97671 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5243

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

17/8/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
ΑΙγύπτου
{τησία λίραι 8
ίξάμηνος 3
Άμερικής
έτησία δολ, 16
ίξάμηνος > 8
Τ~ή
κστά φύλλον
Δραχ. 2
ΠΕΜΠΤΗ
17
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1939
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
- ΟΔΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΕ Β4ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 52*3
ΥΗΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΝΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΣΙΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΞ ΑΥΤΗΣ ΑΓΑΘΑ
Ά πό ημερών ήρχισε καί
ουνεχίζεται εί; Μοίραις ή
συγκέντρωσις σίτου ενεργβυ
μένη υπό τής Ενώσεως Γε-
ωργικων συνεταιρισμόν Μεσ
σαράς καί τοΰ πρακτβρείουτής
Άγροτρκπέζης. Οί γεωργβί
παραδίδουν μέ προθυμίαν
τό προϊόν των καί ήδη έχει
συγκεντρώση ποσότης 150 πε
ριπβυ χιλιάδων οκάδων. Ύ-
πβλβγίζετα. δέ (τι μέχρι τέ-
λους Βά συγκεντρωθβΰν άνω
των 600 χιλ. ίσως δέ καί έκ«·
τομμύριον. Μόλις άλλωστε έ
περατωθή ό άλωνισμός— είς
τα όρεινότερα διαμερίαματα
συνεχίζεται άκόμη— καί οί
χωριχοι δέν ηΰκαίρησαν νά
μεταφέρουν τό προϊόν των.
Ή τιμή έν τού τοις την ο¬
ποίαν προσφέρει ή συγκέν¬
τρωσις είνε ίχανοιτοιητιχή
χαί κατα πολδ ανωτέρα τής
πραγμκτοποιουμένης είς την
ελευθέραν αγοράν. Ή ύΐτη
ρεβία συγκεντρώσεως έπλη
ρωνεν είς την αρχήν 8 δρχ.
κατ' οκάν ώ; προκκταβολήν
μέχρι καθοριαμοΰ όριστικής
τιμής. Α πό προχθές ομως κα
Θωρ(σ9ησαν αί ©ριστιχαΐ τι
μαί. Καί πληρώνεται είς τού;
παραγωγεύς τιμή 8 50—9 δρχ.
κατ' οκάν χά» χατά μέσον ό¬
ρον. Διότι πρέπει νά σημει
ωθή ότι είς τας έξαιρετικας
ποιότητας χαταβάλλεται τι¬
μή μέχρι 10 δρχ. κατ' οκάν.
'Όταν δέ λάβωμεν ύπ'
όψιν ότι ή τιμή τοΰ σί¬
του είς την αγοράν των Μοί
ρών κυμαίνκται άπό 6.70—7.
20 κατ' οκάν, βλέπομεν «τι
ή διαφορα είνε τεραστία.
Κ» κντιλοψβανόμεθκ καλυ¬
τέρα πόσον ευεργετικόν είνε
τό μέτρον τής συγκεντρώσεως
τού σίτου καί πόσον πρέπει
«ά ενισχυθή «πό τούς παρα¬
γωγεύς ή συγκέντρωσις διά
νά επιτύχη καί νά συνεχι
σΒή καί είς τό μέλλον. Ά
να'μφιβόλως δέ θά ενισχυθή
Διότι οί Μεσσαρϊται άντε-
λήφθησαν την αξίαν τ«ΰ θε
Ο)ΐ·υ. Καί θά σπεύσουν ολοι
νά πωλήσουν τό περίσσευμα
τοΰ σίτου των είς την ύπηρε
οίαν της συγκεντρώσεως είς
Μοϊραι;.
* Πρέπει βμως νά έχη ύκ'
όψίν της χαί ή Β.ϊ.Π.ΕΣ.
ότι εφέτος ιίδιχ&ς ή παρα
γωγϊ, των σιτηρδν ήτο πολύ
μειωμένη. Αί δυσμενεΐς χαι·
ρικαί συνθήκαι, αί συνεχεϊς
βροχαί των χειμερινών μη-
νών χ«1 ή παντελής άνομ-
βρία χαθ' όλην την άνοιξιν
συνετέλεσαν ώστε χαί όλι-
γώτεραι όπωαδήποτε έκτά-
σεις νά σααροΰν χαί ή από¬
δοσις των σπαρεισδν νά είνε
πολύ κατωτέρα της συνήθου;
Έξ άλλου αί χαμηλαί τιμαί
πού προσεφέροντο χατά τό
παρελθόν «ίδικως είς τόν σϊ-
τον, έκαμαν τούς Μεασαρί-
τας γεωργοΰς νά προτιμή·
σουν την καλλιέργειαν της
κριθής χ«ί τής βρώμης εύ-
νοουμένων περισαότερον χαί
υπό των τοπιχών χλιματολο-
γικών συνθηχδν. Ή συγκέν¬
τρωσις έπομένως μικράς
ποσότητος εφέτος ά; μην δη¬
μιουργήση άπκισιοδβξους ή
μελαγχολικώς σκέψεις.Αντι¬
θέτως άς γίνη άφορμή χαλυ
τέρας χαί ευρυτέρας όργα*
νώαεως τής σταυροφορίας υ¬
πέρ τής χαλλιεργείας σίτου.
Καί την σταυρβφβρίαν αυτήν
άς την συνεχίσουν χαί ά;
την έντείνουν αί γεωργιχαί
υπηρεσίαι, ή Γεωρνική Σχο-
λή, ή "Εν ωαίς Γεωργιχών
Συνεταΐριαμών Μεσσαράς
χαί ή Άγροτική Τραπέζα.
Οί ΜεσσκρΙται γεωργοί εί
ναι βέβαιον ότι θά στραφοΰν
άπό εφέτος ε^ς την καλλιέρ¬
γειαν τοΰ σΐτου χαί μάλιστα
οίτβυ«Μ(νωβ> και«Έρέτρεια»
έχδηλώνβυν δέ πρβθέσεις γε
νικεύοεως καΐ τής σκαλιστι-
κής καλλιεργε(«ς. Αί καλαί
τιμαί ποϋ πρββφέρει εφέτος ή
συγκέντρωσις τβύ'ς ένεδάρρυ-
%αν. Χρειάζεται ομως χαί εύ
ρεΐα όσον χαί συστηρατιχή
προπαγάνδαν χ»ι διαφώτισιν
Χρειάζεται νά ίδρυθβΰν παν
τβΰ, είς 2λα τα χωρία, συνε¬
ταιρισμόν Χρειάζεται νά γί¬
νη ΐίδική δι&ασχαλία διά
την συστηματβπβίησιν χαί
την γενίχευβιν τής σιτβχαλ·
λιεργείας. Καί πρό νιαντός
χρειάζεται νά συνεχισθή καί
είς τό μέλλον ή συγχέντρ«
σις. Αί καλαί τιμαί άΐτβτε
λβΰν την εύγλωττβτέραν καί
πειστικω-έραν- προπαγάνδαν
ένισχύσβνς, επεκτάσεως καί
συστηματοποιήβενς τής σιτο
καλλιτργείκς.
0ΠΒ1 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
II
ΠϋΠιΜΠ ΤΡΥΓΗΤθν
Χαρούμινα τραγούδια καί χά
ρούμενες σχηνές στ' άμπίλια. Ό
τρυγηιός, μερίς τώρα, ακηνοθε·
τιΐ τίς ώμορφιές χαί τίς άλλη
γορίΐς τού. Μαζύ μέ τα άλλαι τού
πλεονεκτήματα, τα μιλτέμια, τό
φβγγάρι τού, ό Αύγουστος μας
είδει χαί την ιτειο έντονη αυτή,
θρυλιχή καί ήμερολογιακή πινΐ
λιά τού. Ή περι^έρΐια τοθ Ή
ρακλιιΌυ άνέχαθεν τόν μήνα αυ¬
τόν εξεδηλώθη ώς τόπος έργααί
άς καί ώ; περιοχή ιύλογημέ
νη άπό τού; θεού; τής γονιμότη-
τος. θυμηθήτε τό παληό Μεϊντά¬
νι μέ τις μελωδιχες φωνές των
μανάβηίων, όλό«)η?η χορωίία
γύρω άπό τό ηεριφημο εκιΐνο
«ραζακί τσ' Αρχάνας». Μετά την
άπελευθέρωσι, ήταν ή άποθίωσι
τ&Ο Αυγοόστοιι, ίσιορική χαί αύ
τή 0?τερα άπό τά τόβα άλλα Ε
οτοριχα χαί άξιοοημείωτα τή;
ζωής Τ6θ Ηρακλείου.
Σήμερα το φόντο τοθ τρυγη
τοθ μένη χ0 Τίιο, ' άδιαφίρω;
των προόδων τΐ)ς γεωργιος β(0
μηχανίας χαί τϊ)ί ίξαγωγΐ);. Ή
παράδοσι ϊιατηρεϊται. Καί διατη
ριίιαι ούμαωνα μέ τόν αίωνό
6ιο άγροτιχό χαραχτίίρα χαί την
έλληνιχότητά τού. Σι' άμπίλια
φιγουράρουν οί αυΐές άντιπροσω
πευτιχές φυσιογνωμίες: Κορίτβια
μέ τή ζέσι τής εργασίας χαί μα
ζί> τή φλόγα τής νεάτητος ποί>
οπιθίζει χατ5 Απ τό χρητιχύ τσε
μπέρι, «σιά μίργιλα μάχια» τοθ
ποιητή. Παλληχάρια πβύ έτοιμί
ζονται ν' άφήσουν έλεύθερες τίς
οονατές χορμοστασιές τους ίσα
βό ΐ λην©ν, Γίροι
ίχουν στολίσε: τού; χειμώνες των
μαλλιών τους μέ τσαμπιά σταφυ
λιων ή χόχχινΐς γαρυφαλλιές—
χάτι παραπλήσΐον μέ τα χιονι-
σμίνα ρόνα τοθ Άναχρίοντος.
"Ετσι έ © άπό την άντιχρυνή
πλαγιά αχούονται τά χουϊούνια
τοθ πρώτ'υ χοπαδιοθ, 8,τι λεί
πει άπό ή σχηνογραφία είνε Ι
νας πραγματιχός Βχχχος ή £ άς
Πάν, πού τού; νοιώθεις ώστέσο νά
χατεβαίνουν χαί αύτοι στ3 άμπέ
λι μ' δλη τή φανταχτερή, μυθο
λογιχή συνοδεία τους. Ό τζίτζι-
χας χρατεΐ τό Ισο ατοϋς συμ-
6ολικ£.ύς χορούς των καί σμίγει
τό άν^έντιοτο τραγοθδι τού μέ τίς
φόρμιγγε; χαί τού; οαιλούς των.
• *
"Άς χαιρετΕοωμί την ϊναρξι
χαί ζωηρότητα τί)ς παραγωγι
χί); συναλλαγί)ς. Οί χαρές οτό
πράαινο άμηέλι είνε κοινές χά
ρίς. Καί χίΐνίς έλπ δες. Άπο
την Πέρτα των Χανιών Ιως την
άποδάθρα, τό σταφύλι ίξαποαΐέλ
λει σάν άληθιν^ ιύλογΐα τόν
όργασμό τού. ΧΌ τρυγητός ώ; χΕ
νησίς, ζωή χαί εμπόριον γενικιύ
εται παντοθ. Οί χυμοί τοθ λη-
νοθ ίκπροοωποθν ίνα χαινούργιο
αΐμα. 'ϋστόαβ ιί πάλαιότεροι
Ιχουν νά λίνε δ,τι Ιλλοτε τό
σταφύλι κρατίθσε μιά χαρά 6α
θύΐερη. "Ισω; γιατί προεμάντευε
τή σημερινή αλματώΐη πρόοδο.
Άλλ' Ισως χαί γιατί ήΐαν χά-
πως (ΰρύτερα χωρισμίνο άηό
τίς σημερινές «κερδαλέες διαθέ
σεις». Σύνολον καί προσωπιχό
συμφέρο ί; μή ξεχνοθμΐ 8τι εί
ναι παντοθ χά Ι πάντοτε δύο πράγ
ματα τελείως ασυμβίβαστα.
ΑΪΜΟΔΑ1Ο5
Πρός λύσιν συμ6ι6ασμοΰ
ΤΟ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
τό κέντρον της διεσνοΰς προσοχης
Μετά την συνάντησιν^Σαλτσβούργου.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Αύγούσνυ
—ΑΙ συνομιλΐαι Χΐτλερ Τσιά
νο—Ρίμτιεντροπ ίξττκολουθοθν
ν* άπσσχολοϋν ζωηρώς την
διεθνή* δημοσίαν γνώμη ·.
ΈπΙσημος ανακοίνωσις έη-1
τοθ περιεχομένου των συνομι
λιθν Γεν εξεδόθη. "Εν τούτοις,
τά έπΐσημζ πρακτορεΐα τής
Γερμανίας καί τής ΊταλΙσς
αετέδωσαν ανακοινωθέντα, τά
όποΐα ρΐπτουν αρκετόν φώς
έν προχειμένω. Ου τω τό ημιε¬
πίσημον γερμανικόν πρακτο
οίΐον Μετοδ'δει τά εξής έκ
Σσλτοβούργου: «ΑΙ γερμανοϊ
ταλικαί συνομιλίαι τής Κυρια
τα έδάφη των Γερμονούς. 'Ε
κατόν τεΐς εκατόν ή πολιτική
των 6ύο κυβϊρνήσεων είνε
σύμφωνος δι' δλα τα ζητήμα
τα, ώς απεδείχθη έκ των συ
νομιλιών. Κανέν πρόβΚημα δέν
Ιαεινεν έκκρεμές. Αντιθέτως
πρός τάς ύποθέσεις ενίων ξέ·
νων κύκλων, τονΐζεται δτι είς
τόΣαλτσβοϋργον εξητάσθησαν
έν πάση έκτάσει ολα τά ζητή
ματα τής παρούσης στιγμής
καί δέν ύπάρχει άνάγ'η νέ
ών συνομιλκδν επί τοΰ πά
ρόντος. Οί έπΐσημοι γερμανι
κοΐ κύκλοι έξαΐρουν την φι
λ;αν κοί την εξαιρετικήν έγ
τό πρόβλημα τοθ Ντάντσιγκ,
άλλά —καθ' ά εδήλωσε— δέν
ωρίσθη ό χρόνος τής έπιλύ
σεώς τού. Κατά τάς συνομι
λ(ας εξητάσθησαν καί προ
βλήαατα έξωευρωπαΐχά.
ΟΙ «Τάϊας» έν κυο(ω άρ-
θρφ πιστρύουν 6τι αί συνομι·
λΐαι τοθ Μτΐερχτεσγκάντεν καί
τοθ Σαλτσβσύργου περιεστρά
φησαν είς πολλά ζητήμα
τα, περιλαμβανομένων των
τής "Απω Άνατολής καί
τής ΊατπανΙας. Αναφορι¬
κώς πρός τό Ντάντσιγκ, οί
«Τάϊμς» λέγουν ότι [ή Αγγλία
καί άλλαι χώραι, μεταξύ των
Μία Αποψις τής ελευθέρας πόλεως τοθ Δάντσιγκ.
κης εχρησίμευσαν είς τό νά
δ.αλϊυτατνββθν δΧα Ή* "ζητή
ματσ, τά όποΐα δέν είχον θι·
γή τό Σάββατον. ΑΙ συνομι
λ'αι διεπνέοντο υπό πνεύμα-
τος φιλικοθ κοί διεξήχθησαν
υπό την έννοιαν τοθ δικαίω
ματος καί τοθ καθήκοντος, τό
οποίον αί δύο χώραι Ιχουν νά
συμβουλεύωνται αλλήλας, ΟΙ
δύο ύπουργοΐ των ΈξωτΓρι
κων συνεσκέφθησαν έφ' δλων
των πολιτικών ζητημάτων τής
ημέρας καί διετΐΐστωσαν, δτι
ή έξωτφική πολιτική των δυο
χωρών είνε κατά πάντα σύμ¬
φωνος. Είνε πεπεισμένοι—·οί
δύο ύπουργοί—δτι τά προβλή
ματα αύτά δύνανται καί πρέ·
πει νά έπιλυθοθν. Φυσικά, τό
πρόβλημα τοθ Ντάντσιγκ, τό
οποίον παίζει πρωτεύοντα ρό
λον ύπήοξεν αντικείμενον με-
λέτης. Τά σΰμφωνα συνασπι-
σμοθ των δυτικών δυνάμεων
καθιστοθν άπό ημέρας είς ή
μέραν περισσότερον άκαμπτον
την στάσιν τής ΠολωνΙσς. Ή
ΓερμανΙα δέν θΐγεται μόνον
ί[ς δ,τι άφορ^ι την τιμήν της,
άλλά θΐγεται κοί μέ τόν τρό
πον, μέ τόν οποίον συμττεριφέ
ρονται οί Πολωνοίπρόςτούς είς
κσρειόιητσ, ή όποΐα έχαρα
κτηρισε τος συνομιλΐας των
δύο υπουργόν, γεγονός, τό
οποίον άποδεικνύει δχι μόνον
ιήν εκατόν τοίς εκατόν φιλί¬
αν, άλλά καί την εκατόν τοίς
εκατόν έπΐοης διάθεσιν των
δυνάμεων τοθ άξονος, όπως
προασπίσουν τά κοινά των
συμφέροντας. Ταυτόσημον σχε
δόν ανακοίνωσιν μετέδωσε
καί τό πρακτορείον Στέφανι.
Πλήν τούτων, τά άγγλικά
καί γαλλικά πρακτορεΐα καΐ
εί ξένοι ανταποκριταί μετέ-
δωσαν πληθώραν πληοοφορι
ών επί τής συναντήσεως τοθ
Σάλτσμπουργκ. Ό έν Μονά
χω άνταποκριτής τοθ πρακτο
ρείου Ρώυτερ Ελαβεν άπό
πρόσωπον τοθ ΰπουργεΐου των
Εξωτερικών τής Γερμανίας
ιήν πληροφορίαν δτι αί συνο
μιλίσι άπέληξαν είς πλήρη
ίταλογερμανικήν συμφωνίαν
έφ' δλων των ζητημάτων τό
σον των άπό καιροθ ύφΐστα
μένων όσον καί των εκκρε
μούντων κατά ιήν παροθσαν
στιγμήν καί των μέλλοντι·
κων. Ή έν λόγω πρόσωτΐικό
της παρεδέχθη δπ κατά τάς
συνομιλίας αύτάς συνεζητήθη
Ή πρόσφατος έκλογή.
ΑΛΕΒ. ΚΟΡΙ2Η8
& νέος ΔιοΐΜητης τής Έθνιχή; Τραπέζης της Ελλάδος χ«1
3ετί«ν Ύπονργός τή; Προνο(«ί.
οποίων Ασφαλώς καί ή Σοβιε-
τική Ρωσία, είνε άποφασισμέ
ναι ν' άντιστοθν κατά των
λεγομένων υπό Γερμανών ή-
γετών δτι σύ'ό ή έκεϊνο τό
εύρωπαϊκόν ζήτημα ένδιαφέ
ρει μόνον την Γερμανίαν, καί
ττρέπει νά διακανονισθή συμ
φωνα μέ τάς γερμανικαί; επι¬
θυμίας Δέν είνε δυνατόν νά.
υπάρξη *ίρήνη έν Εϋρώπη έφ'
δσον οίαδήποτε χώρσ, άνα
λαυβάνει την ά τόπον αυτήν
στάσιν Εναντι των λοιπών. Ή
μόνη άσφαλής συνεπεία δι' έ·
κεΐνούς οί ότοϊοι άναλαμβά
νούν την στάσιν αυτήν είνε
δτι θά συσπειρώσουν έν και¬
ρώ δλους τούς άλλοις εναντί¬
ον των. Τά «Νέα Χρονικά»
λέγουν 8τι έπαναλαμβάνονται
είς τό Ντάντσιγκ οσαέγένοντο
προκίΐμένου περΐ τής σουδη
τικής περιοχάς. «"Εν πράγμα
δμως μόνον μετεβλήθη, παρα
τηρεΐ ή εφημερίς. Αί χώραι
τοθ μετώπου τής είρήνης γνω
ρΐζουν τί άναμένουν. Είμεθα
έτοιμοι πρός αντιμετώπισιν
τής καταστάσεως. Τά νεθρα
μας κρατοθν».
Έκ των πληροφοριών των
έφημερΙΕων, άξιοσημείωτοι εί
νέ δύο, τής γαλλικής εφημερί¬
δος «"Εργον» καί τής άγγλι-
κης «Ήμερήσιος Τηλέγραφος».
Τό «Έργον» λέγει, Βτι, κατά
πληοοφορίας έκ ΒερολΙνου, οί
έκεΐ διπλωματικοίκύκλοιέπέδει
ξαν ζωηρόν ένδιαφέρονδιάτάς
συνομιλία τοθ Μπερχτεσγκάν
τεν. Οί έν λόγφ χύκλοι είχον
την πληροφορίαν, δτι είς Μπερ
χτεσγκάντεν έφθασαν άνταπο-,
κριταΐ των μεγάλων ίαπωνι
κων εφημερίδων καί δτι εί
χεν επιτευχθή κατ' αρχήν προ
σχώρησις τής Ίιπωνίας είς
τόν άξονα ΚατΛ τάς Ιδίας
πληοοφορΐαο, οί κ. κ. Χΐτλβρ,
Τσιάνο καί Ρίμπεντροπ άπεφά
σισαν νά μή δημοσι^ύσουν την
συμφωνίαν αυτήν πσρά την η¬
μέραν, κσθ' ήν ή Αγγλία, ή
Γαλλία καί ή Ρωσσία θά δημο
σιεύσουν την τριμερή των συμ
φωνΐαν. Οί ώς άνω διπλωμα-
ματικοί κύκλοι ί-χουν την πλη
ροφορίαν, δτι έντός 48 ώ ρών
ό καγκελλάριος Χίτλερ ή ό κ.
Μουσσολίνι ή ό άζων θά υπο-
βάλουν νέον συμβ.βαστικόν
σχέδιον διά τό Νταντσιγκ μέ
την έλπΙΒα, δτι αί κιβερνήσεις
των Παρισίων καί τοθ Λονδί-
νου θά άσκήσουν επί τής πο·
λωνικής κυβερνήσεως την αυ¬
τήν πίεσιν, την οποίαν ήσκη·
Τά Βυζαντινά μνημεϊα
Άξία πολλοΟ λόγου είνε
ή άφιξις προχθές είς Ήράκλει
όν τοθ έφόρου Βυζαντινήν
Άρχαιοτήτων έν 'ώΰπουργεΐφ
τής Παιδβίας κ. Ξυγκοπουλου
διά τά Βυζαντινά μνημεϊα
τοθ νομοθ μας. Ή στήλη αύ¬
τη άνέκαθεν ηγωνίσθη δια τα
Βυζαντινά κειμήΧια, φορητά
καί μή, τά όποΐα ευρίσκονται
είς τόν νομόν μας καί την πε
ρισυλλογήν καί διαφύλαξιν
αυτών κατά τόν λυσιτελέστε-
ρον τρόπον. Είναι τόσα πολ¬
λά τά κειμήλια αύτά καί τίνα,
άν μή τά περισσότερα, τόσον
πολύτιμα καί χαρακτηριστικά,
διά την Ιστορίαν τοθ τόπου
καί την Ιστορίαν τής πολυσχι
δοϋς καί εύρε ως συνοεδεμένης
μέ την Κρήτην Βυζαντινήν τέ·
χνης, ώστε νυν ή άφιξιο τοθ
κ. Ξυγκοπουλου νά μην άπο·
τελ() άπλ©ς δικαΐωσιν τοθ 16ι
αιτέρου έ δ.αφέροντος τής ε¬
φημερίδος ταύτης άλλά καί
καθ' 8λου 1ανοποιητικήν λύ¬
σιν ενός άπό τά στουδαιότε·
ρα καλλιτεχνικά καί τουριστι-
κά τοπικά μας ζητήματα.
ΟΊ άπορριφθεντες,
Ή έπανεξέτασις των άπορ-
ριφθέντων μαθητών εΤνβ μέ¬
τρον δίκαιον λσμβανομένης
ϋπ' 6ψιν τής άτέγκτου αύστη
ρότητος μέ την οποίαν διεξή-
χθησαν τό έτος τουτο οί έξβ-
τάσεις είς δλα τά σχολβΐα.
Καί θάεΤνε εύχής έργον εάν ή
έπανεξέτασις αυτή των άπσρ
ριφθέντων είς εν πρωτεθον καί
δύο δευτΐρεύονα μαθήματα
έτιεκταθή, καθ' ά ζητοθν ττολ-
λοΐ γονεΐς, δεδομένου δτι οί
άτιορριφθέντες μαθηταί έχουν
Είς την 5ην σελΐδα.
άπό σήμερον
ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.-Κίνη
σις σταφυλών-στοΐφίδων καί ιΙ·
δών έξαγωγικοϋ έμπβρίοο.
δλην την καλήν θέλησιν νά
άνταποκριθοθν είς τάς υπο·
χρεώσεις των κσΐ νά διορθώ
σωσι ριζικώς τάς έλλε'ψεις
των.
▲1 μαϊαι.
Άπό μίαν στατιστικήν διά
τάς έν Ελλάδι μαίας μανθά¬
νομεν δτι ούται άνέρχονται
είς 2735. Έξ αυτών δμως μό¬
νον αί 670 κατέχουν δΐπλωμα!
Αί λοιπαί είναι «ηρακτικαΙ».
Τό κράτος μολονότι άνεχόμε
νόν τάς τελευταίας, τάς τιμω
ρεΐ διά τής δικαστικής έξουσΐ-
άς καί είςήνπερίπτωσιν προσα
χθοθν ενώπιον αυτής κατ' έγ·
κλήσιν. Πάντως τό ζήτημα
χρήζει μελέτης είνε δέ εύχής
ίργον, δτι ή Διεύθυνσις Κοινω
νίκης Ύγιεινής τοθ άρμοδίου
ύπουργείου, μελετ^ τόν τρό¬
πον καθ9 δν θά υπάρξη, (δία
είς την ύπαιθρον χώραν, επι-
στημονική άντΐληψ ς κατά
τούς τοκετούς.
σαν άλλοτε επί τής κυβερνή¬
σεως τής Πράγας. Ή Βατρσο-
βΐα—λέγει τό «Έργον»—πε·
ριορίζεται νά δηλοί, δτι πορό
μοιος συμβιβαομός οϋδ' επί
στιγμήν δύναται νά έπισύρη
την τΐροσοχήν τής πολωνικής
κυβερνήσεως.
Άφ' ετέρου ό «Ήμερήσιος
Τηλέγραφος» λέγει, δτι είνε
πιθανόν αί δυνάμεις τοΟ άξο-
νος νά συνεφώνησαν επί τοθ
εξής σχεδΐου: ή θέσις τοθ έν
Ντάντσιγκ άομοστοθ τής Κ. Τ.
Ε. νά καταργηθή περΐ τα τέλη
τοθ έτους όμοθ μέ την γενι-
κήνπολωνικήν έπιτροπεΐαν Νά
καταργηθοθν βαθμιαίως οί τε
λωνειακοί δασμοί καί τά σύ·
'νορα μεταξύ Νΐάντσιχ καί
Ράϊχ κοΗ τέλος ό λιμήν τοθ
Ντάττσιχ νά διοικήται άπό ά-
| νεξάρτητον συμβούλιον, άπο
τελούμενον άπό Γερμανοΰς
καί Πολωνοος.
ΑΠΟΡΘΩΖΙ-
ΠΟΥΛ*ιΚΛΚΗ.- Σήμερον:
«Τρείς Σύντροφοι». Μέ τούς Ρόμ·
«βρ Τέυλορ, Μαογκαρέτ Σοάλλι
βαν, Φράνσοτ Τόν.
Την Δευτέραν ό «"Ανθοωτος
μέ τα δύο «ρόσωπα» μέ την Β!βι
αν Ρομάνς.
ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον ό ναυτι
κός κολοσσΛς «5 Ο 5. Βυθιζόμΐθα»
μί την Ντολορές Μτέλ ΡΙο.
Δευτέραν. Πέαπτην, Σάββατον,
ή ώ 8 10 άή
Τό περιποθέστερον
άνάγνωσμα
Ο ΣΟΥΜΟΕΡΤ
ΚλΙ υ ΪΑΡΕΗΑΤΑ ΤΟΥ
Πον
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Στσθμός Αθηνών
12.25 Σήιια — Έθνιχός "Γ·
μνος—Ύμνος ΝεολαΙας.
12.30 Ποιχίλ- μουαίχή (5Ε-
ακ6ΐ).
13.30 Χρηματιστήριον. — Ειδή
οεις.—·"&·& Άστεροσκοπείου^Ά-
οηνών.
13.45 Έλαφρά μουΐιχή (?Ε-
σχοι).
14.10 ΕΙδήσεις— Μετΐωρολογι
χον Δελτίον.—Κίνησις άγορ«ς Π·ι
ραιβς.
19.10 Ο&γγριχή ραψψδία δη'
αριθ. Ι τοθ Λίοτ (ίίσκοι).
19 20 'Β ώ?α τοθ παιοΊοΟ.
19 50 Έλαφρό ελληνιχό τρα
γοθδι (ϊίαχοι).
20 'Η ώρα τοθ άγρότου.
20.15 Ρισιτάλ πιάνου (,διχό τής
2(8ο« Ρ(χας Διλμονλύ).
20 45 Είδήαεις — Μΐτιωρολο
γιχόν δελτίον.
21 Δημοτιχο τραγοθδι (διτό τοθ
χ. Σ. Ταμπαχοπεύλου).
21 30 Όμιλία.
22 Συμφιονιχή όρχήΐπρα τε Ο
σταθμοθ (οπό την διεύθυνσιν τοθ
χ. "Ιοοαή ΜπουστΕνΐοι/ι).
23 30 Έλαφρδ τραγοθδι (δπό
τί]ς χ. Λάζου). χαΐ μουοιχή χοροθ
(δίσκοι).
0.20 Τελευταίαι ιίδήσεις.
0 30 Βάλς (δίοχοι).
ΟΟΥΛΑΚΑΚΙ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Μεγάλη Πρεμιέρα
Τβ πολύχρβτο ρωμάντζβ
τοθ ΕΡΙΧ ΜΑΡΙΑ ΡΕ
ΜΑΡΚ συγγραφεύς τού «εύ
δέ ν νεώτπρβν ««* τί) Δυτικο
ί-
τοϋ
ΤΡΕΙΣ
ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ
Τρείς σύντροφοι
στό πόλεμο περιφρο
νοθν τόν θάνατον!
τρείς φίλοι οί
διοι σύντροφοι
πολέμου, ρίχτηκαν
μετά τό πέρασμά
τού στή μεταπολε-
μική ζωή.
τό άνσρώπινο
δράμα τής μεταπο-
λεμικής γενεάς!
τ ό τρυφερότερο
ρωμάντζο μιάς πα·
θητ,ικής άγάπης.
Μέ ηρωτβγωνιοτβς:
Ρομπέρ Τέθλορ
ΜΑΡΓΑΡΕΤ ΣΟΥΛΑΙΒΑΝ
Φρανσότ Τόν
Ή χαρδ:ά τού ξεχιιλίζει άπό
Κυριακήν ώρα 810άπογευμαπνή. έρωια. Β,ιθΐζεται δαθύιερα άχόιιη
στΐς αΖώνιες δνιιροπολήσεις τού.
Καϊ είνε χαί πάλιν άφηρημίνος—
άφηρημένοο τώρα ττού είνε δάοχα
σ*αλος δ ίίιος καί διδάβχοι την
άλφαβήτα σέ μιχριΰ; μαθητάς,
δπιος τότε ττού ήΐαν καί αύιός ϊ·
νας μαθητής είς τα χολλίγιον, χ» Ι
άφηρημίνος, πΐρισηασμίνος ά τι
τάς μουσιχάς ένασχολήσεις τού,
έπαιρνε χαχοϋ; βαθμούς.
Την επαύριον τής'συναντήσιώ;
τού μέ την Τερίζα, χαθώ; άπί
τίς 8 τό πραΐ ευρίσκεται στά σχ
λεΐο, χαί μέ την χιμωλία στό χι
ρι έτοιμαζεται νά χαράξη οίον η
ναχα τα γράμματα τής άλφιβήτοι
γιά τούς μιχροός τού μαθητάς, χ
ϋώ; τό χέρι τού χαράΌσει Ινα χ
φαλαΐο Α, μΊλις σ^γχρατεΐΐαι γι
νά μή συμπληρώση «...γαπβ Ά
γαπδ!» Ι'ιατΙ αίοθάνεται την ά
νάγκη νά φωνάξη οτό χόσμο 5,τι
αίσθάνεται ή χαρβιά τού, νά ψα
νάξη στήν φύσι τον ίρωτά τού, ν
διαλαλήσν ατά πουλιά χαί στ:
λ&υλςύδια πώς άγατι$...
Άλλ' δ,τι αίοθάνεΐαι ή χαρδι
τού δέν μπορεΐ νά τό έρμηνεύση
είς τού μιχρούς τού μαθητάς. Τό
ερμηνεύει μέ τή γνησιώτερη φια
νή τής καρδίας τού, μέ την αων
τοθ ο ι μάχας τού: Μέ την μουσιχ
τού.
Τρείς ήμέρες {χούν περάση ά
πό την πρώτην τού συνάντησιν μί
την Τερίζα Γκ^έμιτ: Είνε ή 19
Όκτωβρίου 1814. Ό ,,ΣςΟμτι
συνθέτει Ινα άπό τα άθάνατα τρι
γ&ύδια τού... Ή έριοτευμίνη και
διά τού ζητεί νά έ»φραο6ή. Κα
κώς άλλοι&ς ίκφράζεται ή χαρδι:
τοθ Ιρω-.ιυμίνου μουσικοθ παρο
μέ μιυσιχή; Καιρό τώρα χινοθσα1
{την προσοχή τού τα λαι'κά τρ
γούϊια, άπλα χαΐ μελαγχολικά
Τέτοια τραγούδια χελαϊίοθσεν
έρωτευμίνη καρίίά του.Καί γυρει
οκτας ατούς οτΐχιυς των Γερμανώ
ποιητθν μικρά ποιήματα προσφ
ρόμενα γιά νά μελοποιήοη, σταμ:
ιόΐ στΓ,ύί στίχους αοτ&ύς τοθ Γχα
τε πίΰ τραγουίά μπροατά οίον ά|
γαλιιά της ή Μαργαρίτβ στό
«Φάουστ» Αύτοι οί στίχοι ίκ:
ζουν πιατάτερα άπό χάθε τι &λλ
δ,τι αίσθάνεται χαΐ ή χαρδιά
Σιθμηερτ μετά τό τραγοθίι τή
Τερεζας Γχρίμπ, μετα ιήν πρώι
συνάντησί τού μαζί ττ,ς. Μ^ζΙ μ
την πονιμένη Μαργαρίτα τ,Ο
«Ψάουστ» χαί ή ττονεμένη χαρδι
τού Σοθμπΐρτ τραγου?ά
«'Η ήουχία μου παει.
βαρεία μοΰ είνε ή καρδιά,
δεν τήνξανοβρΐσκω ποτί,
ποτέ μου πιο!
Σά δέν είνε μαζί μου
χάρος είνε ή ζωή μου,
δλη ή γϋρω πλαση,
σάν νά μοθχη χολιάση.
Τό δόλιο μου κκφάλι
σάν νά είνε σαλεμενο.
Τό δόλιο λογικό μου
κατακομματιασμένο,
'Η ήσυχΐα μου πάει,
βαρεία μου είνε ή καρδιά.
Δεν την ξανοβρίσκω ττοτΙ,
κοτί μου ιια.
Αυτόν στό παραθΰρι
νά δώ μονάχα βναινω.
Έξω στόν 6ρόμο μόνο,
νι' αυτόν πηγαΐνω.
Τό άγίρωχο τι υ βήμσ,
τό εύ>ενικό κορμΙ,
καί τό χαμόγελθ τού,
καί τής ματιάς ή όρμή.
Καί ή μαγεμένη βρύοη
«ού τρεχει άπ' τη μιλιά τού,
κι' δκως τό χέρι σφΐγγει.
κι' άχ τό Φίλημά τοι.!
Ή ήσυχΐα μου πάει,
βαρεία μοΰ είνε ή καρδιά,
Δέν την ζανοβρΐσκω ποτέ,
ποτέ μου πιά.
Τό σττθος μου σ' Ικεΐνον
νά όρμήοη λαχ^ταρςΐ.
'Λχ νά μηορουσα «άντα
νά τόν κρατώ σ^ικτά,
Κι' δσο, δσο θέλω,
γλυιά νά τόν φιλώ,
καί μΐσα στά φΐλια τού
νά σβύσω, νά χαθω».
(Σημ. Ή μετάφρασις των στί
χων ιί*ε τοθ μαχαρίτου ποιητοθ
Κ. Χατζοπούλου).
Επάνω ο' αύτούς τιύ; στίχους
που λές χι' ίχ&υν γραφ^ γιά νά
διατυπώσουν δ,τι αίσθάνεται ή
καρϊιά τού, £ Σ^Ομπερτ συνθίτει
το πρώτον άπό τα άθάνατα τρα
γούδια τού. Είνε μόλις δέχα έπτά
έτών.ΚαΙ τραγουίώντβς τον Ιρωΐί
τού ίέν υποπτεύετο δτι Ιχει ψί
ρη οτον χόσμο Ινα μινρί άρι-
οτοόργημα.
(συνεχίζεται)
Ό σατανάς
Ή στήλη τού ώρσιδκοσμου.
ν μέ την διάθεσί σας
ρυθμίζετε τή ζωή σας στήν έξοχή.
ό βδβντίατρος
Σταύρος Λογιόδης
ΕΙ&θποιεΙ την αξιότιμον τι ε
λατεΐαν τού ότι {■ανήλθεν Ικ
τοθ τοζιδίου «αί δΐχεται 8 1)2
Εως 12 1)2 τ. μ. καΐ 4-7 1)2
μ. μ.
ΕΓΚΑΙΡΙΑ
Πολεΐται χαινοιιργής χαλτοο
μ/Χή ε'( αρίστην κατάστασιν
μάρχας Έλβιτικής Ντουπιέ εί(
-^________τό ήμισυ τής άξίας της χαί μέ
ΖΗΤΕΙΤΑ1 δισποινΐς έγγράμμα έχμάθησιν ονριάν. Πληροφορίαι
τος, Ιχουσα απαραιτήτως χαί λο- χαθ' εκάστην παρά τώ χ. Ανδρ.
γιοτιχάς γνώσεις. Πληροφορίαι Ιΐαπαδάχη χαφιπώλη Ιναντι πά
' τ>Ιν. λ*ιών Ψαρίϊιχβν ί,όδός 1866). Ι
Είνε πολύ ευνόητον τό δΐι είς
τάς πόλεις ιΓιΐεθα σχεδόν πά^το
τε δοθλοι τής ώρας: 2χομε δπο
χρεώσεΐς, άσχολΕες π-.ύ μ3ς ά
ναγχάζουν νά ΰΐτοταασώμεθχ
θί ήταν ίνα μεγάλο ιύεογίτη
μα ϋν μπορ&ύιαικ ν' άπαλλα
χθοθμΐ, χατά τάς διαχοιτάς, άπί
αυτήν την ένδχλη». Έπιβιβλημί
νόν είνε νά μίνωμε πιστές στΐς
ώί«ς τ©ν γευ,ιάΐων, διότι δέν ζοθ
μι μόνες μας χαί έκτό; αύτοθ μ(α
ώ?·σμένη άχρ!βεια είνε άνχγχαία
είς τό στομάχι μας' άλλ' εάν χά
τορθώναμε ν' άπϊλλαχθοίΐμϊ χατά
την διάρκειαν ενός Ϊ3ΐω μήνις
άπό τό μαρτύριον τής άποτόμου
άφυπνίαεως.. .
Νά είσαι 6ποχρεωμένη νά ξυ
πνήσης προτοθ νά Ιχηί χοΐ)ΐηθΐ
δσον σοθ είνε άναγχαίον, είνε μία
άπό τίς πλάνες τοθ πολιτισμοθ.
Εάν δπάρχη μία οτιγμή πού ή
ζα>ή σοθ φαίνεται δυσάρεατη είνε
αυτή πεύ Ινα ξ4>ο χέρι τραβάει
τα παραπετάσμχτα τοθ δβματΐου
σου, χαί μέ φιονή, Ιστω γλυχειά,
σοθ λέγει ότι ε! ι χαιρος νά ση
χωΒ^ς...
Έχιτε 6π' όψιν δ π δέν θά άρ
χίσετε νά έπωφελήσθε ποαγματι
χά άπο την διαμονή σας είς την
θάλαοσχ τ) «Ις την Ιξβχή ?
άπό την στιγμή ποΰ θά ϊχετε
χαλά άναπαυθΐ)· χαί δέν θάίχετε
πρ»γμ*τιχά άναπαυθή" πχρ' δταν
θά ϊχετε χοιμηθτί δσον ϊχετε ά
νάγκη χ»ί δαον Ιχΐτε διάθεσι.
Εάν διέρχεαθε τίς διαχοπΐς
χοντά σέ φίλους ΪΠ3υ ή παρουοία
άλλων πβοσκιχλημέναχ χαθιστ?
δποχρεωτιχή μίαν ώρισμίνη πει
θαρχία καί έ>ν ο3ς ποθ' μέ εΰ
γίνε« τό δράδυ τής άφίξεώς σχ;
5τι: «Συνη^ίϋομϊ νά ξυπνοθμε τό
π;ωΐ δ«τώ μέ ίννία, ίιτότε αερδί·
ρεται χαί τό πρ.όγευμα», π?3γμα
πού σημαίνει δτι εάν ξυπνήσετε
άργότεοα ίέν θά σά; σερβ'ροαν
τάν χαφ« ή τό τοάϊ σχς, πιστέψε
τε, δτι ίχετε συμφέρον μάλλον νά
περάσετε αεριχά πρωΐ ά άτδ ταρ
τίν«ς παρά νά συντομεύσετε τίν
Οπνον οζς .. Καί ξυπνώντας, δταν
θ* σά; άρίση, πάρετε ίνα μεγάλο
ποττ]ρι νεροθ χαί τρία τ) τέααεΐα
σ3χα δροσερά, ποΰ θχ είνε ί>-«ρ-
αρχετά !ως τό μεσημέρι' θά άπο
λαμβάνετε πολύ καλυτέρα την
ζωή διαν θά Ιχετε τή^ χαρά νά
{ξέρχεσθε άπό τα ϊ.ε:ρά σας μέ
μ(α όχνηρή 6ρα?ύ·ητα.
Α Ντιοτεγκέ
ΤΟ "ΣΙΤΥ ΠΑΛΑΑΣ,,
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ_ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
128ον
—ΚσΙ είς υγείαν των έχ-
, θρών τής ΡωσσΙαι,!—λέγει ό
Ρασποθτιν...
1 Στό άκουσμα ούιής
' προπόσεως, τα χέρια πού δέν
εχει άκόμη τελείως πσραλύ
'ση ή μέθη, τρέμουν... Κι' ά
Ι πό πολλά χέρια πού τρέμουν
ή:>η άπό την μέθη, κάνει
•νά ξβφύνη το ποτήρι, νά πέ
'ση χάμου νά γίνη κομμάτισ"
Ι "Οσο μεθυσμένοι καί νδναι
έκεΐνοι οί ΡΛσαοι, άνστρινιά
ζουν στήν πρόποσι τοθ Ρα
σποθτιν, υπέρ τΛν έχθρών
τής ΡωσσΙας, την ώρα πού
ή Ρωσσία άγωνΐζεται, χύνει
τό οΐμά της...
Άλλά κι' ό ΐΡασττοϋτιν είνε
μεθυσμένος.,.ΚαΙ μέ πεΐσμα έ
παναλσμβάνει:
—Πιήτε, σάς λέω, υπέρ
των έχθρΛν σας, όπερ των έχ
θρΛν τής Ρα>σσΙας...
ΟΙ άλλοι τόν κυττάζουν
μέ άπορίσ, μέ τρόμο...
—Σάς διατάσσω νά πιήτε
είς υγείαν τθν έχθρών τής
Ρωσσΐάς... Είρήνη, άγάπη! —
έπαναλαμβ5νει ό ΡασποΟ
τιν...
Τότε δλοι έκεΐ,νοι οί Ρωσ
σοι ποθ κάθονται στό τρα
πέζι τού, μεθυσμένοι ά πό .τό
κρασ), μέ τούς καπνούς τής
κραιπάληι, στό κεφάλι, καί
περισσότερον ύπνωτισμένοι ά
πό τόν Ρασποθτιν σηπώνουν
τα ποτήρισ, καί πΐνουν ύ
τΐέρ τής ύγεΐας των έχθρών
τής πατρίδος των!
—Είρήνη, άγάπη! — λέγει
σάν νά κηρύσστ) ό ΡασποΟ
τιν.
Καί ΰστερα ρίχνεται στό
κάθισμά τού, γεμ'ζει πάλι τό
ποτήρι, τ(νει...Ο( άλλοι τόν
μμοθντσι, κάθονται, γεμί
ζουν τα ποιήρια...
Ό Ρασποθτιν είνε μεθυ-
σμένος, τόσο μεθυσμένος πού
6έν ξέρει πιά τί λέει...
—Τό βνέπβτε μέ τα μάτια
σας... το άκεθτε μέ τα ού πά
σας... λέγει γελωντας ό Ρα
σποθτιν, έγώ 6έν ξεσυνερΐζο
μαι τούς έχθροϋς μου, τούς
συγχωρώ. Όλους! Άκόμη
καί τούς χειρότέρους, άκόμη
καί τόν χεψότερο άπό δ-
λους ..
ΚοΙ ξέρετε ποίος είνε ό πιό
άσπονδος εχθράς ιιου;
ΟΙ ολιγώτερον μεθυσμένοι,
οί περισσότερον νηφάλιοι ά¬
πό τούς άκροατάς τού, περι
μένουν ν' άκούσουν τό 6νο
μτ τοθ πρίγκηπος Παύλου
Τσεγκόντιεφ... Άλλά μεθυ
σμένος καθώς είνε ό Ρσσποΰ
τιν τοΰς ίκπλήσσει μέ την δή
λωοιν:
(συνεχίζεται)
ΚΟΙ ίΊΩΠΙ ΚΡ
Τό διευθυνόμενον υπό τοθ συμπολίτου μ άς κ. Γεωργ.
Δασχαλάκη·
ΜΟΝΟΝ Η ΠΟΤΑΣΣΑ ΦΙΪί Ε ϋ
ΜΑΡΚΑΣ:
ΠΟΥΛΙ
Είναι φυσιχή κα-
μωμένη άπό στά-
Μτην.
Κάμετε την καλ¬
λιτέραν σταφίδα.
Πωλεΐται παντοΰ.
Ά«οφ«ύνετ· τάς «
πομιμήβΐις.
ΕΙΣ ΤΟ ΠΙΛΒΩΤΗΡΙΟΝ
ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ»
ταχεΐα-εύ
. ΚΥΡΙΑΪ Αλλ«νΛ χρ«.μβ.τβ.ν βλ«ν τβν
δ«οβπμβιτ»»ν ήγγυημΐνη. Χρειματιοτετ ορ. 20.- Μαΰοα ΐΐ-
Ήρχισε Τ*ς
ην.
ΛΥΚΕΙΟΝ "Ο ΚΟΡΑΗΣ,,
'Από 1ης Αύγ«ύστ«υ λειτ«»ργ«>ίσι κανονικ&ς καί ά·
νιλλιπδς ©ΕΡΙΝΑ ΦΡΟΜΙΣΤΗΡΙΑ
διά τ«ύς μέλλοντας νά ύπεστδοιν κατά Σεπτέιιβοιον
σχβλικ«ί {«τχσε·{ ΠΑΣΗΣ, ΒΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
1 ΚΙΝΗΣΙΣ. — Ανεχώρησε διά
'' Λουτράκι ττροχθές δ φΐλος κ. Γρ.
Κ. ΤσουβαλΙδης.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ. — Γιάννης Κ.
Τζανακάκη»;, Ρένα Ε. Λεοντίδου
ά ντήλλσζαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν
γάιιου. θερμά συγχβοητήρια.
ΘΜ^λΤθί.-ΕΙς βαθύ γηρας έ
ζεμέτρησε βροχθές τό ζήν είς Νεά.
«ολιν ό Ιατρός Νικόλαος Π' Γ.ΣΙρ
γιος'Ο μβταστάς ύιήρζβ άπό τάς
μορφάί τάς διτοΐας δέν θά *ξχ.
λείψη δ χρόνος άιτό την μνήμην
ουδενός, διότι καί ώς επιστήμων
καί ώ; ιτατριώτης καί ώς δημο¬
σίοις λειτουργός ποοσέφερε πάν-
τοτε καί ύιτηοέτησε καί την ιια·
τρΐδα καί τα έθνικά Ιδεώδη καί
την κοινωνίαν. Είς την επαρχίαν
τού έπολιτεύθη άλλά καί έχρηοΐ·
μευσε ώς «ρΐύτονόρος τής προ·
όδου της. Κατόπιν διετέλβσε Νο·
μάρχης επί σειράν έ τ ών. Καί τε
λευταΐως Ιδιώτευεν, πάντοτε άνα
πώμενος καί άτΐολαμβάνων της
έκτιμήσεωι, δλων, Ή κηδεΐα τού
σεβαστοθ πρεσβύτου εγένετο έν
συρροή «οΑ,λοΰ κόσμου τιμώντος
την μνήμην τοο.
Ή «Ανάρθωσις» άκευθύνει θερ
μά συλλυνητήοια είς τούς οΐκβΐ·
ούς καί συγγενεϊς τοθ έκλιτ,όν
τος φΐλου της.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Πρός τόν
"Υπουργόν Γενικόν Διοικητήν κ.
Σοακιανάκην, πρός τόν Δήμαρ¬
χον "Ηρακλείου κ. Μηνάν Γεωρ¬
γιάδην, τοθς παοακοουθήσαντας
την κηδείαν καί δπωσδήποτε έκ-
δηλώσαντας την θλϊψΐν των καί
συμμερισθέντας τό πένθος μας
επί τώ θανάτψ τής νροσφιλοθς
ημών συζύγου καί μητρός Έρα·
σμίας Λυδάκη καί πρός τόν εγ·
χωρίον τύπον, έΦράζομεν τάς
θερμάς ημών ευχαριστίας.
Αί οικογένειαι: Έμμ. Λυδάκη,
Έμμ. Ματζαπϊτβκη, Γβωργ. Ρω
μανοθ.
—Τούς παρακολουθήσαντσς την
κηδείαν τοθ προσφιλους ημών τια-
τρός, άδελΦοΰ καί θεΐου Νικολή-
ου Π. Γ. Σεργίου, τόν θεοφιλέστα
τον "Επίσκοπον Πέτρας έκψωνή·
οαντα επικήδειον, τόν κ Νουάρ*
χην Λασηθίου, τόν κ. Πρόεδρον
καί τα μέλη τοθ ΚοινοτικοΟ Συμ
βουλΐου Νεαπόλεως, τόν "Ιατρι¬
κόν Σύλλογον Λασηθίου καταθέ¬
σαντας στεφάνους καί τόν κ. ΡοΟ-
σον Κούνδουρον έκφωνήσαντα
τόν επικήδειον ώς καί πάντας
τούς δπωοδήνοτι συμμερισθέντας
τό πενθος μας θερμώς εύχαρι
στοθμεν.
Νεάπολις ι{ί 14 Αύγοώστου 1939.
'Η πενθοι'σα οΐκογένεια
Νικ. Π. Γ Σεργίου
***
Γύρω στήν π6λι.
τηλιφ. Κ4).
ΣΗΜΕΡΟΝ
©Ι δραματικές στιγμβς
αγννίας τβν άνδρων ε¬
νός βυθιοθέντος ύποβρ».
χίου.
8.0.8.
Β Υ8ΙΖ0ΜΕΒΑ
'Ενα συγκλονιστικό έ-
ρωτικό δραμα, μία άπε-
γνωσμένη πάΑη μεταξύ
μίσους, χαί χοιθήκοντος.
σκηναί πρωτοφανοδς ή-
ρΜϊσμοΰ χαί αύτοθυσίας.
Ενα &σόγκριτο σκη«
νοθετικό χαΐόρθ«μα.
Πρωταγωνιστεί ή ύ
ΤΝΙβΛβΡΜ
Λίαν πρβ«χδς: ή ώ·
ραιοτέρα Έλληνιχή ται-
νί«: Η
ΟΙ 'ζ "Ηρακλείου έκδρσμόντες
ττροχθές είς την ωραίαν Νεάπο¬
λιν 1α" εύκαιρία τής τελουμένης
έκει μεγάλης ιιανηγύρίως, δέν ή
σαν ολίγοι.
—τΗτο κατοφΐνής δλλως τε ή
Εξοδος αυτή καί άπο την έν τβ
πόλει κίνησιν.
— 'Εννοειται δτι εκτός τής Νεα
τΐόλεωΓ, συμπολίται μετέβησαν
καί ιίς την δροσόλουστον Χρυ
σοση η«ιώτισσαν καί την μονήν τής
Παληανής.
—"Κνετάθη πλέον, ή κίνησις ιή"ς
σταφίδος.
—ΑΙ εΐσαγωγαΐ είς την «όλιν
τοθ προϊόντος, επυκνώθησαν καί
οί άγοραπωλησΐαι Ιλοβον την
συνή&η καθημερινήν μορφήν.
— Μέ τάς συχνάς δειγματοληψΐ
άς διά τος οποίας άπασχολεΐται
έντατικως^ κόσμος μεσιτών καί
μεταττρατών.
— Τό δυνατό μελτίμι ΰπεχώρη
σε άπό τής εσπέρας τής προχθες,
—Χθές μάλισια ή θερμοκρασΐα
παρουσιάζετο την πρωΐαν μέ τα
σεις ύψωμοθ.
—Πρθς Ικανοποίησιν μάλλον
των τιαρακολουθούντων τάς και
ρικάς εξελιξεις καί συσχετιζόν
των αύτάς μί την πορείαν τής
παραγωγής.
—Τα συνεργεΐα τής "Υγειονομι
κης 'ΥπηρεσΙος τής πόλεως.
—ΣυνεχΙζουν την ΙπΙβΜψ.ν διά
τάς έλονοσιαχας έσΐΐος καί την
εκτέλεσιν Λσων ^άπαιτιθνται
πρός καταστολήν των συνεκειων
των.
—Περιερχόμενα ένΐ τοΰτω ο
λας τάς συνοικίας τής πόλεως.
—Κίνησιν τάς τελευταίας ήμ*
ρας καί καρά την εηικρατοθ
σαν θαλασσοταραχήν παρουσία
σαν τα θαλόσσια λουτρά,
—Άπό την «πάζ»τοΟ Πόρουδέν
Ιλειψιν οί λουόμινοι καθώι, καί
άπό τα άλλα παραλιακά σημεϊα
τής τόλεως.
—Χθβς βελτιωθέντος τοθ και
ροΟ ή κίνησις ανεμένετο δτι θά
έπυκνώνετο.
— Είς τοθ Πουλακάκη άναμένε
ται άπόψε πυκνή κςσμςσογκίν
τρωσις με την πρεμιέραν τοθ Ερ
νού «Τρείς σύντροοοι» τοθ Ρ·
μθρκ τοθ γνωστοθ άνθρωπιστοθ
συγγραΦίως τοϋ περιφήμου: «ΤΙ
ποτε .νεώτερον άπό το Δυτικόν
μέτωπον-,
—Είς τόν «Άπόλλωνα» θά προ
β>ηθη ώς γνωστόν τό ενδιαφέρον
καί επίκαιρον οΐλμ «Σ. Ο. Σ. Βυ
θιζόμεθα»,
* Ρίκβρτιρ
ΌΑοι ο! Κρήτες
ΟΊ ταζ-ιδεύοντες είς "Αθήνας
πέρασαν «πό τό λαμπρόν καλλι
τεχνικόν συγκρότημα τής Κάς Κα
τερίνας Άνδρεάβη διά νά ίδουν
τόν«Πυγμαλίωνα» πού έσημείωσι
60 καί πλέον παραστάσεις,
Το!ιρα δέν παραλείπουν νά
ζητήσουν είς τό δροσόλουοτο θε
ατρο τής μεγάλης μας καλλιτέ
χνιδος την καλλιτεχνική άπόλαυσι
είς την κομενιί τής «Πηνελόπης»
πού παίζεται καί πάλιν μέ έξαιρε
τική έπιτυχία,
ν···"
ΠΟΛΕΙΤΑΙ μηχανή Ιμβολον είς
αρίστην κατάστασιν. Πληροφορίαι
καρά τφ Οποδηματοποιιίω κ, Πε
τρου ΒλαστοΟ, όδός Χάνδακος,
ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
—" ' '■'■' ' '■'■■ "....."~.....—....... .....— ■...........-■ -—-*—ξε=ξ_?~»
Οίκονομική ζωή
ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
—Αί σταφυΑικ*αΙ έζα-
γογοί.
Ή άγορά των σταφυλδν ήνοιξε
άπό τής ποΐρελθ. εβδομάδος μέ τι
μάτ σχετικώς ίκανοποιητικχς.Ήγο
ραζοντο καΐ άγοράζονταιπαράτών
έμπόοων των έξαγωγών, των προ
οριζομένην διά Κεντρικήν Εΰρώ
ηην στβφύλια σουλτανί 4 50 ϊως
5. ταχτβς 3 ε«ς 3 50, ρβζακΐ 4.50
εως 5 "Επραγματοποιήθησαν έξα·
γωγαΐ ενός ίχατομμυρναυ πϊρίπου
χιλιογεάμμων Τάς πρώτνς έξαγω
νάς έπραγματοποίησχν οί κ κ
Άβραμΐδης-Φιλιππίδης, νΐοΐ Λα
γβυμιτζή. Έμμ. Βορεαδησ Κα
ραθανβσπς; άδελφβί Καρδααιλά
ρπ, Μβθυμάκπς καΐ Σία, 'Εξαγυγι
κή Έταιρεία, Μόσχος, Σουπίλας
καΐ αλλοι £ημειώνομεν ότι είς
τβύς γνωατοϋς σταφυλεμπόρους
τοϋ παρβλθόντος προσετέθησαν
καΐ νέαι.
Κίνησις σταφίδων.
Ή άτοξπρανοις των σταφίδων
αυνεχίζεται έντατικη Λόγω των
έπανειλημμένων κυμάτων καύσω¬
νος Α ώρίμανσις επεταχύνθη καΐ
συνεπ&ς ήρχισε ή κοπή χαΐ τί»
άπλωμβ σταφυλδν είς πολλά δια
μερίσματβ σχεδόν ταυτοχρόνως.
Ή ετοδβία έξακβλουβεϊ νά πά
ρουοιαζβται έξ«ιρβτική καΐ είς
«οιότπτ«ς κ*ι ΒΙς ποσότητας. Ή
σουλτανϊνες ίχβυν εφέτος έχτος
τ»»ν αλλων πλεονεκτημάτωνχον
δρήν ράγα χαΐ στβφύλια μεγάλα
Ήδη ανεγράψχμεν δτι ήρχισε
Π μεταφορά φορτί&ιν είς την πό¬
λιν Ευχάριστον ΐΐνβ δτι βλ»
τα φορτία παρβυαιάζβυν καλήν
χαί έπιμεμελημένην άιτοξήβαν
σιν. Τα πρδτα πράνματα ηγβίά
οθησκν βΐς τάς 18, 19 χαΐ 20 όραχ
μάς. 'Βϊαιρετικαι ποιότητϊς ση
μετΜτέον δέν εΐσπχίησαν άκόμη.
βυτί μεγάλαι ποαβτητες. Μέχρι
της εσπέρας τοθ παρελβόντβς Σαβ
β«του αί μεταφερβίϊοβι καϊ ην
ληθεΐβαι είς την πόλιν σταφΐδϊς
ΰπολογίζονται βΐς 100-120 τόν
νού;.
"Ελαια.
ΑΙ τιμαί των έλαιολάδων έξα·
κολουθοδν μεταξύ των 25 κχΐ 25
20 δρχ.
Χαρούπια.
Ή 'έφετεινή παραγάγη υιτολο-
γίζβται είς 32 χιλ τόννους. Διά
τάς τιμάς των έπιχρατεΐ αΐσιο·
δοξία.
^Λ^^^
Τό μεγάλο έργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι.
62 5ο ν
Αίφνης, έν τώ μέσφ τής επικρατούσης πενθί-
ονγίΚ. ακούεται φωνή τις καθσρά, νεαρά,
φαιδρσ, ώς έκ ι ής όδοϋ Ά)Ιου Διονυσίου έρχομέ
νη, καΐ άδουσα καιά τίνα δημοτικόν ήχον τα έ
πόμενα, λήγοντα είς κραυγήν, όποΐα ή τοθ άλέ
κτορος.
Πάγω ν ά χτικιόσω, φΐλε μου Βουζώ.
Στίΐλε στρατιώτας, τιώχω νά τι ύς τΐώ,
Μέ ψσρή καπότα, κι' έοώ 'ς τό σακκό
Μ' έν α πετεινάρι κοκοκορικό!
Οί δύο σπουδασταί συνέσφιγξαν τάς χείρας.
—Είνε ό Γαβρ άς, τό άλεκτορίδιον, είπεν ό
Ένζολωράς.
— Μας ειδοποιεί, προσέθεσεν ό Κουπεφέρρης.
—ΚοΙ συγχρόνως βήματα άνθρώπου τρέχον
τος διετόραξαν την έρήμην 6δ5ν, εφάνη δέ ά
μέαως ό Γαβριας. ίστις, εύκαμτττότερος πιθή-
κου, υπερέβη τώ όδόφραγμα καΐ εΐσεπήδησεν α¬
σθμαίνων.
—Τό τουφέκι μου, λέγει. Νά τους, έφθασαν.
ΦρΙκη τις ήλεκιρική διεδόθη είς πάντας τούς έν
ιω οδοαράγματι, καΐ ηκούσθη ή κίνησις των χε
ρίών έπιζητουσών τα Βπλα.
—Θέλεις την καρσμπΐναν μου; ήρώιησεν δ Έν
ζολωρας τό παιδΐον.
—Τώ μεγάλο τώ τουφέκι έ-) ώ θέλω, -ατιεκρΐθη ό
Γαβρ.άς.
ΚαΙ Ελαβε τώ τουφέκι τοθ Ίαβέρη.
Συγχρόνως σχεδόν μετά τοθ Γοβρια εισήλθον
είς τό όοόφραγμα καΐ δύο σκοποΐ τα ούτά λέ
γοντες.
Ό τρΐτος των σκοτίων, ό πρός τος Άγοράς
κατοπτεύων, 6έν εφάνη ιΐσέτι σημείον ότι έκ τοθ
μέροις έκείνου ουδείς ήρχετο.
"Εκαστος των μαχητθν έλαβε θέσιν. Τβσσσρά
κοντα τρείς άντάρται, έν οΐς ό Ένζολωρας, 6
Κομπεφέρρης, ό Άε*όΓ, ό Βαχορέλης καί ό Γα
βριδς, ήσαν γονυκλΐΜΐς Ισωθεν ιοθ μεγάλο υ ό
οοφράγματος καί μόλις ττροτεΐνοντες τος κεφαλάς
ύτιίρ την κορυφήν τευ, ίνα βλέτΐωσιν. Ήσαν
τοιμοι ολοι, τάς καραμπΐνας καί τα τουφέκια
χοντες κατά τής όδοθ έστραμμένα, προσεκτικο), ά
φωνοι.
Έξ Ετέροι διοικοϋμενοι υπό τοθ ΦυλλΙδου,
τοποθειήθησαν είς τα πορόθυρα των δύο πατω
μαΐων τής Κορΐνθου.
—Διέτρεξαν Ε τι ολίγαι στιγμαί, 6 π είτα ηκούσθη
κρότος βημάιων μεμετρημένων, βαρίων, πολλών ό
μοθ, έρχομένων πρός την όοόν Καννοβίδος.
Τα βήματα ταυτα έπληοίοζαν έπλησΐοσαν όλΐ
γον άκόμη καί επειτα εστάθησαν. Έν τούτοις διε
κρΐνετο άμυ&ρώς τι ως έν -ώ σκότει, πρός τό
βώθος τής έδοθ. ττληθΰς μεταλλικβν νημάιων, λε
τπών ώς βελονών, κινούμενον όμοΐων πρός τα
άττερΐγρατιτα έκεΐνα φασΐθρικά δΐκτυσ, άτινα
βλέπομεν υπό τα κλειστά ημών βλέφαρα, καθ* ή
στιγμήν κατοβαΐνει ό ΰπνος.
(συνεχΐζεται)
ΙΑΤΡΟΣ
ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
Διδάκτωρ τοϋ Πανεπιστημίου τής Λυ&νος.
Έκΐ έπταΐτΐαν οπβυδάοοτς έν Λιιώνοι χαΐ Παριοίους, δέ-
χεται «Ιςτό νέβν Ιατρείον ην, ί66ς 'Αβέρωφ
(σνινοικίβν Βαλιδέ Τζαμί) ίνβντι άρτοποιείβυ 'Αββνεισίου
Σφακιανάκη: 9-12 η. μ. Χ«1 4-7 μ· Ι»·
1 άς Κυριακάς τού; απόρους δωρ·«ν. Άρ. τηλ. 6 - 63
ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ
ουγκεντρώνει λό^φ τής τΐρονομιούχου τού θέ¬
σεως τάς πρωϊνάς καί απογευματινάς ώρας την
καλυτέρα πελατβΐα.
Ή δροσά τού είνε μοναοικη.
Ή πβριιιοΐηοίς τού άψθαστος.
ΈγκυκλοΊτα ιδε ία
Δι' έκε.νους πού θέλουν
νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι' δλους.
ΒΑΡΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝ
"Αν συγκρίνωμεν τό βάρο; τοθ ι
ίγκεφίλου των διαφόρων ζώων, ή'
πρώτη διαπ'στίβσΐς ποϋ Θι μ2;
κάμη ϊσιο; ίντόποσιν είνε δτι 4ν-
τιθέτως άπό β,τι θά έπιστεύομεν,
ί ίνθρωπο; δέν είνε "μεταξύ των
ζώων τό {χον τόν βαρύΐερον έγχί |
φαλον. Ό ίγκέφαλος ταθ έλέφοΐ'-
τος ζυγΐζει περίπου ηεντΐκ(σί-
λια γραμμάρια ί·. ω τοθ ανθ?ώιτοιι
ζγΕζτι μόνον 1 500 ίως 1.800
γραμμάρια, Ό έγχίφαλος τοθ ιπ
ποι. ζυγΕζιι 600 Ιω; 800 γρΐμμά
ρια, τοθ γορΐλλα 400 Ε'ΐ)ς 500
γο^μμάρια, τοθ χιμπατζή 375 ί
400 γραμιιάρια, τοθ λιονταριοΰ
200 ΪΛ>ς 250 γραμμάοια
Δια νά προβώμεν ο'ο,ως είς π?αγ
ματιχήν σύγκρισιν πρέπει να Ι
χωμεν δπ' ίψίν μας την άναλοί-
αν τοθ έγκεφάλου έ,ός έάστοιι
έκ των σ^γκριν2μένων ζώιον μέ
τάς οΊαστάσκς το3 σώματδς τού.
Τότε έχομεν εντελώς ί\% άποτε
λίσματα κα! ό ίλέφας μας χάνει
άμέσΐΛς τό ρεχόρ πού είς την πρώ
την σύγκρισιν πεύ ίπεχειρήσαμεν
ολίγον καρά πανω, τοθ άπεδώαα
μΐν. Διότι έν άναλογία ποίς τόν
5γχον τοθ σώματός τού, τό βίρος
τοθ έγχεχάλου τοθ ίλίφαντο; ?έν
αποτΐλεΐ ή μόνον τό Εν δθθόν,
τοθ βαρους τοθ σώματίς τού, δ
ίγχίφαλος τοθ λίοντος τό 1ν540ίν,
τοθ χυνός τό εν 200όν ϊως τό
τριαχοσιοστόν, τοθ γορίλλα τί
διακοσιοστόν, τοθ χιμπαντζή τό
έβ&Όμηνοστον πέμπτον χαί τοθ άν-
ώπου δ έγχέφαλος άντιπροαω·
πεύιι είς βάρος τό Ιν τριαχοοτόν
πίμπτον Εως τεοσα;αχοστον τοθ
συνολιχοθ βχρους τοθ σώματός
τού. Συνεπως τό μυαλά τοθ άν·
θρώπου ζυγίζει περισσότερον άπό
χάθι άλλου ζώου αν χαί είς την
ζούγχλαν τής Νοτίου Άμερικής υ-
πάρχουν ειδή τινά πιθήκιον τί βά
ρος τοθ έγχεφάλου τ&ν οποίων &
νέρχεται είς τό Εν'είχοστον ίχτον
ή χαί δέχατον πέμπτον τοθ βάρους
τοθ σώματδς των. Τό μεγάλο αύ
τό έν σχέσει μέ τό βίρος τοθ σώ'
των π·.θή:ων βχρος τοθ
έγνεφάλου ίξηγεΐΐαι υπό των φυ
σιοδιφιδν ϊτ: Οφ«ίλε:αι είς ίδιότυ
πιν 5λ·«»ζ διάπλασιν τοθ έγκεφά
λου των π θήκων αύΐών.
ΜΕ5ΤΑΞΥ ΑΝΘΡΩΠΟΝ.
μ τόν εγκέφαλον
τοθ άνθίώπου πρός τους έγκεφά
λαυ; άλλων ζώων. Μποροθμεν δ-
μως νά περιορίσωμεν την σύγ«ρι
σιν έτός των βίίιον τής άνθρωπό
ς μίνον διότι άπό φιι^ής ε?ς
ν ΐΐαρϋυσιάζεται δια^ΐρά εϊςτό
β£?ες τοθ ίγεφάλου. Μάς άναμέ
νε δέ είς τό οημτΐον αύ-.ό ίπλη
μις: Δ ότι τόν βαθύτερον έγχίφα
λον δέν ίχουν διάλου οί Εύρω
8πως Ισω; εμείς οί 2-θρω
ποι τής Λευχής φ^λής χαί τοθ
παλαιοθ χόσρου θά έφανταζόμεθα
έ' ίφ έγιοϊσμφ μας. Τόν βχρύτΐ
δόν εγκέφαλον έχουν α.θρωποι
τής χιτρίνης φυλής, Κινίζο: χαί
Ίίπιβνες, των οποίων δ ίγχέφαλος
χατα μέσον δρον ζυγίζει 1425
γοαμμάρια. ΚαΙ είς την χιτρίνην
5μω; φυλήν άπαντοθν αίσθηταί δι
αφοραί άπό^άΐόμευ είς άΐεμον, νυ
μαινδμεναι άπό 900 Εως 1600
γραμμαί ια.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.
"Ανθρωκοι διαχριθίντΐς διά τα
πνευματ'χά των χαρίοματα Ιχουν
αυνήθως εγκέφαλον βχρότιρον άπό
τού; χοινούς άνθρώπους. Ιδού τό
βάρος τοθ έγκεφίλου διαφόρων έ
πιφανών: "Ο έγχέφαλος τοθ Τουρ
γχένιεφ εζύγιζε 2012 γραμμάρια,
τοθ Γερμανοθ φιλοσόφου Κάντ
1050, τοθ Σίλλερ, τοθ μεγάλου,
συγχρόνου τοθ Γχαΐτε Γερμανοθ
ποιητοθ 1580, τοθ Ναπολέονιος
Γ' 1500, τοθ Δάντη, τεθ περιή
μου Ίταλοθ ποιηΐοθ τής «Κολά
σεως» 1420, τοθ μαθηματιχοθ Γκά
ούς 1492 καί τοθ Σοθμπερτ, τοθ
μουσικοθ τοθ ίποίου την βιογρα
φίαν διαβάζετε είς άλλην στήλην
τής «Ανορθώσεως» 1430 γραμμά
ρια.
Πρές τόν πρωθυπουργόν κ. Ιω,
Μβταξχν καΐ τό ύφυιτουργεΐον
Τύπον χά) ΤουρισμβΟ απεστάλη·
σχν διά την 4ην ΑύγούσΓβυ θΐο
μά συγχαοπτπρια τηλ«νραφήαατα
καί τβιαδτα αυιιμετοϊής είς τόν
έορταβμόν ά πό μέρους καί των
κάτωθι κοινβτήτυν καί οργχνώ
ββων τού νομβϋ μας, όττογραφέμε
να ώς άκολούθ»ς
Μ«βοχωριοΰ: Πούεδρος κβινό
τητβς Μιχ. Μκλβσσανάκπς.
'Λχβνδριά: Πρόκδρβς κοινότη
τβς Έμμαν. εηϊβ"Χ'«κης.
Στερνών- Πρόεδρος κοινότη¬
τος 'Αριβ. Φρκγκάκης.
Πύργου: Ποόϊδρος κοινότητος
Ιωάν. ΚβΕρουζάκης
Τεφελίου. Λαίκπ έπιτροπη: Κα
ραμ*λάκη{, Χατζπκωνσταντίνοι».
Μ^υμουλάκη;. Διοικητή; Ε ΟΝ.
Βϊνίρπς
Κακοΰ Χ4)(5ίου. Έιτιτοβπή: Για
κουμάκης, Σταυρακάκης, Μανιώ
ρος.
Στέλων. Πρύκδρος Έμμ. Κου
μιανάκης.
Σωκ«ρά: Πρόεδρος κοινότητος
Έτιειδή είς την αγοράν κυκλοφορεΐ λευκή
πότασσα άλλης μάρκας κοΐ άλλης ποιότητος ουδε¬
μίαν σχέσιν έχουσα μέ την φημισμένην καθσράν
λευκήν ποτασσαν:
Μάρκας «ΑΣΤΗΡ- 96-98 ο)ο
διά τουτο πρέπει νά είσθε προσεκτικοί καί νά
ζητήτε πάντοτε έπιμόνως άπό τόν παντοττώλην
σας νά σάς Εηλώση κατηνορηαατικώς εάν ή λευκή
■πότασσα τΐού οας τωλίΐ είναι μάρκας ΑΣΤΗΡ
96—98 ο)ο. Διά νό βεβσιωθήτε (έ άκόμη περισσότε
ρον ζηιήτε άπό τόν παντοττώλην σσς νά σάς δώση
έγγραφον τιιστοποΐησιν δτι ή λευκή πότασσα πού
σας πωλεΐ είναι μάρκας ΑΣΤΗΡ 96—98 ο)ο.
Δοκιμάσατέ δλοι την καθσράν λευκήν ποτασ¬
σαν ΑΣΤΗΡ 96—98 Οο διά νά άντιληφθήτε τα
θαυματουργά της άποτελέσματα.
ΆποχλειστΐΜοΙ εΐσαγωγεϊς έν Κρητη:
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Ηράκλειον.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΟΝ
ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
Τα τηλεγραφπματα
διά την 4ην Αύγούστου.
Ηλίας Χαλκιαδάκης.
'Ασημίου. Ή 'βπιτροκη: Γ.
Άγγΐλιδάκης, Γ. Καλιτσουνάκη(,
Κ. Καλιτσουνάχης, Ά. Σφκχικνά
κπς, Μ. Σπυριύάκπς, Φ Σπυριδά
κης, Ζ. Σπυριδάκης, Χ. Κοκολά
κΐ(. Προεδρείον Λαϊκής έπιτρο
πή{;' Αγγελιδάκη;, Γ, Κβλιτσου
νά«ης, Κ- Καλιτσουνάκης.
Τσΐφθΰτ Καατέλλι. Λαΐκή επι
τροπή: Γ. Κλουσιδχκης, Γ. Πλεύ
ρη?, Εύ4γ. Βασμαριδά>>ης. Κοινό
της "Ανω Άκρίων
Βαγιωνιά. Λαΐχή έπιτρβπή:
Σταβγιών. Λ«Ίκή έπιτροπη: Εΰ.
Ναρακης, Έ Ίατρκκη;, Γ. Στ«
ματάκηί, Ζ*χ. Στβαατάκης, Κ.
βεβφάνους, Έ. Παπαδάκης, Δημ.
Μουντράχης.
Βασιλική. τ«ϊκή ίπιτροπή έορ
τασμοϋ: Πρόεδρος Άλβγκάκης.
Β. Άνώγεια. Ή επί τοΰ έορ
τασμοϋ έπιτροπη: Στεφανάκης.
Κθ3μκδάχη(, Σπανάκης, Καλιτά
κης, Μετοχιανακη;, Οβοδωράκης.
Κονιωτάκης, Σπαντιδάκης.
Άπεαωχάρι, Πρόεδρος έπιτρο
κης έορτασμοΰ Χατζιδάκης.
-Αί κοινωνικαί άσφαλ{σεις{Ή έκθεσις Θεσσαλονίκης
έν Κράτη. ,
Την ηαρελθοθσαν Κυριακήν
αφιχθη [είς Χανιά δ Πρόεδρος
ΐών Προμηθειών καί Στεγάαεως
τοθ Ίδρύματος Κοινωνιχδν 'Αβφα'
λίοειον χ. Ν. Βελέτζας συνοδευό-|
μενος υπό ανωτέρων διοιχητικών
υπαλλήλων τοθ Εδρύματος ποοχει!
μένου νά ταχτοποιηθοθν τα ζητή·
ματα τής λειτουργίας έν Κρήτη
περιφερΕΐακων Ιδρυμάτων. Ό. χ. |
Βΐλέντζας μετά των συνοδωντου|
Ινεχώρησεν ήδη διά Ρέθυμνον χαί
Ηρακλειον.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Τό Έκκλησιαυτικόν Συμβούλι
όν τής ένορΐα; τής κωμοπόλεως
Τυμπακίου Πυ^γιωτίσαης.
ΓνΝΐτοποιεϊ ότι,
Περατωθέντος, τού έν τή ένο
ρία Τυμπακίου άνεγΐιρομένου νέ'
ου μβγάλου Ίεροΰ Ναού, τιμωμέΐ
νού έπ' ονόματι τοΰ Αποστόλου;
Τίτου, τελοΰνται, ©ίβδ αυνβυδο
κοΰντος, τα τούτου ίβρά έγκαί
νια την 20ήν Αύγουστον ήμέ
ραν Κυριακήν.
Τελοΰνται δέ κατα την ημέραν
ταύτην τα Ιβρά έγκαίνια, άφ' έ.
νος μέν διά νά τελβαθή θεία λει {
τουργία, έν τώ κκθιβρωμένω Ίερω
ναώ κατά την έπβτειον μνήμην Ι
τού Αποστόλου Τίτου 25ην Αΰ |
γούατοο κ«ί άφ'έτέροο,διότι κοκά
την ημέραν ταύτην 25 Κύγούστου,
τβλεϊται έπίσημος Άοχιβρατική
Λειτουργία έν τω έν Γορτυνι Βυ
ζαντινώ Καθίδρικώ Ναώ τοθ Ά
πβστόλου Ίίτου, πρώτου Ίεράρ
χου Γόρτυνος Κρήτης, ένθα συγ
χρόνως τβλεϊται καί επίσημον
μνημόσυνον των κατά την ήμβ
ραν ταύτην 25ην Αύγουστον 1898
έν ΉραχλβΙω σφκγέντων καί ο
λοκαυτωθϊντων άδβλφών ήμ&ν.
Ό έορταομος των έγκαινίων Ι
σΐται πανηγυριχός. Παρακαλοΰν
ται δθεν οί φιλεορτοι δπως «ρο
οέλθωσι κατά την ημίραν ταύτην
Έν Ύυμπακίω τή 4 Αΰγούστου
1939
Τό Εκκλησιαστικήν Συμβού
λιον.
Ό Προβδρος
Παπά Γεώρ, Μαρχαντωνάκης
Πρωτοπρεσβύτκρος
Τα μϊλη
'Ρμμ. Όρφανβυδάκης
Έμμ. Συγγίλάκης
Γεώργ. Κυδωνάκης
Κπνοτ. Μοιράκης_______7-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό 1ης Σΐ
πτεμβρίου τό οίκημα τοθ πρώην
5ου ΔημοτικοΟ Σχολ«1ου κείμενον
παρα την Καινούργιαν ΙΙδρταν,
επί τής πλατεΕας Μοροζίνη Πλη
ροφορίαι παρά τώ χ Ιω. Ζαϊμά
χη χαφεπώλη δδός "Εβανς.
ΖΗΤΕ1ΤΑΙ χαμαριέρα παρά
χαλλίστη οίχογινΐΐα έν Αθήναις
Πληροφορίαι παρά τω φαρμαχεΐφ
χ. Ματζαπετάχη.
Ή Διβθνής "Εκθεσις Οεβ3αο
νίκης απέστειλε πρός τάς γΐωργι
κάς κ*1 λοιπάς αρμοδίας αρχάς
των έπαρχιών, Ικανόν αριθμόν πι
στοποιητικών μεταφβράς έκθίμά
των. Επί τή βάααι των πιστοποιη
τικών τούτων οί έκθβται θά τύχω
αι τής κεκανονιβμίνης έκπτώϊίως
επί τής τιμήί των ναύλων των «ίς
παοβλοβήν τήΐ'Εκθίοεω; άποατβλ
λομένων έκθεμάτων Πρβς τούτοις
©Ι ένδιαφ«ρόμ«νοι έχΒέται όφβί
λουν νά μβριμνήσουν εγκαίρως
διά την παραλαβήν καί συμπλή
ρωσιν των άν&ιτίρω πιστοποιητι
κων.
—Τό πρέγραμμα μκθημάτων
καί οί επιθεωρηταί τής Παι
δείας.
Έντός της εβδομάδος ταύτης
το έκπαιδΕυτικον συμβούλιον
συνερχόμενον θά *προβή ώς
πληϊοφορούμεθα είς τον καταρτι
σμόν άναλυτικοΰ προγράμματος
διδασκαλίας κίς τα νέου τύπον
γυμνάσια καί άατικά σχολεΐα.
Ανεκοινώθη :έπίσπς ότι τό υ
κουργεϊον της Παιδβίας πρός κα
λυτέραν έξυηηοέτησιν των άναν
κων τής έκπαιδκύσεως άπεφάσισϊ
την αύξησιν των θέαϊων των γ·νι
κων έπιθεωρητών τής μέαης έκ
παιδεύαεως άπό 12 ϊίς 16 κχΐ τής
στοιχβιώδους έκπαιδΐύσβως άπό
7 ε!ς 9.
—Μετάθεσις ΈπιθεωρηΓβΰ
της Δημοτικήν
Μ«τ«ξύ των μετατιδειιένων είς
την άλλην Έλλάδα έπιθϊωρητδν
τής δηιΐοτικής έκπαιδκόαεως, συν
καταλίνται καί ό έιτιθεωρητής
Γόρτυνος κ. Τζάνος Τσαγκιάς με
τατιθίμςνος Είς Νεααηνίαν.
—Ή έορτή των έφημεριδο-
πωλών.
Μετά την γενοιιίνην προχθίς
είς τόν ναόν τοϋ "Αγίου Δημη
τρίον έν πυκνη κοαμοβυρροη φι
λεόρτων λειτουργίαν μετ" άρτο
κλααίας επί τή έτησία έορτή τοδ
βωματείου ίφημεριδοηωλδν Ήοα
κλείου, ούτοι εξέδραμον είς Να
οταμπάν δπου έγίνιτο κοινή
διασκέδασις συμμετοχή πβλλών
συμπολιτών ήτις καΐ διηρΚΕββ μέ
χρις εσπέρας.
—Διανυχτερεύοντα φαρμα-
κεϊα.
ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Καθιστά γνωστόν ότι άναλαμβάνει δια των άεροκλά-
νων τής Έταιρίνς την μεταφοράν δεμάτων χα6ώς καί
έμπορευμάτων παντός βάρους άπ' Αθηνών είς Ηρά¬
κλειον καί έξ Ηρακλείου είς Αθήνας.
Ή μεταφβρά των ταχίστη καί ασφαλής, είνε επί πλέον
ή συμφερωτέρα, χαθέτι είνε άπηλλοιγμένη παντός έξοδου.
Τα μεταφερόμενα διά των άβροπλάνων δέματα ά-
παλλάασονται λιμενικοΰ φόρου.
μ 17 Αύγούστου βά δια
νυκτερεύσουν τα φαρμακεΐα Ιω
άννου Λογιάδου καί Σωκράτβυς
Χανιωτάκη
—Διάλεξις είς Άρχαναις.
Την 20 τρέχοντος, ημέραν Κυ
ριακην καί ώραν 5 μ μ ό κ. Κυ
ριάκος Μαργνρίτης καθηνητης
θβολόγος θά δώση διάλεξιν έν τή
αΙθούθΓ) τοΰ Ηινηματΐγράφου
Αρχανών μέ θέμα: »Τό παντοτβι
νό μας όνειρο άπό τού λίχνου
μέχρι τοΰ τάνου».
Εισοίος ελευθέρα είς πάντας.
—Ό χρόνος 'προβιβκβμοθ.
Διά Β. Διατάγματος λογΐζεται
ό προβιβασμός των ταγματαρχών
χωροφυλακής κ. Χ. Έμμ. 'θρφα
νουδακη, Κ. Μαυρικάκη, Μιχ.
Μπιτσάκη, Δ Γραφανάχη, Έμμ.
βασιλάκη καί £. Χκυράκη ώς ν«
νόμενος άπό τής 7ης Μαΐου 1936.
—Έγκαίνικ ναού.
Την προσέχη Κυριακην 20
τρέχοντος τβλοΰνται είς Τυμπά
κι τα εγχαίνια τού μόλις άπο
περατωθέντος έν τή κωμοπόλει
ίεροΰ ναοΰ τοΰ Αποστόλου Τίτου
καί καλοΰνται οί φιλέορτοι χαί
φΐλόχριστοι όπως παρβυρεθοϋν
είς την Ιεράν ταύτην πανήνυριν.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Κατεδαφιζομένης της πάλαι
άς ΝομαρχΙας πωλοϋνται ύλι
κά ή ξυλεΐα γιά κάθε χρήσι.
Κεραμύδια, κουφώματα ώς
καί καστανιές δια στύλους, δο
κούς κλπ. «(ς εΰθηνάς τιμάς.
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχιας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Προία Πέμπτης
17 Αύγούστοο 1939
120 Ώρα
ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΛΑΝΤΣΙΓΚ
ΑΦΟΡΟΣΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ
ΤΟΥ ΖΙ
ΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
Ο ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 16 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).—Τηλεγραφείται πρός
τό Αθηναϊκον Πρακτορείον ότι μετά
την συνάντησιν αυτού μετά τού καγκελ·
λαρίου Χίτλερ, ό έν Αάντσιγκ άρμο-
στής τής Κοινωνίας των Εθνών χ.
Μπούρκαρτ υπέβαλεν έκθεσιν είς τό
Λονδίνον επί τού ζητήματος τού Λάν
τσιγκ χαί τού δυνατού τής ρυθμίσεως
αυτού.
Ό κ. Μπούρκαρτ ένδέχεται νά με
ταβή καί ό ΐδιος είς τό Λονδίνον διά
νά αναπτύξη προφοριχώς τάς άντιλή-
ψεις τού.
Ο κ. ΧΙΑΕΦΑΞ ΔΙΕΒΙΒΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΚ6Ε.ΙΝ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΚΑΡΤ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 16 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).—Αναφορικώς μέ τή
ύποβληθείααν έκθεσιν τού έν Αάντσιγκ
άρμοστού τής Κ.Τ.Έ. αγγέλλεται ή"
6η ότι ό λόρδος Χάλιφαξ λαβών γνώ
σιν τής εκθέσεως διεβίβασε ταύτην εί
Παρισίους ,ϊνα την μελετήση καί ή κύ
βέρνησΐς Νταλαντιέ.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 16 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας). — Σημεριναί πληρο
φορίαι έκ Μόσχας άναφέρουν ότι συνε
χζονται έ*εί καθημερινώς αί συνομι
λίαι μιταΐύ ι ών αποστολήν Αγγλία*
καί Γαλλίας χαί των άνωτάτων Ρώσσω
έπιτελικών.
ΥΠΕΒΑΗΒΗ ΕΡΟΤΗΜΑΤΟΝΙΟΒΙΕΤ
ΛΙΛ 1.Η ΣΤΑΣΙΝ ΕΗΑΗΤΙ ΤΙΙΣ Ι1ΟΟΙΙΙΑ2
ΑΘΗΝΑΙ 16 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας). — Κατά τας έκ Μό¬
σχας είδήσεις είς την άγγλογαλλικήν έ
πιτροπήν εγένετο έρώτημα τής Ρωσσί
άς περΐ τής στάσεως την οποίαν θά τη
ρήσουν αί ουτικαί δυνάμεις είς περί
πτώσιν έπιθέσεως τής Ίαπωνίας έναντι·
όν τής Ρωσσίας.
Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΣΚΕΙ ΠΙΕΣΙΝ
[II
ΤΗΣ ΚΥΟΕΡΝΗΣΕΒΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 16 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτού μας).— Καθ4 ά άγγέλλε
τικι έκ τού έξωτεριχού ή Γορμανία ά
σκεϊ πίεσιν επί τής Ουγγαρίας. Σχετι
κώς ή Γερμανία αποβλέπει είς τόν σχη
ματισμόν ^φιλογερμανικής κυβερνήσεως.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ
ΑΘΗΝΑΙ 16 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
Τόν-ιο άναφέρουν ότι τό Ίαπωνικόν υ¬
πουργικόν συμβούλιον συνερχόμενον την
προσέχη Παρασκευήν (αύριον) θά λά¬
βη άποφάσεις επί τής στάσεως τής Ία·
πωνίας άπέναντι τής εύρωπαϊ«ής κατα¬
στάσεως.
ΣΛΡΛΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝΟΝ
ΕΓΙΝΑΝ ΤΕΣΣΑΡΑ ΘΑΥΜΑΤΑ
ΑΘΗΝΑΙ 16 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας). —Οί μεταβάντες είς
Τήνον προοχυνηταΐ άνέρχονται κατά τάς
εκείθεν πληροφορίας είς 4Ο χιλιάδας.
Κατά τήν διάρκειαν τής έκ·ϊ ίεράς α- αι τδ περιεχόμενον αυτών απβ
κολουθίας έγιναν ώς αγγέλλεται τέσσα|τούς χινδύνους απωλείας ή λαθρο
ρ» θ*ύμ»τ«.
Θά διευθετηθή
είρπνικώς τό ζήτημα τοΰ Δάντσιγκ;
Κρίσεις τοΰ εύρωπαϊκοϋ τύπου.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Αύγούστου (Ι
δισιτέρα ύπηοεσΐα τής «Ά
νορθώσεως»).— Είς τό Βερο
λΐνον έπικρατίΐ ή αντίληψις,
καθ" ά τηλεγραφείται εκείθεν
δ π άποτέλεσμσ τής συναντή
σεως καί συνομιλίας τοθ άρ
μοστοθ τής Κ.Τ.Ε. έν Δάν
τσιγκ δόκτορος Μτΐούρκσρτ
μετά τοθ κ. Χίτλερ, υπήρξεν
ό καταρτισμός σχεδΐου περι
λαμβάνοντος 4 δρους, Ικα
νοποιοθντος τόσον την Πολω
νίαν βσον καί την Γβρμανΐ
αν κσΐ δημιουργοθντος νέον
καθεστώς είς Δάντσιγκ υπό
την εγγύησιν κσί τ©ν άλ
λων μεγάλων εόρωιταϊκών
κρατών.
ΡΩΜΗ 16 Αύγούστου.— ΑΙ
Ιταλικαι έφημερΐδες
δΐι είναι δυσχερής ή λύσις
τοϋ ζητήματος τοθ Δάντσιγκ
διότι ή μέν ΓερμανΙσ συνεχΐ
ζει την πολιτικήν την καθορι
σθεϊσαν διά τοθ τελευταΐου
λόγου τοθ Φύρερ. ή δέ Πολω
νία έπιμένει είς την άδιαλλσ
ξ(αν της.
Θά ήτο, παρατηροθν, δυ
νατή ή είρηνική διευθέτησις
μόνον εάν αμφότερα τα άντι
μαχόμενα μέρη διεπνέοντο ά
πό τούς νόμους τής δικαιοσύ
νης.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Αύγούστου.—
Όλόκληαος ό Γαλλικός τύ
πος, άσχολεΐται μέ τα ζή τη
μα τοθ Δάντσιγκ καί τονΐζβι
δηήσημερινή έιοχή διαφέ
ρει έκείνης τοθ παρελθόντο
Σεπτεμβς»1ου καί ότι αί δυτ
καί δυνάμεις δέν άνέχονται
ξευτελιστικούς συμρΊβατσμούς,
Ή «Έηοχή» γράφει ότι μό
νόν δ.' ενός νικηφόρου πολέ
μου θά ηδύνατο νά προσαρτή
σπ τό Δάντσιγ ή Γερμανία
δεδομένου δ τι οί Πολωνοί δέν
στέργουν είς ειρηνικήν παρα
χώρησΐν τού. Ή «Ζουρνάλ»
τονΐζει δτι ή Αγγλία καί ή
Γαλλία είναι πάντοτβ πρόθι
μαι νά συνδράμουν είς εΐρην
κήν λύσιν τοθ προβλήματος
τοθ Δάντσιγκ άλλ' είναι κα
ίίΓοιμαι νά άντιδράσουν λύ
πασάν απόπειραν βιαίας είς
σεως καί νά βοηθήσουν τή
Πολωνίαν.
Οί Γερμανοί
διά την κυριότητα τοΰ Γιβραλτάρ.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Αύγούστου
(ίδ. ύτιηρεσία) — Εντύπωσιν
προεκάλεσεν ένταθθα άρθρον
τής «Εφημερίδος τοθ ΒερολΙ-
νού» όργάνου τοθ κ Γκαϊριγκ,
τονΐζον μεταξύ άλλων τα έ
ξή: «Τό Γιβραλτάρ, είς χεΐ
ρβς ιής Αγγλίας αποτελεί
διαρκή απειλήν κατά τής Ί
σπανΐσς. Αύιδ Εέν δύναται
νά τό ανεχθή επί πολύ ή νέα
Ισπανία. Καί ή Ιταλία Ιχει
σοβσρούς λόγους νά μην άνέ
χεται έπίσης νά ευρίσκεται
τό Γιβραλτάρ υπό αγγλικήν
κυριαρχίαν. Τό μέλλον θά δεί
| ζή εάν θά δυνηθή ή Μ. Βρετ
ΙτσνΙα νά διατηοήση τό χλειδί
σύτό τής ΜεσογεΙου».
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Αύγουσ ου
Ό «Ήμερήσιος Τηλέγραφος»
πληοοφορεϊται έκ Μόσχας δτι
αί επιτελικαί συνομιλΐσι διε-
ξάγονται είς ατμόσφαιραν έγ
καρδιότητος. Γενικθς κράτει
ή εντύπωσις ΰτι ή Ρωσσία έ
πιθομεΐ νά μην περιορισθούν
α! ύποχρεώσεις τΩν τριών δυ
νάμεων πρός αλλήλας, μόνον
διά την περίπτωσιν πολέμου έν
Εύρώπη άλλά καί διά την
περίπτωσιν Ρωσσοίαπωνικής
οήξεοος είς Άπω Άνατο
λήν.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Αύγούστου.—
Τηλ,εγραφοθν έκ Μόσχας δτι
αί αντιπροσωπείαι των τριώ
έΐτιτελεΐων "Αγγλίας, Γαλλί¬
ας, ΡωσσΙας συνεχΐζουν τάς
συνομιλίας των υπό τούς α[
ωτέρους οίωνούς, συνεδριά
ζουσαι δίς τής ημέρας. Αί ά
ποστολαί Αγγλίας καί ΓαλλΙ
σς έχουν καί Ιδιαιτέρας συ
νεργασίας καθ" όλας τάς ήμέ
ρας. Άπόλυτος αίσιοδοξΐα έ
πικρατεΐ διά τό άποτέλεσμα
των συνομιλιών.
ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣι
ό έορτασμός είς την Νεάπολιν.
ΝΕΑΠΟΛΙΣ 10 Αύγούστου (άν |α.αοτρεφε£ου, υπό τάς ιυλογίας
ταποχριτοθ μ«().— Ό πανηγυρι- χοί ιήν έμπνειισμίνην χαθ&δή-
σμες τής έτετιίίυ τής Κοιμήσε- 'γησιν τοθ θιο?ιλισΐάτου 114
ως ιής θεοτόκου, ημέρας έορτα·
σμοθ ιής Μεγάλης Παναγίας, δ-
τιήρξεν εφέτος πρωτεφανής χαί
άνώτερος χάθε προηγευμίνου χαί
άπο απόψεως συμμεΐοχής *ό-
σμου ν αί άπο άπίψιαις οργανώσε¬
ως, τάξεως χαί μεγαλβπρεπεί-
ας. Τό θίαμα πού παρουσίασεν
ή Νεάπολις τό τελιυταΐον διή· ε
ρον, τής παρβμονής >αΙ τής η¬
μέρας τής 15ης Αΰγιύστ&υ, υ
πήρξε πράγματι γ&ητευτιχής ώ
ραιάτητος χαί μεγαλοπίεπείος,
εκτάχτΐίς φαντασμαγοριχόν. Αί
έορταΐ ήρχισαν άπό τής παρα·
μονή; μέ συμμετοχήν τής έχ-
κλησΐα;, τής κοινότητος, τοθ
προοϊιυτικοϋ—τουριστιχοθ όμι¬
λον, τής Ε. Ο. Ν. καί τοθ Όρ
πέριξ. ΟΙ άθλητικιΐ άγώνες εση¬
μείωσαν εξαιρετικήν επιτυχίαν.
Οί λο ικ&ί χοροί έγιναν μέ συμμι
τρας χ. Διονισίου χαί διήρχεσαν τ&χήν άπείρου πλήθους. Καί
χ»6' δλην την νύκτα, την ήμΙ
ραν τής 15 Αύγςύοτευ χαί την
νύκτα, συνεχιζόμεναι καί σήμερον.
Χιλιάδες προσχυνητών έλαβον
μίρος. "Άπειρα πλή^η παντ,γυ
ριστων προαήλθον. Ή μεγάλη
πλατιί», ό χήπος, ή αύλή τής
ίχχλησ'ας, ίλοι οί χεντριχοί δρό
μοί καί αί πάροδοι ήσαν κατά
μεστοι νύομαν. Αί παριλάοεις
των ΐμημάτων τής Ε. Ο. Ν. καί
τοθ Όρφανοτροφείθϋ ήσαν άψόγου
έμφανίσειος. Αί λομπαδηφορίαι
υπήρξαν έπιβλητικαί. Ή καθσι;
των βιγγαλιχών χαί πυροτεχνη
μάτων τάς νύχτας παρουσΐασε
θέαμα φανχασμαγορικόν μέ τόν
χαταυγασμον τής πόλεως χαί των
έιήσιος έπίσημος χοράς θά με
νη άληαμόνγ,τος διά τας ώραιαι
ίμφανίσιις χαί τό ίλον θίαμι
πό υ παρουοΐασΐ. Άψογος έπίση
υπήρξεν χαί ή μουσιχή χαθώς χα
ή μετάδοθις τοθ δλου προγράμ
ματος των παρελάσεων καί των
τελετών διά των ίύο μεγαφώνων
ποί) ιίχαν τοποθετηθή είς τή
πλαΐιΐαν.
Γενικώς, δ έορτασμός υπήρξε
έξαΐίεΐιχδς ιίς ίπιβλητιχότητα
καί μεγαλοπρέπειαν. Πλήρη περ
γραφήν αύτοθ θάμεταίώαωμεν διά
αύριανιθ ?ύλλου, ώστε νά
περιλάβωμεν δν(5ματα καί λεπτο
μερείας.
ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΤΗΣ ΦΘΗΝΕΙΑ1
•ΉΈνωσις τώνΈμπορικβνκαΙ
Βιομηχανικών ΈτιιμελητηρΙων
τής Ελλάδος δι'έγγράφου της
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΑΓΚΥΡΑ
Αΰγούστου.-
Αγοστου.
Χθές ήρχισαν τα μβγαλα γυμνά
ΕΛΑΙΩΝ ΕΚ ΣΤΕΜΦΥΑΩΝ
ΈφημερΙδες των Αθηνών
πληροφοροθνται δ τι είς Σά·
μόν, Κρήτην καί Νεμέαν θά γΐ
ούν δοκιμαί δι' ε ιδικών μη
χανημάτων, χωρισμοϋ άπό τα
στέμφυλα, των γιγάρτων (σπό
ών σταφυλών) πρός τόν σκο¬
πόν τής χρησιμοποιήσεως αυ¬
ών διά την παραγωγήν καί
ξαγωγήν ελαίου.
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚ'ΒαΤΙΑ
Κατά σχετικάς πληροφορίας ή
;αχυδρομι>ή ϋπηρεσία απεφάσισε
ά τοποθετήση είς τα πλέον πό
ίυσύχναοτα οημεΐα των μεγάλων
όλιων νέα αύιόματα, γραμματο
ιιβώτια έχ των οποίων ή ίξαγιο
•ή τής άλληλογραφίας γίνιται έν
ελδς αυτομάτως καί έξασφαλίζε
υ
πρός άπαντα τα Έμπορικά αι* τού ΐουρκιχου στρατβΰ 'Α
καί Βιομηχανικά Επιμελητή
ρια ζητεί νά πληροφορηθή τάς
άπόψεις αυτών ώς πρός τήν έ
πέκτασιν καί είς τάς έπαρχί
άς τού «Δεκοημέρου τής φθή
νβιας» προκειμένου αυτή νά έ
εργήσπ σχετικώς.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Αϋγούατβυ ·
Επιστρέψας έ χ Γίρμανίβς είς
Δάντσιγκ μεΐα την βυνάντηβιν
τού με τόν χ. Χίτλβρ ό 5ρ,
Μπούρκαρτ, βυνηντηθη άμέβνς
μετα των πολωνικ&ιν καΐ Γερμιχ
νιχνν άϋ ή *λ8 ό
ρμ
νιχνν άρχϋν τής *λβ«8ερας πό
λε»{.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ.- Συνοδβυόμενος
ίύο Γαλλων έπιτελιχών άξιω
ματικϋν έπΐβΜέφθη σημερον την
γραμμήν Μαζΐνώ ο Άγγλος πό
Αΐτι»ι*5 κ Τσώρτσιλ.
Γ&ΚΙΟ.— ίά Ίαπωνικά στρα
τϊύματα ήρχισαν οημβρον προ
σπαθβιοιν εχΛαθαρίσϊως της νοή
ου Κΐνας έκ των άτχητνν. Αί αγ
γλιχαι αρχαί τού ΧόγΝ-ΚόγΜ ί
ώοποιηβησαν υπό τής Ίαπωνίας
έτι εάν τα Κινβζικά στρβτεύμα
τα προσφυγουν είς τό αγγλικόν
ϊδαφβί, τουτο β* ίχο όώυνηρας
ουν«πβι«ς Δια την Αγγλίαν.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16.- Ό ηρβσββυ
τίις τής Τουρχίας επεσκέφθη τό
Φβρεΐν "Οφφΐς καί συνωμίληοε
μβ πολλους ανωτέρβυς υπκλλη
λους.
ΟΙ ΤΗΑΕΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Τό Υπουργείον τήςΣυγκοινω
νίσς συνέταξενόοηγόν είς τόν
οποίον καθορίζονται τα καθήΙ
ΑΙ ΕΞΕΤΑΞΕΙΣ, ΕΓΓΡΑΦΑΙ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ
Πρές χοΰς έπιθεωρητάς των
σχολείων χαί τάς λοιπάς έχπαι-
ϊΐυτιχάς αρχάς εκοινοποιήθη 6 ά
νϊγχαστιχός νόμος περί τροποπνΐή
σεως χαί συμπληρώσεως των πε·
ρί εγγράφων, ίξβτάσίω/ κλπ έν
τοίς σχολείοις Μίοης Έκπαιδεύ-
σεω; χαί τίνες άλλοι έχπχι&ευτι·
κοί νόμοι. Διά τΛν τροποπο ήσε·
ών τούτων χαθορίζονται έχ νέου
δ τρόπος τής διεξαγωγής των ίξι
τάαεων, τα των εγγράφων χαί με
ταγραφων των μαθητών ώ; χαί
αί εύθ3ν*ι των μελων των ίξιτα-
στικώ* επιτροπών διά τάς περι-
πτώαεις έχείνας, χαθ' ίς δέν 6αθ
μολογοθν μεΐά τή; δεούαγις προ
σοχής.
ΑΦΙΞΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Άφίφκετο χθές είς Τήν πό
λιν μας προερχομένας έκ Χά
ν(ων ό διευθυντής τής Τού-
ριστικης Όργανώσεως τοθ ύ
πουΐ Τύ
ς
πουργεΐου Τύπου καί
σμοθ κ. Χειλαδάκης.
Τουρι-
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
Αθηνών τόν
κοντα
τηλβγραφικών
ηγ
νομέων άπέν'αντι τοθ κοινοθ
50 Πρωινη
ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
Η ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΟΡΟΣ ΛΠΛΡΑΒΑΤΩΣΔΙΑ ΤΟ ΡΑ Χ
Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 16 Α.ύγαύστοο (τοΐ άν-
ταηοκριτοΰ μχς.)— Τελευταίαι έκ τοβ
εξωτερικόν πληροφορίαι άναφέρουν ότι
ό Χίτλερ φέρεται επιμένων διά τό ζή.
τημα τού Δάντσιγκ, χαρακτηριζομένης
τής ένσωματώσεως τής ελευθέρας πόλε
ως είς τό Ράϊχ, ώς δρου άπαραβάτου
διά τάς άντιλήψεις τού καγκελλαρίου.
Κατ' άλλας πληροφορίας ή Πολω·
νία φέρεται καΐ αυτή επιμένουσα άπο«
λύτως είς τας γνωστάς άντιλήψεις της
επί τού Δάν.σιγκ.
ΕΚ&ΗΑΟΥΝΤΛΙ ΣΟΒΑΡΟΙ ΦΟΒΟΙ
ΠΡΙΕΙΧΟΠΒΜΑΤΙΧΗ! ΛΡΑΣΕΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
ΑΘΗΝΑΙ 16 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).—Κατά τάς υπαρχού¬
σας πληροφορίας, έν Εύρώπη ήρχισαν έ
πικρατοΰντβς αοβαροΐ φόβοι περί αίφνι
διαστικής δράσεώς τής Γερμανίας είς
τό Δάντσιγκ.
Τούς φόβους τούτους, καθ* α άνα
φέρουν αί αύται πληροφορίαι, οικαιο
λογοϊαιν ώρισμέναικινήσεις των Γερμα
νών.
ΟΤΕΛΕΥΤΛΙΟΣΛΟΓΟΣΤΟΥΧΙΤΛΕΡ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑΣ ΒΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 16 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφο¬
ρίαι έκ Βερολινου άγγέλλουν ότι^οί κύ
κλοι τού Ράϊχ αναφερόμενοι είς τό
ζήτημα τού Αάντσιγκ τονίζουν ότι αί άν
τιλήψεις τού Χίτλερ διά τήν ρύθμισιν
τού ζητήματος δέν «φίστανται ουδόλως
των εκτεθεισών είς τόν τελευταίον λό
γον αυτού. Συμφώνως πρός τόν λόγον
τούτον τ ό Αάντοιγκ δέον νά προσαρτή
θή τό ταχύτερον είς τήν Γερμανίαν.
ΔΕΝ ΥΠΕΒΛηΙΣΑΝ ΣΧΕΔΙΑ
ΕΙΡΗΝΕΥΣΕΟΣΥΒΟ ΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΟΥ ΤΗΣ ΚΤΕ.
ΑΘΗΝΑΙ 16 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτού μας).—Είδήσεις έκ Παρι
σίων άγγέλλουν ότι ό άρμοστής τής Κ.
Τ.Ε. είς τό Αάντσιγκ δέν υπέβαλε κα
ν έν σχέδιον είρηνεύσεως. Οΰτε άλλοθι
έπίσης υπεβλήθη τοιούτον σχέδιον, ώς.
διαδίδεται.
ΝΕΑΙ ΠΟΑΟΝΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΜΕΤΙΣΤΑΟΜΕΥΙΥΙΙ ΕΙΣΤΟΗ «ΛΑΡΟΜΟ»
ΑΘΗΝΑΙ 16 Αύγούσΐθ-υ (τού άν-
ταποκριτού μας). —Κατά τας έκ τού
έξωτερικού πληροφορίας νέαι ισχυραί
δυνάμεις πολωνικου στρατοΰ μετασταθ
μεύουν κατα μήκος τού πολωνικου δια
δρομου. Δυνάμεις πολωνικο^ στρατολ
κοινητοποιούνται έπίσης καί πρός τήν
ανατολικήν πολωνικήν μεθόριον. Τα
μέΐρα ταύτα λαμβάνει ή Π όλω νία επί
τή προόψει πραξικοπηματικής δράσεώς
τής Γερμανίας.
καί τής υπηρεσίας των,
έί έ δ
έργασία των ανωτέρω διανο
'μέων όρΐζεται έπτάωρος.
Ή την έπιθεώΡη-Ί«:
" νήτων διά τήν
αριθμών
τής
ΪΟ' ΒΨΙΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ! ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ
ΟΙ,ΤΕΟΟΥΝΤϋΙΑΜΕΙΦΟΕΚΤΑΕΗΓΕΡΜΑΝΙ»
ΑΘΗΝΑΙ 16 Αύγούστου (τού άν
ταποκρβτού μας). _. Τηλεγραφήματα
εκ τού εξωτεριχού άναφέρουν ότι κατά
το υπουργικόν συμβούλιον τής προσε
χοΰς Παρασκευής θά τεθοΰν υπ' όψιν
τής κυβερνήσεως τού Τόκιο τα διαμει
'θέντα είς Μηερχτεαγκάνΐεν μεταξύ των
κ- κ. Τσιάνο, Χίτλερ χά Ι Ρίμηεντροπ
καί άτινα κατά σχετικάς πληροφορίας
,περ ι έλαβον καί τούς όρους τής
κλοφορίαςτοχ^ τής Ίαπωνίας είς την
Άν Βερολίνου—Ρώμης.
των αύτοκΐ
! !
35·.
Των
ΐχμ
χ6)ρίς την
τπγίδων· '
διά τ«ς «5
γένει τδν
Άρ*ε>
V
έφβρτ
ώ* 2
δι« στφ
Τπν μεαολ
ίχρειάζετβ
ρβν, διά ν
ή άξία τού
τής άπ' εύ'
θρας εί; τ·
ως των κι(
ζβνται τα
Πρώτβν
μίβς τό η
ματα, δεδ«
χαί οί έρ
χτικβι, ήβ
νείδηιοι.
ταχΰτατα
6έν έπέρ;
■ι; τήν «ν
πλοίου. "
Πεταχτ
οημειώί
ΛΒΑΝΑ
Μέγεθος Γραμματοσειράς