97666 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5242

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

15/8/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
ΑΙγύπτου
(τησία λίραι Β
£ξά μηνός 9
Άμερικής
ετησία δολ. 10
έξάμηνος » β
Ηατα φύλλον
Δραχ. 2
ΤΡΙΤΙ
15
ΑΥΓΟΥΠΟΥ
1939
ΓΡΑΦΕΙΑ Λ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β«ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5242
ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
■"-Εϊβ.ΙΟΣ ΣΤΝΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
Τ0 ΠΛΕΥΡΙΣΜΑ
β μεγάλο αλμα πρβέδου τό όηβϊον
ά«ό μηνών διά την πόλιν μας χάρις είς την επιτευ¬
χθείσαν έλβκλήρωσιν της άεροπορικής ουγ»βινωνίας χαί
αλλβ βήμα συντκλεστικόν τής τβπικής προόδου καί εξελί¬
ξεως συνετελέσθη προχθές μέ την βνταΰβα άφιξιν καί ό-
λιγοήμερον παρουσίαν τού ύπβυργβδ Γεν. Διοικητοΰ Κρή¬
της κ. Σφακιανάκη. Πρέκειται διά τό γενόμενον τή ύ·
ποδείξει τού πλεύριομκ των ατμόπλοιον είς την υπό α¬
ποπεράτωσιν προβλήτα τού νέου λιμένος μ»ς χαί την άπ'
εύθείας φόρτωσιν καί εκφόρτωσιν έμπορευμάτων, ά πό
την οποίαν καί γενικώτερον πρβκειται νά καταδειχ9ή
ή ώφελιμότης των τόσο δαπανηρών λιμενικών έργων
τού τόπου μας.
Τό πλευρισμα των πλοίων ήρχισεν είς την καλυτέραν
εποχήν, των φορτώσενν καί μεγάλων αποστολήν στα-
φυλών είς Ευρώπην άπό τάς οποίας ο μέν τόιτος μας θά
ένισχυΒή οικονομικάς, τό δέ κράτος θά ωφεληθή άπό την
αίσροήν νέου συναλλάγματος.
Καί διά τουτο έν&χει τρισμκγίστην σημασίαν καί
διά τουτο δύναται νά έξαρθή ώ; ένα γεγονός άπό έ-
κεϊνα πού μεταβχλλουν άρδην τόν ρυθμόν τής ζωής
ενός τόπου καί τοΰ προαδίδουν μίαν νέαν Ιλως
μορφήν, την έντονεν μορφήν τού πολιτισμόν.
Ή στήλη αυτή, ή ©ποία μακρούς διεξήγαγεν αγώ¬
νας διά τό όλον λιμενικον ζήτημα καί διά τα υπό
εκτέλεσιν παραγωγικά εργα τοΰ λιμένος μας, αίσθάνε-
ται Ιδιαιτέραν χαράν διά τό σοβαρώτατον γεγονός τοΰ
πλευρίσματος των άτμοπλοίων καί χαιρετίζει τό γεγο·
νβς αύτό καθαυτό ώς Ινα άπό τα εύοίωνα σημεΐα τοΰ
έμπορικοΰ μέλλοντος τοΰ Ηρακλείου.
ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΗΣ ..ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ"
"Αρθρον τοΰ Ύφυπουργβΰ Τύπβυ
κ. Ο. ΝΙΚΧΛΟΥΔΗ.
Άπό τό τβλευταΐον τεθχος τη"ς
«Νέας Πολιτικήν» τό Λψιΐρωθέν
είς την 4ην Αύγούστου είς τό ό
ποίον συνειργάσθησαν 38 εΐδικοΐ
έκιστήμονετ-, παραλαμβάνομεν τό
κάτωθι άρθρον τοθ ύφυπουργοθ
Τύπου καί ΤουρισμοΟ κ. θ. Νικο
λούδη,
Σύσσωμον τό Εθνος επί τή
προσεγγΐσει τής τρΐτης έπε
τεΐου τής μεγάλης μετοβολής
τής 4ης Αύγούστου 1936 έν
θυμεΐται, σκέπτεται, πσραβάλ
λει καί αίαθάνεται την άνάγ
κην νά εκδηλωθή καθ* Ενα
οιονδήποτε τρόπον διά νά ά-
-οδεΐξρ δ τι μετέχει τής νέας
ζωής την οποίαν ένεφύσησε μέ
την πίστιν,τήν θέλησιν καί σοφ!
αν τού Ενας ά>θρωπος, Ενας
ττατριώτηΓ, Ενός άρχηγός ό
ΙΩΛΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ είς Ενα
λαόν ολόκληρον. Ή «Νέα Πό
λιτική» ή όποΐα άπό μακροθ
άγωνίζεται τόν καλόν άγώνα
τής διαδόσεως των νέων ίδε-
ών τοθ έθνικοθ κράτους μέ
θάρρος καί άνιδιοτέλειαν πού
την τιμοθν άφιερώνει τό πανη
γυρικόν αύτό τεθχος είς την
τρίτην επέτειον τής 4ης Αύ
γούστου καί είς τάς Ιδέας ο Ι
οποίαι διέπουν τό . σημερινόν
καθεστώς.
Δέν ηδυνάμην νά άπουσιά
σω άπό τάς σελίδας της ά·
φοθ προσπαθω νά μην απού
σιάζω άπό καμμίαν έκδήλω
σιν ή ό ποία μέσα είς τα πλαΐ
σία τοθ νέου κράτους φέρει
την σφραγΐδα τής πίστεως, τοθ
θάρρους. τής Ιδέας τοθ ά·
γωνΐζεσθαι καί ύπηρετεΐν ύ
πέρ τοθ συνόλου.
Μέσα είς τόν τραχύν άγώ
να τής άνσστηλώσιως των έ
ρειτΐΐων καί τής έτιί τού·ων
οίκςδομήσεως μιας νέας ζω
ής τοθ Ιθνους, άγώνα τόν
οποίον άπό τριετίας άγωνΐζε
ται ύπίρανθρώπως ό Ιωάν
νης Μεταξάς, έκεΐνσ πού έλει
■παν καί έστάθη δύσκολον
νά έγερθοθν ύτιήρξαν τα νέσ
■πνευματικαι κένιρσ, τ ά θεωρή
τικά φηματα των νέων Ι&εΛν,
οί (δίθλογικαΐ έτιάλξεις έτιί
των ότιοΐων θά ίοη ώνοντο
κοΐ θα έίεΕηλι,Ονιο τί άαό
σιολοι, οί κηρυκες τής νέας
κρσιικήζ *°' ίθνΐν,ής μας
θρησκίΐος.
ΕΙμσι ιύιυχής δόα συνετέ
λεσα ιό έπ' εμοΐ είς ιήν ί>ρυ
σιν μίρικών έκ των ό/γανι
σμών οί όπίίοι σήμερον δι&ύ
σκουν κσΙ άνσλύουν μειοξύ
των Έλλην ών την θιωριαν τού
(θνικοθ κράτους τής 4η· Αύ
γούστου Έι-είνο δμως ττού
οήμερα πρτσελκύβι ιδιαιτέρως
ιήν προσοχήν μου καί μέ γβ
μΐζειάηό αισιοδοξίαν καΐ ί*α·
♦ οποίησιν ιΤ>ε Οτι τΐβρΐ την
«Νέαν Πολιτικήν» εύρύνβται
καθημερινώς καί περισσότερον
Ενας κύκλος νέων έπιστημό
ν ών οί όποΐοι μάς φέροον την
πίστιν των, τάς γνώσεις των
μίαν φλόγα ψυχτ)ς καί Ενα μέ¬
τρον σκέψεως πού είνε ήδη
μία μεγάλη κατάκτησις κ«1 μ(α
νέα ζωή. Ή 4η Αύγούστου
δέν υπήρξε μόνον μία άρνησις
τοθ παρελθόντος ουδέ μία μοί.
ρολατρική υποταγή είς τόν
Ισχυρόν άνθρωπον 6 οποίος
είς την ώραν τής μεγάλης κρί
σεως επήρεν είς χείρας τού τα
ήνΐα τοθ κράτους. Ή 4η Αύ
γούστου ηθέλησε νά είνε μ(α
θετική πολιτικήϊπραξις·, μία πε
ρίοδος δημιουργίαν, μία έλευ
θέρα σύμπραξις δλων των έ
κλεκτών πνευμάτων. Ή χο
ρεΐα των νέων έπιστημόνων
τής «Νέας Πολιτικάς» οί όποΐ·
οί άνέτειλαν μέσα άπό τό μη
δενιστικόν τέλμα καί την ψυ
χικήν άποσύνθεσιν τής χθές
είνε μία εκδήλωσις τοθ Ε
θνους κσΙ μΐα απόδειξις δτι
ή 4η Αύγούστου είνε καθε
στώς δισρκείσς, μία στερεό
(στορική περΐοδος. Διότι δέν
εζήτησε ν ά σταθβ μέ ύλικά
μόνον μέσα άλλ' άνανεώνεται
καθημερινώς μέσα είς την ψυ
χήν των μεγάλων λαΐκών μα
ζ©ν τάς οποίας άνύψωσε κ αί
ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΣ
Ή Εκθεσις Ν. Ύέρχης,—Ένα άπό τα «πανιώ» τοθ τουρκικοθ
περιπτίρου. "Εξαίρει ιήν άνεξιθρησκείαν τής Νέας Τουρκΐας. Δια
κρΐνονιαι έν αύ'φ ό ΟΙκουμενικός Πατριάρχης ΒενιαμΙν, δ Άρχιρ
ροβΐνος καί ό Άρμένιος Πατριάρχης μαζί μέ τα συγχαρητήρια γρ*μ
ματα «ού Ιστειλαν είς την τουρκικήν κυβέρνησιν επί τρ συμμετοχί)
της είς την "Εκθεσιν Νέας "Υόρκης.
εύηργέτησβ καί διαποτΐζεται
άπό την Ιδέαν—την Ιδέαν τοθ
Ιθνους μέσα είς τό (οχυρόν
κράτος καί τής πνευματικότη
τος τοθ άνθρώπου πού οί νέοι
μας έπιστήμονες καλλιεργοθν
καΐάναδεικνύουν καθημερινώς
ώς δόγμα πίστεως έθνικής
καί κοινωνικάς. ,
Ο. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
Ύφυπουργός ΤϋπουκαΙ ΤουρισϊίοΟ
ΟΠΒΧ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Μ Ζ&Κ
Η ΙλΙΙΕΙΛ
Οί αμνοί οί αΐροντις τάς ά
μαρτίας τοθ χόσμου έθΐάθησαν
χαί προχθίς... Τό γχρίζο πριβΐνό
φώς έπλαισίωνε μέ κάποιο πίν
θος τή σχηνογραφΕα τους. Άλλά
γιατί; Οί άνθρωποι θά φαγουν
σήμερον κρί άς χαί ήτο άνάγκη
νά εξασφαλισθή ώς συνήθως ή
έηάρκειά τού άπδ τής προηγου
μίνης. Τό βέλασμα των άμνών
έπρεπε νά ακουσθή πάλιν είς
τάς πύλας τής πόλεως. Κάθε «πά
σχαλινήν» ημέραν—ημέραν πού
άπαιτεϊ κατανάλωσιν κρέατος χαί
οίνου—ό άμνός αποτελεί χαρα
κτήρα. Άφήνει τί πράσινο, θρυ
λικό λειβάδι τού, μέ την εύλογί
αν τής χλότ,ς χαί τό τραγοθδι τής
ζωής, χαί έρχεται νά οφαγή είς
την πόλιν. Οί άνθρωποι ψαχου
λεύουν έχεϊ τίς σαρχες τού όμι
λοθντες μόνον διά τό γεθμα τής
επομένης. Είνε μία φαιδρά πάν
τοτε, πανηγυριχή εκδήλωσις τό
πρόίγμα. 'Η άντίθεσις, τό «χον
τράσΐο», άνοίγει μόνον την ίρ«
ξιν...
Καί 8μως! Έχει βάσιν χαί τό
πένθος των άμνων, δπω; τό χά
τετόπισαν οί α'σθηματιχοΐ καί οί
...άχρεωφάγοι. Σφάζονται διά τόν
άνθρωπον οί άμνοί. Ό στόμαχος
τοθ δευτέρου δέν είνε παΐξε—γέ
λασι. Άπό τα πετεινά τοθ ουρα¬
νόν ίως τα ταπεινά αύτά δντα τής
γής, ή σφαγή είνε θεσμός χαθιι
ρωμένος. 'Η ζωή άπαιτεϊ μυρί
ούς θανάτους διά νά τραφή... Ή
εΐσοδος τοθ άμνοθ είς την πόλιν
παρεβλήθη άπό άδιόρθωτον χοι
νωνιολόγον μέ τα χαλά τοθ ούρ
μπαν.στοθ: Μήπως τόσοι χαί τό
σοι άπό ΙκεΕνους πού είσέρχονται
είς την πόλιν άπ' τα μαχρυνά χω
ριά τους δέν μοιαζουν αύΐά 8λα
τα άγαθί, ήμερα άρνάχια τής
σφαγής; Ή πόλις δέν προσΐα
στεύ,εται δυΐτυχώς μόνον άπό πό
λιούχους άγΈους. Έχει είς τό ',χε
φαΧαΐον αύτό Ινα σωρό λύχους.
Καί οί τελευταίαι ώς γνωστόν
έπιθιιμοθν πάντοχε νά παΕζουν μέ
τα άρνιί. Άλλά τί τα θίλετε.
Διν είνε ή άστυφυλία ή πρώτη λέ
ξις είς τό περιεχόμενον τοθ θεά
ματος. Είνε ό πόλεμος!...
Τό νά τρέφεσαι μέ τίς σάρχες
τοθ ά*λλου αποτελεί τό πρώτον
φαινόμενον τής βιολογΕας. Άλλά
χαί την βαθυτέραν χαί γενιχωτέ
ραν άλήθεια τής οίχουμινιχής ζω
ήί· Ή διεθνής άτμόσφαιρα αυτήν
την στιγμήν τί είνε; Άπέραντες
μάνδρες λαών. Τα " σγαγεΐα έτοι
μάζονταΐ. Καί οί άμνοί οί αί'ρον
τες τίς άμαρτΕες τοθ χόσμου επί
σης. Ό πόλεμος διαγράφεται είς
Ο κ. ΚΟΡΙΖΗΣ
Ή γενιχή συνέλευσις των μετόχων τής Έθνικίίί Τρα¬
πέζης εξέλεξε προχθες διά παμψηφίας πρώτον Διοικητήν
τοΰ Ιδρύιιατος, τόν άπό τοΰ 1928 ύιτοδιοικητήν αύτοΰ κ.
Αλέξανδρον Κοριζήν, είς πληρώσιν τής κενωθείσης θέ¬
σεως τβΰ άποχωρήσαντος, ώς γνωστόν προ καιροΰ, άβι-
μνήστου Ιω. Δρβσοπούλου
Υπβυργές τής τριετίας της μετ«υγουστι«νής μεταβο·
λής ό κ. Κοριζή?, μέ γόνιμον δράσιν, μέ άποτελέσματα
έκδηλκ, μέ απόδοσιν απεριορίστου εκτάσεως χάρις είς τό
νέον πνεΰμα τό οποίον ένεφύσησε είς τό υπουργείον πού
διηύθυνε, επανήλθε είς τόν μεγάλον οικονομικόν οργανι¬
σμόν είς τόν οποίον άνήκεν άρχήθκν καί άπό τόν όΐτοϊον
έξεπορεύθη ώ; δύναμις δημιουργίας καί θελήσεως.
Καί έτανήλθε, διά νά συνεχίση άτρήτους κόπ·υς ίτδν
καί έχ&ν, διά νά αναπτύξη την πανελληνίως γνωστήν δη¬
μιουργικήν τού προσπάθειαν άλλ' ώς καθοδηγητής πλέ¬
ον καί άνώτερος ρυθμιστής των τυχών τού μεγαλυτέρου
πιστωτιχοΰ ί^ρύματος τής χώρας.
Δέν χωρεϊ δέ ή ελαχίστη άμφιβολίχ ότι χαί άπό τής
πλευράς αυτής άλλά καί άπ« τής άλλης τής κρβσαρμογής
τοϋ κολοσσιαίου πιστωτικοΰ ίδρύματος εί; τάς νέας ανάγ¬
κας τής οίκονομιχής ζωής τοΰ τόπου χαί τάς κατευθυνσβις
καί έπιδιώξεις αί οποίαι ένδείκνυνται πρές εξασφάλισιν
θέσεως ισχυράς είς τό εμπόριον καί τάς παραγωγιχάς δυ¬
νάμεις τής χώρας, ή έκλογή τοΰ κ. Κοριζή δέν σημαίνει
απλώς επιτυχίαν άλλά καί βήμα σταθερόν διά την γενι-
κωτέραν εξυπηρέτησιν των οίκονομιχβν συμφβρόντων τβΰ
τόπου.
τό 6άθ:ς σάν χάτι τό πανηγυρι
χον. ΈχιΙ θά εφαρμοσθή τό ρητόν
τής άλληλοεξβντώσεως χάριν τής...
ζωής. Πρέπει νά ζήσουν χάποι
οί. Νά ζήσουν, νά ιυτυχήσουν νά
μεγαλουργήσουν. Γιά νά γίνη αύ
τό πρίπει νά φαγαιθοθν μΐριχά
έχατομμύρια άνθρώπων. Περίεργες
έξίσωσις θά Ιλεγβ χανεΐς άλλ'
άναπόφιυχτος: ΧωρΙς στόμαχον,
είνε δυνατόν νά λΐιτευργήσχ) χαί
αδτός άχόμη ίλόχληρος δ εύλογη
μένος μας πλανήΐης;
δποθέτω διατί ή προχθε
σινή σκηνογραφία των άμνών ϊ
χρυβε χάποιο πένθος πού Ικανι
πεΐό γχρίζο χαί τό πρωΐνό φώς.
Ένας μαχάβριος σαρχασμός έξε
δίπλωνκ τίς μαχρυνές άπηχήσεις
τοο. Τρώγομεν σήμερον, διά νά
φαγωθοθμε αυριον. Άπό ποιούς;
Άπό λίγοιις χαί πολλούς. "Ισως—
'σως άπό τό σύνολον πού βιολογι
κώς δέν μπορεϊ νά δράση χαί νά
οργανωθή χωρΐς.,.νέον αΐμα είς
τάς φλέβας τού. Είνε αυτή ή αί
ωνία, ίστοριχή άλήθεια τοθ ' στο
μάχου. Κοντά της έμεγα,λούργη
σαν άΐομα χαί ήνδρώθησαν λαοί.
"Αν ώσιόσο δι9 αύΐήν ϊσφαγιάσθη
σαν έχατομμύρια άνθίώηων, δέν
σημαΕνει: Οί άμνοί οί ο'ίροντις
τάς άμαρτΕας τοθ χόσμου, τάς
διά τόν στόμαχον.
Α2ΝΟΔΑΙΟΧ
Χαρακτηριστικόν.
Άπό την Μεγάλην ΠαναγΙ-
τής Νεαπόλεως εως την
αν
Χρυσοσπηλιώτισσαν καί Πά
ληανήν σημειοθνται σήμερον
ώραΐοι πανηγυρικοΐ συναγερ-
μοί. Πλήθη προσκυνητών συ·
ΔΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ
Α χολεμιχαΐ ηρβιτ«ρ«ακευ«ί -Άγγλοι νολυβοληταί άσκούμε
>οι μέ προσωηΐ&ας είς βολήν
Ό Οερισμος τελειώνει.-ΕΙς άλλας χώραο βορείων κλιμάτων δ
θερισμίς ου>εχ(ζίται διά ■ ηχον(3ν 6πως η ά£ζί
νωθοθνται έκεΐ διά την άπότι-
σιν ενός θρησκευτικοθ καθή-
κοντος καί την συναίσθησιν
μιας βαθεΐας καί εύγενοθς
άνοψαχής. Τό γεγονός αύτό
είνε χαρακτηριστικόν των χρι
στιανικών πσραδόσεων τοθ λα
οθ μας προσηλωμένου πάν·
τοτε είς τα επί τούτω έθιμα
καί τάς ωραίας πανηγυρικάς
συγκεντρώσεις, δπου συνδυά·
ζεται τόσον, ή θρησκεΐα καί ή
άγνή, άνυπόκριτος καί φυσι·
κή ζωή,
***
Πρόσκοποι—ΝεολαΙα.
Σεμνή καί έπιβλητική έγένε
το προχθές ή τελετή τής συγ
χωνεύσεως τοθ σώματος των
ττροσκόπων είς την ^Εθνικήν
"Οργάνωσιν τής ΝεολαΙας. ΟΙ
πρόσκοποι διατηροθν τα σήμα
τα των προσερχόμενοι είς
την οργάνωσιν. Άλλ' ανε¬
ξαρτήτως αύτοθ αποτελούν¬
τες μίαν μετ9 αυτής όντότητα,
δύνανται νά συνεχΐσουν τάς
προσκοπικάς των παραδόσεις
είς ένα πλαΐσιον κοινοθ μέ
την νεολαίαν έθνικοθ χαρα¬
κτήρος. Καί τουτο είνε τό ση
μαντικόν πλεονέκτημα τής
συγχωνεύσεως.
Τα στηδαϊα.
Έξ άφορμής έκδρομών είς
άλλα μέρη τής Ελλάδος πά
ρετηρήθη άπό μετασχόντας
είς αύτάς, ή έλλειψις στηθαί-
ών είς όρεινάς όδούς. Εΰτυ-
χώς είς τόν νομόν μας τα
στηθαϊα ύπάρχουν είς τάς πε
ρισσοτέρας διοβ&σεις. Όπωσ
δήποτε καλόν θά ήτο έπ' εύ-
καιρίςτ τής έν άλλη Ελλά¬
δι ύπενθυμΐσεως νά μή λείψη
ή επί τοϋ σημείου τούτου μέρι-
μνα ούτως ωστε νά ύπάρχουν
πάντοτε καί πσντοθ τα στη·
θαϊατ. Είνε πρόσφατα άλλως
τε τα δυστυχήματα έξ αΐτΐας
τής ελλείψεως των έν λόγω
στηθαΐων.
***
Ό τουρισμός.
Ή άφιξις είς Κρήτην τοθ
διευθυντού τοθ ύφυπουργείου
Τύπου καί ΤουρισμοΟ κ. Χει-
λιαδάκη διά τα ζητήματα τουρι
σμοθ θά συντελέση ασφαλώς
είς την λήψιν συμπληρωματι¬
κών μέτρων. Έχει άναπτυχθή
είς τό ίπακρον ό τουριστικός
ούτος κλάδος καΐτά μέσα τού
σήμερον άποτελοθν σημαντι·
κωτάτην πρόοδον έν συγκρΐσει
μέ παλαιοτέρας εποχάς. Ό·
πωσδήποτε παρουσιάζονται
καί έν Κρήτη έλλείψεις καί ά-
νάγκαι διά τάς οποίας ή με-
ριμνα τοθ ύφυπουργείου Τύ
που καί Τουρισμοθ εξεδηλώθη
άμέριστος καί έκδηλώνεται
καί ώρα μέ την άφιξιν τοθ
άμοΒίου ΔιευθυντοΟ τού.
ονι
-5Α
ι*
ΑΠΘΡΘΩ2Ι8
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον: Ά
πογευματινή, εσπερινή «Ή ναυμα
χΐα της Φαλκλάντ».
Την Πέμπτην «Τρείς Σύντρο
φοι» μέ τούς Ρομπέρ Τέυλορ,
Μαογκαρέτ Σούλλ ιβαν, Φράνσοτ
Τόν.
ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον ?να εύ
χάριστο φίλμ: «"Ηταν κι' αύτό
μιά τρέλλα, Την Πέμπτη:«Σ. Ο. Σ
Βυθιζόμεθα»,
Δευτέραν, Πέμπτην, Σάββατον,
Κυριακήν ώρα 8 10 απογευματινήν
Σήμερον λόγω τής εορτής άκο
γευματινη,
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός "Αθηνών
Πρ6γρ«μμιχ15η;Αύνοΰστου.
12.25 Σή"αα — Έθνιχίς "Υ
μνος—"Υμνος Νεολαίας.
12 30 Άποσπάοματα, άπό όπε
13.30 Είδήσΐις. "Ω;α Άοτε
ροσκοτιείου Αθηνών.
13 45 Έλαφρό τραγοθι (υπό
τής ορχήοτρας Β. Σιϊΐανΐδη χαί
Π Βιοβίρδτ,).
14.10 ΕίΣήσεΐζ— Μετιωρολογι
χον Δελτίον.
19.10 Δίοχοι άπό διάφορες χι
νηματογραφιχές ταινιΊς.
19.45 Όμιλία διά την Ε.Ο.Ν.
20 Μιχρά δρχήατρα τεθ σταθ
μοθ.
20.45 Είδήσεις — Μετεωρολο
γιχ&ν δελτίον.
21 Δημοτιχή μουσιχή (δπό ταθ
όμίλου Κυριαχάτη).
21 30 Έλαφρο τραγοθδι (υπό
τής Κάς ντέ Ροζί)
22 Μουσιχή τζαζζ (ίίσχοι).
22.15 ΝυχτεριναΙ είδήσεις.
22 30 Έλληνιχή χανΐάδα (δπό
την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ. Άθανα
σιάδη).
23 ΈλληνιχοΙ χοροί (δπδ τής
μικράς δρχήστρας τοθ σταθμοθ.
23 30 Μουσιχή χοροθ (δίοχοι).
0.20 Τελευταίαι είδήσεις.
Ο 30 Έργα ελαφράς μουοινής
(δίσχοι).
ΟΟΥΛΑΙΑΚΗ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Άτιογευματινή ώρα 7.30
εσπερινή ώρα 10 μ. μ.
Η
ΤΗΣ
Ένα δραματιχό άρι-
στούργημα πού τό στολί-
ζει τό μεγαλειωδέστερον
θέαμα π·ΰ άνιίκρυοαν
ποτβ ανθ; ώπινα μάτια
καί τό ένσαρχών«υν: ο
μέγας καλλιτέχχης:
ΤΖΩΝ ΜΙΛΣ
χ«ί ή
ΜΠΕΤΥ ΜΠΑΛΦΟΥΡ
Ή μεγαλείτερπ ναυτι-
κή τοτινία π«ύ εδημιουρ¬
γήθη ίως τώρα.
Την Πέμπτην
Τό άρΐστβύργημα τβδ ΕΡΙΧ
ΜΑΡΙΑ ΡΕΜΑΡΚ συγγραφ*
«ις τοθ «ΰύίέν νεώτερον άιτό
το Δυτικό μίτωηο»:
ΤΡΕΙΣ
Σ
Μέ
Ρομπέρ Τέθλορ
ΜΑΡΓΑΡΕΤ ΣΟΥΑΑΙΒΑΝ
Φρανσότ Τόν
'Η κ. Μερ. Λυδάκη
Ματζαπετάκη
Έπανακάμψασα εξ "Αθηνών
καί ττλουτίσασα τό έργαστή
ριόν της διά μηχανημάτων νέ
ωτάτου τυπου, εκτελεί ά πά
σας τάς μικροβιολονικάς καί
βιοχημικος εξετάσεις είς
τό ίργαστήριόν της «αρά την
«λατεΐαν κορνάρου.
ΙΙΙΙΧΙ
Τα περιπαθεστερον
άνάγνωσμα
Ο ΣΟΥΜΟΕΡΤ
Κ1ΙΗ1ΙΡΕΗΙΙΑΙΙΙ
ΙΟον
Νά μή πάη;Δέν ξιύρει τί νά χά
μη Πρίν πάρη μιά απόφασιν ιύ
ρΐαχΐται ενώπιον τ·τελεσμί«ου γε
γονότος. Μπροστά τού ατίχεται
ή Τερέζτ.
—Ήρθ», χόριε Σοθμπερτ, νά
σάς συγχαρδ...
Τό οίμα ανεδχίνει σΐό χεφάλι
τού νά τίν πνΐξη. Είνε χόχχινος
σάν παπαρούνα. Δέν ξίριι τί νά
πή... Κάνεΐ χάπ νά πή γιά νά
ευχαριστήση .. Τα μπερδεύει, τα
χάνει, τραυλΐζει... Φοβείται πώ;
μέ την αδεξιίτητί τού γίνεται χω
μιχόί. Κ*ί ή συναίσθησις αυτή
ίπαυξάνει την άμηχανία τού... Ή
χίρτ] δμω; τόν χυΐιάζει μέ θάρ
ρος:
—θά ήθελα, αν δέν σόίς ίνοχλη"
νά συναντώμιθα ττότε-πότε...
Ό Σοθμπερτ αίσθάνεται πώ; τα
γίνατά τού λυγιζουν, πώ; τα πόδια
τού δέν τόν χρατοθν, πώ; θά πίοη
χατά γη"ς...
—Γιά νά συνεργοζώμεθί μοιισι
κώς! τοθ λέγει ή χόρη. θέλω τί
σον πολύ νά τραγουίώ την μουσι-
χή σας! Έγώ θά τραγουδώ! Έσείς
θά μέ συνοδεύεΐε στό πιάνο...
—Ή Τΐρέζχ ϊχει γλυχ«ιά φω
νή... Δεν δρίσκετε χύριι Σ-,Οιι
περτ; θά είνε χρίμα νά μή την
χαλλιεργήαη...
Είνε ή μητίρα τής Τερίζας πού
ίχει πλησιάζη έν τώ μεταξό.
—Άλλά καί σιϊς τόσο νέος
χαΐ νά συνθέτετε τόσον χατανυ
κτιχή μουσιχή! Έ'βτε μιά ήμίρα
νά μα; τταίξετΐ ουνθέσεις σας! συμ
πληρώνει ή χυρΕα Γκρόμπ, ή μη
τίρα τής Τερέζας. .
Ό Σοθμπερ ίδρώνει γιά νά χά
τορθώση ν9 απαντήση μέ λίγα λό
για. Τραυλίζπ:
— Εύχαριστώ! .. Ή καλωσύνη
σας!
Κ«Ε δλο ϊχει ιήν τυραννιχή συ
ναίσθηαιν τ;ώς τα γυαλιά τού θά
γλυατρήσουν άπό την μύτη τού,
πίσουν χατά γής, θά γίνουν χομ
μάτια.
Την ψυχραιμία τε υ ίέν την ξα
ναβρίακει παρά μόνον δταν ή Τε
ρέζα μέ την μητίρα της άπ&χω
ροθν χαΐ μένει μονάς τού.
Γιιρίζει σπίτι τού σάν μιθιι
σμίνος. Σία αυτιά τού άντηχεΐ ή
υπέροχος μ·λωδική φωνή τής Τε
ρίζ»ς, μιά χαθαρή φωνή αοπρά
νο... "Αν τόν ρωτοθσαν ποία είνε
ή ΤερΙζα Γκρόμπ, ή νέα π&ύ γνώ
ρισΐ ΐκείνη την ημέραν είς την
μικράν έχχληαίαν τοθ Λίχτι^ταλ
θά ϊλεγε τώ; ή,Τερίζ» ιίνε μιά
ϋπίίοχη φωνή, καϊ γ.ώ; ή φωνή
αυτή ε'χε... μαθρα μαλλιά, μαθρα
αάν τό τραγανο χΐράσι, ματια μιά
φαρϊιιά έχφραστΐχή μύτη, χά Ι
οτό πρόσωπον, άν τοθ επΐτρεψχν
νά !ΐη καλά τα μυωπικά τού γυ
αλιά, είχε ποθ χαί πιθ οημάδια
άπο ιδλογιά. Γιατί γι' «οτϊν ή
δεσπ&ινίς Τερέζα Γχρόμπ είνε πρό
πά τίς ή φωνή της, μιά ύπέροχη
άξέχοσιη φωνή οοπρίνο. . Αύιήν
την φωνή έρωιεύεται έ μουαικός.
Κι' έψ' 2σον κάτοχίς της είνε ή
Τερεζα Γκράμπ, έρωτεύεται την
Τερέζα Γκρίμπ .. Άλλά Εεν Ιχει
τό θίρρίς νά τής έξομολογηθή τόν
ΐριοτα τού... "Αν υπήρχε τρίπ-.ς
νά κάνη αυτή άρχή, νά τόν πλη
σιάοη 4ηως τό^ ίπλησΐασιν είς
την ικκληοιά, καί νά τοθ π^:
—Σέ άγαπώ!
Τότε έχεΐνος, συγχεντρώνων δ¬
λο ς τίς δυνάμεις τού, Ιδρώνοντας,
χοχχινίζονΐας ίως τα αύΐιά, αΐσθ»
νέμενος τα χέρια τού νά παγώ
νούν, ίσως ιΰρισκε τό θάρρος νά
τής απαντήση..( άν ίέν χατέστρε
φαν τόν ήραιίσμό τού τα χαταρα
μενά τού γυαλιά γλυστρώντας άπό
τή μύτη τού):
—Τιρίζα, σέ λατριύΛ !
(συνεχ(ζεται)
"Ο σατανάς καλ6γτΐΡο9
Ή στήλη τού ώραιόκοσμοϋ.
θέσετε τάς βάσεις τής εύτυχίας
των παιδιών σας.
Ήξιύρετε, χυρίες μου, διι είσθε
ίχανές νά κάμετε τα παιξιά σας
,δπά'φις δγιεΐς, ώϊαΐες, άρτίω;
ώπλιαμένες δα την ζωή; Κ»1 άν
άχόμη δέν Ιχετε δλα τα μία*.
μέ τάς έ.στικτώ5ιις μητριχάς αας
γνώσει; χαί μέ τάς άναμνήσιι;
τής παιδικής σας ήλκίας μποϊεΐ·
τε νά διαπλάσετι τό σ&μα χαί τό
πνεθμά τω>. Μέ πολύ ίπιμονή,
έπφλεψι χαί άχρίβεια, θά χατορ
' θώσετε νά άναπτύξετε ίνα πρβτέρτ]
μα ή νά ίξαφανίσετε ίνα ελάΐτω
μα. Γήν εργασίαι αυτή όφΐίλετε
νά άρχίσετε άπό ταύς πρώ
τοιις μήνες τής ζωί;ς τ«ν
χαί νά παραχολουθήτε τάς π&ο
όδους των ήμέρα μέ την ήμέ
ρα. Κατ' αύτό τόν τρόπον χωρις
προσπάθίΐα—διότι θά ίχουν συνη
θίσιι άπό την νεαρί των ήλιχία
—θί φθάσουν είς τό σημείον νά
χατορθώνουν πραγματα πεύ άργό
τιρα θά ήταν γι' αϋτά χου^ασ ι-
χή ή έχμάθτρίς των.
Είς την εποχήν μας πού ή ώ
ρϊΐότης είνε μ£α μΐγάλη άπασχό
λησις χαί ίνα ίσχυρό δπλο, ι!νε
άσυγχώρητο νά βλέπωμε χυρτωμέ
νες ράχε;, στήθη κοϊλα, χνήμ»ς
κυρτές, πό5ια χαχοσχηματισμενα,
μαλλιά θαμπά, νύχια έφθαρμίνα.
δόντια άσχημα. Παρατηρήσετε ίγ
χαίρως τα φυσιχά αύτά έλαττώμα
τα διότι μποροθν νά διορθωθοθν.
Άργότερα τα παιϊιά σας θά εί
χ α ν τό διχαΕωμα νά σάΊς ηαραπο
νοθνται γιά τίς άτι)ειες αύΐές
χαί —Ιμμέαως—ϊιά την έλλειψιν
επιτυχίας χαί ευιυχίας ΐΐΐος είς
την ζωήν. Τα ηπίρ είνε μΕα μιγά
λη δύναμις είς την ζωήν —χϊνετε
λοιπόν τα παιδία σας φίλους τί)ν
απόρ,πράγμα πού δέν θά τα ίμποϊί
05 νά ίνδΐαφερθοθν διά τάς σπου
δάς των. Γνω?ίζω άνθρώπους καί
πρό πάντων άνδρας των οποίων ή
έλλειψις πεποιθήσεως, δ φόβος γιά
την ζωή, ή άδιξιότης είς την
ΝΕΑΠΟΛΙΣ
15 Αόγούστου
ΚΟΣΜΙΚΟΝ
ΓΕΓΟΝΟΣ
θ' αποτελέση ι
ό άποψινός μέ¬
γας
ΧΟΡΟΣ
είς τό μέγαρον
Νεαπόλεως.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Κατεδαφιζομένης τής πάλαι
άς ΝομαρχΙας πωλοθνται ύλι
κά ή ξυλεΐα γιά κάθε χρήσι.
Κερσμόδισ, κουφώματα ώς
καί καστανιές δια στόλους, δο
κούς κλπ. είς εύθηνάς τιμάς.
.ΈΟ0ΙΠ.
προσπάθειαν, όφιίλονται χατά μί
γα μίρος είς μ'αν ολοκληρωτικήν
άγνοιαν των σπίρ. Παιδία πολύ
χαι$εμίνα γίνονται άνδρΐς διι-
λοί, ντροπαλοΐ διότι στεροθνται
θάρρους, ζηλότυποι διά την δύνα
μι χλΙ την ά"νεσι . τδν δλλων, δυ·
^στεΐούμενοι φυοική; χαί
ίής ίαορροπίας.
Ολες,θά ήθίλατε νά είνε τα παι
διά σας τα ωραιοτέρα. Τα παιδία
είνε ώραΐχ δταν είνε δγιή' σε!;
δφείλετε νά έπαγρ^νήτε είς την
υγείαν των ΠροτοΟ έχλέξετε τό
μίρ-ς πού θά παραθερίσουν, όγιί
λετΐ νά συμβουλειιθήτε ιατρόν"
μή/ προσπαθήΐετε νά τα επήρε
άαετε άπό ?τας προτΐμήσεις σχς.
Διά τα μέν ένδείκνυντϊΐ ή θάλαα
σχ, δι' άλλαι τό βουνό χαί δι' 5λ
λα ή πεδιάδα.'Αλλ' εΐιε ή θάλασ
σα είνε, είτε τό βουνό είτε ή πε-
διάδα, έπαγρυπνιΐτε είς τό νά ί-
χούν δγιδ καΐ άιλή τροφή, εύχ!
φχγητά πολυσύνθιτα καί πλούσ:ες
σάλτσες. Προοέχετε διά τόν ήλιον
χαθώ; καί διά τίς μεταβαλές τής
θερμοκρασίας. Νά είαθε άδιάλ-
λακτες διά τίς χανονιχές ώ;ες
τοθ ΰιχνου χαΐ τής άναπαύΐειος.
Μην άφήνετε νά σ&( παρασύουν
τα δάχρυχ' μίχ εξαίρεσις, θά ί>ε·
ρε Ίρήγορ* την 2λλη· δποχρεώ
νετε τα παιδία σας νά κάνουν
περιπάτου;, σπόρ, άλλά ποτέ δπε-
ράνω των δυνάμεών των. Ένα
παιδΐ ράθυμο, άδιάφσρο —διά τα
παιχνίδια ή τα σηόρ — δέν είνε
χαλής δγείας, χαί έπιβάλλονται
γι' ούιό τονωτιχά.
Κυρίες, 8,τι ο£ γονεΐς οας ή-
μίλησαν αέ οας, άς γίνη πιΐρα
πού θά οας βοηθήση νά θίσετε
τάς 6άσε;ς τής ιύυχίας των παι¬
διών σας. Είς την ζ'"ή ϊγχειται
κατόπιν, νά τελειώση ή νά χατα
ατρέψη τό οίχοδόμημα.
ή ΝτιστενΜέ
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
Ι27βν
Οί έχθροΐ μου πού θά μ" Ε
βλεπαν νά χορεύω— λέγει έ
ξαφνα άτίοτεινόυενος είς τούς
συντρόφους τού ό Ρασττοθτιν
—θά έλεγον ττώς εΐμσι Ενα
κτήνος.
Άλλ' αύτοι είνε άθεοι, ά
θρησκοι άνθρωποι. ΤΙ κατα
λσβΐίνουν αύτοΐ άπό τόν
ΚΟΙΜΩΓιΙΚΗ
Γενικώς ό σημερι¬
νάς έορτασμός τής
Μεγάλης Παναγίας
θά είνε ττρωτοφα-
νής.
ΛΥΚΕΙΟΝ Ό ΚΟΡΑΗΣ,,
Άπό 1ης Αύγούστ*υ λειτευργβνσι κανονικώς χαί α¬
νελλιπώς &ΕΡΙΝΑ ΦΡΟΜΙΣ,ΤΗΡΙΑ
διά τ«ύς μέλλοντας νά ύπ«στώοιν κατα Σεπτέμβριον
σχολικας εξετάσεις ΠΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓ€ΡΙΑΣ.
('Λρ. τηλ«φ. 504)
Ο ΙΑΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
Τ. Β, Ίκτρές τοδ Καρύιολογιχ«0 δετνίΓβ τής Α'.
Παββλογικης Κλινικής τβδ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δέχετσι έν ιω Ιατρείω τού, παραπλεύρως όφθαλμο
λογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη, συνοικία Περβό
λσ, καθ" εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ. μ.
Αριθ. τηλ. 8-25
Ιδού τό δίλημμα: νά καπνίζω ή νά μή καπνίζω;
Την απάντησιν
εδωσε τό;
Τό σιγαρέττο τού μέΑΑοντος.
Έγώ ομως οταν χορβύω έ
πικοινωνω μέ τίς ούράνιες δυ
νάμει! Ό χορός 6χει ενα χά
ρακτήοα θρησκ?υτικόν.
Ενας άπό τούς συνδαιτυμό
νας μεθυσμένος, σηκώνεται.
Στη3!ζεται μέ βλο τό βάρος
τού στό τοαπέζι γιά νά μή
πέση... ΎψΔνει τό κύπβλ-
λον...
—Πίνω είς υγείαν των φ(
λων! λέγει... Κι' όσον άφορςΐ
τούς έχθρούς μος... -
—Ή φωνή τού πνίγεται μέ
σα στά γελοκοπήμστα των
άλλων...
"Οσον άφορτ? τούς έχθρούς
μας—έπαναλαμβάνει ό ιιεθυ
σμένος—πίνω είς τόν... ψ5φο
τους!
Οί άλλοι πού τόν άκοθνε
ξεκαρδΐζονται στά γέλισ. Καί
πίνουν, τιίνουν...
—"Αν είνε, άδελφέ μου,
να πιώ £ίς την υγείαν των φΐ
λων, ολων των φΐλων μου—
λέγει ό Ρασποθτιν—δέν θά
μοθ φτάσουν δλα τα κελλά
ρια τής «Βΐλλα Ρόντε»...
—Καί γιά τούς έχθρούς σου
πατεροόλη, γιά τούς έχθρού;
σου; ΛΙγοι είνε αύτο';·.. τοθ
λέγει δλλος άπό τούς συν
δαιτυμόνας καί άρσδιάζει
μπροστά τού μποτίλλιες κρα
οί. .
—ΟΙ Ιχθροί μου; λέγει ό
Ρασποθτιν. ΟΙ έχθροί μου! Έ
>ώ πίνω καί είς την υγείαν
των έχθρών μου! Άγαπώ τούς
έχθρούς μου!...
Πιήτε είς την υγείαν των...
Άγάτιη, μόνον άγάπη πρέ
πει νά υπάρχη στόν κόσμο.
Άγάπη καί εΐρήνη! Όλοι οί
άνθρωποι είνε άδελφοί. Ό
πλούσιος είνε όδελφός μέ
τόν τιτωχό! Ό μεγάλος κτη
ματΐας είνε αδελφάς μέ τόν
πτωχό μουζΐκο.
Κι' ό τσάρος είνε 6 παιέ
ρας δλων! Είς υγείαν τοθ
τσάρου, είς υγείαν τής τσα
ρίνας, είς υγείαν τοθ τσά
ρεβιτς, €ίς υγείαν δλης τής
ΡωσσΙσς...
Ό Ρασποθτιν ύψώνει τό
κύπελλον... ΟΙ άλλοι, δλοι
δρθιοι ιώρα, τόν μιμοθνται.
(συνεχΐζεται)
ΣΗΜΕΡΟΝ
Δύο ίιάσημοι χαλλιτέχναι:
Ό με;^άλ^ς Ζκηνοθίτπς
ΚΑΡΑ ΦΡΑΙΛΙΧ κ»1 ή ύ-
περοχη ΠΑΟΥΛΛ ΒΕΣ2Ε-
ΛΥ συνϊΐργάσθησαν γιά νά
μ άς παρβυσιάοουν μιά μ«γά
λη δημιουργία:
ΒΤΑΝ (Ι' ΑΥΤΟ
ΜΙΑ ΤΡΕΑΑΑ
Ή «βριπέτϊΐ« μιάς άπλής
χαί «»ηξβρης έπαρχιώτισσ»ς
στα ύηβίττκ κέντροτ τής Βιβν
νης.
Την Πέμπτην
Ό ναυτικός Κολοσσός:
8.0.8.
ΙΥΟΙΖΟΜΕΘΛ
Οί δραματικές στιγμές
άγκνίας τδν «νδρών έ·
νός βυθισθέντβς ύπββρυ-
χίου. Έρως, μϊσβ5, «οτβ
βυσία. Πρωταγωνιστεϊ ή
ιιιιιιΐΙ!
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ίεοποινΐς έγγράμμα
τος, Ιχουσα απαραιτήτως χαί λο-
γιοτιχβς γνώσ,(ς. Πληροφορίαι
ημίν. τ τ γ
ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έττανήλθίν έξ Ά
θηνών μβτα τής θυγατρός τού
δίδος ΦτιΙδρβΓ, δ χρυσοχόος κ.
•Ανδρ. Βλάσσης.
ΕΟΡΤΑΙ.— Η κ. ΜαρΙο! Ιω.
ΚοκκινάκηΒέν έορτάζει οθτε β*,
χεται έηισκέψεις.
—ΈιΐΙσης δέν ίορτάζβι οότε δέ
χεται έπισκέψεις σήμεοον ή κ.
Μαρίκα Μ Γβρωνυμάκη ΙατροΟ.
—ΈιτΙσης δέν έορτάζει καί Βέν
δέχεται έ«ισίψ5ΐς σήμερον ή κ.
Μάρω Γεωργ. "Αδάμη.
—ΌμοΙως δέν βορτάζει λόγψ
πένθους ή κ. Μαρία Μτταρμτΐου
νθη·
—ΈιτΙσηζ δέν έορτάζει σήμε
ρον εϋτε βέχεται έιπσκεψεις λό
νω πένθους, ή κ. Μαρία Γ. Κουν
δουροκη·
—ΈτιΙσης ή δνΐς Μαρίκα Κλινά
κη δέν έορτάζει οθτε δέχεται επι
σκέψεις σήμερον.
Γύρω στήν ττόλι.
Δυνατό μβλτέμι έττεκράτησεν
άβό προχθές, «ού εχάρισε πολ-
λλήν δροσιά.βΐς τούς συμπολίτας.
—Έν τΐάσπ περιπτώσει εσυνε¬
χίσθη καί τό συννέφιασμα, προγ·
μο κάπως άνησυχητικόν διά τάς
ημέρας αύτάς τουλάχιστον.
— Όΐΐότβ συνεχΐζεται έντατι·
κδς τό όίπλωμα τής σταφίδος
καί άπαιτοθνται «δμαλαΐ» κσιρι·
καί προβλίψίΐς.
—ΟΙ πανηγυρισταί ττΐς ημέρας
θά είναι ώς εΐθισται καί εφέτος
πυ«νο(,
—Τόν λόνον ώς γνωστόν σή·
μερον £χει ή Μεγάλη Πανα·
γ(α Νεαπόλεως.
—Ύπάρχει δμως είς την περ·ι·
φίρβιάν μας ή ρωμαντική μονή
τής ΧρυαοσπηΜωτΙσσης καί ή κα
τάφυτος επΐσης τίϊς Παληανη"ς,
αί οποίαι πανηγυρΐζουσι σήμε¬
ρον, συγκεντρώνουσαι κατ' έτος
πλή^ος προσκυ·,ητών.
—Ή άγορά μας ά»ό χθές τό
πσαΐ ευρίσκετο είς ζωηράν κίνη¬
σιν.
—ΟΙ νηστεύοντες ίσπευϊον
πρός τα πασχαλινά τοθ σημε¬
ρινον! μενοθ, τό οποίον συνηθΐ-
ζεται «λούσιον.
—Ή 15 Λογούστου δλλως τ«
είναι ήμέρα «χρονιάρα» κατα την
οποίαν πλούσιοι καί φτωχοΐ τιρί·
πει νά παρουσιάσουν ανάλογον
πανδαισίαν.
—ΑΙ έορτάζουσαι σήμερον Μσ·
οΐαι—αί κυρίαι δηλοδή—δέν είναι
ασφαλώς ολίγαι είς τόν κόσμον
των οΐκοδεσποινών τής πόλεωτ.
— Καί των εύτυχων συζύγων καί
μητέρων.
— Δ/ δλσς τος έορταζούσαςή
στήλη ούτή ένώνει τος ευχάς
της μέ τος ίίΛλας της οΐκογε
νε(ας καί των πολλών συγγενων
καί φΐλων.
—Είς τούς ναούς τίίς πόλε·
"Ολοι ο! Κρήτες
Οϊ ταξιδεύοντες εις "Αθήνας
πέρασαν άπό τό λαμπρόν χαλλι
τεχνικόν συγκρότημα τής Κάς Κα
τερίνας Άνδρεάδη διά νά Ιδουν
ΐόν«Πνγμαλίωνα· πού εσημείωσε
60 καί πλέον παράστασις,
Τώρα δέν παραλϊίπουν νά
ζητήσουν είς τό δροσόλουστο θε
ατρο ιής μεγάλης μας καλλιτέ
χνιδος την κ«λλιτεχνική άπόλαυσι
είς την κομβνιί τής «Πηνβλόπης»
πού παίζειαι καί πάλιν μέ έξαιρβ
τική έπιτυχία,
ως ή συγκέντρωσις των φιλοχρΐ
στων Θα εΤνβ σήμερον μεγάλη,
—Καί έξ δλων των τάξεων.
— ΟΙ φΛακόλουθοι ττΐς ημέρας
άνέκαθβν υπήρξαν άνάλογοι πρός
την σημασίαν ττ,ς άπό χριστι·
αν κης άπίψίωι, καί συν ε π ώς καί
εφέτος Θλ συμβ() τό Ιδιον.
—Τα σταφυλαόικα βακοράκια
τΐηναίνουν καί ϊρχονοαι είς τό
λιμάνι μαο,
— Καίοί συμπαθεΐς μορφαΐ των
Αί·υιΐτίων νσυΐών ψιγουράρουν
ε'ς τα τΐόστα τού,
—Ή κίνησις ού'ή των ΑΙνυπτια
κων σταφυλάδικων προώρισται
βεβαίως νά ιΐυ νωθρ
—Ή χθεσινή συννεφιά δέν ά·
Φησε ήσύχΓυς φυσικά οΰτε τοΰς
■πρακτικούς καιροσκόπους οί δ·
ποϊοι έβολιδοσκόπουν 4 λο βα>
6εΙας νρ&ΐις τόν ουρανόν,
— Βροχήν δέν προέλεγον οί αν
θρωποι.
—Πάντο,-ς δμως την... έοοβοθν
το, είς περίπτωσιν καθ* ήν θά
διεχόπτετο ό άίνεμος.
—ΚοΙ Λπό την πανήγυριν τοθ
Μασταμτΐτί περΐ τής οποίας έ·
γράφομεν προχθές.
—Δέν θά λείψουν οί έκ τής *ό·
ως Φΐλέορτοι.
— "Ωατε νά δοθή υάλιν Ιδιαι
τέρα κίνησις βΐς τό καταπράσι
νόν προάστειον.
— Είς τό κινηματοθέατρον Που
λσκάκη προβλέπεται άπό χθές
πυκνή κοσμοσυγκέντρωσις μέ την
προβολήν τοθ έξαιρετικοθ πολ·
μικοθ φίλμ: «Μαυμαχία των νήσων
Φάλκλαντ».
-Είς τόν «Άπόλλωνα» ίξ &λ
λου προβάλλεται τό ωραίον φίλμ:
«Ήταν κι' αύτό μιά τρέλλα».
—Μέ κοσμοσυγκέντρωσιν συνβ
χΐζονται είς τό κέντρον Παπακα
λιατάκη τα ταχυδοκτυλουργικά
καί ύπνωτισΐικά πειράματα τοθ
κ. Χαμαράτου καί τής παρτεναΐρ
τού ΜαρΙ Γκέλ.
6 Ρΐηοετερ
ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έβανήλθεν Ιξ Ά
θηνών ό Ιατρός κ. Άλέκος Χ·
Μαρκοδημητράκης καί δέχεται 10
—1 π. μ. καί 4-8 μ. μ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή Ιμβολον είς
Αρίστην κατάστασιν. Πληροφορίαι
παρα τφ ύποδηματοποιεΐω κ. ΠΙ
τρου ΒλαστοΟ. όδός Χάνδακος.
ΖΗΤΕΠΆΙ χαμαριέρα ρ
χαλλίστη οίχογινιία έν Αθήναις.
Πληροφορίαι παρα τώ φαρμο,χιί»
κ, Μζά
ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
Τό μεγάλο Εργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι
624ον
Ουδεμίαν χάριν λοιπόν' πασά καταπάτησις επί
τοθ άνθρώπου πρέπβι νά περιστέλλεται1 είς τόν
Δέκατον Έκτον Λουδοβΐκον ένυτιήίχε τό θείον δι
καίωμα' είς τόν Λουδοβΐκον Φίλιππον ένυπάρχει τό
έπειδή Βουρβόνος' αμφότεροι έκπροσωποϋσι κατά
τι μέτρον την δήμευσιν τοθ δικαίου, καί δπως ά
ποσαρωθή ή πσγκόσμιος άρπαγή, πρέπει νά κατα
πολεαηθώσΐ' πρέπει τοθτο, 5τε ή Γαλλία βΐνε τό
έξ ου ή άφετηρΐα.
Όταν ό δεσπότης πέση έν Γαλλία, πίπτει παντα
χοθ.
Έν συντόμω νά αποκατασταθή ή κοινωνική ά
λήθεισ, ν' αποδοθή είς την ελευθερίαν ό θρόνος
αυτής, ν' αποδοθή ό λαός είς τόν λαόν, ν' άπο
δοθή είς τόν άνθρωπον ή έξουσΐσ, νά ένδυθί} πά
λιν ή Γαλλία την πορφύραν της, νά ετΐανορθωθώ
σιν άκεραίως ό όρθός λόγος καί ή εύθυδικΐα, νά
εξαλειφθή παν σπέρμα άνταγωνισμοθ διά τής άπο
δόσεως εκάστου είς έσυτό, οποίος αγών δι
καιόΐερος, καί κατά συνέπειαν, οποίος λαμπρό
τερος πόλεμος; ΟΙ τοιοθτοι πόλεμοι φέρουν την εί
ρήνην. Πελώριον φρούριον προλήψεων, προνομίων
δεισιδαιμονιών, ψευδών, ληατεύσεων, καταχρήσεων,
β.αιοπραγιών, προνομίων, σότους, ίσταται δρθιον
Ετι άνωθεν τοθ κοσμου μετά προπυργίων γεμόντων
μΐσους.
Πρέπει νά κατεδαφίσθη αύτό τό φρούριον, νά
κατακρημνισθή ό τερατώδης ούτος κολοσσός.
έν ΆουστβρλΙτση νίκη είνε δντως κάτι μέγα" άλλ'
ή άλωσις τής 3αστιλλ(ας είνε τι ύπέολαμπρον.
Τοιαθτα ένώ διενοεΐτο ό Μάριος, περιέφερεν έν
τούτω τό βλέμμα είς τα έν τώ όδοφράγματι, έ
πειδή ή όδός είς ή»» ευρίσκετο ήτον αυτή έκεΐνη
ή στενή, ήν αφήκαν οί άντάρται ανοιχτην έκ τής
μιδς άκρας.
ΟΙ άντάρται συνωμΐλουν χαμηλή τή φωνή ούδό
λως σαλεύοντες. "Ανωθεν αυτών, είς έν των πά
ραθύοων τοθ τρίτου πατώματος, διέκρινέ τίνα
οΐονεΐ θεατήν, ή μάρτυρα. πορηδόξως πως ττροσέ
χοντσ είς τα γινόμβνσ, ΤΗτον δ θυρωρός ό δυστυ
χής, όν εΐχε φονεύσει ό Κοβούκης. Ένόμιζε τις 6τι
ό φονευθείς ΐθεατο τούς μέλλοντας νά φονευθώσι
Μικρά κηλίς οΐματος, ρεύσσντος άπό τής κεφα
λής τού, κατήρχετο άπό τοθ παραθύρου μέ
χρι τοθ πρώτου τατώματος τής οίκίας έν ^ εύρΐ
σκετο.
ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΓΝΩΣΕΩΣ
Α'.
Ή οημαίοτ, χρ££ις πρώτη.
Ουδείς εφαίνετο εΙσέτι, εν ώ εΐχε οημάνει
ή δεκάτη της νυκτός. Ό Ένζβλω,;άς καί ό Κο
μπΐφέρρης έπτγγαν καί έκάθισαν, Ιχοντες άνά χεΐ
ρας την καραμπΐναν, τιλησΐον τής διόδ:υ τοθ με
γάλου όδοφράγματος. Δέν συνωμΐλουν δέ, άλλ'
ήκροώντο τΐροσέχοντες καί είς τα έλαφρότατα ή ά
πώτατα βήματα.
(ουνεχίζβται)
κ.κ.
Έτιβιδή είς την αγοράν έκυκλοφόρησε λίυκή
πότασσα άλλης μάρκος καί άλλης ποιότητος ουδε¬
μίαν σχέσιν Εχουσα μέ την φημισμένην καθσράν
λευκήν ποτασσαν:
Μάρκας «ΑΣΤΗΡ» 96-98 ο)ο
διά τουτο πρίπει νά είσθε προσεκτικοΐ καί νά
ζητήτε πάντοτε έπιμόμως άπό τόν τταντοττώλην
σας νά οάς δηλώστ) κατηγορηαατικώς εάν ή λευκή
■πότασσα πού οας ττωλεΐ είναι μάρκας ΑΣΤΗΡ
96—98 ο)ο. Διά νά βεβαιωθήτε δέ άκόμη περισσότε
ρον ζητήτε άπό τόν παντοτΐώλην σος νά σάς δώση
έγγραφον ττιστοποΐησιν δτι ή λευκή πότασσα πού
οδ.ς πωλεΐ είναι μάρκος ΑΣΤΗΡ 96—98 ο)ο.
Δοκιμάσατέ δλοι την καθσράν λευκήν πότασ
σαν ΑΣΤΗΡ 96—98 ο)ο διά νά άντιληφθτϊτε τα
θαυματουργά της άποτελέσματα.
'Αποχλειστικοι είσαγωγεϊς έν Κρπτη:
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Ηι*..λ..°ν.
Έγκυκλοπα ιδεία
▲ι' έκεΐνους πού θέλουν
νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Ή Τουριβτιχή διαφήμισις τής Ελλάδος.— Ή προθήκη των νρα
φε(ων τοθ ^Κονπνβντάλ 'Κξτιοές» είς τό Ντόβερ τής ΆγγλΙαο διακο
σμημένη μέ διαβημιστικόν υλικόν τοθ Έλληνικοΰ Τουρισμοΰ.
"Από δλα δι* δλους.
ΒΟΜΒΔΡΔΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ
Το ευγενέστερον μέρος τοθ δ
φθαλμοθ είνε δ άμφιδληΐτροειδής
ών· Έ π' αϋτοθ σχηματίζονχαι
εϊδωλα, τα δποΐα μετατρίπον
ται δπ' αύΐοθ είς νευριχήν διέ-
γερσιν. Διά χοθ δπτιχοθ νεύρου
ή νευριχή διέγερσις μεταβιβάζε-
ται είς τον εγκέφαλον χαί προχα
λεϊ την βΐιθησιν τοθ φωτός. Ή
μετατροπή ενεργειαι διά των ρα-
βδίων καί χωνίων. Ραβδία ό^ομά'
ζονχαι ωρισμένα νευριχά στοιχεΐα
τοθ άμφιβληστροειδοθς χυλινδρι·
χοθ σχήματος, άποτελουντα μετά
των χωνίων τα κύρια δ τιτίκα δ?-
γβνα τα δεχόμενα τάς φωτεινάς
άχτίνας.
Οί έπισιήμονες ϊχουν υπολογί¬
ση πρδ πολλοθ πόσον φως πρέ
πει νά προσπέση είς τόν δφθαλ-
μόν διά νά έρεθισθη" δ εύαίσθη
τος άμφιδληστροειδής χιτών χαί
Ιδίως τα ραβδία χαί νά παρα
χθή ή αΐσθησις τοθ φωτός. Ώ;
απεδείχθη τελευταία ή είς τό φως
εδαισθησία τοθ άμφιβληστροειδοθς
χοθ ανθρωπίνου ίφθαλμοθ συνδέε
ται στενώτατα μέ την περίφημον
θεωρίαν των κουάντων ή σχοιχει
ωδών ποσών,
ΠΛΑΝΚ.
Πρδ δεχαετηρίδων τίνων δ Γερ
μανδς φυσιχός Πλάνχ διετύπωσε
την θεωρίαν δτι αί άχτΐνΐς τοθ
φωτός άποτελοθνται άπό μιχρά
ά°τομα ενεργείας βάλλοντα τόν έ
φθαλμδν έν είδει μιχροσκοπικών
βλημάτων ή σφαιριδίων. Οί· επι
στήμονες δπελδγισαν πόσα τέτοια
ατομκ φωτός—τα λεγόμενα χουάν
τα—χρειαζονται διά νά έρεθίσουν
δπό ωρισμένας συνθήκας τα νευρι
χά χύτταρα τοθ άμφιβληατροει
δοθς. 'Υπελόγισαν δέ δτι διά χά
θε ραβδίον τοθ άμφιβληστροειδιθς
χοειχζεται ίνα «φωτεινόν χοιιίν
χον».
Ή διαπίσχωσις αυτή ένέχει
σπουδαιοτα'την σημασίαν: Διότι ά
ποδειχνύει πόσον τελείως προσηρ
μοσ,ιένος πρός την περιβάλλου
σχν αυτόν φύσιν είνε δ όργανι
σμός τοθ άνθρώπου χαί τα διάφο
ρα αίσθηχήοια δργανα α&τοθ. Ό
όφθαλμός ίχιι οθχιος ειπείν έκ
των προτέρων προσαρμοσθή πρός
τάς φυσικάς ίδιότητας τοθ φι»
τος: Ό άμφιβληστροειδής χιτών
τοθ οφθαλμού είνε δπολογισμένος
διά ν' άνταποχρίνεται άμέσως—
ώς εσχάτως μδλις διεπιστώθη—
είς τα «χουάντα» τοθ φωτός. Καί
διά νά διατυπώσωμεν απλούσιερα
άκόμη την θεωρίαν των «κουάν
των» χαθ' ίσον άφορς* τόν δφθαλ
μόν: Είπαμεν ανωτέρω δχι χαχά
χήν θεωρίαν τοθ Πλάνχ α( άχτΐ
νες τοθ φωτός άποτελοθνται άπό
μιχροσχοπιχά άτομχ ενεργείας
βάλλοντα τόν δφθαλμόν έν είδει
μιχροσκοπικών βλημάτων. Μέ άλ
λα λόγια τό φώς είνε ίνας ...βομ
βαρδισμός τοθ μαχιοθ μας μέ μι
χροσχοπιχά,βλήματα. Διά νά φέ
ρη ίέ άποτελέσματα ό βομβαρδι
σμός &ύτθ;—γιά νά ίδοθμε δηλα
δή—χά έξαπολυίμενα χατά τοθ
δφθαλμοθ μας μιχροσχοπιχά βλή
ματα τοθ φωτός ποέπει νά είνε
άνάλογα πρός τα ραβδία τοθ άμ
φιβληστροειδ&θς.
ΟΦΘΑΑΜΟΣ.
Καί γιά ν' αναφέρωμεν είς συμ
πληρώσιν μεριχά τινά περί δφθαλ
μοθ. Τό δΐφυές όργανον τής δρά
σεως περιλαμβίνει τόν χυρίως ό
φθαλμόν ή δφθαλμιχόν δολβόν
χαί τα προσηρτημένα είς αυτόν
μόρια χά χινοθντα ή προφυλάα
σονχα τόν βολβόν. Ό βολβίς, χεί
Τα τηλεγραφηματα
διά την 4ην Αύγούστου.
Πρός τόν πρωθυπουργόν κ. Ιω.
Μεταξάν χαί τό ύςρυπουργεΐον Τώ
κου καί Τουρισμοΰ απεστάλησαν
διά την 4ην ΑύγουβΓου θερμ&
συγχορητήρια τηλεγραφήματα
καΐ τοιαθτα συμμετοχής είς τόν
έορτασμόν ά πό μέρους καί τίινκά
τωθι κοινοτήτων καΐ όργανώσεων
τού νομοΰ μας, ΰπογραφόμϊνα
ώς ακολούθως:
Φανερωμένης: Πρόεδρος κοινό
τητος Γεώργ. Φιτσοδασκαλάχης
Πιταιδίων: Κοινότης Πιταιδίων.
Λαγωλιοΰ:ΐΚοινότη; Λαγωλιοΰ
Τυμπαχίου: Κοινότης Τνμιτκ-
κίου.
Σκουρβούλων: Κοινότης Σχουρ
βούλων. .
Καμηλάρι: Κοινότης Καμηλα
ρίου.
Κλήματο«: Κοινότης Κλήματος
Σίββας: Πυργιωτίσσης Πρόεδρος
κοινότητος Πρατικάκης.
Βώρων: Έπιτροπή έορταομοΰ.
Γρηγοριά;: Όργανωτής Ε.Ο.Ν.
Πετράκης.
Βερριζίων: Πρόεδρος χοινότη
τος Γ. Καργάκπς. Όμαδάρχνι
Ε Ο.Ν. Καναβχχης δ)λος, Χατζη
δάχης.
Ναγαρικάρι: Πρόεδρος κοινό
τητος Εύαγ Ναυράκης.
Καμάρων. Πρόεδρος κοινότητος
Αντ Οεοδωράχης, 'Εκιτροηή εορ
τασμοΰ.
Χουυτουλιανών: Λα'ίχή επι·
τροιτή.
Αγ. Δίκ«: Λβτϊκή έπιτροπή.
Μητροπόλεως: Λαϊκή έηιτροηη.
Καστβλλίου: Καινουρίου Λαΐκη
έπιτρβιτή.
Γκχγκαλών: Λ*ϊκη έπιτροπή.
'Αμκελούζου. Κοινότης Άμηε
λούζου Λαζανάκπς Χ«ρ)λ*ος
Νιβΐητου. Πρόεδρος χοινοτη
τος Ματαλλιωτάκης.
Γαλλιάς. Όμαδάρχης Ε.Ο.Ν.
Μανασάκης. Πρόϊδρος Μοινότη
της 'Ι. Δρογκάχης.
Γέργβρης Κοινοτικόν Συμβού
λιον.
ΖαροΟ.Κοινοτικον Συμβούλιον
Μορωνίου. Κοινοτικόν Συμβού
λιον.
Μοιρών Έπιτρβιτή έορτααμου.
Προεδρος Μιχ Ζ»χαριοι»δάκης.
Πόμπιας. Προεδρείον έπιτρο
πής Έμμ Τσακίρης, Επαμ. Τα ο»
κίρης, Νικόλ. Σαββίκης.
'Αντισκαρίου Προεδρείον έιτι
τροκης έβρτασμοό.
Πλατάνβυ.ΛαϊΜΠ έπιτοοπη ίορ
ταβμοΰ Πρόεδοος Κατβχάκης.
Μιαμβΰ. Έκιτροκη έορτκομοθ
πρόϊδρος Γερμανάκης.
ΠετροκΕφκλι: Πρύβδρος κοινο
τιχου συμβονλίου Καλοχοιβτιβν*
κης. Τμήμα Ε.Ο.Ν. Προεδρείον
έορτααμοΰ.
Κουσέ, έπιτροπϊι έορτασμοΰ.
Πηναϊδοίκίων. Προεδρείον έορ
τοισμοΰ.
Πλώρκς. Πρόεδρος κοινότητο;
Μελαμπιανάκη;.
μενος Ιντος τοθ δφθχλμκοθ χδγ
χου, είνε σφΐιροιιδέ; χοΐλον σω
μα έγχλεΐον έντος περιβλήματος
έχ τριών χιτώνων ξιάφορα διαφα
νή χαί διαθλαστιχά στερεά καί
ρευστά μόρια. ΟΕ χιτδνες αύτοι έχ
των Εξω πρός τα ϊσω είνε ό Ενώ
δης χιτών, τό πρόσθιον χυχλοτε
ρες διαφανές μέρος τοθ δποίου
λέγεται χερατοειδής, τό δέ άδια
Υές 5πδλοιπον σκληρός χιτών.
Ό άγγιιώδης χιτών περιλαμβα
νιι χαί την ίριδα, φέρουσαν είς
τό μέσον δπήν, την κόρην. Καί δ
άμφφλησχροειδής ί) νιυριχβς χι
τώ* πιρΐ τοθ δποίου ώμιλήααμεν.
ΠΑΡΟΡΑΜΑ.
Έν τί, έν τω δπ' αριθμόν
5240 τί)ς 12 Αυγούστου έ. Ι.
φύλλφ τής ενταύθα εκδιδομένης
εφημερίδος «Ανάρθωσις» δημο
σιευθείση δπ6 χρονολογίαν 14
Ιουλίου έ. ί. περιλήψει μου προ-
γρίμματος πλειστηριασμοθ, έκ πά
ραδρομής παρελείφθησΐν χά δ
νόματα των έχ των δφειλετών
Εμμανουήλ Δημητρίου Μχρνέλου
χαί Γιωργίου Δημητρίου Μαρνέ-
λου χαχοίχων Άγίου Σύλλα Τε¬
μένους χαί χατά χοθχο διορθοθ-
ται ή ειρημένη περίληψις.
Έν Ηρακλείω ι% 14 ΑΟγού
αχου 1939.
"Ο Συμβιλαιογράφος Ήρα-
χλείου.
Ε &. Γαρεφαλάκης
ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τού ζ*>
νοδοχκΐον είς Αθήνας. Τό κ«ντρικώτατ·ν καί
«·λ»τ*λί{:
«ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ>
δικυθυνέμκνον παρα τοδ συμπολίτου μ«ςκ.
Γεωργ. Δαοκαλάκη.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοδν τό «Σίτυ
Πάλλας». Είναι τό άνετώτερον. Φπμίζίτα» δια
την ύπηρΐοίαν τού. ΑΙ βνβχαινίοεις τού τ· κ«τ
•Οββί ΧταβΙοβ—ΑΘΗΝΑΙ
ΣΤΑΦΙΔΟΧΑΡΤΑ
ΧΑΡΤΙΧΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΑΦΥΛΟΝ
Παρελάβομεν:
ΣΤΑΦΙΔΟΧΑΡΤΟ είς ρόλους έξαιρετιχης ποιότητος καί άντο-
χής—διά τό άσφαλέστερον απλωμα τής σταφίδος.
ΧΑΓΤΙΚΑ ΧΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΑΦΥΛΩΝ είς μεγάλην ποι-
κιλίαν, τα μόνα χαταλληλα δια τας έξαγωγάς Αιγυπτου, Εύρώπης,
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης.
ΣΠΑΓΓΟΥΣ χονδρούς καί ψιλούς (καννάβεως—άθανάτων) διά
τό δέσιμο κιβωτίων, καφασιών καί σταφιδοσάκκων.
Γ ΡΑΔ Α μετρήσεως ποτάσης καί ρακής-
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ
Προτοΰ προβήτε είς άγοράς χαρτικ&ν: Διαθέτομεν τα οοβαρώτκ-
ρα στόκ έμπορεύματος. Είοάγομεν τα ειδή μας άπευθείας έξ Εύρώ-
πης καί διά τουτο κρατβΰμεν πάντοτε τα; τιμάς των είς χαμηλοι
ίπίηεδα.
ΣΑΣ Ε5ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝ εύθηνήν, ταχείαν, έπιμεμελημένην
εκτύπωσιν των διαφημιστικών χαλυμάτων σταφυλών καί σταφίδος,
μονόχρωμον ή πολύχρωμον είς τας ΜΟΝΑΔΙΚΑΣ τυπβγραφικας
ίγκαταστάσε«ς μ«ς υπό τούς ονμφερωτέρους ·ρβυς.
ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 0ΙΚ0Σ=
ΝΙΚΟΛ. ΑΛΙΚΙΩΤΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλατ. Βενιζέλου τηλίβ. 2-96.
ΥΠ)ΣΤΗΜΑ-ΕΡΓΟΪΤΑΧΙΑ οδ»( 1866 τηλ. 2-95.
—Ή4ί Αύγούστβυ είς Έμ·
παρον.
ΕΜΠΑΡ02 Αΰγβυστοί. Μέ
πάσαιν μϊγαλοπρέηβΐίχν έωρτάσθη
καί εφέτος ή τρίτη έπβτβιος τής
4ης Αύγουατου έν τω χ«ιρ(ν 'Βρ
πάρω. Έμπν«υσμένον πκνηγυρι
χον τής ημΐρκς έξβφώνησεν έν
τώ καθϊδριχώ ναφ τής Άγί«ς
Τριάδος καΐ έν μέσω πλήθους λ«
ου συγκβντρωθέντος καί έκ τ&ν
πέριξ χωρίων. Ό καθηγητάς της
'Εμκοβικϋς Σχβλής Ηρακλείου
μ, 'Αχιλλβϋς Δασκαλάκης. Όμί
λησεν επίαης ό καθηγητη; τοθ Γ»
μναβίου ©πλέων Ηρακλείου μ.
Ζβρβχκης εξάρας δι" ώροιίων λο
γων καί ούτος την σημασίαν τής
εορτής.
—Κολυμβητικοί άγώνες είς
Χανιά.
Ό Ναυτικβς 'θμιλος Χ«
νίων ώργάνωαΐ διά σημερον
καί την ηροσβχη Κυριακην ^«Πβγ
χανιακβύς κολυμβητικοΰς άγ&
νας». Οί άγώνβς θά βιΐςαχθοβν
εί; τον λιμένα Χανίων, το π^ό·
γραμδ» δέ αυτών πβριλ·μ0ά·
νει κβλύμβημα άνδρδν καΐ παί
δών κ*1 λεμβοδρομίας. Μετά
την λήξιν τ&ν άγώνων Βα άηο-
νεμηθοΰν ίπαθλα.
—Δίανυκτερεύοντα φαρμα-
κεϊα.
Σήμερον Ιίην Αύγούστου Β«
διανυκτίρβύοουν τα φ«ρμ«Μβ1α
Έμμ. Ματςαπίτάκη μοί Ι Μιχ.
Τζομπανάχη.
—Ή 4η Αύγούοτβυ είς 2χ-
ρόν.
ΖΑΡΟΣ Αύγουστος.—Μέσα είς
τόν πανϊλλήνιον βυναγερμόν τοθ
ίορτΛσμοϋ της 4ης Αύγούστου Α
ναμφιβέλως πρωτβύουσαν θέσιν
κατελαβιν καΐ το χωρίον Ζαρός.
Χάρις είς τας θροσιταθίίας τής επι
τροπής £ορτ«αμοΰ|του κοινοτικοϋ
αυμβουλίου καί τού σταθμά(»χου
ή διακόαμηοις της χωμοπολβ&ις
και η βλη έπιτυχία της εορτής
ΰπβρέβη πάσαν π(ίοσδβκίαν. Την
♦ην Αΰγούοτου καΐ ώραν ΙΟην
πρωϊνήν έψάλη δοξολογΐα είς
τον ίβρόν ναόν 'Αγίβυ Γεώργιον
μετά το πέρας τής οποίας* χ.
Ιωάν. Αλεξάκης διδάβχαλος Ό·
μαδάρχης οτής Ε.Ο.Ν. εξεφώνησε
τόν πανηγυρικόν της ημέρας ε¬
ξάρας επιτυχώς τό υπό τής Έ·
θνικής Κυβ«ρνησεως συντελεσθέν
άναδημιουργΐΜόν έργον. 'ΕχεΙνο
τό οποίον άηέσπασεν έμοθυμα
χειροκροτήματα καΐ τάς έ«θου·
σιώδεις έχδηλώσεις τοθ χλήθους
ήτο ή Ε. Ο. Ν. ή έ ποία χάρις είς
την φΐλέτιμον προσπάθειαν τού
Λιοικητοΰ της χ. Γεωργ. Μελαμ
πιανάχη γραμματέως κοινότητος
άριθμοδσα σήμερον 145 μελη,
συνέβ«λε τα μέγιστα είς την
επιτυχίαν τής εορτής.
Οί κάτοιχοι συνεκεντρύΒηααν
καί πάλιν τό άιτόγευμκ είς ίνα
κοινό γλέντι διάρκειαν μέχρι
τού μεοονυχτίου, καθ1 2 ί»πό τούς
ήχους τής οΚρητικής λώρας έχο
ρεύθησαν οί ΚρητιχοΙ χοροί μέ
κρωτοφανή ενθουσιαομόν καί
κεφι. Τ·
ΕΪΚΑΙΡΙ4
Πωλεϊται χαινουργής καλχθα
μηχανή είς αρίστην κατάστασιν
μάρχας Έλδετικής Νχουπιέ είς
χό ήμισυ τής άξίας της καΐ μέ
έκμάθησιν δωρεάν. Πληροφορίαι
καθ' έκαστην παρά τώ χ. Ανδρ.
Παπαδακη καφεπώλη Ινανχι πά
λαιών Ψαράδιχων (δδός 1866).
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό 1ης Σε·
πτεμδρίοα τό οίκημα τοθ πρώην
5ου ΔημοτιχοΟ Σχολείου κείμενον
παρά την Καινούργιαν Πόρταν,
επί τής πλαχείας Μοροζίνη. Πλη
ροφορίαι παρά χφ χ. Ιω. ΖΚί
χ- «αφιπώλη όδός "Β6«νς.
Ί|
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Προΐα Τρίτης
15 Αύνούστοο Ί939
120 Ώρα
ΑΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΠΟΑΥΟΡΟΙ
ΣΥΣΚΕΨΕΙ! ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ
ΤΟΝ ΑΓΓΛΟΗ. ΓΙΑΑΟΝ ΚΑΙ ΡΟΣΣΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ίΞΙΡΜ'.ΤΙΚΟ.Ν
ΑΘΗΝ %Ι 14 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας). —Τελευταίαι πληρο¬
φορίαι έκ Μόσχας άναφέρουν ότι διε·
ξάγονται έκεί πολύωροι συσκέψεις μετα
ξύ των στρατιωτικών άποστολών Αγ¬
γλίας, Γαλλίας καί Ρωσσίας.
Επί των άποτελεαμάτων των συσκέ-
ψεων ουδέν ανακοινωθέν εξεδόθη. Ό·
πωβδήποτε ύπάρχουν προβλέψεις ότι αί
συσκέψεις θά καταλήξουν είς συμφωνίαν
ΝΕΑΙ ΙΑΠΟΝΙΚΑΙ ΕΚ1ΗΑΩΣΕΙΣ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ Μ- ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
ΕΛΑΒΟΝ ΧΩΡΑΝ ΕΙ! ΠΕΚΙΝΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας). —■ Τηλεγραφήματα
έκ τής"'%πω Άνατολής άναφέρουν ότι
είς τό Πεχίνον εσημειώθησαν νέι*ι,»Ια
πωνικαί έχδηλώσεις.
Αί εκδηλώσεως αυται έστρέφοντο
χαΐ πάλιν εναντίον τής Αγγλίας.
Ο ΙΝΤΕΝ ΑΝΕΚΑΗΟΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΝ
ΣΤΡΑΤΟΝ ΤΙΣ ΜΕΓ1ΑΒΣ ΟΡΕΠΑΝΙΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Αυγουστον (τού άν
ταποκριτοΰ μας.)— Κατά πληροφορίας
έκ Λονδίνου ό τέως ύπουργός των Έ
ξωτερικών τής Μεγάλης Βρεττανίας κ
"Αντονυ νΗντεν, έφεδρος ταγματάρχης
ώς γνωστόν, άνικλήθη είς την ενεργεια
κατά την περίοδον των μεγάλων αγ
γλικών στρατιωτικών γυμνασίων άνα
λαβών την διοίκησιν τάγμντος τυφε
«ιοφόρων.
Ι.ΠΙΗΠΙΒΪΜΕ
ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).— Ό Ιταλός ύπουρ¬
γός των Εξωτερικών κόμης Τσιάνο ε¬
πέστρεψε σήμερον είς την Ρώμην έκ
Γερμανίνς όπου είχεν ώς γνωστόν με
ταβή διά νά συνομιλήση μετά των κ. κ
Μουσολίνι καί Χίτλερ.
ΙΊΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτού μας).— Καθ* ά τηλεγρα¬
φείται έκ τής Ίταλιχής πρωτευούσης
πλήρης σνμφωνία έπενράτηβεν κατά
τάς αυνομιλΐας των κ. χ. Τσιάνο—
Χίτλερ—Ρίμπεντροπ όσον όφο^ά τή
κοινήν δράσιν Ιταλίας χά ι Γερμανίας.
ΑΚΙΧΟΡΙΣΕ ΑΙΑ ΒίΡ(ΛΜΝ
ΟΙΕΡΜΑΝΟΣ ΟΡΕ1ΟΗΪΗΣ ΕΙΣ ΟΑΡΙΣΙΟΥΣ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Αύγί,ύοτου (ίδ.
ύπηρΐαία) Ό πρεοβευαής τής Γερμα·
νίος ανεχώρησε διά Βερολίνον, χατό
πιν συνομιλιας τού μετά τού χ. Μπο
νέ Αφθρώαης την συμμετοχήν Γερ-
μανών είς την άποχαλυφθείσαν χατασκο
πείαν.
ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
ΜΕΤΙΙΑ ΚΑΙΤΑΛΑΟΥ ΟΡΕΙΒΕΥΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Αύγούστου (τού άν
ταττοκριτου μα«).— Ό πρεσβευτής τής
Γαλλίας επεσκέφθη σήμερον τ όν Ηρωθ
υπουργόν]; χ. Ί. Μεταξάν μετα τού ό·
ποίου ουνωμίληαεν έπ' αρκετόν.
ΠΟΛΥΠΛΗΘΗΣΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Αύγούστου(ταΰ άν
ταποκριτού μας). —Ή έφετεινή κίνησις {
προβκυνητών οιά την πανήγυριν τής
Χήνου είνε έξαιρετιχώς πολυπληθής.
Οί προβχυνηταί τής Οαυματουργοΰ Πα¬
ναγίας τής νήσου, άνέρχονται αυγχεχρι·
μένως είς πολλάς χιλιάδας καΐ προέρ·
χοντ«ι έξ δλων των μερών τής Έλ«
λ»βθ*.
Αί συνομιλίαι
Χίτλερ - Τσιάνο καί Ρίμπεντροπ
είς Μπερχτεσγκάντεν.
ΡΩΜΗ 14 Αύγούστου (ίδι
σιτέρα ύπηοεσΐα «Άνορθώσε
ως»).— Χθές την πρωΐαν διβ
ξήχθη είς Μπερχτεσγκάντεν
καί δευτέρα συνομιλία μετα
ξύ τθν κ. κ. Χίτλερ, Τσιάνο
καί Ρίμτιεντοοπ ή ότΐοΐα διήρ·
κεσεν επί ώραν.
Την μεσημβρίαν επανελθών
είς Σαλσβοθργον Ανεχώρησεν
εκείθεν άεροπορικώς δι* Ίτα
λίαν α, κόμης Τσιάνο. Είς Ρώ'
μην αφίκετο οΰτος την 5ίν ά
πονευματινήν.
Τονΐζεται δτι κατά τάς συ
νομιλΐας τοθ Σαλσβοόργου
καί Μπερχτβσγκάντενδιεπιστώ
θηπλήρης συμΦωνΙα επί τής έ
ξωτβρικής πολιτικάς των δύο
χωρών. Είς τάς περΐ Δάντσιγκ
συζητήσβιςδ ετκσΓώθη δτι ήΓερ
ματνία θίγέτΐι ουχί μόνον είς
την τιμήν της άλλά κ αί
βλης συμπεριφοράς τοθ Πολω
νικοΟ στοιχεΐου.
ΠΛΡ1Σ1ΟΙ 14 Αύγούστου
.— Όλος ό γερμανικός τ
πος άναγράφει ξηρώς την διι
ξαγωγήν των Ίταλογερμαν
κων συνομιλιών είς Μπερχτ
σγκάντεν τονίζων απλώς δτ
αί δυνάμεις τοθ άξονος εΤν
απολύτως σύμφωνοι έφ' όλω
των σημείων.
Ή Ιταλία
αποστέργει τάς υποχρεωσεις
πολεμικής δράσεώς.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Αύγούστου
.—Τό πρακτορείον Χαβάς συ
σχετίζει τάς συνομιλΓας τοθ
Σαλσβοόργου μέ μίαν νέαν
προσέχη" ενέργειαν των Κρ*
των τοθ άξονος ή όιτοΐα βΤ
νέ άγνωστον επί τοθ παρόντος
ποθ στρέφεται.
Ή «'Ημέρα τθν Παρισίων»
γρόφει σχετικώς: «Δέν γνω
ρίζομεν τί άποφάσεις ελήφθη
σαν είς Σαλσβοθργον. Πάν-
•ως είς τίποτε τό θετικόν δέν
απέληξεν αί γενόμεναι συνο
μιλίαι έπειδή ή Ιταλία διστά
ζει ' νά αναλάβη ύποχρεώ
σεις έναντι διεθνών περιπλο-
κων. Πρόκειται δέ ν' άκολου
θήσυυν τα δύο κράτη την δι¬
πλωματικήν όδίν πρός έξεύ
ρεσιν λύσεως Ικανοποιούσης
την Ιταλίαν.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Αύγούστου.—
Είς Λονδίνον ελήφθησαν βά-
σιμοι πληροφορίαι έκ ΒερολΙ-
νου αναφορικώς μέ τάς συ
νομιλίας Χίτλερ — Τσιάνο
—Ρίμπεντροπ. Αυται συνοψί
ζονται είς τα «^ής: Ό κάμη
Τσιάνο δέν εδέχθη νά άναλά
β(1 υποχρεωσεις έναντι περι
πτώσεως πολέμου διά τό ζήτ
μσ τοθ Δάντσιγκ.
•Ο κόμης Τσιάνο τονΐζετα
έξ άλλου δτι επρότεινεν οτΐω
ό Χίτλερ συγκαλέση σύσκε
ψιν μεταξύ των κρατων Γε£
μανίας·, Ιταλίας, Γαλλίας, Ά}
γλΐας, Πολωνίας διά την επ
λύσιν τοθ ζητήματος τοθ Δάν
τσιγκ.
Ό 'Αξων έστράφη
πρός ειρηνικάς λύσεις;'
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Αύγούατου.—
Είς τοος Άγγλικίύς κύκλους
έπικρατεΐ σήμερον σχετική
αίσιοδοξία άνοφορικβς πρός
την εξέλιξιν τής καταστάσε
ως καθόσον πιστεύεται δτι
ή Ιταλία θά παρασύρη την
σύντροφον ιης συγκρατοθσα
αυτήν άπό πσρακεκινδυνευ
μένσς λύσεις.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Αύγούστου.
—Οί «Τάϊμς» γράφουν είς νε-
ωτέραν των έκδοσιν «δτι αί
διιξαχθιΐσαι Γερμανοϊτολικαί
συνομιλίαι δέν εΐχαν την α¬
πλήν διπλωματικήν μορ4ήν
Ιπού θέλουν νά των άποδώ·
Ι σουν. Ύτιερέβησαν κατάπολύ
'τόν διττλωματικόν χσρακτήρα
έκ τούτου δέ καί ή άνάγκη
αύτοπροσώπρυ συμμετοχήν
τοθ Χίτλερ είς αύτάς.
Συμφώνως πρός ][βασΙ·
μοι,ς πληροφορίας των «Τά¬
ϊμς» είς Βερολίνον έκυκλοφό
ρησεν ευρύτατα ή εϊδησις δή
τα κράτη τοθ δξονος θά επι
διώξουν ειρηνικήν άναθεώρη
σιν των υφισταμένων παλαι¬
ών συμφωνών άποφεύγοντα
την τακτικήν των ά«ρων.
Όλιγώτερον οίσιόδοξον τό;
«ΝταΙηλυΜαΙηλ» γράφει:«Δέν
μας ένδιαφέρει εάν ή'ρχιζε νέ·
ος πόλεμος των νεύρων. Διό¬
τι (ένθα έξησθένει ό πόλεμος
αύτός τα (δικά μας νεθρα.»
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14Αύγούστου.—
Τα Σοβιέτ εζήτησαν άπό τα
στρατιωτικάς αποστολάς Ά
γλίσς καί Γαλλίσςδπως καταρ
τισθ{ΐ στρατιωτική Έπιτροπή
τώντριών δυνάμεων ή όποίαθά
είνε διαρκώς ένήμερος τω
ένεργειων είς τάς οποίας θά
ττροβαΐνουν εκάστοτε τα επι
τελεία Αγγλίας, Γαλλίσς καί
Ρωσσίας.
Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΤΕΛΕΤΗ
ΣΥΓΧΩΝΕΪΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ Ε. 0. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
Μετά τής νριοψζύοτ,ς ^
μόχητος έλαβε ) ώραν προχθίς εί
τό άγρ&χήπι&ν ή τελετή τής συγ
χωνιυσεως τοθ οώματος Ήλλή
νων Προσχόπων Ηρακλείου, εί
την οργάνωσιν τής Έθν. Νιολοί
ος παρουσΐα των άρχων τής πό
λεως. Είς τα >ατ° αντιστοιχΕβ'
παραταχΐέντα τμήματα ιών Προ
σχόττων χαί τής Νεολαίας άνε
γνωσθή έν βρχ^ί ήμερηαία διατα
γή πρΐς τείις υρδσχόπους τοθ Πε
ριβερειακοθ Τϊόρου κ. Στ. Κα
τεχάχη υπο τοθ άρχηγ&Ο των Προ
σχόπων κ- Ίνιωτάχη ακολούθως
ίέ δπό τοθ λοχίτιυ ιής Ε, Ο.
Ν. χαί υηασπιοτοθ τοθ ΙΙερΐφε
ρειακοθ ΔιοικητοΟ τής Ε. Ο. Ν.
κ. Κουρούπη άνεγνώσί,η μ
πνιυσμίνη ήμερησία διαταγή
τοθ ΠιριφερειαχοΟ ΔιοιχητοΟ τής
νεολαίας χ. Ίχτρίδη μεθ' 8 έγέ
νετο παράδοσις τής Προσκοπιχής
οημαίας παια' ιζούσι^ς τή; μουσι
ής τοθ Δήμου καί ϊπαρσις τής
σημαίας τής Ε. Ο. Ν. Έπηχο
λούθηαι παρέλασις των δύο σω-
μάιων καταλήξασα πρό των γρα¬
φείων τής Ε. Ο. Ν χαί είτα 5ν ο
δος των αξιωματικών των προσχό
πων είς αύτά ένθα εγένετο παροιι
σ'ασίς των είς τού; άξιωματι·
κιύ; τή{ £· Ο. Ν. χαί διξΓω
ΑΙ ΒνΖΑΝΤΙΝΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Αφίκετο είς την πόλιν μας
ι Έφορος Βυζαντινών Άρ
χαιοτήτων τοθ ύπουργείευ
Παιδείας κ. Ξυγκόπουλος.
Ό κ. Ξυγκόπουλος θά περιο
δεύση την ύπαιθρον πρός κα
ταγραφήν των άνά τόν νομόν
κατεσπαρμένων βυζαντινήν
είκόνων κ.λ.π. κειμηλίων προ
κειμένου ,νά ληφθώσι μέτρα
συντηρήσεως αύιβν,
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Αύγούστου -
Διά νομου άπηνβρεύθη αυστη
ρώς ή έγχατάατασι; Εύρωπαΐων
βΐς την ούθετεραν ζώνην της
Χαγχάρς.
1€ΚΙΟ 14. - Ε'ίκοσι χιλιάδΐς
Ιάπων ε; τοϋ Πβκίχον» προέβησαν
είς ζωπράς Άν τι αγγλικαί έκδη
λώσβις παρελάσαντες πρό τής
Άνγλινής πρεσβείας
ΡΩΜΗ Η.- Ίαπ&ινιχά άερο
πλάνα έρριψαν υπεράνω τοθ Ιΐβ-
κΐνου 50 χιλ προκηρύξβις μέ άν
τιαγγλιχόν περιεχόμενον
λονδινον η.- α* Κινί
ζοι τούς ίηοίιυς ζητοΰν ο! Ίά
πωνκς νά τίύς παραώώσουν αί
Αγγλικαί αρχαί βύρίοκοντοιι ε!
οέτι είς τας φυλακάς τβϋ Τιέν—
Τοίν.
ΜΠΟΥΡΓΚΟΪ 14 - Ό στρα
ιηγίς Γκανπάραίιωρίαδπ πρΐσβευ
ή; της Ιταλίας παρά τή Ίσΐτα-
νική κυβερνήβϊΐ.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14- Ό «Ημερη
σιος Τηλέγραφον» πληροφορεϊται
β τι σι,νεφωνήβηααν ο! οροι στοα
τιωτΐΜής συμφωνίας μεταξυ Γβρ
μανίας, Ιταλίας «αί Ία/ΐωνίας.
ΟΑΡΙ£ΙΟΙ 14. — Ό έν Δάν
τσιγκ υπατος άρμοατή; τής Κ. Τ,
Β. μετββαίνει ιτβρι τα μέαα τής
ί&ΰομάύος πρός οννάντηβιν τού
Φύρΐρ.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ
Κατά την προχθεσινήν τού
συνεδρίασιν τό Δημοτικόν Συμ
βούλιον Ηρακλείου καθώρι
σεν ώς βιομηχανικήν ζώνην
τό τμήμα τό περιλσμβανόμε
νόν έντός της περιοχής άπό
τής λεωφόρου Μποφώρ πρός
τόν άντιβραχίονα.
ΠΝΙΓΜΟΣ
Την παρελθοθσαν Κυριακήν
έπνίγη ένφ εκολύμβα παρά
τάς έκβολάς τοθ Άλμυροΰ
30ετής Αριστείδης Κου
τσανιωνάκης.
Η ΚΙΝΗΣΙΣ
ΚΑΙ ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΗΣ ΣΠΦΆΑΓΟΡΑΣ
Συνεχίζεται μέ
ή κίνησις τής
μας. Αί καθημεριναί' άφιξις
Φορτίων σταφίδος πληθύνονται
'ΥπολογΙζετίΧί 8τι άπω τής προ
παρελθούσης Δευτέρα; ίχουν εί
οαχθί] περΐ τάς 100.000 δχ. στα
φί?ων παλτ;θειοών άπο 12—18
ίρχ. κατ' δχαν. Δί τιμαί άπό χθές
παρίυαίασαν τάσιν ίλαφρά; άν5
δου: Προσφίρονται δια την α'
ποιότητα δρχ. 18—19, διά την
β' 17, διά την γ' 15—10, διά
την δ' 13—14 χαί διά την «'
10—12. Αί τιμαί των σταφυλων
είναι 4. 50 δρχ. κατ' όχαν διά
τα σουλτάν!, 3 διά τα ταχτβ, 5
διά τα ραζακί χαί 3 Ιιά τάμαθρα
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΕΠίθΕΩΡΗΤΟΝΤΗΣ ΔΚΜΟΤΙΚΗΣ
Διά Β. Δ. προχληθέντος υπό
τοθ 'Υπουργείου :ής Πϊΐδείας με
τατίθινται οί χάίωθι Ιπιθεωρη
ταί τής Δημοτιχής Έχπαιδεύ
σεως Δ. Γαρδίχας είς την περιφί
ρειαν Γόρτυνος Β. ϋαρλαδάγ
κάς είς την περιφέρειαν Πεδιά¬
δος Κρήτης, Μ Σιγάλας είς την
Α. περιφέρειαν Χανίων, =Ι Βχ-
λέργας είς Νάξον, Κ. Σταυρινίδης
«ίς "Ηράκλειον Κρήτης.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
Την πσρελθοθσαν Κυριακήν
διεξήχθη είς τό γήπεδον Χάν
δαξ ό προαγγελθε'ς άν ών
πρωταθλήματος μβταξύ των
όμάδων «Ο .Φ. Η ? καί «Ήρα
κλη» άπολήξας υπέρ τοθ «Ο
Φ. Η.» μέ τέρματα 3—1.
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΩΡΕΑΙ
30 Πρωϊνή
Ο
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΗ
ΝΕΑΣΠΕΝΤΑΜΕΡΟΥΣΔΙΑΣΚΕΨίΩΣ
ΔΙΑ ΤΩ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΑΗΤΣΙίΚ
ΑΘΗΝ λΙ14 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).— Νυκτερινά τηλεγρα-
φήματα πρό; τό Αθηναϊκον Πρακτο¬
ρείον μεταδέδουν ότι κατά κυκλοφο·
ρούσας έν Έύρώπη φήμας, ό Ιταλός
πρωθυπαυργός κ. Μουσολίνι άναλαμ.
βάνει την πρωτοβουλίαν διά την σύγ·
κλήσιν πενταμεροΰς διασκέψως.
•β διάσκεψις αυτή συνερχομένη θ*
εξετάση τό ζήτημα .τού Δάντσιγκ
χαί θά προσπαθήση νά έξεύρη λύσιν είς
τούτο.
Ο κ. ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΑΕΝΕΠΙΒΥΜΕΙ
ΝΑ ΡΙΨΗ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
ΕΙΣ ΠΒΑΕΜΙΚΑΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ
ΑΘΗΝ Ι 14 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).—-Νεώτεραι πληροφο¬
ρίαι έκ Ρώμης μέσω ξένης πηγής, άνα¬
φέρουν ότι ό κ. Μουσολίνι θά αναλά¬
βη την πρωτοβουλίαν πενταμεροΰς δια·
σκέψεως διά τό ζήτημα τού Δάντβιγχ
διότι δέν έπιθυμε! νά ρίψη την Ιταλίαν
είς πολεμικάς περιπετείας έξ αίτίας τού
ίδίου ζητήματος.
ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥΔΑΝΤΣΙΓΚ
ΒΑ ΕΠΕΜΒΗ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτού μας).— Σχετικώς μέ την
εκδηλουμένην ώς λέγεται πρόθεσιν είρη·
νίκης διευθετήσεως τού ζητήματος τού
Δάντσιγκ διά κοινής συνεννοήσεως άγγέλ
λεται ότι θά επέμβη χαί ό Ηάπας Πί
ος ό ΙΒ'.
ΣΥΝΕΦ0ΝΗ8ΗΣΑΝ ΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΙΛΠΩΝΙΑΣ-ΑΞΟΝΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Αύγούστου (τού άν·
ταποκριτοΰ μας).—Κ*θ* ά τηλεγραφεί¬
ται πρός τό Αθηναϊκον πρακτορείον,
οί δροι τής στρατιωτιχής συμμαχίας
Ιαπωνίας, Γερμανίβς καί Ιταλίας
συνεφωνήθησαν ή συμμαχία δέ *ΰτη
είνε ζήτημα όλίγου χρόνου.
ΑΙΙΤΑΑΟΓΕΡΜΑΝΙΚΑΪΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
ΚΑΙ ° ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Αύγούστου (τού άν·
«οκριτοΰ μ») Χχ &
Παρισίων ότι αί ΓαλλικαΙ έφημερίδες
«φιερωνουν σήμερον αχόλια είς τάς τε-
λευταίας συνομιλίας είς Σαλσβούργον
καί Μπερχτεσγκάντεν μεταξύ των κ. χ.
Τσιάνο, Χίτλερ καί Ρίμπεντροπ.
ΑΙ
ΟΑ ΑΡΑΣΟΥΝ ΠΡΟΣΕΧΩΙ;
ΑΘΗΝΑΙ 14 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας). —-Κατά τας έκ Παρι-
βίων πληροφορίας ό Γαλλικός τύπος
.ονίζ.ι ότι αί έν Γερμανία, Ίταλογερ-
ι-ανικαί συνομιλίαι σχετίζονται μέ προ-
ΐεχή ενέργειαν των δυνάμεων τού άξο-
'θ >«, Ν. Βλαίίμπρος μ&.
τέβεσεν διά τβ Άσυλον τής ??
ρόντισοας δρ, «ντοοιοαί«ς διά
την παροχήν φαγητβδ είς τά«
τρβφίμους τβδ Ιδρ«'μ«»5 εΓςμνή
μην της μητρός «»» *μ π
Μ^
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Αύγουστον (τοθ άν·
ταποκριτοΰ μας)— Πληροφορίαι έξ
Ούασιγκτώνος άγγέλλουν ότι έπιβατική
άμαξοστοιχία έξετροχιάσθη. Ύπάρ·
χούν »ΟνεχροΙκ«. 1ΟΟ τραυματίαι.
·ΑΑ»
λ^5Βα °^
ίδν 600 Χ·λ.
ηίρ«τ
ί Γβρ
Η τι
ροβ
ε1ν
χ*τ*
Λρ«γμ
ελευθέραν
ρεαία ουγκ
ρΜν5ν είς ί
' «>«*ν ι
μχρ
τιμήί
Β«ρί9
μαί. Κ»η)
παρανΜΥ·^
χκτ' ό*«ν ι
ρβν. Διότι
ωθΡι βτι είς
ποιότητα;
μπ μέχΡ· 1
"Οταν
όψιν ότι
τού είς τή*
ρών χυμαί'
20 κατ' ομι
ή διαφορά
Κκί άντιλο
τερα πόαοι
το μέτρον'
τού οίτβυ ι
«ά ένισχυί
ν«γ·ύς ή
νά έπιτΰχι
σΕίί καί >
ναμφιβέλν
Διότι οί
ληφθηοαν
βμι·ΰ. Κ«ί
*« ηωλήσι
τβδ οίτου '
οίαν της
Μοΐραι;.
ζ Πρέπει ί
βψίν της 5
•τι εφέτος
ΔΙΑΒΑ
1 ΕΥΑΟΓΙ
Μέγεθος Γραμματοσειράς