97676 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5244

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

18/8/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΆΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
Αιγυπτου
ίτηιηα λΐραι 3
ίξά μηνός Ι
Άμερικής
Ιτ,ησια βολ, 16
ίξάμηνος » ' 8
ί
Νατά φύλλο»
Δραχ. 9
ΙΊΑΡΑΣΚΕΥΗ
18
ΑΥΓΟΥΣΤΟΪ
1959
ϊΒΕΥΒϊΐΟΣ ΣΪΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 524*
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΤΑ ΙΑΛΑ ΤΟΥ ΟΛΕΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
Δκν έχουν παρέλθει άχόμη
δβχαπέντε ημέραι άφ' ότου
επετράπη τό πλεύρισμα των
άτμοπλοίων εί; την νέαν α¬
ποβάθραν τοΰ λιμένος μας.
Καί τα άγαθά αποτβλέσματά
τβυ είναι ήδη χαταφανή Ι¬
σον καί γνωστα είς ολους.
Τό πλεύρΐαμα άπετέλεσβν εύ·
τυχές γκγονός δια τό οποίον
είναι άξι«ι των γενιχών εύ-
χνριστιών καί δσοι ειργάσθη
οαν διά την απόκτησιν τοΰ
νέου λιμένος καί ό Υπουρ-
γ*ς Γενικάς Διοικητής χ.
Σφακιανάκης πού έκενέβη
καί έτακτοποίησε τό ζήτημα
αύτό.Καίουνετέλεσεν είς την
ταχείαν φόρτωσιν καί έκφόρ
τωσιν των έμπορευμάτων άπ'
εύθεία; έκ τής άποβάθρας είς
τα άτμόπλβια καί τάνάπαλιν,
χωρϊς την μεσολάβησίν φορ-
τηγίοων. Ιδιαιτέραν δμως ο
λως σημασίαν έχει τό πλεύ-
ρισμα διά τάς έξαγωγάς των
οταφυλών όπως θά Εχη καί
διά τάς έξαγωγάς ολων έν
γένει των νωπών καρπών.
Άρχεΐ ν' άνΐφερΒΓι ότι προ
χθές εφορτώθησαν έντός τρι¬
ών ώρών 20 χιλιά&ες κιβντί-
διχ σταφυλών, ένω άλλοτε μέ
την μεσολάβησίν λέμβων θά
εχρειάζετ© εν είχοσιτκτράω
ρον, διά νά γ{η άντιληπτή
ή άξία τοΰ πλευρίσματος. Διά
τής άπ' εΰθβίας έκ τής άπββά
θρας εί; τό σκάφες φορτώοε
ως των κιβωτιδίων έξασφαλί
ζονται τα εξής καλά:
Πρώτον δέν υφίσταται ζη¬
μίας τό προϊόν άπό κτυπή-
ματα, δεδομένου μάλιστα ότι
καί οί εργάται είνε πρ*σε-
Μτιχβ), ήσχημένοι καί ευσυ¬
νείδητον Δεύτερον, γίνεται
ταχύτατα ή φόρτωσις χαί Ιτσι
δέν έπέάχβται καθυστέρησις
Είς την Αναχώρησιν τοΰ άτμο
πλβίβυ. *Αρα ή άφιξις είς
Πειραια έπιταχύνεται· τό προ
ϊδν μένει όλιγωτέρας ώρας
είς την αποβάθραν κ»ί τό
οκά φός, καί μεταφορτώνεται
κατά πολλάς ώρας ενωρίτε¬
ρον είς τα βαγένια —ψυγεΐα
είς Πειραια μέ τα ό ποία με·
ταφέοεται εί; Ευρώπην. Τρί¬
τον είνε εύκολώτερος ό συν-
τονιαμός δρομολογίων άτμο-
^λοίων καί σιδηροδρόμων
καί έτσι γίιεται ή μεταφβρά
είς τάς άγοράς καταναλώσε¬
ως ταχύτερ* καί χωρις ζημί¬
ας καΐ φθοράν τοΰ,προϊόντβς.
Καί ·λα αύτά, χωρϊς ν* υφί¬
σταται ζημίαν κανεΐς, άφοΰ
χαί εί λεμβοΰχοι, παρ' όλον
ότι δέν έργάζονται λαμβά-
νουν τα χρήμα α πού θά έ-
διχαιβΰντο εάν ένήργουν αύ
τοί τάς φβρτώαεις.
Τό ηλεύρισμα έπομένως
πρέπει ν ά συνεχισθή έστω
καί άν καθυστέρησις ' άκόμη
ή δημοαίευοις καί ή έφαρμο
γή τβΰ οργανισμόν εκμεταλ¬
λεύσεως τοΰ λιμένος. Διότι
τό πλ&ύρισμα διευχολύνει τό
εμπόριον καί την έπιβατικήν
κίνησιν, σώζει κυριολεκτικά
τάς σταφυλάς άφοΰ τάς ά-
παλλάσσει άπό ταλαιπωρίας
καί φθοράς, έξυπηρετεϊ καί
τού; έξαγωγεϊς καί τ ούς π«·
ραγωγβύς καί την έθιχήν
έν γένει οίχονομίαν καί
αποτελεί πρόοδον καί κατά-
κτησιν πβλιτισμβΰ. Καί θά
συνεχιβθή ασφαλώς. "Οπως
ελπίζομεν ότι θά συνκχι-
σθοϋν μέ διαρκώς έπιταχυνό-
μενον ρυθμόν χαί αί εργασίαι
των λιμενιχών έργων μέχρις
ολοκληρωτικήν αποπερατώ¬
σεως των. Διότι ή ολοκλή¬
ρους χαΐ ή χαλή εκμετάλ¬
λευσις των λιμινιχών έργων
θά συντελέση σπουδα(ως είς
την οικονομικήν άνόρθωαιν
καί πρόοδον τοΰ τόπβυ μας
Πεταχτο
οημειώματα
ΑΒΑΝΑΤΟΙΡΥ8Μ0Ι
Εξεκινήσαμεν άπόγευμα.
Κι' έφθάσαμεν κοντά μεσάνυ-
κτα. Πέντε ώρες μέ αύτοκίνη
το γιά μιά διαδρομή πού θά·
πρεπε νά γίνεται μέ κανονι-
κές συνθήες σέ μισμισυ ώρα.
Δυσκολώτερο δμως καταντδ
νά ταξιδέψη κανείς είς τίς
Στάβ ες ή άλλο παρατλήσιο
χωριό, παρά νά πάη στή Μα
κεδονΐσ. Τόν γθρο τής Μεσσα
ράς πρέπει νά κάμη το αύτο
κΐνητο. «Άγονος γραμμή» σοθ
λέει. Κι' άς διασχΐζει τό
γονιμώτερο τμήμα αύτοθ
τοθ τοθ εύλογημένου κάμπου.
"Αγονος Βμως είνε άφοΟ δέν
ΰπάρχει δρόμος άμαξιτός, ά
μως πάντοτε τα θέλγητρά
τού. ΟΙ εληές είνε κατάφορτες
άπό τ" άσήμια τοΟ κσρποθ
καί κλίνουν ;άπό τώρα πρός
την γή. Στ* άλώνια ύπάρχουν
άκόμα τα τελευταία δείγμα-
τα τής συγκομιδήν των δημη·
τριακών. Στ* άμπέλια γρυσΐ
ζουν τα ξανθά σταφύλια.
Καί στά μποστάνια είνε άρα
δισσμένες οί κσρποΰζες καΐ
■χά πεπόνια κα( τα αλλα φροθ
τα καί κηπευτικά.
ΣτΙς καλαμιές βόσκουν τα
γιδοπρό&ατα κοΐ ιάλογα καί
Κ ΐ
γ γ
τα βώ^ια. Καί σιΐς πηγές κοΐ
τίς (σκιερές τίς ρεμματιές καί
τίς δασώδεις άκροποταμιές
δπου φουντώνονν ροδοδάφνες
καί λιγσριές καί ύψώνονται
όλοπράσινες ψιλόλιγνες κΐπ
περες, λάχαρες καί λόχμες
πλέκονται εϊδύΧλια βουκολι
κά. Φρυγμένη είνε ή γτΐ άπ'
τόν πυρό κολοκαιριάτικο ήΛιο.
ροΟ δέν ύπάρχει μιά γέφυρα Καΐ τα κορμιά φλέγονται άπό
στό Πρω ποταυό καί τ' αύχο πόθο καΐ οί καρδιές διψοθν
κ[νητο άναγκάζεται νά προ-
>ω3ήοη άτιό τοΰς ΆγΙο«.'ς Δέ
κα είς την Μη'ρόπολιν κσΐ τα
γιά έρωτσ.
ΠάνωεΙς τίς πλαγιές άκού
όν τα ι βελάσμστα καί κουδου
Χουστουλιανά" καΐ τόν Πλάτα νΐσματα προβάτων κι' άντ
νο κι' άπ" έκιΐ νά συνεχίση λαλεΐ γλυκόηχος αύλός τσομ
την πορεία άνόμεσα άπ1 τα' πάνη. Κάιω στά κράσπεδα
χωρήφισ, στό Άπεπωάρι, | των βουνών πού είναι κτισμέ
τίς Φλαθιικίς, τα Βασιλικάΐνα τα χωρία είς την σειρά
Άνώγε.σ, τή Βϊγιων.ά. τή'γύρωστόν κάμπο, τα παλλη
Λούκτ, τό ΦουρνοφΛραγκο κάρια τρσγουδοθν ΰστερα ά
νά νά φθάση σ Ις Στόβιες' τ»ό
υ ΐτρεα άτιό Τ0(ϊς καί τέσσε-'
ρις ω^ες, ένώ θάκανε τή δια
δρομή άπ* τούς Άγ'ους Δέ*α
αν υπήρξε 6, όμος κοί μιά γέ
φυρα σΐή Λούτρα σέ μισή τό
ττολΰ ώρα. Πρέπει βμως νά
ίύχαριοτήσωαε τόνθεό καΐ τόν
ή ιωι —σ>ϋφέο Μανώλη Δαν-
ί·ουλάκη πού ^άς μετέφεραν
νωρΐθ μεγάλίς άβαρΐες. Καΐ
πρέΐτει νά ίλττΐσωμε άκόμη
διι τα βάσανα ούτά θα τέλει
ώσουν ϋύντομΓ», άφοΟ ή γε·
φυρα τής «Λούΐραο» θά κα-
ιοσΜίασθή Υεή °Ρα ^ισς κα1
ύηαρχει ^ιαθέσιμη -πίστωσις
ένόο "οί τιλέον έ*ατομμυρ>-
ου. "Αι δ^ως εί οί μακρά 8
οο κοί νοτιιαπτική ή διαδρο
μή τό θέομα εΐ^ε γοη'ευπκό.
Δέν έχει βέβτια ό κάμιος ού!
τή ιή« έποχή, χήν ώμορφιάΙ
ηού Ιχει την άνοιξι. "Εχει ο-'^
τόν μόχθο τής ημέρας
Ο ΕΙΡΗΝΟΦΙΛΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
υπέρ της λύσεως τοΰ συμβιβασμόν
διά τό Δάντσιγκ.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Λΰγφυστου (Ιδιαιτέρα ίιπηρε-1
σία)—ΑΙ φήμαι περΐ μελετ&ιμένης ουγκλπσΐως δια Ι
σκέφϊως των ύπουργών τ&ν Έξωτβριχών Αγγλίας, |
Γαλλία;, Γερμκνίας χαί Ιταλίας πρός εξέτασιν ι
χαί λύσιν τού προβλήματος τοθ Δάντσιγκ συνεχί ι
ζονται έηίμονοι. παρά τί> δτι δέν εχουν ουδεμίαν;
επίσημον προέλευσιν. Οίΐτω ελέχθη ότι θ' άπεφασί
ζ(το: 1ι "Ανβτχωχίι 30 ήμϊρων ι!ς τό διάοτημα των
οποίων θά έααυεν έ «πολΐμος των νεύκων», 2) ©ά
έξίυρίσκβτο υπό των τεσσάοων ΰπουρνών λύσις τού
ζητήματο; τοΰ Δάντσιγκ ή οποία θά ϋιτεβαλλετο
είς την Πολωνίαν. 3) '£αν ή λύσις εγένετο άποδε
κτή υπό της Πολωνικης Κυβερνήσεως, τότε ή άνα-
κωχη των 30 ημερών θά παρβτείνΕτο διά νά εύ¬
ρουν οί τέσσαρες υπουργ©1 λύσεις καί δι' ίλα τα
αλλα έκκρεμη διεθνή πρεβλήματβ. ΑΙ προτάσεις
αύται θά γίνουν ώς εγνώσθη υπο των κ. μ Χίτλερ
και Μουσολίνι ίιά τβΰ Πάη» πρός την Αγγλίαν
κ«1 Γαλλίαν, Έννώσβη έηίοης βηρΐρβν 6ττ η Άμβ
ρική καταβάλλει προσπάθειαν ϊΐρηνικίϊς δΐευθβτη
οεως τ&ν εϋρωπαϊκών ζητημάτων. Οϋτω ο 'Αμεοτ
ν«νό; βονλιυτής κ. ΦΙς όστις ευρίσκεται είς "Οσλο
άντιπροσωπεύων την χώραν τού εί; τό αύτόθι συνβ
δ^ιον τής κβινοβουλβυτικής ενώσεως, εδήλωσεν είς
ΝορβηγΐΜπν έφημΐρίδα δτι συνηντήθη την Μην
Αύγβυστβυ οκοτε διήρχετο έκ Γβρμανίιχς μ«τά τοϋ
φόν ΡΙμπβντρβπ μεθ' ου συνωμίλησεν έπ' άρκβτόν
καΐ μέ άνωτέρβυς ύπαλλήλους τοΰ Γερμανικοΰ υ
πουργείβυ τ&ν Εξωτερικών χαι ότι πρβτίβϊΐαι] νά
προτείνη την οΰγκλησιν ώίασκέψϊως των ΰπουρν&ν
των Εξωτερικών 'Ανγλία;, Γαλλίας. Γερμανιας καΐ
Ιταλίας, πρές λύσιν των υφισταμένων έν Εύρώπη
διαφόρων. Έν πβριπτώσει ώιαφωνΐας των υπουργόν
ό κ.Φίς, ώς εδήλωσε, προτείνεΊ την σύστασιν διαι
τητιχοϋ δικαστήριον αποτελουμένου άπό τοΰς Βα
σιλεΐς Νορβπγίας καΐ Βίλγίου καί τοΰς Προιδρους
Ίρλκνδίας καί Ελβετίας
Σχετικώς, πληροϊορεΐται το Πρακτορβΐον «Ρώϋ
τερ» δτι καί ό χ. Ρβϋοβελτ προσιΐαθεϊ νά έξβΰρη
λύσιν κατευνασμοΰ έν Εΰρώπη χαί δτι εάν ή Γερ
μανία επιδείξη καλήν διάθεσιν καί νομιμοφροσύ
νην, ό μ. Ρβϋσβελτ προτίδεται νά ποοσφέρη τά^έ
ξης: 1) Πιστώσεις διευκολυνούσας την Γερμανίαν
νά προβή είς μεγάλας προμηθείας έκ τοΰ έξωτερι
κου. 2) Προμήθειαν έξ 'Αμερικης σίτου καί βάμβα
κος μέ ειδικώς ήλαττωμένα; τιμάς καί πιθανώς
επί πιστώοει. Ιΐς άντάλλαγμα ή Γεομανία -ίά έ
πρεπε νά ίεχβή πρβοδευτικόν αφοπλισμόν χαί
κατάργησιν τοΰ σημερινρΰ διοικπτικοϋ συστήμα
τος της καί τοΰ επί τή βάσβι της άντοιλλαγής των
είδών έμπορίου της.
ΟΙ Γαλλιχοΐ έν τούτοις χύκλοι, σχολιάζοντες
τ' ανωτέρω, ώς τηλεγραφείται έκ Παρισίων, έχφοά
ζονται μέ αχεπτικισμόν μή ελπίζοντες είς την σύγ
κλήσιν καί περισσότερον είς την επιτυχίαν της δια
σκέψεως των τεσσάρων.
μέ συνοδεία λύρας. Άχολο-
γοθν τα δαη καί φρΐσσουν
οί χλωρασιές στόν κάμπο ά¬
πό την αΰρα καί τό κύλι-
σμα τοθ νεροθ. Ξεχνοθμε τό
μαρτύριο τής διαδρομήν. Καί
νά, επί τέλους βρισκόμαστε
μπροστά στό γοητϊυ;ικώτερο
πανηγϋρι. Στή μέση τής πλα
τεΐας τοθ χωρίου δυό ξακου
στοΐ λυράρη5ες. Καί γύρω
τους έκατό κοπέλλες λυγε
ρές καί παλληκάρια λεβεν
τόκορμσ ούρουν μέ χάοι τό
χορό καί τραγουδοθν. Μελω
δΐες καί ρυθμοΐ ξεχϋνονται
στήν άτμόσφαιρα καΐ πληα-
μυρΐζουν τίς ψυχές μας.
Μπροστά μας ζωντανεύει
δλη ή παράδοσι. Καΐ ξάφνου
πιάνει μπροστά είς τόν χορό
αιά λεβεντόκορμη γιαγιά. Τα
έβδομήντα χρόνισ δέν πρόσ
θεσαν βάρος οΰτε στούς ώ
μους της ου τε καΐ στήν καρδιά
της. Δέν γέοασεν έντός της
ό ρυθμός. Καί έδηλώνεται
σέ πλήοη έναρμόνισι ήχου
καΐ κινήσεως. Τό παρελθόν
ένώνεται μέ τό πσρόν σέ
μίαν ίΐκόνα απαραμίλλου χά
ριτος κοί γοητεΐας. Άθάνα
τοι 8σο καΐ ΰπέροχοι ρυθμοΐ
καΐ' μελωδίες πού άνοβΚύζε
τε άπ' την ήρωϊκή ψυχή αυ¬
τής τής ράτσας των ήρώων!
Είσθε ή έκφρασις τοθ λαοθ
αύτοθ πού ή μεγαλύτερη ά-
οετή τού είναι ή περηφάνεια,
ή άξιοπρέπεια καϊ ή άνδρεΐα!
ΑΙώνια Κρήτη! ΕΤσαι προωρι·
σμένη άπό τη φΰσι, νά εχτις
τό μέγα προνόμιο νά γεννφς
ήοωας καΐ θεούς. Τό βλέπο¬
μεν άπόψε καΐ τό αΐσθηνώ
μαστε βαθειά. Δέν γέρασες
ποτέ. Καί ου τε θά πεθάν^ς.
Θά μεΐνης πάντοτε ή ιδία, μέ
τούς άθάνατους ρυθμούς σου..
Μ.—
"Ενα κομμάτι παραδείσου
στήν Πεδιδδα
-υδάς-
Άμαριανό^^ταμονίτσα
Έν άπό τα προνομιοθχα μέ
ρη πού ή άπσριμιλλος κρητι
κή φύσις έπροΐκισε μέ δλα τα
πλούσ.α δώρα της, είνε άσφα
λώς καΐ ή περιφέρεια Ξυδα—
ΚσστααονΙτσας. Άφθάστου
γοητεΐας καί εΐδυλλιακής ώραι
ότητος είνε τό τοπεΐον. Ε¬
πάνω ύψώνονται κατάφυτοι
οί λόφοι καί τα κράσπεδα
τής ΔΙκτης. Κ—Ι κάτω άιτλώνε
ται ό κάμπος τοθ Καστέλλι·
οΟ, καΐ τα ώραΐα χωρία τού
κοί βορειοανατολικά ή κοιλά·
δα τοθ Δήμου Λαγκάδος κα-
τάφυτη άπό τα δάση των ε¬
λαιών, των χαρουπιών κοί
των όττωροφόρων δένδρων.
Καΐ τα χωρία πού είναι έδώ
Άριστερά: Ό
Άγγλβς στέλκρ
χβς Κάνιγχαν.—
Ή έττίσημος ύτο
δοχή τού "Αγνλου
ναυάρχου Κάνιγ
καν υπό των τουρ
κικών άρχών είς
Κων)ιτολιν,
Δεζ
πάνω σκαρφαλωμένα, τό Ά
μαριανό, ό Ξυδδς, ή Μάθια
καί ή ΚσσΐαμονΙτσατ, πλούσια,
παραγωγικά, χωμένα μέσα
στό πράσινο τ&ν δένδρων καΐ
των κήπων, κατάρρυτα άπό
τα θαυματουργά (αματικά νέ
ρά, είναι συγχρόνως ύγιειν£,
μέ έξαιρετικό κλΐμα, ίδεώδη
μέρη γιά παραθερ,σμό, πραγ-
ματικά σανατόρια. Άποτε·
λοϋν Μνα μικρόν άληθινό πα·
ράδεισο. Π' αύτό κσί εϊνε^ά
ξια ιδιαιτέρας στοργής καΐ
ένισχύσεως. Δέν θέλουν άλ
λωστε πολλά. "Ενα κυρΐως
οΐιημσ Ιχουν: Ν' άποπερατω
θβ ό άμαξαός δρόμος πού μέ¬
νει άπό δεκαετΐας ήμιτελής
ώστε νά έξασφαλΐσουν τακτι¬
κήν, άνετον, συγκοινωνίαν.
'Ο δρόμος αύτός εΐνεΛέτιιββ
βλημένον άλλά καΐ συμφέρον
νά κατασκευασθή Ετσι ώστε
νά διέλθη καΐ νά εξυπηρετήση
καΐ τα τέσσερα χωρία: Καΐ τό
Άμαριανό καΐ τή Μάθια καΐ
τόν Ξυδα καΐ την Καστσμο
νίτσα. Καΐ 8έν εΤ^ε δύο«ολο
νά γίνη. Πολύ περισσότβρο αά
λιστα άφοΟ οί κό'οιχοι προσ
φέρονται νά έργαηθιΗΐν μέ
χρις δτου συμπλη ώ >ου ου
όμισυ χιλιάδβς ήμερ- μίσθια,
άρκεΐ νά υπάρχη μηχανικάς
νά δίδη γραμμήν ■ αί εργο&η
γός νά έπιβλέπη,. ©3 σταλοθν
δέ αναμφισβητήτως καΐ,τιολύ
σύντομα μάλιστα καΐ μηχανι
κός καί έργοδηγός καΐ ερνα
λίΐα διά την κατασκευήν τής
όδοθ αυτής. Τό ενδιαφέρον
τοθ σημερινοθ κράτους διά τα
συγκοινωνιακά ζητήματα δημι
ουργιΐ βάσιμη την πεποίθησι
καΐ την έλπΐοα γι' αύτό. Καΐ
τότε τα χωρία αύτά θά έζελι
χθοθν είς κέντρα παραθερι
σμοθ καΐ θά χαρΐζουν ύγεΐα
καί χαρά είς εντοπίους καΐ
ξένους.
φόβοι καΐ έλπΐδες.
Ό προχθεσινάς τραγικάς
πνιγμός τοθ ΆλμυροΟ άποδει
κνύει οτ παρ' ημίν δέν έμορ
φώθη άκόμη συναίσθησις των
κινδύνων τοθ κολυμβήματος
είς ώρας άκαταλλήλους γ]
είς τοποθεσίας δπου οί κΐνδυ-
νοι αύτοΐ είναι μεγαλύτεροι
καΐ μάλιστα είς ώρας Ισχυράς
θαλασσοταραχής. Άς έλπίσω
μέν δτι τό ενδιαφέρον των
αρμοδίων, συστηματοποιούμε-
νον περισσότερον,θά καταστή
ση δυνατήν την άαό πάσης ά
ποψεως διαφώτισιν των κο
λυμβώντων καί την συν το νόν
επίβλεψιν των άκτών,μας. Έ
πί τοΰ παρόντος καΐ έφ' δσον
οί ά μέσω ς ένδιαφερόμενοι δέν
παραδειγματΐζωνται άπό τούς
τόσον συχνοΰς καΐ εφέτος πνιγ
μούς, καλαί είνε νομίζομεν
καί αί συστάσεις τοθ τΰπου.
Διά τόν κ. Δήμαρχον.
Οί περΐ την Δεξαμενήν ή
«Παπά Τίτου μετόχι» διαμέ-
νοντες μας διαβιβάζουν πα¬
ράκλησιν διά την έπιδιόρθω·
σιν άφ' ενός τοθ άπό Μπεντε
βή Καμάρα μέχρι Δεξαμενής
δρόμου όστις έχει καταστή
σχεδόν άοιάβατος καΐ άφ' έ τέ
ρου διά την επέκτασιν τοθ ή-
λεκτροφωτισμοθ μέχρι Δεξαμε
νής δεδομένου μάλιστα Ότι ή
απόστασις άπό τοθ κάτω τμή
ματος τοθ Άν- Ιωάννου μέ·
χρι τοθ σημεΐου τούτου είνε
ελαχίστη. Την παράκλησιν ταύ
την διαβιβάζομεν πρός τόν η.
Δήμαρχον, τοθ όποίου είναι
γνωσταί τα φιλοπρόοδα αΐσθή
ματα άπέναντι παντός ζητή-
ματος ένδιαφέροντος «όπωσδή
ποτε τούς κατοίκους Ήρακλεΐ
ου καΐ των γύρωθεν αύτοθ
ύνιεινών καΐ άξίων προσελ
κύσεως παραθεριστών, τοπο-
θεσιών.
Είς την 3ην σελΐδα:
Η ΑΓΟΡΑ Ι,ΗΡΑΚΛΒΙΟΥ.
ο
■αΐαν
' ν οί ά 6φ^ το
της σχολής ΐΌΒλ
ιω»·» ι υ θε ϊ ου
τα φ ιον »1ς ^^^
" * *νο οίον Σ'ρο
τιώ ην.
ΑΠβΡΘΩΖΙΙ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον:
«Τρείς Σύντροφοι». Μέ τούς Ρομ¬
πέρ Τέυλορ, Μαογκαρετ Σούλλα
βαν, Φράνσοτ Τόν.
Την Δευτέραν δ «"ΛνΒρωπος
μέ τα δύο πρόσωπα» μέ την Β'βι
αν Ρομάνς.
ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον ό ναυτι
κώς κολοσσίς «5 Ο 5 Βυθιζόμεθα»
μέ την Μτολορές Ντέλ ΡΙο.
Δευτίοαν, Πέιιπτην, Σάββατον,
Κυριακήν ώρα 8 10 άηογευματινή.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός Αθηνών

12.25 Σήιια — Έθνιχός
μνος—I'Υμν^ς Νεολαίας
12 30 'Η ώϋΐ τοθ εργάτου.
13. ΙΙοιχΙλη μουσ χή (*>ί
οχο:).
13 30 Χρηματιστήριον —Ειδή
οεις —"Ω-Λ ΆοτεροαχοπεΕοι» Ά
Κηνων.
13 45 Έλαφρά μοιτιχή (υπο
τήί Ορχήοτρας Παγώντ)—Πλε
οκάν).
14 10 ΕΙβήσικ:— Μετεωρολιγι
χον Δελτίον.—Κ'νησ·ς αγοραίς ϋ«
ροαως.
19 10 Τραγούίια διαφόρων χω
ρων.
19.30 'Η ώρα τί)ς Έλληνίδος
19 45 Μουσιχή δωματίου (δ[
αχοι).
20 Όμιλία ττ]( Ε Ο Ν.
10,15 Χαβάγιες Μαλλίδη.
20 45 Είδήσεις — Χρηματι
ατήριον—Μετεωρολογιχον δελτίον
21 Μουσικές έπιτυχίες άττό π
ληές Αθηνά ι «ές επιθεώρησις. Έ
χτελισταΐ: Αί χ. Σ. Ί»ρίδ:υ
χαΐ Έ. Ντέ Ροζέ χαΐ οί, χ. χ.
Όρ. Μακράς χαΐ Γ. Γαβριηλί
δης.
21.45 Ρεοιτίλ τραγουδιεθ (6
πό τής δίδος Άφρ. ΙΙατοίλλη 6
ψΐΦώνου).
22.15 ΝυχτιριναΙ είδήσεις
22.30 Ιΐοντιαχά Δημοτιχά τρα
γούδια.
23 Μικρά όρχήστρα τοθ σταθ
μοθ.
24 Μουσιχή τζάζ (δίσκοΐ)
Ο 20 Τελευταίαι είδήσεις
0.30 Μοιισιχή χοροθ (δϊσκοι)
ΟΟΥΛΑΙΛΚΙ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Το πολύκρβτβ ρωμάντζο
τού ΕΡΙΧ ΜΑΡΙΑ ΡΕ
ΜΑΡΚ συγγραφεύς τού «Ου
ίέν νεώτερον ά πό το Δυτικο
μετωπο»:
ΤΡΕΙΣ
ΪΥΜΤΡΟΦβΙ
Νέ πρωτ«γωνιστ«ς:
Ρομπέρ Τέυλορ
ΜΑΡΓΑΡΕΤ ΣΟΥΑΛΑΒΑΝ
Φρανσότ Τόν
Την Δευτέραν
Μιά ύπέρβχη Γαλλιχή
δημιουργία:
ΑΝθΡασοΣ
ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ
ΠΡΟΣΟΠΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ
ΒΙΒΙΑΝΡΟΜΛΝΣ
ΠΙ^ΙΙΙίΝίΑΡ
Την Πέμπτην
Η ΠΡιΤΚΗΠΙΣΣΑ
ΤΗΣ ΤΣΑΡΔΑΣ
Μέ την Μίρθα "Εγκερθ
Τα περιπαθέστερον
άνάγνωσμο
Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
ΙΙΙΗΣΕΡΕΙΙΤΑΤΟΥ
12ο ν
Εί; τό μιχρο πιάνο που διιδ ή·
μέρες πρΐν τοθ χάριαιν ί πάτερ*;
τού ώ; δώυον γιά τδν Θρίαμβον
τή; «λειτουργίαν» τού ε!; την εκ¬
κλησίαν τοθ Αίχτενταλ, παίζει
τίς ν-ότες πού συνίθισι. Πόσον ά-
ληθινοΐ γίνονται οί ατίχοι τοθ
Γχαΐτε σία χείλη τού Άρκεί ν'
άντικαταατήση τδν δνδοα πού άγ«
πά ή Μχργα&Ετα τοθ ΓκαΤΐε, μέ
την χίρη ποδ άγαπ»! αύτός, γιά ι
νά Ιξομολογήται τόν διχί τού τδν
χαυμό:
«Καΐ ή μαγεμένη βρίση
πού τρέχει άπ' τή μιλιά τηο,
κι' 8πως τό χέρι σφίγγει,
κι'αχ τό φιλημά της'
Τό σιήθος σ' εκείνην
νά Λρμήσπ αχτας$.
"Αχ νά μποροόσα πάντα
νά την κρατώ σφιγκτί''.
ΙΙαίζει την μουοιχή τού χά Ι στ
γανοτραγουίεϊ τα λόγια.11 ύ είνε
ή Τερέζα νά τον ακούση,
Πλφει γλυκά δαιρα: Την Τε
ρίζα, την πρώιη γυναϊκα πεύ άγά
πησε στή ζ»ή τού, , φΐλοϊοξιΐ νά
την χίμη γυνβΐΊια τού: ΌνειρεΛ»
ται ίνα σττιτάκι—ώ ίνα μιχρο, ή
συχο, λευχο σπιτάχι μέαα στ4 έ
ποίον νά κλείση την ευτυχία τοα,
μίσα στ.ό όηί ο ιν νά ζήση μέ την
Τερέζα γιά γυναϊχά τού χαΐ αγ
γελούδια τριγύρω τηί, τα ηαιΙ'Λ
τού;...
'Η φιλοδοξ'α αυτή τοθ φαίνεται
τόσον τολμηρά, ώσΐε γιά μιά στιγ
μή, έχεΐ πού στίχεται μπροστα
στό πιάνο, χλείνει τα μάτια τού,
σάν νά αίοθάνεται Ιλιγγον. Δα-
χρυα τοθ άνεβαίνουν στά μάτια..
Τοθ φαίνεται τώ; ποτέ, ποτέ {έν
θά ίκπληραθη' αυτώ τό όνειρον...
Πώς μπορεϊ αύτάς, ό φτωχό; μου
σικϊί, νά ζητήση είς γάμον μιά
ε&χατάστοτη χίρη; Ά πό δ,τι ά"-
κουσε νά λίγη δ πατέρας τού, ή
Τιρέζα φαίνεται άρχετά ιδπορη.
Ό πατέρας τη; ήταν πλούαιος ϊμ-1
πορος μεταξωτων πού πίθανε έ5ω
χαί λίγα χρίνια. Είς την χήρα
τού, την χόρη τού χαί τόν υϊόν
τού άφησΐ το κατάστημά τού καΐ
μιά σημαντική πιριευαΕα. Ή Τε
ρέζα είνε μόλις δεκαίξη έίών χαί
τέλει" &πό την κηδεμονίαν ενός
θβίον της, συγγενοθ; τής μητίρας'
τη;... Πώς θά τολμήση νά ζή τή
ση είς γάμον την Τΐρίζα μέ σαράν
τα φιορίνια τίν χρόνο, Σαεάντα
φιορίνΐα! Σάν νά τα έχη στό χέρι
τού χαί νά τα μΐτ^, τοθ φαίνε'
ται γ ώς άχιύει τό χουδούνισμά
τους! ΚαΙ τό χουδούνισμά έχεΐνο
τ&Ο φαίνεται σάν πένθιμος χωδω
νοχρουσία—σάν σαράντα μιχρισκο
πικά σήμαντρα που χτυποθν πένθι
μα γιά τον Ιρωτά τού .. Μέ σαράν
τα φιορίνια τδν χρονο ίέν δημι
ουργεΐται ιίχογένΐα! |
'Απδ τίς σχιψεις αύτάς άπο
σπάται γιά νά παίξη στδ πιάνο άλ
λη μιά φορή την σύνθεσί τού:
«... χι' άχ τδ φίλημά χτ)ί». |
'Η μουσιχή τοθ δίνιι θάρρος.
Είνε άχόμη νέος. Δέν ϊχει άνάγ-
χη νά φθάσΐ κατ' ιύθιΐαν στδνγά
μο. Μπορεΐ πρώτα, ε'να ώρισμίνο
διάσΐημα, νά πλέξη μέ την Τερέ
ζα ίνα άθώον είούλλιον. Κι' έν
τφ μεταξύ μπορεΐ >ά βελτιωθή ή
θέσις τού. ΚαΙ τότε σκέπτεται,
γιά γάμ&! |
"Αν μποροθσι μονάχα νά
δώση στήν Τερέζα νά κατα ι
λάβη πώ; την άγαττά! Άν μπο
ροθσε νά την βεβαιώση πόσο την
άγαπςχ !
(συνιχίζιται)
ό οδοντίατρος
Σταύρος Λογιόδης
ΕΙδοποιεΤ την αξιότιμον πε
λατεΐαν τού Οτι επανήλθεν έκ
τοθ τοξιδΐου κ αί δίχϊται 8 1)2
Εως 12 1)2 ν. μ. καΐ 4—7 1)2
μ. μ.
ε υκ α ι Γμα
Πωλεϊται χαινουργής χαλτσο
μηχανή είς αρίστην χατάστασιν
μάρκος 'Ελβετικής Ντουπιέ εί;
τό ήμισυ τής άξίας της χαί μέ
έχμάθησιν δωρεάν. Πληροφορίαι
χαθ' εκάστην παρά τφ χ. Ανδρ.
Ιαπαδάχη χαφεπώλη Ιναντι πά
λαιών Ψαράδιχων (οδδς 1866).
ΐΓι.Γι_Ι~ι_Γ Γ .
ΛΥΚΕΙΟΝ Ό ΚΟΡΑΗΣ,,
Άπό 1ης Αύγούοτ·» λειτ·υργ«δσι χανονικ&ς καί ά-
νελλιπ&ί 0ΕΡΙΝΛ ΦΡΟΝΤΙ£ΤΗΡΙΑ
διά του$ μέλλοντας νά ύπββτϋοιν χατά Σεπτέμβριον
αχολιχ·, ίίετοίσίΐί ΠΑ_Η_ ΕΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
τηλΐε), Μ4λ
Ή στή|λη τού ώραιόκοσμου.
Νεότης στό κόττερο
Παραχολουθωντας τα παιγνιδίοματα τού γλάρου.
ΙΑΤΡΟΣ
ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
ΔιδάκτΜρ τοΰ Πανεπιστημίου τής Λυωνος.
Επί έπταϊτίαν σπουίάσας έν Λυώνα καί Παρισίους. όί·
χβται ϊίςτο νέον Ικτρϊϊον «υ, βδος "Αβέρωφ
(συνοικίαν Βαλιύέ Τζαμί) έναντι άρτοποιβίου 'Αθανεισίου
Σφακιανάκη: 9—12 η. μ. καί 4—7 μ. μ.
Τάς Κυριακάς τούς απόρους οωρίάν. 'Αρ. τηλ 6 - 63
II
Σ
Έτΐειδή είς την αγοράν κυκλοφορεϊ λευκή
πότασσα άλλης μάρκος καί άλλης π^ιόιηιος τύδε-
μΐαν σχέσιν έχουσα μέ την φημισμένην καθοράν
λευκήν ποτασσαν;
Μσρκας «ΑΣΤΗΡ» 96-98 ο)ο
διά τουτο πρέπει νά είσθε προσεκτικοΐ καί νά
ζητήτε πάντοτε έπιμόνως άττό τόν τταντοιτώλην
σσς νά σδς Βηλώση κατηγορηαατικώς εάν ή λευκή
πότασσα που οάς τωλεΐ είναι μάρκας ΑΣΤΗΡ
96—98 ο)ο. Διά νά βεβαιωθήτε δέ άκόμη περισσότε
ρον ζητήτε άπό τόν παντοττώλην σσς νά σάς δώοτ")
Ινγραφον τιιστοποΐησιν 8τι ή λευκή τκίιτασσα πού
σάς πωλεΐ είναι μάρκος ΑΣΤΗΡ 96—98 ο)ο.
Δοκιμάσατέ δλοι την κοθσράν λευκήν πότασ
σαν ΑΣΤΗΡ 96—98 ο)ο διά νά άντιληφθήΐε τα
θαυματουργά της άποτελέσματα.
'ΑποκλειστικοΙ εΐσαγωγιίς έν
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Ηράκλειον.
ΙΑΤΡΟΣ
Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος
ΕΙΔΙΚΟ2, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
Διπλνματοθχβς Α53ΐ»ΐ3η τής χειρουρνιχης ούρολογι
χής Κλινιχής τής Ίκτριχης ίχολης Πανειτιοτημίου Παρι
οίων.
Παθήσεις τού βΰροποιητικοΰ συατηματος ήτοι νεφρών,
κύβτβΝς, προστάτου, γ»ννπτικίιν όργάνων κ.λ η. Δεχεται
9 12 π. μ. 3- 7 μ μ. έν ιω ιατρείω τε υ οίος Μβρο γιώργη,
πάροίος Ολατείας 'Αρκκδίου (Χει'ταν 'Ογλοϋ).
Τηλέφ. 8-22
Ι
■■ΗΙΒΠΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒιΓΒΒΒΒΒΒΙ
"ΠΑΑΑΑ1ΙΟΙΙ ΑΥΚΕΙΟΝ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Γνωστοπβιεϊται είς τούς ενδιαφερομένους, (τι
άπό 1ης Αύγουστον λειτουργοϋν τα θερινά φρβν-
τιστήρια έν τω «Παλλαδίωβ.
Πάντα τα μαθήματα διδάαΜβυν κίδιχβΐ καθη¬
γηταί.
Φιλόλογβι: Γ. Παπαγεωργίου, Κ. Στρατηδάκην,
Ιωαν. Σαρρής.
Μαθηματικβί: Κ. Ποντιχάκης, Ε. 'Αβκβξυλάκης.
Φυοικές: Κ.
Ό σατανάς καλόγηρος
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΙΡΟΝ
129βν
—Ό πιό άσπονδος έχθρός
μου είνε ή δεσποινΐς ΤζιοΟ
τσεφ!
Τζιοθτσεφ! Οί συνΒαιτυιιό
νες κυττόζονται, ' Ποία είνε
πάλιν αυτή, Τζιοθτσεφ, Καί
δμως καπου εΤχαν ακούση
αύτό τό δνομσ... Μά βέβοισ!
Τώρα θυμοθνται! Ή ΤζιοΟ
τσεφ αυτή πού ό Ραστΐοθτιν
εχαρακτήρισαν ώς τόν πΐό ά
σπονδον εχθρόν τού, είνε ή
πσιδαγωγός των μβγάλων
δουκισσθν, των θυγατέραν
τοθ τσάρου.
—Ή Τζιοϋτσρφ!—λέγει ό
Ροτσττοθτιν ξεκαρδισμένος στά
γέλια
Αυτή μέ βέπει μέσα στό
παλάτι σάν τόν διάβολο. Δέν
μέ χωνευει.
Τό εΐχα συνήθειο-, ^δταν τύ
γαινε νά εύρΐσκωμαι τό βρά
δυ στό ηαλάτι, νά πηγαΐνω
στά δωμάτια τΛν μεγάλον
δουκπσών, την ώρα πού ή
ταν πλαγιασμένες στά κρεβ
βάτια τοι., γιά νά τίς εύλο
γήσω! Κάθε φορά έηϊφτα έ
•πάνω στήν Τζιοθτσεφ!
—Πήγαινες κσΐ στόν δικό
της κοιτώνσ,—ρω'ςτ Κνας άπό
τούς μεθυσμένους συνδαιτυμό
νες.
Θά ζήλευε πού δέν πήγαι¬
νες νά εύλογήσης κι' αυτή!
—Ή Τζιοθτσεφ στό τέλος
τί κάνει,—λέγει ό Ρασποθτιν.
Μιά καί δυό ττηγαίνει στόν
τσάρο καί τοθ λέγει τι ώς δέν
τό βρΐσκει σωστό νά μπαίνη
τό βράδυ ό Γρηγόρης Γιεφή
μοβιτς στά δωμάτια των με
γάλων δουκισσών, γιατί οί με
γάλες δούκισσες δέν είνε
πιά παιδάκισ, Ιχουν ξεπετα
χθ{), καί θέν είνε σωστό!
Άν ό Γρηγόρης Γιεφήμοβιτς
—λέγει 6 Ρασποθτιν μέ ψιλή
φωνή, τάχα πώς μιμεΐται την
φωνή τής παιδαγωγοθ—θέλη
νά εύλογή τίς μεγάλες δού
κισσες, άς φροντίζη νά τίς
εύ> ογϊ| ττρΐν ^άποσυρθοθν είς
τούς κοιτώνας των, πρΐν πλα
γιάσουν! Αύτά πήγε καί εΤπε
ή δεσποινΐς Τζιοθτσεφ στόν
τσάρο καί άπό τότε ό τσάρος
μοθ απηγόρευσε νά μπαΐνω
στά δωμάτια των μεγάλων
δουκισσών! Είνε λοιπόν ή δέν
εΤνε άσπονδος έχθρός μου ή
Τζιοθτσεφ; Κι' ομως έγώ ά
γατιώ κοί την Τζιοθτσεφ.
Ό Ρασποθτιν ίψώνει τό
ποτήρι καί μέ σοβαρότητα έν
τώ μέσω τής θυμηδίας των
άλλων λέγει:
—Στήν ύγειά τήςΤζιοΟτσεφ!
Ένα νευρικό, τραντσχτό
γέλιο. τόν πιάνει στά λόγια
σύτά...
(συνεχΐζεται)
ΚΟΙ ΓΊΩΜΙ Κγ
ΚΙΝΗΣΙΣ. - Αφίκετο άεοοπο-
ρικ£ς μετά τής κυρΐας τού ό
στρατηγός κ. Δεμβστιχας.
—Αφίκετο άεροτΐορικώς έπΐσης
δ φΐλος ταγματάρχης κ. Δ. Μα¬
νουσάκης μεταβαίνων έπ' άδε'α
είς την γενέτειράν τού Βιάννον.
—Δ ήλθε της Βόλεώς μας οί·
κογενειακως μεταβαίνων είς "Ιε·
ράτΐΒτραν ό κ. Όδυσσεος Άνα·
γνωστόιτουλος έκ των διευθυντων
ί της έταιοεΐας τδνμεγάλων Έ·
Ιληνικών ΣτοιχειοχυτηοΙων Καρ.
παθάκης—Άναγναστόπουλος-Βα
γιωντκ.
ΑΡΡΛΒΩΝΕΣ.— Ό «·. Εΰ4γγ8.
ίλος Χιντηράκτις εκ ΠόμτΐΓ|ας καί
!ή δνΐς θεονύμφη Κ. Σηυρι6ά«η
έξ ΆσημΙου ήοραβωνίσθησαν. θερ
'μά συγχαρητήρια. 3
—Ό κ. Γεώογιος Δ £Βιτσ ζάκης
καί ή δνϊς Είοήνη Δρακάκη ΕΒο
σ τν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου,
θερμά συγχαρητήοια.
Ι. Κ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τούς ά0-
λουθήσαντας την κηδείαν τής ά·
γατητίϊς μας μητρός καί μάμ·
μης ΆναστασΙας «αθώς καί 6·
λους τούς δπωσδήποτε συμμερι
σθέντας την λύπην μας, εύχαρι
ατοθμεν θιρμΰς.
Ο'κογένεια: 'Αφεν Ραιτίδη
***
Γύρω στήν πόλι.
ΣΗΜΕΡΟΝ
ΟΙ δραματικές στιγμές
άγωνίας των άνδρών ε¬
νός βυθισθέντος ύποβρυ-
χίου.
8.Ο.8.
ΒΙΟΙ2ΟΜΕΟΑ
"Ενα συγκλονιστικό έ-
ρωτικό δραμα, μία άπε-
γνωσμένη πάλη μεταξύ
μίσους, καί χαθήχοντος.
οκηναί πρωτοφανοϋς ή-
ρωϊσμοϋ χαί αύτοθυσίας.
'Ενα άσύγκριτο σκη·
νοθετιχό κατόρθωμα.
Πρωταγωνιστεϊ ή ύ-
«έροχη ΝΤΟΛΟΡΕΣ
ΝΤΕΛ-ΡΙΟ.
Λίαν προσεχδς: ή ώ·
Ρ«ι·τέρ« Έλληνική ται-
νία: η
ΣυνεχΙζβται πάντοτε ζωηρά ή
ύτταιθρΐα κίνησις τό άπόγευμα
καί την νύκτα.
—θά 6λεγβ κανεΐς δτι βσο ιιλη-
σιάζει νά λήξπ τό θίοος, τόσον
πεοισσότεοον τό ύπαιθρον άπο·
κ'ά θιασώτας.
—"Ώστε νά μή λείπουν οί τα
κτκαί ϊξοδοι κ6σμου πάσης τα-
ζεως πρός τα κέντρα είτε τβ
ένΐός τ?ίς πόλεως, »!τε καί τα
εχτός.
—ΆρκετοΙ από τούς παρακο.
λουθιΊσαντας την εορτήν τής Με·
γάλης Παναγίας.
—Έπέστρίψον μόλις προχθές
τό άπόγίυμα καί μερικοί'χθές,
ΊταρατιΙναντες την διαμονήν των
είς την 6ροσόλουστον καί φιλό-
ξένον Νεάπολιν.
—Ή όποία άλλως τβ 5ι«κρ(θη
εφέτος κατά την δημοσιευομένην
είς άλλην στήλην περιγραφήν·
διά την θαυμασΐαν πράγματι ορ¬
γάνωσιν τής μεγάλης τοπικάς έ-
ορτης της.
—Ή τροχαΐα κίνησις εύρΐοκε·
ται είς τό φόρτε της αύτάς τάς
ημέρας.
—Έξ αφορμής των μεταφορΰν
τθν έξαγουένων τροιόντων καί
των συναφων μέ αύτάς εργασιών.
—Τό γεγονός καθιστά έπικαΐ-
ρους τάς ύπενθυμ(σεις διά τα
καθήκοντα των πεζων, των όαοί
ών ώς γνωστόν ή κυκλοψορΐα
ύπήχθη είς την πρωτεύουσαν είς
κανονισμοΰς αΙ κυρώσεις,
—Άρχίζει ώς ανακοινοί άλλα
χοθ ή κυνηγετική οργάνωσις Ή
ρακλεΐου ή ίκδοσις των άδειών
θήρας.
—Δύναται νά λεχθη λοιπόν
δα ή Εναρξις τοθ κυνηγίου εί
νέ είς τα πρόθυρα λαμβανομί
νων ύπ' δψιν καί τθν ολίγων
ήαερων ποθ μάς χωρΐζουν άπό
την 1 Σεπτεμβρίου.
— Ότΐότε έπισημοποιεΐται ή Ε
ναρξις καί οί άδειοΰχοι κυνηγοΐ
δέν Εχουν παρα νά κανονΐσουν
τας έξόδους των.
—"Υπό την προστασίαν τοθ
«Χρόνου» των Παρισίων όργανοθ
ται διά την 2-19 ΣεπτεμβρΙου
ου θαλασσ α έκδρομή εΙς'Ελλάδα.
—Τό δρομολόγιον περιλαμβάνει
μεταξύ των άλλων καί τό Ήρά
κλειον.
— Σημειωτέον δτι μεταξύ των
έκδρομέων συμπβριλαμβανονται
πολλοΐ έξέχοντες καθηνηταΐ, δή
μοσιογράοοι καί διανοούμενοι έν
γένει τής Γαλλίας.
— Είς τού Πουλακάκη συνεχΐζε
ται μέ κοσμοσυγκέντρΐίσιν ή προ
βολή χοθ εξαιρβτικοϋ φίΑμ: «Τρείς
σύντροφοι» μέ τόν γόητα Ρομπέρ
ΤιΊΛορ
— Είς τόν «Άπόλλωνπ» πολύν
κόσμον συγκεντρώνει ή συγκλονι
στική ταινία: «Σ Ο. Σ. Βυθιζόμε
θα» πού, είνε μία ϊθεαιματική καί
ζωντανή πράγματι άπεικόνισις
τοθ δράματος ενός ύποβρυχΐου.
β Ρίκορτερ
ΌΛοι ο! Κρήτες
Οί ταξιδεύοντες είς Αθήνας
πέρασαν άπο τό λαμπρόν καλλι
τεχνικόν σϋγκροτημα τής Κάς Κα
τερίνας Άνδρεάδη δια νά ίδουν
τόν«Πνγμαλίωνα» που εσημείωσε
60 κ αι πλέον παραστάσε,ις,
Τώρα δέν παραλείπουν νά
ζητήσοιιν είς τό δροσόλουστο θε
ατρο τής μεγάλης μας καλλιτέ
χνιόος την καλλιτεχνικη άπολαυσι
είς την κομεντί τής «Πηνελόπης»
πιυ παιζεται και πάλιν μέ έξ,αιρ·
τική ίπιτυχία,
ΖΗΤΕ1ΤΑΙ δωμάτιον έπιπλωμέ·
νόν διά σοβαρόν κύριον.
—Είς το Βαφεϊον καΐ Καβαριστίι-
ριον «Κυκνος», Μετοχιανΰκη (αρω
ην Τρικουράκη), καθαρΐζοντοι καί
βάφονται _με πραγματικήν τέχνην
καί μέ πασάν εγγύησιν, παντός
είδους ύοόσματα καί κοστούμια.
Προτοϋ προβήτε είς οιανδήποτε
σχετικήν παραγγελίαν επισκεφθή
τε τόν «Κΰκνον». «αρά την οθόν
"Ιδής (Κάτω Δερμιτζίδικα).
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό 1ης 2ι·
πτιμβρίου τό οΐχημα τοθ πρώην
5ου ΔημοτιχοΟ Σχολείου κείμενον
παρά την Καινούργιαν Πορταν,
επί τής πλατείας Μοροζίνη Πλη
ροφορίαι παρά τώ χ. Ιω. Ζαϊμά-
χη χαφεπώλη όδάς "Εβανς.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή βμβολον είς
αρίστην κατάστασιν. Πληροφορίαι
παρα τφ ύποδηματοποιεΐώ κ. ΠΙ
τρου ΒλαστοΟ. όδός Χάνδακος,
,
ϊ
ο
νόν
το
ς
κάλι
ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
Οίκονομική ζωή ,Έγκυκλοπαιδεία
ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χθις έαυνεχίαθη ή είβαγωγή
*αΙ πώλησις σταφιδοφορτίων είς
την πόλιν χυρίως έκ των περιφέ¬
ρειαν Μβλεβι»ζίίϋ χαί Τόπ—Άλ
τί Μίχρι τής 4ης μ. μ είχον
είσιχχθη' πΐρί τάς 50 χιλ. οκάδας
καλών χατά τό πλείστον ποιοτή
των, των οποίων αί τιμαί έχυ
μαίνοντο είς χά κάτωθι έπ'πεϊα.
—18 50
— 16 50
— 14__
_ιο_
—10.—
ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
»
&'
δρ.
18
β'
»
16.
»
γ'
»
13
»
δ'
»
11.
»
ε'
»
9.
ΣΓΑΦΥΛΑΙ
Σουλτανί
4 50
3__
ΣΤΑΦΥΛΑΙ
Ραζαχί
Μαθοα
Καρπούζια
Πεπόνια
Σίτος
Κριθή
Οίνοι μ'σΐατον
Έλοίΐα
ΣΑΠΩΝΕΣ
ΑευχοΙ α'
Πράσινοι
6'
υ;
α'
6'
Μέταξα χατ' δ βν »
Άλάδϊανος »
5.—
3—-
3 —4
4 —5
8 50
4 50
5.—
26. —28.
25.20
22.—
21.—
20 —
18 —
17.—
16-
400.—
100 —
Τιμαί Ζυναλλάγματος
Λον!ΐν&ν
Νίχ 'Υδρη
Παρίσιοι
"Αμστερ*:«μ
Στοκχίλμη
Βρ,ξέλλαι
Άλεξάνδρεια
'Λγορά
540 —
116 60
3 09
20 30
62 50
28. Ό
3.97
500.—
Πώλησις
550 -
117 60
313
26 55
63 10
28 35
4 01
564.—
ΚΑΗΡ1ΓΚ
Βερολίνον
42 — 43.—
Κοπεγχάγη
Παρίσιοι
Μίλατον
Πραγα
Ζυρίχη
Βρυξίλλαι
Βουδαπέστη
Βελιγραδιον
Κϋ>νσ:)νούπολις
Βΐρσοβία
"Ελοινχφδρς
Κόβνο
24 35
3 09
6 13
3 98
26 30
3.97
23 4«
2.64
93 50
21 12
2 40
19 40
24 55
3 13
6 19
4 02
26 55
4 01
23 95
2 67
94 50
2132
2 45
19 90
■^"■^^^χ*—%^^"^^^
Τό μεγάλο έργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι.
626ον
—τΗσαν οί λόγχαι καΐ χά τουφέκισ στρα¬
τιώτην, έφ' ών άντανβκλάτο μακρόθεν τό φώς
τής δαδός.
Μετά τοθτο Ιγινε νέσ ήουχΐα, ώσεΐ άμφοτέρω
θεν περιέμενον εί μέν τούς δέ-
Αίφνης, έκ τοθ βυθοθ τής σκιάς έκεΐνης, φωνή
τις τόσω άπαισιωτέρσ, καθόσον ουδείς εφαίνετο,
φωνή, ήν ένόμιζέ τις ότι έξέβαλλε τό σκότος αϋ
τό, άνέκραδε
-Τίς εΤ-
ΚαΙ συγχρόνως ηκούσθη ή κλαγγή των οπλων
φερομένων κατά σκοτιοϋ.
Ό Ένζολωρας άπεκρΐθη μετά τόνου άρρενωποθ
καί υπερηφάνου.
—ΓαλΧική επανάστασιν
—-Πθρ! άνέκραξεν ή φωνή.
Μία άστραπή άμέοως έπορφύρωσε τάς δψΕΐς
τής όδοθ, ώς άν ήνοΐχθη διά μιας ή θύρα κσμ(
νού, κοΐ πάλιν εκλείσθη.
Τρομεράς *5έ κρότος έξερράγη κατά τοΟ όδο
φράγμστος. Έπεσεν ή κοκκίνη σημαΐσ. Τόσον ραγ
δαΐα ήλθεν ή χάλοζα των μολυβδοβόλων, ωστε ε
κοψε τα ΙστΙον, έφ' ο δ ή σημαία οΰτη υπήρχεν ά
νηρτηιιένη.
Ήτο δέ χά Ιστιον τοθτο 6 οΐαξ τοθ λεωφο
ρείου. Τινά των μολι.βδ βόλων, προσβαλόντα τάς
πέτρας των τοΐχων κοΐ άνασκιριήσαντα, έτρσυμά
τισαν πολλούς.
Ή τιρώτη οδτη έκπυρσοκρότησις έπάγωσεν δ
λων -ιό οΐμα οί τολμηρότεροι αύτοι συνήλθον είς έ
αυτούς.
Είδον ότι είχον εναντίον των ολόκληρον συν
τσγμα.
—Άδέλφισ, είπεν ό Κουρφειράκος, μή χάνωμεν
επί ματαίω την πυρΐτιδά μ άς. Άφήσατέ τους
νά έμβουν είς τάν δρόμον μέσσ, καί τότε τούς
άποκρινόμεθσ.
—ΚαΙ πρώτον άπ' ολσ, προσέθεσεν 6 Ένζολω
ράς, άς άναστήσωμεν την σημαίαν!
Κύψσς 6έ Ιλσβε, την σημαίαν, ήτις εΤχε κέσει
πρό των ποδών ούτοθ τχύτου.
"Ηκούετο έξω ή κλαγγή των δβελών είς τα
τουφέκια γεμιζόμενα έκ νέου υπό των στρατιω
των.
Κράζει ό Ένζολωρας.
—Ποίος είνε έδώ παλληκάρι; Ποίος ημπορεί
νά άναστυλώσπ ιήν σημαίαν μας επάνω είς τό ό
δόφρσγμα;
Ουδείς άτιεκρΐνετο. Τό ν' άναβή τις επί τοθ ό
δοφράγματος καθ* ήν στιγμήν βεβαίως τα δπλσ
των στρατιώτην δλων έσκόπευον έκ νέου κατ' σύ
τοθ, ήτο βιβαιος θάνατος. ΚαΙ ό άνδρειότατος
των άνθρωπον διστάζει νά καταδικάση αύτός έ
αυτόν.
Ό Ένζολωρας αύτός ετύγχανε κεκρατημένος
υπό φρΐκης. Έπαναλσμβάνει.
—Κανεΐς δέν παρουσιάζεται;
(συνεχΐζεται)
Τ0 ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ
συγκεντρώνει λόγω τής προνομιούχου τού θέ¬
σεως τάς πρωϊνάς καί απογευματινάς ώρας την
καλυτέρα πελατεΐα.
Ή δροσά τού εΐνε μοναδική.
Ή περιποίησις τού αφθαστος.
ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
Αι* έκεΐνους πού θέλουν
νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλσ δι/ δλους
-Ι Γ
Ίστιοίρομίαι
είς τον δρμον τού Λές "Αντζελες.
Ή νιχήτρια θαλαμηγος «ίϊ— άΈ- άϊ» διερχομένη πλησίον
σημαντήρος.
ΤΡΩΓΛΑΙ
•Ο χαθηγητής τής δημοσίας δ·
γιεινής είς τό πανεπιστήμιον τής
Γλααχίβης Τζόουν Κιούρρι, δημο-
σιεύει Ινα ενδιαφέρον άρθρον ττΐ-
(.1 των συνέπειαν πού μπορεΐ νά
έχη διά την υγείαν τοθ άνθρώπου
μία χατοιχία στενόχωρος χωρΐς
φώς χαΐ χωρίς διαρχή θερισμόν
«Μία άπό τάς φριχαλεότηχας
τής Εστορί:»ς—έπάγεται δ "Αγγλος
χαθηγητής—«ίνι ή «μαάρη τρώ-
πά» τί)ς Καλχούττας είς τάς Ίν-
δίας. Όταν δ ΊνΒος Σούρα ί ούντ
—Νταουλλά χβτέλββε την Καλ
χούτταν, έρριψεν εκατόν ααράντα
ίξ "Αγγλους πολίτας είς μ'αν
ιίρκτήν επιφανείας 18 τετραγω
νιχών ποδών.
Ήταν μιά νύκτα Ιξαιρετιχά
θερμή περΐ τα μέοα τοθ θίρους
τοθ 1756 Ή «μαύρη τρΰπα» ιί
χε μόνον δύο μικρά παράθυρα είς
ίνα τοϊχον χαΐ αΰτά φραγμένα μέ
σίδερο. Ή θύρα τής ίίρχτής έ-
χλιίοθη την 8ψ εσπερινήν. "Ο
ταν οί φύλαχες ήνοιξαν την θύραν
τής είρχτής είς τάς 6 20 τής επο
μένης 123 έκ τ©ν "Αγγλων αίχ
μαλώτων εδρέΡηΐαν νεκροί. Οί 23
έπιζήσαντες μεταξύ των ίποΕαΐν
καί μία γυναΐχα, είχαν μεταβλη¬
θή είς σχιάς χαΐ φαντάσματα π ύ
μόλις είχαν την δύναμιν ν* αυρ
θοθν ίξω τής άσφυχΐικής κολάσε
ως τής ιίρχτής των. .Τό ίπεισό
διον οΰΐά που έχαραχτηρίοθη ώ;
«6£ρβχρος πράξις των ίθαγενων»
ίδωοε τό σύνθτμα διά την εγκα¬
θίδρυσιν τής αγγλικη; χυειαρχί-
ας είς τάς Ίνϊίο'ς, διότι κατόπιν
αύτοθ ό ήγούμενος των αγγλικών
δυνάμεων στρατηγίς Κλάϊβ έμφο-
ρούμενος άπό τιμιβρΕ,ύ; διαθέσει;
ίξεκίνησεν έκ Μαδράς χά! έπελ
6ών χατά τεθ Σουραί-οίιντ-Νταουλ
λά, τον ενίκησεν είς Πλασσιί
Ή νΐωτέρα ίσΐορική έρευνα—
γράφει ό "Αγγλος δγιεινολόγος—
ίμφανίζει την περίφημον «μαύρη
τρόπα» τής Καλχούτας δχι ώ;
έσχεμμένον βασανιστήρΐον, άλλ3
ώς άποτέλεσμα τής παχυλής άμα
θείας περί των δλεθοίων συνεπει
ών τοθ χαχ&Ο άερισμοθ. Διότι οί
123 "Αγγλοι ποί» είχαν ατιβαχθί)
είς την στενόχωρον εκείνην «ΐρύ
πά», δέν είχαν αρκετόν άίρα διά
ν' άναπνεΰαουν χαΐ απέθαναν άπό
άσφυξίαν.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.
Έξ άλλου δπάρχ'υν είς την ούγ
χρόνον ιστορίαν χαί αλλα πασά
δείγματα έχ των οποίων άποδει
χνύεται Βτι ή άμάθεια περί οτοι
χιιωίών δρων τίίς δγιεινής δέν
χαραχτηρίζει μόνον λα'.ύς άγρί
ούς χαί πρωτογόνους, άλλά πολ
λάχις χαι αύκυς τους πολιτιομέ
νους λαούς. ΚαΙ ό "Αγγλος χαθη
γηιής γράφΐι:
Μάρτυρις τούτου (.1 260 αίχ
μάλωτοι πού απέθαναν μίσα εί;
ίνα χελλίον φυλαχής έντος τοθ δ
ποίου είχαν ριφθή 300 μετά την
μάχην τγ.0 Άουστερλιτς ιίς την
πολιησμίνην Ευρώπην τοθ 1805
(συνεχίζεται)
ΤΟ "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ,,
Διευθύνεται
Δασκαλάκη.
ΑΦΗΝΩΝ
υπό τοθ συμπολίτου μας κ. Γεωργ.
Ή έπιβλητική έορτπ
της Νεαπόλεως.
ΝΕΑΠΟΛΙΣ 16 ^ύνβΰστβυ (άν
τβποχριτβϋ μας) —Σάς μκτέδωο)»
ήδη τηλεφωνικώς έν συντομία
τα τού πρυτοφανοΰς είς συιαμί
ιοχην Μόσμον, έπιβλητιχοτητα
καί μεναλοτοεηεαν πανηγυβι
σμοΰ της τοιτικής μις εορτής.
'Αλλ' άξίζίΐ μίχ άναλυτι«ωτέ(1α
ή Ό έορτααμέκ: ηβχισβν
τκώ; άηο τής Κυριαχής
Άπέ) τότβ εΐχε συμιληρΐίθή ο
ύιάκοβμος μ«1 «Ιχον ά-χίτϊΐ να
συρρεουν ξίνοι, βΐχϊ δ' άίχίσϊι
χαί ή φωταγΜγηοις τής πόλεως
Τό έσπβρας της Δευτέιβις άφίχθη
χαί & νομνρχης κ ΠαΓταδημητρί
ου έξ Άγίου Νικολάου "λ μ χ τη
άρΐξει τ:υ ήρχιοϊ πλίβν τό έιτΐ
σπμον πρόγραμμχ τοδ έορτασμοΰ.
Είς την μεγάλην Παναγίαν έ
ψαλη β μ«ν*ς έίΐΐρινος χορο
ατατοϋντος τού ΰεοφιλεατατου
', ηιβΛύηοΜ κ. Διονυσίου Πβό
τού ναοθ παοκτάχθηαχν ή Β Ο.Ν
καί τα Όρφχνοιροφεϊον ιΐέ την
φΐλχρμβνικήν τού άφβΰ ποιοή
λασχν διά των ΜΛντριχών ό 5 ώ ν
Μιτα των έίΐτβρινόν, 6 κό
σμβς ξεχόνετβι είς την πλατείαν
καί την κατχκλυζει. Την
ΙΟπν νυκτϊρινίιν. άρχίζβι λαμπαι
δηφορίχ άργ6τερο« ύί ένω έ
ΐτβεβολεϋΐ κατανινάζΐΐ την πλα
τεΐαν τό μκγά;ρωνον αγγέλλει
την έαβάνισιν της μ*νδβλιν4
τοις τοΰ Τ Ο.Ν. υπό την διϊύθυν
σιν τού κ. Σβρέπετζη, άποτελβυ
μενην άιό τούς κ. κ. Δ. Πανα
νιωτβκπν. Έμμ. Πατσιδιώτπν, Μ
Βουκυκλάκπν,Ίω4ν Ββργάκην,Α.
Χαλχιχδάχπν, Γ.Κβκκίνηνκαί «λ
λους χαί άρχίζετ* την εκτέλεσιν
πλουσιωτάτβυ μουσικοϋ προγράτμ
μ ο τος Κατά τα ίιαλϊίμματα παί
ζουν έναλλάξ ή Μπάντα καί ή
τζάζζ πού εχει έν)·αταατα8π είς
την λέσχην, μεταίίδεται δέ ή
μουσικίι διά δύο μεγαφώνων.
Την Ιΐην νυκτερινήν γίνβ
ται ή κανσις των πυροτεχνη
μάτων καί έλόχληρβς ή πόλις
καί τα πέριξ καταυγάζβνται
μέσα είς ςρωτβινοΰς καταρρά
κτβς. Τ ό θέβμα ήτο φαντασμα
γορικόν. Τό πρώτον μέρος τοΰ
προγράμματβς τοΰ έορτασμοΰ λή
νει ΟΙ Νεαπολίται δμως κ«1
ϊ* πλήθη τδν ξβνων «ανπν«Ρ»
στών συνεχίζουν τό γλέντι όλην
την νύκτα είς τα δροσώλουστα
έξοχικά χέντρα των κ.κ Χαραλ
Τααγκαράχη και Έμ». Μ«γ
κώνη.
Τβ «ρ«ΐ τής Τρίτης. ίι Ν«ά
πόλις ξυπνό; μέ τβΰς πχβυς τβΰ
έωθινοΰ πού παιανίζβι ή φιλαρ
μονιχή, ένιοχυομένη χ»Ί μέ τού;
σαΚπιγκτάς τής Ε.Ο.Ν, Έντβς
όλΐγου ή έκκλησία της Μβγάληί
Παναγίας, η μεγάλη αΰλή τη;
καί τα πέριξ κΐνβ κατάμεσΐα
κόσμου. Είς την λειτουργίαν τε
λουμένην υπο τοΰ θίοφιλϊστά
τού χ Διονυσίου βοηθβυμένου
υφ' ολοκλήρου τοΰ κλιΐρου, προα
ήλθεν καί ο νομάρχας Λασηθι
ου κ. Ποοταδημητρίου, & Δήμαρ
χος Ήραχλίίου κ Γεωργιάδης,
ό διοικητής χωροφυλακής Ήρα
κλίίου κ Όρφανουδάκης, καθώς
καί δλαι «ί τοπικαί αρχαί. Μβ
τα την λβιτουργίαν. γίνεται ή
λιτανβία της είκόνος Καί κατό
πιν άρχίζει π δεξίωσις των ξέ
νων'*βικίνητβι, έργβζονται πρός
τουτο οί κ. κ. Πιτυχάκης, Λογα
ριαατάχης, Φινοχαλιώτπς καΐ χΐ
δίδες τοΰόμίλου. Τό άπόγευμοι γί
νβτ«ι παρέλασις τής Β Ο.Ν., των
βραχοφόρων καί την άβλητών ά
χολοΰθως δέ, κατ' επιθυμίαν τβΰ
κ. Μομάρχου, τηρείται σιγη δύο
λεπτών είς μνήμην τοΰ άπβθα
*όντος την πρβηγουμίνην, π«
λαιβϋ πολιτευτοϋ και ίατρβΰ
Νικ. Σεργίου
Γίνεται τό άγώνισμ* τού Αρη
ρείου δρόμου χαί έρχονται πρώ
τοι νικηταΐ χ α τα σειράν οί
Δημ. Καρτοττζόνλου. τής Ε Ο.Ν
■Ηραχλείί-υ είς 15 . Γεώργ Παπά
τζανάκης Ε.β.Ν. Νεβπβλβως είς
15 30' κοιί ΈμμανβυηΧ Μπλατζά
κης Ε.Ο.Ν. 'Αγ Νικολ*ου είς 16'.
Ό πρδτος ελαββ το άδλοθετηβέν
υπό τοΰ έν Αϋστρ«λ(α ομογΐνοΰς
κ. Σαρρή κόπελλον, 6 δεύτερος ε
λαβεν 6'Οδρ. καΐ έ τρίτος 300 δρ
Ακολούθως το Όρφανοτροφεΐον
υπο τα ποραγγέλματα τοΰ κ Κυ
βερνητακη εκτελεί τεχνιχους
βχπματισμεΰς τέλος δέ υπό τους
ηχους λ«ΐκή$ μβυσικής χορευον·
ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Καθιστά γωστέν ίτι άναλαμβάνει δια των άεροηλά-
νων τής Έταιρίοτς την μεταφοράν δεμάτων χαΒώς χαί
έμπορευμάιων πάντες βάρευς άπ' Άδηνδν είς "Ηρά¬
κλειον καί έξ Ήραχλείβυ είς Αθήνας.
Ή μετχφβρά των ταχίστη καί βσφβλή;, είνε επί πλέον
ή συμφερωτέρκ, χκθέτι εΐνε άπηλλ&γμένη ηαντός έξόδβυ.
Τα μεταφερέμενα δια των άερβπλάνων δέματα β-
παλλάσσβνται λιμενικβύ φόρον.
ται τοτικβΐ χοροί είς τούς οπο(
ούς δι&χρ9ησαν οί κ κ Δ. Κου
νάλης μ>1 Γ. ΣτβΦκνάκης καί αί
δίδες Μ Μαγίΐηλή. Ν. Γιαννα
χάχη, Φ. Πιτυκπχη, Φ. Ταμττου
ρατζή, ' ·ν. '^νδριανάκη, Έρν.
Διαλλυνά χαί © Βεργάχη Τούς
αγώνας χ*1 τού; χορούς ύπολο
γιζίτχι δτι παοπχολούθαααν 7 π«
ρίποβ χιλ κέαιιου. Την νύκτα έ
γένετο ό ίτήαιος έπίαημος χορός
είς τό γυμνάσιον, πλουβίως φυτβ
γωνημενον καί διακοβμημενον
π-χρευρεθησχν ό νομάβχης κ. Π«
παδημπτρίου μ»τά των εΐσηνητών
τής Νομχρχίας κ κ. ΐτβμουλη
καί Λίμπιδάκη, ο διοικητής χωρο
φυλβχπς Ήρακλϊίου κ Όρφκνου
δχχης. 6 διβυθιιντή; Μουσείβυ Ή
ρακλβίου καί ή κ. Πλάτην©;, ή οί
χογένκια Δρακοντίδου, κ Ί. Συλ
λινάρδος μβτά τής δίδος θυγ«-
τρός τού, οί κ κ Ζωγραφάκηί,
Στ Λογιάίπς, Π«οάκπς, Τζαρδής
μϊτά τής δίδος αδελφάς τού, Μ.
Β>βιλβίου, Κουτ&ντος, Γβωργα
λής έπόπτης άγορ«νοαίοΐς, Π. Βλα
χάκη:, Βογιατζής υγειονομικο«
έπόπτης, Χρονάκης, Μ- Ψαχουλά
κης, Λουχάκικ. ΐ. Κούνδουρος
μβτά τής δίδος Κουνδούρου, κ.
χαί κ Φαζόλο, Μ Μασαβρος, δί
δβς Δαφνομηλη κα) Κικη Συγγε
λάκη 'βξ "Ιεραπέτρας οί κ κ.
Μαστοράκης, Ζηιηα μετά τής δί
δος αδελφής τού, Παπαδάκης, κ.
καΐ κ. Παπαδάκη έφόρου, κ κχΐ
κ. Μαυρβφόρου ίατροΰ καΐ κ Ά
απρνδχχης- 'έίχ ^ϊαπόλεως- Δίδες
Γραμματιχάχη, Φρ, Τζοιγκαράχπ,
Κύσ Φρουζή, Καλλιόπη καΐ Ού
ρανία Σεργχκη, Ν Ροβίθη, Εύαγ.
'Αλεξάκη. Μ. Καμπάνη, Ίωάννα
καί £κεύω Τσίχλη, Εύαγ. Σιλλι
γαρδάκη, Άν. Χονδροΰ, Ν. Μαγ
κώνη, Ρένα Φούσχη, Ρ Σηφάχη.
Τσιρακάκη, Πιτυκάκη κ«1 άλλαι,
Κυρία καΐ κ. Γιαννουράχος Πρω
τοδίχηί, κ. καί κ. Ν. Σΐργάχης,
κ καί κ. Έμμ. Ναυροφόρος, κ.
χαί χ. Β. Παυλάκης, κ καί κ. Εύ.
Τσιραχάκης,χ καΐ χ. Κ. Τσίχλης,
κ. χαί χ. Ροϋσ. Κούνδουρος, χ
καΐ κ, Λογαριαατάκη, χ χαί κ.
Έμμ Πιτυκάκης, κ καΐ χ Ί. Κυ
βερνητάκης, κ. καΐ κ Ν. Κριτσω
τα κης καί οί κ χ. Χονδρός, Κ.
Λογχριαοτάκη;, Ί. Πλατάκης, Έ,
κ»ι Μιχ. Άλβξ&κης, Δ. Φινοκα
λιώτης, Ί. Τερζάκης, Ί, Σπανά
κης, Φ. καΐ Κ, £Ε»γαχη?, Ν. Βου
κυκλάκης, Ν. Τσαγκαράκης, Γ.
Σερέπετζης, Ε, Καλλιατάκης, Ν.
Σβργάχης, Γοααματιχ&κη;, Γ. Π«
ρουλιβς καί αλλοι των οποίων τα
ονόμχτα μας διαφβύγουν,
Ό χορός διήρκεσε μέχρι πρωΐ
άς Ό δλβς δέ έβρτασμός υπήρξεν
άνευ προηγουμίνου. Άξίζουν αυγ
χκρητήριβΐ τόσον ή χοινότης ί
σον χαί ή Ε.Ο.Ν, χαΐ ο Τ.Ο.Ν.
καΐ η 49 Κοινη Διΐώθονβις Αΰτο
κινητών καΐ βλβ» βσοι ουνιτίλι
σαν αίς την επιτυχίαν της εορτής.
'^'—■?^**^Ι|Δΐ%·ν~Ι^^Ι^ΙΙε^ει^^^εεβΤ^έ9^ε^^^^*^^^%εΐ4^^^/
—Ειδή τίίς Έλληνικης Βιο-
μηχανίας είς τάς άγοράς
τής ΑΙγύπτου.
Πρός 8λ» τα Έμποριχά χαί
Βιομηχανιχά Έπιμελητήρια έχοι
νοτιοιήθη έγγραφον τοθ έν 'Αλε
ξανδρε'α Γεν. Προξένου τίίς 'Ελ
λδος έκ τοθ δποίου χαθίαταται
γνωστόν δΐιώρισμίνα'εΐϊη νειοτιρι
σμοθ τής Έλ?ηνιχή"ς Βιομηχαν(ας
έΐιιδειχθέντ* είς τάς Αιγυπτια¬
κάς αγοράς ευρέθησαν αρίστης
*ατεργασ(,ας καί ποιότητος εφά¬
μιλλα πολλά δέ τούτων χαί ανω¬
τέρα των παρομοίων Είιριοπαϊ-
κή; προελεύσεως. Ώς έκ τού¬
του ΰΐΓ.οδειχνύ'ται νά γίνη συ-
στηματιχή προσπαθεία πρός ει¬
σαγωγήν είς την Αίγυπτον των
ανωτέρω έχλεχχών είϊών.
—Προαγωγαί Κρητδν αξιω¬
ματικών.
Διά Β Δ προάγονται έκ των
χεκυρωμένων πινάχων 1939—40
οί κάτωθι άξιωματιχο': Είς
δπολ·χαγοί»ς πεζικοθ οΕ άνθιιπο
λοχαγοί: Ε. Τερζάκης, Ι. Γ«ρι·
ουϊάκης χαί Ν. Κωσταχης. *ΕΕς
υπολοχαγόν πυρκβολιχίθ δ άνθυ
πολοχαγος Ί. Βΐλλιράκης. Είς
ταγματάρχην κεζιχοθ ά λοχαγός
χ. Κ. Περάκης.
—Διά τούς κυνηγούς.
Ή κυνηγετικη Όργάνωοις Ή
ρκλείου ανακοινοί ότι από της
προσβχοΰ; Δευτέρα! 21ης Αύγού
στου θά αρχίση η έκδοσις των
άδειών τοΰ κυνηγίου. Είς τας
κατά τόπους Κυνηγιτικάς Επι
τροπάς καΐ αίς δλους τούς Προ
εδρους των Κοινοτήτων, άποστίλ
λονται έντος τής εβδομάδος αΰ
τής ίντυπα αιτήσεων καΐ δδη
γίαι διά την βκδοσιν άδβι&ν
χυνηγίου ^ καΐ κβλοδνται &
σοι θελουν αδειαν νά ζητήσουν
τοιαϋτα Εντυπα από τβν προε
δρον της κοινότητος των ή άπό
την Κυνηγατιχήν Επιτροπήν των.
Περισσοτέρας πληροφορίβ; δύνα
ται νά λάβη έκαστος είς τα γρα
φεϊα τής Κυνηγετικής Όργανώ
αεως Ηρακλείου (οδος 1821, αν»»
8εν κατβστήματος Ήλεχτριχ&ν
•ίδών Παπαδάκη η Καπνη, Χεΐ
τκν Όγλοΰ).
—Διανυκτΐρεύοντα φαρμα-
κεϊα.
Σήμερον 18 Αύγουστον 8α δια
νυκτιρΐύση τέ) φαρμακείον Γ. Γ·
ιτεαάκη,
} 1
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Παρασκευής
18 Αύγουστοο 1939
123 Ώρα
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ
ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗ11Ν ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
ΕΠΙΜΕΝΟΥΚ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΤΟΥ! ΔΙΑΤΥΟΟΟΕΝΤΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
ΟΜΟΙΑΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΗΡΕΙ ΚΑΙ ϊ ΗΟΑΟΝΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
Βερολίνου άναφέρουν ότι οί Γερμανοί
άποκρούουν την σύγχλησιν διεθνούς δι¬
ασκέψεως διά τό Δάντσιγκ.
Οί Γερμανοί σχετικώς έπιμένουν είς
τούς βασικούς δρους τούς διατυπω·
θέντας παρ" αυτών διά τό ζήτημα τής
ελευθέρας πόλεως καί οΐτινες ώ; γνω¬
στόν συνίστανται είς την ένσωμάτωσιν
τής περιοχάς τού Δάντσιγκ είς την Γερ
μανίαν.
"Εξ άλλου καί ή Πολωνία, καθ' ά
τηλεγραφείται έκ Βαρσοβίας, δέν είναι
οιατεθειμένη νά αποδεχθή άποφάσεις
οίασδήποτε διασκέψεως άφορώσας τό
Δάντσιγκ.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΑΝΤΣΙιΚ
ΦΕΡΕΤΑΙΕΠΙΔΕΙΗΟΥΜΕΝΗ
ΑΟΓΟ ΣΥΝΕΧΙΣΕΟΣ ΤΟΝ ΕΗΕΙΣΟΛΙΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγουστον (τού άν
ταποκριτοΰ μας).—· Τελευταίαι πληρο
φορίαι έκ τού εξωτερικόν άγγέλλουν ότι
η κατάστασις είς ιό Δά-ντσιγκ έπιδει·
νοΰται δεδομένου ότι συνεχίζονται τα
έπειαόδια Γερμανών καί Πολωνών καί
γενικώς διότι ούδεμία βελτίωσις πά-
ρατηρείται είς τάς εκατέρωθεν σχέσεις*
Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΑΝΗΓΓΕΙΛΕ
ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΙΝ 1ΟΌΓΕΡΜ ΑΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τού άν·
ταποκριτού μας).— Καθ* α αγγέλλε¬
ται έκ Βαρσοβίας ή Πολωνιχή κυβέρ¬
νησις ανήγγειλε την σύλληψιν εκατόν
Γερμανών είς την μεθόριον. Οί συλ¬
ληφθέντες κατηγορούνται ότι ένήργουν
χατασκοπείαν.
ΕΙΣ ΣΙΛΕΣΙΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
ΕΒΕΤΕΟΗΣΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτοΰ^ μας). — Τηλεγραφούν έκ
Παρισίων ότι είς την Σιλεσίαν οί Γερ·
μανοί επετεθησαν εναντίον των Πολω*
νών άστυνομικών. Ή επίθεσις των Γερ¬
μανών έξειλίχθη είς αυμπλοκήν, εδέησε
ίέ νά ενισχυθή ισχυρώς ή Ηολωνι-
χή άστυνομία διά νά αντιμετωπίση
τούς έπιτιθεμένους.
ΕΙΣ ΙΙΑΕΣΙΛΝ ΑΝΕΚΑΑΥΦΟΗ
ΜΕΓΛΛΗ ΟΡΓΑΙΙΟΙΙΣ ΚΑΤΑΣΚ1ΟΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας). — Βεβαιούται κυ.1 έκ
νεωτέρων πληροφοριών ότι είς την Σι¬
λεσίαν ανεκαλύφθη εύρυτάτη οργάνωσις
Γερμανικής χαιασχοπείας. Οί συλλη·
φθέντες είς την μεθόριον υπό των Πό-
λωνιχών «ρχών πολυάριθμοι Γερμα¬
νοί, άνήκουν ώς μεταδίδεται είς την ορ·
γάνωαιν ταύτην.
Ο ΠΡΕ2ΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟΝ κ. ΜΕΤΑΞΑΗ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).— Ύόν πρωθυπουρ-
γόν χ. Ί. Μεταξάν επεσκέφθη σήμερον
ό πρεσβευτάς τής 'Αμερικής όστις καί
συνομίλησε μετ' αυτού επί τίνα ώραν.
ΠΟΤΕ βΑ ΑΙΙΝΕΡΓΗ6ΟΣΙΝ
ΑΙ ΑίίΔΥΪίΡΙΟΙ-ΚΑΤΛΤΑΚΤΗΡΙίΙ ΙΙΕΤΙΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τού άν-
τβτκοχριτού μας).-— Κατ' απόφασιν τού
ύπουργείου Παιοείας αί απολυτήριον
καί χαταταχτήριοι έξετάσεις των κατ' ί·
δίαν διδαχθέντων καί των ίοιωτικών)
σχολείων θέλουν ενεργηθή κατά τό πρώ¬
τον ^δεκαήμερον τού Σεπτέμβριον |
Ναυαγει ή ίδέα
διασκέφεως διά τό Δάντσιγκ;
Γερμανοπολωνικά έπεισόδια.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 17 Αύγούστου
(Ιδιαιτέρα υπηρεσίαι τής «Ά
νορθώσεως»).— ΑΙ γερμανι¬
καί έφημερΐδες άπαντωσαι
είς τάς άγγλικάς, άποκρούουν
ζωηοως την Ιδέαν συγκλήσε
ως διασκέψεως διά διά τό Δάν
τσιγκ διότι, καθώς τονΐζουν,
ή πόλις αυτή άνήκει Ιστορι-
κώς είς την Γερμανίαν είς
την οποίαν πρέπει νά έπιστρα
φή χωρίς συζητήσεις. Την ίδέ
αν τής συγκλήσεως διασκέ
ψεως, άποκρούουν έτιΐσης,
καθ' ά τηλεγραφείται έκ Βατρ
σοβΐας καί οί έπΐοημοι Πολω
νικοΐ κύκλοι.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Αύγούστου
—Τούς έπισήμους άγγλικούς
κύκλους άπασχολεΐ ζωηοως
ή δημιουργουμένη είς Λάν
στιγκ κατάστασις. Κατά την
αντίληψίν των έπιβάλλεται νά
λυθοθν ωρισμένα τουλάχιστον
ζητήματα μεταξύ Πολωνΐας
καί Δάντσιγκ διότι δέν είναι
ορθόν νά μένουν έκκρεμεϊς
διαφοραί πού προκαλοθν έν
τάσιν τής καταστάσεως.
Τό καλύτερον, λέγουν, εί
ναι νά έλθουν είς άπ' εύθεΐ
άς συνεννοήσεις ή Βαρσοβ'.α
καί τα Δάντσιγκ, έλπΐζουν 6έ
δτι ή μετάβασις τοθ Πολω
νοθ άομοστοθ είς την Βαο
σοβΐαν καί αί συνομιλΐαι πού
θά έχη μετά την επιστροφήν
τού είς Δάντσιγκ μετά τοθ
προέδρου τής Γε&ουο(ας καί
τοθ ΔιοικητοΟ τής πόλεως θά
ϋχουν άγαθά άποτελέσματα.
ΟΙ «Τά(μς» γρΑφουν είς σημε
ρινόν άρθρον, διερμηνεύοντες
προφανβς τάς έπισήμους αγ
νλικάς άΐτόψεις: 'Εκεϊνο πού
εμπορούμεν νά βεβατιώσωμεν
είναι δτι σχέδιον τετραμε
ροθς διασκέψ:ω; διά τό Δάν
τσιγκ δέν υπεβλήθη είς την
Αγγλίαν. Πάντως, ό άποκλει
σμός τής Πολωνΐας άπό μίαν
τοιαύτην διάσκεψ ν άττασχολεϊ
ζωηρώς την κυβέρνησιν μας.
Άλλ' είναι έν πάση περιητώ
σει απαράδεκτον νά διεξα
χθοϋν συνομιλΐαι πρός έπ!λυ
σιν τοϋ ζητήματος τοθ Δάν
τσιγκ άνϋυ τής συμμμετοχή"
είς αύτάς, τής Πολωνΐας.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 17 Αύγού
στου.—Είς 'Άνω Σιλεσίαν συ
νελήφθησΐν 350 Γερμανοί κα
εγένοντο έρευνσι υπό των Πό
λωνων αστυνομικον είς τάς
οικίας των. ΟΙ συλληφθέντες
έρρ!φ9ησαν είς τάς φυλακάς
τοθ Κάτοβιτς καί ύπεχρεώθη
σαν νά έαγάζωνται είς δημό
σία ?ρνα. Αί τηλεφωνικαί κα
τηλεγοαφΐκαί συγκοινωνία
διεκόπησαν είς "Ανω Σ'λεσ
αν. Ζωηρός άνσβοασμός επι
«ρατρΐ μεταξύ των Γερμανών
τής ΠιλωνΙας, καταφευγόντων
είς τα δάση έξ αΐΐίας τής ά
σκουμένης είς βάρος των τρο
μοκρατΐας. Είς Γερμανός έφο
νεύθη καθ' ήν στιγμήν άιεπει
ράθη νά καταφύγη έκ Πολω
νΐας είς τό γερμανικόν εδά
φός.
Επιδεινούται
ή κατάστασις είς Κ. Ευρώπην.
ΡΩΜΗ 17 Αύγούστου (16.
ύπηρεσ(σ).—Κατ' εΐδήσεις έκ
ΛονδΙνου ό άγγλικός τύπος
θεωρεΐ σοβαρωτάτην την κα
τάστασιν είς την Κεντρικήν
Ευρώπην προβλέπει δέ έτι με
γαλυτέραν έπιδεΐνωσιν.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Αύγούστου.
—'Υπάρχουν πληοοφορΐαι δ
τι τα γερμανικά στρατεύματα
έτοιμάζονται νά καταλάβουν
ολόκληρον την ΣλοβακΙαν. Κα
τα μήκος των συνόρων συγ
κεντρώνονται συνεχώς νέαι
στρατιωτικαί δυνάμεις καί έ
γείρονται όχυρωματικά έρνοτ.
Είς την πρωτεύουσαν τής Σλ,ο
βακΐας Μπρατισλάβαν, έγκα
θ'σταται έντός των ημερών
'ερμανός Διοικητής.
Οί κ. κ. Τσάμπερλαιν καί
Χάλιφαξ θά διακόψουν την
έξοχικήν άνάπασΐν των καί
θά έπανέλθουν ένταΰθα την
προσέχη" Τρίτην διά νά συσκε
φθοθν επί τής διεθνοθς κατα
στάσεως. Έν συνεργασΐα μετ*
άλλων ύπουογων θ' άποφασί
σουν άν έπιβαλλεται ή έκτα
κτος σύγκλησις ολοκλήρου
τοθ ύπουργικοθ συμβουλίου
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Αύγούστου —
Ή "Εφημερίς «Ήμέρα» γρά
φεΐ δτι ό «πόλεμος των «νεύ
ρων» συνβχίζεται άνευ διακο
πής. Ή ΓερμανΙα άγωνΐζεται
νά διασπάση τό μέτωπον τής
εΐρήνης καί νά κλονΐση την έ
μπιστοσόνην τής ΠολωνΙας
πρός τάς δυτικός δυνάμεις,
άλλ' επί Γματαίφ. Ή «Έπο
χή» παρατηρεΐ: Ό επόλεμος
των νεύρων» άντΐ νά μας κλο
ν'ση μάς έτόνωσε. Ή Ιδέα
τής τριακονθημέρου άνακωχής
αποτελεί ϊν άπό τα συνήθη
γερμανικά τεχνάσματα θά
μείνη δέ χωρίς άποτέλεσμα.
Ό «Χρόνος» έν κυρΐω άρθρω
ύπογραμμΐζει: «Εάν νομίζη ή
Γερμανία δτι θά συντελέσω
μέν είς τόν άκρωτηριασμόν τής
Πολωνίας, άπατδται. Ή έπο
χή τοθ Μονάχου παρήλθεν ά
νεπιστρεπτεΐ. Είμεθα Ετοιμοι
νά παράσχωμεν πασάν συν
δρομήν είς την Πολωνίαν διά
νά διαφυλάξη καί νά ττροστα
Λύση την άκεραιότητά της».
Συνδυασμένα
γυμνάσια Αγγλίας - Γαλλίας
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Αύγούστου
(ίδ. ύπηοεσΐο).— Είς την Αγ
γλίαν ήρχισαν νέα μεγάλα
άεροπορικά γυμνάσια είς τα
όποΐα λσμβάνουν μέρος καί
γαλλικά βομβαρδιστικά άερο
πλάνα έπιχειροθντα έπιδρο
μάς καί βομβαρδισμούς κα
τα διαφόρων Αγγλικών περι
φερειών. Τα πρώτα γυμνάσια
τή συμμετοχή καί Γαλλικών
άεροπλάνων έξβτελέσθησαν
την παρελθούσαν νύκτα, έπα
αληφθέντα σήμερον. Την με¬
σημβρίαν σμήνη Γαλλικών ά
εροπλάνων έπεχεΐρησαν επι
δρομήν κατά τοθ Λονδ,νου.
Την Ιδίαν ώραν εκατόν γαλ
λικά βομβσρδιστικά έπεχε'ρη
σαν έπιδρομήν καί κατά των
νοτίων άκτων τής Αγγλίας.
Τα γυμνάσια συνεχίζονται έ
πιτυχώς.
Ή θέσις τήςΠολωνίας
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 17 ΑύγούσΛυ
(ίδ. ύπηρεσ(ο).— Την πρωΐαν
επέστρεψεν είς Δάντσιγκ ό Πό
λωνός έκπρόσωπος άφοθ συν
ωμίλησε μετά τοθ κ. Μπέκ καί
τοθ ανέπτυξε τα των συνομι
λιών τού μετά τοθ ΓερμανοΟ
ΔιοικητοΟ τοθ Δάντσιγκ. Οί
έπίσημοι κύκλοι καί ή κοινή
γνώμη, δέχονται μέ άπαράμιλ
Χον ψυχραιμίαν την διαρκώς
εντεινομένην άντιπολωνικήν
εκστρατείαν υπό τοθ Γερμανι
ο0 τύπου, Θέτοντος είς κυκλο
φορίαν φανταστικάς είδήσεις
περί τρομοκρατικόν ένεργει
ών έν Πολωνία.
ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΝ ΕΡΓΩΝ
Κατ' έγκύρους πληροφορίας
μας κατόπιν έπειγόντων τηλε
γρσφημάτων τοθ ΎπουργοΟ
ενικοθ ΔιοικητοΟ Κρήτης κ.
Σφακιανάκη ενεκρίθη παρά
τής Έθνικής Τραπέζης ή χο
ρήγησις τοθ ϋπολοίπου τοθ
δανεΐου των λιμε νίκων ίργων
έκ 10 έκατομ. δραχμών.
Ήδη δέτηλεγραφήθη είς τόν
Προεδρεύοντα τής Λιμενικής
"Επιτροπήν κ. Γερωνυμάκην
παρά τοθ Κεντρικοθ τής Ιδίας
Τραπέζης δτι απεστάλη είς
τό ένταθθα Ύιτοκατάσΐημά
ής τό πρός υπογραφήν άπαι-
ουμενον δηλωτικόν._____
το ταμεΤον
ΑΣΦλΛΙΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΐαΝ
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
'Η Διοίκησις τοθ ΤαμεΕου Ά-
φαλίσεως Έπαγγελματιών καί
Βιοτεχνών τή; Ελλάδος διίταξε'
τδν ένταθθα έπόπιην τοθ ΤΕΒΕ
κ. Βΐ/ΐικυχλάρην δπιος περιοδιύοη '
τάν 32ον τομία, ήτοι τάς επαρ-!
χίας Τεμένους, Μαλιβυζίου, Μο (
οφατσίου, Πυργιωΐίσσης, Καινου
(,1ου χαΐ Βιάννου, πρός διανομήν Ι
των άτομκών βιβλιαρϊων είς τιύς
ήαφαλισμένους.
Καθ* α πληροφορούμεθα ό κ.
Βουκυχλάρη; άρχίζει την πιριο·
διίαν τού άπό σήμερον,
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Αογςύστου—
Ό δπαυργός των Εξωτερικών τή;
Ο&γγαρίας ευρίσκεται εί; Σαλ
τσβοθργον, Ο> άπόγιυμα 5έ πρό
κείται νά μεταβή εί; Μπερχτεσ
γκαντιν πρό; έπίσκιψΐν τού Φ6
ρερ. Μετά τοθ φόν Ρίμπεντροπ
έσχε μακράν συνομιλίαν.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17.— Οί χ. χ.
Ντάλαντιέ χαί Μποννέ εδέχθη
σαν τόν έν Ρωμη Γάλλον πρε
σβευτήν, έπιατρέφονια (νΐό; ;ών
ημερών είς την θέσιν τού.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ17.—Πρό τή; άνα
χωρήσεώς τού διά Β^ρσοέίαν δ
11ολωνί;έπρόσα)πο; είςΔάντσιγκ,
ιίχε μακράν συνομιλίαν μετά τοθ
ΓερμανοΟ ΔιοικητοΟ τής ελευθέρας
πόλεως.
ΜΟΣΧΑ 17 — Ή κατάστασις
εί; "Απω Ανατολήν επεδεινώθη
περισσότερον. Είς τα Ρωσσομαν
τζουριανα σύνορα συνήφθη νέα
σφοδροτάττ) μάχη μέ βαρεία; ά
πωλείας.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 17 - Ή ιϊδη
αίς προσεχοθ; ταξιδίου τοθ Οθγ
γρου άντιβισιλίω; ναυάρχου Χόρ
τυ είς Ρώμην χαί Βερολίνον εί
ναι τελείως άίάσιμος.
Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΟΡΤΗ
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΒΙΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Μετά τή"; συνήθους ίπισημόττ]
τος έωρτάοθη προχθές δπό τοθ
44ου σιιντάγματος Ρεθύμνη; ή έ-
πέτειος τής μάχης τοθ Κάλί—
Γχρότο. Τάν πανηγυριχάν εξεφώ¬
νησεν ό Διοιχηνής ΐ0ο Συντάγμχ-
τος χ. Ίνιωτάχης. Είς την τελετήν
παρίστατο χαί έ Μέρχρχος Κρή¬
της δποατράτ.ηγος χ. Ωαηαστερ·
γίου χαθώς χαί δ Νομάρχας Ρ«.
θύμντ]ς χ. Άθ Παπαθανασίου.
ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ
Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
Δι' αποφάσεως τή"ς έπιτρο
πής διατιμήσεων οί τιμαί των
αλεύρων καί τοθ άρτου παρα
μένουν άμετάβλ,ητοι καί διά
την τρέχ. έβδομάδα.
ΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ ΑΤΥΧΗΜλ
ΠροχΓ'ές ένώ ί 8ετής Γεώργιος
Νιχ. Χριστοδούλου ίκεχείρει νά
πλύ.η αταφϋλάς είς την δδρορρόην
τοθ φρίατος τοθ Βχαιλείου Μή
λαέν Νία Αλιχαρνασσφ έξςύ χατ'
εκείνην την στιγμήν ήνιλιϊτο χό
ΰϊιορ, ένεπλάχη είς τό άντλητι
κάν μηχάνημα ή δεξιά χ«£ρ ΧΟϋ
χαί άπίχίπη έκ τοθ μίσου Τ0ο
ηήχιως.
30 Πρωίνή
1
ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΠΛΩΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΕΗΕί ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ
Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
ΑΘΗΝ %Ι 1 7 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ
Λονδίνου άναφέρουν ότι εντός 6εκα·
πενθημέρου ύπογράφεται ή συμμαχία
Αγγλίας καί Πολωνίας.
"Οσον άφορα την στάσιν τής Γαλλί·
άς άπέναντι τού Δάντσιγκ αυτή παρα·
μένει άμετάβλητος. Γενικώτερον ού¬
δεμία επέμβασις η μεσολάβησις διά τό
ζήτημ* τού Δάντσιγκ φαίνεται πιθανή,
άποκρούεται δέ βιαρρήδην άπό μέρους
χαί των δυΐΐκών δυνάμεων πάσα μο·
νόηλευρο; λύσις τού ζητήματος.
ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΚΟΙΝΗ ΙΤΑΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΔΡΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΔΑΝΤΣΙΓΚ;
ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).— Ή εφημερίς «Φορ
πόητ» τονίζει, καθ' ά τηλεγραφείται,
ότε ή Ίτ»λ£α καί ή Γερμανία συνεφώ·
νησαν νά δράοουν συντόμως άπό κοι·
νού δια τό ζήτημα τού Δάντσιγχ ά«
παιτοθσαι την ταχείαν επίλυσιν τού προ
βλήματος.
ΘΑ ΠΡΟΤΑΘΗ Δ1ΕΘΝΗΣ
ΑΝΑΚΩΧΗ ΝΕΥΡΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται ότι θα
προταθή ή συναψις διεθνούς «άν?κω·
χής νεύρων» ^ πρός τόν σκοπόν τής βη
μιουργίας ήρεμωτερας άτμοσφαίρας
διά την ρύθμισιν των εκκρεμούντων εύ·
ρωπαϊκών ζητημάτων.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗΝ ΟΙ ΙΛΠΩΝΕΣ
8Α ΕΠΙΤΕΒΟΥΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτού μας).— Κατα τα έκ τής
"Απω Άνατολής τηλεγραφήματα οί
'Ιάπωνες είς την Σαγκάην έτοιμάζοντα*
νά έπιτεθοΰν κατά των ξένων έκχωρή
σεων.
τί == "
ΓΑΛΛΙΑΣΚΑΙΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).—·Κατά τα έκ Παρι¬
σίων τηλεγραφήματα ό Γαλλικός τύ
ηοςαπασχολείται ευρύτατα μέ έπισυμ·
βάν εις^ τα γαλλογερμανικά σύνορα σο¬
βαρόν επεισόδιον κατά τό οποίον Γάλ·
λο; τελωνοφύλαξ έκακοποεήθη υπό Γερ¬
μανών επί Γαλλιχού έδάφους. Αί πε¬
ρισσοτέρας των Γαλλικών εφημερίδων
τονίζουν ότι είναι άνάγκη νά τιμωρη-
θούν αυστηρώς οί υπαίτιοι τού έπει-
σοδίου υπό των Γερμανικών άρχών
καθ' ότι ή Γαλλία επί τού προκειμένου
δέν ηροτίθεται να αρκεσθή είς την υ¬
ποβολήν απλής διαμαρτυρίας.
ΔΕΝ ΒΑ ΜΕΙΝΗ ΑΤΙΜΟΡΗΤΟΣ
ΟΦΟΝΟΣΤΟΥΠΟαΊΙΝΟΥΦΡΟΥΡΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έ*
Βαρσοβίας ότι οί ΗολωνικοΙ κύκλοι
έκφράζονται δριμέως εναντίον τής Γερ-
μανίας δια τό χθεσινόν επεισόδιον είς
τα σύνορα τού Δάντσιγχ χαθ' δ είς
Πολωνός στρατιώτης εφονεύθη υπό έ-
θνικοσο»αλιστών. Ό φόνος ούτος τονί
ζουν οί ΗολωνικοΙ κύκλοι, δέν θά μεί
">η ατιμώρητος.
ΔΙΕΤΑΧΘΗ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ
ΤΟΝΓΕΡΐνΐΑΝΟΠΟΛΟΝΙΚύΝΣΥΝΟΡΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τού άν
αποχρΐτου μας). '— Τό πρακτορείον
Τρανσότσεαν μεταδίδει ότι διά πρώ¬
την φοράν ή Ηολωνική κυβέρνησις— κα·
τα τ άς ληφθείσας είς Βερολίνον πληρο-
φορίας—διέταξε τό πλήρες κλείσιμον
τού μ εγαλυτέρου τμήματος των Γερμα
οπολωνικών συνόρων τής 'Άνω Σιλε
βίας
κων
Μέγεθος Γραμματοσειράς