97696 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5248

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

23/8/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΪΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
ΑΙγύπτου
ετησία λίραι 8
Ιξάμηνος 9
Άμερικής
ετησία δολ. 16
έξάμηνος > 8
)
■ατά φύλλον
Δραχ. 3
ΤΕΤΑΡΤΗ
23
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1939
ΤΒίϊΒΥΙΟΣ ΣΙΙΙΑΙΤΗΣ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΤΡ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μ4Σ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ 84ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5248
ΔΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ
Ή διένβξις δια τό Τιέν Τσίν.—Ή ΊαπωνΙα ένίσχυσε τόν στρατόν
της είς Τιέν ΤσΙν διά νά καταστήση αποτελεσματικωτέραν τόν άπο
κλεισμόν τής τδλεως καί τής Άγγλικής έκχωρήσεως.
Ή κυριαρχίκ των θαλασσών.—Κατά την γνώμην των εΙδι*ών τΑν
προσέχη πόλεμον θά κερδίση έκιΐνος πού θά έχη την κυριαρχίαν των
θάλασσαν. Είς την ϊΐκόνα ό πύογος καί έν τμήμα, ενός χαλυβΒΙνου
κολοσσοθ—ύπερντρίτνωτ τής Μ. Βρεττανίας,
Τα Μογνολομαντζουριανβ.—Ίαιωνικά στρατεύματα άποστελλό·
μενά είς ενίσχυσιν των φυλακΐων τής μεθορΐου ΜαντζουρΙας καΓΕ·
ξωτερικής ΜογγολΙας, οπου αί συγκρούσεις συνβχΐζονται.
Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Πληροφορίαι έκ τής ύπαί
θρου βεβαιούν ίτι εφέτος τα
κρούοματα τής έλονεσίας ή¬
σαν πολύ ολιγώτερα παρά
άλλοτε. Καί είς αύτά τα
μέρη οπευ όλόκληροι έκτά-
σεις καλύπτονται άπό έλη
καί τέλματα— όπως είς την
Μεσσαράν—οί πυρετοί περι-
ωρίσδηααν εφέτος. 'Αποδίδε-
ται τουτο είς τα μέτρα τα
όποΐα έλαβεν ή κυβέρνησις,
Είς την οργάνωσιν τεϋ άν θε
λονοσιαχοΰ αγώνος καί είς
την βελτίωσιν των ίρων δια-
βιώσεως καί διατρβφής τού
πληθυσμού. Άλλά δέν περι¬
ωρίσθη ή έλβνβσία μόνον.
Ηλαττώθη γενικώερβν ή
νβσηρότης. Καί αύτό είνε τ*
μάλλον ευχάριστον. Διότι ή
εξυγίανσις τής χώρας θά συν
τελέση καί είς την οίκον©·
μικήν. άνόρθωαιν καί είς
την εκπολιτιστικήν ανάπτυ¬
ξιν της. Την αλήθειαν αυτήν
κατηνέησε χ αί ή οημερινή
κυβέρνησις καί δι' αύτό έλα¬
βε τόσα μέτρα υπέρ τής ύ-
γείας τοΰ λαοΰ καί δι' αύτό
ώργάνωσε την κοινωνικήν
πολιτικήν επί νέων βάσεων.
Σήμερον, χάρις είς τό ένδι
«φέρον τοϋ κράτονς ύπάρ-
χουν είς όλας τάς μεγάλας
πόλεις νισοκομεΐα άνεγεί·
ρονται δέ καί νέα διά την
περίθαλψιν των ένδεών. Είς
την ύπαιθρον λειτευργοΰν
άνθελονοσιακά συνεργεΐα
Είς πλείστα μέρη άνεγε(ρον
τα ι σανατέρια καί είς ίλα
τα κέντρα πού παρβυσιάζβυν
νβσηρότητα δημιβυργοϋνται
άντιτραχωματικα συνεργεΐα
πολυ'ίατρεΐα, ύγειονομικβί
σταθμβί. Καί «ύτά χωρις ν'
αναφέρωμεν την ιατρικην
καί φκρμακευτικήν περίθαλ¬
ψιν ««ύ πρβσφέρουν τα ί-
δρύματα των χβινωνικών ά-
σφαλίσεων είς χά μέλη των.
Εύτυχως δέ ή πρβοηάθεια
συνεχΐζεται συνεχώς έντεινο
μένη Μ«ί συστηματβπβιου·
Καΐ αυτήν την προσπάθει¬
αν οφείλομεν νά ένισχΰσω·
μέν ίλβι. Δημβι, κοινότητος,
φιλανθρωπικά Ιδρύματα, όρ·
γανώσεις καί άτομα, πρό πάν
των δέ οί είδιχοί έηιστήμο-
νες πρέπει ν ά ενισχύση μ εν
τόν άγώνα κατά τής νοση-
ρότητες. Τό κράτβς ανέλα¬
βε την ιτρωτβββυλίαν. Άς
κινηθωμεν κ«ί ημείς. Άς
ίδρύοωμεν παντεϋ ύγειονβμι-
κούς συνεταιρισμούς. "Ας βο¬
ηθήσωμεν την καταπολέμη¬
σιν της έλονοοίας. "Ας πρβο
φέρωμεν ί,τι ειμπορεί έκα¬
στος διά ν' άπβκτήσωμεν νο
σοκβμείοτ, ίατρεΐα, σανατό-
ρια, διά ν ά έξυγιάνωμεν πλή
ρως την χώραν.
Πεταχτά
οημειώμοτα
ΠΑΤΡΟΚΤΟΝΟΙ
ΑΤμα πατρικό κηλιδώνει τα
άγνά μας ήθη. Πρίν άπό λΐ-
γο καιρό, σέ κοντινό χωριό,
τραχύς άγρότης άπέκοψε μέ
πέλεκυ την κεψαλή τοθ πατέ-
ρα τού γιατΐ δέν εΐχε πλέον
χρήματα νά 61δΓ> Καί τώρα
έρχεται άλλη εΐοησι πατρο-
κτονΐας, πάλι σέ κοντινό χω¬
ρία. Μικρή άλλαγή σκηνοθε
οίας. Καί τό δρδμα έπαναλαμ
βάνεται. Έδώ, τόν γιό άντι
κατέστησαν οί κόρες. Καί τόν
πέλεκυ, τό άρσενικό, πού ή"·
ταν προωρισμένο γιά την κα
ταπολέμησι τοθ δάκου. Ή Ι
στορΐα είνε σόντομη Κα1 ά
πλή*, όπως είναι σύντομες οί
ύποθέσεις ολων των μεγάλων
άνατριχιαστικών τραγωδιών:
Στό είδυλλιακό χωριό τού έ.
ζοθσε ό καλός άγρότης. ΕΤχε
τρία παιδία, χαρά, καμάρι καί
έλπΐδα τού. Δυό κόρες κι' ενα
γιό. Ό γιός εφυγε στήν Άμε
ρική. Τοθ έμειναν οί κόρες.
Καί τίς άνάθρεψε, μή στάξη
καΐ μή βρέξη. "Ηλιος νά μην
τίς δή καί άέρας κρθος νά
μή τίς άγγΙξ[). Φιλόσΐοργος
πατέρας, ίέργαζόταν νοχτα
καί ήμέρα γιά νά τίς μοσχο·
αναθρίψπ καί νά τίς προικΐση.
Σ' αύτές εΤχε στηοΐξει τίς
έλπΐδες τού, άφοθ ό γιός πού
εΤχε φύγει δέν έδιδε σημεΐα
ζωής. Πρίν άπό λίγο 6μως
καιρό 6 δσωτος γιός έγύρισε.
Κακοτι,χίες, άντΐξοες συνθη·
κες, ή κρίσις των τβλευτοΐων
χρόνων, τόν κατέστρίψαν. Τοθ
έσπασαν τα φτερά, τοθ πλή
γωσαν την ψυχή, τοθ έγκρέμι-
σαν τα δνειρα. Καί τόν Ισ·
πρωξαν πάλι πΐσω, συντρΐμμι
οίκονομικό. Ήλθε στό σπΐτι.
Κι' ό παϊέρας, τόν έσυγχώρη
σε' όπως ξέρουν νά συγχω
ροθνε οί πατέρες. Τόν ύποδέ
χθηκε, εθυσίασε τόν μόσχο
τόν σιτευτόν κι' έπανηγύρισε.
Έκαμε μάλιστα καί κάτι πε
ρισσότερο. Απεφάσισε νά τοθ
έκχωρήσρ. κι' ενα σπΐτι, νά
τόν στεγάση, νά τόν άποκα
ταστήση καί νά τόν κάμη οί·
κογενειάρχη, οονεχιστή τοθ
γένους. Δέν εΤχαν δμως τα
Ιδία αΐοθήματα κι' οί κόρες.
Γι' αύτές. ό γιός ήταν ϊνας
άπολωλώς, Ενας παράσιτος,
ίνας άρπαγας πού ήλθε νά
μειώση την τΐεριουσΐα των.
ΚαΙ 6 πατέρας πού τόν δεχθή
κε ήταν εσς έγκληματίσς, έ
νσς .. ληστοτρόφος πού επρε-
πε νά θανατωθή. Δέν χρεια
ζόταν κόπος πολύς οΰτε χρό
νος μακρός γιά νά'πραγματο
ποιηθή ό πόθος των, γιά νά
τεθή σ' έφορμογή τό σχέδιό
των. ΛΙγο άρσενικό στό πρωϊ
ν ό γάλα καί δλα ετελείωσαν.
Όλσ;.. Όχι βεβαία. 'Υπάρχει
άκόμη πολύ συνέχεια στΐς φυ
λακές καί στό κακουργιοδι
κεΐο. Άλλ' ή συνέχεια αυτή
δέν μ£ς ένδιαφέρει σήμερο. Έ
κεΐνο πού έχει σημασΐα είνε
δτι γιά Ινα σηιτάκΓ στό χω
ριό, οί κόρες έδηΧητηρίασαν
τόν πατέρα μέ την (δια εύκο
λ(α καί τό Τδιο' φάρυσκο πού
θά έδηλητηρΐαζαν κι' έ"να ττον
τΐκι. Τό άτομικό συμφέρο, ύψώ
θηκε καί στήνπερΐπτωσιν αυτή
πάνω άπό αΐσθήματα καί νό
μους ήθικούς. Κι' ωδήγησε
στή στυγερώτερη, στή φρικισ
στικώτερη κι' άποτροπιαστικώ
τερη πατροκτονΐα. Κι' αύτό
πρέπει νά έρευνήσωμε καί νά
προσέξωμε. ΓιατΙ άν τό αΤοθη
μα τοθ άτομικοθ συμφέροντος
κυρισρχήοτ) τέλει ωτικά κι9 ό
λοκληοωτικά, τότε δχι μονά
χά τα ήθη* θά κηλιδώνωνται
μέ οΤμα, άλλά ό κόσμος δλος
θά μεταβληθή σέ κόλασι καί
βοθρκο .. Μ.—
Η ΟΛΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ
ΑΙ νέαι έζελΐξεις
Η ΓΕΡΜΑΝΟΡΩΣΣΙΚΗ
ΚΙΙ ΑΙ Π1ΘΑΚΑΙΙΪΗΕΠΕΙΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2? Αύγούστου ι δόν, διότι προφανώς έλπίζουν
(Ιδιαιτέρα ύπηρεοίο).—ΟΙ πό
λιτικοΙ καί δημοσιογρσφικοΐ
κύκλοι κο€ώς καί ή κοινή
γνώμη τής Αγγλίας καί Γαλ
λΐας έπληροφορήθησαν μέ κα
τάπληξιν την είδησιν προσε-
χοθς μετοβάσεως τοθ κ. Ρίμ-
πεντροπ είς Μόσχαν πρός ύ
πογραφήν μετά των Σοβ.έτ
συμφώνου άμοιβοτίαςφιλΐας καί
μή έπιθέσεως. Ή κατάπληξις
δτι άπό μίαν πολεμικήν σύρ
ραξιν θά έχουν νά ώφεληθοθν
"Αλλαι έφημερΐδες φρονοθν
δτι μετά την νέαν τροπήν
των διπλωματικήν ζυμώσεων
ό ρυθμός τής εξελίξεως τής
διεθνοθς καταστάσεως θά επι
ταχυνθί], δτι θ' ατονίση τό
άντικομμουνιστικόν σύμφωνον
&' είνε έτι μεγαλυτέρα διότι [ΓίρμανΙας, Ιταλίας, ΊαπωνΙας
χθές τό εσπέρας άκόμη εΤχαν ΊσπανΙας, καθώς καί τό Γαλ
τρίωρον συνομιλΐαν είς Μό λοσοβιετικόν και χό Τουρκοσο
μετά τοϋ χ. Βοροσίλωφ καΐ
των έπιτελών τού διά την σύ
ναψιν τριπλής άγγλογαλλο
ρωσσικής συμμαχίας.
ΑΙ έφημερΐδες, δημοσιεύουν
την σχετικήν είδησιν μέ κτυ
πητούς τΐτλους, την συνοδεύ-
ουν δέ μέ μακρά σχόλια, προ
δίδοντο σύγχυσιν καί άπορΐ
αν. Γενικώς τονΐζεται δτι ή
υπογραφή τής γερμανορωσσι
κης συμφωνίας θά έχη τερα¬
στίας συνεπείας καί θά έπι-
δράση άμέσως καί αποτελε¬
σματικώς επί τής εξελίξεως
τής διεθνοθς κατασΐάσεως
Τό γεγονός άτιοδΐδεται είς δύο
λόγους: Είς πρόθεσιν άψ" έ
νός τής ΓβρμανΙας νά βκφοξΐ-
ϊη ,ήν Ιαπωνίαν πού ηρνήθη
νά συνάψη στρατιωτικην συμ
μαχΐαν μέ τόν αξονα, κα
είς νέον έλιγμόν των Σοβ.έτ
έκδικουμένων την Αγγλίαν
διά τούς έναντι αυτών ΐνδοι-
ασμούςτης καί την Πολωνί¬
αν διά την άρνησιν της νά
δεχθβ την σύναψιν μετ αυ¬
τών συμμαχίας καί άποσκο-
πούντων νά ένθαρρυνουν την
Γβρμανίαν είς πολεμικήν έξο
καί δτι θά
σθοθν έν (θυνεχε'α καί άλλα
άκόμη πολλά άπρόοπτα. Ύ·
πάρχουν έν τούτοις καΐ τίνες
πού νομίζουν δτι είνε είσέτι
πρόωρος ή έξαγωγή συμπερα
σμάτων. Ή Γερμανορωσσική
(σχυρΐζονται, δτι δέν ΰπεγρά
φη. ΚαΙ Τσως δέν θά υπογραφή
μέχρι τέλους. Ή πεΐρα των
Άγγλοσοβιετικών διαπραγμα
τεύσεων, δικαιολογεΐ καί αύ
την την υπόθεσιν.
Όπωοδήποτε δλοι συμφω-
νοθν δτι, είτε υπογραφή εϊτε
δχι ή γερμανοσοβιετική, ή έ
ξέλιξις τής καταστάσεως θά
είνε πλέον ραγδαΐα, Τσως δέ
έντός τής εβδομάδος νά επι-
χειρηθή μία οίαδήτΐοτε λύσις
τής σημερινής άβεβαΐας καί
άκαθορΐστου καταστάσεως.
Τα πράγματα ήχθησαν ήδη
είς τοιοθτον σημείον £>στε εΤ
νέ άδύνατος ή συνέχισις τοθ
«πολέμου των νεύρων». "Η
θά έχωμεν πόλεμον δπλων ή
θά έχωμεν είρήνην διά νέων
ύποχωρήσεων των Δυτικών
δυνάμεων.
Είναι αναμφισβήτητον ίτι
τα όδικά Ιργα τού Νομοΰ
Λασηθίου πρβωΒήθησαν ση·
μαντικά κατά τα τελευταία
ετη, ηδη δέ τείνει νά όλοχλη
ρωθή τό συγκοινωνιακόν δί
κτυον. Ή έδός Σητείας ει¬
μπορεί ν ά είπη κανείς ότι
ευρίσκεται κλέον έν τώ πε
ρατοΰσθαι. 'Η καταακευη των
βδών Σητείας—Ιεραπέτρας
χαί Ιεραπέτρας—Βιάννββνθ»
νεχίσθη καί ή όδβς "Αγ(ου
Νικολάβυ—Λασηθίου θ' άιτο
περατωθή συντόμως μέ την
διάθεσιν μικράς εισέτι πιστώ
σεως. Έκτβς {μως ίλων «ύ
των των έργων, των οποίων
ή εκτέλεσις ήρχισεν πρό πολ
λ«ν έτών, τελευταίως ήρχι¬
σεν ή κατασκευή καί μάς
νέας όδοΰ, άπό Φουρνής
πρός 'Ελβύνταν. Χάρις δέ
είς τάς άφθόνβυς πιστώοεις
πού εχορήγησεν ή Γενική
Διοίκησις τό έργον έπροχώ
ρησε καί ή όδβς διηνοίχθη
κατά τό μέγιστον αυτής
τμήμα.
"Ηδη ύΐχολείπεται νά δια-
νοιχθή τμήμα δύο—τριών ά
κόμη χιλιόμετρον διά νά
φθάση η ό 5ος είς Έλθοντα.
Καί δέν αμφιβαλλομεν ότι
θά χορηγηθβϋν αί άπαιτού
μεναι πρός τουτο πισταίσεις
καί δ τι θά συνεχισθοΰν αί
εργασίαι ώστε νά καταστή
δυνατή ή αποπεράτωσις τής
όδοΰ αυτής είς τό συντβμώ
τερον δυνατόν χρονικόν διά
στημα. Ή άρτηρία αυτή άλ
λωστε έχει μεγίβτην παραγω
γικήν χαί τουριστικήν απού
δαιότητα. Θά ένώαη την Νέ
άπολιν καί τό Όροπέδιον
της Φουρνής μέ χον ορμον
τής Έλβύντας χαί θά οιβυ
κολύνη τό εμπόριον χαί την
μεταφοράν των προΐόντων.
Θά εξυπηρετήση τόν άερβ-
λιμένα της Έλβύντας, πού
χρησιμβποιεΐται ήδη άηό χά
ύδροπλάνα της Ίμπήριαλ
Αίργουέ'ίς. Καί θά καταστή¬
ση προσιτάς τάς άρχαιότη·
τας τής Έλβύντας είς τβύς
περιηγητάς καί τού; θαυμα
βτάς τοΰ μινωϊκοΰ πολιτι
σμοΰ. Επί πλέον δέ θ' άπβ
βή έξυκηρετικη καί διά τό
νοσοκομείον Σπίνα Λόγχας.
Αλλ' είπομεν: Ύπάρχει έκ
δηλον χαί ζωηρόν τό ένδια
φέρον τοΰ ύπουργοΰ κ. Σφα
κιανάχη χκί τής χυβερνήσε
ως διά την οδόν αυτήν Καί
αύτό αποτελεί έγγύηβιν διά
την ταχυτέραν άποπερκχτωσίν
της. Πολύ περισσότερον μά
λιστα, άφβϋ δέν ύπβλείπεται
εισέτι ειμή μ«νον ή διάνοι
ξις μιχροΰ τμήματος δύβ χι
λιομέτρων περίπβυ.
Σπαρτικαΐ μηχαναί.
Ή προμήθεια σπαρτικών μη
χανών, αποτελεί νέον δεΐγμα
τοθ ένδιαφέροντος καί τής με·
ρΐμνης τής κυβερνήσεως πρός
συγχρονισμόν καί επιστημονι¬
κήν οργάνωσιν των καλλιερ-
γειών των σιτηοών. ΑΙ σπαρ-
τικαί δμως μηχαναί δέν θά εί-
χαν αξίαν εάν οί γεωργοΐ μας
δέν εγνώριζον την χρήσιν των.
ΚαΙ διά τό ζήτημα αύτό φρον
τΐζει έπΐσης ή κυβέρνησις. Χο
ρηγεϊ μηχανάς είς δλα τα
δισμερΐσματα καί διαθέτει εί-
δικούς διά την δωρεάν έκμά·
θησιν τοθ χειρισμοθ των είς
τούς χωρικούς μας. ΕίμποροΟ
μέν λοιπόν νά είμεθα βέβαι
οί δτι ταχέως θά είσαχθή καί
θά γενικευθή καί παρ' ημίν ή
χρήσις των σπαρτικών μηχα-
νών καΐ θά συστηματοποιη
1 ή έπιστημονική καλλιέρ-
γεια των δηαητριακών.
***
Αασικα.
"Η χρηαατική ενίσχυσις των
φιλοδασικών επιτροπών Ρέθύ·
μνης καΐ Σητείας δ.ά την
δενδροφύτευσιν των άκαλύ-
πτων χώρων καΐ την συνέχι
σιν τής άναδασωτικής προ¬
σπαθείας των, απετέλεσε πρα
ξιν τοθ ύπουργείου Γεωργί¬
ας άξέπαινον καί ηκούσθη μέ
ευχαρίστησιν. Διότι καΐ είς
τάς δύο περιφερείας, είς τό
Ρέθυμνον καΐ την Σητείαν,
είνε άνάγκη νά συνεχισθή
ή άναδασωτική προσπαθεία,
άφοθ ύπάρχουν μεγάλαι έκτά
σεις καΐ (δία όρειναΙ πού
πρέπει νά φυτευθοϋν μέ δέν-
δρα καΐ ν' άναδασωθοθν.
Ήφαίστεια.
Πληροφορίαι έκ ΣαντορΙνης
άναφέρουν δτι ήρχισε νέα δρα
σις τοϋ ήφαιστεΐου. Πρό ημε¬
ρών κατεποντΐσθη ή νησίς τοθ
ΆγΙου ΓεωργΙου. Τώρα, είς
την θέσιν δπου ήτο ή νη¬
σίς ή θάλασσα κοχλάζει καΐ
άπό τό ήφαίστειον άναδίδον-
ται καπνοΐ καΐ άναθυμιάσεις.
ΟΙ Σαντοριναΐοι παρακολου-
θοθν έμφοβοι την νέαν δρα
σιν τοθ ήφαιστεΕου, εΐδικοί &'
έπιστήμονες σπεύδουν διά νά
διαπιστώσουν άν ύφΐστανται
κΐνδυνοι διά την νήσον. "Ας
ελπίσωμεν έν τούτοις, δτι τό¬
σον τό ήφαΐστειον αύτό, ό¬
σον καΐ τό πολεμικόν ήφα(·
στειον τής Εύρώπης θά περι
ορισθοϋν είς απλάς μόνον α¬
πειλάς καΐ δέν θά έκραγοθν*
Ι!
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον
6 «"Ανθρωπος υ έ τα δύο νρόσω
πά» μέ τοϋς Βΐβιαν Ρομάνς. Πιέ
Μπλανσόρ Ραιμύ.
Την Πέμπτην: «Ππριγκήπισσα
τής Τσάρντας» μέ την Μάρθα "Ε1
κερθ»,
ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον ή ώρα
ωτέοα ιΈλληνική ταινΐα «Ή Ά
γνοθλα». Διά ι ό Εργο αύτό άτ
λειαι δέν ίσχύουν.
Δευτέραν, Πέαπτην, Σάββατον
Κυριακήν ώρα 8 10 άαογευματινή
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμδς Αθηνών
Προνραμμ«23η;Αΰνοόοτου.
12.25 Σήμα — Έθνιχό;
μνο;—"Υμνος Νεολαίας
12.30 Ή ώρα τοθ έργάτου.
13 Έλαφρό Έλληνιχό χραγοθ
δι (δίσχοι).
13.30 Χρημαχισχήριον. —Ειδή
σει;.—-"£ί;α Άσχεροσχοπείου Ά
ϋηνων.
13.45 Έλαφρά μουσιχή (δπ
τής έρχήστρας Ανδρ. Άθανα
σιάδη).
14 10 Είδήσεις— Μετεωρολογ
χό Δελτίον—Κίνησις άγορά; Πε
ραιως.
19 10 Τραγεύϊια μέ χήν Έρ
να Ζ4χ. (5£σοι).
19-20 Ή &?α χοθ παιδίοθ
19.50 Βάλς Κοντσέρχου Γχλα
ζουνώφ (δίσχοι).
20 'Η ώ?α τής δγείας.
20.15 Δημοτινό τραγοθδι (6π
τοθ χ. Κωνστ. Ζχκυνθινοθ).
20 45 Είδήσει;— Χρημ&τισχή
ριον—Μετεωρολογιχόν δελτίον.
21 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ (δπό ι
χ. Φωτεινής Σκαραμαγχα)
21.30 Όμιλία.
21.45 Δυωδίαι (δπό των χ. χ,
Δ. θάνου τενόρου χαί Λ. Εύστρι
τίου βαρυτόνου).
22.15 Νυχτεριναί είίήσεις.
22.30 Μικρά δρχήστρα το
σταθμοθ.
23 30 Μουσιχή τζίζζ (δίσχοι)
23 50 Έλαφρό τραγοθϊι (δπ
τής χ. Μαριάννας Λάζου).
0.20 Τελευταίαι είδήσεις.
0.30 Μουσιχή χοροθ (δίσχοι)
ΠΟΐλΑΚΑΕΗ
Την Πέμπτην
ΜΑΡΘΑ
ΕΓΚΕΡΘ
ΧΑΝΣΖΕΓΚΕΡ
ΤΤΑΟΥΛ ΚΕΜΠ
Πόουλ Χέρμπιγκερ
"Ιντα Βούστ
Στήν πιό δοξασμένη
των δημιουργία,
στήν άθάνατη όηερέτ
τα τού ΚΑΛΜΑΝ:
ΠΡΙΓΙΗΠΙϋΙ
ΤΗΣ
™_
ΣΗΜΕΡΟΝ
Μια ύηέροχη Γαλλική
δημιουργία:
ΑΝΟΡ0ΠΟΣ
ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ
ΠΡΟΣΟΟΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ
ΒΙΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ
ΠΙΕΡΜΠΛΛΝΣΑΡ
ΡΑΙΜΥ
Τα περιττοθέστερον
άνάγνωσμα
Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
ΚΛΙΗΣΕΡΕΝΑΤΑΤΟΥ
Ιέον
Τό σαλόνι είνε γεμίτο χαπνούς
Άπό χον πολδ χαπνό ταούζουν τ
μάτια. Αναγχάζονται ν' άνοίξου
1«α παράθυρο γιά νά διαλυθή
γο δ χαπνίς... Ό υιός Γχρόμπ ι
χει ζητήση άπό την μητέρα το
την αδεία νά χαπνίσουν έλεύθερι
οί φίλοι τού.
Γελοθν γιά τό τελευταίον είτε
σίδιον τή; τρελλής παρέας
Κάαοιος διηγεΐται πώς π?ό δλί
γων ήιιερών, ή μάλλον νυκτών
στήν τΐβίρνα «Τό στέμμα τή
Ουγγαρίας» είς την οποίαν Ισ
χνκζαν, πήραν μέ τό σχανιό άπ
τόν ταβε;νιάρη μιά παλχά... χο
τσίδα άπό χάΊτοια περρούχα πό
δ χαβερνιάρης ,φύλαγεν ώς χειμή
λιον των προγόνων τού, την ε"ρρ
ψχν σίή σίμπα χαί την ίκαψχν
Οί άλλαι άχούουν ξεκαρδισμ
νοι στά γέλια. Μόνον δ Σοϋμπερ
είνε μελαγχολιχό; χαί άεφος.'ϋ
νοθ; τού είνε άλλοθ: Σκέπτετα
τίς μελωϊίες τού, σκέπτεται τή
Τερέζα. Κάθε τόσο χαρφώνιι τα
μάτια τού στήν πόρτα νομίζονχα
πώ; θά την δή επί χέλους νά
μττί· Καί ή χαρδιά τού χτυπα
"Εχει πιρίση τουλάχιστον μιά
ώια πού ευρίσκονται εί; τό σπίτ
χαί ίέν φαίνεται.Μήπω^έν πρόχε
ται νά φανή χαθόλου; Ή χυρί
μαμά τη; μηοριΐ ν ά μή τή; επι
τρέπη νά εμφανισθή σέ μιά ου
κέντρωσι ΙΙηον είνε μόνον νίοι
οί φίλοι χοθ άδελφοθ της, χωρΐ
νά εδρίσκεται εί; την συντροφιά
των ιυτε ίνα κορίτσι. Άλλ' &
£έν πρόκειται νά φανή χαθόλου
Τερέζα—τότε, σκέπτεται ό Σοθι
περτ—αύτός γιαχί' ήρθ»;
—Φράνχ; ! τοϋ φωνάζει Ιξαφν.
£νας άπό τιυ; φίλους τού—δέν '
μα; παίξη; τίποτΐ;
Ό Σοθμπερτ άναστενάζει. Ά
χίζει γι' ούτον τό μαρτύριον,
άγγαρε(αν0ί ά/λοι ίοχονται νι
ξισχάσουνΓ νά ^διοσχεδιίσουν. Μ
νόν αύτές, ιΰτι στί; φιλιχε; συ
κεντρώσεις, Ιχει τό διχαίωμα νι
μείνη ήσυχος, νά πάρη την άν
πνοή τού. Είνε δποχρεωμέ*ος νι
ζευχθζ στό πιάνο, νά παίξη χ
ριν των φίλων τού. Δέν ίχει τή
δύναμιν νά τιύς χαλάση χι
τήρι..
—Τώρα λοιπόν—λέγει Ινα; ά
πό τούς φ λοκ; τοθ Σοθμπερτ, ι
Χόλτσάπφελ, πιύ τόν άγαπα πολι
χαί άρέσχεται νά τόν πειράζηπρι
σριύων πώς «£ν άγατ.α Κύριο; πά
δεύει»—τώρα θ' άχιύσετε γιά
είνε ίχανά
λουχάνιχα
Φράντ; !
—Τά λουχάνιχα; έρωτα γελώ'
τα; ό υιός Γχρόμπ, που δέν έχε
άχόμη μυηθή είς τό ιδιαίτερον
λεξιλόγιον πού είνε έν χρήσει είς
τόν στενόν κύκλον των φίλων τοθ
Σοθμπερτ.
—Δέν ξέρεις λοιπόν τά λουχάνι
κα; λέγει δ Χόλτσάπφελ, γιά τόν
οποίον ό Σοθμπερτ ιίχε χάποτε
πώ; χατορθώνει νά είνε μιθυ
σμένος, καί δταν άχέμα δέν έχη
ο' αυτόν τόν κόσμο τα
τοθ φίλου μας χοθ
μέ ίνα πήδημα δ Χόλτοάπ
φελ εδρίσχεται χοντά στόν Σοθμ
τοθ πιάνιι φιλιχά τό χέρι
τό αηκώνει, χαί δείχνοντα; πρός
τόν νίο φίλβ των, τόν υϊόν Γκρόμπ
τά δάχτυλα τοθ μουσιχοθ, τοθ
λέγε;:
—Αυτά είνε τά ηερίφημα λου
χάνιχα τή; Βιέννης! Τώρα σέ λίγο
πού 6ά τ' ακούση; σχό πιάνο, θά
μδ; π^ς!
(αυνεχίζεται)
Άριθμός 13964
ΕίδοποΙησις άνοβληθέντος
πλειστηριασμοθ
Ό ΣυμβτΛαιογράφος Ήρα-
«λεΐου Εύστράτιος Θεοδώρου
"σρεφαλάκης έν Ηρακλείω
δρεύων κοί κατοικών.
Δηλοποιώ δτι:
Ό διά τοθ 6π' άριθμ. 8702
ής 18 Απριλίου 1934 προ-
'ράμμστός μου, περίληψις τοθ
!>πο!ου εδημοσιεύθη είς τό
π' αριθμόν 3136 την 21 Ά
πριλίου 1934 φθλλον τής εν·
αθθα εκδιδομένης εφημερίδος
Ίδη» προκηρυχθεΐς δημό
άναγκσστικός πλειστη
ρισσμός τ{) έπισπεύσει τής έν
Αθήναις έδρεούσης Έθνικτΐς
Ένώ λήγει τό θέρος
και πλησιάζει τό φθηνόπωρο.
Ό σατανάς καλογήρου
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΚΟΦΟ! ΤΟΝ ΤΣΛΡΟΝ
ΚΟΙ ΜΩΓΊ Ι ΚΡ
132ο ν
—Είνε άλήθεια η
άπόπειρα κστά τοθ
τιν.
—Ά, τούς άτΐμουτ.!
νά τούς
, Έρωτήματσ, σχόλια, άνα
Πολλά μονόχρωμα έπανωφίρια θεμττισαοί διαστσυρώνονται. .
ντεμΐ— σαιζον ίμφανίξονται μέ Ό Σιμάνοβιτς προσπαθεΐ
αχωτσέζιχί ρεβέρ χαί σχοοτσέζι ν' άτταντ^ είς δλους καί
κα μχνίχι*. νά δημιουργήσΓ) κάΐτοια ήσυ
Ή γαρνιΐούρα πού θά εύνοήση ν(α...
πολύ ή «Ηινίπωρινή αίδα είνε οί —Δέν είνε τΐποχε! τούς λέ
τσέπες. Τσέπες μεγάλες ποΰ δί γΗι. «ο Ρασττοθτιν κο ματσι
νούν βάοος στήφούσ:α, γι«ί 'λ(γΟι μ6σα... Σέ λίγο θά τόν
γαρνίρκνται μέ «εντήμαΐα, μέ δήτε... Κάνετε λΐγη ύΐτομονή
γαλόνια, μέ γούνα.
ευνεηθοθν
Τό έιτανωφόρι τής έιτοχής είνε Ι μεταξωτό' Έ ζαχέττα ρελιάζεται
άπό λεπτό μάλλινο Οφχσμα σέ Ι μέ ταφτά γχρί ή λευχό. Ή αύ:ή
Ιαια γραμμή χαί μχχρύ Ιω; χά| γαρνιτοθρα στό στρίφωμϊ τής φού ] —Ό Θεός
γόναχο. Τά μανί*ια τού είνε σ?υ
ρωτά, ραμμ,ένα μέ ίνα μιχρό άμ-
πιεσμάν. Κουμπιά στρογγυλά χοχ-
χάλινα πού χομπώνουν Ιυις κάτω.
Πόλύ τής μονάς είνε αιηήν τ,ήν
έποχή Ινα ταγιέρ άπό λευκή ψ»
νέλλα γραμμωτή. Μαλ'.ύζ» τα
φταδένια σέ χρώμα μπλέ μαρίν
μέ ά'σπ.ρα φιλδισίνια μικρά κουμ
πιά.
Τό πρβ)ϊ»ό κοστοθμι ταγιέ? τή;
ιιόξας, είνε άπό λινό Οφασμα
δσπρο μέ μαθρε; γεαμμοθλες.
Ζαχέττα κοντή μέ μεγάλα ριβέρ
χαί φούστα πολύ λοξή 'Η μπλού
ζα πού συνοδείει τό έν λόγψ τα
γιέρ, είνε άπό βατίσΐα άσπρη μέ
πιετάκια καί γιαχαδάι άπό δαν
τέλλχ λενζερί. Καπέλλο χανοτιέ
μέμαθρο βιλοιιδένιο φιόγκο
Ή έμπριιιέ μουσελ'να χρησιμο
ποιεΐϊαι ίφέιο; καί γιά άτλά
πρωϊνά φΐρέματα. Καί τότε είνε
ίμπριμέ μέ πουά ή γεωμετρικά
σχέίια. Ή φούηα είνε όλόκληρη
πλισέ ή πιίΐες. Μπολερό κοντό
καΐ κοντά μανίχια
Τό άπογευμαιινό ταγιέρ τ©ν
έπισχίψιων είνε άπό μχθρο χρέπ
τ Ινινεν
ΡασποΟ-
κάψΓ»!
ΒΜ1ΤΙΣΕΙΣ.— Την παρελθοθ
σαν Τρίτην, εορτήν της Παναγίας
6 κ. Στέφ. Μπλαβάκης ίβίπτισβν
είς Βοΰτεο τό χαριτωυένο άνοΰά
κι τοθ κ. Νικολάου Μαρκάκη, όνο
μάσας ούτό Ιωάννην.
Νά τοίς ζήση·
ΓΑΜΟΙ.—Την πορελθοθσον Χυ
ριακήν ετελέσθησαν είς Σωμαπα
-Ρεθύμνης οί γάυοι τοθ κτημα·
τίου κ. Ιωάννου Γ. Φσαδέλλου μ«
τα τής δεσποινίδος Χρυσαύλας '|.
Πίτρά*η Τούς νυμφικούς στεφά¬
νους άντήλλαζβν δ κ. 'Εμιι. Μ.
Μτιαφ4κης Βι*ηγόρος Άθτμ/ών.
Γύρω στήν πόλι.
χά
επι
μέ
■ Τά χρώματα
τό φ'ίινόπαιρο είνε δλα σέ μία
κλίμαχα, π:ύ έ" χ ου ν ώ: βάσιν
τό γχρενά χαί τό μπλέ. θί
ριθοθν έπίοης τά πρασινα,
θώ; καί ίνα γχρί—φερ πού
τρέπει ίπιτιιχεϊί σιΐ'δυασμ-ύ;
3λλα ζωηροτέρα χ ώματα.
Ό τελεαταΐος νεωτερισμός τής
έηοχή; εί/ε ίνα κοστΐθμι ταγιέρ
άπό ταφτά έμπριμέ μέ μικρά χαρ
ρό, σέ χρϋμχ μαθρο χαί ασπρο
'Η ζαχέττα, πο/ύ κοντή, γαρνίρε
μέ δύο μιγίλα ρεβέο άπό
ταφτά. Μιτλοθζα
ίπίσης ίσΐτρη μέ
άτ,ο ζαμπί.
Α Ντΐοτβγκέ
ται
γαζιοΐό ά ι προ
άπό ζωρζέιτχ
δχντελλένιο άφ
μένου προγράμμστος κατόπιν
τής ύπ' αριθμόν 360 έν έστω·
τος έτους άποφόσίως τοθ κ.
Προέδρου των ένταθθα Πρω
τοδικών την 8ην ΌκτωβρΙου έ-
νεστώτος έτους ημέραν Κυρι
ακήν καί ώραν 10—12 πρό
μεσημβρίας ενώπιον μου ή
τοθ νομίμου άναπληρωτοθ μου
καί έν τώ έντα£θα καί παρά
την οδόν «Χάνδακος» ίδιοκτή
τφ συμβολαιογροφεΐφ μου
ένθα καί διε καλοθντοι
οί βουλόμενοι νά πλειοδοιήσω
σιν. Εγένετο έν Ήρακλείψ
Κρήτης σήμερον ιήν είκοστήν
πρώτην τοθ μηνός Αύγούστου
τοθ χιλιοοτοθ ένεακοσιοστοθ
τριακοστοθ Ιννάτου (1939) ε
τους, ημέραν Δευτέραν καίε
τώ ένταθθα παρά την όδό
Χάνδακος (διοκτήτω συμβο
λαιογραφείφ μου, δι' ήν ί(σ
πρακτέα τέλη καί δικαιώμα
τα δραχμαί εκατόν εΐκοσ
πέντε καί υπεγράφη πσρ'έμοθ
Ό Συμβολαιογρόφος
(Τ. Σ ) Ε. ©. Γαρεφαλάκης
Άκριβές αντίγραφον.
Έν "Ηρακλείω οόθημερόν
Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
κλείου
Ε. @. Γαρεφαλάκης
ρά την θέσιν «Παπαδιανό ή Βχ
γιά» εκτάσεως 14 έργατών τα
κτά χ^ί μιας σουλτανί ουνο
ρευομένης κτήμασι χληρονόμων
Έμμ. Γιανναδάχη, Έμμ. Ζ:υρ(-
δου, Φωτεινής Βρέντζοιι, Γεωργ.
Γιανναδάχη χαί ρύαχα έκτιμη
θεΐσης είς 3000 βχάδ>ς σταφυ
λών. Ό πλειστηριασμίς ενεργηθή
σεται
Πρώτη
υπό τού;
προσφορά
εξής δρους:
διά λογαρια
Βασίλβιον της Ελλάδος
Ταμείον Ηρακλείου
πρωτ. 9386.
είδιχ. 6. 6. 1105
Αριθ.
Αριθ.
Πρόγραμμα αναγκαστικόν
πλειστηριασμοΰ σταφυλων
άσυγκομίστων
Ό Διεοθυντής τοθ Ταμείοι» Ή
ρακλείου.
Διακηρύττει,
Οτι έχτίθενται εί; πλειοδοτι
χήν δημοπρασίαν αί χατωτίρω
• μφαινίμεναι κατααχημέναιάσυγχό
μισΐαι σταφυλαί των κρός τό Δημό
οίον έφειλών, 1)ΚωνστανιίνουΓιαν
αδάχη, ώ; φυσιχοθ Έπιτρόπου
των τέχνω« τού Μαρίας, Εΰαγγΐ
ίας χβί Άντωνίου Γιανγαδάχη,
2) Πελαγίας συζ. Μ Σΐεφανάχη
ώ;' αιισικοθ Έπιτρώπου των τέ
κνων της Εύαγγέλου, Αίκατερί
ής, Γεωργίου χβΐ Β^αιλε'ου Σιε
φανάχη χαί 35>) Αίκατερίνη; συζ.
Παπάζογλου ώς φυαιχοθ Επι
ρόποιι των τέχνων της εωργί&ιι,
Μαρίας χαί Ευαγγέλοιι Παπάζο
λου χατοίχων πάνΐων τνθ χω·
(ου Τύλιασος Μαλεβϋζίου χαί
ηέμων τοθ αποβιώσαντος Έμ
μαν&υήλ Γιανναδάκη, έπαχίΐέ/των
ίς την χληρονομίαν τούτου δυνά
μιι τοθ ΙΝόμο*»: 2310 ά^θρ
των πρωτοχληρονόμων Αί-
ατερίνης ϋαπάζογλου Κων
ταντίνου Γ.αννα5ά*η χαί Πε-
αγίας συζ Μ. Στεφανά*η άπα
οιηθίντων τή; κληρονομίας, θφΐ£
όντε; έχ φόρου κληρονομίας οραχ
έιτταχοσί
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται χβινδυργής χαλταο
μηχανή εί; αρίστην χατάστασιν
μάρχα; Έλβετική-ς Νΐουπιέ είς
τό ήμισυ τή; άξία; της χαί μέ
ίκμάθηαιν διορεάν. Πληροφορίαι
χαθ' ίκάσχην καρά Τφ χ. Ανδρ.
Παπαδάκη χαφεπώλη έναντι π»
ψάδ |ίϊά
,άς τρείς χιλιάδας
εβδομήκοντα μιάς (άριθμός
Κτηματικίίς Τρατΐέζής τής Έλ'3771) χή; χρήσιιο; 1938 ώ;
λάδος κατά των όφειλετών | πιριγράφονχαι εί; χήν άπό 14
συζύγων Γεωργίου Έμμανου! Αυγούστου έ. Ι. Ι^θεσιν χαχά
Ντοφέρμου καί Σοφίας Γε οχ*«ως
Ν
ηλ
ωργΐου Νταφέρμου τό γένος
Κωνσταντίνου Καναβάκη κα·
τοΐκου Αγ. Σύλλα Τεμένους,
των έν τώ είρημένφ προγράμ-
ματι περιγρσψομένων άκινή
των άνοβληθείς ένεκεν νομΐ
μων λόγων γενησεται συμφώ
νως πρός τούς δρους τοθ είρη
γ
οχ*«ως
νού
σμόν τοθ δημοσίου όρ'ζομεν
τό ποσίν των δρχ. 2 κατ' ό
χ αν. 2ον) Αί προσφοραί γίνον
ται είς χρτματα.
3ο>) Τό Δημόσιον δέν ιυθύνεται
ίϋΐε διά την τιοιόιητα (ύτε διά
την πςσόητα των έχποιοι/μέ
νων σταφυλών ε 5 (ε διά πάσαν
διένιξιν ή'τι; ήθελε τυχόν άνα
φυή χατά την παράδοσιν, άλλ'
εάν μέν τό εί; τόν αγοραστήν πά
ραδοθέν ποσόν είνε ανώτερον
τοθ έν τφ τταρόντι ση ειοιιμέ
νού υηοχρεοθται ιύΐος νά χατα
βάλη την αξίαν τοθ επί πλέον
ποσοϋ επί τη βάσει τή; τιμής
&ϊ ''ιί εγένετο ή χαταχύρωσις, εάν
ίέν χατώτερον άποδίδεται τό Ι
πί πλέον χαταβληθέν άντίτιμον.
4ον) Ό τελευΐαΐο; όπερθεματι
στή; υποχριοόται νά καταβάλη
έντές 5 ημερών άπό τής εί; αυτόν
χοινοποιήσεω; τή; έγχρίσιω; τοθ
ΔιευθυντοΟ τοθ Ταμΐίου Ήρα
χλίίου τό τίμημα χαί νά παραλά
βη τά; σταφαλά; έ π Ι τη προσαγω
γη τή; ηερι ηληρωμής άποδείξε
ως είς τόν θεματοφύλαχα χαί μΐ
σιγγυ.θχον Γεώργιον Παγ»αλάχην
άγροφύλαχα κάτοικον Τυλίσσου
ϋποχρεαυμένου τοθ άγοραστοθ εί;
την άμΐσον παραλαβήν των χατε
σχημένων σταφυλών διότι οίαίή
ποτε βλάβη των ίχποιηθειοών στα
φι/λδ&ν ή δαπάνη ήρε; περαιτέρω
συντήρησιν ού ών χαί φυ
λοξιν χλπ. έπιβχρύνει προσιοπ
χώς τόν άγο&αοτήν καί τού; έγγυ
ητ?; αύι&Ο δποχειμένου; εί; τά; ά
ναλϊγου; άιτ&ζημιώσεις.
5) Οιαδήποτε χαί άν δοθή
προσφορά επί τΦν π',εισχη-ιαζο
μένων σταφυλών, ή πώλησις τέλει
ούται διά τής 5πό τοθ Δ
τοθ ταμείου ΐγχρίσκ»; τοθ άποτε
λέαίΐατος τοθ πλειστηοιασμοθ.
6) Καθ1 ήν περίπτωσιν δέν χά
ρληθ5 το άντίτιμον των έχποι
ουμένων σταφυλών έμπροθίσμως,
τό δημόσιον ένεργεΐ άναπλειστη
ιασμίν εί; βάρο; τού τελευταί
ου υΐτερθιμαΐισΐοϋ, εάν δέ έ τοθ
άναπλειστηριασμοθ προκύψη ζή
μία, ό άγορασΐή; χαί οί έ
καΐ θά πεισθήτε μέ τά μάτια
σας...
Γό κουδοϋνι τοθ τηλεφώνου
κτυπ^ .. Ό Σιμάνοβιτς τρέχει
στό τηλέφωνον.
—Ποίος είνε πάλιν;—μονο
λογεΐ καθώς κατευθύνεται
πρός τό τηλέφωνον. Θά μέ
λωλάνουν σήμερα!
ΠαΙρνει τό άκουστικόν:
—Έμπρός. έμπρός! Μάλι
στσ! Οί(σ Ραΐσττοθτιν...
ΤηλεφωνοΟν άπό τό ύπσ-
σπιστήριον τοθ άνακτόρου τοθ
Τσάρκοβ Σέλο...
—Είνε ήΌτυχος... Αυτήν την
στιγμήν κοιμάτσι .. Άν ή με
γαλειότης σας έπιθυμτ], νά τόν
ξυπνήσω άμέσως...
—Όχι! Όχι!—άπαντα μιά
φωνή άπό την άλλην άκρη
τοθ τηλεφωνικοθ σύρματος...
Ή σύτοθ μεγαλειότης έδωσε
ρητήν εντολήν νά μή ένοχλη
θ{| ό Ρασποϋτιν άναπσΰε
τσι...
Κάτι άκόμη προσθέτει ή φω
νή, είς την άλλην άκρη τοθ
σύρματος...
(συνεχίζεται)
ήτο.ι θεωροθνται άλληλεγγύω; δ
πόχρεοι χαί χαταδίώχονται δι
καστικω; πρός αναπλήρωσιν χοθ
ε έλλείματο; καί παντό; δλλου
ξόδου τ) βλάδη; των σταφυλων
*πό τοϋ πέρατο; τής πρώΐης δή
μοπρασίας μέχρι τής ή^ρχς τής
χαταβολής τοθ άνΐιιίμου δΐτό τοθ
ευτέρου άγοραστοθ.
7ον) Τά χηούχεια χαί Ιξοδα
πλειστη.ιασμοθ βαρύνουν χον τι
λευχαί^ν δπερθεμασχήν δσΐις δ
ποχριοθχαι νά καταδίλη
(Χά τό πέρας τοθ
μοθ ιί; τόν επί τοθ
μοθ δπάλληλον. Ό τελευταΐος
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ή άφθαστος χαί μέγα
λειώδης Έλληνική χινη
ματογροτφική δημιουργία.
Ό μεγαλύτερος θρίαμβος
τής Έλληνιχής τέχνης.
Ή ταινία θαύμν, θρΰλ-
λβς, μεγαλείον:
Η
ΑΓΝΥΛΑ
Τό ρωμάντζο μιά; ώ·
μορφης Πλακιωτοκούλας,
πού θαμπωμένη άπό την
εύθνμη ζ-»ή των νυκτερι
νών κέντρων τής Αθή¬
νας, μιά νύχτα χαρναβα-
λιοϋ, παρασύρεται στήν
άμαρτία γιά νά, έξαγνι-
σθί) έΐτειτα στό βωμό τής
μεγάλης άγάπης.
ΆλΙκη, Μουσού-
ρης, ΦιλιππΙδης,
Τσαγανέας.
'ΟΑΰ/ουστος συνεχ'ζβι ιήν &.
μεμπτον καιρικήν διαγοογήν τού.
— Παρο τό δτι ή διαγωγή αύ·
τοθ άλλοθ δέν υπήρξεν οϋτε καν
ή ένδεδειγμένη ..
— "Αν λάβωμβν ύπ' δψ.ν καί τάς
πλημιμύρας της Άμερικής τάς ό
ποίας ανήγγειλεν τό χθεσινόν
μας τηλεγράφημα.
—Μεθαύριον λήγει ή προθεσμία
της άνανεώσεως των γραμματίων
τού έθνικοΰ λαχείου.
— Πρδκειται ώς γνωστόν περΐ
τής πέμπτης μεγάλης κληρώσεως
τοθ λαχείου.
—Καί σκνεπώς ένδείκνυται ή
Εγκαιρος ανανέωσις διότι ή τύχη
...δέν τΐεριμένει.
—Ή κίνησις τοθ Λιμένος μας
συνεχίζεται επί μόχλον καί μα.
λον έντατική.
—Καί άνάλογος πρός την εΐσα·
γωνήν των προιόντων τής έποχής
είς την πόλιν.
—Ιδιαιτέραν έντατικότητα ση·
μειώνει τό εμπόριον των ι,ωΐΐων
σταφυλων.
—Ή ϊΐσοδος χωρικών είς την
πόλιν ποιχίλλει ά«ό ημέρας ε[ς Α
μέραν περισσότερον.
—ΟΙ αγρόται εξέρχονται καί
δια την πώλησιν των «ροΐόντων
των καί διά την αγοράν ίμπορεύ·
μστος ή καί διά τά δυό μαζύ.
-ΕΙσέρχονται έπίσης καί δι" άλ
λας ατομικάς αυτών εργασίας
—Καί χθές δέν έλλειψιν αί ά-
ΌΑοι οί Κρήτες
Οί ταξιδεύοντες εϊς Αθήνας
πέρασαν άπό τό λαμπρόν καλλι
τεχνικόν συγκρότημα τής Κάς Κα
τερίνας Άνδρεάδη διά νά ίδουν
τόν«Πυγμαλίωνα» πού εσημείωσε
60 καί πλέον παραστάσεις,
Τώρα δέν παραλείπουν νά
ζητήσουν είς τό δροσόλουστο θε
ατρο τής μεγάλης μας καλλιτέ
χνιδος την καλλιτεχνική άπόλαυσι
είς τά «Καπρίτσια τής Μαρίαν
νας» τοϋ Μυσσέ πού παίζεται καί
πάλιν μέ έξαιρετική έπιτυχία,
αρνηθή νά δπογράψη τα ρ
χά χί)ς δημοπρΛαία; γίνετ-χι μνε'α
τούτου, ούϊό>ιο; άπαλλασομένων
ίπό των έκ τή; δπογραφή; δπο
χρεώσεων.
τοθ χατασχέτου ΊΛίν
Κηλ«1δάχη διχαστιχοθ χλη 'π'λειοϊόχη; ύτοχρεΌ:αι νά
ή των έν Ήραχλ.ίφ Πρωτο Ι φέρη άξιόχο,ον έγγυητή
διχών ήχοι χά 3)4 των άαυγ συνυπογράψη ,{; χά ίΙ^
χομίσχων σΐαφυλών εΐδου; χαχ,α ϊημοπρασίας.
χαί σουλτανί μι«; αμπέλου χβα 8) Τά ϊξοδα χ«
ώ; είρηται ίφ.ιλ.χβ,ν χοθ Δ,' τών έκποιοΐμένιονΖφ
μοσίου χειμένης έν.χη^χχημ™ 6αρύν3ϋν χον άγορ«χήν.
«1 π,ριφ,ρ,ία ΜΙσσ,υ χ«Ι „ 9) ·Μν β ^ορΜ^ 4 «αα«
Η δημοπρασ·α ένεργηθησνμένη
έν Τυλίσω καρά τοθ Έπιμελη
τοθ είσΐτράξεως Μαΐθχίου Έμμ.
Μιχελινάκη καί έ- τώ Κοινοτι
ώ Καταστήματι ή Άστυνομικφ
Σταθμφ Τυλίσσου άρχεται την
27ην Αύγούσχου 1939 ημέραν τή; !
εβδομάδος Κυριακήν χαί ώ,αν'
ΙΟην π. μ. χαί περαχοθται αύθη
μερόν χαί π«ρί ώραν 12 μ«σ.
Άρμόδιος Έπιμεληχής ιίοπρά
παραγγέλεχαι δπως
τάς νομί^ους ΙκιΖ6αίίς
ιολλησεΐς'δπου χαί δπιβς δ
ι χ. Π«ρ1, *ίοΜξεα)ς δημοαίων
έσίδων όρίζει.
Ό έπισιτεύδων διευθυντής χοθ
Ταμείου Ηρακλείου.
νησαχίαι των συμπολίτην γύρω
ανθ την διεθνη κατάστασ.ν.
—Ώστόσο τάς ανησυχίας αύτός
διεσκεδαζον εί «είρηνοποιοΐ» των
διεθνών πραγμάτων.
— ΟΙ τελευταίοι μολονότι είναι
ολίγοι, *Ινε έν τούτοις στοθεροΐ
ιίς τος προβλέψεις των προλέγον·
τες πώντοτε ειρήνην άντΐ ττο;έ·
μου-
— Οί μεμονωμένοι τουρισταί δέν
λϊίπουν άπό την πόλιν μας.
— Είς την οποίαν καί ττεριφέρον
ται μέ την χαρακτηοιστικήνάτημε
λησΐαν ή καί μέ τιεριέργους δλως
διθλου αμφιίσεις.
—Είς τό κεφάλαιον αύτό ίδιαι
τέραν έντύ·πωσιν έπροξένησαν με
ριχοΐ αεβάσμιοι ξ«νοι μέ ερυθράν
ενδυμασίαν. Τό χρώμα αύτό προε·
τιμηθη διότι ώς έξήγησαν οί (δι·
εί, απομακρύνει πΐριοοότερον τος
άκτϊνας τοθ ηλίου,
— Τό κατάβρβγμα συνεχίζεται
τακτικόν κατα τά κυθιερωμένα
υπό τής ΔημοτικΡΙς υπηρεσίας.
—'Υβο συμκολιτων διετυιΐώθη ή
εύχή νά γΐνεται τοθτο συχνόΐιρον
καί Ιδία ίίς τάς περΐ την πλατεί¬
αν Καλλεργών συνοικίας.
— Όαου ή σκόνη είνε άφθονωτέ
ρα λόγω τής κατεϋαφίσεως τοθ
κτιρίου τής παλαιάς Νομαρχίας.
— Λοσμοσυγκίντρωσις πρ^βλί·
κεται καί είς την αυριανήν πρεμι.
ίραν τοϋ κινηματοθεάτρου ΠουΛα
κάκη μέ την γ>>υχυτάτην όερέττα
τού Λαλμαν: ·Ή πριγκήπισσα της
Τϊδ
—■"Ιζ.ς, άλλου καί ιΐς τόν «Άηόλ.
λωνα* άνσμενβταισήμερον συγκέν
τρωσις κόσμοϋ μέ την τιροβυλήν
τοϋ ώραΐου καί ένόιαφέροντος έλ
ληνικοθ Ιμγου: «Άγνοθλα».
β Ι**»··*·»
«Η ΠΝΕΥΜΑΠΚΗ ΖΩΗ».- 'Ε·
ξεδόθη χαί έκυκλοφόρησβ μέ ιτλου
σΐαν ηαντοτβ καί εκλε*τήν ϋην
τό βιβλιογραφικΰν καί φιλολογι
κύν ηεριοοικον «Πν^υματική Ζωή»
τού κ. ΜεΛή ΜικοΑαίΰη Άηο τα
τιεριεχόμενα αναφέρομεν τό άρ·
θ-νθν τ ου κ. Μικολαΐδη. «ΟΙ δυθ ά
ψϊδ§ςο, τά γλωασολογΐιια σημειω
ματα τοθ κ. Τι,αρτζανου, ποιημ»
τοθ κ. Π. Κριναιου, θεατρικήν κρι^
τικήν τού κ. ΝικοΛαί3ου, κρκικήν
τού βιβλίου ύαό τοθ κ, Γ. Χατζίνη
κλ, κλ.
ΑΥΓΟΚΊΝΗΊΌΝ είς αρίστην
καταστασιν, μάρχα; Φέρδ, μο-
δέλλου 1931, φορτηγόν δημοσίας
χρήσεω; χαί μ| «5Ι[αν χυχλοφο
ρίας ίοχύίυσαν, πωλιΐται. Πλη·
ροφορίαι παρβ τη Έχαιρία Πό-
«ν«Ρ,'λυχρονίδης χαί '
Μΐν
ΠΩΛΕΙΤΑ.
αρίστην
^μβολον είς
| ΛΟΠΣΤΗΣ μ
ύβηρετων νυν ενταύθα καρά αο
βα«.φ Εμπορικώ καί Βιομηχανικφ
υΐκω, διαθέτων χρόνον, αναλαμ
βάν*ι την τήρησιν λογιστικήν (ΐι
βλΐων έηιχβιρήσεων πάσης Φύο>·
ως. 'ΕνΙσης ένεργεί ελέγχους
κοί ίκκαϋαρΐσειι,, Πληροφορίαι
«αρ' ημίν.
ΖΗΤΕ1ΤΑ1 δωμάτιον εκιπλωμέ·
νόν διά σοβαρόν κύριον.
Αί ««ι
* ,.,',Ηιίί:
» ϊ.
» 6·
Παρίσιοι
ί
Βρυξί
'Αλεξάνδρε
Βιρολΐνον
«Ο Βίι
Οίκονομική
ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΡΐην
Α! τιμαί των σταφίδων χχ|
λοιΐίβν εγχωρίων προϊόνχων εί
χβν χβες έν τή βγο^ μ«ς ώς &
λύθ
δρ. 16 50-17.—
» 14. —15 50
» 12. —13.50
» 10. —11.—
» 8. — 9.—
» 6. — 7.—
5 50- 6 —
5.— 5 50
4 — 4 50
2.50 3 —
4 50—5. —
ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
» α'
» 6'
» γ'
» δ'
» ε'
Κβραμπουζές »
ΤΑΧΤΑΣ α', 6' »
» 6'. γ' »
2ΤΑΦΓΛΑΙ
Σουλτανί »
Ταχτά »
ΡϊζαχΙ »
Μαθρα
Καρπούζια
Οεπόνια
Σίτος
Κριθή
Βρώμη
Οίνοι μίσχατον
6'
δρχ.
ΣΑΠΩΝΕΣ
Λευχοί
3 —
3. —4·
» 4 —5.
» 8.50
» 4 50
» 5.—
» 26. —28.
» 24 60
22.—
21.—
_ , » Υ' » 20 —
Πράσιναι α' » 18 —
» 6' » 17.—
»
V
» 16 —
Μίΐαξα χαχ' δ ««ν » 400.—
Άλάδδανος »
Τιμαί Ιυναλλάγματος
Λονδίνον
Νία Τόρκη
Παρίσιοι
Ζί
ρχη
"Αμστιρίαμ
Σχοχχόλμη
Βριιξέλλαι
'Αλεξάνδρεια
Άγορό,
540 —
116 60
3 09
26 30
62 50
28.10
3.97
560.—
Πώλησις
550.—
117 60
3.13
26.55
63.10
28.35
4 01
§64.—
ΚΛΗΡΙΓΚ
Βερολίνον
42.— 43.—
Κοτιΐγχάγη
Παρίσιοι
Μιλ&νον
Πραγα
ΖυρΕχη
Βρυξίλλαι
Βουδαπέστη
Βελιγράδιον
Κωνσΐ)νοόπολις
Βζροοβία
"Ελσινχφόρς
Κόβνο
24 35
3 09
6 13
3 98
26 30
3.97
23 46
2.64
93 50
21.12
2 40
19.40
24 55
3 13
6.19
4 02
26.55
4 01
23.95
2 67
94 50
2132
2.45
19 90
Τό μεγάλο £ργον
ιοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι.
629ον
Γ'.
"Οτι κάλλιον θά έκαμνεν ο Γαβριάς άν έΊικιρνε
την καραμπίναν τοΰ Ένζολωρά.
"Ηπλωσαν επί τοθ γέροντος Βοΐ6α μακρόν τι
περτέμιον τής κυρας Λύκαινβς καΐ Εξ άνδρες σχη
ματίσαντες διά των τυφεκΐων των εΤδος κλΐμακος,
μετέφερον τό πτώμα, μέ τάς κεφαλάς άσκεπεΐς
καϊ μετά πενθΐμου βραδύτητος επί τής μεγάλης
τραπέζης, ιής έν ιφ μέοφ τής αιθούσης τοθ καπη
λεΐου.
"Οταν τό πτώμα διήρχετο τιλησΐον τοθ άείποτε
άπαθοθς Ίοβέρη, ό Ένζολωράς εΐπε πρός τόν κα
ΐάσκοπον.
—Καϊ σέ μετ3 δλίγο!
Έν τούτω τώ μετοξύ ό μικράς Γοβριάς, δστις
μόνος δέν εΐχε ποραιιήσει την θέσιν τού προσεΐχεν
είς τούς], έναντΐους' ι ώ εφάνη κδέ 8τι δ.έκρινεν έν
τώ σκότει ιής όδοθ άνθρώττους έρχομένους έν
ήσυχΐα πρός τό όδόφραγμα. Αίφνης βάλλει φωνήν
τό παιδΐον.
—Προσέξατε! μωρ' έρχονται.
Ό Κουρψειράκος, ό Ένζολωράς, ό Προυβέριος
ό Κομηεφέρρης, δ ΕύμορφΙδης, ό Βαχορέλης καϊ ό
Άετός άπαντες εξήλθον τοθ καπηλεΐου έν θορύ
βφ. Σχεδόν δέν τοίς Ιμενε πλέον καιρός. Διε
κρΐνοντο άνωθεν τοθ όδοφράγματος άστράπτουσα
καϊ κυματούμϊνσι οί αΐχμαΐ των δπλων των στρα
τιωτών, καϊ ήδη τινές στρατιώται ίψηλοί εισήρχον
το, οί μέν δισσκίλίζοντες τδ λεωφορείον, οί δέ διά
τής στενής τΐαρόδου, κοί σοβοθντες πρό αυτών
τό χσμΐνιον, δτιισθοδρομοθν, μέν, άλλ' δχι φεθ
γον.
Ή στιγμή ήτο κρίσιμος· ώμοΐαζεν ή έφοδος
πρός πλημμύραν ποτσμοθ, εθτινος τα Οδατα έξογ
κούμενα είσρέουσνν ήδη ύτιεράνω τοθ φραγμοθ
των.
Έτι ϊν δευτερόλεπτον δν παρήρχετο, τό δδό
φραγμα θά έκυριεύετο.
Ό Βαχορέλης ώρμησε κατά τοθ πρώτου εΐοερ
χομένου στρατιώτου καϊ τόν έφόνευσεν έκ τοθ
συστάδην διά τής καραμτιΐνας του' ό δεύτερος στρσ
τιώτης έφόνευσε τόν Βαχορέλην διατρυπήσας αύ
τόν διά τής λόγχης.
"Ετερος είχεν ήδη ρ'ψει χαμαΐ τόν Κουρφειρά
κον, άνοβοώντα· «Βοήθειαν!» Ό ΐψηλότερος ολων
εΐδος κολοσσοθ, προεχώρβι κατά τοθ Γρσβριά κρα
των την λόγχην προτειαμένην. Τό χαμίνιον Ιλοβε
μεταξύ των δύο βραχιόνων τού τό μακρότερον το-
φέκιον τοθ Ίαβέρη, έσκότιευσε κατά τοθ γΐγα
τος καϊ Ιβαλε πθρ, άλλά τό πθρ εέν μετεδόθη
Ό Ίαβέρης δέν εΤχε τό τουφέκιόν τού Ιγγομον
Ό στρατιώιης άνέδωσε γέλωτα, κοί ήγειρε την λό
χην κατά τοθ παιδΐου.
(συνεχ'ζεται)
ΕΙΣ ΤΟ ΠΙΛΒΩΤΗΡΙΟΝ
ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ»
(παραπλεύρως Γεωργαντά)
νν»στοί>( τ«χνΙτ«ί( εργκοΐκ τ«χ·ί«-·4
Μέ
ουνιίδητος.
ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ - Άλλ«νή ΧΡ»Ψ·τειν βλκν τβν
οποδημάτνν ήγγυημένη. Χρνμκτιοτά δρ. 30.— Ναθρα 15.—
Κ*στορίν«ς 10.
Ήρχιαε τάς εργασίας τβ». 1-30
Έγκυκλοπαιδεία
Δι' εκεΐνοιις ποίι θέλουν
νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
'Αττό δλσ δι' δλους.
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΣ
Άνέκαθεν δ "Υψιστος περνοθσεν
ώ; δ μεγαλείτερ-ς 8λων των φυαι
χβν. Αύ(ή ή Βίβλος Ιχει δπ' δ
ψιν της την ίδιότηχα αυτήν τοθ
θεοθ χαΐ παρέχΐι την βεβαίωσιν
8τι δημιουργή χον κόσμον δ Παν
χοδύναμος έκαμε χό κάθε χι μέ
χήν καλλιτέραν ακρίβειαν, χό έ
σ άθμιοι χαί τό ίμέτρηΜ χαχά
λεπχώς, &Οτιος ώστε δλοι οί χρο
χοί τοθ μηχανισμοθ χοθ χόσ,ιου
νά δουλεύουν αιωνίως χωρΐς χήν
ελαχίστην ενόχλησιν. Πχρ' δλην
δμως αυτή* χήν ίμπιστοσύνην π*
ρΐ τής άχριδοθς λΐιχουργίας των
χόαμων είς χό σύμπαν, μέσα είς
χό μυαλό διανοουμένων χαΐ έρευ
ητων ήρχισαν άπδ άρν,ετων ή*η
έχων νά σχημαχίζωνχαι αμφιβο¬
λίαι χαχά πόσον μίτρα χαΐ βίρη
είνε σταθερά είς δλας τάς τιερι
πχώσιις, Έω; βχου ήλθεν δ Άϊν
στάϊν καϊ απέδειξεν δχι ίνα μέ
χρον μοί; μέ μεγάλην χαχύτητα
κινουμίνης άμαξοστοιχίας είνε μι
κρότερον άπό 8,τι είνε τό Ιδιον
μέτρον δταν ή άμαξοστοιχία εδρί
σχεχαι σΐαματημένη είς {έν σιδη
ροδρομιχόν σταθμόν, 8τι επί τής
μέ μεγάλην ταχύιητα κινουμένης
άμαξοστοιχίας τα έξήντα λεπτα
μιά; ώρας, μετρώμενα μέ τό τέλει
όχερον χρονόμετρον, περν&Ον γρη
γορώτερα παρά είς χήν αίθουσαν
άναμονής τού σιδηροδρομικ&Ο σχαθ
μεθ, χρτ,σιμοποιουμένου πρός μέ
χρήσιν τοθ ίδίευ άκριβεστάτου
χρονομέτρου. Κατόπιν τούτου ή ά
ξία των διαφόρων μέτρων είς
χον κίσμον μας εΓχιν άποδειχθή
σχεχιχή χαΐ ή επ9 αύτά άπόλυτος
πεποίθησις είχε χλονιοθή.
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ
Εξαίρεσιν άπό χον γενιχόν αύ
τΐνκλο ισμόν άπε-.έλεσε μία μόνον
μονάς μεχρήσεως: Καϊ ή έξχίρΐ
σΐς αυτή είνε ή χοτχύΕης μέ χήν
όποιαν χινεΐται είς τό διάσχημα
ή άκτίς τοθ »ωτός. Ή ταχύτης
τοθ φιοτός εφαίνετο χο μόνον
σχαθερον μίσα είς χήν γενικήν
δλων των φαινομένων άστάθιιαν
καΐ ήρχισε να θεωρήπιι ώς χ5α
τό άναλλοίωΐον, επί τζ βάσει τοθ
δκοίου μποροθΐε νά μετράται χο
πάν Ώ; έσημειώσαμεν κα! προ
χθές έχρειάαθηκαν άνυπολόγισχοι
κόποι καϊ μεγαλη δξύνΐια πρός
ακριβή καθορισμόν τή; χαχύτη
τος μέ χήν όποιαν κινεΐται ή ά
χτίς χοθ φωτός. Ό ρυθμός χης ή
χαν διά τάς ανθρωπίνης αίσθήσε ς
τόσον μέγα;, ώστε ρΕ άποστάσεις
επί τοθ πλανήτου μας, καί α£
μεγαλείτεραι άκόμη, Σέν θά έ
φθαναν πρό; μέχρηαίν της. Δια
νά σχηματίση δ ανθρωπος ιδέαν
περΐ τ*5ς ταχύτητος τοθ φωτός
καί νά επιχείρησις χήν μίτρησίν
ιψ, εδέησε νά προσφύγη είς φαι
νόμινα Ιξω χοθ πλανήχου μας
συμβχίνονχα, είς φιινόμενα ούρά
νια. Την χαχύτητα χοθ φωτάς ά
τι εκάλυψαν είς χον άνθρωπον οί
δορυφόροι ή σελήναι χοθ πλάνη
τού Διίς, εθεωρήθη Σέ ώ; περι
φανής θρίαμβΐς χοθ ανθρωπίνου
πνεύμαχος δχαν επετεύχθη διά πρώ
την φοράν μέ χήν βοήθειαν έργα
λείων μεχά μεγάλης ιύφυΐας κχ
χασκευασμένων διά καχδπτρων πε
ρισχρεφεμένων μετά χαχύτηχος ή
επί χοθ πλανήτου μας ίπαλήθευ
σις τής ευρεθεΐαης άξίας τής τα¬
χύτητος τοθ φωτός.
(συνεχίζεται)
ΜΑΑΑΙ4 Αύ/ουκος (ανταπο
κριτοθ μι»ς).—βίαμα γοητευτικόν
παρου^ιάζουν την εποχήν αυτήν
τα Μχλλια. Ό κάμπις κατάφυ-
τος, άπό χά όπωρο^όρα δένδρα
χαΐ χά χηπευχιχά ώσάν πράσινο
βελοθδο. Κι' οί έχαιονχχδες μθ
λοι μέ τα άνοιγμένα τα πανιί —
εράστιες λευκέ; μαργίρίτες—γυ
ρ{ζ-/υ' όληαερΐς, άλέθουν, χαί
4ντλοΟ άπ' τϊ πηγάδια χό ν«
ρό πού ποχίζει καί γονιμοποιε!
αυτή χή γή χής ευλογία; Στήν
άχμή των είνε χήν εποχήν αύΐή
χχ περιβάλια χαί χά μττοστάνι·»
των Μχλλιών. Καί καθημέραν μι
άλα αύτοχίνητα χαί χαράβια
φιρΐώνουν χά πλούυια χαί έκλε
χτα πρ'.ϊίνΐα τοθ τίπου αύτοθ,
καρπούζια, πεπδνια, ντομάτες,
χηπευτικα χαί τα μεΐαφέοουν
είς τί Ήράκλειο κκΐ είς ιίίλλες
μεγάλες · χαταναλωτιχέ; άγορές.
Άλλά τα Μάλλια ίχουν χαί αλ
λα πλούσια προϊίντα: Λίδΐ, χά
ρούπια, άμύ^δαλα, κίτρα καί έ
σπεριδοειδή έν γένει, μπανάνε;
κι' άλλα. Ή έργατιχότης των χά
τοίχων, ή πρκσήλωσίς των σΐή
γή", ή ιύφυΐχ των χαί ή ίμφυτος
προοδευτιχότης των μεχίβαλεν τό
διαμέρισμα αύτό χοθ νομοθ μας
είς ίνα πραγματικόν παράδεισον
ΕΟΝ1ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Διαχείρισις κτημάτων έξ άνταλλαγής.
Προκήρυξιν Δημοπρασίας πωλήσεων.
Έχτί&εται είς α' καϊ β' επαναληπτικήν δημοπρασίαν πωλήσεως ενεργη
θησομένην την ©ην Σεπτέμβριον 1939 ημέραν Τετάρτην καϊ ώραν 12 π
μ. είς τό ΰποκατάστημα τής Έθνικής Τραπέζης ή έκποίησις των κάτωθ
κτημάτων:
Αριθ. κτήματος είδος θέσις κτήμ. "Εχτ. τ.μ. α' προσφορά
Τον κάτωθι κτήματος ή δημοπρααία έσεται β' επαναληπτιχή
1868 4)5 Οίκία ΒαλΜ Τζαμί τ.μ. 34 52.605
Τον κάτωθι κτήματος ή δημοπρααία έσεται α' επαναληπτιχη
2774 Οίκία Γενί Τζαμι τ.μ. 43 23.83
Οί αναλντικοΐ οροι εϊναι κατατεθειμένοι είς τό ΰποκατάστημα τής
'Βθνικής Τραπέζης ένθα δύνανται προσερχόμενοι οί βουλόμενοι νά λαμ¬
βάνωσι γνώσιν.
(Έκ τον Γραφείον).
■ -> «—■ ι|» Μ »· » ιι_Τ ι_ί~ ι _»»ι_Ι~ιιι_Ι~1ι >ι_Οι"·|ι ι« ι»Τ »_»_■>. »» »»
Αριθ. 13966
Είδοποίησις 'Αναβληθέντος
πλειστηριασμοϋ
Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
κλείου Εύστράτιος Θεοδώρου
Γαρεφαλάκης έν Ήρακλείφ έ
δρεύων καί κατοικών 6ηλο·
ποιώ δτι:
Ό διά τοθ ύπ' αριθμόν 8868
τής 4 Ίουνίου 1934 προγράμ
ματός μου περίληψις τοθ ό
ποΐου εδημοσιεύθη είς τό ύπ'
αριθμόν 680 τής 10ης ΊουνΙ
ου 1934 φύλλον τής ενταύθα
εκδιδομένης εφημερίδος ή
«Δράσις» προκηρυχθεΐς δημό
σιος άναγκαστικός πλεισιη-
ρισσμός ιβ έπισπεύσει τής έν
Αθήναις έδρευούσης Έθνικής
Κτηματικής Τραπέζης τής Έλ
λάδος κατά Ιωάννου Κων¬
σταντίνου Παπαδάκη κατοΐ-
κου Έλιας Πεδιάδος των
έν τώ εΐρημένφ προγράμματι
περιγραφομένων άκινήτων, ά
ναβληθεΐς ένεκεν νομΐμων λό
νων γενησεται συμφώνως
πρός τούς δρους τοθ είρημέ
νού ηρογράμματο·. κατότιιν
τής ύπ' αριθμόν 354 ένεστώ
τος 6τους αποφάσεως τοθ κ.
Προέδρου των ένταθθα Πρω
τοδικών την 29ην ΌκτωβρΙ
ου ένεστώτος έτους ημέραν
Κυριακήν καί ώραν 10-12
πρό μεσημβρίας ενώπιον μου
«τοθ νομΐμου άναπληρωτοθ
ΙυκαΙέν ιω ένταθθα καί
ϊσρά την .οδόν «Χάνδακος»
(διοκτήτφ συμβολαιογραφείφ
αου ένθα καί Οτε καλοθνται
Εί βουλόμενοι νά «λ"0601^
σιν Εγένετο έν Ηρακλεΐφ
Κρήτης οη^ρον ^ν είκο-
σττνν νρώχψ τοθ μηνός Α υ
£ τοθ χιλιοστοθ ένεακο
τριακοστοθ ένάτου
ΙτοΕς, ημέραν Δευτέ
έν τώ έντσθθα καί
ηνό,υ
ουμβολαιογρσφεΐφ μου
είσπρακτέα τέλη καί
ΡδΡ«ΧΗ°1 εκατόν
εϊκοσι πέντε, καί υπεγράφη
πσρ' έμοΟ.
Ό Συμβολαιογράφος
(Τ. Σ ) Ε. Θ. Γαρεφαλάκης
Άκριβές αντίγραφον
Έν "Ηρακλείω αυθημερόν
Ό Συμβολαιογράφος Ηρα¬
κλείου.
Ε. Ο. Γαρεφαλάκης
Εθνικόν Λαχεϊον
Πρακτορείον Ηρακλείου
Ή ανανέωσις των Γραμμα
τίων διά την πέμπτην καί τε
λευταΐαν μεγάλην κλήρωσιν
ήρχισε καί λήγει την 25Αύγού
ότου. ΟΙ κ. κ. συνδρομηταί πά
ρακαλοθνται όπως σπεύσωσι
καί άνανεώσουν ταθτα έγκαΐ
ρως.
(Έκ τοθ Πρακτορεΐου)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Ό Πρόεδρος τής Κοινότη
τος ,ΤυμπακΙου προκηρύσσει
»τι:
^ Έκτΐθεται είς μειοδοτικήν
δι' ένσφραγΐστων προσψορών
δημοπρασίαν ή προμήθεια δύο
άντλιών άναρροφητικών—κα
ταθλιπτικών μανομετρικοθ δ
ψους 35 00 μ. καί παροχής
5 60 λίτρων άνά δευτερόλε
πτον μετά κινητήρων άκαθάρ
τού πετρελαίου δυνάμεως ό
ιίς κινητήρ 20 ίππων καί ό
τερος 8, την 11 Σ)βρ(ου ήμέ
ραν Δευτέραν καί ώραν 11 —
1 μ. μ. έν ιω Κατσσ)τι τής
Μηχανικάς υπηρεσίας Κοινο
τήτων Ν. Η.
Παράβολον συμμετοχήν δρχ.
5000.
Τα σχετικά τί)ς μελέτης ε
σιν κατατεθειμένα είς την Μη
χανικήν υπηρεσίαν κοινοτή
των καί είς τό Γραφείον τής
Κοινότητος ένθα δύνανται ο
βουλόμενοι νά λάβωσι γνώσιν
προσερχόμενοι κατά τσςέργα
σΐμους ώρας.
Έν ΤυμτιακΙφ ιβ 21 Αύγού
στου 1939
Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
Έμμ. Άνδρ·υλακάχης
Τα Μάλλια
ό πλοΰτος,αίπρόοδοίτων
μέ δλα χά ειδή των χαλλιερ·
γειών.
Τα Μίλλια είναι, πραγματιχά,
Ινα χωριό πού είμπορΐΐ να χρη
σιμεύση ώ; πρόχυπο, ώ; δπό-
ίΐιγμα προόίου χοί γεωργικής
άναπτύξεως ώς μίτρο έπιστημο
νίκης χαλλιεργείας χής γής.Έδώ
ίχει θριαμβιύ}(ΐ ή ποιχίλη χαλ
λιέργεια. Καί είναι έχδηλα χά
εύεργεχιχά άποτελέσματά της.
Οί Μχλλιωχαι δέν δυσΐυχοθν πό
χέ. Διότι έχν άστοχήση χό (να
είδος των χαλλιεργειών θά έπιχύ
χούν χά &\&.
"£χ9ΐ χάρις είς χά πλουσια είσο
δήματά των χά Μάλλια προοΐεύ
ουν χαί έξελίσσονχαι συνεχως καί
ώς κωμίπολις. Οίχήμαχα νέα ά«ε
γείρονΐαι συνεχώς, χατασχήμαχα
έμπορικά δημιουργοθνχαι, κίντρα
άναψυχής ώραία άνοίγουν χαί
έργα χοινοτικά χαχαΐχΐυάζονχαι.
Καί ή μεγάλη πλι,γή τής έλονο
σίας, χείνει νά θεραπευθζ χελείως
χάρις εί; χά λαμβανόμενα μέ
χρα χαί χά έχτελούμενα άνθιλο
νοσιαχά έργα· "£τσι χά Μάλλια
έξελίσσονχαι εί; Ινα άπό χά χά
λύτερα, χά πλουσιώτερα χαί χά
προοδευχιχώχερχ χιοριά χής Κρή
της.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Ή κοινόιης Βώρων προκη¬
ρύσσει διαγωνισμόν μειοδοτι
κης δι3 ένσφραγΐστων προσφο-
ρών δημοπρασίας διά ιήν
προμήθειαν σωλήνων, είδικων
τεμαχίων καί έξαριημάτων τύ
που Μάνεσμαν χαλιβδίνων
την 4ην Σεπτεμβρίου έ. ί. η¬
μέραν Δευτέραν κοί ώραν 11
—12 π. μ. έν τώ γραφείω τής
μηχανικάς υπηρεσίας κοινοτή
των νομοθ Ηρακλείου.
Πσρόβολον ουμμετοχής δρ
10 000.
Είς την δημοπρασίαν γίνον
ται δεκτοί άντιπρόοωποι έρ
γοοιασΐων ιύπου Μάνεσμαν.
Τα σχετικά της μελέτης εί
σιν κατατεθειμένα είς τό γρα
φεΐον τής Μηχανΐκής 'Υπηυε·
σΐσς Κοινοιήτων νομοθ Ηρα¬
κλείου καί είς τό Γραφείον
τής Κοινόιηιρς Ενθα προσερ-
χύμενοι εί βουλόμενοι καθ"
εκάστην δύνανται νά λαμ
βάνωσιν γνώσιν.
Έν Βώροις τή 17 Αύγού
στοκ 1939.
Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
τος.
Έμμ. Πολυχρον&Μης
ΔΗΛΩΣΙΣ
Δηλίθται είς τό κοινόν δτι οί
περιφεράμενοι χ»ί &ιανεμίμεν>ι
πρός είσπραξιν χρημάτων είς χήν
αγοράν άρτοι, δέν Ιχουσιν ούδε
μίαν σχέσιν μέ χήν έν τω Ίΐρώ
Ν»φ χ&Ο Άγίου Τίτου ένεργουμί
νην κατ' {τος χαχά την 25ην Αύ
γούσχου άρτοπλασίαν.
Ηράκλειον τή 18 Αύγούστου
1939.
(Τό Έχχληαιασΐιχαν Συμβού
λιον'Αγ Τίτου).
ΑΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ
Σ
XIV
πϊρίοδος 10 Σβπτβμ·
βρίου Γ Οκτώβριον^ 1939.
Δηλώαατε συμμετοχήν
επισκεφθήτε την.
Άπβτΐλϊϊ την σπουδαιοτέ-
ραν κατ' Ι τος επίδειξιν καί
άττοτελβσματικήν διαφήμισιν
των ηρβϊόντΜν τής χώρας
μας.
Συντελεί είς την υπό κοιλ
λιτερβυς βρους τοπβθέτηβιν
χαί όιαβεοιντων*1ςτ6 έαωιβρι
κόν κ*1 έίωτερικον.
Έμφανίζβι την {ένην πά
ραγωγην είς τάς καλλιτέρας
ποιότητας καί τιμάς καί ύι·
βυκολυνει τον παραλληλιομόν
τνν μέ την παραγωνην τού
τόιτου μας.
Χορηγεϊ ετησίως βραβΐϊα
καί ϊπαβλα βΐς τας Βιβμηχανί
«ς καί ποραγω^οώς.
Μεγάλαι εκπτώσεις ναύ
λων διά τούς επισκέπτας
καί μεταφοράς εκβεμά
των.
Πληροφορίαι είς τάς Τοπι
κάς Έπιτροπάς είς τάς είροις
των Νομών τού Κράτους χ«ι
τα χαχά τόπους ηρβκτοριϊοι.
—Διανυκτερεύβντα φαρμα-
κεϊα.
Σήμεςον 23ην Αΰγούσχου θέ¬
λουν οΊανυκτβρεύσςι τα ςρ«ρμκ·
κβϊα Έμμ,ΝατζαηΕτάκη, καί Μιχ.
Τζομιτανάκπ.
—Τό Δημοτικόν Συμβούλιον
ΠροχθέςΓσυνεχροτήθη εκτακτος
συνβδρίοισις τοθ Δημοτικόν Συμ
βουλίου 5ιά τό ζήτημα τής μή
έιτιτβυχθείσης εισέτι ενοικιάσε¬
ως τοδ φόροο επί των άμπΐλβυρ-
γικών προϊόντων. Κατά την σύ·
•κβψιν άπϊφασίσθη Α είσπραξις
τοδ έν λόγω φόρου υπό τοϋ Δα
μου δι' βΰτϊπΐστασίβς.
—Ή ίσχύς των φορολογι¬
κόν καταλέγων 1939.
Εκοινοποιήθη πρός τούς οΐχο·
νβμικούς έςρόρους διάταγμα διά
τοδ βποίου ή ΐσχύς των φορβλο·
νίκων καταλήγων παρβλθόντος
ίτους παρατείνβτβτ καί διά τίιν
τρέχουσαν οικονομικήν χρήσιν.
—Τα ήφαιστειβγενή φαινό
μενά τή; Σαντβρίνης.
Κατά τάς έκ ©ήρας πληροφορί¬
ας, τα άπβ ημερών παρατηρού-
μενά ήφαιστειογΐνη φαινύμενα,
συνεχίζονται έχεϊ «ντβινομβνα.
Αί θϊρμοκρασίαι των υδάτων πβ·
ρΐ την νησίδα τοϋ άγίου ΓβωργΙ·
ου άνυψώθπσαν αίσθητως, το ή-
φαίβτβιον δέ άνκδίδει πυκνοΰς
καπνούς. Κατηρτίσθη έπιτροπή
έκ των καθηγητήν χ. χ. Κρητι¬
κού κ«ί Κόκορη Ητις μεταβαί¬
νουσα επί τόπου θά μβλβτήστι
τα φαινόμΐνα καί θά ϋποβάλό
την έκθεσιν της το ταχώτβρον.
— Αί είσιτήριβι τοΰ Πανεπι¬
στημίου.
Έν συνεχβία χθεοινοΰ μας τη·
λεγραφήματος έν σχέσει πρό$
τάς εΐοιτηρίους έϊ«τάαεις των
τβλειθϊθίτων γυμνασίων αΐτινες
ώς γνωστόν θά γίνουν *{ς τάς
ϊόρας των κατά τοπους γβνιΚΗν
έπιθεωρπτών της Πκιδβίας άπό
30 Σβπτβμβρίου μέχρι (, Όκτωβρί
ου, πληροφορούμεθα άρμοδίϊ»;
ότι οί ΰποψήφΐοι θά υπο
βάλουν τα οικαιολογητικά καί
πιστοποιητικά των είς τάς άρμο
ίίας έκπαιδευτιχάς αρχάς το
βραδύτερον μέχρι της 27ης ϊ«-
πτβμβρίου. ι ό σχβτικόν διάτκγ
μα καΒορίζει λεπτομίρώς . τα
μαθήματ» αίς τα όποϊα βά έξί
τααθοϋν οί ΰποψηφίοι διά τοις
διαφόρους Πανβπιστημιαχάς £χο
λάς. Είς τάς διαφόρους σχολάς
Βα βΐσβχθοϋν οί έπιτυχόντες άνα'
λβγως τής^ θϊΐράς επιτυχίας «αί
τού καθορισθέντος άριθμοϋ ϊ(σ«
έ
—Τα προσφυγικά 'βίκήματα.
"Υπό τής "Αγροτιχής Τραπέζης
απεφασίσθη δπιος χά δάνεια χαχε
δαφΐαεως χαί έπανοιχοδομήσεως
έτοιμορρόπων προσφυγικβν οίκημα
των χαταβάλλονχαι είς τού; διχαι
ούχους είς πίντε δόσεις δηως γί¬
νωνται χαί διά,χά δάνεια άνεγέρσε
ως νέ ών οίχηματων.
—Είς τ& Βαφΐΐβν καί Καθαριατή-
ριον «Κύχνος», Μετοχιανακη (αρώ
ην Τρικουράκη), καθαρΐζονται κσί
βάΦονται μί πραγματικήν τέχνην
καί μέ Βάσαν ένγύησιν. παντός
εΐδους ύοασματα καί κοστούμια.
ΠροτοΟ προβήτε είς οιανδήποτε
σχετικήν παραγγελίαν επισκεφθή;
τβ χον «Κύκνον». παρά την οθόν
ΊΒης (Κάτω Δερμιτζίΰικα).
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ πιπειραμένη ζή-
χεΐχαι διά χά ξενοδοχεΐα Έλ-
λάς—Κνωσός.
»Γ
IV
μ
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεϊα έ'ναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωία Τετάρτης
23 Αύγούστου 1939
120 Ώρα
Αναστάτωσις
έκ τής συμφωνίας Γερμανίας-Σοβιέτ.
συνέλδη η Αγγλικη Βουλΐί.
ΕΙΣ ΔΗΛΟΣΙΝ ΚΛΒΟΡΙΖΟΥΣΑΝ
ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ
Α Π Ε Η ΑΗ ΤΙ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΗίΑΟΝΙΙίΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτούμας).—· Σημερινά τηλεγρα
φηματα έκ Παρισίων καί Αονδίνου ίνα
φέρουν ότι ή * Αγγλικη καί ή Γαλλική
κυβέρνησις θά προβούν είς κοινήν δή
λωσιν καθορίζουσαν την στάσιν -ίμφο>
τέρων άπέναντΐ τής Γερμανοπολωνικής
διενέξεως.
Ή δήλωσις αυτή άναμένεται μετά
ζωηρού ένδιαφέροντος υπό των οΊπλω.·
ματικών κύκλων τώνΠαρισίων «αί Αονδί
νού δεδομένου ότι προώρισται πιθννώ
τατα νά δώση είς την κατάστασιν άπο
φασιστικήν τροπήν.
ΪΟΙΟΒΙΕΤΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
ΑΝΗΓΓΕΙΛΕΝ ΟΤΙ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ
Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΡΟΣΣΟίΕΡΜΑΝΙΚΟΥ
Α ΘΗΝΑΙ 22 Αύ-ϊθύστου (τού άν-
ταποχρΐτθύ μας).— Τό επίσημον σοβι¬
ετ ιν, όν πρακτορείον «Τάς» ανεκοίνωσεν
ότι επίκειται ή υπογραφή συμφώνου
μή έπιθέσεως Γερμανίας — Ρωσαίας.
Τό αύμφωνον άηό μίρους τής Γερμα·
νίας θά υπογράψη ό ύπουργός των Έ
ξωτερικών τού Ράϊχ φόν Ρίμπε.τροπ
ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΗΟΣΧΑΝ 0 ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ
ΑΘΗΝΑΙ 22ΛΑύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).— Κατά τάς έκ Βερο·
λίνοο πληροφορίας αυριον {σήμερον)
αναχωρεί διά την Μόσχαν ό υπουρ·
γός των Εξωτερικών φόν , Ρίμπεντροπ
αατις καί θά υπογράψη τό γερμανο-
ρωσσικόν σύμφωνον μη έπιθέαεως.
ΒΑΘΥΤΑΤΗ Η ΑΙΣΘΗΣΙΝ
ΕΚ ΤΗΣ ΥΟΟΤΡΑΦΗΣΤίΥίΕΡΜΑΗΟΡΟΣΣΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας).— Ή έπικειμένη ύ·
πογραφή τού ουμφώνου 'μή έπιθέσεως
Γερμανίας καί Ρωσσίας προεκάλεσε
βαθυτάτην αίσθησιν έν Εύρώπη καί ί*
δ(α είς τάς πρωτευούαας των δύο
δυτικών δυνάμβων.
Τό σύμφωνον κρίνεται ότι άνατρέ*
πει ούσιαστικώς την ίσορροπίαν των
Εύρωπαϊχών δυνάμεων καί ότι δημι·
ουργεί νέαν κατάστασιν πραγμΑτων.
II
ΕΝΓΥΠΟΣΙΣ ΕΝ ΑΜΕΡΐ
ΚΑΤΑΡΡίΕΙ ΤΙ ΜΕΓΒΟΟΗ ΕΙΡΗΝΗΝ;
ΑΘΗΝΑΙ 22 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας.)—· Κατά τα έξ Ά-
μερικής ραδιοτηλεγραφήυαΐα ζωηροτά
τη υπήρξε χαί έ«ιί ή εντύπωσις έκ τής
επικειμένης ύπογραφής συμφώνου μή
έπιθέαεως μεταξύ Γερμανίας καί Ρωσ·
σίας.
Ωρισμέναι άμερικανικαί εφημερίδας
γράφουν ότι κατόπιν τής ύπογραφής
τού συμφώνου τούτου χαταρρέει τό
μέτωπον τής ειρήνη;.
11ΕΑΥΟΗΣΛΝ ΟΙ ΚΛΗΐΝΤΕ! ΕΦΕΛΡΟΙ
«ΙΙΟΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΣ ΜΕΤΕΚΗΑΙΛΕΥΣΙΙΙ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Αύγούστου(τού άν·
ταποκριτοΰ μας). — Διά διαταγήν τού
ύπουργείου των Στρατιωτικών ιπολύ·
ονται σήμερον οί υπηρετούντες υπό τα
Γ»πλα έφεδροι οξιωματικοί οί όποϊοι
είχον κληθή πρός μετεχπαίδευαιν.
ΡΩΜΗ 22 Αύγούατου (Ιδι
σιτέρα ύπηρεσΐα της «Άνορ
θώσεως»).— Χθές τό εσπέρας
εξεδόθησαν ταυτοχρόνως είς
Μόσχαν καί Βερολίνον άνα
κοινωθέντα 8η μετά την ύ
πογραφήν τής εμπορικάς συμ
βάσεως Γερμανίας καί Σι
βέτ απεφασίσθη νά υπογρα¬
φή καί συμφωνΐα μή έπιθέσεως.
Ό κ. Ρ.μπεντροπ αναχωρεί
άεροπορικώς αυριον (σήμερον)
δια Μόσχαν ιτρδς ύΐτογρα
φήν τοθ συμφώνου. "Ηδη έ
τοιμάζετσι τό μέγαρον τής
πρώην Αύστριακης ποεσβεί
άς έν Μόσχα δττου θά κα
ταλύση 6 Γερμανός ύιτουογός
των Εξωτερικόν. Ή είδησις
τής Γερμσνοσοβ ετικής συμ
φωνΐας προεκάλεσεν έκπλη
ξιν καί αναστάτωσιν είς δλον
τόν κόσμον διότι κυριολεκτι
κά έπεσεν ώς βόμβα.
Είς τό Λονδίνον, ώς τηλβ
γραφεΐΐαι εκείθεν, ή είδησις
ένεποΐησεν κατάπληξιν καί ά
νησυχΐαν, εδημιούργησε δέ καί
ποΐαν τίνα σύγχυσιν. Άνατμέ
νεται 8ΐι τό συνερχόμενον σή
μερον έκτάκτως υπουργικόν
Συμβούλιον θ' αποφασίση έ
κτός των άλλων καί την σόγ
κλήσιν τής Βσυλης πρός συ
ζήτησιν τής καταστάσεως καί
λή"ψν αναλόγως άποφάσεων.
Την σύγκλησιν τής Βΐυλής
ζητεί δι' άρθρου τού καί ό
«Ημερησίας Κήρυξ>, επίσημον
όργανον τοθ έργσιικοθ κόμ
ματος, πρός εξέτασιν ώ;
γράφει, τής νέας προδοσΐας
Σοβιέτ.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Αύγούστου —
Ή είδησις τής επικειμένης
Γερμανορωσσικής συμφωνίας
ιιή έπιθέσεως. προεκάλεσεν
ζωηοάν έκπληξιν. Οί έπίση
μοί έν τούτοις κύκλοι τηροθν
άραν Ιττιφυλακτικότητα κσί
άηοφεύγουν τάς κρΐσεις καί
τα σχόλια έν άναμονβ περισ
σοτέρων λεπτομέρειαν. Πσλ
λαΐ έφημΕρΙδες έκφράζουν την
γνώμην ότι τελικώς δέν θα ύ
πογρσφΗ τό σύμφωνον διότι
οί διαφοραί πού χωρΐζουν
τάς δύι χώρας είναι τβρά
σπαι. Τό υπουργικόν Συμβού
λιον συνεκλήθηέκτάκτως τό ά
τιόγευμα υπό την προβδρΐαν
τοθ κ Λϊμπρέν διά νά λάβη,^
ποφάσειςέπίτης καταστάσεως
30 Πρωϊνή
ΣΥΗΕΧΙΖΕΤΑΙ Η
ΤΗΣ ΑΙΕΒΝΒΥΣ ΚΑ
ΕΝΤΑΣΙ!
ΑΣΤΑΣΕΩΣ
Αναμένονται
ραγδαΐαι_έξελίξεις έν Εύρώπη.
Αί άντιληφεις των Άμερικανών.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Αύγούστου.
— Τό πρακτορείον Ρώυτερ
ανακοινοί: Ό Γερμανικός τύ-
πος είχεν άναγγεΐλει 8 τι πολ
λά έκκρεμτ) ζητήματα πρόκει
ται νά τερματισθοθν Ιντός
τής εβδομάδος σύιής. Πράγ
ματι πρέπει ν' άναμένωμεν
άπό στιγμής είς στιγμήν νέα
άπρόοπτα κατόπιν τής συνά-
ψεως τής Γερμανορωσσικής έμ
πορικής συμφωνίας κσΐ τής έ
πικειμένης πολιτικάς τοιαύτης.
Ν. ΥΟΡΚΗ 22 Αύγούστου.
— Ό πρόεδρος κ. Ροθσββλτ
ευρισκόμενος είς θαλασσίαν
έκδρομήν έπληοοφορήθη διά
τοθ άσυρμάτου την είδησιν
τής επικειμένης ύπογραφής
Γερμανορωσσικής συμφωνίας
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Αύγούστου
((δ. ύπηρεσίσ).— Ό έν Νία
Ύόρκη άνταποκριτής τοθ Πρα
κτορείου Ρώυτερ, διερμηνεύ
ών τάς άντιλήψεις των Άμε
ρικανων,τηλεγοαφεΐ: «ΕΤνε ι Ο
κολον νά έννοήση κανεΐς δτι
ό κ. Στάλιν προβλέπων σύρ
ραξιν των Δυηκών δυνάμεων
μετά των κρατων τοθ άξονος
έπροτίμησε νά μείνη άηλοθς
θεατής. Τό γερμανοσοβιετικόν
σύμφωνον εχει σκοπόν ν' άνα
τρίψη την ίσορροπίαν των δυ
νάμεων έν Εύρώπη κα' ν' σφσ
ν(ση την Πολω/Ιαν. Τό «Β^
μα» της Ν Υόρκης, τηλεγρα
φεΐ ό ίδιος άνταποκριτής, ά
ποκαλεΐ όλέθριον διά τή ν είρή
νην τό γερμανοσοβιετικόν συμ
φωνον. ΟΙ άμερικανικοΐ κυ
κλοι, συνεχίζει,εδοκίμασαν ζω
ηράν απογοήτευσιν έκ τής
μεταστροφήν αυτής των Σοβι
έτ. Κατ' άλλα τηλεγραφήμα
τα έκ Παρισίων ο' Γάλλοι θε
ωροϋν την γερμανοσοβιετικήν
ώς μίαν σπουδαίον νίκην τοθ
Φύρερ την οποίαν θά έκμεταλ
λευθή κατά τόν λόγον τού της
ποοσεχοθς Κυριακάς καί κατά
τα συνέδριον τηςΝυρεμβέργης.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22 Αύγούστου
—Αυριον αναχωρεί άεροπορι
κώς διά Μόσχαν 6 κ. Ριμπεν
τροπ μετά τηςάκολουθίας τού.
Οί σοβιβτικοί κυχλοι έκφρά
ζουν τόν ενθουσιασμόν των
διότι ή Γερμανία άποστέλλβι
είς Μόσχαν μίαν τοιαύτην έ
ξέχουσσν πρόσω πικότητα, έ ν ώ
ή Αγγλία Ιστβιλε ε"ναάττλοΟν
έμπειρογνώμονα.
θά καταληφθή
τό Δάντσιγκ υπό τής Γερμανίας;
Ή στάσις τής Άγγλιας-Ταλλιας.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Αύγεύστου
(15. ύπηρεσΐα.)— Ό έν Βερο¬
λίνω άνταποκριτής των Τάίμς
τηλβγραφεΐ ότι τα γερμανικά
στρατεύματα συμπληρώνουν
τάς τελευταίας προετοιμασίας
των πρός δράσιν. Αυριον θά
είναι καθ5 8λα έτοιμα νά
προελάσουν πρός κατάληψιν
τοΟ Δάντσιγκ καί επίθεσιν κα
τα της Πολωνίας.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Αύγούστου —
ΟΙ κ. κ. Μποννέ καί Χάλιφαξ
έπεκοινώνησαν τηλεφωνικώς
μετά τοθ κ. Μπέκ καί πσρέ
σχον την διαβεβαίωσιν δτι ή
φέρη ουδεμίαν μεταβολήν είς
την στάσιν της Γαλλΐας καί
Αγγλίας καί τάς έναντι τής
Πολωνίας ύποχρεώσεις των.
Είς την Βαρσορίαν, καθ*
ά τηλεγραφοθν εκείθεν, ή *ϊ
δησις γεομανορωσσικής συμ
φωνΐας ηκούσθη μέ ψοχραιμ!
αν μεταξύ των έπισήμω/. Είς
τό Λονδίνον έξ δλου δέν έξβ
δοθή ουδέν επίσημον άνακοι
νωθέν, διότι ή κυβέρνησις άνα
μένει έηίσηαον ειδοποίησιν
των Σοβιέτ καί έξηγήσεις διά
τή 'άπ5τομονμεταστροφΊν των.
ΤΟΚΙΟ 22 Αύγούστου — Ά
γερμανορωσσική δέν θά έτι'φάνταστον κατάπληξιν προε
κάλεσεν είς τούς έπισήμους
κύκλους ή είδησις τής Γερ
μανοσοβιετικής συμφωνίας.
Ή κυβέρνησις 6λοβ2 την νύ
κτα άλλεπάλληλα τηλεγραφή
ματα παρά τοθ έν Βερολίνφ
πρεσββυτοθ της.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22 Αύγούσΐου
— Αυριον άντιπρόσωποι των
βιρείων οίδετέρων χωρων,
■Ολλανδίας, Φινλανδίας, Σου
η'Μας, Δανιμαρκίας, Νορβη
γΐας, Βελγίου κ. λ. π. θά συ
νέλθουν είς σϋνδιάσκεψιν πρός
καθορισμόν κοινης πολιτικης
έναντι της δημιουργηθείσης
καταστάσεως.
ΧΙΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΙΙ
ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 1935-1936
ΑΘΗΝΑΙ 22 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοθ μας.)— Υπό τα όηλα ε¬
κλήθησαν οί έφεδροι χξιωματΐκοί των
χλάσεων 1Ο3Κ-36 πρό; τόν σκο¬
πόν μετεκπ* ιδρύσεως των είς την νέαν
ήν τακτικήν.
0 ΤίΞΙΑΡΧΗΣ ΓΕ0ΡΠΟΥ Α.1
ΕΙΣ ΤΟΝ κ ι. ΚΟΡΙΖΗΝ
Ό πρωθυττουργός χ Ί Μετα
ξ&; δεχθιίς προχθες χον Διοικη¬
τήν τής Έθνιχίίς Τραπίζϊ3ς χ. Κο
ριζήν τώ νεχείρισι τα διάοημα
τοθ άνωΐίρου Ταξιάρχου Γειορ-
γίου τοθ Α'. άπονεμηθίντος αύτω
δ τίς ίξόχους δπηρισίας τού.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Είς τδ οπ' αριθ. 182 φύλλον
τής Εφημερίδος τή; Κοβιρνήσε-
ω; τής 14ης Αδγούοτου ί 2 ίδη
μοσιεύθη 6 διορισμος τοθ τέως
Νομάρχου Ηρακλείου χ. Άνδρί
ου Μΐρκίλλοιι ώ; αυμβούλου τοθ
ΈλεγχτικοΟ Συνεδρίοα.
ΔΩΡΕΑ
Ή οίχογένεια Εδχγγέλου Χαρι¬
τακη έχ Πίμπΐας κατέθεσεν ημίν ,
δρ 500 όπερ τοθ Γηροχομιίου
χαί εί; μνήμην τοθ πολυχλαύστίυ
νεχροθ της Ευαγγέλοιι διά τό τρί
μηνον μνημόσυνον χβυ.
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΒβΡΟΛΙΝεΝ 22.- ΟΙ κάτβι
χοι τού Δάντσιγκ παρνχολουθοΰν
μέ[ήρεμίαν την εξέλιξιν καί άνα
μένονν την βκφώνηοιν τού λόγου
τού χ. Χίτλβρ Είς 'άννΐμπϊργκ
ΒΟΥΛΑΠΒΣΤΗ 22 -Ό κόμης
Κσάκυ επιστρέψας εδήλωσεν ότι
οΰίίμία πίίσις ήσχηδη έιτΐ της
χώρας υπό της Γβρμανίαί καί Ί
τβιλΐας.
ΤεΚΙΟ 22. Ό κ. Χιρκνούμκ
εγίνετο δϊκτος υπό τβΰ αύτοχρά
τορο£. Εάν ή '^μερικη άπαγο
ρβώαπ την ίίσαγωχήν Ίαπωνικών
έμπβ>ενμβϊτ«ιν, π 'ίαπωνίοτ θά έ
φαρμβση άντίΐτοινα.
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 22 - Επήλθε
ουμφωνία μβτβξϋ Σβρβων — Κροα
των, Κατόπιν τούτου άναμένιται
άνασχηματιβμός της κυβερνήσβως.
ΜΟ2.ΧΑ 22 - ίΐζ την Λγγλι
κήν πρεσβΐίαν συνειργάσδηααν
επί μαχρόν «Ι πρβσββυταΐ Αγ
γλί«5 χ« Γαλλίας.
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 22— Ό
Βασιλεύς Κάρολος εδεχθη ('ς μα
χραν συνεργαοίαν τόν χ. Γχα
Φβνχο.
ΡΩΜΗ 22 - Διαψίύδεται κατη
γβρηματικως ότι 6 κόμης Τσιάνο
επανήλθεν Ιξ Ά λβ χ νίας διά νά
συγκβλέσΐ] διαβΜεψιν Αγγλία;,
Γαλλία;, Γΐρμβνίβς Μ«1 Πολω
(
Η ΑΝΑΛΩΣΙΣ ΚΕΝΟΝ
ΣΙΔΗΡΟΝ Β^ΡΕΛΐαΝ
Δι' έγγρίφου τού ιτρβ; χο Τ«.
λωνεΐον Ηρακλείου χό Τπουργεϊ
όν των Οίκονομιχών γνωρίζει 5τι
δέν δύναται νά επιτραπή ή §?{ α.
νάλωσιν είσαγωγή κενών σιδηρών
δαρελίων φερόντων την ί«τ«πον
λέξιν «υποκείμενον» χαθ' ίσον
ή ελευθέρα διάθεσις είς χήν βγο
ράν χαί ή χυκλοφορία αυτών δύνα
ται νί προκαλέση κατάσχεσιν τού
των έκ πλάνης ένδεχομίνως δέ
καί χαταατρατήγησιν των συμφε
ρόντων τοθ δημοσίου.
ΑΙ ΕΠλΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ
Διά διατάγματος τροποποι
οϋνται τα της οργανώσεως
τής είδικΐς έπαγγελματικης
σχολής βιομηχανικών σηου
δών. ΟΟτω συμπληροθται Α
σύνθεσις τοθ συμβουλίου σπου
6ων της σχολης κα! όρΐζβται
Οτι αί εγγραφαί μαθητών διε
νεργοθνται άπό της 1ης 2ε
πτεμβρΓου μέχρι 5ης Όκτω
βρίου Ή προθεσμία δμως αθ
τη δύναται νά παραταθή επί
δύο εισέτι μήνας.
Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΙΑ Τ Η Ρ ΕΙ
ΑΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡϋ- ΥΠΟΤΑΟΠΛΑ
ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΛΠΡΟΟΠΤΑ
ΑΘΗΝ %.Ι 22 Αύγούστου (το5 άν
ταποκριτού μας).— Τελευταίαι πληοο·
φορίαι.) πρός τό ' »Λ.θηναϊόν Πααπτο
ρεΐον άναφέρουν ότι ή έκτασις της δι»
θνοίίς καταστάσεως συνεχίζεται.
Ή έντααις αυτή αχετίζεται καί μέ
άλλα γεγονό-α κχί ιδιαιτέρως μέ τή«
διατήρησιν υπό τα δπλ» ύ«ό τής Γαρμα·
νίας ούο έκατομμυρίων ανδρ ών.
* Αναφορικώς μέ τήνέ«τχαιν τής διε·
Θνοϊς καταστάσεως άσχολούμεναι διά
μακρών *ί »%γγλικ»ί καί Γαλλικχί έ-
φημερίδες τονίζουν ότι δέον νά άναμέ·
νωνται έν Εύρώπη νέα άπρόοπτα.
Η ΓΕΡΜΑΝΟΡΟΣΣΙΚΗ ΒΕΟΡΕΙΤΑΙ
Η ΜΕΓΑΑΥΤΕΡΑ ΔΙΠΑΩΜΑΤΙΚΗ
ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοθν πρός
τό Αθηναϊκον Πρακτορείον ότι χατά
την γνώμην άμερεκανικών εφημερίδων ή
έπικειμένη υπογραφή τού Συμφώνου μή
έπιθέσεως μεταξύ Γερμανίας, Ρωσαίας
θεωρσ,ϊται ή μεγαλυτέρα διπλωματική
νίκη τής Γερμανίας χ αί τού Χίτλερ.
Κατά τας κρίσεις των ίδίων έφημερί
8ων ή Πολωνία θ'αναγκασθη νά συνθη·
κολογήση μετα την υπογραφήν τού Γερ
μανορωσσικο) συμφώνου.
ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
ΟΑ Α.ΧΟΛΗΟΗ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΣΥΜΦΟΝΟΥ ΙΕΡΜΑ.ΝΙ1Σ · ΡΟΣΣΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Αύγούστου (τοθ άν
ταποκριτοΰ μας).—Αγγέλλεται έκ Αον
δίνου δτ6 τό σημερινόν Αγγλικόν υ¬
πουργικόν συμβουλιον θά βαχοληθή εύ·
ρύτατα μέ τό ζήτημα τού έπικειμένου
ώς τηλεγραφείται νά υπογραφή συμφώ·
νού μή έπιθέσεως Γερμανίας—Ρωσσίας
έξετάζον ιδία την επίδρασιν την οποίαν
ένδέχεται, τούτο νά έχη επί τής κατα¬
στάσεως.
Η ΡΩΣΣΙΑ ΒΑ ΠΡΟ.ΧΟΡΗ.Η
ΕΙΣ ΤΩ ΑΝΤΙΙΗΟΥΝΙΣΤΙΚΟΙΙ;
ΑΘΗΝΑΙ 22 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).—. Κατά τα έκ Πα¬
ρισίων τηλεγραφήματα ή εφημερίς «"Ερ¬
γον» οιερωτάται μήπως ή Ρωσσία προ·
τίθεται νά προσχωρήιη είς τό άντικομ·
μουνιβϊΐκόν σύμφωνον. "Αλλαι έφημε·
ρίδες τονίζουν ότι αί φήμαι αυται άπο·
τελούν φαντασιοκοπή «,ατα άνάξι» σημα·
οίας καί ότι άν υπογραφή σΰμφω^ο» μή
έπιθέσεως Γερμανίας—Ρωσσίας τούτο
θά οφείλετχι είς άλλας π^οθέσιις των
Σοβιέτ.
ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ
Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Αύγούστου (ίβ.
ύπηρεσία)— Εγνώσθη ότι τό υπουρ¬
γικόν συμβούλιον τού όποίου ή σύσχε·
ψις συνεχίζεται, απεφάσισε την έκτακτον
σύγκλησιν τής Βουλής των Κοινοτήτων
διά μεθαύριον Πέμπτην διά ην λήψιν
όριστικών άποφάσεων. Ό κ. Τσάμπερ¬
λαιν δέν θ' άπομακρυνθή έκ Λονδίνου.
ΕΝΤΟΝΩΤΕΡΑ ΤΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας). — Πληροφορίαι έκ
Θήρας άναφέρουν ότι τα έκεί έκρηκτιχά
φαινομενα παρουσιάζονται σήμερον έντο
νώτερα. Ακούονται έπίαης σηοραδικοί
κρότοι προερχόμενοι έκ^τού κρατήρος
τοθ ήφαιβτείου.
ειν
τω··
λββν
χ9ν κ
βτικδί,
«ί βΐί τη
«ρββδων *
ναγχών τεΊ
τρβφίας κ
γιιγήν ου
τήν »««λυ
χϊΙ την ι
χά) άπβτελ
νίοχυθίν ι
'Α$(ζει ν
τβββυλία τί
χ«ν ηόλεω'
χ«ν ηόλ
χρέ&ιβι; βλ
ν« ένιοχύσ
Β:ιάν των
βουν είς τ
βχβποΰ τμι
ταί θά ώφι
τάς δύο η
ποίας 8* ό|
Μ δηιηον
Βκ γίνουν
Χϊντρωθοΰν
8« τονώβο
γάς κ»! ι
ζωήν.
Μέγεθος Γραμματοσειράς