97661 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5241

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

13/8/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
Αίγυπτον
ίτησία λίραι 3
Ιξάμηνος 9
Άμερικής
«τησία δολ, 10
(ξάμηνος » 8
Τ
«ατά φύλλον
Δραχ. 2
ΚΥΡΙΑΝ
13
ΑΥΓΟΥΠΟΥ
1939
ΓΡΑΦΕΙΑ , ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
""*·* ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ ·"
ΤΠΕνβΥΙΙΟΣ ΣΥΗΤΔΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΪ ί«0Ν
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5241
Η ΠΡΟΙΠλθΕΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΑ Τ«Ν ΑΝΑΙΑΙΝΙΣΙΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
Τό Ηράκλειον, έχει βπιτε
λέσει αναμφισβητήτως, ση¬
μαντικάς προόδους χατά τ«
τελευταία έτη. 'Απέκτηαεν
ηλεκτροφωτισμόν άπλετον,
πραγματικαί ίδεώδη Έλυσε
τό προβλημα τής υδρεύσεως,
εβΕλτίωσε τ« σύστημα κ«
Βαριόΐητβς καί ύγ εινής, ά«έ
κτησε νέους δρόμους κ«ί πλα
τείας, ανεκαίνισε καί έβελτί
ωσε τα εύαγή Ιδρύματά τού,
κατεακεύασε καί κατασκευά
ζει ήδη διάφορα έργα μέγα
λης αξίας κα» σπουδαιότητος,
καΐ, τό σπουδαιότερον, άπέ
κτησε σχέδιον, πού δέν εί
χε, βάσει τού οποίου ειμπορεί
ν' αναδημιουργηθή, ν' άνα
καινισθή, νά αυγχρονιοθή έν
ιω μέτρω τοϋ δυνατοΰ βε·
βί
β$
Άλλ«, παρά ταύτα, τό Η
ράκλειον εχει εισέτι πολλάς
ανάγκας καί μεγάλας ελλεί-
ψεις. Πόλις παλαιά, μέ με¬
γάλας περιπετείας, επί αίβ
νας υπόδβυλος είς την ένε
τικήν καί την τουρκικήν
κυριαρχίαν, ανεγερθεΐσα καί
έξαπλωθεϊσα χωιΐς σχέδιον
καί ρυθμόν καί κλεσθεΐσα
κατόπιν είς τα πελώρια φρου
ριακά ουγκροτήματα των τει
χών, διετήρησε τό άνατολί-
τικον χρώμα καί παρέμει¬
νεν ώς έν» μεγάλο άτσιγγα
νοχυρι μέχρι τής άπελευθε
ρώσεώς της. Καί ι έν ήτο βέ
βαια, οΰ;ε είνε δυνατόν νά
«νακαινισθή, νά μεταμορ
φωθή* ν* $(*η δΐ* δι&ατημα
ολίγων έτών πόλις ούγχρο
ν·ς, άνετβς, ύγιεινή χαί
«I-
θθητικώς ώραία.
Ακριβώς ομως διότι εχει
μακράν Ιστορίαν, διότι έχει
τό μοναδικόν είς τόν κόσμον
Μουσείον μ έ τούς θησαυρούς
τοΰ απαραμίλλου Κρητικο-
μινωϊκοϋ πολιτισμοΰ, διότι
έχει πλουσιωτάτην ένδοχώ
ραν χαί μεγάλην οίκονο
μικήν ζωτικότητα, διότι ευ¬
ρίσκεται είς το σταυροδρόμι
τριών ήπείρων, τής Εύρώ-
«Πί, τής 'Ασίας καί τής Α
φρΐΜής, διότι επλουτίσθη μέ
μεγάλον άοφαλή λιμένα καί
αεροδρόμιον καί Β' αποβή
κόμβος Βαλ«σαί«ν καί εν«ε·
ρίων συγκοινωνίαν δι* ολα
τα γεωγραφικά πλατή *αί
χη, διότι συγκεντρώνει
κατ' έ τος χιλιάδας ξένβυς πε
ριηγητάς έκ περάτων τή*
ΥΠς, έχει ανάγκην και μέγα
λων έργων, έπιβάλλεται νά
είνε πόλις κομψή, ανετος,
ευχάριστος καί διά τούς κα-
τοίκους της. Πρέπει δηλαδή
νά είνε καθ* ολα πολιιισμέ-
νη Φυαικά, δέν λέγει κα-
νεΐς ότι ολα ειμπορούν νά
γίνουν «πό τής μιάς ημέρας
είς την άλλην. ΕΙμτορεϊ ο·
μως νά μεταμορφωθή πλή-
ρως έντός μιάς δεκαετίοτς
ΆρκεΤ νά άρθοΰν μερικά
έμπόδια. Ε αί έν πρώτοις πρέ
πει νά επιτραπή καί νά επι¬
τευχθή ή διάνοιξις των τει·
χών *ι$ δύο—τρία τουλάχι¬
στον σημεΐα άκέμη κοιί διά
ν' άεοιοδή ή παλαιά πόλις
καί διά ν' αποκτήση οδ·ύς
προσπελάσεως καί έπικοινω-
νίας μ έ ι ήν πόλιν. Πρέπει
έπίσης νά διανοιχθοΰν οδοί
χάθετοι πρός την θάλασσαν.
Νά έξωραϊσθοΰν αί παραλίαι,
νά γίνουν κέντρα εύπρέσω-
πα, ν' άνεγερθοΰν ξενοδο-
χβΐα «αί έστιατόρια, νά γί¬
νη ιό θέατρον καί ή ατέγη
γραμμάτων καί νά λ«6ή το
στεγβστικόν ζήτημα δι' άνε
γέρσε»; έργατικων πολυκα
τοικιών ώστε νά λείψη το
αΐοχρς τής Κιζΐλ Τάμπιας,
καί των μαγαράδων της Τρυ
τολή άπό την Τδια νά μην την
ένοχλή μέ κουδουνΐσματα,
πρωΐ—πρωΐ. Ή κυρία δέν έδε
χόταν οθτε εξηγήσεις, οϋτε
λόγια τιολλά. Επί τέλους 6έν
μποροθσε νά επιτρέψη σ' έ
να...σκουτιιδιάρη νά μιλσ. μα
ζί της.
—ΠοΟ άκούστηκε ποτέ νά
σκέκεται μιά κυρΐα καί ν" ά
κούη 6να σκουπιδιάρη! Ά-
κοθς άναΐδεισ νά θέλη καί
κουβέντο! Σδν νάμσστε Τσα
κι' Τσσ!...
Δέν εχουν ορισ τα νεθρα
τής κυρΐας. Όπως δέν Ιχουν
κσί δικαιολογία. Έχουν ομως
τα έλαφρυντικά των. Τή θερ-
μοκρασΐα των 40 βαθμών υπό
σκιάν. Τή χλιαρή κι' άπνοη
καί νά τεδή έν γένει είς ε¬
φαρμογήν τό σχέδιον πόλε¬
ως μέ Ακρίβειαν καί αύοτη
ρότητα. Εύτυχδς δέ ή προσ¬
παθεία ήρχισε. Χθές τό ε¬
σπέρας θά συνεδρίαζε τό
Δημοτικόν Συμβούλιον κατ'
επιθυμίαν καί παρουσ'α τοΰ
κ. Νεμέρχου διά ν' ασχολη
θή μέ ολα «ύτά τα ζητήμα
τα τής πόλεως. Τό έργον έ
πομένως τή; ανακαινίσεως
τής πόλεως δα συνεχισθή
πλέον μέ διαρκώς έπιταχυ-
νόμενον ρυθμόν.
Πετοχτά
οημειώμοτα
ΤΑ ΝΕΥΡΑ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ
"Ολα ήταν πάλι κακά, στρα
βα χν^ ,4νάποδσ, τίς τελεΐΛρΐ
ις μέρες, γΐϊ ϊήν κορΙΪΓ Καί
φταΐει γιά δλα , ή Μαρία.
Δέν τΐνοξε καλά τα ροθχα.
Δέν τδβγαλε ν' άεριστοϋν.
Δέν έξεσκόνισε μ' έπψέλεια
τα επιπλα. Δέν Ιβαλε πάγο
στό ψυγεΐο, δέν Ιστρωσε μέ
τάξι κι' έπιμέλεια τό τραπέ
ζι. Δέν έπεριποιήθηκε μέ δρεξι
καί γέλιο τή μτιεαπέκα. Δέν
πότισε τα λουλούδια καί δέν
έχυσε νερό νά πλύνη την ού
λή κοί νά δροσίοη, δλο τό σπΐ
τι. Δέν εΤναι ομως μονάχα
ή Μαρία. Φτα'ει καί ό σκου
ττιδιάρης καί 6 νερουλας καί
δ γαλαιας καί ό μανόβης.
ΦταΙει κι' 6 γείτονος τΐι.ύ ϊέ
σέβεταιτήν ήουχΐα καί τή με
σημβρινήν άνάπαυσΐ της. Μα
ζ{ τού ιάβσλε προχθές τό ά
πομεσήμερο, γιατΐ οί έργάτες
Ήοΰφερε νά έπισκευάοουν τό
άρχόντικό τού ιί|ς διατάραξαν
τον ΰινο. Ή»αν τρείς ι»σ
ρά τεταρτο. Κι' έκιύπησαν τα
€μυσφιό» τους καί έΐάραξσν
τθν υπνο της. Έγκλημα( καθο
σιώσεως τό θεώρησε. Κι' Ι
λε τέτοιες φωνές πού έσήκω
οε στό πόδι δλη τή γειτο-
νιά.
—Ώς τίς τρεισήμισυ, κύριε
τόγροψςΐν κι' οί έφημβρΐδε
Ι^παγορεύονται οί θόρυβοι. ^
γρύλλισβ ή κυρΐα. Θέλετε μή
πως νά φωνάξω την άστυνο
μίσ; Μά επί τέλους καί λΐγος
σεβασμός στόν υ τι ν ο τοθ άλ
λου! Δϊν είναι ϋποχρεωμέ
νη μιά κυρία ν' άγρυπνά έπει
&ή φθιάχνεις τουλόγου σου τό
σπΐτι σου...
Μάταια δ δυστυχής άν
θρωπος τροσπάθησε νά έ
ίηγήση δτι 6έν μπορεΐ νά
Ήεριμένουν οί έργάτες νά
ξυπνήση ή κυρία γιά νά έρ
γασθοθν. ΈκεΙνη ήταν άμετά
πειστη. Όσο τής μιλοθσε τό
σο έρεθιζόταν τιερισσότερο.
Καί οταν τής παρετήρησεν δ
τι άφοΟ ένδιαφέρεται τόσο πό
λύ γιά τή μεσημβρινήν άνά
παυσι £έν ίπρεπε νά . ταράσ
ση τή γειτονιά μέ τίς φωνές
της έξαγριώθηκε περισσό
τβρο.
— Θςι φωνάξω κύριε, ά
φοθ μ' ένοχλεΐς. Αύτό μάς έ
λειτιε νά μην ψωνάξωμε καί
τό δ'.κηο μας γιά νά μην έ
νοχλήσωμε τούς άλουςί...
Είναι βλέπετε ή κυρία ό
παδός τής θεωρίας τοθ υπο
κειμενικοϋ δικαΐου. Άλλ' εί
ναι καί άνοικονόμητη. Κι' έ
χθές τδβΐλε πάλι μέ τόν δ
δοκαθαρισιή καί μέ τόν δδη
γό τοθ κορρου τής καθαριό
τηνος. Δέν κτύΐΓησον τό σηΐ
τι της—άη'τό στενό τού δέν
περνά τό κάρρο—νά τΐάρουν
τα σκουτιΐδια πού εΤχε λη
σμονήσβι ή ύηηρέτρια νά βνά
λτι Ιξω άπ' την αύλόπορτα
"Αδΐ)*α δ δυστυχής δ «σκουπ
διάρης» τιροσηάθησε νά δικα
ολογηθΓΐ "Αδικα έξήγησεν δ
τι δέν κτύπησβ γιατΐ εΐχβ έν
"Εογα πολιτιαμοϋ πού έκτϊλβΰνται.—ΤΑ Σονατόριον Ίερουσαλήμ, δπας ίξεπονήθη έν νέφ
σχείΐω ύϊό τοθ μηχονικοθ ν. Τριηοδάκη εκπροσοοποΰν την τελευταίαν λέξιν τής άρχιιεκτονικής καί
τού όΐοΐου ή ανέγερσις ουνεχΐζϊται.
νύχτα.ΤΙς συζυγικές δισκοπές,
την κσταγωγή, ή, άν θέλετε
τόν άτταβισμό. Δέν εΐμποροϋ
μέν δ μως νά μην τής παρα
τηοήσωμε τοθτο: Ό α άν εΤ
νάι δύσκολο τό Ιργο τοθ ύ
πηρέτη, δέν είναι εύκολώτε-
ρος ό ρόλος τοθ κυρΐου, Δέν
χάνει τό δνδυμα την κυρΐσ,
άλλά ή γλώσσσ, ή σκΐψις. ή
ψυχή καί τα αΐσθήματά της.
"Οίαν ό εσωτερικάς κόσμος
είναι κενός, τό έξωτερικό πε
ρΙρΆημα δέν κολύπτει ιή γυ
μνότητα. Απλώς, την κάνει
περισσότερον άντιτταθητική καί
την κσρνοβαλοποιεΐ...
Μ.—
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕλΙλΟΗ
ΤΗΣ Τ0Ρ1ΚΗΣ ΟΙΙΩΙΩΜΙΑΣ
ΑΙ άπ6ψ€ΐς τού ΈμπορικοΟ
καΐ Βιομηχανικου Έπιμελητηρίου
Η'. (τελευταίον)
'Υφιστάμεθα καί δπολογιαίμους
τινάς δυσχερείας, έκ των δλονέν
άνακυπτόντων έ&γατιχών ζητημά·
των, ίπηρεαζούσας επί τα χεϊρω
την οικονομικήν ημών ζωήν, άλ
λα ϊέν νομίζ'μεν σχόπιμον νά έ
νοχλήσωμεν διά τούτων την έφ'
ημάς Σεβ. Αρχήν καί άικού-
μιθα δηλοθντις τα εξής: Ό εμ¬
πορικάς ημών κόσμος ουδέποτε
ήμφιοβήτηαΐ την χρησιμοχητα τής
συμβολής τοθ έργάτου, είς δ,τι
άφορά την ίμπρακτον έκπλή
ρωαιν των διά τοθ έμπορίου έ
πιχιΐ ρουμένων έργασιων,παρααχώ'
πάντοτε την δικαίαν καί προ
οήκουσαν άντιμιοθίαν τής τιι,ού
της συμβολής άποστέρξας μόνον
νά ένθαρρύνη τΐβσαν άρ-γόμισθον
διάθεσιν είς τας ό^θάς ταύτας άν
τιλήψεΐ(, θεμελιοθται ή άνέκαθεν
άρμονία σχέσεων, μεταξύ των
παρ' ημίν έργοδοίών καί εύιυνει
ίήτ'ον έργατών. Κατά των κρανη
σασών νιιοτεριστικ&ν αντιλήψεων,
πβρΐ ρυθμίσειος τής εργασίας
κ αί ποοσξιορισμοθ των οίχείων
άμοιβών είς θιω^ητι,ώς τυχόν
ό^θότερα δρια, ουδέποτε άντετί-
6η άλλά αυνεμορνώθτ] απαρεγ¬
κλίτως μέ αύτάς, καίτοι οπολο-
γίζει 6τι αί σιιναφείς συνέπβι
αι ΙπιπΕπτουν επί τής χοινωνι-
χής ζωής. Άπσκροΰιι δμως πά
σαν άδιχαιολόγητον αξίωσιν, προ
βαλλομένην απροόπτως πρός άνα·
τίμησιν των έν ισχύϊ πρεσηκου-
σών χαί διχαίων ίργατιχών ά
μοιβών, ώς χαί την άπρόοπτον
εμφάνισιν συσσΐΐματουμίνων πα¬
ρά τόν νόμον τιροσώπων έπιζη-
τούντων, 6πό την εργατικήν ίδι·
ότητα, νά έπιβληθώοιν κατ' β/·
χον καί νά καρπώνται δφέλη
είς βαρος τοθ κοινωνιχοθ σονό
λου, διότι αί τοιαθται Σιαθέ·
σεις συνιστώσι φοθλον κύκλον
διαταράσσοντα την ομαλήν διε-
ξαγωγήν των συναλλαγων χαί τόν
έν γένει ρυθμόν τής κοινωνικάς
ζωής. Πρόχειρον παράδειγμα τοι
αύιης καραδίξου αυσσωμοιτώαιως
χαί δ Σίιλλογος των δήθεν φορ
τοεκφορτωχών ξηρας Ηρακλείου
(των έν τή πραγματιχίτητι φορ
τοΐκφορτωιών έχημάτων) ίι' οθς
συνιτβγη έηίσημον τιμολίγιον—
ίσον πρός δασμολόγιον περίπου
έξ-χσφαλίζον είς ϊκαστον των ερ¬
γαζομένων ημερομίσθιον ονειρώ
δες χαί εϊς' διανοούμενον. Και
ήδη, δποχρεούμεθα νά έ-τείνω
μκν τάς προσπαθείας μα:, πρίς
αποσόβησιν των αυνεπειδν τής
πλημμελιίας ταύιης, τής επήρε
ασάσης την έπιτόπιον οίχονομί
αν μας χαί δυναμένης νά έγκεντοί
ση παρομοίας κερδαλίας βιαθέ
σεις μέ σοβαροτέρας εα διαταρα
χάς' λΙ τοιαθται δέ προσπάθβι
αί μας, ώς νομίζομεν, συμπίπτουν
μέ τάς συγχρόνους χρατιχάς προ
νοΕας, διότι άτιοσχοποθν την έξου
δετίρωσιν «διχαιολογήτων έξό
δών άνατιμώντων τον τιμάριθ
μόν τής ζωής.
Αρκούμεθα είς τ' ανωτέρω,
μή επιθυμούντες" νά συνεχίσω
μέν πραγματεαόμενοι ζητήμαυ»
ιίδιχωτέριυ χοινωνικοθ ίνδιαφέ
ροντος, δι3 οί, πιθανώς, είμεθα
χαί άναρμέδιοι, συμφώνως πρός
το πνεθμα τοθ προσφάτιος έχ
δοθέντος δπ' αριθ. 1579 "Αναγχ.
Νόμου. Επί 1} ιύχαιρία ταύτη
-δι θά ηδχόμιθα Γνα, τί' "ιβΓίφ*
ημάς υπουργείον, μεληθή τής
κωδικοποιήσεως τοθ διέποντος τα
των Όργανώσίών μας Νόμου διά
νά έμβαθύνιομΐν είς τα των δπο
χρεώσΐών μας χαί συμμορφώμεθα
μέ αύτάς, έχπληροθντες τόν προ
ορισμίν μας ώς προασπιατδν των
συμφερόντων των ών έκπροσωποθ
μέν χοινωνιχ&ν τάξειον, άλλά χαί
τοθ Κράτευς χαί τής δ λης Έ
θνιχής Οίκονομ'.βς.
Τα λ ι μέν ι κά.
Κατά την συνεδρίασιν τοθ
'ΕμποροβιομηχανικοΟ Έπιμε-
λητηρΐου τής προσεχούς Τετάρ
της, θά ουζηιηθοθν έκτός των
άλλων καί τα αφορώντα τόν
λιμένα μας ζητήματα, ίδιαιτέ
ρως δέ ή έφαρμογή τοθ όργα
νισμοθ εκμεταλλεύσεως των
λμενικών έργων. Καί ήτο
πράγματι επιβεβλημένον νά
γίνη τουτο. "Οπως είνε έπιβε
βλημένον ν3 άσχοληθοθν καί
δλοι ο( κοινωνικοΐ καί οΐκονο
μικοί παράγοντες τοθ τόπου
μέ τό λιμενικόν. Τα λιμενι-
κά εργα διά την καταβκευήν
ιιββΙ.ι,^ΊΐιβΐΤ
των οποίων δ νομός μας υ¬
πέστη θυσίας τριοκοσΐων σχε·
δόν έκστομμυρΐων δραχμήν
πρέπει νά γίνουν επί τέλους
τΐσραγωγικσ, πρέπει ν' άρχΐ
σουν ν' άποδΐδουν διά νά γ'
νούν ώ^έλιμα καί διά τόν
λαόν.
*«*
ΟΊ οΐκοι τού άγρότου.
Διά την χαλυτίραν οργάνωσιν
χαί λειτουργίαν των «01ων τ·0
Άγρότου» εξεδήλωσε το ένδιαφέ
οον τού ι Ιδιος δ Πριοθυπουργός
χ. Μεταξάς, συστήσας είς μέν
τους συνεταιρισμού; νά έγγρα
φοθν μέλη των είς δέ τούς γεω
πόνους τοθ χράτους χαί τής Ά
γροτραπέζης νά ένισχΰσιυν τό
ϊργον των, έργον χαθοδηγήοεως
χαί επιστημονικάς διαφωτίσιως
των γεωργών. Άξίζει νά χαιρε
τιαθξ μέ χαράν τό γεγονδς.
Οί «Οίχοι τοθ Άγρότου» προορί
ζονται νά παίξουν σπουδαιαΐλ
τον ρόλον είς την εξέλιξιν τΐ]ς
δπαίθρου χαί την πρόοδον των
καλλιέργειαν. Καί έπιβάλλεται
πράγματι ή ενίσχυσις των.
·© έβρτβσμος τής 4ης Λύγούβτβτ».—ΜΙα εΐκών ιιοδηλατιστριδν καί Βΰ^^1^ατών τής ». Ο, Μ,
ώ «ό την έπιβλητικήν ιιαρέλασιν τής θεσσαλονίκης,
Ή συγκέντρωσις.
Μας γράφουν έκ Μοιρών
δτι ήρχισε καί συνεχΐζεται ή
συγκέντρωσις σΐτου. Ή τιμή
είνε άνάλογος πρός την τιοιό
τητα, άνερχομένη είς 10 δρχ.
κατ' οκάν διά τό Νο 1. Κατά
μέσον δρον δέ ύπολογΐζεται
δτι ό σΐτος τής Μεσσαράς θά
πληρωθβ εΐΓ τούς παραγω-
γούς πρός 8 50—9 δρχ. κατ'
Οκάν είς τιμήν δηλαδή άρκούν
τως (κανοποιητικήν καί έν πά
ση περιπτώσει πολύ ανωτέραν
τής προσφερθεΐσης πέρυσι υπό
τοθ έλευθέρου έμπορίου. Τό
γεγονός είνε ευχάριστον, θά
έχη δέ ασφαλώς ευεργετικήν
επίδρασιν διά τό μέλλον τής
σιτοπαραγωγής. Θά ένθαρρύ
νη τούς γεωργούς νά έπιδο·
θοθν μέ μεγαλύτερον ζήλον
ίίς την ευρύτερον καλλιέργει¬
αν τοθ σΐτου.
Τό Ρέθυμνον.
Φαίνεται δτι ή υπόθεσις τής
κατασκευάς νέου, μεγάλου,
άσφαλοθς λιμένος είς τό Ρέ
θυμνον εΐσέρχεται πλέον είς
καλήν οδόν. Δι' αποφάσεως
τής Νομαρχίας κατηρτίσθη με
γάλη Έπιτροπή έχ των μαλ
λον αρμοδίων καί των κυρι¬
ωτέρων πσραγόντων τοθ τό
που διά την μελέτην καί λύ¬
σιν τοθ ζητήμστος. Δημιουρ
γεΐται κατόπιν αοτοθ βάσι-
μος ελπίς δτι θά εύριθβ ό κα
λύτερος τρόπος διά την ταχυ
τέραν κατασκευήν τοθ Ιρ
γου. Καί είναι δντως άνάγ
κη νά κατασκευασθή 6 λιμήν
τό ταχύτερον, διότι άνευ αύ
τοθ τό Ρέθυμνον δέν θά εί
μπορέση ποτέ ν' άναπτυχθ^
καί νά προοδεύση εμπορικάς,
οικονομικάς.
Ή δημοσία ύγεΐα.
Ή άφιξις τοθ Διευθυντού
Ύγιεινής κ. Κοπανάρη άνα·
κινεΐ καί πάλιν την μέριμναν
τοθ σημερινοθ κράτους διά τα
ζητήματα ύγιεινής έν γένει.
Είνε γνωστή Αλλως τε εύρύ
τατα ή μέριμνα αυτή καί διά
τόν νομόν μας, επί τής ύττουρ
γείας τοθ κ. Α. Κορυζή—νΟν
Διοικητοθ τής 'Εθνικής Τρα
πέζης. Ή5η διά τής άφίζε
ως τοθ κ. Κοπανάρη έπισκε
φθέντος ώς γράφωμεν άλλα·
χοθ έκτός τοθ Πανανείου Ν α
σοκομείου καί τό υπό άνέγερ
σιν Σανατόριον Ίερουσαλήμ,
είνε βέβαιον Βτι θά συνεχι-
σθοθν οί χαραχθεΐσαι κατευ
θύνσεις καΐ είς τό μέλλον. '15ι
αιτέρως ή διά τό Σανατόριον
κρατική άντίληψ.ς δέν ύπάρ
χει άμψιβολία 8τι θά συντε
λέση οθτως ώστε τό ϊδρυμα
τοθτο ό,νοικοδομηθ^ καί λει
τουργήσπ μίαν ημέραν.

ΑΠΘΡΘΩΖΙ1
Τό πχριπο&έστερον
άνάγνωσμα
ΠΟΥΛΛΚΑΚΗ.-Σήμερον: «Μω '
ρά Παρθίνος». Μέ τούς Βίκτωρ
Φρανσέν, Άννύ Ντυκώ, Ζουλιέτ
Φ^μπερ. Την Δευτέραν: «Ή ναυμα!
χΐα της Φαλκλάντ. |
ΑΠΟΛΛΩΝ.- Σήμερον ι>Ρό*α'
τ" ΆιΐρΙλη» μέ τό μελωδικό τρα·
νούδι της άηδονόλαλης Ζανέ'
Μακντόναλ.
Δευτέραν, Πέμπτην, Σάββατον
Κυριακήν ωρα 8 10 άιιογευματινή
Η
ΤΗΣ
"£να δρΜματιχό αρι-
ργ πού τθ ατολί-
ζ τό μεγαλ&ιοοδέβΐερον
θέαμα β«*> άντίχρυα«ν
ποτέ ανθ ώπινα μάΐια
καί τό ένβιχρχών^υν: ό
μέγας καλλιτέχνης:
ΤΖΟΝ
καί
ΜΙ
ή
ΜΠ:ΤΥ ΜΓ.^ΑΦΟΥΡ
Ή μεγα>ΐ(τερη ναυτι-
κή τνινία π* υ εδημιουρ¬
γήθη Ινς τώρα.
Σημ. Γιά πρώτην φο¬
ράν στήν ίστορία τού τό
Αγγλικόν >'αυκρχεΐβν
παρεχώρησε μοίραν τοΰ
Άγγλικβ» Στόλου *αί
συνειργάσθη μέ τόν σκη-
νοβέτην Β * ΛΤΕΡ ΦΡΟΝ
δια την άκριβή άναπαρά
στάσιν τή; Ναυμαχίας
Φάλκλαντ.
Την Δευτέραν στοΰ
11Μ111
ΣΗΜΕΡΟΝ
II
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
ΤΗΝ ΔΕΥΤίΡΑ
Δΰο ίιάσημοι χβλλιτέχναι:
Ό μ£·άλ·ς Σχηνοθέτπς
ΚΑΡΛ ΦΡΑΙΛΙΧ κοΐ Α ύ-
ηέιοχη Π/ΟΥΛΑ ΒΕΣΣΗ-
ΛΥ συνπργάο6ησαν γιά νά
μ άς ποιρχυοιά«νν μιχ α
λη ίί
ΗΤΑΝ ΙΙ' ΑΥΤΟ
ΜΙΑ ΤΡΕΛΑΛ
Ή ίΐίριπέτεια μιάς άπλής
καΐ ά>ήξερπς έΓαρχιώτισ»;
οτά ΰηοητα κ(τ;α της Βιϊν
νπς·
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ό
ς κιημα
μονσιχές
Τ
Μέ τό μελωδιχό τρα-
γούδι τής άηδβνέλαλης:
ΖΙΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΙΑΤ
τό γλυχο χαί συμ
καβητιχό τού βό
ΝΕΛΣΟΝ ΕΝΤ1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δισποινΐς έγγράμμα
τος, Ιχοι/οα απαραιτήτως «αί λο·
γιοϊΐχΛς γνώοιις. Πληροφορίαι
η«ρ" ημίν.
Ο!
ΚΙΙΗΙΕΡΕΙΑΤΑΤΙΥ
9ον
Μιά-5υό φορΐς περνα νευριχά τδ
χίρ: οτΐ μαλλιά τού τκϋ είνε 5λ
αταχτις, μπερξεμένες μποθκλες.
Πήγα-νε νά δ'ξ ποία τραγουδοθα»,
χαΐ διεπίστωσΐ πώ; τ4ν έκτύττα
ζα ίύ;4ν άλλοι... Καί ϊσίν Ιξχ
κολουθεΐ ν' ακούεται ή δπέροχη
φωνή, άντιλ»μβίνεται τδ ίκχληιί-
οτσμα πότε νί σϊίΐφΐ τα βλίμμα
τα ποϊς αδΐ4ν καΐ πίτβ πρός την
νατΐύ'ϊυνσιν άπδ την ίποίαν φθά
νει ή δπέροχη φιο.ή...
Νθίώθιι μιά π»ράξ«^η α^γκ(νη
σι, μιά »νατριχίλα...Έφ' δσον τρα
γουίεΐ δικέ; τού άίμονίες, διή
τού μουσικήν ϊέν ίχ«ι τα δικαίω
ι;α νά θεωρήση την δπίίοχη φανή
ώ; δημι^ύογηαα ιδικόν τού; Μίνει
έκατατιχάς . Παλαίει γιΐ νά σιιγ
-.ίρατήσχΐ χεύς λυγμούς τΓυ .. Κ' έ¬
ξαφνα ή φωνή παυει. Συν
τα χίοας των ψΐλτών .. Τόΐε έτιω
χιλιΐται μι3ς στιγμής ποι> νομί-
ζει πώ; δέν τον βλίπουν καί χλί
ε·. τα «ειράλί πρός τ4 μίρ^ς *τΐο
το δπνϊον ίφθανΐ προ δλίγου ή
δπίρνη φωνή: Β»ίπει μιά κοπΐλ
λα Εί.ϊ ή Τεΐέζα...
Ή έκτέλοις τής λε τοκργίας
τελειώνει. Ό κίσμοί σπεύδει νά
συγχαρή' τδν νεαρόν ακνθίτη. Καί
τα ϊδια χέρια ποί» σφίγγοιιν τδ
χίρι τού, λίγο πάρα κάτω σφίγ
νούν τ4 άβρο χίρι τής χόρης πού
τραγουδήτε την μουσιχή τού.
'Ο πατέρας τού βίχεται καί «ύ
τίς αυγχαρητήρια γιά τ4ν θρίαμ
βον τοθ υίοθ τού. Είνε φουσκωμί
νος άπό την δπερη^άνκα Πλησιά
ζει τόν υϊόν τού καί τοθ λέγει:
—Πρέττεί νά τ£ς νά εδχαρπιή
στ,ς την δεσποινίϊα Τερέζα
Γκρόμπ π^ύ συνειέλεσε μέ την
δτιεροχον φωνήν ττ,ς είς τίν θρίαμ
6ίν σου...
'Η δαόίειξΐς τ&Ο παιίρα τευ
συμπληρώνΐι τή'ν σύγχυσίν τού.
Νά πάη νά ευχαριστήση την Τε
ρέζο;. Αϊσθάνεται τα πόδια τού
ν4 λυγίζουν. Την βλέπει, Μγο πά
ρα έκεΤ, χονχά στά στοσίΣια, χά
Ρώ; έτοιμάζεται μέ , τή μητέρα
της ν' άναχω^ήσουν .. Λ!γα βήμα
τα τούς χωρίζουν άπό την νέα.
Καί ίμως τ&Ο φαίνετοι τώ; τ£ν
χωρΐζει ή μεγαλείτερτ] άττόατασις
τοΰ κόσμ'υ. Μέ τίς γυναΐκες είνε
Ιξιρετιχά δει?ός. Μόνον π'υ &
κουσέ τίν πατέεα τού νά τ&0 υπο
διιχνύη νά πάη νά ευχαριστήση
την νία, ήταν άρχεταν γιά νά τκθ
άνεβάση ϊλο τ4 αίμα στ4 χιφά
λι. Σέ τέτοκς στιγμές είνε τόσον
άίξΐΓ-ς! Νεμ'ζει τι ώς άν κάνη
νά νιντ)6^, θά μπερδευθοθν τα τι ό
α τού, θά πέΌη, θά γίνη ναιμι
χός.. Καί στέκεται έν ίμηχαν'α,
μέ Ινα ΰφες ταραγμένο... Νί
(ουνεχίζεται)
Άριθμ. 13654.
Περίληψις προγρόμματος
πλειστηριαβμοϋ
Ό ουμβολαιογρόφος Ήρα
κλεΐου Εύστράτιος ΘεοΕώρου
Γαρεφαλάκης έν Ήρακλειφ
έδρεύων καί κάτοικον δηλο
ποιώ 6τι:
Εκτίθημι είς εημόσιον άναγ
καστικόν τιλεισιηριαεμόν τό
επόμενον άκΐνητον άνήκον
ίΐς την Ευαγγέλιον χήραν Έμ
μανουήλ Γαλανάκη το γένος
ΕύστρατΙευ Βασιλάκη τό
οίκιακά μετερχομένην κάτοι
κον Ηρακλείου, κείμενον έν
τος τής τιόλ'ως Ηρακλείου,
όΓωύμου Δήμου καί ΕΙρη>ο
6ικε(ου κατά την συν οικίαν
«Μπεντενάκι» καί επί τίς ό
6οΟ «Χάνδακος» ήτοι οΐκΐαν
ριώροφον μετά τμημάτων
ιωρό^ων τοθ τιρώτου όρόφου
αποτελουμένου έκ Γύο ίωμα'
τ'ων ενός μαγειρεΐου μιάςί
ροτιιζορίας, ιοθ δευτέρου έκ ι
ριών ίωματ ών κοί ενός δια'
ρόμου καί τοθ τρΐτου έκ τρι
ών δωματΐων ?ύο αΰλών
(μιάς μεγάλης καί μιάς μι
κρήΌ μιάς δεξαμενήν ΰδατος
ήμισεΐσς μοσοθρας ύδατος έ
νύς άποχωρητηρίου καί ενός
πλυντηρίου συνορευομένην κτή
μασιν Άρκτικβς Νικολάου Με
τοξά πρώην Μαρίας Βλαχά
κη, Μεσημβρίας Ιωάννου
Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
Άριθμ. 13933.
■ Πρέγραμμα Δικασπκοΰ
πλειστηριασμοΰ
Ό Σιιμ6ολαιογρά>ος
ου Ευστράτιο; θΐοδώρου
λάχης έν Ηρακλείω
χαί χατοιχων:
Λαβών υπ' δψει 1) πρώτον ά-
πόγραφον εχτελεστον τής δπ'
αριθμόν 1353 τής 30 Νοεμβρί
ου 1938 αποφάσεως τοθ Δκα
στηβΕϊυ των εν Ηρακλείω Πρωτο
δικών, δι" ή"; διατάσσεται ή *«ϊχ^-
ποίηαις έν δημοσίψ πλετβτηριβ | ή „,
τοθ έπομένου ακινήτου ώ:'
άνεφίκτου τής αύίουσίας
ΚΟΙΙΊΩΜΙΚΗ
ρφ Κα1 δ κ. Γ. Καββολάκης ύτιοδιευ·
έδρεύων θυντής τοθ ενταύθα ΰττοκαταστή
'ματος της Τραττέζης τής ΈΚλά
δος^ ησαν άεροπορικώς χθές
ο{ ^ κ Σ_ κωνσταντίνος, Ν,
ΚοκκινάκηΓ, Άσλανίδης μετά ττς
κυρίας τού, Λ. ΠαναΒάχης, Λι
Εύμορψιά καί άθλητισμός
Ή ώραιοτάτη δεσποινΐς Λιαά έ*έρϊΐσ« τ4 πρωτάθλημα τω
λεμβοδρομιών τής Γαλλίας. Παραπλιώ?ως »ύιή"ς δ διεχδιχήσας μα
ζύ της τδ πρωτάθλημα χ. ΒΛλίν.
Μυλωνάκη, Άνατολικτ2·ς Άρ
γυρής Ξετρύτιη κοίΕύαγγέλου
Μιχελιδάκη, κοί Δυτικώς μέ
τήνόδόν Χάνδακος,τρ έπισπεύ
σει τής ένυποθήκου δανειστρΐ
άς 'Εθνικής Κτηματιχής Τρσ
πέζης τής Ελλάδος τρός ά
ττόλτψιν ττ'ς ένυποθήκου άκαι-
τήσεώς της έκ Λιρών Στερ
λινΛν Αγγλίας εκατόν τεσσσ
ράκοντα έπτά, σελλινΐων δώδε
κα καί πεννών δέκα (£147—^2
— 10)έίςσυνάλλαγμα δψεωςέπί
ΛονδΙνουκαΙ τωνέξόδων έκτελέ
σεως, στηριζομένη», τίς τα ύπ'
άριθμούς 1276 κσί 1284 ετου
1928 συμβόλαια τοθ συμβο
λσιογράφου Ηρακλείου Άν τω
νΐου Γιάνναρη καί δι' ήν
άπαίιησιν έτιετάγη ή ειρημένη
όφειλέτης διά τής υπό χρο
νολογΐαν 10 Αύγούστου Ί933
έττιταγής τής έπιστιευδού
οης Τραττέζης ώς ΒεΙκνυτσι
έκ τοθ ύτι' αριθμόν 10554 τής
5 ΣεπτεμβρΐΓυ 1933 άποδεικτι
κοθτοθ δικαστικοθ κλητήρος
τοθ Πρωτοδικεΐου Ηρακλείου
Γεωργίου Μανουσάκη.
Ό πλεισιηριασμός γενήσε
ται ενώπιον μου ή τοθ νο
μ'μου άναπληρωτοΰ μου την
20ήν Αύγούστου ένεστβτος
Ιτους ημέραν Κυριακήν καί
ώραν 10—12 πρό μεσημβρίας
κοΐ έν ιω έντοθθα καί πσρά
την οδόν «Χάνδακος» Ιδιοκτή
ιφ ΣυμβολαιογραφεΙφ μου,
Ινθα καί δι ε κσλούνται ο
βουλόμενοι νάπλειοδοτήσωσιν
Ώς ττρώτην ποοσφοράν ώρι
σεν ή έπιστΐεύδουσα διατό ώς
άνω άκΐνητον τό ποσόν
ι ών δραχμών 15.000 δστις δέ
προσψέρει την αναγκαίαν ά
σφάλειαν δικαιοθται νά πλειό
δοτήοη.
Ό τελευταΐος ύπερθεματ
στής ύτιοχρεοθται νά καταβά
λ^ τό έκπλειστηρΐοσμα πρός
την έτησττεύδουσαν δανεΐστρι
αν συμφώνοΰς ιω Νομώ.
Ή -σροΓσα δημοσιευθήτω
είς τάς ενταύθα έκδιδομένας
έφημιρΐΐίας, «Ίδην» ιήν 9ην
Μοΐου ένεστίδτος έτου?
«Δρασιν» ιήν 7ην Ιουλίου Ι6ι
ου ετους καί,«Άνόρθωσιν» την
13ην Αύγούστου 161ου Ιτους.
Έν ΉρακλεΙφ τη 5 Μαΐου
1939.
Ό Συ βολαιογράφος Ήρα
κλεΐευ
Ε. ©. Γαρβφαλάκης
Μ.
Σ
ΈτιειΕή είς την αγοράν έκυχλεφόρησε λευκή
ττότασσα αλ>ης μάρκος καί δλλης ποιότητος ουδε¬
μίαν σχέσιν έχουσα μέ ιήν φημισμένην καθσράν
λευκήν ποτασσαν:
Μσρκας «ΑΣΤΗΡ* 96-98 ο)ο
διά τουτο πρέπει νά είσθε προσεκτικοί καί νά
ζητήτε ττάντοτε έπιμόμως άττό τόν τιαντοττώλην
σσς νά οάς ίηλώοη κστηγορηματικώς εάν ή λευκή
πότασσα ττού ςάς τωλιΐ είναι μάρκος ΑΣΤΗΡ
96—98 ο)ο. Διά νά βεβαιωθήτε (έ όκόμη τιεριοσότε
ρον ζηιήτε άπό ιόν τιοντοτιώλην σος νά οάς ΕώΟη
έγγραφον ττιστοττο ησιν ότι ή λευκή πότασσα ττού
σάς ττωλεΐ εΐνσι μάρκος ΑΣΤΗΡ 96—98 ς)ο.
Δοκιμάσατέ 6>οι την κοθοράν >ευκήν ποτασ¬
σαν ΑΣΤΗΡ 96—98 ο)ο διά νά άντιληφθήτε χά
θαυματουργά της άττοτελέσματα.
'Αποχλειστικοΐ ε1σαγ»γεϊ{ έν
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Ηρακλειον.
Ό
ΪΤΑΥΡ02 Ν. ΛΟΓΙΑΔΗΣ
ΕΙΒοκοιεΐ την άζιότιμον ττβ
λατείαν τού δτι έιανηλθεν έκ
τοϋ τοξιδΐου »αΙ δίχεται 8 1)2
Εως 12 1)2 υ. μ. *αΙ 4—7 1)2
μ. μ.
Δ
θερμήν ^
δρ.(1000):α!(80)Λρτων ΒιΛ τος πτω¬
χάς τοθ Συλόγου είς μνήμην τοθ
μακαοΐτου συζύγου της "Ιωάννου.
Ή Πράεδρος
•Ελλη Άγγβλάκη
Ή Γραμματεύς
Μ«ρόπη ί
Γύρω στήν πδλι.
καιροθ κατέ
άό τό ττρο
Τό δρ3σίρεμθ[ τοθ
στη αΐσβητον, Ιδίως
χθεσινο βοαδακι.
— Συγχρόνως είχαμε καί τα
πρωΐα οθγουστιανά συννβφάκια,
—Ό μηνα- ούτος βχέπετε 8ν·
δύεται κάπου κάπου καί την φθι-
νοττωοινήν σχολήν, ποοΛγγέλλον
τας τό τέλ,ος τοθ θέρους.
—'Η κίνησις πρός την Νεάπολιν
δτιου έορταζει μεθ'ίύριον ήΐστορι·
κή καί περικαλλής Έκκλησία τής
Μεγάλην Παναγίας.
—Άσφαλδς θά εκδηλωθή
έττωφε·
δ ά νά
Κοιμήσεως τής θεοτόκου,
ΜΐρίαΠ. Σταματάκη κιΐ ό
κ. Παναγιώτης Σταματάκης δέν
Εορτάζουν, οθτε δέχονται έπισκί·
διανομήςαύτοθ, *ειμίνου έντός τής ]ψε£ςγΧΑΡΐ-τΗΡΙΟΝ - Ό Φιλαν
πόλεως Ηρακλείου χατά την συνοι ί θρω-ηκός Σύλλογος Κυοιών καί
χ£αν «Παλαιάν ΝομΛρχίαν» »οί, ΔεσιΐβινΙδων Σητείαιο εύχαοιστεΐ
αποτελουμένου άπό ϊν ίσόγειον
λουτρόν, τέσσαρα ίΌέγκια δωμά
τια, μαγειρεΐον, άχυρώ α δύο αΰ
λάς. έξ δ)/ ή μία μεθ' ήμιερει
πωμίνων δωματίων καί ε*ξ άνώ
γιια δωμάτια, συνορευομίνου τοθ
δλου χτήματος μέ δρόμον έκ
τριών μερών χαί μέ χτήματ*
Μιχαήλ Καρτσώνη, Μάρκου Αύ
γουατακη χαί ΆντωνΕου Ε
ατζάχη καί ή διανομή χοθ επι
τευχθησομίνου ίκπλιιστηριάσμα
τος μεταξύ τδν συγκυρίων Έμ
μανουήλ Παντελάκη καί Δημτ
ου Βΐργετάκη χατ^ίκων Ήρα
κλείοιι χαί νά λάβωσιν εξ αυτοθ
δ μέν Εμμανουήλ Παντελάκη;
χδ 1# τίταρτον (1)4), δ δέ Δημή
τριος Βεργετάκης τα τρία τέ
ταρτα (3)4) χαί ή:ις απόφασις
διορίζει εμέ ύιτάλληλον επί
πλειστηειασμοΰ ή έμοθ χωλυομέ
νού τίν νόμιμον άναπληρωτήν μου,
χαί 2) την υπδ χοονολογιαν 10
Αΰγούστου ένεστώτος έτους αϊιη
σιν τοθ έκ των συγκυρίων
Εμμανουήλ ΙΙαντελάχη αίτουμέ
νού διτως προδώ είς τάς ν&μ£
μους διατυπώβεις διά την άπαλ
λοτρίωσιν τού εΖρημένου άκινή
τού, ίϊών δέ καί τα άρθρα 554
χαί έπόμενα τής Κρητική; Πό
λιτιχής Διχονομίας, εκτίθημι
χατά τάς διατάξεις τής μνησθεί
σης αποφάσιως είς δημόσιον
πλειστηριασμδν τδ ανωτέρω πε
ριγραφόμινον, άχίνητον, γενησό
μενον ενώπιον μου ή τοθ νομί
μου άναηληρωτοθ μου την 17ην
Σεπτεμίίρίου ένεστώτος ιτους ήμέ
ραν Κυριακήν χαί ώραν 10—
12 πρδ μεσημβρίας χαί έν τώ
ένταθθα χά Ι παρά την οδόν
«Χάνδακος» ίδιοχτήτφ Συμβολαι
ογραφείφ μου ένθα χαί '6:ι χά
λοθνται οί βουλόμενοι νά πλει
οδοτήσωσι υπό χ:υς εξής δ-
ρους: "Οστις προοφέρει · την α¬
ναγκαίαν ασφάλειαν διχαιοθται
νά πλιιοδοτήση χαί δτι δ τε
λευταίος πλειοοόΐη; όφείλει (£μα
τή χαταχυρώσει νά καταθέση
τθ έχπλειστηρίασμα συμφώνως τφ
Νόμψ, άλλως ενεργηθήσεται άνα
πλειστηοιασμδς είς βάρος τού.
Παοανγίλλεται δέ αρμόδιον διχα
σχιχδν χλητήρα 8πως ενεργήση
τάς νομίμους επιδοθείς χαί τοι
χοχολλήαεις. 'Η τιαρεθσα δημο
μοσιευϋήτω διά τής ενταύθα
εκδιδομένης εφημερίδος «Ανδρ
θωσις». Εγίνετο έν 'Ηραχλείφ
Κρήτης σήμεραν την (Ιΐην) έν
δεκάτην τού μηνός Αύγούσΐου
τοΰ χιλιοστοθ ένεκκοσιοστοθ τρι
ακοστ&Ο ένάτου (1939^ ίτους, ή
μέραν ΠαρασΛΐυην χαί έν τώ
χαί παρά την δδον
«Χάνδακος» ίδιοκιήτφ οαμ&ο
λαιογραφείφ μου, δι' δ είσπρα
χτέα τίλη χαί διχαιώματα δραχ
μαί έκατέν ιΐχοαι πέντε χαί
υπεγράφη παρ' ίμοθ.
Ό Συμδολαιογράφος
(Τ. 2.) Ε. ©. Γαρεφαλάκης
'Αχριβές αντίγραφον.
Έν "Ηρακλείω αυθημερόν.
'Ο Συμδολαιογράφοί'Ηραχλιίου
Ε. ©. Γαρϊβαλάχης ^
φ
σήμερον
— Πολλων συμττολιτών
λουμένων τής Κυριακής
μεταβοθν είς Νεάπολιν καί να
μεΐνουν φυσικά έκεϊ καί αύριον
καί μεθαύριον.
—Μεθαύριον ώς γνωστόν έορ-
τάζει τό καλόν σωματίΐον των έ·
θημΕθΐδοπωλών.
—Την Ιεράν δέ λειτουργίαν τού
είς τόν ναόν τοθ ΆγΙου Δημη
τρΐου έη';εύκαιρ(α τής εορτής τ0ϋ]
θά παρακολουθησουν καί πολλοΐ
φΐλίορτοι.
—Καί έκ συμπαθείας κρός τούς
άπαρτίζοντας τό σωματείον γΛω·
στούι, βιοπαλαιστάς.
—Κατά την επίσκεψίν τού είς
"Αγιον Μην αν ό Βασιλεύς τής
ΡουμανΙας Κάρολος περιειργάσθη
μέ Ιδιαίτερον ενδιαφέρον τάς εί-
κόνσς τοθ ΔαμασκηνοΟ
—ΈίΙοης έτιρόσεξε πολλά κει
μήλια τού ΣκευοφυλακεΙου ζητή¬
σας πληροφορίας πιρί τής κα·
τσρκευής των καί των σχετικών
χρονολογίαν.
— Είς την Α. Μ. έδωρήθη Μν αν¬
τίτυπον τοΰ πρωτοτύπου Ιστορι·
κου ϊργου τοθ κ. Συλαμιανακη:
«Ό Άγιος Μήνας—συμβολαΐ εις
την Ιστορίαν».
—Έντείνβται ήαέρα τη ήμέρα
ή έμπορική κίνησις.
—Εύρυνομένων των έξαγωγικών
εργασιώνά^λά καί τώναγορώνίδΐα
τοθ «Χρυσοφόρου τιροϊόντος· τού
είς
νομοθ.
—Τοΰ όποίου αί μεταφοραΐ
την πόλιν επυκνώθησαν.
—Αρκετόν κόσμον συγκεντρώ
νει εΐςτό καφενειον Παπακαλια
τάκη ό ύπνωτιστής κ. Χσμσράχος
καί ή συνοδές τού ΜαρΙ Γκέλ.
— Μέ τα λίαν ένδιαφέροντα
πειράματά των ταχοοακτυλουρ
γΐας καί ύπνωτισμοϋ.
—Καταχϊιροκροτούμενοι άπό τώ
κοινόν.
—Προβάλλεται διά τΕλευταίαν
φοράν σήμερον είς τοΰ Πουλα
κάκη τό φΐλμ: ή «Μωρά Παρθέ
νος» πού ηρέπει ^.όμολογουμένως
νά μή χάση κανεΐς.
-Είς τόν «Άπόλλωνα» έξ αλ
λου προβάλλεται έπΐσης διά τε
λευταΐαν φοράν τό άριστοτβχνι
κόν 6ργον; «Ρόδα τ' 'ΑπρΙ/η·.
ΕΓΚΑΙΡΙΑ
Πωλεΐται καινουργής χ«ΑΧ(ϊ0
μηχανή είς αρίστην κατάστασιν
μάρκας Έλβετιχής Ντουπιέ είς
ό ήμισυ τής άξίας χης χαί μι
χαθ έκάσιην τΐαρά ,φ χ. ·Ανδρ.
Παπαδάκη χαφεπώλη Ιναντι πά
αι ών Ψαράϊιχων (όδδς 1866).
—Πανήγυρις είς Μασταμτταν.
Την προσέχη Τρίτην 15 Αϋνού·
στου έορτάζβι δ Ιερςς ναός τής
Παναγίας τού Μασταμνα. Ή πά-
νήγυρις οθτη 6χει τό εξαιρετικόν
δτι φέρει §1ς την μνήαην των Ή
κΛίΐβτβν την πο>»- νίαπήν 1·
στορίαν τοΰ τόπου μας, όπότε
είς τό μέρος διτου ευρίσκεται
σήμερον όναόςκαΐ δ συνοικισμός
ήτο μία ξιρή σαχάρα καί στήν
ακρη ό γνωστός τβκές τοθ Μπαμ
πά. Τώρα τό όλόδροσο προάστειο
τοϋ Μασταμπά μέ τό συμπαθητι
κό μικρά ναό τού Ιχανοποιεΐ πλή·
ρως έκεΐνους οί όποΐοι διά δια¬
φόρους Λόγοι,ς δέν μποροΰν νά
μετοβαΐνουν ^§ις μακρυνά πανη-
γύρια. Εύτυχώς εφέτος ύπάρχιι
καί Ικανοτιοιητική συγκοινωνΐα
ιέ τα αοτοκίνητα τής άστικτίς κυ·
κλοφοίΐας πού την ημέραν τής πά
νηνύρεως καί την παραμονήν θα
εχουν πολλαπλασιαοθή.
ΚΙΝΗΣ1Σ.-Έ«ανήλθεν ίξ 'Α
θηνων ό Ιατρός κ. Άλέκος Χ·
Μαρκοδημητράκης καί δέχεται 10
—1 π. μ. καί 4-8 μ. μ.
ΝΕΑΠΟΛΙΣ
'Όλοι είς την δροσά καί την χ«ρά καί ιήν ψυχαγωγία τού με·
γάλου έορτασμοθ τής Μεγ. Παναγίας.
ί
'Η κ. Μερ. Λυδάκη
Ματζαπετάκη
Έτιανακάμψασα έξ Αθηνών
καί πλουτισασα τό έργαστή
ριδν της δια μηχανημάτων νέ
ωτάτου τύπου, έκτιλεϊ άαά
σας τάς μικροβιολογικάς καί
βιοχημικας έξβτάσεις ·1ί
τό εργαστήριόν της «αρά την
«λατείαν Κορνάρου.
- ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή Ιμβολον ·1ς
αρίστην κατάστασιν. Πληροφορίαι
βαοά τφ οβοβηματοηοιειον κ, Πί
τρου ΒλαστοΟ, όδός Χάνδακος.
•ο;
έΐτΐΙ
τέρα αι
1) ι
ένκρίτι
ύϋ
2)1
διορχϊΙ
3) Ι
4) ι
δέν
Κ.
Τί
γρ
«φ' έχ,
{δ ιι
ΧΡΐ αί
τι ό
ης
1 ΠΟΛΥ
■■■»■■■■
ΛΥ
Ί
Ε
1.
Άω
3.
4.
ίιά ι
π;
ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
Τό
Ιργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι.
624ον
Τότε μόνον τό ξ(Φος καθΐσταται δολοφονικόν έγ
χειρΐδιον, δταν άποκτεΐνη τό δικαΐωμσ ενός έκά
ότου, την πρόοδον, τόν ό,ίθόν λόγον, τόν πολιτι¬
σμόν, την αλήθειαν.
Τότε είτε πρός δμοφύλους, εϊτε πρός άλλοφύ
λους, ό πόλεμος έκβΐνος είνε θίοστυγής- καλείται
κακούργημα.
Έξω τοθ ΙεροΟ πράγματος δπερ >έγεται δικαι
οσύνη, ιίνι δικαιώματι δύναται εΐδός τι πολέμου νά
■περιφρόνησιν άλλο τι εΤδος; Τίς ύττερτερεΐ τοθ άλ
λου, ό Λεωνίδας ιιαχόμενος κατά των άλλοτρΐ
ών, ή ό Τιμολέων μσχόμενος κατά τής τυρανν{-
6ογ; Ό μέν ύπεραίστιιστής, δ δέ έλευθερωτής. Θ*
λετε νά στιγματίσητε άδιακρ'.τω; πάσιν ένοπλον
εξέγερσιν έν τη" τιόλει ούτ£; Κηρύξατε λοιπόν
άτΐμους καί έτιονεκδίστους τόν Βοοθτον, τόν Μάρ
κελλον, τόν Άρνοθλδον, τόν Κολιγνήν. Καθώς ή
έπιδρομή άλλοτρΐωι* τταοαβιάζει τό γεωγραφικόν με
θόριον ξένης χώρας, ούτω καί ό δεσΐτοτισαός πά
ροβιάζει τό ηθικόν αυτής μεθ6ριον. "Η τούς "Αγ
γλους αποδιώκομεν άπό τής ΓαλλΙας, ή τόν τύρκν
νόν αύτρς, άναιοβμεν τα ημετέρα, άνακτβμεν την
χώραν τής Γαλλίσς.
Έρχεται &ρσ, καθ" π/ ίτέν άρκοθσι πλέον οί
διαμαρτυρίαι" μετά την φΛοσοφΙσν χρειάζεται ή ττρβ
ζις· ή δύναμις εκτελεί δ,τι ή [οέα σχεδιογρσφεϊ.
Ό Βεσμώτης Προμηθεύς άρχεται, κοί ό ΆριστογβΙ
των εβλβ'.οΐ' ή έγκυκλοπαιδεΐα φωτΐζει τάς ψυχάς,
μΐα δεκάτη Αύγούστου έν Γαλλία ήλ,εκτρΐζει αύ
τάς.
Μετά τάν Αίσχύλον ό Θ^σσύβουλος' μετά τόν
Διδερότον ό Δαντών. Τα πλήθη Ιχουν πάντοτε τα
σιν πρός τό ν1 άνέχωντσι δεστϊότσς. Έκ τής μάζης
ού των άποσταλάζει άτιάθειο. Χρειάζεται νά άνα
σε'ωνται τα πλήθη, νά προοωθώνται, Ιστω καί βι
α'ως, νά ρΐπτεται κατά των όφθαλμών των ή ά
λήθεια σφοδρώς καί άς πληνώση, δέν βλάπτει'
δράγματα φωτός νά τούς δέρωσιν, έστωσαν καί
δεινά.
Τό θάμβος τοθτο έξυπνεΐ τόν λαόν, άς τόν κε
ρσυνώση Ολίγον ή (δία τού σωτηρΐα. "Εντέυθεν ή
άνάγκη των έπαναστάσεων καί των ττολέμων. Είνε
χρεΐα νά έγερθασι μεγώλοι μαχητοΐ, νά φωτΐσωσι
διά τε Ο θράσους αύτ&ν τα Ιθνη, καί νά τινάξωσι
την οΐκτράν άνθρωτιότητα τούτην, ήν κατακαλύ
πτει ή άχλύς τοθ θεΐου δικοιώματος, ή καισαρική
δόξσ, ή δύναμις, ό φανατισμός, ή άνεύθυνος ϊξου
σία γ αί οί άπόλυτοι μεγσλειότητες. Έρρέτω ό
τύραννοι;! Άλ>ά τί λέγεις; ποίον έννοεΐΓ; Τόν Λου
δοβϊκον ΦΙλιτιτιον κσλεϊς τύραννοτ; δχι1 ;ΰτε ού
τόν, γ Οτε τόν Λουείβΐχον Δέκατον Έκτον. Είνε
αμφότεροι οΐους ή ίοτο^ Ια ουνήΡως άτΐοκολεΐ άγα
θούς βοσιλεΐς" άλλ' οί άρχοί οέν κατακερματΐζον
ται, ή λονική τΡς όλΐ,θεΐος ιΤνε ίύθ.ϊσ, κοί Ιδ όν
τής αληθείας Είνε είς ούίένα νά χαρΐζετσι.
(συνεχΐζετσι)
' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
Λι' έκεΐνους ποΰ σέλουν
νά πλουτίζουν τάς γνώοεις των.
Άπό δλα δι* δλους.
ΦΩΤΟΒΟΛΟΥΝΤΑ ΣΩΜλΤΑ
Τα τηλεγραφήματα
διά την 4ην Αύγούστου.
Β'.
Άφ' &υ έκ τής έξετάσεως απε
κλεισθή χαΐ αυτή ή υπόθεσις οί
56ο ίατροί εξήτασαν τό χρ«664«.
Άλλ' οδτι είς οώ:δ παρετήίησαν
τίιτοτ· διχαιολογοθν την λάμψιν.
Την επαύριον οί τρείς ίχτροΐ τοθ
νοσοκομίίου Σίμπο, Κοικέντο
χαί Παραζαν συνήλθεν είς συμ¬
βούλιον καΐ καλέσαντες τόν σύζυ
γον τής Άννας Μοράνο, έπληοο-
φορήθησαν 8τι εΐχε παραϊτρήαβι
τα φαινόμενον τουλάχιστον έ«ατ6
φορές.
Την τετίοτην ήαίραν, την νιί
κια περί 6ρ*ν ενδεχά»]*, παρβ-
τηρήθη καί πάλιν ή λίμψις είς
το αριστεράν μίρος τοθ ατήθΐυς
τής γυναικός, ίσχυροιέρα παρά
ποτι. Ή λά^ψις παρετάθη επί εϊ
χοσι λειττά. 'Επιιδή ι υ (ε μέ φω
σφορΐζουσαν Ολην εΐχ*. τριδή τα
αό&μχ τής γυναικός, ε&εβ ραδ ενερ
γίν τι σδμα εΐχ» τοποθετηθή" είς
αυτήν, τό'φαινόμενον παρέμενεν
διά τίύς ίατρους ανεξήγητον καί
απεφάσισαν νά χαλίσουν δύο ε!
δικοϋς καθηγητάς, Ινα άπδ την
'ώμην χαΐ ίνα άπό τό Μιλάνον.
Είς την ιατρικήν ιίνι γνωσταί
περιπτώσει; ιΐυματιχών καί χαρ
χινοπαθων άπό τό σώμα των δ-
»εε—Μ--Μ«ΒεΜΜΒΒΒΜΜ—
ΑΕΪΚΗ ΠΟΤλΩλ ΑΣΤΗΡ
*Όλοι, εί χρησψ€Γ€ΐιίσαντες ιήν λευκήν πο¬
τασσαν «ΑΠΗΡ» περιεκτι>'έτητος 9(3—98 ε)ο:
έπείοΕησον £τι εΙ«ι άονγχρΐτκς ανωτέρα χαΐ ονμφερν
τί(« άτό >όββ άλλην πόταοσαν:
1) ίιέτι κπςξηραινεΊ ιήν σινφΐδκ κατά 24-48 ώρας
έννρΐτερςν χβΐ έτοι «ΠΕςρεύγονται ττολλοι χινδυχοι άπο
λς χκι βροχήν.
2) Διότι άηςίΐδβι ώραιέτατον ξα6όν χΐκματιομον
ρς
3) Διότι ή στοα?1ς ίιαΓΧβϊ περισοέτΐ^βν, ίβν πββαΐνβι
ζ β χαρ» μ κ, οϋιβ άχαύίδΐι >*Ι:
4) Διότι δικλύεται εύκολώτϊρίν χοιΐ χοβ' ολοκληρίαν
χαΐ δέν άφηνει κατακάθια.
κ. κ. ΧτσφιδοπαραγωγοΙ,
"θαοι έξ ύμνν ίέν έίοκίμοΌθΐν άχένη την λευκήν πό
τασσαν «Αϋτ.Ρ» 56-98 Ο© >«ι οχ,νεπω;, αμφιβάλλων
διά την άνωτβιότηια χαϊ άποτελιομοιτινότητα αυτής, πά
ρακαλοϊιντοι βηνς μ«ς δηλΜββνν τοϋτβ χ«1 ΐΐμΐβαη^ββυ
μοί νά ένεΐ,ν,ήΕ&φεν ηοραυτα >ό1 είς τοΰς άπλωτούι ιων
ουγκΐΊΐι»ά πεΐ(«μ«τ« ρε την λευχίιν ποταεοαν «ΑΙ.ΊΗΡ);
άφ' ένές (την οποίαν δα ποιρ,έχωμεν £»(.εάν ώς χαΐ τα £
ξβία μϊτοβάσευς επί τύπον) χβΐ μέ χνανην ή λευκήν πό
τασσαν οίασύηποτϊ μαρχας υφ' ετέρου ιτήν οπβΐΛν 8α
ηρςμηβενουν οί ένδιατερόμενοΐ) χαι τέτβ άο?αλΐ'ς 6«
άντιλΓ,ςρεϊ.σι την δι»φοραν.
Δρχ. 50X00 ^^0. (Πεντήχεντοι έχατ. ίρα>μ&ν),
χ α τα τβύς μετριωΐϊ+ίΐ;; «η^λβγιομ^ϋ;, 6ά εΐοπΐθιττη έτησΐ
Μ^ ό Νμβ( 'ΐιροιχλεΐου πορίιηονω άπο έοα εΙοηραττΕΐ μ4
χρι σήμερον, βίαν ία. γβνιχεϊιΐ^ ή χρήοις της λβυχης πό
τοιοοπς Αϋ ΚΡ, άπέ. ποιβτιΧΓιν ύιαακιάν οτοφϊ^ς Λιά
τοίτοόλςι εχετε ονμφΐρςν >* ίακράιηιε τ ήν πότβοοαν
ταύτην χαι £&ν 6ά την έγχβτολϋψετε γ ©τί.
Ιΐεβοέχκτβ, έμθνξ, Μοί ζητειτβ Γανιοιε, 6χι άη?ώς λευ
χήν πότοσοαν, άλλα. την μα;χβι ΑλΙΛΡ έπιμόο.ς, οιό
τι ό συναγωνισμές, βέλων προφοκ&ς νά έηωϊ£λη£ά της
ςρημης της ηοτκοοπς ΑΣ,ΙΗΡ, έκέμιοβ λ ευχήν πότασοαν
&λλης μα-ρχας χβιΐ &λλη( πβιότηαβς.
Άποχλειοτικβί εΐσανωγβΐς έν Κρητη:
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ,
■■■■■■■-■■■■■■■■ΙΒΜΒΒΙΙΙΙΙΙΙ
ΛΥΚΕΙΟΝ ^Ο ΚΟΡΑΗΣ>
ΘΕΡ1ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Άπό 1ης Αύγούστβυ.
Είδιχβί Καθηγηταί βα πρβπαρασχΕυαζβυν:
1. 'ΪΠί ψηγίευς 1& χί,ν Πβιίαγωγιχήν'Αχαίημίαν.
2. 'ϊπ^ψηΐϊ-ίίϋς ϊιβ χο ΠανιιιιονΓ,μιβν χαΐ τάς λοιπάς
"ΑνοΗάΐας ίχολάς.
3. Μϊτιξετοοχίίΐς τοθ Γυμνβοίου ΐιαντίς μαΒήματος.
4. Άποίοίτους τής 4ης τάξεως τοθ Δημοτ. Σχολείον
διά χήν Α'. τάξιν τοθ ΌχταταξΙ&υ Γυμνασίου.
5) Άπεφοίχοος χΐ]ς 5ης χ»1 6τ}ς χάξ. Δημοτ. ΣχολεΙου
Βια ιήν Β'. χίξιν τιθ Όχτατβξίου Γκμναοΐ£«.
Πληροφορίαι χλΘ' ίχάσχτ,ν έν χώ Γρφιίφ χοθ Δϋχείο».
ι ΠεΠΐι
ποίιον έκπέμπεται φ©ς. Είς πΐρι
πτώσεις δμω; δσθματος—ώ; ή πβ
ρίπτωσις τή; Άννας Μίρέ-ο—
δεν είεν Ιως τώρα παραΐ.ηρηθή'
τό φαινόμενον,
Είς την «ρδαιν δπάρχουν πλά-
αματα των ίπαίων τό σιόμα πα:ά
γει φώς: Ωρισμένα εϊ5η κανθά
' ·ων επ! παραδείγματι παράγουν
φίδς, τό οποίον έν αντιθέσει πρός
τό τεχνητόν φδί, ατερεΐται θερμό
, είνε ψυχρόν φδβς: Τό ψυ-
φβις των ίνΐόμων έφείλεΐαι
τΐδσαν πιθανότητα είς χημι
χά φαινόμενα έντός τοθ σώμ^τος
των έντόμων. Φώς παράγοαν επί
ότ;ς πολλά ζωα των μιγάλων θχ-
λασσίων βχθδν, είς τ» όποΤα δέν
' ίίαϊύουν αί ά.κτΐ'νις το3 ηλίου.
Τα πλίον πρωτίγονχ άπό τα φω
τοβίλοθντα αύία πλάαματα είνε
αί είς τάς τροτινά; ιδίως θαλάσ
σας άπαντδσχι φωτοβακτηοίαι,
{(ίς τάς οποίας καί δφείλετάΊ δ
■φωσφΐρισμός τής έπιφ.νιίας τής
θαλάσσης. Είς μεγάλας π-σόΐη
τας αί βαχτηρίίχι αύ:αί παραγοι>ν
φ'ός, δπό τό οποίον μπορεί «ανεΐς
ίπΐ παραδείγματι νά Εδ^ την ώ;α
επάνω είς την πλάχα ώρολογ^υ
έν καιρώ νυκτός.
Πρός τόν πρωθϋττουργόν χ. Ί».
Μεταξάν καί τό ύφυπουργεϊον Τύ
που χαί Τουριβμοΰ άπεατάληβχν
διά την 4ην Αΰγούα^ου θεΐμχ
συγχοφητπρια τηλβγοαφήματα
καί τβιαϋτα συμμετοχής είς τον
έβρτααμόν άπό μέρους των χά
τω9ι χοινοτήτων καί όϋγανώσευν
τού νομοΰ μ«ς. ύπονραφόμενα
ώς ακολούθως:
Άν Ββσιλείου Προεδρείον επι
τροτής έορτασμοΰ Μ, Πολέ^ης δι
κηγόρος, Γ. Χατζάκης δ)λος, Μ.
Κυπριωτάκης δ)λος.
'Αμυρων. Πρόβδρος Κοινοτη
τος Άμυρΐίν Βιάννου Μύρων Βα
σιλάχης Λαϊκη έπιτροκή Βερυκο
χάχης Ιατρός, Ί. Μαρής, Γ. Τσχγ
χκράκης.
£γουροχΕφάλι· Ποοεδροςχοι
νότητος Σνουροχϋφάλι Πεδιάδος
Κρήτης Κϊφάκης
Έλπάς Κ.Ο Ν. Έληάς Πβδΐά
δος Κρήτης Παπαδάκης.
Έπισκοπής Ταμιωλίκης λοχί-
της.
Σμάρι. Πρόβδρος Κοινότη¬
τος ΐμχρι Πεδιάδος Κρήτης Βι
Κάτω Χωρίου., Έ9ν. Όργάνω
βις Νϊβλαίας Κάτω Χωρίου Ηρα
κλΐίου Κρήτης. Παπαδάκης. Προε
δρβΐβν έπιτροπής έορτασμοΰ Τσαγ
χαράκης Μαχράκης, Κυρλάκη;·
'Λνωηέλβω;. Έπιτροπή έορτα
σμοΰ Καψετάχης, Μετοχιανακη;,
Λαγουδάκης.
'Αϊτανίων. Πρόεδρο; κοινό
τητος Γιαννακάκης
Χερσονήαου. Πρόεδρος Γε
ωργικων Συνεταιρισμόν Χβρβονή
βου Ί. Τσαπάχης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΦΕΔΡΟΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΟΝ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Φέρομεν είς γνώσιν
ένΐϋαφερομέν ών 6τι την 20ήν
Λύγούοτου ε. Ι. ημέραν Κυ
ριοκήν κοί ώραν 10—12 π. μ
ΒιενΕργηθήσετοι έν τεΐς γρα¬
φείοις τοί) ΤσμεΙου έτιαναλη
πτική δημοπροσΐα διά ιήν εκ¬
ποίησιν των εγκαίρως ΟπΓρθε-
ματιοθέντων κτημάιων ούτοθ
ν κάτωθι περιφέρειαν:
Α'. Κτηματική περιφέρεια
Άχλάδας.
1) Των ύπ' αριθ. 1, 2, καί
7 μερ δΐων τοΟ κτήματος είς
θέσιν «Μικρός "Άμμος>.
Β'. Κιηματικη περιφέρεια
Ηρουσώνος.
1) ΤοΟ είς θέσιν «Χέρθιο»
κτήματος ώς ταυτα άνοφέρον
ται καί περιγράφοντσι έν τβ
ύτιό χρονολ. 1 ΊουνΙου 1939
προκηρύξει μας.
Γ'. Κιηματική περιφέρεια
ΛουτροκΙου.
1) Τε0 είς θέσιν «Κεφάλιο»
κτήματος ώς τουτο τιεριγρύ
φεται έν τή υπό χρονολογίαν
6 ΊουνΙου 1939 προκηρύξει
μος.
Κστά ιήν αυτήν ημέραν κο,Ι
έν ιω ούιώ τότιω διενεργηθή-
σετοι τιλειοοοτι^ός διαγωνι-
σμές διά την εκποίησιν.
Α'.
Των μηδόλως τιλειοδοτηθέν
των κτημάιων τοθ Τομεΐου
τώ ν διαλομβανομένων είς τάς
υπό χρονολογίαν 1 καί 6 Ί
ουνΐου 1939 τιροκηρύξεις Ιη
μοπροσΐας τοθ ΤομεΙου
ήτοι:
ο) Περιφερείας Λουτρα·
κΐου.
Είς θέοεις: 1) Άγία ΜαρΙ
να Μαντηλαρι.
2) Παντίρο-νουμένου, 3) Διο
νυοΐου ,ί) Μηλια:δ, 4) Ομέρη
Χορύκια (είς 2 τοποθεοΐας), 5
Νεκροταφείον.
Β') Περιφερείας Κορ·
φ£>ν.
1) Είς θέσιν «Βουκολιές».
Γ') Περιφερείας Κρουσ
σώνος.
1) Είς θέσιν «Μυγιαστάχι».
Β'.
Των είς τος άκολούθους
περιφερείας καί θέσεις κειμέ-
νων άκινήτων, τοθ Τομειου,
τό τιρ£>τον ήδη έκτιθεμένων
πρός εκποίησιν ήτοι:
Κιηματική τΐίριφέρεια Επι·
σκοπής Πεδιάδος.
1) Είς θέσιν «Χριστός»
άμπελος μ. τ. 9220 μέ 2 ε¬
λαιόδενδρα καί μίαν χα-
ροσπέαν.
ΠλησιασταΙ: Ταμείον Εφέ¬
δρ ών Πολεμιστών ΝομοΟ Ή·
Ιρακλείου, Ελληνικόν Σχολεΐ
Όν, Κοινόχης Έπισκοτιής, Δή
μόσιος δρόμος καί δρόμος
Ι αγροτικάς.
Ι Πρώτη προσφορά δραχ.
55,000.
| Κιηματική περιφέρεια Λου-
' τρακΐου.
Ι 1) Είς θέσιν «Πάλαι»»·
νος».
Άγρός μ. τ. 5480 μέ 17
ελαιόδενδρα,
ΠλησιοσταΓ: Γεώργ. Κου
λεντάκης, Μελπομένη Σαριδά
κη, δρόμος αγροτικάς, Ζαχαρ.
Βιδοζαχαράκης, Γ. Πατ?ρά
κης καί δάμακας.
Πρώτη πρςσφορά δραχμ.
55.000.
Κτηματική περιφέρεια Πυρ
γοθς.
1) Είς θέσιν «Παληόστερ
νο» άγρός μ. τ. 4 300 μέ 2
πλατάνους, 2 δρθς, πλησια
στα(: Γεώργ. Γιαννακάκης, Γ.
Χατζάκης ρύοξ καί ποταμός.
Πρώτη προσφορά δραχ
25.000. .
Κτηματική περιφέρεια Κιθα
ρΐδος.
1) Είς θέσιν «Κοζόλσ» ά
>ρός μ. τ. 1600 μέ 2 έλαΐ
άς ττληοιασταΐ: Όδυσ, Ίίρω
νυμΐδης, κλήρον. Νικολ. Βουλ
γαράκη, κληρ. Έμμ. Σημαν-
τηράκη καί έάμοκας.
Πρώτη προοφορά δρ. 2.000
2) Είς θέσιν «Κοπίοι» ά
γρός μ. τ. 0.950 μέ 7 έλαιό
οενδρα καί 2 άνευ γής. Πλη
σιασταΙ: κλήρον. Μιχ. Τσα-
φαντάκη, κλήρον. Πωργ. Κε-
φαλο γιάννη, αγροτικάς δρό
μος κοί οάμακας.
Πρώιη προοφορά δρχ. 10.
000.
3) Είς θέσιν «Μελισσή» ά
γρος μ. τ. 3.300 μέ 15 έλαιό
οενορα, 10 τιλσιανους. Πλησι
ασταΙ: κλήρον. Φιλ. Βαμβου
κάκη, κλήρον. Γ. Κεφαλογιάν
νη, αγροτικάς δρόμος καί πό
ταμός.
Π|.ώτη προσφορά δρχ. 35.
000.
Κιηματική περιφέρεια Καμα
ρΐου.
1) Είς θέσιν «Άζογυρόλακ
κος» άγρός μ. τ. 2350 μέ 4
ελαιόδενδρα καί μίαν χαρου
τιέβν. ΠλησιαοταΙ: 'Ηρακλ
Χανιωτάκις, Μιχ. Παναγιωτά
κις, κλήρον. Νικολ. Μιχελάκη
καί δρόμος αγροτικάς.
Πρώτη τΐροοφορα. 6ρ. 5.000
Πληροφορίαι παρέχονται
καθ' εκάστην υπό τής γραμ
ματείας τοθ ΤαμεΙου παρά τ
όποΐα ευρίσκονται καί σχεδια
γράμματα απάντων των κα
τα τα ανωτέρω έκτιθεμένων
πρός πώλησιν κτημάιων, έκ
πονηθέντα υπό των μηχανι
κων κ. κ, Δ. Βορεάδου καί
Δ. Τσαμπαυράκη.
Έν ΉρακλεΙφ τή 10 Αύ·
γούστου 1939.
Ό Διευθυντής τοθ ΤαμεΙου
Μ. Σχουντάχης
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Κατεδαφιζομένης τής πάλαι
άς Νομαρχίας πωλοϋνται ύλ
κά ή ξυλεΐα γιά κάθε χρήσι
Κεραμύδια, κοοφώματα ώς
καί καστανιές δια οτύλους, οο
κούς κλπ. είς εύθηνάς τιμάς
ίΚϋΙΚΐΑΖΕΊΆΙ άπό 1ης Σε
πτιμβρίου χό οίκημα τιθ πρώην
5ου ΔημοτιχοΟ Σχολείου κείμενον
παρά την Κκινιύργιαν Πορταν
έπ( χής πλατιΐας Μοροζίνη. Πλη
ροφορί,αι καρά χφ χ. Ιω. Ζαϊμβ-
%η χαφιπώλη δούς "Εβανς.
Γουβϋν. Πρόϊδρος χοινοτη
τος Γουβϋν ΜκρκάΐΊΐς
Λιμένος Χερσόνησον Διοιχοδ
σα έττιτροαιι Βιδάκης, Παπαδάκης,
Παρλαμάς Δ)τη: τμήματος Ε.Ο.
Ν. Χερσονηαου Γ. Τσαντηράκης.
Κοινότης Χίρσονήαου Πλαχάκης.
Καλοΰ Χωρίου. Πρόεδβος μοί
νβτητος Άρκτάκης.
Κβξαρης. Κοινοτικόν ΣυμρΌύ
λιον Βραχβσωτάκης, Τρυπάκης,
Κουφάκης, Πλβυράκης, Παυλίδης.
Χαρασσοδ Λχϊκή έπιτροκή Χ«
ρασσοΰ.
Μαλλίων. Πρόιδρος Μβινβτη
τος Φραγκάχπς
Χουστουλιανών. Λαϊκή Ιπιτρο
πή έβρτασμοϋ, πρβεδρος Παπαντω
νίβιι.
ΆμπΕλούζου. Λαϊκίι έπιτρβπη
έορτασμοΰ, πρόϊίρος Χαρίλ. Λα
ζάνας.
Γκαγκαλών. Λαϊκη έπιτροιτη
έορτασμοΰ πρόεδρος Άγαιτητός
Οά
ης
Β. Ανωγείων. Λαϊκή ί> επί τοΰ
έορτασμοΰ έκιτροπή.
Ιίαγιωνιάς Λαϊκη έιτιτροηη.
Βουτών. Πρόιόρος Πβλυχρο
νάκπς,
Κορφών. Πρόδρος κοινότητος
Στβιακάκης
Κρουσώνος. Πρόεδρος Ί«άν.
Φουντουλιικης
Σταυρακίων. Πρόεδρβς
έπιτροιτή« 'Ανωγϊιανάκπς
ΚιτρβνώαεΜς. Μπεμπής Σύμβου
λος Κιτρενώαεως
Ηρακλείου. Πρύιδρος Γυνδβ
ομού Καρφοκιβωτοποιών Μακρά·
κης
0αναγιά$. Γ. Φααουλάχης.
Προκήρυξις
προσλήψεως Γεωπόνου
Ή Ένωσις Κιτροπσραγω
γών Κρήτης (Συν. Π. Ε.) προ
κειμένου νά ττροσλάβΐ·) γεωπό
νόν άπόφοιτον Μίσης Γεωρ
γικής Σχολής διά τάς άνάγ
κάς αυτής (παρακολουθήση
κιτρεώνων Κρήτης καί έκτέ
λεσις σχετικών έρευνών) προσ
καλεΐ τούς επ θυμοθντσς καί
έχοντος τα ιιροσόντα καί ήλι
κίαν μέχρι 40 έτών, νά κατα
λάΡωσιν την θέσιν ταύτην,
νά υπο βά) ώσιν μέχρι 20ής
ΣεπτεμβρΙου έ., Ε. πρός τα έν
ΉρακλεΙφ γρσφεϊα αύττΐς σχε
τι*ήν αίτησιν μέ τα κάτωθι
πιστοττοιητικά:
1) ΔΙπλωμα ή κεκυρωμένον
νομίμως αντίγραφον αύτοθ
Μέσης Γρωπονικής Σχολής ή-
μετέρας ή ξένης.
2) Σχετικά πιστοποιητικά
ττρτ υπηρεσίας παρά κρατικπ
Γεωργικί) ύτιηρεσα ή Όργα
νισμώ έξ ών νά έμφαίνηται τυ
χον εΐδίκευσις αυτών.
3) Πιστοποιητικόν Δήμου ή
Κοινότητος-
4) Πιστοποιητικόν ποινικβθ
μητρώου πρςσφάτου εκδό¬
σεως.
5) Πιστοποιητικόν στρατιωτι
κης καταστάσεως έξ ςδ νά
έμφαίνηται δτι έχουν έκττλη
ρώσει την οτρατιωτικήν αύ
των υποχρέωσιν ή Ιχουν νο
μΐμκς απαλλαγή ούτής καί.
6) Πιστοποιητικόν κοινωνι
κων φρονημάτων.
Έν τή αΐτήσει νά άναφέρε
ται εάν ό οίτών είναι κάτο
χος ξένων γλωσσων καί
ποΐων.
Ή πρόσληψ.ς γενήσσεται
επί συμβάσει 6ι' εν έτος 6ο
κιμαστικ£ς επί άντιμισθια
δρσχμών δύο χιλιάδων πεν
τακοσΐων (αριθ. 2500) μηνιαί
ως πλέον των πραγματικήν
όΕοιπορικών έξόδων κσί τής
νομίμου άποζημιώοεως διά
τάς έκτός ϊδρας μεταβάσεις.
Έν ΉρακλεΙφ τβ 11 Αύ
γούστου 1939.
(Έκ ττ)ς Ενώσεως Κιτρο
παραγωγών Κρήτης).
—Πώς διεχανονίσδησαν τ«
έκπαιδευτιχά τέλη.
Είς την έφημΐρίδα της χυβερ
νήσεως εδημοσιεύθη νόμος διά
τοθ έκοίου όρίζεται ότι άπό τοΰ
σχολικοΰ έτους 1939—40 τα έτήσι»
έκπαιδευτικά τέλη της εγγραφής
των σχολείων της μέσης έκπαιι
ύεύσεως δημοσίων κοιΐ ιδιωτικήν
κοθορίζονται ώς εξής: Μαθητ&ν
δύο πρώτων τάξβων παλαιου τύ
που έξαταξίων γυμν»σίων,ΓΠρ«κτι
κων Λυκείων κοιΐ Σχολείων Με
σης Έκπαιδβύσεως ως χαΐ τριών
πρώτων τάξβων ανωτέρων Πο»ρθε
ναγωγείων όρίζεται είς δρ, 675.
Μοιθητών τεσσάρων τελευταίων
τάξεων παλαιοϋ τύπου έξαταϊίων
' γυμναοίων πρακτικδν λυκβίων
{ κ*1 σχβλεϊων μέσης έκπαιδεύοεως
ώ; μοιΙ τβτάρτης τάξεως ανωτέρων
Ι Παρθεναγωγβίων είς δρ. 1335. Μ«
θητών ίεροδιδασκαλείων κ«1 Ιερα
τικων σχολών είς δρ. 510. Μάθη
των δτίο πρώτων τάξεων νίου τύ
που έξαταξίων γυμνασίων Είς δρ,
675. Μάθη των δύο ανωτέρων τα
ξεων νέου τύπου έξαταξίων γυ
μνασίων εΙ{ δρ. 1345 Μαθητών
διταξίων λυκβΐων είς 1395. Μβθη
των νίου τύηου τριταξ'ων αστι¬
κήν σχολείνν της μέν πρώτπς τα
ξϊως είς δρ, 300, τής ίευτέρβς
είς δρ. 360 χαΐ τρίτης τάξεως είς
δρ. 420.
—Πρόσκλησις Ε. Ο. Ν.
Προσκαλούμεν σήμερον Κυρίαι
χήν 13 τρέχ. χβΐ ώραν 8ην πρω
ΐνην άπασαν την έν στολή δυ
ναμιν Φβλαγγιτών πόλεως καί
πρεαστβΐων μβτά των οΙκΓίων βαθ
μοφόρων, όπως παρουσιβσΒή είς
τα γραφ£ΐ« της Κ. Ο. Ν. ίνα λ«
βη μέρος εί; την κατόπιν σχβ
τιχής διοιταγής τοΰ ύπουργβίου
'Εθνιχής Παιδείας τελεβθηωομά·
νην έν τω δημοτιχω άγροκη
πίω τελετήν συγχωνεύσεως τοΰ
Σώματος Πρβσκόπων ' Ηρακλείου
μβτά τής Έθνιχής Όργανώσεως
Νεολαίας,
(Έκ τής Διοικήσεως)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤ1ΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΆκυρωθεΙοης τής διεξαχθεΐ-
οης την 8ην Αύγούστου έ. έ.
μειοδοτικής δι' ένσφραγίστων
-ροσφορων μειοδοτικής δημο-
πρασίας προμηθείας είς την
Επιτροπήν Εκμεταλλεύσεως
Ήλεκτρικών Έγκαταστάσιων
Δήμου Ηρακλείου 5000 χΐλΐο
γράμμων λιπαντελαιου μηχα
νών Δίζελ έπαναλαμβάνεται
αθτη υπό τούς αύτούς δρους
την 24ην Αύγούστου 1939 ήμέ
ραν Πέμπτην καί ώραν 11—
12 π. μ. έν τφ Δημαρχιακώ
καταστήματι καΐ ενώπιον τής
Έπιτροπής Εκμεταλλεύσεως.
Έν Ηρακλειω 11-8—1939
Ό πρόεδρος της Επιτροπήν
Εκμεταλλεύσεως
Μην«ς Γεωργιάδης
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ;
Τ β Έχχλησι αστικόν Συμβούλι·
όν τής ένορίας τής χωμοπόλβως
Τνμπκχίου ϋυργιωτίοοηί.
ΓνωατοποιεΙ ότι,
ηβρατωθεντος, τοΰ έν τή ένο
ρία ΐυμπαχίου άνεγβιρομένου νέ
ου μεγαλου Ίεροΰ Ναού, τιμωμί-
νο» έπ' ονόματι τού Άπβστόλοι»
Τίτου, τβλοΰνται, Οβού αυνβυδο
χοϋντβς, τα τούτου ίερά ΐγχαί·
νια την 20 ην Αΰγούοτοι» ήμέ
ραν Κυριακήν.
Τελοϋνται δέ κατά την ημέραν
ταύτην τα Ιβρά έγκβίνιοι, άφ' ε
νος μέν διά να τ·Λ«σθ0 ββί« λει
τοκργΐβ, έν τ$ χαθιβρωμένω (ερφ
ναώ κατά την έπβτϊιον μνήμην
τού Αποστόλου Τίτου 25ην Αύ·
γοώστου καί αφ'ετέρου διότι κατά
την ημέραν ταύτην 25ηϋγοώστου,
τΐλεϊται έπΐσημιις Άρχκρατικη
ΛειτουργΙα έν τφ έν Γορτυνι Βυ
ζαντινω Καθΐδρικφ Ναφ τού Ά
ποστόλου ιίτου, πρώτου Ίεράρ
χου Γόρτυνος- Κρήτης, ίνθα συν
χρόνως τβλβίτοιι χαι επίσημον
μνημόσυνον των κατά την ήμέ
ραν ταύτην 25ην Αύγούστου 1898
ϊν Ηρακλειω βφαγεντων καί ό
λοχαυτωθβντων άώελφων ήμ&ν.
Ό έορτααμός των έγχαινΙ&ιν ϊ
οεται πανηγυρικός. Παραχβιλοΰν
ται β'Βίν οί φΐλεορτοι όπως προ
σελΕωσι κατά την ημέραν ταύτην.
Έν Ιυμπβκίω τη 4 Λύγβύοτβυ
1939.
Τέ) Εκκλησιαστικήν Χυμβού
λιον.
Ό Πρβεδρος
Παπά Γεώρ, ΜκρκοιντΜνάχης
ΟρΗτβπρεσβύτερος
Τα μελη
Έμμ. Όρφανουδάχης
Έμμ. ΣυγνελΜχης
Γεώρν. ΚυδΜνάχης
Κωνβτ.
*
"Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έ'ναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωϊα Κοριακής
13 ΑΟγούστοο 1939
• 23 Ώρα
ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΡΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΞΗΤΑΣΘΗΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΚΡΕΜΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΗΟΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΟΗΙΑΐ ΕΝ ΔΑΝΤΣΙΙΧ
ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου(τού άν
ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
Βαρσοβίας ϋτι σήμερον συνεκροτήθη έ-
κεί μεγάλη πολιτικοατρατιωτιχή αύσκε·
ψις υπό την προεδρίαν τού προέδρου
τής Πολωνικής Δημοκρατίας κ. Μο·
σίσκυ.
Κατά την σύσκεψιν ταύτην εξητάσθη
σαν τα έχκρεμή διεθνή ζητήματα καί ες
δικώς ή θέσις τής Πολωνίας είς τό Δάν
τσιγκ.
Ή Ιταλία
δέν θα δεσμευδη εις τό ζήτημα
τού Δάντσιγκ.
33 Πρωι νη
ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟ&Ιλ ΓΕΡΜ&ΚΩΝ
ΚΑΙ Π6ΛΩΝΩΝ ΕΙΣ ΑΑΝΤΣΙΓΚ
ΕΞΗΜΜΕΝΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ
ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου (τού άν
ταττοκριτοΰ μας).— Καθ* ά άναφέρεται
είς σημερινάς πληροφορίας πρός τό Ά
θηνα'έκόν Πρακτορείον, είς τόν παρά τό
Δάντσιγχ Πολωνικόν σταθμόν συνέβη
νέον σοβαρόν επεισόδιον μετά των Γερ
μανών.
Έκ τού έπεισοδίου τούτου προεκλή
θη νέα έξαψις των πνευμάτων έν Πολω
νία, δέν άποκλείεται οέ ή έπίτασις τής
μεταξύ των δύο χωρ ών υφισταμένην ε¬
πικινδύνου εντάσεως καί ή οημιουργία
άπραόπτων.
ΔΙΑΊΈΥΔΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ
ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ ΕΙΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου (τού άν
ταποχριτού μας). —Νεώτεραι πληρο¬
φορίαι έκ Βερολίνου άγγέλλουν ότι
δέν έχεται αληθείας ή αγγελθεϊαα προ·
χθές μετάβασις ι ού Χίτλερ είς 13ου ·
δαπέβτην.
Ο ΠΑ ΠΑΣ ΘΑ ΔΕΧΘΗ
ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ
ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούατου (τού άν
ταποχριτού μας).— Τηλεγραφικαί έκ
τού έξωτερικού ότι ό βρχηγός τής Ί
οπανίας Φράνκο θά επισκεφθή προσε
χώς ιήν τιό>ιν τού Βατιχαν-ου ο «ου θά
γίνη οικτός ύτό τού Πάτ.α Πίου τού
ΙΒ'.
ΩΑΓΤΑΙΚΟΣΚΑΠΟΥΡΚΙΚΟΣΙΥΠΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΊΗΝ4πν ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούατοα (τού άν
τατιοχριτυΰ μας.)— Κατά τάς έκ Λον·
Βί%ου καί Άγκυρας πληροφορίας αί αγ¬
γλικαί καί τουρκικαί εφημερίδος άφιε-
ρ ών ου ν ένθουαιώδη σχόλια είς την επέ¬
τειον έν Ελλάδι τής 4ης Αύγούστου.
ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
ΟΙ Π. ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ ■ ΒΕΟΑΟΡίΒΟΥΛΩΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1» Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).-— Είς «Βερολίνον ά·
νεχώρησαν σήμερον ό κ. Βαρβαρέσαος
Διοικητής τής Τραπέζης τής Ελλάδος
καί ό έκ των μελών τής έλληνι»ής αντι·
προσωπείας διά την σύναψιν τής νέας
έλληνογερμανικής συμβάσεως κ. 4*εο-
δωρόπουλος. Άμέαως μετά την άφιξιν
των κ.κ. Βαρβαρεσσαυ καί αοεοοωροπού
λου είς Βερολίνον θά άρχίαουν αί επί
τού ζητήματος τούτου διαηραγματεύ-
αεις μετα των είδικών εκπροσωπών τού
Ράϊχ.__________________
Μ1ΜΙΙΙΑ .1.111 1ΟΗ ΟΕΡΜΟΚΡΑΣΪ
ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΛΥΣΟΝΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας).—Άπό τάς πρωϊνάς
ώρας σήμερον παρατ,ηρεΐται βαθμιαία
πτώσις των θερμοχρασιών. Κατά τό
δελτίον τής μετεωρολογιχής υπηρεσίας ί
6 »»ύοων ύποχωρίϊ είς όλην την Έλ-'
λάδ». '
ΡΩΜΗ 12 Αύγούστου (Ιδιαι
τέρα ύπηρεσΐα ττ)ς«Άνορθώσε
ως) —Τόν κόμητα Τσιάνο ύπε
δεχθή >θές είς ΣαλοβοΟργον
ό φόν Ρ,μτιεντροπ μετ1 άνωτέ
ρων ύπσλλήλων τοθ ύποορ
γείου τού. Ευθύς μετά την
αφιξΐν τού διεξήγαγον μίαν
πρώτην συνομ'λΐαν, ή δποΐα
διήρκεσεν επί τρείς ώρας. Σή
μερον ό κόμης Τσιάνο θά γΐ
νη δεκτός υπό τοθ Φύρερ.
ΡΩΜΗ 12 Αύγοόστου.— Ό
Ιταλικάς τύιτος γρ"ίτφει διά την
συνάντησιν τοθ Σαλσβούργου
δτι, οθτη συντελουμένη είς
στιγμάς μεγάλης διεθνοθς έν
τάσεως κατοδεικνύει καί πά¬
λιν την σταθερότητα ή δποία
ένώνει τάς δύο δυνάμεις τοθ
άξονος.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Αύγούστου.—Ι
Ήέφημβρίς «Ήμέρο» άσχολουΙ
μένη μέ την συνάντησιν τοθ Ι
Σσλοβούργου γοάφει δτι ή Ί'
ταλΐα κσί ή Γερμανίατ τ ι4,
ζουν την Ούγγσρίαν νά ττροσ
χωρήση είς, τό ,στραττιωτι-
κόν σύμφωνον τοθ άξονος.
Ή «Όρντρ» γράφει δτι ή
συνάνιησις αποβλέπει νά κσ
θορισθη μέχρι ποΐου σηαεΐου
δράσεώς θά φθάση ή Ιταλία
είς περίπτωσιν έπιδεινώσεως
τής καταστάσεως λόγω τοθ
Δάντσιγκ.
Ό «Φ.γκαρώ» γράφει σχε
τικως: «Ουδείς Ιταλός θά δέ
χθή αΰοιον νά πολεμήση, δ.ά
τό Δάντσιγκ·».
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Αύγούστου.
—ΟΙ ΊταλικοΙ κύκλοι φρονοθν
δτι έη' εύκαιρίσ. των συνομι
λιών Σαλσβούργου — Μπερχ
τεσγκάντεν θά υπογραφή ε"να
νέον πρωτόκολλον υπό των
κ. κ Τσιάνο καί ΡΙμττεντροπ,
τό οποίον δέν θά δεσμεόη
την Ιταλίαν διά τό ζήτηαα
τοθ Δάντσιγκ.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Αύγούστου —
Είς τάς νέας Ίταλογερμανι
κάς συνομιλΐας έπιδιώκεται,
κατά νεωτέοας πληροφορίας,
υπό τής ΓερμανΙας ή συγκα
τάθεσις τοθ κ. Μουσολίνι είς
τό νά διακινδυνεΰση τό Ράϊχ
άκόμη περισσότεοον δια χό ζή
τημα τοθ Δάντσιγκ. Μεταξύ
των κ. κ Χίτλερ—Τσιάνο θά
συζητηθή έπίσης τό Ούγγρικόν
καί Γιουγκοσλαυίκόν.
Ή Βαρσοβία
έπαγρυπνεΐ διά την συνάντησιν
Τσιάνο - Ρίμπεντροπ.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Αύγούστου (Ι
διαιτΐρα όπηρεσΙσ«Άνορθώσε
ως») —Μετά μεγάλης προσο
χής παρακολουθή ή Βαρσο·
βΐα την συνάντησιν Ρίμπεν¬
τροπ—Τσιάνο.
Ό τύπος άναγράφει καί
την ελαχίστην σχετικήν πληοο
φορΐαν χωρΐς ομως σχόλια,
άναμένων προφανώς νεωτέρας
πληροφορίας.
Πάντως είνε γεγονός δ τι ή
Βαρσοβία άγρυπνεΐ κοί στρέ
φεΐ όλην της την προσοχήν
πρός τό σημεΐρν τής συναντή
σεως τού της.
ΛΟΝΔ1ΝΟΝ12 Αύγούστου —
Ό Άγγλικός τύπος αποδίδει]
διαφόρους έρμηνεΐας είς την,
συνάντησιν τοθ Σ^λσβούργου.
Τό «ΝταΙηλυ Εξπρές» γρά
φεΐ δτι πλήν των ζηιημάτων
τοθ Δάντσιγκ ή συνάντησιν
αθτη θά περιστραφή είς γεν ι
κώτερα ζητήματα τής κεντρι
κης Εύρώτιης.
Ιδιαιτέρως σημειώνεται ότι
ό όπουργός των Εξωτερικών
τής Ούγγαρΐαςκ. Κσάκι εύρΐ
σκετοτι είς ΣαλσβοΟογον.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 12 Αύγού
στου.— Τό ημιεπίσημον γερ
μανικόν πρακτορείον άγγέλ
λει δτι επήλθε συμφωνίαι μετα'
ξύ Ρωσσΐας— Ίαπωνίας ίπΐ
τοθ ενός των έπιμάχων ζητη
μάτων των δύο χωρων.
Πρόκειται περί συναφθβΐσης
συλλογιής συμβάσεως διά
την ΙΟμηνον εκμετάλλευσιν πε
τρελαιοφόρων τίνων πηγών
είς ΣαχαλΙ» ην.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Αύγούστου.—
ΑΙ αρχαί τοθ Τόκιο προέβη
σαν είς συλλήψπς Ίαπώνων
τάς οποίας συσχετΐζουν μέ έ
πικειμένας νέας άντιβρεττανι
κάς έκδηλώσεις. ΑΙ συλλήψεις
οδταιδέονν' άποδοθοθν είς
την άτιόπειραν δολοφονΐας
τοθ Άγγλου πρεσβευτοθ.
ΤΓ
τονεβνικοσοσιαλιστων
ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΗ Ο ΧΙΤΛΕΡ
ΚΑΘΟΡΙΖΩΝ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ
της γερμ&νιασ εισ δάντσιγκ
ΑΦιΞΙΣ
ΔΙΜ1ΡΕΠΟΥΣ ΕΠΙΣΤϋΜΟΝΟΣ
Αφίκετο χθές είς την πόλιν
μας ό Διει,θυντής τοθ υπουρ
γεΐου ΎγΐΕΐνής κ. Κοτιανά-
ρης. Τόν κ. Κοπανάρην άμα
τβ αφίξει τού ύπεδέχθη ό Δή
μσρχος λ. Γεωργιάδης άργό
τίρον δέ τόν συνώοευσεν είς
τό Πανάνειον Νοσοκομείον τό
δπ&ΐον ό κ. Κοτανάρης έπε-
σκέαβη ώς καί είς τό Σανα
χόριον Ίερουσαλήμ.
ΟΜΙΛΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
ΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΙΝ
Καθ' & π)η"ρ£φορούμίθα διά
την μιθαυριανήν πανήνυριν τής
Παναγίας έιοιμάζονται πολυμε-
λεΐς ϊμι)οι να ίχδράμουν είς
Νεάπολιν, μέ Ιδιωτιχά αύτοκίνη
τα χαί μέ λεαφοριΐα τής συγ
χοινω>(βς. Πολλοί μάλιστα θά
;δ(άμευν άπό τής μεσημβρίας
τής ευ;ιον διά >ά έπανίλθουν
την πρα£χν τής Τετά&χης ίχεΐ
θιν.
Πάντως δ έυρτασμίς τής Μιγά
λης Παναγίας ηροβλίπεται επι
βλητινώτερες ίφέτος άπό χάθε
προηγούμενον άλλά χαί χοσμο-
βριθής. ι
ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΚΑ Β ΒΑΙΑΡΙΑ
Ή Έθνιχή Συνομοσπονδία των
Έργατών ανέφερεν είς τόν χ. "Υ
^υπουργόν Εργασίας δτι ωρισμέ¬
ναι Έπιτροπαί χαί Όργανώοεις
χαθώριοαν τιμάς ύκερβολιχάς διά
;ήν απόκτησιν έ μίρ&υς μιαθιο
ίδν «έπαγγελματιχοθ βιβλιαρίου).
Κατόπιν τούτου φέρεται είς γνω
σιν των μελών των επιτροπών, Ι
ιαιτέρως δέ είς γνώσιν τθ>ν 1
[(/οσώηων των έργατικών όργανώ
οεων, δΐι ή τιμή χορτ,γήσε'βς Ι
παγγε/μαπχ&Ο βιέλιαρίου ίεν ίύ
ναται νά είνε ανωτέρα των δραχ
μών πένΐε (5).
Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
Ή Νΐμαρχία Ήραχλιίου
θυνεπρος τ&ύςΐΐροέδρους των Κοι
οτήτων τοθ νομοθ εγκύκλιον διά
.ής δποίας ζητεί την υποβολήν
παρ' αυτών πινάχων εμφαινόντων
τόν αριθμόν των ά πό τοθ Ιΐους
1937 χαί εντεύθεν « *
δλον των νομόν,
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Αΰγούατβυ —
Χ8έ{ έγιναν ίεχτοΐ είς τό Φόρε·
ϊν "θφφΐς οί ηρβσβενταιΐ Γιουγ-
κο:λοιυίας καί Ιου^κίας.
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ,- Υπό των υ
πβυθύνων ϋΰγγριχων κύκλων ί ι
αφΕύδβται ή ουναψι; οτρατιωτι·
κου συμςρώνου μετα των χρατών
τβΰ αξονβς
ΡΩΜΗ,- Σήμερον ίίρχια«ν εί
Μέσχαν οί στρατιωτικαί Άγγλο
γαλλο;ωσσικα1 συνομιλίαι.
ΚΟΝϊΙΑΝΙΙΝΟΥαθΛΙΣ- Ό
κ. Ιαράτοογλου ϊοχε χθές μα¬
κράν ουνεργαοίβν μετά τού ήρε
σββιιτοΰ τής Αγγλίας.
ΡΩΜΗ- Ό Βασιλεύς Κάρο
λος έ'ΐδαοε χβές έπιβοιίνων τή
θαλαμηγοθ τού είς Κωνσταντίνου
πόλιν οπου συνηντήβη μετά τού
Ισμέτ Ίνονοϋ
ΒΑΡΧΟΒ1Λ - 'ί ξαιρβτικη ση
μασία άποδΐδβται είς την χθββι
ν ήν μεγάλην σύσκεψιν τοθ προ
βδριχοϋ μβγάρου τή; οποίας με
τίσχον χαΐ ο! κ κ. Ρίτζ Σμίγλυ
καΐ Μπέκ.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ.— Ζωηρόν ένδι
αφέρον ίχίηλώνεταΐ υπό των
Αγγλικών κύκλων διά ιήν ου
νάντησιν Τοιάνο—Ρΐμπεντροπ.
ΛΟΓ*ΔΙΝΟΝ — Τό πρα«τορε
όν Ρώυτερ πληροΐορίΐτβι έκ
Τόκιο ότι απηγορεύθη υπο των
Ιαπων ικών άρχΐιν ή άντιβρβτ
τανιχη πολεμιχη των έφημβρΐδων
τού Χανχόου,
ΠΑΡΙΣΙΟΙ.— Τβ πρακτορείον
Χαβάς πληροφερεϊτοιι δτι τηρΐί
ται άηέλυτος μυοτικότης έη>
των άποτελεοματων ιης συναντή
σεως Ρίμπεντροπ καί &οακυ.
ΒΕΡεΛΙΝΟΝ- 'θ 'Αγγλικές
τύπος έπικρίνει μβτά δριμύτητος
την απόφασιν τής Άγγλικήςκυ
βερνήσϊως /ΐερΐ παραίοσϊως τίιν
4 Κινεζων είς «υς Ιαπων άς.
ΕΑΡ1Σ.ΙΟΙ.— Τβν κόμητα Τσι
άνο ουνοδιύβι οήμβρον β{; Μπβρ
χτέσγχάντεν β φόν ΡίμπβντρθΛ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ - Ο κ. Φόρ
ατκρ θα έκφωνηβα σημερον τό
έβπέρβις ΐϊς Δάντσιγκ νεον πολι
τικόν λόγον.
Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΙΛΗΑΝΗΣ
Μεθαύριον εορτήν τής Κοιμήαε
ως τής θεοτόκου έορτάζιι ώς γνω
αιόν ή ίιρά μονή τής Παληχ
ής * Ό μέγας έ)π:ριν£ς αρχετοιι
την 7 μ. μ. τής πβρβμονής τής
εορτής, 6 δ^θρος δέ ιήν 7 π. μ.
ημέραν τής εορτής. Την θείαν λει
τουργίαν θέλει τελίση 6 άρχτε
ρατικος έη'τροπος άρχιμανδρίτης
Εώγ.ν.ος Ψαλιδίκηί, 2σας καί θί
λέι κηρύξη τόν θιΐαν λόγον, με¬
τά τού ήγουμίνϋύ χαί άλλαν
άδιλφών τής ίερίς μονής Άγίου
'ΐωργίου 'ΐϊή
Η ΣΥΓΧύΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝ.ΟΡΓΑΝΟΣΙΝΝΕΟΛΑΙΑΣ
Είς τό Αγροκήπιον Ηρα¬
κλείου θά λάβη χώραν σήμε¬
ρον την πρωΐαν μετά πάσης
έπισημότητος ή τελετή συγχω
γεύσεως τοΟΣώματος των προ
σκόπων είς την Έθν.ΛΌργά
νωσιν ΐής ΝεολαΙας.
ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ
ΑΡΡΕΚΟΝ ΤΟΝ ΚΟίΝΟΤΗΤύΝ
Δι' έγκυχλίου της άποσταλεί-
ογΐς χθές πρός κυ; Προέδρους των
Κοινοτήτων τοΰ νομοθ ή Νομαρχία
Ηρακλείου παρέχει νέας ίδηγίας
ώ; πεός την σύνταξιν καί τόν κα
ταρτισμον των ν έ ών μητρώων αρ¬
ρενων. Δι' ετέρας ίγκυκλίου της
χοινοποιεΐ διαταγήν τοθ υπουρ
γείου των Ναυτιχών περί χατατά-
ξΐως προτάκτων διαφόρων π.ϊδ ι
χοτήτων ιίςτόΒασιλιχόν ναυτικόν.
ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
Κατά σχετικήν ανακοίνωσιν αί
τιμαί είοαγωνής Ελληνικήν στα-
φυλών είς Γερμανίαν καί τέως
Αύατρίαν (χώραι χλήριγκ) ωρίσθη
ν ώς εξής:
1) Φίμπ. Έλληνιχόν Λιμένα ή
έαί τοθ βαγονίου εν τφ Σι£)>ω
Σταθμψ αναχωρήσεως Κ Μ 28.—
άνά μετρικόν στατήρα (100 χιλ)μα
μικτοθ ζαρού;). 2) Ελευθέρα είς
Γερμανογιου^κοσλακ'ικά σύνοραΚ.
Μ. 34. 3) είς Ο&γγριχά 35 50.
Βχσει τής αημερινής άξί»ς
θ μάρκου (42 δρχ.) ή χαταβαλ
λομέ η τιμή ανά χιλ)μον μικτοθ
δάρους αταφυλών είς τού; έξαγω·
γεΐς είναι ή ακόλουΰ.ς: 1) Φίμπ
λιμίνας Έλληνιχεν ή επί 6α
γονΐου δρχ. 11,76 2) Ελευθέρα
Γερμανογιουγχοαλαιπκ·άσύνορα 14.
28, 3) Γερμανοουγγρικά 14 91.
ΠΡΩΓΝΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΙΣ
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 1* Αύγούστου (τού *ν.
ταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ τού έ·
ξωτερικο* τηλβγραφήμα-α έπίκειτοιι τό
έθνικοσοσ'.αλισνΐχόν συνέδριον τής Ν».
ριμβέργης. „ ,
Ό κ. Χίτλερ, καθ' α αναφέρουν αι
αύ««ί πληροφορίαι θά ομιλήση είς τό
συνέδριον τούτο διά μακρών, καθορί.
ζων πιθανώτατα οριστικώς την στάσιν
την ότταίαν θά τηοήιη ήΓερμανίαά·
πέναντι τού ζητήματος τού Δάντσιγκ.
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙΗΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ ΤΣΙΛΝΟ
ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου (τού άν*
ταποκριτού μας).— Τηλέγραφον πρός
τό Αθηναϊκον πρακτορείον ότι οί δι·
πλωματικοί κύκλοι τού έξωτερικού υπο·
γραμμίζου" την σπουδαιότητ» την ο¬
ποίαν θά έχη ή αναγγελλομένη διά
σήμερον συνάντησις τού κ. Χίτλερ μετά
τού Ιταλού ύπουργού των Εξωτε¬
ρικών κόμητος Τσιάνο.
Εις την συνομιλίαν των κ.κ. Χίτλερ
καί Τσιάνο ή«ς θά γίνη είς Μπερχ-
τεσγκάντεν, Θά παρίαταται καί ό φόν
Ρίμπεντροπ.
ΤΙ ΣΥΝΕΖΗΤΗΣΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ
Κ. χ. ΤΣΙΑΝΟ-ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ
ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).— Νεώτεραι πληρο·
φορίαι έν σχέσει μ έ την χθεσινήν συ¬
νάντησιν των κ. χ. Τσιάνο χαί Ρίμπεν»
τροπ άναφέρουν ότι ούτοι συνεζήτησαν
άπό γενικής απόψεως τα διεθνή προ
1 βλήματα καί τας λεπτομερείας τής άκο
λουθουμένης πολιτικάς των δύο χωρών
άπέναντί των.
ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΕΙΣ ΤΟΚΙΟ
Τ0 ΖΗΤΗΜΑ ΐΛΠαΝΐΑί-ΑΖϋΗΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας)— Καθ' α αγγέλλεται
εκ Τόκιο έξετάζεται ιχόμη έκεΐ τό ζή·
τημα τής προσχωρήσεως ή μή τής Ία-
πωνίας είς τόν άξονα.
ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΙΣ ΤΑΣ
ΑΠΟΨΕΙΣΤΟΝ
Κ«τ4 χβεοινόν τηλ)μ« Οη«,
ρβν την 7ην πρωϊνην ηροογβιοδ
τ«ι είς τό αεροδρόμιον μας ά«Β0
πλανον τής Κββλβμ πρές άνίβο
ίιβσμβν χμΙ ουνέχισιν τού δοο
μολογΐου τού δι' Ίνώία}.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
Είς τό γήηεϊον «Χάνδαξ» θά
χατέ/,θουν σήμερον είς τίοδοσφαι
ριχβν αγβνα πριοταθλήματος α£
ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτού μ«3^1.—«.«.** χ3ις ύπαρχού·
σας έκ τής Ίαπωνικής πρωτευούσης πλη
ροφορ(ας, οί στρατιωτικοί παράγοντος
έπιμένουν πάντοτε είς την άποψιν τής
προσχωρήσεως τής Ίαπωνίας είς τόν
αυνασπισμόν τού άξονος.
ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟΣ Η ΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ_ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ_Σ
ΑΘΗΝΑΙ 2 Αύγούστου (τού άν
ταποκρΐΐού μας).—Νεώτεραι πληροφο¬
ρίαι εκ Τόκιο παρουσιάζουν ώς ύφιστα
μένην εξ ολοκλήρου την έ«χρεμό«ηΐα είς
το ζήτημα τού διακανονισμόν* των αχέβε
ών Ίαπωνίας-Ρώμης—Βερολίνου *αΙ
ως ακαθόριστον την στάσιν άπέναντί *ύ-
του τής κυβερνήιεως Χιρανούμα.
ΤΑ ~~
ΠΡΟΣ ΤΕΛΙΚΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).—Έκ των ηαρεχομέ·
νων έκ Μόσχας ένδείξεων κατόπιν τής
άφίξεως έκεί τής μικτής Άγγλογαλλί
κης έπιτελικής έττιτροπής, κρίνεται προ
βεχής η τελιχή συμφωνία καί ή ύπογρ*
φή τού αγγλογαλλορωσικού συμφώνου.
1
τ
Τό πλϊ
]
είβρβήν ν
Κ«ί δι
δι»
ενός τόπον
αορφιιν· τη
Γ ·Η βτή:
ν«5 δ»*
έ
έκίέλ
ΐβι ίδιαιτε
έμηβρικβδ
"Α«ό τό τι
«Νίας Πολιτ
είς την 4ην *
ποίον ουνειρ'
έπιοτήμονεΓ,
κάτωθι άρθρ
Τύπου καίΤι
λούδη,
Σύσσωμο
προσεγγΐσε
τείου τής μ
τής 4ης Αί
θυμίΐται, ο
λει καί αίς
κην νά έκ
οιονδήποτε
τιοδεΙξΓ) ότι
ζωήςτήν ό
την πίστιν,τ
αν τού ίνα
πατριώτη·,
ΙΩΑ.ΝΝΗΣ
λαόν όλόκ)
λιτική» ή ι
άγωνΐζεται
τής δ'αδόσι
©ν τοθ έθ
θάρρος κο
την τΐμοθν
Υυρικόν οί
τρίτην έτιέι
γούστου
οποίαι διέι
καθεστώς.
Δέν ήδυ
°ω άπό τ
Φοθ ττροστι
ΟιΛζω άη
σιν
σία
ή
θόΡρους,
"*Ρ τοθ ο
Μίσα ε
νο της άν
ΡϊΙ
κ,
£ τοθ ί
οποίον αι

1Ιβν
Μετ
«αι
ο,
λ.
ο Γ
Μέγεθος Γραμματοσειράς