97651 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5239

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

11/8/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
ΑΙγύπτου
ΐτηαία λίραι 3
ίξάμηνός 3
Άμεριχής
ετηαια δολ. 15
«| ά μηνός » 8
Τιμή
χστά φύλλον
Δραχ. 3
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
** ΟΛΟΣ Μ1ΝΩ.ΤΑΥΡΟΥ '"'
ΪΒΕτ.ιΊΟΣ ΣΥΗΤλΚΤΚΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥβΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ Ϊ4ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5239
ΙΑΙ ΟΡΟΣΤΛΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Επί τή λήξει τοΰ «Δβκαη
μέρου Φθήνειας» βί έμπορβι
τής πρωτευούοης παρ&θεσαν
γεΰμα πρός τιμήν τοϋ κ.
Πρωθυπουργόν κατά τό ό-
ποΐβν έ&όθη ή εύχαιρία ν'
«κουβθΓύν αί άντιλήψεις τής
κυβερνήσεως διά τό εμπόρι¬
ον καί νά εκτεθούν αί κυ¬
ρίαι γραμμαί της εμπορικάς
πολιτικάς τοΰ νέου κράτους
Την εμπορικήν _ πολιτικήν
έξέθεσεν ό ίδιος ό κ. Μετα¬
ξάς εί; μακρόν λόγον τού μέ
σαφήνειαν καί διαύγεκχν.
Ό μ. πρωθυπουργόν άνέδρα-
μέν είς τό παρελθόν, άνε-
οχόπηακ την γένεσιν καί
την εξέλιξιν τού Έλληνικοΰ
έμπορίου, άνέφερε την συμ-
βολήν τού είς την εθνικήν
αναγέννησιν, την οργάνω¬
σιν καί διεξαγωγήν τοΰ άγω
νος τής ανεξαρτησίαν, ετόνι¬
σε τόν σπουδαιότατον ρόλον
τού ε'ς την καθόλου εξέλι¬
ξιν τής κοινωνικής καί τής
οίκονομικής μας ζωής, άνε-
γ ν ώρισε τάς δυσχερείας π«ύ
διέρχεται λόγω τής κρίσε¬
ως πού εδημιουργήθη έκ
τοΰ μεγάλου πολέμου καί
συνεχ>ζβτ«ι διαρκώς εντει¬
νομένη έκ τής ανωμάλου
διεθνοΰς καταστάσεως καί έκ
τής άνατροπής των άπό αί-
ώνων ίσχυόντων νόμων τή;
οΐκονομίας καί ανήγγειλεν
ότι μολονότι τό νέον κρά·
τος κφαρμόζει τό σύστημα
τή; διευθυνομένης οίκονο
μίας, έν τούτοις δέν Ό& πβρχ
ορίση τό εμπόριον καί δέν θ'
άοκήαη τό Ιδιον εμπόριον,
άλλά θά τό βοηθήση καί θά
τό ενισχύση είς κάθε προσ¬
πάθειαν άναπτύξεώς τού,
Έτσι ό κ Μεταξάς έθεσε
τα πράγματα είς την όρθήν
βάσιν των. Καί εξέθεσε τή
πολιτικήν τού νέου κράτβυς
μέ σαφήνειαν, χωρΐς περι·
ατρε-φάς καί ύπονββύμενα
Τό εμπόριον πράγματι δι-
έρχεται διεθνώς μεγάλην
κρίσιν. Τα κλήριγκ, τα τε
λωνιακά τείχη, ή πολιτιχή
της αύταρκειας πού έφήρμο·
βαν τα περιασότερα κράτη,
ή άνώμαλο; κατάστασις με
τβύς διαρκεϊς ίσον καί σο·
βαρού; κινδύνους πολέμου,
ή νομισματιχή άατάθεια, ή
βαρεία φορολογΙΊχ, ή συνε-
χής αύξομείωσις των ναύλων
χαί των ασφκλίστρων καί
τόσκ άλλα κακά, βδημιούρ-
γησαν εξαιρετιχα δυσμενεϊς
θή δ η λ
ρ μ
δια την λειτουρ
την διεξαγωγήν
ί έ Α
γ
συνθήκας
γίαν χαί η ξγγή
τού έμπορίου. Καί έχει Α¬
νάγκην ένισχύαεω?, ένθαρ-
ρύναεως, ήθικής χαί ύλική;
τονώσκως ο έμπορικός χό·
σμος δια νά δυνηθή ν' άντι·
παλαίβη πρός τάς ά'ντιξοότη-
ας των σημερινήν συνθη
κων χαί νά συνεχίση τό δη-
μιβυργικόν έργον τού. "Εχει
δέ Ιδιαιτέρως άνάγχηνπροστ»
οίας καί συνδρομής τό έμπό
ριον των βπαρχιχών πόλεων
τόσον τό εξαγωγικόν ίσον
χαί τό κίσαγωγικίν, πού υπέ¬
στη μεγάλας ζημίας χαί πε¬
ριήλθεν είς κατάστασιν μα
ρασμοΰ μετά την είααγωγήν
τοΰ συστήματος των δυνα·
μΐΗβτήτων χαί Ιδία χατά
τα πρώτα έτη τής έφαρμβ-
γής τού.
Πρέπει έξ άλλου νά ση¬
μειωθή ίτι σήμερον, παρκ
την δυσμένειαν των διεθνών
συνθηχων, διά τό ελληνικόν
εμπόριον χαί μάλιστα τό ε
ξαγωγικόν, ύπάρχουν τα πε
ριθώρια χαί αί πρεΰπβθέσβις
ευρυτέρας δράσεώς χαί άνα-
πτύξεως. Είς την Αλεξάν¬
δρειαν χαί την Αίγυπτον γε
νιχώτερον, εί; την Νότιον
χαί την Κεντρικήν Αμερι¬
κήν χαθώς χαί είς τάς Η¬
νωμένας Πολιτειαι, είς την
Αγγλίαν χαί τάς Σχανδιναυ
ϊχας χώρας είνε δυνατόν νά
ευρ«υν κατανάλωσιν διάφορα
προϊόντά μας άρχεΐ νά χ«·
ταβληθ$ μί« ουστηματιχή
αθ ί ' άέλ
Τό ρεπορτάζ μας διά τού φακού
β$ μ
προσπαθεία χ«ί
λωνται καλώς
ί ί έξ
μ
ν' άποστέλ
συσχευασμέ
ά ό
ς μ
να χαί είς έξαιρετικάς ποιό
τητα;. Καί ίη' «ύτοΰ χρειά-
ζεται καί θά υπάρξη ασφα¬
λώς ή συνεργασία Κράτου;
καί έμπόρων. Διότι υπέρ πάν
άλλο προέχει ή τόνωσις των
έξαγωγών χαί ή κατάκτησις
όσον τό δυνατόν περισσοτέ
ρων άγορϋν χαί μάλιστα χω
ρών έλευδέρου συναλλάγμα
τος. Άλλ' οί προχθεοινοί λο
γοι τοΰ χ. Πρωθυπουργόν
δέν άφήνουν πλέον ούδεμί
αν αμφιβολίαν ίιά την πολι
τικήν τής κυβερνήσεως. Θά
είναι πολιτιχή ένισχύαεως,
ένθαρρυνοεω;, τονώβεως χαί
συνδρομής τοΰ έμπορίου, τό
σον τοΰ εξαγωγικόν όσον χαί
τοΰ είααγωγιχοΰ.
Πεταχτά
σημειώματα
ΑΝΒΡΩΙΊΙΝΙ ΔΑΣΟΣ
"Ανθρωπος πού επέρασε τό
μεγαλύτερο μέρος τής ζωής
τού μέσα στή φύσι, πού ξυ
πνοί,σε μέ τα ρόδα τής αύ-
γής καί τούς κελαΐδισμούς
των άηδονιών καί τα σφυρΐγ-
ματα των κορυδαλλών πού
έδροσΐζονταν σιίς κρυστάλ·
λινες πηγές τοθ λόγγου καί
στΐς σκιές τοθ πυκνοό δάσους'
ποΰ έμεινεν άγνός καί άμό-
λυντος σάν τόν άέρα τοθ βου
νοθ καί άνατράφηκεν έλεύ-
θέρος δπως άναπτύσσεται τό
Βένδρο στή βουνοπλσγιά, βϋ·
ρέθηκε αύιές τίς μέρες των
κυνικών καυμάτων είς τό «αν¬
θρώπινον τοπεΐον» πού λέγε-
ται πόλις, Σιγοβράζοντσςστόν
(δρώτα τού, ασθμαίνοντες καί
μέ φωνή σπασμένη άπό την
άσφυξΐσ, διατύπωσε τό παρά
πονο, τίς έντυπώσεις κοιτίς
άντιλήψεις τού:
—-Μιλεΐτβ γιά πολιτισμό
πόλεων καί γιά άνέσεις
α έ
πΐση; μέριμνα καί διά την
αταπολέμησιν των διαφόρων
'όσων πού προσβάλλουν τα
αρούπια, τής κάμπης καί
ΐλλων. ΚσΙ τό έργον αύτό
ρέπει νά τό άναλάβουν οί
ΐσραγωγοΐ. ΑΙ κατά τόπους
εωργικαΐ υπηρεσίαι καί τό
πουργεϊον τής Γεωργίας κα-
ώς καί ό φυτοπαθολογικός
ταθμός πσρέχουν τάς καταλ
,ήλους πρός τοθτο 65ηγίας
αί συμβουλάς.
Τα μεγάλθί γυμνάσια τοδ Άγγλιχοϋ στέλβυ. — Συγκέντρωσις τοθ πληρώματος ενός άττό τα
Αγγλικώ μεγαθήριο ύπερντρέντνωτ πού κρατοΰν την κυριαρχίαν των θάλασσαν ι ου κόσ^ου.
ύψώνονται οί δεδρ(σιες κορυ
φές πρός τό γαλόζιο χάος
τοθ ούρανοΟ καί συνθέτουν
την ώραιότερην είκόνα τής δή
μιουργΐος. ΟΙ άνθρώπινες κο
ρυφές ύψώνονται γιά νά εξα·
κοντΐσουν κεραυνούς μΐσους,
αϊμστος καΐ φωτιδς. Τούς
*λάδους των σμΐγουν τα δέν
δρα καί σχηματΐζουν τ*ΐχος
δπου στάει ή θύελλα. ΟΙ άν
θρωποι ά πλώ νούν τα χέρια
γιά άλληλοεξόντωσι. Μιλατε
κύριοι γιά πολιτισμό. Θέλετε
τάχα νά έξημερώσετε τή ζούγ
κλο!... Συνεπέστεροι θάσαστε
άν -ροσπαθούσατε νά εξημε
ρώσετε τίς πολιτεΐες των άν-
θρώπων. Σ' ούτές μεταφερθή
κβ κι' έκυριάρχησεν ό νόμος
τής ζούγκλαΓ. Τα άνθρώπινο
δάσος έμπνέει σήμερα τό δέ-
ος. ΣτΙς μεγάλες πρωτεύου-
οεΓ, μιλοθν γιά «έξανθρωπι-
σμό» τοθ πολέμου. Κι' δμως
θάπρεπε νά μιλοθν κοΐ νά
ζ ' λ
γιά
άν·
βέρνησιν διά την φαεινήν έμπνευ
σιν τής λυσιτΐλοθς ρυθμίσεως
αΰτοθ διά τής εκδόσεως τοθ δπ'
αριθμ. 1490)38 Άν. Νίμου Ή
έπαχριβής έφαρμογή τοθ νομοθε
τήμαΐος τούτου, θ' άποϊώοη δπέ
ροχα άποτελέσματ» χαί θ' άποκα
ταστήοη την πιρΐ την διεξαγωγήν
των έξαγωγών ποθητήν τάξιν, θ'
τΐασχ'ζουν ιτρΐν άπ' δλα
τόν έξανθρωπισμό των
θρώπων... ...
Ό άνθρωπος ήτο προφα-' άποχλεΕωνται δέ τοθ λοιποί τα
νώς ύπερβολικός, Οί λόγοι τού
δμως δέν ήταν
πνευσμένοι άπό
ασφαλώς έμ-
αΤοθημα μι·
σανθρωπίας δπως θά ύτιέθε
ταν πολλοΐ. Ήταν μιά έκδή-
λωοις κόνου γιΛ τόν ΐνθρω-
πό. νΗταν μιά κραυγή βαθύ
τατα ανθρωπίνη ..
Μ.-
ΤΟ ΟλΡΟΝ ΙΑΙ ΤΟ ΜΕλλΟΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΆΣ ίΙΙΟΚΠΜΙΛΣ
Αί άπάψεις τού Έμπορικοϋ
καί Βιομηχανικοϋ 'ΕπιμεΑητηρίθϋ
Έ
στασι οταν άναπτύσσετε πό
σες κατακτήσεις έχει κάμει
ΐό άνθρώπινο πνεθμα. Δέν
ξέρω κύριοι ποιάν Εννοια καί
τί πιριεχόμενο δίδετε σιή λέ
ξι τΐολιτισμός. Όμολογώ δμως
8τι δέν νοιώθω τίποτε άι' δ
σα άραδιάζετε. Είσθε δντα
πού ναρκισεύεσθε διαρκώς, ά-
ποξενωμένα εντελώς άπό ιή
φύσι, παραστρατημένα άπό
τόν άληθινό προορισμό σας
Άντιπσρέρχομαι τα φώτα καί
τα κρύατταλλα κοί τα πολυτε
λή πανιΐψηλα μέγαρα. Κσΐ
βλέπω τούς άνθρώπους. Τούς
άντικρύζω νά συνωθοθνται
στίς πλατεΐες καί στούς δρό
μους. Καί Ιχω την εΐκόνα ε¬
νός ανθρωπίνου δάσουΓ. ΝαΙ,
ναί! ενα ανθρώπινον τοπεΐον
είναι ή κάθε πόλις. Άλλ'
είναι τοπεΐον μελαγχολικόν.
Πάση διοφορά άνάμεσα σ' αύ·
τό καί σιό όποιοδήποτε το·
πεΐο πού συνθέτει ή φύσις στό
Οηαιθρο, στά κράσπεδα ενός
βουνοθ, στό πλάτωμα ενός
κάμπου ή στό μυχό ενός άκρο
γιαλιοθ! Κανένα κοινό σημεΐο
μεταξύ τοθ ανθρωπίνου δά-
σους καί τοθ δενδρΐσιου. Κά-
τω άπ' τή σκιά των δένδρων
άναπτύσσεται ή λόχμη καί
βρίσκει κανεΐς δροσιά καί ά-
νάπαυσι. Κάτω άπ' την σκιά
[Συνεχίζομεν σήμερον την δημο
σΐευσιν τής έκθέσεα ς διά τό Ετος
1938 τοθ ΈμπορικοΟ καί Βιομηχα
νικοθ μ.αζ Έιτιμε>ητηρΙου την ό¬
ποιαν ήρχΐσΐμβν άπό ημερών καί
διεκίψαμεν ελλείψει χώρου. Ή
δκθεσις εΐσέρχεται ήδη είς την
εξέτασιν εκτός τοθ ζητήματος
τοΰ χρηματιστηρίου έμπορευμά-
των καί αλλων ζωτικών ζητη
μάτων Ιδίως δασμολογικών καί φο
ρολογικών:]
ΣΤ'
Ή λειτουργΕα τοθ Χρηματιστη
πάντοτε των παραγωγέων
μ?ς κοί θά έξέφευγον ιΐκοι άκό
τάς αμφιβόλου χρησιμόΐητος ίξυ
πηρετήαεις των αυμφερόντων των
διά τ£ν μεσιτων εγχωρίων προ
ϊίνΐων.
Διά τοθ τοιούτου Χρηματιστη-
ρίου και των παρ' ημίν λειτουρ¬
γουσών Γενιχών Ά^θηκων, θά
έρρυθμίζετί ή προαφορά των έξ»
γομίνων προϊίντων μας καί θ' ά
πεφευγοντο αί έκ πάσης πληθωρι
ρίου τούτου, χαθ' δν δποδιιχνύΐ κης τοιαύτης άφεακτοι είς βαρος
μΐ^ τρόπον, {έν θά συνεπάγηται των παραγωγέων δπατΐμήσεις. Την
αίαθΓ,τάς έπιβαρύναεις είς τοΰς ί'δρυσιν τοιούτου Χρηματιστηρίου,
παράγ&ντας τής οικονομικάς ή άχατανοήτου ϊσως είς μή έξχγω
μών ζωής, ένώ τουναντίον, θά έ γιχάς περιφερείας, ειλικρινώς ιύ
ξασφΐλίση την άΐιατάραχτον χαί χόμεθα, διότι έκ τούτου διαβλε
χοινωφελή συνεργασίαν των είς,πομεν την θετιχωτέραν έξιιπηρέτη
τό διηνιχές. α^ των παραγωγέων μας. Μή
Δί» πρέπει δέ νά γένηται ούγ νομισθ^ δ' 5τι αί 5πέρ τούτων
χυοις μεταξϊ) τοθ παρ' ημών σα πρόνοιαί μας δΐτοχρύπτουν δστερο
ξυμνεΐΐβ τα φώτσ, τα έρτζια-
νά κύματα, την άσφαλτο,
τα κρύστσλλα καί τό μπε-
τόν. Μιλεΐτβ μέ θσυμασμό .
καί αύταρέσκεια γιά τα κέν· ζβι ή κακία καί τό μΐσος καί πκραΐτητος τάξις είς τάς έν . , . ...
τρα σας. Καί πέφτβτβ σ'Ικ'συναντβτσι ή διαβολή. Άθώες Νήσφ μας συναλλαγάς, έπ' ώ?· ρητήριί μας πρός την Σεβ. Κ»
νια-ωμένου ΧρηματιστηρΕου χαί
τοθ αλλαχού τοθ Κρατοιις λΐιτ&υο
γοθντος, διότι τό ημέτερον θά έ
πιδίδηται, αποκλειστικώς, είς την
ίξαχρίβιοσιν των είς τάς άλλοΐα
πάς άγοράς τίμιον τ&ν έξαγομέ
νυν προιίντων μας χαί θά έξα
αφαλίζη την βάσιν των πρός
τούς παραγωγιΐς μας πληρωτέων
άντιτίμων, ήτοι θά συντελή είς
την πραγματοποίησιν των θιμε·
λιωδών έπιδιώξιωΛ ώ; θά μ8ς
επιτραπή νά νομ(ζώμεν, τοθ Νέ
ου Κράτους μας, διά τής λελογι
σμίνης διαχειρίσεΐίς των άγορών
των τό εμπόριον άλλά χαί τής
παραλλήλου προααπίσεως των συμ
φερόντων τής Έθνικής παραγω
γί]ς· άρα αί χατιυθύνσεις τού θά
είναι πολυσχιδεΐς χαί έξυπηρΐτι
χαί των γενιχωτέρων συμφέρον
των, ουχί δέ μονόκλευροι χαί έξυ-
πηρετιχαΐ τής χερδοσχοπί»;. Τέ
λος διά τοθ αυτού Χρηματιστη
τοθ ανθρωπίνου δάσους άνθί ρίου, θά έπαγιοθτο χαί ή τόσον ά
βουλίαν τίνα, διότι δέν άγνοοθ
μέν δτι ιΰτοι έφίΰγουσι τής δι
χαιοδοσίας μας καί άλλαι (ίδι
χαί δργανώσεΐς διαχιιρΐζονται νό
μφ τα χατ' αύΐάς έπ*ιδή ϊμως ή
εύημερία τής δλης Νήσου μας θε
μελιοθται είς την γεωργικήν πά
ραγωγήν, τό γεγονος δέ τοθιο ?έν
διαλανθάνει τΐύς παρ' ημών έκ
προαωπουμένους έξαγωγεΐ;, τούς
ηαρά διαφόρων χαλοθελητών δια
δαλλομίνους είς τού; παραγωγείς
έπιζητοθμιν την προάσπισιν των
συμφερόντων των τελευταίαι διά
νά συντελίσωμεν υπέρ τής γινι
χή; εύημερίας άλλά καί διά νά
εξωτεριχεύσωμεν την πρός τάς
σαμπαθεΐς ταύτας τάξει; έχτίμη
σιν ημών χαί των ών έχπροσω
ποθμεν.
Έχταθέντις ανωτέρω κ*ί συ·
σιήσαντες τα χαθ' ημάς ένδΐιχνυ
ίμενα μϊτρα, πρός τίνωσιν τοθ
ΙξαγωγιχοΟ έμπορίου, οίσθανόμ
θα την ΰποχρίωαιν, συνεχίζοντες
νά αποβάλωμεν τα εύλαβή
Αί συγκοινωνίαι.
έ^ός
λέθρια είς βίρος ημών έπαχό-
ουθα, τής έν τή άλλοδαπη" δυσ
ημήσεως των προ'ιόντιυν μ«ς επί
οθεία, κακή παρασχευή ή πλημ
μελιί σασκευ>σ(α. Ευχόμεθα την
αχίσιην εφαρμογήν των δυνητι
κων διατάξιων τσθ ά°ρθρου 12,
οθ Νόμου τούτου, είς δ,τι αφο
α τόν καθορισμόν των βριον οθς
έον νά πληρώσι τα έξαγόμενα
προΐόντα μνς, ώς πρός την χατα
σευήν, άλλ' ιδίως την δμοιομορ
φΕαν τής τυποποιήσεως αυτών,
πό τε ταυτα θά έπεβάλλοντο χατ'
ι/χον είς τάς άλλοδαπάς άγοράς.
Υπέρ παν δ' ίλλο ευχόμεθα την
μπραχτον εφαρμογήν τώ.* άρθρ.
4, 9 χαί 10 τοθ Νόμου χαί την
εξάντλησιν πάσης αύστηρότητος
των οίχείων Πειθαρχικών Συμβου
λίων, χατά των όπωσδήποτε παρεχ
τρΐπομένων έξαγωγίων, διά νά
εβληθ τάξις, περί την βιεξα
γωγήν τοθ πλουτοφόρου τούτου
χλάδου των συναλλαγών χαί έ
νασκιΐται παρά προσώπων πεπ«ι
ραμένων χαί είδικευμίνων' είνε
άνάγχη νά νοηθή πλέον, γενικώς,
8ΐι ουδείς χερδοσκοπικος πειρα
ματισμός είς βάρο; των εγχωρίων
προ'ιόντων μας χωριϊ, διότι ή τυ
χον δυσφήμησις αυτών, είς τάς
άλλοδαπάς άγορϊς, £έν θίγει προ
σωπικώς τόν άνιδίως χαί άσανει
δήτως την συναφή εμπορίαν με
τερχόμενον άλλά την δλην Έθνι
χήν ημών οΐκονομίαν τό έξαγω
γικον εμπόριον πρέπει νά διαχει
ρίζωνται οί απολύτως είδικευμέ
νοι, οί γνωσταί των διαθέσεων
καί προτιμήσεων των είς τα διε
θνή χέντρχ χαταναλωτών, οί συ
νειδητώς την εμπορίαν των μετερ
χόμενοι χαί διά τής ίδιωτιχηΊ
κατά τό παρελθόν πρωτορουλΕαι
των έπιβχλόντες τα προΐόντα μτις
είς τάς άγοράς τοθ έξωιερικοθ
ουχί δέ οΕ άνΐδεοι πιιραματιστα
οί διεπόμενοι άπό έγωι'στιχον μι
μητισμόν χαί
σεις.
χερδαλέας διαθέ
(συνεχίζιται)
Τα χαροόπια.
Πληροφορούμεθα δή είς τ
εξής θά ένεργήται αύσιηρό
Ιλβγχος επί των έξαγομένω
χαρουπΐων, οστε ν' άποκλε
σθή ή αποστόλη βεβλαμμέ
νων ποσοτήτων είς τό έξωτι
ρικόν διά νά μην δυσφημήτα
τό προιόν καί νά ύποτιμάτα
Ή απόφασις είνε όρθή. Καί
ενεργεια αυτή έπιβεβλημέν
μεγάλου
έτέλεσιν
Ή διάθεσις
.εωφορ?1ου διά -
τοθ δρομολον'ου
—Σταυσακιανής Καμαοας ^1ς
τής ήιέρας, αποτελεί άπόφα
ην τής Κοινής Διευθύνσεως
περαστικων λεωφοοεΐων, όο
ήν, Δημιουρνεΐ δέ την ίλπί
3 δτι θά καθιβρωθοθν τακτι
ιά Ρρομολόγια χαΙ είς άλλας
περιφερείας βπου ή «ί^ησις
λόγφ τε Ο τρυγητοθ είναι τούς
μήνας αύτούς μεγάλη. ΘΛ
έξυπηοετήται ό κόσμος καί
ά κερδίζουν καί τα λεωφο-
εΐα.
Έπ' εύκαιρία ομως θά εΤχο
μέν νά παρατηρήσωμεν δτι
θά έΐτρεττε νά μειωθοθν καί
τα κόμιστρα των νωπων στα
φυλών. Διότι ή συνήθης τιμή
άγωγίου, ενός καί ημίσεως λβ
πτοθ κατά χιλιόμετρον μέ¬
χρις αποστάσεως κάτω των
20 χιλιομέτοων άπό Ήρακλεί
ου, εΤναι "ύπερβολική^ιά τα
σταφύλια πού πρέπει νά επι
βαρύνωνται μέ δσον τό δυνα·
όν όλ,ιγώτερα έξοδα διά νά
επιτευχθή ή αύξησις τής Ιξα-
γωγής των. Ή 12η Κοινή Δι¬
εύθυνσις Φορτηγων Αύτοκινή·
των, πιστεύομεν διι θά συμ¬
φωνήση μαζί μας.
***
Συνεταιρισμόν
Την ίδρυσιν άναγκαστικών
συνεταιρισμόν, συνεργστικών,
έργοδοτών καί ύπαλλήλων
ήτεΐ ή άνωτάτη συνομοσηον
δία κομμωτών καί κουρέων,
διά νά περιορισθή ό ΰπερε
παγγελματισμός καί ό έκ τού¬
του συναγωνισμός. ΚσΙ κα¬
τά πόσον μέν θά ίδρυθοθν οί
συνεταιρισμοΐ αύτοΐ καί θά
εχουν εύεργετικά άποτελέσμα
τα δέν γνωρίζομεν. Όπωσδή-
ΐοτε ή Ιδέα μας ένθουσιάζει.
Αποδεικνύει δτι τό συνεται
ριστικόν πνεθμα κατακτ^ δ
λας τάς κοινωνικάς τάξεις,
δλα τα έπαγγέλματα. Καί
αύτό είναι έξαιρετικως εύχά
ριστον. Διότι ή συνεταιριστι-
κή οργάνωσις καί ή άρμονι
κή συνεργασία δλων των τά·
ξεων καί δλων των έπαγγελ·
μάτων θά εξασφαλίση την κοι
νωνικήν (σορρόπησιν καί πρό¬
οδον.
ΈκδρομαΙ.
Μετά τούς παντοπώλας,
τούς έπιπλοποιούς, τούς ύ·
ποΒηματοποιούς, τούς σιδη
ρουργούς καί τούς ράπτας
καί οί άρτοπςιοί τής πόλεώς
μας όργανώνουν έκδρομήν
είς την μονήν των Σοββαθι
ανων διά την 13ην τρέχοντος
Καί δέν γεννάται άμφιβολΐα
Βτι ή έκδρομή θά επιτύχη πλή
ρως καί δτι θά είνε μεγάλη ή
συμμετοχή 5χι μόνον των άρ·
τοποιών άλλά καί άλλων συμ
πολιτών.Ό έκδρομισμός σημει
ώνει καί είς την πόλιν μας
προόδους καί τό πνεθμά τού
διαδίδεται συνβχως είς εΰρύ
τερα στρώματα. Καί τό γεγο
νός είνε ευχάριστον. Διότι αί
έκδρομαί δ δουν υγείαν καί το
νώνουν τό φρόνημα. Δημιουρ-
γοθν την χαρούμενην διάθε¬
σιν καί την αισιοδοξίαν, άνα
χάριν τής προστασίας, ...»
αυτής ταύτης τής παραγωγείς, ραίττγΐα στοιχιία διά την επι
Καλόν δμως είνε. νά ληψθβ τυχίαν είς την ζωήν.
ΠΟΥΛΛΚΑΚΗ.-Σήυβρον: «Μω
ρά Παρθενος», Μέ τοϋς ΒΙκτωρ
Φρανσέν, Άννύ Ντυκώ, Ζουλιέτ
φτνμτιερ. Την Δευτέραν «Ή ναυμα
χΐα τής Φαλκλάντ.
ΑΠΟΛΛΩΝ.- Σήμερον «Ρόδα
τ' ΆττρΙλη» μέ τό μελωδικό τρα·
νοθδι της άηδονόλαλης Ζανέ
Μακντόναλ.
Δευτέραν, Πέμπτην, Σάββατον
Κυριακήν ώρα δ 10 άπογευματινή
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός "Αθηνών
Προ γραμμα 11 η { Α ό νοΰοτου.
12.25 Σήμα — Έθνικος
μνος—"Υμνος Νεολαίας.
12.30 Ή ώρα τοθ έρ
13 Έλαφρά τραγςύδια (δ£
σκοι).
13 30 Χρηματιστήριον— Ειδή
σεις. "Ω;α ΆστεροσκοπεΕου Άθη
νών.
13 45 Ποιχίλη μουσική (5ί
σκοι).
14.10 Είδήσεκ— Μΐτεωρολογ
κόν Δελτίον—Κίνησις άγοράς Πε
ραιως.
19.10 Έλαφρδ έλληνικό τρα
γοθδι (δίσκοι).
19.30 Ή ώρα τής Έλληνας
—Ή «ούγχρονη Έλληνίδα» (υπό
τής κ Έλλη-ς Λαμπρίδη).
19 45 Εϋθυμα τραγούϊια δια
πιάνο (ϊίακοι).
20 Όμιλία τής Ε.Ο Ν.
20.15 Δημοτικό τραγοθδι (δπό
τοθ χ. Κωντ. ΖχκυνθινοΟ, συνο
Εεία λαιχων όργάνων).
20 45 Είδήσεις— Χρηματιοτή
ριον—Μετιωρολογικάν δελτίον.
21 Μουσιχές έτιιτυχίες άττδ πά
λτ,ές Ά8ηνα'ί>ές ίπιθιωρήσιις
(έκτιλισταί: αί χυρ'αι Σωτηρίου
Ίατίίδ&υ χαί Ελένη ντέΡοζέκαί
&{ χ. χ. Όρίστης Μακ;, ής χαί Γ
Γβίί)
ηη)
21.45 Ριαιτάλ τραγουδ:ο(5 (δπά
τοθ χ. Σΐύρευ Βαβανάτσο»)
22 15 Μετάδοσις άπό τό Ώ5εί
όν Έρώδου τοθ ΆττικοΟ τής συ
ν ουλίας τής Σ. Όρχήστρας τοθ
Ωδιίου Ά6ηνών υπό την 'διεύ
θυνοιν τοθ χ. Δ Μητροπουλου.
24 Μουσΐκή χοροθ (δίσκοι).
0.20 Τελευταίαι ιίδήσεις.
Ο 30 Μουσική χοροθ (δίσκοι).
Η
ΝΑΥ Μ Α ΧΙΛ
1ΗΣ
ΝΤ
"Εν α δραματιχο άρι-
στούργημα πού τθ στολί-
ζει τό μεγαλειωδέστερον
θέαμα π«δ άντίχρυβαν
πβτε ανθ* ώπινα μάτια
καί τό ένσ«ρχών*υν: ό
μέγας καλλιτέχιης:
ΤΖΩΝ ΜΙΛΣ
καί ή
ΜΠΕΤΥ ΜΗΙΑΦΟΥΡ
Ή μεγαλείτερπ ναυτι-
κή ταινία π«ύ εδημιουρ¬
γήθη έως τ ώρα.
Σημ. Γιά πρώτην φο¬
ράν στήν ίατορία τού τό
Αγγλικόν Ναυκρχεϊβν
παρεχώρησε μοίραν τοΰ
Άγγλιχβΰ Στόλβυ χαί
συνειργάσθη μ έ τόν σκη·
νβθέτην Β * ΛΤΕΡ ΦΡΟΝ
διά την άκριβή άναπαρά
στάσιν τής Ναυμαχίας
Φάλκλαντ.
Την Δευτέραν στοΰ
ΙΟΙΑΑΙΑΙΙ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Η
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Τα ττεριπαθέστερον
άνάγνωσμα
Ο ΣΟΥΜΟΕΡΤ
III
Η ΙΕΡΕΜΙΑ ΤΟΥ
7ον
Άλλά τα χΐίλη της πού έλεγαν
πάντοτε Θερμα λόγια στοργής δέν
ααλεύουν. Καί τα χέρια της είνε
χρθα, τόσον κρθα! Τοθ έρχεται νά
φωνάξη:
—Ή μητέρα χρυώνει! Σκεπάοτε
την! Ρίξετί της τίποτα απάνω
της... Σί λ!γο, έξα» στό νεκροτα
φείΌν, βλέπει νά σχεπάζουν την
μητίρα τού μέ χώματα ..
Γυρίζει οτό χολλίγιον. Δέν ε
χΐι πιά μη:έρα! Ό πόνος τρυπα
την μιχρή τού χαρδιά. Γιά νά έχ
φράση δμως 8,τι αίαθάνεται ίνας
τρίπος δπάρχει γι' αυτόν: Ή μου
σιχή...
'Η μουσική τοθ φαίνεται σ»ν ή
γλώσσα πού μιλοθν στίς ούράνιες
σφαίρες δπου πηγα£νοιιν οί προσ
φίλιίς πού άφήνουν αυτόν τόν κό
σμο... Ή μουσιχή θά είνε ή γλώσ
σχ μέ την οποίαν είς τό μίλλον
"υνεννοήται μέ την ψοχή τής
μιμέρας τού...
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
ΤΕΡΕΖΑ
1812. Ό Φρβντς Σοθμπερτ σιι
νεπλή&ωσε τάς^οπουδάς τού είς τό
κολλέγιον. "Ενα χρίνο πρίν—28
Μαρτίου τοθ 1812—εϊχε πεθάνη
ή μητέρα τού άπό τυφοειδή πυ
ρετό.
Γυρίζοντ&ς είς τό πατριχό τού
σπίτι ευρίσκει μιά νέα εντελώς
κατάστασιν: Ό χαθίνας είς αυτόν
τόν κόσμον παρηγορεϊται μέ τό
διχό τού τεόπο. Ό Φράντς ζήτη
σε παρτ,γοριά γιά τόν θάνατον
τής άγαπημίνης μητέρας τού είς
την μουσικήν. Ό πατέρας τού ζή
τησε παρηγοριά γιά την άπώλεια
τής συζύγου τού είς Ενα δεύτερον
γάμον. Την 25τ]ν Απριλίου 1813
ένυμ^εύετο την "Άννα Κλάγιεν
μτιέκ, χόρη ενός Ιμπόρου μεταξω
των είδών τής Βιέννης. Άπό τδν
δεύτερον αυτόν γάμον θά έλθουν
είς τόν κόσμον αλλα πέντε παι
δια.. Ό Φράντς Σοθμπερτ τό έ
τος έχεΐνο πού ό πατίρας τού
παίρνει την Άννα, είνε δεχαίξη
έτων... Άν είς τδ πατριχόν τού
σήίτι δέν τόν περιμένει πλέον ή
άγάπτ) τής μητέρας, είνε χάτι
τι ώς ή μητριπά φέρεται μέ χαλω
σύνη είς τοΰς προγονούς της. Γιά |
τόν Φράντς μάλιστα, άπό την πεώ
τη στιγμή πού τόν γνωρΕζει, δεί
χνει ιδιαιτέραν συμπάθειαν.
Αν ήθελεν ό Φράντς θά μπο'
ροθσε νά μείνη άκόμη είς τό χολ
λέγιον πρός ανωτέρας σπουδας
Άλλ' αυτόν τόν φθάνει κώς Ιβγα
λε τό γυμνάσιον. Ό μεγάλος σκο
πός τής ζα.ής τού ϊέν είνε ή επι
στήμη Είνε ή μουσΐκή. Επί τέ
λους φαίνεται νά τό έχη πάρη ά
πόφασι χαί 6 πατέοας τού. Δέν
φέρει πλέον αντίστασιν είς τόν
υϊόν τού πού θίλει νά γίνη μου
σιχίς, συνθίτης με)ωδιών. Ό πά
τέρας συμβιβάζεται μέ τόν υϊόν τού
ε*πί τής εξής βάσεως: Ό Σοθμπερτ
θά είνε Ιλεύθιρος νά έπιδίδεται
εί; την μουσικήν. Γιά νά έξασφα
λΐζη δμως τό ψωμί τού, γιά νά
έχη —δπως χοθ έξηγεΐ δ πατίρας
τού—χάτι θετιχώτερον στά χέρια'
τευ, μένει σύμφωνος μέ τόν πατέ ,
ρα τού νά έπιδιώξιβ καταλλήλως
προπαρασκευαζόμενος, μιά θέσι'
Ό σατανάς καλογήρου
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Τα λουφό: θά σας δώσουν
υγείαν, ώμορφιά καί αΐσιοδοξία.
τής έποχής.
π
Τό λουτοό τής αύγής ήταν πρό
έ των πο>ύ τής μόδας ΠολλοΙ ία-
τροί τό επέβαλλον ώ; μέσον θερα-
πΐίας είς τού; πάσχοντα; έκ νευ
ρααθινείας.
Τα λουτρό τής αύγής εί ε Ινα
θαυμάσιο τονωτιχό ίδίως είς την
περίπτωσιν τή; καταπτώσεως τοθ
νευρικοϋ συσιήματος.
Πιός δμως, κυρίες μου, νά μην
ξαναγεννηθήτε, πως νά μην άγαπή
σειε την ζωή δταν χάθε πρωί,
συμμετεχετε είς τό υπέροχο ξύ
ημα τής φύσεως;
Τό ϊχετε διαπιστώσει μίνις
σα;, δτχν μία πριοΐνή έκκίνη-
αις μέ αύτοκίνητο σ5; ηνάγκασε
σηκωθήτε την αϋγή: άντΐ νά
αίσθανθήτε κόΐτωσΐ, ττοτέ δέν εί¬
σθε καλύτεοα χαί μάλΐστα σχε-
φθήχατε: «Πως νά μην έχω τό
θάρρΐς νά παραχαλουθώ, άπό χαι
ροθ εί; καιρόν, την ανατολή τοθ
ηλίου.. »
Εάν κοιμαοθε άσχημα, άντ! νά
δυσανααχετήτε κατά τή; έρχομί
νη; ημέρας π'ύ ιίσϊύει άνάμε
σα άπό τα χλειστά σας παράθυρα
χαί σάς ίμποδΕζει νά ξαναβρήτε
τόν Οπνο, αηχωθήτε καί, έλαφρά
ένϊΐδαμένη, ίπως διά τό άερίλοιι
τρο, πηγαίνετε νά περπατήβετε
μέσα είς τού; άγρούς, εάν εδρί
σχεσθε είς την ίξοχή, χαί νά πά
ρετε συγχρόνως άερέλευτρο καί
λουτρό τής αύγής...
Πΐρπατήσετε άνυπόϊητη εί; την
Ιδρίοο. γιατί δχι; 'Η ζωογόνος
Ι χπίπνοια τή"; γή; πού ξαναγεννι-
ιται κάθε π-ωί, θά σας χάμη έ
πίσ»Κ νά ξ-«ναγ·ννηθήτΐ...
Μετά μισής ω?ας περΕπατο, θά
έπανεύρητε μέ μεγάλη ευχαρίιτη
αι τό χρεββάτι σα; δπου θά ά πό
λαύαετείνα θαυμασία Οπνο.....
"Ισω; τό χοριτσάκι ή τό άγο
οάχι σχ; νά μην Ι χούν τελείως
ϊσιε; τί; κνήμεί, ήίσω; νά λυ
πάσθε διότι έχουν ελαφρώς χιχα
μίνην την σπο^δυλιχή των στήλη
τα όστά των δέν είνε άρχετά δυ
ναμιομίνα. Έπωφεληθήτε άπό την
διαμονή σας πλησίον τής θαλάσ¬
σης διά νά τα άναγχάσετε νά
πάρουν μερικά άμμίλουτρα.
Άνοίξετε 2να λα*χο, άφήστε
τό ίσωτερικό τού νά ζεσταθη' εί;
τόν ήλιο, πλϊγιάσετε μέσα τό
παιδί χαί σχεπάσετέ το μέ την
ζεστή 2μμο. Κατά την διάρχεια
τοθ άμμόλουτρου (μισή περίπου
&?α), προστατεύσετε τό χεφάλι
τού μέ μία όμπρέλλα ή ίνα με
γάλο χαπέλλο γιά νά άποφύγε
τε την ήλίασι.
Τό άμμόλουτρο θά δυναμώση
τα ίσχά τού.
' Εάν χαί σεΐ; !χετΐ δποστή &
σΡένεια των όστών, είνε μία θε
ραπκία την όποία μπορήτε νά
άχολοαθήσετε έχ τοθ άοφαλοθς π
συνοτοθν «λλωστε δλοι οί είδιχοί.
Α Ντιστεγκέ
ΠΟΤΑΣΣΑΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ! ΜΟΑΕ
ΜΑΡΚΑΣ ΗΑΙΟΣ ΣΤΑΦΥΑΙ
ΑΙ καλύτϊραι καΐ άνύτερκι δλων. 'Αποξηραίνουν ταχύ
τατ« την σταφίία χαί της δίδουν ώροπύτατο χουοϊζον
χρ&μκ. "Οσοι τυχόν ίέν τάς έχρπσιμοΓτοιίισατϊ, έρωτήσα
τβ καΐ 8α πλπροφορηθήτβ τίίν άνωτβρότητά των. Κάμετε
δοκιμάς πρές το βυμφέρον σας.
Γενικώς Άντιπρόσωπβς Κρήτης
Μβτά διαρκοϋς παρακαταθήκης:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Κ ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
Ηράκλειον— Πλατείαι Καλλεργών—Κέντρον
δασκάλοι).
(συνεχίζεται)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα παρά
χαλλίστη οίχογενεία έν Αθήναι; '
Πληροφορίαι παρά τώ φαρμαχείψ
κ. Ματζαπετάχη.
ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΟ
ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ-
(παραπλεύρως Γεωργαντά)
Μέ βΙδιχςύ{ γνωοτούς τεχνίτα;, έργασία ταχεία-«ύ
αυνείβπτος.
ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡ1ΑΣ5 - 'Αλλανη χρωμάτων δλων των
υποδημάτων ήγγνιημένη. Χροαματιστά δρ. 20.— Μαδρα 15.—
ΚαστορΙνΐς 10.
"Ηρχιοβ τάς εργασίας τού. 1—30
ννν ^~ν.
Ή Μόδα θριαμβεύει
μόνον είς -τα παπού-
ισια Νερατζούλη.
ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Καθιστά γνωστόν ίτι άναλαμβάνει δια των άεροπλά-
νων τής Έταιρίας την μεταφοράν δεμάτων καδώς καί
έμπορευμάτων παντός βάρους άπ' Αθηνών είς Ηρά¬
κλειον καί έξ Ηρακλείου είς Αθήνας.
Ή μετχφορά των ταχίστη καί άσφαλή;, είνε επί πλέον
ή συμφερωτέρα, χαθέτι είνε άπηλλαγμένη παντός έξόδου.
Τα μκταφερόμενα διά των άεροπλάνων δέματα ά-
παλλάσσονται λιμενικβΰ φόρβυ.
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΛΥΧΩΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΗ
125ον
—Άγάπη, άδέλφισ μου, μό
νόν ή άγαπη είνε στόν κό·
σμο. Άγαπάτε αλλήλους εί¬
πεν ό Κύριος ημών Ίησοθς Χρι
στός. Καί μεϊς έδώ μέσα τί
άλλο κάνομε πσρά ν" άγαπιώ
μαστε, Άγάπη, μόνον ή άγά
πή είνε στόν κόσμο!...
ΜερικοΙ άπό τούς κυρίους
σκύβουν καί φιλοθν στά γυ
μνά μπρΑτσα, στούς γυμνούς
λσιμούς τίς πλαΐνές τους κυ
ρ(ες, καί μεθυσμένοι καθώς
είνε, συνεπαρμένοι άπό τα
λόγιο τοθ Ρασποθτιν, έπανα
λαμβάνουν:
—Άγάπη, άγάπη .. Μόνον
ή άγάπη είνε στόν κόσμο!...
Ό Ρασποθτιν άδειάζει τό
ποτήρι τού... Σκουπΐζβι μέ την
ράχι τοθ χεριοϋ τού τα χεΐλη
τού, τα γένειά τού. "Υστερα
σκύβει στήν πλαϊνή τού νέα
καί ώραΐα γυναϊκα—μιά μπαλ
λαρΐνσ τοθ αύτοκρατορικοϋ
μελαδράματος τίΐς Πβτρουπό
λεως —καί τής λέγει:
—Ξέρεις περιστεράκι μου
πβς έρωτεύονται τα άλογα;
Καί μέ έκφράσεις ώμές, ζωη
ρές, πρωτόγονες, άρχΐζει νά
μιλή γιά τα άλογά τού, σίή
ΣιβηοΙα, καί γιά την ζωή τής
ύπαίθρου, γιά τή ζωή τοθ μου
ζίκου, γιά τίς χαρές καί τα
βάσανά τού...
—ΤΙ ξέρετε έσεΐς— ιούς
λέει—άπό την ζωή τοθ μουζΐ
κου, άπό την ζωή τής Ρα>σ
οίας.
Κι' δσον ομιλεί γιά την «Τσ
μττα» τής Σιβηρίας, γιά τα ά
λογά τού, γιά τα παζάρια 8
που οί μουζΐκοι πωλούν, άγο
ράζουν, άνταλλάσσουν άλο
γα, τό πάθος τού δυναμώνει,
ή μέθη τού αϋξάνει.
—"Οταν ή*μουνα μικράς—
τούς λέει γιά μιά στιγιιή— Ι
κλεβα άλογα. Νομίζεις πώς*
μπορεΐ νά τό κάμη ό κσθέ-
νας; Τάκλεβα, πηδοθσα στή
ράχι τους κ' Ιφευγα μ' ενα
γρήγορο καλπασμό. Την ρά
χι μου την εΤχα γερτή,|έγερνα
επάνω στό λαιμό τοθ άλό
γου, πιανόμουν άπό την χαί
τη τού.
—Νά ετσι! λέγει ό ΡασποΟ
τιν καί πιάνει την ώραΐα χο
ρεύτρια τοθ μελοδράματος
άπό τα μαλλιά καί την τρα
ϊ... Ή χορεύτρια πονεΐ φω
νάζει. Άλλ' ό .Ρασποθτιν δέν
άφήνει τα μαλλιά της. Σηκώ
νεται την άναγκάζει καθώς
την τραβςί άπό τα μαλλιά νά
σηκωθή κι' σύιή. Τής λέγει:
(συνεχ(ζετσι)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΊ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ό παγκόσμιος κινημα
τογραφικός μουσικός
θρίαμβος:
Γ
Μέ τό μελωδικό τρα-
γοΰδι τής άηδονολαλης:
ΖΛΝΕΤΜΑΚΝΤΟΝΑΛ
καί τό γλυκέ χα1 οομ.
παθητικό τοΰ βαρυτόνου:
ΗΕΑΣΟΗ ΕΙΤΥ
Μιά γοητευτιχή
ή Ιστορίοί Π€ϋ τ
χή Ιστορίοί, Π€ϋ τΗζ συ.
νοδίυουν οί π.θητικίς
*Ρ·*ί της οπερας «©Ο-
«Σάντα Λουτσία», ή οπκ
ραΤσαρίτσα,βμηνβυαμένη
«πβ την έην ουμφ«ν{«ν
ΚΙΝΗΣΙΣ.— Έτΐανηλθον άερ0
βορικτ3ς έξ Αθηνών 6 Ιατρός κ.
Σπυριδάκης, δ κ. Γεώργιος Φλώ.
ροτ, ό κ. Έμμαν. Κβλλιατάκης.
—Άεροπορικδς αφίχθησαν έ.
πΐσης δ Ιατρός κ. θΐκονομΐδης,
ό μηχανικός κ. Τριτιοδάκης, 6 κ.
Βλαστός, δ κ. Ζαχαρίας Στρατά
κης, δ κ. καί ή κ. Τζειρανάκη, ό
κ. Άιτλαδάς.
—Ανεχώρησε δι' Αθήνας ό Ι.
οτρός κ. Καπετανάκης μετα τής
δίδος θυγατρός τού.
***
Γύρω στήν ττόλι.
Ζέστη καί χθές ύϊβρβολική καί
ώς έκ τούτου συναγΕρμδς είς την
άκτήν.
—"Οπου κοτηλθον από ποωΐας
οί φίλοι τοθ κόματος καί ττ)ς θα
λοχσσίας δροσιάς.
—Καί λίγοντες άκτήν δέν έν-
νοοθμεν μόνον την «πλάζ» τοθ
Πόρου άλλά καί τα &λλα παρα
λιακα σημεΐα.
—Είς τάδττοια κατέρχεται διά
τό μπάνιο τού καί «λαός» καί κο
σμικοΐ άκδμη συμττολΐται.
—'Η άναχώρησις τοθ Βασιλέως
Καρόλου ανεκοινώθη τάς νυκτερι
νάς ώρας τής προχθές.
—Παοά τό δτι είχεν εκδηλωθή"
πρόθεσίς τού νά μεταβή είς Φαι
στόν καί Γόρτυνα.
—"Οπου καί εγένοντο σχβτι
καί προετοιμασίαι διά την ΰποδο
χήν καί παραμονήν τού.
—ΑΙ διεθνολογικαΐ συζητήσεις
έζωήρευσαν πάλιν είς τα καφε·
νεΐα της πόλεως.
— Καί μάλιστα άπό βαθείας πρω
ΐας καί μεταζύ δύο ή τριών κυπέλ
λων πρωΐνοθ καφ*.
—Έννοεϊται δτι αί συζητήσεις
αυται δίδουν τόπον συνήθως είς
τάς προβέψεις «ερΐ ττϊς εφετει
νής παραγωγικής κινήσεως καί
των προσόδων της 6«1 τής έν γέ
νει οικονομικάς ζωης.
*_Μ«ταζ0 τοθ έογατικοθ κόσμου
πού άπασχολεΐτσι αυτήν στιγμήν
μέ την εξαγωγήν των σταψυλών
—Προέχει ό θηλυκόκοσμος.
—Μέ έκπροσώπους τού άπό δ
λα τα σηαεΐα τής πόλεως καί
των πλησιοχώρων τοθ Ήρακλεί
ου άλλά καί των μάλλον άπομε
μακρυσμένων χωρίων τοθ νομοθ
μας.
—Ή πανήγυρις τής Μεγάλης
Παναγίας της Νεαπόλεως δέν ο
πάρχει αμφιβολία δτι θά συγκεν¬
τρώση τλήθος προσκυνητών καί
εφέτος άπό τό Ηράκλειον.
—Καί διά την σημασίαν της α
πό θρησκευτικάς απόψεως Αλλά
καί διά την σημασίαν τής Νεαπό
λεως ώς ώραίου παραθεριστικοθ
κέντρου.
—Έστω καί διά δύο ή τρείς ή
μέρας παραμονης.
— Καθ' & μετέδωκαν ημίν κάτοι
κοι των πρός τό Λιβυκόν Πέλα
γος έπαοχΐδν τοθ νομοθ μας.
—Καί εκείθεν διήλθεν προχθές
μοϊρα πολεμικήν αποτελούμενη α
πό μικοά καί μεγάλα σκάε^η.
— Πιθανώς πρόκειται περΐ γενι
κων γυμνασίων τοθ ΆγγλικοΟ στό
λου τής Μεσογείου δστις ώς εΐχε
άγγελθή ^πρό μην ών θά συνεκεν
τρώνετο κυρίοις είς την άνατολι
κήν λεκάνην τής Μεσογείου.
— Οί φίλαθλοι ασφαλώς θά ά
πασχοληθοθν εύρέως την προσέχη
Κυριακήν.
—Μέ τόν τελούμενον είς τό γή
πεδον «Χάνδαξ» ποδοσοαιρικόν ά
γωνα πρωταθλήματος μεταξΰ «Ή
χί «Όμίλου
καί
Φιλά-
ρακλέους»
θλων».
—Περί τοθ δποΐου γράφομεν καί
είς &λην στήλην κοΙ διά τόν ο¬
ποίον αί σχετικαί προβλέψεις όμι
λοΰν άπό τώρα: περί παιγνιδιοθ
μέ ένδιαφερούσας φάσεις.
—Προχθές την νύκτα ή υπό τόν
κ. Γ. Χουρμοοζιον όρχήστρα καί
χορωδΐα εξετέλεσε εα ωραίον
μουσικόν πρόγραμμα έκΙ τής θα
λαμηγοϋ«Λούτσε Φαιρούλ» καΐΐένώ
τιιον τού Βασιλίως Καρόλου, τοθ
Δυδόχου Μιχαή καί τής άκο
λουθίας των.
—Ό Βασιλεύς Κάρολος έζεφρά
σθη λίαν Ικανοτιοιητικες.
—Ή τοξιδιωτική κίνησις συνεχί
ζεται πάντοτε πυκνή
—Τόσον ή άτμοπλοική δσον καί
ή άεροπορική.
—Πρόκειτοι «ερΐ τοξιδίου εί
τε χάριν άναψυχής καί ύγείας ε!
τ· χάριν ύποθέσεων.
—Έν τφ τελειοθσθαι σχεδόν εΰ
ρίσκβται ή κατεδάφισις τής πά
λαιδς Νομαοχίας.
—Τό εναπομένον τμήμα πρός
κστεδάφισιν είνε δτιωσδήποτε ση
μαντικόν.
— Δέν θά άππαιτήση δμως ά
σφοχλδς χρόνον πολύν Ινα κατε
δαφΐσθβ καί έκκαθαρισθη τελεί
ως ό χώρος διά τό πάρκον.
6 ΡίΛθρτερ
—Τό «Πανελλήνιον».
Είς τό πλούσιον πρόγραμμα τοθ
θερινοθ κέντρου «Πανελλήνιον»
«ροσετΐθησαν *πό προχθές καί ό
πειραματιστής — ταχυδακτυλουρ·
Υός κ, Χαμαρατος καί ή ύπνωτή·
στρια ΜορΙ Γκέλ πού^,έκτελοθν
οιάφορα πειράματα λίαν επιτυ¬
χώς. Ιδιαιτέραν εντύπωσιν προ
καλοθν τα πβιράματα μετα·
βφασεως σκέψεως είΗ τα ό
ποία ή ίπιτυχΐα είναι δντως
έκπληκτκή. |'Οσοι άσχολοθνται
Λέ ιτόν ϊονευματισμόν άλλά καί
δσοι δέν πιστεύουν, άξίζει
τίράγματι νά παρακολούθησιν
τα πειράματα αύτά. θά πβισθοΰν
δτι ή θεωοία τής μεταβιβάσεως
σκέψεως δέν αποτελεί μΰθον, *λ
λ* φαινόμενον βξιον έπιστημονι
κης έρεύνη-.
ΣΤΟ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΟΜ τοθ Πέ
τρρυ Μαστρικίνη (βλατεΐα Βενι-
.Ιλου) γίνεται χρήσις διά τό %α
θ*ρισματ·ν ΟκοΒημάτων άγνοθ,
εΐβικοθ σάπωνος, Ιζασοαλίζοντος
»«λ«νβτητα καί ώρα(0 χρβμα για
«411 ΐαΐβθτβί *»-·*'
■«■■■■■
ΛΝ0ΡΘΩΣΪ2
Τό μεγάλο £ργον
τού βίκτωρος Ουγκώ.
Οί Άθλιοι
567ον
Γ'.
Ό Μάριος διστάζει.
Άριθμός 12276
Περίληψις προγράμμκτβς
πλειστηριχαμοΰ.
Ό Συμβολαιογοάφος "Ηρα¬
κλείου Κωνσταντίνος Άντω
νΐου Ζαχαριάδης έν ΉρακλεΙφ
έδρεύων καΐ κατοικών δηλο
ποιώ δτι.
Εκτίθημι είς δημόσιον α¬
ναγκαστικόν πλεισΐηοιασμόν
τό επόμενον άκΐνητον των κα-
ταδιωκομένων όφειλετών. 1)
Ό Μάριος έφθασεν είς τάς άγοράς.
—Έκεΐ τα πάντα ?}σαν ήσυχώτερσ, σκοτεινότε
ρα κσΐ μάλλον άχΐνητα ή ί[ς τάς πλησίον όδούς.
Άλλ' δμως άνω των στεγών αί ανες διεκρΐνον
το άπέναντΐ τού, είς τόν όρΐζονχα. εφαίνετο λεπτόν
τι έούθημσ, καΐ ήτο ή άντανάκλασις τής δαδός, ή
τις ήνσπτεν επί τοθ όδοφράγματος τής 65οΟ Καννα
βίδος.
Ό Μάριος κατηυθύνθη πρός τό Ιρύθημα τοθ
το μέχρις ου" Εφθασεν άπαρατήοητος υπό τοθ σκο
ποϋ των άνταρτών.
Έκάθησε τότβ ό ?ύστυνος νέος είς τό κατώ
Φλιον μιάς θύρας, έσταύρωο« τάς χείρα»; καΐ ένε
θυμηθή τόν πατέρα τού, δλην την νεότητά τού κατατ
νσλώσανταείς την όπηοεσΐαν τής τΐατρίδος. Είπεν δ
τι ί5ου έσήμανε τέλος ή ώ;>α καΐ δι" αυτόν, δτι Ιδού
έμελλε μετά τόν τατέρα τού καΐ αύτός ν' άναδει
χθή γεννοΐος, άτρόμητος, νά τρέξη κστά των μο
λυβδοβδλων, νά προτάξη τό σΐήθος κατά των λογ
χδν, νά χύση τό οΐμά τού νά έκζητήστ> τόν θά
νατον.
Άλλ' εσκέφθη έν ταυτώ δτι ό πατήρ τού έπο-
λέμει πρός έχθροός άλλοτρίους, ένώ τό στάδιον
τής μάχης δπου έμελλε νά καταβή ήτο ή δδδς,
ό δέ προκίίμενος αγών ήτο ό έμφύλιος πόλεμος.
ΦρΙκη λεπτή τό έκυρίευσε.
Ενεθυμήθη τό ξίφος έχεΐνο τοθ πατρός τού, τοθθ'
όπερ ό πάππος τού εΐχε πωλήοει είς τίνα μετσπρά
την, πράξις δι" ή* εΤχε τότε λυπηθή τα μέγιστα.
Νθν Βμως εΐττε κατά νοθν, δ τι καλώς Ιγεινεν
δ,τι εΐχε γεΐνει* καλά έκαμεν ή άνδρεία καΐ άμε
μπος έκείνη σπάθη φυγοθσα άπό των χειρών τού.
Προεΐδε τα οημερινά συμβάντα' προησθάνθη τόν
εμφύλιον τούτον πόλεμον, τόν πόλεμον τβν τριό-
δών, τα τραύματα τα διδόμενα κοΐ λαμβανόμενα
είς τα νώτα μεταξύ άδρλφών.
Ή σπάθη έκεΐνη, έρχομένη έκ των ένδόξων νι
κων τοθ Μσρέγγου καί τής Φριδλάνδης, δέν ήθελε
νά καταββ ε(ς την οδόν Καννσβίδος' μεθ' δσα ή
θλησεν έν ταίς χερσΐ τοθ πατρός, δέν ήθελε νά
διαπράζβ τα έπικείμενα έν ταίς χερσΐ τοθ υίοΟ,
"Αν εΐχε την σπάθην εκείνην, άν άφοθ την έλάμβα-
νεν άπό τοθ νεκρικοθ προσκεφαλαΐΌυ τοθ πατρός
τοο, ετόλμα νά την φίρρ είς τόν νύκτιον άγώνα
τοθτον μεταξύ Γάλλων, βεβαίως θά τοθ Ικαιε τάς
χείρας καί θά άνεφλέγετο πρό των όφθαλμ&ν τού,
ώς ή ρομφσΐα τοθ άρχαγγέλου! Καλώς καί δικαί
ως δέν ύτΐήρχε πλέον ή σπάθη έκείνη πλησίον τού
ό πάτιπος τού κατέστη ό αληθής φύλαξ τί)ς 66
ξης τοθ πατρός τού, καί προτιμότερον ήτο νά τΐω
ληθή τό ξίφος έκεϊνο επί οημοπρσσΓα είς οίον δή
π ότε μεταπράτην, καί νά ριφθή μεταξύ παλαιών
σιδηρικών, ή νά νύξη οήμερον τής πατρίδος την
πλευράν.
(συνεχΐζεται)
Μαρίας χήοας Εμμανουήλ
Μανουσάκη δι* εαυτήν καί ώς
νομΐμου έπιτρόπου των μετ'αύ
τής συνοικούντων άνηΧΙκων
τέκνων της Παοασκευής, Εύ
φροσύνης καί Καλλιόπης Έμ
μ»ν· Μανουσάκη, 2) Ιωάννην
"Εμμανουήλ Μανουσά^ην 3)
Μαρίαν Εμμανουήλ Μανου
σάκη κατοΐκων πάντων τοθ
ΜετοχΙου Άθοτνάτων. 4) Χαρ!
κλβιαν Έμμίΐνουήλ Μανουσά
κη κάτοικον Βενεράτου Τεμέ
νους κληοονόμων απάντων
τοθ αποβιώσαντος άρχικοί
ό^ειλέτου Εμμανουήλ Δημη-
τρίου Μανουσάκη γεωργοΰ
κατοίκουΜετοχΙου
πλειοδοτήσωσιν.
Ώς πρώτην προσφοράν
σεν ή έπισπβύδουσα τό ποσόν
των δραχμήν 15.000 όστις
δέ προσφέρει την αναγκαίαν ά
σφάλίΐαν δικσιοθται νά πλειό
δοτήοη. Ό τελευταΐος όπερ-
θεματιστής ύποχρεοθται νά κα
τσβάλη τό έκπλειστηρίσσμα
είς την δανεΐστριαν εΕί
αν συμφώνως τώ Νομώ.
Ή παροθσα δημοσιευθήτω
είς τάς ενταύθα έκδιδομένας
έφημρρΙΒας, «Δράσιν» την
ογδόην "Ιουλίου ένεστώτος Ι·
τους «Ήην» την 29 τοθ μηνός
Ιουλίου ίδΐου έτους κα!«Άνόρ
θωσιν» την 11 ην Αύγού
στου ίδΐου Ετους.
Έν ΉρακλεΙφ τή 4 Ιουλίου
Πρός τόν ιτρωθυκουρνόν κ. Ιω.
Μβταξαν καί τό ΰφυπουργεϊον Τώ
που καί Τουρισμοΰ απεστάλησαν
διά την 4ην Αύγουστον) χαΐ τα
κάτωΐι λ
Συμβολαιογράφος Ήρα
Ρ
ΑΕΙΙΗ ΠΟΤΑΣΣΑ.ΑΣΤΗΡ
Όλοι, οί χρηοιμοποιήσαντες την λευκήν πο¬
τασσαν «ΑΣΤΗΡ» περιεκτιχότητος 96—98 ο)β:
έπείοθησαν ότι είναι ασυγκρίτως ανωτέρα κοιΐ συμφβρ»
τέρα άπό χά8ϊ άλλην ποτασσαν:
1) διότι άποξηςαίνβι την σταφίδα χατά 24—48 ώρας
ενωρίτερον καί ετσι άποφίύγονται πολλαί χίνδυνοι ά πό
δροσοΰλες καΐ βροχιίν.
2) Διότι αποδίδει ώραιότατον {ανθόν χρΝματισμόν
δΊαρχΕίας.
3) Διότι η σταφίς διαρκβϊ περισσότερον, δέν παθαίνϊΐ
ζαχάρωμα, ουτβ άναίίύβι καί:
4) Διότι διαλύβται ευκολώτερον κ«1 καθ" ολοκληρίαν
καί δέν άφήνβι κατακάθια.
κ. κ. ΣταφιδοπαραγωγοΙ,
"θσοι έξ υμών δέν εδοκίμασαν άχόμη την λευκήν πό
τασσαν «ΑΣΤΗΡ» 96-98 ο)ο καί συν«πώ$, άμφιβάλλουν
διά την άνωτερότητα χαΐ άποτελεσματιχότητα αυτής, «α
ραχαλοδνται δπως μά; δηλώσουν τουτο καΐ είμεθα πρόθ>
μοί νά ενεργήσωμεν πάραυτα καΐ βίς τοϋς άπλωτούς των
αυγκειτιχά πΕΐράματα μέ την λευκήν ποτασσαν «ΛΕΤΗΡ»
άφ' ενός (την Οποίαν θά παρέχωμεν δωρεάν ώς καί τα £
ξοδα μετάβασιν; επί τόπβυ) και μέ κυανην η λευκήν πό
τασσαν βίασδήποτβ μάρχα; άφ' ετέρου (την οποίαν θά
πρβμπθΐύουν οί ίνδιαφβρόμβνοι) καί τότϊ ασφαλώς θά
άντιληφβώσι την διαφοράν.
Δρχ. 50.000 000. (Πεντήκοντα έχατ. δραχμδν),.
κατά τοΰς μβτριωτέΓβυς ύπολβγισμούς, θά εισπράττη έτηαί
ω; ό Νβμός Ηρακλείου πβραηβνω άπό οσα (Ισπράττΐι μ*
χρι σήμερον, βίαν θά γενικευθή ή χρήσις τής λευχής πβ·
τάσσης ΑΣ! ΗΡ, άπό ποιοτικήν διαφοράν σταφίδος Διά.
τουτο όλοι έχβτε συμφέρον νά δοκιμάση™ την ποτασσαν
ταύτην καί δέν θά την έγκαταλβίψετί ποτέ.
Προσέχβτκ, δμως, κοιΐ ζητεΐτε ηάντβτβ, 6χι απλώς λβν
χήν ποτασσαν, άλλά την μάρκαν ΑΕΤΗΡ έπιμόνως, ο ιω
τι ό συναγωνισμός, θβλων πρβφανώς νά έπωφβληθβ τή{>
φΐίμης της πβτάσσπς ΑΣΤΗΡ, έχόμισβ λευκήν ποτασσαν
αλλης μάρκας καί αλλης ποιότητος.
'ΑποκλίΐστικβΙ βΐσαγωγίΐς έν Κρήτα:
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, Ηράκλειον,
κατοίοεχ
κείμενον έν τη περιφρρεία τοθ
χωρίου Σταυρακίων Μαλεβο
ζΐου τής εΐρηνοδικειακής ττεοι-
φρρείας Άγίου Μύρωνος Ματ-
λεβυζΐου καί είς θέσιν «Κάμ
πος» ήτοι άμπελον άποτελου-
μένην άπό άμπελον τής ποικι-
λΐας σουλτανίνας εκτάσεως
εξ στρεμμάτων καί τακτά εκ¬
τάσεως τριών στρεμμάτων
έμπβριεχούσης δύο Ισόγεια οί
κήαατσ, έν φρέαρ καί ενα
φοθρνο καί συνορεθον άνα
τολικβς άμαξιτβ ό£ώ Ήρακλεί
ου—Μεσσαράς, νοτίως'ΑντωνΙ
ου Μεροδουλάκη, δυτικώς κλη
ρονόμων Εμμανουήλ Χριστο¬
δουλάκη βορεΐως κληρονόμων
Ιωάννου Παπουτσάκη χβ Β"
πισ-εύσει τής ένυποθήκου δα
νειστρίας Έθνικής Κτηματικής
Τραπέζης τής Ελλάδος έν Ά
θήνσις έδρευούσης "πρός άπόλυ
ψιν τής ένυποθήκου άπαιτήσε
ώς της έκ Λιρών Στερλιν&ν
"Αγγλίας εκατόν δέκα πέντβ
καί πεννών έπτά (£ 115—0—7
είς συνάλλαγμα οψεως ε¬
πί Λονδίνου, καί των έξόδων
εκτελέσεως, στηριζομένη*, είς
τα ύπ' άριθμούς 2169 καί
2189 τοθ έτους 1928 δανει
στικά συμβόλαιά μου καί δι'
ήν άπαίτησιν έττετάγη ό άπο
βιώσας αρχικώς όίειλέτης Έμ
μανουήλ Δημητρίου Μανουσά
κης διά τή~ς υπό χρονολοΓ(ϊν
15 Ίουνίου τοθ έτους 1931 έ-
πιταγής τής έπισπευδούσης
Τραπέζης ώς δεΐκνυται έκ
τοθ ύπ' αριθμόν 3524 τής 25
Ίουνίου τοθ δτους 1931 άπο-
δεικτικοΟ τοθ δικαστικοθ κλη
τήρος τής τιεριφερείας τοθ
ΠρωτοδικεΙου Ηρακλείου Δή
μητρίου Ν. Μακράκη.
Ό πλειστηριασμός γενήσε
ται ενώπιον μου ή τοθ νο
μΐμου άναπληρωτοθ μου την
24ην Σεπτεμβρίου ένεσιώτος
1939.
Ό
κλείου
Κωνστ. Α. Ζαχαριάδης
Αριθ. 10.104.
Είδοποίησι; άναβληθέντος
πλειατηριασμοΰ
Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
κλείου Εμμανουήλ. Γ. Καλυτε
ράκης έν Άγίφ Μύρωνι κα
τοικοεδρεύων καί ύαάλληλος
έ τί τοθ πλειστηριασμοθ δηλο
ποιώ Βτι:
Ό διά τοθ ύπ1 αριθ. 9613
τής 11 Μαΐου τοΟ Ιτους 1938
προγράμματός μου δημοσιευ
θέντος είς τό ύπ' αριθ. 1792
της 19 Μαΐου 1938 φύλλον
τής έν Ήρσκλείω εκδιδομέ¬
νης εφημερίδος «Δράσις», είς
Τα τηλεγραφηματα
διά την 4ην Αύγούστου.
τωΐι τηλεν3α
ΚΕΡ4ΣΣΩΝ.
τητος ΚερβισθΜν
ζ έ
Κάτοικβι κοινό
Μαλεβυζίου έβρ
έθ
βυζίου».
ΣΙΒΒΣ
ης φημρς
τό ύπ' αριθμόν 4121 τής 18
Ίουνίου 1938 φύλλον τής έν
τχζοντβ; μέ πρωτοφχνή ένθουσι
ασμόν σημερινήν επέτειον έθνι
κης παλιγγβνεοίας έκφράζουν α χχ
θβρμά αυγχαρητήρια πρός τού;
στυλοβάτας τής Έθνικής μας άνα
δημιουργή έπ' άγαθφ Έθνους.
Έπιτροπή Κβρασσων Μαλϊ
________ ΒπΙ τή έαϊτείΜ τής
Έθνικης αναγεννηθή»; Έλλανι
κου "Εθνους τής 4η; Αύγούστου
Κοινότη; ϊιββας Μαλϊβυζίου Κρή
της κΰχβται όπως "Υψιστβς χαρί
ση υμίν μακρότητχ ήμεβών ως
καΐ Α. Μ Βαοιλέχ των Ήλλήν&»ν
έπ' άγα?ω φΐλτάτη; πατρίδος μα;
Πρόβδρος Κοινότητος: Ζαχαρίας
Γουλιβλμάκης».
ΔΑΦΝΩΝ «ΑοςΌλ.ογήσαντες
"Υψιστον μεθ' άπάαπς κοινότητος
άδίλφΐιμένοι ϋποβάλλομϊν Α, Μ
Βαβιλέα Έλλήνων καΐ ΰμετέραν
έξοχότητ* θερμά βυγχαρητήρια
έηετείω Έθνικη έορτή 4ης Αΰγ.ιΰ
στου εΰχόμενοι Ύψίστω οιτως α¬
ξιοί επί μήκιατον έορτάζβτβ έθνο
σωτήριον ημέραν πρός δόξαν καΐ
κλέο; μεναλης πατρίδο;. Πρόβ
δρος Κοινότητος Δαφνών Κρήτης
Γεώργιος Πεοδικάκης»
Κ. ΑΣΙΤΩΝ. «ΣύσσΜμος λαδς
««■■■■■■■■■■εκιειειειαεΐειεΐΜειειειειι
"ΟΑΙΙΛΛ1Ι]ΙΙ ΛΥΙΕΙΟΝ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Γνωστβπβιεϊται είς τβύς ένδιαφερβμένβος, ·τι
άπό 1ης Αύγβύστου λειτβυργβΰν τα θερινα φρβν-
τιστήρια εν τω «Παλλαδίω».
Πάντα τα μαβήματα διδάακβυν είδικοί καθη¬
γηταί.
Φιλόλογβι: Γ. Παπαγεωργίου, Κ.
Ιωάν. Σαρρής·
Μαθηματικοί: Κ. Ποντιχάκηί, Ε, Ί
Φυσικβς: Κ. 8·,άκη«.
Ήρακλείφ εκδιδομένης έφημε
ρίΒος «ή Ίδη», προκηρυχθεΐς
δημόσιος άναγκασπκός πλει
στηριασμός τί) έπισπεϋσει τής
έν Αθήναις έδρευούοης Έ-
θνικής Κτηματικής Τραπέζης
τής Ελλάδος,'κατά Ηρακλέ¬
ους Ιωάννου Παπουτσάκη γε
ωργοκτηματΐου κατοίκου Βου
των Μαλεβυζίου των έν τώ
εΐρημένφ προγράμματι περι
γραφομένων άκινήτων, άνα-
βληθείς ένεκεν νομΐμων λόγων
γενησεται συμφώνως πρός
τούς δρους τοθ εΐρημένου προ
γράμματος καΐ κατόπιν τής
ύπ' αριθμόν 127 τής 8 Μαρ-
τίου 1939 αποφάσεως τοθ κ.
Προέδρου των Πρωτοδικών
Ηρακλείου, την 27ην Αύγού
στου 1939 ημέραν Κυριακήν
καί ώραν 10—12 πρό μεσημ¬
βρίας ενώπιον μου ή τοθ νο-
'μιμόΐ) άναττλήρώτοθ" μυυ, έν
Άγίφ Μορώνι Μαλεβυζ(ου
καΐ έν τφ συμβολαιογρα-
φεΐφ μου ΙδιοκτησΙα Γεωρ
γ(ου Ι. Μισυρλάκι, ένθα κα·
λοθνται οί βουλόμενοι νά πλει
οδοτήσωσιν. Έφ' οΐς εγένετο
ή παροθσα δι* ήν ελήφθη τέ-
λος καί πρόσθετον ώς καί
νόμιμον δικαΐωμα δραχμών
115 έν Άγ(φ Μύρωνι Μαλεβυ
ζίου καΐ έν τώ Συμβολαιογρα
φείφ μου (διοκτησία Γεωργί-
£ΐΐ|ν _Ε,,.οΗΗ^χ,ν. ^.^.»..«>ίθυ Ι. Μισυρλάκη σήμερον την
Ιτους ημέραν Κυριακήν καί δεκάτην τετάρτην ΊουνΙου ή·
ώραν 10—-12_·τΐρόι μεσημβρίας | μέραν Τετάρτην τοθ Ιτους
κοινότητος πανηνυρίζει μετ' 4§άλ
λου ένθουαιασμοΰ σημερινήν έπέ
τειον 4ης Αύγού3του. Λ,α'ϊκή επι
τροπή Κ Ασιτών Κρήτης».
ΚΟΡΦΩΝ. «Επί λ
σύσωμος λαός κοινότητος "Αν»
"Ασιτών πανηγυρίζίΐ οήακρον συν
τίλεσοιϊααν συμφιλίωσιν καί άνύ
ψωαιν ίθνιχοΰ φίβνήματβς, έκφρά
ζνιν δι' εμού πίιτιν καΐ άφοσίω
σιν λαβφΐλή Βαβιλέν καΐ Πρό*
δρον κυβερνήσεως εύχόμενος μα
Μροζωΐαν καί υγείαν έπ' άγ«θώ
-εθνους. Πρόκδρο; Κοινότητος
Μχτθχιάκης».
ΣΑΡΧΟΥ.κΧύασωμος λαός ήμ*
τέρας κοινότητος έν έξ*λλω ένθου
αιααμω πανηγυρίζει τρίτην έπέ
τειον 4ης ΑύγούστουΙέκφράζων
δι' έμοΰ πίστιν καΐ αφοσίωσιν Μ*
ό Βλί 2ΐ Πό>
δι έμοΰ πίστιν κα α
ναλβιότατον Βασιλία
βή
Πρό>
ΚΟΡΦΩΝ. «Επί βυμπληΐώσει
τριετίας έθνοσωτηρίου μεταβολής
άΐίϊυθύνομεν θερμότατον χαΐρι
τισμόν. Πρόεδρος κοινότητος
Στειακάχης».
Α. ΑΣΙΤΩΝ.
«Επί τη ίσΐορι
έπϊτείω τής 4ης Αΰγοΰατβυ
ναλβιότατον Βασιλία 2καΐ Πρ
δρον κυβίρνήσεως κύχόμϊβα μα
/ροβιότητα έπ' άγ«θώ "ΕΒνους.
Πρόϊδρος Κοινότητος Χριστοδβυ
λάκης»
ΚΡΟΥΣίϊ^ΟΣ «Λαο; Κοινό¬
τητος Κρβυαώνος πλήρης ένβουσι·
ασμβΰ έορτάβας τρίτην επέτειον
Έθνιχή'ς εορτής 4ης Αύγούοτου
συναιβθανόμκνος άναδημιουργΐ'
χον έργον Κυβερνήσίως διαδηλοί
δι' έμοΰ πίστιν καΐ αφοσίωσιν
πρός την Α. Ν Βασιλέαν καί 'β
θνικόν Κυβερνήτην πρός ου; βυ
χεται ετη μακρά διά μεγαλείον
Πατρίδος. Πρόεδρος Κοινότητος
Ιωάννης Φουντουλάκης·.
ΠΥΡΓΟΥ δ. «·ΟργανωθϊΙσα έ
πιτροπήδι' έορτασμόν 4ης Αΰγού
στου άνεκοίνωαε βίς κατοίκους 6
■τι ή τρίτη έπέτειος τής 'Εθνική.€
άναγεννήβΕω; θέλει τελεσθή μίτά
μΕγαλοπρΕπείας Προβλέπΐται δτι
πανηγυριαμός Θά τκλϊβίή μέ πρω
τοφανή ενθουσιασμόν. Λα'ίκή 'Β
πιτροπή Πυργοϋς Μαλεβυζίου».
ΒΟΥΓΩΝ «Κάτοικοι κοινότη
τος Βουτών Μαλεβυζίου επί έ·
πϊτβίω 4 Αΰγούστου αίς κυχ6ν·
ται ΰγβίαν καΐ μακροημέρευσιν
πρός συνέχισιν Εργου έπ' άγαθφ
ςριλτάτης Πατρίδος. Πκύΐδρος λα·
ΐχής Επιτραπή; Τριγύρης».
—Ή έλληνική ουμμετοχή —Ό τιμάρισμος χονδρικής
είς ξένας έμποροπανηγύ·
ρεις.
Καθ' α πληροφορούμεθα, αί
άρμόδιαι υπηρεσίαι τοΰ 'Υφυπουρ
γείου Τύπου καΐ Τουρισμοΰ κατα
γίνονται έντατικώς βίς την προ·
ετοιμασίαν των άφβρώντων την
αυμμβτοχήν τή; Ελλάδος είς τάς
προσεχβΐς διεθνεϊς Έμποροτανη
γύρβις τής Σμύρνης, τοΰ Μπάρι
καΐ τού Βελιγραδίου
ΕΓΚΑΙΡΙΑ.
Πωλιΐται καινουργής καλτσο
μηχανή είς αρίστην κατάστασιν
μάρκας Ελβετικός Ντουπιέ είς
τό ήμιου τής άξίας της χαί μέ
έκμάθησιν δωρεάν. Πληροφορίαι
καθ' εκάστην π*ρ£ τψ κ. Ανδρ.
Παπαδάκη χαφεπώλη έναντι πά
λαιών Ψαράδικων (όδός 1866).
καΐ έν τώ έντοΰθα καί πσρά
την οδόν Χάνδακος ϋπ' ά
ριθμόν 71 Συμβολαιογραφείφ
μου, κτήαασι κληρονόμων Άν
μου, κτηαασι κΛηρονομων η»: -ω
τωνίου Ζαχαριάδου, ένθα κα-ίκχΕ[ου
μέραν Τετάρη
1939 καί υπεγράφη παρ'έμοθ
τοθ συμβολαιογράφου Ήρα
Συμβολαιογράφος Ηρα
κλείου.
λοθνται οί βουλόμενοι νά
Έμμ. Γ. Καλυτβράκης
ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Τό Ηράκλειον απέκτησε χαί Ιδικόν τού ξε¬
νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατβν κ«ί
πολυτελές:
?ΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ»
ιΐί
διευθυνόμενον παρκ τού συμπολίτου μας μ.
Γεωργ. Δασκαλάκη.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοΰν το «£(τυ
Πάλλας». Είναι τό άνετώτερβν. Φημίζεται διά
την υπηρεσίαν τού. ΑΙ άνακαινίσεις τού τ· κατέ
οτησαν απαράμιλλον.
ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
Όβός £ταδίου-Α«ΗΝΑΙ.
ΜΟΜΟΗ ΗΗ0ΤεΣΙΙΙ|ΐΙΙΑΕ.8.
ΜΑΡΚΑΣ:
ΠΟΥΛΙ
Είναι φυσική κα-
μωμένη άπό στά-
κτην.
Κάμετε την καλ¬
λιτέραν σταφίδα.
ΠωλεΙται παντβΰ.
Άκοβεβνετε τας ά
κομιμηοεις.
Γνωατοποιεϊ ότι,
Περατωθέντος, τού
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Τό Εκκλησιαστικήν Συμβούλι·
όν τής ένορίας τής κωμοπόλβως
Τυμΐτακίου Πυργιωτίσσης.
«.»^~.—.—„ — έν τή ένο
ρία Γυμπακίου άνεγϊιρομένου νέ
ου μεγάλου Ίεροϋ Ναού, τιμωμέ
νού έπ' ονόματι τοδ Αποστόλου
Τίτου, τελοΰνται, ©εοΰ αυνευδο
χοΰντος, τα τούτου Ιερά έγκαί
νια την 20ήν Αύγούστου ήμέ
ραν Κυριακήν.
Τελοΰνται δέ κατά την ημέραν
ταύτην τα Ιερά έγκαίνια, άφ' έ
νός μέν διά νά τελεσθή θεία λει
■ τουργία, έν τω καθιβρωμένω ίερώ
Ι ναώ κατά την επέτειον μνήμην
τού Αποστόλου'Τίτοι» 25ην Αΰ
γούστου καΐ αφ'ετέρου διότι κατά
την ημέραν ταύτην 25 αύγούστου,
τβλεΐται έπίσημας 'Αοχιερατική
Λειτουργία έν τω έν Γορτυνι Βυ
ζαντινω Καθεδρικ^ Ναώ τοΰ Ά
ποατόλου Τίτου, πρώτου "Ιεράρ
χον Γόρτυνος Κρήτης, ένθα συγ
χοόνως τελεΐται καί επίσημον
μνημόσυνον των κατά την ήμέ
ραν ταύτην 25ην Αύγουστον) 1898
έν Ηρακλείω σφαγέντων καΐ ό
λοκαυτωθέντων άδελφών ημών.
Ό ίορτασμός των έγκαινί&ιν Ι
βιται πανηγυριχός. Πα^ακαλοϋν
ται οθβν οί φΐλέορτοι όπως προ
σέλθωσι κατά την ημέραν ταύτην
Έν Ιυμπακίω τη 4 Αϋγούατβυ
1939.
Τό 'Βχκληοιαστικόν Χυμβού
λιον.
Ό Πρόϊδρος
Παπά Γεώρ. Μαρκαντωνάκη;
Πρωτοπρεοβύτερος
Τα μέλη
Έμμ Όρφανουδάκης
Έμμ. Συγγελάκης
Γβώργ. Κυδωνάκη;
Κωνστ. Ναράκης 5 -10
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Κατεδαφιζομένης τής παλα
βς Νομσρχίας πωλοθνται ύλ
κά ή ξυλεΐα γιά κάθε χρήσι
Κεραμύδια, κσυφώματα ώ
καΐ καστανιές δια στύλους, δο
κούς κλπ. είς εύθηνάς τιμάς
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 άπό 1ης Σ·
πτεμδρίου τό οίκημα τοθ πρώη
5ου ΔημοτιχοΟ Σχολείου χιίμενο
παρβ την Καινούργιαν Πόρταν
επί τής πλατιίας ΜοροζΕνη Πλ
ροφορίαι παρά τφ χ Ιω.
ώλ^ ί?ός "ΙΙβανς.
πωλήσεως.
Κατ' ανακοίνωσιν τής ΰπηρΐσί
άς τοϋ ανωτάτου οΐκονομικο'8
συμβουλίου ό τιμάριθμος χονδρι·
κης πωλήσεως κατά τόν μήνα Ίόυ
λιον εσημείωσε πτώσιν, ήτοι κα·
τήλβεν εί; 2.132 ίναντι 2 155 τοΰ
καρβλθόντο; μηνόκ Ίουνίου. ΟΙ
κατά κατηγορίας τιμάριθμοι πα·
ρουσιάζουν τάίκάτωθι μεταβολάς:
Γεωργικά προϊόντα Ίούνιος,2 376
Ιούλιος, 2.263, Ιζωΐκης προελεύσε
μ; Ίούνιος 2 178, Ιούλιος 2 215,
Ίιομηχανικά καί χημικά Ίούνιος
.997. Ιούλιος 2.009, κκύσιμβι &
λαι Ίούνιο; 2 169, Ιούλιος 2,176.
Γβνικός τιμάριθμος Ίούνιο; 2.15$,
Ιούλιος 2 132.
—Αρχαιρεσίαι.
Την 6ην Αύγούοτου είς τα
'ραφϊϊα τοϋ έθνικοΰ έργατοΰπαλ
,ηλικοθ κέντρου Ήρακλίίου συν
ΐλθβν τα μέλη τοϋ Συνδβσμου έ
[εξβργαβία; έλαιολάδων καΐ πυρπ
'βλαιουρνίας είς γβνικήν συνέ¬
λευσιν καΐ έξίλεξαν τό κάτωθι
'έον διοικητικόν συμβούλιον:
Πρόεδρος Γεώργ. Μαυροφόρος,
Αντιπρόεδρος Χρένπς 'Αλατζάς
Γενικός Γραμ. Νικ. Χανιωτά
κη;, Τααίας Μιχ. Νΐντάκης. Έ(α
λβγκτική επιτραπή: Δημ.; Λημνιω
άκης, 'Αλέχος Παυλάκης Κ. Ν.
Ιανάκης 'Αντιπρόσ Έργατικοΰ
;ίντρου: Οαΰλο; Μυλωνάκης.
—Πυρκαϊά είς Χανιά.
Την 3ην πρωϊνήν τής προχθές
.ξϊροάγιΐ μβγάλη πυρκαϊά βίς τό
παρά τό τέρμα τή; λ««φόβου Κυ
άμαξοκαρρο
... Κονταξάκη,
Κατόπιν προοιτάθϊΐ&ν τής πυρο-
ββεβτικής υπηρεσίας, τοϋ στρατοΰ,
των προΐκόπΝν χαί τής άβτυνομί
α; κατωρθώθη νά εντοπισθή τό πΰρ
καΐ νά σβΐσθή τβλβίως την 7ην
πρωϊνήν. Τό κατάβτημα πάντως
«πετεφρώβη έξ ολοκλήρου. ΑΙ
ζημίαι ύπολογΐζονταΐι είς 200 000
δρ Τό κτίριον ήτο άνασφάλιατον,
ό ίδιοκτήτπ; δ' αύτοΰ Μιχ. Κον
ταξάκη; έξίφρασεν ΰπονοία; πβρΐ
έμπρηαμοΰ.
—Φόνβς είς Άποκέρωνα.
Είς τό χωρίον Φονέ 'Αποκο
ρώνου καΐ έ ν τος τής οΐκία; τού
εφονεύθη ύπ' αγνώστου ό Γεώρ.
Ροζάκης. Σημειωτέον «τι ό φο
νβυθεΐς ήτο πατήο τοϋ Κωνστ. Ρο
ζάκη όστις την 25ην Ιουλίου (Ι
χβ φβνεύσβι τόν ταχυδρομικόν
διανομία Μηλιάχην Ιωάννην.
—Ποδβσφκιρικά.
Την προσέχη Κυριακήν θά ου
ναντηθοϋν βίς τό γήπεδον «Χάν
δα{> «ΐς άγώνα πρωταθλήματβς
αί ποδοθφαιρικαΐ όμάδβς τής πό
λεως μας Ο,Φ.Η. χαί «ΉραΜλής».
Ό αγών προμηνύΐται εξαιρβτικοϋ
ένδιαφέροντος λόγω τήί συνθε
σβω; άμφοτίρΗν των όμάδκν.
ΰωνίας κατάστημα
ποιϊας τού Μιχαήλ
—Δ.ανυκτερεύοντα φαρμα-
κεΐα.
Σημερον ΙΟην Αύγβΰοτου Οί
λη διανυκτβρϊύση τό φαρμακείον
Γ. Γϊπϊσάκη.
ΖΗΤΕ1ΤΑΙ δεσηοινίς έγγράμμα
τος, Εχουσα απαραιτήτως χαί λο¬
γιστικάς γνώσεις. Πληροφορίαι
παρ' ημίν.
ΠΩΛΕΙΤΑ1 μηχανή ΜμρΌλον είς
αρίστην κατάστασιν. Πληροφορίαι
παοΛ τφ όποδηματοποιεϊον κ. Π·
τρου ΒλοοτοΟ, 66ος Χάνδακος,
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έ'ναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωία Παρασκευής
11 Αύγούστου 1939
123 Ώρα
Α ΑΗ
Φ Σ
ΕΙΣ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΛ ΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΕΟΠΚΟΣΙΑΙ ΒΕΝΤΗΚίΗΪΑ ΧΙΛΙΑ Α Ε Σ
ΑΘΗΝΑΙ 10 Αύγούστου (τού άν-
τ&ποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
Λονδίνου όϊ ι έπιθεωρηθέντα π α© ά τού
Βασιλέως Γεωργίου τού Στ'.βπέπλευ-
σαν διά την βόρειον θάλασσαν τα 133
σκάφη τού έφεδρικού στόλου τής Αγ¬
γλίας.
Τα πολεμικά ταύτα θά έκτελέσουν
ιδιαιτέρα γυμνάσια είς εύρεϊαν άχτϊνα.
* Αναφορικώς μέ τα είς αλλους το·
μεΐς γυμνάσια σημεριναί πληροφορίαι
άναβι6άζουν τό σύνολον των μετεχόντων
ά ν δρ ο1, ν είς επτακοσίας πεντήκοντα χιλιά
δας. Είς τα συνεχιζόμενα έξ άλλου
άεροπορικά γυμνάσια μετέχουν χίλια
πενταχόσια άεροπλάν».
Τό Δάντσιγκ
δα προσαρτηδη είς τό Ράϊχ.
Δηλώσεις τού κ. Φόρστερ.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 10 Αύγούστου Ι μεθα είπέρποτε καΙ άλλοτε Ι Όλαι αύται αί δυνάμεις,
(Ιδιαιτέρα ύπηρεσΐα τής «Άΐστερρως άποφατσισμένοι διά Ι είναι συγχρόνως άποφασισμε
νορθώσεως»).—Άιια τή έΐτι την προσάριησιν τοθ Δάν
6που συνηντήθη μετά
κ. ΧΙτλεο ό όρχηγός των
στροφή τού έκ Μττερχτεσγκάν,
τεν
Τ°0
έθνικεσασιαλιστών τοθ Δάν
τσιγκ κ Φόρστερ προέβη είς
τάς άκολούθους δηλώσεις
πρός τούς δημοσιογράφους οί
τίνες τόν ανέμενον είς την έ
λευθέραν πόλιν: «Τό ζήτημα
τοθ Δάντσιγχ θά δ ακανονισθή
οριστικώς λίαν συντόμως. Τοθ
το μόνον οφείλομεν νά λά
βωμεν ύπ' δψιν. Ότι τό Δάν
τσιγκ άνήκει είς ιήν Γερμα
ν(σν καΐ πρέπει νά έπανέ
Θγ) είς αυτή*»
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Αύγούστου —
Ερωτηθείς Ιδιαιτέρως υπό
τοθ είς Δάντσιγ> άπεσταλμέ
νού τοθ «Εξέλσιορ» 6 κ. Φόρ
στερ, απήντησεν ότι ό άπο
ψινος λόγος τού θά ττεριέχη
έκκλήσεις καί προσέθεσεν: ΕΙ
§τσιγκ είς την Γερμανίαν. Δέν
"θέλομεν τόν πόλεμον, άλλ' ή
ΠολωνΙα δεικνύει άιτό μερι
κων έβδομάδων φιλοπολέμους
διαθέσεις βασιζομένη είς την
Γαλλίαν καί την Αγγλίαν
πού τής δίδουν πσχυλάς υπο
σχέσεις ύποστηοΐξεως».
Τό μετωπον εΐρήνης.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Αύγούστου
—Ή έφηαεοίς «Ήαέοα» άσχο
λουμένη μέ την έντασιν των
ΓερμανοπολωνιχΦν σχέσεων
καί την σχεδισζομένην προ
σάρτησιν τού Δάντσιγκ είς τό
Ράϊχ, γράφει: «Ή Αγγλία, ή
Γαλλία καί ή ΠολωνΙα άπο
τελαθν μετά των άλλων μι
κροτέρων συμμάχων ιω/ συ
νασπισμόν πού όηαιουρ
γεΐ τό μέτωπον εΐρή ής
ναι ν' άποδυθοθν είς πόλεμον
εάν προκληθοθν κσΐ θά προα
σπΐσουν την Πολωνίαν άπ' άο
χί)ς μέχρι τέλους εάν υποστή
έπ.θεσιν ή άν θιγοϋν τα ζωτι
κά συμφέροντά της». ΑΙ άλ
λαι έφηαερΐδϊς γράφουν δα ό
άιτοψινός λόγος τοθ κ. Φόρ¬
στερ θά έχη μβγίστην αξίαν
διότι θά διερμηνεύη τάς τελι
κάς άποφάσεις τοθ κ. ΧΙτλερ.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Αύγούστου.
—Οί κ. κ. Χάλιφσξ κσί Μπον
νέ έκαλεσαν τούς έν ΛονδΙνφ
καί Παρισίους πρεσβευτάς τής
ΓερματνΙσς ταυτοχρόνως καί
έιέστησαν την προσοχήν των
επί των τεκταινομέ^ ών είς
Δάντσιγκ. Είς τό κοινόν αύ-
τό διάβημα άτιοδίδεται μεγΐ
στη σημασΐα υπό των πολιτι¬
κών καί διπλωματικόν κύ¬
κλων τί)ς Εύρώπης.
ΕΠΙΒΕΤΙΚΗΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ 10 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).— Κατά τ άς έκ Λον
δίνου πληροφορίας οί στρατιωτικοί χρι
τικοί έξακολουθοΰν τάς κρίσεις αυτών
επί τού ζητήματος άν ό έπιτιθέμενος
άεροπορικός στόλος επέτυχε τοΰ σκοπού
τού, δβδομένου ότι ό αέχθρός» έπω·
φεληθείς τής νεφελώδους άτμοσφαίρας
κατώρθωσε νά διαφύγη "ΐήνπροσοχήν των
ό μυνομένων καΙ νά φθάση είς Αγ¬
γλίαν. Σχετικώς τό πρακτορείον Χα¬
βάς μεταοιδει ότι παρά τούτο, τα επι·
τιθέμενα βομβαρδιστικα αεροπλαν* δια βιετ,κής ουμμαχ'ας έν Μόσχα.
Γεγονός πλέον
ή συναψις τής' Αννλογαλλορωσσικής.
Όξύνεται ή διεδνής κρίσις.
33 Πρωινη
ΣΐΙίΤ^ΓΪ^
ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΧΑίΙΦΙΞ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝ ΤΟΥΡΑΪΧ
"ΠΑΡΗΛΘΕΝ Η ΕΠΟΧΗ
ΤΟΝΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΓΕΓΟΝΟΤΟΝ,,
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Αυγούσΐου (τού άν.
ταποκριτού μ«ς.)—Τηλεγραφήματα έκ
Λονδίνου άναφέρουν ότι μεταξυ τού β-
κεϊ πρεσβευτού τής Γερμανίας καί τού
" %γγλου ύχουργού των Εξωτερικών
λόρδου Χάλιφαξ διεξήχθη σήμερον συν·
τομος συνομιλία.
Κατά τήν βυνομιλίαν ταύτην ό λορ-
δος Χάλιφαξ προέβην είς σαφεστάτην
δήλωσιν πρός τόν Γερμανόν πρεσβευ·
την, τονίαχς «Οτι παοήλθεν ή εποχή των
τετελεσμένον γεγονότων».
Ύττό των κύκλων των Παρισίων χαί
τού Λονδίνου τονίζεταε δ-ι η δήλωσίς
αυτή τού λόρδου Χάλιφαξ ένέχει τόν
χαρακτήρα τελικής προειδοποιήιεως
πρός τήν Γερμανίαν.
ΠΑΡΣΙΟ1 10 Αύγούστου.—
(Ιδιαιτέρα ύτιηρεσΐσ). — Τη
λεγραφΐΐται έκ Λονδίνου
ότι πράττει νά θεωρήται ττλέον
ώς τετελεσμένον γεγονός
σϋνοψς ιής Άγγλογσλλοσο
νά υπερβούν τό φράγμα των άεροστά-
των, ηναγκάσθησαν νά άνέλθουν είς μέ¬
γα ΰψος, τουτο δέ εμείωαε σημαντικώ¬
τατα ιήν άηοτελεομα.τικό^ητα τής επι
θέαεώς των.
ΕΙΣ ΤΟ ΛΑΝΤΣΙΓΚ ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Αύγούστου(τοΰ άν
ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται πρός
τό Αθηναϊκον Πρακτορείον ότι συγκρο
τεΐται είς Αάντσιγκ τ ό προαγγελθέν συλ¬
λαλητήριον των έθν&κοσοσιαλιστών,
!?- χό συλλαλητήριον θά έχη άντιπο·
λωνικόν χαρακτήρα, 5ιιτν>πουμέιου ψη·
φ£αματος διαμαρτυρίας των συγκεντρω-
θησομένων Γερμανών αναφορικώς μέ
τάς τελευταίας ηολωνικάς ενεργείας.
ΒΛ ΟΜΙΛΗΣΗ Ο ΠΡθΤ&ΡΟΣ
Ημέραι μόνον μας χωρΐζουν
άπό τής στιγμής πού Θά ά
ναγγελθη τό εύτυχές γεγονός.
Σχετικώς μάλιστα έκυκλοφό
ρησεν είς Λονδίνον ή είδησις
δτι 6 κ. Τσάμπερλαιν θά συγ
καλέση τάς Βουλάς περΐ τα
τέλη τοθ μηνός διά ν' άναγ
] γεΐλη την σύναψιν τής τριμε
ροθς συμμαχίας.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Αύγούστου —
ΑΙ στρατιωτικαί αποστολαί
Αγγλίας καί ΓαλλΙας, άφι
χθεϊσαι είς Λένιγκραντ συνε-
χΐζουν τό ταξίδιόν των είς
Μόσχαν. ΠαντοΟ Ιτυχον έξαι
ρετικών τιμών καί θερμοτά·
της ύιτοδοχης έ μέρους των
Σοβιετικήν άρχών καί τοϋ
Ρώσσικου λαοθ. Ό άρχηγός
τής Γαλλικής αποστολάς στρα
τηγός Νΐουμέγκ εξέφρασε τάς
θερμάς ευχαριστίας καί την
Ιδιαιτέραν Ικανοποίησιν των
μελβν των δύο αποστολήν
διά την ύποδοχΛν πού τούς
έπεφύλαξαν τα Σοβιέτ. Ή αί
σιοδοξία διά την εξέλιξιν των
Άγγλογαλλοσοβιετικβν ένι
σχύεται διαρκώς είς τα Λον
δίνον. Ό λόρδος Χάλιφαξ πού
διέκοψε τόν παραθερισμόν
τού διά νά συναντηθή μετά
τοθ κ. Στράγκ, ανεχώρησε πά
λιν διά την εξοχήν.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Αύγούστου
(Ιδ. ύηηοεσΐα).— Είδήσεις έχ
Βερολίνου άναφέρουν δα ή
κοινή γνώμη τής ΓερμανΙας
φοβείται μήπως αναγγείλη 6
κ. Φόρστερ είς τόν άποψι
νόν τού λόγον την στέρησιν
των δικαιωμάτων τής Πολω
νΐας επί τοθ Δάντσιγκ καί
την ένσωμάτωσιν ής έλευθέ
ρας πόλεως είς τό Ρ-ϊϊχ,
δγμϊ πού θά έπιδεινώση
την κατάστασιν καί θά κατα
στήση αναπόφευκτον τόν πό
λεμον. "Αλλα τηλεγραφήματα
άναφέρουν δτι αυριον φθάνει
ΤΟΝ Α0ί0Ν__Τ0Υ ΦΟΡΣΤΕΡ
ΑΘΗΝΑΙ;! 10 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).— Αντιθέτως πρός
τας πληροφορίας καθ» άς ό σημερινάς
, _ , „ , . (χθεσινάς) λόγος τού Φόρστερ είς τό
είς Σαλτσβοθργον ό ύπουργός Α4νΧοιγΛ δέν περιέχει τί τό έξαιρετι.
των Εξωτερικών τής ΙταλΙ κθν,τό πρακτορεϊονΡώΰτερ πληροφορεί
άς κόμης Τσιάνο οττου Θά συ', ί% Β,ρΟλίνου ότι ό λόγος τόν όηοϊ
νανιηθβ μετά τοθ φόν Ρΐμπεν'ον θά έκφωνήση ό κ. Φόρατερ είς τό
τροπ καί θά συζητήσουν την' Α4ντσιγκ θά' είνε ούσιαστικώς λόγος
στάσιν πούθά τηρήσουν άπό τοδ Χ£,λ»ρ, δεδομένου άλλως τε ότι
ό Χίτλερ τόν έχει ύπαγορεύσει.
καί ή Ί
διεθνών
κοινοθ ή Γερμανία
ταλ(α έναντι των
πραγμάτων.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 10 Αύγού-
στου.— Ό Γερμανός στρα-
τάρχης φόν Μπράουχιτς έξε
φώνησε τόν άναγγελθέντα λό
γον τού, τΐρός τοΰς εργάτας
συστήσας είς αύτούς νά βα
σ!ζωνται είς τόν Φύρερ. Πό
τέ, είπεν, 6 Φύρερ δέν θά δέ
σμεύση άσκόπως την ζωήν
τοθ ΓερμανοΟ άν&ρός._______
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Αύγούστου. πεντροπ,'Μπράουχιτς καί
—ΟΙ «Τάϊμς» πληροφοροθν- συνομιλία» αυται θεωρούνται
ται ΰτι λίαν συντόμως Θ* ά- [ μ» τα τελευταία γεγονότα καί τήν'στάσιν
ποσΐείλη ή κυβέρνησις νέας' τής Γερμανίας είς τό ζήτημα τού Δάν·
ό'-ηγΐας εΙςτόνένΤόχιοΆγγλον "*σιγκ.
πρεσβευτήν διά νά επαναλάβη
τάς διακοπεΐσας δΐςΐπραγμα
τεύσεις μέ την Ίςπΐωνικήν Κυ]
βέρνησιν.
ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
ΜΕΤλ ΤΟΝ ΕΠΙΤΕΛΟΝ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
ΑΘΗΝ &.Ι 10 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας)- —Καθ* α αγγέλλεται
4κ Λονδίνου ό Χίτλερ θά συνομίλησε,
είς ΛΙπερχϊεσγκάντεν μετά των κ.κ. Ρίμ-
Κάϊ«ελ. Αί
σχετικαί
,„, „„«.,„« «« ,,,,-,π, - ΜΗΑΑΟΒΡΕΗΕΙΣ ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΜΕΚΛΗΣ ΗΑΝΑΠΙΣ
ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥ Δ4ΝΙ1ΗΚ εισ την γραφικημ ηεαποαιη το καταρτισβεη προγραμμα
ΑΘΗΝΑΙ 10 Αύγούστου (τού αν
ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
διά τό σημερινόν είς Δάντσιγκ συλλαλη¬
τήριον άναφέρουν ότι πρό; τούς έθνι·
κοαοσιαλιστάς θά ομιλήση ό πρόεδρος
τής Γερουσίας τού Δάντσιγκ Φόρστερ.
Ό λόγος τοΰ Φόρστερ άναμένεται
μετ* ένδιαφέροντος καθ* ότι θιωρεϊται
ώς άπήχησις των άποφάσεων τοΐ Χί¬
τλερ έτΐί τού Γιρμανοπολωνικοΰ ζητή·
ματθς, μετά την τελευταίαν συνάντησιν
είς Μπερχτεσγχάντεν των κ.κ. Χίτλερ—
Φόρστερ.
Ε~ΦΒΑΣΙΝ ΕΙΣ ΛΕΝΙΓΚΡΑΝΤ
ΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ 10 Αύγούστου (τούάντα
Ηθκριτοΰμας).— Αγγέλλεται ότι αί έ·
πιτελικαι αποστολαί Γαλλίας καί Αγ¬
γλίας έφθασαν είς τό Λένιγκραντ, τέως
Πετρούπουλιν, σήμερον. Κατά τάς ύ·
παρχούσας πληροφορίας αί αποστολαί
μεταβαίνουσαι είς Μόσχαν, Θά άρχί-
σουν συντόμως συνομιλίας μετά των ά-
νωτάτων αξιωματικών τού σοβιετικού
στρατού διά τάς τεχνικάς λεπτομερείας
τού Άγγλογαλλορωασικοΰ συμφώνου.
Η ΑΓΓΛΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΗ
ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο «ύγούατοο (τού άν
ταποκριτοΰ μας.)—· Καθ* ά τηλεγραφεί¬
ται έκ τού έξωτερικού ή Αγγλικη κυ¬
βέρνησις απεφάσισε νά παραδώση είς
τούς Ίάπωνας τούς χρατουμένους είς
την αγγλικήν έχχώρησιν τού Τιέν Τσίν
4 Κινέζονς.
Ό Τουριστικες "Ομιλος Νεαπό . Θ-νδν δπδ Ε. Ο. Ν. καί Μουσικής.
λεως χατήρτισεν βπδ τοθδβ τό | Συνέχεια προγράμματος τής έκκλη
πρδγραμμα τ5»ν ίπικειμένων ίιρ οίας, Λιτανεία, ϋεριφορα τής ΕΙ-
των τής Μεγαλης Παναγίας αί κόνος υΐτ& τής Μουσικήν χαί των
οποίαι εφέτος προβλίπονται άνώ|Λαβίρων των Σωματείων τής πό
τεραι ή άλλοτε. Πλήν των μέγα
λοπρεπών εχκληαιαατιχών τελε
τώνθχ δργανωθίθνχνάλογοι λαϊαί
έορταί καί θά χαιθν πυροτΐχνήμα
τα. Τό καταρτιθέν προγραμμα
ίχει ώς ακολούθως:
14 Α&γοόστου.— Έοπίρας ώ
ρα 5 μ. μ παρέλασις Ε Ο. Ν.
χαΐ τοθ ΈθνιχοΟ Όρφανοτρ'φεί-
ου μετά τής Μουαιχής ιίς τάς
κεντρίκας έδιύς τής πόλεως μέ
τίρμα την εκκλησίαν. Εσπερινάς
συμφώνως ιω προγράμματι τής
έκκλησίας. *Ωρα 9 30' μ. μ. Πί
ρίλασις λαμπχδηδρομία, έμφάνι
αίς μανδολινατας τοθ Τ. Ο. Ν.
δπ4 την Δ)σιν τοθ κ. Γ. Σιρίπε
τση είς τήν Κενίριχήν Πλατείαν
Νεαπόλεως χαί τής Μουσιχής
Μπάντας. Πυροτεχνήματα, φωτι-
σμός υποβλητικός.
15 Αύγούατου.— Πρωί*. Έω
ΤΗΝ ΠΡΩΊΑΝ ΧΘΕΣ
ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΝΤΕΥΘΕΝ
Ο ΒλΣΙΛΕΥΣ ΚλΡΟΑΟΣ
Χθές τήν 6 πρωϊνήν άνεχώ
ρησεν εντέυθεν έπιβαΐνων τής
θαλαμηγοθ τού μετά τοθ Δια
δόχου τοθ ΡουμανικοΟ θρόνου
Μεγάλου Βο.βόδα Μιχαήλ ό
Βασιλεύς τής ΡουμανΙας Κά·
ρολος, έτιιστρέφων πιθανώτα
τα είς Ρουμανίαν.
λεως. Δίησις είς τό μνημιΐον των
πεσίντων. Άπίγευμα δρα 5 μ.
μ. «Δρή:ειος δρίμος» μέ τέρμα
την Πλατείαν.
"Ωρα 5,30' μέγας λ9ΐ£ς«χορίς.
Εμφάνισις Δεσποινίδων τοθ Όμί-
λου μέ Κρητΐκάς ίνδυμααίας χαί
νέων, άναπαρασιααις «ΑικοΟ Κρη
τιχοθ ΓλεντιοΟ». ΈθνιχοΙ χοροί
συνοδεία λϊκής όρχήσΐρας. Άτιο-
νομή έπάθλων χαί άναμνηστικδν
διπλιοματων είς τού; καλλιτέρους
χορευτάς υπό Έλλανοδίχου έηιτρο
πτ)ς. 'Εσπέρα ώρα 9 30 μ μ. ό
μέγας έτήιιας χορδς τοθ Τουρια:ι
κοθ Όμίλου Νεαπόλεως. Διάχο
σμος χά ι φωπσμίς φχνταομαγορι
κός, μπουφέ; πλούσιος. Όρχή-
οτρχ—τζάζ «ίϊιχιος μεΐαχληθιΐ
οα. Άχχραξιον κ»1 μία ϊκπληξις.
προαιρετιχόν.
Η ΚΟΠΗ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
ΤΑΧΤΑ ΚΑΙ ΡΑΖΑ.ΚΙ
Σχετικώς μέ τήν ίναρξιν τής
χοπής οχαφυλών ταχτα χαί ραζα
κ! μΑς έσ:άλη χθές ή κάτωθι α¬
νακοίνωσις:
«Δι' αποφάσεως τής Σταφυλι-
χής Έπιτροπής ωρίσθη ή δωδε
κάτη Αύγούοτου ώ; χρόνος ένάρ
ξεως χοηής οταφυλων τύπου τα
χτά χά! ή δεχάτη τετάρτη των
οχαφυλών ραζακΐ.
Ό Νομάρχης
Χτ. Τσβύαης».
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
Ο ΓΚΑΙΜ
ΟΤΙ Η ΕΙΡΗΝ
1ΕΛΣ ΕΔΗΛΩΣΕΝ
10Α ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΗ
-/%/ - . ».Λ^Λ..Λ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Αύγούστου (τού άν·
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥίτο^οκρΓ,τοΰ μας.)- Πληροφοοίαι Ικ
—--------------------------------1 τού έξωτερικού άναφέρουν ότι είς πρό-
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 10 Αύγούστβυ.— αφ«"ίον λόγον τού ό ύπουργός τής Λαΐ-
Ό φόν Ριμπεντροπεδέχθη βΐς τήν κης Διαφωτίσεως τού γ'. Ράϊχ Δρ.
ίπαυλίν τού τόν ύπουρνόν τδν Γκαϊμπελς εδήλωσεν ότι ή ειρήνη
α%Κ» ΏΪ.Τ& -ί έξασφΐιλισδή δ!ά ριζικών^" μέτ2«ν,
κρόν.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Αΰγούσΐου.-'
Ό «Ημερησίας Τηλεγραφ©;» γρά
φ»ι έτι διά να πραγματοιτοιηθίί
συμφωνία »1ς Μόαχαν πρέπει νά'
προβή είς νί«ς ύποχωρήσ»ις ή Άν
γλία.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Αύγούστου.-
Τό ϋπερωκβάνβιον «Μαυριτανία»
Φρουριϊται «πό χθές διότι οπάρ
χούν πληροφορίαι ότι πρόχϊΐται
νά γίνη άπόπειρα άνατινάξεώς
το».
ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΩΝ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
Ο χ. ΓΕΝΙΚΟΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ό ύτιουργός Γεν. Διοικητής
Κρήτης κ. Μπότης Σφακιανά
κης ανεχώρησε χθές την πρωΐ
αν έπιστρέφων είς τί|ν έν Χα
νΐοις Ιδράν τού.
Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
Κατ' απόφασιν ττ)ς Έπιτρο
πής Διατιμήσεων ή τιμή τον
αλεύρων καί τοθ άρτου θά
παραμείνη άμετάβλητος καί
κατά την τρέχουσαν έβδομά
δα ήτοι δραχ. 9 70 διά χον
λευκόν άρτον καί 8.20 διά
τόν παυροθχον καί Βρχ ιο
15.50 διά τα λευκά άλβυρά
καί 9.09 διά τα πιτυροθχα
Δι" ετέρας αποφάσεως της α
Έπιτροπή Διατιμήσεων κατε
ταξε τα έν Μασταμπά Ιξονι
κά χέντρα «Άμυγδολιές» Κα1
«Απόλαυσις» είς τήν 0· κ
γορίαν, '
ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΟΝΙλ
ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤ
ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΑύγούστου (τού άν.
ταηοκριτοΰ μας)—Κατ' είδήσεις έκ
Λονδίνου μέσω ξένης πηγής, πρό«ει
ται νά αυναφθή νέ* άγγλοσαβιετική έμ·
πορική συμφωνία ευθύς ώς απολήξουν
εις ίκανοποιητικά άποτελέαματα αί δια-
ποαγματεύσβις τήςΜόσχας.Τό Νταίηλυ
Εξπρές» γράφει ότι ή Σοβιετική "Ενω
σις θαλαβη παρά τής Αγγλίας εγγύη¬
σιν εξωτερικών πιστώβεων ΙΟ.ΟΟΟ.
ΟΟΟ λιρών.
ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΕΙΠΩ ΤΟΥΡΙΝΟΝ
Τ,Ο ΤΕΡΜΛ ΤΟΗ ΙΤ1ΛΙΚΒΝ ΓΥΗΗΑΪΙΕ1Η
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Αύγούστου (τοΰ 4ν-
χαποκριτού μ-ας.)—Μεταδίδεται έκ Ρώ«
μης μέσω Βερολίνου ότι τα ίταλικά
γυμνάσια. ετερματίσθησαν σήμερον δι*
τής παρελάαεως έν Τουρίνω έξήκοντ*
πέντε χιλιάδων άνδρών τής ' φασιστικής
εθνοφρουράς ενώπιον τού Βασιλέως.
Τήν παρέλαβιν παρηκολούθησαν οί πρίγ
κηπες, οί στρατάρχαι καί πολλοί άνώ«
τεροι τιτλοΰχοι καί οί άρχηγοί τού ί*
ταλικού στρατού καί τής φααιστικής έ·
θνοφρουράς. Έπίσης εις την παρέλασιν
παρεσταθησαν αί στρατιωτικαί
λ»1 Ουγγαρίας, ·ΐβι»*νί«ς κ»ί
Μέγεθος Γραμματοσειράς