99131 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3085

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

9/2/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Αττιή
*. ΐΐροβλίπετ·*
β Φεβρουαρί°β
οκριτοΰ μ*)·-*
υπό τής
,σις τοΰ μ
ϊημοδιδασκαλων'
■ΉΝΗ
ΙΝΑΣ ΙΙΡλΣ
Ε Φ ΘΑΗ Ε Η
Ι. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΌΒλΕΨΕΙ!
Ι Φεβρουάριον
>ιτού μας).—.
Οην νυκτερι ήν
Αθήνας ό κ.
ι»θΙ κύκλοι έξ»,
ίχφράζωνται μ»
οδοξίας διά τα
τού ταξειδίου
ιθυργοΰ. Σχε·
κι ή γνώμη ότι
>θησαν διά τάς
«ατά τό τελευ·
τράωρον, θά έ-
■ματικήν βελτί-
ιίκονομικήν μις
ϊϊ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΕΝ Ι1Ρ.0ΧΙΑ
ΙΙΙΝ ΪΞΑΚΟΜΙΥΪΙΊ
3 Φεβρουάριον
«ριτού μας).—
Γ}λεγράφη°μα. έκ
>έρει ότι κυκλο-
ι ή Ίαπωνία δι-
πιστράτευσιν.
Σαγγ-ϊη βυνεχί
(εται δέ ότι θά
ι επί διήμερον
ός τής πόλεως
ΐτάσεως των Κι-
ΓΤ,ί ΤΙΜΑΣ
ΙΡΙΙΟΗ ιΦΒΠΙΙϊΜΙΙ
β Φεβρουαρ£-
οκριτού μας) .—
έκ Γενέυης ότι
βυζητήσεις περί
Ι Γαλλία έπρό·
άεροπλοία όλου
Ιξαρτηθή έκ τΐβ
* Εθνών.
ΕΙΣ 8ΑΚΑΤ0Ν
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
β Φεβρουάριον
ΐριτού μας)-—
ν τώ Κακουργι-
κασίας κ«τά των
♦ τού σωφέρ
Ν ικολοπούλου
ου, εξεδόθη σή·
χβις, δι' ής «μ*
καιτεδικάοθησαν
ΙΠπικιιι
ιοεσ χ ι όν
β Φεβρουάριον
,χριτού Ο*
ΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΠΝΟΥ 1β
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΤΡΙΤΗ
9
ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΛΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ1
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 19β
ΕΤΟΙ 17ο*.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΑΟΥ 3.Μ5
Ι ΙΘΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
Κοθώς διά τηλεγραφικήν τού
ανταπορίσβωνμά; έγνώοισβν άπό
τοιημέοου ό έν Αθήναις άνταπο-
κβιτής μας καί ώς διεπιστώθη, έκ
«οθ χθές κομισθέττος αθηναι οΰ
ταχνδρομείου, ή ού ΐκεψις των άο-
χηγών των κομμάτων δύναται νά
θεωρηθή ώς γβγονός τβτβλβσμβ'
νόν. Ή σύσκβψις κατά τις υπαρ¬
χούσας ώς 5νω πληροφορίας θά
ελάμβανε χώραν «ήν Ιΐην π. μ.
«ής χθές Δβυτέρας είς τό Ύπουο
νεΐον των Εξωτερικών. Κατ' αΰ-
«ί|ν δέ· ό πρωθυπονονός κ Ββνι-
ζβλος. επανελθών ή^η έξ Εύ,.ώ
κης, ήθβλβ προβή ε'· βύοβίας άνα-
κοινώοβις επί των ένβργηών τάς
οποίας κατέβαλε κατά την έν τω
εξωτερικώ διαμονήν τού καί των
άκοτελβσμάτων αυτών.
Παρά τόν έμπιστβυτικόν τύπον
των άναμβνομένων πρωθυπουργι
χφν άναχοινώσβων, τό γβγονός εί¬
ναι έν Ό ιι ό κ Ββνιζέλος χβιρι
σιης άΊμστος τώ ν διπλωματίαν
συζητήσεως καί δβινό; έξ ΐσου
κϊτοχο; τής έξωτβρικής πολιτικής
έχίχν%% έν τώ εξωτερικώ—τό* ά-
κατοβθωτον—δηλαδή την πρώτην
θετικήν τή; Ελλάδος οικονομικήν
ενίσχυσιν έκ μέρσυς τής Αγγλίας
καί Γαλλίας είς βοαχΰτατον χοονι
κόν διάστημα καί βΰθύ; ώ; ό κα-
τεβχόμβνος έντός όλίγου άντιπρό
σωπος τής Κοινωνίας των Εθνών
ποός εξακρίβωσιν τής οικονομικάς
μας καταστάσεως, κ. Νιμάγρρ, ή¬
θελεν έπαναχάμψα είς Ευρώπην.
Καί τό ποσόν τής τοιαύτης ένι
σχύσβως βίναι ήδη γνωστόν έκ τη ,
λεγοαφΐ,ιιατων «ής «Ανορθώσεως»
ώς καί το 6ι, «ό «όσον τούτο πρό '
κείται νά παραχωρηθΰ βίς την
Έλλάδα υπό τύπον ,,προχαταβ :ιλής
τοΰ χορηγηθητομένου βραδύτερον
μβγάλου δανείον πρός συνέχισιν
των παραγωγέων μας έργων καί
συγκράΐησιν τής σταθβροποιήσβω:
«ή; δραχμής τής οποίας τυχόν νέ¬
αι διακυμάνσβις θά είχον όλέθρια
διά την χώραν μας άποτβλέσματα
χαί όλβθρίαν επίδρασιν επί των
έν τω έξωτεριχφ συναλλαγών μας.
Πάια λοιπόν έξαρσις των άπο
τελβσμάτων τοΰ τβλβυταίου άνά
την Ευρώπην ταξειδίου τοΰ κ.
ΠρωθνπουογοΟ άποβαίνβι εντελώς
πεοιττή Κανείς δέ» δύναται νά
αρνηθή *ί νά παραβλέψτι δτι πανί
σχυρα «ράτη δέν ευρίσκουν εί;
την διβθνή αγοράν δχι μιάς λί»α;
άλλ' οΰτβ αιά; δραχατ,ς δάνειον λό
ΥΦ τής ανευ προηγούμενον επι-
δεινώσβως τής παγκοσμίου οί*ονο
αικής καταστάσεως. Καί κανβίς
δέν δύναται νά παραγνωοίσχ) δΐι
τό χορηγούμενον δάνειον όφβίλβ ·
ται άφ' ενός ιίς την νοικοκνρβυμέ*
νην οικονομικήν πολιτικήν τής
φιλελευθέρας κυββρνήσεοις καί
άφ' ετέρου βίς την σταθβρότητα
τής έσωτβρικής μας καταστάσεως
τής οποίας αποτελεί την άσφαλβ
στέραν—'διά νά μην είπωμεν μονα
δίκην—-εγγύησιν ή έν τη άρχή πα-
ραιιονή τού κ. Βενιζέλον.
Άλλ' ενταύθα πρόκβιται διά
την άναγγβλθβίσαν σύσκεψιν των
άρχηγών «ών κομμάτων. Καί δι
αυτήν θά βίχβ τις νά βύχηθϋ νά
έκδηλ'υθοΰν καί των συμ-ολιτβυο-
μένααν καί των άντιπολιτβυοίΐέ·
νων αί διαθΐσβις καί αί γνωμαι
άνβπηοέιστοι άπό προσωπικά καί
καβολσκλτιρίαν προσηομοσμέναι
ποός τό άληδές συμφέρον τή;
χώρας.
ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕ1 Η ΖΟΗ
ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΟΤΗΣ
—Παμί σιά χιόνισ;
"Ή «οόιασις αυτή—«Κ;—1>ό *τίς Κυ-
Οΐακή;—ύηοβάλΐβΐαι, {φ ηαοα.πλεύο · ς
ο μο'έο γουλλίζβι, σιβνάζε', ααθμαίνει,
■Βριμίνΐι. Άλλά κου χόισιο; Τό χονο
βίναι ιοουχτεαό, τα χιόνια τόσο μ«*
«θναΙ Τό δίλημμι είναι οοβαββν. Ό
χιονόφιλος Μού βποό ίΐνβν δ,τι Ιηοόιιι-
»βτ, άουνατεΐ ιτοοφανώς νά πβΙοι, τού;
άλλους. Μύοιοι βισταγμοΐ, μυριαι δυ-
οχολΐαι, μύοιαι ά«αισιοδο|(αι κόιί είς
τδ τίλος άη6 «ήν .. χάθοδον αύ:ήν
των αυοΐτον—δέν ακπμένει μβ τό μέο ς
ιου κοοιβΐναντος ανάβασιν μέχρι την
χιόνω» ηαο μόνον ι) σΐφέοΙ "Ενός
μοο-αιος—μεηξεΧτ)ς άιό τό χρϋσ—5-
κούβιυι νά υηο«ονθοθίζτ):
—Σιά ΐιόπαΙ Μ ά νιατΐ δέν θέλουν
νά «.αν! σιά ΐιόνισ; Θ^χιντιθοΰν, θά
ζϊβιαθοΰν χαί θί βίναι καΐ «σ(χ»
"Η ?;υηη αυιί, φοάηζ—-5η6 Ι*ιΐ·
νι; ηού ιιάς ίχβι συττιθ^ϋ ό αλάνιχος
αύ;οχλΒυισμ5ς—ίοχβται ηολΰ βκιχαί-
θα>;. ΕΙ; την μελαγχολΐαν ιή; διστακτι-
όΐΐ)ΐος ξυπνά Ινα σαιοό αναμντΐσβι;:
Αλλο» «αιοοί χάϋου ιιακού'βθη «αί
'έιο,βς ώοβς άκοιβώς. Μαοές εΰθνμΐ;
λιιανηι; αύ«οι*ήα>ν γλυστο;-ΰ» αιά
3ουνά πού ϊχουν Ιςατρνα γίθάση «αί
λ
—Όχι αλλά τί θά φάνβ τί χαρδβ-
γ)Ό ο
καιαΐνιά Γάτΐι, γουναο»«ό, κιοτό, το(α
Ιΐοά ιαμηουοια γιΑ τό χαϋο. Καί βπΐ
«δπου ΐιον,ές, φαινές, γλυαιθύματσ, α-
λίς. Κάΐω άπό τό φουσκαιμένο
»»ις ρόδας, ιά χιόνια ^το'ζουν
σάν νάΐουν στοώσο «ού; δοό-
Ι*ους μέ κάιασιΐοο μβιάξι.
—ΤΙ κλτΐ'Ιις αύιή 4) ζαώ «βί μ0"—
"αοαιοοΐΐ ϊμβθ'θως «ό ηαοανολουθοΰν
θοδοκάοΐιον θηλυχόν. Εν.υΐ&ς «ού
ΐιονίζβι.
Είνε οβν νά κουνάβι ^αΐοιος μιά η«-
λοοοΐα όλάνθισιη μυγδαλιά. Κ.ί μαδ.έ·
•αι. Καί τα φύλλα χορβύουν πόΐβ ταγ-
*0 λαγνΒμβνο χαί «ότι θβό«Ρ·λ*ο φόξ—
όΐ. Μβσα αιά 8λαΐα δ & «>*ο. *αί'
ι σαξόφοονο.
-Μά μην «οΑ» λοιιιδν ΐά
9ισι·σιν!(·
ήθκολόγος.
ς «?σ(έί». Έλάΐβ νά
αυμάσοομ αύιβ; τίς (αρκοομένβς
Φλόγες κου μισοποοβάλλουν ά «ό τα
χιόνια. Λτοβύα) αΰ«ό τό ήιιίγυμνον.
"Εχ» μιά πκάνιΐΜη ντοοηή. Τί μάθη
μι ιτ υ δΐίτυ» αΰιά «ά «ουμαοα. Μην
«ά το&ίβ σάς λέαΐ. Έκτός 'έάν θέλει*
νά δβίξβιβ τό θαυμάσιο σμάλτο ιών
δαντι&ν *ας.
—Τόιι διαφέοβ»;
—Μοί. φυσικάΙ
Μιά ΐιονιά οιό σβίοκο, δ νΐβοτι, «ο(
τιι. Κυ;»ιγητό κάιτο α πό τα χ·ονισμένα
Πϊΰκα, (Ι; λϊϋί-Β{, «ά κλαιάνια. Μι1*»
τοβμιι 2ν.τ γοβάκι σιδν 5έοα, ϊ«ι »«ο-
δαβάχι θεόνυιινο μέχοι τοϋ άΐνσρςόδι-
νού μηοοϋ. Ό θαόκ δ ΐίιος χααογρλάει
χά**- άτό τα μουοιάχιά τού Άλλά
Φ«€Ι Ουδέ είς τό πέρασμα τόν άνα-
μ»ήσεων αΰιών πού ηροσκαθδ νά πα-
θασιηστο όσον τό δυνατόν καλλίτερα—
καΐακαύβι ή διστακτιχόιτις ιων συμκο-
λιτών. Ό σοσφβο *1. μάιην κεοιμένβι.
Άλλά γιυ«Ε; Δίν *1»β χαχά τού ΐβοιοϋ
μ,ΐς μιά τέιοια άπόλιυσκ; Δέν ίχομβ
την δ,βξι τ) τα *ειά(οι; Ξ=χάσαμβ τόσο
γοήγορα την φυσική αγα>γή χαί ΐή σ λιι
ραγαγία τί δβν θίλομβ «θάνμιιι νά εΐ-
μββα «σΐκ» δ «τος οί σύγχοονοί μας; Ι¬
δού σχβιιχδς μιοηά 8»διαφέοονια
I-
ροΐτΐμαια.
Α£ΜΟΛΑΙΟ£
ΗΡΑΚΑΕΙΑ
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΊΌΝΤΑ.
Πιρά τού. συλλογουι, την μαχ?άν
ί τάς αυατάσιις καϊ παρο
τρ6.ο*ις 8Λ»ς ύ ·Ελλτ,νβς προΐιμοθν
Ι λ-νΐΜά πραόντα χαί με φαναιιαμόν
ηροπαγανδίζουν χατά τ&ν ίξοβθεν ιίίΐ-
γομίνβν, έξ.κίλοϋθοθν ι ι; διαγωνιομοο;
δϊίμοοίιβν προμηθειβν τοΐ'ύϊειν 159ν νά
γίνωνται δεκταί οί προσφοραί των ξίνιβν
βιομηχανιβ* «α! νά χαταπολιμηΊαι οθ-
τ· μκτ' ΙηΕβηιιον τροκον 8,τι ίηιβήμως
κκΐ Ανικιοήμ»» ΗνΟίΐΐτβκ Μ βλον
τ* χ*ίλ-.
Φρονοθμιν 5τι πριχιι επ! τΙΛοιις νά
γΐνιβμιν πρακτιχοΐ δ-θριοκοι χαί μιμ·ύ·
μινει ίιτη τού; ξίνους τιβνιαχΰμους χρα-
'ΐκιύ; δργανισμου; ποθ &κοκλι(ουν τα
»!5») μας με π4ν μίοον, νά άποκλιΐοβμιν
Χαί ήμιΐς τα ίδικά την χα^ιν των βια-
μηχανιδν μας καί πρό παντός χάριν
«Αν Ιργατιχών ποθ άηοζοαν έξ αυΐίν.
ΤΟΐΓΑΛΑ. ~~
Τό γάλα ιΓνι Ιφίτος ολιγώηρ:ν άπδ
πίρυσι, 8πος διβίΐώνουν οΕ κΐτ,νοτρέ-
φηι. Δέ« συμφίρει λοιπόν νά ιύθηνήβφ
4όμτ) ηχ(τοι γενιχδζ άναγννρίζεται δ»
ίποτελεΐ την σ-δϊρωτίραν
ΑΙ, ά1; «Γ-ε τΐύλάχιθίον καθαρ&ν χαί
νίθευτ5ν διά νά μή γίνωνται δια παρά
πον« άχούει κανεΐς π4τ« εί; βαρος τού
μέν χ«1 πότε είς βίρος τοθ δέ γαλαχτο
πώλου..._________
Ο ΣΤΡΑΤΟΝ ΤΕΛΕΙΟΝΕΙ.
Έ άπο τινος χρένου άρχΐσχσα
διά τής σχεδον έχ θεμελίων άνακαινί-
οεωί τοθ Μεγίλου Στρατδνος ίξι»ροΓΪσιι-
χή προσπαθεία τής τιίλιώ; μας, ποοιεγ-
γίζει νά συμπληρωθή. Έλάχιστος δέ
μα; χιορΐζει χρίνος άπό τής ημέρας
κατά την οποίαν θά χατααιοθν έ*δηλα
τ' άποτελέβματα τής προσπαθείας αυτής.
Έν 'ώ μετκξυ νοοιφ δκάρχει χχμμιά
4ρχή ή σκέπτεται καμμιά άρχή διά την
έξοικονόμηαιν τβν πτ»χ&ν έπαγγιλμα-
τιίόν γ Ε ϊπ&Ι?ι «ροσβρΐνβις εγκατεστάθη -
σαν δπιαθεν τοθ άναχαινιζ^μένου έκ' ά-
γαθώ τοθ τίπου οίχοδομήμκτος;^
ΗΚΟΡΟΊ'ΔΙΑ.
Έ χορεϊίία ιβ> «ναπήρων Ήρα-
}—Λισηθίου λαμβάνει διαστάσεΐί
. γενικάς. Έτηλεγραφήθη έξ "Αθη¬
νών δτι άπαστίλλεται τό πολυθρύλητον
β&ήθηαα έξ 175,000 πρός την Γενικήν
Διοίχησιν Χί» βιανείμη τοθτο είς τεΰ*
^οοικ ίλοχλήροιι τής Κρήτης* "Η£η
___, ο 5 η ή Γενι*ή Διοίκηοις γνηρίζει
8ιι άνάκληροντο δοήθημα τοθιο παρε-
ληφθή—ιδιε λ'γο ιδτε πιλυ—δυό μί-
νου τοθ ταμεΕου θυμάταν πολίμου Χν-
νί«ν. Έν *ώ μεταξύ οί ίδιχοί μας άνά-
πηοοι άναμένουν κχί τα άπό τοθ παρελ-
θίντος Ιτοιις χαθοριοθέντα αυτοίς έπιδί·
χ. Έμηαιγμος τοθ έμπαιγμοθ δηλα-
.., Άλλ' Ιωί πό»; Διότι προφανβς
δπάρχει Βριον υπομονήν μετβξυ τβ«
άνκπήρβν Ηρακλείου—Λασηθίου χαί
ίνώτεροι άντιλήατορες δυνόμενοι νά χρί-
νσυν τα πράγμαΐα μέ πιρισαίτερον σε·
βα^μ^ν χ»1 πρός την αξιοπρέπειαν τβν
χραιιχβν δργίνων καί πρός τό δίκαιον.
ΟΙ ΑΠΟΡΟΙ.
Οί έν ταίς επαρχίαις 2 ΐοροι είνε
φχίνεται πολλοί. Κοινότητίς τίνες μάλι-
στα ζητεθν β^ηθήματα δι' αυτού; ώ;
σΐΐρεύμιναι αί Ιϊυι χρηματικήν μέσαν
πρό; ι&Οτο. 'Γη,ϋθέιομεν δτι θά ή» δυ¬
νατόν νά διατεθή ίχ^ψονι τοθ Κράο^ς
«ί μετά προηγουμένην έξαχρίβνσιν μ;-
κρίν τι βιήθημ» δΐ|ρ τβν καντελβι ά
πόρων τβν έπαρχιβν %οΛ άΐηκόντ-ν εί(
κοινόιητας πραγματικβς πτωχάς. Δ'έτι
ιίϊικβι οί τελευταΐοι οδτει δέν φανταζό¬
μεθα νά είνε πιλλοί, ώηε νάχαθίαταται
άνέφιχτος χαΐ ή έν ',ψ μέτρφ τοθ δυνα-
τοθ ά»ό^η συνδρομή των.
ΠΕΡΙΤθΓφΛΕΓΟΝ
ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
Άξιότ μι χ, Διευθυντά,
Άναφορικβς πρδι τό ζτίτημα τοθ ε¬
λαίου χαΐ τοθ τοκικοθ μας έμπσρίου η%-
ραχαλβ νά μβς έκιχρέφητε νά προσθέ-
σαμεν είς «ο προηγούμενον δημοσίευμί
μας, τα άκίλιυθί:
Δέν παραγνβρίζομεν τάς 6πηρεσ(ας
ποΰ προοφέρει τό Εμπόριον πρός την
Γεωργίαν, ού νέ τάς θυσίας είς &: τοθτο
δποδίλλεΐαι χάριν τή; παραγιβγής.
"Ανευ το3 έμπο^ίβυ κβς είνε δυνατόν νά
επιτευχθή χά Ι ιύΐοχιμήσΐ πλουτοφίρος
παραγιογή; Άλλά χαί τό εναντίον: "Α¬
νευ παρ»να)γής πβθ θά στηριχθή ή α¬
νάπτυξις χοθ έμπορίου; Έμιτϊριον καί
«αραγβγή ιίνε παράγονχες άλληλένδε·
τοι καί συνδεδεμένοι μέχρι τ;Ο σημείου
π&Ο νά μή μπορή ό Ι «ς ζήση Ανευ τοθ
έ έρου. Τό ά «μάϊον εμπόριον ιΝε π.ο
δργανώνει καΐ δίδει ζωήν είς την Εθνι¬
κήν οίχονομίαν. *Ί5ε είς την ΛΒοπερυαι-
νήν &ηρΐΜΜ βιό λίδιΙ 0βΐ&ς ""
Ιφιρεν, παρά οί τίτε ζημίες των Ιμπ6-
ρ»ν;
Τοθιο δα τδ ξέρομεν ημείς οί παρα>
γβγοί τουλάχιστον, γιατί τό κεράσαμεν
χ>1 τό μάθαμιν στην πράξηΐ Έκομέ-
ν»ς &δΐε την χαταίαράβρωσιν τοθ έμπο·
ρίου έκιθυμοθμιν, οθΐε κχί την ζημίαν
τβν εμπόριον θέλομεν. Ή ζηιιία «Ον έμ
πορ»ν είνε διχή μας ζηαία, ή χαταβα-
ράθρααις τοθ έμπορίου διχή μας χιχτβι-
στροφή. 'Αλλοθ λοιιτόν νά ζητήσιομεν τα
πχράκο'ά μα(, διότι ΑλλοΟ δΐτοχρύ-
πτονται!
Τό παράηονον το διχο μας εΙ»ε, 8η,
δταν ήιιεις οί παρβγηγοΐ, δι* δλην μας
τβν βυνάμιων, δι* δλ»βν μας τβν δργβ-
νώιεην έζητούααμεν άπό την Σιδαατήν
Κυβέρνησιν μέ δκομνήματα, τηλεγρκ-
φήμχτα χ.λ.π. χ.λ.π. την ■ροστασίαν
τοθ κολυτιμοτέρου ποοίόντο; τοθ τόπου
μας, αί διάφοροι ΈμπορικαΙ Όργανώ-
σεις Ιμενον άπαθεΙ«. ή)«ν άδιϊφοροι,
ώς νά μή συνέβαινε τίποτε, χαί ώς νά
μή είχον χ»θί)κον νά χινηθοθν καί νά
δποδείξουν τον τρόπον τη~ς έξ^πηρετή-
σεω; αμφοτέρων των καρατάξεαν ιθτυες
δΐιε μήτε «χι' ή πήτα νά χαή μήτε
χαί τό γκεμπάκι!» ΈχνήθησανΙ μά
Ιχι.ήθηαα» έχ τβν δο:έρ»ν χαί μέ Ινα
δγριο κ1 πρωτοφανΕστιχο μπ ϋχοτάζ
είς βάρος των πτνχβν παραγβγβνΐ
Μΐ ή Σ. Κυβέρνησις έν τή είλιχρινε'α
της να εξυπηρετήση τοδ; έλαιοπαρα-
γνγοΰ; Ιΐκευαε χαί έδημοσ!ευ9ΐ το διά-
ταγμα τής προαταοίας τοθ ελαίου γιά
νά προλίδη προφανεΤς ζημίας, τβν κα-
ραγιογβν άκρφ&ς έκε'.ναν ποθ σιήν ση¬
μερινήν κρίσιν στεροθνται χ»ί τοθ επι-
ουσίου άκόμη άρτου τιο Ι
Αύτά χά όίγα, ν Διΐυθυντά, παραχα-
λοθμεν νά φιλ'ξενήσιτε άκόμη είς την
αγαπητήν «Άνόρθιοσιν» πρός άρσιν πά¬
σης παριξηγήσιιος μ) την Βήλασιν δτι
δέν θχ έπανέλθίβμεν είς το 2χαρι γιά
μβς έργον τ!ι δημοσιογραφίας.
πιοτ. Ζ2νν)βαο$ Μβχοβ
ι«ΠΑΝΟ Σ* ΕΝΑ Β1ΒΛΙ0"
Δέ ν είναι μέο>( πολλβς κου 8«σι
σία ΐέρια μόν ίνα βιβλίο χον ΙατοοΠ
παιδαγοογοϋ χ. Παύλου Γκαονιίν μέ
πολύ χιυατ]τό μά χαί έλνυοτιχό ιίιλο:
«νά διχαιώματα τον καιδιοϋ».
Γιά κβίνους κου δισφέαονται νιά τή
μόηφ-συ της νβολαίας χαί άκασχ λοϋν-
ται μέ «ά παιδαγαιγιχά καί μεθο8ο*ο«
γιχάκροβληματατη; ααιδαγ-γιχτϊς 8«ι·
στήιιη;, τό βιβλίον αύΐό μέ ίνα ΐίισιο
χίτλο γβννό «ό διαφέοον κ αί τή κιοιέρ-
γεια νά βιαβισιί προσεχτιχά, νιά νά
μο ΜανβΙς νά καοβωθί ώςρέλειις
ά*.1 αύ.ό. Τό ϊδιο σννέβη καί σέ μενά
μά ή ΝΒθ'έογειά μου γίνηχεν άχόμα
^ μιγάλη δταν παραιιΐριισα δεί τό
βιβλίο αδιό 'όχβι μβταφοάοβι 8νας κο>
λύ γνοοσ»ός λβιτουογός της εκπαίδευσιν
ο 'Εηιθβωοητίΐς Γόρτυνος χ. Τουφαι*
ΠαΜαβανασΙου τού όιιοίου ή δοάσιι,
ή έογασία χαί τβνκ»ά ϋ αγάπτι χαί ο
ζηλός τον, γιά «|ν Ιζνψοσΐ) της Παι-
δείας είναι γτοοσ ά σιόν ΙχκαιδΒυιιχδ
χλάΒο.
Τό «εριειόμννο τον βιβλίον δμολο-
γδ «δ; φάνηνε «ϋνώιεοο, άη' δ,τι κε·
ρίμενα: Καί ηα&ία σιή βαθοΐ χαί
8ιειστημ3νιχή εΐσαγτογί) δ μβταφοασιίις
μέ άκλόνηια ίπ χβιρήματα αηοδβιούιι
τα δικαιώματα πού §χβι «ό παιδΐ γιά
την αΐαιοοφΰ καί «ή μόοφωσή νόν.
ΕΝ* ή άλήθεια κώς ή μβιαπολβμιχή
π«ο!οδο; ΙδπΜΐβΰργιισβ μιά «έιοια χοι-
ναινική χπΐ Αθΐϊή καιάσιασΐ] πού μό-
νο βαό ιήν δοθή καί οχόιιιμΐ] νόν παι-
διον μόοφοοση μκοοοϋμβ νά περιμένη-
με τί) μιιαβολή χαί τή βέλνίηστ] τίί
χοινσνία;.
Νέβς ίσέες νλιομοθ, άιομισμοδ χαί
ηδονισμόν, πού είναι οί ΙΐθοοΙ χάβε
προοδον καί Ιξέλιξης χυοιαοχοθίβ σύμε
ρα σιήν α*θθ(6ιεινΐ) χοινωνία χαί νέ)
Μυβιονοννε. "Βχομε λοιπόν ανάγκην άτ-
θρήηον ή9ιχ&( μοοφβμίνων, πού νά
μπσοοννε νά Ιογάζωνιαι ώ; μίλη τού
σύνολον γιά «ό χαλό καί «ήν προο&α
της άνθοοοκόιητοβ, ίΐομεν ονάγχιιν
χαςκκίήοων. Την Λλήθεια αύιίΐ ανα-
γναίοισαν δλι τα Ιθν- χαί καντοϋ μέ¬
γα Ιες χαταβ^λΐονΐαι προσιιάθειες γιά
τή μόοφοοση τού ιεαιοιου. Καί σιήν
Εώ χαί στήν 'Αμιριχτ) δκούπαι
ή φιρνή «αοοφΐοσαιε τό παιδΐ»
να γΐγυ ιήί ανβιον δ χοήσ-μος χαΐ
Ι Ι
! !
Γ*
ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
ΘΪΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Ομιλών
Κινηιΐβτογβάφις.—Χήυβαον ή ήιητική «οί
δ&ονοα ταΐϊίΐ «Ή Ίςόχκι» ή όιοία άφη¬
καν εποχήν δπαο κοΐ αν ίπαΐχθη.
"Επί πΛέον Ι Σό)ϊ£«»θ' έκίσνην άπογει-
μα«ι«ή 6 μ. μ.
ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». - Σήβιοον
Διαι 6: 30 μ. μ. καΐ 9: 30 μ
μ. τό Ί·0α«ονρ,κικής υποθέσεως όιηΐοΰν
Κ>νηματογσαφΐκόν αρ,ιοτούιιγηιια «Μούρη
Φβοοο,ά» (Μϋύβιχο») μέ ηλακϊιν ένβιαφέ
οονσα μέ την φαν«αομανοο.ική οκηοή «ο*
Χόχζα κ·ν κο.ο3εύγε«αιαπό τό Μιναςέ κα)
ζητεί Λπ' τό* ΆλΧόχ τή σονχώο,ιοι τού ά
μαα,τΐολοΰ κόσμον.
πολίτης. Βοβφοκομιϊι, Παι
δοχομεϊι, παιδιχϊς ίςΌχέ;, καιδικΐ νο
σοχομιΐα ϊϊςύ >νιαι «αντοϋ καί άλύπη
τα Ιξοδβύβΐαι τό χοτΜα γιά τή μόςφυ-
ση τοθ αιιδιοΰ. Τα διχαιώΐίαία πύιό
τού καιδιοϋ κιί «ά καθτίκ ινια ηού εχ'ΐ
ηοδς αύτό οΙογέ·βια, κοινωνΐα, κοάτος
άναπτυσσονται μβ μβγάίην
σιήν Βοαγωγή τού β.βλίου.
Άλλα καί ν,ό δλο «βοιβχόιΐΒνο «ου
β βλΐου ηού τόσο οαοοφοι «οί μέ «όστι
εΐ'8 μβταφοασμίνο κ.β()ΐέχβι
ν ώ ρέλημων κα( χοήσιμοον γνώσβ-
ών χαί καθίσταται άηαοα^ητον βοή
θυιια σβ δσους άιτααχολαΰνιαι μέ τη
άγωγή «ο9 Παιδιοϋ Βτιλ γο·ε"ς. οίο
γένιια καΐ δαακάλους γιαιΐ «ούς «αθο-
οην»ΐ «αί τού; συμβουλβνίβι ηοΰ ηοέηει
νά ο'οέφαυ» βή» ποοσοχή των για νά
επιτύχουν την χαλή καί ό^θή τού πςιι
διον άγα>γή.
..· Σιαΐρο; Μχουρλβτας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Φατββά; μβιοδοτικής δημο)σ(ας
"Η Σ^ολιχή ΈφορεΙα τοθ χωρίου
Μπαδιας Μινοφχτο'ου διακηρδτΐει 5τι
ΐκθ.ίτιι είς φανεράν μειοδοτικήν δημ
κρασίαν την στέγααιν τοθ μονοταξΐου
διδοκτηρίοιι Μταίια'; συμφωνως τω
δ'φ ΜαΙ τοίς λοιϋοΐς Βροις, εϋίΐνες ·τ«οκ
Νατατιθειμΐνοι πορα τ$ ιφ^ρ
ϊ Αί χβΙ ώ χ. διευθύνη τοθ
Αρκαλοχωρι; ου.
'Η ίηιιο«ραοΙχ 'θα γίνη ί; Μ«ταδι$
κατά την 14ην τρέχοντος ΦεβρουαρΕου
ήμΚραν Κυριακήν «αί ώραν 10—12 π. μ.
Διάνά γΐ η τι; δεκτίς δφΐΐλιινα κατο-
ΘΙάς τιροηγουμίν»; είς την Έφΐριίαν
ώ: εγγύησιν δραχμ*( 600.
Έν Μκαδ'4 'ΐ 3 ΦιβΡουαοΙου 1932
1-3 Ή ΈφορεΟ
ΘΕΑΤΡΟΝ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
ΟΜΙΛΩΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Τ
Ρ
Ο
τ
κ
Α
Είναι τό άθάνατον έργον
τού ΤΣΕΧΩΦ.
Μέ πρωταγωνιστάς την
ΟΛΓΑΝ ΤΣΕΧΟΒΑ
χαί τόν
ΦΟΝ ΣΛΕΤΟΒ
Δι« τίιν ταινίαν ταύτην κεριτ-
τεώβι κάθε ρίκλάμ* βιβομένου ίτι
ττρόκειτβι ηίςΐ έ> β; Ιρνου «βθ «·
χβμη *μιλ€θν χιλιάδις Άβηναΐιι
9 τβ η«ρηκβλοώβηβ»ν ΙηΙ εβδβ·
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΙΣΟΡΤΣ
ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΟΖ-ΜΑΙΕΥΤΗΡ
ΜετάΜηοεν Ιν «0 βδ« Μβίλεβνζί-
ν» μ«1 ο*χ·τ*ι Ιν τβ Οο^υΜλινικα
ΉαακλπΙοβ χ*6' εκάβΐαν 10-12
χ·( έν τί κλΐνΐΜΐ] χ, αρινι·ν«κη·
ΑΝΟΡΘΟ-Ι-
Η ΖηΗ αογ Περνα
ΤΡΙΤΗ
ΦΕ)ΒΡΙΟΥ
άνβτβλίι ηλίου 7.74 , ούβις 5.55
Η Α- ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΩΔΕ'ΟΥ
Την χεβασαένην Κυριακίιν όκόγβναα Ι
λαβι χώοα» ή κοοαγγινθΕΪσα κοώΐη «ής
έφβ ε^νής «εοιόθΊν μαβητική άικποις «ο«
'ΩΙεΙον Ήοα»λείο«) σ:ό γνοασιό «ιώ» «ού
ίοούμαιος. Παρά «ό αΐβνόχωαον «αί Λκο-
τάλληλον «ής οΐθούοης τό κνβυματικόν μας
κοινό» έχΐμησβ αχ(Β6ν άθοόοος «ήν επίδει¬
ξιν άν δέ κβΐναμιν α»6 τάς ιύμινείς ε«-
Φθάοεις «ου «αί «ά άθοόα χειβοκοο«ήματά
«οβ άοφαλώς ή βαθμιαία «αί οταθεοό «οό
οδος «ώ» μαθητήν «όν Ιϊρύιΐιιτος άνχ'ζ»
ιά νΐνιται αΐαθη^ή καί (ί; έχιΕνανς άκόιιη
οί όνοΐαι ίέ» είΐαν έκτιμήαιι ά*Α «ά *ο·»α
5ΐη «ής λει«α«0Υί>Ε «»> «αί οΐαθεαας _ βα-
08ΐς έηί των όπ (ην ίϋαΰθη καί ώ,γονώθη.
Ή παςαβι^ή «ε>ν κρογοαμμάΐΜν «(εν
»8ο«σ»ών έπιβεΐξεη* μέ έ«εϊ»ο «ής κοο
χθεαινής μά; πείθβι δΐι οί όιγαναπαΐ «ού-
των καθηγηταί «ου 'ΩΙβΙον έπιμινονν νβ
κααονοιάζααν π?ό «ο6 κοίνον ά* άχι στεοβ
οτύπης ούς ϊΐιιυς πίνχοτβ έ««ελΐσας μα¬
θητάς τούΐάΐιβΐον «ατά μεγΙσην αναλο¬
γίαν «ου: Ιδιον:. ΘΑ εΐΐημιν λοιπάν νά κα
βατη]ήαιομεν διι 4φ' διον, ώς «ονΐζί'αι,
πΐςί «μαβηιικβν άοκήίββν» Ν}όιΐ8ΐ«αι ιό
δέ ά«αοαμο«ικ6ν κοινόν δέ» Ιικαιολογκίιαι
λογικάς νά ίΐυ «ίο·ν «όν έπιαέααυ αΰχον
άξιώβει;, καλόν ©ά ΐί*ε οί οακήσεις ούαΙ
«ό γβνικεύωνται *βίΐσσότ«οον με«αξΰ δλων
τ»ν μοθκτέιν, αν όχι διά ιίποτβ άλλο, «ού-
λάχιβτον διά »ο λάίαιΐΛ·» «ήν ιύιαιοΐαν νά
έχαινέσωμβν κοΐ άι,ΐας μαθηικά( «οασπα
θείας ά», δχοος έλη(ζομεν,«οιαν«αι Ιέν *)-
λβίκανσι μβχοξϋ «άν ηαλλήν δικαίαν «ειν
μαθητβοομίνων «ού 'Ωϊείον.
Έ «Ι «αν ποβόνΐος ϋ& ϊϊμιβα ποόθυμοι
νό έκαινέσαιμβν «άς έπιΐόσβις «άν Β14βν
Κοιικινάκη, Στβφανίβον, Μη«σα«άκο, Άσ·
λάνογ)ο , Άντανιάβαο Μοί «άν κ. κ. Ά·
νωγΐιανάκη, Μιχιδάκη, Πα»αδοπ >ύλο».
ΧατζάΝτι, κιΐ ΜιστΙΚογοΐ) αι ού ό Ιέν ιό
ιίχαμβν κάνβι ΙπανιιληιιμένωΕ άπό κβ«οι.
Σννεχάς αακούμεθα νο μνημονενσαιμ·ν ιή«
οηκβιαθεΐσαν έφέ,ιος μόνον ΚΒΐνοτομίαν
«ής ίμφακίσβω; φω«η«ικτ]ς μονοικήκ δια
«άν βιδιον ΣτεφανΙδοα «αί Άσλάνογλον
πςάγμα κου άπβ«έλισι κατό τρόπον άρπ·«ό
εύχάο,ισΐον «αί έ«θαροννικόν «όν πβάτον
«Βόπο» τινά «1»ίσημον» «αοπόν των κροσ-
καθειά* «ου καθηγητού «ής φοανητικής «.
Καονοιινι ΰ μόλις χέρ,νσι πυσοϊηφθένχος
είς «ό Ωδειον.
Γενομένης οίϊω αχβΐικάς παλής αρΐής
ελπίζομεν «ίς «ή* εμφάνισιν «αΐδυναιάν φω
νηικάν ταλένταιν εν «αοαλληλ Ομφ ιέ «ή»
καθόλου ποόοΐον «ου ΌΙείον μας.
Τ. Α.
—Παααγωγή τβχνητής όμίχλης
Είς «ήν Τονλόν διβίηχθι,σαν ΐθβς
γυμνάσια Γαοιγοογτί; τβκ-τιιτΐς ομΐ
χλτις. 'Η ε »ασίς «τι; «βοιτοοΐοβη «ί
>ό Ιχίϊ άιοοναυτιχό» χέν«ςον «αί διά
«οϋ«ο μόνον τί δνδο«ς οδιοΰ ϊφΐηδιά-
σΛτισιν μέ βΐδικάς «οπσοοπ'ιδις. Όια*
.1 εΐδικαί συα«υαΙ ήΐχισαν *α λβι-
τουογοΰ», παοτιχθτι άιιίσως χάτασηςτι
καί πυ»« ί| διιΐχλη. Εΰθύ; κ««ό«ιν ?λα-
ββ την μοοφήν α«οοΒΙΧΐΒν ά«ό λ«υ·
«'ύςάΐμού;, τί διοΐοι «βλκώς μβτβ-
0λή9ιΐσαγ ϊΐ; ςρυσκά σύννίτρο. Δια-
κόσια μέτοτ» ύπέο ·δ 8^αιρος άξιτοασ-
τικοί τοηοΛε η^ένοι, Ιιιάνα) βΐς α«ρο·
**ά»α Ιλαβαν διάφοο01 σ1χσα χαί α>α>-
«ογοιφΐας ιής δμ£χ η:. ΑΙ ΙειπομέοΒΐαι
τής Ηαοαγοογή; ^»15 διιΐχλη; οέν άνιν,οι·
νώθυσαν ιΐ; «ούς δημοοιογοάίρους χα-
θόσον τα πβιοάιιαΐα ιαδια αποβλέκουν
είς στοαιιοοτΐ'θύ; σκοπού;.
—Ή άσ.υφιλία έν ΓαλλΓα
ΕΙ: την Γαλλικήν Βουλήν
χθέ; νομοσχέδιον διά τοΰ δκοΐου
δκτκιται τ, βπάνοδος βΐς τού; άγοού;
-ών άνέογων εαγιτώτ τέως ώ
ΕΊ; τού; ίπιοιοέφοντας »1; τάς καλαι-
Λς εσ«(ας «σιν ΙοΥ^ταΐ· θά δίδωνιαι χω
αάφια «αί ιιικο^ δάνβια μέ πολύ χα-
ιιτιλ)ν τόκον. Είς την αΐαολογΐαν «ου
νομοσχβίίου αναςρέοβιαι δ»ι ή κυηίι
αί:ία ή; ανβογΐας 8Ις τή» βιομυχα.ίαν
καί τό εμπόριον είν? ή ΙγκατάλβινΙΐς
των χαοοαφιών άπό κολλού; ΐα>Οιχούς,
οί διΐοηι ϊΐχαν τίιν Ιδέιν δτι θά ευ3ι-
σκαν «Ι; «ήν πόλιν μίαν Ινγασ1αν δλι
γώίβοον νοκκέδη «αί μ(α* ζωήν
σόιβοον ιύχάοιστον.
Εηΐ£ΚΚΥΑ& ηγγυπμέκς, μέ έ
ΩΡΟΛΟΓ1ΛΗ ϊποφχλιαμίνοι «πβ'ϊ
λέβμντιχ άναλατμβάνβι 6 ιΐδικές τβχνί-
τπς ΊΜβννης Ν. ΜητάΗΓς, έρναζόμΐνϋ
■Ι; ι© ίΐβοβ το Σανδριβάνι νέον Χρτ>οο
χο&ϊον Στ. Άτ9«?άκη.
'ΒκΙβΓς κ&μνκι ήγγυημέν«( διβρβώ
σει« νροφβαπχανών πάντες συατΑμβιτες
χιλιομιτριχνν ρυθμιβτήρβιν χ λ κ. μοί
τβσκιυαζϊΐ ό' έκΐ κΧεον νυιχλιόι Ρ
μηραοελϊ 6ρολογ(ιιν.
Η ΚΡΙΣΙΣ
Γιά «ην κρασιν ι ό Κατάβιηιια
(ΕΒ8Κ) πα;ά «ά «ο«οπα>1βία Βιλιδβ
θά «αιΐήοη. λιανικώς επί ΙΟ ήαεΌας, στήλβς
ήΐείτρικές ΙΟ κηοΐω» δρχ, 4,50, ταάΐ «δ
καλύτερον δρ. 125, κάλ«οες γτιναικάν βιο-
φόςω* «ΙΙών βο,χ. 75, ϊ^ιχ ή οκά 6ο. 6,30,
ΑηθΟΑΙΐ1ΤΙ!ΕΑΙΑ11ΣΑ.Ε.
ΙΑΙΊΙΙΑΙ ΕΒΊΟΗΙΛΙιΙΛΙΙΙ1Ι«ΕΙΙ
Τ6 πολυτβλίατατον «αχύιατον θαλσ-'δη κά«α> «όν κόοτοις
μηνό» ΜΑΙΡΗ Μ. άναχοοοβΐ'
έκαστην Τρίτην 7 μ. μ. χατ' ιΰββϊ-
αν διά Πβιοαιά, Χίον, Μυτιλήνην.
Τό θαλαμιιγην 6)% «ιΟΝΙΟΝ»
άναχιυςεΐ έκάθϊίΐν Τοί'ην έσηέοας δ ά
Ρέθυμνον, Χανι7, Πίΐοαιά, Β λ)ν,
ΑΒΕΔΙΣ
Ταχιϊβι καί ήγννημίναι έιτι-
διορβώοβις κκντβς (Ιδους &ρολο·
ΐ
Έηιδιοββύαεις
ώ
νρμμφ, γρβφβμηχβνβν
μ«1 έηιβτημονιχϋν έλί
.Τιμαί *ουν«νώνιοτ«·.
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
"Ενεκεν τής σημερινής οίκονομιχής κρίσεως'είς τό
ΝΕΟΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ
ΕινΐΜΑΝ. Ζ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
(ΠΡ&ΗΝ ΪΑΡΑΤΪΟΠΟΥΛΟΥ)
Κ«6ώ; χ«1 είς τβ 'Υπ)μ« τής βδβθ Άμοιλβείοις (Πλβτύ 2βκχ*Μ)
ΘΑ ΠΩΛΩΝΤΑΙ:
παπούτσια πρώτης ποιότητος (άνδρικά, γυναικεία, παιδι·
κά) μέ Εύρωπαΐχα δέρματα είς διαφόρους μοδέρνους χρω
ματισμούς καί σχέδια υπό τάς εξής τιμάς ι
Άνδρΐχα Σκαρπίνια μονόσολα τό ζε^5γος δρ. 22Ο
» » » λουβτρίνιχ επί πλέον 10
» » οίβολ» τό ζεύγοί δρ.
» Μπότες μονοαολες » » »
» » Βίαολες επί πλέον »
Γυναικεία.ξύλινα
»
»
»
τό ζεύγος Βρχ.
α εί λέ
τό ζεύγος
» λαμέ καί καστόρια επί πλέον » ι ο
πέτβΐν* 8ροΓΧ τό ζεύγος » 19»
» )) λαμέ καί καιστόρια επί πλέον ι ο
άπόΝο 2Ο—24 δρ. ^Ο τό ίΐεθνοβ
» » » 2Κ-ΛΟ » 9Ο » »
» )) » 31—32 » 12» » „
» » » 33-3β » 14Ο » »
* » » 37-4Ο » ιβθ » ,
Καθώς καί διάφορα δλλα πολαιόιβρα σχέδια άπό 50—125 ιΑ
ζβνγος. ΈκνβλοΦνται ωσαύτως καί παραγγελίαι |πΙ δχων -*"
βίδών των ύποβημάτων, χαθως χοΐ διά χοροΰς καί άπό ά
«αί διαφόρονς χρωματισμούς.
Ι ΚΟΙΝΩΝ1ΚΑ
ΚΙΝΗίίΣ.-ΆφΙχβη ϊθβς έξ η
δ κ. ΝικοΧ. ΓιβλβΚάπηί Πταισματοβΐκης.
στην πόλι
■Η εύ(ή «ήν οποίαν «Εεβηλώααμεν πΒα-
χθές άπό «ής 1«»ϊ στήληί.
—Διά «ήν ταχείαν μεσολάβησίν «ής λιΟ·
■άδας. .
—Δέν ίιτραγματοποιήθη μέ» «ην Κ«αιη·
κή», «αθ' ην ή Χ ονιά ή ·ο »Β»«οφο»ής
«οί Βαοκ'8 «αΐανπ1» *1ί «τ)ν πόλιν μας.
— Έξ«*ληοώθη δμης μβ δ'ην «ής ^ή,
παληούγην, άπό της πβα>ΐ>ς «ής χβές Δβκ-
οιΐ6.
—Νά έΧπίσωμβν δ«ι ή λιρκΐδα αυτή 1·«
Θά ΐΐνι χάλιν «μβτοβοτΐΜή»;
—Διότι βοκετά μας φοΐνετοι εχιόνιο§,
χοειοζβιαι δέ «ώοα χ ί ή σχετική.. βιβάνς
«όν ήΙΙον καί «ής θαΐπωοής.
—Γύ^β ά»ό «ό μαγΜάΧι έπίοοοε τί με·
γαλείιιοον μέρος τής Κβριακής.
—Εάν έ(αΐ(έααιμ·ν «ήν ουγ«ίν«Β«οσιν
«άν «ινημα«ογοάφο>* *ήί πόλβιος.
— ΟΙ όϊΐοί'ΐι έκαμαν ΜαΙές δονλβ ές καθ'
δλον «6 άηόνενμα.
—Χθέ; εί ήλιβχααιΐς ίνΒφατίοθηοαν β·
κως οί χοχλιοΐ με«ά «Α *ο"τ. βνε.ια.
—"Εάν έπι««έπβτοι ή ούγ«οισις.
—Ή ά«ελής ιΐοαγοογή «οιθής είς «ή» &.
ποίον ονμκβαιπλήφθη «αι ό νομός μας.
—Θ4 άοχ^οΐι ύποθέιομπν αγαθήν π('
ϊραοιν γύβω άπό «ήν «ιμή» «οί ψωμιον.
—Καί «α συναφη πρός «αύτην οΐκονομι
κα Βοοβλήμοια «όν «««χον λαόν.
—Ώς γβάφομεν έν άΊλη; αΐήΐη. π.οοχνές
εγένετο θριομβ«ν«ικε»ς ή βναρξις ««« ■«,-
νασιΜν δια «ην κα«αοχ··ήν «όν νέον
εοω««ο>κού νδβαγωγβίοβ.
—ΑΙ εργασίαι αύιοί ηβοεεοιοτε ι ώ: ιΐνε
γνωστόν, καί «ήν ύ ίίίον «ής χόλΒβς νά α-
σφαλίσουν άπό μελλον«ι*ούς κι«δάνο«ς «οί
«ήν «άλλην άκβρνίαν νό με«οιάσον*.
—Έν κάσχι π«οι««ώσβι χο«ιάζο»ται επί
Π||ακιιμέ·ου θβΐαμβοι καί έκιθηΗΟιηχε.;
—Ημείς, φανιοζόμββα, μόνον »λαιι·
ματα.
—Διδομένου ό «ι ή ίναρ(ις αυτή ΙΛει ηοΙ
ηδύνατο νό έχη αρχίση άπό 6ιιτ(ας «οϋ-
λάχιθτον.
—Μβ «ήν προχθεοΐΐήν νέαν βαλαοοο·
ή
οχή
— Καθυοτίοησον Ιχ νέον «Α δρ,ομολδγια
τμ« ά ίμοπΐι ίων.
— Ή καθνοτέρ,ησις {]χιται καμμάτι «|γ.
νού«σι«η» διά «ού; άναγνώσΐος «ιεν ά§η·
ναϊχ*ν έ^β
φημρ
—Άναγκαζομένονς νό κάρονν δια μ άς
βϊϊ ·οί «εοσαβ·ς πολλάκις έφημεαίδις.
—Τος όλΐίας έπικβοσοέιιας δέ* μπο-
ρ,ονν νά βιαβάσουν άμεσος δλες.
—Σημβιι;ΰ»»αι ΐΐσέΐι «Ις «ή« «ΒΒΐφέοιιάν
μας άθο,όα ΚΒούσματα γ^ίππης «αί μαλι·
σ«α μέ Ννινμονικά φαινόμενα.
—Τα Ηοο6αμα«α «οΰία ά]ΐθμο«ν«αι ώ;
έχί «ό πλϊϊοιον είς «άς λαϊκάς «ά£«ις.
—Μή δυνάμενος νά κο,οαιολαχθέτσ ν δ·
■ως 11 (ΰ «αρθ·.
—Διά «ούς ό «οΐους ή γο,Ικχη δι«αί~ νο-
μίζομεν έχαραιιτηρΐσθη ώς 2να έκΐ πλεοτ.,.
«ί»ος >ολυτΐ)είας
—Άπό χθές ό ομιλεί* «ου θβάΐβοβ
Πονλακακη πβοβάΐιλβι «ήν «Τβίϊ» •—ται¬
νίαν ή (Τ|« κήν «οί αδουοαν.
— 'Η «αινια ιΐΰ:τ| φ·μΙΠεται ώ; μΐι ά«&
τάς ηεοΐφτιμοτΐοσς «ής έποχής.
—Είνε—δποος «6 λεει χίΐ ό ιΐίλος τΐ|ί—
ΰποθίοεοος οοσσιχης.
—Μπαλαλ«1««ς, «αιγγάνι«α «βαγονΐιο,
{Ιικηθρτ, ϋ«αοΐΗ%ς «κιιλτισΐι;, Κοζακοι,
π.λ.κ. Ιίού τό φόνΐο της—φό»«ο μιάς
κλοιιήτ, ίκϊϊη^ συνορπασι*ής καί Μαθαΐ)«(
ΐ
—Τό ΜνΒοχ(ο«1^ν «Νοβ»ισοος» Ι»βν«
«ου Δημοτικόν Μεγαρον.
—Ήλθε νά σνμπληο,ώου Ι*'αν Ιλλειφιν
έν «ή ηόΐιι μας, καοίχον ά^ώμαια.
—ΚνΙ ·1ϊι*ήτβ||ον καλλ«ν·Η(ά.
— Έ£αιαετι«ής ποιότητος καί είς 1Ψ&1,
Ν|)οοι«άς είς «όν κόσμον παΐ Ιδιαιτέρα; ■(
■νβ'ας κιΐ δισποινΐδας.
^________6 Ρεκορτιρ
Δ1ΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Χανιωτάκη £,
ΝΕΥΡΑ—ΖΕΡΒΟΣ
Φίραβχον ΙγκεχριμΙνον διά» τη 6λ
&ριθ. 856 τ«]ς 12—12 1928 γνωμαχεύ-
οειβς τοθ Άν. 'Γγ. Συμ6ο«λΙο« εϋικφ
πρός τίνωοιν τοθ νευριχοθ ουβτήιι«Τ9(
χορηγούμενον έικτυχβς έκΐ τ§» Ιξτ]4
νεαρικτβν νοοημίτ»ν ήτοι:
Νιυραοθενιίας, ΝευρολγίαΓ, Ιαχυαίβ*
Ριυματισμων, «ρθριχσμβν, ψ;χοπαβή·
σε»ν χαί μιταο'αγχειακ&ν νεκρικΑν νοβη
μίΐων. ΠιβλεΙται είς 8λα χά ναρμαχεΐα·
ΥΙΟΙ Δ. ΙΓΓΛΕΣΗ Α.Ε·
ΑΤΜΟΠΛΟΊΆ ΣΑΜΟΥ
Καβΐ ΚΥΡΙΑΚΗ ιιρα>( ιό ύ>έβο·
χον θαλαμηγόν:
«ΑΑΜΠΕΡΤΑ»
Ταΐύτ»)ΐος 19 Μιλλίον. Διά Ρ«8«'
μνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ. "Αφιξις Πιι-
Οαια χαράγαατα Δβυτέοας.
Πρα«.τοβΒΪον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
Τιιλέφ. Νο 61.
ΑΝΑΧΩΡΗ-ΕΙ-
ΑΤΜΟβΑθΙβΐ1·
«ΛΚΩΝ» 1Ηαοτιιν ΤΕΤΑΡΤΗΝ '
α. μ. κατ' ιΐθείαν διά ΠειοαιΛ—Χ»"1*
8α—ΑΙδυΦόν—Βόλον— ΘιαβαΙονΙιιΐ*-
ΦΩΚΙΩΝ Κϋθιακίί Ακσγΐνμα Ι'
χατ' ιύθιΐαν Πιιααια.
κρητική τεχνη;
ΛΝΟΡβΩΣΙΣ.
λι μας.
ΙτΓ·
οαλάβησιν τής
Ι|βη μ*, την
ιβ τ, α ΧθΜΤα
■Ις την «όλιν
·ςμ· δϊην ,η
β«ι»ς της
ή
Ιβτική»;
αύτη»,.
Κνριακης,
ι·« »1>ν ον,
• «ής χόλββις.
μ
ς φοθ,0β
«β Χ0·»τιΜςια.
οί ή Η)γ·ςιοις.
.γ»γή «θΛης ,Ις ^, ^
&η «αί 6 νομός μ«(
κο*έτομ·ν αγαθήν ι-.,
«Ι|ν «ιμή» τού
Ι *βός ταίτΓ,
ι χττβχον λαόν.
* 4^
βΐπονομι
ϊ ήη
«·ς ή Ι-ρξις
κιτασ«··ήν «
εεγβίον.
β
*,·ίον τής 6Ββς ,
«ΐΛ.οντι«οΰς κι«6ύνο«ς
γΐον νά μεΐριαοοο,,
οικτώσει χο«ι4ζο*ται (
ιμβιι καΐ επισημότητι;
ντοζόμεβα, μόνον ^
ι ή Ινααςις ού τη Ι),, „)
ΙΒ αρχίση ά «ό 6ιε«1«ς «ώ.
οχθεσιιήν νέ·*
Μ* Ι χ νέον «ά Οβομο16ΐι«
ν.
ίρηοις !}χ·τ·ι «ομματι
τού! αναγνώστας ιμ«
Ιεεν.
ιέ·ο»ς νό καοονν Βια μμς
ιβ·ς πολλάκις εφημερί
ις έ«ιχοοοθέα>; (««
οανν 6»'σ»ς βλις.
■ι ιΐοειι είς »τ)« ίφ
ιΰσματα γαΐχπη; μΙ
νικό φαινομένη.
ιαχα «β ν τα ά^ιθκοίπ·! ε;
ιν ·1ς τος λαϊκάς «ά(«ι.
ιενας νό «βοφ«λ·ΐ··ο»δ"
>ι.
ί> «οΐους ή τοΐππη βι»οΙ·ς«·
ι««ηβισ0η ώ: ινα 4Ι λ
1
β
ό ομιλεί* «οί θι·τ«ο·
κοοΐΜλΒΐ την «Τ«ίί· »-*·
ι Μοί αΒουοον.
ι ϊύ.ή φΐμΙΙει·· ώ; εί» 4»
ίτερος «ήί εβοχής.
ιβΗ «α "εί κ.Ι ό τιίλβί ***
*%«·" τσιγγβ««· *«■»·*
*λΙ ΙοΙ*·*
«όν«ο
ηοιταΛεΙ.» «
ιοβ Ιίεγάρο»·
Λ ο·μΛηβ·«ηΐ
μτ, «βοίχο·
>»(β«·οον Μ"
ι«ι·ηβ χο.ότηιος ·■» ·« >
ς ,6 ν «όομον π·» 1»'·'«*··{ *
ί
ΚΤΕΡΕΥΟΝ Φ*Ρ»ΑΚΕΙΟΒ
Χ·*ι«*τοκη *■·
νοβτ,Ι»*»*
ιοθ.ν.ΐ»ς Ν
ΡΗΤΙΚΗ
>:υνδρομαι
οϋ βττισίπ Δολλάρια 10.
'Α««ββιι «Ι «τβδείξβις σονδρβμθν χ«ι
βπμοβιβΰαεΝν φέοουαι άιτιχβίχιτητΜς την
0«βγρ«»ην τβθ ΔΐϊοβυντοΟ κβιΐ Ιδιβ
Ιΐτΐΐτο» τής «Άνβρβώα«ιυ{·
1932
ΑίΙΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
ΖαχιιρΙοιι Έμ. Τ(ονλιαβαΝη κατο(κι« Ή
ακλιΐον
Κα«ά
Ενμην. Άντ. Μπαστίκη ητηματΐον κα·
ΐ«αη Μηό
ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ κύκλοι
έν άναμο^ϋ *ή άφΐξεως είς
Αθήνας «ού κ. Βενιζέλου, έκφοάζον
«αι αεά πλήρους αίσιοδοξίας. Εϊ
μεθα πλέον 9 βέβειοι όιι ι) αίσισ-
δσξία αϋίη «ών κυβερνητικήν κύ
κλω*, άνταβσκο,ίνεται πρός «ήν
κβαγμαιικότητα. Τα μέχοι «ούδε
έξ ένκύραν πν/γβν άναννελθέντα
δέν άφήνουν άμαπβολίας περί «τ),
επιτυχίας τού «αξειόίσυ «ού κ. Βε¬
νιζέλου είς δλα «ά σηαβϊα «ών
ένεβγκών «ου καί κατά τοόπον ί«α
νοιτσιούντα ΐό «μάξικουμ» «ών έλ-
1ηνι»ω» άπόψεων. Όσον λι«ός δέείς
αίσιοδόξσυς έιΐφράσεις καί άν είνε
τελευταίως δ κ. Ποωθυπουονό;, δέν
πιστεύομεν όιι θά παβασΐήσο δλι
γώιεοον ικανοποιητικόν «ήν κα«ά·
βιααιν ώς δηαιουογείιαι αΰ»η μ«ιά
«ό άνά «ήν Εύοώαην «οξείδιον «ου
Είνε άλλως «ε ίστοο,ικώς Ιξηκριβω-
μένον δ·ι δ κ. Βενιζέλσς έπανερχό·
μενος είς Έλλάδα έκ «οιού«ων απο¬
στολήν, φασν*ίζ«ι κατά κανόνα νά
μην έχβ »άς χείρας κενάς.
ΜΟΛΟΝΟΤΙ δέν είδομεν άκόμη
άνιικολκιυομένας έφημερί
δας, κοινούσας «ά πράγΗα«α με«ά
«άς Ιν Εύοώηυ επιτυχίας, «ού άρ-
χηγοθ «ού Κοάτους, είαεθα νομίζο¬
μεν άκριβεϊς εάν είπωμεν ότι δέν
θά μείνη «ίποεε άχρησιμοηοίητον
ενταύθα διά νά «ειωθβ ή παραχθη¬
σομένη πσρά τφ λοφ άναθι) έντύ
ηωσις. 'Λλλά τό ζήιημα είνε «ό
ί{τ)(.· Θά κατορθωθή μέ «άς οίασ-
δήηοιε φωνασκίας, είρωνείας καί
χλευασμούς νά άναιοεθ0 ή άλήθεια
βασιζομένη— δυστυχώς διά «ού;
νράτρονταί—επί γεγσνόιω* άναντιρ·
ρήταιν; Βεβαίως όχι! Κατά συνέ¬
πειαν καί ή παα,ά τώ Χοφ έν«ύπω
σις είνε δύσκολον νά κλονισθβ καί
δυακολώ ιερόν νά άπομακρυνθ^ τής
κανια>θείρ~ι?ς νενικφς λσϊχής άν«ιλή
ψιοαξ ό"«ι «δπωσδήπο«ε» δ κ, Ββνι-
ζέΐας είνε δ μόνος ένδεδειγμένσς νά
οΊαχειοίζβΐαι επί άρκετά άκόμη έ·η
τάς τύχας τού Έθνους.
Η ΓΑΛΛΙΑ έαρό.βινεν είς «ήν
διάσκεψιν άφοπλισμσύ όπως
ή άεροπλοία όλων «ών κρατών ύ
παχθβ υπό «ήν Κοινωνίαν «ών
Εθνών. Καλή ίσως ή πρότασις
άλλά πενιχρά ώς πρώτον βήαα τής
Διασκέψεως τού άφοπλισμού ή«ις
άν δέν άπατώμεθα έχει αρκετάς ή
μΐρας πού συνεδριάζιι. Διότι ό κό
σμος περιμένει νά Ιδη άπό αυτήν
κεο,ιοοισμοος θβιικούς καί καταονή
οεις μέσων πολεμικήν φ ο νίκων καί
άπανθρώαων διά «όν σίώνα μας—
άτινα ώς ννωσΐόν έπινοούνται αδι¬
ακόπως είς «ά πολεμικά ίργοστά-
βια καί «ήν σ«ινμήν «αύτην — Ή έν
λόγφ δέ ποόΐασις δέν άφσρβ νομί¬
ζομεν η" σιαγόνα έν τώ ώ«εανώ έν
σχέσει μέ «ό προκειμένον ζή,τημα.
Δέν είνε μάλισια απίθανον ή πρό-
*α*ις νά ύποκρύπτο εδοτχημον »ρό·
«όν άποφχιγής «ής ελαττώσεως «ών
έ(οπλΐσαών είς «ό έπίπιδρν «ής ά
•οοηλοΤας—διά «ό οποίον ώ{ γνω
στόν τελευταίως «ά μβγάΐα κράτη
Ιπιδεικνύουν αδιάπτωτον ενδιαφέ¬
ρον καί κάποιαν επιμονήν θά ελέ¬
γαμεν παρεξηγήαιμον καί #«ισ*α
ανγχρσνισμένι,ν μέ «άς προθέσεις
•εάν διά «όν αφοπλισμόν.
ΗΤΑΧΕΙΑ έκδίκασις «ή ύ«ο
θέσεως «ών στραγγσλιστών
«ού σωφέρ Σταυρακάκη ασφαλώς
Ιχεε νενικωτέραν σημασίαν, «ιμώσα
τος άρχά(. Τό έγκλ*|μα «οθνο άφ'
Ινός μέν είχεν είδεχθβ χαρακτήρα,
εξαιρετικόν διά «ά έγκληματικά μ άς
χρονικά «ούλάχιστον τής άπαβτέραΐ
άποχής, άφ' έτερον οέ διεπράχθη
*πίν νέων άνθβώπων, άπό «ούς ό-
Λοίουί, είς οιανδήποτε τάξιν καί άν
άνήκουν, ή Κοινωνία καί «ό Κράτος
άναμένουν σήμερον άν«ιλήψεις τι¬
μίας, φιλρπονίαν επαγγελματικήν
καί είδικώτεβον ψυχήν άνθβώπ,συ
καί ουχί ένστικτα κττίνους ή θηρίου.
Διά τούτο επί *«ς υποθέσεως «αύ
»*Κ *πεβάλλε«ο εεανταχόθεν καί
καί ε ταχύτης είς «ή* διαδικασίαν
Μοί *ατο.όί*ί) «Λν Λυα κακούργων
«4 γοί7νοοώτερον καί χα?ρι(
Κάς
Ό χαθ' ^ύ τό «όρον μ·ι·ι πα(τοι νομ£μ»ς
ίιιεΐάγη διά «ή, άιιό 29 ·Ια*ο«βείϊ« 1931
αΐ'η; λκιταγής μόν χά! ακοΐούθως διά
*ης ύ»5 χρονολογίαν 27 Δ»»*μβ3!ου 1931
Κ3τασζετηρ(ον μοο τοιαύτης ώς ·ε(«ν«"ΐ
εκ την στ««ΐΝΜν ε·ι1οτηα1ων «π' αριθμ.
1750 τή; 29ης Ίανουαοΐαν 1931 κιί 2641
ης Πης Ία«ο«πρ(«« 1932 «οά δικισιΐΝαν
·λτΐ»ήθος τή; κεοιφβ^κΐας «ου χςωτοδικ«1α«
ΗοακλεΕοο ΓβοοβγΙβν ΠωΧιονβακη δπαος
βιν-ίμβι καΐ Κ|]6ς έ«ιίν»σιν τής ύ«' αοιθμ.
1696 ΐοϋ έιους 1930 ό^ισιικτ: κιΐ τ·εοι-
δ'κιο αποφίαβαις τού αρακα&ΐΗβΙον Ήβα·
«)ε(ου νομίμως ΗΒκηοογμένης έκτελπαΐης
ηληβώοχι κί; εμέ Ιακροθέσμας δια κεφά¬
λαιον τομΐμβος τόκους καί βϊοΐ· μέχρις
'ή; ϊοονοίοτίας τής Οββτίοος των αναι επ -
τανΜν μαα έν 8>.ω δα»!. 14 443 έν τούτοις
ού5έν»1 κατέβιλιν καίτοι καό κολλοδ
παρήλθεν ή π^δς πληοομήν νόμιμος »ρι·
Θεσμία.
Δια ταυτα
Δννάμβι «οί τής χορηγηθβ'σης μοί ιΐΐικη;
αΐείας ί««1έο«ω; διά τής ύ*' άοιθ. τ018'
«ου ίιονς 1911 κοιλοίς τιϋ μ.
την Παακοδ κ»ν Ήαακλπ(ο« «οός
ξιν «ής άπαιτήθΒώ; μόν ταύτης των βχ
μέον δέκα τ^σβσρΐαν χιλιάδων τειοανοσίων
«βοσ3οά«ο·τα τοι«ν (14.443) κ οί τ«ν Ακ»
'ή: 28ης Δεκέμβριον 1931 νοιιίμω» »ό·»ν
«όν αοχικοϋ κ«φαλο(9ν μέΐβ ς έζοφλήσβως
κοΐ «ώ» ίΕόδοον Εκτιλέοιοας καί μβ την ρη
«ήν έ«ιφύ».οξιν καντδς έιέίοο μόν δικαίω
ματος, εκτίθημι ίϊς δημόσιον άναγιιαοτικόν
π'ιβισιηαιησμόν τό εξής άκίνητα κτήματα
τού όφΒΐλέτοα μοα τούτου κείμΒνα ά αντα
είς την *8}ΐφί°ο.Βΐαν τού ΕΙοηνοβικ^ίοο καί
ύαοΟηιιοφνΙακΙα» Μοιρέίν Καινΐ)«β'ο« ή'οι
Ι) ΕΙ; την κτηματικήν ΧΒοιφέρειαν τού χοο-
}1ου Μπόμπηας είς θέσιν η'ΒλλννιχΙ» ά-
ΥΒΟν 4κιοο«ως 6 μονζονρίων μέ δοα βέν-
4ρα έμπβοιέχβι πλήν έννΐα (9) έλοιοδένίοων
ξέναιν συ«οα. κτήμασι πληιιονόμην Ίοοάν
ΚοιλιαβΑκτ), Μαοίας Πωλιονβάκη «αί κλη·
ρονόμαιν Νικ. Βενίτικον.
2) Είς θέσιν «Κάτω Άοιιπλιέ;» Ιλαιόφν-
ίον έκιάαεως «βΐών μουζουοΐαν μέ 20 έ-
αιόδβνδοα σιινοο- κτήμαοι λ
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜ4ΤΟΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΟΝ
ΧχετΐΗ&ς αέ τιν βκοατβλίιν υπο τοΰ
έν "Αθήναις ΚεντρΐΗου τβθ Τ«μβί«υ
Θυμντνν Πβίμβν, το» ποαοδ τ6ν δρ.
175 000 ι«έ·ς ϊ» ΠΛ裫βτΛιιοιτ« Κρήτης
διι τ ιν' νβρήνιίΊ" ββηβημάΐΝν «Ις τ^ϋς
ς κ*» τ« θύμ^τκ κοϊέιιονι τα
χ ώ; καΐ πρβχβές ανϊνρ«Ψ*μ«ν
ή πληρβυβρΐα δ τι τό Κεντρικόν τοϋ
Τ«μ«ίβ» ©υμάτΜν αικέατειλε κρο: τόν
Μ. Γενικόν Διοικπτίιν τέ) &νκ χρημα¬
τικήν πβοόν, το οποίον κ«τίι την «ύ
την πληροφορίαν ιτροιιριζετο διόι τ4
πα?«ρτπμ«τα τβδ Ταμείον ΟυμάτΗν
Κρήτης.
'Βπτιδη έν τούτοις (ι οιβθεοις τού «ο
οοθ βέν εγίνετο &χρι τής ώ?«ς κκΐ τοθ-
το ένιβαλεν εί; «νπουχιβς τον Ιντ»0
6« £ύλλ«νον ΛνατίιρΜν, «Ι &νηβυχ(«ι
δ' «ύτ«ι (ξΐφράβθηααν είς τβν κ. Νο¬
μάρχην ΉρβκλεΙβν» &ς πρόεδρον τβθ
η«ρβτρτημ«τος τού Ταμείον Ουμ&τοιν
Ήρβκλβιου-ΛοισηΒίβυ, άτητ>8ύνβη Ιγ-
νρ«φον Ιη μιρονς τού προ; τον Γενιχβν
ΔιοΐΗητην διλ τού οποίου κ«ρ«κ«λεΙ·
τ«ι β η. Άαχούτση; δ«νς ιταιρικοχη βχε
τικας πληροφορίας Αναφορικώς μέ την
διάβεβιν έξ ίσον «1{ τα Π
γιαννάπη ή «ού νομίμαν άκαπληοιοτού τού- χομένος Ηατοικΐας έξ ώ" ή . . ___
τυν «οί έν τφ έν Μοϊοαις κβιμένω δημοαΐφ τολάς άχσριΐζβται έκ μιά, ήμ ϋχογ«(αν
γοαφΕΐτρ τον την 3ην Άχριλίου έ. ί. (1932) χοθήχη: έν&ς έ π' αυτής χατώματος_ ο
ημέραν τής εβδομάδος Κνοιακήν κοί ώιιαν
10—12 κ. μ. δτβ «αί δπαν καλοννται ι Ι
βανλόμβνοι νά χλιιοΒοτήσωσι.
ΆρμόΒιος Βικιαιικός «λητήρ ένεργησάτω
τάς νομίμανς Βιατνχώσιις ήτοι κοινοποιή-
σεις τοιχοκόλλησις «αί τα λοιπά νόμιμσ.
'Κν Ήρακλβίφ τΜ 5 Φ«βοοναρΙον 1932
Ο τοΰ χαοαγγίλλοντος «οί έπισιτεύδοντος
οικηγόρπ(,
Κ«ν. Έμμ. Βχρβεράχης
—ΑΙ ζημίαι έκ τής- χαχοκαιοίας.
Ό «ρ6ε.δρς της Κοινβτητιτς Αγ. ©·»■
μ* διά τηλ«γρ·φημ«τές τού κρϊς τίιν
Νβμβρχίαν γνΝρίζει ότι &φ8ονος χιών
χνλόητει ««έ κροχθές την περιφέρειαν
τού η κτηνβτροφΐκ δέ χ«τβιστρΙφετο(>.
Πρός τβΰτβ κκρ«Η«λεΙ ίηω; &ποστ«λ&-
οι βοηθήμκτα δι* τ«ύς δυβτυχβόν««ς
άπβρονς χ«β' ότι η χοινότης &δ«ν«τεΙ
νά π*ρ«αχη οιανδήποτε βοήθειαν.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Γ«ςβργ(οο Χ Λιαπάχη κατοίκον Ήρα·
κΧβΙον Κατά
Ι) Εμμανουήλ Ι. ΆγλιααΗΤ] έργολά-
βΐν χαΐ 2) Ίταίνναν Μ. Μαρή έμπόρου
κΐταίκταν Ήοΐκ«[ον.
Δια τής υπό χοονολ. 10 ΊανοναρΙον 1932
χρός πληίωμήν ίπιταγής μόν γινομένης
κρός ««τέλβσιν τής ύπ" αριθ. 2379 τοϋ
1929 όριοτικής καί «ΒΐιοιΒΙνον άχανάββιας
τού Ποαιο8ΐΗΒ(οη Ήρακλείοη έπβτάγηοαν
οί καθ* ών τό χαρόν μοο κιΐ ό 'Βμμανοοήλ
τής νομΐμον
κληρονόμον Ί·
ωάνον Κοιλιαρακη έκ Βύο μρ««ν χαπά Κοονσαλάκη: δποας^ ίντός
Κοον. ΠαχαΒογιαννάκη καί Άναστασι. Μα· ■ ΒΒο0βσμία: «ληΐώσβσιν είς .
νονσακτι. (νύας «οί άϊ·αιοίχως διά «βφαλαιον Βοαγ,
3) Είς θέσιν «Φ^αγκάτο» ελαιόφυτον 60153 έντόκοις αχό τής 27 Αύγουστον 1931
Ι 1)2 μονζοννά; μέ 10 ελαιόδενδρα «αι μ'αν ω; «οί Βι' έξιΒα τής «Ιαημινης έχιταγής
άπ,δέαν σν>οο. χ'ήμασι Καλλιόπη: Μιχ. ί βς>. 550 ίντόιως άκο τής έπιταγής «αυτής
Διυβά>η;, Μύ^. Σιβ.ανάκη, ΑΙνατβρΙνης) μέχρις έΕαφλήσετας χΧήν άλέσχον νά χρσ-
χήρΐις ΙΙαύΧ. Μχραγο«Βά«η, Κων. Λαμχάκη ξ(βσι τούτο μέχοι οήμιρον.
ιβί χαταμφ. Ι Λιά ταύτα
4) Είς θέσιν πΚοβοδ» δμπβΐον εί (ί) «ΥΒ"»| Πρός ιϊοποαξιν των ανωτέρω χασάν
των μέ δ.τι ΒένΒρα ιιιχεοιιχιι συνοο. κτή-'ι&ν τόκτον ούτών ώ; ανωτέρα βΐρηται κοί
μοσι Μαρίας Κιχβλύκτι. Έμ. ΜχαΕάκη «οί «όν γενομένων «αί γενηοομένων Ιξόδων
σαΐια ίκ «ών άαων μβρειν «αί ! μέχρις άποχληρημής έκιΐθημι ·1ς Βημόαιον
5) Είς θίοιν Σγουροκεφάλα» αγρόν χένΐ»' άναγκαστ·χόν χίιιατηοιααμον τα 4ζής άκΐνη
5) στοβμμάτων με μίαν έλαίαν συνορ. κτή- «α κτήματα τε»» καθ* ών τό .παοόν μόν
μασι Ιωάν. ΒισιλΙκΐ), Έμμ. Σφα«ιανάιιη, ιΜΙμ«*α έν τή ΜΤηματικήχβΒΐφεοεία Τοβαλιί
Κ. Μπαφάκη «αί κληρονόμον Νικολ. Μπα 'Ηρανλβίαιι 'οΰ Δήμον «αί ΕΙρηνοβινβίον
«άκη. Ι'ΗβπκΧεΙοβ ήτοι 1) ΙΈωθεν τής Πύλη Λα-
'θ χν«ισ«ηΐ)ΐαομός «άν «τηιιάτων «ού ών ζαοε«ο« Β«αντι «ής Άκ Ταμχιας δεξιά τής
γβνήσβται ενώπιον «ού ονμβαλαιογαάφον Αεοΐφόρον «ής αγούσης έξ Ήρακλβίου χρός
Μοιρών Καινο«ρ(ον Γεαρ. Ίαάν. Μχιστα- νχο Χ;ΐστιανικ!*ν Νεκροταφείον Βύο σννβ-
........ .....μΐαήχρδςάνα-
ά·
οονι-
σταμ'ενοΤ) (κ τριών διοματΐαι* μιτά ΒιαΒρό-
μον μαγβιρβΐον κνί άφοΒκντηρΙον καί έτί-
ο,ον χατώματος ουνισ»αμίνο« έ» «(σοαραν
Βωματίαν μιτά βιαδρόμοβ καί έΐώσιον «οί
μιάς αοφΐτας μ«τά ταρατσας ή δέ ετέρα έκ
μιάβ ήμιϋπογβιον άκοθήκης έ·ός ποτώμα-
τος αποτελουμένου έκ «οιών Βαματϋιβν μέ
ΒιάΒρομον μαγειρΓΪΐν κι ί αποχωοητήριον
Χϊί έτέοον χατώμητος μκτά ΒιαΒρόμον καί
τβιών Βαιματίων σκνορ·νομένης κρός κτή-
ματη χλη^ονόμιην ΆντηνΙον ΧατζηΙάκη
Νίβι λκ νότονμέ λβοιφόρον έξ ανατολήν καί
Κωνσταντίνου Πβνταοάκη έκ Βνομών κοί
βοροα «αί 2) «Ις θέσιν «Μασταμπά» «αί ·ί-
Βικώτερον «Χαλίχο» ε» κΐχόπβιον *κτά·
σεα>! 330 τ. μ. γνωστόν υπό τδ δνομα «κλη-
ματααιο» έμπεριέχον άμηβλαν σουλτανί
τριών έργαΐών μέ μίαν μονοκατοικΐαν σν-
νιοταμίνην έκ τριών Ισογείαιν «Ε ών Βύο
σοφαΧΙδικα, μιάς άποθήκης, άφΓδβυτηβίου
ενός ύχσγείσν Βύα χαραγκώνού, λής κο·β-
βατίτας «αί ήμΐσΐιος 'φρέαΐος σννορενόμβ-
νον χρός κτήματα Εύαγγέλβν ΒασιλβιάΒον
ΕΙρήνης Γ·ωργιάδον καί δρόμον ανήκοντα
«δ μέν χρώτον «ών ανώτερη «τημάτων βΙϊ
τ&ν χρώτον «ών καθ* ών τό χαράν μόν «ό
Βέ δεύτερον ΐΐς «όν δεύτερον «ών καθ" ών
τό παοόν μόν κρόγραμμα ηλΒΐατηριασμοΰ.
Ό χλβιστηςιασμός τώ ν «τημάτων «ού («ν
γενησεται «ην 3 Άπριλΐον 1932 ημέραν
Κυριακήν «αί ώίβν 10-12 χ. μ. ενώπιον
τού Σνμβσλαιογράφον 'ΗοβΜλϊίου Εύα«ρα-
«Ιον Π. Βανα&ονμχακτι «αί «ούτον κωλνο-
μίνου τού νομΐμον ούτον άναχληραιτοϋ
έν «φ Βημοσίφ γραφ«1φ τού βΐοημενου
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
ΕΗΗ1Ι ίΙΙί. ΙΙΙΙίΙΒΗΙΙβ
(Πρώην Χαριλάβυ £τεφ«νΙβη)
Όδβς Μβρτύρβ»ν
(Ιναντι ταχβββομβίον)
Πλήβης ηαραχκιαθήκη χημι-
κδν χαΐ ΦαρμαχιυτΐΜ&ν προϋνταν
χαΐ Σπεσιαλιτί.
ΙΑΜίΙΟΙ ΕΦΙΙΡ&1 ΟβΔΙΜΙΗΒΙ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
———_- σνμβο^αιογοβφον κτιμίνφ ενιός «ής χό·
Άναχοινουμβν τοίς «νοισΦβθομΒνοις λβαι{ ΉηακλεΙον κατά «ην οίαν «Καντανο-
δτι την κοοσβχή Κυοιαχήν 14 «οίκον· λβοκ» Βνθα «αί δτβ καλούνται υ Ι βονλόμι-
τος καί ώοαν 10—12 α μ. Ιν τφγοα- ν»; «ά γίν«.σιν αγορασταΐ.
τος κυι ω^ι τ ν ι- ,-„«„!„ Άρμόβιος Βικαστιχδς κλητήρ ένεργησα-
φβίφ τον) ΤαμβΙου γβϊήσβιαι "α*α*»1 χω ,4 ,όμιμβ *»1 τοβ χροκ·ιμίνον κατά
κτιχός πλειοδοτΐΜός διαγωνισμός δια τάς βιατάΕες της Κρ. Πολ. Δικονομΐας «ου
«ήν ΙνοιχΙαοιν »δν ϊγκαΐοιυς ύιτιρθεμα- 1880.
«ισί)ένια»ν καί μηδολα>ς ηλίΐοδθνηθέν· '.Ηβακν·ιον 4 ΦεΘρονιιοΙαβ 1932
—Ή'Ατβλής βίσαγωγή «ής κριθής.
ΧΘές αυνήλβεν είς οονεβρΐαοιν Ιν τφ
Νομαρχιοιχί Κ«τ«οτΐιιι«τι έπιτροκι
έκτΒν η. κ. Νομαρχου, Έφβρου κ«1
Προΐιταμενου τής Γενργικής Περιβε-
ρείνς. Ή Κπιτροπη πρβήλβεν είς τίιν
απόφασιν διινς διαβεαο είς κατοΐχους
τ&ν ορεινΒν κεριφερει&ν τβθ Νβμ«0
τίιν εΙβ*χβεΐ9«ν «ροχβές «τελβς βια τβθ
ΤελΗνεΙον μνς κοοότατα ΜριΒΑς Ικ 200
τόν ναν.
Κατά π«ροτβχ«βεΙα«ς ηληρο·ορ(«ι Α-
ν«φοριχ&{ μέ τίιν εΙακγνγΓΐν Μριθής, είς
τβ μελλον «τ«λ6{, τουτο θα Ιπιτροπΐ]
μόνον είς την Άγροτικην Τρ*ηεζ«ν
κ*1 τοβς ΓεΝργΐΝούς Συνετκιριομοός.
Π«ρβ τής Νβμαρχίκς β* έχδοθί) ηαΐ
οχετΐΜβν κν«κοινε·θέν.
—Ή άγαθεώρησις έκλογικΦν κα·
ταλόγων.
Τβ Ύηουργιΐίν τβν ΈθΗτεριχΟν δι*
τηλϊγρβφήματές τού κρός «*( Γενικλς
Διβικπσεις, ΝομκρχΓα; κ «Ι τάς άρμο,δΐ-
«ς Δικασΐικάς Άρχός το& Κράτους
γνωρίζει δτι δι* διβτάγμβτος π ηρββε·
ομΐ* τίς *ν«βε»ρήα«ως τ&ν ίκλογιχβν
κκτηλόνΗν καί κ«τοιλβν»»ν έκλονικ&ν
0ιβλ>«ρί«ιν κκρατεΐνεται μίχρΐ τίλβυς
τρέχοντος μηνός Φεβρουάριον.
—Τό Ιστορικόν 'ΑρχβΙον.
Ή ΓενΐΜίι ΔιοΙκηοις Κβήτη. δι' Ιν·
γράφον της πρό; την Νομαρχίαν η«ρα·
καλεΐ &ηνς μεριμνήση αυτή χ>1 *να·
γρ«φδ χκτ* τίιν ούνταϊιν τβθ μέλλον*
τος ν* ψηφΐοβ(3 πρβθΊολογιαμβΟ τβδ
Δήμου Ηρακλείου Α χαιθυβτερουμένη
υπέρ τοΰ ΊοτορικοΟ Άρχειοο πίοτΜθΐς
Ικ βρ«χ. 20 000. _
—Τα βοηθήματα «ών απορίαν.
Ό κ. Νομάρχας ΉραχλεΙο» δια τη-
λεγραφπμ«τές τβυ ηρίς τον πρόεδρον
τής κοινότητος Βώνης «βρ«χ«>«τ βηεις
χορηνΑσο άρτον είς τοος ένβεβΐς κάτοι¬
κον ς ΦιλισοΙυν κκτόκιν οηββληβέντΗν
σχετικώς παρβπόνειν.
—ΔιφθβρΙτις βίς,ΚαινούργιοΧωοιό.
Ό πρέεδρβς τής Κοινότητος Κ.«ινοόρ·*
γιβυ Χειριοβ «νενεβε είς την Νομαρ¬
χίαν διι είς το χνρΐον Γαλυκε «ιτεβίκβε
ϊν έκτ«ετέ( «βιδίον ίχ διφβερΐτιδϊς εί·
νέ δέ ανβγχπ βπκς μετβββ βύτββι συ·
νερνεΤεν κρός *«βλύμ«νοιν τ(ίς οΙχί«(
εί; ην Ινβσηλεύετο δι* την πρόληψιν
μεταδόβενς τής νοοου.
—Καταοτισμός νομοσχβδίου διά,
«ούς βοσκοτόπονς.
"Υπο της Γενιχβς Διοιχηαειις Κρητηε
χ»ταρτΙζετ«ι νομοαχεδιον κ*ι 8« δοβθ
εΐς^τον χ. Ύκονρνον ηρος φηνιοιν βια
τβν χαθοριβμβν τβν περιοχήν τ&ν βο·
οχοτόπΗν. Δι* τοθ χ«ταιρτιζομένου νβ·
μοοχεδΐβυ, 1»ί ιτληοοφορούμεθ* δύναται
τβ Άνρονβμιχον Σίυμβούλιον μετ* γνει
μοδέτηαιν τοδ>οΙχεΙου ΚοινβτικβΟ Συμ·
βοηλίου ν* χ«ββρί;ο ζώνας περιλαμΒα·
νούανς νριομίνο'ς βοαχηαίμβυς *ποχ*ει·
ατικΒς ίκτΑαεις (*νρι·δΜ) έν τ»Ι| βηβΐ·
αίς «καγορεύεται η οπορ* χ·«8',ί»ριβμί·
νην εποχήν ώριομίνειν εΐδβν ηρβΐβν·
τειν η π καλλιέργει* δίνβρκν ύποχειμί·
ν«ν είς βγροζημΐβς.
ΟΙ Ι(ουαι·ατβΙ μικροεκτ«οεΗν χειμί-
ννν εντβς τής ζώνης ταύτης Οηβχρεοθν·
τ«ι είς τίιν έχμίββΗβιν «ύτβν είς τβύς
είς τ»ί λχταιβεις τ«υτ·$ βόβκβντα'ς Ιδιο¬
κτητάς ποιμνίκν τβθ αχετικοθ μιοθώ·
μ«Τΐ$ έν άαυμφΜνΙφ χοιθοριζομένου ο·
κό τοΰ Ποβέδρου τού ΆγρονομιχοΟ
ΣυμβουλΙου χρίνοντβς ηρβ{ τρθτο έκ
τδνίνόντΜν ««Ι χ«τ·β>λλομενβυ ·Ι|
τβν έ{·νοιαοτην.
—Ό κ. Γεν. Διοικητής.
Χίές β* βνεχάρει είς Άβήνας 6 Ύ.
κουργοβ Γενιχρς Διοιχητης Κρήτης κ.
Ν. Άοκοντοης δι* ν* μεριμνηβο δι*
βιάίβρ* ένδι«φέροντα την Νηοβν μ«(
τ&ν Μβιαένοον είς
ΐαιοΐπϊν Αγ. Μύ·
Οβνο', ΑουτοανΙου, Άχλάδας Καμα-
θίου, Τ»λ(οοον, αυογοΰς,ίΠιτοιδΙων καί
«ισ
τσιν αμνέλαιν ανιοδ
«άς ί
Ή ώ, άνω δημοκοασΐα θέλει
γηθΐ ί"«ί ΤΌ ββσβι των δοω» ττον ανα-
Υθαφ ιμένων είς τή» ά«ό 23 Ί >νουα-
θΐου Ι. Ι "αί σχετικήν μί ^ν Ι» «οο·
κτιμένφ ΙνοικΙαοιν δια- ήο«ϊ·» ·οδ Τ°·
μτΐπυ.
Έ» "Ηοαχλιίω 8 Φίβοουαο^ν 1932
Ό Διοικτΐ'ίΐς «όν Ταμείον
Έμμ. Κατσαβάκιΐβ
Ήβάΐ ββρ
Ό «αν Ββισπΐύβοντος «οί χαβαγγέλλοντος
πΑηβε|ούσιος δικηγόρον
Ν. Γ. Κεφοιλογιάννης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΈπειΒι Ιεν ·ΗοΙθησαν σ«μ«έαονσαι αί
σήμβοον κατατεθβίβαι χροσφΐΒθί Βια θείον
θειϊκόν χηλΜΟν,£ψΐ«αθτήΒας καί θβιαφιατή
οας Β.ά «ήν 'νοημήΟβιαν «Νν όκοΐνν εΐχη-
μεν χΐ]οκη»ό(βι μι.βΒοτΐκόν διαγωνισμόν
ϊ·ά οήμΒοο», οηλοΰμιν δτι «χαναλαμβίνο·
μέν ».&» Βιαγωνισμδν των άνω »ΙΒ6ν τή*
13η* ΦεβρπναΒίον έ. Ι. ήμέρον Λι««ραν
κοΙώ]ανΙ2 χ. μ. υπό τοίς ΙδΙονς δ
1932
Ό ΣνΐΜοληαιν
Γ ■
Ό
τβθ ποβοθ των 175 0£0 δραχμ&ν,
Κ»τβπ;ν τ«& ϋν«(ίλφ«υ ««δ χ. Νβ-
μοτρχου Ήραικνίΐν ο » Γενΐκός Λιβι·
Μπίί-ς άπ»θϊ»,>β χβέ'. ηρός ΒΟίβ- Ιγνρ«*
Φβν οιιΐί -γ& 4πο.,ι« κ«0(ατφ γνιιοτβν δ«
τι «(τεοτάί'ΐοον β!ς τβ έν Χανίοις Π*.
ράρτπμι τ.·>ίί Τ«μ«ί«υ ®ι>μ*τε>ν Πολε·
μοο χαΐ δι* τος *ν*ν>*$ αυτού δρειχ-
μ*1 175.000. Δι» δέ την αποστολήν χρη·
μάτκν καί είς τβ Π«ρ*ρτπμ* Ηρακλεί¬
ου 6 χ. Γενιηβς Διβικητης ·| άναφΐρη
τοίν λόγν ΙννΡ*ε>ε>ν Ινερνει τα όί-
βντα
Μετ* τ* άνκτίρΜ οί λνακηροι καί τ*
86μ«τ« πολέμου βι«τελοΟν λν ζοιηε·) *·
νκνκκτηαει χ«τ* τή» έμπειικτικίΐϊ ·*·
τ&ις δι" «ύτοϋς οτάοεκς τ&ν *ρμββΙ«ν
υπηρεβιϋν. Δεδβμίνβυ μβλιατκ ότι μ*- ν
χρι σημερον ουδέν τβ 6πβ τβθ βιέ«ον·
τος τβ Ταμείον ·υμλτ«ν Νόμον, ι»ρ·-
βλεπόμενβν χρημκτικον κοβον Ελαβον·
Κατ* τάς πληροφορίας μκς οί κν*κε)«
ροι είνε βηοφκοιαμενβι ν* κροελΐβυν
είς Π«ν«ν««ηρικβν Συνέδριον ΐν« δι··
μκρτυρηθουν δι* την αατοργον βτάοιν
τβν *ρχδν ηρές αυτους.
ιμ.
Ό κ. Άβχούτοης Β* ηαρ«μ·(νη εΙ|
την ηρΜτεύουββν μιχρι τής 20 ΦεΒρου-
«ρίβυ, θ' «νακληρουται δέ χβτ* τβν
χρόνον της κπουαΐοτς τού, *«β τβν Γεν·
Γροιμμαιτί* κ. Κ. Περ&ιχ&ρην.
—Τα οΐνοποιβία καί έλαιοιριββία
Κρήτης.
Κ«τ* «ληββφβρίχς κβταρτΐζοντκι
δώβ ν»μοαχέδΐθΐ έκ τ&ν βκβίειν
τβ Ιν* *φβ(ό) τ* οΐνοκοιεΐ* κ«1 ουγ·
««!»ριμ*ν»'ς ΐ^ν τρόπον της «Ιβφορ««
τ&ν βυνετ»ιριαη&ν είς νορβλογΐκν τβθ
μετκφερομενβν καΐ έ{«γομΙνβυ οΐνοβ
χ«1 τβ έτερον την έν γένει λειτουργίαν
Μλη. τβν Ιλ·ιβΤ9ΐ0·(Νν 4λ«ιββι{αμ·ν«ν
ΝΑΙΙ
ΑΝΟΡΘΟΣΙΣ
!?ΙΪΙ
Β
ΕΙΔΗΣΕΪΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ 21ΤΤΡΩΪΝΚ
ΑΗΗΥΘΪΝΟΗ ΑΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ «ίίϊίΙΕΡΙίΙΗ
ΙΟΙ ΧΡ8ΜΐΤ83Τα«« Α»ΙΠ«ΡίΝ
τίς πλιιοοοροοί ις διι οί δ
εί; «ήν Γενικήν Διοίβησι*
175030 δοαχ διετέθησαν αόνον διά «ό
παοάοτημι τοϋ Ταμιίου Θ"ΐιά'οον Χ
ν(α>ν, ή > αναφέρομεν έν ά λ* Β σΐήλτι
) έξ Λτακήοοπν παοουσιααθεϊσι
«ου χ. Νομάρχου «δ ά «ό γ*
ιια τής χθές, υηέβΐλι 1««ονα παοαπονα
ί μέθ'ονς δλου «ου α»πιτηοιχοϋ κόσμοι
ΉρακΙίίου χαΐ παρεκάλεσεν «όν χ. Ν
ιιάθχη* δ τίος μεριμνήση παοβ «οί
ά ομοδίοις διά «ην δμ«σαν Ηποοχήν ϊθη
ματαΐν εί; «ού: άναπήαους Ηρακλείου
Λ ΐστ,θίου.
Έ«(σκ «ό Διοικητικόν Συμβουλιον
«ου άνα)έοα> Συτδίσμου συνελθόν ι!
Ιχϊπχιο1* συνερίασιν ενέιοινβ καί άιτ
σ'Βΐλε «οός «όν (ν Αθήναις Ποόβδοον
«ου Ταμβίου θϋμά α>ν Πολέμου τό χά
Ιαιβι ττιλβγοάφυμι:
«ΆνάΉηοΌΐ ΉοακλεΙΌυ—
διατελούντα; έν ίξβγέοσιι διά μεοολη
Νκήν διάβασιν χοημάιων μόνον κρό
άνακήοους ΧανΙα»ν 8πμαοτύοον*α
Ινιονώ«α«ααπαι»οϋντβς «αχίστην έ«(
νόοθωσιν άδικίας καί αποστολήν
μάτων. Άδυναιοΰιΐιν νά
άναπηοους διπτ«λον>«α; έν άηογνώσΐι
Πρόϊ^οος Θ ιλασσινδς, Γοτμμιΐίύ
Μιο«ό*ουλος, Συμβούλιον Πιατουλά-
χΐ];, Κακεςσίχιΐς,
Η ΝΟΜΛΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΛΙ Η ΑΓΟΡΑ
ΥΠ9 ΤΟΥ ΔΒΜ9Υ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΪ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΒΪ
ΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑΙ ΑΔΕΙΑ1
Υπό τοθ δπβυργείου τί); Παιδΐίας
πρβιχηρύχθη διά την δψ Μυί^ι δ.αγο
νι^μδς μι»*;υ τβν έν δπηρ«οΓ« δημοδι
Βασχάλων αμφοτέρων τ*ν φυ*α>ν έχό*
τβν ήλινίχν μίχρι 35 έτβ», πρός χορή
γησΐν διιτβν έ«παιδειιτι«βν άδειαν μιτά
κλήρων άκοδοχβ". ΟΕ έτιι
θά ηαρακιλουθήσουν είς τό Εθνικόν
Π»νεπιστήμιον διε«ή κό λον καιδαγωγι
χβν σκουδβν. Ο! θέλοντες να σιΐμμετα-
οχουν δέον νά έχοκν δποβάλη μίχρι τέ
λους Φιβρουαρίου τα σχειιχά
ΙΙΑΒΙΜΠΒΙΙΙίΔΡΙ&Ι
Ώ; έκ τ«|ς τελευταίας κακοκαιρίαν
πλεΐστοι πρόιϊροι χοινοτήτων προοερχό'-
μενοι ενώπιον τεθ χ Νομάρχου έκιχα-
λοθνται την μίριμναν τοθ Κράτους δπέρ
τ6ν άχερα» χαί άνέργων τ#/ς περιφερεί¬
ας των. Ό χ. Νομάρχης υπέδειξε κ»!
πάλιν πρός τού; χ. χ. Προέίρους τβν
χοινοτή ωκ δπως Β:αθίτωσι .σχετικώς έχ
τβ« πριΰτολογιομβν τβν χοινοτήτων
χρηματικβ τινά διηθήματα δηέρ &υ.βν
ΓΕΟΡΓΙΚΑ
Τό Ιϊ-όγιιιμα ττ]ς χθές συνήλθον έν
τώ Νομαρχιακώ καταστήματι τα μέ/η
τοθ Δ(3ΐχητΐΧ3θ Συμδίυλίοκ τοθ Γεω:·
γιχοθ Τβμείου Ηρακλείου χαί συνεζή¬
τησαν επί «οθ πρι Ο τολογιαμοθ τοθ Τι-
μείου τοθ προσΐχοθς οίκον-μιχοθ Ιΐοος
1532—33.
Β Π ΘΑΗΟ^ ΚΑΙΡΩ! ,ΗΜΕΡΒΜ
Τό ΆσΗροοχοπεισν Άθη βν διά τη·
λεγραφήμχτόβ τού πρός τί Λ-μεναρχεΙα
χαί τα Γεωργιχά "Επιμελητηρίω γνω-
ρίζει δτι πιθανός χαιρδς σήμερον Τρίτην
φερεΜΐ ε!; ο ό/ΐληρον σχιδόν την χώ·
0αν οϊθριος Ι) χατά διαλείμματα ολίγον
νεφελώδη; θερμ^χραοΕαι ανωτέρα τής
χθεσινάς, 3 ιμοι ά «ο διαφόρων διευθό -
Οίον άοθενεΐς ή μίΐριοι
1ΙΑ11ΨΙ! ΕΙ! ΙΦΔΚΙΑ
ϋχρά τβν όργανον τής
Σφακίων συνελήφθη ο Κ. Μχνούσκας
έκ τοθ χωρίου Σχαλωτή 2φιχ(ων κατη
γορούμενος έπ( άντισΐάσει χατέ »*); άρ·
χής χαί εξυβρίσει δημοσίου υπήγετο»,
'Ό σώλπφθείς άπεατϊλη συνοδι'α «ΐς
τόν κ. ΕίθΛγγιλί* τβν πλημελειοδΐΝ&ν
Χανίων,
ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜπΙΕΙΣ
Ή |ν»αΰθα Ιπιτροηή διατιμησισ*
Ιχανόνισε «ήν «ιμήν «άν όλνοαιν χαί
δοπβοσΐιου οΰιοο;
"Αλιυρα λιυχό χα»' 6«ά· 6,67
'Αραβόσκος ΐονδοικώί κατ' 6*. 2,90
» ΙιανιχΑς > 2 40
Ή τιμή «άν ΝυποχνΊοον άλβύοοον
κσραμέ*» ί| ανΐή, ώ; χαί τοΰ (5ο»ου
χαί ΜνιιρονΊον, Ή Ιθϊίς $*)ί
Ή Νομαοχία Ήοακλβίου απαν¬
τώσα βίς έγγραφον τοΰ Δήμου α¬
πηύθυνε πρός αυτόν μακοοσκε■
λές έγγοαφόν τη; διά τού οποίον
καθιστς, γνωστόν δτι θεωρΐΐ ώ:
καλώς έχουσαν. Νομώ, την από¬
φασιν τοΰ Δηαοτικοΰ Συμβουλιον
την σχετικήν μέ την άγοοάν υπό
«ου Λήιου τού κατεχόμενον σή·
μβοον καί χοησιμοποιουμένον ύπ'
αΰτοθ ΔημθΗχοϋ καταστή χατος.
Ή τοιαύτη πάντως απόφασις
κατά την κρίσιν τή: Νομάρχας
δέν έΕυπηοβτβΐ τα συαφέροντα
τοΰ Δήιιου δεδομέναυ οί ούτος
έχβι άπαφασίσβι την άνένβρσιν
τή; Ένβτικής Λέσχης^τήν οποίαν
θά χοησιμοποιήσο καί διά Δημαο-
χιακόν κατάστημα. Τό πρός άνϊ-
νβσιν αυτή; ποσ^ν έχβι τβθχ) μά
λισα υπό τής Κνββρνήσβως εί:
«ήν διάθεσιν τού Δήμον. Ή μβλέ
τη δέ τοΰ έργον, πασά την επι-
δβιχθβΐσαν μέχοι σήμερον άδοά-
νβιαν πεοατωθβΐαα νυν βύίίσκβ-
ται είς τό νοαφβίον Δηιιοσίων
"Εργων πρός θβώρησιν καί πρά-
κβιται, μετά την έγκρισιν, προβ;β
πιμένην σΰντοκον κατόπιν τοΰ
έπιδει^ννομένου—έξαιοβτικοΰ έν
διαφέοοντος τής Γβνικής Διοιχή
σβως ένβκα των γνωστών γεν κων
λόγων, «ά προκηρυχθά ή δημιποα
σία διά «ήν άνοικοδόμησιν τής
Λόγγιας έντός ηηνός «ό πολν.
Κατόπιν τοΰτου καί έφ δσον
τό οίκημα τή; Λόγγιας θά έχρησι
μοττοιβίτο ώ; δημοτικόν κατασπΐ
μα, ή Νομαρχία φρονεί δ« θά ή¬
το δυνατόν ό Δήμος νά μή προβή
βίς την άγοοάν τοθ νυν κατβχομέ
νόν παρ' αύτοϋ οίκήιιατος δβδομβ*
νού δή τοϋεο θά επιφέρη μίαν
περιττήν δαπίνην, βίς τόν Δήμον
καί βίς κρισίμους μάλιστα πβριστά
σβις άίδιαΐρβ'χβι διότι ώ; προκύ
πΐβι 6ζ έπ.οήΑοον δβδομένων έκ
τοΰ ποαοϋ των 2000000 δραχ. δ-
πβο ελαββν ό Δήμος διά την άνέ
γβρσιν «ής Λόγγιας (ιημβιωτέον
θτι^τό έογον έχβι προΰκολογισθβ
είς 1.900 000) είς τα τααβία αύτοΰ
βύοίσκονται μόνον 500 χιλιάδβς
δοαχ. έχβι δέ την υποχρέωσιν νά
έξεύρη χαί συμπληρώση τό προα
ναφβρθέν ποσόν.
Έκτός τούτου συνβχίζβι έν τφ
-/γράφω της ή Νΐμαρχία, »ό οϊ*η
μα τουτο τού Δήιιου ρυμοτομβϊται
κατά τό σχέδιον «ής πόλεως πβρι
κοπτοιένοαν έξ αύιοΰ πβοί των
140 τβτραγωνικων μέτρων. Πάντα
ταυτα πβίθουν δτι ή απόφασις τοΰ
Δημοτικόν Συμβουλιον έξβταίομβ'
τη ά πό πάση; άττόψϊω; δέν δικαι
ολογβί τό διάβημα τοΰ δήμου προ
βαίνοντος βίς ασ.όπονς καί άνω
φβλείς δαπανά;.
Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΙΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ
Την π«ρεΘοΘα>ν Κκριακή' εγένετο
παΐόντβν τβν μιλβν τή; Δηιιαοχιαχής
ίϊΐτροπϊς χαί τοθ Δημέοχου Ήιακλε'
β», παρα την Λΐωφά,ην Κ-αηοΟ, ή 1(·
τάσταιις τοθ έιγολάβΐϋ ϊι4 την ίκ.ί-
ΐεσιν τοθ ϊργου ττ}ς χατχα-ευτΐς τοθ έ-
3αι:εριχοΟ διχχύου «&0 δϊραγιογιίου Ή-
ρακλείοιι.
Καθ' 51; έχομεν πληροφορίας οί προο
ριζίμτνοι διά τό δδρχγωγεΤ ν χυτοαιδη-
ροϊ δδροοωλή ·ες θά χβμισθοθν είς τον
λιμένα μτς δι* ιίϊιχοθ φιρχηγοθ την
16 τρέχοντας Φ βοουαριΌυ.
Κατά γενοιιενον διτολογιομίν διά τί)ς
μοδ(ας δπη?εο!ας τοθ Δήμ?υ μ τή'
«ρόοοδον τβν έργασιβ^ τής χχτασαιιής
τοθ έαωτεριχοθ διχτύιιι χαί έντος δ[γοβν
μηνβν θά ϊχη έπιτυχθ^ ή δ ά τοθ
νίοιι δ!ραγωγε(οιι 05ρευσις χεντριχβν
τίνων ίδβν χαΐ πλατειβν ττ}ς κολεος.
Τπαρχει πιθανοΊη; Ιντθς χοονικοθ ίρίοι
έ*4ς ϊτους νά χατορθβθ^ ή ΰϊρΐυίΐ
διά τοθ νέ?ιι δδραγωγεί^υ &* δχι δλο
χλήροιι τής πόλεως χαί των
τίύλάχισιον τοθ μεγαλυτέρου
«6 τής.
Ή ταχυτέρα αηοιεράκοσις ΐβν έρ-
γασ ών τοθ ΙσατερκοΟ δδραγωγείου ένα
πίκιιτχι χαΐά μΐ'ζονα λόγον ιί; τας κ
ή ίχ: την «ρόοϊον τβν εργασιών λοτμδα
νομί^ου δπ' δ|ι ν 3» 11 έογολάίβς ττ]ς
το5 Ιΐγίΐ» χ. Έ ιμ 'Αγγελι
ϊΐίΐιθΐίμίο; νά
την έκτέλια./ [*υ.ο3 έ
τό συμφέρον τβν σ^νδημοτβνι ΑρχεΙ
νά τοθ πα?*3χεθο9ν έγχαιρω. &%·χ» χά
άπχιτοΰμενα, διά «ήν άπρόσχοπΐον πρό3
δόν τβν εργασιών.
ΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
«Ας διοινήσβις «άν
18ουμάιων χαί '.άν Ιχιβλισιάν διαβη
κων δια των οποίων χαιαλβιΊεονεαι κλη
οονομίαι, χληοοοοσίαι χαί δωοβαιΐ ποίς
οκιέλεοιν σκοπών κοινής ώρβλβίας »ό
ύβουθΥβιΌν «άν Οί ονσμικάν κοοαγγέλ-
λι δι* Ι^κυκλΙου τον δ»ιω; «ό βοα&ΰ-
τΒθον μέιοι τέλου; «ού μηνός Φββοου-
ατ}(ου ύιτοβίλουν τού; ποιτϋβοΐογισμούί
«5» Ισόδ»» χαί ίξόδσον «ών διά «ήν
χοτΐαιν 1932 ώ; χαί βΐδικπύς κοοΰτο·
Ιογισμού,Ί άφοοάν«ας την διαχείρισιν
άν η δορθΒβν τβλσυσάν ιεοός
ί^πλήοωσιν (ΙΊικά» σκοκών. Έν συν»·
ϊβία ιεαραγγέλλει δκ—ς μέχρι ιβλους
τού ποοσβΐοΰς Μ^ρι(ου ύκσβΧη^ονν
καί οί ακολογισμοΐ τάν έν λ5γφ ί^ου-
μα«α>ν μβιά τάν άπαι« υμβνων βιχαιο
λογιιτιχάν.
ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΠΚΑ ΤΕΑΗ
___«οθ δπουργεΐοι» ττ]ς Πχ:δ·ίας έχυ
χλοφόοησεν έγχύχλιος άπευθυναμένη είς
τους γυμνασΐάρχαΓ, διά τής ίποίτς άν*
φιρκαι δ:ι ύ τυχό >τες τοθ εύιργετήμ*·
:?( τ#)ς απαλλαγή λπο τα έχηαιδ«υτικά
ίλη ά«-ρθί μχθητχΙ ίί'-ινε; έιιδειχνύ·
ιυν άμέλειαν, δέ Σύ α ται νά άνα^εώ-
Ι5«ν άτελβς την έγγραφήχ των, χ2θ' δ
ιον μίνυμος βρος Βια την βπβλλαγήν
Ιλ καί η έκιμέλεια.
Ι Γ: ϊϋΜϊ ΚΔΗΡ.1 '
ι
Έίημοβιιδθτ) τό διάταγιια διά τοθ
ίποίοιι άπαλλάσσονται τ*]ς θ?]«είας των
οί έ; άνα6ολ«]ς κ^ηρωτοΐ «υθ ηολ«ιιχ 0
νιυτχοθ τβν χλάσειον 1926 1927 κ>!
1928 χιταίίλλοντεί τό Μβον ιβνβΟΟΟ
Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΛΙΜΕΝ1ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Χθές συνίϊλθβν ή Λιμβνιχή Έκιτοοπή
διά ^ «ήν εκλογήν Ίοϋ νέου ΠοοέΜοου
πύιης. "Ω; «οιοΰτο« έξβλέγη καμψηφβΐ
δ χ. Γ. Μι»σοιά«τις.
Ι 1ΙΙΓΙ
III
Λ8Μ11ΙΙΙ ΪΙΪΑΑΙΑΙΙ
Τό δπουργεΐον τβν Οί«ονομ·χαν δι*
έγ«υχΊ3ϋ τού κρός «0. οίχονομικευ; έ
φίρους τοθ χράτους παραγγίλλει διτω.
είς έφαρμιγήν τοθ ν ομού 4202 περί πι-
ροχίς δ ειιχολύ *σιων είς τοΰ; δημοσίου;
διαλλήλοιις δι" απόκτησιν χατοικί»ς, δι"
" ιγ*νώ«ως (διχβν συνιταιριαμβν
κ. τ. λ. «( φ,ρολογΐκιί άηαλλχ-
γαί τ&ν παραγ. β' 6' γ' δ' καί ε' τοα
άρθροιι 12 τοθ νίμου 4202 παρέχωντχι
ουχί μόνον είς τιΰ. μέσω συνεταιρισμόν
έπιθ^μοθντας νά άποντήσουν οί«ί«, άλ
λά γενιχβς είς τοος μόνιμον; π-ϊλιτιχο&ς
θπαλληλουΓ, στρατΐωτικβΰ; καί δικαστι
κιύ , έν ενεργεια ί) αυνταξιούγ,οι·,·, |νιρ
γοθντβς ιΐιε ώς μίλ- οΐυοδΐμιχίν συνε
ταιρισμβν, εί ;ε ι *
ΟΙ ΤΟΥΦΕΚΙΣΒΟΣΙΝ
ΟΙ ΙΙΑ!Φ.ΝΟΙ_ΤΟΥ ΣΟΦ'Ρ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρου*ρί.
ου (τού ανταποκρκτού μας).—
Έπεβεβαιώθη σήμερον δτι
είνε αιθανωτά-η ή απόρριψις
ύηό τού Άρείου Πάγου τής
αφαιρέσεως των δύο δολοφό
νων τού σωφέρ Σταυρακάκκ
έντός τής έβδομάβος. Ό τυ-
φε-ισμός των θά γίνη πιθ*νω-
ΙβΒομάδθί.
ΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕΙΣ
ΤΟΥ κ. ΠΡ08ΥΠ ΟΥΡΓΟΥ
ΟΡΙΣΤΟΥΣ09ΑΙΤΙΚΟΥΣΑΡΧ1ΓΟΥ!
ΑΘΗΝΑΙ 8 4»εβρουαρίου
(τού άνταπθκριτοΰ μας).—
Σήμερον ΐγένοντο ύκό τοδ έ-
πιατρέψαντος είς Αθήνας
>ρωθυπουργο5 κ. Βενιζέλου,
ιαί προαγγελθείσα! άν«κοινώ·
σεις τού διά τα έν Εύρώηη έ.
πιτευχθέντοΐ, πρός τούς άοχη.
γούς των κομμάτων. Κατ' αύ¬
τάς ό κ. Πρωθυπουργός επέ¬
τυχε την χορήγησιν ώρισμένως
προκαταβολής έ» δύο καί ήμί-
σεος έ«ατομμυρίων λιρών Αγ¬
γλίας,έναντι δανείου έκδοθησο-
μένου έν καιρώ, έκ 5Ο έκα-
τομμυρίων δολλαρίων.
Ή έν λόγω προκαταβολή θά
μετρηθή είς την Έλλάδα υπό
των" Τραπεζών Γαλλίας καί
Αγγλίας άμα τή ύποβολή τής
εκθέσεως τού κ. Νιμάγΐερ.
ΒΕΒΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΟΔΗ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΩΛΥΣΙΟΥ
Περαιτέρω ό κ. Βενιζέλος
ανήγγειλεν ότι δύναται «ά θεω¬
ρηθή βεβαία χαί ή άναστολή
τής ηληοωμής τού χρεωλυαίο>
των δανείων, ώστε νά άναχουφι
αθή δεόντως ό προυπολογιαμός
εξασφαλισθή δέ ή σταθερότης
τής δραχμής.__________
ΣΪΝΕΡ1ΙΟΝΤΑ! ΚΑΙ ΒΑΑΙΝ
ΟΙ Ο1ΑΙΤΙΚΟΙ ΑΡΧΙΠΙ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουάριον
(τού άνταποκριτοΰ μας).—
Μετά τάς σημερινάς άνακοινώ·
σεις τού κ. Βενιζέλου οί πολι»
τικοΙ άρχηγοί θ« συνίλθουν έκ
νέου είς ιδιαιτέραν σύσκεψιν
όηως καθορίσουν οριστικώς την
στάσιν των άπίναντι τής . Κυ¬
βερνήσεως.
ΤΟΧ Ε
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΟΝ ΜΑΪΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουάριον
(τού^ άνταποκριτού μας).—
Κατά τινάς άνακοινώσεις των
χυβερνητΐκών κύκλων, δέν είνε
απίθανος ή ενεργεια των έκλο·
γών την δευτέραν Κυριακήν
τοδ ΜοτΙΌυ.
00! ΙΡΙΜΝΤΤΐΊΠθίΤΥΧΊΙΙ
ΤΟΥ Ι. ΒΕΝΙΖΕΛΟ1ΕΙ! ΕΥΡΙΟΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 8 «Φεβρουάριον
(«ου άνταποκριτού μας).—
Υπό των πολιτικών χαί οί/ο-
μικών παραγόντων αί έπιτυ-
χίαι τού κ. Βενιζέλου έν Ευ·
ρώπη, δτ' ών έξασφαλίζεται άφ'
ενός μέν ή νομισματιχή μας
κατάστασις, άφ' ετέρου δέ ή
εκτέλεσις των παραγωγικών
έργων έ«ί Ιν έτος, κρίιονται
σημαντικώταται.
ΗΑΚΡΑ ΣΥΝΕΡΓ ΑΣΙΑ
ΒΕΝΙΖΕΑΟΥ-ΜΑΡΗ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουάριον
τον άνταποκριτοΰ μας)·—
Ό πρωθνπουργός κ. Βενιζέ¬
λος επεσκέφθη σήμερον είς τόν
Έύ«γγελΐσμόν|τόν Υπουργόν
των Οίκονομικών κ. Μαρήν
μεθ' ού καί συνειργάσθη επί
μακρόν.
Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΙΥ ΑΦΟΠΑΙίΜΙΥ
ΚΑΙ Ι ΤΑΑΑΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΙΣ
Α.ΘΗΝΛΙ 8 Φεβρουαμί'
ο« (τού άνταποκριτού μας>.—
Τηλεγραφούν έκ Γενέυης ότι ή
Διάσκεψις τού άφθπλΐιμού έ·
ξακολουθεί νά συζητή την πρό·
τάσιν την Γαλλίας περί άναθί
β·ως είς την Κοινωνίαν των
Εθνών τή* διευθύνσεως τή* ,
Μέγεθος Γραμματοσειράς