99985 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3265

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

09/10/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ι»)»
———————εεβε—ε—■———_ --—β. .:«▼-&>λ.μ*' Η7 »—Μ»ν,_εΜσ~»_. ν»!*!» ε——|Η~ρεε—ε—_—ε> —ι
ΑΝΟΡΘΩΕΙΣ
^^^^^^^^^™—■—εε»··»ιειΐΐ*^πββιεβεβεΐβε»ΐΐΐΐΐ»ίβεΐΐΐΗΠΠπε·^ε·βεβεΒ^ε»^
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. Ζ1ΧΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ 17ον·— ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.265
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΤΤΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΙΤΗ
ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ
ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ
Άγαπητη «Άνόρθωσις».
Δβσε μου σέ παραχαλώ τό
δικαίωμα ν' άπευθύνω άπό
τής στήλη'ς αυτής σήμερον
μερικάς άνοικτάς επιστολάς
διά τούς ύποψηφίους τοΰ ά-
γροτισμοΰ. 'Από αυριο ύπό-
σχομαι νά μπώ στό κύριο
θέμα των έπιστολών μου καί
νά έξ&τάσω την άγροτικήν
πολιτικήν των Φιλελευθέρων
όπως εξεδηλώθη ΕΜΠΡΑΓ-
ΜΑΤΩΣ άπό την μέχρι σή¬
μερον πολιτείαν των.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ
Πρός τόν μ. Έμμ. Λουλακάκην
αρχηγόν τού άγρβτικβθ συνδυα-
σμβθ Ήρακλίίου.
Κύριε Λουλακάκη,
Ώς Γενικός Γραμματεύς
τοΰ ύπουργείου Έθνικής Οί-
κονομίας σεΐς είσηγήθητε
καί συνετάξατε τό νομοθέτη
μα περί παρακρατήματος τοΰ
έκ γεωργικών προΐόντων
ο)τος. Τό νομοθέτη μα αύτό
—όπως διακηρύττετε σήμε
ρον—σφαγιάζει τα συμφέρον
τα των άγροτών. Έν τοιαύ¬
τη περιπτώσει διατί τό είση¬
γήθητε σεϊς καί διατί, άν ή¬
θελεν ή κυβέρνησις νά τό
επιβάλη, δέν παρητήθητε
τότε καί δέν διαμαρτυρήθητε
τότκ κατά τοΰ σφαγιασμοΰ
των άγροτικών συμφερόν-
των;
Παρεμείνατε, έν τούτοις,
είς την θέσιν σας επί πολ-
λούς μήνας. Ιον) Διά νά κα-
νονίσητε—ϊπως λένε —τό ζτί-
τημα τής συντάξεως σας καί
2ον) Διότι προσεπαθήσατε έν
μπήτε πάση
Βενιζελικόν
συνδυασμόν τοΰ νομοΰ μας.
τώ μεταξύ νά
θυσία είς τόν
"Αμα έπετύχατε τό πρώτον
καί άπετύχατβ είς τό δεύτε¬
ρον έξεκινήσατε κατόπιν διά
τό Ηράκλειον—μέ τόν "Εγ-
κελς είς την βαλίτζα σας—
διά νά μάς φαμπρικάρετε τα
ξικά κόμματα καί ν' αύτοα-
νακηρυχθήτε προστάτης των
εργαζομένων τάξεων ποΰ
«I-
δροκοποΰν καί μάχονται»
κάτω άπό τή φτέρνα τοΰ κ«-
φκλαιοκρατικοΰ Βενιζελικοΰ
κόμματος.
Συμπέρασμα: Τα πράγματα
είνε πάρα πολύ χονδροκομ-
μένα.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Προ; τον κ. Γεώργιον Κβπχι
ν&χην ΰιτβψηφιον τβΰ άγρβτικοΰ
συνδυασμοϋ Ήρακλίίου.
Κύριε Κοκκινάκη,
Πρό δύο μηνών περάσατε
άπό τα χωρία τής Πεδιάδας
καί έξυμνούσατε τό έργον τοΰ
Βενιζέλου.
Εϊπατε τότε δτι ό Βενιζέ-
λος έκαμε δρόμους, σχολΐά,
στρατώνες, ότι έκαμε πρβσ-
βυγικβύς συνοικισμούς, ότι
ήλάττωσε τούς φόρβυς, ότι
ΥΠΕΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡ-
ΓΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΧΡΕΩΣΤΑΣΙΟΝ, μέ την ά¬
γροτικήν Τράπεζαν, με την
ατέλειαν των γεωργικών εί-
δών, μέ την ΕΛΑΤΤΩΣΙΝ
ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑΦΙΔΟΣ,
μέ την άδειαν των καζανι
δν, μέ τα προστατευτικα μέ·
τρα γιά τό κίτρο, γιά το χα-
ρβΰπι, γιά τό λάδι κλπ. κλπ.
Γενικά καυχηβήχ»™ "5
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΙ-
ΚΟΣ τότε, ότι δσα έγιναν
την τελευταίαν τϊτραβτίαν
υπέρ τού άγρότου δέν έγιναν
άπό τόν καιρόν ποΰ Ιδρύθη-
κε τό Έλληνικό κράτος.
Μϊτά δύβ μήνας λησμο¬
νείτε ότι είσθε 30 χρόνια τω
ρα ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΣ βοολβυ-
τής χαί ερχεσθε καί κατηγ©-
ρεϊτε τό Ιργον τοΰ Βενιζέ¬
λου, δηλαδή τό έργον τό δι-
κό σας, ότι έσφαγίασε κ«»
εκμεταλλευθή *«» έτυραν-
νηο» τόν άγρότην.
Γιατί; Λ ψΛ .ν
Διότι δίκο« δ **»*« *Λ*
«νάγκην ή άπό λάθος—όπως
προτιμάτε—δέν έμπήκατε ε¬
φέτος στόν Βενιζελικόν συν-
δυασμό. Είνε αύτό δικαιο¬
λογίαν, Έπιτρέπονται τέτοι»
πράγματα, τόσο χτυπητά,
«πό πολιτευόμενον τοΰ Ιδι-
*οΰ σας παρελθόντος; Τί δη·
λαδή άποκοφτικό ηθέλετε
τό βουλευτιλήκι; Καί έπιτρέ-
πεται 30 έτών πολιτευόμενος
ν' άλλάξη Ιτσι άπότομα κόμ-
----------—3* —«ι·—1 · νκ^ ι
μα καί ίδέες διότι δέν
τώρθωαε νά μπή στό συνδυα-
κα
σμό;
Συμπέρασμα:
Κύριε Κοκ¬
κινάκη, έκάματε μι*
τρομερή γκάφα καί τώρα έ-
τσι ποΰ τα χαταφέρατε τρα-
βάτε τα έπίχειρα.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΙΤΗ
Πρός τόν χ. Γεώργιον 'Αγγε
λιδάκην ύποψηφΐον τοΰ άγροτι
κου σνινδυασμοθ Ηρακλείου.
Κύριε Αγγελιδάκη,
Τα πράγματα γιά σάς εί¬
νε κάπως διαφορετικά καί
άκόμτ χειρότερα. 'Εσεΐς δή
λαδή έμπήκατε στόν άγρο-
τικό συνδυασμώ—ένώ μπο-
ρούσατε ΐσως νά μπήτε στό
Βενιζελικό—μέ την ίδέα ότι
άν ό συνδυασμός αύτός πά¬
ρη τή βάσιν, θάχετε έσεΐς
τού; περισσότερους σταυρούς
καί έτσι _θά δ^υλέψουν οί άλ·
λοι γιά σάς, ένω στό Βενι-
ζελικό συνδυασμό οί άλλοι
βυνυποψήφιοί σας μποροΰσε
νά συγκεντρώνανε περισιό-
τερους σταυρούς άπό σάς καί
έτσι θά μένατε σεϊς, έν πά¬
ση περιπτώσει, Ιξω.
Πέστε το λοιπόν καθαρά ό¬
τι χυττάςατε τό ατομικόν σας
τό συμφέρον. 'Αλλά άφήαα
τε, πρός θεοΰ, στήν μ πά ντα
τα συμ φέροντα τοΰ δυστυχι-
σμένου τού άγρότη, ποΰ μιά
στιγμή γενήκατε όψιμος προ
στάτης τού.
Συμπέρασμα: Ή υπόθε¬
σις δέν συμμαζεύεται, άπ
ά μέχρι τού τέλβυς
της.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
Κύριον Μιχαήλ Δάβπν ΰποψη-
φΐον τού άγροτικοΰ συνδυασμοϋ
"Ηρακλείου.
Κύριε Δάβη,
Τίποτε.—
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
Κύριον Έμμ. Ζουδιαν&ν υπο-
φήφιον τοΰ άγροτικου ουνίυα
σμοΰ Ηρακλείου.
'Αγαπητέ μου ίατρέ καί
φίλε,
Μέ μεγάλη μας λύπη εϊ-
δαμε, εμείς οί πχλαιοί σου
καί πραγματικοί φίλοι, εμείς
ποΰ ξέρομε καί ποΰ παρχκο-
λουθήσαμε ολους τούς ά
γνούς Ιδεολογικούς αγώνας
σου καί τής οικογενείας σου
ότι άφησες, σέ μιά στιγμη
πχρχφοράς καί φούργιας νά
παρασυρθή;, έσύ ό άγνός καί
άνύποπτος άνθρωπος, άπό
την δήθεν άγροτικην αύτην
κίνησιν ποΰ κοττά βάθος δέν
είνε ττίποτε άλλο παρά μία
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑ¬
ΘΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΥΠΓΣΤΙΑΣ-ΟΠΩΣ
ΤΗΝ ΝΟΜΙΖΟΥΝ - ΚΑΙ
ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΥΣΚΟ
ΛΩΝ ΣΤΙΓΜΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡ-
ΝΑ ΜΑΖΥ ΜΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ Ο ΑΓΡΟ
ΤΗΣ. Όσον καί άν είνε πι-
κρό αύτό ποΰ σοΰ λέμε είνε
ομως ή άλήθεια. Ή πικρή α¬
λήθειαι.
Συμπέρασμα: Όσα φέρνει
μιά ώρα δέν τα φέρνουν χ(·
λιοι χρόνοι.
ΕΝΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΛΕΒΥΖΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΓΝΩΜΑΙ
Η ΣΤΑΦΙΣ, Ο «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ" ΔΑΒΗΣ
ΚΑΙ Η ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΙΣ
Συνηθισμένος ό «. Δάβης
είς τάς νοθείας συνεχίζει καί
ώς ύποψήφιος — φεύΤ— τοΰ
Άγροτικοΰ κόμαατος την ά-
σύστολον ψευδολογίαν καίσυ-
κοφαντίαν κατά τοΰ έμπορι-
«οΰ καί τραπεζιτικοΰ κόσμου.
Κατηγόρησε τούς έξαγω-
γείς έμπόρους δτι αίσχροκερ-
δοΰν «αί δτι αύτοι είνε ή ά-
φορμή τής χαμηλής τιμής των
σταφίδων, ένφ όλος ό κόσμος
γνωρίζει ότι ή ζήτησις άπό
τό εξωτερικόν ένεκα τής οί-
κονομικής δυσπραγίας τής
Γερμανίας καί άλλων
χωρών, είνε πΒριωρισμέ νη,
ίζ δέ τα
χρώ, ρ
συναγονίζωνται δέ την
φίδα μας άλλαι χώραι, Καλ¬
λιφόρνια, Αυστρία, Περσία
«ροσφέρουσαι κατωτέρας μέν
ποιότητος σουλτανίνα άλλά
είς τιμάς κατά 30 ο)ο «αί
40 ο)ο κατωτέρας.
Είναι άληθές δτι άπό_ τας
ολίγας προπωλήσεις ποΰ εϊ-
χαν κάμει τινές έμποροί μας
εκέρδισαν άλλ' εάν ό κ. Δά¬
βης ήτο «αλής πίστεως Ιπρε-
πε νά μην άποκρύψη άπό
τούς αγρότας τα εξής:
1) "Οτι τό νά πςοαγοράση
ή νά προπωλήση έμπόρευμα
ένας πολίτης είναι τό πλέον
άνεγνωρισμένον δικαίωμα
τοΰ έμπόρου «αί μάλιστα κα¬
θήκον παντός Ικανοΰ έμπό¬
ρου δν δέν θέλχϊ νά καταλή¬
ξη είς άπλοΰν παραγγελιο
δόχον. Αλλοίμονον δν ειδι¬
κώς είς την σταφίδα δέν ε¬
γίνοντο προπωλήσεις* θά
προελάμβανον αί δλλαι πα·
ραγωγικαί χώραι νά προπω-
λήσωσι την ιδικήν των στα-
φίδα καί οί Ιδικοί μας έμπο-
ροι δταν θά «ροσέφεοαν την
σουλτανίναν μας θά ελάμβα-
ναν απάντησιν άπό τάς άγο-
ράς καταναλώσεως δτι ϋχουν
ήδη άγοράσχι «αί θά έμενεν ή
σουλτανίνα μας νάτήν κάνω¬
με σταφιδόψωμονΐ
Διά τουτο όλος ό «όσμος
καί οί χωριχοί τούς όποί-
ους ό κ. Δάβης νομίζει ώς ά-
πλοΐκούς, έφώναζον δτι^ βρα
δύνουν αί συμβάσεις καί δέν
θά μπορέσουν οί έμποροί μας
νά κάμουν προπωλήσεις.
'Αλλά ό κ. Δάβης, παμπό-
νηρος όπως είναι, ηθέλησε
νά έρεθίση τόν παραγωγικόν
κόσμον καί νάτορπιλλίση τούς
έμπόρους γεννήσας θόρυβον
περί τό όνομά τού καί έξε-
σφενδόνισε την συκοφαντίαν
δτι οί έμποροι συνεννοήθη-
σαν νά άγοράζουν χαμηλάς
τάς σταφίδας.
Διατί δμως λησμονεΐ καί
άποκρύπτει ό κ. Δάβης πράμ¬
μα όπερ γνωρίζει δλος ό κό¬
σμος ότι πέρυσι ό μεγαλΰτε-
ρος έξαγωγικός οΐκος έκινδύ-
νευσε νά καταστραφη διότι
εΐχβ προπωλήσει είς χαμηλάς
τιμάς καί ηναγκάζετο κατό¬
πιν διά νά στηρίξχι την ΰπό-
λη·ψίν τού νά άγοράζχι 3 καί
4 δραχμάς την σουλτανίναν ύ-
ψηλότερα άπό δ.τι την εΐχε
πωλήσει;
Διατί πβρυσι ότε οί εξαγω-
γείς έζημίωναν όλοι γενικώς
άπό τάς προπωλήσβις καί έ
ά
άπό ς ρ
κινδυνεύον νά
δρόμον
σαν;
Εφέτος
δέν
οί
τόν φόβον δτι
μείνουν στό
έσυνεννοήθη
έξαγωγβίς μέ
ή σουλτανίνα
θά είναι άκριβή έκαμαν όλί
γας προπωλήσεις είς τιμάς
Ικανοποιητικάς.
2) Τό κέρδος όπερ έκαμαν
οί έμποροι άπό τάς προπω
λήσεις είναι βέβαιον ότι θά
τό καβκωθοΰν; Τό κέρδος
αύτό θά τούς ένθαρρΰνη να
συνεχίσουν τό επικίνδυνον
εμπόριον των σταφίδων καί
δέν άποκλβίεται είς τό τέλος
νά πραγματοποιήσουν ζημί¬
ας όπως πέρυσι ότε δλοι
τούς έφθονούσαμεν δτι έκέο-
διζαν καί είς τό τέλος έφοβη-
θτ»μεν δτι θά «αταστραφώ-
σι καί δέν θά είχαμεν πλέ¬
ον ειμή μόνον τόν παραγγε-
λιοδόχον Δάβην καί τούς ό-
μοίους τού νά πωλήσουν την
σταφίδα!
Δρ ν είνε άρα γε ευτυχή μα
διά τόν τόπον ότι έχομεν έ
ξαγωγεΐς Ίκανούς ένφ βλέπο¬
μεν δτι είς Χανιά, είς Σητεί¬
αν «αί ιίς αυτήν την Κόριν
θον δέν ΰπάρχουν έξαγωγεΐς
«αί προσπαθοΰν νά πωλούν
την σταφίδα των είς τούς
Ήρακλειώτας έμπόρους;
'Αλλά είς την υπόθεσιν
τού κατά των σταφιδεμπόρων
ό Δάβης είχε τουλάχιστον τό
γενονός δτι οί' έμποροι έκέρ
διζαν άπό προπωλήσεις.
Είς την επίθεσιν τού δμως
κατά των Τραπεζών συνελή¬
φθη «αί απεδείχθη χειροπια-
στά συκοφάντης άπό τούς
μάλλον κοινούς καί ώς
τοιούτος θά δώση λόγον είς
την Εισαγγελίαν διότι διεκή-
ρυξε δι' άρθρων τού είς την
εφημερίδα «Δράσιν», ότι αί
τράπεζαι έπιδιώκουν κέρδος
είς την πώλησιν συναλ)τος
25 δραχμών την λίραν ένω
δλοι οί Διευθυνταί παρουσι¬
ασθέντες είς τόν κ. Νομάρ¬
χην έθεσαν ύπ' όψει τού τα
βιβλία των, τηλ)ματα «αί έγ-
γραφα των Κεντρικών Κατα¬
στή μ,άτων των, έκ των οποί¬
ων άποδεικνύεται ότι τό α¬
νώτερον κέρδος τής λίρας εί¬
ναι μόνον δρ. 6 καί εζήτη¬
σαν άπό τόν κ. Νομάρχην νά
προκαλέση την έπέμβασιντοΰ
κ. Εισαγγελέως διά την τόσο
κατάφωρον συκοφαντίαν υ¬
πό άνθρώπου θέλοντος νά ε¬
ξαπατήση τόν κόσμον.
"Αν ό κ. Δάβης είναι «α¬
λής πίστεως άς άναφέρτι Ινα
«αί μόνον ένα παράδειγμα
κατά τό οποίον έμπορος ή
άλλας έπλήρωσε είς τάς τρα-
πέζας κέρδος 25 δραχμών την
λίραν.
Τοιούτον δμως παράδειγμα
δέν υπήρξε, δέν ύπάρχει καί
δέν θά υπάρξη. Δι' αΰτό ή
καλήπίστις τοϋάγροτοπατρός
κ. Δάβη καί παραπέμπεται
είς τα ποινικά Δικαστήρια...
ΕΙΔΙΚΟΣ
ΟΠΩΣ ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ
Ένας άπό τούς προεκλογικούς
τύπους — μάλιστα τής ταραχώ-
δους προεκλογικής περιόδου ώς
ήρχισε νά χαρακτηρίζεται ή σύγ-
χρονος — είνε καί ό «αύτόπτης
μάρτυς»— περιζήτητος άπό τάς
εφημερίδας πού θέλουν νά είνε
μέσα είς τα πράγματα καί μέσα
είς την.... πολιτικήν των.
Ένας τέτοιος τύπος άνεκαλύ
φθη τό άξέχαστο βράδυ τής ύ-
ποδοχής τού Βενιζέλου. Μέ τα
δυό δάκτυλα τοΰ άριστεροΰ τού
χεριοΰ μέσα στή γάζα—διηγεΐτο
απνευστί, ροδάνι μοναχό, τό πώς
ακριβώς συνέβη μιά μικροσυμ-
πλοκή. Καί είχε πάρχ) φυσικά ό¬
λην την δραματικήν καί υπερβο¬
λικήν φρασεολογίαν ενός ρέπορ-
τερ συγχοονισμένου: Ή πρώτη
άφορμή, ή πρώτες βρισιές, τό δ-
ναμμα, ή καρεκλιές, χ μαγκου-
ριές, τό αΐμα, ή τραγωδία! Ή
διήγησίς τού μολαταύτα είχε μέ¬
γιστον ενδιαφέρον. (Ο αύτόπτης
ήταν σχεδόν ένας Λάζαρος ό ο¬
ποίος είχε σωθή άπό τή δίνη τής
σφαγής—εΐχε σηκωθή άπό τόν
τάφο τού §ν μέσω μπουμπουνη
τού μαγκουρών καί βροχής σφαι-
ρών...
—'Έπαίζαμε πρέφα διηγεΐτο δ
αύτόπτης.
—Μέ καπίκια; διέκοψρν άμέ-
σως ό άκροατής άπό ανεξήγητον
δίψαν ακριβείας.
—Όχι άνευ. Έπαίζαμε μέ τό
φουκαρά τό Μήτσο όταν έξαφνα
πιάστηκαν ^ διπλανές παρέες.Μιά
βρισιά, δύο, καί ΰστερα χαλάζι
ή καρέκλες καί τα ποτήρια. Ό
τάδε βενιζελικός, 6 δεΐνα βασιλι-
κός ...
—Βρέ άρχιψεύτη, φωνάζει ε-
νας άπό τούς άκροατάς. Την ώρα
τοΰ καυγά* δέν σ' εΐδα στοΰ Γιαμ-
πάμπα;
Ό δυστυχής αύτόπτης άπεσβο-
λώθη γιά μιά στιγμή. Άνέκτησε
δμως μέ μίαν δικαιολογίαν—εΰ-
ΟΡΝΕΩΝ ΚΡΩΓΜΟΙ.
Δέν είναι λοιπόν ουτε ό
Στυλιανός Όρφανός βγαλμέ-
νος άπό τα σπλάγχνα τοϋ ά-
γροτισμοϋ,δέν είναι ό ϊδιος
άπό γενετής άγρότης, δέν ί'εΐ-
ναι καλλιεργητής, δέν είναι
πσραγωγός, δέν είναι άνθρω-
πος μέ δικαιώματα, δπως δ¬
λοι, δέν ειμπορεί νά λέγη
τουτο μοθ άρέσει, έκεΐνο δέν
μοΟ άρέσει, δέν είναι κάν ό
ένδεδειγμένος Πρόεδρος τοθ
ΓεωργικοΟ Έπιμελητηρίου,
καί συνεπώς δέν κάμνει άγρο-
τικός γερουσιαστήςΐ...
Καί τό γιατί;
Μας τό εΐπε χθές καθαρά
τό υπό άγροτικήν μασκαν
κομμουνιστικόν φύλλον:
Διότι έδημοσιογράφησε καί
δημοσιογραφήσας εΐπε κατά-
μουτρατώνάγροτοπατέρων την
αλήθειαν, τούς εΐπε δηλ. δτι.
δέν ειμπορεί κανείς νά δου
λεύη καί είς τόν Θεόν καί είί>
τόν Μαμωνάν, καί νά κάμνη
τόν δικηγόρον καί μαζύ τόν
άγρότην, ή τόν γιατρόν καί
μαζύ τόν άγρότην καί δτι πρέ-
πει νδναι άτόφιος άγρότης δ-
ποιος μιλεΐ περί άγροτισμοθ,
δπως καί £νας δικηγόρος άξι-
όλογα ειμπορεί καί πρέπει νά
μιλή μόνον περί δικηγορισμοθ.
Καί έπειδή τούς τα εΐπε κα¬
θαρά καί ξάστερα, δέν τούς
άρέσει ό κ. Όρφανός, δέν
τούς κάμνει, θέλουν νά τάν
άλλάξουν καί ευρίσκουν την
μόρφωσιν τού έλαττωματι-
κήν καί την ρητορικήν τού τό
ΐδιο.
Άλλ' ό κ. Όρφανός άμι-
σθος καί τΐμιος ύπηρέτης τού
πραγματικοθ άγροτισμοθ δέκα
χρόνια τώρα δέν έχει ανάγκην
σερτιφΐκάτων καί τίτλον άπω
τούς μαστροχαλαστήδες άγρο
τοπατέρας. Τίτλοι τού είναι,
ή πολύμοχθος έργασΐα τού,
ή φιλότιμος προσπαθεία τού
γιά κάθε πρόοδο άγροτική,
τοθ τόπου.
"Οπως είναι τίτλος τιμής
γι' αυτόν—τόν άληθινό άγρο-
τη —ή πολεμική ποθ ήνοιξαν
εναντίον τού έκεΐνοι ποθ πδνε
νά παγιδεύσουν τόν άγρότη
φοροθντες ψεύτικα καί άνάρ-
μοστα την τιμία φορεσά τού.
***
ΚΛΩΤΣΟΣΚΟΥΦί.
Έξηκριβωμέναι πληροφο¬
ρίαι έκ τής ύπαΐθρου χώρας
άναφέρουν δτι ό κόκκινος
σκοθφος τοθ άγροτισμοθ εγι-
νε άληθινή σφαΐρα φούτ—
μπώλλ. Κλωτσιέται άπό παν-
τοθ. Καί κλωτσιέται δχι τό¬
σον διά την γνωστήν επί τέ-
λους αποστολήν τού την ό¬
ποιαν έγκαινίασε ό έκ των
I-
θυνόντων τό άγροτικόν κόμ-
μα κομμουνιστής Ματοόσης
κηρύξας είς ΜακεδονΙαν τόν
έρυθρόν κολλεκτιβισμόν 8σον
διά τα είς τό απώτερον καί
έγγύς παρελθόν πεπραγμένα
των άγροτοπατέρων, πολλά
των οποίων στρέφονται κατ'
αυτής ταύτης τής οΐκονομικής
καί κοινωνικής ύποστάσεως
τοθ άγρότου. Άλλά δι' αύτά
θά ωμιλήσουν έν καιρώ οί πα-
θόντες.
***
ΤΙ ΚΑΤΩΡΘΩΣΕΝ.
Άπό άρθρον τοθ προέ-
δρου τοθ λαΐκοθ πολιτικοθ
συλλόγου εμάθαμεν χθές δια-
κολη μέσα στίς τόσες άλλες—την
ψυχραιμίαν τού χαί εσυνέχισε σχβ-
δόν άμέσως την αφήγησιν των
συμβάντων τόσο σπαρταριστά,
τόσο κτυπητά, μέ τόσο χρώμα.
μέ τόσες άγνωστες λεπτομέρειες
πού δέν άπαντάτε σέ καμμιά πε-
ριγραφή.
Τί νά σάς πώ. Στιγματίζω α-
διστάκτως τό μειδίαμα τής είρω-
νείας καί τής δυσπιστίας μέ τό
οποίον οί άκοοαταί ύπεδέχθησαν
αυτήν την αφήγησιν. Ή δουλεία
των είς την σχολήν τής πραγμα¬
τικότητος, είς την πτωχείαν τοΰ
καθυστερημένου ρεπορτάζ, είναι
άφόρητος. Ζ ήτου ν άπό τόν αύτό·
πτην νά έχη πραγματικώς ίδη δ,τι
άφηγεΐται! Τί αφελεία! "Η μάλ-
—~ϋΡΙΡΠ-1-
1
'Αλκαζάρ: Σήμερον «Κόλασις υπό
την θάλασσαν» παρμένο άπό τό δρά·
μα ενός Άμερικανικοΰ ϋποβρυχίου.
Βόσιτορος: «ΟΙ Κοζάκιι τού Δόν».
Έξαιρετικώί διά τό έργον αύτό τό
εισιτήριον δϊεκανονίσθη είς δρ. 10.
ΑΛΑΜΠΡΑ.— Σήμερον
βύθείαν σΐήν χαρδιά».
«Κατ'
ι— "-■—■ .. ' ■■■ ■■■ ■■■ ------------------: ι ' ■ ■·--------------- — —----------------------------
Η ζωή πού περνά
9 Σεπ)βρίου 1932.
Ανατολή ηλίου 6.04, Λύσις 640,
τί είναι σπάταλος ό Βενιζέ
λος.... Ό φόν Μί—πΐ—πΐ ή....
π[_π[—μ[ επήρε μερικάς κι·
τρΐνας εφημερίδας άντέγραψε
τα άπό διετΐας έκτοξευόμενα
κατά τής γενικής πολιτικής
τής κυβερνήσεως τετριμμένα,
χιλοειπωμένα άλλά καϊ αρ¬
κούντως ξεθωριασμένα επι-
χειρήματα (δήθεν αύξησις τοΟ
άριθμοθ των δημοσίων ύπαλ-
λήλων, δήθεν μή κατασκευή
ουδέ ενός — τί καλωσύνη!—
χιλιομέτρου όδοθ, δήθεν ά-
καρπος ύγειονομική πόλιτική,
δήθεν καταχρήσεις) καί μέ
πολύν ψυχικόν βόρβορον συμ-
παρομαρτοθντα κατεσκεύασε
έν άρθρον—είς πρώτον πρό¬
σωπον μάλιστα!—καΐ δι* αύ-
τοθ προσεπάθησε νά άνσρρι-
χηθή καΐ νά λύση τούς Ιμάν-
τας των ύποδημάτων τοϋ Βε¬
νιζέλου. Άλλ' δτι κατώρθω¬
σεν είνε δτι εμεινε ό φόν Μί—
πΐ—πί ί| καΐ αντιστρόφως.
Η ΧΗΡΑ..
Άρχίζω ν' άμφιβάλλω πολύ γιά
την έξυπνάβα των Ίνδών. Καί αίτία
είναι μιά χήρα, πού επέδειξε διά
μίαν άκόμη φοράν ότι ή γυναίκα σέ
όποιοδήπυτβ γεωγραφικό πλάτος κι'
άν βρίσχεται κι' όποιουδήποτε χρώ^
ματος χι' άν είναι ξέρει νά παίζη στά
όάχτυλά της τόν άνδρα.
Ή χήρ« αύΐή, πού κατώρθωσε να
δυσφημήσΐ) τούς άνδρες μιάς μεγάλης
ράτσα:, απεφάσισε νά καή ζωντανη
επάνω άπό τδν τάφο τού συζύγου
— Καί... τό «ίνημα έξακο·
λουθεΐ.
Αί Δημοκρατίαι τής Νοτίου
Άμερικής μάς είχαν, βεβαία, συ-
νηθίσει είς συχνάς έπαναστά-
σεις καΐ είς άποτόμους μεταλλα¬
γάς καθεστώτων. Φαίνεται ό-
μως, ότι ποτέ άλλοτε δέν εγίνον¬
το τόσον πολλαί καί τόσον αί-
ματηραί επαναστάσεις ταυτο¬
χρόνως είς διαφόρους άπό τας
Νοτιοαμερικανικάς Δημοκρατίας
όσον κατά τάς ημέρας αύτάς. ^
Ούτω είς την Βραζιλίαν, άπο
ό ή έί ΰ
άριστοΰρνπμ»
των αίώνκν.
ΑΡΕΤΟΥΣΑ...
Πολ.
επάνω άπό τδν τάφο ζγ
της, ποΰ άνήκε στήν τάξι τώνβραχ-
μάνων, «αί είχε πεθάνει πρό ολίγων
ημερών. "Ηθελε βλέπετε νά δείξη
ότι είνε Θβοφοβούμενη γυναΐκα _ π'
έννοοΰσε νά συμμορφωθή πρός ένα
παλαιότατο δσο καί φοβερό ίνδικό
έθιμο. , ± _
Δέν ελειψαν, φυσικα, έκεινοι που
την άπέτρεψαν καΐ τής έδωσαν καλές
συμβουλές. ΟΙ περισσότεροι δμως
εΰρισκαν απολύτως βικαιολογημένη
την έμμονή της στά πατροπαράδοτα
η»η κ' έθιμα καί μαζβύθηχαν συν
γυναιξί καΐ τέκνοις γιά νά παραχο-
λουθήσουν τό μαρτύριό της επάνω
άπό τόν τάφο τού βραχμάνου. Ότο*
μάλιστα έπβνέβη ή άσΐυνομία εξη¬
γέρθησαν καί δέν έοίστασαν νά προ
βάλουν άμυνα.
Φυσιχά, ή άστυνομία έκαμε τό κα¬
θήκον της- Άλλά καϊ οί φανατιχοϊ
Ούτω είς την Βρζ,
ενός περίπου μηνός ή έπαρχία τοΰ
Σάο Πάολο εχει εΐταναστατήσει
εναντίον τής Κυβερνήσεως τού
Δρος Βάογκας είς την πρωτεύου¬
σαν καί παρ' όλας τάς αιματηράς
μάχας πού εδόθησαν, ή Κυβέρ¬
νησις δέν κατώρθωσεν άκόμη νά
επιβληθή. Τουναντίον μάλιστα
αγγέλλεται ήδη ότι καί ή έπαρ-
χία τοΰ Ρίο Γκράντε ντέλ Σουλ
έτάχθη παρά τό πλευρόν των έπα-
ναστατών τού Σ(ίο Πάολο.
αί μαχαι εξακολουθοϋν.
Καί
εφάνηκαν δειλοί: τρείς
καί πεντε έτραυματί-
ΕΠ" ΑΠΕΙΡΟΝ.
Είς δλην την άρλουμπο-
λογΐαν τής άγροτικής άρθο-
γραφΐας, περΐ καταδυναστεύ-
σεως των άγροτών καί άνάγ-
κης λμτρωμοθ άπό τό κεφα-
λαιοκρατικόν Βενιζελικόν κόμ-
μα (;) έχομεν ν' άντιτάξωμεν
μόνον τό εξής όγκολιθικόν έ-
ρώτημα:
Γιατί μόνον άμα άπεκλεί-
σθητε άπό τφν φιλελεύθερον
συνδυασμόν είς τόν οποίον μέ-
χρι πρό ημερών δλοι σας πα-
ρακαλούσατε νά πάρετε μίαν
θέσιν, γιατί τότε μόνον σκε-
φθήκατε τα συμφέροντα τοΟ
άγρόχ,ου καΐ ξεκινήσατε πά-
νοπλοι «διά την σταυροφορΐαν
τοΟ λυΐρωμοθ τού»; Γιατί ά¬
μα σας κλεΐστηκε ή πόρτα τό¬
τε μόνον θυμηθήκατε τόν ά-
γρότην:
Τό έρώτημα θά έπαναλαμ-
βάνεται έπ' άπειρον.
Ίνδοί δέν
σκοτώθηκαν
σθησαν.
Άλλά τόσο έχεϊνοι που εχασαν
τή ζωή τους όσο κ' έκεϊνοι ποΰ ζοΰν
άν ηιαν έξυπνοι. δέν θά ζητοϋσαν
νά καΐ ή χήβ» επάνω άπό τόν τα-
φο τού βραχμάνου. Τό μαρτυβιο της
επάνω άπό έναν τάφο θά κρατοΰσε
μία, βύο, τρείς, ώρες. 'Ενφ ή χηρα
πού ζί καί μένει πιστή στό μαχαρι-
τη καίγβται κάθε μερά, κάθβ ωρα,
κάθε λεπτό. Αύτό Ιπρεπε νά κατα-
λάβουν οί φανατικοί Ίνδοί καΐ να
εχουν απλώς υπό έπιτήρησιν τή χη
ρα τοΰ βραχμάνου...
β Άθπναιος
___ ====ΞΞ
δλον ζήτημα τής προσφυγι
κης στέγης ελύθη δχι απλώς
όπως ήτο δυνατόν άλλ' δπως
συγκεκριμένως...δέν θά έλύετο
υπό ούδεμιδς άλλης κυβερνή¬
σεως καί κατά τάς σημερινάς
Ιδίως περιστάσεις. ΟΙ ένδιαφε
ρόμενοι, δπως καί γενικώς τό
προσφυγικόν σύνολον δέν έ-
χουν παρά νά κρΐνουν πλέον
την επί προκειμένου πολιτι
κήν τής κυβερνήσεως των Φι-
λελευθέρων.
ΗΠΡΟΪΦΥΠΚΗ ΙΤΕΓΗ-
Είς 25 δραχμάς καθωρί¬
σθη ,ή τιμή κατά τετραγωνικόν
μέτρον των οίκοπέδων άτινα
πρόκειται νά διανεμηθοθν είς
τούς άστέγους πρόσφυγας. Ή
τιμή αυτή είνε προφανώς εύ-
θηνή καθιστώσα πλέον τό μέ¬
τρον τής "χορηγήσεως των οί¬
κοπέδων διά την στέγασιν
των έν λόγω προσφύγων
εύεργετικώτατον. Έν συνδυα¬
σμώ καί μέ την αγοράν υπό
τ©0 κράτους οίκιών διά την
—Μουσοφιλία καί άντιμουσο-
φιλία.
Πρέπει οριστικώς νά άπαρνη-
θώμεν την αλήθειαν τοϋ ρητοΰ
κατά τό οποίον ή μουσική έξευ-
μενίζει τα ήθη. Τό αντίθετον
ακριβώς απεδείχθη διά μίαν άκ_ό-
μη φοράν πρό τίνων ημερών
είς τό Παρίσι, όταν μία θυρω
ρός έκακοποίησε μέ άπερίγραπτον
άγριότητα μίαν πτωχήν νέαν,
τής οποίας τό εγκλημα ήτο^ ότι
ήθελε νά πωλήση ενα γραμμόφω-
νον είς κάποιον έκ των κατοίκων
τοϋ σπιτιοϋ. Άπολογουμένη^ διά
την αγρίαν αυτήν κακοποίησιν
ή θυρωρός, έδικαιολογήθη ότι ό
ίδιοκτήτης τοϋ σπιτιοΰ είχεν ά-
παγορεύσει είς πωλητάς άντικει-
μένων νά μπαίνουν είς τό σπίτι
τού. Άπό την ανάκρισιν δμως
απεδείχθη ότι τ) θυρωρός είχε
πραγματικόν μΐσος εναντίον των
μουσικών δργάνων, διότι ήδη υ¬
πήρχον μέσα είς τό σπίτι τέσ
σαρα γραμμοφωνα καί δύο ρα-
διόφωνα, τα δποΐα τό βράδυ την
έτρέλλαιναν μέ τα μουσικά των
κύματα.
συμπλήρωσιν τής
δύναται ζνά είπη
στεγάσεως
δτι τό
λον τή φοβερή στενοκεφαλιά!
Ποίος άνθρωπος εΐδε ποτέ πραγ¬
ματικώς ίνα γεγονός πού Ιξελεί-
χθη μπροστά τού; Κανείς. Αύτό
?χει άποδειχθη πειραματικώς. Έ-
νας καθηγητάς τού Πανεπιστη¬
μίου έσκ,ηνοθέττισβ κάποτε σλό-
χληρο, καυγ« στήν μεγάλη αϊθου-
σα των «αραδόσεων. Κ' εβαλε
κατόπιν τούς
περιγράψοι>ν.
φοιτηΐάς νά τόν
'Ησαν διακόσοι
τριάντα. "Εκαμαν διακόσες τρι-
άντο διαφορβτικές περιγοαφές.
Καμμιά δέ*1 ?μ»αζε μέ την &λ-
λη. Κ«ί καμμιά δέν Ιδιδε τα γε·
γονότα δπως συνέβησαν. Διακό¬
σοι τριάντα αυτόπται δέν μπό-
νά δοΰν τίποτε. ΤΙ νά τούς
κανείς; Ειλικρινώς Λροτι
ά
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ.
Λαμβάνομεν καί δημοσιεύο¬
μεν την ακόλουθον επιστολήν:
Υϋ>ς "Αγγλου
υπηκοου.
Κύριε Διευθυντά,
Ό άγροτικός δποψήφιος κ. Δά¬
βης άρθρογράφησβ χθές κατά τοΟ
«ξένου δπηκόου» τοΟ διωρισθέντος
άντ' αύτοθ ή άλλου σάν κι' αυτόν,
είς κάποιαν θέσιν τραπεζιτικήν.
Ό κ. Δάβης ειμπορεί νά φω-
νάζη διά την σταφίδα, νά κάμνη
τόν πολιτικόν καί τόν άλχημι-
στήν. Νά προσποιήται τόν άγροτι-
κόν, άφοθ δλα έπιτρέπονται είς
την εποχήν μας, νά γελοιοποιή
Ζδέας καί κόμματα, άλλ' δχι νά
δμιλη^ αΰτός υιός "Αγγλου δπη¬
κόου—διά ξένας δπηκοότητας.
"Αλλως τε ή οίκογένεια την ο¬
ποίαν δπαινίσσεται μ5ς έδωκε ένα
έθίλοντήν, δστις δπηρέτει είς τόν
Ελληνικόν στρατόν δταν δ κ.
Δάβης κάμνων τόν τηλεγραφητήν
απηλλάσσετο των στρατιωτικών έ-
νοχλήσεων.
Μέ τάς ευχαριστίας μου διά
την φιλοξενίαν.
"Εφεδρος Πολεμιστής
Τ. Α.
1 ιμ)5
Ξ Διά
ίΟΝϋΟΝ καΐ
ΟΟΝΤΙΝΕΝΤ
| 'Υπβ φ6ρτβ*σιν 12—17_)βρίβ» =
«ΒΟ5ΝΙΑ»
§ 5)5
| Διά:
§ καΐ ΘίΑ560ν.
Ι Μόν.
Έγώ μέ τό νά μή μέ βλέπη δ
ληστής δέν έσήκωσα τή μάτιά μου
άπό πάνω της....
Δέν ξέρω άν ήταν αίτία έκεί¬
νη ή κατάστασις πού βρισκόμουν,
δεμένος έτσι δπως ήμουν, βλέπον-
ταςτό παράξενο έκεΐνο σπίτι καΐ
την άγρια τοΟ βουλγάρου μορφη.
Μά μοδ φάνηκε ή γυναΐκα έκείνη
σάν άγγελον κατεδασμένος άπό τόν
ούρανό.
Άπ' δσες Ζιορψίζ γυναΐκες είχα
ίδη στήν θεσσαλονίκην ώς την
ώρα έκείνη, δέν μοΰ είχε μείνει
δμοια εντύπωσις. Τα φορέματά
της ήσαν παληά καί χοντρά καί
τα ποδήματά της πλατειά, μά μ
δλα αύτά τό μάτι μποροθσε νά μαν¬
τεύση πώς κάτω άπό τό χοντρύ
ροθχο βρισκόνταν σάρκα τρυφερή,
πού μποροθσε καί βασίλισσα νά τή
ςηλέψη.
Κάποιο προαίσθημα μοδλεγε
μέσα στήν ψυχή μου πώς αυτή ή
γυναΐκα δέν θά ήταν σκληρή γιά
μενά, δπως δ άνδρα της. Μάλιστα
δέ δσο έβλεπα πώς έφρόντιζε, δταν
δέν έβλεπε έκεΐνος, νά μοθ ρίχνη
κι' άπό μιά κρυφή ματιά, σάν νά
ήθελε νά μοθ δώση θάρρος, τόση
καί περιασότερη συμπάθεια αίσθα-
νόμόυν μέαα στή ψυχή μου γι'
αυτή.
Μέ την εντύπωσιν λοιπόν αυτή
την παρηγορητική, έφαγα σέ λίγη
ώρα άπό τό κρέας τοΟ κάπρου τό
ψητό, πού μουρριξεν δ άρχιληστής
μπροστά μου, σάν νά ήμουν σκυλί,
άφοθ πρώτα μ&υλυσε τα χέρια,
καΐ κατόπιν ξαπλώθηκα στό στρώ¬
μα γιά νά ήσυχάσω.
—Κοιμήαου μοθ λέει έκεΐνος,
καί μή φοβηθής τίποτα γιατί τδ
τομάρι σου άξίζει χίλια φλωριά
καί θά τδ φυλάξω καλά. Μά μο-
νάχα μή σοθ περάση στό νοθ, στδ
ξαναλέω πάλι, νά φύγης, γιατί τό¬
τε είσαι χαμένος. Μ' αύτά τα λδ-
για επέρασε πρώτος μέσα στή άλ-
λη καμάρα γιά νά κοιμηθή ένφ ή
γυναΐκα τού προσποιήθηκε πώς
έβαζε κοντά τό 2να στ' άλλο τής
φωτιδς τα ξύλα ατή γωνκά, γιά νά
μείνη μιά οτιγμή μόνη μαζί μου.
Τότε, άφοθ είδε πώς δ κακοθρ-
γος δ Βούλγαρος είχε μπή μέσα,
γυρίζει επάνω μου τα ώραΐά της
μάτια ξελιγωμένα, καί σφίγγ°ντ««
τα χείλιά της μαλακά καΐ γλυκά,
μοθ στέλνει άπό μακρυά Ινα φιλί
καί φεύγει κι' έκείνη.
Πόσες γυναΐκες είχαν γυρίσει
ατή θεσσαλονίκη ώς έκείνη την
ώρα καί μ' έκύτταξαν μέ μάτι γε-
μάτο πόθο καΐ έρωτα ! Μά καμμιά
άπ' αύτές δέν μοθ άφησε την έντύ-
πωσι πού μοθ άφησε έκεΐνο τό
μακρυνδ φίλημα, πού ζωγραφίσθη-
κε επάνω στά κόκκινα χείλια τής
γυναίκας τοΟ άρχιληστή.
Καί χωρίς νά τδ θέλω, γύρισα
στδ στρώμα κι' έκλεισα τα μάτια
δλέποντάς την δλη την νύκτα μπρο¬
στά μου....
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
ΚΙΝΗΣΙΣ.—Έπανήλθον χθές έξ
Αθηνών οί κ. κ· Νικ. Χατζιδάκης
Γ. Σκουλάς καΐ Στυλ. Δημόπουλος.
— Αφίκετο είς την πόλιν μας προ-
ερχόμβνος έξ Αθηνών ό έν τιμητική
διαθεσιμότητι συνταγματάρχης κ.
Παΰλος Καλομενόπουλος.
Γ·ΰοω στήν «όλι μας.
| Υπό φόρτωσιν 12-16 Σ)βρίβυ =
χάμϊΐ κανείς; Ειλικρις ρ
μώ εκείνον πού μπορεΐ νά...φαν-
τάζετ.αι τα γεγονστα, νά τα δίδη
μέ μιά τάξι, μ' 2να Ισωτερικό
ίΐρμό καΐ νά τα κάνη πειό πι-
0ανά άπό την πραγματικότητα.
Γνωρίζω καλά δτι οί δικα-
σταίς δέν θά άποδβχβοϋν την θε¬
ωρίαν αυτήν. Καί ΐσως μέ τό δί-
κηο των. Άλλά δέν είναι δυνατόν
νά παύση κανίΐς νά πιστεύη δ"τι
πραγματικός αύτόπττις δέν είναι
έκεΐνος πού παρέστη σέ δ,τΐ ά-
φτιγεΐται, άλλ' αύτός πού μπορεΐ
νά τό συλλάβτΐ καί νά τό εκφρά¬
ση. Άφήστβ τους λοιηόν δλους
αίτούς τούς αντόπτας τή; φαντα-
σίας χαί τή$ βυγκινήσΕίος νά σάς
διηγσΰνται κάθβ προεκλογικό
χαυγαδάκΐ. ΕΙνβ αυΐοφυεΐς χαί
δηυ Ιώ λέ
Ξ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ =
= & ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΣ Ξ
Νβ 32 |
'Η ζέστες τού Σεπτεμβρίου έξακο·
λουθοΰν. ... . .
_"Βξακολουθβι ομως καΐ ή νυκτβ-
ρινή ύγρασία.
—"Εισί όσον πάη καΐ άραιωνον
ται ένωρίς-έρωρίί.
—Οϊ κύκλοι των νυκτερινων συζη
τητών
—Μεταξϋ των οποίων άφθονοϋν
οί άρτηριοσκληρωτικοί καί άρθριτι·
_Ή «Ανάρθωσις» εσημείωσε
προχθές ρεκόρ κυκλοφορίας.
—Μέ την ταύτόχρονον δημοσίευσιν
των δύο λόγων τοΰ κ. Βενιζέλου.
—Όλα τα φύλλα μας μέχρις ενός
έγιναν κυριολεκτικώς άνάρπαστα.
— Ή έπιτυχία αύτη μάς τονώνει
είς την προσπάθειαν μας νά παρου¬
σιάσωμεν καί κπτά τήν,προβκλογικήν
αυτήν περίοδον.
— Πλήρη καΐ άπό πάσης απόψεως
ένημερότητα.
—θόκ έ4 καθβύδειν τούς άντιβενι-
ζελικούς.
— Ή κεραμίδα τής ποοχθβσινής ΰ·
ποδοχής τού κ. Πρωθυπουργόν είς
την πόλιν μας.
—Διαφορετιχά &έν έξηγεϊται διατί
ένας τοιούτος συνάνθρωπος.
—Συνελήφθη διαχηρύττνν μέ τα
πρώτα ρουφήγματα τοΰ «έρατβινοΰ»
χθές
—Ότι—οΰτε λίγο οΰτε πολύ—οί
ύποδεχθέντβς τόν κ. Βενιζέλον ήσαν
κατά 80 επί τοίς εκατόν...μπαχζά-
χηδες!
— Υποθέτομεν ότι άφού ήπιβ τόν
καφέ τού ό άνθρωπος θά ήλλαξβ
γνώμην.
— Ή άτμόσφαιρα κατ' αύτάς είνε
χεχορεσμένη φημών.
— Άλλ' άχι καί ηλεκτρισμόν;
—'Έκτ&ς των άνΐιββνιζελικών λβ·
ονταρήδων.
—Ουδείς νομίζομεν θά _ ϋποστηρί-
ξη μέ τα σωστά τού τό δεύτερον.
— Οί πολίται είνε έξαιρετιχώς φι-
λήσυχοι.
—Κάθβ γνώμη των, κάθβ ύποστή-
ριξις αυτής, κάθβ εκδήλωσις πολιτι-
χού φρονήματος.
—Γίνεται υπό καθεστώς απολύτως
νηφάλιον, ψύχςαιμον, άνωδύνως,
πνευματώβες, άκινδύντος γβνιχά χω-
ρατατζίδιχο.
—Μπράβο μας.
—Είς τό καρνέ μας εσημειώθη ά¬
πό την χθεσινήν χαφενειακήν κί¬
νησιν.
—Ή γνώμη ενός χνρίου χαθώς
πρέπει επ) τού χαθεστωτιχού ζηΐή*
ματος.
— Ή δρσις των έπιφυλάξεων τοδ
χ Τσαλδάρη Ιλεγβν εΐνβ άντίθβτος
πρ·ς την «λαϊκήν» ψυχολογίαν.
—ΤΙ θά έχη., έλεγκ, νά όνειρβύβται
ή «λαϊ«ή» αύτη ψυχολογία εάν ό κ.
Παναγής γίνη όσία Παναγία Εναντι
τής Δημοκρατίας;
—Ό,τιέρβθίζει καΐ πυρπολβΐ καΐ...
χασισώνει έδώ, είνε ό «γυιόί τοϋ ά·
ετού»—ό βασιλοάς, τα βασιλόπουλα,
τό «έρχεται» ή φέστες χαί τα παρό-
μοια.
—Άρσις των περιφήμων έπιφυλά-
ξεων σημαίνει... διάλυσιν τής «λαϊ·
κης» ψυχολογίας.
—Είχεν άραγβ άδικον ό χαθώς
πρέπει χύριος;
—'Η ταινία τοΰ Άλχαϊάρ «Κόλα-
σις υπό την θάλασσαν».
—Είνε άπό τίς λίγες δραματιχές-
καΐ θεαματικές ταινίες ποϋ βΐβε τό
"Ηράκλειον.
—Δέν πρέαβι νά την χάση κανβίςε
μά απολύτως χανείς.
6 Ρίπβρτϊρ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠλειστηριασμοΟ Ακινήτου
Άλυπίου Χατζηϊωάννου ΖατροΟ
χατοΕκου Ήρακλβίου.
Κατά
Δημητρίου Ε. Φουντουλάκη έμ-
πδρου κατοίκου έπίσης Ηρα¬
κλείου.
Διά τής δπό χρονολογίαν 3
I-
ουνίου 1932 πρός πληρωμήν επι-
ταγής μου γενομένης δυνάμει καί
πρός εκτέλεσιν τής δπ1 αριθ. 1542
τοΟ 1931 δριατικής καΐ τελεσιδί-
κου αποφάσεως τοΟ Πρωτοδιχείου
Ηρακλείου έπετάγη δ καθ3 οθ τό
«αρόν μουδιτω; έντός τής νομί-
μου προδεσμίας μοί πληρώση 95
δμολογίας ανταλλαξίμων τοΟ προ-
αφυγικοθ δχνείου 8 ο)ο ονομάστι-
*ξί λίν δραχμών μετά
Ίανουαρίου 1930
ή η
ΙιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηΙ
φωθή πρός την ανωτέρω έπιταγήν
μου.
Διά ταθτα
Πρός είσπραξιν των ανωτέρω
ποσών ήτοι α') των δρχ. 82.982.50
των τόκων αυτών πρός 8 ο)ο ετη¬
σίως άπδ 1ης Ίανουαρίου 1930
μέχρις έξοφλήσεως καί 6') των
δραχ. 5027.90 έντόχως άπό τής
3ης Ίουνίου 1932 μέχρις έξοφλή¬
σεως εκτίθημι είς δημόσιον αναγ¬
καστικόν πλβιστηριασμόν τα 5)8
έξ άδιανεμήτου μιας οικίας άνη·
κούσης κατά τοαοθτον είς τόν καθ'
οδ τδ παρόν μου, συνισταμένης έκ
δύο δπογείων, μι«ς ίσογείου αι¬
θούσης, μι*ς τραπεζαρΕας, ενός
μαγειρίου, ενός «λυσταρίου καί
τβσαάρων ανωγείων δωματίων, κει-
μένης έντός τής πόλεως Ηρακλείου
Δήμου χαί Είρηνοδιχεί-
„ Ηρακλείου είς ουνοικΕαν
«Βαλδέ Τζαμί» συνορευούσης πρός
οφυεΐς χ
δηυ Ιπιγνώσεως: χαλλιτέχναι
άπό τούς όποίους καί μόνους θά
μάθεΐΒ μέ τόν άραιότερο τρόπο
τί...δέν συνέβη — μέ όίλλους λό·
γο«ς τί συνίβη άχριβώςΐ Είς το
χβφάλι τα»ν Ιννσώ, τό Οποίον εί¬
ναι τό μοναδικόν πραγματικόν
φγ
κης *ξί«ί Χ
των άπδ 1ης
δί
τοΟ
ου
ναΐ τυ μ
θέατρον δλων
νέγβνόταν
γβγβνοταν
των πραγματικήν χρις
άΕΐ αντίρρηίιςί "Ε
τοκομεριδίων αυτών ή την αξίαν
αυτών έκ δραχ. 82982 καΐ 50 ο)ο
Ιντόκως «ρδς 8 ο)ο ετησίως άπδ
1ης Ίανουαρίου 1930 μέχρις, έξο-
φλήσεως ττρός δέ καί τα έν τη^ ει¬
ρημένη έπιταγί μου άναφερδμενα
ίξοδα έκ δραχ. 5027.90. έντόκως
άπδ τής έτϊΐταγή"; μου ταύτης μέ-
«θδι ό καθ ο&
νά
κτήματα Γεωργίου Αποστολάκη,
Εμμανουήλ Παντελάκη, Χρυσάν-
θης Χαλκιαδάκη χαί δρόμω δημο-
σίφ έχ δύο μερών.
Ό πλειστηριασμός τοΟ κτήματος
τούτου γενήοετχι την 23ην Όκτω-
βρίου 1932 ημέραν Κυριακήν καΐ
ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον τοΟ
βυμβολαιογράφου ΉραχλΚβυ Εύ-
στρατίου Π. Βουρδουμπάκη ή τοΟ
νομίμου αυτού άναπληρωτοθ καΐ
έν τφ δημοοΈφ γραφείφ τοΟ είρη-
μίνου Συμβολαιογράφου κεΐμένφ
έντδς τής πίλεως Ηρακλείου χα-
τά την όδδν Καντανολίου 5τ· χαί
Ινθί» χαλοθνταί οί βοολίμινοι ν4
Τήν $λλη 'μέρα τδ πρωί έξύ-
πνησα μέ Ινα κούνημα άπότομο
τοΟ χονδροθ ποδιοθ τοΟ άρχιληστή
απάνω στή ράχη μου.
ΕΕχα ίδη τόσο γλυκά δνειρα τή
νύκτα, Ιπειτα άπό τό φιλί έκεΐνο
πού μοδστειλε πές άπό ίρωτα, πές
άπό εδσπλαχνία ήδμορφη γυναΐκα
τοΟ άρχιληατή, καί είχα ξεχάσει
την κακή θέσιν πού είχα βρεθ^)
τόσο ξαφνικά· γι' αύτδ τό κλώτση-
μα έκεΐνο τό άπότομο μοθ ϊφερε
πάλι μέαα στή ψυχή μου δλη τή
πίκρα τής ακλαβι*ς καΐ τδν κίνδυ¬
νον τοΟ θανάτου.
Άνακάθηοα ατό στρώμα κι' έ-
κύτταξα τό Βούλγαρο στά μάτια
αάν νά ήθελα νάομαντεύσω τί είχε
μέσα στδ νοθ του- μά Ιρριχνα καί
μιά κρυφή ματιά πρός την πόρτα
τής καμάρας άπό περιέργεια, νά
Εδώ καί μέ τό φώς τής ίιίίρχι;, τό
πρόσωπο τής γυναίκας τού, γιατί
μόνο μέ τδ φώς τοΟ κανδηλιοθ καί
τής φωτια"ς τή λάμψι την είχα ιδή.
—'Άκουσε, μοθ λέει έκεΐνος, μέ
φωνή άγρια. Έγώ θά σ' άφήσω
έδώ, γιατί θά βγώ μέ τούς συντρό-
φους μου στά χωρία Ινα γύρω νά
μαζέψω δ,τι θά μοθ δώσουνε οί
χωρικοί μας. Ξέρω καλά Πώς δ
πατέρας σο,υ δσο κι' «ν δποταχθή
ατή θέληοί μου καί ατείλη τάχίλια
φλωριά γιά νά σέ πάρη πίσω, δταν
θά σέ (δή κοντά τού σέ άσφάλεια
τότο θά ατείλη πολύ στρατδ νά
μάς χαλάση. (άκολουθ(ΐ)
Απωλεσθη όρμαθός κλειδιών μέ
αλυσιν- Πορακαλεϊται ό ευρών δπως
τόν παραβώση είς τα γραφεϊαμας καΐ
άμειφθήσβται.
γίνωσιν άγοραβταί.
Άρμόδιος δικ. κλητήρ ένεργη·
σάτω τα νόμιμα επί τοΟ προκειμέ¬
νου.
Ηράκλειον 7 ΣεπτεμβρΕου 1932
Ό τού έηισπεύδοντος καΐ πα-
ραγγέλλον«ς πληρίξούβιος δικη-
γόρος.
Ν. Κεφβιλ·νιβίννη(
ουνΐΕΡ & ο°
8)8 ΕΟΥΡΤΙΗΝ
Διά Λίβερπουλ
Γλασκώβην
Μπέλφαστ
6—9 Σεπτεμβρίου
8)8
Διά Βρίστολ
5—9 Σεπτεμβρίου
8)β -Β5ΤΡ0
διά Μπέλφαστ
12 Σεπτεμβρίου
Κατ' ευθείαν χαί άνευ προ¬
σεγγίσεως είς Πάτρας.
Τηλέφ. Κο 146
» » 298
ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΧ-ΦΥΜΑΤΙΟΑΟΓΟΧ
ΔΙΑΑΚΤΟΡ
ΤΟΫ ΠΑΝΕπΐϊΤΗΜΙΟν ΜΟΝΑΧΟΥ
"Επί δεκαετίαν σπουδάσας καΐ
εΐδικευθείς ένΓερμανίο καί Βιέν¬
νη. Δέχεται έν τφ Ίατρείφ «ου,
68ος Σφακίων (Καμαράχι) Ι-
ναντ» τοί Ιατρίίου κ. Μελισσείβη,
9—12 καί 3—7 μ. μ.
Άκτϊνες Ραίντγχ—
Τβχνιτός πνβνμοθώοαί
Τηλεφ. 2—79
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΰ έτησία Δολλάρια 10.
Άπασαι «Ι άποδείξβις συνδρβ
α6ν καί δημβσιεύσβΜν φέρουσι
άηαραιτήτως την ύκβγραφην τβΰ
Αιΐνθυντοΰ καί Ιδιόκτητον τής
β'ΑνβρβώιΜ·»ς».
Ηράκλειον 9 2επ)βρίου 1932
Τ Ο ΠΕΡΙ σπαταλών τρο·
πάριον απεδείχθη διά
των τβλευταίων λόγων τοΰ
κ. Βενιζέλου καθαρα πλέον
οκηνοθεσία. Καί τα τελευ¬
ταία ράκη των ψευδών μέ
χά όποία τό διήνθιζον έκά-
οτοτε οί προφέσορες καί οί
«ουριτανοί τοΰ άντικυβερνη-
τΐκοϋ στρατοπέδου, έξέλιπον.
Καί τό τροπάριον, έξηκολού-
θησε μέν καί μετά τούς λό¬
γοις τοΰ κ. Βενιζέλου, άη
δές δμως καί άποκρουστικόν'
μάταιον «αί άνωφελές «αί δι'
αυτήν την μαρίδα των προε-
χλογικών συγκεντρώσεων.
Ό,τι άπέμεινεν είς τό προ¬
κειμένον στερεόν «αί άπαρα-
σάλευτον είνε τό μέγα εκπο¬
λιτιστικόν καί άνακαινιστι-
κόν οίκοδόμημα,τό πυργωθέν
μέ τάς δήθεν σπατάλας των
ψευστών τής αντιπολιτεύσε¬
ως: Σχολειό, στρατώνες, άπο-
ξηρανηκά εργα, εργα κοινης
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΠΡΟΣΦΥΓΕ!
ΑΓΡΟΤΑΙ!
Άξιότιμε κ. Διευθυντά,
Μετ' ολίγας ημέρας καλείται
καί πάλιν ό Έλληνικός Λαός είς
τάς κάλπας διά νά άνανεώστ) την
εντολήν ήν πρό τετραετίας έδωσε
εις τούς Ιντολεϊς τού ή καί νά Ι-
κλέξΐ) νέους τοιούτους. Βεβαίως
θά κάμη, Ινα άπολογισμόν τού
Κυβερνητικοϋ εργου τής ληξάσης
τετραετίας καί όταν θά ϊδχι, ότι
τα συμφέροντά τού ύπεστηρίχθη-
σαν θά σπεύση καί πάλιν νά πε-
ριβάλλη διά τής έμπιστοσύνης
τού τό Κόμμα των Φιλελευθέρας.
Άς προσέξχι ο άγρότης πρόσφυξ
έκλογεύς, νά μή δελεασθί)
απο
τάς ύποσχέσεις των άγροτικών,
των δψ'μων αυτών ύποστηρι-
κτών τοΰ άγροτικοΰ κόσμου, δι¬
ότι θά διαποάξη έγκλημα
κατ'
εργα όδοποιΐας,
φυλακαί, κ.λ.π.
ωφελείας
νοσοκομεία
κ.λ.π.
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ τής
Κυβερνήσεως υπέρ τής
λαϊκής ύγείας, είνε ευνόητον
διατί κατέστησεν ύπερβολι-
κά ετίθίκτους μερικούς κεφα-
λαιοκράτας οίκονομολόγους.
Άπό καταβολής Έλληνικοΰ
χράτους ή παροχή δωρεάν
ίατρικής περιθάλψεως είς
τόν λαόν ήτο πρόβλημα αλυ-
τον. ΟΙ πτωχοί άοθενεΐς ά-
πέθνησκον είς τούς δρόμους
πρός δόξαν τής έλλην ικής
διανοήσεως καί τοϋ σημερι¬
νον άνθρωπισμοϋ. Ό Βενι-
ζέλος άφ' ότου ανέλαβε άπό
τού 1909 την διακυβέρνησιν
τής χώρας καί έφ' δσον τα
γενικώτερα έθνικά συμφέρον-
τα τό έπέτρευοαν, κατέβαλεν
Ιδιαιτέραν μέριμναν διά την
υγείαν τοΰ λαοΰ. Άποτέλε-
σμα τής μερίμνης έκείνης υ¬
πήρξε ή περιστολή έν πολ-
λοΐς τής νοσηρότητος των
κατωτέρων λαϊκών τάξεων.
Άλλά κυρίως τό έργον υπέρ
τής λαϊκής ύγείας όλοκλη
ρώθη κατά την λήγουσάν τε-
τραβτίαν όπότε Ιδρύθησαν
πολυάριθμα λαϊκά ίατρεΐα
είς τα όποία ό πτωχός βύ
ρίσκει την ιατρικήν περίθαλ¬
ψιν την οποίαν έστερεϊτο
άλλοτε.
***
Ο κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ με-
ταξύ των άλλον τα ό
ποία εϊπε προχθές είς τόν
Πρόεδρον τής Δημοκρατίας,
ετόνισεν δτι αύτός προσωπι-
κώς δέν ένδιαφέρεται διά
την δυναστείαν. Ό κ. Τσαλ¬
δάρης πιθανόν νά λέγη την
αλήθειαν—δχι δμως καί όλην
την αλήθειαν. Διότι εάν δέν
ένδιαφέρεται αύτός, ένδιαφέ-
ρονται οί Ράλληδες, Μερκού-
ρηδες, Παπαφλέσσηδες, Στρά·
τοι καί ό κ. Κίνιας—όλον
δηλ.> τό λαϊκόν κόμμα. "Αρα
Χρησιμεύει είς τίποτε τό εν¬
διαφέρον τοΰ κ. Τσαλδάοη
χαί είνε δυνατόν τό ενδιαφέ¬
ρον αύτό νά.... άρη τάς έπι-
Φνλάξεις τού; Παραμύθια.
***
ΙΔΟΥ έν πάση περιπτώσει
1 καί τό φινάλβ πού έπη·
Ρεν ή «προσωπική γνώμη»
τού κ. Τσαλδάρη, άρκετά χά-
Οακτηριστικόν διά τό δτι ό κ.
Τσαλδάρης δέν έχει γνώμην!
Ο κ. Ζαΐμης εζήτησε την
προσωπικήν τού γνώμην διά
την δυναστείαν νά την μετου¬
σιωθή είς μίαν σαφή καί έν
δημοσίω τόπω δήλωσιν δτι ά-
ναγνωρίζβι πλήρως τό πολί-
Άλλ' ό κ. Τσαλδάρης
- ..--. νά συσπάστι τάς
°Φο«ϊς καί νά είπη δτι έκα¬
μεν ήδη...έπαρκείς δηλώσεις.
Οπερ έδει δείξαι.
Η ΚΑΜΑΡΙΑΝΗ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ
ΧΑΤΖΟΓΕΩΡΓΗ
Έφάμιλλθς τής παρασκευαζο-
«νης υπό τής Γεωργικής Σχολης
Μεσσαράς, μέ αρωμα, μέ γεΰβιν,
Μ νοστιμιά, κατασκευασμένη μέ
π°λλή τέχνη ή γραβιέρα Χατζο-
γιώργη τίθεται έντός των ημερών
:1ί *ήν διάθεσιν της χαταναλώ-
3 * $,5 --«-=11 "|'.".|ί.ν. ««!
εμέ όιοων την ψήφον τού είς τούς
δήθεν άγροτικούς άραιώνων έστω
καί κατά μίαν μονάδα την παρά¬
ταξιν των Φιλελευθέρας διότι δέν
θά άργήσΉ νά αισθανθή τάς συ¬
νεπείας πού θά έχη ή τυχόν άρ¬
νησις τής ψήφου είς τό άνεγνω
οισμένον καί Ισχυρόν αύτό κόμμα
Ό άρνούμρο ή
Ή είσαγωγή σταφίδων είς την πόλιν.
Έν άναμονή καλυτερύσεως των τιμών.
Καί χθές ή είσαγωγή σταφί¬
δων είς την πόλιν μας υπό των
σταφιδοπαραγωγών υπήρξε κατά
πολύ μειωμένη, άνελθοθσα κατά
τούς υπολογισμούς τής υπηρεσίας
έλέγχου τής Σΐαφιδικής Έπιτρο-
πής Ηρακλείου είς τάς 60—
70.000 οκάδας.
Τελευταίως παρετηρήθη δτι ή
είσαγομένη είς την πόλιν καθ' ε¬
κάστην σταφίς είναι ώς επί τό
πλείστον τοθ εϊδους ταχτα τής εί-
σαγωγής τοθ εΐδους σου'λτανίνας
έλαττωθείσης κ»τά πολύ παρά τό
γεγονός δτι υπάρχουν άκόμη είς
χείρας των σταφιδοπαραγωγών
αρκεταί ποσότητες ύπολογιζόμεναι
εις τα 2.500.000 οκάδες περί-
που.
Κατά τάς πληροφορίας μας οί
σταφιδοπαραγωγοί, ο£ οίκονομι
κώς εύποροθντες, είναι διατεθειμέ-
νοι νά μή προβοθν είς πώλησιν
τοθ προϊόντος των εάν δέν αύξη-
θοθν επαρκώς αΕ τιμαί των σταφί¬
δων, καλύπτουααι τα έξοδα πά-
ρασκευής χαί καλλΐεργείας αυ¬
τών δεδομένου μάλιστα δτι μέ τό
άνοιγμα των άγορών καταναλώσε¬
ως τοθ έξωτερικοθ έν καιρώ θά
προέλθη] μεγαλυτέρα ζήτησις, συ-
νεπώς δέ θά προσφερθοθν καί με·
γαλύτεραι τιμαί. " ι
—Ή σταφιδαγορά μας χθές ώς
καί προχθές παρουσίασεν ικανο¬
ποιητικόν κίνησιν μέ άρκετήν ζή¬
τησιν εξαιρετικήν καί α' πραγμά-
των σταφίδων εϊδους σουλτανίνας
έκ μέρους των έξαγωγέων έμπόρων
ένώ κατ' άντίθεσιν ή άζητησία
είς τα 6' καί γ' πράγματα σουλτα
νίνας έξακολουθεί ή «Οτή καί είς
τάς τιμάς των 11—15 δραχμων
κατ' όϊόΐν.
Ή έξαγωγή των σταφίδων έξα-
κολουθεΐ,^κανονικώς καί άνευ 6περ-
φορτώσειον, αί δέ έπιτυγχανόμι-
ναι τιμαί διά
τό εξωτερικόν
νοποιητικαί.
τού; έμπόρους είς
κρίνονται ώς Εκα-
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
τοι
ένι
Ό άρνούμρνο; την ψήφον
εΐς^ τούς Φιλελευθέρους, θά
σχύση, τάς αϊωνίας έπιφυλάξρι,
των Λαϊπών αί οποίαι έπιφυλά
ξεις θέ.ουν πάντοτε έν κινδύνφ
την Δημοκρατίαν. ΈΐΗΐτο, άν ύ
ποτεθο ότι θά ένίσχυε τούς προο
δευτικούς, καί τουτο άσύμφορο
κατά τάς παρούσας στιγμάς διά
τό Έθνος, Ιδιαιτέρως δέ, άσυμ-
φορώτατον διά την Κρήτην. Τί
σχέσιν έχει τό Καρπενήσι μ έ τήι
Κρήτην άφοΰ καί πάλιν ή Κοή
τη θά έλησμονεΐτο εάν ήρχετο (
Κα^α.'ΐάρη; είς την Αρχήν;
Αύιά πρέπει νά σκεφθό κάθι
άγρότης καί Ιδίως πρόσφυξ. Εί·
ναι άληδές, ότι τό ζήτημα των
γεωργικών κλήρων, δέν διευθετη¬
θή άκόμη, δέν υπέχει δμως άκε
ραίαν την ευθύνην ή Κυβέρνησις
διότι ή διαλυθεΐσα Ε. Α. Π. ά·
φήκε ενα σωυό άνωμαλίας καί
έκκρεμόΐητας. Τώρα όπότε γίνεται
έκ νέου ή κτηματογράφησις των
κλήρων, νά επακολουθήση άμέ-
σως ή έπανεκΐίμησις αυτών, καί
άς είναι βρβαία ή Ση Κυβέρνη¬
σις ιδίως δέ ό άκαταπόνητος συ
νεργάτης αυτής κ. Μαρής καί
πολιτευτής τοΰ Νομοΰ μας δτι θά
έχει αμέριστον την υποστήριξιν
των άγροΐών προσφύγων καί θά
τόν ευγνωμονούμεν πάντοΐε, καί
διά την τελικήν διευθέτησιν τού
ζητήματος των προσφυγικήν κλή
διά την έπιδειχθεΐσαν
είς όλα μας τα ζητή
ματα.
Έν Π. Άτσ«λένιω τϋ 5χ
πτεμβρίου 1932
Μεθ' υπολήψεως
'Αντοίν. Έλ.
ρων και
στοργήν
Σε-
ΔΗΛΩΣΙΣ
Πρός άρσιν πάσης άμφιβολίας
ή διαδόσεως δηλούμεν ότι θά υ¬
ποστηρίξωμεν κατά τάς προσεχεΐς
εκλογάς τό κόμμα των Φιλελιυθέ-
ρων είς δ άνήκομεν άηό τή; ιδρύ¬
σεως τού, άναγνωρίζοντες ότι μό¬
νον ό Βενιζέλος καί δ έν τώ Νο¬
μώ άρχηγός τού κόμματος Γεώρ¬
γιος Μαρής, ύποστηρίζουν πλή-
§ως καί θά ύποστηρίζουν καί έν
ιφ μέλλοντι τα γενικά συμφέοον-
ΐα καί Ιδία των γεωργικών τάξεων
είς α άνήκομεν.
Έν Μελέσσες 8 Σ)ρίου 1932
Οί δηλούντες
Γεώργιος Σφακιανάκης
Μιχαήλ Σφακιανάκης
Έμμ. Σφακιανάκης
Μύρων Σφακιανάκης
Τα Φιλ. Ίδρΰματα Ανδρεου
καί Μαρίας Καλοκαιρινοΰ.
Εκθέτουσιν είς δημόσιον πλειο¬
δοτικόν διαγωνισμόν την μίσθωσιν
των Ιλαιοκάρπωνέφετίΐνής εσοδείας
των Μετοχίων Σκαλανίου, Δρακου
λιάρη,ΣχαφιδαραςκαΙτώνγνωματευ-
ομένων τμημάτων αυτών, κατά την
κατωτέρω χρονολογικήν τάξιν έν
τοίς γραφείοις αυτών (οίκία κ.
Καλοκαιρινοθ),
Πλειότεραι πληροφορίαι είς τα
ώς α"νω γραφεΤα.
α' Μετόχι Σκαλανίου 18 άρξαμ.
ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12
π. μ. β' Μετόχι Δρακουλιάρη 19
άρξαμ. ημέραν Δευτέραν καί ώραν
10—12 π. μ. γ' Μετόχι 2καφιδα-
ρας 20 άρξαμ. ημέραν Τρίτην καί
ώραν 10—12 Λ. μ.
Ηράκλειον 6—9—32
Έχ των γραφείων
Πωλαΐται είς χΐμήν βύκαιρίας μη-
ϊανή μβχαχβιρισμένη 25 Ιππων καί
έλαιόμιΑος μετά των οχ««κων άϊό-
νων, τοοχαλιών κλπ. ώς καί αγγλικόν
έλαιο*ι«στήριον 10 ΙντΕών.Πληοοφο-
οίαι «αρά τ* Νιχολάω Μακράκη καί
Νιπήτβ ϊτοατα«Β (ΧονΙο- αόοτα),
Πρός άπαντας τού; Σιγαροηοι-
οΰς—Καπνεργάτας Ηρακλείου
Συνάδελφον
Ευρισκόμεθα είς την ευχάριστον
θέσιν νά σάς άναγγείλωμεν ότι επι
σκεφθβντες σήμερον τόν συιιπολίτην
μας τέως Υπουργόν των θϊχονομι
κων Κύριον Γ. Κ. Μαρήν τφ ύπε-
μνήσαμεν τό φλέγον ζήτημα τής ά-
ποζημιώσεώς μας μή παραλείψαντες
νά αναφέρωμεν εί; αύΐόν την δεινήν
καί άπελπιστιχήν θέσιν είς ήν άπδ
πολλοΰ χρόνον περιήλθεν ή τάξις
μας λόγω τής μή επιλύσεως εισέτι
τού ζητήματός μας.
Είς απάντησιν ό κ Ύπουργός εύ-
ηρβστήθη νά μας δηλώση ότι άνα-
γνωρίζει πλήρως τό δίκαιον μας καί
ότι ώρισμένως άναλαμβάνει είς πρώ
την εύ«αιρίαν νά ύποστηρίξυ σθενα
ρώς καί νά επιδιώξη την άμεσον έ
πίλυσιν τού περί ού ό λόγος ζηΐήμα-
τος μας, έπιπροσθέσας μάλιστα ότι
άπό τούδε θά μεριμνήση καί θά ε¬
νεργήση καταλλήλως όπως τό ζήτημά
μας συμπεριληφθχ) είς τόν νεαρόν
Νόμον τόν αφορώντα την αποζημίω¬
σιν των Καπνοβιομηχάνων.
Κατόπιν τής τοιαύτη; επισήμου δι
αβεβαιώσεως τού Κυρίου Μαρή θε
ωροΰμεν χαθήχον μας νά συστήσω
μέν πρός Υμάς, ότι δλοι άνεξαιρέ
τ ως οί Σιγαροποιοΐ—Καπνεργάται έ
χετε υποχρέωσιν μεγάλην νά υπο
στηρίξητε μετά φανατισμοϋ τό ψη-
φοοέλτιον τού κ. Μαρή, άπό τόν ό
ποίον καί μόνον νά έλπίζετε άδιστά-
κτως καί νά άναμένετε την εύνοίκήν
επίλυσιν τού ζητήματος μας.
Συνάδαλφοι,
Είμεθα πλέον ή βεβαιοί ότι ουδείς
Καπνεργάτης—Σιγαροποιός θά θελή-
σ) νά 6ιαπρά£τ| έγκλη αστικήν πράξιν
καταψηφίξων τόν άσπιλον πολιτευ-
τήν καί πραγματικόν εύεργέτην τού
Νομοΰ μας.
Ηράκλειον τή 8 Σ)βρίου 1932
Μετά συναδελφικής άγάπης
Ό Πρόείρος
Έμμ. Ε. Βαρούχας
Ό Γεν. Γραμματεύς
Γ. Γρ. Τζερνιάς
Ο ΙΑΤΡΟΣ
ΙΩΑΝ. Σ. ΠΑΤΡΑΚΗΣΪ
Άπυπερατώσας άρτι τάς
σποτιδάς τού εγκαθίσταται μο·
νίμως είς Βραχάβι Μεραμβέλ¬
λου καί δέχεται τοΰς έχ παθο¬
λογικον, παιδιατρικών καί δερ-
ματικών νοσημάτων πάσχοντος.
ΤβΔικηγβρικόν Γραφείον Κωνστ.
Κουλούρα μετεφέρθη έν τή όδφ Έ¬
βανς (οίχία Κ. Σηφάχι) έναντι τής
θΐκονομιχή; Έφορίας.
—Οί φόροι τοΰ Δήμου.
ΕΙ; την Νομαρχίαν ύιτεβλήθη
πρός έγκρισιν ληφβεϊσα έκ μέρους
τού Δημοτ. Συμβουλίου Ήρακλβί
ου απόφασις κκρΐ έκδικάσεω; τώ
ΰποβληθΕΐσών ένβτάσεων κατά
φορολογικόν καταλόγων Δημο
τικων τελών φωτισμοΰ, καΒαριό
τητος κ αί ύποχρβωτικης ύίρολη
ψίας ΐταρελθουσών χρήσειιν.
—Τό Πανάνειον Νβσβκο
μεΐον.
Τό Δημοτικόν Συμβούλιον Ή
ραχλείου κατά την τελβυταίαν
αύτοϋ συνεδρίαν προέβη είς την
ψήφισιν τοΰ (τροϋπολογιαμου τοθ
Πανανειου Δπμοτικοϋ Νοσοκο
μείου οΐκονομικοΰ έτους 1932—33
μέ εσοδα έκ δραχμφν 1.020.000
καϊ έξοδα έκ οραχ. 1X12.901.
—"Ιδρυσις Σχολείου είς Τσα-
λικάκπ Μετόχι.
Καθ' ά πληροφορούμεθα ή δια-
βιβασθείαα διά τβΰ κ. Μαρή αί¬
τησις των κατοιχων Τσαλικάκη—
Μίτέχι πρό; ίδρυσιν σχολείου ε¬
γένετο δεχτή ώ; άπαντα δέ τό
υπουργείον Παιδείας βνιός τδν
ημερών δημοβιεύεται τό σχιτι
χον διάταγμα.
—Ή συμμετοχήν τοΰ Νομοΰ
μας είς την "Εκθεσιν Θεσ
σαλονίκης.
ΔΓ αποφάσεως τής τοπικής επι
τροπης τής Διεθνοΰς "Εκθέσεως
Θεσσαλονίκης ωρίσθη ώς άντι
πρόσωπος τοθ Νομοΰ μας παρά
τό Εκθέσει έ γβωπονος κ Σισί
νη; Κοκκέβης.
—Ό συνοικισμός Βίγλας.
Τό Δημοτικόν Συμβούλιον Ή
ρακλβίου κατά την τελευταίαν
τού συνεδρίασιν απεφάσισεν δπως
ό Συνοικισμός Βίγλας Ηρακλεί¬
ου, υπαχθή είς την ένορίκν τοΰ
Ναοΰ της 'Αναλήφϊως "Ακ—Τάμ
πιας.
—Ή μοναστηριακή περιουσία
Τό άπβγβυμα τής ηαρβλθβΰσης
Τετάρτης αυνήλβον έν τω Μη¬
τροπολιτικώ Μεγάρω τα μέλη τής
Διοικπτικής Έπιτροπής Όργανι-
ομοΰ Διοικήσεως Μοναστπριακήί
πβριουβίας καί αυνβζήτησαν επί
διαφόρων οΐκονομικής καί ύπηρβ-
σιακή; φύσεως ζητημάτων τοΰ ορ¬
γανισμόν λαβόντα σχετικάς άπο-
φάσβις.
Ένοικιάζβτκι οίκία ήλεχτροφώ-
τιστος έκ 5 δωματίων, μαγειρείου κ.
λ.π. όδδς 25 Αυγουστον αριθ. 60.
Πληροφορίαι παρά τώ κ. Κ. Β«
θουδάχη.
««••••••••••••••••••••••••••ο················
ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ
ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
Τό ταχύπλουν καί πολυτελέστατον
Α)Π "ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
2.000 τόννων καί ταχύτητος 14 μιλΐων, αναχωρεί
εκάστην Τρίτην 6 μ. μ. κατ' ευθείαν
διά Πειραια, Χαλχίδα, Βόλον, Θεσσαλονίκην.
Δέχεται επιβάτας καί έμπορεύματα.
Άναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν.
Πρακτορείον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ αριθ. -λ. 94 καί 150
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΠΡΕΣ
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε.
ΣΑΜΟΣ
ΑΕΤΟΣ
ΗΡΑΜ.
ΚΙΜΩΝ
ΣΑΜΟΣ
ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρεθυ¬
μνον, Χανιά Πειραια.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬
αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
σαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π.μ. διά Ρέ¬
θυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βό¬
λον, Θεσσαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' ευ¬
θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
σαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι' Ά¬
γιον Νικόλαον Παχ. Άμμον Σητείαν.
(Έκ τ·δ Πρακτορείον τηλεφ. Νο 30
—Ή είσαγωγή όπωρών καί
δημητριακών.
Πρός τα Τβλωνεΐα καί Ύποτβ·
λωνεΐα τού Κράτους απεστάλη
παρά τοΰ Υπουργείον Τ&ν θίκο-
νομικών τό κάτωθι τηλΐγράφημα:
«Αρχομένης είσαγωγής όσπρίκν
καί δημητριακΰν έντΐλλόμεθα ο-
πω; κρός απόδειξιν χώρας παρα-
γωγης κομιζομένων διά βουλγα¬
ρικήν λιμένων ρουμανικον τοιού¬
των προϊόντων άξιήτε πιστοποιη-
τικά ρουμανικ&ν τΐλωνιακών άρ-
χδν καί ημετέρων προξβνικών άο·
χ&ν βουλγκρικών λιμενων δι' Σιν
προέρχονται κατόπιν διακομί-
σϊως' εάν χαί παρά κιστοποιητικ»
ταυτα ύποβληθςί υμίν καταγγελίαι
συγχεχριμένη δι' ωρισμένον φορ-
τίον Α σχηματίσητϊ ΰμκΐς υπο-
νοίας 2τι πρόκειται πβρΐ έμιτβρεό
ματος Βουλγαρική; παραγωγής
δέον προσφεύγητϊ πραγματογνω-
μοβύνην χαί ΰποβάλβιτα ημίν τβ
πόρισμα αυτής μβτα τ&ν πιοτό-
ποιητικών ίνα άπβφαινόμβθα ΐίς
την παροΰσαν έντελλόμΐθα' ν«
δώσητε βύρβΐαν δημοσιότητα».
—Οί στρατιωτικοί βπόπται
των εκλογήν.
ΔΓ άπβφάσβως τβΰ κ. έιτ! Τ&ν
στρατιωτικών 'Υπουργοΰ Ωρίσθη
ώς 'Ανώτβρος Στρατιωτικός Έπό-
πτης κατα τάς έχΐ θύραις εκλο¬
γάς βουλβυτ&ν χαί γκρουσια-
στών έν τφ Νομφ Λασηθίου ο
συνταγματάρχης κ. 'Αλ. Μαγρι-
κλής.
—Δυστύχημα είς Γαζανή—
Καμάρα.
Την μκσηβρίαν τής παρελθούσης
Τβτάρτης τό έκτΐλοΰν την γραμ¬
μήν Χανίων—Ηρακλείου αυτοκί¬
νητον οδηγοόμβνον καρά τβθ σω¬
φέρ Γ. Χατζηχρηβτβυ έστάθμΐυ-
σιν είς «Γαζανην Καμάραν» ϊνα
κατέλθη ό ίπιβαίνων Ι. Καηετα-
νάκης. Ούτος κατά την έκ τοΰ
αυτοκίνητον κάθοδόν τού ώλίσθη-
οί καί έπεσεν υπό τό αυτοκίνη¬
τον, χωρίς δέ νά αντιληφθή την
κτωσ'ν τού ό σωφέρ έξεχίνησε καΐ
τόν παρέυσρε υπό τούς τροχούς,
τραματίσας τούτον σοβαρώς *ί{
τον άριστΐρόν πόδα.
—Τα ταμεΐα αύτασφαλίσεως
ύγειονομικών.
Τό υπουργείον Ύγκινής δι'
ίγχνχλίου κρός τούς χ. Νομάρ¬
χας, Νομιάτρους τοΰ Κράτους χαί
άπαντας τοΰς Ιατρικού;, Φαρμα-
χευτιχους χαί 'θδοντοΐατριχονς
Συλλόγονς χοινοποιεΐ απόφασιν
αύτοΰ διά τής οποίας καθβρίζε-
ται ο τρέκος τής διενεργείας τ&ν
αρχαιρεσιών τής Συνελεύσεως τ&ν
άντιπροσώπων τ&ν μετόχων τοθ
Ταμείον Συντάξεως καί Αύτοι·
σφαλείας Ύγειονομικ&ν.
—Ή κλήρωσις δανείου 1920
5 ο)ο.
Είς την Εθνικήν Τράπεζαν ε¬
γένετο πρβχβές ή 48 κλήρωσις τβΰ
δανείοο 1920 5ο)β έκ δραχ. 300 έ-
κατομμυρίνν, καθ' Ην εξήχθη¬
σαν έκ τής κληρΜτίδος οί κάτωθι
άριβμβι κβρδίζοντις τα έ$ής
ποσά:
Γ' 124005 δραχ. 20Ο.ΟΟΟ, Β' 412
752 δραχ. Κ0.003.Γ Αί όμολο-
γίαι Γ' 330884, Λ' 92913, ΑΊ14700
καί Β 45486 Χβρδίζουσαι άνά 25.
:0 δραχμάς.
ΑΙ όμολογίαι Β 463803, Β. 273.
Ϊ59, Γ. 166259, Α 88077, Α 149.243,
Α 80598, Β. 101188, Β 466.468, Γ
205530 καί Γ. 439235 κβρδίζβυ-
σαι άνά 10 χιλιάδας δραχμων.
—Επανήλθεν ό κ. Φιλό-
πουλος.
Διήλβ* χίές τής πόλεώς Ιΐ«ί
μεταβαίνων εις την έν Χανίοις
"δραν τού, ώς ληξάσης τής ά-
«ίας τού, ό Γενιχός Έκιβεϋρη·
ής Μέσης έκπαιδεύσεως Κρήτης
χ. Παναγ. Φιλβκονλος.
—Ή διδασκαλική συνέλευσις.
Αφίκετο 6 Χ. Στέλιβς 'ΑλοΤ-
|ος έχ των ηγετ&ν τής δεξιάς πά-
ατάξιως έν τβ διδααχαλιχΐ} αν-
ιτελενσει.
Γεν.
—Άναχώρησις τοΰ κ.
Διοικητοΰ.
Διά τοθ άτμοπλβίβυ «τΗρα Μ»
ανεχώρησε χθές έπιστρέφων είς
Χανιά β Ύπβυργός Γινιχός Δι-
ικητής Κρήτης κ. Μιχ. Κ«τοι·
Λ
»»"
11Β1Ι
Ι
Ηράκλειον Κρήτης
Γραφεϊα Έναντι Νβμαβχίας.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Παρασκευής
9 Σεπτεμβρίου 1932.
1ΙΙΙΗΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ^^^
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΗΕΠΑΡΚΕΙΣ
ΚΑΙ ΥΠ" ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
ΑΠΑΝ ΕΠΑΝΛΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΔΗΑΟΣΕΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓθν ΤϋΗ ΛΑΪΚΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπτβμβρίου (τού
άνταποκριτού μας).— Χθές ώς γνωστόν
είς τό Τριανόν ό άρχηγός των Λαΐκών
κ. Τσαλδάρης ωμίλησεν επί τοΰ πολι-
τειακού ζητήματος.
Ό κ. Τσαλδάρης έπανέλαβε προη¬
γουμένην δήλωσιν αυτού καθ' ην δέν
προτίθεται νά έπιβουλευθή τό πολίτευ-
μα, άφήσας σκοτεινόν τό σημείον τής
πολιτικάς τού Ααϊκού κόμματος είς ήν
περίπτωσιν τούτο πλειοψηφήση κατά
τάς προσεχείς εκλογάς.
Αί δηλώσεις^ τοΰ κ. Τβαλδάρη κρί
νονται τελείως άνεπαρκεΐς καί ύπ' αυ¬
τού τού κ. Καφαντάρη.
ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΦΗΜΑΙ
ΙΤΙΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΠΡΟΤΙΟΕΤΑΙ
ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ ΕΚ ΛΟΓΟΝ
ΚΑΛΗΣΟΕΑΗΣΕΒΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτού μας).— Τό άπόγευμα ε¬
κυκλοφόρησαν φήμαι ότι ή κυβέρνησις
διά νά δείξη την καλήν αυτής θέλησιν
άπέναντι τής πολιτικής καταστάσεως καί
συμβάλη είς την εξομάλυνσιν της προ-
τίθεται νά παραιτηθή.
Αί φήμαι αυται μέχρι τής στιγμής
δέν έπεβεβαιώθηααν.
Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΗΣ
Α'. ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ
Διά την καί κατά τό αρχόμενον σχο
λικόν Ιτος, συνέχισιν τής λειτουργίας τής
πρώτης τάξεως τοΰ δταξίου Διδασκαλείου
Ηρακλείου καταργηθείσης δι' έκδοθέντος
τελευταίως Διατάγματος οί Πολιτευταί "Ηρα¬
κλείου κ. κ. Γεώργιος Μαρής, Κ. Πολυχρο-
νάκης καί Ι. Περδικογιάννης άπέστειλον χθές
πρός τόν κ. επί τής Παιδείας Υπουργόν τό
κάτωθι τηλεγράφημα:
«Γονεϊς ύποβληθέντες είς δαπάνας προ-
παρασκευών δυσανασχετοϋν προσγινομένην
αυτοίς αδικίαν έφαρμογης διατάγματος άνα-
στολής λειτουργίας πρώτης τάξεως διδασκα¬
λείου καί παρακαλοΰν άνασταλη έφαρμογή
τού παρόν έτος.
Έκθυμως συνηγοροΰμεν υπέρ δικαίας
ταύτης αίτήσεώς των».
ΤΟ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΕΙΟΝ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τό Δημοτικόν Συμβούλιον Ηρακλείου προέβη
είς την ψήφισιν τοϋ προϋπολογισμοΰ τοϋ Γερωνυ
μακείου· Βρεφοκομείου Ηρακλείου οΐκονομικοΰ
Ιτους 1932—33.
Δι' ετέρας αποφάσεως τού προέβη εις τόν κα¬
ταρτισμόν έπιτροπής δι' έξέλεγξϊν τοΰ άπολαγισμοϋ
τοΰ Βρεφοκομείου.
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΥΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
Κατά την τελευταίαν τού συνεδρίασιν τό
Δημοτικόν Συμβούλιον ενέκρινε τόν καταρ-
τισθέντα β.' συγκριτικόν πίνακα τοϋ Δημο-
τικοΰ έργου κατασκευής τοϋ έσωτερικοΰ δι-
κτύου διανομής ύδατος τής πόλεως Ηρα¬
κλείου.
ΤΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΝΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ
Ή σταφυλαγορά μας.
Ή χδεσινή ζωηρά κίνησις.
Τό υπουργείον 'Υγιεινής γνωρίζει είς τα ύγιειο-
νομϊΐα τοΰ κράΐους δτι κατά τόν Αυγουστον Ιση·
μειώθησαν τα κάτωθι κοούσματα μολυσματικών
νόσων είς τό εξωτερικόν:
Πανώλης: είς Αίγυπτον 1 χοοΰσμα είς Βρετ
τανικάς Ίνδίας 2 κρούσματα είς Μαδαγασκάρην 1
θανατηφόρον κροϋσμα είς Ίράκ 1 χαΐ είς Κεϋλά-
νην 1.
Χολέρα: είς Σιομ 4 κρούσματα είς Γαλλικάς
Ίνδίας 1 θανατηφόρον είς Φιλιππίνας νήσους 3,
ίίς Ίνδοκίναν 57 κοούσμαΐα. Εύλογία: Είς Ήνω
μένας Πολιτείας 209.
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΠΕΖΩΝ
Κατόπιν αίτήσεώς τοΰ προέδρου τής
κοινότητος Πεζών καθωρίσθη υπό τοΰ εν¬
ταύθα Παραρτήματος τοΰ Γενικοΰ Χημείου
τοΰ Κράτους διά την περιφέρειαν Πεζών
4μηνον διάστημα καθ' 5 έπιτρέπεται ή άπό-
σταξις υπό των διά μικρών αμβύκων εργα¬
ζομένων οίνοπνευματοποιών α . κατηγορίαν
Τό διάστημα τουτο άρχεται άπό τής 15 Ό-
κτωβρίου έ έ. «αί λήγει την 15 Φεβρουάρι¬
ον 1933,
Είς την σταφυλαγοράν μας
χθές έν αντιθέσει πρός την
προχθεσινήν άζητησίαν, εση¬
μειώθη άρκετή κίνησις, πα¬
ρατηρηθείσης καί προθυμίας
τινός των άγοραστών διά τό
κλείσιμον πράξεων.
Αί τιμαί είς άς έπωλήθη-
σαν χθές αί σταφυλαί μας ηΰ
ξήθησαν, είς μικρόν βεβαίως
επίπεδον, πλήν δμως τό γε-
γονός τούτο ένθαρρύνει τόν
σταφυλοπαραγωγικόν μας κό¬
σμον ό οποίος τελευταίως βϊ-
χεν προέλθει είς την απόφα¬
σιν νά σταφιδοποιήση καί οί-
νοποιήστι τάς σταφυλάς τού
λόγφ ϊής ύφισταμένης ύποτι-
μητικής αυτών καταστάσεως.
Ό ταχτάς ήγοράσθη χθές
υπό των σταφυλεμπόρων πρός
δραχ. 1,80—2 κατ' οκάν, «αί
αί σταφυλαί εϊδους ροζακί
πρός δραχμάς 2,70—3,50 κατ'
οκάν, αί σουλτανίναι στα¬
φυλαί πρός δραχ. 5,50—6
κατ' οκάν.
Χθές ανεχώρησε δι Αλε¬
ξάνδρειαν εν ατμόπλοιον φε-
ρον π:ερί τούς 3000 ^ «αλάθια
νωπών σταφυλών, έπίσης δέ
διά τού «ΤΗρα Μ» έφορτώθη
σαν αρκεταί ποσότητες νω
πών σταφυλών προοριζόμε
ναι διά την αγοράν Βιέννης^
αΐτινες θά μεταφερθοϋν έκεΐ
έκ Θεσσαλονίκης διά βαγο
νίων—ψυγείων.
Ή άπορρόφησις μεγαλυτέ
ρων ποσοτήτων νωπών στα
φυλών υπό των άγορών «α
ταναλώσεως τής Αιγυπτου
κατά τάς υπαρχούσας πιθανό
τητας θά αυξηθή δεδομένου
δτι θά παύση συν τφ χρόνω
ή άθρόα μεταφορά είς Αϊγυ
πτον νωπών σταφυλών δια
φόρων άλλων σταφυλοπαρα
γωγικών περιοχών, αΐτινες έ
πηρέασαν μεγάλως τάς τιμάς
των σταφυλών μας.
Ή πορεία των τιμών
τής σταφίδος Σμύρνης.
Ό έν Σμύρνη Γβνικός Προξβ-
νος τής Ελλάδος απέστειλε χθές
πρός τ© Γβωργινίόν μας 'Επιμελη-
τηριον την κάτωθι έκθβσίν τού
πβρΐ της σταφιδαγβράς Σμύρνης :
Ή άγορά τής σταφίδος ήνοιξε
τίιν 16ην λήξαντος.Ήίΐς 45—50.000
τόννους οπολογιζομένητόνπαρ'έ.λ
θοντα μήνα έσοίεία ουδόλως άιτί-
θανον κατά τάς υπαρχούσας δια¬
δόσεις νά ή άκβμη μικροτέρα, ϊσως
40.000 τοννους. ΑΙ τιμαί αυτής ή¬
σαν κατά τό ανβιγμα 14-30 νρβ
σία κατ' οκάν. Έν τούτοις ευθύς
άπό των πρώτων ήμβρ&ν παρετη¬
ρήθη άρκβτή χαλάρωσις, ήδη δέ
ίχει επέλθη άρκβτή πτώσις των
ημών.
Ή της δπ' αριθ. 7 ποιότητος τι-
μη ήτο χθές έν ΜαγνηαΙα 10 γρβ-
βια, η της ύπ' αριθ. 8 ποιότητος
13—14 καί καί η τής ύπ' αριθ. 9
ποιότητος 15—18 γρβσια. ΑΙ τι¬
μαί έν γένει βαίνουν μάλλον πρός
εκπεσμον, αί δέ Αρχαί λαμβά-
νουσι μέτρα κρός περιορισμόν τής
ύιτοτιμητικής ταύτης τάσβω; προ
ερχομένης έκ της έψεκτιχης στά¬
σεως των αγοραστήν. ΑΙ διά την
ξπρανσιν χαιρικαΐ συνθήκαι είναι
μέχρι σήμερον ευνοικαί, αί δέ αίς
την αγοράν άςρίξεις οτύξάνουν άπό
ημέρας είς ημέραν καί ύπολογί-
ζεται δτι μέχρι τέλους Σεπτεμ¬
βρίου, θά έχει τερματισθή ή συγ-
κομιδή της εσοδείας ολοκλήρου.
Αί προπνλήσεις διά την 15ην
Σεπτεμβρίου έν συγκρίσει πρό;
τάς σημερινάς τιμάς είναι άνώτε
ραι κατά 7—8 φιορίνια. Συνιπβία
τδν προπωλήσεων τούτων ουδόλως
απίθανον αί τιμαί κατά τό πρώ¬
τον δεκαπενθήμβρον Σίπτιμβρίου
νά βελτιωθ&σι, άλλά δέν δύναται
άπό τούδε νά ίι γνωστόν κατά
πόσον αί έν τφ μβταξύ άθρόαι ά
φίξεις δέν έπηραάσωοιν έτι πλέον
ύΐτοτιμητικώς τάς τιμάς. Σημερι
ριναί τιμαί ταίφ δι' "Ολλανδίαν
καί Αμβούργον είναι αναλόγως
των τόπΜν 22—23-25—29 καί 33
φιορίνια.
Αί διά την 15 Σεπτεμβρίου προ
πωλήσει; εγένοντο είς τάς τιμάς,
κκτά ποιότητος ώ; εξής : Αρθ. 7
φΐορ. 78, αριθ. 8 φιορ. 31, αριθ. 9
φΐορ. 33, 70, αριθ. 10 φιορ. 40, αριθ.
11 φιορ. 45, ένώ αντιθέτως ώ; λέ
γΐται, αί των Ελληνικήν σταφί
δών κατά σειράν ποιότητος είναι
40,50-44,50-48,-52, καί 60 φιο
ρίνια.
Η ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ
ΤΩΝ ΜΑΟΗΜΑ^ΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Κατ' ανακοίνωσιν τού ύ-
πουργείου Παιδείας, αί εγ¬
γραφαί των μαθητών είς τα
δημοτικά σχολεΐα «αί τα γυ-
μνάσια θά άρχίσουν την 15ην
τρέχοντος, τα δέ μαθήματα
οριστικώς την Ιην 'Οκτω-
βρίου.
ΟΙ ΙΔΙΩΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΥΠΟΥΡΓ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Είς την εφημερίδα της Κυβερ¬
νήσεως εδημοσιεύθη τό διάταγμα
πβρΐ μειώσεως τοΰ άριθμοθ τοΰ 1·
διωτικοΰ προσωπικού τού υπουρ¬
γείον των Στρατιωτικών.
Ο ΠΑΘΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
Τό υπουργείον των Ναυπκών
ννωρίζει πρός τάς Λινενικάς άρ
χάς τοΰ Κράτους οΐι ή βλάβη
τού σταθμοϋ άσυρμάτου Χίου α¬
πεκατεστάθη καί έ"στω πρός γνώ¬
σιν των Ναυτιλλομένων.
ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΘΙ
Υπό τοϋ Άρείου Πάγου ήρ
χισεν ό διορισμός των δικαστι·
κων άντιττροσώπων εις τα διάφο-
ρα έκλογικά τμήματα των επαρ-
χιών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
Αί τιμαί τροφίμων
είς την αγοράν μας.
Ή 'Επιτραπή βιατιμήοΐων διά τής
τελευταίας αποφάσεως της έκανό
νισε την τιμήν των κάτωθι εΐοών ώς
Όρυζα Γλασσέ χονδρικώς κατ' ο¬
κάν ββ2· 15.10 λιανικώς 17, δρυζα
Ραγκοίν χονδο.. 11,80, λίαν. 13.20,
καφές 'ΑβνσσηνΕας χονδρ. 80, λίαν.
88, κα«·ς Ίάβας χονδο. 72.50, λίαν.
81, ζάχαρις χονδρικώς δρ. 20.50 λια¬
νικώς 22.
ΕΤδη Παντοπωλιίου. — Ελαίαι
έγχώριαι 12, Βόλον 16-20. Μα-
καοόνιβ έντόκια 15. Μακαρόνια θεσ
ααλονίκης 16. Ζυμαρικά έν γένει δρ.
15-20, μακαρόνια πολυτελείας χακένο
Βοαχ. 19-20. Φααόλβς Σβρ0ία6 14.
Ρεβύθια Μαρόκου 14, έντόπια β,Κον·
κια έντόπια Ϊ2-16. Φακές Ι2-Μ.Έ-
λαιαλιβν. 22. ΑΜ1.49-1.5ΟΖάπων
λτυκός α'. 19, β'. 17, πράσινος α'.
16 καί β'. 15. Τέίον 200. Καφφές ά-
λεσμένος 104.
Βοότυρει.-Δέρνας Ι10-Ι32.Γάλακ.
θβοσαλίας 116. Λίπη 40. Μπάνερ 68.
Γοϋνακτιρά.— Τυρΐ Κασσέρι 68.
Τοολουμίσο 44. 'Εντόκιο 54—64.
Γιαονρτι
II.
Γαλα 9.
Κρίατα.—Άρνίον δρ. 38, χοιρινόν
36—40 μόσχος 38, ζυγοϋρικρίας προ-
θάτου 32,αίγός 24, βόΐον καί άγελάς
24 βραχ. χοιρινά μεγάλα 34, γου·
ρουνόπουλα 38.
Πουλερικά,-Άπό 35-50.
ΛαχανΐΜά.—Κρόμμυα 4—5, κατά
τβ; 4-5, κολοκνθάκια 8—10 φασόλες
λασηθιώτικβς 8-10 μπάμιβς ',8-10,
φασολάκια 7—8, ξκλανγουβάκια 4-5
ντομάτβς 3 -4 δραχμάς, στΐφνος 8—
10 δρτ/μάς κατ' οκάν, μβλ-
τζάνβς 4—5 λκμόνια έντόπια 16—
18, Ιταλίας 32—36,άγγουράκια 5—6.
πιπβριίς 5, πράσσα 5—6 λάχανα δρ.
8—10.
Όποιριχά.— Σταφύλια 3-6
καοποίιίια * 3—4 πβπόνια 4—5,
άχλάδια 4—6 Κρουσανιώτικα 10—12
καί Ίταλικά 12—14, σύκα 6—8. μή-
λβ 6-8, ροδάκινα 6- 12, κυδώνια
0—8.
Κίνησις τ^ς_Σταφίδος
κατ' ίκάν
Χσνλτανίνα «Ιαιρετ. Δρ. 19.— 21 —
» α > 17.- 19.-
» Ρ · » 14.- 16.-
Ταχτάδες
' Ελεμέδες
» β'
Σταφύλια σουλτανί
Ροζαχιά
» ταχτά
Κρασοστάφυλα
Δρ.
»
»
»
4.50 5.-
3.50 4.-
8.- 8,30
6.-----6.20
4.50-3.-
3.—· 3.50
2.— 2.20
1.30- Ι.60
Τιμαί Συναλλάγματος
Δολλάριον
Λίρα
Φράγκον
'Ελβετ. φράγκον
Λιρέττα
Μάρχον
Τουρχιχή Λίρα
Κορώνα (Τσεχ.)
Κορώνα (Σουηδ.)
Φράγκον (Βελγ.)
Σελλίνι (Αϋστρ.)
Φιορίνι (Όλλαν.)
Όμολ. άνταλλαβ.
Δρ.
163.---164,50
570.----576,-
6,37- 6,47
31.46- 31,82
8,35- 8,46
38,34- 39,62
76,25- 81,75
28,99- 29,92
4.50- 4,60
22.73- 23,'60
65 38- 66,08
538---Μο-,
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ.
ΔΙΑ ΤΟΝ ΧΘΕΣΙΝΟΝ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΑΑΐΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΑΗΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Η ΔΗΑΟΣΙΣ ΤΟΥ ΤϊΑΛΛήΡΗ
ΟΤΙ ϋΜΑΓΗΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ
ΛΘΗΝΑΙ 8 Σεπτεμβρίου (χοΰ
άνταποκριτοΰ μας).—Ό κ. ΒενιζέΧοβ
ομιλών επί τής χθεσινής προεκλογιχ*,
αγορεύσεως τοΰ αρχηγού των Ααΐ^
κ. Τσαλδάρη, εδήλωσεν ότι άπαρΛιτ4.
τως ό κ. Τσαλδάρης πρέπει νά δηλώβ*
ότι άναγνωρίζει τό πολίτευμα καί οτς
προτίθεται νά πολιτευθή έντός τούπλιιι.
σίου τού.
Τότε, προσέθεσεν ό κ. Βενιζέλος, ο
στρατιωτικάς σύνδεσμος θά διαλυθή, Λ.
ποκαθισταμένης ^ απολύτως τής όμ'αλ0.
τητος. Ηρέπει ετόνισεν ό κ. Βενιςέλο.
τα πράγματα νά αντιμετωπισθούν ώς {.
χούν καί όχι όπως τα παριστ* τό πολι.
τικόν συμφέρον τοΰ κ. Τσαλδάρη τήν
στιγμήν ταύτην.
Οκ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
84 ΥΠΟΒΑΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ ΤΟΥ
ΗΤΙΣ ΟΜΟ.Σ ΔΕΝ ΒΑ ΙΙΝΗ ΔΕΧΤΗ
ΛΘΗΝΑΙ 8 Σεπτεμβρίου (τΟυ
άνταποκριτοΰ μας).— Έπεβεβαιώβη
ότι ό κ. Βενιζέλον κατά την επίσκεψίν
τού σήμερον παρα τώ Προέδρω τής
Δημοκρατίας θά υποβάλη είς αυτόν την
παραίτησιν τής Κυβερνήσεως.
Ή παραίτησις τού κ. Βενιζέλου
δέν θά γίνη άποδεχτή.
ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΕΠΑΝΕΙΑΗΜΜΕΝΑ!
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ ι. ΟΒΟΝΑΙΟΥ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΣΟΜΑΤΑΡ11Σ
ΤΟΝ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΚΑΙ 1ΑΜΙ
ΑΞ1ΡΜΑΤΙΚ8Ν ΤΟΥ Ν Α, ΤΙ ΚΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτού μας).— Ό επανελθών
σήμερον είς Αθήνας στρατηγός κ. Ό·
θωναίος εδέχθη έπανειλημμένως τους
άφιχθέντας ενταύθα σωματάρχας καί
άλλους άξιωματικούς μεταξύ των όποί·
ών καί άρκετοΐ τού ναυτικοΰ.
Ό κ. Ό θωναίος συνομίλησε μετ»
των ανωτέρω δια μακρών καί σχετικώς
μέ τα δεδομένα άτινα έπιβάλλουν σή¬
μερον καί δια την χώραν καί διά την
ένότητα των ένόπλων αυτής δυνάμ-εων
την εξασφάλισιν τού καθεστώτος.
ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΖΗΤ1Α
ΤΗΣ ΛΣΦΑΔΙΣΕΒΣ ΤΟΥ ΚΑΟΕΣΤ1ΤΙΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ .8 Σεπτεμβρίου (τοθ
άνταποκριτού μας).—- Σχετικώς μέ τάς
πληροφορίας αΐτινες άνεγράφησαν είς
τόν πρωϊνόν τύπον καί καθ* άς τό Ναυ¬
τικόν φέρεται αλληλέγγυον μέ τό στρά·
τευμα είς τόζήτημα τής άσφαλίβεως της
Δημοκρατίας, ανεκοινώθη απόψε ότι αί
πληροφορίαι αυται είναι απολύτως ί·
κριβείς.
Η ΑΡΤΙΩΤΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ κ« ΤΕΛΟΝΟΥ
Ό κ.Τελώνης Ηρακλείου άποβλέπων είς άρτιω^-
ραν δΐίξαγωγήν τής υπηρεσίας τοΰ Τελωνείον χά¬
ριν τοΰ συναλλασομένου κόσμου άΛηγόρευσε την
είσοδον είς τόν περίβολον τοΰ Τελωνείου Ηρα¬
κλείου οιουδήποτε προσώπου ξένου πρός την Τι-
λωνειακήν και Λψενικήν υπηρεσίαν ώς καί των
Πρακτορϊίων άπό τής 24 ώρας (μεσονύκτιον) μ«'
"-ιι τής 6 πρωϊντΐς καθ* έκαστην.
Έπίσης απηγόρευσε την φόρτωσιν ηΐκφόρτωσιν
τοϋ τελωνειακόν—περιβόλου όίουδήποτε έμ«ο-
ρεύμ(«ος εκτός των φορτωνομένων έκ τής άποββ'
θρας έξαγωγής, παρουσία των αρμοδίων «παλ-
λήλων.
Πρός διευκόλυνσιν της έξαγωγής σταφυλων
έπιτρέπεται ή έκφόρτωσις αυτών έκ των δχημα'
των δι' ών κομίζονται είς τό έκτός τοϋ περιβό¬
λου τοΰ Τελωνείον ΰπόστβγον τής Σταφυλιχπ»
Έπιτροπής,
Μέγεθος Γραμματοσειράς