99990 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3266

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

10/09/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
—εππΜεεεερε#_. ·«Ι.ϊ&πΧ-ΊΚΙ«« νβε■■« _«■■»-. ν?Τ>»·#ε»_εβεεεεεεββεεΐΒ»β
ΑΝΟΡΘΩ-Ι-
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.2Θ6.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ
ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ
ή «Ανάρθωσις»,
Είς άντίθεσιν τώρα των
άνευ είρμού καί έννοίας
χαί περιεχομένου καίπρο-
γράμματος ταξικών κενο-
λογημάτων των άγροτι-
κών κομμάτων άς είδωμεν
ποία έν τοίς πράγμασι
υπήρξεν ή έφαρμοσθεΐσα
πολιτεία τής κυβερνήσεως
Βενιζέλου, έξεταζομένη
ΕΙΔΙΚΩΣ καί ΑΠΟΚΛΕΙ
ΣΤΙΚΩΣ άπό απόψεως ά-
γροτικής.
Άφ' ενός άνάγκη ν' ά-
ποσαφηνίσωμεν άμέσως έξ
άρχής ότι ή σύγκρισις αϋ
τη ουδόλως άφορά οΰτε
έχει ΚΑΜΜΙΑΝ, Μ Α ΑΠΟ
ΛΥΤΩΣ ΚΑΜΜΙΑΝ βχέσΐ'
μέ τούς ύποψηφίους τού
ΙΓΪΤΙΙ Ι άγροτικού συνδυασμοΰ
ΛΙηΙΙΙ [ ΪΟΌ ΛΌμοΰ μας. "Οπως
έδώ ξεκαθαρίστηκε σαφέ
στατα, στό νομό μας ή έμ
φάνισις άγροτικού συνδυ
ασμού υπήρξε ΑΠΟΛΥ
ΤΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ άποτέ-
λεσμα άτομικών ύπολογι-
σμών καίβλέψεων. Βαφτι
ατήκανε άγροτικοί διότι
όπως εΐπαμε, Ο ΤΙΤΛΟΣ
ΚΤΥΠΑ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΑΥΤΙ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ. Άλλά ά
πό άγροτισμόν — ώς θεω¬
ρίαν καΐ ώς πολιτικήν
φόρμαν—δέν έχουν οί χρε-
στιανοί οΰτε ιδέαν. "Ας
τούς αφήσωμε λοιπόν η¬
σύχους άπό τώρα καΐ ε¬
ξής πού ή κουβέντα μας
πέρνει δρόμο ΑΣΦΑΛΩΣ
άγνωστον καΐ αδιάφορον
γι' αύτούς
Καί έπανέρχομαι είς τό
θέμα.Διά νά κατατοπισθή
χαλά ή πολιτική τής κυ¬
βερνήσεως Βενιζέλου ά
πό απόψεως καθαρώς δή-
μοσιονομικής καί νά τής
δοθή ό πραγματικάς χά
ρακτηρισμός ποΰ τής πρέ-
πει είνε άνάγκη πρώται ά¬
πό όλα, νά χωρίση κανείς
την πολυπράγμονα καί με-
γαλειώδη πολιτικήν ταύ¬
την άπό την απειρίαν των
θαυμαστών λεπτομερειών
καί ν' άπογυμνώση έτσι
τάς κυρίας χαί χαρακτη-
ριστικάς γραμμάς άπό
τάς οποίας θά προκύ-
Ψίϊ ό ζητούμενος χαρακτη-
ρισμός.
Δρόμοι, σχολεΐα, στρα-
τώνες, ύγειϊνή πολιτική,
μεγάλα παραγωγικά έργα,
έμπέδωσις εσωτερικάς α¬
σφαλείας καί τάξεως, δι¬
αρρύθμισις εξωτερικών
σχέσεων φιλίας πρός ό-
λους τούς γείτονάς μας,
κλπ. κλπ. είνε βεβαία με-
γάλα άγαθά των οποίων
πρωτίστως καί κυρίως ά-
πολαμβάνει ό άγρότης·
Άλλ' έν τούτοις—μ έ την
κυρίαν σημασίαν τής λέ¬
ξεως—δέν δύνανται νά θε-
ωρηθοΰν ώς ενδείξεις κα¬
θαρώς άγροτικής πολιτι-
κής, οΰτε δύνανται αύτά
μόνα νά δώσουν τόν χα·
ρακτηρισμόν τού Βενιζε-
λΐκοΰ κόμματος, ώς κυρί¬
ως άγροτικού. Καί άλλο
κόμμα, βασιζόμενον καί
έξυπηρετούν περισσότε¬
ρον άλλας τάξεις, άς ποΰ-
με κεφαλαιοκρατικό ή
κομμουνιστικό, Θά ηδύ¬
νατο καί αύτό να παρου¬
σιάση έργα τοιαύτης μορ-
φης είς την αυτήν ή* μι·
κροτέραν έκτασιν. Διότι
τα
έργα ταύτα χαρακτηρί-
ζονται κυρίως ώς έργ* */·■
νικής ωφελείας. ,
Τό δΐκαίωμα τής *«ο-
στάξεως τής σούμας—-τό
οποίον μέ τόσην ευγνω¬
μοσύνην ενθυμείται τό
Ηράκλειον— ή έξαγορ*
«αρά τού κράτους των κα-
τεστραμμένων καπνών Μ*·
*εδονίας, ή συγκέντρωσις
** βιτηρών ον «-
ψηλάς καί ίκανοποιητικά
τιμάς, τα υπέρ τού έλαί
ου, των χαρουπίων κα.
των κίτρων μέτρα, όλα
αυτά δίδουσι βεβαίως πε
ρισσότερον την σφραγίδο
τού αγροτισμού, διότ
δεικνύουν, έμπράκτω
πλέον τό εξαιρετικόν έν
διαφέρον τής κυβερνήσε
ως διά τόν άγρότην τό
οποίονιπεύδει νά συνδρά
μη είς στιγμάς δυσκόλου*
καί έκ τού δημοσίου άκό
μη ταμείον, πράγμα τό
οποίον δέν έκαμε διά καμ¬
μίαν άλλην τάξιν. Άλλά
δέν δίδουσιν οΰτε αύτά ά¬
κόμη τό δικαίωμα τού
βαπτίσματος τού Βενιζε-
λΐκοΰ κόμματος ώς κατ'
θυσίαν άγροτικοΰ. Καί ό
κ. Καφαντάρης άκόμη, ΐι
κατ' εξοχήν ύπηρέτης κα!
έκπρόσωπος των Τραπε
ζιτικών καί μεγαλοκεφα-
λαιονρατικών συμφέρον-
των, θά άπεφάσιζε ί'σως
ευρισκόμενος πρό Θεομη
νιών κα.1 μεγάλον ζημιώ
τού άγροτικοΰ κόσμου
θά έστεργεν ΐαως νά τό'
βοηθήση, δχι όμως είς
τοιαύτην έκτασιν, άλλ' ό-
πωσδήποτε έστω καί δι
ολίγων ψιχίων.
'Εκείνο τό οποίον μάς
δίδει ώς πρώτην—την μι
κροτέραν—δόσιν τόν κα
θαρώς πλέον άγροτικόν
χαρακτήρα τής πολιτικής
τής Φιλελευθέρας *υβερ-
νήσβο>ς, είνε Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
αυτής. Ή ελάττωσις τού
φόρου τής σταφίδος καί
τού ελαίου, ή κατάργησις
των φόρων είσαγωγής διά
γεωργικά ειδή, ή ούσια
στβκή κατάργησις τού έκ
γεωργικού είσοδήματος
φόρου τής ναθαράς προ¬
σόδου,δέν είνε πλέον μέ¬
τρα γενικής ωφελείας,ουτε
μέτρα συμπτωματικής α¬
νακουφίσεως τού άγρότου
άλλ' είνε προμελετημένη
καί έκ προγράμματος σα-
φής καί καθαρά φορολογι
κή πολιτική αποσκοπούσα
ΕΙΔΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ είς
την προστασίαν των συμ·
φεροντων
ΠΡΩΤΗΝ
τού αγροτου.
ΦΟΡΑΝ ΑΠΟ
ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛ
ΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ έγ-
καινιάζεται παρά τής κυ¬
βερνήσεως Βενιζέλου τοι¬
αύτη φορολογική πολιτι¬
κή, αληθώς καί ααφώς καί
πρακτικώς άγροτική. Θά
ηδύνατο ί'σως ν' αντιτα¬
χθή είς ταύτα ότι καί ή
βιομηχανία άπολαμβάνει
είδικής φορολογικής προ-
στασίας. Άλλά την προσ¬
τασίαν ταύτην τής βιομη-
χανίας ευρήκεν ή κυβέρνη¬
σις Βενιζέλου, ώς θλιβε¬
ράν ί'σως κληρονομίαν,
άπό τάς κυβερνήαεις τάς
πρό άκόμη τής μεταβάσε-
ως τού κ.. Βενιζέλου είς
Έλλάδα. Απολύτως δέ
αδύνατον θά ήτο—-κα,ί άν
άκόμη ήθελε—νά καταρ¬
γήση την προστασίαν ταύ¬
την λόγω των κολοβσιαίων
ζητημάτων άτινα θά έδη-
μιουργούντο έκ τής καταρ-
ρεύσεως ήν άναποτρέπτως
ώς έκ τούτου Θά υφίστατο
ή τόσον έν τω μεταξύ άνα-
πτυχθείσα Έλληνική βιο¬
μηχανία.
^ έκεί όπου πλέον
ή
Αλλ έκεί όπ
άποκορυφούται ή Βενιζε
λική πολιτική ώς σαφώς
πλέον φιλοαγροτική είνε
είς τα μετα την άρσιν τής
σταθεροποιήσεως καί την
πτώσιν τής δραχμής λη¬
φθέντα μέτρα. Καί έξη-
ούμαι:
1) Δέν είνε δουλ]ά δι-
κή μας, των άγροτών, νά
εξετάσωμεν ποία; είνε «Λ
έκ τής άρσεως
τής σταθεροποιήσεως, τής
πτώσεως τής δραχμ.ής καί
τού Έλληνικοΰ χρεωστα-
σίου. Ειλικρινώς φρονού¬
μεν ότι τα μέτρα ταυτα—
ΑΝΑΓΚΗΣ "Η ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΜΕΤΡΑ—Οά είνε ή απαρ¬
χή μιάς καλυτέρας αύρι¬
ον. Άλλάτό Οέμα τούτο
άνήκει είς άλλον»ς. Ημείς
σκεπτόμεθα καί μάς πιά-
νει ΐλιγγος τί θά γινόμα-
στε, ημείς οί αγρόται, εάν
δέν έπήρχετί» ή πτώσις τής
Βραχμής. Κυριολεκτικώς
χωρίς καμμίαν ύπερβολήν
?» *
«V
„ Λ , _ Χ. ^____________--
ολόκληρος
χόσμος θά
ο αγροτικος
ήτο σήμερον
ενα κομματ
πτώσις τή
χρεωκοπημένος καί κάθε
άγροτική περεουσία θά ή-
τανε σήμερο σέ πλειστη¬
ριασμό γιά
ψωμί. 'Η
δραχμής υπήρξε γιά μάς
τούς αγρότας πραγματική
ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ, ούσιαστική
έξόφλησΐί των χρεών μας
■ - ■ - ΑΔΥΝΑΤΟΝ
ΕΞΟΦΛΗ
ΔΡΑΧΜΗ
γενικαί διά την Έλλάδα πλειστηριασμό εΐτανε στή
η,*νί~*.~. ί~ »*- ~^—-ν. 'διάθβση τοΰ δανειστού νά
τό πάρη σέ όποια τιμή θά
ήθελβ γιατί δέν παρουσι-
αζότανε άλλοι άγορασταί.
"Εφέτος μόνο νά κάμη
πώς πουλιίταιι ένα άμπέ-
λι καί άμέσως παρουσιά-
ζονται ένα σωρό μουστε-
ρήδες. Αίγο είνε αύτό;
Πώς τα κατάφερεν όλα
αύτά ή κυβέρνησις, άν ό¬
πως λένε, εζημίωσεν άλ-
λους—τούς καταθέτας των
τραπεζών ή τούς έμπό-
ρους—ημείς αύτό δέν τό
ξέρομε. Ημείς οί αγρό¬
ται βλέπομε χαθαρά καί
ξάστερ». ότι, μέ ΑΛΗΘΙΝΑ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟ ΤΡΟΠΟ
βγήχαμε άπό όλην αυτήν-
την ίστορία καταπληκτικά
κερζισιιένοι, ΚΥΡΙΟΛΕ
ΚΤΙΚΩΣ^ ΕΣΩΘΗΚΑΜΕ.
Γ2« όσους ξέρουν κα
θέλουν νά έξετάζουν τα οί
κονομικάαύτά προβλήμα-
τα μέ τρόπον όπωσδήπο-
τε θεωρητικό, ή όλη αυτή
πολιτική τής κυβερνήσεως
Βενιζέλου είνε καθαρά
καί ξάστερα ΑΡΙΣΤΕΡΙ
ΖΟΥΣΑ, ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΚΑ1
ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Άλλά όλες
αύτές ή κενές άπό νόημα
ταξικές θεωρίες έμάς δέ
μάς ενοΊαφέρουν, εμείς
ξέρο^εν ότι κανείς άλλος
πολιτικός άπό έκείνους
ποΰ κάνουν τούς κομμου-
νίζοντας άγροτοπατέρας
δέν μποροΰσε νά γίνη τό¬
σο πραγματικός καί στορ-
γικός πατέρας γ2ά τόν ά'
γρότην σάν τόν Βενιζέλο.
Μπορεί—δέν ξέρομε ή
μείς — νά εζημίωσεν άλ
λους, τραπεζίτας, χρη
ματιστάς, καταθέτας τρα¬
πεζών, έμπόρους, άλλά
ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΑΣ
ΜΑΣ ΕΣΩΣΕ ΑΠΟ ΒΕ
ΒΑΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΤΡΕ
ΠΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.
ΕΝ ΑΣ ΑΓΡαΤΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΛΕΒΥΖΙ
Η
ήτο
ποΰ θά
ΠΟΤΕ ΝΑ ΤΑ
ΣΩΜΕΝ ΑΝ Η
ΕΜΕΝΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ.
"Οπως καθαρά βλέπομε
σήμερον ή σταφίδα μας,
άν έλειπεν ή πτώσις τής
δραχμής θά έπωλεϊτο ε¬
φέτος άπό -5—8 δραχμές
η οκά. Τί θά πρωτοκάνα-
η οκά. ΤΙ Οά πρωτοκάνα
με μέ την τιμήν αυτήν;
Ν' άντικρύσωμε τα έξοοα
καλλιεργείας μας; Νά
πλτ,ρώσωμεν κάτι άπέναν-
τι τού χρέους μας; Ν' άν-
ταποκριθοΰμε είς τάς ά
τομικάς καί καλλιεργητι-
κάς μας ανάγκας; Φρίκη!!
Ι^ρίη!! Ένώ μέ την συ¬
νεπεία τής πτώσεως τής
δραχμής, σημερινήν τι¬
μήν των 1 £»—2Ο δραχ
μών κατ' οκάν, μπορούμε
όπωσδήποτε άρκετά καλά
νά τα καταφέρωμε καί ε¬
φέτος, καί κάτι. νά πλη-
ρώσωμε άπό τα χ'ρέη μας
ωστβ νά μην μάς βγά-
λουν στόν πλειστηριασμό
τα κτήματά μας καί τάς
ανάγκας μας πάνω κάτω
ν' άντικρύσωμε, άφού μά
λιστα παρ' όλον τόν εκπε¬
σμον τής δραχμής τό προ
'ίόν μας δέν μάς έστοίχι-
σεν ακριβώτεραι άπό πέ
ρυσι (χάρις είς την κυβέρ¬
νησιν ποΰ μάς έδωσε τό
θειάφι καί τόν χαλκόν φθη-
νότερα άπό πέρυσι) καί ή
ζωή έπίσης γ2ά μάς τούς
αγρότας δέν άκρίβηνε ση-
μαντικά, σχεδόν καθόλου.
Νομίζετε ότι όλα αύτά
γενήκανε έτσι τυχαίως καί
μοιραίως χωρίς σκέψη;
Απατάσθε. Καί άν ή κυ¬
βέρνησις καί οί λοιποί ύ-
πεύθυνοι έκπρόσωποι τού
κράτους δέν μποροΰν νά
τό ποΰν αύτό, ημείς όμως
ό άνεύθυνος πολύς κόσμος
πρέπει νάμαστε τυφλοί
χά νά μην τό βλέπωμε.
2) Επιπροσθέτως στό
καλό ποΰ μάς γίνηκε άπό
την πτώσιν τής δραχμής
μάς έδωσεν ή κυβέρνησις
καί πενταετές χρεωστάσι-
ον. "Ετσι έχομεν όλο τόν
καιρό νά νοικοκυρευτοΰμε
σιγά σιγά καί νάκατωρθώ-
σωμε νά γλυτώσωμε άπό
τα χρέη μας χωρίς τόν κα-
θημερινό φόβο νά δούμε
την περιουσία μας άπό
μά στιγμή σέ άλλη στή
σκληρή διαθέση τού δα»
ειστοΰ μας.
3) Μάς έδωσεν έπίσης
ό δικαίωμα νά πληρώ-
ωμε τα είς Άγγλικάς λί-
^ας χρέη μας είς την
Μ,τηματικήν Τράπεζαν
πρός δραχμάς 4»5 την
ίρα, άντί των 3725 δραχ
ών ποΰ είχαμε δανειαθή.
Αλλά ή προσθήκη αύτη
ών ΚΟ δραχμών ύπερ-
αλύπτεταΐ βεβαία άπό
ήν αύξησιν πού πήρεν έν
ώ μεταξύ άπό πέρυσι ή
περιουσία μας, λόγω καί
πάλιν τής πτώσεως τής
δραχμής. Πέρυσι, άμα ε-
α αμπέλ» έβγαινε βτόν
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ
ΤΟΥ ΑΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ
Χαρακτηριστική τής νοο·
τροπίας τού λαϊκοΰ κόμμα¬
τος, τό οποίον διά μέν τοΰ
στόματος τοΰ άρχηγοΰ τού
διακηρύττει νομιμοφροσύνην
καί παντελή λήθην τού πα-
ρελθόντος διά δέ των πολι-
τευτών τού καί των Δλλων
παραγόντων τού τονίζει πρός
τόν φίλα πρός αϋτό φρονούν
τα λαόν ότι δέν έγκατέλει-
■ψεν οΰτε θά εγκαταλείψη
ποσώς την βασιλικήν ιδεολο¬
γίαν καί την πρόθεσιν πρός
άντεκδικ-ήσεις εάν ποτέ δοθχί
εύκαιρία, είνε καί ή κατά
τας τελευταίας άκόμη ημέρας
άρθρογραφία τοϋ έκπροσω-
ποΰντος τάς γνώμας τοΰ
τύπου.
Πρωϊνή εφημερίς, ή «'Ελ-
ληνική» τής οποίας ό γε-
νικός διευθυντής περιελή-
φθη μεταξύ των ύποψη-
φίων τοΰ λαϊκοΰ συνδυα¬
σμοΰ Αθηνών είς μέν τό
προχθεσινόν της φύλλον η¬
πείλει σφανάς καί αΐματα,
ίς δέ τό χθεσινόν της έξέ·
φραζε την έκπληξιν της, διό¬
τι δέν περιελήφθη είς τόν
λαϊκόν συνοικισμόν των Α¬
θηνών «ό σεμνός ήρως τοΰ
σταθμοΰ τής Λυώνος Γεώρ¬
γιος Κυριάκης»!!
«Είνε άληθώς καταπληκτι-
κόν, λέγει τό δρθρον, δτι ά-
πετολμήθη άπό τόν κληρονό¬
μον τοΰ Γούναρη άρνησις είς
τόν μοναδικόν ήρωα, τόν ο¬
ποίον έχει νά επιδείξη ή νε·
ωτέρα έλληνική Ιστορία, διά
την κατάλη'ψιν μιάς θέσεως
ύποψηφίου βουλευτοΰ».
Καί επί τή εύκαιρία^ ή έφη
μερίς τοΰ λαϊκοΰ κόμματος
ΐάμνει καί όλίγην Ιστορίαν,
ί δέ άλή
γη
δέ άποκαλυπτικήν.
"Ολαι, γράφει, αί τότε εναν¬
τίον τοΰ τυράννου έπαναστά-
σεις έπνίγησαν είς τό αίμα.
Καί δμως ό άρχηγός—έννοεί
ΚΩΜΩΔΙΑ.
"Ωστε ό κ. Τσαλδάρης
έμποΊζει τα πάντα καί
τούς πάντας. Σπεύδουν οί
καλώς πληροφορημένοι ή εύ-
σεβώς ποθοθντες—άπόλόγους
...ένδοκομματικούς—νά άναγ-
γείλουν δτι άνεγνώρισε τό
πολίτευμα ό άνθρωπος καΐ έ-
κεΐνος άναγνωρΐζει μόνον δτι
ολίγον προηγουμένως στή
ΘεσσαλονΙκη έδωσεν έπαρ-
κεΐς έγγυήσεις διά τό πολί¬
τευμα. Δηλαδή μδς λέγει κα¬
θαρά καΐ ξάστερα πλέον δτι
εάν πλειοψηφήση θά φέρη τόν
βασιληδ. Διότι βεβαία αύτό
θά πή δτι δέν θά ανατρέψη
τό πολίτευμα μέ συνωμοσία
ή έπανάστασι. Έν τώ μεταξύ
τό προσωπεϊον πΐπτει άπό τα
περισσότερα των δημοσιογρα¬
φικόν όργάνων τοθ λαϊκοθ
κόμματος καί ή βασιλική μο-
μία τής ΦλωρεντΙας—ό πε-
ρίφημος άταφος—τυμβωρυχεΐ-
ται πάλιν ασυστόλως καί έ-
πισείεται ώς κομματικήν
σύμβολον μαζύ καί άπειλή.Ή
κατάστασις δηλ. άποσαφηνΐ-
ζεται ή" ή κωμωδία τελειώνει,
πού είνε τό ΐδιο.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ.
Ή Καφανταρίς τοϋ άπο-
γεύματος προσπαθοθσα νά έ-
ξεΰρη μέσην οδόν μεταξύ
«τρίτης καταστάσεως» άφ' ε¬
νός καΐ ΆγροτισμοΟ καί Φι-
λελευθέρων άφ' ετέρου κατα-
λήγει είς τα εξής άμίμητα:
«Εάν ό άγρότης δέν έταλαι-
πωρεΐτο σήμερον σέ τέτοιο βα-
θμό έξ αίτΐας... των βενιζελι-
κών (Ι!) δέν θά είχον βεβαία
τό θάρρος οί άγροσωτήρες νά
άνοηταίνουν καί νά άσχημο-
νοϋν...,» Θά όμολογήσετε 8-
τι τό έπιχεΐρημα είνε θαθμα
μηχανικής. Μέ την διαφοράν
δμως δτι ή μηχανική τής Κα-
φανταρΐδος είναι μόνον διά
τούς... μηχανικούς καί ούχι
διά την «τρίτην κατάστασιν».
Αυτής δέν τής χρησιμεύουν
πλέον ουτε οί μηχανικοί, οθτε
οί μηχανές.
***
ΕΙΣ ΜΑΤΗΝ.
Τό υπό άγροτικήν μα¬
σκαν κομμουνιστικόν δργανον
έφιλοξένησε χθές πολύστηλον
άρθρογραφΐαν τοθ έκ των πα-
τρώνων τοθ άγροτικοΰ κόμμα
τος κομμουνιστοϋ Τανούλα α¬
φορώσαν τάπεττραγμένατήςΚυ*
βερνήσεως Βενιζέλου διά τούς
αγρότας πρόσφυγας. "Ο,τι έ-
βγάλαμε άπό τό άρθρον τοθ
πολλοό αύτοθ Τανούλα είνε
μόνον αί χυδαΐαι είρω-
νεΐαι τού μέσφ των λέ-
ξεων άγνωριστοποίησις, πή-
δαλιοθχος, μοιραίον γερόντιον
καΐ λοιπαί γνωσταί έκφράσεις
των μαχομένων σήμερον χω¬
ρίς έπιχειρήματα άντιπολιτευο
ϊσως τόν Γούναρην— έπρεπε
νά εΰρη μίαν λύσιν καί νά
,άβη μίαν απόφασιν... Ε¬
σκέφθη επί νύκτας ολοκλή¬
ρους. Νέα λαϊκή έπανάστα-
σις έκρίνετο-παρ' αΰτοΰ άκα
τόρθωτος... Επί τέλους έλα¬
βε μίαν απόφασιν: Ό φόνος
τοΰ τυράννου θά σώση την
Ελλάδα!...
Εκλήθησαν τότε είς ειδι¬
κήν σύσκεψιν οί γενναιότβ-
ροι καί έκλβκτότεροι συνω-
μόται, είς τούς όποίους ανε¬
κοινώθη ή απόφασις τοΰ αρ-
Όλοι ευρέθησαν συμ-
έπ' αυτής* κοινη δέ
χηγου.
φωνοι
συναινέσει απεφασίσθη νά
«ληρωθοΰν δύο διά νά άπο-
«τβίνωσι τόν τύραννον, δ-
στις τότε ευρίσκετο έν Παρι¬
σίοις... Ό άρχηγός άνασύρει
δύο κλήρους έκ τής κληρωτί-
ος. Οί δέκα συνωμόται—ή¬
σαν δέ δλοι άξιωματικοί—είς
στάσιν προσοχής επερίμεναν
ά άκούσουν τα όνόματα έ-
κείνων, τούς όποίους θά ηΰ-
όει ή τύχη νά σώσουν την
Ελλάδα άπό τόν τύραννον
«αί νά δοξασθοΰν! Μίαν ημέ¬
ραν τοΰ Ιουλίου, έν ετει
II
Άλχαζάρ: Σήμερον «Κόλασις υπό
την θάλασσαν» παρμένο άπό τό δρά
μα ενός Άμερικανιχοΰ ΰποβρυχίου.
Βόσηορβς: «Οί Κοζάκοι τού Δόν».
Έξαιρετικώς διά τό έργον αύτό τό
εισιτήριον διεχανονίσθη είς δρ. 10.
ΑΛΑΜΠΡΑ.— Σήμερον
ευθείαν σιήν καρδιά».
«Κατ'
μένων. Πέραν τούτων τό πνεΰ
μα τού Τανοΰλα παραμένει
στεΐρον καΐ άνερμάτιστον καί
ουδέν κατορθώνει νά διασα¬
λεύση είς δσα υπέρ των άγρο
των προσφύγων έπραξεν ή Κυ
βέρνησις. Άλλ' είς τάς έξισώ
σεις—διότι ύπάρχουν καΐ τοι-
αθται—τοΰ πάτρωνος των ά-
γροσωτήρων, άς αφήσωμεν
νά άπαντήσουν τα πράγματα:
Τό υπουργείον Γεωργίας, οί
άπό περιωπής είδικοί καί τα
εκάστοτε λαμβανόμενα μέτρα
υπέρ των άγροτών προ
σφύγων. Είνε άρκετά νά
καταδείξουν τό άνόητον καί
μάταιον τής προσπαθείας τού.
1920, τό πανελλήνιον έμάν-
θανεν ότι ό άνθυπολοχαγός
Κυριάκης καί ό ΰποπλοίαρ-
χος Τσερέπης απεπειράθη¬
σαν είς τόν σταθμόν τής Λυ-
ών νά άποκτείνωσι τόν τύ-
ραννον, άλλ' απέτυχον».
Αυτόν τόν Γεώργιον Κυ¬
ριακην, τόν κοινόν .δολοφό-
νον, ή εφημερίς τοΰ λαϊκοΰ
κόμματος άποκαλεΐ ήρωα καί
έξυμνεϊ την πράξιν τού.
Τό άρθρον αΰτό όπως καί
τό προχθεσινόν καί σειρά ά-
τελείωτος αλλων είναι σαφής
απόδειξις των πραγματικών
διαθέσεων τοϋ λαΐκοϋ κόμ¬
ματος. Τόσην κατάπληξιν ε¬
προκάλεσεν ή άρθρογραφία
αυτή ώστε κατόπιν ύποδεί-
ξεων των μετριοπαθεστέρων
έκ των φίλων τού ό άρχηγός
τοΰ λαϊκοΰ κόμματος ηναγ¬
κάσθη νά προβή είς άποκή-
ρυξιν της εφημερίδος ταύτης,
ώς μή έκπροσωπούσης δήθεν
τάς γνώμας τοϋ κόμματος, ό
δέ μέχρι τής πρωΐας τής χθές
καθ* ήν εδημοσιεύθη καί τό
ανωτέρω άρθρον γενικάς δι-
ευθυντής αυτής «αί ύποψή·
φιος τοΰ λαΕκοϋ συνδυασμοΰ
Αθηνών έξηναγκάσθη νά δη-
λώση χθές την μεσημβρίαν,
δτι απεχώρησε δήθεν έκ τής
εφημερίδος ταύτης.
'Αλλά πάντα ταύτα γίνον-
ται πρός συσκότισιν τής άτ-
μοσφαίρας καί παραπλάνη-
σιν των άφελών.
Οΰτε ό κ. Τσαλδάρης άπε-
κήρυξε πραγματικώς την ε¬
φημερίδα ταύτην,οΰτε ό «γε¬
νικάς διβυθυντής» αυτής α¬
πεχώρησε πράγματι έξ αυ¬
τής. Την επομένην των έκλο-
γών, εάν, όπερ απίθανον, ή¬
θελον επικρατήση οί λαϊκοί,
ή άδιάλλακτος εφημερίς θά
άπβδεικνύετο ώς εκπροσω¬
πούσα έγκυρότατα τάς γνώ¬
μας τοϋ λαικοϋ κόμματος.
|ΙΙΙΠΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!|
|
Η ζωή πού περνά
10Σεπ)βρίου 1932.
"Ανατολή ηλίου 6.05, Λύσις 639,
ΕΞΥΠΝΑΑΑ Η ΩΜΟΡΦΪΑ;
Τί προτιμάτε σΐή γυναϊκα: την έ·
ξυπνάδα ή ττ.ν ώμορφιά. Τό έςώτη
μα αύτό μάς
γίνεται συχνά
καί πάντα μάς
ψεςνει σέ δύ
αχολη θέσι,
γιατί ή διάχρι
σις είνε λίγο
δύσκολη. Μιά
γυναϊκα ώμορ¬
φη, όταν είνε
χουτή, μάς κου
ρ Ίζει καί μάς
άπογοητεύει γρηγορα. Καί μιά άσχη
μη άλ>ά έξυπνη δέν είνε βέβαιον ό
τι μάς ίχανοποιεί τελείως. Είμεθα
όμως ύποχρεωμένοι νά παραδεχθοΰ-
με ότι ή ώμορφιά είναι τό κυριώτε
οο όπλο τής γυναικός, τΛ πιό ίσχυρό
της δόλωμα καί ότι ή έξυπάδα της
είναι τό άπαραίΐητο συμπλήρωμά
της
Δύο ήσαν άνέκαθεν οί τύποι της
γυναικός: ή έξαιςετικώς ώμορφη άλλ'
ήλιθία χαί ή εϋφυεστάτη άλλ' έξαι-
ρβτιχά άσχηαη. 'Αλλά στήν έποχή
μας δέν ύπάρχουν άσχημες γυναϊκβς
ή τουλάχιστον σπανίζουν. Ή σημε
ρινή αΐσθητικ.ή βρίσκει ότι έκεϊνες
πού δέν είνε οϋτε ώμορφες οϋΐε ά
σχημες, άλλά κάτι μεταξύ των δύο
έχουν κάτι άλλο' έχουν δηλαδή μία
άπροοδιόριστη δύναμι πού τραβάει
καί έλκύει τόν άνδρα καί αύτό τό
χά τι είνε έκείνο πού λέγεται σέξ άπ·
πήλ.
Πρέπει έπίση; νά υπάρχη στή γυ·
ναΐκα μιά άλλη δύναμις πιό ϊσχυρά,
πιό μεγάλη πού νά σύρη χοντά της
χαΐ νά ύποοουλώνη γιά πάντα. Καΐ
ή δύναμις αύτη είνε ή πνευματιχή
καί ιδίως ή ψυχιχή της μόρφωσις.
Τό χαμόγελο τής καλωσύνης ποΰ άν
θίζει στά χείλη τη; ή τό συμπονετι-
κό δάχρυ πού χυλάει άπό ένα γυ
ναικεϊο μάτι μάς συγχινεϊ όλους, ένφ
τίς περισσότερες φορές μία χλασσι-
κή ώμορφιά δέν συγχινεϊ κανένα.
Μία
Η ΚΑΜΑΡΙΑΝΗ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ
ΧΑΤΖΟΓΕΩΡΓΗ
Έφάμιλλος τής παρασκευαζο-
μένης υπό τής Γεωργιχής Σχολής
Μεσσαράς, μέ ά'οωμα, μέ γεΰσιν,
μέ νοστιμιά, κατασκευασμένη μέ
πολλή τέχνη ή γραβιέρα Χατζο-
γεώργη τίθεται έντός των ημερών
είς την διάθεσιν τής καταναλώ¬
σεως. 1—5
—Τό ξύλο ώφελεϊ;
—Μία συζήτησις επί ενός παι-
δαγωγικοθ ζητήματος ευρίσκεται
κατ' αύτάς είς την άχμήν της με-
ταξύ διαφόρων ΙΙαρισινών άρΑρο·
γράφων είδικών καί μή. Ποία ά-
γωγή πρέπει νά δίδεται είς τα
παιδία, Ή «νέ* άγωγή» ή ή πα-
τροπαράδοτος; Άπό μίαν Ιρευναν
την οποίαν Εκαμε είς τα Άμερι-
κανικά «νέα» σχολεΐα μία Γαλλίς
συγγραφεύς, προκύπτει δτι έκεί τα
παιδία δέν δέροντχι καθόλοι». Οί
νέοι Άμερικανοί παιδαγωγοΐ φρο
νοθ^ δτι δσοι μαθηταί δέρονται
I-
χουν κακούργους δια&έσεις. Άλλ'
(.1 Γάλλοι άρθρογράφοι βεβαιώ-
νουν δτι τό συμτιέρασμα τοθτο είνε
άβάσιμον, καθ' δσον είνε άμέτρη
τοί οί μεγάλοι άνδρες &£ όποΐοι
Ιφαγαν ξύλο είς την μικράν ηλικί¬
αν άπό τοΰς γονεϊς των. Καί δμως
έδόξασαν την πατρίδα των.
—Μία ίστορική φυλακή.
Μετά τινάς ημέρας άρχίζει ή
κατεδάφισις τή; Παρισινής γυναι-
κείας φυλακής Σαίν—Λαζάρ, ή
όποία κατά Ι/α Γάλλον συγγρα·
φέα,υπήρξε ότόπος δπουέστεγάσθη·
σαν αί θαυμασιώτεραι άρεταί καί
τα πλέον άποκρουστικά αΐσχη.
Πράγματι είς την φυλακήν αυτήν,
μεταξύ άλλων ένεκλείσθησαν ό
Μπωμαρσαί καί ό Άντρέ Σενιέ.
Έδώ ό τελευταΤος ούτος Ιγραψε
τό πείημά τού: «Ή νεαρά αίχμά-
λωτος>: «Δέν θέλω άκόμη ν5 άπο-
θάνω». Μετά την εποχήν τής τρο-
μοκρατίας ή φυλακή Σαϊν—Ααζάρ
προωρίσθη μόνον διά τάς έγκα-
θείρκτους γυναίκας καί τόν χαρα-
κτήρα αυτόν διετήρησε μέχρι σή¬
μερον.
—Τόν έφόνευσε ή σφήχα...
Είς την πόλιν Ρουάν αυνέβη
προχθές ε*να άπό τα πλέον άπίθα
να δυστυχήματα. Ένας καλλιερ-
γητής επήρε Ινα ποτήρι κρασί
καί κατέπιε μίαν σφήκα πού ευ¬
ρίσκετο μέσα χωρίς νά τα αντιλη¬
φθή. Ή σφήκα τόν έτσίμπησε στά
χεΕλη, στό λαρύγγι καί στό στο-
μάχι καί έντός ολίγοι» ό καλλιεργη
τής απέθανε.
'Ρροίκου Σιέγκίβιτς
ΤΕ—ΙιΙϊΊΐΕ
§ «δΡΒΕΕΥνΑΜ}» Ι
Ξ Λιμ ίΟΝΟΟΝ καΐ Ξ
| ΟΟΝΤΙΝΕΝΤ =
Ξ Ύιτο φόρτωσιν 12-17 Σ)βρίβυ =
-ΙΝΕ
Ι φ «ΒΟ5ΝΙΛ» |
§ Δια ίΐνΕΚΡΟΟί =
§ χαΐ 6ίΛ56θν. Όίτεεί =
Ι Ύ«« φόρτωσιν 12-16 Σ)βρ.ου =
ΛΛΟΎ'Δ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ
ΓΡΑΜΜΗ ΤΥΡΡΗΝΙΚΟΥ
ΤΟ Β'. ΔΕΚΛΠΕΝΟΗΝΕΡΟΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ:
Έξ Ηρακλείου καΐ ανατολικήν λιμένων της Νήσου δια:
Γενοβαν, Μασσαλίαν, Ίμπέρια, Σάν Ρέμο, Νεάπολιν, Νίτζαν,
Τρίπολιν, Βεγγάζην, Μαλταν καί Τύνιδα μέ τ6:
ά]π. ιΡΒΟε(ϊ:ΗΖΙΟΓ4ε»
ΤΗΝ 18ην ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ εντεύθεν τέ αύτο δρομο¬
λόγιον επιστροφήν μέ τό
ά)π. ι Ι 5 Ε Ο ι
ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ
Διά ΤΕΡΓΕΣΤΗΝ, καί διαμέσους λιμένας ανα-
χωρήσεις ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ.
Την 13 Σ)6ρίου Μ.]Ν. «ΒΟΐττθι,
» 20 » « «Α55ΐ£ς)ΙΗι
» 27 » » «ΟΙΤΤΑ ΟΙ
ΓΡΑΜΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Την 13 Σ)6ρίου τό ά)π ιθΐΤΓΑ Οί
Δι' ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ καί λιμένας Συρίας.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΛΛΟΎ'Δ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
= ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ =
5 & ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΣ =
8 Τιΐλέφ. Κο 32 Ξ
ΙΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίϊϊ
ΟΔ9ΝΤ0ΣΤΟΜΑΤΟΑΟΠΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
Πρώην Κοινωφελές Ταμείον
(κάοοσος Πλατίι Σοκάκι)
Αριθ. Τηλεφώνου 188.
Τελβιόταται πολυτβλεϊς ήλε-
κτρικαί έγχαχαστάσβις όδοντια-
τριχών μηχο«τιιιάτων υπΐΐ. Κ11-
Ιβτ συγχρονισμέναι μέ την τε¬
λευταίαν πρόοδον τής Όδοντια
τρικής 'Επιστήμης, συμπληρώ
νούν τό σύνολον άβτιωτατης
κλινιχής έφαμ(λλοτ) την Άμβρι-
κανικών.
Άντισηψίπ, άνώουνσι έπεμ-
βάοβις, ταχύτης εργασίας Έ-
«τέλβσιί δλων των νεωτάτων
συστημάτιον όδοντοτεχνικών συ-
θκκυών (τεχνητοΐ όδόντβς κτλ.).
'Επισχέψεΐϊ επί αννεντενΐβι.
'Εργάσιμοι ώραι:
9 1)2-12 Ι) 2 π.μ. 3 1)2-7 μ. μ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΠΡΕΣ
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε.
ΣΑΜΟΣ
ΑΕΤΟΣ
ΗΡΑΜ.
ΚΙΜΩΝ
ΣΑΜΟΣ
ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέθυ¬
μνον, Χανιά Πειραια.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬
αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
σαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π.μ. διά Ρέ¬
θυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βό-
λον, Θεσσαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' ευ¬
θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
σαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι' Ά¬
γιον Νικόλαον Παχ. "Αμμον Σητείαν.
(Έχ τοδ Πρακτορείον τηλεφ. Νο 33
νεα ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
ΕΜΜ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
Τέως Τζαμί
Χεΐτάν ΌγλοΟ.
ΣΙΛΗΡΑ, -ΥΛΕ1Α ΤΣΙΜΕΝΤΑ, ΚΕΡΑΜ1ΔΙΑ
ΤΟΥΒΑΑ
Ποιότης αρίστη
Τιμαί ε^χιρεηχ&ς χαμηλαί.
!
ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΧΡΙ2ΤΕ;
αυο ΥΑΟΙ5)
ΠΙον.
Εάν έ'βλεπες δλα αύτά,θά έσκέ-
πτεσο ότι οί βάρβαροΐ'κατέλαβον
την πόλιν έξ Ιφόδβυ καί ?σφα-
ζον. Περί εμέ άνθρωποι ωρύ¬
οντο έξ άπελπισίας.
Άλλ' είδον καί άλλους άλαλά-
ζοντας έκ χαρας, διότι υπάρ¬
χουσι πολλοί κακοί άνθρωποι
είς τόν κόσμον, ούθέντα, οίτινες
δέν δύνανται νά έκτιμτίσουν τάς
είιεργεσίας τής επΐεικοϋς κυριαρ
χίας σας καί των δικαίων τού
των νόαων, δυνάμει των όποί1
ών φροντίζετι- νά την έφαρμώ
σετε. Οί άνθρωποι δέν ήξεύ
ρουν ποσώς νά υποταχθώσιν εί
την θέλησιν των θεών!
Ό Βινίκιος ήτο πολύ βυθι
σμίνος είς τάς σκέψεις ταύτας
ώστε δέν ηδύνατο νά έννοή
ση την εϊρωνείαν των λόγω
τούτων. Καίτοι είχεν έρωτήσε
τόν Χίλωνα περί όλων δσ-
ούτος ηδύνατο νά γνωρίζη, !■
στραφή καί πάλιν πρός αυτόν.
—Καί είδες είς τό Όστριανόν
την Λίγειαν καί τον Ούρ·
σον μ έ τούς ίδίους όφθαλ'
μούς σου;
—Τούς εΐδα, υίέ τής Άφρο
δίτης" είδα την παρθένον, τό
άγαθόν Λιγειέα, τόν άγιο·
ΛΙνον καί τόν απόστολον Πέ
τρον.
—Πρό τής πυρκαίάς;
—Πρό τής πυρκαίάς, Ναί!
Άλλά έν τη ψυχϋ τοΰ Βινι
κίου εγεννήθη μία ύποψία.
Ό Χίλων ΐσως έψρύδετο. Στα
ματήσας τόν ήμίονον έτόξευσε κα·
τα τοΰ γηραιοΰ Έλληνος βλέμ
μα άπειλητικόν.
—Τί έκαμες έκεΐ;
Ό Χίλων έταράχθη.
—Αύθέντα, είπε, διατί δέν θε
λεις νά πιστεύσχις ότι τούς άγαπώ
Καί δμως αύτό είνε ή άλήθεια
Έπήγα είς τό Όστριανόν, Ιπει
δή εΐμαι *,δη κατά τό ήμισυ
χριστιανός.
—Καί δέν ήςεύρεις ποΰ κα-
τέλυσε,ν δ Λΐνος τάς ημέρας
ταύτας;
—Αύθέντα, επανέλαβεν ό Χί¬
λων, χωρίς εμέ δέν θά άνεύρι-
σκες την κόρην. Εάν την έπα-
νεύρης δέν θά λησμονήσης
σοφόν πενόμενον!
—Θά σοΰ δώσω μίαν οικίαν
μέ άμπελον πλησίον τής Ά
μηριόλης, απήντησεν ό Βι¬
νίκιος.
-—*Α! εύχαριστώ, Ήράκλεις!
μέ περιοχήν άμπελώνος ; Εύχα¬
ριστώ 1
Ύπερέβαινον ήδη τούς λόφους
τοϋ Βατικανοϋ, πάντας έρυθρούς
άπό τάς λάμψεις τής πυρκαίάς,
καί Ιπλησίαζον είς τόν ποταμόν
διά νά διαβώσιν. Όπισθεν τής
Ναυμαχίας, εστράφησαν δεξιά,
διότι ήθελον μετά τόν αγρόν τού
Βατικανοΰ, νά πλησιάσουν τόν
ποταμόν, νά τόν διαβώσι καί
νά διευθυνθώσι πρός την Φλα-
μινιανήν Πύλην. Αίφνης δ Χί¬
λων έσταμάτησε τόν ήμίο-
νόν τού.
—ΑύθένταΙ Μοϋ ήλθε μία
ΐδέα !
—Λέγε, είπεν 6 Βινίκιος.
Δέν ύπάρχει διάταγμα κατά
των Χριστιανών, άλλ' οί Ίου
δαΐοι τούς κατη^οοοϋσιν είς τόν
πραίφεκτον τής Πόλεως ότι σφά-
ζουσι τα παιδία, δτι διαδίδουν
θρήσκευμα μή άνεγνωρισμένον
υπό τής Συγκλήτου. Τούς φο·
νεύουν καί λιθοβολοϋν τάς οΐκίας
των τόσον έμμανώς, ώστε οί
χριστιανοί κρύπτονται πρό αύ-
των.
—Λοιπόν, τί θέλεις νά εϊπης;
(Συνεχίζεται)
Τα Φιλ. Ίδρύματα Ανδρέου
καί Μαρίας Καλοκαιρινοΰ.
Εκθέτουσιν είς δημόσιον πλειο¬
δοτικόν διαγωνισμόν την μΕσθωαιν
των έλαιοκάρπωνέφετβίνής εσοδείας
των Μετοχίων Σκαλανίου, Δρακου
λιάρη,Σκαφιδαραςκαίτώνγνωματευ-
ομένων τμημάτων αυτών, κατά την
κατωτέρω χρονολογικήν τάξιν έν
τοίς γραφείοις αυτών (οίκία κ.
Καλοκαιρινό!)),
Πλειότεραι πληροφορίαι είς τα
ώς άνω γραφεΐα.
α' Μετοχι Σκαλανίου 18 άρξαμ
ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12
π. μ. β' Μετόχι Δρακουλιάρη 19
άρξαμ. ημέραν Δευτέραν καί ώραν
10—12 π. μ. γ' Μετόχι Σκαφιδα-
ρΛς 20 άρξαμ. ημέραν Τρίτην καΐ
ώραν 10—12 π. μ.
Ηράκλειον 6—9—32
Έκ των γραφείων
Έν·ικιάζ*ται δωμάτιον ήλίχτοο-
φωτισμίνον καΐ έπιπλωμένον παρ?
καλλίστρ οίκογίνβία. ΠληροφοοΕαΐ
«αρά τφ κ Έμμ. Άστοουλάχη Μ ι
χρό Τσαροάκι.
Άπωλέαθη όρμαβός χλβΐδΤών~μέ
αλυσιν. ΠαραΗαλείται ό ευρών όπως
ίόν παραβώσιι «1« τα γβαφειαμαβ καΐ
αμειφθησεται,
__^^=== Ι ι ——_■£■
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Προχθές εσπέραν
βίς τόν συνοικισμόν Ν. Βρυοϋλλων
ή μέν κ. Λουλοΰ Άδ. Κωνσταντινί¬
δου άνεδέξατο τό Θυγάτριον τοϋ
άστ. σταθμάρχου κ. Γ. Φυντικάχη
ονομάσασα τούτο Εύαγγελίαν, ό δι
κ. Γ. Κ. Κωνσταντινίδης τό αγοράν ι
τοϋ χ. Άριστ. Παρμαχέλη ονομάσας
τούτο Ιωάννην
—'Επίσης προχθές ή κ. Ίοχάστη
Μιχ. Στεριώτου εβάπτισεν έν ΆγΙω
ΦανουρΕφ τό άγοράκι τοϋ χ. Νικο-
λάου Φαλχωνάχη δώσασα αύτφ τό
δνομα Φιλήμων.
Είς τούς γονεϊς χαί τούς άναδόχους
ευχόμεθα νά ζήσουν οί νεοφώτιστοι.
—Έν στενωτάτφ οίχογενειαχφ κύ·
χλφ ό ΙΟεΐής Γεώργιος Ί Σαχελλα·
ρίδης εβάπτισε προχθές τό άγοράχι
τοϋ φιλτάτου κ. Κ. Ζωγραφάκη δώ-
σας αύτφ τό όνομα Εμμανουήλ.
—'Επίσης την πσρελ. Κυριακήν
ή χ. Νανϊν Ί. Σαχελλαρίδη εβάπτι¬
σε τό άγοράχι τού χ. Γεωργίου Χρι¬
στοδουλάκη δώσασα είς αύτό τό δνο¬
μα Νικόλαος, είς τό έν Λειβάδα μβ-
τόχι τού.
Ευχόμεθα νά ζήσουν.
Ρΰρω στήν πόλι μας.
—Αύριον είς τό γήπεδον «Χάνοαξ»
—διεξάγεται ή συνάντησις διά τό
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
— Μεταξϋ των όμάδων «Όμίλου
Φιλάθλων» χαί «Γυμναστικών Όρ-
γανώσεων».
—Ελπίζομεν ότι αυτήν την φοράν
ό βιαιτητής Θά φθάση εγκαίρως.
—Διά νά μή ματαιωθή την τελευ¬
ταίαν στιγμήν τό μάτς
— Καΐ ήσυχάσουν οί φίλαθλοι ή
μάλλον.... Αέν ήσυχάσουν έως ότου
χερδηθ'ή τό πρωΐάθλημα.
—Διά τό οποίον ώς γνωστόν ό
αύριανός αγών είνε τβλιχός.
—Είς την πόλιν μας αφιχθη προ¬
χθές ό άντιπρόσωπος τοΰ Ελληνικόν
Θεάτρου χ. Κώστας Προβελέγγιος.
— Πρός συμπλήρωσιν άμπονεμάν
διά την έλευσιν έν Ηρακλείω τοΰ
έθνιχοϋ μελοδράματος.
— Εξαιρετικόν διά τό Ηράκλειον
είνε ότι είς τόβν λόγω μελόδραμα θά
συνεργασ&χ) διά «τέσσαρας παραστά-
σεις».
—Ή παγκοσμίου φήμης ΊσπανΙς
ύψίφωνος Έλβίρα ντέ Ίντάλγχο.
—Άξίζει λοιπόν νά σνμπληρω-
θοϋν τα άμπονβμάν άπό τό κοινόν
μας είς τό οποίον πρώτην φοράν
δίββται ή εύκαιρία νά άχούστ) μίαν
άοιδόν όπως ή Ίντάλγχο.
—Την άλλην Κυριακήν μανθάνομεν
ότι πρόχειται νά διβνβργηθοϋν πό-
δηλατικοί άγώνες.
— ΟΙ άγώνες προχηρΰσσονται υπό
τοΰ χατασιήματος άθλητιχών είδών
τού κ. Λεάνδρου Καρούσον.
—Τό οποίον εΐχε προχηρύξει χαί
τοΰς προηγουμένους.
— Ή κατάστασις πού πορ,ατηοεϊ-
ται σέ μεριχούς δρόμους τής πόλεως.
— Έξαχολουθβϊ νά υφίσταται ά-
κόμη.
*. —Ύπάρχουν δηλ άχόμη σ' αύτούς
Ά πέτρε; χαί τα χώματα πού άφη¬
καν ή έργασίβς γιά την τοποθέτησι
των σωλήνων τοϋ νέου ϋδραγωγείου.
—Ένα συνεργεϊο υποθέτομεν θά
μποροϋσε σέ μιά μερά μέσα νά τούς
χαθαρίσο καί νά τούς ίσοπεδώοχι.
—Έν τφ μεταξύ άοαγε τί γίνεται
τό ζήτημα τής άσφαλτοστρώσεως;
—ΑΙ διαδόσεις τό τελευταίον βΐχο-
σιτετράωρον
—"Εβωσαν χαί επήραν.
—Κινήματατα, σχοτωμοί, άναμ-
πουμπούλες, χαχό....
—*θλβ αϋτά συνέβαινον στήν πρω
τεύουσα.
—Εύτυχώς ήλθον τα τηλεγραφήμα·
τα καΐ είδομεν ό,τι ■ δέν συμβαίνει
τίποτε.
—'Αλλά χαί τί μπορεΐ τό σοβαρό
νά συμβή—έφ' όσον μάς χυβερνά ό
Βενιζέλο;;
—Κατά την ϋποδοχήν τοϋ Βενιζέ¬
λου οί ββνιζελικοΐ—δσοι βενιζελιχοί
—δέν επρεπβ οϋτΕ νά ζητα>κραυγά·
ζουν, οΰτΕ νά χβιροχροτούν!
—Αύτη τή σοφή γνώμη Αιατυπώνκι
δεινός άντιβενιζελικός έπιχαιρογρά-
φός.
—Άλλά γιατί άνθρωπε τοΰ θεοΰ;
—Εάν επί παραδείγματι ήρχετο
έδώ χάποτε ό χ. Παναγής κ* έσΰ καΐ
οί όμοΐδεάται σου δέν είχον τό δι
χαίωμα χαί νά ζητωχραυγάσουν καΐ
νά χειροκροτήσουν χαί.... νά έχπυρ-
σοχρστήσουν άχόμη δσον χαί όπως
ήθελον;
—ΟΙ έκ τής χύτρας των άγροτο-
παΐέρων επαρκώς σιτιζόμενοι έ-
ρυθροί.
—Εσημείωσαν χθές...... οεκόρ
νημερόΐητος χαί πολίμιχής.
—Δημοσιεύσαντες ώς εΐδος χατα·
πληχτιχόν γεγονός γνωστάς χαί μή
δημοσιευθείσας ύφ* ημών πολιτι¬
κάς δηλώσεις
—Τού ύπουρνού Γενιχοΰ Διοικη-
ού Κρήτης χ. Καταπότη.
—ΑΙ λαΐχαί έφημερίδες άνανγέλ·
ουσαι τόν καταρτισμόν των συνδυα-
σμών τού κόμματος των.
— Όμιλοϋν περί συνδνασμών βα-
ιλοφρόνων.
—Έντός τοΰ πλαισίου βλέπβτβ....
ού Δημοχρατιχοϋ πολιτεύματος οί
υνδυασμοί!
β Ρέπορτερ
ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΧΦΥΜΑΤΙΟΑΟΓΟΙ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
Επί δεκαετίαν σπουδάσας χαί
εΐδιχβυθείς ένΓερμανία χαί Βιέν·
νγ). Δέχεται έν τφ Ίατρβίφ τού,
όδός Σφακίων (Καμαράχι) 8-
ναντι τοΰ Ιατρείου χ. Μελισσείοτ),
9—12 καΐ 3—7 μ. μ.
ΆχτΙνες ΡαίντγΗβν
Τβχνιτός πνβυμοθώοαί
Τηλβφ. 2—-79
νΤοΛιχπγβριχβν Γραφείον Κωνστ·
Κουλούρα μετεφέρθη έν τή όβφ Έ*
βανς (οΓχία Κ. Σηφάχι) έναντι τή{
ΟΙχονομιχής Έφορίας.
,ί#
Ένβιχιάζ>τ«ι οΐχία ήλεχτροφώ-
ιστος έκ 5 δωματίων, μαγειρείου χ.
•π. όδός 25 Αύγούστου αριθ. 60.
Πληροφορίαι παρά τφ οι· Κ· Β·*
ά
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Έϊωτβρικοΰ έτησία Δολλάρια 10.
-Απαβαι αί άποδείξεις συνδρβ
Βν *«' δημββιεύσεων φέρουσι
ις την υπογραφήν τοϋ
καί Ιδιβκτήτου τής
10 Σ)βρίου1932
ΕΙΣ ΤΟΝ Τσαλδάρην, κω·
μφδόν πρώτης γραμμής
ό «. Βενιζελος απήντησε προ
χθές διά τοΰ έμπρέπονΓος
τρόΛου. Ό χ. Τσαλδάρης ό-
φείλει νά αναγνωρίση τό πο-
λίτευμα καί νά δώση έγγυη-
σεις ότι θά πολ,ιτευθή έν τος
τής πλαισίου τού. Τα λοιπά
είνε λέξεις άνευ σημασίας
χαί προσχήματα έκπροσω-
Λοΰντα τό πολιτικόν συμφέ¬
ρον τού λαϊκοΰ κόμματος. Τα
ΰ οΰκα δηλ. Ό κ. Τσαλ-
σΰκα ο η
δάρης οέν έχει πλέον ή νά
έννοήσχι την πραγματικότητα
καί νά αφήση κατά μέρος τίς
«οροϊδίες.
ΠΡΟΘΕΣΙΣ όπως πα¬
ραιτηθή ή Κυβέρνησις
διά νά άποδείξη τάς είλικρι-
Η
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΑΙΑΤΟΥΣΑΝΟΝΥΜΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΤΗΣ "ΔΡΑΣΕΩΣ.....
Παρά τοΰ Προέδρου τοΰ Γεωρ-
γικοϋ Έπιμεληιηρίου κ. Στυλ.
Όρφανοΰ μάς απεστάλη χθές ή
κάτωθι έπιστολή :
Άγαπητή «Ανάρθωσις»,
Είς τάς στήλας τής εφημερίδος
«Δράσις» δημοσιεύονται λίβελλοι
εναντίον μου άλλοτε μέ ψευδώ-
νυμον καί άλλοτε άνευ ύπογρα-
φής.Ό τελευταΐος "Αγνωστος λυ-
πεΐται λέγει διά τό καΐάντημα
τού Γεωργικοΰ Έπιμελητηρίου
' άναμιχθένιος τοΰ Προέ-
-3 τού ..^ι,ο-
δρου αύτοΰ είς την κομματικήν
διαπάλην.
Πληροφορώ τόν άσυνάρτητον
Άγνωστον ότι είζ έπίσημα έγ-
γραφα δ τίτλο; τίθεται υπεράνω
τοϋ ό^όμαΐος, οίαν δμως τίθε¬
ται ύποκάτη», τουτο γίνεται διά
νά άποδειχθή ή Ιδιότης καί ή
ταυτότης τοΰ όνόματος καί τούτο
έπραξα διότι μέ τό ονοματεπώ¬
νυμον μου ύπάοχουν έν Ήρα¬
κλείφ καί άλλοι.
Άλλά άφοϋ ό λιβελλογράφος
εισί τό θέλει, τόν πληοοφορώ δτι
καί αύτό δικαιοϋμαι ώς πρω¬
τοστατών διά τόν άγρότην. Τόν
πληροφορώ έπίσης, ασφαλώς δέ
καί αύτός τοξέρει, δϊΐ ή μεγάλη
νείς διαθέσεις της άπέναντι
τής καταστάσεως, είναι μία' α1 γντρ1α μα-α τοί
πιστοποιήση τού Υβγονοτο; κα1 ο1 παλαί χών σχλ ών
πώς αρχει σημερον καίδια-|βνώνωνι δια νά άνέλθ σίϊ ,
τι δρχβι ο κ. Βενιζελος. Προ-' 8 ε{ιρίσκεΐαι επίπεδον, τούιέστιν |
κείται ιδίως να καταδειχθη; να απ0Κτ,')στ) συνι,ίδησιν των
«όσον αισχροι είνε οί ΥΡα-|δικαιωμάιων τού, άτενίζει μετά
φοντες ότι ο αρχηγος των. β4βχυγμία; Χ(ΐ1 αποτροπιασμόν
Φιλελευθερων εινβ αρχομα- χού; αποδοπομπαίους καί κο-
νής. Και 6εν είνε μονον η λασαη»Ες των άλλων παρατάξεων
τελευταία πρόθεσις τού κ. οϊτινες |πΕδραμον είς τάς τάξεις
Πρωθυπουργου να παραδώ¬
ση την αρχήν ή τρανή καί πα-
νηγυρική απόδειξις δτι ό κ.
ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
Ή προεκλογική κίνησις.
Οί έφεδροι πρός τόν κ. Μαρήν.
Τό εσπέρας τής παρελθούσης
ΠΙμπτης τό Διοικητικόν Συμβού¬
λιον τής Ενώσεως Έφέ5ρων 11ο-
λεμιστών ΝομοΟ Ηρακλείου πα¬
ρουσιάσθη είς τόν συμπολίτην τέως
υπουργόν των Οίκονομικών κ. Γ.
Μχρήν τόν οποίον ηυχαρίστησε
δ:ά την πρόθυμον καί αμέριστον
•ΐΐτοστήριξιν την όαοίαν παρέχει
είς τόν'Εφεδρικόν κόσμον. Συγχρό¬
νως παρεκάλεσεν αυτόν δαως με¬
ριμνήση διά την άπαλλοτρίωιιν
είς χαμηλάς τιμάς των οίκοπέδων
τοθ άνεγερθησομένου ΈφεδρικοΟ
Συνοικισμού (Γ. Μ*ρή).
Ό κ. Μαρής ηύχαρίστησε τό
Διοικητικόν Συμβούλιον τής Ε¬
νώσεως, έξ?υσιοδότησε δέ τόν πρό¬
εδρον αυτής κ. Μιχ. Καίτελλά-
ν, δπως διαβιβάση τάς ευχαρι¬
στίας τού είς άπαντας τούς Έφέ-
δρους Πολεμιστάς μέ την διαβε¬
βαίωσιν δτι δέν θά παύση ποτέ
νά παρέχη την συνδρομήν τού είς
τοΰς 'Εφέδρους ανεξαρτήτως πολι¬
τικών φρονημάτων.
Διά την απαλλοτριώση των οί-
κοπέ?ων τοθ συνοικισμοθ «Γ. Μα¬
ρή» ό κ. 'Υπουργός εδήλωσεν δτι
εάν τώ 6πεβάλλοντο εγκαίρως τα
σχετ κά δικαιολογητικά παρά τοθ
τέως Συμβουλιον ασφαλώς θά εί¬
χον απαλλοτριώση τα έν λόγω
οίκόπεδα. Πάντως υπεσχέθη 8τι
μόλις επιστρέψη είς Αθήνας θά
φροντίση διά την ενέργειαν τής
απαλλοτριώσεως.
Μϊταξύ των άλλων συνεζητήθη
£»πό τοθ κ. Μαρή χχί των έπισκε-
φθέντων αυτόν μϊλών τής Ενώσε¬
ως, δπω; διά τούς άστέγους έφέ-
δρονς πολεμιστάς εξευρεθή τρόπος
πρός απόκτησιν σΐέγης, Ιρρίγ^η
δ' ή ι δέ» ί'να εγγυηθή αύτούς ά-
πέναντι τής έργολάβου έταιρείας
οίκοδομήσεως τοθ συνοικισμοθ, τό
εφεδρικόν ταμείον καί ούτοι κατό¬
πιν διά τοθ ένοικίου δπερ θά πλη-
ρώνουν μηνιαίως θά καλύπτουν τό
τοκοχρεώλυτρον τής οικίας την
οποίαν θά λάβη έκαστος.
ΚλΤΑΜΕΤΡΗΣΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ
Έπιτροπή άπόρων άστέγων έ-
φέδρων τής πόλεώς μας παρουσι¬
άσθη χθές ενώπιον τοθ κ. Νομάρ¬
χου καί παρεκάλεσε αυτόν δπως
σταλή μηχανικός διά την κατα¬
μέτρησιν των οίκοηέίων ά"τινα θά
δοθούν είς τούς άατέγους έφέδρους
πρός ανέγερσιν οίκημάτων διά την
στέγασιν τον έν δπαίθρω παραμε-
νουσών οίκογενειών των.
Κατόπιν τούτου ό κ. Νομάρχης
διέταξε τόν μηχανικόν Κοινοτή-
τιον κ. Γ. Χαλκιαδάκην δπως
προβή είς την καταμέτρησιν των
έν λόγω οίκοπέδων.
1
τοΰ άγρόΐου καί έξ ύφαρπαγής ι
παρ'λαβον τα ήνία νομίζοντες |
-. - χ ,. , ,τουτο ευκυλον καί χωρίςνά έλθη-
Βενιζελ,ος είς τα ζητηματα αε ^. επαφήν |σιω καί μέ ένα
ταύτα είνε ή τελειοτερα εκ- άγΟ6την έξ εύλαβείαςποός την τά-
φανσΐς^ου «ατριωτου πολι-||ιν είς τίιν οποίαν μετεπηδήοατε
τικοΰ. Είνε τό πλήθος των
δηλώσεων τού κατά τό διά-
στημα τής τετραετίας καθ* άς
προκειμένου διά τό πολίτευ-
μα «αί τα οικονομ1 κά ζητήμα-
τα ό χ. Βενιζελος παρέδιδε
πάραυτα την διακυβέρνησιν
τής χώρας είς οιονδήποτε καί
είς αυτόν τόν κ. Τσαλδάρην,
είτε διά νά γίνη δημοψήφι-
σμα επί τοΰ πολιτειακόν, εί¬
τε διά νά εφαρμοσθή πολι-
τική καλυτέρα τής ιδικής τού.
ΆλΚ' οί άριχηγοί τής αντιπο¬
λιτεύσεως — μικροί «αί όπι-
σθόβουλοι δπως είναι — έ-
φρόντ^ον εγκαίρως νά άνα-
κροΰουν πρύμναν. Και ό κ.
Βενιζελος— έμεινεν.... άρχο
μανής!
***
ί^Α ΠΟΥΝ οί άγύρται
τής «άξιωματικής» αν¬
τιπολιτεύσεως καί οί σαλτιμ-
«άγκοι τοΰ κιτρινισμοϋ: Άλ¬
λά τότβ πώςσυμβαίνει ό ΐσχυ-
ρος Κ-υβερνήτης νά παραδίδρ
σήμερον την αρχήν ένφ ολί¬
γον προηγουμένως δέν τή-ν
παρέδιόεν εάν ό κ. Τσαλδα-
οης δέν ήγγυάτο άν«πιφυλά-
χτως τό πολίτευμα; Άλλ' ό
κ. Βενιζελος παραδίδων την
αρχήν δέν την παραδίδει είς
τόν κ. Τσαλδάρην. Την πα·
ραδίδει είς τόν νόμιμον δρ-
χοντα τής χώρας. Καί μετ*
αύτην την απόφασιν προφα-
νώς ίσχύει πάντοτε ή δήλω¬
σις τού διά τό πολίτευμα.
Ό κ. Βενιζελος παραιτείται
τής άρχής, δέν άποχωρεί δ-
μως τής πολιτικής.
Έννοούμεθα πιστεύομεν.
ΚΑΤΑ τάς χθεσινάς τηλε¬
γραφικάς πληροφορίας
ή αρμοδία άρχή ηρνήθη νά
παραχωρήση τό στάδιον πρός
τέλεσιν έν αΰτφ συλλαλητη-
βίου. Κατά νεωτέρας έπίσης
πληροφορίας ή άστυνομική
άβχή Αθηνών απηγόρευσε
γενικώς τό συλλαλητήριον.
Σημειοΰμεν τα γεγονότα ταυ¬
τα ώς κατ' εξοχήν έποικοδο-
Ιΐϊΐτικά διά την ομαλήν εξέ¬
λιξιν τής πολιτικής καταστά¬
σεως. Τό έτοιμαζόμενον συλ¬
λαλητήριον ουδέν άλλο ήτο ή
έπιδεικτική καί «μαχητική»
έναρξις τής δράσεώς των
Κπράβων τοΰ Μερκούρη. Τοι¬
αύτη δέ έναρξις καλύτερον
νά μάς λείπχι... άπό γενικω¬
τέρας έννοεΐται απόψεως ώς
πθός τα σημερινά συμφέρον
τα τής χώρας.
είς τιμήν εύκαΐρίαί μη
Χανή μεταχειρισμένη 25 ίππων καί
έλαιόμυλος μετά των σχετικών άξό-
ν«ν. τροχαλιών κλπ. ώς καί άγγ^·"40*
ελαιοκιεστήριον 10 Ιντζών.Πληροφο-
>(αι καρά τφ Νικολάψ Μακράκη ΐ
μεχρι σήμερον ί
να ίρωιήσατε
καί τή ν οποίαν
άγνοήσατε' διά
ταύτην εάν σεΐ; είσθε οί ένδεδειγ-
μένοι ή τουλάχιστον οί άνεκτοί.
Αιφνιδίως δέ καί μονοπωλεια-
κώς είσθε σήμερον οί προστάται
τού, λέγοντες δέ τουτο, οΰτε έ-
ρυθριάιε.
Μέ κακίζετε διά τοΰ Αγνώστου
ότι διέλυσα την Σταφιδικήν δρ
γάνωσιν άλλά περί τούτου θά ο¬
μιλήση ή Άγροΐική Τραπέζα είς
ην είναι κατατεθειμένον τό Άρ-
χεΐον τής Σιαφιδικής Ενώσεως
καί είς τό οποίον άναγράφεται
τό παθητικόν Άδελφών Όρφα-
νοΰ καί ό ζήλος είς την "Ιδέαν.
Έπολεμήθην όμως άπ' όλας τάς
πλευράς καί όμολογώ ώς καί πάς
τις θέλει παραδεχθή, ότι τοιαύ¬
τη "Οργάνωσις δέν ηδύνατο νά
ΐποστηριχθή έξ ενός καί μόνου
παραγωγόν.
Μοΰ έπιτίθεσβε διά τού Α¬
γνώστου ότι έξετέθην Γερουσια-
στής των Έτιμελητηοίων ένφ
ορπιλλ'ζω την μεγάλην ίδέαν τοϋ
τούτου άσυστό-
διότι οΰτε κατά
ρ
γρότου. Περί
λως ψεύδεσθε,
κεραίαν δύναται νά μοΰ αποδοθή
ύ ή ' '~'
τοιαύτη
τόν άγρότην τόν
πλήρη συναίσθησιν
άπεναντίας
θέλω μέ
των δικαι-
ωμάτων τού καί οχι ερμαιον
των διαφόρων Ιπιτηδείο>ν διότι
πρώτον άπό δλους Σας τούς ό
ψ'μους άγροτοσωτήρας, έγνώρισα
αυτόν καί έμόχθησα και μοχθώ
υπέρ αύτοι".
Καί θά έκλέξητε λέγει τούς
σάν καί Σάς άριστεΐς καί μέ άπο-
καλήτε κωφάλαλον καϊ παρδαλον
προσποιούμενοι άγνοιαν δι* Ιμέ
δστις δχι μόνον τοιούτος δέν εί-
μαι άλλά μετά σθένους καί μι ά-
δάμασΐον θάρρος καί ένεπιγνωσει
τής γνώμης μου καί των δικαιω-
μάτων μου πάντοτε εϊς την πρώ¬
την γραμμήν μάχομαι. Θά τίθε-
λα δέ νά έπιτύχω, διά νά άποδει-
χθη είς τό πεδίον τής δράσεώς ό
άγροτισμός ενός εκάστου εξ υμών.
Τελευτών θά παρακαλέσω τόν
"Αγνωστον δπως εγκαταλείψη τό
κρυφτοϋλι όπως και Ιγώ όστις ό-
μιλώ πάντοτε παρρησία καί ουδέ¬
ποτε έν τφ κρυπτφ, διά νά γνω-
ρίσω τό άνάστημά τού, καί νά
σκεφθώ άν πρέπει νά συζητώ
μαζύ τΓυ.
Ευχαριστών διά την φιλοξενίαν
σάς έκφράζω φίλε κ. Διευθυντά
τα φιλικώτατα αισθήματά μου.
Στυλιανός Γ.
Ποόεδρσς
Γβωογικον "Επιμελητηρίου
Ν ομού Ηρακλειον
Ο ΙΑΤΡΟΣ
ΙΩΑΝ. Σ. ΠΑΤΡΑΚΗΣ
Άποπβρατώσας Αρτι τάί
σπουδάς τού εγκαθίσταται μο-
νίμως είς Βραχάσι Μεραμβέλ¬
λου καί Βέχβται τοΰς έκ παθο-
λογικών, παιδιατρικών καί δερ-
ματικών νοσημάτων πάσχοντος.
ΔΗΛΩΣΙΣ
Λαμβάνομεν καί δημοσιεύομεν την
ακόλουθον δήλωσιν :}
Κύριε Διευθυντά,
Χωρίς ν' άποχηούσσω ώς τέκνον
μου τόν γαμβρόν μου χ. Μιχ. Δα
βην ύποψήφιον Βουλευτήν τι>ΰ
Άγροτικοϋ Συνδυασμπΰ τοΰ Ν ομού
Ηρακλείου, άποχηρύσσω την πολι¬
τικήν τού ιδεολογίαν χαΐ δηλώ ότι
μέ όλην μου την ψυχήν θά υποστή-
ρίξω τόν συνδυασμόντών Φιλι>.λευθέ·
ρων τοϋ Νομοϋ Ηρακλείου νέ ψή
φους προτιμήσεως πρός τόν αγαπη¬
τόν μόυ προσωπικόν φίλον κ. Γεώρ¬
γιον Μαρήν, πρός όν αΐσθάνομαι
βαθείαν εκτίμησιν καΐ εϋγνωμοσύ
νην δι* όσα άμέ ρηΐα καλά υπέρ
τοΰ Νομοϋ μας καί τοΰ Προσφυγικόν
κόσμου μέχρι σήμερον έκαμε.
Ύπήρξα πιστος όπαδός τοΰ νόμ·
ματος των Φιλιλευθέρων άφ' ής έ
πάτησα έηί Ελληνικόν έδάφους, ι¬
διαιτέρως δέ όπαοος πιστός τον άγα-
πητοϋ μου συμπολίτου χ. Γεωρ-
γίου Μαρή, τοΰ όποίου την πολιτι¬
κήν όξυδέρκκιαν καί Ικανότητα ώς
καί ττ,ν πρόθεσιν νά ύπηρεχχ) την
πατρίδα καί ειδικώτερον τόν Νομόν
μας πάντες άναγνωρίζουν
Τό, νά έπτναλάβω λοιπόν την δή¬
λωσιν τής πίστεως μου ταύτης είναι
περιαυτολογΐα, ούχ' ήττον Θεωρώ
ταύτην υποχρέωσιν μου διά νά
χωρίσω τος ευθύνας.
Έν "Ηρακλείω τή 9 Σ)βρΕου 1933.
Μεθ' υπολήψεως
Ιωάννης Χ" Λαζάρου
ΔΗΛΩΣΙΣ
Κϋριΐ ΔιευΘυντά,
Παρακαλούμεν δπως δημοσιεύ¬
σατε είς την Ιγκριτον Εφημερίδα
σας, 8τι ουδέποτε διενοήθημεν νά
άποσκιρτήσωμεν τοθ κόμματος ου
άρχηγεύει ό Μέγας Βενιζελος.
Δηλούμεν τοθτο διότι διεδόθη
δτι έτάχθημεν 6πέρ τοθ λεγομένου
ΆγροτικοΟ Κόμματος.
Εΰχαριστοθντες διά την φιλοξε¬
νίαν Σας, Διατελούμεν.
Μελέΐσες τη 8 Σ)βρ!ου 1932
Ο£ δηλούντες
Ματθαΐος Γ. Κορναράκης
Ιωάννης Χ. Δο{αστάκης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Αδριον Κυριακήν (1 Ιην Σεπτεμ-
βρίου) καί ώραν 10,30' ακριβώς
επί τής επί τοΰ τείχους Πλατείας
Ήρώων, τό ημέτερον Σύνταγμα
έορτάζει την επέτειον εορτήν τού,
είς μνήμην των ένδόξως πεσόντων
Ήρφιον τού νατά τούς πολέμους
1912—1922.
Οί συγγενεΐς καί φίλοι των έν¬
δόξως πεσόντων Ήρφ'ον μας, πα-
ρακαλοθνται δπως προσερχόμενοι
καί ούτοι τιμήσωσι την εορτήν
ταύτην διά τής παρουσίας των.
Ηράκλειον 9 Σεπτεμδρίου 1932
Τί 43ον Σύνταγμα ΠεζικοΟ
Α. Σέργιος Συν)τάοχης
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΑΝΑΒΛΗΘ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Γεωργίου Χ. Λιαπάκη κατοίκου
τής πόλεως Ηρακλείου.
Κατά
1) Εμμανουήλ Ι. Αγγελιδάκη
έργολάβου καί 2) Ιωάννου Μ.
Μαρή έμπόρου κατοίκων Ηρα¬
κλείου.
Άναβληθεις μέχρι τοθδε Ενεκα
νομίμων λόγων ό διά τοθ 6πό
χρονολογ. 5 Φίδρουαρίου 1932
προγράμματό; μου πλειστηριασμού
προκηρυχθείς καί διά τοθ δπ'
αριθ. 3085 τής 9 Φεβρουαρίου
1932 φύλλου τής ενταύθα εκδιδο¬
μένης εφημερίδος «Άνάρθιοαις»
δημοσιευθιίς δημόοιος άναγκαστι-
κός πλίΐστΐϋθΐαθμός των έν τφ
(Ζρημένφ προγράμματί μου, ώς
τούτο ίδιιορθώθη διά τοθ υπό
χρονολ. 10 Φίβρουαρίου 1932 πα-
παροράματόςμου δημοσιευθέντος είς
τό δπ' αριθ. 3087 καί χρονολογ.
11 Φεβρουαρίου 1932 φύλλον τής
αυτής εφημερίδος, αναφερόμενον
καί περιγραφομένων άκινήτων
κτημάτων των καθ5 ών αθτη μου,
κιιμίνων έν τη" κτηματ'χη πιριφι-
—Ό πρακτικβς όδηγός τοϋ
γεωργοΰ.
Τό υπουργείον Γεωργίας ύι'
έγγραφον τού πρός τας Γενικάς
Διοικήσεις κ«1 Νομαρχίας γνωρί
ζβι ίτι ΰιτβ τής έταιρείας Τιχνι
κης κΐχί 'Εμπορίου έξΐύόθη καϊ έ
τίθη είς κυκλοφορίαν ό α' τόμος
τής δευτέρα; εκδόσεως τοθ Πρα
κτικΰϋ οδηγοθ τού Γεωργού πα-
ραχαλεΐ δέ έπως ληφδό τουτο
ύπ' όψιν τού Γβωργικου κόσμβυ
τοθ Νομοδ.
θαλασσία έ-
-Ή έλληνιχή
νωσις.
Ή 'Ελληνικη
νωσις απέστειλε
τα τα τοΐτικά
τής εγκύκλιον
φράζει την εύαρέσκειαν της πρός
χχ τμήματα αύτϋς έςπνκ έπέδ$ι
ξαν προαπαθείοις πρός μϊγαλυτέ
ραν καί εύρυτέραν οργάνωσιν
των εργασιών της 'Ενώσβως.
θαλασσία ε-
ιτρός αιταν-
τμήματα αύ·
δι' η; έκ
ρεία Τοπαλτί Ηρακλείου τού Δή-
μου καί Ειρηνοδικείου Ηρακλεί¬
ου, είδοποιώ δτι γενησεται την 9
Όκτωβρίου 1932 ημέραν Κυρια¬
κήν καί ώραν 10—12 π. μ. ενώ¬
πιον τού Συμβολαιογράφου Ηρα¬
κλείου ΕύστρατιΌυ
II.
Βουρδουμ-
ιτάκη καί τούτου κωλυομένου τού
νομίμου αυτού άναπληρωτοθ καί
έν τω δημοσίφ γροίψζίφ τού είρη-
μένου συμβολαιογράφου κειμένφ
έντός τής πόλεως Ηρακλείου κατά
την οδόν Καντανολέου ένθα κα!
ότε καλούνται οί βουλόμενοι νά
γίνωσιν άγορασταί.
Άΐμόδιος δικαστικός κλητήρ
ένεργησατω τα νόμιμα έν προκει·
μένφ.
Έν Ήρακλείφ τή 6 Σεπτεμβρίου
1932
Ό τού έπισπεύδοντος καί πα-
ραγγέλλοντος πλφρεξούσιος δικη-
γόρος.
Ν. Γ. Κ(φ«λογιάννης
Άριθμός 5816.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Ό Συμβολαιογράφος ΆγΕου
Μύρωνος Εμμανουήλ Γεωργίου
Καλυτεράκης έν Άγίω Μύρωνι
κατοικοεδρεύων. Προοχαλώ πάντας
τούς έχοντας τυχόν δικαιώματα ή
αξιώσεις επί τού έκ δραχμών πέν-
τε χιλιάδων εκατόν (5100) έκ-
πλειστηριάσματος των ενώπιον μου
χθές άναγκαστικώς χ% έπισπεύσει
τής Έθνικής Κτηματικής Τραπέ-
ζης τής Ελλάδος ώς Βιαδόχου τής
Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος
συνεπώς καί τοθ έν Ήρακλείφ
ύποναταστήματος τής Έθνικής
Τραπέζης τής Ελλάδος έκ-
ποιηθέντων άκινήτων κτημάτων
τού καταδιωκομένου όφειλέτου Έ
παμεινώνδα Ν. Ξυλούρη γεωργοθ
κατοίκου Καλέσσα Μαλεβυζίου
κατά την δπ' αριθμόν (5811) τής
τετάρτης Σεπτεμβρίου τρέχοντος
ΐτους καί χθεσινήν χρονολογίαν
έκθεσιν μου άναγκαστικοθ πλει-
στηριασμοΰ, ίνα έντός τής νομΕ-
μου προθεσμίας προσαγάγωσιν ε¬
νώπιον τοθ άρμοδίου δικαστηρίου
παρ' ψ γενησεται ή κατάτ-χξις
τ&ύς τίτλον; καί τα Ιγγραφα έφ'
ών στηρίζουσι τάς άπαιτήσίΐς των
καθ' 5σον πασά έκπρόθεσμος
προοαγωγή άπορριφθήοεται. Έφ'
οΐς εγένετο ή παρούσα δι' ήν ε¬
λήφθη νόμιμον δικαίωμχ δραχμών
εΐκοσι (20) έν Άγίω Μύρωνι Μα-
λεβυζίου καί έν ιψ συμβολαιογρα-
φείφ μου ίδιοκτησία Σπυρίδωνος
Ί. Τουπογιάννη σήμερον την
I-
κτην (6) Σεπτεμβρίου τού Ιτους
(1932) ημέραν Τρίτην καί υπε¬
γράφη παρ' εμού τού Συμβολαιο-
γράφου Άγίου Μύρωνος.
Ό Συμδ&λαιογράφος Άγίου Μύ¬
ρωνος.
Έμμαν. Γ.ΙΚκλντεράκης
—Ή μετεκπαίδευσις των δι·
δασκάλων θά συνεχισθή.
Υπο τού δπβυργϊίοο τής Παι-
δϊίας άνεκβινώβη πρός τοϋς τρι-
τοβαβμίου; μβτεκιταιδΐυομένους
διδασκάλους &τι κατά νεωτίραν
απόφασιν καΐ κατόπιν έγκρίσΐως
τού γενιχοδ Λογιστηρίου θά συ-
νίχισθή ή μετεκπαίδϊυσίς των.
Οί ώ; άνω μκτκπαιδυέμβνοι
είναι οί 167 τριτββάθμιβι των ο¬
ποίων ή μβτβκπαΐδβυσις βΐχ* δια-
κοπή, διά λογους οίκονομίας πέ-
ρυσι. _
—Ή αύριανή ποδοσφαιριχιΥ
συνάντησις.
Αυριον Κυριακην καί πβρΐ ώ¬
ραν 6 μ. μ. θά δι«{αχθά «1ς το
γήιτβδον «Χάνδαξ» τό άνειβληθέν
προχθές λόγω μη ελεύσεως διαι·
Γητοδ, ματς πρωταβλήματος μετα-
ξύ των ποδοσφαιρικών 6μάδων
της πόλεώς μας «Ενώσεως Γυμνα-
στικών ΌργανώσίΗν» καί «Όμί-
λου Φιλάθλων Ήρακλϊίου».
—Έκλογικά.
Το υπουργείον τί>ν ΈσντερΐΜ&ν
έκοινοποίησκν είς τάς Νομαρχίας
έν έγκυκλίω τ« υπό τοδ Άρβίου
Πάγου άναγνωρισθέντα όνόματα
χαΐ έμβλήματα κομμάτων έν Ελ¬
λάδι διά τάς προσίχεΐς βουλιυτι-
κάς εκλογάς.
—Υπο τοδ υπουργείον τδν 'Ε-
3ωτερικων εκοινοποιήθη πρός
τοΰς μ. χ. Γβνικοϋς Δΐοΐτητά;,
Νομάρχας, Είσοιγγελεΐς και Προ-
ΐδρβυς Πρωτοδικων τοδ Κράτβυς
έν έγκυκλίω τό διάταγμα διά τού
οποίον κανονίζοντκι τα όδοιιτο-
ρικά έξοδα των κατά τάς εκλογάς
χντιΐτροσώπων τής Δικοτστιχης
Άρχής κλπ.
—Οί ύποφήφιοι βουλευταΐ
τοΰ νομοΰ Λασηθίου.
ΟΙ ύποβαλλόντες μέχρι προχθές
αΐτπσεις διά την ανακήρυξιν των
ί>ς ύποψηφίων βουλκυτ&ν έν τω
Πρωτοδικείω Λασηθίου «Ιναι οί
κάτωθι:
Ιωσήφ Κούνδουρος, Κ Παπα¬
δάκης, Γ. Γραμματικάκη;, Γ.
Μαρκόπουλος, Μ. Γιανναδάκης,
II.
Σφακιανάκης, Π. Καλομενο-
ιουλος, Μιχ. Κοθρής«- Ί. Ίωαννί-
δης, Ί. Δαμπλάκπς, Σ. Μαστορά-
πης, Νικ. Ναγκώνης, Μιχ. Κατα-
τότης, Γ. Σϊργάκης, Έμμ. Μη-
λιαράς, Μ. Σβργάκπς, Έμμ. Σα¬
μιωτάκη;, "Αρ. Δερμιτζάκης, Ίωσ.
Κατσανεβάκης, Έμμ. Μοδάτσος,
Γ. Μαυροφρρος, £τ«φ. 8(νικ«·
κης. Ε. Μαυροφόρος καί Ευστρ.
Γσιρακάκης.
"Ομοίως επεδόθησαν είς τόν
τρόεδρον ΠρωτοδικΜν Λασηθίου
ίηλώσετς συνδυασμ&ν τοδ Προβ-
δβυτικοδ κόμματος έκ των κ. κ.
Κουνδουρου,Παπαδάκη, Γραμμα-
τικάκη καί ανεξαρτήτου Δημο-
κρατικοθ Συνδυασμοδ έκ των ν,
κ. Μηλιαρά καί Καταπβτη.
—Πρός καταστολήν τής αί-
σχροκερδείας.
Πρός απάσας τάς υπηρεσίας
Χωροφυλακής εκοινοποιήθη έγ·
κύκλιος τοθ ύπουργείου Έσωτϊρι-
κων δι' ής ιταρανγβλλϊΐ βπως κ·
δώσωβι καί έπιδιώ{«αι την εφαρ¬
μογήν Άστυνβμικών δι«τά{βων
ιτερί τοΰ τρόπου κωλπσεως τ&ν
δερμάτΜν πρός καταστολήν τής
αισχροκερδείας.
—Ή ταμειακή όπηρεσία τβν
Δήμων.
Τό υπουργείον Τ&ν Έβωτϊρι-
κων έκοινοποίηβεν είς τάς Νβ·
μαρχΐας εγκύκλιον τβ& ύπουργΐί-
ον των θίκονομικ&ν δι' ής παρέ-
χβνται οδηγίαι πιρί τής τμημα-
τικής Εΐβπρά{βως τή; εΐσφβρας τ&ν
Δήμων καί κοινοτήτων πρός τό -
Δημόσιον διά την διβ(αγβ»γην τής
ταμειακής αύ^οδ ύηηρεσίας.
—Τα δικαίώματα μετόχων
τοΰ Μβτοχικοΰ Ταμείον
Πολιτ. ύπαλλήλων.
Τό υπουργείον θΐκβνομικβν έ.
κοινοποίηοε πρός τάς Δημοσίας
αρχάς έν έγκυκλίω τό διάταγμα
δι' ου έγκρίνβνται αί γενόμεναι
τροποποιήσεως διαφόρων διατά-
ξεων τοδ Όρνανιβμοδ ΜετοχικοΟ
Ταμείου πολιτικών ύπαλλήλων
ίσον άφορά τα δικαιώματα καί
τάς ύποχρεώσεις τβν μβτόχαν αυ¬
τού ώς καΐ τοθ κανβνισμον «αρβ«
χής δανιΐΜν είς αύτβύς,
ι
1»!
ί
Ηράκλειον Κρήτης
Γραφεΐα Έναντι Νομαβχίας.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Γίρωΐα Σαββάτου
ΙΟΣεπτεμβρίου 1932.
Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΑ ΠΡΟΕΒΑΙΝΕΝ
ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΤΕΡΜΛΤΙΖΟΥΣΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΠΑΣΑΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΙΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τ->0
άνταποκριτοΰ μας).— Οί «ολιτικοΐ κύ
κλοι άνεκοίνωσαν σήμερον ότι κατά πά
σαν πιθανότητα ό κ. Βενιζέλος, κατό¬
πιν των τελευταίων γεγονότων ώς καί
τής χθεσινής συναντήσεως τού μετά τοΰ
Προέδρου τής Δημοκρατίας, θά προ
έβαινεν έντός τής ημέρας είς νέας άνα
κοινώσεις επί τής καταστάσεως.
Αί άνακοινώσεις αυται θά ήσαν άπο-
φααιστικαί, τερματίζουσαι πάσαν ανη¬
συχίαν καί συντβλούσαι είς την ομαλήν
εξέλιξιν των πολιτικών πραγμάτων.
ΕΖΗΤΗΘΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΑΛΑΙΟΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας).— Ό πρεσβευτής
τής Τουρκίας κατά την σημερινήν μετά¬
βασιν τού είς τό υπουργείον των Εξω¬
τερικών εζήτησεν έκ μέρους τής Κυβερ¬
νήσεως τουόπωςάρχίσουνδιαπραγματεύ·
σεις μεταξύ Ελλάδος—Τουρκίας πρός
εφαρμογήν τοΰ συστήματος τής άνταλ-
λαγής των προ'ίόντων.
Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΜΒΥΚΩΝ
ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΠΟΙΩΝ
Η ΑΠΟΣΤΑΞΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ή σταφιδαγορά
ζωηροτέρα άπό χδές.
Δι" έγκυκλίου διαταγής τού Γενικοϋ Χημείον
Γθΰ Κράτους κοινοποιηθείσης είς τα ύπ' αύτό
Παραρτήματα άπαγορεύεται ή υπό των οίνοπνευ-
ματοποιών α' κατηγορίας κατοχή αμβύκων άλλων
πλήν των έκ χαλκοϋ.
—Έξαιρετικώς έπιτρέπεται ή υπό τούτων κατο¬
χή καί χρησιμοποίησις αμβύκων χωρητικότητος κα
τωτέρας των 40 χιλιογράμμων. ,,
—Κατόπιν αΐιήσεως τού προέδρου τής κοινότη¬
τος "Ανω Άκρίων ετροποποιήθη τό διά την κοι-
νότητα ταύτην 4μηνον διάστημο άποστάξεως κα¬
θορισθέν δι' αποφάσεως τοΰ ενταύθα Παραρτή-
ματος τού Γενικοΰ Χημείου άπό 10
Σεπτεμβρίου 1932 μέχρι 10 'ΙανΦυσρίου 1933.
' Όμοίως καθωρίσθη τδ διάστημα διά την κοι-
νότητα Φορτέτσας άπό 1 Σεπτεμβρίου 1932 μέχρι
1 Ιανουάριον 1933.
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Καθ" όλην την διάρκειαν
τής χθές εισήχθησαν είς
την πόλιν κατά τούς
γενομένους ύπολογΐσμούς υ¬
πέρ τάς 100000 οκάδας στα¬
φίδων κατά τό πλείστον τοΰ
εϊδους ταχτά, τής είσαγωγής
εϊδους σουλτανίνας έλαττω
θείσης κατά πολύ διά τούς
γνωστούς λόγους, της πωλή¬
σεως αυτών αργότερον είς
Ικανοποιητικάς τιμάς.
Ή κίνησις τής σταφιδαγο-
ράς μας παρουσίασε καί χθές
Ικανοποιητικήν ζωηρότητα
πραγματοποιηθεισών άρκε-
τών πράξεων δι* έξαιρετικά
καί α/ πράγματα σουλτανί¬
νας καί είς τιμάς κυμανθεί-
σχς μεταξυ 19—22 δραχμών.
Ή άγοραστικη έν τούτοις κί¬
νησις των δευτεροτέρων ποι
οτήτων έξηκολούθησε καί
χθές ή αύτη καί μέ τιμάς τάς
Ιδίας αΐτινες ίσχυσαν τάς τε¬
λευταίας ημέρας.
—Είς τόν ταχτα ή κίνησις
υπήρξε ζωηρά λόγω τής ά-
3ρόας είσαγωγής είς την πό
λιν τοΰ εϊδους τούτου, πλήν
δμως αί τιμαί αΰτοΰ έξακο-
λουθοΰν παραμένουσαι αί αυ¬
ταί καί κι>μαινόμεναι μετα¬
ξύ των 2,50—5 δραχμών. Είς
τούς ελεμέδες οΐτινες κυμαί-
νονται μεταξύ των 6—8,50
δραχμών, εσημειώθησαν πρά-
ξεις τόσον μεταξύ μεταπρατ-
τών καί σταφιδεμπόρων ό¬
σον καί μεταξύ των τελευ¬
ταίαν καί των καταναλωτι-
κών άγορών τοΰ έξωτερικοΰ,
έξ ών ήρξαντο ζητούμεναι
τελευταίως αρκεταί ποσό-
τητες.
—Μάς παρεσχέθη ή πλη-
ροφορία ότι ή έξαγωγή στα¬
φίδων μας είς τα κέντρα κα¬
ταναλώσεως τοΰ Έξωτερικοΰ
έξακολουθεΐ διεξαγομένη κα
νονικώς. "Ηδη ήρξατο ή α¬
ποστόλη σταφίδων μας είς
Γερμανίαν καί Τσεχοσλοβα-
κίαν είς μικράς δμως ποσότη
τας και είς έντασιν ουχί ο¬
μοίαν
1931.
πρός την τοΰ έτους
—Κατά τάς αύτάς πληροφο
ρ(ας μας ή σημειωθεΐσα μι
κρά αύξησις των τιμών των
σταφίδων όφείλεται είς τό
γεγονός ότι οί έμποροι μας
έχοντες ύποχρεώσεις πρός τάς
άγοράς τής "Αγγλίας αΐτινες
καταναλίσκουν μόνον έξαι¬
ρετικά πράγματα ήρξαντο
έκτελοΰντες ταύτας καί
ούτω ζητοΰσι την αγοράν
καλών μόνον ποιοτήτων καί
είς καλάς τιμάς.
Αί προξενηδείσαι ζημίαι
τής σταφιδοπαραγωγής.
Υπό τού Πρόεδρον, τής κοινό¬
τητος Δαφνών απεστάλη πρός την
Νομαρχίαν τηλεγράφημα διά τού
οποίου καθιστά γνωστόν ότι ή
προχθεσινή ραγδαία βροχή κατέ-
ατρεψε περΐ τα 2)3 των σταφίδων
ταχτά αΐτινες ευρεθησαν αίς τού;
©ψΐγιάδις.
Έπίσης ό πρόεδρος τής κοινό¬
τητος Καμαρίου Μαλεβυζίου διά
τηλβγραφήματός τού πρός τόν κ.
Νομάρχην γνωρίζβι δτι την 5ην
Χπογευμκτινήν τή; παρελθούσης
Πέμπτρς κατέπεσεν αίς την περι¬
φέρειαν τού ραγδαιοτάτη βροχή
όιαρκέσασα μίαν ώραν κατα-
στρέφασα περί τάς 10X00 όκ. στά
ίδ ευρεθείσα; βΐς τούς ©ψι-
άλλας πληροφορίας είς
έ Κ ί
φ
γιάδβς.
Κατ'
ς ρφρς
την περιφέρειαν Κορφών κατίπΐ
αζ βροχη καταστρέψασα σταψίδα
έκτβθειμένην προ; άποξήρανσιν
άξίας 750/03 πβρίπου δραχμών.
Όμοίως έβρεξε προχθές ραγ
δαίως είς τάς περιφερείας 'Αγ
Μύρων©ς".κα1 Σταυρακίωνσημειω
θεισων άρκβτών ζημιών είς την ά
ποξηραινομβνην βίς τοΰς οψιγιά
δες βταφίδα.
Ή Νομαρχία Ηρακλείου επι
θυμουαα νά εξακριβωθή τάς
πραγματικάς ζημίας αΐτινες έπήλ
θον εί; την σταφΐδοιταραγωνήν
των ανωτέρω κοινοτπτων, διέτα
ξ«ν τόν Προΐατάμανον τής Γεωρ
νίκης Υπηρεσίας Ηρακλείου χ
Μαυραγάνην ©π«ς προβή είς
την δέουσαν εξέτασιν των πραγ
ματοποιπδβισών ζημιών «1ς την
σταφΐδοπαραγ»γήν.
ΔΗΑΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΒΕΝ ΖΕΛΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΑΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣ
ΑΣΕΩΣ
ΠΡΟΣΟΡΙΝΗ ΑΡΣΙΣ ΤΟΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΟΝ
ΑΙΑΤΟΚ18ΕΣΤΟΤΙΚΟΝΖΗΤΗΜ1
ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΟΑ ΔΙΕΞΑΧΒΟϊΝΗ
ΕΝ ΑΠΟΑΥΤΟ ΤΑΞΕΙ ΚΑΙ ΕΛΕΥΟΕΡΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας). —Ώς σάς έτηλε-
γράφησα, ό κ. Βενιζέλος προέβη τό ά-
πόγευμα είς άνακοινώσεις επί τής έν
γένει πολιτικής καταστάσεως χαί τής ε¬
ξελίξεως αυτής.
Ό κ. Βενιζέλος παρέσχε την διαβε¬
βαίωσιν ότι μεχρι των έκλογών θά παύ¬
ση νά έπιδιώκη την άρσιν τής άνωμαλί-
άς τού καθεστωτεκού ζητήματος.
Περαιτέρω ετόνισεν ότι ή Κυβέρνη¬
σις έλαβε όλα τα μέτρα όπως αί εκλο¬
γαί διεξαχθώσιν έν απολύτω τάξει. Έ¬
πίσης ό κ. Βενιζέλος ήγγυήθη ότι κατά
τάς εκλογάς θά επικρατήση πλήρης ελευ¬
θερία, παρεχομένης πάσης νομίμου
διευκολύνσεως ανεξαρτήτως κόμματος.
ΤΙ ΕΙΠΕΝ Ο χ. ΒΕΝΙΖ
ΔΙΑ ΤΗΝ
ΛΑΪΚΟΝ
&ΕΝ
ΣΥΝΕ
ΞΑΟΣ
ΕΠίΤΡΕΠΕΤΑΙ
ΤΑΣ
ΚΡΑ
ΝΑ ΓΙΝΗ
Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΗΛΩΝ
ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
"Ο Χ. επί τής Ύγιεινής ύπουργός διά τηλεγρα
φήματός τού πρός τάς Νομαρχίας καί Νομιά-
τρους γνωρίζει δτι άναβάλλει τάς δρισθείσας άρ-
χαιρεσίας συνελεύσεως των άντιπροσώπων καί με
τόχων τοϋ Ταμείου Συντάξεως Ύγειονομικών. Του¬
το γίνεται ώς συμπιπτουσών κατά την αυτήν
χρβνικήν περίοδον των έχλογών βουλευτών καί γε-
ρουσιαστών καθ' θς πλεΐστοι ύγειονομικοί είναι,
ώς ύποψήφιοι τ} δπωσδήποτε πολιτευόμενοι, άπη
σχολημένοι είς τόν τελευταίον τούτον έκλογικόν ά-
γώνα.
ΑΙΔΗΘΕΝ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Χθές παρουσιάσθη ενώπιον τοΰ κ. Γ.
Μαρή έπιτροπή υπερπεντήκοντα κατοίκων
τής περιφερείας Έπισκοπής καί διεμαρτυ¬
ρήθη κατά των κυκλοφορήσασαι φημών,
δτι δήθβν διεσπάσθησαν έκ τού κόμματος
των Φιλελεύθερον καί προσεχώρη-
σαν είς τό Άγροτικόν καί Λαϊκόν κόμμα.
—Έπίσης ετέρα έπιτροπή έκ κατοίκων
τής κοινότητος Ζαρού εδήλωσαν είς τόν κ.
Γ. Μαρήν δτι τό πλείστον μέρος των κα¬
τοίκων Ζαροϋ διέπειαι ..υπό φιλελευθέρας
φρονημάτων.
Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ

Είς την οταφυλαγσράν μας χθές έξηκολούθησβ ή
αυτή άς χαί «ρσχθές κίνησις γενομένων χαί
τίνων πράξίων.
—-Υπό τοϋ ελέγχου'στβφυλών ανεκοινώθη είς
την Σταφυλικήν Επιτροπήν Ηρακλείου δτι κατά
τόν μήνα Αυγουστον εξήχθησαν διά τοΰ Λιμένος
μας τό δλον 1.280.508 δχ. σταφυλών, ήτοι δι"
Άλεξάνδρϊιαν καλάθια 70.742, δκ. 932.005, διά
Πειραια χαλάθια 6749 οκάδες 113,631, διά θεσ¬
σαλονίκην χαλάθια 1.602 οκάδες 34.534 καί διά
Βιέννην χιβώτια 27.367 6χ. 200288.
Κατά παρασχεθείσας ημίν
πληροφορίας υπό τής Αίνυπτια-
κής Κυβερνήσεως απηγορεύθη ή
"■ίσαγωγή άποσΤαλείσης υπό έξα-
/ωγέων τής πόλεώς μας ποσότη¬
τος μήλοιν Λασηθίου.
Ή απαγόρευσις αυτή κατά την
γνώμην των ενδιαφερομένων ό-
ρείλεται είς τό γεγονός ότι δ
φλοιός των μήλων τούτων είχεν
υποστή μικράν τινά, άνεπαίσθη-
ων άλλοίωσιν ώς έκ τής πτώσε¬
ως χαλάζης έν Λασηθίω. Δέν ά-
ιοκλείεται δμως ή απαγόρευσις
ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΗΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣΑΥΕ,ΗΣΕΩΣ
Κατ' ανακοίνωσιν τοϋ ύπουρ-
γείου Συγκοινωνίας ετέθη εις ε
φαρμογήν ή αποφασισθείσα αύ¬
ξησις κατά δύο δραχμάς των τα-
χυδρομικών τελών τοΰ έξωτερικοΰ.
Έπίσης ετέθη είς εφαρμογήν ή
κατά 50 ο)ο ελάττωσις των τηλε-
γραφικών τελών μεταξύ Τουρκίας
καί Ελλάδος.
αΰΐη νά όφείλεται είς άλλους λό-
γουΐ:, ούσα γενική διά την εισα¬
γωγήν των μήλων.
0ΙΚ0Ν0ΜΪΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
Αί τιμαί τροφίμων
είς την αγοράν μας.
Ή Επιτραπή διατιμήοβων διά τής
κλευταίας αποφάσεως της έχανό
νισε την τιμήν των κάτωθι βΐβών ώς
Όρυζα Γλασσέ χονδρικώς κατ' ο¬
κάν δρχ. 15.50 λιανικώς 17, δρυζα
Ραγκούν χονβρ. 11,80, λίαν. 13.20,
«άφες Άβυσσηνίας χονδρ. 80, λίαν.
38, καφίς Ίάβας χονδρ. 72.50, λίαν.
31, ζάχαρις χονδρικώς δρ. 20.50 λια¬
νικώς 22.
Ειδή ΠαντοπΜλίίβ». — Ελαίαι
Ύχώριαι 12, Βόλον 16—20. Μα
αρόνια έντόκια 15. Μαχαρόνια ββσ
βσλονίκης 16. Ζυμαρικά έν γένει δρ.
15-20, μακαρονια πολυτελείας παχέτο
δραχ. 19—20. Φασόλβς Ζβρβίας 14.
ΡνΒύθια Μαρόκου 14, έντόπια 8,Κου-
«ιβ έντόπια 12-16. Φαχές 12-14.'Ε-
^αιαλιαν. 22. ΑΜΙ.49-1.5ΟΣάπων
Μη)Ν&ς α' 19, β'. 17, πράπινος α'.
:6 καί Ρ'. 15. Τέϊον 200. Καφφές ά-
λβσμένος 104.
Β«»τνρ«.—Δέρτας Ι10-(32.Γάλακ.
Οισσαλίας 116. ΛΙπη 40. Μπάνβρ 68.
Γαλ*χτ«ρά.— Τνοΐ Κασσέρι 68.
Γουλουμΐσο 44. 'Εντόκιο 54—64.
Γιαοϋρτι Η. Γάλα 9.
Κρεατα.—"Αρνίον βρ.38, χσιρινόν
16—40 μόσχος 38, ζυγούριχρέας προ-
βάτον 32,αΙγός 24. βόίον καί άγβλάς
24 δραχ. χοιρινά μεγάλα 34, γου-
ροννόπουλα 38.
Π©υλ·ριχ*,—Άκό 35—50.
Λαχανικά.—Κρόμμυα 4—5, κατά
.βς 4-5, κολοκυθόχια 8—10 φασόλβς
^ασηθιώτικβς 8-10 μπάμιβς 8-10,
λά 7—8( ξυλαγγουοάκια 4-5
νιομάτες 3—4 δραχμάς, στίφνος 8—
10 Βραγμάς
χίάνβς 4-5
κατ' ' οκάν, μβλ·
λβμόνια έντόπια 16—
18, Ιταλίας 32—36,άγγουράχια 5—6.
χικβριές 5, πράσσα 5—6 λάχανα δρ.
8—10.
ΌπΜριχά.— Σταφύλια 3—6,
χηρπούζια 3—4 πβπόνια 4—5,
άχλάδια 4—6 Κρουσανιώτιχα 10—12
χαί Ίταλικά 12—14, σύκα 6—8, μή·
λα 6—8, ροβάχινα 6— 12, κυδώνια
6-8.
Κίνησις τής Σταφίδος
κατ' βκάν
Σοολτανίνα έξαιρετ.
» α
Υ
Ταχτάδες α'
> β'
Ελεμέδες α'
» β'
Δρ. 20.- 22.-
» 18.- 20.-
» «5.- 17.-
> 12.- 14.50
5.-
4.-
8,30
4.50
3.50
8.-
6.-----6.20
Σταφύλια σουλτανί Δα. 4.50-5.—
Ροζακιά
» ταχτά
Κρασοατάφυλα
3.— 3.50
2.— 2.20
______ 1.30- 1.60
Τιμαί Συναλλάγματος
Δολλάρισν
Λίρβ
Φράγκον
'Ελβετ. φράγκον
Λιρέττα
Μάρκον
Τουρκική Λίρα
Κορώνα (Τσεχ.)
Κορώνα (Σουηδ.)
Φράγκον (Βελγ.)
Σβλλίνι (Αύστρ.)
Φιορίνι (Όλλαν.)
Όμολ. άνταλλα{,
Δβ·
163.------164,50
570.------576,-
6,37- 6,47
31,45- 31,80
8.35- 8,46
38,34- 39,62
76,25- 81.75
4,80-4.91
28,93- 29,85
4,50- 4.60
22,73- 23,60
65.36- 66.06
530-----535,-
ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταπο¬
κριτοΰ μας). Είς τάς σημερινάς τού δηλώ-
σεις ό κ.Βενιζέλος Ιξετάζων την συνεργασί¬
αν των Δημοκρατικών άρχηγών μετά τοΰ
Λαΐκοΰ κόμματος, έτάχθη. κατ' αυτής. Ή
συνεργασία αυτή είπεν ό κ. Βενιζέλος δέν
έπιτρέπεται νά πραγματοποιηθή.
ΕΚ ΤΗΣ ΑΑΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ
Ο ΛΝΑΙΜΑΚΤΟΣ ΤΕΡΜΛΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΝ ΗΟΛΙΤΕΙΛΚΟΝ ΛΝΟΜΛΑΙΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεητεμβρίου (τού
άνταποκριτού μας).— Ό κ. Βενιζέλος
συνεχίζων τάς ανακοινώσεις τού ετόνι¬
σεν ότιέκ τής λαΐκής ψήφου έξαρτάται
πλέον ό αναιμακτος τερματισμός πάσης
εσωτερικάς άνωμαλίας.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΟΕΩΡΕΙΤΑΙ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΜΛΔΥΝΒΕΙΣΛ
ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκρτ-
τού μας).— Κατόπιν των σημερινών δηλώ¬
σεων τοΰ Πρωθυπουργοΰ ή κατάστασις θεώ-
ρεΐται ώς έξομαλυνθεΐσα πλήρως.
"Υπό των πολιτικών κύκλων έτονίζετο
ότι ομαλώς ήδη βαδίζομεν πρός εκλογάς.
Ο ΣΤΡΑΤΙ
ΠΑΡΑΜΕΝΕ
ΙΤ
ΚΟΣ ΣΥΝΑΕΣΜΟΣ
ΕΝ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ
ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τάς υπαρ¬
χούσας πληροφορίας ό στρατιωτικάς
σύνδεσμος, κατόπιν των αημερινών δη¬
λώσεων τού κ. Ηρωθυπουργοΰ, θά πα¬
ραμείνη έν έπιφυλακή.
Ό στρατιωτικός.σύνδεσμος θά επέμ¬
βη μόνον είς περίπτωσιν κινδύνου τής
Δημοκρατίας καί έφ' δβον άλλοθι θά
έκδηλωθώσι προθέσεις εναντίον τής συν-
θέσεως αυτού.
Α
Α
ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΣΕ
ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτού μας).—Ή Κυβέρνησις α¬
νεξαρτήτως τής άπαγορεύσεως τού προ-
ετοιμαζομένου διά την Κυριακήν συλ-
λαλητηρίου τί^ς αντιπολιτεύσεως, απε¬
φάσισεν όπως απαγορεύση γενικώς τάς
πολιτικάς συγκεντρώσεις έφ' οβον αυται
αποσκοπείται νά γίνουν είς ανοικτόν χώ
ρον ή" δέν παρέχουν έπαρκείς έγγυήσεις
δια την τήρησιν έν αύταίς τής τάξεως
καίτης ησυχίας-
Η ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΣ
ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΣΤΑΦΥΛΠΝ
Τό άπόγευμα τής χθές ό χ. Νομάρχης Ηρακλεί¬
ου μετέβη είς τό ϊργαστήριον τοΰ χ. Γ. Άνδρου-
λάκη ράπτου έφευρόντος τρόπον διατηρήσεως επί
20ημερον των νωπών σταφυλών.
Ό κ. Νομάρχης παρέστη είς την σφράγισιν {ών
ιβωτίων Ιντός των οποίων θά παραμείνουν &-
9ικτοι αί σταφυλαί !πί 20ήμερον, διά δοκιμάση·
ήν διατήρησιν.
Μέγεθος Γραμματοσειράς