικάς
γνώμης των ενδιαφερομένων κκτοΕκων,
ϊτι ίέν είνε το κατάλληλον.
ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ
Λαμβάνοττβς αφορμήν άπό «ήν
σύσκεψιν τής Κυοιακής «ών μβλών
τοΰ Συνδέσμου Μικοασιατών, τής
οποίας λεπτομερείας έδημοσιβύσα-
μβν χθές, άνατρέχομβν είς σειράν
προηγουμένως άρθρων μας επί τοΰ
ζητήματος των μουσουλμανικον
κτημάτων. Διότι οί πβριορισμοι
«αί οί μβταρρυθμίσβις άς ύπεδβι-
ΐαν τα μέλη τοΰ Συνδέσμου τού¬
τον, υπήρξαν ούμφωνοι μέ τό
πνβΰμα των άρθρων μας έκβίνων.
Είμεθα βεβαιοί δτι οί άομόδιοι,
άντιλαμβανόμβνθι τούς κινδύνους
τ ούς όποίους έγκλβΐβι κατά τοΰ
μβλλοντος τοϋ τόπου ή συνέχιοις
βΐσέτι των πωλήσεων των άνταλλα
ξίμων κτημάτων κατά τάς ύφιοτα
μένας γνωστάς μβθόδους, θά είσ
ηγηθώσι τα βέοντα' είς την ίπη
ρβσίαν τοΰ Κέντρον. Πρώτος, ώς
λαΐκή οργάνωσις, ό Μικοασιατικός
ΣύνΒβσμος, θέ«ι ϊ6 Μη *
έχποιήσΐίος τώνκτημάτων
τοβουλΕαν τοθ ΦιλανθρωκικοΟ
των Κυρίων διον χ*ί ντνΐχω: τάς
γι(α; διά την εορτήν είμεθα βεβαιοί δτι
καί ή ό)ότης τής Κοινωνίας μας θά φα·
ν^ εΰπρίαδεντο; είς τίς χαταβαλλ^μί-
ν»ς προαπαθείαί διά την ά πά πάσης ά»
τιίψιως ίηιτυχΐαν της.
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΤΤΡΟΒΛΗΜΑ
ΕΥΤΥΧΟΣ.
'ϋχ των τελευταΕιβν έξ Αθηνών
)>ατι»δειχνύεται δτι χακως
ρι άρχικθς τα περΐ χορη¬
γήσεως σΐίναλλάγματος έκ τ5ς ελευθέρας
ίγορα;, ώ3μ νά δικαιολογηθωαιν ο( φό-
6οι διά χερδοακοκικας τάοεις χαί δη¬
μιουργίαν άπιυκταίων είς τό νόμισμά
μα(. Ή Κιφδρντρις χατά τάς διδομένβς
έξηγήσεις φίρεται Αηζψχοιαφη νά μή
αναγνωρίση εύϊεμίαν πράξιν τής έλευ
Βέρας άγβρβς ατρεφομίνην κατΐ τής ο»
θεροποιήσΐιβ; καί να ηολεμήοη γενικάς
δι' &ποτ«λεσματιχ%ν μΐσων την αισχρο¬
κέρδειαν. Ή ελευθέρα άγορά έξ ίλλου
κρίχειτκι μειά την εκπλήρωσιν ώρι
ομίνων καί έπειγουα&ν άναγχων τοθ
έμπορΕου, νά απαγορευθή &3ψλ νά μή
θεβρήται εύίΙ *&1 ανεπίοημος. Ίανι-
ποιητιχαΐ δμολογουμένως βί Ιξηγήσιις
αυται είς τού; εΐλιχρινως έ/διαφιρομί
νους διά την άπρόαχοτΐτον χαί ομαλήν
ίκωαίήποτε οίχονεμιχήν μας ζωήν.
ΦΙΛΑΝΘΡΟΠΙΚΗ ΕΟΡΓΗ.
ΙΙληροφορΐ,ύμεΗα Οτι κατόπιν ην·
ρή ταθ ΔιοιχητΐχοΟ Συμβουλί-
οιι τοθ Φ λανθρωΐκκοθ Σκλλίγου Κυ¬
ρίων Ηρακλείου πολυπληθής 4μ»ς έκ
των χαλλιτέοων χαί γνωβΐοΐέαων νέων
χαί διαποινΐϊιβν τί)' ιίλεώς μας εί αι
πιθανόν νά αναλάβη ϊ',ν διοργανωσιν διά
η τελβυτχΕαν έβεομαδα των αποκρέω
(πιθανώς Πεμπτην ή Παρασκευήν) με-
γάλη; φιλανθρωπιχήι εορτής οικογένειαι·
χαρακτήρος ιί; την αΐϋουααν τοθ
«ινηματογράφοιι «Απόλλων» ή; ίπείας
αί είακρκξεις θβ διαΐεθοθν άποχλεισι-
χως πρός παροχήν φαγητοθ ί) *%1 επι-
Ιόματος τινος είς τοΰ; άπορωτέρους «α
τα «άς ήμί^ας των Απόκρεω. ΠερΙ ιή
φύσεως τής έΐρτής ταύτη« ούίέν έγνω-
οθη μίχρι τή. οτιγμής συγκεκριμένως
Πάντως δύναται νά θεωρήται βέβαιον δ¬
τι α* τελιχΦς άποφαοιοθϊ ουιη θά έ-
χτελεαθΐ κβτ' αυτήν 5πό ομάδος έραοι-
τεχνων χαί μία «νιόπια έπιθεώρηοις»
γραμμένη άπδ συνεργάτην μας κατά τό
ι,ύσιημα τοθ περυοινοθ χοροθ τοθ Ώϊιί-
ου ό Οποίος τόσον εσημείωσεν επιτυχί¬
αν. Σχε.ιχή πρΐσύοχιψις απεφασίσθη νά
γίνη σήμερον «ήν 3 μ μ εί; τό κατά
σιηιια τής Νομαρχΐας είς την όποιαν
εκλήθησαν νά παράσχουν ωρισμέναι κυ¬
ρίαι χοτΐ κύριοι έκ ττ]ς χοινων(ας μας οί¬
τινες Ινιοχυίμενοι χαί ΰι' ίλλων ουμνο-
λιτων θά άπιιτελέοουν την μεγάλην διορ-
γανωτιχήν έηιτροπήν τί)ί φΐλανθρ«ιιΐκ|](
6 Ι^ 'ΚηιχροτβΟνΐκ την κρ»
ΚΡΙΣΙΣ ΚΙΙ ΥΙΕΡΟΑΡΙΤΟΠΙ
Έφ' όσον λοιπόν τό είς χβυσόν
κάλυμμα παραμένει έν τέλει έν έ·
κάστι; χώΐφ σεαθερό*1 ή καί αύ£ά·
νβι κατά 3 ο)ο πβρίπου—ίσον ύ·
πολογίζεται, ότι είνε ή έτησία αϋ
ξησις «ού χρυσού καί δ ρυθμός
τής οίκονομικής προόδου—αί τι¬
μαί όιατηροΰνται καί ή άνταλλα-
κτική άξία των προϊόνεων «ών δια¬
φόρων χωρών παραμένει ή αύ*ή
Αύεό τούλάχιιττον συνέβαινε πρό
τής κρίσεως. Τό παγκόσμιον άπό·
θεαα χρυσαύ αύξηθέν κβταξύ
1925 καί 1929 άπό 8860 ιίς
9918 έκατομ. δολλαρίων παρέμει-
νέ κανονικώς κατανεμημένον μβτα-
ξύ των κυρίων πιστωιριών χωρών
«ών Ήνωμένων Πσλιτειών καί
Γαλλίας Αφ' έ»ός ών «ό άπόθεμα
ηϋξησεν άπό 4.800 είς 5.000 έ-
κα*. καί άφ' ετέρου των υπόλοιπον
χωοών ώψ «ό άπόθσμα ηδξησεν ά¬
πό 4.060 είς 4.918 έκαισμ. δολ·
λαρίων. Κατά την περίοδον «αύτην
αί τιμαί παραμένουν σταθεραί. 00-
τω έντός «ής τβτραβτίας ό τιμάρι-
θμος χονδρικώς πωλήσεως έμπο·
ρβυμάτων καί δ των γεωργικών
προΐόντων εμειώθη κατά 4 ο(σ π··
ρίπου, ό δέ (ών βιομηχανικώς εί·
δών μόλις 2 ο(σ.
Άπό τού 1929 δμ&ς, ή κατα-
νομή «ού χρυσού λαμβάνει άλλην
«ροπήν. Τό άηά&βμα είς χρυσόν
«ών Ήνωμένων Πσλιτειών καί
Γαλλίας αύξάνει μέχρι μέσων τού
1931 άπό 5.000 είς 6.805 έ-
κατσμ δολλαοίων, ήτοι 36 ο)ο, Λ·
πσρροφών οΰιω όχι μόνον «Αν έκ
1.084 έκατομ. δσλλαρίων αύξησιν
«ού παγκοσμίου άπσθέματος άλλά
καί ούσιώδες μέρος «ού χρνσού κα·
λύμματος «ών άλλων κρατών, ών «ό
άπόθεμα μειούται κατά 721 Ι-
κατομ. δολλαρίων. Μέ «ήν ουοαώ*
ρευσιν καί άχρήστευσιν «ού χρυ¬
σού είς τα δύο κράιη καί «ήν διαρ·
ροήν τούτου έκ «ών λοιπών ουμηΐ*
ηιιι ή απαρχή «ής άποτόμου π«ώ·
σεως «ών τιμών. Οί κα*ά «ήν προη-
γσυμένην τετραετίαν παραμείναντος,
ώς είδομεν, σεαθιροί «ιμάριθμοι
χαταπίπτουν όλσι μαζή έντός δ«»ί-
ας κα«ά 40 σ(σ.
Δέν πρόχειται περί άπλής μόνον
συμπτώσεως. Ή πτώσις «ών ιιμών
είνε ασφαλώς συνεπεία *0ς είς χρυ¬
σόν άποστραννσεως όλων «ών χω¬
ρών. Ό μηχανισμός άλλως «β »0ς
έπελθούσης άέΩαΗοη είνε «ύβξή-
γ»7«ος. Ή έκ «ής κυκλσφορίας άπό·
σνρσις χσριονομίσματος Γσου πρός
«ήν μείωσιν «ών καλυμμάτων «ών
έκδο«ικών «ραπεζών έκτός διι μειώ-
νει «ήνάναλογίαν πρός «άς ύποχρεώ·
σβις,δημιουργούσα οΰεω δυσπισ»ίαν
πρός «ό νόμισμα, σιερεί κυρίως «άς
εμπορικάς «ραπέζας αυτής ταύτης
χής ώς άνω βάσεως πενιαπλασίων
π.σιώσεων. Ό διακανσνισμός όμως
«ών περιοριζομένων οΰιω πισιώσ··
ών προκαλιί «ήν αναγκαστικήν έκ-
ποίησιν σ»(ε'α{ έμπορευμάτων καί
την άηόιομον πτώσιν «ών «ιμών,
ήΊι$ άόαπ πι««ίν*«αι έκ «ής ταύ·
«οχρόνου ίψώ »«ως «ού προεξσφλη-
«ικοϋ «όκου «Χν Ικδοιικών «ραπε·
ζών πρός προάσπισιν «ού δ.αρρέον-
«σς καλλύμμαΐος. Τό ΐιόσιο* παρα¬
γωγήν αύξάνει καθ' 11* στιγμήν «α
κέρδη έξαφανίζσν«αι, αί εργασίαι
σταματούν καί ή ΑνββγΙα αύξίνι·.
Άλλά μειονμένων «ών «ιμώ» ή
άγοραστική δύναμις «ών ϊψ λόγφ
χωρών διαρκώς μειού«αι, ένώ αύ·
Εάνει αναλόγως «ό βάρος «ών είς
χρυσόν διεθνών ύποχριώσιών »ων.
ν «έλιι ηρέπε* νά «■
ί!
ΑΝ0ΡΘ-ΣΙ2
Ι
ΙΐιΡ
ν
ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
βΒΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σίμεοον
4 θαυμασία όπεοέττα: ·Λοχαγός Λιλη», βΐς
«}ΐ4Εβις 3, καιζόμενοτ διά Νο.ώιΐ|ν φόρον
ενταύθα.
ΑΠΟΛΛΩΝ (Εινβ ΠαοΧά.). — Σήυεραα
Βύη χαρ,ασΐάσειί, ώρ,α 5.30 μ. μ. «αί ώϊν
9.30 μ.μ τό θαίασσινό έο,ωτικ» δοαμαιικα
άοιθϊΐύογημα «Νίοι *Ι·αοοι> μέ τό* Ραμόν
ΝοβαβΟ"·ύχόθιο> κ«ν 0"μ««Βΐλαμ[3(4τΒΐ, την
σχολήν «ώ» Δοκ(μαν «ής Άμβακής άερο
κορ,ικά γνμνάσια κλπ:.
ΕΘΝΙΚΟΝ. - Καθ* εκάστην άπογ.υιια-
«ινοΐ χαΐ έσχεαινοΐ γηο,οΐ μέ «ήν ΙΒιώίη
όϊ/ήστρα Ι1ατσό*ι—Κο,ασσά.
Η Ζωη αοϊ Περνα
ΠΕΜΠΤΗ
ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
Ανεηολη ηλίου 7,06. δύοκ
νονισθώσιν αύται, είνε διά μιψα-
λειιέβας έξαγων0ς ίαπορευαάτων,
εΓιε διά νέων άποσεολών χρυσοΰ,
είνε προφανές όιι, έφ' όσον αί πι·
αιώιοΐαι χώοαι, ώ{ έπραξαν άπό
«ού 1929, παύσουν άφ' ενός την
πρός αύτάς χορήγησιν δανιίων, δι
ών θά εύρυνθ# πάλιν ι) παρανωγή
•αν άφ' ετέρου δέ ΰψώαουψ «βλω-
νειακά ηιίχη, ίνα προσιατενθού*
κατά των έμπσρευμάιων των όφ«ι·
λβΐίδων ζωρών, ή κρίσις ώς συμ
βαίνει σήμερον, έιι μδλλον έπιτεί*
νειαι διά τής μείζονσς άκόμη είς
χρυσόν άπσσιραννίσεως πάντων
•ών (ωρών, έως δ (ου επέλθη ή ό
λοσχιρής άδυναμία αυτών πρός πλη
βωμε)ν «ό χρεωσιάσιον καί ή χρεω-
κοπία.
Είς ·άς τελευταίας αύτάς νραμ·
μάς ένκειται ή δυσκσλία «ής διεξό'
δου έκ ·0ς «ημερινής κρίσεως, κρί¬
σεως κυρίως νσμισματικής, προκλη
θείσ^ς 'κ τής κακής λβιτουρνίας «ής
Χθναής βάαβως. Έφ' ίσον δέν έξβυ
ριθτ? «ρόπσς υπό μελλούσης νά συ·
νέλθρ δκθνοΰς διασκέψεως, ώστε
•ά έχονια πιστωιικά ίσοζύνια λο¬
γαριασμόν κράτη νά δανείζσυν, άν¬
τ! νά άποθΐ}σανρί(ωσι, τα ύιόλσι-
πα ταύτα πρός τα έχσντα παθ^τικά
ίσσζύνια, έστω καί υπό την έγγύη
σιν «βς Κσινωνίας «ών Εθνών
«ής Β.Κ.Ι., είνε αδύνατον άλλά καί
άσύμφορσν νά έμμείνουν αί όφει
λέιιδτς ζώραι είς «ήν υπό των αύ
«τηρών άοχών τής ζρυσής βάοεοος,
ώς έλειτσύονειμέχρι σήμερον ούθ
μισιν τής σίκονομικής αυτών
ζωΛς. Α Π.Κ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ή άνεογΓα, ίάν 8βν σοντελή ι(ε την εύ
εαιμβνΐαν «όν «όχοβ, συντελεί δμβς είς
την Ιηιιιβυογΐο* έφενρε«ικών κν««ιιστ·ν
Τα ά«ήσι)χα π-νεύιιατα διον βέν «ΰίίσκοπ
εογαοίαν κροοκαθονν *α βημιοβργήοον
Ίβού επί παραδείγματι, ε»ας άΊΟοβοχος ά
νεν έογαοίας π«ύ κατώοβωσε να Βημιονο
γήσΐ) έκ «ού μηδενός «·ιαν«ην. Έκήοε μιά
μεγάλη φοβφον, «ήν βναψε, έαταθηκε είς
μίαν στοάν κν.1 Αρχισή νά κηλϋ.,.ζεστιι
—Δνό Βεκάρ,ες κύοιοι, να (■σταθήτε' ό-
βΐσΐβ κύοιο', δ«ό Βεκαοις ή ζίο%ι.
Καί βΐ τοΓρτουρίζονΐες βιοβιίται Ι5ι8
ποοθϋμως τίς 8υό εειιαοες καί άνλωναν τα
χέοια χονα επάναι άπό «ό μαγκαλόκι «οβ
εύφ·ο6ς έφεοο*οιΐ ή εστέ«ο*«ο Ιίγα
«ήί ώυας ποντό είς «ήν άναμμέκην φοπΐιοό
καί αονήοζονο άπό «ό ψύΐο; μέ «ήν όλ(
[γη* θαλπαΐρτιν κου «ήν 1πλή]αναν τόσο*
θά
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
ΕΜΜ.! ΣΤΥΛ. ΜΑΤΖΑΠΕΤ1ΚΙΙ
(Ορύΐΐν Χκριλάο»
Όίβί Ναρτύρκν
(Ιναντι «αχοΒρ,ομεΙον)
Πλήρης παραχαταθήχ») χ-μι-
κ»ν χαΐ Φαρμακευτιιιβν προΓίντιον
χαΐ Σπεσιαλιτέ.
ΛΙΤΟΙΗΤΙ ΤΙ! Ε11ΑΙ0! Ι. Ε.
ΙΑΙ1Κ1Ι ΙΒΙΙΗΙ1ΙΔΙ1Ι ΑΙΑΙίΠΚΙΙ
ΑΦΟΒΟΣ Κυοιακήν Ισπέοας,
"Αγ Νιχόλαον,Παχ. "Αμμον—Ση¬
τείαν,
ΜΑ1ΡΗ Μ. Τοΐτπν 7 μ. μ. κατ'
ίύθβΐαν Πβιοαιβ, Χίον, Μυιιλή-
την.
ΔΦΟΒΟΧ Τρίτην 8σπέθ"« Ρέ¬
θυμνον, Χανιά, Πειραια, ΧπΧΜα,
Βόλον, Θβσ)νίκ·]ν, Καβίλλαν, Ά-
λθξ'ΐνοο ύηολιν, Μΐ)«ιλτί»τιν, Χίον.
ΐθΝ«ΟΝΠΠίαειτ«νΗ.μ. Ρέθυμνον
Χανιά, Πειοαιά, Χαλκίδα, Βόλον,
6
«ΕΝΩΣΙΣ» Παοασκευήν
διά Ρεθυμνον, Χανιά, Πειραια,
Χαλχίοαν, Βόλον, Θίσ)νίκΐ)ν, Καβ
βάλλαν, 'Αλιξανδ^οιΙιιολιν, ίΐόοτο
—Λιγώ.
(Έν τοϋ Πραχτορείον)
Ταλ. Νο 30
ΑΤΜΟΠΛΟΊΑ ΣΑΜΟΥ
Τό «ιχύιελονν
«ΦΡΙΝΤΩΝ»
αναΐοοιΐ 1ισιτ]ν Κνυιακήν π. μ, δια
Ρέθυμνον, Χανιά, ΤΤβιοαιά. Ταξείδιον
ίνιιον χαΐ όΐιγόαΐοον.
Λιναρδάκις
Τηλέφ. 14
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΦΩΚΙΩΝ Σάββατον 11 π. μ. Ι
Ρέθαυμνον, Χανιά, Πχοοιά.
ιΛΒαΝ· έκαστην ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
ρ. μ. κατ' ιΐθιΐαν διά Π»οαιι1—Χαλχ(·
Ι*-41δ·*όν-ΒόΙοτ-
"Ολα ήιιποοονσι νό «π κε^ιμέΐΐ
άπό «ην εποχήν αυτήν κου «ά κάντα
καί άνοράθει. Τό μόνον χοΰ κα'εΐς δέν ί
φα»τάζ·το ήτο ότι Θά ήιχιιο ήμ*οα πού
θά έποαΐεϊΐο καί ή ζέοτη ώς (11ος κρώτης
άνάγχης. Καί ομάς συνέβΐ) καΐ «οντο:
—Δνό Βεκάυβς ή ζεσ«η' ό|)(σ«ε, κύριοι,
ΒβΛ Βεάο«ς ή (ίσιη.
4>αν«ά(ομσι «οίον εντροπήν θά ησθάν¬
θησαν μΐΒΐκοΙ άατεϊαι, οί όποΐοι χαιλοϋν
«όσον άκοιβά «ό...ψϋχος «όν π»εύμαΐό:
των χιι Ε«»αγιάίουν τεΰ; ά«οσα«άς τ ο» ν.
Με«α£ύ «έέν δύο ού ε»ν εινθ^ώπαιν, «ού
καληταν «ής θερμό'ηΐος χαΐ «οό κα
«άν ψοχβών άσ·ε(αιν, ύκάβχει μ(α
στία βιαφαοά. Διότι ό μέν κοεέιος κ-ν.Α-.,
άν«1 ελάχιστον «ιμήματσς, ολίγας στιγμάς
Εωής, ίνφ ό δβύΐβοος σάς βασανίζει έ»ί
ώ}ος Ηα| βν τέλει οάς πλβΓθιχ£0»«ι. ΟΙ ποο-
λονντες πν·ύμα βέ» κΐνε δυνατόν καοά νά
φθονοϋν «όν πτωχόν α·θοα»ον μέ την φοι-
φού, «ού εσκέφθη νά Εήο]] ζβαταίνοον «ΐύ;
άνθοώκονς. ο Άθηνβΐβς
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Πρός «άς σχολικάς Έαι>ι;ε(ας τβν σχο·
λβίοον «ής πόλεως καί «ών χω£ίην Ήρα·
κΐβίου Κοήτης.
Τό γνήσιον σφρανιβοποΐβϊον Στνλιανον
Μ. Αλεξίου (Άραστά) άναλαμβάνει «ήν ε¬
κτέλεσιν σφραγίδων «ών σχο>ικών Έφο-
Ββιών «αχέως είς τιμάς άπιστβύταις χαμηλάς.
ΤοέΕατβ. Μία έπΙθΜψις θά σάς
πεοΐ «ούτον. 1—3
Ι—Ό άοχαιοπώλης καί χά βολλά-
|ρια.
Ή γκλλιχή βοΐυνομία εζήτησε την
σύμποαξιν τβ» άατυνβμιβν τβν Ήν»βμΐ-
γεντι»τ] δι* την άνεύοεαιν τβν ίχνβ
έ -άς άοχαιοηώλβιι ι]ί Ν χχ(α:, δνόαβ'
Μ?ζέ Βιντούρα. Ό αρχαιοΛώλ^ς αυιό
άναχωρήσας διά ιήν 'Αμερική» τ2ν π«
ρελθίντα Ίοόλιον, δέν 15ωχ« Ι«τοτε στ)
μιϊα ζ»)(, ΙξχφανΐαθΐΙ; μιζή Λ μ'»
συλλογήν αντικείμενον τίχ^ης αξίας αρ
κετΑν εχκτομμ'ρίιον γαλλιχβν φράγκβν
Την συλλογήν βύίή» είχεν Ιμττιστευ
θξ είς τον Βιντούρα ή νυρΐα Ντυρμπαί
Πιοκτήτρια μιβ; μεγάλ-ς Παριβινή
«γχαλερΐ», μέ την έ^ολήν νά ιήν πβ
λήίη είΐ την Άμερΐίφ. "Ο Βιντοό>α
άναχβίήβας διά την χώραν τω' δολλ*
ρίιβν 5έν Ιίωχε Ι-«ότε πημεΤα ζβήτ, ι
τε Ιγνώιθτ] ή τόχτ) τ&0 θηααυροθ, δ έ
κβΐος τοθ είχε ~
—Ετιμωρήθη διότι έχασμήθη.
— Έν» άούντ,θκ &τΰ)τημα
προ ήΐίΐρβν είί την Νι^τολιν. ΚΙποιος
όνομαζόμενος Φαρίνα, 43 Ιτων, επήγε
ιί. τον κινΐ]ματίγράφον, έχαομήθΐ) χαΐ..
Ιμεινι μέ τό ατίμα ανοικτόν.
"Ολαι αί προ3πάθιια[ τού ώ; καί τβν
ουγγεν&ν τοο, δταν έπίοτριψιν εις τί
οηίτι τού, 5π»ς κλείση τό σΐόμα
τού άπίβηαχν μάταιαΐ. Επί τίλαυς μιτΐ
φερθή είς κάαοιοιν κλινικήν, δχοιι ά
(όν ίχλωροφό^μη^αν, κοηώρθασαν
έπαναϊίίουν τας σ:αγόνας τού είς την
θέσιν τ αι ν.
ΕΠΙΣΚΕΥΑ2 ηγγυημίαί, μέ έ
&ΡΟΛΟΠΟΜ {ησφαλιαμεναι άποΐε-
αμβΐα άναλαμβάνιι ο «Ιδικάς τβχνί
της Ιωάννης Μ. ΜηΐάΜης, έρναζόμενα
1 τό η«ρ« τό Σανδριβάνι νέον Χρυσο
χο*Ιβν Στ. 'Ατοβλάκπ.
Έιτίσης χχμνιι ήνγυημένας βιβρθώ
σβις νραφομηχηνών ηκντβς συοτάμβτος,
χιλιβμιτρικβν ρυθμιοτΑρειν χ.λ.κ. μ«
σκΐυάζΐι ο' έκΐ κλίον νυαλικ Ρβηηββ
μκρασαλέ ί»ρβλβνί»»ν.
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Τ*ν ετ·*εΙ·ο·σβν Κ«οι·
—ην ή .. ΜοοΕο Λ. Λ-Υ'άδιβ Ναμιι·«βον
άνεδέΕαχβ έν Γβε· ΜπλίβυΚοο «ό άγοράκι
τού κ. Ίοαήφ Μα«β"κη ό(ομάσασπ ού (ό
*1ομβαι
'/!
ψ

γ*
ι .
■ΐι
Μ
Ι
4
ι
τι
Γ

β
Να «οϊϊ Μβπ·
ΘΙΝΑΤΟΙ.— Άπίθονβ βν Χανιαΐί
έκηβεύ·» είς ΜελιΒανι Μολαβοΐαμοο ό γ«ω-
β«ός άρχηγός «ών Κοητιχέίν έκαταοτάσ*-
«ν έν «ά ίπαρχία «αύτη κ«1 *Φ «ομφ Ρβ·
θύμνης Κβριάκος Μκιοακης. 'Ο Μπιοάκης
ύήΕ άό ά 4
ύκήοΕε ά«ό «άς κΐθ>α>«4θς βς
φυαιογναιμίας «ής Κρήτης (Ιγαινισθεΐς καια
«άν Ταΰοκειν ί«1 σ·ιο«» έ«»ν, ΒιαχοιθεΙς
Βέ κατόπιν έν «ά ελευθέΓα Κβήιη ώς βοΐ-
λεβτής μοί ούμβουλο(. Ών έκ «άν άιραι-
φνβσιέραιν φιλελεύθερον ΙΙρασεν εύϊο-
■(αεις είς «ή* έπανάαιαοιν τοά Θιοΐοσαα
καθ* ή·» σί Ράισσοι άπαΤΕλοννιβ: «ό«« «ήν
αστυνομίαν «ού κβ(γκηηο£ Γεαβργΐο^, βχαη-
σαν «άς έν Πα'όομφ αποθήκας «όν, καΐβ-
9(α>Εαν δέ αυτόν βίς τάς ό^οσιιοός «α« Μυ¬
λοποτάμου άλλ' αν*» άποτελέοματος. Ή
κηΒεία «αβ έγίνβτο πάνβημος κααακολαο-
θούν«α>ν οχκίόν δΐβιν ιών κατέχων Μ«».ο·
ποΐάμοο καί «ολλών έκ Ρεθύμνηί «αί Χα·
νίβν. ΕΙί «ήν σαοόν «ου κατετέθησαν χλιϊ-
στοι σίέφανοί έν (Ι; της Γβνικής Διοική-
σείβς Κοήτης, ΙΕεφαινήθηοαν δέ έχικήΒειαι
άπό «ούς η.μ. Στ. Κκλαϊΐήν, Ν. Ζερβό",
Πανιαλόν Ια«βόν κ. ά". 'Η «Ά»ό^0α>οιςι>
άπενθύ»Βΐ *83μα οολλυπηΐήοια ιΐς «ήν οί-
■ογένβιαν χιί τ.(ύ: «ιυγγενβΐς «ού έκλειειόν·
τος ά.ίΐδίμου Κρητός παΐϋΐάτβο ΜαΙ σανα-
γανισΐον.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. — ΤβΙούντες κυρίον
Παρασκενήν 26η» φΕβοοβαβΙον καί ώραν
8ην π.μ. 40θήμεοον μνημόαννον έν «φ Ίε-
οφ Ναφ «ού 'ΑγΙιΐν Κωνσταντίνου ΰπβα α-
ναχαύσεοας «η: ψκΐίΐ; «ου χοοοφιλιϋς
μας σκΕύγοΓ· αδελφόν καΐ θείον
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΧΑΝΔΑΝΟΥ
Παοακαλοϋμβν τού; σογνϋνΒΪς καί φίΐοχς
όπως εύαοΒθ«ούμενοι κβοσβλθαισι καΐ ένώ-
σωσι μεθ' ήμειν «άς κρός «6ν "Υψισιον
Βεήσΐις %ηι.
θΐοογένειαι Χ«ν4άνβϋ
ατήν πόλί μας.
— Ή παγαβνιά έσΐινεχίαθΐ] καί χθές.
—Παρά «ός κροίΙλέψΒΐς πποΐ οΐθϋΐαί.
—"Ωβ«· οί ήλιοχααείς νό μή δυνηθούν νά
άπβλανσοον καί ϊθές ιήν θαλπββήν.
—Σνγχ8«οιμενω£ «ό άχογινμαιάκι, «ά
μον«οα τού καιρόν είχον κατσαχφιάσει.
— Είς βαθμόν πάλιν άνηονχηΐικόν.
—Πληίοφΐ ριύμεβα ότι τόση ήτο ή ίνοκή
ψασα βίς «ά Χανιά ηροχθίί «ρικομΐα.
—'ϋατβ «ό άιμόπλοιον αφ^ίνΐαιν» έκιν-
Βΰνεβαε, μόλις καταιβθώβαν, βνεκα «αν ί-
Εφνικοϋ της, νά καταφύγη είς Σούδαν.
— Έκ μέ^ονς σοαματεΐου «ής πόλβώς μας.
— Έΐίοίφβη ή ί·εα νό άπογοοεεθϋ ή ι>α·
ια είς «α χορυΟιδαοκαΑβϊα, θβάτρα κλπ.
— Δέ» φοονονμεν ότι ή ϋπόΒει£ις ού«ή
θά βυνηθπ να ά«π0ή ηιάπιμος ΐΐ; «ήν «ε·
αούΒησιν τής ήθιχής.
—ίΐμθί «ήν όπαΐαν αχαβλέΝΐι «ό σωμα-
«εϊον καί οί λοιπαί «ασοόμινοι μιτ' αυτού
σιιμπολϊται,
—Χωβΐς μασκαν γΐνονται οήμεοον τα
πάντα οχεβότ, έλάχιστα Βέ «ύ«ΰ μασκαν».
—Πβάνμα κοΐι καβαΒ·χον«αι έν άβχό καί
οί Νβοτπϊνοντες «ήν άχαγόαινοιν.
—Έφ' όσον όμιΐού» πεο.1 «φανεράς» τά¬
σεως πυό» ηθικήν έκλνοιν κλπ:.
—Έπειτα ή κατάργησις «ής μάσχας ση-
μαΐνιι παΐ κατάργηαιν «εν Άηόπαεη.
—Καθ" ήν στιγμήν χαησιμεοοον χι' ανΐές
Α καϋμενβί οέ κάιι ούιήν «ήν εποχήν-
—Τής φ'ώχιιιας καί «ής κακής καρδίας.
—Καί καρά πάααν ατυχώς ήθικολογΐαν.
— Μάς απεστάλη ό εκφωνηθείς υπό «ου
Άνακέρ,οτι Διοικήται* «ής Χαιροφυλακήί
Κβή'Πί κ. Σηηλιωτοπούλον λόγο(.
—Κατά «Α έν Χανίοις άποκαληχιήα,ια «ού
«ρα«ογβιφικοϋ Πανθέαν «ής Κρητικής Χβ-
ροφνλακή;.
—'Ο λόγος ουιος αποτελεί ού» τοίς άλ¬
λοις καί ενδιαφέαον Ίστοριιιθν άπάνθισμα
Βιά «ήν Ιδρυσιν καί «ήν βράσιν «ής Έλλτι·
νίκης καί Κβητικήί Χοοβοφυλακής.
—Λοπούμβθα Βέ διότι έλλβίψβι χώρον α-
Βννατονμεν νά «όν δημοο,ευοαιμεν.
—Μέ «ά γραφόμενα έν άλλη Οίήλπ πεοΙ
Υανεεαεαις χου·έν.
—'Εκβιιλώνιιται γενικώς ή κατσβαλλομέ·
νη γενικκς ποοοκάθειο.
—Όπως έπιΐϋχη ή εφετβινή χορεοτική
κίνησις.
—Καί Βή ή άφοΒ«έοα σκοκούς καθαρεις
φιλανθρηπικούς.
—Όστι άπό αυτήν κατι «ό καλόν νά
οκύψη Βιά «ό πάσχον ούνολον.
—Ποΰ φυοικά κάθε άλλο καρά γίβνΐά/
καί κάθβ άιλο παβά σνμηαθβΐ «ά γλεν«ια.
—Τονκόσκον πού μποαεΐ νό γλινιτ; ...
—ΈΕακολονθεί κανονικάς ή εκφόυταιοις
«ειν θιβηαοοοιλήνειν.
—Τον νίου έοειτ·Βΐκον μας ΰ9οαγαγε(ον.
—'Η έκφόρτωοις αΰιη θά διαοΜέοΐι επί
τινος ημέρας άκομη.
—Λαμβανομίνης ύπ* δψιν «ής μεγάλης
ιοσότητος «ούταιν.
—Έξακολοβθοϋν μέ έχ>τ«ΐΙαν οί χαβα-
στάσιις «·« νεοαφιθέντος θιάσιν.
-Χβέί ανεμένετο κασμαπλημμύριι μέ
Ιήν δημοφιλή «Χαλιμάν»,
—Είς «ήν όποιαν ώς γνωστόν ή καλλιτέ-
χνις Ζβ[ώ Νταλμάς ΑιοΒλάσοΕΐ ίνα θ«λ·
κτικόν οόλαν. ό Ρίησρτΐρ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
θεοΒ. Γεωργιάδης
ΝΕΥΡΑ-ΖΕΡΒΟΣ
Φάρμακον έγχιχρΐμίνον διά, «τ] δπ
*ριθ. 856 τί)ς 12—12 1928 γνιβματιώ-
οΐ»ς τοθ Άν. Τγ. Συμβουλίοιι ίίδικΙ,ί
πρός τόνωσιν τοθ νεκριχοθ οιιστήματος
χορηγούμινον έπιτυχβς επί τβν έξη,
νιυοιχ&ν νοοημίτνν ήτοι:
Νευραοθενείας, Νευραλγΐας, ίαχυάδβΗ
Ρευματισμών, άρθριτιομβν, ψ^χοττΒθή·
αε«ν χβΐ μεταδαγκιιακβν νιιιριχβν νοοη
μί ΠλΤ ( 8λ 4

ΑΝΟΡ©ΩΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΰ Ιτησία Δολλάοια 10.
Άη*α»ι αί άκοδί{« συνδρομδν χαί
ίημβοιεόβευν φέρουσι απαραιτήτως τΑν
ύηογραφΑν τβθ Διευθυντού καΐ ίδιο
κτητου τής «'Ανβρβώο«Μΐ».
Ηράκλειον 25 Φββοουαρίου 1932
ΕΞ ΑΚΟΛΟΥΘΟΝ Ν ΐά βχόλια.
εναντίον έννοεϊιαι, τού νοιιο
αχιίΐον πβοί «ών εφημερίδων. Άλλ'
ώς άποδεικνύεται ή πλειονότης τής
δημοσίας ντώιιης έθεσεν επί ηρο·
κειμένου τα πράγματα είς την θέσιν
ΐβν—ίθεο&βΓ/σ» ΛηΧαδή τό ζήτημα
λήξαν μέ «ήν υποβολήν «ού έν λόγφ
ψομοσχιίΐου: Ό «ύπος σήμερον διά
νά νίνεται άρεστός δέν έχει άνάν-
ηηψ ούΊε χαοτοπλημμύβας, ουΊβ δώ
ο«ν, πρακτικών καί μή. Τοθ άρκεϊ
ι) τ)θίκή Δύναμις καί ή σσβαοότης
«Αν άναγνωστικών «ου μέσων. Άλ¬
λας τε αύιά μόνον άπειέλεσαν άνέ-
καθεν την κυρίοις βάσιν «ής επιβά¬
λη «ου. ______
ΑΚΟΜΗ νά εξακριβωθή ι) πα-
ιοότης «ών τηλεγραφηθέντα»
{κ /Ιονδίνου άπαιβιοδόξων πρσβλέ
φεων διά «ήν εξέλιξιν «ής έν Έλ
Ιάόι οικονομικάς καταστάσεως. Τάς
κβοβλένεις αύιάς έδημσσίβυσε ώ(
γνωστόν ι) άνΐιββνιζελικι) ·Πβ»ΐα*
καΐ ιδίως άο,νεϊται νά άποκα-
«ήν «πβσσωπικότηια» «ού
Λονδίνον έξ ής βίρΰοθτ; «άς πληρσ»
ροοία, «ής. Έν τψ μεταξύ ό'μως
«Οτε ό Χάμπρσ, ού«ε οί έν Λονδίνφ
οίιίσνομσλόγσι παραδέζονται όιι
ιτηλινράφησαν «οιαύεα ηο,άγματα.
"Α(2& ποίος «ά έγραψε; Απλώς... ή
«προσωπικάτης» «ής «Πο,ωΐαι· ι}
αποία ιίνε δύσκολον φαίνβεαι νά
μή είνβ κάποτε καθαρώς άνιιβενι
(ελΐΜ*/.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ πρός «ά ανω¬
τέρω άναγρέλλεται όιι ο πι-
οίφημος οΐηονομολόψος Κέϋνις «ού
Λονθίνου γράφει είς έγκοιτον Αγ
νίΐΝτ)ν ίφημρρίδα #όιι ι] Ελλάς έκ
«ής μέχβ* «ούδε έπιδειχθείσης φε
βενννόιητσς δικαιούται πάσης υπο·
οιΐ7β'{εως έκ μέρους «ών πισιών
ι»»». Άλλος οίκονσμολόγος πάλιν ό
Μ. Κίδδν, ύπβραμύνεται «ής ένισχύ-
σιας ταύτης «ίφ' όσον αί είσπραξις
«Β» ύηιγνύων προοάδων «ής Ελ¬
λάδος έχουν «όσον εύβύ περιθώ
βίον,..,» 'Δηομίνιι λοιπόν τώρα ό
κ. Φιμάγινβ νά αρνηθή «*}ν προ·
καταβολήν/ ________
ΗΠΙΘΑΝΗ έπίσπΐυσις «ών
έκλογών έξακσλουθεί νά ά
«οιελβ «ό Νόκκινσ παν! «ού ταυρο-
μάχου έναντι «ής άν«ιπολι«εύσ*ως.
Τποσιηρίζειαι δηλαδή διι πρόκει-
•αι περί αίφνιδιασμού καΐ ύα>αρ
ηαψής τ0ς ψήφον «ού λαού διότι
ι) αντιπολίτευσις δέν είνε έιοΐμη.
'Δλλά εάν υποθέσωμεν διι αί έκλσ-
νοί κατσρθοϋιαι νά μή έπισπευ·
*ούν ώσιε νά γίνουν «όν Σεπ«έμ
ίβ'ον οί άνιιπσλιτευόμενσι ύπάρχει
ελπίς νά διακόψσυν «άς φωνασκίας
•αν; Ημείς πιστεύομεν ότι «ότι
ακεναντίας είνε πού θά φωνάζουν
·ί( «ό διαπασών. Ή Κυβέρνησις
01·ι.βι« δέν θά τολμςί, αυτήν ·ήν
•Όρον, νά εμφανισθή πρό «ού
λαού....
Ι/ΆΓΛΒΛΛΛΕΤΑΙ Ικ μέρσυς
** τού Λαϊκού κόμματος φρβν-
ιίϊις νά κα«έλθο ή άνιιπολίτευσις
>'( νόν άγώνα ι,νωμένη. Βάσις «ής
ί»ώσεα»ς είνε ή ίδισλσγΐΝή καί ηβο-
«βαμμαιΐΝή αύιοτέλεια ενός έκά-
σιον των κομμάτων, μβιά «άς έκλσ-
»»ι δέ «ό καθένα θά τραβήξη «όν
'βομον «ου! Καταλαμβάνετε τώρα
«1 είδους θά είνε καΐ ποίαν σημα¬
ίαν θά έχρ διά «όν λαόν καΐ ·*)ν
ϊώβαν ή έκλσνι*ή αύιή ένωσις «ής
"•Ήπολιτεύσεως.
ΓΙΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ περί «ών φσ·
" οολογιχών βαρών «ού έλληνι-
«οθ λαού, βασιλόφρων εφημερίς
Ρίατρει, όιι καΐ «ά ένδεκα δισ««α
«ομμύρια «ού προυπολογισμόν1 ηρο
'ίΐονΐαι άπό «ά βάρπ «αύια. Ή
ανακάλυψιν, αυτή «ής συνάδελφον,
4·{ γίνεται μέ πβσαν ασβαβάτηια,
Φανερώνει έν α μέτρον τής ιύσυνει
οποίας τού λεγόμενον κιτρίνσυ «ύ
"ου καί άπό τής πλευοβς ταύτης
*■· μίαν απόδειξιν «ών ψευδών
«ού σερ/3ίβιι εκάστοτε είς «όν λαόν,
«* νά ΐόν έκμιΐαλλεύειαι άνέΐβ»ί.
ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
Άο,ιβμδς 15041.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Ο υκογΒγοαμμίνοΕ σβμβολαιογοίφος Ση-
*·ίος Εμαανονήλ Μ. ΆννελάΝη; «ν τ»
■-«μοπόλιι Σητείας κατοικοεδρεύον «ροοκα-
. .. .~βς "ύ· 1ΒΧ°* ίχοντος βικαιώματα
η βξιιοσεις έκ) τοϋ έκ δ0ατμ«ν έξήβαντα
*β«*>ν ϊιί,ιά5α»ν έϊαιι.σΐων (63600) έκκλει
ητΐΐβιάσμβτος ι«ν έιώ»όν μοο οήμ«Βον τ
έχισπεύσει τού Άΐεεάνδβοο Γεωργίοο Το>
μέκο Διβιιθυντοβ ΐοϋ ΤαμεΙβο Σητείας κα
τοικοε ώς έκ τής ΰχηα,εοΙαΕ ΐο« τής κταιιω-
κόλιιβς Σηΐείαςώς Ικπβοοωποϋντας χ* Έλ-
ληνικό» Δημόσιον, άναγκασΐικύςέκχνιηθεν-
ΐων ακινή'ίαιν «τημάιοον «οί όφειΜτον τοό
Δημοσίου, έκ διαφοραί* φόραιν, Γεωργ(οο
Εμμα—οήλ Πιτβχάχη χ^ημαΐίοπ χβτοίχον
Κανενε Σητε(α{ κατό ιή» ύπ'άοιθμον 15040
«αί αημΒρινήν χοονολογίαν έ'χθβσί» μοοχλιι
σ(Τ|οιασμοϋ ΐ»ο έ*τό; τής νομΐμου πβο^ε
σμ(ας χοοσαγαγωσιν ένώχ,ον ιής άνμ->ΒΙα;
—Βϊήβ ή βικαοιηβίοβ «αρ' φ νενήσβται ή
καΐάιαΕις, ΐοΰς ιίϊλοος χαΐ χά £(γοαφα έφ'
ώ» στηβίζβνται αί άπαιτήοεις, τα>*, «αθάααν
πάσα έιχοόθισμος κοοσαγαγή τοήα> α-
πβοοΐφθήοεται. Έφ' φ έγέτιτο ή π·ρο«σο,
•ι η· έλήφβηοαν νόαιμα Ιικοιέματά μοο
δοκιμαί εΪΗοσι (20) έν τή «μόΐ ϊ
ι εΪΗοσι (20) έν τή «ημοπόΐει ϊη
ΐείας τής όμβνύμοο έπαο,χίας «ή; Κρήιη;
καΐ ·ν ιψ ί&ιοκΐήτφ ΣομβοΙΐαιογραφείφ αοβ
■ειμένω ενταύθα επί τής δααύ Κοομά Ζώ¬
ον οήμβηον την εΐκοσιήν κρώχην τού μη
*ός Φΐβ^οοαοίαυ ή ιεράν Κοβια«ήν το« χι-
λιοαΐοΰ έν>καχυσΐϋσο« τοιακοοτοϋ βεοτέ-
βοο έιοβς καΐ υπεγράφη χαρ" έμοί «ού
οαμβαλαιογοάφοο Σηιείας.
Ό ϊτΐμβολοιογβοφος Σητείας
Έμμ. Ν. Άγγελβκης
ΓΚΟΥΑΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΟΥ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
καθιστά γνωστόν είς τούς ένδια
Φβρομένονς ότι, *£αντληθβίοης
ολοκλήρου τής έξ όλω ν τών.,άντι-
κροσωπβιών της έν Κρήτυ, συγ·
κβντρωθβίσης ενταύθα ποσότητος
ΐοΰ πβφημισμόνου γνησίου λιπά-
σματος Γκουανό τού Περού,
οιαβέιβι χούς τβλευταίους, διακο-
σίους σάκκους ούς άναμένβι έ
ίών άντιπροσωπειών «ής Νομοΰ
Χανίων, έντός «ής «ρβχούσης έβ5ο
μόδος.
Είς «όν τυχόν έπι0υμοΰν«α νά
άγοράσα ολόκληρον την ποοότητα
«αύτην θά γίνη έκπτωσις καί βύ
χολία πλπρωμής.
(Έκ «ής Διευθύνσεως)
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
Πλουτίσατβ «ή βιβλιοθήκη «ου
σχσλβίου σας χαί τό πρόγραμμα
«ών σχολιχών σας έορτών
μέ «ά 3 βιβλία:
ΒΕΛ. ΦΡΕΡΗ
"ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟΙ.
Δβάμα μέ ύπόθεσι την ύλοκαύτεισι
Ά
"ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ,.
ΚωμωΧες, Ορ,αμαΐάκισ, μονόλογβι,
«Ββγούδια
Ο ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΑΚΙα ΤΟΥ.,
ΠαιΒικτ) όχιρέτΐα μέ χολλά τραγού&ια
Πωλοΰνται σ' δλα «ά βι·
βλιοπωλβϊα.
ΈκΒδσβις Δημητβάιιαβ
Σταβΐοκ 4 Αθήνας
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΝΕ4Σ ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΙΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ΤΩΝ
Δομοσιευομιν κβτΜΐίριι υκβμναμα
τδν Προσφωνών κβτοΐκιιν, τοϋ Συνοι
ΜΐσμοΟ Νέβις Φβρτέτβας τού Δήμο» Ή
κλειου κρό; τίθηουργεΐβν Γ««*ρνί«ς, σχβ
τιχ&ς μέ τόν κ»θοριαμβν|τ&νΝλΑροιν τ&ν
έν λόγω προσφύν*»ν Μαΐ την έπανβ-
κτίμηαιν τούτκν Α τις κβΒυστιριΙ:
«ΆςΊότιμ! κ. Ύηουρνΐ,
"Βχ«μΐν ένκ«τ«9τ«βΐί βηο τής ίκ
χς «Ας έλεΰβεύς μας έν Κρατο έν τφ
συνοΐΝΐβμφ Ν4βς Φορτ*τβ«ς τβϋ Δήμον»
Ηρακλείου, Ιχει όέ πβροιχυριιβδ «Ις
έΝάστην οΐκογίνΐιβν μας κλήρος βν
Ιχτοτε κβλλιΐργοθμϊν κ«8' Ιλους τους
κβνόνβς τής Γΐ»ιρνί«ς. Κεττα την εκτί¬
μησιν των νορογοθεντων υμίν κλήρον
δέν έλήφβη Οπ' όφιν π ποότης εκάστου
κλήρβο άλλά νινικβς έκ των Γρβφίίιιν
τ«ν οί διάφορβι ύκάλληλοι ϋρισαν
μίαν γενικήν τιμί>ν ύι' ώριβμίνην 2η-
τ«αιν έχάοτου κλήρου καΐ πολύ μεγά¬
λην μάλιοτα καί ήτοι κλήρος *{1ας
δοβχμίιν τριάχοντκ χιλιάδων («βιβμβς
30.000) βχει έκτιμαβί) οροχμάς ίχβτό
χιλιάδ»; (4ριβ. 100.000) κ«1 κλήρος &·
ϊίας δρβχαδν ηΐντήκοντα χιλιάί«ν
ιίριβ. 50.000) ίχβι «Μτιμηθη άντΐ ίοαχ
μ&ν ίκβτόν τριάκοντι» χιλιάδκς (4ριβ.
130.000) ήτοι ολβι οί κλήροι είς μεγά¬
λην τιμήν άλλά συγχρόνως κ«ι μέ μ«
νίβτην «νιούτητΒ' Άνάνκη δβΐν ηβρί
ατεττβιι ίηας γίνη έκβνΐκτίμαβις τ&ν
ρν άλλ* διά υιταβαθΕΝς ΐδν ίκτι-
μπτ&ν Ιπιτοπίυς οΐτινες νά κρίνναι πεοΐ
τής ά{ίχς εκάστου κλήρον &ν«λονε>ς τής
τοκο8&αίο>( κ>1 τής ποιότητος κβΙ ουχί
έκ τ&ν γρ«ρ·ί»»ν τ«ν οί έκτιμηταΐ νά
κ«νον(ζ«σι μίαν τιμήν βι' ωρισμένην
Ικταισιν, ένφ ή πρανματιχή ά{ί> είναι
διάφορος Ηβΐ ηβλύ μικροτίρα τής όρι·
σίϊίσπς.
ΊΒχνειλημμίνΗς χ. Ύκουργέ Ιχ«
ό είς ημάς Α ΰκόσχεβις ότι βϊλει νί-
ν·ι εκΒνεκτίμησις τ&ν χλήρειν μ«ς άλ
λά βυβτνχ&ς μέχρι σήμερον «ύ5έν Ιγ«ι·
ν*. η5η ομκς έν Ήαοκλείν ευρίσκονται
άντιπροο*ιιτοι τοθ Ύκο»ρν*(ου τή Γ«-
*ιρνί*ς «υ; δύνβαβ· νβ αιατάς'ητι νά
προββαι είς τον έηανπκτίμησιν τϋν χλΑ-
ρων μας ίνα ληςΌ πλίον Α έχκριμότης
τής επκνεκτιμΑοο-ς των χλήρειν μβς.
Εΰριοχόμεθχ χ. Ύηουργέ είς «κιληι*
στιχπν κ«τι4στβισιν λ«' ενός μέν γ«
τής »Α έιανβΜΤΐμΑβεοις τβν χλΑριιν μ«ς
π*ρά τας έκαν«ιλημμέν«ς ύττοσχία«ις,
άςρ' ετέρου δέ λβνν τοθ οπ Α 'Αγροτι·
χη Τραπέζα προτίβιται ως «ιλπροφορού-
μιθκ νβ έχδύαο έντνλματα ηροσΝπιχής
κρβτΑοΐνς διά τα οφείλομεν* υφ' ή-
μβν έκ της άγροτικής μας ένχΒΤΒθτον
ββνς. "Εάν νομίζητι ίχ δέν βΐνβ διινβι-
τβν νά γίνη ίπβνϊκτίμησΐί τότε, Αμ·ΐς
είμ(β> κροθνμοι νά έγκβτ«λ«ίψ»»ΐί·ν
τούς χλΑρους μ«{ άφοθ μας ηληρο·θή Α
χαλλιέργειοΐ κ*ι Α β«λτί»»σις τ&ν κλΑ-
ρνν (ίτις έγβνετο διά τής εργασίας μβς,
'Εκιιδή Α έκΒνβκτίμηακ έπΐίνει «άντις
δέ εϋριβκόμιββ είς άκελπιοτιχίιν χ·τά·
στ«οιν λόγω τής Ιχριμοτπτος.
Διά τ«υτ« αΐτούμεθα:
1) "θπ» γίνο έπαινβκτίμησις τΒν χλή-
ρων μας Ητις νά γίνο έηιτοπίνς καΐΐ
«ΐτΐ τί β«9ΐι τής πρκγματικής «ίί«ς
τνν διβταχθ&οι δέ ο! έντβθβ* «ί>ρισκ6·
μβνοι ύπάλληλοι τβθ υπο»ον··ου τής
Γ«Μργί«ς οκλΐς προβββιν ούτοι είς την
έηβνεκτίμοιν τ&ν κλΑΐΗ' μ>(.
2) Όπμϊ διαταχβά Α Άγροτικη Τρά¬
πεζαι τής Ελλάδος νά μή έχδ^α έν·
τάλμβιται προβΜΐτιχής κρβτήοΐκς χαθ'
ημάς διά τα χρεη μ«ί τα άπβρρίοντβ
έκ τής διαχειρίσεως τ&ν ΜλήρΗν μβς
μίχρι λΑΕ«ν; τή έ(ΐ«νβκτιμήσε»ς.
3) Έκτος τη{ έιτ«ν·κτιμήοί»»ς δέον
νά γίνη νίβς κβιβορισμος τ&ν Γκωρνι-
κ&ν μβς χλΑρνν Χββότι οί χλήρβι μβς
(ϋρίσχονται β1« τα πλέον αγονβ έδάφη
χαί διασΜορπιβμένοι βΐς μεγάλην *πό-
οταοιν άιτό τάς κατοιχίβί μας χά! είναι
αδύνατον διά τ&ν ιΙσοδημάτΜν αΰι&ν
νά (ΑβΝμιν χαί
4) "ΟκΜς έν περιπτώσβι μ Α έπανιχτι-
μησΐκς διατά{ητβ νά γίνη έκτίμπβις
τ&ν βελτιώσεων βιΤηνκς έχουσι γ(ν·ι
είς τβϋς χλΑρους μας χά! άκοζαμιειθβ·
ι»«ν διά τάς βελτιώοεις ταύτας χαβότι
είναι αδύνατον ·1ς ημάς νά κρατήαΜ-
μβν τούς κλήρους μας μέ τάς τιμάς τάς
χαθοριβθείαας έχ τ&ν γραφείοιν τ&ν
αρμοδίων 6ηαλλΑλιιν.
Έν Νία Φορτέτβν τή 22 Φ)«ρίου 1932
Μεθ' υπολήψεως
"Εκονΐαι β Ι Οηογραφαΐ την χατο(·
χοιν τβθ Σννοιχισμοδ
—Ή βίσαγωγή κριθής.
Κατ' άναχοίνΜοιν τής ΝομβρχΙας αυ¬
τή Ιι»ευα· τ·& λοιιτβθ χορηνοθοα δΐλ-
τί« διά την αγοράν τής βτελδς είβα
χβιίαιις χριβής μέχρις ίλιύβΚΝς τής ά-
νομΐνομένης νί»{ ποσότητος χριθής ώς
ίϊβντληβιίοης τής χατά κρ&τον άτβλ&(
■ίααχθεΐαης.
—Δωρεαί.
Κατετέθησαν ημίν έκ μίρους τής οί·
χονινΐίας Έμμ. Γαλανάκη χαί υπέρ
τοδ Όρνανοτρβφΐίου δρ, χ«ντ«χοσιαι
είς μνήμην τβθ προοβιλο&ς της Έμμ
Γαλανάκη.
—Διά τό γ4λ« τ&ν μιχρ&ν τροφίμκν
Βρβφοχομείου άκΐατειλαν, Α κυρίβ Ε¬
λένη χΑρα Εύχγνέλο» Κοντ>{άΜη, Α
χ. 'Αβηνά Βαοιλιχάχη χαί ο Δημήτριος
Βασιλιχάχης υφαβματεμποροι άνα δραχ·
μαΐ 250 είς μνήμην τού πολυκλαύστου
αυζύγου χαί γυναιχαδβλφου αυτών Εΰ-
«γγέλου Κοντοράκη χαι 6 Εΰϊτάθιες
Λιαμαντάχης ίμπορος διά τοθ χ. Κνν-
αταντίνου Χαριτακη δραχ. 500. Πρός
τούς άνΜΤίρϋ χ. χ. δειρητάς Α Διβιχβΰ-
σα το άνκτέριι εΰβγίς Ίδρυμα Έηιτρο-
κΑ βεκρεΐ ύκοχρένβιν αυτής, ίπνς δια-
βιβάση τάς ββρμοτάτας «ύχαριστίας της.
χαβώ; χ αί την «ϋγνιιμοουνην τ&ν μι¬
χρ&ν όρφβν&ν.
Τυηογρβφΐΐον «"Ανορβώσεωςη
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841
Κβφάλαια Μβ«οχιχά καΐ Άποθεμαχικά Δρχ. 1 205.000 000.-
Καταθέσβις («ή 31τ] Λβκβμβρίου 1931 » 7.709,000.000.-
Κβντρικόν Κα«άστημα Ιν "Αθήναις.
Ύποχαταστήματα «Ι; δλην την ΈΙλάδΓΐ
Πρακιοοείον έν Νέα ΎόοκΒ 51 Μβιώβη Ι,αηβ
Γραφείον έν Σιχάγφ 33 3. Ο1&Γ- δίΓβεΐ
Ανταποκριταί είς όλας τάς >ώοας «ού έξτοτεοικοϋ.
Ή Έθνική Τοάκεζα της/Ελλάδος ΙχτελβΧ χάσης φύσεως τοακζιν.ας
ίογασίας είς τό έσοοτβοικόν ΉαΙ τό Ιξοοτβοικόν υπό ΙξαιθΒΤΐχως συμφέοον-
τας δοους.
Δίΐβιαι δέ χαιαθέσβις («1; βοΛιιιν ζήτησιν, 8«1 "θοθεσμία «αί ταμι-
βυΐΐιοίον) βΐς δοαχμάς καΐ ξίνα νομίσμαια μέ χά αύιά ίκιΐΟΗΐα άιινα ιια-
θέΐουοιν καΐ αί λοιηαί μεγάλαι Τοάηβζαι.
ΗΕ^^ΒΝI^ βανκ τκϋΒΤ οομρανυ
ΝΒ~ ΥΟΚΚ,
-&Π6
ΊβρββΒίσα υπό τής 'Εβνικήβ Τοβ·»ίζΐ|β 'ίί ΈΙλββοί
σβμφώ«ωί μέ τούς »όμοοα ιής Πολκείας τής Νέος Υόβκης.
Κ8&Ϊ έΕ»«ηΒ"1«»ν τέεν έν 'Αμβ9'»0 Έλλήνβν.
Κεφάλαια όλοοχερώς καταβεβλημένα $ 1.5ΟΟ.ΟΟΟ
—ΟΙ ύπάλληλοι Αγροφύλακος-
Το ύπουργβΐον τβν Έαειτΐριχβν έχβι·
νοποίπβ* κρός την Γενικήν Διοίκησιν
Κρήτης άηοσπασμα γνΗμοδοτύσειις τβδ
καρά τ& ΰιτβυρνΐΐω τβϋτΜ Διοικητιχου
Συμβουλίβυ£»ϋ ΓβνικοΟ Ταμείου Ά
γρβφυλαχής, δι* τις τοθτο άνββάλλπι νά
γνΝμοδβτΑοη Οκέρ τής άπ6 τοθδε άνα·
λήψΐοις τβν δαηανβν τ&ν ϋηαλληλΜν
'Λγροφυλαχή{ Κρήτης ν·το τοδ ΓβνικβΟ
ταμείου άγρβφ«>ακηί διά τοΰς έν αύτη
λβγους,ηρος Ην γνε»μοδύτηβιν συμφΝν·!
καΐ τό ύπουρνιΐον 'ΕβΗτιριχβν.
Κατόπιν τούταν παρακαλεΐται Α Γ·-
νίκη Διοίκησις οκνς διατά{η τβΰς προ·
Βδρονς τ&ν Έηοητικων ουμβουλίλΐν νά
έ{«χολουθ«0ν &ς μέχρι τουδβ νά έκχα-
ββρίζβυν τάς δαιτάνας χαί νά έκδίδβυν
τα έντάλματα διά τάς άκοδβχάς έν γί-
νει τ&ν ικριφεριιαχβν ϋηαλλήλιιν Ά-
νροφυλβκή; Κρήτης ■( βάρος τβν τα-
μείων άγροςρυλχχής Κρήτης.
'Από τβϋ μηνός "Απριλίου έ. Ι. χαί
έφβΕής έχ τ&ν βΙκε-Ιων τνμΐίειν άγρβφν-
λαχής Κρητός θά καταβάλλονται πάσαι
αί δαπάναι χαί διά τούς υκαλλήλον.
οΐτινες μίχρι τούδε: Ιλάμβανον τού; μι-
σθούς των έχ τοθ Γενικόν Ταμϊίου Α¬
γροφύλακος.
—'Αγνοούμενοι πρόσφυγβς.
Τό υπουργείον Προνοίας χαΙ 'Αντι-
ληψεκς δι* έγκυκλίου τού κρός τάς Γε¬
νικάς Διοιχήαης χαί Νθμαρχίας καρά·
χαλε! οκεις τόν ννΜρίσιιβι εάν μιτα{υ
τβν κρβαφύγκν τής περιφερείας το»
σογχαταλέγβνται κβΐ «Ι έκ τοθ χνρίου
Τσανταρλή χατανομινοι, Χρυοάνβη βύ·
ζυνβί ΦιλίπΛβυ Μαναχλή, Γεοιργία σύ-
ζυγος £ταόρο» Πολύζου, Τριανταφυλ-
λιά θυγάταρ Δημητβίου Καλλιπολίτου
χαί τβν άδβλφδν αυτής. ΆντΜνίας χαί
Αθανασίας Δ. Καλλικολίτου.
—Ή θαλασσία ένωσις.
Ή Έλληνικη ©αλ«οσία;ϊνι»οις δι* έν-
γράφβυ της «ρβς τον χ. Νομάρχην Η¬
ρακλείου καραχαλεΐ οΊικς τής γννρίοο
εάν άνιχοίνεισιν ·Ις τα καρ' αυτού βι-
βριαβεντα είς τάς βεσεις τβΰ Προίδροβ
χαί Γενιχοΰ Γραμματεύς τού έν Ήρα·
χλείω τοπιχου τμήματος αυτή;, κρόβει-
κα, τούς διονΐομούς τ*>ν τούτους, βεδο-
μινου ότι παρήλθεν η5π δίμηνον διά·
στημα, χ«ρΙ( ούδεμία ν ά ληφθβ οχ«τι·
χΑ «Ιδηαις π·ρ! βύτβθ ή περί τής χά-
βόλου »κάρ{ΐ«ς τοθ τμήματος τούτο».
—Ή καταηολέμησις τής άκρ(δος.
Τό ύκουογεΐον Γεωργίας κατόπιν τής
χηρύ{*εις ώς άκριδοπλήκτου τβθ ΝομβΟ
Ηρακλείου άπεατειλε είς τόν χ. Νομάρ¬
χην ώς πρόεδρον τής Κεντρικϋς Έιτι·
τροπής καταπολεμήσεως άκρίδιιν βχ*·
διον πρΐϋιτολογισμοθ διά τάς κροβλι·
κομΐνας δακάνας «αταστροφής τΒν ά·
χρίβειν χατά τό 1932, ίνα
κ*» ιπιοτραφβ είς ·ύτό.
—Ό φόρος δημοοίων θβαμάτων.
Την προσέχη Κυριακήν 28ην Φεβρου
αρίβυ ώραν 9η κ. μ, διεξαχθήσεται έν
τή ΟΙκονβμικό ΈφορΙ» έπαναληπηχη
δημοηρ«α(α *νοικιάβε»( δ
( ·ε«ιιάτ«ν,
ι
ι
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ι Ί
Ι»
ΕΙΔΗΣΕ1Σ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΕΤΕΘΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥίΧΡΟΝΙΣΜΙΥ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΟΗ
ΑΙ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΣΥΝΕΝΝΟΚΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ
Τό Γραφείον Τύπον διά τηλβ-
γραφήματθς πρός τας Γενικάς Δι
οικήσβις καί Νομα^χίας ανακοινοί
τα κάτωθι:
Τα αναγραφέντα προχθές υπό
μερίδος τοΰ Αθηναϊκαί) πβοΐ επι
κβιαένης ή*>η Ύπουργική; μβτας-
ρυθμίσβως βϊνβ τβλβίοσς άνυπόστα
τα διαψβυσθβ'ντα υπό τού Πολιτι-
κου Γραφείον τοβ κ. Ποωθυπουρ-
νοβ.
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΝΙΜΑΓΙΕΡ
ΚΑΙ ΔΌΙΚΗΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΝ
Οί Διοικήται των έν Αθήναις
Τραπεζών επεσκέφθησαν την πα-
ρβλθοΰσαν Τρίτην αλληλοδιαδόχως
τόν έ«βργοΰντα την έρευναν επί
των Οικονομικόν τής Ελλάδος ν.
Νιμάγιβρ.
Ό κ. Νιμάγιερ σννε'χισβ ή5η
τάς οικονομικάς σννομιλίσςτον καϊ
μβτά των αρμοδίων ύπηοβσιών ώς
καί μβτά Πρωθυπουργόν κ. Ββ
νιζέλου.
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ ΤΤΕΡΙ ΕΚΛΟΓΟΝ
Κατά γενομένας άνακοινώπβις
τό έσπέοας τής παρελθούσης Τοί-
της θά ύπεβαλβτο βίς την Βουλήν
κρός ψήφισιν τό καταοτισθέν νο¬
μοσχέδιον πβρί συγχοονισμοδ των
βουλβυτικών μβτά «ών γβοονσια-
στικών έκλογών. Είς «ό νομοσχέ¬
διον χα&ορίξβται δτι αί εκλογαί
βονλβυτών καί γρρουσιαστών θά
ένβργηθοϋν συγχρόνως καί κατά
την οριζομένην έν αύτω χρονο¬
λογίαν.
Η ΝΕΑ ΓΑΛΑΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
Τα έκ Παρισίων «ηλβγραφήιιατα
άναφέρουν δτι ή σχηματισθβίσα
υπό τού κ. Ταρντιέ Γαλλιχή Κυ¬
βέρνησις, επρόκειτο νά εμφανισθή
τό έαπίοαζ τής καοβλθούσης Τρί
της ενώπιον τής έ «Ι «ούτω σννβο
χομένης Γαλλικής Βανλής, ίνα λά¬
βη ψήφον εμπιστοσύνην·
ΔΙΕ5ΛΓ0ΝΤΛ1 ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΝ!
ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΝ
Τηλεγραφικαί πληροφορίαι έκ
τού έζωτβοικοΰ άναφέοουν δτι ό
"Ελλην ύπονργός «ών έίωτβρικών
κ. Μιχαλακόπουλος διεζήγαγβ ου
νβννοήσβις βίς Παρισίους μβτά τής
Άργενκντις Δημοκρατίας διά την
εξαγωγήν έκβί έξ Ελλάδος διαφό
ρων έλληνικών προϊόντων.
Τα αύιά τηλβγραφήματα άναφέ
οονν δτι ό κ. Μιχαλακόπου
λος συνβννοβϊται όιιοΐως καί επί
τοΰ ζητήμαΐος «ών οΐνων.
Σήμερον Τετάρτην (χθές) ό κ·
Μιχαλακόπουλος θά ώμιλβι βίς την
Διάσκεψιν τοΰ αφοπλισμόν μβτα-
βάς επί τούτφ βίς Γβνβύην έκ
Παρισίων.
ΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΑ! ΑΠΟΤΥΧΙΑΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΣΑΓΓΑΗΣ
Τηλβγραφήματα έκ τοϋ έξωτβοι
κου άναφέρουν δτι αί σημβιοοθεί
σαι ποοχθές έ# Σαγγάχι έπίμονοι
Ίαπωνΐκαι έτιθε'σκις άπβκρούσθη
σαν υπό των Κινέζων έπιδβικνυόν
των πρωτοςρανή ηρωϊσμόν. Τα αύ
τη τηλβγραφτϊματα βεβαιούν δτι
οί Ίάπωνβς ηναγκάσθησαν νά ά
νακόψουν εντελώς πάσαν έπίθβ
σιν ένβργουμβ'νην παο' αυτών· ποό
τής βαλλούσης συ«βχοΰς Οβοιστι
κης Βολής «ών Κινβζικών πολυ
βόλων. Βεβαιούται έπίσης δτι οί
Κινέζοι ανεκατελαβον πάντα «ά
σημβΐα τα ό-τοϊα είχον π«οιέλθβι
βίς τούς Ίάπωνας κατά τάς συνβ
χβίς κατ' αυτών βπιθέσβις.
Ήδη ό Ιάπων άρχιστοάτηγος
μέσω τοβ Ναύαρχον εζήτησε άπό
τό Τόκιο στρατιωτικάς ένισχύσβις
προκβιμένου νά ενεργήση *έ
έπιθέσεις κατά των Κινέζων καθ'
δτι έν έναντία πβριπτώσβι ιίναι
ύποχρεωμένος λόγω των έπικρα
τοΰντων Ίοπωνικών έθίμων νά
αυτοκτονήση διά «χαρακίρι».
ΕΙΕΤΡΑΠΙ
II
ΕΚΑΤΟΝ Η ΚΑΤΛΣΚΕΥΗ ΝΕΟΝ ΙΑΛΑΣΣΙΟΝ ΛΟΥΤΡΟΝ
ΕΚΕΙΙ ΙίΙΙ ΙΙΙΙΙΙ ΙΡΙ03Ι
Ή Γβνική Διοίκησις εγνώρισε
χθές τηλβφωνικως πρός νόν κ.
Νομάρχην Ηρακλείου δτι έπετρά
πή έκτός των αρχικώς χορηγηθβι
σών πρός άτβλή εισαγωγήν 750
τόννων κριθής, ή άτβλής βίσαγω
γή καί ετέρω* 1500 τόννων.
ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΠΑΡΑΛΒΗ
ΤΩΝ ΚΑΠΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Είς την Νομαρχίαν ύπήοΐβ χ
«ληοοφοθΐα Ι" μέοουΐ ιτ): Γ «νίκης Δι
οι*ήσια>; καθ' ήν απεφασίσθη ή ηα
οαλοβθ άοιιοδίαις των άδιαθέα>ν κα
κίαν »ης ΚοήΊΐκ Κατά ιτδσιιν πιθα-
ϊόιηια τ") καοαλοβή ουιΐ) άφοςά δλό-
κλΐ,θον (ήν Νοσότητα «ών καιινων.
ΔΙΒΡΧΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
Ο κ. ΓΕΝΙΚΟΒ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ
Σ«μ«0ον δια τοδ άτμοιιλοίου «Ίό
νιον» διέθΐκται Ινιιΰθβν δ χ. Γβτικος
Διο»χΐ)τίις Κο*ΐτ-ς. Ό χ. Ύηπυογό; β»
βέχβΐαι να παραμβίνΐ] Ινιαϋθα ολίγας
ημέρας.
ΟΙ ϋΙΜβΙ_ΑΙΠίί 8Π0Ρ1Σ
Κατά πληροφο?Εας έχ Κ»ΐρου, ή
θΐ υηό τ*]ς α!γυπτια«τ)(
κυίιρήσκος Ιτιιτροηή ττ]( ίνα·
θιβρήβειβζ τήζ 8ιατ μήαειβί τοθ τι
λ»νικχο3 Βαα^ολογΐΌϋ Ιξή'ασε τό ένίι
χίμενον μιβ; νίβς αύξήβΐαΐζ τ&» σήμε
ρβν είβπραττομι»»" «όριβν επί τβ' ιίια
γομίνβν όιΐβρΐΜ&ν. Ή ανάγχτ] προΐΐα
οίας τ)ς τοττινΐ,ς ηαραγ»γΐ! μερκβ»
4πω?ικ6ν— οτ^φλαιί, πορτοχάλια, μ»ν
δχρίνιοτ, μττανάναι—«αί ή ένβάρρυναις
τβν γαιοκτημόνων δπβ: Ιπεκειίνοαν την
Καλλιέργειαν τβν δτιοροφίρβν, Ικέβχλι
την ανάγκην τί]; αύξήαεος τβν
Μ .ΥΙΙιΙΙΜ.Σ ϊθΙΡΕΪΓΐ
Χθές χαί ηβοΐ τας κρ
ώ^ας ή σναΐαθ'ϊσα Ι1 τού φ βΊιιιοα
μτ) έ «αν Νομιάΐοου χ. Λογιάίου,
τοΰ Νομομηχανικού ν. Καυγαλάκι,
τοΰ Λιμβνάοΐου ν. ΛινουοιάΊθΊ «αί
τοΰ ΟΙκονομικοϋ Έςρέοου χ Σφπικισ-
νάκτι, μειέβη κοός τό ί»α»ολι«όν παο'ΐ-
λιαχόν συμ εί όν τής Ηόλβαις Ήοαχλβίου
χαί βξητασβ υηοοβιχθέντα εί; αυτήν
μέοο διά την ΚΊΐασ-χυήν ταν νέαιν
θαλασσίου λουτρόαν Ήοακλβίου των
ί»τδς τοΰ λιμένος καλαιάν ιοιούιαιν
■αιαονονμέναιν ώ; χοινομέναν Ι«ι(3λα-
βών ·1ς ·ήν δημοσίαν υγείαν.
Μβτά την γενομένην σΐετιιί)ν ΙΕέτά¬
σιν των ύιτοδίΐχθέποον αημβίω» διά
την τοηοθΐτησιν τα»ν νέαι ν λουτοόν χπί
κατόπιν Ιηβλθούσος μβΐαξύ τάν βποτβ-
λοΰντοον την έπιιοοπήν μιλάνσυμφ-νΐας
αηΐφαοίοθΐ) χαί χαθα>ο(οθτ| δ παίς τα
λουτοά κιδ«α ίγ»ατασ«αθοϋν εί; τή*
άμέσως μ»ιά τόν άντιβοαχίονα τοΰ νέαυ
λιμένοζ Ηρακλείου αοχομένην «αρα-
λίαν τ) τις «αί διοοέθη ιΐς 2 'μήματα βίς
•ό δ» έκ την ό «οί ών θα τοηοββτοθσ
ιά λουτοΛ ά «Βοών ιΐ; Οί τα διβθον (α
Ή θέσις αΰκι διά την η
τά»ν λαυτοάόν ίχοίθπ ύκό »ης ανωΐέοτπ
Ήπιτοοπτις ώ; ή ναταλληλοιέοο διότι
Νεΐται β*τός τοϋ νέου λιμένο^ ου αι; ώ
σΐ8 οί λουόμβ»οι νά μην είνε ύ«οΐοι-
ωαένπι νά λούωνται βΙ: ιά διποιιφς χα-
θιστάμενα Λκάθιιοτα ΰ^ατα άΊινα θά
βΙ»ε Ικιβλαβί βΐς «ή» ύγβΐαν των.
Κατά ιή» γνάίμην »ών μβλάν τη;
αΰ ή; Έηιτοσΐΐής «αί δια ιή» κατα¬
σκευήν μονίμαιν λπυτοών τοκοθετου-
αέναν Ι*τός της θολάασης καλόν β4 τ)
ιο να Ιπιληφθά δ Δήαος Ήοακλβίου
τοΰ Εργου ιΐ; τοόιιον ωοιβ νά «ατασιί
Βυνατή ή (ϋηοκιοάταισις αύιών τό τα
χύιιοον χαί διάθεσ(ς «αν κρός χσινή»
Ιθήσιν.
) καί «αταΐίθεΐβι κρός ψή-
φ τό νομοσχέδιον Βιά τοθ ίποίθϋ κα
ρατι'νιται μέχρι τέλους Δικιμβρίου τοθ
• 932 ή προθεβμίο» 8ιά την οπ·.6ολή·
δικαι·λογη«Νβν πρίς άν»γ> ώΰΐαιν τ^
θυντοιξίμου &ιετ]?εα'α( έχιταιδίΐιτικβ
δπτ)»ετησαντων είς αχολιΐ* τ6ν έλΐηνι-
κων Μοινοτή:β>ν τής βλλοδαηή . Π»ρ6·
μοΐον ίιχαίιομοι Ιχουν αί χ^αι Μχί χά
δρφαν) των αηοβκοοάνταΐν έν »
> δλλήλ
ΟΙ ΙΤΗΜ8ΤΡ8Φ01 Ε&ΡΑΙΤ2Η1
Κατά τάς Ιξ 'Αθτινδ» εΐοήοεις ό
«θόδοσς τοΰ συνδέσιιου τόν κοινοιτ)
των Καοδίτσΐ); ΙηικοινωνήΌας χθές
ιηλβφτονικά); »ε«ά τής Ιδιαπέοα; γοαμ-
μαιβίις τοβ χ. Ποτοθυπουογοϋ ά'έφβ
ρβ», δτι λόγφ τοΰ βιουτάιου χειμώνος
χιΐ της κισούσνς άφθόνου χιόνσς κιν-
δυνβΰουν ν' άποθάνηυν β πβίνης δλι
τα αΐγ 'ίτοόβαΐΓΐ τή; ηιο>Φ>ο«(α; κπί
*ιοεκάΙ·σί», δναι; δ ιθαϋν ιΐ; τού;
χτηνοτοόφου; ίίνβκι νά τή* άτοοά*
τοοφό . Ό · Π^Ώθυι οογός, εί; τόν
οποίον δΐϊβιβίσθη ή ιυςά(λησις αΰιη,
έπικοι»ώ»»ΐ3βν άμέσως μβτά τοΰ διιυ-
θυνιού τή; Άγοοτιχής Τοαπέ!η;χ. Γόν
τιχα, δσ«ι; διέιαξι ιηλβγοακ ιά; τό Ι»
ΚαοδΙτστ] ΰποχατάσιυμα τή ιοαειέζος
νά ΐοουγήσϊΐ εί; τούς χντι . ιοόφους
δάνβια μέχοι δέ χά δοαχμω* χϋί χβφα-
λήν ζώου.
ΟΙ ΑβΙΜΙΚΡΥΙΟΜΕΝΟΙ 2ΤΡ1ΙΙ0ΤΙΚ0Ι
Ή ίλομίλεια τοθ ΈλεγκτιχοΟ Σκν(
δρίοιι απεφάνθη δττ,ιος αΕ τρίμηνοι
ίοχαί χορηγοθνται εί; τού; ϊπομ
νομένους ατρατκατιχΐΰ; τεΰ; δι*αιοκμί
νους σιιντάξειβς, ιΐιι μίνΐμοι ι[.ι «&:οι
εΐιεΐφιδροι.'ϋπίσης οί τρίμηνοΐάποϊοχαΐ
θά νορηγ&νται είς την χήραν χιΐ τα
άνήλιχα τέχνα ούιΫΐ'. Ιφ' δοον δ αποθα
ώ , ι[:ε μίνιμο(, ιΐτε Ι
ή
τάξις θ' άρχ'οη καταίιλλΓ.μίνη εϊ| τα
πρόσβιιβ ιοιθΐβ μιτά τή* λ*]ξν τοθ τρι
Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΙΟΥ
Ά>βφασ(σθη δει-ς ώ; βάσις τη"; Ιφι
τινής «ατανομής τοΰ ουναλλάγματος
διά «οομήβειαν θβίου ληςρθϋ ή ειοσό
«ής, ή δοθεΐσ.1 είς τού; κΐσαγανιΐ; χά
τα τό «αοελθόν 8(ος.
ΑΙ ΔΝΑΓΚΑΙ ΤΟΙ Η1Φ1Α0ΠΑΡΑΓ0Γ0Ν
Ύ«ό ττ,ς Άγοοτική1; Τρακέζης Ιβό
θη ίνολή ίΐ; τα ύιτοκαττισιήαατα αΰ
της, δηως άοιίσουν «ήν χοοήγηοιν χά
λιβογιτικων δανιίπ,» Ε(ς «ού; σταφιδσ
καθανβγούς, ο?;ινα θά άνέλθουν §1;
140 έκατομμΰΌια δοαχμάς.
Ο ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
Τό ΆοτεροοχοπιΤον 'Αθηνβν διά τη-
γρφήματδς τού πρός τα Λ μ.ναρχεΐα
χϊΙ Γεωργιχα Έπιμιλητή3ι« γνβρΐζ,ι
8(ΐ πιθανώς χαιρός σήμερον φέριται, είς
ο)ί4ληραν οχι64ν την χώραν )£« ν·-
φελώ5-ς ή νεφοιχεπής μετά βροχβν Λ
χιόν«βν περΐ τό δόρεΐον ΑίγαΤον χαί ί.
ρεινά.θιρμοχραοίαχατωτέρα τήςχθεσιν5;
ά«εμοι βοβιιοανατολικοΐ Ι«ς νοτιοανατο-
λικοί, άοΒΐνιΤς τ) μίτρια κατ* περιοχάς
χλΙ διαλιίμματ» ίσχυροΐ,
ΠΡΩΪΝΗ
ΕΞΗΤΑΣΘΗ ΕΚ ΝΕΟΥ
ΤΟ ΖΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΙΙΥ
ΚΑΙ
II
ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΥ
(ΟΙ ΤΟΣ ΑΤΡΟΤΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρί
ου (τού άνταποκρττού μας).—.
Χό σημερινόν Υπουργικόν
Συμβούλιον εξήτασεν έκ νέου
τό ζήτημα τού ελαίου. Σχετς.
κώς απεφασίσθη όπως παρατα·
θούν επί τετράμηνον, αί ίβχύ·
ουααι διατάξεις διά την όξύ-
τητα αυτού.
Διά τούς έλαιοπαραγωγους
Κρήτης ή Άγροτΐκή Τραπέ¬
ζα Θά άκοφασίση όπως ούτοι
παραδίδουν τό έλαιον αυτών
κατ' ευθείαν είς τούς έμκό-
ρους.
ΝΕΑΙ ΣΙΝΟΐΑΠΩΙΙΙΚΑΙ
ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ___ΣΑΓΓΑΗΝ
6ΑΡΥΤΑΙΑΙ ΑΗΟΑΕΙΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρί
ου (τού ανταποκριτού μας).—·
Τηλεγραφούν ότι είς Σαγγάην
οί Ίάπωνες ένήργησαν σήμερον
την πρωΐαν νέαν επίθεσιν. Τα
Ίαπωνικά άεροπλάνα έβομ
βάρδισαν τάς Κινεζικάς θέσεις.
Αί απώλειαι εκατέρωθεν εί¬
ναι βαρείαι. Έκατοντάδκς
ητωμάτων κατάκεινται είς διά-
φορα σημεία τής έμπολέμου
περιοχήν, οί στρατιώται ύπο-
φέρουν λόγω τού βορβορώδους
ϊδάφους.
Ο Λ0Ϊ3ί ΕΝ ΓΕΝΕΥΙ
ΤΟΥ ΜΙΙΑλΐρθΥΛΟΪ
ΑΘΗΝΑΙ 94 Φεβρουαρί-
ουΙ,τοΰ άνταποκριτοϋ μας).—
Τηλεγραφοΰν έκ Γενέυης ότι ό
Ύπουργός των Εξωτερικών
κ. Μιχαλακόπουλος ωμίλησε
διά μακρών είς την Διάσκεψιν
τού αφοπλισμόν έχθέσας τάς
Ελληνικάς άπόψεις.
Ό λόγος τούχ. Μΐχαλακοπθύ
λου ηκούσθη μετά πολλής προ- -
σοχής «πό την όλθμέλειαν τής
Διασκέψεως.
Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 94 Φεβρουαρί
ου (τού ανταποκριτού 'μας).—
'—[ Αγγλικη λίρα ετιμάτο
αήμερον φράγκα 88.4Ο.
Λίρ" !ΤΤβ
Λίρα ΑΙγβΜΜ
Δολλαοιον
Ακιέττα
Φράγκον ΓαλΛιπον
Φιορίνι Όλλανδίας
Γοό« Κεεν)λ·«ς
ΖΥΝΑΑΛΑΓΝΑ
267 50 277 50
275— 287.-
77.60 78.-
3.95 4.13
3.03 3.1|
11-18 31.57
«β.- 39.-
Τ1 ΕΟΙΜΙΙΘΙΔ ΤΟΝ ΙΑΟΗΓΗΤΟΙ
Τό δκοιιργιΤαν τ*)ς ΠχιίεΕα; δι' έγχι»
κλίου τού πρός βλοιι; τούς έπιθιωρητ^ς
γνιο?ίζει δτι αί διθεΐσΐι πιστώσεις ίι'
έηΐμίοθια κχθ^γττδν λό^ψ ϋπερνρΐεΐτ)
βφοροθν μόνον την τρέχουσαν χρ4)9ΐν
χαί δχι χαί τάς προηγουμένας χοί βτΐ
ουνεπβς π Λ 3α άποφκαις Περί ηλν)
ρωμη; δπεριοριβν Ιι' &\0 χρΟνΐ
χον διίστημα ΗΛ απορρΕπτεται Ένσυνε-
χιί* ουνιο ? ?π»ς χά Ιηΐμίβθια ταθτβ
πευιοριοθοθν δοον τΑ δυνατόν είς ι*
Ο ΕΝΟΡΙΑΚΟΧ ΝΟΜΟΣ
*Η Κοινοίουλευτιχή Ιπΐ τής Πβιι8ι(ας
Έκιτροπή ενέκρινε τόν έ^οριαχόν νίμίν
μέ έλυφράς «οποποιήοιΐί, έν αί: χαί
τί Βιχα(α>μα ίιτανεκλογής τβν Ιπιτρόπβν
τβν έ»)(λτ)αι6ν επί δόο ή χαί «λιίοναί
αυνεχιΐς περιό5οι»ί,ιί ήν περίπτβσιν έξα-
σφαλίίουν τ,υτοι τα 4)5 τοθ αιινίλϊϋ των
ψτ)φοφόρ»ν. Ό; γν»οιόν, διά «Ο νομβ-
οχεδίοκ, άηηγοριδιτο ή έπανεχλογ») επί
ίυΐ βυνεχεΐς κιρΐαίους τβν αύΐβν προ-
οώηειν β(ά1) ίξΐνμ* «β Ιί
Μέγεθος Γραμματοσειράς