99136 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3086

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

10/2/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Ι ρβ|
;· ουο καί
ρίων λιοών
*ν.ίου έ
*·>. εκ
λλαρίων.
ϊν
υη
οβολή
Ι Η ΑΝΑΠΟΔΗ
ΟΥ ΧΡΕΩΛΥΐΐον
* «· Βενιζέλον
ι Ούναται ν&θεω·
**1 ή άναβτολή
τού χοελί
χοωλυβίο»
ωστε να ανακουφι
προυηλ
δέ ή σταθερότη;
ΠΠΓαιι
II
ιΡΧΙίΙΙ
ρρ
οκριτού μας).-
ερι«άς άνακοινω-
ενιζέλου οί τΐολ,
Ι θά συνέλθουν »χ
.ΐτέραν σύσκεψιν
ο>υν οριστικώς την
ι»4ναντι τής Κ»·
Γενερϊεϊ
ΓΤΙΝ ΗλϊβΙ
οκριτού μ«ς).—
ανακοίνωσις; των
κύκλων, δέν είνε
έργεια των έκλο·
>τέραν Κυριακήν
ΪΑΪΤίϊίΤΗΙΗ
Α01 ΕΙ! ΕΙΡ1ΙΙΙ
κριτού )
λιτικών καί οι*ο·
γόντων »ί έ«
βενιζέλου έν
λί;«
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΤΤΟΓΡίφΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΑΡΙβΜΟ* ΤΗΛΕΦΟΝΟΥ Ιβ ™""ηΑ™ΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ
10
ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1916
ΕΤΟΖ 17ον.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.086
1
Η ΔΡΑΧΜΗ
Οί ξενομανεί€ χαί ξενολά
τραι καί όαοι άπό ύηβραηαι
σιοδοξίαν εύρισκον την δραχ¬
μήν μας διατρέχουσι τόν έ
αχατον των κινδύνων, όαοι άνε-
λάμβανον τάς μικράς ή μέγα
λας καταθέσεις των καί όιο—
όσο ηγόραζον δολλάρΐα ή λι
ρέττας η φράγκ» έλβετικα ή
φιορίνι* καί όιοι, παρασυ^ό-
μενοι άηό άλλους προέβχΐνον
είς άγοράς^ άκινήτων διαθέτ
τοντε; τάς ολίγας των άποτα
μιεύσεις καί έπιβαρυνόμενοι
πλειστάκις μέ χρέη δύσβάστα-
κτα εύρί*κονται έν άπογνώιει 4-
«ό «ροχθές. Λιότι ή'Ελληνική
αταθεροποίηιις, γιγάντιος α
θλος μιάς πανισχύρου κυβερνή¬
σεως άνευ τής όηοίας τίποιε
ελληνικόν δέν θά ύπήρχε σήμε
ρον εί; την θέσιν τού οέν κιν-
δ^νεύει, όπως έπεθύμθυν καί
ηύχοντο: Καί ή δραχμή μας,
μένει δραχμή!
Ποίας καί πόσ»ς ύπονομεύ
σεις δέν βμηχανεύθησαν οί βχ-
θροί ίτι,ς» καί πόσοι πολέμιοι
δέν έξαπελύθηηαν τελευταίως β
ναντίον της;Καί πόσοι είναι οί
"Ελληνες έκεϊνοι οί όττοϊοΐ'τήν
ύττολήπτοντο καί δέ* την έπέ
των μακράν ώς κάτι άχοηατον
κ«ί έικβλαβές καί-ποΙΌι έτειναν
«ού νά μην άγθράζουν λίρας
Άγγλ'α; καί ένφ ή λίρα έπιπτε
καθημερινώς και καθημερινώς
έκ«μαίνετο ή νά μην άγορά-
ζοον όσο—όσο δολλάρια καί
όταν άκόμη ήηει)εΐτο ή άρσις
«ής χρυβης βάβεως καί ύηό τής
θέλομεν νά είμεθα εί) ικρι·
νεϊς καί φιλαλήθεις καί δίκαι
οί; Κααμία κυβέρνησις όσο
χα.1 άν ήτο ίσχυρά» όσην καί
άν είχεν επιβολήν, όσο καί άν
ε£χε θάρρος καί όσην καί
άν έξήσκει δύναμιν επί των λαϊ
κων μαζών δέν θά ηδύνατο νά
συγκρατηθή την σταθεροποίησιν
τοθ νομίσματός μας μετ» τόν
πόλεμον τόν οποίον υπέστη επί
εξ ολοκλήρους μήνας. Καί με·
τα την κλονιοθείσαν—λόγω ά
κριβώς τού άμειλίκτου καί έ-,
ξοντωτικού τούτου πολέμου—
εμπιστοσύνην .τού κόαμου έναν¬
τι αυτής.
μανΐα αυτή ποΰ μάς
κατέλαβε όλους τούς έλληνας
πολίτας;"», μί* άπό τάς πθλ-
λάςαυ>επε{ας των ήττοπαθών κη
ρυγμάτων τοΰ κιτρινιαμοΰ, τώ»
κηρυγμάτων μέ τα όποία δη·
λητηριάζεται καθημερινώς Τ)
ζωή όλων μας καί των έξ ίδιο
συγκρασίας άκόμη συντηρητι·
κων καί των περισσότερον δ>
σβίστων;
"Οτι χαίάν ήτο, ή μανία ή"
κακοήθης έκθήΐω^ις λύσαης
κατ' αύτοΰ τούτου τού τόπου
μας καί των συμφερόντων τού—·
διότι άς τό είπωμεν καί αύτό,
δ-ι μόνον είς την χώραν μας
παρατηρεϊται τό φαινόμενον,
νά έ/η πέρασιν κάθε ξένον νό
μισμα καί τό ίΕι*όν μας νά
μην χαίρη ουδέ τής παραμι
κράς υπολήψεως—-ήδη, δέν μάς
ένδιαφέριι καί δέν πρέπει νά
μάς απααχολή.
'Έκείνο όπερ ένδιαφέρει καί
πρέπει νά ενδιαφέρη έξ ΐσου
πάντα έλληνα είνε ή συγκρό¬
τησις τής δραχμής μας διά τής
ενισχύσεως τής χρυσής μας βά
σεως διά των ΚΟήκοντα έ*ατομ
μυρίων δολλαρίων, άτινα έξη
σφάλισε τό τελευταίον είς Ευ¬
ρώπην ταξεςδιον τού κ. Βενι¬
ζέλου καί ή έναντι τού δανείου
τούτου χορήγ^σις τής άναγγελ
θείσης προκαταβολής δυόμισυ
έ*ατομμυρίων Αγγλικών λι·
ρών.
"Αν δέ μετά την παγίωσιν
τής σταθεροποιήσεως τού νομί¬
σματός μας ύπάρξουν πολίται
ίίλληνες οί οπ ΐοι Θάέξακολου·
θήσουν τάς ξενομανεϊς των τά·
σεις τόσο τό χειρότερον δι' *ύ·
τούς. Δι' ήμά: τούς άλλους»
τούς ηολλούς είνε καί θά παρα¬
μείνη ευχάριστον γεγονός ότι ή
δραχμή μας μένει δραχμή έπ'
άγα*?φ τ?& έθνικής μας οί*ονο-
μίας, πρός δφελος των στρατι·
εργαζομένων τάξεων αί
πολύ συντόμως θα αί-
ήν έκ της έξασφαλί*
σεως τής δραχμής μας επίδρα¬
σιν άλλά ναί πρός τιμήν τού
Κυβερνήτου Ο3«ς καί είς τάς
κρισίμους αύτάς, δι" ολόκλη¬
ρον την άνθρωπότητα στιγμάς
σώζει τό κράτος μας άπό μίαν
πρωΐοφανή κατάρρευοιν.
ΗΕιΣΑΓΟΓΗ ΚΡΙΘΗΣ-
Δ κ ίιι ■ίααγω,ής κ ιθής άτελβς
κ «Ι τΐ)ς χορηγήσεως αδτ*ίς είς τοθς δ-
ριινούς μας πληθυσμώ; χαθιερώνετατ,
Ιΐκτά τόν άραβδαιτον, |*α. μέτοον ίκ:ά·
κτιο; κ ινωφιλέ; &πο τάς ηαρεύΐας συν-
8τ)ίοΐ(. Ή Λρατοβίυλία ώ; γνυοτϊν ά·
ίήκιι ίνταθθα έξ ίλοχλήρου ιίς την
Κυβερνησιν φροντ(οαοαν νάψηφιοθΐ αχε
«!κ4ς νόμος καί νά βυμπεριληφΒώσι ι(ς
τ& εδιργΐτικίν μέτρον κ τ ι* αναλογίαν
όλαι &( δΐινοηαθοθντ·; πΧηθϋσμςΙ τ^ς
ύΐϊβί-Ιρου. "Ερχιτβι δέ νομίζομεν Ιπκχί
ρβ)( κ»! μέ τα κηούγμιτϊ τώ» άγροτο-
κατέριβν ιΓπνις ίέν &φηνχν πεϊίίν άνικ
αΐτίλλΐΐΐτο^ προκϊΐμίνου νά καταναλογί-
«υν είς την Κυβέρνησιν πλήρη δήθΐν
Ι κ ίτάλΐ φιν παρ' «ύιήι τοθ άγροιικ Λ
ί
Ξ10Ν ΕΞΑΡΣΕΩΣ.
Είς τ»/ν δμοφωνον ίκ^ογήν τοθ
ίίνΠ5λί'ίοι» ν Μιτσοτάκη ώ; Προέδρου
(ής Λ>μΐν κης Επιτροπήν Ηρακλείου
*Ιν· δίκαιον νά ίξιρθφ ή στάσις τοθ χ
ΚβαααΕάκτ), ετέρου έικ ίτου μέλους τίς
ΈτιΤρο ι);, πβροιΐΐ-,ϊίέντος πάαης υπο
ψτ,φ ύιψος χιΐ βυντΐλί?αντος ιίς τό ά
πο^έλεΓμ* τοθΐο τής δμ^φώνου ίκλογί);
Ιΐϊ άγαθψ κ?1 τής απαιτουμένης «συνο
' Χ^4* ί'ά τδ περαιτέρω τελεσφδρον έργον
Α μενΐκής Έ ι
ΚΡΗΤΗ
Ο ΧΟΡΟΣ
ίΟΙ ΙΥίΙΚΙΙΙΙΙΙΗΩΙ Α43ΗΘ18Υ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 8 Φιβ?ου«-
ρΓθ>.—Ή χοριυτική σαιζον τοθ Άγίου
Ν'.κολάου ή'-χισε έτιαήμως μέ τον προ·
χθεσινόν μϊγάλον χορόν χ%ν Αύτοκινη-
τισχών δοθέ^τα τί συνδρομή το3 Ν'.μάρ-
γου Α.%ατβαα Μοί τής χ, Άγγ4λιδά>η
"Ο,τι έχλΐχτό* χαΐόριχΐον έχει νά πκρου-
σιίοΊβ ή χοινωνίκ μ«{, Βλος δ χοιλός
ϋδΐμο; συνεκεντρώθη είς την κομ1φ
αΠουσαν χοΰ νέου κέντ^ο» Π«διαϊίτη
Π9·ρά την Ιξαιρετιχήν κ-«οχο(%ρ!αν τί];
βίαδι,β;. Ή ώ?α!α αύ.ή έιπΐρΐς διιξή'
χ6ημέ ζηλευτήί τάξιν πΐχρά τδ ϋίι
πτιοτον κέφι ποθ έητκράτησεν ευθο. έξ
άρχ)( χαί τουτο όφτ(λ«ται είς την 6πδ
τοθ προέδρου τ&0 αυμπαθοθ; σνματιί
χ, Χρισχοφόρου Παγκάλου αρτίαν δργά-
νκσιν «αί τον έχλεχ-.ον κδΐμον ποθ «χ-
ρευρέθη
Άξ'.ζει νά έξαρθζ ή ώοαία πρωτοβοα-
λία τοθ κ. Χριοτοφδρευ Παγκάλου χχΐ ή
αυμβολή τεθ γρ^μμΐτέ»; κ. Μασσάρου.
ΈπΕσης πρέκει νά σημειωθή ιδιαιτέρως
χαί ή συμβολή ΐών κυρίων Αγγελιδάκη,
Περέκτ], Σ^ρδύλη *α τδν Δίδω/ Κουν-
δίό?οι>, Γαλανουδάκη, Τζαρδή, Τυλλια
ϊας Χρυσοθλα καΐ Δέσπω ΚουνΒούροιι
Β;ργιν!*ν κ«1 *Ελη· Μϊσαάοου. Γαλα-
γουίάκη, ΠϊΠΗδάκη, Τζανάκη, Φράγ¬
κ ίδάκτ), Κορνάρου χαί άλλας τβν δ-
ποΐιον ιά ό*£ματα μβ; 6ιανΐ6γουν. 'Β-
«Ιοης ϊεος κι»ρ{ο»ς "ΑγγελιβάιιηΛ θείδ-
Άνδρεάϊην, Κ. Τζανίπυλον, Χριστοφ.
ΠάγΜαλον, Α. ΡοδΕχην, Στυλ. Κοΰν&ιυ,
ρον, Ηεράκην, Σκιρίύλην, Κατααρίν,
Μχυροιιουκουλάχτιν, ΜαρκόΛουλον, Μαρ-
γαρίτην, Πρωϊμάχτ;ν, Στρατουδάχην,
Μ»1"(ΐϊρά«ην, Σγουρόν, Μχο^άρον, Καν-
ταραχην, Γρηγοριαδην, ΣικιλλαρΙδην.
Καραγιαννάχη^, Γιαναντανάχην, Μυλβ-
νάκην, Ταΐφκράκην, Καλλικτάκην καί
άλλους.
'ϋιαιτίρβις πρέκιι νά οημειωθϊ 6
Σ-ειοικάς πηδηκτός τβν χιιρίβν Καρά
γΐϊννίκη καί Μ.,λανάχη καί 6 Χϊνιώ-
τιχας τί); χυρία; ΙΊχιΐχδίχη ΝαΙ τοθ ν.
Τσαφαράκη τού; δποίους ιχό'ρευοαν μ!
τό γλακο βιολΐ τοθ έρααιτέχνου χ. Μχρ-
ΰλ
θί Ιιτρεπε νά πιριγραψιβμεν «αί τίς
τουαλίτιες των χυριδν^ καί δίδων άλλά
'έ^ έπιχιιρεθμιν οτεροΰμενοι ιί5ικδ·
τηχο{.
θϋ μβ, μείνη άληομό/ηιη ή ώιιμορ·
φη βραδυά ποθ μ3, χάριααν οί αοιοκι-
νητιοταί μας χαί εύχόμεθχ δ προοιχήί
4πέρ τοθ Νοβοχομιΐθϋ χοροι νά Ιχιβ την
ί5ι« έτιτυχ'». 'Ανταποκριτής
ΟΤΤΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ-
'Βπιτυχής δμολογ^νμένως ή έχλο*
Υ) τοθ συμπολίτου μεγαΐοβιοϋηχάνου κ.
Οροέδρου τής Λιμΐνικτΐς Έπι«ροπη~ς.
Ή παροθσχ πιρ'οδος—περίοδος γενι·
κτ]; δυοπραγ!α >»' οΓκΐΌμικθν δυσχο
ρειβν—δέν δύναται νά ιΐιη τις δτι ιΓ-
νχι δμαλή χαί διά την διαχείρισιν χοθ
λαιποθ, των Α-μενι*ων μας έργβν, ίανα
φ.ισ!κ9ς ούΐέποι» Ιτίΐυσχν νά αυ»δέ«ν-
τ«ΐ μέ τα ζ·βτικώ-ερ« τοπιχά μα; συμ-
φίροντα. Ό υ. Μ τσοτίν.τ;ς ώ» Ιξ *ρχτ]ί
γνωοτης τοΐ Α με^ ικ;0 ζητήματος συν-
τελέαα; έν πβλλοΤς ωιτε τοθο νά ση¬
μειώση τάς (Γ«ς ΙοΓ,μτ!«α· πρνδδ^ικ,
δποθέτομεν δα είναι κ τβν ένδεδε;γμέ·
νων νά πβράσχουν τάς γκώστΐ; κ -ι την
πεΤράν τω κ1 είς τίς παροώσχί σίιγ-
μίς δι' είίνδήποτε ζή*ημ* σχετιζ4μ·«ον
| έ τα Λ μ*νικ! Ιργα κ :Ι διά νά δίδεται
»ίς βυιδ έκίοίοτ* ή δ^θοτέρ» κ *' α^μ-
φιρβτέ β διά χον τόπον χατεύθυνσις
Διά τεθτν κτΐ ή δημοσία γ» ώ η τίΐ;
πδλΐώ, μα; θά ήκουσε μετά πολλής (■
κινβπβιήσΐνς την έιεανικλογήν τού είς
την θέσιν τοθ προέδρου τΐ)ς Δμεν κ?)
ΕΠΐΔΟΚΙΜ#ΖΕΤΑΙ. .
Ιΐληρϋφβριύμεθχ ότι το ο«ουρ·
γεΐον £ν)κ?ιν(ον[ας απεφάσισεν δπβ>ς τοθ
λοιποθ παύση χορηγοθν αδείας «»»°^·
βε·ς τοθ έπαγγέλμα«ο« ο»φέρ. «·-
δ» %Χ
ίηϋουργ^ται χ Α συναγωνισμδς άθέμιτες
ένίοΐε κβΐ νά παρεισφρύουν μιτηξύ των
κντροθντες τα άπαιτούμινα μτ/Χϊν κ*
προσδντα διά νά έ*θέτουν είς κίνδυνον
την ζ»ήν των έπιβχινίντων τδν αυτοκι-
νήίτον. Δι" αυτό θεωριθμτν έφαρμδοι-
μόν τδ μέτρον καί εί; την νήΐδν μας.
ΑΝ4ΚΟΥΦΙΣΙΣ.
Κατόπιν τβν λεπτομέρειαν τής έ·
ναρξ»( κταοκ··ι.ής τοθ νέου έσωτιρ:-
κ Ο δδραγωγείου, & ινας παρέσχε χθέ{
έν ίκ ίσιι ή «'Ανδρθωσκ», ύ συμιιολΤ
ται έξέφραζον την βαθείαν των άναχ.ό-
φισιν. Καί 6 χχίως φρονοθμεν, δ ότι αί
έλπΐδες περΐ ταχείας άποπερατώαεω;
έργου Ιέ άηοτελ^θν πλέον «·ρί·
«οθ λέγειν» ίκ μέρους των Δημοτι-
μα; άρχότ»ν άλλά κίιτο θιτκό-.
Καί διότι χο Ιργ^ν δέν φανταζδμεθα
«λέον νά προοκρούυη είς νέας τιχνικά(
ϋϊκινομκ ς δυσχερείας κ Ι δδιι άνε-
...;φθη 4κδ ϊεϊ κ μ*σμένον πράγματι
εργολάβον, συναιοθανδμενον πλήρως την
σημασίχν τού άπδ κ ινωνΐνίής άπίψιβς
κ Ι δυνάμενβν νά τδ φέρΐ είς πέρα··
5ιό σ^νθί,κ «ς δμβλάς, τδ συνχομώτερον.
ΔάΧ'.Οτο κιί ή εκδηλουμένη άναχούφι-
σις την ο μιολιτων ιΐμεθα βεβαιοί τ)
τουλάχιστον σχεδδν βεβαιοί, δτι άντΒΧο-|
Χ/(νΐΧ0Η Πρ4« Χά «βάνιιβΐβ. 1
χ. ϋα·
ουφμχν είς τδ βιολί έη^ιξε τα νεώτερα
ταγκδ χα( φίξ χαί οί χορευταί μας αμ¬
φοτέρων των φύλων ε&ρ^χχν την εθ και¬
ρίαν πλΐοους Ικανοποιήσεώ; των.
Την ώ ιορφη έατερίδα διαρκέσασαν
μέχΡ>ττ)ς 6ης πρ«ϊ>ήςέποϊκιλλαν αίάπκγ
γελίαι τοθ δημοσιογράφου χ>1 λογίου χ.
Δρακάκη δκις προθύμως εδέχθη σχετι¬
κήν παράκλησιν χ?1 άηήγγιλϊ έχλικχά
κοιήμχτα νεοελλήνων ποΐητκν η% χοθ
Χ,ίϊ ε ΈπΕοης δ διαγβνιομίς ττ)ς δ ο-
μχσίας τοθ χέντρου. προκριθέντος τοθ
δνβματο; «Ό^σΐ(» δπδ έπιτροπί|ς υπο
την προεδρΐβν τοθ χ. Νομάρχου.
Είς τδ λαχεΐον τα δκοΐον πράγματι,
ώ βρ(>ανηγγέΑθη, δπ^ρξε πλουσιωτχτον,
Ικληρώθησχν δραχ. χίλιαι δδρον τ4)ς
έταιρίας ίλαατΐΗΜν Φ^σ», μία αειρά έ-
λ·χτ6ν ιϋων γραφιίου δδρον τής εται¬
ρίαι Στάντβρ, κψψόν ωρολόγιον δώρον
ή; έΐαιρίας Σίχομπελ. σερβίτσιο λικέρ
έπάργϋρον δωρον τοθ μ. Πχν.Πρκτικάχη,
σερβίτσιο τσχγιοθ πορσιλάνης δωρον χ&ν
χ. χ. -Σακλαμπανη—ΧοονΙδη, άρχετοΐ
λαχνοί σιγαρέττων δώρον τής έιαιρίζς
Πχπαστράτος.
Ό μκβυγες πλιύσ ο; μέ «γνά ποτά
χαί μιζέδες έχλεχτοδ; δέν δπίζρξε ά «δ
τοδ; μιχροτέρους συντελεστάς διά τδ χέ-
φι ηηΰ έπεχράτησε.
Είς τοδς χοροδ; διεκρίναμεν τάς χυρίας
Άγγελιδάχτ], Οαπβδίχΐ], Πιράκη,
Σκορδύλη, Κουρί/Ιϊσαδρώφσχη, Μ»ϋ·
χχΐ »4ί 5.·
ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΘΡΡΙΟΝ
ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑ0ΝΙ2ΜΑ
ΤΟΝ ΔΕΚΑΛΟΓΟΝ ΤΟΥ
Ό καπνόβ ίχβι ΰ«οσ»τιοικτάς χαί Ιι*
θρούς μβιαξύ των ίβιστηαόταιν. "Αλ-
λοι θεωοοΰν «ό κάανισμα ώς χαταστοε*
πιικόν δια χον όογανισμδ*. δλλοι «λο*
στηο'-ζουν ώς υιεεοβολιχονς «ού; φό-
βονς αύ;ού;. "Ας ακούθτομιν τώοα τ
γΰάφΒΐ ιΐς «ό αγγλϋίόν ηεουοδ»κόν «Ύ-
γεΐα» δ ίανρός Τζαιημς Βάοιγ«:
ΆσφαλιΙ; εβΐυναι ά«βάλυψαν δτι ο
χαπτός είτε οημαντικός λόγος ατοοφίας
"Ενας κβλάττις μου, νέος χαί δυνατός
φοιττιτής, ηΰξησβ τέσσαρας φοαας άιτό
τέσσ «θα εως πέντε χιλα βάρος δπάκις
άπεφάοιοι να άφήσΐ] τό χάκνισμα ΙιεΙ
δύο μήνας χαι άμεσος ήθϊιζβ νά ΐά»π
τό κβοδηθέν βάοος μόλις ήοχΊΒ κάλι*
νά κα«νίζο διά να φθάση είς «δ πα¬
λαιόν βάοος τδ διεοΐον είχεν δτα» Ιχά-
κνιζα. Καί δέν ήιο μόνος αύτδς. Διότι
χαί £«ας άλλος πελάττ,ς μου εχανε ηβο-
δηθέντα ηέντε κιλά ομοίως δταν ηοχι-
ζβ νά ξαναχαπνΐζη Κατά διασ ήματα
παοηχολούθησα δώδεκα παοόμοια «εε-
ριστατικά.
Διατί δ ν-άππστίις χάνει «ό βάοος
«ου; Διότι τό κάπνιομα χόββι «ήν δοβ-
ξιν. Είς «ού; κατά ποώτον χαιτνΐζοντας
νέους «ό κάιτνισμα ηροχαλιΐ αϊσθημα
Ιμβτοϋ, ν3κοτβ δέ καί Ιμβΐόν. Είς »οτ«
συνβιθισμένους πλέον κακνιστάς «6 χά·
ηνισμα παοάγβι ανοοβςίαν. Αύιό δέ
ΐΐνβ ακοτέλεσμτι «ής νικοτΐνης καί «Αν
δηληττΐριοοδών ποοΐόνΐαν «Αν παοαγο-
μένων ά «ό τίιν καυοιν τοΰ «απνοΰ ΙεεΙ
τοΰ νβνοικοΰ συστήμαίος. Καί άφοΰ β
χιπνιστής «αέφβται άτβλόός χατ' ανάγ-
ΐάηχ αιεό «δ βάοος «ου.
Ή Ιλάτ·-σις «ου βάρονς ποοκαλεϊ·
«αι σνχνά χαί άπό χοοτΐας διτΐταοάξεις
της πέψιος, αί οποίαι ποοκαλοΰ» νδ-
ποιαν οξύιτιτα βΙ{ τόν στόμαχον. Καί
τοϋιο προέοΐεται διότι δ χαβνιστής ά-
χουσΐος «ου με «6 χάιετΊομα χαταπίνει
πολύ» σίβλον 6 οποίας πβοιέχβι δχι μό¬
νον ρβοιχα άπό τα δηλίΐτΐ,οιώδη ατοι·
μία «τίς καύσεης «ου καιενοϋ άλλά χαί
άλκαλικόν «ι ϊκχύλισ^α «άν φύλλων «ου
χαπνοϋ.
Ό καπτός δΐν »1νβ δξ ΐσου βλαβεοός
δι1 δλους. Είς ε»α ποόσωπον υ/ιές «ό
μέτοιον κά«νισμα δέν βλάπ«ει. Είνε 8-
μως ανάγκη νά άκολουβη τού; χατα>-
)αι κανόνας.
Μή χαίΐ*ίζβτί ποοτοΰ ουμπλτΐοώοενε
«6 εΐιίοοτόν ποδτον ξιος. Ό καπνδς
8χβι Η{ρισσό«Βρον βλιββρα θποτελέσμα-
«α δ«αν δέ» ίχπ άκόμτ] άναπ»υ|,θ6 τε-
λβΐω; δ δογανισμός.
Νά ΰποβάλλισθε χττ' 8«σς ϊΙ{ Ιατοι·
χί)ν δζίτασιν. Ή έξέτααις βά βίβαιωσΐΐ
αν ή καοΒιά σα, οί αρτηοΐαι καί τα
άλλα δίγανα δύνανται νά ΰιεοφέρονν
«5* χαπνόν.
μότο» οιγαοθιβι «δ
'
Ιι
Ι
ΑΝ0ΡΘ6-Ι-
ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
ΘΚΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Όμιλέε*
Κινημαιογυάφος.—Σήμερον ή ήχητικη «οί
βοονσα «αιν(α «Ή Τςόίκι» ή όιοία άφη¬
κεν εποχήν δκοο καί άν έπαΐχθη,
ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ·). - Στΐαβοον
Αθ« 5: 30 μ. μ. «αί 9: 30 ιι
μ, τδ Ί*οοτου0«ι*ή: υποθέσεως όαιΐοϋν
Κινημαιονοαυικό» άύ Μύ
Φά (4ύβ
Χύ δέκα «ήν ή^Βοαν, τό καλλίτερον δ
μα>ς θά ή'ο νά μή ΰηΒθβιίν«ΐΒ τα πέν-
τ«. Τ6 οιγαοέιιο εΤ*β δΐιγώιβοον ίιτι-
βλ 'βέ; ά «ο τό ποΰοο καί την πίπαν,
διότι ή καϋσις εΐνβ πλ«5οτι;, καί εηομέ-
να>; χατασιοέορβιαι πεοισσο'έοα νικιτί-
»η. Εΐ?8 άΐηθέ; διι ή εΐσπνοή τού
καηνοϋ άτοφβύγβται δλιγώιβοον μβ τό
σιγαοέιΐο καοα μέ την ιιΐειαν καί τό
ηονοο, καί ού:ό είνε τό κακόν τού
σιγαοέίτου. ΠιοΛτφν γβνιχήν γνώμην,
«ό ϊαοτί καθ* έιυΐό δέν (Ινε βλα-
βερόν.
Μβιαχίΐοίζεσθβ μόνον ξηοδν χαπτόν.
"Όσον κβοισσότβοον δ χακνος ιί»β ξη·
0Γ"ς τόσον Ρΐίοισσότεοον κλήοικ ιΐνβ ή
κανσις τού καί συνβπώς τόσον όλ>γωτέ·
βα νιχοτίνη άαομένβι.
Μην βΐσηνίβιβ τόν καπνών καί μή
τόν φυσατβ ά «ό τή* μΰΐτ,ν. Διότι ου-
ίνα Ιπέοιονται ώ; ουνέπε.αι χοόνιος χα-
τσ'σοου;, βόΊ,ας καί φλόγ-σις.
Καανίζβιβ *Ις τό ΰταιθοον χαΐ ποιί
»1ί ιό σπίιι. Έν ηοώτοις διότι «ό ήμε·
ΟήΌιον κοοόν τού καπ»ο6 μιιώνκαι,
διότι ϋάχισ'.α «οόσαιιια μέτουν όλην
την ημέραν είς τό υταιθοον, καί 8π(ΐ·
τα διότι βΐς ιό ΰταιθοον δέν άνα·
Ντβ'βι κ ινΐίς αέαα χβ«οοισμένον Λ «ό
χαπνέ».
Μβΐαΐβιοίζβσθι ηάνιοτι "(παν. Χω
θΐς αύ'ήν ιό άοον. Ιδίως εΙ; τα κού-
οα, μασαάιαι χς»ί τό σάΐιο, τό δκοΐον
άκουσίαις κατακ>*8:αι, κβοιέχβι μίγη-
λβιιέοαν κοσόιηια δ(]λ~τ-οι—δΑν ού·
οίαν.
Καπνίζίτβ μόνην μβτά «ό φαγητόν,
ό τοΰ Φαγητον τό »«ί«*ισμα Ιλαχ
τώτβι τή» ό )βΕιν. Έπβιίή δ χαηνός
βλάΐΜΒΐ συνήθοο; ιΐς «ήν διανητιχίΐν
ϊθγασίαν, άναβάλλιιβ τό κάκνισμα μ··
ΐά ιό φαγητόν, Οτε δηλιδή θα Εχβιε
ιε'Βΐώοτ} τή* έοτασίαν σας.
Πιοαιτήσατβ τό χάπνισιια δι* ί*α
μηνα ή χαΐ ηεοισσίτίοον κάθβ ΐοόνον.
Μία ιοιαύ η διανοπή Ιβουαία έΐει
αξίαν χυοίω; ήθικ&ς διδακτικήν,
Καια 8§υτιοαν λό όν δίδΐ» ιΰ·
καιοίαν εί; τά χύιτσοα τοΰ σά>μιΐο(
νά άκολΧαγον» 0>ζ»χώς τδν δτ|ληιΐο(-
-ν %6 δποΐπ ?χου» συγχΒνιςωθυ ιΐς
αύτά χιί ι! Ισιοί αντέχουν ίηβιτα μέ
μεγαλιτέραν εύχολίαν είς ιήν ΙπίΛςα-
σιν ΐών δΐ)λη'»]ο(α)ν τα διτοϊιΐ «ισρίγον-
■αι 'Ι; τόν δ^γανιομόν η άψομοιοΰτται
απ' 8ξα).
Η Ζαη ηογ Περνα
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΙΟ
ΦΕ)ΒΡΙΟΥ
ανατολή ηλίου 7,?6 , δύοις 5.56
Η ΜΟΔΑ
ΘΕΑΤΡΟΝ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
ΟΜΙΛΩΝ
ΚΊΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Τ
Ρ
Ο
■ ■ ■
ι
κ
Α
Ε?ναι τό άθάνατον έργον
τού ΤΣΈΧΩΦ.
Μέ πρωταγωνιστάς την
ΟΛΓΑΝ ΤΣΕΧΟΒΑ
καί τόν
ΦΟΝ ΣΛΕΤΟΒ
Δι« την ταινίαν τοιότην περιτ¬
τεύει χβιΒπ ρΐχλάμ« δεβομίνβι» ίτι
πρ^κιιτηι πΐρ) έ« β; Ιρνβυ ηοθ 4-
κβμη ομιλβΕν χιλιάβ(« 'ΑβηνβΙβι
ηοθ τβ ηοτβηΝβλονθηοαν ΙκΙ έ#δβ-
ίδ«ί.
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΙΣΟΡΤΣ
Ξΐναμιλοΐμι σήιΐίοπν γιό τί; '. ίσίοπϊς
Π όκϊβ: οέ δλους σ βίον «υ; ,ραβτΐϊοϋς
οΐους πηίζοίΐν μεγάλον βόλον ^τόσο νιο
ιης βρα·ΐ)βς «οιιαλέιτΐς όαα καί γιά τής
άπογβιματινέι:
Μ«8»έ;άΗ αΰιβς τίιε ίιόοΜβς ιίιαι έν
τελώ; ά»βξάρτηιβς Μ( ι αΛλπς ακοτελονν
αννέχιιαν »οϋ φοοεματυς. ΆλΙο χαοακτη
0 σιικόν «ής «α>βι>ής μόβας είναι ή ά·«ι·
θΐσεις. Π. χ. βλέπομβ σ' ίνα μανβο β·"
λούβινο φόοεμσ, μία έσάρπα ή μία ζώ»η
κνπητή κιύ «έβει «ήν μονοιονΐα. Κοκοτα
ή παοιμβϋΙ,ήΌύιή «ής μόβας παροοσιόζΕΐ
τα ώθΒΐότεοα ά*ν6·>ησ. Δέ» «οέπει δμος
νο νομίζωμβν δτι ή μόδα κιβιυ(|((«:αι ρέ
έσ4ρ«βί μόνον/,«αί θά Γά; »Β3ΐγρίψιο με-
ρικά παηισινο μινιέΧα γιά νά χκαλάβεΐΒ
«όστι πυΐΗΐλία καοονσιαΕονν,
Σέ μαύρη βελούδινη «ουαλέττα ή έοάοπα
{έν πΒριβίλλει «&ν λαιμόν, άλλό μκοοντά-
ρει ιό »'εολιέ κγΙ καταίή «ι σέ δέαιμο
πίοο>' αλλο μονιέλο κσρονοιά(·ι την έσίρ-
πα νά σΐαοοώνυ,,εμκαός, νό πεοιβαλλ]] ί-
κολούθαις «ήν «άλλια «αί νό «αταλή«η ο
ί'α πλούσιο^δέσιμο πίοοο ή αχδ κλ^Ι. Κά·
Νατε ή έσάρ.κα αντ κ θΙσ«αται απ& ε»α
«φισοί» 8ανι·λος κου κ' ού ό «οποΐί
«Βΐΐαι μέ σχ«τι«ή χσοη. Ο. 1. οε μιά ,τον
αλέςια ά·ό σα«έν^μαο6ν μία Βαν«έλλα οέ
Τθήμα «όο» άποτβλεί ώΐαιόΐατον «φισαΰ»
ή έσάρπαν, Ιίίως αν κα«αλή«τι οέ σ«>«ή
μκοον«ού()α άπό ζιμχβΐίνα. Τέλος {«άς ά-
κάμη τοόπος τοποθκήαειβς «ής έσάοπας
είναι νά θϊημαΐίζπ μίρος «οη μποϋοιοο
κα| τό ε'α μανίπι. Αύΐό ιδίως για Βανιιλλα
γΙ»οι ώ||αιόταο καί ε «άς σννδοασμ&ς λβν·
κης όκό (μααΓΧΐΙν ^«ο«αλ(«ος £ μέ μούα,τι
έσάρπα ή* τανάχαλιν, ΐΙαι χάΐι «ού πολα-
πεύβι δλΐί.
Κόχοτε τό «φισοί» ή ή έβορπα «Εβλίσσβ-
«αι σέ κακα ή οέ μκαλεοό καί έϋτβλβί τό»
κο,αορισμό βικλό' 8ηνο6ή,ί«τ6ς τοΰ διακο-
σμηΐικοϋ μέρονς σκεπάεει καί «ό ^ΰηεοβολι-
χα *τ»κιλ«έ. Α Μοντέρν»
ΑΒΕΔΙΣ
———————————---------------
—Τά «μουφλούζβμα» βΐνβ
Έ ώηιβν Δι*αοηΐ]Βίοιι τοθ Β«ρολ(νοιι,
ι5·χ*ζτο ή δπίθεα^ς ένΐς καταοτήιια
τ0ς νΐ»τεοισμβ>ν δι* τό ίηοΤον κάπίΐεί
|μ*ορος ιΓχεν είπ«ί «εοΐίρονητ κ»; βιι
{μ?ΐ/φλούζεψΐ κ/ βύτί»·
Ό ίμπορος επεκαλέσθη πρός δικαιο¬
λογίαν τού, 8χι τό καταστή!»*, Ικείντ,ν
την ημέραν, δέ ι ή« είς θέαιν νά «Ο
η/τκώ3ΐ 1α λογ*ρι*?μ^ν έξ '40 μαρ-
(2 ΟΟΟ δρχ περΐποθ «' Ι τίν παρ·-
αε νά ίπανίλθΐ την εαομίνην.
Τά Δι«α3 ήριον δ,ι0{ βπε^ρ*ν"κ3 8τ
αύτδς ίέν ή«> ?ό>ο; έπαρχής δι* μίαν
Οβρι», καθ1 δ]ΐν «ιίς εποχήν αχριββί
ώ ή οτίμιρινή ή πεβΐ χρεωχοπ(»ς έ
πίκρισις άποτελιϊ βϊρυτάτη' δ5>ι »
Έφ' ιΐιχι! χ«τ«5ικάοθη δ Ιμτιορος εί
—Πώς έπώλησε «ά βιβλία τού.
Είς την Κοηεγχαγη* ενεφανίσθη
πρό δικαημέρβυ δ γναστός ποιηιήί κ*Ι
ουγγρβφ.ύ, "Οθων Λότχεν, ο6ρα>ν Ε·α
κβρροισίκι γιμαΊο δ.δλία, τα διχοΓ
προσεπάθει %ά πβλήίη εί; τά αταυρς
β, όμια Επ! άρχΐτΐς ημέρας ή Άστυνί
μία—είς την όποιαν ό λογοτέχντ,ς οίχε
άναφέρει 6α εδρίσκετο είς τοιού:ην βνέ
χειαν,ώΐ'.ενά ίξωοθ^ από τό οπίτι τού
κα'δττ έ>ίμ ζεν δτι τά διδλία τού ίε έι«
λιθ/το είς τά δβλιοπιολιΐ» δπως καί !
σον πρέπει—τόν άφηκεν ίλ ύ^ερον ' *
τό καρΕθΐσακι τού "Οίαν δμως, τό Σάβ
βίτον ίθιάθί) ηνλβν ϊ*χ νέον τόμον μέ
πο)υ τολμηρά διηγήματ'Χ, ή 'Αοΐϋνομί?
Ιηενίδτ) καί «Ο τό απηγόρευσε Μ
αδιό ίμως δ Αό(χεν επέτυχε τόν οχοηό
τού, δό:ι τδ χοινάν τιθ δχοΐοιι έξη·
φθη έκ ττ}ς είϊήσιω; ή περιέργιιατ, ζη-
Ίΐ ή5η τά δΐδλία τού.
Λ Ε ΩΝ ΣΗΜΕΡΟΝ
ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
"Ενεκεν τής αημερινής οίκονομικής κρίαεως'είς τό
ΝΕΟΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ
ΕΜΜΑΝ. Ζ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
(ΠΡΩΗΝ ΣΑΡΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ)
Κβίώ; μ«Ι ■!( τ« ·Υπ)μ« της 6δοΟ 'Αμαλβείβς (Πλ«τΰ
ΘΑ ΠΩΛΩΝΤΑΙ:
παπούτσια πρώτης ποιότητος (άνδρικά, γυναικεΐα, παιδι·
κά) μέ Ευρωπαϊχά δέρματα είς διαφόρους μοδέρνους χρω
ματισμούς καί σχέδια υπό τάς εξής τιμάς:
Άνδρικά.Σκαρπίνια μονόσολα τό ζεθγος δρ. 22Ο
» » » λουσιρίνιχ επί πλέον ΙΟ
» » βίσολα τό ζεΰγος δρ. 24Ο
» Μπότες μονόβολες )) » » 235
» » δίσολεςεπί πλέον »
______
Γυναικεΐα ξύλινα τό ζεύγος βρχ. * 15
» » λαμέ καί καστόρια επί πλέον » ΙΟ
)) πέτσινα 8ροΓΪ τό ζεύγος » 195
» » » λαμέ χαΐ καστόρια επί πλέον ΙΟ
Παιδικά άπό Νο 3Ο-24 δρ. 7Ο τό ζεΰγος
» » » 28-3Ο » 9Ο » »
»
»
»
»
31—32
33-36
37-4Ο
»
β
14Ο
16Ο
»
»
»
Καθώς καί διάφορα άλλα πολαιό'.βρα οχέδια άπό 50—125 τό
ζβϊγος. Έχτβλοΰνται ωσαύτως καί παραγγελίαι επί δλων τώ*
βίδών τώ» ύποβημάτων, καθώς καί διά χορούς χοΐ άπό ατλάζια
καΐ διαφόρους χρωματισμούς.
Ι ΚΟΙΝΩΝ1ΚΑ 1
ΕΟΡΤ4Ι.—
ήμ
Ιέ»
ΓΑΛΛ 'ΔΙΙΊΛΟΜΑ'
ΚίΝΐ
, ζαχαριά ΐ( ά/ΐηυ Ιον Ιήυ
υβΙάΙερονΐ{ΟρεηΙι.ιώ{
/ό ΐέαύχημο. Ιή6 Άρρ/Ιιχ
δ
»
ο
6
§
έιοτην «αβ Αγ.
«Κ Κον«ο|ά«ης Διπβββνϊής Φυλοκίν. '
ΘΑΝΑΤΟΙ —Την 5πν «ρέχονΐος άι>ε9ίο·
αι έν ΆγΙτρ Μύ»ωνι χηϊβυβ«1ο «ήν έ*πμι.
νην χρηοΐδς οίϋθΥΒνιιάρχης ό Ίοβάν, Ξην·
τοονόκης. Την «ηββΐαν «ο» παοηκοΐουθι.-
οβ πολύς κόσιΐΓς (κημών «άς αρείας τού
μβιααταντος δσίΐς άηό τή: έκαναοάσεα>ς
ιοϋ 1866 «Βοσ**·!*1 κλβίβτας^ υπηρεσίας
μοχόμενας μιιαξϋ «έ>ν ποώτων ύΛέκ κατρ'-
δοο·
Τοΰς γαμΒαούϊ «ο« υΐλους ». κ. Καλντβ-
«οοίάκην Ιϋ'οόν, ΒεΕθυδηχην βιδασκιλον,
Χβιρέιην «ιίΜοιρίκΐ» οιιλλνηαύμεθα.
ί'νροι στην π5λι μας.
—ΧΡέ; (ϊχαμεν έ°«α ιίΐος νποάς «αν
τως ΰ«οπ«ον διά «ήν πββαΐϊίρβι έςέλιξιν
«ού κ.ο·ι.ο5.
— Ό όποϊι( Γεν άπβκλβΙΒΐαι, «ατά τού;
καιροσ>όπου(, νά σημΒ ώση νία ύ «Ο«βοχήν.
—'Ω^αία ή:ο πάλιν προΐβέ; ή θε α τε>ν
ϊΐονοστολιομβνων βιννέιν. '
—Κάτα ά«6 «δ ά««Β(ον φώς κ>1 την
θανμασΐαν βιαύ,βιαν «ής ατμόσφαιραν,
— Άπό «ά ό^εινά χοο«ιά «ε·» πεο·φιαιι-
ειν μας άναγγβλλβιβι διι «ό τελευτοϊο χ.όνι
βΙ^β δνσαρέσιοΐ'ς σννβΠΒΐαι:
— ΕΙ; ώ}ΐομέ*α χωρία αί ουγκοι·
νωνίαι ίχονν βισκοπή καί εί κα«οι«οι υπο-
φ^ρ ιον λόγφ «ού ά» χπισμαύ «ών.
— Ή Γβ·ιχή Διοίκησις ζηΐίϊ νά ψηφισθή
ή ύχββ «ου ΊβτοΒΐκο,ϋ Άρχείου κΐσιωοις
τον Δήμον.
— Καλή βεβαίως ή άκοσΐολή «οί Ίοτορι
κου Άβΐείου άλλ' δχαβς βΐπομβν χοί όΗλοτβ
αί χαβοΰοαι πβοισιάσβις καΐ εί&ιχώς αί χε
Βΐστ^σε ς «ου Δήιιου Ήι;α)είοΓ.
—Δικαιολογοΰν χαπ*ιαν οΙ·οναμαλογ(αν
Μοί οΰχως ΟΜ«ε νά «Ββιχίχΐων αι «ά ίκ·
«ακ«α Ηονδύλια ή νά άνασ«ίλα>ν«αι μέχρις
διον αί οννθήκαι θά ιΐνπ προσφαοώΐίραι.
—Τό το-ούίον νομίζομεν συμβσίτει κει
διά «ό ΊσιθΒ'κόν 'Αϊχβϊον.
—ΑΙ κβοχθίί «ίμισθβϊοοι Αθηναϊκαί
διά μακοήν τό τής 6Ι«ης
παΐ καταδίκη; «ών δολοφόνων «ού σοβφέ]
ΣΐανρακάΝη.
—Έ* πιριλλήλον οί χρονογβάφαι «αμ·
νονν έγκληματαλογίαν καί ποινα>νιολογ(αν.
—Μέ βαοιν «ό νεαοόν «ής ήλιχίας
«εί* δύο χΐΝθύβΥον.
—Κα όν «ό μέ«Βσν «οδ ΎιιονονΒίσν Παι-
δεΐαβ.
—"Οποβς ή άιέλβιτι διά «άς έγγβαφας
«ών άαόριβν μαθητήν.
—Ιΐιιβεϊεΐαι μόνον διά μίαν φοοάν.
—Σννεχΐζβΐαι ίέ «ου λοιπού «φ' ίσον
πρόπΒιται πβ^Ι φιϊοπόταν παΐ έπιμελών μι
—Αύιήν «ήν στιγμήν άκοβΐκνύινται δι-
καιολογημένοι οί φόβοι μας.
—Π «οί νέας κΐκςκαιυίας.
—Δβδομένου διι ή ββοχή χανή;χιρε μέ
τέ όα «ής.
—Έμ ίΐαβολλήλου «ά βΐρόμβΐρα βέ» ι! ·
ώς πληοοφοοιύμβθσ, ένθαρουντικη είς «άς
προβλιψβΐί τω» επί τού καιοοϋ.
—Ά νά δϋόμβ τέλος πάντων πιύ Θά
_ οϋΐό τό κακό.
—Μέ «ήν νέα» κααάτασιν τής ηβοθβομ'-
άς άναθεαιβήσΐοις έ«λογικών β.βλιοΒ(ω».
—Μέχρι ιέλους «ϋέχονΐος μηνός.
—Δίβιιαι κάλιν ή ιύχαιρία όπως σπβύ·
σονν οί ά(ακ«οπο1ητοι έ·λογεϊς.
—Καί άποκΐήοουν τό δικαίνμα «ού έκ-
λίγβιν Ηαί εχλεΐΒοθαι—δΐΜαίημα άαφα[ρ-
«ον ά «ό κάθβ πολίιην καί κοινωνικόν ά*·
- Μή έπιτρέπον, δια κλΐίστοος δσοος
λόγοοΓ, ποοσωπικί)ν άμέλειαν.
—Είς «ληςοφοΒίαν Ηατσχαορηθείσαν χβές
εν «ρ «Ά»οβθώοβι».
—'Αναν«Βον«αι αί ΦθΒΡλιγιχΐΙ άπαλΐα-
ΥγΙ αί χορηγούμιναι ΐΐς άπαντας γενικοίς
«ούς βημοοίοος ύκαλλήλοβΓ, έν ί»εβγ«ία ή
σο*«αΕιο«ΐονς
—Προκειμένον νά άΗακτήσονν ούιοι οί·
κια;, Βν·ΒΥοβν«ας βέ σχΒτικώς »ϊτβ ώς μέ·
λη οΐκοδομικών σο«εαιοισμ«ον, εΤιι ώς
ατομα-
— ΈΕαχολονθοΰν μέ *χι«νχ(αν αί παοο-
σΐάθΒΐς της «Τβόϊ«ας».
-Τού ΡασοΐΝοά «ινηιια«ογοαφιχ)ύ ά-
βισ«ονβγηι.αϊοί ποΰ πΒοβάαει ά ιό
«ό θΐαΐοον Πονλαπάιιη.
—Παρά τής Διεοθύνσβος «ού ι
νος» ηαβεχ>ήθημβν νά γναοΐοειμεν είς β·
συνς δέ» πάρη ιολού&ησαν «ήν αιαν«ασμα·
γοΒΐκήν αΣάλλν».
—*ϋ«ι «6 ββγον «οΰιο θά παιχβή σήμε·
ΐον ίΐς άπογΒΒμαϊΐνήν {&οα 6 μ. μ. απόϊ·
β»ί) καΐ μέ ,,μάς ήνατ«ωμίν«,
( Ρεκορτερ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Γεαιργιάβη θ«βδ.
ΑΓϊΟ.ΑΟΪΙΤιΉΙΙίΙΟίίΕ,
ΙΑΙΙΙΙΑΙ ΕΒΙΙΜΙΑΙΑΙΔΙ ΛΝΙ,ΡΙΣΕβ
Τό πολυτελίστατον ταχύιατον θαλα-
ΐνον Μ ΑΙ Ι*
II
Μ. αναχαΌίϊ
6ασχ«Ιν Τοίτΐιν 7 μ. μ, χά»1 εύθβϊ-
αν διά Πειραια, Χίον, Μυιιλήντιν.
Τό θαλαμηγόν 6)α «εΟΝΙΟΝ»
αχωςβΐ ίκ^σιην Τρίτην εσπέρας διά
Ρέβυμ-ον, χα»ιΛ, Πειραια, Βίλον.
Η Κ Ρ1£1~
οη'ο,,^*1* "βίθ1· '° Κα«όσ«ηαα Ζι»οέρτ|
ΚΒΒΚ) κανά «ά «ρεοποαΐκϊα Βαλιδλ Τζαμί
>4 «ωΧή7η λιανιπΜς επί 10 ήμεαας, θϊήλες
ηι«τΒιιιές 10 κηςίω» βρχ. 4,50, «βάΐ «δ
καλθΜοον δρ. «5, κόλ«οβς νβναικών ίια-
«Ρβρω» εΙΙΔν βρχ. 75, ίβιχ ή οκά ββ. 6,30,
? «Γάμ!ηί Β°* 56( Ρ«β*ί«ια Μινέβββ «ο.
ι, όΛβ «ά μκαχαΟικό παΙ ΝλνσΐΜα σας ·1·
μ· ό
ίΐοτήν τού "Αγ,
ό ». Χορόλαμ.
ις Φοληκ «ν.
ίχΐ ά*εϋ(η.
ιθεΐς τή» έ«ομί.
1« ό Ί«αν, Ξον-
ιν παοηκολού^ι-
τβς όρβτός τού
16 επαναστάτας
βΐστας υπηρεσίας
ί»«ων ύΛ&α κατο,'.
)«ς ν. ν. β
,αιογρ,άφανς, Ρο«.
κην δΛδάσκιλον,
ηλλνπαύμιθα.
14ος νπΐιάς
εοαιτέο,οο
ΐίεται, καΐά τού;
ΙΤ3 νΐα ΰ «οτροχήν,
>·οέ; ή Θέα τεΐν
, »
ιν τρως κιί την
ΐ
ό τεΐν κεο·φεβιι·
τό τελευταίο χιόνι
[αί:
ιρΐα αι ονγκοι-
ι εί κατοΐΐοι υπο-
ιιομοό των.
ζητεί νά ψηφισθή
λρχεΐου κίοιιοοις
βτολή τοβ Ίοτορι
είπομεν κοί άΌΐοτι
καΐ βΚικώς αί πε
ί
αν οΙ«ονυμολογΙον
ι4χτα>ν~βι τό ϊκ-
ναστέλωνται μέχρις
«π προοφοοώιεραι.
ιεν σιιμβοίιϋ κεΐ
ϊον.
θβϊσαι Αθηναϊκαί
ικρ,ών τό τής 6(«ης
νόν ην τού σωφέ]
χρονογρό/φοί ηο|ι-
αΙ κοινιηνιολογίαν.
Ββόν ϊή; ήλικίας
ί 'Υποπρνιίοι) Παι·
ιά τάς εγγράφως
ι μίαν φοράν,
λοιπού ίφ' δσον
ιν παΐ έκιμιλάν μι
δι-
μέ
ιιας.
άς.
»ΐή
βιρόμβτρα ίέ» εί ■
φαρρ,υντικά κίς τάς
καιοοϋ.
; κάντατν *χύ θό
σιν τής ηα,οθεομ!-
κήν βιβλιαοίων.
ιτος μη*ός.
αιαία δπως σπίΰ-
ιλογείς.
δικαία μα τού έκ-
Ιικαίοομα άαφα(ο.ϊ-
αΐ κοινωνικόν αν
κλΐίστους δσους
Ιλειαν.
κσχοορηθεϊσιΐν χββς
Γλ,ιγικΐΙ άχαλΐα
άπαντας γενικώς
,οογ, έν ·ν·βτ«ία ί
πτήσονν ού «οί οί*
βτΐΜέες *1τβ ώς μ*'
αΐΒΐσμαιν, ι'« ωί
αί «α Β»"
ηματογοαφΐκ)» ά·
βάλλει ά 40 προΐθες
τού
γνα>βίοιεμεν βί
αν την φαντβσμο-
ι Οά χαιχθά οήΐ*""
(ώοα 6 μ. μ. ««β1*
«οομένα;,
Α Ρεκορτερ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
θ.ββ.
ΕΜΛΙΟΣ Π
1111 ΛΙΙ.ΟΡΙΗΙ»
»αχύ«ατον θ
Μ. αναΐβθ··
Α μ. χατ
ί
αΐ
εί>θΜ·
διά
Πειραια,
ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
ΪΥΝΔΡΟΜΑΙ
έττισία Δολλάοια 10.
Ά«αβαι «Ι ά«β6(ς°«ις σννδρομ&ν κ«1
«ημβσιεόσε4»ν φέρουσι απαραιτήτως την
- -------■■ τοδ Διευβυντβΰ χά! (διο
Λπονρβίή
Ντπτου τήί
•Ηβί«λειον 10 Φεβ?ουαοίου 1932
ΑΙ ΑΝΑΚΟ1ΝΩΣΕΙΣ τού κ.
Βιινιζβλσν πρός τσύς πσλιτι-
Ηονς Λαχννούί ήιαν ακριβώς όπως
«οοΓΐιεγβάφησαν.· Έκιβεβαιωηκαί
Μοθ' ολοϋλπρίαν των μέχρι τ0ς
οιιγμής προαννΐλθένΐων. Τόσον ώς
ιιοος την προ καταβολήν διά την ό·
ηοίαν προσετέθη ή πληοσα>ονία δ«ι
δίδεΐαι έναντι δανείσυ έκ 50 έ*α·
«ομμυοίων δσλλαβίαν όσον καί ώ%
πρός εήν αναστολήν τού χρεωλυ-
οΐον. Πβάγμαια θεΐικά καί σαφή—
ώίΐί ουδέν σκοτεινόν βημβϊον νά ά-
κσμένο ή$η είς τα άποΐελέσματα
ΐών ένεργειών τού κ. Βενιζέλον έν
Εύαώην, «νά διατρωτίζβται» δέ άρ
Νβννΐω; ό λαός, ώς έπβθύμονν καί
ίφωνάβαουψ αί άντιπολιΐευόμεναι
δ
ΘΑ ΕΙΠΟΥΝ7ϋν: 'ΑΙΙ' ό κ.
Ββνιζέλος εδήλωσεν διι όλα
αύιά θά έξαρτηθούν έκ τής έ*&έ·
ο*οΐ ">ύ κ. Νιμόγιερ. *_λλ' είνε
βέβαίθψ όιι ή έχθβσις αϋιη καί είς
»ος γενικάς γραμμάς καί είς τάς λΐ-
πιομΐρβίας της θά είνε μία τυπική
πισιοπσίησι; των έκτΐθέντων υπό
τού ν. Βενιζέλον στσιχείων, μάθη ·
μαιικώς άλλως τε έξηκριβωμένων
Καί ίιβ την ηροκατσβσλήν καί διά
ιή« Αναστολήν τού χρβωλυσίσυ.
Δί' αμφότερα λοιπόν άς μή διατυ-
ηώνονται έρατηματιιιά.
ΟΙ ΠΟΑΙΤΙΚΟΙ άρχηγσ! συν-
έρχσνται κα) πάλιν όπως κα-
νονίσονν την σιόσίν των καί τό ζή-
»);μα "τού Αν πρέππ 9 όβν πρέπει
ν! γίνη κοινοβου!ευιιίή συζήτησις
ίηϊ ϊον οίκσνσμικών ζητημάτων.
ΔιίσΝθλα ιά πρόγματα βλέπετε διά
ην; πολιτικούς άρχηγούς καί δύ
σχολα φαίνεται ηαρά πάσαν άποσα-
τρφισινιού κ. Πρωθνησυργού έη'
ούιδν. Καί πρέπει νά ψΐΛσκσσκι-
νισθούν. "Επειτα δέν έλλείπει καί
τό ΝομματΐΜό μι»ροσυμφ«ρσνιάν ι.
Άλλ* ά1; ονάμείνώμβν τάς άηοφά-
οιι; ϊον. -'
ΩΣ μβς ετηλεγράφησε δ έ»
'4θίίναις άν«απσ«τριτής μας
δίν αηοΝλείεται ή ενεργεια των
ίηΐογ&ψ κατά την πρώιην Κυριακήν
ιού Μαΐου. Υποθέτομεν ότι ή έ
αίοηηοις αϋχη των έκλογών θά
έ£αρτΐ]θ0 έκ ιής γενικωιέρας στά-
σεας των πολιτικών άρχηγώ*. Ή
άναιέρω πληροφορία έρχεται ώς
κβσειοοηοίησις.
Ι-Ι ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ -κατά ΐό
' * προχθεσι>όν μας τηλεγρά
φπμα — ενέκρινε την ίδρυσιν τού Τα
μβίου άσφαλίσεως διίασκάϋων. Ώ;
ννασιόν υπό των Διδασκάλων είχον
ύ«ο/8λτ)θβ ωρισμέναι προτάσϊΐς διά
την ίδρυσιν τε Ο ταμείον τούτον
Μέλλοντας νά εξασφαλίση τόν διδα¬
σκαλιών κόσμον κατά τό έπικρα
τοθν σήμερον βύστημα άσφαλειών.
'Β πλιΐρεφορία νυν, όπ ή Κυβέρ¬
νησις νίοθέτησε τάς άπόψίΐς ταύ
•Οί, άπσβεικνύει διά μίαν φοράν
η»όμι; «ό είλικρινές ενδιαφέρον της
νηέρ τού διδασκαλικού κόσμον.
ΚΛΤΛ ιά τι,λι-γραφήματα αί ά
νακοινώσεις «ού κ. Βενιζέλον
»«τ)ο|αν λιταί καί έν τινι μί»βφ έ
πιφνλακτικαί. Άλλ' αύτό δέν ήμπό
δισεν ασφαλώς νά διαπνέωνται κατά
Ιαθος άπό τόν ίδιον πάντοτβ παλ
*όν ΐ0ς αίσιο'οξίας καί «ής αύτο
"ΐηοιΐήσεως. Έν πάση περιπτώσει
•βαιβΐαι.· Πώς θά τάς χαρακτηρί-
οουν άλλά καί πώς θά τάί... πσλε
ΜΊσουν οί άντιίρώντβί; Ώς πολύ
αίσιοδόξονς ή ώς πολύ άπαισισδό
ίονς; Ζατά «ήν γνώμην μας δέν είνε
άκίθανα καί τα δύο ομού μβιαξύ
•ών έν Ιόγφ εφημερίδων όπό.β βέ
ίοια οί άνθρωποι θά είνε πάλιν
Μέσα είς τα καθόλον άντιπολιτευΐι
Μά ηράγμαΐα/
ρΐΗ&ς μί τίς Ιχλογίς χβν
οί δηαϊζι θά ένιργηθοθν την
28ην ΦιδρίυβρΙου } 932 ημέραν Κυρι-
««•ήν χαΐ άιό τί)ς 9 ώρας η. μ. μέχρ(
!63«βς χοθ ηλίου καί «Ες »ίηον χαθορι-
3ΐ]9έμινον 6πό ττ}{ οίχιΙα( Ινοριακΐΐί
ιιΐρ3π5{ ίντός ττ) περιοχάς έχάο η;
ορίαί, 6ηό τής Ίερβς Μητροηίλιως
Κοή η, έξιδίθη μακια έγκύχλιος δια
■Ϋ,ί 6 "οίας κ ,θίρίζοντβι τα κάκβθι:
Σοϋφώ/ίβί ιφ δρθριρ 22 τοθ νίμου
; 148 ένορΖ'αι είΊ>αι οί έν τή ΙνορΕα *α-
:οικοΟντις;4^θίδοξοι χριοιιανοΐ, έχλογιΐς
έ ιλ άρρενες εί έχοντες συμπεπλη/ΐΐ)
μένον το 21 Ιιος τ*ίς ήλικίας ο6ι&ν χ»Ι
ιτΐριλαμβανό'μενοι είς τού; χαταλίγους
δτ&χρκυτκβν είο^ϊρών καί Ιχοντις
έκττλη?ώοει τίς είς τονΝζόν υπο-
ούΐβν ιίΐφϊρίς προααγο/τις
. εκλογήν το σχετιχδν διπλδτυ-
πον πληρωμάς, άπολαόοντι; τβν έκ-
αχ&ν κ «Ι πολιτικ&ν δικαι»μά·
των καΐ μή χαταΐιχασθέντε( δια κακ'.ύ;-
γτίμ» ί) πλημμίληΛ-χ τΦν ιϊ/θρ«ν 22 ΧαΙ
24 τοθ ποινΐΜ&Ο 6φ,ο).
Ό αριθμος των έκλιχθτρομένων ένο
ιχβν έπιτρϊπΜν ιί>ι δια μέν ταίς ένο-
ρια; τάς ίχούαας δν» τ&ν 300 οικογέ¬
νειαν 4 νάτ» ίέ των 300 ^χαγενιιβν 2.
ίκΧογιύς ά'αγράφιΐ έν τώ φη-
άριθμόν" δνομίίίβν τριπλάσιον
ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΟΙ-ΜΑΙΕΥΤΗΡ
Νιτάκηοεν έν τβ 166 Ν«λ*0νζ(-
βυ μ«1 όέχΐτβιι έν τβ αολνκλινικβ
Ηρακλείου κ«β' εκάστην 10-12
»*» Ιν τθ κλινικθ κ. Πρινιανάκπ.
_ΑΠ0 ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
ΟΑΟΚΑΗΡΟΣ Η ΕΓΚΥΧΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΤΟΝ
τ»0 ίκλικτΐου άριθμοθ των ένοριακβν
έπιταίττων. "Οπως ίκλιγ^ τι§ %-χϊ διατί
λ γ") μίλος τή; Ινοριακη'ς έττιτροπείας δέον
νά »Νε έγγεγρ^μμίνος ι(ς τόν κατάλο
γον τβν ίνοριτων, νά μή διχέζιται μεχά
τοθ ΝχοΟ, νά Ιχη ήλκίχν 25 έχων,
αυμΐτΐπληρνμιντ,ν χαΐ να είνε μέν έγ
γράμμαίος διά τάς πόλεις, νά γιγνώακϊ
δέ γραφήν κ»1 ανάγνωσιν διά χά χωρία.
Αί ίκλογαΐ διεξαχθήαινχαι Ινώιιον
ιφιρειτκής Έπιτροπής αποτελούμενης
έξ ένο; ένοριαχΐθ έπιτρέπου κα( δύ)
ένοριτδν εχόντων τα προσόντα χοθ ΙκΧι
ξΐφοα όριοθησίμ»να διά κληρώσεως ένερ
γ^κμένης 6κο χ1ί ένορικκτΐς Ιπιτροπείαί
χαθ' ή' έρίζονιαι χ«1 ίύι άναπληρω
μ*τικ! μέλη.
Έΐν κ πά χήν ήρίραν χΐ)( Ιχλογής
λίγψ άπουοίας πάντων των λαΐκ&ν μι
λώ/ ή άρνήσιως τάχιον νά Ικΐχληρώσω
οί χά κ^θήχοντά των τό κληρικδν μέλος
τής ένοριοκ?1ς Έπιχροτΐείας προβαίνε αυ
τεπαγγέλτιος ιίς χήν συμπλήρωσιν α&ΐϊίς
δι" ένοριτων Ικογιων. Έν άπουοία ίέ
χοθ διιυθύνΐντος τάς εργασίας τί]; Επι
τροπϊίίί χαχά τή' εκλογήν πριΐιταχαι
ίπριοίύπρος των λσϊκβν μελβν τής
|φί>οιυχικτ]ς ίίτιτροπής.
Ένορι;κ?1 έπ!τροποι ικ^γονται διάσχι
τιχτ]ς η)ει«ψτ;φ!ας των ψηφθφορνράντων
Ιφ' δαον ιυ:οι άποτελοθϊΐ χό τρίτον τού
λάχισΐον των έν "ώ ίκλογΐκώ χβταλίγφ
Ιγγεγ·αμμίνων, μχταιουμένικ δέ τί);
έχλογί); λόγφ μή ψηφΐφορΐτς χοθ ώς
5νω άριθμοθ έκλογίαν ένιργιΐιαι έκλογή
χαχά χά ανωτέρω χήν έιομίνην Κυρια
κήε ίνει» νίας προχη·ύξι«ς ίη6ιι 6
άριθμος των φηφονορηόάντον πρίκιι νά
ίνέρχεται είς χό 6ιν χ»6λαχΐ3ϊον των
έν Ικλογικφ κχταλόγφ εγγεγραμμένοι
ένοριτβν έκλογέβν, έκλεγομένων τβν
ε/ορισκΐν έβιτρίπων διά σχιχκτ]ς
πλιιοψηφίας.
Τό άξίωμχ «Ον ένοριαχΑν Έιτιτρί
κων είναι προαιριτιχόν κ»1 άμισθον ή
δΐάρχεια δέ ττ]ι δπηρεσίας αυτβν τριι
τής, ή δέ έγκαιάβταβις των γίνεται χήν
Ιην Απριλίου. Κενουμίνη; Βπαις δήηα
τι θέσεως ένβριακοθ έπιτροπου, ηληοοθ
ται βθιη έκ την άναπληρωμαΐικβν κατά
οιυάν επιτυχίας.
Την ημέραν χήν ώραν ΜΐΙ τόν τόκον
τής ίκλογής θέλει γνωστοποιήοιι Ικί
οττ] ένβριαχή έπιτροΐΐή διά ηρβχηρύξι
ώς χΐ] έ δέ τή πόλει ΉρρκΧιΙου α!
επιτροπείαι χβν έναριατκβν ν?δ πρός
Ι·α Ικϊστον τβν έν χοΤς κχταλίγοις έγ
γεγραμμέναν ένοριτβν ΙχΧογέων καί ιίς
την κΐτοιχίΐν αυτών διά διοικητικώς
έκιίοΐιως. Αί ένορικκχΐ επιτροπείαι θε
λουοιν εγκαίρως ηρβμηθικθή τα άν αγ
κτΐίθντα έχλογιχ^ ι15η χ>1 πβν δ,τι ά-
παιτιΐταΐ διά την κανονικήν διιξαγωγήν
τβν ίκλογων.
—Οί προσκαλούμβνοι κληρωτοί
τοΰ ναυτικοΰ Ηρακλείου.
Δια διατανπ; τοο Ύιτβυργείο» Ναυτι-
κΐν πρβακβλεϋντβι διτνς παρευσιαοθβθν
πρός κχτ»τ«ίιν οί κάτωΒι Μ^ηρντβΙ β-
νΑοντΓ; είς β'. αβιρβν της νβυτιΧΓς α·
πονρατίις 1*931 κ»1 χ«ταγέιΐϊνοι ίκ
των Νομ&ιν Ήραχλιίο» Κβΐ Λ»οπθίβν:
(]Ττϋλ. Ζαχ. Καψάλης Χρΐβτ. Β.
II*·
λ>ϊιζ4>·η , "1μ. Κ. Κορνήλιος, Δημ. Γ.
Κ«ράμιτ(λλθ('', Στ*υρ. Κ. ίχεραοάνης,
Γ. '£τ. Πιτσιδιανάκρς, Γεώρ. Ί, £τ«υι
ριανό;, Γ. Ευστ. Σκιιζίκ, Νικ. Ί. £ι-
δϊ(ής, Διομ. Έ ΤζκτζβίάκΓς, Δημ. Μ·
Φ«ρ«τζοΐΜηΓ, Κ. Γ. ΐ,'Λρχϋντάκης [χα·
Στυλ. '!». Χαιρέτης (τβθ Δάμο» Ή
ρβκλείου).
Βχβ. Ν. Καρπίθιο?, Ί». Άν. Τρ ι
ανΐαρύλΧβο, Γ. Δ. Φ»ρα4ρης (Άν Νι-
ΜοΚάον), Γρην· Μ. Οαπανρηνρρί^υ έκ
Βι&ννβ», Ί. Μ. ΓραμματιχάΗΓς έκ
Ηρβυχά, Μ. Ί. Γιαννικάκης Γ. Πγ,
τράχπς, Μ. Εύχν. Σκριδάκη;, 'ΒμΗ.'ΐΜ
Φιλανββράχη-, Κ. Μ. Ψβριανίς, (Ίβ-
ρ>πετρχ() Κ. £τ. Μαοτοράκπί έχ Βα·
ρυδίου, Ηλ. Ί. Μπιγικάκπς Πιακοχε·
Φ«λον, Γ. Έμ. Ρουσάκης (Τζερμιάδω)
Άθ. Γ. Σουλιβνϋκπί (εκ Χουμεριάκου)
ΟΙ ώς &ν»ί κ*λούμ«νοι συμφώνως τα
έλί δέον νά ηα?ουσι»αβ£θν «πό
Ιηΐ μέχρι 7ης Απριλίου έ. έ. «Ι; την
έν Πειραιεί Επιτροπήν καταϊάξε»»; η-
τ ς βϊλει χορηγή φύλλαι δι* την βΐ; Κβν
τριχόν Πρβνυμ αηήριο·- Πόρου μετά-
β«σιν των. ΟΙ δικαιούμενοι «παλλανήί
διον δπΗ( π;θ τής άν» κροθιαμίχς υ·
πββάλ&ιαι τα σχετιχχ δΐΜαιολβγητιχά
των ΐΐί τό Ναυτικόν £τρατολβν·Χβν
Πίΐραιδς.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Φανεοά; μβιοδοτικής δημο)σ(ας
Ή Σ/ολιχή Έφορεΐα τοθ χωρίου
Μπχϊιας Μονοφ»τσΌυ δια«τ]ρ6ττιι Εΐι
έχθίτπ είς φανεράν μειοδοτικήν δημο¬
πρασίαν χήν οτέγασιν χοθ μονοταξίου
δαηίί Μια?ι2; συμφώνως τψ 3χι-
5'φ καί τοίς λοικοΐς δροι;, οϊ^ις *1*αι
κατατιθΐιμένοι παρά τή ίφ^ρι'α Μπ-χ-
5 Λ; χβί ώ χ. διιυθοννή τοθ
'ΑρκαλοχωρΕου.
Ή ίημοίραοΐα θά γΐ-η έν
χϊτά την 14»^ τρέχοντος Φ
ήμίραν Κυριακήν χ&Ι ώραν 10—12 π. μ.
Διίνά γί·η τις δικτό; όριίλιινά χατα-
β προηγουμένως είς την. Έφ3ρι!αν
ώς εγγύησιν δραχμάς 500.
Έν Μ«αδι? τή 3 Φ,βρουαρίοιι 1932
1—3 Ι
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Σχετικάς μέ τλν ίδρυσιν τοθ Προτιί-
τχΐν ΚτηνοτρονιχβΟ ΣταθμοΟ έν Ήρβ-
κλείφ, ί)ς γημΙ χροχθές άνβνρβψχμΐν
υπό τοδ Νομοχτην>άτοβυ χ. Φανουρά-
κη κβτηρτΐοθπ χ«1 ΰκιβληβη είς την
Γϊνικ^,ν Δι«(*ηοιν Κρήτης βΙοηγητΐΜή
έκ9βοις χοινβηοηββίθΜ καί πρός την
Νομαρχίαν. Διά τής ίκβισπ»ί ςρίρετκι
ΰηό την χρίβιν τή; Γβνικπς ΔιοικήσβωΓ,
ετέρα ο1χ«νβμιχντέρ« νελιτη της Ιδρύ-
οί ως τοδ Προτύπου Κτηνοτρβφικβυ
Σαβμ«0 ΉςαΜλκΕου χαΐ τβθτο διότι
κ«ταργηβένΓβ(; τού Κτπνοτρορικιΰ Τ«·
μιίου πβρ' *ύ ήΧρί»»το η μΐγαλυτέρ»
χρημΜΤΐχη ίνίαχυοις έναπέμεινβν ώς
μόνβς χρημ«τβδοτης διά τον ώς ανν
βΜβκον τβ Γβοίργιχον Ταμείον Ηρα¬
κλείου.
Κατόπιν τ?ς ένκ«τ«λβι'ψΐ·>ς τίς ννώ-
μης «ερΐ ΙδρυαβΜϊ τβθ Κτηνοτρεφικοδ
ΣίβθμβΟ βΐς τό ηκρά την Άκ Τάμηιβν
χνρηΡέν «Β^ς τβδτο οΙκ6ηΐδ«ν δέον
ληφίή Οπ' όψίΐ προγενεατίρ» οχβ·
τιχη μβλετη τοθ Νομίχτηνιάτρβυ
κατά την οποίαν θά διβρρυθμίζβτο άφ'
ένές ό ύ,τάρχΜν οτβθμϊς ίηιβιιτορινιν χβιΐ
θχ ανεγίίροντο ουχί πβλυτβλεϊς χτηνοϊ
τρβφΐχβιι ϊγκ*τοστάσες επί τ&ν ηέρις
τούτου γη«'ίΜν άνηχβντων ώς έκ! τέ
«λίΐ-ίτβν εί; τα Δημοσία Κτήμ»τ«. Τό
δβκκνηθηβομβνον ιτβ:όν διά τάς ίνν·α·
ταηάοειί τβύϊβ-ς χκτά τό ϊτβ: 1932—
33 δέν θά υπερβή τάς δρ. 172 000.
Είς την διχπάνην δέν πρβστίβετβι «ο·
βόν διά τό ίηίτοστβσιβν διότι μίχρι τίς
τ»λ·ί«ί βποηιρκτώβενς τ&ν χΐηνοτρβ'
ςριν&ν ένχ«τ«στάο·ι>ν 0ά χρηαιμοποιιι·
Βοθν είς τόν Πρότυπον Κτηνοτροβιχόν
Σταθμόν. ΌμοίΜ( διά δαπάνην άνορνβ
ςώ«ν, έχουσιν άν«γρ«φ& δρ. 75 000 είς
τόν ηρυκολονισ»όν τοθ ΓεειργικβΟ
Τβμβίβυ Ήρακ>βίίυ, βϊτινες θά Ι«αρ·
Μίσνοι διά τό «ΐΜβνομικόν Ιτος 1932.
Διά την διατροφήν τβν ζώιιν Ιχουβιν
άνβνρβφβ 110.000 αΐτινες θέλουσι |ΐει·>·
8τ5 είς τό ελάχιστον εάν δι«ρρυθμιαβ$
«Ις κήπον, τό χορηγηθέν ηδη γηη«δον
χαΐ χαλλιιρνηββαιν άρχετά οτρέμμειτβι
άγρβν χιιμΐνιιν υΐτέρ τό Άγροχηηιβν
ΉρΗΧλβίου. Χυνεπδςίάν ό χ. Γενικάς
Διοιχητής έγχρ(«η τόν προ«να·ερθέν-
τ« κρϋΰκολογιβμόν έΜτελισεεις τού ίρ-
γου ο Νομό« Ήροικλείου βά άηοχτησο
Πρότυπον ΚτηνοτρονιΙον τό οποίον Β«
νί·ο η άηαρχη τής χτηνοτρβφΐχϋ( «ρο-
«δόν.
Ό χ. Νομοχτη'ίβτρος τβνΐζίΐ Ιν τέ¬
λει ότι τα κροτιινόμΐν* θά βυντελε·
οβυν ηρχνματι πρόι έμφΰχβιοιν τΑς χτη·
νοτροφίβς· φίρει δέ ύ$ κκράδ«γμαι την
διάδοοιν τή{ διατοο«ίτ$ της γαλαχτο*
Φ«ρου άγ«λκδος είς τόν χτηνοτρβφΐκέν
κόσμον έχ τής βιχ«ίιβ( πρβέρχβντβι μ*-
γιοτ* όβέλη τόσον διά τ«ύς ασχολούμε¬
νον π·ρ> αύτην 2βον κ«1 διά την έθνι·
Μην οΐχονομίαν. Εάν βέ πβραίχεθυον
τα μεα* διά την Ιηιτυχί«ν τού Προ*
τόπου ΚτηνοτροβιΧΓθ ΣταθμοΟ Ήρα·
κλεΐου 1{ευρ(οκιται «υτ», αλλοςπλουτο-
π«ρ«γ·ιγιι«^ς πέροί διά τβθς κτανοτρσ*
Φους τοθ Νομοϋ μας.
—Κςούσματα έξανθηματικοΰ τΰ·
φού.
Τό ΎΛονργιϊςν Ύγιΐινίις δι' εγκύ¬
κλιον τού κρός τα Λ'μβνβρχεΙ* κ*) Υ-
γκιονομικάς Υπηρεσίας ™0 Κράτους
γνειρΐζει δή κατ' ανακοίνωσιν τής έν
Σβφι*'Ελληνιχήί Πρΐοβεθς έβημειώ
Θηβ>ν είς τό χνρίον Τααβΰ9((1ο τβθ Σι·
στββίου η»ρά τΐν Δοόναβιν) 19 χρού-
σμκτα ί{ανθημαακςϋ τύφον.
ΕΠΙΣΚΕΥΑ& ήννυημίας, μέ έ·
βΡΰΛΟΓΙΟΗ ίηοφ*λιομ*ν« άηοτβ·
Αέσμ«ΐ« βνβλβμβάνει ό εΐδιχές τεχνί-
της Ίνάννης Ν. ΜητάΐΓς, έργ«ζόμινς
(Ι; τό καρά τό Σανδριββνι νέον Χρυσο¬
χοεΐον Στ. Άτααλάχη.
Έκΐσπς κάμνει ηγγιιημίνοΐ( διορθώ·
οβΐί γραφομηχανήν παντός ουοτήματΓς,
χιλιομΐτρικνν ρυθμιστηρειν κ λ.«. κα
τασκευιίζαι δ' επί πλέον γυαλιά Γοπηβ
μκρασβλέ ώλγίν
Γιά Χββε χ·λη ουντροφΐά
γιά Χββ« χβλίι «Ιχονίνιια
γιά χάθι χβσμιχόν «νβρειηβν
ΚΑΤΕΣΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ
το'ΚΟΣΙνΙΙΚΟΝ
ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΤΣΟΛΛΙ
Διακόβμηβκ ·αντ«σμ«γορινη
της. περΐΒβίηοΐί.
Γχροβκ «Ιχβγβνίΐβχά—Όρχηστρετ ηληρηΐ
αιτλετοΓ. μιιον·έ$, χαβαριό-
—Ή βίσαγωγή τής κριθής.
"Υίτό τής ΝβμαρχΙνς προσεΜληΘησκν
τα Νβμιχά «ρβα«ιΐα Άγροτιχή Τράκε·
ζα, "Ενε»οις £υνιτ«ιρισμ&ν. Σόλλογοι
η ϊύνδίσαοι ΚτηνοτρθφΝν κπΐ «4 Ιβιδ-
ται βμποροι «ΙααγΝγε'ς ο! μετιρχόμΐ-
νοι τούλάχιοτον άπό 1 Ίανουαρίοτ*
1930 τό ίπιτηδβι>μ« τβθ εΙσαγιιγ·*»ς χα·
τα ΰπιύθννον βεβοίνβιν τοθ βΐκεΐοα
ΈμπβρικβΟ Έκιμελητηρ(ου, ϊνα μεχρι
τής 12 ώρας κ. μ. τής '2 τρέχοντνς μη¬
ν* ς χαταθέσΜθΐ είς τό Γραφείον τίΐβ
ΚοινότητΓς Α τοθ Δπμου αΐτηβιν ίιΐφβί-
νβυααν την πβββτητα της κριβίίς ίν Ε-
κΐοτβς έ{ βύτ&ν κροτίθεται νά ΐΐααγά-
ΥΟ συμφύνοκ> ηρίς τος διάταξις τβθ
σχατικοβ Νόμον χαβως καί ύπεόθυνον
βιβ>(Η9ΐν τοθ ΈκιμιλητηρΙβυ Ηρακλεί¬
ου ότι μετιρχβνται τό έιΐιτήβευμα τοθ
βΐβαγειγένς το&λάχιστον άκό τής 1 Ί«·
νβυβρίου 1930 χαΐ έντεθθΐν αυνεχΒ|.
—Άγρονομικά.
ΠιρΙ την 11 η. μ. τΑς χθέ( συνήλθεν
έν τ$ Νβ|)«?χια>τ$ καταιοτηματι τό "Ε¬
ποπτικόν Συμβίύλιον ΆνρβφυλνχΑς
Ηρακλειον χ«1 Ιλαβε διαφόρους ά-
ηβφάσβς.
—Τό δνοιγμα των κουρβίων.
Τό Υπουργιίβν ΤθνινΑς ΟΙχονομΙοιβ
ΑΓ έννρ*Φβυ τού κρός την Νομαρχίαν
έ'οινβκείηοβ τό βιάταγμ« περΐ άνοΐγ-
ματίς χχτά τάς Κυριαχάι τ&ν κουρ·1·
ν* καί τής π«λε»ις ΉρακλΐΙου.
ΑΤΜΟΠΛΟΜ-Α ΣΑΜΟΥ
Κάθι ΚΥΡΙΑΚΗ -ο-ΐ τό υκέο*
θαλαμηγόν:
«ΑΛΜΠΕΡΤΑ»
ΑΝΟΡΟΏΣΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗνΜΑΤΑ
ΑΙ ΠΡΟΧΒΕΣΙΝΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ κ. ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΥ
&ΕΝ ΚΑΘΩΡΙΣΘΗ ΑΚΟΜΗ Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Τ ά Γραφείον Τύπον διά «ηλβ·
νραφήματός τού πρός τάς Γενικάς
Διο κήοεις καί Νομαρχίας ανακοι¬
νοί τα κάτωθι:
Ό Ποωθυπουργός κ· Ββνιζβλος
επανελθών είς Αθήνας την πρω¬
ΐαν τής παρελθούσης . Κυβιακής
ανεκοίνωσεν βίς τό επί τουτο ου
νβλθόν υπουργικόν συμβούλιον
τα άποτβλέοματα τοΰ ταξειδίου
τού ανδ τάς Εΰρωπαΐκάς πρω*
τβυούσας.
Την πρωΐαν τής παρελθούσης
Δβυτέρας ό χ. Ββνιζέλος ωμίλησε
ώς προαγγέλθη πρός «ου; άρχη
γούς «ών κομμάτων. Έν άρχβ
ύπέμνηαβν β£ς αυτού; δτι ή Έλ
λάς εξεπλήρωσε πάντοιβ τος υπο-
χρβώσβις «τις, προσωρινώς δμως
βχβι ανάγκην έξοοτβοΐ/ΐτΐ; έπικου
ρίας διά ιήν αποπεράτωσιν «ών
παραγωγιχών έ αγων «ά ό/τοΐνΐ θά
άπο&ώσουν 7 έκατομμύβια λίρας
ετησίως ώς Εθνικόν είσόδημα.
Ό κ. Βενιζέλος συνβχ.ζων, προ
οέθεσβν δ'ΐ αί χοηματαγοραί «ής
Αγγλίας καί Γαλλίας είναι διατβ-
θειμέναι καί 0ά παράσχουν προ-
κα«α(3ολήν έκ 2 1)2 έκατομμυοίων
χρυσών λιοών έναντι τοΰ σννομο
λογηθέ'ντος δανβίου έκ 10 έκα«ομ-
μυρίων λιοών διά «ά παρανωγΐχά
έ"ργα τό οποίον θά συναφθ_ είς
κατάλληλον εποχήν.
Έπίση; δ κ. Βενιζέλος άνβκοί-
νωσβν δ«ι «ά Έλληνικά οίκονομι-
ΐκά θά έξβ«ασθοβν υπό «ής Διβ>
θνοΰς Οίκανομικής Έπιτροπης
καί υπό τοΰ άαιχθησομέναυ εί;
την Έλλάδα κ. Ν ιμανιβο μέλους
«ή; Δημοσιονομικής Έπιτροπής
Έ «τις εκθέσεως τοΰ τελευταίον
έίαοιάται ή περαιτέρω όμαλή έξέ
λιξις των οικονομικήν πραγμάτων-
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
ΧΡΕΩΛΥΤΙ Κ^^ΠΙΛΗΡΩΜΩΝ
Κατά τας ανωτέρω συνομιλίας
ό κ ^Βίνιζέλος ή^ωϊήθη υπό «ι
νος έκ τδ« Άοχηνών «ών κομμά¬
των εάν βΐνβ αληθής ή ανατολή
«ου χοεωλυσίου. Ό κ. Ποωθυ
πουργό: απήντησεν διι αΰ«η θά
εξαρτηθή έπίσης έκ «τίς καταρχι-
σθησομβνης μβτά «ήν διενέργειαν
«ου σχβτικοΰ έΐέγχου έ «θέσεως
«ου κ Ν;μάγιβο.
ΟΙ άυχηγοΐ «Αν κομμάτων γ ζή
«ήσαν καρά «ου Ποωθυπουογοΰ
κ. Ββνιζέλου στοιχεϊα επί «ή; έν
λόνω άναστολής ποοκβιμβον νά
συζη«ήσου» «ό ζήιημα βίς νέαν
σύσ βψιν αυτών γενησομένην κα
«ά «ήν προσέχη Δευτέραν δπότβ
θά καθοβισθό εάν διεξαχθή συζή
«ησις βίς την Βουλήν επί ιή;4)1
κινομιχτΊς κα αστάοβως
Πάντως ό κ. Ββνιζέλος θά ποο
βή είς άνακοινώσβις ιί; τα συνερ
χόμβνα σήμερον Τετάρτην νομο
θβτικά σώματα.
ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙΗ ΑΠΟΠΠΡΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΤΒΙΝΩΦ
Τηλβγβαφήματα έκ «οβ έξωϊβ
ρικοΰ άναφέρουν δτι διαψβύδον«αι
οί είδήσβις πβρί λαβούσης χώραν
άποπβίοας δολοφονίας *α«ά «ου
έ» τ_ "Απω Άνωΐολό μπολσβρ
κου αντιπρόσωπον κ. Λιτβίνωφ
■Τα αΰτ* «ηλβγραφήμα«α βεβαιούν
ο« συγεχίζβϊα!. έν Σαΐχάν ή κα
«ά «ών Κινβζικών συνοικιών επι
θβσις «ών Ίαττώνων συνοδευομένη
υπό καταιγισμοΰ πυρός.
Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ
Καθ α άγγέλλβται βίς τήνδιάσκβ
ψιν τοΰ αφοπλισμόν ωμίλησε την
παρβλοΰσαν Δευτέρα ό "Αγγλος
Ύπουργός κ. Σίϊμον. Κατόπιν ό
Γάλλος συνά3ελφός «ου κ. Ταρντιέ
καί ακολούθως ό ' Αμερικανόν κ
Τζίμσον. Ό "Αγγλος ύπουργός έ
τόνισβ την ανάγκην δπως έπιτβυ-
χθβ σνμφοονία διά τόν αφοπλισμόν
κατέληξβ δέ προτβίνας «όν πβριο
ρισμόν «ών έξοπλισμών κατά
25 ο)ο.
ΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΟΥΡΑΓΟΥΑΗΝ
Τηλβγραφήαατα έκ Νέας Ύόρ
κης αναφέρουν δή βίς Ούραγουάην
έοάνη κομαουνιι«ΐΗή έπανάστα
σις. ΑΙ άοχαί προβαΚουν βίς άθ
βόας σολϊήψβις.
ΕΥΧ4ΡΙΣΤ1.Ι ΟΡιΙΜΟΝ Κ. Μ.ΡΗΙ
Τό Γβοοογιχδν Έ«ιμβΙη»«ΐ3ΐον Ήοα-
χλείιυ άχίσιβιΐβ χθβ; ηοός τόν συμ·
ποΜΤ)τ εΥκουργόν τάν Οϊιονομικων
η. Γ. Μ ο ήν ιβ χάτσθι
«Κύοιον Γεάοί'ιόν" "Μαρί*}»"Υ* υθ
γΐν ΟΙκονομινώ' "Αθήναι
Γβνογΐ'ό; κόσιισς ημβιΐριυ Νιμοΰ
ίκφοάζβι ΰεαμά; αύχαρ.ισ«ίας διά διη
νιχές χαί αδιάπτωτον βνδιαφέθον ΰ·
μδν ΰπβο ούοΰ, ώ.1 χαί διά νέον δ-ι γ¬
μα ζοηοα- συμηηθβίας κβοΐ άΐ?λ ΰ
■Ισαγογης 630 000 δ'άίαιν *οιθης διά·
θβαιν «ούιαιν εί; άνοόιας Νομόν.
__ · Γεοργιχόν Έιειμ*λη·ϊ1ριον
ΌθΦανό;»
ΒΡΟΙΪΑ«ίΙί ΠΡ.1ΕΥΙΙΜ9Ϊ
Τό υΛουογϊϊον των Σ οα»ια>*ικών
Ι*οινοπο(ί)θ8 κοός άιάοας «άς Διοι η-
τιχάς «αί Σ«οα«ιοηχσς Άοχάς -.ου
Κοάιου; Ιγύ*λιον «»οί «οοοχλϊίσΒσις
πρδς χαιάΊαξιν Ιν ΐφ Σ»οπΐΦ σ»οΜ«υ·
ο μην Μλάσεα; 1932 χ ιί λαϊκήν ύτο-
Ιθέτον διαφόοα>ν κλίσι ών, άηό τής 20
—22 «οοαβΐοΰ μηνός Μιοτίου 1932
"Υ«όΐ080ΐ πρός καιάιαξιν φέρονται
άΊιανιβς ο! έ των Νομόν ΉηακΧιΙου
Λασηθίου ιεοοβοιόμινηι ι ϊηνις θ)
Μοιτίιταγάιηιν είς τό έν Ήοαίλβ ψ 43 ιν
Σύν'ιαγμα Πίζικοΰ.
ΪΙΕΡΓΟΜ ΤΙΪ ΠΙΪΡ.ΩΠΑΡΓΜΑΤ8Ι
Τβ έν Άϊή1 άς Κεντρικόν τβΰ Π«·
ΌΐΝΤΐΜβΟ Ίβρώμβιΐβς αροβταβ'.αι; τβϋ
Πχιδιοϋ δΓ έγκυνιλίου τβ» Κ3&« τβ Π«·
ραρτήματν αύτ«.ΰ πβρκΜθΐλΐΙ ίπυς τοδ
ννειρίβοιβι αν λβιτβυρνβδν είς τος πβ·
λβις ΤΜν βργκνώβκι; τ&ν ό^βίυν ό σκο
πός «Ιν« μορφΐιτικός χά) ψαχετγΗγιχό;
κρβκ«μΐν€υ νΑ έγκαινιχσββΰν μορφβτι-
καΐ έμιλίχι όιαφόριιν κυοιϋ' χά Ι χυρί
εΐν βΙ 6κ·Ιοι β- μιταββδν ί{ "·*βη*ών
■Ι( τας έκαρχία;, ϊν« Ιλβη τβντβ είς
έηι«οινΝνί«ν μιτ' αύΐβν δια τίς ηε;αι·
τερν εν·ρν·«ς το».
Ι ϊίΤϊδίΙίΟί ΗΑΕΚΙΡΪΦίΤΙΙΜΙΣ
ΘΑ ΖΗΤΗΘΗ ΕΞ ΑΘΗΗΟΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΟΛΕΜΟΝ ΗΡΑΚΑΕΙΟΥ-ΑΑ.ΗΘΙΟΥ
Ό κ. Γβνικός Δ.οικητής αήης
έκοινοποίησβν είς «δ ένταγίά Πά
ράρτημα «ου Ταμβίου ΘΌπβτων
Πολέαον τηλβγράφηιια αύτοΰ πρός
τό 'Υπσοργβϊσν Οίκονομικών καί
«ό έν Αθήναις Κεντρικόν «οδ Τα
μβίου Θυμάτων διά «ου οποίον
γνωρΐζβι δίΐ «ό Παράρτη^α Ή^α
χλείου προφανώς έκ παοβξηνήιβ
ως ζητεί μέρος έκ «ών 175.000 5ρ.
«Αν άποσναλβισών διά «άς άν4Υ
κάς «ου Παραρτήμαΐθ: Χανίων
ώς έμφαίνβται έκ «ηλβγραφήια
τος «οδ Υπουργείον Προνοίας καί
έξ έντολτ,ς κρός «ό έν Χανίοις
Ύποκατάθ«ημα «ής Τραπέζης τής
Ελλάδος. Έπειδή διβτέθη «ό πο¬
σόν τουτο ό κ Γβνικό; Διοικητής
παρακαλβϊ όπως άποσταλώσιν καΐ
βίς «ό Παράριημα Ηρακλείου έτβ
ραι 200.000.
Υπίσης δ κ. Γενιχός Διοικητής
βίς απάντησιν πρός «ήν Νθμαοχί
αν έγνώβΐσβ δι' ετέρου τηλβγρα
φήματθς «ου κρός αυτήν δ «αί 175
000 δραχ. άπΕσαλτισαν μόνον διά
«6 Παράρτημ'α «ου Ταμβίου Θυμα
των Πολέμου Χανίων κα«ά την
μβτάβασίν εου δέ είς Αθήνας θά
ενεργήση πρός χορήγησιν άναλό
γου πιστώσβως καί διά «ό Παοάρ
τημο «ου Ταιιείου Θυμάΐων Ήςα
κλβίου—Λασηθίου
Αναφορικώς μβ «ά άνωτέροι «ό
υπουργείον Ποονοίας καί Άν«ιλή
ψβως έκοινοποίησβ πρός «ό έν
«αΰθα Παράρτημα έΎγραφον πρός
«ό έν Αθήναις Ταμβΐον Θυμάτων
Πολέμου διά τοΰ όποίου 5ιαβ βά-
ζ«ι σχετικόν «ηλεγράφημα τοΰ κ.
Γενικοΰ Διοικητοΰ Κρήτης μέ «ήν
παράκλησιν δπως μεριμνήου τοΰ
«ο διά «ήν ταχείαν αποστολήν «ής
ζτκουμένης χρηματική; ένισχύσβως
είς «ό Παράρτηιια «ου Ταμβίου
Θυμάτων Πολέμου Ή
Λασηθίου.
ΗΙΙΝΚΑΙΝΑΕΙΣΙΡΑΙΙ ΚΑΙ 1ΙΡ1ΙΙΙ
Νο·
Τό ΰιιουογίΐον ιδν 'ΚσϊοΐΒθΐιάιν δι'
ίγκυ^λίου ιου κρός ιάς Νϋμαρχίας ηη
Ό κροιδρο( τής κοινβτατες
διά τπλβνρ»ΦήΜ«τίς τβυ «ρβ; τη
,μκ?χίχν νννρΐζΐι δτι λόνν τ&ν ονν^-
ι χ6ν βρβχβν μοιΙ χιόνειν τβ τρέφιμ»
τ&ν κατβίχΜν Ι{πντλΑ8ηο«ν πβλλβΐ δέ-
ιΐκβνενειβιι κυριοΧπκτιχδς 4πο8νήο«6ΐ»ν
έκπείνης κ»1 βύδΐΐς έκ ι ών κατοΐΗϊΐν
«ΰκβριΐ 2κμ« ΒοηΘΐιβα τβότβνς. ηδη ΐύ
ρισιιομένβυ: έν «πογνώβε·, καβύτι ο.κμ
ρβ( έ{*κολβυβ·Ι.
Ό ηοό·δρος Λ«ρ*ν(βυ γν*ιρ(ζ«ι 8τι έ
χειμών Ι/ΐοινίίκ.ψϊ μέ τάαΐις δι«ρ*εί»ς
Μ«ταπΐαβθβ« δέ χιών 50 έιβτβατϋν αν-
νιχίζει «ΓΤΜίΐν της. 100 βΐχονεναιβι δι
«τρίφβνταιι μέ χβϋΐει «ν·» &ρτ«υ π«ρί-
στ*τ«ι δέ «νβγκι λιίφ«Ν« τόσον τή«
κρβτική; μιρ(μνης οαον ΗβΙ χδν Φιλ«ν
ΒρΗηΐΝΗν ΙδρυμάτΗν δ: α τίιν &μ«οβν
άΐΓοστβλίιν 1000 βχίδιιν αοτοο, μ«8«τι
Α Μοινότης έλλιΐψΐι κόρΗν λβηνβιτ·! ν*
Ι ό ■(( Τ€»ί ηββχοντβς.
Τό διτοι/ργιΐον Γ*ωργ(ϊ; Ει'έ^κνκΜ.υ
!του πρός τάς Ν?μαίχΙΐ( γν»ρ[ζ« 8:ι
είς «4ν Νίμβν πιΐ,Ι ίνοικιοσταοί ιυ β ι
ο«9ν δπά ο»ται χβί αί δφιατάμΐνβι κ ττά
ίήν δηι>θί£ίυοίν τού πολοετιίί μΐσΡώιιΐς
:©ν όηίίαιν ή λή^ις αυμηίκτει έ-τδ; ιί)ς
ττ|νταειο0ς ίίχύο. Χδθ έ'οικιοστααίο».
•ΡΙΙΙΡίίΙΑΙ ΤΙΣ ί'ΊΗΓΐΡ,ΙίίΙΙΪ
'Η λέο;ΐ|ι ΉοαιιλιΙ— »»' έγγοίφοο «ής
«οόϊ «ή» Νομα^ίαν γνΗ.Βΐζβι διι γενομ».
νεν ά^αιαισιάν τού Διοι.ηικοϋ τη; Σ»μ
»»» **|« άι,ϊαμίνιι ά5 1 Ί
ομόν Δήμον χαί Κοινοτήτβν.
Τδ ύπανργιΐον «Αν ΟΙκινομικΑν Ιι' έγ·
γράφον ιοβ κρός τας Νομαρχΐας γνα>ρ(Ει
Β» αί είς τα μελη τής ΈΗΐιοοιιής εΙΒικνν
ταμεΐων έκσιιχιαπής όβοκοιΐας παοεχόμεναι
ά«ο(ΐ|μιώηις ύπΟΜΐιντβι εί; «ήν καΐα 6
·)β μείβσι», α»(£ιΐ3«ήτε>β άν (Α μέλη
ι!» Βημόσιοι ν«α»λϊ|λοι.
Ύα5 «ου Διίμου Ήιακλίίου κοο·
θχαλοΰνται ιιάνιες 11 «άιπχοι ΐτ«—ν
φαρ3άσσ>ν ήαιόνων καί δχημάτων (ν
γένει δπως ιτοησ?οχόμΒνοι μέχοι »ίς 1
Μιο«(ου δηλώααισι «Α ΰη' αυτόν κα
«εχόμβνα μέσα μίιαφοςά"; δυνάμβι τού
πβοί στοατιαιιΐΜαΐν ίΐσφοοδν
θά ΰβοσιοΰν «Α; βαςβίας συνε-
κ-(α$ τ,ον συτιχον νόμον.
ΤΟ ΕβΙίΚΙΙΗ,Ν.ΙΙ Β9ΣΙ0Ι
ΜΑΚΡΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΑΩΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΝ ΒΡίϊΙΙΐΑΟΠίΜΙΗ
9™λι°» »»» **|« άι,ϊαμίνιιν άκ5 1 Ίβ»ου-
αίίοβ 1932 χοο.ικήν πεαίοβον τής βιι,(ας
ίξ.λίγηοα. οί « κ Ν Β»
Γ. Κω,σ.ον,,,ίδη, Γ,ώθί, Γ.01.
Μ. ΚουναλαΝηί Μ. ΚασΐελλΛκηΕ.
ήΙ Εμμ!
II
Τό
ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουάριον
(τού άνταποχριτοΰ μας)._
Σήμερον εγένοντο έπαν«ιλημ..
μέναισυνεργασιαι μεταξύ τοδ
Ποωθυπουργού χ. Βενιζέλου
*αί τής ύπηρ*βίας τού Γενικοο
Λογςστηρίου. Αί συνεργααίχι
άφεώρων την αύνταξςν τοΰ
νέου προΰττολογιβμοΰ.
Ό κ, Βενιζ^λος βυνειργάαΒη
έπίσης μετά κ. Μαρή διά τί,
αύτό ζήτηιι.α. Μετά τάς ουν»ρ.
γασίας ελέγετο ότι είναι πιθα·
νή νέα περικοπή των δαπανών
τού προΰπολογισμού.
ΟΥ&ΕΜΙλ ΕΆ8ΣΙΣ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ (Φ:Ή ΤΟΥ ΚΙΜΐΙΡ
ΑΙ ΣΥΝΕΝΝ3Ι]ΕΙΠΟΝ ΑΡΧΙ1
ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουάριον
(τού άνταποκριτοΰ μας).—
Μέχρι τής ώρας ούδτμία βετι-
χή «ί'δηΛΐς ύηάρχει διά την %·
φιξιν ενταύθα Τοΰ άπεσταλμέ-
νού τής Δημοσιονομικής Έτίΐ·
τροπής κ. Νιμάγερ όστις ώς
γνωστόν θά διενεργηθή την
προαγγελθείααν έρευναν.
Οί άρχηγοΐ των κομμάτων
σ«νεχίζουν εισέτι, τάς συνεννοή·
σεις των σχετικώς μέ την στά¬
σιν τής αντιπολιτεύσεως είς τό
οικονομικόν ζήτημχ.
4 ΣΙΜΕΡΙΗΐ ΕΝΑΡϋΣ
ΤΟΚ ΕΡΓΑΣΙΟΙΠΙΣ ΟΙΥΑΙ!
ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρθυαρ£.
ου (τού άνταποκριτού μας).—
Ό κ. Βενιζέλος συνηντήθη σή¬
μερον μετά τού κ. Σοφούλη
μεθ' ού χαί συνειργάσθη βιά
την αυριανήν (σημερινήν) έναρ¬
ξιν των εργασιών τής Βουλής.
ΑΙ ΕΒΪΕΙΡΗΙΕΙ! ΕΙ! Σ1ΤΤ1ΙΝ
ΚΑΤΑΗΑ9Υ2 ΑΜΕΡΙΚΑΗΙΚΟΗ
ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρί·
ου (τού άνταποκριτοΰ μας).—
Καθ α, αγγέλλεται αί έπιχει·
ρήσεις έν Σαγγάη έξακολο»·
θοΰν πάντοτε, των Κινέζων ά-
μυνομένων -εισματωδώς είς
πολλά οημεϊα τής πόλεως χαί
των περιχώρων της.
Είς τόν λιμένα τής Σαγγάης
κατέπλευσε μοϊρα έκ τεσαάρων
Άμβρικανικών πολεμικών.
II
ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΙΙΙ
11Μ9ΗΡΑ!ΙΑΜίΙΑ_ ΤΙ ΕΑΙΙΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 9 4>εβρουαρ£ο«
(τού άνταποκριτοΰ μας).—
Ανεκοινώθη ότι δια -ήν έξ«·
γωγήν τού ελαίου απεφασίσθη
νά γίνουν καί άλλαι δημο-ρ*-
σίαι.
Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ
£ ΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουάριον
(τού άνταποκριτού μας).—
Ή Αγγλικη λίρα ετιμάτο αή
μερον φράγκα, 87.Θ8.
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
υ«ουογ»ΐον ____
»λ«ι ιίς «άς ΝομαθχΙας
.ι' 8οο» διαπισιοϋ,ιται γβγονότο)
α χοινητικά Συμβούλια Ρψήφ^ον π., ι,-. - ^
Κ. Καρη(δαν.
Τό δηΓυθΥβϊον Ποονοίσς χαί 'Ανιι·
, -ΜψΒα)ς δι* Ιγγοάφου «ου ποός «Λ{ Γι
νιχάς Δ οικήΌίΐς «αί Νιμαοΐίας παοα
'ιΐ δ*α>ς τού γνα>ο(σα>σι αν μιια
«όν ηςοσφύγβ)» ιή; ηβοιΦίθΐΙαί
Καιιβα-
Μέγεθος Γραμματοσειράς