99196 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3098

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

24/2/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ι »*
4» έν
•έ**»;.
, ί»
«*«*;· ΚυΡιρνν
ι ίΜΐ.Ταρ^·1
»», η «Ι. β*
52£ϊ£
•·_Γ4
'ΐ^ΐ·^111
ΩΣΙί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΑΡΙβΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1Β
ΗΡΑΚΛΕ10 Ν
ΤΕΤΑΡΤΗ
24
ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ; Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΙΟΐβ
ΕΤΟΙ 17ον.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟ Υ 3.098
Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΓΟΡΑ
Έτονίσθη επανειλημμένας ή
άνάγκη μέΐρων διά των οποίων
θά επιτραπή έ* συνδυασμώ μέ
τοίς θβσπιζομίνους διά τό συνάλ
λαγμα πβριορισμού;, νά φυτοζωή-
ση, ή όπωσδήποτβ νά ζήση μέ
χριτοΰ τερματισμόν τής κρίσεως,
τ6 εμπόριον· Τό ύπόμνημα τού Έ-
μπορικοΰ Έπιμβλητηρίσυ Ήρα
κλβίου άπβτέλβσβ ενταύθα την ά
παςχην των γενομένων συζητήσβ
ω«, ώιτβ νά γίνη βύρΰς λόγος έν
τφ τύπφ καί ντα υποδειχθώσι τα
δέονχα κρός τούς έν Αθήναις. Αί
ύπο5βΙΕβις τού άλλως «β χαί επί
μιά; δικαιοτέρας κατανομής τού
χοοηγουμβ'νου συναλλάγματο; καί
γενικώς έηί τή; υποστηρίξεως τού
τοπικοϋ έμπορίου πρός αποφυγήν
έ τι καταστρβτΐτικωτβρων συνβπβι-
ών, καί όρθαί ήιαν καί δίκαιαι
καί Ιδβι νά ληφθώσιν ύπ' όψιν έν
τή προόδφ των λαμβανομένων
μέτοοον.
Εύτυχώς ή Κυβέρνησις εφάνη
έξ άςχής αποκλίνουσα κρός τάς ά-
πόψΒΐς αύιάς,έν τή άντιλήψει ότι
χό βμπόςιον, όπως απετέλεσε μέ
χρι τοΰδβ την βάσιν τής έθνικής
οίχονομίας τής Ελλάδος, δύναται
καί είς τό μάλλον νά αποτελέση
βνα των σπουδαιοτέρας παραγόν-
ντων τής προοδον καί τής άναπΐύ
ξεως τής χώρας. Ό κ. Πρωθυπουρ
γός μάλιστα ήονσβ πρό ημερών
μβτά πολλής προσοχής τάς άπό·
ψβις τοϋ έμπορΐκοΰ κόσμον, έρμη
γενομένας ύπβυθύνοος άπό τόν
πρόεδρον τού Εμπορικον Σύλλο¬
γον Αθηνών. Ήλθον κατόπιν τα
τελευταία μέτρα &»1 τοδ συναλ-
λάγματος καί διεπιστώθη ούσια·
στικώς πλέον τό ενδιαφέρον τής
Κυβερνήσεως διά νό εμπόριον.
Ούιβ δέ είς τό μάλλον άποκλβίβται
ή λήψις συμπληρωματικών μέ¬
τρον υπέρ τοΰ έμπορίου καί κατά
τρόπον λυσιτβλί] διά τάς ζωτικάς
τοιι ανάγκας, κατά τάς κρισίμους
αύτάς στιγμάς.
Παρά πάντα ταυτα δ,τι μάς κά-
μνβι επί τοΰ προκβιμένου νά άνη-
σνχώμβν σοβαρώς, »ϊνβ ή λβιτουρ
γία τής ελευθέρας άγοράς, έ·
πιτραπβίσης χωςίς κανβ'να πβριοςι
σμόν. Διότι βίνβ άρκβτά έπκίνδυ-
νος ή έτ λόγφ άγορά, ήτις έξυπη-
ρβτβΐ μέν μίαν ανάγκην κοινωφβ-
λή: την χορήνησιν συναλλάγματος
β£ς τό εμπόριον, έξ άντιθέταυ δ
ιιως ύποβοητ>6( τάς άχορέστονς
κβοδοσχοπικάς τάσβις καί δημιουρ
γεί προηγούμβνα έξαιρβτικϋς βλα-
βεοά διά την νομισματικήν μας ι-
σοροοπίαν.
Ή ελευθέρα άγοοά έδει πρΐν έ-
πιτραπδ νά νίνα αντιπβίμβνον πολ
λής προσοχής καί μβλέτης. 'Αλλά
καί νυν όπόΐβ ήοχισε λειτουργοΰ-
σα, τό Κράτος δέν έμποδίζβται, νά
όογανώση βλβγχον αυτής έπιστη
μονικόν καί άμβοόληπτον,ώοτβ να
καταστή δ» άχι άδύνατοε τοΰλάχι
στον δύσκολος, ή ένάσκησις δι' αΰ
τής τής αισχροκερδείας. Διαφοοβ
τι «ά φοβούμβθα δτι τό μέτρον άν
τί νά ώφβλήσυ απλώς τό εμπόρι¬
ον, θά όδηνήσΐι ταχέως την οικο¬
νομικήν ζωήν τοΰ τόπου πρός έκ-
πλήξβι: έλάχιστα συντβλεστικάς
διά την ομαλήν καί γόνιμον εξέλι¬
ξιν της.
Ή Κυβέρνησις δβχθβίσα τα υ¬
πέρ τοΰ έμπορίου δυνατά έξυπη·
Οβτικά μέτρα,φροντίζονσα διιως έξ
άλλου διτως πάσχ) θυσίςι διατηρή
ση την έπωφβλή καί εσωτερικώς
άλλά καί εξωτερικώς ίδία, νομι
σματικήν μας σΐαθβροποίησιν, δς
πβοσέξη προχβιμένου νά αφήση
δνευ χαλινοΰ την λβγομένην έλβυ
θέραν αγοράν τοδ Χρηματιστη
ρίου. Λ
Ι.ΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ
Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΗΣ...
Μέ βημα «σμψό καί άνάλαφοο φο-
ρώ*ας Ινα ώραΐο ιεαλ*ό χαί χαπέλλο
άηό άΌηοιΊ γαΰ*α άνίβιικβ οτ,ό ' οΙτθό
άνώγβιο τή. ταβέονας κου βοιακόμα-
σ» «αί χάθηαβ οέκάΜθιο «ραπίζι στό
μάθος ή τα ηοά«α φέοουσα τοΰ άοτι
αφιχθέντος θιάσπυ.
Ώ; θά μαντεύβιβ ΜΟΙ χα>ο1ς νά σά;
«δ, την ΒβσηοινΙδα σννώδβυαν δυδ σνμ
«ολίιαι μας οί γνοοστοί μονιμοι Εβνα-
γοί της. Καί ώ; Ικίστ,; είνε φυσικόν
«ήν Ηαοέα μις—μιά συντοοφιά άπό
8«ο νιόιιανδοιι ανδςόνυνα «αί τόν ΰ-
° ά" έ
μ
βνας ίλαφρός Μαί δισχριΐΐΜΟς ψ(-
θυοο;:
—Είναι ουΐτί;
-Καί βεβαία εΐνβ αυτή!
ΓτωοΙζω, δ»«της δΧοι γνα>οΐεομΒν, την
ουμηαθη χαλλιιέΐνιδα Από «εοασμέ·
»οΐί χαΐ}ίύ! «αί δοον Μοί άν ή βξδιιο-
σιάσϊοος γνοοοιμία μας είνε γνβθιμία
άιλή, νωοιμία συνήθη; μβΐαξύ θβα-
«ών «αί ήθοποιοΰ, δέν μκοοά* να «ό
χονψα δα ίνέχβι αοχβτ^ στοιχ'ΐί εύι-
θέσιου ίνδιαφέοοντος. Υπό τάς συνθή¬
κας αύιάς ή ξαφνι·ή καοουσία «η; στό
ανώγβιο τής ταβέο»ας σχιδόν (θέρμαινβ
Χαί ηύχαοίσιησβ όλους μπς:
—Είναι πολύ ώοαίσ, εΐιΐν, 4 μ(α
χνοία μέ χαταφανί) ιΙλΐ«ο(νειιν1
-^-Ναΐ, είτα ε'κτακιτ) ιΐϋβν ί «3λλυ.
Φοσιχά 8νβκα λόγων σιοιχβιώδους πό»
λιτιχότητος «αί προνοίας οί δύο κύοι-
ο»—καλάς ποιοδντβς—δέν 8σ·ΐ««οαν νά
ο«μφοονίσουνφαινομΒνι«ά·ς τουλάχιστον
μδ «Λς συζύγους τβν. Καί στό μι«α
ίίι δ ύιιοφαινόμΒνος—γιατΐ νθ χουβ»;
—πρ,οσπαθονΌα χυΐτάζοντας μ! ποοσο-
Χίΐ «ή» δμέριμνο «πρώιΐιν» να διαχρί·
♦ω οιό βλέμμα ιης, οίας χινήσιις τ—ς
Τΐνιχά σιά φβοσίμπιτά «τις »άιι τό Ιη-
·αχ«ον, >άΊι ποΰ θά μοί) βπέ«θ»Η νά
ά ϊ6 ΜΒον χαί νά ΐβί ίύχΐ}θ4
ίαμέσοος τοόπον τινά τό «καλώς ώο(-
σατί»Ι Την ηαοακολουθοΰΌα νά άπο-
τβ'νβται μέ ξηοαν γλυκύιητα στού; συ-
νοΑού; ιης, να ιαΐ^βύα μ« ΐάοιν τΑ ώ·
θαϊαι ξανθιά όντυλέ μαλλιά »·) , νά δι-
οοθώνη τό μονύβλό της νά πίνη κάθε
λΐγο δυνατό χραοΐ σάν νά ζητοΰσε—-!5·
ήτο; άΆλχσΐΕ «αί μεΐς—νά πιίΙΊ] μέσα
σ' αύ«ό τίς οΐδβ πόσε; πίκθ«ί, ΰάσαια,
χαϋμού:, άναμνήσβις «αί παληέ; ίσΐο-
οίίς... Μά ξαφ*!νά μέ διέχοψι στό βου
βό ίαγον μόν > άιοια βιαστική άλλαγίι
θέσιαον ποΰ νινόιανβ σιό τοαπέζι μας:
—Τί συιιβαίνβι ήοώιι,σα;
—Συμβαίνει διι ποέπει τί κύριοι νά
πάοουν τίς θέσβις μας καί μεΐ; τίς δι-
χές «ούς ΐΐπβν ή ιιίι κυοία ..
Μέ άΐλα λόγια οί ούζυγοι υαιιο. «ώ¬
θησαν άηό «άς χυοίας των νά χυιτά-
ζονν άντιβέ:α>ς άπό τό τοακέζι «ου κα-
Οότανβ Α κομψίΐ καλλιτέ|νις. Φυσικά
τό κ(νητοον τή; δπαιτήαΐαος αύ'ής των
κυοιών η ό ειλτ]σιέστ(θΐΐ μάλλον στό ά-
σΐΒΪον ή 3«ό σοβαοόν πάντως δέ ή δλη
φιοαοία τ)ΐο κάΊι ιπιτυΐές γιατΐ μάς
88οο«β ΒυαιοΙαν νά άνακτήσσνμβ την
σΐβδόν μηδβνισμένην ευθυμίαν μας.
Καί τό ρίΕαμι σιήν βύιοάΉβλο φΐλοοο·
φ.α:
α:
—ΕΙσιβ, στ* αλήθβια πβο(βογ«ς βσβϊς
γυνοϊιιβς.
Πογς; .
—ΝαΙ πολύ «Βθίεογβς... Πάοα πο¬
λύ... Θανιιάζοβ την «υκολίαν μέ
την οποίαν άναναλύπΐΒΐβ ίνα κίνδυ¬
νον ανύπαρκτον άΙΧτοσιβ ϊστος γιά μό-
νο τό λόγο τοϋ νά σάς δοθή βύκαιοία νά
χίμεΐβ 8δΐ]λα καί Ματαληπτά τα Ιβοά
διχαιώματά σας. Μοιάζβτε τό σιοατιώ-
««1 ποΰ πέονβι σιά σοβαοά άκάμα χαί
τίς ψβυδομάχις «αί κοπιάζει νά σκάπτΒ
ποοϊώματα Ι«ώ τα πυοά τοδ ύ«οθβτι-
χοϋ Ιΐθοον βΐναι παντάπασιν... άΐφσι-
θα....
—Τουλάχιστον βξασχούμβθα....
—Δέν β!τβ Βϊοι Ννσ>α μόν. . Μέ τό
νά «λαμβάνϊ» μέτρα» γιά ψύλλου πτί
«Ιτβ τό Πιο οάν νά μην
η καί πολύ στή» στβρΒΟτιιτα *οΰ οί
«ηδομήμα»Γ>ς τής συζυνκής εΰιαξίας. ..
ΕΙσ·8 φιλύιοπτοι.. Σάς διαορεύγβι δ«ι
4 φιλυποψ'α νν*ά τό ένδιαορέοον, τό
ϊνίιαφέοον την ΠΒθΐέογβια καί ή πβοιέο-
γβια την άντΐδρασι.
Δή
Άλλά τΊ συζηΐησις Ιχ6ηχ Ιδά... Ή
σνιικαθή; κολλιιέινις σηϊώβηχε χαί
διηυθύ»θη ποός τή» ΙξοΛον. Την ην
οακολπυθήιαμβ κ >1 ο! «έντ· υέ σκυτρτά
%Λ ΜΒφάλια χαί μας φά*η*Β ώ; συμβο-
λικό «ό ιβλβυιαΐο τος βλέμμι ποός τό
μας:
ιθ^ν, ίϊδον, ΙνΓχησι>.
Τέλης "Αλνης
Α ΤΤΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ.
Ά
ή ά
Τραπέζης μανθανομιν 8τι βθιη ενέκρινε
την χ^οήϊ'ησΐν τώ' πλα^μΐτιν.&ν δα
ν»1α*. "Αν ενθυμούμεθα καλβς τ) πλα-
σματικά δίνεια άττιφαοΕΐθησχν πρό ηολ-
λοθ δέ* ννβρίζομιν &■ ποΰ δριίλεται ή
Τ99ΑΟΙΤ] 6ρα?ύ'Τ)ς τής χορηγήίΐώ. των
Έν πάοιη πΐριπτώΐιι ηοΐρήλααχν άπο
τ«»ν ο ηνών μας ίπανειλτ;μμίνϋ»; παρά-
πονα χαΐ διτμαρτιιρΕχι τ6« Ι«διαφΐρο·
μίνων χαπνΐκαραγοιγών βΓανις ήχουον
μέν, δέν ίδλετον ίμω; δά'ΐια Δια τοθτο
χαί θεωρούμεθα ε&τκχεΐν σημιιοθντες επί
τέλους τή ϊ^ριοιν ταύιψ χαί «ιαΐιύ-
οντες καί νΟν 8τι διά «Αν δανείον θά
I-
η μ
νοι τοθ ΐδιαθίτου είς «οαίτητας χαη«οΟ
χαί ίνιοχυόμενοι ή^ΐΜβς εί: τί)ν πρόίϊ^ν
τ«ν »αλλιεργΐ]«ιχ9εν τιον έργ»σι©ν Άλλά
καί πρός ίρελος τί); τι παοαγωγιχής έν
γένει άαοίίίσεως τοθ τίπίυ καί ττ]
ΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΑΙ.
Συ«η ΐοροθμεν χαί ημείς ότι κρέπΐι
χατά τάς ένοριακας εκλογάς τής κροοε-
χοθ; Κυριαχής νά προαέλθοκν 8αον τό
δοναιον περισοόΐιροι ϊκλογεΤς Γνα διά
τοθ άΓοτελέοματος αΰτ&ν αί εκλογαί
προαλάδουν ιά απαιτούμενον κθρος. Διά
τα ττρίσιοπ» «Αν ένορΐακ&ν επιτροπών
ίέν δπάρχει «μφιδολία 5τι θά προτιμη-
θοθν τί καλύτεοα, δοθείσης ώς ίγράφο-
μεν χαί προχίές τί); αηααοΕας τβν έ-
χλογΰν άπο θρηιχΐυτική; χαΐ κοινωνικάς
άπίψτβς. *Ά( φροντίσουν λοιπον έν τω
μεταίύ ίταντες οί ί/δΐαφιρόμενοι νά
έπληρώθ3ΐ»ν «άς δποχρεώΐεις των διά νά
δυνηθοθν να ψί]φ!σοι»ν,άταποκρινόμενοι
είς τίς κοινάς ϊπαιΐήσΐ'ς διά τό νέον
ένιριακόν κΛθεστώ;.
ΚΑΤΟ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΖ.
Τί χθεΐινά» τηλιγράφημα τοθ Γρα
φείοΐ) τύποϋ βιβχιεΐ δ κ την παρελθοϋ-
σ»ν Δευτέραν ή θερμοκοοαία ήτο καθ'
δλην την Έλλϋα χάΐιβ τοθ δί
Έ«ρέκειτο δηλαδή περί χιονιβς
φχνοθς χαί Ιαως-ίοιβς ίοχυροτέρας άπό
δλας τοίς προηγουμένας. Όκωιϊήποτε
ήμιΐς 45® την έκιράααμεν καλυτέρα
άκό τού; αλλους έν τ^ αλλη Ελλάδι
διίιι οδΐε κατβ Τ3θ μηδενος θερμοκρα-
οίαν είχαμεν, δέν τι.-.τίθη δέ ή χαχο-
χχιρΕα κέραν τοθ ιί-ίοοιτετραώρου ώ;
βυνέβη φαίνεται είς Αθήνας χαί δορειί-
τΐρα ένθα ή χιονια ΙπΐΗράτηαι χατά τίς
σχετικάς είϊήΐεις &πο τ|ς ηαριλθούβη;
Παρααχευτ}ς. Καί είς ίλλα λοιπον μέ
τό καλο έφ' δ3»ν έ τί τοθ καρίντος οί
μετεο»ρ·λόγ5ΐ προλέγουν «ίθρίχν.
ΗΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ.
Έγρίψαμεν χαί άλλοτε δτι ή κα¬
τάστασις τής κτηνοτροφίας είς την Οπα-
θοον χώραν ιίε χάθι ίλλο παρα καλή
Μΐτά τάς έπανιιλημμένας κοιχοχαιρίας
ή Ματάοταοις αθ - έπιδιινώθτ]—επί
πλέον δέ άγγέλλονται νέαι χαταοτροφϊί
χαί έχ ιή£ προχθεοινή; χιονιβ;. Υποθέ¬
τομεν δτι άρκθθν ού:ά διά νά ληφθαθν
προαιβρινά τίνα μέτρα δπέρ των άτυχτ)·
σάντ«>« κτηνοτρίφον καί ιδία άναατολαΐ
ηλςρωμθν, μέχρις δτου δυνηθούν ϋ&ΐοι
χαί κιριουλλεγοθν έκ τβν κροαγενομέ-
νβν ε(( αύΐοΰ; οιίαραν ζημΐβν.
ΗΕΠ·ΙΤΕΙΑ.
Ή ίπΛΐτεΙα προσέλαβε τελευτϊΐιβς
τόν χαρακτίΐρα πληγάς ιδία μέ τί
«ζητιανίκια» 4μφοτέρ»ν τβν φύλην, τα
όιχοΤβ άττοτιλοθν Ε/α ιίϊος μβλίσσι είς
τβί^ δρίμουο, ίπιπ'πτοντα κ β τα πάντες
δΐαβάτου. Διά τα ζητιανάχια Ιπρε-
πΐ νά ένδιαφερβξ ή Άαιτυνομία χαί διά
λέγους άφ^ρβιντας την χ-χτπίτηλέ ιτιθ'.ν
τί); έιταιτείας χ»1 διά λίγους ήθικίίΓ, δε-
δομίνου δ τι ή έταπε'α δϊν είναι τό μί-
νον των έπάγγελμα. "βχεμεν λόγους νά
τό λέγΐμιν αύτί.
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜ*
ΚΡΙΣΙΣ ΚΙΙ ΥΟΕΡηΑΡΑΓΟΓΗ
Δύο καί πλέον έιη παοήλθαν άπό
«ής εκδηλώσεως «ής κρίσεω,·* καί
ί*φ ό κόσμος φαίνβται νά έφθασεν
είς «ό κατώιατον όσιον άντοχήΐ, ή
κρίσις άν»1 νά έκφυλίζεται, έπιτεί-
νβιαι μέχβι σηκιίου ώσ·ε νά κλσνί-
ζειαι ι) ηεπσίθησις ότι ή αί«ία της
κίνε—δαω, κατά τάς πσσπολεμικάς
διαταραχάς—ή ύπερπαβανων*)·
Καΐ' άνΐίθεσιν πρός δσσυς υπο·
στηβίζσυν Αχόμη την θεωρίαν αύ
την, ή πλειονότης «ών καρυφαίων
οίκονομσλόνων καί τραπεζιτών δέν
άρκεΐται πλέον είς «ήν άποψιν καθ'
έξαιρβτικοί δή&εν λόγοι παρβμ-
ποδ/ζουν «ήν φυσιολογικήν άντίδρα
σιν «ών οίκονομικών καί νομισμα·
τικών έκείνων ουνΐβλεστών, οί ό-
ποίοι είς «άς παλαιοτέρας κρίσεις
ύπερηαραγωνβς έτίθεντο αυτομάτως
είς κίνησιν πρός αποκατάστασιν τής
(σορροπίας. Κατ' αύτσύς, ό νσμισμα
«ικός συνιελβστής έπαιξε «όν πρω-
«εύονια ρόλον είς την εκδήλωσιν
$ κρίσεως. Λΰτό{ κνρ/ως έπρσκά·
λβσε «ό φαινόμενον τής ύηερπαρα-
γήΐ, καί έπομένως έφ' όσον ού*
τος δέν κανονισθή καταλλήλως ή
κρίσις θά έπκβίνεται.
Ό κ. Σιρακός μέίος τής Δημο·
σιονομικής Έπιτρσπής τής Κ.Τ.Ε.
είς διβθνώς σχολιασθιϊσαν πρό μη¬
νός μελέτην «ου, παραθέτει σχετι¬
κώς 4 τιμαριθμικά διθγράμμα«α
τήβ εξελίξεως των ΐιμών χονδρικβς
πωλήσεως καί άναλυτικώς των
νεωργικών προΐόντων, πρώΐων ύ
λών καί βιομηχανικών είδών. Έκ
τής συγκρίσεως δέ τούτων διαπι-
σιούται ότι όλαι μαζή αί τιμαί μέ
απόλυτον συγχρσνισμόν ΙΙαβαψ «*)ν
άπόισμσν πρός «ά κά«ω *ροπήν >
κατά τό τελευταίον τρίμηνον τού
1929. Έκ τής παρατηρήσεως αυ¬
τής καθίσταιαι άσεήρικιος ή θ«αΐ«
ρία, ήτις αποδίδει τό κύριον αίτιον
τής κρίσεως είς την υπερπαραγω¬
γήν των γεωρΐΊκών προϊόνιων ι)
καί πρώΐων ύλών, έκ «ής άνανκα-
στικής ύπστιμήσεως των οποίαν
προήλθε δήθεν, διά «άς μεγάλας
μάζας «ών έκ τής γ0ς άποζώντων,
σημαντική μείωσις τής καταναλωιι-
«ής των δυνάμεως είς «ά βιομηχα-
νικά «ίδη. Έφ' δσον δέν πρσηγήθιι
ή πτώσις των πρσϊόντων «ής νής—
άλλ' σδιε καί «ών βιομπχανιχών
είδών—έκλ·(πσυν αυταί αυΐαι αί
προΰπσθέσεις «ών θεωριών, ποθ
άπο (ίδουν «ήν κρίσιν, βίεε είς γ»·
ωργικήν, είτε είς βιομηχανικήν ύ·
περπαραγωγήν. Τουναντίον άηαδιι-
κνύβται έκ «ής συγχρόνου πτώσεως
όλων μαζή «ών «ιαών, ότι δέν διε-
ιαράχθη ή μεναξύ «ών κυρίων κλά¬
δων άρμονία έν %ϋ ηαραγαγϋ έκ
•ής ελλείψεως «ής όαοίας ηροέρχον
•αι συνήθως αί κρίσεις ύπερπαρα-
γωγής (γεωργικής βισμυχανικής
κ·λ.(
Γενικι) ύπερπαρανωνι), κα*ά
«αύια δέν είνε βεβαίως νοηιή έφ'
όσον κατά προϋπόθεσιν «ά άγαθά,
παραγόμενα μέ «ήν ίδίαν πάνΐο«ε
Αναλογίαν, θά άνΐηλλάσσονιο έν «έ -
λει, ομαλώς «ά μέν πρός «ά δέ. Ου-
«ω συμβαίνει είς περιόδους εύημε-
ρίας καί άρμονικής αυξήσεως «ής
παρανωγήΐ, κατά «άς οποίας ό ύλι·
κός πολιτισμός είσδύει είς ολοέν με
γαλείτερα λαϊκά ο%οώιιαια Άν«ιθέ·
«ως, σήμερον βλέπομεν άφ' ενός νά
καταστρέφωνται καί νά καίωνται
ό'λων «ών είδών «ά έμπσρεύματα,
Ινώ άφ' ετέρου σιραιιά ^άνέργων
ΝαΙ η·,νώΐΊων ζηιούν νά έργα.

ΑΝΟΡΘΟΣ,Ϊ
14
Ι
II
ϊ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμβοον
4 άθάτατη «Χαλιμά» «ο« ΣακπλλοβΙβη.
Χαλιμά: Ζωζώ Νιολμάς.
ΑΠΟΛΛΩΝ (Είνε Παολάν). — Σήμιρο&
δύα χαρ.ασάσΒΐ(, ώοα 5.30 μ. μ. και ώ ο»
9.30 μ.μ «ό θαλαοοινό έα,αιτικλ Βραματικα
άοισχούογτιμα «Νίοι Ίκαςοι» με χ6ν Ραμόν
Ναβάορ,ο,ύιτόθβσι χιβ ονμκΐοιλαμβάνΒΐ, την
σχολήν τώ» Δοκίμοον «ής Άμεο,ιιιής οβοο·
χορ,ικά γνμνασια κλπ.
σθούν διά νά καταναλώσουν, όπως
πρό τής κρίσεως, «ά άγαθά αύιά
«Αν οποίων Β χούν ανάγκην.
Άλλά «όιε πώς έξηνεϊιαι ή πα¬
ρατηρουμένη πληθώρα άναθών; Ά
πλούσιαια, έκ τού όιι αβ·η ποσκύ-
π««ι, όχι μόνον είς περιπτώσεις
ύπερπαραγωγής, άλλά καί οίαν διά
νομισμαιικσύς λόνσυς, ώς έν προ-
κειμένφ, μβιω&ΰ αποτόμως ό έ«ερσς
των «υνιελεστών «ής ίσσρροπίας, ή
άγορασιική δύναμις. Ή «είωσις δέ
τής άνορασΐικής δυνάμεως— καί δή
καθ' όλον τόν κόσμον—αποδεικνύη
«αι καί σΐατισιικώς' διότι ή δήθεν
βκερπαραγωνή ενεφανίσθη κυρίως
μετά την εκδήλωσιν τής κρίσεως
καί παρά «ήν έν *ώ μεταξύ ύπσστα
*»ν «ής παραγωγής. Τα ιιλκυταΐα
ιιμαριθμικά διαγράμμα«α τού
«Λόν«σν άντ Κάμηριτς Σέρβις» ά
δεικνύουν σχετικώς όιι ή άναλσγία
των άποθεμάΐφν δέκα κυρίων ίμηο
ρευμάιων ηΰίησεν ένΐόί διειίας άπό
100 ο(ο (1929) είς 230 ο(ο (τέ-
1ος 1931).
Άπσμένει νά ίδωμεν πώς έπε-
ψήθγηααν αί νομισμαιικοί λόνοι
πρός συνεχή" μείωσιν τής ηαγ*ο·
σμίιν άγοβασιικβς δυνάμεως. Είνε
γνωστόν άφ' ότου «ά περιοσότερα
κοάτη υίαθέιησαν μεταπολεμικάς
την χρυσήν βάσιν,, ποίαν σημασίαν
άηέκιησε «ό μέταλλον, έφ' ου έατη-
ρίχθη ολόκληρον τό οίκοδάμημα «ής
πίβιεως. Ό χρνσός χρησιμεύει ώς
κάλυμμα τού κυκλοφορούντος χαρ-
«ονομίσματσς. Μία χρυσή μονάς κα
λύπιει συνήίως ·ρ·ΐς χαριίνας, έκά
αΐη δέ χαρτίνη χρηαιμεύει ομαλώς
ώ( εγγύησις πενταπλαβίων πιστώ
αων. Οίίΐω, μία χώρα, καιέχουσα
μίαν μονάδα χβυσού, δύναται νά
θέση είς «ήν διάθεσιν «ής παοαγω
ν&ί «·>ί 25 μονάδας πιβτώσεων.
Πάντως, μέ «ήν χρυσόν βάσιν, οέν
ύπάρχσυν πιστώσεις άν«υ χρνσοΰ.
, ,, % (Συνεχίζε«αι(
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
ΕΜΜΑΜ. ΗΪΔ. ΜΑΤΖ4ΠΕΤΑΚΗ
(Πρώην _«ριλ*ον Χτπφβν.δη)
Όδβς Μαρτύριον
(Ιναντι ταχβδΒομιίοβ)
Πλήρης παραχαιαθήχη χημι·
χ*ν καί Φαριΐαχιυτιιιθν κοοΐέντ»»
καΐ Σπεαιαλιτέ.
,ΠΟ«Μι»ϊ«(»»Α»ΟΣ Ι.Ε
ΤΙιϊΙΚΙΙ [ΒίίΜΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙιΗΡΗΕ»
Κυριακην Ισπέοας,
' "Αν Νικόλαον,Παχ. "Αμμον—Ση¬
τείαν.
ΙΙΑΙΡΗ Μ. ΤοΙττι» 7 μ. μ. «αι*
ίύθείαν Πίΐοαιΐΐ, ΧΙον, Μυΐιλή·
τη».
ΑΦΟΒΟΣ Τοίνυ* εσπέο-ς Ρέ¬
θυμνον, Χανιά, Πειραια, ΧαλχΙδα,
Βόλον, Θισ)ν(χτ|ν, Κιιβίλλαν, Ά-
λεξονδοούιιολιν, Μυηλήνπν, ΧΙον.
ΙθΝ·ΟΝΐ1Πιιι«ιτιινιε.μ. Ρέθυμνον
Χανιά, Πειθαιά, Χιιλχ(δα, Βόλον,
(Έκ την Πρακτορείον)
Τηλ. Νο 30
ΑΤμΟΠΛΟΤΑ ΣΑΜΟΥ
Τό «Γ»χύ«λοι>τ>
«ΦΡΙΝΤΩΝ»
ανηΐσιο>ΐ 8«άαττιν Κυριακήν π. μ διά
Ρέθυμνον, Χανιά, Πειραια. Ταξείδιον
δ·ιιον χαί δΐιγόωοον.
Πρακτοοβϊον Λιναρδάκις
Τηλέφ. 14
ΑΝΑ-ΟΡΒ-ΕΙΧ
ΑΤΜΟΗΛΟΪΩΝ
ΦΟΚΐαΝ Σάββατον 11 κ. μ.
Ρέθμυμνον, Χ ινια, Πειοαια.
«ΑΚαΜΐ εκάστην ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
>· β. κατ' ενφιΐαν δια Πειραια1—Χαλπ(·
ΙΔ15Βό ΘλΙ
Η Ζίΐπ υοϊ Περνα
ΤΕΤΑΡΤΗΝ ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
ανατολή ίιλίβο 7.06, βύαι6.11
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ··
Ποό«ει«αι χβο,Ι τού άνθρωπον χοϋ εδέ¬
χθη νά κόβη κεφάλια. Έκληο'φαοήθη διι
ή θέσις «ο» οηαίοο είτε κινή υπέβαλε; σχε-
τική αίΐηαι στδ ύπσναγεία «ής Δικαιοαύ»ηί
■αί κκτμιιενΒΐ νά λαβυ τόν Ιιοοιομό τοτ.
Πιοιμένιι καί εΙ»« άκολύτεις βεβαιθς ότι
ΟΑ τόν λάβη·
Ξΐ3>ι πολΰ κ«λά δ'ες τίς διατνχύοΐις ιιαΐ
«Ις 4«σΐ€ο1.Ιες Μοί) ύκάοχονν «ήν Ιοοχή ού*
«ή «ής κΐ)(σεβς ·οί για «όν κιό άσήααντο
ακόμη Βιοοισμό, βχει άαούσιι πάαες έτκο'-
σεΐί χρειά£αντοι για ν' αοχ((~ νά τοέχυ ό
μισβός ενός νεοβιοοισμένον ϋπαλΐήλον, Ιέ«
αννοεΐ «ιλος διι μκοββϊ ό ύ*ο*ονό( νό 6ι·
οο'ΐπ χι' ό ταμίαι *ά μή πΐηοώ'π. Άλλό
ΒΙν ανησηχιί καθόλον. 81 «αι Η*βιιιο(, άχο-
λύΐως ββαιο;, διι ίνα ποοοΐ θά κληθή
ν' άτ·»ϊάβη τα παθήποντα «ου.
ΆλλούαΐΕ 618» δία τ' άπαιτσύμΐνα κηο·
σόνισ. Πο·>(α χρέιτα την ψηχοαιμΐα κου
άπακκϊ τό έχάγγβλμη. Μιταξύ τή: ύ»οβο-
λή; μιάς αϊΐήακακι γιό τη» «α«άληψ τής
κβτής θέσιαας βηιιίαο καί έ·6ρ άχοχεφαλι-
σμοό ύχάΒΚΒΐ θέβηια Μάηοια δινφσοιί.
Άλλά Μοί μό·ο ή ύ*οβ>ή (ής αΐτήαεως
Βείχνει θαραοΓ, ψν-χυαιμία, άκοφαοιυχικό-
τηΐα. Καί δλ' αύνά άπδ έιατοιιμνοια "Ελλη¬
νας «ά_εΙχε μό«ο ένας. "Αν δέ» είνε λοιηόν
■αλΰ άκηλκισμέτος άσφαλέϊς εΐνι αοχι-
τό θαοοαΙΚιις.
"Εηειτα, Εέοετε «Ι σημασΐα Εχ«ι «Α λίγ«·
*α> ό ίήμιος ΠαοάΒβισοΐ; Καί βΐνβ άΐήθεια
δ» ό ανθοΜχος χαϋ ζητκΐ χίΐ' κβνή θέσι
Οημίον Ιέ» λέγβϊαι μόνο Παράβειαος. *Υ·ο-
νβάφεχαι ΔημήτοιΐΕ Παοαοΐισοϊ καΐ μβ τό
όνομαχεχώνυιιο αύ5 ύχέβαλκ την αίιησί
τού. Άλλό Ην οημοίνΐι. Τό δνομα ββ £■
χασθή άμίαοβς καί θα μ·ί·π μόνο «6 έπώ
νβμο. Ό ΠαράίΕΐσος! Θά μΐινο παΙ θβ κα·
ρηνοβό-
Τί άΕΙα θά ηήβ, μχοοκϊ νά €χη γισ Ινα
μβΧλοθάναΐο μία λέξΐ£;
Καχά ιήν έχιίλεσι *εϊν καθηκΰνχαιν «οβ
βηιιίθΓ ίέ· ύκαιιχΒΐ ϋΰ'» μία σιιγμή «αάλ
ληλη γιά εΕ«χνά·ιε. Έν χοΰίοις δτπν ό
βήμιος λέγβΐαι Παοάβεσος μχαυιιϊ νά ϊϋ.β-
θή καί ή οτινιιή αύΐή. Κι' 5» ό Παοάδβιοο
βέν 6ζΐ) τή βύναμι νό πτίλντ] τό μιλλοθΑ
ναΐο οίον ΠαράΒειβο, θά το6 χροκαλή Β'
χαμόγελο. "Εστω «αί ενα χαμόγελο (Ιο,αι-
νείας. ΚΓ αύτό δέ» είνε λίγΓ, βίαν γΐνιται
λίγα λεχχό ΧβΙν άχό ίνα» άχοκεφαλιαμό.
& Άθηναΐβς
ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
ΑΤΡΟΣ-ΜΑΕΥΤΗΡ
Μ«τώχ«σ«ν έν τ5 48* Μβλ«3υζί-
β» ΜβτΙ δΐχΐταιι έν τή ΠολθΜλινικό
ΉροικλιΙου χοιθ' εκάστην 10—12
Μ(ε1 έν τή κλινική κ. Πρινιαν&κη.
της
—Καταδικαι γυναιχών.
Τό διχΐοχήριον 'ί) ηόλΐβς Φίνιξ,
ς Άριζέος τ3ν ΉναμΙν(βν Π'λιτει-
κατεδίχϊσε τελευταίως είς θάνατον
την χ«ρ[αν Ούΐ'νη Τζούβ. κατηγοοου-
μίνην α—Ι άνθ?«Κ0ΜΤον α Ή ίχτέλιοις
θί γίνη έντος τοθ μη'βι διά τ«ς *γχί-
νηζ. Δ6ο δλλαι νυναιχ«^ κατιδιχίβθτ,
υαν είς Ιιί$:χ οεομά. Ή πρώτη ξ αΰ-
ό όματι Πήρλ 'ΟΗφην, ά*ο το
ρ, Ιίκ· φονεύση την «ρογο^ήν
η θίοααα ·ίζ τΑ φαγητόν τ~ς θρυμμα-
τισμίνην Οχλον χ»ί Ικιιτα ρίψΐα* αυ¬
τήν είί την λίμνην. Ή δλλτ) ·1ν« μία
«εντηχοντοθτις γυνή άπδ ΐδ ΊλλινίΓ{,
δ.όματι "Αλλι Μά'.ον, χαίηγορουμίνη
δ τι ίφίνευοι την 121τι*2α κόρην τη*,
ΜΕλδρεδ, δτ)λτ)ττ)ριίαΐσα αίκήν, διά νά
«ίαΐτράξη τό ποσόν, Βΐά το όιοΤον ήίο
ήιφαλιαμένΐ) ή ζ»ή τής μικρβ{.
—Μία νβκρανάστασις.
Είς «ό χωρίον Μαόρχ τ)ς Άνατολι-
κή; Σιλεσίας ίπανήλθε πρό ήμερβν
I-
πιιτα χηό αη^υοίαν δικαοκτώ έτ6ν δ
χιορικόί *Όιτ9 Κριατολέτ, ό οποίος Ι-
ττιατρατιυθεΐς κατά τί 1914 χαί άπβ-
σταλεΐς ·ί; τ4 ραοαπχον μέτωπον ιίχε
ίξαφανιαθϊ χαά τού; πρώτιικ μή»ας
των έχθροηραξιδν χαί εθεωρήθη Ιχτοτε
νεχρίς.
Ό νιχραναοτάς άφηνήθη 8 τι είχεν
αίχμχλωτιαθς δκό των Ρώΐσων χαί εί¬
χεν άπαα(αλι0 είς την Σ 6τ)ρ£αν, οπόθεν
δεν «ατώ?θωσε παρά τάς έκανιιλημμέ
νας αποπείρας τού νά ίπικοινω-,ήαη μ)
την οίκογίνειάν τού,
ΝΕΥΡΑ-ΖΕΡΒΟΣ
Φάρμακον Ιγχιχριμίνον δια τής δ π'
ϊριθ. 856 τής 12—12 1928 γνωματεύ-
αιως τοθ Άν. 'Υγ. ΣυμδουλΙοι* είδικ)ι
κρός τίνωσι» τ&0 νευριχοθ ουατήιιατοι
χορηγβύμΐναν έκιτυχΑς επί τ.βν ίξήι
νευρικόν νοσημάτων ήτοι:
Νευραοθινείος, Ν·υρ»λγΓ«ο, ΙΌχυαδω-
Ρΐυματισμών, άρθριτσμβν, ψοχοπαθή
αε»ν χαί μ«τα5αγχετακ«ν νειιριχβν νοστ.
ΠωλιΤιοιι «(( 8Χα τα
ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
ΙΚΡΙΛΙΟΙ»
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841
Κβφάλαια Μβτοχιχά καί 'Αποθβυατικά Δρχ. 1 205.000 000.—
Καταθέσβις («ή 31η Λβκβμββίου 1931 » 7.709.000.000.-
Κβντ,οιχόν Κατάστημα Ιν Ά
Ύποκαταπτήματα *1ς δλη» τίιν Έ
ΠρακτοοβΙον έν Νέα Ύόρκη 51 Μαίάβη Ι,αηβ
Γραφείον έν Σικάγω 33 8. ΟΙβΓΐΐ ΒΐΓββΙ.
Ανταποκριταί είς δλας τας »ώοας «ού ίξαιτεοικοΰ.
Ή ΈθνΐΜτι Τοάκεζα ττ);.Έλλάδ-ς ΙκτβλβΙ πάσης φύοεως ς
ΙθγασΙας είς τό ΙθΓΒΐβοιχόν κιί τό έξτοτβοιχόν υπό βξαιοετιχώς συμφέοον-
τσς δίους.
Δβχβται δλ χαταθέο·ΐ( (Ίς ειςώτην ζήτησιν, 8«Ι κοοθεομ(α καί ταμι·
βυΐΐΐοίθ') «ίς δοαΐιιας χαί (ένα νομίσματα μέ τα αυια βπιτόκια ά"«ντα πα-
ςίΐουσιν καί οί λοιπαί μεγάλαι Τράπεζαι.
ΗΒΙνΙ,ΒΝΙΟ Β: ΝΚ ΤΕϋ5Τ ΟΟΜΡΑΝΥ
ΝΒνΥ ΥΟΚΚ, 5ΐ Μ&ίΑβα
ΊΙρβθεϊοα υπό τής Έθνικής Τοαχίζης «ής ΈΙλάβος
αουφώ·εκ μ· «ο«; νόμονς τής Πολιχιίας «ής Νέεις ΎΟΒ*ης,
κρός έ|«»ΐια«ηοιν «Αν έν 'Αμβαι«ή Έλλή«βν.
Κεφάλαια όλοσχερ7ς καταβεβλημένα $ 1.5ΟΟ.ΟΟΟ
ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΑΧΙΝΙΩΝ & ΧΑΛΒΑΔΩΝ
ΞΞΓ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ
"Ηςξιτο ιαν Ιργασιων τού με νέας βάσιις Ιγ*ατασ·ίσατ νέα μΐ)·
ΐανήμαια διΑ ιήν αοτιακέραν εμφάνιοιν τού ποοϊότΊος είς λευχόΊιΐτα
χαί κοιόιηια·
Διαρκής παρακαταθήκη
ΧΑΛΒΑΔΩΝ ΤΑΧΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΣΑιΜΕΛΑΙΩΝ
Ποιότης άπαράμιλλος.—Τιμαί άσυναγώνιστοι
Σημ. Πώλησις οιθίαμελαίβν χονδριχ*] χαί λιανική.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
.— Ή ·1θ ΊΜ»· Γ. ΜαρΜα·
πο6ο^.Ρά«.σ. ^'ΑΙΜΗ ".ΜΙ-ς »ό
ογοοο«ι «ην π. Κωνστ. Τζπναιιη όνομάοαοο
αυ*ο Ίταάννην.
Ν» τ·ίς Ιήση.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό κ. ΗοβΛής Μ~-
οάκης 'ΕονοΐόΒβς κ·1 ή ΙΙς Μαοιανθη Νι-
«ολαβα-η *κ Β·β*έε» ή1ββββνΐσθηοΐιν.
θό ή
θρμ ηγχοοιϊήοιι».
—Ό κ. "Αντώνιος Ν. Ποοοαχιίκης καί ή
■Ις Εύ·τΥ·λίο ΧβΒ«"·κΐ βΐβοβν αμοιβαίαν
ύχόστεσιν γαμου. Σογϊαβΐτήν"»· Δ. Μ.
—Ό μ. Μχροϋ·ος Κοκκολάκης κ·Ι ή Ιις
Μαοΐκ» ϊυβίΥ0" ή?βοβη'ν1ββ1»»ν ** θης?.
ιρμα όνγχαρτ|ηοια.
—Την χσρελθονσαν Κηοι«κήν δ μ. Ί·άν-
νης Α. ΣΝαλοχαιρΙχηο «οί ή «Ι; Φώχοβ Α.
Σαράντοο ήίραβΐηνΐοθησαν. Τοίς ευχόμεθα
ταΐιΐαν τή· σχίψι». Φ. Κ.
ΓΑΙίΟΙ.—Τ1|ν Κοοιαιι^ν Ι4ην Φεββοβα-
θΐοο έχίΐβσβ «βΰς Γάι*ον| «σ« έν Μοχφ Πε-
διαδος ό Ίνα*. Γ. ΚατοιαΙά—ς μεχά «ής
Δος Μαοΐνας Άχ. Κισσαμιΐά··, έγγονής
«ο« Σχεφάνοο Καχετβνβπη. Εύχόμεββ «όν
βίον άνέφιλον. ______^ Δ.Κ.
ί'νρφ οτήν πόλι μας.
την χθεσινήν λιακάΐα.
—Τό κο«ο ίιεχηοήθη.
—'Ωβτβ νά Βημιοοργήται καί πάλιν ή εν¬
τύπωσις·
—Ότι Βέν Εξήλθομεν όλοτελώς τού κύ-
κλοο τής σκνεχούς «αιοικής ασταθείας.
— Άλλας χβ Ιχβι όλίγες άιιόμη ήμέο«ς
ζηής ό Βιπο.όσαιχος Κουχοοφλέβαρος.
—ΈχΐΛροσθίχοος α; μή ληομανονμε δτι
καί ό Μάρτης «ίν« «κενχάγνωμος».
—Άχό ταΕ·ι6ιέ·τας έλθοντα; χοοχθε; έ|
Άθηνέόν.
—Μανθάνομεν δχι ή χροεΜλογική κίνη¬
σις ή )Χ·σπ κιόλας έκ»ί.
—Ιΐαράγονχες τής κινήσιωκ αυτής είτε
χαοαλΒΐφόμβνοι ύ*ι'ψήφιοι.
—Έκ της χοοΒίας τ«« «νβων άνβράν»..,
— Άλλ' εΙ»ε ά^αγβ χολλή ή έμκιστοσννΐ]
«οβ κοίνον καός *ή* εύλογημένην αύΐην
—ΆπεΙείχθη, λέγει, δτι μέ την καθιέ·
βωαιν τοό σχαφιοοψώμου. ,
—θά μβιηθή ή «ίσιιγαιγ)) «Αν άλβύααν.
—Μία τοιαύτη μβίωσις ιΐνβ φανεοόν δτι
θά μειώαυ καΐ «ά ίοοβα «οβ κβοΰπολογι
Ίμοΰ.
—ΤΙ Βρίπιι νά γίνη λοιχόν; Νά μήν.εί-
σαχθό «ό οχσφιβέψοομον:
—Άλλό τόχε ή χ^οατασία «εον έγχνρΐιην
ποοϊόν«α>ν>. δέ» χάει πει,ίηαχυ;
—Ί&ον μά την αλήθειαν ■ερ,ίχλσκα καί
(ύαλν*α προβλήματα διά τού; ά;μο(Ιίονς
(ου Κέν'οον.
—Ή κοεετη «ού αφιχθέντος θιάσον εση¬
μείωσε κοί κοσμικλημμύυαν άληθινήν «αί
επιτνχίαν «ού άναβιβασθενχος Ιογοα ή
«Μχίμχα».
—Τό «Τοΐν-τοΐ—λο»,θο άνοβιβασθό ώ;
μανθάνομεν άογόχΒαον.
-Έν ,φ μιτο£Υ6μως βέν ϊί~ Κβίώί»
^α τα άλλα ίαγα «ού αβκΒΐ)«αοΙοτι.
—Είς τα όποία ή Ζαβ(ώ Νιαλμάς, ό Φι·
ΐιχβίδης, ό Κωνσχανιίκου καί οί λοιπαί «οβ
θιααον. Ι
Διαχλασσοην κρώτης τό(εως οόλονς.
ΓΕνιχέος μέ «ό θιόαο φαίνεχαι δτι θά
χιράαωμΒ εΕαιρΐτιπές ΒααΙοές.
—Μέ «ήν τρΐΜυμίβν καθυοτίοησε καί «ό
χθεσινόν «κ Πβιοαιειβ δβΌμοίόγιον «ής
«Μαιαιις Μ.».
—"Εϊθι Ιμειναν... χβοΐς σανέχβια οί βι·
ψβντες νέα άπό την ϊίκην τής Κάστοον
καί Σία.
—Νά λοιχόν χον «αί ό Νιτινιόγλοο μ··
«ανοεΐ την Βωοεκάτην ώοαν.
—Καί άχοκαλύχτεΐ, κατά «άς χθεσινος
•ΙΒήσει;, δτι ίνοχος «ού εγβλήματος είναι
αϋτός κοί δχι ό Νικολόχοολος.
—υραφανάς αύιην—«τ)ν φοράν τουλάχι¬
στον—Οέν χρόκειται χεοί ψινχιάς.
— Πάντως ή όμολογία τοδ Νιχινιόγλοϊ
μειώνει «ήν ένοχήν «οβ σβντρόφοο τον—
καί άχομακιύνιι άχό αύιόν «ό φάσμα τής
θαναχικϊς καταδίκης;
—Ιδού «Ι ε£ή«αΕον διά μακρών Ηοοχβεβ
Βύο σομπολϊιαι νομομαθεϊς,
—Μανθάνομεν ότι κονηγοΐ τινές έοκό-
τασαν άλλοϋ διάφορα χονλιά.
—Μέ δακολίακ( Βηλονντας οτεοεστύχεις
ΠΒθέλενσιν έ* Μόσχας.
—Κοί άλλοτε παοειηοήθα «6 γεγονδς
αύιό—ούβεΐς δμης κομμοηνιστής εφάνρ
ονγκινουμβνος.
—"Ωαχε νά ζηχήοπ Ιίίω Ιιιιαιάιματι «ά
πχώμαα τεον φονβυθέντιιιν ή «ούλόχισταν
«ούς δακτνΐίινς την.
—Εάν ή Νακο«αιοΙα οννεχισθά ή χοοεα-
«ική κίνησις θά ίχυ νομίζομεν νά ωφεληθή
χολλά.
—ΟΙ χοοοΒιβάσκαλοι «ό φνοανν καί βέν
ποβεενιι, δ «ι άκόμη νά βοϋν τόν χβνΕο»β"
λισμόν δχι βεβαία «οβ Αλλοτε.
—Άλλ' όπε>σΒήηο«ι «οβ παεόντος...
—ΟΙ «Νέοι "Ικοβοι» τοβ Απόλλωνος
είνε Ιογβν «ού αέν ποέπει νά χάση κανείς.
—Δέν είνε μόνον ό άγαπημένος «οβ ω¬
ραίον φύλοη Ραμόν Νοβάαοο «οί ή θελκτι-
κη Άννέτα Πέϊτζ.
—Πού έμψοχώνο«'ν «ςάνμαιι ΐό Ιογον
μέ άριστοτεχνικλς καί χαριχωαένες σκηνές.
—Κίνε «ό γβνι«««ιΐ]ον ενδιαφέρον τής
ήχητικής ούιής καί ά&ούαης ταινίαι άξια-
ποόσεχτο άχό κάβε θεανή.
έ> ΡΙκβρτερ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Πρός «ός σχολικός Έο'ρείας «ε>ν οχο·
Ιείβν τής κόλεως καί «ών χωρ,!** Ήοβ·
κλείοβ Κρήτης.
Τό γνβοτδν σφρανιΒοχοιεΙην Σχβλιανεβ
Κ. Άλιίίοβ (Άρασιά) όναλαμβανει »ή» ε¬
κτέλεσιν θφααγΙΒειιν τεον σχοΐικβν 'Βφο'
Β·ιέεν «αχέης είς τιμάς σ.χιοτβύτα>ς ΐημηλάς.
ΤοέΙατε. Μία έειΐοκεψις θά σάς «ί
χερΐ «ούτον. 1—3
Ισαπουνι ,,αφρο"
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
_>«5 ι*
*|ε*1
·αί«ιηι ΝΙ
έ«Μ··. ,
«ν «·*«οι·η,Ν ηΙ ι
ψ Μ,— 11); ΙΜ
ΐΗΐδ Νιβε-ιθΤ1" "Ι
».
β__1
ε"·**11
5*·*·,.
ΑΝΟΡΘΩίΙί
ΣΥΝΔΡΟΜΑ1
Έξα>τϊθ.ιχου Ιτησία Δολλάθια 10.
Άπασαι «Ι άκοδείς'εις συνδρομ&ν και
βημοσιεύσενν φέρουσι απαραίτητον τίιν
ΰ«ογρ«»ην τοϋ Διευθυντού κβιΐ Ιδιο
χτητου τής «'Ανβρθώσεο«».
Ηράκλειον 24 Φεβρουάριον 1932
ΗΑΝΑΣΤΟΑΗ «ής ή
υπό τής Τονοκίας τού χοεω
λυσίον «ού δθωμανικού χρέους άπο-
δεικνύει δ «ι ι) οί«σναμιεή κατάστα¬
σις αυτής δέν είνε ρόδινος. Καί άλ¬
λοτε εγένετο ι) άνασιολή αύιή υπό
«ής Κεμαλικής Κυβερνήσεως, άλλά
κατόπιν έντόνων διαμαρτυρίαν «ών
ενδιαφερομένων μετόχων, ι} άναστσ-
λή άν δέν άπατώμιθα δέν έπο,αναα-
τσποιήθη. Ήδη ή Τουρκία άναστέλ-
λει καί πάλιν «ό έν λόγφ χοεωλύ-
σιον. Είνε δέ απίθανον «ήν αναστο¬
λήν νά κατσοθώσσυν νά ματαίω·
βουν νυν οί μέτοχοι «ού δθωμανι-
Νοϋ Χβέους. Διότι επαναλαμβάνο¬
μεν αΰι*ΐ φαίνεται ένα εϊδος οί«ο·
νσμικής σιεξόδσυ διά «ήν Τουρ¬
κίαν, μή «υχούσαν *|μάλισ«α μέχρι
τής βτιγμής ούδεμιάς οικονομικάς
ένισχύσεως έκ μέρους «ών ξένων.
ΟΙ ΑΑΊ'ΚΟΙ Ιπιμένουν ότι
είνε άντισυνιανματική ι) άνα
βοΐή «ών έκλογών ιής Γεοουβίας.
Ή αναβάλη ώς γνήσιον νίνεται καί
διά ζπτήματα οίκονομιών καί πρός
αποφυγήν διπλών άπασχολήσεων
διά «όν λαόν καί άνωμαλιών γενι¬
κώς διά «ό κοινωνικόν σύνολον.
Τώρα εάν είνε ή όχι άνιισυνιανμα-
«ική 4 άναβολή όμιλοΰν εύνλώττως
αί κείμεναι νομοθεσίαι «άς οποίας
άν δέν άπαιώμεθα έλαβεν ύπ' όψιν
ο νομοθέτικ «ού μέτρον. Άλλά «ί
«ά θέλετε; Οί _αΐκοί κάμνουν ιδι¬
κήν «ών νομσλσγίαν. Καί είνε ά-
νάγκη νά παύσουν νά κάμνουν.
ΕΙΣ ΤΗΝ Γαλλίαν εσχημάτισε
Κυβέρνησιν ο Ταρντιέ. Ό
νέος ΓάΙλος πρωθυπουρνός είνε έκ
«ών άκραιφνεσιέρων φΐλιλλήνων
ώσιε νά όημιουονήιαι Ικ «ού οχη-
ματισμού Κυβερνήσεως παρ' αύιού
Ικαναπαιητική ένιύπωσις. Μέ «ήν
Γαλλίαν υφίσταται ιίσέτι «ό φλέγον
ζήτημα «ής οικονομικάς μας ένισχύ-
σιως καί «ό ζήιημα «ών οίνων,
χρι)ζον«α αμφότερα διά νά εύσδΌ-
θούν μιάς προθυμίας άλλά καί μιβς
καλής θελήσεως διά «άς οποίας καί
επί «ής προηγουμένης οπσνργίας «ου
ό κ. Ταρντιέ έδειξβ δείνμα«α άξιο·
αημβίωτα καί άμινώς φιλελληνικά.
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 6 λόνος περί «ού
ζητήματος «ών σίνων, σημει-
ούμεν «ήν «ελευταίαν πληροφορίαν
διά «ήν άπό μέρους τής Τσεχοσλο¬
βακίας μιίωσιν «ών έξ Ελλάδος
εισαγομένων έμπορευμάτων, λόγφ
■ών ληφθένιων καί έν αύ«β σνναλ
λανμαιικών περιορισμών Ή μείωσις
αύΊΐ) δημιουργεΐ νέας δυσχερείας
είς «ό εμπόριον μας, έπιδεινώνουσα
■ό πρόβλημα «ής δ·εξανωγ0( «ούεον
μετά «ού έξωτερικοΰ; Άν «ά πράν
ματα έξακολουθήσουν νά πηγαίνουν
Να«ά τόν ίδιον «ρόπον, ασφαλώς
δέν θά βραδύνωμεν νά ίδωμεν
«ά προΐόντα «ής χώρας μας
έκδιωκόμενα άπΑ παντού. Καί άπο-
διικνύεται δρθή ή άνακινηθβϊσα
πρό ημερών ννώμΐ» περί κατανγε
λίας υφισταμένων εμπορικώ* συμ
βασεων αί οποίαι δέν άνταπακρί
νονισι πλέον είς «άς σημερινάς πε-
ριστάσεις
ΤΕΩΣ Λαϊκάς Υπουργός «ονί-
(ει είς όΊαφω»ισ»ικΐ)ν επί «ών
γεγσνότων «ής Νινρίβης άνΐαπόκρι·
σιν ότι ταύτα προεκλήθησαν διότι
4 Κυβέρνησις «άπέβπασε «όν άρ¬
τον άπό «ό στόμα «ού Λασύ». Ά-
νεξαρ«ι}ιως «Αν έν «0 άνταποκρίσει
έκΐιθβιμένων ά ίσχυρισμός αύτός
«ού τέως Τπονργού είνε άδικαιολό
γυ«ος. Απόδειξις ι) φιλανροτική
καί φιλολαΐκή πολιτική «ής Κυβερ
νήσεως, «ε)ν οποίαν ουδείς δύναται
νά αρνηθή καί ιδία κα«ά «ούς και-
ρούς τούτους. Ακριβώς δέ ιί πσλκι
κή αυτή έπέβαλε ίσό*ο«α «οιούεον
μέΐρων. ώσιε νά παροραθούν μικρο
λεπιομέρειαι «ινές, άς οί δημοκό
ποι είνε δυνατόν νά έχμε«αλλευ·
θούν.
ΑΒΕΔΙΣ
ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
ΠΡ0ΚΗΡΪ2ΙΣ
-ΠΑΝΑΛΗΠΉΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
Ιγχβρίβν
Έχτίθετβι ε! φανεράν έτ,αναληπχι
«ήν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή ένοι·
κΐααις τβν κάτωθι οηιιοτιν&ν φίρων κ«-
τβ τό οίκον, Ιιο 1932—1933 ήτοι «ιιί
Απριλίου 1932 Ιως 31 ΜχρχΙοκ
1933.
1) Φδρος μεταφεοομί ών
ΐϊρ^όντων δι* θαλάσσης.
2) Φίρος μεταφερόμεναι έγχωρΕβν
των διά ξηρας.
) Φίρος ζυγιΌιι επί τ&ν εισαγομένων
ξηρδς χαΐ θαλάσσης εγχωρίων ηροΐ*·
όν τβν.
4) Τέλη διά την χρήσιν ο»αγιΙου.
5) Φίρος σφαζομένων ζώον.
6) Πρόσθετος φίρος σφαζομένων ζω¬
ην υπέρ τί)ί Άγροφ^λακή;.
7) Φίρος καταναλώσεως γάλακτος.
8) Φίρος Ιγθυαιε(ας.
9) Φ5ρος ότβρκ&ν καί λαχαηχβΛ
10) Φδρος μεταφιρομένων εγχωρίων
προϊό»τ»ν έ-ιΐ ίχθύων.
11) Φόροί επί τβν εισαγομένων πρός
κατανάλωσιν ζύθου οχμηανιας ήδυπό-
των κοΐ 3λλον ποτων πολυτελείας.
Ή ίη^οπρασΐ» θά διιξΐχθή εί| το
Δημοτ. Ιίοι-ίσ ημχ Ηρακλείου χαΙ ε¬
νώπιον τής Δτ]μαρχιακ|ς Ιπιτροπή"; Ή- _. .
" ' « την 29ην Φιβροιιαρΐου ' »«τ« *·Β_οΒν ε^
1932 ημέραν Δευτέραν καί ιδραν
1 π. μ.
Οί δροι ουγγραϊής δποχρεώοεβν
α!ν χατανεθειμμένοι είς το Γραφιΐον
τοθ Δήμΐΐι Ήραχλείου ΐίς την διάθεσιν
παντός βουλόμενοι» νά λάβη γν*3ΐν.
Ηράκλειον τη 23 Φε£)?ίθϋ 1932
Ό Δήμβρχος Ηρακλείου
Ανδρ. Παπαδόπουλος
Η ΣΥΝΕΛΘΟΥΣΑ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
ΔΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ
Τας (σκερινάς &ρ«ς τής καρελθβύσης
Δευτερας Ιλαβε χώραν είς τα ΓραφεΙα
τοδ Ζυλλβγου Μιχρασιατβν 'Αστ&ν
Προσφύγων είδικΑ οόοκεφις τδν με·
λβν τοδ Συλλβγου τούτου. Κατά την
σύσκεψιν συνεζητήθη ΙκΙ μαχρ& τό
ζήτημα τής ϋευρέαεοις τρόκου στεγάσε-
ο*ς τ&ν κροσφύγοιν Ιχείνκν οΐτινες ώς
έκ τβν γενομΐννν άθρβοιν κο>λΑβεο»ν 0-
πβ τής 'βθνικής Τραπέζης τ&ν υκ' αΰ·
τ&ν κατεχόμενον οίκημάτοιν καϊίσΐαν-
ται αστεγοι όαημίραι αϋ(ανομίνου τοθ
άριθμβθ ΤΝν.
Μ«τά τΑν ανταλλαγήν διαφβροιν σκε-
φεοιν έκΐ τοδ κρβκειμενβν, καρά τινος
έκ τ&ν συνελθόντοιν εγένετο Α πρότα¬
σις {«τοις ζητηθφ άηβ την Κυβέρνησιν
Α κα&σις κάαη{ κοιλΑαιοΐΐ μουσουλμα-
νιχ&νοΙκηΜάτοιν κείμενον Ιν'Ηραχλείν,
διότι μέ την άβρόανπώληιιν τβύτΝν, δή
μιουργοΰνται αοτεγοι,καΐ νά έπιστηθβ Α
κροσοχΑ άκάντοιν έηΐ τοδ βοβαροιτάτου
τούτου ζητηματος. Πρός άκοτροκην δέ
ποιληοενς τ&ν οίκημάτοιν τούτοιν θά ύ·
κοβληθή εΙ την Κυβέρνησιν καί τα αρ¬
μοδία υπβυργεΐα βιαμαρτυρί».
'ΕκΙσης εγένετο Α πρότασις δκΗς ζη·
τηθβ καραλλΑλνς χαΙ Α ίδρυσις ενός
νέου συνοικισμοδ τα οίκΑματα τοθ β-
ποίου νά καραχοίρηθοϋν είς τβύς χαθι-
σταμένειυς άοτΐγον»; πρόσφυγας, ή νά
ακαιτηθά £πο>(, τα παρά τούτειν κ«τε·
χόμενα 'σΑμερον μουσουλμανικα βΐκή-
- - - " αΰτβύί είς τΑν πβαγ-
αν, μέ έπανεχτίμησιν
____________ . μαΐ είι άς πβιλουνται
{σήμερον, ώ; έκ τού δημιουργουμενου
ε!- συναγκνιαμου χατά τάς πλειοβοβίας
καθΐατανται άπρόσιτβι είς αύτούς, παρε-
χομένης μιά; οίασδΑποτε διευκολύνσε-
εις δαβν άφβ(β) την αγοράν τ&ν οΐχη-
ματκν τούτο»ν, καθότι το ζητημα τβθτο
είναι έκ τ&ν σοβαρ«τερΝν κοδ τούς ά-
•Αβιθμ»ς 5619
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Ό Σνμβαλαιογράφος 'ΑγΙοα Μύοεινος
Έμιιανανήλ Γεωογίου ΕαλθΗρ,άΜΤΐς έν Ά-
γΐφ Μϋρωνι χατοιιιοεδβιύ«ν. Προσκαλει
πά·τας τού» Ιχοντας ««χον δικαιώιιατα ή
άξιώσιι; επί τού έ* βοαχμεον 15450 έκπλει-
άσμαΐος ««ν έιώπιον μόν
πασχολεί.
Έκειδίι δέ το ζπτπμα είναι τόσον
ζ«τικέν διά τε τούς γηγενεΐς καί πρ6-
βφυγνς τοώς χατέχοντας τ* μευσευλ-
μανικκ «Ικήματκ, βά ζπτηθή ά«ο το
Κράτος βκ*>{ λάβη σχττιχπν αΐριμνκν
τόσον όπερ τβν γπγεν&ν ίαον καΐ
υπέρ τβν προα*ύγ»ν. Δπλαδίι τα μου·
οβυλμανικ* βΐκήματα ν« δοθούν είς
τους ίνβίκβυς των, μέ τβν ίδιον τρόκον
κου διετέθησαν καί βιατίβενται τα ©Ι-
κημβτα τβν συνοιχιβμβν χαθέτι χατά
το έσιχρατοθν οόστημκ διαθέοενς οί
χάτοχοι μή δυνάμενοι να αγβρβσκσιν
τα οΐκήματα ταδτα εί; κρβαιτας βι' αύ·
τού{ τιμάς υηβχρεοδνται να τα έγχα-
ταλΐίψουν χαθιστάμενοι ούτοι «ΐτεγοι
Α ενεργεια δέ αυτή νά ουντονιοβή μέ
τάς σχετικάς ενεργείας τδν έντβπίΜν
κχτόχνν μουαουλμανικ&ν βΐκιβν.
Δια τού μίτρου τής έπανικιιμπαεοις
χ«1 διαβίοε&ίς είς τού: χατέχους τβν
βΐκημάτΐίν τουτειν 6χ καύοη ο ύπάρχΗν
σΑμερον αυνβτγεινισμος καΐ θά έπιτευ·
χθ$ Α έιτιτρβπη τοθ ού ν τώ γρο«ν έ
κερχομένου βΐς την αγοράν τβυ Ηρα¬
κλείου μαραομοθ,έκ τδν χβιρδντής οκοί
άς διαφβύγβυοιν χκβημεριν&ςτόαι» χβφα-
λαι«, διότι το διά των κλειοδοσι&ν ίια-
τιβέυΐνεν πρός αγοράν τβν οΐχημ&των
τοότΜν, κιριασευον χοηματικον κεφά¬
λαιον θά παραμείνη ΐΐς τβν τόπον.
Έν τέλει άπεφαοίαβη Α αύντ«)|>ς κ«1
ύιτοβολίι είς τίιν Κυβέρνησιν υίτομνή-
ματος δια τοθ όκοΐου νά ζητηται Α ά-
ναατολη τής «χηοιΑβεοις των μουσουλ·
μανιχ&ν οΐκιβν Α ίκανεκτΐμηβις αύτβν
χ>1 Α ανενβροις νέου συνοιχισμβθ τ«
οΐκηματα τού οκβίου νά διατΐΕοΟν είς
τβύς πρόσφυγας οΐτινες δια τβν Εν* ή
τβν άλλον λογονβέν δύνανται νά αγ©·
ράσυσιτά παρ' αΰτδν κατεχόμεναι μου-
σουλμανικ* οΙχΑματα.
—Ποία κακουργήματα θά
σθοΰν.
Κατά την Σύνοδον τβθ μηνός Μαρ-
τίου 1932 Βίλουσιν έκδιχαοβτ) υηο τβν
Κ«χουργι«διχεΐΝν τή{ Κρήτης τα έ.ήί
κακουργηματα:
Είς το χβχβυργιοδικείον Ηρακλείου:
1) Την Ιην Μαρτίου έ. ε. Θέλει χηρυ·
Α Ιναρξις τής Συνοδου. 2) Την 18ην
Όρφανοϋ ΑμχοοοιιτημαΐΕου «οΐοίκοβ Ή-
οακλείον Ικπβιηθέντων άκινήτα>ν*κ(ημάτην
τής «αταδιωκομένης όφειλε(|1ας Φοειιινής
ζύ Γεααγΐον Βελπν«(άπΐ| «ό γένος
" Μαβκάκη κατοΐκοκ Στα«οαιιί·β«
βζ 'πατά «ήν ύπ' άοιβρόν 5618
χββαινήν χρονολογίαν ίχθβσίν μοα ο-
ναγκασιικον κλεισιηο,ιασμον, Ινα έντ&ς «ής
νομίμοο πο,οθεομίας ΜΒθοαγαγαιοιν ενώπιον
τοβ ά^μοδίοο δικαατηοίου καρ' φ γβνήσεΐαι
ή κατάταΕις τού; τ(»ί.ο«ς καί τα Εγνο,αφα
•φ' ώ» σΐςοίζαυσι τάς άπαιτήοεις των ηοΟ'
δαο» πάαα έπκοόθεσμος κροσαγιεγή α»οβ-
Ο·φθήοεται. 'Εφ' οί; εγένετο ή καρ,ονοα
Οι' ή· ελήφθη νόμιμον βΐΗθίαιμα δραχμήν
»Ι«οσι (20) έν ΆγΙφ Μύρβνι ΜαλεβοΗο»
καί έν τφ Σνμβαλαιογοαφείφ μοΒ ΙδιθΝηαΙ(;
Σκίδς Ι. Τοοπογιάννη οήμεοον τή*
22α* φΕββο«αρ(ου ΐοί βΐονς 1932 ημέραν
Δβ«*1ραν καί υπεγράφη χαρ" εμού τοϋ
Συμβολαιογράφου Άγίου Μύρ,ωνοί.
Ό Σνμβαλαιογοάφος ΆγΙοο Μύροανο;
Έμμαν. Γ. Καλυτεράχΐις
4422
,. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Ό Σνμβολαιογοάφας Μοιρών 'Εμμανουήλ
Κά έ Βό Πί
μβγοφς ρ
Α. ΚονιΐΒτάκης, έν Βόρροις βγης
πατοιΚΒΐβοπύαιν κροσκαλ·! κον»ας τού;
ίγγεγραμμένανς βανειαιάς «αί τού; τυχόν
ίχοντος δικαιάμαΐα ή άξιώοβι; επί τού ε»
Ιραχμών βΐκοσι τβσσάβαν χιλιάδων (24000)
έΝκλιισηαιάσματος «ήν ενώπιον μου χθές
όναγκ·σ«ΐΗΜς *ή ε»ιο*Βισβι χον Μιχαήλ
Ίαοανναυ Άοκσρδαλάκη (μπόοοο κατοί-
πον Μοιρών Καινονβίαυ ίκποιηθίνιβν Α-
χινήτων κτημάτων τής ΓβΜθγίας Σΐνλιανοά
Κοντσαβτόκη «ό γένος Αντώνιον Φιτσοδα-
λάΜτ) χατοίιιοιι Ήοακΐιείου ώς έγγοτ)-
ας «ου εΐοημένο» αοζύγοο της Στνλιανοά
Κοντοαντακη κατο(«οα ώοαύτβοί'Ηοα"λείοο
«βτά τή» χθεσινήν ΰπ' άο,ιθμαν 4417 Ικ-
Οβο(ν μου αναγκαστικόν πλειοτηοιοσμού
έν ^ «εοιγρίφονται «Α έκιιοιηθέντα όκΐνη-
νητα, όπως έμκροθέσιιως «ςοσαγάγιβοι
τούς τΐτλονς «οί λοιπά Ιιοαιολοιητιιια τ»ν
άχαιτήσεών «ην «Ύγρ,αφα Ινώπιον «ού ά{-
μοδίοο ΔΐΜαστνρίον «αθ' δοον κάσα έκ
«αόνεσμοΕ εΐΒοοιιναγ^ Ιοεται άπαραβεκτος.
Εφέο σννετάχθη ή χαοοϋσα δι* ήν ελήφθη
νόμιμον ΙικαΙοομα δααχμαΐ 20 έν Βόορ,οιί
Πββγι·ε«(οσΐ)ς Κοήτος «αί λν τφ Σνμβαλαι-
ΐ μόν ΙβιοπτησΕα Άγγιλικής χύβ»ί
Β Άοκοξνλάκη σήμερον «ήν &ε«ά·
την κίμκτην Φεβροναρΐον «όν χιΐιηοτον
ένειαιιοοιοσΐον τβιαποοτοδ Βεντΐροο Ι «ούς
ηραν ΔευτέΒον καί ύπεγβάφη «βρ' εμον
«ού Σνμβολαιογβαφον.
Ό ΣνμΒολαιογΒ'φος
(Τ. Σ.) Β. Α. ΚονΐΝτάκαι
Άκϋΐβές άντΐγοαφον
'Βν Βόβαο'Ε ούθημερδν
Ό Σνμβολαιογοόφος Ηοιβών
Ε- Α. ΚονΐΜταχης
σβλλη. έ«1 ζθίοχλοκβ, κατηγορΐα. 3) ΤΑν
19πν Α *ατά Χαρ. Μανβυσίλλη κ«1
Παύλου Τβιριντάνη έκΐ «ύνν, χαΐ 4)Την
22αν Α Χατά Χαρ>λ. Μανουαελλη *«»
φβνω.
ΕΙ; το χαχουργιοδιχεΤον Λασηθίου
δέν Ιχει βριοβή ούδεμία βκ«6εσι« χατα
τήνσύνβδβν ταύτην.
—Τα έφβδρικά Ταμβία.
Πληροφορούμεθα ότι το ΎκουΒγεϊον
τής Γεωργίας τροκοκοιεΐ τβν Νομόν
πιρΐ 'Εφεβριχβν ταμείον Κρήτης Διά
τής τροκοκοιΑσεοις ταύτης θά προβλ··
πεται δ τι ε!( ταυτα δύνανται νά μετ*·
οχουν χαΐ οί κολΐμήβαντες βκλαρχη-
γβΐ Κρήτης (;)
— ΑΙ πληρωμαί συννάξβων καί μι-
σβών.
Δι' άκοφήβεΝς τοθ χ. ΙκΙ τβν Γ-ΟΙκβ
νομιχδν Ύκουρνββ χοινοκοιηθείαης έν
ΙγχυΜλίν κρός τβύς χ. χ. Διευθυντάς
τδν Ταμείον τοΰ Κράτονς καριχονται
οδηγίαι άναφορικδς μέ την καρβχην
έίουσιβδβτΑσεοις ηρβς πληρωμήν τδν
συντα{εειν τδν μιβθΒν τδν δημοσίοιν ύ
καλλαλιιν χαΐ οκηρετ&ν 6$ χαΐ των 1
νοιχί»ν δημοαΐΜνχατασΐημάτΜν χατά
τβ 1932—33.
—Μειοδότησις διαγωνισμοΰ.
Ή έν ΆΘΑναις ύκηρεσία ΚρατιχΒν
κρομηθειβν διακηρΰττβι είς δημόσιον
μειοδοτικόν διαγωνισμόν την προμΑ
θείαν 130 000 χ)γρ. σάπωνος κρασίνου
διά τάς ανάγκας τοθ Πολεμιχβυ Ναυτι
κου ένεργηθησοιιενβν την 11)4)32.
ΟΙ ένδιαφερομενοι δύνανται νά λα·
βιισι κληρβφορΐας ηερΐ» τ&ν δρ«ν «ου
διαγϋνισμου καρά ·">!) Λ'Εμποριχβυ χαΙ
Βιβμηχανιχου 'Εη.μβλητηρίου Ηρα¬
κλείου.
δικα- —Ή Είσαγωγή κοιθής.
Πρός τούς εμπβρους χ. χ. Άντώνι«ν
Άνεμογιάννην, Έμμ. Παπαδάκην καί
Σία, Εύαγ. Νηοτώτην, Κοινστ. Χατζβ-
«ουλο, Κεινστ. Κουφάχην καί Σία, Α.
ΛΛναρδάχην, Εΰ»γ. Πιράκην, Μιχ.
Χίγουρόν καί Σία, £πυρ. Τουκογιάννην
Γ. Μβσχολάκην, Κοινστ. Χριατβφίδην
χαΙ Μιχ. Καοιμάτην &ς Πρόεδρον £υ·
νεταιρισμβυ Καλεασβν Μαλεβυζίου έ-
κοινοποιηθή καρά τήο Νομαρχίας τέ)
ωθι Ιγγραφον σχετιχ&ς μέ την ατε-
λή «ΙοαγΜγην κριθής:
«Κατόπιν άπβφίαβ»ις τοθ Ύπουργι-
χοθ Συμββυλίβυ Βνακοινειθείσηΐ καρά
τού Υπουργείου Οΐκονομικ&ν είς τας
Τκλκνειακας Αρχάς τβδ Κράτους προ·
θεαμία άτελοΰς εΐααγυγής χοιθβς παρε·
τάβη μέχρι της 15ης Μαρτίου εφόαβν
παραγνελίαι ιΐσαγϋγής εγένοντο μέχρι
15 Φίβρουαρίβυ τρέχοντος ίτους.
Παρακαλούμεν διά τοθτο Τίνα έν τος
τής Αμίρκ! «ροβαχβδσιν Αμϊν τα στβι-
χεΐα τα έμφαίνοντα την καρκγγελίαν
τής εΐβαγιιγής τής χορηγηθεΐσης έκαατφ
Ομδν κριθής διά τού 6κ' αριθμ. Ιέ72 1.1.
Αμετέρβυ έγνοάφου έντβς τής άν») κρο-
θεσμίας (15 Φΐβρβυαρίβυ),
Ό Νβμαρχης Έμμ. Λυδάκης».
—Διάλεξις.
ΤΑν προοιχή ΕυριακΑν περι ώραν 10
ην κ. μ. είς τή» αίθουσαν τοδ χινημα-
Τβγράφβυ «'Ακολλνν» Ρέλβι βοβί υπο
τού χ. Γιάννη 1«αχιανάχη βιάλε{ι^μέ
βέμα 6 οΤύπβς ακό τδν αρχαιοτάτΜν
χρβνων. Εΐσοδος ελευθέρα.
ΕΠΙΣΚΕΥΑ2 Αγγυημένκς, μέ έ·
αΡΟΛΟΓΙΟΝ ίοαφαλισμ*να ακοτε-
λεσματα άναλαμβάνει ο εΐδικβς τεχνί-
της Ίειάννης Μ. Μητάκης, έργαζβμενος
■Ις τ© καρά τό Σανδριβάνι νέον Χρυσο¬
χοεΐον £τ. 'Ατσαλάχη.
■Επίσπς κάμνει Αγγυημένας βιβρβώ·
βεκ νροβομηχανϋν παντός συοτΑματΓς,
χιλιβμετβιχβν ρυθμιοτΑρειν χ.λ.κ. χα·
τασκευάζει ο' έκ» κλίβν γναλια Ρβηη·» ι
ΜΧθ«0ΐλΙ ΑρθλθΥΐΝν. ε
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
Πλουτίσατβ ττΐ βιβλιοθήκη «ου
οχσλβίου σας καϊ τό πρόγραμμα
ιών σχολικήν σας έορτών
μέ τα 3 βιβλία:
ΒΕΛ. ΦΡΕΡΗ
"ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟΙ.
Λβάμα μέ ύπόβεοΐι την όλοιιαΰτεΐαι
«όν 'ΑοκαδΙον
"ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ,.
ΚωμωΑΙες, δβαμστάκια, μονόλογιι,
ιραγούΐια
"Ο ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΑΚΙΑ ΤΟΥ.,
Παιδιιώ ό«εβί«α μέ κολΜι «βαγούθια
Πωλοΰνται ο' δλα τα βι-
βλιοκωλβία.
'Βκβόοεις
ΣταΙίοβ
—Έπιτροπή «ου δασμολογίου.
Τό Υπουργείον τ&ν ΟΙχονβμιχβν δι'
εγκύκλιον· τού πρίς τάς ΟΙκονομι·
κάς αρχάς τοθ Κράτουβ έν σβνε-
χείκ κροηγουμένης έγκυκλίου κερΐ
χοινοκοιπσενς τβν δι«τά{εοιν τ&ν άβο-
ρεισ&ν την σύστασιν, σύνθεσιν καί λει¬
τουργίαν τής Διαρχοδς Έηιτροκής πρός
μελετην τοθ δααμβλογίβυ χαΙ τκν έμ·
ποριχδν συμβάσεΜν, καθιοτά γνειατόν
ότι διά τβδ διατάγματος τής 16 καρελ·
θοντος μηνός Ίανουαρίου έ. Ι. ΙιρΙοβη-
σαν ώς άντικροσΜκοι τβΰ "Υπο>ργεί«ι>
Έ£«τεριχ6ν καρά τή έκιτρβκή χατά
τάς χειμενας διατά{εις οί κ. χ. Ραβύλ
Βίβικα Ρλΐσαίτης, ΔιενθυντΑϊ έν τ& ά-
νντερν Ύκουργείν είς αντικατάστασιν
τβΰ χ, 'Αλ. Βούρου καί Άλ. Άργαρο-
κουλος τμπαατάρχης είς Αντικατάστα¬
σιν τού χ. Χρ. Διαμαντοκοόλου. Έκί-
σης δ; άντιπρόσ»ικο( το& έμκοριχβυ Έ-
κιμελατηρίο» 'Αθην&ν μετεχει έ Πρ6ε·
δοβς τούτου χ. 'Βηαμ. Χαρίλαβς τής
δέ Γενικής Διευβύνσεεις, Λημοβίου Λο·
γιστιχοθ ό καρ' αύτί ΔιευθυντΑς χ. Π4-
τρβς Έξαρχάκης.
—Ή έξαγωγή σταφίδος.
Τό ΤελκνεΤον Ηρακλείου φίρει είς
γνβοιν τβν ένδιαφερβμίνοίν ότι τα κοός
έ{αγ«γΑν χιβώτια χαΙ δοχεία έν γένει
τα ηεριέχοντα οταφίδας κατόπιν τβΰ
δημοσιευθέντος νεβυ σχετιχεδ Διατάγ-
ματβς δέον λπαραιτΑτεις καί φε{η; νά
τάς λέ{ει; «Ελληνικόν κροιφν».
—Φορολογικαί.
ΔΓ Ιγχυχλίου τού τό υπουργείον τ&ν
θίκονομιχβν κρός τούς χ. χ. α>ιευθιιν·
τάς Ταμείον χοινοκοιεΤ τόν Νόμον
5292 κερΐ τμηματιχής χαταβολτϊς βφει-
λβν Ινοιχιαατ&ν χαΙ φορολογικδνΐινΒν
διευχολύνσεειν.
—ΑΙ χημικαί έξβτάοεις.
Τό Γενικόν Χημεΐβν τοθ Κράτευς βι
εγγράφβιι τού κρός την Έπιτροκην
Κρατικβν Προμηθει&ν γννρΐζει ότι χ>·
Τα τας ένεργουμίνας κατ' Ιφεσιν έ£ε-
τά{εις δειγμάτνν μη εύρεθβντΝν χατα
την ηρώτην έ{ετασιν νά ηληρ&αι τβύβ
ορους *υ$ όρΐζει τό Γεν. Χημεΐβν
τοθ Κράτβυς, δύναται νά πά-
ρίσταται καί Ιδιώτης χημιχίς όριζβμε·
ν·ς βκο τβθ ίνδιαφερομίνου χαΙ δαηά.
νιι τόννον.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ!2^ΠΡΩΪΝη
Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΑΕΤΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΜΑΣ
ΕΞΑΚΟΑΟΥΟΟΥΝ ΕΙΣ ΣΑΓΓΑϋΝ ΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΙ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ
Τό Γραφείον Τύπον διά τηλβ
νοαφήματός τού ποός «άς Γενικάς
Διοικήαβις καί Νομαρχίας άνα
κοινοΐ τα κάτωθι:
Ό κ. Νιμάγβρ θά έπβράτωνβ
τό εσπέρας «τίς παρελθούσης Δευ
χέρας τή» μελέτην των δοθέν
των είς αυτόν οίκονομικών σ«οι·
χβίων καί θά ή?χιζβν άμέσως τάς
σχετικάς συνομιλίας μβτά «ου
Πρωθυπουργόν κ. Βενιζέλου καί
τού Ύπουονοΰ των Οικονομικήν
κ Γ. Μαρή, επί «ών ποριαμάτων
τής ερεύνης τού.
Ό κ. Μιοή; θί αναπτύξη βΐς
τόν κ· Νιμάγερ «ήν κατάστασιν
«ών δημοσίαν οίκανομικών ώ; έ
πίσης καί την συναλλανματικήν
τοιαύτην. "Ηδη ό χ. Νιμάγιβρ συ-
νωμίλησβ ποοκαταρηκώς μβτά «ου
Πρωθυπουργόν κ. Βενιζέλου έκΐ
γβνΐχών οίκονομκών θβμάτων πι-
σιβύεται δέ δα μέχοι «ου παοσβ-
χο€; Σάββατον θά περατώση γβ
νίκας «ήν μελέτην τή; οίκονσμι
κης μας καταστάσεως καί «ήν ε¬
πομένην θά αναχωρήση δι' Αϊγυ
πτον προκειμένον νά ενεργήση
καί έκεΐ παρομοίαν έσβυναν.
Ό κ. Νιμάγιβρ θά υποβάλη «ήν
' καταρτισθησομένην ~αρ' αύΐοϋ
έκθεσιν επί των Οίκονομικών
τής Ελλάδος έκ Καΐοου πάντως
δμως αναχωρών έξ Αθηνών Θά
καταστή στ) γνωστά β£ς «ήν "Ελλη¬
νικήν Κυβέρνησιν «ά έκ τή; έ
ρέννης «ου ταύτης έξαχθησόμβνα
συμπβράσματι· Συνβπώς «ά άνα
γοαφόιιβνα ύττό «ών εφημερίδων,
πβρί «ών πορισμάτων «ου κ. Νι
μάγιβρ βΐνβ πρόωρα.
ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ Β3ΥΛΗΖ
ΚΑΙ ΓΕΡΟΥ ΣΙΑΣΤΟΝ Μ Α Τ Ο Ν
Δημοσιβυθβϊαιαι πληροφορίαι πά
ρά των εφημερίδων άναφέρουν δ
τί αί εκλογαί τή; Βονλή; καί Γβ-
ρουσίας θά διβξαχθοΰν τόν προσβ
χή Μάϊον.
ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΝ ΧΡΕΟΣ
Τηλβγραφήααται έ£ Άγκυρας ά
ναφέρονν δτι ή Τουοκική Κυβέο
νησίς ού3έν ποσό; άνέγοαψβν είς
τόν κρατικόν ποοϋ τολογισμόν
πρός εξυπηρέτησιν «ου όφβιλομέ-
νού Όθωμινικοΰ χαβαυς.
ΑΙ ΝΑΧ/ν! ΒΙ£ ΣΑΓΓΑΗΝ
ΤΙ ΕΠΙΛΐα&θΥΝ ΟΙ ΙΑΠίϊΧΒΕ
Τηλενραφήματα έκ τοΰ έξωτβρι
κοβ άναφέρουν δ τι βίς «ήν Σαγ-
γάην, ά πό διημέρου διβζάγονται
πβισματώδβις μάχαι,τών Ίαπώνων
ένβργούντων γενικήν επίθεσιν κα-
«ά των κινεζικών θέσβων, άπό
τής θαλάσσης, αέρος, καί τής ξη¬
ρά; χωρίς δμως μέχοι «ής στιγμής
νά σημβιώσανν άποτέλβσμα διότι
οί ΚινεΧοι άνθΐστανται κατά «ών
έπιθέσεων τούτων ερρωμένως.
Τα αύτά «ηλενραφήματα άνα-
φέρουν έπίσης δτι «ά χρησιμοποι¬
ηθέντα παρά «ών Ίαπώνων κατά
τάς έπιθέσβις «αύτάς τάνκς ού
δέ ν άποτέλεσαα κατώρθωσαν νά
έπιφέρονν διότι οί Κινέζοι χρησι¬
μοποιή ιαντβς τορπίλλας εξηνάγκα¬
σαν αύτά νά ύποχωρήσουν.
Την Δβυτέοαν έσυνεχίζβΐο ή μά
χη, «ών Ίαπώνων έπιδιωκόντων
«ή« πλβνροχόπηαιιν «ής Λμυνομέ
νη; δβκάτης έννάτη; κινβζ^κής
στοα «άς, χοησιμοποιησάντων ποο-
πβ«άσμα«α καπνοΰ τα οποίαι ήμ-
πόδιζον πλήοως την όρατότητα
επί των κινήσβων «ών Ίαπωνι-
κών στρατενμάτων άτινα ποόκβι-
«αι νά ένιοχυθοβν διά 30 βίσέτι
χιλιάδων σΐοατιωτών,
Τα αύ(ά τηλβνραφήματα βββαι-
οΰν δτι τόσον βίς τάς στρατιάς
«ών Ίαπώνων δσον καΐ «ών Κι-
νέζων ύπάαχονν αΊτβιροι φονευμέ-'
νοι καί «ραυματίαι.
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣ1Α ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
Κατ' άνακοινώσβις «ου Άστβρο
σκοπΐίου βίς άπασαν «ήν Έλλάδα
ή θβρμοκρασία «ήν παρβλθοδσαν
Δευτέρα* διετηρήθη κάτωθεν τοΰ
μηδενός
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΗΙΜΙΠΕΡ ΚΑΠΡΑΗΕΖΙΤΟΝ
ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΛΙΝ
ΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ
II
ΑΑΑΙΑΒΓΡ1ΦΙΠΩΙ Κ8ΙΙΒΤΙΙΤΟΝ
Ή Γβνιχί) Διοίκησις Κο«5τκ »ίς α¬
πάντησιν αναφοοας τής Νιμΐμχί'ς
γνα·ο1ζ«ι δή ί| μέν αλΙτ)ον/Ρΐφία «ώ*
χοινοιήΊφ* ποδς τή* 'Αγρΐτιχή» Τοά
κιζιν γινβια» δβχτή άικλώς. ή Ββ άλλη
λογοαφΐα αύ;ών κοό: τα Έιημιλΐ).ί
0>α ΰ/ιόΐβιται βΐ; τα νόιιισμα ταΐυ5ςο
μικά τέλη καθ* δσον δέν γίνβΐαι σΐβτι-
χϋ μνεία τούιων εί; ιόν σΐιΐικόν η
ιαχυδοομιΐιί){ ανταηοχοίθ8α>ϊ Νόμον,
II
ΑΡΙΦΑ1ΙΙ ΔΙΑ ΤΡ ΙΙΜίΩΙΕΙΗ
Κατά παοασχβθβίσας ήι»ΐν ά^μοοί
α)( ΚλιιοοΦοοίας σήμβοον θά συ·έΙθϋ
Ιν τώ Νομαοΐιακω καΐασΐήιιατι ή Ι
ΐούΐφ συσ'αθβϊσα ίπιτοοηή ίνα λά
Ο^ισιικάς άηοφιίαιις 8*1 τοΰ καθορι¬
σμόν τοϋ γηιέδου είς ΐό ό «οίον θά ά
νιγιρβϋ ιό ΟίνοιτοΐΒϊο» Ήοακλβ ου.
ΑΠΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ
ΤΙΥ ΨΥΤΕΙΟΥ Η ΒΠ Ο Η ΒΗΟΡΟΗ Η Ρ ΑΚΑΕΙΒΥ
ΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟΝ^. ΗΝ1ΡΑΙΙ
Τό 'Ανταλλακΐύοιον Ταΐυδοομβΐον
Ήοαίλβίου «αθισ:α γντκσιδν εί; την
Νοιιαοχίαν δτι σήμβοον Τιτάοττιν διβ·
Ιιχθήσβΐαι ή δημοηοαίία δια την τοιι
τή μίσθωυιν οΝημαΐοβ καιαλλήλου διά
την ίγκαΐάαιασιν τού ιμημοκκοϋ Τ.
Τ. Τ. γοαςρβίου Καμαοάχι—Ήθα
κλιΐου.
ΤΑ ΕΙΑΙΚΑ ΪΑΜΕ1Α
Τό ύ«ουογβϊ)ν των Οικονομικόν
δι* ίγχυλίου τού ποός «ούς χ. ν. Δι
βυθυνιάς των Ταμι(α>ν «ου Κοά«ου;
ιηοέϊβι σχβτικας δδυγία; δσον αφοοδ
την βββαίοοοιν καί εϊσιΐγωγή» τδν έ-
σόδοον των χα(αογουμέ>ω* εΐίι^
Ταμείον καιόιτιν τοΰ ί«δοθέ»ιος σχιτι·
«όν διατάγματος.
II
ΦΟΡΩΑΙΓΙΚΗ_ΤΙΜΙΙ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
Τό ΰ/ιουογΒΪον των Οικονομικόν δι'
Ιγγοάφου »ου ποός τ4,ι Τβλωνεΐα της
Νήσου γνωοί[β' δτι δι' ύπουογιχής (5·
Λοφάαιω', ωρίσθη ή μέσα αγοοαία τι-
μή· Νθό; εΐσηραξιν τοϋ φόοου το€ Ι
Ιαγομένπυ ελαίου «α«ά «όν ηοοαβχη
αϋνα Μάοτιον είς δοαχ. 14, ταϋ μονρ-
γβλαίου βΐΐ δο ΐχ· 9 «αί τού κυοηνι-
λαίου είς δθη 8 «αι' οκά*.
ΛΙΜΚΝΙΚΛ
Την ηαριλθοθβχν Δεατίρα- βι*ντ]λθον
ΐί( ουνεδρίααιν τα μίλτ) τή; Λ'μινική.
'Κπιτροπή; ΉίαχλιΕαυ παΙ σιινε,ζήτηοαν
Μ ίιχφίρην ζϊ,.ημίτιβν λαίίνΐα, άχι. |
'Υηό τοΰ έΉηονύσιντο; τα σχέδια,
8·ό την κατασκευήν «ού ψυγείου εν
Ήοακλβίφ κοός διαι^οοσιν «ά* ηρ
ίξαγοογήν ■οοπο ζομένσον σταφυλώ*
«αί νωιών καρηΑ* διά τοϋ λιμένος
μας, ιιηΐανικοΰ κ. Κυοιαζή άπεσιάλη-
παν χθές ταΰ *α είς «όν Νομομηχπτκό»
Ήοακλείου, δ ό/τοΐος «αί Οί) ιΐσηγη
θΜ ιίς «ήν συνβοχομέ«ην οΰ^ιον Πέμ·
«την Σιαφυλικήν Έπιτοοπήν πρός λή¬
ψιν σχβτικ&ν με «ήν κατασκευήν «ου
ψιγβΐου άποφάσβτον. Τό ψαγβΐιν βΐνι
ευνόητον δτι θά έξυηηοβτήσχ) μβγάΑ.αι;
τόν νομόν μα(,
"Ηδη δ μ. Νομάοχΐζ ι>οοσΕάλβσβ
«ά μέλη «ή; Σιαφυλικής "ίϊΐτιτοοπή
διά τίΐν αυριον Πέμκιην, βΙδοΜοιήπας
συγΐοόναις τού; βιομηχάνοϋς χ. κ Ξ -
νάχην, Λπνά/ χαΐ Π Εοχκέβην δ·
πης νηοβάλοαιν είς την '(£πι«οοηήν
σχβιικάς μέ «ην Παύσιν τοΰ ψυγείον
κοο«άσβις.
Συμφώναις ποό; τόν ηο&ϋ τυλσνι-
σμόν όν χατήρτισΒ «αί νά βάσει «ών
«ου δ ιιτιχηπχός χ. Κνοια-
ζης ι*) δα πά ν«] ιή; α'νβγε'οσβαΐς χιί
•τίοατώαβως τοϋ ψυγβίου θά ά
βις «ό ποσόν «4ν 5 έι«ομμυο(α>ν δρ.
Σημειωτέον δ?ι κοοβλέπβται ή ανέγβο-
σις 8ισ)00Φπυ οΙχήΊιατος ποός έγχαιά-
στασιν «ου ψυγβίου.
Κατόπιν τής αποστόλη; «ώ* σχβδίαν
«ούιοον «η; ατβγέοσβως «ου ψυγείου
χαί τοΰ ποοϋ ΐολογισμΐ ϋ δαπάνης Ιλπί
ζβται δτι θά έηιΐευιθχϊ «ό τπχύτιοον ή
βκτέλβσις «ου ίογιυ οΰ'οο; ώίΐβ νά τε-
θα «5 ψυγείον εί; χαΐρι* άπό της ποο·
σβΐού; σταφυλκή; πε^ιό'δου, ηβά^μα
}^ ώ ίελήσΐ] «Α μέγιστα
«ούςσιαφυλοαοαγα>γοΰ;. Τουτο άλλοις
τι θα 8ξυίΐτ)0?τήΐΐΐ τού; έΊιποΌους στα-
χαΐ λοιπών νΐΛ«ιίν δβωοΐν έν
γένει, δίίομένου διι τό ^ψυγβΐον θ4
συνιελή άποτβλβσμΊΤΐχάις άμεσος από
τής Βίσοιγωγβ; «την (Ι; «ήν πόλιν μέ·
«ής αποστόλη; τοον ιΐς «ού; «ό-
πους καΐαναλώοβα);.
ΑΙ ΚΑΤΑΗΡ8ΦΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝ0ΤΡΙΦ1ΙΙ
Ή χοινόιη; Σιαυγιάν Μονοφατσίου
άναφέοιιι εί; «ην Νομιοΐίαν δ:ι συνβ-
πβία τάν «Βλβυταίων ποωτοφινών χά
χοχαιοιδ* χαί χιθνσίν -ατ'στοαφη εί;
είς «ήν *βοΐφέο"π'ν «π; όλ6«λτιοο;, η
Μτηνο*οηφία. Ουΐ— δέ ·ά ιιβν αβγάλι
βτα ?θανη» %ι%Λ 40—50 ο)ί
«ά δέαικοΛ κιΐά 80 )η. Ο! Μ«η·ο«οο-
Φοι ιΰοίσχονται έν άηογχόοβ , μασπζό
μβνοι ύ«ί) «άς Ιξα«ολουθον ί: ιΙσί«ι
θνηαιμόιητος «Αν αΙ/οποο3ά ι». "Ο¬
μοίως «ά μβγάλα ζώα «Ις τα δ^ ινα χα>
ί ίθανον κατά 20-30 ο) ι, β ΐϊΐδή Οέ
οΐκιηνοτοόφαι οΰιοι δέν Εχουσι* άλλου;
πόοου; ζαιη; καί χαΐόπιν της επελθού
ση; ε!; «ά ποίμνιά «τον «αιασιοοφή;
«ένονιαι χυοιολιχτιχάις παοιχαλεΐται δ
δ χ. Νομάοχη; δπτος Ι'βογτίσχι ά^μοδί
αι; χαί ανασιαλυή παο' αύών χατα
βολή «άν ποός τό δημόσιον ν>οΐρΐώσι
άν «σιν.
Η ΧΘΕΖΙΝΗ ΔΙΚΗ
*Υ«ό τοθ Καχοιιργΐιοδιχιίου Ηρα¬
κλείου |ξ«δι«άαθτ) χθέ; ή χά τα ιοθ έ
Ρεθύμνης Ζ χ. Χατζιδάχτ) υπόθεοΐς χα-
ηγορουμΐ-οιι σ>~ί πλαοτογρχφ'α
Έ χ τί); γενομένης σχετικάς
οίας άπΐίιίχθτ) δπ ο6(ος δέν είναι
τής αποδιδομένας ην φ
β ήθώθ
Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΡΙΘΗΣ
Πληροφορούίεθα δτι δ χ Νομάρχη;
Ηρακλείου έν τ'ζ έικθομ'α τού διά την
παροχήν χριθή4 είς τίος χωριχοΰ: έτη-
λΐγράφΐισε καί χθέ; κρός «4ν χ, Γενικόν
Διοικητήν δ τω; έπιιπεΰΐη τάς ενεργεια;
τού 8ιβ τή. αχιλίί ιίααγωγήν 300 εισέτι
όηων χ?ιθτ]; «ι; τδν Ν'-μίν μις.
Ο ΒίΘΑΙΟΙ ίΙΙΝΣ ϋίΙ
Τί 'Αοτεροοκοπεΐιν Αθηνών δια —,-
λιγραφήματίς τού πρό; τ* Γιιοργιχά
Έιιμιλητήοια χαί τα ΛιμενχρχΐΙ» γνβ-
ρίζιι δ [ι πιθ*νος χαΐρος σήμιρον Τε¬
τάρτην φίρεταί ιίς ολόκληρον οχι&Αν
ήκ χώ?αν αΙΟριος ήκατά διαλε'μμχτα
ολίγοι νεφ·λώ5τ;ς. θερμβχραοία άνω-
τίβα τής χθ.σ.νής ί,ΐμοΐ άπό διαφί-
9»ν διευθύναεην ϊσθενεΐς ή μέτριοι.
0ΙΠΝ1ΜΙΝΝ ΑίΑΤΙΪΚ
23 Φεβρουαρί
ου (τού άνταπθχριτοΰ μας).—
Σήμερον ό κ. Νιμάγιερ συ¬
νειργάσθη μετά των Διοικητήν
των διαφόρων Τραπεζών επί
των οίκονομικών ζητημάτων.
Την πρωΐαν συνήλθε σύσκε
ψις υπό την ηροεδρίαν τού κ.
Βενιζέλου, ήτις άπησχολήθη
έκ νέου μέ τό ζήτημα τοΰ συ-
ναλλάγματος. Ή σύβκεψις θά
συνεχισθή τό Σάββατον πρός
λήψιν άποφάσεων.
ΑΝΕΚΟΠΗ ΕΝΤΕΛΩΣ
Η ΙΑΟΟΝΙΚ! ΕΠΙΘΕΣΙΣ
ΖϋΤΟΙΝΤΑΠΝΙΣΠΣΕΙ!
ΑΘΗΝΑΙ 2» Φεβρουαρί
ου (τού ανταποκριτού μας).—
Σημερινα έπείγοντα τηλεγρα-
φήματα άναφέρουν ότι ή Ία·
πωνική επίθεσις κατά των όχυ-
ρών τής Σαγγάης άνεκόπη εν¬
τελώς. ;
Ό Ιάπων άρχιστράτηγος
εζήτησεν έπεΐγόντως ένισχύσεις
είς Τόκιο.
Ι ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ 1ΜΙΑΝΣΙΜΙ! ΓίΝΕΪΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρί-
ου(τού άνταποκριτοθ μας).—
Αύριον (σήμερον) ό "Έλλην
Υπουργός των Εξωτερικών
ι. Μιχαλακόπουλος θά ομιλή·
ση είς Γενεύην έκθέτων τάς ελ¬
ληνικάς άπόψεις επί τοΰ άφο»
πλισμού.
Λ'ΑνΐΥΛΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΠΕΡΙΑΜΣΧΝΜΑΤΙΣΜΟΙΙ
ΑΘΗΝΑΙ 23 «1>εβρουα-
ρίου(τού άνταποκριτοΰ μας).—
Έςς τάς πρωϊνάς εφημερίδας
άνεγράφησαν φήμαι περΐ υπουρ
γικής μεταρρυθμίσεως. Αί φή¬
μαι αύται διεψεύσθησαν άπόψε.
ΟΙ ΕΨΙΦΙΖΕΤΟ ΧΟΕΣ
1 ΝΙΜΟΣ ΕΦΒ Μ Ε ΡΙΑΟΗ
ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρί
ου (τού άνταποκριτοΰ μας).—■
Είς την αποψινήν Βουλήν θα
ψηφισθή ό νόμος περί εφημε¬
ρίδων.
Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 93 Φεβρθυαρί
ου (τού άνταποκριτού 'μας).—
Ή λίρα 'έτιμάτο σήμερον
φράγκα 88.25.
Η ΕΠΙΖΚΕΥΗ ΤΗΖ ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ
ΖΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Λίο
Δολλόριον
Λιρέτια
Φ Ο αγ «όν Γαλλικόν
Φιορ(νι Όλλανοΐβς
Γβόσι
ΚνΘ' Λς Ιχομιν ηληοοφορΕας το
τμΐ)μα ταθ διαρρυθμΐζομένοιι Μιγίλου
267 50 277.50 Στρατώνος Ιλκίζεται νά ηερατβθί τσ
275.— 287.— πολυ μέχρι »οΟ προαεχ&Ος μηβς Ίου-
77.60 78.— ν(ου «ών οχετιχ&ιν έργααιβν ^«ινουσβν
3.99 4.13 χανβνιχβς.
3.05 3.1 Η Είς τό τμήμα τοθτο ώς γνββτον χά!
11.18 31.57 εύθυ; μετά την αποπιρατιοαίν τού θί
35.— 30.— έγχαταοταθοθν τα γραφιΐβ, τβς
Η.Η ΙΜ7 χίίΐί, ^
!
Μέγεθος Γραμματοσειράς