97681 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5245

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

19/8/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
*"■*· ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ *"
ΪΗΕΥΒΪΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
Αιγυπτου
ετησία λίραι 3
ΐξάμηνος 8
Άμερικής
Ιτησία 8ολ. 16
Ιξά μηνός » 8
Τιμή
κατά φύλλον
Δραχ. 3
ΣΙ1ΚΙΤΟΝ
19
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1939
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 52*5
Ρεπορτόζ διά τού φακοϋ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σήμερον θά συγκροτηθέν
είς την Νομαρχίαν σύσκεψις
των πρβϊοταμένων των γε-
ωργικών ύπηρεαιών κ«ί των
είδιχών γεωπόνων, διά ν' ά-
σχοληθή μέ τα ζητήματατής
ύΐταίθρου καί ν ά καταρτίοη
τό γεωργικόν πρβγρκμμοι τού
νομοΰ μας. Καθώ; δέ πληοο-
φορουμεθα, έχει γίνει ήδη
ολη ή απαιτουμένη προπαρα
σχευή χαί πρβεργααία ώβτε
ή σϋοκεψις νά έπεκταθη έφ'
βλων γενικώς των άγροτι·
κων πρβλημάτων καί νά
καταλήξη είς άιΐεσα, θετικέ,
πραχτιχώς έφκρμόσιαα «αί
κατά συνέπειαν ώφέλιμα
συμπεράσματα. Τα θέματα έ-
χούν χωρισθή καί οί ομιλή.
ταί εχουν ορισθή. "Αλλοι θά
όμιλήσουν διά τα γενικά
γεωργοοικονομιχά ζητήμα-
τα, άλλοι διά τα δενδροκο»
μικά, αλλοι διά τα κτηνο-
τροφικ», άλλοι δια τα έ-
λαιοκομιχά καί τα άμπε-
λουργικά, άλλοι διά την
καλλιέργειαν των σιτηρών
καί άλλοι δια τάς διαφό¬
ρους φυτονόσβυς. Καί έτσι πι
στεύεται ότι τό όλον πρό·
βλημα τής άγροτικής παρα·
γωγής θκ εξετασθή έν συ-
σχετισμώ καί πρός τα έχτελε-
σθηοόμενα παραγωγικά—ά-
ποστραγγιστικα χαί άρδευτι-
κά έργα «αί την όλοκλήρω·
σιν τοΰ συγκοινωνιακόν δι-
κτύου, άπό πάσης πλευράς
καί χατά τόν καλύτερον δυ¬
νατόν τρόπον. Καί έλπίζεται
ίτι θα έτχιτευχ6η ό χαταρτι-
σμός ενός λεπτβμερβΰς προ-
γρβμματος οργανώσεως τής
αγροτικάς βίκονομίας χαί έκ
μεταλλεύσεως έλων των
πλουτοπαραγωγικων πηγών
τοΰ νομοΰ, προγράμματος έ-
νηρμονισμένβυ πρός τάς το¬
πικάς συνθήκας καί άνταπβ-
κρινομένου είς τας ύφιβτα-
μένας ανάγκας. Ήτο δέ
πράγματι άνάγχη νά γ(η
τουτο όπωσδήποτε. Διότι
προγεαμμα δέν ύπήρχε μέ
χρι σήμερον.
Ό νομές μας, παρουσ άζει
αναμφισβητήτως μεγάλας γε
ωργιχάς προόδους Εί* αι απο
τα ολίγα διαμερίσματα τής
χώρας πού εισήγαγον καί
έφαρμόζουν επιστημονικάς
μεθοοους χαλλιεργείας. Ώ;
πρός δέ την άμπελουργίαν
ειδικώτερον, ειμπορεί νά
είπη χανείς ότι αποτελεί πρό
τύπον, ότι δίδει τό μέτρον
τής συστηματοποιημένης καλ
λιεργιίας. Τό μέγιστον μέ
ρος των καλλιεργησίμων έκ·
τάσεων έχει καλλιεργηθή
Καί ή κατά στρέμμα άπόδο
οις είνε μεγαλυτέρα τής α¬
ποδόσεως των περισσοτέρων
διαμερισμάτνν τής χώρας,
τριπλασία δέ τής ά/τοδοτικό
τητος των εδαφών τής Ήπεί
ρου. Καί όφείλεται ή σημαν
τιχή αυτή άποδοτικότης, όχι
τόσον είς την εξαιρετικήν γο
νιμότητα των έίαφων, όσον
είς την επίμονον, συστημα¬
τικήν, επιστημονικήν χαλλι
έργειαν. Πρέπει ίμως νά ό-
μολβγηΒή ·τι ή προβδβς «ύ
τή οφεΐλεται μάλλον είς την
Ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, είς
την εΰφυΐαν, την έργατιχό*
τητα καί την φιλοπρόεδον
τάσιν των άγροτών μας πά
ρά είς την ύπαρξιν επισήμου
προγράμματος είς την άνν
θεν υπόδειξιν καί συνδρο
μην. Διότι μόλις κατά τα τε
λευταϊα {τη απέκτησε τό
χρβτος προγραμματιομένην
γεωργικήν πολιτικήν. Πρέπει
αχομη νά οημβωβή *« ««Ρ'
ϊλοτς αύτάς τας προεδους,ό
μός μας ύστερεΐ είς πολλά ση
μεΐα, Ιχει νά έπιτελέση πολ
λά, Ιχει χαί τάς προϋποθέ
σεις χαί τα περιθώρια μεγα¬
λυτέρας οααπτύξεως. Τα πά
ραγωγιχά ίργα, δα δώσβυν
£ρ(ς πρός χαλλιεργπαν
δεχάδες χιλιάδων στρεμμά-
των γής εύφορωτάτης καί θά
αυντελέσουν είς τό νά κατα
στοΰν άρδεύσιμοι άλλαι μενά
λαι έπίσης έκτάσεις των ο¬
ποίων ή παραγωγή καταστρί
φεται τώρα άπό λειψυδρίαν
καί ξηρασίαν.
Άλλά χαί χωρις τα παρα·
γωγιχά, ύιιάρχουν χαί τώοα
μεγάλαι έχτάσεις πβύ δέν
χαλλεργοϋνται καί πού είμ
πορεΐ καΐ πρέπει νά χαλλΐερ
γηθοϋν. Ύπάρχουν είς τ*ς
επαρχίας τής Μεσσαράς κα!
ιδία είς τό Μονοφάτσι μεγά¬
λαι έκτάοεις κατάλληλβι
πρ·ς δενδροκαλλιέργειαν ί-
δΐαΐ'έρως. Τό Ίδιαν δέν ίοχύ
εί χαί διά την Βιάννον, β·
που ύπάρχουν όλαι αί προϋ-
ποθέσεις άναπτύξεως χαί συ
στηματοποιήσεως τής χαλλι
εργείας όπωροφόρων δέν-
δρων. Ύπάρχβυν έπίσης αί
κατάλληλοι συνθήκαι διά
την συστηματιχωτέραν καλ¬
λιέργειαν των έλαιων, των
έσπεριδοειδών, χιτρεών, πορ-
τοχαλλεών, μανδαρινεών,τή;
μπανάνα;, των φυστικιών,
των πρωΐμων λαχανιχών είς
τα θερμά χαί ύπήνεμα μέρη,
των άμυγδαλεων καί καρυ-
δεων καί τόοων άλλων άχό
μη είδών. Όπως ύπάρχουν
ευνοικαί συνθήκαι χαί διά
την ανάπτυξιν τής μελισσο
κομίας καβώς χαί της βρνι-
θοτροφίας χαί τής χονιχλο-
τραφ(α$ κ«ί της βίχοσίτου έν
γένει κτηνβτροφίας. Δέν υ¬
πήρχεν 2φω$ πρόγραμμα μέ
χρι οήμερβν. Δέν ΰηήρχε
φωτισμένη καθοδήγησις, με
λετημένη πβλιτιχή. Τώρα γί
νεται προσπαθεία νά χαταρ
τισθή πρόγραμμα, νά όργα
νωΒή ή προσπαθεία τής άνα
πτύξ'εως, τής άναδημιουργ(
άς χαί τής συστηματικής έκ
μεταλλεύσεως τής ύπαίθρβυ.
Είνε άξιέπαινβς ή προσπά
θεια αυτή. Καί πρέπει νά
συνεχισθή χαί νά οργανωθή·
Ό νβμός Ηρακλείου, βύχάρ-
κης χαί σήμερον καΐ μέ ση-
μαντιχά μαλιστα περισσεύμα
τα, είμπορεΐ καλώς χαλλιερ
γούμενβς χαί συστηματικώς
έχμεταλλευόμενος ν' άποδώ
ση διπλάσια των βοών παρά
γει σήμερον καί ν' αποβή
τό πλουΐιώτερον διαμέρισμα
τής χώρας. Ό νομός Ήρα-
χλείευ, ειμπορεί να μετα¬
βληθή *ί$ ένα πραγματικόν
παράδεισον ηλούτου, χαράς
χαί ώμορφιας. Καί πρέπει να
γίνη. Αλλ' είνε βεβαία άπα
ραίτητον νά καταρτισθή πρίν
άη' ολα πρέγραμμα πλήρε?,
μελετημένον, καθ* ίλα ένηρ
μονισμένον πρές τάς τοπικάς
συνθήκας χαί ανάγκας.
ΟΠΒΖ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
Η ΦΩΤΙΑ ΣΑΣ
ΚΑΙ Η ΦΟΤΙΑΤΟΥ ΑΛΛΟΥ
θόροβος τελευταίως περΐ τους...
«ίσπίρτου;». Καί καταχραυγή.
Ίποιος είς τό ίξιυτΐρικόν έσια
μάιησι μέ άπεγνασμένας κραυ
γάς Ινα τραΐνο διά νά ζηΐήσχ,
την φωτιαν τοθ μηχανοδηγοθ.
Καί νά άνίψη τό τσιγάρο τού,
διότι «έχυχΐ» νά μην ίχη οπΕρτα.
Άλλ' άδια^όρως αδτβθ, οΕ "Ελ
ληνες ασπιρτοι ηυξήθησαν είς
βαθμόν άνηουχητιχόν. Επιστολαί
διαμαρτυρίας ήρχισαν νά φθάνουν
ιίς τάς αθηναίκας εφημερίδος
Καί νά οχιλιάζωνται σοβαρώς
άπό χρονογράφους χαί ίηικαιρο
γράφους.
"Εθιμον, παράδοσις ή μόϊα αύ
τή ή πιρΐφημη έπίκληαις: «Τή
φωτία σας παρακαλώ»; Ίσως
άπ' ίλα χάτι χαί 5λα μαζύ. Ό
ίνευ πυρείων ίγινε χαΐ παρ' ή
μΐν καθημερινώς τύπος. Ό σελε
μης είνε Ιοως λιπτέτερος ιίς Ο
φός. 7>ψ& Ινα τσιγάρο ί διότι
ΠΟΛΩΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ
είς ϊαρέλσσιν μέ την εθνικήν των ενδυμασίαν.
ρος. Έψ δ πρώτες ζητά νά άνά
ψη άπό άναμμίνο τσιγάρο. Καί
άπαιτεΐ, 5ίν παραχαλεΐ. Είς τό
σημιΐον δ' αύτο είνε πιϋ δ άΌπιρ
τος έξειλΕχθη ιίς τύπον ένοχλητι
χώτατον. Σδ; σταματα ώ; έξ
Ιφόδου. Καί σας καθαστερεί άναγ
κασΐικδς Ήτο επόμενον λοιπόν
οί σΐλιμηδΐς τής φωτ.α; νά γί
νούν πληγή καί διά τού; χαπνο
πώλας πού 5έν διαθέτουν μόνον
άναμμίνα τσιγάρα άλλά χαί πυ
ρβΐα έν άφθονία καί κάποτε χαί. .
εφημερίδας, διά νά ρίξη μιά μα
τιά δ λαμβάνων άχόπως καί ά
δαπάνως τό πΟρ.
Ελέχθη βτι διά τόν άΌπιρτον
Σέν θά ήτο αδικαιολόγητος ςυτβ
αυτή ή τιμιορΕα τοθ Προμηθίως!
Καί αύτός ίκλεψε ίνα άπό τα πό
λυτΐμότατα άγαθά: τό πθρ. 'Υπάρ
χει ώστόσο καί μία δλλη άποψις
—άποψις των λεγομένων συντη
ρητιχών. Αύτοι δηως απεδείχθη
άπό σχετικήν, ίντοπίαν συζήτησιν,
άνέχονται τους άσπΕρτους ή άκά
πνους ώς άναγχαΐον κακόν. Βέ
βαια χαί τους ένοχλητικ&ύς συνη
θίζει νά άνέχιται χανείς. Άλλά
δέν πρδχειται πιρΐ αύίοθ. Οί
συντηρητικοί πάνε μαχρύτερα: ΟΕ
άσπιρτοι λέγει είνε χάτι άπό τό
χρώμα τής ζωήςί... "Εχουν καί
αύτοι την θέσιν των είς την χά
θημερινήν κίνησιν χαί κάποτε είς
τα θίλγητρά της. Ένας πού σας
ζητεί τή φωτία σας, σάς δπενθυμί
ζει χάτι άπδ τή. .φωτία των χά
θημερι ών πραγμάταν. Σας μετα
δίδει την πνοήν των χαί την ά
ξ!αν των. Σας τοποθϊτεΐ Ισως μέ
σα είς την έννοιαν τής χοινωνι
κης αλληλεγγύης. Καί ή άιτλή
φωτία άχδμη συνηθίζιται άπό με
ριχούς νά μην είνε χάτι τό άναν
ταπόδοτον.
* *
"Ας δεχθοθμε χαί την μίαν
χαί την άλλην άποψιν. Καί άς
εξαγάγωμεν τόν μέσον δρον. Ό
άσπιρτος δταν κύλάχιστον δέν
είνε ϋπεράγαν φορτικίς, δέν βλά
πτει. "Αλλως τι άν εκλείψη
έξ ·όλοχλήρου θά εκλείψη χαί
ή...άσπιρτη Διότι χαθώ; 5πεν
θύμισαν οί εντόπιοι οιιντηεηπ-
κο£, δπάρχει καί ή κομψή καπνΕ
ζουσα, ή δποΕα σα; ζητά τή φω
τιά σας. Καί είς την πιρίπτω
σιν αυτήν τό πθρ ένδέχεται νά
είνε χάτι τό... άμοιβαΐον. Νά ζή
τήται χάθι άλλο παρά άπαιτητι
κώς, χαί νά δίδεται ευχαρίστως.
"Οχι δηλαδή μόνον διά τό ά
πλο3ν τάκτ τής εύγενείας ή τής
κοινωνικάς αλληλεγγύης.
ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
ΤΑ 1ΗΑΗΗΕΡΑ ΦΘΙΝΕΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑΣ ΟΟΑΕΙΣ
Ή έπιτυχΐα τοθ «Δεκαημέ-
ρου Φθήνειας» είς τάς πόλε.ς
τής περιφερείας Διοικήσεως
Πρωτευούσης υπήρξεν άναμ-
φισβήτητος κατά κοινήν όμο-
λογίαν. Ή άγορά έκινήθη. ΟΙ
εμποροι καί οί καταστηματάρ¬
χαι γενικώς έπραγματοποΐη-
σαν σημαντικάς πωλήσεις καί
κατά φυσικήν συνέπειαν καί
εΐσπράξεις. Αί συνσλλαγαΐ έ-
τονώθησαν καί άνεζωογονήθη
σαν. Ό λαός καί Ιδιαιτέρως
οί άπορώτεροι επρομηθεύθη-
σαν διάφορα ειδή είς εύθηνάς
τιμάς. Καΐ γενικώς Ιμποροι
καί καταναλωταί ώφελήθησαν
άπότό«Δεκαήμερον Φθήνειας».
Μαρτυρίαν τής επιτυχίας τοθ
θεσμοθ, αποτελεί καί τό γεγο
νός δτι διάφοροι όργανώσεις
έπσρχιακων πόλεων εζήτησαν
την επέκτασιν τού καί είς τάς
επαρχίας.
Δέν ΰπάρχει λοιπόν άμφιβο
λΐα δτι είς τό έρώτημα πού
απηύθυνε ή Ένωσις Έμπορι·
κων καί Βιομηχανικών Έπιμε
λητηρΐων τής "Ελλάδος πρός
τα Έμηοροβιομηχανικά Επι
μεληιήρια των έπαρχιών, εάν
κρΐνουν συμφέρον νά όργανω
θοθν «Δεκαήμερα Φθήνειας»
καί είς τάς πόλεις των, ή α¬
πάντησις θά είνε καταφατική
Τςύλάχιστον τα 'Επιμελητή
ρια Κρήτης θ' άπανιήσουν δτι
καί συμφέρει κοΐ έπιβάλλεται
ή οργάνωσις «Δεκαημέρων
φθήνειας». Των Χανίων μάλι-
στα αί έμπορικαΐ καί έπαγγελ
ματικαΐ όργανώσεις εζήτησαν
ήδη την έτιέκταοιν τοθ Θε-
σμοθ κσΐ είς την πόλιν των.
Καί δντως θά εχουν νά ώφε
ληθοθν πολλά καί οί κατα¬
στηματάρχαι καί οίκαταναλω
ταί καί ή έν γένει τοπική οι¬
κονομ! α
Άλλά πρέπει νά ληφθή ύπ'
δψιν δτι διά νά επιτύχη ό θε-
σμός είνε άνάγκη νά ύπάρ¬
χουν αί πρςύποθέσεις καί οί
συνθήκαι διά την λειτουργίαν
τού. Καί κυρίως πρέπει νά όρ
γανωθή τό «δεκαήμερον φθή-
νειας» είς την κατάλληλον
εποχήν. Είς περίοδον δηλαδή
κατά την οποίαν νά μην ύ
πάρχη άφ' ενός μεγάλη σιε-
νότης χρήματος καί νά ύπάρ
χη έξ άντιθέτου σχετική άπρα
ξΐα είς την αγοράν. Διότι
σκοπός τοθ «Δεκαημέρου Φθή
νειας» είνε άφ' ενός μέν νά
τονώθη τ άς άγοραπωλησΐας
καί τάς συναλλαγάς ώστε
ν' άνακουφιοθή τό εμπόριον,
νά δυνηθούν οί καταστημα¬
τάρχαι νά φανοθν συνεπεΐς
πρός τάς ύποχρεώοεις των έκ
πιστώσεων καί όφειλών καί
ν' άνανεώσουν τό έμπόρευμά
των καί νά δυνηθή καί ό λα
ός—έφόσον θά Ιχη την άγο
ραστικήν (κανότητα— νά προ¬
μηθευθή τα ειδή πού τοθ ά
ναγκαιοθν είς εύθηνός τι
μάς. Έκεΐνοι έπομένως πού
θά σκεφθοθν καί θ' άποφασΐ-
σουν διά την οργάνωσιν «Δε-
καημέρου Φθήνειας» καί είς
τάς επαρχιακάς πόλεις πρέ¬
πει νά έ χούν καί ο λ. α αύτά
ύπ' δψιν των. Καί πρό παντός
πρέπει νά σκεφθοθν τάς ίδιαι
τέρας συνθήκας είς τούς παρά
γοντας μιας έκάστης πόλε¬
ως χωριστά.
ΤΑ ΠΡΟΊΌΝΤΑ ΜΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΤΙΟΝ
ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Πληροφορίαι έκ Μπουένος
Άυρες άναφέρουν ΰτι τα εισ
σχθέντα τελευταίως έκβΐ έλλη
νικά προϊόντα έτυχον έξαιρε
τικής ύποδοχής έκ μέρους τοθ
καταναλω ακοθ κοινοθ καί έ-
πωλήθησαν είς αρκούντως Ι¬
κανοποιητικάς τιμάς Συνετέλε
σεν είς τουτο ή ώραία έμφά
νισις, όφειλομένη κυρΐως είς
την θαυμασΐαν συσκευασίαν
καί είς την εξαιρετικήν ποιότη
τα των. Τό γεγονός είνε βε¬
βαίως έξαιρετικα ευχάριστον.
Άλλά δι" αύτό είνε καί άξι-
ον ιδιαιτέρας προσοχής καΐ
μελέτης.
Ή νότιος Άμερική ίδιαιτέ
ρως δέ αί δύο μεγαλύτεραι
χώραι της, ή Άργεντινή καΐ
ή Βραζιλία, είνε δυνατόν ν'
άπορροφοθν μέγα μέρος των
προΐόντων μας Ιδίως δέ τοθ
ελαίου καΐ έπιτραπεζ'ων ελαι¬
ών, άρκεΐ νά καταβληθή μία
συστηματική κρός τουτο προσ
πάθεια. ΟΙ νοτιοαμϊρ.κανοί
έπίσης καί πρό πάντων οί
Άργεντινοΐ, διαπνέονται άπό
βαθείαν εκτίμησιν καΐ αγάπην
πρός την Έλλάδα καί ό φιλελ
ληνισμός είνε παντοθ είς την
μακρυνήν αυτήν "Ηπειρον,
διάχυτος όσον καΐ ζωηρός.
Ή τόνωσις έπομένως των οί-
κονομικών καΐ εμπορικήν συ
ναλλαγών δπως καΐ των πνευ
μιτικών σχέσεων μεταξύ Έλ
λάδος καΐ νοτίου Άμερικής
δέν είνε δύσκολος.
Ή κυβέρνησις μας κάμνει
πρός τουτο δ,τι είνε δυνατόν.
Πρέπει δμως νά βοηθήσουν
καΐ οί διάφοροι όργανισμοί
καΐ πρό πάντων οί εμποροι έ-
ξαγωγεΐς·. Τό άνοιγμα τής ά-
γορδς τής νοτίου Άμερικής
είς τα προϊόντα μας θά έχη
εύεργετικάς συνεπείας διά την
έν γένει οικονομικήν μας κα¬
τάστασιν. Καΐ πρέπει νά τό
έπιδιώξωμεν μέ κάθε τρόπον,
μέ κάθε προσπάθειαν.
Τα λιμενικά.
Χάρις είς τάς ενεργείας τοθ
ύπουργοθ Γεν. Διοικητοθ κ.
Σφακιανάκη, ενεκρίθη υπό τής
διοικήσεως τής "Εθνικήν Τρα¬
πέζης, ώς άνεγοάψατμβν χθές,
ή χορήγη^'ζ τοθ ύπολοΐπου
τοθ δανεΐου διά τΛν κατασκευ
ήν των λιμενικων Εργων, έκ
10 έκατομμυρ'ω · δραχμβν.
Είναι διά τουτο άξιος των γε
νίκων ευχαριστών ό κ. ύτχουο
γός. Διότι χάρις είς τό δάνει¬
ον αύτό θά κατορθωθή νά συ
νεχισθοθν άπροσκόπτως οί έρ
γασίσι μέχρι πλήοους άποπε
ρατώσεως των κρηπι*ωμάτ >ν
κοΐ των άλλων άπσρίτΐ'ή*ων
δι' Ινα σύγγρονον λιμένα Ε >
γων Καΐ Ιτσι πολύ σύντομα,
ό νέος λιμήν θά είναι Ετοίμη
τεχνικώς έξωπλισαέντκ, εΐς
έκ των καλύτερον καΐ μέγα·
λυτέρων λιμένων τής άνατολι-
κης ΜεσογεΙου.
Ή όδός Ασιτών.
Πέρυσιν είχεν αποφασισθή άν
δέν άπατώμεθα, ιίς ειδικήν σύ¬
σκεψιν των ενδιαφερομένων χοι·
νοταρχών γενομένην είς την νο¬
μαρχίαν, νά κατασκευασθή όδός
άπό Άγίου Μύρωνος είς Άοΐτες,
Πρινιά μέχρις Άγίας Βχρβάρας
διά προσωπικάς εργασίας των χα·
τοίχων χαί ένισχύσιως τοθ ταμεί-
ου επαρχιακάς δδοποιίχς. Άλλ' ή
απόφασις δέν ετέθη ιίς εφαρμο¬
γήν. Καιρός είναι λοιπόν νομίζο¬
μεν ν' αρχίση ή έργασία. Ή δδός
είναι μεγίστης σπουδαιότητος, δ·
χι μόνον διά τα χωρία διά των
οποίων θά διέλθη άλλά δι9 ολό¬
κληρον τό δυτικόν τμήμα τοθ νο-
μοθ μας.
Τό σχολείον Άμυρών.
Καί άλλοτε έγράψαμιν διά τό
σχολείον Άμυρών. Καΐ υιτεδείξα
μέν την ανάγκην τής ανεγέρσεως
νέου κτιρίου. Ή κοινότης διαθέτει
χαί χρήματα καΐ οικόπεδον πρός
τοθτο. Καΐ οΕ κάτοιχοι είναι πρό
θυμοι νά συνδράμουν διά προσωπι
κης εργασίας. Καλόν είναι λοι¬
πόν νά σταλαθν σχέδια, νά δοθή
χαί μία ενίσχυσις καΐ νά γίνουν
ϊλαι αί άπαιτούμιναι διατυπώ·
σεις ώσΐι ν' αρχίση ή ανέγερσις
το3 εχπαιδευίηρίαυ τό σιιντομώτι
ρον.
*♦*
Αί άσφαλΐσεις.
Ό θεσμός των κοινωνικήν
άσφαλίσεων εΐσαχθεΐς υπό τής
σημερινής Κυβερνήσεως είς
την χώραν μας καΐ λειτουρ
γήσας είς τάς μεγαλυτέρας
πόλεις κατ' αρχάς, έπεκτεΐνε
ται ήδη καΐ είς την νήσον
μας. Τό γεγονός είναι εύχά
ριστον καΐ άξίζει νά χαιρετι
σθή ώς απαρχή μιας νέας πε
ριόδου προόδου καΐ πολιτι·
σμοϋ. ΑΙ κοινωνικαί άσφα
λίσεις άποτελοθν την καλυ
τέραν εκδήλωσιν συγχρονι
σμένης πολιτικης, την εύγλωτ
τοτέραν Εκφρασιν ττροστασίας
των εργαζομένων. Καΐ ήτο
πράγματι άνάγκη νά τύχουν
προστασΐας α' εργαζόμεναι
καί παραγωγικαΐ τάξεις διά
νά υπάρξη δικαιοσύνη καΐ
νά εξασφαλισθή ή άρμονία
καΐ ή τάξις.
'Αποταμίευσις.
Νέα προσπαθεία όργανοθ
ται πρός καλλιέργειαν τοθ
πνεύματος τής άποταμιεύσε
ως μεταξύ των μάθητων των
σχολείων. Καΐ είναι πράγμα
τι άγΐα ή προσπαθεία αυτή.
Ή άποταμίευσις είνε άρετή
μεγάλη, άρκεΐ νά μην κατα·
λήγη είς φιλαργυρίαν καΐ νά
μην άποβαίνη είς βάρος τής
διατροφής τοθ άποταμιεύ-
όντος. Άλλά καΐ επί τοθ ση
μεΐου αύτοϋ θάγίνη ασφαλώς
ή κατάλληλος διδασκαλΐα καί
διαφώτισις.
ΛΠβΡβΩΪΙΙ
Ι
Ι»-
— -
ΘΕΒΜΓ,ΤΚ Ι
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον:
«Τρείς Σύντροφοι». Μέ τούς Ρομ¬
πέρ Τέϋλορ, Μαογκαρέτ Σούλλα
βαν, Φράνσοτ Τόν.
Την Δευτέραν δ «"Ανθρωυος
μέ τα δύο κρόσωπα» μέ την ΒΙβι
αν Ρομανς,
ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον ό ναυτι
κός κολοσσδς «§Ο δ. Βϋθιζόμεθα»
μέ την Μτολορές Πΐέλ Ρίο.
Δευτέραν, Πέιιπτην, Σάββατον,
Κυριακήν ώρα 8 10 απογευματινήν
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σχαθμός Αθηνών
12.25 Σήιια — Έθνιχδς "Υ-
μνος—"Υμνος Νεολαίας
12 30 Μουσιχή τζαζζ (?ίσ™:).
ΐ3.3Ο^Χ&ϊ)ματιστήριον. —Ειδή
οεΐς.—"Ω;α Άατεροοχοπείου Ά
Ηηνών.
13 45 Άριες άπο ίπερες μέ
διασήμου; ίχτελεατάς (δίσκοι).
14 15 ΕΖδήσεις— Μετεωρολογι
χον Δΐλτίον.
19.10 Μουσική χοροθ (δίακοι).
19.20 Ή ώρα τοθ παιίιοθ.
19.50 Έργα διά διολί (δίσκοι).
20 Όμιλία.
20.15 Δημοτιχο τραγοθδι (δπδ
τοθ χ. Άλκ. Παπαχωισταντίνου).
20 45 ΕΕδήσεις— Μετεωρολο
γικον δελτίον.
21 Μικρά όρχήατρα τοθ σταθ
μοθ.
21.30 Όμιλία.
21.45 Συνέχεια μικρδς δρχή
στρας.
22.15 Νυχτεειναί εϊδήσεις.
22.30 Ρΐσιτάλ σαξοφώνου (υπό
τοθ χ. Σαχινίδη).
22.?0 Άποσπάσματα άπο την
όπερέττα «Ή πριγχήσισσα τής
Τζαρδής» τοθ Κάλμαν (δίακοι).
23 20 Μουσιχή χοροθ (δίοχοι).
23.50 Έλαφρί τραγοθδι (5πό
τής δίδος Κουρτίδου).
0.20 Τελευταίαι είδήσεις.
0.30 Μουσιχή βάλς (δίσχοι).
ΟΟΥΑΑΚΑ.Ι
ΣΗΜΕΡΟΝ
Τό πολύκροτο ρωμάντζ©
τού ΒΡΙΧ ΜΑΡΙΑ ΡΕ
ΜΑΡΚ συγγραφεύς τού «Ου
δέν νβώτίρον άηό το Λυτιχο
μέτωπο»:
ΤΡΕΙΣ
Νέ πρΜταγωνιστίς:
Ρομπέρ Τέϋλορ
ΜΑΡΓΑΡΕΤ ΣΟΥΛΑΑΒΑΝ
Φρανσότ Τόν
Την Δευτέραν
Μιά ύπέροχη Γαλλική
δπμιουργία:
ΑΗΒΡΟΠΟΣ
ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ
ΠΡΟΣΙΠΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ
Β1Β1 ΑΝ ΡΟΜΑΝΣ
Την Πέμπτην
Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ
ΤΗΣ ΤΣΑΡΔΑΣ
Μ* την Μάρθα Έγκερθ
Τα περιποθέστερον
άνάγνωσμα
Ο ΣΟΪΜΠΕΡΤ
ΚΙΙΙΣίΡΕΙΙΤΑΤΟΥ
13ον
Επάνω στΐς σχίψικ τού αυτές,
άνοίγει ή πόρτα τού μικροθ δωμα
τίου τού ναΐ μίαα είαξαλλει ε'να
ιδθομο μπουλοθχι φ!λ(ον τού. "Ερ
χονΐϊΐ, δπως αυνηθίζουν νά λέ¬
γουν, νά χον «ίπαγίγουν». Τα
δράϊυχ σέ καμμιά ταβέρνα αιινή-
θιζαν νά συγχεντρώνωνται, νά πί
νούν κρισί, νά τραγουδοθν νά χο
ρεύίυν, χαί ιδίως νά κάνουν τρέλ
λες. Τάς ουγχεντρώσεις των εχιί
να; τάς έλεγαν πρδς τιμήν τοθ φί
λου των «σουμπερτιά5α(». Ίιχυ
ρΐζοντο πώ; χωβΐς τόν Σ?0μπερτ,
δέν μποροθσε νά γίνη κίφι: "Οχι
ϊτώς ό φτωχος ά Φράντς τοΰς έ"5ι
νέ τα σύνθημα τής εΰθυμίας. Άλ
λά τίν έχριιάζοντο γιά νά τόν
καθίζουν ώρες, σΐό ξιχαρβαλωμί
να πιάνο, π:υ δέν ίλειπε άπο τα
χίντρα είς τα όποία έμαζεύοντο,
χαί νά τούς παίζη γιά νά χο^εύ
ουν, ή άιτλώς γιά ν' άκουαν ν'
άπολαμβάνουν. Παρ' 8λτ) την ά/ά
πτ; πιύ; τοθ είχαν, ήσαν ίγαιϊ-
στα[: Καί πραχκιμέν&υ νά κάμουν
τό χίφι τού;, δέν έλογάριοζαν
πώ; ό φτωχός δ Φράντς πραιί
°Ενα φιλί
στήν βοή
τής καταιγίδος.
-πρωΐ ίπρεπε νά ευρίσκεται είς
την τάξιν τοθ σχολείον, γιά νά
μάθη σέ χονδροχέφαλους μαθητάς
την άλφοφήτα...
Γιά Ινα τλτοιο ξεφάντωμα τόν
χρειβζονται χι' άποψε... Έχουν
ίλθει ό Γκάχυ, δ Σουηδος δ Σόμ
περ, χαί μεριχοΐ δλλοι άχόμη,
δλοι φίλοι τού, χι', δλοι θαυμα
σΐαί κυ...
ΚαΡώ; τιύ; βλέπει δ Σοθμπερτ
χάνΐι νά χλΐίοη τό τιτράδιο με
τίς νότες. "£χει χλΐίση στή μου
οιχή έχείνη τόσο γνήσιον αΐαθημα
τής χαρδιϋς τού, ώστε φοβείται
πώ; άν ϊπεφτε στίς νότες τού χδ
βλέμμα των φίλων τού, θά χατα
λάβαιναν π ώς ήταν έρωτευμίνος,
τι ώς θά έπροδίδετο δ αγιος έρως
τού. Σηχώνεται άπό την θέσιν
τού μπροστά στό πιάνο... Άλλ'
ήδη δ Σόμπιρ, δ Σουηδός, ίνας
τύπος ένϋουσιώδης,, ποιητής δ Ι-
διός π&ύ δπως έλεγεν ευρίσκεται
είς την Βιίννην «γιά νά φοιτφ
άπό χαιροθ είς καιρόν καΐ είς το
πανεπιστημίου» σκύβει μέ πιριέρ
γειαν επάνω είς τό τετράδιον χαί
άνοίγει. Καί δ Γχάχυ έχει χαθί
ση χι' δλ&ς χαί δοχιμάζει νά ντε
σιφρα&η τίς νότες... Σέ λίγο άρχί
ζει νά πά:ζή.,. "Υστερα άρχΐζει
άπδ την άρχή, μέ περισσοτέραν
ευχέρειαν. Καί στό τέλος βγάζει
έλόκληρη την σύνθεσιν την παΐζει
άβΕαστα άπό την άρχή ειυς τό τέ
λος. Οί φίλοι τοθ Σοθμπερτ άκού
ουν έχστατΐκοί. Ό Γχάχυ, δΐαν
τελειώνΐι*το παίξιμο, σηκώνεται,
άγκαλιάζει τόν Φράντς Σοθμπερτ
χαί ίνθουσιασμίνος χαθ φων»ζει:
(συνιχίζεται)
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Ό σατανας καλογήρου
Λουλοθδι τής ίίμμου.
ό οδοντίατρος
Σταύρος Λογιάδης
ΕΙ&οποιεΙ την αξιότιμον πι
λατείαν τού δτι έιανήλθεν έκ
τοθ τοζιοΐου κ αί δέχεται 8 1)2
Εως 12 1)2 π. μ. καί 4-7 1)2
μ. μ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή ϊμβολον είς
αρίστην κατάστασιν. Πληροφορίαι
«αρα τφ ύ«ο5ηματο«οιεΙφ κ. Πί
ΒλαοτοΟ, όο χάθ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Ή κοινότης Βώρων προκη-
ρύσσει διαγωνισμόν μειοδοτι
κης δι' ένσφραγΐστων προσφο-
ρίών δημοπρασΐας διά την
προμήθειαν σωλήνων, εΐδικών
τεμαχΐων καί έξσρτημάτων τύ
που Μάνεσμαν χαλυβδίνων
την 4ην Σεπτεμβρΐου έ. 6. η¬
μέραν Δευτέραν καί ώραν 11
—12 ττ. μ. έν τφ γραφείω τής
μηχανικάς ύπηοεοίας κοινοτή-
των νομοθ Ηρακλείου.
Παρόβολον συμμετοχής δρ.
10 000.
Είς την δημοπρασίαν γΐνον
ται δεκτοΐ άντιπρόσωποι έρ·
γοοτασίων τύπου Μάνεσμαν.
Τα σχετικά τής μελέτης ε[-
σΐν κατατεθειμένα είς τό γρα
φεΐον τής Μηχανικής 'Υπηοε-
οίας Κοινοιήτων νομοθ Ηρα¬
κλείου καί είς τό Γραφείον
τής Κοινόιητρς ένθα προσερ-
χόμενοι οί βουλόμενοι καθ*
εκάστην δύνανται νά λσμ·
βάν ώσιν γνώσιν.
Ι Έν Βώροις τβ 17 Αύγού-
στοκ 1939.
Ό Πρόεδρος της Κοινότη¬
τος.
Έμμ."Πολυχρβνάχης
ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑ1 άπά 1ης Σε-
πτεμβρίου τό οίκημα τοθ πρώην
5ου Δημοτιχοθ Σχολείου κείμενον
παρά την Καινούργιαν Πόρταν,
ίπΐ τής πλατείας Μοροζίνη Ελη
ροφορίαι παρά τφ χ. Ιω. Ζαΐμά·
ώλ 4δ4 "Εδ
Ο ΧΑΜΑΡΑΤΟΣ
ο άνθρωπος γιά τέ ν οποίον έ Άθηναϊκός τύ-
πος άφιέρωσε στήλας έλοχλήρβυς δια τα κατα-
πληκτικα πειράματά τού.
Καί ή μοναδιχή είς τβν κόσμον ύπνωτίστρια:
ΜΑΡΙΕ ΟΕΙ_1_Ε
ή άποναλβυμένη γυναΐκα αίνιγμα.
Κυριολεκτικώς κατέπληξαν καί συ-
νήρπασαν επί ολόκληρον δεκαήμερον
τό Ηράκλειον. Χιλιάδες κόσμου έσπευ
σαν καί παρηκολούθησαν τα καταπλη-
κτικά πειράματά των.
ΔΗΛΩΣΙΣ
Δηλώ δ υπογεγραμμένος Νιχό
λαος Βΐρσαμόΐς τοθ θεμιστοκλέ
ούς κβί τής Είρήνης ίχ Ρογδι
&ς Μαλιβυζίευ υποΣηματοποιός
χαί χάτοικος νθν Ήρακλιίευ δτι
πράγματι κατά τό παρελθόν προ
σηλυτίσθην είς τό>· κομμουνισμόν
υπό τοθ δμοχωρίου μου Γιωργί
ου Ιωάν. Κασσαπάχη δπως χαΐ
πολλοί άλλοι μετοξύ των δποΕ
ών οί 1) θεδδωρος Κασσαπάχης
τοθ Ήρβκλέου(2)Ζαχαρίας Ντουλά
κης τοΰΝικολάου οί δποϊοιήρχοντο
είς,τό μαγαζί μου καί συνεζήτουν
περί χομμουνισμοθ άλλ' ουδέποτε
έλαβον μίρος είς συγκέντρωσις
αναρχικάς ή είς άλλας τοιαύ¬
τας ενεργείας, ουτε είναι άληθές
δτι έγώ χατά τό 1936 ίψήφισα
τόν δποψήφιον τοθ χομμουνιαΐιχοθ
χόμματος, διότι ίψήίρισα τόν δ
πιψήφιον τοθ Λαΐχοθ χόμματος
Εμμανουήλ Γαλενειανόν.
Ή ευρεθείσα μία ψί]φος είς τό
ίχλογιχόν τμήμα Ρογδιόίς υπέρ
τοθ χομμουνιστοθ υποψη^ίου δέν
εδόθη ύπ' έμοθ ώς άναληθώς μοί
απεδόθη άλλ' έκ μέρους τοθ 1
ωάννου Σμαραγδή ώς δ ϊδιος έδή
λωσεν είς τόν ανωτέρω Γεώργιον
Κασοαπαχην.
Άπό τής 4ης Αυγούστου 1936
χαί έντιθθεν άντι/ηφϋεΐς την έπιλ
θοθσαν μεταβολήν είς τό Κράτος
χαί τό ενδιαφέρον τής Κυβερνή
σεως επί &λων των έλληνιχών
ζητημάτων χαί την επίλυσιν δλων
των έργατιχών όποθέσεων χατά
τρόπον δίκαιον χαί ίχανοποιητι
χον χαί άντιληφθεΐς δποΐα χαχά
θά ίπεσώρευεν δ χομμουνισμίς δ
χι μόνον άπεχήρυξα αυτόν άλλά
χαί βίελύσσομαΐ άκόμα χαί τόν
εαυτόν μου· Υι« την ανωτέρω
πλάνην μου χαί δηλώ χατηγορ»)
ματιχά πώς είμαι "Ελλην χαί μό
νόν Έλλην χαί δτι αν ποτέ ή πά
τρίς μου ϊχει ανάγκην των δπη
ρεσ.ών μου είμαι Ιτοιμος, άκβ
λουθών τό παράδειγμα των προ
γόνων μου νά θυσιασθώ χάριν τοθ
μεγαλείαυ καί άχεραιότητος αύιής.
Είμαι φανατιχός προσηρμοσμένος
πρός τάς Ελληνικάς παραδόσεις
τής θρησκείας χαί τής οίχογινιί
«( χ«ί τάοσομ*( άλί
παρά τό πλευρόν τοθ σημερινοθ
μας Έθνιχοθ Κυβιρνήτου. Άπο
χηρύσαωτόν ανωτέρω Κασσαπάχη-ν
ώς χαταστροφέα των συνειδήσε
σιων χαί εχθρόν τής πατρίδος μας
χαί τόν παραχαλώ δπως χαί αί
τος ειλικρινώς ίπως χαί έγώ δια
δηλώοη την πλάνην τού, χαί δή
μεσίιχ νά εκθέση χαί είς την χοι
νήν περιφρόνησιν τού, τόν περα
πλανήσαντα ούτον ώς χαί δλην
τού την κομμουνιστικήν δρασιν
καί νά επανέλθη είς χ&ύς χόλπους
χαί τα εθνικά ίδιώδη τής φυλής
μας.
Ηράκλειον τή 26 Ίουνίου
1939.
Ό δηλών
Μιχ. Βαρσαμάς
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
γνωστοποιεϊ δτι:
Κατόπιν τής ύπ' αριθ. 217
έ. Ι. αποφάσεως τοθ Δημοτι-
κοθ ΣυμβουλΙουΉρακλεΙουέπε
κτείνεται τόίσχΰονρυμοτομικόν
σχέδιον τής πόλεως είς την
περιοχήν τοθ νέου Λιμένος, ά
πό των βορειον άκροτάτων
όρΐων αύτοθ, μέχρι τοθ λι¬
μένος καί έστω πρός γνώσιν
των ενδιαφερομένων ίνα ύ
ποβά>ωσιν ημίν τάς τυχόν
ένστάσεις των έντός 15πεν
θημέρου άπό σήμερον.
Έν ΉρακλεΙφ τή 16 Αύ
γοοστου 1939.
Ό Δήμαρχος Ηρακλείου.
Μηνάς Γεωργιάδης
ΔΗΛΩΣΙΣ
Δηλοθταΐ είς τό κοινόν 2τι οί
περιψερόμενοι καί διανεμόμενοι
πρός είσπραξιν χρημάτων είς την
αγοράν άρτοι, δέν έχουσιν ούδε
μίαν σχέσιν μέ την έν τφ Ίερώ
Ναώ τκθ Άγίου Τίτου ίνεργουμΐ
ντ,ν κ«" Ιτος χαχά την 25»ίν Αύ
γούοΐου άρτοπλασίαν.
"Ηράκλειον τί 18 Αύγούστου
1939. !
(Τό Έκχληοιασιιχόν Συμδού
λιον'Αγ. Τίτου). ι
ΖΗΤΕ1ΤΑΙ Βωμβτιον έπιτιλωμί.
νόν διά σοβαρόν κύριον,
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
133ον
"Υστερα 6 Ραστιοθπν πού
δταν μεθφ Ιχει τήνμσνίσ νά
βγάζη στή φόρσ, δ,τι βλέπουν
τα μάτια τού κι' 8,τι άκού
ουν τα αύτιά τού είς χά αύ
τοκρατορικά διαμερΐσματσ,
λέγει:
— Ώς καί ή Τζιοθτσεφ επι
βάλλεται στόν φτωχό τόν τσά
ρο! Δέν Ιχει βέλησι!
Είνε σάν τό άδύνατο καλά
μι πού λυγΐζβι στόν άνεμο!
Τόν κάνει δ,τι θέλει ή τσα
ρΐνο! Ή Αλεξάνδρα Θεοδω
ρόβνα, αυτή κυβερνφ! Αυτή
είνε μιά δεύτερη Μεγάλη Αί
κατερίνη!
ΈκεΙνη την στιγμή άνο1γει
ή πόρτα κοί μέοα είς τό Ι
διαΐτκρον διαμέρισμσ είσέρχε
ται ό διευθυντής τοθ κέν·
τρου.
Τό κοινόν έχει φύγπ πρό
πολλοθ... "Εχουν φύγη καί οί
τελευταΐοι ξενύχτηδες... Ή
ώρα είνε δυόμισυ μετά τα με
σάνυκχα...
Ή «Βΐλλα Ρόντε» Ιχει σβύ
ση τα φώτα της... Μόνον ή
παρέα τοθ Ρασποθτιν διασκε
δάζει άκόμη...
Καθώς βλέπει τόν διευθυν
Ενα φιλί
στήν βοή
τής καταιγίδος.
ΚΟΙΜΩΜ
ΚΙΜΗΣΙΣ.- Επανήλθεν έξ Ά
θηνών ή κ. Πόπη Δαρμανίν,
—Αφίκετο δ έν άττ. άντισυν
ταγμστάρχης κ. Μιχ. Πατεράκης.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ. — "Αγγελος
Μπελφΐόρε, Ερασμία Μιχ. Γεωρ¬
γιάδου έδωσαν αμοιβαίαν ύκόσχε
σιν γάμου. Συγχαρηΐήρια.
ΒΛΠΤΙΣΕΙΣ.- Προχθίς τής Πά
ναγΐας «Ις Άρχαναις ό κ Τβο·
ζόγλου 6μπορος έξ "Αθηνών εβα
τττισ· τό ναριτωμένο κοριτσακι
τοθ κ. Κωνσταντίνου Μπενίτου
Βώσας είς αθτό τό δνομα Καλ¬
λιόπη. Ευχόμεθα νά τοίς ζήση.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Καθήκον
μου θεωρω δηως ιιόχοΐριστήσω
καί δημοσ'α την ηεττειοαμίνην
μαΐαν Ειρήνην Φ>νοκαλιώτου ή'ΐς
παρισιάθη κατά τόν δύσκολον
τοκεαόν τής σοζύγου μου, διεξαγα
γοΰσα τοθτον α(σ'ως διά την μη·
χέρα κοί τό νεοννάν.
Ό ευχαριστών
Ιωάννης 'Ασιτραδάκης
***
Γύρω στήν πόλι.
τή πού μέ τα γλυκύτερά τού
μειδιάματα πλησιάζει, δ Ρα
σποθτιν τοΟ φωνάζει:
—Καλώς τόν άδελφό! Έρ
χεσσι νά μας διώξης! "Η Ιρ
χεσαι γιά τόν λογσριασμό;
Θά περάση δπως πάντσ ό Έ
βροΐος...
Ό διευθυντής τό ξέρει...
Κι' ουτβ έρχεται γι' αύτό...Τό
ξέρει ττώς ΰπως πάντοτε τόν
λογαρισσμό θά περάση νά κα
νονίση ό Έβραΐος «γρσμμα
τεύς» τοθ Ρασποθτιν, ό Σι
μάνοβιτς...
—Ήρθα—λέγει ό διευθυν
τής — γιά νά σέ κσληνυκτί
σω, Γρηγόρη Γιεφήμοβας...
Τόν Βιευθυνιή τόν Ιστει·
λάν μέσα οί μυστικοί άστυ
νομικοί πού βσρέθηκαν νά
φρουροθν στόν διάδρομο, οί ά
στίνομικοί πού ή Όχράνα έ
χει ορίση νά παρακολουθοθν
τόν Ραοποθτιν σάν νά ήσαν
ή σκιά τού, οί άστυνομικοΐ
πεύ είνε ύπεύθυνοι γιά την
προσωπικήν τού ασφάλειαν...
Νύσταξσν... Έστειλαν μέσοτ
τόν διευθυντή νά θυμίση στόν
Ρασποθτιν τώς είνε άργά.
(συνεχΐζεται)
Συνιχΐζεται ή καλοκαιρία καί
συνεπώς συνεχΐζονται καί αί
καλαί προβνίψιις διά την 6λο·
κλήρωσιν τής εσοδείας.
—Ή συνέχισις άλλως τε σύτή
συμπίντει καί μέ τα δεδομένα
των πρακτικών καιροσκόιτων.
—ΟΙ διΐοΐοι θεωροθν την κσλο
καιρίαν τοθ Λύγούστου σταθε¬
ράν.
—Πϊροτωθέν, άνηρτήθη είς τα
γοαφεΐα τοθ Δήμου τό σχέδιον
τής πόλεως ώς πρός την περι¬
οχήν των κρητΐιδωμάτων τοθ νϊ·
ου λιμένος.
—Τό σχέδιον Εμφαίνει συγκε¬
κριμένως, τάς ρυμοτομικάς «εοι·
χσς τοθ Δημοσίου, τοΰ Δήμου
καί τής Λιμβνικής 'Επιτροηής.
-^Ώς καί τα σχεπκά Οπό εκ
τέλεσιν έργα τοθ λιμένος.
—Ήρχισαν άπό τιροχθές αί ερ¬
γασίαι διά την εηιδιορθωσιν τής
λίωφόρου βασιλέως Κωνσταντί¬
νου.
—Τής οποίας πρόκειται νά ανα¬
νεώθη καί συμπληρωθή έν γένει
τό όδοστρωμα.
—Έκ παραλλήλου συνεχίζιται
καί 6 εύτρεπισμός τοΰ παρά τα
γρσφεΐα τής Γεωργικής υπηρεσί¬
ας Ηρακλείου χώρου δπου ή προ·
τομή τοθ Δασκαλογιάννη.
—Ή τουριστιχή κίνησις δέν
πρόκειται νά διακοπή άκόμη, δν
λάβωμεν ό π' δψιν καί την άναγ-
γελθεΐσαν άπό τής ΙΜας στήλης
χθές έκδρομήν τοθ ΓαλλικοΟ «Χρό
νού».
—"Αλλως τε τουρισταί δέν λεί·
πουν πάντοτε άπό την πόλιν
μοχ, £στω καί κατά μβμονωμέ·
νος ομάδος ή κοττ' άτομα.
—Οΐτινες έπισκίπτονται τό
Μουσείον άλλά καί τούς μάλλον ά
πομεμακρυσμένους άρχαιολογι·
ΣΗΜΕΡΟΝ
Οί δραμαπκές στιγμές
αγννίας των άνδρών έ-
νός βυθισθέντος ύποβρυ-
χίου.
8.0.3.
1ΥΟΙ2ΟΜΕΟΑ
"Ενα συγχλονιστιχό έ-
ρωτικό δραμα, μία άπε-
γνωσμένη πάλη μεταξύ
μίσους, καί καθήκοντος.
σκηναί πρωτοφανοϋς ή.
ρωΐσμοΰ καί αύτοθυσίας.
"Ενα άσύγκριτο σκη-
νοθετικό κατόρθωμα.
Πρωταγωνιστεϊ ή ύ-
«έρβχη ΝΤΟΛΟΡΕ5
ΝΤΕΛ-ΡΙΟ.
Λίαν προσεχές: ή ώ.
ρβιβτέρα 'Ελληνική ται-
νία: η
ΟΑοι οί Κρήτες
Οί ταξιδεύοντες είς Αθήνας
πέρασαν άπό τό λαμπρόν χαλλι
τεχνικόν συγκρότημα τής Κάς Κα
τερίνας Άνδρεάδη διά νά ίδουν
τόν«Πυγμαλίωνα» πού εσημείωσε
60 καί πλέον παραστάσεις,
Τώρα δέν παραλείπουν νά
ζητήσουν είς τό δροσόλουστο θε
ατρο τής μεγάλης μας καλλιτέ
χνιδος την καλλιτεχνΐκή άπόλαυσι
είς τα «Καπρίτσια τής Μαρίαν
νας» τοϋ Μυσσέ πού παίζεται καί
πάλιν μέ έξαιρετική έπιτυχία,
κούς καί τουρισιικούς τόπους.
—Είς την Λαϊκήν "Αγοράν σή
μερον Θά παρατηρηθ{) ή συνήθης
συγκέντρωσις άγοραστών.
—Λαμβανομένης ΰτι' δψιν τής
ημέρας καθ" ήν ώς γνωστόν έία
σφαλΐζονται κοί τα τρόφιμα τής
αυριον Κυριακής.
— "Ωστε νά δικαιολογήται νέ
ρΐσσότερον ή άνάγκη τής εθθη
νίας δια τάς πτωχοτέρας τάξεις,
την οποίαν έξυπηρετεΐ κατά Σάβ
βατον καί Τετάρτην ήΛαϊκή Ά·
γορά,
—Βελτιωθέντος τοθ καιροθ καί
Οψωθέντος αναλόγως τοθ θερμο
μέτρου.
-Έπεκράτησβν πάλιν ή κάθο
δος πρίς την θάλασσαν καί τό
μπάνιο μβτά ή άνευ κολυμβητι
κων έπιδείξεων.
—Παρατηρηθείσης άναλόγου κι
νήσεως είς την παραλιακήν π ε
ριοχήν.
—ΣυνεχΙζονται αί εργασίαι κα
τεδαφΐσεως ,τοθ κτιρίου τής ιια
λαιας Νομαρχίας.
— Ήδη κατεδαφίζεται τό πρός
τάς έπανορθωτικάς φυλακάς τμή
μα τοθ κτιρΐου,
—"Επίκειται δέ ή κατεδάθισις
καί τοϋ ύπολοίπου τμήματος τής
προσίψεως,
— Είς τό κέντρον Παπακαλια
τάκη συνεχΐζονται τα πειράματά
υπνωτιστικά καί ταχυδακτυλουργι
*ά τοθ κ. Χαμαράτου καί τής παρ
τεναΐρ τού Μαρΐ Γκέλ μέ βολλήν
«άντοτβ επιτυχίαν καί ιιυκνήν
κοσμοσυγκέντρωσιν.
— Είς τοθ Πουλακάκη συνεχΐ
ζεται ή προβολή τής ταινίας οί
«Τρείς Σύντροφοι» τοϋ "Εριχ Μα
ρία Ρεμάρκ, ή όποΐα αποτελεί
ίνα άπό τα νιώτΐρα κοινωνικά
καί ψυχολογικά άριστοτεχνήματα
τοθ κινηματογράοου.
—Είς τόν «Άπόλλωνα» έηΐ
σης συνιχίζεται ήταινία: «Σ. Ο.Σ.
Βυθιζόμεθα». ή τόσον δραματική
καί ένδιαφέρουσατ.
*
ΛΟΓΙΣΤΗΣ μέ πολυετή πείραν,
ύκηρβταιν νθν ενταύθα «αρά σο
; βα, ω Εμπορικώ καί Βιομηχανικφ
, ΟΙκω, διαθέτων χρόνον, άναλαμ
βάνει την τήρησιν λογιστικών βι
βλίων έπιχειρήσιων πάσης φύσι
Ι ως, Έπίσης ένιργιΐ έλίγχους
καί ίκκαθαρΐσεκ, Πληροφορίαι
ηαρ' ημίν.
2θί/
: ϊ
^,χτάδΐς
5 400 000
ίξΥ'*
χον Β
ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
Οίκονομική ζωή ;Έγκυκλοπαιδείσ
ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
» Λ
» 6'
» ϊ'
»■ δ'
ίρ. 18
» 10.
» 13.
» 11.
» 9.
—18 50
—16 50
— 14.—
—12 —
—10.-
ΣΓΑΦΥΛΑΙ
Σουλτανί
Τίΐχτά
ΣΤΑΦΥΛΑΙ
Ροζαχι
Μαθρα
Καρπούζια
Ιΐεπόνια
4 50—5 —
3.-3 50 —
δρχ
4 50
3 —
3
4
-5.—
Σίτος
Κριθή
η
Οίνοι μίστατον
"Ελαια
ΣΑΠΩΝΕΣ
ΛευκοΙ
Πράσινοι
α
6'
γ'
α'
ί'
8.50
4 50
5.—
20. —28.—
25.20
21.—
20 —
18 —
17.—
10.—
-4 — Μέταξα κατ' δαν » 400.—
—5 — Άλάβδανος » ΐ()0 —
Ε3ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ.—Μέχρι τής χθέ: εσημειώθησαν φορ¬
τώσεως έκ τοθ λμίνος μαζ: Σουλτανίνες παλαιαΐ 22 000 χιλιόγ.
ταχτάδες π*λαι$ί 2 000 χίλιίγ— Ελαια 25 000 χιλ.—Σ
1 400 00 λό 'ϋ
γ χϊ
1 400 000 χιλιόγραμμα. 'ϋς πρός τάς αταφυλάς αυν«χίζοντ«ι ζωη
ραί ίξαγωγαί.
Τιμαί Συναλλάγματος
Λονδίνον
Νέα 'Γόριΐη
Παρίσιοι
"ΆμστερΕαμ
Στοκχόλμη
Ηρυξίλλαι
Άλιξάνδρεια
'Αγορά
540 —
110 00
3 09
20 :?ο
02 50
28. Ό
3.97
500.—
Πώλησις
550 —
117 00
3.13
20 55
63 10
28 35
401
£04.—
ΚΛΗΡΙΓΚ
Βερολίνον
42.— 43.—
Κοκίγχάνη
Παρίσιοι
Μιλάνον
Πραγα
Ζυρίχη
Β=υξέλλαι
Βουδατιέστη
Βίλιγράδιαν
Κωνστ)νούπολ[ς
Β^ρσοδία
Έλσινχφόρς
Κέδνο
24 35
3 09
0 13
3 98
26 30
3.97
23 46
2.04
93 50
21 12
2 40
19 40
24 55
▲ι* έκεΐνους πού θέλουν
νά ηλουτΐζουν τάς γνώοεις των.
Άπό δλα δι" δλους.
ΤΡΩΓΛΑΙ
Β'.
"Αλλο μεταγενέστερον π*ράδειγ
μα: Εβδομήκοντα δύο Ίίλανδοί
μιΐ3ν£αται ευρέθησαν νεκροί είς
το διαμίριαμα τοθ πλοίου είς τό
οποίον ιίχαν κλεισθή συνεπεία ι
σχυρβς τριχυμΤας χατα την διάρ
χΐιαν τοθ ταξιϊίου των άπό ΣΧΕγ
χο είς Λίβερπουλ έν Ιτει 1848,
Είχα* σΐιδαχθί) εί; Ινα χώρον δι
αατάσεων 18 μόλις ποδών είς μή
χος καί 11 είς πλάτος. ΚαΙ μέ
ο% είς την τρύπα έχείνην διτου
τού; είχε χλείσει οχι δ «χγριος»
Ί-δίς Σουραί ■ ύντ Ντοιουλλά,
άλλ' δ πολιτισμίνος «ηλοίαρχος»,
θ"ίθ ττ;ν
τους ή
θύ
χαΐ
τελευταίαν στιγμήν ξνας
θή ή
μή ς ή
μιθανή:, δέν ή οιγΐ την θύραν
3 13 χο,ι {έν έχάλει είς βοήθειαν. Οί
619 άνθρωποι έχεΐνοι δέν απέθαναν ά
4 02, πό έλλειψιν έπαρχοθς δξ'γόνου
26 55 είς χον άίρα πού άνέπνεαν μίσα
4 ΟΙ ι «ϊς χήν τρόπα ίπου τεύς είχαν
3 95 (ψ άλλ' ά ϊλλψ έ
ς
23 95 ρ(ψη,
2 67
χ
άπό ϊλλειψιν ιρρέσχου
η άλ θό
ρψη, ψ ρρ
2 67 αέρος, άπό την μεγάλην θερμότη
94 50
2132
2 45
19 90
Τό μεγάλο έργον
τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι.
627ον
τα πού άνίπτυασαν τα σώματά σμοθ.
'Ατσιπάδες-"Ακρια
καί αι άνάγκαί των.
ΑΤΣΙΠ ΔΕ2 Αύγουστος (άν· οέχει την εύχέρΐιαν νά άσχολοΰν
των. ΑΕ λΐιτουργίαι τοθ δργανι τβιιοιιριτβΰ μαςΐ.- Πάν&> σ' Ινα τ«ι μέ δλους τβΰς χλάόο^ς τής
_ -
V
, ' , κωνοϊΐδη λοφ© τβυ Μονοφατσίου γεωργίας. Πλουσιωτατη είνε ι*ι
σμοθ μας αυνετιάγονται εσωτερικήν δνΤΙΜρο τβ0 Κόφινα βρ1σΗεται, καλλιέργβια των δημητριαχδν,
χαθσιν συνεπεία τής ότοιας άνα κτισμένο τό χωριό 'Αταιπάδες *■"" «»»·"« *"' λ,,«ι-,,...ί..
πτύσσε-αι θερμότης. Τής θερμίτη , 'Όνομα παρμενο Ϊ9&>ς άπό τούς
τος αυτής πρέπει ν' άπαλλασσώ 4ο?»φ6ρους ύ«αβι.ι«τ*ς των Βυ
·..«/, «,α .,' λ '...... .χ. οί ζαντΐν«ν ηυτβκρβτόρΜν τβυς «Ά
μεθα διά ν αποφύγωμεν τόν θί ι τοιηα8«ίί... ΛόΥ¥ τάς γβ»γραφΐ
νατον. Απαλλασσίμεθα ,ϊέ αυιής Ι κης τβο θίσβως κ«1 τοδ ύψβμέ
διά τής έφιδρώσεως, διά τής έξα τρου τού (πβντακβσι* πββίΐτοο μέ
τμ'σεως. Πνεύμινες χαΐ πόροι τής " ""
ιπιδιρμίδος ΐξασφαλίζουν την !■
σορροπίαν τίίς θϊρμότηΐος. Όταν
6 άίρας τέ* ανανΐώνεται, ή θερ
μότης πού βγαΕνει απδ τα σώματα
των συγκεντρωμένων άνθρώπων,
μίνει είς »ύ:α. Καί Ινας αέρας ά
χίνητος καί θερμός έπιτ«χ6νει
την σήψιν, την άποσύνθεσιν. Άνα
νέωσ ς τοθ αέρος ώστε νά είνε δι
αρκώς αρκούντως δροσερός, έξα
σφαλΐζει τόν καλόν άιρισ,ιόν. Καί
τα άνήλια καί στενόχωρα ύπόγεια
άληθεΐς τρωγλαι έ.τος των ίποί
ών πρό; αίσχος τοθ πληθϋσμοθ
μας, χατοικοθν καί σήμερα ά κάμη
άνθρωποι, στεροθνται όχι πλέον
χαλοθ, άλλά στοιχειώ^ους άερ:
ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
Α'
Μέ ταχύτητ» 300.000—ΐιά την
ακρίβειαν 299 790 χιλιόμετρον—
χατά δευτερόλεπτον κινεΐ'.αι τό
Β'.
Ή σημαία, πράξις δευτέρα.
Άφ' ής ώρας είχον έλθει οί άντάρται είς την
Κόρινθον καί άναλ5βει ιήν ανέγερσιν τοθ όχυρώ
ματος, ουδείς πλέον έδωκε προσοχήν είς τόν γέ
ρω Βοϊδαν.
ΚαΙ 6μως ούοός τούς ηκολούθησεν Κως έκιΐ.
ΕΙσήλθεν είς τό καπηλεϊον, καί εΤχε καθίσει 6πι·
όθεν τής θ/σίΐος τίΊς κοτιήλου σιγών καί βυθισμέ
νος είς ιός Ιδέας τού. Ό Κουρφειράκος καί άλ
λ,οι έπλησΐασαν καΙιώεΤπον δΐς ή τρ!ς ν" άναχω
ρήστν ένεκα τοΟ κιν&ύνου, άλλ' αύτός εφάνη ώς μή
άκούων.
Μόνον δταν ουδείς τώ ωμίλει, τα χεΐλη τού έ
κινοθντο, ώς άν συνδιελέγϊτο μετά τινος, άλλ'
άμα τώ απηύθυνε τις τόν λόγον, τό στόμα τού κα
θιστατο άκινητον, κάΐ οί όφθαλμοΐ τού έφαΐνον-
το ώς όφθαλμοΐ άνθρώπου νεκροθ άμα δέ ώς ή
κούσθη ή πρώτη κστά τοθ όδοφράγμστος έκπυρσο
κρότησις, Ιλοβέ τίνα θέσιν, ήν κοί ετήρησεν έκ-
ιοτε άμεταβλήτως, έπέθεσε την κεφαλήν πρός τα
έμπρός, ώς άν έθεατό τι βάραθρον.
Ούέέν ηδυνήθη νά μεταβάλη την θέσιν τού τσύ
την ένόμιζε τις δτι ό νοθς τοθ άνθρώπου τούτου
δέν εύρΙσ»·ετο εί», τό όδόφραγμα, άλλά μόνον τό
σώμοτ.
"Οταν Εκαστος εΤχε πορευθβ νά λάβη θέσιν
διά την μάχην, άλλος ί:έν Ιμενεν είς τα κάτω τοθ
καπηλεΐου ιίμή ό Ίοβέ(.ης. δίδεμένος είς τόν στθ
λον, ιϊς ιών άνταρτών ίνα τόν φυλάττη, γυμνόν
φέρων ξΐφος, κοί ό Βοϊίάς, Άλλ' είς τόν κρότον
τοθ τιυροβολισμοϋ 6 φυσικος έκεΐνος τιναγμός ώσα
νεί τόν έξύπνησε' καΐ τότε μόνον άνεγερθεΐς διά
μιάς διήλθε την αίθουσαν τοθ καπηλείου, καθ" ή·/
στιγμήν ό Ένζολω^ας, ίλεγε.—Κανεΐς δέν παρου
οιάζεται;
Ό γέρων ενεφανίσθη είς τό κατώφλιον τοθ κα
πηλεΐου.
—'Όλοι έμειναν έκπεπληγμένοι δταν τόν εί
δόν.
— Νά! ούτος ό γέρων είνε άρχοΐος έπαναστά
της! ενας άπό έκεΐνους τ( υς άντιπροοώπους, οί
τίνες εψήφισαν την καταδΐκην τοθ βασιλέως Λου
δοβΐκου τοθ Δεκάτου Έκτου είς θάνατον.
Ένδέχεται δμως δτι δέν ήκουσε ταυτα ό Βοϊ
δάς.
Προ>ωρεΐ ττρός τόν Ένζολωρδν, άπ' εύθεΓσς,
καί οί άντάρται άνοΐγουν τόπον Είς αυτόν μετάί
θρησκευτικοθ σεβασμοθ, λαμβάνει την σημαίαν;
άπό των χειρών τοθ Ένζολωρα, έκθάμβου μεΐ'
ναντος, καί μηδενός τολμώντος νά τόν κρατήση.|
ή νά τόν υποβοηθήση άρχεται ό όγδοηκοντούτης!
γέρων ίδτος, μετά κεφαλής τρεμούσης, στερεοθ;
ίέ -ποδός ν3 άνοβαΐνη βραδέως τάς κλιμακηδόνί
σεσωρευμένας πέτρας τοθ όδοΦράγματος. Τοσού'
ιφ σΐβώσμιον καί μέγα εφάνη τουτο ώστε δλοι
οί περιεστώτες άνέκραξαν:
(συνεχ(ζεται)
φ είς τό διάατημα. ΚαΙ £μως
παρ' δλην αυτήν την ίλιγγιώδη
ταχύτητα χρειαζεται όλόκ?τρα ι
τη δια νά γεφυρώνη τάς άποστά
σεις πού μεσολαβοθν άπό τοθ ε¬
νός άατίρος είς τόν άλλον χαί επί
τή δποθέσει 8τι δ πλησιέστερον
πρ?ς τή χ γήν μας άστήρ χατφχεΐ
το οί χάτοιχοί τού θά ' έχρειαζον
το 4 1)2 δλόχληρα χρόνια διά
ν3 άκοόσιυν τάς μελωδίας μιάς
γτ/ί>ης συνααλίας πιύ θά τούς μΐ
τεδίΟΕΐο διά τοθ ραδιοφώνου! Οί
χάτοικοι—επί τή δποθέσει πάντο
τι δ π υπήρχαν—μαχρυνατέρων χό
σμων θά έχεειάζοντο πρός τόν ϊ
διον σκοπόν αίώνας καί οί χατοι
χοι ενός πλανήτου πού περιστρέ
φεται πΐρΐ Ινα ήλιον τοθ νεφελο
ειδοθς τής Άνδρομέ5ας 5έν θά
είχαν ίως σήμερα άχόμτ; άκούσει
μιά μουσική εκτέλεσιν πού θά ι ι
χι τάχα γίνη επί τ&Ο πλανήτου
μας ολίγον πρό τής εμφανίσεως
τοθ άνθρώπου, πρό έχατό χιλιά
?ων ΐΐερΐπου έτών!
(συνΐχ(ζεται)
τρ») δεσποζϊΐ τοΰ κάμπου τού δυ
τΐΜθΰ 'Μονοφχτσίου. ϊπχνίυς θ»
συναντήσεΐε χωριό μέ τόσην θϊα
ματικότητα, μέ τόσον ανοικτόν
όρίζοντ». Κάτω άπό τούς πρέπο
δάς τού άρχίζίΐ ν' άαλώνϊται
διά πλατή ή ηλβυτοφήρος πίδι·
«δα της Μβασαϋάς Τα γραφικά
χωρία της Ρέ τάς σομμετριχάς ά¬
ποστά σ εις άπ' αλλήλων, μέ,τά κκ
τασπρα σιχίτια άνάμεβα στόν πρά
βινο άΐτό έλαιωνας καί αμπελώ¬
νας κάμπον κα4 τό νυκτεοινο φεγ
γοβολημχ των άποτ«λοΰν πραγ
ματιχήν φκντασμΜγορίαν. Άπό
τα βουνά της Δίκτπς ώς την 2φα
κιανη μαδάρα, ώ; την Γαϋδο βλϊ
πει τό μάτι ο«ς Χγύοήκοντα καΐ
πλέον χωρία άπό τό μικρό αύ:ό
χωριό «ριβμοΰνται κΐίμενα νωχε
λικά στόν κάμπον τουτο της Νεσ
σαρας.
Ή φιλοπονία χαΐ
ή προοδευτι
χύτης των κατοίκων τοϋ χωρίου
τβύτου μαξΐ ιιβ τό χωρίον "Α
κρι« πού «ποτίλβΰν την φερώνυ
μόν κοινότητα 'Ακρίων ε?νϊ πά
ροιμιώδης, Πλουσιώταιτον είνε είς
παραγωγήν οικονομικήν αγαθών,
Πολύ περισσότερον διότι ο! χά
τοικοί τού δέν άχολουθοΰν τό ού
στπμα της μονοκαλλιεργε'ας. Ή
γονιμότπς τοΰ έίάφους τούς πχ·
των έλαιων, της άμΓτελβυργίας,
της μβλισσοχομίας, τος χτηνο
τρορίας. "£»α μόνον δίκαιον πά
ράπονον έχβυν νά κάμουν βΐ χά
τοικοίΑτου στόν ξένον έπισκϊπτην:
την έλλϊΐψιν άμ*ξιτπς)!συγοινω
νίας. Δέν έχουν την ευχέρειαν
νά υεταφέρουν τα άφθον« πρβϊ
όντά των είς τάς χαταναλΜτικβς
άνορότς καί τα κέντρα, άναγκα
ζβμενοι νά τα πωλούν πολλάκις
είς τιμάς έξευτϊλιατιχάς είς τούς
διαφόρους μεταπράτας Χάρις έν
τούτοις αίς την ένεργητικότητ»
και δραστηριότητα των Κοινοτβρ
χϋν χαΐ ιδία των χ χ. Γεωρ, Πλ«ύ
ρη χ«1 Γίωρ. Κλουβιδάχη οί χά
τοιχοι διά πϊοαωΐτιχής έργασί«ς
έν συνδυασμώ μετά τής χοινότπ
τος Λαοανίου διήνοιξχν άμαξιτην
έδόν δέχα καί πλέον χιλιομέ
τρών μέχρις 'Αγίου Οωμ*. Ή έλ
λειψις δμως τβχνιχίν έργων δυ
σχεραίνει την τακτικήν αογχοι
νωνί»ν. Ή χοτααχευή των τεχνι
κων έργων κ*1 ιδία ή μϊταξύ Λα
ρανίοι» καί 'Αταιπάδων. αίς 84·
σιν «Κακά πηλά γέφυρα» διά τίιν
οποίαν μάλιατχ, ώ; μέ έπληροφό
ρησαν, τό Ταμείον Επαρχιακάς
'ΦδοΐτοΓΐχς ανέγραψε είς τόν προ
ϋαολογ αμάν τρεχούσης χρπσϊως
δραχ. εκατόν πεντήκοντα χιλιά
δας διά την κχταικευην ταύτης,
θά έδιδε τακτικήν καί έξυππρετι
κπν συγκοινωνίαν είς τό προοδευ
τιχό τουτο χωριό. Ελπίζομεν δτι
τό Ταμείον Έπαοχιακηβ Όδοποι
ϊχς θά διαθέση την απαραίτητον
πίστωσιν διά την κατασκΐυην των
έργων τούτων.
ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τού ξε¬
νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον καί
πολυτελές:
«ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ»
διευθυνόμενον παρα τοΰ συμπολίτου μας κ.
Γεωργ. Δασκαλάκη.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοΰν τό «Σίτυ
Πάλλας». Είναι τό άνετώτερον. Φημίζετκι δια
την υπηρεσίαν τού. ΑΙ άνακαινίσεις τού τό κατί
οτησαν απαράμιλλον.
25ΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
Όδός Χταδίου-ΑβΗΝΑΙ.
—Τα τέλη χαρτοσήμου καί
οί συνεταιρισμένβι γεωργοί.
'Η Γεν. Διιύθυνσις Φορολογίας
τοθ υπουίγείευ Οίχονομιχων κα
θορίζει δτι αί ίηλώσεις μελών ου
νεταιρΐσμων περί ΰποχρεωτιχής
προσχομΕσιως, των έλα ών των
είς τα συνεταιριχά έλαιουργεία
άπαλλάσσονται τοθ τέλους χαρτο
σήμου έφ' ίσον τό έχ τής έκθλΕ·
ψΐως διχαίωμα πρέχειται νά δια
τεθή διά την εξόφλησιν τοθ διά
την ίδρυσιν τοθ ίλαιουργείου χρέ
ούς πρός την άγροτικήν Τράπεζαν.
Συμφώνως πρός την ανωτέρω ίο-
μηνιίαν άπαλλάσσονται έπίσης
τέλους χαρΐοσήμου αί δηλώσεις
συνεταίρων διά την προσκέμισιν
γάλακτος, σταφιδοχάρπου, σιτη·
ρών πρός άλωνισμόν ρητίνης ηρός
άποθήκιυσιν, σταφυλών πρός οίνο
ποίησιν κ. λ. π.
—"Αφιξις Έκπαιδευτικοΰ.
Άφίχβη είς τϊιν πόλιν μας δι'
ολιγοήμερον χαί χατέλυσεν είς
τό Ξενοδοχείον «νίνως», έ ίδιο
χτήτης καί διβυθυντής της τόσον
άρτίως λϊΐτουρνβύσης έν 'Αθηνβις
γνωστής Σχολής Μϊταξά κ. Κ. Α.
Κροντηρά;.
ΕΙΣ ΤΟ ΠΙΛΒΩΤΗΡΙΟΝ
ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ»
(παραπλεύρως Γεωργαντά)
γν«βτβί>ς τεχ(τας, έργβοίει ταχεία-«ύ
Μέ
ΔΙΑ ΤΑ- ΚΥΡΙΑ2 - Άλλαγή χρβαμάτων ίλοίν τΒν
υποδημάτων ήγγυημένη- Χρ»»μ«τιστα δρ. 20.- Μ«&ρ« 15.-
Καστορίνες 10. , _.
Ήρχιβε ταβ Ιρν«οί«ί τβυ. 1-30
ΣΤΑΦΙΔΟΧΑΡΤΟ
ΧΑΡΤΙΧΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΝ ΣΤΑΦΥλΟΧ
Παρελάβομεν:
ΣΤΑΦΙΔΟΧΑΡΤΟ είς ρόλους έξβιρετιχής πβιότητβς καί κντο-
χ ής—διά τ ό άσφαλέστερβν απλωμα τής σταφίδος.
ΧΑΡΤΙΒΑ ΪΥΓΚΕΥΑΣΙΑΣ 2ΤΑΦΥΛΩΝ είς μεγάλην ποι-
κιλίαν, τα μόνα >τΐάλ?ηλα διά τάς έςαγωγας Αιγυπτου, Εύρώηης,
Πειραιώς, θεσσαλονίκης.
ΣΠΑΓΓΟΥΣ χβνδρούς καί ψιλούς (καννάβεως—«Βανάτων) διά
τό δέσιμο κιβώτιων, χαφασιών καί σταφιδοσάκκνν.
Γ ΡΑΔ Α μετρήσεως πετάσης καί ρακής.
ΕΠ,ΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ
Προτοΰ προβητε είς άγοράς χαρτικων: Δικθέτομεν τα οοβαρώτε-
ρα στόκ έμπορεύματος. Είσάγομεν τα είδη μας άπευθείας έξ Εύρώ-
πης καί δια τουτο κρατοΰμεν πάντοτε τάς τιμάς των είς χαμηλά
ίπίίΐεδα.
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝ εύθηνήν, ταχείαν, έπιμεμελημένην
εκτύπωσιν των διαφημιστικ&ν χαλυμάτων σταφυλών καΐ σταφίδος,
μονόχρωμον ή πολύχρωμον είς τάς ΜΟΝΑΔΙΚΑΣ τυπογραφικάς
έγκαταστάσεις μας υπό τούς συμφερώτερων; ίρους.
ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ =
ΜΙΚΟΛ. ΑΛΙΚΙΩΤΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλατ. Βενιζέλου τηλέφ. 2-96.
ΥΟ)£ΤΗΝΑ—ΕΡΓΟ£ΤΑ£ΙΑ οδός 1866 τΐιλ. 2-95.
—Ή διάθεσις των βρωσίμων
έλαιων.
Προκειμένου ή Άγροτιχή Τρα¬
πέζα νά δλοχληρώση τα προστα-
τευτιχά αυτής μέτρα διά την διεύ-
ρυναιν τής έσωτεριχής καταναλώ¬
σεως των βρωσίμων ελαιών έζήτη
σεν άπό τα υποχαταστήματα χαί
πραχτοριΐα αυτής την παροχήν ώ
ρισμένων πληροφοριών σχετικώς
μ έ την κίνησιν τοθ πρεϊόντος. Έ
πΕσης ή Τραπέζα ζητεί πληροφο¬
ρίας περί τοθ άν αΕ συνΐταιριχαΐ
όργανώσεις έκάστης περιφερείας
είναι είς θέσιν ν' άναλάβουν την
διάθεσιν τοθ προΐόντος τοθ άναγ·
καιοθντος είς τα μέλη των έν περι
πτώσει χαθ' ήν ήθελον συνεργα¬
σθή μέ συνεταιριχάς δργανώσεις
τής παραγωγής.
—Φιλάνθρωποι δωρεαι.
ΑΙ οικογένειαι 'Εμμ. Λυδάκη
καί Έμμ Ματζαπβτάκη προσέφδ·
ρον είς τό «Άσυλον της Γερόντια
σας» καί είς τό άσυλον τοΰ παι·
διοΰ της έργβζομίνηΐ μητέρας
δρ. 1000 πρός παροχήν πασχαλι·
νού φαγητοΰ μετά φρούτων, άρ
τού χαί οίνου άντί έννεαημε·
ρου μνημοσύνου της προαφΐλβδς
των συζύγου χαί μητρός Έρασμί
άς Λυδάκη. Ή οϊκογένεια Μιχα
ηλ Λαζανάκη Ιατροΰ προσέφΐρβν
δρ. 300 είς μνήμην τής Ιδίας. Ή
ΕΰΒαλία Μανωλά προσέφίρβ δρ.
100 διά τό πρΜΐνόν ρόφημα των
γεροντισσών «ίς μνήμην της μη
τρές της Δεσποίνης. Ό χ. Ν, ,Βλα
δΐμηρος προσέφερκν δρ 500 πρός
παροχήν φαγητοΰ είς τάς τροφΐ-
μους τοΰ Ιδρύματος Είς μνήμην
της μήτρος τού. Ό Μορςρωτικος
Σύλλογος Γυναικών Ηρακλείου
θϊρμώς εϋχαριστεΐ πάντας τούς
εύγίνεϊς δωρητάς,
—Αί έργααίαι τοδ συνεδρίου
οίκοδόμων.
Είς την αίθουσαν τοθ κινηματο¬
θεάτρου «Κρόνος» έν Αθήναις
ήρχισαν προχθές αί εργασίαι τοθ
Συνείρίοιι των οίχοδόμων, χατά
τό ίπί-ΐον^θά ίξητάζοντο τα ένδια
φέροντα τούς οϊχοξόμους τής χώ¬
ρας ζητήματα. Τό συνέδριον έχλή
θησαν 5πως τιμήσουν δ πρωθυ-
πουργός χ. Μεταξάς χαΐ έκπρόαω·
ποι των Άρχών. Τούς οίχοδίμους
Ηρακλείου έξεπροσώπησεν δ έρ·
γολάβος χ. Σινάνης.
—Διανυκτερεύοντα φκρμα-
κεία.
Σήμερον 20 Αΰγεύοτου θά δι»
νυκτερεύσουν τα φαρμαχεΐα Άρ.
Χβλκιαδάκη χαί 'Αποστ. Ζαφΐι
ρίου. _____
—Έγκαίνια ναοΰ είς Τυμ¬
πάκι.
Αυριον Κυριακήν, θά τελεσθοδν
υπό τοΰ ©βοφΐλΐστάτου έπισκό
που 'Αρκαίίθ'ς χ. Βαοιλΐίου τα
έγκαίνια ί τοΰ νέου μιγαλοπρβ
ποϋς ναοΰ Τυμπακίου έπ' όνόμα
τι τού 'Αγίου Τίτου. Ό ν&ος να
ός, μνημεϊον καί άπόδβιξις της
θρησκευτικότητος των εΰσββών κα
τοίχων Τυμπαχιου, είνε επ των
μεγαλυτέρων τής Κρήτης, έπιβλη
τικός καί π&ριχαλλέστατος. Τα έγ
καίνιά τού, θά παραχολουθήσουν
χιλιάδες κόσμου ΐ ολης τής Νεσ
σαράς. Ι ό γεγβνός δέ θά πανηγυ
ριβθβ μέ λαμπρότητα δεδομένου
ότι ϋ κοινότης καί η ένβριαχή έ
πιτρβπή Τυμιταχιου Ιχβυν προβή
1 έ$ πρ«ετβιμ«οί«ς,
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωία Σαββάτου
19 Αύγούστου 1939
120 Ώρα
Η ΔΙΕΟΗΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΕΠΕΑΕΙΝΩΟΗ ΣΟΒΑΡΩΣ
ΤΙΤΟΝΙΖΟΥΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΠΡΡΤΕΥΟΥΣΗΣ
ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΙΟ.ΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
Βαρσοβίας άναφίρουν ότι κατά την
γνώμην των Πολωνικών κύκλων ή βιέ¬
ννης κατάστασις έπεδεινώθη σοβαρώς.
Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα ή Πό
λωνία λαμβάνει νέα έπείγοντα συμπλη·
ρωματικά μέτρα, άποβλέποντα είς την
ά πό πάσης απόψεως εξασφάλισιν τής
αμύνης των.
ΜΑΚΡΑ Σ Υ Ν Ο ΜΙΛΙΑ
ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ-ΜΠΑΝΤΟΛΙΟ
ΕΗΙΤΟΝ ΣΤΡΛΤΙΟΤΙΚΟΙΙΖΗΤΗΜΑΤΟΗ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας).—Αγγέλλεται έκ Ρώ·
μης ότι ό πρωθυπουργός κ. Μουσολί¬
νι βυνωμίλησε σήμερον διά μακρών με·
τα τούνρχηγοΰ τού Ιταλικού στρατού,
ατρατάρχου κ. Μπαντόλΐο.
Ή συνωμιλία των κ. κ. Μουσολίνι
—Μπαντόλιο αφεώρα αποκλειστικώς
στρατιωτικά ζητήματα.
ΑΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ!
ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας). — Κατά τα έκ τής
πόλεως τοΰ Βατικανού τηλεγραφήμα·
τ» ό Ηάπας Πίος 1Ι>'. καί οί κύχλοι
τού ΒατικανοΟ, αυνεχίζουν δραστηρίως
τάς προσπαθείας των ύηέρ τής έξασφα-
λίσεως τής είρήνης καί της τελικής
άποφυ'γής τού πολέμου.
ΕΠΑΝΕΛΗΦΘΗ ΟΤΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ
ΟΑΥΗΟΤΡΑΦΗ ΤΟΙΙΤΛΟΟΟΑΟΝΙΚΟΗ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού άν
τακοχριτού μας).— Τηλεγραφοθν καϊ
πάλιν έκ τού εξωτερικόν, ότι οριστικώς
«αί έντός συντόμου χρονικού διαστή.
ματος θέλει υπογραφή σύμφωνον συμ¬
μαχίας μεταξύ Αγγλίας καί Πολωνίας.
ΒΑ
ΤΗΝ ΑΙΕ1ΜΗ ΖΟΗΗΗ ΤΗ! !ΛΓΚΑΗ!
ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Αύγούστου (τού άν·
ταποκριτοΰ ^μας). — Τηλεγραφείται
εκ Σαγκάης ότι ό Ίαπωνικός στρατός
έτοιμάζεται νά πολιορκήση την έκεί οιε
θνή ζώνην υπό τό πρόσχν,μα ότι οί ξένοι
παρεμβάλλουν προσκόμματαείς την κα¬
τά ιούς Ίάπωνες,νέαν κατάστασιν πραγ
μάτων εν Κίνα. ,4
ΟΙ ΡΟΥΜΑι,ΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΕΠΕΙΣΟΑΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΒΟΡΙΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού άν-
ταποχρΐ'ΐοΰ μας.— Έκ Βουχουρεστίου
τηλεγραφείται Σ,τι οί έπίσημυι Ρουμα-
νιιοΐ χύχλοι δηλούν ότι κ αι ά τα επι·
ουμβάντα προχθές νέα έηειαόδια είς ιήν
Ρουμανοουγγρικήν μεθόριον, οί θύγ-
γροι στρατιώται έπυροβόλησαν πρώτοι.
ΕΞΗΤΑΣΕ Ν0Μ06ΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΑβΗΛΙΑΙ 18 Αύγΐίύστου (τού άν
ταποκριιου μας).— Τό συνελθόν βήμε-
μερον υπό αήν ηροεβρίαν τού κ. "Ι.
Μεταξά τακτικόν έβδομαδιαίον υπουρ¬
γικόν συμβούλιον εξήτασε νομοθετικα
ζητήμοιτα.
Ή Πολωνία
δέν 9ά ύποκύφηείςτήν Γερμανίαν.
Ή τύχη της Εύρωπαϊκης είρηνης.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Αύγούστου
(16. υπηρεσίαι τής «'ΑνορΘώ
σεως». — Τα Πρακτορείον
Τρανσκοντιναντάλ μεταδΐδει
έκ Βαρσοβίας 8τι οί Πολω
νικοί κύκλοι παρακολουθοθν
μετά ζωηροθ ένδιαφέροντος
την άντιπολωνικήν έκστρα
τεΐαν τοθ γερμσνικοθ τύπου.
ΤονΙζβται πάντως δ τι ή προ¬
σπαθεία τοθ Ράϊχ νά δημι¬
ουργήση κατάστασιν παρομοί¬
αν μέ την δημιουργηθείσαν
£κ τοθ σουδητικοΟ, είναι κα*
ταδικασμένη. Χενλάϊν είς
την Πολωνίαν βέν ύιτάρχβι
ΟΙ έν Πολωνία Γερμανοί άνέρ
χονται είς 700 μόλις χιλιά
δας ένώ οί έν Γβρμσνία Πό
λωνοΐ ΟττερβαΊνουν τό έκατομ
μύριον. Καί ή Πολω 'ΐκή κυ
βέρνησις δέν θ' ανεχθή νά
δροθν άτψωοητΐ επί τοθ εδά
φους της άνθρωιοι έκθετον
τες τό γόητρόν της καί επι-
βουλευόμενοι την άκεραιότη
τα της. Είς Άνω ΣιλεσΙαν
ήρχισεν ή κατασκευή όχυρ&τ
μάτων είς απόστασιν 50 χιλι
ομέτρων άπό των συνόρων.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Αύν/ούστου —
Νεώτερον ανακοινωθέν τοθ
ΠρακτορεΙου Τρανσκονπναν
τάλ μετσδΐδει έκ Βαρσοβας
8τι ή Πΐλωνική κυβέρνησις
θεωρεϊ έπιδεινωθεΐσαν την
κατάστασιν έξ αΐτΐσς τής Γερ
μανκής πολιτικάς. Τό άνα
κοινωθέν τονΐζει έξ άΛου ο
τι ή ΠολωνΙα βασ ζβι την πό
λιτιήν της είς τάς Ιδίας δο
νάμεις κσΙ δέν θα έττηοΕασθβ
άπό τα θρυνούμϊνα πβοΐ δια
σκέψ'ων οϋιε άτό τάς τυ
χον άποφλσεις των. Τό ίδιον
ανακοινωθεν ϋπογραμμ'ζβι δ
τι αί φήμαι πκρΐ Πολωνογερ
μανικ^ν ύ
εΐνατι φτνταστικαΐ καί άβάσι
μοί..Τό ταξίδιον τού είς Δάν
τσιγκ έκπροσώπου τής Πολω
νίας, είς Βαρσοβΐαν, ούδεμΐ
αν τοιαύτην πρόθεσιν ή ά
ποστολήν εΤχε. ΟΟτε αΆλω
στε, συνεχΐζει τα άναοινω
θέν, 6 κ. Χιτλερ έκαμε τοι
αύτην πρότασιν είς τόν κ
Μποϋρ «αρτ κατά την συνάν
τησίν των. Ή Πολωνΐα κστα
λήγει τό ανακοινωθέν τοθ
ΠρατορεΙου έπιμένει νά με(
νπ έλεύθίρον τό Δάντσιγ
'Εφ^σον ή ΓερμσνΙσ Ιχει άν
τίθετον διάθεσιν είναι άδύνα
τοςπάϊϊ συνεννόη7ΐς.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Αύγούστου
.—Ό «ΉμβρήθΊος τηλεγρα¬
φ^» γαάφΐΐ είς άρθρον τού
ότι ή ΓερμανΙα διεκδικεΐ τό
Δ-Ίντσ.γ κατά τρόπον πού
θέτοι είς μέγιστον κίνδυνον
την εϋ:> οτ τϊκήν είρήνην.
Δυσχεραίνεται
ή θέσις των 'ίαπώνων εις τήνΚίναν.
Αι 'Αγγλοϊαπωνικαί συνομιλίαι.
ΡΩΜΗ 18 Αύγούστου (Ιδιαι
τέρα ύπηρεσΐο).—■ Σημερινά
τηλεγραφήματα έκ Σαγκάης
άγγέλλουν δτι ή κατάστασις
τόσον είς την πόλιν όσον καί
είς ολόκληρον την περιοχήν
άπέβη είς άκρον κρίσιμος λό
γω τής δράσεώς των άτάκτων.
ΑΙ στρατιωτικαί καΐ ναυτικαι
ίαπωνικαί αρχαί τής Σαγκάης
ανεχώρησαν σήμερον άεροπο
ρικβς διά Τόκιο, 'ινα έκθέσουν
την κατάστασιν είς την κυ
βέρνησιν καί λόβουν παρ' αύ
τής όδηγΐας.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 18 Αύγού
στου.— Κατ' εΐδήσεις έκ Τό
κιο ή Ίαπωνική κυβέρνησις
δέν άντιμετωπΐζει ζήτημα ά
ποκλεισμοθ τής άγγλικής βά
σεως τοθ Χόγκ Κόγκ παρά τα
τηλεγραφηθέντα χθές.
Κατά νεώτερα τηλεγρσφή
ματα έκ Τόκιο, ό "Αγγλος
πρεσβευτής συναντηθείς οή
μερον μετά τοθ Ίάπωνος ύ·
πουργοθ των Εξωτερικών κ.
Άρίτα τοθ ανεκοίνωσεν δτι
επί τοθ παρόντος δέν θά συ-
νεχισθοθν αί αρξάμεναι δια
πραγμάτευσις καί τοθτοδιότι
ή Αγγλία όφεΐλει πρίν λάβη
οριστικάς άποψάσεις νά συ
νεννοηθή μετά των κυβερνήσε
ών των Κτήσεών της καθώς
καί μετά των άλλων ένδιαφε
ρομένων διά τα ζητήματα
τοθ Τιέν—Τσίν κρατων.
Ή διακοίνωσις αυτή τοθ
"Αγγλου πρεσβευτοθ πρός τόν
Ίάπωνα υπουργόν, άποδίοΕτα
υπό των Ίαπωνικών άρχών είς
πρόθεσιν τής Αγγλίας νά μην
καθορίση, οριστικώς την θε
σιν της έναντι των προβλημά
των τής Άπω Άνατολής πρίν
ή καθορίση ή Ίατπωνία την
στάσιν της έναντι τής εύρω
πά (κης καταστάσεως καί ά
ποφασΐση ή δχι την σύναψιν
στρατιωτικάς συμμαχίας μέ
τόν άξονα.
Είς την Μόσχαν
δα κριθη τό μέλλον τής είρηνης.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Αύγούστου
(16. ύπηρεοΐο).— ΑΙ έφημερΐ-
6ες άφιερώνευν μακρά σχό-
λια είς την διιθνή κατάστα¬
σιν την οποίαν θεωροθν
έπιδειν,αθεϊσαν. Ή κΌρντρ»
γράφει δτι είς Ρώμην έπικρα
τιΐ άνηουχΐα διά την μελλον
τικήν εξέλιξιν. Ό «Δημοκρά
της» Ιχει την γνώμην 8τι ό
πόλεμος θ' αποφευχθή μόνον
εάν τα κράτη τοΐάξονος συν
σιοθανθοϋν τό μέγεθος των
εύθυνών ενός νέου πολέμου.
Ή «Ήχώ των Παρισίων» γρά
φεΐ: Ή κυβέρνησις τοθ Βερο
λΐνου θεωρεϊ απαραίτητον
την προσχώρησιν τη"ς Ούγγα
ρΐας είς τόν άξονα διά νά έν
τείνη τόν πόλεμον των νεΰ
ρων. ΤΙποτε έν τούτοις 6έν
θά εμποδίση την Πολωνίαν
ν' άντισιή καί τούς συμμά
χους της νά την συνδρόμουν.
Ή «Έποχή»τονΐζει ιίς άρ
θρόν της·, διερμηνεύουσα επι
σήμους γνώμας, δτι ή κλεΐς
τής καταστάσιως δέν ευρί¬
σκεται αυτήν την στιγμήν
είς Βοίδαπέστην άλλ' είς Μό
σχαν δπου διεξάγονται οί επι
τελικαΐ συνομιλίαι πού θά
κρΐνουν τό μέλλον τής εΐρή
νης τοθ κόσμου. Ή προσχώ
ρήσις τής Ουγγαρίας είς τόν
συνασπισμόν τοθάξονοςδέν θά
συντελέση ασφαλώς είς διά
σπασιν τοθ μετώπου είρήνης
Τό «Φιγκαρώ» αποδίδει 16
αιτέραν σημασίαν είς την συ
νεργασΐαν Μουσολίνι—Μπαν
τόλιο διότι ό τελευτοΐος
πέστρίψε προσφάτως έκ Λιβύ
ής δπου έπεθεώρησε τα σύνο
ρσ, επεσκέφθη δέ καί την
Αλβανίαν. 'Η συνεργασ'α αύ
τή καθώς χαί ή μετάβασις
τοθ κ. Τσιάνο είς Τίρανα
είνε συνεπεία των συνομιλιων
τοθ Σάλτσβουργκ. Πάντως ή
κατάστασις θά εξαρτηθή άπό
τ' άποτελέσματα των συνομι
λιών τής Μόσχας.
ΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΤ01ΧΕΙ0Δ0ΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Πρός τάς έκπαιδευτικάς αρ¬
χάς των έπσρχιών εγνώσθη
ΰτι τα ένδεικτικά τής Ε' τα
ξως των Δημοτικών ΣχολεΙ
ών τα προσαγόμενα πρός έγ
γράφη είς Σχολεΐα μέοης
έκπσιέίύοεαΐς ύπόκεινται είς
τα αύτά έκπαιδευτικά τέλη
είς ά ύπόκεινται καί τα έκπαι-
δευτικά τής Δ' τάξεως τοθ Δή
τικοϋ.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
Την τισρελθοθσαν Τρίτην είς
τό χωρίον Άλώγεια ό Κωνστ.
Σκουλάς έχων προηγουμένας
αφορμάς μέτόν ομοχώριον τού
Νικόλ. Σκου)άν τόν έτραυμά-
τισε σοβαρώς διά σφαΐρας
περιστρόφου.
ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙΣ ΓΕΡΟΝΤΑ
Ό γέρων Ιω- Καλαϊτζάκης
έκ Πρινέ Ρεθύμνης έιώ ήσχο-
λεϊτο ττροχθές μέ την συλλο¬
γήν βελανιδίων κατέπεσεν έκ
τινος δρυός έξ ΰψους 10 μέ
τρών, τραυματισθεΐς σοβαρώς.
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 18 Αυγουστον.—
Ό Πολωνός έκπροσωπος είς Δ«ν-
τσιγκ ι!χε σήμερον δευτέραν ου
νάντησιν μ«τά τεϋ διοιχητοΰ
τής πόλεως μεθ' €υ συνωμίλησεν
επί τελωνιακίίν άποκλϊΐστιχϊις
ζητημάτων.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18.— Σοβαρόν έ
πΐισόίιον ίλ«βϊ χώραν είς τα
θύγγρορρουμανικα αυνορα έξ 0-
πβιτιοτητος των Οίίγγρων στρατι
ωτων, Ό κ. Γκαςρένκο ύπέβαλϊν
έντονον διαμαρτυρίαν πρίς την
Κυβέρνησιν της Βουώαπέστης ζή
των τόν καταρτισμόν έπιτροπής
κρός διαη1στ«ιοιν των·,ύπβυθύνων.
ΤΟΚΙΟ 18.- Συνήλθε τό υ
πουργικον συμβούλιον καί ήχου
ο* τόν μ. Άρίτα έκθϊσαντα διά
μακρ&ν την διβθνη καταστασιν.
'ΑχολούθΜς τό συμβούλιον πσχο
ληθή μέ τα ΕϋρωπΜΪκά ζητήμα
τα «αί ΙδιοιιτερΝς μί το Δάν
τσιγκ, ουδέν 2μ»ς ανεκοινώθη
ως πρός τάς άποφάσϊις τού.
ΣΑΓΚαΗ 18.- Ιήμερον έδο
λοςρονήθη αίς την ουδετέραν ζώ
νην ιζς Δανές ύπήχοος.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 18 - Ό γϊρμα
νικός τΰπος θΐωρεϊ περιττήν την
«νακΜχήν ενός μηνός, διότι φρο
νιΐ ότι βέν είναι δυνατόν νά
παρατεΐναται π σπμερινή άχα
θόριστος κ»Ι άβεβαία κατάστα
βις. ΟΙ έπίαημοι κυκλοι θβωροΰν
ύπευβΰνους τήςΠολωνικής άδιβλ
λβςτας την Αγγλίαν και Γαλλί
αν κου ίνθοιρρύνουν την Β«ρ
0βΙ
ΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ
ΙΤΟΥ ΠΑΤΡΐαΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΙΥ1ΑΤ0Σ
Την προσεχτ) Δευτέραν έπι-
στρέψουν έκ των Παιδικων Έ
ξοχων Κατεχάκη τα δαπάναις
τοθ ΠατριωτικοΟ Ίδρύματος
πσραθερΐζοντα 50 μικρά κο-
ρΐτσια τής β' άποστολής, άντ"
αυτών δέ θά άποσταλοθν αυ¬
θημερόν Ισάριθμα άρρενα τής
τρΐτης αποστολάς τα όποΐα
θά άνιικατασταθοθν μετά έν
εΐκοσαήμερον μέ την τετάρτην
καί τελευταίαν αποστολήν έκ
50 θηλέων.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Προχθές την εσπέραν συνε·
δρΐασε τό Δημοτικόν Συμβού¬
λιον επί ύπηρεσιακων ζητημά¬
των.
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ
ΆφΙχθη άπό προχθές ό νέος
διευθυντής τοθ ένταθθα Υπο-
καταστήματος τής Τραπέζης
τής Ελλάδος κ. Άθανάσιος
Σισμάνογλου,
53 Πρωϊνή
Η~
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΒΑ ΕΙΝΕ ΑΜΕΣΟΣ, ΟΑΟΣΧΕΡΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ Α Π Ε ΡΙΟ ΡΙΣΤΟΣ
ΠΒΑΕΜΒΣ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).— Τελευταίαι πληρο·
φορ'ίαι πρός τό * Αθηναι «όν πρακτορεί¬
ον άναφέρουν ότι ή έκτασις τής συνα·
φθησομένης συμμαχίας μεταξύ Πολω-
νίας χαί Μεγάλης Βρεττανίας θά είνε
εύρυτάτη.
ΊΙ Αγγλικη επέμβασις εις περίπτω·
σιν έπιθέσεως εναντίον τής πρώτης θά
είνε άμεσος. όλοσχ*ρής καί άπεριόρι·
στος. Έπίσης τονίζεται ότι ό πόλε·
μος εναντίον τού έπιδρομέως θά διε·
ξαχθή μέχρις εσχάτων.
Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣΠΟΑΕΜΒΝ
ΑΗΑΟΣΕΙ! ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ κ. ΙΕΡΣΙΓΚ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούατου (τού άν
ταποκριτού μας).— Τηλέγραφον ν έκ
Παρισίων ότι ό άρχηγός τού Άμερι·
κα^ικού στρατού, κατά τόν παγκόσμιον
πόλεμον, στρατηγός Πέρσιγκ, διερχό·
μενος έκ Γαλλίας εδήλωσεν ότε ή Γαλ·
λία είνε ετοίμη πρός πόλεμον.
«Ό Γαλλικός στρατός, προσέθεσεν
ό χ. Πέρσιγκ, ε νέ τέλειος άπό πάσης
απόψεως».
ΕΚΑΑΒΗ Ο ΑΙΟΑΟΜΑΤΙΚΟΖ ΦΑΚΕΑΑΟΖ
ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΗΡΕ1ΙΕΙΛΣ ΕΝ Ι0Φ1Α
ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού
άνταποκριτοΰ μας.)— Πληροφορίαι έκ
Σόφιας άναφέρουν ότι εκλάπη έκ τής «·
κεϊ Ρουμανικής πρεσβείας φάκελλος πε·
ρεέχων σπουδαϊα διπλωματςκά έ'γγρα·
φα.
ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ;
ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού άν-
ταποχριτού μας.)—Κατά τα έκ Βιρα-
λίνου τηλεγραφήματα ένδέχεται να συγ
κληθή συντόμως τό Ράϊχσταγ. Είς την
περίστασιν ταύτην ό καγκελλάριος Χί-
τλερ θά εκθέση την κατάστασιν καί Θά
εισηγηθή άμεσα μέτρα τής Γερμανίας.
ΒΑ ΠΡΟΗΓΗΒΗ ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
Τ ΣΙΑ Ν Ο ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού άν- ■
ταποχριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ το5
έξωτερικού όχι^τής πιθαινολογουμένης
έκτίκτου συγκλήσεως τού Ράϊχσταγ θά
προηγηθή νέα συνάντησις μεταξύ των
κ. κ. Τσιάνο—Ρίμπεντροπ.
ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΕΝ ΕΥΡΟΠΗ
ΔΙΑ ΤΑ ΕΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού άν-
ταποχριτού μας)— Κβ,τά τα έκ Παρι¬
σίων κ»ί Λονδίνου τηλεγραφήματα έκ-
δηλούνται εκ·Ι άνησυχίαι δια την στά¬
σιν τής Ίαπωνίας άπέναντι των Εύρω·
παίων. Αί κυβερνήσεις αμφοτέρων των
χωρών έξετάζουν τα έπιβαλλόμενα μ έ-
τρα εις περίπτωσιν ρήξεως μέ την *!■
απωνίαν.
ΒΡΟΧΑΙ ΕΙΠΜΕίΟπΊίΗ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ
ΠΙΠΤΟΥΝ ΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).— Κατ' είδήσεις έκ
Μακεδονίας καί Θράχης σημει¬
ούνται έχεί βροχαί χατά τας τελευ¬
ταίας ημέρας. Έξ άλλου ή Μετε·
ωρολογική ύπηρεσία άναφέρει ότι είς
όλην την 'Έλλά&α πίπτουν αί Ο
ί
Μέγεθος Γραμματοσειράς