99913 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3249

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

21/8/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Α ΝϋΡθ Ω Σ1Χ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΎΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 191 β
ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.249.
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΚΎΡΙΑΚΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΙΜ2.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΡΙΣΙΣ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΖΑ
ΤΩΝ ΔΥΣΤΥΧΩΝ
Ο ..ΛΗΣΜΟΗΗΜΕΚΟΣ ΛΝΒΡΩΠΟΣ
ΝΕ Α ΥΟΡΚΗ, Αύγουστος.—
"Οσον έσυγχινησε τα έθνη τβΰ
ίηβλεμησον τό σύμβολον τού ά
γνώατου στρατιώτου, αλλο τόσβ»
προξ«ν«ΐ ρίγη συγκινησεως εί
τού; Άμεριχανους σήμερον μί
άλλπ ουμβολική εικών ό «Λη
σμονημκνος _ "Ανθρωπβς». Τή'
μαγικήν φράσιν έχρηαιμβποιηο
πρΜτβς ό χυβερνήτης Φραγκλϊ
νβς Ρβϋζβελτ, ό ύποψήφΐος προ
εδρβς των δημοκρατίαν. "Αγνω
οτον πάς ή φράαις αυτή έγινεν
αΰβορμήτως δημβφιλβατάτη καΐ
έγινεν άμϊαως ύεκτή ώ; έκφρά
ζουσα την πραγματικήν τοαγω
οίαν της 'Αμϊρικής σημβρον.
"Εχβι 48 έκατομμυρια έργατών
π Άμερικπ. Έξ αυτών οί άνβρ-
γοι ύπερβαινουν σήμερον τα 11
έκατομμυρια, τα δέ μιλη των ©Ι
κογενειών των ύπβλογίζοντα
(Ις 20 εως 30 ίκατομμϋρια.
Άλλά ό «Λησμονή μένος "Αν-
ΒρΜπβς» ύέν συμββλιζβι μόνον
τβν ανδρ» ή την γυναΐκα πβύ
ζητοϋν εργασίαν, βΐνπ τό σύμβο¬
λον των ταλαιπωριβν τού έθνους
μιτά μίαν μιγαλην περίοδον ίύ
ημΐρίχς, έχκΐντρικοτητβς κ«1
άχαλινώτου κερδβακβπίας, τής
οποίας μετΐΐχον δλοι, μικροΐ χαΐ
μεγαλοι, πλβύσιβι καΐ πτωχβί.
Ό «Ληαμονημβνος "ΑνθρΜηος»
ουμβολίζίΐ τα έκατομμυρια των
άΐώμων τής μεσαίας τάξεως, τα
οιΐβϊα ϋπίστησαν μεγάλας ζημίας
χατά την έκρηξιν της μεγαλπς
κρίαϊως. Συμβολί£«ι τβϋς άνδρας
καΐ τάς γυναίκας δλης τής χώ
ρας, οί όποΐοι βχασαν τάς π·νι-
χρας οΐκονομίας μιάς ολοκλήρου
ζωπς καί οί όποΐοι με βαθυτάτην
ανησυχίαν άντικρύζουν τβν έρ-
χομόν τού χειμώνος. Συμβολίζβι
την μεγάλην στρατΐάν των άνβρ-
γων γυναικών, «Ι οποίαι συχνβ
τατα στερουνται των πάντων.
Συμββλίζϊΐ τέλος τους πλουσίβυ;
βί όποΐοι ϊχασαν τα πάντα, τούς
«νκκτώχους».
ΑΰτοΙ λοιπον οί «Λησμβνημί
νβι Άνθρωπβι» έπιδΐδβνται σή¬
μερον είς ωρισμένας σκβψεις, αί
βπβϊαι έμβάλλουν ·1ς μεγάλας
ανησυχίας τίιν Ιβύνβοααν τάξιν.
Ή θβμβλιώδης σκέψις των είναι
ίτι κάθε κοινωνικόν η πολιτικόν
καβϊστώς ποΰ έπιτρέπβι την άνβρ
γίαν τβσων έκατομμυρίων Ικα
ν&ν πβλιτών καΐ δέν λαμβάνβι
πρόνοιανδιά την περίθαλψιν των
έχιι ανάγκην έπισκιυήί.
Έπΐιτα ή μβγάλη αύτη μάζα
τδν δυοτυχών δέν κατβρθώνβι νά
{βχωρίσο τάς διαφοράς μεταξυ
των δύο μιγάλων κομμάτων της
χώρας των ρ«πουμπλικάνων καί
των οημοκρατών. Ή έξωτβρικη
πολιτική των εΐνβ σχβδόν η αύ¬
τη. Όσον άφορά' την εσωτερικήν
πολιτικήν, αμφότερα τα κόμμα-
τα είνε έξ ϊαου ύπβυθυνα διά τάς
άδικίας των υψηλών δασμών. Έν
βλΐγβις, ίι μεγάλη μάζα τβν Ά-
μερικανών έκλογεων θεωρβΐ αμ¬
φοτέρας τάς πολιτικάς βργανώ-
οιις ως απλάς μηχανάς πρός άλω
σιν τής έξβυσίας. Οί ρβπουμπλι-
χάνβι ευρίσκονται είς την αρχήν
σήμερον* οί βημοκράται θά άνίλ-
βουν αυριον. Αμφότεροι είνε Ε
νβις εσμός «έηαγγβλματιδν πβλι-
τευβμίνων» οί όποΐοι άπββλί-
Λουν «Ις τα λάφυρα τής «ίθυσίας.
Ή κολιτιχη «Ινβ έπάγγ'λμα χαΐ
εμπόριον. Κατά την άσκησιν αύ·
τοδ 6 «Λησμονημένος "Ανβρω-
η«;» άπλούστατα μεν« λησμο-
νημένος.
Τόν προσέχη Νοέμβριον ρ«-
ηουμπλικάνοι καΐ δημοκράται 6ά
«ολβμήοουν διά την νίκην είς
τάς προίδρικάς εκλογάς. "Αν
κρίνη κανεΐς άπό τα στοιχηματα
«Ι πιθανότητες επιτυχίας τβθ
Χοδβερ καΐ τού Ροδζββλτ θε»·
ροδνται ίσαι, μέ μικράν ίσως ί>-
ηιρβχήν το& δημοχράτου ΰπο-
ψηφίου. Την πλάστιγγα βμωί
τβν έχλογβν θά χλίνουν ασφα¬
λώς «Ι ψήφοι τβδ «Λησμβνημένβυ
Άνβρώπου». Πρός αυτόν οτρέφβν-
ται αμφότερα τα χβμματα μέ έ-
π«γγ«λίας μεγάλων ©Ιχονβμιβν
είς τάς κρατικάς δαπάνας, τροπο¬
ποιήσεως τβδ νβμβυ περΐ άπανο-
ριύσενς τβν ©ΙνβπνβυματΜδδν
κ»1 πλήρους έπιοχβπήσιως τβν
ΜοινΝνιχ&ν συνθηχών, την βπβί
«ν θά ίπαχολβυβήσβυν νβμβθετι-
X*
μέτρα πρός τερματισμόν τής
«συμφοράς τού 1932».
Πρός τόν «Λησμονημενβν "Αν¬
θρωπον» -πρός τα έκατομμυρια
τδν άνβρώπων «ού «χασάν τα
««ντα καΐ οτβρβθνται των «οιντ»»·/
-οτρέφβνται καΐ βί σβοιαλιαταΐ
*«1 οί κομμουνισταί. Καΐ β «Λη-
ομβνημίνβς 'ΆνθρΜΠβς» «»ν« β
*νν»οτβς Χ, τ· νέβν μεγάλο «ρβ·
ρλ τής άμ·ριχ«νιχή« ζ*»Πί'
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ποδόσφαιρον.— Ή
πρωταθλήτρια ομάς 30
— 31 τοΰ Όμίλου Φιλά-
θλων «Ηρακλείου, ή ό·
ποία δίδει σήμερον είς
τό γήπεδον τοΰ «Χάν¬
δακος» σοβαρόν άγώνα
διά το πρωτάθλημα 31
—32 μέ αντίπαλον την
Ισχυράν όμάδα τοΟ
«ΌλυμπιακοΟ».
............
Άρκάδι.-Ή (δία ο¬
μάς κατά την περυσι-
νήν της έκδρομήν είς
την ιστορικήν μονήν
τοΟ Άρκαδίου φωτο-
γραφημένη μετά τοΰ'Η-
γουμένου είς την αύ-
λήν τής Ιδίας μονής έ¬
χουσα δ' είς τό μέσον
τό Ιστορικόν λάβαρον
τής όλοκαυτώσεως τοΟ
Άρκαδίου.
ΤΤΕΤΑΚΤΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
ΤΑ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΑ ΜΑΣ
ΣυνΐίρΙαοι( Άνεν συνέδρων.—
Φωταγώγησις καΐ ηολιτικά συγ·
γράμματα.— Τα νεΰρα τοΰ Άρ
χηγον δι ν συμμαζεύονται.
Είχομεν καΐ
δευτέραν συνε¬
δρίαν των μελ&ν
τοΰ κόμματος κα¬
τά την χ&εοιν))
εσπέραν. Κατέ-
φ&ααα ώς εΐχα χα&ήχον Ιχ των
πρώτων, ηρώτο;,διά νά χαιαγρά-
ψω τα δνόματα τ ϊ*ν προοερχομέ-
ων. Άλλ' ίιειδη ουδείς προ-
σήρχετο Ιξηκολον&ουν πάντοτε νά
ΐμαι πρώτος κάΐ νά χατέχα) σν-
εηώς τα πρωτεϊα τής προεκλογι
κης μας κινήσεως.
Ή αΐ&ουοα των αυνεδριών μας
καίτοι ερημος άτΐό κόσμον, ηΊο
Ίλόφωτος. Είς τους τοίχους της,
)ααν άνηρτημέναι εΐχόνες των με-
άλων άνδρών μεταξύ δέ α'ηών
καΐ ή τού ΚαρπενηαΙου άρχηγοϋ,
με τάς πυκνάς όφρεΐς. Έπϊ μιας
ραπέζης διάφοφα πολιτιχά ουγ-
•ράμματα ήσαν φίρδην μίγδην ί-
'κορπιαμένα μειαξν δ' αυτών
I-
έχουοαν κατεΐχε ϋέσιν τό περί-
λαμπρον σύγγραμμα τού Μαργ-
ερϊτ ιή Γκαρσόν». Είς δλλο μέ-
ος τής Τραπέζης κατέκειτο κ&-
ως ατενοχωρημίνος δ Βοκχάκιος
με τό δεκαήμερον τον.
— Επί τέλους άνεφώνηαα, ώς
Άρχιμήδης εϋρηκα, εϋρηχα.
'αϊ ήρπαοα τό ηοΐιτικοϊστορικόν
νγγραμμα τοΰ Μαργχερϊτ άπό
όν λαιμόν. Εύχαιρία, Ιμονολό-
•ησα, νά έντφυφήοω είς τάς τρια-
οαίας σελίδας τού καΐ νά περάοω
ην ώραν τής νεχριχής αιγής ηοϋ
βααίλενε γύρω μόν.
Άλί' ώς τόσο ενρηχα τόν μπε-
μου. Ό αρχηγός εΐαώρμησε
νο&νμος χαΐ με ίχεραννοβόληαε
με διαφόρους Ιρωτήαεις.
—Δεν ηΧ&αν τα μέλη;
—Άκόμη άρχηγέ/
—Γιατί άχόμη;
—"Ισαις διότι είναι ΙνωρΙς.
—Ενωρίς; Ενωρίς;... Μετά
έχα λεητά θά χτνπήσουν μεαά-
ννχτα χαΐ αοϋ φαίνεται ενωρίς;
—Καλαί "Εατΐΐλεζ τάς ηροο'
χΧήαεις;
—Καί βεβαία άρχηγέ/
—Μήπως ηαρέλειψες καμμιά;
—Οϋιε μίαν, Αρχηγέ/
Τότε πρέπει νά εΐδοποιη&οΰν
'χ νέον. Ώ διάβοΧο αυμβαίνει,
ανμβαίνει:
—Μά Λπλούατατα, ίχόλμησα
ψι&νρίσω, θά είναι στό φα-
γητό άχόμη οί 5ν&ρωποι.
—Μά είναι δώδΐχα, αοϋ εΐπα.
—Ναί, άΧΧά με θερινήν ώ¬
ραν Αρχηγέ/..
—"Ω, διάβοΧε ΐχρμεν χαΐ την
δερινήν ώραν. Νά πάρ' ή εϋχή.
Αΰτός δ γέρω Κρητιχός, τάχει
Η(ίμη ααλάτα. Ροναιχη οαλάτα
Χμμμ. Άχονς ίχεϊ &ερινη ώρα!
ΈχΙογες χαι Οερινή ώρα;...
θά τα χανονίσουμε γέρω μόν;
Ποΰ θά μοΰ πάς;
Τα νεΰρα τοΰ άρχηγοΰ εϊχαν
φ&άογι είς τό ζενΐϋ τής εντάσεως.
Ήρχιαα νά τ$έμω πρό τής1δέας
δτι εΐμποροναα άπό πραχτιχογρά-
φος νά μεταβλη&ώ είς χλητήρα
διά τό περιμάζεμα των απόντων
μελών τοϋ κόμματος.
Εντνχώς δμως ό άρχηγός ήρ¬
χισε νά χασμήται ίλαφρώς. Καλό
αημάδι εοχέφ&ηχα. "Αρχιαα χι'
έγώ τό ίδιον.
Είς τό μεταξύ τουτο ήχούα&η-
ααν βραδεϊς βηματιαμοι είς τόν
δρόμον.
—Νά τους! ανεφώνησε ό άρ¬
χηγός! Έρχονται. Σήχω γρήγο-
ρα από την θέσιν αον. Τρέζεατήν
εϊαοδο, τρέξε ατην εϊαοδο.
"Εζρεξα πραγματικώς, &ΧΧά με¬
τά δύο Χεπτά Ιγύριαα άπηΧπισμέ¬
νος.
—Άρχηγέ, εΐπα εΐαερχόμενος
δεν ίρχονται! Είναι κ&ποιος πι-
ραατιχός ΐχεΐνος ποϋ Λχούσαμεν.
-—Κάλεαέ χον αμέαως, χάλεσέ
τον/ Είναι μιά ενχαιρία νά τον
άναπτνξω τό πφόγραμμά μας
ΚάΧεσέ τον. Χαιπόν!
θά τό πιστεύσετε αναγνώστα;
Οϋτε τα φώτα τής αΐ&οΰαης, όν¬
τε τα όΧάνοιχτα παράϋυρά της,
όντε ή ζωηρώς διαγραφομένη σι-
Χουέττα τοΰ αρχηγόν, όντε αί εΐ-
χόνες, όντε αί χονρτίνες της, όντε
αί παρακληθείς, όντε αί ίπικλή-
αεις μου ίπεισαν τόν &&λιον εκεί¬
νον οιαβάτην νά εΐσέλϋγ) καΐ νά
άχούσβ τόν αρχηγόν άναπτνσσον-
τα τό ίκλογιχόν τον πρόγραμμα.
Καΐ ό μέν άρχηγός άηέδρα σι-
γοβλασφημών ιτήν Παναγίαν τοΰ
γέρω Κρητικόν καΐ την θβρίνήν
ώραν».
'Λλλ' Ιγώ; Τι πρακτιχά νά
γράψω είς τόν θεό οας μέ τέτοια
γχίνια; Μά ξνας βρε άδελφέ, όντε
ΐνας νά μην ίλ&ιι ατήν χαταραμέ-
νη αυτή, δευτέρα μας αυνεδρία-
σιν; ,
Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ
ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
ΣΕΡΕΝΑΤΑ
ΚαΙ ή παροϋσα στήλη διετύπω¬
σε δεινάς διαμαρτυρίας κατά τοΰ
άσματος—κατά τοΰ τραγουδιστή
ηκριβέστερα πού είνε στόν τόπον
μας μιά κατ' εξοχήν καλοκαιρινή
ένόχλησις. Έν τούτοις ήρκεσε λί-
γη.,.φεγγαοοβραδυά διά νά γίνη
κάποιο σκόντο στίς διαμαρτυρίας
αύτές. "Ηρκεσαν Ιδίως οί μουσι-
κοΐ στεναγμοί τού ταπεινοΰ μαν-
τολίνου καί τής νέας δροσάτης
φωνής πού έσυντρόφευε γλυκά.
Λιγάχι πειό ενωρίς αύτό τό ϊδιο
πράγμα μπορεΐ νά έκρίνετο άνυ-
πόφορο. Πιθανόν νά τΐτο σάν ερ·
ρινος βυζαντινός ψάλτης. Άλλά τό·
τί τό άποζητοϋσϊτό τοπεΐον,ή ώρα,
ή στιγμή Δέν λέγω ςρυσικά πώς τό
τραγουδάκι, ή χθεσινοβράδυνη σε·
ρβνάτα,ήτο δυνατόν νά είνε απάν¬
τησις είς την άπέραντη λιποψυχία
πού νοιώθει κανείς' απάντησις
είς τό δραματικώτατον, τό άγω-
ιώδες «γιατί» πού κάτι τέτοιες
ώρες σάς βασανίζει. Άλλά καί ώς
εκδήλωσις όλιγοπνόου καί διαβα-
ικοϋ αίσθήματος, καθώς Ιπερνε
φτερό άπό τή σκι?ρή γωνιά τοΰ
νετικοΰ τβίχους γεμίζοντας τόν
άέρα μέ τούς τρυφερούς της η-
χους, έκανε διά μιάς την ώρα
καί τή στιγμή τόσο ανθρωπίνη!
Ένας πού τον άρέσανε τ) ώραΐες
λέξεις—γιατί περί λέξεων μόνον
επρόκειτο—άνέφερε πώς τό μαν-
τολΐνο τώφτιαξεν ή λυπημένη
φεγγαρονυχτιά. Αυτή μάλιστα
τοϋ πέρασε γιά χορδές μερικές
άκτΐνες σελήνης.
Άλλά καί χωρίς έξεζητημένους
ρωμαντισμούς: Άλλοϋ δέν μπο-
ρεϊτε νά καταλάβετε πράγματι τή
νύχτα, εάν δέν άκούσετε—ανα¬
λόγως τοϋ τόπου πού ξεβαρκάρετε
—μαντολΐνο, σαντοΰρι, τουμπελέ-
κι, φυσαρμόνικα. Είνε τό ϊδιο
σδν νά φαντάζεσθε αύγουστιάτι-
κο μεσημέρι χωρίς τό συντριβά-
νι τοϋ τζιτζικιοϋ, βράδυ καλο-
καιριοΰ στόν κάμπο χωρίς τή
νοσταλγική, μονότονη φωνή τοϋ
γρύλλου, πρωΐ ανοίξεως χωρίς
τερέτισμα χελιδονιοϋ, νύχτα στό
βάλτο χωρίς τίς μακρυνές, γλυκύ-
τατες κδποτβ τρίλλιες τής νερο-
χελώνας τ στό δάσος χωρίς τό
λάλημα τοΰ γκιώνη. Κάθε το-
πεΐο εχει τίς φωνές τού. Κάθε ώ¬
ρα, κάθε χώρα, κάθε πόλις τίς
δικές της. Γι' αύτό ύπάρχουν
στιγμές, που μολονότι έπεκα-
λέσθητε πρΐν τήνέπέμβασι των...
ώτολόγων Ιατρών γιά την καν-
τάδα, δέν μχορεΐτε νά μή την
θεωρήσετε «άδικοσκοτωμένην»
άπό τό πνεϋμα τής έποχής
άλλά καί τα; αστυνομικάς διατά-
Τθ $σμα είνε γνωστόν δτι
ΘΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΘΗ.
Τό ζήτημα των έξώσεων
—αί οποίαι ένεργηθεΐσαι ά-
θρόως καί κατά τρόπον προ-
φανώς άσυγχρόνιστον εδημι¬
ούργησαν δ,τι εδημιούργησαν
—τείνει νά διευθετηθή. Ή κα¬
τάστασις των κατασκηνωσάν-
των είς τα οίκόπεδα των
μουσουλμανικόν νεκροταφεΐ-
ων, ώς άντιλαμβάνεται πάς
έπισκέπτης, κάθε άλλο παρά
ευχάριστος είνε. Διά τοθτο
κρίνεται παρήγορον δτι αί
αρχαί εφρόντισαν όπωσδήπο-
τε καΐ έγιναν άνάλογα δια-
βήματα είς τό κέντρον υπέρ
άμέσου αντιλήψεως διά τούς
έξωσθέντας γηγενεΐς τε καί
πρόσφυγας, ώστε νά έλπίζε-
ται ότι θά ληφθοθν, έστω καΐ
έκ των ύστέρων, δραστικά
μέτρα. Σκόπιμον πάντως είνε
νά ύπομνησθή δτι τα μέτρα
ταθτα δέν πρέπει νά βραδύ-
νουν διότι προσεγγίζομεν πρός
τόν χειμώνα καί οί έξωσθέν-
τες παραμένουν είς τό 0-
παιθρον.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝ.
Ά Ή έξακρίβωσις τοΟ γε-
γονότος τής άποστολής στα¬
φίδος κακώς άποξηραμμένης
είς Τεργέστην δέον νά άπα-
σχολήστ) σοβαρώς τούς άρ-
μοδίους. Ό,τι καί άν Ισχυρι¬
σθούν οί ένδιαφερόμενοι έξα-
γωγεΐς, προκειμένου τάχα νά
δικαιολογήσουν την αποστο¬
λήν τής σταφίδος ταύτης, δέν
ευρίσκονται προφανώς έν τά¬
ξει μέ την αλήθειαν καί τα
πράγματα. Ό σκοπός των εί¬
νε φανερός καί ώς έκ τούτου
καί αί συνέπειαι τού επί των
γενικωτέρων συμφερόντων τής
Γταραγωγής όλοφάνεραι. Πρέ-
πει λοιπόν χωρίς περιφράσεις
καί χρονοτριβάς νά διδα-
θοϋν δτι καί ή κερδοσκο-
πία έχει τα δριά της. Κάτι
οιοθτον αναμένομεν άπό την
Σταφιδικήν επιτροπήν.
ΑΙ ΣΤΑΦΥΛΑΙ ΜΑΣ.
Καί τό ζήτημα τής είσα-
γωγής σταφυλών είς Γερμα¬
νίαν διά τα οποίον μετε-
δώσαμεν προχθές έκτενεΐς
πληροφορίας δέον νά τύχη
πολλής προσοχής. "Εάν πράγ-
ατι εμειώθη επί τοσούτον ή
έκ τής "Ιταλίας είσαγωγή νω-
πών σταφυλών ώστε ή Γερ-
ανική άγορά νά απευθυνθή
Ις την Τουρκίαν θά είνε ά-
ιικον νά μην έπωφεληθώμεν
ής εύκαιρίας νά λανσάρωμεν
ίς Γερμανίαν τάς σταφυλάς
άς. Τό Κράτος πληροφορού-
μενον τό τοιοθτον άπό τό εμ¬
πορικόν μας Έπιμελητήριον
•ΐμεθα βεβαιοί δτι θά παρά-
χη δλας τάς δυνατάς εύκο-
ίας διά την μεταφοράν τοΟ
προΐόντος. Άπόκειται ήδη είς
την Σταφυλικήν επιτροπήν
τούς σταφυλοπαραγωγούς καΐ
σταφυλεμπόρους νά συντονί-
σουν επί τώ αυτώ τάς ένεργεί-
ςτων είς την περίπτωσιν έπα-
αλαμβάνομεν πού συντρέ-
ΐατελβϊ έν διωγ+ιφ άπό πολλοϋ.
Απαγοοβύεται αυστηρώς ή σε-
ενάτα. Δέν είνε λίγες μέρες πού
■' Ινα συνοικιακό μαγαζάκι άν-
κρυσα φρβσκοβαμμένη την Ιπι-
ραφή: «Άπαγορεύονται τα ί-
ίματα». Πρόκειται περί λαοΰ τό·
όν άσυγκρατήτως μουσικοΰ, ώ·
τε ύπάρχει άνάγκη νά τού βά-
ουν φίμωτρο κάθε λεπτό; Καί
ίν συμβαίνη, τό αντίθετον; Πρέ-
ει νά τόν Ινθαρρύνουν μέ τό νά
ου βουλώνουν τό στόμα τού; Ή
ίστυνομία όπως καί νά ϋχχ) Ιθε-
ε την άπαγόρευσιν διά νά προ-
ΐτατεύστΐ τόν ΰπνον των συμπο·
ιτών. Καί είνε βεβαίως τ ήσυ-
ία κάτι πολύτιμον. Άλλ' άφοΰ
[ρόκειται νά κοιμηθώμεν τόν
ιίώνιον ήμηορούσαμεν ύποθέτω
ά ακούσωμεν άκόμη μερικούς
-ιιλωδούς τίίς σερενάτας. Άλλως
ϊ συχνά καί τ) προστασία τοΰ
ίκνου είνε κάτι τό άνέφικτον.
Ινε καθαρά ούτοπία. Κάτω άπό
ά παράθυρά σας άντηχοΰν δλη
ήν νύκτα ώς σάλπιγγΒς διντέ-
ν
Πρωΐα Κυριακής
21 Αύγούστου 1932.
ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΝΠ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ'
Μ..,,.ι..ι,,ΗΗΐιιιιιιιιιιιιιιιΐΗΐιιιι.....Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙ1Ι......ιιιιιιιιιιΐΗΐι......ιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιηιιι........
ΔΙΕΞΑΓΟΜΕίν; π ην
ΣΥΝΕΝΝΟΚΣΕΙΣ
ΛΣΣΟΗΜΟΛΟΐΊΟΥΧΩΝ
«ΗΛΙΑΙ »Ο Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).— Νεώτερα τηλε-
γραφήματα έκ "Λονδίνου έπιβεβαιοΰν
την πληροφορίαν καθ' ήν αί διεξαγό-
μεναι έκεΐ αυνεννοήσεις μεταξύ τοΰ
"Ελληνος ύπουργού των Οίκονομικών
κ. Βαρβαρέσσου καί των "Αγγλων ό-
μολογιούχων, ε-ύοδοΰνται. Προεξο-
φλούνται μάλιστα άπό τούδε ίκανοποι-
ητικά άποτελέσματα έκ των γενομένων
συνομιλιών.
ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΙ ΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΠΕΡΙΑΝΤΙΠΕΙΟΑΡΧΙΚΗΣΚΗ
ΤΟΝ ΟΟΜΑΤΙΚΟΗ ΧΟΡΟΦΥΑΑΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ «Ο Αύγούστου ^
άνταποκριτού μας).—"Εσπερινοί ανα
κοινώσεις τού Άρχηγείου τής Χωρο-
φυλακής διαψεύδουν κατηγορηματικάς
τα αναγραφέντα είς πρωϊνάς εφημερί¬
δας περί άντιπειθαρχικής κινήσεως είς
τό σώμα τής Χωροφυλακής. Τα ανα¬
γραφέντα χαρακτηρίζονται ώς στερού-
μενά πάσης αποστάσεως.
Η ΑΝΑΣΤΟΑΗ ΤΗΣ ΑΝΑΑΡΟΜΙΚΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΗ Ο Υ ΝΟΜΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΑΛίΜΛ ΟΦΕΙΑΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).— Συμπληρωματι-
κώς πρός τα ανακοινωθέντα διά την α¬
ναστολήν τής άναδρομικής ίσχύος τού
νόμον δια τας είς χρυσόν οφειλάς εδό¬
θη σήμερον ή πληροφορία ότι αύτη ε¬
κρίθη άντισυνταγματική καΐ διά τούτο
ανεστάλη. Οΰτω δέΜ θά είσπραχθή ή
διαφορά συναλλάγματος άπό τούς άνα-
λαβόντας τάς καταθέβεις των.
Ή απόφασις περί άναστολής τής ά-
ναδρομικής ίσχύος τού νόμου ελήφθη
είς την χθεσινήν συνεργασίαν τού κ. Βε¬
νιζέλου μετά τού ύφυπουργού τής Αι-
καιοσύνης κ. Μπουρνιά.
ΔΥΣΧΕΡΗΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).—-' Καθ' ά αγγέλλε¬
ται έκ τού έξωτερικού ή Δημοσιονομι-
χή έπιτροπή τής Κοινωνίας των Ε¬
θνών έπελήφθη τής έξετάσεως. των οι¬
κονομ ικώ ν τής Ρουμανίας. Ή οίκονο-
μική κατάστασις τής Ρουμανίας κρίνε-
ται λίαν δυσχερής.
Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΠΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΕΛΘΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αύγούστου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Την προσέχη
Δευτέραν Θέλουν αυναντηθή οί κ. κ. Βε-
νιζέλος καί Μιχαλακόπουλος ίνα συνεν-
νοηθοΰν δια τα αφορώντα τα 6ύο κόμ-
ματα ζητήματα. Σχετικώς ανεγράφη
ή πληροφορία ότι μεσολαβήσει κοινοΰ
φίλου θα εξευρεθή λύσις ωστε νά απο¬
φευχθή ή παραίτησις τού κ. Μιχαλα¬
κοπούλου-
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΩΝ
ΕΙΣ ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥΣ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αύγούστου (τού
άνταποκριτοθ μας)·—Διά Προ&δρικοΰ
διατάγματος προήχθησαν 80ήκοντα
περίπου άνθυπολοχαγοΐ των διαφόρων
Οπλων είς τόν βαθμόν τού ύπολοχαγού.
ΑΠΟΛΥΣΙΣ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ
ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΥΛΑΚΠΝ
Δι' άΐίοφ&οα»ς τβθ Ύηβϋργβδ Γενικόν Διοιχη-
Τβθ Κρήτης Ετυχον «ροσωρινής χκτά τβν νόμον
βΙ 1 άηολύαενς ·» χκτμΘι χατάδιχοι τβν Άγρβτι
κβν χαΐ λβιπδν βνλαχών.
Παπάζογλου Ίωοϊν., Ζ«ρρ"©ιτο»λβς η Στυλιανός
π ΟΙχβνβμίοης Γεωρ., Πιτρόχχιλος Δημος, "Εξαρ-
χβς Λεωνίδας, Σιώηρβποολβς Άντ , Πβλωγιώργης
Μιχαήλ, Λκςόηουλβς Γεώρ., 'Ενγλεζος Νικ,, Χ*ι-
λαδάχης Έμμ., Λάζος Βασ., Μηνιωτάχης Ιωάν.,
£«χ«λλαρ(όης Δ. Καλαμαράκη; Άντ., 'Α8β»ν«σ«-
«ουλβς Ν. Ρεβεζιχάχης Άβ.,ΣπηλΐΜΤθΗουλοί Κων.,
Γαλανάκης Α Γιβυκάκης Νικ., Ζιμηίλας Ν., Βασι¬
λειάδης '!«., χαΐ Ζάχος «ββί.
'Βηΐ τε»ν λοιηών «ϊτησ·«ν ηερΐ «ρβσΜρινής
0 ανεβλήθη 4 ζτ
Ώς γ».
τελευταίως
ξαγωγής να»..
έκ τοΰ λιμένος
ώς έκ τής οποίας
σαν αίσθητώς αί τΐμ
σταφυλών μας. Έπει..
κατάστασις αύτη έξακολ·
θεί, ό κ. Νο£άρχης προέβη
είς τάς δεούσας ενεργείας
πρός διευθέτησιν τοΰ σοβα-
ροΰ τούτου ζητήματος.
Ώς εξηκριβώθη τα αϊτια
τής χαλαρώσεως τής άγοράς
των σταφυλών όφείλονται
είς τό γεγονός δα δέν ύπάρ-
χει τακτική άτμοπλοϊκ,ή συγ-
οινωνία διά την φόρτωσιν
των σταφυλϊ>ν μας. Πρός
τουτο ό κ. Νομάρχης προ-
αίς των γραμμών
Αιγυπτου.
χθές είς συνεννόησιν
ν κ. Λιμενάρχου διά
~σιν αρμοδίως τρό
▼ήσεως τής συγ-
Μΐκλείου— Αί
-στέρας διβ
οί ου των
■ Αί
γεια.
άνακθι
μάδος. '_
τι, έπειδή ν
σταφυλικής π&ριοδου
τό υπουργείον χ * **
κων αρμόδιον ε.
κειμε'νου, θά ένεργήο
έπιβάλλεται.
Ή έξανωνιί της σταφίδος.
Συνέρχεται ή Σταφιδική.
Κατόπιν τής πληροφορίας
δτι εξήχθησαν είς Τεργέστην
σταφίδες σουλτανίναι αί οποί¬
αι άναμιγνυόμεναι μετά Περ-
σικών πωλοϋνται ώς προιόν
Κρήτης, μάς ανεκοινώθη υπό
τής ΝομαρχΙσς δτι συνεκλή-
θη συνεδρίασις τής Σταφιδι-
κής 'Επιτροπής Ηρακλείου.
Ή Σταφιδική Έπιτροπή θά
αποφασίση επί τής λήψεως ά-
ποφασιστικών μέτρων κατά
τής γενομένης ώς ανωτέρω
δυσφημήσεως των σταφίδων
μας. Έπίσης θά προβή είς
την ρύθμισιν τοθ ζητήματος
τής καλής φορτώσεως των
σταφίδων επί των άτμοπλοΐ-
ων καί των φορτηγίδων πρός
αποφυγήν φθορών των προι-
όντων μας άτινα πολλάκις λό
γω των φθορών τούτων ύπο-
τιμώνται είς τάς άγοράς τής
καταναλώσεως.
—Άπό τής άρχής τής
σταφιδικής περιόδου μέχρι σή¬
μερον έχουν είσαχθή είς την
πόλιν μας υπέρ τάς 1.300 000
όκ. σταφίδων σουλτανίνων Αί
είσαχθεΐσαι ποσότητες ταχτα
είναι μικραί.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΙΔΩΝ
ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ,
"Ηρξατο είσαγόμεναι διά
τής Πύλης Χανίων αρκεταί
ποσότητες σουλτανίνας κα¬
λών όπωσδήποτε ποιοτήτων
παραγωγής των περιφερειών
των Νομών Ρεθύμνης καί Χα¬
νίων.
Η ΚΙΝΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΓΟΡΑ3Β
Χθές ή κίνησις τής σταφι
δαγοράς υπήρξε ζωηρά. Ε¬
γένοντο ζητήσεις άπό τούς έ
ξαγωγεΐς καλών ώς επί τό
πλείστον ποιοτήτων, οίτινες
έπλήρωσαν την εξαιρετικήν
σουλτανίνα πρός δραχ. 20
κατ' οκάν καί τουτο διότι προ
βαίνοντες είς έξαγωγάς διά-
λογαριασμόν των είς Αγγλί¬
αν επί τή εύκαιρία τοθ κατά-
πλου είς την λιμένα μας ενός
φορτηγοΰ προοριζομένου δι"
Αγγλίαν, προσπαθοΰν νά έ-
ξεύρουν μόνον καλάς ποιό¬
τητος διότι αί αγγλικαί άγο-
ραί καταναλίσκουν μόνον έ-
ξαιρετικής ποιότητος πράγ-
ματα.
Μετά τό γεγονός τουτο τα
παρακατινά καί δευτερώτερα
πράγματα παρέμειναν άζή-
τητα.
—Είς τούς ταχτάδες δέν ε¬
σημειώθησαν είμή μόνον έλά-
χισται είσαγωγαί ούδεμίσ δέ
ζήτησις των ύπάρχει άπό τα
καταναλωτικά κέντρα.
Η ΚΑΤΑΠΟΑΕΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΑΚΟΥ
Πληροφορούμεθα Οτι ή έ-
λαιοεσοδεία καί είς τόν Νομόν
Λασηθίου βαίνει καλώς καί του¬
το χάρις είς καταβληθείσας προ¬
σπαθείας υπό τοϋ Έλαιοταμείου
Λασηθίου διά την αποτελεσματι¬
κήν καταπολέμησιν τοΰ δάκου καί
τδν λοιπών φυτονόσων τής έ
λαίας.
Η ΕΤΓΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΤΤΟΙΊΆ
ΛΑΣΗΘΙΟΥ
Τέ Διοικητικόν Συμβουλιον
τοΰ είδικοϋ ταμείον ΈιταρχΐΜχής
Όδοποιΐας Λασηθίου συνβδρΐά·
σαν προχθές άπβφάσιββ καί ένέ·
χρινβ ύπέ βρους την εξακολού¬
θησιν των εργασιών τής κατα-
σχβυής τής έιτκρχιαχής οδου Λα
χωνίων—Λασηθίου.
Έπίσης απεφασίσθη £κως γίνη
έπιτόπιος έξέτασις των εκτελου¬
μένην ϊργων χατκσκευής τής
έιτοιρχιαχής οδοΰ Κρητσάς—Κρβύ-
στα καί αναλόγως νά αποφααι
σθή ή έξαχολουθησις ή ή διακο-
πή των έργων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
ΑΙ τιμαί τροφίμων
είς την αγοράν μας.
Ή Έπιτροπή βιατιμήσβων διά τής
τελευταίας αποφάσεως της έκανό
νισβ την τιμήν των κάτωθι βΐδών ώς
έ£ής:
Όρν(α Γλασσέ χονβριχώς κατ' ο¬
κάν δρχ. 15.50 λιανικώς 17, δρυζα
Ραγκοίΐν χονβρ. 11,80, λίαν. 13.20,
καφές Άβυσσηνίας χονδρ. 76, λίαν.
85, καφές Ίάβας χονδρ. 72.50, λίαν.
81, ζάχαρις χονβρικώς δρ. 20.50 λια¬
νικώς 22.
Βούτυρει.-Δίρνας 110-132.Γάλαχ.
βισσαλΐας 116. Λίπη 40. Μπάνβρ 68.
Γοτλαχτΐρά.— Τυρΐ Καοσέοι 68.
Τουλονμίσο 44. Έντόπιο 54—64.
Γιαοϋρτι
II.
Γβλα 9.
βΐόπ ΙΙαντοηΝλειου. — Ελαίαι
έγχώριαι 12, Βόλον 16-20. Μα-
Ηαρόνια έντόπια 15. Μαχαρόνια θβσ
σαλονΐκης 16. Ζυμαρικά έν γένει δρ.
15-20, μαχαρόνια πολ«τ«λβ(ας ηακίν>
Βοαχ. 19-20. Φβσόλβς Σπρβίας 14.
Ρββύθια Μαρόχον 14, έντόπια 8,Κου-
κια έντόκια 12-16. Φακές 12-14. "Ε¬
λαια λίαν. 22. Αύγά 1.20. Σάπων
λβνκός π'. 19, β'. 17, ηρόαινος α'.
16 καί Ρ'. 15. Τέΐον 200. Καφφές ά-
λβσμένος 104.
αχκνικ*.—Κρόμμυα 4—5, πά τα
τπς 4-5, κολοκνθάχια 6-8 φασόλες 5,
καί λασηθιώτιχες 7-8 μπάμιβς 8—10,
φασολάκια 7—8, ξυλαγγουράχια 4-5
ντομάτβκ 3—4 δραχμάς, στίφνος β—
10 βρηίμάς κατ' οκάν, μβλ-
τζάνβς 4—5 λβμόνια έντόπια
24, Ιταλίας 32-36,άνγσυράκια 5—6.
πιπβριές 5.
Όπ»»ριχ«.— Σταφύλια 4,50 —6,
καρ,πούζια 3, ηεηόνια 4—5,
άχλάβια 4-6 χαΐ Ίταλικά 12—14.
σύχα 5—6, μήλβ 5—6, ροδάκι-
να 12-14.
Κρέατα.—Άρνίον δρ. 38, χοιρινόν
36—40 μόσχος 38, ζυγοΰρικρέας προ-
βάτου 32,αίγός 24, βόίον καί άγελάς
24 δραχ.
Πι
βυλ«ρικά,—Άπό 35—50.
Κίνησις τί|ς Σταφίδος
χ«τ' βχάν
Σουλτανίνα έξαιρετ. Δρ. 19.50 20.—
» α *"
β'
» Υ
Ταχτάδες α'
18.- 19.-
16.- 17.-
13.- 14.-
5.- 5.50
β' 4.30 5.50
Ελεμέδες δέν ύπάρχουν εισέτι.
Σταφύλια σουλτανί Δρ. 4.50 - 5.—
Ροζαχιά » 4.50- 5.—
» ταχτά » 2.30- 2.50
Κρασοστάφυλα » — —
Ή κίνησις τής σταφίδος ήτο χθές
ζωηρά ιδίως επί των καλών ποιοτή¬
των.
Τιμαί Συναλλάγματος
-157.75
-554.-
- 6,27
- 30,80
- 8,15
- , 38,0
- 77,88
- 28,55
- 4,42
- 22,64
- 63,60
Δολλάσισν Δα.
155,75
Λίρα ι
545.-
Φράγκον ι
6,15
Έλβετ. φράγκον ι
30,35
Λιρέττα ι
8,03
Μάρκον ι
36,68
Τουρκική Λίρα ι
72,81
Κορώνα (Σουηδ.) ι
27,57
Φράγκον (Βελγ.) ι
>
4,31
Ζελλίνι (Ανστρ.) ι
»
21,73
Φιοοίνι (Όλλαν.)ι
62,70
Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΙ ΟΜΙΛΗΣΗ
ΪΗ ΕΠΟΜΕΝΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
ΔΕΥΤ
ΕΙΣ'
!Ρ0Ν ΛΟΓΟΝ ΟΑΕΚΦΩ1ΣΗ
Ο ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ «Ο Αύγούστου {τοΰ
άνταποκριτού μας).— Πάντα ^ τα ανα-
γραφέντα περί ενάρξεως τής εκλογικής
οιοδείας τού κ. Βενιζέλου έλεγχον-
'»ς άνακριβή. Κατά πληροφορίας
■υ πηγής ό κ- Πρόεδρος τής Κυ-
■>ς θ' αναχωρήση εντεύθεν τό
_, . σάββατον διά νά ευρίσκεται
την Κ ίρ'ΜΥ. ί}ν είς Θεσσαλονίκην.
Ό »·. «1- 'λος θά ομιλήση εί; τόν
Ο *τ'. -ρός τόν λαόν τής Μ».
- , > '->·»ης επί τής οίκονο·
😕 ^ > ·>βερνήσεος κατά
ο.
ραν ίκ. »
μος Θεο · - "
έκφωνήση
πραγμένων
θέρων.
ό *«.
αυτήν ημέ¬
τού ό Δή-
Ι'»*ι ,ίλος, Οά
επί τ Τ»ν πε-
Ο κ.
ΚΑΙ
9ΕΝ« 0; ίϋΙΣΚΕΦΙΚΙ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ ΟΛ
ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΡΙΣΣΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αύγούστου (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας).—Αρμοδίως ανα¬
κοινούται ότι ό κ. Βενιζέλος θά επι¬
σκεφθή καί την Δυτικήν Μακεδονίαν.
όπου θά μεταβή άμέσως έκ Θεισαλο-
νίκης.
Κατά την επιστροφήν τού είς Αθή¬
νας ό κ. Βενιζέλος θά σταθμεύση είς
Λάρισσαν όπου θά ομιλήση πρός τόν
λαόν.
ΕΠΙΟΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΕΝ ΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ Κ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αύγούστου (τού
άιταποκριτού μας).— Έκ μέρους των
κυβερνητικών κύκλων έπεβεβαιώθη άπόψε
ή έν τή κυβερνήσει παραμονή τού κ.
Μιχαλακοπούλου, συνεπεία τής οποίας
θεωρεΐται ή έκλογική συνεργασιαι μετά
των Φιλελεύθερον.
Πάντως πρός τό παρόν πιθανολογεϊ-
ται ό καταρτιαμός δύο συνδυασμών έν
Πάτραις, υπό τού κ. Γκότση καί υπό
τού κ. Μιχαλακοπούλου.
Ο ΜΕΡΚΟΥΡΗ! ΥΠΕΚΥΨΕ ΤΕΛΙΚ1Σ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΗΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ. ΤΣΛΛΛΛΡΗ
ΑΘΗΝΑΙ »Ο Αύγούσπου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Αί μεταξύ των
λαΐκών οιενέξεις αναφορικώς πρός τόν
καταρτισμόν τού συνδυασμού Άττικο-
βοιωτίας φέρονται πρός εξομάλυνσιν.
ε Ο Μερκούρης ύπέκυψε τελικώς είς τάς
σχετικάς άποφάσεις τού κ. Τσαλδάρη.
ΜΕΤΑ ΟΜΟΛΟΠΟΥΧΟΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
. ΤΟΥ Κ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 20 Αύγούστου (τοΰ άνταπο¬
κριτοΰ μας).—Έπιβεβαιοΰταικαί έκ τηλ)κών
πληροφοριών τού έξωτερικοΰ δτι εύοδοΰν-
ται αί διεξαγόμεναι έν Λονδίνω μεταξύ τοΰ
κ. Βαρβαρέσσου καί των όμολογιούχων συν-
«ννοήοεις.
ΑΝΑΚΑΑΟΥΝΤΑΙ
ΑΙΙΟΜΑΤΙΧΟΝ ΞΗΡΑ2
ΑΙ ΑΔΕΙΛΙ
ΚΑΙ ΟΑΑΑΣ2ΗΣ
ΑΘΗΛίΑΙ »Ο Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).—-Διά διαταγής των
δύο πολεμικών υπουργείων άνακαλούν-
ται απασαι αί άοειαι των αξιωματικών
ξηράς καί θαλάσσης.
η
V
1ΝΑΣΥΣΤΑΟΗ ΜΕΤΕΚΑΟΠΚΟΣ
ΤΟ ΚΟΜΜΑ Τ1Ν ΕΛΕΥ8ΙΡΟΦΡ8ΗΟ»
ΑΘΗΝΑΙ 20 Αύγούστου (τοΰ άνταποκρι-
τοΰ μ«ς).— Είς τα ίσπερινά φύλλα ανε¬
γράφη ότι θά τεθή υποψηφιότης παρά φίλων
τού κ. Μεταξά προκειμένου τό κόμμα τού
ν' άνασυσταθή μετκκλογικώς.
Ρ1Ρ ΕΠΕΒΛΗθΓΔΙΜΗΝΟΣ ΑΡΓΙΑ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΑΔΑΜΙΔΗΝ
, ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αύγούστου. (τοθ
άνταποκριτοΰ μας).—-Κατόπιν τοΰ πο·
ρίσματος των διεξαχθεισών άνακρίσεων
διά τάς άντιπειθαρχικάς κινήσεις των
αξιωματικών τής άεροπορίας επεβλήθη
δίμηνος άργία είς τόν ύποβτράτηγον
'Αδίδ
Ι*
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΤΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
•Εξωτερικόν έτησία Δολλάρια 10.
"Απόϊ· αι α! άποδβίξεις συνδρ©
μϋν καί δημοσιεύσεων φερουσ
απαραιτήτως την υπογραφήν τοτ
Διβυθυντοΰ καί Ιδιοκτήτου τή
«'Ανορβώσεως».
Ηράκλειον 234ύγούστου1932
Η ΕΥΟΔΩΣΙΣ των έ
Λονδίνω διεξαγομένω
διαπραγματεύσεων μεταξ.
τοΰ ύπουργοϋ των Οίκονομι
«ών κ. Βαρβαρέσσου κα
των "Αγγλων όμολογιούχω1
έπιβεβαιοΰται. Τό γεγονό
είνε ασφαλώς ίκανοποιητι
«όν. Ή λύσις «αί τοΰ σοβα¬
ρωτάτου τούτου έξωτερικοΰ
ζητήματος διευκολύνει την ό¬
λην οικονομικήν μας άνασυγ
«ρότησιν, τα προβλήματα τής
οποίας έξ ίδίων πλέον κα
μέ τόσην επιτυχίαν άντιμε
τωπίζει ή Ελλάς. Συντελεί δέ
είς τό νά αναγνωρισθή πλή
ρως ή «αλή πίστη τής Ελ¬
λάδος έξ άφορμής τής οποίας
«οί είς βάρος της φυσικά
τόσαι τερατωδίαι ανεγράφη
σαν τελευταίως είς τόν κίτρι
νόν τύπον.
—Ο ΖΗΤΗΜΑ τοΰ κ. Μι
' χαλακοπούλου διευθε
τείται οριστικώς κατά πά¬
σαν πιθανότητα. "Ισως ή
συνεργασία των Φιλελευθέ-
ρων μετά τοΰ κ. Μιχαλακο¬
πούλου νά μην είνε σήμερον
τόσον άπαραίτητος. Έν πά¬
ση περιπτώσει έχει μεγάλην
ηθικήν αξίαν δεδομβνου δτ
ό χ. Μιχαλακόπουλος συνειρ¬
γάσθη επί μακρόν διάστημα
μετά τής σημερινής κυβερ
νήσεως καί μάλιστα καθ* ήν
εποχήν ανεπτύχθη έξαιρετι
«ή δραστηριότης είς τα γε
νικά ζητήματα καί ειδικώς
τα έξωτερικά είς την έπιτυ
χίαν των οποίων τόσον συνέ-
βαλε. Διά τουτο ή διευθέτη
σις τής αναφυείσης διαφοράς
διά την συγχώνευσιν τοΰ
κόμματός τού μετά των Φι
λελευθέρων «αί ή συμμετο-
χή τού εισέτι είς την Κυ¬
βέρνησιν δέν είνε δυνατόν
παρά νά κρίνεται λίαν ευχά¬
ριστος.
***
ΕΙΣ την έν δλλτΐ στήλη δή
μοσιευομένην τελευταί¬
αν αγόρευσιν τοΰ «. Βενιζέ¬
λου διά τό έργον τής τετραε-
τίας άξίζει όμολογουμένως νά
μνημονευθή ή περικοπή τού
διά την δραχμήν. Τί εγινε
διά νά άνεβή, μετά την Ιστο¬
ρικήν εκείνην είς άποφασι-
στικότητα, θάρρος «αί τόλ¬
μην, εγκατάλειψιν τής χρυ-
σής βάσεως, ή λίρα—καί νά
άνεβτΐ είς τάς 2.000 ή τό ο¬
λιγώτερον είς τάς 1500 δραχ¬
μάς; Αληθής έκστρατεία.
Αντιπολίτευσις, κιτρινισμός.
δημαγωγία, έφημερίδες είς
αΰτό άπέβλεψαν. "Ενίκησεν
δμως ή θέλησις τής κυβερ
νήσεως, ή ψυχραιμία τού Έλ-
ληνικοϋ λαοΰ καί κατά συ¬
νέπειαν ή πτωχή δραχμή !
ΕΝ ΤΗ όμιλία τού πρός
τόν Λαόν διά τα οίκο
νομικά τής χώρας, ό κ. Ββνι-
ζέλος θά κάμη μνείαν καί
τής μεγαλεπηβόλου πολιτιχής
τοΰ κ. Καφαντάρη επί τής
οίκουμενικής κυβερνήσεως.
Δέν θά είμεθα διόλου μα¬
κράν τής πραγματικότητος
εάν ελέγαμεν ότι ό κ. Καφαν¬
τάρης θά έπροτίμα την σιω-
πήν τοΰ κ. Βενιζέλου επί τοΰ
σημείον τούτου. Προκειμένου
περί τής οίκονομικής πολιτι¬
κής τής κυβερνήσεως έκείνης
είνε βλεπετε καί ό ϊδιος σιω-
πηλός.... Καί δικαίως. Διότι ή
ή πολιτική έκείνη «ατά ^ βά-
θος καί πλάτος ουδέν αλλο
άντιπροσωπβύει ή μίαν μέγα-
λεπήβολον τφ δντι δλυ-
σον έπαχθεστάτων φορολογι-
κών βαρών.
*##
ΑΛΛΑ θά πήτε ή σταθε¬
ροποίησιν; "Ε «αι μέ
οΰτό τί} Τί έκαμεν ό «. Κα¬
φαντάρης μέ την σταθεροποί¬
ησιν; Έφεΰρεν ένα μέτρον
προσωπικής πρωτοβουλίας
«αί.... μεγαλοφυΐας; Η ηκο-
λούθησβ, ώς τυφλοσουρτης
μάλιστα, τα οίκονομι«α μέ-
τρα δλλων κρατών καί εβλα-
ψε καιριώτατα άντί να ω¬
φεληθή! Άλλ' δς ελπίσωμεν
δτι «αί επί τής σταθεροποι-
ήσβακ θά ομιλήση μεθαύριον
6 κ. Βενιζέλον
ΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Κύριε ΔιευΘυντά,
Πρ=·χθές Σάββατον έμφανισθέν
τ«ς άρκετοϊ συνδημόται μας ένώ
πιον τοθ άρμοδίου δπαλλήλου το(
Δημου έν τώ Γραφείφ τοΰ Δή
μου, παρέδωκαν αύτω τάς ένστα
αεις των κατά τοθ καταλόγου πε·
ρί φόρου φωτισμοθ, άλλ' ούτοι
ηρνήθη νά λάβη είς χείρας τοι
τάς εγγράφως δποβαλλομένας κα
επί χαρτοσήμου, ένστάσεις των,
επί τω λόγψ 8τι αύτός εδημοσίευ¬
σεν είς τάς εφημερίδας δτι πρέ-
πει νά δποβληθώσι, άπό 5 Αύ
γούστου έντός 15 ημερών καί
δτι έν έναντία περιπτώσει είναι ά
παρά5εκτοι: Οί δημόται άπήλθο
καταστενοχωρημένοι πρώτον διότ
γνωρίζουν δτι δταν είς τόν άριθμόι
5 προστεθή δ άριθμός 15 προγ,ύ
πτει ό άριθμό; 20 αδιάφορον δτι
ό κ. Λογιστής τοθ Δήμου φρονεί
δτι προκόπτει ό άριθμός 19. Κα
δεύτερον διότι καί οί τό άλφαβη
τον μόνον γνωρίζοντες δέν άγνο
οδσι δτι πάσα αίτησις, ένστασις
άναφορά καί έν γένει οίονδήποτι
αΐτημα προσαγόμενον ενώπιον τώ
δημοσίων καί δημοτικών άρχώ
εγγράφως, παραλαμβάνεται καί
πρωτοκολλόίται δπό τοθ επί τού
τω- άρμοδίου δπαλλήλου άσχέτωι
πρός τό μέλλον νά εξετασθή κα
αποφασισθή περί τής βασιμότη
τος τού ζήτημα. Εδόθη είς τό'
αρμόδιον δπάλληλον δστις ήρνή
θη νά πρωτοκολλήση τα έγγρα
φα, νά έννοήση δτι δέν είνε
τάξει, τό μέν διότι, εάν δντω
προσέλθωσι καί προσαγάγωσι
χιλιάδας έκπροθέομου ένστάσεΐι
καί τάς αποκρούση ζημιοΐ τό Δή
μόσιον Ταμείον μέ την αξίαν τώι
χαρτοσήμων έκ δραχμών 1170(
τό δέ διότι αύτός δέν έχει δικαιο
δοσίαν νά αποφανθή, άλλ' ούτος έ
πέμεινεν. Τοθ έξηγήθη καί δτι έ
κεΤνο τό οποίον ήθελεν νά έκφρά
ση δέν τό διετύπωσεν καλώς καί
διά τουτο νομίζει δτι 5 καί 15
γίνεται 19 καί δχι 20 άλλά καί
πάλιν έπέμεινε.
Συνεπεία των ανωτέρω παρεξη·
γήσεων οί δημόται άνεφέρθησαν
είς τόν κ. Νομάρχην, ήτο δι
Νομαρχών δ κ. Συγγελλάκης δστις
τηλεφωνικώς κατέστησε γνωστόν
είς τόν κ. Δήμαρχον δτι κατ' αρ¬
χήν απόλυτον δικαίωμα τοθ ένι-
σταμέ/ου είνε νά υποβάλη την έν-
στασίν τού ·λί δποχρέωσις πάσης
άρχής νά δεχθή καί πρωτοκολλή¬
ση τό προσαγόμενον έγγραφον ά-
σχέτως πρός τό βάσιμον ή μή βά¬
σιμον τοΰ περιεχομένου, καί πράγ
ματι δύο ή τρείς μετέβησαν καί
παρέδωκαν τάς ένατάσεις των, άλ
λά διά τούς απελθόντας τί| θά γί·
έφ' 5αον ήσαν έντος τής προ-
θεσμίας προχθές καί άπβπέμ
φθηααν;
Μετά τιμής
Συνδημοτης
«ΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»
Κύριε ΔιευΘυντά,
Επί τή ενάρξει τοθ προεκλογι-
κοθ αγώνος, οί νέοι δποψήφιοι
των διαφόρων άποχρώσεων, άντί
προγράμματος ήρχισαν νά κατηγο-
οθν κλπ. τούς παλαιούς πολιτευ-
μένους καί ειδικώς τόν κ. Γ.
Μαρήν. Άτομικώς, καμμίαν υπο¬
ρέωσιν δέν ίχω είς τόν κ. Μα-
'ήν, ώ; πολίτης δμως, δέν μπο-
ιώ νά μην δμολογήσω, δημοσία,
ίτι ϊχει εξυπηρετήση τδν Νομόν
,ας, δσον κανείς άλλος, θά είμεθα
' άχάριστοι α/ δέν τό δμολογή-
ιωμιν οί έκλογεΐς μιάς περιφε-
ιείας, έν γενικαίς γραμμαίς, πρέ-
ει νά κρίνουν τόν πολιτικόν καί
ά τόν υτ*ρ!.νονν μέ άλλους. Έ-
'ώ φρονώ, δτι επαξίως μ3ς άντι
προσωπεύη, δχι μόνον δέ θά τάν
ψηφίσω, άλλά καί θά έργασθώ μέ
λας μου δυνάμεις δπέρ τής δπο-
^ηφιότητός τού.
Ώς πρός δέ τα γραφέντα κατά
:ο0 Διευθυντού τής Έθνικής Τρα-
ΐέζης κ. Άλκ. Μαρή, έγώ τοθτο
ιόνον παρατηρώ, δτι δταν πηγαί-
νομεν είς την Τράπεζαν μδς δέχε-
ται ώς συμπολίτας καί ώς τοιού;
ους μ«; έξυπηρετεΐ, πάνυ εύγενω-
ίαί προθύμως καί δτι οσάκις ίλει-
«ν, ή άπουσία τού εγένετο άμέ-
ιως αίσθητή.
Ηράκλειον τ£ 20—8—32
Μετά τιμής καί φιλίας
Ν. Δεληγιαννάκηί
Ε1ΣΠΡΑΚΤΩΡ Ν Α ΑΑΜΑ
Κύριε ΔιευΘυντά,
Ό κ. Είσπράκτωρ τοθ Άγρονο-
μείου Ιεραπέτρας είσπράττων είς
Παχείαν "Αμμον συνίλαβε διά των
όργάνων τής Αγροφύλακος βιαίως
-έροντά έτών 70 «αραλυτικόν έ-
:ειδή ώφειλεν 100 δραχμάς. Ό
ίστυνομικός Σταθμάρχηί δμως
ιυνέστησεν είς τδν Είσπράκτορα
ιτι ούτος ήτο ίξυς οίκτου χαί
ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
Τό ζήτημα των καταλαβόντων
τα ανταλλάξιμοι οίκόπεδα, άστέγων.
"Υπό τής Χωροφυλακής κατηρ¬
τίσθη καί δπεβλήθη είς την Νο¬
μαρχίαν πίναξ είς δν διαλαμβά-
νονται άπαντες οί καταλαβόντες
μουσουλμανικα οίκόπεδα (νεκρο-
ταφεία).Ό πίναξ δπεβλήθη διά τό
ζήτημα τής εγκαταστάσεως των ή¬
τις έπείγει.
Ό πίναξ δηλ. εζητήθη δπό
τής Νομαρχίας [να επί τ% βάσει
αύτοθ καί συμφώνως πρός τάς
παρασχεθησομένας σχετικάς δ5η-
γίας τοθ δπουργείου τής Προνοί¬
ας προβή είς τάς δεούσας ενεργεί¬
ας, δαον άφορά την εγκατά¬
στασιν των άστέγων τούτων.
Σχετικώς μέ την κατάπαυσιν
εκτελέσεως έξώσεων τδ δπουργεΐ-
ον Προνοίας απηύθυνε έγγραφον
πρός την Εθνικήν Τράπεζαν. Διά
τοθ έγγράφου παρακαλεϊται ή
Τραπέζα δπως διατάξη τό έν-
ταΰθα δποκατάστημά της καί ανα¬
στείλη την εκποίησιν των ανταλ¬
λαξίμων κατοικιών δεδομένου δτι
μετά την ληφθείσαν απόφασιν
περί έξαγοράς παρά τοθ Κράτους
ανταλλαξίμων οίκημάτων καί έν
Κρήτη ένετάλη δ κ. Νομάρχης
Ηρακλείου νά προέλθη είς συνεν¬
νόησιν μετά τοΰ άρμοδίου δποκα-
ταστήματος διά την εκτίμησιν παρ'
εϊδικής έπιτροπής των δπό προ¬
σφύγων κατεχομένων ανταλλαξί¬
μων άκινήτων.
Τό έγγραφον τοθ ίδίου δπουρ¬
γείου πρός τόν Νομάρχην έγινε
κατόπιν τής άναφορας τοθ Συνδέ-
σμου Μικρασιατδν προσφύγι
σχετικοθ τηλεγραφήματος δ
οποίων ό Σύλλογος καθιστά
στήν την τραγικήν δντως θέσι
προσφύγων Ηρακλείου με
έξώσεις αυτών έκ των οίκη
άτινα κατεΓχον πρότερον, ώια
τοΰ έγγράφου παρακαλεί δπ
τόπιν τής εγκριθείσης έξ
παρά τοθ κράτους άνταλλί -λ.»
οίκιών καί γηπίδων άξίας ί,'τχ
2 έκατομμυρίων προέλθη ι -ι.
νεννόησιν μετά τοθ δποκατα
τος τής Έθνικής Τραπέζης
σύστασιν τής έπιτροπής π(
τίμησιν των οίκημάτων, τι ^,ς
γίνεται λόγος ανωτέρω.
Ό Διευθυντής τών'( Κινη
Τί7»ν 'Αγροτικών Φυλακών
Ηρακλείου.
Διακηρύττει δτι,
Την 2δην Αύγούατου 1932 η¬
μέραν Πέμπτην καί ώραν 10—12
π. μ. ενεργηθήσεται έν τώ κατα
στήματι των άνω Φυλακών, φανε
ρά μειοδοτική δημοπρασία διά
την άνάδειξιν χορηγητών είδών
παντοπωλείου, κρεοπωλείου, λα
χανοπωλείου καί άρτου πρός χρή
σιν των κρατουμένων καί τοθ
προσωπικού τής Φυλάξεως.
Πληροφορίαι παρέχονΐ«ι έν
τοίς γραφείοις των Φυλακών κα¬
τά τάς εργασίμους ώρας.
Έν Νέα Άλικαρνασσψ τή 18
Αύγούστου 1932.
Ό Διευθυντής των Φυλακών
Ιωάννης Βεζιρτζής
ούχι διά φυλακήν. Ό Είσπράκτωρ
δμως επέμενε καί τότε ό Σταθμάρ-
χης τοΰ είπεν δτι θά τόν κρατή¬
ση δταν τοθ κάμη δπεύθυνον δή¬
λωσιν. Ή πράξις αυτή έσχολιάσθη
δυσμενέστατα δπό των κατοίκων
Παχείας Άμμου καί πρό παντός
διότι συνεδυάσθη μέ την πολιτικο-
λογίαν τοΰ κ. Εισπράκτορος κα·
ταφερομένου δημοσία εναντίον τοΰ
κ. Βενιζέλου.
Μετά τιμής
'Εμμαν. Τβρζάκης
(ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΣΑΜΟΣ
Χανιά,
ΑΚΤΟ-
__ ΠΛΟΪΑ
^ ΤΗ2 ΕΛΛΑΔΟΣαε.
) ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
)' Τηλβφ. Νο 30.
(
)
)
)
)
(
)
)
)
)
ι
)
ι
ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ.
διά Ρέθυμνον,
ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΡΙΤΗΝ 7 μ.μ. «ΑΕΤΟΣ»
κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π. μ. «Η-
ΡΑ Μ» διά Ρέθυμνον,
Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλ-
κίδα, Βόλον, Θεσ)νίκην,
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. «ΚΙ-
ΜΩΝ» κατ' ευθείαν ΠΕΙ
ΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον,
ΘΕΣ)ΝΙΚΗΝ.
ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. «ΣΑ¬
ΜΟΣ» διά Χερσόνησον,
Σεΐσι, Άγιον Νικόλαον,
Παχ. Άμμον, Σητείαν.
Έκλεκτά
ΦΑΓΩΣΙΜΑ ΛΙΠΗ
Στοϋ ΕΥΑΓ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
Γενί—Τζαμί
—Ή έορτή τού Αγ. Τίτου.
Πληροφβραύμεθα δτι ή Ένορι
ακή Κπιτροπη τού Ίεροΰ Ναού
Αγ. Τίτου δτλει διανβίμη αρτους
έπ' εύκαιρία τής μεθαυριανης έορ
της τού 'ΑγΙου, διατεθησομένου
τού ποσού όπερ θά ϊίσΐτραχβη διά
την άνέγβρσιν τού κωδωνοατασι
ου τοθ έν λόγω Ναού. Οϊ βύσβ
ββΐς χριστιανοι παρακαλβΰνται
όπως καταβάλλουν τόν οβλό
των.
—Τό προχθεσινόν μάτς.
Τό άπόγευμα τής παρβλθούαης
Κυρτακή; συνηντηθπβαν διά τό
πρωτάθλημα είς τό γήιτεδον
«Χάνδαξ» αί ποδοβφαιρικαΐ ομά
δες Όμΐλου Φιλάθλων Ήρακλεί
ου καί Όλνμπιακοϋ. Νικήτρια
ανεδείχθη ή ομάς τού Όμΐλου
Φιλάθλων διά τερμάτων 4 ίναν
τιθ.
—Δωρεαί.
Κατέθηκαν διά τό γάλα τδν
μικρών τροφίμων τοθ Βρε
φβκομβΐβυ Ηρακλείου καί είς
μνήμην τοθ μακαρΐτου Άρ
τεμίου Πατβράκη τα κατωτέρω
χρηματικά ποσά οί εξής:
Ό κ. Μάριος Ζέης δρ. 500. Τό
Εμπορικόν καΐ Βιομηχανικήν
'Επιμελητήριον Ηρακλείου δρχ
500 καί έ 'Εμπορικός Σύλλογος
Ηρακλείου δρ. 530.
Ή Διοικοϋσα 'Επίτροπή διαβι
βάζει επί τούτω τοίς ανωτέρω
δωρηταΐς τάς θερμοτάτας αυτής
ευχαριστίας.
—Ό κ. Μύρων Ν. Παπαδάκης
κατέθεσεν είς τό Ταμείον τού
Οίκον. Συσσιτίου δρ. 303 σήμερον
Τρίτην 23 Αύγούστου διά φαγη
τόν άντί 6)μηνου μνημόσυνον
της αειμνήστου μάμμης τού Μ«
ριας Παπαδάκη.
ϋΕΙΙΤδΟΗΕ
Ι^ΙΝΙΕ
8)3 "ΑΜδΕϋ.
Διά
Αηΐ8τ:βη1αηι
ΑηίννεΓρεη
Υπό φόρτωσιν 27—31
Αύγούστου.
8)β"ΒΑΝΤΡΙΑ
Διά Ι/ίνβΓροοΙ Οΐαβ^ονν
Υπό φόρτωσιν 25—31
Αύγούστου.
ΤΑϋΚΑΝδΚΑ
Ρθνΐ
β)» 1Εη«ΙΝΑ,,
23—25 Αύγούστου
Διά Τεργέστην—Σοΰσακ
ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ &
1 ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΣ
Τηλέφ. Νο 32
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ΠΕΝ ΝΟΒδΚΕ ΟΗΙΕΝΤ ίΙΝΙΕ ΑΙδΟδίΟ
ϋΕΤ ΌΑΝ8Κ-ΡΚΑΝ8ΚΒ ϋΑΜΡ3ΚΙΒ85ΕΙ,-
8ΚΑΒ Α)δ-ΟΟΡΕΝΗΑΟΕΝ
ΑΙ ανωτέρω εταιρείαι διά τοθ
β)β «ΝΟΚΜΑΝΤΙΕΤ»
έγκαινιάζουν άπό τής 27]31 Αύγούστου 1932 τακτι-
κά δρομολόγια έκ ΚΡΗΤΗΣ μέ φορτώσεις κατ' ευ¬
θείαν διά:
«ΟΟ Ν ΤΙ Ν Ε Ν Τ Ε»
'Αμβέρσαν, "Αμστερδαμ, Ρότ&ρδαμ, Αμβουργον
καί ΛΟΝΔΙΝΟΝ.
Δέχονται ωσαύτως φορτία διά τό" Εσωτερικόν,
Γερμανίας, Βελγίου, Λιμένος Βορείου καί Βαλτικής
Θαλάσσης καί Σκανδιναυϊκάς χώρας.
Γενιχοι Πράχτορες Κρήτης
ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Τηλέφωνον 63
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
έ.ο..
—Τό σχολικόν κτίριον *
λικαρνασσοΰ.
Τό δπουργεΐον Προνοίας
δασεν είς την Νομαρχίαν ι
τοθ Συλλδγου Μικρασιατών
σφύγων Ηρακλείου αίτ«
την παραχώρησιν δύο οίκ
έν τώ Άστικώ Προσφυγικ
νοικισμψ πρός ανέγερσιν
κοθ κτιρίου, καί παρακαλι
τοθ γνωρίση την γνώμην ι
τοθ προκειμένου.
—Ή φορολογία σφαζο]
ζώων.
Τό Ύπουργϊΐον 'Εομι
γνωρίζει είς τάς Νομαρχί
εδημοσιεύθη τό έκτ«λεατι>
ταγμα τοθ Νόμου 5353 π
ρολογίας των σφαζομένων
καίηαρακαλεϊ νά μβριμνήο
την διανομήν τοΰ πραγμβ
θέντος υπέρ των Δήμων >
νοτήτων ποσοϋ έκ των είβχ
τοΰ προσθέτου ποβοστοΰ
τοΰ φέρου τοΰ δημοσίου ι
σφαζομένων ζώ«ν.
—'Επΐβης γνωρίζκι ίτι
τα ι νά ποοκαλέσο τροπο
ώ; πρός την διανομήν τοΰ
τοΰ προερχομένου έκ τοΰ
τού ποσοστοϋ 1)5 καθ" δο
κούνται αί κοινέτητΐς.
—Οί άσθενεϊς άνάπηρ
Τό έν Αθήναις Κεντρι:
ΤαμεΙου ©υμάτων Πολ
πάντων είς έγγραφον τοΰ
θα Παραρτήματος γνωρίζε
Ιατροί αΰτοΰ κατά τριμην
συντάσσουν κατάστασιν μ
ασθενών άναπήρων έγγρ
τό ονομα καί έιτώνυμον τ
ιταθήβεως βΤδος νοσηλΐίας
—Τα κτηματολόγια τ:
μων.
Τό υπουργείον Έσβιτερ
έγγράφου τού πρός τούς μ. λ
μάρχας καΐ 'Ειτάρχους τοβ Κμ«
τους παρακαλεϊ όπως τό
ρον τοΰ γνωρίσωσι τό ποο
φΰλλων κτηματολογίου
ναγκαιοΐ διά την κατάρτ ^«
κτπματολογίων των Δημ ν. η-
κοινοτήτων τής περιφέρειαι χ% ν
—Αί προαγωγαί των
δευτικών.
Τό Ύπβυργβΐον τής Π
διά τηλΕγρκφήματος τβι
τούς κ. κ. Νομάρχας καί
ρητάς Δημοτικών Σχολΐ
Κράτους γνωρΐζβι 8Τι ή
Διεύθυνσις Δημοσίου Λθ'
ενέκρινε την προαγωγήν
των λειτουργών τής δή
έκπαιδβύσεως οΐτινες έπρο-
πρός τουτο υπό των
'Εποητικών ΣυμββυλΙ»»ν
μήνα Απρίλιον έ. Ι.
-Ή δδρβυσις Νέας
τσας.
Τό ύπουργβΐον Προνο
Αντιλήψεως δι' έγγράφ.
την Νομαρχίαν παρακαλΜ
τοϋ υποβάλη τό ταχύτερ -ν
καταρτισβεΐααν μελέτην ·
ύδρευσιν τοΰ βυνοικιομΰ
Φορτίτβας ϊνα ένεργηθι
δεί διά την έκτελβσιν τοΰ
τής ϋδρβύσεως τοΰ συνβ
τούτου.
. Ν β
την
—Αί άδειαι οίκοδομώ
Ή διεύθυνσις ΔημοσΙι
γων Κρήτης γνωρΐζβι βΐς ·
μαρχΐχν δτι «Ις τα χ«ρ * *., -
δέν ίφαρμόζΐται ρυμβτοαΐκΦν
σχέδιον οί πρό«δροι των ■>
τήτων δέον νά έκδΐδωσι
οίκοδομων ανευ σχετικών
προχβιμενβυ πβριβρισμών.
—Νέα πρόστιμα.
'Υπότήί Σταφυλικής ." ■
πής Ηρακλείου ίπββλήθηβ
φβρα πρόστιμα είς σταφυ -.ν-κ^
γωγούς χαί έμπορους διότ
λήφθησαν μεταφέρβντες »χ
λάς δι' αΰτοκινήτων, «ττν«
χον φορτωβή κακώς.
—Τραυματισμός έκ «τ
Προχθές καί χ«τά τας ..-υ
ματινάς ώρας 6 Ν. Όρς
έχ Μηλια^άδο «ϋρισκόμε
θέσιν Πλατανόβρυσι τής . ι. «
- ΐίας τοΰ χωρίου τού χά ά ·■«)
,ΤΙΙίν ϊΐς τίνα πρΐνον Υνβ: χο4ι*
κλώνον αύτοΰ, ωλΐσθησε κ«1 χ*
Ι τίηεβε τρ«υμ«τιβθεΙ$ σοβ* ϋ»νν
Ηράκλειον Κρήτης
Γραφεία "Εναντι Νβμαρχίας.
ανορθωσμσ:
Πρωΐα Τρίτης
23 Αύγούστου 1932.
ΤΑΖΗΤΗΜΑΤΑΤΟΝΣΥΙΔΥΑΣΜΩΝ
ΤΟΥίΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ
ΤΗΝ ΑΛΛΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΡΧΕΤΑΙ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ Ο Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).—Άπόψε ό κ. Βενι
ζέλος θά συνεργασθή^μετά τού κ. Σο
φούλη επί των ζητημάτων καταρτισμοΐ
των συνδυασμών τού κόμματος Φιλε
λευθέρων καί των προεκλογικών περιο
δε'.ών των παραγόντων αυτού.
Διά την κάθοδον τού κ. Βενιζέλου
είς Κρήτην, ανακοινούται έξ έγκύροι
πηγής, ότι αυτή πραγματοποιεϊται όρι
στικώς περί τα τέλη τής επομένης έ6δο
μάδος, ολίγον μετά την έκ Θεσσαλονί
κης επιστροφήν τού.
'Η έξαγωγή των σταφυλών.
Σχετικαί άποφάσεις
ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΟΒΗ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ Τί ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΑ
ΑΘΗΝΑΙ «2 Αύγούστου (τοΰ άν-
τού μας.)—-Σήμερον ό πρωθυ-
* - κ. Βενιζέλος συνειργάσθη με
πουργοΰ τής Έθνικής θίκονο
Κωστοπούλου.
ι την συνεργασίαν ταύτην διεπι
τι οέν συντρέχουν λόγοι έπιτρέ
;αί δευτέραν μείωσιν τοΰ παρα
ιτος καί συνεπώς απεφασίσθη νά
. ούοεμία μείωσις κάτω τοΰ όρι-
·*-;»>- τελευταίως ποσοστού των 18
ΙΑΡΧΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟ!
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ι. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΙΝΑΙ «2 Αύγούστου (τού άν-
ϊθύ μας.)—Ό άπό τινος παρε-
* ενταύθα Πατριάρχης Άλε-
κς κ. Μελέτιος εγένετο δεκτός
•ά τού πρωθυπουργού κ. Βενι
ι 5
Ν ΚΡΙΒΕΙΣ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
"* ΙΔΕΤΑΙ ΔΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
• , ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
τ·ΐ

-VI*
'ί- -ι
όν ·"
νωστόν παρατηρεΐται τελευταίως
αύξομείωσις των διεθνών τιμών
,ιολάδων έκ των οποίων άμέσως
;αρτώνται αί τιμαί των έλαιολάδων
Λτερικψ καί ή δυναμικότης ήτις
ι είς τό εμπόριον ν' αγοράζη έκά-
τιμάς ούχι πλήρως άνταποκρι-
πρός τάς διεθνεΐς τοιαύτας.
; καταστάσεως ταύτης τό Ύπουρ-
; Γεωργίας απεφάσισε πρός διαφώ-
ι έλαιοπαραγωγών καί παντός έν
ένου ν* ανακοινοί τηλεγραφικώς
βδομάδος είς τάς Γεωργικας Άρ
. ιύθεντικάς διεθνεΐς τιμάς τοΰ έλαιο-
( /αγγελία θά γίνεται κατά Δευτέ-
Πέμπτην έκάστης έβδομάδα. Ση-
δτι αί τηλεγραφούμεναι τιμαί θ'
έλαιόλαδα άναλογίας 5 ο)ο είς έ-
όξυ κλπ.
ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
ΠΟΙΑΣ ΤΙΜΑΣ ΕΠΩΛΗΘΗΣΑΝ
ών άτμοπλοίων «Λατίφ» τής Έ-
σταφυλεμπόρων Κούνιο, Βάΐνα καί
νσταντίνου «αί «"Ελενα» των μι-
' ιφυλεμπόρων, αναχωρησάντων τό έ-
Ίζ ι ής χθές, εφορτώθησαν περί τάς 6000
σταφυλών προοριζόμενα^ διά την
ϊής Αιγυπτου.
Αί. στ φυλαί μας αύται αί φορτωθεΐσαι
ι?., ίτον έπωλήθησαν υπό των παραγω-
έν σουλτανίναι είς τάς δρ. 4.50—5
χτά είς τάς δραχμάς 2.20—250 κατ'
ΤΙΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΙΣ
ΤΟΜ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΟΙΚΙΩΝ
ΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 250.000
/
ιυργεΐον Προνοίας καί Αντιλήψεως Ι*
ς την Νομαρχίαν δτι άνταλλάξιμα κτή
ατολογικής άξίας μικροτέρας των 250,
θά πωληθοΰν Ιντός εξαμήνου είς τούς
αυτών άνευ δημοπρασίας.
ιλησις θά γίνχ) επί τχϊ βάσει τιμήματος
ένου άπ' είιθείας υπό των Τοπικών Έ-
Ικτός Ιάν υπάρχη πρσσφορά τρίτου κα-
άνωτέρα τοΰ καθορισθέντος υπό τής
Επιτροπής τιμήματος διά την Ιπί δή*
αγοράν.
Διά τοΰ ατμοπλοίου «Άρ-
«αδία» εφορτώθησαν προ-
χθές διά Πειραια καί εκεί¬
θεν διά Θεσσαλονίκην καί
Βιέννην υπέρ τάς 2000 κι-
βωτίδια καί καλάΐΗα νωπών
σταφυλών.
—Χθές περί τάς μεσημ-
βρινάς ώρας συνήλθεν είς
συνεδρίασιν ή Σταφυλι-
κή^ Έπιτροπή Ηρακλείου
καί απεφάσισεν όπως αί διά
κιβωτιδίων έξαγόμεναι είς
Ευρώπην νωπαί σταφυλαί
μας έπισημαίνωνται διά των
λέξεων: «Στ,αφυλική 'Επιτρο-
πή». Σταφυλαί Ηρακλείου
Κρήτης». Τό μέτρον ελήφθη
πρός αποφυγήν σφετερισμοΰ
τής καλής φήμης των στα¬
φυλών υπέρ άλλων κρατών.
Διά την εφαρμογήν τής α¬
ποφάσεως ταύτης παρεκλήθη
ό κ. Νομάρχης όπως εκδώση
διαταγάς διά των οποίων νά
άπαγορεύεται απολύτως ή
φόρτωσις σταφυλών μας διά
τάς άγοράς τής Εϋρώπης ά¬
νευ τής ανωτέρω επισημον-
σεως των κιβωτιδίων.
Απεφασίσθη έπίσης υπό
τής Σταφυλικής 'Επιτροπής
δπως ληφθή μέριμνα διά την
πύκνωσιν των ατμοΛλοϊκών
συγκοινωνίαν τοΰ Λιμένος
μας, ίνα ασφαλισθή ^ ή εξυ¬
πηρέτησις τοΰ έμπορίου νω
πών σταφυλών.
"Έχουσα ύπ' όψιν ή Στα-
φυλική Έπιτροπή ότι κατό
τό παρελθόν πολλοί έμποροι
έσφετερίσθησαν τάς σταφυ
λάς άπλοϊκών σταφυλοπα
ραγωγών απεφάσισεν όπως
είδοποιηθοϋν δι* εγκύκλιον
της οί τελευταϊοι ούτοι καί
άποφεύγουν νά πωλούν τάς
σταφυλάς των είς μή φερεγ
γύους έμπόρους.
"Απεφασίσθη έπίσης δπως
υπό τοΰ κ. λιμενάρχου
ληφθούν μέτρα διά την απο¬
φυγήν φθορών των φορτω
νομένων επί των άτμοπλοί
ών σταφυλών. Όμοίως έλή
φθη απόφασις νά ζητηθχί ή
γνώμη τοΰ κ. επί τής Γεωργίας
ΰπουργοΰ σχετικώς μέ την
γενομένην πρότασιν διά το
προνόμιον εύρεσιτεχνίας πρός
διατήρησιν επί 6—9 μήνας
των πρός εξαγωγήν σταφυ
λών.
Ή χδεσινή συνεδρίασις
τής Σταφιδ, Έπιτροττής.
Τό άπόγευμα τής χθές
συνήλθε ώς προανηγγέλθη
είς συνεδρίασιν ή σταφιδική
Έπιτροπη ήτις απεφάσισεν
δπως είς σημερινήν της συ¬
νεδρίασιν μελετήση λεπτο¬
μερώς, λόγω τής σοβαρότη-
τός τού, τό ζήτημα τοϋ έλέγ·
χου των έξαγομένων είς
Ευρώπην σταφίδων βιομηχα-
νίας αΐτινες άναμιγνυόμεναι
μετά Περσικών τίθενται είς
κατανάλωσιν ώς προϊόν Κρή¬
της. ______
ΑΙ ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΑΙ ΧΘΕΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΣΤΑΦΙΔΕΣ
Είς την πόλιν μας εισήχθη¬
σαν χθές παρά σταφιδοπα-
ραγωγών υπέρ τάς 100.000
όκ. σταφίδων. Των σταφίδων
τούτων λόγφ τής συνεχίσε
ως φορτώσεως δι' Αγγλία·»
εγένοντο ζητήσεις άπό τούς
έμπόρους όσον άφορο. πάν
τοτε τα καλά πράγματα.
Ζητήσεις διά δευτέρα, τρίτο
πράγματα δέν^ έγιναν καθο
λοκληρίαν υπό των εΰρωπαϊ
κων άγορών καταναλώσεως.
Αί τιμαί είς τάς έξαιρετι-
κάς καί α' ποιότητος σουλ-
τανίνας διετηρήθησαν είς
ικανοποιητικόν επίπεδον κυ-
μαινόμεναι μεταξύ 18,50—
20,50 δρ.
^ Οί ταχτάδες παρ' όλον ότι
δέν ζητοΰνται εισέτι άπό τα
καταναλωτικά κέντρα έκυ-
μάνθησαν είς τάς ϊ δρχ. κατ'
οκάν, σχετικών προσφοραι
πρός τους παραγωγούς γενο
μένων υπό τίνων έμπόρων.
Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
Τό υπουργείον των Έσωτερι-
κών Ικοινοποίησεν είς τάς Νομαρ-
ίας τοΰ Κράτους μακροσκελή εγ¬
κύκλιον διά τής οποίας παρέχει
λεπτομερείς όδηγίας περί τής ά-
μοιβής των τεχνικών μελών των
Επιτροπών καταρτίσεως των Δή
μοτικών καί κοινοτικών κτηματο-
λογίων. __________
ΕΠΊΣΟΑ1Α ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
Πληροφορούμεθα ότι κατά
ήν ποδοσφαιρικήν συνάντησιν
έν Ρεθύμνω μεταξύ Ε.Γ.Ο. Η¬
ρακλείου καί Άτρομήτου Ρεθύ
μνης συνέβησαν επιισόδια μεταξι
των παικτών ή έκτράχυνσις τώι
οποίων απεσοβήθη τχϊ έπεμβάσει
τής χωροφυλακής διακοπέντος
μάλιστα τοΰ αγώνος παρά ΐό γε-
γονός ότι νικήτρια ομάς έθεω
ρήθη ή τής Ε.Γ.Ο.Η.
Τό υπουργείον των Έσωτερι-
«ών δι' έγκυκλίου τού πρός την
Νομαρχίαν γνωρίζει ότι έν τφ
Νομζ» Ηρακλείου επεβλήθη κα¬
τά την χρήσιν 1931 — 32 φόρος
κληρονομιών υπό 27 κοινοτήτων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
ΑΙ τιμαί τροφίμων
είς την αγοράν μας.
Ή " Επιτροπή Βιατιμήσκων βιό τής
τελευταίας αποφάσεως της έκανό
ισβ την τιμήν των κάτωθι βίδών ώς
Όρυζα Γλασσέ χονδρικώς κατ' ο¬
κάν βρχ. 15.50 λιανικώς 17, δρυζα
Ραγχούν χονδρ. 11,80, λίαν. 13.20,
καφές Άβυσσηνίας χονδρ. 80, λίαν.
88, καφές Ίάβας χονδρ. 72.50, λίαν.
81, ζάχαρις χονδρικώς δρ. 20.50 λια¬
νικώς 22.
ΒουτνρΜ.—Δέρνας 11Ο132.Γάλακ.
θΐσσαλίας 116. Λίπη 40. Μπάνερ 68.
Γκλαχτιιροι.— Τυρΐ Κασσΐρι 68.
Τουλουμίσο 44. Έντόπιο 54—64.
Γιαοϋοτι 11. Γάλα 9.
ΕΙδη Η«ντ·ηΜλε(«υ. — Ελαίαι
έγχώριαι 12, Βόλον 16—20. Μα-
καρόνια έντόπια 15. Μακαρόνια θεσ
σαλονΐκηβ 16. Ζυμαρικά έν γένει δρ.
15-20. μακαρόνια πολυτελείας πακέχο
οαχ. 19—20. Φασόλβς Γβρβίας 14.
'εβύθια Μαρόκου 14, έντόπια 8,Κου-
;ιά έντόπια 12-16. Φαχές 12-14. Ε¬
λαια λίαν. 22. Αύγά 1.20. Σάπων
λπυκός α'. 19, β'. 17, πράσινος α'.
16 καί β'. 15. Τέίον 200. Καφφές ά-
ίεσμένος 104.
~ αχκνιχά).—Κρόμμυα 4—5, πατά
τβς 4'5, κολοκυθάκια 6-8 φασόλες 5,
καί λασηθιώτικες 7-8 μπάμιες 8—10,
φασολάκια 7—8, ξυλαγγουράκια 4-5
ντομάτες 3—4 δραχμάς, στίφνος 8—
Βρατμας κατ' οκάν, μβλ-
νες 4—5 η λεμόνια έντόπια
!4, Ιταλίας 32-36,άγγουράκια 5—6.
[ΐπβριές 5.
'θΠΜριχοΐ.— Σταφύλια 4,50 —6,
καρπσύέια 3, πεπόνια 4—5,
άχλάβια 4—6 καί Ίταλιχά 12-14,
σύκα 5—β, μήλ· 5—6, ροδάκι-
β 12-14.
Κρέατα.—Άρνίον δρ. 38, χοιρινόν
36—40 μόσχος 38, ζυγούριχρέας προ
βάτου 32,αΙγός 24, βόΐον καί άγελάς
24 δραχ.
Ποολεριχά,—Άκό 35-50.
Ή 'Επιτροπτι διατιμήσεων διά
τελευταίας αποφάσεως της διετίμησε
τα κάτωθι ειδή.
'Αλευοα λευκά χϋμα δρ. 8,30 Ι )2
» » μετά σάκκοι) » 8.53 1)2
» ππυροΰχα » χΰμα 7,49
» » μβτά σάχχου » 7,60
Ή τιμή τού αρτου παραμένει ή
αύτη.
Κίνησις τής Σταφίδος
κατ' οκάν
Σουλτανίνα έξαιρετ. Δρ. 19.— 20.50
» α7. » 17.50 18.50
» Β'. » 16.— 17.-
» Υ'. » 14.- 15.-
Ταχτάοες α' 5.— 5.50
» β' 4.50 5.—
Ελεμέδες δέν ύπάρχσυν είσέτι.
Σταφύλια σουλτανί Δρ. 4.50-5.—
ΡοΕακιά > 4.50- 5.—
» ταχτά » 2.30- 2.50
Κρασοστάφυλα » — —
Ή κίνησις τής σταφίδος ήτο χθές
ζωηρά Ιδίως επί των καλών ποιοτή-
των.
Τιμαί Συναλλάγματος
Δολλάοιον
Λίρα
Φράγκον
'Ελβετ. φράγκον
Λιρέττα
Μάρκον
Τονρκική Λίρα
Κορώνα (Σουηδ.)
Φράγκον (Βελγ.)
Σελλίνι (Αύστρ.)
Φθΐ (Όλλαν.)
Δρ.
155,75-
545.----
6,15-
30,32-
8,03-
36,68-
72.81-
27.57-
4,31-
21,73-
62,70-
157,75
554.-
6,27
■ 30,78
8,15
38,0
77,88
28,55
4,42
22,64
• €3,60
ΖΩΗΡΟΤΑΤΗ Η
ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΘΟΛΗΗ ΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ
ΣΗΜΕΙΟΥΤΑΙ ΓΕΝΙΚΟΝ ΡΕΥΜΑ
ΗΕΤΛΣΤΡίΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΦΙΛΕΑΕΥΒΕΡΟΗ
ΑΘΗΝΑ Ι 22 Αύγούστου (τοΰ άν-
ταποκριτού μας.)—Καθ' όλην σχβδόν
την Έλλάδα ήρχισε νά σημειούται άρ.
κετά ζωηρά προεκλογική κίνησις.
Πληροφορίαι δυνάμεναι νά χαρακτη.
ρισθοΰν ώς απολύτως άσφαλείς άναφέ.
ρουν ότι παρατηρεΐται γενικόν ρεύμκχ
μεταστροφής υπέρ τού κόμματος των
Φιλελευθέρων.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΑΡΗ
ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΒΕ__ΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΑ ΠΕΡΙΛΑΒΗ ΕΥΡΕΙΑΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 2« Αύγούστου (τοΰ άν-
ταποκρινούμας.)—Ό κ. Βενιζέλος συ¬
νειργάσθη σήμερον μετά τού τέως ύ-
πουργού των Οικονομικήν κ. Γ. Μαρή
επί τού έκφωνηθησομένου ύπ' αυτού είς
Θεσσαλονίκην λόγου.
Ό λόγος τού κ. Βενιζέλου θά περι-
λάβηεύρεΐαν άνασκόπησιν τβύ οίκονομι-
«ού καί δημοσιονομικοΰ έργου τής Κυ¬
βερνήσεως.
ΔΙΕΥΘΕΤΗΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΙΑΕΛΕΥΟΕΡ1Ν
ΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΒΟΥΝΙΣΟΤΙΜΟΙΣΥΝΑΥΑΣΜΟΙ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Αύγβύστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας.)—Χό ζήτημα τοΰ κ.
Μιχαλακοπούλου, καί των Φιλελευθέ-
ρων διηυθετήθη.
Είς Πάτρας θά καταρτισθώβι δύο
ισότιμοι συνδυασμοί 4»ιλελευθέρων υπό
τούς κ. κ. Μιχαλακόπουλον καί Γκό-
τσην.
ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΔΑΝΕ1Α
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑηΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΑΕΙΟΜΑΤ1ΚΟΥΣ
ΑΘΗΝΑΙ 2« Αύγούστου (τού αν-
ταποκριτοΰ μας.)—Είς τούς άποστρά-
τους άξιωματικούς απεφασίσθη δπως
χορηγηθοΰν τοκοχρεωλυτικά δάνεια.
Τα δάνεια θά χορηγήση τό Μετοχικόν
Ταμείον στρατού.
ΗΡΧΙΣΑΝ ΧΟΕΣ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
ΤΗΣ ΑΙΑΑΣΚΛΑΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας.)—"Ηρχισαν χθές αί ερ¬
γασίαι τής πανδιδασκαλικής συνελεύσεως
έξετασθέντων διαφόρων παιδαγωγικών
ζητημάτων.
ΟΙ ΠΡΟΑΚΤΕΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΕΚΥΡΩΘΗ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
Διά προεδρικών διαταγμάτων έκυρώθησαν ώς
εξής οί πίνακες των ποοακτέων Κρητών αξιω¬
ματικών διά τό 1932—33 πρό« πληρώσιν χηρευ-
ουσών θέσεων. Είς τό πυροβολικόν:
Άνθυπολοχαγοί: Κουβαράκης Ι., Αλεξανδρά¬
κης Χρ., Τοράκης Α., Στεφανάκης Ι., Τυράκης Π.
Λόγφ συμπληρώσεως δετοΰς υπηρεσίας είς
τόν βαθμόν των: Είς τό Πεζικόν άνθυπολοχαγοί:
Ντουνιουδάκης Ι., Κανδράκης Α., Χιντάκης Ι.,
Παπασημάκης Κ., Διακάκης Ι., Τσιμογιαννάκης
Ι. Είς τό Ύγειονομικόν: ύπίατροι Μουρουνάκης
Δημ , Εύγενής Κίμων.
Έπίσης προάγεται είς άνθυπολαχαγόν ό άνθν-
πασπιστής Λεφάκης Λ.
ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑ
ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ
Ενώπιον Εθΰ κ. Νομάρχου παρουσιάσθη χθές
πιτροπή άπόρων άστέγων έφέδρων ήτις εζήτη¬
σεν δπως ληφθΰ μέριμνα καί δι° αύτούς καί τοις
χορηγηθοΰν οίκόπεδα διά την εγκατάστασιν των
οίκογενειών των,
Ό κ. Νομάρχης υπεσχέθη νά εξετάση τό ζτμτι-
μα καί νά ένεργήσχ) δ,τι δεί διά την υπέρ των 1·
φέδρων τούτων λύσιν αύτοϋ.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΝ ΟΙΚΟΠΕΔΠΝ
Τό ίπονργεΐον Προνοίας καί Αντιλήψεως
γνωρίζει είς την Νομαρχίαν δτι ή παραχώρησις,
οίκοπέδων μή περιλαμβανομένων κτηματολογικώζ
είς την περιουσίαν τής τέως Έπιτροπής Άποχα'
ταστάσεως Προσφύγων, είς κατοίκους προσφυνι-
χών συνοικισμών, είνβ άδύνατος

Μέγεθος Γραμματοσειράς