78841 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5601

Χρονική Περίοδος

1940

Ημερομηνία Έκδοσης

16/10/1940
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩ-ΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦίΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Έτησία Δρ. 600
έζάμηνος » 300
Αίνοπτου λίραι 2
έξάμηνος » 1 Χ
Άμερικής Δολ. 15
έξόμη»νος » Ι
Τιμη
κατά ψυλλον
Δραχ. 2
ΤΕΤΛΡΤΗ
16
ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ
1940
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ-ΕΤΟΣ 25ον-ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 5
601
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ—ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ Τηλέφ. 6—60
Μερικά3άπό τα πυροβόλα 16 ιντσών τού άγγλικοθ δωρηκτοϋ
«Ρόντνευί, τα βαρύτερα πυροβόλα ποϋ δύναται νσ έχη πολεμικόν
πλοΓον. Τόν αυτόν έζοπλιομόν φέρει κα τό ιΝέλοων» είς τ6 66-
8ος τής ε'ικύνος.
Τό Βερολινον
υπέστη και χθές
σφοδράν επίθεσιν
ιϊιτό των "Αγγλων.
ΑΘΗΝΛΙ 15 ΌχτωβρΙου
(ίΒ. ύπηρεσΐα τής «Ανορθώ¬
σεως» )— Άγνέλλεται έκ
ΒερολΙνου δτι ή Βρεττανική
άεροπορΐα έπανέλαβε καΐ
χθές την εσπέραν τος έτιι-
θέσεις της εναντίον τοθ
Ράϊχ. "Ολίγα έκ των αγγλι¬
κών άεροπλάνων κατώρθω
σαν νά φθάσουν μέχρι τής
Γερμανικήν πρωτευούσης.
ΈρρΙφθησαν βόμβαι τινές
είς διάφορα σημεΐα τής πό
λεως καΐ των προαστείων
έκ των οποίων έβλήθησαν
ίδιωτικά οΐκήματα. Δύο έκ
των έπιδραμόντων κατά τοθ
ΒερολΙνου άεροπλάνων κα-
τερρΐφθησαν φλενόμενα. Τό
πρακτορείον Ρώυτερ μετα-
δΐδει άντιστοΐχως δτι ή δρά
σις τής Βρεττανικής άερο-
ΙπορΙας υπεράνω τής Γερμα
1 νΐας συνεχισθή έντονωτάτη
καί κατά την διάρκειαν τής
παρελθούσης νυκτός. Στρα
τιωτικαί έγκαταστάσεις, πο-
λεμικά έργοστ*άσια παντός
εΐδους, συγκοινωνιακσΐ
γραμμαί καί κόμβοι έβλήθη
σαν έπανειλημμένως καί
ύτίέστησαν μεγάλας ζημίας
Έξ άλλου ή αγγλικη άερο-
πορΐα έπέδραμε κατά των
λιμένων τής Μάγχης τβν
κατεχομένων υπό των Γερ-
μανών ένεργήσασα νέους
καταιγιστικούς βομβαρδι-
σμούς αυτών. Άπαντα τα
μετασχόντα των ανωτέρω
έπιχειρήσεων άεροπλάνα
επέστρεψεν είς τάς βά·
σεις των.
--— Ρωσσικά
καί γερμανικά στρα
τεύματα κατέναντι
αλλήλων;
ΑΘΗΝΑΙ 15 ΌκτωβρΙου
(Ιδ. ύηηρ.)—Κατά πληροφο¬
ρίας έκ διαφόρων πηγών
τιρός τό Πρακτορείον ΡώΟ·
τ«Ρ ή εγκατάστασις των
Γερμανών έν Ρουμανία ή
γαγεν τα Σοβιέτ είς την λή
ψΐν διαφόρων στρατιωτικών,
ναυτικόν καί άεροπορικών
μέτρον κατά μήκος τής
Ρβσσορουμανικής μεθορΐου.
Ούτω καθ5 ά εγνώσθη ση¬
μαντικαί στρατιωτικαί καί
ν°υτικα1 μετακινήσεις ίδιε-
ΐάχθησανύπό τής Μόσχας
κ«β' 8λην την περιοχήν
χΛν ανατολικήν παραλΐων
Τ1ί Κριμαίας. Παρά τα
ρουμονικά σύνορα έσημει
ώθη έξ άλλου συγκέν
τΡωσις εϊκοσι ρωσσικών
^Ραρχιών επί τώ σκοπώ
δ«ως περιέλθη υπό τόν
Ρωσσικόν έλεγχον ολόκλη¬
ρον τό Δέλτα τοθ Δουνά-
Ρ«ως. Τεχνικά συνεργεΐα
τ°0 ρώσσικου στρατοθ όρ·
Ικ λλήλου
έσπευσμένως πέντβ άεροπο
ρικάςβάσεις έν Βεσσσρα·
βΐα. ΑΙ αυταί πληροφορίαι
τοθ Πρακτορείου Ρώυτερ
άναφέρουν ότι ό ποτάμιος
ρωσσικός στόλος ενισχυθή
τάς τελευταίας ημέρας διά
4 πολεμικήν σκαφών. Έξ
άλλου είς διάφορα έπίκαιρα
σημεΐα παρατηρεΐται έγκσ
τάστασις ρ^αρίος πυροβολι-
κοθ. Νεώτεραι πληροφορίαι
τοθ Πρακτορείου Ρώυτερ
άγγέλλουν δτι αί μέχρι τοθ
δέ ρωσσικαΐ μεραρχίαι πά
ρά τα ρωσσορουμσνικά ού
■νορα άντικατεστάθησαν διά
μεραρχιών κρούσβως. Γερ¬
μανικαί στρατιωτικαί μετα¬
κινήσεις παρατηροθνται άφ
ετέρου κατέναντι των ρωσ
σικων. Τό πρακτορείον
Ράντορ διέψευσε σήμερον
είδήσεις μεταδοθείσας υπό
ζένου σταθμοθ καθ άς εν
σοβιετικόν άντιτορπιλλικόν
επετέθηρουμανικοθ σκάφους
Κα1 τό κατββόθισε.
ΤΟ ΕΝΑΕΡΙΟΝ ΟΠΛΟΝ.
====== Εσημειώθη νέα έντασις των
γερμανικόν άπό αέρος έττιδρομών
κατά των βρεττανικόν νήσων. =
ΑΘΗΝΑΙ 15 Όκτωβρίου
(ίδ ύπηρ τής «Ανορθώσε¬
ως») —Τό ημιεπίσημον γερ¬
μανικόν πρακτορείον μετα
δίδει ότι αί έπιδρομαΙ τής
άεροπορΐας τού Ράϊχ είς
Αγγλίαν συνεχίζονται αδι¬
ακόπως Ίσχυροί σχηματι-
σμοί γερμανικόν άεροπλά
νων περιΐπτανται νυχθημε¬
ρόν των βρεττανικόν νή¬
σων καί ένεργοΰν βομβαρ-
δισμούς διά των οποίων έ-
πκρέρονται μεγάλαι ζημίαι
καί καταστροφαί είς την
αγγλικήν πολεμικήν βιομη¬
χανίαν καί τάς στρατιωτι¬
κάς έγκαταστάσεις Ούτω
καί χδές, καδ' ά αγγέλλει
τό πρακτορείον Τρανσόν-
τσεαν, γερμανικά βομβαρ-
διστικα ένήργησαν εύρείας
εκτάσεως έπιχειρήσεις κα¬
τά τού Λονδίνου καί των
προαστείων τής άγγλικής
πρωτευούσης βομβαρδίσαν
τα στρατιωτικούς στόχους
Έπ/'σης έβομβαρδιαδη τό
αεροδρόμιον τής άντιαερο
πορικής αμύνης τού Λον-
δΐνου Δύο αγγλικώ αερο-
πλάναευρισκόμενα ένπροσ
γαώσει · κατεστράφησαν
Αγγέλλεται έξ άλλου ότι
ετέροι σχηματισμοΙ τής
γερμσνικής άεροπορίας έ-
βομβάρδισαν κατασκηνώ-
σεις βρεττανικόν στρατοϋ
είς την μεσημβρινήν Αγ¬
γλιαν Ανακοινούται ώσαύ
τως δτι έν γερμανικόν
βομβαρδιστικόν επετέθη
είς την Μάγχην εναντίον
ενός άγγλικοϋ σκόφους
καί τού έπροξενησε ζημίας
'Αναφορικωςπρόςταςγερμα
νίκας πληροφορίας τό πρα¬
κτορείον Ρώυτερ, μεταδι-
δει ότι άριδμός τις γερμα
νίκων άεροπλάνων ένήργη
σε χδές έπιδρομάς κατά
τής άγγλικής πρωτευού¬
σης Βόμβαι έρρίφθησαν ά-
διακρίτως είς διάφορα ση¬
μεΐα τής πόλεως προξενή-
σασαι ζημίας καί άνθρώπι-
τάς πρώτας ώο,ρς τής νυ¬
κτός αί γερμανικαί έπιδρο-
μαί ένετάθησαν άλλ' άργό
τερον έχαλαρώδησαν έκ
νέου Επίσημον αγγλικόν
ανακοινωθέν άναφέρει σχε
τικως ότι έκ των ριφθεισων
βομβών έξερράγησαν πυρ-
λά άλλα ετραυματίσθη¬
σαν. Αί ζημίαι χαρακτηρϊ-
ζονται έν τώ συνόλω των
μάλλον ώς έλαφράί
Ή δράσις των άντιαερο
πορικών πυροβολείων τού
Λονδίνου υπήρξεν καί πά
λιν έντονωτάτη κατά την
ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ
ένεργεΤ πτήσιν άναγνωρΐοεως υπέρ τος γερμανορατουμένας γαλλ κάς ακτάς.
να τινά θύματα Πιστεύε-
ται έπίσης ότι δύματα έ-
προξενήθησανκαί είςμίανμο
νήν ύποστάσανέπιθεσιν Είς
τίνα άλλην πόλιν τής νοτι
οανατολικής Αγγλίας ύ-
πάρχουν 4 νεκροί. Κατά
καιαΙ είς διάφορα σημεΐα
της άγγλικής πρωτευού¬
σης άλλά κατεσβέσδησαν
εγκαίρως Είς τό Λονδίνον
καί τα προάστεια εφονεύ¬
θησαν ατομά τίνα έκ τού
άμάχου πληθυσμοϋ καί πολ-
διάρκειαν τής νυκτός 'Εση
μειώθησαν πυκνά πυρά
φραγμοϋ συνεπεία άποπεί
ρας βομβαρδισμοϋ τού
Λονδίνου υπό σχηματι-
σμοϋ έχθρικών βομβαρδι-
στικών τα όποΐα έν τέλει
άπεμακρύνθησαν
ΟΙ έν Λονδίνω ούδέτεροι
παρατηρήται άναφερόμε-
νοι είς την δράσιν τής άγ¬
γλικής άεροπορίας έξαί-
ρουν τήνμαχητικήν της α¬
ξίαν καί την ύπεροχήν της
έναντι τής γερμανικής άπό
πόψεως έμψύχου ύλικοΰ.
Άμερικανός έμπειρογνώ-
μων όμιλον είς Βοστώνην
άπό ραδιοφώνου άνεφέρδη
είς τάς μεγάλας επιτυχίας
τής άγγλικής άεροπορίας
τόσον κατά την ενέργει¬
αν έπιδρομών είς Γερμανί¬
αν όσον καί κατά την άπό
κρούσιν γερμανικών έπιδέ-
σεων κατά τής Αγγλίας
Ό Άμερικανός έμπειρο
γνώμων αποδίδει τάς επι
τυχίας τής άγγλικής άερο
πορίας είς τό άρτιον σύστη
μα έκπαιδεύσεως των Βρετ
νυν άεροοόρων
'Έξαλλου ώς προσθέτει
τό πρακτορείον Ρώυτερ,
σύμπας ό αμερικανικός τύ
πος τονίζει είς μακρά άρ-
δρά τού την άποτελεσματι
κήν άμυναν την οποίαν
άντιτάσσουν οί "Αγγλοι είς
τάς γερμανικάς έπιδρομάς
Τινές των "Αμερικανικόν
εφημερίδων παρατηροϋν έν
προκειμένω ότι παρ' όλην
τήνσφοδρότητατώνγερμσνι
κων έπιδέσεων ή αγγλικη
πρωτεύουαα είνε σχεδόν
άνέπαφος "Υπό παρόμοιον
πνεΰμα γράφουν έπίσης αί
έφημερίδες «Κηρυξ—Βήμα»
καί «Τάϊμς τής Νέας Υ¬
όρκης».
ΟΛΙΓΟΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝΦΡΙΚΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΖΙΝ
β .ΡιΊΙιΊΙ ΤΗΣ ΓΙΜΙλΣ
22ον
ΤβΟ Γάλλου συγγραφέως κ. ΑΝΤΡΕ ΜΩΡΟΥΑ,
Οί Δ οικηταί αύτοι είχαν
πρό πολλοθ άποχωρήσΐ[ΐ
τής ένεργοθ δπηρεσίας καί
είχαν ανακληθή μίλΐί έξε-
ράγη δ τιόλεμος διά νά άναλά-
6ουν θ/σϊΐς τάς οποίας ί στρα
τές εθεώρει διοικητικώς άργομι
σθίας. Ουδέποτε οί άγαθοί αϋ
τοί γραφειοκράται, καθώ; κα·
τεκλύζοντο άττό δγκους χαρτιων
είχον διανοηθή" τ! θά Ι*αναν
εάν έχθρικά τίνκς ή μετοσυ
κλέττες ώπλισμένες μέ πολυβό
λα, παρουσιάζοντα είς ιάς πό
λας τής άκρο,ιτόλεώς των. Ή
κχτάστασΐς αύ:ή ήτο έ/ τοσούτω
μάλλον σοβαρά καθόσον τα χω
ριά έχεΐνα δπιοθεν τεθ μετώ
που κ«1 οί σιϊηρόδρομοι ττού
τα συνέδεαν απετέλουν τάςγραμ
αάς συγκοινωνίας των στρατι-
ών μας. Ό 6ρεττανικΐς στρα
τ*ς ήμποροθσε νά έφοδιααθ^
διά τής σιδηροδρομικώς γρα
μής Άμιένης—Άροάς—Ντοκαί
—Λίλλης ή έν ά-άγχη διά
τής γραμιιή; Άμπεβίλ—Βου
λώνης Εάν δμως αί έν λόγψ
γραμμαί άπεκόπτοντο, 6 στρα-
τός αύτό: θά ευρίσκετο τελεί¬
ως άΐτοκεκομμένος των βίαεών
τ&υ. Αί αποθήκαι των τροψί-
μΐον, τοθ ύλΐκοθ καί των ττυρο-
μαχικών «υ είχαν ίγκατ«-
σταθή είς την Χάβρην, την
Σάρτρην καί την Νάντηνοί προ
κεχωρημένοι δρχοι τού ιδρίσκον
το εϊς την περιοχήν τής Άμ·
π»6ίλ, τοθ Σαίν Πώλ καί τοθ
Άρράς. ΤΙ θά ίπάθαινεν 4 βρΐτ
τανικός στρατίς εάν δ εχθράς
διίσττα το μέτωπον καί άπο
συνέθετε τάς σιιγκοινιονίας με-
ταξύ των ώ; £νω άποθηκων χαΐ
των στρατιωτικών μονάϊων;
Άοφχ6ς οΑ διύ«ρ«ί Η ώ
ρίσκοντο έ»τός ελαχίστων ήμε
ρών χωρίς τρόφιμα καί χ«>ρίς
! όβ'δϊί.Άλλάτί «ίχεκάμη ή άνω
τάτη διοίκησις διά νά άποτρέψη
αύτοντόν κίνδυνον,Τ! μέτρα είχε
5άβη διά νά σταματήσηαίαν έαί
θέσιν ή όποία δέν θά έπήρχε-
το κατά μέτωπον, άλλά έκ των
πλευρών, Απολύτως ουδέν. Ά-
κόμη καί ίΐν εΓχρν έσκεμμένως
αποφασισθή νά διακυβευθ'ζ δ-
ή σομμαχική &τιόθε-
Γερμανικόν άντιαεροπορικόν τηλεβόλον έγκοτεστημένον επί
επικοΐρου σημ^Ιου επί τής καταληφδείσπς όγγλικής νησίδος Τζίρ
οεϋ, παρά τό Χρβθ^
σις σ' ίνα μόνον χαρτί, την
γραμμήν τοθ μετώπου, θά ίπρε
πεν αυτή ή γραμμαί νά κρατη¬
θή πάση θυοία. Αυτή, μολονό¬
τι δέν ήτο πολύ Σσχυρά, πάν¬
τως ύφίστατο. Τβν Μάρτιον καί
τόν Απρίλιον μεγάλαι έκσκα-
πτιχαί μηχαναί, μίταφερθεΐσαι
έξ "Αγγλίας, ειργάζοντο είς τό
βρεττανικόν μέτωπον άρύσσου-
οαι άντιαρματιχάς τάφρους πο·
λύ πιό έπιφόβους άπο έκείνας
των οποίων ή άνετιάρκεια μέ
είχε πτοήση τόν "Οκτώβριον
τοθ 1909. Άλλά ή ενεργεια ή
όποία φαίνεται ώ; το κορύφωμα
τής ανθρωπίνης έλαφρότητος
ήτο δτι, άφοθ όχτώ μήνες διε¬
τέθησαν είς την κατασκευήν ό
χιιρώσεων, μέ την πρώτην κί¬
νησιν τοθ έχθροθ εγκατελείφθη-
σαν δλαι αύται αί δχυρώσεις
αί οποίαι είχαν κατασκευασθή
μέ τέσου; μόχθους καί τόσας
δαπάνας διά νάδοθήίπΐάνοιχτοθ
πεδίου ή πιό ριψΐχίνδυνος μά-
χη έκ τοθ συοτάδην.
«Είς τόν πόλεμον αυτόν έκεΐ
νος πού θά βγή πρώτος, άπο
τό καύκαλό τού, θά διατρέζημΐ
γάλον κίνδυνον...» Άπδ τα χεί
λη τοθ στρατηγοθ Γκαμελέν εί
χά ακούση μιά φορά αυτήν την
ρήσιν. Διά τοθτο είνε πιθανόν
δτι ή μοιραία αυτή Ιξοδος δέν
ήτο σύμφωνος πρός τάς επιθυ¬
μίας τού, άλλά μάλλον επεβλή¬
θη είς αυτόν λόγω πολιτικών
δπολογισμων. ΆσφαΥ,ώς εΓχε
παρααχευασθή πρό πολλοθ χρό-
νου. Άπό μηνων Ιβλεπα τα
I-
πιτελεϊα νά μελετοθν καταλε-
πτώς την «Προέλασιν είς τό
Βέλγιον» καί νά τροποποιοθν
μετ* προσοχής τόν ρυθμόν τής
πορείας των διά νχ χερδίαουν
πέντε λεπτά τής ώρας τίιν ημέ¬
ραν πού δ βασιλεύς των Βέλγιον
θά μόΕς έκάλει. Είχεν ύπολογι-
σθή ίτι ή άντίστασις τού βίλγι
κοθ στρατοθ θά μα1; ίϊιδε και¬
ρόν νάκαταλάβωμεν την γραμμήν
άπό Άμβέρσης μέχρι Νοιμύρ.
Ό στρατηγός Ζιρώ έμελλε νά
προελάοη έν ΐά-χει μίχρι τοθ
Μπρέντα, παρά τα όλλανδοβιλγι
χά ούνίρα. Οί Γίρμανοί, έννο-
αι θά ήσαν αί κινήσεις μας έν
ή περιπτώσει ήθελαν είσβάλη
είς τό Βέλγιον, διότι ήμεθα αρ-
κετά δποχρεωτικοί ώστε νά κά
μωμεν μίαν γενικήν δοκιμήν 6·
πό τα βλέμματά των. Ιδού πιος
συνέβη τό γεγονός. Μιά μερά
ίνα γερμανικόν άεροπλάνον προ
σεγειώθη εϋς τό Βέλγιον. Αύτό
τό άεροπλάνον μετέφερεν άξι·
ωματικοΰς τοθ γενικοθ έπιτε-
λείου καί Ινα πλήρες σχέδιον
είσβολής είς τό Βέλγιον είς
ημέραν καί ώραν πού ώρίζοντο
ρητώς. Οί Γερμανοί άξιωματι-
κοί προσεποιήθησαν δτι έπρο
σπαθοθσαν νά κάψουν τα έγγρα
φά των, άλλά εφρόντισαν νά μην
τόίπιτύχουν.Άμέαως ειδοποιηθη
μέν καί δ βρεττανικός στρατός
ετέθη είς κατάστασιν έτοιμότη·
τος δπ' αριθ. 3 επειτα ίιπ' α¬
ριθ. 2, κατόπιν δπ' αριθ. 1 Ό
τελευταίας αύτάς άριθμός έσή-
μαινεν δτι ώφειλε νά είνε έτι¬
μος νά τεβί έν κινήσει μετά
δύο ώρας. Τεράστιαι στρατιωτι¬
καί χινήσεις εξετελέσθησαν, τό
τε, δλαι αί ίφεδρεΐα. ϊπροχώ-
ρησαν πρός την μεθόριον καί
οί Γερμανοί, άπό τοθ ΰψους των
άνιχνευτικών άεροπλάνων των,
τάς παρετήρουν καί τάς έσημεί
ωναν, πιθανώς κατενθουσιασμέ-
νοι καί κατάπληκτοι συγχρό¬
νως, διά την επιτυχίαν ένές
στρατηγήματος, πού ήτο τόσον
παλαιόν χαί συγχρόνως τόίο
χειροπΐαστό. Φυσιχά καμμιά
εϊσβολή δέν Ιγινι τότε' οί Βέλ
γοι δέν μάς έχάλεσαν καί αί
μεραρχ!αι μας έπέστρεψαν είς
τα σημεΐα τής έκχινήαεώς των
μέ άνάλωαιν μεγάλων ποσοτή·
των βενζίνης. Άλλά ό στρατη-
γός Μαχ-φάρλαν, διευθυντάς
τής δπηρεσίας πληροφοριών,
ό οποίος εγνώριζεν άρτίως τα
τοθ γερμανικοθ στρατοθ κα! μό·
νος έξ δλιον των "Αγγλων, εί¬
χεν άπαιοιοδόξους γνώμας π*ρΙ
τής εκβάσεως αυτής τής έκστριχ
τεί«ς εξηκολουθεί νά θε»ρ^ την
επίθεσιν χατά των Κίζω Χιβ·
ώς
ΚΟΙΜΩΜΙΚγΑ
Ι ΑΒΛΙΟ
τού ώραιόκοσμου
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (χειμερινός Κινη-
ματογράφος). — Σήμερον; «Μο-
ν^ρχης χωρΐς θράνο». Μέ τούς
Κλάρκ Γκέϊμπλ, Μύρνα Λόου.
Την Πέμπτην: «Ή γυναΤκα τού
καμπαρέ». Μέ την ΒΙβιαν Ρο-
μάνς. ______
ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον «Με-
γαλοφυής παράφρων» μέ τόν
*6ντουάρντ Ρόμπινοον. Την Πέμ¬
πτην «Ό κατσττητής», μέ τόν
"£ρολ Φλύν. Απογευματιναί Έ¬
καστην Δευτέραν, Τετάρτην,
Πέμπτην, Σάββατον, Κυριακήν.
ΡΑΑΙΟΦΩΝΟΝ
Σταβμάς Ά8ηνών
Πρόγραμμο16ης Όκτοβρίου.
7 Σήμα—'Εθνικός ϋμνος.
7.03 Έμβατήρια (δ).
7.10 Πρωίνή γυμναστική (Α'
'Εκπομπή).
7.20 Εϋδυμη πρωΐνή μουσική(δ>
7.30 Καθημερινή έγκυκλοπαι-
δεΐα.
7.50 Έλσφρά μουσική (δ).
8 "Επιθεώρησις πρωϊνοθ τύπου
καΐ είδήσεις
8.10 ΕΟθυμα τραγούδια (δ).
8 20 Πρωινή γυμναστική (Β'.
ΈκπΛΐπή).
8.30 ΠοικΙλη μουσική (δ).
12.30 Τό ήμΐωρον τού "Ελληνος
έργάτου.
13 Μουσική χοροθ (δ.)
13.30 Είδήσεις τής μεσημβρίας.
13.45 ΔΙσκοι κατ' εκλογήν ά-
κροατών.
14 Τραγούδια μέ την "Ερνα
Ζάκ καί τόν ΜωρΙς Σεβαλιέ (δ).
14.30 Εΐδήσεις μεταμεσημβρι-
ναΙ.
18.40 Έμβατήοια (δ).
18 50 Διά τοϋς άκρΐτας μας.
19 ΌμιλΙα διά την Ε.Ο.Ν.
19.15 Καντσονέττες (δ),
19.30 Τής ημέρας...
19.40 'Ελαφρά μουοική διά πιά-
νο (δ).
20 Ή ώοα τής ΟνεΙας.
20.15 Τό Έλληνικό δηυοτικό
τραγοθδι. Οί όμιλοι Κωνστ. Κα
ραγ'άννη κα'ι Γεωρ. Μπέκκα.
20.30 ϋίδήσεις.
21 Έλαφρά μουσική
21.45 ΌμιλΙα.
22 Ρεσιταλ τραγουδιοϋ Ή κ.
Φρογκιά Σπηλιοπούλου.
22.20 Είδήσεις εσπερινοί.
22.30 Μουσική χοοοθ (δ).
23 ΕΟδυμο πρόγοαμμα. Ή κ
ΣωτηρΙα ΊατρΙδου.
23.20 Είδήοεις νυκτερινα'.
23.30 Μυυσκή δωματΐου (δ).
24 Σερενάδες (δ).
0.20 Τελευταίαι είδήσεις.
Ό Άφωρισμένος Απόστολος
= Η ΤΡΑΓ&ΑΙ Α
ΤΟΥ ΤΟΛΣΤΟΪ
ΚΔΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΥ
119ον
Ου τε καί είνε λογικό συ
νεχΐζει όΤολστόϊ νά μετροθ
με τή ζωή£μέ τό μήκος τοθ
χρόνου.Μπορεΐ οίμήνες πού
μθςάπομένουν νόζήσωμε νά
είνε σημαντικώτεραι άπό ο
λα τα χρόνια πό Ο έζήσαμε
γι'αύτό πρέπει νά τούς ζή
σωμε λογικά.»
ΈκεΙνη τή νύχτα τής 30
—31 ΌκτωβρΙου ή ταραχή
τοθ Τολστόί έμεγάλωνεν
δσο περνοθσε ή ώρα.
—Έχω ε"να βάρος στήν
ψυχή.., εΐπε στήν Αλεξάν¬
δρα πού τόν έρωτοθσε μέ
τό άνήσυχο βλέμμα της κα-
6ώς έκεΐνος κάθε τόσο ά-
ναστέναζε βαθειά. «Ή καρ
διά μου^πόνεσεν δπως τόν
εβλεπα τόσο θλιμμένον, τό¬
σο άναστατωμένον διηγεΐ-
ται ή κόρη τού. ΈμΙλησεν
έλάχιστα καί οέ λΐνο επή¬
γε νά πλαγιάση. Έμτιήκα-
με κι' εμείς στά δωμάτιά
μας, γιατί ϋσΐερ' άπό £να
ταξεϊδι τόσο κουραστικό
δέν μάς έβαστοθσαν τα πό-
6ια μσς άπό τή νύστα...
Κατά τίς τέσσερες τό πρωΐ
άκουσα χτυπήματα στήν
τιόρτα μου. Έπήδησα άπό
τό κρίββάτι καϊ έπήγα νά-
νοΐξω. Μπροστά μου, δπως
μερικές ήμέρες προτήτερα,
εΐδα τόν πατέρα μου μ'
Ινα κερί στό χέρι. Ήταν
κι* 6λας ντυμένος. «Νούσου
γρήνορα, μοθ εΐπε, φεόγο-
με. "Άρχισα ^κι' δλας νά
μαζεύω τα πράγματά μου,
Ιλα νά μέ βοηθήσης». Εΐχε
κσκοκοιμηθή' τόσο τόν έβα
σάνιζεν Ί Ιδέα 8τι θά άνε-
κάλυπταν τό καταφύγιό
τού. ΣτΙς τέσσερης εΐχε ξυ¬
πνήση τόν Ντούσαν Πέτρο-
βιτς καί εστειλε νά φωνά·
ξουν τούς άμαξηΚάτες
στούς όποΐους εΐχε παραγ
γεΐλτι νά κοιμηθοθν στό χω
ριό γιά νά τούς Ιχωμβ στό
χέρι...Έθυμήθηκα την υπό·
σχεσι πού εΐχα δώση. στή
θεία Μαρία, δτι θά την εί-
δοποιοθσα σέ παρόμοια πε
ρΐστασι, καί έΌτειλα άμέ-
σως νά την φωνόξω. ΤΗ-
ταν θεοσκότεινα. ΈτοΙμα·
σα τα πράγματά καί έκλεΐ
δωσα τα μπααθλο υπό τό
φώς ενός κεριοθ».
Ή νευρικότης ήιαν γενι
κή. Δέν βρέθηκε πσρά ίνα
άμάξι καί ή Αλεξάνδρα έ-
πΐεσε τόν πατέρα της νά
φύγη άμέσως. ΠρΙν ξεκινή-
στΐ, ό Τολστόί έγραψεν ένα
σθντομο άποχαιρετιστήριο
γράμμα στήν άοελφή τού
καί την άνεψιά^του.Έξέφρα
ζβ την εύγνωμοσύνη τού
καί τή στοργή τού γιατΐ
τόν έστήριξαν σέ ώρες δο-
κιμασΐας καί εζητούσε συν
γνώμη γιατί έφευγε χωρΐς
νά τίς ιδή. «Φεύγομε ξαφνι-
κά—Ιγραφε—γιατί φσβάμαι
μήτιως μέ βρή έδώ ή Σο-
φΐα». «ΌποΙα υπήρξεν ή
κατάπληξΐς μου—γράφει ή
άδελφή τού—καί ή άπελπι-
σΐα μου, δταν στΐς πέντε
τύ πρωϊ—ήταν άκόμα νύχ
τα—μέ έξύπνησαν καί μοθ
είπαν τΐώς εψευγεν. Έσηκώ
θηκα βιαστικά, έντύθηκα,
παρήνγειλα νά ζέψ3υν τό
άμάξι μου κι' έπήγα στόν
ξενώνα, άλλά εΐχε κι' δλας
φύγη καί δέν τόν ξαναεΐδα
πιά».
(ουνεχΐζεται)
ΜΙΝΩΑ
ΣΗΜΕΡΟΝ
"Ενσς πασιγνωστος Πα¬
τρός καί μεγάλος επιστήμων
γιά νά συπληρώση τίς μελέ-
τες πού γράωει επί τοθ έγ-
κλήματος, δέν διστάίει άπό
ϋπερβολική εϋσυνειδησΐα νά
γίνη καί ό ϊδιος έγκλημα·
τίος:
ί
Μέ τόν ύπέροχο:
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΡΟΜΠ1Ν
ΣΟΝ καί την ΚΛΑ1Ρ
ΤΡΕΒΟΡ.
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
Ό κολοσσός ποθ θά
καταπλήξη:
II
Μέ τούς
ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ
ΟλΙΒΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒ1ΑΑΗΤ
4 Εκάστην Κυριακήν ώ
ρα 2 μ. μ. έπεισοδιακόν
«Φάντασμα κρυφής κοι¬
λάδος».
Είς πακέττα τής μιάς καί ήμΐσειας
όκάς δρχ. 4, 40 κατ' οκάν χονδρικώς.
Ίκ τοβ Καταοτήματος Γ. ΜΙΧΤΙΑΟΓΑΟΥ
Ή δενδροκαλλιέργεια
καϊ τό κοινόν.
Ή άπήχησις τής αποφάσεως
τϊΟ κ. Νομάρχου διά την δεν
δροκαλλιέργειαν,'εϊωσε τα πρώ
τα ώραϊα άποΐελέσματα. Μέχρι
τοθδε αί κυριώτεραι έπιχειρή
σεις τής πόλεως συνέβαλον εί;
την ενίσχυσιν τής κοινωφελούς
πρωτοβουλίας καί ιδιαιτέρως
των προκηρυχθέντων βρα6είων
διά σημαντικών ποσων. Άλλ"
ή άπήχησις παρά τώ κοινψ δέν
θά διακοπή πρεφανώς. Διότι τα
καλά τής δενδροκαλλιεργείας
είνε καί χαλά τοθ συνόλου.
Καί υπάρχει κάθε λίγος ήθι
κης καί ϋλικής ίνισχύσεως. Ή
ωφελεία άλλως τε προκειμένον
περΐ έμπορί*ων Ιπιχειρήσεω.
ενδιαφερομένων καί είδιχώτε-
ρον διά τάς δενδρο*αλλιεργείας
θά αποδοθή έν καιρψ πολλαπλα
σία εις τους εύγενεΐς ένισχυ-
τάς.
***
ΑΙ άποροι κόραι.
Σκοπιμωτάτη καί ή πρωτο-
βουλία τής Έθνικής "Οργανώ¬
σεως Νεολαίας διά την αποκα¬
τάστασιν άπόρων ήθικών κορι
τσιών διά των οποίων γράφο-
μεν έν δλλη στήλη. Διά την
σημασίαν της δπό τάς σημερινάς
ιδίως οικονομικάς περιστάσεις
καί τάς υφισταμένας γενικάς
συνθήκας είνε περιττή κάθε
I-
ξαρσις.Καί_άπό άπόψεωςίδιαίτα
τα έξυπηρετούσης'τήνκοινωνίαν.
Διά τοθτο κάθε βοηθεία είς
την ωραίαν αυτήν ιδέαν ώστε
νά λάβη ταχέως σάρκα καί ά-
στά αποτελεί κάτι τό σημαντι¬
κόν καί τό γόνιμον. Καί άξί·
ζει νά έπαινεθή θερμώς καί είς
τό σημείον τοθτο κάθε Ζδιωτική
πρόθεσις, εκδηλωθείσα ή μέλ¬
λουσαν νά εκδηλωθή βραδύτερον.
***
Αί πιστώσεις.
Είνε γνωσταί α,ί άποφάσεις
τοθ δπουργείου Γεωργίας αχετι
κώς μέ την ενίσχυσιν των ά-
γροτών διά νά έπιδοθοθν άπε-
ρ'σηαστοι είς την έντατικήν
καλλιέργειαν. Συστάσεις διά
την χορήγησιν πιστώσεων έδό
θ?(σαν δπό τοθ δπουργείου είς
την Άγροτικήν Τράπεζαν. Καί
τάς συστάσεις ταύτας θά άκο
λουθήση μέ ιδιαίτερον ασφαλώς
ενδιαφέρον ή Τραπέζα. Άλ
λως τε ή αημασία των πι-
στώαιων είνε εύνόητος διά την
άγροτικήν οίκονομίαν καί τό
καθ' δλου γεωργικόν πρόγραμ-
μα, είς τα όποϊα ή Τραπέζα ά-
πέβη άνίκαθεν δχι μόνον συμ
βουλος άλλά καί βοηθός πολύτι-
μος.
***
Ή άναδάσωσις.
Τα Ιργον τής άναδασώσεως
δεν είνε μικρά; σημασίας. Α¬
ποτελεί ανάγκην επίκαιρον τής
έθνικής οίκονομίας. Άλλά καϊ
κατεύθυνσιν πολιτισμοθ. Αί
ενέργειαι τοθ όπουργείου Έσω
τερικών διά την δποβοήθησιν
ήθικδς κ«ί δλικώς τοθ μέγα-
λου προγράμματος τής άναδασώ
σεως τής Χώρας τΰ όποΤον
έψαρμόζει τό υπουργείον Γεωρ¬
γίας, δπό των Δήμων καί Κοινο
τήτων, θά τυχουν βεβαίως δλης
τής απαιτουμένης προσοχής δπ4
των Κοινοταρχβιν. Διά νά άπο
6·5 ή άναδάσωσις ζήτημα εύχε-
ρέ; καί δυνάμενον νά προωθη-
θή καί νά έκτελισθή δσον ιό
δυνατόν ευρύτερον.
Τά καπέλλα άπό οελθφάν εΤνε τήο μόδας στήν Άμερική. Ρϊς
την είκόνα μας μιά ώοαι'α τουαλέττα έπισκίψεων μ' ίνα καπέλλο
τέτοιου είδους πού δίδει μιά ίδιαίτερη χάρι καί γοητεία.
ΧΧΟΑΗ ΕΡΓΟΔΗΓΛΝ
Ο «ΤΕΚΤΩΝ»
Μαθηταί γυμνασΐων μετεκπαιδεύονται έπαγ
γελματικώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον παρά
πεπειραμένων πολιτικών μηχανικών άκολου-
θούντων τό πρόγραμμα διδακτέας Ολης των
Άνωτάτων Σχολών Πολιτικών Μηχανικών τοθ
ΠολυτεχνεΙου, οίκοδομικήν καί σχέδια οίκιών,
τοπογραφίαν καί χρήσιν χωροβάτου καί ταχυ-
μέτρουκλπ., όδοποιΐαν, ύδραυλικήν καί πάντα
τά τεχνικά μαθήματα μετά σχεδΐων, έφαρμο-
γών, μελετών καί άσκήσεων είς τό ύπαιθρον.
Είναι μοναδική εύκαιρΐα δι' 8σους άπερρΐ-
φθησανέκ των Σχολών τοθ ΠολυτεχνεΙου, Στρα
τιωτικώνΣχολών κ.λ.π.,δι'δσους προτΐθενται νά
γίνουν μορφωμένοι Έργολήπται, νά διορισθοθν
είς Έργοληπτικάς έταιρεΐας όδοποιΐας, οίκοδο-
μάς ή είς οΐασδήποτε τεχνικάς υπηρεσίας καί
εν γένει νά σταδιοδρομήσουν είς τόν Τεχνικόν
Κλάδον, τάν μόνον ό οποίος δέν εγνώρισε πο-
τέ άνεργίαν, άλλά έξασφαλΐζει τά μεγαλύτερα
κέρδη καί τούς καλυτέρους μισθοΰς.
Πάντες οί έξελοοντες έργοδηγοΐ μέχρι οήμε-
ρον έκ τού «ΤΕΚΤΟΝΟΧ» διωρίαοησαν είς ύπουρ-
γ«ία, Αήμους, 'Εταιρίας κ.Α.π.
Γραφεΐα "Ιωνος 5, Όμόνοια 'Αθήναι.
^ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 1
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΡΕΡΑΚΗ
ΕΝ ΡΕΟΥΜΗΩ
Ειδοποιεί την αξιότιμον πελατείαν τού δτι
έφωδιάσθη μέ ολα τά διδακτικά βιβλΐα:
Γυμνασίων
καί Δημοτικών Σχολείων
θά τηρήσπ δέ ώς πάντοτε τάς λογικωτέ-
ρας τιμάς καί είς τά ειδή γραφικής ΰλης.
μάρκος ΟίΑΚΟ αφίχθησαν εί
τό ωρολογοποιείον: ΚΩΝ1Τ. ΧΑ
ΤΖΑΚΗ, (παρά τώ Μεϊντάνι).
Τό τελειότερον έν Κρήτη
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΣΤΕΦΛ-
ΝΩΝ καί ΠΛΙΛΙΚΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΙΛΩΝ.
Μ. Φραγκιαδάκη
"Ολα τά εϊδη τού έργοστασΐου μας είνε άσυναγώ-
νιστα είς ποιότητα.
"Εχομεν τά σκήπτρα τής καταναλώσεως καδ' δ-
λην την Κρήτην διότι διατηρούμεν προπολεμικάς τιμάς.
Πνεσσε κουμπάροι καί άποκτάτε φΐλους μέ ολίγα
έξοδα.
— Δέν σδς καταλαμβά-
νω, κύριε βσρωνε, είπεν
Θενσρδιέρος.
Τώρα θά μέ καταλάβη-,
άκουσε. Είς μίαν των βορεί¬
αν έπσρχιών τής Γα*·λ1^ς
άς την επαρχίαν τοθ Κα
νοί, εζη κατά τά 1822 άν
θρωτΐός τις, τόν οποίον
ίξουοΐα κατεδΐωκε διά πλημ
αίλημά τι παλαιόν. Όάν-
ϊρωΐτος ε υιός μεταμεληθεΐς
οί αλλάξας βίον. καί όλος
τραττεΐς πρός την αρετήν
άποκατέστη μεταξύ τής κοι
νωνΐας τ&ν τιμίων άνθρω-
,ων υπό τό δνομα «κύριος
Μαγδαληνής»·
Ό κύριος Μαγδαληντΐς έ
φάνη καθ' ί>λην την δύνα
μιν τής,, λέξεως «δίκαιον»
Διά βιομηχανΐας τινός, διά
τής κατασκευής μσύρων ύα·
λιτών, εΤχε καταπλουτΐσει
την πόλιν. Όσον διά τή
ίδιαν τού περιουσίαν, τή
άπέκτησεν έκ τής αυτής β·ο
μηχανΐας, άλλά περιέργως
πως καί ούτως εΐπεϊν, τυ
ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΟΥ
χαΐως. Κυρίως εΐχε τό έργο
στάσιον πρός πορισμόν των
πτωχών κατέστη ό τροφός
των, ό πατήρ των.
"Ηγειρε νοσοκομεϊα.
δρυσε σχολεΐα, έπεσκέπτε
το τούς νοσοθντας' έπροί-
κιζε τάς κόρας, έστήριζε
τάς χήρας, υΐοθέτει τά όρ-
φανά' ήτον ώς κηδεμών
τοθ τόπου.
Είς άπελεύθερος τοθ κα
τέργου, εγνώριζε μυστικώς
5τι ούτος ό κύριος Μάγδα-
ληνής λεγόμενος άνεζητεΐ
το υπό τής έξουσίσς' τόν
καταμηνύει, ή έξουσΐα τόν
συλλαμβάνει καί τόν φυλα
κΐζει. Έ-ωφελούμενος τότε
την φυλάκισιν τοθ Μάγδα-
ληνή ό κατεργάρης έκεΐνος
δστις τόν έπρόδωσε, μετέ
βη είς Παρισίους καί διά
πλαστής υπογραφάς κατώρ
θωσε νά λάβη παρά τοθ
τραπεζΐτου Λσφίτ,—αύτά 8-
λα τά γνωρΐζω έκ τοθ ΙδΙου
ιααΐου τού,—υπέρ τό ήμι¬
συ έκκατομμύριον φράγκον
τά όποΐα άνήκον είς τόν κ.
Μαγδαληνήν.
(συνεχίζεται)
ΣΗΜΕΡΟΝ
Άπογευματινή βραδύνη
τελευταία ήμέρα τής προ-
βολής τού αριστουργήμα-
τος:
ΧΩΡΙΣ
ΘΡΟΝΟ
Πρωτοττορειακό στήν
Ιδέα. Τολμηρό στήν έκ-
τέλεσι. Τό φίλμ τοθ ή-
ρωΐσμοθ καί τοθ καθή·
κοντος.
Μέ τους
Λ
ΗΥΡΝΑ ΛΟΟΥ
ΑΥΡΙΟΝ
'Η τελευταία δημιουρ·
Υία τής:
Ένα άπό τά έκλκ-
κτβτερα έργα τής έφε
τεινής παραγωγής.
ΒΑΠΤΙΓΕΙΣ.—Ή Δνΐς Έλευβε.
ρία Γ. Κυπριωτάκη ανεδέξατο είς
Άλάγνι Μονοφατσίου τό άγορά.
κ ι τού κ. Δημ. Ζωγραφάκη ονο¬
μάσασα αύτά Γεώργιον. Είς ΤΑν
ανάδοχον καί τούς γονεΤς εύχό-
μεθα νά τοίς ζήση.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ό Μορφω-
τικός Σύλλογος Γυναικών Ήρα.
κλεΐβυ εύχαριστεΤ θερμώς την
κ. Άντιγόνην Σφακιανάκη, ήτ,ς
προσέφερεν υπέρ αύτοθ πεντα-
κοσΐας (500) δρ. καί έτοοφοδο-
τήθη πλουσιοπαράχως τό «"Ασυ¬
λον τής Γεοόντισσας» εις μνή.
μην τοϋ συζύνου της Γεωργ|ου
Σφακιανάκη φορμακοποιοθ. '£γ||,
σΓΐς εύχαριστεΤ δεομώς την κ.
Άριατέαν Χριστοφοράκη κατα-'
θέσασαν δρ. διακοσίας (200) ι>
μνήμπ^ του ΙδΙου.
("Ε τοθ Γραφεΐου)
—Καθήκον μας Θεωρούμεν δ·
πως εκφράσωμεν τάς Θερμάς ή.
μών ευχαριστίας είς Γοΰς τόοον
καλούς καί προσύμους ουναδέΑ-
φους Ιατρούς κ. κ. Στυλ. Γιαμα.
λάκην, Γρηγ. Χατζηδάκην, Ίωοήψ
•Αληγιζάκην, Εύαγ. Χατζάκην,
Μάρκον Μπριλάκην,Κωνστ. Πολυΐ
δάκην, Κωνστ. Καρυωτάκην, Με.
ρόπη Ματζαπετάκη, Γεώρ. Χουο-
γιαδάκην, Μενέλαον Λυγνόν, ως
καί τάν έξ Αθηνών κ. Κούργιαν
διά τάς τόσας φροντίδας καί ε¬
ξαιρετικόν ενδιαφέρον τό οποί¬
ον επέδειξαν κατά τό διάστπμα
τής ασθενείας τής συζΰγου καί
αδελφής ημών Πόπης. 'ΕπΙσης ειΐ-
χαριστοθμεν πάντας τούς καδ'
οιονδήποτε τρόπον έκδπλώοαν-
τας τάς συμπαθείας αύτΟν κα-
8ώς καϊ τό προσωπικόν τής Πο-
λυκλινικής Ηρακλείου διά τό τό¬
σον ενδιαφέρον καί περιποιήοεις.
Οί ευχαριστούντες
Παΰλος Φακιολάκης Γατρός
Οίκ. Μιχ. Τζανάκη
δερματεμπόρου
Γύρω στήν πόλι.
ΧΒές αί πρώται σταγόνες τί^ς
φθινοπωρινής βροχής £πεοαν
είς την διψασμένην γήν.
—Πάντως ελπίς γενική εΤνεά-
κάμη νά ένταθο" ή βρσχή διότι
μέ την συνήθη «ψιλήν βροχήν»
δέν γΐνεται τίποτε.
—Καθυστεροϋν τουναντίον τά
όογώματα καί ή έλαιοπαραγωγή
ιδιαιτέρως ένδέχεται να ύποοτή
ζημίας.
—Καί σημερον η Λαϊκη μας ά-
γορά θά παρουσιάση κίνησιν καί
ζωήν ανάλογον άλλιος τε κα!
των σημερινών άπαιτήσεων τού
κοινοθ.
—Κυρίως τά κηπευπκά καί τά
φροϋτα τά όποΤο συνήθως προσ-
φέρονται έκεΤ είς εύδηνάς τιμάς
θά σημειώσουν ζήτησιν.
—Άλλά καί τα άλλα ειδή ποώ
της άνάγκης διά τά όποΤα ένδια
φέρονται είς την Λαϊκήν Αγο¬
ράν διάφοροι «έμποροι τού πο-
δαοιοϋ» δέν θά μείνουν χωρΐς
πελατείαν.
—Καί χθές συνεχισθή ή έργα
σία των άπογραφικών συνεργεΙ-
ων διά την παραλαβήν καί την
διανομήν των δελτΐων άπογρα-
φής τοΰ πληδυσμοϋ καί των δελ·
τίων άπογραφής των βιομηχανι·
κων καί διοτεχνικών καταστημά-
των.
—Σήμερον πρόκειται ώς γνω¬
στόν νά συμπληρωθώσιν υφ' δ-
λων των ενδιαφερομένων άμφό·
τεραι αί κατηγορΐαι των δελτΙ-
ων τούτων.
—"Ατινα θά παραλάββυν αύ¬
ριον τά άπογραφικα συνεργεΐα
άτινα 8ά διέλθουν έκ των οΐκι-
ών καί των καταστημάτων έκά·
στής συνοικίας.
Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ
ΕΠΙΙΤΟΛΑΙ.
Λαμβάνομεν καί δημοσιεύομεν
την άκόλουδον'έπιστολήν
Τό Ιανατόριον Μανδαλενακη.
Κύριε Διευδυντά,
Θά ήτο παράλειψΐς μου άν
κρατούσα δι" εαυτόν μόνον τάς
έξαιρετικάς έντυπώσεις μου άπό
μΐαν' έπΐοκεψίν μου στά Σανατό·
ριον Μανδαλενακη. Ήταν τόσο
καί τέτοιο τό ξάφνιασμά μου
άπό τά άπροοδάκητο θέαμα τοΰ
συγχρονισμένου αύτοθ Σανατο-
ρΐου πού γιά μέρες πολλές κρα-
τώ τή χαρά πού μοΰφερε ή επί¬
σκεψις μου. Γιατί δεν είναι μο¬
νον ή άρτιότης πού παρουσιάζει
τά Σανατόριο αύτό άπό απόψε¬
ως εμφανίσεως, εγκαταστάσεως
καί φυσικής θέσεως απολύτως
ωραίας καί επιστημονικώς πλέον
η καταλλήλου, άλλά καί δλα τά
άλλα πού τοθ δΐνουν δικαιωμα·
τικά τόν τΐτλο τόΟ συγχρονισμέ¬
νου. Τάξις, καθαριότης, άνεσις,
περιποίησις, άναψυχή καί προ
παντός άέρας καί φώς άφδονσ,
ένισχυμένα μέ τίς περιποιήσεις
προσωπικού θαυμασΐου είς εκλο¬
γήν, είνε τά χαρακτηριστικό
γνωρίσματα τού ΣανατορΙοιι τοθ
Μανδαλενακη πού έπαυξάνει η
ώραΐο τοποδεσΐα μέ τά γύρω πρά
σινα καί δροσερά πεθκα καί ε¬
λαιόδενδρα. Άλλά εν όπό το
πιό σοβαρά πλεονεκτήματά τού
είνε ή τοποθεσΐα του, πού λόγω
τής γειτνιάσεώς της μέ άμαξιτό
δρόμο καί τό διαρκές πέρασμ0
των αύτοκινήτων σέ όπόοτοσι
τετρακοσΐων μέτρων καί μέ τους
ήχους τοϋ ραδιοφώνου κοΙ του
γραμμοφώνου, δίδει την ψευδαΙ'
σθησι στάν άσθενή δτι δέν μί"
νει σέ Σανατόριο άλλά σέ ένα
μοντέρνο ξενοδοχεΐο. Τάς έντυ-
πώσεις μου αύτάς, κ. Διευθυνταί
ένόμισα καθήκον μου νά κομω
γνωστάς είς δσον τό δυνατόν
μεγαλύτερον κύκλον, φρονώ δ*
δτι καί σεΤς θό βεωρήσετε κοι-
νωφελές νό τάς διαφημΐσετε. 0;
σο πρέπει καί δπως πρέπει, αΦ
ού τό δημιουργούμενο καλό εν¬
διαφέρη ολόκληρον την κοινο)·
νΐαν.
Μετά πολλής τιμής
Ί»άν. Α. Μουρέλλον
ΚΙΝΗΣΙΣ.- Ανεχώρησεν άερο·
πορικώς δΓ Αθήνας ό κ. Γεώρ·
Θαλασσινός διά τόν πλουτισμόν
τοθ καταστήματός του ψλικΦ*
Ιδων καί γουναρικών,
,ιί
Ι 0
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Χυντάκτης ύπεύθυνος ©ΡΑΙ. Ν. ΖΤΑΥΡΑΚΗΧ
ΑΙ άποδείξεις ύπογράφονται υπό τού ΔιευδυντοΟ.
Έμβάσματα καΙ έπιταγα! πρός την Διεύδυνσιν.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Προϊστάμενος Τυπογραφείον) ·|ωάν. Άσπραδάκης.
Οικονοιχικη
ζωή
ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΙ τιμαί των διαφόρων εγχωρίων προιόντων εί¬
χον χθές ώς εξής:
Σίτος δρχ. 9.—1].—
Κριθή » 6.4Ό
Βρώμη » Ο 40
Οίνοι μίστατον » 27.—
Οινολάσπη » 7.—
'Υδράπεδον » 14.—
Κουκούλια » 160.—
Λάβδανος δρχ. 100.—
Γλϊθχος
"Ελαια δρχ 34.20
Σάπωνες:
ΛευκοΙ α' » 2* —
» 6' » 2·>.—
» γ' » 25.—
ΙΙράσινοι α' » '24.—
Μέταξα
23.—
γ' » 22.—
» 5Γ0.—600-
Τιμαί Συναλλάγματος
Άγορά πώλησις
Λονδίνον 530.— 538.—
Νέα Ύόρκη 150.— 152.50
Παρίσιοι
Ζυρίχη 34.80 35 40
Άλίξάνδρεια 543.60 551.60
Μόντρεαλ
Τιμαί Κλήριγκ
Βερολίνον 46.— 47.—
Παρίσιοι
Μιλάνον
Πραγα
Ζυρίχη
Βρυξέλλαι
Βουδαπέστη
3.09 3.13
6.96 7.02
4.31 4.35
34 Κ > 35 8)
4.40 4.46
23.46 23.95
Κων)πολις 84.— 84 80
Κοπεγχάγη 26.25 26.60
Αίμα, πορφύρα κα'ι άγάπη.
Μία γυναίκα
-ΞΞδιατάσσεΓ
Ή ίστορία τής Ντράγας Μάσοιν.
21ο*
Ή Δράγα έκράτησε τόν
λόγο της. Είς τό θέατρον
έκεΐνο τό βράδυ τής εγινε
πρωτοφανής άποθέωσις. Είς
την σκηνήν έπεφταν βροχή
τα λουλούδια: Μιά Ρροχή
άπό λουλούδια.
Ή Δράγα έχόρευσβ μέ
πάθος,μέ φωτία,γιά εκείνον
τιού έλειπε, γιά τόν άπόντα:
Γιά τόν λοχαγό. Σ' αυτόν,
δσην ώρα χόρευεν, ήταν ό
νοθς της. Είς τό καμαρΐνι
της γύρισε σχεδόν λιπόθυ-
μη, έξηντλημένη, ήμιθσνής.
"Επεσε σ' £να άνάκλιν-
τρον...
Μέσα στό καμαρίνι της
μιά μεγάλη άνθοδέσμη άπό
μεγάλα άσπρα τριαντάφυλ-
λα, σκόρπιζεν £να μεθυστι
κόν άρομα. Την άνθοδέσμη
την βΤχε στείλει ό βασι¬
λεύς. ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
Την άλλην ημέραν, κατά
τό μεσημέρι, ϊνας κομψδτα-
τος αξιωματικόν ό συνταγ-
ματάρχης Ίβάν, παρουσιά·
σθηκε είς την Δράγα καΙ
τής είπεν ότι εΤχε νά τής
μιλήση. τΗταν ό ύπασπι-
στής τοθ βασιλέως:
—Κυρία! τής είπεν. Έρχο
μαι έκ μέρους τοθ βασιλέως
νά σάς διατρανώσω'τόν θαυ
μασμόν τού. Ό βασιλεύς ά¬
πό καιρόνσαςπαρακολουθεΐ
είς τό θέατρον καΙ σάς θαυ
μάζει. Είνε Ενας θαυμαστής
σας!
Ό βασιλεύς!
τΗταν πεπρωμένον ή Δρά
γα νά τόν συναντά κάθε
φορά είς τόν δρόμον της.Ό
συνταγματάρχης Στραντώφ
δταν την επεσκέφθη γιά νά
τ1ς ζητήση νά διακόψη τάς
οχέσεις της μέ τόν λοχαγόν
Πραχάρ, την άφησβ νά τγι-
ότι τό διάβημά τού τό
έκαμεν έν ονόματι τοθ βασι
λεως! Ό ίμπρεσσάριος Πι·
ρόλτής εζήτησε νά χορεύση
έπειδή την παράστασιν θά
τιμοθσε διά τής παρουσίας
τού ό βασιλεύς.
—"Αν δέν επρόκειτο γιά
τόν βασιλέα! τής είχεν είπη",
δέν θά μέ ένδιέφερε.
ΚαΙ τώρα Ινας άλλος ά-
νώτερος άξιωματικός τοθ
σερβικοθ στρατοθ τής εΐχε
παρουσιασθή γιά νά τής
μεταβιβάσρ έν ονόματι τοθ
βασιλέως μιά πρόσκλ ησιν
περΐ τής φύσεως τής οποίας
δέν ήθελε ν' αύταπατάται.
"Ηξευρε πώς κάτω άπό την
πρόσκλησιν αυτήν έκρΰπτε-
το ή διαταγή! Ό βασιλεύς
διατάσσει. ΟΙ άξιωματικοΐ
τού ϋπακούουν. "Ωφειλε νά
ύπακούση κι' αυτή μιά γυ-
ναΐκα; Τό γυναικείον της
ένσπκτον τής φώναξε πώς
μπροστά σέ μιά γυναΐκα,
δταν ή γυναΐκα θέλη, δέν
ύπάρχουν οθτε βασιλείς
καΙ αύτοκράτορες, οΰτε ά-
πλοΐ στρατιώται: Ύπάρ¬
χουν μόνον άνδρες! ΚαΙ μιά
γυναΐκα τούς άνδρες τούς
πσΐζει 6πως θέλη. Μιά γυ¬
ναΐκα διατάσσει! ΟΙ άνδρες
ύπακούουν! ΚαΙ ό βασι¬
λεύς!
Ό συνταγματάρχης Ίβάν
τής είπεν:
—Ό βασιλεύς θά είνε
πολύ εύτυχής άν δεχθήτε
την πρόσκλησιν τού...
Την πρόσκλησιν 1 Ή Δρά¬
γα εΓχε μαντεύσει καλά! Π-
ατΐ αύτός ό άπεσταλμένος
τοθ βασιλέως δέν ή"ταν είλι-
κρινέστερος, καί έκτελών
τάς διαταγάς τοθ κυρΐου
τού δέν ώμιλοθσε περί δια-
ταγής, άντΐ νά μεταχειρΐζε-
ται μιά λέξι πού προϋτΐοθέ-
τει ίσότητα μεταξύ δύο άν-
θρώπω.;
(συνεχΐζεται)
ΙΑΤΡΟΣ
Κίμυν Α. Εώγενίίς
ΔΙΔΔΚΤ-Ρ ΤΟΥ ΠΑΗΒΠΙΧΤ1ΙΚΙΟΤ ΤΒΙ ΑΥΟΜΟΙ
ΊΜΙ €»τα€τΙαν σαουδάοας *ν
Τό ρεπορτάζ μας
διά τού φωτογραφίκοϋ φακοΰ.
ΓΑΑΑΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΛ
όποτελοϋντα τα θλιό,ρά ύπόλοιπα τού άλλοτε ϊσχυροϋ Γαλλικ' Ο στόου.
Καδημερινη έγκυκλοπαΐδεία
Τα φωτεινά φαινόμενα
και ή βιολογικιη σημασία των.
Β'.
Φυσικά είς τό διηνεχές ή ά
νάγνωσις μέ τδ φώς αύτό, θά
υπήρχε κίνδυνος νά καταστρέ¬
ψη τα μάτια. Οί κάνθαροι αύ¬
τοι χρησιμοποιοθνται μάλιστα
άκόμη καί πρός σκοπούς φω-
ταψίας έπ' εοχαΐρία μεγάλων
έορτών είς πάρκα καί γενικώς
είς τό ύπαιθρον.
Τί σημασίαν 8μως έχετε τα
«οικονομικόν» φώς προκειμέ-
νου πιρί ζώων; Δέν έπισκέπτε
αι τα ζωΰφια αύτά κάθε μήνα ό
είσπράκτωρ μιας ήλεχτρικής
έταιρείας μέ τόν λογαριασμόν!
Τί λόγον λοιπόν ίχει ή φύσις
νά έμφανΕζεται φειδωλή επί
τοθ προκειμένον
Άλλ' ή φύσις άποστρέφεται
την σπατάλην. Γενικώς, καί
εί; δλας τάς Ικδηλώσεις τη;,
Ιμφανίζει πνεθμα φειδοΰς. Εί¬
νε φειδωλβτέρα τού άνθρώπου.
Είς τό ζήτημα δμως τοθ ?ω
τισμοθ των διαφόρων ζώων,
ένδιαφέρει νά μ·άθ^μεν πώς
πραγματοΐτοιείτΛΐ ό φΛτισμός.
Είς ίλας τα φω:οβίλα ζώα εί
νέ έν λειτΐυργία έ ίδιος μηχα-
νισμός.
Τό φώς των ζώων είνε ίνα
χημικόνΑ φαινόμενον, Ινα είδος
καύσεως. Δύο χημικά σώματα
ίρχοντχι είς έπΐφήν καί πα·
ράγεται ίνα χημιχόν άποτέλε-
σμα, τό ίποίον ονομάζομεν έξεί
δοσιν: Είς δλον αυτόν τόν μη
χανισ,ιόν παραμένει ελευθέρα
ενεργεια, καί ή ενεργεια αδτή,
ίπως καί είς τόν ήλεκτ,,κόν
λχμπτΫ,ρχ, μεταβάλλιτϊΐ είς
φ&ς. Άπό τίς λάμπες 'μιος
πού καϊμε είς τα σπίτι» μας
ξιύρομεν δτι ίσον φωτίζουν, ά·
ναπτύσσοϋν καί θίρμίνηΐα: "Αν
χάνωμε τι ώς πλησιάζομεν τό
δάκτυλόν μας είς τόν αναμμέ¬
νον λαμπτήρα, Οί αίσθανθδμεν
νά μας καίη. Συνεπως ϊταν α-
νάβτ/ ή λάμπα, δέν άναπτύσσε-
ται μιά μόνον ενεργεια: τό φδς,
άλλά καί μίαΐιϊλλη:Ήθερμότης.
Είςτά Ιντομα δμως πού φεγγοβο
λοθν, δλτ) ή ενεργεια μεταβάλλε
ται είς φώς. Λέγεται δέ αύτό
τό φώς «ψυχρόν», έπειδή ακρι¬
βώς δέν άναπτύσσεται θιρμό-
ιηί μέ αύτό.
"Υστερα άπό την διαπίστω-
σιν αυτήν, δέν έξηγεΐται τάχα
επαρκώς διατί τό φώς των
φωτεινών ζωϋφίων είνε οίκονο
μικώτερον; "Οσον «ψυ·χρότερον»
είνε τό φώς, τόσον οίκονομικώ-
τερον είνε, διότι ακριβώς δέν
χάνεται Ινα μίρος τής ένερ
γείας είς την ανάπτυξιν θερμό-
Έ:σι ΙξηγεΓται καί ό δρος
«ψυχΐρόν φώς», πού χρησιμοπθι
ιϊται γιά αίς μοντέρνϊς φωτα
γωγήσεις κ»Ί φωτεινής ζιαγη
μίσεις. Έννοεΐται δτι οί μηχα-
νικοί μας δέν κατώρθωσαν άκό
μη νά παράγουν έκατό τοίς έκα
τό ψυχρόν φώς, δπως τα Ι'τομα.
"Ενα ωρισμένον ποσοστόν πή
γαίνει χ»μένο, διότι δέν μπορεϊ
νά αποφευχθή ή ανάπτυξις θερ-
ΗΜΙΕΙ-ΦΙΠΙλΕΙ
φανελλεσ
ΜΟΝΟΝ ΣΤΟ
«ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ»
ΠΑΔΤΕΙΑ-ΣΤΡΔΤΑ.
Ή μεγαλυτέρα άποοήκη έν Κρήτη.
Πώλησις χονδρική καί λιανική.
ΤΙΜΑΙ ΕΡΓΟΙΤΑΙΙΟΥ
μότητος Μόνον ή φύσις κατώρ¬
θωσε νά παράγη έκατά τοίς
έχατό ψυχρόν φίϊ'ς, ·ωρϊς νά
τής διαφύγη οϋτε τα ελάχι¬
στον μέρος τής ενεργείας είς
θερμίτητα. Μόνον ή φύσις έ
πραγματοποίησΐ τίς οίκονομικώ
τερες λάμπες, την πλήρη εκμε¬
τάλλευσιν τής ενεργείας πού
ίπιδιώκουν άπό δεκαετιών καί
οί μηχανικοί μας, χωρίς δμιος
νά ϊχουν επιτύχη μέχρι στιγ-
μής καί την τελειωτικήν λύσιν
τοθ προβλήματος.
(συνεχΐζεται)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Έπαναλαμβάνεται ή δη-
μοπρασΐα ενοικιάσεως οίκή
ματος καταλλήλου διά την
εγκατάστασιν τοθ Πυρο-
σβεστικοθ Σταθμοΰ Ηρα¬
κλείου ενώπιον τής Δημαρ-
χιακής Έπιτροτΐής τήν24ην
Όκτωβρΐου έ ε. ήυέραν
Πέμπτην καί ώραν 11—12
π. μ.
Οί οροι συγγραφη"ς υπο-
χρεώσρων εισί κατατεθειμέ-
νοι είς την Γραμματείαν
τοϋ Δήμου ένθα οί. βουλό¬
μενοι δύνανται νά λάβωσι
γνώσιν.
Έν Ηρακλείω τη 15η
Όκτωβρΐου 1940.
Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
ΕΜΜ. ΞΑΝΘΑΚΗ!
Γεωργικός 'ΕΑαιουργικός Ιυνε
ταιρισμός Ηρακλείου Ι.Κ.Ε.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Άναβληθείσης τής δημο-
πρασΐας κατασκευής υπο-
στέγου άποθηκεύσεως έλαι
οκάρπου τοθ ώς άνω Συνε·
ταιρισμοϋ κατά την 15—10
—40 έπαναλσμβάνεται αβ·
τη την προσέχη Τετάρτην
23ην τρέχοντος έν ι ώ ένταθ
θα ΰτιοκαταστήματι τής Ά-
γροτικής Τραπέζης καΐ πε·
ρΐ ώραν 11—12 π. μ.
Έν Ηρακλείω τή 15 Ό-
κτωβρίου 1940.
Ό Πρόεδρος τοθ Γεωρ-
γικοϋ ΕλαιουργικοΟ Συνε-
ταιρισμοθ.
ί. Γ. Μιτοοτάκης
Τό βιβλιοχαρτοπωλείον:
ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΠΡΑΚΗ
ΜΟΙΡΑΙΣ
ΓνωρΙζει είς την πολυπληδή πελατείαν τού ότι με¬
τεφέρθη είς τό άκίνητον Μηνα Σαρουλάκη, πλου-
τισδέν μέ δλα τα σχολικά ειδή:
Βιβλία Δημοτικόν Σχολείων
Γυμνασίων -τ Προγυμνασιων
καβώς καί δλα τα ειδή τής γραφικής ΰλης. Διατη-
ρεϊ τάς καλυτέρας τιμάς.
7 Χανίων μεχρι Σητείας
Καλονύχτι Ρεδύμνης.
Ενα γραφικό χωριό.
"
ΚΑΛΟ4ΥΧΤΙ Ρε8ϊιμνις Όκτώσεως πρός την δημοσίαν οδόν,
θριος (άντοποκριτοϋ μας). "ί¬
να άπό τα προοβευτικά χυριά
της έπσρχίας Ρεθύμνης είνε
καΐ τό Καλονύχτι. Άποτελοΰν
τμήμα τού ποτέ Δήμου Ρουοτί-
«υν ά»ό τούς παραγογικοτέ-
ροι/ς τής »'παρχίας, έξειλίχβη
τώρα είς ιδίαν κοινότητο. Αί
πρόοδοι τού άΧλωςτεείνεκατα
φανείί;. οί κότοικοι φίλεργοι
καΐ φιλότιμοι ηροσπαβοϋν έξ
ίδίων νά άναηληρώσουν τάς
έλλείψεις τού καί νά τού δύο-
σοον όέοιν ανάλογον των φυ
σίκύν πλεονεκτηιιάτων τού.
Διότι τό Καλονύχτι άπό από¬
ψεως τοποβεοίας είνε γραφι-
κώτατο πλαισιούμενον άπό
βαδεϊς έλσιώνες, άπό συοτά-
δας όπωροφόρων καί άπό ώ-
ραίες (ξοχικές άπόψεις.
Αί κοινοτΐλοί καί ίδιοτικαί
πηωτββουλίοι δέν λ είπουν είς
τό Καλονύχπ. Πρωτίστως δ¬
μως δέν Αείπει ή χαρακτηρι·
στική έπιβυμία των κάτοικον
νά ουνδεβοΰν μέ την κεντρι¬
κήν άρτηρίαν. Καΐ έχουν διά
προοωπικής εργασίας εκτελέ¬
ση μέγα μέρος τής διακλαδώ-
άπομένει δέ ήδη μικρόν τοιού¬
τον πρός εκτέλεσιν. Οί κάτοι-
κοι διά τής άκαμάτου φιλοπο-
νίας των είνε βεβαιοί δτι οά
έκτελέσουν καί τό τμήμα τού¬
το. Πιστεύεται άλλως τ« δτι η
τόσον γόνιμος είς κοινωφελή
δράσιν Λιοικητική Άρχή Ρεθύ¬
μνης βά τούς ενισχύση, ήβι
κως καΐ ύλικως
των. Άξίζει ό
είς τό έργον
δρόμος αΰτός
νά μή μείνη ήμιτελΑς χάριν
των γενικόν προόδων τής
επαρχίας καΐ τού νομοϋ Ρεθύ¬
μνης, ώς καΐ ιδιαιτέρως των
γειτονικϋν χωρίων.
Ή πλουσία έλαιοπαραγωγή,
χαρουποπαραγωνή, ώς καΐ πα¬
ραλλήλως τα αλλα έκλεκτά
προϊόντα τής περιοχής «ίς τό
Καλονύχτι, τού δίδουν ίδιαιτέ
ραν έντασιν έμπορικής καί
οίκονομικής ζωής. ΚαΙ εϊν«
καί τόγεγονός τούτο συντε-
λεστικόν τής εκτιμήσεως των
προόδων τού καΐ των κοινοτι¬
κόν τού πρωτοβουλίαν μέσα
«ίς τα κατ' εξοχήν παραγω-
γικά καΐ γραφικά χωρία τής
Κρήτης.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Αίοθάνομαι βαθυτάτην ^ύΐτο-
χρέωσιν νά ευχαριστήση) δημο¬
σία τούς λαβόντας μίρος διά
την κατάσβεσιν τής πυρκα'ίας
τοθ παρελθόντος Σαββάτου είς
τό έν Κοκκίνφ Πύργφ Πυρηνε-
λαιουργείον, ή:οι ίλους τούς
κατοίκοιος Κοκκίνου Πύργου,
Κλίματος Άγία; Γαλήντ;ς, Τυμ
πακίου ώς καί τυύς τυχαίως
παρευρεθέντας έκεΐ κ. κ. Έπό
πτην Άγροφυλακής Ήρακλεί
ου, ιατρόν'Κουκου)άκην, Ά·{ρο
νόμον Τυμπακίου Άστυνομι
κόν Σταθμάρχην Τιιμτΐακίου,
Ιΐλοίαρχον Αλέξανδρον Τσουρ
νάκην, σωφέρ Κατσιφάρην,
Καθηγητήν ΤσαγγαΤον καΐ
οΜπαντας τοΰς όπωσδήποτε
λαβόντας μέρος διά ^τήν
κατάσβίσιν τής έν λίγφ πυρ
κα'ιάς. Ιδιαιτέρως εύχαριστώ
τούς κ. κ. Έπίπτην Άγροφυλα
χή; Ηρακλείου κα'ι Άστυνομι
κόν Σταθμάρχην Τυμπακίου ι Γ
τίνες έπροτωστάτησιν είς την
χατάσβεσίν μωλωπιαθέντες καί
παθόντΐς διάφορα μικρά ίγχαό
ματα. Τοιοθτοι ύΐτάλληλοι τι
μοθν τό Κειάτος καί την ΰπη
ρεσίαν την οποίαν έχπρεσωποθν
Έν Κοκκίνψ Πύργψ τή 14
10)40.
Γεώργ. Πετρακογιώργης.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ή Ένωσις Συνεταιρι
σμών ΝομοΟ Ηρακλείου εί-
δοποιεϊ δτι άπό τής 15 Οκτω
βρίου εσπέρας, ημέραν Τρί¬
την διακόπτεται ή παραλά¬
βη σταφίδος έν Ηρακλείω
δι' ολίγας ήμίρσς καΐ μέ¬
χρις νεωτέρας είδοποιήσε-
ως.
Ηράκλειον 14 ΌκτωβρΙ-
ου 1940.
(Έκ τοθ γραφείου τής Ε¬
νώσεως).
Ό δερματολόγος
Ιατρός
ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΟ-
ΔΗΜΗΤΡΔΚΗΣ
επανελθών έπανέλα-
β κανονικώς τάς εργα¬
σίας τού καΐ δέχεται είς
τό Ιατρείον τού — όδός
Άρκολεών δπιαθεν πα¬
λαίον Δημαρχείον.
—Μία ώραία πρωτοβου-
λία τής Ε.Ο.Ν. διά τάς
απόρους κόρας.
Ή Έβνική Οργάνωσις τής
ΝεοΛαίας άφ" ενός μέν διά νά
καταπολεμήση την άνηβικότη-
τα καΐ την εκμετάλλευσιν
πτωχόν κοριτσιόν παρά έπιτη
δεί ών, άφ' ετέρου δέ διά νά
άμείψπ τα ήβικά καΐ τίμια κο-
ρίτσια ήχβη είς την απόφα¬
σιν ν' άποκαβιστά διά γάμου
ωρισμένον αριθμόν άπόρων
κοριτσιόν καΐ τιμίων καΐ κατά
προτίμησιν έκ των ανηκόντων
είς την όργάνωσιν.Αιά τό τρέ
χον ετος θ' άποκατασταθώσιν
δέκα τοιαύτα είς έκαστον τού
των θά δοθή προϊξ περί τάς
10.000 δραχ.
Είς την εύγενή ταύτην προ*
σπάθειαν προσέτρεξεν έκθύ-
μως ή Κοινωνία τού Ήρακλεί
ου, ή όποία ένεργός συμμε-
τέχει τοϋ αγώνος όν άνέλα-
βεν ή Ε.Ο.Ν. κατά πάσης έκμε
ταλλεύσεως. Πρός τόν σκοπόν
τούτον κατέθεσαν μέχρι σή¬
μερον τα κάτωθ; ποσά:
1) Ά,νώνυμος (Βιομήχανος)
δρχμ. 10.000, 2) Εφεδρικόν Τα
μεΐον δρχμ. 10.000, 3) "Γμττο-
ροι είδον πολυτελείας έδώρη
σαν 8 τουαλέττας νυμφικάς ά-
ξίας 1.000 εκάστην ήτοι βρχυ,
8.000, 4) Ό κ. Χριστόφορος
Παντουβάκης έμπορος 2 του¬
αλέττας νυμφικάς όξίας 1000
δραχ, εκάστη ήτοι δραχ. 2 000
5) Οί ύποδηυατοποιοί Νεραν-
τζούλης καΐ Αιακάκης προσε¬
φέρον 20 ζεύγη ύποδημάτων
είς τιμήν κόστους ήτοι έδώρη
σαν δρχ. 5.000. ό) Ό κ. Μη¬
νάς Λυράκης προσέφερεν δω-
ρεάν τάς απαιτουμένας Λαμ¬
πάδος διά την τέλεσιν των
γόμων. 7) Οί κ. κ. Λεμπιδάκης
καί Φραγκιαδάκης προσεφέ¬
ρον τ' άπαιτούμενα 10 ζεύγη
στεφάνων.
—Ή φοροΑογϊα τοϋ οί¬
νου.
Ανεκοινώθη αρμοδίως καΐ
φέρεται είς γνώσιν των ένδια
φερομένωνϊδτι ίνα απαλλαγή
φορολογικως ποσότης οίνου
μέχρι 300 οκάδων δι' εκάστην
οικογένειαν παραγωγοΰ δέον
αί αίτήσεις νά ύποβάλωνται
είς τόν οικείον Αγρονόμον
καΐ άφ' ού ούτος έξακριβώσει
καΐ σημπώσει επί τής αίτή-
σεως την γνώμην τού, θά υπο
βάληται αυτή είς τόν οικείον
Δήμαρχον πρός έκδοσιν τού
πιστοποιητικοϋγ άναφέροντος
τούτου καΐ τόν αριθμόν πρω¬
τοκόλλου τού Άγρονόμου.
Ό Ίατρός χειρούργος
| Στυλ. Γιαμαλάκης |
κ επανήλθε όριστικώς'καΐ ^
^ βέχεται ώς καί πρότερον $
^ τούς πάσχοντος είς την ^
^ Πολυκλινικήν Ηρακλείου. ^
Εθνικόν Λαχεΐον
Πρακτορείον Ηρακλείου
Ή πώλησ ς των γραμματίων
τής 1ης κληρώσεως 7η; εκδό¬
σεως τού Έι-ικοΰ Λαχείου ήρ¬
χισεν ήδη. Οί έπιθομοθ.τες νά
γίνουν ου δρομηταί «αρακα·
λο5νται δπως σπεύδωσιν νά
θ τΐθΐα εγκαίρως.
(Έκ τβό ΙΙρακτοριίου)
—Αί κατ' οίκον διδασκα
Αίαι.
Κατόπιν τού δημοσιευθέντος
ύπ' αριθμόν 2345 Α. Ν. άπα-
γορεύεται ή κατ' οίκον διβα-
σκαλία μαθημάτων στοιχειώ-
δους, Μέσης, άνωτάτης έκπαι-
δεύσεως καΐ ξένον γλωσσών
υπό παντός μή έχοντος άδει¬
αν άσκήσεως έπαγγέλματος.
Πληροφορίαι περΐ τής χορηγή¬
σεως τής έν λόγω αδείας πα-
ρέχονταί έκ τού Γραφείου τής
Γενικής Επιθεωρήσεως Μέσης
'Εκπαιδεύσεως Χανίων.
(Έκ τού Γραφείου Γενικής
Επιθεωρήσεως Μέσης Έκπαι·
δεύσεως.
-—Αί έμπορικαί συμφο-
νίαι.
Υπό τού υπουργείον Έθνι-
κής Οίκονομίας εξεδόθησαν
οδηγίαι, διαβιβασθεϊσαι πρός
την Τράπεζαν τής Ελλάδος
σχετικώς μέ τόν τρόπον τής
διεξαγωγής των εμπορικόν
συναλλαγών μεταξύ Ελλάδος
καΐ Γερμανίας, μετά την πρό¬
σφατον ανανέωσιν τής Έλλη-
νογερμανικής έμπορΐκής συμ¬
φωνίας.
Συμφώνως πρός αύτάς τάς
αδείας έζαγωγής Ελληνικόν
έμπορευμάτων είς Γερμανίαν
καΐ τό συγχωνευθέν προτε-
κτοράτον Βοημίας-Μοραβίας
βα έκδιβα η Τραπέζα τής Ελ¬
λάδος. Προκειμένον δι" εξαγω
γάς είς Όλλανβίαν, Βέλγιον
και Νορβηγίαν, αρμοδία πρός
έκδοσιν των απαιτουμένων ά-
δειών καθΐσταται ομοίως η
Τραπέζα τής Ίλλάοος.
ΝΥ
ΚΤΙΟΝ
Έκρηξεις
πυρκαΐών είς
πετρελαιοφό-
ρους ρουμανι-
κάς περιοχάς.
ΑΘΗΝΑΙ 15 Ό«ωβρ(ου
(ίδ. ύτΐηρ.). — Αγγέλλεται
έκ Βουκουρεστίου δ τι συνε¬
πεία άγνώστων αίτΐων ί·
ξερράγησαν πυρκαϊαί είς
τρΐα φρέατα είς την πετρε-
λαιοφόρον περιοχήν τοθ
Μπαίκόϊ. ΑΙ προξβνηθεΐσαι
ζημίαι ΰπολογΐζονται είς 3
— 4 έκατομμύρια λέ'ί.
Αι έττιδρομαί τής άγγλικής
άεροπορίας είς Βερολίνον
και αλλαχού τής Γερμανίας
κατά τήνπαρελδοθσαννύκτα
Έπίσιιμ
ανακοινωθεν
τού Βρετταν. ναυαρχείου
επι της Άγγλοϊταλικής
ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ.
Ό Αγγλος
πρεσβευτής πά
ρά τώθικουμενι
κω Πατριάρχη.
ΑΘΗΝΑΙ 15 ΌκτωβρΙου
(16. ύηηο.).—Τηλεγρσφοθν
έκ Κωνσταντινουπόλεως δτι
ό "Άγγλος Πρεοβευτής ε¬
πεσκέφθη οή.ιερόν μετά τής
κνρΐας τού τόν Οΐκουμενι
κόν Πατριάρχην ΒενιαμΙν.
Ό "Αγγλος πρεσβευτής κα¬
τά την επίσκεψιν περιειργά-
οθη τό θησαυροφυ^άκιον
τοθ ΠατρισρχεΙου πορά τώ
ότο'ω φυλάσσονται έονα
μεγΐσ η; Ιστορι.-ή'ς άξιας
Ό ΟΙκουμίνικός Πατριάρ-
χης άντατιέδω«βν άρνότε-
ρον την έπΐσκεψ.ν τοθ "Αγ
γλου πρεσβευτοΟ.
Επίσκεψις
τοθ Ρουμάνου
πρεσβευτού
παρά τώ* κ.
Μεταζά.
ΑΘΗΝΑΙ 15 ΌκιωβρΙου
(Ιδ. ύπηρ.). Σήμερον επε¬
σκέφθη τόν Πρωθυπουργόν
κ. Μεταξάν καΐ τοθ πά-
ρουσίασε τόν νέον στρα¬
τιωτικόν ακόλουθον τής
πρεσβείας δ έν Αθήναις
Ρουμάνος ττρεσβευτής.
ΑΘΗΝΑΙ 15 Όκτωβρί-
ου (ίδ. ύπηρ·)—Αναφορι¬
κώς πρός τάς χθεσινάς έ-
πιδρομάς τής άγγλικής ά-
εροπορίας είς Γερμανίαν
τό αγγλικόν υπουργείον
τής Άεροπορίας εξέδωκε
μακρόν ανακοινωθέν έν
τω οποίω τονίζεται ότι τ'
αγγλικαί άεροπλάνα παρέ-
μειναν πλέον τής ώρας
είς Βερολίνον βομβαρδί
ζοντα αδιακόπως τάς στρα
τιωτικάς καί βιομηχανι-
κάς έγκαταστάσεις των
Γερμανών. Έξερράγησαν
πυρκαϊαί είς τό εργοστά¬
σιον τοΰ άεριόφωτος της
πόλεως, είς αποθήκας εύ-
φλεύκτων ύλών καί είς σι
δηροδρομικούς σταθμούς.
Άλλα σμήνη αγγλικών
άεροπλάνων ένήργησαν
σφοδρόνβομβαρδισμόν τοΰ
άεροδρομίου τοΰ Τέμπελ-
χοφ.
Έσπεριναί άνακοινώ-
σεις τοϋ Πρακτορείου Ρώ
ϋτερ άναφέρουν ότι ό
βομβαρδισμός κατά την
νύκτα τής χθές στρατιωτι
κων στόχων έν Βερολίνω
υπό των αγγλικών άερο¬
πλάνων υπήρξεν πλέον ή
άποτελεσματΛκός. Έβομ-
βαρδίσθησχν έπίσης διϋ-
λιστήρ α πετρελαίου είς
την βορειοδυτικήν Γερμα
νίαν καί έπηνέχδηοαν άλ
λαι καταστροφαί έν οις
καί είς τόν επί τής Βαλτι
κης λιμένα τού Στεττίνου.
"Αλλοι σχηματισμοί αγ
γλικών άεροπλάνων έβομ-
βάρδισαν τό Μαγδεμβοΰρ-
γον, τό Μελβοϋργον, τό
Κοττίγκεν καί τούς λιμέ-
νας επι της Μάγχης ιδία
δέ της Χάβρης δπου παρε¬
τηρήθησαν πολλαί πυρ¬
καϊαί καί έκρηξεις. Έβλή
θηοαν έπίσης δι' έμπρη-
ατικών κ«ί έκρηκτικών
βομβών αί στρατιωτικαί
έγκαταστάσεις τοΰ 'Αμ-
βούργου,τοΰ'Εμδεν καίαλ-
λων σπουδαίον κέντρων
τής Γερμανίας. 4- άγγλικά
άεροπλάνα δέν έπέατρε-
ψαν είς τάς βάσεις των.
Σύντονα μέτρα πολεμικών
προετοιμασιων λαμβάνονται
εξακολουθητικώς είς την Αμερικήν,
ΑΘΗΝΑΙ 18 ΌκτωβρΙου
((δ. ϋπηρ ). — Τηλεγραφοθν
έκ ΛονδΙνου ότι είς την Ού
σσιγκτβνα συνεχΐζονται έν¬
τασι» Λς τα μέτρα διά την
πλήρη οργάνωσιν τής Άμύ
νης τοθ ΔυτικοΟ ήμισφαι-
θΐου. Ό πρόεδρος Ροθσβελτ
συνέστησεν ήδη επιτροπήν έκ
τΛν ύπουρνών των Ναυτι-
κών, Στρατιωτικόν, Έθνι
κτ)ς αμύνης καί ΟΙκονομι-
κών ή όποϊα θά παρακο¬
λουθή τάς παραγγελίας ά¬
εροπλάνων καί θά φροντίζη
διά την έπιτάχυνσιν τοθ
ρυθμοθ κατασκευής αυτών
τόσον όσον άφορφ την Α¬
μερικήν δσον καί την Μέγα
λην ΒρεττανΙαν.
Έν τώ μεταξύ συνεχΐζον
ται αί συνεννόησις μέ τα
κράτη τής Νοτίου Αμερικην
διά τόν συντονισμόν ά πό
κοινοΟ των στρατιωτικών
προετοιμασιων.
"Αλλαι πληροφορίαι άνα
φέρουνοτι άπό αυριον 16
1)2 έκατομμύρια Άμερικα
νών θά εγγράψουν ιΐς τούς
στρατιωτικούς καταλόγους
δι" υποχρεωτικήν στρατολο
γΐαν. ΠολλοίΆμερικανοί κα
τατάσσονται ήδη ώς έθελον
ταί δι* νά προλάβουν την
υποχρεωτικήν στράτευσΐν
τω . Τό πρώτον σώμα έ*
500.000 άνδρών τό οποίον
θά ενισχύση την δύναμιν
τοθ τακτικοθ στρατοθ καί
τής έθνοφρουρας άρχΐζει έν-
τός όλΐγου τάς άσκήσεις
τού.
Τό πρακτορείον Ρώυτερ
πλη3οφορεΐται δτι ό έν Ού-
ασιγκιώνι Ρώσσος πρεαβευ
τής συναντδιαι σχεδόν κα
θημερινώς μέ τόν ύφυπουρ
νόν των Εξωτερικών κ.
Ούέλλες. ΑΙ συνομιλΐαι αυ¬
ται κατά τάς Ιδίας πλη¬
ροφορίας, κατέληξαν ήδη
είς συμφωνίας επί έμπορι
κων καί οίκονομικων ζητη
μάτων άφορώντων τάς δύο
χώρας.
ΑΘΗΝΑΙ 15 Όκτωβρίου
(ίδ. ύπηρ.). — Αγγέλλεται
έκ Λονδίνου ότι τό αγγλι¬
κόν ναυαρχεϊον εξέδωκε
σήμερον μακρόν ανακοι¬
νωθέν επί των συνθηκών
τής άγγλοϊταλικής ναυμα-
χίας τής 12ης τρέχ. παρά
τήνΣικελίαν 80 χλμ. Ν.Α.
αυτής. Τό Βρεττανικόν
Ναυαρχεϊον τονίζει ο τι τό
καταδρομικόν «Α'ίας» έ-
μοΰ μετ' άλλων αγγλικών
μονάδων συνηντήθη μετά
μοίρας ιταλικού στόλου
κατά τής οποίας ήνοιξεν
άμέσως σφοδρόν πΰρ. Τα
βλήματα τοΰ καταδρομι-
κοΰ «Αϊας» έπληξαν έπα
νειλημμένως δύο ίταλικά
άντιτορπιλλικά τα ό ποία
κατεβυθίσθησαν.
Περί τα έξημερώματα
τό αγγλικόν καταδρομι-
κόν «Α'ίας» πλέον μόνον
συνήντησε έτέραν Ιταλι-
κήν μοίραν έξ ενός κατα
δρομικοΰ καί 4 άντιτορπιλ
λικών εναντίον της οποί¬
ας επετέθη άλλά λόγω τής
κακής όρατότητος τα Ιτα¬
λικά σκάφη κατώρθωσαν
νά διαφύγουν προσωρι¬
νώς.
Τό καταδρομικόν «Ύ-
όρκη» καταφθάσαν εγ¬
καίρως κατεδίωξε μετά
τοΰ «Αΐαντος» τα ίταλι-
κά καί κατώρθωσαν νά
καταβυθίσουν εν έξ αυτών.
Έξ άλλου κατερρίφθησκν
4 τουλάχιστον Ιταλικά «$.
ροπλάνα.
Τό αγγλικόν ναυαρχεΐ·
όν προσθέτει ότι τα δύο
πρώτα άντιτορπιλλικά άτι¬
να έβύθίσθησαν ήσαν τύ-
που «Μιρόνε». Το τρίτον
βυθισθέν άντιτορπιλλικόν
ήτο τόνεότευκτον«Άρταλι
έρε» 1620 τόννων. Ούτω ε-
χει τό ίστορικόν τής ναυ-
μαχίας—τονίζει τό ναυαρ-
χεΐον—την οποίαν ή Άνω
τάτη Ίταλική διοίκησις
έσπευσε νά περιγράψη ώς
περιέγραψε μέ την πρβσθή
κην τής βυθίσεως ένβς αγ.
γλικοϋ καταδρομικοΰ.
"Ετερον ανακοινωθέν
τού Βρεττανικόν Ναυαρ.
χείου αγγέλλει ότι εν αγ.
γλικόν ύποβρύχιον άναδυ-
θέν πλησίον τοΰ λιμένος
της Σ«βόνα έβχλε κατά
των λιμενικών έγκαταατά
σεων αύτοΰ έβύθισε δέ χαί
εν ιταλικόν μεταγωγικόν
έξω τού λιμένος χωρητιχέ
τητος 7000 τόννων. "Αλλο
αγγλικόν ύποβρύχιον έβύ-
θισεν δύο ίταλικά σκάφη
3000 καί 5000 τόννων. Τρί
τον ύποβρύχιον κατεβύ·
θισε Ετερον Ιταλικόν πλοΐ-
όν 800 τόννων.
Αυσφορία έν Ρουμανίςι κατά
τήςάκολουδουμένηςπολιτικής.
Είς Ρουμανίαν
παρατηρεΐται
έλλειψις τροφί-
μων.
ΑΘΗΝΑΙ 15 ΌχτωβρΙου
(Ιδ. ΰτιηρ.). — Πληροφορίαι
πρός το πρακτορείον Ρώυ¬
τερ έκ Ρουμανίας άναφέ¬
ρουν δτι ή κυβέρνησις Άν
τωνέσκο λαμβάνει περιορι-
στικά μέτρα αναφορικώς
πρός την κατανάλωσιν των
τροφΐμων πολλά των οποί¬
ων ήρχισαν ήδη νά σπανί-
ζουν καθ" όλην την χώραν.
Τα ρουμανικά
πετρέλαια.
ΑΘΗΝΑΙ 15 ΌαωβρΙου
(Ιδ. ύπηρ).—Τό πρακτορεί¬
ον Ρώυτερ πληροφορεΐται
έκ ΒουκουρεσΐΙου ότι επί¬
σημον Ρουμανικόν ανακοι¬
νωθέν αναφερόμενον είς
ξένας πληροφορίας τονίζει
ότι ή Ρουμανία θά συνεχίση
την παράδοσιν πετρελαίου
είς τα κράτη τής Νοτιανα-
τολικής Εύρώτιης καί (δία
πρός την Έλλάοα καί την
Τουρκίαν.
Αι Έλληνοτουρ
κικαί σχέσεις.
ΑΘΗΝΑΙ 15 Όκτωβρίου
(16. ύπηρ.).—Κατά πληροφο
ρΐας τοθ πρακτορεΐου Ρώυ¬
τερ προσεχές αφικνείται
είς Αθήνας Τουρκική στρα-
τιωτική αποστόλη.
ΑΘΗΝΑΙ 15 ΌκτωδρΕου (ίδ.
δτιηρεοΕα).— Τό πρακτορείον
Ρώυτερ μεταδίδει δτι αί έκ Ρου¬
μανίας προερχόμεναι είδήσεις
πρέπει νά γίνωνται δεκταί μ«τά
πάσης έπιφυλάξιως ώς υποκεί-
μεναι είς Γερμανικόν έλεγ¬
χον. "Αλλαι πληροφορίαι αγ-
γέλλουν δτι μέχρι τής ώρας δέν
προέκυψεν περίπτωσις «νακλη
σΐως τοθ έν Βουκουρεστίω "Αγ-
γλου πρεσβευτοΟ δστις έξακο-
λουθεϊ νά παραμένη έκεΐ μετά Ι
τοθ προσωπικοθ ωρισμένων γρα¬
φείων τΫ]ς πρεσβείας.
Έν τώ μεταξύ κατά τάς πλη¬
ροφορίας πάντοτε τοθ πρακτο-
ρείου Ρώυτερ αύξάν εί ήδυσφο-
ρία τοθ ΡουμανικοΟ λαοθ εναν¬
τίον τής Σιδηράς Φρουράς. Ε¬
κυκλοφόρησαν μάλιστα χιλιά-
δες προκηρύξεων στρεφόμεναι
εναντίον τής νέας καταστάσεως
πραγμάτων έν Ρουμανία Λέγε-
ται δτι ή πρωτοβουλία τής κυ·
κλοφορίας των έν λόγφ προκη¬
ρύξεων δφείλεται είς δυαηρεστη-
μενά μέλη τής Σιδηράς φρου¬
ράς. Έκ παραλλήλου ό άρχη-
γός τοθ ΆγροτικοΟ κόμματος
κ. Μαν!ουέ5ήλωαεν είς τόν στρα
τηγόν Άντωνέσκο 5τι θά άνα-
διοργανώσϊ] τό κόμμα τού επί
νέων βάσεων καί θά συνεχίση
την αντίδρασιν εναντίον των
μεθόδων τοθ άξονος.
ΣυμπληρωματικαΙ πληροφο¬
ρίαι πρός τό πρακτορείον ΡώΟ
τερ μεταδίδουν βτι ίκδηλοθνται
δυσαρέσκιιαι τόσον των Ρουμά-
νων 8σον καί των ΟΟγγρων ε¬
ναντίον τής επεμβάσεως των
κρατών τοθ^άξονος είς .τάς Ρου
μανοουγγρικάς διαφοράς καί
την ένάσκησιν πολιτικής πιέ
σΐως δι' αμφοτέρας τάς χώρας.
Ό "Αγγλος πρωδυπουρ-
γός έκφράζει την πεποί¬
θησιν επι την τελικήν έκ-
βάσιν τοΰ αγώνος.
Τό χρηματιστή¬
ριον Παρισίων.
ΑΘΗΝΑΙ 15 ΌκτωβρΙου
(Ιδ. ύπηρ.).-Κατά σχετικά
τηλεγραφήματα τό χρηματι¬
στήριον τβν .Παρισίων έπα·
νήρχισεν λιιτουργοθν άτιό
Ή παράδοσις
των Άμερικανι
κων άντιτορ-
πιλλικών.
ΑΘΗΝΑΙ 15 ΌκτωβρΙου
(Ιδ. ύπηρ.).—Καθώς μεταδΐ·
δεί τό πρακτορείον Ρώυτερ
καί δλλη ομάς έκ των πα¬
ραχωρηθέντος; είς Αγγλί¬
αν 50 Άμερικανικών άντι-
τορπιλλικών έφθασεν άνευ
ουδενός άπευκταΐου είς βρετ
τανικόν λιμένα.
"Η Διοίκησις
τού άγγλοαιγυ-
πτιακουΣουδάν
ΑΘΗΝΑΙ 15 ΌκτωβρΙου
(Ιδ. ύτιηρ.)—Αγγέλλεται έκ
Κοΐρου δτι κατόπιν άποφά
σεως τής Βρεττανικής κυ¬
βερνήσεως άντικατεστάθη ό
Διοικητής τοθ Άγγλοαιγυ-
πτιακοθ Σουδάν.
Ή άναχώρησις
των "Αγγλων
έκ Ρουμανίας.
ΑΘΗΝΑΙ 15 Όκτωβρίου
(16. ύπηρ.).—Αγγέλλεται έκ
Κωνσταντινουπόλεως δτι
100 Άγγλοι ύπήκοοι προερ-
χόμενοι έκ Ρουμανίας ίφθα
σαν επί ΤουρκικοΟ έδάφους,
Περί τό τέλος τής εβδομά¬
δος άναχωροθν έκ ΡουμανΙ
άς Ετέροι 200 "Αγγλοι,
Ή Ρωσσία δέν είχε
ένημερωδή επί τιης είσό-
δου των Γερμανών είς
την Ρουμανίαν.
ΑΘΗΝΑΙ 15 Όκτωβρίου
(1&. ύπηρ.) — Τό πρακτορεΐ
όν Τάς διέψευσε σή
μερον κατηγορηματικάς
πληροφορίας καθ1 άς ή Ρωσ
σική κυβέρνησις έτέλει δή
θεν έν γνώσει τής είσόδου
γερμανικών στρατευμάτων
είς Ρουμανίαν. Τό πρακτο
ρεΐον Τάς διέψευσεν έξ άλ
λου ότι ή Ρωσσία έτηρήθη
ένήμερσς των ένεργειών
πρός εγκατάστασιν διεθνοθς
έλέγχου επί των συγκοινωνι
ών τοθ Δουνάβεως.
Έκ Ρουμανίας
άναχωρουν καί
οί Τοΰρκοι υπήκοοι.
Γευμα τού στρα
τηγοΰ Άντωνέ¬
σκο πρός τούς
Γερμανούς.
ΑΘΗΝΑΙ 15 ΌκτωβρΙου
[16. ύπηρ.).—Τό Πρακτορεί¬
ον Ράντορ ανακοινοί δτι
χθές παρετέθη επίσημον
γεθμα υπό τοϋ στρατηγοϋ
Άντωνέσκο πρός τιμήν τής
Γερμανικής στρατιωτικής ά-
ποστολής είςτό οποίον παρε
κάθησανώσαύτωςοΐ πρεσβευ
ταί τής Γερμανίας, Ιταλίας
καί άντιπρόσωποι τής Ία-
πωνΐας καί τής ΊσπανΙας.
Κατά την διάρκειαν τοθ γεύ¬
ματος αντηλλάγησαν θερ-
μαί προπόσεις εκατέρωθεν.
ΑΘΗΝΑΙ 15 ΌκτωβρΙου
(Ιδ. ύπηρ.).—Αγγέλλεται έκ
Βουκουρεστίου μέσω Λον¬
δίνου δτι Γερμανικά στρα-
τεύματα καταφθάνουν εξα¬
κολουθητικώς είς Ρουμανί¬
αν. Έξ άλλου καθ" ά έγνώ
σθη, χθές αφίχθησαν είς
Βουκουρέστιον τα μέλη
στρατιωτικής Ιταλικάς άπο-
στολής πρός εγκατάστασιν
βάσεων ύδροπλάνων παρά
την Κωνστάντζαν. Τό Πρα
Ι/κτορεΐον Ρώυτερ πληροφο
ρεΐται έξ Άγκυρας δτι* ή
Τουρκική κυβέρνησις συνέ¬
στησεν είς τούς ένΡουμανίσ.
Τούρκους ύπηκόους νά ρευ-
στοποιήσουν τάς περιουσίας
αυτών έν Ρουμανία καί νά
έπιστρέψουν είς Τουρκίαν
μέχρι τέλους τοθ τρέχοντος
μηνός.
ΑΘΗΝΑΙ 15 Ιουλίου.—
Κατά πληροφορίας τοθ
πρακτορείου Ρώυτερ έκ Νέ¬
ας Υόρκης άναφέρουν δή
αί Άμερικανικαί έφημερίδες
δημοσιεύουν είς τάς σημε¬
ρινάς των έκδόσεις πληρο¬
φορίας πίρΐ τής μεγάλης
άεροπορικής έπιθέσεως των
"Αγγλων κατά τοθ Βερολί-
νου. ΑΙ έφημερίδες τονΐζουν
ότι οί "Αγγλοι άεροπόρο
έρριψαν κατά τής γερμανι
κης πρωτευούσης μεγάλον
αριθμόν βομβών αΐτινες
έπροξένησαν καταστροφάς;
ΑΘΗΝΑΙ 15 Όκτωβρίου
(ίδ. ύπηρ.).— Ό Βρεττανός
πρωθυπουργός κ. Τσώρτσιλ
απαντών σήμερον είς την
Βουλήν των Κοινοτήτων
είς έρώτημα βουλευτού έξέ
φρασε καί πάλιν την πε¬
ποίθησιν τού επί την τε¬
λικήν έκβασιν τού πολέ¬
μου καί την ητταν τής
Γερμανίας. Ό κ. Τσώρτσιλ
εδήλωσεν έν [ συνεχεία ότι
δέν δύναται νά προβή είς
λεπτομερεστέρας δηλώσεις
λόγω τής φύσεως των γε-
γονότων τα όποϊα άπαι-
τοϋν ιδιαιτέραν προσοχήν.
Ομιλών επί των έπιδι
ώξεων τής Μεγάλης Βρετ¬
τανίας ό κ. Τσώρτσιλ είπεν
ότι δέν πιστεύει ότι ύπάρ
χει σήμερον κανείς όστι;
νά ύποθέτη ότι ή Αγγλία
ένδιαφέρεται μόνον δια
την διατήρησιν τοΰ σημε
ρινοΰ καθεστώτος έν Εύρώ
πή, ύπαινιχθείς ότι ή Αγ¬
γλία μελετα την άναδιορ
γάνωσιν τής Εύρώπης επι
νέων πολιτιστικών βάσε¬
Δι χθεσιναί
άεροπορικαι έπιδέσεις
κατά τοΰ Λονδίνου.
ΑΘΗΝΑΙ 15 Ό.τοοβρίου
(ίδ. ύπηρεσΐα).— Τηλεγρα-
φοθν έκ Λονδίνου δτι σχη-
ματισμοί Γερμανικών άερο¬
πλάνων κυρίως μαχητικών
έπεχεΐρησαν σήμερον νά
φθάσουν είς την περιοχήν
τοθ Λονδίνου άλλά διεσπά-
σθησαν εύχερώς υπό των
αγγλικών καταδιωκτικών.
Έλάχιστα μόνον άεροπλά-
να κατώρθωσαν νά φθάσουν
μέχρι τοθ Λονδίνου δτΐου
έρριψαν βόμβας τινάς. Τα
θύματα είνε ολίγα. Έκ των
Γερμανικών άεροπλάνων
κατερρίφθησαν μέχρι ιήί
7ης έσπερινής 9 βομβαρδι-
στικά έναντι 10 αγγλικών
καταδιωκτικών.
Οί Ιταλοί διά
την προχθεσι¬
νήν ναυμαχίαν.
ΑΘΗΝΑΙ 15 ΌκτωβρΙου
(ίδ. ϋπηρ.).—Τό πρακτορεΐ
όν Στέφανι μεταδίδει ότι
& Ιταλός διοικητής τής μοί
ρας των τορπιλλοβόλων
τα όποΐα συνήψαν προχθές
ναυμαχίαν μετά ναυτικών
αγγλικών μονάδων διεσώ·
θη ώς έκ θαύματος επί
σχεδΐας μετ' άλλων μελών
τοθ πληρώματος τοθ βυθι-
σθέντσς σκάφους τού. Αί
(ταλικαΐ έφημερίδες άσχο-
λοθνται καί σήμερον μέ τάς
λεπτομερείας τής ναυμαχί¬
αν γράφουσαι δτι ό άγγλι
κός στόλος θά καταστρα-'
φή συντομώτατα άπό τόν
Ιταλικόν·
'Αντιφατικαί
αί είδήσεις περί
στρατιωτικών συγκεντρώ
σεων παρά τα σύνορα
ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ.
ΑΘΗΝΑΙ 15 ΌκτωβρΙου
(Ιδ. όπηρ.).—Τό ττρακτορεϊ-
ον Ρώυτερ αναφερόμενον
είς προγενεστέρας πληρο¬
φορίας τού έκ Ρουμανίας
περί Ρωσσογερμανικών στρα
τιωτικών συγκεντρώσεων ε¬
κατέρωθεν των Ρουμανο-
ρωσσικών συνόρων μεταδί-
δεί δ τι αί εΐδήσεις αυται
πρέπει νά γίνωνται δεκταί
μετ' έπιφυλάξεως καθ' δ¬
σον ουδέν μέχρι τής στιγμάς
Ι στοιχείον δύναται να τος
έπιβεβαιώση. Έν χο
άλλαι πληοοφορίαι έκ Λον¬
δίνου ληφθεΐσαι την νύκτα
έπιμένουν περί τής άκρΐ'
βείας των πληροφοριών. ΑΙ
τελευταίαι πληοοφορίαι «'
πιβεβαιοθν δτι κατα
μήκος των Ρωσσορουμανΐ·
κων συνόρων Ιχουν συγκεν·
τρωθη* 9 μεραρχίαι καί βτι
συνεχίζονται έσπευσμέναΐ
εργασίαι διά την όχύρ»σιν
πέντε άεροδρομίων έν, Τρ«ν
συλβανίσ.
Μέγεθος Γραμματοσειράς