99918 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3251

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

24/8/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
—■--------------------------------------ιι■■■!,— -ε—■' '-ιε*ΙΓτ~Μ|Η0ρ|~~^η2~2ρ~ι^|^^^0^|ι~ΗΒει~ρ~Βτ · ~" ——·- » ·* — ------
ανορθωσισ:
^βΗΙ~ΒΗΗΗΙ~ΗΗΜΗΗΗΜΜΟΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΙΗΗΙΗΒΗΜΗΗΜΜΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.251.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΤΡΙΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟν 1·*»
ΤΑ ΕΦΕ1ΡΙΚΑ
Ή άφιξις τού κ. Γενικοϋ
Διοικητοΰ συμπίπτει είς μί
αν στιγμήν, έξαιρετικώς κρί¬
σιμον διά τα έφεδρικά μας
πράγματα. Ευμπίπτει μέ τάς
τελευταίας κάθε αλλο παρά
ομαλάς εκδηλώσει; στεγά-
σεως των άπορωτέρων έκ
των έφέδρων πολεμιστών
καί μέ τάς ύπολανθανούαα
πάντοτε δυσαρεσκείας των
ίδίων πολεμιστών συνεπεία
τής έχ των ενόντων έκλο
γής των νέων συμβουλίων
των Έφεδρικών Ταμείων.
Διά τό πρώτον των ζητη
μάτων, δέν έχομεν ουδέ
την παραμικράν αμφιβολίαν
ότι ό κ. Γενικός Διοικητήι
8ά μεριμνήση μέ την επι
βαλλομένην στοργήν όπως
λυθΓ) κατά τρόπον άκριβο-
δίκαιον. Άδικος θά ήτο κά
θε άντίθετος αντίληψις πρός
την ανάγκην νά στεγασθοΰν
ανθρωποι θυσιάσαντες τα ώ
ραιότερα έτη τής ζωης των
είς τούς Έθνικούς αγώνας
καί είς των κοινών την έξυ
πηρέτησιν. Καί νά στεγα-
σθοΰν, διά συστήματος άπο
κλείοντος την μεταξύ αύ
των παρείσφρυσιν προσώπων
ξένων πρός την εφεδρικήν
οικογένειαν καί ουδόλως
καί μηδέποτβ ύπηρετησάν
των την Πατρίδα καί την
Εθνικήν ιδέαν.
Διά τό δεύτερον των ζή
τημάτων, σοβαρόν έπίσης,
όπως τό πρώτον, δέν θέλο
μέν νά άποδώσωμεν ευθύνας
είς τόν κ. Γενικόν Διοικη¬
τήν, τού όποίου την άνεπη
ρέαστον κρίσιν καί είς ότι
άφορά τόν πολεμήσαντα κό-
ομον δέν εχομεν καμμίαν
διάθεσιν νά θέαωμεν έν άμ
φψόΧω. Θέλομεν όμως νά
επιστήσωμεν την προσοχήν
τού Ινα τό ταχύτερον άρη
τας τυχόν γενομένας άδι
χίας λόγω υπηρεσιακάς απού
δής έκείνων οί όποΐοι τόν
απεπλήρωσαν κατά την ά-
ποοσίαν τού καί νά άποκα
στήση τα πράγματα έσον ά
φορά την διαπιστωθείσαν
παράλειψιν προσώπων, έκ
των είρημένων συμβουλίων,
εμπνεόντων την γενικήν
εμπιστοσύνην καί συγκεν-
τρούντων ολα τα προσόντα
τα τόσον άπαραίτητα διά
τούς διαχειριζομένους την έ
φεδρικήν υπόθεσιν.
Ή τοιαύτη άλλως τε απο¬
κατάστασις θά άπέτρεπε τα
περί γενικών συνελεύσεων
χυοφορούμενα, των οποίων
γενικών συνελεύσεων την
ώφελιμότητα ημείς τουλάχι¬
στον δέν δυνάμεθα παρά νά
άμφισβητήσωμεν.
ΤΤΕΤΑΚΤΑ ΣΗΜΕΙΟΜΑΤΑ
ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ...
ΧΓεριοδειών ίντνπώαεις.—
Κάτω ή Κρήτη καϊ ζήτω τό
Καρπενήοι.— 'Αρχηγίας ραβα·
ίσι.— "Οπον ό Γόρίιος χον
συνδυαομοϋ λύεται καί δέν
λϋεται....
ΈχΧή&ην χ&ες παρά τφ άρ-
χηγφ είς μακράν συνεργασίαν.θέ-
μα συζητήσεως ήτο δ χαταρτισμός
%ον αννδνασμον μας, χον δηοίου
ή άναγγελία χαΐ ίπιβεβλημένη ή¬
το χαϊ έπείγονσα.
Ό άρχηγός μϊ ίδέχ&η μί πολ-
λην Ιγχαρδιότητα χαϊ χέφι. Έπι-
οΐρέψας άπό επίπονον περιοδείαν
ΐΐχε, λέγει, διαπιστώσει μεγάλην
μεταστροφήν πρός τόν Καρπενή·
οίον Ήγέτην. Ό χόσμος παντον,
τόν Ιφώναζε:
~Μ» τό χαλό στό Καρπινήοι.
—Ζήτω τό Καρπενήοι μας.
—ΛΉ μάς ζήοονν οί Καρπε-
νηοιώτες.
—Κάτω ή Κρήτη.
—Έται οάς &έλονμε, Καρπενη
Οίώτες/ Μ μας ζήσετε δλοι αας.
—Τααρονχι &έλονμε χοΐ θά-
νατο.
Όλα αΰτά είχαν ίν&ονοιάογι
ϊον άρχηγό μέχρι σημείον άφαν-
«*οτου. Ηρχισε δέ νά μονολογγ)
6ιά την Χαμπράν, χήν Ιξοχον, την
•{αιρεηχήν ψνχοονν&Βσιν τ&* Ι-
χλογέων μας.
—ΤΙ λαός, τί Χαός, έπανελάμ-
βανε κά&ε τόσον. ΤΙ ενπλαστος,
τί εύγενής, τΙ χαλόβολη μαζα. Με
τόαη λίγη προοπά&εια, με δύο
τρείς χονμπαριές, με λίγες ψευ-
τύς χαϊ δλα χανονίζονται μιά χα-
ρά!^ Αυιό θά πή έχλογή. "Ά" ά-
γνοής τόσον κόσμον άπό τής γεν¬
νήσεως σον χαϊ πέντε δέχα ήμέ-
ρες πρό των Ιχλογων, νά τόν κά¬
νης δλο διχό αου. Τϊ τά ϋΐς χά
τρεχάιιατη, Τά ρονσφέηα, τάς ύ-
ποχρεώσεις; "Ενα αντοκινητάχι,
μιά προεχλογικη βολτίχσα, ολίγα
ψεντοχεράσματα, πολλες ψεντον-
ποσχέαεις, μιά παράτα κατη/ορι-
η/ρ
γέρω Κρητικόν, ί¬
ων κατά τοϋ
να κομπολόϊ σνκοφαντιων κατά
των έν ενεργεια πολιτευομένων
χαϊ δλα κανονίζονται... Ύποδοχή
παιδί μόν, νποΛοχή! Ξέρεις τί &ά
πή ύποδοχή; ΚαΙ ολ' αύτά γιατί,
ΙιατΙ ή Κρήτη συχά&ηχε τονς
Κρητιχονς.' Πέρα ώς πέρα. Καχα-
λαβαίνεις; "Ωχ, άδελφέ.' Κρητιχονς
Μχωμε άχόμη στά πράμματα;
Ν3ρ&ονν χι' οί Καρπενηοιώτες
τζάνεμ. ΤΙ διάβολο Κρητιχό &ά τό
κάμωμε;
ΚαΙ φωνάζονν λοιπόν, ίτόλμης
αα νά διακόψω τόν ακατασχέτως
παραληρονντα
τό Καρπενήσι;
αρχηγόν, δλοι γιά
—"ΟΧοι παιδί μόν, δλοι. Καρ¬
πενήσι σοϋ λέει δ κόσμος Μόνο
Καρπενήαι. 'ΑΧΧά... Πρέπει νά
προχωρήαονμε. Ό κόσμος αντός
πον μας άκολ*ν&εΐ ΰέλει νά
καί τόν αννδυασμόν μας.
—Αϊ, νά τόν άναγγείΧΧετε άρ-
χηγέ. Είνε "τόσο εϋχολο/...
Έξεροκατάπιεν δ άρχηγός/
I-
κόμπιασε, Ιοτά&η αχεπτιχός χαϊ
κατόπιν μόν εΐπε:
—Μπορω νά 1"χω Ιμπιατοαν-
νην οβ αένα;
—Απόλυτον άρχηγί/.
—Λοιπόν σννδυασμός διχός μας
δεν γίνεται. Τό ξέρω χαλά. ΤΊ
προβλέπω, πώς πάνε οί κόποι
μας χαμένοι. Άλλά εμείς &ά προ
χωρήαωμεν. ΛΙν εχει χαϊ πρόσω
πά κατάλληλα νά πάρη δ διάβο
λος. Νάταν άλλοι δυό τουλάχιστον
σάν ίμένα, ι··ας ίπΐ τέλους, μιπός,
άλλά πον νά τόν βρής;
Όάρχηγός κομπιάζη έκ νέον,χάτι
μετρα είς τά δάχτυλά τού, πηγαι-
νοέρχηαι, πετα ίνα ταιγάρο, άνά-
βει δίλλο, κάμνει αννδυασμούς
αχέψεις άλλά δ γόρδιος των δυ-
σχολιων δεν Χύεται
—"Εχω μίαν Ιδέα, χον λέγω
αποτόμως.
— Ποία, παιδί μου;
—.Ζν™ άναγγείλουμε τόν σννδν-
ασμόν μας.
—Με ποία πρόοωπα; ίρωτά
άρχηγός με προφανή άμηχανία
—Με σας καί μόνον έαας. Ο·
Ιφημεριδοπώλαι μας ι?ά τό φωνά-
ξουν. Ό κόαμος &ά χό συζητήση
Οί αλλες έφημερίδες &ά τό σχολι
άσουν. Ντόρος μεγάλος θά
ΤΊ αλλο &έ'λετε,
Ό αννδνααμός
Εται χαϊ ίγινε
μας ανηγγέλθη
ό Κ&
άλλά μβ μόνον χον αρχηγόν. Κ&
ποίος δέ καχεντρεχής ποίι διάβα
αε τό απονδαϊο αυτό γεγονός, η¬
κούσθη λέγων:
—Μωρε τί καπετάν ενας είναι
τοϋτος,
Έννοεΐται
προχωρήση είς
ό
ήη γ
αυνονααμός τον ανηγγέλθη.
λλ ϋέλ ϊ άό ό
(* δ άρχηγός &ά
τόν άγώνα. Ό
ηγγέλη ΤΙ
αλλο ϋέλει χανεϊς άπό τό ραβαΐα
μιας άρχηγίας καϊ άπό τό νταβα¬
τούρι μιάς είδήσεως δτι έκαμε ί-
χλογιχόν αννδνααμον ε"στω καϊ ά¬
πό τόν εαυτόν τού δλομόναχο
Σας έρωτώ.
Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΝΙ
Ε. Γ. 0. Η. - ΑΤΡ0ΜΗΤ0Σ ΡίθΥΜί,ΗΣ 1-1
ΟΡΑΙΟΣ ΑΓΩΝ
ΔΙΑΚΟΤΓΕΙΣ ΜΕ ΕΤΤΕΙΣΟΔΙΑ
Ό αγών τής παρελθούσης Κυ-
ριακής μΡταξύ τής Ε. Γ. Ο. Ή
ρακλείου καί τού Άτρομήτου Ρε¬
θύμνης υπήρξε ασφαλώς άπό τα
ωραιοτέρα μάτς τής έφετεινής πε·
ριόδου. Δυστυχώς ή συνάντηοις
αυτή δέν ε'ληξε κανονικώς άλλά
κατόπιν έπεισοδίου Ινα τέταρτο
πρό τής λήξεως της.
* *
Τό επεισόδιον προεκλήθη υπο
τού τερματοφύλακος τού Άτοο-
μήτου δ οποίος Ικτύπησε- τόν Σι-
ριτάκη τή στιγμή άκοιβώς *πού
ήτοιμάζε,το νά σημειώση τό νίκη
τίίριον τέρμα τής ομάδος τού
Εύτυχώς, μολονότι καί στό Ή-
ράκλειο τα επεισόδιον είναι γενι¬
κώς στό πρόγραμμα κάθε ποδο
σφαιρικής συναντήσεως, δέν Ιχει
σημειωθή τελευταίως οΰτε μιά
φορά, άντιαθλητική συμπρριφορά
πρός τάς έπισκεφθείσας την πόλιν
μας δμάδας.
*
* *
Τόσον κατά την διάρκειαν τοϋ
αγώνος, όσον καί μετά την δια¬
κοπήν τού, τό κοινόν τής γείτο¬
νος έτήρησε άπέναντι των φιλο
ξενουμένων φιλικήν στάσιν—πρέ¬
πει νά τό ομολογήσωμεν—πολλαί
δέ φίλαθλοι εξέφρασαν την λύ¬
πην των διά τάς σκηνάς. Ιδίως
είναι άξία Ιδιαιτέρου έπαίνου ή
Χωροφυλακή Ρεθύμνης διότι ε¬
πεμβάσα άπεσόβησε γενίκευσιν
της συμπλοκής, καί διότι έσπευ¬
σε νά οδηγήση άμέσως είς τό
κρατητηριον τόν πρωταίτιον των
σκηνών καί δύο πολίτας.
*
Κατόπιν των έπεισοδίων Ρε¬
θύμνης καί Ηρακλείου (κατά τό
άτς Όμίλου—Όλυμπιακοΰ) θά
ζητηθή πάλιν άπό πολλούς τ)
άπαγόρευσιί τής τελέσβως ποδσ-
σφαιρικών συναντήσεων είς τό
μέλλον. Άλλά μήπως έξ αίτίας
των αύτοκινητιστικών δυστυχη-
μάτων εζητήθη ποτέ τ].... απαγό¬
ρευσις τήζ κυκλοφορίας των αύ-
τοκινήτων;
Νομίζομεν μάλλον ότι πρέπει
νά επιδιωχθή ή άθλητική δια-
παιδαγώγησις των παικτών διά
τής αυστηράς τιμωρίας των εκά¬
στοτε παρεχτρεπομένων,
Ή άπεργία διαιτητών επεξετά-
θη φαίνεται καί στό Ρέθυμνο,
Νομίζομεν ότι, έφ' δσον ή μόνη
τους άπαίτησις είναι νά τούς
ξασφαλισθή ή άκεραιότης κατά
την διάρκειαν τής διαιτησίας, πρέ
α ϊήά
ής
πει τα αϊτήματά των
δεκτά.
νά γίνουν
Κατά την επιστροφήν εγινε καί
τό μοναδικόν καλαμποΰρι τής έκ-
δρομής. Όταν ενεφανίσθη πρό
τοϋ αύτοκινήτου ενας λαγός κα-
ποιος διέταξε.—Νά κατέβουν ά¬
μέσως οί πέντε... κυνηγοί! Δυστυ¬
χώς ό συνωτισμός δέν επέτρεψε
νά κυκλοφορήσχι τό άναψυκτικόν
αύτό μέσα στό αύτοκίνητο. "Αλ¬
λως τε δλοι τόν είχαν πάρει τή
στιγμή έκείνη, άκόμη καί ό....
σωφφέρ.
* *
Περιγραφή τοΰ αγώνος: Την
7ην μ. μ. μόλις κατορθωθή νά
εξευρεθή διαιτητής, ό κ. Μερσι-
νιάς, πρό τοΰ όποίου αί δμάδες
παρετάχθησαν ώς εξής:
Ε. Γ. Ο. Η. Αγκριθαράκης—
Σεβνταλής, Πιπερόπουλος—Παν-
τελόπουλος, Ζαχαριουδάκης Ι,
Βουρεξάκης— Σταματίου, Ζαχα¬
ριουδάκης Π, Καρέλλης, Σιριτά-
κης, Ταμιωλάκης.
Άτρόμητος: Βασ". Φίκιας—
Σταΰρ. Παπαδάκης, Κ. Χατζη-
κωνσταντίνου— Ανδρ. Κλάδος,
Γ. Σαπουντζάκης, Παντ. Πετρα-
κάκης — Χαράλ. Κουτσουράκης,
Βασιλ. Σταματάκης, Εύαγ. Γα-
λιανός, Μιλτ. Παπαδάκης, Δ
Σμπώκος.
Άμέσως μετά την έναρξιν τοΰ
αγώνος ή Ε Γ. Ο. Η. άναλαμβά-
νει την ύπεροχήν καί άναγκάζει
τούς άντιπάλους νά περιορισθούν
είς άμυναν. Τό παιγνίδι άρχίζει
μέ μεγάλην ορμήν καί ταχύτητα
ναί ;ιαρ>υσιάζει θεαματικότητα
ποϋ ένθουσιαζει τούς θεατάς. Οί
κυνηγοί των πρασίνων παίζουν
παιγνίδι ανωτέρας κλάσεως Ιδίως
οί Καρέλλης, Σιριτάκης καί Τα-
μιωλάκης, διά των οποίων καί
ρπιχειροϋνται πλείσται κάθοδοι.
Γυ τέρμα τοΰ Άτρομητου διέρχε-
ΐαι κρισίμους στιγμάς, τέλος δέ
είς τό 7' λεπτόν μόλις έπιτυγχά-
νεται τό πρώτον υπέρ τής Ε. Γ.
Ο Η. τέρμα άπό φάουλ κτυπη-
θέν άπό τόν Ταμιωλάκη. Ή ύ·
περοχή των πρασίνων εξακολου¬
θή, μόνον δέ κατά τά μέσα καί
περί τό τέλος τοΰ ήμιχρονίου, τό
Ρέθυμνον επεχείρησε μερικάς επι¬
κινδύνους καθόδους διά τής άρι-
στεράς πτέρυγος—περιέργως πάν-
τοτρ κατόπιν άράουτ—τάς οποίας
απέκρουσε ό Άκριθαράκης μέ ε-
τοιμότητα καί ευχέρειαν πεπειρα-
μένθυ τερματοφύλακος, Παρ' ό¬
λην την ύπεροχήν καί τό ώραϊο
πειιγνίδι τής πρασίνης ένδεκάδος,
τό ήμιχοόνιο έληξε μέ 1—0. Τό
παιγνίδι ήτο γενικώς καί άπό τά
δύο μέρη ταχύ όρμητικό καί
σκληρό, ιδίως έκ μέρους των Ρε-
θυμνίων, ποΰ ύπερεΐχον πολύ
σωματικώς, καί παρουσίασε συ·
ναρπαστικάς φάσεις.
Τό δεύτερο ήμιχρόνιο άρχίζει
συγχρόνως...μέ την δύσιν τοΰ η¬
λίου. Την ύπεροχήν έχουν ήδη οί
μαυροκίτρινοι μέ άραιάς άντι-
δράσεις των άντιπάλων. Ό Αγ¬
κριθαράκης, σέ θαυμασία φόρμα,
άποσοβεΐ διαρκώς τόν κίνδυνο,
συχνά χωρίς νά προστατεύεται ά¬
πό κανένα, &*ομ. ή πίεσις δέν ί-
πιτρέπει πάντοτε σιήν άμυνα νά
άπομακρύνχ] τόν κίνδυνο, συχνά
δι οί διακριθέντες κινηγοί τοΰ
Άτρομήτου κατωρθώνουν νά ευ¬
ρεθούν μόνοι πρό τοΰ τερματο¬
φύλακος. Τέλος περί τό 17' λε¬
πτόν δ Παντελόπουλος στέλλει κα¬
τά λάθος την σφαίραν είς τά δί·
κτυα τής ομάδος τού καί δ Ά·
τρόμητος... ϊσοφαρίζει. Μετ' ολί¬
γον ή Ε.Γ.Ο.Η. έκινδύνευσε νά
δεχθή καί δεύτερον τέρμα.
Έν τούτοις οί άκούραστοι κι¬
νηγοί τής Ήρακλειώτικης ομά¬
δος κατώρθωσαν καί πάλιν νά
παραλάβουν την μπάλλα άπό την
περιοχήν των καί νά την μετα-
φέρουν στό άντίπαλο τέρμα. Τώ-
ρα ή μπάλλα μεταφέρεται άπό τό
ίνα τέρμα στό αλλο μέ απίστευ¬
τον ταχύτητα πρός μεγάλην άγω-
ίαν των θεατών. Είς τό 30'
περίπου λεπτόν ό Σιριτάκης δε-
χθιίς πάσα τοΰ σέντερ χάφ κα-
τέρχεται μόνος. Ό τερματοφύλαξ
κάνει εξοδο νά αποκρούση άλλά
δ μικρός Σάββας τού άποσπά
ήν μπάλλα καί έτοιμάζεται νά
ιημειώσχ) γκόλ. Τότε ακριβώς συ-
έβη τό επεισόδιον τό οποίον ά-
μεφέραμεν καί διεκόπη δ αγών.
Διεκρίθησαν είς τό πρώτον ή-
μιχρόνιον οί κυνηγοί, Ιδίως ή δε-
ξιά πτέρυξ καί οί κεντρικοί καί δ
Σεβνταλής, είς δέ τό δεύτερο δ
τερμαΐοφύλαξ καί ή δεξιά πΐέ-
ιξ τής έπιθέσεως. Έκ των Ρεθυ-
μνίων καλυτέρα ή άριστερά πτέ-
τών κινηγών καί δ σέντερ
άφ.
& Αθλητικώς
Τ 10 ΥΤΪΟΜΝΗΜ,
"Οσον άφθ|
σφυγας άστέγοί
ται προσπαθεία
χών όπως τό ζήι >
ευθετηθή είτε δι
χωρήσεως είς ο
πέδων, είτε διά ;
οίκημάτων έκ ·
τος υπό τοθ κρ
των 2.000.000 δ
λως έπείγει τώβ
των άπόρων ό
δρων. Είς άλλην
μοσιεύομεν σχετι
μά των καί έλπί
σον αί τοπικαί ·κ?ον
καί τό Κράτος .,/·.& -ρί-
σουν την σοβα
ΆφοΟ έδημιουργι
άφέθη νά δημιο
μα στέγης καί δι'
πει νά εξευρεθή
τού. Ή θέσις των
στέγων καί ώς έ
τίστως καί ώς π
γελματιών ιό επ
τακτικώς. Έν τώ ύτυμνΊ'
των άλλως τε ύ'π
καί οί δυνατοί
τοιαύτης λύσεω
φρονοϋμεν καί
καί πραγματοποιι
***
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΝΕΞΗ
Παρά πολλδ Α-
τών ήρωτήθημεν ί · , 3ύ-
τόχρημα άστρονς «·. «μσς
μέ τάς οποίας κ
λευταίως νά διατιι
σμένα φάρμακα ι ται
διά τάς μάλλον ,-νΐιτΛ-
τους «σπεσιαλιτέ» ά>λ3ί καί
τάς μάλλον κυκ - - - ' ~
σήμερον ώστε τό
καθίσταται άνεξή·
μένου άλλως τε
συναλλαγματικάς χυ
νηγορεΐ υπέρ τής α¬
κριβείας. Είς τόι Όν
των κ. κ. Φαρμαν » 8ο·
διετυπώναμεν την τ> κ,α
ράκλησιν νά μας
σχετικώς καί δι*
δριμύτατα παρατ . υ',
συμπολίτας οί όπ νΛ
παραπονοθνταιτοι ^κ
θά είπη δτι δέν υ ν
τούς λόγους τής · 6-
περπμήσεως εάν «ι
ύφίστανται τοιοθτ·
***
ΗΑΤΕΛΕΙΑ.
Ή άτέλεια τί ' ο
γραφΐας των κ. κ.

τής ληξάσης βουλί .·&
καθ" άς έχομεν π) ς
Τό ταχυδρομειον , .ιου
μετά την λήξιν τώ
κων εργασιών άπι οθυνε νχε-
τικόν έρώτημα είς · υ*,
ουςέν άναμονήδιά ' ή-
σεώς τού δέον οί κ. ' υ
λευταί νά πληρώνς -ί*-
λό κακό την άλλΐ αν.
των. Παρεκλήθημεν τ
ξιν τίνα ένδιαφερι ..... ^
κάμωμεν γνωστόν
τό κάμνομεν.
***
|Α ΕΛΘΗ.
1 Ήκούσαμεν
προχθές: «"Ωστε δί
θη ό Βενιζέλος; Έ
τρησε καί τόν Κρητ
καίέκατάλαβε δτι κ
δέν υφίσταται τίπ
Ό άρξάμενος προεκλογικός αγών.
Πλήρης άνασκόπησις
τής τελευταίας 12καετίας.
Ό λόγος τοϋ Στρατηγοϋ κ. Κονδυλη.
7ον
πνπΜεεΒεπι
ΈννοεΙται δτι ή άνόητος καί ά-
νήθικος τυραννίς τοθ 1926—1926
είχε κανένα &λ6 τά καλά καί
είχε δλα τά κακά ΐής δικτατορί-
ας. Δέν έκαινοτόμησεν είς τιΊιοτι.
Διώκησε καί αυτή μέ την ρουτί-
ναν τής γραφειοκρατίας. Τα λι-
μνάζοντα Οδατα έμειναν άδιατά-
ρακτα. Ο5τε την διοίκησιν, ουΐε
την οίκονομιχήν πολιτικήν, οδτε
την γεωργιχήν Ιθιξι. 'Γπάγραψΐ
πολλάς συμβάσεις, τάς χειροτέρας
άφ' δαας όπεγράφησαν ποτέ, την
Πάουερ, την Φαουντέσιον καί
ήτοιμάζετο νά υπογράψη κα!
άλλας άχόμη έλεθριωτέρας δ-
ταν άνετράπη. Τά ίδιαί-
τερα χαραχτηριστικά της ή-
σαν: Μία χαταπληχτική περιφρό-
νησίς πρός την νοημοοόνην τοθ
ΈλληνικοΟ ΑαοΟ καί 2νας δίος
όργίων,
Ή άνατρβπή τής Δ
"Οταν μέ την δοήθε
οθ δ τόπος άπηλλά·
πληγήν αδτήν, 6 ίνθε
τόν Οποίον ό Έλληνι*
χαιρίτησε την άνατρο
νάλογος πρός την δυ£
όποιαν Ικρυπτεν εί; τ
ψυχής τού Ιπί 14 μί)·
Την τυραννίδα διεδ
μεΐς είς την Κυδέρνησ
ρας δ;ά δραχύ χρονιχί
Ένεργήσαντις ίκλογά
ποίας δέν μετέσχ· τ
μών, άπεκαταστήσαμεν
ρον πολίτευμα. Έπειδ
μοθ έξεφράοθη άπό δΐ3
λους ή άπορία διά τήι
μου δπως άπόσν» τότΐ
γών, μολονότι ή Κυ6·
οποίαν είχον είς χεϊρ
μποροθσε νά μοθ ΐξ«:
ϊ'ι
— Άπόψε ή τιμητική
ου χ. Εύγ. Κονδυλη
ΐαν καί άδουσαν ταινί
Καλλιφόρνια:». Έκτός
: ό «Ναυαγδς» (είς
,) υπό τού κ. Εύγεν.
Ε.—Σήμερον: «Σχόν α¬
ι τής ζωής».
..— Σήμερον:
ΐία».
«Σατα-
τιρροήν τού... Φαί
στό τέλος δέν θά
ιΐοδεΐες ό άνθρω-
εΤνε φανερόν, τό
χί άντιβενιζελικόν
ι καί μυχΐους πό
>οσώπει. Τώρα δ-
βεβαιοϋται. όριστι
, δτι ό Βενιζέλος
η είς Κρήτην, άφοΰ
νως περιοδεΰση, την
Ξλλάδα καί Μακε-
θά λέγουν οί φο-
άς περιοδεΐας άλλά
χθοδον τού ειδικώς
■} Θά Ισχυρίζωνται
ησε καί ότι είναι ά-
3βολισμοΟ δι' αύτό;
■>·
Έ1"·
3ΐθμόν έδρών, ϊχω κα-
χράσχω |;επΙ τη σημε-
5ία έξηγήσεις επί τής
υ έκείνης.
δι' οϋς τό Εθνικόν
ίόν Κόμμα δέν μετέσχε
ι* .ογάς τής 7ης Ν)βρΕου
οί εξής: Πρώτον διότι
τι εάν έπολιτεύετο τό
ημοκρατικόν Κόμμα, ή
Γί· *.. ισις τής Έθνικής Τρα-
κουσα κομματικώς είς
δα, ουδέποτε θά συγκα-
ΐ»ϊ:τ·εια * πληρώση τάς ,άποζη-
'.!Γ·ν«ίΐ; )ν ποοσφύγων, έφ' δσον
■'ηγ;:,·- θανότης νά συγκομΕσω
»/ ,, ·» ιματικά ώφέλη τής χει-
νς κείνης, ή όποία δέν ή-
ΐε παρά έργον στοιχειώ-
)σύνης, ελάχιστον πό-
•ί Έατης όφειλής πρός Έλ-
ηθυσμόν καταστραφέντ*
ϊικά τού σφάλματα. Καί
διότι, άναγκασθείς νά
ι την 9ην Σεπτεμβρίου
«κατάστασιν των λαϊ-
ϊριών, δέν έπεθύμουν νά
)5τε τό ελάχιστον πλεο-
πό την δρδσιν εκείνην,
θά έπέτρεπε καί την
ιόνοιαν δτι έκινήθην ά-
,ν ίδιοτέλειαν.
χς εκλογάς ανήλθεν είς
ι ή Οίκουμενική Κυβέρ-
ι
•V
Η ζωή πού περνά
24 Αύγουστον 1932.
Ανατολή ηλίου 5.30, Δύσις 7,31
Η Μ Ο Δ Α
Ή μόδα έπαυσε νά είνε όμοιόμορ·
φη όπως ήτο πρό ολίγων έτών: έγ
κατέλειψε ορι¬
στικώς την ί
σία γραιιμήπού
παρουσιαζε ό
λες τίς γυναί-
κες σάν μάθη
τριες τοΰ αυτού
σχολείου. Κ ά
θε φόρεμα έχει
σήμερα ίδιαίτε
ρο χαρακτήρα
«αί φέρει τή σφραγίδα τής γυναι
ιΐείας άτομικότητος. Μάλιστα ή με-
γάλη ποικιλία των χρωμάτων καί
των σχεδίων ήρχισε νά γίνεται κά
«ως ύπερβολιχή. Τα καπέλλα δέν
είναι σκέτα, άλλά στολίζονται μέ φι-
άγκους, πτερά φανταιζί καί άνθη.
Ετίς χυρίες απόχειται νά έκλέξουν
5,τι συμβιβάζεται καλλίτερα μέ τόν
ΐύπο καί τή σιλουέττα τΛν.
Καί ήνη έμφανίζονται μέ τα α>θι
νοπωρινά μοντέλλα, ποϋ σπεύδουν
νά φορέσουν, με τίς ζέστες άκόμη
ή πιό βιαστικές.
Αύτη την έποχή λανσάρεται ένα
έπανωφόρι άπό μεταξωτό ΰφασμα
άνοικτοΰ χρώματος, μέ μιά πλατειά
πέτσινη ζώνη αντίθετον χρωματι-
σμοΰ. Τό έπανωφόρι αύτό γαρνίρεται
μέ δυό ή τρείς πιέτες καί συμπλη-
ρώνεται μέ μία έσάρπα ή μία πελε·
ρίνα. Ό χρωματισμός πού κροτιμά-
ται είνε τό άσπρο, μέ ζώνη καί έ
σάρπα μαύρη καί μαΰρα κουμπιά.
Ή πελερίνα, όπως καί ή έσάρπα
είνε κινητή κα'ι μπορεϊ νά δεθή έμ
πρός μέ δύο λουρίδες, πού σταυρώ-
νονται στό στήθος. "Ενι μπερέ άπό
πλεκτό μετάξι, στό χρώμα τής έσάρ-
πας, συμπληρώνει τό φθινοπωρινό
έπανωφόρι, ποΰ συνοδεύει ένα σκοϋ-
ρο φόρεμα άπό κρέπ ντέ σιν ή μαρο¬
κέν.
—Πολλές φιλάρρσκες χυρίες είναι
άπαρηγόρητες αυτή την έποχή, διότι
γυαλίζει ή μύτη τους ... Ιδού ενας
απλούς τρόπος νά έξαλείψετε αύτό
τό δυσάρεστο πράγμα: Θά κάμετε
μερικές πολύ ζεστές κομπρέσσες καί
έπειτα θά ξεπλύνεται τή μύτη σας
μέ λίγο χυμό λεμονιοΰ. Θά άντικατα
στήσετε κατόπιν την χρέμα χαί τή
συνηθισμένη σας πούδρα μέ λίγη σχέ
τη πούδρα τάλχ χαί θά έχετβ πολύ
εύχόριστα άποτελέσματα.
ή Μοντέρνα
—Ό γυμνισμός υπό δίωξιν.
Ό "Υπατος Άρμοστής τού
Ράϊχ διά την Πρωσσίαν δόκτωρ
Μπράχτ εκηρύχθη εναντίον πά¬
σης γυμνότητος. Τή εΐσηγήσει τού
ή γεομανική κυβέρνησις έλαβεν
άποφάσεις άποβλεπούσας είς
την διαφύλαξιν τής έντίμου γερ-
μανικής παραδόσεως. Ούτω άπα-
γορεύεται τοϋ λοιπού τό γυμνόν
είς τα θέατρη, τάς έπιθεωρή-
σεις καί τα καμπαρέ, έπίσης δέ
ή άνακήρυξις βασιλισσών τής
καλλονής μέ μαγιώ τού μπά-
νιοΐ'.
Ό άντιπολιτευόμενος τύπος ύ-
πεδέχθη την νέαν αυτήν έκδήλω
σιν μέ ε'ιρωνικά σχόλια.
—Ή νεκρά καλλιτέχνις.
Είς την Βουδαπέστη πρόκει-
ται νά παιχθχί κατά τό προσεχές
φθινόπωρον αία όπερέττα, τής
οποίας ή υπόθεσις θά είνε αί
καλλιτεχνικαί καί αίσθηματικαί
περιπέτειαι τής άπό μηνών α¬
ποθανούσης Λύας ντέ Ποϋττι.
Ή περίφημος γόησσα τοΰ κι-
νηματογράφου τής οποίας τόν
θάνατον έθρήνησαν αί μυριάδες
των θαυμαστών της κατήγετο
άπο μίαν άοιστοκρατικήν οικο¬
γένειαν τής Βοΰδαπέστης. Αί δύο
ώραιόΐαται θυγαΐέρες της ζοΰν
εις την καλλιτέραν κοινωνίαν.
ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΠΡ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
Επί δεκαετίαν σπουδάσας καί
είδικευ&είς ένΓερμανία καί Βιέν¬
νη. Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού,
όδός Σφακίων (Καμαράκι) έ¬
ναντι τοΰ Ιατρείου κ. ίΐελισσείδη,
9—12 καί 3—7 μ. μ.
Άκτϊνες Ραϊντγκεν
Τεχνιτός πνευμοθώραξ
Τηλεφ. 2—79
(συνεχίζεται)
ε·····································*··
|
8 ΑΤΜΟΠΛΟΪΆ
ΙΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
?ο ταχύπλουν καί πολυτελέστατον
"ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, βενετσιανου
1
Α ίί ί
000 τόννων καί ταχύτητος 14 μιλΐων, αναχωρεί
έκ ττην Τετάρτην 6 μ. μ. κατ' ευθείαν
!>'" Πειραια, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσσαλονίκην.
έχεται επιβάτας καί έμπορεύματα.
Άναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν.
Πρακτορείον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ
. τηλ. 94 καΙΙ50
δ
-*.* ■ ••••••••••φ······························
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι:
"ΜΑΡΙΤΑΪΜ" Ι
νλιχή 'Ασφαλιστική Έταιρεία =
Έτοζ Ιδρύσεως 1864 έν Λίβερπουλ Ξ
Μ μβτβχαΐ τής «ποίας άνήκβυσι τή Άσφαλ. Έταιρ. —
«ΕΝΩΣΙΣ ΣΚΩΤΙΑΣ καί Ε0ΝΙΚΗ» Ξ
Κεφάλαια καί άποθέματα £ 15.500.000. Ξ
"νίραι Αγγλίας δεκαπέντε έκατομμύρια πεντακό- Ξ
σιαι χιλιάδες). Ξ
•ΑΛΑΣΣΑΣΦΑΛΕΙΑΙ πάσης φύσεως δι' άτμοπλοί- Ξ
ΐ»ν · αί Ιστιοφόρων. "Επί σταφίδων είδικά κόβερ έναντΙ- Ξ
> λων των κινδύνων. Ξ
>ροι, Άσφάλιστρα έκτός συναγωνισμοθ. Ξ
"Αμεσοι διακανονισμοί των ζημιών. Ξ
Πρακτορείον Ηρακλείου. Ξ
Γραφεΐα: Α. καί Ι. ΜΑΥΡΑΚΗ =
μ· ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιίτ:
ΙΗΗΙΙΙΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΗΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΒ||ΐ:
/ΔΡΟΜΕΤΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ]
ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ |
αί δλα τα ύδραυλικά ειδή διά τό νέον δίκτυον §
αρέλαβε τό κατάστημα: Ξ
ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ Ι
ΒΑΛΙΔΕ Τ2ΑΜΙ Ξ
Τό ίδιον «ατάστημα άναλαμβάνει την εκτέλεσιν =
' γκαταστάσεων καί συνδέσεων τοϋ νέου δικτύου. Ξ
Τιμαί μέ ίκπτωσιν 20 ο)ο επί των τιμών των =
ιλλων καταστημάτων. =
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΐηΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΑΗΙΙΙΙΙΙβ
— Ό γυναικεΐος άθλητισμός.
Οί φεμινιστικοί κύκλοι ευρί¬
σκονται είς μεγάλους ένθουσια-
σμούς μέ τάς είδήσεις πού έφθα¬
σαν άπό τούς αγώνας τοϋ Λός
"Αντζελες.
—Καί ό λόγος είνε ότι οί μέν
άθληταί κατέρριψαν άρκετά ρε-
κόρ ιδίως όλυμπιακά, ένφ αί
άθλήτριαι καί είς τα έξ άγωνί-
σματα τού προγράμματος των ά-
γώνων άπέδωσαν παγκόσμια ρε-
κόρ καταρρίψασαι τα μέχρι τού¬
δε ύπάρχοντα.
^ΕVΑΝΤΕ ^IΝIΕ
8)3 "ΑΜδΕϋ.
Διά ΚοΙΙεΓάαιη
, ρ
Υπό φόρτωσιν 27—31
Αύγούστου.
ουνακρ ^iνε
β)3"ΒΑΝΤΡΙΑ"
Διά ΙιίνβΓροοΙ
"Υπό φόρτωσιν 25—31
Αύγούστου.
ΙΑϋΚΑΝ3ΚΑ
Π,θνΓΡΒΑ
Ι
23—25 Αύγούστου
Διά Τεργέστην—Σοΰσακ
ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ &
ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΣ
Τηλέφ. Νο 32
ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΧΡΙΙΤΕ;
104 -ιν.
Άπο την Ρώμην συνέρρεον ά¬
πό στιγμής είς στιγμήν νέαι μά¬
ζαι άνδρών, γυναικών καί παι-
δίων οΐτινες ηΰέανον την σύγχυ-
σιν καί τόν θόρυβον.
"Ηδη δοϋλοι πάαης φυλής
καί θηριομάχοι ήρχιζον νά λεη-
λατώσι τάς οικίας καί νά συμ-
πλέκωνται μέ τούς στρατιώτας,
οΐτινες άνελάμβανον την υπερά¬
σπισιν των κατοίκων.
Ό συγκλητικός Ίυύνιος, τον
οποίον παρετήοηοεν ό Βινί-
κιος πλησίον πανδοχείου τινός, υ¬
πήρξεν ό πρώτος, όστις τοϋ έ¬
δωκε σαφεΐς τινάς λεπτομερείας
πε-ρί τής πυρκαϊϊς.
Τό πϋρ είχεν έκραγη, τφ εΤπε,
πλησίον τοϋ μεγάλου Κίρκου, είς
μέρος γειτνιάζον μέ τό Παλατινον
καί μέ τό Καιλιον όρος, άλλ'
είχε διαδοθχί μέ πρωτοφανή τα-
χύτητα ώστε κατέλαβεν όλον τό
κέντρον.
Ποτέ, άπό τής έποχής τού
Βρέννου, τόσον φοβερά κατα-
στροφή δέν είχε πλήξει την πόλιν.
—Ή Τρανστιβέρη άρά γε έ-
κάη;
—Τί σέ ένδιαφέρει ή πέραν
τοΰ Τιβέρεως στινοικία;
—Αύτη μέ μέλλει πολύ περισ¬
σότερον! άνέκραξεν ό Βινίκιος με-
τά παραφοράς.
—Τότε δέν θά δυνηθης να
ς έκεΐ ειμή διά τής λιμενι-
φ
κής όδοΰ, διότι παρά τό Άβεν-
τΐνον τό πΰρ θά σέ έπνιγεν...
Μετά τίνα δισταγμόν, ταπεινώ-
σας την φωνήν, ό Ίούνιος έξη
κολούθησεν:
—Ήξεύρω ότι δέν θά μέ προ-
δώσχις" θά σοϋ Γίπω λοιπόν ότι
δέν είναι πυρκοίά συνήθης. Δέν
άφησαν νά δοθχί βοηθεία
είς τόν Κίρκον. Όταν αί οικί¬
αι ήρχισαν νά καίωνται, ήκουσα
μέ τα ιδία ώιά μου χιλάδας φω-
νών νά δρύωνται: «Θάνατος είς
τούς σβύνο^τας την πυρκαϊάν».
»"Ανθρωποι διατρέχουν την
πόλιν ρίπτοντες είς τάς οικίας
άναμμένας δαδας... Άφ' Ιτέρου
δ λαός στασιάζει, φωνάζει ότι
καίουν την πόλιν κατά διαταγήν.
Περισσόΐερα δέν λέγω. Δυστυ-
χία είς όλους μ«ς!... Είνε τό τέ¬
λος τής Ρώμης...
Άλλ' ήδη ό Βινίκιος διηύθυνε
τόγ ΐππον τού πρός την Τραν-
στιβέρην.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Τό Όστριανόν, μέ όλην την α¬
ταξίαν τού παρεΧχεν άμυδράν ι¬
δέαν τοϋ τί συνέβαινεν υπό τα
τείχη αυτής τής πόλεως.
Τίποτε δέν έλαμβάνετο πλέον
ύπ' όψιν" οΰτε ιό μεγαλείον τοϋ
νόμου, οΐτε τό γόητρον των δη·
μοσίων λειτουργιών, οΰτε οί οί
κογενειακοί δεσμοΐ, οΰτε ή διάκρι-
σις των τάξεων.
Δοϋλοι Ιράβδιζον πολίτας"
συμμορίαι θηριοπαλαιστών μεθυ-
σμένων μέ οΐνον κλεμμένον άπό
τό Εμπόριον έτρομοκράτουν τάς
τριόδους, άνατρέποντες τούς Κι-
ρίτας, ποδοπατοΰντες καί λη-
στεύοντας αύτούς. Μετ5 αυτών
είχεν ένωθη μ'ια μάζα άθλίων ε¬
χόντων άντί παντός ένδύματοςοά-
κη περί την δσφύν. Πλήθος
βαρβάρων, οΐτινες έ'μελλον νά πω¬
ληθώσιν, έδραπέτευσαν έκ των
παραπηγμάτων των.
(Συνεχίζεται)
ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΟΥΓΓΟ & ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΜΑΟΥΡΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ
ΑΝΩΝ. Β1ΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ
ΒΙΟ,
ΑΘΗΝΑΣ
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΜΗΚΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
Πρό πάσης αποφάσεως επισκεφθήτε τα γρα-
φεία μας.
Μελέται καί σχέδια έγκαταστάσεων δωρεάν.
ΈλαιουργικαΙ έγκαταστάσεις.
Μηχανήματα Άρτοποιΐας.
Μηχανήματα Σαπωνοποιΐας.
ΉλεκτρικαΙ έγκαταστάσεις.
Κατασκευή Έλαιοδεξαμενών
οίκου Μπρέντα Ιταλίας, κλπ. κλπ.
Διαρκής παρακαταοήκη Έλαιοπιεστηρίων,Άν-
τλιών, Ψεκαστήρων Σφίντα—Θειαφιστήρων κλπ.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΣ Όδός 23 Αύγοόβτου
Παραπλεύρως Τραπέζης Ελλάδος Αριθ. Τηλ. 140

Όδηγός Ηρακλείου.
ΚΟΙΜΩΜΙ Κγλ|
ΚΙΝΗΣΙΣ.— Επανήλθε χθές έξ
Αθηνών ό Διευθυντής^ τοϋ ενταύθα
ύποκαταστήματος τής Έθνικής Τρα¬
πέζης κ. Άλκιβιάδης Μαρής.
—"Επίσης έπανήλθον οί κ. κ. Μ.
Βαγιάκης καί Ί. Δημητριάοης.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Την παρελθούσαν
Κυριακήν εις Σκυνοσβλη Σητείας οί
κ. κ. Νικόλαος Συλιγνάπις καί Έμμ.
Θαλασσινός έβάπτισαν τό άγγελοΰδι
τού φίλου Δημ. Σκωληκάρη έργολά-
βου δώσαντες είς αύτό τό δνομα
Μαρία. Είς τούς γονεϊς καί άναδό·
χους ευχόμεθα νά τοίς ζήση.
—Την παρελθούσαν Κυριακήν είς
Μάλλια Πεδιάδος ό κ. Μιχ. Άν
βρουλάκης έμπορορράπτης άνεδέξατο
τής κολυμβήθρας τό χαριτωμένο ά-
γοράκιτού κ. Έμμ. Ν. Άσαργιωτά-
κη δώσας τό όνομα Σοφοκλής. Ευ¬
χόμεθα είς τοΰς γονείς καί τόν άνά-
Οοχον νά τοίς ζήση. Ε. Τ.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ό κ. Νικόλαος
Αίκατερινίδης θίκονομικός Έφυρος
Μεραμβέλλου καί ή δ'ις Άγάπη
Μπαντουβά έδωσαν αμοιβαίαν υπό¬
σχεσιν γάμου. Ευχόμεθα ταχείαν
την στέψιν. Ε. Τ.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Την παρβλθ. Κυ¬
ριακήν έν Άγίψ Μύρωνι ό κ. Δημ.
Γρύφιζας καπνοβιομήχανος καί ή
δίς Ελένη Έμμ. Μανουσάκη διδα¬
σκάλισσα έδωσαν αμοιβαίαν ύπόσχβ
σιν γάμου. Ευχόμεθα ταχείαν την
στέψιν. Γ.—
ΓΑΜΟΙ-—Την παρελθούσαν Δευ-
τέοαν έν Βουλισμένη ετελέσθησαν οί
γάμοι τοΰ κ. Νικόλαον Γ. Παπαχαλ
λιατάκη μετά τής δίδος Βιχτωρίας
Π. Μ. Σπαθάρου. Παράνυμφο; πα¬
ρέστη ή κ. "Αννα Άρισ. Γιούργου.
Ευχόμεθα νά ζήσουν. Ε.Τ.
ΘΑΝΑΤΟΙ.— Την παρελθούσαν
Δευτέραν απέθανε έν Νεαπόλει ή
χρηστή καί ένάρετος οίκοδέσποινα
Χρυσάνθη Δημ. Μαραγκάχη, άδελφή
τοΰ φίλου χ. Μιχ. Σφακιανάκη. Ή
κηδεία της εγένετο έν πάστι έπιβλη-
τικότητι καί έν συρροή πολλοΰ χό·
ομού, έκτιμώντος τάς άρετάς χαί
την χρηστότητα αυτής.
Είς τα τέκνα καί τούς συγγενεΐς
τής μεταστάσης έκφράζομεν τα θε(·
μότερα συλλυπητήρια.
Γύρω στήν πόλι μας.
—Χθές εγένετο ή άρτοδοσία διά
την αυριανήν εορτήν τοΰ Αγ. Τίτου.
— Ή έορτή, εάν κρίνωμεν άπό τάς
φροντίδας τής Ένοριακής έπιτροπής,
θά είνε πράγματι μεγαλοηρεπής.
— Καί άνταξία τής ίστορικής χαί
Θρησκευτιχής σημασίας της.
—Την νύκτα τής Δευτέρας οί θα·
μώνες των χέντρων τής πλατείας Βε¬
νιζέλου.
—Ήπόρουν καί έξίσταντο διά την
φωταψίαν τοϋ α' αστυνομικον τμήμα-
τος χαί τάς ψαλμωδίας πού ηκούον-
το άπό έχεϊ μέσα.
—Μετ* ολίγον εξηκριβώθη ότι ε¬
πρόκειτο περί γάμου.... αστυνομικον.
—Άπό έκείνους πού έπισφραγί-
ζουν είς τα κρατητήρια τάς θρυλικάς
περιπετείας μιάς άπαγωγής.
— Ό έπίλογος έν πάση περιπτώ¬
σει αύτός συνήθης άλλού, είνε
σπάνιος είς την πόλιν μας.
—Δι' αύτό την συγκινητικήν τέ
λεσιν τοΰ μυστήριον παρηκολούθη¬
σαν χαί άρχετοί περίεργοι.
—Χαραχτηριστικόν τής γραφικής
Ιεροτελεστίας ήτο ότι μετά τόν γάμον
...έκρατήθη ό γαμβρός.
—Ή ζέστες έξαχολουθοΰν παρά
τό ότι τό έξακολουθεί χαί τό μελτέμι.
— Ό συνδυασμός ούτος είς τόν ο¬
ποίον συχνά προστίθεται καί ή νυ·
χτερινή ύγρασία
—Καθιστά εϋκολα τα κρυολογήμα-
τα των συμπολιτών.
—Έπεισόδια λοιπόν είς Ρέθυμνον
κατά τό προχθεσινόν μάτς Ηρακλει¬
ωτών «αί Ρεθυμνίων.
—Τέλος πάντων φαίνεται ότι τό
ποδόσφαιρον δέν θά γλυτώση ποτε
άπό τοΰς «κομματισμοΰς» καί τάς διε·
νέξεις.
—Εϊτβ τοπικαί είνε αύται — έντδς
μιάς πόλεως δηλ. χαί μεταξΰ όμά·
δών εγχωρίων—είτε τοπικιστικαί, ώς
συνέβη Προχθές είς Ρεθυμνον.
—Έν τώ μεταξύ είς την Παλαιάν
Έλλάδα δέν έμφιλοχωροϋν μόνον έ¬
πεισόδια είς τα γήπεδα άλλά καί
άληθιναί συμπλοκαί.
—Μέ νεκροΰς χαί τραυματίας.
—Νά παρηγορούμεθα ημείς έδώ;
—ΑΙ οδοί τής πόλεως έξαχολου¬
θοΰν νά διαχηροΰν τα ΐχνη των σχα
ψιμάτων.
—Όστε νά παρεμποδΐζεται ή κυ·
χλοφορία Ιδίως έν χαιρφ νυκτός.
—Όπότε ή πέτρες προχαλοϋν επι-
Μΐνδυνα σκοντάματα.
—Ό Δήμος υποθέτομεν δτι θά ί·
πρεπβ νά επισπεύση τας σχετικάς
εργασίας άλλά χαί νά φροντίζη νά
μή γίνωνται αυται μέ την συνήβη
τσαπατσουλιά.
—Άπό ψιλογράφον ή πεταχτογρά"
φόν—μή καλαμπουριστήν— εμάθαμεν
μβτά την δυτικήν εκείνην «τοίς προ-
σβχοΐς πανηγύροις» ότι τό "Ηράκλει¬
ον είνβ πόλις πνυκτιχή.
—Υποθέτομεν ότι ή λέξις Θά «ο-
ράγεται άπό τό...πνίξιμο παρά απδ
την λέξιν... πνϋξις όπως θά έννοί
φαίνεται ό πεταχτογράφος την «πλή'
ξιν» τής πόλεώς μας!
—'Υπβνθυμίζομεν την αποψινήν
τιμητικήν τοΰ δημοφιλούς Κονδυλη
βίςτό «Άλκαζάρ».
—Κατά τα φαινόμενα βΐς τό «Άλ·
καζάρ» θά συγχεντρωθη άπόψε ό χ«'
λύτερος κόσμος τής πόλεως.
«V
Ρίπβρτίρ
Ο ΙΑΤΡΟΣ
ΙΩΑΝ. Σ. ΠΑΤΡΑΚΗΣ
Άποπερατώσας Αρτι τά
σπουδάς τού εγκαθίσταται μο .
νίμως είς Βραχάσι Μεραμβέλ- ;
λου καί δέχεται τοΰς έκ παθο*
λογικών, παιδιατρικών χαί δβρ·
ματιχών νοσημάτων ηάσχοντας·
Π«λεΐτβ(ΐ είς τιμήν εύκαιρίας μΐ'
χανή μβταχειρισμένη 25 Ιππων κοΐ
έλαιόμυλος μετά χών σχετικών ά|ο-
νων, τροχολιών κλπ. ώς καί αγγλικόν
έλαιοπιεστήριον 10 Ιντζών.Πληοοίρθ'
ρίαι παρά τφ Νικολάφ Μακράκη *»'
Νικήτα Στρατάκπ (Χανίων Πόβτα/
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
έτησία Δολλάρια 10.
•Αη«·*ι «Ι άποδβίξίΐς βυνδρο
αδν κ«1 δημββιεύσεων φέρουσι
£ηαραιτητΜς την υπογραφήν τβΰ
Λ,ΐίυβυντοΰ κχι ίδιοκτήτου τής
Αδώσεως^
«Ηράκλειον 24Αύγούστοι;1932
^Ω λοιπόν ή προέ¬
βη «λογική κίνησις καθ1
άπασαν την Έλλάδα. Ή ζω¬
ηρότης αυτή επεκτεινομένη
ολίγον κατ' ολίγον θά παρου¬
σιάση ελπίζομεν χον έκλογι-
κόν άγώνα διεξαγόμενον είς
ειρηνικόν πλαίσιον άλλά καί
αναλόγως τής σπουδαιότητος
χον. Δέν θά ύπάρξουν δηλ.
οϋτε χρονοτριβαι είς τόν κα¬
ταρτισμόν των συνδυασμών,
οΰτε μικροέριδες, οΰτε περι-
σπασμοί προσωπικού χαρα¬
κτήρος μή αποβλέποντες είς
τό γενικόν συμφέρον έφ' ού
«αί κυρίως ό έκλογικός αγών.
Ό κανών ίσχύει ειδικώς διά
τό «όμμα των Φιλελευθέ-
ρων, ένα κόμμα ιστορικόν,
άνέκαθεν πειθαρχήσαν είς τα
κελεύσματα τοΰ άρχηγοΰ τού
καί τάς άπαιτήσεις τής πραγ¬
ματικότητος.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ άσφα-
» ε λεϊς μεταδίδουν γενι¬
κόν ρεϋμα μεταστροφής υπέρ
των Φιλελευθέρων. Αί ανω¬
τέρω πληροφορίαι, άοχέτως
τής έγκυρότητός των, είνε
προφανώς μόνον προεξαγγελ-
τικαί. Τό ρεϋμα τής μετα
στροφής άρχίζει άπλώς..."Ο,τι
ένδιαφέρει: ή συνέχισις καί ή
άδιαφιλονίκητος έντασίς τού
θά εκδηλωθή έν τή προόδφ
των προεκλογικών ένεργειών
τοΰ κόμματος καί συγκεκρι¬
μένως των προεκλογικών πε-
ριοδειών τοΰ κ. Βενιζέλου.
Τόχε θά τεθοϋν σαφώς τα
ζητήματα ενώπιον τοΰ λαοΰ.
Καί ή κρίσις τού θά εϊνβ σα-
φεστέρα ώς πρός την άπο*ο-
τικότητά της—την πλήρη καί
γενικήν μεταστροφήν ύ-
πέρ των Φιλελευθέρων.
ΔΙΑ ΤΟΝ λόγον τόν έκ
φωνηθησόμενον υπό
τοϋ κ. Βενιζέλου είς Θεσσα¬
λονίκην συνειργάσθη προ-
χθές ό κ. πρωθυπουργός με·
τα τοϋ τέως ύπουργοΰ των
Οίκονομικών «. Γ. Μαρή. Ώς
καί χθές αναφέρομεν ό λόγος
ούτος θά αποτελέση εΰρυτά-
την άνασκόπησιν τής οίκονο-
μικής καί δημοσιονομικής πο-
λιτικής τής Κυβερνήσεως.
Διά την άπαρίθμησιν μά-
λιστα των δσων επέ¬
τυχε ή επί τής ύπουργείας
τού κ. Μαρή κολοσσιαία καί
συγχρονισμένη προσπαθεία
γενικής άναπλάσεως, είνε πι¬
θανώτατον δτι ό κ. Βεν,χζέλος
θά καλέση τόν κ. Μαρήν νά
αναπτύξη αυτήν καί διά ζώ·
σης συμπληρώνων ούτω τε¬
λείως την είκόνα την οποίαν
προτίθεται νά δώση έκείνος
πρός τόν λαόν τής Θεσσαλο¬
νίκης.
***
ΔΙΕΥΘΕΤΗΘΗ λοιπόν
—» τό ζήτημα Μιχαλακο¬
πούλου— Φιλελευθέρας. Τό
γεγονός έπηλήθευσε τάς
προβλέψεις τής παρούσης
στήλης. Άλλά γενικώς ή δι¬
ευθέτησις τοΰ ζητήματος
προεβλεφθη έξ άρχής καί διά
τούς δεσμοΰς τούς συνδέον-
τας τόν κ. Μιχαλακόπουλον
μέ τό κόμμα των Φιλελευθέ¬
ρων καί διά τό καλώς έννο·
ούμενον πολιτικόν συμφέρον
τού κόμματος τού. Είνε δέ
κατά τουτο Ικανοποιητικόν
«αί διά την Κυβέρνησιν καί
τοΰς Φιλελευθέρους: "Οτι δέν
στεροϋνται ενός συνεργάτου
καί φίλου άπό τούς μάλλον
διακεκριμένον·
*#
ΕΙΣ τούς οίκονομικως πά-
σχοντας άποστράτους
άξιωματικούς ή Κυβέρνησις
κατά τάς χθεσινάς μας τηλε¬
γραφικάς πληροφορίας εμε-
ρίμνησε καί χορηγοΰνται δα-
νεια. Τό μέτρον είνε μια α-
κόμη εκδήλωσις τοΰ στοργι-
κου κυβερνητικόν ένδιαφε-
ροντος πρός άπαντας τους έν
ενεργεια «αί διαθεσιμοτητι
κρατικούς λειτουργούς. Διότι
ώς γνωστόν τό μέτρον των
δανείον δέν έφαρμόζεται δια
πρώτην φοράν. Αποτελεί
καινοτομίαν άπό τας μάλλον
εύεργετικάς τής κυβερνήσεως
υπέρ τοΰ υπαλληλικον συνό-
λου-«αινοτομίαν έπεκτεινο-
μένην σήμερον άξιοσημειω-
ίως καί είς τούς βποστρα
άδκούς
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ή 'Ενοριακή~Έπ"ιτΡοπεία Ά-
γίου Μηνά, γνωβτοποιεΐ δτι την
έχη Κυριακήν 28ην Αύγού-
διεξαχθήσεται φανεΡά πλει-
α κ,Ι 4π4 τί). 11ης_ι2 1)2
την μίοΗωσιν τώ; έττομένων
δφ Κυρίλλου Λουκάρεως οι¬
κίας μέ πρώτην προφοράν δραχ¬
μάς 1000. 2)Το0παρά την κυ-
Ρ*ν ^είσοδον τοδ Άγίου Μηνά
μαγαζείου μέ πρώτην προσφοράν
δραχμάς 400. |
, Πλείονας πληροφορίας δύνανται
να λάβωσι οί βουλόμενοι προαερ-
χόμενοι είς τό Γραφείον τής ένο-
ρίας.
Ηράκλειον 21 Αύγούστου 1932
Ο Διευθύνων
Νικόλαος Καρέλης
Τα μέλη
Ζαχαρίας Άνυφαντάχις
«,ενοφών Σηιθάκις
Γεώργιος Χριστοδουλάκη
Παπά Έμμ. Σπυριδάκις
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
'Η Ανωτέρα Ένοριακή Έτιτρο-
ή Άρκαδίαί διακηρύττη δτι εκ¬
τίθησι είς φανεράν πλειοδοτικήν
δημοπρασίαν την έπ.1 τετραετίαν
έκμίσθωσιν των κτημάτων Πανα¬
γίας Καλυβιανής των κειμένων έν
ταίς περιφερείας των χωρίων
Καλύβια—Πετροκεφάλι καί Μοί¬
ραις καί δτι ή δημοπρααία αυτή
ενεργηθήσεται έν Μοίραις έν τω
συνήθη τόπφ των δημοπρασιών
την 28 Αύγούστου 1932 ημέραν
Κυριακήν καί ώραν 10—12 π.
μ. έ^θα καί δτε καλαθνται οί
πλειοδοτήσοντες.
Έν Άγίοις Δέκα τη" 21 Αυγού-
οτου 1932
(Έκ τοθ Γραφείου)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τό Σωματείον Άοτεργατών Ηρα¬
κλείου φέρει είς γνσώιν πρός άπαν
τας τοϋ; άρτεργατας, ότι ή ίατρική
Επιθεώρησις αυτών άρχεται άπό
σήμερον Τετάρτην 24 τρέχοντος θά
συνεχισθή δέ καί αυριον Πέμπτην
25 τού αυτού μηνός
Ή Επιθεώρησις θά γίνεται είς
τό Α' Τμήμα Χωροφυλαχής Ηρα¬
κλείου καί άπό τής 5—6 π. μ.
Οί μή'.προσελθόντες πρός έπιθεώ
ρήσιν κατά τάς ώς ανω ημέρας άρ-
τεργάται θά παύσουν άπολαμβάνον
τες τοϋ εύεργετήματος περί άσφαλί-
σεως άρτερνατών όπερ διά Νόμον
παρέχεται εί; αύτούς.
(Έκ τοϋ Γραφείου)
ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
Ύπόμνημα των άστέγων
άπόρων έφέδρων Ηρακλείου.
Μϊς απεστάλη αντίγραφον τοθ
κάτωθι ΰπομνήματος δπερ υπεβλή¬
θη πρός τούς έξοχωτάτους Πρόε
δρον τής Κυβερνήσεως, 'Υπουρ-
γούς Έθνικής Οίκονομίας, Οίκο¬
νομικών, Γενικόν Διοικητήν Κρή¬
της, Διοικητήν Έθνικής Τραπέ¬
ζης Ελλάδος καί κύριον Νομάρ¬
χην Ηρακλείου Ιχων δ' ούτω:
Λαμβάνομεν την τιμήν ν' αναφέ¬
ρωμεν τό εξής λίαν σοβαρόν ζήτημά
μας έφ' ού έπικαλούμεοα την Ύμε-
τέραν αντίληψιν.
Υπηρετούντες υπό χά όπλα την
Πατρίδα επί δεκαετίαν «αι πλέον,
άπίλύθηαεν νατά τό τέλος τοϋ έτους
1922 είς κατάστασιν άπό πάση; α¬
πόψεως οικτράν, έρείπια σωματι-
κώ; χά ι ψυχικάς καϊ συνεπώς μετ ά
δυσκολίας μεγάλης έκτοτε χατορθώ
σαμεν νά έξοικονομοΰμεν τόν ξηρόν
άρτον των οίχονενειών μας.
Είναι φανερόν ότι διαθέσΐντες τα
καλυτέρα χρόνισ τής ζωής μα; είς
την εχιυσαν την ανάγκην μας Πα¬
τρίδα, δέν ήδυνήθημεν νά άποχτή-
σωμεν οικονομικήν όπωσδήποτε όν-
τότητα οΰΐε συνεπώς ιδιόκτητον
στέγην, άφοΰ οΰΐε κληρονομίας εύ¬
ρομεν, οΰτε α'λλους άδήλους πόρους
είχομεν, οΰτε μάς ήτο δυνατόν εύ·
οισκόμενοι είς τα υέτωπα τής Μαχβ-
δονίας, Θράχης χαί Μ. Άσίας νά
άποχτήσωμεν διά τοΰς εαυτούς μας
πλέον των τραυμάτων φθειρών ή
κρυοπαγημάτων.
Κατά τό διάστημα τής στρατεύσε-
ώς μας αί οικογένειαι ημών παρέ-
μενον είς οικίας επί μικςψ μισθφ
μισθώματι καί χατορθώσιμεν οί
πλρ,ϊστοι χαί μέ την σχληράν εργα¬
σίαν μας μετά την επιστροφήν μας
νά πληρώνωμεν τακτικώς τό ένοί-
ΑΚΤΟ-
ΠΛΟΪΑί
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣαε.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1'ηΑβψ. Νθ 30.
(ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΑΝΑΧΟΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. ΣΑΜΟΣ
διά Ρέθνμνον, Χανιά, ν
ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. «ΛΕΤΟΣ»
κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ
Χαλκίδ(ί, Βόλον, ΘΕΣ 5
ΣΑΛΟΝΙΚΗΝ. ν
ΠΕΜΠΤΗΝ Π π μ. «Η·
ΡΑ Μ» διά Ρέθυμνον,
Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλ-
κίδα, Βόλον, θεσ)νίκην,
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ «ΚΙ-
ΜΩΝ» κατ' ε.ύ«(·ΐον ΠΕΙ
ΡΑΙΛ, Χαλκίδη, Βόλον,
ΘΕΣ)ΝΙΚΗΝ.
ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. ιι. «ΣΛ-
ΜΟΣ» διά Χερσόνησον,
Σάσι, Άγιον Νικόλαον.
Παχ. "Αμμον, Σητείαν.
ΟΙΝΟΑΟΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΜ
ΕΜΜ. Ι.ΛΥΔΑΚΗ
όδός Βλαστών
(Παλαιά Δερμιχζίδικα)
Οίνοπαραγωγοί
θέλετε νά κάμετε κρασί ι
πού θά καθαρίση γρήγορα,
πού θά γίνη μπροΰσκο, δι·
αυγές, εΰγευστο, ύγιές καί
διατηρήσιμο, άναθέσατε έξ
ολοκλήρου την δπ' ευθύνην
«. τοθ ΟίνολογικοΟ Έργαστηρίου
' Έμμ. Ί. Λυδάκη οίνοποί-
ησιν των σταφυλών σας.
Τ4 Οίνολογικδν Έργαατήρι·
όν ουδεμίαν αμοιβήν δύναται
νά απαιτήση είς περίπτωσιν
1 καθ' ήν δ οΐνος άναλυόμενος
εδρεθ^) μέ πτητικήν οξύτητα
μεγαλυτέραν τής 0,9 ο)οο.
ι Οί έπιθυμοθντε; νά άναθέ»
αουν είς τό Οίνολογικόν Έρ-
ι γαστήριον δπευθύνως την οί-
1, νοποίησιν των σταφυλών των,
11 δέον πρό τοθ τρυγητοθ νά ά-
«ευθύνωνται είς τοθτο διά νά
) λαμδάνουν τάς σχετικάς ίδη-
5 γίας. 1-10
χιον τούτων.
"Ηδη, άπό έτους περίπου λήξαν¬
τος άφ' ενός τού ενοικιοστασίου, ό¬
περ μάς έπροστάτευεν χαί άφ' ετέ¬
ρου γενομένων άθρόως πωλήσεων
ανταλλαξίμων κτηαάτων υπό τής
Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος είς
πολλά των οποίων έμέναμεν, ηρχι¬
σαν είς μεγάλην κλίμακα έξώσει;
των οίκογενειών μας καί ούτω πα¬
ρουσιάσθη πρό ημών στυγνόν καί α¬
παίσιον τό φάσμα τής δυστυχίας
μας, νά παραμένωμεν άστεγοι.
Πλείσται των οίκογενειών μας άπό
μηνών κατέφυγον είς διάφορα ήρει
πωμένα οίκήίΐατα είς τζαμία μετά έ·
πίσης δυστυχών προσφύγων χαί τε
λκυταίως είς τόν περίβολον τής έν-
ταΰ&α Νομπρχίας.
Επειδή ό άριθμός μας (των άστέ
γων) τελευταίως ηυξήθη ή άστυνο-
μία ήρχισε νά ιΐας καταδιώκει έκ
διαφόρων καταλυμάτων είς ά ή ά
νάγκη μάς ΰπεχρέωνεν νά καταφεύ-
γωιιεν καί τέλο; ήναγκάσθημεν νά έ-
ξέλθωμρν τής πήλβως καί έγχατα-
σταθώμεν προσωρινώς είς τάς άκαλ
λιεργήτους έιτσσπς των Όθωμανι-
κων Νεκροταφίίων (πϊτινες άνήκου-
σι ήδη είς την Εθνικήν Τράπεζαν
τή; Ελλάδος) καί είς συνεχομένας
άίλα; γαίας τής Διοικήσεως Δημο-
σίων Κτημάτων.
Ή ενεργεια μας αύτη οΰτε έπα-
ναστατιχή ήτο οϋτε άπέβλεπε είς
σχοπούς παρανόμους. Ήτο άνάγχη
έκ των πραγμάτων ύπαγορευθεΐσα,
διότι επρεπε νά έγκαταστήσωμεν τάς
οικογενείας μας χάπου προσωρινώς,
διά νά μεταβώμεν ημείς καί έργα*
σθώμεν κατά την περίοδον ταύτην
τής εργασίας καί εξασφαλίσωμεν του¬
λάχιστον ξηρόν άρτον.
Έν τούτοις ή κακή τύχη καΐ έν-
ταύθα μάς καταδιώκει καί ή χωρο
φυλαχή τής πόλεώς μας παρεξηγή-
σασα προφανώς τάς προθέσβις μας,
μάς έξεδίωξεν βιά τής βίας καί έκ
των ανωτέρω κτημάτων χαί ήδη ευ¬
ρισκόμεθα διεσπαρμένοι άστεγοι
έντός τής πόλεως χαί των προάστει¬
ον έχτεθειμένοι καί κινδυνεύοντες
αυριον έκ των βροχών καί τοΰ ψύ-
χους.
"Ηδη παρ' Υμών έξαιτούμεθα τα
εξής νόμιμα καί δίκαια.
Ή οϊχτρά ώς ανωτέρω περιγράφο-
μεν κατάστασίς μας, δύναται νά
βελτιωθή διά τής υπέρ ημών απαλ¬
λοτριώσεως των ανωτέρω κτημάτων
μέ παροχήν εύκολιών είς την πλη¬
ρωμήν.
Έπείγει όμως πρό πάσης άλλης
ενεργείας (είτε καταρτισμόν μας είς
θίκοδομιχόν Συνεταιρισμόν, είτε τής
συμπληρώσεως δλλων άπαραιτήτων
νομίμων διατυπώσεων) νά διαχαχθή
ή χτηματογράφησις καί καταμέτρη-
σις των ώς είρηται οίχοπέδων καί ή
προσωρινή έστω είς αύτά εγκατάστα¬
σις μας χαί των οικογένειαν μας
διά νά Αυνηθώμεν πρό τού έπερχο-
μένου_ χειμώνος νά στεγασθώμεν
πρ,οχείρως.
Ελπίζομεν απολύτως ότι ή Σεβ.
Κυβέρνησις θά επιλήφθη μετά ταχύ¬
τητος τού σοβαρωτάτου ζητήματός
μας καί ότι έπίσης ή Έθνιχή Τρα¬
πέζα τής Ελλάδος τ) τοσαύτας έχου¬
σα μέχρι σήμερον παράσχη Έθνικάς
υπηρεσίας θά βοηθήση είς τούτο ώ-
στε νά εύρωσι στέγην καί άποκα*
τασταθώσιν ϋπερτριακόσιοι δστεγοι
έφεδροι Πολεμισται.
Καί επί τούτοις διατελούμεν εύσε-
βάστως Έκ μέρους τής Συνελεύσε¬
ως των άστέγων έφέδρων πολβμι-
στών Ηρακλείου.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΩΔ8ΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΠΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
Πρώην Κοινωφελές Ταμείον
(πάροδος Πλατύ Σοχάχι)
Αριθ. Τηλέφωνον 188.
Τελειόταται πολυτελεϊς ήλε-
χτρικαί έγκαταστάσεις όδοντια-
τριχών μηχανημάτων 1)ηΐΙ. ΚίΙ-
Ιογ συγχρονισμέναι μέ την τε¬
λευταίαν πρόοδον τής Ό6οντια
τρικής Έπιστήμης, συμπληρώ
νούν τό σύνολον άρτιωτάτης
κλινιχής έφομίλλου των Άμερι-
κανικών.
Άντισηψία, άνώδυνοι έπεμ-
βάσεις, ταχύτης εργασίας Έ
κτίλεσις δ'ων των νεωτάτων
συστημάτων όδοντοτεχνικών συ-
σχευών (τβχνητοί όΛόντες κτλ.).
Έπισχέψεις επί συνεντΐιύξει.
Έργάσιμοι ώραι:
9 )1—1 π.μ. 4—8 μ.μ.
—Αί είσπράξεις τοΰ Τελω-
νείου.
Κκτα το παρβλθόν δεύτερον 6ε
καήμερον τρέχοντος μηνός Λΰ
γούατου εΐαβπράχθησαν παρά τοϋ
Τελωνειον» έξ εΐσαγωγικων καί
έξαγωγικων δααμών καί έξ εισ
πράξεων υπέρ εΐδικνν Ταμείων
το όλον δραχ, 1.045.148,60.
ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ
Διαρκής παρακατσιθήκη της
μεγαλυτέρας έν Ελλάδι δα-
σικής έπιχειρήσεως.
Είς το κατάστημα
ΔΗΜ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗ
ηαρά την Καινουρια Πέρτα
Ξ,υλεία έπιπλοπβιΐας, βαρε
λοποιΐας, (δλων των διαστά-
σεων) καί στέγης.
α||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΗΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙ||11
Τακτικόν έβδομαδιαϊον δρομολόγιον έκ Κρήτης διά
Λιββρνο, Νεάπολιν, Γενοβαν, Όνέλιαν, Πόρτο
Μαουρίτζιο, Σάν Ρέμο καί Μασσαλίαν, έκτρλούμε-
νον υπό νεοτεύκτων Όλλανδικών Μότορσιπ.
Τό Μ)β «ΝΥVΕΚ^Α^Ε»
» «Ρ^ΥΒΝΟIVν^Ο»
> «ΜΑΚΑΒΟ»
> «ΡΙ/χΊΝΟθΝΕ»
12 Σεπτιμβρίου
20 »
28 »
6 Όκτωβρίου
= Τό ά)π «ΡΕΝΕΙτΟΡΕ» 2 Σεπτεμβρίου 1932 κατ' εύ- Ξ
Ξ θείαν Λιβόρνο, Ίμπέριαν, Γενοβαν, Μασσαλίαν. Ξ
Ξ Διά πάσαν πληροφορίαν απευθυντέον «Ις τοΰς Γενιχοϋς =
Ξ έν Κρήτη Πράκτορας Ξ
| ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ**—ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΝ |
= Τηλέφ. Νο 32. — Τηλβγρ. Δ)σις «ΑΝΕΔΡΑΚ» |
ΗΐΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΐ:
ΠΟΤΑΣΣΑ
Είναι ή καλλιτέρα καί Ευθηνοτερα πότασσα ή όποΚΐ
πραγματικώς σάς έξασφαλίζει την καλλιτέραν ποιότη-
τα σταφίδος.
Είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΗΓΓΥΗΜΕΝΗ «αθώς απέδει¬
ξεν καί ή γενομένη χημική ανάλυσις παρά τοΰ ένταΰ-
θα Παραρτήματος τοΰ Γεν. Χημείου τοΰ Κράτ,ους.
Προτιμήσατε την ποτάσσαν ΟΕΒ17ΕΚ.
διότι είσθε εντελώς βεβαιοί πώς άγοράζετε την
ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΝ ποτάσσαν καί συγχρόνως ΤΗΝ ΕΥ-
ΘΗΝΟΤΕΡΑΝ.
Μία καί μόνη δοκιμή θά σάς κάμχι νά μή ζητήτε
πλέον παρά μόνον ποτάσσαν μάρκος ΟΕϋίΕΚ.
Πωλείται είς τιμάς έκτός συναγωνισμοΰ, είς δλα
τα καλά παντοπωλεία καταστή ματα έν γένει καί:
Έν 'Αρκαλοχωρίω είς τό κατ)μα κ. Γ. Κανιαδάκη
» "Αρχάναις » » » Έμ. Άρναουτάκη.
Διά χονδρικάς πωλήσεις καί σχετικάς πληροφο¬
ρίας άπευθύνεσθε είς τα καταστήματαί
ΓΕΩΡΓ. ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗ
καί ΑΔΕΛΦΩΝ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΑΛΚΑΖΑΡ: ΤΙΜΗΤΙΚΗ Ε.ΚΑΝδΥΛΗ,
—Ό έλεγχος των υποχρεώ¬
σεων των άλευροβιομηχά-
νων.
Κατηρτίσθη σχέδιον νόμου δια
τού έποίου σονιστάται παρά τν
υπουργείω τ&ν Έσωτερικών έπι-
τροπή αποτελούμενη έκ τοΰ προ-
έδρου τοϋ συμβουλιον» χημικάς
ΰππρβσίας, έξ ενός καθηγητού χη-
μΐίας τού πανεπιστημίου καί τού
πολυτεχνεΐου, έκ τοθ καθηγητού
τοΰ διοικητικόν διχαίου τοθ πα-
νεπιοτημΐου, έχ τού διβυθυντοθ
τής άγορανομίας παρά τφ Υπουρ¬
γείω, έκ τοΰ προϊσταμένου τοθ
παρά τω γβνικω χημβίω τοθ κρά-
τους έργαστηρίου τροφίμων καί
φαρμάχων, έκ τοθ έπιβϊ&ιρητοΰ
εργασίας υπουργείον Έθνικής
ΟΙκβνομίας καΐ ενός χημικοΰ άν-
τιπροσώπου τοΰ συνδέσμου τδν ά-
λευροβιομηχάνων. Ή ανωτέρω έ-
πιτροπή θά μεριμνα διά την ά-
κρτβή τήρησιν των υπό τ·ΰ ανω¬
τέρω νομου καί των σχετικών
διαταγμάτων καθοριζομένων ύ·
ποχρεώσβων των άλΐυροβιομη-
χάνων.
—'Η προστασία τδν πολυ-
τέκνων.
Κατετέθη κρός ψήφισιν είς την
Βουλην καί εψηφίσθη νο¬
μοσχέδιον τροποποιοΰν τοΰς
νόμους 4233 καί 4839 π«ρΙ
προστασίας των πολυτέκνων.
Δι' αΰτοΰ έρίζβται ότι πολύτβ·
κνβι, δικαιούμενοι αμφότεροι βϊ·
τα έκάτεροι τής προβλεπομένης
ηροστκσίκς, όρίξβνται οί γονβϊς
οί έχοντες 5 τουλάχιστον τέκνα
ζώντα έκ νομίμου γάμου η νομι-
μοποιηθέντα. Ό άριθμβς των τέ-
κνων, ή ήλικία αυτών χαί 6 νό·
μιμος γάμος η η νομιμοποΐηβις
δέον νά βεβαιοΰνται έφ' κπλοθ
χάρτου ΐχαρά τοΰ άρμοδίου λη-
ξιάρχου ή παρά τοΰ οΐκείου δη-
μάρχου η προέδρου τής κοινότη¬
τος. "Απαντα τα τέκνα των πο-
λυτέκνων άιταλλάσσονται τής χ«·
ταβολής παντός έκπαιδϊυτικοΰ
τέλους, θβραπεΰοντοτι δέ δωρεάν
είς τα νοσοκομϊία καί θβραπίυ-
τήρια των δήμων χαί των χβινο-
τήτων.
—Πρόσθετον τέλος επί των
είσιτηρίων.
Το λιμενκρχβΐον Ήρακλαου
δι* έγγράφου τού κρός τα Ναυτι-
χά Πραχτορΐΐα τής πόλεώς μας
γνωρίζβι δτι επεβλήθη πρόσθετον
τέλος επί των «ΙσιτηρΙων, 10 ο)ο
έτχΐ πλέον τοΰ χανονιχοθ ναύλου.
Τουτο θά διατίθίται δια την
πληρωμήν τδν ΰιταλλήλων οΐτινες
ένβργοΰν τόν ϊέλβγχβν των «Ισι-
τηρίων καΐ διά την ένίβχυοιν
τοΰ παρά τφ Ναυτικφ 'Ακομαχι-
κφ Ταμείφ κϊφκλαίβυ άνεργίας.
—Τα ποσοστά των είσπρά-
ζεων.
Ή Γβνιχή Διοίκησις γνΜρίζει
ίί; τάς Νομαρχίας τής Νήσου
ότι ποσοστόν δι* (Ισπράξεις γΐνο
μένας υπο τ«λων«ιακής Άρχής
επί »Γσπράξ«ων δημοτιχ&ν φόρων
δέν διχαιοΰντκι οί ύπάλληλοι
τ&ν Δπμοσίων Ταμείων «Ις & χά-
τβτίβησαν τα βΐσπραχβέντα κβσα.
—'Η συσχευαβία των κα¬
πνών.
Τβ Ύπβυργϊϊον Ύγιεινηί δι*
έγχυκλίου τού πρός τα ογειονο·
μβία τοΰ Κράτους γνωρ(ζ«ι δτι
έκιτρέκκται έφ' εξής έλβυθβρως ή
ίπανειααγωγή των μεταχβιρισμέ-
νων βίδ&ν συσχευής καπνών, έφ*
οβον κροέρχονται έχ των Ε
η«'χ&ν χραιτβν. . .
Ί '
'ίί
Ηράκλειον Κρήτης
Γραφεΐβ "Εναντι Νομα^χίας.
ΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΤΤρωΐα Τετάρτης
24 Αύγούστου 1932.
*-"
ΕΠΙΒΕΒΛΙΟΥΤΑΙ Η ΑΥΞΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΔΛΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗΗΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΔΑΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝΣΤΑΦΥΛΩΝ
Η Χ9Ε1Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
ΑΝίΧΟΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟΣΕΟΝ Κ Α ΤΑ ΝΟΜΟΥΣ
»ν
ΑΘΗΝΑΙ «3 Αύγούστου (τοΰ
φΐτοΰ μας).—Σημερινόν τηλε-
α έκ Αονοίνου επιβεβαιοί την
ορίαν ότι έπιμόνω άξιώσει τής
ιλίας ή Βρ&ττανική κυβέρνησις
είς την αύξησιν χατά Ϊ>Ο ο)ο
ιμού των ξηρών καρπών,δηλαδή
λτανίνας.
3ης έπέβαλε δασμόν καί επί των
··- , ·> ένων νωπών σταφυλών.
ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΑΣΜΟΥ
&ΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗ

>ταΰθα έμπορικοί κύκλοι φρο-
ή αύξησις τοΰ Πασμοΰ τούτου
«ειταϊ νά γίνη επί τοΰ παρόντος
τό μέλλον καί έφ' όσον εκδοθή
α όρίςον την έναρξιν τής έφαρ-
οΰ μέτρου.
Η Κ ΒΕΡΝΗΣΙΣ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ
ΕΠ » ΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΡΣΙΝ
ΤΗΣ Γ ΙΙΒΛΗθΕΙΣΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ
β ν*
λ4
ΙΝΑΙ 23 Λύγούστου (τοΰ
ριτοΰ μας). — Πληροφοροΰ·
ή Κυβέρνησις ένημερωθεϊσα.
επί τοΰ ζητήματος τής αύξή-
• δασμού των είς Αγγλίαν εί-
ι>ν σταφίδων καί σταφυλών προ-
ίάς πρώτας ενεργείας πρός άρ-
.ύξήσεως τού δασμοΰ ώς άδι-
ό ελληνικόν εμπόριον. Έλπί-
. θά επιτευχθή ίκανοποιητική
5 ζητήματος.
' Αφιχθη χθές είς την πό¬
λιν μας προερχομένας έκ Χα¬
νίων ό ύπουργός Γεν. Διουιη-
ίής Κρήτης κ. Μιχ. ΚαταΛΟ-
της.
Είς συντάκτην μας ό κ.
Γενικάς Διοικητής ανεκοίνω¬
σε τα εξής:
Σχετικώς μέ τα έργα συγ¬
κοινωνίαν "Οτι, έκτός των
οιά τόν Νομόν Χανίων δια-
τεθεισών πιστώσεων, διετέ-
θη πίστωσις καί διά τόν Νο¬
μόν Ρεθύμνης έκ δρ. 700 χι¬
λιάδων δραχμών δια την ε¬
κτέλεσιν των όδών 'Αρκα-
δίου «αί 'Αμαρίου αλλη δέ
έξ 700 χιλιάδων δρχ. διά τόν
Νομόν Λασηθίου πρός εκτέ¬
λεσιν τής όδοϋ Ποτάμων—
Τζερμιάδων.
Έκ των έργων Μακρή δι¬
ετέθησαν είς τόν Νομόν Λα¬
σηθίου 30 χιλιάδες δραχμαί
όιά την οδόν Μύρτου, 300
χιλ. δρ. διά την οδόν Πρίνας
—Μαλλών, 500 χιλ. δρχ. διά
την γέφυραν Πετρά Σητείας
καί 500 χιλ. διά την γεφυραν
Πορτί.
Έκ τοΰ ίδιαιτέρου ταμείου
τοΰ κ. Πρωθυπουργοΰ διετέ-
θη είδική πίστωσις διά τό
διορισμόν δημοδιδασκάλου
είς τό Λεπροκομεϊον Σπίνα—
Λόγγας ίδρύεται δέ συντό¬
μως έκεΐ καί βιβλιο&ήκη ή
τις θά συμπληρωθή δαπά
ναις τοΰ κ. Βενιζέλου.
Αναφορικώς μέ την άπο
κατάστασιν των άστών
στέγων προσφύγων: Έκ τή
πιστώσεως των 12 έκατομμυ
ρίων διετέθησαν 4 έκατομ
μύρια διά τούς άστέγους Μυ·
τιλήνης, 2 διά τούς Μακεδο
νίας, 3 διά τούς Ρεθυμνον
καί 2 διά τούς Ηρακλείου
τό υπολοιπόμενον δέ έν έκα·
τομμύριον διά τα Χανιά.
Ό κ. Γενικός Διοικητής έ
βεβαίωσεν ότι έχει την πε¬
ποίθησιν ότι θά διατεθή
καί αλλ,η πίστωσις υπέρ των
άστέγων προσφύγων όπότί
θά δοθούν 1 έκατομμύριθ
εισέτι διά τό Ηράκλειον κα
έτερον έν διά τα Χανιά.
Ό κ. Γενικός Διοικητή
θά παραμείνη είς την πόλι*
μας σήμερον, αναχωρών τ
εσπέρας διά τόν Νομόν Λα
σηθίου.
ΤΟ '.ΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ
τ«* γ 1ΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΞΥΘΕΤΕΙΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
-.>. > τού κ. Νομάρχου Ηρακλείου
>οέδρου τού Συνδέσμου Μικρασι-
σφύγων εγένετο χθές συνεννόησις
βπ1 ττΐς ξβυρέσεως τρόπου διευθετήσεως
• ματος στεγάσεως των άστέγων
ν καί ώς απεφασίσθη θά συνεν·
. Νομάρχης μετά τοΰ ενταύθα Ύ-
ιματος τής 'Εθνικής Τραπέζης
:ισθχ) πίναξ των άγορασθησομέ-
;οΰ Δημοσίου διά των διατεθέν-
ιτομμνρίων δραχμών, οίκημάτων.
Ύά οί"«;ν τα ταυτα θά διατίΰώσι πρός στέ-
άστέγων προσφύγων. Ό κ. Νο-
μεριμνήση έπίσης διά την κατάρ-
ΐϋιν 'ί ής Έπιτροπής ή'τις θά προβή
η'ζ η .· τίμησιν των ύποδειχθησομένων
ν οίκημάτων.
σία, ά>Γ μάς εβεβαίωσεν ό κ. Νο
καταβληθή προσπαθεία νά λήξη
>ν είς τρόπον ώστε νά έγκαταστα-
εγοι πρόσφυγες είς τα άγορασθη
ι τοΰ Δημοσίου οΐκήματα τό συν-
^ ΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΤΩΝ
ΤΗ" ΟΛΟΠΚΗΣ ΚΛΑΣΕΩΣ 1932Β.
ΠΟ» ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΟΙ ΚΛΗΡΩΤΟΙ
ς τί) Ικδοθείσχι διαταγαί τοϋ ΰπουρ-
γ». ατιωΐικών περί κατατάξεως των κλη-
θί>, άσεως 1932β καί λοιπών ύποχρέων
•5. ήν θητείαν ούτοι θά καταταχθοΰν
Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΥΞΑΝΗ ΤΟΗ ΔΑΣΜΟΝ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΑΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΟΚΤΟΟΡΙΟ
Τηλεγράφημα έκ Λίβερ-
πουλ, ληφθέν χθές παρ'έμπό-
ρων έξαγωγέων σταφίδων
τής πόλεως μας άναγγέλλει
ότι ό δασμός έφ' δλων των
εισαγομένων είς Αγγλίαν
σταφίδων καί σύκων έκτός
των τοιούτων των προερχο-
μένων έκ των Βρεττανικών
«τήσεων αΰξάνεται άπό 7 είς
10 σελλίνια καί 6 πέννας.
Τό αΰτό τηλεγράφημα ά-
ναφέρει ότι δέν ΰπάρχει οΰ-
δεμία πληροφορία περί τοΰ
χρόνου κατά τόν οποίον θά
αρχίση ή έφαρμογή τής α¬
ποφάσεως ταύτης τής Άγγλι-
κης Κυβερνήσεως. Πάντως
έπικρατεί ή γνώμη ότι θά τε¬
θή είς εφαρμογήν περί τα τέ¬
λη τοΰ προσεχούς μηνός "Ο¬
κτώβριον.
"Αμα τη λήψει τοϋ τηλε-
γραφήματος τούτου ό κ. Ι.
Περδικογιάννης ετηλεγράφη¬
σε σχετικώς πρός τόν κ. Πρω
θυπουργόν, τόν κ. υπουργόν
των Εξωτερικών καί τόι
συμπολίτην τέως υπουργόν
κ. Γ. Μαρήν ίνα μεριμνήσοιη
διά την μή εφαρμογήν τοί
έν λόγω δασμοΰ.
Ό κ. Περδικογιάννης μάς
εβεβαίωσεν ότι ό έν λόγφ
δασμός ήτο 7 σελλίνια κατ'
αγγλικόν στατήρα. Συνεπώς
ηυξήθη ούτος κατά 3 1)2 σε¬
λίνια. Έπειδή δμως είς τό
φόρον τούτον δέν ΰ,ποβάλλε
ται μόνον ή σταφίς μας άλ
λά καί αί των άλλων παρα
γωγών κρατών ύπάρχει ή ελ¬
πίς ότι εάν δέν έπηρεασθχί
ή καταναλωτική δύναμις τοί
εσωτερικόν τής "Αγγλίας δέν
θά έπηρεασθοΰν καί αί τι
μαί των σταφίδων μας.
ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
Ή σταφιδαγορά χθές
παρουσίασεν άρκετήν κίνησιν
είς τάς έξαιρετικάς σουλτανί-
νας πωληθείσας «αί πρός
21.50 δρ. Οί ταχτάδες έκυ-
μάνθησαν πέριξ των 5 δρχ.
ανευ δμως προθυμίας των
άγοραστών.
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΊ]^ ΤΗΝ ΝΤΙΑΝ;
Κατόπιν ύποβληθεισών άνα-
φορών των κάτοικον τή; νησί-
δος Γαύδου πρός την Γενικήν
Διοίκησιν καί τόν Νομίατρον
Χανίων απεφασίσθη ή μεταφθ-]
ρά των έν Γαύδω κομμουνισταί
είς την νησίδα Ντίαν άς την ό
ποίαν θά γίνουν αί άπαιτούμενα
έγκαταστάσεις.
Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΟΤΗ
ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΤΙΤΟΥ
Ή Διοίκησις Χωροφυλακής
καθιστα γνωστόν ότι κατά την
25 τρέχοντος εορτήν τοϋ Άγιον
Τίτου καί επέτειον τής γενομέ·
νης σφαγής κατά τό 1897 έν Η¬
ρακλείω δέον οί καταστηματάρ¬
χαι κατά την ώραν τής λειτουρ
γίας καί λιτανείας νά κλείσωσι
τα καταστήματι των.
ΕΪί Χανίοις 14 Σύνταγμα Πεζικοΰ οί
ίχ τοί Νομοΰ Χανίων καταγόμενοι, είς τό έν Ρε-
θύμνχι 44 Σύνταγμα Πεζικοϋ οί ^κ τοϋ Νομοϋ
Ρεθύμνης καταγόμενοι καί είς τό έν Ηρακλείω
43 Σύνταγμα Γ{εζικοΰ οί έκ των Νομών Ηρα¬
κλείου χαί Λασηθίου καταγόμενοι.
Ή κατάταξις θά γίνχι οριστικώς άπό τής 1—3
προσεχούς μηνός Σεπτεμβρίου.
ΗΤΤΑΤΑΞΙΣΤΗΣΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΙΤΟΥκ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ
Ό κ. Εισαγγελεύς Ήρακλείου> εκάλεσε
ποοχθές τόν άνθυπασπισνήν τής Άγορανο-
μίας κ. Πωλιουδάκην καί συνέστησε είς αυ¬
τόν όπως παρακολουθήση μβτ' αύστηρότη-
τος την κίνησιν τής άγοράς τροφίμων καί εί*
δών πρώτης άνάγκης καταμηνύων τούς αί-
σχροκερδεΐς πωλητάς.
Είς τάς συστάσεις ταύτας προέβη ό κ.
Εισαγγελεύς έν τή έπιθυμία δπως πατάξχι ά-
ποτελεσμαηκώς την έν εΰρεία κλίμακι, ά-
σκουμένην είς την πόλιν μας αισχροκέρδειαν
βίς βά$ος χον καταναλωτικοΰ «οίνου,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
ΑΙ τιμαί τροφίμων
είς την αγοράν μας.
Ή Έπιτροπή Θιατιμήσβων διά τής
τελευταίαι αποφάσεως της έκανό
νισε την τιμήν των κάτωθι εΐδών ώς
Πουλ«ρικά,-Άπδ 35-50.
Κίνησις τί}ς Σταφίδος
Όρυζα Γλασσέ ανδρικώς κατ' ο¬
κάν δρχ. 15.50 λιανικώς 17, δυ,υζα
Ραγκούν χονθρ. 11,80, λίαν. 13.20,
καφές Άβυσσηνίας χονβρ. 80, λίαν.
88, καφές Ίάβας χονορ. 72.50, λίαν.
81, ζάχαρις χονδρικώς δρ. 20.50 λια¬
νικώς 22.
Βοότυρκ.—Δέρνας 1Ι0132.Γάλακ.
θκσσαλίας 116. Λίπη 40. Μπάνερ 68.
Γκλαχτΐρα.— ΤνρΙ Κασσέρι 68.
Τουλουμίσο 44. 'Εντόπιο 54—64.
Γιαοΰοτι
II.
Γόλα 9.
Λ«7«νικά.—Κρόμμιια 4—5, χαχά
τις 4-5, χολοχνθάκια 6-8 φασόλες 5,
καΐ λασηθιώτικες 7-8 μπάμιες 8—10,
φασολάχια 7—8, ξυλανγουράκια 4-5
ντομάτες 3—4 δραΐμάς, σΐίφνος 8—
10 βρατμάς κατ' οκάν, μελ-
τζάνβς 4—5 λβμόνια έντόπια
24, Ιταλίας 32—36,β·,γουράκια 5—6.
πιπβριίί 5.
ΌπΜριχά.— Σταφύλια 4,50 —6,
καρπούζια 3, πεπόνια 4—5,
άχλάδια 4—6 καί Ίταλιχά 12—14,
σύκα 5—β, μήλβ 5—6, ροδάχι-
να 12-14.
Κρίατα.—Άρνίον δρ. 38, χοιρινόν
36—40 μόοχης 38, ζογοϋρικρέας προ-
βά 32Ιό 24, ρ>1ον καΐ βγ«λά|
κατ' οκάν
Σουλτανίνα έξαιρβτ. Δρ. 19.—
» α »
β'. »
20.50
17.50 18.50
16.- 17.-
- , γ · - 14.- 15.-
Ταχτάδες α' 5.— 5.50
• β' 4.50 5.-
Ελεμέδες δέν ύπάρχουν «Ισέτι.
Σταφυλια σουλτανί Δρ. 4.50-5.—
Ροζακιά » 4.5ο- 5.—
» χαχχά » 2.30· 2.50
Κρασοστάφυλα » __ —
Η κίνησις τής σταφίδος ήτο χθές
ζωηρά ιδίως επί των καλών ποιοτή-
των. Τα δευτέρα χαί τρίτα πράγματα
μενουν στάσιμα επί δέ των ταχτά¬
δων γίνονται έλάχισται πράξεις.
Τιμαί Συναλλάγματος
Δολλάριον
Λίρα
Φράγκον
Έλβετ. φράγκον
Λιρέττα
Μάρκον
Τουρχιχή Λίρα
Κορώνα (Σουηδ.)
Φράγκον (Βελγ.)
Σελλίνι (Αύστρ.)
Φί (Όλλατ.)
Δρ.
157,75-
549.—
6,17-
30,67-
8,07-
37,15-
73,84-
27,57-
4,36-
22,—
63,4·-
■159,75
■558.-
■ 6,29
• 31,13
8.21
38,54
79,07
28,55
4,47
22,92
64,38
Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΡΟΕΒΗ ΧΟΕΣ
ΕΙΣ ΝΕΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠίΛΙΤΕΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΛΤΟΣ
ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΚΚΑΟΑΡΙΣΙΝ
ΤΗΣ ΠΟΑΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟ!
ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούστου (τΟ0
άνταποκριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουρ.
γός κ. Βενιζέλος προέβη σήμερον βίς
νέας μακράς δηλώσεις επί τοΰ πολιτκ(.
ακοΰ ζητήματος. Ό κ. Βενιζέλος έκά-
κισε την στάσιν τοΰ Ααϊκού κόμματος
είς τό καθεστωτικόν. Έπίσης έκάκιαβ
τούς δημοκρατικούς άρχηγούς οΐτινες
έξακολουθοΰν νά ύποβοηθούν τό Λαϊ¬
κόν κόμμα μόνον καί μόνον διά νά ίκ».
νοπο&ήσουν τα προσωπικά των πάθη.
ΊΙ τακτική τοΰ Λαϊκού κόμματος
προσέθεσεν ό κ. Βενιζέλος, όσον καί ή
των κ. κ. Καφαντάρη καί Παπαναστ».
σ£ου, εδημιούργησε τόν Στρατιωτικόν
Σύνδεσμον.
Περαίνων -τάς άνακοινώσεις τού ό κ.
Βενιζέλος συνέστησε την εκκαθάρισιν
τής πολιτικής καταστάσεως.
Η ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΠΙΟΑΪ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΑ9ΕΡ0Π0ΙΙΙΣΙΝ
ΤΟΥ ΕΒΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΙΜΑΤΟΣ
ΠΟΙΑ Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΣΤΑΒΕΡΟΠΟΙΗΣΕΟΣ
ψ ΑΘΗΝΑΙ «3 Αύγούστου (τού
άνταποκριτοΰ μας).—Καθ' ά αγγέλλε¬
ται εκ Λονδίνου ή Αγγλικη Κυβέρνη¬
σις προτίθεταε, κατά κυκλοφορούσας
φήμας, νά σταθεροποιήση την λίραν.
Κατά τάς αύτάς διαδόσεις ή σταθε·
ροποίησις τής λίρας θά γίνη επί τή βά¬
σει τεμής 3.5Ο δβλλαρίων.
ΟΤΙ ΒΑ ΔΙΑΣΑΑΕΠΟΙΙ
ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ_ΕΠΕΡΜΑΝΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούστου (τού
ανταποκριτού μας).—Έπείγοντα τηλε-
γραρήματα εκ Βερολίνου άναφέρουν
ότι ο αρχηγός των έθνικιστών Χίτλερ
εξοργισθείς έκ τής στάσεως τού ύποδ>-
κτάτορος ^όν-Πάπεν άπειλεϊ ότι θά
αιματοκυλίση την Γερμανίαν.
Άνεπιβεβαίωτοι πληροφορίαι άνα¬
φέρουν ότι ή προκλητική στάσις των
Χιτλερικών ^Ρ/ισε εκδηλουμένη δι'
επιδεικτικώς παρελάσεως των ταγμά-
των επιθέσεως τοΰ Χίτλερ.
ΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΑΙ ΛΟΝΗΣΕΙΣ
ΤΟΝ ΗΑΤΡΟΝ ΕΠΑΝΕΛΗΦΟΗΣΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούστου (τοϋ άνταποκρι¬
τοΰ μας). — Τηλεφωνοΰν έκ Π «τρών δτι
αί προχεσιναί σεισμικαί δονήσεις αί σημει-
ωθεϊσαι έν τή πόλει έπανελήφθησαν σήμε¬
ρον. Αί δονήσεις αύται υπήρξαν άσθβνέστα-
ται. Ό πληθυσμός έν πάση περιπτώσει ·-
τρομοκρατήθη έκ τής επαναλήψεως ταό-
ΤΠ5-
Η ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΤΩΝΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
Πληροφορούμεθα ότι σήμερον Τετάρτην
συνέρχεται είς Αθήνας ή επί των κινηματο-
γραφων έπιτροπή τοϋ ύπουργείου των Οί-
κονομικών διά νά έξβτάση έκ νέου τα σχε-
τικά μέ την φορολογίαν παράπονα των κινη-
ματογραφικών έπιχειρήσεων. Ή φορολογία
αυτή ανέρχεται είς 65 ο)ο κατά σύστασιν
)έ τοΰ κ. πρωθυπουργοΰ θά μειωθη κατ' δ-
ςιον λόγον ποσοστόν.
Ο ΛΛΣΜΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΠΛΟΝ
Τ1Ν ΜΕΤΟΙΚ1ΥΝΤΟΝ ΕΙΣ ΕΛΛΑ1Α
Δι' έγκυκλίου τού τό υπουργείον των
Οίκονομικών γνωρίζει «ρός τάς τελωνεια-
κάς αρχάς δτι τα επιπλα καί οίκιακά σκεύη
εών μετοικούντων είς 'Ελλάδα ύπόκεινται
ϊίς εισαγωγικόν δασμόν 20 ο)ο επί τής άξίας
των ανεξαρτήτως εάν δέν συνοδεύωνται υπό
προξενικοΰ πιστοποιητικοΰ άλλά προσάγον-
ται έπαρκεΐς άποδείξεις πείθουσαι ότι ταυ¬
τα απετέλουν την έν τω εξωτερικώ εγκατά¬
στασιν τοΰ μετοικοΰντος. Έν έναντία περι¬
πτώσει ή καί επί βαρυτίμων άντικβιμένων
άντικειμένων θά έφαρμόζεται ό άνάλογος
ασμός,
Μέγεθος Γραμματοσειράς