97656 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5240

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

12/8/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟν "
τΒΕιβϊΙΟΣ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
Αιγυπτου
ετησία λίραι 8
έξάμηνος 9
Άμερικής
ίτησία δολ. 1δ
εξάμηνος » 8
Τι
■ατά φύλλον
Δραχ. 9
Η10ΙΤ0Ν
12
ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ
1939
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΙΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ Β40Ν
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5240
Είνε αναμφισβήτητον δπ
«Ις την ύπαιθρον όπως χαί
είς τάς πόλεις συντελείται
τα τελευταία έτη μία αληθής
άναδημιουργία. Κράτβς, Δή
μοί, κοινότητες, συνεταιρι-
σμοί, όργανώσεις καί άτομ«
καταβάλλουν μίαν έντατι
χήν προσπάθειαν πβύ απο¬
δίδει ηδη πλουσίβυ; καρ·
πβύς. Παρ' όλας τάς μεμψι-
μοιρίας καί τα παράαονα πού
ακούονται συχνά, είνε γε-
γονός έ τι ή χωρ» εσημεί¬
ωσε τεραστίας προόδους κα·
τα την μεταπολεμικήν δε-
χαπενταετίαν. Ή γεωργική
παραγάγη ύπερεδΐττλασιβσθη.
Ή βιομηχανία καί τό εμπό¬
ριον καί ή ναυτιλία εσημεί¬
ωσαν ραγδαίαν εξέλιξιν καί
ανάπτυξιν εργα συγκοινω¬
νιακόν παραγωγιχά, έξυγιαν-
τικά, μορφωτικά, έκπολιτι-
στικά κατεσκευάσθησαν παν
τοδ. ΚαΙ γενικώς ή στάθμη
τής ζωής καί τού πολιτισμοΰ
τής χώρας εσημείωσε άξιό·
λόγον άνοδον. "Αν δέ ύπηρ-
χε χρηστοτέρα κρατική δι
οίκηαις καί δεν έμεσολαβοΰ
σαν αί αθλιότητες τοΰ προ-
αυγουστιανοΰ κράτους, ασφα¬
λώς ή κατάβτασις τής Ελ¬
λάδος θά ήτο πολύ καλυτέρα.
'Αλλ' ηδη τό κακόν παρελ¬
θόν δέν ύπάρχει πλέον. Ύ·
πάρχει τό έργώδες παρόν καί
τό καλύτερον μέλλο ν.
Σήμερον, παντβθ, Ιδιαιτέ
δέ έδ ί η Κή
ρως
δέν
μρ, ,
δέ έδώ είς την Κρήτην,
αύ ά ό ή
ς
ακούεται παρά
ά καί
ρ
ό ήχβς
ς ης -σάλα-
γος τής δημιουργικήν εργα¬
σίας. ΟΙ πολίται είνε άφο-
σιωμένοι είς τα έργά των η¬
μέραν καί νύκτα ολοχρονίως,
£κυμμένοι είς την γήν των
την άναμοχλεύουν χαί την
γονιμβποιβϋν, συστηματοποι
βϋν τάς καλλιεργητάς των
καί άπβσΐϊοΰν πλνυσίους καρ
πβύς. Καί ίταν δέν έχβυν
ατομικάς εργασίας, καθώ;
καί τας εορτάς, έργάζον-
ται βλοι άπό κοινοϋ διά
την διάνβιξιν όδών, διά την
κατασκευήν έργων ύδρεύσε
ως χ* άρδεύσεως, διά την
άνέγερβιν σχολείων, δια την
άπβξήρανσιν έλών κβί την
εκτέλεσιν έξυγκχντικών έρ¬
γων. Έχτάσεις χέρσκι καί έ-
λώδεις μέχρι πρό τινος έχβυν
καλλικρνηθή. Χωρία πβύ ή¬
σαν πρό ολίγων αχόμη έτών
«πρόσιτατ, ώς άετοφνληές, έ¬
χβυν σήμερον τα άγαθά τής
δι' «ύτβχινήτβυ συγκβινωνι-
ας. Καί έκεΐ ίπβυ δέν έγιναν
άκ«μη εργα, ύπάρχει ή κα
λή διάθεσις νά γίνουν.
Αυτήν λοιπά ν την έργώδη
καί φιλοπρόοδον διάθεσιν
πρέπει νά ενισχύωμεν καί
νά οργανώσωμεν. Κράτο8',
_ήμοι, κοινότητες, συνεται
ρισμο), όργανώσεις καί άτβ
έ ά ί
Ρεπορτάζ διά τού φακοϋ
ργς
πρέπει νά συντβνίσβυν
προσπαθείας καί τάς
ί ώ ί
μα,
τάς ρς ς
εργασίας των, ώστε νά είνε
λέ
ργς
μεγκλυτέρα
ταχυτέρα ή
έργων. Μάς
ί ά ο
ή απόδοσις χαί
εκτέλεσις των
εδόθη ή εύκαι-
γ ς η ή
ρία νά ομιλήσωμεν καί άλ¬
λοτε διά τό ζήτημα αύτό
καί νά εκθέσωμεν έν πλάτει
τάς άντιλήψεις μας. Καί δέν
θά εχταθώμεν έκ νέου σήμε¬
ρον. Τβνίζομεν μόνον,ότι ή
Ελλάς, παρ' δλβν ίτι είνε
χώρα πτωχή, έχει τάς δυνα-
τότητας νά διαθρέψη τόν
πληθυσμόν της μβ κάποιαν
άνεσιν καί ν' άνυψώση την
στάθμην τοΰ πολιτισμοΰ της,
άρκεϊ νά οργανωθή ή απαι¬
τουμένη πρός τουτο προσπα
θεια.
Καί θά γίνη ασφαλώς τοϋ»
τβ. Ι3· *ράτ#$ 8' άναλάβίΓ
την πρωτοβουλίαν καί θά
δώση τα ύλικά μέσα
καί τάς κατευθύνσεις. Οί
κάτοικοι θχ προσφέρουν την
προσωπικήν εργασίαν των
καί τόν ενθουσιασμόν των.
Καί έντός ολίγων έτών ή
Ελλάς θά είναι χώρα αΰ-
τάρκης είς τα περισσότερα
τουλάχιστον ειδή, τεχνικώς έ
ξωπλισμένη, οικονομικάς προ
ηγμένη, ύλικώς καί πνευμα
τικως πολιτισμένη.
ΟΠΡ.Ι ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
ΤΑ ΕνβϊΜΑ_ΤΗΣ_ Κ1ΡΕΧΛΑ!
Ή αίαθηπχή τοθ "Ελληνος ϊ·
χει τα παράδοξά της. Διαφορετι
χά ίέν ίξτ,γεΐται ϊιατί είς τάς
Πάτρας «δ Π. Μπούβης ετραυμά
τισε διά μαχαίρας τόν Ί. Δ*νό
πουλον διότι δ τΐλευταΐος χάριν
άστεΐ'σμοθ έχόρευε πρό τοθ ζ-χ
χαροπλαατείου τοθ Μιτοΰδη μέ μί¬
αν καρέκλαν».
θά πήτε: Είνε σφαλμα νά χο
ρεύη χανιίς μέ ντάμαν μίαν χαρέ
χλαν; θ^οθμαι 8τι συχνά χαί
είς 'Ηρακλειώτιχα χορευτήρια ίθε
&χο χαβαλλιέρος μέ καρέκλαν.
Άλλά χανιίς άπό τούς συμμετέ
χοντας τοθ χοροθ δέν ησθάνθη
δυσαρέσκειαν. Εγελούσαν μόνον,
ή άκριβίστΐρα έχαμογελοθοαν με
ριχοί, ϊιά τί... πνευματωδες τοθ
πράγματος. Όπωσδήποτε σήμερον
τα πράγματα ήλλαζαν. Ή δπομο
νή τοθ πλησίον έχει τα δριά της.
'Υπάρχει παντοθ «ίαθητιχή. Καί
άν άχόμη είς την οίαθητιχήν, με
αολα63 πολλάκις ή φαντασία, ή
χα,νέκλα ίεν δικαιολογεΐται. Χο
ρεύιον μέ μίαν καρέκλαν, έκεΐ
ποθ θά Ιηρϊττβ Ισιβς νά στριδιλί
ζωνχαι ή άιτλως νά αερβΕρωνται
ά"ψ9γοι εμφάνισις, χαριτωμέναι
δπάίξεις, χινδυνιύεις «άν δέν δ«
Χ% μίχαίραν, νά δεχθή; τό δλι
γώτείον άλλην καρέκλαν είς τό
χιφάλι. Ό "/-'/λην χαί είς αύϊό
τό κεφάλαιον ίέν άνίχεται ζυ
γόν...
Κάηοίος πχρΐτιχξίν αντΐρρήσιις
έϊιδ, Ίσχυρίσθη δτί ένώπιο* τοθ
πρωτοιύπου ζιύγους ίξη/έίθί} πά
λιν τό φιλόκμο κ·»! μόνον το φι
λόπμο. Αύτό ήτο π'-ύ έμίλησεν
*αΙ δχι ή χυρίως αί
άγνωστος &%6μη χαί
°τβς, Δί
ληνος δέν απέθανε. Καί φυσιχά
μαζί τού δέν απέθανε χαμμία
άηό τάς πιριπλόχους έχείνας χατα
χαραχτηρίζουν.
ήρχισε άπό την
στάσεΐς πού τό
Ακριβώς διότι
καρέκλαν ήτο άπόδε ξις δτι ήτο
σωσΐό, πραγματιχό φιλότιμο Συ
νήθως βλέπΕτε τελειώνει ίκεΐ...
Άλλά χαί ανεξαρτήτως αύτοθ τό
φιλότιμο θίγεται άπό πράγματα
τα ποία Ινας Άγγλοσάξων επί
παραδείγματι θά τα ίπερνε ώ;
τα πλέον άΌΐχτόχαρδα χαί ιυ
θυμα. Ώοι6αο ή ιύθιξία τοθ 'Έλ
ληνος δέν τα δάζει χάτω. Παρά
δοσίς της υπήρξεν άνέκαθεν τό
διϋλίζειν χον κώνωπα. Ή κάμη
λος ήτο ϊό μίνον πρ«γμα που
έχώνευεν χωρΐς ιδέαν δυσπεψΕ
άς. "Ενας χορεύων μέ χαρίχλα
χαί μάλιστα είς τα πρόθυρα τής
ίδί όί ββήλ!
Τό προΐφΐλέ; σπύρ των Γάλλων. — Γάλλοι ποδηλατισταΐ Ανα
χ(οροϋντες διά τόν γθρον της ΓαλλΙας.
οί, δέν ήτο λόγος νά μην άνα
τρέξη είς τό έπιχείρημα:
—Βρέ ίέν ντρέπεσαι, «τούλα
χιστο» τ.όν χόσμο;...
Είτε αίαθητιχή, είτε φιλότιμο
προχθΐσινή χειροδιχία έναν
τίον τοθ χορεύοντος μετά χαρέ
χλας, γνώμη μας είνε δτι πρέπει
νά σημειωθή είς τα πανελλήνια
χρονικά. Καί νά χρατηθοθν άκρι
βή πραχτιχά είς την δίκην με
. Δέν είνε μόνον τα ιύθυ
μα τοθ διχαστηοίου τα δποϊα
θά άπασχολήσουν χ' έδώ τό μπρίο
χοί τή δροσερή πέννα τοθ -χ.
Ψαθα'. Είναι χαί τα χ άπω; σο
βαρώτερα. Ή θέμις άς μή λη
σμονοθμε δχι δέν ίιχάζιι μόνο
ττολλές φορές Διαπαιδαγωγεΐ.Καί
έχομεν τόσην ανάγκην διαπαιδα
γωγήσεως άχόμη, ακριβώς είς
αύτά τα καθημερινά ιυθυμα τή;
χαρέχλας !
ΑΪΜΟΔΑΙΟΖ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΙΠΙΚΟΗΟΜΙΑΣ
Αί άπάψεις τού Έμπορικοΰ
καί Βιομηχανικοϋ 'Επιμελητηρίου
Ζ'.
Περαίνοντε; ϊέν δυνάμεθα νά
χαταλείψωμεν απαρατήρητον ζή-
τημα βαρύνον την οικονομικήν
ζωήν τοθ νομοθ μα; χαί περιστέλ-
λον την εκδήλωσιν τής συναλλακτι
κή; ημών δραστηριότητος, δ ά
τής έ π' άπειρον συνεχίσεως αύ
τοθ' πρόχειται περΐ τής παρ'ημίν
λιμενιχής φορολογίας, τής έπηρεα
ζούσης τό πάσης μορφής εμπό¬
ριον μας χαί ιδία τό εξαγωγικόν.
Διά τής φορολογίας ταύτης βαρύ·
νονται, τα με είσαγόμεναέμπορεύ
ματα, μέ 1 1)2 ο)ο επί τή; άξί»ς
των, τα δ9 έξαγόμενα προϊόντα
μα; μέ 3 ο)ο. Κατά τόν άρχιχόν
καθορισμόν τής φορολογίας ταύ¬
της, ασφαλώς, επεκράτησαν αί προ
χειρολόγοι λύσεις, δι' δ χαί ωρί¬
σθη αυτή χατά τρόπον τιχμαίρον-
τα αδιαφορίαν των συνέπειαν Άς
αυτή άπειργάζιτο' δεδβμένου δι3
δτι χατά την εποχήν εκείνην τα
έμπορικά χέρδη ήσαν άφθονα, αί
. τευ δποΐχ βεβήλωσις! δέ μεταπτώσεις των τιμών των
Πρωιίστω; διότι εδρίσχετο ούτος[πρείίντων—έφ ών ή φορο/ογία
έχει. Τό δτι οί &λοι διήρχοντο έπιβάλλεται —διεχυμαίνοντο είς
άδιάφοροι, βιαστιχοί ή νυσταλέ μικρά έπίπεδα, δέν ήτο δυνατόν
·- - —--■■-■·■-■ ε-ιΐ-ι— ι- Γ Γ Π Π Γ. Π Γ, Π ΠΓ.ί-11-
νά προβλεφθώσιν αί έηαχολουθήσα
σαι οικονομικαί συ>θήκαι, ίκτιμη
θώσιν έκ των προτέρων οί λόγοι
δι' οθς, τό τότε κρατήσαν περΐ
τόν προσδιορισμόν τής φορολογίας
σόστημα, ήτο άδίχιμον χαί επι¬
ζημίαν. Καί έπειδή τα χατά τοθ
φορολογικοθ τούτου συστήματες
έπιχιιρήματά μας ίέν είναι εύχε-
ρδς νοητά, άς μοί; επιτραπή νά
τ' άναπτύξωμεν: Ή χατά άνίσου;
συντελεστάς έπιβίρυνοις τής χατα
ναλώσεως καίτης παραγωγής, διά
τής λιμενιχής ημών φορολογίας,
είναι άδικος, διότιτά οίκΐΐα βάρη
έπιπίπτουνκατάτόπλεΤσΐον είς την
παραγωγήν ήτοι,όπαραγωγός δζρύ
νεται μέν καΐά 3ο)ο επί τής άξίας
των πρός εξαγωγήν προΐ'όντων τού,
άλλ' δφίσιαται καί τα 6άρη τής
είσ«γωγγ)ς, ήτοι τό 1 1)2 ο)ί επί
την άξίας των έν τή Νήοψ εισα¬
γομένων έμπορευμάτων, διότι εί¬
ναι χαί χατανα/ωτής, δι' 5 βα·
ρύνεται χατά τα 3]4 περΕπευ έ^φ
4 χαταναλωΐής μόνον χατά τό 1)4.
Διδομένου δι' 8τι αί τιμαί των
προΐ'όντων χυμαίνονται ήδηείςέκτε
νή καί άνώμαλα;έηίπεδα(σταφίδες,
άπό δρ. 9—22 ελοια, άπό δρ.22
—33 χ.κέ), άφ' ενός μέν ή λιμε
νιχή ο0:τ] φορολογία ένδ'ίκετιι
ν' άπορροφήση «αί χό είκαζόμε·
νόν εμπορικόν κέρζα;, ιδία επί
προπωλήσιων, άφ' ετέρου δέ .δυ
σχεραίνει χαί αατΐιοΐ τάς υπό
προθεσμίαν πωλήσιις, είτε μετα-
τρέπιι ταύτας είς πράξεις κυβεί-
α;' ό δπό προθεσμίαν πωλών δέν
δύναται νά γνωρίζη έ των προ¬
τέρων την κατά τόν χρόνον τής
φορτώσεως τιμήν τοθ προϊόντος,
όττότε χαί θα χαταλάβη την φο¬
ρολογίαν, ιυ:ω δέ ή θ'άδρανήση,
έιτί ζημ'α τής σϋναΑλακτικής τοι»
κινήσεως, είτε θά προβ§ είς πώ
λησιν άλόγιστον χαί τυχαίαν τής
οποίας τάς ένδεχομένος έπιζημί
ΐ ου: συνεπείας θά υποστή. Πρός
τούτοις, διά τής δτχερόγχου ταύ¬
της φορολογία;, δφιστάμεθζ καί
έπιζημίους άνισότητας, έναντι ίλ
λα>ν έξαγωγικών περιφέρειαν τοθ
Κράτους φορολογουμένιον έλαφρό-
τερον ημών, δι' δ υποχρεωτικός
περιχόητονται παρά τοθ έμπορϊ
ου τα πρός τού; παραγωγείς άντί
τιμα διά νά μετάσχη τ.Οιο είς
τάς επί των προϊόντω μας ζητή·
σεις. Έν συντομία διά τής ικρΐ
ή; πρόχειται φορολογίας, βαρύνε-
ται ή έπιτόπιος παραγωγή χαί
ή κατανάλωσις χαί προχύπτουσιν,
είτε άδικαιολόγητοι αίτιάσεις των
παραγωγέων κατά τοθ έμπορίου,
επί σκοπ'μφ καί πρός κερ5αλέους
σχοπιύς δποτιμήσει των έξαγεμέ
νων προϊόντων, ιΓτε ανατίμησις
τοθ τιμαρίθμου τής ζωτ,ς.
Ή θεραπεία τοθ έτιθέντος κα
κοθ θά επέλθη μόνον διά τή;προσ
αρμογής τής λιμενιχής ταύτης
φορολογίας είς τό Δημοτικόν δα
σμολόγιον, ώς ορθώς τό Σεβ. επί
τής Συγκοινωνίας Υπουργείον συ
νέστησΐ χαί ενέκρινεν ή Σεβ.
Ρενιχή Διοίκησις Κρήτης, όπότε
αθτη θά ορισθή παγίως χαί κα
τα τρόπον δίκαιον, μή θίγοντα δ
περμίτρως χαί άνίσως την μίαν
μόνον των καθ" ώ/ αυτή έπιπίκτει
χοινωνιχών τάξεων καί μή δυσχε
ραίνοντα τό εξαγωγικόν ίδία έ
μπόριον είς τάς κατευθύνσεις
τού. Έπειδή δ' ή τοιαύτη προσ
αρμογή προϋποθέτει την διΐρεΰ
νησιν ωρισμένων στατιστιχών δέ
δομένων, των χατά τό παρελθόν
είσαγιογων ναί έξαγωγών, πρός έ
ξεύρεσιν τοθ μέσου 5ρου των πραγ
ματοποιηθεισί&ν τοιούτων, διά νά
προσδιορισθή ή συναφής έπιβάρυν
σις έν μέτρφ διχαίφ καί μή βα
ρύνοντι δπερβολικώς τό έμπόρι
όν άλλά καί μή άποστεροθντι τό
Αιμενιχόν Ταμείον άπό των άπα
ραιτήτων αύτω πρισόδιον, προσφε
ρόμεθα νά παράσχωμεν πάσαν συ
ναφή πληροφορίαν, δπευθύνως δέ,
έκ τοθ άρτίω; κατηρτισμένου τμή
ματός μας πληροφοριών.
Την ενίσχυσιν τί]ς γνώμης
ταύτης παρά τοθ έφ' ήμιϋς Σεβ.
'Υπουργείου έξαιτούμιθα, έιτιφυ-
λασσόμενοι έν καιρδ νά διτομνή-
σωμεν αυτήν δι9 ίδίου δπομνήμα
τος μας, διότι παρχτηροθμεν εκ¬
δηλουμένην άδιχαιολόγητον παρά
τοθ οίκείοιι ΝομικοΟ προσώπου
έμμονήν είς
καί άδόκιμον
τό έχτιθέν άδικον
φορολογικόν σύστη
μα, τό καταπληκτικώς βαρύνον
τάς άΐτοδοτιχωτέρας τάξιις τοθ
νομοθ μας.
(συνεχίζεται)
• ,, . „,», Κρήίίί λυράρηβες μετοσχόντες «Ο έο^τσαμοθ τής
φιλόχιμο τοθ ΛΑ ούσης την ίηίτϊΐον τής 4ης Αϋγοϋοτου.
Νεάνιίες τής Κρήτης χορεύουσσι τόν πιντοζάλην
Πα>ιαθηναϊκοΟ Σταδίου την ημέραν τοθ έορτασμοθ.
έντός
Ή έκΒεσεις
Θεσσαλονίκης.
Αί προετοιμασίαι διά την
καλύτερον οργάνωσιν καί την
πλήρη επιτυχίαν τής διεθνοθς
εκθέσεως θεσσαλονίκης συνβ
χΐζονται έντατικαΐ ώς άναφέ
ρουν σχετικαί πληροφορίαι έκ
τής Μακεδονικής πρωτευού¬
σης. Καί δέν γεννάται ούδε*
μία άμφιβολΐα ότι ή έφετεινή
έπιτυχΐα τής εκθέσεως θά εί¬
νε ανωτέρα πάσης προηγου
μένης. Ελπίζομεν δέ ότι καί
ή συνμετοχή τοΟ νομοθ μας
θά εΐνβ εφέτος εύουτέοα άπό
άλλοτε. Ή έκθεσις αυτή απο¬
τελεί τό καλύτερον μέσον δια
φημίσεως καί διαβάσεως των
προϊόντων μας. ΚαΙ πρέπει
νά έπωφελη9ώμεν τής εύαι
ρ(ας χάριν αύτοθ τούτου τοθ
συμφέροντας μας.
*«*
Λαϊκά λουτρά.
Είς τάς Αθήνας ετελέσθη¬
σαν προχθές τα έγκαίνια των
νέων λαϊκών λουτρών πού
άνήγειρεν ό Δήμος. Νά ελπί¬
σωμεν δτι θ' άτΐοκτήσωμεν καί
έδώ, γρήγορα, λαΐκά λουτρά;
Τό πιστεύομεν. Ή μελέτη ύ-
πάρχει. Πίστωσις σχετική δ χει
άναγρατφή1 είς τάν προϋτΐολο
γισμάν τοθ Δήμου. Ή δημο
πρασία κατασκευής των προ-
εκηρύχθη. Χρειάζεται μόνον
νά έπισπευσθοϋν αί σχετικαί
εργασίαι ώστε ν' αρχίση ή
εκτέλεσις τοθ έργου τό ταχύ
τερον. Διότι τα λαΐκά λου¬
τρά είνε έργον τόσης άναγκαι
ότητος 8σης καί ώφελιμότη-
τος. -------
***
Τό Μπεντενάκι.
Όμρλογοθμεν 8τι δέν μβς έν
θουσιάζει διόλου δ ρυθμός μέ τόν
οποίον συντελείται ', ή έργασία
ς νέας διαμορφώσεως τής παρα
λία; τού Μπεντεναχίοθ Όπως δέν
μάς ένθουσιάζει διόλοιι καί τό
σχέδιον βάσει τοθ όποΕου γίνεται
δ «ίξωραϊσμό;» τοθ μέρους αύτοθ
πού ώς έκ τής θέσεώς τού αποτε¬
λεί την προθήκην τής πόλεως.
Καί θά έπρεπε νά δείξουν περισσό
τερον ενδιαφέρον διά τα έργα αύ
τα καί ή Λιμενιχή καί δ Δή*·
μος.
Ό Αιμήν.
Έφίσον επετράπη τό πλεύρι
σμα των άτμοπλοίων καί ή κίνη
σις έπιβατών κάί έμπορευμάτων
μετεφέρθη είς την νέαν προβλή
τα, έπιβάλλεται φρονοθμεν νά χά
θαρισθή καί δλος ό πέριξ χώρος,
νά μεταφερθοθν άλλοθ οί πέτρις
καί νά έλευθερωθή 8λη ή νέα
πρακυμαία ώστε νά μην δυσχεραί
νεται ή κίνησις. Διότι ώς ϊχουν
σήμερον τα πράγματα ή κίνησις
καθίσταται προβληματιχή χαί ση
μειώνει καθυστερήσεις.
Πανηγύρεις.
Κόσμος πολύς έτοιμάζεται άπό
τώρ« νά έκδράμη μεθαύριον είς
Νεάπολιν, Παληανήν, Σπηλιώτισ-
σαν χαί άλλα μέρη 8που πανηγι/-
ρίζουν την επέτειον τής χοιμήσε·
ως τής θεοτόκου. Καί διά μέν
την Νεάπολιν, διέθεσεν ή 49η Κοι
νή διεύθυνσις λεωφορείον Ν. Λα¬
σηθίου έπαρχή πολυτελή* λεωφο-
ρεϊα χαί ?έν θά παρατηρηθή ου-
τι συνωιτισμός, ού τι έλλε ψ:ς μι
ταφορικών μέσιβν. Διά τα ίλλ»
βμως μέρη έπιβάλλεται νά μερι¬
μνήση ή 35η Κοινή διεύθυνσις
τοθ νομοθ μας. Ή έχδρομιχή κί¬
νησις πού θά ζωηρεύση έξ άφορ
μής των εορτήν πρέπει νά ένιοχυ
θή χαί νά ,διευχολκνθή χαί άπό
τού; διευθύνοντες χ& μέσα μετα·
φορίς.
ΛΠΟΡΘΩ21Ϊ
Γ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον: «Μω
ρά Παρθίνος». Μέ τούς Βίκτωρ
Φρανσέν, Άννα Ντυκώ, Ζουλιέτ
Φ*μπερ. Την Δευτέραν: «Ή ναυμα
χ(α τής Φαλκλάντ.
ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον «Ρόδα
τ' ΆπρΙλη» μέ τό μελωδικό τρα·
νοθδι τής άηδονόλαλης Ζανέτ
Μακντόναλ.
Δευτέραν, Πέμπτην, Σάββατον
Κυριακήν ωρα 8 10 άπογευματινή
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός Αθηνών
12.25 Σήαα — Έθνικδς "Υ
μνος—"Υμνος Νεολαίας
12.30 Τρίο είς Σί &>: ΣοΟ
μπερτ (δίσκοι) Εκτέλεσις: Κορ
τδ—Τιμπώ—Κασάλς.
13 05 Μουσική χοροθ (δι
οκοι).
13 30 Είδήσεις. "Ω;α Άατε
ροακοπιιΌυ Αθηνών.
13 45 Έλαφρί μουαική (υπό
τής δρχήστρας Άνδρίου Άθανα
σΐάδη).
14 15 Είδήσιις— Μετεωρολ&γι
χον Δελτίον.
19.10 Στρατιωκκή μουσική (δι
σκοι).
19 20 Ή ώ?α τοθ παιδιοθ.
19 50 Ταξειδάκι διά μεγάλα
παιδία (δΐσκοι).
20 Όμιλία.
20 20 Δημοτικό τραγοθδι (δπδ
τοθ χ. Άλκη ΠαπακωνσταντΕ
νού).
20.45 Είδήσεις — Μετεωρολο
γιχάν δελτίον.
21 Μικρά δρχήστρα τοθ στα')
μοθ.
21 30 Όμιλία.
21.45 Δυωδίαι (δπό των χ. χ.
Δ. θάνου, τενόρου, καί Δ. £6
στίατίου, βαρυτόνοιι).
22 10 ΝυκτεριναΙ είδήσεις.
22 30 Έλαφρά μου^ινή (δπό
τή; όρχήστρας Κορινθίου).
23 15 Άποσπάσματα άπό οπε
ρέττες χαί ταινίες χινηματογρά
φοί'.
24 Μουσιχή χοροθ (δίσκοι).
0.20 Τελευταίαι είδήσεις.
Ο 30 Έλαφρό έλληνικο τρα
γοθδι (ϊίσκοι).
Η
ΝΑΥΜΑΧΙΑ
ΤΗΣ
ΝΤ
"Ενα δραματιχό άρι-
στούργημα πού τθ στολί-
ζει τό μεγαλειωδέστερον
θέαμα π·3 όντίκρυσαν
ποτε ανθ; ώπινα μάτια
καί τό ένσ«ρχών*υν: ό
μέγας καλλιτέχνην
ΤΖΟΝ ΜΙ ΑΣ
καί ή
ΜΠΕΤΥ ΜΠίΛΦΟνΡ
Ή μεγαλείτερη ναυτι-
κη ταινία π«ύ εδημιουρ¬
γήθη έως τώρα.
Σημ. Για πρώτην φο¬
ράν στήν ίδτορία τού τό
Αγγλικόν >>αυαρχεΐ£ν
παρεχώρησε μοίραν τοΰ
Άγγλικοΰ Στόλευ *αί
συνειργάσθη μέ τόν σκη-
νοβέτην Β α ΛΤΕΡ ΦΡΟΝ
δι» την άκριβή άναπαρά
στάσιν τή; Ναυμαχίας
Φάλκλαντ.
Την Δευτέραν στοΰ
ΟΟΥΛΑΙΑΙΗ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Η
ΟΑΡΘΕΝΟΣ
Τα περιποθέστερον
άνάγνωσμα
Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
ΜΙΙΙΕΡΕΗΙΤΑΙΟΙ
δόν
Άπδ τα φθινόπωρον τοθ 1813
ό Φράντς άκολουθεΐ επί δίκα μή
νας μαθήματα πού τάν προπα^α
αχευάζουν γιά νά παρουσιασθή εί;
τας έξϊτάσεις γιά τδ πτυχίον τοθ
διδασκάλου. Περνςί τάς έξετάσε-ς
μέ επιτυχίαν καί διορΕζΐται βοη
θίς διδάσκαλος είς τό σχολείον,
είς τδ οποίον έδίδασκε καί δ πά
τίρας τού. Κατ' αυτόν τδν τρό
πον άποφιύγει καί την στρατιωτι·
χήν θητείαν πού διαρχοθσεν ίκεί
νη την έποχή δίκα τίοαερα έτη!
Ό πχτίρας θεωρ ε! τδν διαρι
σμδν τοθ υίοθ τού ώ; τδ πρώτον
θετιχόν βήμα. Κρυφά τρέφει την
έλπίδα 5τι στρώνοντας είς την 6ι
οπάλην δ υιός τού θά εθεραπιύετο
άπό την μανίαν τή; μουσική; καί
θά εστρί^ετο πρός θετι*ωτέρους
όρίζαντας είς την ζωήν τού-
—Τώρα λοιπδν φ'λε μου Φράντς
τοθ λέγει μέ δπερηφάνειαν 6 πά
τέρας τού — είσαι χάποιος! Βοη
θίς-διδάσκαλος. Κεοδίζεις σαράν-
τα φΐορίνια τδν χρόνο ..
Καί άληθινά τα σαράντα" φιορί
νια φαίνονται άρχκτά είς τδν
Φράντς Ιως την ατιγμή πού συναν
τα την Τερίζα Γχρόμπ. Ποία είνε
ή Τερίζα; Γιά τδν μουσιχό δέν
είνε στήν άρχή παρά μιά φωνή,
μιχ γλυχιιά 5κίροχη φωνή σοπρά
νο. Την φωνή αυτή την έρωτεύε
ται άπδ την πρώτη φορά που την
άκούει, νά τραγου££ τδ ίόλο εί;
την «λειτουργίαν είς φά» που συν
θέτει δ ίϊιος στά 1814. Γιά πρώ¬
την φοράν ή «λειτουργίαν τού
εκτελεΐται δημοσία την 16ην Ό
χτωβρίου τοθ 1814 είς την μι¬
κράν εκκλησίαν τή; ένορίας τού
Αίχτενταλ επί τή εύκαιρ'α τής
80ετηρίδ"Ι>ς τοθ διεθυντοθ τοθ χο
ροθ των ψαλτών τής μικράς έκκλη
σία;, τοθ Μιχαήλ Χόλτσερ, τοθ
μουσικοδιδασχάλου πεύ καθωϊή
γησε τα πρώτα μουαικά τού βή
ματα... Ό νεαρδς συνθέτη;—Ινα
χρόνο πρΐν τό 1813, είχε τελειώ
ση τήν.πρώτη συμφωνίαι τού—πά
ρίσταται αυτοπροσώπως είς την
εκτέλεσιν τής λειτουργίας τού: Έ
ξαφνα άνεβχίνει πρδς τδϋς θό-
λ«υς τής μικράς έκχλησίας, μιά
διαυγής, κρυστάλλινη γιιναικεία
φωνή, μιά φωνή σοπράνο: Ή δπέ
ροχη έχείνη φωνή γίνεται ή θεία
έκφρασις των ήχων τής λειτουργί
α; τού. Ή φωνή σκορπ£ την χά
τάνυξιν μέσα είς τδν ναόν, άνε
βαίνει πρδς τού; θόλου; τή; μι
χρας ίχκληοίας, άνεβαίνει πρδ;
τδν ουρανόν... "Εν»; δγγιλος λές
χαί χατίβηχεν άπδ τα ουράνια χαί
τραγοιιϊά επί γής.·.
Ό Σοθμπερτ χυττάζει τοφαγμί
νο;, συνεπαρμένος πρδ; την χατεύ
θυνσιν άπδ την οποίαν έρχεται ή
δπίροχη φωνή .. Άντιλαμβάνεται
δμιος ηώ; τδ ίκκλησίασμα στρέφει
επάνω τού τα δλίμματα χαί χοχ
χινίζει: ΓιατΙ είνε εί; τδ είτα
κρον^συνεαταλμένος χα[ δΐιλό;. Ά
πδ την ταραχήν τού νά αίσθάνε
τοκ τδν εαυτόν τού στίχον τόσων
βλεμμάτων, ίέν ξεύρει πώ; νά έξοι
χονμήση' τα χέρια τού. Τα πλησι
άζει χάθε τόσον στή μύττ) χαί
στά αύτιά τού, χαί σιάζει τα γυα
λιά πιυ φοριί χαί πού στήν τα
ραχή τού τοθ φαίνεται τώ; θά
γλυατρήοουν, θά Γ.ίσουν χάτω
σΐΐς πλίχες τή; ίχχλησιας χαί θά
γίνουν χομμάτια.
(αυεχίζεται)
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Κατεδαφιζομένης τής πάλαι
δς ΝομαρχΙας πωλοθνται ύλι
κά ή ξυλεία γιά κάθε χρήσι.
Κερομΰδια, κουφώματα ώς
καί χαστανιές δια στόλους, δο
κούς κλπ. είς εύθηνάς τιμάς.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 άπδ 1η; Σ·-
πτιμβρίιυ τδ οίκημα τιθ π(ώην
5υ Δημοτο&θ Σχολείου κείμενον
παρά την Καιν&ύργΐαν Πόρταν,
επί τή; πλατείας Μοροζίνη Πλη
ροφορίαι παρά τώ χ Ιω. Ζαϊμά-
χη χαφεπώλη ίδό; "Εβανς.
Ή στήλη τοθ ώραιόκοσμου.
Τα λουτρά θά σάς δώσουν.
, ώμορφιά καί αίσιοδοξία.
'ΕπωφεΑηθητε τής έποχής
III
Σ&ς ϊχουν τόσον ώμιλήσει διά
τα ήλιίλουιρα, έχετε μόνες ο»;
τόσον αισθανθή τίςχαλες'ή τί;
Χ9.χέ; συνέπειές των ώσΐε θεωρώ
περιττόν νά έπιμείνω θά α&ς
πώ π?ρ' Ελα αύτά 8τι έφείλετε,
τ'ς πρώτες ήμί?ες, νά δαμάσετε
την άνυπομονησΕα πού εχετε νά
μαυοΕσετε.
θί δπογραμμ'σω έπίσης δτι ή
τεχνητή μίταξα άφίνει νά διέρ
χονται οί ίίχρ^ες άχτϊνεί, ώστε
5έν σα; προφυλάττει άπδ την έ
πικίνδυνον πρώτην επχφή σα; μέ
τδν ήλιον. Άποϊΐύγϊτε τα δφ&
αματα αύιά άν θ(λετε νά προφυ
λιχθήτε.'Αντιθέτως, τα ένδύματα
άπδ τεχνητή μέταςα θά σ2; έπι-
τρίψουν νά μαυρίσετε έιώ θά εί¬
σθε τελείως ίνοεδυμέντ]. "Ισ;ϋ; αύ
τό νά είνε έξαιρετικά εύχάρ στο
εί; &σε; διά τδν Ινα ή τδν άλ
λο λόγο δέν ειμπορούν νά μείνουν
μέ τδ μτγιό ή τδ σίρτ.
Καί τδ χρώμα παίζει έπίσης
σπουδαίυ ρόλο είς τδ μαύρισμα.
Τδ λευκό, τ) μπλέ σ;έλ, τδ άνοι
κτδ γχρί είνε τα χρώματα πού ά
φίνουν καλυτέρα νά διίρχωνται
οί πολύ ίσχυρέ; ϊόχροε; άκτΐνε;,
θά μαυρίσετε λίΐπόν ταχυτέρα μέ
ίνα γαλάζιο μαγιό, παρά μέ ίνα
μαγιδ χίχχινο ή μπλέ ^αρίν.
Γιά τα θαλάσσια λουτρά ϊχουν
Ιξίσου' άρχετά ώμιλήσει ώστε
νά είνε σχεδδν περιττόν νά έ
«ανέλθωμεν ίη' α&τοθ τοθ θέμα
τος. Έν τοίτοΐί, καλόν είνε νά
σά; δπενθυμΐσω 8τι ϊ-α θαλάα
'σιο λουτρό πρέπει νά γίνεται μέ
'πολύ χαλή διάθεσι. Την ήμέ;α
Ι πού αίσθάνεσθε κρόί, πού ή επ»
φή μέ τδ νερδ δέν ο*; είνε εύχά
ρισττ}, γιατί νά Ιηιμείνετε; Ό
δργανισμός σας σδς προειδοποιεΐ
8τι θά αντιδράση άΌχημα... Μην
είαέρχίσθε ποτέ είς τδ νερδ β»θ
μηδόν άλλ' άιτοτόμω; ..
"Εάν είνε έπιχίνδυνο νά πίρνε
:ε μπάνιο χατά την διάρκειαν
τή; τιίψιω;, δέν είνε ολιγώτερον
ίπι6λα6*;νά πίρνετε τδ πρωί τό
μπάνιο σα; χωρί; νά ϊχετε προ
γευματίσει.
Εάν Ζ&> είσθε σπορτίβ, μην έ
πιβάλλετε εί; τδν δργανισμδ" σας
την προσπαθεία που άπαιτιΐται
δι'Ινα ψυχρδ μπάνιο ή δι' ένα
παρατεταμίνο χολύμβημα, έν' φ
ιίσθί φυσικώς μικροτέρας άντο
χή;...
Άλλ' είτε πρόχειται δι' Ινα
λουτρδ τή"; αύγής, τοθ αέρος, τή;
άόμμοι», τοθ ηλίου, είτε τής θ*
λάσσης τδ ούσιωδες είνε νά κα
ταστήσετε τάς διαχοπάς σας Ινα
μεγάλο λουτρδ εΰτυχίας. Άπομα
χρύνετε χάθε φροντίδα, ζήσετβ ώ;
ί/α παιδί, είς στενή έπαφή μέ
την φύσι χαί μείνεΐε πιστές ιίς
τίς χρήσιμες συμβίυλές πού θά
σίίς έπιδοψιλίίσουν ώραΐες ήμέρες
καϊ νύχτες τοθ χαλοναιριοθ.
ή Ντιστβγκέ
ΙΑΤΡΟΣ
ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
Διδκκτωρ τοδ Πανεπιστημίου της Αυωνος.
Έηΐ έπταετΐαν σπουδάσας έν Λυώνα καί Παρισίους, δί·
χεται είς τό νέον Ιατρείον τ«υ, όδος Αβέρωφ
(συνοικίαν Βαλιδέ Τζαμί) ϊ'ναντι άρτοποιείου 'Αθανασίου
Σφακιανάκη: 9—12 π. μ. καΐ 4—7 μ. μ.
Κυριακάς τούς άπορβυς δωρεάν. Άξ>. τηλ. 6-63
Ο ΙΑΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. Μ^ΡΟΥΣΗΣ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
Τ. Ε, Ίατρος τού Καρδιολογικοϋ δεΓνϊοε της Α'.
Παθολογικής Κλινικής τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δέχεται έν τώ ίατρεΐφ τού, παραπλεύρως όφθαλμο
λογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη, συνοικΐα Περβό
λα, καθ" εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ. μ.
Αριθ. τηλ. 8—25
Δέ
λογι*
λα, κ
'ίψιθ. 8745.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Ό Συμβολαιογράφος Μοι¬
ρών "Εμμανουήλ Α. Κωνιωτά
κης, έν Βόρροις Πυργιωτίσ¬
σης κατοικοεδρεύων προσκα
λώ την έν Αθήναις έδρεύου
σαν "Εθνικήν Κιηματικήν Τρά
πεζαν τής Ελλάδος, 2) Εύ
στάθιον Διαμαντάκην |μπο·
ρον κάτοικον Ηρακλείου, 3)
ΉλίανΆλΕξανδράκηνΙμπορον
ρον κάτοικον Μοιρών, 4) Γε
ώργιον Π. Πωλιουδάκην κά
τοικον Βόρρων, 5) Μιχαήλ Ι
Μαυράκην καί Μιχαήλ Ε. Αύ
γενάκην έμπόρους κατοίκους
Ηρακλείου, 6) Θίόδωρον Κου
φάκην έμπορον κάτοικον Ή
ρακλείου, 7) Πανσγιώτην Ρο
λόγην κάτοικον Νεύς Άμαρί
ου τοθ νομοθ Ρεθύμνης, 8)
Νικόλαον Κρασαδάκην οικηγό
ρον κάτοικον Ηρακλείου, 9)
την έ*ν Ήρακλείφ έδρεύου
σαν όμόρρυθμον εμπορικήν
εταιρείαν υπό την έπωνυμίαν
«Κ. καί Χ. Περάκης», 10) την
έν Ήρακλείφ εδρεύουσα ν Ά
νώνυμον εταιρείαν υπό την
έπωνυμίαν «Τραπέζα Κρήτης»
11) Ζαχαρίαν Περάκην δικη
γόρον κάτοικον Ηρακλείου,
12) Μιχαήλ Μιστράκην βαρε
λοποιόν κάτοικον Ηρακλείου,
13) Κωνσταντίνον Σ. Μορκα
τάτον Ιατρόν κάτοικον 'Ηρα
κλείου, 14) Μιχαήλ Άσκορ
δαλάκην κάτοικον Μοιρών, 15)
τό Ελληνικόν Δημόσιον, 16)
ιήν Άγροτικήν Τράπεζαν τής
Ελλάδος ώς κοί πάνΐα άλ
λον , ^ όν 6ικαιώαατ
η άξιώΧοεις εη1Χτο0 ίκ ^
μών εκατόν πεντήκοντα μιάς
χιλιάδων (151.000) έκπλειστη
ριάομστος των κατά την
ύπ' αριθμόν 8738 τής 6ης
Αύγούστου ένεστωτος έτους
έκθεσιν μου άναγκαστικοθ
πλειστηριασμοθ έκποιηθέντων
άΛΐνήτων τοθ ΓεωργΙου Γεωρ
γΐου Πιπεράκη κατοΐκου Νεύς
Άμσρίου δ γ ως προσαγάγωσι
παρά ιφ άρμοδίφ δικαστηρΐφ
πσρ' φ γενησεται ή κατάταξις
έντός της νομίμου προθεσμίας
τούς τΐτλςυς κοί τα λοιπά δι
καιολογητικα των άξιώσεών
των έγγραφα καθ'όσον ή έκ
πρόθεσμος τούτων προσαγω-
γή έσεται άπαράδεκτος. 'Εγέ
νετο έν Βόρροις Πυργιωιίσ
σης Κρήτης σήμερον την ό
γδόην Αύγούσιου τοθ χιλιο·
στοθ έννεακοσιοστοϋ τριακο
στοϋ ένάτου Ιτους,ήμέραν Τρ
την καί έν τώ Συμβολαιογρα
φεΐςρ μου (διοκτησΐα Μαρίας
Ν. Κροσαγάκη δι" ήν είσττρα
κτέα τέλη καί δικαιώματα
δρσχμο ι εκατόν δέκα πέντε.
Ό Συ^-βολσιογράφος
(Τ. Σ) Ε. Α. Κονιωτάκτκ
Ακριβές αντίγραφον.
Έν Βόρροις ούβημερόν.
Ό Συμβολαιογράφος Μοί
ρών
Ε. Α. Κονιωτάχης
■ Ό Όδβντΐατοΰς
■ ετΑγροχ
Ν.
ΛΟΓΙΑΛΗΣ ;
; Ειδοποιεί
την
αξιότιμον
πι Ι
• λατείαν τού
δτι
Ιΐανήλθεν
έκ ·
Ι τοθ ταζιδίου
καί
δέχιται8
1)2 ."
Ι Ιως 12 1)2 ν
• μ·
καί 4-7
1)2:
ι μ. μ.
ΙΙΙΙΙΙΜΙΙ.
Ιδού τό διλημμα; νά καπνίζω ή νά μή καπνίζω:
Την απάντησιν
εδωσε
Τό σιγαρέττο τού μέλλοντας.
99"
^ αί ι
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΚ0ΦΟΣ_ΤΙ1Η ΤΣΑΡΟΝ
126ον
— "Ελα, Ιλα, φοραδίτσα
μου, τώρα θά χορέψωμε! Θά
σοθ δείξω έγώ πώς χορεύουν
στίς Ισμπες τής Σιβηρίαζ οί
μεθυσμένοι μουζϊκοι, οί μου·
ζΐκοι πού μεθοθν γιά νά ξε
χνοθν τα βάσανά τους..·
Καί ό Ρασ-τοθπν άρχίζε
£να χορό, Ενα χορό δαιμονια
κό καί πρωτόγονο. Καθώς
στρο^ιλίζεται 6 χορός τόν με
θα περισσότερο κι' άπό τό
ποτό... Γύρω τού οί Τσιγγ
νοι, οί Γσιγγάνες κάνουν κύ
κλο. Οί Τσιγγάνοι παίζουν τα
β.ολιά, οί Τσιγγάνες κτυποθν
ρυθμικά τα ντέφισ... Ό Ρα
σποθτιν χορεύει, ό ΡασποΟ
τιν μεθά .. Ή μπαλλαρίνα
τής αύτοκρατορικής ΰπερας
τής Πετρουπόλεως δέν μπορεΐ
νά τόν παρακολουθήση σΐόν
χορευτικό τού Γλιγγο. Ζαλί
ζεται ...λαχσνιάζει... Σωριά
ζβται σ' £να κάθισμα... Άλλ
ό Ρασποθτιν υέ τόν Ιδιον οί
στρον έξακολουθεΐ νά χορεύη
Όσο χορεύει, δσον έγγίζε
την γή", λές κι' άντλεΐ δυνά
μεις. Χονδρές σταγόνες ίδρώ
τος κρέμονται άπό τα μαλλιά
τού... Τα γένειά τού άγρια
σάν άχτένιστ,α τραντάζοντα
στό όγριο χοροπήδημά τού
μέ κάθε τρίχα τους. Οί Τσιγ
γάνοι πατοθν στά βιολιά τους
τίς πιό παθητικές δοξαριές
ΟΙ Τσιγγάνες πά νέ νά σπά
σουν τα ντέφια. Ό ΡασποΟ
τιν χορεύει... Κι' άν Τσαμ' ε
να ωρισμένον σημείον οί Τσιγ
γάνοι μέ τα βιολιά καί τα
πρωτόγονα τραγούδια τους
τοθ μεταδίδουν άπό τή φω
τιά τους, τώρα είνε ό ΡασποΟ
τιν μέ τόν ίλιγγιώδη χορό τού
πού τούς μεταγγίζβι άπό τόν
οΤστρο τού, πού τούς μεταδί
δεί την μέθη τού...
Κι' έξαφνα, μόνος τού, δ
πως άρχισε τό χορό, μόνος
τού 6 Ρασποθτιν σταματά νά
χορεύη... Διά μιδς σωπαίνουν
τα βιολιά των Τσιγγάνων βου
βαίνονται τα ντέφια πού εηα
ζαν τρελλά οί Τσιγγάνες.., Μό
λις τελείωσβν ό χορός τοθ Ρα
σποθτιν, Τσιγγάνοι, Τσιγγά
νες, δος ό κόσμος πού εύρί
σκεται μέσα είς την αίθουσαν
είνε 6νας κόσμος χωρΐς ψυχή,
μοιάζουν μέ βάρκες πού μιά
στιγμή πρίν μέ φουσκωμένα
τα πανιά, χόρευαν στά κύμα
τα, στήν ταραγμένη θάλασσα,
κι' Ιξαφνα σιαμάτησαν καί
μένουν άκίνητες, σάν νεκρές,
έπειδή κόπηκε ό άέρας. Αύτάς
ό άέρας πού φούσκωνε τα
πανιά, ήταν ό χορός τοθ Ρα
σποθτιν!
(συνεχ(ζετσι)
ΚΟΙΜΩΜΙΚΗ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΑΡΑ
Δΰο διάσημοι καλλιτέχναι:
Ό μεγάλας Σχηνοθέτης
ΚΑΡΑ ΦΡΑΙΛΙΧ καΐ ή ΰ-
πίροχη Π4ΟΥΛΑ ΒΕΣΣΕ-
ΛΥ συνειργάαδπσαν γιά νά
μάς παρουσιάαουν μιά μέγα
λη δημιουργία:
ΗΤΑΝ (Γ ΑΥΤΟ
ΜΙΑ ΤΡΕΑΑΑ
Ή «ριπέτβια μιάς «πλής
καί άνήξερης έπαρχιύτισνς
στα υ«οΐΐτ* κβντρα τής Βιέν
νης.
ΣΗΜΕΡΟΝ
"β παγκβσμιβς κινημα
τογρβφικός μουσικβς
θρίαμβος:
*■»·-»· μελωδικο τρα.
Υβυδι τής «ηδονόλαλης:
ΖΑΗΕΤ ΜΑΧΝΤΟΝΑΑΤ
τό
γ»χ· κβΐ Οϋμ.
«αθηπχό τοδ ββρυτβνβυ:
ΝΕΑΣΩΙΕΙΤΙ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ — "Ιωάννης Κορ.
νήλιος. Μαρίκα Μαραθάκη ήορα-
βωνΐσθησαν είς Χανιά. Συνχαρη.
τήΒΑΠΤΙΣεΐΣ-Ή ΔνΙς Ήλέκτρα
Π. Κοκκέβη εβάπτισεν την παρελ..
θοθσαν Τετάρτην είς "Αγιον Γε·
ώρνιον Σεληνάρι τό άγοράκι τοθ
κ.Κωστη Παπαδάκηόνομάσσσα Λύ
τό Γεώργιον—Όρέσιην. Είς τούς
γονεΐς καί την ανάδοχον ίεύχόμβ
θα νά τοις ζήση·
***
Γύρω στήν ιτόλι.
Καί χθές δ καύσοον δέν ίφαΐνε
το μειωμένος.
—Έν πάση περιπτώσει οί προ-
κτικοί καιροσκόποι συνεφώνουν μέ
τό επίσημον μετεωρολογικόν δϊλ
τίον.
—Τό όττοΐον προέλεγεν βπό
πρβχθές, ϋ>ίσιν τού καύσωνος
έν Ελλάδι.
—Μετά την λήξιν τδν τβλευΐαΐ.
ών έορτδν καί των κινήσεων των
'Υψη Κ&ν ξένων καί τουριστών, ή ηό
λις μας επανήλθεν ·1ς την συ·
νήθη μορφήν της.
—'Ατιασχολουμέΐ'η μονον μέ
τάς φροντίδας τής έποχής καί
την κυρίως καί «Ιδικώς οικονο¬
μικήν ζωήν.
—Ή όϋθία πάντως δέν τής ά-
φαιρεϊ άλλά τουναντίον ττ^ς προ·
σθέτει δσον άφορ§ τόν δρον
κοσμούτιολις ή διεθνες άνκυρο·
βόλιον διά τόν δϊθΐον κολακεύ
εται ένΐοτε.
-ΟΙ έπισκεφθβντεί την ΣαντορΙ
νην θά ενθυμούνται βεβαίως την
νησιδα την ευρισκομένην είς τα
νοτιοδυτικά τοθ λιμενΐσκου Αγ.
ΓεωργΙου.
—Ή νησίς αυτή καθ & άνα>
φέρει τό χθεσινόν τηλεγράφημα
τοθ ΰφυπουρνείου Τύπου, κατεπον
τίσθη αιφνιδίως.
— Εύτυχώς τοθ καταττοντισμοθ
δέν «ροηγήθη ίκρηξις τού ήφαι
σΐεΐου άλλ' άαλόΐς καθίζησις τοθ
πρός τα βορειοδυτικά συγκροτή
ματος κραχήρων.
—Ή έξαφάνισις τής νη&Ιδος εί¬
νε σύνηθες φαινόμενον είς τάς ή·
φαιστειογενβϊς περιοχάς καί δίν
πρέπει νά άνησυχίΐ κανένα.
-^Έτος τής χορωδΕας τοθ κ.
Γ. ΧουρμουζΙου, ή Φ,λαρμονική
τοΰ Δήμου ύηό την Διεύθυνσιν
τού αρχιμουσικοθ κ. ΔεληβασΙλη
—"Επαιξε πρό τού βασιλέως
Καρόλου άιτοσπάσασα Ικανοτοι·
ητικάς κρΐσεις διά την αρτιότητα
μεθ' ής εκτελεί καί τό δυσκολώ
τερον μουσικόν πρόγραμμα.
—Ή παρά τό ηλεκτρικόν εργο¬
στάσιον παραλΐα εξακολουθεϊ νά
συγκεντρώνη πολύν κόσμον.
—Ό κόσμος αύτός είτε κατέρ
χεται είς τα εκεϊ κέντρν.
— Είτε είς τα βραχάκια ττΐς
άκρογιαλιάς, δπου σημειώνονται
λουόμενοι αμφοτέρων των φθ·
λων άπό τάς πλησίον συνοικίας
άλλά καί την άλλην πόλιν.
— ΟΙ παραθεοΐζοντες αύξάνον
ται καί πληθύνονται.
— "Ωστε καθ" & πληροφορούμε¬
θα να σηαειοθται κοσμική κΐνη-
σις είς τα διάφορα παραθεριστι
κά κέντρα καί τα γνωστα μέ·
χρι σήμεοον.
—Κοί τα ΰννωστα άκόμη, χά
όποϊα δέν τιαύουν νά συγκεν-
τρώνουν άπαιτητικούς φυσιολά
τρας δσον καί έυνατοϋς πεζοπό
ρους.
—Μικροποσά εκέρδισαν όπωσ
δήνοτι άρκετοΐ «άλιν έξ Ήρακλεί
ου είς την τελευταίαν κλήρωσιν
τοθ έθνικοΰ λαχείου.
—Σηαειωτέον Οτι τό Ήράκλει
όν ηύνοήθη πάλιν άπό την τύχην
κατα την προχθεσινήν κλήεωοιν
τοΰ λαχείου τοθ στόλου «ροκει
μένου περΐ τοθ πρώτου αριθμοϋ
καί άλλων δευτερευόντων.
—ΣυνβχΙζεται εΐςτοϋ Πουλακά
κη_ ή προβολή τοθ άριστοτεχνι
κου φΐλμ «Μωρά Παρθένος» τοΰ
Μπατάϊγ.
-Είς τόν Άπόλλωνα έξ άλλου
συνεχΐζεται ή ποοβολή τοθ έξαι
ρετικοθ Μργου «Ρόδα τ' ΆπρΙλη».
ΚΙΜΗΣΙΣ.-Έτανήλθεν ίζ 'Α
θηνών ό .Ιατρός κ. Άλέκος Χ·
Μαρκοδημητράκης καί δέχετσι 10
—1 π. μ. καί 4-8 μ. μ.
Ό Δήμαρχ«ς Ηρακλείου
Διακηρύττβι δτι,
'ΕκτΙθεται είς μυστικήν μειο
δοτικήν δημοπραοίαν δι' έν·
σφραγΐστων προσψορών άνευ
όρίου έκπτώσεως ή κατα-
σκευή λαΐκών λουτρών έν τη
πόλει Ηρακλείου «οπό τούς δ·
ρους τής ύπ' αριθ. 7575 5ια-
κηρύξεως.
Τό έργον προϋπολογισθή
είς δραχμάς 1.200,000.
Ή δημοπρασία ενεργηθή-
σετσι έντοθθα καί έν τώ Δή
μαρχιακώ Καταστήματι ' την
31ην Αύγούστου 1939 ημέραν
Πέμπτην καί ώραν 11—12
π. μ.
Δεκτοί γίνονται έργολάβοι
διπλωματοθχοι τοθ οίκείου
πτυχίου.
"Απαντα τα σχετικά είσί
κατατεθειμένα είς τα γρσφεΐα
τής Τεχνικάς Υπηρεσίας τοθ
Δήμου Ηρακλείου καί είς τό
Τεχνικόν Έπιμελητήριον τής
Ελλάδος είς την διάθεσιν των
ενδιαφερομένων, νά λάβωσι
γνώσιν τούτων.
Έν ΉοακλεΙω τβ 10 Αύγού
στου 1939.
Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
Μηνάς Γεωργιάδης
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή δμβολον είς
αρίστην κατάστασιν. Πληροφορίαι
καρά τω υποδηματοποιείον κ. Π4
ρου ΒλαστοΟ. ό5ός Χάνδακος.
ΑΝΟΡΘΩΣ.Ζ
Τό μεγάλο Εργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί 'Αθλιοι
567βν
Τ
Έπειτα δέ ήρξατο νά κλσίη
Άλλά πάλιν πώς νά κάμη; Νά ζήση αν6υ τής
Τιτίκας; δέν ή5ύνατο. ΆφοΟ ανεχώρησεν έκείνη
δέν τώ ίμενε πλέον άλλο ειμή ό θάνατος. Δέν ττΐ
έδωσε λόγον τιμής ν' αποθάνη; Ή Τιτίκα άνεχώρη
σε γινώσκουσα τουτο1 τή ήρεσκεν άρσ ν' αποθάνη
ό Μάριος. Καΐ, τέλος, ήτο φανερόν δή ή Τιτίκα δέν
τόν ήγάπα πλέον, άφοθ έφυγε τοιουτοτρόπως, χω
ρΐς νά τόν ειδοποιηθη, 5νευ λέξεως, άνευ γράμμα
τος, καΐ ένώ μάλιστα έγΐνωσκε την κατοικίαν τού!
ΤΙ τόν ώφέλει πλέον ή ζωή καί διατί νά ζτΐ είς
τό εξής; ™
Έπειτα δέ, νά έλθη Εως έδώ,καί νά όπισθοχω
ρήση! νά πλησιάση τόν κίνδυνον, καί νά φύγη* νά
έλθη. £ως τό ό5όφραγμα. καί νά δραπΕτεύση! νά
δραπετεύση περΐτρομος λέγων" «Είόα' άρκεϊ β,τι
εΐδα* είνε πόλεμος έμφύλιος καΐ άναχωρώ!» Ν* έγ
καταλείψη τούς φίλους τού, ένώ τόν περιέμενον! ένώ
ϊσως είχον χρεΐαν αύτόθι ένώ ήσαν μ(α δρσ,ξάνθρώ
πων εναντίον ενός στρατοθ! Νά φαν{) πρός τα πάν
τα ρίψςτσπις! πρός τόν Ζρωτα, πρός την φιλίαν, πρός
τόν λόγον τής τψής τού! Νά δώση είς την δειλίαν
τού τό πρόσχημα· τοθ πατριωτισμόν Αδύνατον
εάν τό φάσμα τοθ πατρός τού ήτο έεΐ -κάραν, έν
τώ σκότει, καί τόν έβλεπεν όηισθοχωροθντα, θά
τοθ έκτύττα τάς πλευρϊς διά τοθ πλατέος τής
σπάθης τού καί θά έκραζε πρός αύΐόν.—Έμπρός!
άνανδρε!
Έκυψ? την κεφαλήν επί τοθ στήθους τού, καί
εβυθίσθη είς νέους διαλογισμούς, μυρίους.
Τφ δντι ό πατήρ τού θά ώηγΐζετο; ΚσΙ διατί;
Διότι είνε είνε περιστάσεις, καθ" άς ή έπανάστα-
σις καθΐσταται χρέος.
Πρόκειτσι περί ίδέας Ιεράς, Ή πατρίς θρηνεϊ,
έστω! άλλ' ή φιλανθρωπία άγάλλβτσι. Καί άρά γε
είνε άληθές δΐι θρηνεϊ ή πατρίς; Ή Γαλλία αίμάσ
σει, άλλ' ή ελευθερία μειδια καί ενώπιον τοΟ μει
διάματος τής ελευθερίας, ή Γαλλία λη7μονεΐ τό
τραθμά της.
Κ' £πε τα έξεταζομένων των πραγμάτων έκ πε
ριωπής Ιτι υψηλοτέρας, ποίον εμφύλιον πόλεμον
Ιρχονταΐ καί λέγουν;
ΤΙ σημαίνει έμφύλιος πόλεμος; 'Υπάρχει άρά γε
πόλεμος κατά άλλοτρίων; Μήπως πας πόλεμος δέν
είνε πόλεμος μετσξύ αδελφόν;
Ό χαρακτήρ παντός πολέμου είνε ό σκοτιός,
δι* δν αύτάς κινεϊται. Δέν ύηάρχει ιτόλεμος άλ
λότριος, οιοΐε έμφύλιος' ύπάρχει πόλεμος άδικος
καί πόλεμος δίκαιος.
Μέχρι τής ημέρας, καθ' ήν θά συνταχθή τό άν
θρώπινον συνυποσχετικόν, ό πόλεμος, έκεΐνος τού
λάχιστον ό πόλεμος, όστις είνε ό αγών τοθ σπεύ
δοντος μέλλοντας κατά τοθ βραδόνοντος παρελθόν
τος, δύναται νά υπάρχη άναγκαΓος. Κατά τί ό τοι
οθτος πόλεμος είνε άξιοκατάκριτος;
(συνεχίζεται)
ρ·
ί ΛΕίΚΗ ΠΟΤΑΣΣΑ ΑΠΗΡ
"Ολβι, οί χρηαιμοποιήσαντες την λευκήν πο¬
τασσαν «ΑΣΤΗΡ» περιεκτικότητβς 96—98 β)β:
έπείοβησαν ότι είναι ασυγκρίτως ανωτέρα καΐ συμφβρω
τέρα άπό κάθκ άλλην ποτασσαν:
1) διότι άποξηραίνει την σταφίδα κατά 24-48 ώρας
ενωρίτερον καί έτβι άποφεΰνονται πολλοί κίνδυνοΐ άπό
δρβσβΰλβς καί βροχήν.
2) Διότι αποδίδει ώραιότατον ξανθόν χρωματισμόν
διαρκείας.
3) Διότι ή σταφίς διαρκεΐ περισσότερον, δέν παθαίνει
ζαχάρωμα, ©υτε άα3(δβι χαί:
4) Διότι διαλύεται ευκολώτερον χαί καθ' ολοκληρίαν
καί δέν άφηνει χατακάθια,
κ. κ. ΣταφιδοπαραγωγοΙ,
"θσοι Ις" υμών δέν εδοκίμασαν άκόμη την λευκήν πό
τασσαν «ΑΣΤΗΡ» 96—98 ο)ο καΐ αυνεπ&ς, άμφΐβχλλουν
διά την άνωτερότητα καί άποτελβσματιχότητα αύτη;, πά
ρακαλοΰνται δπως μάς όηλώσουν τουτο καί είμεθα πρόθυ
μοί νά ενεργήσωμεν πάραυτα χαί αίς τοϋς άπλωτούς των
συγκβιτιχά πειράματα μέ την λευκήν ποτασσαν «4£ΤΗΡ»
άφ' ενός (την όποιαν θά παρέχωμεν δωρεάν ώς καί τα ϊ
ξοδα μβταβάσεως επί τόπου) χαί μέ κυανην η λευκήν πό
τασσαν οιανδήποτε μάρκας άφ' ετέρου (την οποίαν θά
προμηθβύουν οί ένδιαφβρόμενοθ χαί τότβ ασφαλώς θά
άντιληφβωσι την διαφοράν.
Δρχ. 50.000 000. (Πεντήκοντα έχατ. δραχμήν),
χατά τοΰς μβτριωτέΐους ΰπολογισμοϋς, θά εισπράττη έτησί
ως ό Νομό$ Ηρακλείου παραπάνω άπό έσα είβπράττβι μί
χρι σήμερον, βταν θά γενικευθή ή χρήσις της λευχής πό
τάσβης ΑΣ1ΗΡ, άπό ποιοτικήν διαφοράν σταφίδος Διά
τουτο ολβι εχετε συμφέρον νά δβκΐμάσητβ την ποτασσαν
ταύτην χαί δέν θά την ένχκτολκίψετε ποτέ.
Βρβοέχβτβ, ομως, καί ζητεϊτε Γ.άντοτβ, οχι άιλώς λευ
κήν ποτασσαν, άλλά την μάρκαν ΑΣΤΗΡ έπιμόννς, διό
τι ό συναγωνισμός, θελων προφαν ώς νά έπωφεληθή τής
φΑμης της ποτάβσης ΑΣΤΗΡ, έκέμισβ λευκήν ποτασσαν
αλλης μάρκας χαί αλλης ποιότητος.
Άποχλίΐστικοΐ βΐσανωγείς έν Κρήτα:
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ,
■■■■■■■■■■■■νιβΒεΐΗειεΐΜΜΗειαιΐΝπιιΐΗΤΐαει
■■ειειειειτιε«εΐιιειεΐΗεΐΜΗεΐΒειειειεΐΒΒεΐεΐειειει·ει*
"ΟΑΑΛΑΑΙΟ1, ΛΥΚΕΙΟΝ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Γνωστβπβιεϊται εί; τ«ύς ενδιαφερομένους, 2η
άπό 1ης Αύγβύστβυ λειτουργοϋν τα θερινά φρβν-
τιστήρι* έν τώ «Παλλαδίω».
Πάντα τα μαδήματα διδάοκουν είδικβΐ καθη¬
γηταί.
Φ»λόλογ·ι: Γ. Πα«αγ8«ργί·υ, Κ. ϊτρατηδάχηί,
Ιωάν. ϊαρρής,
Μα8πμ*πχβί: Κ. Π©ντιχάχη?, Ε. Άσχβϊυλάχπί·
Φυβικός: Ε.
■ιιιι·ιηιΐιΐΜΐηΐΜΐΐΗΐ«"Μ·>εΐηηιηιιιιιΐ
Έγκυκλοπα ιδε ία
νά
ΑΓ έκεΐνους πού οέλουν
πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι* δλους.
ΦΩΤΟΒΟΑΟΥΝΤΑ ΣΩΜΑΤΑ
Α'.
Άπδ των σχηλών τοθ διεθνοθς
τύπου έξαχολουθεΐ πάντοτε νά γί-
νιται λόγος διά την «/υναΐχα μέ
την φωΐεινήν καρδιά». Πρόειται
πιρΐ τής !Ι:αλίδος Άννας Μορά
νο πού νοσηλίύιται είς τό νοσοχο
μιίον τοθ Πιράνο καρά ήν Τερ¬
γέστην, χαΐ άπό τό στήθος τής
οποίας έ«πέμτΐε:αι φί>ί Ή "Αν¬
να Μοράνο, μ,'ά μεσίκοπίς γυναΣ-
κα ΊταλοΟ έργαΐου, είοήχθη είς
τό νοσοκομείον ώ; πάσχουσ* ά«ϊ
άσθμα. Μια νύχια, ή άοελφή τή";
υπηρεσίας, παρετήρησε* επάνω α-
πό τό πρίσιβπον τή; άσθενοθς μ;ά
ψΐζ λάμψιν. Μίσα είς
τό σ«οτεινόν δωμάτιον ?έν ή;^ν
αναμμένος παρά ίνας ασθκνής ή
λικτριχός λαμπτήί. Τίποτε ίέν ί
δλό έ ί ή
ή
διχαιολόγει, μέοα είς τ4
το5 δω,ιχτίοι;, την λίμψ;ν
άοελφή παρεχ,ήί.ηην έΐτάνω
το πρόσωπον τής άσθμαΐίχής. Μέ
περιέργειαν ή νοσοχόμος ίλϊ
σε, χαί χαθώ; ίκανΐ νά
η
τό σεντόνΐ πού εσκέπαζε τό σο&μα
τής άσθενοΰί, παρεΐήρησεν Ικπλη
χτος 5τι άπό τό άοισ:ερόν μέρος
τοθ στήθους της ίβγαίνε μι^ έν
πρασινοχύανος λάμψις. Τό
μψ
φώς είχεν άρκιιήν ϊντασιν ώ:τε
νά τΐϊρνόί την νυκτικιά τή; άοθε
νοθς χά! νά φωτίζη μέ την άντα
νάκλασίν τού τό πρόσωπον τής
άσθενβθς!
ΨΥΧΡΟΝ ΦΩΣ
Έ άδελφή έχ^λεσε μίαν &Χψ
νοσοκόμον, ή όποία παρέστη μέ
την ιδίαν έκπληξιν μάρτυς τοθ πε
ριίργου φαινομίνου. Δέν πιστευε
χαί αυτή) τα μάτια της. Έχάλε-
σαν τόν ιατρόν πού είχεν δπηρε
οίαν εκείνην την νύτα δ ίποΐος
έξύπνησΐ την άσθενή γυναΙα χαί
την ήώτησεν ά"ν είχε ποΐέ της πά
ρατηνήιη τό φωτεινόν φαινόμενον
τοθ α;ήθου; της. Ή "Αννα Μορά
νο Σέν έδϊΐξΐ την πχραμιχράν έκ
πληξιν, τού; ίίπεν 5π διετέλει
πρό πολλοθ έν γνώσει τοθ περιέρ
γου φαινομένου τοθ στήθοκς της
χαί
μόνον
διότι ή μυστική αυτή λεπτομέρεΐα
ϊοθ σώματός της ήρχετο—κυριολε
χιιχώς—είς φώς δίδομίνου δτι ό
άνδρας της δέν
νά γίνη β&
?υβος περί τό περίεργον φα νόμε
νόν τοθ στήΒου; της κ«2 τήί είχεν
έπιστήση την
χη; 8ταν
είαήγετο πρίς θεραπείαν είς τό
νοσΐχομεΐαν. Έν τφ μΐταξύ ή λάμ
ψις ήρχισε νά σβίνη χαί ιω; 2
τού φθάση καΐ ό διύΐερος ίαΐρός,
Δνμίνικος Σάμπο είχε σβύσει δλο
τελδς. Οί δύο ΙατροΙ Ιξήτασχν
την άσθενή χαί πρώιη των μέρι
μνα ήταν νά διαπιστώσουν μήπω;
ή έπιδερμ!; τής άσθενοθς είχε τρ:
6ή μέ φωσφορίζουσάν τίνα Ολην.
(συνεχίζεται)
Άριθμ, 13851.
Περίληψις προγροίμματος
πλειστηριασμοϋ
ηλ Σπσθαράκη, δυτικώς καί
βορείως ΒασιλεΙου Ρυσάκη καί
νοτίως μέ βάγκα τί) έπισπεύ-
σει τής ένυποθήκου δανβιστρΐ
Ό συμβολαιογράφος Ήρα σς Έθνικής Κτηματικής Τρα
κλεΐου Εύστράτιος Θεοδώρου πέζης τής Ελλάδος τ,ρός ά
Γαρεφαλάκης έν Ηρακλείω πόληψιν ττ]ς ένυποθήκου άπαι-
έδρεύων καί
ποιώ δτι:
κάτοικον δηλο·
Εκτίθημι είς δημόσιον άναγ
καστικόν τιλειστηριαομόν τό
επόμενον άκίνητον των όψει-
τήσεώς της έκ Λιρών Στερ
λινών Αγγλίας εβδομήκοντα
έξ, σελλινίων τεσσάρων κοΐ
πέννας μιάς (£76—4—1)είς συ
νάλλαγμα δψεως επί Λονδίνου
τιδ Ν.κολάου Πεδιαδιτάκη, 2) | ρμ
Ν;κολάου Δημητρίου Μσρνέ|ΐ928
Ά Σύλλ
λετών 1) Μαρίας χήρας Δημη|κα1 τών έξόδων εκτελέσεως,
τρίου Μαρνέλου τόν γένος Πά ι στηριζομένη., είς τα ύπ' ά-
δ Νκλάο Πδδά 2) | ς 2503 κα!25Π έτους
ημηρ ρ|ΐ928 συμβόλσια τοθ συμβθ-
λου κάτοικον Άγίου Σύλλα λαιογράφου Ηρακλείου Κων-
Τεμένους καί 3) Κωνστ. Δημη σταντίνου Ζαχαριάδου καί δι*
τρΐου Μαρνέλου κατοίκουΆγ ήν άπαίτησιν έπετάγη διά τής
Βλάσση Τεμένους κείμενον| υπό χρονολογίαν 19 Ιουλίου
είς θέσιν «Δρθν γ] Γλυσίδισ», 1933 επιταγής τής ίπισπευδού
ττερ;φερείσς Άγίου Σύλλα Τε σης ή ώς εΓρηται Μαρία Μαρ
μένους τοθ Είρηνοδικείου'Ηρα νέλου δι'έίυτήν καί ώς έΐτίτρο
κλείου ήτοι άμπελον των ποι
κιλιών σουλτανίνας, τακτα καί
κοτσιφάλι εκτάσεως δέκα
στρεμμάτων συνορευομένην
κιήαοσι ανατολικώς Γεωργί
Ν Έ
ποςτών τότε άνηλίκων τέκνον
της Εμμανουήλ, Γεωργίου
καί Κωνσταντίνου Δημ. Μαρ
νέλου καθ' ά δείκνυται
Τα τηλεγραφήματα
διά την 4ην Αύγούστου.
Πρός τόν πρωθυπουργόν χ. Ί.
Μεταξάν καί τό Ύφυπβυργείον
Τώπου καί Τουρισμοΰ απεστάλη¬
σαν διά την 4ην Αϋγούστου βερ
μά συγχαρητήρια τηλεγραφήμα-
τα και τοιαΰτα βυμμΕτοχης είς
τόν έβρτασμόν άπό μέρους των
κάτωθι κβινοτήτων κ*1 όργανώαε
ών τού νομοΰ μ άς, ύπογρ»ζρέμενα
ώς άκολού9»ς:
ΚΕΦ*ΛΟΒΡΥ8ΙΟΥ. Γιαλια-
δάκης, Γιαλιαδάκηί, Κουτχκης
ΒΑΧΟΥ. Λαϊχή έαιτροπό: Πνβυ
ματικάκπς, Χρηστάκης, Λουλά
κης. Άγνϊλάκης. Νιταδωράκη;,
Χαλκαδάκηϊ, Καργιβλάκης,Σταυ
ρακακης.
ΦΟΔΕΛΒ. Πρύεδρος
Συνεται
ρισμοΰ Γεώργιος Μελιααάκης·
ης
Λα'ίκή έπιτροκή
Καλεσοων Θεωδβρκκης, Στρατι
Μακρχκης, Κανακάκης,
δ Βασιλάκης, Σι·
ΤΕΑΛΙΚΛΚΙ. Ό πρόκδρος Γε
ωργιχου Πιστωπχοΰ £υνβταιρι
σμοΰ Έμμ Χατζηγβωργίου.
ΜΟΚΝΙΕΒΗ ΚΑΜΑΡΑ. Πρέε
δρο; Διοιχητικοΰ ΣυμβουλΙου Γε
ωΐνιχοΰ Συνεταιρισμόν Νικόλαος
Μουλιταά;.
ΓΟΥΒ44Ν Έπιτροΐτιι έβρτα
σμβδ Κ. Μαρκάκης. Αθαν. Καπϊ
τανάχης, Γεώρ. Χειρακχχη;, Γ.
Πεπονάκης, Ιωάν. £ταυρουλά
κης, Γεωρ. Σταυρουλάκης. Φραγ.
Χειρακχκπς.
ΧΙίΡϊθΝΗΪΟΥ. Λ«ϊχή έ«ιτρο
πή: Γεώρ. Βλαχάκης, Δημ. Πακα
δάχης, Γεώρ. Αλεξανδράκης, Γ.
Γιαννουλάκη;, Γεώρ Παπαδάκη;,
Γεώρ. Κασσαβέτης κκΐ Δημ. Άλ«
ξαν3ρ4χπς
ΡΟΓΔΙΑΣ. Έπιτροηή έορτα-
σμοΰ Ρογδιάς Ηρακλείου
ΑΧΕΗΔΡΙΑ. Πρόεδρος Κοινο
τητος 'Αχβνδριά Έμμ. Ξηρουχά
κης.
ΕΟΙΑΣ, Πρύεδρος Κοινότητος
'Εθιάς Εΰχγ. Βϊλεγράκη; Λαΐκή
έπιτροπή 'Αγγβλιδάκης, Βελεγρά
κης, Ββλεγράκης.
ΠΥΡΓΟΥ. Πρόεδρος Κοινότη
τος Πύργου Μονοφατσίου Ί Κα
ρουζάκης.
ΤΕΦΕΛΤΟΥ. Λαϊχή έπιτροπή
Καραμαλάκπ;, Χατζη κωνσταντί¬
νου, Ψυμουλάκης. Διοικητήν Ε.
Ο.Ν Βϊνέρης.
ΑΣΗΜΙΟΥ. Προεδρείον Λαΐ
κης έπιτροιτης Γ. 'Ανγελιδάκπς,
Γ. Καλιταουνάκης, Κωνστ. Κάλι
τοουνάκης
ΠΡΑΙΓΩΡΙΛΝ. Πρέβδρος Κοι
νοτητος Οραιτωρίων Νικ. Κβφα
λάκης
ΠΛ
Πρόβδρος
Κοινότητος,Παρανύμφων Γεώργ.
Δημπτράκη;.
ΣΤΕΡ^ΩΧ. Πρόΐ&ρος Κβινό
τητος Στέρναν Αριστείδης Φραγ
χχχης.
ΧΑΡΑΚΟΣ. Πρόεδρος Κβινό
τη τος Χάρακος Νικόλ. Τζερνιάς.
τοθ ύπ' αριθμόν 10319 τής 7Κλείου
τοθ δικαστικοθ κλητήοος τοθ
Πρωτοδικείου Ηρακλείου Έμ
μανουήλ Άρκουλάκη.
Ό πλειστηοιασμός γενήσε
ται ενώπιον μου ή τοθ νο
μίμου άναπληρωτοθ μου την
17ην Σεπτεμβρίου ένεστώτος
Ιτους ημέραν Κυριακήν καί
ώραν 10—12 πρό μεσημβρίας
καί έν τώ ένταθθα καί παρά
την οδόν «Χάνδακος» ίδιοκτή
τφ Συμβολαιογραφείω μου,
ένθα καί δτε καλοθνται οί
βουλόμενοι νάττλειοδοτήσωσιν.
Ώς πρώτην προσφοράν ώοι
σεν ή έπισπεύδουσα τό ποσόν
των δραχμών 15.000 διά τό
ώς άνω άκίνητον, βστις δέ
προσφέρει την αναγκαίαν α¬
σφάλειαν δικαιοθται νά πλειό
δοτήση.
Ό τελευταΐος ύπερθεματι
στής ύποχρεοθται νά καταβά¬
λη τό έκπλειστηρίασμα πρός
την έπισπεύδουσαν δανείστρι-
αν συμφώνως, τώ Νόμφ.
•Η παροθσα δημοσιευθήτω
είς τάς ένταθθα έκδιδομένας
έφημρρίδας, «Ί5ην» την 18ην
Ιουλίου ένεστώτος έτους,
.«Άνόρθωσιν» την 12ην Αύ
γούστου ίδίου έτους καί
«Δρασιν» την ΙΟην Σεπτβμ
βρίου Ιδίου ετους-
Έν Ήρακλείφ τβ 14 Ιουλίου
1939.
Ό Συμβολσιογράφος Ήρα
ου Νταφέρμου κσΐ Έμμανου Όκτωβρίου'1933 άποδει=τικοΟ;
Ε. ©. Γαρεφαλάκης
ΣΤΑΦΙΔΟΧΑΡΤΑ
Παρελάβομεν:
2ΤΑΦΙΔΟΧΑΡΤΟ είς ρολους έξνιρετιχης ποιότητος κα. άντο-
χ ής—διά τό άσφαλέστερον απλωμα τής σταφίδος.
ΧΑΡΤΙΚΑ 1ΥΣΚΕΥΑΣΙΑ2 ΣΤΑΦΥΛΩΝ εΐε μεγάλην ποι-
κιλίαν, τα μόνα χατάλληλα διά τάς έξαγωγας Αιγυπτου, Εύρώπης,
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης.
ΣΠΑΓΓΟΥΣ χονδρούς καί ψιλοΰς (χαννάβεως—αθανάτων) διά
τό δέσιμο κιβώτιων, χα^ασιών καί σταφιδβσάχχων.
ΓΡΑΔΑ μετρήσεως ποτάσης καί ρακης.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ
Προτοΰ ττρίβήτε είς άγοράς χαρτικών: Διαθέτομεν τα σοβαρώτε-
ρα στόκ έμπορεύματος. Είσάγομεν τα εϊδη μας άπευθείας έξ Εύρώ-
πης καί διά τουτο κρατοΰμεν πάντοτε τάς τιμάς των είς χαμηλα
επί «δα.
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝ εύθηνήν, ταχείαν, έπιμεμελημένην
εκτύπωσιν των διαφημιστιχ&ν χαλυμάτων σταφυλών καί σταφίδος,
μονόχρωμον ή πολύχρωμον είς τας ΜΟΝΑΔΙΚΑΣ τυπογραφικάς
εγκαταστάσεις μ«ς υπό τούς συμφερωτέρους έρους.
ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ =
ΝΙΚΟΛ. ΑΛΙΚΙΩΤΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλατ. Βενιζέλου τηλίφ. 2-96.
ΥΠ)£ΤΗΝΑ—ΒΡΓΟϋΤΑΧΙΑ οδός 1866 τηλ. 2-95.
—Οί κερδιαμένοι αριθμοί
τού Έθνιχοΰ Λχχείου.
Κατα την κλήρωσιν τής Α'.
ημέρας τής Δ'. κληρώσεως τοθ
έθνικοθ λαχείοι/(9 Αύγούστου) έξη
χθησα^ οί έξής' άριθμοΐ πωλη-
θέντες έν Ηρακλείω:
8821 χιρδίζων δρχ. 2000,
53050 δρχ. 2000 χαί 91135 δρχ.
2000.
ΟΕ έπόμΐνοΓ άριθμοΐ χερδίζουν
άνά δρχ. 1000 ίκαστος: 2951,
2954, 19412 19419. 19449,
20572, 32131, 40215, 51228.
51272, 51297, 53049, 60195.
67316, 75280, 77787, 85893,
91111. 91171, 91188, 96987,
99651, 51249.
—Δωρεά.
Ή οΐκογένεια Ιω. Φορτσάκη
κατέθεσεν είς τό".ΙΙτωχοχ©μ6ί©νδρ.
1000 διά το τρίμηνον μνημόσυ¬
νον τοΰ συζύγβυ χαί πατρός των
Ί, Φορτσάκη.
—Ή χ Μαρία χήρα Μ. Λυρά
κη κατέθεσε δρ. 500 δι' ετήσιον
μνημόσυνον τού ουζώγβυ της Μι
χαήλ Λυράχη.
—Διανυκτερευοντα φαρμα¬
κείω.
Σήμερον 12ην Αύγοϋβτβυ θά
διανυχτβρεΰσουν τα φαρμαχβΐα
Άριστ. Χαλκιαδάκη χαί Άποατ.
Ζαφΐιρίου.
—Ή κυχλοφβρία κατά την
εορτήν τής Μεγάλης Πα¬
ναγίας.
Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής 49ης
κοινης δΐδυθώνσεως αυτοκίνητον
κατά την προσέχη Τρίτην ημέραν
καθ' ήν ώς γνωστόν πανηνυρίζβι
έ καθβδρικός ναος της Μΐγάλπς
Παναγίας Νεαπόλεως, θά διατίθεν
ται αΰτοκίνητα διά την μεταφο
ράν τού χοινοδ έκεϊ ά πό 4—5
πρωϊνής.
—Ή πχρασχευή φχγητΰν
άπό πατάταν.
Δι' ΰπουργικής αποφάσεως ά
νεστάλη άπο προχθές ή άγορανο
μιχή διάταξις πβρΐ υποχρεωτικός
παραβΜβυής γϊωμήλων «Ις τα έ
στιατόρια καθότι ηρθησαν β! λό
γοι οΐτινες επέβαλλον την πβραι
τέρω διατήρησιν τοΰ μέτρου.
—Πρόσκλησις.
Διά της ύπ' αριθ. 76867 άπβφά
οίας τοθ ύπουρνεΐου τής Παιδεί
άς διετάχθη ήμέρα συνχνν«ύσε
ως των Προσχόπων τής πιριφϊρβί
ο5 Ήραχλβίου είς την Εθνικήν
■Οργάνωσιν Νβολαΐας ή 13η Αΰ
γοΰστου έ. ϊ. Καλοΰμβν έθβν &
πάντας τοϋς χ. χ. ί'Αξιωματιχού;,
Βαθμοφόρους «αί Προακόπου;
τή; τοπικής περιοχής Ηρακλείου
όπως προσέλθωσιν έν οτβλή την
προσέχη Κυριακήν 13ην τρ. μη
νές καΐ ώ?αν 7 30 πρωϊνήν έν τώ
ενταύθα Προοκοπείω ίνα έν σώμα
τι μετά τής Σημαίας ημών μβτα
βωμεν είς τό Δημοτικόν Άγοο
κήπιον ένθα ωρίσθη ότι θά λάβη
χώραν ή τϊλβτή τής συγχωνϊύ
σεως
Έν Ήραχλβίω τό 10η Αΰγού
ότου 1939.
(Έκ τού Γραφείου τής Τοιτικής
Έφορίίας),
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Προακαλοθνται άπαντες οί χ.
χ. χάτοχοι ραδιοφώνων, παντός
τύπου, τής πίλεως Ηρακλείου,
ίπως προσέλθωσιν έντός διημέρου
είς τα γραφεία τοϋ ένταθθα τμή
ματος Ασφαλείας, φέροντες άπα
ραιτήτω; μεθ' ίχυτών καί τας α¬
δείας κατοχής χαί λειτουργίας
των ραδιοφώνων των.
Ηράκλειον τή 8 Αύγούστου 1939
Ό Διοιχητής Άσφαλείαί
Νικ. ϊτ«»*νάχης
ι
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ
Πρωΐα Σαφβάτου
12 Αύγούστου 1939
123 Ώρα
ΕΝΤΟΝΩΣ &ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΙΛΣ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ
ΤΩΝ ΙΙΠΟΝΒΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΗ
ΒΑ ΛΗΦΒΟΥΗ ΣΥΗΤΟΝΛ ΜΕΤΡΛ
ΑΘΗΝΑΙ 11 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας.)—Σημερινά τηλεγρα
φηματα πρός τό Αθηναϊκον Πρακτο
ρείον άναφέρουν ότι ή Αγγλικη καί ή
Γαλλική κυβέρνησις υπέβαλον σήμερον
άπό κοινοθ, έντονον διαμαρτυρίαν είς
την κυβέρνησιν τού Τόκιο σχετικώς μέ
τούς τελευταίους βομβαρδισμούς των
Ίαπώνων συνεπεία των οποίων κατε-
βτράφησαν δύο Άγγλικά άτμόπλοια.
* Αμφότεραι αί δυνάμεις τονίζουν ό¬
τι είς περίπτωσιν επαναλήψεως των ία·
πωνικών τούτων ύπερβασιών,θά ληφθούν
σύντονα μέτρα αποσκοπούντα είς τόν έ-
ξαναγκασμό* τής Ίαπωνίας νά περιορί¬
ση την πολεμικήν της δράσιν έντός των
όρίων των έπιτρεπομένων άπό τα διεθνή
νόμιμα.
ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΜΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡ.ΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΜΕΤΑΞΑ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον ό έν Α¬
θήναις πρεσβευτής τής Μεγάλης Βρετ¬
τανίας κ. Πάλαιρετ επεσκέφθη τόν πρωθ
υπουργόν κ. »Ι. Μεταξάν καί συνωμί'
ληαε μετ* αυτού.
Ή συνομιλία τού κ. Πάλαιρετ με·
τα τοΰ κ.Πρωθυπουργού, διήρκεσεν επ»
αρκετόν.
ΑΠΟΔΙ&ίΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΛΣΙΑ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΕΝ ΑΥΣΤΡΙΑ
ΤΣΙΑΝΟ ΚΑΙ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Αύγούστου (τού άν
ταποκρίτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
Παρισίων καί Λονδίνου ότι καί αί έκεϊ
έφημερίδες άποδίδουνίδιαιτέραν σημασί
αν είς τάς διεξαχθησομένας σήμερον έν
Σαλσμπούργκ τής παλαιάς /Αυστρίας
συνομιλίας μεταξύ τού Ιταλού ύπουρ-
γοΰ των Εξωτερικών κ. Τσιάνο καί
τοΰ ύπουργού των Εξωτερικών τού
Ράϊχ φόν Ρίμπεντροπ.
ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ
Η ΝΕΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Αύγούστου(τού άν
ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
Μπούργκος ότι αύριον (σήμερον) όρκί
ζεται ή νέα Ίσπανική κυβέρνησις.
ΕΠΕΤΥΧΕΝ Η ΑΣΚΗΣΙΣ
ΕΒΙΛΡΟΜΗΣ ΕΗΙΗΤΙίΝ ΤΟΥ ΑΟΝΔΙΝΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Αύγούατου (τού άν
ταποκριτού μας).— Κα-ςά τα έκ τού έ
ξωτερικοΰ τηλεγραφήι».ατα ώρισμένοι κύ
κλοι στρατιωτικών ειδικήν θκωρούν, ώς
έκιτυχοΰσαν την άσκησιν τής άεροπορι-
κης έπιδρομής εναντίον τού Λονδίνου
έν συνδυασμώ μέ την αρτίαν λειτουργί¬
αν τής άεραμύνης.
τί
ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΑΘΗΝ%Ι 1 1 Αύγούστου (τού άν
ταηοκριτού μας).—- Τό σημερινόν έβοο>
μαδιαίονύπουργικόν συμβούλιον, συνελ¬
θόν την πρωΐαν υπό την προεδρίαν τού
κ. Λΐεταξά εξήτασε νομοθετικά ζητή-
ματα.
Ο ΛΟΓΟ
ΔΙΑ ΤΑ
ΙΧΥ
ΟΥ ΓΧΑ1ΡΙΓΚ
ΌΜΑΤΙΧΑ ΕΡΓΑ
Στασιμότης
και μετά τόν λόγον τοΰ Φόρστερ.
Σχόλια τοΰ διεθνοΰς τύπου.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 11 Αύγού¬
στου (Ιδιαιτέρα ύπηοεσΐα τής
«Ανορθώσεως»)— Ενώπιον
εκατόν χιλιάδων λαοθ τοθ
Δάντσιγκ εξεφώνησε χθές τό
εσπέρας τόν άναγγελθέντα λό
γον τού ό κ. Φόρστερ. «ΟΙ κά
τοικοι τοθ Δάντσιγκ, είπεν,
δέν απήντησαν άκόμη είς τάς
συνεχεΐς προκλήσβις. "Εξ α¬
φορμάς ομως των πιέσεων πού
ύφΐστανται έκ μέρους τής Πό
λωνΐας καί των σύμμαχον
της ή κατάστασις άπέβη κρί
σιμος. Ή ελευθέρα πόλις κα
τέληξεν, έλπΐζει είς την ενω
σιν της μέ τό Ράϊχ καί έκλι
παρεΐ τόν Φύρερ νά την προ
σσρτήσρ τάχιστα»
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Αύγούστου —
Τα πρακτορείον «Τρανσκοντι·
ναντάλ>μεταδ'δει δτι οί Πολω
νικοί κύκλοι δέν άποδΐδουν
σπουδαίον σημασίαν είς τόν
λόγον τοθ Φόρστερ, μηδέν
έκπροσωποθντος, είμή τό κόμ
μα των «Ναζ!» μόνον. Θεω-
ροθν τόν λόγον τούτον ποοωρι
σμένον δι" εσωτερικήν μάλλον
κατανάλωσιν καί άνευ οοβοτ
ρών συνεπειών.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ Π Αύγούστου.—
ΑΙ γαλλικαΐ έφηαερΐδες χωρΐς
νά έκφράζουν ανησυχίας έκ
τοθ λόγου τοθ κ. Φόρστερ γρά
φουν ότι διά τοθ λόγου σύ
τοθ έγκαινιάζεται «εκστρατείαι
έκφοβσμοΟ».Ή «Ήμέρα» έξαΐ
ρει την ψυχραιμίαν μέ την ό
ποΐαν έδέχθησαν οί Πολω·
νοί τόν λόγον τοθ κ. Φόρ¬
στερ Τό «Εξέλσιορ» παρατη
ρεΐ δ ΐι 6 λόγος ου τος προ
δίδει δισταγμόν πρό ιτών τε
ραστίων εύθυνών πού συνεπά
γεται είς νέος ττόλεμος καί
άφήνει ττεριθώρια δ^ά λογικω
τέρσο σχέψΒΐς.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ Π Αύγού
ότου—Ό Άγγλικός τύπος
γράφει δτι ό λόγος τοθ κ. Φόρ
στερ δέν μετέβαλε την έν Εύ
ρώτιη κατάστασιν οθτβ καί έ
χειροτέρευσεν εύτυχώς την θε
σιν τής ελευθέρας πόλεως. Ό
«Ήμερήσιος τηλέγραφος» πά
ρατηοβΐ δτι μολονότι ό λόγος
δέν ήτο σαφής είναι 4έν τού
τοις πιθανόν νά συντελέση
είς μεγαλυτέραν Ιτι Εντασιν
τής Εύρωπαϊκής κρίσεως. Πάν
τως, έπιλέγει, την τελευταίαν
λέξιν Ιχει ό Φύρερ.
ΡΩΜΗ 11 Αύγούστου.—Με
γάλη σημασΐα άποδίδεται υπό
των γερμανικών κύκλων είς τό
ταξΐδιον τοϋ κ. Τσιάνο διότι
ή συνάντησις τοθ ΊταλοΟ
πουργοθ μετά τοθ κ. Ριμπβν
τροπ συμπίπτει είς πολύ δυ
σκόλους στιγμάς, πρόκεααι
δέ κατά την συνάντησιν αύ
των νά καθορισθή ή έν γένει
στάσις των δύο χωρών Ιναντι
ξ διεθνοθς καταστάσεως.
Έκτραχυνονται
αι σχέσεις Αγγλίας και Ίαπωνίας.
Ή διακοππ των διαπραγματεύσεων.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Αύγούστου (ί
διαιτέρα ύπηρεσ(α).— Τό πρα
κτορεΐον «Ντομέϊ» μεταδίδει
έκ Τόκιο δτι ή Ίαπωνική Κυ
βέρνησις προτίθεται νά λάβη
αύστηρά άντιβρεττανικά μέ·
τρα εάν ή Αγγλικη Κυβέρνη
σις δέν σπεύση ν' αποστείλη
δδηγίας είς τόν πρεσβευτήν
της πρός συνέχισιν των δια
πραγματεύσεων. Κατ' άλλας
πληροφορίαΓ αφιχθη είς Πεκΐ
νόν Ίαπωνική αποστόλη μέ
σκοπόν νά οργανωθή άντιαγ
γλικάς διαδηλώσεις.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Αύγούστου.
—Ό έν Τόκιο Άγγλος πρε
σβευτής συνηντήθη σήμερον
έκεΐ μετά τοθ άρχηγοΟ
τής Ίαπωνικής 'Επιτροτιής
των διαπραγματεύσεων. Ό
Ιάπων διπλωμάτης έξέφοασεν
είς τόν Άγγλον πρβσβευτήν
την απορίαν καί την λύπην
τού διότι τό Λονδίνον δέν ά
ποστέλλει όδηγΐας διά τάς δια
αραγματεύσεις.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Αύγούστου.—
Ό έν Βερολίνω Ιάπων πρε
σβευτής καταβάλλει μεγάλας
προσπαθείας πρός σύνοψιν
συμφώνου συμμαχίας μεταξύ
ΓβρμανΙας, Ιταλίας καί Ίαπω
νΐας.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Αϋγούστου.—
Τηλεγραφοθν έκ Τόκιο δτι συ
νήλθε σήμερον τό υπουργικόν
συμβούλιον καί ήσχολήθη μέ
τάς Άγγλοΐαττωνικάς σχέσεις
καί την διακοπήν των δια
πραγματεύσεων. Ό κ. Άρί
τα εξέθεσε την κατάστασιν
ώς εχει σήμερον καί έξέφρα
σε την έλπΐδα πιθανής έπανα
λήψεως των νδιαπραγματεύσε
ών έντός των ημερών διά τό
ζήτημα τής Αγγλικη^ έκχωρή
σεως είς Τιέν Τσΐν.
ΑΙ έφημερίδες, άσχολούμε
ναι μέ τα προβλήματα τής
Άπω Ανατολάς γράφουν 8τι
αί σχέσεις Αγγλίας καί Ία
πωνΐας έκτραχυνονται μάλ
λον άντΐ νά βελτιοθνται. Πάν
τως φαίνεται δτι αί Άγγλοϊα
πωνικαΐ διαπραγματεύσεις κα
θώς καί ή γενικωτέρα έξέλι
ξις των πραγμάτων τής "Α
πω Άνατολής θά έξσρτηθοθν
έν πολλοϊς άπό την ύπογρα
φήν ή μή τής τριμεροθς Αγ
γλογαλλοσοβιετικής συμμαχΐ
άς καθώς καί έκ τής τελικής
στάσεως τής Άμερικής.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Την προσέχη Τετάρτην 16
τρέχ. θά σονέλθη είς συνεδρΐ
ασιν τό Διοικητικόν Συμβούλι
όν τοθ 'ΕμπορικοΟ καί Βιο
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Αύγουστον -
Χθές την νύκτα Εγινεν ή άσκησις
σβέοεως φώτων «Ις την νοτιοανα
τολικην Αγγλίαν είς έκτασιν 40
μηχανικοθ Έπιμελητηρΐου
ρακλιίου προκειμένου νά γνω
ΑΘΗΝΑΙ 11 Αύγούστβυ (τού άνταπο.
κριτβϋ μ«ς).— Καθ' ά αγγέλλεται εκ Βε-
ρβλίνου αί έφημερίδες τοΰ Ράϊχ ύπβγραμ-
μΐζουν τάς χθεσινάς δηλώσεις τού στρα-
τάρχου Γκ«ϊριγκ τβνίσαντος μετά την πε
ριβδίίαν τού εί; τα δυτικά σύνορβ «Ιτ$ ού*
δεΐς θ* Δυνηθή νά ύπβρβί) τα τ·.χη Τβΰ
Ριίι/βιι»),
μοδοτήση επ) τής Ιδρύσεως
νέας έν Ηρακλείω Βιομηχανϊ
άς καί νά άσχοληθβ μέ τα λι
μενικά ζητήματα επί των όποΐ
ών θά προβή ΕΙς άνακοινώ
σεις ό Πρόεορος τοθ Έπιμε
λητηρΐου κ, Άλ. Γεωργιάδης.
Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ
Δι1 αποφάσεως τοθ Άνω
τ ά τού Σιομβουλίου Γεωργικών
Συνεταιρισμόν ενεκρίθη ή έγ
γράφη δλων των γεωργικών
συνεταιρικών όργανώσεων πά
σης φύσεως καί παντός βαθ
μοθ έλευθέρων ή αναγκάση
κων, ώς μελων τών^ κατά τό
πους Οϊ κων τοθ Άγρότου.
Κατόπιν τούτου ολοι οί Γεωρ
γικοΐ ΣυνεταιρισμοΙ ώς καί αί
ένώσεις αυτών θά έγγραφω
σιν ώς μέλη είς τούς Οϊκους
τοθ Άγρότου έκάσχης περιφε
ρεΐας
ΣΤΑΤ1ΣΤΙΚΑ
Δι* έγκυκλίου της ή Νομσρ
χ(α "Ηρακλείου ζητεί νά πλη
ροφορηθή παρά των προέδρων
των Κοινοτήτων τοθ νομοθ
την εφετεινήν παραγωγήν των
είδων άρσβοσίτου ξηρικοθ καί
ποτιστικοθ, γλεύκους, φακή,
φσβας, ρόβης, βΐκου, φασιό·
λων, έρεβΐνθω/ καί φυσΐι-
κιων.
ΤΕΛΟ.ΝΙΑΚΜ "ΊΐΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΗΙ χιλ. τετράγωνον χιλιομέτρων
έπιτοχοΰσα πλήρως.
ΑΓΚΥΡ Α-Άνβιχ«^ήβοις χθές
τό εσπέρας έφθασε σήμερον βΙςΚων
οταντινουπολιν ό κ. Ισμέτ Ίνα
νοΰ, συνοίβοέμβνβς καί υπό τού
μ. Σαράτσογλου.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ.- Τίιν παρελθοθ
ααν νύκτα ομάς Γβρμανων έιτετέ
θη βΐς τα ουνορκ κατ« των
Πβλωνών φρουρβν. Οί ΠολωνοΙ
ήνοιξαν πΰρ φονϊύσαντΐς «ίνα
Γΐρμανον. "Λλλοι φρουραί άντβ·
λήφθησαν ετέρους τρείς Γιρμα
νούς αποπειρωμένους να ίΐσίλ
θβυν βΐς τό Πολωνικόν ίδαφος
πρβφανώς.δια νά δημιβυργλσουν
έΐΐεισόίια,
ΠΑΡΙΣΙΟΙ.- Ό κ Μποννέ συ
νειργάσθη έκΐ μακρόν μϊτά τοΰ
έν Ισπανία πρεσβευτού στρατάρ
χου Πϊταίν.
ΒΟΥΔΛΠΕΣΤΗ. - ΤονίζβτοΗ
έτι τό ταξίύιβν τοδ κ. Κσάκυ
βΐς Γερμανίαν ϊχβι πληροφορια
κον χαρακτήρ».
ΡΩΜΗ.—Ό πρωβυπβυργίς της
Γιουγκοσλαυϊκς ί'φθβσβ σήμερον
είς Τεργέστην
Αί είστιράξεις τοθ
ου Ηρακλείου κατά τό λήξαν
α' δεκαήμερον τρέχ. μηνός ά
ν}λθον είς δραχμάς 2,338.
50,
Η ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ή Διεύθυνσις τής Διεθνοθς
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης έ·
κοινοποίησε πρός τάς ένδιαφε
ρομένας αρχάς πΐνακας των
πσρεχομένων έκπτώσεων έ π'
εύκαιρίατή'ς προσεχοθς 14ης πε
ριόδου τής εκθέσεως παρά
των σιδηροδρομικήν, έναερΐ
ών καί άτμοπλοϊλών έτσιρει
ών επί τής τιμής των εΐσιτη
ρίων των έπισεπτων, έκθετών
καί βοηθών αυτών ώς καί έ
π! των ναύλων των διά αήν
έκθεσιν προοριζομένων έκθε
μάτων.
Η ΕΙΣΑΓΟΓΗ Σ~ΤΑφ!ΔΩΝ
ΣυνεχΙζεταιήμεταφορά καθη
μερινως καί μεγαλυτέρωνποσο
τήτων σταφίδων σουλτανί ών
είς την πόλιν κυμαινομένων
είς τιμάς από 12-18. δρ, ι
Η ΕΞΕΤΑΣΙΣ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
Σήμερον τό εσπέρας θά συ
νεδριάση έκτάκτως τό Δημοτι
κόν Συμβούλιον κατόπιν επι
θυμΐας τοθ κ. Νομάρχου όπως
εξετάση τό σχέδιον τής πόλε
ως. Είς την συνεδρίασιν θά
παραστβ καί ό κ. Νομάρχης.
Η ΕΟΡΤΗ
ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ
Την προσέχη Τρίτην εορτήν
τοθ σωρατείου εφημεριδοπώλην
θά πανηγιιρΐση τοθΐο, τελοθν ι?ς
τόν ναόν τοθ Άγίοιι Δημηχρίου
λειτουργίαν μει' άρ-οχλασίας.
ΑΡΧΑΙΟΙ ΤΑΦΟΙ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
Κατά την έκσκαφήν δρόμου
άνωθεν των Έπανορθωτικθν
Φυλακων Χανίων ανευρέθη
σαν δύο άρχαΐοι τάφοι κοί
είς τόν Ινα έκ τούτων άγαλ
μάτιον είκονΐζον γυναΐκα
καθημένην. Σχετικώς είδοποι
ήθη ή άρχαιολογική ύπηρεοία
ΧανΙαν.
ΑΦΙΞΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΙΤΟΥ
Διά τοϋ έλληνικοθ φορτη
γοϋ «ΆδελφοΙ Χανδρή» έκομΐ
σθησον χθές είς τόν λιμένα
μας 1600 τόννοι σίτου προε
λεύσεως ΑύστραλΙας διά τούς
κυλιν&ρομύλουςΚασ τρινάκη.
Η ΕΟΡΤΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
'Εξαιρετικός προμηνύεται ό
έφετεινός έορτοσμός τής 15ης
Αύγούστου είς Νεάπολιν. "Ε¬
πιτραπή έκ των δΐδων Φρου-
ζή, Μαγριπλή, Τσίχλη καί τοθ
;*Εμμ. Πιτυκάκη Προέ·
δρου ΤουριστικοΟ ΌμΙλου άφ[
χθη χθές ε(ς4τήν πόλιν μας καί
διέθεσε μέγαν αριθμόν εΐσιτη
ρ(ων τοθ χοροθ τόν οποίον
όργανώνβι 6 τουριστικός β·
μιλος,
30 Πρωινη
ΛΔΑΝΔΟΙ ΚΑΤΟΙ
ί
τι
Ε
Σ
ΕΡΙΟ
ΚΑΤΑΑ
ΛΟΓΩ ΤΟΗ Υ
ΗΙ ΤΟΥ ΑΑΝ1
Σ
ΙΠΟΥΝ
ΝΣΤΑΜΕΝΟΝ
ΑΥΤ
ΚΙΗ&ΥΚΟΗ
II
Κ
Ν
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΣΥΡΡΑΞΕΩΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).- ΝυκτεριναΙ πληρο-
φορίαι έκ Δάντσιγκ άναφέρουν ότι οί
ΌλλανδοΙ κάτοικοι τής ελευθέρας πό¬
λεως έγκαταλείπουν άθρόοι την περιο·
χήν της λόγω των υφισταμένων κινβύ«
νων ένόπλου συρράξεως.
Οί ΌλλανβοΙ θεωρούν τούς κινδύ·
νους τούτους ώς^σαφεϊς πλέον καί συνε-
πώς έγκαταλείπουν την πόλιν διά λό-
γους ασφαλείας έαυτών καί των οικο-
γενειών των. Ή Όλλανδική κυβέρνη·
α&ς μεριμνά όπως ούτοι έγκατασταθω-
σιν είτε είς Όλλανδί«ν εΐ.ε εις άλλας
περιοχάς άσφαλεστέρας τής επιμάχου
περιοχής τού Αάντσιγκ.
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΩΣ
ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΠΟΣ Η ΟΛΗ
ΔΙΕΘΝΗΣ__ΚΛΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μαςΟ—Κατά τ* έκ τού ε-
ξωτερικοΰ τηλεγραφήματα η διεθνής
κατάστασις παραμένει όπωσδήποτε άκα·
θόριστος.
Ύποτίθεται ότι ή κατάστασις δέν
δύναται ή να καθορισθή συντόμως,λόγω
τής οξύτητος είς την όποιαν διατελοΰν
ούσιαστικώς τα διεθνή πράγματα.
ΧΟΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΛ ΗΡΧ¥Ν
ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙΤΣΙΑΗΟ ΚΑΙ ΡΙΜΗΕΝΤΡΟΟ
ΑΘΗΝΑΙ 11 Αύγούατου (τού άν
ταποκριτού μας).— Τό άπόγευμα σή·
μερον εγένετο ή πρώτη συνομιλία με¬
ταξύ Ρίμπεντροπ καΐ Ταιάνο διά την
διεθνή κατάστασιν καί την στάσιν τής
Γερμανίας καί Ιταλίας έναντι ταύτης.
Λεπτομέρειαι των θεμάτων επί των
οποίων διεξήχθησαν αί συνομιλίαι δέν
εγνώσθησαν μέχρι τής ατιγμής.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ
"ΠΟΛΕΜΟΣ ΝΕΥΡΩΝ,,
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 ι%.ύγούστοι> (τού άν
ταποκριτοΰ μας.)—· Κατά τα έκ Β»ρο·
λίνου τηλεγραφήματα ό καθιερωθείς ύ·
πό τού Ράϊχ «πόλεμος νεύρων» συ·
νεχίζεται αδιακόπως. Είς την πρώτην
γραμμήν δρά ή προπαγάνδα τού τύπου
όπου δημοσιεύονται καθημερινώς άρ-
θρα εναντίον τής Πολωνίας καί τής »Α.γ
γλίας κυρίως. Είς τάς Γεομανικας επι·
θέσεις έννοεϊται ότι άπαντα αναλόγως ό
Πολωνικός τύπος.
ΕΓΚΑΡΔΙΟΣ ΔΕΞΙΩΣΙΣ
ΤΟΝ ΒΟΥΑΙΑΡΟΗ ΕΙΪ ΤΗΗ ΜΟΣΧΙΝ
Σ0ΦΙ4 11 Αύνούατου (ίδ. ύΐϊηρβσίκ).—
Ό έπίτροπο; επί των Εξωτερικών των -··
βιέτ κ. Μολότωφ εδέχθη χθές είς τό Κρεμ
λΐνον είκοσι μέλη τής Βουλγαρικής Ββυ·
λής. Είς την δεξίωαιν παρίστατο καί ό ύ-
φυιτουργ«ς κ. Ποτέμκιν καί άλλα μέλη της
Ρωσσικής Κυβερνήσεως διεξήχθη δέ αυτή
είς φιλικωτάτην ατμόσφαιραν.
ΟΙΓΕΡΜΑΝΟΙΚΑΙ
ΔΗΜ0ΣΙ0ΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 1 1 Αύγούστου
(ιδ. ύπηρεσί»)— Ή «Διπλωματική
Άνταπόκριαις» γράφει σήμερον διά την
αντιγερμανικήν πολιτικήν την έξασκου·
μένην υπό τής Πολωνίας τα εξής: «Ή
Πολωνία έφθασεν είς τό σημείον να θε¬
ωρή πρόκλησιν την ύπαρξιν τής Γερμα·
νίας. Ή Γερμανία όμως δέν είνε δια·
τεθειμένη να υποκύψη ενώπιον έθνους
τό οποίον έβοήθησε'διά ν* αποκτήση
την ανεξαρτησίαν τού καί ή Πολωνία
δέν θά κατορθώση άτιμωρητΐ τίποτε έ·
ναντίον τής Γερμανίας».
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΜΕΤΕΒΛΗΘΗ
ΑΘΗΝ
II
11 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).—Άπό τας μεταμε·
σημβρινάς ώρας τής σήμερον ό χαιρός
έν Αθήναις μετεβλήθη είς δροσερόν,
Προβλέπεται ότι ή νίφεσις αυτή τής
θερμοκρασίας θά συνεχισθή είς όλην την
'Ελλάδ», ' '-
Γί
ί «νβη
χοιινιοβή»
IV
μέτρ
Ρ -Αλλ«,
Μέγεθος Γραμματοσειράς