99908 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3248

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

20/8/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
,
Κρατεΐτε άπό σήμερον όλην την σειράν
των φυλλάδιον - βιβλίον μας.
ι
ΑΝΟ
ΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3,248.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1932.
^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙ.....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.....ΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.....ΙΙΙΜΐ;......ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|||ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||:
Ι Από σήμερον 20ήν Αύγούστου: ■ Ι
Ι —------------------'----—-------------------------------------------------?— Ι
= καί μέχρι τής πλήρους συγκεντρώσεως όλων των στοιχείων, των απαιτουμένων διά την αρτίαν -
= κατάρτισιν =
τού Όδηγού τού Ηρακλείου
Β
3
ή «Ανάρθωσις» δίδει τα πρώτα έκλεκτά άναγνώσματα—6ι6λία της, είς τόν αναγνωστικόν της κό¬
σμον, εντελώς δωρεάν.
ΟΙ τακτικοί μας αναγνώσται θά άποκτήσουν ούτω μίαν σειράν έξαιρετικών συγγραμμάτων, είς 6ι-
βλία, χωρΐς νά ύποβληθούν είς καμμίαν πρόσθετον δαπάνην.
Ή σειρά των βιβλίων—άναγνωσμάτων τής «Ανορθώσεως» 8ά είναι μοναδική είς τό εϊδος της, θά
αποτελέση δέ άληθές κόσμημα διά κάθε βιβλιοθήκην.
ϋΐιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι......ι......ιιιι; ΐΐΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιι:
Ι ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ: = Β ΠΡΟΣΕΧΩΣ, ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΑ -
| ,.ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΟΥ" 1 = ,,ΔΙΑ ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΥΓΙΕΙΣ Ι
| Τοδ γνωστβθ Ίταλβδ συνγραφέως Ξ § Δ,Α ΝΑ ΖΗΤ£ π0ΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ" Ι
ΓΚΟΥΙΝΤΟ ΝΤΑΒΕΡΟΝΑ. = = ή έ χ«λύ«ρβς οικογενειακάς Ι.τρός. §
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
ΤΟ
ΤΤΩΣ ΕΧΑΣΕ ΤΟ ΤΤΑΙΓΝΙΔΙ
Ο ΧΙΤΛΕΡ.
(Μεταφερομεν κατωτέρω διαφωτιστιχήν άνταπόχρισιν έκ Βε-
ρολίνου τοΰ Γαλλου δημοσιογράφου κ. Κέσσελ αφορώσαν την
εξέλιξιν τής έν Γερμανια καταστάσεως ήτις τόσον ένόιαφέρει ο¬
λόκληρον τόν κόσμον.)
—Όχι, εΤμαι βέβαιος δτι ό
Σλάΐχερ δέν θά αφίση είς τόν
ΧΙτλερ την φροντίδα τής δια-
κυβερνήσεως τής ΓερμανΙας.
Ό άνθρωπος, ό οποίος μοΰ
ωμίλει κατ' αυτόν τόν τρόπον,
ϊΐνε άπό τούς γνωρίζοντας
κάλλιστα τα πολιτικά τής
ΓερμανΙας. Ή φαιά κόμη τού
πλαισιώνει ενα εύρύ καί εύ-
φυές μέτωπον. Είς τούς φω-
τεινούς οφθαλμούς τού διε-
γράφετο άλλοτε ή θλΐψις καί
άλλοτε ήείρωνεΐα. Είς τό πρό¬
σωπον τού άπετυποθτο ή θλΐ¬
ψις ένώ έσυνέχιζε:
—Καί νά σκεφθή κανείς
ότι δλοι οί γερμανοί πού ά-
γαποθν την πατρΐδα των καί
την δημοκρατίαν, κατήλθον,
όπως έγώ, είς τό επίπεδον νά
άναθέσουν τάς τελευταίας
ελπίδας των είς £να στρατη¬
γόν, ό οποίος είς την πραγ-
ματικότητα είναι δικτάτωρ.
Διότι πρός τί νά τό κρύπτω-
μεν; Ό ύπουργός τής Ράιχ-
σβερ είνε αυτήν την στιγμήν
ό άπόλυτος κύριος τής χώ¬
ρας. Άπολαμβάνει τής πλή¬
ρους έμπιστοσύνης τοθ προέ-
δρου Χίντεμπουργκ, οί άξιω
ματικοΐ καί ό στρατός τόν ά-
γαποθν. Είνε άρκετά εύλύγι-
στος ώστε νά έπωφελήται ά¬
πό τάς άντιθέσεις των κομ¬
μάτων, άρκετά ένεργητικός,
ώστε νά τα κρατή ύποχείριά
τού κσί διά τής βίας άκόμη
εάν παραστή άνάγκη. ΟΙ η¬
γέται τοθ έθνικοσοσιαλιστι-
κοθ κόμματος, οί όποΐοι δέν
ίχουν παραφρονήση άπό την
φιλοδοξίαν, τόν φανατισμόν,
ή τό ένστικτον τής περιπετεί¬
ας, τό άντιλαμβάνονται κα¬
λώς. Βιαία άπόπειρα θά εσή¬
μαινε δι* αύτούς καταστρο¬
φήν.
«Πιθανόν νά έχουν 100 ή
500 χιλιάδας ένόπλων άνδρών
είς την διάθεσιν των. Τί ήμ
ποροϋν δμως νά
νέοι αύτοι έναντι
κάμουν οί
ενός συμ-
παγοθς δγκου, όμοιογενοθς
άρτίως έκπαιδευμένου, ώς ή
Ράιχσβερ, χωρίς νά υπολογί¬
σωμεν την αστυνομίαν, ή ό-
ποία αποτελεί σημαντικήν
στρατιωτικήν δύναμιν;»
—Άλλ' αυταί αί συγκεν-
τρώσεις έξω τοθ Βερολίνου,
ηρώτησα, αυτή ή ζωηρά κίνη¬
σις, την όποιαν καί σήμερον
διεπΐστωσα είς τό χιτλερικόν
κέντρον, είς τα γραφεΐα των
άδ έθέ όά α
ρ, ς γρφ
«μάδων έπιθέσεως, αότά
αύτοκΐνητα, μέσα είς τα
ΐ δ
τα
η, μ ό-
κορδώνονται άξιωματι-
κοΐ των έφόδων, καί τα όποΐα
εΐδα σήμερα τό πρωΐ νά δία-
σχίζουν την πόλιν όδηγούμε-
να άπό σωφέρ μέ στολήν καί
μέ ήρακλεΐοΰς ώμους;
—Είνε άναντΐρρητον, μοΟ
απήντησεν ό συνομιλητής μου,
δτι οί άνθρωποι αύτοι κι-
νοθνται πολύ. Ύπάρχουν άφ'
ενός οί μανιώδεις, οί όποΐοι
προσπαθοϋν νά παρασύρουν
τούς. μεϊριοπαθεΐς. "Υπάρχει
άφ' ετέρου μ(α μανία επιδεί¬
ξεως των δυνάμεων τοθ κόμ-
τρόπον ώστε οί
διά μιδς, ούτως
ματος, είς
χιτλερικοί,
είπεΐν προκλήσεως, νά επι¬
τύχουν περισσότερα παρά δ-
σα παραχωρεΐ είς αύτοΰς ή
Κυβέρνησις.
»Ό Σλάιχερ δμως δέν είνε
άπό έκεΐνους πού έκπλήσσον-
ται εΰκολα. Θέλει νά ψθείρη
τόν Χίτλερ καί θά τόν φθείρη.
"Ολαι αί μετά των άρχηγών
των διαφόρων κομμάτων διε-
ξαγόμεναι ήδη διαπραγμα-
τεύσεις, είς τάς οποίας ό Χί¬
τλερ άναγκάζεται νά συμμε-
τέχη έν ΐση μοίρα, αύται αί
είδήσεις
συνεχώς,
πού
τα
κυκλοφορούν
παζαρεύματα,
καταβιβάζουν τό εϊδωλον ε¬
πί ανθρωπίνου έπιπέδου.
»Ό Χίτλερ απεσύρθη δυ¬
σηρεστημένος διότι δέν εκλή¬
θη πρώτος καί ώς θριαμβευ-
τής, άπό τόν καγκελλάριον.
Εδέχθη δμως νά συνομίλησε
σήμερον μαζ( τού. Βεβαίως,
Ιστειλε έκτακτον άπεσταλμέ-
νον διά νά τόν αναγγείλη,
τόν λοχαγόν Ραίμ, αρχηγόν
των όμάδων έπιθέσεως. Θέλει
κατά την συνήθειαν τού, νά
αποκαταστήση θεατρικώς, τό
γόητρόν τού. Έν τούτοις τόν
μεταχειρΐζονται ώς συνήθη
πολιτικόν καΐ ούχι ώς ήμί-
θεον.
—Πώς θά κατορθώση 8μως
νά εξακολουθήση την διατρο¬
φήν καί διατήρησιν των στρα-
τευμάτων τού; Ή μεγάλη
βιομηχανία, ή όποία τόν ύπο-
στηρίζει, εάν δέν /κατακτήση
την εξουσίαν, θά βάλη τελεί¬
αν είς τάς μεγάλας έπιχορη-
γήσεις πού τοθ
θά γίνουν τότε
αύται των νέων
παρέχει. Τί
αί χιλιάδες
πού έχουν
συνηθίση είς την βίαν καί τάς
παρελάσεις;
'Ο συνομιλητής μου έχαμή-
λωσε έλαφρώς την φωνήν
τού καί μοΟ εΐπε:
—Αύτό περιμένει καί ό
Σλάΐχερ διά νά συγκεντρώση
τα στρατεύματα
τό ενα ή άλλο
αύτά υπό
πρόσχημα,
πέριξ τής Ράιχσβερ. "Ηδη δέ.
βεβαιωθήτε δτι τό μαθρο τα¬
μείον τής Ράνχσβερ, βοηθεϊ
υπέρ των όμάδων έπιθέσεως
τό ταμείον των χιτλερικών.
Έστέναξε πάλιν. Κατόπιν
τα λεπτά τού χείλη προσέλα-
βον την συνήθη εΐρωνικήν καί
σκεπτ.κιστικήν έκφρασίν των.
Καί προσέθεσε.
—Ά! άλήθεια. Ό Χίτλερ
αποτελεί Αραίαν έκδίκησιν
τής Αυστρίας επί τής Γερμα-
νίας.
Καί ένώ Ιφευγα, μέ συνε-
βούλευσε:
—Κάμετε £να περίπατον
είς την πλατείαν Μπύλωφ.
Κάτι νομίζω, θά γίνη έκεΐ.
Ή συμβουλή ήτο καλή. "Ο-
ταν έφθανα είς την πλατείαν
αυτήν, δπου ευρίσκεται τό
κομμουνιστικόν κέντρον υπό
τό σήμα τοϋ Κάρλ Λήμπ-
κνεχτ, τό εύρον κατειλημμέ-
νον άπό ισχυράς δυνάμεις ά-
στυνομικών. 'Ενηργεΐτο έρευ-
να είς τα γραφεΐα. Συγχρό¬
νως αστυνομικαί είσέβαλλον
είς τα γειτονικά σπίτια, τα ό¬
ποΐα κατέχουν κομμουνισταί
ηγέται.
—Μεταξύ των περιέργων
υπήρχον βεβαία καΐ μπολσε-
βικίζοντες εργάται, άλλά καΐ
πολλοί αστοί οί όποΐοι κατα-
φανώς δέν ήσαν κομμουνι¬
σταί. ' Ολοι δμως έψιθύριζαν.
— Όλο τα ιδία. Όταν κά¬
μουν κάτι οί έθνικοσοσιαλι-
σταί, ή κυβέρνησις κτυπόί τούς
κομμουνιστάς.
Καί αί συμπάθειαι αύται
μέ έκαμαν νά ένθυμηθώ δτι
κατά τάς εκλογάς οί πιστοί
τής Μόσχας εκέρδισαν παν-
τοϋ ψήφους καί δτι κατά την
κηδείαν τού κομμουνιστοθ
βουλευτοθ Σάουφ, είς την
Καινιξβέργην, εΐδα αστικάς
όργανώσεις νά ένοΰνται μέ
τούς όπαδούς τοϋ σφυροδρε-
πάνου.
Μήπως άπό φόβον δτι θά
ρίψη σημαντικήν μερίδα τοθ
πληθυσμοΟ πρός την άκραν
δεξιάν, διστάζει άκόμη ό φόν
Σλάιχερ νά κηρύξη έκτός νό-
μου τό κομμουνιστικόν κόμμα,
δπως είχεν αποφασίση πρό
των έκλογών;
Ζ. Κέσσελ
ΟΤΤΟΣ ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΏΗ
0 ΑΚΑΤΑΝΙΚΗΤΟΣ
"Οταν £νας "Ελλην λέει σε μιά
γνναΐχα—δποιανδήποτε— ια' ά-
γαπώ», αύτη πρέπει νά προμη-
&εύεται άμέσως τε&ωραχιαμένον
αυτοκίνητον νά πηγαίνη χαϊ ναρ-
χεται μ' αύτό οτά μαγαζειΑ. Καΐ
πάλιν άμφιβάλλω πολν Αν ηταν
άσφαλής !
Ή χαταπληχτιχη αύτη άλή&εια
άνέλαμψε πάλιν μέ τόν 'δ,γριον
φόνον πον περιγράφονν αί τε¬
λευταίαι ά&ηναϊχαϊ ίφημερίδες.
Άλλά τό ενδιαφέρον τού φόνον
είναι άχόμα χαραχτηριστιχώτερο:
Δύο ίλαφραϊ γυναΐχες, δχτώ πο¬
λίται χαϊ είς σωφέρ ίσον φόνος
Μϊ λίγα λόγια' δ σωφέρ παρηνώ¬
χλει «διά φράσεων χαϊ χειρονομι-
ών> τάς γνναϊχας με τάς δποίας
διααχέδαζον δύο έχ των δχτώ
πολιτών' δ σωφέρ, δ αΐώνιος
σωφέρ—πρόχειται περϊ τοϋ Ακα¬
τανίκητον είς τόν ίρωτα. Επόμε¬
νον λοιπόν ήτο νά δεχ&ή φασχό-
μηλον διά.,.λόγονς αμύνης! Καΐ
νά φονεν&ή, ίοτω χαϊ διότι Ίχω-
φάτεψεν απλώς με την γνναΐχα
τοϋ πλησίον.
Άλλά γιατΐ επί τέλους δ σω¬
φέρ είναι πάνχοτε δ άχατανίχητος,
άποτελών ιχάρφος είς τοίς δ-
φ&αλμούς» των πολλών; ΆπΙού-
ατατα διότι Ιξαχολον&εϊ χαϊ θά
I-
ξαχολον&ή νά χρίνεται διά την
επίγειον ζωην τό Ιδεώόες, ή άπό-
Χντος ύπεροχη χαϊ τό άναπότρε·
πτον. Ό Ναπολέων — πρόχειται
περϊ χοϋ...Βοναπάρτον— δ οποίος
είς καμμίαν μάχην δέν είχεν φύ¬
γη, ίλεγεν ίχι είς την Ιρωτιχήν,
νιχητης είνε αύτός ποί τό στρίβει
άμέσως. "Αν αύτό είνε {/περτάτη
σόφια είς τάς Ιρωτιχάς περιπτώ-
σεις, δταν υπάρχη ατή μέαη χαϊ
σωφέρ είναι ή μόνη λύσις. Μά
ρελλάϋηχε λοιπόν αύτός νά Ιχρ
χην αξίωσιν νά τα βάΐβ μαζύ τον;
Οί ενοννείδηιοι χρονογράφοι ση·
μειώνονν πάντοτε τό.,.χνρός τον:
Είναι διά την χνρίαν τό αβίτσιο»,
διά την υπηρέτριαν τό μαχρννόν
όνειρον, διά την δαχτυλογράφον
ή πολυτέλεια, διά την τνχοδιώ-
χτριαν ή ζωη μέσα είς άτελεύτη-
τον ταινίαν χινηματογράφον, διά
την ρωμαντιχην τό τοπεϊον, διά
την βφραγχοπαναγίταα» τό μν-
στήριον, διά την βιαστιχην ή τα¬
χύτης, διά την ισνόμπιοαν» ή μό-
δα, δι' δλες μαζύ ό ϊλιγγοςί Άλ¬
λοτε τό ααλόνι χαϊ ή συνοιχία α-
φριζαν άπό χαϋμό μόλις ήχούετο
σπιροννι χαϊ απα&ί. Τώρα λα-
χταρονν τό ασ&μα τον μοτέρ. Τί-
ποτε δεν χεντρίζει περισαότερο τα
νενοα των γνναιχών άπό την βεν-
ζίναν. θνμηΰήτε την Ζωζώ Νταλ-
μάς τ) ώμβρφα πον τό ελεγε: Βεν-
ζίνα παραχαλώ!
Τό αυτοκίνητον δεν είναι α¬
πλώς μέσον ανγχοινωνίας' είνε ή
χιβωτός τής μέ&ης χαϊ φναιχά ή
τελειοτέρα γυναιχοπαγίς. Άφημέ¬
νη άπαλά αε χαμμιά χαλη ταπε-
τσαρία, με τό χεφάλι πίσω,τά μά-
τια μιαόχλειστα, με&ναμένη άπό
τό χρασϊ τής ταχύτητος χαϊ τό ά-
ρωμα τής ίξοχής ή ραφτροϋλα 4?
νοιχοχνρονλα, χνρία ή παζιμάδα
είνε πάντοτε διά τόν αύτοχινητι-
στήν ανχο παραγινωμένο. Ό !"-
ρως τον Άλλως τε δεν είναι άστει-
ότης. Καταλύει τάς κοινωνικάς ά-
νιαότητας. Ημπορεί νά προσφέρη
είς την εννοουμένην τού, δ,τι δ
πλούσιος: την καθημερινήν αϋτο-
χινητάδα. Τό Κατινάχι Ιδίως τής
συνοικίας τρελλαίνεται διαν ομού
μετά τής ααποννάδας χαϊ τον φάλ-
τσον δαματος άναρριχδται είς
την ανωτέραν ζωήν, τίς Ιχδρομές,
τό γλέντι, τό πιοτό, τό χορό. Ποί¬
ος άλλος νέος ωρισμένον χαϊ πε-
ριωρισμένον χα&ημερινον εΐσοδή-
ματος θά μπορονσε νά προοφέρβ
αύτά 8λα; Είναι ήττημένος πρΐν
τύ διανοη&υ.
Ό Καχονλίδης — Ιχοι ίΜγιχο'
ΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΙ ΜΑΣ.
Καινοτομοϋσα ή «Ανάρ¬
θωσις» άρχΐζει νά δίδη άπό
σήμερον είς τούς τακτικούς
της αναγνώστας, άντΐ τοθ
«ΌδηγοΟ τοθ Ηρακλείου»
τόν οποίον ήδη έτοιμάζει τα
τερπνότερα καί αίσθηματικώ-
τερα άναγνώσματα είς καθη-
μερινά φυλλάδια, έν συνεχεία
δέ τούτων θά δώση έντός των
ημερών καί τα ώφελιμότερα
έπιστημονικά συγγράμματα,
ώς επί παραδείγματι τόν Οί-
κογενειακόν Ιατρόν, μέ πολυ¬
τίμους συμβουλάς καί όδη-
γίας.
Καί πάντσ ταθτα μέχρι τής
ενάρξεως, επαναλαμβάνομεν,
τοΰ «ΌδηγοΟ τοθ Ηρακλείου»
τοϋ όποίου ή έν γένει εμφά¬
νισις καί έπιμελεστάτη έργα-
σΐα θά σημειώση σταθμόν
προόδου διά τε τόν τόπον
καί διά τα δημοσιογραφικά
μας χρονικά.
Μέ τάς δαπανηράς ταύτας
καινοτομίας, θέλει ή «Ανάρ¬
θωσις» νά αποδώση £να μέ-
ρος τής εκτιμήσεως καί τής
ιδιαιτέρας στοργής καί έμπι-
σύνης μεθ' ή"ς πάντοτε ό ά-
ναγνωστικός κόσμος τόσον
τής πόλεως, δσον καί των έ-
παρχιών, δέν έπαυσε ποτέ
νά την περιβάλη.
Θέλει άκόμη νά συμβάλη
είς την πρόοδον τοθ τύπου,
τοθ άληθώς έξαρτώντος την
ζωήν καί την ΟπαρξΙν τού έκ
μόνης τής δραχμής τοθ άνα-
γνωστικοθ κόσμου, έκ μ ό νού
τοθ όβολοθ των άνθρώπων οί
όποΐοι γνωρΐζουν κατά πόσον
πάντοτε συμβάλη εις την πρό¬
οδον ενός τόπου μΐα καλή καί
άρτίως ωργανωμένη εφημερίς.
***
ΑΙ ΣΤΑΦΥΛΑΙ ΜΑΣ.
- Ανεγράφη χθές ή πληρο-
φορία δτι γίνεται εκμετάλλευ¬
σις είς βάρος των είς ΑύστρΙ-
αν έξαγομένων νωπών στα-
φυλών μας. Ή εκμετάλλευσις
αυτή ύπονομεύει καΐ γενικώ-
τερον τό τοπικόν εμπόριον έφ'
δσον χρησιμοποιεΐ ώς δργα-
νον αυτής, τα έκλεκτότερα
των Κρητικών προΊ'όντων,
πρός διαφήμισιν των κατωτά-
ό ναντάχι πού τα ίβαλε με τόν
σωφέρ, ίπρεπε νά τό ουλλογιο&β:
Δεν τον Ιπαιρνε ι κοινάς τνπος»
την Ιρωμένη τον. Την παρέλαβε
τό αυτοκίνητον πρό τον οποίον θέ¬
λει; δέν Φέλεις δφείλεις νά παρα-
μερίαης. Είμαι βέβαιος όπως αας
βλέπω χαϊ με βλέπετε (είς την
παρούσαν στήλην) δτι δ σωφίρ
Μαυρομιχάλης τη σηγμη πον
I-
ξέπνεεν υπό τάς σφαΐρας χον, θά
Ιαχέπτετο:
—"Α&λιε δίν φταΐςΐσύ. Φταίω
'γώ πον δεν σ' ίχοψα/
Καϊ πράγματι.θάηταν τόλιγώ-
τΐρο δτι χον ίπαιρνι την Ιρωμένη.
ΑΧΜΟΔΑΙΟΤ·
Κ ,·
ί

V

Ηράκλειον Κρήτης
Γραφεϊβ "Εναντι Νομαςχίας.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Σα66άτου
20 Αύγούστου 1932.
Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ
ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ
ΤΟΝ ΠΡΟΟΑΕΥΤΙΚΩΝ Ι. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
ΔΙΑ
Τό ζήτημα των έξώσεων.
Τα ληφθέντα μέτρα.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓ.......ΙΙΙΙΙΙΙΙ........ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙ.....ΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙ.....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.....ΗΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.....|||η|
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΟΛ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ
ΕΙΣ ΣΩΜΑ ΤΗΠΕΑΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΤΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΟΣ
ΤΟΝ ΕΚΑΟίΟΗ ΕΛΗΜΟΣΙΕΥΟΗΣΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1» Αύγούσταυ (τού
άνταποκριτοΰ μας).—Έπ' εύκαιρία τής
προκηρύξεως των έκλογών παρεσχέθη
έκ κυβερνητικάς πηγής ή δήλωσις ότι
ανεξαρτήτως τοΰ άποτελέσματος των
έκλογών ή Κυβέρνησις θά παραμείνη
είς την αρχήν μέχρι τής συγκροτήσεως
τής νέας Βουλής είς σώμα.
Τα διατάγματα προκηρύξεως των
έκλογών ύπογραφέντα υπό τοΰ προέ·
δρου τής Δημοκρατίας απεστάλησαν
πρός δημοσίευσιν είς την εφημερίδα τής
Κυβερνήσεως. Χρόνος συγκλήσεως τής
νέας Βουλής ωρίσθη ή 24η Όκτω-
βρίου έ. έ.
ΛΟΓΩ ΕΜΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΣΑΑΔΑΡΗ
Ο ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΧΙΖΕΤΑΙ
ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Λόγω τής επι-
μονής τού κ. Τσαλδάρη είς τα αφορών¬
τα τόν καταρτισμόν τού συνδυασμού
τοΰ Ααϊκοΰ κόμματος Αθηνών ό βου-
λευτής καί κομματικός παράγων αυ¬
τού κ. Ιλΐερκούρης,διατηρών άντιθέτους
άντιλήψεις, άποσχίζεται τοΰ κόμματος
τούτου.
Ή άπόσχισις τοΰ κ. Μερκούρη θε-
ωρείται υπό των πολιτικών κύκλων ώς
όριστική.
ΠΡΟΣΕΧΗΣΗ ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΠΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (το
άνταποκριτοΰ μας)-—Ό κ. Βενιζέλο
λαμβάνων αφορμήν ά—ό τα λεχθέντα
τελευταίως υπό τοΰ κ. Καφαντάρη επί
τής οίκονομικής πολιτικής, ανεκοίνωσε
ότι έτοιμάζεται δι' επίθεσιν κατ' αύτο'
επί τοΰ πεδίου τής οίκονομικής πολιτι
κης τόσον τής σημερινής Κυβερνήσει·)!
όσον καί έκείνης τοΰ κ. Καφαντάρη ώ
ύπουργού των Οίκονομικών επί θίκου
μενικής Κυβερνήσεως.
Ή έναρξις τής προεκλογικής περιο
δείας τού κ. Ηρωθυπουργοΰ δέν ώρί
σθη εισέτι. Πάντως θεωρείται βέβαιο
ότι θά είνε λίαν προσεχής, πραγματο
ποιουμένη έντός των πρώτων ήμερώ
τής άλλης εβδομάδος.
ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΙΣΕΤΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΤΟΥ κ. Α.
ΠίΘΑΝΟΤΑΤΗ Η ΠΑΡΑίΤΗΣΙΙ ΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τοΰ
άνταποκριτού μας).— Τό ζήτημα των
συνεννοήσεων μεταξύ τοΰ κ. Βενιζέλου
καί τού άντιπροέδρου τής Κυβερνή
σεως κ. Μιχαλακοπούλου διά την συγ
χώνευσιν τοΰ κόμματος τοΰ δευτέρου
μετά των Φιλελευθέρων, έκκρεμεί εισέ¬
τι. Θεωρεϊται πιθανωτάτη ή παραίτησις
τού κ. Μιχαλακοπούλου έφ' όσον δέν θά
επέλθη συμφωνία μέχρι τής προσεχούς
Δευτέρας όπότε ούτος Θά επισκεφθή έκ
νέου τόν κ. Βενιζέλον.
ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ
ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τό υπουργείον των Έσωτερικών διά τη
λεγραφήματός τού πρός τάς Νομαρχίας τού
Κράτους γνωρίζει ότι διά διατάγματος άπό
19 Αϋγούστου, δημοσιευθέντος είς την ε¬
φημερίδα τής Κυβερνήσεως διετάχθη ή ένε'ρ
γεια γενικών βουλει-τικών έκλογών κατά
την 25 προσεχούς μηνός ΣεΛτεμβρίου.
Δι' ετέρου τηλεγραφήματος τό Υπουρ¬
γείον γνωρίζει δτι ωρίσθη έπίσης καί ήμέ
ρα ενεργείας έκλογών γερουσιαστών των έ-
παγγελματικών όργανώσεων, ή 25 προσεχούς
μηνός Σεπτεμβρίου.
ΑΙ ΠΡΟΟΕΣΜΙΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΑΡΕΤΑΘΗΣΑΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Τό υπουργείον των Οικονομικήν διά τη
λεγραφήματός τού ληφθέντος χθές παρά
τοΰ Διευθυντού τοΰ Ταμείου Ηρακλείου
γνωρίζει δτι παρκτάθησαν μέχρι τέλους Σε
πτεμβρίου αί προθεσμίαι καταβάλης φόρων
αί προβλεπόμεναι υπό τοΰ Νόμου περί φο-
ρολογικών διευκολύνσκων.
Λεπτομερείας διά την εφαρμογήν τοΰ
μέτρου θά κοινοποιηθή τό ίδιον ύπουργεϊ
όν πρός τούς κ. κ. Ταμίας τοΰ Κράτους διά
προσεχούς ως γνωρίζει ερμηνευτικαί έγκυ
κλίου τού.
Ο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΝ
ΚΑΙ Η ΕΠΑΡΚΗΣΥΔΡΕΥΣΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ Α Μ Ι Ν Ι Ω Ν
Είς τίιν τελευταίαν συνεδρίασιν τοΰ Δημοτι-
Μθΰ ϊυμβουλίβυ απεφασίσθη όπως ηλεκτροφωτίσθη
χαΐ ύδρευθ(| επαρκώς π ηεριοχή Καμινίων «ί$ ην
Μκτοιχοΰν άρχεται οικογένειαι.
Ό Η. Δήμαρχος διέταξί την Μηχανικόν Ύιτη
ρΐσίαν τβδ Δπμου έπως ηροβή είς την εκτέλεσιν
Των απαιτουμένων ίργων, έπισπβώίβυβα την άπο
ι»«ρπΤΜθίν των.
ΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ή Γϊνιχή Διοίκησις Κρήτης δι3 έγγράφου
της πρός την Νομαρχίαν παρακαλεΐ όπως γί¬
νουν αί δέονσαι βυστάσεις εϊςς τόν Δήμον Ηρα¬
κλείου χαί μεριμνήση διά την πληρώσιν των στοι-
χβιωδεστέρων τουλάχιστον άναγκών των κατοίκων
τοΰ συνοικισμόν Νέας Φορτέτσας, οΐτινες δι' ύπο-
μνήματός των πρός την Γενικήν Διοίκησιν ζη-
τοΰν την λήψιν μέΐρων υπέρ αυτών ώς δημοτών
Ηρακλείου.
Συγκεκριμένως ή Γενιχή Διοίκησις παοαγγέ/λλει
β«ως εξασφαλισθή ή τακτική (ίδρευσις τοϋ συνσικι-
ομοϋ, τής εργασίας έκΐελεσθησομένης υπό τοΰ Δή-
μόν, βπισκευασθΰ ή πρός τόν συνοικισμόν &
γονοα όδό; κλπ, Ι
Ώς είχομεν άναγράψει κα¬
τόπιν των γενομένων έξώ-
σεων υπό των άγοραστών
μουσουλμανικών οίκιών, των
κατόχων αυτών, προσφύγων
τε καί γηγενών, οί τελευταί-
οι παραμείναντες αστεγοι
μετέβησαν καί κατέλαβον τα
έξωθι τής Πύλης Χανίων
μουσουλμανικα οίκόπεδα (νε-
κροταφεΐα) άτινα άνήκουν
είς την Εθνικήν Τράπεζαν.
Τό γεγονός άνεφέρθη είς
την Νομαρχίαν ινα ληφθή
εγκαίρως μέριμνα υπέρ των
άστέγων. Διότι ούτοι διαμέ-
νοντες είς τό ύπαιθρον δια-
τρέχουν καθ" ήιιέραν κινδύ
νονς παντός εΐδους.
Ό άριθμός των άστέγων
είς τούς όποίονς συμπεριλαμ-
βάνονται καί έφεδροι άποροι
έξωσθέντες έκ των οίκιών
άς κατεΐχον λόγω πωλήσεως
υπό τής ίδιοκτητρίας 'ΕΟνί¬
κης Τραπέζης, υπερέβη χθές
τάς 200 οικογενείας. Αί οι¬
κογένειαι αύται έχουν κατα-
λάβτι ολόκληρον την έκτασιν
των έν λόγφ νεκροταφείον,
έμπήξασαι πασσάλους καί
κατασκευάσασαι προχείρους
σκηνάς μέ την έλπίδα δτι έν
τφ μεταξύ θά ληφθούν προ-
στατευτικά μέτρα ΰπέραΰτών.
"Οντως ή κατάστασις των
οικογένειαν ώς παρουσιάζε-
ται είς τα οίκόπεδα είς ά έ¬
χουν κατασκηνώσει, έκτεθει
μέναι είς τάς καιρικάς με
ταβολάς καί υφιστάμεναι τή·>
έλλειψιν χρειωδών, είναι οί
κτρά.
Χθές καί προχθές τα όρ
γανα χωροφυλακής προέβη
σαν είς την «αταγραφήν των
έγκαθισταμένων είς τα οίκό
πεδα άστέγων γηγενών καί
προσφύγων, επί τχι προϋπο-
θέσει ότι θά διανεμηθούν
τα οίκόπεδα είς αΰτούς άρ
γότερον.
Είς την Νομαρχίαν άνε
φερθή τόσον τό γεγονός τής
καταλήψεως των οίκοπέδων
ώς καί ή έπικρατοΰσα μετα
ξύ των εξωσθέντων άθλία
κατάστασις. Ή Νομαρχία έν
διαφερθείσα διά τό ζήτημα
απηύθυνε αυθημερόν τηλε
γράφη μα πρός τό ύπουργεί
όν τής 'Εθνικής Οίκονομίας
ίνα επιληφθή τουτο ώς αρ¬
μόδιον τής διευθετήσεως τοΰ
άναφυέντος ζητήματος τής
εγκαταστάσεως των έξωσθέν
των καί έξωνομένων προ
σφύγων καί γηγενών ή διά
τής παραχωρήσεως είς^ αΰ
τούς των έν λόγφ οίκοπέδων
ή διά τινος αλλου καταλλή
λου τρόπον.
Απάντησις σχετική είς τό
τηλεγράφημα τουτο άναμένε·
ται υπό τής Νομαρχίας σή
μερον.
επιτευχθή έπαρκής
ύδρευσις τής πόλεως.
Ινα εκλείψη ή παρατηρουμέ¬
νη άναγκαστικώς λειψυδρία
απεφασίσθη ώς γνωστόν υπό
τοΰ Δήμου όπως τα ΰ'δατα
τής πηγής «Μηλιαρά» άνυψω
σΌΰνκαι διοχετευθούν είς τό
ύδραγωγεΐον Αστρακών πρός
ενίσχυσιν των υδάτων τοΰ τε
λευταίου καί έπαρκή συνε-
πώς ύδρευσιν τής πόλεως.
"Ηδη ώς μάς ανεκοινώθη
παρά τοΰ Δήμου, διετάχθη ή
Μηχανική Ύπηρεσία αυτού
νά προβή τό ταχύτερον είς
την σύνταξιν τής απαιτουμέ¬
νης μελέτης διά την έν λόγφ
ανύψωσιν των πηγών «Μηλια
ρά» άτινα καί θά διοχετευ¬
θούν είς τό δημοτικόν ύδρα¬
γωγεΐον πρός έπαρκή ΰδρευ
σιν τής πόλεως.
Είς την λήψιν των μέτρων
τούτων προήλθεν ό Δήμος ά-
ναγνωρίζων ώς δίκαια τα ύ-
ποβαλλόμενα καθ* ημέραν πά
ράπονα των συμπολιτών λό-
ΥΦ τής λειψυδρίας έξ ής ΰπο-
φέρουν πράγματι δεινώς.
Έλπίζεται δτι ή εκτέλεσις
τοΰ έργου τής άνυψώσεως
των υδάτων «Μηλιαρά» θά έ
πιτευχθή τό ταχύτερον καί
εί'· τρόπον ώστε νά ύδρευθή
έκαρκως ή πόλις κατά τό υπο
λειπόμενον εισέτι διάστημα
τοΰ θέρους καί έκλείψουν
ούτω τα καθημερινώς ύπο-
βαλλόμενα παράπονα.
ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΤΑΜΊΟΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΧΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Την μεσημβρίαν τής χθές συ¬
νήλθον έκ νέου έν τώ Νομαρχια-
κφ καταστήματι τα μέλη τού Δι·
οικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Γεωρ-
γικοΰ Ταμείου Ηρακλείου καί έ¬
λαβον διαφόρους άποφάσεις επί
ύπηρεσιακής φύσεως ζητημάτων.
Κατόπιν εΕουσιοδοτήσεως τού
Διοικητικοϋ Συμβουλίου διετάχθη
υπό τοΰ Δημάρχου Ηρακλείου ή
Μηχανική Ύπηρεσία τοΰ Δήμου
όπως προβή είς την έκπόνησιν
σχρδιαγράμματος τοϋ Νεκροτα-
φείου. Τό Νεκροταφείον θά δι-
αρρυθμισθϋ καταλλήλως καί ίνα
αποκτήση εύπρόσωπον εμφάνισιν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
Αί τιμαί τροφίμων
είς την αγοράν μας.
Ή Έπιτροπή διατιμήσεων διά τής
τελευταίας αποφάσεως της έκανό
ϊοβ την τιμήν των κάτωθι ίΙΛών ώς
εξής:
Όρυζα Γλασσέ χονδρικώς κατ' ο¬
κάν δρχ. 15.50 λιανικώς 17, όρυζα
αγκοΰν χονδρ. 11,80, λίαν. 13.20,
καφές Άβυσσηνίας χονδρ. 76, λίαν.
5, καφές Ίάβας χονδρ. 72.50, λίαν.
81, ζάχαρις χονδρικώς δρ. 20.50 λια¬
νικώς 22.
Ββύτυρει.—Δέρνας 110 Ι32.Γάλακ.
θβσσαλίας Π 6. Λίπη 40. Μπάνκρ 68.
Γοιλακτιρα.— ΤυρΙ Κασσίοι 68.
Τουλουμίσο 44. Έντόπιο 54—64.
Γιαοϋρτι Π. Γάλα9.
ΕΤοπ ΒαντοκΝλείβυ. — Ελαίαι
έγχώοιαι 12, Βόλου 16—20. Μα-
καρόνια έντόπια 15. Μακαρόνια θεσ
σαλονίκης 16. Ζυμαρικά έν γένει δρ.
5-20, μακαρόνια πολυτελείας πακέτο
ίοαχ. 19—20. Φασολες Σβρβίας 14.
εβύθια Μαρόκου 14, έντόπια 8,Κου
κια έντόπια 12-16. Φακές 12-14. Ε¬
λαια λίαν. 22. Αύγά 1.20. Σάπων
λβνκδς «'. 19, 0'. 17, πράαινος α'.
16 καί 0'. 15. Τέίον 200. Καφφές ά-
έ$ 104.
Α«χ«νΐΜ«.—Κρόμμυα 4—5, πατά
τβς 4—5, κολοκυθάχια 6—8 φασόλες
ασηθιώτικβς 7—8 μπάμιβς 8—10,
ρασολάκια 7—8, ξυλαγγουραΜΐα 4-5
«τομάτπς 3—4 δραχμάς, στίφνος 8—
0 δραχμάς κατ' οκάν, μβλ-
ζΐζ 4—5 λβμόνια έντόπια
4, Ιταλίας 32—36,αγγουράκια 5—6.
Οηαριχά.— Σταφύλια 4,50 —6,
χαρπούζια 3, κβκόνια 4—5,
άχλαοια 4-6 καί ΊταλικΑ 12-14,
σΰχα 5—6, μήλβ 5—6, ροδάκι-
να 12-14.
Κρέατα.— Άρνίον δρ. 38, μό·
σχος 38, ζυγούρι κρέας πρυβάτον 32,
αίγός 24, βόϊον χαΐ άγελάς 24.
Πουλ«ρικά,-Άπό 35-50.
Κίνησις τής Σταφίδος
κατ' οκάν
Σουλτανίνα έξαιρετ. Δρ. 19.— 20.—
» α . » 18.— 19.—
» β'. » 16.- 18.-
» γ'. » 14.- 16.-
Ταχτάδβς α' 5.— 5.50
β'
4.30 5.50
Ελεμέδες δέν ύπάρχουν εισέτι.
Σταφύλια σουλτανί Δρ. 4.50- 5.—
Ροζακιά > 4.5ο- 5.—
» ταχτά » 2.30- 2.50
Κρασοστάφυλα » — —
Ή ζήτησις των πρώτων πραγμά-
των είς την αγοράν σταφίδος, ύ/ΐήρ-
ξε κατά τάς απογευματινάς ιδίως
ώραςχθές,πολύ ζωηρά μέ τιμάς 18-20
δραχ. Έξ αντίθετον τα δευτέρα
πράγματα δέν έζητοΰντο σχεδόν.
Τιμαί Συναλλάγματος
Δολλάριον
Λίρα
Φράγκον
Έλβετ. φράγκον
Λιρέττα
Μάρκον
Τουρκική Λίρα
Κορώνα (Σουηδ.)
Φράγκον (Βελγ.)
Σελλίνι (Αύστρ.)
Φιοοίνι (Όλλαν.)
Δρ.
155,75-
545.—
6,15-
30,35-
8,03-
36,68-
72,81-
27,60-
4,31-
21,73-
62,70-
■157,25
554.-
■ 6,27
■ 30,81
■ 8,15
' 38,0
• 77,88
■ 28,59
■ 4,42
22,64
■ 63,60
ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗΣΑΝ ΛΙ ΑΔΕΙΑΙ
ΤΩΝ ΔΗΜ0Σ1 ΙΊϋ,ΛΛΗΛΩΝ
ΑΝΑΚΑΑΟΥΝΤΛΙ ΑΙ ΗΔΗ ΔΟΘΕΙΣΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Λύγούστου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Υπεγράφη οιά-
ταγμα διά τοΰ όποίου άπαγορεύεται,
συνεπεία τής προχηρύξεως των έκλο¬
γών, ή χορήγησις άδειών είς άπαντας
τούς δημοσίους ύπαλλήλους.
Αί ήδη χορηγηθείσαι άδειαι άνακα-
λούνται τώνυπαλλήλων υποχρεουμένων
νά έπανέλθουν είς τάς θέσεις των.
ΑΝΑΣΤΟΑΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΟΦΕΙΛΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).— Ή Κυβέρνησις
πραγματοποεούσα απόφασιν αυτής λη¬
φθείσαν άπό ημερών διά τόν τελευταίον
αναγκαστικόν νόμον περΐ των είς χρυ¬
σόν όφειλών άνέστειλε την άναδρομικήν
ισχύν αυτού.
Η11Ρ0ΜΙΠ0Υ ΠΙΚΑΡ
ΑΝΗΛΟΕΝ ΕΙΣ 17.000 ΜΕΤΡΑ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τού
άνταποκριτοΰ μας).—Καθ» ά τηλεγρα-
φούν ή προαγείωσις τού άνελθόντος είς
την στρατόσφαιραν καθηγητού Πικάρ
επραγματοποιήθη ομαλώς σήμερον·
Ό Πικάρ ώς εξηκριβώθη ανήλθεν είς
ΰψος 1 7.ΟΟΟ μέτρων πραγματοποι-
ήσας σημαντικάς επιστημονικάς παρατη-
ρήσεις.
Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ
ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κατόπιν τής πληροφορίας δτι α! σταφυλαί
μας είς Βιέννην πωλοϋνται ώς Βουλγαρικαί δυσ-
φημούμεναι, ό κ. Νομάρχης Ηρακλείου έκάλεσϊ
είς συνεδρίασιν διά την προσέχη Δευτέραν τα μέλη
;ής Σταφυλικής Έπιτροπής Ηρακλείου.
Είς την συνεδρίασιν ταύτην θά ληφθούν άπο·
φάσεις επί των ληπτέων μέτρων κατά τής δυσφη·
μήσεως των σταφυλών, πρός αποσόβησιν κυρίως
ένδεχομένου κινδύνου άποκλεισμοϋ αυτών άπό
άς άγοράς καταναλώσεως της Κενΐρικής Εΰρώλης.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
"Εξωτερικόν έτησία Δολλάρια 10.
* Απασαι αί αποδείξει; ουνδρο
μών καί δημοσίευσίν φέρουσι
απαραιτήτως την υπογραφήν τού
Διευθυντού καί Ιδιοκτήτου της
«Άνορβώσεως».
Ηράκλειον 20 ύγούστοο1932
ΜΕΤΑ την δημοσίευσιν
τοΰ διατάγματος περί
τής προκηρύξεως των έκλο-
γών τα πράγματα έξελίσσον-
χαι πλέον ομαλώς. ΑΊ άνώ·
μαλοι λύσεις άποτελ,οΰν ιστο¬
ρίαν. Αποτελεί ιστορίαν δ-
μως «αί τό ότι, πανηγυριχώς
διεψεύσθη ή πολλαχόθεν δι-
ατυμπανισθείσα γνώμη ό¬
τι ό κ. Βενιζέλος έχα-
σε τό πολιτικόν τού κΰ
ρος «αί έγινεν «αίχμάλω-
τος των στρατιωτικών»."Ολα
δηλ. υπήρξαν.... αίχμάλωτα
είς τόν «. Βενιζέλον «αί ήκο
λουθησαν τόν δρόμον πού ή¬
θελεν έκείνος.
***
ΕΝ ΤΩ μεταξύ έληξαν «αί
αί άνακρίσεις διά τόν
πολυθρύλητον στρατιωτικόν
σύνδεσμον. Τό πόρισμά των,
άνέφερον τα χθεσινά μας τη-
λεγραφήματα, υπεβλήθη είς
τόν «. υπουργόν των Στρα¬
τιωτικών. Πρόκειται ούτω νά
τό μάθωμεν μετ" ολίγας ήμέ
ρας. Άλλά μήπως «αί χωρίς
τό πόρισμα αΰτό τα πραγμα-
τα περί τόν στρατιωτικόν
σύνδεσμον δέν είνε γνωστά;
Μάς τα είπεν ό ϊδιος ό κ.
Β&νιζέλος είς τάς μνημειώ-
όεις άπαντήσεΐς τού πρός
τούς δημοκρατικούς άρχη-
γοΰς «αί τόν κ. Τσαλδάρην.
***
ΑΙΧΟΝΟΙΑΙ σοβαραί ένε-
*— φιλοχώρησαν μεταξύ
των μελών τοΰ λαϊκοϋ «όμ-
ματος. Τουτο βεβαιούται διά
δευτέραν ή τρίτην φοράν άν
δέν άπατώμεθα. Καί είνε ώς
έκ τούτου αδύνατον, απολύ¬
τως αδύνατον, νά μην Ιχη
υπόστασιν ώς ύποστηρίζουν
οί.... εξω τοΰ χοροΰ άντιβενι-
ζελικοί. Είνε γνωστός άλλως
τε ό αύταρχικός χαρακτήρ «αί
τό άδιάλλακτον των κορυ-
φαίων τούτων παραγόντων
τοΰ λαΐκοΰ κόμματος είς δλα
τα ζητήματα τα αφορώντα
τάς ένδοκομματικάς σχέσεις
αύτοΰ ή την γενικήν πολιτι¬
κήν τού. Καί ότι απλώς χαρα-
κτηρίζωνται λοιπόν αί αξιώ¬
σεις των πρός τόν κ. Τσαλ¬
δάρην διά τόν συνδυασμόν
'Αττικής «τελ,εσιγραφικαί» εί¬
νε πλέον ή πιστευτόν.
ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ ή σϋγχώ-
νευσις των Φιλελευ-
θέρων μετά τοϋ κόμματος
τοΰ κ. Μιχαλακοπούλου; ΟΙ
πολιτικοί κύκλοι των Αθη¬
νών τό άνεκοίνωσαν προ-
χθές. Όπωσδήποτε είμεθα
βεβαιοί ότι «αί συγχώνευσις
τοΰ «όμματος τοΰ «. Μιχα¬
λακοπούλου μέ τοΰς Φιλελευ-
θέρους νά γίνη καί νά μή γί¬
νη—τό «ράγμα εχει πάντοτε
χαρακτήρα τυπικόν. Διότι καί
διά τό παρόν καί διά τό μέλ-
λον ή συνεργασία Φιλελευ-
θέρων καί Μιχαλακοπούλου
έλπίζεται άναντΐρρητος καί
πιθανωτάτη.
***
ΓΣ ΚΑΙ προχθές προα-
"- νηγγείλαμεν ό κ. Βενι¬
ζέλος θά ωμίλει είς την τε¬
λευταίαν συνεδρίασιν τής
Βουλής επί τοΰ έργου της^ τε-
τραετίας. Καί πράγματι ωμί¬
λησεν. Οί άντίπαλοί τού θά....
άντιμιλήσουν βεβαίως. Αί α¬
λήθειαι δμως τάς όποίαο θά
αναπτύξη καί έδώ ό κ. Βενι¬
ζέλος, θά παραμείνουν Ιστο-
ρικαί.
***
«Ι/ΊΝΗΣΙΝ» ύπαξιωματι-
Λν κων είς Θεσσαλονίκην
άνήγγειλαν προχθές ένιοι έκ
των τελειωτικώς σιγησάν-
των δβκαρολόγων των κινη-
ματικών. Ή συνήθεια βλβ-
πετε δέν είνε δυνατόν νά
τούς αφήση ησύχους. Καί ή
γλώσσα προτρέχει συχνά τής
διανοίας.
Έκλεκτά
ΦΑΓΩΣΙΜΑ ΛΙΠΗ
ΕΥΑΓ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΓενΙ—Τζαμί
ΚΑΙ ΑΑΑΗ ΑΟΟΔ0ΚΙΜΑ2ΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΦΑΗΤΑΡ1Κ0Υ ΟΡΓΑΗΟΥ
[Παρά τοθ Προέδρου τοθ Γεωρ-
γικοΰ Έπιμελητηρίου κ. Στ. Όρ-
φανοΰ μας εστάλη ή χάτωθ[ έγ_
γραφος άποδοκιμασία τοθ καφαν-
ταρικοθ όργάνου, διά τόν άρξάμε-
νον &π' αδτοθ προσωπικόν άγώνα
κατά τοθ ΔιευθυντοΟ το3 ενταύθα
δποκαταστήματος τής Έθνικής
Τραπέζης κ. Άλκ. Μαρή. Έκ
τής έπιστολής τού κ. ΌρφανοΟ
καταφαίνεται πλήρως ή δυσμενε-
στάτη άπήχησις την οποίαν έσχε
έν τ% κοινωνία μας ή άχαρακτήρι-
στος τακτική την οποίαν ένεκαι-
νίασε τό Καφανταρικδν δργανον
έν τώ προσώπω τοθ τόσας υπηρε¬
σίας παρασχόντος είς τόν τόπον
συμπολίτου τραπεζιτικοθ]:
Φίλε κ. Διευθυντα,
Έκ μέρους τοΰ Γεωργικοΰ
καί παραγωγικοϋ κόσμου τόν
οποίον·έ«προσωπεΐ τό Γεωρ-
γικόν 'Επΐμελητήριον Ηρα¬
κλείου αισθανόμεθα επιτα¬
κτικήν την υποχρέωσιν νά ά-
ποδοκιμάσωμεν μέ όλην την
δύναμιν τής ·ψυχής μας τα
δσα ή άκούουσα είς τό δνομα
«Φίλος τοΰ λαοΰ» Καφαντα-
ρική εφημερίς εδημοσίευσεν
άσύστατα καί άνυπόστατα
κατά τοΰ Διευθυντού τοΰ εν¬
ταύθα ύποκαταστήματος τής
Έθνικής Τραπέζης κ. Άλκ.
Μαρή.
Καί νά τονίσωμεν ότι ή
δλη δράσις τού ώς τραπεζιτι-
κού υπήρξε μία διαρκής εκ¬
δήλωσις στοργής καί άγάπης
πρός τόν τόπον, πρός τό εμ¬
πόριον καί την παραγωγήν
μας, πρός κάθε άνθρωπον
τής προόδου καί τής εργα¬
σίας. Επί πλέον δέ είς τόν
ίδιον κ. Μαρήν εύρε, τόσον ό
άγρότης όσον καί ό άστός
έμπορος καί μικροεπαγγελ-
ματίας τόν ρέκτην τραπεζί-
την όστις ένέπνεε, παρώτρυνε
καί ύπεδαύλιζε την πρόοδον
είς την παραγωγήν, τό εμπό¬
ριον «αί την βιομηχανίαν,
των οποίων δέν υπήρξεν α¬
πλούς συνεργάτης άλλά «αί
αληθής προστάτης.
Έπομένως τα δσα γράφον-
ται εναντίον προσώπων, πα-
ρασχόντων άληθεΐς καί άνε-
κτιμήτους πρός τόν τόπον υ¬
πηρεσίας μόνον την αγανά¬
κτησιν «αί την άποστροφήν
τού «οινωνικοΰ συνόλου
προκαλούν.
Μέ την βεβαιότητα τής φι·
λοξενίας των ολίγων μου αυ¬
τών γραμμών κ. Διευθυντα
είς την έγκριτον καί φίλην
εφημερίδα σας.
Διατελώ μετά πάσης τιμής
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
Πρόβδρος Γεωργιχοϋ 'Επιμελητη-
ρίον Νομοΰ Ηρακλείου.
'Ενοιχιάζεται οίκία ήλεκτροφώ-
τιστος έκ 5 δωματΐων, μαγειρειου κ.
λ.«. όδός 25 Αύγουστον άοιθ. 60.
Πληροφορίαι παο,ά τώ κ. Κ. Ββ·
βό
ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Πέτρου Γ. Σαπουντζάχη κάτοικον
Ηρακλείου. Κατά
Τής ύπ' αριθ. 158)13-8-32 έ. &.
αποφάσεως τής Δημαρχιαχής Επι·
τροπής τοΰ Δήμου Ηρακλείου.
Ενώπιον τοΰ χ. Νομάρχου Ηρα¬
κλείου.
Κατά την συνεδρίασιν τής 13 Αύ¬
γούστου έ. ε. τής Δηκαρχιακής 'Επι-
τροπής τού Δήμον Ηρακλείου αυτή
απεφάσισε καί διώρισεν είσπράκτο-
ρα τελών ήλεχτροφωτιομοΰ τόν χ.
Άρναούτογλου, ένώ είχομεν ύποβάλ-
λει αίτήσεις διορισμοϋ μας περΐ τα
25 ατομα έπιθυμοΰντα νά δώσωμεν
τάς χατά τόν νόμον έξετάσεις ίνα ό
χαλύτερος έξ ημών διορισθή βάσει
των προσόντων τού.
'Επει&ή ό εΐρημένος διορισμός α¬
ποτελεί παρανομίαν συνεπώς_ δέον δ-
πως δχι μόνον μή έγχριΑη υπό τής
Σεβαστής Νομαρχίας άλλά χαί νά ά-
κυροοθη ή πράξις διορισμοϋ τοΰ κ.
Άρναούτογλου χαΐ νά διαταχθώσι τα
δέοντα ίνα χατά νόμον καταλάβη την
ύκαλληλικήν ταύτην θέσιν ό χατά
τεκμήριον καταλληλότερος χαί δχι
ό έχων τάς συμπαθείας τής πλειοψη
φίας τής Δημαρχιακής Έπιτροπής
καθ* όσον αύτη βάσιν εΐχε μάλλον
την προσωιχήν συμπάθειαν παρά
την ΰπαλληλιχήν ίχανότητα.
Διά ταυτα αίτοΰμαι,
Τα νόμιμα διά την διακήρυξιν δια
γωνιαμοϋ πρός κατάληψιν τής θέσε¬
ως τοΰ εισπράκτορος ήλεκτροφωτι-
σμοΰ.
Έν Ηρακλείω τή 17 Αύγούστου
1932.
Ό αίτιον
Π. Γ. Σαηουντζάκης
ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΠΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
Αριθ. Τηλέφωνον 188.
Τελειόταται πολυτελείς ήλε-
χτριχαί έγκαταστάσβις όδοντια-
τριχών μηχανημάτων 1)η11. Κ11-
ΙβΓ σνγχρονισμέναι μέ την τε¬
λευταίαν πρόοδον τή; Όδοντια
τριχής Έπιστήμης, συμπληρώ
νούν *τό σύνολον άρτιωτάτης
κλινικής έφσμίλλοτ) των Άμερι-
χανικών.
Άντισηψία, άνώδννσι έπεμ-
βάσεις, ταχύτης εργασίας- "Ε
κτέλεσις δλων των νεωτάτων
συστημάτων όδοντοτεχνικών συ-
σχβυών (τεχνητοΐ όβόντες χιλ.).
'Επισχέ'ψεις επί συνεντεύξει.
'Εργάσιμοι ώραι:
9 1)2-1 π.μ. 4-8 μ.μ.
Ή ττορεία των τιμών τής σταφίδος.
Ή έξαγωγή σταφίδος κακής ποιότητος.
Άπδ τής πρωΐας τής χθές ή
μείωσις των τιμών τής σταφίδος
κατέστη ίτι μεγαλυτέρα παρά τό
γεγονός δτι αί είσαγόμεναι είς
την πόλιν ποσότητες υπό των σια-
φιδοπαραγωγών διακρίνονται διά
την ίκανώς δελτιωθεΐσαν ποιότητά
των.
Ή είσαγωγή είς την πόλιν στα¬
φίδων ένταθεΐαα κατ' αύτάς υπο-
λογίζεται είς 150—200 χιλιάδας
οκάδας καθ' ημέρας τείνει δέ να
αυξηθή ά/ΐμη, λόγψ τής ίκανο-
ποιητικής παραγιογής τ&0 τρέχον¬
τος σταφιδικον Ιτους.
Ό έπιθεωρητής σταφίδος Ηρα¬
κλείου δι' έγγράφου τού πρός
τόν κ Νομάρχην ώ; πρόεδρον τής
Έπιτροπής γνωρίζει δτι ώς παρε-
ιήρησε κατά την εφετεινήν εξα¬
γωγήν σταφίδος εφορτώθησαν διά
Τεργέστην περί τούς 100 σάκκοι
σταφίδες σουλτανίνας τελείως ά-
κατέργαστοι καί άξελίκιστες είς
σάκκους των 5(3 χιλιογράμμων. Έ-
κτός τούτου αί σταφίδες ήσαν συγ¬
χρόνως καί τρίτης ποιότητος, κα-
θώς δέ έπληροφορήθη ό αύτάς έ-
πιθεωρητής σταφίδων ή σταφίς
δέν προορίζεται πρός δρώσιν δπό
των καταναλωτών τής άγορδ; Τερ-
γέστης, ώς άκατάλληλος. Πάντως
δμως άποστέλλεται είς Τεργέ¬
στην άπό έπιτηδείους οΐτινες την
μεταχειρίζονΐαι πρός ανάμιξιν έ-
κεΐ μετά Περσικής Σταφίδος
Σιυλτανίνας Ενα οΰτω καλυτε·
ρεύσουν την ποιότητά τής Περσι¬
κής καί κατιορθώσουν νά την θέ-
σουν είς κατανάλωσιν ώς Σουλτα¬
νίναν Κρήτης
Ή τοιαύτη ανάμιξις άπαγορευο-
μένη ώς γνωστόν διά προσφάτου
νόμου αύστηροτάτου γίνεται έλευ·
θέρως καί άνεξελέγκτως είς τάς
ξένας άγοράς καί κυρίοις είς Τερ¬
γέστην συντελεί δέ είς τδ νά δυ-
σφημείται σοβαρώτατα ή Σουλτανί-
να παραγωγής Κρήτης είς τάς
διαφόρους Εύρωπαϊκάς άγορίς.
Ό Έπιθεωρητής σταφίδος ϊχει
την γνώμην δτι δέον νά ληφθούν
αύστηρά μέτρα. Πρίν μάλιστα ή
έξαγωγ*^ τοιούτων ποιοτήτων γενι¬
κευθή, δέον νά διαταχθ1^ &πό τής
Σταφιδικής ϊλεγχος των σταφίδων
δεδομένου δτι αί πιθαναί συνέπει¬
αι τοθ συστήματος τούτου καί δ-
ποτίμησιν καί άποκλεισμόν των
σουλτανίναι μας άπό τάς ξένας
άγοράς καταναλώσεως είνε δυνα¬
τόν νά έπιφέρουν.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Ήπολυπληθής ομάς των Άρχανιω
των, ήΐιςέξέδραμε την παρελθούσαν
Δευτέραν (ΙδΑϋγούστου) είςΝεάπολιν
Μεραμβέλλου, θεωρεί υποχρέωσιν
της όπως χαί διά τοϋ τύπον, έχφρά
σ|| τάς Θνρμοτάτας ευχαριστίας της
πρός τόν φιλοξενον λαόν τή; Νεα
πόλεως, καί ιδία πρός τα μέλη τοΰ
Σωματείον ύποδηματοποιών, διά
την ύποδοχήν καί τάς έξαιρετικάς
περιποιήσεις τάς οποίας παρέσχον
πρός τοΰς έκδροαεϊς Άρχανιώτας.
Ιδιαιτέρως, θεωρεί καθήκον της νά
εκφράση τάς ευχαριστίας της πρός
τοΰς κ. χ. Μαγχώνην, πρόεδρον τής
κοινότητος Νεαπόλεως, Εύστράτιον
Τσιρακάχην δικηγόρον, Άλεξάχην ό
δοντίατρον χαί Καφφετζάχην πρόε¬
δρον τού Σωματείον ι ών Ύποδηματο-
ποιών διά την εύγενή φιλοξ?νίαν των.
ΟΙ Άρχανιώται έκδρομείς τό πρώ¬
τον έπισκεφθέντες την ωραίαν χαί
προοδευτικήν πόλιν τοΰ γείτονος νο¬
μοΰ έμειναν ένθουσιασμένοι ού μό¬
νον διά την εξαιρετικήν ύποδοχήν
καί φιλοξβνίαν των χατοίχων της,
άλλά χαί διά την πρόοδον χαί ώραι-
ότητα τής φιλοξένου Νεαπόλεως,
πρός ήν, σημειωτέον, ευγνωμοσύνην
τρέφει ή χωμόπολις των Αρχανών,
διά την κατά τα: πρόσφατον; υπέρ
τής έλβνθερίας έπαναστάσεις ενίσχυ¬
σιν καί υποστήριξιν τοΰ αγώνος της
διά πολεμοφοδίων, τροφίμων καί έ
θελοντών.
Έν Άρχαναις τή 17 Αύγουστον 1932
Ή ομάς τδν 'ΑρχανΐΜτδν Έκ-
δρομέων.
ϋΕϋΤ80ΗΒ
^ΕVΑΝΤΒ Ι,ΙΝΙΒ
β)β "ΑΜδΕϋ.
Διά ΚοΙΙβΓάβηι
Αηΐνν-θΓρβη
Υπό φόρτωσιν 27—31
Αύγούστου.
ΟΥΝΑΚΌ ^IΝΕ
β)8"ΒΑΝΤΡΙΑ"
Διά ^^ν6^ροο1
Υπό φόρτωσιν 25—31
Αύγούστου.
ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ &
ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΣ
Τηλέφ. Νβ 32
Πωλεΐται είς τιμήν εύκαιρίας μη-
χανή μεταχειρισμένη 25 ίππων καί
έλαιόμνλος μετά των σχετικών άξό-
νων, τροχαλιών κλπ. ώς χαί αγγλικόν
έλαιοπιεστήριον 10 ίντζών.Πληροφο¬
ρίαι παρά τώ Νικολάφ Μακράκυ χαί
Νικήτα Στρατάχη (Χανίων Πόρτα).
—Διέλευαις άεροπλάνου.
Την 8 η. μ. τής χβές ύιήλθβ υ¬
πέρ την πόλιν μας προερχόμενον
έξ Άλεξανδρείας καί κατευθυνό-
μβνον «ίς Τατοΐον, άεροπλάνον
τής Όλλκνδικής ΈταιρεΙας, έκ-
τελοΰν την γραμμήν Αθηνών—
Άλεξανδρείας κλπ.
—Ή έφαρμογή τής μετοχο·
ποιήσεωςτών έφ. ταμείων.
Κατά την προχθεσινήν τού συ¬
νεδρίασιν τό Διοικητικόν Συμ¬
βούλιον τοΰ Ταμείου 'Εφέδρων
συνεξπτηαε επι τού διορισμοϋ
των επιτροπών διά τόν καταρτι¬
σμόν των γενικών μητρώων έφέ
δρων οΐτινες θα είνε δυνάμει τού
νέον περί εφεδρικήν ταμείων νό¬
μου, «μέτοχοι» τοϋ έν λό
γω Έφβδρικοΰ Ταμείου Ηρα¬
κλείου. Ή ληψις έν τούτοις σχε-
τικής αποφάσεως ανεβλήθη δι'
άλλην συνεδρίασιν τοΰ Ταμείου.
Έιτισης ελήφθη ή απόφασις 6
π»ς γίνουν αί δεουσαι ενεργειαι
παρά τω Υπουργείω Γεωργίας
διά την αποστολήν ενταύθα το-
πογραφικοϋ συνεργείβυ πρός το-
πογράφησιν των κτημάτων τοΰ έ-
φεδροταμείου τοΰ Νομοΰ επί τη
βάσει δέ τής τοπογραφήσβως ταύ¬
της νά καταρτισθή τό κτηματο-
λόγιον.
ΟΙΝΟΛΟΠΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΕΜΜ. Ι.ΛΥΔΑΚΗ
όδός Βλαστών
(Παλαιά Δερμιτζίδικα)
Οίνοπαραγωγοί
θέλετε νά κάμετε κρασί
πού θά καθαρίση γρήγορα,
πού θά γίνη μπροϋσκο, δι-
αυγες, εΰγευστο, ύγιές καί
διατηρήσιμο, άναθέσατε έξ
ολοκλήρου την δπ' ευθύνην
^ τοθ ΟίνολογικοΟ Έργαστηρίου
Έμμ. Ί. Λυδάκη οίνοποί-
ησιν των σταφυλών σας.
Τό Οίνολογικόν Έργαστήρι-
ον ουδεμίαν αμοιβήν δύναται
νά απαιτήση είς περίπτωσιν
καθ' ήν δ οΐνος άναλυόμενος
ευρεθή μέ πτητικήν δξύτητα
μεγαλυτέραν τής 0,9 ο)οο.
Οί επιθυμούντες νά άναθέ-
αουν είς τό Οίνολογικόν Έρ-
γαστήριον δπευθύνως την οί-
ι νοποίησιν των σταφυλών των,
ι δέον πρό τοθ τρυγητοθ νά ά-
πευθύνωνται είς τοθτο διά νά
/ λαμβάνουν τάς σχετικάς ίδη·
ί γίας. 1—10
ΕΓΚΛΕΜΠΕΡ
Έλαατικά δι' ανωμάλους
δρόμους.
ΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΗΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΗΙΙΗΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΐ;
ΐ 8ΙΕΙΕΤΙ 80ΗΕΕΡΥΑΑΒΤ 1
Τακτικόν έβδομαδιαΐον δρομολόγιον έκ Κρήτης διά
Λιβόρνο, Νεάπολιν, Γενοβαν, Όνέλιαν, Πόρτο
Μαουρίτζιο, Σάν Ρέμο καί Μασσαλίαν, έκτελούμε-
νον υπό νεοτεύκτων Όλλανδικών Μότορσιπ.
Τό Μ)3 «ΝΤVΒΚ^Α^Ε
> «ΡΙ,ΥΒΝΟΙ—Ο
> «ΜΑΚΑΒΟ»
12 Σεπτεμβρίου =
20 > Ξ
28 » Ε
6 Όκτωβρίου |
Τό ά)π «ΡΕΝΒ-ΟΡΒ» 2 Σεπτεμβρίου 1932 κατ' εύ- |
θείαν Λιβόρνο, Ίμπέριαν, Γενοβαν, Μασσαλίαν. =
Διά πάσαν πληροφορίαν απευθυντέον είς τούς Γενικοίς 5
έν Κρήτα Πράκτορας =
ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ!*—ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΝ |
_ Τηλίφ. Νο 32. - Τηλ*γρ. Δ)σις «ΑΝΕΑΡΑΚ» |
§Ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιινιιιιιιιιιιιιι·π
—Τό ζήτημα τής είσαγωγής
σταφυλών είς Γερμανίαν.
Σχετικώς μέ την άποσταλϊΐ-
σαν έκ Λειψίας είς τό Εμπορικόν
Έιτιμΐλητήριον επιστολήν ©σβν
άφορό) την ϊΐσαγωγήν σταφυλδν
μας είς την Γερμανίαν τό Έκι-
μελητήριον απέστειλε είς τό υ¬
πουργείον Έθνικής ΟΙκβνβμίας
τό κάτωθι έγγραφον:
"Εχομεν τίνν τιμήν ν« συν*·
ψωμεν, έν άντιγράφω, επιστολήν
τοδ έν Λειψία συμπολίτου μας κ.
Γεωρ. Γκριδάκη, άντιγράφου τοθ
παρ' αύτοΰ έπικαλουμένου «ρ·
θρου τής Γΐρμανικής εφημερίδος
ΡΓ3ηε( ίβυΓΐετ ΖβΐΙυη^, παρακβ-
λβΰντος ϊνα, ευαρεστούμενοι, λά¬
βητε υπό σοβαράν σημείωσιν τάς
συναφεΐς τοϋ γράφοντος συστά-
σεις. Έφ' όσον εμειώθη ή Ίταλι-
κή παραγωγή σταφυλών, ώί δια
της είρπμένπς εφημερίδος αναγ-
γελλεται, ή δέ Τουρκία κατώρ¬
θωσε νά επιτύχη άδειαν εΐσαγω-
γπς 300 βαγονίων τοιούτων είς
τάς Γερμανικά; άγοράς θά ήτο
εΰχερές καί ημείς, λελογισμένως
πλήν ως τάχιστα ένεργοΰντες νά
επιτύχωμεν παρομοίαν άδειαν
εΐσαγωγής. Εάν εύαρΐστηθήτε
καί ένδιαφερθητε, ώς είμεθα βε¬
βαιοί έν προκβιμένω συνιστώμεν
νά έπιδιώξητε την εισαγωγήν
Έλληνικών σταφυλών, άδιακρί-
τως ποικιλίκς, καί ουχί μονον
σουλτάνίνων, ώς έ γράφων συνι¬
στά διότι έν τω μϊταξϋ θά στα-
φΐδοπβιηθώσιν αί της ιτβικιλίας
ταύτης· Αί αταφυλαί μας ποικι·
λίας ροζακΐ είνε κατά πάντα ά-
ξιόλογοι καί καταναλώσιμοι είς
τάς Γερμανικάς άγβράς. Κρίνομεν
περιττόν νά ύπομνήσωμεν ίτι
πρόχειτοα ηερί άκρως ίπϊΐγοΰσης
περιπτώσει»·;, είς Ην αί άνάλογοι
ενέργειαι δέον νά καταβληθ&αι
ώ; τάχιστα, μέ την βίβαιέτητα
δτι τό υπέρ της τονώσεως τού ε¬
ξαγωγικόν μας έμπορίου έγνω-
σμένον ενδιαφέρον τοΰ £εβ. τού¬
του Ύπουργείου θά εκδηλωθή
καί αύθις άμεσον».
—Ό λιμήν Ηρακλείου άνε-
γνωρίσθη ώς άσφαλης.
Τό υπουργείον τ&ν Ν«υτικ6ν
δι' έγγράφου τού πρός τόν Κ. Λι-
μενάρχην Ηρακλείου, Λιμένι-
κήν Επιτροπήν, Ένωσιν Έλλή-
νων έφοπλιστών, Πανελλήνιον
Άκτοπλοϊκήν "Ενωσιν καί Επι¬
θεώρησιν έμπορικ&ν πλοίων, χοι-
νοποιεΐ έν άντιγράφω αναφοράν
τοΰ έν Λονδίνω "Ελληνος Προ-
{ενικοΰ Λιμενάρχου δι' ής καθί
σταται γνωστόν, είς την διεύθυν¬
σιν Έμπορικοΰ Ναυτικοΰ, ίτι τέ)
διεθνές έν Λονδίνω γραφείον υ-
περωκεανείων πλόων άνεγνώρΐ'
σβν ώς άσφαλή τόν έντός τβΰ κυ·
ματοθραυστου λιμένα τβΰ Ηρα¬
κλείου.
Κατόπιν τούτην οί ναΰλοι τ&ν
ΰπερωκεανείων άτινα βά κατα-
πλέουν εί; τόν λιμένα μας βα
ίλαττωθβΰν αΐσθητ&ς.
—Ή έκθεσις θεσσαλονίκης.
Σήμερον θά συνέλθουν είς συν¬
εδρίασιν τα μέλη της αρμοδίας
τοπικη; Έπιτρβπής ϊνα λά-
βουν άποφάσεις επί τής συμ·
μετοχης τού Νομοΰ είς την Δι-
εθνη έκθεσιν (θεσσαλονίκης, ήτις
άρχεται άπό της 1ης προσεχούς
μηνός Σεπτέμβριον.
—Ζωονόσος είς 'Αλάγνι.
Ό Προεδρος τής κοινότητος
'Αλαγνίβυ διά τηλεγραφήμ«τός
τού πρός την Νομαρχίαν γνκρί-
ζει δτι επί τ&ν βο&ν της περιφε¬
ρείας τού ενεφανίσθη &γν«>στ·ς
ζΜονόσος οημεΐΝθεισ&ν χαί δύο
βανάτων. Δι' ο κκΙ παρακαλεΐ ο-
πως ένεργηθοδν τα οέοντα πρός
περιστολην «ύτής.
—Ό αύριανός αγών.
Αυριον Κυριακην είς τέ γηκε·
δόν «Χάνδαξ» θά συναντηθοΰν
διά ποδοβφαιρικόν πρωτάθλημ»
αί (τοδοσφαιρικαΐ ομάδες τής πό¬
λεώς μας «Όμιλος Φιλάθλων»
Ηρακλείου χαί «Όλυμπιακος».
Καί ό Αγών ούτος προμηνύεται
λόγω τής άρτιας συνβέοενς τ&ν
βμάβΜν, ένί
ι ·.
;
Ι ι
ΑΛΚΑΖΑΡ.—Σήμερον σέ βύο πα·
ραστάσεις: ή θαυμασία όμιλοΰσα χαί
άδουσα ταινία: «Μνηστή στή Λοττα-
ρία».
ΑΠΟΛΛΩΝ.—Σήμερον άπογευμα-
τινή: «τό θηρίον τής έρήμου» χαί
τδ «Ίλιγγιώδες τραΐνον».
ΑΛΑΜΠΡΑ.- Σήμερον: «Τό κί-
τρινον διαβατήριον».
ΒΟΣΠΟΡΟΣ.—Σήμερον ή έξωφρε-
νίκη κωμωδία «Όλοτανώς» μέ χον
βασιληϊ τού γέλωτος ΧΑΡΟΛΔ
ΛΟ·Υ·Δ.
Ή συνέχεια
τής αγορεύσεως Τβυ
λόγω πλπβώρας ϋλης
θαυριανον.
. Κονδύλ
αίς τό μ«
χούν πράγματι δλαι αί εύνοϊ
καΐ περιπτώσεις διά την κα
τανάλωσιν τοΟ προϊόντος μα
είς την Γερμανίαν.
***
ΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΑΣ.
Συνηγοροϋμεν υπέρ τώ
κατοίκων τοΰ συνοικισμο
Νέας Φορτέτσας Ηρακλείου
οΐτινες εζήτησαν διά μέσο
τής Γενικής Διοικήσεως ίνα
παρακληθή ό Δήμος καί φρον
τίση διά την πληρώσιν τώ
στοιχειωδεστέρων τούλα χι
στον άναγκών αυτών. Ώς μα
έπληροφόρησαν καΐ αλλοτ
οί κάτοικοι τοΟ έν λόγω συ
νοικισμοΟ, ή ΰδρευσις δσο
καΐ ή συγκοινωνία τού εχου
παραμεληθή τελείως. Ό Δή
μος άντιλαμβανόμενος τάς ά
νάγκας καί τώ> φορολογου
μένων τούτων δημοτών τού
θά θελήση υποθέτομεν νά
τάς εξετάση ευμενώς καί νά
τάς εξυπηρετήση, όσον τό δυ
νατόν καλύτερον.
***
ΔΙΑΤΙ;
Ή είδησις δτι ή κυβέρνη
σις θά παραμείνη είς την άρ
χήν μέχρι τής συγκροτηθέν
τής νέας Βουλής είς σώμα.,.έ
σκανδάλισε καθώς άντελή
φθημεν καί μερικούς έκ τώ
έδώ άνυπομονοΰντων νά χά
ροθν τόν τόπον χωρίς κυβέρ
νησιν Βενιζέλου! Οί σκανδα
λισθέντες δέν επαυον νά έκ
δηλώνωσι την δυσφορίαν των
καί νά φαίνωνται περίσκεπτο
καί άνήσυχοι. Άλλά διατί
Τί τό φυσικώτερον εάν παρα
μείνη, ή Κυβέρνησις; Καί έκ
πολιτικής σκοπιμότητος—δέν
λέγρμεν πολιτειακής—καΐ έν
σχέσει μέ τα πιθανώτερα άπο
τελέσματα των έκλογών τ
στάσις αθτη τής κυβερνήσεως
θά είνε πλέον ή έπιβεβλη
μένη
ρας παρουσίας κλάξον καί τρουμ
πέτες αύτοκινήτων. Γιατί λοιπόν
άντ5 αυτών νά μην άκοΰτε κιθά
ρες; Θά μοΰ πήτε ότι οί κάτοχο
των ούρλιάζουν. Θά μοΰ πήτε
δτι οί κανταδόροι φαλτσάρουν
Άλλ' δλοι οί άλλοι τί κάνουν;
Τό φάλτσο—τό παρεδέχθη χθές
καί ένας αύστηρός μύστης τής
■θεωρητικής μουσικής—έχει τάς
περιπτώσεις τού! Επί παραδείγ¬
ματι σέ μιά σειρήνα αύτοκινή-
του δέν άντιπροσωπεύει τίποτε
άλλο πέραν τού έργοστασίου τού.
Ένφ σ' έ*να τραγούδι είνε συ-
νήθως ΐδιος δ τόπος σας—ή ίστο
ρία τού, τό μαράζι τού, ή άναρ
χία τού, ^ συμφορές τού, ή σκό-
Λ»η τού, ή ψυχή τού τέλο; πάν¬
των. Ναί, θέλετε μιά στιγμή ν!
άκόύσετε αύτό τό φάλτσο, τό
οΐίρλιασμα, τόν μυκηθμόν πού
βγαίνει άτόφιος, άγριος, πρωτό
νονδς, άκατέργαστος, σπαρα-
Λτικός, άπό τα σπλάγχνα τού έ-
ρωτευμένου καΐ άπευθύνεται πρός
την ακανόνιστη αύλή δπου τό
γίοάνί φύεται άκόμη καΐ φρον-
Χζι άπό πλάσμα έξ ϊσου έξω-
καί παβάδοξον— κάτι μετα¬
ξύ. Μαργαρίτας τοΰ Φάουστ καί
τροτέζας κατωτέρας άξίας. θέλετε
αύτό τό πραγμα γιατί Ιχει χαρα-
χτήρα. Σέ μίαν Ιποχή, λέτε άπό
μέσα σας, πού δλα Ιχασαν τόν
χαρακτήρα των όξίζει ή θυσία
δλίγης ήσυχίβς διά νά τόν προ·
σέξετμ δταννομίζετβ ότι εχει ξα
ναγβννηΰη.
ΛΣΜΟΔΑΙΟΣ
- ■ ■■ "' ' ----------------- ■ · ι --------------- ---------------------- -■-----------------
Η ζωή πού περνά
21 Αύγουστον 1932.
Ανατολή ηλίου 5.30, Λύσις 7,31
ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ
Σηνηθίζουμε νά γκρινιάζουαε πολ-
λίς φορές χωρίς λόγο. Ή ζωή μάς
φαίνεται άβικη. 'Η κάθε μιά μας
βρίσκει τόν έαυτό της πιό δυστυχι
σμένο άπ' τή
φιλή της. Ή
μιά έχασε την
προϊκά της σέ
άστοχες επι·
χειρήσεις, ή
άλλη εχει έ
ναν άνδρα ποΰ
φυτοζωεΐ καΐ
μπορεΐ νά
ένώσπ τή; δυό
άκρες. Ή έρωτικές άπογοητεύσεις
είνε άνυπόφορες γιά τής περισσό-
τερες... Μερικές ένφ φαντάζονται
σίγουρη την ευτυχία τους, τή βλέ
πουν νά κλονίζετσι καί νά χαταρρέχι
όπως ένα σπίτι χωρ'ις γερά θε
μέλια. |
Ή καθημερινώς άναποδιές τής
ζωής, ή χαχή ΰγεία. δημιουργοΰν
μίαν άτέλειωτη άλυσίβα άπό στενο-
χώριες. Ζυμώνουμε λοιπόν τής άπο¬
γοητεύσεις αας μέσα στόν έγωϊσμο
μα:, τής «άναμασσοΰμε» έντρυφούμε
μέσα στής λύπες μας, μέ την άπό-
λυτη βεβαιότητα, πώς οιαδήποτε
ξένη δυσΐυχία δέ μπορεΐ νά παρα-
βληθή μέ τή δική μας.
"Αμα έμπιστευόμαστε τόν πόνο
μας σέ μιά φίλη μας άποροΰμε
καί ημείς ή ϊδιες γιά την καταπληκτι-
κή έντασι τού πόνον μας. Διερωτώ
μεθα αν ύπάρχουν άνώτεροι χαϋμοί
άπ' τούς διχούς μας χαί σκεπτόμε¬
θα τής λύπες πού είνε χειρότερες.
Λέω μέ πεποίθησι πώς οί χειρότε-
ροι έχθροί μας είνε οί ήθικοί περι-
σπασμοί, ή τρομερές έκπλήξεις, οί
δισταγμοΐ καί οί φόβοι μας. Κι' αύ-
τά όλα τα χρωστάμε σέ φίλους, σέ
συγγενβϊς καί σέ γνωστοΰς άκόμη.
Μοιάζουν μέ τής σταγόνες άπό φαρ-
μάκι πού λένε ζήλεια! Ύπονο-
μεύουν τα μεγάλα αίσθήματα πούμοι
άζουν μέ βράχους. Ήταν κανένας
εύτυχισμένος, λικνισμένος μέ όνει-
ρα, μ' έλπίδες. Μιά μοχθηρή φίλη
φθόνησε την ευτυχία μας, έχυσε μέ
τό σταγονόμετρο τό δηλητήριο μέσα
μας, θόλωσβ τό ώραΐο, τό διάφα-
νο κρύσταλλο τής έμπιστοσύνης...
Μ' ένα λογάκι λεγμένο μέ είρω-
νεία, μ' ένα ΰπουλο ύπαινιγμό, μά·
τωσε την ψυχή μπς. Περπατούσαμε
στό δρόμο τής "ζωής άμέριμνες καΐ
εύτυχισμένες μέ τα μάτια ψηλά.
"Υστερα άπ' αύτη την έκμυστήρευ-
σι πού δέ ζητήσαμε, σκοντάφτουμε
μέσα στή νύχτα τής άβεβαιότητος
καί τό βλέμμα μας ξάστερο καί φω¬
τεί νό χθές, θολώνει σήμερα άπ' τα
χυματάκια τής άμφιβολίας.
Νά καταστρέψη κανένας μιά ευ¬
τυχία, είνε ένα έγκλημα. Μοιάζει
μέ την χίνησι ποΰ κάνει ένας δολο-
φόνος πού σχοτώνει ή πού άνάβει
ΜΙΑ
μιά φωτία...
—Τίμιος... κουρελής.
Ένας ρακοσυλλέκτης είς τό
Κέστον τής Αγγλίας μεταξύ των
κουρελιών καΐ δστών πού ηγόρα¬
σεν ευρεν είς χαρτονομίσματα 290
λίρας στερλίνας. Ό πτωχος ρα-
κοσυλλέκτης τάς παρέδωκεν είς
την αστυνομίαν, την επομένην δέ
άπεδόθησαν ιίς μίαν γυναϊκα τοΟ
Κέστον, ή δποία ε!χε τυλίξει
τα χρήματα είς ε*να πανί καί τα
παρέδωκε μαζί μέ άλλα κουρέλι
τα δποία επώλησεν είς τδν ρα·
κοσυλλέκτην.
Τβΰ 'Ερρίκου Σιέγκεβιτς
ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΕ;
103ον.
—Ποίον μέρος τής πόλεως καί-
— Αί μαχαι είς τό Μαρόκον
Τόν τρέχοντα μήνα αί συγκρού
σεις μεταξύ έπαναστατών ίθαγε
νών τοϋ Μαρόκου καί τοΟ γαλλι
κου στρατοθ έπανελήφθησαν μέ ά
συνήθη σφοδρότητα. Κατά τήι
τελευταίαν μάχην οί Γάλλοι δπέ
στησαν αρκετάς απωλείας μετα¬
ξύ δέ των νεκρών περιλαμβάνε
ται καΐ ό ανεψιός τοθ πρωθυπουρ-
γοΰ κ. Έρριω έπιλοχΕας Σαντράς
ό οποίος, επί κεφαλής άποατιά-
σματος, μετέβη δπως διασκορπί
ση τούς επαναστάτας.
—Νέα αΰτοκίνητα ...έλαττω
ματικά.
Γνωστοτάτη έταιρία αυτοκινή
των ηναγκάσθη ν' άποσύρη τή
κυκλοφορίας 100 αύτοκίνητα και
ί 1932 δό ώ
νουργή,
εξβ
η
1932, διότι, ώ
εξηκριβώθη, 2ν έξ αυτών, τδ ίποΐ
όν ϊπαθε άτύχημα είχεν ελαττωμα¬
τικόν πηδάλιον. Ή έταιρία χάριν
τοθ γοήτρου της άνεκάλεσε τα
νέα αύτοκίνητα, άντιμετωπίσασα
πολλάς δυσκθλίας καί Οποβληθεΐ
σα είς έξαιρετικάς δαπάνας καθ
δσον ϊπρεπε νά Ιρευνήαη εϊς δλη
την χώραν. Τα αύτοκίνητα θά
I-
ξετασθοθν καί θά άντικατασταθή
τό σύστημα τοθ πηδαλίου των.
—Οί ανεργοι είς Ιταλίαν.
Ή πόλις τοθ Μιλάνου άπεφά
σιαε νά διαθέση κατά τό προσεχέι
Ιτος 150 έκατομμύρια λιρεττώ
διά την χορήγησιν εργασίας εί
τούς άνέργους. Τα χρήματα ταθτα
θά δαπανηθοθν κυρίως διά τή
κατασκευήν νέων σχολικών κτιρί·
ών, δι' ίργα άποξηραντικά καί
πρός ίδρυσιν νέου άερολιμένος.
'Ενοικιάζεται οίχία ήλεχτροφώ
τιστος έκ 5 δωματίων, μαγειρείου κ
λ.π. όδός 25 Αύγουστον αριθ. 60.
Πληροφορίαι παρά τώ κ. Κ. Βε¬
ρ ουδάχη.
ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΝ
1Ι16Ι1
Τ6ΩΡΓ.
Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΖ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΙ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
Επί δεκαετίαν σπουδάσας χαί
εΐδιχευθείς ένΓερμανΐς; χαί Βιέν¬
νη. Δέχίται έν τφ Ίατρείφ τού,
όδός Σφακίων (Καμαράκι) ί¬
να ντ ι τού Ιατοείου κ. Μελισσείση,
9—12 καΐ 3—7 μ. μ.
Άκτϊνες Ραΐντγκιν
Τεχνιτός πνευμοθώραί
Τηλεφ. 2—79
Έκλΐκτά
ΦΑΓΩΣΙΜΑ ΛΙΠΗ
-τοδ ΕΥΑΓ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΓενΙ—Τζαμί
ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΡΕΣΚΟΤΑΤΟΝ
ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
ΑΣΦΑΛΕΙ4- ΥΠΕΡΑΝΤΟΧΗ -ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ
ΤΟ ΒΕΒΑΙΟΙ Η ΠΟΛΥΠΛΗ0ΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑ
Διαρκής π«ράκατα8(ίκη παρά τοίς Αντιπροσώποις:
ΔΗΜ. καί ΕΥΤ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••ε··········
{ ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ
' ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
Τό ταχύπλουν χαί πολυτβλέστατον
Α)Π "ΑΓΓΕΛΙΚΗ,. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
εται;
—Ή πυρκαϊά, αύθέντα, ήρ
χισε μεταξύ των οίκίσκων, πλη·
σίον τοΰ μεγάλου Κίρκου.
—Καί ή Τρανστιβέρη;
—Μέχρι τούδε τό πϋρ δέν τή
έφθασεν άλλά μεταδίδεται άδια
κόπως είς νέας συνοικίας μέ δύ
ναμιν άκαταμάχητον.
Ό Βινίκιος έκέντρισε δυνατώ'
τερα τόν ϊππον τού. Τα λε
τείχη τής Άρικίας έλαμπον έμ
προσθέν τού υπό τάς άκτΐνας τήι
σελήνης.
Ή μετά την Άρικίαν όδός ά
νήρχετο άνηφορικώς καί άποτό
μως. Άλλ' ό Βινίκιος εγνώριζε
ότι, δταν έφθανεν είς την κο-
ρυφήν, όπισθεν τής οποίας έκρύ
πτετο τό "Αλβανόν, θά εβλεπε
δχι μόνον την Μποβίλλαν καί τι
Οΰσΐρινον, δπου τόν ανέμενον
ϊπποι, άλλά καί την Ρώμην ε¬
κείθεν τοΰ Άλβάνου ήρχιζεν
κατέρωθεν τής Άππιανής όδοϋ ή
έπίπεδος Καμπανία.
—Άπό έκεΐ επάνω θά διακρί
νω τάς φλόγας, διενοεΐτο, κα
έκ νέου έκέντριζε τόν ΐππον τού
Ό λόφος έχρυσίζετο ήδη άπό
τάς λάμψεις.
—Ή πυρκαϊά! διενοήθη ('
Βινίκιος.
Ήτο τρομερόν έκεΐνο τό θέα
μα τής καιομένης βασιλίδος των
πόλεων. Μακρόθεν ή πυρκαϊά
δέν ελάμβανε τό σχήμα μιάς πυ-
ρίνης στήλης, ώς συμβαίνει, ο¬
σάκις καίεται μεμονωμένως εν
κτίριον. Ήτο μάλλον μία μακρά
καί πλατεΐα ταινία. Δέν εφαίνετο
άλλο τι ειμή φλόγες, φλόγες καί
καπνοί, απαίσιον έν ταύτφ κα
μεγαλοπρεπέστατον θέαμα.
Έκ πρώτης ό'ψεως εφάνη είς
τόν Βινίκιον ότι, όχι μόνον
πόλις κατεβιβρώσκετο άπό τάς
φλόγας, άλλ' ό κόσμος όλόκληρος
καί ότι τίποτε δέν θά διέφενγεν
άπό τόν ωκεανόν εκείνον τού πυ-
ρός καί τού καπνοΰ.
Είχεν ήδη έξημερώσυ καί
ήλιος έφώτιζε τάς κορυφάς των
πλησίον λόφων.
Ό Βινίκιος δέν ηδύνατο νά
συγκρατηθή επί τοϋ ίππου τού,
έκέντριζε καί Ικτύπα αυτόν διά
νά φθάσχ) όσον τό δυνατόν ενω¬
ρίτερον, εβλεπε την καιομένην
πόλιν, είς την όποιαν δέν εφαίνε¬
το νά έγλύτωσε πλέον τίποτε. "Ηρ
χισε νά προσεύχεται καί νά έπι-
καλεΐται τόν Χριστόν.
Άφοϋ υπερέβη τό "Αλβανόν,
τοΰ όποίου σχεδόν όλος ό πλη-
θυσμός ίστατο επί τ«»ν στεγών
καί επί των δένδρων, διά νά
βλέ—ή καλύτερον την καιομένην
Ρώμην, ανέλαβε την ψυχραιμίαν
τοϋ. Έκτός τοΰ Οίίρσου καί τοϋ
Λίνου, ό απόστολος Πέτρος θά
έπέβλεπεν επί τής Λιγείας. Άφ'
ής στιγμής ό Πέτρος είχεν εύλο-
γήσει τόν έρωτά τού καί τοΰ εί¬
χεν υποσχεθή την Λίγειαν, αυτή
δέν ήτο δυνατόν νά άπολεσθη
είς τάς φλόγας.
Πρίν φθάση είς τό Όστρια-
όν ηναγκάσθη νά βραδύνχ) τόν
δρόμον τού ένεκα τοΰ συνωστι-
σμοΰ καί των προσκομμάτων
ής όδοΰ. Πλησίον άνθρώπων
πεζών, φερόντων τα σκεύη των
πί τής ράχεως, έβλεπεν ΐππους
αί ήμιόνους φορτωμένους άπο-
κευάς, όχηματα καί φορεΐα. Είς
ην όχλαγωγίαν εκείνην ήτο δύ¬
σκολον νά λάβη. τις πληροφορίαν.
Έκεΐνοι είς τούς όποίους άπηυ-
θύνετο ό Βινίκιβς δέν τώ άπήν-
ων τίποτε, ή μάλλον, ύψώνοντες
αύτοϋ βλέμματα περίτρομα,
λεγον ότι ή πόλις έμελλε νά ά-
πολεσθχί "αί ό κόσμος μετ" αυ¬
ής.
(Άκολουθεΐ)
μιλΐων,
κατ'
αναχωρεί
ευθείαν
5
2.000 τόννων καί ταχύτητος 14
εκάστην Τετάρτην 6 μ. μ
διά Πειραια, Χαλχίδα, Βό>ον, θεσσαλονίκην.
Δέχεται επιβάτας καί έμπορεύματα.
Άναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν.
Πρακτορείον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ οβιθ. τηλ. 94 χαΙΙ50
ΚΟΙΠΩΜΙΚΗ
ΤΑΜΟΙ.—Ό κ. Γεώργ. Έμμ. Μα¬
ρής άρτι επανελθών έξ Άμβριχής
καί ή δίς Χαρά Μ. Κιιραμή έχ Χοΐ
χωρίου Έπισκοπή Μυλοποτάμου έ-
τέλβσαν τούς γάμους των. Παράννμ-
φός παρέστη ό ίατρός κ. Κων. Βρε-
τάκης. Συγχαρητήρια.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Ό χ. Ιωάν. Λα-
γουδής εβάπτισε έν Ν. Άλιχαρνασ.
σφ τό άγοράχι τού χ. Μιχ. Κιασού·
ρη δώσας είς αύτό τό όνομα Ιωάν¬
νης. Είς τοΰς γονείς χαί τόν άνά
δοχον ευχόμεθα νά τοίς ζήση.
Γύ^ω στήν πόλι μας.
— Άπό διαφόρους συνοικίας τής
πόλεως έξακολουθοϋν νά μάς υπο-
βάλλουν παράπονα.
—Διά την λειψυδρίαν.
— Κατόπιν των πληροφοριών περί
ζωηρών φροντίδων τοΰ Δήμου 8ιά
την έπάρχειαν τού έν τη πόλει ύ¬
δατος.
— Υποθέτομεν ότι δέν τίθεται
πλέον ζήτημα παραπόνων, άλλά ύ-
πομονής.
— Ενδιαφέρον χρίνβται καΐ τό ση¬
μερινόν μάτς.
—Μεταξύ των όμάδων τοΰ «Όμί
λου Φιλάθλων» χαί τού «Όλιιμ-
πιαχοϋ».
— Άλλά χαί ό είς Ρέθυμνον πο-
δοσφαιριχός αγών μεταξύ των όμά¬
δων των Γυμναστιχών Όργανώσβ·
ών Ηρακλείου χαί τού έ «εί άθλη·
τιχού συλλόγου «Άτρόμητος».
— Φαίνεται ότι θά συγκεντρώση
είς την γείτονα πόλιν άρχετούς φι·
λάθλους έξ Ηρακλείου.
—Έχείνο έν πάση. περιπτώσει πού
ένβιαφέρει χαί τούς... μή φιλάθλους
είνε ή όμαλή χαΐ αίσία πραγματο-
ποίησις τού πρωταθλήματος Ηρα¬
κλείου.
—Μέ τό φεγγάρι άρχετοί άπό τούς
συμπολίτας προτιμοΰν τούς νυχτερι-
νούς περιπάτους.
— Άντί τής συνήθους χαθιστιχής
ζωής τής νυκτός.
—Τό μόνον έν τούτοις πού δέν
συγκεντρώνει περιπατητός.
—Είνε τό μπεντβνάκι.
—Έξαιρούνται έλάχιστοι ρωμαν-
τικοί καί συχνά μεριχά ζεύνη «μή
ρωμαντικά».
—Έν τώ μεταξύ ό Αύγουστος δια-
χρίνεται πάλιν γιά τίς μελτεμούρες
χαί τα συννεφάκιά τού.
—"Ας εύχηθώμβν νά διέλθη.... ά-
βρόχοις ποσί τό μικρόν τουλάχιστον
οιάστημα Γ.ού τόν χωρίζει άπό τόν
Σεπτέμβριον.
—Μεγαλοπρεπής προμηνύεται ή
πανήγυρις επί τή έορτχ| τού Άγίου
Τίτου (25 Αύγουστον).
—Είς τόν ενταύθα φερώνυμον ίστ
οικον ναόν.
— Ή έορτή αυτή ώς γνωστόν θί··.-
ωρεϊται τοπική καί άνάλογος μέ την
τοΰ πολιούχου τής πόλεως Άγίου
Μηνά.
—Συγχεντρώνουσα είς τόν Άγιον
Τίτον πλήθη φιλεόρτων χαί έχ τής
πόλεως καί έκ των έπαρχιών.
—Συμπίπτει έπίσης μέ την επέ¬
τειον τής μεγάλης σφαγής τού Ηρα¬
κλείου τού 1898.
—Ό παρά τό εργοστάσιον τής
Σταφιδιχής έχρέων όχετός τής πό¬
λεως.
—Άναδίδει δυσοσμίαν αύτόχρημα
άποπνικτιχήν χαί δι' ημέρας χαϊ νυ¬
κτός.
—Τινές έκ των περιοίχων μάς πα-
ρεπονέθησαν χαί τό αναφέρομεν.
—"Εχομεν λοιπόν χαί άλλην έγχω-
ρίαν εφημερίδα.
— Ή εφημερίς αυτή συμβαίνει νά
είνε άρχετά γνώριμος ώς παλαιά.
— Όπωσδήποτε έχδίδεται μέ «νέον»
επαναστατικήν πρόγραμμα —φιλα-
γροτιχόν χαί άντιχαπιταλιστιχόν.
—Άπό τό Καρπενήσι οί σβισμοΐ
έφθασαν είς τάς Αθήνας χαί τόν
Πειραια.
— Ώς άναφέρουν αί πληροφορίαι
των Άθηναΐκών εφημερίδων οί
σεισμοί ήσαν μάλλον άσθενεϊς.
—Εύτυχώς πού ή.... χάτω βόλτα
φαίνεται ότι έσταμάτησεν οριστικώς.
—Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ό¬
τι τό προχθεσινόν άτύχημα έχ πτώ¬
σεως τής Θυγατρός τοΰ φίλου συν¬
ταγματάρχου χ. Μαλαγαρδή ήτο άνευ
σοβαρών συνεπειών.
—'Η θυγάτηρ τού είνε ήδη τε
ίείως χαλά.
—Πολλά τα χαλά ήχούσαμεν διά
τό χινηματογραφιχόν έργον τοΰ «Βο-
σπόρου»:«Όλοταχώς».
—Μέ τόν περίφημον βασιλέα τής
εύθυμίας Χάρολδ Λοϋδ.
6 Ρέπορτΐρ
ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Λ. Κανακάκης, Κ. Κανακάκης,
Α. Ζαφειρίου, Σ. Χανιωτάχης.
Διανυχτβρεΰον: Θ. Θεοβωρίβης.
'Ενοικιάζεται ήλβχτροφώτιστος
ίχία παρά την Αγίαν Τριάδα ά
παρτιζομένη έκ δύο ίσογείων καί
τεσσάρων ανωγείων δωματίων, αύ·
λής, χουζίνας καί μέ άφθονον ύδωρ.
Πληροφορίαι παρά τφ Ιδιοκτήτχι κ.
Ανδρ. Κουλάτση όδός 1821.
!0|ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.....ΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.......ΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ;
Ι 800ΙΕΤΕ 80ΗΕΕΡΥΑΑΒΤ 1
2
Β
Τακτικόν Ιβδομαδιαΐον δρομολόγιον εκ Κρήτης διά
Λιβόρνο, Νεάπολιν, Γενοβαν, Όνέλιαν, Πόρτο
Μαουρίτζιο, "άν Ρέμο καί Μασσαλίαν, έκτελούμε-
νον υπό νεοτεύκτων Όλλανδικών ΜότορσΐίΤ.
Τό Μ)9 «ΝΥνΒΚϋΑΙ,Β» 12 Σεπτεμβρίου
» «Ρΐ,ΥΒΝΟΓννο» 2ο »
» «ΜΑΚΑΒΟ» 28 »
> «Ρ^ΥIΝ^ΟΝΒ» 6 Όκτωβρίου
Τό ά)π «ΡΒΝΒΐίΟΡΒ» 2 Σεπτεμβρίου 1932 κατ' ευ¬
θείαν Λιβόρνο, Ίμπέριαν, Γενοβαν, Μασσαλίαν.
Διά πάσαν πληροφορίαν απευθυντέον είς τούς Γενικοίς
εν Κρητη Πράκτορας
| ανεμογιΑννην—δρακοντιδην
5 Τπλίφ. Ν© 32. - Τηλεγρ. Δ)σις «ΑΝΕΔΡΑΚ»
'ϋιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙ,ΙΙ,,Ι,ΙΙΚΙΙΙΙϋυΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΜΐΙΐ
Ι
3
Μέγεθος Γραμματοσειράς