97641 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5237

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

9/8/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΩΣΙΣ
■——~——ε—ε—εεεπ«επε——ε—εππεε—εε—εε—
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
""** ΟΛΟΣ ΜΙΝίίΤΑΥΡΟΥ
ιΠΕΪίΚΙΟΣ ΣΥΙΤλΚΤΚΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ;
Αιγυπτου
Ιτησία λίραι 8
έξάμηνος 9
Άμεριχής
έτησία οολ. 16
Ιξάμηνος » 8
Τ.μή
κατά φύλλον
Δραχ. 3
ΤΕΤΑΡΤΗ
9
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1939
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5237
Ό εορτασμός
τής 4 Αύγουστον1
είς 'ΑθιΊνσς.
Άριστβρά.—Ώραΐσι νεά
νιδες με γοαφικάς ενδυμα
οίας των έττ'ΐρχιακών -πό¬
λεων τής ΈνλάΒος προ·
σερχόμεναι βΐς τόν ηανη
γυρισμόν τοθ 'ΛΘηναικοΟ
σταδίου.
Δεξιά.— Κρητικοηοΰλϊς
ιιέ τοπικάς ένδυαασίας καί
λεβεντόκορμοι βρακοοόροι
τΐού «οζάρουν πρό τοθ φμ
τονραφικοθ φκκοθ έντός
τοθ σταδίου.
Σήμερον θά ορκιοθή ένώ-
ιον τής Α. Μ. τού Βασιλέ
ως Γεωργίου, μεταβαίνων
πρός τουτο είς Κερκυραν, ό
εκλεγείς νέος Διοιχητής τής
Τραπέζης τής Ελλάδος κ.
Κυριακάς Βαρβαρέσσος. Μεθ¬
αύριον δέ θ' αναχωρήση, ώ;
άναφέρει σχετικόν τηλεγρά-
φημά μκς, είς Βερολίνον
πρός διαπραγματευθή νέ«ς
έμπορικής χαί οικονομικάς
συμφωνίας μετ» τής Γερμα
νίκης κυβερνήσεως. Ό κ.
Βχρβαρέααος είνε γνωοτός
καί είς τούς οίχονομιχούς
καί τραπεζιτικούς κύχλβυς
καί είς τό ευρύτερον Έλλη
νικόν κοινόν. Καί δέν είνε
άνάγχη νά ομιλήσωμεν διά
την μέχρι σήμερον δράσιν
τού, διά τό έργον κκί την
σταδιοδρομίαν τού.
Επιστήμων εύρυτάτης μβρ
φώσεως Ιχει πολυσχιδή δρά¬
σιν καί εξαιρετικήν ένεργη
τικότητα. Επί σειράν έτων
καθηγητάς τβΰ Πανεπιστη¬
μίου Αθηνών, μετέδιδε τα
φωτ» των γνώσεών τού καί
τής βίκονομικής έπιοτήμης
άπό τής έδρας τής νβμιχής
Σχολής είς την σπβυδάζου-
οαν νβότητα καί συγχρόνως
άπετέλει αημαίΛ ©ντα σύμ¬
βολον των μεγάλων οίχοΐο-
μιχων οργανισμόν τής χώ¬
ρας καί των κατά καιρούς
κυβερνήσει»ν. Ύπουργός των
Οίκον ομικών μετέπειτα είς
στιγμάς πού συνεκλονίζετο
ο κόσμος άπό την λαίλαπα
τής μεγάλης οίκονομικής
κρίσεως, ανέπτυξεν ίχανότη-
τας έξαιρετιχάς καί συνέτει¬
νε απβυδαίως είς τό νά κρα¬
τηθή ή χώρα μακράν τής
δίνης κκί νά εξέλθη άπό τόν
στροβιλισμόν τής θυέλλης,
χωρίς μεγάλας ζημίας καί
άνεπανορθώτβυς καταστρο¬
φάς. Υποδιοιχητής κατόπιν
τής Τραπέζης τής Ελλάδος
έΐτέδειξεν ίκανότητας καί προ
σόντα καί άρετάς έξαιρε-
τικάς. Αυταί δέ ακριβώς αί
άρεταί τού, πού απεκάλυψε
κατά την μακράν σχετικώς
θητείαν τού παρά τή ύποδι-
οικήσει τής Τραπέζης, τόν
άνέδειξαν ώς τόν καταλλη¬
λότερον διά ν'άναλάβη σήμε
ρον την διοίκησιν τοϋ ίδρύ-
μ»τ«ς καί την ύκεύθυνον δι¬
αχείρισιν των ΟΙκονομικων
χαί νομισματιχών προβλη-
μάτων τής χώρας.
Ό κ. Βχρβαρέασος πάρη-
κολούθησεν Εύ9ύς έξ άρχής
την δρασιν της Τραπέζης.
Συνειργάσθη είς την χάραξιν
τδν όρθών γραμμβν καί κα-
τευθύναενν τοΰ ίδρύματος.
ΠαρηχολούΒησεν έκ τού συν
εγγυς την «ναπτυχθεϊσαν είς
Ιλο αύτό τό διάστημα τερα¬
στίαν καί πολυμερή πολιτι¬
κήν χάρις είς .την οποίαν
καί τα δημοσία οΐχονομιχά
έξυπηρετήθησαν καί ή έθνι-
κή είχονομία πρβήχθη καί
ή παραγωγή ηυξήθη χαί ή
έμποριχή χαί βιομηχανική
δραστηριότης ανεπτύχθη.
Καί σημερον είναι έκ των
μάλλον κατατοπισμένων έφ'
ίλων τώγ προβλημάτων πού
άπββχβλοών την Έχδοτικήν
Τράπεζαν, τα δημοσία βίχο-
νομιχά καί την εθνικήν έν
γένει παραγωγήν. Είνε ι
καταλληλότερος νά συνεχί
ση την όντως εθνικήν δρ ά
σιν πού ένεκαινίασε κβί άν έ
πτυξε μέ τόσην επιτυχίαν
χαί μ έ τόσον εύεργετικά μέ
χρι σήμερον άπβτελέσματα
ή Τραπέζα της Ελλάδος. Εί
νέ ό Ιχανός χαί δραστήριος
άλλά χαί συνετός καί άχαμ
πτος είς τάς ίδέας καί τάς η¬
θικάς αρχάς τού άνθρωπος
χαί ό φωτισμένος επιστήμων
πβύ έμπνέει εμπιστοσύνην
καί δημιουργεΐ την πεποίθη
ο»ν χρηστής διοικήσεως τού
ίδρύματος καί καλής διαχει¬
ρίσεως των οίκονομιχών τή;
χώρας.
Δι' αύτό ακριβώς καί ή
έχλογή τού υπό τού Διοικη¬
τικόν ΣυμβουλΙνυ τής Τρα¬
πέζης είς την θέσιν τοΰ Δι
οικητοΰ αυτής χαΒώς χαί ή
έγκρισις τής έκλογής υπό τής
κυβερνήσεως, ένεποίησεν αί
σθημα γενιχής ίκανοποιήσε
ως. 'Απετέλεσεν επιτυχίαν
καί τοϋ Διοικητικόν Συμ-
βουλίου τής Τραπέζης καί
τής κυβερνήσεως. Επιτυχίαν
τής οποίας την αξίαν άν«·
γνωρίζουν ·λοι καί όμολο-
γοδν. Διότι υπό την διοίκη
σιν τοϋ χ. Βαρβαρέσσου ή
Τραπέζα τής Ελλάδος 8»
συνεχίση την πολιτικήν π·ύ
εχάραξε μέ σταθερότητα άπο
έτων εί; τάς μεγάλας οίκονο
μικάς χατευθύνσεις τής χώ
ρας μέ αποκλειστικόν σκο¬
πόν την περιφρούρησιν των
έθνικων συμφερόντων χαί
την προαγωγήν χαί των δή
μοσίων άλλά χαί των ίδιω
τικων οΐκονβμιχών.
Η ΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
Β'.
Τηί)ρχε βίδαια χαΐ πρό τϊίς
4ης Αύγούατου έργατιχή νομοθε
σία, ίχι ιυχαταφρδνητη, άλλ-χ δεν
έφηρμόζιτο' χαΐ δ Έλλην ττ]ς
δουλΐιας δέν έΓτροστατιύιτο πάντο
τε οδιε έπ*ρχ ς άπό την ίκμε
ταλλιυχιχή δίυλιμίβ, ή όποία δέν
Ιλιιψε ποχέ άπό καμμιά χοινωνία
χαι ή ίποία στοΰς αημιοινούς και
ρους τοθ άχράτου δλιαμοθ Ιχει έν
ταθτί είς ολόκληρον τόν κόσμον.
Με χαμηλόν ώς επ! τό «λεϊ
τό διωχιχδν επίπεδον χαί
αέ άνιπαρχί) σιινήθω; μόρφωσιν
εργάτας είς τάς πόλεις καί τα
χίντρα διηγκιονίζετο μέ την πολυ
τελείαν χαί την άιαιν τοθ σημι
ρινοθ 6λιχοΟ κολιχισμοθ, ϊιηγχω
νίζιτο χάθι οτιγμή αΐας λιω
φόρους μέ χον πλοθχον, δ δποΐ
ος, άν χάποτΐ είναι σ^ετός, αυνη
θέοτερον είναι άσύνετος χαί πρ^
χλητιχός. 'Γπ4 τάς συνθήκας ου
τας δέν είναι χαθόλου παράδοξίν
8τι δ έργάτης έϊυσφόρει δια την
σχετικήν άθλιότητα ττ)ς χαταβιά
βιώς τού, την οποίαν εθεώρει ώς
αδικίαν κοινωνικήν, διαπραττομέΙ
νην εναντίον τού. Καί την δυσφο
ρίαν τού αυτήν έχαλλιεργοθσαν
μέ άφθχστη μαεστρία αΰτόχλητοι
πήρες χαί Ιξεμεταλ>ειίον.ίθ άρι
στοτεχνιχά την αγανάκτησίν τού
πράχτορες ξένων συμφερόντων
—άλλοι συνιιδητοΐ χι' έν πλή-
ριι γνώσει των άνιέρων σκο·
πών πού ίπεδίωχαν— χι' άλ¬
λαι ΐ> πιρισσότιροι άνίδεοι των
ακοπών αυτών χαί θΰματα οί {■
διοι τοθ άγνοθ Ισως άλλά τυφλοθ
ίνθουσιοτσμΐθ των. Άλλοι «χού
χρηδΐ(» βγαλμένοι άπό πανεπι
σχήμια προπαγάνδας χαί άνατρι
πτιχής τέχνης χαί άλλοι νιοκώ
χισχοι' τόσον περισσότερον φανα
τιχο14δαον ολιγώτερον ήσαν είς
θέσιν νά^χαταλάβουν χαί νά δια
χρΕνουν,*πΐΌιο άπό τής άπατηλές
δποσχίσεις χαί χά χιμαιριχά σχί
δια, χιύς άνηθίχους σχοπούς χαί
τάς έγχληματιχάς έπιδιώξεις ά
γνώστων άρχηγών, χρυπχομένων
συνήθως υπο ψευϊώνυμα.
Καί Ιτοι δ Έλλην τής δου
λειβς—είτε τ&ν πόλεων είτε των
άγρων—τό συμπαθέστιρον τέκνον
τής Έλληνιχής Πατρίδος—συμηα
θέατερον ακριβώς διότι χατέρχι-
ται είς τόν άγώνα τής ζωής μέ
τα μιχρότιρα 6λιχά χΐφάλαια
χαί μέσα—πρό τής 4ης Αυγοό
στου αφήνετο άπροστάτιυτος χαί
ιυχολος λιία χαί άηέναντι έκεί
νων τΐίύ δέν έδίσταζαν πολ-
>ές φορες νά εκμεταλλευθούν
τόν Ιδρώτά τού άλλά άπέναν
τι χαί έχιίνων πού πάντοτι έ
ξιμεταλλιύ&ντο χήν αγανάκτησίν
τού, γιά νά τόν κάμουν όργανον
καταστροφάς τής Πατρίδος τού
{ηλ. χαί χοθ έαυτ&Ο τού, είς 5φΐ
λος χοθ άθέου υλιστιχοθ χοσμοπο
λιτισμοθ.
Καί χαχήρχιχο συχνά-πυχνά πρό
'ήί 4ης Αύγούστου είς χό δρόμο
"Ελλην χής δουλιιδς γιά νά χά
ταστρέψη την δουλιιά τού, γιά
νά αίματοχυλίση χαι νά αίματο
χυλισθη", γιά νά καταστρέψη χαί
χαταατραφή μέ χήν ιδέαν δχι
σώζιται...
2Γ αυτή την ψυχολογιχή στιγ-
μήστή στιγμή δηλ. πού μόνον ή
Έλληνική Πατρίς δεν έλογαριάζε
το άπό τα Ιδία τα παιδία της,
πού ό Έλλην ήταν"ίτο:μος νά
έξοντώση τόν Έλλην», τόν αδελ¬
φ ό τού, σάν νάταν δ χειρότερος
εχθράς χου, ^σ' αύχήν
τήν σκγμήν άνέτιιλιν ή 4 Αί·
Καί μαζύ μ' αυτήν έφύοησεν £
άνιμος τής χαλοχαιριέίς πού διώ-
χνιι χά μαθρα νέφαλ' άπό χον
συννΐφΐασμένον θύραν ό χι' έβγή-
χιν δ ήλιος που φέρνιι την γα·
λήνη. Όλα ώ; διά μαγείοτς με
χαβλήθησαν. Τα πνιύμαχα ήρέμη-
σαν. Ή ζωή έπανεθρε χον κα¬
νονικόν ρυθμδ της. Παρά χήν παγ
κόσμιον ανησυχίαν ή Ελλάς χα¬
χά την πιρασμένην τριετίαν ειρ
γάσθη δημιουργιχά χαί επετέλε¬
σε σπουδοϊα βήματα προόδου είς
δλους τούς χλάδους τής άνθριο
«Ενης δραστηριότητος. Ό Έλλην
έπαγγελματίας άνέκτησε την εμ¬
πιστοσύνην τού επί τό μέλλον
τί]ς φυλί)ς τού χαί δ Έλλην έρ¬
γάτης έπανεθρε την αγάπην τού
πρός την Έλλάδα τού, πρός τούς
άδελφούς χου, πρός χον εαυτόν
τού. Καί δλα αύτά γιατΐ; πώς;
"Α^λαξι πραγματιχά, γιά νά δι-
χαιολογήται ή τεραστία αυτή μι-
ταβολή;
Τό παιδΐ γιά ν'άγαπήση πρέ
πει πρώται νά αισθανθή δτι τό ά-
γαπΌν. Καί δ Έλλην τΐ)ς δουλιίς
ιΐτε στήν πό)ι βρίσχεται, είτε
ατούς άγρους, ησθάνθη θερμό τό
χάδι τής πραγματικάς άγάπης ά¬
πό την Μητέρα τού άπό την Κυ-
βέρνηαι τής Ελλάδος τού. Ήσθάν
θη, ζχι με χούφιις δποσγέσεις,
άλλά μέ πραγματιχές άποδείξεις,
τό ενδιαφέρον τής Έθνιχής Κυ¬
βερνήσεως τοθ Ιωάννου Μεταξ&
νά στρέφΐται άμέριστο πρός αυτόν,
γιά νά τόν έξυψώση ήθιχως, γιά
νά τόν βελτιώση ολιχώς γιά νά
τόν φέρη σ'άνώτερα έπίπεδαδλι·
χής ευημερίας χαί ανθρωπίνης α¬
ξιοπρεπείας. Καί δ Ιδιος Έλλην
πού χθές. έξαπτώμενος άπό τούς
πραγματιχούς έχθρι,ύ; τού, ήταν
Ιτοιμος νά συνεργασθή στήν άπο-
σύνθεσιν τής Πατρίδος τού, σήμε·
ρα είναι Ιτοιμος νά θυσιασθή, γιά
ν ά οπιρασπίση χαί την τελευταίαν
σπιθαμήν τής Ελλάδος χου, άν
διατρέξη κίνδυνον άπ' δπου δήπο
τι.
Ίδιύ οί πρώτε(, οί άμεσώτερις
συνέηειες τής 4ης Αύγούστου: Εύ
νομία χαί τάξις χαί χοινιονιχή γα
λήνη.Τό ίργόν της δμως δέν έτι-
λείωσε μ'αυτά. Ή εύνομία κ»Ι
ή γαλήνη μι&ς χοινωνΕας ίέν ά
ποτιλοθν σκοπόν.
ΑΥΡΙΟΝ τό τίλος.
Τα άεροπλάνον
ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ
ΘΕΑΜΑΤΙΚΑΙ ΠΤΗΣΕΙΣ
^~*~ ι ~ιι Γιι
Παναβπναϊχέιν ϊτάδιβν.— ΜΙα εΙκών τής κοσμο«λήμμυρας ή 6
ηοΐα μιτέσχε τοθ ίορτασμοθ τής Ιοτορικής έπετεΐου τής 4ης Αυγο6
ότου·
Ήμέρα τοθ «αέρος κσί των
υδάτων» υπήρξεν ή χθεσινή
γιά τό Ηράκλειον. Ή θάλασ
σα καί 6 ούρανός προσεΐλ
κυσαν τα βλέμματα καί τό
ενδιαφέρον δλων. Ου τε οί
κομψές ξένες κυρΐες πού ε¬
κυκλοφόρησαν στούς δρόμους
οΰΐε οί άλλοι ποικιλώνυμοι
τουρΐστες πού συνετέλεσαν
νά πάρη ή πόλις την δψι σύγ
χρονης Βαβέλ, μέ τιανσπερ
μΐα φυλων, δέν έκέντησαν τό
σον την περιέργεια καί τό
ενδιαφέρον των μακαρίων Κα
στρινών, δσον ή θάλασσα
•καί ό ούρανός. , ,
Ή παρουσΐα τοθ χαλυβδΐ
νουκολοσσοθτής θαλασσοκρα
χείρας—τοθ ντρέντνωτ «Μα-
λάγια» έξω άπό τό λιμάνι
μας καθώς καί ή παραμονή
τής θαλαμηγοϋ τοθ Βασιλέω5
Καρόλου καί τοθ ρουμανικοθ
άντιτορπιλλικοθ μέσα είς τό
νέο λιμάνι, ένέπνευσαν είς
τόν άσσον τής πολιτικής άερο
πορΐας μας κ. Τσουκδν μ(
αν πραγματικά ωραίαν καί
φαεινήν Ιδέαν, μόλις τα
είδεν «άφ' ύψηλοθ» κατά
την πτήσΐν τού άπό Τα
τοΐου είς την πόλιν μας: Νά
ενεργήση πτήσεις επιδείξεως
καί χαιρετισμοΟ επάνω άπό τα
σκάφη αύτά καί την πόλιν.
Κυβερνών τό «Γιοθγκερς» 52
τής Ελληνικάς Έταιρείας
ΈναερΙων Συγκοινωνιών γ·ά
την έκτέλεσι τοθ ταχτι-
κοθ δρομολογΐου τής ημέρας
δέν αφήκε την εύκαιρΐα νά
χαθή Μέ άξιοθαύμαστη πραγ
ματικά μσεστρΐα διέγραψε κύ
κλους επάνω άπό τό Άγγλι
κόν θωρητόν κσί τό Ρουμανι
κόν άντιτορπιλλικόν καί συ
νέχισε τάς θεαματικάς πτή
σεις επάνω άπό την πόλιν καί
είς ελάχιστον Οψος. Ή δεξιο
τεχνΐα καί ή τόλμη τού προε
κάλεσαν τόν θαυμασμόν των
συμπολίτην καΐ έδωκαν Ενα
θέαμα γοητευτικώς ωραίον.
Ή εύγενής χειρονομΐα χου έξε
τιμήθη ΙπΙσης καί άπό τούς
"Αγγλους άξιωματικούς καί
εΐχε την άνταπόδοσΐν ττς.
Άπό τοθ θωρηκτοθ «Μαλά
για» έξακοντΐσθηκαγ μέ κα
ταπέλτην δύο άπό τα έξ ύδρο
πλάνα πού φέρει επάνω τού
καί άνυψώθησαν είς τόν γα
λάζιον Κρητικόν ουρανόν είς
χαιρετισμόν τοθ σκάφους τής
ΈλληνικήςΈταιρ'.ας Έναερίων
Συγκοινωνιών. Καί τα τρΐα
μαζΐ άεροσκάφη, χά δύο άγ-
γλικά καί τό ελληνικόν έξε
τέλεσαν ώραιότατες θεαματι
κές πτήσεις επάνω άπό την
πόλιν καί την θάλασσαν τοθ
Ηρακλείου καί έδωκαν είς
τούς'Ηρακλειώτας τόθελκτικώ
τερον θέαμα.
Είχεν έννοεϊται καί την κω
μικήν πλευρόν τό γεγονός.
Εάν οί πολλοί έκυριεύθησαν
άπό ενθουσιασμόν, ολίγοι κα
τελήφθησαν άπό φόβον καί
πανικόν. Τόση συζήτησις τιερΐ
πολέμου, βλέπετε. πού γΐνεται
τα τελευταία χρόνια, δέν ήτο
δυνατόν νά μην Ιχη συνέπει
ες. Κι' έξεδηλώθησαν οί συ
νέπειες αύτές χθές. Δέν εί
ναι δμως Τδιον τοθ Κρητικοθ
ή πολεμοφοβΐα. Καί οί πανι
κοβληθέντεΓ συνήλθαν γρήγο
ρα καί άπήλαυσαν κι' αύτοι
τό θέαμα τής Άγγλοελληνι
κης φΐλίας καί συνεργασΐας
είς τόν άέρα καί την θάλασ
σα, τό θέαμα των πτήσεων
επιδείξεως των αγγλικών ύ
δροπλάνων καί τοθ έλληνικοθ
άεροσκάφους πού εκίνησε τόν
θαυμασμόν καί ένΐσχυσε την
εκτίμησιν καί την έμπιστοσύ
νην · τοθ κοινοθ πρός τό άερο
πλάνον ώς μέσον συγκοινωνι
ακόν καί ώς κατάκτησιν τοθ
ανθρωπίνου πνεύματος.
ΑΙ έξαγογαί.
Ήρχισαν πλέον έντατικαΐ
α( έξαγωγαί των στσφυλών
6ιά την Ευρώπην. Καί αί προσ
φερόμεναι είς τούς παραγω
γούς τιμαί είναι όπωσοήποτε
[κανοποιητικαΙ. Πιστεύεται δέ
δτι αί τιμαί θά διατηρηθοθν
μέχρι τέλους καλαί καί δτι
α( έξαγωγαί θ' αύξηθοθν ε¬
φέτος σημαντικά. Τό γεγονός
είναι ευχάριστον. Πολλώ
μάλλον δ ότι προοιωνΐζεται
καλήν τοποθέτησιν καί των
σταφίδων. Δεδομένου δέ δτι
καί ή πσραγωγή θά είναι ε¬
φέτος μεγαλυτέρα τής περυ-
σινής, πιστεύεται δτι οί άμ-
πελουργοΐ μας θά 6χούν έφέ
τος σημαντικόν είσόδημα καί
θ' άνακουφισθοθν. Άλλ' ή κα
λή πώλησις των άμπελουργι
κων προϊόντων δέν θά ώφελή
ση τούς καλλιεργητάς μόνον.
θά έπιδράση εύνοίκώς επί
' της έν γένει οικονομικάς κα¬
ταστάσεως δλου τοθ νσμοθ,
τόσον τής ύπαΐθρου δσον καί
τ^ς πόλεως.
***
Είς τό Ψυχρό.
Μάς γράφουν έκ Ψοχροθ
8τι χάρις είς τάς προστταθεί
άς τοθ Ιατροϋ κ. Κασάπη, τίς
κοινότητος καί των κατοΐκων,
αί εργασίαι πρός άνέγερ
σιν τοθ τουριστικοθ ξενωνος
προχωροθν Ικανοποιητικάς καί
έλπΐζεται ν' άποπερατωθοθν
συντόμως. Τό ευχόμεθα καί
ημείς διά νά λειτουργήση 6
ξενών σύτός τό ταχύτερον.
Ή ύπαρξις τοθ ξενωνος θά
συντελέση σπουδαίως καί είς
την ανάπτυξιν τοθ τουρισμοθ
καί είς την έν γένει πρόοδον
τοθ τόπου. Θά ήτο δ3 εύχάρι
στον εάν μετετρέπετο καί ή
μονή Κρουσταλλένιας είς τού
ριστικόν κέντρον, διαρρυθμιζο
μένη καταλλήλως. Τό Λασήθι
είνε ένας προνομιοθχος τό-
πος πού πρέπει νά καταστή"
προσιτός είς δλους. "Οπως
πρέπει καί νά διαφημισθβ παν
τοθ διά νά έλκύστ) ξένους.
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον «Μόν
τίρνοι ΚαροΙ» (Σαρλώ) Την Πέα·
«την «Μωρά Παρθίνος». Μέ τούς
ΒΙκτωρ Φρανσέν, Άννύ Ντυκώ.
ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον «Ρόδα
τ' Ά«ρίλη» μβ τό μελωδικό τρα·
νοθδι τής άηδονόλαλης Ζανέτ
Μακντόναλ.
Καθ" εκάστην ώρα 8 10 άπογευ
ματινή.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός Αθηνών
Προνραμμα 9ηςΑΰγβύστβυ.
12.25 Σήμα '— Έθνιχός Ύ-
μνος—"Υμνος Νεολαίας
12 30 Ή ώ?α τοθ Ιργάτου.
13 Έλαφρά μουσιχή (ΪΕσκοι).
13.30 Χρηματιστήριον— Ειδή
αεις. "Ω^α Άστεροσχοπείου Άθη
νών.
13 45 Άριες άπό δπερες μέ
την Μακ (α Τζεντίλε (δίσχοι).
14.10 Είδήσεις— Μετεωραλογι
χον Δελτίον—Κίνησις άγοράς Πει
ραιώς.
19 10 Έμβαιήρια (δίσχοι).
19.20 Ή ώρα τοθ παιδιοθ.
19.50 Έπιλογή'άπδ βάλς
σκοι).
20 Ή ώρα τής δγείας.
20.15 Δημοτιχό τραγοθδι (δπό
τοθ όμίλου Ντίβου)
20 45 Είδήσεις— Χρηματιστή
ριον—Μετεωραλογιχόν δελτίον.
21 Μανδολινάτα ΜουσιχοΟ λυ
χεΕου Αθηνών (δπό την διεύθυν
σιν τοθ χ. ϋλάτωνος Ρδύγχ»)
21.30 ΌμιλΕα (τοθ χ. Κώστα
Κατροφύλλα).
21.45 Ρεσιτάλ ηιάνου (δπό τής
χ. ΛΙλας Λαλαούνη).
22 10 Νυχτεριναί ιϊδήσεις.
22 30 Μιχρά δρχήστρα τοθ
σταθμοθ.
23.30 Βιεννέζιχη μουσινή (δι
σχοι).
24 Μουσιχή τζάζζ (δίσχοι).
0.20 Τελευταίαι είϊήσεις.
Τό περιπαθέστερον
άνάγνωσμα
Ο ΣΟΥΜΟΕΡΤ
Κλ) ΗΙΕΡΕΝΑΤΑΤΟ"
Ο 30 Έλαφρό έλληνιχό τραγοθ
δι (δίσχοΐ).
5ον
—Ή μουσιχή, ή μουσιχή! Μ
θαύριο, λοπόν, θά σέ χορταίνη μ
μοιισιχή! Πρώτα τά γράμματα, χά
Οατερα ή μουσιχή. Τά γράμματι
θά τοθ προσπορίσουν δπίληψ
χαί θά τόν βοηθήαουν νά χερδίζ'
τό ψωμί τού. Ή μουσιχή είνε μ
νόν γιά νά χρησιμεύη ώς παρέ
θέσις είς την ζωήν ενός σοβαρά
άνΰρώπου. Άσε βμως νά ίρθη χά
θάτόν μάθω έγώ.
Ό αδστηρός πατέρας χαραδ
χεΤ την πρώτη έξοδον τοθ υίοΐ
τού άπό τό χολλίγιον.Ή φτωχει
μάννα πΐύ λαχταρα νά δ$ τό πά
δΕ της, τρίμει... Τολμόϊ νά ταχθ
συνήγορός τού.
—Δέν ιίνε σωστί. Έχιίνο δέ
βλέπει την ώρα νά έλθη νά περ
ση χάθε τόσο μιά Κυριαχή σπίτ
τού. Καί τοθ τό βγάζει ξυνό...
Ό αύστηρός πατέρας είνε άμε
λιχτος:
—Κύτταζε σέ παραχαλώ τή
(δ(·|δουλεά σου...
| Ή μοιραία Κυριαχή φθάνει. Ό
μικράς Φράντς χτυηά χαρούμενο
την πόρτα τοθ πατοιχαθ τού σιτ
τιοθ. Τοθ άνοίγει ή μητίρα τού
—Παιδί μου !
Τόν σφίγγει σ:ήν άγκαλιά ιης
Άλλ' δ αδστηρός πατέρας περιμέ
νει μέσα.
—Καλή μερά, πατέρα !
Καμμιά απάντησις.
Ό μιχρός υιός χάνει, Οστερα
άπό την ψοχράν υποδοχή, μέ δι
σταγμό λ(γα βήματα. Δοχΐμάζει
νά πιάση τό χέρι τοθ πατέρα τού,
νά τό φιλήοη. Ό αμείλικτος πατέ
ρας τραβα τό χέρι τού. Άπό τ;
χείλη τού πέφτουν τά φοβερ* ού
τά λόγια:
—Ένας πατέρας δέν δίνει τό
χέρι τού είς ίνα παιδί τού
Η
ΗΑΡΘΕΝΟΣ
τοθ ΑΝΡΥ ΜΠΑΤΑΪΓ
Τό δράμα τής νεβτη-
τος χ«ί τού Ιρωτος, ή δρα
ματική ίοτορία μιά; άγά
πης πού έψηφά έμπό&ια
καί θυσίβς.
Πρωταγωνιστβΰν:
ο γίγας τής τέχνης
ΒΙΚΤΩΡ
ΦΡΑΝΣΕΝ
ή άλησμόνητη άπό τό
«φυλαχές χωρίς σίδερα».
ΑΝΝΥ ΝΤΥΚΩ
καΐ Α
Ζουλιέτ Φάμπερ
Νεβν άστρον τοθ Γαλλι-
κου κινηματογεάφου.
Τό ώραιότερον έργον
τήςΓαλλιχήςλογοτεχνίας.
Την Πέμπτην
Μεγάλη πρεμιέρα στού
ΟΟΥΑϋΛΙΙ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ή θρυλική τοιινία
τού ΣΑΡΛΩ.
πό υ
σχο
τό
παίρνει χαχιΐύς βαθμούς σΐό
λιΐον. Τό πολύ πολΰ σηχώνει
χέρι τού νά τό κτιιπήση.
Γίνεται μιά φ^βερή σκηνή. Ό
πατέρας τ&Ο Φράντς είνε έ*ςω φρε
νών. Τάν μαλλώνει. Παραφέρεται.
Τόν δβρίζει:
—Τιμπίλη! Άχάριστι!, Χασομέ
ρη! Χάσου άπό τά μάτια μ^υ.
Ματαίως ή μητέρα προσπαθή
νά μεσολαβήση Ματαίω; μπαίνει
είς την μέση 6 μεγαλειτέρας άδελ
φός τοθ Φράντς, έ Φίρδΐνάνδος,
εκείνον πού άγαποθσε περιασότε
ρο άπό δλα τά άδέλφια τού, χαΐ
είς τον ίποΐον εγηαφε χάθε τόσο
άπό τό χολλέγκ-ν γιά νά τόν παρα
καλή νά τοθ εξοιχονομη^ πότε-πότε
κανένα χαρτζηλίκι για νά μπορη^
ν9 αγοράζη τίποτε νά τρώγη: Στό
χολλίγιον πιινοθσαν. Δέν τί.ύ; Ι
διδαν ταχτιχή τροφή παρά ψωμί
καί κανένα μήλον. Ό Φερδινάνίος
αίσθάνεται σιιμπάθεια καθώ; δ μι
κρότιρος άϊελφός τού τόν κυττά
ζει μέ υγρά άπό τα δάχρυα μά
τια σάν νά θέλη νά τοθ --ζ:
-Βλίπεκ; Ήλθα μέ την έλπΐ
δα κάτι νά φάω, καί νά πού κιν
δυνεύω νά φάω... ξύλο!
Ό πατέρας είνε αμείλικτος ίως
τό τέλος. Ή παρουσία τοθ άλλον
τού παιδιοθ {έν τόν καιευνάζει Ά
πεναντΕας τόν χάνει νά είνε σχλη
ρότεροί, σάν νά θέλη μέ την αύ
στηρότητα πρός τόν μικρά νά φρο
ντςΐματίση χαΐ τόν μεγάλο χαί δλα
εί δυνατόν τά άλλα τού παιδία.
'Αναγχάζει τόν Φράντς νά φύ^η
χαί τοθ άπαγορεύει νά ξαναπατή
ση σπίτι τού: Έφ' 5σον Ζέν άλλά
ξει δ ίλεγχδς τού! τοθ έξηγεϊ κλε£
νοντας την πόρτα.
(συνεχΕζεται)
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Κουαφύρ που εύνοοθνται
κατά την περίοδο των δισκοπών.
Οδηγάς, ή φαντοσία σας
Μάς είνε έξχιρετΐχά ιύχάριστο
ν' άλλάσσωμε συχνά «κουαφύρ»,
κατά την περίοδι των δΐακοπών,
όπόΐε μάλισΐα μας έπιτρίπεται
νά κάνωμε ιόρυτίρα χρήαι τής
φ»ντασίας μας. Τό τουρμπάν, πού
συγρατεΐ τόσον χαλά τά μαλ
λιά είνε σήμερον ή πιό μοντέρ
να «ουαφύρ». Π^οσθέτει είς τό
πρέσωπο μία άπεριδριστη γοητεία
πού θά μεταβάλλεται καθ" ήαΐρχν
χάρις είς την μελέτη ποδ οά δ
ποβίλλεσθε έμπρός στόν χαθρέπτη
σας, γιά να τοθ δώσετε μία νία
φίρμκ, πάντοτε δσο τό δυνατόν
χοκκίτιχη. Τό μέτωπο θτ είνε,
εδώ, ελεύθερον, μία μπουχλίτοα θά
ξεφεύγει άπό ίχεί, τά αύτιά, την
αλλΥ) φορά, θ' άπαχαλύπτονται,
χαί ϊται θ' άνανεώνεσθε
ένώ θά μένετε πάντοτε ή ϊ5ιατ.
Τά χρησιμοποιούμενα ύφάσμα
τα είνε πολλά. Ό τοφτας άντιχαθι
& τό βαμβαχερό τυρμπάν, άνα
λόγως τής ώρας πι:ύ θά Ιξίλθεΐε·
τό λεπτό μονόχοωμο ζέ^σιυ ου
ναγωνίζεταΐ σέ χάρι μέ τά ώ
ράϊχ κρέπ έμπριμέ τά δποΐα θά
συνδυάσΐτε νά είνε δμοια μέ τίς
ζώνες των φορεμάτων σας' αί άπο
χρώσεΐς παστέλ θά συναγωνισθοθν
επιτυχώς μέ τά ζωηοότερα χρώμα
τα. θά δημιουΐγήσετΐ τυρμπάν δί
χρωμα, θά προσθέσετε επάνω α
αδτά κοσμήυιατα, μπαυχέτα άπό
λοιιλούδια ή τσχμπιά άπό φροθ
τα Σόϋς έπαναλαμβάνω χάθε ίδιο
τροπία τής φαντασίας, αΛς είνε έ
πιτετραμμένη.
Διπλώσετε Ινα τετράγωνο δ
σματος λοξά χαί ντραπάρετί το Ι
σία ιίς Οψ?ς 8 εχατοστών τοθ
μίτρου νά τό τοποθετήσετε επί
τοθ τραχήλου επάνω άπό τίς μποθ
κλες, έπεΐτα νά σταυρώσετε δύο
Φορές τίς ακρίς είς τά ίμπρο
σθεν νά τίς Ιπιχναφίρετε ίιτειτα
επί τοθ τραχήλου χαί νά τίς δέ
σετε χάτω άπό τίς μποθχλες.
Διπλώσιτε ίνα τετράγωνο λοξά,
έΊιειτα ντρεπάρετέ το (σία νά τό
τοποθετήσετε κατόπιν επί τοθ με
τώπου, νά σταυρώσετε τίς ά°χρε;
επί τοθ τραχήλου χατά τρόπον
ποδ νά έπιτύχετε μία λουρίδα μα
χρύτερη' έπαναφέρετί της ίπειτα
έμπρός χρύδοντας τ' αδτιά. Ν' ά
φήσεΐε τελείως έλεύθερο τό μέ
ταιπο χαί νά δίσετε ίνα κόμβο είς
τό άνω μέρος τής κεφαλής.
ή Ντιοτενχέ
ΟΟΤΑΣΣΑΙΓΕΡΙΙΑΝΙΑΣ ΜΟΑΕ
μαρίας ΗΑΙΟΣ ΣΤΑΦΥΑΙ
ΑΙ κβλΰτϊραι καί άνώΐερα» όλων. 'Αποξηραίνουν τ«χυ
τ«τ« την σταφίώα χαί τής δίδουν ώρβιότατο χουοϊζον
χρΝμκ "Οσοι τυχόν δέν τάς έχρπσιμοποιήσατβ, έρωτήσα
τε κ«1 θά πληρβφορηθητε την άνωτβρότητά των. Κάμετε
δοκιμάς πρός το συμφέρον σας.
ΓΐνΐΜθς Άντιπροσωπος Κρήτης
Μβτά διβρκβΰς παρακατβθηκης:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
Πλατεΐα Καλλβργδν—Κέντρον
Ό σατανάς καλογήρου
ΛΥΚΕΙΟΝ «Ο ΚΟΡΑΗΣ»
ΘΕΡΪΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Άπό 1ης Αύγουστον.
ΕΙδικοί Κκθηγηταί θά προπαραακευάζουν:
1. ΎπϊψηγΙους Ζιά την Παιδαγωγιχήν Ακαδημίαν.
2. 'Υπεψηφίους διά τό Πανεπιστήμιον χαί τάς λοιπάς
Άνωτάτας Σχολάς.
3 Μετεξεταστέους τοθ ΓυμνασΕου παντός μαθήματο;.
4. ΆποΦοΕτους τής 4ης τάξεως τοθ Δημοτ. Σχολείου
διά την Α'. τάξιν τοθ Όχταταξίου Γυμνασίου.
5) Άποφοίτους τής 5ης καί 6ης τάξ. Δημοτ. Σχολεϊου
διά την Β'. τάξιν τοθ Όχταταξίου ΓυμνασΕ'υ.
Πληροφορίαι καθ3 (χάστην έν τώ Γραφείφ τοθ ΛιιχεΕου.
■V*
Ή κ. Μερ. Αυδάκη
Ματζαπετόκη
Έηανακάμψασα έζ Αθηνών
καί ιτλουτισασα τα έρναστή
ριόν της διά μηχανημάτων νέ
ωτάτου τύνου, έκτιλεϊ ά χά
σας τάς μικροβιολογικάς καί
βιοχηυικθ' ίζΐτάσεις ιίς
τό Ιργαστήριόν της καρά την
«Αστείαν Κορνάρου.
ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Καθιστά γνωστόν «τι άναλαμβάνει διά των άεροπλά-
νων τής Έταιρίκς την μεταφοράν δεμάτων καβώς κα>
έμπορευμάτων παντός βάρους άπ' Αθηνών είς 'Ηρά·
κλειον καί εξ Ηρακλείου είς Αθήνας.
Ή μετχφορέ των ταχίστη καί «σφαλή;, είνε επί πλέον
ή σνμφερωτέρα, χαθότι είνε απηλαγμένη παντός έξέδου.
Τά μΐτ«φ:ρομκνα διά των άεροπλά νων δέματα ά-
παλλάσσονται λιμενικοϋ φόρβυ.
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
12*ον
Π' αύτό, οσάκις τοθ δί
δεται ή εύκαιρΐσ, προσπα-1
θεΐ καταλλήλως νά συντηρτΐ
την φήμην αυτήν, καί γι' αύ
τό μέ τόν κίνδυνον νά κα
ταστή ιοΐτοπτος είς την Ό-
χράναν, φροντίζει καί σφυρίι
ζει είς τό αύτί των πελα-
των τού διάφσροτ έπεισόδια
σχετικά μέ τάς διασκεδάσεις
τοθ Ρσσποθτιν είς τό κέντρον
τού.
Θά έλθη άραγε άπόψε,—ρω
.^ μιά ώραία κυρία μέ λευκή
γούνα ριγμένη στίς γυμνές
πλάτες της... Ό ίδιοκτήτης
πού Ιχει καθήση γιά λ(γο στό
τραπεζάκι αυτής καί τοθ κα-
βαλλιέρου της, άπογοητεύει
την προσδσκίαν της:
—Δυστυχως κυρία μου, άπό
ψε δέν θά έλθη ..
Άλλ' ό Ρασποθτιν μέ την
παρέα τού είνε μέσα σ' £να
άπό τα ιδιαιτέρα διαμερΐσμα
τα καί γλεντφ... Σπανίως είς
την ζωή τού εΤχε τό κέφι πού
έχει άπόψε:
—Μαδέΐρα! Μοτδέΐρα! φωνά
^ει κάθε τόσον. Καί τά γκαρ
σόνια δέν προφθάνουν νά
κουβαλοθν τίς μπουκάλες μέ
τό άκριβό κρσσί τής Μαδέΐ-
ρας...
Στά τραπέζι τοθ Ρσσποθτιν
ΐνε γυναΐκες, κύριοι μέ φρά-
κσ, δέκα τέσσερα έν δλφ πρό
σωπσ.
Ό Ρσσποθτιν σηχώνεται μι
σοτρικλίζοντσς άπό τή θέσι
τού. Κράτει ίνα ποτήρι ξέχει
λο. Καθώς τό χέρι τού τρέμει,
τό κρασί κάθε τόσο πέφτει
στό χιονάτο τραπεζομάντηλο...
Ό Ρασποθτιν σηκώνεται. Κσ·
;ορθώνει επί τέλους νά ίσορ
(οπήση στά πό δι α τού. Έχει
ό δφος άνθρώπου πού σηώ·
'ετσι έξαφνα, σ' ένα συμττό-
'ΐον, γιά νά βγάλη λόγο:
—Σιωπή, σιωπή, φωνάζει
νας άπό τούς κυρίους μέ τό
>ράκο... Κάνετε ήαυχΐα... Κι'
:σύ Τσιγγάνα σταμάτα τό βι
>λ( σου... Δέν βλέπετε πώς
στόν Γκρΐσα ήλθε θεία Ιμπνευ
σις; Θά βγάλη κήρυγμα...
Κι' άληθινά, σάν νά εύρίσκε
αι σ' έκκλησία απάνω σ' άμ-
βωνα, κι' δχι μέσα στήν κολα
σμένη άτμόσφαιρα ενός καμ-
παρέ, ό Γρηγόριος Γιεφήμο-
βιτς, ό Ρασποθτιν, σηκώθηκε
νά κηρύξη.. Ή φωνή τού πάλ
λει άπό την συγκίνησιν. Τά με
γάλα μάτια τού φέγγουν πά
ράξενα στό ώχρόν, σκαμμένο
άπό τα ξενύχτια πρόσωπον
τού:
(συνβχΐζεται)
ΚΙΝΗΣΙΣ.- Ά»(χθη προχθές ή
κ. Λιλή Αγ. Κοζύρη Νομαρχου
Λέσβου, μ«τά τοΰ μικροθ υΐοΰ
της Γιώργου.
—Αφίκετο εξ Αθηνών δ
συμπολίτης κ. Γ. Χατζιδάκης πρω
τοδΐκης.
—'Ις,πισης αφιχθη δ κ. Έμμ.
Χατζιδάκης Εμπορος.
—Επανήλθεν ό κ. Ί. Μαλαγαρ-
δής καταστηματάρχης όιττικων.
—Ανεχώρησεν διά Ρέθυμνον
στομανωλάκης άξιωματικός έν α.
ΘΛΝλΤΟΙ.— 'Απίβίωσβ προ¬
χθές ό τριετής μόλις Γοηγόρι
ος Διαμαντούλης μόνος υΐός τοθ
φΐλου κ, Κώστα Διαυαντοθλη Ο
παλλήλου 12ης Κ.Δ Φ.Α. Τούς
σκληρώς τρωθέντας γονεϊς τού
συλλυπούμεθα Θερμώς.
Γύρω στήν πό Αι.
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ό παγκόομιβς κινημα
τογραφικός μουσικός
θρίαμββς:
Γ
Μέ τό μελωδικό τρα-
γβΰδι τής άηδβνέλβλης:
ΖΛΝΕΤΜΛΚΝΤΟΝΛΛ
χ«1 τό γλυκο καί συμ-
παθητΐΜΟ τβΰ βκρυτόνβυ·
ΝΕΑΣΩΝ ΕΝΤΥ
Μιά γοητευτική έρωτι-
*ή Ιστορίοτ, Πβ0 τήν αΒ.
νβδευβυν οί παθητικίς
«ρ»ες τής δπβρας «Ού-
γενβτβι» ή αερενάχ»
«·5ίντ«Λβ»τβ.«», ή έπε
ραΤσαρίτσα,ίμηνϊυσμένη
11
νη άπί) την
ρωδία τδν
τϊδ
Ζωηρά συνβχΐσθη ή κίνησις καί
τάς νυκτερινάς ώρας τής προχθες.
—Έξ άφορμής τής ναρουσίας
τόσων ξβνων είς Ηράκλειον καί
Ιδιαίτατα τής Α. Μ· τοθ Βασιλέ¬
ως Καρόλου. τοθ Διαδόχου καί
τής άκολουθίας τού.
— Λόγω τής οποίας καί διετη¬
ρήθη δ ήλεκτροφωτισμός τής πό
λεως καί ή έν γένει κίνησις.
—Τό καταπλεθσαν είς τόν λι¬
μένα μας Ιντρέντνωτ «Μαλάγια»
άνήκει είς την δύναμιν των ίσχυ
ροτέρων μονάδων τοθ ΆγγλικοΟ
στόλου τής Μεσογείου.
—Ή χωρηακότης τού βθάνει τάς
31 χιλιάδες τόννους καί πλέον.
—Τό πολεμικόν τοθτο προήρ.
χετο έκ Σμύρνης την οποίαν έπε
σκεφθή ταυτοχρόνως μέ την επί¬
σκεψιν είς ΚωνσταντινούιτβΛιν
τής ναυαρχίδος «Γουοορσπάΐτ»
—Ζωηροτάτη ή κίνησις είς τάς
αποθήκας έξαγωγής σταφυλων.
—Ή δποία συνεχίζβται μέ γορ-
γόν ρυθμόν καί άπασχολεΐ ώς
έγοάφομεν καί χθές πλήθος έρ·
γατων καί έργατίδων.
—Έν τψ μεταξύ κατέπλευσβ
καί τό πρώτον ατμόπλοιον ψυ¬
γείον «Λάουρα», διά την μεταφο
ραν των σταφυλων είς τάς ξένας
άγοράς.
—Διά τό Ιστορικόν τής επισκέ¬
ψεως τοΰ Ηρακλείου υπό τοθ Βα
σιλέως Καρόλου άξίζει νά σημει
ωθη δτι ή θαλαμηγός τού «Λού·
τσβ Φαρούλ» είνε ή παλαιά «Να·
νίν»
—Διά τής οποίας επεχείρησε τό
τελευταίον άνά την Μεσόγειον
καί την Έλλάδα ταξίδιόν τού
δ τέως βασιλεύς τής "Αγγλίας
Έδουάρδος.
—Καί ή κυρία Σίμψων, ήδη Δού
κισσα τοϋ Οΰΐνδσωρ.
—Τά ϊργα τής λεωφδρου Νόελ
συνενίζονται.
—Πάντως οί συμπολίται έπσνα
λαμβάνουν την ευχήν περΐ ταχεί¬
ας συμπληρώσεώς των.
—Γεγθνός τό οποίον Θ* συμ-
βάλη τά μένιστα είς τόν έξωρα-
ισμόν τής παραλιακής περιοχής
ίν συνδυασμώ μέ τά αλλα ίργα
τοθ λιμένος.
— Άτινα καί σημειώνουν σταθ
μόν μέ την Εναρξιν τοΰ τακτικοθ
πλευρίσματος των ατμοπλοίου.
—Άλλως τε ή διατυπουμίνη εθ
χή δύναται νά θρωοηθρ καί έ-
πίκαιρος κατόπιν τής έκδηλουμέ·
νης πάλιν ΐύρυτάτης τουρισΐικής
καί δλλης κινήσεως είς τόν λι¬
μένα μας καί την πόλιν.
—Έμπνευσμένη ή προχθεσινή
πρόποσις τοθ προξένου τής Με·
γάλης Βρεττανίας κ. Ήλιάδη κα
τά τό γεΰμα είς τό πολεμικόν
«Ρίσορς».
—Ό κ. Ήλιάδης ννώστης εύρύς
τής Ιστορίας τοθ τόπου δέν ήτο
δυνατόν παρά νά ετιωφεληθή τής
εύαιρ!ας διά νά άναμνηοθή τής
δράσεώς των "Αγγλων 6ν "Ηρα¬
κλείω.
—Ή όποία πΑντοτε ΰ«ήρξεν συ
νώνυμος τής ελευθερίας καί δικαι
οσθνης καί την οποίαν οί πάλαι
ότεροι "Ηρακλειώται Ιδία καί Κρή
τες, ένβυμοθνται μετά βαθείας
εΰγνωμοσάνης.
—ΣυνεχΙζεται καί σήμερον είς
τοθ Πουλακάκη ή προβολή τοϋ 8ο·
γου τοΰ Σαρλώ «Μοντέρνοι Και
ροί».
—Αυριον είς τό ίδιον κινημα
τοθέατρον προβάλλεται τό άρι
στούργημα τού Μπατάιγ «Ή Μω
ρά Παρθένος».
—Είς τόν «Άπόλλωνα» έξ άλλου
προβάλλεται καί σήμερον τό μου
σικόν άριστούργημο: «Ρόδα τ' "Α
πρίλη».
6
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Κατεδαφιζομένης τής πάλαι
άς Νομαρχίας πωλοθνται ύλι
κά τ] ξυλεία γιά κάθε χρήσι.
Κεραμύδια, κουψώματα ώς
καί καστανιές δια στύλους, δο
κούς κλπ. είς εύθηνάς τιμάς.
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΝ ,
ΕΜΜ. ΒΑΝΟΑΚΗ
έδος"Εβανς
Εναντι φαρμακείου Χαλκιαδάκη
ΧβιΙ τιμάς άουν«ν«νίστβυς τάς
Επΐσης εβωτβριχάς οδραυλι
κ*ς ίγκοτταστάσΐις ήγγυημίνης
τεχνης.
Διαθέτβμπν 2λ« τα !δη φ*
νοιτοιΐκς.
ΖΗΤΕ1ΤΑΙ χαμαριέρα παρά
χαλλίστη οίχογενιία έν Αθήναις.
Πληροφορίαι παρά τώ φαρμακείφ
χ. Ματζαπιτάχη.
ΣΤΟ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΟΝ τοθ Πέ
τρου Μαστρεκίνη (νλατεΐα Βενι¬
ζέλου) γίνεται χρήσις διά τό κα
Θάρισμα τ·ν ύχοδημάτων άγνοθ,
εΐβικοθ σάιιωνος, »ζασοαλ(ζοντο«
στιλβνβτητα καί ώραΐο χρ·μα Υΐ4
■άθε «βνοθτσ».
ν^*·ν^^^ν
ττ
Ήρς
9
ι
Γ»
1
τιστιΐι
Πι
γητ«ί
Φι;
Ιωάν,
Μ*
■■■■■■■■ε
Τ
Τό
ν·δ·χ,
Τό μεγάλο έργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
ΛΝ0ΡΘΩΣΪ8
Οί Άθλιοι.
564ον
ΣυντρΙμματα παραθύρων, έξωστβν, θυρών, Οσ
λοι άναμΐξ δλα εσηλβον είς . τό ηυκνόν έ^εΐνο
σ«ότος, κεΐμενα έν δισσπορδ φρικώδ6ι καί είς σω
οους άπα,σΐους δΐοοντας εΐκόνα της καταστροφάς,
η' θά έμεγέθυνεν είς τό πνεθμα τοθ θεατοθ Α ελ
λειψις φωτός. '
Έκεΐνσίέ ήσαν τα 65οφράγματα. Τα ύπόλει
-α Ελος σκοτεινόν, όμιχλώδες, καταπληκτικόν -έν
θιμον καί περΐ αύτόαί άκΐνητοι, καί φρικώδεις σκι
αί τοθ -πύργου τοθ Άγΐου Ίακώβου, τής έκκλησΐας
Αγ^Μέρρης καί 6ύο ή τριών άλλων οίκοδομΛν,
δι ών ό άνθρωπος είκονΐζει τούς γΕγσντσς, ή δέ
νύξ τα φαντάσματα.
Πέριξ τοθ ΙρημικοΟ άνησύχου τούτου λοβυρίν
θου, είς δ τας συνοικίας ή κυκλοφορία δέν είχεν
ίΐσέτειπσύσει καί οπου υπήρχον ετι άνηυμένοιφανοΐ,
δ έναέριος θεατής θά ηδύνατο νά διακρίνη την μεταλ
λικήν σπινθηροβολίαν ξιφώνκοΐλογχών,τήνύπόκωφον
τροχηλσσΐαν τοθ πυροβολικοθ κοί τόν συνωστισμόν
των στρατευμάτων έξωγκούμενον άπό στιγμής είς
στιγμήν, μίαν ζώνην δηλονότι φοβεράν συμπυκνου
μέν ην βροδ§ως καί συμπιεζομένην πέριξ των στα
σιαστών.
Ή κατακλυσθεΐσα συνοικΐα θ' άπετέλει εΤδος
τερατομόρφου σπηλαίου, έντός τοθ όποΐου τα πάν
τα θά ήσαν έξηναγκασμένα είς Οτΐνον καί άκινη
οίατν ώς είδομεν, εκάστη ό5ός, είς ήν θά ήδύνα
τό τις νά είσδύση παρουσΐσζε χαώδη σκιάν.
Σκιάν τρομώδη, πλήρη παγΐδων άγνώστων καί
φοβερΟν προσκομμάτων, διά μέσου των οποίων εί
σεοχόμενον ή διαμένοντα σέ κατελάμβανεν ή φρ(
κη καί ή κατάπληξις, σκιά υφ' ήν οί είσδύοντες θά
έρρΐγων ενώπιον των άναμενόντων αύτούς, οί
δέ άναμένοντες θά έφρικίων είς την θέαν των εΐσε
λαυνόντων.
Άόρατοι μαχηταΙ ώχυρωμένοι δπισθεν έ^άστης
γωνΐας όδοθ, ώς έπιτόφιοι άφανεΐς ένέδραι είς τα
έρέβη τής νυκτός, τέλος ουδεμίαν άλλην φωνήν έλ
■πΐζοντες τοθ λοιποΟ πλήν τής των έκπυρσοκροτή
ών, ουδεμίαν άλλην συνάντησιν πλήν τής άπροό
πτου καί άστραπιαΐας εμφανίσεως τοθ θανάτου.
Άλλά ποθ; καί π£ς; κοί πότε; Ήγνοεΐτο, άλλ'
άφ' ετέροι, ήτο βέβαιον καί ό θάνατος ανατό
δρσστος.
Έκεΐ είς τόν ένδεδειγμένον εκείνον διά την πά
λην τόπον, κυβέρνησις καί άνταρσΐα, έθνοφρουρά
καΐ λοϊκοί εταιρείαι, οί πολίται μετά των στασια
στών Ιμελλον νά συγκρουσθβσι ψηλσφώντες.
—Καί διά τούς μέν καί διά τούς δέ, ή άνάγ
κη ήτο νά έξέλθωσιν εκείθεν ή φονευμένοι ή νι
κηταί.
(συνεχίζεται)
Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
ΑΠΟΛΛΩΝ,
τής απολύτου προτιμήσεως δλων των
Ηρακλειωτών.
τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
Άνακαινιαβεν κ«ί πάλιν ΙξασφβλίζΜ *λ« τ*
κλεονεχτήματα τής άνίθβοας καί «ώχαρίοτ·υ δια-
ή
μ. λ. π.
■■■■■■■■■Β
ίί
ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ,, ΑΥΙΕΙΟΚ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΓνΜστοίτοιεϊται είς τούς ενδιαφερομένους, ότι
άπό 1ης Αύγούστβυ λειτβυργοδν τα Θερινά φρον-
τιστήρια έν ιω «Παλλαδίω».
Πάντα τα μαθήματα διδάσκουν είδικοί καθη¬
γηταί.
Φιλόλβγβι: Γ. Παπαγεωργίου, Κ. Στρατηδάκην
Ιωάν. Σαρρής.
Μαθηματικβί: Ε. Πβνπχάκηί, -· Άοκοξυλβκης.
Φυσικβς: Κ. Εεξάχης.
ΒΒΒΒΒΒΒΠΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
ΙΒ*
ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Τβ Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδιχέν τού ξε¬
νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον καί
πολυτελές:
«ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ>
διευθυνόμενον παρα τβδ συμπολίτου μαςκ.
Γεωργ. Δασκαλάκη.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ πρβτιμβδν τό «Σίτυ
Πάλλας». Είναι τό άνετώτερβν. Φημίζεται διά
την υπηρεσίαν τού. ΑΙ άνακαινίσβις τβ» τό κε,τΙ
βτησβν απαράμιλλον.
ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
Όββ{ Σταδίου-ΛΦΗΝΛΙ.
ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣ!ΑΝ
Έγκυκλοττα ιδε ία
Δι* έκείνοιις πού σέλουν
νά πλουτ.ζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι* δλους.
ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Β'
Οί συμβουλαί τού Ιχουν αξίαν
δχι μόνον γιά τα παιδία τής πε
λάτιδδς τού, άλλά γενικώς γιά δ
,ον τόν χόσμο.
Ποτε μιά μητέρα, στήν έξοχή
ή σιή πλάζ Εέν πρέπει ν' άφίνη
τα παιδία της νά κάμνουν ήλιοθε
ραπΐ'α δλη .,,τήν ήμέρα. Είνε τό
διο ώσάν νά ή »§λε νά τούς δώση
ίνα... δλδκληρο βαρέλι μουρουνό
αδο, γιά νά δυν^μώσουν! Τα «ή
,ιΐλουτρα» άποτελοθν μέτρον ή
;ν θέλΐτε φίρμαχον Ιξαιρετικά
ενεργητικόν, πά υ είνε άνάγχη νά
δίδεται χατά δόσΐ'.ς Γιά ν' άπο-
φιύγη χανεΐς σχετικώς μέ την ή
λιοθεραπείαν, πολλάς δυσαρέστους
έκπλήξεις, πρέπει νά τηρή ώυι-
σμίνους αυατηρούς χανόνας. Τάς
δύο πρώτας ημέρας μετά την ά
φιξιν στό παραθαλάσαιον μίρος
τα παιδία δέν πρίπει νά δαοβλη
θοθν είς ήλιοθιραπείαν. Την τρί
την ήμίραν θά φορέσουν ίνα χον
τό κοστοθμι άπό μαλλΐ χαί δχι
άπό λινδ, χατά προτίμησιν χρώ
ματος άνοιχτοθ. θά ίχθέσίυν στόν
ήλιο γιά πέντε ιω; δέχα λεπτά
τής ώρας' μόνον τίς γάμπες χαί
τα μπράτσα, πού προηγουμένως
πρέπει ν' άλειφθοθν μέ ίνα χα·
τάλληλο λάίι. Την τετάρτη ήμέ
ρα θά έθέσουν τά,' μπράτσα καί
τα μηριά. Καΐ μόνον την πέμ
ην ημέραν τόν θώραχα. Έ διάρ
κΐια τής εκθέσεως στόν ήλιο πρέ
πΐι ν' αυξάνη προοδευτιχώς χαί
άρχετά βραδίω;. Φροντίζετε νά
προστάτεύουν τα παιδία σας τα
μάτια των μέ χρωματιστά γυα-
λιά «αί τό χιφάλι τους μ' ίνα
χαπίλλο. "Αν τό δράδυ τα παιδία
αίσθάνανται πολύ χουρασμένα ή
στεροθνται δρέξεως, άν ϊχουν δλί
γον πυρετόν ί) έλαγΐράν έπιτάχυν
σιν τοθ σφυγμοθ. άν ή έπιδερμίς
των δέν σχουραίνη προοδευτιχώς,
θά πή* πώς τα βλάπτιι τό ήλιό
λουτρόν χαί συνεπώς πρέπει νά
έλαττώνκται ή διάρχεΐά τού. Δέν
πρέπιι νά τρίβετΐ τα παιδία μέ
χολδνια πρό τής εκθέσεως είς τόν
ήλιο.
Πολλοί συνιστοθν τίς άθλητιχές
παιδιές χαί τίς άακήσεις στόν ή
λιο. Δέν συμφωνώ. Τό ήλιδλου
τρο πρίπει νά τό χάνη χανεΐς
σχεδόν άχίνητος χαί νά μπορή* νά
τό κάμη κατά δόσΐις. Διότι, τό έ
παναλαμβάνομεν άλλην μίαν φο
ράν: «ή ήΐιοθεραπεία αποτελεί
φά:μ*κον χαί πρέπει νά γίνεται
μί δάαεις.
Τα ροθχα των παιδιών χαλλίτε
ρα είνε νά είνε μάλλινα Ή θερ
μοχρασία μπορεϊ ν' άλλάξη άπδτο
μα χαί είνε φρονιμότερο ά φο
ροΰν μάλλινα τα παιδία.
(Σ. Είς τό σημείον αϋτδ δέον
νά σημειωθή* δ τι δ Γάλλος ίατρός
£χει υπ' δψει τού τό χλϊμα τής
Γαλλία;).
Ώς πρός την ώραν πού
νά γίνωνται τα ήλιόλουτρα, είνε
βεβαία αδύνατον νά ορισθή" ίνα;
άπαράβχτος χανών. Στίς πλάζ
τής μεσημβρίας πρέπει ν3 άπονεύ
γεται ή μ*γάλη ζέστη χαί ή ώ;α
τής πίψιως.
Ό ήλιος
* «
ένκργεΐ
χάρις είς
τάς άοράτους άχτινοβολίας τού
π·-""· {χούν χθμα μιχρο3 χύματος
χαί πού ίρχονται Οΐτερα άπό τό
ίίχρουν τοθ ούρανίου τόξου: Γι'
αυτό δνομάζονται δπεριώϊεις. Ά
νεχαλύφθησαν τό 1802 5πό δύο
σοφών: Τοθ Ρίτσερ χαί Όλλαν-
δοθ. Μποροθν άλλως τι νά παρα
χθ'-Ον χαί τεχνικώς. Σκοτώνουν
τα μιχρόβια χαΐ χρησιμοποιοθν
ται χαί γιά την άποστείρω3ΐν
τοθ νεροθ. θεραπΐύουν τάς φυμα
τιώαεις των δστών χαΐ τώ-* γαγ-
γρένων, τόν ραχιτισμδν, τάς άναι
μίας, ωρισμένας άνεπαρχείας των
ένδοχρινών άδένων, ωρισμένα δσθ
ματα, ωρισμένα δερματιχά νοσήμα
τα χαί ταχτοποιοθν τάς άνταλλα
γάς τοθ δργανισμοθ.
ι ΛΕϊΐΗ ΠΟΤΑΣΣΑ ΑΣΤΗΡ
Όλοι, οί χρησιμοποιήσαντες την λευκήν πο¬
τασσαν «ΑΣΤΗΡ» περικκτικότητος 96—98 ο)ο:
έπείσδησαν ότι είναι ασυγκρίτως ανωτέρα χαΐ συμαερΝ
χέρα άπό κάθί άλλην ποτασσαν:
1) διότι άπβξηραίνει την σταφίδα κατά 24—48 ώρας
ενωρίτερον καί έτβι άποςρευγονται πολλαί κΐνδυνβι ά «έ
ίροσοΰλβς χ«1 βροχήν.
2) Διότι άποδίδβι ώραιβτατον ξανθόν χρωματισμον
διαρκβίας.
3) Διότι ή σταφίς δΐαρκβϊ πδρισσότερον, δέν παθαίνει
ζαχάρωμα, βΰτε άναδίδει καί:
4) Διότι διαλύεται ευκολώτερον καΐ κ«0' βλοκληρίοιν
καί δέν άφπνίΐ κατακάθια.
κ. κ. ΙταφιδοπαραγωγοΙ,
"θβοι έξ υμών δέν εδοκίμασαν άκομη την λβυκήν πό
τασσαν «ΑΣΤΗΡ» 96-98 ο)β καΐ συνεπώς, άμψιβάλλουν
διά την άνωτερότητα κοιΐ άποτβλΐσματιχύτητα αυτής, πά
ρακαλοΰνται όπως μάς δηλώσουν τουτο καΐ β'ίμεθα πρόθυ
μοί νά ενεργήσωμεν πάραυτα %* είς τούς άπλωτούς των
συγκριτικά πειράματα μέ την λευκήν ποτασσαν «ΑΣΤΗΡ»
άφ' ενός (την οποίαν θά παρέχωμεν δωρεάν ώς καί τα £
ξοδα μεταβάσεως επί τόπου) καί μέ κυανην η λευκήν πό
τασσαν βΐασδήποτβ μάρκας άφ' ετέρου (την οποίαν θά
προμηθίύουν οί ένδιαφβρύμίνοι) καί τότβ άσφαλδς θ«
άντιλτΐφβωσι την διαφοράν.
Δρχ. 50.000 000. (Πεντήκοντα έχατ. δραχμ&ν),
κατά τοΰς μβτριωτέρους ύπολογισμούί, θά εισπράττη έτησί
»ς 6 Νομος Ηρακλείου πβραπάνω «πό έοα είσπράττει μβ
χρι σήμερον, οταν θά γβνικβββή Α χρήσις τής λβυκής πό
τ«βσης ΑΣΤΗΡ, όπο ποιοτικήν διαφοράν σταφίδος. Διά
τουτο ολοι έχβτε συμφερβν νά δοκιμάσητε την ποτασσαν
ταύτην καί δέν θά την έγκατοιλείψετϊ ποτέ.
Προσέχετβ, δμως, καΐ ζητείτε πάντοτε, δχι απλώς λκυ
κήν ποτασσαν, άλλά την μάρκαν Α£ΤΗΡ έπιμόν&ις, διό
τι β αυναγωνισμός, θέλων προφανώς νά έπωφβληθη της
φημης τής ποτάσσης ΑΣΤΗΡ, έκώμισβ λευκήν ποτασσαν
αλλης μάρκβς καΐ άλλης πβιβτητβς.
Άκοχλειβτιχοί εΐβαν-νεϊς έν Κρήτα:
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ·Ηράκ-λ«ιον.
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒ.ΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΤΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΙΒΗΒΒ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΟΝ
ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλσ σκελετών.
Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων.
ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
λογικαΐ.
ϊΕΕΙΕΈαΐΕ
Τα όδικά αίτηματα
των Σητειακών.
ΣΗΤΕΙΑ. Αύγουστος (άνταποκρι
τοθ μας) —Είνε άφάνταατος ή χά
ρά μέ την όποιαν δ λαός τής ε¬
παρχίας μας ήουαΐ |τήν είδησιν
τής χορηγήσεως πιστώσεως 10 έ
χατομμυρίων δρκχ. διά την άπο
περαίωσιν τής δδοθ Παχείας "Αμ
μου—Σητείας. Είνε δέ γενικόν τό
αΐσθημα χ«5ς ΐ^γνωμοσύνης πρός
τόν υπουργόν Γενικόν Διοιχητήν
χ. Σφχχιανάχην είς τάς ενεργείας
χαί τό ενδιαφέρον τοθ δπ?Εου δ-
φείλεται ή χοεήγησις τής πιστώ
φ ή χήη
οεως αυτής Τώρα
δέν γεν
δ
ς ή ρ γ
δι τα ι ούΐεμία άμφιβολία δτι δ
δρόμος θ' άποπερατωΒή είς τό
συ^τομώτερον δυνατόν χρονικόν
διάστημα. Άλλ' & κόσμος ίϊω £
χει §ν αΐτημα τό οποίον είνε δρ
θόν απολύτως καί δίκαιον κο>ί
ειμπορεί νά Εχανοποιηθή ευκόλως:
Νά δικνοιχθί, προσωρινώς μία
δδός προσπελάσεως μεταξύ Σφά
χας χαί Αάστρου ώστε νά χατορ
ή ή διέλευσις των αύΐοχινή
των χαί πρίν άχόμη νά έχτελε
σθοΰν τα μδνιμα τεχνιχά ίργα
Τοθτο θά είνε δυνατόν νά ,έπετευ
χθή μετ' ολίγον διάστημα. Καί
θά έχη μεγίστην αξίαν χαί σπου
δαιότητα.
θά εξασφαλίση συγκοινωνίαν
χατά τού; θερινούς τουλάχιστον
μήνας μέχρις δ:ου όλακληρωθή
ή δδός χαί αποκατασταθή ταχτι
χή, μϊνιμος, άνετος συγχοινωνία
Έχτός !μως τής μεγάλης χεντρι
κης άρτηρίας είς την Σητείαν
χατασχευάζονται ήδη χαί άλλαι
δδοΐ χυρίως διά προσωπικάς έργα
σίας των χατοίχων Επως ή δδός
Ρίύσσας Έχχλησίας πού θά προ
χωρήοη εκείθεν πρός Ζίκρον, ή
δβός Πισχοφάλου — Παρασπδρι
χαί ά'λλαι χιορίς ν' αναφέρωμεν
την μεγάλην ό5ό» τοθ δροπεδίου
των Άρμενοχαντρά5ων πού άπο
τελεΐ άληθινόν θαθμα, άξιοθαύ
μαεκον χατδρθωμα των χατοίχων.
"Ετσι π'στεύεται ίτι μέχρις δτου
άπ--περατωθή ή δδός Παχείας "Αμ
μου —Σητείας θά έχει χατασχιυ
ασθή χαί πλήρες ίδιχόν δίκτυον
έντός τής επαρχίας, 'ικανόν νά
έξυΐΐηοετήση. δλα γενικώς τα χω
ρία. Ή έργατιχότης των χατοίχων
χαί τό φιλοπρόοδον πνΐθμα των
θά τό επιτύχουν. Διότι πρέπει
νά σημειωθή* δτι διά τούς Σητει
αχούς τα πάντα είνε δυνατά. ΤΕ·
ποτι δέν είνε άχατόρθωτον.
—Αί όργανώσεις Καστελλίου
πρβς τόν κ.Πρωθυπουργον.
Έκ Καστβλλίου άχεστάλη προ
χθές πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν
καί τό Ύφυπουργεΐον Τύπου τό
κάτωθι τηλκγράφημα:
«Πανηγυρίζοντες άνέκφραστον
αγαλλίασιν σημερινήν Ιστορικήν
ελληνισμόν επέτειον ητίς συμβο
λίζει ϋπερλάμπρους αγώνας υμών
έθνικής καί κοινωνικής έξυψώβΕ
ως καί ένσαρχώνει ποθους Ιθνους
καί κοινωνίας διαδηλοΰμεν- πί¬
στιν καί αφοσίωσιν συνέχισιν Με
γάλου έργου σας.
Έπιτροπή Καστελλίου Πεδιά¬
δος: Άντ. Γαλανάκης, Γ Ζ»γρα
φάκης, Φρΐξος Κατζουράκης, Μ-
Χαλκιαδάκης, Μ. Καργιαντουλά
κης, Νικ. Λαγουδιανάκη;, Γ. Για
γαλάκης, Μιχ. 'Αντωνιάδης, Μ.
Έργαζάκης, Δημ Παπαδάκης».
'ε·.ξ άλλου άπβστάλπ καί τό
—Ή πληρωμή των συντάξβ-
ων
III
τριμηνίας 1939.
Κατ' ανακοίνωσιν τού Ταμεί·
ου Ηρακλείου αί συντάξβις 3ης
τριμηνίας 1939 0ά πληρωθώσιν ώς
εξής:
1) Σύνταξις μηνός 8]βρ(ου 1939
την 31 Αΰγούστου 1939, 2) σύντα
ξις μηνός Ν)βρ~οι> 1939 την 4 8)
βρίου 1939, 3) σύνταξις μηνός Λ)
βρίου 1939 την 8 Ν)βρίου.
— Διανυκτερεύοντα φαρμα-
κεΐα.
Σήμερον 8 Αΰγούστου θά δια
νυκτίρεύσουν τα φαρμακείω Ο.
Γεωργιάδη, Κωνστ. Κ«νακκκη.
——ωρεά.
Ή κ. Μαρία Σαριδάκη
ί ό *Αλ
προσέ·
Γ
ρ Σαριδάκη προσέ
φϊρβν είς τό α*Ασυλον τής Γερόν
λύ '
κάτωθι τπλεγράφημα πρός την ,τισσας» "πλούσιον φαγητον μβτ'
Α.Μ. τόν Βαβιλέα, τόν Πρέκ&ρον ; άρτου, οίνου κετί φ^ούτων άντί έν
τής Κυββρνήσβως, Κυβερνητικόν ] νεαμήνο» μνημοαύνου της άβ«λ·
Έπίτροπον Ε.Ο.Ν. καί Ύφυπουρ : φής της Άδριανής Τζουλιά. Ό
γεΐον Τύπου καί Τουρισμοΰ: | Μβρφωτικο; Σύλλογβς Γυναιχών
«Τμήματα Ε.Ο.Ν. πβρΐφβρβίας εΰχαριστεΐ θερμώς.
Καστελλίου Πεδιάδος, πανηγυρί
ζοντα έξάλλω ένθουσιασμώ ίστορι
ζ ξ μ
κήν επέτειον συμβολίζουσαν
ίνικήν αναδημιουργίαν καί
ώ όθ έθ
έν
ίικήν ημργ κ
σαρκώνουσαν πόθους έθνους καΐ
κοινωνίας διαδηλοΰσι πίστιν καί
αφοσίωσιν συνέχισιν μεγάλον ερ
γου.
'Αρχηγοΐ 'τμημάτων
©Βόδ. Γρινάκης,
Μαρία Γιαγαλάκη».
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Τό Εκκλησιαστικήν Συμβούλι
όν της ένορίας τής κωμοπολβως
Τυμπακίου Πυργιωτίσσης.
Γνωστοποιεϊ ότι,
Πβρατωθεντος, τού έν τή ένο
ρία Τυμπακίου άνεγειρβμένου ν*
ου μβγάλου Ίεροΰ Ναού, τιμωμέ
νού έπ' ονόματι τού Αποστόλου
Τίτου, τελοΰνται, @βο& αυνευδο
κοΰντος, τα τούτου ίβρά έγκαί
νια την 20ήν Αυγουστον ήμέ
ραν Κυριακήν.
Τελοΰνται δέ κατά την ημέραν
ταύτην τα Ιερά έγκαίνια, άφ' έ
νός μέν διά νά τβλΐσθρ βεία λει
τουργίοτ, έν τω καθιερωμένω ίερω
ναώ κατά την επέτειον μνήμην
τοϋ Αποστόλου Τίτου 25ην Αυ
γούστου καΐ αφ'ετέρου διότι χατά
την ημέραν ταύτην 25 % ύγούστου,
τελεΐται έπίσημβς Άοχιερατική
Λειτουργία έν τώ έν Γορτυνι Βυ
ζαντινω Εαθβδρικφ Ναώ τού Ά
ποστόλου Ιίτβυ, πρώτου "Ιεράρ
χου Γόρτυνος Κρήτης, Ενθα συγ
χρβνως τβλεϊται κ αί επίσημον
μνημόσυνον των κατά την ήμϊ
ρκν ταύτην 25ην Αΰγούστου 1898
έν Ηρακλείω σφαγέντων καΐ ό
λβκαυτωθέντων άδελφών ημών.
Ό έορτασμός των έγκαινίων 'έ
αιται πανηγυρικές. Παρακοΐλουν
ται δθβν οί φιλίορτοι όπως προ
σέλθωσι κατά την ημέραν ταύτην
Ιί ό ΰύ
Έν Ιυμπβκίω
1939.
μρ η
4 Αΰγούστου
Τό 'Εκκλησιαστικον Συμβού
λιον.
Ό Πρόΐδρος
Παπά Γεώρ. Μαρκαντωνάκης
Πρωτοπρβοβώτϊρος
Τα μίλη
Έμμ. Όρφανουδάκης
Έμμ. Συγγελάκης
Γεώργ. Κυδωνάκης
Κωνστ. Μαράκης 3 -10
Ιδού τό δίλημμσ: νά καπνίζω ή ν Α μή καπνίζω;
Την απάντησιν
έδωσε
Τό σιγαρέττο τού μέλλοντος.
—Ή 4η Αύγβύστου εί; Ζκρβν.
Έπιβλητικώς καθ" ά πληροφο
ρούμεθα έωρτάσθη ή 4η Αύγού
ότου κίς Ζνρόν πρωτοβουλία τού
έκϊϊ σταθμάρχου Χωροφυλακής,
τής τουρισπκής έπιτροπής καί
των τμημάτων έβνικής νεβλαίας,
—Ό έβρτασμός τής 4ης Αύ·
γούστου είς Άρχαναις.
ΑΡΧΑΝΑΙΣ Αύγουστος.- Α¬
ναλόγως πρός την εθνικήν σημα
οίαν τής ίστορικής ημέρας τής
4ης Αΰγούστου, έωρτάσθη αυτή
είς την κωμόπολίν μας. Ή έορ
τή αρχίσασα δπως παντοθ άπό
την προηγουμένην ημέραν έξϊ-
τελεσθή κατά την εξής σειράν
Την 3ην Αύ ούστου καί πβρΐ
ίόραν 7πν μ. μ ή δύναμις τής Β.
Ο. Ν., οί πρόσκοποι καί μαθηταί
συνεκεντρώθησαν έν τώ σχολείω.
καί συνταχθέντβς μετέβησαν ά·
δοντες πκτριωτικά ασματα είς
τό κοινοτικόν κατάστημα, άπό
τόν εξώστην τοϋ όποίου ωμίλη¬
σε πρός αύτούς· καί πρός τόν
λαόν ό διδάοκαλβς κ. Δημ. Για
τίλης. Μ«τά τό πέρας τού λογου
τού, έκάησαν διάφορα βεγγαλι-
κά καΐ πυροτεχ» ήματα Την ΙΟην
πρωϊνήν τής επομένης εψάλη δο·
ξολογία είς τόν Ιερόν ναόν τή«
Παναγίας. Μετά τό πέρας τής δο
ξολογίας καί άφοΰ έξβφώνησβ
τόν πανηγυρικόν τής ημέρας ό
κ Ιω. Χοχλιδάκης, αί όργανώ-
σεις καί ό λαός μετέβησαν είς
τό κοινοτικόν κατάστημα, ά π' 8·
που ό καθηγητάς κ. Ευάγγελος
Δασκαλάκης ανέπτυξε τό πρό·
γραμμα καΐ τούς σχοπού^ τής
μκταβολής τής 4ης Αύγουστου
1936. Ακολούθως εγίνετο δε$ίω
αίς «Ις την λέσχην τοθ έθνικοΰ
Μορφωτικοΰ Συλλόγου. Την 6 Ι
σηϊρινήν σύσσωμος ό λαός τϋς
κωμοπόλβώς μας προσήλθεν είς
την κοινοτικήν πλατείαν, δ «ου
ϊΐχβ ατηθή κυλικεΐον καί υπό
τούς ήχους τής Κρητικής λύρας
έχορεύθησαν υπό νέων Κρητικοί
χοροί καί Ιψάλησαν πατριωτικά
ασματα. Μετά ταυτα έκηχολού
θησβ λαμπαδηφορία καί διασκί
δασις μέχρι τοδ μεσονυκτίου, ό πό
τι καί έληξεν ή ώ^αία Έθνική
έορτή. Μ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό 1ης Σε·
πτεμδρίου τό οίκημα τοθ πρώην
5ου ΔηιιοτιχοΟ Σχολείον κείμενον
παρά την Καινοΰργιαν Πδρταν,
επί τής πλατείας Μοροζίνη Πλη
ροφορίαι παρά τώ χ Ιω. Ζχϊμά·
κη χαφεπώλη δδός "Εβανς.
Ή Μόδα θριαμβεύει
μόνον είς τα παπού-
τσια Μερατζούλη.
$1
Ι

Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έ'ναντι Παλ,Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωία Τετάρτης
9 ΑΟγοΟστου 1939
120 Ώρα
ΟΙ ΓΙΡΜΑΝΟΙΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ
ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΙΝ
ΤΑΣ ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΟΗΟΥ
ΣΤΡΑΤΛΡΧΟΥ ΣΜΙΓΚΛΥ ΡΙΤΖ
ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΩΣ
" ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγούστου (τού άν·
ταποκριτοΰ μας)-— Σημερινά τηλεγρα-
φήματα πρός τό Αθηναϊκον Πρακτο¬
ρείον, άναφέρουν ότι οί Γερμανοί μαί·
νονται εναντίον τοΰ Πολωνού σχρατκρ·
*ου Σμίγκλυ Ρίτζ διά τάς τελευταίας
δηλώσεις επί τού Γερμανοπολωνικοΰ
ζητήμαχος.
Ό Γερμανικός τύπος τονίζει ότι
αί δηλώσεις τού Πολωνοΰ στρατάρχου
«ποτελούν εγκληματικήν πρόκλησιν.
Πάντως προσβέτει ότι τό γ'. Ράϊχ
είνε άποφασιάμένον νά αντιδράση αθενα
ρώς εναντίον των Πολωνικών σχεδίων
καί νά επιβάλη τελικώς τάς άπόψεις
τού.
ΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΑΙ ΗΓΕΤΑΙ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΟΥΝΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγούστου (τού άντα
ποκριτού μας).— Καθ' ά τηλεγραφείται
έκ Βερολίνου οί έθνικισταΐ ηγέται τού
Δάντσιγκ ανεχώρησαν έκ τής ελευθέρας
πόλεως προτιθέμενοι νά αυναντήσουν
τόν καγκελλάριον Χίτλερ.
Ώς άφήνεταινά εννοηθή,ή συνάντησις
αυτή Χίτλερ καί έθνικοσοσιαλιστών ή>
γετών, σχετίζεται μέ την έν Δάντσιγκ
κατάστασιν καί τάς προθέσεις τής Γερ-
μανίας νά πολιτευθή άποφασιστινώτερον
άπέναντι τής Πολωνίας.
Εις παραμονάς
νέας κρίσεως εις την Ευρώπην;
Πληροφορίαι τοΰ Γαλλικοΰ τύττου.
ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΑ
Η ΝΕΑ Ι.ΠΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗ
ΙΣ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Αύγούστου (16ι
αιτέρα ύπησεσία τής «Άνορθώ
σεως»).—■ Άνασκοπων σήμε
ρον την διεθνή κατάστασιν δ
γαλλικός ιύκος, έκφράζεται
μετ* άπαισιοδοξΐσς, ηροβλέ
ττων νέαν επικίνδυνον κρίσιν.
Ή «'Εποχή> γράφειδα ό κΐν
δυνος τοθ πολέμου είναι εί-
πέρ ποτε κσί άλλοτε μεγάλος.
ΟΙ στρατιώται τοθ Ραϊ, τονΐ
ζει, είναι ετοψοι ούχι δ ά γυ
μνάσια, ώς προφατσΐζονται,άλ
λά διά πολεμικήν δράσιν
Ή «Όρντρ» γράφει: «Νέα
κρίσις θά έκρανή όσονοοπω
άνάλογος μέ την τοθ παρεΚ
θόντος Σεπτεμβρίοι».
Ή «Ζουρνάλ» ΛτΐοφσΙνετσι
δτι αί στρατιωτικαί ηροετοι
μασίαι *(ς τάς ότοΐσς προ
βαΐνει τό Ράϊχ ΰπερβαΐνουν
είς έκτασιν όλας τάς προη
γβυμένας.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 8 Αύγούστου.
— ΟΙ χύκλοι των Παρισίων,
ώς τηλεγραφείται εκείθεν, ά
ναμένουν την 12ην τρέχοντος
τολμηρά διαβήματα έκ μέριυς
τής ΓερμανΙας καί Ιταλίας
τα όΐτοΐα, λέγουν, θά σηαά·
νούν την «έναρξιν εύρωιτσϊοθ
πολέμου. ΑΙ διαδόσεις αυταί,
όφΕΐλονται, ώς τονΐζουν Ι γ
κυροι προσωπικότητες τής Γερ
μανΐας, είς πρόθεσιν τής Γαλ
λικής κυβερνήσεως νά πρν
καλή ανησυχίας καί νά πά
ρουσ.άζη ώ; λίαν έττικεΐμβ-
νόν τόν πόλεμον διά νά δ
καιολογί) τάς τεραστίας πό
λεμικάς δαπάνας της καί τάς
θυσίας π->ύΰποβάλλη τόν γαλ
λικόν λαόν διά τούς έξοπλι·
σμούς. ΌΓερμανικός τύπος ά
φ>ερώνει έπΐσης ευρύτατα σχό
λια είς τόν τελευταίον λό
γον τοθ Πολωνοθ στρατάρ
χου τόν οποίον έκικρΐνει
δοιμύτατα. Ή «Εφημερίς τοθ
Χοηματιστηοίου» γράφει ότι
ό λόγος τοθ κ. Ρΐτζ Σμίγκλυ,
Αποτελεί Ιταμήν πρόκλησιν.
Ό «ΈγχώριοςΆγγελιαφόρος»
άναφεοόμενος είς τόν λόγον
γοΟ ΠολωνοΟ άρχιστρατήγου
καί είς την τύχην τοθ Δάν·
τσιγ γράφει ότι είναι μέν
βεβαία δυνατόν νά καταστρα
φς»0ν τα (στορικά μνημεΐα
τής παλαιάς αυτής γεομανι
κης πόλεως διά τοθ τηεβό
λου, δέν είναι θμως δυνα
τόν νά κλονισθή ή πίστις των
κατοΐκων τοθ Δάντσιγκ πρός
την μητέρα Γερμανίαν.
Τό Δάντσιγκ
καί αί Άγνλορωσσικαι συνομιλίαι.
Ή Εύρώπη, απέραντον στρατόπεδόν.
ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγούστου (τού άν
ταποχριτοΰ μας).— Αύριον (σήμερον)
άναμένεται ή έπίσημος ανακοίνωσις τού
άνασχηματισμού τής Ίσπανικής χυβερ·
νήσεως.
Έπίσης σήμερον θά ανακοινωθεν
χαί τα όνόματα των προσληφθησομένων
νέων ύπουργών τοΰ Φράνκο.
ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
Ι ΕΠίΤΡΟΠΗ ΤΗΣ. ΕΑΛΗΝίίίΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτού μας).— Την προσέχη Πα¬
ρασκευήν (μεθαύριον), αναχωρεί διά
Βερολίνον ή υπό τόν Διοικητήν τής
Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Ήαρβαρέσ·
σον έπιτροπή.
Ή υπό τόν κ. Βαρβαρέσσονίντιπρο-
σωπεία, θά διαπραγματευθή ώς γνωστόν
την ανανέωσιν τής έλληνογερμανικής έμ
πορική συμβάσεως.
ΤΟ Χ8ΕΣΙΗΟΝ ΓΕϊΜλ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟΝ
ΟΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΟΡΟΟΥΟ1ΥΡΓΟΥΚ.ΜΕΤΑ:Α
ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγούστου (τού άντα
ποχριτοΰ μας)—. Άπόψε οί εμποροι
Αθηνών παραθέτουν γεθμα είς Κη·
φισσιάν πρός ιιμήν τού πρωθυπουργού
κ. Ί. Μεταξά.
«ΓΟΡΑΣ6Η.ΑΝ Υ Π Ε Ρ ΧΙΛΙΑΙ
ΣΠΑΡΤ1ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγούστου (τού άν¬
τα Πθχριτού μας).— Υπό τού υπουρ-
γείου τής Γεωργίας ήγοράσθησαν
1 4ΟΟ σπαρτικαί μηχαναί.
Αι μηχαναί αύται Θέλουν καταν·μη·
θή είς τάς διαφόρους σιτοπαραγω-
γούς περιφερείας τού Κράτους.
II
ΛΝΟΑΟΣ ΤΗΣ 8ΕΡΜ0ΚΡΑΣΪΑ.
38 ΒΑΘΜΟΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγούστου (τού «ντα
ποκριτοΰ μας).— Κ αί σήμερον έβημει
ώθη άνοδος τής θερμοκρασίας έν Ελ¬
λάδι.
Είς ' Αθήνας τό θερμόμετρον έδει.
σήμερον 38 βαθμούς.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Αύγούστου
(ίδ. ύπηρεσΐσ).— Ό διπλωμα
τικός συνεργάτης των «Τά¬
ϊμς» τονΐζει σήμερον είς βα
ρυσήμαντον άρθρον τού Βτι
κατά την ανταλλαγήν των
τελευταΐων διακοινώσεων με
ταξύ Πολωνίας καΐ των άρ
χων τής πόλεως Δάντσιγκ
αμφότερα τα μέρη επέδειξαν
μετριοπάθειαν καί καλήν θέλη
σιν, άλλά τό γεγονός ο,ύτό
δέν άπομακρύνει τούς κινδύ
νους. Αντιθέτως, ουνεχΐζει,
πρόκειται νά συμβοθν σοβα¬
ρά γεγονότα μετα την συνάν
τησιν τοθ κ. Φόρστερ μετά
τοθ Φύρερ παρά τοθ όποί-
ου καί θά λάβη όδηγΐας.
Ουδείς δμως πρέπει, καταλή-
γει ό Άγγλος διπλωμάτης,
ν' άμφιβάλλη 5ιά την στάσιν
πού πρόκειται νά τηρήση ή
Αγγλία έναντι των άναμενο
μένων γεγονότων.
Ό Τδιος άρθρο·) ράφος άσχο
λούμενος μέ την επιστροφήν
τοθ κ. Στράγκ έκ Μόσχαςΐ
γράφει δτι πσρεκάμφθη πλέον
τό δυσχερές σημείον των Αγ ·
γλοσοβιετικων συνομιλιων καί
ότι ή συμφωνία πρέπει νά θε
ωρήται βεβαία καί προσΕχής.
'Η εφημερίς «Χρονικά» δή
μοσιεύει σήμερον βαρυσήμαν|
τον άρθρον προκαλέσαν ζωη
ράν εντύπωσιν είς τούς πολι
τικούς καί διπλωματικούς κύ
κλους τής Εύρώπης. Ή έφημε
ρ!ς παρομοιάζει την Ευρώπην
μέ στρατόπεδόν είς τό οποίον
ευρίσκονται αυτήν την στιγ
μην 10 έκατομμΰρια στρατοθ
έτοΐμου κρός δράσιν.
Ή καταστασίς, έπιλέγει ή
έγκριτος αγγλικη εφημερίς, εί
ναι σοβαρωτάτη διότι τό παι-
χνίδι ευρίσκεται είς χείρας
τής Γερμανΐας ή ό ποία έπιμέ-
νει είς τάς αξιώσεις της επί
τοθ Δάντσιγκ. Ή εφημερίς
συμπεραίνει έν τούτοις δτι εί¬
ναι δυνατόν νά παρακαμφθή
δ πόλεμος εάν άναπτύξουν
δραστηριότητα καί έπιδεΐξουν
άποφασιστικότητα τα κράτη
τοθ «μετώπου είρήνης».
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Αύγούστου Τη
λεγραφοθν έκ Τόκιο δτι συνήλ
θε σήμερον τό υπουργικόν συμ
βούλιον κατ' αίτησιν τοθ ύ
πουργοθ των Στρατιωτικών
στρατηγοθ Ούταγκάκι καί συ
νεζήτησεν επί τής έν Εύρώπη
καταστάσεως καί τής έναντι
αυτής στάσεως τής ΊαπωνΙας.
Ήσυνεδρίοσις διήρκεσε πέν
τε ώρας χωρΐς ν' απολήξη είς
ουδέν άποτέλεσμα. Πάντως
οί στρατιωτικαί άσκοϋν πίεσιν
δπ«>ς ή Κυβέρνησις υπογράψη
στρατιωτικήν συμμαχίαν μέ τα
κράτη τοθ άξονος.
Κατ' άλλα τηλεγραφήματα
τό κινεζικόν δολλάριον έση
μεΐωσε νέαν ύποτΐμησιν σήμε
ρον. Υπό των Ίαπώνων έκδη
λοδται αίσιοδοξΐα, ώς πρός
τάς έπαναλαμβανομένας Αγ
γλοΐαπωνικάς συνομιλίας.
33 Πρωϊνή
ΕΞΑΙΡΕΤΛΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΟΠ ΑΓΓΛΙΚαΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
ΑΤΙΝΑ ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΠΟ ΧΟΕΣ
ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉ
ΟΓΑΛΛΟΣ ΗΑΥΑΡΧΟΣκ ΝΤΑΡΛ4Η
ΑΘΗΝ %.Ι 8 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτοΰμας).—Τηλεγραφούν έκ Λον
δίνου καί Παρισίων Οτι ό τύπος αμφο¬
τέρων των χωρών εξαίρει την σημασίαν
των αγγλικών ναυτικών γυμνασίων τα ό-
ποία άρχίζουν σήμερον είς τας ακτάς
τής νοτίοι » Ιγγ,λία;.
Τα γυμνάσια παρακολουθή έπιβαί-
νων πολεμικού ό άρχηγό; τοΐ γαλλιχού
ναυτικοΰ έπιτελείου ναύαρχος κ. Νταρ.
λάν.
Τα άγγλικα ναυτικ* γυμνάσια θα αυ·
νεχισθώαιν επί αρκετάς ημέρας.
ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΕΥΡΥΤΑΤΑΣΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΑΕΡΟΠΑΑΝΰΝ Μ ΣΤΟΛΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγούστου(τού «ντα
ποκριτού μας). — Αναφορικώς μέ
τα άγγλικά ναυτικά γυμνάσια τηλεγρα¬
φείται ότι ταύτα κυρίως είναι άερο·
πορικά, περιλαμβάνοντα άσκήαεις άερο
πλάνων καί στόλου είς εύρείαν άκτϊ·
να.
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΑ
ΤΩΝ ΥΨΗΛΟΝ ΜΑΣ ΞΕΝΟΝ
ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
Χθές την 11 π. μ. εξήλθεν
είς την πόλιν μας έπ' αύτοκι·
νήτου συνοδευόμενος υπό των
ύπασπιστων τού ή Α. 3. Υ. ό
Διάδοχος τοθ ΡουμανικοΟ θρό
νού Μέγας Βοεβόδας Μιχαήλ
έκδραι,ών χάριν άναψυχής υέ
χρι ΚνωσοΟ. Ήδιέλευσις διά
των όδων τής πόλεως τοθ Δι
αδόχου τοθ ΡουμανικεΟ θρό
νού, έχαιρετΐοθη διά θερμων
εκδηλώσεων τοθ λαοθ. Σημει
ωτέον δτι ό πρίγκηψ κατήλθεν
έκ τοθ ούτοκινήτου τού επί
τής πλατεΐος Νικηφόρου
Φωκδ, έπίόλιγόλεπτον, γενόμε
νος αντικείμενον ένθουσιωδών
έκ&ηλώσεων άπό μέρους τοθ
παρισταμένου πλήθους.
Έπιστρέφων έκ ΚνωσοΟ ό
Ρουμανος Αιάδοχος διήλθε
διά τοθ προαυλίου τοθ Μη
τροπολιτικοΟ ναοθ είς την λε
ωφόρον Άνδρέου Καλοκαιρι
νοΟ άγοράσας διάφορα εΐδη
έκ καταστημάτων μεθ' δ επι
βάς τοϋ αύτοκινήτου τού
έιτέστρεψϊν είς τόν λιμένα
έπιβιβασθεΐς τής βασιλικής θα
λαμηγοθ. Τό άπόγευμα ό Β α
σιλεύς Κάρολος καί ό Διά
δοχος Μιχαήλ επεσκέφθησαν
τό Μουσείον.
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΠΤΗΣΙΣ
ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟΝ
'Υδροπλάνα Ιχ των εδριακομί
νων Ιττί τοθ θωρηκιοθ «Μζλαγια»
εξετέλεσαν χθές πρό μεσημβρίας
υπέρ την πόλιν πτήσεις διαρχιίας
μιοΐς ώρας περίπου
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ανεχώρησε δια τάς θερινάς δια·
κοπας εί; Αθήνας, ό Εισαγγελεύς
Ήλί χ. Δ. ΒλΙ
ΤΟΚΙΟ 8 Αύγούστου.—Ό ύ
πουργβς τίιν Εξωτερικών χ 'Αρί
τα άνεκοίνωοεν ότι αί άγγλοι*
πωνικαί ύιαπραγματεύβεις έπανα
λαμβάνονται οημβρον τό «πόγΐυ
μα ή αυριον την πρωΐαν.
ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ8 Αϋγούατου.-
Ό στρατπγος ^.Φράνκο προβαίνει
είς εΰρβΐοιν άναύιοργανωσιν ολων
τΰν ΰπηρΐσιων και είώικώτΐρον
τής «Ίσπανικής Φάλαγγος».
ΡΩΜΗ 8 Αύγούστου.—Τό πρ«
κτορεϊονΤρασκοντινανταλίΒοιρσο
βία) χαρακτηρίζβι ως τ*λ(ί«ς ά
βάσιμον την πληροφορίαν καθ'ην
είς τας αυνομιλίας, αΐτινες θά ύΐϊ
ξαχθουν είς Μοσχαν θά μβταισχη
καί ή Πολωνία.
ΡΩΜΗ 8 Αύγβύστου.- 'Ελη
{«ν χθές τα γυμνάσια τού Ίταλι
κου οτρατοί) με.ίκανοποιητικώτα
τα άποτελβσματα.
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 8 Αύγβύστου.-
Άγγλική αποστόλη θά έηισκβ
φθο προβεχνς τας ΒαλτΐΜάς
ρας καΐ τό Δάντσιγκ.
ΜΟΝΑΧ.ΟΝ 8 Αύγούστου -
Αφιχθη σήμερον ενταύθα ό πρόϊ
όρος τής Γερουσίας τοΰ Δάντσιγκ
Φόρστερ βστις καί μετέβη άμεσος
αίς ΜπβρχτεαγΜάντβν πρός α»
ναντησιν τοϋ Χίτλερ.
ΡΩΜΗ 8 Αύγούβτου.—Ή Άν
γλική κοινή γ«ώμη πιστΐύει έ τι
αί ίιαπραγματεύσϊις τής Μόσχας
θά παραταδουν βίαέτι επί πολύ.
ΤΟΚΙΟ 8 Αύγούατου.-Το προι
κτορβϊον Ντομέϊ μετοιδίδει ίτι ή
Ίαπωνιχή κυβέρνησις θά λάβη
αΰοτηρά μίτρα εναντίον τής Αγ
γλίας έαν αυτή δέν επαναλάβη
τας διαπρβιγμ«τ(ύβεις μέ την Ί«
πωνίαν.
ΒΚΡΟΛ1ΝΟΝ 8 Αΰγούβτβυ.-
Ή Γβρουοία τού Δάντσιγκ επι
βεβαίωσε καί γραητως την προφο
ρικήν βότής διαβιβαίωσιν,δτι δέν
προχΐιται νά πρββή «Ις οτέρηοιν
των δικαιωμάτων των Πολων&ιν
έπιθϊΜρητΝν των έν Δάντσιγκ
τϊλωνίίων.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
Κατά τόν προχθεσινόν πό*
δοσφαιρικόν άγωνα μεταξύ
των όμάδων «Ήρακλής» καί
«Απόλλων! τής ΆλεξανβρεΙ-
άς νικήτρια άνεδεΐχθηή πρώτη
επιβληθείσα διάτερμάτω4—1,
Η ΕΜΠΟΡίΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΜΗΝΑ
'Υκό τοθ Τελωνιίου ΉρακλεΕ
ου δίΐεδλήθη είς τό Υπουργείον
Έθν. Οίκονομίας στατισχική περί
τής ίμπορικής κινήσεως Ήραχλεί
ου κατά τίν παρελθόντα Ιούλιον
Κατ' α&φ τα είσαχθέντα διά τοθ
ΤελωνεΕου μας προϊόντα κατά τίν
έν λόγφ μήνα άνήλθον είς 2 652.
941 χιλιόγραμμα συνολικήν άξίας
δρχ. 11 964 020 χά δέ έξχχθίντα
είς 1 071 972 χιλιόγρϊμμα άντι-
προσωπεύονΐα αξίαν δρχ. 19.703
853. Έ/ συγκρίσει μέ χον αντί
στοιχον μήνα τοθ Ιςους 1938 αί
είσαγωγαί μας δπιλείφϋηοαν %»·
τα 11.407 748 δρχ. αί 5έ |ξ*γω
Υ*ί μ«ς ηυξήθησαν κατά δρ·/.
652 794. Α
ΑΠΕΠΛΕΥΣΕ
Τ0 ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ
Άπέπλευσε χθές κατευθυνό
μενον είς Αλεξάνδρειαν τό
πρό όκταημέρου καταπλεθσαν
είς τόν λιμένα μας βοηθητικόν
τοθ άγγλικοθ στόλου «Ρί·
σορς».
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟΥ
Υπό τοθ Γεν. Χημεΐου τοθ
Κράτους προεκηρύχθη διαγω
νισμός διά την πρόσληψιν δο-
κΐμων χημικών. Λεπτομερείς
πληροφορίαι παρέχονται υπό
τοθ ένταθθα παραρτήματος
τοθ Κρατικοθ ΧημεΙου.
ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΣ
Επανήλθε χθές άεροπορι
κως ή ομάς των δεσποινίδος
ήτις έξεΐιοοσώτΐησε κατά
τάς λαϊκάς εορτάς τοθ ΣταδΙ
ου έ«ιί τβ προχθβσινβ έπετεΐω
της 4ης Αύγούυτου την πόλιν
τοθ Ηρακλείου,
ΣΥΝΟΜΙΑΙΑ ΑΓΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΚΑΙ ΓΑΛΛΟΥ Ε ΠΙΤΕΛΑΡΧΟ Υ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγούστου (τού άν.
ταποκριτού μας). — Ό άρχηγός τοβ
γαλλικού ναυτικού έπιτελείου ναύαρχος
χ. Νταρλαν εγένετο δεκτός υπό τοΟΒα·
σιλέως τ^ς Αγγλίας Γεωργίου είς
μακράν εγκάρδιον σονομιλίαν.
ΒΑ ΜΕΤΑΣΧΗ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
Η ΑΗΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΑΘΗΝ%.Ι 8 Αύγούστου (τού άντ*
«οκριτού μας.)—Αγγέλλεται έκ Λον-
δίνου ότι είς τα κυρίως άεροπορικά γυ·
μνάσια, θά μετάσχη καί ή άντιαεροπο·
οική άμυνα τής * αγγλίας ή όποία καί
εχει χινητοποιηθή σχετικώς.
Ο ΓΑΑΑΟΣ ΕΠΙΤΕΑΑΡΧΗΣ
ΒΛ ΜΕΤΑίΧΗ Τΰί ΚΡίΤΙΚΗί ΤΟΗ ΓΥΜΗΑΪΙΟΗ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγούστου (τοΰ άν.
τοιηοκριτού μας).— Νεώτεραιπληροφο»
οίαι εκ Λονδίνου άναφέρουν ότι ό Γάλ-
λος έπιτελάρχης κ. Νταρλαν μετέχων
τής κριτεκής των γυμνασίων τού άγγλι-
κου στόλου, θα συνομιλήση μετα των
"Αγγλων συναδέλφων τού ' επί παντός
ζητήματος άναφερομένου είς τού; έξο
πλισμούς Αγγλίας—Γαλλίας καί τόν
συντονισμόν τής μεταξύ αυτών πολε-
μικής συνεργαισίας.
ΑΓΓΕΛΑΟΝΤΑΙΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
ΡΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας.)—Τηλεγραφοΰν έκ τού
εξωτερικού ότι μεταξύ Ρωσσίας καίΊτ·
πωνίας θά άρχίσουν συνεννοήσεις πρός
διακανονισμόν ωρισμένων ζητημάτων
ενδιαφερόντων τας δύο χώρας.
ΟΑ
ΤΟ 2ΗΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΧΑΛΙΝΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγουστον (τού άν
ταποκριτοΰ μας.)— Κ.*τά τας υπαρχού
σας πληροφορίας δια τ«ς συνεννοήσεις
Ίαπωνίαςκαί Ρωσσίας, συμπληρωματΐ·
καί πληροφορίαι άναφέρουν ότι δι* αύ·
των έπιζητείται ό διακανονιβμός των
ζητημάτων τής νήσου Σαχαλίνης άτιν*
προεκλήθησαν τελευταίως έξ άφορμής
της εκμεταλλεύσεως των έκεί πηγών πε-
τρελαίου καί άλλων μεταλλείων, διάή
άηοίαν ένβιαφέρονται οί Ί«π«>ν·β·

ί

Μέγεθος Γραμματοσειράς