97636 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5236

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

8/8/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ '
ΥΠΕΥΒΥΙΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
ΑΙγύπτου
ίτησία λίραι 8
Ιξάμηνος Ι
Άμεριχής
Ιτησία δολ. 10
ίξά μηνός » 8
«σία φύλλον
άραχ. 3
ΤΡΙΤΙ
8
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1939
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5236
ΕΛΛΑΣ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Άπό τβϋ άπβγεύματος τής
Κυριακής ευρίσκεται είς την
πόλιν μας ή Α. Μ. ό Βασι¬
λεύς τής Ρουμανία; Κάρβλος
μετά τού μεγάλβυ Βοεβόδκ
—δικδόχβυ τβϋ θρόνβυ Μι¬
χαήλ. τΗλβε διά νά επισκε¬
φθή τό μουσείον, τάς αρχαί,
ότι,τας καί τα άλλα αξιοθέα-
τα τής πόλεως καί τού νο-
μοϋ μας. Ταξιδεύει υπό αυ¬
στηρόν Ινκόγνιτο καί ή επί-
σχεψίς τού δέν ίχει επίση¬
μον χβρακτήρα. Ό έρχομός
τού έν τούτοις έδωκε την εύ
καιρίαν είς τόν λαόν τής πό
λεως μας καί τής Κρήτης ό ·
λοκλήρου νά εκδηλώση τα
αίσθήματα τής φιλίας κχι τής
βαθείας εκτιμήσεως τού πρβς
Αυτόν καί τό ϊθνο; Τού. Ή
παρουσία δέ καί των αγγλι¬
κών πολεμικών σκαφών είς
τόν λιμένα μας, παρέσχε την
ευκαιρίαν είς θερμάς έκδη-
λώσεις των στενών καί έγ-
καρδίων σχέσεων πβύ συνδέ-
βυν τα τρία έθνη, την 8α-
λασαβκράτειραν Μ. Βρεττα-
νίαν καί τάς δύο Βαλκανι-
κ»ς φίλας καί συμμάχβυς,
την Έλλάδα καί την Ρουμα
νίαν.
Τό Ηράκλειον ένσ«ρκώ-
νον έν προκειμένω τούς πά
νβλληνίβυς πόθους καί έκδη
λώνον τα αίαθήματα όλβκλή
ρου τού "Εθνβυο ύπεδέχθη
τόν Ρβυμάνβν Βνσιλέα με
ενθουσιασμόν χαί εγχαρδιό-
τητα πβύ ύπερέβαινον τάς α¬
πλάς τυπικάς φιλοφρονήσεις
καί τας συνήθεις έκδηλώσεις
φιλοξανίας, τής φιλοξενίας
πού αποτελεί έν ά «ό τα κυ
ριώτερα γνωρίσματα καί τας
μεγαλυτέρας *ρετας τού 'Ε-
θνους μας. Τόν ύπεδέχθη μέ
θερμήν καί χαράν, μέ εν¬
θουσιασμόν παλλόμενον άπό
τα εΐλιχοινέατερ» αίσθήμα¬
τα. Καί ήτο φυσικόν τουτο.
Ή Ελλάς καί ή Ρουμανία
συνδέονται σήμερον δια συμ
φώνου φιλίας καί συμμαχίας.
'Αποτελοϋν καί αί δύο μέ-
λη τής Βαλκανικϊ,ς Συνεν·
νοήσεως, τοΰ όργανισμοΰ πού
αποτελεί Ιρεισμα τής είρή-
νης είς την χερσόνησον
τού Αΐμου καί την έγγύς
Ανατολήν. 'Ακολουθοϋν κοι
νήν πολιτικήν. Έμπνέονται
από τα Ιδία Ιδεώδη. 'Απο.
βλέπουν είς κοινούς σκοπούς.
Συνεργάζοντβι είς ολα τα
πεδία. Έχουν «νεπτυγμέ·
ν άς τάς οικονομικάς καί έμ
πορικάς σχέβεις των. Καί
φρουροΰν άπό κοινοϋ μετά
των άλλων φίλων καί συμμά-
χων των Βχλκανίων, την εί
ρήνην κκί την τάξιν. Έχτός
δμως ίλων αύτβν, ή Ελλάς
καί ή Ρουμανία εχβυν έν
πολλοΐς καί κοινήν ίστορί-
αν. Οί διαπρεπέστεροι έκ
των συγχρόνων Ρβυμάνων
πολιτικών, έπιστημόνων, άν
θρώπων των γοαμμάτων χαί
των τεχνών, εΙναι5 Έλλην ι
κης—Βυζαντινής καταγωγής.
Φέρουν έλληνικά όνόματα
χαί όμιλβΰν θαυμααίως την
Ελληνικήν Εί; την Βλαχί
«ν έπίσης ώργανώθη τό πρώ
τον ή έλληνική έπανάατασις.
Άπό τό έ δα φός τής σημερι
νής Ρουμανία; άνεπήδησεν
ή φλόγα της Έθνιχής μας
εξεγέρσεως. Είς την Ρουμα.
νίαν έζησαν επί μακρούς αί
ώνας εκατονχάοες χιλιάδες
Έλληνες, ίπως ύπάρχουν ά-
κόμη καί σήμερον. Είς την
Ρουμανίαν ήνθισαν καί τό
εμπόριον καί τα γράμματα
καί αί τέχναι τής Ελλάδος.
Καί κατόπιν μετά τήνάποτίνα
ξιν τοΰ ξένου ζυγβΰ, τα δύο
φίλα έθνη έβάδισαν ήνωμένα
είς τόν κοινόν δρόμον της
προόδου καί τής άναπτύξεώς
των. Σύμμαχα ευρέθησαν
καί κατά τόν παγκόσμιον πό
λεμον. Καί παρέμειναν φί¬
λα, ειλικρινώς συνεργαζέμε-
ν«, χωρίς ποτίγ ουδέν νέφος
νά σκιάση τάς σχέσει; των.
Καί «άρθρον πάλιν, είς αύ¬
τάς τάς κρισίμους ώρας τοΰ
συγκλονισμοΰ τοΰ κόσμου
άπό τούς ύποχθονίβυς χρα-
δασμούς τοΰ κοχλάζοντος πό
λεμικοΰ ήφαιστείσυ, τα δύο
έθνη Ιστανται παράπλευρα
στενώς συνεργαζόμενα καί
διατηρβϋντα τα είλικρινέστε
ρα αίσθήματα. Μέ αύτά τα
αίοθήματα της εγκαρδιότη¬
τος τό Ηράκλειον ύπεδέχθη
τόν Αρχηγόν τοΰ Ρβυμανι
κου Έθνβυς Βασιλέα Κάρο·
Χον χαί τοΰ απηύθυνε τό:
Καλώς ήλθε!.
Η ΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
Ώς έγράψαμιν προχθές, τδν
πανηγυρικήν τής ημέρας χατά
τόν έορτααμδν τής 3ης έπετείου
τΐ)ς Κρατικάς μΐταβολής^ίΐς 4ης
Αύγουστος είς την πόλιν μας,
εξεφώνησεν άπό τοθ εξώστου τής
Νομαρχίας δ διευθυντάς τοθ Λυ
κείου ό «Κοραήί» χ. Έμμ. Πε¬
τράκης. Τό πρώτον μέρος τοθ λό·
γου αύτοθ δημοσιεύομεν σήμερον:
'ΛγαπητβΙ Συμπολίται,
Είς την ζωήν των λαών οί με
γάλες έθνιχές ήμερομηνίες πού
μεταβάλλοντ3 ιδκολα λόγφ τοθ
χαρακτήρος των σέ πάνϊημες έ·
ορτές—όμειάζουν μέ τάναπαυτή
ρια πού αυνανΐφ χανείς κατά
την ανάβασιν είς τα ψηλα
βουνά. "Οπως οί όρειδάτΐς άπό
ταναπαυτήοια αύτά μποριθν χαί
ρίχνουν τό βλέμμα πρός τα χάτω
—πρός τόν διανυμίνον δρόμον—
χαί μέ ίκανοποίηαι γιά δ,ΐι χά
τώρθωσαν, παΐρνουν χαινούρια
δύναμι γιά νά Ιξαχολουθήσουν
την κοτιιώδη πορείαν των πρός
την χορυφήν, ίτοι άπαράλλαχτα
χαί α λαοΐ, χαχά τάς μεγάλας
έπετιΐους τής έθνιχη-ς ζωής τω",
ευρίσκουν την ευκαιρίαν νά άναμΐ
τρήσο^ χαί νά έκτιμήαουν τό τί
κατώρθωσεν ό μόχθος κι' ή προ¬
σπαθεία χων είς τόν δρόμον τής
εξελίξεως χαί δυναμωμένοι τώρα
χι' άνάλαφροι μέ τό σιιναίαθη
μα ττ]ς χαρας, τί]ς χαρδς πού
συνοδεύει την κάθε νίκη στον
τρβχύν 5γώνα τής ζωήί, έξακολου
θοθν την πορείαν γιά την χατά
χτησι υψηλοτέραν χορυφών αν¬
θρωπίνης προόδου.
Ή 4η Αυγουστον κατέλαβεν ή
δή την θίσιν της άνάμεσ' άπό τίς
κιο ΙξΛΐί€ΐι>έ; ΈΗνιχές ήμερο
χά Ι θά άποτιλ^ %1ς ν>>£
αίιονας τής άπό τώρα χι' Ιπειτα
ζωής τοθ ΈλληνιχοΟ "Εθνους
φωτεινόν σταθμόν, τόν οποίον ό
ίστορΛχός τοθ μέλλοντος δέν θά
δυαχολευθη" νά χαρακτηρίση ώς
αφετηρίαν χαί ορμητήριον πρός
χαταχτήσεις νέου χαλυτέρου 'Ελ
ληνιχοθ ΠολιτιομοΟ.
Διότι τί είνε ή 4η Αύγού
ότου; Ποίον τό περιεχόμενον καί
ή οημασΕα της; Καλυτέρα παρά
οιαδήποτε διαλεγμένα καί ώ-
ραϊα λόγια, μεριχές χαρα τηρι
σιιχές είκόνες άπό την ζω
ήν τοθ ΈλληνιχοΟ χράτοιις
πρό χαί μ«τά την 4τ,ν Αύγού
ατοα τοθ 1936 θά έπιτρίψουν
ιίς τόν χαθένα διά τί}; συγκρί
οβως νά έκτιμήση μόνος τού
την σημασίαν χαί νά άναμε-ρήση
τίς άνυπολόγιστες εύΐργετιχές
συνέπειΐς πού ίχ' ή μερά αυτή είς
την εξέλιξιν τής Ελληνικάς ζω
ή; Κι' οΊτοιι τα πράγματα μιλοθν
τα λόγια περιττεύουν.
"Ας είσέλθωμίν λοιπόν κατα
πρώτον (Ε( τα διχαστήρια τής
προαυγουστιανής περιόδου. Εί;
τό Καχοοργιοδιχεΐον τής πόλεώς
μας ώ; ίνορκος επί σειράν έ
των γνωρίζω, βτι σέ καθ· ού
νοδο συνήθως έξεδιχάζοντο δύο
χαί τρείς χαί πιρισσότεροι πολ
λίκις φόνοι χαί άλλα τόσχ έξί
αου βαρεία έγχλήματα. Είς τό
15ιον δικαστήριον χατά τα δύο
τελευταία ϊτη γνωρίζω χαί πά¬
λιν έξ ιδίας πείρας ώ; ίνορχος,
5τι σέ πολλά δεχαπενθήμερα τό
πινάχιον είνε τελείως λευκόν
χχΐ γενιχώτερα δέν άπαβχολβΐτη
συχνί τό Κ*χουργιοδιχε!ον μέ
φίν&υί ναΐ άλλας οιβχράς χαχά
πατήσΐις των νόμων. Καί αυτή
ίχόμτ) ή αίωνό|1ιο, Λο«ίν«ι« ίής
Οί υψηλοΐ επισκέπται μας
Ο ΜΕΓΑΣ ΒΟΕΒΟΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Διάδοχος τοθ ΡουμανικοΟ θρόνου συνεττιβαίνων της ναυ^οχού
σης είς τό« λιμένα μας Βΐσιλικής θαλαμηγοθ. Ό Μέγας Βοββόδας
σονο&εύει ώ: γνωστόν τόν ιτατέρα τού Βασιλέα Κάρολον καθ" δλο
τό ανά τό Αϊγαϊον τελευταίον ταξίδιόν τού.
5παίθρου, ή ζωοχλοπή, τείνΐι νά
εξαλειφθή. Καί δ,τι συμβαίνει είς
τα Δΐκασχήρια τοθ Ηρακλείου,
τό Ιδιον περίπευ συμβαίνει είς
£λα τα διχαστήρια τοθ χράτους.
ΤΙ βροντοφωνεΐ τό γεγονός οιδ
τό τό ψηλαφητόν χαί άναμφισβή
τητον; Όιι δ "Ελλην πολίτης έκ
φύσεως Ι έν είνε τόσον άνάγωγος
χαί αναρχικάς ιύτί τόσον ιύε
ρέθιστος χαί άπείθαρχος, ίσον
συνήθως έπαναλαμβάνουν πολλαί,
φθάνιι νά έχη την βεβαιέτητα δ·
τι οί Νόμοι {έν χοιμοθνται άλλ'
είν' ίτοιμοι ν' άρπάξουν άπό τόν
λαιμό τόν χάθε περΐφρονητή τοθ
σιν τόν Σωκράτη,. δ ίπ'.Ιο; ένώ
είχεν δλες τίς εύχολΕΐς νά δρα
πετεύση άπό την φυλακήν χαί νά
τόν θάνατον, πού
χύρΌιις χαί τής α?μο?ιόιητίς"τ7;δ^|7ίχΐξ'ΌόΧιτιαμόί, ϊιδτι μδνον αδ
Άν άλλοτε ίέν έσέβετο τούς νό
μους χι3 έτρέπιτο εΰχολα πρός τό
ϊγκλημα, διότι ύηελόγιζεν είς την
άσυδοσίαν χαί είς τό δτι μέ τόν
ίνα ή τόν άλλον τρόπον θά Ιμε
νεν άτιμώρητος χαί Λ* τώρα φο
βήται χαί δπολογίζη τού; νόμους
γιά νά συγχρατή τόν εαυτόν τού
είς τό πλαίσιον τίς τάξεως χαί
τής εύνομίας, αδτό σημαίνΐι δ τι
άρχίζει ό "Ελλην νά έχπολιτίζΐ
ται πραγματιχά. Διότι μόνον οί
λαοΐ πού επέρασαν αύτό τό στά
διον τής καταναγχαστικής δποτα
γήί »ίς τόν Νόμον χαί έφθασαν
είς τό στάδιον τής συνειδητής
χαί αδθίρμητης έχπληρώσεώς Τ'-υ,
μόνον αύι&Ι είνε πραγματιχά έ
λιύθεροί, χαί πολιτισμίνοι, άλ
λά χαί μόνον αδΐοΐ μποροθν νά
σταδιοδρομήσουν ίμαλά χαί νά
μεγαλουργήσουν. Ό πνευματι¬
κάς άρτος πού είν' έπίσης απα
ραίτητος ίπως χαί ό δλιχός
αρΐος γιά την συντήρησιν των
λαών χαί των Κ ρατώ ν είναι ή
διχαιοσύνη καί ή εδνομία, χι' άπ'
δπου λείπει δ άρτος, λιίπουν
τα θεμέλια γιά χάθε μόνιμον χαί
σοβαρό κοινωνικόν χαθεσΐώς.
"Αν ή Αρχαί» Ελλάς ίδωχιν
είς τόν κόσμον τίς άσάλιυτες βά
σεις τής πολιτισμένης ζωής παν
τος λαοθ, πάσης ίποχής, αύτό τό
κατώρθωσεν διότι ιίχε πολίτας
ιίχαν έπιβάλει
Πατρίδος τού.
οί Νόμοι
ηρνήθη νά
πράξν άπό σεβασμόν πρός
νόμους. Σ' αυτή λοιπόν τή
τοθ
τή;
τό
τούς
βάσι
πρέπει νά σταθοθμε κι' έμιΐς γιά
νά ξεφύγωμε πρωτα την χαταστρο
φή πιύ συνοδιύιι την άναρχία χαί
την αύθαιρεσία, γιά νά δημιουργή
σωμεν Οστερα χάτι πού νά μπο
ρ^ νά σββασθη' ό χρόνος καί οί
άΊλοι λαοί. Σ' αυτή επάνω την
βάσι θά θεμελιωθή δ νίος Έλλη
τή εϋνοιΐ χι' έξασ^αλίζει την
φωτισμίνην χαί δημιουργικήν ίρ
γασίαν, τό σώριασμα τής οποίας
επί γενεάς πυργώνει την πυραμί
δα χαί δψώνει τόν Παρθεν&να
χάθε πραγματικοθ πολιτισμοθ
"Ας είναι λοιπόν εδλογημένη ή
4η Αδγούστου χαί ό δημιουργός
της πού ι άς Ιβχλαν στόν δρόμον
αυτόν.
Άλλ' άς έλθωμεν είς άλλην εί
χόνα τής Ελληνικάς ζωής πρό
χαί μιτά την 4ην Αδγεύστου.
Πρό τριετία: γνώριμη είς δλου;
μας χαί συνήθη; είχών τής Έλ
ληνιχής πόλεως—χάθι Έλληνι
χίίς πίλεως—ήταν, ή άπΐργία.
Ή άπεργία δχι τόσον ώς μέ
αον έπαγγιλματιχής βελτιώσεω;
ίσον ώς διαδήλωσις μαχητική, ώ;
έπαναστατιχή προπαΐδευσι;, είς
την. όποιαν, άνθρωποι ξίνοι πρός
τα πραγματικά αυμφίροντα τοθ
"Ελληνος έργάτου, τόν ένύμναζαν
διά την άσφαλή ανατροπήν τής
Ελληνικάς Πχτρίδος, γιά τό ξέ
σχισμα τής- Έλληνικής ίστορίας,
γιά τό χΐλειιοτιχό σβύσιμο τοθ
ΈλληνιχοΟ όνόματος μίσα στό
άμορφο χαί άνώνυμο πέλαγος τοθ
διεθνισμοθ, τόν οποίον έπιδιώχουν
έχεΐνοι πού δέν ϊχουν χαί δέν
έχτιμοθν άλλη^Πχτρίδα χαί άλλο
θεό παρά τό χρήιια χαί την Ο
λην.
(αυνεχίζεται)
Ό Ιορτασμός^τής ;4ης Αύγούστου
ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ
Ό δφυπουργός Τύποι» χαί Τ^υ|
ρπμοθ χ. Νικολούϊης επί τή 3^
έπετείφ τής χρατική; μεταβολάς
τής 4ης Αύγοόστου ωμίλησεν ώ.
εξής «πό τοθ Ραδιοφιονιχοθ Σ:αθ
μοθ Αθηνών:
Οταν κ«τά την πρώτην έπέ
τίΐον της ΜαταβολΑς έπρίλένο
μέν έτι έ έορτασμος της 4πς
Αύγούατου θα προολαμβάνη κατ'
ε τος τάς ίιαστάσβις κ» ι την 8 ν
νοιαν ενός π«νϊλληνίοι> δημο
ψηφίαματος, δέν έφ«ντ«ζόμβθκ
καί ήμίϊς οί ΐδιοι δ τι έντός τρι
&ν καϊ μόνον ίτών τό δημβψή
Φΐσμα αΰτό θά ελάμβανε την
χαΐοτιτληχτΐΜην έκτασιν την όκοί
«ν προσέλαββν εφέτος ι
Βράγματι είς την πολιτικην
Ιστορίαν των λαών δέν εχομεν.
ιταρόμοιον προηγβύμΐνον. Ιΐροη
νούμβνον, κ»τ« τό οποίον εν«
δικτατοριχύν καθβστώς οπβχρβω
μένον κατά την φιλβλβυββραν
θβωρίαν νά ϊύρία«ϊ:αι μακράν
τής λιχϊκήξ ψυχής κ«1 τής λαϊκής
έτυμηγορΐβς. οχι μόνον άποβαί
ν» ή αΐτία μιά; καθολικής έορ
ταστικής έκρηξβω; ολοκλήρου τού
λαοδ, άλλά καί προκαλκΐ υπέρ
αυτού μίαν ελευθέραν, άβίαστον,'
πανηγυρικήν λαϊκήν έτυμηγορί
αν. 'ΕτυμηγορΙαν αυγχβκριμβνην
μέ όνόματκ κοιί άριβμοΰς, φηφο
φορίαν, μέ μίαν λέξιν κανονικήν,
μέ την διαφοράν ότι άντΐ μυστι
κης ώς θά συνέβαινβν βΙ{ δημο
κρατικήν εκλογήν, την φοράν «ύ
την έχομεν μίαν φανεράν ψηφβ
φβρίκν.
Ιδού τό απροσδόκητον άιτοτε
λεσμα τής 4ης Αϋγούστου. Καίτοι
καββοτώς πΕΐβαρχημβνον χά) Ιϊ
ραρχικέν, έλθόν νά έγκαθιδρύ
ση έν Ελλάδι τό κυρίβρχον έθνι
κόν κράτος, βπβυ ο πολίτης έ
λβυθϊροϋται τ&ν άνβήτων ατομι
στικών θεωριων τής Δημοκρατίας
διά νά τκθό βνσυνβιίήτως αίς την
υπηρεσίαν τού βθνιχοθ κ«1 κοι
νωνικοΰ συνόλου, προκαλϊί, έν
τούτοις, την ελευθέραν έχδήλνβιν
μυρι&δων "Ελλήνων, δηλούντων
βΐς άτομικά χαί ομαδικά τηλε
γραφήματα δτι έγκρίνουν τόν
τρβτιβν τήί διαχυββρχήαΐώς των
καί εύγνωμβνοδν τόν Βααιλέα
χαί τόν πρωθυπουργόν, π;ωτερ
ς της μεταβολάς.
Απροσδόκητον τω οντι άποτέ
λεσμα. Ένα έκατομμύριον πϊρί
που 'Ελλήνων έσπβυσοιν φανβρά,
μέ την υπογραφήν των κ«1 £χι
μυστιχά, ώς συμβαίνϊΐ μέ την χ»
θολιχήν ψηφοφορίαν τής Δημο
κρατίά;, νά ψηφίαουν έντος των
τίλβυταίων όέκα ήμερ&ν υπέρ
τοθ καθβοτώτος τής 4ης Αύγού
ατον! Τονίζομβν την πατριωτικήν
αυτήν εκδήλωσιν τοθ ελληνικόν
λ«οδ, οχι διότι τό καθϊστώ; τής
4ης Αύγούστου άπομακρυνεται
καθ" οιονδήποτε τρόπον των πό
λιτΕΐακών άρχών τάς οποίας ήλ¬
θε νά κηρύξη καί εφαρμόση, ού
δέ τού πολιτικοθ καί κοινωνικοΰ
συατήματος είς τό οποίον πιστΐύ
εί καί τό οποίον ουδέποτε άπο'
βλέπβι είς δημαγωγιχάς ψηφθφο
ρίας καί είς μίαν δια Αελεα:
σμοδ των μαζών διατήρησιν τής!
έξουοίας. Άλλά διότι τό φαινέμί
νόν τ&ν λαϊχών έκδπλώσεων των
ήμερ&ν τούτων είνε χαοακτηρι
στικόν τής ΰγείαί καΐ τής όρθο
Φροσύνπς τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ. |
Τό καθβατώς τής 4ης Αΰνού
βτου, ώς τό εσκέφθη, τό βργανώ
νει καί τό όνειρκύβται ό Ιωάν
νης Μεταξάς, δέν βαίίζίται, ώς
ή κοινοβουλευτική δημοκρατίαι,
είς την παρακλάνησιν τής μάζης,
άλλά είς την διά π«θ«ρχίας, τοθ
μόχθου, τής αυτοθυσίαν ΐξχσφάλι
σιν τής κατ' άτομον ΐύημερίας
τού λαοΰ, άλλά κ«ι τής συνολι
κης Ισχύος καί «ύτυχίβς τοδ
ίθνους
Τό καθβατώς τής 4ης Αύγού
ότου δέν είναι τύπβί κινός, λί
ξΐις, βόρυβο;, φευγβλία Οπόσχε
αίς, ψϊϋδος χαί τελική δυστυχία.
Γό καθϊσΐώς τής 4ης Αύγούοτοι»
είναι μία ταραΐτία άλήθεια καί
μία τεραστία δημιουρνία. Καί «Ι
έχθροΐ τού άκάμη έκουράσθηααν
νάπαλαίβουν μέ τα εργα καί
τούς αβιθμοϋς των. Δέν εχει συ
νβπώς άνάνκην τβχνιτ&ν ρκυμά
των δημοσίας γνώμης διά νά οτα
θά τό χαθεατώς τής 4ης Αύνού
στου Ή Ιοχύς τοΰ Ιωάννου Μ«τ«
ξά είναι τό έργον τού. Τοΰς χει
μάρρους δμως , τής λαϊχής έμκι
στοσύνης καί άγαλλιάσεως τ&ν η
μαρών αύτ&ν δεχόμεθα καΐ τονί
ζομεν ώ; ενα θρίαμβον αυτού τού
τού τοΰ ελληνικόν λαοΰ, ό οηοί
ος άιτοτοξινοαθβΐς τόσον ταχέως
ά πό μίαν Ιφαυλοκρατικήν δηλητη
ρίασιν μιάς ολοκλήρου ίχατονταε
τίας, προσπρμόοθη πρός την νέαν
ζωήν την οποίαν τεχνουρνιι δι'
αυτόν ό Ιωάννης Μεταξάς. Καί
προσηρμόσθη μέ τόσον καλήν θε
λησιν, μέ τόσην δίψαν μιταβο
λής, 6 έλληνιχός λαός, ώίτί έν
τος μιάς καΐ μόλις τρ κ τί άς Κκηλη
χτος πρό των επιτευχθέντων ά πό
τελίαμάτΜν σπβύδει να έκδηλώσο
την πίστιν τού χ αί τόν έν&ουβια
σμόν τού. Ιδού διατί ώιιιλήσαμεν
πβρΐ δημοψηφίσμκτος, άλλά δημο
ψηφίσματος αλλης σημασία; καί
άλλης φύσενς, δημβψηφίσματος
τό οποίον δέν ώρνάνωσβν β χομμα
τάρχης, ουδέ 6 χρηματικός δ(λα
σμός, ουδέ ή ελπίς τοθ θεϊΐβήρ».
Ό παλλαϊκός ίορτασμός τής 4ης
Αύγούστου γίνεται χωρΐς χρήμα
τα, ή περίπου. Άς τό άκβύσβυν
οί χοχλίαι τής χβΐφβνειακής διαδό
σβως Ό «ανβλλήνιβς ίορτααμός
τής 4ης Αΰγούστβυ γίνεται έκ τοθ
περισσεύματος τής καρδίας τ&ν
πολιτών, καί μέ κονδύλια τριακο
σίων δραχμ&ν, ώς αύτάς τάς όποί
άς εψήφισε κ«1 μέ τάς οποίας
μάς συνβχίνησε τόσο βαθκιά βνας
άγαθός κοινοτάρχπς τοθ θεσσα
λιχοθ κάμκου.
Αΰτβς είναι 6 έορτασμός τής
4ης Αϋγούστου' καΐ αύτη «Ιν· η
ϊννοιά τού. "Εν* ξέσιτασμα λαϊ
κης πίστβως καί άγάπη;, μ(α δή
λύσις συνΒχίσεως καΐ εξελίξεως
τής νίας γονίμου ζωής πού έγκαι
νίασε διά τό ϊθνος ή 4η Αύγβύ
στου τοθ 1936, μία άποθίωσιςτοΰ
πατριωτισμοΰ, τής διβρατικότη
τος καί τής έρνασίαςτοΰ Ιω* ν νού
Νΐταξά.
"Ας βύχαριστήσωμβν τόν θεόν!
"Υστιρα άπό μακράς καί σκλη
ράς «ριπίΤίίας, υστερα άπό μίαν
περιπλάνησιν καί σύγχυσιν τ&ν
βυνειδήσεων, ΰστβρα άπό την φτώ
χβιαν, τόν μαρασμόν, την αμφι
βολίαν, υστερα άπό την τρομεράν
οδύνην τής ϋττη«, την δυστυχίαν
την διαίρΐαιν, τα έγκλήματα, «ήν
χρενχοιιίαν, την προδοσίαν, «ϊμ·
θα πάλιν ϊνας λαός ηνωμένος, άκ
μνϊος, γεμάτος πίστιν, γειιάτος β
νβΐρα, άκτινοβολ&ν ηδη τάς πρώ
τας άκτϊνας ενός πολιτισμοθ, που
κάποτε κ«ί πάλιν θά φωτίση τόν
κόσμον.
Μεγάλαι ωραι ηρχισαν νά χά
ράσσωνται είς την πλάκα τής έλ
ληνικής Ιστορίας. Άς εΰχαριατή
σωμΐν τόν θεόν έκ βαθένν.
Μετά τάς εορτάς.
ΑΙ έορταΐ τής τρΐτης έπετεΐ
ου τής Κρατικής μεταβολάς,
διεξαχθεΐσσι μέ ενθουσιασμόν
άλλά καί τάξιν καθ' δλην
την χώραν, Ι λήξαν ήδη καί
δλοι δσοι έλαβον αέρος είς
αύτάς έπανέρχονται πάλιν είς
τάς κοθημερινάς άσχολΐας
των. Πιστεύομεν δ τι δλοι θά
έπιδοθοθν έκ νέου είς τα ερ
γά των μέ μεγαλύτερον ζή
λον, μέ περισσότερον ένθου
σισσμόν. Μέ τόν ζήΛον καί
τόν ενθουσιασμόν πού ένέ
πνΓυσαν οί έορτοΐ. Τοθτο άλ
λωστε καί έπιβάλλεται νά
γίνη διά νά επιτευχθή ή περι
συλλογή καί ή ανάρθωσις τής
χώρας καί ή δημιουργΐα νέας
περιόδου, γονίμου καί άποδο
τικής καί είς ύλικά καί είς
πνευματικά εργα.
4ης
— Ή μία τδν μεγάλον άψΐδων, Βυζαντι>
"πν 65όνμ Σταδίου χατα τδν μ.γαλο,
Ιυμηεράσματα.
Ιδιαίτερον βλως εντύπωσιν
κατά τάς εορτάς προεκάλε
σαν ή τάξις πού επεκράτησε,
ή πειθαρχία πού έπέδειξεν ή
Ε. Ο Ν. καί ή θαυμασία φω
τσγώγησις τής πόλεως. Διά
την τάξιν, άξΐα συγχαρητη
ρίων είναι ή χωροφυλακή
πού τή ν εξησφάλισε διά των
μέτρων πού έλαβεν οστε νά
μή παρατηρηθή ουδέ ό πα·
ρσμικρός συνωστισμός, ώς
συμβαίνει είς παρομοίας πε
ριπτώσβις. Διά δέ την φωτα
γώγησιν τής πόλεως, όφεΐλε·
ται δΐκαιος Ιπαινος τόσον
είς την ηλεκτρικήν ύπηρεσΐ·
αν τοθ Δήμου Βσον κσΐ είς
την Δημοτικήν αρχήν. Κατώρ
θωσαν νά έξασφαλΐσουν τόν
καλύτερον ηλεκτροφωτισμόν
έξ δλων των πόλεων τής 'Ελ·
λόδας. Καί δέν είναι μικρόν
ή ασήμαντον τό γεγονός. Ό
άρτιος ήλβκτροψωτισμός άπο·
δεικνύει, πρόοδον, πολιτισμόν.
***
Κοσμόπολις.
Όψιν διεθνοθς κοσαοπό-
λεως πσρουσΐασε τάς ημέ¬
ρας αύτάς τό Ηράκλειον.
Ό κατάπλους των αγγλικών
σκαφών, τής Βαΐσιλικής θαλα-
μηγοθ χαί τοθ άντιτορπιλλι
κοθ τής ΡουμανΙας καθώς καί
τοθ τουριστικοθ «Μάρκο Πό·
λο» μέ ύπερεκατόν περιηγη·
τάς διαφόρων έθνικοτήτων
συνετέλεσαν ωστε νά παρου
σιάση σημαντικήν κίνησιν χαΐ
ό λιμήν καί ή πόλις μας. "Ας
ελπίσωμεν δτι οί έττισκέψεις
καί ή κίνησις θά σονεχισθοθν
καί είς τό μίλλον.
ΑΠΘΡΘΩ2Ι1
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήυερον «Μο
τέρνοι ΚαροΙ» (Σαρλώ) Την Πέμ
«την «Μωρά Παρθίνος». Μέ τούς
ΒΙκτωρ Φρανσέν, Άννύ Ντυκώ,
ΑΠΟΛΛΩΝ.- Σήμερον «Ρόοα
τ' ΆπρΙλη» μέ τό μελωδικό τρα·
νοθδι τής άηδονόλαλης Ζανέ
Μακντόναλ.
Καθ* εκάστην ωρα 810 απογει
ματινή.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός Αθηνών
8πςΑύνουοτου.
• 12 25 Σήμα — Έθνιχός Τ
μνος—"Υμνος Νεολαΐας
12 30 Συναιιλία ό>χήαΐρας (5ι
σχοι).
13 30 Χρηματιστήριον— Ειδή
σεις. "Ω.α Άοτεροσκοπείου Άθη
νών. ·
13 45 'Βλαφρά μουαιχή (δΐχδ
ΐτ*,ί όρχήοτρας Κώστα ΣΥαανίδη)
14.10 Είδήσΐκ— Μετεωρολογ
χδν Δελτίον—Κίνησις άγοράς Πε
ραιδς.
19 10 Μικρά όρχήστρα χοθ
σταθμοθ
19 45 Όμιλία διά την Ε Ο.Ν
20 Συνέγεια μικράς δρχήστρας
20 45 Είδήσεις— Χρηματιστή
ριον—Μετεωρολογιχόν δελτίον.
21 Τελευταίαι χορευτιχαΐ
τυχίαι (&πο των κ κ. Κ Γιά
χοβλεφ χαί Γ Γρίμπιλβ).
21.45 Ή ώ?α τοθ τουρισμοθ
(τού άρχαιολόγου χ, Γ. Μηλιάδη).
22 "Εργα Σιά βιολί μέ ΐχτελε
στήν τίν Χούμπε:μαν (δίοχοι).
22 10 Νυχτεριναί ιίδήσεις.
22 30 Έλληνική χανχάδβ ^
την διεύθυνσιν κ. Γ.ΆΘανασιάδτ))
23 Άποσπάαματα «πό την ϊπε
ρα «ή Βαλκυρία» τοϋ Βάγχνερ
(ϊΐσχοι).
23 30 Έλβφρδ τραγοθδι (δπδ
τής χ. Μαριάννας Λάζου).
24 Μουσική χοροθ (δίσκοι).
0.20 Τελευταίαι
0.30 Νυχτερινή μουσιχή. Έρ
γα Σοπέν (δίσχοι)
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
τού ΑΝΡΥ ΜΠΑΤΑΪΓ
Τό δράμα τής νεέτπ-
τος χαί τοϋ ερωτος, ή δρα
ματική ίστορία μιάς όγά
ππς πού άψηφά έμπόδια
χαί θυαίβ'ς.
Πρωταγωνιατοΰν:
ό γίγας τής τέχνης
ΒΙΚΤΩΡ
ΦΡΑΝΣΕΝ
ή άλησμβνητη άπό τό
«φυλαχές χωρίς σίδερα».
ΑΝΝΥ ΝΤΥΚΩ
καΐ 6
Ζουλιέτ Φάμπερ
Νέον άστρον τοθ Γαλλι·
κβϋ κινπματογράφου.
Τό ώρκιότερβν έργον
τήςΓαλλικηςλογοτεχνίας.
Την Πέμπτην
Μεγάλη πρεμιέρα στοΰ
ΒΟΥΛΑΚΑΚΗ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ή θρυλική τβανία
τ«5 ΣΑΡΛΩ.
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΝ
ΕΜΜ. ΞΑΝΘΑΚΗ
•δβς ·!_„.,
Εναντι φαρμακεΐου Χαλκιαδάκη
Άνκλαμβάνβμβν μέ τβχύτητα
χά Ι τιμβς άσ«νκγ»)νίατους τάς
νίας συνδέββις τού ύδατος.
ΈπΙσπς έβωτβριχ&ς υδραυΧι
χάς 4γκ«ταοτβοβις ήγγνπμ«νπς!
τέχνης.
ΑικβΙτομεν ίλ» τ* εΐόη φ»
Τα περιπαθέστερον
άνάγνωσμα
ΟΣΟΥΜ
III
ΗΙΕΡ
ΙΕΡΤ
ίΙΛΙΑΙΙΙ
♦όν
—Ποίος μέ Ικλεισΐ έδώ μέαα,
Ό Πϊτίρας μου ή τδ μουαικδν τα
λαντον μέ το οποίον ίσχυρίζονται
δτι είμαι πρΐΐχισμίνος,...
Είς τί κολλέγιον αίσθάνεται
τ4ν βαυτί τού σάν όρφανό. Κι' α
φοθ ή μάννα τού είνε μακρυα καΐ
ΐέν μττορεΤ νά τόν πάρη στήν άγ-
χαλιά της νά τόν νανοιιρίοη, ά πό
φασίζει ν' άντικαϊαστήοη τό γλυ
κ4 νανούρΐσμα τής μάννας μέ δι-
κια τού μουαιχή Ό μιχροσκοπι
κίς μουσικος, χρυφά άπό τού; &
λους τού συμμαθητάς, κρυφί άπό
τούς δασκάλους τού, συνθέτει: Ά
φελεΐς μΐ)ψ$ίϊς πού έν τοσούτω
φέρουν την σφραγίδα τής προώ
ρου μεγαλοφυίας τού. Ή μουσική
έκείνη πού αυνθέτει κρυφά γιά
τ όν εαυτόν τκυ είνε τό λίχνιαμα
τής εύαισθήτ'-υ ψυχή'ς τού. Πόσον
μαχρυά τόν παρααόρουν ε£ μελω·
δίες τού, σέ τί μαχρυνές σφαΐρες
ώμορφιΛς χαί δνείρου! Καί την
ωρα άχόμη των μαθτ;μάτων & μι
κρός μαθητής ποΰ ίχ·ι γεννηθή
μεγάλος μουσικος, αύ:οσχ«διάζ»ι
μέ τόν νοθ τού μουσιχή. %% σ' Ε
να παράξενο βασίλειο ήχων. Δέν
άχοιίει την φωνή τοθ δζαχά,λον
πςύ άραδιάζει ξιεά μαθήματα...
Στά διχά τού αΰτιά χελα'ιϊοθν
πουλιά, άγγελούδια, τραγούδια.
Καί είνε τόσον πραγματικαί γι' α&
τόν οί ήχοι πεύ^ίημιουργεΐ ή φαν
τασία τού, ώστεξθ' άποροθσιν ά*»
Ιξαφνα ρωτοθσεν ίνα.'άπό τού; συμ
μαθητάς τού πού έχάθητο πλάΐ
τού ε?ς τίΐδιον θρανίον:«ΆκοΟς τα
πουλιά; Άκοθς τούς άγγελον;»—
χαί 6 συμμαθητής τού τοθ άπαν
χοθσε: «Δέν 6άσχι χαλά! Ό 8ά
σχαλος μα~ς 6ηαγορΐΰΐι ίνα πρό
βλημα αριθμητικώς».
Τό άποτέλΐσμα των μουσικών
τού αυτών όνειροπολήσεων είνε 8·
τι Οστερα άπό ολίγον καιρό φθά-
νει είς τα χέρια τςθ πατέρα τού
Ενας ίλεγχος μέ κακούς βαθμούς.
Μόνον είς την μουσιχήν έχει &?ι
στα μετ' έπαίνων. 'Ο δάσχαλό;
τού τής μουσική; είνε κάτι περισ
αότερον άπό ένθουσιασμίνος. Μένει
1πληκτος μπροστά είς τό μουαι
χον δαιμόνιον τοθ μικρο3 Φ^άντς.
—Όρίστί, βρίστε, κατάστασΐί;
— ώρόεταΓό πατέρας τοθ Φράντς
χαί δείχνει τόν έλεγχον μέ την
κακήν βλθμολογίαν είς την μήτε
ρα τού.
—Μά ίχει ά?ιατα είς την μου
σιχή!—τοθ παρατηρι! ή άγαθή
γυναΓχα.
'Ο αυστηρός χύριος Φράντς
Σ.Ομπερτ μόνο πιύ δέν τής φέρ
νιι τόν έλεγχον στδ χεφάΐι.
(συνεχ(ζεται)
, Ό σατανάς καλόγηρος
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Ή μόδα εις τό σπίτι.
Κομψό φόρεμα άπό άσπρο γυαλιστιρό χεντητό λινό, γιά νά 'φο
ριίται άπό την οϊχοδέσποινα μέοα στό σπήτι. Στολίζιται μέ δυο μι·
χρές ποδιές μΐά άΌπρη καί μιά άλλτ] χρωματισΐή.
ΙΑΤΡΟΣ
ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
Διδ«χτ«ρ τού Πανεπιστημίου τής Λυωνος.
Επί έπταετΐαν σπουδάσας έν Λυ&να καί Παρισίους, δέ·
χεται αΐςτό νέον 1 α τ ρ β ι ο ν τβυ, οδός Αβέρωφ
(συνοικίαν Βαλιδέ Τζαμί) ϊναντι άρτβποιβίου 'Αθανεισίου
Σφακιανάκη: 9-12 π. μ. καΐ 4—7 μ. μ.
Τ εις Κυριακάς τούς Λπόρβυς δωρβάν. Άρ. τηλ. 6 -63
ΖΗΤΕ1ΤΔΙ χαμαριίρα παρά
καλλΐατη οίχογενεία Ιν "Αθήναις
Πληροφορίαι παρά τώ φαρμακείφ
. Ματζαπετάκη.
ΙΑΤΡΟΣ
Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ- ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
Διπλωματοθχος Α55ΐ»ΐ3π της χϊΐρουργικης ούρολογι
χής Κλινιχης τής Ίατρικής ϊχολής Πανεπιοτημίοο Π«ρι
οίων.
Παιθηββις τού ούροποιητιχοΰ συατήματος ήτοι νεφρών,
κώστβως, προστάτου, γβννπτικδν όργάνων κ.λ.π. Δέχεται
9 12 π. μ. 3- 7 μ μ. έν τω ϊατρβίω τού οδός Μαρογιώργη,
πάροδος Πλατείας Άρκαίίου (Χβϊτάν Όγλοϋ).
Τηλέφ. 8-22
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΛΥΚΟΦΟ! ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
123βν
Δέν λέγει ομως την αλήθει¬
αν: Δέν λέγει 6τι οί Τσιγγά·
νοι πβνε νά παΐξουν καί νά
τραγουδήσουν γιά τόν Ρα·
σποθτιν κσί την παρέα τού,
ξεύροντας πώς θά είσπρά·
ξουν ήγεμονικά φιλοδωρήαοτ-
τα. Ό διευθυντής τοθ κέν·
τρου είνε πολύ ΐΐοοσεκτικός
Ιδίως άπό την βρσδυά έκείνη
πού εδημιούργησε σκάνδαλον
ό νεαοός άξιωματικός τής
αύτοκρατορικής φρουρδς Όμ
πράτσωφ ραπΐσας τόν ρασποθ
τιν πού επάνω στό μεθθσι
τού δέν ήξευρε πιά τί Ιλεγε
καί κουρντίζόμβνος άπό έχ
θρούς τού ποΰ φοόντιζαν πάν
τοτε νά τόν έκθέτουν δημο
σία, Ιφθασε νά πβ τοθ κό
σμου τίς άη5(βς είς βάρος τής
τσαρΐνσς. Τό επεισόδιον έκεΐ
νο Ιδωσβν αφορμήν είς την
επέμβασιν τής αρχάνας. Ή
μυστική άστυνομΐα έπέστησε
την προσοχή τοθ ίδιοκτήτου
τοθ κέντρου καί τόν ήπε'λη
σβ πώς άν δέν ελάμβανε
τα μέτρα τού ώστε νά μή
παίρν·Γ| μυρωδιά τα γλέντια
τοθ Ρασποθτιν τό κοινόν καί
έτσι νά μή δημιουργοθνται
έπεισόδια, θά τοθ εκλειε τό
κέντρον τού. Ό διευθυντής
τοθ κέντρου ήθελε νά τα έ¬
χη καλά μέ την Όχοάνα.
Π' αύτό δχι μόνον ύποσχέ
θηκε νά λάβη δλα τα μέτρα
άλλά ανέλαβε νά ένεργη" μέ-
σα στό κέντρον τού καί κατα
σκοπεΐαν διά λογαριασμόν
τής Όχράνας. Γιατί στήν
«ΒΙλλσ Ρόντε», έπειδή άκρι
βώς ήταν γνωστόν ότι πηγαι
νέ τακτικά 6 Ρασποθτιν, σύ
χναζαν καί εί έχθροΐ τού. Πή-
γαιναν έπίτηδες γιά νά 6η
μιουργοθν έπεισόδια, νά έκ
θέτουν τόν Ρασποθτιν, τόν τσά
ρο καί την τσαρίνα καί δστε-
ρα νά πσραδίδουν τα έπει
σόδια είς την δημοσιότητα
καί νά χά έκμεταλλευεται ή
προπαγάνδα των.
Άλλ' άν—γιά νά κάμη την
δουλειά τού—ό ίδιοκτήτης τής
«Βΐλλα Ρόντρ» δέχθηκε νά εί
νέ πράκτωρ τής 'Οχράνας,
εΤνε -πρό παντός έπιχειρημα
τ(ας καί καταλαβαΐνει πώς
τό κοινόν προσελκύει κυρΐως
είς τό κέντρον τού ή φήμη
τού ότι ίκεΐ συχνάζει ό Ρα
σποθτιν.
(συνεχίζεται)
ΣΤΑΦΙΔΟΧΑΡΤΟ
ΧΑΡΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΑΦΥΑΩΗ
Παρελάβομεν:
ΣΤΑΦΙΔΟΧΑΡΤΟ είς ρόλους εξαιρετικήν ποιότητος κ«1 «ντο-
χης—δια τό ασφαλέστερον άπλωμα τής σταφίδος.
ΧΑΡΤΙΚΑ 1ΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΑΦΥΛΩΝ είς μεγάλην ποι-
κιλίαν, τα μόνα κατάλληλα διά τάς έξαγωγας Αίγύπτευ, Εύρώπης.
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης. '
ΣΠΑΓΓΟΥΣ χονδρούς καί ψιλούς (Ηαννάβδως-αβανβΤΜν) δια
τό δέσιμο κιβωτίων, χαφασιών κα) στ«φιδοσάκκ«ν.
ΓΡΑΔΑ μετρήσεως ποτάσπς καΐ ρακης.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ
Προτοΰ προβητε είς άγορβς χαρτικδν: Διαθέτωμεν χά σοβαρώτε-
ρα στόκ έμπορευματος. Είαάγομεν τα βϊδη μας άπευθείας έξ Εύρώ¬
πης καί δια τούτο κρατοϋμεν πάντοτε τάς τιμάς των είς χαμηλα
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝ εύθηνήν, ταχείαν, έπιμεμβλημένην
ίκτυπωσιν των διαφημιατικών χαλ«μ«τ»ν σταφυλδν χαί σταφίδος
μονόχρωμον ή πολύχρωμον είς τας ΜΟΝΑΔΙΚΑΣ τυπογραφΐχάς
ίγκαταστάσεις μας υπό τούς συμφερωτέρους ίρους.
ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ——=
ΝΙΚΟΛ. ΑΛΙΚΙΩΤΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλ«τ. Βενιζέλον τηλέφ. 2-96.
ΥΠ)ΣΤΗΜΑ-ΕΡΓΟΙΤΑΪΙΑ *£«; 1866 τηλ. 2-98.
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ό παγκόσμιος κινημα
τογραφιχός μουσικος
θρίαμβος;
Τ
Μέ τό μελωδικό τρα·
γοϋδι τής άηδονόλαλης:
ΖΛΝΕΤΜΑΚΝΤΟΝΑΛ
χ«ί τό γλυχβ καί συμ-
παθητιχό τού βαρυτόνβυ:
ΝΕΛΣΟΗ ΕΙΤΥ
Μιά γοητευτιχή κρητι¬
κή ίστορία, ηβΜ την „„.
νοδεόουν οί παθητιχές
αριες τής όπερας «Ού-
γενότοΐ)), ή οϊρϊνάτα
«Σίντα Λουτσία», ή έαε
ραΤσαρίταβ,έμπνευαμένη
από την 6ην συμφωνίαν
Τσαϊκόφσκυ, έκτβλουμέ-
νη άπό την πχρίφημη χβ
ρωδία τδν Εβζ«κ^ τού
μόνον είς τα παηού
ΘΑΝΑΤΟΙ.—·ΑπεβΙωσε>ροχθέζ
νρηστή καί συμιΐαθής οΐκοδέσκοι
νσ, ή Ερασμία Έμμ. ΛυδΑκη, σύ
ζυγος τού τέως επί σειράν έτδν
Μομάρχου ΉοακλεΙου, φΐλου «.
Έμμ Λυδάκη- Ή μεταστάσα 6λ
κουσα τό γένοί έκ τής έγκρΐ
τού οικογενείας "Ανεμογιάννη, ΰ
ηήρξε μΐα των διακεκριμένον οί
κοδϊσποινών τοθ Ήοακλείου κυ
ρίως Βιά τάς οικογενειακάς καί
κοινωνικάς άρβτάς της. την εύγε
νειαν τοθ ήθους, την λετιτότητα
καί καλτοσύνην της, ευτυχήσασα
νά Ιδη τΛ τέκνα της είς τα όιΐοΐα
άφιέρωσβ την ύπαρξιν τη-, καλώς
άτοΐΌτεστημένα. Την κηδείαν
της γενομένην χθές την πρωΐιν,
παρηΛθλούθησε πλήθος βκλεκτοθ
κόσμου τιμώντος την μνήμην της.
Τόν κ Έμμ. Λϋδβκην, τάς κ. κ.
ΡωμανοΟ καί Ματζοΐτετάκη, την
οικογένειαν Άρ. ΠερΙδου καί &
πάντας τούς λοιπούς οίκεΐους καί
συγγενεΐς τίΐς μεταστάσης, ή «Ά
νόρθωσις» συλλυπεϊται θερμώς.
—Είς προβββυκυΐαν ηλικίαν άιιέ
θανε καί έ-ηδεύθη την Κυρια
κήν, χρηστή καί ενάρετοι δέσποι
νσ, ή ΆναστασΙα ΡαπΙδη. Την κη
δεΐαν τής μβταστάσης, διελθούσης
τόν μακρόν βίον της έν &ρετη καί
φιλανθρωπία καί μέ τάς ωραίας
παραδόσεις τδν καλών οΐκοδε
σποινίϊν τής Μικρασίας, παρη'ίο
λοόθησε πληθος κόσμου. Τούς οί
κίΐους της καί Ιδιαιτέρως τόν υί
όν καί τοΰς έγγόνους της συλ
λυττούμεθα.
—Απέθανεν είς Βόρρους Μβσ
σσράς καί εκηδεύθη έν συρροϋ
τιλήθους κόσμου τής κωμοπόλεως
αΙ τό3ν πέριξ χωρίων ίνάρετος
δέσποινα ή Άσηαένια Πολυδάκη
έκτιμωμένη υπό πάντων διά τάς
άρετάς καί τα αίσθήματά της.
Τούς οΐκεΐους της καί Ιδιαιτέρως
τόν φίλον υϊόν της κ. Αριστείδην
Πολυδάκπν φαρμακοποιόν, θερμώς
συλλυπούμεθα.
***
Γύρω στήν πόλι.
Κόσμος πολύς κατήλθε προ·
χθές καί άπό τάς πρωϊνάς &ρας
εις τόν λιμένα μας έξ άφορμής
τής άναμενομένης θαλσμηγοθ τοθ
Βασιλέως τής ΡουμανΙας Καρά·
λου,
—Όστις ώς γράφομΕν 6ν δλ·
λη στήλη άφίχθη τάς άιτογευματι
νάς ώρας τής Κυριακής.
—ΈΐΐιβαΙνων τής βασιλικής θα
λαμηγοθ την οποίαν συνοδεΰει
Ρουμανικόν άντιτορπιλλικόν.
—Είς τα λουτρά τοθ Πόρου πά
ρουσιάθη προχθές ή συνήθης κυ
ριακάτικη κίνησις:
—Κόσμος έξ αμφοτέρων των
φύλων καί έξ δλων των τάξεων
καί τών...ήλικιών.
—Άνάλογος υπήρξεν ή κίνησις
λουομένων καΐπασά τόήεκτρικόν
εργοστάσιον καί τό στόμιον, δποϋ
συνήθως κατέρχονται'άπό βαθείας
πραιΐας λουόμεναι καί λουόμενοι
καί μάλιστα υπό την χαρακτηρι
στικωτέραν εκδοχήν τοθ δρου
«μπαΐν—μΐξτ».
—Μιτά πάροδον άρκετης ανά
παυλας είς τα τουριστικά ταξΐδια
έπανελήοθησαν ταθταΐμέ την χθι
σινήν βόρειαν πάλιν Αφιξιν τού-
ριστών.
—"Η'ΐς προσέδωσε κίνησιν είς
την πόλιν έν συνδυασμώ μέ την
δλην κίνησιν των ημερών.
—ΑΙ ημέραι αυταί σημειωτέον,
παρέμειναν άξιασημεΐωτοι διά τα
χρονικά τής πόλεως, καί διά την β
λην σημασίαν τοθ Ηρακλείου ώς
τουριστικοθ κέντρου καί διεθνοθς
άγκυροβολίου.
—Προχθές Κυριακήν εγένετο
επί τής «Άκροπόλεως» ή πρώτη
φόρτωσις νωπών στσφυλών.
—Τό ατμόπλοιον έπλεύρισβ καί
ή φόρτωσις εγένετο ομαλώς καί
ταχέως.
—Παρελήφθησαν έν συνόλω
20.000 κιβώτια σταφυλων.
—Έ τφμετοξύ ένετάθη ή 6ρ·
γατική κίνησις «Ις την πόλιν ώ
στε νά διατΐθενται πάλιν αρκεταί
ίργατικαΐ χεϊρες είς τάς πρώτας
έξαγωγικάς εργασίας.
—Καί χθές τό θερμόμετρον £
δεΐκνυεν άπό «ρωΐας τάσεις άνό-
δου.
—Πρός &φατον λύπην τδν πο·
λυθερμαινομένων...
—Πάντως διβτυπώνετο ή ελπίς
δτι δέν επρόκειτο πάλιν περΐ κύ
ματος καύσωνος, άλλά περΐ πά
ροδικής ζέσιης.
—Ή κάθοδος τοθ κόσμου είς
τόν λιμενοβραχ'ονα διά νά πε
ριεργασθίΐ τό ναυλοχοθν εΐσί
τι Είς την λιμένα "Αγγλικόν πολε
μικόν «ΡΙσορς» έξη^ολούθησε
καί προχθές.
—Έν τφ μβταξύ οί άξιωματι
κοΐ καί οί ναθται τοθ «ολεμικοθ
τυγχάνουν παντοθ θερμών έκδη
λώσεων έκ μέρους των συμπολι
των καΐτών άρχων τής πόλεως.
—Άπό χθές είς τοθ Πουλακά
κη προβάλλετα τό γνωστόν δια-
σκεδαστικόν Εργον τοθ Σαρλώ:
«Μοντέρνοι ΚαιροΙ» είς νέαν κό
πιαν.
—Τό Εργον άλλως τε ούτό βΐ
νοι άΐό τος μάλλον ένδιαφερού
σας καί ψυχολογημένας δημιουρ
γΐας τοθ μεγάλου κωμικοθ τής
όθόνης.
—Είς τόν «Άπόλλωνα» προβάλ
λονται τα «Ρόδα τ' ΆπρΙλη», άπό
τα Ιξαιρετικά είς πλοκήν καί μου
σικήν ίργα τής σαιζόν.
β
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό 1ης Σι-
πτεμδρίου τό οίκημα τοθ πρώην
5ου ΔηιιοτιχοΟ Σχολείου κείμενον
παρά την Καινούργιαν Πόρταν,
επί τής πλατεΕας Μοροζίνη Πλη
ροφορίαι παρά τώ χ Ιω. Ζαϊμά-
χη χαφιπώλη όδός "Εβανς.
ΣΤΟ ΣΤ1ΛΒΩΤΗΡΙΟΝ τοθ ΠΙ
τΡ°° ΜαστρεκΙνη (πλατϊΐα Βενι·
54λου) γΐνΐται χρήσις διά τό κα
τ©
ΟΤΙ
μα
ρε'
£61
Πρ
ιει
δι ε
ΤΟ
ύη
σε
■πό
ού
των
άπκι
πρόχ
ώς μ
Ί
ζωή
'(
τσχί
1
είνε
σκό'
τοθ
ριλα
ρον
σβύ
διά
■π έν
όδο
Τό
νοδοχ
κολυτι
Πάλ/
την ι
!■■■■■'
ΑΕ(
"Ο,
τασσοι
έπεΙ
έ
3)
4)

Κ,
Όϊ
μοί νά
°«*νχ»ι
«»' έν,
»ί· Ν
Χρι οί1
τ
8Ε8
[ ΠΟΛ'
Τό μεγάλο Ιργον
Βίκτωρος Ουγκώ.
θΤΆΘλιοι
564ον
Είς τό μίρος τουτο εΤχβ γίνει άπόπειρα έγέρ
σβως Ο5οφράγματος, τταραιτηθέντος επειτα. Προε
χώρει ψηΧαφητΙ έχων την χείρα έηΐ τοθ τοίνου
των οίκιθν. -,
Ό>[γον ττσρέν.61 τοθ όδοφράγματος. τώ εφάνη Έκ(αης κατηργήθησαν αί έσ-τε
ότι δέκοινε λευκόν τι πρβνμα. Πλησιάζη, τό πράγ ρίδες έκεΐναι χατά τάς δποίας τό
μα 6-νοβε σχήαα. Ήσαν οί δύο ι'αποι τοθ λεωφο' ακίτι έγέμιζεν άπδ χαρέκλΐς, ή
ρε'ου, ι-τιτοι λευχοΙ, :'ίιινεν Αφοϋ -εοιτΥλΒαν τηνηΐ' ,ιη^ητ,ΐ^,· α^λ. ««ι..,.ΐί^τ»τ, *
11111 ""·'" '- ------- ------- ■ ■- - ■ ~=^~----------- ■■■ -
Έγκυκλοπα ιδε ία
ΑΓ έκεΐνους ποΰ θέλουν
νό πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι* δλους.
ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
λωΦοατιίτι έγέμιζεν άτΐδ χαοέκλΐς,
λευχοΙ, ΓΪ-ινες, άφοθ περιήλθον τυχσΓμπουφέδες άπδ πολυτελέστατ* έ
είς ό^ό δλ ή ημέραν, τέλος έ δέσματα, παγωτά χ*1 σχμπίνιες
έ«είνο, άθλια'ποί» έ«ρ5ίριζ«ν γαντοφορεμέ*οι
ώά ζ
ως άττό δ5οΟ είς ό^όν δλην ιήν
ττεριλύπως ίίς τό
όν.
'Υπίρχουν
έκεΐνα
είδ&ν
ή άτμοαφαϊ
..-- _ _ Γ..-.- .____Τ._Γ- -. . _____ , . καί 8π/>υ τρώ
μή νοοθντα κοί αύτά τοθ ανθ. ώιου τάς πρά «τραπεζιίρηίες», ποΰ άκούονταν γει χανείς δυχημα χ»1 έκιϊ»α
ξεις, καθώς ό ά,θρωπος δέν νοεΐ τα τής θείας τδ τραγοθδι τοθ Ιρααιτίχνίυ βν π.ύ είνε μελαγχοΐιχά, άλλ'
Προνοίας. ριιτδνου ή τδ πιάνο μδς χιιρίας τοώγουν χ*λά Είε χαί
νά προαφίρη δείπνον είς
μεριχά άν^ρδγυνα πού τδν προσ·
καλοθν είς τάς συγχιντρώσεις
των, τ* χαλιΐ είς ίνα βίτιατδρι-
ρα των ιΙι
Ό Μάρ ος άφή*ε τούς ΐτπους ό-τίσω τού. Είς
τοθ καλοθ χίσμοκ. ϊό ραδ όφω «ού αυγχεντριίΗουν χ*1 τα
ή εέ άλλά ί ίλά Π
άΚλην τινά 65όν, η1 ■ διήοχετο ωσαύτως έν τώ σκό νόν κατήργησε τού, ερασιτέχνας άλλά είνε έλάχιστκ. Πρ^τιμίτε
τει, έούοιξεν είς τα ώ-ά τού 1> μυλοβδοβόλον καί'β&τους, άφιθ ημπορεί δ καθίνας Ι ρον είνε Ινα χαλδ έΐτιατόριο π&ύ
βιεηέροσε μίαν λβάνην όρειχαλκίνην, ήτις έκρέμα ά ίχη σιιΐτι τό.» την φωνήν των' είνε γνωστδ γι* την χαλή τού
ΐΛΐημοτέρων χαλλιτεχνών. |χο«ζίνα, τή* χαθα',ιίτητά τού χαί
Δέν γίνονται πλέον έστεριναί την πρίθυμί* των γ*αρσο>Ίδν τού
ΐξιώίεις. Άλλ' έίν χάποτε δέ ! Στήν άιχή θά έχετι τή» έντύ
χθώμεν, απίτι μας 6ρά?υ, χαί οί,πωσιν δΐι 6ρίσ*εοθε οέ μοναστή"
μ η ρ ή
το άνωθεν τής θύρας ενός κουρείου κλκιστοϋ.
ΚαΙ τουτο 6' 6τι ήτοσηαεΐον, δτι έκεΐ πλησίον
ύπήρχε ζώσά τις ψυχή, άλλαι παρέκει δέν άηήντη
σε πλέον τΐποτε.
"θΚη οΰτη ή *δοιπορΙα τοθ Μαριου ώμοΐαζβ
ποός κατάβασιν βαθμίδων σοτεινών. Άλλ δμως
ούτος προέβη καί περαιτέρω.
Β'.
Οί Παρίσιοι έν ν υ «Ι.
Εάν τις έπλανατΌΐήν ώραν εκείνην άνωθεν
των Παρισίων, θά είχεν ενώπιον τού θέσμα φρι
κώδες
Όλαι έχεΐναι οί παλαισί συνοικίαι τής άγοράς
άπκτελοθσαι πόλιν έν πόλει, έν $ διασταυροθντα
άπειροι 65οΙ, μεταβληθεΐσαι υπό των άνταρτών είς
πρόχωμα καί όπλοστόσιόν κων, θά τώ έφσΐνοντο
ώς μαθροο τεράοτιος βόθρος άνασκαφεΐς έν ι ώ κέν
τρω των Παρισίων.
Έκ* Τ τό βΚέμμα έχάνετο είς άβυσσον.
"Ενεκα των συντριβέντων φανών καί των κλε
στών παραθύρων ούδεμΐα εφαίνετο φωτεινή άκτΐς
ζωή είτε κίνησις.
Ό άόρατος άργος τής στάσεως ηγρύπνει, παν
ταχοθ τηοων την τάξιν τούτέστι την νύκτα.
Ή έπιβεβλημένη τακτιχή έν μιφ τινι άνταρσ'α
ξ ' όΐθ έ άθ
ββηη ή
είνε ή άπόπνιξις 'τοθ όλιγαρΐθμου
σκότους καί ό πολλατιλασιασμός
έντθς άχανοθς
εκάστου μαχη
τοθ έκ των ταθανοτήτων, άς τό σκότος έκεΐνο τιβ
ριλσμβάνει.
Νυκτός έπελθούσης άπαξ, οιονδήποτε παράθυ
ρον φέγγον ελάμβανε καί μίαν σφαίραν τό φώς έ
σβύνετο έπομένως καί ένίοτε έφονεύετο ό ένοικών,
6ιό καί ουδείς έκινεΐιο έν τοίς οΐκίαις, φρίκης καΙ
■πένθους καί τρόμου έπικρατοθντος, ένώ άνά τά
όδούς εκυριάρχει ίερός τις τρόμος.
(συνεχ(ζετσι)
ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Τό Ήροικλβιον απέκτησε καί Ιδικόν τβ» {ΐ-
δοχεϊβν βΐς Αθήνας. Τό κβντρικώτβιτβν κβΐ
-λ""λίί«ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ>
διευΒυνέμενβν παρ« τβδ συμπολίτου μαςκ.
Γεωργ· Δασκαλάκη.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΡΑ-ΛΕΙΩΤΑΙπρβτιμοδντο «_ίτ«
Πβλλοτς». Είναι τό άνετώτερβν. Φημίζίται διά
ίίίν ύπηρεοίαν το». ΑΙ άνακα,νίοβις τ·» τ· κβτί
νβ
Όδος ϊτβτβίο»—ΑβΗΝΑΙ.
Ή 15ηΑύγούστου
είς την Νεάπολιν.
τρδ
χα^εσμϊνοι θελήσυυν νά χορε6 ιρι, άλλά μέ τχ πριοια
σουν ή δΐχήστ^α μέ τα χαλλίτι |χαΐ μέ τδ π^ώτο χαλδ πιάτο ή
ρα χ-μμάτια χχί άπδ τού; καλλι¬
τέρου; μουσΐχ'.ύ; είνε είς την διά
θισίν των. ΆρκεΙ νά γυρίσωμΐν
δπου θίλουμε τδ ρχδιδφω^ον γιά
νά Ιχουμε μουαική χοροθ άπδ τήν,ϊ^ ν
Ίιαλία, την Αγγλία ί) την Γερ Ι0"^ ι , „.
μανία. Πω; άλλάζουν ο{ χαιροί! 01Β Ε^ άπδ τδ σπίτι τού. Ν* πά
"Ενας έργένη; δέν έπιτρέπεται Ι ΡϊΥΥ«ίλη ιίς Ινα
νά δεχθή σπίτι τού, παρά μόνον πλήιες δείπνον μέ τα
εντύπωσις θχ διαλυθή.
'Υιτχρχει χαί ίνα; άλλος
πος διά τ*ν έίγένη, νά
χ { φιλικάς τού οικογενείας,
ΝΕΑΠΟΛΙΣ Αύγουστος (άντα Ι τααμόν. Εφέτος αλλωστε προβλί
Ινα
έΐν είνε πλούσιος χαί τοθ έηιτρέ-
πεται νά έχη πελυτελίσταταν δι-
αμίρισμα. Όΐαν Ινας άγαμος χοί σπίτι.
ής μ σχβτιχά
σιρβίταια, ώστε νά δίδουν την έν
τύπωσιν δτι προίρχονται άπό τδ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΗΛ10ΘΕΡΑΠΕ1ΑΣ
Α'
Ό ήλ'ος έ'ατρεΰετο άλλοτε ώ;
θεός. Ήταν δ Φίΐβος—Απόλλων.
Ώϊηγοθσαν ϊ/α δπίρλαμποον &?
μα, πιυ οί άξονές τού, οί τρο
χοί, τδ τιμόνι, δλα ήσαν άυδ
χρυσαφι. Στδ χεφάλι τού φοροθ
σεν ίνα μεγαλοπρεπές στέμμα πού
άνταναχλοθσεν δλο αυτδ τδ άπα
στράπτον χρυσίφι χαί σκόριιιζε
την λάμψ'.ν τού είς την γή'. Μί
αν ημέραν δμως δ Φαίδιον υιός
τοθ Φίίβου, τοθ εζήτησε την ά
δειαν νά οδηγήση αδτδς τδ δρμα.
Δέν είχεν δμως δύναμιν νά συγ
κρατήση τα δρμητιχά ίλογα χαί
νά χρατή τδν ήλιον είς Ισην άπό
στάσιν μιτβξύ γί]ς χαί ευρανοθ,
χαί ϊτσι ή γη" χάηχεν άπδ τίς δυ
νατές άκτΐνες. Ό Ζιϋς μένεα «νέ
ών έκΐραυνοβόλησε πρδς τιμωρί
αν τού τδν Φχίδωνα, πού έπνίγη
μέσα είς τδν ποταμό.
Ό μθθος δηλοί δτι εύεργέτης
6 ήλιος μπαρεϊ δταν χανείς δέν
προσέχη χαί έχτίθΐται είς αύτδν
μίχρι χαταχρήσεως ν9 αποβή χ«
ταστρεΐϊτικός. Τδ πραγμα δέν πρέ
πει νά ληαμονΐΐται^τήν έ«οχή α?«ή
χκί) στΐς πλάζ πολύς κόσμος χά
νΐι ήλιοθεραπείαν. Ένας ξένος ία
τρός δ δόκτωρ Αοπιτάλ, συνεργα
της τοθ «Ναμόνς Ίλλυστρΐ» παρέ
χει τάς εξής δδηγίας πρές μίαν
μητέρα γιά τδν τρδπον ποΰ πρέ
πει νά βηοδάλλη είς ήλιοθεραπεί
αν τα παιδία της.
(αυνεχΐζεται)
ποχριτοΰ μ α;) — Άπό ήμερδν ηο
χισαν καί συνεχίζονται έντατικά
α πτοετοιμααίαι διά τόν μβγαλβ
ποβιτέΐτΐρον πανηγυρισμόν της
15ης Αύγούστβυ ό πέτε έορ
τάζιι 6 καθε5ρικός ναός τή;
Μβγάλης Παναγίας. Ή κοινότης,
έ τουριστικός δμιλβς, ο! πρόσκο
πβι, ή β.Ο.Ν., τό Όρφκνοτροφεΐ
όν υπό την φυτϊΐνην συνβργα
οίαν χαί καθοδηνησιν τού
©ϊθφΐλίστάτου Έπισχόπου κ Διβ
νυσίου κ*1 δλοι γενικώς οί χάτοι
κοι έογάζονται διά την καλυτέ
οαν οργάνωσιν τοθ έβρτασμοϋ
ΚαΙ αν κρίνωμεν άιτό δ,τι εχίΐ
γίνϊΐ μέχρι σήαερον. θά συμιτερά
νωμεν μβτά βββαιότητο-, δτι ό
έορτασμός θά «Ινέ ανευ προη-
γουμένου. ©' άρχίαα άηό τής πά
ραμονής καί θά; διαρκέση ολό
κλήρον την ημέραν καί την νύ
κτα τής 15ης Αύγούστου.
μ φς ροβλ
πίται καί μβγ«λυτέρα συρροπ
ξένων τόσϊν έξ δλου τοθ νομοθ
Λασηβίου δσβν καί έξ Ήραχλεί
ου Ή λβιτουργία τβδ τουριβτι
κου κέντρον μέ τό έζαίβιον
ξενοίοχεϊβν «Δικταΐον», μέ την
θχυμασίκν λέβχην μέ τάς ϊΰρ»
χωρ ούς αΐθούαχς μέ τόν χινημα
τογράιρον καί τα άλλα μέσα
άνέσβως καί ψυχαγωγίας, η άν*
καίνισι; τδν άλλων κέντρων, μ«
βιστοϋν άνετον κ»ΐ Ευχάριστον
την διαμονήν είς τούς ξένον;.
ΚαΙ ίχκι ξένους ιτολλού; κ αί τώ
ρα. ■'ό ωραίον κλΐμχ, 6 δροαβ
ρός αέρος, τό ίίμβοον,
ΐ έ Ρά δά
ρς ρς, ίμ, γρφ
τοπϊΐον μέ Ρτά δάση των έλ«ι
ών καί των κχρποφόρων δένδρων
τα πϊριβόλια, τα άφβονα καί
έχλϊκτά τρόφιμα, ή σχ&τική φθή
νβικ της ζωης, έν συνδυασμώ
πρός τό όλον πολιτισμένον πβ
ριβάλλον, δημιουργοΰν διά την
ΚαΙ θά γίνουν λαΐκοΐ χοροι, Νεάπολιν μίαν προνομιούχον θε
άθλητιχοΐ άνδνες, έπίσημος χο ι σιν χαί προχαλοΰν την προτίμπ
ρός, παρέλαβε §, λαμπχδπφορίαι, Ι σιν των φίλων τής έξοχής καί
καύσις πυροτεχνημάτων καί βεγ τού άνέτου παραΒ&ρισμού.'Αλλα
γαλικδν, φωταγώγησις τής πόλεως τα θέλγητρα τής Νβαπόλεως θά
καί δ,τι άλλο εΐμπορεϊ νά συν φανοΰν είς δλην την πληέότητά
τελέση είς τον φαντασμαγορικώ των κατά τον έορτασμόν τής 15
τΐρον καΐ έπιβλητικώτβρον έορ Αϋγουατου.
■■■■■■■■-■·*·■■■■■■■■·""·■■■"■
! λΕΙΙΙ ΠΟΤΑΣΣλ ΑΣΤΗΡ
Π0ΤΑΙ1ΑΙΓΕΡΜΑΚΙΑΣ ΜΠΑΕ
ΜΑΡΙΑΣ
•Όλοι, βί χρηοψβ-τβιιιοβιντες ^^^
ταοσαν «Α-ΤΗΡ» περιεκτικέτητβς 96—98
έπβίσβηοαν £ττ είναι άουγχρίτ«5 άχ«τέρ« χ«1
ο»μβ«ροι
βΐ"Ρ3""_ίβτΐ ίι
1
ά 24* ρί
*1νό«νο, «ηο
χρΜμ«τ,σμβν
βια»»τ «5Ρ.σ06«ρον, δέν ««β.ίνει
ίΓΑιτ,1^λώτ«Ρβν ιιΐ
καί δέν άφήνΕ» κατακάθια.
κ. κ. Σταφιδοπαραγωγοί,
-βσβι ίϊ ί>μδν δέν έδοχίμοισβιν άκ6μη την λευκήν κ*
β«ν «ΑΪΤΚΡ» 96-98 β)β κ«1 ουνεπΜί, αμφιββλλουν
ίίΧ 1 άπβτελεοματικβτητο. «ύτπς, «α
β)β κ«1 οί, μφβ
βΛ τΑν είίτΧτιντα κ«1 άπβτελεοματικβτητο. «ύτπς, «α
ΪΙΓκαλβΰντα, βη»ς μ*ς βηλώοβυν. τούτο, «Ι .Ιι»8« «ρέβυ
τ«οσ«ν 6Ιασδήποτ« μ«ρκ«ί *Φ έτ6.Ρ "^«Γκ Ι?
«ρομηθβύουν οί ένδιβφΐρέμβνβι) καΐ τό« «βφαλδί 84
άντιληφβώοι την διαφοράν.
Δρχ. 50.000 000. (Πεντήχβντα έκατ. δραχμδν),
χοιτά τοΰς μετριωτερους ύπβλογιβμβΰς, 64 βΐσπράττη έτηοΐ
«ί β Νβμβς Ήρακλείβο πβροιπβνΜ ά«β βσβι βισηροιττβι μβ
νβι σήμερον, βίαν βά γβνι««βό ίι χρή"5 τής λβυκής πό
ΐάοσηί Α2ΤΗΡ, άηβ πβιοτικίιν δι«φορ«ν σταφϊββς. Διά
τουτοι «λβι βχβτβ συμφίρον νά δοκιμάσητβ τίίν πότααοαν
τκύτην >««1 δέν θά την έγΜ«τ«λ«Ιψβτ6 ποτί.
ηοβσέχετε. βμι»ί, »«' ζητβϊτε ηαντοτβ, δχι «πλως λβυ
Κ άλλ* Την μάρκαν ΑΕΤΗΡ ίπιμβν«ς. *,*
νισμέί. θβλων ηροβανοχ να επωφ.ληδο της
φΑμης τής «·τ«αόης Α2ΤΗΡ, *>ιβμ,σε λευκήν ποτασσαν
Ιλληί μ*ΡΗ«ς «αί &λληί ποιότης
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Τό Έχκλησιαατιχον Συμβούλι
όν τής ένορίας τής κωμοπόλεως
Τυμκακίου Πυργιωτίσσης.
ΓνΜθτοποιβΐ δτι,
ΠΐρατΗθΐντος, τού έν τή ένο
ρ(α Τυμπακίου άνεγβιρομένου νέ
ου μ&γάλου Ίΐροΰ Ναοΰ, τιμωμέ
νού έπ' ονόματι τού Αποστόλου
Τίτου, τκλοΰνται, Οβοΰ συνευδο
κοΰντος, τα τούτου ί«ρά έγκαί
νια την 20ήν Αύγουστον ήμέ
ραν Κυριακήν.
Τελοΰνται δέ κατά την ημέραν
ταύτην τα ίβρά έγκαίνια, άφ' 6
νος μέν διά νά τελεσθή βεία λει
τουργία, έν τω καθιβρωμένω ίερω
—Πρβαγωγή αξιωματικόν έν
πολεμικί) διαθεσιμέτητι.
Διά Β. Δ. προάγονται είς ταγ
ματάρχα; ο! έν πολβμιχό διαββ·
βιμότητι διατελούντες λβχαγβί
τού πβζιχού χ. χ Ί. Πισκοπά-
κης, Κ Μποτονάκης χχΐ Ηλ. Χ«
τζαχπς.
—Προαγυγχί πολιτικών ύ-
πκλλήλων τής Χωροφυλα·
κης.
Δι' άποφχοβως τού χ. ΰ
ϋ Δί 'Α
φς . φ
γβϋ της Δημοσίας 'Ασφ*λ«ίας προ

.τ«ε;
ΑΙ χ«λύτερ«ι χ«1 άνώτεραι 8λ»»ν. 'Αιτοξηροιίνβυντβιχύ
τβιτα την στ«φίδ« »«1 τής δίδουν «ρ»ιβτατο χουοΐζον
χρ&μ« Όσοι τυχόν δέν τάς εχρησιμοποιήθη!, έρωτησκ
τε χ«1 θ* πληρβφορηθήτβ την άν»τ«ρότητά τ«ν. Κ«μβτ«
δοκιμάς κρός τό συμφέρον σας.
Γΐνιχος 'Αντιπρέσωιτος Κρήτης
Μετά δικρΜθδς παραχατββήχης:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
Ηράκλβιβν-Πλατεϊα Καλλίργ&ν-Κέντρον
ζαντινω Καθεδρικδ Ναώ τού Ά
ποστολου τίτου, πρώτου Ίεράρ
χου Γόρτυνος Κρήτης, ένθα συγ
χούνως τελεΐται καί επίσημον
μνημόσυνον τδν χατά την ήμέ
ραν ταύτην 25ην Αύγουστον 1898
έν Ηρακλείω βφαγίντων χαί ο
λοκαυτωθέντων αδελφδν ήμδν.
Ό έορτασμός τδν έγκαινίων Ι
σβται πανηγυριχβς. Παρακαλοΰν
ται δθεν οί φΐλεορτοι δπως προ
σέλθωσι κατά την ημέραν ταύτην.
Έν Ίυμπακίω τή 4 Λύγούστου
1939.
Τό Εκκλησιαστικήν Συμβού
λιον.
Ό Προιδρος
Παπά Γεώρ. Μαρκαντωνάχης
Πρωτοπρεσβύτβρος
Τα μέλη
Έμμ. Όρφανουδάκης
Έμμ. Συγγελάκης *
Γεώργ. Κυδωνάκης
Κωνστ. Μαρλκης 2-10
ναώ κατά την επέτειον μνήμην
τού Αποστόλου Τίτου 25ην Αΰ > Γ1·'
γούστου καί αφ'ετέρου διότι χατά *°
την ημέραν ταύτην 25 ΰγοΰστου, ιτουντί{ - ,- , - -_ - . -
1 -··*'-- - - ' ·' οίας χωροφυλακήν τού χράτους
.λέγω μακράς παραμονάς των εΙ(
τ&ν αυτόν βαβιιήν
—Φένος είς Κίσσαμον.
Ό έκ Ρογδιάς Κισσαμου Δ. Κα
καβϊλάκης άνακρινομανος δια
τόν φονον τού υΐοΰ τού, δ ιτις εί
χ»ν βθρεθη
ημερών νεκρος
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Δια τούς κ. χ. ύπ·ψπφ{β«5 τ·» Πανεπιστημί¬
ου, Στρ«τ»»τ«κδν σχολδν καί των Άνωτάτων
σχολών τοθ Βράτους.
Υπό τοθ κ. Εύστρατίου ΚσλατζΓ) ΚαθηγητοΟ
Φροντιστοθ ύποψηφίων των ανώτατον τοθ Κρά-
τους Σχολών, εξεδόθη πλήρης Συλλογή έκθέσεων
ττεριλσυβάνουσα περΐ τα ογδοήκοντα (80) βέματα ά·
νβπτυγμένα μετ* όρθογρσφικοθ παρσρτήματος καί
όδηγιί&ν διά την ανάπτυξιν οιουδήποτε θέματος.
Σελίδες διακόσιαι εβδομήκοντα (270).
Τιμή βνβλΐου δραχμάς εκατόν (100).
Διά τάς επαρχίας δραχμάς εκατόν δέκσ (110).
Εΰστράτιον Γ. Καλαντζήν
Πανεπιστημιαχή Λέοχη.
(Ίηκοχράτους 15) ΑβΗΝΑΣ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Τακτικάς Γβν. Συν&λβύσεω; τδν
μΐτόχΝντής Α Β. «ΚΡΕΤΕ». Κρη
τιχή{ έταιρβίας τεχνιχ&ν έπιχβι·
ρήσβων Γεωργιάδης-Βοΐλας.
Καλοθνται είς τακτικήν Γε
νίκην Συνέλευσιν οί μέτοχοι
τής Α. Ε. «ΚΡΕΤΕ» Γεωργιά
δης—Βοΐλας είς τα Γραφεΐα
ιί|ς ΈταιρεΙας όδός Κορωναί
ου την 29 Σεπτβμβρίου 1939
ημέραν Παρασκευήν κο.1 ώραν
0
η
10 π. μ.
Θέμστα
ξεως.
ημερησίας διατά-
ΑπβχλειβτιχοΙ εΙσαγ»γεϊ« εν
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, 1
■ ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΙΙΑΝ
—Τροποποίησις τοθ άρθρου
5 «Έταιρικόν Κεφάλαιον καί
μετοχαί» τοθ καταστατικοθ
τής Έταιρείας.
Έγκρισις ΊσολογισμοΟ χρή
σεως 1938.
Απαλλαγή εύθυνών τ©ν με
λών τοθ Διοικ. Συμβουλίου διά
την δισχίίρισιν 1938
Έκλογή δύο τακτικών κα
δύο άναπληρωματικών έλεγ
κτών ποός έξέλεγξιν τής χρή
σεως 1939.
Έν Ήρακλείφ τβ 5 Αύ
γούστου 1939.
Ό Πρόεδρος τοθ Διοικ. Συμ
είς τό άλώνιόν τβυ. ώμολώγησεν
δτι αύτός τον έφόνβυσϊ. Ση
μβΐΜτέον δτι ο φονεύς προ μι
χροΰ είχεν τύχει χάριτος διά τόν
φονον τής συζύγου τού διά τον
ποίον τού έπεβλήβη κοινή 18
των.
—Ζωηρά ή ζήτησις τ&ν
σουλτανίναν μας.
Κατά πληροφορίας πρδς τδν
«Οίκον τοθ Άγρότου ή κίνησις
των χρητιχΐον σουλτανινών είς
την σιαφΐδαγοράν Δονδίνου έξ»
χολουθΐϊ (κανοπαιητική. Κατά
την παρελθοθσΐν έβδομάδα άπδ
τα έκεϊ 6πάρχοντα άποθέματα
έπωλήθη μία μερίς πρδς 53)—
είς άνάλωπν. Αί προσφοραί χαρ
ποθ νέ-χς έσίδείας διατηροθν
ται σταθεραί μέχρι τ&Οδι δέ εκ¬
λείσθησαν διάφοροι προσφοραί είς
τα ίξή;"περ(που δρια. Μίτρια
πρδς 37)—,Νο 11 πρδς 34)—, Νο
19 πρδς 36)—,Νο 20 πρδς 40)—
γουλά πρδς 43)—, 44)—μέ φόρ
τωσιν Σΐπτεμβρίου. Γουλά με οι·ν
δεδυασμένην . παράδοσιν Ιον χαί
23ν ατμόπλοιον— χαί Ιον δε·
καπε-θήμιρον Σεπτεμβρίοι» πρδς
45 τσίφ. Δι9 έχλικτότερον χαρ·
πδν προσΐφέρθησαν 49)— τσίφ.
—ΟΙ μετεξεταστέοι τδν ίδι»
τικών σχολείων.
Έκ τού υκουργείου τής Παι
δεί άς ανεκοινώθη δτι αί χατατοι
βουλΐου.
Γ. Γε«ργι«δη;
^ άπολυτήριοι έξιτά-
σϊΐς τδν έπανβξβτιχατέων μββη
τδν τδν Ιδιωτικών σχολ«ίων χαί
τδν κατ' οίκον διδβχθέντων θά
διενβργπβουν την Ιην προσΐχούο
Σεκτεμβρίου. ΟΙ μαθηταί οφει
λουν νά ύτοβχλουν τα δικαιολο
γητικά των μέχρι τής 28ης Αΰ
γούστου, οί δέ καθηγηταί τδν έ
ξεταστικδν έπιτροπβν δέον ν*
«ύρίακΜνται (Ις τας Μβε·(
Ιην £ε«τεμ|*Ρ.·ν.
"Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ,Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Τρίτης
8 ΑΟγούστοο 1939
12Π Ώρα
ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ ΠΟΡΤΣΜΟΥ!
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΒΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
ΑΓΓΛΩΝ ΚΛ1 ΚΑΛΩΝ ΕΠΙΤΕΛΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Αύγούστου (τού άν·
ταποχριτού ιιας). —■ Αυριον (σήμερον)
φθάνει καθ* ά τηλεγραφείται έ*Αονδ£νου
είς Πόρτσμουθ ό Γάλλος έπιτελάρχης
τού ναυτικοΰ.
Μεταξϋ τού Γάλλου έπιτελάρχου
καί των άρχηγών τού Άγγλικοΰ ναυτι·
κου θά γίνουν ίδιαίτεραι αυνομιλίαι,
αφορώσαι είς συμπληοωματικά μέτοα
επί τής άσκουμένης υπό των δύο δυ·
νάμεων στενής ναυτικής συνεργασίας.
Ό άντίκτυπος
έκ τού λόγου τού Ρίτζ Σμίγκλυ.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Αύγούστου' ρον τό Πολωνικόν Ιθνος
(Ιδιαιτέρα ΰπηρεσΐα τής«ΆνορΙ τιμέτωπον.
ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΑΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΤΛΜΟΝ ΓΙΑΓΚΤΣΕ
ΔΥΟ ΑίίΑΙΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).— Σημερινά τηλεγρα-
φήματα έκ τής "Απω ' Ανατολής άναφέ-
ρουν ότι οί 'ΐάπωνες έβομβάδρισαν είς
τόν ηοταμόν Γιαγκτσέ δύο Άγγλικά
^ατμόπλοια.
Τό γεγονός τουτο προεκάλεσε σφο·
δράν αγανάκτησιν είς τούς Άγγλικούς
κύκλους. Είς τό Λονδίνον έ-πικρατεί ή
αντίληψις ότι ή Ίαπωνία δέν προτίθε·
ται ουδόλως νά μεταβάλη στάσιν άπέ·
ναντι τής Αγγλίας είς την "Απω Άνα·
τολήν.
ΒΛΡΥΣΗΜΑΚΤΟΙ ΔΗΑΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ΤΟΥ ΔΛΝΤΣΙΓΚ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Αύγούστου (τού άν·
ταποκριτοΰ μας).—Έκ Βαρσοβίας τη¬
λεγραφείται ότι ό Πολωνός στρατάρ.
χης Σμίγκλυ Ρίτζ προέβη είς νέας βα¬
ρυσημάντους δηλώσεις διά την τύχην
τού Αάντσιγκ.
Ό Ηολωνός στρατάρχης ετόνισεν ότι
ή Πολωνία άποκρούει διαρρήδην κάθε
έβαφικήν μεταβολήν είς την περιοχήν
τού Αάντσιγκ.
ΕΤΥΦΕΚΙΣΒΗΣΛΝ ΕΙΣ ΜΑΔΡΙΤΗΝ
ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτού μας). — Τηλεγράφημχ έκ
Μαδρίτης άναφέρει ότι εγένοντο έκεί
τυφεκισμοί έξήκοντα προσώπων, άτινα.
νατεδικάσθησαν επί αυμμετοχή είς την
δολοφονίαν προχθές είςτά περίχωρα τής
Ταλαβέρα;, τού άρχηγοΰ τής πολιτο·
φυλακής Γκαμπάλντον.
Αί συλλήψεις διά την δολοφονίαν
ταύτην συνεχίζονται.
Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΡΧΙ2ΤΡΑΤΗΓ0Σ
ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Αύγούστου (τού άν·
ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έ*
Βερολίνου ότι την προσέχη Πέμπτην
ό Γ&ρμανός άρχιστράτηγος θά ομιλήση
πρός τούς εργάτας των πολεμικών ερ¬
γοστασιον.
Ο * ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΑΝΕΧΟΡΗΣΕ
ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΚΩΤΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Αονδί-
νου τηλεγραφήματ* ανεχώρησε χθέ; είς
Σκωτίαν πρό; ολιγοήμερον ανάπαυσιν ό
πρωθυπουργός τής Αγγλίας κ. Νέβιλ
Τσάμπερλαιν.
ΤΗΜΕ10ΥΤΑΪ ΑΝΟΔΟΣ
ΤΟΝ ΘΕΡΜ0ΚΡΑΣΙΟ.Ν ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
θώσεως)».—Όλόκληρος ό Αγ
γλικός τύπος δημοσιεύει σήμβ
ρον τόν εκφωνηθέντα χθές είς
Κρακοβίαν υπό τοθ ΠσλωνοΟ
στρατάρχου ΡΙτζ Σμίγκλυ λό
γον, τόν οποίον καί συνοδειό
εί μέ ευρύτατα δσον κσΐ χσ
ρακτηριστικά σχόλια.
ΑΙ Αγγλικαί έφηαερΐδβς το
νΐζουν άπό συμφώνου δ τι ό
κ. Ρίτζ Σμίγκλυ ωμίλησε την
γλώσσαν τοθ στρστιώτου πού
δέν γνωρίζει καί δέν δέχεται
συμβιβασμούς καί ύττοχωοή
σεις. Έκ τοΰ λόγου τού δα
νάμβθα νά είμεθα βεβαιοί δτι
ή Πολωνία δέν θά ύττοκύψπ
πάσα δέ έχθρική στρητιωτική
ενεργεια θά εύρισκεν όλόλη
Έξ άλλου κατά τηλεγρσφή
ματα έκ Βαρσοβίας, ό Πό
λωνικός τύπος, σχολιάζων
τόν λόγον τοθ στρατάρχου
γράφη: Δέν χωροθν άμφιβο
Μσι ου τε σχόλισ είς τόν λό
γον τοθ κ. ΡΙτζ Σμίγκλυ Ό
στραταοχης ωμίλησε σαφως.
Δέν άνέφερε τό δνομσ τής
ΓεομανΙας, άλλ' οί λόγοι τού
απετέλεσαν σαφή καί κατηγο
ρηματικήν προειδοποίησιν πρός
τό Ββρολΐνον.
Οί «Τάϊμς» άναφερόμβνοι
Ιξ άφορμής τοθ λόγου τοθ
ΠολωνοΟ στρατάρχου είς τα
προβλήματα τής Κεντρικάς
Εύρώιης καί την έν γένει διε
θνή κατάστασιν, διστυττώνουν
άνΐτί,ν γνώμην δτι επήλθεν ή5η
Ι ποία τις ΰφεσις είς τα διε-
θνή πράγματα πού Ιχουν επι
δεινωθή* έξ άφορμής τοθ Δάν
τσιγκ. Πάντως, κσταλήγβι ή έ
φημερΐς, πρέπει νά έπσγρυ
πνώμεν διότι τα κράτη τοθ
άξονος έχουν επί ποδός πό
λέμου μέ τό πρόσχημα τής έ
κτελέσεως μεγάλων στρατιω
τικών γυμνασΐων 3 έκατομμύ
ρισ άνδοών.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Αύγούστου (16.
ύιηοεσίσ) — Ό Γαλλικός τύ
πος σχολιάζων τόν λόγον
33 Πρωϊνή
ΤΑΡΑΧΟΔΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ
ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟΝ
ΤΗΝ ΠΟΑΙΤΙΚΙΝ ΤΟΥ ΡΟΥΣΟΕΛΤ
τοθ ΠολωνοΟ άρχιστρατήγου
εξαίρει τόν άποφασισΐικόν τό
νόν τού καί έκφράζβι την
γνώμην δτι θά έχη άποφασι
σηκήν επίδρασιν παντοθ.
Ό Βασιλεύς Κάρολος
άφίχδη προχθές την Κυριακην.
Την 6 30' απογευματινήν
τής Κυριακάς κατέπλευσεν είς
τόν λιμένα μας ή Θαλσμηγός
επί τής οποίας έπιβαίνει, επι
χειρών ταξίδιον άνοψυχής ά
νά την ανατολικήν Μεσόγει
όν, ό Βασιλεύς τής Ρουμανί
άς Κάρολος συνοδευόμενσς
καί υπό τοθ διστδόχου μέγα
λου Βοεβόδα Μιχαήλ. Μετά
τής θαλαμηγοθ «Λοϋτσε Φα·
ρούλ» κατέΐίλευσε κσί τα συ
νοδεθον αυτήν άντιτορπιλλι-
κόν «Μαρέστι». Άμα τώ κα-
τάπλω κατήλθεν είς την απο¬
βάθραν ό ύπουργός Γενικάς
Διοικητής κ. Σφακιανάκης, ό
ύπασπιστής τοθ Βασιλέως σμή
νσρχος κ. Φίλιππος, ό Νουάρ
χης κ. Τσούσης, ό Δήμσρχος
κ. Γεωργιάδης, ό λιμενάρχης
καί οί διοικήται τοθ συντάγμα
τος καί τής Χωροφυλακην ί¬
να ΰποδεχθοθν τόν Ρουμανον
Βασιλέα, κοθώς καί πλήθη
κόσμου. Ό Βασιλεύς Κάρο
λος έν τούτοις δέν εξήλθε,
εδέχθη δέ επί τής θαλσμη
γοθ τού τόν υπουργόν Γενι
κόν Διοικητήν Κρήτης κ. Σφα
κιανάκην καί τόν ύπασπιστήν
τοθ Βασιλέως Γεωργίου κ. Φί¬
λιππον. Ό ύπουργός κ. Σφα
κιανάκης έχαιρέτισεν έξ όνόμα
τος τής "Ελληνικάς κυβερνή¬
σεως τόν Ρουμάνον Βασιλέα
καί κατήρτισε τό πρόγραμ-
μιχ τζς ένταθθα παρσμονής
τού.
Ό Βασιλεύς Κάρολος παρέ
μεινε καβ" όλην την νύκτα
καί την χθεσινήν ημέραν ε¬
πί τής θαλσμηγοθ τού, εξήλ¬
θε δέ την 6ην απογευματι¬
νήν τής χθές καί επεσκέφθη
τάς αρχαιότητάς τής Κνω-
σοθ, δπου ό διευθυντής τοθ
Μουσείου κ. Πλάτων, τεθείς
είς την διάθεσίν τού, ηαρ&σχΒ
πληροφορίας διά των Μινωι'
κόν πολιτισμόν. φ
Σημειωτέον δτι την πρωΤ
αν είχον έξέλθει οί κυρίαι
των αξιωματικών καί των άλ
[λων άξιωματούχων πού σονο
Ιδεύουν τόν Βασιλέα καί έπε
σκέφθησαν τα άξιοθέατα.
Ό Βασιλεύς Κάρολος καθώς
καί ό διάδοχος Μιχαήλ έγένον
το δεκτοί μέ έκδηλώσεις έν
θουσιασμοθ παντοθ υπό τοθ
πλήθους, μολονότι εφρόντι¬
ζαν επιμελώς νά ιηροθν τό
ίνκόγνιτο καί νά μην γίνωνται
άντιληπτοί.
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΡΟΛΟΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ -ΡΙΣΟΡΣ·
Την 11 1)2 π. μ. ή Α. Μ.
ό Βασιλεύς Κάρολος επεσκέ¬
φθη τό όρμοθν είς τόν λιμένα
μας βοηθητικόν τοθ Άγγλι-
κοϋ στόλου «Ρισορς» περιήλθε
θε τα διαμερΐσμστά τού, πα-
ραμείνας επί άρκετήν ώραν έ
πΐ τοθ πλοίου, εκφράσας
τελικώς τόν Θαυμασμόν τού
διά τόν τεχνικόν τού έξοπλι
σμόν ώς πλοίου— συνεργείου
Κατά την επίσκεψιν τοθ Βασι¬
λέως Καρόλου ευρίσκετο επί
τοθ πλοίου καί ό πρόξενος
τής Μεγάλης Βρεττανίας κ.
Ήλιάδης τόν οποίον εζήτησε
καί είδεν ή Α. Μ. άνταλλά
ξας μετ* αύτοθ φιλικάς λέ·
ξεις. Την 3 15' μ. μ. έπεσκέ
φθη τό πολεμικόν *αΙ ή Α. Β.
Υ. ό Διάδοχος τής Ρουμανίας
Μέγας Βοεβόδας Μιχαήλ.
ΥΠΕΔΕΙΧΘΗ Η ΑΝΑΓΚΗ
ΤΗ! ΗΠΜΠΒ ΤΟΝΑΥΤΙΚΟΗ ΑΥΗΑΜΕΟΗ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Αύγούστου(τού άντα
ποκρβτού μας).— Τελευταίαι πληρονο
ρίαι έξθύασεγκτώνος άναφέρουν ότι είς
τό Αμερικανικόν Κογκρέσσον διεξήχθη
ταραχώδηι συζήτησις διά την πολιτι
κήν τού προέδρου Ρούσβελτ απέναντι
των δικθνών γεγονότων.
Οί όπαδοί τοΰ Ρούσβελτ ύπεστήρι
ξαν σθεναρώς την ανάγκην τής ένισχύβε
ως υπό τής Άμερικής, τού αγώνος των
βυτικών δυνάμεων διά την εξασφάλισιν
τής εΐρήνης τού κόσμου.
ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ Κ ΑΙ ΡΙΓΚ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΟΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ίΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Αύγούστου (τού άντ»
ποκριτούμας).—Τηλεγραφοΰν έκ Βερο
λίνου ότι ό στραττάρχης Γκαίριγχ προ έ
βη σήμερον εί; δηλώσεις επί τής
διεθνούς καταστάσεως καί τής θέσεως
τής Γερμανίας απέναντι των συντελου
μένων τελευταίως διπλωματικών ζυμώ
σεων.
Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ
ΗΛ ΑΝΤΙΤΑΧΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ
ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΓΕΥΜΑ
τοΰ κυβερνητου τοΰ "Ρίσορς".
ΑΘΗΝΑΙ 7 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).— Κατά τάς έκ Βερο¬
λίνου πληροφορίας ό Γκαϊριγκ είς τας
σημερινάς τού δηλώσεις άναφέρει ότι
τό γ'. Ράϊχ έτοιμάζεται νά αντιταχθή
είς τόν έτοιμαζόμενον υπό των άντιηά·
λων τού πόλεμον.
Ό Γκαϊριγκ ίσχυρίβθη ότι ή Γερμα¬
νίαν Θά δυνηθή νά κατιβχύση τελικώς.
ΔΙΑ
ΚΑΙ
ΤΙΣ ΛΗΑΙΣΕΙ! ΤΟΥ
ΓΑΑΑΟΙ
ΣΜΙΓΚΛΥ
αν·
ΑΘΗΝΑΙ
ποκριτού μας)
λ
7 Αύγούστου (τού άντα
Κατ' άνακοινώσεις
ί
Την εσπέραν τής παρελθού
σης Κυριακής ό Δήμος Ήρα
κλείου πσρέθεσβ γεθμα είς τό
έν Μασταμπά κέντρον «Άμυ
γδαλιές» πρός τιμήν τοθ κυ¬
βερνήτη καί των ανωτέρων
αξιωματικών τοθ ναυλοχοθν
τα είς τόν λιμένα βοηθητικοθ
τοθ άγγλικοθ στόλου ^Ρι
σορς». Είς τό γεθμα παρεκά-
θησαν έπίσης 6 ένταθθα πρό¬
ξενος τής Μεγάλης Βρεττα¬
νίας κ. Μιχ. ΉλιάΒης, ό ύπα
σπιστής τοθ Βασιλέως σμή
ναρχος κ. Φίλιππος, ό νομάρ
χης κ. Τσούσης, ό Φρούραρ
χος κ. Διαμαντόπουλος, ό Δή
μαρχος κ. Γεωργιάδης, ό Δι·
οικητής της Χωροφυλακήν κ.
Όρφανουδάκης, ό Πρόεδρος
Πρωτοδικών κ. Κίνας καί λοι¬
παί αρχαί.
Χθές την μζστ]άβρΙαν ό κυβερ
νήτης τοθ Άγγλικοθ βοηθητι-
κοθ πλοίαρχοςκ. ΜπεβέρλεΟ
πσρέθεσεν έξ άλλου επί τοθ
πλοίου τού γεθμα είς τόό ποίον
παρεκάθησαν ό Πρόξενος κ
Ήλιάδης καί αί άρχαΙΉρατκλεί
ου. Κστα τα Ιπιοόρπια ό "Αγ
γλος Πλοίαρχος ήγβιρε πρό
ποσιν υπέρ τής Α. Μ. τοθ
Βςτσιλέως Γεωργίου καί τοθ
έλληνικοθ Ιθνους καταλήγων
δέ ηύχαρΐστησβ τάς αρχάς
καί τόν λαόν Ηρακλείου διά
τα πρός την Μεγ. Βρβττσνίαν
αίσθήματσ αύτοθ. Απήντησε
ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ
ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΝΤΡΕΝΤΝΩΤ
Χθές την 1.45' καΐέπ?ευσε
είς τόν προλ μενά μας τό
αγγλικόν θωρη^τόν «Ματλά
για» υπό κυβερνήτην τόν πλοί
αρχον κ Τοουερ. Άμα τώ
κατάπλω τού τό αγγλικόν
θωρηκτόν άνύψωσεν είς τόν
πρυμνοΐον (σιόν τού την ρου
μανικήν σημαίαν την οποίον έ
χσιρέτισε δι' 21 κανονιοβολι-
σμων.Άνταπέδωσε χαιρετίζον
διά των νενομισμένων κανονι
οβολισμών τό συνοδεθον την
βσσιλικήν θαλαμηγόν ρουμσνι
κόν άντιτορπιλλικόν «Μαρέ
σπ».
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
τής μετεωρολογικής υπηρεσίας σηαειοθ ' Σήμερον 8 Αύγβώστο» θ« δια
-*,. Λ*Λ νήέί £«ηΚεΛ «Λοή.η,ιη«Λ«..Λα νυκτβρ.ύββυν τα βχρμ«Κίϊχ Έ.
ται «πό χθές άνοδος των Οερμοκρασιών
είς 5λην αχεδόν την Έλλάδαι.
ρ
Ματζααβτάχη
νειχιι.
φρμ .
μμΙ Μιχ. Τζ«μ««
ΣΥΝΤΟΜΑΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥΙ
δι* ολίγων ό νομάρχης κ.
Τσούσης καί νροέπιεν ΰττέρτοθ
Βασιλέως τής Μεγ. Βρεττανί
άς ακολούθως δέ ό πρόξενος
ιής Μεγ. Βρεττανίας ωμίλησε
περΐ των δεσμών οί όποΐοιά-
νέκαθεν ένώνσυν τοός δύο
λαοϋς περ'στραφείς (5(ως είς
την πρό 40ετίας δ'ράσιν τοϋ
ενδόξου ναυάρχου Νόελ είς
Οδατατ τοθ Ήοακλείου.
Υπό τό σύτό πνεθμα ώμίλη
σε καί ό Δήμαρχος'Ηρακλείου
κ, Γεωργιάδης άναφερθεΐς είς
την πατροπαράδοτον άγγλοελ
ληνικήν φιλίαν καί την Ισχύν
τής Μεγάλης Βρεττανίας. Γενι
κως Ρέ κατά τό γεθμα έπε
κράτησιν άκρα έγκαρδιότης.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΡΩΜΗ 7 Αύγοδστου —Είς την
κοιλάδΐ χ&Ο Πάδου συνιχίζοντοι
τ4 μεγάλα γυμνάσια τοθ Ίταλι
κοθ στοατοθ.
ΤΟΚΙΟ 7 Ααγούοτο».— Αδρι
όν την πρωίϊν συνέρχβται ϊτα
κτον υπουργικον αυμδούλιον ηα-
ρουσία κα{ των άρχηγδν των πό
λεμιχών ίυ/άμεων διά νά λάβη 6
ριστικάς^ άποφά:· ς ώς πρός την
έν Εύρώπη κατάστασιν ναί την
έναντι αυτ)ς στάσιν τής Ί*π£-
νίας Άποφάσε ς επί των 2δ[·
ών ζηχημαιων ίλαδον χθές είς
ιδιαιτέραν αύσκιψιν χαί οί σΐρ»
τιωΐικοί ηγέται.
ΡΩΜΗ 7 Αυγοιίοΐου.—Ό 5
τ,ουργος χ©ν Στρατιωτικών τής
Αγγλίας κ. Χόρ Μπΐλίσα μΐτέ
6η χθές αερΐποριχώς είς τοϋς
Ιΐαρισίους,
κοιτβτστασ.ί τής Τραίΐες^ς Λς»?
λΐου. Είς «υτην άναγρ4ϊ8τβΜ δτι
τ» ·1ς χρυοών κ«1 ο»Λλλ«νμ«
κάλνμμ» τΐΐ5 Τραπέζης έσΠμ1"
ωο« μβί»σιν Χβτίί 67 813 814 80
λπνικβθ Δημοσίου έν
βθ»βδς ^Ι
907 09 δρ«χμ*5. Τβ έν
χο,ρτονόαιαμα, ί
χά Μ9.193 50.
χρο
σε μ«ίΜοιν χο.τά
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Είς τόν λιμένα μας κατέ-
ηλευσεν χθές έκ Κερκύρας τό
Ιταλικόν ηεριηγητικόν «Μάο
κο Πόλο» μβ 107 πβριηγητάΡς
έπισκεφθέντος τάς όρχαότη
τας τής Κνωσοθ καί το Α?2
τας τής
ς όρχ
Κνωσοθ καί το
ΑΘΗΝ%Ι Υ Αυγούστου (τοΰ
ταποκριτού μας). — Καθ* ά αγγέλλεται
έ* Βαρσοβίας ό τύπος εξαίρει τάς τε·
λευταίαςδηλώσεις τού στρατάρχου Σμίγ
κλυ Ρίτζ. Αί έφημερίδες τής Πολω-
νίκης πρωτευούσης ύπογραμμίζουν ότι
αί δηλώσεις τού Πολωνοΰ στρατάρχου
έκπροσωπούν την εθνικήν θέλησιν απέ¬
ναντι πάσης έμμέαου ή άμέσου απόπει¬
ραι ς εναντίον τής ίστορικής θέσεως τής
Πολωνίας εις τό Αάντσιγκ.
Κατά τα έκ Παρισίων τηλεγραφή-
ματα ό Γαλλικός τύπος κρίνει ώς συμφι
λιωτικόν τόν λόγον τού Πολωνοΰ σΐρα·
τάρχου.
ΕΠΕΣΤΡΑΤΕΥΟΗ ΕΙΣ ΟΟΑΩΝΙΑΝ
ΕΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΙΙΝ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 7 Αύγούστου (ίδ.
ύηηρεσία).·— Τό ημιεπίσημον Γερμανι¬
κόν πρακτορείον πληροφορείται ότι ή
Πολωνία^έχει έπιατρατεύσει εν έκατομ-
μύριον άνδρών. Έπίσης ότι έχει όλο-
κληοώσει τεραστίας προμηθείας τροφί»
μων καί πρώτων ύλών.
Α! ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ
ΟΑ ΕΠΕΜΒΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟΝ
ΡΩΜΗ 7 Αύγούστου (ίβ. ύπηρε-
σία).— Ό υιός τού Προέδρου των
Ήνωμένων Πολιτειών Ροΰσβελτ εξε¬
φώνησε χθές είς Νέαν Υόρκην πολιτι·
κόν λόγον έν σχέσει μέ την κατάστασιν
είς τό Μεξικόν. Ό Ρούσβελτ ετόνισεν
ότι έν Μεξικώ άναμένεται νέα έπανά·
στάσις λόγφ των έηικρατουσών έκεί δυ·
σχερών οίκονομικών αυνθηκών καί ότι
την φοράν αυτήν αί Ηνωμεναι Ηολι·
τεϊαι θά έπέμβουν διά νά προστατεύ*
σουν τα συμφέροντα £τών έκεϊ ύηηκόων
ι
Ο κ
πιον τής *
»ς Γϊμρτ
πρός τοδτ
εκλεγείς
Τραπέζης
Κυριάκος
αύριον δ:
άναφέρει
φημά μι
πρός δια
ΐμπορικϋ
συμφωνίο
νίκης μ
Βκρβαρέ
καί είς
καί τρ»
καί είς τ
νικόν κβ
ανάγχη
την μέχι
τού, διά
οταδιοδρ
Έπιστ
φώσενς
σιν καί
τικότητα
καθηγητ
μίου ΆΕ
φώτα το
τής οίκ
άπό τής
-Χβλής
οαν ν·όι
άπβτέλει
βολον τί
μιχών ό|
βρή
Οικονομ
στιγμάς
« κβσμοί
τής μ«
κρίσεως,
τ«ς εξ«ι,
νέ σπου'
8 ή
βτροβιλκ
Χ-ρ15 μ
«νεπανο
'Υπ
ςε
βοντα >
τ»χβίς. Α
*ρΐτ«(
βικήσει
Λνέδειξο,
λοτερβν
Ρβν την
μ»τ«ς Ηζ
βΧ«ίριοη
"«· νβμ
μ*τ«ν τ
Μέγεθος Γραμματοσειράς