99191 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3097

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

23/2/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡ
ΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΎΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΟΝΟΥ 16
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΤΡΙΤΗ
23
ΦΕΒ)ΡΙΟΥ 193»
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΙΟΐβ
ΕΤΟΣ 17ον.- ΑΡΙΘ- ΦΥΛΑΟΥ 3.097
Ε50ΤΕΡ ΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΚΑΙ ΑΦΟΡΜΑΙ
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
Κυβεονητική κρίσις εκραγείσα έν
Γαλλία επροκάλεσε κατ' ανάγκην
•ήν έκ Γενέυης αναχώρησιν τής γαλ¬
λικής άνΐιποοαωπείας, τής οποίας
ήγεΐτσ ό Ύαον$γ6ς των Σιο.ατωτι·
κων κ Ταοντιέ καί ιί.ως επήλθεν
ή διακοπή. Δ έν θά καταστή κατό
πιν τούιου δυνατόν νά έποναλη-
φθώσιν αί έονασίαι τής Σονδιασκέ
ψιως παρά μόνον μΐιά (ήν διευθέ¬
τησιν τής έΜοανείσης κοίσεακ.
Καιά τάς μέχρις ώβας υπαρχού¬
σας πληροφορίας θεωοείται πιθα¬
νόν ότι ή μέΙΙουαα κυβέρνησις ποό-
κειται νά σχηματισθή στηριζομένη
μάλλον επί τής Άοιστεοβς. Ή τρο-
ποποίησις τού έκλονικοΰ νόμον, ή
όποία θεωβείται ώς ή μοναδΐΗή αί-
•ία τής έκοανείσης κρίσεως, επέ¬
φερε ·ΐ)ν καταψήφισιν «ής »υββο
νήσεως Λαβάλ έν «0 Γ/ρουσ'α, με·
τα την έπιψήφισιν τού αχεεικού
νομοσχεόίου έν ο# Βαυϋβ, οαεχρεώ
θη δ* έκ τούτου ή κυβέρνησις νά
παραιτφθβ. Ό ύφιστάμενος έν Γαλ¬
λία έχλονικος νόμος ΐίχε τροποποιη
θ# παρά «0ς Βουλής συμφώνως
πρός ·ά συμφέρονΐα τής πΐειοψΐ)
ωσύσηε. Δεξ Ας κα) έν «0 Γιρουβ/α
πλειοψηφβΖ ώς ρνωαεόν ή Άριστε
ρά, ι) όποία βεβαίως δέν ηδύνατο
ν' άνιχθβ την έν ο0 Ββυλή #
Άπομένει ήδη πρός ικανοποίησιν
«βί Γερουοίας νά σχηματισθή κυ¬
βέρνησις υπό την προιδρίαν γ··
ρουσιαστού ανήκοντος 0 προσκειμέ'
νού είς την Άρισοβράν. Άλλ' ή ού"
ιω μέλλσυσα νά σχηματισθή Κυβέρ¬
νησιν δέον νά παβουσιάζο ικανήν
ενσιάθβιαν έν τή Βαυλή, δεδσμέ
ην ό» έκτός «ής άνα£η«»]σεως τού
έκλονικού νσμσσχεδίου πρόκειται
νά συζητηθή καί ό ποούπολονισμός
Μοί μεΐά τό πέρας «ών συζι,τήβεων
αύτβν, έπερχομένου τού τέρματος
«ής υφισταμένας βουλευτικής πε-
ριόδου, ή νέα Κυβέρνησις πρόκιι-
•αι νά διεξαγάγη καί «άς εκλογάς.
Είνε κατά συνέπειαν φανερόν ό¬
τι ή νέα Κυβέρνησις ή όποία θά
στηο'ζεται μάλλον επί «ής Άριστε-
ρας καί θά έχη «ήν ΐύνοιαν «ής Γ«·
ρουβίας, θά ευρεθή και' ανάγκην
έ*τεθειμένη είς μυρίους κινδύνουι
έν «0 Βσυλ0 καί άνά πάσαν βιιγ-
μην θ' αντιμετωπίζη «ήν πιθανά-
«ί>·α Ανατροπάς. ΉΔεξιά ·ή« Βιν-
Ιΐ)ς δέ θά παραιτηθβ εύχερώς «ών
πλεσνεχτηΐιάΐων, πσλλώ> καί αοβα
ρΑν πλεσνεκτημάτων «ά όποία προ·
σεκιαιο διά «ού Ματαννφισθένισκ
Οκό «ής Γερουσίας νομοσχΐδίσυ πε-
ρί «ροποποποιήσεων «ού έκλογικοΰ
νόμου.
θά διιξαγάνο δθεν δεινόν ά*ώνα
Μαιά «ής νέας κυβερνήσεως, οίοσδή
ποιε καί άν είνε ό καταρτισμός «ής,
επί «ού ζητήματος «ών έ«λονικά>ν
«ροποποιήσεων ι,Δεξιά. Είνε άλι··
θές βιι δι* έπιδεξίσυ κα«αρτι·μού
4 νέα κυβέρνησις είνε ενδεχόμενον
νά μή προσελκύση άμέσως ζωηράν
ένανιίον «ής αντίδρασιν άπό «έρους
τής πΐειοψηφίας «ήί Βουλαί. Διότι
δύναται, εάν επιτρέψη τούτο ό κα·
«αοτισμός «*}(, νά τηρήση ποίον «ι
να ού3ε«ερό«ΐ}«α άπέναν·· «ών δια-
μαχομένων μερίδων καί επιδεικνυ¬
ούσα «ήν απαιτουμένων έλαστικότι;"
«α νά παοαιιβίνπ άμέτοχος είς «ήν
πάλην, ώς ηδυνήθη νά κράξο *οΟ·ο
καί ή ποογβνεσιέβα κυβέρνησις
Λαβάλ.
Άλλ' «πό τοιαύτας συνθήκας ό
Να«αρ«ισμός «ής νέας Κυβερνήσε
βί, είιε είς «όν μ. Παινλεβέ ήθε¬
λεν ανατεθή ή προεδρία είιε είς
Αλλον γεοουσιασιην είνε λίαν δυ
'χερής. Τό υπουργείον «ών Σ.ρατι-
ω«ικών δέον νά περιέλθη άπαραι-
«*ί«ως είς «ην Δεξιάν, διότι.αύ·ο εί¬
νε 4 άξίασις «ής δημοσίας ψνώμης,
δηλαδτ) «Αν ίθυνόνΐων στρατιωτι·
«*ν κύκλων. Αντιθέτως «ό Οκουο
δΐι έπίκεινιαι εκλογαί, θά διαμφ··
βπ«*|θ0 μετά ηβίσμαΐος υπό «ής
Άρισ*εράς, ή δποία επί πλέον φρο¬
νεί ό «ι έχ«ι άπαράνραπ«α δικαίω
μαια επί «ού χαρισφυλακίου «ού¬
τον, δικαιώμαια «ά δαοία έιόλαησε
νά καταπαιήσο πρβεος ό κ. Ταρν
•ιέ κατά «όν σχηματισμόν τής *υ
βερνήσεώς «ου καί ένεκα «ούτου
ετιμωρήθη είς «ήν πρώτην δοθεί¬
σαν ευκαιρίαν άναιραπεΐς υπό «ής
Άρισ«εράς.
Λέγεται ήδη ότι είς «ήν έκραγεϊ
σαν κρίσιν δέν ωαίνεναι καθόΐου α-
μέιοχος ό κ. Μπριάν Καυχώκενος
όιι άνήνει είς τή* Αριστεράν, έχων
διαφόρους Ικκρεμεΐς λοναριασμού;
' εναντίον «ών Ιθυνόντων «ήν Δεξι
άν καί φαινομενικώς μόνον ίφηαυ-
χάζων είς «ό άνρόκεημά «ου έν
'Νορμανδ/α, ό κ. Μπριάν λέγεται ό
Ι «ι καεέβαλλε πολλάς προσπαθείας
πρόΐ ανατροπήν «ής κυβερνήσεως
| ΔαβάΙ. Δέν είνε δέ καθόλσυ απί¬
θανον μετά τε)ν εμφάνισιν ·0ς νέας
κυβερνήσεως είς «ήν Βουλήν νά Ι
πανέλθν κοί πάλιν εί «ήν ένεργόν
πολιτικήν δ{3σιν δ κ. Μπριάν.
Άς έχουσιν ήδη «ά πράγματα εί
νέ προφανές βτι 4 «ύχη τής νέας
γαλλικής κυβερνήσεως δέν πρόκει¬
ται νά κριθ0 έκ «ού προσώπου έκτί
νού ό δησϊος μέλλει νά πρσεδρεύσο
αύιής. 01 εξαρτηθή έκ «ής επι
«υχίας των κομμα*ικών συνδυασμών
«ών όηοΐαν άπσΐέλεσμα θά είνε ό
κα«αο«ισμός αυτής, δηΐαδή Ικ «ής
καταλλήλου κατανομής «ών χαρτα-
φνλακίων είς «ούς άνιιπροσώπσυς
«ών διαφόρων κοινοβουλευτικόν
κομμάτων καί δμάδων οί δτσΙΌι
πρόκειται νά μετάσχουν είς αυτήν
*
ιβ*
ΓΤΤΟΛΥΖΕΛΙΔΟΝ.
Κΐρΐθηιαν εφη,ιερΕΒες νά 5κιρ>-
μ.ινθ3θν τοθ πολαοιλΐίου τό ίποΤον ώ
γν»3τόν «αταργεΤ τό χατατιθέν προχθες
νομοοχίδιον. Είμεθα ίίβχιοι Βτι τα ϊκι
χΐιρήμκτα τούτον, ιΐτε δρμωνται ίξ &
πλτ); αντικολιτιυτικίίί τακτικήν, ή:ις
οιινήθας άντιΐίθιται είς οιονδήποτε κυ¬
βερνητικόν μέτρον, είτε καΐ έξ ίλ»χ
τκχνικδν λόί«ν, δεν ίνταηοκρίνονχαι ιΓ,
την πραγμΐτικδτητχ ώ; την «Εαθάνιτΐι
ή π)ειονί;η 'ΐ|; Εημοαίας γνώμη-. Τί
•ίολιιαίλιδβν δέ* ιξ^πτϊρετει" μδ^ον την
♦ξϊ/ωγήν ο^ναλλάγμΐτος είς ατιγμΐς
κλΘ' &ί περισϊΐγγονται πανταχίθεν οί
περΐ α6:ό (.(«θ'ομΐλογικ-τΐ αι*νθ4)χαι. 'Β
ξ;ηη?«ττΙ κυρίνς τή/ αΐκοπον ΙπφΛ-
λιδογραφίαν κ»1 τάς ίιαφδρους δλοοε-
Χίδους γκμνιχίς ιΐχδ^ας γενικώη-
ρον 8! π«ριορίζη τ£{ δίϊθίσεις το3 άνα-
»σ ΐΜΐΟ χονοθίί; έντρυ*ή'Λ«τ« κάθιάλ
λακαρα λφβρΑντα την Χ'^Εμ; 8ι4 τ.«5ς ίη
μ^ιογρϊφΐας διδομίνη* ιί; βδιό έπαγιβ-
γ4ν *»1 χρήίΐμον Ολην. Σομ6ι(νει δ*)λ.
π?λλά·ιις ά.αγ,ίδβται έφημΐρΙ?ων νά
καρίρχανται τό κυριώτερον πολιτικόν
γεγβνός τ«)ς ήμέρα , νβ βΛβο:ηθίζ·>ϋν
ίιι»ί ΜυριολεκτΐΜβς τβ σαμδϊΐνοντ»
είς τα χβμπαρΐ τ»)ς τάΒι Ε4>β«»ϊτ1;
πόλεως ή νά είνε μεοα είς τί πράγματα
προχειμίνου «ερΐ τοθ "Αλ—Κα«6νε ή
Αλλτ,ς τινος φ^οιογνωμίας λαθρεμπδϊου
ί»μ«τεμπόρου ή χοΐίΓνομανιΟ;. Αδτήν
την έ»τροπή τοθ τύτ.ου οιεκκολύνιι χά
μίγιοτα τό «ολυσέλιδον τβν έφημτ
«αί περΐ αυτήν «αί μονον »υ;ήν, ή
ιΐΙ «ϊπρίοβπβί» αλήθειαι τοθ β
τ νο9 μίΐρου.
Θ
ΑΛΑΪΣΑ
Θ
Εί{ \)ψαϊ*&ΐ μ
ΙφημιρΙδΛς άναγράφονχαι ιδίκμτ οχί-
Η% δια την παρατηρουμένη* Ι" τί *ν-
τΐϊΐολιτεύσΐι ηλή;η οδνχυσιν γνιβμδ
Έ«1 παραδείγματι χαΐ ηροχειμένου δ.ά
την ίχλογήν «εθ νέου Δημίρχου Πιι-
ρχ'&Γ. γράφει μΐ» ήμιεΐιιοημος λντφενι-
ζίλιχή έφηιιερίς: «Καί τα Πιιρ!»Γ«ί;
θίλαοβ* Πειρ»Γ*ή: 'Γ«&ψήφιος τοθ
Λ Γ«0 δ χ. Στρατήγης. 'ϊτ·ο^φικ
ττΐς άντιιιολιτεδοεβς δ χ. Σ«υλ!τστ)ς Γ-
« ψήφιος βνιιδενιζελιχίς: δ χ. Κδλλας.
'ΪΛ&ψήφιοϊ χτ,ς 4»χιπολιχεύ3ε·ς χβθ *ν-
χ δίνιζϊλιβμοθ κ* «Ο λϊΙΊοΟ δ» Σ««|-
λι»,όπβϋλοο.ΈΜΐχββ«ο την εθχ-λαη-
τον βδφ ιΓπίν» τοθ Θ»λββ·9ΐΐ9ΐτ»ΐ, τί
ι ν! προοθί ΐβμιν ήιεΐς χαΐ διά μΐΐν δρί-
1 σιν γενικοτέρας ηοΤιΐικής φύστβ; τής
Ιιιτ'ζονος χβΐ ΙΧααιανος ανχικολιχευΐε·(;
'Ασφαλβς τΐηοτ»!
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ.
Πλτ,Ηϋ ϋάλιν οΕκονομολίγβν αύ¬
τάς τας ήμίρα : "Ηρκεβαν τα νέα μίρα
ΙπΙ τοθ οιιναλλάγματος διά νά ό?γιάοοιιν
Ικ νέο« αί φ?]α»ι Βιβ χοθχο *Α ΙκιΙνο.
Κα.ίΐΰ. δ>»; μιΙ διά νά άνβζήσοιιν οί
5ηαίΗριοι είονομολίγοι: Διατί νϊ μή γΐ
νικ βύ:ό κ»Ι νά μή γί'— τό 4λλο—διατί
ικΙ παραδείγματι νά ουγχραχηθ^ ή
δραχμή ν,αΐ νά μην άρεθΐ. .νά ηά
τονχαχήφορ^; Δέ' εξετάζομεν την ο
οίαν τ&ν έπιχειρηιάτΐύν αοχβν. ΈκεΙνο
«'ύ εξετάζομεν άλλά χαΐ πό ώ παραβι-
χίμ.θα ιί»ε ν.Οτο: "Οΐι ή ΚυδΙρνηοις
δι« νά λάβη 53α μέτρα Ιλαβε άσφ*λβε
ίμιλίτηιε χαΐ έδασίνπε Ιηΐ μακρον χρί
νόν χαΐ αί ό πά— ζ «λειι,β: «ι ζητήμϊ-
τκ, ωιτε οί ίπ' αδχβν άκοφάοεις της νέ
θιηρίανχαι τοδλάχιαιον οί καλύτιραι
Δι» νομίζιχε;
ΗΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ.
Ά.ιγρίφη είς τ4ν Αθηναϊκον τύ¬
πον Εΐι κατηρτίσθη τό χελικίν σχέδιον
τΐ( σ;μ'Ίί9ΐ(ο. μέ τδν ι[«ον Γκ(βμ4ν διά
την άναχαίνΐαιν των παλαιάν δημοαίον
45βν. Άξ(ζι δμολογουμένας νά οηαε'-
^ ή ούμβασις ώ, 1λ 4π9 χά απού-
δαιόχερα την στιγμήν ταύτην Κυβερνήτι·
νά Ιργα. Διίιι δι' αύ ής χαΙ ή άνα-
κΐ3ΐς «Αν παΐαιβ* 4ϊ6ν, ανακαίνιοις
1ν πολλοΤς άτταραίτητος χαΙ έπιταχτΐΜτ),
πραγματοποιεΐται, άλλά «αί δίδεται έρ-
γασΕα είς ϋλιίοτας άδρανούίίς ίργϊ'ΐ-
«άς χιΐρας, έξυπηρεΐουμένη; τ*); Βϋ-
αχεσοθς οί«ονομ·ιι]ς χατασιάοΐΜί, ήτις
έί ποθ Ιφθχαε ασφβλβς χρ^ζιι είς
χαθε οημιΐίν της οιβαρβι κρατιχής ου-
δ κ»1 πρβκίουλίας.
ΗΒΡΟΧΗ.
Άρχετή ξηρααΕα Ιμιοολάδτ,σε μέ
την χελευχα(χν βελτίβαιν τβθ χαιροθ,
ωΐτε νά δημιουργηθεν χαΙ άλλαχβθ
αλλά χαΙ είς τας περιφερείας μας νέα
προβλήματα διά χήν κρδοδον τής καλλι¬
έργειαν Καί είς χοιοθχον βαθμόν ωΐχι
νά γίνουν χά Ι λιτανεΤαι δια νά παύοη ή
άνομδρία. Διάχοθχο ή κροχθεοινή ραγ-
βροχή δέν είνε δυνατόν παρά νά
ήη τού; γεβργούς. ΆρκιΙ έ·
νοείται νά μή χιονίση πάλιν Βπ»ς «αί
πρό ήμερ&ν διότι τότε χαΙ χά έχ τής
διακοττίΐ; τής &νομβρίας καλά θά έξου·
δεχερνθ&οιν.
Ν Α ΣΠΕΥΙΟΥΝ.
Δημοοιεύομεν άλλαχοθ ειδοποίησιν
τοθ Σαλλογοα Φΐλελευθίρων διά χά βι·
βλιάρια, Γ α οκεύιοαν οί δηοβαλδ»χε;
αί ήιεις έχλογεΐ, «αί άποοτεΐλουν.δ,τι
χριιάζτται άχέιιη διά νά λάβουν χά β -
βλιίριά τ» . Ή κροθεομΐα ώ; γ »3τ4ν
λήγει την 1 ΜχρτΙΌυ χαΙ πρέπει ή ιί-
ίη αθ.η τοθ Σολλδγοιι νά χρη-
αιμεύοη κρός δπενθύμιοιν χαΐ εκείνην
Ιχ τώ/ φιλελευθίρτβν έχλογέτβν, ιΓιινες
ούϊό!(ος έζήχηοαν βιδλιάριον ένφ Ικρι·
ηε νά ζτμήίουν. Ό; πληροφορούμεθα
δκάρχει άκέμη αριθμδς τις χαΙ έχ τού¬
των, ελπίζομεν £1 Β- Αχ προθυμβποιη-
θοθν ώ]τε νά μή ο.·ρηθοΟν ιϋ.ε αύχοΐ
κολιτιχβν την οΊχαιωμάτβν.
ΑΙ ΥΤΤΕΡΤΙΜΗΣΕΙΣ.
'ϋς*ι«ολουΟοΟν νά οηιιειοθνχαι τάς
τελευταίας ημέρας είς «ά εΐδΐ] πρώτη;
άνάγκη; χιϊ δή τα ίγχώρια, 6η«οτιμή·
σεις «ανμα(ΐ*«Ι» θ* ελέγαμεν. Τό ζή-
τημ» ι)«4 τίς πΐροόιας «ριοίμοος ουν·
ή τοθ χατανιλβιΐΗθΟ κοινοθ πΐύει
νϊ ιί ε ίτλβς ζήιηια αίσχροχερδιίας
διάνάιίιε άρχιιαΐ αί περί αύ.ή: Βια-
χάςεις πρός χχταηολίμηαΐν τού. Διατά-
ςεις φρονοθμεν αδΐτηρόΐεραι άχδμη, εί·
διά την περίοδον αυτήν πρεεΐει νά
ληφθοθν τό ταχύτερον, Γνα α{ δκερτιμή-
σιις ίφ' 8:ον ·Ι·ε άϊιχίΐολίγητοι—ώ;
Μαιά μέγα μερος τνύλάχοτον—παύ-
οουν νά έκιχρίμχνται επί τή; ζ«ή; τοθ
υνόλοι· ώ. οτιαθη τοθ Δημοχλίου(. Εί;
την πιρίπτβσΐν άλλας χε χβν έγχιορίαν
πρβΐίνχβν αί δπερχιμήηκ άποτελοθν
ίχρ,μ δπονίμευβιν χής δλης Ιθνικής
ιίονομικτ]; προοπΐβεία^ π^δγμα χολ»·
οιμον χ»1 ιίίιχώτερον.
Α Χ ΑΝΑΒΛΕΨΟΥΝ.
Ή διά νομοοχεδίοιι χ«τάργηβις «οθ
—όρον αΐγοπριβάταιν αποτελεί λοναλβς
( «ίβιενητιχήν χει·ον»μ!«ν έξ«ιρ$·
ατοργιχήν διά την χχηνοχροφίαν .
Κατόπιν ίδϊβκ τΑ^ τελευταίον ζημίαν
της Ινεχεν τί); βϊρυτάτης χ«Μθ«αιρίας,
χό μέτρον άττοδαΐνει οημαντικώΐατον
διά χήν περΐ9υλλογήν έν ιφ με«αξδ χβν
4χιχηιάντο·ν κτηνοτρόφβν. Άλλά χκ!
άνΐξτρ ή ως των άωτ|ρ(β δπάρχουν
χτδ^η μιρικοΐ ίαχυριζίμενοι δ τι ή χυ-
δίρνηιις ηδξάνειτοδ, φίρβυς. "Ας £να·
βλέψουν λοιπόνΐ
ΟΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
Αχμδί'ετ^ι υ4ΐρον βπας βί έ*ά·
ατοτε έκτελνθχες δι' οιονδήποτε σκοπόν
χον γθρον τβθ χδΐμου έμποδίζονται νά
ιίίίοχβντϊΐ ε(( τ4 ίλληνιχον Ι8αφ->(.
Είναι γνοοτή ή οαχνή &δ;ή έπ(β«ιψ ς
τβν «γ»ροχοαιιιτε)>» πολλοΐ τβν 4-
π?(νν άξιοθν Π'λΧάχις την δλιχήν καί
ηθικήν συνδρομήν τ&> άρχΑν, παραδο-
Λογοατ·ς καί τ*ν κόσμον— ένφ χαχ'
•-ϋ^Ιιν ·Ι ε μέν ξένοι δπήχοο', χο'νοΐ ά-
Πίΐεβνες δέ 'Λλλ! κ ι! πολλοΐ ί^Χιι μή
έχχελ&Ο'τες χον γθρον χοθ χδαμου άλλ'
ί?χόμινοι δπο διαφόρους τύχους χαΙ ά-
Κίβχολάς είς Έλλ£!α είνε άνάγχη
πλέβ" νβ παρακολουθβνχαι είς χάς
Ινεργιίας χον. Δεν πρδχειται μόνον
πιρ!.... έξαγοντΐς ουναλλάγματβς.
Ορδιιειται χαΙ περΐ έφαρμογής ενταύθα
βιεθνβν ά}πακ(ΐχβν μεθέδυν οΓκνες 1·
«ειδή έχρεακδπηοαν άλλοθ ζηχοθν χα-
ταφώγιον είς την Έλΐάϊ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ
ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΗ
Η ΧΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ
Τηλέφωνον, ϋς η
τηλίφητογοαφΐσ... "Ηλθε τάϊρα ή σει·
θα της τι;λε)θάσιως να ιιοοστΒθί (Ις
τα «οάγμιιτα κου μκοοΐΐ να κάμη δ αν·
6ο-ιτος άηό μαχουΑ, {άν ίέ πιστεύση-
μέν εί; «όν Κ. Μπιντοϋ, γοαμιιατέα
τής γιλλικτΐς αχαδημΐας, θά εχομεν
»1ς τό μέλλον «αί την τηλβαφύν Καί
δέν θα μένη χόιε καρά μόνον τ) «ττ)λε-
Φαγ(α> δια *Α γίνη κλήοης ή ιύΐ"(α
τής ανθοαιπότιιτος. Φ ιντασθήτβ ντε
«ιΤ)λετοώγΒΤβ» είς τράκβζαν ιτλουοίου...
Άλλά άς αοΜβσθώμβν είς «δ ηαρόν.
Ή ιηλτοοασις, μία ά·ό «Ας τβλβυταίας
Ιφΐυοέσεις, ιύοίσκεται άχόαη είς χΑ
σιτάογανα χαί τ) χοησιμοειοίτ]αις μητα-
νομάταιν ιηλΒοοάσβαις «Ινβ ιεολύ κεριο-
οισμίνη. Έπίσης τα μηιανήαατα δέν
δϊ,ουν &ΝΟμτι τελιιοκοιοθά. Μολαταβτα
ή ήμέοα δέν ε! 8 μ3·ουα κου θά βλέ-
κετι άιιό τας Αθήνας σκηνάς Ι'ός θε-
α»θι»οϋ ?3Υου «ου Λονδίνου ϊ| α ιόμη
δια» θά τηλεφωνήτβ δια χον άσυοιιά-
του «ολβφθονου στό Πιρ(αι θά βλέιε«·
«ε τόν συνομιλτιιίν σας. Έννοεΐται δ·
«ι ανιΑ βκε5ε(|θησαν ή5η διά κειρα-
μάτσιν χαΙ ΐΐνε ζήΐημα μόνον ιτότε χαί
πάς θά τεθοϋν &1ς την διάθεσιν δλαι»
χαν χαιοΐχαιν χί,ς γης.
Ό χ. Ουΐλλιαμ Πάλιΰ, κοόεδοος
χον ραδιοφονιχοϋ δαγανισμοϋ, είδιχδς
ασιολπθεΐς με «ό ζ4τ«μτ, ·»0"{3λί»ε8ΐ
Οαγδαίαν «ήν εξέλιξιν. Έντός ολίγα)ν
μηνάν δλα τα ριδ.όφωνα θά »ί»ε Ιφα>·
Βιασμένα διά τελβιοιτοιτιμένου μηχινή-
ματος «ηλεοοάσεοος. Τό 1932 θά είναι
τό 8ο; «6 δ «οίον θά σημειώση σταθ¬
μόν είς «ήν εξέλιξιν τής τςλεοσάσεσς.
Οί Άγγλοι μ3*ιώδβ ς φίλαθΐοι θά μπο
ρονν νά ιιαοαχολουθοϋν δι* εΐδιχον σν·
σιήμιτος χάς Ικειοδοοαίας χαί τυύς κο·
δοαφΐιοιχούς αγδνας, χωοί; νά μεταχι-
νοννναι διόλον ά πό χό σεείτι τ α) ν ιίς
βθοχΐθές ήμέοες. Τό σύοιτ,ιια αίιιό κ«·
Οΐλαμ0ά»«ι φιλμάοισμα «όν γεγονότος
χαί τανιόΐοονον μιταβΐβασιν.
ΕΙ; την «ελειοηοίτ,σιν τής ΙφΕνρέσεας
οί "Αγγλοι άποτΐλοϋ» την κοωτοποοεί-
αν κιΐ οί Γβρμανοί τί δηοΐσι απεφά¬
σισαν νά εγχατασιήσουν την τηλεόθα*
οιν είς «ούς οαδιοφαι,ικούς ι-ν σταθ·
μούς ήναγκάοθιιοα* νά άναγναοοΐσουν
«ό αγγλικόν σύατΐ)ΐια. "Ηδη ή τηλεδρα'
αίς ήοΐισε νά ιτοοχιλτί την κοοσοχήν
«Αν βΊτι«.ειο«]ματιά)ν διά τή* κατασχβυήν
μηχατημάτων χαΐ «ήν βύαήιν έχμειά·
Χευσιν "τήβ (φβυςέθ'αις. Διά ιτοώ·
«ην φοοάν άιιό τόιε κου 8/ινε ή Ιξεύ
0«οις καοουσιάζεται τόση ποοθυμΐα |χ
μέοους τδιν «φαλαιουχων.
Παοιλλήλαι; μβ τοΰς Άγγλους Ιογά-
ζονιαι χαί οΙΆμεοιχανοί χαί νιιάριονν
*λι)9β«οο»α, δχι διάφοοα άή
Ι
ΑΝΟΡΘΟ-ΙΧ
■■■
ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σίμβοον
υπό «ού αφιχθέντος έβΛΐκιοί θιάσοβ
βια χάρτην ρ*οαν ε««α«θα «δ ε£αιοΒ«ικόν
ΟΜο,βκικόν ΙβΥοχ «Μια μονάκρ,ιβη νύχ«α».
ΑΠΟΛΛΩΝ (ϊι»ί Παολα·). — Σήιιεροδ
4ύι χαοασιάσιιΐ, ώοβ 5.30 μ. μ. «αί ώ}«
9.31 μ.μ (δ θβλασοινό έβα>«ικ» δβαμαιικα
ύ «ΝΙοι "Ι*αοαι» μΙ «δ·· Ραμό*
λβ4ή
β3. 9μβ
οχολή» «ώ» Δο«[μα>ν τής Άμεα.ι«ής
ό γομναοια *λχ·
τοααι δακανοΰ» έιατομμύοια δολλαοΐ-
α>ν διά «ήν εξέλιξιν ιήί τηιιοοάσΐαΐί
καί «ήν τελειοποίησιν μηιανκμάτων «6
διοια θπ ■ «χσπ.σσον χάβι αλλο μ «ά
νημα. ΑΙ «λτιρ"φσθ(αι δέν Ε{ουν Ιξαχοι
βωθτί «ΐνβ δϋος γεγονδς δ« ϋ «ηλβο
ρασις ποο*αλβι «ήν γενικήν ποοσοχήν
σήιιεοον χαΐ ώ: Ι* τοΰιου οί
"V
ίγλοι
φοβοϋνΐαι μηπως ή τελβιοποίηοί^ της
ποοέλθο ά«ό δλλους. Τό Ιμκοοιιόν χέα
8ο; «ής {ιμιταλΙεΰΌισς τής ΙτρινοΙτ:
α>ς θ^ ΕΪνι μεγίλ). Ό πολιτικάς θα
μποοΰ νά δμιλΰ ποός «ά πλτίθη αιο
χοδ δωμιτΐου ιου, ιβοίς νά *ϊν« δθέ
αχος. Ό Ιξιοιυνηιή; θά ?ιβ μ"ζί τού
εΙ^ικόν μηΐά»ηιια κιΐ θά μβιοβ.β ίζτΐ
τ,αΰιοΐοόναι; τα μέοΐ χα> «ά; φυλά
τΑς δποΐα; ςριλμάρ11!. Πολλαί θι «Χ»
αί χο1°>νΐοττ|«Βς τή; Τϊΐλιοθάσβιυς ή δ-
«οΐα θΐ άηοτβλέση «ήν συμπλήοωαιν
«6ς οαδιοφανΐας ΚαΙ ή ήμεθα £
φΐ(νεται νά βΐνβ μακουά.
1931
ήαών
Τό ταμείον ποονοίας έλαιοπαρα
γωγής νομοΰ Ήρακλβίου
Διακηρύττβι 5τι.
Την 2χν Μχρτίοιι έ Ι. ήιίραν Τ«ταρ-
ττρ «αί ώ;αν 10—12 π μ. ίκτίθείαι ιΙν
πρόχειρον φανεράν μιιοϊοαΐα" ή προμή
8ιια «Αν κάτβθι ιίϊΑν 1ο ) 150 !οχ«'ω
μεταφορβ; ογροθ 5) τριάχο «α κενών
6αρελ(»ν καινουργι&ν€Λίγιο» 3) 30 δο
χε'ιβν πΐρϊσ^ιυή; 6γροΟ 4) 40 ν.ων'«
ΜχΙ 5) 40 κά^χαχ,καΐ κνλοθμιν τού; βου¬
λομένους Βπω; πραοελθαα ν Γ α λά6«οι
γνβοιν τής ουγγροφτ]; δπ-.χρεώοΐιον.
Δημήτριος Π. Γαλανάκης
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ύπηαιμντ1σιιο»τΒς την ύ«*
5562)4412 τής 7 ης Δ««ίμβο(ου
ποογ8»«σΐ8(ΐαν γνσισιοποίτισιν
συνισιώμβν ιΐς ΐού; χαιόχσυς
Φοοβάδοον, τΊαιόναιν φομτηγών
των, αύτοκινήττον χαί αΰιοΜΐνΐίχαν πό
διιλάτω» δίΐοος σπεΰσαισι νά δηλώσαισ
«αϋια εΙ; «όν Δδμον Ιμποοθέσμοος μί-
χθΐ τέλους Φίβοουαοίου Ι, 8 ποοσαγά
γοντι; τούς παλαιούς τίιλους ποός άπο
φυγήν τάν συνεηιιων «ου Νόμου
Σρ]ΐκο«ινων βΙθφΊθάν.
Έν Ή^ι.λβ(ω ίί 19Φ)αο'ου 19(2
Ό Δήμαοΐος Ήοΐ'λβΐου
Ανδρέας Παπαδόκουλος
ΑΝΑΒΛΗΠΚΗ
ΕΜοκοίησις ΠΙειοιηοιαομοϋ
Αδαμ Δαμιανάκη πα«ο(ιιον Άγίοο Ιω
βννοο Π«ΒΥ·οιτ(οσης.
Κα«ό
Κύα«οα«(αν Ιωσήφ Μαοάκτ] κα«ο[κον
"ΑμχΒΐαύζαν ΚαινοβοΙοβ.
ΆνοβΙηβεΙς σννεχεΐα όναοιολής, ό διά
«οδ ύ«6 χοοναλ. 25 Σβχ««μβρ(ο« 1931 χβο-
γρ^μματός μόν «ού Βημοσιεοθίνΐος εί; «ό
««' ά]ΐθ. 2884 «ής 3ης Όϋτβββίοο 1931
«ής έν Ήβακλεΐω έκβιοομένης ίφημββ'δος
*'Ανόι|θασΐ{>ι χβοκηονχθεί; βημόιιος ά αγ-
καοοκός πλΒΐθιηαιαομ&ς ««ν έν «φ «Ι >η
μένφ ποογοάμμα» χεβιγοαφομέαιν άκινή-
*ε*ν κιοματ.αιν χον όφειλίιοο κβιμένΜν έν
«αίς κεαιφεοείνις ΆμπεΧοό(οΐ) κΐί Μη«βο'
κόΧεως Καινοορίοο.
Ειδοποιεί δ«ι ό χΙεισιηΒΐασμός «έιν ύχ'
ά&ιθ. Ι «αί 3 κημά««ν «αν ποαγράμματ.ος
γενήββιαι Χ]6ς εΙσχ^αςΊν «ού έν «φ
γοάμμα«ι κπαοϋ «αί «ε»ν{όΙαιν μ«ίον
χιλίαιν «ή» 27η» Μαβ«ίοο 1932 ήιιέο· ν Κ _
ακήν «.αί ώ^αν 10 — 12 κ. μ έτώπιον «οί
ανμβολαιογβάφοΒ Μοιβά)« Γεοΐ|)γ(ο« Μκι-
σιανιαννάΊη ή «οδ νοιιίμου ούΐοό άναβλη-
ΒΜΤού «αί έν «φ έν Μοίραις ΙημοσΙφ γβα
φεΐα «οβ βχον κιΐ διε καλο«ν«αι οί πλειό-
δο«ήαονΒς
αμς { ηηβ ΒΥη
«ός νομ(ιιον( επιδοθείς καΐ «αιχαποϊλήΐκις
τής Ν» ιούιιης Ιηαασιβιιθήτο* β οίιη Ιιό
τήι. 4» Ή >οκ^«Ι» ικιιθομενη; έφημβ^ίβος
«Ά'όκθιΒθις».
'Βν 'ΗοακλΐΙω «ό 20η Φ·ββουαβΙο« 1932
Ό τον εΙ&οιιοιονν«ος έπισπεύβοντος ΗαΙ
■■Βαγγελλο*«ος πληοεξούσιος ϊικηγόβος.
Άριβτοΐίλη; Ν. Χατζιδβκης
ΛΠΟ1ΛΙΪΛΤΚΕΑΙΑΙΟΣΙ.Ε.
11111(11 ΕΒΗΜΙΑΙΙΙΙΙΑΙΙΗΡΙΣΕΙ!
ΑΦΟΒΟΣ Κυοιακήν οι
"Αγ Νικόλαον,Πα·.. Άμμον—Στ]·
«εΐι».
ΜΑ1ΡΗ Μ. Τοίττι» 7 μ μ. κατ'
ϊύΐβΐα» Πβιοαια, Χίον, Μντιλτ)·
ν*»ν.
ΑΦΟΒΟΣ Το(*ιΐν έοίτίοπς Ρέ·
Λυα νόν, Χανιά, Πβιο,αιδ, ΧαλκΙδσ,
Βόλον, θ6θ)»ίιι»)ν, Κοβΐλλαν, Ά
λιξανδοοϋαολιν, Μυηλίτιιν, Χ (όν.
Η Ζωη α όϊ Περνα
ΤΡΙΤΗ
23
ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
άνβτολίι ΑλΙβ» 7.10. δύθΐς
Ο ΧΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΑΚΤιΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Τό ΠΒ^ασμένο Σήββιτο β)α8υ τοθβΒ'κή
έαπεαΐς στδ «Ντιοί» ΒκαΒγανβθΒΪσα ύ«6
της ΈφαοεΙας «οό Ποα«τι»ηβ Λϊκβ(ο« ΰ
■ β) »«ν άνογκβν τοΰ ΣϊοΙεΙβυ.
ΟΙ όιγανβταί, «ιαο' βίον δι·, ώς εΐ'βι
φνσικίν, Ι** ή«ο β»ν·χόν τα Ιΐ-ϊ» «ην ά
κααα(«η«η... *«οαν, σχειιαβς μέ «ήν &«·
Ε«γα>γήν «βσμΐΗ·» έ«ο««-, μκιρονμι «α
κοΰμε χαρΙς «ά θέλονμε να τ»ΰ; κολακεΰ·
ααμε δι χά καΐΓίιτ«!)5ν ά εΰΐαοιοτήσβαν
«όν σχιτιχώς «οΐΰν καί ασφαλώς έϋλικτότ
κΑσαον «ειν χιοσκκλημένακ »α>ν.
Φασ,κ^ ή έσχας,Ις Αέν επαιιιΐλθη μέ «4-
«οαΕιόνιι ά£(«ς οημΐιώσι·:, ήρτισ» βέ »αΙ
1ιε)ΐ((α>αΒ μάΐλαν ύ^ό άιμοσφεϊΐαν «ήού
χοο εοαηΒΟτη'ο;». 'ΑΙλό δπκς »1·αι γνα·
οτίν είς καοομοΐας >·οιστόσ·ι( ή μή ΰ·
καοΕις έκΒήΙον έΕααΐΒ3ΐ«ής βιαθίΓεοβς βε
είναι χάντοβ Ιηλαχική Ϊ1λ«{ψ>ης Ιοοοτβ-
ρικής (υλοποιήσεως Κιμμιά φαοά —δκος
σιΐνίβπ ποοχθλς — &ιαοκΒθα£ει ·α*Βΐς π·οί-
φημα χοαοΐ; ίίαιςβΐκδ κ'φι δκοος ιΐντιθέ-
ιιαί οομβαίνει νό πλή!η «αί νό νενοια—
άπό ΰκε^βαλλούσιις ώ]ΐσμί«€εν ι υπο ν ζ·η-
ρότητας.
Ό Ιιεοθυντής «οί Ληιιΐου «. Κοονσιατ-
«ινΙΟη: δνας ήαβχος σοβΐοές «αί αξιοπΒβ-
πής κύριοΓ, υΐ καθηγηταί κ. ». Δοφ/ραος
«αί Χαραμαοά; καί ή έπίσης ιιαθηνήοια
41ς ΜονΒτΕούκον πεαιποιητικοΐ καί ■ροθν
μό«α«οι.
Άπό *σς ■αοενοΒθείσις οί ΒΙίβς Β)«ο
Βανμκάκη (2), ΞηοονΙάχα (2), Τοονλλινοβ
(2), οί κυβΐαι Νββσβσιον, Βινι.δΉ'μχάιιη,
Καλλιγιάννη δκως χάν«ο8 «ομψίί, χαριτ«·
μ·»β; καί γγι(ο«·ιοεϊ;. Άπό «ού: ■ν«(ανς
οί Η. κ. Άλνγιζάκης, ΛογιάΒη(, Ζεη;, Ξιν
βά«ηΓ, Χινρ,Βάιι;, Λαμκοάαη , Τθαχακι;,
Δημόκονλας, ΡουσοκΐΓ, Ξη30«ββκΐ{, Πλε6
βης, ΟσκαΒοπονλος, ΤοανλλινΟΓ, Γύπαρ,ης
σιής &ό£·ς χους.
Τόν χοοόν έΐΐμηαβ· 1π(αης ό Ναμά^χης
λί π. Ανλοκης.
Τέλρς Άλκης
—Καλλιτέχναι πρακτικοί.
Είς χήν Β·>)1·>ηΙιιψ ί) ο ξ« τιλ·«·
._(β»ς μί- π'ΐοιότυχος κ*λλι»εχνικ»)
Ι«θεοΐ(, ή αβλλβν ά ταλλακ«χή πβνήγυ-
9ΐς χβν Οΰ.-γρων ζωγράφβν κϊΙ γλ"-
ΛΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΦΟΚΙΟΝ Σάββατον 11 Π. μ.
Ρέθαυμνον, ΧινιΛ, Πειοαιά.
ΙΑΕΟΝΙ ΙκΑστιιν ΤΕΤΑΡΤΗΝ ^
α. μ. κατ' ινθιΐαν διά ΠιιοακΊ—Χαλχί-
αα—ΑΙδυψόν—Βόλον— Θεσσαλονίκην.
Κίτιο β«ό κ&θε ίτιθίμ«νιν «Εν:»**
ή γλυπτι*ον Ι?γον είνε «ντ,ρτηιιί*η μΐβ
μικρά πινιχΐτΐο μέ την « μην τού—50
χαί δ«β—Ιλλ' δ αγορβατ,ής δέν
χρε»μέος νά πληρώοη τοτς με-
τρητοΤς την 4ξ!»ν «3 άίορ»ζμΐνου Ιρ-
γοι», ίλλ' ήμΊ,οριϊ να χ» ΙΕ«φλήαη καί
ιίς ·»>ς.
Άπ5 τόν χττάλ-,γον τί); Ικθέίΐβς δ
*γοραυ·.ή ή ιπβριΐ νά μάθ^ τί έηιθυμ·!
δ «αλλΐτέχντ,ς είς άντάλλβγμα τοθ Ιργου
τού 05», έηΐ πιρβδεΐγμίτι δι' Ινα
«Ινα** «ι· 4ξί»ς 350 κίγκ ς, ·ϊ; γν»
σχδζ ζβγράφος ζηπΓ. . μίαν ίγκατά-
βτασ ν λουτροθ είς την οΐΜίαν τ^υ.
—Οί δνβργοι έν "Αμ«ρική.
Ε'ς την οογκίντριοοιν χήν δποΙ»ν σιι-
νεκάλεβεν έν Βχαιγκτ&νι δ Πρίε5?ος
τβν 'Ην»μίν«ν Ιΐολιτει&ν Χοθδιρ μετα-
ξύ τβν ήγιτβν των άμιρικανικβν ίργα-
τιχβν έπΐγγελματικΐν δργανώθΐβν, ά
ώΐ ΙΙ βά
τιβν γγμ ργ
νι«βι ώΐη, ΙπΙ τ,} βάαει «βν οτοιχεΐβν
ΙργατικΑν δ?γανώιε(ον δπ δ βιινο-
4ριθμ4ς τ(&ν άνίργων είς τας Ή-
μ Π λιτιίας άνίρχιτβι είς 8.
300.000
Έ* τούτες, κατ' άλλας πληεοφορίας,
δ «ο θμδς ούτος Βέ εί·· 6 ακριβής καί
ιί ανιργοι είς δλους τοος κλάδους γ!'«
ν,ατά πολί» πιρισοίτιροι δ«·&6ιίνοντεί
κατ* Ρβθϊν Π'Ρα.δτητ» τ* 9.200 000
ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
ΑΤΡΟΧ-ΜΑΕΥΤΗΡ
Μ«τώκησεν έν τθ οδφ Μβλπβυζί-
ου Μ«1 δέχιταιι έν τθ αολυκλινικβ
Ήρβκλείου κ*β" έκαστην 10—12
μ«1 έν τή κλινΐΜζ κ. Ορινιεινβκη.
ΑΒΕΔΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΚΙΝΗΣΙΣ. — 'Βκβνήλθο» έξ ΆΟηνΜν ιί
. μ. Βοΐ>·ας μηχβνκθς «Ι Ά»βο. Μοβα-
έπανήλθον τί -. -. Άλ«.
ανιτιοΛκης «ο> Πβ*ογι4«ης Καοιμάχης.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ —ΒΙ*· * β«ι««ρβ ρο
πά «ου εΰβίοκομβι είς «ήνλΙα*εύτ(ίοισ«ον θε
σιν »ύ μ6*ον νά βύ ίοο·Χη"» α«ό «ήν καα·
δια ιιον κα» δη»οο(ϊ «όν ουμ*αθεοατον
χαί άξιον ηάσης ύποσ«ηοΙξ8»ς μαΐΒ««ήοα
Ιατρόν «ής -όλ«4ς μος κ. (Α. ΊβοωνΓμοκτιν
Ιιά «άς Βύο έπΐ'βτϊϊς μαιευτικάβ τοβ *««·
θσσεις κατα «ονς βύ · βνσ«όλοος «οκβΐΓΰ;
«ής σβζύ/ο« μο*ι, άν.λβ «αί να οννΐαρΜ «ο«·
«ο* 6ν.ο«ί0μβς διά «ός ωραίας αυτού βυ«β·
«οο«4σί»ί, «ην άΛβμπτον καθαριό«η«σ,
«ήν «ά£ιν «αί κβιθαοχΐαν «ην ό «οίαν ιηοΐϊ
ού«β έν «δ γνεβοΐή αλλαισ«Β »1ς «ό κοίνον
κλινική «οη. Τοιαΰτα Ι&βύμαια χιινΐαφελή
όληθώς, άΕ'ζοον χάσης ύποοτηβΐξβως καί
ίπαξίας έξαβσεως.
Ό (ύϊαοισχιε»
•Ηλίας Χς
ί'ύρω ατήνπόλιμας.
Καινούο,ια χιονιό πάΐιν ά>& «ό μισονύ·
«*ιο» «ής κβοχθές.
—ΚαΙ χιονια «οικούθε(|«η.
—ΟΙ έοαοιτ,έΐναι οΐοονοσκόβοι πΐ καο^Ι-
γον«ις άπό ήμΓρβέν νέαν κάθαβον «ά·«ιιι«.
πλάνος».
'Εήΐχοντο έκΐ «ής κροφηΐείας ««ν
«αί 4ζή«ουν... τ6,ΒΙ«π·3 «β*.
—ΣνχναΙ οί κ«ο«·ΐαΙ καιό «ό χελεβτοίον
διήμεοον.
—Εΰτνχεΐς δ»ευ σημαν«ιιιέ>ν ζημιέεν «αί
βιά «ού; άμέοαας ένΐιαφειιομενοΐΐς καί Βια
«άς νύβοβθβν οΐϋοΐομας.
— Ώ; «εί έν δ
V.»
ο οΐήίυ Υοάφομεν ΰ»ηβ·
(β παλοχΐΐηθές «ό ϋοοχθεσινδν Πα-
ναναπη||ΐκίν συγέδβιον Ήβα«1βΙοΐ)—Λαση-
θίοο.
—ΚαΙ άοχέτως «ό»ν έν ούΐφ σοζηιη·
θένων.
—Ό δ/ϋος ούτος «Αν «οοο·λθόν«ων α-
νοπήβαιν ήτο Ιχανός νό ακοΒεΙΕο κοΐ... «όν
δ/Ηον «ήν κα«απαηθέν«ίαν Βικαίο)* ιω».
— Ν4 πίίσο δβ κάντα αρμόδιον η·ρΙ «ής
ά»άγκης «ής ταχείας Μοί άπο«ΒλΒσμα«ικής
ύποσΐηρΐεεως «ην.
— Ό σβνοιχιακδς κ'σμος ιύυίσεεται πύ-
«ες «Ις ήιέβες έν άναββασμφ— εάν βικαιο-
λογβΐται ή {χφΒθθις.
—'ΕΕ άφαομής «ν γ·γονό«ων «ής Βιαδι·
•ιαοίας επί «ής ύ*"θέσεα>ς «ού «εμαχιομοβ
«ού Άθοναοοπούλοο.
— Κάσ«αον· Φούλο, Μοσιιδς αχοτβλον»
καντοϋ «ό μοτΐβο »»ν ουζηΐήαβω» καί «»ν
Χ|)ωτ.ο«ύπαιν φαχοΧογιχνν αναλύκβοβν,
—Κα«όπιν έννοεϊιοι «ής άναγνώαεως με-
γαλοφώνως «άν βημοοιβυομίνβ» (Ις «ός
Άθηναΐπός έφημεοίβας κοανιτικών «ής
•Ικνς.
-Ήλβε λοιπδν «αί ΙΒει ή «γκύ.λιος
* «Τ)ν έφ»βΙ·ονή· «ής α«β·α>φαγίος.
—Άπό ιής 14ης Μαοιίοο καΐ έφβξής,
— Μέ «ήν εγκύκλιον «αύτην γεννάται «ό
έβώΐημα:
—Μειβ «ήν άκαγόι·«οιν «ής κα«ανα)εο·
σεα>ί «ο« «.οέαΐθί δέ» βί*β ΙνΙεχόμενον «ά
πονλεριιιό «αί «ό ψίο,ια νό ά ιχίοοβν νό οπα
«ίζονν ή νό Η«αλονν«αι είς «ιμός άαΐρονομι-
κίς.
—Έπανεοχομένον «ι Ο μα«αο>α «ή λή|ει
καθεστώΐος εκείνον άλλαν ήμεοΜν;
— Ή άγοοανομική ύ*τ>ριο1α άς μεοιμνή·
ου ά'ό «ο«·β νό κανονΐοκ «ό καάγμαια ό-
•ιωσαήποτβ.
—Διό νό μή παρατηρηθουν «ά άναχκο·
νισιικό ού «ό αιαηα.
—Διά «ήν αλιείαν «ό Καάιας, εες μανθά¬
νομεν, καοί0ε«αι νό λάβη εύιργηιικό μέ·
«8».
—Όστι τά ψίοια νό έχαΒΚοϋ* Βιό «ήν
κα«ονα)ΐΒοιν.
— Εν χάση κεριχτώσει κΐνπ γνωσ«αΙ «"Ι
αί άοκούμβναι οχΒΐικώς λε.χ·βν«ικαΙ μί-
θοΒοι.
—Διό νό καταοτοΰτ έπιβαλλομενα αύστηοό·
««Βα όγορανομι«ό μέ*οα.
—Όταν «ό κβέας θό παύση νό άποτελΰ
«ό ού»ΐ]θες Ιβεσμα «ής έββομοβσ{.
—Ό κυοχθεσινός χυρ,δς «οί α'Βθνιειοβ»
δοβεΐς ώς γνηα«όν υπό «ού 'Αθλ~ΐΜο·
οβμαιεΐον «Ίανία».
—ΈοημεΙβοε, ώς «οοεβλίψαμε», «βώ-
«ής ΐύξεης έκι««χΙαν καί όιιό χάσης άπό-
ψιαις.
—Διαρκέαας μίχρι «Αν ποωϊών ώοέΐν.
—'Εχ' (ύιοιρΐα είνε άναγκη νό «ονιοθό
Ο«ι «6 «Εθνικόν άποβοίνει μ(α όπό «Ιβ
·*β««Βς χοβεοτικές οόλις «ής κόλενς.
— ΊΙιαι«έοα{ ίΕοβοε«ς ά{1α ιΐναι ή μοβ·
οική «ο» (πιόνο, βιολΐ. οαςόφω»ο).
—Διά «6 βιολΐ (16ικά«εβα «ού έξ Άθιι·
νεεν μεακληθέν«ο( έκλίχΐοό μονοικοϋ «.
Κά
Παβέλκιι κάθε ούσ«ασις:
—ΕΙυβ ά «ό «ά οχανι«ε«Βαα βιολιό «ίχνηί
ιΰ ήοίσθησαν Είς «ήν κόλΐν μας. ,.
—Μετοςύ ι ών Βνΐανθα χοροδιδασκαλείον
6(·αιον εΙ>Β νό όναφεβθή καί «& «οβ
Κ. Τβιαν«αα;νλλάκη.
— Είναι ά*& «ό καθαρεΐς σΐνοικιαπό χο*
Οθΐι&αοκαλεϊα όλλό κβΐ «ό δυνάμενα νό χ·
α.ισο«ν μιό «αλή χοβε««ιιιή βοαδνο.
—Τό «Άθτ,νοϊίόν Βγχα«εο«η,θΒ χοαιή*
β'ον έο«ββούχε·ν κοΐ έΝλ·»«εΐν βνββι»·»»
1»Μν.
—Παςό «ήν κΐαιεΐαν ΝΐΜηνόαον Φε»«β
(Μεϊντάνι).
— ΊΒιαι«έβον έν«ύκε>οιν Ικαμναν 6 βεν
«ιομέιες κοοθήιΐΒς «ο» είς «ός οποίας «ό
διάφοαα ιΙΙη είχον «οχοθβ«η«ϋ μέ ειβλν
γοβοιο καί έλ««ο«ι«ό*ΐ|«α.
β Ρίκορτερ
ΙΠ1ΣΚΒΥΑΣ ήγγυημένας, μέ Ι·
αΡΟΛΟΓΙΒΝ £ηοφ«λιβι·*νει «η«τ«·
>έαμ«τ« κναλαιμβ«ν·ι Ι είδικίς τεχνί*
της Ίειάννης Μ. Μητ*κη«, έρν·ζβμιν«
•Ι, «έ) "ββ« τέ· Σκνόρ·β«νι νέον Χ.ρνβ«-
χβεΐον Στ. 'ΑτβετλΑκη.
'ΕκΙβης κ>ιινΗ πνγυημέναε βιβρβ*»-
οεκ νΡ"«ομηχ·ν6ν παντός ο»οτημ·ττ|«
χιλιομιτρικνν ρν·μιβτήρε>ν ν λ«· *■"
τΜΜυαζει Α' Ιηΐ κλ*ον γββλιβ 1/·π»··
μκρααελΙ >ρ·λβ(ε«ν
ΑΝΟΡ©ΩΣΙΣ
ΑΝΟΡΘΩΙ* _ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
ΣΥΝΔΡ0ΜΑ1
Έξω«οι*οϋ ϊτησία Δολλάοια 10.
*Αη«β«> «Ι ΑπβδείςΉς αννδρομβν χ«1
6ομβαιεόσ*»>ν φέρουσι απαραιτήτως την
0«βνΡ«Φπν τβ& Διευθυντού καΐ Ιδιο
Ντπτον τής Άβώ
•Ηράκλειον 23 Φεββουαρίου 1932
ΕΙΣ ΤΗΝ προχθεσινήν σύσκε¬
ψιν διά τό συνάλΐανμα, β&οις
είς τάς συζηιήσεις υπήρξε ή διευ
κόλυνσις «ού έμπσρίου. Ύποθέ«ο
μέν δέ όιι αί ληφθείσαι άπσφά
σεις, δι' ών ι) χορήγησις συναλλάγ-
ματος καθωρίσθη δπωσβήποεε, κα·
«ά τρόπον «ύχερή καί δίκαιον καί
διά τούς έμπόρσυς είδών πρώιης ά-
νόγκης καί διά «ούς λοιπού;, θά
διακόψουν «ά είς «ό προκειμένον
παράασνα. Έν τώ μειαξύ, άλλως «ε
αί συσκέψιις επί τού ίδίου ζητή
μαιος έξακσλουθούσι, δύναται δέ
οί ένδιαφιρόμινοι έμποροι νά υπο
δεικνόουσι λυσιΐελέσιερα μέσα ώ
σιε νά διευκολύνωνται, έν ιφ μέ·
τρφ ίννοεΐται «ών υφισταμένων α¬
ναπόφευκτον πιρισρισμών.
ΔΙΛ ΙΟΥΣ μεμψιμσιρουνιας ά
πλώς οί καί «ούς άλλους τού;
μύρια όσα καταγγέλλονιας ή οιαδί
δοντας διά λόγσυς πολιτικάς ή κερ-
όΌσκοπικής φύσεως, επί «ής οίλονο
μικής πολιτικάς, ιδού μία άποσ»σ-
μωΐική απάντησις; Ή με/ωσις «ού
προεξοφλητικσύ ιόκου. Διότι άν δέν
άααιώμεθα καί άσυνήθως είνε έν
μέσφ «ών δυσχερειών τού παρόν¬
τος άλλά καί ένδεικτικι) τής όμαλό
τηιος μ«ΐά τής οποίας θά εξελιχθή
τού λοιπού ή σίκσνσμικφ κρίσις. Ά
ποκλείιι δηλ. καθ· ανωμαλίαν καί
κάθε, εύιυχώ;, περί «ήν δραχμήν,
ιύσ*βή πόθον — άνεξαρτήιως τής
άλλης, σύσιασεικής ωφελείας της ε¬
πί «ής οίκονομΐΜής ζωής.
ΤΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ Μ ΑΣ ύψώ-
νονται έκ νέου ιίς «ό Λονδϊ
νόν. Άπέναντι τής ύ-ψώίηως *αύ
της οί συνιάκται «ών άπαιβισδόξων
Ανταποκρίσεων ίσχυρίζονιαι άρρητ'
αθΐμιια; Κάθε άλλσ λέγει παρά
φνσιολσγικ») είνε ή ϋψωσις όφιιΐο-
βέψη «ίς διαφόρους παρεμπίμπτον
τας προσωρινώς λόγους. Οίκσνομσ
λόγσι δέν βίμιθα διά νά αναφέρο¬
μεν καί νά άντικρούσωμβν λιπτομβ
ρώς τούς λόνους σύτούς. Έν πάση
ηεριπΐώσιι καεανοούμεν δπως καί
ητίς άλλας «ήν βαθυτέραν αλήθειαν
•ών ίοχυρισμών «Αν έν λόγω κα¬
λώς πληρσφσρημένων κυρίων άντι
βενιζελικήν. Καί 4 άλήθεια αυτή
δέν σπσμακρύνεται ονΊι «ώρα άπό
«ήν είηόνα μ'δς άΦλΙσς προσπαθεί
ε« διά «ά θόλωμα «ών νερών.
ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ λοιπόν «ό διά-
*ν ταγμα διά «ήν άναβολήν «ών
γερουσιαστικών έκλσγών. "Ιδωμεν
τί θά πράξο ι) αντιπολίτευσις καί
ίδιαίτα«α Ο μείζων: «ό Λαϊκόν κόμ
μα. Θά «σρπιλλίσπ ιήν Βουλήν μί·
αν ώραν άρχήτερα ή θά ό·χθ0 «ήν
Αναβολήν; Όσον άνεισυνιαγμαιι-
κή (;( καί άν κρίνειαι βλέπετε ι!
ανατολή άπό «ούς ΛαΪΝσύς, ή διά
λύσις τής Βουλής «ϊν· κάιι «ό σκσ
τεινόν όϊ* αύτούς. Καί κρίνεται σκό
κιμον πολλάκις ή κσινοβουλευιικι)
ιύθιξία 0 ...σκηνοθεσία, νά υπο
χωρβ πρό «ών «είδικωτέρων» συμ-
φερόντων ενός κόμμαιος.
ΓΙ ΣΑΠΩΝΕΣ έξαπέλυσαν βι
^—' αιοιάτην επίθεσιν είς «ήν
Σαννάην. Έπαναλαμβάνονται, ώς
έκ ιούισυ, ένΐστώιερον ή Αλλοτε,
αί προβλιψεις περί διεθνών περι·
πλσκών καί άπευκταίων.... Έν ιφ
μειαξύ συνεδοιάζει ή διάσκιψις ά
Φοπλισμού υφίσταται δέ παραλλή¬
λως καί «ό Συμβούλιον τής Κσινω
νίπς «ών Εθνών «ό οποίον καί φι-
λολογεί άκόμη καΐά τής έπεκτάσΐ-
ης «ού πολέμου/
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
ΕΙΝΑΙ. .ΠΑ. ΐΑΙΪΑίΙΙΑΙΙ
(Πρύην ΧοιριλΑβ» ϊτεφβνίδη)
'θδβς Μετρτώρεον
(Ιναντι ταζ«ββομε(ο«)
Πλήρης η«ραχκ«χθήχτ] χημι-
κβν χαΐ ΦαρμαχευτιιιΛ» προϊόντβν
χαΐ Σπεοιαλιτέ.
Γ-ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΒΙΪΤΗΡΙΑΪΜΟΥ
Φοαγκιοή Γ. Τσαναλακη κατοίκεβ Νιβοή
τον Καινο«|)(οα.
Κατό
Εμιιαναβήλ Ηατθ. Τοαιαλάκιι Ηατβίιιον
«·5 Νιββήτοο ΚαινοϊρΙθΒ, «αί ήΐπ Ζπρον.
Ο «αθ' ού τδ «οοόν όφειΐεχης μο«
κιίιοι «πειάγτι νομίμως διά τής ύ«ό χοσ-
νολ. 27 Ί·»λί·ΐ) 1931 Μοΐασχίτηυΐοο *—ι-
«αγής μόν, ώς ΒεΙκνοται εκ ι·ν ύπ" άοιβ.
>'Ι9 τής 3 Αύγουστον 1931 καΙ 1750 της 6
Αυγαύαιοβ 1931 επι&οΐηοίων τού καοό «ό
κβοχρεοβΐςΐ ΐοϋ Π9«ταοικε(οα 'ΗβαπΙπ'οα
ικατκιπαϋ κλη«η9ο(ΉοακΧονς Κ. Τσαν
*ή, ίνβ ·βνομ·ι καΐ *(,ό; έκτέλεοιν τής ύπ'
αβ>θ. 103 «οί 1911 άοισ«ι·ής π·1 τελεσιθΐπον
ά «οράσεως τιν Δι«αοιηαίοβ τμ« ·* Κοηιΐι
Εφΐιεϊν νομίμοος ΚΕ^φιβΙ^με-ης «6* *π«ε·
λεστήριον τύπον, καταθΑλη ειοός με μέχοι
τής έκιιαγης ιιοτ) ταύτης δρ. 999 »»τόκ»ς
κιοτε μίΐαις έξοφλήοιω:, έν τβύτοις ού
Οέ» μέχβι οήμερον μοί κα«έβαλ«ν.
Δια ταίτα
Πρός ·1σ>ο·ξιν «ου ετοσαν «ούτον τ«ν
»ρ. 999 τ«ν άπό τής έπιταγης «όπει* ού¬
τον Μοί τμ« εξόλαν έ«*βΙέοβα):, χοοητη-
θβΐσης μοί τής σχπτιχής ββίίας έκτενέσεαι;,
Βιό τής ΰκ' άρ,ιθμ. 1007 τού 1931 κσάξεια.
«ού κ- Πρόεδρον των ΠοατοΙικειν Ήοα
κλείον, κοινοποιηθείσης τφ άνΐιΜνφ καό
τδ ύ«' άοιθμ. 5 καί χοονολ. 15 ΊανοναβΙ-
ον 1932 έπιβοτήοιον τού καρά «ό »»Β'φ·
ρεΐα «αν Πρ.οτο1·κε(αν Ηρακλείου δικαοτι
«όν «λητήοος Έιιμαν. Γ. Χανστονλόκη,
εκτίθημι τίς βηιιόαιον Αναγκαστικόν *λει·
ση|)ΐα9μ6ν ιό 1)4 έ£ άθιατεμήτηο «Αν έπο·
μένιεν άκινήΐαιν κΐημάτοον κιιμέναι* «Ι: ιή»
κΐηματικήν κεαΐφέοειαν τού χο>Βίοβ Νιβρή-
«όν Καινονο.(ον κοΐ τέως Δήμον Ζιο,ον, τής
ίΐ^ΐης «εριφβ8·ίας Μοιβ··* Και¬
νουρίου ήτοι 1) Είς Θέσιν «Μνήιιατα» αγρόν
έοαιχώοον κοτισοκον *οιώ» (3) μονζονβΐ
οαν μ! Οέκα τέασαοα (14) έλαιόΒετδοο, 5
γαοοβπέας κοί 3 οννάς, οννορ. κιήιΐαοι
Φ]αγκιοό Γ. Τσακαλάκη έκ βύο μερέιν,
Μιχαήλ Ί. Ματνλλιακιίκη «αί βοόμω βημε-
οΐφ 2) ΐί; ιήν ού (ήν Θέσιν «Μνήιιατο» ούο
έλαιοΒένΒ|)ΐβν οηκομαιαο'κων, τού μ έ» ε¬
νός έντός «ου άγβού ΆντννΙον Φ. Τοακα-
1·ά·τ), τού δ· δευτέοον έντδς τού άταον
Φβαγκιον Τοβ«ολά*η. 3) Είς Θέσιν «Πΐα-
«ανον» αγρόν (έσωχώβον) έχτάσιαις έ: τος (1)
μανζονρίαν, εμπβαιίχοντος 7 έλαιόοενβοα
συνορ. Ηΐήμασι Φοαγκιοα Τσακαλάκη έκ
ΒΐΜν μ>»οιν καί βύακι. 4) Είς Θέσιν «Κα·
αβά» άγβοό 4κασ«»ς δύΐ μοβζοορίαι» έμ-
«βιεχοντος έ» (1) έλαιόδ«ν&ρ.ρν, 5 άμνγδα-
Ι,άς, 2 ά,οονλίδονς. Ι σοκήν καΐ 2 Αβιδέα';,
αννοο· κιήμασι Φρ,αγκιον Γ. Τσαιιαλάιιη,
4η δύο μβΐΜν καί &^όιΐφ. 5) Είς την αυτήν
ώς α«α> Οεαιν «Καο,αβά» άγοον έιιταοειος
δύο μουζοθβίαιν έμπεοιΐχοντος 15 έλαιόΐεν-
δρσ, 2 άγΒονλΙΒονς βγ^ίινς κοί 3 άπιΒίας
σονοΒ. κτήκασι Φβαγκιον Τσακαλάκη, Άν.
Τσοκιλοκη, Φανοιιρίοο Ζ. Δαοκαλάκη, καΐ
Μιχαήλ Λεμονάκΐ). 6) Είς Θέσι» «Κοροβά»
αμπέλου έκτάοεαις 2 έργατών μΐ 3 έλαιόδε«-
δασ, 3 άμ«γδαά·, 10 οβκάς «αί 3 άπιΜατ,
σννορ.. κτήμασι ΆντηνΙον Τσαχαλάβτι, Μι-
χαήΧ Λεμονάκη καί Βρόμν Ιημοοίφ. 7) "Ε-
«έοας αμπέλου κειμίνης είς «ήν ούίήν ώς
άν» θέοιν «ΚαΒοβά» Ικτάσ·οες 4 εργάτην
μέ 2 άπιδέος, οννορ.. κτήμασι Φβαγκιον
ΤσαΜσλάκη εκ 06ο μιρεΐν καί Βρόμφ Ιημο-
σΐφ. 8) Είς θέσιν «Γεινιΐς» άγοον έοοοχώ
0θ« έ«τάα«α>ς ενός μονΕννβίον μέ 9 ίλαιό
δενδυα καΐ 2 χαοονηέας, συνορ. «τήμασι
Φο,αγΗΐον Τσακαλακη Μοί Άνΐ. Τσα«αλάκη.
9) Είς θέσιν «Χαλκιά» αγρόν *«»άρβοος Ι
μονζονρίον μέ 15 λλαιόΒενΙβ» συνοο. «τή·
μασι Γ. Κ. Τοοκαλάβη, ΓεαιογΙον Π. Ζαχα
οάκη καί Έμμ. 1. ΜαταλΙκαΐάκη. 10) Τό
ήμισυ (1)2) έξ άδιαν(μή·.ο* άγοιάβος κβ'μί
της βΐς θέσιν κ'Βληά» ή «Χαλέκα» έκιοοβ-
Η ΕΙ8ΕΜ ΚΤ1ΝΟΤΡΟΦΙΚΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟ! ΑΙΛ Τ! 1931
'Υκο τβθ μ. Νο»·κτηνιε>τρβυ "Ηρ«·
κλ((ον {χιβλήθο εΙ« την Νομαρχίαν ή
έτηο(« ΐΜβιοις 1931 τής Μτηνβτροψικης
κ·τειστ«β(Μ{ της περιφερείας τβ«. Κ·τ*
τίιν Ικβΐβιν, 6 χ. Νομοκτανίατρο* κρός
κεριατολην τ&ν οημΐι&>6ε*ο&ν Ικιζα·*-
τιϋν ηιριάδινοι 72 χΝριαΊ ένΐρνποας
45.000 ίμββλιβσμβύς ιΙ 6ο6ν κ*1 βιΐνο-
κρββχτιιν ώς κβΙ 3000 έμβ·λιασμ·ύ| εκΐ
Τ6ν ορνι6οι>ιδ&ν.
ΑΙ σημ«ιοιΒιΙβ«ι έκιζιιοτΐκι είνε σηλο
ν4νβ#·ξ μέ Μρβ6σμ·τ« 25 έ«1 β·&ν κ«ί
150 άπΙ αΙνοΛρβββτυν, ουμ«ι«*>μ«τι>>έ)ς
α»θρ«{ με κρούομπτα 15 έιτΐ Ρ·6ν, μ*-
λις μέ ϊν κρβθβμα, χβλέ#α( βρνιονν μέ
ΜΒοόσμβτβ 200, τύφ*ς όρνίβϋν μέ κρ·ύ-
ιμκτοι 250, διφίίρϊίις έ)ρνΙβ«ν Κ»οΰομ«'
τ« 17, π«ρ«σιπκΓΐ βρογχιτις μέ μρ·6·
σμ«τ« 150, άηειντβ δέ β·ν«τηΦ*ροΐ.
ΣογκΜνιιν ό κ. Νβμοκτπ*ί«τρος τέι
θ«ν·τα·όρ« κροόαμειτα τβν έκιζκοτιβν
αοτβν μ«τ4> τβ 1930 κ»ι τ· οημεινβέν-
τβ τβιαθτα κ»τίι τέ) 1931 Ιχ*»ν δέ υιτ'
όφιν το» (τι μόνβν ίκ ακληνάνθρβκ·ς
ΙΒβινβν χ«τ£ τβ 1930 &νκ τβν 2000 αΐ-
νοκρββέιτοιν ΜβιΙ πλέον τϋν 50 βοδν ά-
κοδΐβιι την μεΐκσιν τή| βνοοιμοτητβς
■Ις τ* ανκ6& βηοτελέομβτβι τϋν ν»νβ·
μεννν έι>β·λι«βμβν χ«Ι είς τ« αύατΐ»
ρ* 6ν*ιβνε>μιχ» μετρ» &ην« έλΑβ
Ό5 ΐΜτιλβν τΐιν «βτοχτεινιατρΐΜέιν
υκη·κο(«ν τής «·λ·4ΐ| Ινιΐρνκοι τ&ν Ι-
ιηβεβρηβιν 3400 β·«ν«ντ»)ν 0·6ν χ»Ι
μβοχυν κ>1 25 000 «Ιγοκροβ&ΤΝν χβιΐ «·
μν&ν μ«1 1800 χβΐρνν *«ορρίφ*ς τϋς
κειτβνβιλύαΐΗς 27 χ·Ιι·νς, 1 β·0ν, 300
οπλβχνα βο&ν καί 400 αινοπ"«Ρ>«τι»ν.
Ένηρνηβε την *ΐτιβιώ#ηοιν Ιχβύ»ιν χ«1
έκΐτοχι την δικιρύΒμιειν τΒν σφαγ···
ο»ν τής κολπ»ε.
Ό χ Νομ·χτηνΙ«τρ·ε έδίδ·{· «1τίιν
Γΐοιργικβν οχολκν Μ«βα«ρεΐ( τ« χτει·
νιατρικ* ■!( τβύς ίχεΐ μιτικκιιιβιυβμί
ν·>ς διδασκάλους, έιέτυχ· νίι «Ιββ«τ4·
βο τβ Γ«κρνικ·ν Τειμΐΐον ΉραΐΜλ«ιοβ
την προτβιοίν τβυ ΜρΙ ϋρόνιβς &κββιιν·
ματΐΜοΟ προτόηου χτειν*τρ«φ·1*τ) Ι(ν6ι
τίτς πβλ«Μ| ΉραηλπΙο» «»·»$ β«6β(ΐ{·ν
τ&ν μ>86δ·ν Ν«τ·βι4βιεκ «λ·»τβ···
ρον» ππγής τής χτηνβτροφίβς έν ιφ Νβ-
μφ μβς, 4«*τ»χ« την βγβροιν 6κέ· τ·6
Γ*·ργοταιμεί·υ 3 γαλειχτβφέρΗν Αγε·
λάδκν διαΐ τόν *γχλι»βτιβμ·ν τ«ν ·1ς
τον Νβμβν κ«1 την ο«6β>ι{ιν τΐίς δι·*·
τρβφής τε»ν.
Ό κ. Νομοκτηνίβτρβς ηροέρα εκΐααι
■Ις Ικι8ΐΗριθΐις κβινδβχεΐειν χκΐ οτβό·
λνν διά την εφαρμογήν τ6ν μίτρκν δι*
την χ«τ«κολέμηβιν Ικιβημιβν.
—Τό ψυγείον Ηρακλείου.
Π«οβ τού έν 'ΛΒήναις βμχ
χ. Φ>{ «πεοτάλπ πρός την Νβμβρχΐαν
μβχβοσχελης Ικβεβις είς ην βνοιφίρβν
τ«ι ·Ι &η«φ«ς βύτβθ ώς πρίς την ίδρυ¬
σιν τβν» φνγεί·» Ήρ«χλ·Ιοβ δι* την
συντήρησιν τβν στειφυλβν τής διά τό έ
(«Τ(ριχ6ν ττροοριζομένειν χβΐ τβν λβι-
ηών νωπ&ν οηκρ&ν. Ό χ. Φ1{ ηρβθφ*·
ρβται ηδη νβ βιινχολύνο την χβτβοκ««·
ην τον ψυγείον» τούτον.
—ΟΙ βββλαμαένοι οΐνοι.
Τ* Γινικόν ΧημεΙον τοθ Κρίτονς ·1(
άιτάντηοιν έγγραφον τής Νομαρχίκς
γν·ιρ(ς«ι Επ δέν χ«βίστβτ«ι δννκχη ή
πβράτβοις τ·0 δια Προεδρικον Λιβτ>υ·
μοιτο; χ«ιθοριβΒ·ντο{ τ«τρανιΑνον «ρβς
άπόοτ«ϊιν βεβλαμιιένΗν €ΐν»ιν δι' άμ-
βώχειν ^ΜρητΐΜότητος χάτο» τβν 200 χι·
λιογρ«μμ«ν.
«; 10 κερ,ίχον μονζονρ(ε>·, ουνοα, πτήμα
αι Νικολ. ΜαιαλλκεταΜΐι, Κοενστ. Κ. Ζα
χοριοΐ)Ιά*τι, ΦανονβΙοα Ματαλλιωτάκη «ο
άγβιάΒος κοινότητος Νιβοήτον καί 11) 01-
κίας κειμένΐ,ς ένχύς τον χνρΐον Νιβοήτο
μβΙ «ατά «ήν σννοικΐαν α'ΑκιΙΑπη» σννι
οταμπνης άπό κουζίναν, χόρτεγοΐ', σιαϋλον
καΙαύΧην, αννοί. κτήαασι Φβαγκιοϋ Τσα
καλάΜΤ], Ίοβά». Ζ. ΖαχαβιονδάΜη, Μαρίας
χήοας Δ. Κβφαλογιάννη «αί δο,όμφ.
Ό κλιιστηοιασμός ΐε»ν κτημάτα* ιοίτων
νκνήοεται τή* 3 Ά«ρ.ιλ(οβ 1932 ήμέρον
Κνοιακήν «αί ώο.αν 10—12 κ. μ. ενώπιον
τού Σνμβολαιογβάφον Μοιβέιν ΓεαβγΙον
Μπισταγιαννάκη ή «ούτον «ωλνομένον ένεβ-
Βΐον τον νομίμου ούτον άναχληοιατον καί
εν ιφ έν Μοίραις ΚαινονβΙον κειμένω Βτι
μοοίψ Γραφιίφ τοτ, δπον καί δ «ε καλοΰν-
«α> οί «λειοΒοιήσονχες.
Άομόβιος Βικασΐικδς κληΐήβ λν·αγηοα««
«ά νόμιμο, Ιημοσιινθήτε» Ιέ «ο καρόν Βιό
«ής ·ν«α«θα εκδιδομένης {φημεβΙΒος «Ά1
νόοθωσις».
Έν ΉβΒκλείφ τή 15 Φΐβοοναοΐον 1932
Ό ϋληοεξούοιος δικηγάρος «αν έπισπεύ
δοντος κοί καβαγγελλον«ο(.
Μιχ. Α. Μ«ν«σ4χηί
—Ή χορήγησις συναλλάγματος διά
τα ειδή των είδικών Ταμβίων.
Τβ ύκββργεΐον ΣυγκοινΜνΙας δι* έγ·
χνχΜον το» «Ρ«ς τβθί ν. χ. Νβμαρχχ
τβθ Κράτους ίις Προίδρβνς τβν χβτ*
Νόμ«ν εΐδιχ&ν ίετμιίνν έπειρχιοιχη( ο-
6βηβιΤ«ς χβινβηβιεΐ Ιγγρ«φβν τβθ Ύ
ηοοργείον ΟΙχονβμιχδν έν τφ οκοίν *·
νβφ*ρβται Βτι ηβρεχλπΒη τβθτβ ίηο»ς
δώση τά(διούο«{ «δπγΐας εΐςτά βκο την
διχ«ιβδβαΙ«ν τού Νβμιχ» κρββΗκα β
«Ιδιχόι τ«μ·ΐ« ϊν« βοάκις κρόχιιτκι να
•Ιοβχβοθν διαϊβορ« ειδή βν θα χβτβΐλη-
96 εΐι ίένβν νόμιβμοι, ζητ&βι κρ· κ4·
σηΐ *ν«λήψ«οίί 6κοχρπώαε«ι, την οχιη·
ή Ιγχριοιν βιατ χβρΑγηοιν οβν·λλ«ν·
μ«το«.
Άνι(«ρτητ»ς τβΰ μέτρον τοβτβνι δέ¬
ον ν« βυστηβρ ■!; τα Νβμιχα; κρόθΗΐπι
Α ιΙδικΜ Ταμεΐχ, ϊν* άκονιόγΗαιν κ«·
τ* τό δυνατόν την Ανάληψιν νηοχρι·
ήοινν δια την ηληρειμην ·1{ {*νβν αν-
νβλλκγμα μόνον δέ είς «ννχερβλητβν
Ανάγκην νηβχειρ&βι κρό τοι«ντη| Αξιώ¬
σεις τβν πρβμηβΐυτβν.
—Ή Σχολτ| ΈμποροϋΛαλνήλων.
Τό 'ΥκβνργεΤον ΈβνιχΙΐς ΟΙχβνβμΙ·
άς δι' έγγραφον τον κρός τόν χ. Νβ·
μάρχην μ«· χβτόΛΐν Αν«φορ&ς τβθ
£νλλ6γ·ο 'Βμκορο&κειλληλΜν Ήρει-
κλείον γνειρΐζιι 6τι ένΐχρινι 8π»>ς Α
Σχολη "ΒμκορβΟιιειλλάλΝν στιρβνμένη
ΙβΙβν βιδβχτηρΐον, λΐιτονργβ χ «τ* τβς
ννχτκρινβι ώρας ΐν τ& χτιρ!ο> έν ( λει-
τουρνιι Α ΑημβσΙκ Έμηβριχη Ζχβλα
έφ' δοβν χ·) βΐ Ιδιοκτήται βύτβθ χλη·
ρβνόμβι Α. Κ«λβχ«ιρινβΟ βέν Εχου¬
σιν Αντίρρηοιν κρός τουτο.
—Είδοποίησις.
Π«ρ«χ«λοδντ·ι *9βι έζητπββν έκλ«·
γιχβ βιβλιΑρικ δι» τοθ £υλλογβν Φι·
λελ«ι>βίρι»ν, ν« φίρΗβιν Αμεο»ς τάς
Φ»ιτβνρβφί«ς τε»ν, διότι Α ηροβΐβμΐ·
τιλειώνει την Ιην Μαρτιβν κβΐ βέν β*
ηρβφθΑοονν.
ΠΑΠΑΧΤΡΑΤΟΧ
Ν0 1
·»Ολ* τ* χαρμάνια μ«ς «ποτε-
λούνται άπό παλαιά Καπνά. Αυτή
είναι ή βάσις τού καλού Σιγαρέτ-
του.
Τό σιγαρόχαρτόν μ*ς ε?ν«ι άνεν>
Νίτρου.
ΠΑΠΑΖΤΡΑΤΟΖ Ν°
ι
ίί
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Ι
11: Μ».
ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΟΝ ΕΚΑΤΟΝ ΤΟΣ ΙίΡΙΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ Β9ΥΑΗΠΟΙΙ ΜΑΪΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρί
ου (τού άνταποκριτού μ*ς).—
Κατά σημερινάς άνακοινώαεις
θεωρείται πιθανή ή διενέργεια
των (κλογών τής Γερουσίας
χαί Βουλής κατά τ όν προσέχη
Μάϊον. 'Η πιθανότης αυτή,
σχετίζεται μέ την στάσιν των
Λαΐκών, οΐτινες έξακολουθούν
να θεωρούν άντισυνταγματκήν
την άναδολήν των βκλογών τής
Γερουσίας.
ΕΖΗΤΗΘΗ ΝΕΑΑΤΕΛΕΙΑ
ΕΙΣΑΓβΓΗΣ ΚΡΙΘΗΣ
Καιά παοασχβθβίσαΐ ηΊιΐν πληοοτρσ
οίας ή βΐααχθβΐ^ διά τού τβλωνίΐου
μας ατελάβ ποσότης κοιθή; ίζηνΐλήθπ
Ιηβι'ΰ δέ τό ϋλεΐσίον τώ»
των χωοίοον μα;, δέ» ίπρομηθευθή χοι
θήν δ χ. Νομάρχας άπέαϊβιλβ, κατόπιν
γενομένη; συνβδοιάσβαις τη; ά,μοϊί ι;
£»ιιιοοιή;, πρός τόν κ Γενικόν Δ οιχη
ιήν «ηλεγράφημ-ϊ δια τού όιοίου παοα
*αϊη δπως έΓίογήσχ] ια δέοντα δια ΐήν
χορήγησιν ατβλ«(α: ιιοός εΐσαγωγήν νέ
άς ποσότητος κριθη;.
Ι ΧΘΕΗΗΗ ΠΥΡΚΑΪΑ
- Τή» 3ην Ηοαΐνην τής χθίς ιξβοοάγη
Πυρκαϊά* Ιντός τουβαρα τό Δύίβιον ο
Κοοα»κ> αο'οποιιίου τού Βίγια ΦΒ'
τιάβου. Τό πΰο ποοβλθόν β »ή; χαμί
νού τού άθΐοποιείου μβ «εδόθη «Ις «ό οί
χιΐμα οΰον ώ; χαί «Ι; τΛ παοα*8{ιΐ8
νόν μικρόν νηοδπαατοιιοιεϊον τοΰ Γε-
ωογίου Λνοδάχη άτινα κιί
θησαν.
Ή «υοοσββιινή ύηηο«σ{α ή όηοΐα
κατέφθασε* ίγκαίοτος καιώοθαισί νά ϊν
τοπΐση τό ιιΰο §ν»ός «ών καέν«α>ν οΙ«η·
μαΐων. ΑΙ ζυμ'αι (Ι β άοχβτάί.
ΠΡ8Σ ΠΕΡΙΦΡΟΎΡΗΣΙΝ ΤΗΣ Ε.ΙιΈ
- Καιόιτ.ν ποοσ«λή'σβσκ τοϋ ΣυΛλόγου
Πολυιέχνσν νονέοον τοδ Νομόν Ήοα-
Μλεί υ συνήλθον ποοχθις τή» ποαίι
21 Φββαουαοίου 1932 εν »ψ Γοαφείφ
τοϋ 3να> σ«·λλόγου οί «οόβδθοι των δια
φόοοον συίλόγοον «αί Σωαατβίων ιή.
πόλεώς μας χαΐ συνεζήτησαν {«Ι ιης
παο ιτηοουμίνης οήιιβοο» §» "5 «οΐνω¬
ν # μ»ς τάσβοος πςός ηθικήν δχλυσ-ν
Μαί ΙπΙ τάν ποοΐηπηκόον να) πβον
σταλτικόον ίχβί»α>ν ιιίτοαιν «ά όΊΐοΙα βί-
οννα ληφθώσι ποπς άναοπήν «τίς τάπβ
α>ς ταύτης χαί π,Βθιφοούοηοιν ιτ)ς ήθι
κης. Ελήφθησαν δέ αΐιτιχδς
Οοι αποφάσει:.
ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
Κατά τό λήξαν δβύΐϊθον ΙΟημβοον
ϊθέχοντος μηνός Φβ8θουαοίου βΐσβποά
ΐθηααν πιοά ΐ.,ΰ ΤβλωνβίουΉϋαχλίίου
1: ιΐοαγαιγκάν και βξιγτογικβν
δασμόν καΐ έξ εΐαηοάξιτην ύ«βα εΐδι
•βν ταμϊίων
V.
δΐο» 1.391. 899,60
ΟΙ ΕΚ
ΤΟ ΟΡΟΧΟΕΣΙΝΟΝ ΟΑΝ^Α^ΗΡΙΚΒΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΕΚΚΑΒΙΕΟΪ ΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΗΡΟΝ
Ώς προαναγγβίλαμβν, προχθές
Κυοιαχήν καί πε^Ι ώααν 11 π. μ
εγένετο είς ιήν αίθουσαν τοΰ Συλ
λόγου Έμποροϋπαλλήλων τό προ-
κληθέν κατόπιν τής έπιδβιχθβίση;
σης, έναντι των άναπήοων τραυ
ματιών καί θυμάΐων πολέμου Νο
μών Ήοακλβίου καί Λασηθίου,
ύηό τοΰ Κβντοικοΰ «ου Ταμβίου
θυμάτοον άστόργου οτάσκοας, Πά
ναναπηρικόν Συν έδοιον. Τό οννέ
βριον διοργανώθη ώς γνοοσΐόν υπό
τή; όμωνύμου όμοσηονδίαε άναπή
ο ών καί Ουμάτων πολέμου.
Είς τό Συνέδριον τουτο τό όποί
όν γενικώτβρον δέν εστερήθη σο-
βαρότητος καί σημαπίας παρβυρέ
θησαν πλέον των 150 άνάπηροι,
άφιχθέντες είς την ηόλίν μας έ«
των χωρίων τοϋ Ήοακλβίου καί
Λασηθίου. Προήδρευσεν σϋΐου ό
πςόεορο; τής όμοσπονδίας κ. Γεώρ
γιος Θαλασσινός δατις διά μακαών
έπβξήνηαβν βίς τούς αναπήρους
τάς μαχαι τούδε ένβρνβίας τής ό·
μοσπονδίας διά την υπεράσπισιν
των ουμφβςόντων των κακίσας|
συνχοόνως την έπιδίΐχθβϊσαν ά
στορνίαν τοϋ ένΆΟήναιςΚβντρικοϋ
τοΰ Ταμβίου θυμάτων έναντι των
ανάπηρον καί θυμάιων Ηρακλεί¬
ου—Λασηθίου.
Μβτα ταυτα άνβγνώσθη τό συν-
ταχέν ύπόμνημα δπ?ρ καί άπεστά
λη πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν
τούς μ. κ. Υπουργόν, των Οίκο-
νομικών, Στρατιωτικών, Προνοίας
καί Αντιλήψεως. Είς τό ύπόμνη·
μα δια>αμβάνβται έκκλησις των
Άναττήρων καί Θυμάτων Πολέ
μόν Ήοακλβίου Λισηθίου διά την
λήψιν κοατιχής μβρίμνης πρός δι-
καίωσιν των νομίμων άπαιτήσβ-
ών των*
Μβτά την έπιψήφισιν τοΰ υπο·
μνήματος έπηκολούθησβν ή άνά-
ννωσις συνταχθέντος καί έπιδο-
Οέντος βίς τόν κ Νομάρχην,
φίσματος διαμαρτυρίας πρός δια¬
βίβασιν βίς την Κΐββονηαιν, δι'οΰ
οιαμαοτύαονται οί άνάπηροι διά
την ιιέχρι οήμβρον καθυστέρησιν
άποστολής χοημάτων βίς τό πά-
οάρτημα τοΰ Ταμβίου θυμάτων
Ήοακλβίου πρός εξυπηρέτησιν των
προβλεπομένων δικαιωμάτων διά
τοΰ Νόμου 4042 υπέρ των άναπή-
ρων.
Μβτά την επίδοσιν τοΰ ψηφί-
σματος βίς τόν κ. Νομάρχην ιΐ
συνελθόντες, ήνουμένου τοΰ λα
βάρου τής Όμοσπονδίας μετέβη
σαν είς τό ~μνημεί)ν τοΰ άγνώ
ότου Στρατιώ'ου βίς τό όπ-ί^.ν
κατέθβσαν στέφανον βίς ένδειξιν
βύγνωμοσύνης πρός τούς έν πολέ
μαις πβσόντας είτα δέ έπηκολού-
θησβν ή διάλυσις τού συνβδρίου
Αϊία σημβιώσβως βΐνβ ή έχι
κρατήσασα κατά τό Συνέδριον πά-
ραδβιγματική τάξις.
ΠΡΩΪΝΗ
Ο ΝΙΜΑΓΙΕΡ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
ΕΙΣΕΤΙ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΟΥ
ΠΟ ΤΕ ΣΥ Η ΑΗΤΑΤΑΙ
ΜΕΤΟΝ ΥΗΟΥΡΓΟΝ «ΙΙΙΝΙΜΙΙΟΝ
( ΑΘΗΝΑΙ «
ου (τού άνταποκίΐτοΰ μ).
| Ό κ.Νιμάγιερ συνεχίζει εισέτι
την μελέτην τού επί τής οίκο·
νομικής καταστάσεως.
1 Αυριον η τό πολύ μεθαύρι
όν» ό κ. Νιμάγιερ συναντϊται
μετά τού Ύπουργού των Οί-
κονομικών κ. Μαρή» πρός εύ-
ρυτέραν συζήτησιν επί των δη·
μοσιονομικών μας πραγμά-
των
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ,
ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
κων
ο$ τοΰ Ύπουογίίου «άν 'σοοτιςι
{κοινοποιηθή ιιοΛς τος Γιηχάς
Διοιχήσβις χαΐ ΝομσοχΕας «νχύχλιος π«
θί άκαγποβΰσιως κατανολώσβοος κςέα-
ιος καθ9 ωρισμένας ημέρας της |βδο-
μάδος.
Κατα ιήν εγκύκλιον ταύτην τό ύηους-
γβΐαν τάν'£σα>(ίθΐιά* ίνκοΐνει ιήν 8κ
βοσιν αστυνομιχη; διαιά;*αις Ισχυοΰοη;
από της 14 Μαρτίσυ 1932 καί Ιχου-
σης ώ. έξϊς^
ΆπαγποΒυεται η σφαγή «αί πώλησις
πανιός εΐοου; σφαγίαιν (άμνοΰ, ποο-
βάιον, αΙγό:, τοάγου, βοός δυμάλβα·;,
χοίοου κτλ ) καια Τειάβτην, Πίμιτην
«οί Παρασκευήν 8άσιης εβδομάδος.
Κατά τάς αύιάς ήμέοα; άηαγορΕύβ'αι
ή καοαοκευή Φατηιόόν Ιχ παντός
«I-
Λους σφαγίων, 2ν τοίς έιτιαΐοοΐοις,
ζυθΒθΐιαιοοίοις, μαγβιοβίοις, οίνομαγιι
οβί ιις χαί η1οιοοφ6ίοις.
Είς τάς ώ; 3να> άπυγοοβυτιχό'ς δια·
τάξβις *.ένΰιιάγοτται τα χοβαιησιλβΐα δ·
κιϊνα ά ινα δι* (Ιδικόν συμβάοιον εχον-
κα!
σι συμβληϋΐί μβτά Νοσοκπμεΐα
Κλινικήν εν γέ«Εΐ Είς ιά «οιανΐα
ησολιΐ ι θέλει β»ΐι»ο =·>ϋ ή οφαγή χαΐ
ηώλησις μόνον »ής άναγκαιούση: ποσό-
ιητρς έξ εκάστου εϊδους σφατίων (πΐ
παοουσία αστυτομιχάν δογάναν ά ινα
ΰΛβυθύϊως θά ίκιτοέααισι την ηώλησιν
μόνον τη; άναγχπιούσης »τοσοτΐ]*ης κοβ
ά τα) ν ιΐς τας συμβέβλημέναςκλινικας καί
νοσοχομΕΪα.
Είς τάς άπαγοο«υτιΑς διατάί-βις δέν
ύ«άγονται τα «ουλβθιχά καΐ κάντα τΑ
»ϊ8η τοΰ κυνηγΐου. Δια τούς μβμονα
μέ*ους άσθβνεΐ; θέλει βπιτοαπν ή πώ
λησις κρέατος «α«Λ τας ημέρας της ά
παγοοϊύσεως υφ' ενός κοΒακ·α>λε(ου οοι-
ζομένου έχάσιοιβ {χ η«οι»οοι«ή;, ΰιό
τής άστυνομι.ής άοχης βάσει (ατοικάν
συ»«αγών τβθβωοτιμένων ΰ"ό της ά μα
οίας ασΐννομ κης αοχή; η;
«ής κατοικίπς τοΰ ασθενο9ς.
Ο! ηαοαβάΐαι %&ι άντοτέοω τιιιαιοη-
θησονιαι κατά τάς διατάΕβις τού δο-
θοου 4 τοΰ σίΒΐιχοΰ οιαταγματος.
Διά διΐίάγμαιος *αθορ;ζβται ή απο
(ημίισσις την μκοβαινόνιοον (1; την
αλλοδαπην αξι-μιτιχ&' επί βίδικί άαο-
στολϋ τί δΓέ«ίλβσιν βίδιχής ύτηοβσίας.
ΝΕΑΙ ΔΙΑΠΥΙΗΣΕΙΣ
Ή Ινιαΰθα 'Ββιτοοππ. διατίμησιν
δ.ά ΐθιθινης α«οφίσίώ; τη; β«Ίνόνισβ
την τιμήν των άλιύαταν χαί άατοϋ (υ
τα»:
"Αλΐνρα λινχα νατ' δ άν δο-ΐ· 6 79
» πνΐιροΰχα > 6 13
'Αοιος λιυός > 5 60
» πυιιοπυιος » 5 70
Ή («Ήν; της 3 ,χρται σή,ΐΒθον.
Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΚΗ
ΠερΙ ώραν 3,30 μετα μΐσονύκτιον τοθ
παρελθίντος Σιβαττου ίξεϊίίΐη ή ά πό
φασςΐόεν συνέδριον τ&Ο «ακο ιργιοδι-
κ^ίου Ήρηχλείου ιμιΙ τ]; έ*διν.«
>* αΰτΑν 6ποθίοΐ«; ««τ! τοθ έχ
μνυ Άτι^»ο>ώ ο- Στυλ Β>λουΐά«η
; τί,Ο *9?9 Α⣫9· τή, άν/,λικον Έλίνην
' Κααοοΐαχτ].
- Δια τί) έ:βιμτ]γο(Ει: των ό;κ»ν ό
! καττίγοροόμενος εκηρύχθη Ι χος τί)
ά«!δι5ομ4ντ)ί ούτδ χαττ/γ-.ρ ις επι
βλήθη ίέ ιί; ούτον ή «ι ή >.%* 3
ήμιοιος ίΐ»ν ι
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡ1Α
Δα δΐατάγμϊτος πϊρατεί-εται ή προ
θεαμΕα χαθορι^μοθ τβν δρί»ν τή; διοι-
ητι«)ί ηερΐφερε(7( δήιιων καΐ κοινο-
■ήτ»Λ τοθ Κρατβιις Ιη{ |« εισέτι Ιτ-ζ
αρχόμενον απδ τ«]( 19 Ίανουαρ(ου 1932.
ΦΟΡΟΛΟΠΚΑ
ϊάς απογευματινάς ω^ας «τ);
βούσης Κυοιηχής συνηνιήθησαιν βίς τό
Χάνδαξ βΙ φιλικόν ποδοστριι
οικον μάί αί δμάδβς «Ένώσ«ΐη; Γυμ
δ» Όογανώσβσ)ν» χαί «Έονοιέ
λους». Ν' ή·0ΐα άνβάβ'χθβ ή ΐδν «Γυμ
ΌίγανώθΕβ'» διά ΐ>0>άισν
3 Ι*αν«ι 2.
Τό 6ηβ»ρν·ον ΈβΜτιρΐΝ&ν
γρ«Φ^ι>ατ6( τού (ΐρος τ*ς
χαΐ κατέίτιν τής έκικε>Ηβ^η$
τηλε
καλεΐ
ρρμς η γ
των οφαζ«μ(ν»ν ζών»ν
δ{ τάς 4μ5
χ «»>( άν«στ«ίλ»ισιν
τίιν ίημβηοάτηαιν τού οχ«τιχε>0 φόρον
Αιλ τ· έλ»«βίμ·νβν οΙκβν«)μΐΜ·ν ίΐβί
μ«χβι
ΑΙ ΟΙΚΟΑΟΜΑί ΥΠΑΛΛΗΑΩΝ
Τβ υιιβυρνπΐον τί»ν ΈσΜτβρΐΜβιν ννΜ-
ρζ« ·1{ τά{ Νβμβρχί.ς «τι τβ Μετβχι-
κβν Ταμείον την κολιτικ&ν υκαλλη-
λ«ιν ίχιι είς Τήν διάββαΐν τού οΐκβπεοα
κιίμΐν* έν Αθήναις «τι%« βχ βι>τ·-
θβ&ν εί; τους οημοβίους 6ι«λλήλους
τού{ Οηοτνομίνουι είς τβ Οκουργιΐβν
ΤΝν Έ Ι«ΙΤΡΙΚΜν »«1 ΙβΤΜ ΤβΟΤβ
γνΰαΐν
Ο Φ0ΡΟ2 ΓΕΩΡΓ- ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ή Γΐνικίι Διοίκησις Κρήτης δι* έν
γρ««ου της πρέ)( τας Νομ«οχ(ας τής
Ναβου γνΝρίζει βτι ν«τ' άι»οστ«λέν
«;β; βύτήν ΙννΡ««βν τοδ ϋπουρνείοτ)
Γιυργίχς δυν*μ·ι τοθ Νόμον κιρΙ ό?
νοινιομοθ τγ){ Γ(»ιρνΐΜή: υιτη8·α(«; αί |.
διβσοντηρητοι γ·ΝργιΜαιΙ σχολαί ά«βλ-
λάααονταιι τή{ καταββλ(ι( φόρειν γΐΝρ*
ΑΥΣΣΑΛΕΑ Η
! 1ΟΝ Κ'ΝΕΖΟΝ ΕΝ ΐΑΓΓΑΒ
ΟΙΙΑΗΟΚΕΣ10ΟΚΡ1ΥΙΝΤ1Ι
ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρί-
ου(τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—
Τηλεγραφήματα επί τής εξελί¬
ξεως των έν Σαγγάη πολεμι·
ί κων έπιγειρήρεων, αναφέρουν
ότι ή έξαπολυθεϊσα άπό προ
χθές Ίαπωνική επίθεσις «ροσέ-
ίκρουσεν είς ίιχυροτάτην άμυ·
[ναν τ ών Κινέζων ήτις καί συνε-
!χίζ«ται λυσιωδώς.
> Ίαπωνΐκόν ανακοινωθέν βε¬
βαιοί ότι συντόμως πραγμοιτο-
ποιούνται οί άντςκειμενικοί ακο
ποί τής έπιθέσεως.
ΤΰΗ ΓΑΛΑΙΚΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣ Η
Ε5ΧΗΜΑΤΙΙΕΗ___Ο ΤΑΡΝΙΙΕ
■ ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρί
Ου (τού άνταποκριτού μας).—
Αγγέλλεται έκ Παρισίων ότι
την νέαν Γαλλικήν Κυβέρνησιν
εσχημάτιζεν ό κ.Χαρντιέ. Αυ¬
ριον (σήμερον) ή νέα Κυβέρ¬
νησις παρουαιάζεται είς την
Βουλήν.
Η Τ0ΥΡΚ1Α ΙΝΕΣΤΕΙλί
ΤΪΝΟΔΙΡΒΜΪΝΤΟΥΧΡΕΟΑΥίΙ,Υ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουα¬
ρί ου (τοΰ άνταποκριτού μας).—
Τηλεγραφοΰν έκ Πέραν ότι ή
Τουρχική Κυβέρνησις ανέατει·
λε την πληρωμήν τού χρεωλυ·
βίου τού Όθωμανικού χρέους.
ΤΙΥ ΝΙΤΕΝΙΟΓΔ1Υ
ΔΙΆ ΝΙΚΟΛΟΠ0ΥΛ0Ν
ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρί
ου (τού άνταποκριχοΰ μας).—
Ο έκ των ατραγγαλιστών τοϋ
σωφέρ Σταυρακάκη Νετενΐό-
γλου έγραψιν επιστολήν είς την
οποίαν λέγει ότι είναι άθώοε
ό Νικολόπουλος.
Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρί
ου (τού άνταποκριτού μας).—·
'Η Αγγλικη λίρα ετιμάτο σή¬
μερον φράγκα 8Τ.56.
ΝΕΟΝ ΤΑΧ)Μ1ΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Είς ιήν ΈφημιοΙδα »ής Κυββρνή
αβοας Ιδημοσκύθη τό διάταγμα «οί:
συοτάσβως κοινοτικοϋ Ταΐυοοομικοΰ,
Γοαφβίου ιί; Πινατίαν Πεδιάβος.
ΖΥΝΑΛΛΑΓΝΑ
Λΐοα ΆγγΜεις
Λίο» ΑΙγββτββ
Λβχ.
/·»6««α
Φοάγ·ον ΓαΜ,ΐΜδν
Φαβ'νι ΌλλανΒΙας
Γοόσι Κ«ν)λιης
Φοβνκβ* 'Βΐρ
267 50
275.-
77.60
3.95
3.05
31.18
277.50
387,—
78.-
4.13
3.1Η
31.57
.8 31.57
35._ 39 —
1·|2 υ)
Η ΚΑΤΑΠΟΑΕΜΗΣΙΣ ΑΚΡΙΔ&ίΝ
Το Ύιουρνεΐον τής Γιειργίας διιβ(β«·
Μ είς την Νομαρχίαν σχέδιον κροθκο'
λονιαμο» τ&ν ηροβλεκβμενιιν οιά τε)
τρέχον Ιτος δ»κκνβν δια την κκτομ»·
λΐμηαιν των «κρΐδυν χαΐ ηαρακαλι! ί-
πκς ονμπληρουμενον υιοβληθβ ιΙ( ■»·
τβ «ρβ{ Ινχριοιν.
ΙΔΡΥΣΙΣ ΤλΜΕΙΟΥ ΠΥΡ^ΒΕΠ ΥΠΗΡΕΗΑ.
ΕΙ; «ήν Έφημρ(δσ Κυββϋν»5σΒβς
Ιδημοθιεύθη διάταγμα κβοΐ σνοτάσια>$
Νομικοΰ Προσώπου Δημοσίου ΔικαΙον
ύ«ο την βπαι»υμΙ(ΐν «Ταμείον β
οιιχτ);
Μέγεθος Γραμματοσειράς