97646 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5238

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

10/8/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
ΑΙγύπτου
«τησια λίοσι 8
βξάμηνος 9
Άμερικής
έτησια δολ. 10
ίξάμηνος » 8
Τ~ή
Ματά φύλλον
Δραχ. 2
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
~^ ΟΛΟΣ Μ1Ν0ΤΑΥΡΟΥ '■
ΥΗΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ »40ν
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5238
Η ΕΛΛΗΗΟΓ
III
ΤΑ ΙΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟ ΙΟΗΤΑ
Αυριον αναχωρεί διά τό
Βερολίνον μεγάλη επιτραπή
υπό την προκδρίαν τοΰ νέου
—ιβικητοΰ τής Τραπέζης τής
Ελλάδος κ. Βχρβαρέσοου
πρός διεξαγνγήν διαπραγ-
μχτεύβεων μκτά της Γερμα-
νιχής κυβερνήσεως διά την
σύναψιν νέας έμπβρικής καί
οικονομικάς συμφωνίας. _£ν
γεννάται αμφιβολίαι ότι αί
διαπραγματεύαεις θά διεξα-
χθοΰν ομαλώς καί θ' απολή¬
ξουν ταχέως είς αΐσιον άπο-
τέλεαμα. Ή καλή θέλησις
χαί ή έπιθυμία είλιχρινβΰς ου
νεργασίας πβύ διαπνέει αμ¬
φότερα τα μέρη, καί την
Έλλάδα καί την Γερμανίαν,
είνε αρκετή περί τούτου εγ¬
γύησις.
Μέ την Γερμανίαν άλλωσ·
τε διατηρούμεν παλαιβθβν
στενάς οικονομικάς σχέσεις
καί άρίστας Ισον καί μεγά¬
λας εμπορικάς συναλλαγάς.
Καί σήμερον τό εμπόριον
μεταξύ Ελλάδος καί Γερμα-
νίας, παρά τβΰς τελωνια-
κοΰς φρχγμούς πού ήγερθη-
σαν είς ·λ« τα κράτη τού
κόσμου μετά την θυελλαν
τής οίχονβμιχής κρίσεως
πβύ έξέαπβσε τό 1929 καί
ουνεκλόνισεν όλας τας χώ¬
ρας καί καρά τάς δυσχε¬
ρείας πού δημιουργο&ν τα
,κλήριγκ καί τα νέα ουστή-
ματα των άνταλλαγών είνε
«νθηρβν καί άχραΐβν.
Ή Γερμανία, έχουσα α¬
νάγκην των γεωργιχών προ-
'ΐόντων μας καί Ιδία των
σταφίδων, των σταφυλών, τού
καπνοδ, τού οίνου, των ά-
ρωματιχων φυτών καί άλλων
ποβμηθεύεται μεγάλας ποσό-
τητας κατ' Ι τος. Ειδικώτε¬
ρον διά τόν καπνον καί
την σταφίία έχει αποβή ή
κυριώτερα άγορά κατανα¬
λώσεως. Τα έξήντα έκατοστά
τής παραγωγής σουλτάνίν«ς,
άπορροφώνται άπό την Γερ¬
μανίαν. Καί τό ποσοστόν
• αύτό θά παρουσιάση άσφα
λώς αύξησιν μετ» την έπέ
κτασιν τού Ράϊχ καί είς την
Αύστρίαν καί την Ββημίαν
χαί Μοραβίαν.
Διότι χαί αί χδραι αυταί
κατηνάλισχον Ελληνικάς
σταιφίδκς. Έξ άλλου '>«ί ή
Ελλάς έχει ανάγκην διαφό
ρων βιομηχανικήν προϊόν-
των παραγομένων καί έν
Γερμανία
Αί προϋ,τοθέσεις έκβμένως
διά την κανονικήν άνάπτυ
ξιν «αί την καλήν διατήρη¬
σιν εΐκονομικών καί έμ'ορι
χών συναλλαγών ύπάρχουν.
Καί θά έπωφεληθοΰν αμφό¬
τερα τ« μέρη. Ή ανάπτυξις
ομω; τδν έμπορικων συναλ-
λαγών μετά τής Γερμανίας
παρουσιάζει Ιδιαίτερον ενδι¬
αφέρον διά την Κρήτην χαί
μάλιστα διά τόν νομόν μας.
Διότι επαναλαμβάνομεν, τό
μέγιστον μέρος τής σταφιδβ
παραγωγής μας καδώς καί
σεβαστόν ποσοστόν των νω
πών σταφυλών καί άλλων
προϊοντων, κίτρου, χαρουκί
ου κλπ., καταναλίσκεται είς
την Γερμανίαν. ΔΓ αύτό
καί εύλόγως ελπίζομεν δτι
κατά τας διαπραγματεύαεις
πού θ' άρχιαουν μετ' ολίγον
είς Βερολίνον δια την σύνα
ψιν τής νέας έμποριχής συμ
βάσεω;, θά γίνη εΐδική ου
ζήτησις καί θά ληφθή εΐδιχή
μέριμνα διά την σταφίδα
καί τα άλλα γεωργικά προϊ-
όντα τοΰ νομοϋ μας ώατε νά
εξασφαλισθή καί είς τό μέλ
λον ή κατανάλωσις των είς
τάς χώρας τοΰ Ράϊχ καί μ ά
Αΐστα είς Ικανοποιητικάς τι
μάς. Δέν ύπάρχει δέ άμφιβο
λία ότι θά γίνη τουτο Ή κυ
βέρνησις επέδειξε μέχρι οή
μερον Ιδιαίτερον ενδιαφέρον
διά την γεωργίαν καί διά
την ' τύχην των γεωργιχων
προΐόντων. Καί ασφαλώς θά
μεριμνήση καί τώρα, ώστε ή
νέα μετά τής Γερμανίχς έμ
πορική βυμφωνία νά έξα
σφαλίζη την αγοράν χαί κα
τανάλωσιν των προτόντων
μας καί Ιδία των άμπελουρ
γικων, είς καλάς τιμάς καί
χωρί$ δυσχερείας.
ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΕΗ
ΒΙΤΡΙΝλ ΚΑΜΙΟλΙΤΙΣΜΟ!
Τώρα μέ την εξαιρετικήν κί¬
νησιν τοθ Ηρακλείου—την Ιστο¬
ρικήν νά ποθμε, άν λάβωμεν χυ-
ρίως δπ' δψιν την επίσκεψιν τής
Α. Μ. τοθ Βασιλέως τής Ρουμα-
νίας—οί συμπολίται άνίτριξαν
είς τα ζητήματα εμφανίσεως. Καί
πολύ σωατά. Τα ζητήματα αύτά
ηολλά καί ποικΕλα δπως είναι,
γινιχά καί λεπτομερειακά, ασφα¬
λώς χρίνονται στενώς συνδεδεμένα
με την τοποθέτησιν τής πόλεώς
μας είς τό εύρύ, τουρισΐικόν χαϊ
εμπορικόν πλαίσιον.
—Μετά τό θέατρον δίγιάζει
παντοθ ή... διτρίνα, έσυνήθιζε νά
τονίζη άλλοτε ϊνσς Άθηναΐος βοιι-
λεβαρδιέρος.
Έννοοθσε τ4ν μιχρόκοσμον ή
καί τόν «μεγαλόκοσμον» των άρ
τιατών καί των θεατροφίλων πού
ίπινε τό γάλα τού στά χέντρα
τής περιοχής των Χαυτείων ή
στοθ Γιαννάκη. Ό κόσμος αύτός
ήταν τότε στήν χυριώτερη στιγμή
τής επιδείξεως. ΕΙιε χοινωνική
καθαρώς ήταν ή επίδειξις αυτή,
είτε απλώς έλχυστιχή χαί χβημχ
τολογιχή, ή άλήθεια είνε δτι ή
βιτρίνα ήταν ό συμβολισμός: Κομ
ψ}1 χαί πνευματώδεις χύριοι,
κυρίαι μέ «Ιθέριις τουαλέττες,
χοθχλες μόλις έξελθοθσαι τοθ
χ»μαρινιοΟ, μποέμ μέ τδν χλαυ
σίγελω των παρασχηνίων. ιδού
έδω τί έδιχαιολογοθοΐ χαΐ έχα
ραχτήριζεν άρτίως τόν δρον: βι
τρΕνα.
Έν πάση περιπτώσει σήμερον,
βιτρίνα θά πή χάτι εϊδιχώΐερο,
σοβαρώτερο, πραγματιχώΐερο. Κά
θε πόλις χολαχεύεται νά έχη
την άληθινή διτρίν» της, τίς 6:
>Ρ>νις της μάλλον. Τό Ήράχλειο
1*· »ή νοιχοχυρίστιχη χά. ι έψ
χωμένη δημαρχιαχή μέριμνα, τεί
νΐι νά αποκτήση μέ τόν χαιρδ
πολλές χαραχτηριστιχές βιτρΕνε;
Ή βιτρίνα 2μως, κυριολεκτικώς
είνε ζήιημα ίδιωτικής πριοτοβου
λί«ς. Γιά νά άνατρίξωμε σ' Ινα
πρόσφατο παρά5ειγμα, πάριτι τή
νία 6ιτρ(να τού ωρολογοπηιλιΐΌυ
Μανουσάχτ). Χαίριστε νά τή 6λέ
πέτε πλάί άπό τα ήλιχτριχά τή
χρήνης Μοροζ[*Ί. Μέ τό ώραΐο
της μονοκόμματο χρύσταλλ?, μέ
τα φροντισμίνα. της ε(δη, τα χύσο
συχνά ένδιαφΐροντα χαι τον άγο
ραστή χαί τον τεχνΕτη— ή ώρο
λογοποιΐα άς μή λησμονοθμι δ:ι
είνε μια τέχνη άπό τίς πΐρισσδτΐ
ρο λεπτές δσο χαί έκίηλιοτιχέ;
τοθ ανθρωπίνου δαιμονίου—μέ
τδ φυοτισμό της, · μέ τό σύνολον
της άρχιτεχτονιχα, μέ τή γωνια
της αυτή χαθ' έαυτή, άπομονω
μένη όπτιχ&ς Ινα δυό δευτερόλε
πτα. Ή βιτρίνα τα δευτερόλεπτα
αύτά είνε ίν»ς πραγματιχός, σιο
στες χαραχτήρ ίχείνου πού λέ
με πράοδο χά Ι πολιτισμδ. Τδ
«Ζενίθ» μάλιστα άπδ επάνω είνε
χαί στθ στ,μιϊο αύτδ Ινα; ώραΐ
ες, εύγενής συμβολισμδς...
Γό φωτογραφικόν μας ρεπορτάζ
*
* ♦
Είπαν τι ώ; δ καθρέπτας είνε μέ
γας άπχτεών. Άπδ τή μιχρο
γραφική ώστδσο άποψι τής βι
τρΕνας τοθ χ. Μανουσάκη, μα
θαίνομε χι' αύτδ: Ότι ή βιτρίνα
μολονότι .. χαθρέπτηί, Σέν Ιχει
διέλου δποχριττχές τάσεις Είνε μέ
γ«ς γδης. Άπό έχεΐ θά τρ»6ηχθί
δ άγοραστής, δ αγοραστάς τόττος
—Μπ·νου8 ή Ντιχομηρά: δ χο
σμογυρισμένος, δ είδιχός χαί ιύ
ρυμαθής. Άπδ έχεΐ ίπίσης θά
αρχίση νά άποχτ$ πρωτιΐα χαί
διά τδν έντδπιον χαί διά τδν ξέ
νόν μ(α ηδλις πβύ ίχει την θε
λησιν χαΐ'τήν άξίωσι νά έχπολιχΕ
ζεται χα&ημιρινώς.
ΛΧΜΟΔΛΙΟΧ
Ελπίζομεν δέ δτι ταχέως θά δη¬
μοσιευθή καί θά κυρωθζ χαΐ θά
τεθή έξ ολοκλήρου είς εφαρμογήν
χαί δ δργανισμδς λιμένος, δπιος
1 ελπίζωμεν δτι θά σιινεχισθοθν μέ
Ι ταχύν ρυθμόν αί εργασίαι χατα·
σχευής των χρηπιδωμάτων χαί
' των άλλων έργων, ώστε μετ1 ολί¬
γον νά είνε άρτίως έξωπλισμίνος
δ λιμήν χαί ν' αποβή πράγματι
π-«ραγωγικδς χαί έξυπηρετιχδς
των τοπιχων αυμφερδντων.
Ό έβρτασμές Τής 4ης Αύγοόστβυ β>ίς Αθήνας— Κρή'ες βρακοφόροι έκ των μετασχόντων είς τάς
εορτάς τοΰ ΠαναΒηναϊκοΟ σταδίου.
Η ΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
3ον (τελευταίον
Είναι μέσον απαραίτητον χαί
πριϋπόθεσις έχ των ών ούχ
άνευ διά τίν πραγματικόν
έχπολιτισμδν της, διά τάς υ¬
λικάς χαί πνευματικάς χατα
χτήσεις, τκύ άποτελοθν την ού
σίαν παντός άξίου τοθ δνδματος
χαί βιωσίμου πολιτισμοθ.
Διότι ίσον χι' άν δμιλοθν σ
μινράν χώρ»ν νά είνε μίγα'Έθνος
είνε τδ πνεθμα τού, είνε ή ψυχή
τού. Καί τδ Ελληνικόν Ιθνας τής
σήμερον δέν θά προδώση την (στο
Τοθ χ. ΒΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗ, ρίαν τού. Χάρις είς την 4ην Αύ
ΐγούστου χαί τδν δημιουργόν της
δ οποίος ευρίσκεται είς άπόλυ
τον άρμονίαν μέ Β*σιλέ* πραγ
μερον σ' δλον τδν κόσμον γιά έ
ξοπλισμιύ;, γιά χανδνια, γιά πολυ
βολά, γιά θωρηκτά χαί γιά ά
σφυξιογόνα άέρια, δσον χι' άν εί
ναι άπαραίτητα χάποτε, δέν είν'
αύτά πού μπορ'-Ον νά σώσουν τούς
λαούς άπδ την κατάπτωσιν καΐ
την ούσιαστιχήν δουλείαν' αύτά
καταστρέφουν δέν δή ιιουργ&Ον.
Έχεΐνο π&ύ σώζει χαί διατηρεΐ
καί γιγαντώνει την πραγματικήν
άξία των άτόμων χαί των λαων
είνε ή πίστις των είς τα ανωτέρα
ί*εώδη τής ανθρωπίνης ζωής χαί
ή άριτή των. Άλλ' αυτή οδΐε
κατασκευάζεται είς έργοστάσια,
ο δ τε άγοράζεται. Δέν είνε προίόν
έργαστηρίου. Είνε χατάχτησΐς τής
ψοχής. Γι' αύτδ πολύ άναγκαιότε
ρος χαί σπουδαιότιρος άπό οίονδή
π ότε υλικόν ίξοπλισμόν είνε δ
ψυχικδς, δ ήθιχδς έξοπλισμδς ε¬
νός λαοθ χαί μάλιστα, δταν ού-ος
είνε μικράς δπως δ Ελληνικάς.
Τα νοσηρά συμπτώματα τή;
αυθαιρεσίας των άτόμων χαί των
δμάϊων χαί τής κοινωνικάς άπο
συνθίσιως π&ύ κατέστησαν άπαραί
τητον την 4ην Αυγούστου είς τί
ώφιίλοντο, Μήπως Σέν ώφείλοντο
είς τδ γεγονδς δτι είχε χ)ονι
σθή ή πίστις μας χαί είς την πά
τρίδα χαί είς την θρησκείαν χαί
είς την τιμιότητα χαί είς δλας
γενικώς τάς αίωνίας άξίας, π-ύ
άποτελοθι* τδν Ελληνικόν χρισΐι
ανιχόν πολιτισμόν; "Αν αύτό είνε
άλη6ές δπως πραγματικ* είνε, Ε¬
πεται ώ; άναγχαία συνεπεία,
8:ι δ νέος 'Ελληνιχδς πολιτισμός
τδν οποίον ποθοθμεν, πρέπει νά
βασισθή είς την αναγέννησιν τής
πίστεως μας είς την Έλλάδα
είς την άναζωογόνησιν της συνει¬
δήσεως μας ώς λα&Ο τοθ δπβίου
τδ δνομα Ιχει συνδεθή μέ τάς αί-
ωνίους χαί άπολύτους αρχάς παν¬
τός πραγματιχοθ πολιτισμοθ. Ό
ατομικάς έγωισμδς, δ τοπιχισμδς,
τδ χομματιχδν πνεθμν, τό ταξιχδν
μΐσος χαί χάθε άλλο δηλητήριον
πιύ σκοτώνει τδ κοινόν Έλληνι
χον συμφέρον, πρέπει νά άπομα-
χρυνθη τδ ταχύτερον άπδ τδν
γανισμόν μας.
Ή μεγάλη κατάκτησις χαί ή
πραγματιχή νίκη τής 4ης Αύγού
στου χαί τοθ ΆρχηγοΟ αυτής θά
είνε ή έπιτοχία τής προσπαθείας
πού καταβάλλεται τώρα νά ίμφυ
σηθή είς 8λα τα μέλη τής 'ϋλ
ληνιχής οικογενείας χαί πρώτι
στ« πάντων είς την Νεολαίαν
τό Ελληνικόν πνεθμα.
Ή άναγέννησις τοθ πνεύματος
αύτοθ θά αποτελέση τδν ηθικόν
έξοπλισμόν τής Ελλάδος, διότι
τότε δ πνευματικάς παράγων θά
έπιβλέπη χαί θά διευθύνη καί τάς
οικονομικάς ν αί τάς κοινωνικάς
χαί τάς πολιτικάς δυνάμεις τοθ
. "Εθνους, την χάθε μίαν χατά την
:ή "αξίαν της
η
Ή Ελλάς {έν ήτο ποτί μΐγά
λη χώρα άλλ' ήτο πάντοτ* μέγας
λαδς. Διότι έχεΐνο πιύ κάνει μίαν
θνος θά διατηρήση ακλόνητον την
θέλησίν τού νά άναβιβάση χαί πά
λιν την πατρίδα τού είς τα Οψη
είς τα δποΐα δ χδσμος την βλέ
πει άπδ 5 χιλιάδων έτών.
Ζήτω τδ Ελληνικόν Ιθνος.
Ζήτω δ Βασιλεύς.
Ζήτω ή 4η Αυγούστου.
ΕΗ Κ1ΙΓΕΝΙΙΕΥΣΙΣ ^
ΤΗΣ ΜΗΙΑΙΙΙΗΣ ΙΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Ή εύρυτέρα χρήσις καί δι
άθεσις των μηχανικόν μέσων
διά τάς γεωργικάς καλλιερ
γείας, απετέλεσαν ώς γνο
στόν τό δνειρον των άσχολη
θέντων μέ τό γεωργικόν πρό
βλημα τής χώρας καί εκείνον
πού έπόθησαν την άναδημι
ουργίαν τής ύπαίθρου, τόν
συγχρονισμόν των κσλλιερ
γειων καΐ την αύξησιν τής
παραγωγής. Τό δνειρον αύ
τό, τείνει νά γίνη τώρα πραγ
ματικότης χάρις είς την μέρι
μναν τοθ ύπουργείου τής Γε
ωργίας καί τής Αγροτικάς
Τραπέζης.
"Ηδη έπρομηθεύθησαν έκ
Γερμανίας καί άλλων χωρω,ν
χιλιάδας μηχανών, σπαρτι
κων, θεριστικών, άλωνιστικων,
λυχνιστικών, άχυροδβτικών κσ
θώς καί φρέζες καί ~ ββνζινά
ροτρα καί τα παραχωροθν
είς τούς αγρότας καί τούς συ
νεταιρισμούς είς τιμάς εύθη
νάς καί μέ ευκολίας πληρω
μής. Καί εύτυχως οί γεωογο!
φοίνονται προθυμοι νά χρησι
μοποιήσουν τα μηχανικά μέσα.
Τό γεγονός είναι έξαιρετι
κή; σπουδαιότητος χαί άξΐζει
πράγματι νά χαιρετισθή μέ
ένθουσασμόν καί άνεπιφυλα-
κτον χαράν. Ή μηγ,ανοποΐησις
των καλλιεργειών θά συντελέ
ση καί είς την αθξησιν τής
παραγωγής καί ρ(ς την βελ
τίοσιν τής ποιότητος. Θά Ι
χη δέ ώς άποτέλεσμα καί την
άνοδον τοθ έπιπέδου ζωής
των άγροτών μας καί τοθ δ
λου πληθυσμοθ έν γένει καί
τόν περιορισμόν τής νοσηρό
τηίος είς την ύπαιθρον. 'Η
μηχανή θ' άντικαταστήση έν
πολλοΐς την ανθρωπίνην δύνα
μιν. Καί θ' άναπαύση τόν γε
ωργόν μας πού βασανΐζεται
τώρα όλοχρονίως ημέραν καί
νύκτα είς σκληράς εργασίας
χορΐς νά έχη καΐ ανάλογον ά
πόοοσιν.
Ή μηχανή ειμπορεί νά
τόν απαλλάξη άπό την έργα
οίαν τής σποράς, τοθ θερι
σμοθ, τοθ άλωνισμοθ, τοθ
λυχνΐσματος. Μία μηχα
ντ) έργαζομένη άπό ίνα μό
νόν άνθρωπον ή άπό 3—4 τό
πολύ, ειμπορεί ν' άντικαταστή
ση δεκάδας ανθρωπίνον χει
ρων. Καί τό σπουδαιότερον εί
ναι δ τι ή έργασία τής μηχα·
νής είναι άποδοτικωτέρα δχι
μόνον είς ποσότητα άλλά καί
είς ποιότητα προίόντος άπότήν
ανθρωπίνην δύναμιν. Ή μη
χανή έπομένος θά μάς άπαλ
λάξη άπό τάς αθλιότητος τοθ
προτογονισμοθ καί τής καθυ
στερημένης οίκονομίας καί θά
δημιουργήση νέους πόρους καί
θ' αυξήση την απόδοσιν τής
γεωργίας μας.
Θά είναι μόνον εύτύχημα
νά κατορθωθή ή γενίκευσις
τής χρήσεως των μηχανικών
μέσων καί έργαλείων δχι μό
νόν είς τα δημητριακά άλλά
καί είς τάς άλλας καλλιεργεί
άς, καί (δία των άμπελιων.
Διότι τότε μόνον θά επιτευχθή
μείωσις τοθ κόσΐους τής πά
ραγωγής. Τότε τα άμπελουρ
γιχά προϊόντα μας θά είμπο
οοθν νά συναγωνίζωνται επι
τυχώς τα προϊόντα των άλ
λων χορών καί ν' άφήνουν
κέρδη είς τούς παραγωγούς.
Είναι αύτό έν ζήτημα τό όΐΐοΐ
όν πρέπει νά μελετήσουν οί
είδικοί. Καί είμεθα βεβαιοί
δ τι θά τό πράξουν. Ένδιαφέ
ρει αυτήν ταύτην την οίκονο
μικήν ζωήν τοθ τόπου μας.
Ό λιμήν.
Πρώτον τό ατμόπλοιον «Άχρά
πόλις» έπλεύρισε την παρ. Κυρι
αχήν είς την προβλήτα τοθ νέου
λιμένος μας άποβιβχσθέντων των
έπφατών τού χαί έχφορτωθέντοςτοθ
φορτίου τού χωρΐς τήνμεσολάβησιν
λέμβων χαί φορτηγίδων. Τδ γεγ
νδς είναι μεγίστης πράγματι
σπουδαιότητος διά τδν τόπον μας
χαί άξίζει δχι μόνον νά χαιρε
τισθή άλλά καί νά πανηγυρισθή
Αποτελεί σπουδαιοτάτην πρόοδον,
μεγάλην χατάχτησιν πολιτισμοθ
χαί θά Ιχη άμεσον επίδρασιν επί
τής οίχονομιχης ζωής τοθ τόπου.
Άρτεσιανά.
Πληοοφορούμεθα δτι
τής Γβνικής Διοικήσεως με-
λετάται έν συνεογασία -ίαΐ
μέ τα ύπουργεΐα Γεωργ! ΐς
καί ΣυγκοινωνΙας ή άνόου
ξις άρτεσιανών φρεάτων είς
τάς έπαρχ^ τής Άνατολι-
κής Κρήτης, Μεραμβέλλυν, "Ι
εραπετραν καί Μονοφάτεη
διά την λύσιν τοθ τιροβλήμα
τος τής υδρεύσεως. Ή σκέ¬
ψις είναι καλή καί πιστεύο
μέν δτι θά τεθή είς εφαρμο¬
γήν. Μέ τα άρτεσιανά είμπο
ρεΐ κάλλιστα νά λυθή τό
πρόβλημα καί τής υδρεύσεως
καί τής άρδεύσβως. Άρκεΐ
βεβαία νά γίνουν πολλαί γε-
ωτρήσεις καί νά επιτύχουν.
***
Η ίίδρευσις.
Αί εργασίαι διά την επέκτασιν
τοθ νέου διχτύου υδρεύσεως καί
την τοποθέτησιν ύδρομίτρων χαΐ
είς τα προάστεια συνεχίζονται
έντατικά, Έν τψ μεταξύ ένέτος,
χάρις είς την μεταφοράν των υ¬
δάτων χαί άλλων άκόμη πηγων
χαί την βελτίωσιν τοθ διχτύου
υδρεύσεως, ϊέν παρετηρήθη ϊλλει
ψις Οϊατος, μολονότι προεδλέπε
το λειψυδρία λόγφ τής ελαχίστης
σχετικώς πτώσεως βροχων χα·
τόν παρελθόντα χειμωνα. Είμ-
ποροθμεν λοιπδν νά ελπίζωμεν
βασίμως πλέον δτι χάρις αίς
την τοποθέτησιν τοθ νέου διχτύ-
ου χαί των δδρομέτρων, τδ πρό
βληιια τής υδρεύσεως θά λυθή
πλέον μονίμως χαί κατά τδν
καλύτερον τρόπον χαί δέν θά
παρουσιασθή είς τδ εξής λειψυ
δρία.
Κέντρα.
Ή άφιξις των αγγλικών
πολεμικών καί τοθ Ρουμανι
κοθ άντιτορπιλλικοθ, ή ίξοδος
των πληρωμάτων των καί ή
άφιξις έπίσης των ξένων περι
ηγητών τάς ημέρας αύτάς κα
τέστησε καί πάλιν έμφανεστέ
ραν την έλλειψιν έπαρκων
κέντρον είς την πόλιν μας.
Καί θά έπρεπε νά μελετηθή τό
πρόβλημα αύτό άπό την επι
τροπήν τουρισμοθ, τάς τοπι
κάς αρχάς καί τούς κεφαλοκ
ούχους. Τουριστική πολιτική
θά ειπή πρωτίστως τουριστι
κά κέντρα.
Ζέστη.
«ΚΟμα καύσωνος» ώς άνα-
φέρουν καί τα δελτία τής με·
τεωρολογικής υπηρεσίας ενέ¬
σκηψε καί πάλιν. Ή σιήλη
τοθ ύδραργύρου άνέρχεται
καί καταπΐπτουν αί δυνάμεις
καί τό ηθικόν των άνθρωπον
Είς την πόλιν μας μάλιστα
εσημειώθησαν τα πρώτα θύμα
τα τής ζέστης: Ήσαν συμπα·
θεΐς Άγγλοι ναθται, ττοϋ δέν
εγνώριζον φαΐνεται ότι υπό
40ο θερμοκρασΐαν τό κρασί
φέρει βρασμόν είς τόν στόμα¬
χον καί τό κρανίον. "Ηπιαν
καί την έπαθαν. Πραγματική
«έγγλέζικη μεθιά»!
Οί παγκρήτιοι,
Ή τέλεσις των παγκρητίων
«ΒενιζελεΙων» άθλητικων ά
γώνων είς την πόλιν μας έμα
ταιώθη ελλείψει καταλλήλου
σταδίου. Δέν θά γίνουν δέ ώς
φαίνεται ουιε είς τα Χανιά
εφέτος. Τό γβγονός δέν είνε
βεβαία ευχάριστον ου τε καί
Ικανοποιητικόν. Ελπίζομεν 6
μως δ τι θά συντελέση είς την
ταχυτέραν αποπεράτωσιν τοθ
γυμναστήριον Χάνδαξ. Διότι
είνε δντως άνάγκη νά άποκτή
ση καί ή πόλις μας στάδιον
κατάλληλον καί διά την άθλη
σιν τής νεότητός μας καί διά
την τέλβσιν μεγάλον άγώνων*
ΠΟΥΛ*ιΚΑΚΗ.-Σήμερον. «Μω
ρά Παρθένος». Μέ τούς ΒΙκτωρ
Φρανσέν, Άννύ Ντυκώ, Ζουλιέτ
ΦΛμπερ. Την Δευτέραν: «Ή ναυμα
χΐα τής Φαλκλάντ.
ΑΠΟΛΛΩΝ.- Σήμερον «Ρόδα
τ" ΆιΐρΙλη» μέ τό μελωδικό τρα·
νοϋδι τής άηδονόλαλης Ζανέτ
Μακντόναλ.
Δευτέραν. Πέμπτην, Σάββατον,
Κυριακήν ώραι 8 10 άνογευματινή.
Τα περιπαθέστερον
άνάγνωσμα
Ο ΣΟΥ1ΕΡΤ
ΙΑΙΗ ΙΕΡΕΜΙΑ 11Ϊ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμδς Αθηνών
Πρό γραμμαΐθης Αΰγβόστβυ.
"Γ.
12.25 Σήιια — Έθνιχβς
μνος—"Υμνος ΝιολαΕας
12 30 ΠοιχΙλτ] μουσική (δ!
σκοι).
13 30 Χρηματιστήριον— Ειδή
οΐις. "Ωία ΆστεροαχοπεΐΌυ Άθη
νών.
13 45 Χαβαγιες Καραμάλη.
14.10 Είδήσιις— Μετεωρολογι
χον Δελτίον—Κίνησις άγοράς Πει
ραιδς.
19.10 Έλαφρά μουσική (5ί
σκοι).
19.20 Ή ώ?α τοθ παιδιοθ.
19.50 Έλληνιχά χραγούδια (5£·
οχοι).
20 Ή ώ?α τοθ άγρίτου.
20.15 Δημοτική μουσική (δπδ
τοθ δμίλου Κυριαχάτη)
20 45 Είδήαεις— Χρηματιστή
ριον—Μετειορολογιχον δελτίον.
21 Έλαφρό τραγοθδι (υπό τής
δίδος Σδνιας ΚουρτίΈου).
21.30 Όμιλία.
21.45 Βιεννίζινη μςυσι*ή (δπθ
τής Κάς Οτβΐβ νβπιοη).
22.10 Νυχτεριναί ιίδήσεις.
22 30 Άποσπάσματα άπδ δπε
ρις (δίακοι).
23.15 Μουσιχή τζβζζ (δΐσχοι).
23 30 Έλαφρδ τραγεθδι (δπό
τής χ. Μάρος Ίδάνωφ).
24 Μουσική χοροθ (δίκοι).
0.20 Τελευταίαι ιίδήσεις.
Ο 30 Μουσική χοροθ (δίσκοι).
Ή στήλη τού ώραιδκοσμοϋ.
ΟΟΥΛΑΙΑΚΙ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Μεγάλη πρεμιέρα
Τ· άριβτούργημα
τού ΑΝΡΥ ΜΠΑΤΑΪΓ
Η
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Τό δραμα τής νεβτη·
τος χαί τού ερωτβς, ή δρα
ματική ίστορία μιά; άγά
ππς πού άψηφά έμπό&ια
καί θυσίας.
Πρ«ταγωνιβτβΰν:
ο γίγας τής τέχνης
ΒΙΚΤΩΡ
ΦΡΑΝΣΕΝ
ή άλησμβνητη άπό τό
«φυλαχές χωρίς σΐοερα».
ΑΝΝΥ ΝΤΥΚΩ
καΐ η
Ζουλιέτ Φάμπερ
Νέον οίστρον τού Γβλλι-
Μβΰ κινηματογράψου,
Τό ώραιότερον έργον
τηςΓαλλιχής λογοτεχνίας
πού υπήρξε καί ό μέγα-
λείτερος θρΐαμβος τής Μα
ρίκας Κβτοπούλη.
Την Δευτέραν, ή μεναλει
τέρα νοιυτιχή ταινίαι πβύ ϊγι
νέ μέχρι σήμερον:
Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ
ΤΗΣ ΦΑΛΚΛΑΝΤ
Ή κ. Μερ. Αυδάκη
Ματζαπετάκη
'Επανακάμψααα εξ Αθηνών
καί πλουτΐσασα τό έργαστή
ριόν της διά μηχανημάτων νέ
ωτάτου τόπου, εκτελεί ά πά
σας τάς μικροβιολογικάς καί
βιοχηυικάς έζετάσεις είς
τό ϊρναστήριόν της ααρα την
πλατείαν Κορνάρου.
6ον
Άλλ' δ μιχρίς Φράντς φεύγει
μέ την εντύπωσιν πώς δ πατέρας
τού τον έδιωξε. Κατευθύνεται πρός
τα Χ3λλίγιον, πρός την φυλαχή
τού. Σιάν δρόμο χλαίει. Ή διαγω
γή τού πατίρα τού τοθ φάνηχε
αάν μιά μεγάλη άδιχία. Μέ λυγ
μούς χάθε τόσον φΐονάζει, οάν νά
ζητη" βοηθεία:
—Μητέρ», μητέρα!
Είς τό χολλέγιον πιάνει νά δια
δάση. Τοθ είνε αδύνατον. Τό κε
φάλι τού γυρίζει. Ή μιχρή τού
χαρδιά είνε ματωμίνη. Πώς πονα
ήίη αυτή ή χαρδιά. Στό τέλος',
λησμονεΐ χαί την αγανάκτησιν
τβ,Ο πατέρα τού χαί τάς αυστηράς
τού συστάσεις, λησμονεΐ τον έλεγ
χον χαί τούς χαχούς τού βαθμούς
χαί ζητεί χαταφόγιον στή μδνη
τού παρηγοριά. Την μουσιχή...
ΟΙ έβδνμάδες αιιμπληρώνονται.
Έρχεται ή πρώτη Κυριαχή πού
έχει πάλιν άδειαν έξόδου. Άλλά
δέν έχει τί διχαίωμα νά έπιακε
φθη· την οίκογένειά τού. Ό πατέ
ρας τού ϊοΟ τό Ιχει απαγορεύση.
Στά αΰτιά τού άντηχεΐ άχόμα ή
φοβερά προσδολή:
—Νά μή ξαναπατήσξς!
Καί Οσΐερα περνιθν χι' άλλ»ς.
χι9 άλλες έβϊομάδες... Έχεΐνο πού
τοθ οτοιχίζει περισσότερον είνε
8τι τον τελιυταΐο χαιρδ έπαυσε νά
τοθ γράφη ή μητίρα τού. Τον ξέ
χασΐ λοιπον χαί αυτή; Μόνον δ
Φερδινάνδος, δ άγαπημένος τού
άδελφό{, τοθ γράφει ταχτιχά. Καμ
μιά φορά τοθ στέλλει γιά νάχη
γιά χαρτζηλΕχι... Τό ταχυδρομεϊ
όν τοθ φίρει άλλο ίνα γράμμα ά-
πό τάν Φερδινάνδον. Τό άνοΕγει
μέ σϋγχΕνησι, ίπως πάντοτε.Άλλ'
άπό τίς πρώτες γραμμές επάνω
είς τίς οποίες πίφτει τδ βλέμμα
τού, τό ώχρόν τού πρόσωπον ου
νεφριιοθται, παΕρνει μ ά έκφρασιν
βασανισμένη:
«Άγαπητί μου άδελαέ — τοθ
γράφει δ Φερδινάνδος. Ή μητέρα
μας άπδ χαιρδ είνε άρρωατη. Τάς
τελευταίας ημέρας ή κατάστασίς
της έπεδεινώθη Γι" αδτό σοθ γρά
φω την δυσάρεστον είδησιν, την
όπείαν τόσον καιρο σοθ χρατοθσα
χρυφή μέ την έλπίδχ τιώ; έν τω
ϊξϋ .ή μητέρα μας θά είχε γί
νη χαλά · ». '
Τρελλίς άπδ την άνησυχία γρά
α εί είς τϊν πατέρα τού χαί τδν
παραχαλεϊ, τδν Εκετεύει νά τοθ επι
τρίψη νά επισκεφθή την άρρωστη
μητίρα τού. Πιριμίνει μέ άγωνΕα
μιά, δυδ ήμίρες νά έλθη ή απάν¬
τησις- Ό πατίρας τού αμείλικτος
τοθ άπαντα:
-"Οχι!"
Άλλ' Οατερα άπδ δλίγον χαιρδ
δ πατέρας τού στίλλει νά τδν πά
ρου> άπδ τδ χολλίγιο. Πηγαίνει
Οστερα άπδ πολύ χαιρδ σπίτι τού.
Άλλ' ή μητίρχ τού 2έν τοθ άνοί
γει την. ποί-τα, δέν τοθ άνοίγει
την άγχαλιά της...
Τδν 5ποΐίχεται δ πατίρα τού
μέ Οφβς χατηφές:
—Άγαπητδ μου παιδί δέν έ
χεις πιά μητίρα!
Ό θάνατος τής μητέρας αυμφι-
λιώνει τδν αυστηρόν πατίρα μέ
τόν υίόν. Ό μιχρίς Φράντς Ε έν χά
ταλαβαίνει... Μπροστά στδ φοβερό
γεγονός τού θανάτευ, τό μυαλό
τού σταμοπά: Δέν μπορεΐ νά πει
ς δτι ή μητίρα τού ποα βλέπει
ξαπλνμένη στό φέρετρον, οχεπα
α μένη μέ )ουλιύδια, Σέν θά ξανα
σηκωθή. Πέφτει επάνω της.
— Μητίρα! Μηιέρα!
(συνεχίζεται)
Ή Μόδα θριαμβεύει
μόνον είς τα ττατχού·
τσια Νερατζούλη.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 άπδ 1ης Σι·
πτεμβρΕου τδ οίκημα τοθ πρώην
5ου ΔημοτιχοΟ Σχολείου κείμενον
παρά την Καιν&ύργιαν Πόρταν,
επί τής πλατείας Μοροζίνη. Πλη
ροφορΕαι παρά τώ χ Ιω. Ζαϊμά·
χη χαφεπώλη δδός Έβανς.
Τα άερόλουτρα θά σας δώσουν
υγείαν, ώμορφιάν, αισιοδοξία.
της έποχης.
Διά τού; περιασιτέρους των άν
θρώπων ή λέξις λουτρδ σημαί·
νει θάλασσα, ποταμδ ή λοκήρα.
Πρδχειται πάντοτε περί ένίς 5
γροθ στοιχείου Γνωστά είνε επί-
σης χαί τα ήλιόλουτρα. Άλλά
γνωρίζετε τα άερόλουτρα; Γνωρί-
ζΐτε τα λουτρά τής αύγής. Γ*ω
ρίζετε τα αμμίλουτρα; Βλίπετε 6
πάρχουν κολλοϊ τρόποι μέ τούς
δποίους μπορήτε νά πάρετε Ινα
λουτρδ χαί δτι πολυάριθμα είνε
τα μίσχ μέ τα δποΐα θά περάσε
τε τδν χαιρδν σας είς την θά¬
λασσα, την ιξαχή ή τό βουνό
πρδς μεγάλον 6?ελος τή; 5γείας
σας.
"Οίαν ά^ίνετε τα παιδία σας
ά παίζ«υ> ήμίγυμνα μίσα είς
τόν κήπον, τα χάνετε νά πίρνουν
χωρΐς νά τό όποπτεόεσθε, ίνα
άε^δλουτρο. Ή ήμιγυμνδτης είνε
μία άπδ τίς εύεργεαίε: τοθ θί
ρους. Δέν ϊχετε δίκαιον νά μην
ιβφελήσθε αυτοπροσώπως.
Τδ άερδλουτρο ϊχει τό εξής
θαυμάσιον: δπ δέν άνίχεται άν
τινδείξεις. Εάν είσθε νία ή όλι
γώτερον νέα .. εάν είσθε ή ϊχι
ίξαιρϊΐιχής υγείας, δέν ίχετε πα¬
ρά νά άποχομήσετε δφέλη άπό £
να άερόόλουτρο.
Δ ά νά απολαύσετε ίνα άερό
λουτρο, άρχεΐ ή αΰρα νά χυ
χλοφορήση άπ' ιϋθείας επί
τοθ δίρμχτδς σας. Δέ" είνε χανο-
νιχό τό άΐρόλουτρο πού πέρνετε
ένϊεδυμένη μέ ϊιχ μαγιό τοθ
μπάνιου Άλλ' ίάν είσθε άπό τίς
γυναΐχες αύτές οί δποΐες είς τό
ξύπνημά των, ντύνοντιι μέ μία χά
Χαρή ρίμπ ντέ σάμπρ ή ίνα
σδρτ καί περιπατοθν μίσα είς τδν
κήπον των, ίχετε βρή μίνη σας
ίνα υπΐροχο τρόπο νά πίρνετε τδ
άερδλουτρδ σας.
Είνε ϋπέροχο διά την υγεία
καθώ; χαί διά την έπιδερμίδα
την οποίαν ένδυναμώνει. Είνε §
να προληπτιχδ μέσον χατά των
σιιναχιών τοθ προσεχοθς χειμώ¬
νος
Τδ άερδλουτρο θί είνε τόσον
ώ?ίλιμώτρο δσον περισσότερον
δριμύ θά είνε χαί ίσον τολμηρδτε
ρη θά είσθε γιά νά έκτεθητε ά-
χόμη χαί είς τόν άνεμο. Μιά μδ¬
νη προφύλαξις μένει νά λαμβά-
νετε: δταν χρυώνετε νά είσέρχε
σθε είς τό σπίτι σας. Άλλ' εάν
είσθε έστω χαί έλάχιστα σπορτίβ
δλίγη φυσιχή Ιξάσκησις, παιχνί
δια μέ την μπάλ» ή πορεία, έκ
τελούμενα χατά την ώραν τοθ άε·
ρόλουτροιι θά οάς Σημιουργήσΐυν
μία πολύ δυνατή οίσθτ,αι θερμό
τητος, έν ώ θά σδς'άπαλλάξουν.άπδ
τής σαρχδς την μαλθαχδτητα.
ή Ντιατεγκέ
ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τού ξε¬
νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντριχώτατον καί
η·λυτβλέ$:
«ΣΙΤΎ ΠΑΛΛΑΣ»
διευθυνόμενον παρα τού συμπολίτου μας χ.
Γεωργ. Δαακαλάκη.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοΰν τό «£(τυ
Πάλλας». Είναι τό ανετώτερον. Φημίζεται δια
την υπηρεσίαν τού. ΑΙ ανακαινίαεις τ·β τό κατέ
οτησαν απαράμιλλον.
ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑ2
Όοβς 2τ«δίου-Α·ΗΝΑΙ.
Ό Συμβολαιογράφος
ου Εϋστράτιος Β«οδώρου Γαρεφ*
λάχης έν Ηρακλείω έδρεύων χαι
χατοιχών:
Ποοσχαλω την έπισπεύδουααν
έν Ήραχλείφ έδριύουσαν Όμίρ
ρυθμόν εμπορικήν εταιρείαν δπο
την ίπωνυμίαν «Κ Θ Κουφάκης
χχί Σία», τό Ελληνικόν ΔημόΌι
όν, την Άγροτικήν Τράΐτΐζ*ν
τής Ελλάδος χαί τούς έγγετ-ραμ
μίνους δανειστάς 1) Τό ενταθθ*
διτοχατάστη*α ττ]ς Έθνιχίίς Τρα
πέζης τί]ς Ελλάδος, 2) ΆμστεΕ
δην Γ. Στρατάχην, 3) Παναγιώ
την Σ. Πρατικάκης, 4) Κυρια*ή
ΆντωνΙου Μαριδάχη χήραν Δ Πχ
τριχΕου, 5) Ίωίννην Όρφανόνκα
τοίχους Ηρακλείου, 6) Τον Δή
μόν Ηρακλείου, χχΙ 7) Νιχί
λαόν Καπετανάκης έμπορον κάτοΐ
χον Αθηνών ώς χαί πάντα άλλον
έχοντα τυχόν αξιώσεις επί τοθ έκ
δραχμών διακοσίων πεντήκοντα
πέντε χιλιάδων (255 000) έχπλει
στηριάσματος των χατά την δπ'
αριθμόν 13917 τί)ς 6ης Αύγού
στοιι ένεσΐώτος έτου; έ ιθεσίν μου
άναγκαστιχοθ πλιιστηριασμοθ έκ
ποιηθίντων άχινήτων τοθ Μηνιί
Δ. Πατρίχίοιι χατοΕχοιι ΉρακλεΕ
ου ώς χληρονόμου τοθ άποβιώσαν
τος άρχιχοθ δφειλέτου Δημητρίου
Οατριχίου, δπως προσαγάγωσι πά
ρά τφ ά;μοδίψ διχαστησίφ παρ'
ώ γενησεται ή χατάταξις έντός
τής νομίμου προθισμίας τούς τί-
τλους χαί τα λοιπά διχαιολογητι
χά των άξιώσεών των έγγραφχ
χαθ' ίσον ή έχπρόθισμος τούτων
προσαγωγή έσεται άπαράδεχτος
Εγένετο έν ΉραχλεΙφ Κρήτης
σήμερον την έννάτην τοθ μηνός
Αυγουστον τοθ χιλιοστοθ ένεαχο
σιοατοθ τριαχοστοθ ίννάτου (1939)
έτους, ημέραν Τετάρτην χαί έν τώ
ίντβθθα παρά την οδόν «Χάνδα¬
κος» ίδιοχτήτφ συμβολαιογρα·
φείφ μου δι* ήν είσπραχτέα τέλη
χοί διχαιώματα δραχμαί εκατόν
εΐχοσι πίντε χαί υπεγράφη παρ'
έμοθ.
Ό Συμβολαιογράφος
(Τ. £.) Ε. Φ. Γαρεφαλάκης
Άχριβές αντίγραφον,
Έν Ήραχλείφ αυθημερόν.
Ό Συμβολαιογράφος'Ηραχλιίου
Ε. Φ. Γαρεφαλάκης
ΚΙΝΗΣΙΣ.-ΆνβχώρησΕ προχθές
δι1 Αθήνας δ ·1λος κ. Μήνας Στα
ματάκης καθηγητής τής ΈμΐΓ,ορι
ΚηΕΥΧΑ°ρ/ΣΤΗΡΙΟΝ - Πρός πάν
τας τούς συμμερισθέντας τό «ιν
θος μας 6ττΙ τφ θανάτΐρ της τροσ
φιλοθς μας μήτρος Άσημίνας καί
τούς παρακολουθήσαντας αυτήν
συγγενείς καί Φΐλους μέχρι της
τελευταίας της κατοικΐαο άπευθύ
νομεν τάς θβρμοτέρας των εύχα
ριστιδν.
Ή βιρυττενθουσα οΐκονένεια
Πολυδκκη
***
Γ6ρω στήν πόΑι.
■επ ■■■■■■■■■■■■■■■.....■■■■■■■■ιιιιιιιΐΗΐια—ε
'ΛΕΪΗ ΠΟΐΑΙ^ΑΣΤΗΡ
Όλοι, οί χρησιμοηοιήσαντες την λευκήν πο¬
τασσαν «Α_ΤΗΡ» περιεκτιχότητος 96—98 «)ο:
έπϊίσθηοαν ότι είναι ασυγκρίτως άνωτέρ» κοιΐ συμφιρΝ
τίρα άπό καθ» άλλην ποτασσαν:
1) διότι άποξηραίνϊι την οταφί«5α χατά 24—48 ώρας
ενωρίτερον καί Ετσι άποφϊύγονται πολλοΐ κίνδυνοι άπο
δροσοϋλβς καί βροχήν.
2) Διότι άποώΐώίΐ ώραιοτατον {ανβόν χρωματισμον
διαρκΐίας.
3) Διότι Α σταφίς ΰιαρκεϊ περισσότερον, δέν παθαίνει
ζαχάρωμα, ουτβ άνοιοΐδει καΐ:
4) Διότι ώιαλυεται εϋκολώτερβν καί καθ" ολοκληρίαν
καί δέν άφηνβι κατακάβια.
κ. κ. ΣταφιδοπαραγωγοΙ,
Όσοι ί( υμών δέν έδοχΐμοσαν άκομη την λευκήν πό
ταασαν «Α2.ΤΗΡ» %-98 ο)ο καί συνεπϊις, άμφιβάλλβυν
διά την άνωτερότητα χαιΐ άποτΕλισματιχοτπτα αυτής, πά
ρβκαλοϋνται Οπως μας δηλώσουν τουτο καί «ΐμιθα πρόβυ
μοί νά ένβργηοωμβν πάραυτα χαί είς τους απλωτοΰς των
ουγκριτΐΜά πβιραματα μέ την λευκήν ποτασσαν «Λ£ΤΗΡ»
άφ' ενός (την οποίαν θα παρέχωμεν ίωρεαν ώς καί τα ί
ξοδα μιταβάοεως επί τόπου) καί μέ κυανην π λευκήν πό
τασσαν βΐαβδηποτε μάρκας άφ' ετέρου «την οποίαν θά
προμηθευουν οί ένδιαφερόμβνοΐ) κ«1 τότε ασφαλώς θά
«νΤιληφβΜσι την διαφοράν.
Δρχ. 50.000 000. (Πεντήκοντα έκατ. δραχμών),
χατά τούς μβτριωτέρους ϋπβλονισμούς, θά «Ιοπραττη έτησί
ως ο Νομός Ηρακλείου π*ραίΐ£»νω άπο ίσα ·ίσπράττ·ι μλ
χρι σήμερον, 2 Γ«ν θά γβνικ*»θή ή χρήσις τής λευχής πό
τάσσης Α£ΓΗΡ, άκο ποιοτικην δ4αφοράν σταφϊίος. Διά
τουτο δλοι έχβτβ συμφέρον νά δοκιμάθητε την πβτασοβν
ταύτην μκΙ δβν 8α την ίγκατβλ«ίψ»τ« πβτέ.
ϋροοίχβτβ, δμως, χαί ζητβϊτε πάντοτβ, δχι απλώς λ«υ
χήν ποτασσαν, άλλά την μάρκαν ΑΪΤΗΡ έπιμόνκς, οιό
τι ό συναγωνισμος, θίλων προφανως νά έπωφβληθο τής
Φπμης της ποτάσσης ΑΣΤΗΡ, έχομιοε λευκήν πβϊ«βααν
αλλης μάρχας χαί &λλης ποιότητος.
'ΑκοχλειστιχοΙ (Ισ«γων·ΐς έν
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, Ηράκλειον.
■■■■■■■■■■■■■■«■■■■«■■«■■■■■■■■■■■■εί·
ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ό παγκόσμιος κινημα
τογραφικός μουσικός
θρίαμβος:
Ιδού τό δίλημμσ: νά καπνίζω ή νά μή καπνΐζω;
Την απάντησιν
έδωσε τό;
Τό σιγαρέττο τού μέλλοντος
Μέ τό μελωδιχό τρα-
γοΰδι της άηδονέλαλης:
ΖΛΝΕΤΜΑΚΝΤΟΝΑΛ
καί τό γλυχο καί συμ·
παθητιχό τοΰ βαρυτόνου:
ΝΕΑΣΟΗ ΕΝΤΥ
Μιά γοητευτιχή έρωτι-
κή ίστορία, πβύ την συ·
νοδεύουν οί παθητιχές
άριες τής όπερας «Ού-
γενότοι», ή σερενάτα
«Σάντα Λουτσία», ή όπβ
ραΤσαρίτσα,εμκνευαμένη
άπό την 6ην συμφωνίαν
Τσαϊκόφσκυ, έχτελβυμέ-
νη άπό την περίφημη χο
ρωδία των Εοζακων τοΰ
ΔΟΝ.
ΖΗΤΕ1ΤΑΙ δεσποινΐς έγγράμμα
τος, έχουσα απαραιτήτως καί λο¬
γιστικάς γνώσεις. Πληροφορίαι
παρ' ημίν.
Αί εργασίαι κοπής σταφυλων
έγενικεύθησαν είς τα περισσότε·
ρα διααερΐσματα τοθ νομοθ.
—Έξ &λου τό προσωπικόν των
σταφυλαποθηκων έΐυκνώθη. καταρ
τΐζονται δέ ήδη καί τα έργατικα
συνεργεϊα των σταφιδεργοστα·
σίων.
-.Σειραί άτελεΐωτοι αοτοκινή·
των διασχΐζουν κοθ' ημέραν τάς
άνροτικάς όδοώς καί την πόλιν
μεταφέροντα τό πολύτιμον τουτο
νροιόν έκ τοθ διτοΐου Οποζη τό
μεγαλύτερον μέρος τοθ πληθυ
σμοθ Ηρακλείου.
—Τα ττβοισσδτεοα των δημοσΐ·
ών καί Ιδιωτικών καταστημάτων
ήοχισαν ήδη νά άφαιροθν τίς γιρ·
λάντες των ηλεκτρικήν λαμ«τή·
ρων καί τάς άλλας διακοσμήσεις
ώς ληξασβν των ίορτδν τής 4ης
Αθγούστου.
—Ή πόλις μας διατηρεΐ έν τού·
τοις την έορτάσιμον δψιν της εί·
σέτι. Αί προθήκαι Ιδίως τΰν κα·
ταστηματων κοσμοθνται μέ εΐκό·
νας τοθ Βασιλέως, τοθ κρωθυττουρ
γοθ κ. Μεταξδ, τοθ ΔιαδοχικοΟ
ζεύγους καί σήματα τής 4ις Αύ·
γοθστου.
—'Εννοεΐται δτι ή παράτασις
τής διακοσμήσεως καί Ιδιαιτέρως
τοΰ ήλεκτροφωΐισμοθ, όφεΐλεται
καί βίς την παραμονήν των υψη·
λ ών μας ξένων.
— Ζωηράν κίνησιν σημειώνουν
τα ύΐταίθρια κέντρα κατά τάς νυ¬
κτερινάς ώρας.
—Είς την έντασιν τήςνυκτβριντΐς
κινήσεως συνετέλεσαν Ιδίως τα
ττληρώματα των αγγλικών σκαφδν
τα δποία κστέκλυσαν την πόλιν
μβς καθώς καί τοθ ρουμανικοθ άν
τιτορττιλλ'κοθ.
—Είς τος επαρχίας μας ή είδη¬
σις της άφίξεως είς την πόλιν μας
τοθ Βασιλέως καί Διαδώχου τής
ΡουμανΙας, επροκάλεσε Ικανονοίη
σιν καί ενθουσιασμόν, πολλοΐ δέ
χωρικοί κατέρχονται είς Ηρά¬
κλειον είδικως πρός τουτο μέ
την ΐλπΐδα δτι θά Ιδουν έκ τοθ
πλησίον τούς ύψηλούς μας ζένους.
—Ή κίνησις των λουομένων είς
τα θαλάσσια δημοτικά λουτρά, ήρ
χισε καί πάλιν πυκνουμένη έξ ά-
•βρμής τής άφορήτου ζεστης ή
Ο ποία πυρηολβΐ τό Ηράκλειον...
--Έντός των ημερών ή κυνηγε
τική οργάνωσις Ηρακλείου θά έκ·
δόσπ δδηγΐας, σχετικώς μέ την
χορήγησιν των νέων άδβιών θή·
ρας.
—ΑΊ προετοιμασίαι ώς έκ τού >
τού των συμπολίτην νεμρώδ συμ
πληοοθνται μέ... ανάλογον ανυπο
μθνησΐαν.
— Κατά την προχθεσινήν τού 6·
ξοδον είς την πόλιν μας 6 Διάδο
χος της ΡουμανΙας Μιχαήλ επι
σκεφθή τα καταστήματα ΓραΙκη,
Τσαχάκη καί Γεωργαντά έκ των
οποίων ήγόρασβ διάφορα εΐδη
τής άρεσκεΐας τού.
—'Εδωσε δέ αφορμήν ή έηΐσκβ
ψις αυτή τοθ Ρουμάνου διαδόχου
είς θερμάς έκδηλώσεις των Ήρα
κλειωτών πρός Αυτόν.
—Μέ τάς χθεσινάς πρωϊνάς κινή
σεις πολβμικών έξωθι τοθ λιμένος
μας.
—Κόσμος καί κόσμος κατήλθε
είς τόν λιμενοβραχΐονο καί τα
πέριξ.
»ΚυρΙως, καθ" Λ επληροφόρουν
οί δυνάμενοι ή θέλοντες νά γνωρί
ζουν τα πράγματα. αί κινήσεις
αυταί άφεώρων άγγλικά πολεμι
κά καί μόνον, των οποίων ή κ(νη
σις ένετάθη τελευταίως λόγω των
τβλουμένων καί είς την Μεσόγει
όν γυμνασΐων.
—Ή νηστεΐα τοθ Δεκαπενταυ
γούστου συνεχΐζεται άδιάκοπος
καί συστηματική άτιό τούς φιλο
χρΐστους καί θεοσεβεΐς.
—Πού δέν είναι ολίγοι, τηροθν·
τες καί έδώ τα πατροπαράδοτα
καί μή παραβαινοντες αύτά.
—Άλλως τε ή νηστεΐα αυτή εί
νέ κ αί ή «εΰκολωτέρα» Από κάθε
άλλην.
—Είς τόν κινηματογράφον Που
λακάκη ηροβάλλεται οήιιερον τό
εξαιρετικόν Εργον τοθ διασήμου
Γάλλου δρομματογρόφ'υ Μπα
τάΐν «Μωρά παρθενος» μέ τόν
Βίκτωρα Φρανσέν αΙ την "Αννυ
Ντυκώ.
— Είς τόν «Άπόλλωνα» ίξ Λλ
λου συνεχΐζεται μέ κοσμοπλημμύ
ραν ή προβολή των «Ρόδων τ' 'Α
πρΐληα. Πρόκειται περί Ιργου ση
μβιώσαντος έξαιρετι«ήν επιτυχίαν
στήν Αίγυπτον, Σερβίαν, Πολω
ν(αν καί άλλαχοθ καί περί τοθ δ
ποΐου ή παγκόσμιος κριτική έτιε·
φθλαξεν Ανεπιφύλακτον καί ενθου·
σιώδη ύποδοχήν.
ο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή δμβολον είς
αρίστην κατάστασιν. Πληροφορίαι
παοά τφ υποδηματοποιείον κ. ΠΙ
τρου ΒλαοτοΟ, όδός Χάνδακος.
ΙΑΤΡΟΣ
ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
ΔιδάκτΜρ τού Πανεπιστημίου τής Λυωνος.
Επί έπταετίαν σποοδάιίας έν Λυθνα χ«1 Π«ριβ(ους, δ*·
χβτ«ι βςτό νέον («τρίτον τβι», βδβς Αβέρωφ
(συνοιχίαν Βαλιδέ Τζαμί) Ινκντι άρτοηβιείου Ά·αν«β(·»
Σφακιανάκη·. 9-13 ί. μ. καί 4-7 μ. μ.
Κυριακάς τβύς άΐτορου« βωρεάν. 'Αδ. τηλ. 6- Λ
ΤΟ
ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
Τό μεγάλο Εργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί Άθλιοι.
564ον
ΤΗτο μΐα τόσω κοΐσιμος κατάστασις, κσΐ τόσον
άνεξιχνίαστον τό άδηλον, ώστβ καί οί δειλότβροι ή
σθάνοντο εαυτούς γβνναίους καί οί θρασύτεροι έκ
πετιληγμένους.
Εκατέρωθεν, μία μανΐα καί λύσσα έξ Τσου έξε
δηλοθτο. ΟΙ μέν Εβαινον ευθύς πρός χον θάνατον,
χωρίς νά διανοηθώσιν όπισθοχώ^ησιν, ςΐ δέ μένον
τες προσεδόκων ωσαύτως τόν θάνατον χωρίς νά
σκεφθώσι πώς νά τόν δισφΰγωσιν.
ΤΗτο άνάγκη, ίνα την επαύριον τα πάντα &3ΐ
τβτελεσμένσ, νά θριαμβεύση 6 ίΐς των δύο, ή άνταρ
οίσ νά καταλήξη είς επανάστασιν ή είς άπονε
νοημένον κίνηαΐχ. Ή κυβέρνησις τό συνηοθάνετο
ώς κοί τα κόμματα, καί ό έλάχιστος δέ πολίτης
τό Ιβλεπε.
Πάντες κατεΐχοντο υπό άγωνιώδους σκέψιως,
μή δυναμένης νά έξιχνιάση τι έν τη- άτταισ'α σ*ο
τΐα τής συνοικίας έκεΐνης, έν ή ξμελλε νά κριθη
ή τύχη τοθ ιιέλλοντος· τό άγνωστον καί άνυπολόνι
στον έκ των προτέρων τουτο "υπάρχον έπβδείνου Ι
τι μάλλον την αγωνίαν τής σιγής άφ-' ή; ηδύνατο
νά ποοκύψπ μ(α τις κατσστροφή.
Είς μόνος θάρι,βος ήούετο, ώς τις παράλη
ρος σπαρακτικός, ώς άπειλητική κατάρα, ή κοοδω
νοκρουσΐσ τής Αγ. Μέρης.
Ουδέν παγερώτερον τοθ ήου τοθ άπονενοη
μένου καί άτΐέλπιδος έκείνου κώδωνος σφα&άζον
τος έντός τοθ έρέβους.
Ώς συχνάκις συμβαίνει, ή φύσις εφαίνετο συμ
μαχήσασα μετα των άποφόσεων των άνδρών τού
των.
Ουδέν διετάραττε την όλεθρίαν άρμονΐαν τοθ ου
νόλου τούτου.
Οί άστέρες είχον έξαφανισθή·, νέφη βατρέα Ιπε
σωρεύοντο όλονέν επί τοθ μελαγχολικοό ορίζοντος
μαθρα καί σύμπυκνα.
ΜαΟρος ούρανός έπεσκΐσζε τάς ήμιθανεΐς έκεΐ-
νας όδούς, ώς εί έπεκλώθετο τεράστιον σόβανον
επί τοθ κολοσσιαίου κοιμητηρίου.
Κοί έν ώ προηλεΐφοντο οί -πάντες είο εμφύλιον
σύγκρουσιν, έν αύτβ έκείνη τή θέσει, ήτις μέχρι
τοθδε εΤδε πολλά έποναστατικά γεγονότσ, ένώ
ή νεολαΐα, αί μυστικσί εταιρείαι, αί σχολαί έν όνό
ματι των άρχών κσί ή μεσαίσ τάξις χάριν τοθ Ι
δ.ου συμφέροντας προοήγγιζον είς άλληλοφάγω
μα, είς στραγγσλισμόν ή θάνατον, έν ώ Εκαστος
οπεύδων επεκαλείτο την έπέλασιν την ύστάτην, την
απαισίαν καί αποφασιστικήν κρίσιν, μακράν καί έ
κτός τής συνοικίας, είς τα άπώτατσ άνεξερεύνητσ
μέρη τοθ παρισινοθ μεγαθηρίου, τα σκεπασμένσ
υπό την αίγλην των εύοαιμονοΰντων καί τρυφη-
λών Παρισίων, ηκούετο ύποκώφως ήχοθσα ή βραγ
χ ώ 8ης φωνή τοθ λαοθ, φωνή τρομώδης κσί ίερά,
κραμα όγκηθμοθ κτηνώδους κοί θείας λαλιας, φω
νή ώς τρόμος των ασθενών καί προάγγελος των
πεπνυμένων, 'φωνή έκπεμπομένη ταυτοχρόνως άπό
τε τής γή"ς ώς τοθ λέρντρς,κ,Ρΐ $30. των ούραγών
ώς τής βροντης.
(συνεχΐζεται)
ΠΟΤΑΠΛΙΓΕΡΜΑΙΙΙΣ ΜΟΛΕ
μαριασ ΗΛΙΟΣΙΤΑΦΥΑ1
ΑΙ χ»λύτ»ροα καΐ άνύτεραι δλων. 'Αποξηραίνουνταχύ
τα τ» την σταφίδα χ«1 της δίδουν ώρ»ιοτατο χρυσίζον
χρ&μα. Τσοί τυχόν ίέν τάς έχρηοιμβπβιήοατε, έρωτπσα
τβ χοιΐ 84 πληροφορηθήτβ την άνωτβροτητά των. Κάμετε
δοκιμάς πρός τί συμφέρον σας.
Γενικάς Άντιπρβοωπος Κρήτης
Μετ» διαρκοϋς παραχατβθήκης:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ε. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
Ηράκλειον—Πλατεΐα Καλλερνβν—Κέντρον
ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡ1Ο
ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ»
(παραπλεύρως Γεωργαντά)
Νέ εΐδικούε. γνωστβύς τεχνίτας, έργασία ταχ(α-ιύ
ουνείδητος.
ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑ2 - Άλλαγή χρωμάτων βλων τδν
ϋποδημάτων ήνγυπμένη. Χρωματιοτά δρ. 20.— Μαϋρα 15.—
Καατορίνες 10.
"Ηρχισε τοις εργασίας τού. 1—30
■%^-^/^Λ
ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ
Σ
συγκεντρώνβι λόγφ τής προνομιούχου τού θέ¬
σεως τάς πρωϊνάς καί απογευματινάς ώρας την
καλυτέρα πελατεΐα.
Ή θροσά τού βΤνε μοναβική.
Ή περιποίησις τού Αφθαστος.
Άριθμός 12265
Περίληψις προγράμμχτος
πλειστημχσμοΰ.
Ό Συμβολαιογράφος *Η?α·|
κλεΐου Κωνσταντίνος Άντω
νΐου Ζαν,αριάδης έν Ήρακλίίψ|
έδρεύων καί κατοικών δηΜ:-
ποία δΐΐ. {
Εκτίθημι είς δημόσιον ά
ναγκαστικόν πλεισ:ηοιασμόν
τα έτίόμενα άκίνητα των κα-
ταδιωκομένων όφειλβτών Άν·
των [ου Γεωργΐου Κληρονόμου
γεωργοθ καί Αικατερίνης Άν
τωνίου Κληρονόμου τό γένος
Εμμανουήλ Άνδρουλάκη τα
οίκιακά έργαζομένης κστοί-
κων τοθ χωρ'ου Αγλαΐας
Μαλεβυζ(ου κεΐμενα είς την
κτηματικήν περιφέρειαν τοθ
χωοΐου Άχλάδσς τοϋ τέως
Δήαου Ρογδιάς της Είρηνο
δικειακής περιφερείας Ηρα¬
κλείου ήτοι 1) είς θέσιν «Λα
γαρές» αγρόν τριών στρεμμά
των συνορευόμενον Ανατολι¬
κώς μέ δρόμον Δημόσιον, Ν ι
τίως κσί Δυτικώς μέ κτήαα Εύ
θυμΐου Πεδ ω άκη καί Βορεί
ως μέ κτήαιτ κληρονόμον
Εμμανουήλ Πεδιωτάκη, 2)
θέσιν «Καλαμάκια» αγρόν
εκτάσεως δύο στρεμμάτω^
συνορεθον Ανατολικώς μέ
κτήμα κληρονόμων Ζ τχαρίου
Άνδρουλάκη, Νοτίως Γεωρ
γίου Λαδιανάκη, Δυτικώς Σπυ
ρίΓωνος Άναστασάκη καί
Βορε'ω; Μύρω-ος Σγουράκη,
3) είς θέσιν «Μουσουρανιά»
ελαιόφυτον εκτάσεως ενός
στρέμματος μέ τέσσαρα ελαι¬
όδενδρα κοί πέντε αμυγδαλής
συνορεϋον ανατολικώς καί νο
τΐως μέ κτήμα Γεωργίου Άν
δρουλάκη, βορείως καί δυτι
κώς μέ δρόμον άγροτικόν,
4) είς την Ιδίαν θέσιν «Μου
σούρανιό» αγρόν ενός στρέμ
μστος μέ £ύο έλοίας συνο
ρεύοντα ανατολικώς μέ κτήμα
Άντωνίου Γ. Στοματάκη, βο·
ρεΐως καί δυτικώς μέ δρόμον
άγροτικόν καί νοτίως μέ δρό¬
μον Δημόσιον, 5) είς θέσιν
«Άνατολικό» ελαιόφυτον έκτά
σεως τρ>ών στρεμμάτων μέ
δ&κα πέντε ελαιόδενδρα συ
νορεθον δυτικώς μέ κτήμα
Πέτρου Κληρονόμου, άνατολι
κώς Ιωάννου Μαθιουδάκη,
βορείως μέ δρόμον άγροτικόν
κα) νοτίως Γεωργίου Μαθι
ουδάκη, 6) είς την Ιδίαν θε
σιν «Άνατολικό» ελαιόφυτον
εκτάσεως ημίσεως στρέμματος
μ έ πέντε „ ελαιας συνορεθον
ανατολικώς μέ κτήμα Ιωάν
νού Μαθιου&άκη, νοτίως Έμ
μανουήλ Πασπαράκη, βορεί
ως Γίωργίου Μαθιουδάκη καί
δυτικώς Ζαχαριά Καρούζου,
7) είς θέσιν «Βορινο» αγρόν
δύο στρεμμάτων συνορεύοντα
ανατολικώς μέ κτήμα Νικολά-
ου Καρούζου, νοτίως Εμμα¬
νουήλ Μαθιουδάκη, δυτικώς
Δημητρίου Μουλακάκη κσί
βορείως Ιωάννου Μαθιουδά¬
κη, 8) είο θέσιν «Μουσουριπ·
νιά» ελαιόφυτον εκτάσεως έ
νός στρέμματος μέ δέκα ε¬
λαιόδενδρα συνορεϋον άνα
τολικώς μέ κτήμα Δημήτρ!
ου Εμμανουήλ Κληρονόμου,
νοτίως Ιωάννου Δ. Σγουοά
κη δυτικώς Νικολάου Π. Κλη
ρονόμου καί βορείως κλήρον ό
μ ών Νικολάου ΣαντορινιοΟ,
9) είς θέσιν «Μονοπάτι» αγρόν
εκτάσεως τριών στρεμμάτων
συνορεύονταάνατολικώς μέκτή
μα Εύφροσώνης Πεδιώτου, δυ
τικώς μέ δρόμον άγροτικόν
καί βορεΐως καί νοτίως Γε
ωργίου Γρηγοράκη, 10) είς θε
σιν «Βλυχά» ελαιόφυτον εκτά¬
σεως ενός καί ημίσεως στρέμ
μστος μέ δέκα τέσσαρα έλαι-,
όδενδοα συνορεϋον ανατολι¬
κώς μέ κτήμα Κωνσταντίνου
Κηοονόμου, δυτικώς Πολυ¬
χρονίου Κληρονόμου, βορίί
ως Νοχολάου Κληρονόμου καί
νοτίως μέ ρύακα, 11) είς θε
σ,ν «Κλαδισιό» άμπβλος έκτά
σεως ενός στρέμματος καί
ενός τετάρτου συνορεύουσα
ανατολικώς μέ κτήμα Εμμα¬
νουήλ Γ. Κληρονόμου. βορεί
ως Χοτρ. Βενιέρη, νοτίως Έμμ.
Σμαραγδάκη καί δυτικώς
Έμ. Κληοονόμου, 12) είς θέσιν
«Καβο0σι> περιβόλιον ποτιστι
κόν εκτάσεως ενός καί ημίσεως
στρέμματος συνορεϋαν άνατο
λικως μέ κτήμα Γεωργίου Ι
Σταματάκη νοτίως Ιωάννου
Κληοονόμου, δυτικώς Βασιλεί
ου Κληοονόμου, β3ρε'ως Νικο
λάου Παναγιωτάκη 13) είς θε
σιν «Στενόλαγκα» αγρόν τρι
ών στρεμμάτων συνοοεύοντα
βορεΐως μέ κτήμα Ιωάννου
Σγουράκη, ανατολικώς Γεωρ
γίου Ιωάννου Σταματάκη, δυ
τικώς Ίω^ν /ου Καρούζου κσί
νοτ'ως Ιωάννου Κληρονήμου
14) είς θέσιν «τΤσιγκοΟνι» ά
γρόν δύο στρεμμάτων μέ δύο
έλαΐας καί τέσσαρας χαρουπέ
σςσυνορεύονταάνατολικβς καί
βορείως μέ κτήμα Βασιλεί
ου Κληρονόμου νοτΐως Πολυ
χρονΐου Κληρονόμου καί δυτι
κώς Εμμανουήλ Κληοονόμου
15) είς θέσιν «Μουσουρανιά»
ελαιόφυτον τριών στρεμμάτων
μέ δώ&εκα έλαίας συνορεθον
ανατολικώς μέ ρύακα, βορεί
ως καί δυτικώς μέ κτήμα Γε
ωργΐου Άνδρουλάκη καί νο
τίως Εμμανουήλ Κληρονόμου
16) είς θέσιν «Μουσουριανά»
περιβόλιον ποτιστικόν ενός
καί ήμ'σεως στρέμματος μέ
τριάκοντα κιτρέας καί δέκσ
πορτοκαλλέας καί μανοοτρινέ
άς συνορεθον ανατολικώς μέ
κττϊμα "Εμμανουήλ Κληρονό
μου βορείως Ν κολάου Κλη
ρονόμου δυτικώς Νικολάου Κα
ρούζου καί Νατίως Ιωάννου
Φωΐεινογιαννάκη τήέπισπεύσει
τής ένυποθήκου δανειστρίας
Έθνικής Κτηματικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος έν Αθήναις
έδρευούσης ττρός άπόλυψ.ν τής
ένυποθήκου άπαιτήσεώς της
έκ Λιρών Στερλινών Αγγλίας
εβδομήκοντα μιας σελλινίων
έννέα πεννών δέκα (£ 71—9—
10) είς συνάλλαγμα δψεως έ
πί Λονδίνου καί των έξόδων
εκτελέσεως στηοιζομένη*. είς
τα*, ύπ' - άριθμούς 18285 καί
18293 τοθ Ιτους 1931 δανει
στικά συμβόλαια τοθ Συμβο
λαιογράφου Ηρακλείου Έμ
μανουήλ Μηλιαρά καί δι'
ή/ άπαίτησιν έπετάγησαν οί
ίίρημένοι όφειλέται δυνάμει
τής υπό χρονολογίαν 20 Φί
βρουαρίου 1934 έπιταγής τής
έπισπευδούσης Τραπέζης ώς
δεΐκνυται έκ των ύπ' αριθ
μών 11110 καί 11111 τής
23ης Μαρτίου τοθ ετους 1934
άποδεικτικών τοθ δικαστικοθ
κληήοος τής περιφερείας τοθ
Πρωτοδικείου Ηρακλείου Έμ
μανουή Άρκουλάκη.
Ό πλεισιηριασμός γενήσε
ται ενώπιον μου ή τοθ νο
μΐμου άναπληρωτοθ μου την
3ην Σεπτεμβρίου ένεστώτος
Ιτους ημέραν Κυριακήν καί
ώραν 10—12 πρό μεσημβρίας
καί έν τώ ένταθθα καί παρά
την οδόν Χάνδακος ύπ' ά
ριθμόν 71 Συμβολαιογραφείφ
μου κτήμασι κληρονόμων Άν
τωνίου Ζαχαριάδου ένθα κα
λοθνται οί βουλόμενοι νά
πλειοδοτήσωσιν.
Ώς πρώτην· ττροσφοράν &λ
σεν ή έπισπεύδουσα το ποσόν
Ο ΙΑΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΛΡΟΥΣΗΣ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
Τ. Ε, Ίατρές τού Καρόιβλογικοϋ 8βΓν1οβ της Α'.
ΠαθολογΐΜής Κλινικής τού ΠανΒπιστημίβο 'Αθηνών.
Δέχετσι έν τώ ίατρϊίφ τού, -παραπλεύρως όφθαλμο
λογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη, συνοικία Περβό
λσ, καθ" εκάστην 8—12 π. μ. 3—^7 μ. μ.
Αριθ. τηλ, 8—25
μμομποταιιαΦΙΣΑ 6.8.
ΜΑΡΚΑΣ:
ΠΟΥΛί
Είναι φυσική κα-
μωμένη άπό ατά-
κτην.
Κάμετε την κ«λ·
λιτέρχν αταφίδα.
ΠωλεΙται παντοΰ.
'Αηονΐΰνετε τ«ς &
ηβμιμήαΐις.
Μέλαμπες
ή ώραία κωμότχολις.
ΜΕΛΑΜΠΕΣ Αδγαυστος (άνταΙ
ποκριτου μας) — Χαρά θεοθ είνε Ι
την εποχήν αύϊή οί Μίλαμττες.
Κτισαένη ή κωμίπολΐς έιάνω αέ
ύψίίτεδο Ιχει τό δροσερώτεοο κλΐ
μα κχί παρέχει τό ώραιέτερο θέ
αμ». Ό κάμπος τής Μεσσαρδς
καί τό Λιβυκό πέλαγος άιχλώνον
ται πρός ανατολάς καί νότον καί
χάνεται μέσχ στήν άπεραντωσύ
νην χιλ) τδ βλέμμα τοθ άνθρώ
που. Καί πρό; βορρέί» καί ϊυ
ομάς 6ψό ονται οί κορνγϊζ τοθ
Κέ^ρου, «Ο ΨηΧηιΙτη %%1 των
Σ?2ιαν&Η βουνών κι' ανάμϊσχ
σ' αύ'ές οί άιχχ'ές βουνασειρέ;
τοθ Άμαρίου καί τοϋ ΆγΕου
Βχαιλείου, των δύο ώρχίων καί
γραφικων έταρχιών.
Έξ άλλου ή τχκτική δι' αδτο
κινήτου συγκοιναινίχ μέ τό Ρίθυ
μνο, παρέχει τ* ά^αθά ϊοΟ σαγ
χρόνου ίτολιτ'.σμοθ. "Εται οί Μέ
λαμπις μί τό θαυμάσιον κλΐμα,
μέ τό μαγευτικόν πραγματικαί το
πεΐον, μέ τα εκλεκτά φροθτα, μέ
άφθονα τρόφιμα, κρέατα, τυΐι
χά, γαλακτερά, κηπευτικά, 8λα
έγχωρ'ου παραγωγής, μέ την τ«
κτικήν συγκοινωνίαν έ"χ«·. κατα
σΐή ό Σ5εώδης τόπος διαιιονής
Διαθίτΐι άλλωΐτε καί ώρχΐα οίχή
ματα διά τού; παραθεριστάς, ί-
χεί μιγάλα εμπορικώ καταστήμα
τα, ώ^αΓα κίντρα άναψ·οχής μέ
θαυμάσιον φωτισμόν καί μέ δ λ»
τα κομι^όί.
Καί οί κάτοιχοι ιίνε πρόσχα-
θθΐ, φιλίξίνο:, πολιτιαμίνοι, κα
λοπροαίρετοι καί πρίθιιμοι πάν·
τοτι νά έξυαηίετήσουν τού; ξί·
νους τω ι. Άλλ' ή εξέλιξις των
Μελάμπων θχ είνε ραγδαία καί
μεγάλη, 8τ%ν έπικο νο ήσουν άμχ
ξα©ς χαί μέ τό έπίνειόν των,
την Αγίαν Γαλήνην χαί την Μ«α
σαράν. Δ άχι μέ την Αγίαν Γα
λήνην χαί την Μεσσαράν εδρί
σκονται οί Μέλαμπες ε!ς στενήν
ίπιχοΐνωνίαν. Έ «εί πωλούν τα
προϊβντα των. Άτεο έκ»ϊ προμη
θιύυνται δλα τα ·ϊ5η των ίποίων
ϊχουν ανάγκην. Πισΐεύεται δμω;
5τι καί τό π«έβλημα αΰιό θχ λυ
θη* ταχέως. Διότι ή κυβέρνησις
Ιχει απόφασιν, ώς γνωρίζομεν,
νά περιλάβη μεταξϋ τδν πρώτων
νέων ό5ικων έργων τής Κρήτης
καί τή' εκτέλεσιν τής όδοθ Μι
λάμπιον—Άγίας Γαλήνη; —Μεα·
αχρ&ς.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Το ΊΕκκλησια3τικ>ιν Συμβουλι¬
ον της ένορίας της κωμοπόλεως
Τυμπακίου Πυρνιωτίσσης-
ΓνΗ3τοποιεϊ δτι,
Πβρατωθκντος, τού έν τη ένο
ρ(α Τυμπαχίου άνεγειρομένου νέ
ου μεγάλοο Ίεροΰ Ναοϋ, τιμωμέ
νού έπ' ονόματι τοϋ Αποστόλου
Τίτου, τελοϋνται, Οεοϋ ουνβυδο
κοΰντος, τα τβΰτοτι ίϊρά έγκαί
νικ την 20 ήν Αύγούστοο ήμέ
ροτν Κυριακήν.
Τελοϋνται δέ κατά την ημέραν
ταύτην τα Ιερά έγκαίνια, κφ' ί ι
νλς μέν διά νά τελεσδο θεία λ«ι,
τουργία, έν τω καθιε^ωμένω ίερω :
ναφ κοιτά την ίπέτειβν μνήμην
τβϋ' Άπβστόλβυ Τίτου 25ην Αύ
γουστου καί αφ'ετέρου διότι κατά
την ημέραν ταύτην 25 ^ΰγβύοτου,
τνλεΐται έπίσημβς 'Αοχιερατικη
Λειτουογία έν τω έν Γορτυνι Βυ
ζαντινω Καδίδρικώ Ναώ τού 'Α
ποοτολου Ήτου, πρώτου Ίβράρ
χοα Γόρτυνος Κρήτης, |νθα ουγ
χοβνως τελεϊται καί επίσημον
μνημόσυνον τδν *ατά την τηιέ
ραν ταύτην 25ην Αύγουστον 1898
έν Ηρακλείω σφαγέντων κ«1 ό
λοκκυτωθεντών αδελφόν ημών.
Ό έορταβμός των έγκαινίων Ι
σβται πανηγυριχές. Παρακ«λοΰν
τ«ι όθεν ο! φιλίορτοι όπως προ
σέλθωσι κατά την ημέραν ταύτην
Έν Τυμπακίω τή 4 Αύγούστου
1939.
Το ΈΜχληαιαστιχον Συμββύ
λιον.
Ό Προκδρος
Παπά Γεώρ, Μαρχαντωνάκης
Πρωτοπρεαβύτερος
Τα μελη
Έμμ Όρφοτνουδάκης
Έμμ. Συγγελάχης
Γεώργ. Κυδωνάκης
Κωνατ. Μαράκης 4 -10
των δραγμών διά τό πρώτον
μέν 500 διά τό δεύτε
ρον δραχμάς 500, δ,ά τό τρί
τον δραχμάς 500, διά τό τέ
τσρτον δραχμάς 500 διά τό
πέμπτον δραχμάς 1000, διά τό
Εκτον δραχμάς 1000, διά τό
τό ίφδομον δραχμάς 1000,
διά τό δγδοον δραχμάς
1000, διά τό Ιννατον δραχμάς
1000, διά τό δεκτόν δραχμάς
1000, διά τό ένδέκατον δραχ
μάς 1000, διά τό Βωοέκατον
δραχμάς 1000, διά τό δέκα-
τον τρίτον δραχμάς 1000, διά
τό δέκατον τέταρτον δραχμάς
1000. διά τό δέκατον πέμπτον
δραχμάς 1000, διά τό δέκα¬
τον έκτον δραχμάς 1000· όστις
δέ προσφέρει την αναγκαίαν ά
σφάλειαν δικαιοθται νά πλειό
δοτήση. Ό τελευταΐος υπέρ
θεματιστής ύποχρεοθται νά κα
ταβάλτι τό έκπλειστηρίασμα
είς την δανεΐστρισν Έταιρί
αν συμφώνως τώ Νομώ.
'Η τιαροθσα δημοσιευθήτω
είς τάς ένταθθα έκδ.δομένας
Εφημερίδας «Ήην» την 1ην
Ιουλίου ένεστώτος Ιτους,αΔρα
σιν» την 23ην ίδίου Ιτους καί
«Άνόρθωσιν» την ΙΟην Αύ
γούστου (δίου Ιτοτς.
Έν Ηρακλείω 28 Ίουνίου
1939.
Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
κλεΐου
Κωνστ. Α. Ζαχαριάδης
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Κατεδαφιζομένης τής πάλαι
άς Νομαρχίας πωλοθνται ύλι
κά ή ξυλεΐα γιά κάθε χρήσι.
Κεραμύδια, κουφώματα ώς
καί καστανιές δια στύλους, δο
κούς κλπ. είς εύθηνάς τιμάς.
—Ή άρχαιολογική ύιτηρεσία.
Είς την εφημερίδα της κυβκρνή
σεως ώημοσΐίύεται αναγκάση·
κός νόμος «πίρΐ όργανώσβως άρ
χαιοτήτων καί Ιστορικών μνημιί
ών τού Μράτους». Δι' αυτού ίδρό
ονται 92 άρχαιολβγικαΐ περιφέ¬
ρειαι άνά τ6 Κράτος. Τό επι¬
στημονικήν προσωπικόν τή; άρ
χαιολογικης υπηρεσίας όρίζεται
είς ενα διευθυντήν, 15 έφόρους
καί 30 επιμελητάς. Λιά τβΰ νέ)
μου καθορίζουσαι τα προσόντα
διοριβαοθ τούτων. Το Ήράκλει
όν βίδΐΜως, καθορίζεται ώ; εδρα
άρχαιολογική; περιφερείας μέ δι
καιοδβσίαν έφ' ολη; τής Κρήτης.
—Τα τβπικά μας ζητήματα.
Έν σχέσει πρός τα αναγρα¬
φέντα είς την «'Ανόρβωαιν» τήί
28 Ιουλίου διά τα ζητήματα 1)
της μεταςροράς τοϋ ταχ)μεΙου Βι
άννου καί 2) της κατασκευάς τμτί
ματος της πρός Κρουσώνα όδο3
το ΰφυπουργϊϊον παρά τω μ.
Προέδρω της κυβϊρνπσεως γνωρ(
ζει ότι απέστειλεν τα σχετικά
άποκόμματα είς τό'Υφυπουργεϊον
Τ. Γ. Τ. καί την Νομαρχίαν Ήρα
κλείου ώ; αρμοδία χαί μέ την
παράκλησιν όπως άνακοινώσωσι
τάς επί τοϋ προκειμένου άπόψεις
ή ενεργείας των,
— Αί λαϊκαί κ«ί κοινοτικαί
όργανώσεις πρός τόν κ. Ί.
Μεταξάν.
Πρός τον Αρχηγόν τής Κυβερ
νήσενς κ. Ί. Μεταξάν καί το 0-
φυπουργεΐονΤύιτθυκαΙ Τουρισμοΰ,
ά/τεστάλπ προχθές έκ Βενερατου
τό κάτωθι τηλεγράφημα:
«Σΰσσωμος πληθυσμος Β&νερκ
τού έώρτασεν έπιβλητικΜς καί
μ« ακράτητον ένθουβιασμον ίστο
ρικην επέτειον 4ης Αΰγούατου
διαδηλών&ι πίστιν καΐ αφοσίωσιν
Χ'επτόν "Ανακτα, Άρχηνόν Κυ
βΕρνήακως δι1 επιτελεσθέν μέγα
έργον διαρρεύαεως τριετίας. Έ>"
φράζει ευγνωμοσύνην τού πάν
τα συνεργάτην έθνιχοΰ Κυββρ
νήτου διά συμβολήν τού είς τό
μεγαλειωδες Εργον τής 4ης Αΰ
γούατου.
Έπιτροπη έορτασμοϋ Βενβράτου».
Έτίαης έξ Αΰγβνικής άπβστά
λη πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν
καί ' Υςρυπουβγβΐον Τύπου τό κά
ταθι τηλϊγράφημα:
«Κοινότης Αύγενιχής Μαλεβυζί
ου Κρήτης έξαλλο; άπό ιερόν έν
θοασιασμόν επί τή έπκτβίω έ-
θνικής μας άναγκννήβ&ως παν α
γορίζβι έπευχομένη άμα "Υψιστον
όΐτω; οκέπη «αί κραταιώνη Ύ
μάς έπ' άγαθφ πατρίδος.
Λαΐκή 'Βπιτροπή Αΰγενιχης:
Ζαχ Ε. ' ρεβελιανάκης, Έμμ. Γ.
Καλαϊτζάκης, Εΰαν. Β. Παυλάκης,
Έμμ. Ι. Πατβδάχης, Χαρ. Γ. Προ
κοχάχης, Χαρ. Ι. Τοαμιτουράχης
χαΐ Κων)νος Γ.Καλαϊτζάχης».
—Διανυκτερεύοντα φαρμα-
κεΐα.
Σήμερον 10 Αΰγούατου θά δι
ανυκτερεύσουν τα φκρμαχεϊα
Λάμπρου Κανακάκη καί Έμμ.
Ζαχαριάδου.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Προοκαλοθνται άπαντες οί χ.
χ. χάτοχοι ραδιοφώνων, παντός
τύπου, τής πόλεως Ηρακλείου,
δπω; προσέλθωσιν έντός οΊημέρου
είς τα γραφεΐα τοθ ένταθθα τμή
ματος Ασφαλείας, φέροντες άπα
ραιτήτω; μιθ' έ>ιυτων καί τάς α¬
δείας κατοχής χαί λιιτουργίας
των ραϊιοφώνων των.
Ηράκλειον τ? 8 ΑΟγούοτου 1939
Ό Διοιχητής Ασφαλείας
Νικ. ϊτϊφανάχης
ΖΗΤΕ1ΤΑ1 καμαριέρα παρά
καλλίστη οίκογενΐία έν Αθήναις.
Πληροφορίαι παρά τώ φαρμαχείφ
χ. Μ«ϊζαπιτάκΐΒ.
"Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έ'ναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Πέμπτης
10 Αύγούστοο 1939
120 Ώρα
Ο ΠΕΤΑΙΝ ΕΒΕΒΑΙΩΣΕ
ΤΟΝ ΓΑΛΛΟΝ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΝ
ΟΤΙ Η ΙΣΠΑΝΙΑ Ολ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ
ΤΕΛΕΙΩΣ ΟΥΔΕΤΕΡΑ
ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τοΊ άν.
ταηοκριτού μας).—· Πληροφορίαι πρός
τό Άθηναΐ«όνΠρακτορ«ΐον άναφέρουν,
ότι ό έν Ισπανία πρεσβευτάς τής Γαλ-
λίας στρατάρχης Πεταίν προέβη είς χ-
ναχοινώσεις πρός την κυβέρνησιν τού
σχετικώς με την στάσιν τής Ίσπανίας
είς περίπτωσιν πολέμου.
Ό στρατάρχι%ς Πεταίν, κατα τάς ι¬
δίας πληροφορίας, διεβεβαίωσε τ όν
Γάλλον πρωθυπουργόν κ.Νταλαντιέ, ό¬
τι ή Ισπανία είς περίπτωσιν πολέμου
θά παραμείνη ούδετέρα, αποφεύγουσα
επιμελώς νά τεθή υπέρ τού ενός ή τού
άλλου μέρους.
Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
Ο ΧΙΤΑΕΡ ΟΑ ΜΕΤΑΒΗ ΠΙΟΑΝΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΝ
ΑβΗΝΑΙ 9 Λ ύγούστου (τού ά ντα
ποκριτού μας).— Κατά τα έκ Βερολί-
νού μέσω ξένης πηγής τηλεγραφήματα,
ό καγχελλάριος Χίτλερ θα μεταβή πι¬
θανώς είς τ ήν Ουγγρικήν πρωτεύου¬
σαν.
Ή μετάβασις τού κ. Χίτλιρ είς Βου
οαπέστην καθίσταται άναγχαία λόγω
τής άχαθορίστου στάσεως ιής Ουγγα¬
ρίας, την οποίαν ό Γερμανός καγχελ¬
λάριος έπιθυμεί όττωσοήποτε νά έξα-
χριβώοη διά την περίπτωσιν νίου Εύ-
Ϊΰ πολέμου.
Νέαι πρόοδοι
είς τάς συνεννοησειν τής Μόσχας
Μεγάλα Άγγλικά γυμνάσια.
30 Πρωινη
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Αύγουστος
^Ιδιαιτέρα ύπηρεσΐσ τής «Ά
,νορθώσβως») — Ό κ Στράγκ
επέστρεψεν άεροπορικώς έκ
Μόσχας καί συνηντήθη άμέ
σως μετά τοθ λόρδου Χάλι
φαξ μετά τοθ όποίου καί συ
νωμΐληοεν επί μακρόν διά τάς
μετά τοθ κ. Μολότωφ δια
πραγματεύσεις καί χά άττοτε
λέσματά των. Ό κ. Στράγκ
ήονήθη νά προβή είς άνακοι
νώσεις πρός τού; δηαοσιθ
γράφους. ΑΙ εφημερίδας έν τού
τοις γράψουν δή κσθ' άς Ι
χούν άσφαλεΐς ττληοοφορΐας,
αί συνομιλΐσι τής Μόσχας έ
σημβΐωσαν τελευτα'ως νέσς
μεγάλας προόδους καί εύρ(
σκονται πλέον έγγύς πρός εύ
τυχές τέρμα, δηλαδή έγγύς
τής υπογραφάς τής τριμεροθς
ΗΡΧΙΣΑΝ ΧΟΕΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΑβΗΙιΑΙ 9 Αύγούστου(τού άντα
ποχριτοθ μας).— Σήμερον ήρχισαν τα
μεγάλα Άγγλικά γυμνάσια. Κατά τα
έκ Λονδίνου τηλεγραφήματα τα γυ·
μνάοια εξελιΌβοντβι (ύνιϊνώς διά την
άμυναν τής Αγγλίας.
ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΑΟΥ
III
ΧΙΑΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΑίΡΟΡΑΑΗΑ
ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούατου (τοθ άν-
ταποχριτού μας). — Νεώτεραι πληροφο·
ρίαι έκ τού έξωτερικού άναφέρουν ότι
είς τα έκτελούμενα έν Αγγλία μεγάλα
γυμνάαια μετέχουν όλόκληρος σχεδόν
ό μητροπολιτιχός στόλος καί έν συνόλω
χίλια. τριαχόσια αεροηλάνα.
8ΟΟ έκ των άεροπλάνων τούτων Θά
άναλάβουν την τήρησιν τής αμύνης είς
τάς περιφερείι*ςτυθ Ούρστεσίϊρ καίΧαμ
πσάϊρ ένώ ΙίΟΟ άλλα Οά ένεργήσουν Ι
έπιδρομας εναντίον των ίδίων περιφερει
ών.
Άγγλοναλλοσοβιετικής συμ
μαχΐας.
Τ ά άγγλικά γυμνάσια.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Αύγουστον—
Ό "Αγγλος Βασιλεύς Γεώργι
ος ΣΤ' θά διενεργηθή σήμερον
είς τόν κόλπον Ούέμαιθ πά
οά την πόλιν Π4ρτανδ τή;
Νοτίου Αγγλίας, επιθεώρησιν
τοθ έφεδρικοθ στόλου άποτε
λουμένου έξ 135 σκαφΛν Μ?
τα την έπιθεώοηαπν ό 6φε
δρικός στόλος θά ενεργήση
γυμνάσια τα Οποΐα θά διαρ
κέσουν μεχρι τοθ ΣβτττεμβοΙ
ου, άολούθως δέ θά ένωθή
μετά τοθ μητροττολιτικοθ στό
λου.
ΟΙ «Τάϊμς» τοθ Λονδίνου,
άσχολούμβνοι σήιαερον μέ τάς
άγγλικάς έτοιμασίας γράφουν
δα ή κινητοτιοΐησις τοΐ
έφεδρικοθ στόλου εχβι βύρύτ
οον σκοπόν καί θά καταδε
ξη τάςπροθέσεις τής Αγγλία
νά -εριφοουοήση την είρήνην
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Αύγούσΐου
—Ή ποοσοχή τής κοινής γνώ
μης στρίφδται έξ όΧοκλήρο
είς τάν«γαλα συνδρδυασμένα
γυανάσια στόλου, στρατοθ καί
άεροπορΐας. Σήμερον τό έσπέ
ρας θά γίνουν γυμνάσια άβ
ραμύνης είς τα ό ποία θά λα
βΠ μβρος δύναμις τής ένεργοθ
άεραμύνης έξ 60 χιλιάδων ά-
ξιωματικών καί στρατιωτών
Έκ των γυμνασίων αυτών
θά έξαχθοθν πολλά συμπε
θάσματα διά την άμυναν τή
' Αγγλίας καί (δία είς ζώνας
οπου ύττάρχουν αί κυριώτερα!
βιομηχανικαί έγκαταστάσει
τής χώρας.
Τό Δάντσιγκ
παραμένει έτΐικίνδυνος έστία
Ενέργειαι τού "Αξονος.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Αύγούστου (16.
ύττηρεσΐα).— Ή προσοχή των
πολιτικώνκαΐ διπλωματικήν κ υ
κλων είνε έξ ολοκλήρου έ-
στραμμένη είς τό Δάντσιγκ
πού παραμένει πάντοτε έπι¬
κίνδυνος έστία καί άπ' Βπου
ύπάρχουν φ5βοι ν" αναπηδή¬
ση, συντόμως ή φλόγα τιού θ'
άνόψη ιήν τιυρκαϊάν τοθ πό
λέμευ είς δλον τόν κόσμον.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 9 Αύγούστου.
—Αυριον (σήμερον) θά συγ·
κροιηθή είς Δάντσιγκ μέγα
συνέδριον διαμαρτυρίας των
κατοΐκων διά τάς απειλάς τής
ΠολωνΙας κατά ττ)ς ελευθέ¬
ρας πόλεως. Είς τό συνέδρι
όν θά ομιλήση ό κ. Φόρστερ
όστις έττέστρΕψεν έκ Μονάχου
δτιου μετέβη πρός συνάντησιν
τοθ ΓερμανοΟ Φύρερ πσρά
Ι τοθόποΐου καί Ελαβεν όοη
Ι
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Αύγούστου.
— ΑΙ έψημερΐδες πληροφοροθν
ται έξ έγκύρου, ώς γράφουν,
•ηηγής δτι ό Φύρερ θά ζητήση
νά εξακριβωθή πρό τής σιιγ-
κλήσεως τοθ συνεδρΐου τής
Νυρεμβέργης ποίαν στάσιν
θά τηρήσουν ή ΊαπωνΙα καί
ή ΟύγγαρΙα είς περίπτωσιν
διεθνών περιπλοκών.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Αύγούστου.—
Είς απόστασιν 25 ύαρδων
άπό τοθ σημεΐου των αγγλι¬
κών πινοίκΐβων είς την μεθό
ριον τοθ Γιβραλτάρ, ήρχισε
νά κατασκευάζη χσρακώμα-
τα ή Ισπανία. Ή Αγγλικη
κυβέρνησις πρόκειται νά προ
ββ είς Εντονον διαμαρτυρί¬
αν πρός την Ίσπανικήν κυβέρ
νησιν διά την κατασκευήν των
χαρακωμάτων αυτών.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Αύγούστου.—
Κατ' εΐδήσεις έκ Τόκιο ό ύ
πουργός των Στρατιωτικών κ
Ίταγκάκι υπέβαλε πσραΐτη
σιν διότι δέν Εγιναν χδεκταί
υπό τής Κυβερνήσεως ο Ι άξιώ
σεις των στρατιωτικών πά
ραγόντων ώς πρός την στά
σιν τής ΊςπτωνΙας Εναντι των
διεθνών γεγονότων.
Κατ' άλλα τηλεγραφήματα
έκ Τόκιο ό στρατηγός Ίΐαγ
κάκι συνεκάλεσε σήμερον την
πρωΐαν στρατιωτικόν συμβού
λιον άσχοληθβν καί πάλιν μέ
την πολιτικήν την οποίαν δέ
όν νά τηοήοτ) ή ΊαπωνΙα Ε
ναντι τής διεθνοθς καταστά
σεως.
ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΣΤΑΦΥΛΏΝ
Αί τιμαί των σταφίδων νέας εσοδείας.
Άπό τής παρελθούσης Δευ
τέρας ήρχισαν αί πρώται άφΐ
ξεις έκ της ΰπαΐθρου μικρο-
μερΐδων σταφΐίων σουλτανί
νών κατωτέρων ποιοτήτων,
κυμαινομενων ήδη μεταξύ των
12—18 Βραχμών κατ' οκάν
Έν ιω μβταξύ αί έξαγωγοί
σταφυλών συνεχΐζονται μέ ό
λτ έν έπιταχυνόμενον ρυθμόν.
Μέχρι τοθδε εφορτώθησαν ση
μαντικαΐ σχετικώς ποσότητες
σιαφυλών εϊδους σουλτανί
κυρΐως διά Γερμανίαν καί Σου
ηδίαν οπου ή κατανάλωσις
άναμένεται δτι θά ϋποδεχθβ
λίαν Ικανοποιητικάς τάς πρώ¬
τας αποστολάς άφικνουμένας
είς Γερμανίαν οΰριον.
Ήδη ενταύθα προσφέρονται
διά τάς σταφυλάς τοθ άνωτέ
ρω εϊδους δρχ. 5 κατ' οκάν.
Ένδέχεται δμως ή τιμή οΰιη
νά αυξηθή £" περισσότερον
εάν α( τιμαί αΐτινες θά ση
μειωθοθν ιίς τάς εξωτερικάς
άγοράς άποβοθν Ικανοποιητ
καί ώς έλπΐζεται.
Όσον άφορφ την Εναρξιν
τής κοπής σταφυλών ταχτα
πληροφορούμεθα ΰτι αυτή θά
δρισθβ μετ* απόφασιν τής
Σταφυλικής Έπιτροπής. Σχε¬
τικώς ή Σταφυλική Έπιτρο
πή συνεδρΐασε χθές την έσπέ
ραν, είδικώς πρός τουτο. Έπ'
|Ιεϋκαιρ'α ή (δία Έπιτροπή έξη
ι ΐασε καί διάφορα άλλα συνα
Ι φή ζητήματα.
Α* *
ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΕΒΥΘΙΣΘΗ ΧΟΕΣ
ΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΣΚΟΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας.)— Κατά τάς τελευ¬
ταίας έκ Λονδίνου είδήιεις ολόκληρον
τ ό Λονδίνον θά βνιθισθή την νύκτα σή¬
μερον (χθές) είς τό σκότος, δεδομένου
ότι θά εκτελεσθή έκεί άσκησις παθητικής
άεραμύνης καθ' ή* θά δράαουν είς εύ
ρείαν κλίμακα όλοι οί επί τούτω κατηρ
τισμένοι όργανισμοί.
Ή άσκησις αυτή έκτό; τού Λονδίνου
θά λάβη χώραν καί είς είκοσιν έξ άλ¬
λας περιφερείας τής νο«ανατολικήν Αγ
γλίας.
ΗΡΧΙΣΑΝ ΚΛΙ ΤΑ ΜΕΝΛΪ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούατου (τού άν.
ταποκριτού μας). — Αγγέλλεται έκ
Βερολίνου άτι ήρχισαν καί τα μεγάλα
γερμανικα γυμνάσια.
Είς τα γυμνάσια ταυτα μετέχουν πε·
ρΐ τα ούο έχατομμύρια άνβρών,
ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Κ ΑΡ Ο Λ Ο Υ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς τή
ΡουμανΙας Κάρολος μετά τής
Α.Β.Υ. τοθ Διαδόχου πρίγκη
πος Μιχαήλ επεσκέφθησαν
χθές ολίγον πρό μεσημβρίας
τόν Μητροπολιτικόν ναόν τοθ
ΆγΙου Μηνα καί τόν παρα-
κεΐμενον όμώνυμον Ιστορικόν)
ναΐσκον ακολούθως 6έ έπε-,
σκέφθησαν μετά τής συνοδεΐ
άς των τόν Άγιον Ματθαϊον
καί είτα τόν Άγιον Τίτον καί
τό Δημαρχείον. Κατά την άνο
δόν είς τό Δημαρχείον τώνύ
ψηλών ξένων προσεφέρθη άν
θοδέσμη είς τόν Βασιλέα Κά
ρόλον υπό τής δίδος Μαρή
Μουρέλλου. "Υπό τοθ Δήμου
έξ άλλου προσεφέρθη είς τόν
Βασιλέα Κάρολον πολυτελές
λΐύκωμα μέ φωτογραφΐας των
Κρηηκών άρχαιοτήτων είς δέ
τόν Διάδοχον Μιχαήλ άργυρδ
Κρητική μάχαιρα. Έκ τοθ Δή
μαρχεΐου μετά ήμΐωρον παρα
μονήν ό Βασιλεύς Κάρολος
καί όΔιάδοχος τοθ Ρουμανι
κοθ θρόνου Μιχαήλ κατηυθύν
θησανεΐςτόνλιμέναέπφιβασθβν
τες τί)ς βασιλικης θαλαμηγοθ.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Αύγούοτου.—Άνβ
κοινώθη σήμερον έ άνβτβχηματι·
αμ*ς της Ίαπκνικης κυβΐρνήσβ
ως, ένισχυομίνη; της θέοβως τοΰ
Φράνκο.
ΡΗΜΗ 9 Αύγουστον».- Ο Β»
σιλβυς τής Ιταλίας πβρπκολοώ
θησε σήμερον μβγάλην παρελα
σιν 50 χιλ. στρκτοΰ. Γήν πχρέ
λασιν παρηκολούθησαν καΐ ο!
{ίνοι στρατιωτικοΐ που παρβυρ*·
βησαν »ί{ τα γυμνααια τού Πά
δου.
ΡΩΜΗ 9 Αύγοΰατου.— Σημβ
ρον ε'φθβσΐν (ς Βϊνετίαν ό ύβ
κτωρ Γχ«Ιμπ«λς γϊνβμενος 3·
κτβς ύιτό τβΰ κ ϋαριάνι
Ρ12ΜΗ 9 Αύγούατοϋ — Τό
Βουλγαρικόν πρκκτοριΐον δια
ψϊυίϊΐ ότι Γερμανοΐ καί Ιταλοί
στρατιϊιιαι «υρΐακβνται επί Βουλ
γαρΐΜθΰ «ύαφους κβι ότι συν έ
βηααν ίπίΐσβώια »1ς την Τουρ
κοβουλγαρΐΜην μεβόριον, Τέλβς
(π«(ογιϊ ίτι η πρόσκλησις ύύο
ήλικιϊιν έφίίρων άπϊφασίαθη δια
νά γίνουν γυμνάοιβ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
Δι' αποφάοεως των 6πουργΰν
Έθνικής Οίκονομίας χαί Οίχονο
μιχών, παραιιίνιται χαί διά τα
τρέχον εισαγωγικόν εξάμηνον ή
Ισχάς τής αποφάσεως περί εισ*
γωγής χαθ' υπέρβασιν έκ χαι
ρών χλήριγχ 6φαομάχων έκ
καννάδιως.
ΟΙ ΚΟΜΜΩΤΑΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
Ή άνωτάτη δμοσπονδία χουρέ-
ιον χαί χομμωτών τής Ελλάδος
δι' δτιομνήματός τη; πρός χά 6
που&γιΐον Εργασίας ζηχ§1 δπως
ίδρυθίθν άναγχαοτιχοί συνεταιρι
αμοί—αυνεργαΐιχαΐ,ίργοδοτών» χαί
δπ,αλλήλων, χαθ' όίιτασαν την χώ¬
ραν. Διά των συνεταιρισμόν ού
των, τονΐζιι τό δπόμνημα, θί χα·
τορθωθ^ ή άντιμετώπισις χαί ό
όριστιχος διακανονισμόν τοθ προ·
δλήμαιθςτοθδπερΐπαγγελμαχισμοθ.
ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ
ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ
Μοΐρα τοθ ΆγγλιχοΟ σιόλου
τής Μεοογΐίου συγχΐίμίνη έξ ενός
εύϊρίμ'.υ, ίύ3 άνιιτορπιλλικτονχαΐ
δύο βοηθητιχών προαωρμΐσθη χθ|ς
είς χον χόλπον χή"ς Ρογδι«ς. Κα
χά χον άπόπλουν χου χά ευϊρομον
^ερχόμενον ηρύ χοθ λιμένος μας
έχαιρίχισε διά χάν χεχανονισμί·
νω» χανονιοδολιαμών χήν Ρουμα-
νιχήν οημαίαν χαί χά οήμα χβθ
Βασιλέως. Είς χάν χαιριχιαμάν
άπήνχηαι χά ρουμανικόν ανχιχορ
πιλλιχέν.
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Είς Ρέθυμνον ηύτοχτόνησεν
ώς πάσχων έκ νευρασθενεΐσς
0 Μιχαήλ Γρηγοριαδης.
ΒΑ ΕΞΑΡΤΗ
Σ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
)Η ΕΚ ΤΟΝ ΟΛΗΓΙΟΝ
ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΟΡΣΤΕΡ
Ο ΧΙΤΛΕΡ ΔΕΝ
ΝΑ ΕΞΟΒΗΣΗ ΤΑ
ΠΡΟΤΙΘΕΤΑ]
ΠΡΛΓΜΑΤλ:
ΑΘΗΝΑΙ 9 Λύγούστου (τού άν
τ*πο«ριτού μας.)— ΝυκτεριναΙ πληρο¬
φορίαι έκ Γερμανίας άγγέλλουν ότι
ό Χίτλερ συνηντήθη μέ τόν πρόεδρον
τής Γερουσίας τού Δάντσιγκ χ. Φόρ¬
στερ.
Έκ των όδηγιών τάς οποίας ό Γερ.
μανός καγκελλάμΐος θά δώση είς τόν
Φόρατερ, λέγεται ότι θά εξαρτηθή ή
ρύθμισις τής στάσεως τού Ράϊχ άηέ-
ναντι τού ΓερμανοηολωνικοΟ.
Κατ' άνεπιβεβαιώτους πληροφορίας
ό Χίτλερ δέν προτίθεται νά εξωθήση
τ« πράγματα είς τό Δάντσιγκ.
ΗΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΑΡΟΜΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού άν τα
ποκριτού μας.)— Νεώτεραι πληρο¬
φορίαι έκ Λονδίνου μεταδίοουν λεπτο·
μερείας τής έκτελουμένης είκονιχής επι»
ορομής εναντίον τής Αγγλίας.
Κατά τάς πληροφορίας ταύτας ή ά»
μυντιχή οργάνωσις τόσον είς τάς περι¬
φερείας είς τάς οποίας διεξάγονται τα
άεροποριχά γυμνάσια όσον χαί είς την
πόλιν τού Λονδίνου άποδεικνύ«ται πλέ¬
ον ή έπαρχής τεχνικώς καί είς άκρον
άποτελεσματική.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΕΣ
ΚΑΙ Ο ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΠΡΑΟΥΧΙΤΣ
ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού άντα·
ποχριτοΰμας).—■ Αγγέλλεται έκ Βερο*
λίνου ότι ό Γερμανικός τύπος εξαίρει
προκαταβολιχώς τόν αυριανόν (σημερι·
νόν) λόγον τού άρχηγού τού γερμανι·
κου στρατού φόν Μπράουχιτς πρός τοϋς
εργάτας των πολεμικών έργοστασίων.
Ό δμιλία τού Μπράουχιτς θά γίνη έκ
των έν Ντύσσελντορφ μεγαλυτέρων πό-
λκμικών έργοστασίων τής Γερμανίας,
οπου μεταβαίνει ό Γερμανός αΐρατηγός
δια τό«νβχοπόν τούτον.
ΕΚΔΗΛΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ
ΔΙΑ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛύΝΙΚΑ
ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού άν-
ταηοκριτού μ»ς)----Πληροφορίαι έκ
Παρισίων χαί Λονδίνου φέρουν ώς
ανησυχοΰντας τούς έν εί διπλωματικούς
κβ.1 δημοσιογραφικόν* κύκλους έκ τΙ|«;
εξελίξεως των Γερμανοπολωνιχών. Πάν
τως επαναλβμβάνεται σχετικώς Κτι ή θε
βις τής Αγγλίας καΐ Γαλλίας είνε πάν-
τοτε παρά τό πλευρόν τής Πολωνίας.
ΟΟΥ ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΗ «Ι ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
Ρ11ΜΗΣ ΚΑΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΑΘΗΝ%Ι 9 Αύγουστον (τού άν·
ταποκριτού μας)— Κατα τας έκ τού έ·
ξωτερικοΰ πληροφορίας ή πιθανολογου·
μένη μετάβασις τού ύπουργού των »Ε·
ξωτ.ρςχών τής Ουγγαρίας κ. Κσάκυ είς
Ρωμην σχετίζεται μέ προσπαθεία; τής
Ιταλίας να οιευκρινήση οριστικώς την
βτασιν τής Ουγγαρίας έναντι τού άξο-
νος.
Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ
Ν1ΣΥΤΚΡΛΤΙΣΗ10 ΗΙΜΙίΗΑ ΤΙΣ ΧΙΝΑ!
ΡΩΜΗ 9 Αύγούστου (ίο. ύπηρε-
ί^Τ.ΜΪ4·**/**··1» * Ούασιγχτώ.
νος αί Ηνωμεναι Πολιτειαι έμέτρησαν
είς την κυβέρνησιν τής κίνας ΚΟΟ έ·
κ*τομμύρια ρούβλι* (;) ίνα δυνηθή «δ-
!ϋ. ν"~ σιίΥΚΡ«ήβ?ι την πτώσιν τού χ»·
εζικού δολλαρίου.
ΔΙΕΚΟΠΗΣΑΝ ΕΚ ΝΕΟΥ
ΑΙ ΑΓΓΛΟΪΑΠΩΝΙΚΑΙ
ΡΩΜΗ 9 Αύγούστου ίδ. ύπηρε-
β6«)— Κατ'ειδήσεις έκ Τόχιο διεχό-
«ήσαν έκ νέου σήμερον «Ι Άγγλοι**»·
νικβιΐ Οιαπραγματεύσεις.
Τ6ν.
Μέγεθος Γραμματοσειράς