99903 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3247

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

19/8/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ — ΤΎΓΓΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖίϊΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.247.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, ΤΤΑΡΛΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1932.
ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΑ
"Οχχ διά τού; κατά πκραγ
γελίαν φωνασκούς, άλλά διά
χβν κόσμον των σταφιδοπα-
ραγνιγών, ό οποίος γνωρίζει
νά έκτιμά τάς περιστάσετς,
νλ έκτιμά την πραγμ ιτικίιν
κατάστασιν καί όσας κατά
καιρούς τού παρέσχεν ή Κυ-
βέρνη3»ς των Φιλελευθέρων
ίύίργεσίας καί έκδουλεΰσεις
άναγγέλλομεν ότι τό παρα
χράτημκ τού σταφιδικον συ-
ναλλάγμχτος θά κατέλθη καί
των 18, πιθανώς πιθα
νώτατα μέχρι των 15 τοίς
εκατόν.
Είναι καί τουτο ασήμαν¬
τον, είναι άνάξιον μήπως
λβγου η είναι εντελώς έπου-
οιώδες; Οί φωναακοί καί θο¬
ρυβοποιοί, οί συνηθίσαντες
μόνον νά έπικρίνουν καί νά
άντιμκχωνται κάθε κυβερ¬
νητικήν ενέργειαν, γνωρίζο¬
μεν έκ των προτέρων δτι θά
είπουν, ναί. Καί θάιτοφαν-
θοΰν μέ την κυνικήν αναί¬
δειαν πού τούς χαρκκτηρίζει
ότι τίποτε δέν σημαίνει εάν
τό παρακράτημ* κατέλθη
άπό 25 πού ήτο κατ' αρχήν
χαί είς τα 18 καί είς τα 15!
"Εάν τώρα εχρειάσθησαν ά
γώνες καί μαθηματικοί ύπο-
λογιομοί καί ενέργειαι καί
φροντίδες ύπεράνθρωποι διά
νά μειωθή τό παρακράτημα
καί ωφεληθή ό ποτραγωγός
την προκύπτουσαν διαφοράν
καί άλλοθεν νά καλυφθή τό
δημιουργούμενον κενόν έκ
τής τοιαύτης ελαττώσεως, οί
θορυβοποιοί δέν ένδιαφέρον-
τκι ποσώς. Τούς ένδιαφέρει
μόνον ό θόρυβος, τούς ένδι-
αφέρει ό σκοπός των. Καί
οχοπός των μοναδικός ύπήρ
ος μ
ξε καί είναι,
βΰ ί
ρ
άμφι
ξ , ς μφ
οβητοΰν καί νά άρνοΰνται
την πατρικήν μέριμναν τοΰ
κ. Βενιζέλου, πρό παντός είς
τα ζητήματι έκεΐνα, τα ©■
ποία αμεσώτερον ενδιαφέ¬
ρον τόν πολύν λκόν-
'Αλλ' ατυχώς δι' οιύΓθύς
ό λ«ός δέν περιμένει νά
φωτισθή άπό τό εύθηνον
πνεΰμοχ τής δημαγωγίας. Δέν
περιμένει νά μάθη τί γίε
ται διά τα συμφέροντα καί
την υπαρξίν τού άπό τ«ύς
κατά παραγγελίαν φωνα-1
ακούς. Δέν προσέχει καί!
δέν άκούει κάν τάς ύιτόπτους'
συνταγάς των καί δέν κ«-
τέρχεται είς τό επίπεδον των
διά νά συζητή όσας καθί
κάατην μωρίας έξαπολύκυν
κατά πάσης κυβερνητικάς
προσπαθείας.
* ·*
*
Άντιστρέφβντες δμως τούς
ορους τής συζητήσεως, έρ
χόμεθα καί ημείς νά ερω¬
τήσωμεν: Εάν αλ,λη κυβέρ¬
νησις, πλήν τής σημερινης,
διεχειρίζετο μαζύ μέ τα άλ
λα κρατικά καί τα τοπικχ
μας ζητήματα, εάν άντί έ-·
νβς Βενιζέλου έκυβέρνα ό
Καρπενήσιος οίκονομολόγος
ή κάποιος κύριος ©εοδωρος
Πάγκαλος θά έκάμναμεν
ά πλούν λόγον, πότε διά τό
ένα καί πότε διά τό άλλο ζή-
τημά μας ή θά έτολμώμεν
κάν νάπαραπονεθϋ μέν; Επί
βασιλοφρόνων, άλλοτε, οΰτε
έπιδόμκτα δέν έδίδοντο είς
τάς οικογενείας των Κρη-
τών πολεμιστών καί επί
Καφαντάρη, ειδικώς, οΰτε
μία δραχμή διά την κατα¬
σκευήν δημοσίων της Κρή¬
της έργων.
Φρονούν οί δημοκόποι
καί θορυβοποιοί ότι λησμο-
νοΰνται τόσον εΰκολα αύτά,
καί ότι ό λαός χά&τει τα
καταπότια, ποΰ καθημερι¬
νώς τοΰ προσφέρει ή κυνΐκή
των αύθάδ&ια;
•Μ ·■·«■·*
• •ι ·■
·■■·■■■««·
·■·*· ·■■■■■■«·
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ό άρξάμενος προεκλογικος αγών.
Πλήρης άνασκόττησις
τής τελευταίας 12καετίας.
Ό λόγος τοϋ Στρατηγόν κ. Κονδυλη.
ϊθν
Ήτο άνάγκη νά έξευρεθοϋν
οί πόροι διά των οποίων θά συ-
νετηρεΐτδ 6 νέος πληθυσμός. Άλ¬
λά καί ό γηγενής Έλλην ικός κό-
σμος έδείκνυεν ήδη σημεΐα οίκο-
Ά
νομικής κοπώσεως.
δ
Άπό
τοϋ
1920 δλα τα βάρη τοϋ πολέμου
μαζύ μέ Ινα δγκώδες αναγκαστι¬
κόν δάνειον είχον πέση επί τής
ράχεώς τού.
Ποία έδει νά είναι κατόπιν
των κοσμοϊστορικων γεγονότων
τού Σεπτεμβρίου 1922 η οίκονο-
μιχή πολιτική τοΰ Έλληνικοϋ
Κράτους. >
Νομίζω δτι σήμερον γίνεται
■ηαραδεκτόν άπό δλους, ότι με¬
τά την τεραστίαν εκείνην εθνι¬
κήν καταστροφήν τό Ελληνικόν
Κράτος ώφειλε νά σταματήση την
πληρωμήν των τοκοχρκωλυσίων.
Ή Ελλάς ήτο ή μόνη Ιπικρά-
τεια Ιν τώ κόσμω, ή δποία μο¬
λονότι τα νομίσματα, είς ά εΐχε
δανεισθη, έξέπεσαν, αυτή εξηκο¬
λουθεί νά πληρώνη τόκους και
χρεωλυσία είς χρυσόν. Ή στιγμή
εκείνη ήτο τ) περισσότερον άπό
»άθε άλλην δικαιολογοϋσα την
"τάσιν των πληρωμών. Ούδε θά
δζημιοΰντο έξ αυτής οί δανεισταί
της χώρας ημών. Διότι Ιάν ηκο¬
λουθείτο πολιτική συντόνου έν ι-
οχύσεως τής γεωργικής παραγω·
Υής, τό εθνος δέν θά εΐχβ περι¬
έλθη είς την σημερινήν οικονομι¬
κήν κατάρρευσιν. Διά τοΰ ποσοϋ
«ου διαθέτομεν διά την εξυπηρέ¬
τησιν τοϋ δημοσίου χρέουςθά ηδυ¬
νάμεθα νά ίπαρκέσωμεν είς τάς
δαπάνας τής άποκαταστάσεως τοΰ
*Χοιζωθέντος άπό τάζ πατρικάς
Ιθνους ή-
ύποχρεώ-
πολύ μι-
τμήματος τοΰ
. Κων. Αί δανειακαί
°εις μας θά ήσαν
ό
ς μς θά ή
Χθότεραι, διότι δέν θάπαρασυρό
δ είς την άΌτοχον πολιτικήν
νά δανκζώμεθα μέ τόκους ύψη-
λούς διά νά πληρώνωμεν χρεω¬
λυσία ιδανείων προπολεμικών, συ-
νομολογημε'νων μέ τόκους χαμη-
λούς. Θ είχομεν άναμφΐβόλως
πρό πολλοϋ αναλάβη οικονομ ι-
κώς και έϋκνπρχίση την εκπλή¬
ρωσιν - των υποχρεώσεων μας
πρός τούς δανειστάς τού τε έξωτε·
οικοΰ καί τού ?σωτρρικοΰ, όπο>ς
επιβάλλει ή τιμή μας καί τό κα¬
θήκον μας.
Άντί τής πολιτικής τδν δα¬
νείον ή αυτοδιοίκησιν καί π Γ(
ωργική πολιτική.
Αύτό ώφειλε νά ιΐνε τό πρώ¬
τον μέτρον τοϋ Έλληνικοϋ Κρά¬
τους μεΐά την Μικρασιατικήν
καταστροφήν, δπότε πρό τής με
γάλης δυστυχίας μας κανείς δέν
θά ηδύνατο νά διαμαρτυρηθή δι'
αΰτό. Δυστυχώς άντ' αύτοΰ ηκο¬
λουθήθη ή δανειακή πολιτική.
Συνήπτομεν δάνεια μέ τόκους
6 1)2 καί 7 ο)ο διά νά Ιξοφλή"-
σωμεν ύποχρεώσεις προπολεμ^ιώς
βεβαρυμενας μέ τόκον 4 ο)ο. ΤΛ·· „___
ξ καί ή προμήθεια των νέων
δανείων άνερχόμενα εις Ικατομμύ
ρια λιρών ηϊξανον τό βάρος τό ο¬
ποίον έσωρεύετο ΙπΙ τής ράχεως
τοΰ καταπεπονημένου άπό τάς
διά τόν πόλεμον υλικάς θυσίας
Έλληνικοϋ λαοΰ.
Μετά την αναστολήν τής πλη¬
ρωμάς των δανειακών υποχρεώ¬
σεων μας ή πολιτική τής μετα-
πολεμικής Ελλάδος ώφειλε νά
στραφή πρός δύο κατευθύνσεις.
Α) Είς την διαρρύθμισιν των ύ·
πηρεσιών επί τώ τέλει νά επι¬
τευχθή ή οικονομικωτέρα συντή-
ρησις τοΰ Κράτους καί νά δη^
ουργηθη τό όργανον τής Νομαρ-
χιακής αυτοδιοικήσεως απαραίτη¬
τον διά την εκτέλεσιν τοΰ άναδη-
Λιμήν Ηρακλειον.—Άτμόπλοια έλλιμε-
νισμένα είς τόν λιμένα μας, έκ των είδι-
κώς ναυλωθέντων πέρυσι διά την μετα¬
φοράν νωπών σταφυλών είς Ευρώπην.
Φόρτωσις σταφυλών.— Ή πρώτη είς
Ευρώπην αποστόλη νωπών σταφυλών ε-
γινε πέρυσι υπό τοϋ οΐκου Αδελφόν Κων¬
σταντινίδου. Ανωτέρω, φόρτωσις συσκευα-
σμένων είς κασάκια σταφυλών.
μιουργικαΰ προγράμματος καί Β')
Είς την στροφήν τοΰ "Έθνους δ
λοκλήρου πρός την γεωργικήν πο¬
λιτικήν. Λέγοντες στροφήν τοΰ έ¬
θνους πρός την γεωργικήν πολι¬
τικήν εννοούμεν ότι Κυβέρνησις,
έκπαιδευτικόν σύστημα, ύπάλλη
λοι,άκόμη καί αί ενοπλοι δυνάμεις
τοΰ έθνους θά διετίθεντο διά
την αλλαγήν τής άστυφιλικής νο·
οτροπίας τοΰ έθνους άφ' ενός
καί διά την αύξησιν τοΰ καλλιερ-
γουμένου έδάφους άφ° ετέρου.
Όλα τα περισσεύματα τοϋ δημο¬
σίου θησαυροΰ ώφειλε νά διατί·
θενται δι' άποξηράνσεις, έκχερσώ-
σ» ις συγκοινωνίας είς τούς τόπους
τής ππραγωγής. Ένα πρόγραμμα
γεωργικόν δεκαετούς διαρκείας έ-
πρεπε νά καταστρωθη άποβλέπον
είς τόν διπλασιασμόν των καλλι-
τρνουμένων έκτάόεων. "Ωφειλε
?ν ενί λόγφ νά επιδιωχθή ή αντι¬
κατάστασις τοΰ παλαιοΰ πλούτου
πού εχάσαμεν είς την Μικράν Α¬
σίαν, είς τόν Πόντον καί την
Θράκην διά τής άναπτύξεως τής
γεωργίας καί τής κτηνοτροφίας
■Ις τάς χώρας τής Έλληνικής Δη-
μοκρατίας.
(Συνεχίζεται)
ΤΓΕΤΑΚΤΑ ΣΗΜΕΙΟΜΑΤΑ
ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΑ
Πρώτη μεγάλη πολιτική
συγκέντρωσις τοΰ πρώτου έν
τφ τόπω άλλ' άνυπάρκτου
κόμματος.— Σχέβια καΐ μηχα-
νικοϊ νπολογιαμοί.— Άρχη-
γός καί Ύπαρχηγοί.— Άγο·
ρεΰσεις καΐ έπιθέσεις. —Τυμ-
πάνων κρότοι καΐ ναργιλέδων
γουργουρισμοί·..
'Ως ήτο φυσικόν, Ικλή&ημεν Από
προχ&ές είς συνεδρίασιν οί συμ-
πήξανχες την πρώτην πολιτικήν
δμάδα Αντιδράσεως κατά τής
κροτούσης πολιτικής καταστάσε¬
ως, την οποίαν κακώς εχαρα¬
κτήρισαν τινές ώς Παπαατρατι-
κήν καϊ Άλλοι Καφανταρικήν ί
Καρπενησιακήν. ΟΙ λαβόντες
προσκληθείς καϊ παρακλη&έντες
ίπιατολικώς νά προσέλθουν ίπε-
ρέβαινον τοίς 1800/ ΟΙ προσελ-
θόντες δμως, μόλις Ανήλ&ον
είς 24 καϊ έκ τούτων πολλοϊ ή¬
σαν βιαατιχοϊ καϊ Αηρό&υμοι νά
παρακολον&ήσουν τόν λόγον τοϋ
Αφιχθέντος πρός τουτο έκ τής
πρωτευούσης κ. Αρχηγόν. Ή μή
προσέλευσις «5 ν 1776 δίν &πε·
ί
ΰάρρυνε τόν Αρχηγόν, δντα συνη-
θιαμένον είς τα άπρόοπτα καϊ τα
ϋριβερά ένδεχόμενα. Μάς νπε-
δέχ&η πάντας μετά μειδιαμάτων
και κα&ισμάτων. Έπηκολού&ηαε
σερβίρισμα καφφέ καϊ προαφορά
σιγαρέττων νούμερο 9. Ή δευτέ¬
ρα προσφορά σιγαρέττων ε'γινε μέ
τόν Αριθμόν 5. 'Η τρίτη μέ τόν
Αρι&μόν 1. Έν τέλει, ό άρχηγός
Απηγόρευσε τό κάπνισμα, διότι τό
κάπνισμα φέρει Αμνηαίαν καϊ διό¬
τι Απαγορεύεται υπό τοϋ κατα-
ατατικοϋ τοϋ κόμματος ή χρήοις
αλλων σιγαρέττων πλήν των Πα-
παοτραιιχών, ταυτα δέ είχον
I-
ξαντλη&ϋ άλλά καϊ οί χα-
πνίζοντες Αενάως δέν επρόαεχαν
τάς νενρικάς σνσπάσεις τοϋ άρ-
χηγοϋ, αί οποίαι Ισήμαινον ότι
δέν «παμε καλαί). Παρηγγέλθη¬
σαν έν τοσούτω μερικοϊ ναργιλέ-
δες, διότι ή πολιτική μας συγκέν¬
τρωσις θά έ μειονεκτεί εάν ίλλει-
πε Από αυτήν τό γουργονρισμα
καϊ τό μαρκονται καϊ ό λονλας.
Τό οποίον: ουδέν έατϊ γενέσθαι
ανευ γονργονρίαμαχος, ΑλΧ' ίπ)
πλέον δ ναργιλές ΰποβοη&ΒΪ τα
στραβοκυττάγμαια καϊ τϊς λοξές
ματιές,σννάμα δέ διακόπτει την πα-
γεράν Αδιαφορίαν τοϋ ακροατη-
ρ'ιουι
Αποκατασταθείσης μετά ταυ¬
τα ήαυχίας, διότι τα φλυτζάνια
των ΐίχοσιτεοσάρων καφφέδων
είχον Αποσυρϋϊί ** Ύ°ν τόπον τής
συγκεντρώσεως, παρέμενον δέ
μόνον οί ναργιλέδες είς ένδειξιν
κομματικής ζωτικότητος, δ άρ-,
χ»?γός Ικρουσε τόν κώδωνα—δχι
τοϋ κίνδυνον—Αλλά τής ενάρξεως
τής ουνεδρίας.
Ή Εναρξις ίγένετο δεκτή μετά
γελώτων καϊ ενθουσιασμόν διότι
είχε καϊ συνεπείας. Τάς Ακολού-
&ονς: Πρώτον, την Αγόρευσιν τοϋ
υπαρχηγοϋ, γεννημένου διά τάς
δυσκόλους στιγμάς καϊ ειδικόν νά
συγκρατή τό Ακροατήριον δταν
τουτο είνε ήρ,ε&ιομένον ή Απεί-
θαρχον. Καϊ την άμεσον Αποχώ¬
ρησιν τριών έκ των μελών τοϋ
κόμματος. "Οπως, δμως, έλέγομεν
δ ύπαρχηγός ήγόρενσε καϊ Αγο-
ρεύαας διεφώνησεν ώς πρός τόν
τρόπον τής ενάρξεως τής αννε-
δρίας, ώς... Αντιαυνχαγματικόν.
'Ηλθεν ή σΒ*ρά χοΰ τρίτου δρ-
χηγοϋ. 'Ομολογουμένως αυτός τα
κατάφερε πολυ καλύχερα. Έ-
χαχτοποίησε τονς δύο πρώτονς
ΗΛΕΙΨΥΔΡΙΑ.
Ό κ. Δημαρχος λαμβά¬
νων αφορμήν άπό τα γραφέν¬
τα διά την παρατηρουμένην
έν τή πόλει λειψυδρίαν, εβε¬
βαίωσεν δτι αυτή όφεΐλεται
αποκλειστικώς είς την άνομ-
βρίαν ήτις επεκράτησε κατά
τό τρέχον έτος. Μόλις 12 λί-
τραι ύδατος ϋπάρχουν σήμε¬
ρον έναν π των 35 τοϋ άλλρτε
καί συνεπώς ή εκάστοτε ση¬
μειουμένη έλλειψις αύτοϋ είς
τάς συνοικίας δέν είνε ασφα¬
λώς αδικαιολόγητος.Έν πάση
περιπτώσει δυνατόν είνε κατά
την γνώμην μας νά γίνεται
κατά τοιούτον τρόπον ή δια-
νομή τοΟ ύδατος, ώστε ή Ελ¬
λειψις τού νά μή παρουσιάζε-
ται συχνή είς τινάς συνοικίας
καί σπανιωτέρα είς άλλας.
Διότι, ώς μάςέπληροφόρησαν,
κάτι τέτοιο συμβαΐνει πολλά¬
κις καί διά τουτο ακούονται
έπιμόνως παράπονα διά την
λειψυδρίαν.
ΑΣ ΕΛΠΙΣΩΜΕΝ.
Ίτ.ν τώ μεταξΰ διά νά
λείψουν γενικώς τα παράπο¬
να ό κ. Δημαρχος μδς πλη-
ροφορεΐ δτι διέταξε την έκπό-
νησιν τής μελέτης διά την ά-
παλλοτρίωσιν τής πηγής Μη-
λιαρά, ώστε τα ϋδραγωγεΐον
Αστρακών νά καταστή έ-
παρκές δια την ϋδρευσιν τής
πόλεως. "Ας ελπίσωμεν δτι
ή μελέτη καί ήπραγματοποί-
ησις ακολούθως τής απαλλο¬
τριώσεως τής έν λόγω πηγής,
θά είνε δσον τό δυνατόν σύν-
τομοι. Ανεξαρτήτως άνομ-
βρίας ή πολυομβρίας, φαΐνε-
ται δτι μόνον μέ τό μέτρον
αύτό θά άπαλλαχθή όλοτε-
λώς τής λειψυδρίας ή πόλις
μας.
ΑΙ ΕΞΟΣΕΙΣ.
Μέ την επάνοδον τοΟ κ.
Νομάρχου κάμνοντος ώς γνω¬
στόν διακοπήν τής αδείας τού
πιστεύομεν ακραδάντως δτι
θά ληφθή ένα γενικόν μέτρον
διά τούς έξωσθέντας πρόσ¬
φυγας. Παραλλήλως δμως θά
πρέπη νά συστηθή καΐ είς τάς
Δικαστικάς αρχάς δπως έξε-
τάζουν έπιεικέστερον τό
ζήτημα των έξώσεων των
προσφύγων μή χορηγοΰσαι
τό δικοΚωμα τής εξώσεως είς
τούς αγοραστάς των μου-
σουλμανικών άκινήτων. €Ως
καί χθές έγράφομεν τό ζήτη¬
μα τής προσφυγικής στέγης
άπασχολεΐ άπό πάσης πλευ-
ρδς τούς άρμοδίους δέν ύ-
πάρχει δέ ούδεμία άμφιβολία
δτι ταχέως θά είσέλθη είς την
οδόν μιάς όριστικής διευθετή-'
σεως. "Εως τότε οί μή έξω-
σθέντες τουλάχιστον μέχρι
σήμερον πρόσφυγες, είνε δυ¬
νατόν νά παραμεΐνουν είς άς
οίκίας κατέχουν. Τό εναντίον
άλλως τε δυνατόν νά γεννή-
ση ζητήματα καϊ δημιουργήση
παρεξηγήσεις μέ θλιβερά έ-
πακόλουθα καί δι' αυτήν ΐσως
την δημοσίαν τάξιν.
λαλήσαντας καϊ διά μαθηματικών
νπολογιαμών άπέδειξε την βε-
βαίαν επιτυχίαν τής αννεδρίας.
« Ή Αγόρεναίς μόν, είηε, θά διαρ¬
κέση ολίγα λεπτά, διότι χαϊ μέ ο¬
λίγα λεπτά δυνατόν είναι νά Ιπι-
χύχγι κανεϊς τα άνεπίτενχτα. Χρει-
άζεται μόνον ίηιμονή, ϋπομονή
καϊ καρτερία. Δι' αυτό δέν θά
σας χονράαω χαϊ άρκοΰμαι είς
α ντά τα ολίγα β.
—"Οχι, ηκούσθη Από τό ακρο¬
ατήριον μία χονδρή φανή. Έφ'
δσον πρόκειται διά τόσο λεπνό ν
ζήτημα νά ον*εχίσγις, Τό ηρό·
γραμμά σον μας Αρέο^: Σνντο-
μία, Αλλοιώς φέξε μόν χαϊ γλύ-
ατρησα, προσέθεσεν ϋλλος.
— Άρνοϋμαι νά νπακούαω,
απήντησεν δ δεύχερος- ίπαρχηγός.
Μην λησμονείτε Άλλως « δχι τό
χόμμα μας εδημιουργήθη άπό
μίαν Ανυπακοήν χον μεγάλον μας
Αρχηγόν χον ΓεώογΛυ: Άπό μί¬
αν άρνησιν. Ή Μιβία ατό τέλος
κατέστη αντ—αηάρνησις.
Έν τφ μ*ταξν τό απροαχήοι·
«ι; ι
Ηράκλειον Κρήτης
Γραφεία Έναντι Νρμαρχίας.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Παρασκευής
19 Αύγούστου 1932.
ΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΠΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΐηΐΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ:!ΠΙΜΙΙΙΙΙ!ΙΙΙ!ΙΙ1Ι!ΙΙΙΠΙΙ!ΙΙΙ!1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠ
Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΑ ΠΡΟΕΒΑΙΝΕΝ
ΕΙΣ ΤΟΗ ΑΠΟΑΟΠΣΜΟΝ ΤΟΥ ΕΡίΟΥ
της ληγουσησ τετραετιασ
"ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας).— Είς την αποψινήν
τελευταίαν συνεδρίασιν τής Βουλής,
θέλει παρασΐή ό πρωθυπουργόςκ. Βε·
νιζέλος.
Ό κ.Βενιζέλος Θά προβή είς τόν άπο-
λογισμόν τού έργου τής ληγούσης κυ-
βερνητικής τετραετίας.
ΜΑΤΑΕΟΥΤΑΙ Η ΣΥΙΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΟΥ Κ. Α. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚίΜΜΑΤΠΣ ΦΙΑΕΛΕΥ8ΕΡΟΝ;
ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).— Σημεριναί άνα-
κοινώσεις των πολιτικών κύκλων, φέ-
ρουν ώς ματαιωθεϊσαν την συγχώνευσιν
τού κόμματος τού κ. Μιχαλακοπούλου
μετά των Φιλελευθέρας.
Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΩΝ
Ή έπιδίωξις είσαγωγής
σταφυλών είς Γερμανίαν.
Πασά τού Έμπορικού Έπι-
μελητηρίου Ηρακλείου μας παρε-
σχέθη ή πληροφορία ότι; ώς ανε¬
κοίνωσεν είς αύτό δ έν Λειψία
συμπθλίτης κ. Γεώργ. Ι. Γκοιδά-
κη ή Γερμανική εφημερίς
Ιί Ζΐ
ΕΓΙΝΕΝ
ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΜΑΣ
εδημοσί¬
ευσεν ότι λόγω των είς τάς Ιτα¬
λικάς άμπέλους καταστροφών, δέν
θά εΐσηγοντο εφέτος σταφυλαί
έξ "Ιταλίας είς τάς Γερμανικάς ά-
γοράς, δι' ό ή Τουρκία επέτυχε
την άδειαν νά εϊσαγάγτι 300 βα-
γόνια σουλτανίνων είς τάς γρρ-
αανικάς άγοράς. Ό αύτός συμ-
πολίτης συνέστησε νά έπιδιώξω-
μεν καί ημείς άναλόγους εϊσαγω-
γάς νωπών σουλτανίνων είς Γερ¬
μανίαν, διότι ή εϊσαγωγή σταφί¬
δων είνε αμφίβολον άν θά έπε-
κταθΐ) είς μεγάλην κλίμακα, λό-
γφ τού ότι τα διάφορα κράτη
τής Εύρώπης περιορίζουν τάς α¬
νάγκας των καί τείνουν πρός την
αύτάρκειάν των.
Τό Έπιμελητήριον απεδέχθη
ώς όρθήν την πρότασιν τοϋ είρη-
μένου συμπολίτου καί διεβίβασε
αί πρός εϊσαγω-
εϊς Γερμανίαν
έγγραφον πρός τό υπουργείον
Έθνικής Οϊκονομίας.
Παραλλήλως έκοινοποίησεν αν¬
τίγραφον τής έπιστολής καί τού
Γε-ρμανικοϋ δημοσιεύματος είς τό
έδώ Γεωργικόν Έπιμελητήριον
καί την Άγροτικήν Τράπεζαν, διά
νά συνεχισθοϋν
γήν σταφυλών
προσΐτάθειαι.
Τό ούσιώδες έν προκειμένω
είνε 1) ότι ή Ιταλία, λόγω μειώ¬
σεως τής παραγωγής της, αδυνα¬
τεί νά εξαγάγΐ) σταφυλάς είς με-
μάλας ποσότητας, είς τάς Γερμα¬
νικάς άγοράς άς άλλοτε έτροφο-
δότει. 2) ή
πωφελήθη
Ίταλών καί επέτυχε την άδειαν
είσαγωγής 300 βαγον'ιων σταφυ¬
λών καί 3) ότι πρέπει νά ενισχυ¬
θή ή προσπαθεία πρός εισαγω¬
γήν σταφυλών μας είς Γερμανίαν
ανεξαρτήτως ποικιλίας, διότι ή
εμπορία των σταφίδων, τρεχού¬
σης εσοδείας πιθανόν είνε νά'μάς
παρουσιάση έκπλήξεις.
Τουρκία άμέσως ε-
τής άδυναμίας των
Η ΠΡΟΚΗΡΥΙΙΣ ΤΟΗ ΕΚΛΟΓΟΝ
Δ Η Μ Ο ΣΙΕ Υ Τ ΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ήΙΑΤΑΓΜΑ
ΖΩΗΡΑ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΟΗΝΑΣ Κ1Ι ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).— Αύριον (σήμε¬
ρον) δημοσιεύεται τό Προεδρικόν διά-
ταγμα ο·.' ού προκηρύσσονται αί εκλο¬
γαί διά την 2Κην προσεχούς μηνός Σε-
πτεμβρίου,
Ένταΰθα καί είς Πειραια ήρχισε
ζωηρά προεκλογεκή κίνησις μεταξύ των
διαφόρων
ήδη είς
κομμάτων άτινα προβαίνουν
συνεννοήσεις διά τόν κα-
Ή 'Αγορά σταφίδων.
Μανθάνομεν καί αύθις ©τι είς την Κυβέρνησιν
οΊκβιβάοθησαν πληροφορίαι καθ' άς πραγμαπ γί·
νβται συστηματικαί εκμετάλλευσις αίς βαρος των
ελληνικήν ©πωρων των εισαγομένων είς την Αΰ
ατρίαν. Ούτω σιβασταΐ ποοότητε; έκλεκτων στα
φυλών, έξαχθείααι έκ Κρήτης, εισήχθησαν είς την
Αύατρίαν ώς βοι>λγαρτκαί. Διά τού τρέπου τού·
τβυ έπιύφκβται όπως παοουσιασθοϋν τα έλβκτό-
Τ'ρα έλληνικά πρβΐόντα ώ; βουλγαρική μέ τόν άν
τικβιμβνικβν σκο/τόν τής διαφημίβεως των κατ«-
τίρας ποιότητος βουλγαρικήν προϊόντων είς βά-
ρβς τής έίαγωγής μας.
Πρός-αντιμετωπισιν τβΰ ως αω κινδυνου οιετα-
χθησαν οί έξανωγίϊςοπως απαραιτήτως άναγράφουν
τον τόπον προΐλβυοβως επί των καλαδίων, τα 6-
πβΐα πβριβχβυν σταφυλάς ή όπώρας, δι' άνβςιτή-
λον βαφής.
Ώ; γνωστόν* π Σταφυλικίι επιτραπή Ήρακλεί
«υ £λαβϊ πρό ημέραν άνάλογα μέτρα πρός άπο
φυγήν τοιαύτης έχμ*ταλλεύσ«Μ$ των οταφυ-
λδν μ«ς.
Ή σταφιδική κίνησις την εβδο¬
μάδος ταύτην παρουσιάζεται ώ;
εξής:
Κατά τό άπό τή; Κυριακής με·
χρΐ σήμερον χρονικόν διάστημα
εισήχθησαν _ εί; την πόλιν περι
τάς 350ί0ΰ όχ. σταφίδων έξ ών
100000 ε'ίδου; ταχτά.
Ή ποικιλία σουλτανίνας επιβ¬
ληθή υπό των παραγωγών άπό
δραχ. 16εως 19.50, ή δέ τοϋ ταχτά
άϊϊό δραχμάς 4—5 κατ' οκάν.
Χθές η άγορά σταφίδος παρου-
σίασε μείωσιν των τιμϋν οφειλο¬
μένην κατά τινάς έμπόρους
είς την άζητησίαν τού προϊ-
έντος άπό τας άγοράς κατανα¬
λώσεως, δεδομενου ότι κατά τάς
τελευταίας ημέρας ή ζήτησις στα
φίδων έκ των άγορων καταναλώ
σενς τής Εύρώπης άνεκόπη.
Ή μείωσις των τιμών έκυμάνθη
χπό δραχμάς 1—2. Είς καλά πράγ
ματα έν τούτοις διετηρήθησαν αί
τιμαί οπωσδηπβτϊ, ένώ είς β'. και
γ'. έμειώθησαν 2 δραχμάς περί-
που.
Παρά τό γεγονός αύτό έλπίζε-
ται κατα τοΰς δυναμένους νά
γνωρίζωσι τα πράγματα ότι αί
τιμαί των σταφίδων μέ τό άνοιγ-
μα τής άγορά; τής Γερμανίας θά
διατηρηθοΰν είς ικανοποιητικόν
επίπεδον.
Σχετικώς μέ την άζητησίαν
τοΰ προΐόντος υπό των Εΰρωπατΐ
κων άγορών πληροφορούμεθα ότι
μόνον υπό τής Αγγλίας εγένον¬
το μικραί τίνες ζητήοεις των λοι¬
πήν κρατων άδρανούντων πράγ·
ματι.
Ικανοποιητικόν κρίνεται καί
τό γεγονός ότι σταφίς έκ Χανίων
κρινομένη ώς κατωτέρα των δβυτβ-
ρΜτέρωνπραγμάτωντοϋ'Ηρακλϊίου
άποαταλεΐοα είς Αμβουργον καί
διατεθεϊσα έξεκαθάρισεν έντός
τοΰ καταατήματος τοΰ έξαγωγέως
έν Χανίοις ώραχ. 20 κατ' οκάν.
• ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ 2ΗΤΗΜΑΤΑ
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΤΑΜΕΙΟΥ
Τ>άς απογευματινάς ώρας τής χθές συνήλθον εΐι
συνεδρίασιν έν τφ Νομαρχιακώ καταστήματι τα
μέλη τού Διοικητικοϋ Συμβουλίου τού Γεωργικόν
Ταμείου πρός συζήτησιν τού ζητήματος τής συμ-
μετοχής τοϋ νομού μας είς την Έκθεσιν Θεσσα¬
λονίκης καί τής Ινισχύσεως τού Φυτοπαθολογικοΰ
σταθμού Ηρακλείου. Σχετικώς απεφασίσθη όπως
τό Γεωργικόν Ταμείον διαθέσχι τό ποσόν των
8θ0θ δραχμών διά την συμμετοχήν τοϋ Νομοΰ
μας είς την Διεθνή Έκθεσιν τής Θεσσαλονίκης.
Έπίσης ενεκρίθη όπως διατεθή ή απαιτουμένη πί¬
στωσις διά τόν έφοδιασμόν τοΰ , Φυτοπαθολογικοΰ
Σταθμοΰ Ηρακλείου διά διαφόρων έργαλείων ά-
παραιτήτων είς την κανονικήν λειτουργίαν αυτού.
ταρτισμόν των συνδυασμών αυτών.
ΣΟΒΑΡ0ΤΑΪΑΙ ΑΐΊΐΕΝΕΞΕΙΣ
ΤΟΝ ΜΕΑΟΝ ΤΟΥ ΛΑ ΓΚΟΥ ΚΟΜΜΛΤΟΣ
ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΤΟΗ 1Ι ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΚΑΙ ΡΑΛΛΗ ΟΡΟΣ ΤΟΗ Ι ΤΣΛΛΑΑΡΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (-τού
άνταποκριτού μας).— Αί άπο ημερών
σοβοΰσαι διενέξεις μεταξύ των μελών
τοΰ Ααϊκοΰ κόμματος έλαβον σήμερον
σοβαράν μορφήν.
Οί κ. κ.
διετύπωσαν
τόν κ.
Μερκούρης καί Ράλλης
τελεσιγραφικήν αξίωσιν
Τσαλδάρην νά αποδεχθή
τάς άντιλήψεις των δία τόν καταρτι¬
σμόν τοΰ συνδυασμου* Άττικής, τοΰ
Ααϊκοΰ κόμματος.
♦Εάν ό κ. Τσαλδάρης αρνηθή, ό μέν
κ. Ράλλης δέν θά πολιτευθή, ό δέ κ.
Μερκούρης θά καταρτίση ίοίους συν-
δυασμούς.
ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
ΕΙΣ ΑΒΡΑΚΟΝΤΕ
Κατ' είδήσεις έξ Αγ. Νικολάου
προχθές ένφ ό Γ. Ε. Καληκάκης
κάτοικος Άβρακόντε Λασηθίου
είργάζετο μετά τού πατρός τού ε¬
ξωθί τού χωρίου τού πρός άνώ-
ρυξιν λί'θων, κατέπεσεν έπ' αυτού
εκ παρακειμένου σωροϋ 1 μέτρου
ΰψους, δγκώδης λίθος Ό άτυχής
Καληκάκης έξέπνίυσε μετ5 ολίγον
ΚΑΤΑΡΓΌΥΝΤΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Διά διατάγματος κοινοποιηθέντος υπό τού ύ-
πουργείου των Οίκονομικών πρός απάσας τάς
Τελωνειακάς αρχάς τού Κράτους καταργοϋνται τα
ΰφιστάμενα Γραφεΐα Τελωνειακοΰ Έλέγχου Πει¬
ραιώς, Πατρών, Θεσσαλονίκης καί Χανίων, συμ-
«τυχθέντα είς ?ν τοιούτον μέ έδραν τάς Αθή¬
νας.
υποκυψας εις
συνθλίψεως
θανάσιμον τραϋμα
ΠΟΑΟ-ΦΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
Την προσέχη Κυριακήν θά γί¬
νη είς Ρέθυμνον φιλικόν ποδο-
σφαιρικόν μάτς μεταξύ τής ομά¬
δος τής Ε.Γ.Ο. Ηρακλείου επί
τούτω μεταβαινούσης εκεΐ καί
Όμίλου Φιλάθλων Ρεθύμνης.
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΦΕΔΡΩΝ
Τό εσπέρας τής χθές συνεδρί·
ασε τό νέον Διοικητικόν Συμβού¬
λιον τοϋ Ταμε,ίου Έφέδρων καί
συνεζήτησε επί διαφόρων ύπηρε-
σιακών τοϋ Ταμείου ζητημάτων.
—Τό προσεχές Σάββατον θά
γίνχι έν τφ Είρηνοδικείω Ηρα¬
κλείου ή κλήρωσις διά την άνά-
δειξιν άντιπροέδρου τού Διοικη-
τικοϋ Συμβουλίου τού Ταμείου
έφέδρων Ηρακλείου.
Ο ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 9Α ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΚΟΝΔΥΛΗΝ;
ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας).— Ευρύτατα έκυ-
κλογόρησεν άπόψε ή φήμη ότι είς ήν
περίπτωσιν ό Λαΐχός κ. Μερκούρης
καταρτίση· ίδίους ουνδυααμούς, Θέλει
συνεργασθή μέ τόν αρχηγόν τού έθνι-
κοΰ ριζοσπαστικοΰ κόμματος στρα¬
τηγόν κ. Κονδύλην.
ΤΟΥ
-ΤΡΑΤίΟΤΙΚΟΥ ■ΥΝΔΕ.ΜΟΥ
ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ Κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Διακόπτων την άδειαν τού α¬
φίκετο χθές καί ανέλαβε καθή-
κοντα ό Νομάρχης Ηρακλείου κ.
Έμμ. Λυδάκης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).— Έντός τής εβδο¬
μάδος ύποβάλλεται " είς τό υπουρ¬
γείον ^ των Στρατιωτικών τό πόρισμα
των ανακρίσεων διά την ίδρυσιν τού
στρατιωτικοΰ συνδέσμου. Τάς άνακρί-
σεις ώς γνωστόν διεξήγαγεν ό ύποστρά-
τηγος κ. Σταυριανόπουλος.
ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Πληροφορούμεθα δΐι δ κ. Νομομηχανικός Λα¬
σηθίου προέβη είς την θεώρησιν καταρτισθείσης
μελέτης καταθκευής των Λιμενικών Έργων Αγ.
Νικολάου Λασηθίου,
Ή μελέτη θά υποβληθή άμέσως πρός ϊγκρι
σιν είς την Διεύθυνσιν των Δημοσίων Έργων
Κρήτης ίνα προκηρυχθη τί δημοπρασία εκτελέσεως
των έν λόγω Λιμενικών Έργων.
ΑΙ τιμαί τροφίμων
είς την αγοράν μας.
Ή Έπιτροπή διατιμήσεων διά τής
τελευταίας άποφάσβώς της έκανό
νισβ την τιμήν των κάτωθι βίδών ώς
ΠΡΟΑΓΟΓΗ ΕΝΩΜΩΤΑΡΧΒΝ ΕΙΣ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΑΣ
Πληροφορούμεθα δτι υπό γερουσιαστών και
βουλευτών ύπεστηρίχθη ύπόμνημα υποβληθέν είς
τόν υπουργόν των Έσωτερικών περί προαγωγής
ϊΐς τόν βαθμόν τσΰ άνθυπασπιστοΰ των Ινωμο
ταρχων, των οποίων οί πλεΐστοι ίχουν 6, 8 καί
10 8τη είς τόν βαθμόν τούτον.
ΟΙ προαγόμενοι δέν θά έπιβαρύνουν τόν
προϋπολογισμόν, καθ' δσον συμφώνως πρός τε-
ΛευταΤον'τΌΪΐίΙ* θά λαμβάνο»ν επί σιετίαν καί πλέον
τάς άποδοχάς ενωμοτάρχου, θά στβρηθοϋν δέ
θίτοι διά τής προαγωγής των τού χορηγουμένου
υπό τού κράτους ίματισμοΰ, οί» ι ως ώστε θά επέλθη
χαΐ οΐκονομία, Ι
Όρνζα Γλασσέ χονδρικώς κατ' ό-
χάν βρχ. 15.50 λιανικώς 17, όρυζα
Ραγκοτΐν χονδρ. 11,80, λίαν. 13.20,
καφές Άβυσσηνίας χονδρ,. 76, λίαν.
^5, καφές Ίάβας χονδρ. 72.50, λίαν.
81, ζάχαρις χονδρικώΕ δρ. 20.50 λια¬
νικώς 22.
Ββύτυρει.-Δέρνας 110-132.Γάλακ.
ββσοαλίας 116. Λίπη 40. Μπάνβρ 68.
Γαλακτιρά.— ΤυρΙ Κασοέρι 68.
Τουλουμίσο 44. Έντοπιο 54—60.
Γιαοΰοτι 11. Γάλα 9.
Ειδή Παντβπωλ«ί*ΐ». — Ελαίαι
«γχώριαι 12, Βόλου 16—20. Μα-
καρόνια έντόπια 15. Μακαρόνια θβσ
σαληνΐκης 16. Ζυμαρικά έν γένει δρ.
15-20, μακαρόνια πολυτβλβίαί πακέτο
δραχ. 19-20. Φασόλες Σερβίας 14.
Ριβύθια Μαοόκον 14, έντόπια 8,Κου
κια έντόπια 12-16. Φακίς 12-14. Ε¬
λαια λίαν. 22. Αύγά 1.20. Σάπων
καρπούζια 3, πβπόνια 4—5,
άχλάβια 4-6 καΐ Ίταλικά 12-14,
σϋκα 6—8, μήλβ 6—7, μπονρνέ-
λες 4, ροδάκινα 12—16.
Κρέατα.— Άρνίον δρ. 38, μό-
σχος 38, ζνγοϋρι κρέας προβάτου 32,
αίγός 24, βόϊον καί άγελάς 24.
Πουλβρικά,—Άπό 35—50.
νκΛς 19, 0'. 17, πράσινος α'.
!6 καί β'. 15. Τέϊον 200. Καφφές ά-
λεσμένος 104.
Λαχανικά.—Κρόμμυα 4—5, πατά
τβς 4—5, κολοκυθάκια 6—8 φασόλε$
λασηθιώτικες 8—10 μπάμιες 8—10,
φασολάκια 7—8, ίυλαγγουράκια 4-5
ντομάτβς 3—4 δραΐμά;, στίφνος 8—
Π> ■ δραΐμά{ κατ' οκάν, μελ-
τϊάνβς 4—5 λβμόνια έντόπια
28, Ιταλίας 32—36,άγγουράχια 5—6.
'θ,- Χταφύλ» 4,50.-6,
Κίνησις τής
Σταφίδος
χατ'
οκάν
Σουλτανίνα έξαιρβτ.
Δρ. 19.—
20.-
» α'.
» 17.—
19.-
β'.
» 15.-
17.-
* Υ'·
» 14.—
15.-
Ταχτάδες α'
5.-
5.50
β'
4.50
5.-
Ελεμέδες δέν ύπάρχουν εϊσέΐΐ.
Σταφύλια σουλτανί
Δρ. 4.50
5.-
» ταχτά
» 2.Λ-
2.70
Κρασοστάφυλα
Ι ΦΟΝ ΠΑΠΕΝ 8Α ΚΑΤΑΠΝΙΞΗ
ΠΑΣΑΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑΝ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 18
άντα«οκρΐτού μας).
αγγέλλεται ότι ό άρχικαγκελλάριος
φόν Πάπεν εδήλωσεν ότι θά καταπνί¬
ξη πάσαν απόπειραν τοΰ Χίτλερ πρός
κατάληψιν τής έξουσίας.
Αύγούστου (τού
Έκ Βερολίνου
Ή άγορά τής σταφίς χθίς ήτο
ήρεμος, ζητήσεις άπί τάς άγοράς έ-
ξωτεριχοΰ έπαυσαν παρά την άπο
στολήν των δειγΜάτων.
Τιμαί 5!ϋναλλάγματος
Δολλάριον
Λίρα
Φράγκον
Έ>6!τ. φράγκον
Λι^έττα
Μάρκον
Ί'ουρκική Λίρα
Κορώνα (Σονηΐ.)
Φράγκον (Βελγ.)
Σελλίνι (Αύστρ.)
Φιοβίνι (Όλλαν.)
Δρ. 155,75—157,25
545.-----554.-
6,15- 6,27
30,34- 30,80
Ο ΠΙΚΑΡ ΑΝΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΥΨΟΣ
ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΜΕΤΡΟΝ
^ ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα
εκ Ζυρίχης αναφέρουν ότι ό καθηγητής
Πικαρ επιβαίνων τού είδικού άεροστά-
του τού ανήλθεν χθές είς ΰψος 11ΟΟΟ
μέτρων.
Ό Πικαρ παρέμεινεν είς την στρατό-
σφαιραν επί έξάωρον ενεργήσας ώρι-
σμένας επιστημονικάς παρατηρήαεις.
8,03—
36,68-
8,15
38,0
72,81- 77,
27,60- 28,59
4,30- 4,45
21,73- 22,64
62,69- 63,79
ΤΑ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΌΝΙΚΗΝ
ψ ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου.— Ό
υπουργός των Στρατιωτικών κ. Χαβί-
νης?> ερωτηθείς σχετικώς μέ τα γραφέν¬
τα ότι ανεκαλύφθη κίνησις των ύπαξιω-
ματικών έν Θεσσαλονίκη εναντίον των
ανωτέρων των εδήλωσεν" ότι άγνοε{ άν
εξεδηλώθη τοιαύτη κίνησις των ύπα-
ξΐωματικών καίότι θά ζητήση σχετικάς
πληροφορίας.
Πάντως αν έξεδη!&»Οτο τοιαύτη κί·
ννησις καί μάλιστα πρό τριημέρου, 9.1
υπηρεσίαι θά τόν καθίατων ενήμερον
ταύτης.
:6«ί
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΐ
' Εξωτερικόν έτησία Δολλάρια 10.
"Απ«·αι α! αποδείξει; συνδρο
μ&ν καΐ δημοσιεύσεων φέρουσι
απαραιτήτως την υπογραφήν τού
Δικυθυντοΰ και Ιδιοκτήτου της
« Ά νβρδώαϊως».
Ηράκλειον 19Λύγούατου1932
ΠΑΡΑ την επίμονον προ-
σήλωσιν των αντιπολι¬
τευομένων είς τό μαγείρευμα
είδήσεων περί στρατιωτικών
κινήσεων καί κινηαατιών καί
ή χθεσινή όπως καί ή προ·
χθεσινή ήμέρα διέρρευσεν
έν απολύτω ήσυχία.
Καί έν προκειμένον λοιττόν
ίσχύει απολύτως τό ουδέν
νβώτρρον άπό τό μέτωπον,
τοΰ Ρέμαρκ. Διότι πράγματι
ουδέν νεώτερον παρουσιά-
ζουν τα κινηματικά παρά τούς
κακούς οίωνους των αίωνίων
κιτρίνων.
ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ή έκλο-
γική περιοδεία τοΰ κ.Βε-
νιζέλουχαί είς Κρήτην μέ μί¬
αν αξιοσημείωτον προσθήκην.
"Οτι ό κ. Βενιζέλος θά περι-
οδεύση δλους τούς νομούς
τής μεγαλονήσου.
Οί άποστάται καί πρός έχ·
θρούς των κρητικών ζητημά-
των αΰτομολήσαντες θά θο-
ρυβηθοΰν καί πάλιν. Τί νά
γίνη δμως;
***
ρΦΘΑΣΑΜΕΝ επί τέλονς
— «αί είς τάς εκλογάς. ΑΊ
χθεσιναί τηλεγραφικαί μας
πληροφορίαι αύτό εβεβαίουν:
"Οτι, έτερματίσθη τό έργον
των νομοθετικών σωμάτων.
Καί ότι, δημοσιεύεται τό διά
ταγμα των βουλειιτικών και
γβρουσιαστικών έκλογών.
Οί Λούθηροι τής έποχής
πού έρριψαν τό ζωνάρι των
βίς τό πβζοδρόμιον, άς έτοι-
μασθοΰν... Διότι ή κωμωδία
πού έπαιζαν ετελείωσεν...
***
ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ τοΰ τερ¬
ματισμόν τής νομοθετι-
χής εργασίας είνε δικαιότα
τον νά έξαρθή αυτή. Υπήρξε
έπιμεμελημένη, περιέλαβε δ'
δλους γενικώς τούς κλάδους
τής δημοσίας ζωής. Ουδείς
δύναται νά αρνηθή ότι είς τα
■ψηφισθέντα νομοθετήματα
ύπάρχουν πλείστα δσα άντα-
ποκρινόμενα πληρέστατα είς
τόν σκοπόν δι' δν έδημιουρ-
γήθησαν. Τα νομοθετήματα
ταυτα συνέβαλον σπουοαίως
είς την ομαλήν λειτουργίαν
τής κρατικής μηχανής καί έ
λυσαν επιτυχώς πολλά ζητή-
ματα. Είς μέτρα αφορώντα
ειδικώτερον τόν πτωχόν έ-
παγγβλματίαν καί παραγω¬
γόν, τό λήγον νομοθετικόν
έργον ΰπήςξε πλέον ή γόνι
μόν καί ευεργετικόν,^ έξυπη-
ρετήσαν τούτον άπό πάσης
απόψεως.
**#
ΑΛΛΑ καί τα μετά την
έκρηξιν τής παγκοσμί
ου κρίσεως νομοθετικά μέ¬
τρα, απεδείχθησαν λυοιτελή
διά τα συμφέροντα των εν¬
διαφερομένων ή τοΰ μεγί-
στου μέρους αυτών. 'Εξυπη·
ρέτησαν τούτους κατά τόν δι-
καιότερον δυνατόν τρό¬
πον, διά τής έφαρμογης
δέ των αποφασισθέντος δ-
σον άφορδ τάς άνταλλαγάς
των ποθϊόντων, απέβησαν
σωτήρΜΐ διά την τοπικήν πα-
ραγα)γήν κατορθώσαντα νά
έξασφαλίσουν την διάθεσιν
ταύτης μέ την έλπίδα θβτι-
κών κερδών καί όμαλής συ
νεχίσβως τής οίκονομικής
μας ζωής.
ΑΚΤΟ-
ΠΛΟΪΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»*.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλεφ. Νο 30.
ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΑΝΑΧΟΡΗΣΕ1Σ
ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. «ΑΔΡΙΑ-
ΤΙΚΟΣ» διά Ρέθυ-
ιινον, Χανιά, Πριοαιά".
ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. «ΜΑΐΡΗ
Μ » κατ'ευθειαν Πειραια
ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π. μ. «Η-
ΡΑ» Μ. διά Ρέθυμνον,
Χανιά, ΠΕΙΡΜΑ, Χαλ-
κίδα, Βόλον, Θεο)νίκτ)ν,
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 8 μ μ «ΑΔΡΙ-
ΑΤΙΚΟΣ» διά Χερσόνη
σον, Σεΐσι, Άγιον Νικό¬
λαον, Παχ. "Αμμον Ση¬
τείαν
ΚΥΡΙΑΚΗΝ 7 μ. μ. «ΛΡ-
ΚΛΔΙΑ» κατ' εύίίεΐαν
Πειραια.
ι ουνΐΕΡ & ο°
ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
^'ΚΛΙΝΙΚΗ _,___.
ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
Αριθ Τηλβφώνΐ'υ 188.
Τελειόταται πολυτελείας ήλβ-
κτρικαί έγχαταστάσβις όδοντ'ΐν
τρικών μηχανημάτων 1)ηϊΙ. ΚΙΙ
ΙβΓ συγχρυνισμέναι __ μέ την τε¬
λευταίαν"* πρόοδον τής Όβοντια
τρικής Έπιστήμης. συμπληρώ
νούν *τδ σύνολον άρτιωΐατης
χλινι*ής έφαμίλλου των Αμερι¬
κανικόν. ο ,
ΆντισηψΙα. άνώδυονι *πβμ·
βάσβις, ταχύτης εργασίας 'Ε
κτέλβσις δ^ων των νβα>τάτων
συσΐηματων όδοντοχεχνικών σν-
ακευων (τεχνητοί όδόντες κτλ.).
'Επισκέψεις επί συνβντκύξβι.
'Εργάσιμοι ώραι:
Ο |)2-1 π.μ. 4-8 μ.μ.
Διά Λονδίνον,
Χοΰλ
24—31 Αύγούστου
» ■ ■ ■ ■«■ Ρ* Μ ■■ γ * — —
■ ■ ■ ■ ν ■ ν ρ ^^^^^π
: 8)8 «ρο^IΝI^Β»
Δι' Ίμπέριαν
Μασσαλίαν
24—30 Αύγούστου
β)8 «ΒδΤΚΒΙ,ΙεΑΝΟ»
Διά Λίβερπουλ
Οΐαβ^οντ
8-10 Σεπτεμβοίου
Κατ' ευθείαν και άνευ προ-
σεγγίσεωςείς Πάτρας.
Τηλέφ. Νο 146
*ΑΛΛνΜνίνννν ν».
ϋΕΙΙΤδΟΗΕ
Ι,ΕνΔΝΤΕ ΙνΙΝΙΒ
"ΑΜ3Ε_...
Διά
Υπό φόρτωσιν 27-31
Αύγούστου.
_ΙΝΕ
8)8"ΒΑΝΤΡΙΑ"
Δία Ι/ίνβΓρθθΙ Ο1&3^Ον7
Υπο φόρτωσιν 25—31
Αύγούστβυ
ρ_ονπ>ΒΑ.
8>8 «υ Ν Α»
16—17 Αύγού3του
3)3 ΊΕΚΕΙΙΪΙΙι..,
2">—25 Αύγούατου
Διά Τεργέστην—Σοϋσακ
ΑΝΕΜΟΓΙΆΝΝΗΣ &
ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΣ
Τηλέφ. Νο 32
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Υποχρέωσιν μου θεωρώ όπως έκ-
φράσω την Ικανοποίησιν μου χηί
χός βύ/αρισιίης μου πρ^ς την Διβύ
θυνσιν χαί τό προσωπικόν τού έν Ά
θήναις Ξενοδοχείον «'ΕμπορΐΜΟν»οιά
την άχραν χαθαριότητα άνβσιν χαί
ιάς περιποιήσεις άς μοί έπίδαψίλβυ
σαν κατά την έν "Αθήναις καί έν τφ
Ξβνοδοχείφ τούτφ διαμονήν μόν.
Ηράκλειον ΙβΑύνούστου 1932
Ό ευχαριστών
Έμμ. "Αποστολάκη;
ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 5ΥΛΕΙΑ
Διαρκής παρακαταβϊ,κη τής
μεγαλυτέρας έν Ελλάδι δα
σικής έπιχειρήσεως.
Είς το χατάστημα
ΔΗΜ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗ
παρά την Καινούρια Πόρτα
Ξυλεία «πιπλβποιΐας, βαρε-
λοποιΐας, (ολων των διαστά
σεων) καί στέγης.
—Διορισμος στρατολόγου.
Τό υπουργείον των Στρατιωτι¬
κών γνωρίζει ΐΐς την Νομαρχίαν
ίτι έύημοσιευβη είς την εφημε¬
ρίδα τής Κυβερνήσεως ύπουργικπ
άπόφαβις δι' ής διορίζεται δημο-
ο; στρατολογος β'. τάξεω; έν
τω Δήμω Ήρακλίίου ο Μιχ. Του-
τουντζάικης.
— \ όφειλαί τοΰ Διίμου.
Τό Τελωνείον Ηρακλείου πα·
ρακαλϊϊ την Νομαρχίαν όπως
τοΰ γνωρίοο άν εξεδόθη τό οί
χεΐον χρηματικήν ίνταλμα έκ
δραχ. 239.505.90 είς βάρος τοΰ
ιτροϋπολογισμοϋ τοΰ Δήμου Η¬
ρακλείου διά την καταβολήν «1ς
το Τίλωνΐίον τοΰ έν λόγω ποσοϋ
όφϊΐλί-μένου έκ ψόρων «Ισαχθέν-
των ύιό τού Δήμου εϋδν.
'Ενοικιαζ*ται ήλεκτροφώτιστος
οΐκία παράτήν Αγίαν Τριάία ά
παρτιζομέντ) έκ δύο ίσογείων καΐ
τίσσάρων ανωγείων δωματίων, αύ
λής, κουζίνας καί μέ άφθονον ύβωρ.
Πληροφορίαι παρά τφ ίδιοκτήτΐ) χ.
Άνδο. Κονλάτση όδός 1021.
ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
Αί αφορμαί χαλαρότητος
τής άγοράς νωπών σταφυλών.
Κατά τάς τελευταίας ημέρας ή
ίγορά των σταφυλών έν τ^] πό¬
λει μας χρίνεται ώς χαλαρά.
Παρά σταφυλεμπόρων έξαγω-
γέων ελάβομεν την πληροφορίαν
δτι ή χαλαρότης τής άγορδς στα¬
φυλών όφείλεται χυρίως είς την
άζητησίαν τοθ προϊόντος μας ήτις
έπικρατεΐ λόγφ τής οίκονομικής
κρίσεως εί; την Αίγυπτον, την κυ-
ρίως αγοράν καταναλώσεως των
σταφυλών μας. Έπίσης οί σταφι-
δέμποροι άπέϊωκαν την χαλαρό-
τητα τή; ά,γορ&ί είς τάς υψηλάς
σχετικώς τιμάς ά; άπαιτοθσιν οί
Οταφυλοπαρϊγωγοί.
Παρά ταθτα οί παραγωγοΐ στα¬
φυλών διατείνονται δτι τοίς προσ·
φέρονται δπό των έξαγωγέων μι¬
κραί τιμαί. Ωσαύτως φρονούν δτι
οί ΙξαγωγεΙς ερχόμενοι είς δια¬
φόρους συνεννοήαεις μεταξύ των,
ίχουν έπιφέρει την παρατηρήθει¬
σαν τελευταίως στάσιν τού έμπο-
ρίου των νωπών σταφυλών είς Αί¬
γυπτον παύσαντες τάς αποστολάς
πρός τόν σκοπόν δπως επιτύχουν
μικροτέρας τιμάς άγορά; τοθ προ-
ϊόντος άπό τούς σταφυλοπαραγω-
γού;.
Έξ άλλης αρμοδίας πηγής 6ε-
βαιοθται δτι ή χαλάρωσις τοθ
έμπορίου των σταφυλών είς την
Αίγυπτον προΎ^ε πράγματι έκ
τής επικρατούσης έκεϊ οίκονομι¬
κής κρίσεως λόγφ τής οποίας ε¬
μειώθη δ άριθμός των καταναλω-
τών κατά τό μεγαλύτερον μέρος.
Διά τού; λόγους τούτους Ιπαυσαν
ένεργούμεναι φορτώσεις σταφυλών
υπό των έξαγωγέων εμπόριον των
ναυλωσάντων ήδη τα μικρά άτμό-
πλοια «Καστελλόριζον», «Άμπν-
τέλ Καντέρ»,«Νικητάς Δενδρινός»
καί «Βέλος». Τα άτμόπλοια ταυτα
παραμένουν είς τόν λιμένα μας
άπό Ιδθημέρου περίπου.
Μεταφοραί οταφυλών είς Αίγυ¬
πτον γίνονται μόνον διά των άτμο-
πλοίων τής έταιρείας «Λοϋδ» ώς
καί δι' άλλων τινών άτμοπλοίων
ένεργούμεναι κατά διήμερον ή
τριήμερον.
ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΜΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
Αί 6ιτό τής Άγροτικής Τραπέ¬
ζης αποσταλείσαι είς Βιέννην νω-
παί σταφυλαί πληροφορούμεθα
δτι έτυχον καλής Οποδοχής δια-
τεθεΐααι είς ικανοποιητικάς τι-
μδς·
Μάς ανεκοινώθη 5τι καθ' έβδο-
μάδα ή άγορά Βιέννης θά άπορρο-
φ3 7 βαγόνια σταφυλών τής Νή¬
σου Κρήτης (Ηρακλείου—Χανί¬
ων) ήτοι 35000 οκάδας περίπου.
Γεωργική Σχολή Μβασαράς
Προκήρυξις 'Επαναληπτικής
μειοδοτικής δημοπρασί^ς
Την προσέχη Τετάρτην 24ην
τρέχοντος καί ώραν 11—12 π.
μ. διεξαχθήσεται πρόχειρος μειο-
δοτική δημοπρασία διά την προ¬
μήθειαν νομή; τώνπαρ' ήι«ΐν έπι-
βητόρων ήτοι, κριθής βρώιιης,
σανοϋ, άχύς>ου καί προσκαλοΰν-
ται οί βουλόμενοι νά μειοδοτή¬
σωσιν όπως λάβωσι γνώσιν των
όαων τής δημοπρασίας προσεο-
χόμενοι ιίς τα νραφε,ΐα μας.
Έν Γορτυνι 17 Αύγούστου 1932
(Έκ τής Διευθύνσεως)
Γνωστοπο'ησις
Καλοΰνται οί Ιδιοκτήται οίκο-
Δομών βεβαρυμέννν (Ένυηοθή
κων) δι' ϋιωτικών δανείων, δ-
ηω; έντός τό πολο όκτώ ημερών
άπο σήμερον, προσκομίοωβι νέα
δικαιολογητικά έκπτώσβΝς τοκων,
άλλως δέν θά ληφθώσιν ΰπ' όψει
πρός έκπτωβιν τα υπάρχοντα πα·
λαιοτερα τοιαδτα.
Έν Ήρακλβίω ττ) Μ, Αύγού-
ατου 1932.
Ό ΟΙκονομικός "Εφορος Ήρκ
κλείου.
Επαμ. Σφακιανάκης
—Ποΐαι πρώται ΰλαι θά εί-
σάγωνται άτελώς.
Διά έκδοθέντος διατάγματος
έπιτρέπεται, κατόπιν αδεία; τού
'Εμπορικοΰ καί Βιομηχανικου
Έπιμελητηρίου, ή πέραν των εΐ-
βακτέων ποΐοτήτων εΐονγωγη
πρώτων ϋλών επί προσωριντ} άτΐ-
λεία, διά την παρασκευήν ή έ
πεξεργασίκν εγχωρίων προΐόντων
πρό; επανεξαγωγήν. Έιτιτρέπβται
ή ,καθ' υπέρβασιν των είσακτέων
ΐτοαοτήτων είβαγωγή έμπορευμά-
των, έκποιουμένων ώ; άζητήτων,
έφόσον εκηρύχθησαν άζήτητα
μέχρι τέλου; Φεβρουαρίου 1932.
Έπιτρεπεται ή υπο των δημοσίων
πανεπιατηιτιακων καί δημοτικήν
νοσοκομείων, ώ; κα) των θερα-
πϊυτηρίων «Έρυθρό; Σταύρος»
«αί «Εΰχγγελισμές», είσαγωνη
χβιρουργικων, έΐτιύεαμικών καί
αυναφδν ϊίδών.
Είς τόν εϊσαγωγέα πλειονων
τού ενός είδών παρέχκται ή ϊϋχε-
ρεια τή; έξ ολοκλήρου ή έκ μέ¬
ρους παραιτήσεως εΐδους τινός
άναλόγω αύξήοει ετέρου ϊΐδους
ουναφοΰς καΐ τής αυτής κατά
προσβγγιβιν άξίας πλήν τροφίμων
καί είδών πρώτης άνάγκη; καί
πρώτων ϋλων βιομηχανίαν;.
—Αποστόλη σταφίδων.
Διά τού ατμοπλοίου «Αγγελι¬
κή Β» εφορτώθησαν προχθέ; διά
θεσσαλονίκην περί τα 400 κιβώ-
τια σταφίδων σουλτανίνας. ΑΙ
οταφίδε; αυται προορίζονται διά
την αύτόθι κατανάλωσιν.
Σημειωτέον ότι ή αποστόλη εί¬
νε ή πρώτη γενομένη διά τα; ά
γοράς τοΰ έσωτερικοϋ.
—Αί εΐσαγωγαί είς Ήρά
κλειον.
Τό Τϊλωνεϊον Ηρακλείου γνω·
ρίζβι αίς την Νομαρχίαν δτι κα¬
τά τό πρώτον 153ήμερον τοΰ Αύ·
γβύατου βίαήχθησαν διά τοΰ Τε-
λωνείου τούτου τα κάτωθι ειδή
έπισιτισμοΰ: Καφφές χιλιέγραμ
μα 5.313, ζάκχαρι; 1.955, βΐτο;
243403 χιλιόγραμμα καί ορυζα
8.803 χιλιόγραμμα.
αΐΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΟΜΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ;
1 !
1 ΕΙΙΟΙΟ1.^~ΙΡΡΙ11
Ξ Τακτικόν εβδομαδιαΐον δρομολόγιον έκ Κρήτης διά Ξ
Ξ Λιβόρνο, Νεάπολιν, Γενοβαν, Όνέλιαν, Πόρτο =
Ξ Μαουρίτζιο, Σάν Ρέμο καί Μασσαλίαν, έκτελούμε- Ξ
Ξ νόν υπό νεοτεύκτων Όλλανδικών Μότορσιπ. §
ι Τό Μ)3 ΝΥVΕΚ^Α^Ε» 12 Σεπτεμβρίου =
| » «Ρ^ΥΒΝΟIν70» 20 » Ξ
= > «ΜΑΚΑΒΟ» 28 » Ε
= » «ΡΙ,ΥΙΝΟΟΝΒ» 6 Όκτωβρίου |
= Τό ά)α «ΡΒΝΕ^ΟΡΒ» 2 Σεπτεμβρίου 1932 κατ' εύ- |
Ξ θείαν Λιβόρνο, Ίμπέριαν, Γενοβαν, Μασσαλίαν. =
Ξ Διά πάσαν πληροφορίαν απευθυντέον «Ι; τού; Γΐνικοός ~
Ξ έν Κρητη Πράκτορας Ξ
ϊ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΝ—ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΝ
= Τηλέφ. Νο 32. — Τηλβγρ. Δ)σι; «ΑΝΕΔΡΑΚ» |
Ηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιγ:
—Ή προστασία τής σταφι-
δοπαραγωγής.
Κατ' αρμοδίας άναχοινώσΐις
διά τα ληφθηαομενα μέτρα κρός
προστασίαν τής σταφιδοπαραγω-
γή; ή ηροσπάθβια τής κυββρνή-
ο«ω; τείνβι ν' αποφύγη λόγω
τη; κρίσΐως οιανδήποτε έπίβά-
ουνσιν τού προΐόντο; διά νίων
εξαγωγικόν τελων καί νά επιτύ¬
χη διά διαφόρων συνδυασμόαν αύ¬
ξησιν της τιμής έξαγοράς κλ·~-
ναβμάτων.
Κατά τάς Ιδίας ανακοίνωσις
δύναται νά θεωρηθή βέβαιον δτι
πλήν τη; μειώσεως τοϋ συναλλαγ¬
ματικάς παρακρατήματος επί τή;
σταφίδο;, θά αυξηθή καΐ ή τιμη
αυτής ώ; πρώτης ΰλης πρός παρα¬
σκευήν οΐνοπνβύματο; είς δραχ¬
μάς 1800 κατά χιλιόλιτρον τό¬
σον διά τό πέσιμον δσον καί διά
τό φωτιστικόν βΐνόπνευμα. Σήμε¬
ρον ή τιμή εΐνβ 1170 δραχ. διά
τό πόαιμον καί 1070 διά τό φωτι¬
στικόν.
Διά τή; αυξήσεως βά εξασφαλι¬
σθή κέρδο; 15 πΐρίπου έκατομμυ-
ρίων δραχ. υπέρ τή; οταφιδοπα-
ραγωγής. 'Επίση; απεφασίσθη δ¬
πως καταρτισθή νομοσχέδιον, τό
οποίον θά περιλάβη διάταξιν, ε¬
πιτρέπουσαν δπως διά διατάγμα-
το; επιβληθή ή άναγκαστική α¬
νάμιξις οΐνοπναύμκτος καί βίν-
ζίνη;. 'Επίση; θά έπιτρεπεται π
ααραγωγη σιροπίου καί άλλων
προϊοντων έκ σταφίδος πρός επέ¬
κτασιν της έσωτίρική; καταναλώ¬
σεως.
—Ή φόρτωσις τής σταφίδος.
Ό έπιθβωρητή; σταφίδος δι*
ίγγράφου τού πρός την Σταφΐδι-
κήν επιτροπήν Ηρακλείου, γνω-
ρίζει δτι ώ; εξηκριβώθη ούδεμία
προσοχη δίδεται έκ μίρους των
ίργατίιν λιμένος κατά την φόρ¬
τωσιν των κιβωτίδιον σταφίδων κίς
τρόπον ώστβ νά καταστρέφβται
πολλάκις καΐ τό περκχόμΐνον
αυτών, δυσφημουμένη; βδτω τής
σταφίδος μα; βΐ; τάς άγορά; κα
ταναλώσβως τοΰ έξωτερικοΰ.
Πρός αποφυγήν των αυνεπειων
έκ των καταστροφΜν τδν κιβω-
τιδίων καί των ϊς αύτά περιεχομέ
νων σταφίδων β έπιθκωρητή;
σονιστ? δπως έπιβτηθτ) ή προ-
σοχή των έργατ&ν κατά
την φόρτωσιν ίί; τάς φορτηγίδας
ί τα άτμόπλοια.
—Επανήλθεν ό κ. Εισαγγε¬
λεύς Ηρακλείου.
Ληξάσης τής αδείας τού επα¬
νήλθε χθές έξ Αθηνών καί άνί-
λαββ τα καοήκοντά το» 6 εισαγ¬
γελεύς Ηρακλείου χ. Γ. Κυρια-
ζπς. _______
—Επάνοδος τοϋ κ. Λιμε-
νάρχου.
Διά τοθ ατμοπλοίου «Ήρα Μ»,
έπανήλθβ χθές χαί ανέλαβε τα
καθήκοντά τού ληξάσης τής α¬
δείας τού 6 Λιμενάρχης χ.
Παναγ. Λυγβυριάτης.
νεα ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
ΕΜΜ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
Τέως Τζαμί
Χεΐτάν ΌγλοΟ.
1ΙΔΗΡΑ, ΞΥΛΕΙΑ ΤΣϊΜΕΝΤΑ, ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
ΤΟΥΒΛΑ
Ποιότης αρίστη
Τιμαί εξαιρετιχως χαμηλαί.
—Πολιτική κίνησις.
Διήλθε χβές τής πόλβώςμα; μετα¬
βαίνων «ίς Ρέθυμνον ό τέως Γ·-
νικός Διοιχητης Κρήτης, Β·υ-
λϊυτής τού Νομοδ Ρϊθύμνπς Χ.
Νικ. 'Ασκούτοης.
—Ποδηλατικοί άγώνες.
Υπό τού καταστή ματβς άθλη·
τικ&ν (ίδων Λεάνδρου Καρού-
σου προεκηρύχθησαν ποδπλατι-
χοΐ άγώνες. ΟΙ άγώνί; θά διΐξα-
χθοθν προσεχώς καί επί άποστά-
σεως 10 χιλιβμέτρων.
—Ή συντήρησις ν««δν στα·
φυλών.
Υπό τοθ χ. Π. Μαοτρβγιαν
νάκη απεστάλη «Ις την Σταφυλι-
κήν επιτροπήν έγγραφον διά τ«0
όποίβυ γίνεται πρότασις (ξαγο·
ρ&ς πρβνομίβυ βύριβιτΐχνίας εΰ·
ρωπαίου εφευρέτου χατέχοντββ
τόν τρόπον διατηρήσεως επί 6 ί
9 μήνας έν πραγματικΐ) καί
φυσιχΑ καταοτάσει νωπότη-
τβ{, οταφυλΰν χαί οπωρών
έν γένει. Ή σταφυλιχή 'Επιτρο-
πή θά εξετάση προσεχώς την αί-
τηοιν ταύτην.
Ί
*
ν.
(
ι
ί
ν
150»
ΐιλ?ΐ0 ι&κ (Ληιβ
Λην;ο) '5κι,ιονον;
λΞ Η»ΙΝΗνν3 ΝΗ1
ιογο
5ϋΐ
•••οιβγκ
Η.
'ριβχαν,λ ΙΐΛ,σιώ
οΐΛ3θ,αον_3() ηητΐλρθΐί οΐ)ι3ιχ>ττ
■«0]9ΐη.
-χον. Ιιιο Ι^ιοΙΐΑ,τ^» :Λθλ9; ςι 5]3—
Ι* 3ΐ>χο>ΐ3γκηΙ
αϋΙλ
•■•ρΐΛϋχ Γΐι 5ΐ3
■ ηθΧ» Ιμΐογχ
«ΑΤΟΛΒΤΐΐϊκΐΙΛ» ΛφθαθΧ» ΙΙίΙΓθ
■3θ]Χαΐ11£3
·3ΐΑαο Αοβγν ιΐ£3 Λΐ)Λ.3 Λικοκρ Λην
-α*Β1Ο Λ(Τ)1£ΟΛ. Λ€Γ)Χ Αθΐ9ρΐίΤ3 91—
•ϊηβΒ^ΟΟ 3θ)3Ρ3β(13(Ι>3
ι93Κ ιιητΐλρσΐί ρθ ?3.
, ·ΜικρΑΛΐηλο8ιο
•Βϊΐ 'Π '" 9 Λΐιιτοαιιΐί3 Λ^κιγα*ΐ)
Α111 513 Α393&3Α8 Λυ]θΐ:θ Λΐΐχ—
•Α
.αλαχο ΛθΛβτΙολ,ο^ λ«ι οχΐιιρκ
ΛΙΙΧΙθα* 313 ΜΟΐΐβΙΐΜΜΟ, Λΐΐΐ £10, 3ΐΟ
-8βαϊ*ϊ ΐϊ α^ηιβτΙΙιο ρΛ. ΐ33)3ν.—
■Βηχαο,
.ονηγ 3αοχ 3φβ(ιω} ΑηογοΧοηυρ ι>α
λοοιΧβΙι 0Α3τΙΐ3κιΧΛρ ηοαβΧ ρχ—
•••λτοχ «λσ>9ϋ.ισ>
ρ 310}Α3 ηΐΐί,ΙΟΙ
£ 73ΚΠ&Ι ΟΙ 5ΐθθ)Χ 1ϋ^ —
■ΑΐιΧΐώιιχοοοηγηφ ςτΙ
Αηο(|τΙαγοχ ρΛ ΛαΟΑβηΊυβ ,γγν,
■ρ03Λ
1)1 Λαθ5)8(ΟΛλ Λ^θ 110 3Λ]3 Λ3.Τ/—
•ιθΛβτΙαοκ
ΐ} Ιλ
-Ιιβ^ 3ΐ)ΐ 3^3 Λΐγηΐί ιοτΙΑιλιι
•"3Λ3γ
ΡΛ Λ3τΙσ)θΙι*ρ 3αοχ 3η
·3ηΐ1 αοτΙοΑ ηοχ
ρ φχιλογκ} οί ηιο Μ»]θΐ αγοι
-αώοβΐί ιο 3Λρ 3α>391 ιηΟο,ιΌ
|§γ_γ
• ι* α,τοι τ>)0$βσ>Μ}ΐζ :λοιτλιο3Β8ιο
ςΐ 31Ο1Λ.ρΐΐ' 3Α]3 ΜΟΙ ^)
Λφΐ οποι^,ινριερ 119 ^.
•Ληλον,χ3 Λίρι ηιΐ>τ)ο
-Βγβιοιΐρ ρι χΛψι ^ρ 50
•αοιΐαχ ηοΑΐβιικ αοι
ιοτΐιώρθι ΊοιοηΐΛρ4)α3 ι/]
•Λοτΐορκ
Λθκιλίθληβΐιιΐοριώηιο Α.ςι ϋΐθ
ΟΑ ηιο 3ωΧαιπΐ3 λοαοτΙ
■••■λολαογιο' 3ϋ.τ1λιιο 3ϋ.ι
·}ο Λ91 3]3 ηικρώβΛΛαο γρή
ιτΐ3ΐγ3π ςχ 3^#Χ Ιιλαη Λ.ίιι ;τ^ —
ίΙχΑ 1^ λθΛ13Ν3
αιυοχοκ αι?ι ΐ)Α |χ«.ρ (; ~3ο/ι(ηηβιο
Ι 3 3Ι
.αο9^» 3(ιχ βγγαώ οί βοηορΑΙι αο« ικ
-ρτΐοοκ αοι 33γαοτΐΧΐ>9ς 11 ργγ,ν.—
!θΧ0Λ0λ3λ Γίΐ «ΛΙΟΙΙΙθρΛ
.ηιΐβ Λΐιι Βοβΐί ίωιοβλοβ ΛθοΙι#Χ;γ_
•3^3 Λ^ς> γαχ Ιιλ Ιι Αβιυβιηχ 91—
ίΛ3Α1Λ31ΐρ ΐχ !€51ΐΑ
-αηβ^» 31ιι (5 βρλΐιχοβχο 9'*'ιο3—
:}οχιθ3τΐ Μ>οηοχω03,—
•οιΐαοχιιΐιΐΐλοθκ Αΐικιλογ,χβ
-θ9ΐ{ Λ0ίγ_1£ Λ13θ130(ΐ)ΐληΐΤ Λίΐΐ ^ΙΑ] —

ρτ(1ιν
·3»τΙ ιγοκ Λΐιιο
Α91
ΐ
γ
Ιικ
. ηοχ 31ιοοιγ»κοΐ)ςιρ 5ίχι αοιΧ
Χ 3 Χ
3Χαΐ3
Ξ3 ΖΙ3ΧΑΙΙΠ3
ηΧληο Ιικργ
ιηκ Λ9θι»ι
]2 9^ ρ
1ιχρσηοθ»φ *κΐ{^ ·κ αοι ιχροιιθοκ ολ
'3ΐΙ(οιιΟηΧ 91 5καοϋ.{)τΙαγοκ 3ϋ.ι Κ3 οί
•ο^οβΑ,ρ 3οΧ9βθΛ35 ΒΙικρκλιίσΐ)^ 'Μ
•ιθΛω^ ·κ φ β«Λγρ^ ΛιβτοΧ Αι
ηκ Λΐιχ—
ςια» 3»ορτ1θΛ
ιρΐ/ αοι λολκϊι
31ικρΆοοχ -"χ Ί. ·κ 9
9^9 δωΧ 91
Λ3
• 9
91 βοιικρ^ι
5οοριθ3ττ 3
313 Αθ93ΐα37
■ΛΟ1
Ριι3. ^
ΙιχρΟηΛδαθφ
-θλρ 91
■οΐίαοχ
·3
11)13X353
Λ91Ο3ΤΙ Λοις)

ρ}9
•κ ηοι Ίοηρλ ]ο
ί 5
Ογ χ
9ιαΙ> 3(>0ρΤθΑ0 3θρ
31ιχ ηογΙχγγΐ)ΐία
ωβτ ·κ αοι ικρ9
Α3Ο111ΐρ^3 31ΐΛΑρΐλ
·κ 9 'Ι10)^.—
λλΛ
ρ2 ΛΙ
91 Λ3Ο11Μρ{|3 Ό1Ο1Ο
3γ3λληη·3 3ΐς Ιι 'ηοορβ
313—:2Ι5Ι3υ ΠΥΗ
β^ 3119Ζ 5^χ "ί01
Ι
ΣΙϋ3
·αο»}ΐ)Αρ
5ιοχ
·χ 9
7 ^γ
·3ΐ3Χαΐ(ΐ3 Λαοοά; ολ
')»χΐιΗ»Χ
ιβΗιχ
ννΗΑΟΧ
ν
αοχ
χον.
Ι

ΔάΌΈΔ
Ξ5 Αοαχκιο αο^λ 91
1
91
ρχ »ν.ο ρκ
ι β
ΐ, Ο1Α3011|/| Π0Χ(]0
Ι>Ι
όΚ ρι 3ΐΙΐ8ώ3χοιιΐ3 5(03θρώοηρ δΐιοριι
ΗΙΗιϋΙ Ν] ΝΟΙΥΝηΓϊΐϊϊΐ]
1 .1Ι.Ι.ΙΙΝΗΘΪ |
.-ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιπ^^
Ήνΐυνννννν :
,ΙΟΜ
10ς
130-Χολ»
5ΐ>ΐ9^ιιΐ3 10x3X37
Λ1110913Ι_ Λϋ.1Ο9Μ
χ ΛβΛΛφχ 000'2
ΛΟΝΥΙ213Ν39
"XV
«
νιονυοννιν
2
V
Μ Η Θ
V
ΌΙ8,
Ν Ο Ι-νΉν_Η
3νΐίΜνΐΛ;ν « ο^^ΛΟ
ΝΟΙ3ΦΥου ΝΟΜΙΝΧ31
ΑίοιρτΙΙιοοΛ ΛΓοκιιοτΙ
?χι9ι»ΐ9,ιου ΆφκιΑοχ
~3ιοι 1Ο13Χ30 γοχ αογ_
γ,^Λΐ ιορΧοθα; 5ΐ3 3ρ)τ1ιλ
■οτΐ ιΐ)ΐηιθ)^ηκλ| αοχ ίρρ,αοιΐο
3ρχ 1185 5ηοσιιη83ΐίοΐ£γ.
ΖΗ>ΐνο1ΐνΐ1 2 ΝνϋΙ
-οκι^ Αθΐλγ> Ίοΐ3^ 'λοο
-Ηνν» η'τΐ 8 ΝΟΙΥ89νΣ
Άϋ.κ)Λ(ϋ3@ 'Λθγο^ '»8]κ
-γ»χ
Ι -η» ·η"·ϊ π"ΝΗΙΗΙΪ_Π
ϊυΐνκ» τ
■»ι»δΐ3υ '»ΐΛ»χ 'αοατι
-"*?! ν·2 «ΚΟΗΙΙ
-νυνν» * Μ 8 ΝΗ1ΗΧ
ΣΙ3ΣΗίΟΧνΝν
•οε °ν ·*»
ΙΥΗΙΙΗΥΚ
3Η1
νΐονυ
όΐΜν
Ι _^">| »~»_/-^~»«
(ηο3^*)0(3^
»Λ|τΙο
■κτΐο'39902 »ΐΛολ»9 $23 3113
-(Α13901101 3Λ23 χγιρί. φ. 'κχ
■3τΙ ΛίΑκιτΙοο'ο,οοΊΑςιο λ!χι κικχ
«Αοτιρ^δ Λοεβτΐιρΐδ Λ^ι Ϊ23 11
-οοι ρκ 5σ)353*5ρ 5(αι Λθ^ρι λ
3ΐρ }ζ4λθγ_^θΟ 5(Α1 Λ0
-23 ΛΚ]3βθΛ λ*Α1 ^
-γς ·οογ9θ)οκ Ληοω)
-»λ 001 }»ΐη30θΛ 2°
λ!αι
092
2 γ_ρ >
αοι |τΐ ηοιιρσΊ
Τ| 5»13931ΟΟτΚα2
βλ ?ι $23
λΓαι
523
51912
3113ο ϊοιιάκΧ ϊ:3ο!λι
«2» 3Υ ■51015 η°]δ2
9ΐ Λθΐ»Α)ρ9 523
ΊοΛ»λλιοι ο«2
Ο01 Λο
Λ(01 ΛίΑ1)ρΧθ| ΛΪΑΙ
ΊΖ8Ι 5°«
*9οιςα ΛθΛθ^ώρ ςιΙ ηκ ϊηΛΐ^αοκ '3|χγ
'ΛΪΙ 'ΑΟ^ΧΟΤΐωρ Α0]3λωΑρ Α0)9ρθΟ3Χ
ιήκ Λ0)]3λοοι οας Χ3 ΙΐΛ3τΙο}ιι9ηιΐ
ρ ηρριθχ Ληιλγ. λΙιι ρθΐιΐί χΐ}χιο
3οχοιχφώο9χχ3γΙι
^7
(ΐοιοαολίΐγ
·5»τ1 ηΐ3ώηδ
-Ιχι.οςοΐ3τ1 »λ
»ι 5ΐ3
Λΐοωο
ιο ιηι
-Λαογ_ηκοοσΐ£ ρκ αοβαΧ» 'λο
'51ιτ1σ>β^ 51ι&ιθκ ΊοιΙι μο0^ιι^
-11£3 ΛΙΤΐΙΧ ^«ΙίΛφΙ ίΙΐτίθΛ Α»13^1ΐΐ1
-οδΐΐ αΙλι »ις ηιοηδΐίοιΐΐΐζ Ιικηος
-Ο13Τ) 5θΟΐ3ΖρΟΐί 1»13θΙΐ6.Χ»5315 "Π
•μ βχ—χχ Λ»οθΓρ ι»κ 5οιαοΧ20ι
Λϋ.^2 Αΐΐΐθρΐδχ ϋ,5ί3Οθ3ΐ£ Λΐ^"£
9χ>ιο»δκοτ11ιο 91ΐΜΐχοςοΐ3τΙ
Ι 55δΙβ

-3ς
Λ0119Μ
•ηοι λοιι
Λ0119Μ
Λ9Λ1ΟΜ
βν, 9
•ΛφιθΙιιοϋ ηΐΌΐί)θονο
ΐ·σ>]ΐ-σ>τΐ
/[ ^ 13X3 _Τ
0Τ)3Χ!α 311Χ Λ0θΐΛ30 910 'ΛΌρ
ΙΙ 3 ρκιγγολ Λαο
γ,^ρΙ
13 »Λ 13θθ1/ΤΐΙΐ
| 58 '
Ο1131Ι3
δ Ι
λοι
·ρΐ3γαο9
ϊθλ
|
ικ οας »ιΑ Ιιιρνβκ οιοΐί»κ
3ΐ34>ηκ 9 ρΐΛσ)λ Ιιιο γ
Ιιηλιιο ΐ>ι§ι' ΛΙιχ ■οιαΑιοιιοι9ι)Χ ρ
ηκϋφρΧφ αοΐί ηιβΐγγος Ιΐι9ατ1τ1οιΐ>χ
.3 ρΐΛ ιιοιγγηΑ Λαογιΐ^ -αοτΐρβρ ηοι
ο9κ^ οί 3ω ιοχβαοχρ αοΐί αν,ου
Λ.οοοί Ληο53Λσ)(1)32 ·λα)Λΐ)κι83τ)ν/, λοιΧ
αοιθατ1ϊ1οιηχ3 οαρ 3οΑογριρ 9 >ι13?9
όχ βλ ιοΐ3Χθ3 αοτΐρβ" αοχΐιιχιοΛαο
αοι Αϋ,ΐΐθΐο λΙιι Αΐγρκ βιοχγν,
•Λθθφΐϋΐί
α οί 3ιβ ιηιρτΐιοκ ΒΙιιοβ] 31ιι Λλον
8 Ί^0
9 ?υ 9 Ίΐ
ο>53 3Λρ ιρσΌΛΐρ Ι,ΐΜχηγ 1/ 319Χ
ιις'31^31 ΐρθ ·Λθΐηΐ9γΙιγγηιοΜ
Λ9ΐ ί>φ Λσ>ις>οχ ΛησςρΧ λ©χ
Μ3 Λ0Ο3103Ο. Λφΐ Λ3ΠθθθΌθ3θ
'5©όοΛ.ιρ 5^Μ).χ>ν ^ι Λ»]Ασηοι
-ΐ3γ Λΐμγοι λΙ,ιχ λΙιχοοχ λΙιιοο
ϊοΐΛςΌΦ Λ
-09- ]
τ1Ιιιχ>οΊι.γ1ιι
91
9 ρ 9
-Χ)Μ Λ3τ1θΛ]θ>1
ΛΟ3Λ ΛΙΧ1 ^!9
-ολι31οοιι Λτρι
λΑ Α©Λ
ι· οοι Μψ
ιρόοφΐ)ΐ3τι
9|
ΛίΟΛ3Τ1
0°Χ
9110 Λ911-1ΟΥ ϋ.θ]ΟΜ3Λ-€ ΙΙ
•ν^αίν Ηχ.ι.νν Μ
91
8ακ αοχ
3ΐ3
5ηοι
-03
Λ3.2
λ^,ι 5(αι 5023άι*ί3λ Λλ
κθ5[
523
Χ
·κ
3οιιχ
9 Ιιΐ0ϊθΐ)ΐ£
ρλ 3ΐιοι
•"Μ "Μ "0Ι
·»Π
V
Ιΐ
αρϊ]
Αηο3γ.3ΐ3 51ιο.σ»Λον,
9
V*
(ΐοι9οΑΙιοληχ!
Ί.
ιισιΐφ—5
"ηοΙ.
3
βγ,
§3 Β^ΧοθΜ
3θ83() αοι Βοβ
ΑΙ}»
χ "* 9
ΐ »13τ1
5ο8ο,3
ΐΐ 9 χ"1 Λ11ί
,—'ΣΙΣΗΝΙΗ
_»ΐΓνΐσΜΐο>ι
ΛΟ1
αοτΐΐιγ αοι Λτητΐτΐηθλ
ΑΟ11 κ| Α(01Λθγΐ3ώθ Αωΐ Α(Ο3Ο»1Ο
-»ι»κλ3
-οατ» 'λΙιι
Π3ΛΙ3 ΙΙ^θθΜ 13Υ3(} αθτ
οιο3οΙλΪ£Λ) ΙχκιόικΒγτ-ΐ, 'ί δΐιΐίΐηι
3ΐόιτ1ί)3(}.υ}ΐί ϊΐχι 51ιοη.ο(}γ30»ΐί 5ωγ_
-γτ') Άωι ΑΐΛγοώο λιιι 5»δοικρόΐί
-013 5Λοΐ3κιΌ 5αοι 5]3 Λΐοωγιρ^»α
-»κ ιυκ ήοιοαοληγ ίθΛΐιτΙ 5οινο>
-301 ' 5ΛΟΥ_31 10X311 ΛθδϋθΑΟ» ΟΙ
β ίχΏκρ 'αιολιιτΙ οα§
3γ_ΐί 5οι»τΐα3δ ΛΐοωγηΛυιυκ
ΛΟΙ 5ΐί Λ1Ο(Ιθγ]3ώ0 5·(Α111Ο
-ηιΐικ Λ(ηι
^Ι2ΗΙΟΙΙΟΨΙ3
59λ3αοατα()σ)βΐ£ 3ογΑ
ΙιχιγγηΑ 31ιι
5θΟ(}89βΐ£ 9 ΑαογΐτΙθΛηθ 1Λ»1ί 91 3ΐ3
Λλ3 ΊιχκαΛροβτί »ι ριηκ ιβλΐη^τΐηο
ηθοώ ριτ(τΙΐ)χ ι»^) ·Αργ9οΐ] 9 Ιοχ
5»ΛΐΓθρΛΐ)0-ΐ)83« 51ιχ ο9χλρτΙ ϋ. :ηΐΛθχ
•ρΐΑοκ 3Λ23 »]3Γΐιο οαο »^ *31ι9ιΒρτΙ
-αο{{ 3Ιΐι ς9ΒΐίτΙηκ Αωχ βοτΐοοχφχαγίι^
39Λΐοιθηιτ 9 ΐ3λ£Τΐ3ϋ«3 αοΐί Λρχλιιΐτΐ
αο αοχ ητΐοοβρ 91 3]3 ιηιβιιαο^ άς
-ρ9^ 9^ ^°χ 33ΐτιΙιιοη^^ 9^Ρ 'Β^ίηΰΟ]
ητΙαβΑρνρ 91 °Υ° Αργ9ηΐ£ φ*ο ογχεΐρ
3Λ]3 ίΙΟΚ '3θΑ1Ι)ΟθρΑΙ)0-ρ93Χ 3^1
οιχαΑ ^ο λΙιι 'ιιοΐΑΐιγγ| ιβριΙΙιΛο
•Ώύ ^ 1333°Εΐα ΑΙ)Β3Τ|Ι^ ΛΙΙΙ Γ)1Λ0113λ
ΙιχιΧτοχσι }ΐ_ ·ΛΐοΐΛρΛιΐ3 ϋΐ£3βκοι3
ρ 13Χ1ΟΧΐρ 'Λ»^8»0ί 9 ΒΙΟΙΥΡΊ ΙΟΧ
3οΑρ8Αοιΐ)τΙΙΐΑΐχ ο.
■ΐινιΐιο αοχ Ιι5ΐ3Λ»
γγ ρρ
ηοιι '5οο>ιιιι.οοοσΊι
5οοι 9ΐΐ·9 'ηο
Χ>9.311]11.3 Χ>σ310
5]3 Ιΐθ34))013Τ1 ΐ
-9γοοι ΐ3Χσ)9ΐΐ·
ΛθΛϋΑσς Λ9>ηό)
•ιιιρό Λθΐιοο9 9Ο ο
Λθθ13103θ, 91 Ρ13ΤΙ Ι^Μ Λρ—,
•ηοτΐο
-9Μ ί>οΗ 00Μ1100Ά19 1ϊ>μ"οοχ
ολησΌΐι. οοι ηου.φθοσιικ3
5φ ΌθΛθφσο, 'Ζ 'Μ ηο)σΙιι
Ιιγ3τ1ΐΗ,—, ^οτΐ οοΜ^Αό^ο3^ οοχ
ηοθ93οόυ ο°ι λΙλιοπ ΛΐρσοΦ
λΙιι 5ηοσ3τ1 Χ3 'ηοι—σιι οοι
φ
99
ΛΟΟ31939
ηο9] '[ισ'
•ΟΜ 3θηΧ
•ΟΜ ]»μ ΛΐμγοΧ
ί
λολοΑ
91
9 γρ 1
" αοΐΒΛβώϋχ αοΛ
αοι ιηκ ι9αοι
αοχ ολβτΐαογ
|ρ ?2 ^
ΟΟΙ 5θ)35)ρΛ11ΚΛ)ρ ίί
" !
5!α.ι
91
&1001 ΛΟΑ
αχ 2ϋ3 λοα
91—Λ»γ_ιΐί33
ΛθΛ)0Υ,11θΟ3)ρ
ΐί)
ΟΛ
3 ιη
ίιβ«3
ηι αοχ
ΑΙ)1Ο ΐΐ
9^ 3ιι
91
γ
Ο-οαοχρ
8ΑΤΐ»Χ3 3ωΧ!0
κιιΧαΛ ραθχΐιτΙ
ΪΙιλθφ^-βαχ
οχοτΙΑρ9ι »ι
(Ι 3Οΐβ(0ΑΑ
3αοχ βοιατΙ
·»8σ> ϋ
Ο
501 »57
-3γ%κκ^
Ι
001
. ?'λ ... .
ηογογηιρ ηοιτ 3ηΐΛοιΐ3λ 3Ιιι λοαγοΑ
-ιφ.α Α9Ααρη8^ Α91 3Ή αιο3Χο λοιτΙ
-τΛώχ 13X3 α^9 αοΐίτίβιηοηχΐ αοχ 31ιιίι^
-σ>ΐ£ 30 9 Ήαοιργολ ηοι οθηιοοιτ
-»βρ» 91 ιηΐ3η|^ιΚ Λ^ρ αοιατοΑ λΙιι
3θ«ιΧ3 301(980 3οχΐιικιο'λαο 9 'α3
3ΐΐρ ΐ>ιχιοΑαο Ιι αοκ Λ98Ϊηκ λοι 9«ίν/.
■01Λ3 139,1,3 Λ3 Λ010119 Λ9Ι Λθφ
■ογ9Μ Λοιςρααι. Λ91 913νν' Ι
ΝθΦννοχ Νοννν ινΤΙ
]9 90 ς
•9ΛΠ99 ηοΛ3τ))0ΐοΐθ)0Μ
-Ιιο Ο Χ
λΙ,ιι

)9ρ 9
-οτιΐιιοηο ΙιοΙ/γοΧοηιι.)ρ
-ιογ ιοΐ3γγ9ξ)ιιΐ3,
λ Ι
Όε'5
αου
■3" 91»
Α91 ;τΙ
-3θΛο)3?
αοαι9χ
ΙικΐΛ
•«ηιδοιαον ίιιο ΙιιοΙιλ}^» :ΐιχχ|93>ΐ9
ΛΐικιιητΙοθο, αΙιι 3ΐ3 αοώρβλοιηϋΙΐΑΐκ
αοι ιΒβιορ ο831ο8ιιτΙβ·{ 91 ΐΛγηΛ9ΐ|ι}
κογι ι^αλώζ ^ ΑοβΒΐΙΙι^—'(ϊυι1>ρ9λοχ
-οτΙΙιαι^ Αωγιτο.) —-
Μέγεθος Γραμματοσειράς