98207 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5352

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

21/12/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΕΛ&
ΊϊϊΒ
Ι ΤΙ!
(&. ηριαΐΐ).
έκ Βρυξελλδν χ
ΐίί 6-λώακι; χρίχ
«πώοΐ{ τού ίκ «5
τβξιδΐου τού, τενΙ·
κβτό ν τού Άμιρικι
|ν είρήνην χβΐ ,π
Ιυμίαν ουρμορφοϋτιι
ιίνπ έχθρικί; ηρΐ;
ιν τ&ν Κρετίν Τί
δ έδήλνοιν ·π ιΙ
τ· μεταναβτευτικιν
λα( ηρο*δ·«$ χ«1 ίτι
ή ·ναχώρπ9ΐ{Τδνρι

ΕΑΙΣΧΥΙΕ
είς Άγγλων Μ Ρ·
όΐ αβν»ί»2
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ | ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
"""* ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ **"
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
ΑΙγΰπτοσ
Ιτησία λίραι Β
εξάμηνος ·
"Αμβριιιής
Ιιησία δολ, 1Β
•ξάμηνος > Β
ΪΤμή
■ατά φύλλον
Δραχ. 9
«ΤΙ
21
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
1939
. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
'ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Ή έττοποιΤα ενός ήρωΐκοΰ Ααοϋ
Οί Φινλανδοι μάχον-
ται χάριν τήςάνεξαρ-
τησίας των μέ άπαρά-
μιλλον ηρωϊσμόν.
17 χ ιλ. ο ι ν εκρο ι των Ρώσσων
|Έ Αγγλικη
άεροπορΐα
έν δράσει.
ς άνέφεοαν
τα ΤΒλκυταΐα τηλε
γραφήματα μας, οί
"Αγγλοι εύρον άπο·
τελβοματιχ όν τ ρ ο
π ο ν έξουδετερώσε·
ως τβϊ κινδΰνου έκ
ΐών μαγνητικών ναρ
κων, Άγγλικα άεςο
π λ ά ν α περιπολοϋν
χ*τά μήκος των Γίρ
μανιχών άκτ(ίν και
ίΐαρΕμποδίζ ο υ ν τα
ά
ΡΩΜΗ 20 Δ)βρ(ου (ίδ. όπη
ρεσΐο τΤ|ς «Ανορθώσεως»).—
Τηλεγραφήματα έξ Έ*.σ1ν-
σκι άγγέλλουν δτι οί Φινλαν
βοΐ έσημβΐωσαν χθές νέαν με
γάλην ΙπιτυχΙαν είς τάς κα
τα ξηράν πολεμικάς έπιχει
ρήσεις. Μετά σκληράν μά
χην καΛ άγβνιώδη προσπά
θείαν κατώρθωσαν νά περικυ
κλώσουν 14 Συντάγματσ ρωσ
βικοθ στρατοθ καΐ νά τ'άπομο
νΑσοκν τελΐΐωο Λυσσώδης ά
ν·ν επηκολούθησε καθ* β ν έ
εφονεύθησαν 17 γιλιάδβς Ρώσ
σβν εκ των διασταυρουμένων
φινλανδικων πυρων.
Είς τό μέτωπον τής Καρβ-
λ(ας Ισχυραί στρατιωτικαί δυ
νάμ·Λ των Ρώσσων έπβχβί-
•ήσαν χθες καθ* δλην την
ημέραν έπανβιληαμένας έπιθβ
οεις Ανευ δμως αποτβλέσμα
τος. "Ολαι οί έξορμήσεις των
βπεκρούσθησαν. Είς τόν μβτα
ξθ Λουνοζσρντί κσΐ Καναζσρ
ντί τομέα Ιδιαιτέρως,αί επιθέ¬
σει ήσαν έξαιρετικας σφο¬
δραί καΐ πεισματώδε ς.
Τα Θ6ματα μβταξύ τοθ Ρωσ
•ικοθ στρατοθ υπήρξαν πολυ
άριθμα. Πολλά τάνκς κατβ-
στράφησαν ή δράσις Ιέ τής
«εροπορίας υπήρξεν έξαιρετι
κάς Ιντονος κατά την χθεσι
>ήν ημέραν εκατέρωθεν. Με
γάλαι ρωσσικαί στρατιωτικαι
μονάδες ευρισκόμεναι ίν πο·
ρεία καβώς καΐ ρωσσικαί
στρατιωτικαί συγκεντρώσεις
έβομβαρδίσθησαν υπό φινλανδι
κων άεροπλάνων *αί κατε-
στράφησαν. Είς ΠικαγιαρντΙ
καΐ Κοξάμο τα ρωσσικά στρα
τεύματα, άπωθήσαντα τοος
Φινλανδούς προήΧσσζν καΐ
παραβιάσαντα τό νορβηγικόν
«αφος είς μέν» βαθο: έπβ™
θησαν έκ τΛν όπισθεν κατά
των Φ^νλανδικον γραμμων δι
αΐφνιδιασμοθ καΐ προβκάλε
σαν μεγάλην φθαράν είς τους
Φινλανδούς.
Τό πρακτορείον Στέφανι
πληροφορεΐται 6τι οί Ρώσσοι
έπεχβΐρησαν χθές μ*Υ*λ£
επίθεσιν είς τόν "Ισθμόν τής
Καρελΐας. Ή επίθεσις οθτη ή¬
το ή μβγαλυτέρα κσΐ σοβαρω
τέρα έξ δσων έπεχεΐρησαν
μέχρι σήμερον οί ΡΛσσοι Ε
ϊσβον δϊμέρος είς σύτήν
Ισχυρόταται δυνάμεις. Η επι
θεοις ανεπτύχθη επί μετώπου
30 χιλιομέτρων μέ «ντικειμενι
κόν σκοπόν την διάσπα
σιν των φινλανδικων γραμ
μόν, άλ>' έμεινεν άνευ άπο
γκρμβνικά 6ρ
να να ένεργησουν
πτήσβις και νά ρι
δι' άλξ
των «μαγνητιχας·
νάοκας είς τας α;
γλιχάς θαλάσσας
Κατά τάς πτησι ,
ανιάς τ' άγγλικα κ
εροπ*.άνα ήλ·αν ι
πανειλημμένως ι ι ,
σφ ο δ ο α ς συγκρου
σεις μετα γβρμανι
κων έβομβάρδισΐν
& κατ' έπαναληψι
και την
αυτικην χαι
ηοριχην βάσιν τής
Ελ>γο*άνδης προξε
νησανια μεγάλας χά
τα·(ροφος ε,'ις τα
όρμοϋντα είς αυΐην
ακαφη καθοις καϊ
είς τ' άΐροδρομια.
Ή παρατιθεμενη
θαυμασία βίχων λη
φθεϊσα άηό χά τε
λευΐαϊον κομιοθ έ ν
φύλλον ΐο« άννλι
κου περιοδικοΰ « όν
χον Νιους» δίδει μί
αν βκριβή Ιδέαν τού
βομβαρθισμοϋ τής
Έλιγολάνδη;.
Η Φ1ΝΛΑΝΔΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
Ή Φινλανδία ίχει τε^ειοτοτον οπλισμόν Βιαθέτει δέ θουμηοΐας άντιαε
ροποριχάς πυροβ·λαρχίας ώς άποδεικνϋεται έχ τής ανωτέρω εικόνος μας.
ή άεροπορία έοηιεΐωσεν έξαι φ^. Φινλανδός άεροπόρος έ
"-" 'ρ"~ πέβη αύτοθ καΐ άνυψωθεΐς
■Ι ~-Ι--------ι-·- ---.-
ρετικος έντονον δρασιν. Σφο
δρά άερομαχΐα συνήφθη με
τσξύ Ρώσσων καΙ Φινλανδάν
καθ* ήν τα φινλανδικά άερο
κλάνα κ αί τα άντιαεροπορι
κά τηλεβόλα τα όποΐα ή οί
ξαν έπΐσης σφοδρόν πθρ κα-
τέρρ ψαν οτέρ τα 10 ρωσσικά
άεροπλάνα νεωτάτου τύπου
ΡΩΜΗ 20 Δ)βρ(ου ((5. ύπη
ρεσΐο).— Ό είς ΦινλανδΙαν
πολεμικός άπεσΐσλμένος τοθ
πρακτορείου Στεφανι ιηλεγρα·
φεΐ σήμερον τα εξής: «Μετα
ξύ των απειραρίθμων δΐιγ·
μάτων άπσρσμ'λλου γενναιό
ιητος κσί θάρρους των Φιν
λανδον άναφϊρεται καΙ τό
εξής, τό οποίον διεττΐστωσα»·
δλοιοί ξένοι άντα·ποριτα(:
Ρωσσικόν άεροπλάνον κατέ
πεσεν είς τάς φινλανδικσς
γραμμάς χωρΐς νά καταστρα
συνηντήθη
ρωαίσικων
μετά στολΐσκου
άεροπλάνων, είς
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟ£ »«θκ
" ΑΡΙΘΜ.1 ΦΥΛΛΟΥ 5352
^ΓφΧ είχον όργανώ
σει καΐά τρόπον «αΡ·«ν
την άμυναν των χάρις βΐς την
Οπαρξιν μεγάλων, πυκνων δα
σων είς την περιοχήν αύ-
την, βτιου είχον κατασκΐϋά·
σει όχυρά. προχώματα καΐ πά
γΐβας. Είς την «Ρ">Χΐν *»*
λιστα αυτήν οπάρχουν τα
ρίηρ
λανδΐας έκ των
έκλεκτότερα κσΐ σ
Ιχει φυτεόσει ίδιοχείρως
τα όποΐα προσεκολλήθη καϊ
ή'θλοώθησε αέχρι τής βίσε
ώς των. Τότε, άντΐ νά
προσγειωθβ, έξεκένωσεν δ
λο τό εκρηκτικόν φορτΐον
τού επί τοθ ρώσσικου άερο
δρομΐου πρός μεγάλην Ικπλη
ξιν των Ρώσοων.
Τό Ρωσσικόν αεροδρόμιον
υπέστη μεγάλας ζημίας πολ
λά ?έ άεροπλάνα κατεστρά
φησαν τελε'ως έκ τοθ βομβαρ
δισμεθ ΠρΙν ουνέλθουν έκ τής
εκπλήξεως οί Ρώσσοι καί ά-
νο ξουν τΐθρ, ό Φ.νλανδός άε
ροπόρος ανεχώρησε καΙ έπέ
στρεψεν είς ΦινλανδΙαν χωρίς
νά υποστή τι οΰιε αύτός, εΰΐε
τό άεροπλάνον τοθ όηοΐου έ-
πίβΐινεν.
Νέα γερμανικη άπώλεια
Αύτοεβυθίσθη
τό Γερμ. ύπερωκεάνειον
1 Κολόμβος'52 χιλ.τόννων
Τό πλήρωμά τοο διεοώθη.
ύπερωκεάνειον ίβυθΐσθη καιό
μενον έν Ο είς μικράν άπόστα
σιν άπ' αύτοθ ευρίσκετο αγ
γλικόν άντιτορπιλλικόν.
Είς τό Ιδιον ραδιοτηλεγρά·
Φημα άναφέρεται δτι τό «Τα
σκταζόλα» ταξιΕεύει διά τόν λι
μίνα ττ]ς Νέας 'Υόρκης δπου
θ' άπίββάοη 519 ναυαγούς
τοθ «Κολόμβου» τούς όποί-
ούς περισυνέλεξεν είς τόν τό¬
πον τοθ νουαγΐου. Βεβαίου
ται δτι ούδίΐς έκ τοθ πληρώ
ματος ή των έπιβατον τοθ
«Κολόμβου» απωλεσθη.
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 20 Δ)β?(ου
(Ιδ. οπηρεσία). — Ώς εξηκρι¬
βώθη έκ των έκθέσεων καΙ
τηλεγρσφημάτων ποΰ ελήφθη¬
σαν μέχρι τής στιγμής, τό
γερμανικόν ύπερωκεάνειον «Κο
λόμβος εβυθίσθη 500 ιιΐλλια
νοτιοδυτικος τής Ν. Υόρκης.
Έντός τής ημέρας άναμέ
νεται νά φθάση τό πολεμι¬
κόν «Τοσκαζόλσ» είς τόν λι
μενά τής Νέας Υόρκης 8που
θ' άποβ β4ση τό πλήρωμα
τοθ ΓερμανικοΟ ύτιερωκεα-
νεΐου.
Είς την ΦλωρΙδα όπηοχβ
χθές ή πληαοφορΐα βτι τό
νερμανικόν ύπερωκεάνειον έ
βοθΐσθη υπό δύο αγγλικών
άντιτορπιλλικόν ποοτοθ προ
λάβΓ) ν' αντιτάξη αμ·>ναν διά
των τηλεβόλον δι' ώ/ είχεν
έξοπλισθή. Ή πληροφορίαι δ¬
μως σίόιη ούΒαμοθεν έπεβτβαι
ώθη
"Ω; εγνώσθη τό «Κολόμβος»
ευρίσκετο άπό δύο μηνών είς
Μίξικόν καΙ άπέπλευσε μί
απόφασιν νά διασπάση τόν
άποκλεισμόν των αγγλικών
καί γαλλικων πολεμικον, κα
τη^θύνετο δέ ΐίς Ό?λο
καί ίφερε μέγα φορτίον π
τρελαίου τό οποίον ώς εΤ
ναι ευνόητον προωρΐζβτο διά
την Γερμανίαν.
ΑΙ συνολικα! απώλειαι
- 1
Κοί άλλο πΑήγματήςΓερμανΙας
Έτορπιλλίσθη
τό βαρύ καταδρο-
μικόν «Μπλύχερ»
υπό αγγλ. ύποδρυχίου.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Δεκεμβριού
,16. ύτΐηο.).—Κατ' επίσημον ση
μερινήν ανακοίνωσιν τό Γερ
μανικόν βαρύ καταδρομικόν
«Μπλοχερ» 10 χιλιάδων τόν¬
νων, τό Οποίον έφερε καί α¬
ριθμόν τίνα άεροπλάνων είς
τα κατσστρώιιατά τού, έτορ
πιλλΐσθη υπό άγγλικοθ υπο
βρυχΐου καί υπέστη σοβχρω
τάτας ζημίας. Τό «Μτιλύχβρ»
έρρυμουλκήθη είς την έν Γβρ
μανία βάσιν τού £χει δέ τεθή
έκτός μάχης καί θά χρειασθή
πάροδος πολλον μηνών διά
νά έτιισκευασθβ, εάν είναι δυ
νατόν νά έττισκευασθβ λό
γφ τοθ δτι αί ζημίαι τού εί
ναι τεράστιαι.
Εγνώσθη δτι κατόπιν των
επανειλημμένας πληγμάτων
τα όποΐα υπέστη τό Γερμανι
κόν ναυτικόν τάς τελευταίας
ημέρας τό γερμανικόν ναυαρ
χεΐον διέταξβ τόν στόλον
νά έπαναπλεύση. είς τάς βα
σεις τού κοί νά μην εξέλθη
πλέον ουδέν σκάφος μβχρι νεω
τέρας διαταγάς.
τού γερμ, ναυτικοϋ.
«ούς τόν σκοπόν
άϊοστείλοον καΙ νέσς
λας ένισχύσεις. '-^^
έπίσης ά«οστ.λλ.ι Λ ^
τομέα αυτόν καΙ τό ΦΐνΑανοι
κόν στρατηγεΐον. ·
Κατά την χβισΐνήν ήμ*ραν
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Δ)βρ!ου (ίδιαι
τέρα ύπηρεσία»).— Τό Αγ
γλικόν ΝαυαρχεΤ,ον άνήγγει
λε άργά την νύκτα χθές δτι
τό Γερμανι» όν ύπεοωκεάνει
όν «Κολόμβος» 32 582 τόννων
έπυρπολήθη καί εγκατελείφθη
υπό τοθ τιληοώματός τού είς
απόστασιν 400 περίπου μιλλί
ών β>ρε(ως των νήσων Βερ
μοΰδων, μόλις αντελήφθη αγ
Ι γλικόν πολεμικόν νά τό πλη
'σιάζη.
Τό βυθισβέν γερμανικόν ό
1 π·ρωκεάν·ιον ήτο τό ώραιότε
ρον εμπορικόν σκάφος τής
ΓερμανΙας καί ήρχετο δεύτβ
ρον ε[ς ιήν σειράν μετά τό
«Βρέμβν» είς χωρητικότητα
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Δ)βρΙου —
Λεπτομέρειαι των συνθηκην
ΰ«ό τάς οποίας αύτοεβυθίσθη
τό γερμανικόν όπερωκεάνειον
«Κολόμβος» έλλείπουν μέχρι
της στιγμης.
Έξ Ούασιγκτονος άγγέλλβ
ται ότι ώς άναφέρβι ραδιοτη
λεγράφημα αποσταλέν υπό
τοθ άμερικανικοθ πολεμικοθ
«Τοσκσζόλα», τό γερμανικόν
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Δεκεμβριού*
(16. όπηρ.).— Έξ έγκύρου πή Ι
γής ανεκοινώθη δτι αί άπω· Ι
λειαι τοθ γερμανικοθ έμποριΙ
κοθ ναυτικοθ είναι πολυ με
γαλύτεραι άπ' δσον ύποτίθε
ται. Συμφώνως πρός τα επί-
σημα στοιχεΐα τοθ ναυαρχεΐ
ου ή Γερμανία άπώλεσεν ά¬
πό τής άρχής τοθ πολέμου
μβχρι σήμερον 41 έμπορικά
οκάφη συνολικής χωρητικότη
τος 224 χιλ. τόννων. Ι
Κατά τηλεγραφήαατα έκ Νέ ■
άς Υόρκης, οί 519 ναυαγοί(
τοθ «Κολόμβαυ» θά κρατη-
θοθν επί 60 ημέρας είς Άμι
Ή δράσις
τής άεροπορΐας..
ΑΓΚΥΡΑ 20 Δ)βρίου (15.
οιτηρβσΐο).— Κατ' ίίδήσβΐς έκ
: Λονδίνου άγγλικα άβροτΐλά
Ινα ΐπταντο χθές δλην τή*ν η¬
μέραν καί την νύκτα υπέρ
τάς Φρβισικάς νήσους κσί ήμ
πόδισαν την ανύψωσιν γερ
μανικών άεροπλάνων τα ό
ποία άναχωροθν ίκιΐθεν καί
ρικήν. Εάν άποδειχθΒ δτι
άνήκον είς τό πολεμικόν ναυ
τικόν ή δτι βΤναι κατάσκοποι
θά έκδιωχθ.Ον ή θά τεθοθν υ¬
πό περιορισμόν, άλλως θά ά-
φΐθοθν έλεύθεροι νά παραμβΐ
νούν έφόοον θέλουν είς τάς
Ηνωμένας Πολιτείας. ^
ρίπτουν δι* άλεξιπτώτων «μα
γνητικάς νάρκας» είς τάς αγ
γλικάς ακτάς.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Δ)βρ[ου.—Αγ
γλικά άεροπλάνα ένήργησαν
την πρωίαν σφοδρόν βομβΐρ
δισμόν των Γερμανικών άβ
ροτιορικον βάσεων τής Βο
ρείου θαλάσαη; Μπορκούμπ
καί Ντωντερνέ, καί προεκά
λεσαν σοβαράς ζηαίας είς αύ
τάς.
Ή υπόθεσις
τού «φόν Σπέε»,
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Δ)βρίου (ίδ,
ύκηαεσία).— Κατ' είβήσεις έκ
Λισσαβώνος οί Πορτογαλλι-
κοί ναυτικοί κύκλοι μένουν
ίκπληκτοι διά τό αδοξον τέ-
λος τοθ «φόν Σπέε». Τονί-
ζουν δέ δτι μβτά την μεγάλην
αυτήν απώλειαν μβισθται μβ
γάλως ή ναυτική Ισχΰς ττ)4
ΓβρμανΙας.
Κατ' είδήσεις έκ Μπουένος
'Δϋρες ή κυβέρνησις ττ)ς Ού1·
ραγουάης ώρισε τό ποσόν
των 100 χιλ. δσλλαρίων τα
οποίον Θά δαπανά μηνιαΐως
διά την συντήρησιν τοθ πλη·
ρώματος τοθ «φόν Σπέε». Τα
έξοδα τής συντηρήσεως τοθ
πληρώματος θά ζητήση ή Κυ¬
βέρνησις τής Ούραγουάης με¬
τά τό τέλος τοθ πολέμου άπό
την Κυβέρνησιν τής Γερμα-
νίας.
Είδήσεις έκ Μπουένος Άϋ
ρες άναφέρουν δτι τα 'Αμερι
κανικά κράτη εΤχιν απόφασιν
ν' άποστείλουν πολεμικά είς
Μοντϊβΐντεο διά νά έξαναγ
κάσουν τό «φόν Σπβε» νά έγ
καταλείψη τα άμβρικανικά 6
δατα εάν επέμενε νά 'παρα
μέν π είς τόν δρμον τοθ Ρίο
ντέ Λα Πλάτα,
ΔΝΘΡΘΩΣΙ3
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινηματογράφης)
— Σήμερον: «Πληγωμένος Άετός»
μέ τον Σάρλ Μπουαγιέ καί την Χέν
τυ Λαμάρ.
ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον «Σκλάβοι τού
Μίσους». Κυριακή καί Δευτέρα ώρα
10 1)2 π. μ. πλουσιιόΐατον Σινεάκ μέ
Μίκυ Μάους, διάφηρρς κωμωδίες καί
ώραιότατα Ζουρνάλ. 2 — 4 έτεισοδια
κόν. 4 6 τιμαί ήληττωμέναι.
Καθ* εκάστην ά.τογευματινή 6 1)2.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμος Αθηνών.
Προγροφμι» _ 21 ος Λαρίου.
12.25 Σή-μα—Έθνιχίς Ομνος—
Ομνος Νεολαίας.
"Ωρα 'Αστιροσχοπιίου'Άθηνων
12.30 Τραγςύδια μέ την Γ«ρέ-
τα Κέλλερ χαί Λυοιέν Μπουζγιέ.
(Δίσχοι).
13 Ποιχίλη μουαιχή, (Δίσχοι).
13.30 Είδήσιις— Χρηματισΐή
ριον.
13.45 Έλαφρά μουσική (δπό
τής έρχήΐτρας Σταυράκη—2ιδη
ροπούλου).
14.15 ΕίδήΌεις.— Μετινρολογι
χον δελτίον.—-Κίνησις άγορ£ς Πει
ρβιως.
18.45 Έμ6«ή"ρια χαί ίλλτ,νι-
χοί χοροί. (Δίσχοι).
18 55 Ή ώρα τοθ ηαιδιοθ.
19.30 Τρ«γςύ5ι« μέ τ·ν Τζΐλ-
λι. (Δ(οχοι).
20 Ή ώρα τοθ άγροτου.
20.15 Λαϊχή έλληνιχή μουαιχή".
(Δίσχοι).
20.25 Κρητική μοοσιχή (
τοθ ίμίλου 'Αλέκου Καραβίτη).
20.50 Είδήσκς.
21 Ρεσιτάλ πιάνου (δπό τής
δίδος Αγλαΐας Γικννοπούλου).
21.30 Ή δρα τοθ τουρισμοθ.
21.45 Συμφωνική όρχήστρα
τοθ αταθμοθ χαί (υπό την διιύθυν
σιν τοθ χ. θ. Βαβαγιάννη. Σολίστ
έ~ χ. Βασίλειος Σταυριανίς, βιολί).
22.20 Είδήσεις.
22.30 ΣυνέχιΐΗ χής Συμφωνι
χής σι.ναυλΙα.ς.
23 Μουσική τζάζ. (Δίσχοι)·
23 20 Νυχτιρινκί είδήσεις.
23.30 Τραγούδια (δπό τοθ χ.
Ζαννΐ] Καμπάνη, τενόρου).
24 Τελευτκΐαι είδήοεις.
0.10 Μουσική χοριθ- (Δίακοι).
ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΤΟΥ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
Άπογευματινή
Εσπερινή ώρα
ώρα 6.15
9.15 μ. μ.
ΠρΜταγωνιστοδν:
• γνωατος μκγάλος καλ
έ
ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
χαΐ οί δνβ λαχτβριοτές
*αλλονέ(:
ΧΕΝΤΥ ΛΑΜΑΡ
ΖΙΓΚΡΙΔ Κ10ΥΡΙ
Ένα έργο γεμάτο
·1 πΐριπέτιια
ΠΡΟΣΕΧΩΣ
ΙΑΣΤΑ ΝΤΙΒΑ
ΜΑΡΘΑ ΕΓΚΕΡΘ
ΗΑΡΙΟ ΠΟλΟ
ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ
Νέ τον
ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ
Οίαθΐκοι
τοϋ Άγρότου».
Είς την εφημερίδα τής κυβιρ
νήσεα-ς εδημοσιεύθη δ έσωτιρι
κάς οργανισμόν των «01χων τοθ
Άγρότου». Ό ,δργανισμίς &ΰ:ος
αποτελεί σταθμόν είς την χαθ' 8-
λου χίνησιν χαί λειτουργίαν των
«ΟΙχων τοθ 'Αγρόΐου» έν ουνδυα
σμώ μέ την έχ τούτων παρεχο
μένην ώρέλιιαν! είς τόν γιωργι
χον κόσμον. Προβλέπιι διά την
ί'ίρνσιν διαφόρω* γραφείων άφο
ρώντων ιίς την διαφώτισιν τοθ
γιωργοθ χαί την > διιυχόλυνσιν
τής εφαρμογήν των εκάστοτε δπέρ
αδτοθ λαμβανομένων μίτρων χαί
ειδικώς τω» συντιλούντων είς την
ιόνησιν τής πρωτοβουλίας των
€01χων τοθ Άγρότου». 'ΑλλάχαΙ
γινιχώτιρον φροντίζει δΐτως δ
ϊργανισμίς αύτός άποίη" άπδ πί
ση; απόψεως ίπωφιλής διά την
γιωργιχήν παραγωγήν.
ΟΙ σχολικοΐ
κινηματογράφοι.
Σχόπΐμος δμολογουμένως ή άπό
φααΐς «Ο χ. 'Υφυπουργοθ τής
Παιδιίας διά την προμήθειαν μι
γάλου άριθμοθ χινηματογραφικών
μηχανημάτων ' πρός χρήσιν [άπο
χλιιστιχως των σχολείων. Διά τής
λειτουργίας των κινκματογράφων
τούτων διά των οποίων θά έφοδι
ασθωσιν έντος τοθ τρέχοντος ί-
τους σχιδόν δλα τα σχολιΐα τοθ
χράτους, θά > έξυπηρετηθωσιν^ψυ
χιχως χαί ήθιχως ύ μαθηταί. Δι
ότι θά προβάλλωνται πάντοτε ται
νίαι διδαχτιχαί, πατριωτιχοθ ή κα
θαρώς ψιιχαγωγικοθ πιριιχομένου
διά την προμήθειαν των οποίων
έφρόντισιν έπίοης τό ^υπουργικον
τής Οαιδείας.
***
Ο τουρισμός.
Ώς γράφωμεν •ίς'α'λλην στήλην
τό ύφυπουργιΐον (,Τύπου χαί Τού
ρισμοθ έξουσιοίότηοιν την ένταθ
θα Επιτροπήν Τουρισμοθ διά την
σύστασιν τουρισ'ΐχων. αυνδίσμων
ιίς 18 χωρία τοθ νεμοθ παρου
σιάζοντα τουριστιχόν ενδιαφέρον.
ΟΕ σύνδισμοι χητηρτίσθησαν ήδη
πρόχειται δέ νά συμβάλουν χατα
πολύ είς την γενικήν τοιιριστι
χήν ανάπτυξιν τοθ νομοθ. "Αλ
λως τι ή έπιτροπή χατά σύστασιν
τοθ χ Νιχολούδη προτίθιται νά
ιδρύση χαί άλλοις συνδέσμους ιίς
άξιόλογα έπίσης άπό τουριστιχής
άηόψΐΐίς χωρία. Καί άπαιτιΐται
χαί πρός τίθΐο ή καλή θέλησις
ν-αί τό ενδιαφέρον των μελών
των ήΤη συγχροτηθέντων συνδέ
σμων.
Ί
ΜΙΧ ΣΚΟΡΔΥΛΗΣ
Έγκ«τ*9τ«β*ϊί έν ΊερακΙ
εΙ το Ιατρείον
9-12 ΗβΙ 3-6
«ΜΙΝΩΑ'
ΣΗΜΕΡΟΝ
ώρα 6,30 9.30 μ. μ.
ή ύκέρβχβς πρωταγωνί
ατρια τβδ «τάφβυ τού Ίν·
δβδ» ή μεγαλύτερη χ··
ρεύτρια τβϋ κόαμου Λ«
Γιάνν» στό φΐλμ:
ΣΚΛΛΒΙ
ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ
"Ενβ δραμα δυνατό μέ
οχηνες π·ύ θα συγκινή
ββυν β θ
Συμπράττουν: ό ΧΛΝΣ
ΖΕΝΚΕΡ, ολόκληρον τό
καλλιτεχνικόν συγκρότημα
τοθ Β1ΝΤΕΡ ΓΚΑΝΡΤΕΝ
τοθ Βερολίνου καί τα πε-
ρΐφημα μπαλλέττα Άρζβν
τίνα γκέρλς.
Ή στηλη
τού ώραιόκοσμου
Η ΜΟΔΑΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Τό τριχ.ί) εΐνρ τό ώραιόιερο κα'ι κατίίλληλότιρο ντύσιμο τής έποχής Ή
μόδα τό εϋνοεϊ όσον ποτέ άλλοτε, Τηυαλεττες, ((Όρίμαΐα ίτεριπάτου, κάπες,
ς, ζακέττε:, δλα γίνονται πλεκτά Είς ιήν άνοιτέρω δηιιοσΐϊυομένην
διακρίνονται ^ύο κομψές Λονδρέζες μΐ; ώραιότατα μοντέλα πλεκτών.
ΙΑΤΡΟΣ
ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
τ·5 ΠανεκΐΒτημίο» τϋς Α»6νος.
'ΒηΙ εΊιταετίαν οηουδάοοις Ιν Λυβνι καΐ ΠκριαΙοΐΜ, βΦ>
χιται ·1ς τ· νέον Ιατρείον τού, οοβς Ά{ίΐρΐΝ|
(ΐ Βλβέ Τζί Ι άί ΆΒΙ
ρ τύ, οοβς Ά{ίΐρΐΝ|
( Βεΐλιβέ Τζαμί) Ινανη άρτοκηείαα ΆΒαναοΙο·
ΧαακιανείΜη: 9—13 κ. μ. ϋαΐ 4—7 β. μ.
Τ*| ΚιριαΜαι «α&| άκβρουι Ιυρεέιν. ΑΙ. ηλ. ί-Μ
ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓ-Ν
Ο "ΤΕΚΤΟΝ"
Μαθηταί γυμνασΐων μετεκπαιδεύονται έπαγγβλ·
ματικώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον παρά, πεπει-
ραμένων πολιτικών μηχανικόν άκδλουθούντων τό
πρόγραμμα διδακτέας ΰλης των Ανώτατον Σχο-
λών Πολιτικών Μηχανικόν τοθ ΠολυτεχνεΙου, οΐκο-
δομικήν καί σχέδια οΐκιών, τοπογραφίαν καί χρί|·
σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., 65οποιΤαν, ό-
δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά μαθήματα μβτά
σχεδΐων, εφαρμογήν, μελετών καί άσκήσεων είς
τό Οπαιθρον,
Είναι μοναδική βύκαιρΐα δι' δσους άπερρΐφθησαν
έκ των Σχολών τοθ Πολυτεχνείου, Στρατιωτικών
Σχολων κλπ., βσους προτΐθενται νά γίνουν μορ
φωμένοι Έργολήπται, νά διορισθοθν είς Έργολη
πτικάς έταιρεΐας όδοποιίας, οΐκοδομικάς γ] είς οΐασ
δήποτβ τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο
δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό
οποίος δέν εγνώρισε ποτί άνβργΐαν, άλλά έξα
σφαλΐζει τα μεγαλότβρα κέρδη καί τοός καλυτέ
ρους μισθοός.
Παντί; ·! *{ΐλ84ντΐ{ έργοδιιγ·! μέχρι οήμκρβν
ίη τ·δ «ΤΕΕΤΟΝΟΣ» δι«>ρ(οθποαν ιΙ
Δΐ,μους, Έτοιιρ(εΐ{ κλκ.
Γρανεΐα Ίιινοι Ι, Όμονοια 'Αβήνεπ.
Τα περιποθέστερον
άνάγνωομα
Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
ΗΙ
II
ΙΕΡΕΜΙΑ ΤΟΥ
76ο»
Θά
Ό παΐήρ Σοθμπιρτ δέν
ΐτεριφρονοθσε ποτί τα 300 φΐ
ίίνια, τα διτοΐχ Θά έχαραχτήρ
ζΐν ώ; διχαίωμα έκ τής έργα
σίας τοθ υ(οΟ τού χαί Θά τα ιΰ>
3 ι μαλιοτα χαί... ολίγα! Έβ«έ
τττετο λοιπον νά χβλίση τόν πά
χέρα τβθ Σοθμπερτ 6 άντιπρέ·»
τος τοθ χομ^τος χαί νί τοθ με
τρήση τό ποσόν... Καί 6{βαιος δτι
^ υιχόθεαις θά έχανονίζιτο χατ
ευχήν, ήταν προχαταβολιχως εύ
τυχής διά την επιστολήν π&υ
θ' απηύθυνεν ιίς τον χίμητα. Έφ'
δσ:ν ούσιαστιχώς θά ιίχε γίν)
ή έπιθϋμία τοθ χόμητος Έστερ
χάζυ, δ άντιπρέαωκος ίέν θά (Ι
χΐ χανένα πλέον ^λόγον, καμμιά
διισχολία νά τοθ γραψη δτι ε!
χΐ προσχρούοη είς την άρνησιν
τοθ νιαροθ μουσιχοθ, άρνησιν
ποΰ δέν θά πκοέλειπε νά χαρ
χτηο'σι ώς αυθάδη.
Θ1 δτιεγράμμιζε μάλιστα τάς
δυσχολ!«ς, θά τάς παρΐστανεν
θ
ς ρ
πί τό 5πιρβολιχώτερον χαί θ'
νΐχοίνωνΐν είς τέν κύριον τού
ώς μιγαλοφυβ έπινίησιν την λύ
σιν ποί> είχε βοφισθ{: την πβρά
δοσιν τοθ ποσοθ ιίς τόν πκτέρα
τοθ Σοθμπιρτ!
Ό άντιπρόσωπος, ήιαν ίίίαι
ος δτι δ δψηλός τού χύριος θά
έχτιμοθσι Εεόντως την άφο·!ωσιν
χαί επιμονήν τού, την ιύστροφίαν
χαί {χανότητά τού...
"Οσον άφοία τόν Ζδιο τον Σοθμ
πτερτ, έγύριζι ';σάν τ·ιλλός είς
τούς δρόμους τής Βιέννης! ,ΤοΟ
έρχότβν νά ξιχινήοη πιζ^ γιά τό
ίίμα τΐ]ς Οδγγαρίας, γιατί
σθάνετο την επιθυμίαν νά δή
την Καρολίνβ, νά τί); πξ τί)ν
δυστυχία τού, νά τής πή πώ:
τοΰς γέλασαν χαί τούς δυό τους!
'Αλλοίμινον! Τό χτήμα άπεΐχιν
ολοκλήρους ημέρας χαί τό ήρωί'
χον σχέδιον τής πιζοπορίας ήταν
άπραγματοποίητον!
Όσον γιά (νά ταξιδεύση μέ
τό ά'λογο άπινλείετο, πρώτον για
τί ίέν ιίχι χρήμκτα, καί Οστι
ρα; γιατί χά Ι άν είχε χρήματα,
δέν ήξευριν ίππασίαν! Δέν τολ
μοθσι νά φαντασθή δ φτωχος μου
σιχός τί σΐυλοθπι τού χαδίλλα
ιίς Ινα" άλογον, δέν μποροθσι νά
'φαντασθή τέν εαυτόν τού έξορ
μβντα με χαλπασμόν πρός η,
Ιρωτιχήν εκστρατείαν τού! Ή
ζωή δέν 4 ίμοιαζι μΙ^τά γοητυ
'τιχά παραμύθια π:υ λίχνιζαν πάν
'τοτι την φαντασίαν τού, τα ώ
ράϊχ παραμύθια ποΰ άνέφιραν
γιά βασιλδπουλα έχστρατεύοντα
νά έλιυθΐ(ώσουν άπο φοβιρού,
| δρο(κοντ«ς δυστυχισμένις βασιλο
ποθλΐ(! Είς την περίπτωσιν αΰ
την δ δράκων γιά τον Σοθμπιρτ
ήταν δ χύριος κάμης, δ πατέρας
τής Καρολίνας! "Οσΐν ίφορά ,νά
έπιχιιροθσι τό, ταξιιδι τού μέ
την ταχυίρομικήν £μαξαν, άπι
χλείιτο γιατί διν ιίχι.χρήματα!
Τίποτι δέν γίνιτκι λοιπον χωρΐς
χρήματα ιίς αυτόν τον κόσμον;
Ι (σϋνιχίζιται)
ώροΑογΙον
Είς τ* ωρολογοποιείον:
ΚΩΝΣΤ.ΧΑΤΖΑΚΙ
(Παρα τ« Μεϊντάνι)
Κ ΟΙΠ Ω ΜΙ Κ γ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Ή κ. Μαρίκα Γ.
Φουντουλάκη εβάπτισε την παρδλθοΰ
σαν έβδομάδα τό άγοράκι τού κ. Γ.
Στεφανίδη ονομάσασα αύτό Στυλιανήν.
—^Επίετης ό κ. Στυλ. Φιοράχης δι
κηγόρος άνεδέξατο τής κολυμβήθρας
προχθές τό άγοράκι τοϋ κ. Μ. Τα
ριωλάκη ονομάσας αΰΐό Ελευθερίαν
ΕΥ.ΧΑρΐΣΤΗΡΙοΝ.— Τούς συμμε-
ρισθέντας τοϋ πένθους επί τώ θανάτφ
τοϋ πρ·σφιλούς μας συζύγου καί πά
τρος, θερμώς ευχαριστούμεν καί 8η
μοοια.
Έν Πύργφτϋ19-12 1939.
Ή ευχαριστούσα οίκογένεια
Νικολάου Πετρομιχελάκη.
***
Γύρω στήν πάΑι.
Έιτί τ[) προόψει των έορτών τα
κατειστήματα τροφίμων τής άγοράς
μας ήρχισαν νά εύιρεπίζονται.
—Έΐοιμάζοντα έν τφ μεταξύ καί
τάΐ σχετικάς προμηθείας των διά
τού; αγοραστάς.
— Οΐτινες καί πολλαί προβλέπονται
μεθαύριον καί κατά τα δυνατόν άπσι
τητικοί
— Ή λιακάδα δέν έλειψε οδτβ χίές,
δέν ελλειψαν ΰμως όντε ιά συννεφιά·
σματα.
— Άνάλογοι ύπΓ;ρ|αν καί αί δια
κυμάνσεις τ·ΰ ·ψύχους.
— Γϊνικώς όμίος^όκαιρβς διετηρήθη
ήττως.
—Συμφονούμεν μέ την διατυπω
θεϊααν υπό πολλών σύστασιν.
— Όπιβς είς τούς λάκκους τούς
δημιουργουμέν·υς (ϊπύ τάς έχ·καφάς
διά την τοποθετηαιν των ύδρομέτρων.
—Τοπο§ετοΰνται κατά την νύκτα μι
κροί φανοί, διότι εσημειώθησαν μι
κροδυοτυχήματα τίνα, τα όποΐα ίνδέ
χεται νά έιαναληφθοϋν μέ την ύφι
σταμένην ΐλλειψιν έπαρχβνς δρατότη
τος.
— Οί χειμερινοί περίπατοι ίχβυν κα
θιερωθϋ άπό πολλούς.
— Οί περίπατοι αύτοι συχνά παίρ
νούν την μορφήν έκδρομών μέ την
επιθυμίαν τ*>ν ενδιαφερομένων νά
έξέλθουν καί πέραν τοϋ συνήθους ο
ρίου ύπαιθρίου περιπάτον.
—'Εννοεϊται ότι ή πεζοπορία- διά
τι περί πεζοπορίας καθαρώς πριίκει
ται - δέν είνε καί τόσον άνεκτή άπό
τούς γεροντοτέρους.
— Είς Ηράκλειον αναμένονται κατ'
αύτάς ό Γραμματεύς τοϋ ύπουογεί·»
Εργασίας κ. Φωκάς καί όέκτελε·τικός
της Συνομοσπονδίας έργαΐών κ. Ί.
Πατσαντζής.
— Διά νά έξετάσουν τα ΐργατικά ζή
τήματα τής πόλεώς'μας, ακολούθως
δέ μεταβοΰν καί είς ,τόν »γείτον«
νομόν.
—Τό τοξίδιον των άν«ιτέρω πραγ
ματ·ποιεϊτ«ι ώς γνω·τόν κατόπιν έκ
φοασθείσης επιθυμίας τοΰ κ. Μετειξκ
νά ρυθμισθοίν τα έκχρεμή έργ«τιχ«
ζητήματα τής Κρήτης.
ι ν—Είς τύ ταχυδρομειον «υνεχίζεται
ή κίνησις, δεδομένου ότι ήρχισαν ήδη
ταχυδρομούμενα τα εϋχετι'ιοια |πρός
τους μακρυνούς γνιορίμους ή καί
πρ·ς τούς πλησίον συγγενεϊς καί φί
λους.
— Τα εύχετήρια «ύτά ώς καί αί
λοιπαί ταχυδρομικαί αποστολαί ύπβ
γονται, ώς γράφομεν «λλαχοΰ, απο
αυριον.
— Είς τό κεκανονισμένον πρόσ »ετο
πεντάλεπτον τέλος.
— Τα κρυολογήμστα δέν λείπουν
κα'ι οί γριππίτσες είδικιότερα.
— Άφορμή είς αύτές κρίνεται τα
εύμετάβλητον τοΰ καιροΰ καί ή άΐτρο
σεξία των άσθενούντων.
— ΟΊ θεραποντες ίατροί έ'χουν £ΐσι
καί την αποστολήν νά μη" ύπτεροΰν
είς συμβουλάς διά τούς ύγιεϊς.
— Τό ύφυπουργεϊον των Έσωτερι
κ'όν ε'γνώρισε πρός ολους τούς Έπό
πτας Άγροφυλακής δτι εζητήθη άπό
την υπηρεσίαν κρατικών προμήθειαν.
— Ή προμήθεια 5.0Ό μαχαιριδίων
(ίμβολιαιτηρί(ον)έκ Λύο λεπίβων ποός
χρήσιν των όργάνων Άγροφυλακής.
— Οί ίηόπται διετάχθησαν νά Ίνα
φέρουν πάσα τοιαΰτα μ«χαιρίδια θά
άιεατηθοϋν δι' εκάστην περιφερει
αν χρήσιμα διά τόν εμβολιασμόν όιτω
ροφόρων δένδρων.
— Έξαιρετική πρεμιέρα άπόψε είς
τού Πουλακάκη μέ τόν «Πληγωμενον
Άετόν» πού έμψνχώνει ό μεγάλος
Σάρλ Μποιιαγιέ.
— Είς την «Μινώαν» προβάλλονται
έπίσης οί: «Σκλάβοι τοΰ Μίσους» άπό
ά νεώτερα εργα τοϋ κινηματογρά
φού.
Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ
'·5-53
ΠΗΓΗ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΟΝΟΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΟΔΕΛλ 1940
ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΊ Σ, Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΟΝΩΝ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Α
Οικονομική ζωή ι Έγκυκλοτΐαιδεία
Τιμαί ΌνομαστιχαΙ
ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ]
γήν
"*£■···
" ι ι.
ΣΟΓΔΤΑΝΙΝΑΙ
Λ δρ.
6' »
υ' »
δ' »
Ι »
Καραμπουζές »
» 6' »
» γ' »
ΤΑΧΤΑΣα'β' >
» Υ' »
ΣΤΑΦΓΛΑ1
Ραζαχί »·
13.—
12.50
12.—
11.—
9.—
7 50
6.50
6.—
5.40
1150
10.—
5,70
3.— 3 50
ΣΕτος
Κριθή
Βώ
μη
Οίνοι μΐστατον
Γλιθχος »
Ελαια
ΣΑΠΩΝΕΣ
ΛΐιιχοΙ »'
» 6'
» Υ'
ΙΙράσινοι α'
» Ρ'
» γ'
Μίταξα
»
»
»
»
8.50
5.30
5.40
20.— 21.—
17.—18.—
30.50
26.—
24.—
23.—
21.—
20.-
19.—
400.—
450
Τιμαί Συναλλάγματος
Λονδίνον
Νέα Ύόρχη
Παρίσιοι
Ζορίχτ,
"Αμστερδαμ
Στοχχόλμη
Βρυξέλλαι
'Αλεξάνδρειβ
Πύληβις
550.—
140 20
3.13
31.45
74 50
33 40
4 66
564.—
Βερολίνον
ΤΙΜΑΙ ΚΔΗΡΙΓΚ
42.— 43—
Κοπεγχάγτ)
ϋαρίσ:οι
Μιλβνον
Πραγα
ΖυρΕχη
Βρυξίλλαι
Βουδαπέστη
Βελιγράδιον
Κων)πολις
ΒαρσοβΕα
27 05
3.09
6 96
4 31
31 —
4.60
23 46
3.13
104.—
21.12
27 40
3.13
7 02
4 35
3145
4 66
23.95
3.16
105.-
2132
Τ6 μεγάλο έργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
II,
«Μςκ Α,Α^
■·» «αι ε*ς.τέ*ΜΐαΜ
|β«τ τ·**—*· —,
-Αί γ—-·, --,(,
ς **■»-■. ~β χ. Μ-ϋ
« έ—,εεή ι—»»,
* Κβητι»;
ώ ιε~Α©οβ·Λ~ —[ίζ—ι
Μ ότ. ή^
τα
νι
κ—Μΐ; χαί εί
ήφ «Μ «χ ηί ο
—θϋ«νμι—ϊ ί—Λθΐσι
8 γττ-»»Η« «α-ί,
-ιΙ
Οί Άθλιοι.
656 9»
Βλέττει τούς τοΐχους δυναμένους νά τόν προφυ-
λάξωσι, γινώσκει δτι δπισθεν αυτών ευρίσκοντο αν·
θρωποι δυνόμενοι νά^τόν σώσωσιν' άλλ' οί τοΐχοι
•κείνοι εχουν ώνα εκ σσρκός, καΐ οί άνθρωποι
σπλάγχνα έκ λΐθου.
Ποίον ν ά μεφθώμεν ;
Ουδένα καΐ πάντας.
ΠταΙουν οί άΐελρΐς οΐδνες καθ* ούς ζώμεν.
Παντοτε ή φαντασιοπληξία επί Ιδΐφ κινδυνω με·
ταμορφοθται είς άνταρσΐαν καί άπό φιλοσοφικής
διαμαρτυρίας μετοβΐλλεται είςένοπλονδιαμαρτυρΐαν
ή άπό Αθήνας είς Παλλάδα. Ή άνυτιόμονος οότο-
πΐα στασιάζουσα γινώσκει τί την περιμένει* πάντοτε
σχβδόν κατέρχεται προώρως είς τό στάδιον, «αί τό
τε προσκσρτερεΐ άπεκδεχομένη στωϊκώς 4άντ1 τοθ
θριάμβαυ την καταστροφήν.
εγπηρετεΐ άγογγύστως τούς άπσρνουμένους αυ¬
τήν,1 μάλισΐα δέ καί τούς άθωώνει κοΐ ύπομένει.
καί διά τής μακροθυμΐας της συναι*εΙ είς την εγκα¬
τάλειψιν. Άδάμαστος κατά τοθ κωλυματος καί ή·
πΐα πρός την άχαριστΐαν.
Είνε άλλως τε τοθτο άχαριστία ;
ΝοΙ, ώς πρός τό ανθρώπινον γένος καθόλου.
Ουχί ώς πρός τό άτομον.
Ή γενική ζωή τοθ ανθρωπίνου γένους όνομάζε-
ται Πρόοδος, πρόοδος ό^ομάίεται τό βήμα τό γινό-
μενον υφ' ολου όμοθ τοθ ανθρωπίνου γένους πρός
τα πρόσω. Ή πρόοδος βαΐνει χωροθσα πρΐς την
μεγάλην ανθρωπίνην τε καί γηΐνην πορείαν της
πρός τό ούράνιον καί θείον.
ΆναιιαύΒτοι καί οθΐη είς τούς σταθμούς, 8που
συνάγει τα βροδυποροθντα των προβ4των τοθ πό
μνΐου. Έκεΐ δί, είς τούς σταθμούς_της. μελεττ^ καί
ρεμβόζβι άπέναντι Χαναάν τινος λαμπράς, ήν δια
κρΐνει είς τόν όρ'ζοντα.
Έχει καί ή πρόοδος τάς νύκτας της, καί κοιμά
ται· καί ίΤνε άλη9ι?ς άλ-^εινότατον είς τόν φιλόσο
φόν Βλέποντα σκιάν ίπικαθημένην τής Ανθρωπίνης
ψυχής, καί ψηΧαφδσον έν ιω σκότει, έ^φ αδυνατεί
νά άΦυπνίσπ την καθεύδοοσαν πρόοδον.
—εΜή απέθανεν ό Θεός ;» ήοώτησέ ποτε σοφός
τΐ€ τόν ουγγροφέα τοθ ββνίου τούτου, συγχέων
τΛν πρόοδον μετά τού ΘεοΟ. καί έκλαμβάνων την ά
ναστολήν ιής κινήσεως ώς θάνατον τοθ 'Οντος.
ΟΙ άπελπιζόμενοι σψάλλουσιν. Η τιρόοδο άφυ
-νΚεται άναποδράστως, δυνάμεθα δέ νά είπωμεν
Γα "τι ή πρόεδος περιπατεΐ καί καΡεοβουσα 1π«.
6ή αύξάνει. Όταν άναφαΐνεται όρθίσ, παρΐσταται
ύφηλοΐβρα τό άνάστημα.
Καίώς 6έν έξαρτάται έκ τοθ ποτσμοθ νά>α«
λ« άκΐνητος, οθτω καί περΐ τής προόδου' μήι έγεί
οϊς έντός τοθ ποταμοθ φραγήν, μή ρΐψης έντός ου
τΐθ βρΐχον' διότι τάμρε1θρα ΐόη άφρΐζουσιν, ώς κα
ή άνθρωηό ής. άνατΐαφλόζοντα έκ τοθ προσκόμ
ματος
(συνεχΐζβται)
ΕΛΥΘΗ Τ0 ΖΗΤΗΜΑ
ΤΩΝ ΤΣΑΝΤΟΝ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
,ι.»
ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΠΙΖΙΩΤΗ
.η.»* τον Άνιον Ηηνκνλ
Τΐίβ
Δι* έκεΐνους πού Οέλουν
νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των*
Άπό δλα δι* δλους.
Η "ΞΥΠΟΛΗΣΙΑ,,
Δέν ύτάρχΐι μεγαλεΐτερη ευχα¬
ρίστησις για τα μικρά παιδία ά¬
ό τ» να τρέχουν... ξυπόληυ! Οί
γονεϊς ίμιβς ιδίως «Ε των ''«χνα>
τίρων στρ»ματον τής χοινωνία »,
έν θέλουν νά άφήσουν είς τα
Λαιδι* ΐήν ιύχαρίοΐηαίν των ου
την. Δέν κάμνουν διέλου χαλά. Ή
ξυπολησιά είνε άναιιφφίλιος ϊνχ
άπω τα καλλίτερα μίσα διά την
περιποίησιν χαί την υγιιινήν δια
όρφηαιν των ποδιων των μΐκρών
παιΐιών. Μόνον. πο3 πρίπει να
μην τρέχουν όποτεξήποτε χαί δ
πουδήποτΐ ξυπόλητα τί παιδία.
Ώ; πρός τδν .χρόνον πρίπει 6ί
βαια νά μην έπιτρίπεται ή ξυηο
λϊ)3ΐά μές στ* χεμώνα καί οτά
χρθα, την 5νο ξ ν δ,, ως τό καλο
καΐρι χαί τβφθινόΊιαρο 5ς τρέχαυν
τα παιδία ξυπδλητα ίσον θέλουν
Μάλ στα στήν ά «τή χ%ί θάλα*
ς ή χαί επάνω αέ λειβίβια, σέ
πρασινχξα, π-.ύ νά μην. έχη δγρα
σία. Γιά την |άρχή τιολάχισΐον.
Άργότερα, σαν έ χούν λίγο συνη¬
θίση, τού: κάμνει πολίι 'χαλο
VI
τρέχουν λίγο πραί χά Ι 6;ά5υ έηά
νω σέ λΐιβίΐια κου _νά τα έχη
δγράνη ή δροαιά.
Κι' αατό κου είνε χαλό ·γιά τα
παιϊιά είνε χαλο χαί γιά τίος
μεγάλας. "Οσάκις εχουν εύκαιρί
αν είς την εξοχήν, χατ' έκδρο
μάς, άς βγάζουν λίγο τα παπού
τοια των καί ά'; τρέχουν ξυπόλη-
τοι. θ* τι ύς κάμη πολυ καλό.
Όταν τό πόδι είνε [ξυπόλητο χαί
αδίζη επάνω σέ Ιδαφος ηιυ δέν
είνε εντελώς λεΐον, τότε οί μθς
τοΰ ποδαριοθ χαί τή; κνήμτ;; ά-
χίμη^χινοθνται ίνΐατιχώτερον χαί
γίνονται ' δυνατώτερον τβύΐοχρί
νως {έ έπιτογχανεται ή άρμονιχω
τίρα ανάπτυξις τής μεταξυ πτέρ
νας χαί δαχτΰλων χαμάρας τοθ
ποδαριοθ.
ΚΑΙ ,ΚΙΝΔΥΝΟΙ...
Τύ τιλευτοΐον.τοθΐο ίδιαιτίίω;
είς τα μικρά παιδία, των οποίων
τό πέλμα είνε χατά κανίνα Ισον,
δχι διότι πρδνειταιπερΐ πλατυπο
δία;, άλλα διότι λΤπος χαλύπτΐι
την καμάραν τού πίλματος το9
ποδαριοθ των μιχρών παιδιων Σι
γά·σιγά δταν αρχίθ3υν τα μιχρά
παιδία νά .αρχωνται χαί υπερχ
νά περιπατοθν δ αλύεται τό λίπος
χαί εί μθς διαμορφώνονται είς
την καμάραν τοθ πίλματος, ή ί
ποία χαί παρέχει χυρίως ίλαστι
'κήνβάιιν ΐίςο δάρος τιΰΐώμζτας.
, Ή διαμόρφωαις ακριβώς τής χά
μαρα; αυτής υποβίηθΐΐιαι δταν τό
[παιδΐ τρίχη άνυπίδητον χαί -τό
ποΐαράχι τού Σέν είνε . περιωρι
σμένον είς την... φυλαχήν των πά
πουτσιών!
Μιγάλη πλάνη είνε ίχιΐνο 'πού
νομίζουν πολλαί, δτι. δηλαδή ή
ξιΐπολτ]3ΐά κάμνει τα" ποδάρια με
| γάλοτ, πλατιά καΐ δσχημιχ Άηε
ναντίας ή ξ^πολησιχ ώμορφαίνΐι
τό ποδάρΐ, διότι τό χαθισ;^ έλα
οτικώΐερον.
Έννοιΐΐαι δΐι χρειάζεται προ
σοχή ιδίως είς τα μικρά. Πρώτον
. 8σον άφο(α την θερμοχραοίαν, δ
παίς εΐπαμΐν ήδτ], ίπειτα οχετι
κώς πρίς τό ϋαφος [επάνω είς τό
οποίον άφήνεμεν τα παιδία νά τρέ
χούν ξυπδλητα, ή τρέχομεν χαί
ήμεΤς οί μιγάλοι ξυπέλητοι
Γιαλιά, καρφιά, χάθε λογής αίχμη
ρά πραγμχτα—ιδού [5 μεγάλος
έχθρό; τής ξυπολησιά;. "Οίαν μά
λιστα τα γυαλιά.αΰτά χαί τα χαρ
φιά εδρίαχω/ται οέ χήτΐους λιπα
ομένους μέ ζωΐχήν κόπρον ή οέ
δρόμον;, δπου Ιχοιιν περάση ζωα,
είνε μεγάλο; χίνδυνε; νά διειαδύ
οη διά τίς πληγή', πού ημπορεί
νά Ιπιφίρουν τα χοπτιρά α5τά
πράγματα, είς τό ποδάρι το μι
χρίβιον τοθ φοβιρου τετάν:υ. Δι'
αυτο χαί είνε πίντοτε χαλά, ϋν
τύχη καί ο^μβς χανένα τέτοιο
μικροδυσΐύχημα, νά σπεύδωμεν
νά κάνωμεν ίνεσιν μέ αντιτετανι
χον όό
Πρόοδοι καί άνάγκαι
τοϋ χωρίου Λοΰρες.
ΛΟΥΡΕΣ 20 Δεκεμβριού (αντα
ποχριτοθ μας) — Ποίν &πο λίγα
άκόμα χρίνια οί Α ϋρις δπως χαί
δλα τα παραχείμινα χωρία, Σΐό
λοι', Άτσιπάϊις, Μωρηά; χαί
"Αχρια, ήταν Ινα μινρό χωρισ
μέ Ελα τα στ;μεΐχ τής! Τουρκο
«ρατίας. "Αγνωατο, παρημεληαέ
νο, τελείως χαΗυατερηιιένο. Έν
τούτοις ~μέοα είς το διάστημι
μιδς είκοσ:πενταετίας τό χωριο
αδτϊ, δπως χαί Βλα τα αλλα γύ
ρω ίχει άναχαινιοθ^) εντελώς
Νέα οίχήματα άνηγέρθηααν, άπέ
χτησε σχολείον χαί εκκλη¬
σίαν, έσυγχ'ονίαθη χαί ανε¬
πτύχθη εί; βχθμον διπλαοιασμοθ.
Επί πλέον Σέ τ,υξησΐ κατατιλη
χτιχά την παραγωγήν τευ Χάρις
είς την έντατιχήν καλλιέργειαν
χαί την μεγάλην χρήσιν λιπα
σματων, ή απόδοσις των δηιιητρι
αχων είναι έξαΐρετιχή. Καί ή
χαρποφθΓία των ελαιών είναι
τώρα χανονιχή, ένω ιρίν άπό λί
γα χρδνια ή:ο άσήμαντος. Τόίον
ώΐτε άνθρωποι πού εΐχαν 1000
ελαιόδενδρα δέν πζρήγον λάΐι άρ
χετίν ου τε διά τάς ιδίας των α¬
νάγκας. Καί δέν καλλιεργηταί
μόνον τα παλαιά ελαιόδενδρα. Φυ
τεύοντϊΐ συ/εχώς χαί νέα δπως
έπίσης φυτεΰονται χαί ά^πέλια,
τόσον γιά χρασί δοον χαί σουλτα
νίνα;. Έτσι ή παραγωγή αυξίνει
χάρις είς την ποικίλην χαλλιέρ
γιιαν.
"Ας σΐ) ιειωθζ δέ διι έϊώ δπως
χαί είς Σΐόλους χαί τ* άλλα χω
ριά οί χάτοιχοι άσχολοϋνται χαί
μέ την μελισσΐτροφίαν χαθώς χαί
υέ την κτηνοτροφίαν οίχόαιτον
ναί νομαδιχήν. Καί Ιχοιιν άξιό
λογα είσοϊήματχ έκ των δύί
αύΐΑν χλάΐων των ίργααιών των
χαθώ; καί έκ τής δρνιθοτροφίας
πού είναι μέν άνοργάνωτος χαϊ
άσυστημχτοποίητος άλλ' άρχιτά ά
νεπτυγμέντ]. θϊ ήτο δέ μιγαλιιτέ
ρα άχόμη ή ανάπτυξις τής γεωρ
γίας χαί χττ;νοτροφ!ας χαί φυ
οιχά !μεγαλυτέρα ή παραγωγή
χαί ή έν γένει πρόοδος τοθ τό
που, εάν υπήρχε αυγχοινωνία δι'
αυτοχινήτοιι. Άλλά έλπίζεται δ
τι ταχέως θ* λυθ^ χαί το ζήτη
μα τίϋιο, χάρις είς τό ένδιαφέ
ρον των τοπιχών άρχων, διά τής
προεκτάσκος τής έπαρχιαχής 4
δοθ Άγίου θωμβ—Λαρΐνι μέχρι
Λιυρών.
—Διάλεξις είς Άρχαναις.
Την 24ην Δ)β ιίοτ» ημέραν Κυ
ριακήν καί ώραν 2 1)2 μ, μ. & μ.
Μιχ. Καλοχριστιανάκης θά δώση
διάλεξιν έν τή αιθούση της Λβ
σχης τοθ ΈθνιχοΟ ΜορφΜτικοΟ
£«λλόγου Αρχανών μέ βϊμα «Πβ
ρΐ χβρακτήοος καί τ&ν μέσαν μορ
φώσεϊΐς τούτου». Εΐβοδος έλευθε
ρα μόνον, είς τ« μελη τοδ £υλ
λβγον,
—Τό πρόβθβτον τ«χ. τέλβς
των έβρτδν.
Άκό της 23ης Δβ«μβοίου μέ
χρι τής 6ης Ίανβυβρίου 1940 βΐνΐ
&κοχρεΜτιχή Α έπικόλλησΐ{ πεν
τηχονταιλέκτου γρ«μμ«τβ3ήμου
επί τ&ν επιστολήν καί επί παν
Ι τ·; άλλου άντΐΝβιμένΕυ διαβιβχ
ι βαζομένου διά τής ταχυδρομικης
ι υπηρεσίας Οπέρτής προοτασίβί φυ
' ματιχϋν ύπκλληλΝν Τ.Τ.Τ.
*Απ& τόν ιστορικόν 'Αποκάρωνα.
Οί Καλυβες τοθ Άποχορώνου ιίε ασφαλώς μία άπο τάς 'πΛέον^νραφιχάς^χαί τάς πλέον
πολιτισμένας χωαοπόλεις τή; Κρήτης μέ ίξαιρετιχός προόδους είς δλους τευς τομεΐς,
ΑΝΩΤΕΡΩ: Μία θαυμασία εί>ών άπο τάς γυμνοστικάς έπιδε'ξε·ς των μαθητων τοθ Δημοτιχοθ
σχολείου τής χωμοιχόλεως. Διαχρίνιντβι χαί οί ίιΕάσχαλοι χ. Σπύρ. Παπαδάκης χοί χ. Μαρία
Παπαγιαννάκη.
ΠΟΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ
'Εντός τού εγκεκριμένου
νέου οχεδΐου τής πόλεως*
Πολοθνται 85 ροροτουηρέναι οΐκόπβ-
δα είς αρίστην θέσιν άπό 100-200 χβ-
τρ. μ. έκαστον, ρέ πρόσοψιν εθρείαν πρός
τόν δρόμον δι'ένα έκαστον οικόπεδον,
πλησιέστατα.τής Στβφιδικϋς έναντι το§
σονοικισροϋ Βού-γαρη καί πέριξ το·
τέ·ς Μακαρονοποιβίοο.
Τα οΐκόπεδα πβλοϋνται βΙτ« κβχβρι-
ο·#έν«ος είτε δ_α δροδ Μ βι#κολΙ«ς «Ις
λήν
Πλϋροψρ καί σχεδιαγρά^βτα πβ-
ρά τ# δβρρατοπ·λείφ Ιδιόκτητον Φ. Πο·
λι«ν«εΐΐ.
ΙΑΤΡΟΣ
Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος
Ε1Λ1ΚΟΧ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΧ ΟΥΡΟΛΟΓΟΧ
ΔιπλΝΐιεττουχος ΛββΙ&Ιαη τήί χ«ιρουρν·Χής ονρολονι
κης ΚλιΑ■τπϊ'ΙατριΧΓ,ς ϊχβλήί Παν.π,στημ.ου Παρι
ονροποιητιχβΰ ουατήματος ήτοι νιφρβν.
■7— εβ ··· — - · — —
κείροδοΐ Πλατείαι Ί
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Καθίθΐώμεν γνωστόν δτι οί
δφειλίται τοθ Δημοσίου έξ άνταλ
λαξίμων κττ,μάτων αί χαταβάλλον
τες τ* χρέη των είς δμολογίας
ανταλλαξίμων, δύνανται άντ! τ
έμολογιών νά χαταβάλωσιν το
άντίτιμον τούτων είς μετρητά προ;
δραχμάς 700 έκάστης .χαί μέχρι
■.ής 31ης Ίανουαρίου δτε θέλει
καθορισθή νία τΐμή ίμολογιών
δι' αποφάσεως τοθ υπουργβθ των
Οίκονομιχών, πιατούμενοι ταυτο
χρόνως είς τάς οίχιίας μερίδας
διά ιής δνομοιστΐλής άξίας των
δμολογιών.
Ό Διευθυντής τοθ Ταμείον Ή
ραχλείου
Μιχ. Τζανάκης
—Ίδρυσις τουριοτικ&ν συν-
δέαμνν.
Πληροφορούμεθα δτι Γή Τοιτι
χή Έπιτροπή Τουριβμοδ ΉραχλεΙ
ου προίβη κατ' ίςΌυοιοδότπσιν
τοΰ 'Υφυπουργοδ χ. Νικολοόδη
Είς την σύστασιν ΤουριατιχΒν Συν
δέαμαιν είς 18 χωρία τοΰ νομοδ
Ηρακλείου παρουσιάζοντα τουρΐ
στικον ενδιαφέρον προτίΒεται δέ
νά όργκνώση ετέρους 15 συνδί
ορους ·1| αλλα άςΊόλογα άπό το»
τιστικής απόψεως χωρία. Πρός
τβύς £υνδέσμους τούτους οΐτινες
εΐνβ τριμελεϊς ή Έπιτροπή Ήρα
χλείου δι' «Ιδικής έγχυκλίβυ πά
ρίσχβ τάς χαταλλήλους δια την
εκπλήρωσιν τής άηοστολής των ο
δηγΐας ουνάμα δέ έμϊρίμνησεν
ωβτΕ νά παρασχβθά ·Ις αύτβύς
υπο τΒν βίκβίων χοινοτήτΗν χ»ι
των κατά τόπους άστυνομιχων όρ
γάνων κάθϊ δυνπτή συνδράμη χαί
νά ΰπάρ£ο μετ1 αΰτ&ν πληρης βυ
νεργασία διά [την οργάνωσιν χαί
ανάπτυξιν τοΰ τουριομοδ αίς βλα
τα ένδιαφέροντα τονριοτιχά αη
μβΐα τής Κρήτης.
—Ή εκπαίδευσις τβν ύγει··
νομικ&ν αξιωματιχΰν.
Συμφώνως πρός άναγκαβτΐΝον
νόμον ύπογραφεντα τελευταίΜς
θά καταΐάσσωνται ώς . άνβυπία
τροι οί άηόφο»τοι τής στρατιωτι
χής βχολή;, είς ήν θά εΐσάγωνται
κατόπιν διαγΜνιομβΰ τελειόφοι
τοι τοΰ γυ^νασίον, εϋτως ωβτι νά
Φβιτ&βιν ου (οί έν ταύτα α «β τοδ
πρώτου Ετους των πανβπιβτημια
χ&ν των σπονδ&ν, ή ^Ιδιώται δι
πλωματοΰχοι ΙατροΙ κατόπιν δια
γωνιαμοΰ _κατατάξ·ως τούτων ώς
άνθυπιάτρων.'^θί ου τι» χαταταβ
σόμβνοι ιΐς τό στράτευμα ανθ»
πίατροι θα έκπαιδιύωνται μ«τβ
την όνομασίαν τνν βΐ( εϊδιχην
σχολήν (κεντρον έχπαιδεύβεως &
γβιονομιχης ΰπηρεσία;) κρακτι
κβς χαί έν τή έφαρμονό επί 18
μήνας (έ κ πβριτροπης (Ις Ολας
τάς (Ιδικότητας τής επιστήμας
καΐ 4λβς τάς υπηρεσίας τοΰ στρα
τβύματος ΰγκιονομιχής αρμοδία
τητος, δίδασκόμενοι έν αυτή χαί
πάν β,τι άφορ? τόν ύγιιονομιχ*ν
αξιωματικόν.
—Άθλητικα όργανα δια τί
σχολεΐκ καί την Ε.Ο.Ν.
ϊυμπλορωματικως πρός τηλ·
γράφημά μας πληρβφορβύμεβ»β
τι χαιόπιν έκφρασθβίσης έπιθυμί
άς τοΰ πρβεδρου τής χυβερνήσ·
ως χ. Νβταξα καί άρχηγοϋ τοδ
έλληνιχοΰ άθλητιαμοδ όπως ένι
σχυθή άποτελΕβματικώτερον β &
θλητιομόςβΐς τα οχολΕΐα, τα τμή
ματα τής Κ.Ο.Ν. καί τα άθλητι
χά σωματεΐα της πρωτϊυούσης χ»1
των επαρχιων, ή δΐίύβυνσις σωμα
τικής άγιιγής τού ΰπουργπΐου τής
ααιοείας προέβη είς την διενίρ
γειαν διαγωνισμοΰ διά την προ
μήθιιαν μιγάλου άριθμοδ άθλη
τ ι κων όργάνων, .ήτοι σφαιρ&ν πό
δβσφαΐρου, πβτοσφαιρβυ καΐ χά
λαθοβφαΐρου, άεραντλιών, δισκ»ν·
άκοντΐων, ατυλοβατών άλμάτνν.
πάχεων άλματος είς ΰψο;, λίβων,
αφαιρών αφαιροββλΐας,
πετοβφαιρίβεως χλπ.
ΚΟΚΚΑΡΙ
Έξαιρετιχής ποιότητος είς την
χρεμμυδαποθήχην παρά τφ ΓενΙ
Τζαμί παραπλεύρως τοθ έμπορι
χοθ χαταατήματος Ιωάννου Δι-
ναρδάχη. Πώλησις λιανιχης χά
χονδριχίς.
ΠβΛΕΙΤΑΙ.— πρόοοψις χαχά
οτήματος (τζαμαρία) είς αρίστη
κατάστασιν, ώς χαί διάφοραι οίχο
δομιχά &λικά.
Πληροφορίαι παρά τφ χ. Ιω
άννη Μανωλεσάκη— Κατιδάφιοι
Οαλαιβς Νομαρχίας.
Ή χ. Χρυσή Εύαγ. Πρινιανά
κη Ιατροϋ .κατέθεσεν είς τβν μ.
Νομάρχην Ηρακλείου δραχμάς
πεντακοοίας υπέρ τ&ν μαβητικων
ονοβιτΐΜν άντί στεφάνου καΐ είς
μνήμην τού αποβιώσαντος άγαπη
μενου της άδελφοΰ Νικολάου Γ.
Καρίλλη.
-Ό κ. ΆλεξΙΚαρίλλης διρμ«
τίμιτορος κατέβεοεν είς τόν χ. Νο
μάρχην'Ηρακλείου Αρ. πενταχο
οίας υπέρ τΒν συοβιτίων ανέργΝν
τής πόλεως είς μνήμην τοδ άπο
βιώααντοί προβφΐλβΰς τού άνεψι
«Ο Νιχβλββυ Γ. ΚαρΙλλα.
—ΔιανΗΚΤΕρβύοντα 4 φαρμα
κε.α.
Σήμερον 21 ΔεκιμβρΙου 8α αι
ανυκτερεύοουν τα φαρμακεΐα Β.
Νατζαπιτάχη χαί Μιχ, Τζομη«
ν*Χϋ
"Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ Ι Σ
Πρ©ΐα Πέμπτης
21 Δεκεμβριού 1939
ΕΒΥΘΙΣΘΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΦΙΝΛΑΝΛΟΝ
ΤΟ ΡΟΣΣΙΚΟΝ ΒΩΡΗΚΤΟΝ
ΌΚΤΟΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ"
23 Χ. ΤΟΝΝΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΓΚΥΡΑ 20 Δβχκμβοίου (Ιδ. ύπηρ.) —
ΤηλΕγραφήματα έξ Έλαίνσχι άγγέλλουν
Ιτι τί ρωαβικον θωρηχτόν «Όχτνβριαενή
Έπανάατασις» 23 χιλ. τόννων, απσπειραθέν
νά βομβαρδίση τα φινλανδικά παράλια έ-
βλήθη υπό των έπακτίων τηλεββλων των
Φινλανδϋν χβί κατεβυθίσθη. Ή Ρωσσία ί-
χασεν «υ ω την ίσχυροτέραν μ·νάδκ τοδ
οτίλου τής Βκλτικής.
ΗΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΝ Β ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΙ
ΤΟΥ "ΦΟΝ ΣΠΕΕ" ΑΑΝΣΝΤΟΡΦ
ΕΙΣ ΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΥΡΕΣ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Δ)βρ(ου (ίδ. ύπηρεαΐα).-
ΈκεΙγον λαχωνιχόν τηλεγράφημα έκ
Μπουένος Άϋρες ανήγγειλεν άκόψε ίτι ο
χυβερνητης τού «φ·ν £πέε» πλοίαρχος
Λάνσντορφ ηυτοκτόνησε βληθεΐς διά περι-
στρόφου. Τό γεγονός επεβεβαίωσεν χαί ·
Γκρμανσς πρεσβΕυτής είδοποιήαας σχετικώς
τόν υπουργόν τβν Εξωτερικόν τής 'Αργβν
τινής Ό αύτόχειρ άφηκεν επιστολήν είς
την οποίαν τονίζιι (τι είχεν έποφασίσει νά
ακολουθήση τό σχάφος τού είς τβν ύγρόν
τάφον τοδ βυθβδ της θαλάσβης άλλά την
τελευταίαν στιγμήν μβτηνόησε διά νά φρον
τΐση διά την τύχην τβδ πληρώματβς.
Ή κύΒύιη έπιρρί»ιτετ«ι είς τούς ηγέτας
τοδ Ρίϊχ οί όιτβΐβι ώ9ηοαν Ινα γκνναΐβν
ναυτικόν είς μίαν άτιμωτικήν πράξιν.
Η ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
Ο' ΑΓαΝΙ2ΒΗ_ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΟΝ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Δ)βρί«υ (ίδ υπηρβσία)
—Ό σέρ Σάμουκλ Χόαρ ομιλών επί της χά
ταατ«σΐνς ετόνισε: «Ή απόφασις τής Αγ¬
γλίας νά πολεμήοη αποτελεί θέλησιν τβν
λαβν της αύτβχρατβρίβς χαί όχι τής χυβερ
νήσιως τού Λονδίνου μόνον. Δι' αύτό χ αί
ή Μεγέλη Βρκττανί» Β' άγωνισθη μέχρις
εσχάτων καί θά κερδίση τήν'νίκην».
ΜΙΚΡΑ ΑΝΑΚΩΧΗ
ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Δ)βρίου (Ιδ. ύπηρεσία) -
Τηλκγραφήματα έχ Βέρνης άναφέρουν
(τι ο! Βααιλεϊς Βελγίου καί Ολλανδίας θά
προτείνουν είς τούς έμπολέμους ολιβγοήμΐ·
ρβν αναχωχήν διά νά μην χυθή α'ιμα χατά
τάς εορτάς τβν Χριστουγέννων.
Ο ΓΑΛΛΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ
·■ ΝΤΑΡΛΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Δεκεμβριού (Ιδ. ηΡ)
—Ό «ρχπγός τού Γαλλικον νβυτιχοΰ Ν«ύ
αρχος Νταρλάν ίφθβσε σήμερον είς Λον
δϊνον άπεβιββσθιίς '«ίς «κτήν τής Νοτίου
Αγγλίας. Ό Γβλλος νβύαρχος θα έχη μκ·
γβλης οημασίβς ουνομιλίοτς μΐτα τδν "Αγ¬
γλων επισήμων.
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΤΜΒΠΑΟΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΚΡΗΞΙΣ
ΑΟΗΝΑΙ 20 Δ)βρί·υ (τοδ άντβπβκρι-
χβδ μ»}).—Εγνώσθη Ιτι έηί τβΰ έπιβατιχβδ
ατμοπλοίου «Κέρχυρβ» ευρίσκομεν*» είς
Χΐβν εγένετο (ΙκρηςΊς έκ τής οποίας εφο¬
νεύθησαν 2 χαί έτραυματίαθη ιϊς.
Σΐ.
ΑΘΗΝΑΙ 20 Δ)βρίου (τού άνταποκριτοδ
μας) — Έπ' ιύχβιρ'α τβν 4·ρτών ο ύπουργές
τας Δικ«ι·σύνης,χ. Ταμπακέπουλ·ς απού-
Βυνΐν εγκύκλιον πρός τούς δικαστάς δια
την απονομήν τής δικβιβαύνΐΐς.
Κατερρίφθησαν
εϊκοσι άεροπλάνα των Ρώσσων.
Τα σχέδια τού Σοβιετ, στρατηγείου.
Η ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΡΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χ6ές ιήν νύκτα άεμένοντο ένταθθα έκ
Χανίων πρός έπιστομένην εξέτασιν των
εργατικήν ζητημάτων Ηρακλείου 6 Γεν.
Γραμματεύς τοθ ύφυπςυργεΐου Εργασίας κ.
Νικ. Φωκας καί 6 τμηματάρχης παρά ι ώ Ι6(φ
ύ-κουργε'ω κ.Ιω. Παποδημητρόπουλος ώς καί!
άνώτεροι ύπάλληλοι τί)ς Έθν. Γεν, Συνομο-'
α-ον&ίας τ_ν Έργατφν*
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Δ)βρίου (Ιδ.
ύτιηοεσΐα). — Τηλεγραφήματα
έξ "Οσλο άναφέρουν δτιπολ
λοΐ στολΐσκοι ρωσσικών ά
εροπλάνων έβομβάρδισαν χθές
διαφόρους φινλανδικάς πβρι
οχάς καί άμάχουςπληθυσμοός.
Τα Φινλανδικά άντιαεροπορι
κά τηλεβόλα ήνοιξαν πθρ
παντοθ καί κατώρθωσαν νά
καταρρίψιυν 20 βαρέα βομ
βατρδιστικά άεροπλάνα των
Ρώσσων»
ΟΙ έν Φινλανδ'α άνταποκρι
ταΐ των αγγλικών εφημερίδων
τηλεγραφοθν ,,δτι ώς άποδβι
κνόβται τό σχέδιον τοθ Σο
βιετικοθ στρατηγεΐου άπ-βιέ
πει άφ' "όνος είς διχοτόμη
σιν τής Φινλανδΐας καί άφ'
ετέρου είς την άπομόνωσίν
της άπό της ΝορβηγΙας.
ΟΙ "Αγγλοι ανταποκριταί
προσθίτουν είς τα τηλεγρα
φηματα των Οτι οί ΦινλανδοΓ
χρησιμοποιοθν νέου τύπου τη
λεβόλα, εφευρέσεως Φινλαν
δοθ άξιωματικοθ τα ό ποία
είναι εντελώς άγνωστα είς
τό εξωτερικόν κσΐ χάρις είς
τα ότιοΐα προκαλοθν μέγα
λας καταστροφάς είς τούς
Ρώασους.
Ό άνταποκριτής των «Τα
ΐμς> τηλβγρσφεί δτι οί Ρώσ
σοι άκολουθοθν είς τάς επι
χβιρήσεις παλαιάν μέθοδον.
Τοιουτοτρόπως καταγΐνονται
είςπόλεμον τριβΠς χωρίς νά
οπολογίζουν είς βαρυτάτας ά
πωλε'ας τάς οποίας ύφ'σταν
ται. Τό «Νταίηνυ Τέλεγκραφ»
γράφει 5τι ή "Αγγλία άπο
στέλλει 5 άεροπλάνα μέ φπρ
μακευτικά ειδή είς ΦινλανδΙ
αν καί 14 φορητά νοσοκομεΐα
διά πλοΐων κσθώς καΐ μέγα
λας ποσότητας Αλλαν πολβ
μικόν βίδών.
ΑΓΚΥΡΑ 20 Δ)βρΙου (15. ύ
ττηρεσ(α).— Ανακοινωθέν τοθ
ΣτρατηγεΙου τοθ Λένιγκραντ
άναφερει τα εξής: «Δράσις
των περιπολιον έφ' δλων των
μετώπων. Πτήσεις άναγνωρΐ
σεως επί διαφόρων σημβΐων
τής Φ.νλανδΙας καί πολλαί
συγκρούσεις. Δώδβκα -φινλαν
δικά άεροπλάνα κατερρ'φθη
σαν καί ε ι ρωσσικόν , δέν
βπανήλθβν είς την βάσιν τού.
Τα πολεμικά τοθ στόλου τής
Βαλτιχής έβομβάρδισαν έπιτυ
χος τα έπΛκτια πυροβολεΐα
τοθ Γιαρκόε».
Τρ ΡΩΣΣΟΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΝ
θά έχη παγκόσμιον επίδρασιν.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Δ)βρ1ου ((δ.
ύτιηρεσΐα).—Κατά τηλεγραφή
ματα έξ ΈλσΙνσκι 6 άξιωμα
τικός Παάλβι Ταρβέλα προή
χθη είς ύποστράτηγον διότι
κατώρθωσε νά μάχεται κατά
των Ρώσσων επί 11 συνε
χεΤς ημέρας μ· στρατιωτι
κάς δυνάμεις πολύ κατωτέ
ρας τοθ αντίπαλον. Ό Ταρ
βίλα θεωρβΐται άπό τούς με
γαλυτέρους ήοωας τί|ς μά
χης τοθ Τολβαζαέρβι είς τόν
τομέα δέ οπου ίδρασε έκυρι
εύθησαν πολλά ρωοτσικάτάνκς
καί ύπέστησαν αληθή πανωλε
θρΐαν οί Ρώσσοι.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20_Δ)3ρ'ου (18,
ύπηρεσία).— Έγκυροι κύκλοι
ετονίζον σήμερον δτι ή συνέχι
αίς τής ήρωίκής άντιστάσεως
των Φινλανδών .είνε πιθανόν
νά έπι5ράσπ σςβΐρβς επί τΤ)ς
παγκοσμίου καταστάσεως. Είς
Λένιγκραντ λαμβ&νονται αΰ
στηρά μέτρα προστασΐας έξ
άβροπορικων Ιπιδρομον. Ό
άνταποκριτής των «Τάϊμς» τη
λεγραφεΐ δτι οί Ρώσσοι είναι
άποφζσισμένοι νά πολεμή
σουν Ιως Οτου καταλάβουν
τόν (σθμόν τής Καρελίας. ΦαΙ
νεται δτι έπιδιώκουν νά έ)ρ
τάσουν την αυριανήν εορτήν
των γενεθλΐων τοθ Στάλιν'&ιά
μιδς λαμπράς νίκης. Μέχρι
σήμερον "κατεστράφησαν υπό
τΛν Φινλανδών 141 ρωσσικά
τάνκς καί έκυριεόθησαν 200.
ΤηΧκγραφήματα έκ Μόσχας
άναφβρουν δτι διαφωνίαι έξε
δηλώθησαν μβταξύ των ήνε
των τοθ κομμουνισμ«Ο Ό
Στάλιν εΤνε δνσηρεστημένος
μΙ ωρισμένους συνεργάτας
τού ο( όποΐοι τόν ώθησαν είς
την απόφασιν τής εκστρατείας
είς Φινλανδΐαν χωρίς νά λά
βουν ύπ' ΰψιν τάς δυσχερείας
έκ των καιρικων συνθηκην
καί τάς άτελεϊς παρασχευάς
τοθ σοβ ετικοθ στρατοθ.
ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΝ
είςταχύν τερματισμόν τοΰ πολέμου
ΡΩΜΗ 20 Δ)βρΙου (ίδ. ύπη
ρεσία).—Κατ' εΐδήσεις έξ Έλ
σΐνσκι ή επίθεσις των Φινλαν
δών πλησίον τής λίμνης Άλα
γιαρντΐ συνεχΐζεται. ΟΙ Ρ-ϊισ
σοι ύφΐστανται βαρεΐας άπω
λεΐας μεγάλαι δέ ποσότητες
ύλικοΟ πολέμου περιήλθαν είς
χείρας των Φινλανδών.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 ΔΙβρίου.-
Καθ' ά αγγέλλεται έξ ΈλσΙν
σκι τα ρωσσικά στρατεύματα
Εφθασαν είς Έστελβόστι επί
τιζ,ν Νορβηγικον ουνόρων κα
τόπιν έκτοπΐσεως των Φ*ν
λάν δών.
Πρός βορράν τα Ρωσσικά
στρατεύματα προήλασαν έγ
καταστήσαντα τό στραΐηνεΐ
όν των είς ΣαμιγιαρντΙ. Δύο
ρωσσικά συντάγματα άποσπα
σθέντα καί άπομονω9έντα έκ
τής ύπολοΐπου ρωσσικής δυνά
μςως περιβκυχλώθησαν υπό
των Φ.νλανδων. Είς τό άρχι
πέλαγος Κότκα ρωσσικά άερο
πλάνα έμφανιοθέντα υπεράνω
αύτοθ κατεδιώχθησαν υπό τοθ
άντιαεροπορικοθ πυρός των
Φινλανδών. Είς τάς χθεσινάς
άεροπορικάς έπιδρομάς κατά
τής Φινλανδΐας Ελαβον μέ
ρος 65 ρωσσικά άεροπλάνα
άπογειωθέντα έκ Λένιγκραντ
καί 25 προερχόμενα έξ αλλων
βάσεων.
Τα καταοριφθέντα έν δλφ
ρωσσικά άεροπλάνα άνέρχον
ται είς 59. ΡΛσσοι άξιωματι
κοΐ συλληφθέντες αίχμόλωτοι
βεβαιοθν δτι τό ρωσσικόν
στρατηγεΐον εχε^δώσει αύσιη
ράν διαταγήν είς τούς διοικη
τάς των ρωσσικών μονάδων
νά κατσβάλουν πάσαν προ
σπάθειαν διά την ουντριβήν
των Φινλανδών καί τόν τερμα
τισμόν τοθ πολέμου -ρό τοθ
προσεχοθς ΦεβρουαρΙου.
ΕΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΌΝ ΦΑΣΙΝ
ό αγών κατά ξηράν καί θάλασσαν.
ΑΓΚΥΡΑ 20 Δεκβμβρίίυ (16.
Οτιηρ.).—Υπό τοθ φιν λανδικοθ
οτρατηγεΐου εξεδόθη σήμερον
τό κάτωθι ανακοινωθέν: «Είς
τόνΐοθμόν τής Κσριλίας οί
Ρώσσοι δέν κατώρθωσαν πά
ρά τάς επανειλημμένας επι
θέσεις των νά διασπάσουν
τάς φινλανδικάς γραμμάς. Ή
προσοχή των Ρώσσων σΐρέφβ
ται ήδη είς τόν μεταξύ Μπό
λα καί Κάν τομέα. Είς τό ά
νατολικόν μέτωπον ό έχθρός
υπέστη μεγάλας απωλείας με
ταξύ Κουίρινόγια καί Βισκα
για^βΙ, Συνελάβομεν μεγάλον
αριθμόν αΐχμολώτων καί πολ
λά λάφυρα πολέμου. Τα έ
πάκτια πυροβολεΐα τοθ Κοβ
βίντο ή>ω.ν(οθησαν επιτυχώς
κατά τοθ στόλον καί τής άε
ροπορΐας τοθ έχθροθ.Φινλανδι
κόν υπο β; ύχιον έτορπΐλλισβ
καί έβύθισε ρωσσικόν πλοΐον
23 270 τόννων. Είς Σουόμο
Σάλμι ρωσσική μεραρχία ύπέ
στη πανωλεθρΐαν καί ήναγκά
σθη νά υποχωρήση επί λίμνης
τής οποίας ό πάγος έθρού
σθη. ΑΙ απώλειαι έκ πνιγμοΟ
έντός τής λΐμνης ήσαν άκόμη
μεγαλύτεραι».
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Δ)βρ(ου (16.
ύπηρεσ(α) —Κατά τηλεγραψή
ματα έξ Έλσΐνσκι, πολλά κτΐ
ρια κατεστράφησαν είς την
παραλιακήν πόλιν "Αμπο έκ
βομβών τας οποίας έρριψαν
χθές σμήνη ρωσσικών άερο
πλάνων. Είς πολλά οημεϊα ή
πόλις πυρπολβΐται ή δέ πυρ
καΐά συνεχΐζβται καί σήμερον.
Έν ρωσσικόν άεροπλάνον κα
τερρ'φθη. Υπό των ρωσσικών
άεροπλάνων έβομβηρδΐσθησαν
έπΐσης χθές ή νήσος Χαγκόε,
τό Βιΐπούρι καί τό ΈλσΙνσκι.
Υπό των φινλαν&ικών άντιαε
ροπορικών τηλεβόλων κατερ
ρΐφθησαν 2 ρωσσικά άεροπλά
να. Τα μίχρι σήμερον καταρ
ριφθέντα ρωσσικά άεροπλάνα
ύπερβαΐνουν τα 50.
Ό Ίσθμός Οστις συνδέει είς
τό Βορειοανατολικόν άκρον
την ΦινλανδΙαν μέ την Ρωσσί
αν κατελήφθη τελείως υπό
των Ρώσσων.
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
έπίδεσιν κατά της Όλλανδίας.
/ΘΗΝΑΙ 20 Δεκεμβριού
(τεθ άνταποκρηοθ μας).—Τό
αθηναϊκον πρακτορείον πληρο
φορεΐται έκ Λονδίνου καί Πά
ρισΐων δτι κατά ι ήκος τθν
Όλλανδικών καί Ββλγικών ου
νόρων οί ΓερμανοΙ έχουν συγ
κεντρώσει ένάμισυ καί πλέον
έκατομμύριον στρατοθ έτοιμα
ζόμενοι προφανβς νά έπιτε
θοθν κατά των δύο αυτών χω
ρβν.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Δεκεμβριού
(Ιδ. ίπηρ.). — Τό Γερμανικόν
στρατηγεΐον ανεκοίνωσεν δτι
είς Βόρειον θάλασσαν κατβρ
ΙρΙ&ΐ) Αγγλικόν ΑΒ—*Α—
καίόπιν σφοδράς μάχης μετά
γερμανικοθ άεροπλάνου.
'Η εφημερίς «Μπούντ»
γράφει σήμερον δτι μεταξύ
τοθ στραιάρχου Γκαΐριγκ καί
τοθ ύπουργοθ των Εξωτερι¬
κών τής ΓερμανΙας φόν Ρίμ-
πεντροπ έξεδηλώθησαν καί
πάλιν νέαι διαφωνίαι διά την
στάσιν τής ΓερμανΙας έναντι
τής ΡωσσΙας. Εναντίον τοθ
Ριμπεντροπ έχουν εξεγέρθη
καί πολλοΐ άνώτεροι καί άνώ
τατοι οξιωματικοΐ τής Ράϊχ
οββρ.
Έκ ΒερολΙνου αγγέλλεται
Οτι · κ, Χ(τλ·ρ άνιχώρησβ
διά Μιερχτεσγκάντβν δηου
θά διέλθη τάς εορτάς των
Χριστουγέννων.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Δεκεμβριού
(16· ύπηρ.).—Ό ύπουργός τοθ
ΆνεφοδιασμοΟ εδήλωσεν άπό
ψε δα είς τάς 101 ημέρας τοθ
πολέμου τό υπουργείον Άνβ
φοδιασμοθ έδωκε παραγγελΐ
άς είς διάφορα πολεμικά έρ
γοστάσια άξΐας 225 έκατομμυ
ρίων λιρών.
'Υιιό τοθ Ανωτάτου Γαλλι
κοθ στρατηγείου ανεκοινώθη
9τι την 11 ην νυκτερινήν ού
δλν τό αξιοσημείωτον συνέβη
ι[9 τό μίιτωιιο
33 Πρωϊνή
ΑΒΡΟΑΙ ΚΑΤΑΒΥΒΙΣΕΙΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ Υ Π Ο Β ΡΥΧ10 Ν
ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΓΓΛΩΝ ΚΑΙ [ΑΛΛΟΝ
47.ΕΝ0ΛΟ ΤΑΒΪΒΙΣΒΕΝΤΑ
ΟΑ.ΡΙΣΙΟΙ 2Ο Δ)βρίου (ίδ. ύ·
πηρεαίοι).— Ό ύπουργός των Ιϋε».
τιχών κ. Καμπενχύ εδήλωσεν άπόψε
ότι τό τορπιλλοβόλον «Σιρόχο» &
βύθισε καί τρίτον ύηοβρύχιον.
Έπίσης οί "Αγγλοι έβύθισαν έ¬
τερα 9 γερμανικα ύποβρύχια. Τέλος ο
κ. Καμπενκύ εβεβαίωσεν ότι τα μίχρι
σήμερον βυθισθέντα ύηοβρύχια 4νέρχον-
ται είς 47 έκ των οποίων τα 12 έβυ-
θίσθησαν υπό των Γάλλων καί τα υπό·
λοιπά υπό των "Αγγλων. Ειμπορεί™
να γνωρίζετε, κατέληξεν ό κ. Καμπεν¬
κύ, τί άπέμεινεν έκ των βΚ γερμ«νικών
ύποβρυχίων.
ι β
ΣΒΟ
«ι ι τ
Ν
Βλ ΣΠΕΥΣΗ
ΑΝ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
ΥΤΑΙΑ ΪΗΟΣΤΙΙ ΕΗΙ1ΕΣΙΙΙ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Δ)βρίβυ (Ιδ. ύπηοβα.α).—
Όμιλον ενώπιον τής Βκλγικβς Ββυλϋς ο
ύπβυργβδ των Έζωτεριχδν κ. ϊπαακ ιΐκι
μεταζύ αλλων: «Τό Βέλγιον βννοΐϊ ν« πά
ραμείνπ βύ5έτερ·ν έφόσβν βίβ*ια η με8ο·
ριακπ ·ύδϊρ«ρότης τ·ν», τα συμφέροντ«
τού κ·ί ιί τιμή τ·υ β« μΐίνουν αΐικτα.
Άλλως Ιχ πολΐμήοο διά την προίαπιαίν
των» Συνεχίζων ο χ. £πάακ ετόνισε: «Μία
Όλλανδία ανε{άρτητες χαί ούδντΐρ· ιΐνι
αιταρ«(τητος δια την άνΐ{αρτηα(αν τοί
Βελγίου. Είναι π«ρέλ·γον νά πιατιύιται
(τι μία μεταβολή είς την σημΐρινϊ,ν
Θέσιν της Όλλανδίας ·« μά$ ι>φηνΐ «δι
αφέρους». Τέλος υπό τ« ζνηρα χειροκρ··
τή ματα τβν ββυλβυτδν, έηΐκρινι την ρκβαι
Μην βίββ·λήν είς Φινλ«νδ(«ν.
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΝ Α
ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ ΕΙ
ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Δ)βρ(·υ (Ιδ. ύ«ηρεσί«) -
Κατ' κίδήαΐις έκ Μαδρίτης έκιβατιχόν ά·
κρ·πλ«ν·ν κατέπεσε χθές, φλεγόιικνον,
•ίς Γιβραλτάρ. Ώς άναφέρουν αί πρβ·
ται ληφθβΤσαι πληροφορίαι ολοι ·Ι έκιβά«
ται χαθώς καί τό πλήρωμα τοδ ά·ρ·ιτλ£·
ν·υ «πωλέσθησβν.
Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ
ΕΜΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΙΣ Φ1ΝΛΑΝΔΙΑΙΙ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20Δ)βρίου (Ιδ. ύπηρεαίβ) _
Έγνώοθπ σήμερον ότι Α τέως Πρόεδρος
της 'Αμερικής χ. Χονββρ ίστις εξελέγη
πρέεδρος της έπιτροαής παροχής βοηθείας
είς Φινλανδίαν απέστειλεν είς τσν Φινλαν
δόν πρόεδρον της Δημοκρατίας χ. Κάλ
λιο τό ποαόν τβν 100 χιλ. δολλαρίων ώς
πρώτην δίσιν έχ δημοοίων έρκνων ένιρ
γουμένων βΐς Ηνωμένας Πολιτΐίας.
Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΛΙ Η ΓΑΛΛΙΑ
ΒΛΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝΤΒΝΦΙΝΛΑΝΛΙΛΝ
Ρ£2ΜΗ 20 Δ)βρίβυ (Ιδ. ύπηρεσία).-Τη.
λκγράφη ματιχ έχ Πβριοίων άναφέρουν >τι
τό συνΐλθόν χθες ανώτατον πολεμικον
Συμβούλιον έξηταοΐ την δημιουργηθΐΐσαν
έχ της ρωσοιχής είσβολής είς Φινλανδί-
«ν κατάστασιν χ«ί άπβφάσιαΐν νά επέμ¬
βη είς τό Ρωσοο'φινλανδικον πρ·ς τό χαλ·ν
της Φινλανδίας.
ΕΡΛΑΙΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ
ΑΣ ΕΙΣ
ΤΣΙΜ1
Κ ΓΑΑΑ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Δ)βρίου (Ιδ. ύπηρ.σίβ),
-Ό ,πρωθυπουργός χ. Ταάμπερλαιν έπί-
οτρκψΐ βήμΐρ·ν έκ Γαλλίας χαί *νηλθιν
άμέσως κίς Τ(κ βνάκτβρα τ·θ Βούκιγχαμ Ι.
πβυ έγένκτο δκκτσς ύκ· τού Βασιλέως ιϊς
μακράν συνΐργασίβιν.
Ο Κ. ΧΙΜΛΕΡ ΕΦΘΑΣΕΝ
ΑΠΡΟΟΠΤΩΣ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ
ΡΩΜΗ 20 Δεκεμβρίευ (16. ύπηρ).-Ό
«ΡΧΠΥ·ς της Γερμανικής μυστικής άστυνο-
μίας χ. Χίμλερ Ιφθασεν σήμερον ένταθβει
κβί βά πβρβμείνη επί τινάς ημέρας. Λΐπτο-
μΐριιαι έκ» τοδ σκ·π·0 τής *ψίξιώ τ·» Μ
Ϊό9
Μέγεθος Γραμματοσειράς