99186 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3096

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

21/2/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡ
ΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΎΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΧ
ΑΡΙθΜΟΣ ΤΗΛΕΦΠΝΟΥ 18
ΗΡΑΚΛΕ10 Ν
ΚΥΡΙΑΚΗ
21
ΦΕΒ)ΡΙΟΥ 1Ο3»
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ!
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Ιβ'β
ΕΤΟΙ 17ον·— ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.096
|1
ΠΩΣ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΔΕ
ΤΟ ΕΝΙΑΙΟΝ ΑΝΤΙΠΟΑΙΤΕΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρίου (διά «ούς φόβουι περί «ού ότι, ίδίως υ¬
ιού ταχυδρσμείσυ(.— Είς συγκίνη- πό «άς σημερινάς δυσχερείς καί κρι
σιν ώς γνωσ«όν ένέβαλε «ούς πο· σίμους περιστάσβις, τοιαύτη άνομοισ
λιτικούς κύκλους ή πιθανότης τής γβνής ίδεολογικώς καί προγραμμα-
Ιηισηεύσεως «ών γενικών πολιτικών «ικώς Κυβέρνησις θ' άπεδεικνύετο
ΙπΙογΛν. Ή είδησις περί διαλύσε- άχρησισς καί έφήμβροζ, θά ωδήγει
βς τής Βουλϋς καί ενδεχομένης όΊβ- δέ ταχέως «ήν χώραν είς χά-
νίβγβίας «ών βουλευτικών καί «ών ος οικονομικόν καί πολιτικόν,
ΐμπμοιιικών γερσυσιασ«ικών έκλο- Ευθύνας όμως δι" Εν τοιούτον
νΰν «αύιοχρόνως «όν προσέχη Μά- άποτέλεσμα, δέν έννοσΰν οί
'ίον ή1 Ιούνιον, δημοσιευθείσα «ό κομμα*ικοί ου «οί ήγέ«αι νά άναλά·
πρώτον πρό εβδομάδος υπό άκο- βουν Άλλ' οϋτβ έννοούν ουιοι «ήν
νενματινής εφημερίδος, δέν διβψεύ·'μετά των Λαϊκών έκλογικήν συμ
ο&η ναο «ών κ«'βΐρνηιικών κύκλων .πράξιν ά;ευ επισήμων καί κατωχυ·
άλλά μόνον έπιξηνίθη υπό «00 κ. ρωμένων όρων επί «ού πολιτειακού.
πρωθυπουργοθ είς όηλώσεις «ου | Διά «όν λόγον αυτόν δ μέν κ.Κσν-
θ( εξής: ίδύλης οδτε »/άν «υπικώς μετέσχε
«Ή Κυβέρνησις επιμένουσα είς είς «άς περί έκλσγικής συμπράξεως
προγενεστέραν γνώμην %ης, θά έ-;συνεννόησις, δ δέ κ. Παπαναστα-
πιθύμει νά άνσβληθβ ή διενέργεια σίσυ ώς θεμελιώδΐ; βάσιν τής έν
' πρσκειμένφ συμφωνίας μεταξύ «ών
Ι τού χέλυφος καί είς την φυσικήν τού
| Ιλτυθεο'αν (Ινι Νιαγάοας ιύθυμΐας χαΐ
κνεύιιατος;
Κατά «ήν γνώμην μου συμβαίνη Ιν·
«ϊλ&ς «ό Ανι.θετον. Οί άγοιοι δι» ιΐ»·
διόλου ΐΰθυιιοι χαί δέν κάνουν κοτέ
ηνΐΰμα: Τβώιι ά«1»ς ο 8»αε «όν άλ¬
λον. "Οίαν δέν χαταγΐνονιαι βΐς αύΐό
χοο»ύουν δαιμονισμένα γύοω αηό »ά-
ποισ ξοανο... Ή κοινωνική Λγτογή α-
ηίναντίας ηοοοιιαθιΐ νά κάμΒ τούς Αν-
θοώιιους εύθύιιους, γιλαστούς καί κνβυ
ματώδβις. Ό θβό; ό α τος ήξιύοϋ άν τδ
καιοοθώνο καί μέ Μόαους νόηου,Ι Τό
ητεϋμα Ιδίως κοΐν υηιίρ;Β ώ; λογοτιΐ·
νινόν κοοΐόν είνε ιϊδος ακοΜλνιστιχόν
τού βαλθνιοϋ ΕΙνι ά»θος (χσοΐς δοα>
μα αν θέλει··) αλλά ντιλικατο, μηιιου-
αητικδν ποοΐόν θβομοιιιΐΡΐΌυ. Πιύ θέ·
λβτι νά τό βοδ σά( ηαοαχαλώ 4
ν«] τνχονσα μάσκα τϋ« '
«ών τμηματικών γερσυσιαβτικών έ·
κλσγών διά «όν Σεπτέμβριον, νά
γί?συν δέ αΰιαι «ότε μαζί μέ «άς
κομμάτων τής αντιπολιτεύσεως έθ«·
σε, σαφώς «ήν άρσιν σίασδήκο«ε
/ιουλευτικάς. Διά «ήν άναβολήν ταύ-' έκιφυλάξεως «ού Λαΐκσύ κόμματος
χηψ «ών «μημαιικών γκρουσιαστι-1 επί τού πσλιτιιακού. Καί άν *"* *
κων έκλογών ή Κυβέρνησις θά εί-: δέ ό κ. Τσαλδόρης
οαγάγΏ κατ' αύτάς είς «ην Βουλήν]«όν δρσν «ού
νομοσχέδιον ζητούσα «ήν ψήφ.σιν
καί παρά «ής αντιπολιτεύσεως. Έν
$ περιπτώσει δμως ή ,άντιπολίτεν-
σις έμμείνο είς «ήν γνώμην «ής δεί
ιήν άνσβολήν θεωρεϊ ώς άντισυν·
ταγματικήν καί καταψηφίοΌ «ό νο¬
μοσχέδιον, «ότε ή Κυβέρνησις θά
είς «ήν ανάγκην νά έηιζη-
ήο «ήν διάλυσιν «ής Βουλής, Γνα
ένεός «ών διά «άς γεοουσιασιικάς
θ
ένεο-
^ηιογΑ^ συν.αγματικφν
Ναί ιαύιοχράνως μέ έκείνας
βλ
ρ
νηθοϋν καί αί βουλ«υ«ικαί εκλογαι*».
Έκ «βς αντιπολιτεύσεως ίΗηι-
φΐαομίψην γνώμην περί δήθεν άν-
ιισννταγματικόιιΐτσς «ής άνπβολήί
των «μημαιικών γιρσυσιαστιχών
{«λόγων έχει διατυπώση κυρίως «ό
Λαϊκόν κόμμα, άρκεϊ δέ μόνου αυ¬
τού ή Ιμμοή «ίς «ήν γνώμην »αύ
την νά Ιηιφέρπ «ήν διάλυσιν *0ς
Βινίής. Όηωσδήποτε είνε κοινόν
μυστικόν όιι, καρά «ούς πεοί «ού
άννιθέτου Ισχυρισμούς τη·-, «ό ένδε
χομενσν «ής επισπεύσεως «ών βου·
λενιικών έκλογών άντιμετωπίζβι ή
ν' αποδεχθή
κ. Παπαναστασίου,
,
ύπάρχουν μιταξύ «ών φίλων «ου
αί αδιάλλακτσι, οί δπσίσι δέν «ού
«ό έπιτβέπσυν. Άπ' έναν«ία(, φρο·
νούν ουιοι καί έηιμένουν διι πρέ-
πει ν' άποκρουσθβ ή έ*λογι*ή σύμ¬
πραξις ιδίως μέ «ούς κ. κ. Καφανιά
ρην καί Ζαβιΐσιανον, οί δποίοι ώ;
διαθέτοντες ελάχιστον αριθμόν δ-
παδών, ουδεμίαν σημαντικήν σύμ¬
βολον έχουν νά συνεισφέρσυν είς
«όν άγώνα μάλλον δέ έχουν νά καρ
πωθσύν έξ αύιοθ έκλογικά ώφελή
ματα. Κηρύσσσνναι, έπομένως, οί
ΛαϊκοΙ οΰισι υπέρ «ής ελευθέρας
έκλσγικής συμπράξεως «τέ «ά κόμμα-
«α τής δημοκρατικής αντιπολιτεύ¬
σεως έφ* δσον θά εδέχετο αϋιη
τοιαύτην σύμπραξιν, είς ωρισμένας
έκλογικάς περιφερείας, δ «ου «υχόν
ένδιικνύεται αοΊη. Μβτά «άς έκλσ·
γάς έκαστος νά είνε έλεύθερσς.
Είς αύτην «ήν κεριπεπλεγμένην
περιπλοκήν ευρίσκονται «ήν στιγμήν
αυτήν αί συνεννοήσεως μεταξύ «ών
κομμάτων τής αντιπολιτεύσεως. Συ·
νεννσήσεις δηλαδή βαίνουσαι πρός
αντιπολίτευσις ήδη άπό «ού παρελ- ναυάγιον, παρά την σ«ενοχωρίαν
θόντσς Δεκεμβριού. Έκτοτε δέ, μέ %ήν όποίαν·*άντιμετωπίζουν τα
καί ιδίως μετά «*)ν επάνοδον εού Ν. κόμματα ταύτα τάς πρσσεχεϊς έκλο-
Κάφαντάρη Ικ ««ς Εορώπης, 0ρ· νάς, είτε «όν Μάϊον γίνουν ούται
χισαν συνεννόησις με«αξύ «ών άν- είτε «όν Σβπ«έμβρισν. Διότι καί έ-
ιιπολιτευομένων κομμάτων μέ άν- ως «ότε άκόμη έδαφσς πρός σΰμπη-
τικειμενικόν σκοπόν %ην ηραγματο- ξιν «ού «ίνιαίου μετώπου» δέν Ο·
ποίησιν, εί δυνατόν, έ«λογικ0ς συμ πάρχει ίλΜΪς νά εξευρεθή.
πράξεως καί καθόδθυ ολοκλήρου ..... ----------
τής αντιπολιτεύσεως μέ ενιαίον μέ- ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
τόπον είς «όν καιά «ής Κυβερνή ...-,.. ».. τη ΠΙΙΓΙίΙΙΙ
σεως έκλργικόν άγώνα. Ηι ΜΔΙΗ Κλ ΤΙ ΠΝΕΥΜΑ
Ή πραγμα«οποίησ·ς ίμως «οθ ΠλΙΠΗέιΙΐι Ι»" Ι" «ΠΙΙΝΠΙΙ
«4νωμένου άν«ιπολι«ευ.·κου με«ώ·| «^ 6νο μ1 κατα^Ας τρείς Ιβ
ποι»» προσκρσύει, ώς απεδείχθη ίν ιδν .ΑΛΟΜ0εα) ,νί ΒΜ(Μιοον
πσλλά έμποοια καί , ^. ,
.Φ μειαξύ, εΐ{ ποΑΛα «Μ"·""» »«» 10'|0Αί,μα α*«ό: ΘΛ είνε οί μαακαοα
είνε βεβαιόταιον ότι αί επί »ο0 "ββνμοι;Καΐ η&ό κάντων θά^δχουν
προκειμένσυ -συνεννοήσεις μεταδβ δ Ό συμηολίτιις οδς συγΐα>οβΐ
«ών κομμάτων τής άν*ιπολι.ε«σεως ^ μΒλαγχολιχ6ς χαί ήλΐβιος ΙειΙ
ουδεμίαν πρόοδον ίβημηΐασαν ΑΙ ,χ6Λ-οον 5ιοί μέ «δ φυσικόν σας
δυσΜολίαι περί «όν «α.αρ.ισμόν? , ΜόΧις βμβς 8λβτΐ Τ0.ώ5.ον
Μΐκτών άντιποΐιτευτικβν ·»^·«Ί ^Ι φοςέοβτβ μάαχα. θέλει Αμέοα>ς »Λ
•μών είς «άς διαφόρους «-«λογικάς * » ό .{,θυμίας χαί σπίρτο μο-
—Μ* τί λογιχή «Ι»ε αΜ;—Οϋβσίί·
θΐζβν 8νας ποαγμαιισττΐς.— Ή βυθυμΐα
,Ιναι Ιαρισμα «ου θεου (τί τού μπουφέ)
ό δέ π«νμα χαί δβρον «ου υψίστου
αί Ιργον μϋχςάς^ιομιιιβς «αί __δμαδι-
περιφερείας δέν θεωρούν»αι υπό
«Αν αντιπολιτευομένων άνυπέρβλη
«οί. Τίθενται όμως άλλα
Ας βράχσι επί «ών οποίων
/5ονται αί προσπάθειαι «ών
Νόνιων την ίνοαοίηαιν «ών κομμά
) η
των «ής αντιπολιτεύσεως κα«ά «άς
εκλογαί. Έν πρώτοις, μιρικοί έκ
«ών άρχηνών «ής άνΐιπολιτβύσεως
δένμένουν διόλου Φ»ν*°,1 Λη0 **>*
ιδέαν ένδ«χομένηςέκλογι»«βΐ^»της«ού
Νόμματος «ών Φιλελευθέρας, «ήν ο·
«οίαν άλλως «■ ουδείς έκ «ών άν«ι·
πολιτευομένων ήγε«ών προβλέπει
ού» πιστιύει. Διαδοχή «Κ Κυβϊρ-
νήσεως «ών Φιλελευθέρων διά σχη·
καιισμού Κυβερνήσεως συνασπι
σμού έκ μέρους «ών κομμάτων «4(
άνκπολιιιύσεως όχι μόνον θεωρ·ί
«■ι ?.Μαιρα, Αλλα Λναγινι* δΐ
..αί Ιογον μαινςας μ^ς
Μ(ϊς Ναλλιιρνβ(ας. Γιατί αύτά δλα »ά
άποΜΐ)θοϋν άμέσως, Ιπβιδή δ άλλος
φόρΐοι Ινα χομμάτι ηανί μέ τοιΐς
ιςΰηβς σιό «θόσωπό «ου;
'Αλήθιια γιατί αύ«ί) τ) κίστις ιΐς την
ηαντοδυναμΐαν ιής μάσχα(;Σάς λέγουν
αΐ-νίος: Καλΰπτΐι τό ά (ο μόν μέ την
5νω?υμίαν τό λυτοώνβι άκό «ά δισμά
ής χοινωνιχίίς «ου 6»»όΐί)τος, τό άκο-
οίδϊΐ ιΐς «ήν φυοικήν «ου ΙλευθιοΙαν.
ΐ "Ας νποθίοσμιν δή ανμ«
ΒαΙτΐι χαί αντό. "£·ΐι·τα; Φανΐαζισθι
βιι ιο αΊομον Ιξο Αιιό ιΔ χο·νβτιχό
Είναι παληό ϊσιοοία διι «6 οαλόνι
ο ήμϊ» δΐαν ΐΜΐχβιοήστ) νά μιλήσχι
χαταλτίγιι σιεοεοιύιιτος είς τίιν χαχο-
λογίαν». ΚαΙ &ι ΰηέοτατον κακαφύγιον
οας παςουσιάζουν την τοάιιουλα. 'Ακό
ηοΰ θέλβιι νά ξβκτιδήσΐι τό κνιΰμα;
ΆΙλού φαντάζομαι μιιοοιϊ τα «ϋ χά-
νείς 5η τρέιιι σιούς δοόμσυς. Άλλ'
8χ«1 ιί ά»θοωιιοι είναι τα «λβιότΒθα
κοινωνικά ζφι κου ΰηάοΐουν Ιπί της
ϋ. Τό κνενμα κου χάμτουν μέ τόση
έπιτυΐία (!*■ έ«δτίλωσις χοιναινιχόιιι-
«ος. Είνε ποχι^ν Ισοοοοκίαΐ καί πβι·
θαοΐ!ας. Ξέοουν νά κειοάζουν χωοΐί
νΛ καταξβσχΐζουν τδν άλλον Γνωοίζουν
νά οιαστέλλουν τα «χβίλ— τω» είς μειδία¬
μα χα>οί» αύΐό νά τό πληαώτη κβιιοιος
χοισιιανδς μέ ατβιιανόοθωτον μβίαισιν.
'Εμείς συτίθω; οίαν θέλωιιβν νά γι-
λάσωμβν λακαοοιομοϋμβν «όν πλι,σΐον.
Ό σ·λτ)θος μοοφασμός τοΰ σαοκασμου
βυ».ίώ»«ι τα άσΐίϊι μας. Καί κροιι-
μώ ιΙλι«0ΐνά*κ6 νά μτ) άστε«υώμΐθςι δι
όλον. ΚαΙ κοό πάνταιν μασχέΙ
ΑΣΜΟΛΑΙΟΣ
ΓΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΝ.
Δέν, ίξιδίθτ) άχίμη ή ίριοτική ά-
τίφαισις διά τό γήπΐδον έφ9 ευ θά άνι-
γκρθς τό Οίνοποιιΐον ΉραχλιΕου. Ά·
«ριδδς δέ, διότι ϊέν εξεδόθη χαί ικεΐ-
5τ), ώ; μανθάνομεν, αί αγΐτΐ-.αι αΓίψΐΐς
αυζητοθνται νΟν χαί οταθμίζονται μετα-
ξυ τής &;μοδ(ας Ιπιτροηΐ)Γ, θειβροθμεν
καλόν νά υπενθυμίσωμεν δτι ίπτοαδήκο-
τε ή ανέγερσις τ.^0 ΟΪνοηοιιΕου άποκλεί-
Ιΐαι είς τό ηαρά τόν Πόρον γνωοτον
γήπεδον. Διατί άποχλιΕιτϊΐ'-.ϊέν «ό λέγο-
μεν φυσιχα μόνον ημείς. Τό λέγουν κυ¬
ρίοις Βλοι οΕ χατοικοι τοθ δγιεινοτίρου
ηροίχατεΕου τ*1ς ηδλσβος χαί μαζύ μέ αδ-
χοΰς οί γνιορίζοντει χαλ&ς διι ή λιιτουρ-
γία το.0 Οίνοποιιιου 8έν είνε δυνατόν νά
λαμβάνη χώραν δλΙγα"μέ«ρα πχραπέρκ
άπδ ηυχνοχατωχημένους συνοιχιομου;,
χωρΐς οί χάτοιχοι νά δποφίρουν από
την διαρχή χαχοομίαν χαί νά έκθέτουν
γενικϊς την υγείαν την εί; πραγματι-
Χίΰ; χινδύνους. Περί ^υιοθ λοιτιόν χαί
ή σύαταοις δκης άπβφευχθς διά παντός
τρίποο ή ανέγερσις τοθ ΟίνοποιεΙου ηα-
ρά τόν Ιΐίρο'ν.
ΓΤΕΤΡΑΣΕΛ'ΔΟΝ·
Ώ; μας 4ηληροφόρ*]9ε χθες ί Ιν
Αθήναις ανταποκριτάς μας θά δπιβάλ-
λειο προχβές τό ίιπέρας είς την Βου¬
λήν νο νομοσχέδιον πε»1 τοθ αχήματος
τβν Ιφημιρίδων. Δι" αοτοθ οί ίφΐμε
ρΐδες περιορΐζονται είς τό τετρασέλιδον.
Τό έξαοέλιϊον έηιτρέκεται ίξαιρετικβς
£ααξ τής εβδομάδος. Τοιουτοτρόπως λύ·
εται, όριατιιιΑς οποθέτομεν, τό πολυθρύ¬
λητον ζήτημα, τίθενται *έ είς τό περι¬
θώριον αί διάφοραι πκγΐδις τοθ άνα·
γγώατου διά νά χυχλοφορεΐ &κλ8ς ή ε¬
φημερίς. Δ ότι ώ- ίτιΐ τό πλεΐοτον Ιή
τετρααέλιδον μόνον την «βυνήθη Ολη »
τβν Ιφημερί5«ν είνε δοναιόν νά περι-
λάδη. _______
ΗΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ.
'Κτοιμάζονται τροεκηβιήβκς χαί ττ]ς
ποινιχτ]; διχονβμίας. ΑΙ τροποποιήοεις
»6ΐαι επεβλήθη9αν ώς γνβοτον 6πο τίν
ί &9ι νά χαθΐβτοινκι. *«»·
ραίτητοι πρός μίαν εφαρμογήν τίς Δι·
χκιοούνης περισοίτερον θά ελέγαμεν σα-
φή" χαΐλογιχήν. Μέ μιρικ^ς τούλάχιστονϊί
κάς ί)καταδίχαςτιλευτα(ω;,δέν κατηρθώ-
θη νά εξακριβωθή συγκεκριμένβς ποθ Ι-
κειτο τό δίκαιον, ιάν οΐτετΐθετο δτι Ιχει-
το τοθτο «άΊτουΙ Διά τόν λόγον αυτόν
πιστεύομεν δτι ή Κυδίρνηαις Ινιργοθοα
τάς έν λίγφ τροποποιήοκς άντιποχρ!·
νιται είς τάς διαθέσεις τ*)ς δημ·ο(ας γνώ-
ΧΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ
ΑΚΡΕβΦΑΠΑ...
Είναι λοιεΐόν γιγονλς δτι δέν θά ξα-
νπτράμ» «οίας Τεΐάοιην, Πέμιειην χαί
Παρασκβυήν Ή αβαγόοβυσις θ*! άοχί-
οχΐ αηό την Καθποιά ΔββτΙβα χαί ή
σχβιινή διαταγή της ΚυβΒθ*ήσ«α»ς είτε
0*1 »ί) βκαμητος χαί δλιγόλογος:
—Δέν εΐβι χρέαςΐ
*Ω{ βλέιεβιβ «ό χράτος μας, δ παίς Λλ-
λοστε χαί «Α άλλα χοάτ«ι, γυοΐζβι, γυ·
βι μέσα στήν άιιαισία δίν— της χο(·
σιοσς καΐ τσάκ στήν άηβλπισία «ου
αχουνια πάναι σέ μιά καλοά δοξασία,
δποια τύχΒ, την άγχαλιάζιι χαί κοο-
σηαθεϊ νά την χοησιμοκοιήσϋ ώ| σα*(·
δα στοτ(ΐο(ας| "Αν Ιζοϋσβ ή γιαγιά μ-1 ν
χαί ϋ φιλβναδβς της κου ΙνήΌτευαν Τε-
οτΓ) καί Παοασχιυή δχι μόνον τό
κοέας άλλά χαί τ^ λάδι χαί κου μέ βΙ·
χαν καοαιορτάθΒΐ μέ τό Ιπ(θβτο «μα·
σάνος> ασφαλώς, μανθάνοντας τή» ά-
καγόοινσι, θά ίσιαυοοχοιιρΰννο 24 ώ-
0·ς σννιχάς:
—Δαξάζ- αι Μβγαλόχαοή μου κου
βοέθ»]Β ?*ας δνθοοσηος νά μην θφΐοη
νά χΐλάσπ δ χόσμος!
Δυστυχδς, ώ; τόσο, τ, αηαγόρβυσις
αύΐή δίν δχιι χαί τόσ« σχέσι μέ νη-
οιεΐις, θο«)σκε.ΐ8ς χαί «οοαΐυχές. Είναι
μιά ανάγχη ««οισοότεοο οΐχονοιιολογι-
κίΐ καί ολιγώτερον θοηικευτιχή... Τό
νά τςώγϋ κανίίς κοέας δέ* είνε μόνον
βύχάθισττ) α«ασχόλτισις δοντιΑτ άλλά
ταύιοχοόνως χαί Ιξαγωγή συναλλάγμα-
«ος την οποίαν δέν συγχωοοϋν χ κβοι-
σ:άσιιςΙ Τό χοάιος μές ότι) καοοζάλτ·
«ου φοάσει χι* αντό «όν κοουνό διαο-
Οοης «ου ΐονοου χαί ηάη λέοντας.
—Άμ δέ, κου Θά σάς 8χο νά τοώ-
γιτε χοέας, σά» νά μας λέειΙ Περίστα¬
σις βΐναι σήιιβοα γιά λιχουδιές;
Τό κατ' 8μέ οάς βββαιδ, «ό ΐδιο μοί
κάνει &ι φάγοο χόοτα χαί την ήμέοα
τοΰ Πάσχα αχόμτ] ΙλπΙζαι δέ κόος καί
οί πβοισσότΒοοι ακό οάς θά εχ«»β Ιηά-
νοο χάτα την ϊδια γνάμιιΐ Μά αύτό δέν
μας ίμιεοδΐζβι νά Ιξάοοομβν την ιετρα-
γα>νικίΐν βλαχβΐαν τοΰ συγΐοόνου κολι-
τισμοΰ δ οποίος ίνώ δλα τα ποάνματα
πσοάγονται άφθονα είς «όν κόσμον
δέν κατάοθτΒθΒ νά βοϋ ίνα τρόπο δι«-
θνοϋς ίσοοροπ(αβ μβταξύ χαταναλώσεως
χαί παοαγοσγϋς. —τόν 8τα τόπο χαΐουν
τό στάοΐι ιόν χαςρφέ, ττ)* ζάχαοι γιά νά
πουλήσουν «ό ΰπόλοιπο Αχοιβά καΐ
οί ό» άλλο κεθαίνουν τάς πείνας Αχοι-
βδς Από την ίλλειψι «Αν είδον αΰι&ν.
Κάθε χοάτος προσπαθεΐ νά ζήση ίχ τΑν
ενόντων τρώγοντα» δ,τι παοάγβι γιά νά
μην δώση Ινα δβολό είς «όν γεΐτονα.
ΚατΑ «όν τοβκο αύιό ξαναγυονοϋιιβ
χωοίς νά τό «οιήθουμε οττ) ζωτ) τδν
πραιοπλάατοιν άνθοώκω», ΈχεΙνος κου
παοάγβι σιτάοι θά τοώγυ σιτάοι χαί
μόνον. 'βχΒΪνος κου παοάγιι χαπνό βα
χάνη ώοαΐα αοϋπα μέ «ά φύλλα «ου. Ό
Γβομανός θά τοώγο μ-χανές 6 Έλβειός
....ώοολόγια, ο Έγγλέζος ύτράαματα «αί
δ υποφαινόμενος κου χοπιάζει νά γοά-
ΦΒ «ό παοόν θά τό ξαναδιαβάζΌ «(ΐν
άλλΐ) μέοα στήν ΒφτιμΒοίδα χαί θά...
χοοταίτΌΐ "Ο,τι δέ γίνβται τΛοα μεταξύ
Έθ»ών θά βπϊκταθί «μοιοαίως άο-
γότιρα χαί μειοξύ τδν άνθοώκσ»». Ό
φαρμαχοποιός θά βλέιεχι στό δοόμο «όν
παπουτση" χαί θά «όν χαιςβιά Ικιχαρί·
«ος:
—Πως ίφαγβς χθέβ «ό βράδυ ιΑ κα·
πούΐσια;
—Ψη»ά α«ό φουονο μέ ηάλ«αα...κοο*
δόνια. Ήσαν κίοΐφιιμα! Έσύ κβς Ι-
κέοασβς;
—"Εφαγα χιν(νο Ναί Ιώδιο. Ποώηΐί
τάΕεοος.
Ίν τ$ μιιαξϋ τ)
ΑΝΟΡΘΟΣΙΙ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
ΘΈΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Όμιλον
Κινηματογαάφβς.—Σήμερον Κυριακήν 4
καοαβτόσεις μέ τδ άοιστα«ογηιιατικ6ν β}-
νόν «Πο«· κεια *έν θ' βγακήσω» Πσάτη
άχονιηματινή Μαο,ίθιασι: ώαα 3 Ι5α«3ΐβ£ς.
Αυριον ή ποάχη τον αφιχθέντα; θιασιν
μέ την ΟανμαοΙανΟΜοΙτιαν «ΤσΙν—τσΐ—
Χά». _____
ΠΑΡΛ&Ν «ΑΠΟΛΛΩΝ.). - Σήαε
60» 4 καρααΐάσβις δ)α 1.30 μ. μ. τοί
ι»Βΐκε«·ιώ9ο«ς ίβγου «Κβα«Υ*»ζον φαν«α·
ομα» τα ΙΟον, 1Ιο·,Ι2ο·» καΐ Ι3αν, έπιισό-
Βιη «αί ώ)α 4 μ. μ. Νέαν ποόγρομαα.
"Ω)α 6 μ. μ. «αί ώβα 9.30 μ. μ. ή γλν-
Ηκτα«η Γερμανική Όηεοέτΐα «Ένα Ταγκό
νιά σίνα», μέ μο«σι«ή «ού μεγάλοα Γεο,μα
νού Μουοουογοΰ Ρ. Στόλτς.
ΕΘΝΙΚΟΝ —Άπόψΐ Βναρξις τής κ«Οι-
φήιιοα ΆθηναΙκής όϋχήσιοας Ματσώνη—
Κο,αοά. __
ΠΟΥΠΕ.— ΤαιιτιχοΙ χοοοΐ μέ έκλεπτήν
ό]χήσΐβαν.
χοΕοοφαγΙας τ*έ» άναφβΌΐι τίποτΒ σχβιι-
χώς μέτά ...ζχντανα χοβαια ιιορ' οίον
δτι τα τβλΐυΐαΐα χαΐ εφέω; δηαις «αί
>ά'}ε απόκρβω θα «ά εχομεν δ
τρθονα σιού; δοόμους, σ:ά χοοοοιδα-
σκαλϊΐ ι σιά χέηοα καί σία .. άηό·
κβνιοτ:
—Φδ'8 μάτια.-.κοέπςΐ
ΚαΙ δσον μέν άςροοα τής κΐαδαοέ;
σάοκις πολλάίν κυοιών «ου θά καοου-
σιάζονΐαι εΐουδοαοισμένβς μοΙ ποοκλη-
τι*έί ότου; επισήμου; ΐοοούς γι' αύιές
δέν υφίσταται ζτίπμα γιαιί βί»β δέ» (Ι
νι ακαγόθΒυσις δίν τοώγονται (ΰ»«. .
σΐιφάδοΙ Ό λόγος είναι τί θά γίνη μέ
τα τουφεοά χοοιτσόηουλα, τα ςρ.ν«α>ά·
κια, τα τοοφανιά αΰιά αονάχια τοϋ
γάλακτος Ό γνωστάς σας νέος μου
Φΐλος καΐ κοσμΐΜΟς μου σύμβυυλος Ινό·
μιαε δτι βοτ,κΐ «ήν λύσιν τού εηιήμα-
τος: §£>
— ΜΑ δίν γΐνβται, ·Ιπβ, νά απαγο-
οιυβουν σΰιΑ γιαιί 8ΐνε...Ιγχώοια ιΐδη
καΐ γιαιί Ιπί νέλους ή απα όοενσίς τα>*
δέ* Οά ώφβλήσυ τό συνάλλαγμα μια χαΐ
είναι τΔ Ϊ8ια.,.συγαλλάγμαιο1_^
"£χβι άδικον;
Τέλη* Άλχτκ
Η ΖίΐΗ ηοϊ Περνα
ΚΥΡΙΑΚΗ
ν
ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
άνοιτολίι ήλίβυ 7.10, ούοΐ{ 6Λ$
ΤΑ ΟΡΚΏΤΑ
Δν 8;» καμμιό ά«τιχ4θεια »οίς τ-ά" ό;-
κητσ δ χιατήοια. ΟύΙέΛοΐβ έΒικάαθην «αί
β Ιω βιώσιμον έΐπίίο, κώί, μέ «ή* βοήθειαν
τοϋ ©Βθΰ, Βένθά λοβια ιύχαιβΐαν «οτέ νό
Βοροοαιααθώ ενώπιον «ής Δικαιοσύνην.
Για τούτο ΒένήιιπσρΝ νό Θει»βηθε> κρο-
καΐειληαμένος ενα*·ίιν τώ» όα«ωτών Βι-
«οαιηρίοον. Έν τούτοις Ι·τ ή ιπορ« να μή
οημφηνήιαι μ' ενι«ϊ»ο», «ού Ισϊ*ρΙοθη,
«ώ; τα όβκατό Βικασιή^ια ακοτελοϋ*. Λάν
ναισθή(αι{ Ιβ»γ, μίαν Ιιαίήλβσι». Όλαι
οί κα«ό νοιογ{>; όμβρίληητοι, κου είχον
μοαλό, Βιβπΐοΐοασαν την άλήβεια* ούΐήν.
ΟοΜτας—ΠΌ·ΐ(ος ό οϋμχβτοιώτης μας Χί·
λων ό Άθηνσϊας. Αύΐό; εΙπΒ*, άποτβινό-
μπνος στοΰί ανμκολΐτος τογ: «Ύμέων Β'
βΐς Εκβσΐος άλώκεκος Τι*βσι βα(·ει' ηηΐ-
λώ» 6'^έόηαν, ·ο6φος ί^βσΐι »όοί». Δή
λαβτΐ, εα(-ίναβ μόνος τού ·1»ι κονηα&ς
σά» άλικοϋ' διον δμενς μαζεοτοϋν χολλοΐ
Αποκοντιένονται.
'Ενας ά^λος Ιταλός σοφόο, ό Τζιιβίνι
Ροζόλι νομΐε», ϊνοαψ»: «ΜαΕέψΐτβ 10 ή
20 όνθρώκονς τής α£(ας έν&ς Νβύτιοκος ή
έ»δς Κβπλέοοΐ) ή ενός Γκαί«*. ΑΙ οοζηΐτί-
οεις των θα λιααιέροον (σης ά «ό τάς ο-
ίηΐήσΒΐς 10 ή 70 έκ των κοινπταΐων άν-
#Βώ«Μν, άΚΙά ή κρίσις τ«ν Γέ' θά εί»β
καθόλοο θιαφοοβϊΐκή ά «ό την κρίσιν τ* ν
τβλεβταΐαιν τούτων* διότι δια* μαζβ»»ο6ν
, Ιέν λειτονργβϊ ή λογική, άλλά τδ
ίδ
ΑΙΤ0Β10Ί1Τ12 ΕΗΑΙβΙ Ι. Ε
11(11111 ΕΒ1ΟΜ.ΑΙΙΙΑΙ ΛΙίΙΊΝ»
Α Κυριακήν
"Αγ Νΐκόλαον,Παχ. "Αμμον—Ση¬
τείαν.
ΙΙΑ1ΡΗ Μ. Τρίτην 7 μ. μ. κατ'
ευθείαν Πΐιοαιβ, Χίον, Μυιιλή-
νην.
ΑΦΟΒΟΣ Τοίνυν εσπέρας Ρέ¬
θυμνον, Χανιά, Πιιοαιά, Χαλχΐδσ,
Βόλον, θ«ο)ν!χΐ)ν, Κοβίλλαν, Ά-
λβξανδοούησλιν, Μυ»ιλή»ην, Χίον.
ΐθΝ'ΟΝΙΙΠέμκτυνπ.μ. Ρέθυμνον
Χανιά, Πειοαιά, Χαλχίδα, Βόλον,
Θβσ)*ίκΐΊτ·.
(Έκ χον Πρακτορείον)
Τ-λ. Νο 30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΤΜΟΠΑΟΙΩΝ
ΦΩΚΙΩΝ Σάββατον 11 η. μ,
Ρέθμυμνον, Χανιά, Πειοαιά1.
«ΑΕΩΝ» Ικάοτυν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
μ. ρ. κατ' εΐθιΐαν διά Πιιοαιιΐ—Χαλκί-
Βα—ΑΙδβψόν—Βόλον— ΘισσαλονΐΜΐν
ΒΠΙ2ΚΒΥΑΖ. Ανν»ημ*νας, ρέ έ·
αΡΟΛΟΓΐαΗ Εησφ>λισμέν« άηοκ-
Αεαμκτα Αναλκμβάνιι 6 ιΐδιχος τΐχνί-
της "Ιωάννης Μ. Μητάπιΐς, έρνβζόμινβς
■Ι; τβ η«ρ« τβ ϊανδριβάνι νέον Χρνοβ-
χβεΐβν £τ· Άταειλάκα.
Έκιβπς κάμνει ηννν>ΐΗ(νβΐ( ίιορβώ·
σικ νρ*φοι*ηχ«ν&ν κβντβς σ»στπμ«τες,
χιλιομετριχ&ν ρυΒμιοτήριιν χ λ λ. χ«-
τ«σχ«»άζ«ι β* έηΐ ηλέον γ»«λι« ροπηββ
μκρ«α·λέ 6λΐ
η
Είνε χασίγνοαστα τα ββγα τού Αεμπόν,
ιί; «α όποία ό σοιΐόί άποΐεικιύΐι δτι ή
λογική «εϊν ποΐλών, εΐνι βιτβλέις Βιάφοβος
τής λογικής τ(ϋ έ»ός ότι γ Ι ψβχικοΐ αλλη-
λεκιΒβασΒΐς μοιοζου» μέ τάς χημικάς έκεϊ-
νας ένώοεις, καά τάς οποίας βύο Είνα έν
χβΧΑί στοιχεϊα παοάνοον δνα σεΐμα ·«(■-
Ι ώς βιάφοοον κρδς ούτί.
Καΐόχιν όλην αυτήν, ιιικόχι» χή{ επι-
Ίημονικής βιαπισιώσιαι: τον γβγονότοΓ,
δΐι βίαν μοζβητον* 10 ή 20 κοΐ έκλικτοτέ·
βων άκόμη ύνθρ,ωχων, οί άθροοππι «ύυι
χά«ο«ν ιήν ύπβοΐχήν των κιΐ μετιβίλλον-
χαικοΐιύΐίΐ >Ι; ο/λον, ύκοκείμινιιι εί;
τάς χλάνα; καί τας παοαφαβάς ούϊοΰ, είνε
άποοίας ά;ιον πάς δέν κατηογήθιι άκόμη
ό θεομ&ς ν»ν ένόβκων, ώς θισμός κατ' ■-
ϊοχήν έχικΐνβννος.
6
ΑΒΕΔΙΣ
—Καφές...φοοταέριθν!
Ή Β,αζιλία ζητιΤ, ώ{ γνωστόν
, νά »0 η μ'αν έ'«ϊ·λί χρησι-
τή- χολοοσιαίαι οπερκαρα-
γγίς τοθ κτφέ, έ* τής οποίας δποφί-
βει, Εγίνοντο ήϊη 3ιάφ^οοι δοκιμαί, «·
πό τάς £ΐοία(, άνχμφιίέΧ»;, ή πλέον
ί'διαφίρούσα είνε ή χρήσις τοθ έ
ώ; Ηαυο'μου υ1 ής ϊιλ την κίνησιν «Αν
θιϊηροϊρόμιον Άλά τό τΐλιυταΐβν τοθ-
το πιίριχμτ Ιϊ' έπίιυχε κχί χιλιίδκ
αάκκων κΐςρέ έξτικβλοώβηοχν ριπΐίμινοι
είς την Θ4λ*σαχν, δι* νά μή Ιηέλθ
ΐίίΐδαις τ&4 τιμών τοθ προϊβντοί, αυνΐ
η»[« τίξς δηιρπαραν,ωγΐ,; τού. "Ηδη μία
νίχ δίκιμή αγγέλλεται, μέ άποτελέσμχ-
ϊα, κβλλίτΐοκ, ώ φχΕνεταΐ, των προη
γβομέναν Ά «ο τϊν κΐφΐν ήιιπορεΐ,
5 ΐιαί καί από τον 2 θρακα, νά έξαχθή
ϊ> άριοτον ϊΐοΐ'θκκδν άίριον. Καί βιά
Τί-Ο άερίου το6(ου τοθ «κ-χφοιΐρίου 8π»ς
θ* Ιιτριηιν Ιικς νά δ'ομααθ}, χατα·
δίλλεται νώρα ηροοηάβκν νά φιοτι
οθ^Ον ύ δρίμ^' χ*ί «Ε πλατιΐχι τ&ν κα
ριωτίρον πόλεων τής Βραζ'λίαί, κα·
ταργοΐίμίνου τ&Ο φωπσμοθ των δι' ήλε-
κτριαμΐθ ή διά φωΐαερΐου.
—Ή δβάσις τής Γκβπεού.
Έκ Π?άγας άγγίλλιται ή μυοτηρΐώ
ίης ιξοφχνιοις τοθ Ταέχου οιραιη^β
Γίάϊηα, δ 6η.ϊι ή» γενικάς άρχν
γός τβν Ταχχοαλοβχιιικβν οτρατευμά
των, «ά δποΐα είχον άηοοταλ| ύς την
Ροοοβίαν χαΐ είχον ΐτολιμηαΐΒ εναντίον
των Σ/βιίτ Ό οτρατυγός ΪΛάϊαχ βδιί-
μινιν άηό έ ώ* έν Πρά^,α «αί δέν άνε-
μιγνύειο κ»ί)έλου ιίς την πολιτικήν,
ΐό παρελθόν Σάββατον έξελθώ^ τί); οι¬
κίας τού δέν ιπεΌ.ριψ; πλέον χαΐ Λ ε
χχνΐΐς τον ι15είτοτε κουθΐνά. ΟολλίΙ
ακοδίδουν %χ την μυστηοιώ5τ] »6 ή
εξαφάνισιν »Ες την δρααιν τβν πρακτό
ρων τζί Γχεπΐοΰ, οααχιτίζοντες α& .ήν
μέ την πρό χαΐρι0 γενομένην απαγω^ήν
τιθ άντιμπίλο.β κου θϊραιηγοθ Κου
τιίπωφ κχ( την πρίοφϊτον &χέμ~
μοσίαν τής Κα>νσ;άντζηί.
ΣΑΠΟΥΝΙ ..ΑΦΡΟ"
Ι ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΑΧΙΝΙΟΝ & ΧΑΛΒΑΔΩΝ
ΞΓ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ Ξ=
"Ηςξ ΐτο των ίογασιών »ου μέ νέας βάοβ>ς Ιγκατασΐήσαν νέα μη-
ΐανήματα δια την άαιιατέοαν ίμφάνισιν τού ποοϊόνιος βΐς λβυχό
καί Ηθΐόιηια.
Διαρχής παρακαταθήκη
ΧΑΛΒΑΔΩΝ ΤΑΧΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΣΑΜΕΛΑΙΩΝ
Ποιότης άπαράμιλλος.—Τιμαί άσυναγώνιστοι
Σημ Πώληαις 0!9»μεΛα'»ν χονδριχή κ»1 λιανιχή.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΕΝΖΙΝΑΙ
ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
Τής αρίστης ποιότητος, τής Έταιρείας
διαρχή παρακαταθήκην παρα τώ άντιπροβώπω κ.
ΑΝΤ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ ΑΣ
ΑΔΕΛΦΩΝ Π· ΓίΡΑΠΟΠΟΥΛΩΝ
α ατρον
Βραβευθέν>ες είς ά^ά^ας τάς διεθνεΐς
ΐ«0έιεί.ΐ, ήγγυηαένοι, συστήματος τελειοτά¬
του χ*ί στερ«ωτχτου, άνωτέρου πάντων των
άλλων κυ^Χοφορούντων τιιούτων.
ΠΡΟΤ>ΜΑΤΕ
ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΟΝ Β ΟΜΗΧΑΝΙΑΝ
Άντιπρόαωπος:
ΙΩΛΝ. Έ. ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΣ
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Ι]
ΕΚΛΚΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΟΝΕΪ. -Άριοτομέ-
νης Γ. Μ·σΐίλ.γλο«.--·Βλ·σ·1βε* Σ. Γ.ιοΗ-
μχάνη ήιββΡε»νίββ»ισ·ν έν Αβή»οις.
Θεομα σογχββη'·ίθ"1· ,
_ ΉρραββνΌθη0»» χοοχθβ. δ κ Ρ-»4
Κόρκης καί ή ΔΙς ΜββΙ»»
Σή11
ΘΑΝΑΤΟΙ.—Ά*έθπ*β καί θΜ-δπύθα ηοη·
χβίς ε» σοοθοίϊ *«*·εκ«ΰ κόσμαβ ΐρησ.ός
σνμχολΐτης ό Μιχβή». Μβγπβνιώτης μιιχατΐ-
κός. Σβλλο*ο«μ·θ· τ·ίις ·1κ·ίοβς «ο«.
—ΑίφνιΙίβΈ άιέβον» κροχθέ; ««αοετσς
οΐποβεσχοινα ή Μαρίβ Δ. Πα«αδίνιη. Τή»
κη&είαν της γενομένην τη» επομένην τον
Οανάτσο της καοηιιολονθησιν *«λεκτος κό-
σμο{. Σνλλοχβύμιβα θιρμΑς «*ΰ; «Ικείονς
«ής μιταστασης.
— Άκθ·νι μοί εκηδεύθη κοαχβΐβ ό Μι¬
χαήλ Καοο«ινός μι«ο*ί ·'ό{ «ού λοχαγοβ
Ν. Άν». Καβ»ντινθϋ. Σολλοπηιή^ιο.
—Την παρελθούσαν Τβταρτην 17 το1. ά-
«ιβίασι είς «ό Χ»οΙον Κάιω Άσίτε. Μα-
λεβΐ((ο« ή Χ0ηο·ή «α1 ένάοετος Αέσπαινα
Έλ«*η Γεωο. Διημαντάκη. Τή» κηίείαν τη8
καρη·ολούθησαν χαντες εί κΐτοικηι ια«
χωοίοο καί των π·ρι£ ΓΪηνες έ((μα« καΐ
ή/άπβν αύτην Βιό τας ιιαιτός της,
Σνλλνκούμ«θα θβομώς τού; τΐχεΐονς της
καί Οιαιτέοαΐς ΐόν ιίόν ιης καί φίλον κ.
Εύατ. Διαμα»τά«η* Ιμπαρον, εύχόμεναι είς
αυτού; την ε£ ύψουί καοηΐθ||Ιαν.
ί'νρο) στην πόλι
Ή «βοχθείινή βίοχοΰΧα Βέν
πολύ.
—Δια νά Βιχιιολογηθεΐσι φαΐνεται οί 1·
κεσΐαι κου αναπίμίΐονται πάλιν.
— Ά «ό τινάς γεηβγικίΐι, χληθνσμούς,
— Ύ«&} καταχαύοεας τή: άνβμββίιΐς ή
όχοΕιΐ άιειλεΐ ίχ νίον «ήν παραγάγη».
—Τό νόστιιιον είνε, δι κα· είς «ήν «,νή-
σον μας, ώς μανθάνομεν,ύ/Τάρχοτΐν κλημμυ-
Βθπιαθ·ίς.
—ΟΙ όποϊοι άσφΐλβές θα εΰχοβνιαι είς
τόν ΰψιοτον άντιθεταβ μέ «οΰί πόθον;.,..
τεεν άνομββιοκαθέιν.
—Ό *αβά «ήν Νομαοχίαν κεϊίΰονος. ^β
—Έ6»κολο»)0·· κοΒα χάοαν τάΕιν να χοη
σιμεύυ ώς σΐαθμό( πΐς «ού; καρραγνγΕΪ;,
—ΟΙ τβλπυταΐοι σνμθαίνπι κάποτι νό μα·
μαατιγώνοην μ*ΧΒΐς ι ΐμαιος «ά ά'ογά «ην.
ίϊ—Διά νά τό χείσονν νΐ σταθοήν ίκεϊ κου
τ ό ϊδβσαν, Βηλ. παρό «ά καγκελα «ού πΐο,ι-
βόλον.
—Όπβς σονέβη χθές ίΜοΙ] «ήν'^μισημ·
βρΐαν.
- 'Αλαγα καί λσγικα ζΛα ϊχονν βλέπετε
οννήθας μιβ'κές Βιαφοοέ«!
—Σκόϋΐμος ή γενομένη Βειγμαιοληψΐα
«ής χαιθήί.
—Υπό «ής ΓεωΒΥΐκής ύπηβεσίας Ήβα·
κλεΐον.
—Ε(χι βιαβοθά ϊύ^ίως—Βιότι ειαντοβ
καί πάν(ο«ε σήμΐρον οί διαδοσίαι.
-'ύτιηκβιθή ή(α άκαταλληλσς ϋο&ς
ββέισιν.
—Καί ήτο πιθανώιατον ή άγορά της νό
ανναντήσΐι δισταγμοβ^ άπό τονς όφΐλισιέ*
ινς τβν ενδιαφερομένων.
—ϊήμερον μέ «ό «ΦρΙν«ην» άφικνεϊιαι ό
αναμενόμενος Οίασος τής έ ΐαιρ,είας Έλληνι-
κου μονσκον Θεάτρ.ου.
—Ό θΐασος άρχΐζει αυριον «άς ποοβ-
στασεις «όν μέ «ό άριστούργημα ««ν όκι·
ι Λομββββο—Ραντσάτο: ΤσΙν—
—Πβόκειται πεοΐ Ι^γοο Κινεζικης υπο·
θέοβοας μέ χαβακτήοα φαντασμαγαβικόν.
—Κοί μέ μαασικήν έ{αιρπ«ική*.
—Τόν ςόΧον «ής άαιίσΐας ΤσΙν—«αί-λβ
Βιακλασοιι ή «όοον νναιαιή είς «& κοινόν
μας καλλκέχνις Ζοοζώ Νταλμά;.
—Παίζονν έπΐσης ώς καΐγκηψ Κινέζος
«αί ΠϊΙ υ«β! «Ι κ. κ. ΚββνσταντΑνοΒ καί Φι
λικκίΒης.
—Όλοι οί^ον λοικόν ε(ς τό θέατβσν
Πονλακάκη.
—Άπό οήμερον—Ιναρ|ιν «αν ΤρΐφΙΙεν.
—Ή χοβεοτική κίνησις Ιέν είναι 0«να«&ν
■αρά νά (αηοεύο]).
—Είς «ό Βιβφορα ντανσιγκ της ειό*ΐΜ{.
—'Κπ' ιύκαιβία άναφέβειμεν τό χοΒθδν
δασκαΑΐΙα «Πανπε» καί η Εθνικόν».
—Τό πρώτον είνε» γνωστόν καί χο,σοφι·
; άπ& πηλυές άκοΚΒθάτικες βόί·ς.
-Τό Ιεύΐεαον έχίοης Βια «ήν βίσΐν «οβ
ώς Μεντρ'χωιεβον καί «ήν αβτίαν Άθΐ|νοΙ-
κήν ορχήστραν «οβ.
—"Ητις ανεμένετο άκό χβές μβτακληθεί·
σα εΙΒικ«ί Βιό «οϋ«>.
—Σήμερον ώς γνήσιον σννέβχ·ται «Ο
ΠαναναχηΒΐκ&ν ΣανέΒριον.
—Την οογπλησιν β'βΐΐα «οβ σβ»β8οΙοβ
Βέν έμχοΐίζει σ«Βέ ανασιέλλει ή κληβονθ·
ρία.
—Ότι όΉοσΐέλλειαι όυονούπ» «ό ηα'
λνθρύληταν βυήθημο:
—Ύπαβΐει σοβαοόί λόγος... νό Βιαψεβ-
ά κάλι* ή κληοοφορία.
—Άλλα κοί Η«4ς τούτον γινι»ώΜΒ«
Εητήματα«ε*ν άναπήα«ν.
—Καθιστοΰν άναγκαιοτάΐην «ήν ούικΐη·
σιν «ο6 σβνιΒρΙοιΐ.
—ΌαοιιΙ «σανιιΒητοΙ» φΐλαι «οίόμιλοδν
τος κινηματοΥβαφον.
—Πρέπη «ό χαοακολονθήοουν «ήν ώβαιο
«άτην Γερμανικήν δμιλονοαν «ού «Άίεόλλιε·
νββ».
—"£να «ταγκό για σένα».
—Είς «ήν έν «ή κόΐει μας βράσιν «ί»ν
χοβοΒιΒ«σ»αλ··ε>ν Βέν πρίπει νό λησμονή·
«αι τό «Κοσμικόν» «ού χ. Καβατσόλλι.
—Σ«γκενΐο*νον τακτικεε«ατα «όν καλβ·
«εαον χοβεβτικ&ν κτΌμον.
β Ρέιιο#τερ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑ8ΒΙΟΝ
Γ. Σφακιννάιιη
ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ
Γ.
, θεόϊ.
, «. Χιλ·..αοί«τΐ, Γ. ϊ»β'
Γί
ΠΡΟΠΜΑΤΕ 10 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
ΑΝ©Ρ©ΏΣΙΣ
ΑΝΟΡΘ.Ω*.*
""««ι ,
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Έξατΐριχοΰ Ιιησία Δολλάρια 10.
Άηασαι «Ι ακοδείϊεις συνδρομβν χαΐ
οημοβιΐόαΐΗν φέρουσι απαραιτήτως την
υπογραφήν τού Αιευβυντβϋ καΐ Ιδιο
χτήτου τής «Άνβρβώβεβίς».
Ηράκλειον 21 Φεβοουαρίου 1932
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ άναμένειαι
συνάντησις τού Υπουργόν*
τβν Οίιονομικών κ.Μαοή μβιά τού
μ. Νιμάγιερ. Κατά την συνάντησιν
•αύτην θά συζητηθούν ευρύτερον
•ά οίκονομικά ζηιήματα. Μόνον
μετ' αυτήν δηλ, θά είνεένδεχόμβνον
νάδιατυπωθώσι γνωμαι καί πορβλέ
ψιις διά ιά άναμινόμενα ποοίσμα-
«α επί τή( διενεογσυμένης, υπό «ού
μέλσυς τβς Δημσσιονομικής επιτρα¬
πή τβς Κ.Τ.Ε. ερεύνης. Καί θά εί
ναι καλόν έως «ότε νά παύσουν αί
αναγοαφόμβναι άνβύθυνσι γνωμαι
ιίιε αίσιόδοξοι είνε,βίιε άπαισιόδσ·
{οί. Διά «Αν απλούστατον λόγον δ»
οΦτε καί σκόπιμσι είνε, άλλ' οΰιε
καί θετικαί.
ΕΙΣ ΤΗΝ Γαλλίαν έκδηλοΰνται
φόβοι ότι δ Παινλεβέ δέν θά
δυνίίθβ νά σχηματίση Κυβέρνησιν.
Διαπιστούιαι οίί»ω ι) άκοίβεια των
προβλέψεων σΓιινες εσημειώθησαν
όμέσως έξ άρχής διά την Γαλλικήν
κρίσιν: Όιι ή κρίσις αΰιη μή ιϋ·
κθλος καί ταχεΐα διά ννωστούς έ
σωκσινσβσυλευτιχσύς λόγσυ;, προώ-
οισται νά ασκήση άηό γενικοτέρας
Εύοωπαϊκ0ς απόψεως εΉιρρσόν
μάλλον δυσάρεστον, καί διά τα
ζηιήματα τού άφοπλισμσύ καί διά
•ήν παγίωσιν τής εσχάτως σνναφθεί-
ση( Άγγλογαλλικής συμφωνίας διά
•ήν οικονομικήν διάσκεψιν «ής Λω·
ζάννικ, ^[ιις ποοφανώς έξαβι£ιαι ά¬
ηό μίαν μσνιμωτέο,αν Γαλλικήν πσ-
λιτικήν.
ΠΡΟΧΘΕΣ είς «ι)ν φιλοσοφι·
*ήν σχολήν τού Πανεπιστη¬
μίου Αθηνών συνέβησαν παοατοά-
γουδα έξ άφορμής τής έπιθέσεως ε¬
νός καθηγητού κατά τής άσκονμένη,
μεια£ύ %&ν φσιτατών κομμουνιστι¬
κάς προπαγάνδας. Έχομεν ·>}ν γνώ
μην καί μεθ' ημών νομίζομεν δλό-
κληρος ή ύνιής κοινωνία ό«ι, οί
φοιτηταί όφείλουν ν* άοχοληθούν
ιίς την υποχρέωσιν των καί την α¬
νάγκην νά μάθσυν γοάμματα, νά έ-
«α»φ·λ»7θούν άπό «ά φώΐα «ής δι-
δασκαλίας των καθηνητών κων. Καί
δταν μάθσυν δσα διδάσκουν οί κα¬
θηγηταί των, οίαν άποταμιεύσουν
γνώσεις, οίαν καταρτισθούν εηιο-ιη·
μονικώς καί άποφοιβήσουν τού Πα-
νεκισττίμίου ώς καλάμοοφωμένοι,όί,
συζητούν καί αί κρίνονν «άν ο μαο-
ξισμός είνε έηισιήμη 9 σχι». Διότι
•ότε μόνον θά έχουν »όν απαιτού¬
μενον καιρόν καί επί τέλσνς καί τό
δΐΝαίωμα.
ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ άρθρον μοναοχι-
κι) εφημερίς ύβοστηρίζει μέ ·ά
βαστά »ης, ο «ι ό Ααός θά έπανα
σιαιήσσ συντόμως διά νά εκδιώξη-
■όν κ. Βενιζέλον/ Είνε παοατηο»;·
μένον 6»ιοί μσνοοχικσί «υνήθως αύ
■ήν «ε)ν Ιπβχήν όνειοεύονται (υπνΐ)
«οί «αί μέ παραφοβάν κά«ι πσύ έ-
ηιθυμούν παί εΰχσνται, άπαράλλα·
Ντα όπως οί άπι,ΛΠΐβμέναι. Άφού
τούςφεύγει βλέπετε ή ποαγματιΐιό
τος καί δέν είναι πιθανόν νά γίνο
πστέ ίδική των, ρίπτσνιαι μέ ιό κε-
Φάλι είς πουπουλένια καί ρά&Ίνα
βάραθρα ιο0 δψβΐρου. Τί έχουν νά
χάσουν άφού δέν έκέοδισαν όπωσ-
δι)πβ«ε μέχβι ·0ς στιγμβς >ίπο»;
Γιΐτοιε πάλιν. Συνεπώς άς όνειριν-
βνεα·/
ΕΙΣ ΤΒΝ Ββυλναρίαν εγένοντο
πρό ημερών δημοτικαί Ικλο-
«αί κατά «άς οποίας άμέαως μετά
■ούς «ποψι,φίους τού κυβερνηΐικού
συνδυασμού οί όποϊοι καί συνεκέν-
■βασαν «?)ν πλειοψηφίαν ίλθον οί
κομμουνισταί, Ιτφ οί «ής άλλοτε
ν ·0 κνβερνή«ει όπαδοί «ής Δη¬
μοκρατικάς Ενώσεως ίΐαβοψ ψή·
Φονς όλιγωιέρας «ού ήμίσεος ·ών
ν*ίφων «ών Νσμμουνιστών. Νά ηι-
στβύσωμεν ότι «ά βημιΐα αύτά «Φν
καιβων δέν είναι γενικώτερα Ιν «0
Βαλκανικβ -ερβονήσφ, ώστε νά
πρέηει νά Ινδιαφΐρθοϋν σοβαρώ··-
βον διά «ά συναφή μέ «Α άποτέλε-
τούτο ζητήματα, αί Ινίιοφεβο-
β
ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
—Ή πώλησις τοΰ καπνοΰ.
'Η Γινιχη ΑιοΙχησις Κρήτης ΑΓ έν
νράιρου της κ·6ϊ τας Ν*>μ«ρκ(«ς Ρΐ-
βόμνης, -ΗροιχΧ·Ιον, Λ.σηθίβυ ηβιρ«·.α
λ«ϊ οκοις κοττκρτΐβωβι μ«1 τίς *«·στ·ί-
λωαιν όνομβιστικβν ηίνβκβ τβν ήδη *·
βιιοΰχΜν μονοκΜλησβιις κκκνοθ τ«ς ι»
ρι·εριΙ«( τ«ν ·1ς 8ν ν* έμφκΐνιτκι β
άριθμές μητρώβυ χ«Ι ή μηνιβί* ούντβ-
ςις εκάστου, ή χρονολογίαν τής χορηγή-
βΐίβπς άδεΐκς, η δι«Μοηίι τ«: αυντίξβ-
ώς τειν μΐτα την λή{ιν τοθ έ{«μανβυ,
ο τόιτβς τ Ας έ{«σΜπαιυς κ«ληβ(λΐς μ«·
«νβδ καί π τ«μι«κί| κιρινέρΐι» ένβς
εκατόν «ούτον.
ΘΕΑΤΡΟΝ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
ΟΜΙΛΩΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΟΤΕ ΠΕΙΑ
ΔΕΝΟΆΓΙΠΗΣΩ
Γλυκειά όπερέττα
παραγωγής Ο1ΓΦΑ:
Γαλλικτι όαιλοΰσα καί ά¬
δουσα 100 ο)ο.
——Ε
Παίζουν ή Λίλιαν Χαρ
βεΰ, ό Άνρ.Ροάν καί
ό γνωατός μας ΖΥΛ
(Άρμάν Μπερνάρ)
οί οποίαι κ αί εγγυώνται
διά «ό μουσικόν αύτό ά·
ριστούργημα.
Μουσική: Μίσα Σπολιάν-
σκυ. Σκηνοθβσία: Άνα-
τδλ Λίτβακ.
Τό Θέατρον
Θερμαίνεται επαρκώς.
Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΩΣ ΘΕΤΕΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ 0 κ ΝΟΜΙΑΤΡΟΣ
Αναφορικώς μέ τον τοηον «Ας άνι-
νέρσιιις τοθ ΟΙνβποιείβ» Ήρ«Νλε(ου
ουντάχτης μ«ς Λρώτησ» χβές τον χ.
Νομίβτρβν οοτις μάς βκτύπΝβιν &ς 4-
{ή$ τας γνώμβς τού:
Ό χ. ΝβμΙεηρο; φρονεί β τι δέν πρί
πιι ν' λνιγερβοθν κ«ρβ την βεαιν Τ·»·
πητο Χαραχι την χειμένην ηληαΐον τβθ
νέο» λιμένος ΉρειχλιΙο», βιοτιεβρΐοχον
ται ΙκεΙ οΐχηματα έχ τ&ν όπβίων &λλ«
μέν χρησιμοκοιβθντβι ί»ί βερινη διβμβ-
ν6ΪΗ«1 αλΑα ύ; μόνΐμος «οί«6τη. 'Βχτο*
τβν Ιβι··τιχ6ν οΙκημ&τΝν υηάρχει ΙχεΙ
ηληβίον χά! η τένς χλινιχα £τΐφ>νΙ·
δου Ητις πρθΜΐιτεη ν* χρηαιμοκβιπβθ
ως Όρφβνοτρβφεΐον χβΐ σννεκβς 0εε>-
ρΐΐ οχι μόνον μιγΐστην άαχημ(«ν *λ·
λ« χ«1 έιτικίνβυνον είς «ην υγείαν «&ν
τροβίμΜ» τοθ Όρφβνβτροφείου την &·
τι«»{·ν οΐνοκβιεΐειν.
Έφ' οοον ή πόλις «οΒ ΉρβχλεΙοιι ··
κεχτε(νετ«ι κρός το μέρος τουτο, τβ 6·
ηοϊβν Βειιρεΐτβιι χ>1 τβ υγιεινότερον,
κ>1 ολα αχαδον «αι βΐκόηεδβ Ιχονν δι-
«τΐθρ διά «ην «νέγερσιν βΙιηΒν, νομί-
ζβι ότι δέν ηρίπΐι να γίνουν άφβρμη
τ« οΙνοΚΜείχ νά αν·χοΗ«ιαβά η «οι-
βύτη επέκτασις «Ας ηόλεοις είς «ο ση¬
μείον τοθτο. Τα οΐνοηοιεΐαι 2οον χαΐ
&ι έργ*ζ«νται κατα τρόπον έκιατημο-
ν χον βέν είνε δυνεττβν παρά να θειι-
ρηθουν μεγκλΜΐ βιομηχ«νιχ«1 έγκ«τ«·
'ατάσΐι;, «Ι οκο!*ι συμφώναις μέ τβώςκ«-
| νβνας τής ύγκινής κρέιιει ν& ευρίσκων¬
ται είς άπόοτκβιν Ιχβνήν &κο χβτοιχι-
βν χ>1 δή τοιαύτην χρηβ'μοιτοιουμί·
νκν ώς βΐρινη διβμονή. 'Η έργ«σ(«
τ&ν οΙνοηοιεΐΜν χ«τ· «ούς Βιρινβός
μίινας β» αποδίδει οβμήν ή βηοίαι χυ·
ρΐς να Ι{ετ«0Μμεν &ν είνε βλαβερα ή
£χι είς τ6ν υγείαν, δέν είνε δυνατόν
η«ρ> ν« μη γίνεται άνεΜτη ακο Ινα «·
ριβμον χατοΙκΝν, ί>« συμβαΐνει δτβ χαθε
εί δ ούς όΐμην. 'Η άηόοτα{ις τβν 0πβ·
λειμματΗν τβν οΐαφυλβν Ιστεμφύλειν
άβφβιλβς β» Ιχο έπίδρεκπν ίηϊ «Ας 6·
γεΙ·ς τ&ν πλησίον χκτοιχούντΜν, οί 6·
ηβΐβι ·ν«1 ν' άνβηνίβυν τον χαββρβν
βαλ«σσιον άερα β' Ανακνέουν την δβ·
ββσμ(«ν τ&ν έ{ Ακοο«ά{ειιν Αηοριμμά-
τειν.
Ό χ, Νομΐατρος >ε«εεΤ κατάλληλον
τον χβρον βι« την ΑνΙγεροιν «βν οί·
νβκοιεΐΗν τβν κείμενον δυτικβς «Α{ ηο·
λεο»ς Ηρακλείου Ινθει τβ λατομεΐ», δι¬
ότι κρός το μΐρος «οθτο δέν ύκκοχουν
ο(χημ««« ουτε κ«1 έλκίζει είς το μελ-
λον να έπεχταβό η κολις.
Το δυτικόν μίρκς «ου Ηρακλείου
κρίκει χο»τά την γνώμην τού Νβμια·
τρου να χρηαιμοκοιηΒβ δια τας βιομη-
χανιχας Ιγ*ατ«οτ«σεις τας μελλούσας
άπο τοθδε καΐ είς το έ{Ας να ΙβρυΒβαιν
ίνα καύνη να συμβ«ίνη λκεΐνβ τό *■
ποίον άλλοτε συνέβαινεν, να ΙδρύΗνται
α&ται ΙκεΙ δ «ου νομίζουν κβς ϊίυκηρε-
τοθνται καλύτερον τέ συμφέροντα τβν
βιομηχάννν αδιάφορον 2τι γίνεινται
κρ&ξενοι καχοθ είς την δημοοίαν υγεί¬
αν, χ«| Ααχημίειν. "Αν έλαμβ·νοντο
μίτρα ακο κολλβν λτβν δια τίιν ίδρυ¬
σιν τβν βιομηχανΐΜ&ν έγΜαταοτάβε·ιν
βέν θ« ύπτιρχον σήμερον Ιντος τβν
μάλλον χατΝχημένειν ουνοικιβν τοδ
Ηρακλείου βυρσοβεφεΐα, οακεινβκβι·
εΐα, έλειιοτριβεΐ·, οΐνοκνευματοκοιεΐα
χλκ. τα 6κοΐα μεγνλνς επιδρβδν αίς την
υγείαν τβν χατοΙΚΗν χά) ή ληομ«Μρυ·
αίς τ«ν σημερον έχτος της κόλεεις συ·
ναντ»; μεγάλας δυβχολίας.
—ΔωρβαΙ.
Ό χ. Χ*λχιαδάχΐις (ατρος χατέβεσεν
είς το Ταμείον τοθ Οίκον. Ζυβαιτίου
δρ. 500 κρός παροχήν φαγητοθ την Αβυ
τέραν 22 τρεχοντβϊ είς μνήμην τοθ ά·
ειμνηβτου κενβεροθ τβυΜ.Μαγχανιώτη.
—'Βκίσας Α κ. Ελένη Κοντα{βχη χα-
τεβεσεν είς τβν Ταμείον το& θΐχονβμι-
κου ευοαιτίου δρ. 1000 κρός καοβχην
φαγητβθ χατα την ερχομένην Τρίτην
23 τρέχοντος είς μνήμην τού αειμνή¬
στου σύζύγου της Ευαγγελου Κβντα-
ϊάχη. ____
—Τό παναναπηρικόν.
Ό{ χαΐ χβίς έγράφνμιν, σημερον
ΚνρηΐΜην κμΙ κερΙ &ρ«ν
II
κ. μ. 0ά
ουνίλβο έν τβ αΐββύση τού £υλλογου
'Βμκβρβ&ηαλλήλειν τβ συγχληβέν κανει-
νακηρικβν συνέδριον, είς τβ δκβΐον θά
προσέλθουν &ιταντες οί ανάηηροι Ηρα¬
κλείου—Λασηβίβυ.
—Τό βοήθημα «ών άνακήρων.
Κατα Οπαρχούσας ΙδΐΗΤΐκβς πληροφο¬
ρίας η χρηματικΑ έκιταγη έκ 2ΟΟ.ΟΟΟ
δρκχμβν υπέρ τοδ ΙνταΟΒα ΠαραρτΑ-
ματβς το& Ταρείου ΟυμάτΜν Πόλεμον
Θα «εδίδετβ χθές η κροχθες.
Κατα τας αύτνς πληροφορίας Α Ιντο
λη δια την καταβολήν τοθ ποσοδ τού¬
του Βα αποοταλϋ αρμοδίας χ*τ' αύτάς.
—Ό Νόμος πβρί χαρτοσήμον.
Τό ύκουργεΐον τ&ν ΟΙκονβμιχβν δι*
έγκυχλίου τού άκοοτελλοηενα· έντβς
τβν Αμερβν παραγγελλει είς «κύς βΐκο-
νομιχβύς έφβρβνς £κ«ς τό ταχύτερον
ΙκιθεειρΑοουν τας βιομηχανικώς χαΐ 4μ·
πορικΑς έκιχ«ιρΑαεις τής περιφερείας
τειν, βίον ΑφβΓ$ τΑν εφαρμογήν Τββ
νόμον περΐ τελβν χαρτοοαμον.
—Εύφυής άρτοποιός.
~Ή Νομαρχΐκ Ήρ«χλε(ον καραγγίλ-
λει είς τόν £ταθμόν Χ»>ρβφυλα«ής Άρ-
χανβν βπνς ένεργήβη σχετικΑν ανά¬
κρισιν χατα «ου Ιχ Κουναβων άρτο-
κοιο& Βεζηρτζόγλου ίοτις ί>ς «Ας χ«·
τειγγελθη άνταλλάασει άρτον διά τβν
δελτίον αγοράς τΑς άτελω; εΐβαχβείΐης
κριθΑς είς τβύς άδαεΐς χνριχβύς.
—Τό Κρητικόν Ήρώον.
Σήμερον Κυριακην 21ην ΦεβρβναρΙ-
ου Ι Ι,, καί δραν Ηην κ. μ. θα λαβο
χώραν είς τα έν Χανίοις ΓραφεΤα τής
Άνειτίρας ΑιοικΑβε»ς χαΐροφυλαχΑβ
Κρήτης Α τελετή των άκοκ«λνκ«ηρΙε·ν
τοθ ΦΜτογραφΐκοΟ ηανβέου τβν κεσίν-
τ«ν Κρητβν ά{ΐΜμαηκβν καΐ δηλιτβν
ΠΑΠΑΓΤΡΑΤΟΣ
Ν°7
Μία άπό τάς υποσχέσεως μας
πρός τούς καπνιστάς ήτο ή σταθερό-
τ»?.5 τή5 ποιότητος των προίόντων
μας. Τούς την ύπενθυμίζομεν μέ
την πεποίθησιν ότι τα πράγματα
6έν μάς διέψευσαν.
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ν0
ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
ΝΕΑ ΥΨΩΣΙΣ τϋ ΧΡΕΩίΡΛΦΩΝ ΜΛΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΑΓΟΡΑΝ
ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ
Τό Γραφβΐον Τύπον διά χηλβ-
γραφήιιατός τού πρός τάς Γενικάς
Διοικήσβις καί ΝομορχΙας ανακοι¬
νοί τα κάτωθι:
Τηλβγραφήματα έ* Παρισίων ά-
ναφβρόιΐβνα βίς «ήν Γαλλικήν κυ¬
βερνητικήν κρίσιν βεβαιούν δτι ό
τέως Γάλλος Ποω&υπουογός κ-
Παινλεβέ βίς δν εδόθη ή έντολή
τθϋ σχηματισμόν Κυβερνήσεως
άπό «όν Πρόεδρον τής Δημοκρα¬
τίας κ. Ντουμέρ άποδβχθείς «ήν
εντολήν «αύτην «οΰ σχηματισμοϋ
Νέας Γαλλικής Κυββρνήσεως διβ-
ξήναγβ προχθέ; Πέμπτην μακράς
σχετικώς συνβννοήσβις. Έν «ού·
τοις κανά «ά ού(ά «ηλβγραφήμα-
«α β βιιοΰν καί ώς έκ «ών ύστέ-
οων προβκυψβν, είναι άπίθανος
ό σχηματισμός Κυβερνήσεως υπό
«ου ν Παινλεβέ καί τούτο, διότι
διεξάγβται ήδη κοαγματική μάχη
μβ«αξύ «ών κομμάτων διά «ήν α¬
νάληψιν «οΰ ύπουογβΙΌυ των Έ-
σωτβοικών τής Γαλλία;, δβδομέ-
νου δτι ή νέα Γαλλική Κνβέονη
σις θά ενεργήση «άς εκλογάς.
Η ΑΝΑΚΗΡΥΞΣ ΤΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΜΣ
ΕΙΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ
Τα έκ «οΰ έξατβρικοΰ «ηλβγρα-
φήματα άναφέρονν δή ή Μαν
«ζουρία κατόπιν τής γινομένης
πιέσβως υπό τής Ίαττωνίας, άνε
κηρυχθή ανεξάρτητον Κρατος.
—Τηλεγραφικαί πληροφορίαι έκ
«ου έξωτβοικοΰ βεβαιούν διι
συνβχίζονται πυοβτω&ώς αί ποο-
παρασκβυαί των Ίατώνων βίς
«ήν Σαγγάην διά «ήν άπό τινος
μελετωμένην νέαν επίθεσιν κατά
«ών Κινβζικών όχυρωμάτων.
Η «ΝΑΧΤΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΕΟΛΥΙΙΩΝ
Ό Πρωθυπουργός κ. Ββνιζβ"
λος σννβιργάσθη «ήν Παοασχβυ·
ήν μ«τά των αρμοδίων ΰπηο«σιών
διά «ά ζητήαατα «ου δημοσίου
χρβΌυς «ά όποία προκύπτουσιν ά·
πό «ήν αναστολήν «οΰ χρβωλυσιΌυ
«ών δανβίων.
ΥΨΟΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ ΕΙ Β Λ0Ν1ΙΝΟΜ
Τηλβνραφήμα«α έκ «οΰ έξωτβ'
ρικοθ άναφέοουν δ τι ό προεξοφλη
ϊΐκός «όκις εί; «ήν Αγγλίαν ε¬
μειώθη άπό 6 βίς 5 ο)ο.
Τα αύτά τηλβγοαφήιιατα βββαι-
οΰν έπίσης διι οί «ιμαΐ «ών Έλ-
ληνικών χρβωγράφων βίς «ήν
χρηματαγοράν «οΰ Λονδίνον ύ
ψώθησαν άνακττΐσασαι «ήν άπαι
τουμένην σταθβρότητα·
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Υπό των αρμοδίων ύπηοβσιών
καταρτίζβται θιάταγμα πβρί άνον
βίλής «ών Γβρουσιαστικών έκλο-
γών οΐτινες θά συγχρονιοθοΰν
μέ «άς Βουλβυτικάς «οιαύ«ας.
ΟΙ ΕΚΜΕΤΙΑΙΕΥΤΑΙ
ΙΒΙ ΙΤΙΪΑ:1ΙΪΧ8Ι ΠΟΛΕΜΟΥ
Τό υπουργείον τβν Ο'κονομιχβν διέτα
ξι τβθ; διευθυντάς των ταμείον, δπβ;
ουσιήσουν είς τοΰς διχαιεμένου; πολεμι-
κής συνταξεας νά άηιυθό βνται πρός
τδ δκουργιΐίν Π, ο οίας διά η&αχν
υκδδεοιν, ή όιιοΐα ιοΰ] άφΐρ$ χιβρΐς νά
χρι^σΐμοποΐΐθν μισχζονηκ, ιΓανις
του( έκμιταλλιυβνται ιίί ευρεΐαν χλίμχ-
χά. Οί ταμίαι δια«ά«ονται, διχ»; χατα
ίαλλοιιν τίς συντάξκς είς τ:υ; δ'χαιού
χου., έμφα-ιζβμένους αυιοπροσώηβ ,
(V
ίσον κατοιχοθ/ είς την Ιίραν τβθ ταμιί
ου. Έ*ν ο διχαιοθχος ίέν δύναται ν»
Προοέλθη αά ίοκροβάπιοΐ, δ προσκομ'
ζ·»ν την ΐξο^ληΐικήν απόδειξιν, δέον να
είνε ουγγενή; τού. Έχν ο διχαιαθχος ίεν
δί ιίς την Ιδραν τβθ ταμείου, ή κ»
τής ααντάξιβς θά γί.εΐαι υπο των
ί
Ν ΙΕΪΡΑΙΕΑ1Δ8Ν ΙΒΙ ΕΦΜΜΐΡΙΔΩΜ
'Δηεφαοίοθτ] ο>ιοτ:κ(ο; ή δποοΌλή
τοθ νβμΐσχιδίου περΐ τετρασελίδου τώ»
ΐφημΐ(/15ιο». ϊό νομοοχέϊιον θα δπο-
6ληθη κατά την άποψ.νήν συνιδρΐαοιν
ττ]ς Βϊϋλής. Σχετικδς τΐληροφορούμιθϊ
βτι τί Ιιττα έίδομϊδιαΐο' αντίτυκα ί«ά
οτης εφημερίδος κρίηιι νά είνε ουνολι·
χτ]( Ιπιφϊνείας χάρτου 4.40 τετραγ»·
νικ! μέτρα. θί έπδίδβντυιι δηλαδή 6 τι
«ρκοΐλιδα χβΙ 1 μίον έξαοίλιϊ^ν. Ή
παρ«6*α:ς τοθ νέμαυ Βΐ ουνικάγετχ
διά τού; ηαραβάτας τάς 6ΐτδ τβθ νόμου
περΐ λαθρεμηορίου προδλιτιομίνας ποι-
νίς. 'ΛίιιΙ πλέΐν ό ηαρ»6»[»(ον την κιρί
οχτ)μαος διάταξιν το9 νέμου θ^ 6«ό·
κείται είς την ουοχρίωσιν τής ηλι,ρα·
μτ}{ τοθ δισμοθ βι' ολόκληρον χαΐ τή·
εηΙ κλίβν κ»ί την χανβνικβς χατανα*
λαΒιΙθχ* ηοοόιητα χάρτου. Διά τοθ
νομοίχεδίου ίκΐοτα θά άπχγοριόιται ή
βιανομή δώρον. Αί ίορημιρΐβες θά πό-
λοθνται βπβς χλΙ μέχρι σήμερον, βνΐΐ
Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΦΟΡΟΑΟΠΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
Τό χςιταοιιζόμινον ΰ«ό ισ€ ί«ουρ-
γιίον «Αν ΟΙκονομικω* σχέδιον >όμου
ΝΐθΙ μιταιοοπτϊ; της φοοολογίας ιδν
αΙγο"θοβάιαν ιίς φορολογίαν σφαζο
μένων, δοιζίΐ τόν ςρόοον τάν αίγαηοο
βάιαιν ιΐς 20 δοαχμάς—ιιιοιλαμβανο
μένου «αί τού δημοτικόν—των βουβά
λων «ίς 60 καί νόν ιο(οα>ν (ί 50 καια
Μΐφαλήν. Τό νομοσχέδιον δια«υπούμ?
νόν βΑ διαβιβασθή είς τόν ΰκονονόν
«ό* Έσαπεοινίον, δ οποίος 04 Ι[ειάσΗ
τό ζήιηαα της ΐΐσποΰξβτος των ειοσο
οίον τής φορολονίας ύ«έο «όν δήμον
ΝαΙ χοινοτήιον.
Ι1Πϋ2«ΜΙΒ!ΙΤΩΙΕΑΔΙΙΙΘΝΤΠΙΙΚΝ1
Διά δι«τίί'μ*τθί τοθ υπουργείον τβν
Οίκονομΐηβν, ή δηπ?εσ(α βηοζημιώ^ε»:
Έλλην» ν δττηκόιβν αποσ-Λΐχ! ιή-: Δΐιυ
Θ6νσεβς τοθ Δημοσίου Χρέιυς μχΙ δπάγε
ια» δπο την Διιάθυνοιν τ^ς 6πηρ»9ί«ί Πβ
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΗ ΕΝΟΡΙΛΚΟΝ ΕΚ ΛΟΓΟΝ
ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ
Συμφώνως «β προσκλήββι «οΰ
Συνδέσμου Ίβραψιλτών συνήλ·
Οον άπαντα «ά Σωαατβΐα καί αί
όργανώαβις «ή; πόλεως ώς καί
«ινα μέλη «ής κοινωνίας βίς «ά
Γραφείω Έμποροϋπαλλήλων «ήν
7ην εσπερινήν «ής παρ. Παρα·
σκβυής ποοκβιμένου νά σνσκβ-
φθώσι πβρί «ου ζητηματος «ών ε¬
πί θόραις ένοοιακών έκλογών.
Μβιά «ήν βίσήγησιν «οδ κ. Γ.
Συλαμιανοΰ, καθ* ήν ηύχαρίστησβ
κούς παοβυρβθέν«ας καί ίδία τόν
τί)χον τή; πόλεως ηΰχή&η τβλιχώς
δ-ως ή μβλλουσα νά προκύψτι
έκ «ών έχλογών νέα διάϊοχος κα-
«άστασις δώοχι «όν συγχοονισμέ-
νον «όνον καί ρυθμόν βίς «ά Κοι-
νοτικά μα; πράγματα, συνδέστΐ δέ
«ό δνομά «ής πρός δ.τι καλόν καί
ωραίον, παρβκάλβσβν όπως προστΰ
τής Συνβλεύσεως έτερος «ών πά
ρευρισχομβ'νων καί ωρίσθη «οι-
οΰΐος δ κ. Ιωάν. Βογιατζάκης
πρώην δήιαρχος.
Μβτά ζωηράν βιαλογικήν συζή¬
τησιν καθ' ήν διβπισ«ώθη δτι δν-
«ως ή άκογραφή πλημμβλώς γε¬
νομένη δέν άπέδωκβ «ά προσβο-
κώμβνα άποτβλέσμαια έν
ένορία έρρίφθη ή ίδέα «ής άναβα
λής «ών έκλογών ήτις ποάγματι
συνήδβ πρός «ήν οΰΐως έχουσαν
κατάστασιν· 'Αλλά «βλικώς έπβ·
κράτησβν ή γνώμη δπως προχω
ρήσωμβν εί; «άς εκλογάς καί
πρός διβυκόλυνσιν «ών έκλογέων
ύποδβιχθά άβκβτό; άοιθμός ουλ
λήβδην έξ έκίσιης ένορίας, διότι
έν πολλαίς οί ένορΐται κσί τα πρό-
σωπα άγνοοίν καί τα δρια διαχοα
οίσβως «ών ένοριών δέν γνωοί-
ζουν, καί έν έηιλογΰ έκαστος των
έκλογέων σχηματ(σΐ) τό ψηφθδέλ-
«ιόν «ου Τουτο εκρίθη ώ; έξυπη
ρβτικώτβρον «ών έχλογέων χω
οίς νά δβσμβύηται οΰιβ νά προβ
ξοφλήται ουδενός απολύτως ή ου
νβίδησις.
Έπίσης έξβφράσθη ή βύχή δ
πως παρακληθό ό τύπος «ής πό
λροος καί καλλΐΓργήσο «ήν ιδέαν
έν τψ μβταξύ τής άρθρόας προσβ
λβύσβως «ών ένοριτών κατά «άς
εκλογάς. Ελύθη βϊτα ή Συνβλβυ
σις ό όποία θά επαναληφθή την
τρέχουσαν έβ)ομάδα άνακοινουμέ
ν»ν καί των όνομάτων «ών υπο
ψιΐφίων ένοριακών άρχόντων.
ΤΑ Μ» .ΥΜΒΟΙΚ^ ΕΜ09ΡΕΥΜΙΤΑ
Τό δχβυργιΐον τδν Ο'κ^νβμΐκΦν Ιι'
εγκύκλιον τού κρός τάς τιλβκιιαχΐς άρ
χΐς ανακοινοί δπ τα αροοαχτέα πιατο-
πβιηιικά διά την απόδειξιν τοθ γεγο>ό
τος ττ]ς δ^αηιιτ]; άγορβ; τ*ν μή συμ
βατιχβν εμττοριυμακβν Θά είνε εί; τ6
έξ(ς σκμφβνηϊικά τιθ χβημϊΐιοιηρίοιι
εμπορυμάιιβν ΠιιρΐιΛς 6ιβ>ι·μ{,α δ πά
τοθ διευθυντυθ τοθ χρημιχιοτηρίου τού¬
του* δηεύβυνοι δηλώοιΐ' τί); Τρχκέζη;
τής Ελλάδος ϊτ τ! ,ίτ!αηιιχ ουμφ»·
δ6λήΗ ,! .ύ:ήν χ«1 επί
ή) ή
ημ δπό τβν τηΧΐι'ραφείβν Ικδιδίμι
να άντΐγραφα τβν τηλεγραφτ,μίιον , έξ
ών προκύπτιι ή ήιιρομηνία τ%9 χλιισ!·
ματος τ«]( παραγγελία;.
Β "Π!θϋ.ί ΙΛΙΡίΣ 1ΜΡ0Ι
Τί Άσι(ρο9χοπ(Τον Άθηνιόν διά τη-
λεγραφήματϊ; «ου πρός τα Γιωργιχά
Επιμελητηρίω %%[ Αμεναρχιΐκ γ »?[·
ζει Ετι κιθαν&ς χα>ρο( σήμερον Κυρια¬
κήν φιρειαι εί; 6>.ό 'ληραν σχιδόν την
χώραν λίαν νΐφΐλώδτ); μετά τιν»ν 6?ι-
χβν ή ϊί·βν ίΐία είς τα βαρεία χαΐ ό-
ρει^ά. θΐρμοχρααία κατωτέρα τής χθέ;,
ά/εμοι βορειοίυτιχίΐ Ιας δορειανατολι-
μοΙ άοθε*εΙς ή μίτριοι.
ΤΑ ΑΡΩΜΑΤ1ΚΑ ΦΥΤΑ
Ύιιό ιον ύκονογιΐον Γιαοτίας αηι
άλτι «οος τού; χ· χ. Έτιθίωοΐτσς
καΙ Ποοϊι^μένους Γ*οογ(ας «ου χοά
«όν; μαχοοοκβλής ίγκύχλιος ?ιά «τις
6/ιοίαβ καοέχονιαι οδηγίαι ώ; κς>ός «ήν
) ά '
Η ΑΠΑΝ! 1ΜΙ 1Ρ1Β31ΙΤ0Υ
ΠληροφορΐύμιΘα δτι δ πά τής ά?μ?δ(-
ας &πΐ]7εα(ας τοθ δηουργιίου τΟν Οίκονο
μιχβν Μαναρτ ζιται σχέδιον νόμου διά
τοθ όκΐίου νομιμοκοιοθ/ταΐ χά ληφθέν
τα μέτρα διά την ά'ελή εισαγωγήν τοθ
χραβααίτου. Κιτά τά( πληροφοίίϊΐ τοθ
δκουργείο./ μέχρι τέλοιις Ίινουαρΐου εί
οήχθιραν άτελιο; 17.000 τόννοι άραβο
οίτου.
Ο ΙΓΟΡΑ ΤΟΥ Ε11ΙΙΤ
Πιρά ττ]; Γινιχΐ); Δίοι»ήσε»; έϊόθτ,-
σ»ν νέαι αύίΐτ,ραι ίντολαΐ κρός τάς
Νομβρχί»; ττ)ς νήσου διά νά έιτι'λέψίυν
α&:αι την δπ,ί^λήν «Αν δτ]λώ3ΐα>ν
τβν έλαιοκαραγαγ&ν διά την αγοράν
τβθ ελαίου τβν ηαρά ττ]| Αγρότας
Τραπέζης. Τα μέτρα ταθτβ συνιστά ή
Γενιχή Διοίκησις διά νά μή καρατη.
ρηθοθν διάφορα Ικτροπα καΐ δποδληθώ-
σιν δ-λώαβις άναλτ,θεΐς άφ' ένό; άφ' ε¬
τέρου δέ νά μή έκέλθουν δυσχέρειαι χα·
τα την παραλαβήν τοθ ελαίου ηαρά τβν
δποκατασΐημάτων τί); 'Αγροϊρβιιέζης.
21ΠΡΩΤΝΗ
ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙ!
ΛΙΑΤΟΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΟΙ ΟΕΡΙΟΡΙΣΜ1Ι ΑΙΙΟΚλΕΙΣΤΙΙΟ!
ΕΙ! ΤΑ ΕΙΑΗ ΟΡΟΤΒΣ ΙΝΑΤΙΪΣ
ΑΘΗΝ 2Ο Φεβρουαρί
ου (τού άνταποκριτού μας).—
Την πρωΐαν σήμερον συνήλθε
αύσκεψις &πασχοληθείσα μέ τα
ζητήματα τού συναλλάγματος.
Κατά την σύσκεψιν απεφασί¬
σθη όπως η χορήγησις τού β»·
ναλλάγματος περιορισθή μό>
νόν είς την εισαγωγήν εί-
δών πρώτης άνάγκης. Διά
τάς λοιπάς παντός εΐδους
ανάγκας αί ένδιαφερόμενοι έμ ■
ποροι δέον νά προμηθεύωνται
τό άναγκαιούν συνάλλαγμα έκ
τής ελευθέρας άγοράς τής οποί¬
ας έ«ε«ράπη ή λειτουργία.
Ο ΠΑΙΝΛΕΒΕ ΚΑΤΕΘΕΣΕ
ΧΟΕΣ ΤΗΗ ΕΝΤΟΛΗΝ
ΙΙΚΑ1Θ1 Ο ΜΠΟΝΚΟΥΡ;
ΒΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΛΕΑΤΙΟΝ
ΖΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Δ (ο·
ΛΙρ»
Δολλόοιον »
Αιρέιια ■
~ }άγβον Γαλλικόν »
Φισο,Ινι ΌλλανΒΙας ■
Γοόσι Κ·ν)λ«ε·Β ■
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο «Φεβρουαρί-
ου(τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—
Τηλεγραφούν έκ Παρισίων ότι
ό κ. Παινλεβέ κατέθεσε σήμε¬
ρον την εντολήν πρός σχηματι¬
σμόν νέας Γαλλικής Κυβερνή¬
σεως. Πιθανώτατα θά κληθή ό
κ. Μπονκούρ ή ό κ. ΜπαρτοΟ.
ΒΙΑΙΒΤΑΤΙΙ Ι1ΟΟΝΙΧ1
ΕΟΙΟΕΣΙ! ΕΙ!_Τ1Ν ΣΑΓΓΑ1Ν
ΛΘΗΝΑΙ 2Ο 4>ε6ρουα·
ρίθυ(ταύάν«απθκριτοΰ μας).—
Έπείγθντει άποψινά τηλεγρα-
φήματ* άναγγέλλουν ότι οί ·Ι-
άπωνες έξαπέλυσαν βιαιοτάτην
επίθεσιν κατά των όχυρών τής
Σαγγάης. Τής έπιθέσεως προη
γήθη φοβεράς καταιγιαμός πυ·
ροβολικού. Τα θύματα είνε ά·
πειρα.
Κατά τάς αύτάς πληροφορί¬
ας Ικδηλοΰνται σοβαρώτατοι
φόβοι 8:εθνών περιπλοκών
ΕΜΕΙΟΟΗ ΚΑΤΑ ΜΙΑΝ
ΜΙΝΙ1Ι Ο ,ΟΡ!Ε:«ΦΛΪΤΙΜΣ
ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Φεβρουαρί
ου (τοθ άνταποκριτού μας).—
Ό προεξοφλητικός τόκος τής
Τραπέζης τής Ελλάδος εμει¬
ώθη κατά μίαν μονάδα.
ΣΥΝΕΪΙΖΕΤΛΙΗ ΚΑΝΗΙΡΙΙ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Φεβρουαρί
ου («ού άνταποκριτού μας).—
Καί σήμερον εσυνεχίσθη ή κα-
χοκαιρία, προβλέπεται 61 δι¬
ατήρησις αυτής καί αύριον.
Η ΤΙΜΗ_ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Φεβρουαρί
ου (τού άνταηοκριτού μας).—
'—Ι Αγγλικη λίρα ετιμάτο βή
μερον φράγκα 87.59.
ΑΙ ΟΡ1Ι ΜΑΒΒΜιΤΟΙ
ΤΑ δπουργεΐον τής Παιίεία; δι' έγχκ
χλίου τού πρός τίος γυμνασιάρχας γνβρί
ζ«ι δτι ή δπο τοθ νέου άναλυτιχοθ προ
γράμματος τβν μ»Θ^μά««ν τβν γυμνασ!
«ν δριζομίνη χρονιχή δΐάρχιια τής δι
δα«τΐΜτ]ς ώρας είς 40—45 λεπτά Εαχύιι
ίιά πάσας τάς τΐξιι; τοθ γυμνασίου.
ΕΝ 1ΡΞΙΪ
267 50
275.-
77.60
3.95
3.05
11.18
».-
11.19
277.50
287,-
78.-
4.13
3.11
31.57
39.—
1147
___
Χθές πβρί τό μεσονύκτιον εγέ¬
νετο έναρξις πυρκαϊά; βίς «Α έν
«ΰ Πλατβιά Σταάτα ύφησματοπα)·
λείον Φωτίου Κούτη. Τό π€ρ γβ·
νόμβναν εγκαίρως άντιληπτόν κα-
τβσβέπθη υπό «ών προστρεξάν
«ών όργάνων τής πυοοσββστικτίί
ίπηοβοίας. ΑΙ ζημίαι δϊν ·1>« ση-
ματΐν
Μέγεθος Γραμματοσειράς