99898 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3246

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

18/8/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
^^~~^~—~~"^~~^~~—ε^ει»»ι»*»»β·εεβΒεβεβπββΙεπββΙΒεε^ε—ρ|
ΑΝΟΡ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ — ΤΎΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.246
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, ΤΤΕΜΠΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1932.
ΤΟ
Παρ' δλην τού την πονή-
ρη εύοτροφίαν ό άρχηγός
τού Λχϊκοΰ κόμματος κ.
Τσχλδάρης, δέν κατώρθωσε
νά έξέλθιι νικητής οΰτε άπό
τάς διεξαχβείσας περί τό κα-
θεστωτικόν αυζητήσεις. Κ*ί
νικητής θά ήτο μόνον εάν,
άντιλαμβκνόμενος κκτά βά-
θος καί πλάτος το κρίσιμον
των σημερινήν περιστάσεων
καί εμφανίζων ώς ατυγνήν
πραγματικοτητα την άνάγ
κην τής διασφαλίσεω; τής
οημερινής γ*λήνικ τής χώ
ρας, παρεμέριζε έλοσχερώς
τάς γνωστάς παιδαριώδεις καί
τόσον προσφιλεΐς τού άλλως
τε έπιφυλάξεις καί εχώρει
μετά τού θάρρους τό οποίον
πρέπει νά μην άπολείπη
ποτέ τβύς φΐλοδοξοΰντας τόν
ρόλον των λαϊκύν ήγετών
είς την κοττοχύρωσιν των ει¬
ρηνικων σχέσεων μεταξύ τού
Έλληνικοΰ λαοΰ, την οποίαν
ασφαλώς καί σημαντικώς 3*
έξυπηρέτει ή έκ μέρους τού
άνεπιφύλακτος άναγνώρισις
τοΰ Δημοκρατικόν πολιτεύ
ματος. Άλλά τοιούτου εΐδους
χειρονομίαι προΰποθέτουν
ψυχικήν άνωτερότητα κ«ί
σθένος καί τόλμην καί ύπε
ροχήν καί φιλοπατρίαν, Ινα
πλήθος—δηλ. προσόντων διά
τα όποΐα ό κ. Τσαλδάρης
ουδέποτε διέκρίθη.
"Ηδη, κατόπιν των διεξκ-
χθεισίν συζητήσεων, ό Έλ-
ληνικός λαός δύναται έπα-
κριβώς νά γνωρίζη τί τόν
άναμένει εάν τό Λαϊκόν κόμ-
μα καί άσθενώς εξήρχετο
πλειοψηφοΰν έκ των καλ-
πών. Την επομένην αμέσως
των έκλογών μαΰρα νέφη
8ά συνεσωρεύοντο είς τόν
ελληνικόν όρίζοντ», τό πρό-
βλημα τής υπάρξεώς μας, ώς
κράτους καί κοτνωνίας θά έ-
πανεγεννατο σκληρόν καί
άδυαώπητον, ένω ταυτοχρό¬
νως σχεδόν θά έξαπελύέτο
κατά τής ήσυχίας καί τής γα-
λήνης τού τόπου ό κατα-
στρεπτικώτερος τυφών.
Άλλά τοιοΰτος κίνδυνος
εύτυχώς δέν ύ«άρχει ούτε
είναι καν πιθανόν νά υπάρ¬
ξη. Ή έλλειψις παντός βαθ-
μοΰ θάρρους τοΰ άρχηγοΰ
των Λαϊκών καί ή άδυναμία
τού νά χειρονομήοη αποφα¬
σιστικώς υπέρ της γαλήνης
της χώρας έπανακαθιστοΰν
την ανάγκην τής παρουσίας
τοΰ κ. Βενιζέλου είς τα κοι-
νά, περισσότερον άπό άλλοτε
επιτακτικήν. Καί διότι ό κ.
Βενιζέλο; αποτελεί, κατά τάς
δυσκόλους αύτάς στιγμάς, την
μόνην άσφαλή εγγύησιν κα
λής εκβάσεως των τεραστίων
έσωτερικών καί εξωτερικών
τού τόπου προβλημάτων καί
διότι, μόνον παράφρων λκός
θά ηδύνατο νά έμκιστευθη
τάς τύχας τού είς αρχηγόν
άνευ άρχηγίας, ανευ θε¬
λήσεως καί κύρους καί δυ¬
νάμεως.
Καί ό Έλληνικός λαός δυ
νατόν νά υπήρξε έπιλησμων,
άλλά παράφρων δέν είναι...
***
ΟΙ ΠΡΟΕ&ΡΟΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΑΙΑΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
ΤΗΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
Παρά τδν προέδρων των κάτ&>
βι συλλόγων χαΐ σωματείον ελά¬
βομεν καί δημοαιβύομβν την ακό¬
λουθον επιστολήν:
Πρβς τίιν Αξιότιμον Διεύθυνσιν
τήί Εφημερίδος «Άνορθ»>σις»
'Ενταδβα
Κόρι» Διίυθυντά,
^ΐμκθοε ύκβχρβοαμένοι ν* ά«ο·
ννκιμασ»μ«ν τ* «Ις την εφη¬
μερίδα «Φίλβς τβδ ΛαβΟ» έν τω
6«' άρ. 75 τής 16ης Ρ· μ- Φ»λλ«
«ότου διά την δράσιν τού Διβυ-
ίυντοθ τού ενταύθα Ύπ)Τος της
'Εβνιχίϊ; Τραπέζης τής Ελλάδος
Χ. 'Αλκιβιάδη Μαρή, δημβαιευ-
ββντα.Ό βμπβρικβς κβσμος τούΝο·
μοΰ μας βυρε πάντβΐβ καί βις ημ*>
ρας καλάς καί είς,ημέρας βτβνβ·
ΧΜρίας έν τω προσώπω τού κ. Α.
Μαρήτβν αμερβληπτβν, «ρ«υ·
μ*ν καί ει>βνν συνεργάτην, * ♦·
ποίος Ιγνω καί το συμφέρον τής
Τραπέζης ν» εξυπηρετήση χαϊ τού
εμ-ϊθρικού κόσμου τα δίκαια καί
νομιμα συμφεροντα να μή θέση
βίί υίτοδεεστβραν μοίραν.
'Απβκρουοντες όθεν δσα γρά-
»ει έν τω υπο τον τιτλβν "Πολι¬
τικαί άσχημίαι» άρβρω τπί, επι
λαιϊβανώμεθα της ηεριστασβως
να τονίσωμεν, ότι τοιοιϋτα ζητή-
ματα αφορώντα πρόσω** τοιαύ¬
την παρααχονταπαντοτε συνδρο¬
μήν εί; την αγοράν "Ηρακλειον,
ουδέποτε επρεπβ νά άπβτελέαω-
σιν αντικείμενον κοιΐματικών έκ
μεταλλεύυεων καί μόνον την λύ-
Ήΐν τής κοινωνίας δύνανται νά
προκαλεαωσι.
Μετά πήβης τιμής
Ό προέδρω; τοδ "Εμπβρικβΰ
Συλλόγου Ν. Γιαλεράκη^, 6 πρό-
εδρος Έξαγωγέιιν 'Εργβστασιαρ-
χών Έ. Βαυιλάκπς, 6 πρόεδρος
Σύλλογον Εγχωρίων Πρβϊόντων
Χ. Περάκης, έ πρόϊδρος ΰφα-
οματβπυλδν Έ. Κοφβαλκκης, 6
πρόεδρος Ύκοδηματοποιϋν Κα
ταστηματαρχϋν Γ. Βαοιλβίου, 6
πρόεδρο; Μικραβιατ&ν Προσφύ¬
γων Εύαγ. Μαρτάκης.
ΟΤΤΟΣ ΛΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
ΚΑΕΙΑΑΡΟΤΡΥΠΕΣ
Στήν περίφηαη «Κόλασι» τού
Άνρύ Μπαρμπύς τα πάντα βα-
σίζονται σέ μιά κλειδαρότρυπα
—?Ηά την ακρίβειαν σέ μιά χαρα-
μάδα τοΰ τοίχου πού χωρίζει δνο
δωμάτια. Άπό έκείνη τή χαρα-
μάίΐα παρελαύνουν όλες ή άνθρο'ι-
πινες άσχημίες χ κακιες καί ή
δραματικότητρς. Ό ήρως τού εο-
γου—ενας σαδδιβτής, ϊσως έ'νας
μαζοχιστής—έχει κολλήσχι τό μά-
τι τού στή χαραμάδα καί βλέπει
βλέπει ..Ή σκηνές, ιδίως ή έρω-
τικές, έναλλάσσονται—τα μοτίβα
τής παρατηρήσεως—ψυχολογικής
καί κοινωνιολογικής — διαδέχον-
ται το ένα τό άλλο. Ό ήοως τού
έργου δέν κρίνει μόνο τή ζωή διά
μέσου αυτών άλλά τή ζή σάν
νάνε ό ΐδιος τό υποκείμενον ή
μάλλον τα πολλά ύποκε.ίμενα των
σκηνών τής χαοαμάδας. Κα δ
άναγνώστη , πότε μέ σφιγμένη
την ψυχή εμπρός σέ μιά άβυσ-
σο ανθρωπίνης καΐππτώσεω:,
πότε σάν γεμάΐος άπό έκδικητική
χαρά γιά την τραγική μοΐρα πού
κτυπά συχνά τα διάφορα ζιύγη
—παρηκολούθει κι' αύτος πίσω
άπό τον τοΐ^ο, βγάζοντας γενικά
συμπρράσματίί γιά τή ζωή, την
κοινωνια, τα προβλήματά των,
τούς σ/(οπούς καί τίς πιθανώτε-
ρες έξελίξεις των.
Άλλ' άς άφήσαιμεν ήσυχο τόν
άνθρωτυ τού Μπαρμπύς καί άς
έλ.θωμι'ν πκιό κοντά στόν ιϊνθρω-
τιο της ί'διχής μας, τής τυπικής
πραγμαιικότητος. Είπαν: Ή έ-
τταρχία είνε άσπιλη καί άμόλυντη
Ή άίΐηνθμανία—δπως ώνόμασίν
έ'νας τί >ω. δράματος τιμής τόν
σύγχρονιι «κε,ντρικο» ούραπανι-
σμό' την· τάσι νά τρέϊθυν ή έ-
παρχίις πμό, την πρωτεύουσα καί
νά μολύνωνται άνεπανόρθωτα
άπό τον Λθσμοπολιτισμό της—
δέν κατώρθωσε νά βγάλη τήν έ-
παρχία «πό τίς παλχ)ές, τής πα·
τροπαοαδοτρς καί γραφΐκές άοε-
τές της— ο,τι λέμε σήμερα ήθι-
κή και ο'ικογένεια. Καί όμως! Α¬
νεξαρτήτως τοΰ ούρμπανισμοΰ, α¬
νεξαρτήτως χής άθονυμανια , έ-
πιστοποιηι-ε τελευταίως τό εναν¬
τίον ή.,.κλειδαςότρυπα. Πρόσω¬
πον κατά πάντα λόγον άξιόπιστον
μ' επήρε κατά μέρος αύτές τις
ήμέρες καί μοΰ είπε:
—Έχάλασεν δ κόσμος άγαπη-
τέ μου Δέν ύπάρχει πειά τίποτε
όρθιο στήν έπαρχία. Τό καύχη-
μα τής ελληνικής ζωής — διότι
γιά κάτι τέτοιο επρόκειτο—έγινεν
2νας κακο—άντιγεγραμμένος «εύ-
ρωπαίσμός», §νας άχαλίνωτος
μοντερνισμός, Ινας τέλος πάντων
δυσπερίγραπτος, εκτραχηλισμός—
ενα φρικτόν ίδεΐν καί λέγειν δε¬
καήμερον τού Βοκκακίου!
—Άλλ5 άπό πού τα συνεπέρα-
νες μερά μεσημέρι αύτά τα σπα-
ραξικάρδια πράγματα;
—Άπλούστατα φίλε μου. Έ-
γινα άκούσιος ώτακουστής καί
βλεπιστής. Έχάρηκα άθέατος τή
ζωή τοΰ πλησίον. Και δμολογώ
ότι ή χαρά μου αυτή ΐ|ταν άρκε-
τά.,.κακοήθης.
Και ό συμπολίτης ήρχισε την
αφήγησιν των άποκρύφων ττ)ς
κλειδαρότρυπας—Ιτυχεν ή άναθε-
ματισμένη είς τόν Τ)οεμον δρόμον
τής ζωής τού ώς άλλος πειρα-
σμός τοΰ άγίου Άντωνίου!— Μέ
συγκεκριμένα γεγονότα. Μέ πρό-
σωτα και πράγματα—άπό έκεΐ-
ν(ΐ, των δτοίων μολονότι έχομε
έξ κάποτε εις τάς κοσιιικάς
ς με·ρικές έκοηλώσεις
π,'ρ ερ^ις καί άνε£ήγητεΰ, δέν τας
ρστου'κτιοληγήσαΜν-ν Μέ «φηγή-
σεις, τού έξεταζόυΡνες ε'ν σχέσει
μέ την ποαγιιατικότητα άλλά καί
υπό τί) ιρώς ε,ίδιχώς των έκοηλώ
σεοιν Ρκείνων, νρίνοντίΐι »υλογΗ
ή άληθοψανεΐς καί χωοίς την πι-
στοποίησι τής κλειδαρότρυπας!
Ό "Ιψεν καί ό Τολατόι οί κατ' ε¬
ξοχήν αΰΐοί δραματικοί καί ψυ-
χογοαφικοί μαίστροι των ουζιΐ-
γικών τρινώνων, ασφαλώς θά ώ-
χοιοΰσαν ρμτρος είς τα σύγχρονα
.. γεωμετρικά σχήματα των συζυ-
γικών σχέσεων. Λέν ιΐνε πλέον
τρίγωνα. Είνε τετράγωνα καί πο-
λύγωνα. Βλέτετε- τόν τρίτον -τής
σΐ'ζυγικής τραπέζης νά «κάνη
τράαπα» τό στενότερον οίνογε-
νειακόν περιβάλλον τού μέ εκείνον
τοΰ δποίου σιολίζει άριστοτεχνι-
κώς τό μέτωπον. Καί έπεται συ-
νέχεια επ) τής όθόνης ...τής κλει-
δαρόΐρυπας—σννέχεια γεμάτη ά¬
πό σκηνές έξαι^ετικώς πικάντι-
κες, άπο φυσικές διαχύσεις δυσκό-
λωςκατονομαζόμενες καί είςτότολ-
μηρότες>ον ρεπερτόριον των συγ¬
χρόνων Ιρωτικών καί κοινωνι-
κών σχέσεων!
ΙΙεριος>ίζομε.ν εως έ5ώ την εκ-
μυστήρευσιν τού άξιοπίστου συ
νανθρώπου. Είνε τόσο ?ιεπτή καί
ποικίλη πού >·ρειάζει«ι κάποια έ
πιλογή γιά νά την φέρωμεν είς
φώς—καί χωρίς άλλον κίνδυνον
ψυσικά άλλά καί έξ ένοιαφέροντος
πρός τόν άναγνώστην μας. Δεν
ιΐαιθα βλέπετε οΰτε ντέτεχτιβ τής
υΉΐρε'σίας ήθών, οΰτε- ήθοπλά-
σται προπθέμενοι νά μαστιγώ-
σι»μρν—κατά τήν φράσιν τής έ-
πθίής—την άνηθικότητα. Γρ«-
φομεν διά νά περν« ό καιρός—
πούρ πασοέ λέ τάιι, όπως θά ε-
γοαφεν ό άπόφοιτος τοΰ Όλλεν-
δόρφου. Χρΐιάζεται συνεπώς νά
προσφύγωμεν είς ενα ραφινάρι-
σμα των σκηνών. Νά παρουσιά¬
σωμεν οσες πραγματικώς διδά
σνουν άλλά καί τέρπουν μαζύ.
Όσες ένδιαφέρουν ώς υπόθεσις
καί ώς πλοκή. "((σες εχουν μέσα
των τήν χάριν καί τήν ευθυμίαν
τής σημρρινής ζωής. Τό πολύ—
πολύ μέ την άναγραφήν αυτήν—
άναγραφήν πού θά λάβη χώραν
βραδύτερον—νά προλάβωμεν διά
τούς ενδιαφερομένους κανένα α¬
ναπόφευκτον «δράμα καθαρμοΰ»
Άλλά καί νά τούς υπενθυμίσω¬
μεν ό,τι μπορεΐ επί τέλους νά κά
νούν ο,τι κάνουν—προηγουμένως
όμως ιίνε άνάγκη νά φροντίζουν
νά φράσσουν τίς κλειδαρότρυπες
των δωματίων των.
ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
ΕΘΝ1ΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΤΤΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΟΧΑΡΟΥΠΙ, ΕΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟΝ
ΙΙΑΡίΙΚίΙΡΙΙΜ™ ϋΡΟΊ'ΟΝ
Β' (τβλευταίον)
Διά νά ζήση ενας όργανι-
σμός έχει ανάγκην κυρίως
άπό τα εξής συστατικά: άζω-
τούχους θυσίας, ύδατάνθρα-
κας, και λιπαράς θυσίας. Ή
άξία μιάς τροφής ΰπολογίζε-
ται άπό τό ποσόν ενεργείας
τό οποίον δύναται νά προ-
σφέρΐΐ είς τόν ζώντα οργανι¬
σμόν. Τό ποσόν αύτό τής ε¬
νεργείας ύπολογίζεται συνή-
θως είς θερμίδας' οΰτω:
1 χιλιόγραμμον λιπαρών
οΰσιών αποδίδει 9.000 θερμί-
δας, 1 χιλιόγ. λευκωματωδών
(άζωτουχων) οΰσιών άποδί
δεί 3.500 θερμίδας, 1 χιλιόγ.
ΰδατανθράκων (σακχάρου, ά-
μύλου) οΰσιών αποδίδει 4000
θερμίδας.
Θά ήτο βεβαίως δύσκολον
είς τήν πράξιν νά ύπολογί
ζεται ή άξία μιάς τροφής επί
τ|ΐ βάσει τής αποδόσεως είς
θερμίδας. Ή χρήσις των πι-
νάκων τους όποίους εδημι¬
ούργησε επί τούτω ό Ο Κβ1·
ΙηβΓ άπλ,οποιεί κατά πολΰ
τό ζήτημα. Λαμβάνεται ώς
μονάς συγκρίσεως τό αμυλον
τό οποίον λαμβάνει τήν
συμβατικήν αξίαν των 100.
Ό ϋπολογισμός τής ποσότη¬
τος τής ενεργείας τήν όποιαν
περιέχουσιν αί άζωτούχοι ού-
σίαι τής έξβταζομένης τροφής
γίνεται πολλαπλασιάζοντας
επί τόν συντελεστήν 0.94,
των δέ λιπαρων ούσιών επί
τόν συντελεστήν 2. 41 ό Ο.
ΚβΙΙηβΓ είς τόν πίνακά τού.
Επί τής μέσης συστάσβως
των τροφών καί τής περιεκτι·
κότητος αυτών είς άφομοιω-
σίμο ος θυσίας έχει ύπολογί-
σβι πάσας ΰδρεπτιτάς μονάδας
περιέχει έκάσΐη τροφή. Δια
νά εύρωμεν λοιπόν τήν αξί¬
αν τής θρεπτικής μονάδος
μιάς τροφής, άρκεΐ νά διαι-
ρέσωμεν τήν αξίαν των 100
χιλιογράμμων τής τροφής
διά τοΰ άριθμοΰ των θρεπτι-
κών μονάδων τάς οποίας πε-
ριέχουν τα 100 αΰτά χιλιό
γραμμα (θρεπτικί) άξία έκπε
φρασμένη είς αμυλον).
"Ηδη άς μεταφέρωμεν έδώ
άπό τόν πίνακα τοΰ ΚβΙ¬
ΙηβΓ τα στοιχεϊα διά τόν ύ-
πολογισμόν τής ■&ρεπτι«ής
άξίας τοϋ χαρουπίου, έν συγ-
κρίσει μέ άλλα κτηνοτροφι-
«ά προΐόντα (θά ήτο δύσκο¬
λον νά δώσωμεν ολόκληρον
τόν πίνακα διότι θά άπήττι
πολλάς σελίδας τής εφημε¬
ρίδος).
ΕΙδος τροφή:
Είς 100 μέρη τροφής περιέ-
χονται ούσίαι χρησιμοποιή-
σιμοι κατά τήν θρέψιν.
Κριθήκατάμέσ.&ρον
Βρωμη » » »
' Αραβόσιτος »
Χαροϋπι » »
Κρχρί » » »
λιπαρ.
ούσίαι
1.9
4.—
3,9
0,7
3,1
ποωτε
ΐναι
6,6
8.-
7.1
4.-
8.-
ύδατά-
νθρακ.
62,4
44,8
65,7
65,5
45,8
Έκ τής παραβολής αυτής
τοΰ χαρουπίου πρός καρποΰς
των οποίων ή θρεπτική άξία
είναι κοινώς παραδεδεγμέ-
νη βλέπομεν ότι τό χαροΐπι
δχι μόνον δέν ύστερεΐ, άλλά
καί είναι" ανώτερον πολλων
κατ' εξοχήν κτηνοτροφικών
καρπών, όπως ή βρώμη, τό
κεχρί κ.τ.λ. Ή θρεπτική τού
άξία είναι ΐση σχεδόν πρός
τό «ριθάρι «αί κατωτέρα τοΰ
άραβοσίτου κατά 10 σχεδόν
θρεπτικάς μονάδας.
"Ας λάβωμεν Ιν συγκεκρι¬
μένον παράδειγμα. Υποθέ¬
σωμεν ότι έχομεν νά δια-
θρέψωμεν χοίρους καί πρό-
κειται νά έκλεξωμεν μεταξύ
των τριών καρπών, κριθαρι-
οΰ, βρώμης, χαρουπιοΰ (δηλ.
τροφών πλουσίων είς ύδα-
τάνθρακας) τήν εΰθηνοτέραν
τροφήν. Είς τό εμπόριον
προσφέρεται πρός 4.50 δραχ¬
μάς ή οκά τό κριθάρι, 4 δρ.
ή βρώμη καί 4 δραχ. έπίσης
τό χαοοΰπι. Ποία είναι ή
κυττα
ρίνη
1.3
2,6
1.3
3.7
3,7
δ ■*» - 2
Ο ω 3.
2 | §"2
2 &
0,99
0,95
1,00
0,97
0,95
6,1
7,2
6,6
3,2
7.4
1
72
59,7
81,5
71.7
59.7
συμφεροτέρα τροφή;
Άπό τόν άνωτέρο) πίνα¬
κα βλέπομεν ότι 100 μέρη
κριθαριοΰ δίδουν 72 θρεπτι¬
κάς μονάδας, 100 μέρη βρώ¬
μης δίδουν 59,7 θρεπτικάς
μονάδας, 100 μέρη χαρου-
πίων δίδουν 7,17 θρεπτικάς
μονάδας.
"Ας έφαρμόσωμεν τόν κα-
νόνα.
Ή θρεπτική μονάς τοΰ
κριθαριοΰ κοστίζει 450:72=
6.25. Ή θρεπτική μονάς ττϊς
βρώμης κοστίζει 400:59.7=6.
54. Ή θρεπτική μονάς τοϋ
χαρουπιοΰ κοστίζει 400:71=
5.57.
Συμπέρασμα μία οκά κρι¬
θάρι κατά 0,50 δραχμάς ά-
κριβωτέρα άπό τή βρώμη,
παρέχει τήν θρεπτικην μο-
νάδα εύθηνοτέραν. Μία οκά
χαροΰπι είς τήν ιδίαν τιμήν
μέ τήν βρώμην, παρέχει τήν
θρεπτικην μονάδα κατά πο¬
λύ άκόμη εύθηνοτέραν. Τι¬
μάς δμως 4 δραχμών κατ' ό-
«ΤΆΧΙΣΤΑ-
1 Ώς καί έξ άλλης στήλης
γράφομεν αί έξώσεις των προ¬
σφύγων, των κατεχόντων ω¬
ρισμένα μουσουλμανικα άκΐ-
νητα, συνεχίζονται. ΑΙ έξώ-
σεις αυται διετάχθησαν ώς
γνωστόν άπό τίνων ημερών,
χωρΐς έν τούτοις νά ληφθή
ύπ' όψιν οϋτε ή κατάστασις
των έξωνομένων, οΰτε αί Ιδι-
αΐτεραι οικονομικαί συνθήκαι
τής έποχής. Συνεπώς είνε έτι
πλέον αδικαιολόγητος ή συνέ¬
χισις των.ΟΙ άρμόδιοι άντιλαμ
βανομενοι τουτο πρέπει νά
άναστεΐλουν—εάν δέν άνέ-
στειλαν ήδη — τάς έξώσεις
ταύτας. Τα μέτρα διά τήν ε¬
ξασφάλισιν τής προσφυγικής
στέγης δσον πολυσχιδή καί
πολύπλοκα καί άν είνε, συμ-
πληρώνονται όσονούπω. Ά¬
νάγκη λοιπόν νά λεΐψουν, καί
τάχιστα μάλιστα, αί βεβια-
σμέναι καί άψυχολόγητοι
λύσεις.
***
ΑΣΧΗΜΟΣΥΝΑΙ.
Οί άποβαλόντες τήν ά-
λωπεκήν καΐ μέ κυνικήν αναί¬
δειαν δμιλοθντες σήμερον κα¬
τά παντός δστις δέ ασπάζε¬
ται τάς ίδέας των, ωμίλησαν
προχθές καί κατά τοΰ άδελ-
φοΟ τοθ συμπολίτου τέως Ύ-
πουργοϋ, κ. Αλκιβιάδου Μα¬
ρή Διευθυντού τοθ ένταθθα
ΰποκαταστήματος τής 'Εθνι-
κής Τραπέζης. Άλλά τί είπον
οί άνθρωποι; Απλώς άνεμάσ-
σησαν τα δσα κατά καιρούς
έγραψαν οί διάφοροι «λαοσω-
τήρες» καί «νέοι άνδρες» κα¬
τά παντός συγγενοθς καί φΐ*
λου τοθ ΓεωργΙου Μαρή καί
κατά συνέπειαν καί τοΰ άδελ
φοϋ τού. Ή δράσις δμως τοθ
κ. Άλ. Μαρή ώς Διευθυντού
τοθ ύποκαταστήματος τής
Έθνικής Τραπέζης — δράσις
αυστηρώς ύπηρεσιακή καί ά-
χρωμάτιστος — είνε γνωστή
μεταξΰ τοΟ έμπορικοθ κόσμου
καί συμπάσης τής κοινωνίας
μας. Τό τοιούτον δέ, προφα-
νώς δέν θά κατορθώσουν νά
διασεΐσουν οϋτε οί ούραγοί
τοθ έκ ΚαρπενησΙου πολιτευ-
τοΰ μέ μερικάς επί πλέον συ¬
κοφαντικάς άσχημοσύνας.
ΚΑΛΕ ΤΙ ΛΕΤΕ!
ΆφοΟ ήλθεν ό Βενιζέλος
είς Αθήνας καί αί άηδώς καί
έξεπίτηδες κυκλοφοροθσαι φή¬
μαι περί κινημάτων καί ειδι¬
κώτερον. ...άντικινημάτων επή¬
ραν τέλος οριστικόν καί τελε-
σΐδικον—έξεφουρνΐσθη έν είδει
βαρυσημάντου «τελευταίας ώ¬
ρας»: δτι χάρις είς τήν
στάσιν τοθ τάδε καί τοθ
δεϊνα καί ΐσως—ΐσως καί των
άναγραψάντων τα κινήματα,
διελύθη ό στρατιωτικάς σύνδε
σμος καί ή χώρα όδεύει ασφα¬
λώς πρός τάς εκλογάς! Μά
τήν αλήθειαν δέν γνωρίζομεν
τί πρέπει νά θαυμάσωμεν είς
τήν άναγγελΐαν αυτήν, τήν
ένημερότητα ή τήν κουτοπο-
νηρΐαν...
***
Μια επι ηλεον.
Τό «Διδασκαλίαν Βή-
μα» όργανον ώς γνωστόν τής
ΠανελληνΙου Διδασκαλιακής
κάν δέν ώνειρεύθησαν ποτέ
τα παραγνωρισμένα χαρού-
πια μ' δλον δτι ή βρώμη ή¬
δη πωλεΐται έν Κρήτη πρός
4.50 δραχο ή οκά, τό δέ κρι-
θάρι πρός 5 δραχμάς. "Οταν
ή έγχώριος παραγωγή μάς
προσφέρη τό χαροΰπι πρός
0.50—1 δραχ. την οκάν τό ο¬
ποίον δέν ύστερεΐ άπό από¬
ψεως θρεπτικής άξίας, άλλ,ων
κτηνοτροφικών καρπών, εί¬
ναι ακατανόητον πώς στρε*
φόμεϋα είς τό εξωτερικόν
διά νά προμηθευθώμεν άλ-
λους καρπούς είς πολλαπλα-
σίους τιμάς.
Τό χαροΰπι είναι Ιν πολύ¬
τιμον κτηνοτροφικόν προΐόν,
ΐσης σχεδόν άξίας πρός τό
κριθάρι. Ή σημερινή τιμή
τού βΐναι πολύ κατωτέρα τής
ίι έ»
Ηράκλειον Κρήτης
Γραφρϊα Έναντι Νομσ^ίας.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
___ —■
Πρωΐα Πέμτιτης
18 Αυγούστου 1932.
, , ΟΙΤΐε—^——|ε—ΙτΜπ——ι———■————ι————■——————————■——ι————ιι.ι ■»— ■ ——————————=. ————— -------—
ιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΗΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.......ΙΙΙΙΙΙΙ^πΐΙιιΐΜΙΙΙΙΠΙΙΜΙΙΠΙΙΙΙΗΙΠΙΙΜΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ»!»»»"111111111111111·»»"·"!!
ΤΟ
ΕΜΕΙΩΘΗ ΕΙΣ 18 ΤΟ Σ ΕΚΑΤΟΝ
ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΜΕΙ1ΣΙΣ
ΚΛΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΑΤΟΪ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγ>ύσχ->υ {τοΰ
άνταποκριτοΰ μας).—Κατόπιν τής χθε-
σινής συνεργασίας τοΰ Πρωθυπουργόν
κ. Βενιζέλου μετά τοΰ ύτουργοΰ τής
Έθνικής Οίκονομίας ανεκοινώθη ότι
τ«» παρακράτημα τής σταφίδος μειοΰται
οριστικώς είς 18 τοίς εκατόν.
Απεφασίσθη επίσης ή μείωσις είς
ΙΧ τοίς εκατόν τοΰ παρακρατήμ.ατος
τού καπνοΰ.
Αί προσφυγικαί έξώσεις.
Πρέπει νά ληφθούν μέτρα.
ΤΟΥ
ΜΕΤΛ
ΗΣΥί!
ΧΑΑΑΚαΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας)-—Έξ ανακοινώση
ών των πολιτικών κύκλων έπιβεβαιώθη
απολύτως ή συγχώνευσις τοΰ κόμματος
τοΰ κ. Μιχαλακοπούλου μετά των Φι
λελευθέρων κοί ό καταρτισμός έκατέ
(·>ωθεν κοινών συνδυασμών.
ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΧΟΡΗ Γ Η Σ Ι Σ
ΤΩΝ ΔΙΜΗΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΨΗΦΙΣΙΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΘΒ1ΙΧΆΙ 17 Αύγούστου (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας).—Εις την σημερι
νήν βουλήν εψηφίσθη νομοσχέδιον^ δι
ου χορηγοΰνται δίμηνοι άγροτικαί ά-
δειαι είς τούς στρατιώτας. Ή έφαρμο-
γή τοΰ νομοαχε&ίου τούτου άρχεται έν
τος των ημερών.
ΔΙΑΤΙ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ
Η ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΜΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ «· ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Κατόπιν τοΰ δημιουργηθέντος καί δη-
μιουργουμένου θορύβου περί επικρατούσης
έν τή πόλει μας άφορήτου λειψυδρίσς, ήρω
τήσαμεν χϋές σχετικώς τόν «. Δήμαρχον.
Ό κ. Δήμαρχος μάς εβεβαίωσεν ότι ή
λειψυδρία προφανώς όφείλεται είς την ά
νομβρίαν ήτις επεκράτησε κατά τό τρέχον
έτος δεδομένου ότι κατά ι όν παρελθόντα
μήνα Απρίλιον ή πόλις ύδρεΰετο διά 35 λι
τρών ΰδατος ένφ σήμερον ύπάρχουν μόλις
12 λίτραι ΰδατος!
Ό κ. Δήμαρχος μάς ανεκοίνωσεν έπίσηο
ότι έπιθυμών νά παύσουν τα δίκαια παρά
πονα των άνεπαρκώς ΰδρευομένων συμπο
λιτών διέταξε τόν άρχιμηχανικόν τοΰ Δημου
κ. Μαραγιάννην όπως προβή είς την έκπό
νησιν τής μελέτης προΰπολογισμοΰ δαπάνης
των υδάτων «Μηλιαρά» άτινα άπαλλοτριού
μενά υπέρ τοΰ Δήμου θά διοχετευθούν είς
τό ύδρανωγείον Αστρακών έπιτυγχανομέ
νης ούτω τής έπαρκοϋς υδρεύσεως τής πό
λεως.
ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΗΣ ΛΑ'ΓΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΙΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
Ό Δήμος Ηρακλείου απαντών είς σχε¬
τικόν έγγραφον τής Νομαρχίας γνωρίζει είς
αύτην ότι τό Δημοτικόν Συμβούλιον κατά
την τελευταίαν τού συνεδρίασιν απεφάσισε
καί ενέκρινε την μεταφοράν τής Λαϊκής 'Α-
γοράς έκ τής Πλ,ατείας Αγ. Αικατερίνης.
Ό Δήμος ΰποδεικνύει ώς καταλλήλους
χώρους διά την λειτουργίαν, τοΰ λοιπού, τής
λαϊκής άγοράς τόν παρα, την Νομαρχίαν
κήπον, τό τέως Τέμενος Σουλτάν Ίμβραήμ
ώς «αί τόν έξωθι τής Πύλης Χανίων χώ¬
ρον τοΰ Δημοσίου.
Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣΤΗΣΤΙΜΗΣ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΛΙ ΜΕΝ ΙΚΗΣ
Τάς μεσημβοινάς ωοας τής χθές συνήλθον εις
συνεδρίασιν τα μέλη τή: Λιμενικής Έπιτροπής
Ηρακλείου συνεζητήθη δέκαί απεφασίσθη όπωςτό
είς τόν δήμον παρεχόμενον ηλεκτρικόν ρεϋμα, χο-
οηγρΐται ΐφ'>έξης πρός δραχ. 2 καί λϊπτά 23 κα¬
τά χιλιόβαττον.
Ή τιμή αύτη είναι κατά 5 λεπτά μικροτέρα
τής κατά το παρελθόν εΊος Ισχυσάσης τιμης.
Σχετικώς μέ τάς έξώσεις
των προσφύγων των κατοι-
«ούντων είς μουσουλμανικάς
οίκίος (αΐτινες έπκυλήθησαν
ποό π'ο. λήψεως τού προστα¬
τευτικόν μέτρον, όπερ έθε-
σπίοθη κατόπιν έν*ργειών
τοΰ κ. Γ. Μαρή και διά τοΰ
όποίου έπαυσε ποοαοορινώς
ή πώλησις οϊκιών κατεχομέ¬
νων υπό προσφύγων, ινα έ-
ξαγοραοίτώσιν αύται καί δια-
τεθώσιν είς άστέγους πρό¬
σφυγας διατεθέντος πρός
τουτο τοΰ ποσοΰ τώ ν 3000000
δραχ), πληροφορούμεθα ότι
μέχρι τής χθές επραγματο¬
ποιήθησαν περί τάς 60 τοι¬
αύτας.
Αί έξωσθεϊσαι οικογένειαι
στερηθεΐσαι τής στεγης των
κατέφυγον καί έγκατεστάθη-
σαν είςταέναντι τοΰΚρατικοϋ
Συνοικισμοΰ καί παρότόπρο
αστείον «Μασταμπά» τούρ¬
κικα οίκόπεδα (νεκροταφεία).
Οί έγκατασταθέντρς εύρισκ,ό-
ιιενοι έν πλήρει ύπαίθρω καί
έκτεθειμένοι είς τάς καιρικάς
μεταβολάςδιατρέχουν τόν κίν¬
δυνον διαφόρων άσθενειών.
Ώς είμεθα είς θέσιν νά
γνωρίζωμεν αί έξώσεις έξα-
κολουθοΰν εισέτι υπό των ά-
γοραστών των μουσονλμανι-
κών οίκιών ρίς τρόπον ώστε
νά καθίσταται όσημέραι με-
γαλύτερος ό «ριθμός των έ
ξωνομένων καί καθιστα-
μένων τελείως άστέγων.
Τό τοιούτον σννέβη δι¬
ότι ούτοι ελπίζοντες είς την
κρατικήν μέριαναν, δέν έ¬
λαβον ουδεμίαν φροντίδαδιά
την εξεύρεσιν οίχιών πρός
στένασίν των.
Ή δημιουργηθείσα κα·
τάστασις είναι όδυνηρά
τόσον 5ι« τοΰς άστέγους
τούτους άλλά καί ήπο κοινω
νίκης απόψεως. Οί έν λό¬
γω αστεγοι έπεκαλέσθησαν
την επέμβασιν των άριιοοίων
άρχών ίνα ένεργήσουν δ,τι
δεί καί έττισπρυσθή ή ύπο-
σχεθείσα είς αύτούς λήιρ
κοατικής μερίμνης πρός α¬
ποκατάστασιν των, δεδοιιέ
νού μάλιστα δτι είς άλλας
πόλεις τής Νήσου τό δημι
ουργηθέν ζήτημα άποκατα-
στάσεως των ούτω δημιουρ·
γουμένωυ άστέγων διευθετη¬
θή. "Εχει διατεθή άλλως τε
πρός τουτο τό απαιτούμενον
χρηιιατικόν ποσόν των 3 έ-
κατομμυρίων.
Τό ζήτημα τήςκαταακευής
τού Γυμναστηρίου μας.
Σχετικώς μέ την κατασκευ¬
ήν Γυμναστηρίου έν τή
πόλει μας καί κατόπιν τής
διαθέσεως πρός τουτο τού
ποσοΰ των δραχμών 500.000
πληροφορούμεθα δτι παρά
των αρμοδίων ύπηρεσιών
καταβάλλονται προσπάθει¬
αι ίνα επιτευχθή ή κατά τ ό
δυνατόν συντομωτέρα έναρ
ξις των εργασιών κατασκευ-
ής τοΰ Γυμναστηρίου. Τό
Γυμναστήριον δέον νά απο¬
περατωθή συντόμως ίνα τε¬
θή είς την διάθεσιν των εκ¬
παιδευτήριον τής πόλεώς
μας κατά τό μεταπροσεχές
σχολικόν ετος τουλάχιστον.
Ή έλλειψις τοΰ Γυμναστηρί¬
ου είνε ώς γνωστόν αίσθητή
δεδομένου δτι τό ύπάρχοντοι-
θΰτον έκτός τής άνεπαρκείας
τού, και ως εκ τού μικρου
χόόρου είς δν περιλαμ-
βάνεται «ρίνεται άκατάλλη
λον. Πρός ενίσχυσιν των σχε¬
τικών προσπαθειών των άρ
μοδίων ύπηρεσιών ανεχώρη¬
σε "χθές δι' Αθήνας ό γυμ-
ναστής τοΰ Β' Γυμναοίου
"Ηρακλείου κ. Κυβερνητάκης
ίνα εκθέση καί προφορικώς
τάς τάνάγκας των έκπαιδε*·τη-
ρίων είς τό Υπουργείον τής
Παιδείας καί λυθή επί τέ-
λους τό ζήτημα τής κατα-
σκευής τοΰ Γυμναστηρίου.
Έπίσης ό ϊδιος θά προβή
είς τάς δεούσας ενεργείας
διά την διευθέτησιν καί άλ-
λων γυμναστικών ζητημά-
των.
ΚΛΟΠΗ_Ε!Σ_ΧΑΝΙΑ
Συνελήφθη ή Μαοία Ν. Τσον
τάκη έκ Κεράς καί Ν. Κούλας έκ
■Δραττανια διότι είσελθόντες είς
την οικίαν των Μ. Τσοντάκη εις
Χανιά τοΰ αφήρεσαν 12 χρυσά
εϊκοσόδραχμα, έ'να αμερικανικόν
νόμισμα των 20 δολλαρίων καί
έτερον των 10 χρυσά, χρυσουν
σταύρον καί 2 χρυσάς άλυσίδας.
ΤΑ Λ1ΜΕΝΙΚΑ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλε-γράφημα τοΰ κ. ύπουρ-
γοΰ Γενικοϋ Διοικητοϋ πρός
την Γεν. Διοίκησιν γνωοίζει ότι
τό ζήτημα των Λιμενικών Έρ¬
γων Σούδας θά ρυθμισθχ) ορι¬
στικώς κατά την άφιξιν τοϋ κ.
Προεδρου τής Κυβερνήσεως είς
Χανιά.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
ΑΙ τιμαί τροφίμων
είς την αγοράν μας.
Ή Έπιτροπή διατιμήσεων διά της
«λβυταίας αποφάσεως της έχανό
νισβ την τιμήν των κάτωθι βϊβών ώς
εξής:
Όρυζα Γλασσέ χονδρικώς κατ' ο¬
κάν δρχ. 15.50 λιανικώς 17, δρυζα
Ραγκούν χονδρ. 11,80, λίαν. 13.20,
καφές Άβυσσηνίας χονδρ. 76, λίαν.
85, καφές Ίάβας χονϋρ. 72.50, λίαν.
81, ζάχαρις χονδρικώς δρ. 20.50 λια¬
νικώς 22.
Ββότυρ»Ε.-Δέ8νίΐς ΠΟ 132.Γάλακ.
ββσσαλίας 120. Λ(πη 40. Μπάνβρ 68.
Γ«λ«κτ·ρά.— ΤνρΙ Κππσίρι 68.
Γουληυμίσο 40. 'Ξντόπιο 54. Μυζή-
θρα 40. Γιαοϋρτι 11. Γάλα 9.
Εϊδη Παντοπωλίίβυ. — Ελαίαι
έγχώριαι 12, Βόλου 16—20. Μα-
χαρόνια έντόπια 15. Μαχαρόνια θεσ
σαλονίκης 18. Ζυααοικά έν γένει δρ.
15, μακαρόνια πολυτελείας παχετο
βραχ. 19-20. Φβσόλες Σερβίας 14.
Ρββυθια Μαρόκον 14, έντόπια
8, Κουχιά Αιγυπτου 13, έντόπια
νέα 16.-Φαχ«ς 12. Φάβα 12,'Ελαια
λίαν. 24. Ανγβ 1.20. —1.30 Σάπων
ληκΛςβ'·19, β'. 17, πρόπινος α'.
17 καί β'. 15. Τέίον 200. Καφφές ά-
λβσμένος 104.
Λ«χ«νιχ«.—Κρόιιμυη 4—5, ηαχά
τβς 4—5, χολοχυθάκια 6—8 φασόΐες
,ασηθιώτικβς 8—10 μπάμιες 8 — 10,
φασολάχια 7—8, ξυλαγγουράχια 4-5
χομάτβς 3—4 δρσγμάς, σΐίφνος 8—
Ο δραχμάς κατ' οκάν, μελ-
(άνβ( 4—5 λβμόνια έν.όπια
28, Ιταλίας 32—36,άγγουράχια 5—6.
'Ο.— ϊταφύλια 4,5^ —6, ι
καρπούζια 3) πβπόνια 4—5,
άχλάδια 4—6 καΐ Ίτπλικά 12—14,
συκα 6—8, μήλβ 6—7, μπουρνέ-
λες 4, ροδάχινα 12—16.
Κρέατα.— Άρνίον δρ. 38, μό·
σχος 38, ζυγοΰρι κρέας προβάχου 32,
αΐγός 24, βόϊον χαί άγελάς 24.
Πουλεριχά,—Άπό 35—50.
Κίνησις τής Σταφίδος
κατ' οκάν
Σουλτανίνα έξαιοετ. Δρ. 18.50 19.50
» α .
» 17.-
18.-
β'.
» 15.50
16.50
*» Υ'.
» 14.-
15.—
Ταχτάδες α'
5.-
5.50
» β'
4.—
5 —
"Ελεμέδες δέν
ύπάρχουν βΐσέτι.
Σταφύλια σουλτανί
Δρ. 4. —
- 5.-
» ταχτά
» 2.50
■ 2.70
Κρασοστάφυλα
» —
Αί τιμαί τής σταφίδος έμειναν χαί
χθές αί αύται άν καί ή άγορά πα¬
ρουσιάσθη χάπως ζωηροτέρα.
Τιμαί Συναλλάγματος
Δολλάριον
Λίρα
Φράγκον
Έλβετ. φράγκον
Λιρέττα
Μάρκον
Τουρχική Λίρα
Κορώνα (Σουηδ.)
Φράγκον (Βελγ.)
Σελλίνι (Αύστρ.)
Φιοοίνι (Όλλαν)
Δρ.
155,75-
547.—
6,15-
30,35-
8,03-
36,70-
72,81-
27,63-
4,30-
21,73-
62,69-
157,25
■554.-
■ 6,27
■ 30,80
• 8,15
• 38,07
■ 77,88
■ 28,62
4,45
22,64
63,79
Ο Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΠΑΝΕΑΑΒΕΝ
ΟΤΙ ΑΝΤΕΤΙΘΕΤΟ ΠΑΝΤΟΤΕ
ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ
ΑΘΙ2ΝΛΙ 17 Αύγούστου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Είς σημερινάς
δηλώσεις αυτού ό πρωθυπουργός χ.
Βενιζέλος έπανέλαβεν ότι αντετίθβτο
πάντοτε είς την επαναφοράν των άπο·
τάκτων αξιωματικών, έκ λόγων άφο·
ρώντων την ένότητα τού στρατεύματος
κβί την ησυχίαν τής χώρας.
ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΎΜΒΑΣΙΣ
ΕΚΔΟΤΙΧΗΣ ΚΑΙ ΡΑΐΧΣΜΠΑΝΚ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΝΤΑΔΑΑίΑΣ ΤΟΗ ΠΡΟ Γ0ΗΤ11Η
ΑΘΙΪΝΑΙ 17 Αύγούστου (τού
άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον υπεγρά¬
φη ή σύμβασις ^ μ.εταξύ τής Τραπέζης
τής Ελλάδος άφ' ενός καί τής Έθνικής
Γερμανικής Τραπέζης άφ' ετέρου, διά
την εφαρμογήν τού βυατήματος τής άν-
ταλλαγής των προϊόντων μεταξύ τής
'Ελλάδος καί τής Γερμανίας.
ΑΝΕΒΛΗΘΗ Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ
ΤΟΥ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
ΟΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΒΛΟΪΣ ΤΟΥ! ΜΟΠ ΤΗ! ΙΡΙΙΙί
ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τού
άνταποκρ'.τοΰ μας).— Ό πρωθυπουρ¬
γός κ. Βενιζέλον άνέβαλε τό ταξείδιον
τού ε.ίς Θεσσαλονίκην διά την μεταπρο-
αεχή Κυριακήν.
Προκειμενου διά την επίσκεψίν τού
είς Κρήτην έπεβεβαιώθη ότι ό κ.Βενι-
ζέλος θά επισκεφθή όλους τούς Κρητι-
κοΰς Νομούς.
ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΟΥΒΕΡ
ΔΙΑ ΤΑ ΠΟΛ Ε ΜΙ Κ 4 ΧΡΕΗ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣΑΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τοΰ
άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έξ
Ούασιγκτώνος ότι ό πρόεορος των Ή-
νωμένων Πολιτειών κ. Χούβερ προέβη
είςνέας σοβαράς δηλώσεις επί των πο-
λεμικών χρεών. Ό Χοΰβερ εδήλωσε
ότι ή Άμερική δέχεται την διαγρα-
φήν των πολεμικών χρεών έφ' όσον τό
παγκόσμιον εμπόριον θά άφεθή τελείως
ελεύθερον.
ΘΕΡΜΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ
ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΟΥΑΛΛΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τού
άνταποκριτοΰ ι· άς).— Ό πρίγκηψ τής
Ούαλλίας απηύθυνεν επιστολήν πρός
την Κυβέρνησιν δι' ής έκφράζει τάς
Θερμάς ευχαριστίας αυτού καί τοΰ ά-
δελφού τού πρίγκηπος Γεωργίου διά
την έν Κερκύρα ένθουσιώδη ύποδοχήν.
ΤΕΡΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ
ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΣΟΜΑΤΟΝ
ΑΥΡΙΟΝ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΝ ΕΧΛΟΓΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Αύγούβτου (τού
άνταποκριτού μας).—- Είς την αυρια¬
νήν (σημερινήν) συνεδρίασιν τής Βου-
λής θά κηρυχθή ώς γνωστόν ή λήξις
τής νομοθετικής περιόδου-
Αυριον δημοσιεύεται τό διάταγμα
τής προκηρύξεως των βουλευτικών
καί γερουβιαστικών έκλογών διά την
"*4ην Σεπτβμβρίου.
Είς την σημερινήν συνεδρίασιν τής
Βουλής ήτις θά είνε κοινή δι' αμφότε¬
ρα τα νομοθετικά σώματα θά ομιλήση
ο κ. Πρωθυπουργός. *
ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΙΑΛΥΣΕΟΣ
ΤΟΥ ΣΤΡΛΤΙΟΤΙΚΟΥ ΣΥΗΑΕΣΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούατου.—Έξ
έγκύρου κυβερνητικάς πήγής ανεκοινώ¬
θη απόψε^ότι είνε άκριβής ή πληροφο-
ρία καθ' ην ή διάλυσις τού στρατιωτι*
κου συνδέσμου δέν είνε πλέον δυνατόν
νά τίθεται μετά τάς τελευταίας δηλώ·
σεις τού κ. πρωθυπουργόν έξηγήβαντος
τούς λόγους οί όποϊοι προύκάλεσαν την
«ανωμαλίαν» ταύτην καί δηλώσαντος
ανεπιφυλάκτως ότι έν ούδεμιά περι«τώ
σε& θά ήτο δυνατόν μετεκλογεκώς νά π*
ραδώση την αρχήν είς τό λαϊκόν κόμ-
μα, εάν τούτο δέν εΐχε προηγουμένως
καθορίση κατά τρόπον Ικανοποιητικόν
την πολιτειακήν τού θέσιν.
ΚΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
"Εξωτερικόν έτησία Δολλάρια 10.
Άπασαι α! άποδβίςίΐς συνδρο
μών καΐ δημοσιβύαβων φέρουσι
απαραιτήτως την υπογραφήν τβϋ
Διευθυντού καΐ ίδιοκτήτου τής
«Ανορθώσεως».
Ηράκλειον 18Αύγούατου1932
ΣΗΜΕΡΟΝ ό κ. Βενιζέ
λος θά όμιλήστ) είς την
Βουλήν επί τοΰ κυβερνήτι
κου έργου. Αί κατπγορίαι αί
οποίαι διετυπώθησαν κατά
τοΰ έργου τούτου είνε κοιναί
είς τάς μεγάλας γραμμάς
των: Διασπάθισις(;!) τοΰ δη¬
μοσίου χρήματος, Λναποτελε-
υματικότης(Ι) εία έργα κοινής
ώφελρίας. Ό κ. Βενιζρ'λος θά
δυνηθή ούτω πλέον ή εύχε
ρώς νά καταδείξπ τα τρωτά
τής κατηγορίας των πολιτι¬
κών τού άντιπάλων καί νά
μεταβάλη πράγματι τούτους
άπό κατηγόρους είς κατηγο-
ρουμένους. Διότι δέν θά έχη
μαζύ τού μόνον τα κείμενα
καί τοΰς άριθμούς, άλλά καί
την πραγματικότητα — μίαν
πραγματικότητα άδιαφιλονί
κητον διά τούς καλήε πίστεως
συζητητάο άλλά τούς θέλον
τας ΰποθέΐομεν νά διατ,η-
ροΰν τόν κοινόν νοΰν «αί
την κοινήν αντίληψιν.
***
ΕΝΤΟΣ τής εβδομάδος
πιθανώτατα προκηούσ-
σονται αί εκλογαί. Λήγει λοι-
πόν ή άνησυχία καί ό... έκ-
νευρισμός. Καί ή προεκλογι
κή κατάστασις καθίσταται ά-
ναμφισβήτητος. Έννοείται
εάν τφ μεταξύ δέν ανακαλυ¬
φθή ότι ό κ. Βενιζέλος συνε-
χίζει «τα κόλ,πα τού» προκη-
ρύσσων μέν εκλογάς, προε-
τοιμάζο>ν δμως «έν τω σκό¬
τει» την δικτατορίαν!
***
ΟΛΛΑ φαιδρά πράγμα
τα άνεγράφησαν διά
την τελευταίαν συνάντησιν
Βενιζέλου— Ζαίμη. Εφημε¬
ρίς επί παραδείγματι τοΰ
λαΐκοϋ κόμματος μετέδωσεν
έν έκτάκτω έκδόσει την άκό
λουθον —έξηκριβωμένην! —
στιχομ'υθίαν Βενιζέλου—Ζαΐ-
μη: «Αύτη ή Ιστορία των κιν
δύνων τοϋ πολιτεύματοςπρέ-
πει νά λήξτ», βγάλετε κανέ-
να άλλο έκλογικό κόλπο».
Ταύτα είπβ πρός τόν πρόε¬
δρον τής κυβερνήσεως, ό
πρόεδρος τής δημοκρατίας.
Ό δέ κ. Βενιζέλ,ος άπήντη
σεν ώς εξής: «*Έλα καϋμένε
καί σύ Άλεκο, τα νεΰρα σου
έχεις; Μοΰ θυμίζεις έκείνο
τόν 'Αλεκο... τόν δλλο. Άλλ'
άφοΰ θέλεις νά βγάλωμε άλ-
λο έκλογικό κόλπο θά βγά¬
λωμε». "Ολα αΰτά επαναλαμ¬
βάνομεν άναγράφονται έν
έκτάκτφ έκδόσει της «σοβα¬
ράς» λαϊκής εφημερίδος.
Π
Ι-ΙΜΙΕΠΙΣΗΜΟΝ δργα-
1 ■ νόν τής «άξιωματικής»
αντιπολιτεύσεως δικαιολο-
γοΰν την αναχώρησιν τοΰ κ.
Μαξίμου είς Ιταλίαν ομιλεί
καί περί τής «Α. Μ. τοΰ βα¬
σιλέως Γεώργιον». Άνεγνω-
ρίσθη λοιπόν τό δημοκρατι¬
κόν πολίτευμα ή εάν δέν ά-
νεγνωρίσθη διαπνέεται άπό
είλικρινείς προθέσεις έναν
τι αύτοΰ το κόμμα τοϋ κ.
Τσαλδάρη; Θα ήτο εΰχης έρ¬
γον εάν άπήντων σχετικώς
οί κ. κ. Καφαντάρης καί Πα¬
παναστασίου.
***
Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ έτη-
λεφώνησε είς την Α¬
στυνομίαν Πατρών νά παρεμ
ποδίσχί την "συνέχισιν τοϋ
ταξειδίου έπιτροπής Κυπρίων
μεταβαίνοντος είς Κέρκυραν
"Ε λοιπόν! "Ηρκεσεν ή τηλε-
φωνική αυτή συνδιάλεξις διά
νά έκραγή κίνημα είς Πάτρας
Μή χειρότερα.
ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΧ
πΙΛΑΚΤΟΡ
ΤΟΥ ΠΑΝ8ΤΤΙΧΤΗΜΙ0Υ ΜΟΝΑΧΟΫ
Επί δεκαετίαν σπουδασας καί
εΐδικευθείς ένΓερμανια καί Βιέν
ντ). Δέχεται έν τφ Ιατρείω το»,
όδός Σφακίων (Καμαράχι) 2*
νανΐι τοϋ ίατρείου κ. Μελισσϊίδη,
9—13 καί 9—7 μ. μ.
Άχτϊνβε, ΡαΙντγκβν
Τεχνιτόί πνβυμοθώρα|
Τηλεφ. 2-79
ΑΚΤΟ-
ΠΛΟΪΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ α ε.
ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ
ΤΡΙΤΗΝ 8 π. ιι. «ΑΔΡΙΑ-
ΤΙΚΟΣ» διά Ρέθυ¬
μνον, Χανιά, Πειραια
ΤΡΙΤΗΝ 7 μ μ «ΜΑΙΡΗ
Μ » κατ'ευθειαν Πϊΐραιά
ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π. μ. «Η-
ΡΑ» Μ. διά Ρέθυμνον,
Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλ-
κίδα, Βόλον, Θεσ)»·ίκην,
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 8μμ«ΛΡΙ-
ΑΙΙΚΟΣ» διά Χερσό>η
σον, Σεΐσι, Άγιον Νικό¬
λαον. Παχ. Άμμον Ση¬
τείαν
ΚΥΡΙΑΚΗΝ 7 μ μ «Μ'
ΚΑΛΙΑ» κατ' ιύίΗΐαν
Πειραια.
[Έκ τοϋ Πραχτ·>ρ«ί(·ν|
Τηλβφ. Νο 30.
ΌΕΌΤ80ΗΕ
Ι,ΕνΑΝΤΕ ΙΛΝΙΒ
β)β "Α Μ 8 Εί»
Διά Κ.οτ.εβΓά.βιη
ΑηϊΛνβΓρβη
Υπό φόρτωσιν 27—31
Αύγουστον).
—•—ε——μ —«■——■—
0ΥΝΑΚ.Ώ ΙΛΝΕ
3)3"ΒΑΝΤΡΙΑ"
Δία Ι/ίνβΓρθθΙ Ο1&8£Ον7
άΪ
Υπό φόρτωσιν 25—31
Αύγούστου.
ΙΑ_ΚΑΝ5ΚΑ.
ον
*> «υ ν α»
16 — 17 Αύγούοτου
23—25 Αύγούατου
Διά Τεργέστην—Σίοΰσακ
ΑΝΕΜΟΓΙΆΝΝΗΣ δ
ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΣ
Τπλέφ. Νο 32 ·
| το αλανθαστον |
ΙαντιπυρετικονΙ
= Ή γν ιοιότης καί άπο- =
Ξ τελ-ς^ματικότης πι Ξ
= στοποιεΐται κα· =
= τωτέρω. =
Ξ Πιστοποιήσεις Νοσο- =
Ξ κομεΐων Προσφύγων. Ξ
Ξ Κύριβ Λιναρδάτε, Ξ
■= Μέ πολλην βϋχαρίστησιν σάς =
«ϊ γνωρίζω, ότι ή «Παοτερρινη» ~
55 σας μοϋ εδωσε πολί) Ιχον" —
~ ποιητιχάάποτελέσματα επί χρο ~
Π! νίωι περιστατικών έλονοαιιιν —
Ξ όπου άλλα φάρμαχα ήστόχη Ξ
Ξ σαν. Ξ
Ε Όταν ύποπτεΰομαι χρηνιαν =
Ξ έλονοσίαν καί φοβοΰμαι την 3
Ξ εμφάνισιν τού παροξυσμοϋ χά ■■·
5 τόπιν έγχεΐιίήσεων, χρησιμο- =
Ε ποιώ προληιΐΐικώς την «Πά- —
Ξ στβμίνην» χαι μένω πυλύ εύχα- Ξ
Ξ- ριστημένος. Ξ
~ 27 Ιούνιον 1931. —
Ξ Μέ πολύ εκτίμησιν .—
Κ Λ. Μισίρλονλου =
Ξ Πρώην Ύπυυργός ~
= τής Ύγιβινής Ξ
= Έν Αθήναις 3 8)βρίου 1931 Ξ
~ Φίλε κ. Λιναρδάτε, ~
= Ευχαρίστως σάς πληροφορώ Β
~ ότι χρησιμοποιήσας είς πλεί- Β
~ στας πβριπτώσεις έλονοσίας —
= καί έλώδους χαχεξίας την ύμε- =
= ταύτην αξίαν πάσης ύποστηρί- —
= ξεως. =
Β Ί. Παπαγεωργίου —
— Δ)τής Νοσοκ. Άμπελοκήπων. Β
= Πωλείται είς δλα τα ·|
= φαρμακεμπορείακαίφαρ Ξ
5 μακεΐα τής Ελλάδος.
Έκλβκτά
ΦΑΓΩΣΙΜΑ ΒΟΥΤΥΡΑ
-τβδ ΕΥΑΓ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΓενΙ—Τζαμί
Τα τέλη άεροπορικών
άποστολών καί ραδιοτηλεγραφημάτων.
Διά δημοσιευθέντος είς την ε¬
φημερίδα τής Κυβερνήσεως δια·
τάγματος τα πράσθετα άεροπορι-
κά ταχυϊρομικά τέλη επί των έξ
Ελλάδος διά τί εξωτερικόν μετα-
φερομένων άεροπορικώς άντικει-
μένων άλληλογραφίας όρίζονται ώς
ακολούθως: Δραχμαί 5 άνά 10
γραμμάρια βάρους ή κλάσμα αυ¬
τών επί των δι1 Αλβανίαν, Ρου-
μα/ίαν, Ιταλίαν, Ούγγαρίαν, Τσε-
χ σλ 6*κί*ν, Πολωνίαν, ν'Ολλαν-
δίαν, Καστελλόριζον, Κόπρον, Ρό-
δον, Παλαιστίνην Γιουγκοσλαυί¬
α/, βουλγαρίαν, Γαλλίαν, Γερμα¬
νίαν Βέλγιον, Έλβετίαν Αγγλί¬
αν, "Ανω καί Κάτω Αίγυπτον,
ΑύστρΙαν
Δραχμαί 8 επί των δι" Ίράχ
άνά τί(ν αυτήν αναλογίαν βάρο ς,
δραχ. ί), επί των διά Σορίαν καί
Σουδάν άνά την ίδιαν αναλογίαν,
δραχ. 11, επί των διά Περσίαν
άνά την αυτήν αναλογίαν βάρους.
Δραχμαί 15 έττΐ των δι' Ίνδίας
μέχρι ΚαΓ&θΙιί καί δραχ. 17
επί των μέχρι ϋβΐαΐ άνά την
αυτήν αναλογίαν βάρους. Δοαχμαί
14 επί των διά Κβηγα ϋβ:»η-
άα ϋ' Τ&η&βηίΐεα Ανατολικώς
Άφρικής Δραχμαί 17 επί των
διά Νότιον καί Βόρειον Ροδεσίαν,
δραχ 21 επί των διά Σιάμ, δρ.
25 δι' Ίνδοκίναν, δρ 27 επί των
διά Νοτιοδυτικήν Άφρικήν, δρ.
21 επί των δι' Όλλανδικάς Ίνδίας.
Δραχμαί 50 άνά 5 γραμμάρια
βάρους ή κλάσμα αυτών επί των
διά Βραζιλίαν έπιστολών καί έ-
πιστολικών δελταρίων καί δραχ.
90 άνά 50 γραμμάρια βάρους ή
κλάσματος αύ:ών επί των λοιπών
άντικειμένων άλληλογραφίας. Δρ.
58 επί των δι' Ούραγουάην, Αρ¬
γεντινήν, Χιλήν χαί λοιπάς χώ¬
ρας Νοτίου Άμερικής έπιστολών
άνά 5 γραμμάρια βάρους καί επι·
στολικών δελταρίων καί είς δραχ.
105 άνά 50 γραμμάρια βάρους ή
κλάσμα αυτών επί των λοιπών άν¬
τικειμένων άλληλογραφίας.
—Δι' ετέρου διατάγματος τό
τέλος πλοίου ραδιοτηλεγραφημά¬
των δ [αμειβομένων μεταξΰ Έλλη-
νικοθ πλοίου διαπλέοντος Ελλη¬
νικάς θαλάσσας καί ΈλληνικοΟ
τηλεγραφείου μέσψ ΈλληνικοΟ
παρακτίου σταθμοθ όρίζεται είς
δραχ. 2 κατά λέξιν μέ ελάχιστον
βριον είσπράξεως τα τέλος 10 λέ-
ξεων.
—Απόλυσις διδασκάλου.
Διά διατάγμκτος δημοαικυθέν
τος είς την εφημΐρίύα τής Κυ¬
βερνήσεως άπολυεται της ύπποΐ
οίας 6 όπμοδιδΛσκαλος Νικ. Πί-
τίΐναρακης έκ τού δημοτικοΰ
οχολείου Τυμπακίου.
—Τα βιβλιάρια των είσαγω-
γών.
Πχρά τού Τελωνείον» έπεβτρά
φησαν τεθβωρημένοτ είς το Εμπο¬
ρικον 'Εαιμβλητηριον τα βιβλιά
ρια αΐσαγωγνν. Ή διανομή τού¬
των είς τούς δικαιούχους ήρξατο
άπό προχθες.
—Ή έπαρχιακή όδοπ.ιΐαι.
Κατά την προχθεαινήν τού συ¬
νεδρίασιν τό Ταμείον 'Επαρχια
κης Όδοποιϊας απεφάσισε καί
έξέθίσεν είς δπμοιτραοίαν δια
την συντήρησιν τής ύπ' αριθμόν
18 έπαρχιακής όδοϋ Τμήμα Ή-
ραχλϊίου -Φοι ικιάς.
—'Επίαης ενέκρινε την μελέ
την τής άρχικής σκυρροστρώαεω;
τής οδοΰ Καστελλίου—Ξΐιδά.
—'Επίσης ενεκρίθη όπως κατά
το τρέχον έτος γίνουν έπισκευαι
τινές επί τήςέίοΰ Γ«ζι—Καλβσσα
πρβς αποφυγήν μελλοντικήν κα-
ταστροφών ούτως ωίτε νά πιασο-
στρωθΓί αυτή κατά τό προσεχές
έ'τος.
—ΟΙ νέοι πρόεδροι των κοι-
νοτήτων.
Κος,τά τάς γενομένας εσχάτως
έχΧα^χς μεταξυ των κοινοτικών
Συμβουλίων ΝομοΟ Λασηθίου τα
προ-δρεϊχ των κατήρτισθησαν
κατα την νέαν περίοδον ώς κά¬
τωθι:
Κοινότης 'Αγίου Βαβιλβίου:
Πρόεδρος ο κ. Χαρ. Στ. Βαρδά¬
κης. Κοινότπς Καλοϋ Χωρίου:
Πρόεδρος ο κ. Γ. Ι. Πάγκαλος.
Κοινέτης Μαλλών: Πρόβδρος ο κ.
Ί. Ρουκουνακης. Κοινότης Ρου
κακάς·" Πρόβδρος έ κ. Στυλιανός
Σουμπααάκης. Κοινότης Μαρω·
νβιάς: Πρόΐδρος 6 χ. Ιω. Στε¬
φανάκης.
—Τα Γεωργικά Έπιμελητή-
ρια.
Μϊλετάται ή άναδιοργάνωσις
των γεωργικών έπιμελητηρίων
κατά τρόπον έγγυώμενον την
εΰχϊρβατέραν επιδίωξιν τοδ ΰπ'
αυτών έπιδιωκομένου σκοποδ.
—Τα αύτοκίνητα έλξεως.
Τό ΰπβυργΐϊβν την Στρατιωτι
«ών δι' έγκυκλίου τού πρός ά¬
παντας τους Δήμους καί τάς κοι
νότητας παραγνέλλει όπως μβχρι
τής 15 Σβπτβμβρίου έ. έ. προβώ¬
σιν είς την απογραφήν των έν
τςί πΐρΐφερβία των κυκλοφορούν·
των αύτβκινήτων ελξεως.
Ι ΥΑΡΟΜΕΤΡΑ ΑΙΙΝΑΓΚΑ ]
Ξ ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ =
καί δλα τα ύδραυλικά ειδή διά
παρέλαβε τό κατάστημα:
τό νέον δίκτυον =
Ι ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ Ι
= Τό ίδιον κατάστημα άναλαμβάνει την εκτέλεσιν Ξ
Ξη εγκαταστάσεως καί συνδέσεων τοΰ νέου δικτύου. Ξ
=== Τιμαί μέ έκπτωσιν 20 ο)ο επί των τιμών των ΞΞ
== άλλων καταστημάτων. =
ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΓ.
•••••••••••••••••••••α·······················
ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ
ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
Τό ταχύπλουν καί πολυτελέστατον
Α)Π ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
2.00Ό τόννων καί ταχύτητος 14 μιλΐων, αναχωρεί
εκάστην Τετάρτην 6 μ. μ. κατ' ευθείαν
διά Πειραια, Χαλκίδα, Βό?ον, Θεσσαλονίκην.
Δέχεται επιβάτας καί έμπορεύματα.
Άναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν.
Πρακτορείον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ αριθ. —*,. 94 χαίΐδθ
•••••••••••••••••••••••••••••ο················
Η Τ1 ΑΙΕΒΝΗΣ ΕΚΟΕ2ΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Άνοίγει τάς πύλας της την 11—25ην Σεπτεμδρίου έ. Ι
Καθήκον παντός Βιομηχάνου, Βιοτέχνου καί ΠαραγωγοΟ των Έ-
παρχιών τυγχάνει ή αποστόλη τώ^ προϊόντων τής εργασίας τού
καί των κοιτών τού είς την Νομαρχιακήν Επιτροπήν τού ΝομοΟ
τού, ίνα ταθτα έκτεθώσιν είς τό μέγα πζρίητιρον τής ΈΗνικής
Παραγωγή'ς είς τό οποίον θά έμφανισθώσιν τα δμοειδή προϊόντα
δλων των Νομών τοθ Κράτους.
Είδική Έπιτροπή θά εξετάση καί θά βραβεύση διά μεταλλί-
ων καί χρηματικών ίπάθλων τα καλυτέρα ποιοτικώς προϊόντα
καί τα αρίστα έξ αυτών σοσκευασμένα.
Έξ άλλου δχι μόνον καθήκον άλλά καί κυρίω; συμφέρον παν¬
τός καταναλωτοθ καί έν γένει παντός Έλληνος είναι νά επισκε¬
φθή την "Εκθεσιν θεσσαλονίκης, δπου θά εθρη τα προίόντα διά
τα ίποΐα ένδιαφέρεται, τόσον τα έλληνιχά άτινα θά έμφανισθώσιν
έν δλη αυτών τ% πληθύΐ κατόπιν τοθ περιορισμοθ είσαγωγών, 8-
σον καί τα ξένα ών ή είοαγιογή έπιτρέπιται.
Πληροφορίαι: Παρά τοίς χ. κ. Νομάρχαι; καί Αντιπροσώ¬
ποις τής Εκθέσεως.
Έκπτώσεις μίχρι 50 ο)ο ε!ς τούς σιϊηροδρόμους καί άτ·
μόπλοια.
·
—Ή σχολή ξεναγών.
Είς την Εφημερίδα τής Κυβερ¬
νήσεως εδημοσιεύθη ύπουργιχη α¬
πόφασις δι' ής έγκρίνεται ό κα·
νονιβμός λειτουργίας σχολής
Εϊναγών καί έξϊτβσβως των
ύπβψηφίων.
—Επάνοδος τοΰ κ. Νομάρ¬
χου.
Σπμαρον έαανέρχεται αίς την
πόλιν μας κάμνων διακοπήν τής
αδείας τού δι* ΰπηρεαιακοϋς λό-
λους ό Νομάρχης Ηρακλείου Χ.
Έμμ. Λυδάκης.
—Τό διδασκαλικόν συνέ¬
δριον.
Καθ' άς ϊχβμιν πληροφορίας
κατ' αύτάς άρχεται των εργα¬
σιών τού έν Αθήναις τό Πανδι·
δασκαλικόν Συνέδριον. Είς τό
συνέδριον ωρίσθησαν ώς άντι-
πρόσΜποι τής διδασκαλικής όργοι-
νώσεω; τού Νομβυ μας οί κ. χ.
Στ. Άλοΐζος χαί Κ. Τριανταφυλ-
λίδης.
—Ή διάθεσις τοΰ συγκεν·
τρουμένου έλαιολάδου.
Ή έπιτροπή συγκ«ντρώβί«ς
καί διαβέσεως τοθ διά λογαρια¬
σμόν τοΰ κράτους συγκβντρουμέ-
νου έλαιολάδου έχει άκόμη ά-
διάθβτον ποσότητα 400 πβρίπου
τόννων.
Ή διάθεσις τής ποσότητος ταύ
της κρίνεται πρός τό παρόν, ά-
δύνατος, λόγω τής σημειωθείβης
πτώσεως των τιμών τοθ έλαιολά-
δου είς την Δΐϊθνή αγοράν, θ' ά-
ναμένεται δέ ή βελτίωσις τδν
συνθηκην πρός έπικβρδή, εί δυ¬
νατόν διάθεσιν τούτου.
Πάντως καθ' άρμοδίαν ανακοί¬
νωσιν, ή μή διατββεΐσα ποσότης
δέν πρόκειται νά υποστή επεξερ¬
γασίαν: ραφΐνάριβμα.
Έκ τής διαβέσεως τδν 400 «-
ρίπου τόννων, είς την οποίαν
προέβη ή επιτραπή πρό δΐκαπεν-
θημέρου, τό Δημόσιον ωφεληθή
500 χιλ. δραχμάς.
—Τό σιγαρόχαρτον των κα
πνοπαραγωγών.
Κατ' ανακοίνωσιν τοδ Οπουρ-
γβίου των Οίκονβμικών, πρός «ύ-
ρυτέραν διάθβοιν εί; τοΰς καπνο-
παραγωγβύς τού δι' αΰτβύς προβ-
ριζομένου σιγαροχάρτου καί άιτβ-
φυγήν ©1>τω τής χρησιμοποιήσεως
λαθρβμπορικοϋ τοιούτου, ενεκρί¬
θη ή χορήγησις είς τούς κροέ-
δρους των κοινοτήτων υπό τύ¬
πον προκαταβολής, άνανεουμέ-
νης αμ« τή έξαντλήσ«ι της, τής
άναγκαιούσης διά την κατανά¬
λωσιν ενός μηνός ποσότητος σι¬
γαροχάρτου. Ή ποσότης αυτή θά
διατίθϊται είς τούς καπνοπαρα-
γωγούς κ«τά την κρίσιν τ6ν
προίδρων των κοινβτήτων.
—Προκηρυξεις δημοπρασίαν.
Την 25 Αύγούστου έ. ί. ημέραν
Πέμπτην καΐ ώραν 10—12 π. μ.
διβνεργβιται έν τφ 'Ρφορι«κ$
Καταστήματι δημβπρασία διετοδς
ενοικιάσεως οίκήματβς διά την
στεγασιν τοδ Στ." ΛημοτικοΟ
Σχβλβίου Ήρακλϊίου. Τό οΐκη
μα δέον ν' άπαρτίζηται άπό 7 δω·
μάτια ϊύρύχωροι νά Ιχα «Δ-
λήν ίύρύχωρον 2—4 απο¬
χωρητήρια εγκατάστασιν ύδα¬
τος νά πληροϊ πάντας τούς
ορους τής υγείας καί νά κείται
γύρωθεν τβδ 'Αγίου Τίτου.
Έπίσης την αύτην ημέραν δι«-
νβργεϊται δημοπρασία τριετβθς
ένοικιάοβως οΐκήματος διά την
στεγασιν τοδ άνωτίρβυ Παρθενα-
γωγΐίου Ηρακλείου. Τβ οίκημα
δέον ν' άηαρτίζεται έξ έννέα δω-
ματίων βύρυχώρων νά ϊχη «ύ¬
λην ϊύρύχωρβν, κήπον, τρία του¬
λάχιστον αποχωρητήρια, εγκα¬
τάστασιν ύδατος καί ήλεκτρικοδ
Φωτός, νά κείται είς κεντρικήν
συνοικίαν τής πόλεως νά πλη·
ρβί πάντας τβύς ορους της 6γι«-
νής τ«υς άπαραιτήτους δι' Κν
σχολείον κ«1 νά φΜΤίςβτβι καί ά ·
ερίζεται έπαρκϋ;.
—Αί άπβσκευαί τδν έπιβα-
τδν.
Δι' εΐδικής διαταγής χανβνί
ζονται έφ*{ής τα «ερΐ των άπβ-
σκευθν τδν έχ τ«ς άλλβδαπήί
«ροερχομέναΐν έκιβατ&ν οΐτινε
έφβξής πρίπει νά μβταφίρωοι κατ'
ευθείαν είς τό τελωνιακβν κατά-
οτημα τάς αηβοκΐυάς των πρός έ-
ξίΤββιν.
Μ
ΑΝΟΡ««_Ι_
ΑΛΚΑΖΑΡ.- (Όμιλών Κινημα-
τογοάφός).—Σήμερον ή Ζσννετ Μάκ
Ντόναλντ τό λαμπρότερο άστέρι τού
χινηματογράφου είς την δραματικήν
όπβρέττα: «Μνηστή στή Λοτταρία».
ΒΟΣΠΟΡΟΣ.—Σήμερον ή έξωφρβ-
νιχή χωμωδΐα «Όλοτανώς» μέ τόν
βασιληά τού γέλωτος (ΧΑΡΟΛΔ
ΛΟΫΔ. ________
ΑΛΑΜΠΡΑ.- Σήμερον: «Τό κί
τρινον διαβατήριον».
πού περνά
19 Αυγουστον 1932.
Ανατολή ηλίου 5.30, Λύσις 7,31
όν έ&ηρύβει. Αί μεταξυ των άρ-
χηγών πρώται διενέξεις δέν ίχρί
νονχο ευμενώς.
Ό άρχηγός Ιπανήρχιοε τά(
συσπάσείς, δπερ εσήμαινε ότι «πά-
με χαμένοι».
Είς τό σημείον αΰτδ χαΐ ετέρα
τέσσερα μέλη άτιεχώρηααν κα
μετ* αΰΐά άλλα πέντε, χωρις νά
δικαιολογήαουν ξατω καΐ τυπικώς
τους λόγονς δι* ονς εγκατέλειπον
την συνεδρίαν.
Ό ΰπαρχηγδς τότε επρότειν
Ικεχειρίαν «Ινδειχνυομένην έχ
τής άνάγχης των πραγμάτων»
ΟΙ παρόντες, είπεν, εϊμε&α ήδη
13 Ό άριΰμός χά&ε &λλο εϊνα
παρά Ινΰαρρυντιχός χάί πάρη
γορος. Ή χαλέοετε χαΐ έτερον μέ-
Χος Ϋ) νά άποχωρήσουν δνο του¬
λάχιστον έκ των παρόντων.
—Διαφωνώ, άντέταξεν ό άρ
χηγός. Τό'ε τό κόμμα μένει ανεν
δπαδών χαϊ τό συνέδριον μέ ελά
χιατον ακροατήριον. Λησμονείτε
δτι &ά δμιλήαω τελευταϊος;
— "Εχει καλώς, άπαντα δ ν-
παρχηγός. Άφοϋ οί δπαδοι είνε
τόσον απάνιοι χαϊ τό άχροατή
φιόν μας τόοον άραιόν, άπέρχο
μαι έγώ καΐ δταν έγώ άπέλ&ω
δλλος »?ά εύρε&β νά καταλάββ
την θέσιν μου.
—Απέλθετε, φωνάζομεν δλο
Ιν χορφ.
Ό νηαρχηγδς άπέρχεται μετά
τινος ίχ των παριαταμένων και
δ αρχηγδς προχώρει είς την ημε¬
ρησίαν διάταξιν.
— Κάμε μου την χάριν, λέγει
αποτεινόμενος είς εμέ, νά χρα
της πραχτιχά τής συνεδριάσεως
Πολιτιχη χωρϊς πραχτιχά δέν
νοεϊται. Και είς την Γαλλίαν χαϊ
είς την Αγγλίαν χαϊ είς τάς Βρυ-
ξίλλας «αί είς τό κοίνώς λεγόμε¬
νον μπρίτζ πραχτιχά χαϊ λογα-
ριααμοΐ χρατοΰνται ουνεχώς. Έχ
μέρονς των παρόντων χαι των
μή πρασελ&όντων δπαδών τοΰ
χόμματος σέ άναχηρύττομεν πρα-
χιιχογράφον τής παρούσης χαϊ
πάσης μελλούσης συνελεύσεως
συνεδριον ή συγκεντρώσεως. Συμ-
φωνοι οί κύριοι παρόντες;
—Σύμφωνοι, σύμφωνοι χαϊ
οί άπαντες χαϊ οί παρόντες, άνα-
φωνονμεν χαϊ πάλιν έν χορφ.
Ό αρχηγδς έπιοκοπεΐ είς τό
σημείον τουτο την κατάστασιν.
Προφανώς φαίνεται εΰχαριστημέ-
νος ίκ τής όμαλής διεξαγωγής
των γενομένων αυζητήαεων. Καί
λέγει:
—Κύριοι: "Ηλθετε ίδώ 24.
Εάν οί 24 είς την Αλλην συνε¬
δρίασιν ιπροαχομίσονν» άνά πέν-
τ« όπαδούς θά Ιλθουν άχόμη 120.
Εάν άπδ 10 θά Ιλ&ουν άλλοι
240. Άλλά με διακοσίους σαράν-
τα η" τετρακοαίονς ογδοήκοντα ή
ίννεαχοσίονς ίξήκοντα ή Ελλάς
δύναται νά άποτινάξβ τδν σημε¬
ρινόν ζυγόν τής τυραννίας, τό οΐ-
χονομιχδν πρόβλημα ημών καί
των &λλων θά λυ&η εΰχερώς καϊ
ή πατρίς θά ζήο$ ζωην εϋ-
δαίμονα χαϊ μ,εοτην αγαθών. Δι-
αλυθήτε, ίπιλέγει, ησύχως, άπο-
φενγετε τάς ανγκρούαεις μετά
των άντιπάλων, διότι χαϊ άπειρο·
πληδέοτεροι ημών είναι χαϊ ενέ-
ξαπτοι. Καϊ (χετε πεποίθησιν είς
Ιμέ, είς την άχαμψίαν καϊ αλυ-
γιοίαν μου. 'Εμβλήματά μας ί-
οτωοαν πατρίς—πίστις.
—Κρατεΐς πραχτιχά; μ Ιρω-
τφ δ έτερος των ΰπαρχηγών.
Μά χαϊ χρατώ βεβαία.
Καϊ ή αυνεδρίασις διαλνεται.
Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΌΣ
ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΙ-ΦΥΜΑΤΙΟΑΟΓΟΙ
ΔΙΔΛΚΤΟ.Ρ
ΤΟΥ ΠΑΝΐπΐΖΤΗΜΙθΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
Επί δεκαετίαν σπουδάσας καί
εΙΑικευθεΙς ένΓερμανία χαϊ Βιέν¬
νη. Δέχεται έν τφ Ίατρκίφ τού,
όδός Σφακίων (Καμαράκι) 2-
ναντι τού Ιατρείον χ. Μελισσείοη,
9—12 καί 3—7 μ. μ.
Άκτΐνες Ραίντγχεν
Τεχνιτός πνενμοθώραΐ
Τηλβφ. 2—79
Λίαν ηρβσεχ&{ χυχλβοβρεΐ είς
μίγα σ^ημ* τέ) ηβλιτιχοβαιτυρι
χον περιοδικόν:
Ή Μπόμπα
Η ΜΟΑΑ
Χαραχτηοιστικά τής έφετεινής φθι-
νοπωρινής μόοας είνε:
Ή σιλουέττα χορσελέ: Νέος φρτ
φός χι' αύτάς:
ν' άνης ορίζη ή
φσΰατα επάνω
ά πό την μέση
ώστε νά σχημα
τιζτι κορσελβ,
τόσον δ' έπιμέ
νι ή παντοχρά
τηρα μόδα σ'
αυτή την λε
πτομέρεια ώ-
στε πολλά απο τα νέα φορέματα είνε
δίχρωμα όπως τα περυοινά που δια
φέςουν οί χρωματισμυί και έ.ιομέ
νως είνε σέ νευυς συνθυασμους, βιο-
λέ 'αί άσπρο, πράσινο σε 6υ» τό
νους, μπλέ μαριν και κΟΛΧΐνο, μπλέ
πανσέ σέ δύο τόνους.
Ή μιχρή μπερτΐΐ ϋΐνε είδος χάπ»
στρογγυλής χαι εντελώς χλειστής
σ·6ν λαιμό χαϊ προσδίόει εντελώς
νέο ΰφος σία πρωϊνά, άπογευματινά
καί βραδυνά φορέματα.
— Γιά τό πρωϊνό φορεμα άν είναι
μά?λινο ό γιακάς γίνεΐαι άπό λεπτό
τερο ϋφοσμα καί σέ άντίθετο χρώμα,
ιδίως άσπρος, προκπμένου γιά τα
φορέματα σέ όλόκληρη την γχάμμα
τού ιχπλέ. Άπογβυματινο φόρεμα
κρεπ ντέ σιν άπό ά/.ι> χρώμα ή καϊ
άπό τό ϊοιο. Τού βραδυνυυ φορεμα
τος ό γιακάς μπέρτα γίνεται άπό πά
γιέττα, τής οποίας ή λάμψι; κυλα
χεύει πολύ ιό πρόσωπον.
Τό μπολερό συμπληρώνει τό φόρε
μα χαϊ σέ άρχειές περιστάσεις τού
προσδί6ει χαριν, ιΛίως όταν είνε ά
πό τό Ιδιο χρώμα τού φοοέματος, γιά
νά αυμπληρωνη τή ψαΐσΐα και τό
χορσάζ γίνεται άπό χρώμα πασεέλ
ωστε νά φοριέται εό φορεμα άπό τό
πρωΐ μπνόχρωμο »αί τό άπογίυμα
νό &χό ΰφος περισσόΐερον τουαλέτ-
τας.
— Τό βραδυνό μπολερό άπό τα
φΐά, βίλούδο, ή φα(γΐ σέ χρώμα
ροδιυυ ή Θαμάσχηνο ή κόχχινο λάχας
μέ μανίκια μπαλονια είνε πολύ δια
χοσμητικό. Άν έχετε βαρεθή τό
μαύρο φόρεμά σας γαρνίρετε το μέ
μιά «γχέμπ» άπά δαντέλλλα ή ένα
γιαχά—χάπ άπό χρωματιστό ή ά
σπρο μεταξωτό.
—Τα μανίχια πιιίζουν σπουδαίον
ρόλον. Ιδίως στά βρυόυνά φορέμα¬
αύτά είνε ανουβωτέ σανσασιυνέλ»
χαι συγχρόνως πολύ εΰεργετιχή μόδα
μέ όσες δέν έχουν λεπτοφυή χέρια
καί όγχώδες βαλάντιον ώστε νά έ¬
χουν φορεμα αποκλειστικώς βραδυ¬
νό, ένφ τώοα φοριέται βράδυ κρέπ—
ντέ—σΐν φόρεμα σέ χρώμα άσημέ-
νιο ή θαλασσί μέ μαχρυά μανίχια τα
όποϊα όμως πρέπει νά είνε πολύ
φαρδειά χαϊ μαχρυά ώστε νά προσδί-
δουν χάρι σΐό σύνολον.
ή Μοντέρνα
—Τό μόνον πού μένει.
Γρηφονν άπό τάς Κάννας ότι
δ γνωστός κινηματογρπφικός ά
στήρ Μωρίς Σεβαλιέ δεχθείς τού-
χντιπροσώπους τού τύπου είς την
έπαυλίν τού καί απαντών εις
τάς έρωτήσεις των σχετικώς με τ>
διοβήαατα των φ'λων τού όπως
συμψιλιωθρ μετά τής συζύγου
τού Ύβόννης Βπλλε κΐί άπηπύ
οοι·ν πμτ>ότεο'>ι την «πτήσιν δια-
ζυγίου είτε. «Δέν είνε δυνατόν
νά ύπάρΕιι συμψιλίωσις. Κιΐί (ΐί
$ύο αναμένομεν την άπόι>απιν
τού διχαστηρίου. Εί.ε άληθές ότι
ίΐ σύζ"γός μου ήλιΊεν άπό τό
ΙΙαρίσι έδώ είς την έπαυλίν μόν,
ΐλλά μόνον διά νά παραλάβη μ·1·
οικά ένθΰιιιά της Ανεχώρησεν
άιιέσως με,τά τής μητρός της εις
Μτιαρρίτς. Δέν ξέρω την διεύ¬
θυνσιν αυτών. Όπως ήλθαν τα
τράνματα, τό μόνον πού μας μέ¬
νει είνε τό διαζύγιον».
Τό άριοτούρνημ»
των αΐώνων.
—Αί κλοπαι είς την Ρωσ¬
σίαν.
Αί κλοπαι είς τούς σιδηροδρό-
μους καί είς τούς σοβιετικούς
σταθμούς έλαβον κατά την τελευ¬
ταίαν περίοδον τρομακτικάς δια-
πΐάσεις. Κατά τό πρώτον τοίμη
ναν τοϋ τρέχοντος έτους έκλάττη-
σαν 40 000 δέμιιτα, βάοους 1538
τόννων έν όλω Είς την κεντρι¬
κήν Ασίαν ίνοπλοι συμμορίαι α¬
φήρεσαν μεγάλας ποσότητας ύ·
πηδημάΐ-ων, όρύζης καί αλεύρων.
Είς τό Σαμαρ οί ΐδιοι σιδη >ο-
δρομικοί ύπάλληλοι όργανών*
την ληστείαν. Αί σοβιετικαί έφη-
μερίδες διαμαρΐύρονται ζωηρώς
διά την κατάστασιν αυτήν καί
ζητοΰν τυφεκισμόν των ένόχων.
—Οί Ίρλανδοί μισοϋν τούς
"Αγγλους.
Αγγέλλεται εξ Όττάβας τοΰ
Καναδά ότι ό Ίρλιχνδός Νταν-
μαλόνε, όστις, ώς γνωστόν, τΐχε
συλληφθχ) κατηγορηύμενος ότι
έσχεδίαζε με-τ' ά'λων απόπειραν
κατά τής ίωής των κ. κ. Μπάλ·
ντουιν καί Τόμας καί ό οποίος
λόγω άμφιβολιών είχεν άφεθί)
προσωρινώς έλεύθερος επί έγγυή-
σει, συνεπεία νέων επιβαρύνη
κων δι' αυτόν σιοιχείων, συνελή¬
φθη έκ νέου καί έφυλακίσθη.
Ι
ΠΟΤΑΣΣΑ
Είναι ή καλλιτέρα καί ευθηνοτερα πότασσα ή όποία
πραγματικώς σάς έξασφαλίζει την καλλιτέραν ποιότη-
τα σταφίδος.
Είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΗΓΓΥΗΜΕΝΗ καθώς απέδει¬
ξεν καί ή γενομένη χημική ανάλυσις παρά τοϋ ενταύ¬
θα Παραρτήματος τοϋ Γεν. Χημείου τοϋ Κράτους.
ζ Προτιμήσατε την ποτάσσαν ϋΕΒΙΛΕΚ.
ν διότι είσθε εντελώς βεβαιοί πώς άγοράζετε την
ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΝ ποτάσσαν καί συγχρόνως ΤΗΝ ΕΥ-
ΘΗΝΟΤΕΡΑΝ.
Μία καί μόνη δοκιμή θά σάς κάμη νά μή ζητήιε
πλέον παρά μόνον ποτάσσαν μάρκας ϋΕΌΙΤΕΚ.
Πωλείται είς τιμάς έκτός συναγωνισμοΰ, είς δλα
τα καλά παντοπωλεΐα καταστήματα έν γένει καί:
Έν Άρκαλοχωρίω είς τό «ατ)μα /χ. Γ. Κανιαδάκη
» "Αρχάναις » » » Έμ. Άρναουτάκη.
Διά χονδρικάς πωλήσεις καί σχετικάς πληροφο¬
ρίας άπευθύνβσθε είς τα καταστήματα:
ΓΕΩΡΓ. ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗ
καί ΑΔΕΛΦΩΝ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
υ||ΙΙΙΙΙΙΙΙΗΗΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ||ΐ:
ΠΑΣΤΕΡΙΝΗ
"Αριστον τονωτικόν φάρμακον, ριζικώς θρραπεΰον οί-
ανδήποτε μορφήν Ιλονοσίας (οξείαν, χρονίαν, κακοήθη)
άνευ ύποτροπής καταπολεμοϋν την άναιμίαν, αύξάνει την
όρεξιν, προκαλοϋν εΰχροιαν προσώπου, σμικρύνον κατα¬
πληκτικώς την έξογκωμένην σπλήνα.
Ζητεΐται Ιπιμόνως μικρά κυτία 12 καί 24 κασέ χάριν
ευκολίας, μικράς δαπάνης άντΐ δραχ. 18 η 36.
Χονδρική πώλησις δλων των έμβαλλαγίων, παρά τφ
?ν Αργοστολίφ Φαρμακεμπορικφ Οϊκφ Βασιλείου Λιναρ-
δάτου.
Λιανική πώλησις είς δλα τα Ιν Ελλάδι Φαρμακεΐα.
"ϊϊιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΜΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιίπ
^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΐΐΐΠΐΐΐιΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΙΙΙΙΙΙΙΙ'ίΐιιιιιιιιιιιιΐιιι·
[μιχ. λεμπιδάκης!
(ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) |
ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣ.Α ΜΑΣ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ 1
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΝ Γ Α Μ Ο Υ Ι
Μ
Μέ «ρο»Τ6βανή πβλιτικήν κοτϊ
βατυριχπν νλην. |_
Ύκέ> την Αιεάβυνβιν δΊακεχρι-1 ι ματος
μέν·» χαϊ νν**0τ·& £«τνρογρά ' ~
ε»·».
Ευρίσκονται πάντα τα εϊδη διά 6ΛΛτίβ·ΐ{ καί
τιμάς προσιτάς δΊ9 δλα τα βαλάντια.
ΑΡΕΤΟΥΣΑ...
Πβλ. Αηαητρκχοιτούλου
|Ω4ο«.
Καί 5σο περισσότερα χάδια
τής ίκανα έγώ, τίσο έκείνη έκα-
ν: σάν τρελλή μαζί μου ώς πού
στό τέ)ος μοθ λέει σοβαρά :
__Πές μο^ έαΰ «ϊσιχι τό πρώτο
άρχοντοπουλο τής Μιτυλήνης, έγώ
είμαι ή πλουαιώτερη άπό δλες' ό
πατέρας μου θά δώση πλούτη
σ' εκείνον πού θά θελήσω
γάμους είς =
1 Παραγγελίαι έκτελοθνται έντός έλαχίστου χρονικοθ διαοτή- |
Ξ ματος. Ξ
ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
II
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΪ
ν* πάρω. θέλεις νά γείνης άντρας
μου έσύ;
Έγώ χωρίς νά ξέρω τί σημα-
σία είχεν ό λόγος της, μεθυσμέ-
νος δπως ήμουν άπο τ' άγκαλιά-
σματα καί τα φ:λιά της, παιδί
άμάθητο άπό την άγάπη κι' άπό
τα φερσίματά της, την σφίγγω
στήν άγκαλιά μου καί τής άπαν-
τάω:
—Ναί, θέλ'θ νά γίνης γυναίκά
μου, γιατί σ' άγαπώ.
Σ' αύτό τό λόγο μου έκείνη έ¬
καμε σάν τρελλή.
Σέ μιά στιγμή βρεθήκαμε ό
I-
νας στήν άγκαλιά τού άλλου,
σφιχτά-σφιχτά, πού δέν μδς χώ·
ριζε πειά τίποτε' γιατί έκείνη ή-
ταν μεγαλύτερη καί πειό πονηρή
άπό μενά καί ήξερε ώς πού μπο-
ροδσε ή άγάπη νά φθάση ...
"Ετσι δταν έκοντοζύγωσε ή
αύγή, ή "Άννα έσηκώθηκε γρή-
γορα, έφόρεσε πάλι τό άσπρο φό¬
ρεμα τής νύκτας, που ήταν έπί-
τηδες φτιασμένο γιά νά φαίνωνται
περισσότερο τα κάλλη της, καί
μοθ λέει βιαστικά:
—Σήκω καί πήγαινε γρήγορα
πρίν ξημερώση, γιατί 6 παΐέρας
μου ξυπνάει πολΰ πριοί καί κα-
τεβαίνει στόν κήπο· καί πρέπει
νά μεΕνω έγώ μόνη γιά νά ση-
κώσΐϋ τό στρώμά μας.
Έτοιμάσθηκα κι' Ιγώ νά φύ-
γω, χωρίς νά παύσω νά βλέπω μέ-
σα στό πρωϊνό γλυκοφώτισμα
τό ψηλόλιγνο κορμί τής άγαπητι-
κής μου.
Άγκαλιασθήκαμε, οριληθήκαμε
παλι γλυκά καί ή "Αννα μοθ
εΐπε :
—"Ακουσε' έγώ δέν μπορώ νά
κάμω πειά χωρίς έσένα. Νά μην
είπήςστήςάδελφέςσου δλαδδα έγίνα
νέ μεταξύ μας,Χ γιατί τής ντρέπο-
μαι* νά τού; είπής μόνο πώς έ-
καθόμαστε καί μιλούσαμε κάτω
άπό τα δένδρα. "Ας άφήαοιιμε νά
περάση λίγος καιρός, νά γνωρι
σθοθμε άκόμα, δπως γνωρισθήκα-
με, κι' έγώ θά τό είπω στή μη-
τέρα μου κι' έκείνη στόν πατέρα
μου. Έτιειδή λοιπόν δέν θέλω νά
τό μάθη κανείς άκόμα, καί μάλι-
στα ή άδελφές σου κι' ή δική
μου, σύ δταν θάρχεσαι μέ τής ά¬
δελφές σου, θά προοίγΊ^ς νά μή
μέ κυττάζης πάντα· μάλιστα πρέ¬
πει νά φχίνεται πώς μιλεΐς μέ τή
Δώρα περισσότερο άπό μενά, γιά
νά μή δώσης ΰποψία σέ κανένα.
Καί τώρα, γλυκέ μου, έπρόσθεσε
πήγαινε στό καλό καί αυριο τή
νύκτα σέ περιμένω πάλι, δπως ά-
πόψε.
Καί λέγοντας αύτά μέ πήγε,
κρατώντάς με άπό τό χέρι, ώς
την θύρα τοθ κήπου, άγκαλια¬
σθήκαμε σφικτά, κι' ϊφυγα γρή¬
γορα γιά τό παλάτι...
Στό δρόμο άρχισχ νά ρωτάω
τόν έαυτό μου, αν ήταν δνειρο ό-
λόκληρο αυτή ή νύκτα πού έπέ-
ρασα. Τόσο παράξενα και άνέλ-
πιστα ήσαν έκεΐνα πού αίσθάν-
θηκα γιά πρώτη φορά στή ζωή
μου, έγώ ό άμάθευτος άπό άγάπη
καί μαθημένος μόνο μέ τα διδλία
ιών ποιητών.
Όταν 4πήγα οτό παλάτι καί
μπήκα στήν καμάρα μου, ή άδελ-
φή μου ή μεγάλη ήταν ξαπλωμέ-
νη ατό κρεβδάτι μου καί μ' έπε-
ρίμενε ξύπνια.
Έπετάχθηκε απάνω μέ χαρά,
πού μέ είδε.
(άκολουθεΐ)
Ένοιχιάζ«τ«ι οίκία ήλεκτροφώ-
τιστος έχ 5 δωματίων, μαγβιρείου κ.
λ.π. όδός 25 Αύγουστον αριθ. 60.
Πληροφορίαι παρά τώ κ. Κ. Βε
ρουδάχη.
ΚΟΙΠΩΠΙΚΠ
ΚΙΝΗΣΙΣ.- Έπανήλθον ϊθ> ή
Αθηνών ό συντιγμαιάοϊτκ ί ί,Η
Αλεξάκης, ό κ. Νικ. Κεφάλονά Ιβ·
δικηγόρος, ό ταγματάρχτις κ. !. ?Ί!
ζαντζάκης χαϊ ό λοχαγός κ. πΓΪ
κης.
—'Επίση; έπανήλθον οί
Στεφανίδης σΐρατ
Μίά
φη ρ φαρμαΧ
Βασ. Μίίμαράκης πολιτβυτής,
νηί Τίΐαντιιπήκη/* ιιβτΛ -λ_
μετα τής
τού.
—Έπίσης αφίχθησαν οί χ,
Γιαννικάκης, Λήμνιος, Μ«.'
καλιατάκης χαί Ανδρ.
— "Επανήλθεν έπισης έξ '
χαί ανεχώρησε δι* Αγίαν Βι.
ό φίλος κ. Έμμ. Άποστολάχηί"
— "Ομοίως αφίχθησαν προ,»» .
κ. κ. Κωνστ. Αντωνακάκης Οή-, ™
Μιχαήλ Μιχβδάκης χαί Νιχηφ. Β'*'
σιλειάδης. "'
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό χ. Γεώ
Εύαγ. Παπαδάκης Ιατρός «οί Ι ,™
Μαρία Νικ. Κρουσταλάκη άνβ-ψι^ -
βικηγόρου χ. Έαμ. Κρουσταλαχη ϊ,'
τήλλαξαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν νί
μου. Θερμά συγχαρητήρια.
ΓΑΜΟΙ.- Την παρελθ. Δβυχίοα-
έτβλέσθησαν έν στενφ οϊκογβνίιβ2
κύ«λιρ οί γάμοι τού κ. Κ. Καιΐιβί,^
καί τής Δίδος Ελένης Ξηρανίά°"
έκ Φορτέτσης. Παράνυμφος Β(Μν
στη ό κ. Ί. Μαμμαγχάχης. ΣΖ'
τήρια.
Γΰρω στήν πόλι μας.
—Χθές ζήτημα τής ημέρας ή,0 ι
προκήρυξις των έχλογών.
—Τό οιάταγμα τό προκη^οοο,
τάς εκλογάς.
— Ανεμένετο ώς γνωστόν διά ™,
σήμερον.
—ΟΙ συζητούντες, είχον
δίκαιον.... νά συζητοΰν.
— Εμεσολάβει μέχρι τής πο0χηοί
|εως των έκλογών έν εΙκοσιτετριίΗ,
ρον.
—Χαραχτηριζόμενον μάλιοτα άπ&
ωρισμένους ώς κρίσιμον...
—Σήμερον ασφαλώς θά είναι ήω·
μώτκροι όλοι οί συζητηταί.
—Καί τό διατί τό ήξβύρομεν.
—Έν τώ μεταξύ ήιούσθη είς ^
πλοΐκός ψηφοφόρος χράζων:
—"Ενα χιλιάριχο χαί μαϋρο δαγχα·
μένο!
— Ο ψηφοφόρος δέν χαθώριζβ γιί
ποίον ακριβώς είχε τό μαΰρο.
— Πάντως ή διατίμησις τής
τού ίκανε νομίζω χαί τόν πειά γ«.
λαντόμο άπό τούς ύποψηφίους.
—Νά μην έπιθυμχί οίΐε... τδ {.
σπρο τού.
— Παρά την έξαχολουθοϋσαν μιΐ·
τεμοϋρα.
—Σάν νά εσημειώθη χθές ανοίος
τού θερμομέτρου.
—Σάν νά ξανακαλοκαίρεψε δηλ.
—Τό πράγμα είνε Ευχάριστον.
— Άφοϋ τό άπλωμα τή; σΐαφΐΐν;
είναι άχόμη στίς φούργικς τού.
—Καί τα πρωτοβρέξια χρίνοναι
άνεπιθύμητα.
—Χθές τό ξαφνικό άναμμα ένό{
σωροΰ κοπράς παρά τόν "Αγΐοι
Τίτον.
—Έχομε νά προστρέξχ)... άπβ(ΐΐ'
τήρος έλαύνουσα ή πυροσβεστιχ| ί·
δραντλία.
—Κα) ό κόσμος νά ξεσμιλωθτ}.
—Φανταζομενος πυρχαΐάν.
—Τό πράγμα έννοεΐται βίνβ πρύ(
έπαινον τής πυροσβεστιχής μας «π—
ρεσίας.
—Άπό τάς χθές κομισθείσας Ά·
Θηναϊκάς εφημερίδας.
—Μανθάνομεν ότι οί παλαιοημι
ρολογίται υπέβαλον σειράν νέων αί·
τημάτων.
—Είς τό υπουργείον των '!τ
κλησιαστικών.
—Τό νόσπμον είνε ότι οί λάταει
αύτοι τοϋ παλαιοΰ ήμερολογίου·
— Ζητοΰν νά κηρυχθή σχισμαΐιι^
ή Έχκλησΐα τής Ελλάδος!
— Μέ την γνώμην αυτήν ήχούοαμι»
ότι είνε σύμφωνοι καί ένιοι ά χώι
ενταύθα παλαιοημερολογιτών.
—Έχεϊνοι έν πάση περιητώαη
πού έχουν δλο τό δίχηο μέ τό μέροί
των.
—Είνε οί παλαιωρϊται ή παλαΜ'
ρολογίται.
—ΟΙ ανθρωποι πάνε μί την χο·
λαιά ώρα.
— Ένφ άχόμη δυστυχώς έκιχΐΐ*·
τεΐ τό καθεστώς τής περίφημον β*'
ρινής ώρας.
—Είς την πλατείαν Δασχαλογιώ'
νη.
—Τό χατάβρβγμα γίνεται πλημμ·
λώς.
—Καί οί περίοικοι μιχροκατασΡΐ
ματάρχαι ζημιώνονται καί ύποφ«{θ»ΐ
άπό την σκόνην.
—Αύτό μάς άνέφερον καί τ61"1'
μειοΰμβν έχ χαθήχοντος.
—Τό «χίτρινον διαβατήριον* *$
«Άλάμπρσς».
—Είνε ϊσως άπό τα συγχλονιβ*1
χώτβρα κινηματογραφικά ίργα.
—θυμίζβι τίς ύποβλητιχές
των Ρώσσων πεζογράφων,τοϋ
γιεφσχη χαί τού Άντρέγιββ «αί
γβμάτο άπό ίπίχαιρα κοινωνι:
δάγματα.
Ι Ρέπβρτιρ
ΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΐβ
"ΜΑΡΙΤΑΊΜ" Ι
= Αγγλικη Άσφαλιστική Έταιρεία
"Ετος Ιδρύσεως 1564 έν
ΑΙ μΐτβχαΐ της έποίας άνήκβυοι τή Άαφαλ. 'Εταιρ.
«ΕΝΩΣΙΣ ΣΚΩΤΙΑΣ κ«1 ΕΟΝΙΚΗ» %
Κεφάλαια καί άποθέματα £ 15.500.000.
(ΛΙραι Αγγλίας δεκαπέντε έκατομμύρια ττεντοκό- ί
σιαι χιλιάδες). *
ΘΑΛΑΣΣΑΣΦΑΛΕΙΑΙ πάσης φύσεως βι' άτμοτΐλοΐ· ^
ών καί ίστιοφόρων. Επί σταφίδων είδικά κόβερ ένσντΐ· |
όν ολων των κινδύνων. *
'Όροι, Άσφάλιστρα έκτός συναγωνισμοθ.
"Αμεσοι διακανονισμοΐ των ζημιών.
Πρακτορείον "Ηρακλείου. 5
- Γραφεΐα: Α. καί Ι. ΜΑΥΡΑΚΗ 3
ΪΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙ.Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΗΠΗΙΙ^