97691 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5247

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

22/8/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
"~~~—εεεπεεεεεεε—εε—ε—εε—ρε—ρε—ρε—εε——
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
ΑΙγύπτου
ετησία λίραι 8
ίξάμηνος 8
Άμερικής
έτηαια δολ, 10
ίξάμηνος » 8
Τιμή
«ατά φύλλον
Δραχ. 3
ΤΡΙΤΗ
22
ΑΥΓΟΥΣΤΟΪ
1939
ΓΡΑΦΕΙΑ μ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
■ΒΕΚίΐΝΟΣ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
Η1ΆΚΕ1ΟΝ ΚΡΗΤΗ1. · ΕΤΟΕ ΒΙΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5247
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Ρεπορτάζ διά τού
Κ «ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ
Μεθαύριον θά
ϊίς τάς Αθήνας,
πρβίδρείαν τβϋ Πρωθυπβυρ
γοΰ κ. Μεταξά ή πρώτη έ
τηοία τακτιχή γενιχή συνέ
λευβις τή; Έθνικής Συνομο
οπονοίας των Σ,νεταιρισμών
της Ελλάδος. Κατά την συ
νέλευσιν δέ αυτήν θ' άνα
βκοπηβή ή συντελεσθεϊσα
κ«τά τούς τελευταίβυ; και·
ρούς συνεταιρισηχή πρόο-
δβς, Βά μελετηθή ή κτ'ηθεϊ
οκ πεΐρχ καί θά τεθοΰν
βάσεις καί αί
συνέλθη ρική κίνηβις 8τβνώθη καί
υπο τήν ο αριθμος των συνεταιρι-
σμων ηυξήθη σημβντικά. Τα
εύεργετικά δέ άηοτελέβμα-
τα τής βυνεταιριαηκπς όρ
γανώσεως εγένοντο ήδη πχν
τβΰ αίσθητά. Πολύ περιαβό
τερβν έδω είς την Κρήτην
καί Ιδίως είς την Μεσσαράν,
βιχβυ χάρις βΐί τήν "Ενωσιν
βς ς
της μελλοντικής εργασίας
διά την ανάπτυξιν τοΰ ου νέ
ταιριστικοΰ ίδεώδβυς είς τήν
χώραν μα$. Ή συνέλευσις
λβιπβν αυτή άποχτά ίδιαιτέ
ραν όλως βπουδαιότητα καί
Θμ έχη ασφαλώς τεραστίαν έ
πίδρασιν επί τής εξελίξεως
τής άγροτικής μας οίκονο
μίβς, επί τής τύχης τής ύ
παίθρου καί επί της έν γέ
νει προοδου της χώρας.
Οί συνεταιρισμόν, άπβτε
λοΰν θεσμόν γνώριμον είς
την χώραν μας άπό μακροΰ.
Πρίν άκόμη άπελευθερωθή
ή χώρα άττό τβν ξένον ζυ
γόν, ή συνεταιριστική κίνη
οις ήτο ζωηρά. Καί τό συ-
νεταιρΐΜόν πνεΰμα παρβυ
σίαζεν άνθησιν. Είς τ' Ά
μπελάχια, είς τόν Άλμυ-
ρόν καί είς άλλα τμήματα
της ©εασαλίας έλειτβύργη
σ*ν μέ εξαιρετικήν έπιτυ·
των Γεωργιχών Συνεταιρι
σμων γίνεται ήδη ή συγχέν
τρωσις τοϋ σίτου καταβίχλ
«ί λομένης τιμής 8.50—9.50 δρ
"- κατ' όχά' είς τούς παρ«
χίαν συνϊταιρισμοί. Καί η
οαν άπό τάς πρώτας συνεται
ρικάς οργανώσεις τής Εύρώ
κης. Ή Ελλάς έπρωτοπόρη
ακ καί είς τό κεφάλαιον αύ
τέ. "Εδωκε τό πρότυπον
καί τό μέτρον της συνεται
ριστικής οργανώσεως. Καί £
κτοτε συνεχίσθη αδιακόπως
ή προσπαθεία οργανώσεως
των γεωργών μας είς συνε
ταιρισμούς, παρά τα μεσβ
λββήσαντα δραματικά γε-
γονότα, παρά τάς περιπετεί
άς καί τούς μακρβΰς καί
σκληρούς Ιθνικβύς αγώνας
Οί πέλεμοι ίμως καί ή έλ
λειψις σαφοΰς καί προγραμ
μκτισμένης γεωργικής πολι
τιχής καβώς καί ή έλλειψις
ενθαρρύνσεως έκ μέρους τοΰ
Κράτβυς, υπήρξαν έμπόδια
διά τόν θρίαμβον τής συν»
τκιριστικής ίδέας. Καί παρ'
•λην τήν άριθμητικήν αύ
ξησιν των συνεταιρισμόν, έν
τούτοις ο ρόλος των όργα
νισμ&ν αυτών είς την οίκο·
νομικήν ζωήν χαί την πά
ρκγωγιχήν ανάπτυξιν τοΰ
τύπου δεν ήτο άποφασιστι-
κός. τΗσαν άλλωστε οί πε
ριοαότεροι εκ των λειτουρ
γούντων συνεταιρισμόν πι
ατωτικοί, δηλαδή μεσιτικοί
έργανισμοί μεταξύ τοΰ κε
φαλαίου καί των μελών των.
Εύτυχώς, ή σημερινή Κυ
βέρνηοις κατηνόησε την ά
ξίαν καί την οπουδαιότητα
των ουνεταιρισμών. Καί ό
χ» μονον κατωχύρωσε τόν
Βεομον των, άλλά καί έβο
ήθησε χαί ενίσχυαε την ι
δρυσιν νέων καί εμερίμνη
σι διά την άναδιοργάνωσιν
των παλαιών χαί συνεπηξε
διά νόμον την Ε.Σ.Σ.Ε. είς
την οποίαν ύιτήγαγεν ·λους
τού; αυνεταιρισμοΰς τής χώ
ρ«ς καί είς τήν οποίαν επί
αης έδωκε μεγίστην δικαιο
δοσίαν δι' δ,τι άφορ? ίλα τα
μεγάλα καί μικρά πρββλήμα
τα της ύπαίθρου καί τής γε
ς ς ρ
γωγούς. Χάρις δέ έπίοης
είς τούς συνετοιιρισμβύς *αΐ
την 'ΑγρβΓράπεζαν, απηλ¬
λάγησαν οί αγρόται άπό την
εκμετάλλευσιν των τοκογλύ
φων καί των μεταπρατών
καί τείνουν νά γίνουν κύ
ριοι των περιουσίαν καί της
τύχης των
Ήδη, τό συνεταιριστικβν
κίνημα σημειώνει νέον αταθ
μόν, διά τής μεθαυριανής συ¬
νελεύσεως τής Ε. Σ. Σ. Ε.
Ή συνέλευσις αύτη θ' άπβτε
λέση αφετηρίαν διά νέαν
προσπάθειαν πυκνώσεως των
ουνεταιρισμών τονώσεως τοΰ
συνεταιριαηκβΰ κινήματος
καί Ιδρύσεως παραγωγέων
καί ύγειβνομικών κυρίως συ
νεταιρισμών πού είναι καί
περισσότερον ώφέλιμβι καί
άναγκαϊοι διά την χώραν
μας. . Καί άπό της απόψεως
αυτής 'πρέπει νά χαιρετισΒή
Τ' 'Αγγλοϊαπων ιχ*.—Τό τοτομ6«λοιον «Ποϋναν» τό οποίον παρεβίασε τόν Αποκλείομεν τοθ Τιέν
Τσίν καί εΐοήλθβ πρό τινος είς τήν "Αγγλικήν έκχώρηοιν. "Εμπροσθεν περΐπολος Ίαπώνων στρατιωτών
μέ χαράν καί
ή συνέλευσις
Ικανοποίησιν
τής Έθνικής
Συνβμοοπβνδίας των
ταιρισμών τής Ελλάδος.
ι—
αυνήθως, έγινδταν (.εχατέαοΐρΐς,'
δέν είνε ουτε λογικόν άλλ' εύτε
καί ...δίκαιον, νά υφίσταται σή¬
μερον.
Τόν έπίλογον αυτόν έθυμήθηχα
προχθέ; είς τό χαφενεδάκι τής ά
γοράς. Καί τβν έθυμήθηκα δχι ώς
έπιχείρημα πλέον άλλ' ώς πραγ
ματικότητα, Δέν πανε πολλά χρ6
νια π&ΰ αυνηντατο έχεΐ δ άντιπρο
σωπευτιχώτερος άνθρωτιος τοθ κα
φενεΐου: 'Εσχυβε μέ ττάθος είς
μίαν εφημερίδα παρελθούσης ήμι
ρομηνίας την οποίαν έδιάβαζε μέ
χρι καί τής τελευταίας ρεκλάμας.
Ή μ' Ινα χαφέ μονάχα έμιροξη-
μερώνετο, χάρις είς Ινα ηαιγνίδι
ντάμας τοθ όποίου αί φάσεις τόν
ένδιίφερεν ίσον καί δ χέσμος.
Δέν έπήγαιναν νά κουρεύωνται δ-
λα τα πράγματα τής ζωής—άτομι-
χά χαί γενικά ! 'Αρχιΐ δτι έμεαο
λαδοθσεν ο «ραχατλΕδιχος», τό
παιγνίδι χαί ή χαλή συντροφιά.
Τώρα; είνε ζήτημι άν θά συνανιή-
σετι χαί είς τό πλέον απόχεντρο
χαφενεδάχι τόν συμπολίτην αυτόν.
Τ4ν ίφαγε ό πολυάοχολος, ό διβ
βατιχός χαί δ άνήσυχος. 05ιε την
Κυριακήν άκόμη θ * βρήτε τ&ύ;
χαραχτηοιστικιύς έχιίνους συνοι-
κιαχςυς Έλληνας, οί όι&Ιοι έση
μειώνοντο άμίσω; μετά την έχ
χληοίαν. Δια νά οημειωθοθν φυαι
χά χαί
βράδυ.
τό άπίγιυμα καί τό
Σήμερον χαί δ χαταστηματίρ-
χης χαί τό γχαρσόνι δέν ιύχαι-
ροθν παρά διά νά έρωτήσουν μό¬
νον: θά γίνη τιόλεμος, Ό πα-
λαιός χαρΐχλοχένταυρος ϊΐν υ
πάρχει. 'Υπίρχει απλώς δ συζη-
τητής των διιθνών νίων. Άλλά
χαί αύιός τοθ ποδαριοθ. Μιά μπύ
ρα στό πόδι άλλά χαί !νας χαφές
δέν είνε αυτήν τήν στιγμήν γε-
γονίτα χοομ&'ιατοριχά. Ή ψιιχο
λογία τοθ "Ελληνος έγχατέλειψε
ή έγχαταλΐΕπει βαθμηδόν τήν χά
φινΐιαχήν άπολίθωοιν. Ή συζήτη¬
σις μπορεΐ νά τελειώση χιαρίς νά
λκβη δπ' δψ!ν της τήν διάρκειαν
τοΰ διπλανοθ παιγνιδιοθ. "Η νά
ξαναρχίση... άλλοθ.
* *
Καί αί «γερουσίαι» άχίμη ά
ραιώνονται: "Αλλοτε ήσαν τοθ συρ
μοθ Ιως .τίς διχάμισυ το όλιγώτε
ρον. Σήμερον διαλύονται άμέαως
μετά τίς δχτώ ή ό«τώμισυ. Για
τί, Άπλούστατα διότι χαί οί γε
ροντότεροι έργάζονται σήμερον
περισσότερον. Άλλά χαί διότι
έ χούν γίγ*ι φύσει; ανήσυχοι δπως
χαί οί νέαι. Τα έρωτήματα άλλως
τε διά τήν αύριον, πληθαίνουν ά
πό ημέρας είς ημέραν. Έ. τοι
αύιη δέ περιπτώσει χαί αύτίς δ
άτελείωτος πρωινός χαφές είνε
ψυχολογιχή άνάγχη νά πίνεται
βαι καί καταστροφαίτοθ προ
(όντος. Παρηκολουθήσαμεν
τάς φορτώσεις πού έγιναν
κατά τάς τελευταίας ημέρας.
Καί αντελήφθημεν τήν μεγά¬
λην αξίαν τοΰ πλευρίσμα
τος. Διετΐιστώσαμεν δέ καί
τήν εύσυνειδησΐαν μέ τήν ό
ποίαν έργάζονται οί εργάται
καί οί λεμβοϋχοι διά την φόρ¬
τωσιν. Διότι καί οί λεμβοθχοι,
δέν χρησιμοποιοθν μέν τάς
λέμβους των μέ τό πλεύρισμα,
έργάζοντσι δμως είς τήν φόρ
τωσιν. Καί έργάζονται μέ προ
σοχήν, μέ εύσυνειόησΐαν, μέ
τήν συναίσθησιν δτι έκτελοθν
μίαν εργασίαν έκ τής οποίας
στό πόίι.
ΛΣΜΟΛΑΙΟΣ
Παραγωγή κα'ι εμπόριον
«Τβ Μέχλεμηουργκ».— Τό νέ¬
ον γερμανικόν άεροπλάνον 40 Θ*
σεων ττς γραμμήςΛονδΙνου—Βερο
λΐνου.
0ΠΒ2 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 20Η
Η ΕΞΑΓΟΓΗ ΣΤΑΦΥΛΟΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΑ
Τό πλεύρισμα καί οί εργάται.
Άπό ημερών ήρχισε καί συ Ιτσι μέχρι τέλους θά είναι με
νεχίζεται έντατικά ή έξαγω —""·------"ΑΩ~ *"—------
ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
Οί άϊιόρθωτοι νοσταλγοΐ τοθ
παριλθόντος έθυμήθηχαν τελειτταί
ως τήν ξενομανίαν των Νεοελλή-
νων. "Αρτι ταξιδεΰσαντις είς την
πρωτεύουσοιν έπρόσεξαν τα ένεχαι
νιαοθέντα ικεΐ «χαφέ—μπάρ» δ-
που χαί δ χαφές άχέμη σερδίρε-
ται στό πόδι ! Οί άνθρωποι έθεώ
ρησαν τό γεγονός ακατανόητον διά
τόν τύπον χαί την απαραβίαστον
έλληνιχέτητα τοθ καφενείου. Καί
διετύπωσεν φιλιππιχούς (ναντίον
«των ξένων χαί άψιιχολογήτων
συνηθειών». Έννοεΐται δτι είς τήν
οργήν αυτήν διεκρίθησαν ώς επι
θετιχώτατοι άντιρρησΐαι, εί προ-
οδευτιχοί. Άνέπτυξαν με εύφρά
δειαν χαί παραστατιχδτητα τα
χαλά των «χαφέ—μπάρ». Άναφο
ριχώς μέ τα ανοιχονέμητα ραχά-
τια τοθ χαλοθ παληοθ χαιροθ άλ¬
λά χαί μέ τήν εποχήν μας αυτήν
χαθ' εαυτήν:
—Ό έρατιινίς Λοίι έπίνιτο γου
λιά-γουλιά γύρω άπό τό άτιλεΐω·
ωργΐΜής καί κτηνοτροφικής' το χοϋβινχολίϊ ή χ>ς παρτίδες
Έτοι π ουνβτα»' τοθ παιγνιδιοθ «ου άπδ τέσσιρις
γή των νωπών σταφυλών άπό
τό λιιιάνι μας. Καθώς δέ άνα
φέρουν οί σχετικαί είδήσεις
γαλύτεραι κάθβ άλλου προη
γουμένου έτους. Είναι δ' επί
σης εύνοϊκώτεραι αί συνθήκαι
καταναλώσεως είς δΚας τάς
δλας" τάς "χώρας πού Ίφθα άγοράς. Ή θαυμασία συσκευ
είς ς χ
σαν ήδη οί πρώται άτοστο
λαί, τα έξαΐρετα προΐόντα τής
κρητικής αμπέλου έγιναν άνάρ
•παστα καί έπραγματοποΐησαν
έξαιρετικάς τιμάς.
"Ηδη καθημερινώς σχε&όν,
άτμόπλοια πλευρΐζουν είς
τήν νέαν αποβάθραν τοθ λι
μανιοθ καί φορτώνονται τα
ξανθά στσφύλια, ταχτάδες
καί σουλτανί κσί τα μεταφέ
οουν είς Πειραια άπ' δπου με
ταφορτώνονται είς βαγόνια
ψυγεΐα καί μεταφέρονται είς
τάς χώρας ιής Κεντρικής καί
τ«ς Βορείου Εύρώιτης. Τακτι
κσ. δέ ίρχονται καί ξένα ά
τμόπλοια-ψυγεΐα καί παρα
λαμβάνουν μεγάλας ποσότη
ϊαΓπροίόντος καί τάς μβτα
φέρουν είς τάς άγοράς τής
Άννλΐσς καί των Σκανδιναυΐ
κθν χωΡδν, την Σουηδΐαν
καί την ΝορβηγΙαν.
Καθ' άς δ' έχομεν πληροφο
οίας εφέτος οί έξαγωγαί συν
«λοθνται μέ κανονικώτατον
ρυθμόν, Καί -ν συνεχ.σθοθν
'Αμερικανοί Ίτιτεΐ;: λαμβάνον
τες τοόφιμα κατά τα γυμνΛτσια
τοθ Τίζας άπό άεροττλάνον δι"
άλεξιπτώτου.
ασΐα είς ώραΐα κιβωτΐδια
μέ πολυτελή περιβλήματα εΐδι
κοθ χαρτιοΟ καί ζελατΐνας, ή
έξαίρετος ποιότης έξασφαλιζο
μένη χάρις είς την αύσιηοάν
καί έπιμελημένην έπιλογήν,
καί ή αρίστη κατάστασις είς
την οποίαν φθάνουν είς τάς
άγοράς τής καταναλώσεως,
συντελοθν ώστε νά τυγχα
νούν Ιδιαιτέρας προτιμήσεως
καί σχε&όν νά καθΐστανται ά
συναγώνιστα τα κρητικά στα
φύλια. Δέν συντελεί δέ όλΐ
γον είς ιήν καλήν συντήρησιν
των σταφυλών μέχρι τής άφ(
ξεώς των ε[ς τάς ξένας άγο
ράς τό πλεύρισμα των άτμο
πλοίων είς τόν λιμένα μας καί
ή άπ' εύθεΐας φόρτωσις των
έκ τής άποβάθρας είς τα ά
τμόπλοια.
Χάρις είς τό πλεύρισμα, δ·
χι μόνον γΐνεται πολύ ταχύ
τερα καί άνετώτερα ή φόρ
τωσις, άλλ' άπσφεύγωνται
καί τα κτυπήματα των κιβω·
τιδΐων καί αί έξ αυτών βλά-
έξορτάται κατά μέγα μέρος
ή καλή εμφάνισις άρα καί ή
τύχη τοϋ πολυτιμοτέρου προ
όντος μας είς τό εξωτερικόν
Γενικόν δ' έν πάση περιπτώ
σει συμπέρασμα έκ των μέχρι
τοϋδε γενομένων εξαγωγήν
είνε δτι άνοίγεται ήδη νέα πε
ρίοδος διά τό εμπόριον τών
νωπών σταφυλών καί ότι τό
πλεύρισμα των άτμπλοΐων καί
ή άπ' εύθείας φόρτωσις τώ
κιβωτιδ'ων χωρίς τήν μεσολά
βησιν λέμβων καί φορτηγΐδων
αποτελεί γεγονός ευχάριστον
καί μέτρον έτιιτι.χές καί εθ
στοχον τοϋ όποίου ή έπίδρασι
θά είνε μεγίστη. Καί πρέπει
νά συνεχισθή πολύ περισσότί
ρον μάλιστα έφόσον τάς φορ
τώσεις ένεργοθν καί πάλιν ο
λεμβοθχοι καί δέν στεροθντα
των δικαιωμάτων των κσί τώ
μέσων τής συντηρήσεως έαυ
των καί των οΐκογενειών των
Τό κέρδος θά είναι μεγ
στον καί διά τούς άμπι
λουργούς καί διά τούς έμπό
ρους σταφυλοεξαγωγεΐς καΐδιά
Τιμητική θέσις
Τελευταίως όπό τοθ Υπουρ
είου τΛν Αϋτοκι^ήτων καί
Σιδηρόδρομον έφηρμόσίη είς
τα λεωφορεΐα γενικόν μέτρον
)ΐά τους τυχόν έηιβαίνοντας
χύτων αναπήρους πολέμου.
χοθορΐζβται δηλ. Βπως οί ά-
άτιηροι λαμβάνουν δύο θε-
ιεις άνιί μιάς. Ή διάκρισις
αυτή καί εΰγενής είνε, άλλά
Ιδιαιτέρως χαρακτηρισθή διά
ΐό κράτοο καί την κοινωνίαν
τ Λ ν οποίων αί ύττοχρεώσεις
άπέναντι των άνατιήοων πρέ·
πει νά είναι απεριορίστου
Διά τοθτο δέν είνε δυνατόν
ό μέτρον, παρά νά έπιδικι·
ιάζεται κσί νά έπαινήται άπό
ιΰμπασαν την κοι ήν γνώμην.
**#
Τυμπάκι.
Α^έ έξαιρετινήν έπιβλητικό
ητα καί έν συρροή χιλιάδων
όσμου έξ δλης τής Μεσσα¬
ράς, ετελέσθησαν προχθές τα
έγκαΐνια τοθ νέου μεγαλο-
πρεποϋς ναοθ, τοθ ΆγΙου ΤΙ
τού ε(ς Τυμπάκι. Εδόθη δέ
εύκαιρία είς τούς ξένους
άντιληφθοθν τάς τεραστίας
προόδους πού έπετέλεσεν ε¬
σχάτως ή ώραία κωμότιολις.
Διότι έκτός τοθ περικαλλοθς
ναοθ, τό Τυμπάκι απέκτησε
κ αί άλλα μεγάλα Εργα προό
δου καί πολιτισμοθ. Τώρα θά
κατασκευάσΓ) καί ωραίον σύγ
χρόνον ύδραγωγεΐον διά με
ταφοράς των υδάτων τοθ άρ
τεσιανοθ. Καί Ιτσι θά θερα
πεύοη. τάς μεγαλυτέρας άνάγ
κάς τού καί θά λύση όριστι
κώς τό πρόβλημα τής ύδρεύ
σεώς τού.
***
Η ΙητεΙα.
Πληροφορούμεθα ότι άπό
τοθ προσεχοθς έτους πρόκει-
ται νά λειτουργήση είς Σητεί¬
αν παράρτημσ ενός έκ των
μεγάλων Ώδείων των Αθη¬
νών. "Ηδη ξχουν γίνει δλαι
αί άπσιτούμεναι προεογασίσι
εί δ' εξασφαλισθή είς όρ θ-
μός μαθητριών καί μαθητών
πλέον ή έπαρκής. "Η- είδησις
είναι ευχάριστος. Ή λειτουρ·
γΐα δέ ΏδεΙου είς την τόσον
μπαθί^ πρωτεύουσαν τί|ς ά-
νατολικωτέρας επαρχίας μας
θ' αποτελέση μίαν επί πλέον
πρόοδον. Άξίζουν διά τουτο
κάθε έπαίνου καί κάθε υποστή
ρΐξεως οί ΣητειακοΙ μέ την
Ιμφυτον καλλιτεχνικήν διάθε¬
σιν κσί την φιλοπρόοδον τά¬
σιν.
Ή όδός Ααφνών.
Τώρα όττότε ήρχισεν ή επι-
σ^ευή δλων των όδικών άρ·
τηριών τοθ νομοθ μας, ιδιαι¬
τέρως δ' έκείνων διά των ο¬
ποίων έξυπηρετοθνται άμπε-
λουργικαί περιφέρειαι καί με¬
ταφέρονται νωπαΐ σταφυλοί,
πιστεύομεν δτι θά έπιδιορ-
θωθή καί ή όδάς Δαφνών. Ή
δαπανη δέν θά είναι μεγάλη,
ένώ ή ωφελεία θά είναι τερα¬
στία. Διότι ή όδός αυτή έξυ·
πηρετή εν άπό τα πλουσιώ-
τερα διαμερίσματα τής έτταρ
χΐσς Τεμένους χαί άπό τα πά
ραγωγικώτερα τοθ νομοθ. Τό
έπαρχιακόν λοιπόν ταμείον
θά λάβη ασφαλώς σχετικήν
μέριμναν.
Ή άποταμΐευσις.
Άηό εγκύκλιον τοθ κ. ύ·
φυπουργοθ των Τ. Τ. Τ. πρός
τό υπουργείον τής ΠαιδεΙας
Ιγινε γνωστόν δτι τό ταχυ·
δρομικόν ταμιευτηριον προέ¬
βη είς την σύνταξιν κανονι-
σμοθ «σχολικής άποταμιεύ·
σεως». Ή Ιδέα υπήρξε λαμ·
πρά καί ή ταχεΐα έφαρμογή
της άνάλογος. Διότι διά τοθ
κανονισμοθ τούτου, ή άποτα·
μΐευσις καί τό πνεθμα ιής
οΐκονομίας άπό ψυχικόν άπό·
κτημα των μαθητών, θά έκδη
λωθώσιν ώς άτομική πλέον
πρωτοβουλΐα. Καί θά άποδώ
την έν γένει τοπικήν καί
κήν οίκονομΐαν.
σωσιν έν
έθνι θεωρητικά
καιρώ
άλλά
δχι μόνον
καί θαυμά
II
[σία πρακτικά άποτελέσματα.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον:
6 «"Ανθρωϊος υ ε τα δύο πρόσω
τΐα» μέ τούς ΒΙβιαν Ρομάνς. Πιέρ
Μπλανσάρ Ραιμύ.
Την Πέμπτην: «Ππριγκήπισσα
τής Τσάρντας» μέ την Μάρθα "Εγ
κερθ»,
ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον ή ώραι
ωτέρα *Έλληνική ταινΐα «Ή Ά
γνοΰλα». Διά ιό'ίργο αΰτό άτέ
λειαι δέν Ίσχύουν
Δευτέραν, Πέμπτην, Σάββατον,
Κυριακήν ώρα δ 10 άιογευματινή
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός Αθηνών

12.25 Σήαα — Έθνικίς
μνος—"Υμνος Νεολαίας
13 "Εργα δι' ορχήστραν (Μ¬
ακ::).
13 30 Χ ,ηιιατισιήριον. —Ειδή
ακς —Ώ χ Άοτεροακοίΐείου Ά
θηνων.
13 45Έλϊφ5ά μουσ κή (ΐίσκοι).
14 10 Είϊήσΐ"— Μετειορολογι
κό Δ*λτ£ον—Κίνησις άγορβς Ιΐει
ραιώ;.
19 10 Σονάτα τ,&Ο Κρίίτσερ Ιρ-
γον 47: Μπετόβεν (δίσκοι) Β.ολΙ
ό Κεύλενκαμτιφ.
19.45 Όμιλία δια την Ε Ο Ν.
20 Έλαφρό Έλληνικό τραγοθ-
δι (δίακοι).
20.15 Ρεσιτάλ αβξοφώνου (5πδ
τοθ χ. Μπάμττη Μπερνάιη).
20 45 Είδήσεις— Χρηματιστή¬
ριον—Μετεωρολογικδν δελτίον.
21 Ρεοιτάλ πιάνου (δπό τής
δίδος 1. Βούρβαχη).
21.45 ",Ή ώρα τοθ τουρισμοθ.
Τό μουσείον "Ηρακλείου (υπό τού
χ. Γ. Μηλιάδη).
22 Άριες άπό βπΐρις.
22.15 ΝυχτεριναΙ είδήσϊις.
22 30 Ρεσιτάλ τραγευδιοθ (δπό
τής χ. Ν. Βουτυρδ— Γαλανοϋ δ-
ψιφώνου)
23 Μουσιχή χοροθ (δίακοι).
23 30 .Έλαφρό τραγο05ι (δπό
τής χ. Χούλας Στήβενς).
24 Μουσιχή χοροθ (δίσκοι).
0.20 Τελευταίαι είδήσεις.
0.30 Νυκτερινή μουσιχή (5Ε-
οχοι).
1ΙΙΪΛΑΙ1ΑΚΙ
Την Πέμπτην
ΜΑΡΘΑ
ΕΓΚΕΡΘ
ΧΑΝΣΖΕΓΚΕΡ
ΠΑΟΥΛ ΚΕΜΠ
Πόουλ Χέρμπιγκερ
"Ιντα Βούστ
Στήν πιό δβξασμένη
των δημιουργία,
στήν άβάνατπ όπερέτ
τα τοΰ ΚΑΛΜΑΝ:
ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ
ΤΗΣ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Μιά ύπέροχη Γαλλική
δημιουργία:
ΑΝ8ΡΟΟΟΣ
ΜΕ ΤΑ ΑΥΟ
ΠΡΟΣΟΠΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ
ΒΙΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ
ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ
ΡΑΙΜΥ
Ή στπλη τού ώραιόκοσυου
Η σωματική άσκησις μέσον ύγείας καί εύμορφιάς.
Είς Ινα πανύψΓ,λον μέγαρον τής λεωίίρου των Ήλιισίων τιεδΓων,'καΐ επάνω ιΐς την ταράτσαν
τού εγκατεστάθη ολόκληρον γυμναστήριον δπου Παριζιάνες χαΐ ΠαρισινοΙ άσκοθνται σωματιχώ;.
Τό περιπαθέστερον
άνάγνωσμα
Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
ΙΑΙΙΣΕΡΕΙΑΙΑΙΟΥ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλεΐται χαινουργής χαλτσο
μηχανή είς αρίστην κατάστασιν
μάρκας Έλβετικής Ντουπιέ ·Ζς
τό ήμισυ τής άξίας της καί μέ
έχμϊθησιν διορεαν. Πληροφορίαι
χαθ' εκάστην καρά τφ χ. Ανδρ.
Παπαδάκη χαφιπώλη έναντι πά
ψαρίδίχβν (ίϊ4{ 1866).
15ον
—Ναρθώ... Δέ κ μοθ εϊπατε
ποθ...
—Έχΐις χαί γιά !να δλλο λδ |
γον δποχρίωσι νάρθής! τοθ ηαρα |
τηροθν οί φίλοι τού...
Ό Σοθμπερτ μειδιόΐ μέ χαλω
σύνη:
—Είμαι πρίθυμος νά 'ρθώ άλ· |
λά πώς νά Ιλθω άφοθ ξΐχν£τι νά)
μοθ όρίσιτε τόπον σοναντήσιως
Στήν ταβίρνα «Τό στέμμα τή
Οδγγαρίας,».
—Ποία ταβέρνα! Σέ σπίτι, χά
σέ τί σπίτι! τοθ λέγουν οί φ[λο
τού.
Κι' δ Σόμπερ τοθ έξηγεΐ:
"Αχουαι Φράντ(! Στήν παρέο
μας θά είσαγάγωμε ε'να νέο φίλο
Τόν νέο Γχρίμπ. Σπουδάζει σ:ό
πανεπιστήμιο. Είμεθα συμφοιτη
τα(. Κ' έττιιδή ϊγώ είμαι ξίνος
έ5ώ στή Βιέννη, εΐχε τή καλωσύνη
νά μέ χαλέοη μιθαύριο, νά περά
σιομε την βραδυά οπίτι τού. Μ&Ο
(Επι νά πάριο μαζί κΓ 2λη μας
την παρέα. Καί φυσιχά, 2κως χά
ταλαβαίνετε, έού είσαι άπαραίτη
τος. Έξ άλλου ή άδελφή τού
ή δεαποινίς Τερέζα Γκρόμπ τρα
γούδησε τό σόλο στή λειτουργί
σου. Έχεις λοιπόν διπλή δποχρέ
ώσιν νά μην άρνηθής !
| Στό σπίτι τής ΓερΙζας! Ό φτω
' χάς δ Φράντς αίΌθάνεται ζάλη
| Δέν θά είχε ποτέ την δύναμιν νά
; πάη μόνος τού. θ' αφήση νά τον
παρασΰρουν ο! φίλοι τού...
—Νά μή ξεχάσης νά φέρς καί
την νέα σου σύνθεσι! τοθ λίγει
Γχάχυ. 'Β δεσποινίς Γχρόμπ είνε
Ιφίλη τής ^μουσιχής...
Οί φίλοι τού μένουν άκόμη λί
γη ώρα μαζί τού "Γστερα φεΰ
, γουν γιά νά φροντίσουν γιά την
διααχέδασ'ν των ποϋ εΐχαν δρίση
έχεΐνο τό βράδυ χι' άπό την όποί
' αν, πρίς μεγάλην των λύπην,
Φράντς Σουμπιρτ θά ίλειπε.
ι —Πρόσεξες, ρωί$ τον Σοιιηδό
Σίμπερ ό Γκάχυ σιό δρόμο, πό
σα μελαγχολιχά χυττάζουν τα μά
τια τοθ Φράντς;
— Ναί! Καί θέλουν νά ποθν π ώ,
ϊσοι νέοι ίχουν βλίμμα τόσο με
λαγχολιχό, είνε καταδιχασμίνοι
νά πεθάνουν γρήγορα .. λέγει
Σίμπερ.
; ΚΕΦΑΛΙΟΝ Δ.'
1 ΕΙΔΓΑΛΙΟΝ
Είς τό σΐλόνι τής οικογενείας
Γκρόμπ, μιας ευκαταστάτου οίκο
γενείας άστών, είνε μαζεμένη νεο
λαία: Άλλά μόνον άγόρια.Ό υιός
τής οίχογΐνείας Ιχει καλισμένους
τούς φίλους τού. Είνε δ χαίδιμέ
νος τής μητέρας τού, τής χήρας
χυρίας Γκρόμπ. Τοθ κάνει δλα τού
χά χατήρια. Δέν μποροθσε λοιπον
νά τοθ αρνηθή χά! την εύχαρίστη
σιν τής φιλικής αυτής συγκεντρώ
οιως..
Μαζί μέ τούς αλλους Ιχει Ιλθη
χαΐ δ Φράντς Σοθμπερτ' τόν Ιχουν
φέρη μάλλον, γιατί Ιως την τε
λευταία ^στιγμήν εύρισκε προφά
οεις χαί είχεν αμφιβολίας άν ίπρι
πε νά πάη.
Ο ΧΑΜΑΡΑΤΟΣ
ό άνθρωπος γιά τέν οποίον ο 'Αθηναΐκος τύ-
πος άφιέρωσε στήλας ολοκλήρους δια τα κατα-
πληκτικά πειράματά τού.
Καί ή μοναδική είς τόν κόσμον ύπνωτίστρια:
ΜΑΡΜΕ ΟΕίίΕ
ή άποχαλουμένη γυναΐχα αίνιγμα.
Κυριολεκτικώς κατέπληξαν καί συ-
νήρπασαν επί ολόκληρον δεκαήμερον
τό Ηράκλειον. Χιλιάδες κόσμου έσπευ
σαν καί παρηκολούθησαν τα καταπλη-
κτικά πειράματά των.
ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τού ξε-
νοδοχεΤον είς Αθήνας. Τό χκντρικοίτατον καί
πολυτκλές:
«ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ»
διευθυνόμενον παρα τού συμπολίτου μας κ.
Γεωργ. Δαακαλάκη.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοΰν τό «Σίτυ
Πάλλας>. Είναι τό ανετώτερον. Φημίζεται δια
την υπηρεσίαν τού. Αί άνακκινίσεις τού τό κατί
στησαν απαράμιλλον.
ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
•Ο66ς Χτοιδίο»-Α·ΗΝΑ1.
Ι11ΤΑΣΣ1 ΦΙΣλ Ε.$.
ν
ΜΑΡΚΑΣ:
ΠΟΥΛΙ
Είναι φυσιχή χα-
μωμένη άπό στά-
κτην.
Κάμνει την καλ¬
λιτέραν σταφίδα.
Πωλεΐται παντοϋ.
Άκοφεύνετι τάς Α
πβμιμήααις.
■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ^ ΑΥΚΕΙΟΝ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Γνωστοποιεΐται είς τούς ενδιαφερομένους, ·η
άπό 1ης Αΰγούστου λειτουργοΰν τα θερινά ααον
τιστήρια έν τώ «Παλλαδίω». Γ
Πάντα τ« μαθήματα διδάαχουν ΐΐδιχοΐ χαθη-
γηταί. '
Φιλολβγοι: Γ. Παπαγεωργίου, Κ. Στρατηδαχηί,
Ιωαν. Σαρρής,
Μαθηματιχοί: Ε. Ποντικάκης, Ε. 'Ασκοξυλακης.
Φυσικός: Ε. &κ{»κη$.
Άριθμ. 22469.
Δηλωτιχ·ν
άποποιήαε»; κληρονομίας
Έν Καστέλλι© Πεδιάδος
ΚΟΙΜΩΓϋ Κγ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ— Ό κ. Μηνθς Γβ
ωογιάδης δι' εαυτόν καί ώς έκπρδ
σήμερον την δεκάτην £κτην σωΐχΟς τοθ ύπουργοθ Διοικητοΰ
τοΟ μηνός Αύγουστον ημέραν Πρωτευούσης κ. Κοτς.ά^άνβδίξα
Τετάρτην τοθ χιλιοστοθ ένεα
κοσιοστοθ τριακοστοθ έννάτου
Ιτους έν τώ συμβολαιογρα-
φεΐω μου [διοκτησία τέκνων
Γεωργΐου Λαγουδιανάκη κει·
μένω ένταθθα καί κατά τή
συνοικΐσν Πολεμάρχη ενώπιο
ένώτηον έμοθ τοθ συμβολαι
γράφου κσΐ κατοίκου Καστβλ
λιου Πίδιάδος Εμμανουήλ Ί
δομενέως αύτόθι έ^ρεύοντος
καί τ©ν μαρτύρων» Γεωργΐου
Ιωάννου Μαυρανΐωνάκη δή
μοσΐου ύπσλλήΧου καί Νικο-
λάου ΆντωνΙου Πολεμαρχάκη
ύποδηματοποιοθ κατοικων άμ
φοτέρων Καστελλίου Πεδιά
6ος, γνωστών μοί, ένηλ(ων,
πολιτών Έλλήιων κοί μή νο
μ(μως ίξαιρουαένων, ένρφανΓ
σθη ό έπΐσης γνωσ>ός μου κα
μή έξσιροόμενος 'ΕμμσνουήΓ
Γεωργΐου Γιαγαλάκη; τέως γ
ωργός ή^η άνευ έπσγγέλμα
τος λόγφ τοφ>ώσεως κάτο
κος ΚσστελλΙου Πεδιάδος
καί την σύνταξιν τοϋ παρόν
τος αίτησάμενος εδήλωσεν δ τι
άποποιεΐται την διά τοθ θανά
τού τής συζύγου τού Είρήνη
'Εμμσνοΐ/ήλ Γιαγσλάκη τό γέ
νος Ιωάννου Γοαμματικάκη
έκ Καστελλίου Πεδιάδος συμ
βάντος κστά την δεκάτην τρΙ
τηνΆπριλΙου χΐλια έννεακόσια
τριάκοντα έννέα έπσχθεΐσαν
αύτφ κληρονομΐαν είς ήν ου τ
ανεμίχθη ουτε άναμιχθήσεται
παραγγέλλω δέ την δημοσΐευ
σιν άντιγράφου τής παρούση
διά τής έν Ήρακλείφ έκδιδι
μένης εφημερίδος «Άνόρθω
σις». Ελήφθησαν τέλη καί
δικαιώματα πρωτοτύπου δραχ
μσΐ εκατόν δέκα πέντε
(115). Καί πρός πίστωσιν συ
νετάχθη τόδε άνεγνώσθη εύ-
κρινβς καί μεγαλσφώνως εί
έπήκοον των άνω άνσφερομέ
νων παρόντων καί βεβατιωθέ
υπεγράφη παρ' αυτών καί έ-
μοθ, πλήν τοθ δηλοθντος όμο
λογήσσντος Βτι λόγφ τυφλώ
σεώς τού αδυνατεί νά υπο
γράψΐ).
Ό συμβολαιογράφος
(Γ. Σ ) Έμμ. Ιδομενέως
οί Μάρτυρες
Γ. Ι Μαυραντωνάκης
Νικολ. Πολϊμαρχάκης
Ό,τι άκριβές αντίγραφον
Έν Κσστελλίφ αυθημερόν.
Ό συμβολαιογράφος Κα
στελλΐου Πεδιάδος
Έμμ. Ιδομενέως
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ή άφθαστος καί μέγα
λειώδης 'Ελληνικη χινη
ματογραφική δημιουργία.
Ό μεγαλυτερος θρίαμβος
τής Έλληνικής τέχνης-
Ή ταινία θαΰματ, θρΰλ-
λος, μεγαλείον:
Η
ΑΓΝΟΥΛΑ
Τό ρωμάντζο μιά; ώ·
μορφης Πλακι»τοκούλ«ς,
πβύ θαμττωμένη άπό την
εϋθϋμη ζ^ή των νυκτερι
νών κέντρων τής Αθή¬
νας, μιά νύχτα καρναβα-
λιοΰ, παρασύρεται στήν
άμαρτία γ,ά νά έςαγνι-
σθή ίπειτα στό βωμό τής
μεγάλης άγάπης.
ΆλΙκη, Μουσού-
ΡΠ*ι ΦιΑιππΙδης,
Τσαγονέας.
-Είς τ* Βανεΐον χαΐ Κ«βαριατή·
ριβν(Κυχνβς.. Μετοχιανακη («ρώ
^ΤΡ'^Ρ^η), καθαρΐζονται καί
μέ πραγματικήν τέγνην
2?βν «ννύησιν
μ ραγματικήν τέγνην
ϊ*ή2?βν «ννύησιν. παν ος
υς ύ·όσματα καί κοστούμια
ΠροτοΟ ιτροβήτ. ε1ς οιανδήποτε
οχβτικήν —αρ-ννβΑΙαν έθή
!
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ««πειραμέν»,
το τό θυγάτριον τοθ Προέδρου
Κοινότητος Μοιρών κ. Μιχ.Ζαχαρι
ουδάκη ονομάσας αοτό Στυλια
νήν καί τό τέκνον τού έυνόρου
κ."ΜΙνωοςΚουκουριτάκη ονομάσας
σθτό "Ιωάννην,
— Είς Βϊσιλιές εβάπτισε τό κο
ριτσάκι τοθ κ. Έμμ. Στειακάκη ή
κ. Τιτίνα Γρ. Παπαδάκη μηχανι·
κοθ ονομάσασα αύτό ΧοιστΙναν.
ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησαν δι" Ά
θήνσ: ή κ καί ό κ. Κοζ Ζωγρβ
Φάκης ύιτοδιευθυντής τής Λαίκής
Τρατιέζης.
—ΆνβχωρησΕν έιτίοης δι" Άθή-
νας δ κ. Ν. ΣωτηρΙου χημικάς.
—•Επανήλθε έκ ΛουτρακΙου ή
κ, Φραγκιάδου.
«-•Επανήλθεν ίζ "Αθηνών προ
χθές δ κ. Έ,ι» ΠαπαντωνΙ
ου ίιποδιευθυντής Τραπέζης Ά8η
νων
—Διίΐλθε τής πόλεώς μας μετα¬
βαίνων ϊΐς Αθήνας δ εν Ίεραπέ·
Τ(· έμπορος κ. Ιω. Άεράκης.
—Άφΐνθη έξ "Αθηνών μεταβαΐ
νων είς "Αγιον Νιχόναον δ κ.
Σταύρος Ζαγιανάκης Δ β. λοχαγός
μηχανκοΰ.
-Ά·Ιχ9η δι' όΧ,ιγοήιΐΕρον έκ
Βιάννου δ φΐλος δικηγόρος κ. Ί&ι
άν. Τ Π τπαμαστοράκης.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ — Είς Μίλατον
Μεραμβέλλου ηρραβωνίσθησαν 6
κ. Ιωάννης Ν Κατσαράκης φοιτη
τής τής φιλολογίαν καί ή δνΐς
Μαρία Σ. 'Λνδοουλάκη,
— ΝΙκος Ε. Μικηφοράκης—ΜαρΙ
κα Γ. Βέρνη αντήλλαξαν δακτύλι
όν άρραβώνος. θ«ρμά συγχαρη
τήρια.
—Ό κ. Σταμάτιος Κ. Άτσαλά
κις χουσοχόος καί ή δνΐς Μαρίκα
Σ. Βαμβουκάκη διδασκάλισσΐ βτέ
λεσαν τούς άρραβώνας των. Εύχό
μεθα ταχείαν την στέψιν.
Κ. Κ. Ι. Σ.
***
Γύρω στήν πόλι.
"Εζοδος την Κυριακήν τοθ κό·
σμου πρός τα περίχωρσ, τα πλη
οίον καί τα μάλλον απομεμα¬
κρυσμένας
—ΟΙίίζελΘόντβς δέν ήσαν α¬
πλώς ύπαιθριόοιλοι άλλά κυρί¬
οις κτηματίαι.
—Οί όποΐοι ώς γνωστόν εύο(·
σκονται στίς φούργιες των τάς
ήμβρος αύτάς.
—Τ ό Θαλαμηγόν «Άκρόπολις» έ-
πλεύρισε πάλιν την παρελοθσαν
Κυριακήν όμαλώτατα είς την άρ¬
τι κατασκευασθΒΪσαν προβλήτσ.
—Παραληφθέντων παρ' αΰτοθ
άμίσως έκ των αύτοχινήτων άρ
κιτων χιλιάδων κιβωτΙων στα·
φυλων.
—Τό πλεύρισμα ταρηκολούθη-
σεν άρκετός κόσμος εύοισκόμε-
νος κατ' εκείνην την ώραν είς
τόν λιμενοβραχΐονα,
—Τό Θερμόμετρον πάλιν ήρχι¬
σε νά άνεβαΐνη ωστα νά δικαι·
ώνωνται οί προβλέψαντες άπό
ημερών σταθερότητα είς την και
ρικήν κατάστοσιν.
—Έν πάση περιπτώσει ή ϋψω·
σις τής θερμοκρασΐας δέν Θεώ·
ρεϊται ευχάριστος άπό πολλούς
συμπολίτας καί Ιδιαιτέρως Από
εκβΐνους οί όποΐοι είνε ύττοχρε-
ωμίνοι να τρέχουν άπό τοθ ενός
σημεΐουτής πόλεως Κως τό άλλο.
—Διά λόγους έπαγγελματικούς,
σχετιζομένους μέ την εποχήν αυ¬
τήν της παραγωγικής καί έμπορι
κης κινήσεως.
—Πυκνή κοσμο συγκέντρωσις
καί προχθές είς τα κέντρα τής
πλατείας καί την λεωφόρον Γε
ωργΐου τοθ Β'.
— "Οπου ώς γνωστόν ό συνή
Θης περΐπατος των Ηρακλειωτών.
—Ό παρατεινόμενος μιχρι καί
πέραν των νυκτερινήν ώρών.
—Άπό χθές ήρχισεν ή ίκδοσις
άδειων κυνήγίου π ού ώς γνωστόν
έπαναλαμβάνεται άπθ 1ης Σε
πτεμβρΐου.
—Αναφορικώς μέ τήνίκδοσιντων
άδειων ή Κυνηγετική "Οργάνωσις
Ηρακλείου ανακοινοί δτι είς τάς
Κυνηγετικάς 'Επιτροπάς των δια
φόρων χωρίων καί είς τούς Προ
έδρους των Κοινοτήτων δπου οέν
λειτουργοθν έπιτροπαί, απεστάλη
σαν οδηγίαι.
—ΟΙ επιθυμούντες συνεπθς νάλά
βουν άδειαν κυνηγΐου^παρακαλοθν
ται νά άπευθύνωνται είς τούς προ
έδρους των Χυνηγβτικων Έπιτρο
τι ώ ν καί είς τούς Προέ&ρους των
Κοινοτήτων καί νά ζητωσιν £ντυ
πά αιτήσεων καί όδηγιών.
— ΟΙ καιοικοθντες είς τος περι
φερείας των ΣταΘμωνΧωρ)κής 'Λρ
χανων κ αί ΚασΐελλΙου Πεδιάδος
Θά αηευθύχωνται είς τούς αύτόθι
Κυνηγετικους Συλλόγους.
—Είς την ΠύΛην Χανίων ή κΐνη
σις έί,ακολουθει ζωηρά άπο βα
~ 'α^ πρωΐας.
—Τα καταστήματα τα ά-
πασχολούμΐνα μέ την αγοράν
σταφίδος καί τα σταφιδοεργοστά
σία έν γένει.
—Είνε άνοικτά καί κατά τάς
ΰ>ρας άργΐας» χωρΐςνά λάβωμεν
ύπ' δψιν καί την νυκτερινήν έργα
οίαν.
—Ή «πλόζ» τοθ Πόρου παρου·
σίασε καί την τελευταίαν Κυρια
ήν ζωηράν κΐνησ.ν,
—ΠθΛλών κατελθόντων ίκεί
τό φαγητόν τής ημέρας καί
παραμεινάντων μέχρι των άηογευ
ματινων ώρών.
—"Αλλως τι τα διατιθεμενα άπό
ά έπιτόπια μαγιιρεϊα όρεκτικά
καί ποτά καθιστοθν ευχάριστον
έκεϊ την διαμονήν είτε οιά λου¬
τρόν είτε καί δι" άΐλοθν «χασο
μέ
ρ
μέρεμα».
ΡΙκοητΜ
ΛΟΠΣΤΗΣ μέ πολυετή βίΐραν,
ΰπηρετων νΟν ενταύθα «αρά σο
βαι-φ 'Εμπορικφ καί Βιομηχανικφ
ΟΙκω, διαθέτων χρόνον, άναλαμ
>άνει την τήρησιν λογιστικήν βι
Ιλίων έπιχιιρήσιων πάσης Φϋσε
ως. Έπίσης «νεργεϊ ίλέγχους
καί έκκαθαρίσεις. Πληροο&ρΙαι
ιαρ' ·>ι#Ιν.
Αί
Οικονομική
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΙ τιμαί των σταφίδων χά!
λβιπών εγχωρίων προϊόντων «Ι
χον χΗές έν τή *γορ$ μας ώς &
Χθλούθιος:
ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
» α' δρ. 17 50—
» 6' » 15 50—17 —
γ
»
14
-15—
ϊ
»
12.
—13.-
ε'
»
9.
—10.—
Μ
»
6
—~ 8 —
»',
6' »
Γ) 70
» 6', γ'
ΣΓΑΦΥΛΑ1
'ΐχγιχ
2ΤΑΦΥΛΑΙ
4 50—5 —
3.—3 50 —
4 50 —5.—
Μαθρα
Καρπούζια
Πεπόνια
Σίτος
Κριθή
Βρώμη
ϋίνοι μ
"Ελαια
ΣΑΠΩΝΕΣ
ΛευκοΙ
»
Πράσινοι
3 —
3. -4 —
4 -5.-
8.50
4 50
5.—
26. —28.—
21.70
Μίταξοι χ»τ' 4
! Άλάδϊανος
α
6'
γ'
α'
6'
ι'
»
22.—
» 21.—
» 20 —
» 18 —
» 17.—
» 16 —
» 400.—
» 100 —
Τιμαί Χυναλλάγματος
Νέκ
Πα&Εαιοι
η
"ΑμοτερΓαμ
Στοκχολιιη
ρ
Άλεξάνδρει*
'Αγορά
546 —
116 60
3 09
26 30
62 50
28.10
3.97
500.—
Βερολίνον
ΚΛΗΡ1ΓΚ
42.—
Ήώλησι;
550 —
117 60
3 13
26 55
03 10
28 35
4 01
504.—
43.—
Κοηεγχάγη
Παρίσιοι
Μίλατον
Πραγα
Ζυρίχη
Β^υξίλλαι
Βιυδαπέΐχη
Βελιγράδιον
Κωνσφούπολις
Βχρσοβία
Έλοινχφόρς
Κόβνο
24 35
3 09
0 13
3 98
20 30
3.97
23 46
2.64
93 50
2112
2 40
19.40
24 55
3 13
6 19
4 02
20 55
4 01
23.95
2.07
94 50
2132
2 45
19 90
Έγκυκλοττοαδεία
νά
Αι* έκεΐνους ποΰ
πλουτΐζουν τάς
θέλουν
γνώσεις των.
Άπό δλα δι* δλους.
ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΩΓΟΣ
Τό μεγάλο Ιργον
Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί Άθλιοι.
Ι
Πρό τοιούτου θεόματος, οί άντάρται υπό τόσης
κατβλήίθησαν συγκινήσεως, ώστε λησμονήσαντες
•πρός στιγμήν τόν επικείμενον κίνδυνον κοί ιήν έ
αυτών άμυναν, έπλησίασαν είς τό τπβμα μετά σε
βασμοθ κοί άμα φέβου τινός ΙεροΟ.
—ΤΙ άνδρες ήσαν οί τΐσλαιοΐ τυραννοκτόνοι! εί¬
πεν ό Ένζολωρθς.
Ό Κουρφειράκος έκίψβν ϊΐς τό ώτΐον τού καΐ
άπεκρΐθη.
—"Ακουσβ, τοθτο λέγω μόνον πρός σέ [διαιτέ
ρως, διότι δέν θέλω νά έλαττώσω τόν έπικρατοθν-
τα ενθουσιασμόν. Αύτός ύ άνθρωπος Τίόρρω άπεΐ-
χε τοθ νά είνε τυραννοκτόνος, κοθώς νομΙζεις.Έ·>ώ
τόν έγνώρισα. Ώνομάζετο γέρω Βοίδάς. Δέν είξεύ
ρω τί έπαθε σήμερσ, άλλ' ήταν ό κακομοΐρης ενας
-ετεινόμυαλος. Νά' πσρατήρησε τό σχήμα τής κβ-
φαλής τού, νά καταλάβης!
—Πετεινόμυαλος! δμως κύτταξβ δτι Ιχει καρδίαν
Βρούτου, άτιεκρΐθη ό Ένζολω(:ας.
"Επειτσ δ' άνυψώσας την φωνήν εΤτιε πρός τούς
περιεστβτας.
__'Αδέλφιο! Τοθτο είνε πσράδειγμα δπου δίδουν
οί γέροντες είς τούς νέους. "Ημείς έδιστάζαμεν,
καΐ αύτός ήλθεν άπό μέσα έκεΓ ημείς άπεσυρό
μεθα, καί αύτάς έπροχώρησε! Ιδού τί διδάσκουν οί
τρέμοντες άπό γηοατεΐα πρός τούς τρέμοντας άπό
φόβον! Ό ιΐρεσβύτης εΰτος είνε ενώπιον τής πατρΐ
6ος άνήρ σεταός. Πλήρης ήμεοών απέθανε μέγα
λοπρεπώς! "Ας προφυλάξωμϊν ημείς τώρα τό πτω
μα τοθτο· έκαστος δέ άς υπερασπίση τόν νεκρόν
γέροντσ, ώς θά ύπερησπ ζετο τόν Ιδιον ττατέρα τού
ζωντανόν, κοί ή ■παρουσΐα τού μεταξύ μας άς κσ
τσστήοη άτχόρθητον τό όδόφραγμσ.
Γενικάς ψιθυρισμός έπιδοκιμσσίας. έπηκολουθη
σε τούς λόγους τούτους. Ό Ένζολω£δς τότε Ικυ
ψεν, ύτιήγειρε τοθ γέροντος ιήν κεφαλήν, καί ήσπά
οθη τό μέτωπον Ιτΐειτα μετακιν,ήσας τάς χείρας
μετ" ιύλοβεΐσς φιλοστόργου «.ΙοΟ πρός νεκρόν πατέ
ρσ ώς φοβούμενος μή -τώ προξενήση άλγος, »ο0
άφήρεσε τό ένΒυμσ, έδειξεν είς δλους τάς καθημαγ
μένσς τοθ φορέματος τούτου όπάς, καί είπεν:
-—Τώρα Ιδού ή σημαΐα μσς.
(συνεχΐζεται)
Β'
Ή ταχύτης μ* την όποιαν χι-
νΐΤται τδ ςρώ; εθεωρείτο δπό τής
φυσιχής ώ; τό κατ' εξοχήν ογϊΘι
ρόν μέτρον, χαί ή πεποίθησις
έττί την αταθεράΐητ,ά της ήταν 4-
χλόνητος. Είνε λοιττον ευνόητον
μέ πόαην κατάπληξιν έπ,ληροφο
ριϊτο ά κόσμος 'τήν είδησιν π&ύ
μίαν ωραίαν που'ίχν χατέφθανεν
ίξ Αγγλίας : Ό περίφημος διά
την ΐυσυνΐιίησίαν των έρευνών
«ου επιστήμων Γχερύ ντε Μτιρ-ΐ
ανεκοίνωσεν δτι ή αχτΐς τοθ φω¬
τός κινεΐται είς τί διάστημχ μέ
ταχυΐητα χιχτα 500 χιλιάμετρχ
μικροχίραν έκείνης π-ύ !>ος τότι
5λοΐ" γινικδς παίΐΒίχοντο.
Είς τ»; ίρχϊζ ύιτετϊθη δτι εί
χε γίνη σφάλμα είς τας προγε·ε
στέεας μετρήσεις χαί τό σφάλμα
απεδίδετο είς τό ενδεχόμενον δτι
αί χ'ηιιμοποιηθεΐσαι διά τα; με
τρήσεις ίκιΐνας μίθνδοι ήυαν άτε
λεΐς. Ιδού δμως 2τι έκ νίων μΐ
τρήσεων ή ταχύτης τοθ φωτός ά
πεδεικνύετο οικίμη μιχροτέρα άπο
δ,τι την ώΐΐζνν δ ντέ Μπραΐ "Ο
χι πλέον χατα 500, άλλα χατά χΕ
λια χιλιόμετρα ήταν μικροτίρα ή
ταχύτης μετά τής οποίας κινεΐται
τό φως ΐίς τό διάοτημα. Τό συμ-
πίρασμα έκ των διαπιστώσεων ού
των Σέν μτιοροθσε νά είνε ότι ΐί
χε .γίνη λαθος κατά τίς προγινΐ
ατέρας μετρήσεις καθ' δτι ή τα
χύτης τοθ φωτός είχεν ελαττωθή,
δτι ή ταχύτης τοθ φωτός 6*ίνει
μειουμένη. Τό άποτίλεσμα ήταν
δτι χαί ή μοναδική μονάς μετρή
σεως πού έπιστεύετο ώς σταθερά,
ή ταχύτης τοθ φωτός, διίψιυδε
την πΐποΐθηαιν που επεκράτει ώς
πρός την σταθερίτητά της.
Μέ δλίγην φαντασίαν μποροθμε
νά σκεφθιθμε τάς συνεπείας που
θά είχεν ή μιίωσις αυτή τής ταχύ
τητος τοθ φωτός διά τόν πλανήττ,ν
μας. Μέ την κανονικήν τού ταχΰ-
τητα τό φώς χρΐιάζεται όκτώ α¬
κριβώς πρώτα λεητά διά νά φθά
Ή Μυρσίνη
παράδεισος της Σητείας.
ΜΥΡΕ1ΝΗ Χητειας Αϋνουοτβς, άιτβ τ' 4ρδευτιχ« Ιρν« ά«β τους
Καλοκαιρινό Παρίσι.—Ένδ έ
6δ μδς πυριτολεϊ δ ή^ιος ΑΚλοΟ
ϊρέχε· Είς την είκόνα Βόο Παρι
ζιάνες τάς οποίας ττροστατεύει
άιτό την άπρόοπτον βροχήν ή
μττέρτα τοθ πόλισμαν.
ση άπό τόν ήλιον είς την γήν
Επί ι% υποθέσει δτι ή μείιοσις
τής ταχύτητος κατά 500 καί 1000
μάλιστα χιλιόμετρα χατά δευτέρα
λεπτόν, είνε πραγματική, τδτε Ο
στερα άπό ολίγον καιρόν αί άόρα
τοι δυνάμεις πεύ δλιγοστεΰουν την
ταχύτητα τοθ φωτός θά την εϊχαν
υποβιβάση είς τό μηδέν, θά την
εϊχαν τελείως έκμηδενίση. Τό φως
δέν θά ϊφθανε τόχε είς τόν πλάνη
την μας. ΧιορΙς δμως ήλ:ακό φως
δέν ημπορεί νά δπάρξυ θερμότης
άνευ θερμάνσεως δέν ημπορεί νά
υπάρξη ζωή, καί δ θανατος τοθ
φωτός θά είχεν ώς συνέπειαν τόι
θάνατον τοθ πλανήτου μας, την ά
πονέκρωσίν τού συνεπεία ψύ
ξ«ως·
(άνταποχριτοϋ μα;) — 'Αληίινός
παράδεισος πλούτου καί ώαορφΐ
άς είνε ή Μυρσίνη Χωρΐς άντίρ-
ρπσι άποτελϊϊ ενα άπό τα ώραιό·
τΐρα χωρία τής Κρήτης Κτιομέ·
νο ατήν πλαγιά τού βοονοΰ ϊχει
θέα μκγκυτική Έιτάνω ΰψώνΐται
ή ηλαγιά ποΰ καταλήγκι ατίι π£·
ρίςρημο όροπέδιο τού «'Αγριλοΰ»
όίτου ναλλιεργοϋνται τα άμπέλια
ποΰ παράγουν τό ονβμαστό κρα
οί, πίρίφημο γιά τό αρωμ*. την
πυκνώτητα χαί τή γευστικότητά
τού, εφάμιλλα τού οποΐου δέν πκ
ράγεται σέ καν»ν« άλλο μέρος
της Ελλάδος, (κανό νά σονοχγω·
ιο8ή άν τυποποιηθό καί έμφια·
λιΟ} τα όνομαστώτερα κρ^αιά
τ?ς Ισπανίας καί τής Βουργοιιν-
6Ίας. Καί κχτω άτλώνονται οί
ρεμματιές. κατάφυτες άιτ6 εληές,
έσπεριδοειδη χαΐ αλλα χιλιών λο
γικν όιτΝροφέρκ δένδριχ, ώ; κά-
τωσΐην άκρογιαλιά δπβο ό δρ·
μος τοΰ Μβχλβυ, ένφ κίρχ άνοί
γεται τό κρητικό πέλαγος μέ τίς
νπσίδες κοντά είς την άκτή, άτ*
λευτο κι' έλκυατιχό. "Επειτ«, τό
χωριό αύτό εΐνβ κυριολεκτικά
πνιγμένβ είς τό πράσινβ. Νερά ά
ναβλύζουν άπό παντοΰ άφθονα
καί ποτίζουν καί γβνιμοποιοϋν
τα έίάφη καί συντελοΰν είς την
άνάπτυξι των δένδρων καί της
χλωρίδος καί την ώημιουργία ηε
ριβολιών. Παντοΰ, γύρω ά π' τό
χωριό άκβΰει χανβΐς τό^ μουρμού
ρισμα τοΰ νεροϋ. ΚΓ έχουν συν
ίύηΐΐ της άξίας τού οί Μυρσινι
ώτες. Τό άντιλαμβάνεται κανεΐς
ΙΑΤΡΟ2
ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
Διδκχτωρ τοΰ Πανεπιστημίου τής Λυώνος.
•Επί έπτ«ϊτί«ν οπουδ«σ«ς έν Α«6ν« χαί Παριοίους, δ«·
χετοιι «Ιςτο νέον 1«τρϊΐον «υ, οδος ΆββρΜ»
(συνοικίαν Βαλιδέ Τζ«μί) Εναντι «ρτοποιβίβ» 'Αθανκσίβΐί
ϊφοικιιχνάχη: 9-12 «. μ. χαί 4-7 μ. μ.
Τάς Κυριακάς τβύς άπ6ρο«ί δωρβάν. Άρ. τηλ. 6-63
τσιμέντινου; άνωγοϋ; πού Ιχβυν
«ατ«σκευ«αει ωίτϊ νά μην χάνβ
ται ουτι σΐάλα. Καί μέβχ τό χω
ριό, ώρ*ϊβ, καθαρώ, ηολιτιαμίνο,
μέ θαυμασία οίκήμχτα κι' ίΐ
τα κέντρα άναψοχής χαί μ
χά καταστπματα Έργατικοί καί
φιλβπρόοδοι βί χ&τοικοΐ τού ε·
χούν σπμειώσει προόδους είς ©·
λους τού; τομιϊς. Νέ προσωπικήν
δ' εργασίαν των διηνοιξχν κβΐ
δρόμον μίχρι τής κεντοικης άρ-
τηρία; κι' έτβι έξπσφχλισαν συγ
κοινωνίαν δι' αΰτοκινήτου .μέ το
λιμίνι τής Σητείας. Κρϊμα μονον
πού ή χκντριχή άρτηρία 'Σπτκίβις
— ααχβΐας "Αμμου δέν πκρνό)
αιτ' τό χωριό.
κου έχάο«ς°αν
τό πλιιοώνουν
Λάθβ; έκϊίνων
τό δρέμο. πού
καί θά τό κλη
ρώνουν τόσον οί χάτοιχοι της
Μυρσίνης δσον κ«ί οί ξέναι τ«ξι
ύιδτες πού δέν θάχουν την τύχη
νά περνοΰν μέσχ άπ' τό ώραΐο αΰ
τό χωριό. Άς σημκιωθίί άχόμη
ότι ή Μυρσϊνη εχει χαΐ ΙδιαΙτβ
ρο χαλλιτβχνιχό χαί Ιστορικόν
ένδιαψέρο. 'Γ.δώ ΰπΐιρχβυν άρκϊ
τα Βυζαντινά μνημεϊχ χαί αρχαί
ότητε;. 'Βδώ κοντά έπίση; ύπ4ρ
χει ενα; έρειπωμένος πυργος καΐ
δίπλα τού ενα μικρά έχκλησάκι,
παληό, οπου Ιχβι χαραγμίνο οτό
έσωτβριχό τού. τό όνοιιά τού ό
δμηρος τού Μεβαίωνος, Βιτσέν
τζος Κορνάρος Καί θά πρέπϊΐ νά
ληφθί) μέριμνα γιά δλα αύτά. Εί
ναι μνημεϊα χαί βπσαυροί πού
πρέπιι όπωσδήπβτΐ νά διαφυλα
χθοΰν.
II.
ΙΤλΦΙ&ΟΠλΡΑΠΙΓΟΙ
Αριθ. 6023
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Προγράμματβς πλειστηρια-
σμοΰ άκινήτΜν
Ό Συμβολσιογρόφος Αρ¬
χανών Νικόλαος ΆντωνΙου
Μαυρογιάννης έν Επάνω Άρ
χάναις Τεμένους έδρεύων καί
κατοικβν δηλοποιώ Βτι: Έκ
τΐθημι είς δημόσιον αναγκα¬
στικόν ιτλειστηρισσμόν τό
ακόλουθον ένυπόθηκον κτήμα
κείμενον είς την -περιφέρει
αν τοθ χωρίου Κουνάβους,
Κοινότητος Κουνάβων, τής ΕΙ
ρηνοδικειακής περιφερεΐαςπρώ
ην ΚοστελλΙου Πεδιάδος ήδη
Αρχανών Τεμένους ήτοι είς
θέσιν Διχσλά ή Κουναβιανώ
άμπελον είδςυς κοτσιφάλι καί
μέρους μανιηλάρι εκτάσεως
6ώδεκα στρεμμάτων μετά συ
νεχομένης άγριάδος δυτικώς
Έπειδή είς την αγοράν κυκλοφορεΐ λευκή
■πότασσα άλλης μάρκος καί άλλης ικιόιητος ουδε¬
μίαν σχέσιν έχουσα μέ την φημισμένην καθσράν
λευκήν ποτασσαν:
«ΑΣΤΗΡ* 96-98 ο)°
διά τοθτο πρέπει νά εΤοθε προσεκτικοί καί νά
ζητήτε ττάντοτε επι μόν ως άτΐό τόν -αντοτϊώλην
σσς νά οβς Εηλώστι κατηγορηματικώς εάν ή λευκή
•πότασσα τιού οβς τωλεΐ είναι μάρκος ΣΤΗΡ
96—98 ο)ο. Διά νά ρεβοιωθήτε Εέ άκόμη περισσότβ
ρον ζηιήτε άπό ιόν ιιαντοτιώλην σος νά σάς δώση
Εγγραφον τίΐσιοττοΐησιν 6τι ή λευκή πότασσα πού
οας πωλεΐ είναι μάρκος ΣΤΗΡ 96—98 ο)ο.
Δοιμάοστε δλοι την κοθορόν λευκήν ποτασ¬
σαν κΣΤΗΡ 96—98 ο)ο διά νά άντιληφθί|ιε τα
θαυματουργά της άποτελέσματα.
ΆηοχλειοτΐΜοΙ είααγωγβΐς |ν
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΉΡ«χλ.ιον,
συνορευομένην
πρός ανατολάς
μέ κτήματα
Εύαγγέλου
Καλπαδάκη, τρός νότον Μα¬
τθαίου Γαρδελακη καί Γεωρ-
νΐου Αύγουστάκη πρός δυ
ομάς Εύαγγέλου Καλπαδάκη
καί πρός βορράν μέ δρόμον
Ιάγροτικόν άνήκον είς τόν άρ
1 νινόν όφειλέτην Γεώργιον
Εμμανουήλ Γριβάκην κάτοι
κον Αρχανών καί περιελθόν
συνεπε'α τοϋ θανάτου τούτου
είς τούς κατωτέρω μνημονευο
μένους ώς έξ άδιοθέτου κλη
ρονόμους ούτοθ ήτοι: 1) Ευαν
θίαν χήραν ΓεωργΙου Γρφά-
κηδι' εαυτήν καί ώς νόμιμον
λϊΐιροτΐον τής μετ' αυτής συ
νοικούσης άνηλΐκου θυγατρός
της Βάσως ή Βσσιλικής Γ.
Γρφάκη, κάτοικον Αρχανών
2) Χαράν ί
Γρφά,η
κον Κουνάβων Π
•Ελένην Γ. Γριβάκη σύζυγον
Κωνσταντίνου Μπενέτο»., κά¬
τοικον Ηρακλείου, 4) Αγγβ
λ?κήν Γ. Γριβάκη κάτοικον
Άρχαν-ν, 5) Μιχαήλ Γ. Γρν
Βάκην κάτοικον Αρχανών, 6)
ΈΪΐανουήλ Γ. Γρφάκην ύπο-
σμηνΓαν κάτοικον Αρχανών
κοί διαμένοντα είς Σέδεςθεσ
σολονΐκης τή έπισπεύσει
τής Έθνικής Κτημστικής
Τραπέζης τή*ς Ελλάδος
έν Αθήναις έδρευούσης καϊ
έκπροσωπουμένης υπό τοθ
ΔιοικητοΟ αυτής κ. Ιωάννου
ΆθανασΙου Δροσοπούλου κα
τοΐκου Αθηνών πρός άπόλη
ψιν των ένυποθήκων άπαι^ή
τήσεών της στηοιζομένων είς
τα ΰπ' αριθ. 16684 καί 16689
τοθ 1928 δανειστικά συμβό-
λαια τοθ Συμβολαιογράφου
"Ηρακλείου Αποστόλου Βα·
βουράκη καί άνερχομένων
μέχρι τής άπό 1 Αύγούστου
1933 έπιταγής της κοινοποιη
κολάου Α. Μαυρογιάννη έν
Επάνω Άρχαναις κατοικοε·
δρεύονχος ή τοθ νομίμου άνα·
πληρωτοθ μου καί έν τώ
ένταθθα συμβολαιογραφεΐω
μου άρχόμενος την 10 π. μ.
καί περατοόμβνος μετά δύο
ώρας καί ενός τετάρτου τής
ώρας επί πλέον συμφώνως
τώ Νομώ. Πρώτη προσφορά
τοθ πλειστηριαζομένου κτήμα
τος όρΐζεται δραχμάς 10.000.
Ή κατακύρωσις γενησεται
πρός τόν πλείονα προσφέ
ροντα συμφώνως τώ Νόμφ.
Ό πλεισΐηριασμός γενησεται
επί πληοωμή είς μετρητά, Ε¬
καστος δέ των παρόντων καθ'
όσον προσφέρει την αναγκαί¬
αν ασφάλειαν δικαιοθται νά
ιτλβιοδοτήση. Ό τελευταϊος
πλειοδότης άμα τβ κατακυ·
ρώσει ύποχρεοθται νά κατα
βάλη τό έκπλειστηρΐασμα
πρός την έπισπεύδουσαν δα
νεΐστριαν Εθνικήν Κτηματι
κήν Τράπεζαν τής "Ελλάδος
συμφώνως τώ άρθρφ 61 τοθ
άπό 17 Ιουλίου 1923 Νομο
θετικοθ Διατάγματος περι εί
δικών διατάξεων επί , Άνω
νύμων Έταιρειών, άλλως θέ¬
λει ενεργηθή άναπλειστηοια-
σμός είς βάρος τού, είνε δέ
ΰπεύθυνος καί διά τούς τόκους
άπό τής ημέρας τοθ πλει
στηριασμοθ καί έν άναπλει-
στηριασμώ διά τό έλλΕΐπον
καί τα έξοδα συμφώνως τώ
Νόμφ. Δημοσιευθήτω ή τια-
ροθσα διά τής έν Ηρακλείω
εκδιδομένης εφημερίδος «Ά-
νόρθωσις» την ?2αν Αύγού
στου 1939.
Έν "Αρχάναις τβ 20 ΜαρτΙου
1939
Ό Συμβολαιογράφος Άρχα
—Συνεργασιαι τοΰ κ. Χειλα-
δάκη μετά τοΰ Νομάρχου
Λχσηθίου.
Ό Διεν,θυντη; της Τουριστιχής
Υπηρεσίας τού Ύπουργϊίου Τΰ
που καί Τουρισμοΰ χ. Χβιλαδά
χη{ αφιχθείς πρβχθέ; βϊ; "Αγιον
Νικόλαον συνειργάσθη επί μα
χρόν μετά τοΰ κ. Νομάρχου Λα
σηθίου. Ακολούθως επεσκέφθη τα
άξιοβίατα τοΰ Άγίου Νικολάου
έκφρβσθιί; ίκανοποιητικω;. Ό κ.
Χειλαδάκη; κατίλυσβν είς τό {ε
νοδοχεΐον «Λατώ».
—Διανυκτερεύβντα φαρμα-
κεϊα.
Σημερον 22αν Αύγοΰατου θβ
λουν διανυχτερεύαη τα φαρμα
κεΐα Γεωρ. Μαδαριωτάκη καί Ο,
©βοδωρίδη.
—ιΗ έκδρομή των αρτεργα-
των είς Σαββαθιανά.
Τό βΜματεΐον άρτκργατ&ν Ήρα
χλείου δ.ωργάνωσε την παρβλθ.
Κυριακήν ήμκρηαΐαν , έχδρομην
είς την απαραμίλλου γραψιχότη
τος Μονην Σαββαθιανών Υπό
τοΰ ήγουμένου χαΐ των άδϊλφϋν
Τής Νονής επεφυλάχθη είς τβύ;
έκδρομεΤς θερμή καί έγχαρδία υ
δί ε! άά ά
θεΐσης πρός
κατά τα ύπ'
τούς όφει^έτας
αριθ. 10436 καί
10645 έπιδοτήρια τοθ δικαστι-
κοθ κλητήρος τής τΐεριφερεΐ
άς τοϋ ΠρωτοδικεΙου Ήρα
κλεΐου ΓεωργΙου Μανουσά
κη έν συνόλφ είς λΐρσς
Αγγλίας στερλίνας είς συ·
νάλλαγμα δψεως επί ΛονδΙ
νού εκατόν τριάκοντα όκτώ,
σελλΐνια 0, πέννας τρείς (£
138 0,3) ή τό Ισότιμον αυτών
είς δραχμάς κατά την ήμέ
ραν τής οριστικάς κατσψηφΐ
σεως τής άπαιτήσεως τής
Τραπέζης καί τα Ιξοδα έκτελέ
σεως.
Ό πλειστηριασμός γενη¬
σεται την Ιην ΌκτωβρΙου
Κυριακήν έν ώ
τοθ Συμβο·
λαιογράφου Αρχανών Νι-
1939 ημέραν
έμοθ
πιον
ν ώ ν
Ν. Α, Μαυρογιάννης
ΔΗΛΩΣΙΣ
Δηλοθται είς τό κοινόν δτι ο!
περιφερόμενοι καί διανεμόμενοι
πρός είσπραξιν χρημάτων είς την
αγοράν 2ρτοι, δέν Ιχουαιν ούΒε
μίαν σχέσιν μέ την έν τφ Ίερω
Ναφ τοθ Άγίου Τίτου ένεργουμΐ
νην κατ' ϊτος κατά την 25ην Α&
γούστου άρτοπλασίαν.
"Ηράκλειον τη" 18 Α&γούατου
1939.
(Τό Έχχλησιασιικον Συμδού
λιον'Αγ. Τίτου).
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ είς αρίστην
κατάστασιν, μάρχας Φόρδ, μο·
δίλλου 1931, φορτηγόν δημοσίας
χρήσεως «αί μέ αδειαν κυχλοφο
ρίας ίσχύοιιααν, πωλεΐται. Πλη
ροφορίαι παρά τή ΈταιρΓα Πό
λυχρονίδης χαί Φραγχούλης.
ΕΙΣ Τ0 ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΟΝ
ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ»
(παραπλεύρως Γεωργαντά)
Νέ «ίδικούς γνωστβύς Τϊχνίτας, έργασία ταχεία—ΐύ
συνβίδητος.
ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ - Άλλαγη χρ«μάτ»ν ίλων τδν
ύκοδημάτων ήγγνημένα. ΧρΗματιοτά δρ. 20.— Μαΰρα 15.—
ΚαατορΙνες 10.
Ήρχιοι τάς εργασίας τού. 1—30
ρμ
ποδοχΐί,
ϋ
ή γρ
άρτεργάται άναχω
εέ εξέ
χ, ρργι χ
ροϋντκς την εσπέραν εξέφρασαν
τάς εύχαριβτία; καΐ την εϋγνωμο
σΰνην των δια την ςριλοξβνίαν
την οποίαν ;τοΰ; έιτεφύλβξεν 6 ή
γβύμβνο; κ. Σταματάκης.
—Ό έπιθεωρητής των ίδιωτι·
κων σχολείων.
Τό Ανώτατον Έκπαιδβυτιχόν
Σρμβούλιον.συνερχόμενον τάς τε;
λευταίας ημέρας είς έπανκιλημ
μένας συνεδριάσβις καταρτίζει
διάταγμα διά τοΰ όποιΌυ καθορί
ζονται ή άρμοδιύτης, ή διχαιοδο
σία, τα καθήκοντα χαΐ αί υπο
χρεύσεις τοθ γβνικοΰ έπιθβωρη
τοδ των Ιδιωτικών σχολείων—θε
βις συστβθεϊσα καί προβλεπομένη
άπό τόν τβλευταιω; δημοσιβυθέν
τα νόμον πβρΐ Διοικήσεως τής Έκ
παιδβύοβως.
—Ό Ιλεγχος των άεριούχων
ποτών.
Έκ τοΰ ΰφυπουργβίου τής 'Αγβ
ρανβμίας ανεκοινώθη ότι άπό τοΰ
μηνός 'ίουνίου ηρχΐαβ χαί συνβ:
χιζβται έλεγχος τώνΛ έργοστασί&ιν
άεριούχων ποτών καί τακτικαί
δΐιγματοληψίαι των πωλουμέ
νων λβμοναδων. Τα λοιμβανομϊ
να δΐΐγματα άποατέλλονται (Ιςτό
Γενικόν Χημεϊον κρός ανάλυσιν.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Ή Έπιμΐλητεία γ ΜεραρχΕας
διαχηρύττει δημόσιον μειοδοτι¬
κόν διαγωνισμόν ένιργηθησομΐ,
νόν την 20 Σ)6ρ(ου ημέραν Τε¬
τάρτην χαί ώραν 11—12 π. μ.
πρός άνάδειξιν έργολάβου όδικων
μεταφοράν άπομεμαχρυσμένων
έν τή Νήσω άποστάαεων.
Ό διαγωνισμός έκτελεσθήσεται
ταυτοχρόνως έν Χανίοις, Ρεθύμνψ
χαί 'ΗρακλεΙψ έν τώ οίκείφ τΰ-
πφ δημοπρασιών 6ιά προφορι-
κων προσφορών χαί ενώπιον επι-
τροτιής έξ άξ)κών, παρά των οίχεί
ών Φρουραρχείων, συγκροτουμί·
νης.
Τό άποτέλισμα τοθ διαγωνι·
σμοθ Ιοεται υπό την ϊγχρισιν
τής Μεραρχΐας οχιτιχοί 5έ ίροι
συμφωνιών πρός πληροφορίαν των
ενδιαφερομένων εισί χατατεθειμέ-
νοι έν τοίς ανωτέροις Φρου·
ραρχείοις χαί τή Δ)σει τής Έ
πιμιλητιίας τής Μεραρχίας.
Ιι|ρι
«ι!
ΓΉ»
ίι '
ί!
Ηράκλειον — Κρήτης
Γρσφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωία Τρίτης
22 ΑΟγούστου 1939
123 Ώρα
ΝΕΑ ΑΙΜΑΤΗΡΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΕΙΣ ΣΑΓΚΑΗΗ
ΑΓΓΛΟΣ ΑΟΧΙΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΑΣ
ΕΦΟΝΕΥΣΕ ΕΝ Α ΙΑΠΩΝΑ
ΦΟΒΟΙ ΔΙΑ ΠΕΡΙΠΛΟΚΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματοι έκ
Σαγκάης άναφέρουν ότι νέα έπεισόδια
συνέβησαν έκεϊ μεταξύ "Αγγλων κ»ί Ί-
απώνων.
"Αγγλος λοχίας ευρισκόμενος έν ά-
μύνη ενώπιον έχθρικών έκδηλώαεων των
Ίαηώνων ήναγκ/σθη νά πυροβολήση,
φονεύσας έ'να- Ίάπωνα.
Σχετικώς εκφράζοντα! φόβοι Οτι τα
έπεισόδια ταύτα θέλουν δημιουργήση
περιπλοκάς είς τάς σχέσεις Αγγλίας—
Ίαπωνίας.
Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ
ΕΠΕΙΓΒΝΤΒΣ ΕΙΣ Τί ΛΟΝΔΙΝΟΝ
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Αύγούστου (τοθ άν¬
τ αποκριτοθ μας).— Τηλεγράφημα έκ
Λονδίνου άναφέρει ότι επέστρεψεν έκ
τής εξοχήν είς ήν διέμενεν, ο πρωθ-
οπουργός κ. Τσάμπερλαιν.
Οί σκοποί τής αίφνιδίας έπανόδου
τού κ.Τσάμπερλαιν είς Λονδίνον, απο¬
δίδον τα ι είς την σύγκλησιν τού Άγγλι-
κού ύπουργικού συμβουλίου αύριον (σή
μερον) δια νά εξετάση την οιεθνή κατά¬
στασιν, λαμβανομένων πιθανώτατα σοβα¬
ρωτάτων άποφάσεων.
Ή κατάστασις
άποβαίνει και πάλιν δυσχερής.
Άποφασιστικπ στάσις της Αγγλίας.
50 Πρωϊνή
>^, "'^Λ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Αύγούστου
— (ιδιαιτέρα ύπηοβσία τής
€Άνορθώσβως»).—Οί «Τάϊμς»
δημοσιεύουν σήμερον βαρυσή
μαντον άρθρον διαπιστοϋν
τες νέαν επιδεΐνωσιν τής κα
ταστάσεως. Ό Άγγλικός λα
ός, γράφουν, έχει πλήρη έ
πΐγνωσιν των δυσχερειών κσΐ
τής κρίσεως ενώπιον των 6
ποίων ευρίσκεται ή Εύρώπη,
διαπιστώνει δέ μέ λύπην δπ
εδημιουργήθη καί πάλιν κα
τάστασις καθ* δλα όμοΐα καΐ
χειροτέρα έκεΐνης πού εΤχκ δή
μιουργηθί) τΛν τιΐίρυσινόν Σε
πτέμβριον έξ άφορμής τοθ Τσε
χοσλοβατκικοθ. Ή Γερμανία
νομίζει ότι ί-χει δικα!ωμα νά
ύποδουλώσρ τ,ούς γείτονάς
της. Ό άγγλικός λαός έν τού
τοις άπαντα: «"Ας ένωθοθν
οί λαοΐ αύτοΐ διά ν' άντι
στοθν είς την Γερμανίαν καί
θά έχουν άμίρ στον την συν
δρομήν τής Αγγλίας καί τής
συμμάχου της ΓαλλΙας».
ΡΩΜΗ 21 Αύγούστου (Ιδ.
όπηρεσΐα) — Άγγίλλβται βκ
ΛονδΙνου βτι ό κ Τσάμπερλαιν
έτισττεύσας την επάνοδον τού
έκ ΣκωτΙβς δηου διήοχετο
τάς θερινάς διακοτΐάς εφθατ
σε την 7 30' πρωϊνήν μβτά τής
συζύγου τού είς την Άγγλι
κήν πρωτεύουσαν καί κατηυ
Θ6νθη άμέσως είς την Ντάου
νιγκ Στρήτ δτου εδέχθη δια
Φόοους προσωττικότητα'ς είς
συνεργασίαν Ό κ. Τσάμπερ
λαιν έπέστρεψϊ σήμερον διά
νά έχη τόν καιρόν νά έ*λ.θη
είς συνίννοήσεις μετά των ύ
τΐουργών τού πρό τής αύρια
νής συγκλήσεως τοθ ύπουργι
κοθ συμβουλίου 'Εντός τής
ημέρας έπΐσης έπιστρέφουν είς
Λ ινδϊνον, έκ Γιορχσάΐρ ό ύ
πουργδς τών'ΕξωτερικΛν λόρ
δος Χάλιφαξ καί έκ ΓαλλΙας
άεροτιορικώς ό ύτιουργός τ©ν
Στρατιωτικών κ. Χόαρ ΜττελΙσ
σα.Έν τφ μεταξύ όλόκληοος ό
άγγλικός τύπος άσχολεΐται μέ
την διεθνή" κατάστασιν καί το
νΐζει άπ^ συμφώνου δτι ή'Αγ
γλΐα ίά ■υποστηρίξη την Π3
λω/(αν μέχρι τέλους καί δι'6
λω/ των κολοσσιαΐων δυνάμε
ών Της. Τα αυριανόν ύπουργι
κόν συμβαΰλιον τιιστεύεται δ
τι θά λάβη Ιστορικής σημαοΐοτς
άηοφάσεις.
Τό Βατικανόν
μεσολαβεΐ διά τό Δάντσιγκ.
Ή Πολωνία και οί σύμμαχοί της.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Αύγούστου| μετοχήν ιής ΠολωνΙας καί
(ίδ. ύπηρεσ(α) —Έκ τής πόλε Ρωσσίας είς αυτήν.
ΕΚΔΟΘΗ
ΚΑ00ΡΙ20Ν ΤΗ! ΣΤΑΣΙΝ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΑΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).—Μετά ΐήν λήξιν τού
σημερινού υπουργικον συμβουλίου είς
τό Λονδίνον τηλεγραφείται ότι θέλει
εκδοθή επίσημον ανακοινωθέν.
Είς τό ανακοινωθέν θά καθορίζεται
ή στάσις τής Αγγλίας άπέναντι τής κα¬
ταστάσεως καί συγκεκριμένως άπέναντι
τού ζηχήματος τού Αάντσιγκ ώς τούτο
ως τοθ ΒατικανοΟ τηλεγρα¬
φείται δΐι ό Πάπας ΠΤ
ος 12ος απέστειλε χθές ά
νώτατον άξιωματοθχον τοθ
ΒατικανοΟ είς Βαρσοβίαν μέ
είδικάς όδηγίας. Ή αποστόλη
αυτή άποδΐδεται είς κοινήν α¬
πόφασιν τοθ Πάπα καί τοθ
κ. Μουσολίνι νά μεσολσβή-
σουν μεταξΰ Γερμανίας καί
ΠολωνΙας πρός εξεύρεσιν συμ
βιβαστικής λύσεως διά τό ζή
τημα τοθ Δάντσιγκ.
Ό Περτινάξ έν τούτοις θεώ
ρεΐ τόν Βασιλέα Λεοπόλδον
ώς τόν καταλληλότερον διά
νά μεσολαβήση διά τό ζήτημα
τοθ Δάντσιγκ. Ή «Ήχώ» των
Παρισίων γράφει έτιίοης δτι ή
Αγγλία κσί ή Γαλλία θεώ
ροόν απαράδεκτον την Ιδέαν
συγκλήσεως διασκέψεως διά
τό Δάντσιγκ χωρίς την συμ·*
ΒΑΡΣΟΒΙΛ. 21,;Αΰγούστου.
—Τό πρακτορείον Τρανσκοντι
ναντάλ μετέδωκε τό εξής άνα
κοινωθέν: Ή άμεμπτος στά
σις τής Πολωνίας κα€ώς καί
ή ήοεμΐα μέ την οποίαν άντι
μετωηΐζει την κατάστασιν
προκαλοθν την εξέγερσιν τοθ
γερμανικοθ τύπου ό οποίος
Βημοσιεύει φανταστικάς ειδή
σεις περΐ πιέσεων καί βαρβα
ροτήτων είς βάρος των συλ
ληφθέντων Γερμανών κατασκό
πων, μέ σκοπόν νά έξάψο,
την γερμανικήν κοινήν γνώ
μην εναντίον τής (ΠολωνΙας.
Αρμοδίως ελάβομεν την έν
τολήν νά διαψεύσωμεν ώς τε
λείως άνυποστάτους δλας
αύτάς τάς φήμας».
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Αύγούστου —
Ή εφημερίς «Ήμέρα» γρά¬
φει σήμερον δτι έντός των η¬
μερών ύπογράφεται ή Άγ-
γλοπολωνική συμμαχΐα» Κατό
πιν τής υπογραφάς τής συμμα
χίας αυτής, ή Αγγλία, ή Γαλ
λία καί ή Πολωνία θά έχουν
τάς αύτάς κοινάς ύποχρεώ
σεις άμοιβαΐας συνδρομάς έν
η" περιπτώσει μΐα έξ αυτών υ¬
ποστή επίθεσιν έκ μέρους τής
Γερμανίαν ή άλλης τινός δυνά
μεως. Έν τώ μεταξύ ό άγγλι
κάς τύπος, καθ* ά τηλεγρα
φεΐται έκ Λονδΐνου, άσχολεΐ
ται μέ την διεθνή κατάστασιν
τονίζων δτι τό αυριανόν ύ
πουργικόν Συμβούλιον θά λά
βη άποφάσεις πού δέν ,θ' ά-
φήσουν , είς κανένα 'άμφιβολί
αν διά την απόφασιν τής
Αγγλίας νά άγωνισθ{) διά
τόν σεβασμόν των διεθνών
συνθηκώνκαί των ελευθεριών
των λαών.
6ιαμορφούται μετά τα
τρα τής Γερμανίας.
τελευταία μέ
ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΡΏ2Σ0ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
ΡΩΜΗ 21 Αύγούστου (ί«5. ύηηρε-
σία).—· Είς τό Βερολίνον ετερματίσθη¬
σαν αίσίως αί Γερμανορωσσικαί δια.
πραγματεύσεις διά τής ύκογραφής νέας
εμπορικάς συμβάσεως μεταξύ των δύο
κρατών. Συμφώνως τή συμβάσει ταύτη
ή Γερμανία θά χορηγήση πιστώσεις
2ΟΟ έκ. μάρκων είς ΐήν Ρωσσίαν διά
την έκ Γερμανίας αγοράν έμπορευμά·
των. Ύπότούς ίδέους όρους ή Ρωσσία
θά χορηγήση πιστώσεις 18Ο έκατομ.
μάρκων είς την Γερμανίαν διά την έκ
τής Ρωσσίας αγοράν έμηορευμάτων.
Ή σύμβασις υπεγράφη την 19ην τρέ
χοντος μηνός.
Έξαιρετική
διπλωματική δραστηριότης παντοϋ.
Τό Γαλλικόν ύπουργ. Συμβούλιον
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Αύγούστου
(18. ύπηρεσ(α).—Αυριον συνέρ
χεται υπό την προεδρΐαν τοθ
κ. Νταλαντιέ τό υπουργικόν
Συμβούλιον.Θά έπακολου6ήση
καί άλλο υπουργικόν Συμβοΰ
λιον,έν συνεχεία, είς τα Ήλύ
σία, υπό την προεδρΐαν τοθ κ.
Λεμτιρέν προκεψένου νά λάβη
ιελικας άποφάσεις ώς πρός
τα διεθνη* ζητήματα καί την
ένταθεΐσαν κρίσιν. Έν ι ώ με
τα£ύ, σήμερον την πρωΐαν ό
κ. Νταλαντιέ έσχε μακράν συ
νεργσσΐαν μετά τοθ Άγγλου
ύπουργοθ των Στρατιωτικών
κ. Χόσρ ΜτιελΙσσα.
ΡΩΜΗ 21 Αύγούστου.—Με
τα την έσπευσμένην έξ Άλβα
νίας επάνοδον τοθ κ. Τσιά-
νο, εσημειώθη έξαιρετική δι
πλωματική κίνησις. Μετοβάς
είς τό υπουργείον των Έξω
τερικων ό κόμης Τσιάνο, έδέ
χθη διαδοχικως τοΰς πρεσβευ
τάς Αγγλίας, ΓαλλΙας, Ήνω
μένων Πολιτειων καί Πολω
νΐας, ού?έν δμως τιερΐ ούτών
ανεκοινώθη.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Αύγούστου.
Ό διπλωματικάς συνεργάτης
των «Τάϊμς» άσχολούμενος μέ
την γερμανοπολωνικήν διαφο
ράν γράφει ΰτι ή καλυτέρα ά
πάντησις είς τάς διαδόσεις
τοθ γερμονικοθ τύπου τάς
άποσκοπούσας είς τόν κλονι
σμόν τής έμπιστοσύνης των
μικράν κρατών πρός τάς Αν
τικάςΔυνάμεις είνε ή άκλόνη
τος καί σταθερά απόφασις τής
Αγγλίας καί ΓαλλΙας νά έκ
■πληρώσουν δλας τάς ύποχρε
ώσειςπού έχουν άναλάβει.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Αύγούστου:—
Κατ' εΐδήσεις έκ Βατρσοβΐας
ή «Γκεσταπό» διέταξε τό
κλείσιμον 8λων των Τραπε
ζών τής Σιλεσίας,. Ένεργήσα
σα έρευναν είς τα γραφεϊα
των Τραπεζών ανεκάλυψεν
8τι εΤχαν άγοράσει μεγάλας
ποσότητας άργυρών νομισμά
των καί δτι διηυκόλυναν την
λαθραίαν εξαγωγήν συναλ-
λάγματος. Κατόπιν τούτου
προέβη είς την σύλληψιν με
γάλου άριθμοθ Γερμανών θε.
ωρηθέντων ώς ύπευθύνων κα.
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΑΟΝ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΙΥΝΟΡΑ
ΠΟΛΩΝΙΑΣΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
Η ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ Τί_ ΓΕΡΜ1ΗΙΚ4 ΣΧΕΛΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Αύγούστου (το5 άν-
τακοκριτοΰ μας).— Τηλέγραφον έ«
Λονδίνου καί Παρισίων ότι διακοσίας
πεντήκοντα χιλιάδβς Γερμανικόν στρα
τού συνε«ε«τρώθηιχν είς τα Πολτόν*·
σλοβακι*ά σύνορα-
Έν τώ μεταξύ ό καγκελλάρίο; Χί-
τλερ έσχε μακράν συνΛμιλίαν μετά ταΐ
έν Βερολίνω Ίταλοΰ πρειβευτοΊ. Καθ"
α λέγεται ή Ιταλία άντιτίθεται είς
την άμεσον δράσιν τής Γερμανίας είς
τό Δάνταιγκ καί προσπαθεϊ νά συγ«οα·
τήση τόν Φύρερ Υπό πάσης επικινδύ¬
νου επεμβάσεως διά την ελευθέραν πό¬
λιν.
Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ
ΝΑ ΑΡΑΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΑΟΣ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ Π Ο Λ Ο ΝΙΑ Σ
ΑΘΗΝΑΙ 21 «Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας.)— Τηλεγραφήίλατα
έκ τήςΆνατολικής Π ρωσσίας φέρουν την
Γερμανίαν ώ; έτοιμαζομένην νά κατα¬
φέρη κεραυνοβόλον πλήγμα εναντίον τής
Πολωνίας* Εις τούτο ώς άφήνεται νά
εννοηθή άποβλέπουν αί στρατιωτικαί
συγκεντρώσεως τής Γερμανίας τόσον νο-
τίως όσον καί ανατολικώς των Πολωνι·
κων συνόρων.
Ο ΙΤΑΛΟΣ ΥΟΟΥΡΤΟΣ ΤΟΧ ΕΙΟΤΕΡΙΚΟΝ
ΜΕΤΕΒΗ ΕΙΣ ΜΜβ ΚΟΡΥΤΣΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 21, Αύγούστου (τού
άνταποκριτοΰ μας).—Ό Ιταλός υπουρ
γός των Εξωτερικών κόμης Τσιάνο έ·
πεσκέφθη είς την Αλβανίαν τάς πόλεις
Αύλώνα καί Κορυτσάν όπου καΐ έσχεν
συνομιλίας μετά των βκπροσωπούντων
τάς Ιταλικάς στρατιωτικάς καΐ πολιτι¬
κάς αρχάς.
ΚΑΤΑΚΑΥΣΜΙΑΙΑΙ ΒΡΟΧΑΙ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΝΟΜΕΝΑΣ ΠΟΑΙΤΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Α ύγούατου (τού άν
ταποκριτοΰ μας)— Τηλεγραφοΰν έκ
Νέας «Υόρκης δτς είς την Αμερικήν
ελνβον χώραν κατακλυσμιαϊαι βροχαί.
Αί βροχαί προεκάλεσαν δυστυχήματα
καί ζημίας είς πολλάς περιφερείας.
έν εχομεν ών είς τό σκάνδαλον
Ο ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ Ο
ΒΑ ΕΠΕΜΒΡΥΝ ΔΙΑ ΤΡ ΑΑΜΤΙΙΓΚ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Αύγούστου (τοθ άν
ταπονριτού μας).— Κατά τα έκ τού έ-
ξωτερικοθ τηλεγραφήματα άναμένεται ά
μεσος επέμβασις τού Πάπα χαί τού Ί¬
ταλοΰ πρωθυπουργοΰ χ. Μουσολίνι διά
την ειρηνικήν λύσιν τού ζηχήματος τού
Δάντσιγκ.
Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟΝ κ. ΜΕΤΑΞΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Αύγούστου (τού άν
ταποχριτού μας).—Σήμερον ο πρεσβευ
τής τής Ιταλίας επεσκέφθη τόν πρωθυ¬
πουργόν χ.Ί. Μετβξάν μετά τού όποί«
ον> καΐ βυνωμίλησεν επί τιν* ώραν.
Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΟΝΣΕΡΒΟΝ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
Δι' ίγγράφευ τού πρός τό 6
πουργεΐον Έ6ν. Οί»&νομίας τί
Ελληνικόν Έμπομκίν Έπιμελη
τήριον Άλιξανδρείας γνωρίζει δ-
τι !ιά διατάγμαΐος δημοσιευθέν¬
τος ε?ς την εφημερίδα τής Αίγυ
τπιαχής Κυβερνήσεως απηγορεύθη
ή είσαγωγήλαχανικων είς κονοίρ
βας κ. λ. π. είς Αίγυπτον οί'ΐι-
νες περιέχουν θυσίας βλαβιράς
είς την υγείαν παρακαλεΐ δέ νά
ιίδοποιηθοθν οί ένδιαφε&όμενοι έ
ξαγωγεΓς ώστι νά μην «ποστίλ-
λουνέν χ% άγνοίχ των έμπορεύματα
των οποίων ή είσαγωγή άπαγο
ρεύεται 5πό των αίγυππχκων τε
λωνιίων.
ΑΙ ΑΝΑΑΑΣΟΙΕΙΣ ΕΙΣ ΣΗΤΕΙΑΝ
Ενεκρίθη ή οίχονομιχή ένίσχυ
οί ί τής φιλοδασίκής ίπιτροπής
Σγ%1χς διά 5 000 δραχμών.
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 21 Αύγούστου -
Καί ή χθεσινή ήμέρα διήλθεν έν
Μόσχα χωρίς νά έπαναληφθοΰν
«ι διακοηΐΐσαι στρατιωτικαί συνο
μιλίαι.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Αύγούβτου.-
Έγνώαβη καί νέον Πολωνοαλοβα
Μικόν επεισόδιον είς τ* σώνορα.
Τό γερμανικόν Πρακβρεΐον ϊαχο
ρίζβται «π τα «πιπλα των έχδιω
χθεντων έκ £ιλκσί«ς Γβρμανων
έ είς πλειστηριασμον
Άπό μέρους τήί οικογενείας
Γ. ΡωμανοΟ μοί; απεστάλησαν μέ
σψ τοθ φαρμακοποιοθ κ. Έμμ
Ματζαπετάκη δραχμ»! χίλιαι
(1000) Γνα καταιεθ&σιν είς μνή
μψ τής πολυκλαύστου Έρασμίας
Έμμ. Λυδάκη υπέρ των κάτωθι
φιλανθρωπικών ίϊρυμάτων: Δραχ
ί ό (500) δά ό Β
μοί πεντακόοιαι (500) διά τό
φοκομεϊον χαί πεντοιχόσιαΐ (500)
διά χο Γήροκομιίον,
Η ΧΡΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ '
ΤΩΝ ΣΠΑΡΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
Υπό τοθ δπουργείου τής Γεωρ
γίας χατενεμήθί,σαν μετΐξύ των
Γεωργικων δπηρεαιών τοθ χρά
τους αί 1440 σπαρτικαιί μηχαναί
τάς οποίας εσχάτως επρομηθεύθη
τοθτο πρβς χρησιμοποίησιν των
κατά την προσέχη περίοδον διά
πρίώθησιν τής έντατικής καλλιερ
γείας. Έχ των άνωΐιρω οηχ',χί
κων μηχανων άνά δύ5 απεστάλη
_ «ίς τάς Γεωργιχάς ΎηηρκΙ
άς Ηρακλείου καί Χανίων χΛ 4
νά μία είς Ρέθυμνον χαί Λασήθι.
Σχετικώς μέ την χρήσιν των έν
λόγω μηχανων το υπουργόν π*
ρέχει λεπτομερείς όδηγίας πρίς
τάς γεωργιχάς δπηρεοίας έγχρί
νει δέ άπά τοθίε την σύίΓαοιν ί
ν4ς μεταδατιχοθ σχολείου δι' έκά
.'ρειαν π?6ς διδασχα
λίαν τοθ τρόπου λειτουργίας χθν
μΐχβνΐον χαί 5Α.
γι»ρνιχβν
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΛΓΤΛΙΧΟΥ ΥΗΟΥΡΤΙΚΟΥ 2ΥΜΟ0ΥΛΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Αύγούστου (τοθ άν
ταποχριτού μας)—Αγγέλλεται έκ Λον
οίνου ότι αί αγγλικαί χαί γαλλικαΐ έφη.
μερίοες έξαίρουν την σηε.ασίοιν το^ συ-
νερχομένου αύριον (σήμερον) άνγλιχθύ
υπουργικού συμβουλίου.
ΛΝΛΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΓΟΜΙΑΝ
ΤΟ ΙΟΟΤΕΛΕΣΜΛ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΙΙΥ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Λύγούστου (τού άν-
ταηοκριτού μας.)—χό άποτέλεσμα τού
Άγγλικοΰ υπουργικοΰ συμβαυλίου τό
οποίον συνέρχετ^ι αυριον υπό την προε
ορίαντού κ. Τσάμπερλαιν διά νά έξετί
ση την παγκόσμιον κατάστασιν άναμέ
νεται μέ αγωνίαν «πό την κοινήν γνώμην
τής Έύρώηη;. ' ^ '
ΔΑ ΤΑ ΤΕΑ
ΟΡΙΣΘΗΣΑΝ Α
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ
ΕΙΣΙΤΗΡΙ
Ι
ρ
λων
Α.ΘΗΦ1.Ι 21 Αύγούστου (τού άν
ταηοκριτοΰ μας). — Συμπληρωματικώς
*Ρθί,^,«λ>3Ρθφορίας δια τάς είσιτηρί-
Οΰ* εξετασεις των φοιτιχών ανεκοινώθη
ότι «υ.αι ώρίσθηιαν ν* γίνουν άπό τής
3Οής Σεπτεμβρίου μέχρι τής Οης Ό-
χτωβρίου.
Μέγεθος Γραμματοσειράς