99181 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3095

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

20/2/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡ
ΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν
ΣΑΒΒΑΤΟΝ
20
ΦΕΒ)ΡΙΟΥ 193*
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ
ΑΡΙθΜΟΣ ΤΗΑΕΦΟΝΟΥ 10
ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ! Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΕΤΟΙ 17ον.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.095
ΣΥΝΑΛΛΑ.ΓΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ
Έν βννιχε/α τού θι,μοσιεν καί έκ των διαφόρων άδήλων πό·
θένιος χθές εταρ' ημών ύπσμνιίμα- οων. Πρέπιι Αφ' έτερον νά γνωοί·
τος τού Έ«πορικο0 _πιμελη«ηρί· ζ0 δ κόσμος, όιι ή διανομή τού δ
ου Ηρακλείου δι' ού έξετίθεντσ αί Χΐγον έκιίνου συναλλάνματος, τό δ-
άπόψιις τού επί τσθ περιορισμού ποίον θά παρέχεται διά την είσα
τής είσαγωγής, μεταφέρομβν έξ έγ γαιγήν «ών άπολύιως άπαβαιτήτων
κρίτον συνάδελφον τό κατωτέρω έμποοευμάιων, θά γίνεται κ α «ά
άρθρον «ό οποίον κατατοπίζει γενι- «οιούιον τοόπον, ώβτε νά διανέμΐ-
κώ.ερσν τα πράρματα σχετικώς μέ «αι δικαίως καί νά επιτρέψη ·ί| «*
«ούς περιορισμούς «ούιους έν σνν- πραγματικόν τό τίμιον Ελληνικόν
δυασμώ μέ «ήν αντίληψιν ότι «ό εμπόριον νά φυτσζωήσο έστω, χω
εμπόριον δέν πρέπιι νά νεκρωθ0 ρίς νά νεκρωθή απολύτως,
δι' αυτών: | Ειδικώς είς ό,τι αφσρβ τό τελευ
«Ή φβονΐΐς διά «ήν προστασίαν «βίον αύτό ζήτηαα είνε ορθόν καί
«ού ξένον σνναλλάγμαισΐ, «ό ότοϊ- δίκαιον οί άρμόδισι, είς «ούς οποί¬
ον καλύπτει «ήν κυκλοφορίαν «ού ούς άνατίθεται ή διανομή τού συν·
έθνικού μας νομίσματος, έπέβαλλεν αλλάγματος, νά σκέπτωνται κακώς
είς «ήν Κυβέρνησιν «ήν λήψιν νέ- ευρύτερον, χωρίς νά πιριορίζωνιαι
"""οί; ών πΐρισριστικών μέτρων *ή{ είσα· άπσκλειστικώς καί μόνον είς «ούς ά
•,βηι, νωνής, «ά δποΐα σνζηιηθέντα πρό ριθμούς. Είνε ορθόν νά λαμβάνεται
^ ![ι ημερών είς «ιδικήν σύσκεψιν! νπ" όψιν καί ι) έμπσρική υπόστασις
πρόκειται νά «εθούν είς εφαρμογήν καί ή συμπερΐφσρά ώς πολιτών,
λίαν προσεχώς.
Κανείς δέν δικαιούιαι νά διαμαρ
«νρηθ0 ένανιίον «ών τοιούτων ά·
ποφάσεων. Έφ' οίον έθέσαμεν ώς
βάσιν «ής οικονομικάς μας πσλιτι·
κης, κα«ά «ήν κρίσιμον «αύιην πε¬
ρίοδον, την διανόησιν «ής σταθε¬
ρότητος «ού νομίσματος μα(, έχομεν
προστατεύσωμεν
των έμπόρων έκείνων, οί οποίαι
ζητούν σνάλλανμα. ^Σνγκεκριμέ-
' νως νπάρχσνν "Ελληνες έμπσοοι —
κ·1 είνε εύτυχώς πολλαί—οί δκσϊ
οί υπήρξαν πάντστε νπσδειγματικοί
είς όλας «ών τάς ενεργείας, οί δκοϊ-
αι έξεπλήρωσαν πιστώς όλας «άς
πρός «ό Κοάτσς νποχρπόσεις «ών,
δέν κατεχράσθησαν ουδέποτε «ής
υποχρέωσιν νά
τή* σ«αθερά«ι?«α αύιήν μέ κάθε Ι |μΜΐσ(οσν7ι,ς Ι0ν Κράτους. Είνε ί"
τρόπον έχομεν πρό παντός όλαι οί οα ν8 ορθόν καί δίκαιον είς μίαν
I-
πσλϊται την ίΐρβν υποχρέωσιν νά ξαιρετικώς κρίσιμον περίπτωσιν, νά
δεχθώμεν άγσνγύσ«ως κάθε σιέρη-'μή «ύχονν οί ύποδεγμιτικοΐ αύτοΐ
σιν, κάθε προσωρινήν απώλειαν ΐ«· «ολϊ.αι καί έμποροι κάπως καλλι-
ημερίας καί καλσπεράσεως, ή ό- ,βα( σνμπεριφορβς άκό «ούς άλ·
τί ιεαΐζουν δια ν* ηληοώνουν κάντοτι
τοίς μιτοητοΐς. "Ετσι δ (αν χΐθδΐζτ) δ
δίθΐσιή: κληοώ'Βΐ «ό κοινωνικόν σύνο¬
λον—κα ι βίαν χάνει Ικ(οη;Ι 'Αλλά
τότι διατί χνοιολβκτικός—άνέπνιυσαν
μεοιχοί, δ τα ν τ)ουσαν δι ι ήνοιξε τό
ΐοτ,μοιτισιτίριον;
ΛΧΜΟΙΛΙΟΣ
ΗΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ.
Ή Άγρβτική Τραπέζα άναλαβοθ-
σα νά άγοράαη το Ιλαιον τ«ν παραγω·
γβν απέστειλεν είς τύ:ού; την χθες δη-
μοοιευθιΤαχν εγκύκλιον, πρός δποβίλήν
σαφων δηλώσεων τοθ κατεχόμενον εί*
8ους χαΐ ποοβθ ελαίου ίνα αρχίση ή
συγκέντρωσις χαΐ άγορά τούτου. ΟΕ πα·
ρχγωγοΐ 4?είλουν νά ουμμορφωθοθν μέ
την άπκιτοιιμένην ταχύτητα κ αί άκρ'βει-
αν είς την εγκύκλιον διά ν» πραγμα«ο-
ηο[η9$ ή έφκρμογή τοΒ μέτρου χββρΐς
ά«ωμαλί*ς χαί μέ τ»)ν τάξιν ποί> ένδεί-
χ'υται. Άλλαι; τι .ϊ τή τυχΑν άπρϊ-
θυμίαν ή άνειλιχρίνειαν οΕοιιδήϋοτε πα-
ραγωγοθ, έπιβ?αι8ύνεται χ*1 χβθιιοτερεΖ-
ται δ ταχο» Ιλεγχος καί σ,ινετιας %%1 ή
π>η?ωμή τοθ διαηθεμίνοιι ελαίου πρβγ·
μα δια τό οποίον χαί χυρΐως ένδιαφέρε-
ται δ παραγαγιχος χίομος.
χκ, βεβαία, έληΐς νά άναγνωοθο&ν εί
φθόγγοι οδτο', άφοθ, ίλλωσιε, ή γλωο-
οκ τής παναρχαίας Κρήτης δέν είναι
γνώσιν). ΈλπΕζιι δμ»ς ό καθηγητάς
δτι θ' ανακαλυφθή, δι' έηιμιλοθς μιλέ-
τψ, ή αημασΕα ωρισμένην παραα«£-
σιων, ι Οτα>ς ώ>τε νά χυθξ συντόμ»;
ιιάηοιο φ4ς έτι! των νίμβν «αί τής κοι¬
νωνικάς καί πολιτειακής οργανώσεως
τή; ΜινωΓ ή; Κρητική; ττολιτεία;. Είνε
εύόητον τί ϊχει να ηροοφέρη εί; την
Κρητΐκήν αρχαιολογΐαν ή άνακάλιψις
»5 η ώίτε νά σημΐιοθται ίκανοποιητικβς
ή ά αγόρευαις «οθ Γάλλου ίρχαιολί·
γοιι. ________________
»Φΐ;ΐί ΤΟΥ Ι. ΝΙΜΙΓΕΡ
Κ1ΙΙΙΛΙΟ1ΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜ»
ποία θά επεβάλλετο πρός «όν σκο¬
πόν αυτόν.
Διά νά νίνουν, ΰμως, μ* πραγμα·
«ικ^ν προθυμίαν δεκ«ά «ά #ιέΐρα
αί.ά, διά νά μι> ύ«άρίΒ όοδ' ά
I-
λάχιστος γογννσμός, πρέπβϊ *} _οι-
νή Γνώμη νά πεισθβ, δ«ι «ά μέιρα
λαμβάνο»ται ΙηΙ «0 βάσει ενός πλή-
οευς καί κΐλσμελειημένου προγράμ
ματοΓ, έξασφαλίζον·σς μέν «άν
προστασίαν «σύ καλύμματος «οδ έ¬
θνικού νομίσματος, άλλά καί μή
πλήιτσντος κατά «ρόπον άνεπανόρ-
θωτον ζωτικάς δυνάμεις «ής έθνί¬
κης οίχσνομίας «ού τόπον. Πρέπει,
Χονζ, Ικιίνονς, οί οποίαι πσεέ δέν
έξεηλήρωσαν «άς υποχρεώσεως «ών
εγκαίρως κοί πλήρωτ, οί δποίσι κα-
δηΐαδή, νά υπάρξη ή πεποίθησις, ίέν πρέπει «ό έμιεόριον τής Έλλά-
ότι όλα «ά μέτρα λαμβάνονναι Ιπί &οί ν& νεκρωθή. Δι όιι θά είνε πσ·
«ί βασ» ενός πβονράμματος, ^ μιΗ^ν Ι0 Νίβδος, άν κατσρθώσω
προβλέπονισς καί «όν περι
«ών είοαγωνών,
συγκέντρωσιν όλον
^ισμόν
κα) την
σνναλλάγματος, «Α οποίον
ΑΙ ΥΤΤΕΡΤΙΜΗΣΕΙΧ. ,
Είμεθα συμφωνόΊατοι δΐι άπό τοδς
Μριορισμοδ: τής είσαγωγ%, κρέπει νά
εξευρεθή τροιτος ώ3τε νά μή νεχρωβη" «ο
εμπόριον. Είνε δμως αναμφισβήτητον δ¬
τι τό τελευταίον !1* πρέπει νά άντι-
δράοη εί; 6άρος τοθ α^νέλοϋ χατά των
περιορισμόν τούτων ώιτ« ή απόδοσις
ΤΛν ίσηίήποτε χά) αν είνε Ιπί των οί-
κο αμιχω/ τοθ Κραταυ,', μή άποδ$ έκα-
«εχράσθασαν τής ίμηιστοσύψης «ού χθής χαί άσύμφορος κυρίως δι* τό κα·
«αναλωτιχόν κοινόν, παλλαχβς'Ι£ άλλον
χαί πολυειδάς έπιβιβαρυμένον. ΚίΙ τό
λίγομεν α&ιδ προχειμενου πειΐ τω 5-
ηερτιμήσεων ιΓτινες ήρχισαν ήδη νά ση
μειώ οντοι είς τα ιΐϊη πρώτης Κ7ί πρω
τΕατης άνάγχηςάμα τί άναγγελία των νέ-
ων μέτρων επί τοθ στιναλλάγμντος. Ή
'Αγορανομιχή άρχή 2; Ιχΐ| 6π' 5ψ:ν
της δτι τοιαύτη Ιχτροπή είς τάς τιμάς
τ&ν τροφίμων, δχι μόνον άσιιμπαθής
άκλως είνε, άλλ' ένδέχεται νά ποοκαλΐ-
ση καί ζητήματα είς την δημ^σΕχν τα
ξιν καί Χ9ΐ«ωνιχήν τέλος πάντων ανάστα
τωσιν νά επιφέρη. "Ας φροντίση λοιπόν
, , . , άπό τούδε νά περιστε(λν τδ κακόν, λαιι
μέχρι «.λονβ νά όιατηρήσωμεν 63ΐνςμίνοϋ 0Β· 6ψιν δι τοθιο οο!έ χά.
Έν νένιι νομίζοαεν, ό« ίέν
αδύνατον νά συνβυασθβ ή φροντίς
διά «ήν προστασίαν «ού έθπνού νσ
μσματος καί διά «όν περιορισμόν
είς «ό ελάχιστον δυνατόν βριον τής
έξανωγής «ού σνναλλάνματος, μέ
κάποιαν προσπάθειαν προσιασίας
«ού Ιμηοοίου, στηριζομέντ/ν είς «Α
δίκαιον καί είς «ήν άν*ίληψιν, ότι
«ού
είσέρχε
«αι
II
θά έπριπε νά ιίσέρχεται είς
«ήν σταθερότητα «ού νομίσματος
μα;, νεκρώνοντες «αύτοχρόνως με
ρικού, έκ «ών πσλυτιμοτέρων κλά-
χώραν κ «ών έξαγεογών της' δών »βί έθνίκης μας σίκονσμίας».
ΟΠΩΣ ΑΜΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ
Έλέγβτσ χθές ιΐς φιλικόν ιύκλον δτι
βΐς τβλβυΐαΐαν χοημιιτισΐηοιοκίΐν ββο-
μηνίαν 2νας συμκοΧΙΐη; ϋχασι κβοί τας
ϋίνιακοσίας τ) βξακοσίας χ λιάδας βοαχ-
δ Κ ή έ
δέν
μ&ν. Καί καοΒτήοησαν τίνες:
—Έξαχόσες χιλιάοβς; Μ" αύιός
εΙχΒ καοά τό μισθόν) ά «π τονΙ
Εύοέθη «ό>ε δ Ιντοιβή: κεοί τα χοη-
ματιστηοιακά, δ δκοΐος ίλυσε τετρ3γα·
*ϊ*ώς την άποοΐαν.
—Ποόκειται περί €ίεοιστου»—εΐ-
Η8 αε «ό μειδίαμα «ου μτμυημένου.
"Ονομάζομεν δέ άεοιστάς—χαθ" δοον
άϋοτΒλοϋν συνΓμοταξίαν—.μεοικούς λαμ-
■θούς χνρΐονς ι ί δποϊοι βιουν άν«ι·
στρέψη «ήν όοθήν ηοόιασιν «όν πάσι·
γνωστόν συλλογιομοϋ κατά «ήν δ «οίαν
«9 ούκ βπωλεαας ίχβιν» χαί χάνουν
συνήθω; ακριβόε Ιχιΐνο τό διεοΐον δέν
Ιχονν: ΑϊφτάΙ Αύτοι είτε δ μέγας ου
νοστισμός τόν χοημα*ισΐηο>α>ν, δ
βος, ή άγ-ν(α, ή μαο(δα,
Αύτοι καοισιάνουν την ΐώοαν ώ;
ηέοαντον μΐσιτικόν γραφείον. Αύιεί
πεονοδν μβγαλοιΐοειεός χαί ΛϊΙνονν
Μλκίνονται, άνοΐγουν, δΐνουν,
μπαθθύτια, χοώματα, χιοάβια,
ώς νά «ού; «οέχσνν «ά
α«(σ τα μηαΐζά-ια. Αύιο. «οέχουν
ββια. Αύΐοί «έλος πάντων γίνονιαι τα
μοιραΐα χαί φοββοΑ δογανα τ&ν μβγά·
λων Μανιχων Άγοράζσυν α«ρα, πα(-
ζουν αίοα, χάτουν άέαα—διον κβοδί-
ζουν δμως Είνε χατακλτικιιχοΙ. Αύιοί
είναι σχεδόν τό χουματισιήοιον. Είναι
δ ελληνικάς ψ λκαιζηοισμός φθασμένος
είς »ό μΐ) κεοαιτέο~. Είνε »ό χλασσι-
ΜΟν «γοάφ' τι> τού ββΟΒαβιζή πού Ι-
βούλιαξβ οτήν Έλλάδα χιλιάδες μαγα-
ζίΐδν καί δοιις μεταφιρθεΐς είς τό «ο-
λνδαίδαλο καιγνΐδι τδν χο»ιματισττιοια-
κόν άξιδν
δλας τάς
αξίας
νά γίλοιοηοιήοϋ
βιομηΐανίας τόν
«ιά
λόγου
διεοίσν
ελληνικάς
«ά χαο
μέ Ενα οημειαιμαιάοιο στό χίθ*
Χός. Αύτοι κντηγονν «ήν κληο
ΙμΙ διιου οννήθαβ μαΐνιιαι 4
ίιαα-
Ιθόνια τώοα Λγωνΐζβται νά μι
--^-ΙΤΙ «Ιί χουοβλόχαρτα. Διότι εκΐ «έ-
λονς δ (αν είναι νηνεμ.α «ά καιαφέονει
δπαος δ ψΛ.χατζη; «όν τζόγου δ δ·
•υΐος ιεαοοάοει «ό ταλλαςάχι τού χαί
«' αύγατ^ει χαλώς ύιεολογΐζων την άν-
«οχήν τη; μκάγχας. Άλλά οιην
«ριχνμίο; ΟΙ ά«ο>οταί εί «αι αδύνατον
νά μή χάοονν δχι έ'αχόσες χιλιάδβς (51-
λά δύο χαί το>α χαί «έσσαοα Ικατομμΰ-
Οΐα—δπότε ίννοβϊται Φοονίμαις ποιοϋν-
τις εξαφα'ίζονται άπό «οοοοκου γης.
Οΰισ ίφα δ Ιντοιβ«5;. Ετέθη δέ κα¬
τόπιν τό ζήτημα ιεοϊος «ά
δία αύΐά «ά έ«α«ομμΰο>α. Καί άκεδεί-
χθη πάΐιν τετοαγωνιχβς δα τα Ιχατομ
μύοια τα «.λιιρώνα> Ιγω, σεΐς, δ γείταιν
δ α"ετο( μέ τόν άπολβσβέττα άέρα—■
δλο, οί χάιιιδιβ «όν δέν καΐζονν διόλου
δκαιολογεΐται.
ΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ.
Άσφαλιτς αί προσεχιΤ' ένοριαχαΐ
εκλογαί πρέπει νά δώσουν διά τάς Θέσεις
των ένοριαχβν έπιτρέκων τοΰς άρισιεΐς
των πολιτων. Είνε αί πρώται, β^έπετε,
εκλογαί που θεσπίζουν διά την Κρήτην
Ινα νέον χαΐ δγιες ένοριακον χαθεστώς
καί πείπει νά μην 6)τερή3θΐιν είς πρό
σωπα χατάλληλα άπό πάσης άπίψεω',
Βεδοχΐμχσμένα είς διχχειρΐσεις ηεριου-
σιων καί κοινωνικήν δημιουργιχίτητα.
Διά τοθτο επαναλαμβάνομεν χαΐ άπό τής
στήλης τ&ύ'-ς, βτι ΒικαιολογεΙται πλή-
ρως ή κρωτοβουλία σχετιχδς τοθ Σιιν-
δέσμου Ίιροψαλτβν ένδιαφερομένου άμί-
σως διά τό νέον ένοριακον χαθεστώ, άλ·
λά χαΐ δυναμένου νά σνντελέση ώΐτε ά·
πό κ·5ΐνοΟ μετά τοθ λοιποί) έπαγγελμα
τιχοθ χοσμαυ τής ηίλιως δποϊειχθωσιν
οί χαταλληλο'τατοι δια το άξΐωμχ το9 έ·
νοριακοθ έπιτρίπου.
"Ο ΜΙΝΟΊ'ΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ.
ι Πληροφορούμεθα άπό τάς 'Αθη
ναΐχάς εφημερίδας δ (ι πρό δλΐγοον ήμε-
ρβν, δ ενεργήσας τάς ανασκαφάς ιί;
Μαλλια Γάλλο; χχθηγητής τοθ Πανεπι¬
στημίου τοθ Μπορντώ, ωμίλησεν είς το
Λονδίνον ενώπιον τί); έχεΐ Ιταιρείας
πρός προβγωγήν τ&ν Ελληνικήν αποιι-
8Αν κερί τοθ παναρχαίου άλφΐβήτου
τβν Κρητιχβν έπιγρα«ων τή; ΕνβσοΟ
χαί ΦαιοτοΟ, το ίποΤον άναγεται είς την
δευτέραν πρό ΧριστοΟ χιλιετηρίδα χαί
τδ ίποϊον δέ-» κατωρθώθη άχβμη ν*
Αί
χ» ανευρέθησαν είς θάλαμον, δΐτου έρυ-
λάσαοντο τα βχσιλιχά άρχεΐα, άποΐρτί·
ζονται δέ άπό είχίνας αντισ'θΐχςύίαι
κρός ωρισμένους φθίγγοϋς, δπως ;τά (ε
τής Αίγΰκτου. Καί ϊεν δπάρ
Κατά «ήν «οοχθισινήν συνϊδοίασιν
τον Ιμποοικοΰ καί βι,ομηχανικοΰ επι-
ΐηοΙου Αθηνών δ «ο^εδθος αν·
τού χ Χαοΐλαος κοοέβη ιί; τάς κάτωθι
άνακοινοόσιις έν σχέσει μέ την άφιξιν
τού κ Νιμά/ΐΒθ:
—Ό οήμβοο* αφιχθείς οΐχονομολό-
γος χ. Νιμ'ίγιβο θά ΒιαΛΐστώσο βε-
ί δτι η Ελλάς, ή μό»η χώρα ήτις
μβτά τόν πόλεμον ίξηχολ ύθησβ νά Ιχ-
πληο°· βΐί Χθυσόν τάς πςιός τό βξτοτβ-
Οίκον ύΛοχοβώσβις τη-, χαταληφθβϊσα
ΰ«ό τής χρίσβος δεν ηδυνήθη νά δλο·
ώ «ά ϋαοαγωγικά 8ογα, άΊινα
θά ηΰξανον τό βθΐΐκόν ίΐσόδημα καί
θά χαθίσιοον οΰιω αύ«ή» Ικανήν νά
άπιμιταιπΐση »ά βάοη, άΊινα οί μαχοοί
πδλβαοι καί ή αποκατάστασις των ιεοο-
σφύγαον τή; συνΕθώοευσαν.
Τό εθνικόν ιίοόδηιπ δ «ο κατά τό
1928 υηελογΐζβιο εί; 45 δισβκαΐομμύ-
Οΐα δοαχμώ», κατηλθβ κατά τάς καοα-
σχιθιΐσας ημίν ηληοοφοοΐας χάτ- τΑν
30 δισεατομμυο!ων. Άλλβ μέ τοιού¬
τον Βΐσδ5η4ΑΊ «4; βΙ?β δυνατόν νά Αν-
δ λιος είς τα φοοολογιχά βάο«ι τόν
11 δισβκατομμυοΐων, τούιέσιι 37 ο)α
τή; κοοσόίου; ΕΙνβ φανεοδν δτι ή Ελ¬
λάς ήτις Ιφάνη πάν»οτβ σννεκή; πρΊς
τάς ΰυοχοεώσβις αύτη;, ήτις μβτά τό
1922 θά ηδύνατο ά}ΐα«α νά διτοστΌ
τής είς χρυσόν (ΐληοσ)μτϊ, ώ; άηέσιη-
σιν τόσα χαί τοοα νοάιη καί δμως δέν
τό ίχαμβ, θά τΰχιΐ τή; άναγχαίας συν·
δοομης δ κης συμκλταοονσα τα ιεσοα·
γοογικά εογα, χατασιή Ι τανη νά ΙΕα-
χολουθήαο νά άνιακοχοίνβται κοός τάς
ύιιοχθΒΟσεΐί αΰης. Διότι μόνον διά
τής αύϊήσβως τοΰ εθνικον (ίσοΑ^ματος
θά ανξήσονν αυτομάτως καί οί χοαΐι-
καί ιεοόσοδοι χωοίς νά παοουσιάζβ«αι
τό σημεοινόν δυσβάσταχτον βάρος
«άν φοοα>ν·
Δέον δ,ιαις νά τον»σθδ δτι θά 8«ο-
κ> νά οιαθμισθοϋν α! ιεαο' ήαΐν συν
θηχαι καί μή Ναοαονρώμεθ.1 ά«ό θιαι·
οίας ύϋοατιιοιζομένας μέν ιεαοά κοου-
φ οΐΐονομολόγων άλλ' άνιφαομό*
σνους χαί βλαββοάς ιεαο' ήι*ΐν. Έννοα
διι ή Ιιΐιβ»ΐ)θιΐσαΰψ«σις τον ήοΐ, ΰψη-
λοτάτου τόκου, ώ; χαΐαλλοτεβΐονίοαμεν,
νβχοήν« ιιδσαν κίνησιν χαί καθιοιζ
αδύνατον είς πάντα ίογοζίμινον «ήν
ίχτέλιθιν οΙασδήκοΐΒ |πιχβιο«.σε)ΐο;( άοα
χαί «ήν οκοκουμέναν οΰξησιν της ιεα-
οαγωγης. Ή βμμο»ή Είς τοιαύιην τα-
χιικίΐν θά ίχο χάχισια άαοτελέσματα
διότι ο! ΰψηλοί τόκοι ουδέ «ούς πισιω-
τάς Ινισχύουν, δφοθ οί χοεώοται αυ¬
τόν καθ^μεοινός {ξαοθινοΰν, ςΰ;ε νία
χβφάλαια ποοσθβΊουν είς την κυκλοφο·
Οίαν διά «ό μί) υηάοχειν τοιαϋια. Είνε
εσφαλμένη ή θιωρία δτι οί ύψηλοΐ τό-
χοι έλκνονν χΐφάλαια, διόιι ΰψηλά;
τΟΜθς οημα(νει κίνδυνον «όν κβςραλαί-
σιν, έιεομένωι χαθιστδ ταυτα δισιακτι-
χά καί συντελεί βΙ την άπέχονψ.ν αΰ»
τόν. Άλλά χαί δβου υψώθη ο τόχοί
τουτο βγένειο διά βοαχύτατον πάντοιβ
χθόνον καί ιεοός άκοτοοιιην χβοδοσΧο-
πίας, Ιμιενεομένης Ιχ «όν ίκιάχτων γβ-
γονόιων.
Είνε καιοός σννεκό; νά Ικανέλθ—-
μέν καί ημείς είς λογικώτεοα Ικιιόχια
καί δή Αναδοομικιος διά τα ΰφισιά'με»
να χοέη κου «·ϊς ίψώσβιυς τον τόχον.
Έλιιίζομεν ομοίως δτι οί ά^μόδιοι
δέν θ5 παοασυοθοϋν αιεό «ήν Αλλην
θβ—οίαν τη; διατηοήσϊαΐς της οιενότη-
ιος της χυχλοφοοίας διά νά μή ίνθαο-
4 επί «ου συναλλάγματοί *«ρδθ
ι
ι
ΑΝΟΡΘΠΠ-
ι
Μ
ι
Ι
ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Όμιλήν
Κινηματαγοάφ·ς.—ϊήμβοον ή τλ«Ηεϊ· Ό-
ΜββΊτο: «Πα*β οειΑ (έν θ' άγακήσα» ύιι·
λοδοα κσ) αΊονοα 100 ο)ι Γαλλική ιιέ *ή»
Λίλιαν ΧΊββίϋ, τόν ά»α*τ{μίνον μας ΖΰΙ
(Άρ,μόν Ββίνάρ). Τοαγούΐια ώοαϊα: Ναν
τικβ, σκέχς Καονοβ ίλιιΐ ιής Νίΐσυ:.
Καθ* έκαστην άαογενμαιινή 5 1(2 μ. μ.
μέ τιμάς ή%αιιωμν«σ(.
ΠΑΡΛ4Ν «ΑΠΟΛΛΩΝ». - Σήρε
Βον «Ις Βύο ■οο.ασΐάοβις ώ)β 5.30 μ. μ.
καΐ ώ^α 9.30 μ. μ. «Ένα Ταγκό γιά σένα»
ΕΘΝΙΚΟΝ —Άπόψι βναοΕις τής κεο
φήιιον Άθιιναΐιής 02χήσαας Ματσάκη—
Κρασά._______
ΠΟΥΠΕ.— Τα««χ1 ζοοοΐ μέ
ή
Η Ζϊιη ηογ Περνα
ΣΑΒΒΑΤΟΝ
ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
ανατολή ηλίου 7,11, δύβΐτ 6,07
οχοηία. Ο! ΰκοο«]οίζοντι; ταΰια
γντΕθ,Ιζουν «ήν ποαγματΐΝΟτηια καΐ τί)
κατάστασιν των συναλ'αγώ*.
Συνεχίζων δ μ. Χαοίλαος τονίζ«
ανάγκην τής ΙχδόΌβοας νίου χαοιονομϊ
σμυτος, καθ1 δσον τό υπάρχον τοιούτοι
Ιν συγο£σβι ποός τόν πληθυσμόν εΐνι
άΊεκαοχβς, δυσχ·οα(νονται δέ ώ;
τούτου αί συναλλαγαί. Άναφέοβι ώ.
πιοάδβιγμαι την Άμβοιχήν δ «ου συνβ
πβΙα της Ι*δόσβω; χαοιονοίίσμπτος ι
γενικίι οΐκοτομική κατάστασις αύ'ή; 2
ββλτιώθη, τα δέ χοεώγοατρα ύΐίθΒ'ΐιι
θησαν κατά 3 δΊσβιιατομμύρια δυλλα
ρ(α>ν». "Οσον αφοοβ τα παλαιά χο^
την {μπουτόν «ούς τούς ξίνους οΐίου
εΐαεν δ-ι ί| καταοΐισθβΐαί ίίκιτοοπΰ μβ
λιτα τό ζήτομθι συντόμως δέ Οά ύτο
βάλη «ά ποο(θιια«α αύΐής. Ετόνισε τή
ανάγκην δπτος καοασΐεθό συνάλλαγμι
δια την έζόφΐησιν των ΐρθών τούτο
ίνα μϊ) κλονιοβη 4 πίστις τοϋ Ιμ*ο
θίου.
Σχετικάς μί τό ζίτημα της ουνιογα
οίας (μΝοο(ον χαί βιοιιηΐανΐας ανεφε
ρεν δ τι τ*) σΐιτιχη συζήτησις ?χβι
ΐτχθήσϋ, 'λιίζβτπι δέ συντόμως νΛ
τβνχβυ συνεννόησις. Όσον αφοςά τό
Ιν ικιοσιάσιον ανετέθη είς τό έμηοο
χον τμήμα δηως συτβογασθτ] μετα τοΐ
Ι συλλόγου.
ΛΠΟΙΗΊΊΤΙ!ΕΑ>ΑΙΟ!Α.Ε
ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΕΒΙΙΝΙΑΙΙΙΛΙΛΙΑ.ΙΡΟΙΕΙ!
ΑΦΟΒΟΧ Κυριακήν Ισηέο-ς,
"Αγ Νιχόλαον,Παι. "Αμμον—Ση¬
τείαν.
ΜΑ1ΙΉ Μ. Τρίτην 7 μ. μ. κατ
εΰϋβϊαν Πβιοαια, Χίον, Μυτιλή¬
νησ
ΑΦΟΒΟΧ Τοίνην έσπέο^ς Ρέ¬
θυμνον, Χανιά, Πίΐοαιά, ΧαλκίΛσ
Βόλον, Θβσ)νίχην, Κοβίλλαν, Ά-
λβξανδθ'ύιολιν, Μυΐιληνην, Χ(ον
1ΟΝ ΟΝΙΙΠίιικτυνκ.μ. Ρέθυμνον
Χπ»ιι», Πειραια, Χαλχίδσ, Βόλον
θ
(Έμ ταϋ Πρακτορείον)
Τηλ Νο 30
ΤΗ ΔΟΡίΤΙΒ
ΛΕνΚΗίΝΟΠΤηΐ βηβΜΗΔΟΝ
ΛΕ ΤΗΠ ε£ΑΛ£( ίΜ ΤΟΠ
ΒΛΚΤΗΡΙΔΙΟΗ ΤΟΥ ίΤΟΜΛΤΟΣ
Άν τό χαμόγΐΛό τας £είξτ| έχχρωμα-
τιομένα Χαί χαλαΰμένα &άντια, το
στόμα οος «Ιναι τό« πλήοες βαχΐη-
φιοάαν 'Η κατάστασις αδτη όφίίλί-
ται ίΐς τα έντός τοΰ στόματός σας
μιχρόβια.
Ή ΚοΙννός λινκαίνα. ταχέως τα
δόντια οιότι ό άντιθΊΐπηκό; 4ίΐρός
της, έξαφανίζει «ά έναπομΐίναντα
έν ά.ιοσνντ)έβίΐ φαγητά χαί έξονδε-
τερώνει τα όξέα
Χρηβιμο.Τ9ΐήσαΐβ επί τρίίς ημέρας
προιΐ καί Ρρ.ίδυ ίνα έχατοστόμΐτρον
Κολννός επί ξηράς -τχτρας χαί τα
οόντια σας θά γίνσυν χατά τρείς
άποχράισίΐς λενχότερα.
ΛΜΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΛ
ΚΟΛΥΝΟΣ
ΜΟΡΙί ΦΛ?«ΤΖΗ,
Παοαχαταθή'χΐ] Ιν Κοή*τ«ΐ
Ιωάν, Τζάκομο
ΚΕΡΔΗ
Όρΐοτ·, επί «Μοκγ, «αί μιά φρόνιοη κιΐ
Εύΐνχή; Ιβία .. "Β«$ ΐώοα χά '·χ·ΐ· ΙΙι
Ιαν—δ'ΐνν εΙιΒανΙ—χρήματη, κ*1 ΐύ^Ιρκττο
κανεΐς είς την λίαν •«σάββατον θέσιν άφ'
β>δς νά μή Ε«υυ *·ί νά τα Βιαθέσυ, ίαχω
καΐ «Βοχαταβοΐικώ;, (στ«ο κοσεξιφλάν νο
·0«£ την ερχομένην τύχην τοο. Πολί,οΙ,
στό *»λο{, Ιμενα* κα! δβσαρεστημν'νοι...
—Ώ Ι, άΐβρφ»! Δισχόσ·.«( χιλιάΒε(! Κοί
«Ι νά ποακοχάνη κανεΐς μέ Βιακόσιβς χιλια·
8ες... ΣκΙτι, ίΉιχλο, β0*!"· τσξεϊ&'!.,, Ά-
οε κου Θά σαϋ ζη-οόν καί Βα·κκι$!
ΚαΙ γενναιοφρόνβις κατέληγον ν* άποποι-
ηθοΰν—νοερΜς κάντοτε! — «4 μεΙλονιΐΜΟν
χίοβος, »β'» αποφυγήν τής σκιτούρας «ού
«ού; έ"βίμ«νβ...
'Ενώ τώβα «ό κράγματβ άτλοποιαϋνιαι
τελβίως χάρις είς την βΉιτνενοιν τής "Ε¬
νώσεως των Σννταχτών Αθηνών. Δέ* ειρό-
κείται κανεΐ; να οχατισθό Βιό την Βιάθεσιν
«ών χο,ημάτων —β. ΟΙ τνϊβαοΐ άπαλλάα-
σανΐαι καΐ τής σιιοτούρας αύΐής. Δέ» θα
εχουν παβά να παοαΐώοοιιν «όν Χαχνόν καί
να πσρουν «ό κο,Βο{.
Ό κρέιτος θα χεοΒίσπ ε»α οχΐτι, μανοκα-
«οικΐαν. ά^ίις 200.000 εραχ. Ό βεύτεοος θά
κεβδίθ]] ε α σίκόπββο, ποοαπονούμβνος Ι-
σας 5τι βέν θό έ/π χαί χοήαστα νά τό κ*1
στ]. Ό τρίχος θά κερδίση τό ενοίκιον «ου
δλον τόν χοόνον μέχρι 2000 ΒΒατυήν. '€
τέταοτος θά λββη μίαν πίσιωσιν 5000 &(ΐαχ
μην Βιά «ά ψώνια «ής χοονιά; το« άχό
ένα μεγπλο έδαιΒιμοιΐωΙεΐον. 'Αλλος Θά
κερδίση, τό νΐύσιμο, αχό ιορνφής μέχρις
ό ύΐων, κοΐ ^ι «ίοτσυφοίόγοι» μΐΜΒθΠΐρΒΐ-
σία! θά κάοονν «οί ούιοΐ κάτι.
Εάν, μετά τόσην σοΐΐήν Βιάθβσιν τ
ένβεχομένων χεβδών τονς, βύρεθονν ι
βοααοεαιηκίνυι, σημαίνπ δ«ι κοτέ «ίποτε
ο έν θά ιΐΒοοοΰοΒ νά Ικανοχο ήσπ τδν γρι-
νιάρην, δίποον, άλτερον, λογικόν—μμ!...—
«ου πλαΐωνικοέ όρισμι;ΰ!
β 'Αλλος
ΜΙΑ ΠΟΥΔΡΑ
ΚΡΑΤΑ. ΤΟΚΑΛΟΝ
Ή ΐτούδρα Τοκαλόν κοατά* δ-
ϊόκλτΐοτι την ήικΌα λόγω τής
Μοιιβββ σβ θΓβιπβ την οποί¬
αν πβριβ'χει.
ΑΝΑΧ.ΩΡΗΣΈΙΣ
ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
ΦΩΚΙΩΝ Σάββατον 11 π. μ.
Ρέθμνμνον, ΧανιΟ, Πιιοαιόί.
ΑΕαΝΐ Ικόστυν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
α. μ. κατ' ενθιΐαν δια ΠιιοαιΛ—ΧαλχΙ-
—ΑΙδβ^ιόν—ΒΛΙιν— Θεβσαλπν(κ«ν
—Ή λογοκρισία των ταινιών.
Είς οχιτιχήν οιίτιολογικίιν Ικβεοιν
ί)ς Άγγλικίίί λβγβΗ5π:ας «ονΐζεται 8«
κατ' θυσίαν δλϊΐ αί ταινίαι πβΰ τής δ-
«βλήθίϊθαν χατά χό Λήξιν Ιτος εο»ρί-
φοντο γόρ» άοό ίύ», κυρίιοζ, θέμαια:
ή τ» συζϋγι«3 όλιαθτ;μαιτ^ μ-βς Υ«ναι·
κόΓ, ή την ι*Π!τυχ«1 βταίιοδίομΐαν μ Λ
κυρίαι, ή δεσποινίδος δίθζομίνηζ ιίς
την ί»με«άλλειΐ3ΐν χΛν φ^σικών της θελ
γήτραν. Τί νά άφαιρεθαθ* ϊε άτλβ;, α!
«αθαρβς ί«ιλήψιμοι οχηναΐ έκ ιοι
ούΐων ταινιβν, θί ήτο μιταιοκονΕατ.
Ή Ικθεοις τονίζιι ΙκΙ «λίον δτι τοθ
λοιπού ή Λ·3γο*βιο!α θ* ά*αγορε4η τβ
έξί) : 1) Πι'ύ μ»»ράΐ ί) ουγ«β« σκηνάς
δϋχδρυΊΐβτιζ-μίναζ είς χρ·β6«τϊοι«άμ*-
ρεί. 2) Ήμιγδμ-Όυς ΙμφϊνΙβικ, είς λου-
τρά, λοϋϊροπίλεις χ.λ.π. 3) 'Υπιρδιλι·
Χ4ς Ικφραυτι*»; Ιβωτιχάς οκηνας, 4
Σκηνάς μέθ-ί. 5) Σχηνάε άνίρικής δι
αιότηκς, σκληοόττ,τχ ή άλΛιβ' προββΐ'
λ*ν τής ιΰπρεηεΕας ή τοθ χαλοθ γ&ό
οΐοιι.
—Γέννησίς βίς τράμ.
Είς την Β.ίννην Ιπίίλθε τί Σάββατον
ϊυχοπή τί)ς τροχΐοϊρ5μ·χί)ς οιιγχοιν«
νί«ς τής γρ«μι»ί! 71—μέ συνβοτιαμίν
τβν ίπερχομίνων ό/ημαίιβν χ.λ.π.—διβ-
τι μίί έίτίβάτις άπίΐηαεν αΐφ η; έό
τοθ τρόμ Ινα...·«οριτσϊχι.
'Η γίννησις επήλθεν δμ-χ?
τη βΐηθε'α τοθ προατρίξαντος αοτ^φύ
λαχος.
—Ή άνβργία καΐ οί σκύλοι.
Ή άνεργία ΙΊχι τόν αντίκτυπόν τη
έΐχΐ χί}ς τύχτ); ρολλβν σχύλων τοθ Πλ
ρισιοθ.
ΠολλοΙ & εργνΐ Παριαινο! τεύ: 45η-
γβθν είς τό άσυλον τ&ν άίεαπόχων ζώ-
βν Εηβυ κί τε ό; ιγκατίλιίπειιν. ΚαΙ
τοθιο διότι ή εημοτική άρχή τ,Ο^ηοΐ
τό^ φίρον έχΐ τ6ν σχολήν ιί; 80 φράγ
χά τα δποΐα άδανχτοθ' ή*τ) νά χαταδά-
λοκν οί χύ^ιοί την.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
Πλουτίσατβ τή βιβλιοθήκη «ου
σχολείον σας χαί τό πρόγραμμα
των σχολικών σας έορτών
μέ τα 3 βιβλία:
ΒΕΑ. ΦΡΕΡΗ
"ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ.,
Δ.άμα μέ ΰκόθεσι «ήν όλοκαύτοεσι
τοό ΆτικαΒΙοα
"ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ,.
ΚωμωΙΙΐς, Βραμαάκισ, μονόλογ·!,
«βαγούΒια
"Ο ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΑΚΙα ΤΟΥ,,
ΠαιΒική όερτΐα μέ ηολλά «ραγούβια
Πωλοΰνται σ' δλα τα βι
βλιοπωλεΐα.
Έκδόσεις Δημητράκαο
ΣταΚοη 4 Αθήνας
ΣΑΠΟΥΝΙ ..ΑΦΡΟ"
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
"Ενεκεν τής σημερινής οικονομικής κρίβεωςίείς τό
ΝΕΟΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ
ΕΜΐΜΑΝ. Ζ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
(ΠΡΟΗΝ ΪΑΡΑΤΙΟΠΟΥΛΟΥ)
Κ«ίώ{ ΜαΙ (Ι( τέ) Ύκ)μ« τής ύββΒ ΆμβλβεΙβς (Πλατο ΧοΜκάχι)
ΘΑ ΠΩΛΩΝΤΑΙ:
παπούτσια. πρώτης ποιότητος (χνδρικά, γυναικεϊα, παιδι·
χά) μέ Εύρωπαΐκά δέρματα είς διαφόρους μοδέρνους χρω
ματιβμούς χαί σχέδια υπό τας εξής τιμάς:
Άνδρικά,Σκαρπίνια μονόσολα τό ζεύγος δρ. 22Ο
)> » » λουστρίνΐχ επί πλέον ΙΟ
» » δίσολα τό ζεύγος δρ. 24Ο
» Μπότες μονόσολες )> » » 935
» » οίβολες επί πλέον » 2Ο
ΓυναικεΙα ξύλινα τό ζεύγος βρχ. 915
» » λαμέ καί καστόρια επί πλέον » ι ο
» πέτσινα 8ροΓΤ τό ζεύγος ν 195
)) » )) λαμέ καί καστόρια επί πλέον ΙΟ
Παιδικα άπό Νο
» » »
» » »
» » »
» » »
2Ο—24 δρ.
«Κ-3Ο »
81—39 ))
33-3Ο »
37-4Ο »
7Ο τό ζεδγος
9Ο » »
125 » »
14Ο » »
ιβο » »
Καθώς καΐ διάφορα δλλα παλαιότερα σχέδια άπό 50—125 τό
ζγος. Έκτελται ωσαύτως καί παραγγελίαι επί δλων τώ»
βίδών των ύποδημάτων, «αθώς καί διά χορούς καί άπό ατλάζια
καΐ διαφόρους χρωματισμούς.
ΓΑΜΟΙ.—Τή* ει·βε1θ.)·σαν Κ»Οιακή»
•Ις *ό χ·Β«»ν 'Β«βν· αιθΝΜή Σητείας ε-
ιβΐέσβηααν #1 γόμβι τ·υ «. Ιαιίννον Το-
βλαΒακη μιτά «ή: Δ*ί Ούραιίας Γ.
ίάκη. Παίάνυμφος «ορέοιη ό κ.
Μκαριταχης. ... _
Κύχόμεθα βίον ανέφελον. ~. .χ,
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— ΜόΙις οννελθόντβς
«■ «ής πληΕάσης ή·άς σημφποάς «ο6 θα-
νάτοβ «οβ «ροαφΐλοδς μας ΝικοΙάοα Ν·-
στβρίκη, οΐαθανόμβθα «ήν Αηοχοέωοιν «ά
εύΐαριοτήοαιμεν «ήν κοινωνίαν Ήροι«Ιβ!ο«
διά «ήν οβιιμειοχή* «ής είς «ο πένθος μας.
Εύχσρ αΐΒΰαεν έχΐσης «άς ά}χόο «ής πί-
λβεκ, τόν Νομάρχην, Δηιιαρχον, Φρούραο-
χβν, κ α) «ούς ά$ΐϋβματι·ούς «ού θΒντίγμα-
«ος, «οΰς σοΐιλόγονς «ιεν Ναθηγητειν άχάν-
«■ν των έ*ηοιβε««ηοΙην «ής πόλεως «α|
τ«ύς Βιβυθοντός τούτων, «όν γεοονσιαοιήν
π. ΟολιιχοονΙΒην, «ούς ύκοπροΕένονς Ιτα¬
λίας καί Βιλγίοι-, πήν 6ι««θύνιριαν «οβ Έ-
Θνικον Όοφανοτροφείου «αί έν γένει πάν¬
τας «ούς συνοδεύσαντας «όν νεκρόν μέχρι
τής τελευταίαι «οτ> κατοικΐαί. Ίΐιαιτέοας
ευχαριστούμεν πάντας «ούς καταθέσαντας
στεφάνους ή ββορείς είς μνήμην τού. Έ-
τόν έπικήίειον γνμνασιβρχην κ. Βανρβοημ-
πάκην Μοί «όν ίπιτίφΐον, Ενθερμον φίλον
«ού μεταστάντος κ. ΡΓΒΐβζΙ.
ΑΙβθανόμεβα ειοοσέτι «ήν ύποχοέασιν β-
κως εύχαριστήβωμιν ΙΒιαιτίρας .«ήν διεύ¬
θυνσιν και τού; Ιατροΰς «ής Πολ«κλινι«ής
ΉρακλΒΐου διά «ό όλως έ£αιο.Εΐιιιόν 4»ίιβ·
φίθον τό οποίον βπέσειξαν μή φβισθέντες
κόπαιν κατά «ό Βιάβτημα τής άοθπνε(ος «όν.
6 υΐδς ε Ι άβΐλφβΐ
ΝΒΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.- Ό «μ Ν«α·
Μεραμβέλλαα κ. Μιλτιάδης 'ΑΙε·
Σβονάκΐϊ δούς τάς νενοαισμΐνας
ις ενώπιον των χ π. Καθηνητεϊν
«ής ΜαΑηματιχής Σχολής τοβ λν Αθήναις
Οανεπισ«ημ(ον, Ιλοβε τόν έηίζηλον βαθ-
μ&ν ά;ισα. Είς τόν Βιαχεκαιμενον τούτον
έκιοτήμο^α δοιις καί τάς Γνμνασιακάς τοβ
σπουδας άηοπεράΐωσκ Βιά «ου σύ:οϋ βαθ-
μοί, απευθύνη) θεομάτατα σνγίαοηιήρια,
(ϋχόμβνος αύ(ώ δ*οβς «αχέιας καταλοβ]]
καΑ ανωτάτην διακεκριμίνην ύπηοεσιακήν
θέσιν. Ν. Α.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ.— Προσχιλούνται άταν-
τα τα μέλη «ής Όργανώσποες ΆΟληΐισμβϋ
καί παιΒιών τής Ε. Γ. Ο. Η. ώ: καί ά-
πάντες 1.1 άβληταΐ βΐ ά*ήκανχβς τ] έθιθτ-
μοϋχες κατά κρέϊ«βν νά έγγρααιωαιν είς
«ήν Ιύναμιν αύιήΓ, »ϊ; Γενικήν Συνβλιαοιν
την χροσ. Κυριακήν 21 ην «β'ζ· καΐ ώβα*
Ι Οτι ν κ. μ. είς «ήν Εμπορικήν Σχολήν.
θεματα: ΛογοΒοσΙα Διοι*. Σνμβαυλ(οβ
ΆρχαιρΒθίαι.
Έν ΉροκΧεΙφ «| 17-2—32
Ό ΆντιπρόεΒρος Ό Γ. Γραμματεύς
Ι. Μ. ΓαροιιββΜΐ» Δ. Καν«β«ρ«χη|
ϊ'νρω ατ-ήν ηύλι μας.
—Ή ΙΕέτασις «Δ» γηπέββεν Βιό «ό 01-
νοποιΐϊον,
—Έγινεν, ώς γρόφομεν έν άλλο στήλπ,
αρ,οχθις.
—Ή ά^μοβία έν τούτοις επιτοοπή, «ίπι-
φβλάχθιι να άνακοινώϋΐι «ό άκατθβομα».
—Διατί ά^αγει
—Άπό προζβες «ό ΒρόΒΐ) ό Ηαιαόβ *»*·
νη άπιικλίνων κρός «ήν βοοχήν.
—Χθές σογκεκριμένωί «7χαμε βοοχήν χαί
λιακάβα Ιναλλάί.
—Εύτβχώς «ό κρνο Βέν έσημεΐαισε άνά·
μ(£ιν ΐίς «ό «Νθκτέΐγ» αύιό «ου καιοαν.
—Μανθάνομεν δ«ι σήμεοβ αΰ^ιο έχομε καΐ
τό» θιασάιιον μας.
—Μέ €«α άστέρια» καί «ό μχαλλέια «όν.
—Τβιώβιον γόα άπό οί^ιον καί άνάγκη
ψυχική νά £εοκάο(εμεν κάποβ.
—Λησμονοΰντες «ά Βΐινό τής έποχής.
— ΜεοΐΗούί·μεΒΐκι.ύί άχασχολεΐ σοβαραί
και ό ζήτημα... τής άκ{«ΜφαγΙα{.
—'Ωστε ή *ίό «ής 14ης Μαρίοο «εοίο-
δος να «εα^ηθά γλεντο«οπιχί καί άσχέινς
«•εν Άπόκοε·!
Είς «ήν μοναΒικήν αΐθονοαν «οί «Έ*
θνικαί».
-Δί3ε«αι σήμερον ό ιτρεΐίος έπίαηιιοβ
χοβός «οβ Άθλητικον όμΐλον «ής πόλεώς
μας «Ί·>(α»..
—Ό χοβός ού«ος είνε, κατό «ός κληβο-
φοβίος μας έΕησφΐλισμίνος.
-Διότι ύποστηβίζετοι άπό «όν φΐλαβλον
κόσμον «αί εΙβικΜς «άς Γυμναστικαί Όβ"
γανώακις.
—"Ω ότι να κβοβλέπεται κοομσσβγκέν·
«βειθις βοΙ κίφι.
.."^Ε'ί *« ττιβηβή άκόλοτος ιιαβ' δλΐ)·
βε «ήν Βιάβπειαν «αν χαβοή βα παίίη ή
*3λεες κατηοτισμίνη όίϊήσ«β· «οδ Εθνικον.
— Α»όψΕ εί; «ό θίατΒον Πονλακάκΐ)
ΒΙΒεται «ό ρεσιΐόλ «ής Δίδος Σερβάκη.
— Μέ εκλεκτόν μαυσ.κόν καόγραμμα.
— ΕκαναΙαμβίνονε* κοί σήμερον δτι κιΐ
Τφ τέχ,ης κα| Χόγφ καταγαγής ή ΔΙς Σ«
ραάαιιη «ρεπει »ά ύποθΐτιβιχθή.
—Καί υπό «ής ήμειερας φιλομούσοβ Κοι·
νννίσς,
—-Ιβ τα Χανιά ε««Ηλσφόοησαν «βοχνέβ
κομμοβνιο«ιιιαΙ «Βθ«ηίύ6ει:.
— Αφαρεισαι «ην ανάγκην άπελενθεοε)·
οίας τ«ν έν Καλαμίφ κβατοβμεινν ε»μ
μοονισΐειν.
-'ΐίν τφ μ·«οΕο Αγγέλλεται δΐι Μκει
κομμουν,οτα» μετεφέΒθησαν «κ Καλαμΐο*
είς Αθή«ας,
— Νέ υποθέσωμεν δτι μέ τας ■βοκηρν·
(εις των κ μμουνιστΑν.
— "Εγεννήθη σοβαρώς κα| (ήτημα άπο«
αοεης «Ην κοατοβμένην «οβ Κολαμίο«>
_____________ο Ρέκβρτερ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Κ. Κανακάκης
ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
ΑΤΡΟΧ-ΜΑΕΥΤΗΙ*
Νετύκησεν έν τί *ί$ Μ«λ«Β»ζί-
οιι μ«1 οέχετβι έν τθ αολνκλινικθ
Ηρακλειον χ«0' Ιη&ατην 10-12
νκΙ *ν τί χλινΐΜΟ κ. Πρινιανάχα.
ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
ΑΝΟΡΘΩΙ13 ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Έξοαηοικοϋ Ιτησία Δολλάοια 10.
Άπασαι «Ι ά«βδ«ί{ϊις συνδρομήν χαι
4ημοθΐ«ύσ»*ιν φέρουσι απαραίτητον την
ύηβγραφήν τοδ Διχυθυντοδ και Ιδιο
χτπτου της «Άνβρβώα««>.
Ηράκλειον 20 Φεβοαυαρίου 1932
ΑΝΕΓΡΑΦΗ αρσχθές όιι οί
** άβχηγοΐ των κομμάτων τής
αντιπολιτεύσεως ευρίσκουν περιτ-
τάς τάς συσκέψεις μετά τού ηβοαΰν
ηουβψοΰ επί ζητημάτων τα όποϊα
ίχσυν κ*φαλαιώδη σημασίαν διά
«Αν χώραν. Ευρίσκουν ά κάμη—καί
ασφαλώς έδώ πρόχειται περί έφχυ
θέσεως Λαϊκής—δ·ι ή ιακτική αύ·
τή των συσκέψεων αποτελεί νόθευ
σιν τού πολκεύμαιος/ Κατά τα άλ-
λα έν τούτοις οί ηγέται «ής άντιπσ-
λιιεύσεως έπιφυλάσσονται πάνεστε
νά έκφέρουν γνώμην παθόντις φαί·
νεΐαι άπό «ήν μειοδοτικήν «έπιφυ-
λαχιίτιδα> τού κ. Τσαλδάοη.
ΕΙΣ ΤΑ άντιβενιζβλικά όογανα
έξακολουθιΐ νά μην άρέαο δ
σχνματισμός κοινοβουλευτικήν έπι-
τοοπής διά «ήν εξέτασιν τής ΰηο·
θέσεως «ού κ. Ζάννα. Τα καλόβαυ
λα «αύια Καψαψα, θέλσυν νά «αοα
μβίνουν καί κάαοιαι σκιαί έστω,
έκ των κατά «ού ύπουογοΰ τής Ά
Βθοπσοίας συκοφανΐΐών, διά νά έ-
ηισείουν διαρκώς κατά «ών ΦιΙηΙβν
θέρων «ήν άθωωτικήν διά «ούς χά
τηγόρσυκ απόφασιν «ού ήμίσεος
«ών ένόρκην «ού Κακουργιοδικείου
Πειραιώς. Δ έν «ούς συμφέρει δηλ.
πρσφανώς, ι) σύστασις %βς κοινο·
βονλΐνΐικής έπιτροπής.
ΚΑΤΕΤΕΘΗ νομοσχέδιον διά
•ό άνοινμα «ού Χρηματιστηρί·
ου. Τό άνοινμα, έφ' όσον τ.ύλάχι-
σΐον όοίζβται δι* ωρισμένον χρόνον
καί δι' ωρισμένον! «ίΐλους, δέν εί
νέ δυνατόν καρά νά άνακουφίσο
«ήν έν γένει Ελληνικήν αγοράν, ά-
φού καί υπό «ούς ανωτέρω περιο¬
ρισμόν; θά κυκλοφορίση ποσόν 56
έπαιομμνρίων, λόνφ τής άγσρβς
νηό τής Διιθνσύς Οικονομικάς Έ-
ηι«0οπ0ς όμθΛβνιών παλαιών, πρό
■ού 1914, εξωτερικών δανείον,
πρός εξόφλησιν «ού χοβωλυσίσυ
ανιών, καί δέν θά έξαχθβ επί πλέον
είς σννάλλαγμα «ό ποσόν τούιο
άγοβάψ «ού απαιτούμενον άοιθμοΰ
όμολογιών έκ τού έξωτερικού.
—Ό κ. Γβνικός Διοικητής.
Λβγ* τβθ ότι «έν έτεψηφίσθησαν «·
Κθμη π«ρά τδν Νομοθετικ&ν Σνματαν
τοι ενδιβΐφίρβντα την Νήσβν μας νομο
σχιδιατ, δέ*- ιΙ»β απίθανον 6 ύ*ουργ&(
-Γίνιχ&ς Διοικπτης Κρήτης κ. Νικ. Χ.
Ασκβυτσης νά παρατείνη την παραμο¬
νήν τβι» ϊίς Αθήνας επί μίαν ΐΐοίτι
έβδοιι&δβι ήτοι μ*χρι τΐλβυς Φεβρου¬
άριον
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣ5 ηγγυημενκς, μέ έ·
ΏΡΟΛΟΓΙ-Ν {ησφαλισμινα :άποτε·
λεβματα αναλαμβάνη 6 ιΐδικος τβχνί-
της Ί·»*ννος Μ. Μητάκης, έργαζομενος
είς τό καρά τβ Σκνδριβανι νίβν Χρυσο¬
χοείον 2τ. Άτααλάχη.
Έπίστις κκμνει ηνγνημένας διβρβώ·
α·ις γραφομηχανήν παντός συστηματος,
χιλιομετρικόν ρυθμιστηρειν κλπ. κα·
τασκευαζει ο' επί πλέον γυαλιά
μπρασελέ ωρολόγιον.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΣ απησχόλησε «ήν
Κυβέρνησιν ή προστασία κοί
ή ενίσχυσις «ής εμπορικάς ναυτιλί
άς. Ή φροντίς αυτή ή%ο ίηιβεβλη
μένη καθ' ήν στιγμήν ή δΐη έθνική
οίΜονομία τής οποίας αί πηγαί δέν
είνε πολλαπλαί καί πλούσιαι έχει
νά ωφεληθή πλείστα όσα έκ τής
αναπτύξεως τής ναυτιλίας. Όρθή
λθ'πίν ή*ο καί ή γψώμη δαως «0
έγγυήσει «ού κοάτους επιδιωχθή δά¬
νειον 400 ΟΟΟ Αιρών πρός ναν
Νήνησιν μεγάλον ύ/ΐερσκεανείσν ίνα
τονώθη ι) είς μαρασμόν εύοισκομέ
νη ύαερωκεάνεισς έλληνική συγκοι-
νανία. Άντιρρήσειΐ μόνον θά υπήρ¬
χον διά «ήν υπό «άς σημερινάς συν
θήκας ορισθείσαν ετησίαν έπιχσρή
γησιν «ού Κράισνίί 'ί 'νός καί ήμ(
σ«ος έπαισμμυρίον δβαχμών.
ψΞΑΚΟΑΟΥΘΟΥΝ νά γράφον
—* «αι διάφοραι Νρίσεις επί «ού
ζηιήμαιος «ών έκλσγών περισιρβ-
φόμεναι σχεδόν πάντοτε είς «ό όιι
ή τελευταία άνακίνησις «ού ζη«ή
ματος απετέλεσε «αίφνιδιασμόν»
»ής Κυββρνι{σ£ω{ θελούσης πάση
θ«σ/α νά προλάβο «ήν «κα«ά Σεπ
(έμβοιον άνα«ροπ»}ν> Άλλ' άς »ί
νονν επί τέλους αί εκλογαί «όν Σε·
•«•'μβριον. Διά νά ήσνχάαα ο κό
•μος άλλά καί διά νά μή δύνανται
νά λέγουν μεθαύριον οί άνθρωποι
·4( αντιδράσεως ότι «ούς ύπέκλί
να» «ήν νίκην.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
ΕΙΗΑΙ. ΠΙΙ. ΗΑΠΙΗΕΙίίί
Χαριλάο» Χτεφ>ν(οα)
Ν«ρτ6ρε*ν
(Ιναντι
Πλήρης καραχα«αθτ)χΐ)
»4ν χά! Φαρμαχιυτικδν προΓίντβν
*» Σηιοιαλιτέ.
ΘΕΑΤΡΟΝ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
ΟΜΙΛΩΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΟ ΤΕ ΠΕΙΑ
ΛΕΝΒΆΓΑΟΗΣΟ
Γλυκεια όπερέττα
παραγωγής ΟΙ'ΦΑ:
Γαλλική όαιλοΰσα καί ά¬
δουσα 100 ο)ο.
Παίζουν ή Λίλιαν Χαρ
βεϋ, ό Άνρ.Ροάν καί
ό γνωστός μας ΖΥΛ
(Άρμάν Μπερνάρ)
οί όποΐοι χ αί έγγνώνται
διά τό μουσικόν αΰτό ά·
ριστούργημα.
Μουσική: Μίσα Σπολιάν-
σκυ. Σκηνοθεσία: 'Ανα-
τόλ Λίτβαχ.
Τό Θέατρον
θερμαίνεται επαρκώς.
ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟΝ ΠΑΝΑΝΑΠΗΡΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
Ις παρατηρη8«(σηί
λβυβητικής άιδρ*ν*1α$ ίνς Ιχαρή
ριβ· τέ αρμόδιον τβμβΐβν βομβτων Πβ-
λιμηυ άπένβντι κνειλημμέννν Οπβχρε-
ώσβων διά τϋν περΐββλψιν τ&ν Άναι.
πήραον μ>1 βιιαάτΜν Νομων Ήραχλείβυ
—Λασηθίου καί λόγω μή πραγματοηοι-
Ααΐϊΐς τ&ν τΐλ«ι>τ»ί«ν 6κοσχέσ«Ην Τ&ν
αρμοδίων αρχών «βρΐ αποατβλίΐ; κ»1
ϊΐς τέ ίνταϊββ ηα^άρτημα τ·ΰ Ταμεΐ
ου ©υιιάτϋν, τβθ πββοθ των δραχμβν
200 000, το Διοικητικόν Συμβουλιον τοθ
Συλλόγου άναηήρυν καιΐ θνμάτνν πό
λέμου άπ«φάοισ« την σύγκληίΐν Πκν«·
«αηαρΐΜοΟ Συνβίρίου βριοτικ&ς ίι« την
«Οριον Κυριακην 21 τρέχοντος μηνός
Φ»βρου*ρ(ο» 6( κχΐ πρό ημερών άν··
γρβφβμϊν.
Ή Σόνκλααις τοθ Συνΐδρίβο «πο·
κλΐιοτικόν σκοκβν Ιχ*ι 5λμ{ άιιοφ«αι-
σβη Μ>1 έπιφηφΐαϊή ομοφώνιις παρ»
πκντνν τ&ν Αδικημενϋν άνβπήρυν ΗβΙ
βομάτων πολίμβο Νομ&ν Ήρακλίίβυ—
Λ·χοηβίβυ «ιτΐ τεύτΜ κληθέντνν, δπυς
βομμεΐβσχΐίσιν αίς τό Πανοινβιπηριχεν,
Υ ν» συντβχβί βηίβημος διβμβρτυρί»
Κ«τ« τού έμιταικτΐΜΜ; φΐρομίνου πρός
τβός άναπήρουί Ήρ«κλ«(ου—Λαβηβίου
Μβντρικοΰ τού ταμεΐου @ι>μάτων να &
ηοβλπθΰ ίέ ύπομνημκ είς την Κυβερ¬
νησιν ·Ι(*τβ οποίον να έκτΐθενται λε·
πτβμϊρ*α»ατα ή οπμερινίι κβτβστβσις
τβν άνβπήρ»>ν κ*1 ΒυμάτΜν πολέμου
"Ηροικλείου—Λασηθίου, Ητις «£«κβλβι>-
βεΐ καΐ θά έ{«κβλουθήσο ύιριαταμβνη
έφ' δοβν το ΤβμβΙβν θομάτων δέν χο·
ρηνήοη είς τέ ένταίθ-κ παράρτπμα αυ¬
τού την άνβγεγραμμίνπν λν τφ πρεΰ·
πολβνισμφ τού πίατκοιν έζ 800000 δρ«χ·
μ&ν, χρημΒΤα τβι 6κο!κ ανηχοοβιν ιΐς
τοΰς άν>ΠΓίρους χ«Ι τα 8ύμ«τ« πολέμου
Ηρακλείου - Λασηθίου.
Κατά την ΑνκτέρΗ σύγχληβιν τβθ
ΠαναναπηρικοΟ Συνΐδρίου 8ά οοντ«-
χβή Ματ φηφΐαμβι το 6πβΙβν θίτ βκββλα-
89 κρές τόν μ. Νομάρχην Ηρακλείου
ϊν« το διαβιβάαη ·1ς την Κυβέρνησιν
Ητις χ«Ι 8« πβτρκκκλΐΐται να λάβη
σχκτικην μβριμναν.
Τό συνεδριον 8« σονέλβο είς την
ενταύθα αίθουσαν τοθ Συλλόνου έυπβ-
ρεϋιταλληλΜν πιρΐ ώρβν
II
π. μ. τής
αυριον Κυριβκής (. Ι. χηΘ' α δέ πληρο-
Φβρούμεθχ ·1ς «ότο θβ πρβσίλθουν ά¬
παντες οί ανάπηροι κ·1 τβ θύματβ ηο-
λίμον κρός ΰ/τερβοιτισιν τΒν κοιν&ν
σι»μβερ6νΤΗν τ«ν.
ΑΒΕΔΙΣ
—Ή ύποβολή παραιτήσεως τοΰ
'Αδ. Κωνσταντινιδη.
Ό Πρόεδρος τοδ Δημοτικαί) Χυμβου-
λίου Ηρακλείου κ. 'Αδαμάντιος Κειν
αταντινίδης υπΐβχλΐ χθές είς τόν κ,
Νομάρχην την άκό τού άξιώματο;
τούτου παραίτησιν τού δι' ούς λόγους
αναγράψχμεν κρό ήμερ&ν.
—Τό Αγροκήπιον Καστβλλίου.
Κατά «αρασχεθιίβχς ημίν ηληρβφο
Φβρίας αί εργασίαι τοθ Καατβλλίω Πε¬
διάδος Ιδρυβεντες 'Αγρ»χηπί;υ ήρξαντο
Ηδη καΐ βχίνουοιν κανονικάς. Τό Α¬
γροκήπιον έλπίζεται ότι λίαν σ»ντβμ*.ς
8ά χατβρθνβή νά αποδώση ακοτκλέσμα·
τα σχετικάς μέ τον σκοπόν δι* όν
Ιδρύθη.
—Αρχαιρεσίαι Συν δόσμου Καφ
φβπωλών.
Γενομένην κροχθές άρχαιπεαι&ν τοβ
Σννδίσμου ΚαφφΐπΝλ&ν Ηρακλείου έ-
ξελβγηοαν πρόεδρος β χ Κιινατ. Πβλι
τάχη{> άντιπρόΐδρος 6 Μιχ. Μαρής,
ταμίας Έμμ. Τζανακάκη;, Γραμματεύς
Ί»άν. Τςατζαδάκης καί Σύμβοολβι
Εΰιτσ. Κουχβυβιτ&κης, Γεώργ. Πανα¬
γιωτάκης, Νικ. Στρατηγηϊ. Κωνστ.
Φρονζβς Σιικρ. Άμκραμάχκς χαί Χ.
Χατζηπαράσχου.
—Τό Συμβούλιον 'Αγροφυλακής.
Χθές χαί κερΐ τάς ττρομβσημβρινάς
ΰρ»ς συνήλθεν είς συνεδρίασιν έν τ$
Νομαρχιακώ καταστήματι τα μίλη τού
| Έποκτιχοβ Συμβουλίου Αγροφύλακος
Ηρακλείου χαί Ελαβον διαφόρους α-
ποφάο«ΐ|.
ΝΕΥΡΑ-ΖΕΡΒΟΣ
Φάρμακον Ιγχεχριμίνον δι* τής δ π'
αριθ. 856 ίής 12—12 1928 γνωματεύ-
σεως τοθ Άν. 'Υγ. Συμβουλιον β!δι«|ς
πρός τόνωαιν Τ&Ο νευριχοΒ ουοτήματος
χβρηγοδμΐνον έκιτυχβς επί Τδν εξής
νΐυρικβν νοσημίτνν ήτοι:
ί Νϊυραοθενιίας, Νευραλγίας, ίσχυίδιο-
• Ρίο'ματισμών, άρθριτ.σμβν, ψοχοπαθή-
6 οεων χαί μεταδαγχειακδν νευρικόν νοση
μάτων. ΠωλεΙιαι είς Βλα τα φαρμακείω·
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠροχΑρυτι$ Δημοπραοίας έχκοιήσικς τ&ν κάτωθι Μουσουλμανικ&ν
χτημάτΝν έϊ'Ανταλλαγης γενηαομένης την 12ην Μαρτίο» 1932 ήμίρκν Σάββα
τον κ«1 ϋρ«ν 11-12 η.μ. έν τ$ Ύποχ«ταοτήμ«τι
Αριθ. κτήμ.
Ε·Τ. Μβρ.
53 9)20
63 39)144
ΕΙΒος
κτήματος
θέσις
κττ)ματος
66

97
133
178
266
415
420
421
422
423
424
427
432
434
460
474
475
717
734
762
835
844
845
875
1104
9)32
7)8
7)8
Καταστημα "Αγ. Δημήτρ· 8
Φοϋο,νος » Τϊτοί 239
Κατάστημα Κέντρον 217
• » 244
ΟΙκία Λοβύβινθος 2
Γημνοοιήηιον 232
"Αγιος Τϊιος 23
ΚιΕιλΤάμχια 329
» > 134
» » 134
» » 392
> » 392
» » 392
» » 392
» » 119
> > 119
» » 119
Κακνοκαπτήρ. 101
αοΐασάκιιον 85
» 85
ΟΙν. «αί άχ. όϊόςΚισαάμαο 136
Άποθή«ΐ) Χαν. Πόοτα 130
Έκτασις
Μ. Τ.
ΙΒΤρ.
54
84
42
42
205
35
61
71
37
30
51
21
49
32
75
52
25
76
78
43
192
67
Ηρακλείου.
Όνομα Πρώτη
νόν κάτοχον Προσφοραί
Έμ. Παπποά.ιις 135.000
Βάγιος Φωΐιάβης κλπ. 33.1100
Ιωάν. Μηΐσόκονλος 165.000
Έμ. Τβΐανταφυλλάκης 45.000
Άθανάσιος ΤααγΜΒΒάκΐί 72.000
Μαρία Κοντκντάκιι 75.000
Άνιώνιος Βίφας κλπ. 80 000
"Αγ. καί Ν. Κοοαγγιάννιις 45.000
ΟΙχία ΓβνΙ Τ(ομΙ 128
ΟΙν. Κατβσ. Μικρό Τσαβσ. 106
Καΐάσιημα ό5. Κισσάμοα 138
» » η 138
ΟΙκία » ΓοβαλοΙ. 125
> ΓενΙ Τζαμί 150
1272 48|)2)56 Κατάστημα Κέντρον
1484 Ο1»ία " "
1957 Μηχανονρ.
1998 Ο1·1α ·
2771 >
2002 »
50
Καιν. Πόοτα 261
Καιν. ΤσαιισΙ 207
Σιΐτάνογλον 211
Γεν! ΤζομΙ 149
ΧεΙτονογλοδ 202
89
127
60
36
662
113
89
41
958
95
81
Άογυιώ ΦαοΒιά 37.500
Βασιλική Κόλλια 22.500
ΆΒγν(ώ Παναούση 15.000
Νικολ. Φοχαΐΐάκης 15.009
Άλ. ΆνβΒιαϊά«ης 15.00·
Μιχ. Κοιτσαΐάκης 22.500
Χοο. Βογιαιζής 37.500
Κ. Κο,βφυλλοκης 37.500
Εύΐγ. Ααββντζάκης 30 000
Εύιοχία Μονΐάφη 34.000
Γ. Φανουράκης 26.200
Ν. Πονά.ιις 42.000
Γ. Μακράκικ «λ». 240.000
Κ. Κουφάκης
•Ι. ΧσοβνΙτης 145.000
Έμ. Χαιρέτης 90.000
Άντ. Δΐ,μόποΒλος κλ«. 150 0 0
Έμ. Άστρινίκης 240.000
Εύσΐαθ. Διαμαντάκη& 225 000
Παν. Άσβεσιάς κλπ. 270X00
Αθηνά Φε2λη κλπ. ύθ.000
Νικ. ΆΧικιώΐης 220 000
Στ. ΒακαλιόΒης 45.000
Μκαμιιδάπης-Μιφσαίιε 650.0'Ο
ΓεώβΥ, Εύθομίοβ 130.000
Ν. Μιχιλινέκηβ 45.000
Χβ*οή Σόγια 60.000
(Έμ τσ« Γοαβιΐον)
—Ή ανέγερσις [τοΰ Οίνοποιβίου.
Το άπόνευμα τή: παρελθούσης Πέμ·
κτης η υκβ Τής Γενικής Διοικήσβως
συσταθεΐσα έκιτροκη μετέβη καί εξήτα¬
σε τα υποδειχθέντα γή«εδα δια την ά·
νβνβρσιν τοδ οΐνοκοιβίου Ηρακλείου
έκΐφυλαχθεΐσα νά ακβφβσίσα οριστικώς
είς προσέχη της συνεδρίασιν κιρΐ τβθ
καταλλήλου διά την ανέγερσιν τοβ
βΐ' οκοιιίου γηκέβου.
—Εμφάνισις ζωονόσου.
Ό κρόβδρκς τής Κοινότητος Χχοορ-
,ββύλων διά τηλϊγραφήμκτός τού κρός
ίτήν Νομαρχίαν γνωρίζβι ότι έκΐ βο&ν
| τής περιφερείας τού εσημειώθη αγν«·
' στος ζωβνβσοο χαί παραηαλεΐ δΐτκς δια
ταχβή π μετάβασις έκεϊ τοθ χ. Νομο-
χτηνιάτρου κρ«ς έξακρίβνσιν κβΐ κατα¬
πολέμησιν αυτής.
—Χορός «Ίωνίας»—ΑΙθουσα «Έ·
θνικοΰ».
Την έαηέβαν τήί σημερον δίδεται
είς την αίθουσαν «Εθνικον» τβδ χ.
Καραγιαννη έπίαημβς χορές ,τοδ £η·
μαπίου «Ίιινία», Προμηνύιται επι-
τυχία, _______
—Άτβλής βίσαγωγή κριθής.
Πληροφβρούμε^κ ίτι κρατεΤ σκέψις
παρά τ$ χ· Άσχούτσα δπεΐς είσηγηββ
αίς τό πρΒτον Ύκουργιχϊν Συμβούλιον
την άτελή «·{ Κρήτην είσαγωγην 1 000
τένννν κριθης έχτος τδν 750 τόννον,
τβν οκβίιιν ϊχει επιτραπή ηδη η ·Ισα·
ίς την Νήσον μας.
—Ή προθβσμία βΐσαγαιγτ,ς «ριθής.
Επετράπη Α άτιλης εΙσαγΝγή κριθής
■Ι; την Κρήτην μέχρι Τϋς 15ης Μαρ-
τίβυ έ. ί. (φβαον αί σχβτικαΐ δηλώσεκ
είχον κατατεθή μίχρι τής Ι5πς Φεβρου-
αρίου έ. Ι.
—«Κυνηγετιχά Νέα».
ΠλουσίΗς ιΐκονογραφημένον έκυκλβ-
φόρησε το τεθχος Φεβρουαρίου
τοδ περιοδικόν «Κυνηγιτικα ΝΑα».
Περιβχομενα: Τό Τατόΐ ώς κατα-
φύγιον θηραμάτΜν επι Βααιλιίνς
καί ηδη τοδ Β, Δρούβα, η χυνηγετι^η
ζϋή τής Ζαΐρας ©ββτόκη-Ράλλη τοβ
κ. Φαλτάϊτί, χαταστροφή περβίχιιν τοα
κ. 1. Δημητριάδη, άναπαραγαιγη ακύλ-
λειν τοβ χ. Γ. Κουνούπη, οί ςραροι χ*1
τα διαβατικά, παράτασις κιστοκοιητι·
κων χυνηγίου, διηγήματα εΐδήσιις κλπ.
—Δωρβα.
Ό χ. Έμμαν. Ν. Νυβτβράχηϊ, κατέ¬
θεσεν είς το Ταμείον Οίκον. Συσσιτίου
δρχ. 1.000 εί; μνήμην τββ αλησμονήτου
πατρός τού Νιχβλάβυ Νυβτβράχη.
—Ένοριακός Ναός "Αγ. Μηνά.
Ή Επιτροπεία τοδ «νβριακβθ ΝαοΟ
Άγίβυ Μηνά γνϋατοκοιεΐ τοίς ένορί-
ταις αύτοδ 4τι πρβκειμβνου νά διενερ-
γηθβαι σομφώνοίς κρβ« την άπό 27αν
προκήρυξιν τής Ίερας ΜητροπόλεΝς
Κρήτης Ιχλογαΐ κρός άνάδειξιν Ινορια·
κων έκιτροκΜν τής ένβρίας ταύτης κα¬
θώρισε τόπον ψηφοφορίαν το έντός τοθ
περιβόλου τοβ Μητροκολιτικοδ ΝαοΟ
κείμινον Γραφείον. ΠροσκαλεΙ όθεν
τβΰς ΙνορΙτας τοβ Ναοδ οκκς συμφώνεις
κρός τα| διάταξης τοδ Ν ομού ίκκλη·
ρώοΗσι τάς σχετικός αΰτ&ν υπβχρεώ-
σιις Υνα δυνηθ&σι νά ένασκήσ»ισι τα
δικαιώματα αΰΐ&ν είτα ώ; έκλογεΐς
εϊτε ίις έκλίξιμοι. Τάς βΐοφβράς αύτΒν
δύνανται νά καταβάλωΐΐ είς τον εΐδι-
χον ■Ιοκραχτορα τής ίνβρίας ταύτης
ΚννσταντΙτον Τζανάκην η ακ' εύθείας
εί( το Γραφείον τής ενβρίας λαμβά·
νοντεβ την σχετικήν διπλότυπον από¬
δειξιν την ίπτίαν πρίπει απαραιτήτως
νά προσκομΙζΗθΐ κατά την ψηφοφορίαν.
ΑΙ έν λόγω εκλογαί διεξαχθήσεται
την 28ην Φεβρουαρίου ημέραν Κυρια¬
κην χαί άπό τής 9ης π. μ. μεχρι τής δΰ
σεως τβθ ηλίου.
Εφ' ί εξεδόθη η καροθσα κρέσκλησιΐ
συμφώνως τ$ αρθρν 29 τοδ κιιδικοκβιη-
βίντβί Νέμβυ 5148 χαί γνΝβτοποιεΙται
εί£ τβΰς ένορίτας τοβ ΝαοΟ.
Έν Ηρακλείω τθ 17 Φ)ρίβυ 1932
Ή Έπιτροκαία τβΰ ΝαοΟ
Γεώργιος Κ. Ρασιδάκη;, Ζαχαρίας;
'Ανυναντάχης, Νικόλαος Καρίλης,
Ι
^^^^^1^ίΐΐρί!:+ψ[~-Ιίη—ψΒΎ"""'"™''~'~'*^"'Μ" '""'" ——————........ ■' —■■--■■----------—" ,-—,'-■■'■■-—' ————— . ————-———- ■ ι
ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
ΒΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΝΤΟΝΑ ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΚΙΝΑ ΞΕΝΟΝ ΚΥΚΛΩΝ
Τό Γραφείον Τύπον διά «ηλβ-
γραφήιιατός τού πρός «άς Γενικάς
Διοικήσβις καί Νομαρχίας άνακοι
νοΐ τα κάτωθι:
Τηλβγραφήματα έκ Παρισίων
άναφέρουν δτι ή έκσπάσασα τε¬
λευταίως Γαλλική ύπουργική κρί¬
σις εξακολουθή ύφισταιιένη. Τα
αΰιά τηλβγοαφήιιατα βεβαιούν δ-
«ι ό Πρόβδρος τή; Γαλλικής Δημο¬
κρατίας κ. Ντονμ&ρ ανέθεσεν βίς
«όν τέως Γάλλον Πρωθυπουργόν
κ. Πβνλββέ «όν σχηματισμόν νεας
Κυβερνήσεως. Ό κ. Πβνλββέ έ
πβφυλάχθη νά αποδεχθή *ί|ν πρό¬
τασιν «αύτην χον κ. Ντουμέρ ά
φοΰ πρότβρον έλθη βίς σχβτικην
συνβννόησιν μβτά «ου παοαιτη
θέντος ΠρωθυπουργοΟ κ. Λαβάλ
ώς καί μβτά «ου μ. Ταρντιέ.
Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΝΙΜΑΓΙΕΡ
Ό βίς Αθήνας ευρισκόμενος κ.
Νιμάνιβρ μέλος τής δημοσιονομι·
κης έπιτροπής διά «ήν εξέτασιν
«ών οίχονομικών τής Ελλάδος ήο-
χισβ μβλβτών άπό τής παρελθού¬
σης Τβτάρτης τα άπαιτούαβνα στοι-
χβία. Ό κ. Νιμάγιβρ έξετάζβι ήδη
«ά παραγωγικά βργα διά «ήν έ·*«β"'
λβσιν «ών οποίων υπεβλήθη ήδη
βχθβσις «ου υπουργείον τής Συγ-
κοινωνίας.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΑΤΤΩ-ΑΝΑΤΟΛΗΝ
Τηλεγραφικαί πληροφορίαι έ*
τοΰ έξωτβρικοΰ βεβαιούν δτι ή
κατάστασις βίς την "Άπω Ανατο¬
λήν επιδεινούται όσημέραι.
Τα άΰτά τηλβγραφήματα άνα-
φέρουν δτι μία Ίαπωνιχ·, βόμβα
κατέπεσεν προχθές επί όρμοΰντος
βίς τόν λιμένα τής Σαγγάης Άγ·
γλικοΰ άντιτορπιλλικοΰ. Έπίσης
βίς «ήν διβθνή ζώνην της Σαγγά¬
ης έρρίφθησαν πλείσται δσαι βόμ
βαι αί οποίαι καί έποοξένησαν
σοβαράς ζημίας.
ΟΙ έν Σανγάη Πρόξβνοι των
Εένων Κρατών, κατόπιν τοΰ βομ
βαρδισμοΰ «ής διβθνοΰς ζώνης
προέβησαν βίς έντονα διαβήματα
πρός την Ίαπωνικήν Κυβέρνησιν
διά «ήν κατάπαυσιν «ών έχρο
πραξιών.
ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΙ ΔΙΑΤίΜΗΣΕΙΧ
Βϊβαιοϋΐαι αρμοδίως δτι παςά
τού ύπουργβίον των έσωτβρικΔν
μβλβτβται, ήΛη ή λήψις μότρων
κατά τής άνατ.μή"ως των τροφί
μων. Κατά τάς αύτάς βββαιώσβις
ύπάρχβι πιθανότης κατά «ήν όποί
αν θά έπανάλθουν αί βιατιμήσβις
βίς τα τοόφιμα. *
Η ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΟ Κ Α Π Ν Ι Κ Ο Ν 2 Η Τ Η Μ Α
Υπάρχουσαι πληροφορίαι β?βαι
ου ν δή μβταξύ Ελλάδος, Βουλ¬
γαρίας καί Τουρκίας θά υπογραφή
συμφωνία ρυθμίζουσα την καπνο-
παοαγωγήν βίς «άς τρείς χώρας
Την συμφωνίαν ταύτην καθαρώς
ιδιωτικήν, θά επακολουθήση άρ
γότβρον έπίσημος τοιαύτη.
ΟΙ ΕΝΟΡΚΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γενομί τ]( προχθές κληρώσεως πάρά
τοθ Ιΐρωιοδιχιίοιι, «Αν έ'ορχνν διά τάς
ουνεδριάαιις τοθ Καχοϋργιοδιχιίοιι Ή-
ρβικλβίαυ χατά τόν μήνα Μάρτιον έξη-
χθΐϊβϊν έκ τής κληρ» [?ος ιΓ κάτωθι:
Α' δτοδεκϊήμιρον τακτιχίί: —Ίο&φ.
Κυδερνηταχΐ};, Κ. Βχρββρ^^—ς, Έμμαν
Παντελάκη;, Νικ. Καζακίδης, Κβνστ.
Χασβ;, Γ. Φιαταχψ, Κωνστ. Δρατάχη-,
Αφεντοόλη; Ρ^π δης, Γεώργ. Ψ
δίκ^ς, Εϋβτρ. Σχραντινΐδης, Κβνβτ. Γχ
λενιανδς, Γεώργ. Καατριναχτ/ς, Γ. Κ«-
ροφυλάκης, Στίφζν. Καρτεράκις, Χ.Ή9.
Χίυρδίχης, ΚΕμβν 'Αΐέμ^γιαννΐ]*, Μιχ.
Καπαρουνάκης, Κωνοΐ. Γαλανάκης, Αι».
Ζΐφειρίου, Έμμ. ΧΛλίΐαδαχτ];. ■'' '
ΆναιιληρΜμαϊΐχοΙ:—· ίίκόλ. Χατζά¬
κι};. Νικόλ, ϋαπαϊιίχης, θεοδ. Χατζη¬
δάκης, Γεώργ. Ιΐζπαδάχι,ν Ευίγ. "Α-
ά Γ. Άυοοιολί'ης, Ίβίν.
Γεώργιος ίΐχιιοιχαιΐζά·
Δλά
ΙΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Υ Σ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗΝ ΤΩΝ
ΕΛ ΑΙ Ο ΠΑΡΑΓΟΓΟΥΣ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
ι
η μμ ]«
β" ΒαΒεκαήμερβν ταβτικο :—-Κβνατ.
*Αναγνιοοΐα>»ης, Τ[ιο: Γέωργ.άδη^, Εύ-
οτράτιος Καιλιγίρΐ);, θχμ&ί Γεω^γιάδη;,
Νιμ. ΧϊτζιβΛκης, Γ, Σ,ρίΜψ, Μιχ.
Άϋψάκης, Κω στ. Φχ*ονρί*ψ, Έμμ.
—ακουδάκι,ί, Έμμαν. Κρουβιαλάχης,
Σταμαιιος Γλό»α(, Ανδρ. Ζαιγράφ^ι,
Μιχ. Φ^νκυρά ής, Δΐ)^. Χαλκιαδακη-,
Γ. ί.εφανίδη;. Ν Αιανανκβνάκςς, Γ.
Χϊΐαΐοδουλά»!];, ΊΛάν. Κατεχίχη;,
Γεώργ. Ζ .υρ.δτ,-ς, Ά.»ξ. α·ράτ;ς.
■ΑκαΐίληίωμίΐιχϊΙ:— Έμμαν. Άγγε·
Γ, Έμμχν. Χατζηδάκης, Γεώργ,
μάχης, Πχθλος ΙΙ^λίδης, Μίνθβς
η Πλάτην Χίονίδί] , Μύρ. Στει-
ακάπΐ)ς, Κιονοτ. Πιΐζηϊ, Μΐν. Δλ
χαΐ Ν. Φ'
Σχβτικδς μέ την αγοράν υπό
«ής Άγροτικής Τραπέζης «ής
Ελλάδος άπό «ούς έλαιοπαραγω-
γού;, «ου ελαίου συμφώνως τφ Νο
μοθβτικφ διατάγματι πβρί προ-
,θτασίας τής έλαιοπαραγωγής, ό
(κ. Νομβρχτις Ηρακλείου άπέΌΐ«ιλβ
χθές πρός «ούς κ. κ Προέδρους
«Αν κοινοτήτων τοΰ Νομοΰτ, «ό
κάτωθι.«ηλβγράφπμα: ;, ^ 'Ο,.,
«Αι' αγοράν ελαίου παρά" «ασα
γωγών Άγροτικτ) Τραπέζα δι* έγ
, κυκλίου καί «805 ήμδΐ ζητΐ^,^Λθ
βίλητβ δηλώσας έλοιθίίαοβγω
γών νά έμφαίνηται ποσότης ελαίου
διατιθβμένη πρός πώληην πόάων
βαθιιΑν οξύτητος βΐναι καΐπόιΐ) έ
χβι αποθήκην της Συνιστώμεν «α-
χβΐαν εκτέλεσιν ζητουμένων πά
ρά Τραπέζης έντος τασσομένης
ποοθβσμίας ώσιβ δηλώσβις μβτά
σχετικών καταστάσβων συνταχθή
σομένων παρ' υμών νά Ικωσιν
πβοιβ'λθτι βίς Τράπεζαν αέχρις βί
κοστής όνηό^ς τρέχοντος διότι
άλλως δέν θ ληφθώσιν ύπ' δ
ψίΐ. 'Ακριβίις εκτέλεσις άνοατέ-
ρω άσφαλΐζβι συμφέρον παραγοβ-
γάΊν καί πρθφυλάττβι αύτούς άπό
κινδύνους ποινικής διώξεως διά
τυχόν ψβυδεΐς δηλώσβις ών συνέ-
πβιαι βΐναι αύστηραί. Σχόπιμον
νομίζομβν κληθώσι κατ' επανάλη¬
ψιν παραγοογοί πάντων συνοικι
σμών κοινότητος διά κήρυκος ν
πιβάλαασι δηλώσβις ίνα μή έξ ύ-
ποβολής έκπροθέσμων τοιούτων
απολυθώσιν δικαίωμά των. Δηλώ
σβις μβλδν ΓβωργικΦ* Συνβταιοι-
σμών ύιτοβληθήσονται διά ιτραέ
δροον Συνβταιρισμών. Έν«υπα δη·
λώσβων άποστέλλβι Τραπέζα». .
ΚΑΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Πληροφορούμεθα έκ Χανίων δ
«ι καί ή Γβνική Διοίκησις Κρήτης
έπέστησβ χθές δι" έγγραφον της
«ήν παροχήν των Πρόεδρον «ών
Κοινοτήτων τή; Κοτϊτης έπικαλβ·
σθβΐσα καί τάς αυστηράς ποινάς
των σχβτικών δβθροαν «οδ ποινι·
κου Νόμου διά νά προβούν ούτοι
έν πάπα άκριββία βίς «άς ανωτέ¬
ρω δηλώ 3βις των κρός «ά κατά
τόπους κατασΐήμα«α «ής Άγροτι
κης Τραπέζης.
Ι ΑΕΙΓΜΑΤ8ΑΪΨΙΑ ΤΜΙ ΚΡΙΘΗΣ
' 'Υιεό τοΰ Ποοίαταμένου τής
γΐΝτ)ς «Βθΐτριοβίας Ήαακλΐΐου, μέλους
τής ΒηινοοΜβς οια την διανομήν ιηι
άιελοΰς βΐααιβειίσ—ς χοιβής είς τού; κα-
τοίχους των χοινοιήιων ιον Νομοΰ 1
«ειργήοη ΐβΐς δΐιγμαιοληψία ιής ύΐτό
νό&ν Ιμκόοω* ιεαιλονιιέν^ς τοιαύιης
κριθή ς ί»ς ιύοέθη ώ; χατάλλιςιΐος
κρός Μαιασλΐιή δ^ιον .
Ή δΒΐγμαιολτ)ψία αΰίΐ) κρός δια-
■ίοιαοιν ιής κοι6«-·ος *ί)ς κοιθος
ταύτης Ιγένιιο διότι ώ; βΙιι διαδΰθί
ΙχοΙνβιο ώς αχαιάλλΐ)λος.
ΚΑΤΑΔΙΚΗ Ζ20ΚΛΕΠΤΩΝ
Π.οχΘές Ιξεδικάσθτ) ένώιτιον τοθ Έφι
Τΐίοιι Χιν(«ν ή δπόθεσις τ4ν πρό βιμή
νού χκτχδιχΐΐθΒέν α>> έ Ριθώμνη Έμμ.
Φίαγκΐϊδίκη, Άντ. Αρχοντάκη καί
α. Ό?φανοΟ καταγόμενον έκ νή; έ
ρχΙ Μυλοποτάμου, χατηγοροιιμίνιον
επί %αη% 16 ηροδίτιβν τβν Αίελφβν
Άνδριαδάχηδιον. Τό δικαοτήριον μετά
την ϊίβσΐχαοίαν αποβυρθέν εί{ οΰσχιφιν
έξέδωχι την άπίφαβτν ταιι κη»6σαον ώ;
Ινοχον τον Έμμ. Φ^αγχιαδίχην χαΐ
«κταδιχάζ-ιν »6 όν είς φυλάκισιν 3 έτβν
ενός |:ους έξορίαν είς Μιταλήνην, ιίς
πρίΐτιμον 5ΟΊ δρ. χαΐ τα Ιξοϊα Τ1}« δί
κης. Τί,ώς 'Αρχοντάοην χχΙ 'Ορψχνύν
κέλβ λίγ» 4μ»φο),Λν,
II
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΑΙΜΕΝΟΦΥΑΙΚΟΙ
Έγνιοσθΐ] δ:[ϋ( χαλιύμβνοι πρός χά
τα τάξιν λιμβνοφύλιχβς γ 8 τοθ Να
μου Ήοα«λ(1ου βίνΐι οί εξής: "^
Έκ τοΰ Δήμου ΉοαχλιΙπυ: Κα>νοι
Λουχάκιις, Γβωογ. Μβιαξάκηί, Γΐωο
Λαγουοάχτΐ;, Τοανιάφυλλος Καοαγκιό
ζή; καί Ηλίας Βά.ο;. Κοινόιΐ|το{
Μιλλίαιν: Μιχ. Ρούσα η;. ό
αίς ΚαινουοΙον: Μ χ γΐ,
Μιαμοϋς: Γ. Μαν.αΜ»!}; 'Γύίγ.'ΑΒοσιο
λά»ης «αί Πβζδν: Έ;ιϊι. Κυ«ριαιάχΐ];.
Ι ΐΑΙΙΙ ΚΑΙΡ8Σ ΪΚΗΓΡϋ
Τό ΆοΐΒθοοκοκεΙον ΆΟτ; "ιν ίιά
τηλβγριφήμαςός τού ί»οδ τα Λ μιναρ
χΐϊι «αί τα ΓιαθΥΐκα Έιΐιι ϋ^τίθια
γνωοίζβι δ ιι (ΐιθανός χαιοός σήμεοον
Σάββπτον χαΐ ιίς δλόχληοον σ|βδόν
τί»- χώραν φέοβται λίαν νεαχλώους τί
νβφοσκεπίΐς μβ»' άσθβνον ιινων βθιι
χον Ι) χιόναν ανά τα δ^ιινα, ιιβιαβαλ
λόμινος Βίς νβφιλα)δη χατΑ διαλβΐμματα
Ιδία «Ι; «Α βαοΐια. Ηβομοκοαοία πβοί
που &ς χθές βνΐμοι βαοβιοατατολιχοΐ
ίικς βοοΒΐοδυπχοί άσθ«*βΙς () μέιαιοι
καί οιαλεΐίΐμαια ΙσΐνοοΙ.
ΤΟ ΕΦΕΔΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
Τάς απογευματινάς δρας τή; χβέ;
αυνί]λθ3ν είς συνεδρίασιν έν τφ Νομαρχι
α ψ Εαιιαοτήματι τα μέλη τοθ Διοιχ»)
τιχοθ Συμίουλίου τοθ ΈφιδρικοΟ Τα-
μι'ου Ήραχλΐνθ» >«Ι Ιλα^βν διαφόρους
ΟΙ ΣΟΔΙΙΕ! 1ΙΪ ΙίΙΙ ΠΡΙΓΙΓΕΙΙΙ
Σή"μϊοον άναμένεται να καταηΐιϋσΐ]
ιίς τόν λιμένα μας τό Λΐαόϋλοην «Μαλ
λιακο.» της Έταιοβίας Έμπιιοίχοο, προ
βοΐόμβνον έξ Άμβέοστις χαΐ χομΐζον
τού; διά την χατασχΒυήν τού Ισστιοι
νο9 δικιύαυ ιοΰ ΰοοαγωγεΐου Ήρα
χλβίου κροοοιζομένους χυιοσιδυοούς υ
βοοοολήνας μιιΑ «αν ϊξαρτιιμάΐφν
αύιδν.
ΤΑ ΑΑΣΗ ΤΟΝ ΜΟΝΟΝ
Προ; τοος μ. χ Νομάρχας Δημάρ
χους κ»ί Προέδρους Κοινοττ)των ώς χά!
«ιτάίας «άς Δίαιχίς Αρχάς χαι Ο!χο
νομΐχιος Ιφόροκε τοθ Κοάτους έιιοινο
ποιήθη παρχ τβθ δττουργείου. τ|ς Γ«βρ
γΐας έν μαχρο—ιλ^ έγ«υχλίφ τ) διάταγ
μα περΐ διοιχήσκβς χα1 βιαχειρίσκβς
ΐ6ν $1} τας σΊαλελυμινας μονάς 4νηχ9ν
την δαοβν. χαΐ τβν ίοοχβν τβν εδρισχο
μένβνν έντός τβν δημοσίαν δασδν κλπ.
ΗΚΑΤΑΤΑΞ11ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
α Ρ^οδ"αι 8*βί εΐαοονσιαοβββιν
άηό ιτ)ς 1 Παίς δ βοοσιΐονς ι·--&ς Μαο·
«ου ·1ς «ό* Βπιλΐϋβναοΐβΐαν ΠιιΟαι&ς οί
υκοΡαλόνΐες αΐ,ήσβ,ς ηΟός «ατά.αξ,ν ώς
λιμίνοφΰΐαχίς Υ' Λίηας 1931. Π06
'?ς ϊ*0*"0180"®. «■» βιά Πιιοαια δέον
να ΒιΙλθ-σιν οίιοι Ι* «6 Λ
Ιίίον Ηοαχλείον ),α
0ώ Ματαβΐασιαιν,
ΠΡΩΪΝΗ
Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΙΜΑΓΙΕΡ ΚΑΙΤΣΟΥΔΕΡΟΪ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ίΥΗΑΗΤΑΤΑΙ
Κ
III
Ι0ίΙΡ[1Π0Ι ΙΙΙΙΙΟΜΙΙΟΙ
ΑΘΗΝΑΙ 19 «Ι»εβρουαρί-
όυ (τού άνταποκριτού μας).—.
Σήμερον ό Νιμάγιερ συνειρ.
γάσθη έπ' αρκετόν μέ τόν Δι¬
οικητήν τής Τραπέζης τής
Ελλάδος κ. Ταουδερόν-
Τήν Δευτέραν ό Νιμάγιερ Θά
βυναντηθή μέ τόν Υπουργόν
των Οίκονομικών κ. Γ. Μαρήν
όπότε καί θά γίνη εύρυτέρα συ¬
ζήτησις επί των μέτρων βελτιώ
αεως'τής οίκονομικής καταστά¬
σεως.
ΕΚΔΗΛΟΥΝΤΑΙ ΦΟΒΟΙ
■Τ! 011ΑΙΜΑΕΒΕ ΑΕΗ ΒΑ ΑΥΗΗΒΙ
ΝΑ ΙΧΗΜ'ΤΙία ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 19Φεβρουαρ(
ου (τού άνταποκριτού μβς).—
Τηλβγραφούν έκ Παρισίων ότι
μέχρι τής στ.γμής ό Παινλεβέ
δέν ηδυνήθη νά σχηματίση Κυ¬
βέρνησιν. Έκδηλούνται φόβοι
ότι θά καταθέση την εντολήν.
ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΗΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΗΕΑ ΙΑΒΟΝΙΚΙ ΕΗΙΙΕΣΙ!
ΑΘΗΝΛΙ 19 Φεβρουαρί
ου («ού άνταποκριτού μας).—
Καθ9 α αγγέλλεται άναμένετ«ι
δι' αυριον (σήμερον) ή ενερ¬
γεια νέας γενικής έπιθέσεαίς
των Ίαπώνων κατά των Κ ι »ε·
^ φρουρίων τής Σαγγάης.
^ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ-
ΗΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρί
ου {τού άνταποκριτοΰ μας).—■
Π(*ρά τού 'Υπουργείου Δι-
καιοσύνης έτοιμάζονται διάφο¬
ραιι τροποποιήσεως τής ίσχυού-
σης ποινικής δικονομίας.
ΚΑΤΕΤΕΒ1 ΤΟ Ν1ΜΊΙ2ΧΕΙΙΙΝ
ΛΙΛΤΟΣΚΟΜ^ΦΙΕΡΙΑΟΙ
ΑΘΗΝΑΙ 1 9 9»εβρουαρί
ου (τού άνταποκριτού μας).—
Είς την αποψινήν βουλήν θχ
κατετίθετο τό νομοσχέδιον τό
προνοούν περΐ τού σχήμ«ιος
των εφημερίδων.
ΜΙΝΤΖΟΙΡΙΛ ΛΝΕΚΙΡΥΧΝ
ΑΗΒΡΤΙΤΙί ΑΙΜΙΚΡΙΤΙΑ
ΑΘΗΝ/%1 19 Φεβρουαρί-
ου(τού άνταποκριτοδ μας).—
Σημερινόν τηλεγράφημα βε¬
βαιοί δτι οί Ίάπωνες ανεκήρυ·
^αν επισήμως την ΛΙαντζουρίαν
ανεξάρτητον Δημοκρατίαν.
2ΥΝΕΙΙΖΕΤΑΙ Ι ΚΑΝΚΑΙΡΙΙ
ΕΙΣ ΙΛΪΝ ΤΗΝ Ε λ Α1Α Α
* β«νν ,-.,.ϊΐ*"
ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουα¬
ρί ου (τοΰ άνταποκριτού μας).—
Είς όλην την Έλλάβα συνεχί·
ζεται ή κακοκαιρία.
ΔΕΝ ΕΠΝΕ ΑΕΚΤΜ
Ό χ. Νίμαρχης ιίς Απάντησιν ττ}(
δποδληθείση; πρός α6το« καραιτήβιβι
τοθ Πεοίβρου τοθ ΔημοτιχοΟ Σκμδ»υ·
λίου χ. Κιονοταντινίδοιι τοθ έγνώριβι
βτι δέν άποδέχιται χχύιψ χαΐ τον ««■
ραχϊλ| νά έξαχολουθ^ϊ «αραμίνβν
•Ις την θέσιν τού.
ΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ ΚΑΛΑΜ10Υ
Μ«»έ0υ «οσχθές είς τάς Φί
Ίιζίδηίν ο αναΛληοσιιής ιοβ Ύ«ουο·
γοδ Γεν. Διοικυτοϋ χ. Πιρδιιιάοι,ς χαΐ
Ι«ιβιά)ο«|σι τας ΦυΙαχάς παραχολου'
θοας τό» *{)ό"*οτ χαθ' 8» λειιονργονΥ
α#ιαι.
Μέγεθος Γραμματοσειράς