97686 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5246

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

20/8/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΆΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
"~^ Ο1ΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ -"
τΒΕιβΥΙΟΣ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
ΑΙγύπτυυ
ίιησία λίραι 3
ίξάμηνος ϊ
Άμερικής
ετησία δολ, 10
ίξάμηνος » β
ί
«ατά φύλλον
Δραχ. 3
ΚΥΡΙΑΚΗ
20
ΑΥΓΐΥΣΤΟΥ
1939
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ $246
ΜΕ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑΝ ΙΛΙ ΟΛΡΡΟΣ
ΑΣ ΣΥΝΕΧΙΣΩΜΕΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΛΣ
Ότι ή οιεθνής κατάστα¬
σις εχει έπιδεινωθή έκ νέ
ου ουδείς βεβαίως δύναται
νά τό αμφισβητήση ή νά
τό αρνηθή. Αί διαφοραί με
ταξύ των διαφόρων κρατων
έχουν οξυνθή, ή αδιαλλαξία
τείνει νά χυριαρχήση έξ ό
λοκλήοου καί νά στραγγα
λίση τό πνεΰμα τής συνέσε
ως καί τό ξΐφος έμφανίζεται
καί πάλιν είς τόν ορίζοντα
ώς άπό μηχανής θεός δια
νά δώση λύσιν είς τα περι
πκπλεγμένα προβλήματα.
Είς τό βάθος έν τούτοις ύ
πάρχει ή ελπίς καί ή εύχή
άποφυγής τής ένόπλβυ ρή
ξεως καί συμβιβαστικώς διευ
θετησεως των ζητημάτνν
κου προκαλοδν τό δέος. καί
την αγωνίαν καί δημιουρ-
γοΰν τού: κινδύνους νέας
καταστροφής. Διότι Ιλοι οί
λαοί άπεχθάνονται τόν πό
λεμον. "Οσον λοιπόν καί
αν έμφ*νίζεται κρίσιμος
κατάστασις αί ελπίδας δέν
έχάθησαν. Έπομένως δέν
δικαιολογεΐται δημιουργία
πκνιχοΰ οΰτε καί αίσθημα
άποκαρδιώσεως. Είς αύτην
μάλιστα την ώραν, έπιβάλ
λεται περισσότερον να δια
τηρήσουν ολοι την ψυχραι
μίαν των. Πολύ περισσότε¬
ρον ό έλληνικός λαός.
Ή Ελλάς ευρίσκεται μ«
κράν τού έπικέντρου των
γεγονότων πού προκαλοΰν
τού; φόβους. Μέ τούς γείτο
νάς της διατηρεϊ αγαθάς σχέ
σ»ις. Είναι προσηλωμένη
είς τέ) ίδεώδες τής είρήνπς.
Δέν ίχει πολεμικούς σκβ
πούς βΰτε κατακτηηκας δι*
θέσεις. "Εχει Ισχυράς τάς &
μυντικάς της δυνάμεις καί
όλοκληρωμένον τό σύβτη
μα των συμφωνών καί των
συμμαχίαν της. —αί φροντί
ζει νά μείνη μακράν τής
πολεμικής καταιγίδος καΐ
άν έχραγή, πράγμα τό όιτοϊ
όν είναι, επαναλαμβάνομεν,
τόσον απίθανον, ίσον του¬
λάχιστον καί τό αντίθε¬
τον. Ό έλληνικός λαβς έπο
μένως ειμπορεί καί πρέπει
νά παρακολουθή την έξέλι
ξιν τής διεθνοΰς καταστάσε¬
ως μ έ ηρεμίαν καί θάορος.
Καί νά συνεχίση τα είρηνι
κά εργα τού καί την συγ¬
κομιδήν των προϊβντων τού
μέ ψυχικήν άταραξίαν χαί μ έ
την συναίσθησιν ότι ή'Εθνική
Κυβέρνησις μεριμνά χαί. διά
την ειρήνην καί την ά'σφά
λειαν τής χώρας καί διά την
καλήν διάθεσιν των γεωργι
κων μας πρβϊόντων είς τάς
κατκναίλωτικάς άγβράς τοΰ
έίωτερικβϋ. Πρό πάντων δέν
πρέπει νά δίδεται πίστις είς
τάς άδεσπότβυς φήμας περϊ
διεθνών περιπλοκών χαί δέν
πρέπει νά δημιβυργήται π«-
νικβς πού έπιδρά δυσμενώς
επί τής άγοράς χαί ώφελεΐ
μόνον τούς κερδοσκοπβυς.
ΒΪΖΑΝΤΙΙΟΙ ΟΙΙΣΑΤΡΟΙ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Ή ταύτίχρονος αχιδον κάθο
δος είς την νήσον μβτς των χ χ.
Χειλαδάκη διευθυντού τής Τού
ριστιχης "Οργανώσεως τού Ύφ»
πουργειου Τύπον καί Τουριαμου
χαι τού κ. Ξυνκοπούλου, έφερον
τ&ν Βυζαντινήν άρχαιοτήτων πά
ρα τω υπουργείω τής Παιδείας
άηοτιλεΐ μίαν αναμφισβήτητον
άιτοδΐιξιν τοδ ένδιαςρεροντος τής
σημερινάς κυβερνήσεως δια την
οργάνωσιν τής «Βιομηχβνίας ξέ
νων» είς τον τόπον μας, δημιουρ
γεΐ δέ καΐ την έλπιδα βτι θά λπ
φθή επί τέλους, σοβαρά φροντίς
δια την προστασίαν καί σνγκίν
τρωσιν των Βυζαντινήν θησαυρων
μαις. Είναι δέ τα δύο αύτά ζητή
ματα στενά ουνδκδβμέν* μεταξύ
των. Ό τουρισμίς ειμπορεί νά
οτηριχβή είς τρί« τινά: Είς τάς
μινωϊνάς αρχαιότητάς. Είς τα 0υ
ζαντινά μνημΐΐα. ΚβΙ είς τάς συγ
χρβνους φυσικάς χαλλονας, είς
τα ώραία θέρβτρα, «Ις τάς λβυ
τροιτόλΐις πού θά δημιονργηθοΰν
καί «ίς τα αλλα μβσα άνέσεως
«ού θ' ά«βκτήαωμ«ν οιγά — σιγά.
ΚαΙ διά μέν τάς Μινωϊκάς αρχαί
βτητας ΰπάρχβι τβ Μουοβϊβν τής
πόλεώς μας,ποϋ θάχκταστά άπο τα
μβγαλΰτερα χαί τα έπιβλητικώτε
ρα τοΰ κόσμου μβτα την ολοχλη
ρωτικην αποπεράτωσιν τού. Δια
τα ούγχρβνα μεαα προβελκύσβιις
ίπίβης ςβνων, ίργάζεται καί τό
κρατος καί ή ϊύιωτική πρωτοβου
λία. "Εμεναν έμως λπσμονημενοι
εντελώς οί Βυζαντινοί θηααυροί.
'ϋμενοιν παρημελημενα τα Βυ
ζαντινά μνημεία, έκτϊθβιμβνα είς
την φθοράν τοδ χρόνον, ·1ς τάς
έπιδρασβης τοθ χαιροϋ χαΐ είς
την διάθεσιν των άμβρφώτων πό
λιτκν ποϋ τα κατέστρεφον έν τή
ώηβ«ν προσπαθεία των νά τα δια
οώσουν. Κ «ι δι' αύτούς τοϋς θη
ααυροΰς κβΐ τα μνημιϊα ελπίς©
μ·ν ότι θά ληφθή τώρα μεριμνα.
Ελπίζομεν δηλκοή 6τι έπ' βύκαι
ρία τής ενταύθα χαθοδου των κ.
κ. Χειλαδακη κ«1 Ξ,υγκοπούλου,
θά άποκρυβταλωθή επί τέλους είς
απόφασιν ή 10*« της ύημιουργί
άς στέγης γραμματ«ν καί τέχνην
(Ις την πόλιν μ*ς, βΐς την οποίαν
νά ουγκβντρωθς-ΰν ή Βιβλι
οθήκη, το Βνζαντινον Μ©»
οβιον κ«1 το Τουρκικόν αρχεϊ
όν καθώς καί ή Ιΰ*~. την οποίαν
άπο χκιροθ έρρίψαμεν, της μετα
τροπής ώηλβδη των υπό οιαλν
σιν ίστοριχών μονών τβν >υρι
σκομβνων είς γρ«φΐχά τοιιεΐκ ιΐς
{εννναΐς καί τουριοτιχά χίντρ».
Διά τού τροπου αύηΰ χαί «Ι άνε
χτιμήτου άξίοις θηααυροί βνζαν
τινής τίχνηί, «Ιχονίς, χρυοοβου
λα. άργυρέβουλα, εύαγγέλια οττ«
νίων έκδοσίων χ. λ. π. θά συγκβν
τρ ωθοδν είς 'έν μουσείον μ αί θά
είναι είς «την διάθεσιν των φιλο
τέχνων καί οί ναοΐ καΐ τα «λλα
μεσαιωνικά χριστιανικά μνημεϊα
θά προφυλαχθοΰν καί θά διατηρη
θοΰν χαί ξβνννες χαί θέρετρα θά
δημιουργηθο&ν είς £λα τα σημβΐα
της Μβγβλονήοου. Άργότερα δέ
ϊσως κατορθωθή νά γίνη χαί μία
βίδιχη εκδοσις πού θα περιέχη
δλα αΰτά τα μνημεΐα καί τοϋς
βησαυρούς κοιΐ θ' άπβτϊλό την
χκλυτέραν διαφήμισιν διά τόν
τόπον μας.
Δι* δλα δμως αΰτά καλόν βΐνβ
νά ένδιαφβρθοδν έχτος τού Κρά
τους χαί οί Λήμοι χαί α! χοινότη
τας χαί ή τοπιχή έπιτροπή τουρι
σμοδ χαί δλοι οί αλλοι οργανι
αμοΐ χαί αί οργάνωσις.
Πεταχτά
σημΕΐώματο
ΑΝΟΡΟΟΟΜΙΑΙ ΟΟΥΛΙΑ
Σέ παληό έρειπωμένο τοΐχο
χοθ χωρίου δυδ τιερισΐέρια Ιχουν
χτίσει τή φωληά των. Πρίν άπό
χρόνια, μικρά πιτοούνια άκομα
ζ»υγάρβ)σαν κι' ίστέγασαν τβν ί-
ρωτά των ατήν θυρίδα αύτοθ τοθ
τοίχου. Πλ&ύσια σέ αίσθήματα, υ
πήρξαν λιτά είς άπαιτήσκς Λίγα
ξερά χορτα, ξύλα, μαλλιά καί
κουρελλάκια ήρκεσαν νά δημιουρ
γήσουν τόν οίκογενειακό παράδει
οό των. Ιΐολλή αγάπη θά χρειαζό
ταν γιά να τόν συντηρήση τόν πά
ράδειαον αΰτο — καί υπήρχΐ —
χι' ίμιινι άκατάλυτη. Τώρα Οΐτι
ρα άπό χρόνια τα ΐ(5α πάλι τα
ώραΤα ασττρα περισΐίρια. Κονΐά
τα ίνα στ" αλλο έτιτίβιζαν. "£-
σμιγαν τα μικρά τους ράμφη. Ά-
νοιγαν τίς φτεροθγες των κι' ί
παιζαν μέ τρυφερότητα χαί πε-
πΐριπάθεια πιύ θά τή ζήλευαν
οί αβρότεροι έραστίς. Γέριχα είνε
τα περιστέρια πιά. Δέν στίλβουν
τα φτερά των δπως άλλοτε. Ή
άγάπτ] των &μως Ιμεινε νέα χαί
τα αίοθήματά των δυνατά. Τό
Ιίίιο δπως χαί δχαν πρωτογεννη
θτ)χαν.
Τ9 άντΕχρνβ» ξανά Οοιερα «πό
Ή χαρά τού ύπαίδρου.
Νοσοκομείον παίδων είς Μάντσεστερ.— ΜικροΙ τρόφιμοι «ου ύνοβ&λλονται συχνά είς
ήλιόλουτρα ένω ακούουν εύχάριστα τταραμθθια. Τό λαμπρόν ΐδρυμα λειτουργεΐ υπό την αΐγίδα τής
δουκΐσσης τοΰ Κέντ.
χρόνια, μέ αυγκίνησι. Κι' άθελα
σχέφτηχα μιάπαρόμοιαν ανθρωπίνη
περίπτωσι. "Ετοι ώραία είχον αρ-
χίσει τό είδύλλιό των δύο νέοι
άνθρνποι. Μέ παθος καί άδρότη
τα. Μέ δύναμι χαί τρυφεράδα.
Άνεπιφύλακτα έπλησΕαααν 6 ϊνας
ν άλλο. Έσμιξαν τίς χαρδιίς
των. Κι' έπΕατεψχν δτι εγέμισαν
μέ την άγάπη τους τόν κόσμο.
Άφτΐναν νά θιρτίφί το α!βυτ}μκ'1
των. Κι' ενόμισαν δτι χάχω ΐπ'
τή σκιά τού θαβρισκΐ παντοτεινή
προφύλαξι ή ευτυχία των. Δέν
ιίχαν δμως την ελευθερία των πε
ριατιριων. Πολιτισμδ ίπιβΕωξαν
οί άνθρωποι. Κι' εδημιούργησαν
δΐσμά βαρεία γιά τού; εαυτούς
των. Κι' έγιναν δοθλοι προλήψειον
χαί συνθηκων κι'άλλόκοτων, π>ρα
λόγων αντιλήψεων ηού άντιοτρα
τεύονται τή φύσι καί τους νάμους
τής εξελίξεως. "Ετβι ή άγάπη έ
θΐριευε στίς καρδιές, ένω τα στό
ματα ίμεναν κλειστά καί τα χεί
λη χωρισμίνα. "Αν ϊμιος σ' δλες
τίς αλλις περιπτώαεις ή υποχρεω
τιχή οιωπή ευνοεΐ τό θίριεμα τής
σκίψεω;, στόν ίρωτα ή σιωηή
τροφοδοτεΤ τίς περισσότερες φορές
τή φαντασΕα ποϋ έχει παιδί της
τή ζηλΐϊϋπία χαί την παρεξήγη
σι. Κι' ή ζήλεια— άς μή φαν^
παραδοξολογία — δέν τρέφει τ^ν
άγάπη, ά,λλά τή θανατώνΐι. Ή
ζήλεια είνε το φριχτο σαράχι πού
τρώιι την ίμπισιοσύνη, πάνω
στήν ίποία στηρίζεται ή άγάπη.
Κι' ή ζήλεια δυναμώνει δταν ή
γλωσσα ΐίνι δεμένη χαί χινΐΐται
μονάχαή ςραντασΕα. Όταν δέ
χλονιοθη' ή έμπιστοσύνη τότε γχρι
μίζεται ή άγάπη χαί θανατώνε
ται δ ίρωτας.
"Ανθρωποι δμως χωρίς Ιρωτα,
^·*γά«τ); "χτορΐς οχοπούς, χωρΐς
αίσθήματα μοιίζουν μ' άσκούς μ'
αέρα γεμισμένους πού φέρει τό
κθμα καί δ (ϊνεμος δπου θελήσουν
άφοθ ίέν ϊχουν ούΐε θέλησι ο5τι
ζωή, ούΐε δύναμι διχή τους εύ:ε
αύτενίργεια. Ποίος δμως θά μπο
ρέση νά απαλλάξη τούς άνθρώ
ποιις άπό προλήψεΐς χαί δεσμ·*,
άπό άδυναμίες χαί σχουριες χαί
νά τούς μάθη 8τι ϊχουν χρέ^ς
νά οΊαλύουν τίς παρεξηγήαιις
χαί νά ξανααυνδέοιιν τα αίσθήμα
τα των δταν καχές σκέψεΐς χωρίς
χανένα λόγον τα χωρίζοον; ... Τα
περισΐέρια χαί οί πελαργοΐ χαί
ταλλα πουλιά μέ την ώραία άρμο
νιχή ζωή θά είμποροθσαν ίσως
νά τούς έμπνεύσουν χά Ι νά τού;
διδάξουν. Δίχοντχι δμως οί «πολι
τισμένοι» ανθρωποι νάχουν ώς
πρότυπο, δπόδειγμα χαί μίτρο τα
άθώα περιστίρια ή τ' άγρια που
λιά ;...
Τό μέλλον της πόλεως
Η ΕΟΕΙΤΛΣΙΣ ΤΟΥ ΣΙΕΔΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ Ι1ΑΡΑΛΙΑΚΗΗ ΖΩΝ
Ή απόφασις τής έπεκτάσε
ως τοθ σχεδίου πόλεως καί
είς την άκτήν, μέχρι τής θα¬
λάσσης, υπήρξε χωρίς άντΐρ-
ρησιν τόσον όρθή, δσον ήτο
καί έπφεβλημένη. Διότι δέν
θά ήτο ποτέ δυνατή ή όριστι-
κή διαμόρφωσις τής πόλεως
χωρίς την εφαρμογήν σχεδίου
καί είς την παράκτιον ζώνην.
Όσον δέ καί άν άνεκαινίζετο
τό εσωτερικόν, όσον καί άν
διηνοΐγοντο νέοι δρόμοι, πλα
τεΐαι καί λεωφόροι κσί άν έ-
δημιουργοθντο πάρκα καί άλ
λα Ιργα πολιτισμοΟ, τό Ηρά¬
κλειον θά Εδιδε την εΐκόνα
κσί την εντύπωσιν «άτσιγγανο
χωρίου» χωρίς ρυθμόν καί τα
ξιν, έφόσον ή πσραλιακή
ζώνη πού αποτελεί την προθή
κην τού, θά ίμενεν είς την ση
μερινήν άθλιότητσ. Ή έπέκτα
σις έπομένως τοθ σχεδίου τής
πόλεως καί είς την παραλίαν
αποτελεί πράξιν έπαινετήν
καί γεγονός ευχάριστον.
Πιστεύομεν δέ δτι δέν θά
μείνη απόφασις νεκρά, γράμ-
μα κενόν. Αντιθέτως έλπΐζο
μέν δτι θά τεθή είς έφαρμο
γήν τό συντομώτερον καί μά
λιστα κατά τρόπον μελετημέ
νόν καί μέ ρυθμόν ταχύν.
Φρονούμεν μάλιστα δτι θα
πρέπει—κάΐ προσδοκώμεν δτι
έτσι θά γίνη— ν' αρχίση ή έ
φσρμογή τοθ δλου σχεδίου έκ
τής παραλΐας. Ελπίζομεν ά
κάμη, ότι μετά την απόφασιν
αυτήν, ή μηχανική ύπηρεσία
τοθ Δήμου, θά συνεργασθή
μέ την μηχανικήν υπηρεσίαν
τής Λιμενικής 'Επιτροπής διά
τόν έναρμονισμόν των υπό
κατασκευήν έργων τοθ Μπεν
τενακιοθ πρός τό δλον
σχέδιον. Διότι τα έργα αύτά
όπως γίνονται δέν θά έξυπη
ρετήσουν τάς ανάγκας τής πό
λεως οΰτε καί θά έξωραΐ-
σουν την παραλίαν εκείνην,
μοναδικήν διά τόν περΐπατον
καί τήνάνα ψυχήν των πολιτών,
προθήκην πού θά δημιουργή
είς τόν διά θαλάσσης έρχόμε
νόν ξένον την πρώτην έντύ
πωσιν διά την πόλιν. Τό ϊδι
όν δέ πρέπει νά γίνη καί ώς
πρός την παραλίαν τού νέου
λιμένος καί πέραν πρός τα
Δημοτικά λουτρά μέχρι τής
Ν. ΆλικαρνασσοΟ.
Είς την παραλίαν τοθ Μπεν
τενακιοθ πρέπει νά κατασκευ
ασθή μία εύρεΐα λεωφόρος μέ
εύρύ έπΐσης πεζοδρόμιον πρός
την θάλασσαν καί πεζοδρόαι
όν πρός την τιόλιν, μέ διτιλδς
δενδροστοιχΐας άπό ε(&ικά δέν
δρα ΐΐο ΰ εύδοκιμοθν είς τα τισ
ράλια καί νά χρησιμοποιήται
ή λεωφόρος αυτή μόνον διά
τούς πεζούς καί τα σύτοκίνη
τα πολυτελείας. Νά διανοι-
χθβ δέ μία παράλληλος ό-
δός—ύπάρχει ήδη ή διερχομέ
νη έξωθεν τής οΐκίσς Καλοκαι
ρινοό καί δ έν χρειάζεται παρά
διαπλάτυνσιν — διά την ϋΐνη
σιν των φορτηγων τροχοφό
ρων. 'ΕηΙ πλέον είς τό Μηεν
τενάκι είνε άνάγκη νά διανοι
χθ{| μία κλΐμαξ είς την θά
λασσαν καί νά κατασκευα
σθή μικρά άποβάθρα διά τό
πλεύρισμα λέμβων. Νά τοπο
θετηθή άπλοθν κιγκλΐδωμα, δ¬
πως ή κουπαστή των βατπορι
ών, είς την άκρην τοθ τβΐχους
πρός ιήν θάλασσαν. Νά γίνη
£νας μικράς κήπος μέ εν θερι
νόν κινηαατοθέατρον είς τό
μέσον, έκεΐ δπου τό τζαμι καί
οί άλλοι άκάλυπτοι χωροι
Καί νάγΐνουν δΰοάλλα κέντρα
είς τα σημεΐα πού υπήρχον
παλαιότερα τα δύο καφενεδά
κια, ένα λαϊκόν καί ενα άλ
λο πολυτελέστερον. Έν συνε-
χεΐα δέ νά έξωραϊσθή καί νά
διαρρυθαισθή ό μεγάλος
Κοθλες καί να. δημιουργή
θή έπ' σύτοθ κέντρον^
Είς δέ τόν νέον λιμένα έκ
τος τής εύρεΐας άποβάθρας
πρέπει νά γίνη καί μία λεω
φόρος πού νά προεκταθ{| διά
τής Τρυπητής καί τής πσρσ
λΐας τής Ν. ΆλικαρνασσοΟ
μέχρι τοθ άεροδρομΐου. Έτσι
θ' άναπνεύση ή πόλις, θ* άπο
κτήση δψιν πολιτισμένον ιΐς
την παραλιακήν ζώνην,θά έξυ
γιανθή καί θά καταστή άξΐα
καί τοθ παρελθόντος καί τοθ
μέλλοντας της. Θά καταστή
άξΐα τοθ όνόματος καί τής
φήμης της ώς κέντρου μεγί
στου τουριστικοθ ενδιαφέρον
τος.
Αί ελαίαι.
Ή Άγροτική Τραπέζα, εξε¬
δήλωσε καί πάλιν τό ενδια¬
φέρον της διά την παρα¬
γωγήν καί την κατανάλω¬
σιν βρωσΐμων έλαιων. ΑΙ έκ
τής ύπαίθρου δέ πληροφορί¬
αι άναφέρουν δτι ή παρα
γωγή θά είναι εφέτος σημαν
τική. Ελπίζομεν λοιπόν δτι
θά καταβληθή κάθε προσπα¬
θεία διά την καλύτερον επε¬
ξεργασίαν, την συσκευασίαν
καί την τυποποΐησιν των βρω
σίμων έλαιων καί (δία των
προοριζομέν ών δι' εξαγωγήν.
Διότι μόνον διά τοθ τρόπου
αύτοθ θά επιτευχθή ή κατά¬
κτησις των ξένων αγοράν. Καί
πρέπει νά σημειωθή ότι ή
παραγωγή βρωατίμων ελαιών
είναι συμφέρουσα καί κερδο-
φόρος.
***
Ή δενδροκομΐα.
Άπό ημερών ευρίσκεται είς
τόν νομόν Λασηθίου ό διευ-
θυντής Δενδροκομίας καί Άμ·
πελουργΐας τοθ ύπουργεΐου
Γεωργίας κ. Φιλιππόπουλος
θά επισκεφθή δέ καί τόν νο
μόν μας. Ό κ. Φιλιππόπου-
λος περιοδεύει διά νά μελε
τήση τα δενδροκομικά ζητή·
ματα καί νά μεριμνήση διά
την προστασίαν, την επέκτα¬
σιν καί την συστηαβτοποίησιν
τής δενδροκαλλιεργεΐας. Ε(μ·
ποροθμεν λοιπόν νά ελπίζω¬
μεν δτι ταχέως ή δενδροκαλ
λιέργβια θά σημειώση νέας
προόδους είς την νήσον μας.
Ιδιαιτέρως ή καλλιέργεια
τής φυστικιας, τής καρυδιάς,
τής άμυγδαλιάς, των έσπερι
δοειδών, των μπανανεών καΐ
των δλλων όπωροφόρων δέν
δρων, πρέπει νά έπεκταθή διό¬
τι ώς απεδείχθη είναι ή μάλ
λον προσοδοφόρος γεωργική
έργασία.
Αί έξοχαΙ.
Αυριον έπιστρέφει έκ των
Παιδικών 'Εξοχών τής κ. Κατε
χάκη ή δευτέρα αποστόλη
παι&ιων, θά σταλή δέ άμέ-
σως ή τρίτη καί μετά εΐκο-
σαήμερον ή τετάρτη καίτε*
λευταία. Έτσι χάρις είς την
φιλάνθρωπον κυρίαν καί τό
Πατριωτικόν "ΐδρυμα, διακόσια
πτωχά, καχεκτικά παιδία τής
πόλεώς μας, εκατόν άγόρια
καί ίσάριθμα κοριτσάκια, θά
εύρουν υγείαν, θά τονωθοθν,
θά αίσθανθοθν την χαράν
της ζωής. Καί δέν είναι μι¬
κρόν τό γεγονός σΰτό. "Ας
ελπίσωμεν δέ Οτι θά συστη-
ματοποιηθή περισσότερον ή
προστασία τοθ παιδιοθ ωστε
είς τό μέλλον νά μην μείνη
κανένα παιδΐ χωρΐς περίθαλ
ψιν, χωρΐς καλήν τροφήν, χω
ρΐς εξοχήν τό καλοκαϊρι.
Βροχαι.
Πτώσις θερμοκρασιών καί
βροχών εσημειώθη είς την βό
ρειον Έλλάδα, ώί άναφέρουν
σχετικά τηλεγραφήματά μας.
Τό γεγονός δέν είναι όμολο·
γουμένω; ευχάριστον. Άντι
θέτως έμπνέει ανησυχίας. "Ας
εύχηθώμεν πάντως νά μην
έλθουν καί έδω αί βροχαί
είς αυτήν την εποχήν της συγ
κομιδής τής σταφίδος. Διότι
ή καταστροφή θά είναι άνε
πανόρθωτος. Άλλά καί δς
λόβουν τα μέτρα των οί άμ-
πελουργοί μας. Κυρίως δηλα
δή πρέπει νά προμηθευθοθν
δλοι τέντες διά τούς ά πλώ
τούς των καί τζιβιέρες. Καί
πρό παντός άς φροντίσουν
άπό τώρα διά τό επόμενον
Ι τος. Ένα μέρος τοθ έφετει
νοΟ είσοδήματός των όφείλουν
νά τό διαθέσουν άμέσως δια
την κατασκευήν άπλωτών,
διά την προμήθειαν σταφιδο
πάνων καί τζιβιερών
ΒιβλιοθήκαΒ.
Ή απόφασις ιδρύσεως νομιχων
Βιβλιοθηχων είς δλα τ* δικαστή
ρια τής χώρας είναι απολύτως
όρθή. Πιστεύομεν δέ δτι θά ίσχύ
ση χά Ι δι' δλας τάς άλλας υ πή
ρεσίας. Βιβλιοθήχαι δμως δέν
πρίπει νά ίδρυθοθν είς τάς Ιδρας
των δημοσίων δπηρεαιών μόνον.
Είναι άνάγχη νά Εδρυθοθν χαΐ
είς δλα τα σχολιΐα χαί είς τάς
Ιδροτς των χοινοτήτων χαί των
συνεταιρισμόν χαί είς τόν πλέον
άπομεμαχρυσμένον συνοικισμόν. Δι
ότι αί βιβλιοθήκαι θ' αποτελί
σουν τό καλύτερον χαί τό άπο·
τελεσματικώτιρον μέσον μορφώ
σεως τοθ λαοθ χαί άνυψώσεως
τής στάθμης τοθ πολιτισμόν τής
χώρας.
ΑΠ8ΡΘΩΖΙ9
ΠΟΥΛΛΚΑΚΗ.- Σήμβρον:
«Τρείς Σύντροψοι». Μέ τούς Ρομ¬
πέρ Τέϋλορ, Μαογκαρέτ Σούλλα
βαν, Φρανοοτ Τόν.
Την Δευτέραν 6 «"Ανθοωπος
μέ τα 56ο πρόσωπα» μέ την Βίβι
αν Ρομάνς,
ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήιιεοον 6 ναυτι
κός κολοσσάς «5 Ο 5. Βυθιζόμεθα»
μέ την Ντολορές Πέλ Ρ(ο.
Δευτέραν. Πέαπτην, Σάββατον
Κυριακήν ώρα Β 10 άπογευματινή
ΠΒΥΑΑΚΙΟ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Τώ πολυχρβτο ρωμάντζο
ΤθΟ ΕΡΙΧ ΜΑΡΙΑ ΡΕ
ΜΑΡΚ συγγραφεύς τού "Ού
ίέν νεώτερον ά πό τό Δυτικό
μέτωπο»:
ΤΡΕΙΣ
ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ
Νέ ηρΝτ«γΜνιστάς:
Ρομπέρ ΤέΟΑορ
ΜΑΡΓΑΡΕΤ ΣΟΥΛΑΑΒΑΝ
Φρανσότ Τόν
Την Δευτέραν
Μιβ ύπέροχπ Γαλλική
δημιουργία:
ΑΝΘΡΟΠΟΣ
ΜΕ ΤΑ ΑΥΟ
Π ΡΟΣΟΙΊΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ
ΒΙΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ
ΠΙΕΡΜΙΊΛΛΝΣΑΡ
Ρ ΑΙΜ Υ
Την Πέμπτην
Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ
ΤΗΣ ΤΣΑΡΔΑΣ
Μέ την Μάρθα Έγκερθ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Οί δραματιχές στιγμές
άγννίας των «νδρών ε¬
νός βυθισθέντος ύποβρ»-
χίου.
8.Ο.8.
ΒΥΙΙ2ΟΜΕΟ*
Ένα συγχλονιστιχό έ-
ρντικό δρ&μα, μία άπε-
γνωσμένη πάλη μεταξύ
μίσους, καί καΒήκοντος.
αχηνοιί πρωτβφανοϋς ή-
ρωϊομοΰ καί αύτβθυσίας.
"Ενα άσύγχριτ© σχη·
νοθετικό κατορθωμα.
ΠρωταγωνιστεΙ ή ύ-
κέροχη ΝΤΟΛΟΡΙΣ
ΝΤΕΛ-ΡΙΟ.
Λίαν πρβσεχδς: ή ω¬
ραιοτέρα 'Ελληνική ται¬
νίαι: Η
Η στήλη
"Η χαριτωμένη αυτή μικροΰλα
είνε ή «ΒισίΜσσα τής Άγγλικής
τηλεροασεως». "Ηδη μεταβαίνΐ
είς Χόλλυγουντ.
Τό_πε ριποθέστερον
άνάγνωσμα
ΛΟΠΖΤΗΣ μέ πο>υετή «εΐραν,
ύνηρετ&ν νθν ενταύθα καρά σο
βαι ψ "Εμπορικώ καί Βιομηχανιχω
Οίκω, διαθέτων χρβνον, άναλομ
βάνε ι την τήρησιν λογιστικήν βι
βλίαν έπιχειρήσιων πάσης φύσι
ως, ΈνΙσης ένεργεί ιλέγχους
καί εκκαθαρΐσιιι;, Πληροφορίαι
ιαρ' ημίν.
Ο ΣΟΥΜΟΕΡΤ
ΚΑΙΗ1ΕΡΕΙΑ1ΑΙ1Ι
14ον
—Φράντς, είσαι τδ νέον οί¬
στρον της γερμανικήν μουσικής !
Πέτε πάλι ίδγαλις αύτο τό άρι
σΐούργημα; ζ__ ■;_;"
Ό Σόμπερ, δ ένθουσιώδης Σου
λίγίΐ.
—Ό Φράντς χάνει τα άριοτουρ
γήματά τού χρυφά, σάν νά κάνη
έγχλήματα !
Καί δ άτυχής Φράντς μπροστά
είς δλας αυτάς τάς ϊχδηλώσειςτών
φίλων τού, στίχιται στενοχωρημί
νος, ευρίσκεται έν άμηχανία, χοχ
χινίζιι...
—Στίχοι τοθ Γχαΐτε, μουαιχή
τοθ Φράντς Σοθμπερτ! Δόο δυνά
μεις ΐοες, δύο ονόματα ίσοδύ
ναμα ! λέγει δ ένθουαιώδης Σόμ
περ.
Ό Φράντς χοχχινίζει περισσό
τιρον... θέλιι ν* άπομαχρύνη τε
φίλους τού άπό την νέα τού σύνθε
σιν πίύ αποτελεί τδ μυοτιχδ τής
καρδίας τού... Στρέφιι την δμι
λία είς άλλα θίματα... Οί φίλοι
τού θίλουν νά τοθ άποσπάσουν την
ύπόαχεσι πώς δέν θά λείψ) άπόψε
άπό την παρία τους.
— Φράντς, ϊεν θά μάς αρνηθή^
αύτδ τδ χατήρι! θάχωμε μαζί χαί
τα χορίτσια μας. Και σοϋ μεταβι
βάζομε την παράκλησί τευς: Πώς
θά χορεύσωμεν, άν Ρέν είσαι έσύ
στδ πιάνο;
Οί φίλοι τού εΓχαν διοργανώθη
μιά άθώα διαχίδααιν, είς την ό
ποίαν δ χαθίνας θά ϊφερνε την φι
ληναδ&ύλα τού, ή δ π ως ελιγαν
ήν «ίρραδωνισΐικιά» τού... Συ
χνά σιίς αυγχεντρώσιις των ίφερ
ναν χαί τίς φιληνάδες των. Μόνον
δ Σοθμπερτ £έν εΐχε φιληνάδα,
μόνον δ ΣοΌμπερτ επήγαινε πάντα
μόνος τού. Οί φίλοι τδν θιωροθ
σαν άχοΐΜονητο, τδν φώναζαν ά
γριάνθίωπο, χαί γιά νά τόν πει
ράζουν τιθ Ιλεγαν π ώ; έφοβιΐτο
τίς γυναΐχΐς! Άλλ' δ Σοθμπερτ 2
χει τώρα χι' αυτδς τδ χορίτσι τού
—χι' ά; μή τδ ξιρουν οί φίλαι
τού, χι' άς μή τδ ξέρη άχδμα
(.0:1 ή Ιϊια ή χδρη πού άγαΓά.
Δέν πρόχιιται βίβαια νά πάη είς
την συγκέντρωσιν των φίλων τού
μαζί ττ,ς άφοθ—άχόμη—ι υ τι τής
ίχει πή πώς την άγατιά:. Άλλ' α¬
κριβώς έπειδή είνε ερωτευμίνος
χαί δέν μπορεϊ χαί ούτος νά πάη
μέ τδ χορίτσι τευ, δέν θά πάη χά
θδλου. θέλει νά είνε μόνος—μέ
τδν Ιρωτα χαί μέ την μουσική τού.
Προφασίζιται ιίς τους φίλους τού
τι ώ; ο&ριο, πολυ πραί", ίχει πολ
λή δουλιιά ιίς τδ σχολείον, τιυς
παραχαλιΐ £έ νά μή έπιμιίνου*.
Δέν θά ο! πάρωμι διά τής βί
άς—λέγει Ινας άπό τιύ; φίλους
τού—άν μας δποσχιβη'ς πώ; μΐ-
θαύριο τδ βράδυ...
—Καλά, έιος μιθαύριο βλέπο
ιι! άπανι$ δ Σοθμπερτ.
—Δέν ϊ,χει δλίπαμεΐ παρατηριϊ
δ φίλος τού. Άν δέν μας δώσης
θετιχήν υπό'χεσιν, τί λέγω, αν 2έν
μας ϊώσης τδν λόγο οου πώς θάρ
θης, ιϊμιθα έχτεθειμένοι.
Καί οί άλλοι, έν χο;ψ, Ιπανα
λαμβάνουν:
—Πολυ οισοτά! Έχτεθειμένοι!
Ό Σβθμπιρτ μίσα άπδ χά γυα'
λιά τού χυττάζιι μέ άπορίο: |
(σκνιχίζιται) Ι
ΚΙΝΗΣΙΣ.- Έ»ανηλθβ χθέ; -τ
εροποριιώς έξ Άθηνβν ό ττρίξ»
νος της Ιταλίας κ, Πιέο Λομ·
—"Αφίχθησαν άεροιτορικδς 4πΙ·
Τθυ ωραΐΟΚθσΐΙθυ σης ό κ. καΐ ή χ. Ιω. Μιτσοτά-
-----κη. ή κ. Άαθονίδου, οί κ. κ. Φι·
λιππΐδη-, Φλώρος, Καστρινογιάν
νητ-, Νβσταο Κυπριάδητ-, Κοθνου·
τταΐ. Φραγκάκης κοΙοδβλΦαι ΜπβΛ
υ Ηρακλείου
ιακτ].
Ό
ρ
Γεωργίου Μανου
Ό πλιιατηριασμδς γενησεται
νώπιδν μου ή τοθ νομίμου άν α
πληρωτοθ μου την ΙΟην Σιπτιμ-
δρίου ένιατώτος Ιτους ημέραν Κυ
ριαχήν χαί ώραν 10—12 π. μ.
χαί έν τώ ένταϋθα χαί παρά την
δδδν Χάνδακος ίδιοχτήτφ συμβο-
λαιογραφε'φ μου ένθα χαί δ» χά
λοθνται οί βουλόμενοι νά πλιιοοΌ-
καί 3000 διά τό τρίτον, 2στι( δέ
προοφέριι την αναγκαίαν άσφάλιι
αν δΐχαιοθΓαι νά ιτλειοδοτήση.
Ό τελιυταΐος δτΐιρθεματιστής
δποχριοθται νά καταβάλη τό έχ-
πλειστηρίασμα ιίς την δανεΐστρι-
χν Τράπεζαν συμφώνως τφ
Νδμω.
Ή παροθσα δημοσιευθήτω είς
τάς ένταθθα ίκδιδομένας εφημερί¬
δας «"Ι5ην» την 13ην Ιουλίου
ίνεατδηος ϊτους, «Άνόρθωσιν»
την 20 Αύγούστου ίδίου Ιτους χαί
«Δρασιν» την 3ην Σεπτεμβρίου
ίδί Ι
ίδίου Ιτους.
Έν ΈοακΑιίψ
1939
12η Ιουλίου
Άριθμός 13959
Είδοποίησις Άναβληθέντος
Πλειστηριαβμοΰ
Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
Καλοχαΐρι
τίς χαρίς των παιγνιδιων.
Άοιθ. 13844. Ι ή έπισπιύδουσα τδ ποσόν των
Περίληψις ηρογράμματος Ιδραχμών 2000 διά τδ πρώτον
πλειστηριαομοΰ [άχίνητον, 3000 διά τό:
Ό Συμίολαιογράφος Ήοαχλείου
Εύστράΐΐος Ηΐοδώρου Γαρεφκλά
χης έν Ήρακλείφ έδριύων χαϊ χά
τοιχίδν δηλοποιώ δτι:
Έκτί6ημι είς δημόσιον άναγ
καστιχόν πλιιστηριααμδν τα έπδ
μενά άκίνητα, άνήχοντα, είς τ·ν
όφειλέιην Εύάγγελον Μιχαήλ Κο
ομαίάχην κάτοικον Αύγενι»ής Μα
λεβυζίου χιίμινα έν τή περιφε
ρε(α τοθ χωρίου Αυγινικής Μαλε
βυζίου ήτοι 1) ιίς θέσιν «Καρυά»
άμπελον εΐδους λιάτιχον εκτάσεως
τριών οτρεμμάτων περιέχουσαν
δέχα τρία έλαιόδιδρα χαί τρείς
άπιδέας συνορευομέντ)ν χτήμασι
ανατολικώς χτήμασι Ζερβάχη χαί
Σοφίας Ε. Μαγαριτσανάχη, βοριί
ως Εμμανουήλ Μ. Κοσμαδάχη,
νοτίως μέ ποταμόν χαί δυτικώς
Ελένης Μ. Κοομαδάχη, 2) ·ίς θε
σιν «"Ασπρο λαγχί» άμπελον ε!
δούς σουλτανί εκτάσεως ένδς ατρέμ
ματος μετά συνιχομένου άγροθ δύο
στρεμμάτων περιέχοντ^ς εΐχοσι έ
λαιόδενδρα καί τέσσαρας άπιδέας
χαί συνορΐυομένου κτήμασι άνατο
λιχώς Νιχολάου Μπολάνη, βορεί
ως Άργυρής Κοσμαδάχη, νοτίως
χαί δυτικώς Στεφάνου Σημαιουϊά
χη καί Γεωργίου Σπινθουράκη χαί
3) ιίς θέσιν «Νι-ύσχουρα» άμπι
λον εΐδους σουλτανί εκτάσεως
τριών σΐρεμμάτων συνορε^ομίνην
χτήμαοιι άνα'θλικώς Ζαχαρίου
Τζαμπουράχτ), βοριίως Έμμανου
ηλ Κοΐμαδάχη, νοτίως Ζαχαρίου
Τζαμπουράχη χαί δυτικώς χληρο
νόμαχ Γεωργίου Βλαχάχη, τ^ ϊπι
σπεύσει τής ένυποθήχου δανειστρί
α; Έθνικής Κτηματιχής Τραπέ
ζης τής 'Ελλάδος πρδς ανάλη¬
ψιν τής ένυπ&θήχου άπαιτήσεώς
της έχ λιρών στιρλινών Αγγλίας
τριάχοντα δχιώ, σελλινίων δέχα
δχτώ χο.1 πεννών δέχα (£ 38—18
—10) είς ουνάλλαγγμα οψιως επί
Λονδίνευ χαί των έξόδων έχτιλέ
σεως, οτηρΐζομένης είς τα υπ'
άριθμιύς 14053 χαί 14000 ϊτο«ί
1931 συμβόλαιον τοθ αυμβολαιογρά
φού "Ηρακλείου Εμμανουήλ Λάβη
θιωτάχη χαί δι' ήν άπαίτηαιν έ-
πετάγτ) δ είρημένος δφειλέτης διά
τής υπο χρονολογίαν 23 'Οκτω
βρίου 1934 έπιταγής τής έπΐοπευ
δούσης καθ' οί δείχνυται εκ^ΐοθ υπ'
αριθμόν 13439 τής 29 Όχχωδρί
ου 1934 άποδιικτικοθ τοθ διχα
οτιχοθ χλητήρος τοθ ΙΙρωΐοδιχιί-
Άνγλίδίς τΐίριηγήτριαι κυ«λο
φοοοθσσι ιίς Αθήνας μέ τα Ιδιόρ
ρυθμά των κοστοόμισ.
Ό σατανάς καλόγηρος
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
13Ιον
—Τί ώρα είνε; έροτφ ό Ρα¬
σποθτιν..- Λυόμισιι; Θά μεΐνω
άκόμη μισή ώρα...
Στήν Πετρούπολιν τόν χει
μώνα άργει νά ξημερώση...Έν
νηά ή ώρα τό πρωΤ κ' είνε
άκόμα σκοτάδι...
'Ο Ρασποθτιν τραΡςτ. την
καρέκλα τού άπό τό τραπέ-
ζι... Σηκώνεται... Μεταφέρει
την καρέκλα τού σέ μιά άπό
μερη γωνιά τοθ διαμερΐσμα
τος... "Υστερα γυρΐζει. στό
τραπέζι. Σηκώνει την μπαλλα
ρίνα στήν άγκαλιά τού... Πη·
γαΐνει καί καθιζει στήν καρέ
κλα πού μετέφερε στήγωνια...
"Εχει την μπαλλαρίνα στά γό
νατα... Γνέφει σ' ενα άπό τούς
Τσιγγάνους...
—"Ελσ δδ Τσιγγάνε, τοθ
λέει. Θέλω νά μοθ τταΐξης μέ
τίς πιό λιγωμένες δοξαριές έ-
κεϊνη την τσιγγάνικη ρομάν-
νσα πού άγαπω: Την «Τρόϊ
κα». Κονε με μέ τό βιολί σου
«Τρόϊκο»
άστραπή
τα κουδοΰνια τής
καθώς φεύγει σάν
επάνω στούς πά-
νά μοθ
έκεϊνο
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24ον
Είς τό σπίτι τοθ Ρασποθτιν
άπό πολύ νωρΐς, ξημερώματα
σχεδόν, συρρέει κόσμος. Ό Σι

φ
δρεοων καί κατοικών δπλο
λοττοιώ δτ :
κλεΐου Εύστράτιος Θεοδώρου! μάνοβιτς, ό 'Εβραΐος γρσμμα
Γαρεφαλάκης έν Ήρακλείφ έ|τεύςτο0 ΡασποΟτιν, ύποδέχε
ται τούς επισκέπτας: Στρατη
, γοΐ τοθ τσάρευ, συνωστίζον
Ό δ ά τοθ ύπ' αριθμόν 8809 ται μέ ταπεινές γυνοΐκες τοθ
τής 18ης Μοΐου 1934 τρΐ-| λαοθ καί φτωχούς Έβροίους...
γράμματός μου πλεισΐηρια «Ο Σιμάνοβτς προσπαθεΐ νά
σμοθ, περΐληψ.ςτοθ όποίου έ'επ.βάλη κάποιαν ησυχίαν είς
δημοσιευθή είς τό ύπ' αριθμόν χό έτεροκλητον έκεϊνο πλήθος.
1234 κης 21ης Μοΐου 1934 Έναγώνια έρωτήματα δια
τής ένταθθα εκδιδομένης τό
τε εφημερίδος «Ελευθέρα
Σκίψ.ς» προκηρυχθεΐς δημό
σιον άναγκασηκός
ριασμός τή έπιοπεύσει
Αθήναις έδρευούσης Έθνι
κης Κτηματικής Τραπέζης τής
Έλλόδ:ς κατά των όφειλε
σταυρώνονται:
—Πώς είνε ό Γρήσα;
—Είνε έκτός χινδύνου
ι'Ι-ε«Γσβ3 ■ ~ΡηΥ°ΡΠς Γιεφήμοβας...
(συνεχΐζεται)
.»-% »«»« «ών ΟΡΒΙΛ8 6δον «Χανδακος, [«Λοκ,ήτφ
Γεωργΐου Δράκου Παπά ηι11ιαη>Λΐηνη«Α,ΛΛ ..„.. Αι.ηκΤ
των Γεωργΐου Δράκου Παπά ^^^^,"5 μΟϋ δ7'ΠΤ
Δ^άκο^^α^άζΓλου ΐατ'Ό'ί {ίσπΡακτέα τέλτ> «Ι δικαιώμα
Τυλίσσου,
τφ εί-
ρημένφ προγράμματι περινρα
έ ά
φομένων άκινήτων,
θείς £νεκα νομίμων
ή
άναβλη
λόγων,
μ γ
γενή,σεταισυμφώνως πρός τούς
ορους τοθ εΐρημένου προγράμ
ματος, κατόπιν τη"ς ύπ' αριθ
μόν 325 ένεστώτος Ιτους άπο
φάσεως τοθ κ. ΠροέΡρου των
ενταύθα Πρωτεδικών την 24ην
Σεπτεμβρίου ένεστώτος Ιτους
εΐκοσι τιέν
τε καί υπεγράφη παρ' έμοθ,
Ό συμβολαιογράφος
9 (Τ. £ ) Β. Ο. Γαρεφαλάκης
Άκριβές αντίγραφον έν Ή
ρακλεΐφ αυθημερόν.
Ό Συμβολαιογρσφος
Ε, ~ ~
Δηλούται ιίς τό κοινόν δτι οί
ημέραν Κυριακήν καί ώραν ««Ρ'»«ρόμινοι χαί διανιμόμιν·=ι
" ιϊσπραξιν χρημάτων ιίς την
Ιν δρτοι, δέν Ιχουαιν ού5ι
10—12 πρό μεσημβρίας
πιόν μου ή τοΟ νομΐμου
ένώ
ανα
πληρωτοθ μου έν τώ.έντοθθα
καί παρά την όδόν«Χάνδακος>
Ιδιοχτήτφ συμβολαιογραφε'ω
μου ένθα καί 8τε καλοθνται
οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσω
σιν. "Εγένετο έν Ήρακλείφ
Γύρω στήν πόΑι.
ΑΙ σημίΐω9είσσι Είς
αν κοί θράκην βροχαΐ—κατή το
σχετικόν ΐη-νενράφηυιά ματ χθίς—
δέν 8μ»ιναν άσχολ(οσ:οι άηύ τούς
συμιΐολΐτας.
— Έννοε τπι δτι τα σχ6ιά των
αύτά συνωδΐύοντο και άπό άνο-
λόγους.... έξορκιοαού;,
—Τηρούνχων εθγλωττον σιωκήν
Είς τό προκειμένον καί των «ρα·
κτικών ούρανοσκόπων.
—Ή κίνησις γοοω άιτό την στα·
ψίδα καί τος σταφυλάς συν·χ(.
ζεται κατά τό μάλλον καΐ ήττον
ζωηρά.
—Άνάλονος ϊΐνΐ καί ή προσ»ο
ρά καί ζήτησις εργατικήν χει-
ρών.
—Καί άπό μέρους καί των δύο
φύλων καί άδιαφόρως ήλιχίας.
— Είς χά κρεοπωλεΐα χθβς ή
συνήΒης Σαββατιάτινη κίνησις
—Δ ά τό κοέας ιής Κυοιακής,
τό οποίον μετά την νηστείαν τοθ
Δεκαπιντσυγούστου, έπιβάλλεται
νά χεηοιμοποιοΰν όπωοοήνοτβ
την ημέραν αυτήν καί αί πτωχό·
τεραι τάξει*;.
— ΟΙ έκπρόσωηοΐ ττον ήνόρτ·
ζαν φυσικά 6χι παραπάνω ιή;
όχδς.
—Τα Ιξωτερικά νέα δχι καί
τόσον ενθαρυντικά διά την εΐρή·
νην αύτές τίς ήμέρες.
— Καί συνεν&ς οί καφενειακοί
μας κϋκλοι έπανευρίσκουν την
εθγλωττίαυ των·
— Γύρω άπό τα διεθνή γεγονότα
της ήμέρας,τάοποΐαΐμεταδΐδουν έν
έκτάσιι τώ 5ημοσιογρα·ικά τη·
λεγρ·7φήματα.
—Τα παραλιακά μας χέντοα
δέν ησύουν ν* συνκεντρώνουν
πελατείαν κάθε βράδυ.
—Ή ρέγουλα ή καί έξ δλοκλή
ρου τό δεϊιΐνον είναι εόχάριστα
τοθ Άγίου Τίτου ένιργουμί ι
Ηράκλειον τβ 18 Αυγοόατου
1939. ''
τήσωσι.
'9
Κρήτης σήμερον την δϋκάτην , ι .. ^«·*λιΪΊββ«κδν 2υμδο6
ογδόην τοθ μηνός Αύγούστου Λ[ον Α^· 1^ου).
τοθ χιλιοστοϋ ένεακοσιοστοθ------------■
τριακοστοθ ένάτου (1939) ε Α^°ηΛ/1ΤΑΙ ^«νή ^Ιμβολσν είς
τους ημέραν Παρασκευήν καί
«ην προοφοράν ώριοιν έν τώ ένταθθα καί παρά την τρον,
"Ολοι οί Κρήτες
Οί ταξιδεύοντες είς Αθήνας
πέρασαν άπό τα λαμπρόν καλλι
τεχνικόν συγκρόΐημα τής Κάς Κα
τερίνας Άνδρεάδη διά νά ίδουν
τόν«Π«γμαλίωνα» πού εσημείωσε
60 καί πλέον παραστάσεις,
Τώρα δέν παραλείπουν νά
ζητήσουν είς τό δροσόλουστο θε
ατρο τής μεγάλης μας καλλιτέ
χνιδος την καλλιτεχνική άπόλαυσι
είς τα «Καπρίτσια τής Μαρίαν
νας» τοϋ Μυσσέ πού παίζεται καί
πάλιν μέ έξαιρετική έπιτυχία.
δμολογουμένως παοαδ/^εύρως α·~
πό την Θάλασσαν.
—Καί μάλιστα δταν φυσά τό
δροσερό Αυγουστίνο μελτεμάκι.
—Ή μουσική τοθ Δήυου Θά έκ
τε,λέση πάλιν σήμερον έκλε«τόν
πρόγραμμα.
—Είς την «λατεϊαν τριών Κα·
μαρών
— Όπου Θά συγκεντρωθη ώς
αυνήθα-ς ό περισσοτέρας κόσμος.
— Βαθμηδόν καί μέ την σημει-
ουμένην επίτασιν τής Ιμπορικής
κινήσεως ό λιμήν μας αποκτάτήν
κοσμοπολιτικήν τού δψιν.
— Μέ τούς σοχνούς κατάπλους
•ορτηγών, άτμοπλοΐων-ψυγείων
χαί σταφυλάδικων.
—Οΐτινες καί θά ίξςικο^ουθή
σουν νά προβλΕπωνται συχνό'ί
ροι άπό εβδομάδος είς έβ"ομά
δα.
—Ή άστική κυκλοΦοοία ? ι ς»
λεωφορείον ή ίπεκταθεΐσα τελιυ
ταίως μίχρι Γάζι—Καλεσοών.
—Έκτελεΐται 4τιό τής 5 30'
πρωϊνής έκ τής Πύ>ης Χανίων.
— Καί φέρεται τοότο εΐί γν5
σιν των ενδιαφερομένων. Ιδία πά
ραγωνών καί κτηυατιών.
— Σήμιρον προβάλλεται διά τε
λευταΐαν φοράν είς τό κινηυατο
θέατρον Πουλακάκη τό άρ στούρ
γηαα τοθ Ρέμαοκ «ΟΙ Τρείς Σ0«
τροφοι» τύ τόσον δραματικόν κοΐ
ένδιαφέοον.
—Είς τόν «'Λπόλλωνα» έξ ά
λου ποοβάλλβται τό «Σ. Ο. Σ.
Βυθιζόμεθα» ίπίσης άπό τα επι
καιρότβρα τής βποχής.
0
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Ή κοινότης Βώρων ποοκη
ρΰσσει διαγωνισμόν μειοδοτι
ής δι' ένσφραγΐστων ττροσφο-
ρ©ν δημοπρασΐας διά την
προμήθειαν σωλήνων, εΐδικών
τεμαχίων καί έξσρτημάτων τύ
που Μάνεσμαν χαλιβδΐνων
την 4ην ΣετιτεμβρΙου έ. ?. ή
μέραν Δευτέραν καί ώραν 11
—12 π. μ. έν τώ γραφείω της
μηχανικάς υπηρεσίας κοινοτή
των νομοθ Ηρακλείου.
Παράβολον συμμετοχής δρ
0 000.
Είς την δημοπρασίαν γίνον
ται δεκτοΐ άντιπρόσωποι έρ-
γοοτασίων τύιτου Μάνεσμαν.
Τα σχετικά τής μελέτης εί
σΐν κατατεθειμένα είς τώ γοα
φεΐον τής Μηχανικάς 'Υπηοε-
οίας Κοινοτήτων νομοθ Ήαα-
κλεΐου καί είς τό Γραφείον
τής Κοινότητρς Ινθα προσερ·
χομενοι ο( βουλόμενοι καθ'
εκάστην δύνανται νά λσμ
βάνωσιν γνώσιν.
Έν Βώροις τβ 17 Αύγού·
στοκ 1939.
Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
τος.
α
6'
ϊ'
8'
ε'
ΐΑ
Κ/
Βερολίν
ϊοΟ
ον
Βίκ
τα*
ώφΐ
την
άττ!
θαν
τιεκ
Ρ·1
ρω
τις
&ον
ό ά
νεν
τοθ
χεν
νω
την
λο|
λι
όδι
να
Ή
νέ
Αριθ. 6174
π ΠΕ*
"Ρβγράμμ,
ομοϊ
Ό Συμϊ
]!?νών Ν,,
^"Ρογιαν
χάναις Τεμ,
τΐθ|)μι είς
κ
α ,
κιΐιιΐν.
ιν°τητος
^ η Λαγ,
ω
Χαι
ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
"........ —-—.-—.ι ι -.-■ , . ■- -_ ■■————^—,— ——
Οίκονομική ζωή
ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Συνΐχίζοντ.αι έντατιχως αί άγοραΐ οταφυλβν ιδίως ταχτα*. 'Απδ
χθέζ ήοχισβ ή κοπή %-χϊ ροζι Ι άπδ προ>ΐμους αμπέλου/
Αί μέχρι τούδε αποστολαί 2οο» έξ*χθτ) είς Γιρμχνίαν, Ταε·
χοσλοβακίαν, Έ56 τΕαν, Αγγλίαν, Αίγυπτον καί ΣουηΒίαν.
Ή άγορά τής σταφίδος ήνοιξε χθες μέ τίς αύτάς τιμαί κυμαινο
μίνας ώ; ακολούθως: ,,
ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
Ή έγκυκλοπαιδεΐα
διά τού φοκού
» ε-
» δ'
ΣΤΑΦΥΛΑΙ
Σουλτανί
Ταχτά
ΣΊΆΦΥΛΑΙ
δρ. 17 50 — 18 —
» 15 50-10 50
» 13 —14.—
» Π. —12 —
» 9. —10.—
Μαθοα
Καρπουζια
ϋιπένια
Λονδίνον
Νέα Τόρκη
Παρίσιοι
ΖυρΙχη
"Αμστεοίαμ
Στοκχόλμ,η
Βρυξίλλαι
Άλεξάνδρεια
»
»
4 Γ,ο—5 —
3.—3 50 —
4 50 —5.—
3 —
3 —4 —
4 —Γ) —
Σίτος
ΚοιΗή
Βυώμη
Οίνοι μίσιατον
Έλ*ια
ΣΑΠΩΝΕΣ
α'
6'
ι'
»
Ηρίοινοι
»
»
8 50
4 50
5.—
26 —28 —
2 4.70
22 —
21.—
20 —
18 —
17.—
10 —
Μίταξα κατ' δ «άν » 400.—
Άλάβδανος » 100 —
Τιμαί Χυναλλάγματος
'Αγορα
540 —
110 00
3 09
20 30
02 50
28.10
3.97
500.—
βερολίνον
ΚΛΗΡΙΓΚ
42.—
Πώλησις
550 —
117 00
3 13
20 55
ο:ι ιο
28 35
4 01
£04.—
43.—
Κοτχγχάγη 24 35
Παρίσιοι 3 09
Μιλανον Ο 13
Πραγα 3 98
Ζυρίχη 20 30
Β;υξίλλ« 3 97
Β?υδαπέοπ] 23 46
Βελιγραδιον 2.04
Κωναφουιιολις 93 50
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
Τό μ»ν!χΑ.3τΐρΐπ6ς μίγαρον τής άνωτάχης ατρϊτιωτικής διοικήσε¬
ως είς τδ Βερολίνον τοθ άρχιτέκτονος Κράϊς.
Βϊρσοδία
"Έλσινκφόρς
Κόβνο
21 12
2 40
19.40
Τδ μεγάλο έργον
Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι.
—Άποκαλύψετε τα κεφαλάς! χαιρετΐσοτε.
"Οταν άνέβη είς την ανωτάτην τώνβαθμίδων, δ
ταν ιό τρέμον κοί τρομερόν άμσ φάντασμα τουτο
ώφθη δρθιον επί τής κορυφής, φέρον άνά χείρας
την κοκκΐνην σημαίαν, φωτιζόμενον ύττό τής δαδός
άπέναντι χιλίων διακοσΐων δπλων, κατέναντι τοθ
θανάτου, ώς καί αότοθ Ισχυρότερον, γενική τις έ
πεκράτησε σιγή, ώς συμβαΐνει συνήθως ενώπιον θαύ
κοθ κλητήρος τής τΐεριφΕρεΙ
άς τοθ Πρωτοδικεΐου Ήρα
κλεΐου "Εμμανουήλ Άρκου
24 55 λάκη έν συνόλω είς λίρσς
.'5 13 , Άγνλίας στερλίνας είς συ·
Ο 19· νάλλαγμα οψεως επί ΛονδΙ
4 02' νού 70, σελλίνια 11, πέννας 1
20 55 ή' τό ίσότιμον^αύτών είς δραχ
4ΟΙ.μάς κατά την ημέραν τής 6
23 95 ρισηκής κστο ψηφίσεως τής
2 67 Ιάπαιτήσεως τής Τραπέζης καί
94 50 τ° έξοδα εκτελέσεως. Ό πλει
όϊ ο9' στηριασμός γενησεται την
Ι 8τ>ν Όαωβρΐου 1939 ημέραν
^ ι Κυριακήν ενώπιον έμοθ τοθ
19 90 Συμβςΐλαιογράφου "Αρχανών
Νικολάου Α. Μσυρογιάννη έν
Επάνω Άρχαναις κατοικοε
δρεύοντος ή τοθ νομίμου άνα
πληρωτοθ μου καί έν τώ
ένταθθα συμβολαιονραφείφ
μου άρχόμενος την 10 π. μ.
καί περατούμενος μετά δύο
ώρσς καί ενός τετάοτου τής
ΰοας επί πλέον συμφώνως
ιφ Νομώ. Πρώτη προσψορό
τοθ πλειστηριαζομένου κτήμα
τος όρΐζεται δραχμάς 10.000.
Ή κατακύρωσις γενησεται
•πρός τόν πλείονα προσφέ
628ον
ματας.
Έν ιφ μέσφ τής σιγής τούτης, σεΐσας ό
ρων την κοκκίνην οημσΐσν, άνέκροξε.
ή Γλ έ! ζή
γέ¬
— Ζήτω ή Γαλλική έτιανάστασις! ζήτω ή Γαλλική
δημοκρατΙαΙΆδελφότητα, Ιοότητα! καί τόν θάνατον!
Ηκούσθη τότε άτιό τοθ όδοφράγματος λσλιά
τις πρός αυτόν άτιευθυνομένη, ώς Ιερέως σπεύ
δοντος νά τελειώση ΙερουργΙαν τινά. ΦαΙνεται ότι
ό άπεστάλμένος της ΆστυνομΙας άιιηύθυνε τούς
νενομισμένους παρακελευστικούς λόγους τού άπό
τοθ άλλου άκρου τής ό6οϋ.
Μετά τοθτο ή αυτή βροντώδης φωνή, ήτις εί
χεν άνακράξει τό «Τίς εί», ανεφώνησε.
—Άποχώοησον!
Ό γέρο Βοϊδθς, δλος ένθους, πεπυρωμένους ε
χων καί βλοσυρούς τούς οφθαλμούς, άνύψωσε
την σημαίαν υπεράνω τοθ μετώπου καί έπανέ
λοβε.
— Ζήιω ή Γαλλική ΔημοκρατΙα!
—ΠΟρ! άνέκραξεν ή φωνή.
Δευτέρα έκτυρσοκρότησις, κοί Ιτιεσε κατά τοθ
65οφράγματος νέα χάλαζα μολυβδοβόλων, ώς πΐ
•πτουσι τα σαυδράλλια
Ό γέρων έκάμφθη επί των γονάτων τού, πά
λιν Ιπειτσ άνωοθώθη, αφήκε ιήν σημαίαν άτιό των
χειρών τού καί Ιπεσεν Οτιτιος είς τό Ιδαφος τής
όδοθ, ώς σανίς. Ιχων τάς χείρας τού έσταυρωμέ
νας είς τό στί,θός τού.
Ρυάκια οΐματος έξεχύθησαν κάτωθεν αύτοθ.
Ή γηραιά μορφή τού, ώχρά καί ττεριαλγής, έφαί
νετο πρός τόν ουρανόν άτενίζουσα.
(συνεχ(ζεται)
Αριθ. 6174
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Προγράμματος πλειστηρια-
σμοΰ άκινήτΜν
Ό Συμβολαιογράφος Αρ¬
χανών Νικόλαος ΆντωνΙου
Μαυρογιάννης έν Επάνω Άρ
χάναις Τεμένους έδρεύων καί
κατοικών δηλοποιώ ότι: Έκ
τΐθημι είς δημόσιον αναγκα¬
στικόν πλειστηριασμόν τα
άκόλουθα ένυπόθηκα κτήμα·
τα κεΐμενα είς την περιφέρει
όν τοθ χωρίου Βαρβάρους,
Κοινότητος όμωνύμου, τής Εί
ρηνο&ικειακης τιεριφερεΐσς Άρ
χανών ήτοι είς θέσιν «Κλιτσά
να ή Λαγκάδι ή Χαρουπιά»
ελαιόφυτον εκτάσεως δεκαέξ
(16) στρεμμάτων περιέχον έκα
τόν ένενήκοντα (190) έλσι
όδενδρα καί τριάκοντα τΐέντε
(35) κυπσρΐσσα, συνορεθον ά
νατολικώς μέ δρόμον άγροτι
κόν, νοτίως μέ κτί)μα ΑΙκατε
ρΐνης Χατζάκη καί δρόμον
άγροτικόν, δυτικώς μέ δρόμον
δημόσιον κοί βορείως μέ κτή
μα κληρονόμων Νικολάου Λσ
λακάκη καΐ Νικολ. Καττετανά
κη, άνηκον εις τόν άρχικόν
όφειλέιην Νικόλ. Μιχ. Χαιζά
κη παντοτιώλην κάιοικον Ή
ρακλείου καί περιελθόν συνε
πεΐα τοθ θανάτου αύτοθ είς
τούς έξ _ άδιαθέτου κληρονό-
μους τού, 1) Ουρανίαν χήοαν
ροντα συμφώνως ι ώ Νόμφ
Ό ■πλειστηριασμός γενησεται
επί πληοωμή είς μετρητά, Μ
καστος δέ των παρόνιων καθ*
όσον ιτροσφέρει την αναγκαί¬
αν ασφάλειαν δικαιοθται νά
-λειοδοτήσΓ). Ό τελευταίας
τιλειοδότΓι,ς άμα τή κατακυ
Γ ώσει ύποχρεοΰται νά κατα
βάλη τό έκπλειστηρΐασμα
πρός την έτιιστΐεόδουσαν δα
νεΐσταιαν Εθνικήν Κτηματι
κήν Τράπεζαν τής "Ελλάδος
συμφώνως ι ώ αρθρφ 61 τοθ
άπό 17 Ιουλίου 1923 Νομο
θετικοθ Διατάγματος περί εί
δικών διατάξεων επί , Άνω
νύμων Έταιρειών, άλλως θέ¬
λει ενεργηθή άναπλειστηρια
σμός είς βάρος τού. εί «ε δέ
ύπεύθυνος καί διά τούς τόκους
άπό τής ημέρας τοθ πλει
στηριασμοθ καί έν άναπλβι-
στηριασμώ διά τό έλλεΐπον
καί τα εξοδα συμφώνως τώ
Νόμφ. Δημοσιευθή'ω ή πά
ροθσα διά τής έν Ηρακλείω
εκδιδομένης εφημερίδος «Ά
νόρθωσις» την 20ήν Αύγοό
στου 1939.
Έν Άρχαναις τή 5 Ιουλίου
1939
Ό Συμβολαιογράφος Άρχα
νων
Ν. Α, Μαυρογιάννης
Αριθ. 6140
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Προγράμματος άναγκαστικοΰ
πλειστηρινσμοϋ άκινήτων.
Ό Συμβολαιογράφος Άρ
χανών Νικόλαος ΆντωνΙου
Μσυρογιάννης έν Επάνω
Άρχαναις Τεμένους έδρεύων
καί κατοικών οηλοτΐοιώ δτι:
Νικολ. Χατζάκη δι' εαυτήν Εκτίθημι είς δημόσιον άναγ
καί ώς έπίτροπον τοθ άνηλί καοΤικόν πΑειστηοιασιιόν τα
κου τέκνου της Μιχαήλ Ν. Χά ακολουθα ένυπόθηκα κτήμα
τζακη (έν περιπτώσει άνηλι-
κιότητός τού) καί 2) Μιχαήλ
τα κεΐμενα: Α) είς την περι
φέρειαν τοθ χωρίου Κάτω Άρ
Νικόλαος. Χατζάκη (έν περι | χανων Κοινότητος Κάτω Άρ
πτώσει έν,ηλικιότητός τού) κα · &ν τ(»ς Είρηνοδικειακής
τοΐκους Ηρακλείου τή έπιΙλ ' ' '
σπεύσει τής Έθνικής Κτημα
τικής Τραπέζης τής Ελλάδος
έν Αθήναις έδρευούσης καί
έκπροσωπουμένης υπό τοθ
ΔιοικητοΟ αυτής κ. Ιωάννου
ΆθανασΙου Δροσοπούλου κα
τοΐκου Αθηνών πρός άπόλη-
ψιν των ένυποθήκων άπαιχή
τήσεών της στηριζομένων είς
τα ύπ' αριθ. 16016 τής 9ης
Μαΐου 1929 καί 16045 τής
15ης Μοΐου 1929 δανειστι
*ά συμβόλαια τοθ Συμβο-
λαιογράφου Ηρακλείου Έμ
μανουήλ Μηλιαρδ καί άνερχο
μέν ών μεχρι τής άπό 3 Σε
πτεμβρίου 1934 έπιταγής της
κοινοποιηθείσης πρός τούς ό
φειλέτος δυνάμει τοθ ύπ' α¬
ριθ. 12486 τής 1ης ΌκτωβρΙου
1934 έυιδοτηρΐου τοθ δικαστι
τιεριφερεΐας Αρχανών κατά
τος άκολούθους θέσεις:
' 1) Είς θέσιν Διχαλά άμπε
λον τοθ εΤδους μαντηλάρι καί
κοτσιφάλι εκτάσεως 4 1)2
στοεαμάτων μέ μίαν έλαΐαν,
65 συκάς καί συνεχόμενον ά
γρόν χέρσον καλλιεργήσιμον
τριών στρεμμάτων συνορεθον
τΑ δΚον ά«ατολικΛς μέ κτήμα
Μάρκου Αποστολάκη, νοτίως
Κωνστ. Καζαντζάκη, δυτικώς
Ιωάννου Φαζοθ καί βορείως
Μάρκου Αποστολάκη.
" 2) Είς την Ιδίαν θέσιν Δι
χαλά άαπελον τής ποικιλΐας
«οτσιφάλι καί μαντηλάρι έκτά
σεως δύο στοεμμάτων μέ τρείς
έλαΐας, ότώ συκας καί τρείς
άμυγδαλάς, συνορεύουσαν ά
νατολικώς μέ κτήμα Ιωάννου
Αποστολάκη, νοτΐως Ιωάν
νβυ ΦαζοΟ, δυτικώς κληρονό
μων Κωνστ. Καλπαδάκη καί
βορείως Μάρκου Άποστολά
κη.
Β') Είς την περιφέρειαν Έ
πάνω Αρχανών δμωνύμου
κοινότητος καί Είρηνοδικεια
κης περιφερείας Αρχανών. 3)
Είς θέσιν «ΚλειδοΟ» άμπελον
ΐοθ εΐδους κοτσιφάλι καί τα
κια εκτάσεως όκιώ στρεμμά
των μέ 18 έλαίας. 6 ύδρομη
λέας, δέκα πλατάνους, δύο
μηλέας καί τιέντε άμυγδαλάς
συνορεύουσαν ανατολικώς μέ
ρόακα, νοτίως μέ κτήμα Δή
μη'τρΐου Μπουνάκη, ' δυτικώς
ΓεωργΙου Λυριτσάκη καί βο
οείως Νικολάου Φανιουδάκη.
4) Είς θέσιν «Άλούματα» όμ
πελον τοθ εΐδους κοτσιφάλι
καί μαντηλάρι εκτάσεως δύο
στρεμμάτων μέ τρΐα έλαιόδεν
δρα, συνορ. ανατολικώς μέ
δρόμον δημόσιον, νοτίως Σο¬
φίας Τιτάκη, δυτικώς Δημη·
τρΐου Μπουνάκη καί βάγκα
καί βορείως Μαρίας Τιτάκη
5) Είς θέσιν «φυθιές» κρεββα
τίναν ροζακιάν εκτάσεως ενός
στρέμματος συνορεόουσαν ά
νατολικθς μέ δρόμον άγροτι
κόν, νοτίως κσί δυτικώς μέ
κτήμα Ν. Καραβιτάκη καί βο
ρεΐως κληρονόμων Χ' ΖαχαρΙ
ου Κυριακάκη.
6) Είς θέσιν Άγιος Ιωάν¬
νης Χωστός ελαιόφυτον έκτά
σεως., ενός τετάρτου (1)4) τοθ
στρέμματος, μέ 8 ελαιόδεν¬
δρα, συνορεΰον ανατολικώς
μέ κτήμα ΙδΙου όφειλέτου, νο
τΐως μέ κτήμα Μαρίας Τιτά¬
κη δυτικώς Μαρίας Τιτάκη
καί βορείως Εμμανουήλ Κα
λαθάκη καί 7) Είς την Ιδίαν
θέσιν "Αγιος Ιωάννης Χω
στός άμπελον τοϋ εΐοους κο
τσιφάλι εκτάσεως 1 1)2 στρέμ
ματος μέ τΐέντβ έλαίας συνο
ρεύουσαν ανατολικώς μέ
κττΐμα Έμμ. Καλαθάκη νυτΐ
ως κληρονόμων Έμα. Παπά
δάκη καί Νικολάου Ψαλτάκη
δυτικώς κληρονόμων Έμμαν.
Παπαδάκη καί Νικ. Ψαλτάκη
καί βορείως Νικολάου Σεγρε
δάκη καί Μαρίας Τητάκη
! Άνήκοντα είς τόν καταδιω
κόμενον όφειλέτην Νικόλαον
Ή Σητεία
και αί σταφίδες της.
ΖΗΤΕΙ Αύγουστος
κριτοΰ μα 1 —Είς «υρκτώδη χί π
σιν εΰοίαχονται την έκοχή^ αύ
την οί Ση τε ι α* οί Ό τρυγητος
καΐ ή αταφΐδο^οΐπαις τή« αουλτοτ
%1νοΐς ήρχισεΐ' άπ& ήμϊοών χά! γ«
νικεύεται. Οί «όψιγιάδίς» χρυαί
ζουν «π' τέ> ξανβώ προΐ&ν. Καί
οί άμπελουργοι εχουν οτηρίξΕΐ
όλας των τάς ελπίδας εί; αύτό.
Ή παραγωνίι πιχρά την επικρατή
αασκν άνομβρίαν χα^ά τους έαρι
νους μήνας, θχ είνβ (χανοηβΐητι
Μη Λέν άατοχοΰν αλλωστε τ' άμ
π*λια τής Τπτείας ποτε Κ* άν
είναι καλαί καί αί τιμαί μέχρι
τέλβυς, τότβ οί καλλιεργηταί θ' ά
πβζημιωβοΰν διά τούς όλοχρονί
ούς μόχβους των καί θ' άποΜο·
μίσουν σπμ*ντικά κέρδη. Ύηάρ
χει δέ γενική ελπίς και πεκοίθη
σις ότι η σταφίς της Σητείας 8ά
πωληθτί είς καλάς τιμάς. Ή ποιό
της της θά βΐ*ε, ώ; πάντοτβ, έξκι
ρετική. Ή έπεξβργκσία, τό βάψι
μο. ή σϋακευασία θά γίνη μέ πά¬
σαν έπιμβλειαν άπό τβ έργοατά
οίον τού συνϊταιρ'σμοΰ. Κα) ή
πώλησις 8ά γίνιι έιτίσης διά τού
συνεταιρισμόν πού τόσην εϋβργε
τικπν δράσιν έχει άναπτύζε; μέ
χρι αήμϊρον καί κυριολεκτιχα έ
χει σώσΐι τό προΐόν. Ή σταφίς
άλλωστβ θά έχη εφέτος ζήτησιν
| μεγάλην καΐ άτο την "Αγγλίαν
, χαθώ; χαί άπό την Γΐρμανίαν.
Ι -έ την τελευταίαν μάλιστα διί
ξχγονται ή5η δι»ποαν«ατϊύαΐις
διά την σύναψιν νέα; εμπορικάς
αν)ιΐ5ρω> ίας. Καί ασφαλώς είς την
νέαν αυτήν συμφωνίαν θά γίνη
' είίικν) μνεία καί 8ά συμπ*ριλη·
φ9ή 8ρος που νά εϋνοή καί νά
διευκολύνη την ίίαανωγήν μΐγά
λων ποσοτήτων σουλτανινών αίς
τάς Γερμανικάς άγοράς Μαί μάλι
Ο τα είς υψηλάς τιμάς. ΔΓ όλα
λοιπόν αϋτά οί Σητειακοί καρά
γωγβί δέν άνηαυχοΰν διά την τύ
χην τοΰ προϊόντός τν>ν χαί άσφα
λώς δέν θά ξπανικοβληθοϋν οΰτι
καί είς τ6 μέλλο ν ώΐτκ νά προα-
φέρουν σταφίδα 6σο-βαο αίς τό
εμπόριον.
Άλλά ή Σπτεία έχει χαί πλεί¬
στα άλλα παβαγιιγικα - γεωργικά
ζητηματα Διότι ή Σητβία, χάρις
είς την έργατικότητα καί την φι¬
λοπρόοδον διάθεσιν των κατοί-
κων της τείνει νά μεταβληθή είς
ενα απέραντον παράδιιοον ποικι
λων καλλιέργειαν. Καί θά έπανίλ
θωμεν άλλοτί διά ν άσχοληθδ
μέν εύρΰτβρα μέ όλα αΰτά τα
ζητήματα, μέ όλας τάς προόδους
άλλά καί μέ όλας τά« έλλείψεις
κ*ί τάς ανάγκας της μεγάλης καϊ
ωραίας επαρχίας.
Η Π0ΤΑΣ1ΑΦΙΙΛ Ε.δ.
ν
ΜΑΡΚΑΣ:
ΠΟΥΛΙ
Είναι φυσΐΜή κα-
μωμένη άπό στά-
κτην.
Κάμνει την καλ¬
λιτέραν σταφίδα.
Πωλκΐται παντοΰ.
Άκοφεύγιτε τάς ά
πβμιμήοϊΐς.
Εμμανουήλ Σεγρεδάκην κάτοι
κον Αρχανών καί ήδη θανόν
τος τούτου είς τούς κληρονό
μους αύτοθ "Ολγαν χήραν
Νικολάου Σεγρε&άκη δι' έαυ
την καί ώς νόμιμον έτιΐτροπον
των άνηλίκων τέκνων ιης Μα
ρΐας, ΓεωργΙου καί Έμμανου
ηλ Νικολάου Σεγρεδάκη (έν
περιπτώσει άνηλικιότητός των)
κάτοικον Αρχανών.
2) Μαρίαν Νικολάου Σεγρε
δάκη, 3) Γεώργιον Ν. Σεγοε
δάκη καί 4) Εμμανουήλ Ν.
Σεγρεδάκην (έν περιπτώσει ά-
νηλικότητός των) κατοίκους
Αρχανών Τεμένους, τή επι
σπεύσει τής Έθνικής Κτημα
τικής Τραπέζης τής Ελλάδος
έν Αθήναις έδπευούσης καί
έκπροσωπουμένης υπό τοθ Δι
οικητοθ αυτής κ. Ιωάννου
Άθαχνασίου Δροσοπούλου κα
τοίκου Αθηνών πρός άτιόλη
ψιν των ένυποθήων άπαιτή
σεών της στηριζομένων είς
τΑ-ύπ' αριθ. 14118 καί 14-124
(1928) συυβόλαια τοΟ συμβο
λαιογράφου Ηρακλείου Έμ.
Ζ. Μηλιαράκη άνερχομένων
μέχρι τής άπό 18 ΜαρτΙου
1937 έπιταγτ|ς τής κοινοποι
ηθεΐσης είς τούς όφειλέτας
κατά τα ύπ' αριθ. 15616 κσϊ
15617 έπιδοτήρια τοθ δικαστι
κοθ κλητήρος τής πβριφερεΐ
άς τοθ Πρωτοδικείου Ήρακλεί
ου Έμμαν. Άρκουλάκη έν
ουνόλφ είς λΐρας Αγγλίας
στερλΐνας είς συνόλλαγμα δ
ψεως επί ΛονδΙνου εκατόν έξη
κοντα (160) σελίνια έννέα (9)
πέννας τέσσαρας (4) ή τό ίσό
τιμον αυτών είς δραχμάς κα
τα την ημέραν τής οριστικάς
καταψηφίσεως τής άπαιτήσεως
τής Τραπέζης καί τα εξοδα έ
κτελέσεως.
Ό πλειστηριασμός γενήσε
τ αι την 8ην Όκτωβοίου 1939
ημέραν Κυριακήν ενώπιον έ
μοθ τοϋ Συμβολαιογράφου Άρ
χανών Νικολάου Α. Μαυρο
γιάννη έν Επάνω Άρχαναις
κατοικοεδρεύοντος ή τοθ νομΐ
μου άνσπληρωτοθ μου καί
έν τώ ένταθθα συμβολαιογοα
φείω μου, άρχόμενος την ΙΟην
π. μ καί περατούμενος μετά
δύο ώρας καί ενός τετάρτου
τής ορας επί πλέον συμφώ
νως τώ Νόμφ' πρώτη προσφο
ρά των πλειστηριαζομένων
κτημάτων όρίζεται διά τό πρώ
τον κτήμα δραχ. 5000, διά
τό δεύτερον δρχ. 5000, διά
τό τρίτον δρ. 10000, διά τό τέ
ταρτον δρ. 3000, διά τό πέμ
πτον δο. 5000, διά τό Εκτον
«δρ. 2000 καί διά τό Ββδομον
Ι δρ 3000. Ή κατακύρωσις γε
'νήσεται πρός τόν πλείονα
| ιτροσφέροντα συμφώνως ιω
Νόμφ.
| Ό πλειστηριασμός γενήσε
ται επί πληρωμτί είς μετρητά,
εσστος δέ των παρόντων
καθ" 8σον πρσσφέρβι την ά
ναγκαίαν ασφάλειαν δικαιοθ
ται νά πλειοδοτήση.
Ι Ό τελευταΐος πλειοδόιης ά
μα τή κατακυρώσει ύποχρεοθ
ται νά καταβάλη τό έκπλειστη
ρίασμα πρός την έπισπεύδου
σαν δανεΐστριαν Εθνικήν Κτη
ματικήν Τράπεζαν τής 'Ελλά
6ος συμφώνως τώ άοθρφ 61
τοθ άπό 17 "Ιουλίου 1923 Νο
μοθετικοθ Διατάγματος περί
«Ιδικών διατάξεων επί Άνωνύ
μων Έταιρειών άλλως θέλει
ενεργηθή άναπλειστηριασμός
είς βάρος τού, είνε δέ ύπεύθυ
—Ή τκχυδρομική ύπηρεσία
είς άτμέπλοια.
Συμφώνως πρός απόφασιν τού
ύιτουργείου Συγκοινωνίας άπβ
της παρελθούσης Παρασκευής κ«
θιερώθη ίδιαιτέραταχυδρβμικήόπη
ρεαία έντόςτών'Ελληνικών πλοίων
των έκτϊλούντων πλόας αίς τοέσοι
τερικόν η το εξωτερικόν. Ελήφθη
μέριμνα όπως ή κατατεθειμένα
άλληλογραφία διαβιβάζεται ανευ
καθυστέρησις «ι; τον τόπον προ
ορισμοΰ. Έκ παραλλήλου άνεκοι
νωθη ότι είς τα ταχυδρομεΐα των
πόλεων; ηρχισαν πωλούμβνα ταχυ
δρομικά δελτάρια παρέχοντ» δι
καίωμα είς τον παραλήπτην νά
άπαντα άνευ καταβολής ταχυδρο
μικοΰ τέλους.
—Διαλέξεις είς Βιάννον.
Συνεχίζων την] ωραίαν δρά
σιν το» ό Προοδευτικάς — Τουρι
στικός "θμιλος Γ;Βιάννου «Διαβά
της» ώργάνωσβ σειράν διαλέξβων
επί θεμάτων έπιβτημονικβν καί
έγκυκλοπαιδικών Ή πρώτη διά¬
λεξις της έφΕτεινης περίοδον έδό
8η μέ ομιλητην τόν Μ. Γουναλά
κην καί θέμα- «Περί γάμου», ή
δέ δευτέρα μέ όμιλήτριαν την δί
δα'Ελένην'Καμπάνη τ«λειόφβιτβν
οδοντοΐατρικής μέ θίμ«: «Ή ύγι
βιν π τού στόματος καί τβν οδόν
των», α όμιλητβί έχειρίβθησαν
τα θέματά των μέ δεξιοτεχνίαν,
αί διαλίξεΐς δέ εσημείωσαν έξαιρε
τικην επιτυχίαν.
—Μία ώραία έκδήλωβις προ-
βδου είς Πόμπη«ν.
ΠΟΜΠΗ Α Αυγουατος.— Ρίς
τάς 15 Αυγούβτου το εξαίρετον
Σωματείον Κυρίων καί Δβσποινί
δών Πόμπηας «Ή Νέ« πνοή». δι
ωργάνωσϊ μίαν λαχειοφύρον φΐ-
λανθρωηικήν αγοράν καί το έσπί
ρας μίαν έσπϊρίδα. Νέ αφάντα¬
στον ζήλον καί ύπερανδρώπους
κόπβυς βίργάσθησαν δλα τα μέ
λη τού βωματείου διά την έιτιτυ
χίαν καί των δύο καί πραγμα·
τικά η έπιτυχία αύτη υπήρξεν
άπόλυτβς. Ό κόσμος πού συνβ-
κεντρώθη έμεινε κατενθουσια·
σμέ» ος ά πό την εξαιρετικήν πϊ-
ριποίηβιν καί την τάξιν η ό ποία
έπϊκράτησβ καί κατά την διάρ
κειαν τής λαχειοφόρου άγορκς
καί κατά την έοπερίδα
Η. Ρ.
—Λιημερεύβντα κ«ί διανυ-
κτερεύοντα φαρμακεΐα.
Σήμερον Κυριακην 20ήν Αΰ
γοΰστου θίλοχ.ν διημερβύση
τα φαρμακεϊα Ιωάννου Λογιά
δή. Λάμπρου Κανακάκη καί Μιχ.
Τζομπανάκη. Οελουν βιανυκτ·
ρεύσΐι δέ τα φαρμακεΐα Άριστ.
Χαλκιαδάκη χαί Άποστ. Ζαφει
ρίου. Αυριον θά ώιανυκτερβύσουν
τα φαρμαΜΕϊα Χριστ. Ζουράρη
καί Γεωργ. Σφακιανάκη.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ιίς αρίστην
κατάστασιν, μάρκας Φόρδ, μο·
δίλλου 1931, φορτηγβν δημοσίας
χρήσεως καί μέ αδειαν κυχλοφο
ρίας ίσχύουσαν, πωλεΐται. Πλη¬
ροφορίαι παρά τή Έταιρία Πο-
λυχρονίδης καί Φραγκούλης.
1—10.
νος καί διά τούς τόκους άπό
τής ημέρας τοθ πλειστηρια-
σμοθ καί έν άναπλειστηρια·
σμώ διά τό έλλεΐπον καί τα
έξοοα συμφώνως τώ Νόμφ.
Δημοσιευθήτω ή παροθσα
διά τής έν Ηρακλείω έκδιδο
μένης εφημερίδος «Άνόρθω
σις» την 20ήν Αύγούστου 1939.
Έν Άρχαναις τβ 18 Ίου
νΐου 1939.
Ό Συμβολαιογράφος Αρ¬
χανών.
Ν. Α. Μαυρογιάννης
ΖΗΤΕΓ1ΆΙ καμαριέρα παρά
καλλίστη οΐχογινεία έν Αθήναις.
Πληροφορίαι παρά τφ φαρμαχείφ
κ. Μ«τζο.πετακι.

Ιί
"Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωία Κυριακής
20 Αύγούστοο 1939
120 Ώρα
ΣΤΟ!
ΔΛΩΝ ΕΚΑ
ΕΖΗΤΗΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΗΣΓΑΛΛΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΟΝΙΚΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜϋΝ
Προσάρτησις
τής Σλοβακιας είς την Γερμανίαν.
Νέα κατάστασις είς Κ. Ευρώπην.
ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).— Είς την Πολωνίαν
καθ" α τηλεγραφείται σήμερον έκ τού έ-
ξωτερικοΒ. επραγματοποιήθη ή παροχή
υπό τής Γαλλίας πιατώσεων τετρακοσί
ών τριάκοντα έκατομμυρίων φράγκων
Αί πιστώσεις ούται ώς γνωστόν θά χρη
σιμοποιηθώσι διά την αγοράν- πολεμι
κου ύλικού καί την συμπλήρωσιν των
έξοπλισμών τής Πολωνίας έν συνδυα¬
σμώ μέ τα χορηγηθέντα χαί άπο μέρους
τής λΐεγάλης Βρεττανίας ποσά διά τόν
αυτόν σκοπόν.
ΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΜΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΟΝ ΕΚΛΤΟΝΤΑ&ΕΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΛΛΝΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τού άν
ταποχριτού μας). — Κατά τα έκ Μόαχας
τηλεγραφήματα,αί έπιοείξεις Ρωσαικών
πολεμικών αεροπλάνων πλησίον τής σο¬
βιετ ι κης πρωτευούσης εγένοντο είς εύ·
ρυτάτην άκτϊνα, αυμμετέσχον δέ είς αύ¬
τάς πολλαί έκατοντάδες άεροπλάνων,
βομβαροιστικών καί καταδιωκτικών.
Τάς άσκήσεις παρηκολούθησαν οί
Ρώσαοι έπίσημοι καί αί ηαρεπιδημού·
σαι έν Μόσχα στρατιωτικαί αποστολαί
τής Αγγλίας καΐ Γαλλίας.
ΝΑΥΛΓΟΥΝ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
ΜΕΓΛΛΗ! ΒΡΕΤΤΑΝΚΣ ΚΑΙ Ι1ΟΟΝΙ1Σ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν πρός
τό Αθηναϊκον Πρακτορείον ότι αί
διαπραγματευθή Μεγ- Βρεττανίας
χαί Ίαπωνίας βαίνουν πρός πλήρες ναυ
άγιον λόγω των μεσολαβήσαντα^ γεγα-
νότων χαί τής στάσεως τής Ίαπωνίας
άπέναντι των ξένων έχχωρήσεων έν Κίνα-
ΑΙΕΤΑΧΒΗ.ΑΝ ΑΝΛΚΡΙΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΟ .«ΛΛΟΓΕΡΜ'ΝΙΙΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ
Α ΘΒΝΑΙ 1 9 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ Παρι¬
σίων τηλεγραφήματα διετάχθησαν άνα-
χρίσεις διά τό προχθεσινόν γαλλογεοαα
νικόν επεισόδιον είς την μεθόριον δεδο
μ έν ο υ ότι απεδείχθη ότι δύο Γερμανοί
άξιωματικοί εισήλθον είς τό Γαλλικόν
έδαφος*
ΣΥΝ&ΜΙΛΙΑ ΤΟΥι ΜΕΤΑΞΑ
ΜΕΤΑΤΟΥ ΟΟΛΟΝΟΥ ΟΡΕΣΟΕΥΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τού άν.
ταποκριτού μας).— "Ο Πολωνό; «ρε·
ββευτής έν ' αθήναις, επεσκέφθη σήμε¬
ρον τόν πρωθυπουργόν κ. Ί .Μεταξάν
μετά τού όποίου κ» Ι συνωμίληαεν επί
τίνα ώοαν.
ΑΙ ΡΟΥΜ1ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΕΣ
III
ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τού άν-
ταποχριτού μας.)—Διά την επέτειον τής
4ης Λ ύγούστου αί Ρουμ**ικαΙ έφηκ,ε·
ρίοες άφιέρωσαν ένθουσιώδη σχόλια.
ΒΕΡΟΛ'ΝΟΝ 19 Αύγούστου ψιν τής ΣλοβατκΙας υπό τοθ
(Ιδιαιτέρα ύπηοεσΐα τής «Ά- Ράϊχ καί δι' αύτό ουδόλως έ-
νορθώσεως».— ΑΙ έφηαερΐδες ξεπλάγη
έπαναλαμβάνουν καί σήμερον Ι «Τό γεγονός σύτό, συνεχΐ
δτι είναι τελείως περιττή ή ζει, δέν μεταβάλλει την κατά
σύγκλησις διασκέψεως πρός
ειρηνικήν επίλυσιν τοθ ζητή
ματος τοθ Δάντσιγκ έφόσον ή
Βαρσοβία έπαυσε νά έχη αύ
τοτέλειαν καί υφίσταται την
Άγγλογαλλικήν έιτιρροήν καί
τονΐζουν δτι ή Γερμανία γνω
ρίζη νά διεκδική τα 61αιά
της καί νά επιβάλλη *άς θέλη
σεις της, ώς άπέδειξε καί
μέ την πρόσφατον κατάληψν
τής ΣΚοβακΙσς.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Αύγούστου
—Ό διπλωματικάς συνεογά
της των «Τάϊμς» γράφει σή
μερον είς άοθρόν τού 8η ή
"Αγγλία ανέμενε την κατάλη
στάσιν διότι ή Σλοβακία εΰ
ρΐσκετο υπό την επιρροήν
τοθ Βερολίνου καί ιροτοθ
τα γερμανικά στρατεύματα
την καταλάβουν. Τέλος, ό άο
θρογράφος συμτεραίνει δτι ή
δή ή ΟΪγγαρΙα χάνει διά παν
τος την έλπΐδα νά κατακτήσι
την Σλ.οβακ(αν καί 8τι ή Γβρ
μανία έδραιώνει περισσότβοον
την θέσιν της είς την Άνα
τολικήν Ευρώπην καΐ άπο
κια νέα έρίίσματα διά νά έ
πιτεθη είς τό έγγύς μέλλον
κατά τής ΠολωνΙας. Είς άλο
σημεΐωμά των, σχετικώς μέ
ιήν κατάληψιν τής Σλοβ—£(
ος ύτΐό τής ΓερμανΙας γρά
φουν: «Πέντε μόλις μήνας μετά
τάς δοθείσας υπό τής Γ*ομα
νΐας έγγυήσεις πρός την ΣΚο
βακίαν διά την άκεραιότητα
των συνόρων της, τα γερμα
νικά στρατεύματα κατέλαβον
την χώραν αυτήν καί την προ
σήοτησαν ούσιαστικως είς τό
Ράϊχ.
Τό γεγονός είνε άρετόν
άλλά καί ευγλωττον διά νά
πείση τόν κόσμον πόσην πΐ
σην πρέτιει νά δίδη είς τάς
ύποσχέσεις καί τάς έγγυήσεις
των κρατών τοθ άξονος»
Κατά τηλεγραφήματα έκ
Παρισίων οί ΓαλλικοΙ κύκλοι
άναμένουν μετά τή> κατάλη
ψιν τής Σλοβακΐας νέαν έντο
νωτέοαν δρασιν τοθ Ράϊχ καί
είς άλλους τομεΐς.
θά καταγγελθή
καί ή ΆνγΑοϊαπωνική συμφωνίαι
ΠροσανατοΑισμοι τής Αγγλίας.
ΡΩΜΗ 19 Αύγούστου (ίδιαι Ι Χουνάν οί Ίάπωνες έκήρυξανΐκαΐ τάς άποφάοεις της.
τέρα ύπηοεσΐα).— Κατ' είδήΙ μποϋοτάζ κατύ των άγγλι-1 Τό «Νταίηλυ Εξπρές»
σεις έκ Τόκιο εί έτιίσηυοι
Ίαπωνικοί κύκλοι προβλέπουν
δτι συντόμως θά καταγγείλη
καί ή "Αγγλία την μβτά τής
ΊαπωνΙσς υφισταμένην ά πό
τοθ 1911 εμπορικήν συμφωνΐ
αν, μιμουυένη τό παράδειγμσ
τής Άμερικής, εάν ένταθή ή
άντιαγγλική έκστρατεΐα είς
Ατιω "Ανατολήν, όπως ζή
τοθν οί στρατιωτικαί παρά
γοντες.
Κατ' άλλα τηλεγραφήματα
έκ Σαγκάης, τά'Ιαπωνικά στρα
τεύματα συνεχΐζοντα την δο&
σιν των έν Κΐα κατέλαβον
την πόλιν Σατόου. Είς τό
κων έμπορεομάτων κοί προ-Ιφει
ϊόντων. τα
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Αύγούστου τα
— Αί ένδιαφερόμεναι διά την
Άπω Ανατολήν δυνάμεις ί
διαιτέρως δέ ή Άμερική καί
ή Γαλλία έκφράζιυν Ικανοποί
ησιν εκ τής αποφάσεως την
οποίαν £λαβεν ή Αγγλικη
κυβέρνησις διά τό ζήτηαα των
είς άργυρον καταθέσεων τής
ΚΙναο εί*, τάς Άγγλικάς Τρα
πέζας τοθ Τιέν—ΤσΙν. ΑΙ κυ
β'ρνήσεις Άμερικής καί Γαλ-
λΐας είδοποΐησαν την κ υ Βερ
νησιν τής ' Αγγλίας δ τι έττιδο
κιμάζουν ττλή >ως την στάσιν
γρά
είς κύριον άρθρον τού
εξής μεταξύ άλλων διά
"Αγγλοϊαπωνικά: «Ή Αγ
γλ(α ουδόλως θά έπηρεασθ{)
είς την πολιτικήν της έκ των
άντιαγγλικών έκδηλώσεων τής
Ίαπωνίας. Ή ΊαπωνΙα θά με
τανοήση ταχέως διά την τε
λευταΐαν τακτικήν της έναντι
τής Αγγλίας. Άλλ' ή Αγγλία
δέν θά συγχωρήση καί δέν
θά λησμονήση ποτέ την συμ
περιφοράν των Ίηπώνων
Ιναντι Άγγλων πολιτων είς
την "Απω Ανατολήν.
Ή Γερμανία
έτοιμάζει καί νέον πραξικόπημα;
50 Πρωϊνή
Σ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
ΣΗ Μ Ε10 Μ Α
ΤΟΥ «ΛΑΡΙΟΥ ΧΙΤΑΕΡ
Α Ν ΑΓ Κ Η ΕΝΣΟΜΑΤΟΣΕΟΣ
ΕΝΤΟ! ΜΗΝΟΣ ΤΟΥ ΑΑΝΤΣΙ,Κ ΕΙΣ ΤΟ ΡΑΪΧ
ΑΘΗΝΑΙ "19 Αύγούσ-ου (τού
άνταποκριτού μας.)—Νυκτεριναί πη.
ροφορ£αι έκ τού εξωτερικόν, άναφέρουν
ότι πρός τόν Ίταλόν Πρωθυπουργόν κ.
Μπενέτο Μουσολίνι επεδόθη μέσω τού
πρωθυπουργού τής Ουγγαρίας κ. Κσά-
κυ αημείώμα τού καγκελλνρίου Χίτλερ.
Είς τό σημείωμα ό κ. Χέτλερ ζητεί
την πλήρη συναίνεσιν τού Ιταλού δι-
κτά«τορος διά την ένσωμάτωαιν τού
Αάντσιγκ είς την Γερμανίαν έντός μη.
νός.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΙπΉΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας). — Καθ" ά αγγέλλεται
έ χ Παρισίων καί Λονδίνου μετά την
κατάληψιν τής Σλοβακίας «αρατηροΰν·
τ αι είς τα σύνορα Σλοβακίας— Πολω·
νίας συνεχεϊς μετακινήσεις Γερμανικόν
στρατού.
ΤΕΤΡΑΩΡΟΣ ΣΥΝΟΛΗΛΙΑ
ΚΣΑΚΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τού άν¬
τ αποκριτού μας).— Κατά τηλεγράφη·
μα έκ Ρώμής ή χθεσινή συνομιλία τού
κ. Μουσολίνι μετά τού ύπουργού των
Εξωτερικών τής Ουγγαρίας κ. Κσά·
κυ οιήρκεσεν επί τετράωρον.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Αΰγ->ύστου
—Ό έν Βερολίνω άνταποκρι
τής των «Τάϊμς» τηλεγοαφεΐ
δα ή κατάστασις άπέβη είς
άκρον έπισφαλής καί κρΐσι
μος λόγω των άξιώσεων τοθ
ΡΛϊχ επί τοθ Δάντσιγκ καί
ότι έντός των ήμεοων πρό
κείται νά τεθ^ πραξικοπηματι
κώς είς εφαρμογήν τό σχέδι
όν τοΟΦύρερ διότήν π οσάρτη
σιν τής ελευθέρας πόλεως είς
την Γερμανίαν.
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 19 Αύγούστου
—Ή κινητοποΓησις Γβρμανι
κου στρατοθ κατά μήκος των
συνόρων συνεχίζεται. Πάν
τως ενταύθα δέν άντιμετωπΐζε
τΐι επί τοθ παρόντος, άμεσος
καί προσεχής επίθεσις έκ μέ
ρους τής ΓβομανΙας. "Εν τώ
μετοξύ μεταψέρονται συνεχώς
Γερμανικά στρατεύματα καί
είς την Ανατολικήν Πςιωσσί
αν. 'ΕπΙσης είς τα Πσλωνο
σλοβςΐκικά σύνορα απεσύρθη
σαν οί Σοθαοι, άντικαταστα
θέντες άπό 50 χιλ. γερμανι
κοθ στρατοθ.
ΡΩΜΗ 19 Αΰγούστου.— ΟΙ
ένταθθα πολιτικαί κύκλοι άτιο
δίδουν Ιδιαιτέραν σηαασΐαν
είς την χθεσινήν τετράωρον συ
νομιλΐαν τού! ΟΟγγρου υπουρ
γοθ κ. Κσάκυ μετά τοϋ κ.
Μουσολίνι. Σπουδαιότερον θε
μα τής συνομιλΐσς αυτής,
πήρξεν, ώς βεβαιούται,
βθμιαία προσχώρησις τής
Ούνν«θΙας είς τόν όξονα
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Αύγούστου
— Ό τυπος σχολιάζει ποικιλ
λοτρόπως τό ταξΐδιον τοθ κ
Κσάκυ, τό όιοϊον, γράφει, ί
χει μυστηριώδεις σκοΐτούς. Ό
κόμης Κσάκυ δστις ήτο κομι
σ»ης επιστολάς πρός τόν ΝγοΟ
τσε, ανεχώρησε σήμερον την
πρωΐαν άερσπορικώς έκ Ρώ
μης διά τή* βόρειον ΊταλΙ
αν οπου ΘΑ παραμείνη άνα
παυόμενος μέχρι τής Δευτέ
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 19 % ύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας). —Σήμερον επέστρεψεν
έκ Κωνσταντινουπόλεως όπου εΖχε με¬
ταβή «π' χδ«ία ό μόνιμος ύφυπουργό;
Ιών Εξωτερικών κ. Μαυρουοής.
ΗΛΙΑΝΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Πρός τάς οικονομικάς, άστυνο
μικάς, δημοσίας καί δημοτικάς άρ
χάς εκοινοποιήθη τό διάταγμα
τροηοποιοθν τί άρθρον 10 τοθ
άπω 28)7)31 διατάγματος ττιρΐ τοθ
λιανικώς πωλήσεως τοθ
χάρτου, τοθ «οινοθ ε?-
ή καί παντός άλλου ι!
ούς Ινσήιιου μέχρις ένιαίας άξίας
ρχ. 50. Ή λιανική πώλησις έπι-
ρέηεται νά γίνιται κατόπιν ιϊδι
ής αδείας δπό ϋπαλλήλων δημο-
ίων, δημοτικήν, κοινοτικόν, τρα
πεζ'τικών, των ό'ργανιομών δημο·
(ου διχαίου καί ίδιω:ών. Ή α
δεια έκδίδεται δπό τοθ οΐκΐίου ί·
φίρου κατόπιν ίγχρΕσιως τοθ 5
πουργείου, οιηοίζομίνης είς γνω
μάτευσιν επιτροπής έχ τοθ έφό
ροϋ, τοθ τΐχμίου χαί τοθ Δ'ευθυν·
τοθ τή; άσιυνομίας τής οίχείας
περιφιρεΕας.
Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Επετράπη δι' δτιουργικη'ς άπο
φάσιω; μέχρι καίτή(31 Αύγούοτου
ή είσϊγωγή Ιμπορευμάτων βίσει
δελτίων είσαγιογιχοθ διχαιώματος
τοθ λήξαντος ιιΌχγωγιχοΟ έξαμή
νού.
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ -
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Αδρύατου —Ό
χ. Μποννέ εδέχθη τόν πρεσβευτήν
τής Οολωνίας μετά τοθ ίπ?ίου
5ΐιέγραψε αώμ'φωνιν διά τοθ όποί
ου ή Γαλλία παραχίορεί επί πι
σΐώαει μεγάλας ποσότητας δηλών
χαί πολεμοφβδί'Λν είς την Πό
λωνίαν.
ΜΟΣΧΑ 19 Αυγί>ύ3:ου.— Χθές
έωρτάσθη ή «ήμέρα τής Άεροπ -
ρίας».Τά διεξ*χ«έντα είς δλην την
χώραν άεροποριχά γυμνάσια εστέ
φθησχν υπο πλήρους ίπιτυχία;.
Τα είς την περιφέρειαν τής Μί
οχας γυμνάαια πχοηχολουθησαν
ή σοβιετιχή κυβέρνησις χαί αί Ι
πιτελιχαΐ αποστολαί Αγγλίας χαί
Γαλλία;.
ΤΟΚΙΟ 19 Αυγούστου Οί αρ
χηγοΐ των ένόπλων δυνάμΐων ου
νεσκέφθησαν σήμερον δια τό ζή·
τημα των αγγλ.ΐπωνιχιο/διαπραγ
μαΐεύαεω* χαί %ί}« στάαειος τής
Ίχπωνίας έναντι τής "Αγγλίας. Ό
χ. Άρίτα συνειργάσθη μετά των
μελών τής έπιτροπής πού διεξά
γιι τας διαπραγματεύσε-.ς μετά
τής Αγγλίας. Το πλήρες ναυά
γιον των διαπραγμκιύσιων θεώ
ριΐΐαι πλέον βέβαιον
ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ ΚΡΗΤΕΣ
Κατά τόν δΐενεργηθέντα
διαγωνισμόν πρός μετεκπαΐ
δευσιν είς τό Πανεπσιήμιον
Αθηνών Ρημοδιδασκάλων έ
πέτυχον καί οί κατωτέρω Κρή
τες έκπαιδευτικοί λειτουργοΐ
τής δημοτικάς έκτταιδεύσεως:
Κ. Μαρκάκης, Εύδ >ξ(α Γεορ-
γουλάκη ή Πρωτοπαπαδάκη,
Ί. Γιαμιαδάκης, Β. Τσουμά-
δάης καί Λ. Ά/δριανάκης.
ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ
Έΐτ' εδχαιρία τής τελουμίνης
τ')ν 29 χρίχ. πανηγ6ρειο; χοθ
Άγίου Ιωάννου έ, τώ δροπεδίφ
Λασηθίου δργαν·3θται εντέυθεν διή
μερος'έχϊρομή μΐ δργανωΐήν τον
χ. Γεώργ. Ραφαϊλίκην.
ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΚΥΝΗΠΟΥ
Κατ' άνακοίνιοαΕν τοθ χ.
νόμου Ήίαχλείου ήρχισεν ή
αίς άδειών χυνηγίου διά χους
μοαίους &παλλήλουί, διά τ'-ο;
Ο ΚΣΑΚΥ ΟΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ
ΜΕΧΡΝ ΤΗΣ ΛΕΠΕΡΑΣ ΕΙΣ ΡΟΜΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).—Αγγέλλεται ότι ό
Ουγγρος ύπουργός των Εξωτερικών κ.
Κσάκυ θά παραμείνη είς την Ίταλικήν
πρωτεύουσαν μέχρι τής προσεχούς Δευ·
τέρας (αυριον). ■
Ο
ΤΟΝ
Π4ΠΑΣ ΕΔΕΧΘΗ ΧΟΕΣ
ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτού μας—Πληροφορίαι έκ Ρώ
μης άναφέρουν ότι ό Πάπας Πϊος ό
ΙΒ' εδέχθη τόν παρά τώ Βατικανώ Πό
λωνόν πρεσβευτήν μετα τοΐ όποίου καί
συνωμίλησεν επ» αρκετόν.
ΗΡΟΕΚΥΨΑΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΟμΊΑΙΑΣΤιΊΣ ΜΟΣΧΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μίΐς).—. Χηλεγράφημα έκ
Μόσχαν μέσω ξένης πηγής' »γγέλ>ει ότι
■ι; τας έχεΐ συνομιλίας Ρώσΐων, "Αγ¬
γλων καί Γ άλλων έηιτελών προέκυψεν
δυσχέρειαι.
ίΚΟΜΗΣ ΤΣΙΑηΐη
ΕΚ ΡΟΜΗΣ ΔΙ1 ΑΛΒΑΝΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούβτου (τού άν·
ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον ό Ιταλός
ύπΐι»ργος των Εξωτερικών κόμης Τσιά
νο ανεχώρησε 8ιά την Αλβανίαν. Όχ.
Τσιάνο θά παραμείνη πιθανώς επί όλι«
γοήμερον έν τή χώρα ταύτη.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ_ΑΙΝΤΣΙΤΚ ΙΜΕΤΙΒΛΗΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τού
ίνταποχριτοθ μας).—Έκ Αάντσιγκ τη·
λεγραφεϊται ότι ή κατάστασις είς την
δη-
4
ίγγραφήείς χά χυνηγ.αωμ«τ,τ» ΧΒ «λ.υβέραν πόλιν έξακολουθεϊ να παρα-
Θω; χαί διά τ,υς λοιπού; μή θε- μένη 4μετάβλητος. Τα μέτρα των Γερ-
λοντας νάέγγραφοθν είς σωματεΐβ μανών έθνικοσοσιαλιστών συνεχίζονχαι
χαί λαμδίνοηας πιοτοποιηχιχά »ίς ,ήν πρός την Πολωνίαν ό
•ίοαγγελίβς. ^ ΟΛθίβι Χ»1 όχυρώνεταιι.
νίλεϋβ«ν δι
βκοΛπβή
χκτβι τούς
ρβύς ο»νΕ'
Ιζ, β* Η
ο* ττεΐρ* *
βαβειδ »»«'
τϋί Ηελ^
δι* την αι
Ταιριατικβυ
χώροιν μ«!
λβιπβν αύϊ
ηίδρ«αι·ν ι
της «ΥΡβϊ
μ(«ί, 5«· '
ΐΐαίθρβυ κα
νει προοδον
Οί οονε1
λουν θεσμ
την χώραν
Πρίν άκό^
ή Χ«Ρ« β
γεν, η ο»ν
οις ήτο ζωι
νεταιριχόν
οίαζεν άνΙ
μπελάχια,
ρόν χκί ε
της ©εσσι
β«ν μέ έ
χίαν συνε-
βκν «πό ι
ριχβς όργα
ππί- Ή Έ!
βε χαί είς
τέ. "£δ«χ
χ«1 τόμέτι
ριβτικής όρ
χτοτε συν
ή πρβσπά£
των γεωρν,
τκιριαμούς,
λββήααντα
γονότα, πβ
«5 χ«1 τ«
βκληρούς 4
61 πβλεμοι
λειψι5 οα?
δ»^ τόν θρ{
τ««ριστιχή5
*λην χην
ϊΐοιν τδν ι
τούτοις ο
ν»ομ8ν «ύ!
ν ς«
τΗσα
μβνβν
Γ
«ι
μεθόριον
Μέγεθος Γραμματοσειράς